Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 43

neizprosnost ne_izpukati neizrečen neizrečeno neizrekljivo neizvedljiv neješčen nejevolja nejevoljen nejevoljno nek nekaj nekak nekako nekakšen nekam nekateri nekaterikrat nekdaj nekdanji nekdo neki nekidan nekje nekobart nekoč nekod nekolik nekoliko nekolikokrat nekovinski nekriv nekrstnik nektar ne_kupiti ne_leteti neli neličen neljub ne_ljubiti neljubo neločljivo nem nemalo ne_manjkati nemar nemara ne_marati nemaren nemarnež nemarno nemarnost nemčenje nemčur nemerljiv nemil nemilost nemir nemiren nemirno ne_misliti nemoč ne_moči nemogoč nemogoče nemščina nemški nemško nemškutar nemškutarstvo nemudoma nenadejan nenadejano nenaden nenadno nenadoma nenajden ne_najti nenamočen nenaravno ne_nati nenavaden nenavadno neobdelan neobdelovan neobhoden neobhodno ne_obnemoči neoborožen ne_obrajtati neobtesan neočiten ne_odgovarjati neodgovoren neodločen neodvisno neogibljiv neogibno neograjen neokončaven neokončevan neokreten neomadeževan ne_omagati neomahljiv neomahljivo neomejen neopran ne_opraviti neoprezen neorganski neosnovan neotesan neovrgljiv neparen ne_pasti nepazljiv nepazljivost ne_peljati neplačan neploden nepobožen ne_podati ne_pohujšati ne_pokaziti nepokoj nepokojen nepokojev nepokojno nepokojnost nepokoren nepokornost nepokorščina nepokrit ne_pokriti ne_položiti ne_pomagati ne_popasti nepopisen nepopisljiv nepopisno nepopoln nepopolno nepopolnost ne_porajtati neposajen neposajenost neposreden neposredni neposredno ne_postaviti ne_pošiljati nepošten nepoštenost nepotreben nepotrebno nepotrpežljiv nepotrpežljivo nepotrpežljivost nepovoljen nepovoljno nepovratno nepozaben ne_pozabiti nepozabljiv nepoznan ne_poznati nepožlahtnjen nepraktičen neprav nepravilen nepravilno nepravilnost ne_praviti ne_praznovati neprecenljiv neprečiščen nepredvidoma neprehoden neprehud nepreidejoč neprejenljivo nepremakljiv nepremakljivo nepremaknjen nepremenljiv nepremičnica nepremičnina nepremično nepremislek nepremišljeno nepremožen neprenehen neprenehoma ne_preobrniti

neizprosnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
ne izpukati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
izpuliti; Pleteršnik
neizrečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizrečeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizrekljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neizvedljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
neješčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
nejevolja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nejevoljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nejevoljno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nek zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekaj zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekak zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekako prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekakšen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekam prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekateri zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekaterikrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekajkrat; [sskj]
nekdaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekdanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekdo zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neki zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neki členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neki prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekidan prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nekega dne; kontekst
nekje prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nekobart prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nekajkrat; Pleteršnik
nekoč prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nekod prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekolik zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekoliko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekolikokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekovinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekriv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekrstnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
nekristjan; kontekst
nektar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ne kupiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne leteti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k
neli veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne samo; kontekst
neličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
brezoseben; kontekst
neljub pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ne ljubiti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
neljubo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
neločljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nem pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemalo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne manjkati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nemar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemara členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne marati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nemaren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemarnež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemarno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemarnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemčenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
nemčur samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
nemerljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
nemil pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neusmiljen, neprizanesljiv; SSKJ
nemilost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
nemir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemiren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemirno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ne misliti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nemoč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne moči členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nemogoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemogoče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemškutar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemškutarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemudoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nenadejan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nenadejano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nenaden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nenadno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nenadoma prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nenajden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ne najti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nenamočen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
nenaravno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ne nati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)
ne dati; kontekst
nenavaden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nenavadno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neobdelan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neobdelovan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
neobhoden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizogiben, nujen; [sskj]
neobhodno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne obnemoči členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neoborožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne obrajtati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)
neobtesan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neočiten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne odgovarjati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neodgovoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neodločen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neodvisno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neogibljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
neizogiben; kontekst
neogibno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neograjen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
neomejen; kontekst
neokončaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
nedoločni; kontekst
neokončevan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
nedoločni; kontekst
neokreten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tog; kontekst
neomadeževan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne omagati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neomahljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
neomajen; [sskj]
neomahljivo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
neomejen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neopran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne opraviti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neoprezen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neorganski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neosnovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neotesan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neovrgljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neparen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne pasti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne pasti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepazljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nepazljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne peljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
neplačan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neploden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepobožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
ne podati členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)IMP
ne pohujšati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne pokaziti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepokoj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemir; [sskj]
nepokojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemiren; [sskj]
nepokojev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
nepokojno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepokojnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nemir; Pleteršnik
nepokoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepokornost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepokorščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepokrit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne pokriti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne položiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
ne pomagati členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne popasti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepopisen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepopisljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepopisno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
nepopoln pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nepopolno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepopolnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ne porajtati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neposajen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemiren, razposajen; Pleteršnik
neposajenost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nemirnost, razposajenost; Pleteršnik
neposreden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neposredni pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neposredno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne postaviti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne pošiljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepošten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepoštenost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
nepotreben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepotrebno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepotrpežljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepotrpežljivo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nepotrpežljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepovoljen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slab, nezadovoljiv; [sskj]
nepovoljno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nepovratno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nepozaben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne pozabiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepozabljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nepozaben; [sskj]
nepoznan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne poznati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
nepožlahtnjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMP
nepraktičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neprav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepravilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepravilno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nepravilnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ne praviti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne praznovati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neprecenljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprečiščen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nepredvidoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
neprehoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprehud pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nepreidejoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
neprestan; kontekst
neprejenljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
neprenehoma; kontekst
nepremakljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
nepremičen; [sskj]
nepremakljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nepremaknjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
nepremaknjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
nepremenljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepremičnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
nepremičnina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
nepremično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepremislek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nepremišljenost; kontekst
nepremišljeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepremožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprenehen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
neprestan; [sskj]
neprenehoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne preobrniti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0