Marianske Kempensar
Sailer, Sebastian; Pohlin, Marko
1769
Digitalna knjižnica IMP. Signatura NUK_13130-1769 [Kolofon] [Faksimile] [XML]

Kazalo po straneh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

Kazalo


[Stran 1]
[1]

PREPISANIZA
ALI
PREDGOVOR
na
Brate, inu Sestre Bratovshne S. Joſhefa
Prelubi Bratji, inu Seſtre !

Moja misl, de sem te buqve na kraynskuprestavel, zila le samu boſhjo zhaſt,JEſusa Xtusa, MArie D. inu S. Joſhefa po-gmirati, inu vas na pot perpellati potreh svetemu prigledu vashe ſhivlenje viſhti, taiſtega posnemati, inu ſa njimi hodiKoku se ima ſa Xtusam hoditi, vam jeuſſe zhaſty uredne, inu bogabojezhe D.Thomash ta Kempenſarske ſadoſti posvejtikoku beimelli pak ſa MArio D. hoditi, njetugente posnemati, inu nje ſhenena S. Joſhefapozhaſtiti je v'teh buqvah ta V. Z. D, G. P.Boshtian Sailer is Marhtâla Pręmonstraten-ſarske Chorar Ordna S. Norberta popisal. SaThomasha Kempenſarskega IV. Bukuvzamenisem jeſt nezh lepshega, inu bulshega ſavas videl, koker so lete prizhne bukuvze;ſatorej komu be se blu bel perrajmalu tai-ſte perpisati, inu iſrozhiti, koker vam Bra-tji, inu Sestre Bratovshne S. Joſhefa? Vam ! Moja misl, de sem te buqve na kraynsku
prestavel, zila le samu boſhjo zhaſt,
JEſusa Xtusa, MArie D. inu S. Joſhefa
pogmirati, inu vas na pot perpellati po
treh svetemu prigledu vashe ſhivlenje viſh
ti, taiſtega posnemati, inu ſa njimi hodi
Koku se ima ſa Xtusam hoditi, vam je
uſſe zhaſty uredne, inu bogabojezhe D.
Thomash ta Kempenſarske ſadoſti posvejti
koku beimelli pak ſa MArio D. hoditi, nje
tugente posnemati, inu nje ſhenena S. Joſhefa
pozhaſtiti je v'teh buqvah ta V. Z. D, G. P.
Boshtian Sailer is Marhtâla
Pręmonstratenſarske Chorar Ordna S. Norberta popisal. Sa
Thomasha Kempenſarskega IV. Bukuvzame
nisem jeſt nezh lepshega, inu bulshega ſa
vas videl, koker so lete prizhne bukuvze;
ſatorej komu be se blu bel perrajmalu
taiſte perpisati, inu iſrozhiti, koker vam
Bratji, inu Sestre Bratovshne S. Joſhefa? Vam !


[Stran 2]
[2]

katiri ste is eno is teh treh nit sukano ſhnor
(katira, koker ta modre prave: se zel
teshku preterga) skupſveſani; vam! katiri uſſe
tri skupej zhaſtete na enkrat, koker je bila
vasha Bratovshna v' uſſeh treh imeènah skus
dodejlenje Innocenzia tega imeèna XI. R.
Papeſha, inu na pervolenje gnadluvega G.
Joſhefa tega XII. Lublanskega Firshta, inu
Shkofa v'leti nashi Zirqvi ( katire Patron ,
mu Varh je S. Joſhef ) v'lejtu l679.
goripostavlena; dan danashne pak se le vezhdejl
od zirkovnega Patrona Bratovshna
S.Joſhefa imeènuje. Uſſe te tri posebnu v'vashemu
ſhivlenju pozhaſtiti, inu vashe ſhivlenje po
viſhi njeh ſhivlenja urovnati je vasha
dolſhnuſt. Tu stembel daperneſti imate v'teh
bukuvzah take perserzhne pogovare is
MArio D. de boſte sami spoſnalli, de je blu
maje urednu ſa taiſte se amuſeti, ter se
ſahvallili , ke se boſte tolkajn lepeh naukov
navuzhili, inu skus tu milloi JEſusa Xtusa
tega pravizhnega sodnika, Matere B. MArie
D. inu nje prezhiſtega ſhenena S. Joſhefa
pomuzh uſſe svoje dny, ſlaſti pak na svojo
smertno uro ſadobili. S'teh urſhohov
pergnau sem jeſt othl tudi taiſtem, katiri nezh
drugega naſaſtopejo koker kraynsku s'teme
bukuvzame postrezhi ( zhe lih ne od beſſede
da beſſede, saj po nauku, inu ſaſtopuoſti)
koker je taiſte ta ſgorej imecnuvane D. G.
Prernonſtratenſar, en prave sluſhab-


[Stran 3]
[3]

nek MArie D. inu S. Joſhefa, ali de en
malu dergazhi rezhem : en prave Brat
Bratovshne JEſus, MAria , inu S. Joſhefa
popisal. Uſſemite tedej is veſſellam te dvoje
bukuvze gori, ter se s'taiſeme h'gorijemanju
svoje dushe posluſhite; famirkejte se dobru
uſſte nauke, katire boſte vi od Matere
Boſhje, o! tudi od vashe lube Matere
ſashlishali, ter hodite ſa njo. Naposled prosem jeſl
vas, napoſabite na mene, ampak prosite
tudi JEſusa, MArio, inu S. Joſhefa ſa mene

Uwogega gresſhneka, JEſusa, MArie inu
S. Joſbefa naurednega suſhabneka, vashega
rajvno Brata, inu dobrega perjatla, katire sem
vam ſa lubu te bukuvze po kraynsku vondal.


[Stran 4]
[4]

BRATOVSKU PISMU.

Te viſſoku zhaſtite, inu is
velikeme gnadame obdaruvane
Bratovshne S. Joſhefa, JEſusa
Chriſtusa Preskerbnika na ſeramli,
MArie te Divishke Matere
ſhenena, Zeſſarskeh dejdeshneh duſhel
iſvolenega Varha, inu uſſeh
svojeh andohtluveh sluſhabnekov
ſlaſti na ſadno smertno uro
posebnega Patrona , katira je bila is
pregnadluvega perpushenja njeh
Papeſhove Svetuſte Innocenziusa
tega XI. inu njeh Shkofove
gnade Joſhefa gnadlivega Firshta, inu
XII. Lublanskega Shkofa v'
zirqvi S. Joſhefa per V V. ZZ. P.P.
Augushtinarjeh Diskalceateh v'
Lublani na velikeh zeſtah v' lejtu
1769. goripoſtavlena.


[Stran 5]
[5]

Njeh Papeſhova Svetuſt
Innocenzius ta XI. podejlę leti zhaſtiti
Bratovshni S. Joſhefa.

POPOLNEMA ODPUSTEK.

Tu je : popolnema odpushanje uſſe
pokure, inu shirafènge, s' katiro be
imel kedu, ali tukej na temu svejtu
ſadoſtiſturiti, ali tamkej v' vizah
ſadoſti terpeti.

I. Uſſakemu slehernemu na
taiſte dan , kader se v' to
Bratovshno ſapishe, aku se taiſte dan, al
saj , kader bo mogl, per pervi
perloſhnoſti zhitu spovę, inu
urednu S. Reshnu Telu prejme.

2. Dobę tudi Bratji, inu Seſtre
te Bratovshne P. O. na ſadno
smertno uro, aku se zhiſtu spòvędó,
inu obhajati puſtę, al zhe be tu


[Stran 6]
[6]

mogozhe nablu, saj is ſgrevanem
serzam na sladke imęna JE ſus,
MAria, JO ſhefis jeſikam, ali saj
v' serzu klizhejo.

3. Dobę tude Bratji, inu Seſtre
P.O. na ta 19. dan mesza
Marziusa ali Sushèza , koker na ta
poglavitne Praſnek, ali Titularfeſt
S. Joſhefa , aku od perveh
vezhirenz navezhera tega Praſnèka
noter da sonzhnega ſahoda
drugega dne tu je : godova S. Joſhefa
to ſgorej imęnuvano Cirkuv, ali
Oltar S. Joſhefa obyshejo,
tamkej na Papeſhovo manengo ſa
gorijemanje katolshke Cirqve,
faſtopnoſt Kriſtianskeh Firshtov,
inu Potentotov, inu ſa poterenje
teh Kezarjov, ali krivovirzov
svojo andoht oppravejo.


[Stran 7]
[7]

Odpuſtèki na VII. Lejt inu VII.
Quadragen.

Tukej je treba ſnati, de skus
odpuſteke 7. lejt se saſtope odpushanje
useh tehiſteh shtrafeng v' vizah, katire
be bil kedu poplazhal na temu svejtu,
aku be bil ſa svoje grehe 7. lejt dolgu
uſſe teiſte pokure oppravlal, katire be
bil njemu njegov spovednik po ſtari
Zirqueni pravizi, inu regelzah teh
pokur ime naloſhiti; skus odpuſtek teh
7. Quadragen pak se ſaſtope , de se
skus tu tolkajn ſasluſheneh shtrafeng v'
vizah doli iſbrishe, koker be njeh
ſbrisaneh blu , aku be on 7. Quadragen
preſtal , tu je: aku be on sedemkrat
40. dny ſapored se poſtil , inu ojſtru
pokoril.

Take odpuſtek tedej ſadobę usi
v' leto bratovshno ſapisani, kader


[Stran 8]
[8]

se na te nasledne dny, koker na
2. Nedello Mesza Majneka , ali
velikega Travna: na dan S. M.
Anne : na 2. Nedello Mesza
Ohtobra, ali Koſaperska, inu na
trete boſhizhne Praſnek tu je: na
Shent Janſhov dan v'ſtanu te
gnade to Bratovsko Zirkuv, ali ta
bratovske oltar obyshejo, inu na
to ſgorej poſtavleno viſho ſa gmajn
nadluge uſſega virnega
Chriſtianſtva svojo andoht oppravejo;
kedur pak tega namore ſturiti, ke
njega per Lublani nita ſna
dergi po perloſhnoſti tega kraja v'
eni ali drugi Cirqvi svoje soseske
to andoht oppraviti, inu teh SS.
Odpuſtekov se dejleſhn ſturiti.

Odpuſteki na 60. dny.

I. Kolkerkrat Bratji , inu Seſstre
v' Bratovski Zirqvi S. Joſhefa S.


[Stran 9]
[9]

Masho shlishejo. ali per eni
drugi sluſhbi boſhji , koker per
vezhirenzah, pridegah, ali litaniah,
inu take sorte andohtah se ſravn
ſneshli bodo.

2. Kolkerkrati enega uwogega,
inu potrebnega v' imęnu J. M.J.
irpergujejo, inu pod ſtreho
goriufamejo , ali is usmilenja wugejme
dado, ali kaj dobrega ſturę.

3. Kolkerkrat ali sami od sebe,
ali skus druge sovraſhne ludy
iſnyrę, ter njeh v' lubeſni
skupspravejo, ali k'temu na karkolſe
no viſho kaj perpomorejo.

4. Kolkerkrat ſa pogrebam
enega brata, ali seſtre, ali tudi
drugeh merlizhov gredó.

5. Kolkerkrat 5. Ozhen. inu 5.
Zheshen. ſa enega mertvega Brata,
inu Seſtro te Bratovshne omolejo.


[Stran 10]
[10]

6. Kolkerkat se per gmajn, ali
posebneh s'hodishah te
Bratovshne, katire se v' Zirqvi S.
Joſhefa per njegovemu oltarju, ali kje
dergi k' zhaſti S. Joſhefa derſhę ,
ſnajdejo.

7. Kolkerkrat S. Reshnu Telú
k'enemu bolniku spremejo, ali zhe
bodo skus en oppravk ſaderſhani,
kader se k'obhailu ſaſgvony,
klezheje en ozhen. inu zheshn.omolejo.

8. Kolkerkrat se per precesijah,
katire se skus pervolenje teh
gnadlùveh Shkofov derſhę, ſlaſti
kader se S. Reſhnu Telú ſa precesijo
nese andohtlivu Snajdejo.

Kolkerkrat enega greshneka
na pravo pot k'ſvelizhanju
perpellejo, ali enega naumnega v'
Kriſtianskemu nauku kaj podvuzhę,
ali szer enu dobru dellu fturę, nej


[Stran 11]
[11]

bo potęm enu dellu te duhovne,
ali te telesne miloſte, oppravejo;
kolker njeh daperneso,
tolkerkrat ſadobę ony ſa usakebart
posebej is Rimske Apoſtolske
darovitnoſte 60. dny odpuſtekov.

Kratke ſapopadèk teh regelz, inu
poſtav te tolkajn gnad polne Bratovshne
S. Joſhefa.

De be pak Bratji, inu Seſtre te ſhe
imęnuvane, inu ſgorej poſtavlene
gnade bel ſdanu ſadobili, inu te susebne
pomuzhe S. Joſhefa svojega iſvolenega
Patrona se dejleſhni ſturili, tok bodo
perserzhnu oppominani ſlaſti te nasledne
rezhy dapolniti se pomujati.

1. S.Joſhefa uſſellej susebnu zhaſtiti,
njega v'uſſeh potrebah na pomuzh
klizati, inu njega zhaſt pogmirati.

2. Is svojem bliſhnem v'lubeſfni, per
myru, inu dobri ſaſtopnoſti ſhiveti.


[Stran 12]
[12]

3. Po exempelnu inu zhednoſtah S.
Joſhefa ſhiveti se poflisati, ſlaſti pak v'
pravi zhedni zhiſtoſli te dushe, inu tega
telesa. Tu ſadobiti imajo ony ſravn
tega te poſtave , kar bo narbel mogozhe
darſhati, namrezh:

1. K' zhaſti 7. veſſellov, inu 7. ſhaloſt
S. Joſhefa , katire je on is JEſusam, inu
MArio imel: uſſakdan 7. Ozhen. inu 7.
Ave Marij, ali saj po shtivilu teh dny
v'tednu uſakdan en Ozhen. inu zheshen.
moliti, inu po zheshen. te beſſede sravn
perſtaviti: J. M. J. ſlojite meni na ſtrani
ſdej, inu na mojo ſmertno uro, de se prov
ſgrevam, inu spokorim, inu eno srezhno
smert ſlurim. Tudi ta male Officium,
Roſhenkranz, inu Litanie S. Joſhefa
moliti se navuzhiti, skus tu njega proshno,
pomuzh, inu eno srezhno smert ſadobiti.

2. Uſſake tedn (zhe oppravki
perpuſtę) en dan se iſvoliti (ſna rajmno
nedella biti, kader se is ſhegnam S.
Masha bere) S.Joſhefa posebnu pozhaſtliti,
ſa eno srezhno smert v' Zirqvi S.
Joſhefa eno S.Masho shlishati, katira ſna
rajmno taiſta biti, katiro se je kedu bres


[Stran 13]
[13]

tega namęnil shlishati , per katiri se ima
na uſſe ſhive , inu mertve brate, inu
seſtre spomniti, inu ſa gorijemanje zhaſty
S. Joſhefa Boga prositi.

3. Uſſake mesz saj enkrat roſhenkranz
S. Joſhefa al (katire tega naſna)
Roſhenkranz Matere Boſhje ſa mertve brate, inu
seſtre moliti, kar lih tudi v'zirqui per
Bratovski ſhegnani Mashi vella, al tudi
doma, al kjer kedu otshe oppraviti.

4. Uſſake mesz na treto nedello v'
meszu, katira se bratovska nedella
klizhe, se poſlisati svojo vęſi ſgrevati, inu
spokoriti, inu ta S. General
Kommunion ſa dushe v'vizah v'zirqvi S.
Joſhefa gorivofrati.

5. Uſaku lejtu se eno uro ſbrati ſa
ſhive, inu mertve brate, inu seſtre te
Bratovshne moliti, inu na to manengo eno S.
Masho najeti; katire pak napremore eno
S. Masho najeti, ſna na to manengo dve
SS. Mashe shlishati, inu med temiſteme
Svojo uro omoliti. Tu se narbel
perloſhnu ſgody, kader se uſaku lejtu na
treto nedello po veliki nozhi novena
tega obletenskega praſneka posebnu
velike pomuzhe S. Joſhefa derſhy.


[Stran 14]
[14]

6. Na te ſgorej imenuvane dny koker
na S. Joſhefa Titularfeſt: na 2. nedello
Majneka: na S. Anne praſnek: na drugo
nedello mesza Ohtobra, inu na Shent
Janſhov dan zirkuv, inu oltar S.Joſhefa,
S. Anne, ali S. Janneſa Evangeliſta
obyskati, tudi zhe je mogozhe se
spovędati, inu obhajati.

7. Uſſako treto nedello v' meszu per
peti Mashi, pridegi, prezesiji, inu
bratovskeh andohtah se flisnu ſravn ſnajdti :
koker tudi uſſako nedello skus z zelu lejtu
per bratovski Mashi per
vonpoſtavlenemu S. Reshnemu Telesu na glas moliti,
inu pèti.

8. Podoba, ali obraſek J. M. J. na
hishne urata, kr poſteli, na oltarz , al
na en druge spodobne kraj perwiti, per
sebi, ali v' bukuvzah nositi, v andohti
derſhati, vezhkrat kushniti, ſlaſti v
skushnavah na J. M. J. klizati, ſjutrej,
inu na vezher pred tem pildam svoje
molituvze oppraviti, ter uſſe svoje della,
inu oppravila skus J. M. J. Bogu k'
zhaſti gorivofruvati, inu ta pildek v'
ſadnemu zugu na perse poloſhiti; eno sve-


[Stran 15]
[15]

tinzo, ali perſtanz is imęnami J. M.J. k'
spominu Boſhje prizhe, inu lubeſni pruti
S.Joſhefu nositi, ter skus take ozhitne
ſnamena ſa enega naurednega brata, inu
seſtro S. Joſhefa se spoſnati, inu drugem
is lepem exempelnam dobreh del, inu
brumnega ſhivlenja naprejsvejtiti.

Naposled bodo bratji, inu seſtre
oppominene te regelze inu poſtave, kar bo
narbel mogozhe, derſhati, ne szer pod
enem smertnem, ja tudi ne pod enem
majhenem greham , ampak katire is
namarnoſte , ali po naurnem taiſte ſamudy,
ali vonspuſty, namore teh SS.
odpuſtekov , duhovneh gnad, inu shazov te
dushe dejleſhn gratati.

CONFOEDERATIO

Tu je:

Bratovska Saveſa.

Deslih moremo od nashega bliſhnega uſſe
dobru misliti, inu derſhati, tok se
nezhmejn vonder doſtikrat permire, de na besedi,
s' katiro mi edn drugemu kaj oblubemo,
naobſtojemo. Toku se narpoprej ſgody per
najemanju SS. Mash (koker ſtojy ſgorej v' 5.
poſtavi) ke szer kmalu, inu lohka
oblubemo , de otshemo puſtiti edn ſa drugega ma-


[Stran 16]
[16]

shuvatî, potęm pak, ke na tu pride, zel
lohka posabemo, al se zajti prebernejo, de
nismo vezh v' ſtanu eno S. Masho najeti;
ſatorej se njeh je 700. Bratov, inu Seſtr
posebnu skupſaſtopilu, de otshejo, dokler njeh
bo Buh ſhivel, uſſaku lejtu okuli
obletenskega praſneka posebnu velike pomuzhe S.
Joſhefa eno petizo dati, de bodo ſagvishani,
de se dejleſhni ſtureè uſſeh S. Mash, katire
bodo ſa lete Brate, ina Seſtre skus zelu lejta
braue, koker tude tehiſteh, katire se
posebej ſa enega takega Brata, ali Seſtro po
smerti bero, katireh namorejo tiiſti dejleſhni biti,
katiri te dolſhnuſte uſſaku lejtu oppraviti
famudeè.

Katire je v'ti Bratovshni ſapisan, ta
narozhi enemu , de po smerti njegovu imeè
naſajpernese, al katiri od enega Brata, ali
Seſtre s'te Bratovshne ſveè, de je umeri, ima
toku dobr biti, inuhitru njega rankega, ali
ranke imeè Bratovskemu Paterju noterdati,
de bo v'mertvashke buqve ſapisanu, inu de
se berſhejshe te SS. Mashe inu molitve ſa
njim oppravejo.

Zhaſlitu usake zkas bodi tu sladku imę

JESUS, MARIA, inu S. JOSHEF.

AMEN.


[Stran 17]
[17]

LISTROM
Ali ſapopadek teh Bukuvz,
inu poſtav.

1. Poſtava. Sa MArio hoditi je enu
dobro pomaganje.

II. Poſt. Poniſhnoſt je k' svetuſti enu
terdnu podloſhenje.

III. Poſt. Pohlevnoſt je enega brumnega
zhloveka oziranje.

IV. Poſt. Poterpeſhlivoſt je te
brumnoſte ſhivlenje.

V. Poſt. Krotkuſt je svetega ſhivlenja
maſanje.

VI. Poſt. Zhistoſt je te svetuſte
obderſhanje.

VII. Poſt. Wugujmedajanje je dobreh
del perkladanje.

VIII. Samóta je te brumnoſte
mozhnu podpiranje.

IX. Poſt. Dobra manenga je teh del
narbulshe perpomorenje.

X. Poſt. Pokorshena je te popolnemaſte
dapolnenje.


[Stran 18]
[18]

Xi. Poſt. Dobra molituv je veliku
dobrega doblenje.

XII. Poſt. Myrnoſt je te lubeſne nuznu
gorijemanje.

XIII: Poſt. Serzovidnoſt je tega
ſhivlenja dushe poplnema odleſhenje.

XIV. Poſt. Tu uwoshtvu v' Duhu je
te dushe popolnema odleſhenje.

XV. Poſt. Teh gnad ſanezhuvanje je
tega ſvelizhanja brambanje.

XVI. Poſt. Groſa pred greham je k'
dobremu enu veliku pregajnanje.

XVII. Poſt. Vira je tega zhloveka
narterdnejshe gruntanje.

XVIII. Poſt. Upanje, inu ſaupanje
je v' nadlugah enu sladku potroshtanje.

XIX. Poſt. Jeſek ſa ſobmy derſhati je
tega myru, inu pokoja resnizhnú pogmiranje.

XX. Poſt. Lubeſn svojega blihnega je
enega dobrega zhloveka ſnamene.

XXI. Poſt. Lubeſn boſhja je ſa prejete
gnade uſſe mogozhe poplazhanje.

XXII. Poſt. S. Reshne Telú moliti je
te svete lubeſne na ſnanje dajanje.

XXIII. Poſt. Nezhmerna bojezhoſt teh
ludy je enu praſnu strashenje.


[Stran 19]
[19]

XXIV. Poſt. Lubeſn tega poſemelskega
je enega bogabojezhega ſhivlenja mozhnu
naſajderſhanje.

XXV. Poſt. Leſtna lubeſn je ſa
zhloveka narnavarnejshe perliſuvanje.

XXVI. Poſt. Namarnoſt je v' teh
narvezheh dobrutah narhujshe poshkoduvanje.

XXVII. Poſt. Gnada boſhja je te dushe
narlepshe ogrinanje.

XXVIII. Poſt. Vunajneh pozhutkov
samapashnoſt je te dushe gvishnu pogublenje.

XXiX. Poſt. Napremislena serblivoſt
je teh narhujsheh ſmejshnav skupſbiranje.

XXX. Poſt. Ukrotenje teh terpezhnoſt
je enege zhednega ſhivlenja krayluvanje.

XXXI. Poſt. Perludnot je ſlaſti enega
brumnega hvalle vrednu ſaderſhanje.

XXXII. Poſt. V' volo boſhjo se udati
je ene srezhne dushe prizhuvanje.

XXXIII. Poſt. Boſhje Mashneke
zhaſtiti je prave vire, inu brumnoſte skaſanje.

XXXIV. Poſt. Masa , ali treſlivoſt
je ſuper doſti hudeh rezhy
oſdravlanje.

XXXV. Poſt. Dobreh tovarshov
drushena je dobrega ſaderſhanja spoſnanje.


[Stran 20]
[20]

XXXVI. Poſt. sposhtuvanje teh
stareh ludy je pravednega ſhivlenja verdevanje.

XXXVII. Poſt. Spremishluvanje
sveteh rezhy je uſſega dobrega usajanje.

XXXVIII. Poſt. Hvalla ſa prejete
dobrute je tu nar pervu pourazhanje.

XXXIX. Poſt. V' dobremu noter da
smerte obstati je tu narvezhe poſhellenje.

XL. Poſt. Mlazhnuſt v' sluſhbi boſhji
je pred Bogam enu groſnu gnusenje.

XLI. Poſt. Perpravlanje k' smerti je
enu pametnu previdenje.

XLII. Poſt. S. Joſhefa zhaſtiti je
sluſhbe Matere boſhje popolnema
dokonzhanje.

MOLITVA
Predn se ſazhne brati.

Govorè Gospa! fakaj tvoj sluſhabnek
ſhe poshlusha. Is velikem
ſaupanjam pridem jeſt k'tebi o zhes uſſe
lubeſniva MÀria! nej ſashumy tvoj glas v'
mojeh ushesah. Jeſt lubem tebe is
serza, ſakaj ti se mojega Iſvelizharja, inu
Syna boſhjega Mate, inu Diviza. Jeſt
pridem k' tebi, de se kaj s' tvojega po-


[Stran 21]
[21]

govora ravuzhim, inu ſaſtopem, kar je
moji dushi nuznu, inu dobru.
Perpravi meni S. Duha tvojega Uzhenika,
katire je tebe pot te pravize v' svetuſt
uzhil, de se navuzhim tvoje povella,
inu tvoj dobre svjet k' posnemanju
tvojeh zhednoſt , inu k'ſvelizhanju moje
dushe, Amen.

MOLITVA
Kader se nèha brati.

Tebi se jeſt ſahvallem o MAria! ti
sedesh vezhne modruſte, inu
divizhna shola teh zhednoſt. Proſſi Boga, de
nej da njeni to gnado, de ſa tabo hodem
v'useh teh rezhęh, hatire se ti o
preluba Mate! mene uzhila. O koku se je
moja dusha reſvesellila, kader sem
shlishal tvoj presladke glas : Hodi ſa mano.
Tvoje pote so dobre, inu tvoje stopine
so Bogu dapadlive. jeſt se terdnu
naprejuſamem stanovitnu ſa tabo hoditi,
dokler bom jeſt tebi skus srezhno smert
v' nebeseh koker tvoj ſveſte syn , inu
sluſhabnek naprejpostavlen, Aiuen.


[Stran 22]
[22]

Od Posnemanja
MARIE DIVIZE
INU
MATERE BOSHJE
PERVE BUKUVZE.
I. POSTAVA.

Po MArii D. posnemati, inu ſa njo
hoditi je enu dobru pomaganje.

I.

Ishi ſhivlenje, inu bosh tuiſtu
neshl. Jeſt sem tega ſhivlenja
Mate, ke sem taiſtega rodila,
katire je uſſem, kar njeh je blu v' Odamu
pomerlu, ſhivlenje dal. Tega telesa


[Stran 23]
2

ſhivlenje bode tebi main ſdallu, dokler,
k'smerti pelle. Te dushe ſhivlenje,
katiru je enu samu, enu ſhlahtnu, enu
vezhnu ſhivlenje, tu ishi ti samu. Gnada
boſhja je ſhivlenje tega duha: bres une
pojema , inu pomerje leta. Posnemaj
moje zhednoſte, katire je gnada boſhja
(katire polno je mene Angel Gabriel
imęnuval, kader je bil meni boſhje
zheshenje pernesl) v'meni usadila, de be
bila ta velika Mate tega narvikshega
Boga. Mojega prelubega Synú
exempel be imel tebi szer ſadoſti biti, de
be se ſa njim podal; al dokler sem jeſl
ena Mate teh Chriſtianov, ſatorej sem
jeſt tudi njim ſa en exempel postavlena.

2. Nazviblej moj syn! nad mojo
pomuzhjo, aku se le poflisash po meni
posnemati. Nameni méni le nobedn, de
je pruti meni sluſhabne, inu andohtliv,
katire notshe v'moje stopine stopati.
Uſſa taiſta molituv namore meni dapaſti,
katira is enega serza pride, katiru je
mojeh tugent praſnu. Ti bosh ja vedl, de
per Bogu uſſe ſamorem, dokler ta
narbliſhnejshe per trona mojega Syna v'


[Stran 24]
[24]

nebeseh sedim. Al vonder meni taiſti
ſavètni otrozi nadapadejo, inu tudi
namènem nekol ſa nje prositi, katiri nothę
ſa mano hoditi. Doſti njeh je, katiri se
sami sebe golfajo, kader se v' enemu
roſhenkranzu, inu drugeh take sorte
molituvzah moje pomaganje imeti obetajo;
od mojeh zhednoſt pak se namujajo nezh
dejleſhne sturiti. Jeſt namaram nezh ſa
njeh ſdihuvanje, katiri to hudobno pot
naſapuſtę , ter ſabstojn na mene klizhejo,
ke od stefe te pregrehe naodstopejo.

3. Moj syn! posnemaj od tvoje
Matere. Te zhednoſte mojega Synu se skus
mene svetejo, koker sonzhni ſhari skus
kryſtal. Poshlushaj moj glas, inu
naodstopi od poſtave tvoje Matere. Inu ti
bosh imel en perserzhne trosht, inu
tvoja dusha se bode veſlellila v' shazu
mojeh zhednoſt, inu jeſt bom tebi ſa
Mater. Hodi ſa mano.


[Stran 25]
4

II. POSTAVA.
Poniſhnost je k' svetuſti enu terdnu
podloſhenje.

1

De sem jeſt toku viſſoku zhes ſveſde
povikshana, se je le ſa tu ſodilu
moj syn! ke sem zel globoku poniſhna
bila. Jeſt sem ſaſtopila de Buh te
ofſertne poniſha, inu te poniſhne
povikſha. Gabriel ta vikshe Angel je mene
poſdravel: Zheshena se MAri gnade
polna. Jeſt pak sem se imęnuvalla ena Dekla
tega Gospuda, inu sem postalla ena
Mate JEſusa Christusa. Te imenitnoſte,
katire jeſt pred drugemi imam, inu te
gnade, s' katireme je mene G. Buh oziral,
de be ena porodniza njegovega Syna
bila, so mene ſmirej v' globozhini te
poniſhnoſte derſhalle. Jeſt sem dobru
vedela , de sem uſſe od boſhje roke
prejella; ſatorej ni meni duh te preuſetnoſte
nezh poshkoduval, ampak tu
samusvojnu poniſhnu derſhanie je mene
povikshalu, Vezhe naspamete ja namoresh
imeti, hoker kader se velik dellash favle


[Stran 26]
5

tega, kar tvoje ni. Nagledaj na tu, kar
imash, ampak koku be ti tuiſtu Bogu
dapaſti fanuzal. Kaj nuza tebi, aku
imash eno dobro reſumnoſt, fletno shtavt
tvojega ſhivota, inu lepe lestnuſte te
dushe, aku taiſte v' malupridnemu fadè
gásh?

2. Kolkajn njeh jè, katiri be se taiſte
uſſe bel k' pridu ſanuzali, koker ti, aku
be njeh imelli. Mogozhni talenti, inu
leſtnuſte naſvelizajo, ampak ferdamajo,
aku se taiſti k'shpotu tega Stvarneka
obernejo, ali s'tem malupridnem
hlapzam v' nimer spuſte. Naſanezhuj
taiſteh, katiri nimajo toku dobreh darov,
koker ti. En perproſt, inu naunzne,
per temu pak en brumne zhlovek
dapade Bogu uſſe bel, inu bo vezhe
v'nebesah, koker ti modri tega svejta, katiri
drugazhi ſhivę, koker se ſaſtopejo, inu
ſavle svojeh lalentovse peruſamejo.
Kolkukratse nate od Boga prejete gnade
spominesh, tolkukrat ſanezhuj to
nezhemerno zhaſt, inu naspametnu napihuvanje.
Misli uſſeskuſi, odkod se ti taiſte
ſadobil, inu de bodesh mogl enkrat od tai-


[Stran 27]
6

ſteh ojſtro rajtengo dajati. Bres
poniſhnoſte nabosh ne Bogu dapadl, ne
ludem. Al tudi meni nabosh ti mogl
dapaſti, dokler jeſt otshem imeti, de se
is useh mojeh sluſhabnekov poniſhnoſt
svejty. Nigdar se nima tebi doſdevati,
de be kaj bulshe bil, koker so drugi;
ſakaj ti navęsh, zhe niso ki bulshe pred
boſhjem oblizhjam, koker se ti.
Spremishluj tvoje slabuſte, inu ſdajzi bode
tvoje napihuvanje koker svinz na dnu
padlu. Tudi greshnekov nimash ti
ſacezhuvati, koker jeſt Petra, inu
Majdaleno sanezhuvalla nisem; kedu vę, aku
tebi v'nebesah naprejnapojdejo?

3. Naspametnuje uſſe poſhellenje te
viſſokuſte, katiru otshe biti v'eni zhaſti,
ali sluſhbi, katira od Boga napride,
ampak katira je le leſtnu iskanje, inu
nadleſhnu nagajnanje, inu moledvanje
ſadobilu. Ti nabosh nekol dobre srezhe
imel, aku otshesh po tvojeh ſhellah
povikshan biti, inu taiſte zhas nadazhakash,
kader be Buh tebe povikshal. V tvoji
slluſhbi bosh ti ſupernoſt bres shtivenja
imel, katiro se ti skus forkelne, hinav-


[Stran 28]
7

sheno, inu preuſetne ſhelle iskal. Enu
naglu pogublenje bo tebi naprejſtallu,
ali debselih noter da smerte zhes druge
povikſhan oſtal, tok bosh v' eno
strashno sodbo ſapadl, inu tvoje napuhnenu
truplu bodo uſſi taiſti is nogame
pohodili, katire sè ti ſrahtuval. Ne uſſaka
poniſhnoit je ena tugent, ampak
vezhkrat enu ſvèdenu hinenje, ke se tudi
narajma, katire se na pregreshno viſho
poniſha, temzhasu pak se v'svojemu
serzu naspruti zhes druge zel mozhnu
povikshuje. Pokaj se povikshujesh,
katire dans ſhivish, jutri pak bodo ſhe
moli, inu ſaplivki tvoja poſtela, inu
zhervji bodo tvoje meſſu v' grobu
nazhèlli? Nehzhe ni na tebe mislel, predn
se bil, inu posmerti bosh, koker de be
tebe nekol nablu. Poſtavi tvoje
shtemanje v' poniſhuvanju, aku ſhellish tamkej
is mano biti, kjer mene ſvelizhano
imęnujejo uſſe rodovine. Hodi za mano.


[Stran 29]
8

III. POSTAVA.
Pohlevnoſt je enega brumnega zhloveka
oziranje.

1.

Pred ludmy se ti moresh perkasati,
al gledej, de se uiſellej dobru
perkaſhesh. Kader se ludem na prizho
perkaſhesh, skerbè narpoprej ſa
pohlevnoſt, ſakaj ta tugent je tebi ſlo potrebna.
Uzhè se taiſto od mene. Med ludmy
sem jeſt na tako viſho bila, de ni
mene nekol nobeden bres gorijemanja
pogledal. Jeſt nisem bila vonspushena v'
beſſedah, ne v' shtimi merskakshena, ne
is jeſikam ſhlobedrava: ne v hoji
samapashna. V' mojemu derſhanju nibilu nezh
nasramnega, v' ozheh nezh hudega. Is
moje okulihoje se je koker is enega
shpegla, ali ogledalla ta shajn te
zhistoſte, inu ta podoba te tugente
vonsvitèlla. Mojega teleſſa shtavt je bla enu
ozhitnu ſnamene enega svetega serza,
ena figura, ali naprejpostava te
brumoſte.


[Stran 30]
9

2. Nekomer ni od mene kaj hudega
na miste pershlu, katire je mene ali jiti,
ali moliti, ali jęſti, ali dellati videl.
Katirikol so mene videli so bli
pouſdigneni v'svojemu serzu, inu so Boga
hvallilli. Moja lepota, katira je ta
narvezhe bila, je od sebe dajalla ta ſhmah te
zhiſtoſte, inu ta zartane duh te
nadolſhnoſte.

3. Nagovore naposhtene beſſede,
katira dusho umory. Kratkozhasneh
norzij se ſdershè; kaj tebi pomaga, aku se
drugi smejajo, Buh bo pak v tvojemu
bratu, katirega podajash, reſſhallen?
Nametshi ozhy semterkje, ſakaj ti
naumni dellajo toku, inu ti, katiri so enega
samapashnega serza. V hoji se modru,
inu pametnu nosi, koker imajo taiſti
navado se nositi, katiri velike rezhy
preudarjajo. Nekar se preglasnu nasmejej,
temuzh imej uſſellej ſnamena ene svete
pohlevshene nad sabo. Te malupridne bosh
ti poprej posai skus tvoje pohlevnu
derſhanje, koker is beſſedo. Kader
govorish, imajo tvoje beſſede en ternek bitr,
s' katiremè druge k'brumnoſtilovish. Sle-


[Stran 31]
10

hernemu se perludne skaſhi, inu toku
bosh ti serza teh ludy dobil. Aku taiſti,
katiri tebe videjo, se veſſelle, inu
Ozheta v' nebeſſèh hvallejo: aku se ti
malupridni na tvoj ſagled pobulshajo, tedej
virjemi, de svejtilu, ali letirna te
pohlevnoste je v' tvojeh rokah. Hodi ſa mano.

IV. POSTAVA.
Poterpeſhlivoſt je te brumnoſte
ſhivlenje.

1

Doſti hudega se je meni na svejtu
pergodilu, kar sem jeſt is nar
vezhem poterplenjam prenesla.
Moje ſhivlenje koker unu mojega Syna
ſhivlenje je blu polnu kriſhov, inu v' dellah
sem jeſt ſhivela od mojeh mladeh dny.
Uwoshtvu, pregajnanje, fanezhuvanje
je bilu moj uſſakdane kruh, katirega je
Buh meni na miso poloſhil. Terplenje,
inu smert mojega Synu so meni tolkajn
delle, de be se bila imella moja dusha
od telesa lozhiti. Vonder nisem jeſt
poterpeſhlivoſt nekol od sebe puſtila.


[Stran 32]
11

2. Ti namoresh bres poterpeſhlivoſte
ſhiveti, ſakaj ti moresh veliku terpeti
ſa vezhnu ſhivlenje. V' terplenje se ti
sègnan, koker uſſi Odamovi otrozi v'
dolini teh sols. Naobetej se nobenega
vonuſetja od ſlega prizhnega ſhivlenja,
kamer se ti is jokam pershl, kjer se ti is
jezhanjam prebival, inu odkod ti is
solſame, inu mertvashkem putam
vonpojdesh. Kaj zhakash ti med
terpezhnenemi ludmy na drugu, koker na
terplenje; inu aku poterpeſhlivu naterpish,
kaj se upash ſenu plazhilu dobiti ? Ti
nabosh nobene tugente neshl, katiro be
mogl tolkukrat dapernashati, koker
rajmno leto, ſakaj ti bosh ſhe kaj ali ſvunej
tebe, ali ſnotrej tebe neshl, kar bo tebi
perloſhnoſt k' poterplenju dallu. Ti se
bosh te reve, inu nadluge tega revnega
svejta uſſeskuſi vezhe, inu teſhejshe
déllal, aku bosh taiſte is napoterpeſhlivem
serzam, inu navolnem mislam prenesl.

3. Syn! kajſenu Bogu, inu meni
dapadlivu reſgledanje be ti meni sturil,
aku be tebe v' uſſeh teſhavah, inu
ſupernoſtah uſſellej odſhalenega videla.


[Stran 33]
12

Gorje tebi! aku ſuperna vola tvojega
duha mote, inu pomankanje tega pernesenja
tvoje dushe uſſega dobrega ſasluſhenja
praſno stury. Pokaſhi meni enega
Svetnika, katiri be bil bres potérplenja v'
nebesa notershl. Moj Syn, inu jeſt sma
uſſem en prigled dalla uſſè preneſti, inu
dokler so ony sa nama hodili, toku so
ſvelizhani. Nezh slajshega nabosh ti
neshl, koker poterpeſhlivoſt, aku se
bosh ti le enkrat taiſte moshku lotil.
Uſſe bo tebi sladku gratalu, aku ti tu
is lubeſne boſhje, katirega imash lubiti,
inu is upanja vezhne zhafty, na katiro
zhakash, prenesesh. En hipz te
poterpeſhlivoſte della teſho vezhnega
ſvelizhanja. Poterpeſhlivoſt je tebi potrebna,
de obete prejmesh. Hodi ſà mano.

V. POSTAVA.
Krotkuſt je sveteha ſhivlenja
maſanje.

1

Jeſa ni mene nekol premojstrila ,
temuzh uſſeller , inu prutiuſſem sem


[Stran 34]
13

jeſt bila ena krotka Diviza. Kolker sma
jeſt inu moj Syn v' ſhivlenju
sovraſhanekov imella, sma uſſe s' krotkuſtjo
premagala. Krotkuſt je is mano rojena,
inu mojo lubeſnivoſt so se uſſi skuseli,
katiri so meni ſuper bli. Ti nabosh
bral, de be bla kedej enega hudu
oſmirjalla, ja ne enkrat taiſte, katiri so
mojega Synu is uriskam napajali, inu na
krish obeseli. Moje pezhanje is drugemi
je blu slajshe koker męd, inu moje
pogovarjanje zhes mędene sterd.

2. Boshje Duh stury krotke, koker
je on sam krotak. kolkajn hudega
preterpy sam Buh od hudobneh, inu
movzhy, inu she dobru ſtury, de be imelli
ſavle njegovega perſanashanja v'se jiti.
Ti se ponaurednem en Chriſtian
imęnujesh, aku is enem grenkem serzam
tvojemu refhalniku napruti pridesh. Ena
ojstra beſſeda bode tvoje sovraſhneke zhes
tebe vezh podshuhnila: ena krotka, inu
rahla beſſeda pak bode njeh ſlobnuſt
utolaſhila. Kaj pomene tvoja ſlobnuſt,
kader ena ſupernoſt zhes tebe pride? ti
bosh taiſto is vezhe bolezhino zhutil.


[Stran 35]
14

koker kader be njo bil is lohkem serzam
prenesl. Bodi dobrutliv is uſſemi, inu
is sivnoſtjo nagovore is nezhemer, zhe
ſhellish myr imeti. Is enem nagerbanem
zhellam se nekol napustè vidit, de se
tebi napoſna, de se navoln zhes tu, kar
je Buh tebi k' pridu odlozhil. Slobnuſt
inu jeſa nimajo nekol v' tvojeh persah
tizhati, inu v' mashtuvanju nekomer
naposhkoduvaj.

3. En krotak zhlovek je sam sebi
ushezh, inu drugem nuzne. Nezh
naperprave dusho v'take myr, inu pokoj
koker krotkuſt, inu usmilnoſt. Sama ta
tugent se ſhivy skus krivize, inu poſhre
uſſe ſupernoſte k' ſvelizhanju. Ta
perpravla pred drugeme ta obras enega
Chriſtiana, de nad njim furma podobo
boſhjo. En ojstre, sivne, nadleſhne,
inu vekavne zhlovek mote pokojnoſt,
koker en silnu velike vetr vodo.
Krotkuſt uſſe k' pokoju perprave, ter
nobenega k' prepiru napodshunta. Ta ima
myr is svojem bliſhnem: perjaſnoſt is
Bogam, inu svoje krayleſtvu v'nebeseh.
Hodi ſa mano.


[Stran 36]
15

VI. POSTAVA.
Zhiſtoſt je te Svetuſte obderſhanje.

1

Jeſt sem Krayliza te zhiſtoſte, inu
tu imę je meni ſlo slavnu bilu.
Jeſt be nabla Mate Syna Boſhjega
poſtalla, aku be zhiſtoſt, inu Divishtvu pred
drugem meni narbel lestnu nablu. Al
tudi jeſt be rajshi nabla othla to veliko,
inu imenitno hvallo ene boſhje
porodnize imeti, aku be bla na zhiſtoſti, inu
Divishtvu enu pomankanje terpèlla.
Ti boſh bleſu vedi, de Joſhef moj ſhenen
je bil v' obeh popolnema, inu torej se
nisem drugega koker njega iſvolila ;
koker lih tudi Hermanna, katirega sem jeſt
ſavle nadolſhnoſte njegovega serza
Joſhefa imenuvalla, inu druge s'perſtanam
svete lubeſne meni ſarozhila, ſakaj oni so
bli pred drugemi ſavle zhiſtoſte
zhaſtiti.

2. Ti se golfash, aku menesh, de
meni dapadesh, zhe tvojo dusho, inu
telu zhistoſt naozira. Verſhi vonkej is


[Stran 37]
16

tvojega serza te hude misle, koker eno
ogneno iskro is gvanta prezhstresesh,
de se naſasmody, napreſhge. Kedur is
boſhjem straham te hude misle ſdajzi
napreſhene, se is eno giſterko, inu
strupjanam v' svojeh nederjah jegra. Uſſel
ej dobru prevagej, inu preudari, aku je
ena gerda sladnoſt uredna tolkajn, de be
tvoja dusha vekumej v' peklu terpèlla.
Kader se tvoji pozhutki nazhedneh
rezhy védnu anajo, toku imajo ſatu svoje
plazhilu na nebu prejeti. Nagledej na
tu, kar tvoji zhistoſti navarnoſt della,
ja boj se govoriti, kar per drugeh
pohujshanje ſtury. Enu hudobnu oku,
inu en klaſarske jeſèk dado na ſnanje
eno v' blatu ſakopano dusho.
Perterganje v jedi, inu pytju, inu wejſhanje pred
namarnoſtjo so te narvezhe podporne
te zhiſtoſte.

3. Anaj se mozhnu teh perloſhnoſt,
katire tebe h' gerdem rezhem ulezhejo,
ter imej strah boſhje uſſellej v'tvojemu
serzu, aku se notshesh is gnusobo te
nazhiſtoſte nazhedne sturiti. Ti narbulshe
tovarſhi te zhiſtoſte so poſt, inu mas-


[Stran 38]
17

noſt , bres teh pade zhlovek zel lohka v'
gerdobe. O moj Syn ! aku be ti vędl,
kaj je tu: tem Angelzam podobne biti,
tok be se tebi v'zhiſtoſti nekol nastoſhila.
O aku be ti to polonanje tega divishtvu
ſapopadl, koku ſlo be se ti pomujal nje
hvallo obderſhati. Vonder nimash ti
nekol sam svojem mozhnuſtam prevezh
upati: ſakaj tudi Svetniki, inu
povikshani so noter da dna padli, ampak
derſhè se v'molitvi, inu poniſhnoſti, de dobru
ſhivish v'zhiſtoſti. Varvej se, de
ti v'temu tu narmajnshe k' sebi
naperpuſtish, ſakaj v' temu ni nezh toku
majhnega. Enu veliku varstvu je tebi tukej
potreba, zhe otshesh vezhnu polonanje
te zhiſtoſte prejeti. Hodi ſa mano.

VII. POSTAVA.
Wugejmedajanje je teh dobreh del
perkladanje.

1

Uwoshtvu sem jevt lubila, ke sem
is mojem Synam enu uwohnu
ſhivlenje pellalla. Usmilenje sem jeſt od


[Stran 39]
18

mojeh starshov poirbala, dokler oni so
bili pruti tem potrebnem ſlo usmileni,
inu dobrutlivi. Dobrutlivoſt je is mano
rojena; jeſt sem ſlisnu gledala, de sem
tem uwogem tudi is mojem majhenem
premoſhenjam pomagalla. Kar lo ti triji
krayli is jutrove duſhelle mojemu Synu
vofrali, tu sem jeſt v' roke teh uwogeh
reſdejlila.

2. Nafrahtuj nobenega berazha, ſakaj
vezh njeh svetu ſhivy pod eno
reszukano hallo, koker pod enem zhergljenem
plajsham. Namisli, de Buh te uwoge
sovraſhe, ke njem malu da, ampak de
njeh shtema, ke njeh skerbi teh wogateh
zhesspuſty. Kratkunekar nagledaj na tu,
aku je ta uwoge brumn, ali aku se je
sam kriv, de je v' potrebsheno pershl,
ſakaj Buh se napoſira na tu, komu se da,
ampak s'kajſenem serzam se da. Inu
akulih je ta pèklar, katiremu ti
pomagash, hudobne, tok ti vonder tvojega
ſasluſhenja naſgubish, dokler ti
Chriſtusu dajesh. Kolku bosh ti v'nebeseh ſa
en vinarzhek prejel, inu kolkajn ſa en
griſhlej kruha, katirèga ti enemu i lazh-


[Stran 40]
19

nemu Lazarusu dash? Molituv tega
uwogega je per Bogu veliku mogozhna,
koker na njegovu jamranje na tega
nausmilenega ena huda kletvina
dolipade. Prava lubeſn nazhaka, dokler
uwoſhez prose, temuzh kader vide
enega potrebnega, se jèdernu darovitna
skaſhe; ſakaj katire more poprej prositi,
inu moleduvati, ſhe vezh ſabstojn
nadoby.

3. Srezhna roka enega
wugejmedajavza, katira bo ſa en majhne dar
veliku od Boga prejèlla. Tudi na temu
svejtu se nabo tebi zhes pomankanje
treba toſhiti, aku bosh rad, lubeſnivu,
inu hitru enemu uwogemu na pomuzh
pertekl. Eberhard Truxes is
Walperga ta Perve Premonſtratenſarske Prosht
v'Marthalu moj dobr sluſhabnek je
imel po svoji smerti v' grobu svitle
perste, is katiremi je on tem peklarjam,
inu bolnikam pomuzh skaſuval: inu ta
zhaitenja uredne Oppat Shimen is
rajmno tega Duhovnisha je temiſtem en is
ſlatam, inu srebram napolneno
skrinezo pokaſal, katira so menili, de je


[Stran 41]
20

ſhe od predar vitnega dajanja
spraſnena. Zhe nauterpish kaj dati, daj saj
dobro beſſedo. Narezi temu uwogemu
ſerſhmajhtne beſſede, de njemu njegovo
revo she teſhejshe nasturish; ſakaj ſa
krivize, inu ſerſhmajhte se bo G. Buh
amuſel. Zhe moresh dati, daj, zhe
namoresh toku bodi saj perjaſnive. Buh
krona to notrejno dobruto, kjer
odſvunej premornoſte nanajde. Narezi
nobedn: jeſt nezh nimam: Lubeſn se is
arſhata nadejly, temuzh is dobrega
serza. Ti imash temu uwogemu neli
moshno odpreti, temuzh daj njemu tudi eno
dobro beſſedo. Potroshtej njega
v'njegovi revsheni, de dusha, inu telu
wugejme dobeta. Hodi ſa mano.

VIII: POSTAVA.
Samota je te brumnoſte mozhnu podpiranje.

1

Katire se naſna hrupu teh ludy
zhasi vogniti, ta se svoje dushe
ſadoſti naahta. Dobra je samota, kjer
Buh s'zhlovekam govory, kjer se nje-


[Stran 42]
21

gov duh zhloveshki dushi perdruſhy.
Nekjer dergi nisem jeſt tolkajn sladkuſte
se uſhila, koker na samem. Kumej
sem bla tri lejta stara so mene moji
starshi s'tega svejta v tempel pellalli, kjer
ſem jeſt eno majheno kamerzo imella.
Moje misle so ble szer uſſeskuſi per
Bogu , al nekol bel koker kader sem
delezh bla od ludy. Na samem sem od
Angela zheshenje prejella, ter sem
Mate Boſhja poſtalla.

2. Be bil ti moj Syn! le enkrat te
samotne sladkuſte okusel, be ti
ſdruſhbe teh ludy tolkajn naſhellel; inu aku
be bil le enkrat v' enemu kotizhèku is
nebesame govoril, be ti toku po frej
gasah okuli nalejtal. Kolku naunzneh
beſſedy ti govorish? kolku rezhy
tribash ti v'drusheni, katire tebi ali nezh
nanuzajo, ali zel shkoduvajo, ter
doſtikrat kreh inu ſmotnave naredę?
kolkukrat so ludji ſhe tvoje slabuſte
ſamirkali, inu ti se to dobro misl od tebe
ozhitnu pred ludmy ſgubil, katiro sè
uſſellej na skrivnem, inu na samem imel?
kolkukrat ſhlobedrash ti kaj naprej, kar
tebe


[Stran 43]
22

tebe potem per serzu boly, inu kolkurat
napolnujesh ti tvoje serze is nezhe
merneme rezhmy, katireh se ti namoresh
toku hitru ſnebiti? nezh takega be ti
naimel na samem, aku be ti ſnal sam v'sebe
jiti. Buh se nashlishe v'shundru, inu v'
shumu sé velik u dobrega naobzhute.

3. Aku be se po dakonzhaneh
oppravkeh sam sebe od ſnotrej spregleduval,
be ti uſſe, v'zhem se fallil, na jasnem
videl. O kolku'rat be ti stene tvoje
hishe kushnel, de so tebe pred
navarnoſtjo tega svejta odthęlle, aku be prov
ſnal sam biti, inu sveto samoto lubiti.
Navadi se od velike drushene odterguvati,
de bel skerbnu na gorijemanje tvoje
dushe porajtash. tedej bosh ti zajt imel
sam is sabo govoriti, kader se bosh
napotrebnega pogovarjanj is posvejtnemi
ludmy bal, inu vogibal. Tedej bosh
ti tvoje oppravila stembel popolnema
oppravlal, aku se bosh ſavle tehiſteh
poprej natihama is Bogam pomenuval.
Zhe namoresh ſmirej sam biti, toku
bodi saj is dobremi, inu nadolſhnemi;
ſakaj tudi tu je ena samota, dokler takeh


[Stran 44]
23

je zol malu, inu serze se na naunzne
rezhy med temi naresstresa. Nobenega
se ſa svojega tovarsha gorinauſemi,
katire po poti tega Gospuda nahode.
Hodi ſa mano.

IX. POSTAVA.
Dobra manenga je teh del narbulshe
perpomorenje.

1

Moj syn! manenga je oblizhje te
dushe. Kakershna je una, taka
se ta pred Boshjem ozhmy ſnajde.
Aku tvoje dobre della is dobre manenge
pridejo, toku bode tvoje dushe oblizhje
lepu: zhe pak is hude, toku bode
gerdu, inu gnusnu vidit. Dobra je
manenga, katira se ſavle Boga ſtury: huda
pak, katira zila na poſemelske dobizhek,
inu nezhemerno zhast, ali hvallo.

2. Karkol sem dellala, mislela, ali
govorila, sem k' boſhji zhaſti obrazhala,
inu ſatu sem jeſt toku ſlo ſasluſhenja
polna v'nebesa notershla. She sem jeſt pod
serzam moje Matere S. Anne leſhalla,


[Stran 45]
24

ke sem ſhe uſſe Bogu shenkala, de be
bil v'mojemu zelemu ſhivlenju
pozhasten. Sakaj se ti tolkajn skerbish, de
be se kaj na ſemli skuspravel, inu ni
tebi mar, de be ti sebi shaze pogmiral ſa
nebeshku domuvanje? Tamkej bosh
ti uſſe, kar se na ſemli dobrega sturil,
uſhival, ke na enu dobru dellu enu
veliku plazhilu zhaka. Aku ti le na
dapadlivoſte teh ludy gledash, inu na
nezhemerno zhaſt, sè ſhe uſſe ſgubil, inu
ſabſtojn se mujal. Nezh ni bel
perprostega , koker od ludy ſhelleti pohvallen
biti, katiri ſdajzi omovknejo, inu
potęm kmalu tu pohvallenu grajajo.

3. Moj syn! ti se uſſe k'vikshem
rezhęm rojen. Pouſdigni tvoje serze, ter
sturè uſſe ſavol Boga, deslih so nekatere
majhene, inu naobrajtlive rezhy. One
bodo ſadoſti velike, zhenjeh bosh le is
dobro manengo oppravel. Kar je tebi
od Boga ſa plazhilu perpravlenu, se
nabode tebi na vekumej oduſellu, de be
se le ſa en peſdir shlu, katirega se ti
ſavol Boga od tav goripobral. Karkol se
is hude manenge pozhne, se malu kedej


[Stran 46]
25

dokonzhá. Tega namoresh ti szer,
nekol ſturiti, de be enu hudu dellu skus
dobro manengo popravel, temuzh skus
hudo manengo ſnash ti tu dobru uſſe
pokaſiti. Bodi uſſellej k' Bogu namęnen,
inu Hodi ſa mano.

X. POSTAVA.
Pokorshena je te poplnemaſte
dapolnenje.

1

Jeſt sem tebi moj Syn! inu uſſem,
katiri mene lubejo, k' enemu
prigledu, ali exempelnu te pokorshene
naprejpoſtavlena. Jeſt nisem nekol svojoglavna
j bla, inu ſatorej sem jeſt uſſem
navarnoſtam srezhnu odshla, ke sem se
V'uſſeh rezheh poſtavi, inu boſhji voli
popolnema podvergla. Syn boſhje je
bil meni szer koker eni Materi
podloſhne, nishtermejn vonder sem jeſt
njegovo volo v'uſſemu taiſtemu ſturila, kar
je njega zhudna previdnoſt is mano
sklenila. Jeſt sem moje starshe wugala, jeſt


[Stran 47]
26

sem wugala mojega divishkega ſhenena,
ter sem is njim v' Bethlehem, v'
Egyptovsko duſhello, v'Nazareth shla, inu se
nisem nekol branila, ali zhes tu
godernalla.

2. Ni bulshega mitelna ofert
potlazhiti, koker ena poniſhna, inu urna
pokorshena, En oſertne zhlovek wuga le sam
svojo glavo, al en poniſhne ſapuſty
povsod svojo volo. Navogibej se tvoje
gosposke ne v' ti narmajnshe rezhi,
ampak ti imash vędet, de Buh skus nje
govory, katiremu ja moresh pokorne
biti, inu nad tem nimash ti po nobeni
zeni zviblati. Napreudarjej ti nekol
moj Syn! ſakaj je tu, ali unu tebi, inu
ne enemu drugemu ukaſanu , dokler v'
temu se tvoja pokorshena, inu ne enega
drugega skusha. Nagledej na teſho tega
povęlla, ampak na to veliko lubeſnivoſt
tega ſasluſhenja, katiro bodo tvoje
dushe ſhnabli v' popolnema pokorsheni
okuseli Vdapofnenju se muditi, ali
godernati je enu ſnamene enega hudobnega


[Stran 48]
27

serza, katiru otshe le po svojemu
dobrusdenju andlati.

3. Varvej se rézhi: moja gosposka so
zhloveki koker sem jeſt, inu tudi svoje
liſſe imajo; al tu tebe nezh naſagovarja,
ſakaj ony ukaſujejo tebi v' boſhjemu
imenu. Nili res? ti dajęsh le na tvoje
naprejpoſtavlene ahtengo, zhe falerje
imajo, ke tebi naperpuſte, kar ſhellish ?
ſakaj aku be bli po tvojemu napezhnemu
dapadajenju, be ti njeh zel lohka
ſagovarjal, inu zhes tu she tudi hvallil. Ony
bodo svojega sodnika imelli koker ti, al
ſatu bosh ti tolkajn ojſtrejshe sojen, ke
nise po njeh povęllah njeh wugal.
Kader se is ſhaloſte pokorne, takrat se
koker uni Shimen, katire je bil h'kriſhu
mojega Synu prov persilen, inu je
taiſtèga ves navolen neſti pomagal. Kader
se bosh enkrat navadl urnu, inu is
veſſellam wugati, bosh ti eno naiſrezhen
sladkuſt obzhutil, inu bosh na dan te
sodbe enu veliku upanje imel. Ta
namore alliti, katire svojem
napreipoſtavlenem sploh kje pokorn biti se poflisa.
Berſhejshe bodi ti pokorn v'rezhęh, ka-


[Stran 49]
28

tire tvoji naturi nadapadejo, koker v'
taiſteh, katire tebi dapadejo, ſakaj
toku bosh ti tu doliterenje tvojeh misl,
inu lubeſn tega kriſha kaſal. Aku otshesh
popolnema pokorn biti, toku nasturè
le samu tu, kar se tebi ozhitnu ſapovę,
temuzh tudi unu, kar se le tebi ſdy , de
be Bogu dapadlu. O kajſen gerd greh
je napokorshena, katire je Angelza is
nebes, inu zhloveka s' Paradiſha von
vergl. O Pokorshena, katira je
narvishe v'ſasluſhenju, narbliſhnejshe per
nebeseh, inu ena sosedna Boga
uſſegamogozhnega. Lubi moj Syn! to tugent zhes
uſſe shaze tega svejta, inu ti bosh
nebeshke shaze neshl. Hodi ſa mano.

XI. POSTAVA.
Dobra molituv je veliku dobrega ſadoblenje.

1

Nekjer dergi nisem jeſt vezhega
veſſella neshla, koker v molitvi. Tu
je moje ſhivlenje goriderſhallu, ke ni
minute prejshlu, katiro be nabila
v'molitvi dapernesla. Jeſt sem ſhe v'Mater-


[Stran 50]
29

nemu tellesu molila, jeſt sem molila,
koker hitru sem bla na svejt rojena,
molila sem v'tempelnu, inu moliti nisem jeſt
nekol nehalla. Deslih nisem ſmirej is
ſhnablami majalla, toku sem vonder
ſmirej boſhje skrivnuſte premishluvalla.
Torej je moja molitva ſdej toku kraſtna
v'nebesah, ke sem toiſto v' ſhivlenju
toku lubila, inu v'taiſti tudi per dellu
mojeh rok se goriderſhalla.

2. Katirè molle, ta is Bogam govory,
inu hode is njim perjaſnu okroh.
Katire pak premishluje, s'tem Buh govory
koker njegov narbulshe perjatl. Ni
treba, de se uſſellej na glas mole, de se
molituv iſreka, al tu je pozh pred uſſem
treba, de ti uſſellej dobru v' tvojemu
serzu mislesh. Bodi susebnu na tu
poſirliv, kaj pravesh, inu kaj Buh k'tebi
govory, tu premishluj ti v'resnizi.
Namoli, dokler nise une misle na ſtran
poloſhil, katire be imelle tebe v'
pouſdiguvanju tvojega serza motiti. Poniſhnoſt, inu
ſaupanje , inu enu brumnu ſhivlenje so
te narbulshe lujtre te molitve. Ena
naspodobnoſt je Boga Ozheta moleduvati,


[Stran 51]
30

inu porednu ſhiveti, ſakaj kakershne se
ti od ſhotrej v'serzu, takershna je
tvoja molituv. Kader bosh ti kaj od Boga
prosil, tok puſtè uſſe boſhji voli zhes,
mu naſhellè nobene rezhy ſadobiti,
koker kar on vę, de be îmellu tebi
nuznu biti, inu k'ſvelizhanju pridti. Tebi
ni perpushenu ſa nobeno drugo rezh
prositi, koker kar je tebi perpushenu
ſhelleti.

3. Narezi: Pushavneki, inu Mènihi
molejo tudi, kader dellajo, al en
zhlovek, katire ima vezh drugega na svejtu
oppravet, namore ſmirej v' enemu kotu
moliti. Katire namole, ni zhuda, de se
nezh nasprose. Dokler se ti tedej
uſſeskuſi potrebne, toku moli tudi uſſeskuſi.
Kader ti per uſſaki rezhi dobro
manengo imash, toku ſhe molesh, inu zhe
imash Boga povſod na prizho, toku
imash ſa res ſhe tudi eno dobro molituv.
Knu brumnu, inu na dobru obernenu
govorjenje je tudi boſhja hvalla, inu ta
narbulshe molituv. Uſſe molitve so
Bogu ſuperne, aku se serze tega, katire
mole, ſraven na najde. Wilerm Roth


[Stran 52]
31

en mlad Premonſtratenſar se je
drusheno teh Angelov ſaſluſhil, ke je toku
andohtlivu Brevir molil, inu Herman
is kamnepojla is rajmno tega Ordna
je videl taiſte is eno ſlato kadilnezo
kaditi, katiri so andohtlivu na Choru
boſhjo hvallo pejli. Rajshi uſſe vonkej
spuſtè, koker eno dobro molituv, inu
se bosh s'tega veliku dobrega ſadohil.
Hodi ſa mano.

XII. POSTAVA.
Myrnoſt je te lubeſne nuznu gorijemanje.

1

Is nobenem zhlovekam se jeſt nekol
kregala, nekol prepiralla nisem.
Jeſt sem neli na dvoje reſdijane
skupspravlalla, temuzh sem uſſellej gledala,
de eden tega drugega is beſſedo ni
reſhalil, ali is naperjaſnoſtjo ni nadleſhuval
Myr, inu enumiselnoſt sem jeſt lubila,
ter sem se tudi s'taiſteme ſàſtopila,
katiri niso othli per myra biti. Is uſſemi,
katiri so Bogu sluſhili, sem jeſt to
narvezhe edinoſt imella, inu katiri so na-


[Stran 53]
32

posajeni bli, sem jeſt ne ojſtru, temuzh
myrnu derſhalla, de be se pobulshali.
Jeſt sem rajshe othla ta perva nahdati,
koker da uraſhenja te lubesne se
beſſediti.

2. En modre lube myr, inu en
naspametne, kreh. Katire sam is sabo
myru nima, ishe prepirenge, inu ſabavla
ſa eno majheno rezh. Koker on namore
ſmiram biti, inu koker je v' vezhnemu
vojskuvanju svojeh terpezhnoſt, inu
nagnenja, toku della on med drugemi
pohujshanje, ke je njim ſavol myrnoſte
tega serza navoshliv. Anej se slehernega
kraja, kjer myru ni, inu vogibej se
tajſteh ludy, katiri imajo svoje veſſelle,
uſſeskufi se tergati, ravsati, inu kavsati.
ſhivi is uſſemi v myru, ali ne na eno
golfivo viſho, temuzh v' eni sveti
lubeſni. Varvej se shepetavzov, ſakaj
ony so sathanovi hlapzi, ter drugega
nadellajo, koker sume, inu pohujshanje.
Katiri druge pred tabo ſmajnshujejo, inu
njeh ſalerje tebi natihama na uhu
pravejo, nabodo tudi s'tabo per drugeh
dergazhi dellali, ke uſſem nagajajo.


[Stran 54]
33

3. Syn! tu dershè ti ſa resnizhnu,
de, katiri pruti drugem lubeſne nimajo,
nimajo tudi nobene serzovidnoſte pruti
tebi. Ony othę le radi shlishati, kaj ti
menesh, inu ſdajzi pravejo ony drugem,
de ti is njimi v' tesnobo pridesh. Aku
bosh uſſakemu perliſuvauzu virjel, bosh
ſhe videl, koku ſe bosh ſalejtel, inu
kader ti uſſeskuſi od tvojega bliſhnega
nove zhasenze, ſa katire be naimellu tebi
nezh mar biti, shlishati ſhellish, tok je
s'tvojem myram ſhe per kraju. Myr s'
pravizhnemi je tu narvezhe veſſelle tega
serza, ke se med sabo k'zhednoſti
goripomagajo. Myr is naſdushnemi je tu
narvezhe vojskuvanje, ke se med sabo
v'hudemu pogube. Katiri Bogu ſveſtu
sluſhejo, inu ſa pravo brumnoſt ſe
mujajo, ti so, katiri se v' boſhjemu myru
skupſveſujejo. Ena nadolſhna dusha,
inu poniſhnu serze nave, kaj je kreh,
prepir, ali ſabavlanje. Ti napuhneni,
mu oſertni se radi kregajo, inu katiri
tu posvejtnu lubejo so hitru nareſen, inu
issaksebi. Is vishemi koker ti nekar se
paprepirej, de v'shtrafengo naſapadesh;


[Stran 55]
34

toku se tudi is niſhemi koker ti, nekar
naskushej, ſakaj ti bosh v'shpotu obſtal.
Flisej se uſſe, katire v'ardrii videsh, v'
myru skupspraviti, hoker je moj
Norbert sturil; zhe tebe nothę poshlushati,
pustè njeh, ſakaj bulshi bo tebi samemu,
koker s' prepiravzami biti. Ti se ſhe
mordej bral, kaj je Evermod en
Pręmonstratenſar inu Shkof v' Raceburgu
sturil, de ni poprej jejnal prideguvati,
dokler je bil dva naperjatla iſmyril. Inu
niblu she nekol tebi povędanu, de je
Jedert ta Thuringanska ena Nuna is
mojega Ordna enega derezhega leva
ukrotila , de be ene med sabo kregajozhe
skupspravela? Pred uſſem perpravi ti
tvoje dushe terpezhnoſte v' pravo
vorengo, inu tedej bosh ti tudi v stanu
drugem nuzat k'iſmyrenju. Rajshi kaj
od tega tvojega perpuſtè, koker de be
myr s'tvojem bliſhnem kalil: odſtopi
poprej od tvoje misle, de le zhaſt
boſhja nezh ſraven naterpy, inu se s'tem
drugem astopi, koker pak de be
v'drusheni andle pozhejnal. Poflisej se to
poſtavo te lubeſne dapolniti, inu ti bosh


[Stran 56]
35

v' nebesah taiſtega videl, katire Buh
tega myru. Moj Syn! Hodi ſa mano.

XIII: POSTAVA.
Serzovidnoſt je tega ſhivlenja imęnitnu
poslahkanje.

Moj Syn! tebi ima himba, inu
golfanje sovraſh biti, inu sturè se lestno
eno sveto serzovidnoſt. Jeſt nisem
pruti ludęm nekol dvojnega serza imella,
samuzh le enu, inu tu je bilu polnu
lubeſne, inu serzovidnoſte. Nehzhe ni
nad mojeme beſſedami zviblal, ſakaj uſſi
so dobru vedeli, de koker sem v'serzu
imella, toku sem is uſt govorila; ſakaj
jeſt sem bla ena Mate te resnize,
ſatorej nisem mogla terpeti to pregreho te
ſakrite niresnize. Koker sem jeſt tu
dobru uſſellej hvallila, toku sem se
temu hudemu uſſellej ſuperpoſtavlalla.

Moj Syn! hodi serzovidnu
s'tvohjem bratam okroh, inu nastopej is njim
v'stopine teh lèſha. Nahodi ſa tem
svejtam katire je ſhe navajen golufnu andla-


[Stran 57]
36

ti, inu katire se uſſellej golfivu
okulismuka. Kaj videsh ti tolkajn na svejtu,
koker de se vezhdejl ludy narobe, inu
napezhnu ſaderſhy. Uſſi skorej so
leſhnivi, katiri se perjatli, inu sluſhabneki
klizhejo, inu nagledajo na drugu,
koker nas ozeganiti, inu v' shkodo
perpravet. Njeh pozhaſtenja, inu
komplementi nišo drugu. koker ena jama te
himbe, inu pregnanoſti, inu odtod se
troshtajo koker hinavski dvorlivzi
velike lubeſne. Ked ribe s'ternekam, inu
tizhi s' pishuko lovę, toku bodo ti
perproſti, inu lohkavirni is njeh
ſadershanem potuhnenem dijanjam spodviti, inu
v'nadlugo perpravleni. Karkol
govorish, se ima is serzam ſglihat, ter se
pomujej v' perproſtnoſti uſiellej is
drugemi se pezhati. Kaj pomaga tebi en
golobez v'oblazhilu, inu ena kazha v'
serzu? Tvoje serze, inu jeſèk se imajo
uſſellej dobru skupſaſtopiti, inu gledej,
de nobenega vſhalluvanju is himbe, ali
pregnanoſte nareſhallesh. Kader ti
tvojemu bliſhnemu kaj dobrega voshesh,
toku pervoshi njemu is serza, ſakaj na


[Stran 58]
37

tako viſho bosh ti poſtavo te lubeſne
dapolnil. Serzovidnoſt more pak vonder
is modruſtjo uſſakdar prov tesnu
skupſveſana biti, de se v' eno domazho
perjaſnoſt napreberne, katira ſanezhuvanje
ſa sabo ulezhe, inu zhaſtitoſt oslaby.

3. Tu ni potreba, de skrivnuſte
tvojega serza uſſakemu reſodenesh; ſakaj
tu je ena velika samapashnoſt, inu
veliku shkoduva, temuzh ſaderſhè se pruti
uſſakemu ſveſtu. Kar ni pravet, tu
movzhè: kar se upash govoriti, tu
govore po pravizi, inu resnizi. Koker
G. Buh sovraſhe enega hinavza, katire je
uſſe drugazhi od ſvunej, koker od
ſnotrej, toku ſaverſhe on od sebe enega
potuhnenega perliſuvavza, katire
dergazhi v'serzu misle, inu dergazhi govory.
Meji sluſhabneki ſo proſti od golfivoſte,
al naimenuj se nobeden, de je en
MArianske sluſhabnek, katire se pruti uſſem
serzovidne naskaſhe. Bulshe je ſavle
perproshne ſasmejan koker ſavle
ſbrisnoſte, katira je od tega svejta, pohvalen
biti. Prava perproſtnoſt je rada per
pokoju, nadella napokoj, al en sam him-


[Stran 59]
38

barske kremluvavz doſti napokojneh
ſtury. En perproſtne, ali enugubne, inu
pravizhne zhlovek je lubeſne ureden.
En hinavske pak naterpy dolgu, temuzh
bo na beſſedi ujet, inu potem nobeden
vezh na njega naporajta. Deni na stran
potuhnoſt, inu hinavsheno, ter
dapernaſhej stanovitnu kriſtiansko serzovidnoſt.
Hodi ſa mano.

XIV. POSTAVA.
Tu uwoshtvu v' duhu je te dushe
popOlnema odleſhenje.

1

Moj Syn! aku be bla jeſt uſſe shaze
tega svejta imella, be vonder
nabla nekol na taiſte moje serze
natveſila. Uſſe polahkanje moje dushe je
potrebshena v'uſſeh rezhęh bila, inu v'
moji uwoſhni hishi sem jeſt vezh myru
imella, koker ke be bila v'teh
narimęitnejsheh poslopjah teh kraylov
ſtanuvalla. Jeſt sem bla szer od korenine
Krayla Davida, katira je ſavle
spremeitve teh zhasov, inu rezhy ſlo owo-


[Stran 60]
39

ſhala bla. Te mojemu Synu od
jutrovneh Kraylov k'Jaselzam pernesene
darove so ti uwogi od mene prejelli.
Meni je bel dapadlu v' potrebnoſti ſhiveti,
koker kaj prebilnega imeti. Pojdi v'
Loreto na Lashku mojo hisho pogledat,
inu bosh videl, koku ſlo sem bla jeſt
od uſſe naſmase odlozhena. Moje serze
ni drugega koker vezhnu wogastvu
iskallu, inu ſatorej niblu meni ſatu poſemelsku
nezh mar.

2. En v'duhu uwogi, ima nad Bogam
ſhe uſſega ſadoſti, ter je v'temu samemu
ſhe wogzat de njega lube. Zele
zhlovek se otemny, katirè otshe wogat
gratati, inu ſhlahtnuſte te ſemle ishe.
Nekomer napride Buh, ali svoje ſvelizhanje
toku malukedej na misle, koker katire
otshe veliku od tega svejta ſa se skup
grabiti. Shelleti veliku imeti,
preufame pamet uſſe prevezh, inu tu je ena
hudobna misl, katira tu duhovnu
popolnema pogasy, inu nashlishe boſhjega glasu,
katire njemu k'serzu govory. Nekol
nabosh ti bel svojbodne ſhivel, koker
kader bosb ſhivel v'uwoshtvu tega du-


[Stran 61]
40

ha. Kaj pomaga tebi ſlatu, inu srebru,
aku tebi veliku skerba naloshę, inu
naposled zel ob S. Raj perpravejo.

3. Natura is majhenem ſa dobru uſame,
ſakaj otshesh tedej ſhlahtne, inu prebilne
rezhy imeti, aku imash ſa tvojo
potrebo ſa doſti? Malu njeh je, katire be svoje
serze v' svoje premoſhenje naſakopalli,
inu doſti njeh je, katiri svoje blagu, inu
rezhy po malupridnemu ſafrezhkajo, inu
bodo v'peklu ſakopani. Uſſe, kar imash
od Boga, gledej, de k'pridnemu
obernesh, dokler ti bosh mogl od ſadnega
vinarja rajtengo dati, koku, ali kam se
njega ſanuzal. Tebi ima uſſe enu biti,
zhe se wogat, ali uwog, ſakaj ti nabosh
nezh is sabo uſel, ampak bosh le samu
imel, kar se v ſhivlenju dobrega, ali
hudega ſturil. Moj Norbert je svoje
duhovnisha le eno hisho tega uwoshtva
imęnuval, dokler on v' njeh ni iskal
wogatio v' dnarjeh, temuzh skushne
v'mnogiterni brumnoſti. Terdne tugente so
prave wogatie, katire k' dobremu te
dushe naſajteko. Ena serzovidna dusha,
inu ena dobra veſt so naiſrezheni shazi


[Stran 62]
41

ſa vezhnoſt. Otsheh taiſte ſadobiti,
toku oſtane v' duhu tega uwoshtva, inu
Hodi ſa mano.

XV. POSTAVA.
Teh gnad ſanuzanje je tega ſvelizhanja
brambanje.

1

Kolker gnad je meni Buh podejlil,
tolku sem njeh is veſſelam
prejella, de be taiſte k'dobremu ſanuzala,
inu h'gorijemanju moje dushe
perpomogla. Ta Angel je meni tu zheshenje
pernesl, de sem gnade polna, inu ſa samu
tu sem se jeſt uſſo mujo perſadella, de
be po taiſte ſhivella. Zela Sveta
Trojiza je mene is napreshtiveneme gnadame
ozirala. Ozha je mene lubil koker eno
hzhi: Syn koker eno Mater: Svete Duh
koker eno neveſto. Jeſt nisem nekol
nobenemu boſhjemu noterdajanju odvolila,
temuzh uſſellej sem toku sturila, koker
je mene boſhja gnada uſhgalla. Savle
tega ſveſtega rajmnodijanja sem jeſt
uſſellej she vezhe gnado ſadobila, inu to-


[Stran 63]
42

ku sem jeſt od dne mojega bres madeſha
spozhetja, noter da moje velike staroſte
v'mnoſhenju tega ſasluſhenja prov
mozhnu gorijemalla.

2. Moj Syn! gnade boſhje tebi nekol
namanka, temuzh le ti gnadi boſhji.
Povej meni le eno minuto, kader be Buh
tebi k'serzu govoru nabil, tudi takrat,
kader se se gnadi boſhji ſuperpoſtavlal.
Kader kaj svetega beresh, kader
premishlujesh, kader beſſedo boſhjo
poshlushash, kader sè per S. Mashi , kader
molesh, ali te stvary na svejtu
ogledujesh povęj meni, kolku zhutesh ti
Boſhjeh gnad ſraven? Nili res? zhe bosh
pogublen, toku namoresh ti Boga ſa tu
nezh dolſhiti, temuzh le tvojo
malupridno volo, katira ni othla boſhjo
gnado poshlushati, inu nje pokorna biti;
ſakaj te notrejne gnade ti dergazhi
naanuzash, koker rajmno na to viſho
koker te vunajne dary tega ſhivota. Ti
imash pet pozhutkov, tem perpushash
ti shkodlive rezhy: ti imash tu lubu
ſdravje, inu taiſtu perpravesh ti
h'nezhemer skus napezhne rezhy. Ti imash


[Stran 64]
43

en lep obras, inu s' temiſtem se noter da
nezhemernoſte shtemash: ti imash dobre,
terdne mozhy, inu te gubish ti v'
naunznoſtah. Ti imash doſti lepega zajta, inu
taiſtega ſadegash ti v' malupridneh
rezheh: ti imash tvoje premoſhmoſte, inu
njeh ſapravlash k' otrozhariam.

3. Prov klizhesh ti mene eno Mater
te gnade, al ſatu se slabu pomujash, de
be se te gnade k' dobremu ſanuzal. Ta
ni nobene gnade vezh ureden, katire na
nje pomiganje ſdajzi nawuga. Na ſadno
uro bodo tebe te ſamujene gnade ſlo
ostrashile, inu per sodbi se bosh ti silnu
mozhnu tresl, kader se bode tebi taiſteh
shtivilu pred ozhy dershallu, inu njeh
ſerbeſhnu ſametanje v' ozhy utikalu.
Kolkajn drugeh be se njeh blu
prebernilu, aku be bli take gnade, kake se ti
imel, imelli. Torej se ſanaprej boſhje
gnade bel k'nuzu sturè, de tvoje
pogublenje strashnu nabode. Is enem samem
stanam te gnade ſnash ti zelu krayleſtu
peklenskega Sathana premagati. Dokler
ti navesh, od kajſene gnade tvoje
vezhnu ſelizhanje viſſy, toku uſſe veliku


[Stran 65]
44

shtemej, de v' navarnoſtn napridesh tuiſtu
ſgubiti. Gnada boſhja je enu mogozhnu
brambanje te dushe, kader v'skushnavo
pride, inu ſa leto pride slava, kader se
is njo skushnava premaga. Jeſt nabom
jejnala tebi gnade sprositi, zhe le na
mene klizhesh, inu v'taiſteh se ſveſt
skaſhesh. Hodi ſa mano.

XVI. POSTAVA.
Groſa pred greham je k'dobremu enu veliku
pregajnanje.

1

Uſſi grehi so bli delezh od mene
prezh, inu nobedn madesh
tehiſteh ni mene nazhedno sturil, ſakaj Buh
je mene tudi pred perrojenem greham
odthel ; ſakaj tu se zel ni ſpodobelu, de be
nad mano le en sam ta narmajnshe greh
bil, dokler G. Buh je mene k enemu
tempelnu te gnade stvaril. Jeſt sem
vędela, kaj je tu : tega nardobrutlivshega
Boga reſhalliti, inu ſatorej nisem jeſt
othla nezh drugega, koker kar je prov,
sturiti. Mordej she tebi zelu popolnema,


[Stran 66]
45

inu prov ſnanu nabo, ſakaj se jeſt enu
perwejſhalshe teh greshmkov klizhem.
Ti menesh mordej ſatu, ke jeſt ſa nje
molem, inu prosem, de be nabli
pogubleni, katiri se namislejo greham
odpovedati. Ti se mozhnu irrash moj Syn!
ſakaj ſa taiſte jeſt nobene proshne
noternapoloſhim, katiri na pravu, inu
resnizhnu sprebernenje namislejo. Ne uſſake,
katire k' meni rezhe: Gospa! Gospa!
bo mojo gnado obzhutil, samuzh le taiſte,
katire se je namenil pravo pokuro
delalati. Tu prosem jeſt susebnu, de be
se moji ſavètni otrozi greha balli, ſakaj
skus tu se bo pergodilu, de taiſtega
dapernesli nabodo.

2. Spofnanje te pregrehe je ta perva
stopina k'sovrashtvu te pregrehe,
katiru be ja imel sleherne zhlovek imeti.
Kedu be verjel, de be se imel kedu
podstopiti Boga inu skus greh is Boga se
norza dellati? Aku be blu mogozhe, de
be se mogl Buh k'nezhemer perpraviti,
toku be se tu skus en sam smertne greh
ſgodilu, katire Bogu naspruti stojy;
ſakaj greh je ta narvezhe hudobia, inu


[Stran 67]
46

Buh ta narvezhe dobruta. Spremisli
rane, inu smert mojega Synu, inu bosh
le enukolku od nausmilene groſovitnoſte
te pregrehe videl. Kaj imash ti po
enemu smertnemu grehu, koker eno mertvo
dusho: eno krivo veſt, inu zhe v'
takemu grehu umerjesh, vezhno martro.

3. Tude temu narmajnshemu grehu
perjatl nabodi; ſakaj pozhasi, de
nabosh vedel kedaj, bo tebe v' vezhe, inu
teſhejshe pasti perloſhnoſt sturil. O
kolkajn be njeh v' peklenskemu ognu
nagorellu, aku be se bli bel skerbnu pred
enem odpustlivem greham varvali.
Nekol be se naimel ene strupene kazhe
tolkajn bati, koker tega narmajnshega
greha vogibati. Kader bosh skushan,
toku premisli, kaj je greh ſenu ſlegu, inu
kaj ſa sabo ulezhe, ter prosi Boga
mozhnu, de tebe varje. Pridi, tezi
dajzi k' meni moj Syn! kader se tebe
ena skushnava lote. Jeſt bom tebi
pomagalla, inu ſprosila boſhjo pomuzh,
de nabo tvoja dusha v' hudemu nobene
shkode terpella, inu de v'nobeno slabuſt,
inu omedlevzo napade. Wejſhè pred uſ-


[Stran 68]
47

ſemi, katiri tebe k'pregrehi vabejo; ſakaj
ti so tvoji narvezhe sovraſhneki. Skleni
sam per sebi rajshe uſſako minuto
poprej umreti, koker tvojega
nardobrutlivshega Boga tudi ie is enem majhenem
greham reſhalliti. Hodi ſa mano.

XVII. POSTAVA.
Vira je tega zhloveka narterdnejshe
gruntanje.

1

Karkol sem jeſt sturila, tu je na
viri stallu, katira je per meni
narmozhnejshe bila. Bogu, inu njegovi
beſſedi sem jeſt virjella, inu od te ni
mogl mene nobedn odmakniti. Jeſt
nisem nad nobeno rezhjo zviblala, inu
kader mojega ſhivlenja popisuvanje
beresh, toku bosh neshl, de vira je
mene povſod vodila, inu zol pod kriſham
terdnu derſhalla. Odtod sem se jeſt
ſasluſhila Mate te vire imęnuvana biti,
dokler jeſt sem ſazhetneka, inu
dakonzhuvavza te vire rodilla.


[Stran 69]
48

2. Ta nazvibla nezh v'viri, katire v'
boſhji beſſedi terdnu stojy. Naporajtej,
kaj tvoj um k'temu prave, katire tudi
temajhene meruvze tega svejta
naſapopade. Um nima per viri drugega
oppravet, koker de pervoly. Ta zel
prevelika serblivoſt, ali radovędnoſt njeh
je ſhe doſti v' ûnote ſapellalla, inu od
resnize te vire odvernila. Is tega
urſhoha nimash ti nobeno lohkamiselnoſt,
kader virjesh, kar naſastopesh; ſakaj
tudi v' naravskeh tu je: natirleh rezhęh ti
doſti naſastopesh, inu vonder, koker
tebi drugi od taiſteh pravejo, se ti v'
mislah naprejpoſtavlash, de je, ali ſna
temu toku biti. Boſhje, inu nebeshke
rezhy preseſhejo delezhum inu
ſaſtopnoſt tega zhloveka, inu kaj ne? Boſhje
skriunuſte be toka viſſoku skrivne
nable, aku be njeh ſamogl uſſake slabe
zhlovek ſapopaſti. Enu poniſhnu
serze nezh v' viri napreudarja, aku se
toku, ali toku ima, temuzh perproſtu,
inu slepa virje. Koker nabo boſhja
vędnoſt nekol ogolfana, toku namore njega
resniza nekol golfati, kader v'reſodenju;


[Stran 70]
49

govory. Nobeden nabodi tebi perjatl,
katire is viro perjatl ni. Vogibej ſe
krivovirzov, ſakaj ony so hudizhovi otrozi,
inu hudoba is njeh govory. Leti so
hudobni ludji, katiri revnu po svoji glavi
dellajo, inu ſhive, ter te slabe
himbeshnu klamejo.

3. Stoj v' viri terdn, koker moj
Norbert, v'katiremu je ta tugent nekaj
posebnega bila, skus katiro je on uſſe
ſuperne rezhy premagal, inu te krivovire
ſaterl, inu pogonobil. Aku ti v'viri is
ſaupanjam naprejgresh, toku nabo tebi
nekol od shkode, inu aku se otshesh
hudizhu v'bran poſtaviti, toku bosh
v'viri to narvezhe pomuzh imel.
Poniſhnoſt ene sploh kje virjejozhe dushe
ſapody njega bersh v' wèjh, inu ena
brumna perprostnoſt stare njegovo pregnanoſt.
Nasputè se is njim v'nobenu
pogovarjanje, kader zhes viro skushnavo imash,
ampak derſhè se beſſede boſhje,
debosh ohrajnen. En sam zhlank, ali
Artikel te vire, katiri se ſhivu virje,
je ſhe ſadoſti tega narvezhega
greshneka spreberniti, inu enega


[Stran 71]
50

brumnega v' dobremu stanovitnu
obderſhati. Kedur virje, de Buh je njemu
povsod na prizho, nabo nezh sturil, kar
be njegovem ozhęm nadapadlu. Kedur
virje, de Buh je pravizhne, ta bo uſſo
pregreho preklel. Kedur virje, de je
Buh miloſtiv, inu dobr, ta nabo
zviblal, inu kedur virje, de Buh uſſe vę,
nabo nezh hudega mislel. Kjerkol kaj
hudega videsh toku le ſhiher virjemi, de
tamkej prava vira pojema. Moli, de
tvoja vira dolinauſame, inu kader v'
tesnobi jezhish, toku gledej, de nabosh
en zhlovek ene majhene, slabe vire,
katire se trese, inu trepeta, ampak en
zhlovek te mozhne, velike vire,
katire uſſe premaga. Hodi ſa mano.

XVII. POSTAVA.
Upanje , inu ſaupanje je v' nadlugah enu
sladku potroshtanje.

1

Lihkoker nisem jeſt nekol od vire
odpuſtila, toku nisem tudi,
nekol v'upanju oslabella. Ta narvezhe dejl


[Stran 72]
51

mojega ſhivlenja je v' ſhaluvanju, inu
v'solſah prejshlu, inu moji ſhivi dnevi
so bli polni grenkobe, inu britkuſte. Jeſt
sem se szer veliku veſſella nad mojem
Synam uſhila, al ſavle terplenja, katiru
je njemu naprejſtaîlu, je meni ena velika,
inu sivna ſhaloſt tesnobo dellala. Jeſt
sem njega povsod v'niegoveh martrah,
inu terplenju gledala, ter sem videla svoje
lubu dete ſapushenu smert terpeti, kader
je dusho puſtilu. Upanja pak nisem jeſt
nekol ſgubila, dokler ima uſſe enkrat h'
konzu pridti, inu dokler ima ſupet od
smerti uſtati, inu de ima is mano
v'vezhnu veſſelle jiti. Upanje je ſmirej mojo
dusho goriderſhallu, ter je mene v'
sredi ſhalloſte s'to narvezhe sladkuſtjo
napolnilu.

2. Kedur na Boga naupa, je en
revne zhlovek, inu bo pojemal koker ena
rofha od urozhine ovene. Katiri pak
upanje ene bulshe rezhy obzhute, ta se
bres uſſega vunajnega troshtarja sam V
sebi veſſelly. En Kriſtian upa od Boga
uſſe dobru po temu ſhivlenju, deslih
more velike reve, inu nadluge preſtati


[Stran 73]
52

Buh je ſveſt, katirega svojeh obetov
nekol nagreva, inu da v' S. Raju vezh,
koker se more en zhlovek domishlati.
Uſſi ſlegi, uſſe nadluge niso v stanu
tebe ſhaloſtnega sturiti, aku na nebeshku
veſſelle upash, kamer namoresh
dergazhi, koker skus terplenje pridti. Tise se
ſhe ſadoſti skusil, kaj je fena slaba rezh,
svoje upanje na zhloveka
poſtaviti, katiri ali nada, kar je obetal, ali
poſabe na tu, kar je oblubil.

3. Akulih se ti en greshnek, tok
nezhmajnvonder le upaj, ſakaj Buh je
miloſtiv, de se le tvoje upanje v' pravi
pokuri grunta. Kedur se namisle
pobulshati, nasme tudi nezh upati, ſakaj le
sama grevenga en take velik Ion ima,
terdovratnoſt pak svojo shtrafengo.
Uſſe nadluge tega svejta niso v' stanu tebe
dolipotlazhiti, aku se mujash uſſelej v'
ſaupanju te vezhnoſte goriderſhati.
Kader je tvoje serze na tesnem, pogledej
hitru pruti nebesam, ter misli, tamkej
bo konz mojeh rev, inu nadlug.
Boleſne, uwoshtvu, ferſhmajhte,
ſapuſhenje od uſſeh, ja zel smert se v' kaj


[Stran 74]
53

bulshega spremèny, aku tebe upanje
nebeshkeh rezhy poſhivy. Upaj moj
Syn! v' G.Boga, inu sturè dobru, inu
bosh uſſellej imel tu potroshtanje, inu
mnyr v' tvojemu serzu. Hodi ſa mano.

XIX. POSTAVA.
Jeſek ſa ſobmy dervhati , je tega myru , inu
pokoja resnizhnu pogmyranje.

Kader zele Evangelium ſberesh, se
bosh gvishnu zhes moje movzhanje
ſavſel. Tebi bode malu na tal pershlu, kar
sem govorila, al tuiſtu je blu uſſe prov, inu
s'pametjo. Jeſt sem govorila is Angelam
v'moji hishezi, is mojem Synam v'
tempelnu, is Eliſabetho v' sveti hishni
drusheni, inu v' Kani Galilei v' jeſtnishu. Jeſt
sem moj jevek varnu derſhalla, de ni tut
narmajnshe govoril, kar be blu moglu
Boga, ali zhloveka reſſhaliti.

2. Sturè tudi ti moj Syn! letu, zhe
otshesh notrejne myr, inu pokoj imeti.
Kaj je tebi dadusehmalu vezhe napokoj
dellalu koker tvoj jeſek, Kader se faj-


[Stran 75]
54

tru ſbudish, kaj ne, de se kmalu na tu
spominesh, kar se uzhirej napremislenu
govoril? dobru tedej spremisli, od
kajſene rezhy, kaj inu prizha koga ti
govorish, ter prevagej uſſe beſſede: kaj
ſna is njeh pridti. En modre zhlovek
naiſblebeta uſſe vonkej, kar njemu na
misle pride, temuzh le letu, kar se
spodobe. Kolkajn mejn govorish, tolkajn
vezhe hvalo bosh ti imel od enega
ſastopnega. Nekar se napodej na shalle, ali
smeshne beſſede, szer bosh tudi
pametne rezhy is smeham naprejpernesl, inu
bosh malu pridnega oppravel. Beſſeda,
katira je ſhe enkrat is uſt ushla, v se
namore toku hitra naſaj uſeti, koker
namoresh en kamen naſaj potegniti,
katirega se is rok aluzhal. Tvoj ſgovar, de
nise toku hudu menil, se nabo
poshlushal, temuzh tebi se bode tvoja
naspamet, inu ſhlobedranje perrajtalu.

3. Kar tebi tvoj perjatl natihama
ſaupa, nekar ozhitnu nareſlagaj, ſakaj
toku dellajo ti naſveſti; koku se bosh ti
shellej pregrešni!, kader serza issaksebi
reſdkarash! Od rezhy, katire naſasto-


[Stran 76]
55

pesh, varnu govorè, de nabosh ſa
enega naumnega derſhan is shpotam, de se
se ſabredl. Gerde, inu naposhtene
beſſede nimajo tebi nekol is uſt pridti.
Sakaj te dado enu nazhednu serze na ſnan.
je, s'katirega pohujshlivu govorjenje
pride. Tvojega bliſhnega pomankanje
nareſglasuj skus tvoj jeſek, ampak
movzhè, ali ſgovarjej, kader se drugi zhes
tuiſti hudu obreſujejo. Kaj gredo tebi
tvojega bliſhnega ſalerji am, de njeh po
soseski reſnashash? Ti nimash rad,
kader drugi od tvojeh falerjov med sabo
kremlajo: inu ſakaj govorish od tvojega
brata take rezhy, katire tebe nezh
naſadenejo? Aku bosh movzhanje lubil,
se bosh vezhkrat veſſllil, koker ke be
bil govoril. Poshtenje enega zhloveka
bo doſtikrat le is eno samo beſſedezo
oduſetu, inu se namore is dolgem
govorjenjam vezh naſajpoverniti. Prava,
dobra pamet uzhè, inu viſhej tvoj
jeſek: lubeſn, inu boſhje strah tvoje
beſſede. Hoti ſa mano.


[Stran 77]
56

XX. POSTAVA.
Lubeſn svojega bliſhnega je enega dobrega
zhloveka ſnamene.

1

Kaj je en zhlovek bres lubeſhe
drugega, koker ena Ietirna bres lu-zhe ?
inu kaj je ta svejt bres lubeſne
drugega, koker ena jama teh reſwojnekov
polna groſovitnoſte, inu nausmilenja ?
Moje serze je uſſe zhloveke v' sebi
nosilu, inu jeſt sem tu nagnenje ene Matre
njim uſſellej skaſalla. Oh! koku je meni
teshku dęllu, kader sem enega
naspokorenega Judeſha, inu enega na kriſhu
szagajozhesra reſojneka videla. Mene
je ena naiſrezhena ſhaloſt stresla, kjer
sem jeſt tolku dush vekumej v'
pogublenje pridti videla. Kolkukrat sem se jeſt milu
jokalla ſa tu, de njeh tolkajn nad
terplenjam mojega synu nobenega parta
nima. Kader sem jeſt enega v'potrebi
videla, sem njemu ſdajzi pomagalla is
mojo lubeſnejo, inu zhe nisem mogla
perstopiti v'dijanju, sem saj is uſtmy,
inu is serzam sturila, kar sem mogla.


[Stran 78]
57

2. Ti męnesh po naunznem, de
Boga lubesh, aku k'tvojemu bliſhnemu
nobene lubeſne nimash. Koku moresh ti
tega Iubiti, katirega navidesh, aku tega
nalubesh, katirega pred ozhmy imash?
Tvoja lubeſn more pruti uſſem glih biti,
ſakaj toku dobru ta wogate koker ta
uwoge, perjatl, koker sovraſhnek je
podoba, inu obras boſhje. Lepota ,
wogatie, oblaſt, inu oblazhilu niso nekol
urſhohi prave lubeſne, temuzh
nezhemerni zili, inu konzi norskega
domishluvanja. Bres uhega tega je ta bliſhne
ena podoba boſhja, deslih je revn, inu
uſſega potrebne. Aku ti enega ſavle
njego veh talentov lubesh, inu ne ſavle
podobnoſte boſhje, toku nimash
nobenega pravega urſhoha te svete lubeſne.
Aku ti enega lubesh, ke je tebi po tvoji
naturi ushezh, toku imash ti lestno lubeſn,
katira doſtikrat nezh navella. Lubesh
ti enega ſavle dobrudelnoſte, toku
nimash ti ſares nobene imenitnoſte ene
lubeſne. Nekar naſasadè tvojo lubeſn v'
eni reſjidezhi rezhi, ſakaj ona nabo
dolgu obstalla; ſakaj ena prava lubeſn na-


[Stran 79]
58

mine temuzh stanovitnu obstojy.
Tu ni nobena velika kemsht enega v' dobri
srezhi Iubiti, kjer se letine dobizhek
ſraven najde; svojemu bliſhnemu pak
v' nadlugi pomagati, tedej ima lubeſn
veliku ſasluſhenja per Bogu. Kader je
v' tebi pruti tem revnem enu usmilenje,
tedej se bo tvoja lubeſn skaſalla. Pred
uſſem veliku na dushe derſhè, inu prosi
uſſeskuſi ſa njeh ſvelizhanje; ſakaj tu je
ta narvezhe lubeſn. Tu Ima tebi ſa tu
narbulshe viſhanje biti, kar ſhellim: de
be se meni ſgodilu, tu bom tudi enemu
drugemu skaſal, inu kar naſhellim, de
be se meni ſgodilu, nabom enemu
drugemu sturil. Nekol se naveſſellè, kader se
tvojemu bratu hudu gody, ter se
njemu naposmehuj, kader more kaj
terpeti, deslih je tvoj sovraſhnek; ſakaj ti
moresh toku dobru perjatle, koker
naperjatle lubiti, zhe otshesh poſtavo te
lubeſne dapolniti. En Xtian nima
nobenega sovraſhneka, koker ni on
nobenemu sovrash. Sakaj katiri njemu hudu
sture, te derſhy on ſa perjatle, ke
njemu perloſhnoſt na roke dado kaj ſavle
Boga terpeti.


[Stran 80]
59

3. Le pogîedej na mojega Norberta,
kader je koker vikshe shkof v' mejſtu
Magdeburg frej bus notershl, je on tega
uratarja, katire je njega prezhodgajnal,
enega brata imenuval, inu lubeſnivu
kushnil. Ti otshesh imeti, de be tebi
drugi une ſamire, katire se ti njim sturil,
ſdajzi odpustili, ti pak notshesh na
taiſte, katire so se tebi od drugeh
permirele, nekol poſabiti. Ti odpustish
lohka, kader je tebi tvoj dobr perjatl kaj
nalubnega sturil, al ti notshesh nezh od
odpushanja vedet, kader od enega
nasprutneka kaj terpish. Koku dolgu imash
ti tako naunglehkoſt, toku dolgu nimash
ti popolnemoſte te lubeſne. Daj flisnu
na take ahtengo, katiri so tvojemu
varstvu perporozheni, ſakaj ſa lete bode
Buh tebe per sodbi ojstru prashal
Lubi njeh svetu, aku notshesh koker en
ajd biti : inu kaj se bosh ſenega Iona
troshtal ſavle take lubeſne, aku bosh
koker Urh ta druge Premonſtratenfarske
sprednek v' Marhtalu ſnal na smertni
poſteli rezhi. Gospud jeſt tebi ſapuſtim,
jeſt tebi shenkam moje ovzhize, katire se


[Stran 81]
60

ti meni iſrozhil. Tudi ta je bil glas
mojega synu, katire je te svoje noter da
konza lubil; kader je svojemu
nebeshkemu Ozhetu rekl: Katire se ti meni dal,
te sem jeſl ohranil, inu nobedn ni s'
taſteh pogublen, koker le sam syn tega
pogublenja. Hodi ſa mano.

XXI. POSTAVA.

Lubeſn boſhja je ſa prejete gnade uſſe
mogozhnu poplazhanje.

1

Moje Dete! moje zelu serze je pruti
Bogu gorellu, ſakaj jeſt sem
njega moje lubeſne ſa narbel urednega
derſhalla. Jeſt nisem nezh drugega imella,
kar be bla njemu ſa prejete gnade
povernila, koker de sem njega zhes uſſe lubila.
O lubeſnive ogn! katire je mene
poſhigal, inu kolkukrat sem jeſt ſavle take
lubeſne sama is sebe pershla. Nekol be se
ti nabil mogl mojo lubeſn naprej
poſtaviti, aku be bil mene vidi mojega synu
objeti. Zel svejt ni per meni zel nezh
imel, dokler, sem zelo dusho Bogu v' lu-


[Stran 82]
61

beſni shenkala. Jeſt nisem drugazhi
umerla, koker od lubeſne; inu toku sem se
is tega svejta v'ti narvezhe lubeſni
lozhila, ter nisem britkuſte te smerte
okusela. Nezh niblu meni teſhejshega, koker
kader enzhlovek ni othl Boga lubiti.

2. Syn! Kaj imash ſvunej Boga, v'
komer be ſamogl en trosht iskati? Uſſe
stvary niso v stanu tvoje serze nasititi,
inu rajmno ſa tu naſasluſhejo, de njeh
lubesh, koker toku delezh kar se ſavle
Boga dolſhan. Dans obetajo tebi
troshta dovęl, inu jutri ſapuſte tebe is veliko
ſhaloſtjo. Boga lubiti je ta narvezhe
srezha, inu nadellajoli tu uſſeskuſi
svetniki boſhji v' nebeseh? Vira uzhy tebe,
de Buh je ta narvezhe, resnizhna,
prava, inu naprenehana dobruta,
ſategavola se ti samu stvarjen, de njega lubesh,
toku tedej fallish, aku kaj ſvunej njega
ishesh. Aku be ti Boga prov lubil, be
tebe ti spremeni tega svejta nekol
namotili. Spregled teh ludy be tebe
nekol na te misle, naperpellal, de be othl
ludem dapaſti, temuzh be uſſellei sturil,
kar vęsh, de otshe G. Buh imeti. Ne-


[Stran 83]
61

kol be tebe nobena skushnava
napremagala, aku be v' tebi ena perserzhna
lubeſn boſhja bila.

3. Uſſe sladkuſte tega svejta bodo
tebi ſhovzh, inu grenkoba, zhe Boga
prov popolnema lubesh, inu se ſa nezh
drugega nakumrash. Kolku svetnikov
je blu v' duhu ſamakneneh, ke so le na
Boga se spominih? ſakaj ony so neshli,
de dusha le samu v'Bogu per myru
pozhiva. Imej Boga uſſellej pred ozhmy;
ſakaj enu vednu premishluvanje od
Boga je ena kratkozhasnoſt te lubeſne, inu
katire ſna serze, inu doſdevke od teh
stvary odtergati, bo ſdajzi lubeſn tega
stvarneka v'sebi obzhutil. Naprashaj,
koku be jeſt mogl ſauſſe per Bogu se
ſahvalliti, kar je meni podejlil? lubi, inu
se ſadoſti sturil. Rezi pogostu, koker
sem jeſt rekla: O Buh mojega serza , inu
Buh moj part na vekumej; kedu bo
meni dal, de jeſt tebe v'meni, inu meni
v'tebi le samu najdem. O debe meni
mogozhe bilu tebe tolkajn vezh lubiti,
koker uſſi Cherubini, inu Serafini! o daj
meni, de be jeſt mogl tebi od lubeſne


[Stran 84]
63

k'enemu ſaſhganemu vofru ſgoreti, ke
nezh drugega naſhellim koker tebe o
Buh! o narvezhe dobruta! o Buh
mojega serza! o Buh! ti dusha moje dushe!
o vekumej! tebe! le tebe vekumej lubiti.
V'takemu ſdihuvanju sem jeſt ſhivella,
v' taiſtemu sem jeſt umerla, inu sem bila
na nebu goriuſeta. Hodi ſa mano.

OD POSNEMANJA
MARIE DIVIZE
INU
MATERE BOSHJE
DRUGE BUKUVZE.
XXII. POSTAVA.
S. Reshne Telu moliti , inu pozhaſtiti je te
svete lubeſne na ſnanje dajanje.

1

Jeſt sem eno posebno lubeſen pruti
temuiſtemu S. Sakramentu imella,
katirega je moj syn per ſadni vezhirji


[Stran 85]
64

tem virnem k'jędi, inu pitju noter
poſtavel. On ni mogl vezh dati koker ke
je sam sebe dal, de be per teh svojeh
bil noter da konza tega svejta, katire
je noter da konza lubil. Kaj sem jeſt po
smerti mojega synu ſen druge trosht
imella, koker njega pogostnu uſhivanje, kar
je meni ta lube Jogr, katire je mene
v'svoje varvanje uſel, dejlil. V' temu
Sakramentu je uſſeller moja dusha
pozhivalla, ſakaj, moj Syn je v'njemu, inu
dokler je ta moj uſſakdane kruh bil, sem
jeſt taiſtega tudi na posledno uro mojega
sladkega ſaspanja ſa eno dobru ſdano
popotenzo uſhila. Taiſti so meni pred
drugemi lubshe, katiri imajo to navado
leta S. Sakrament poniſhnu , inu
lubeſnivu pozhaſtiti. Skus tega bodo namrezh
brumne dushe silnu ſlo uſhgane, inu
ſatorej sem jeſt taiſtega hraniti, inu
varvati posebnu te Pręmonſtratenfarske
Duhovne iſvolila. Is tega urſhoha sem jeſt
mojemu Norbertu is nebes en bele gvant
pernesla, de be on s'temi svojemi po
Carbi S. Reshnega teleſſa oblezhen hodil,
dokler tamkej je moj Syn pod teme bel-


[Stran 86]
65

leme podobame skrit. Inu koker so
Angelzi v' belemu oblezheni per
njegovemu grobu sedelli, toku be imelli tudi
leti v'koker sneh belieh gvanteh pred
njegovem tabernakelnam stati. Deslih
ta belle gvant she nekej drugega
pomene, namrezh: de be se po mojemu bres
madeſha zhiſtemu spozetju nosili.

2. Syn! ti namoresh lubeſne pruti
Bogu bel ozhitnu na dan dati, koker kader
ſnash, inu vęsh ta S. Sakrament is
andohtjo moliti. Sedej ſhe spoſnash,
koku se moresh taiſtega prejeti perpravlati,
tu je: kader ti is poniſhnoſtjo, is
lubeſniveme ſhellame eno Angelsko zhiſtoſt
tvojega ser za imash. Prejmesh ti pak
taiſtega le is navade, toku se veliku
prida natroshtej, temuzh se boj, de
se ſatu shtafenge nasluſhesh. Tu
svjetvam jeſt tebi susebnu, de se
k'taiſtemu vezhkrat perbliſhash, deslih njega
nauſhijesh. Kolku dny je, de more moj
Syn v' zirkvi biti koker v'eni pushavi,
inu samoti; ter se nobeden pred njim
naperkaſhe, koker njegovi Angelzi! zel
svejt lejta po svojeh oppravkeh, inu no-


[Stran 87]
66

benemu ni taiſte na misli, katire na uſſe
ludy zhaka is velikem poterplenjam. On
klizhe, inu nobeden napride; on vabe,
inu malu njeh je, katiri se uredni ſturę
pridti; on gnade ponuja, inu prov
redke je ta, katire be njeh goriuſel.

3. Virjemi meni, de ni bulshe boſhje
pote, koker kader sè k'mojemu JEſusu v'
tabernakelnu gre. Tu je ena hoja, inu enu
goriderſhanje bres perglihe, kjer se on
obyshe v'tronu svojega velizhaſtva. Kaj
muza, de lampeza pred njim gory, aku
s'teh pravovirneh nobedn bliſu nagrede.
leta je, kjer ſamoresh uſſe gnade prejeti:
kjer se tvoja mlazhnuſt poprave, inu
serze v' tesnobah odahne. Tukej prejmesh
ti uſſe dobre svjete, inu te narbulshe
noter dajanja kader bosh obteſhan.
Popuſtè zli asi skupshine teh ludy, kjer se
ne malukedej ſabrede, ter pejdi
h'Christusu v' tabernakelnu, kjer se veliku
svitlobe doby. Takrat bo on tebe ſa svojega
dvornika, inu perjatla klizal, zhe bo
tebe vezhkrat pred svojem Oltarjam
videl, inu zhe tebi kaj nadlego della, se
bosh tukej narlaglej k' pokoju perpravel.


[Stran 88]
67

Tukaj bode tvoja lubeſn na dan pershla,
aku bosh to lubeſn pruti tebi v' temu
boſhjemu, inu presvetemu Sakramentu
premishluval, ter bosh tu is troshtam
pokushal, kader pojdesh v'hisho te
vezhnoſte. Hodi ſà mano.

XXIII. POSTAVA.
Nezhemerna bojezhnoſt teh ludy je enu
praſnu strashenje.

1

NekoI nabosh prov ( koker se more
imeti) te tugente dapernashal,
dokler bosh to nezhemerno bojezhnoſt
pred ludmy v'tvojemu serzu nosil; ſakaj
ti ja namoresh Boga v'resnizi lubiti,
kader le gledash ludęm dapaſti. Jeſt nisem
ſvunej Boga, inu boſhje zhaſty, inu
moje dushe ſvelizhanja nezh ſhellella, inu
ſatu kaj svejt od mene derſhy, nisem jeſt
nezh marala, Deslih sem ta narzhistejsh
bila, deslih sem bla od Angela polna
gnade imenuvana, deslih sem bla od moje
tete Eliſabethe ſhegnana med ſhename
poſdravlena, sem se vonder poſtavi te-


[Stran 89]
68

ga ozhiſtuvanja podvergla. Meni niso
te misle, inu beſſede teh ludy zel
nobeno teſhavo dellale, kader so mene
koker eno s'teh nazhisteh ſhen derſhalli;
tu samu sem jeſt othla, de poſtavo
derſhim, inu nje se podverſhem. Jeſt sem
mojega Synu pred sabo imella, inu sem
shla ſa njim v'njegovi britki martri skus
uſſe shtazione njegovega terplenja, ter
sem stalla na njegovi desni strani, kader
je umiral na kriſhnemu lesu. Veliku
grajanja sem jeſt takrat preshlishala od
sovraſhnekov mojega JEſusa; ſakaj ony so
mene imenuvaili eno Mater tega
kriſhanega , inu na gavge obeshenega, inu
eno porodnizo enega hudodelnega
zhloveka. Jeſt pak nisem jejnala te sluſhbe
mojemu Synu skaſati, inu sem uſſe
moshku, inu poterpeſhlivu ſanezhuvalla de
be le mogla njega koker tega
narnadolſhnejshega Synu boſhjega uſſelej na
narbel gorezho viſho lubiti.

2. Kmalu bosh ſazhel hudobn
poſtajati, moj Syn! zhe bo vezh per tebi
ſamogl strah teh ludy, koker strah boſhje.
Skorej bosh ti od boſhjeh ſapovd od-


[Stran 90]
69

stopil, ter bosh taiſte prelomil, koker hitru
se bosh jel bati, kaj svejt od tebe porezhe.
Kaj bodo preshirni ladji od tebe drugega
pojirvali, koker de be njim enaku ſhivel,
inu déllal kar ony dellajo. Ti se nabosh
upal tudi taiſte pokregati, katiri so tebi
podloſhni, inu toku nabosh ti mogl tvoji
dulſhnuſti ſadoſtiſturiti, ke se njeh bojish
ſtrahopeſdlivoſt pred njimi bo tebe toku
delezh perpravela, de njim bosh sam
k'svojemu shpotu uſſe skus perſte gledal,
ter se is njimi v'red v'pogublenje vergel.
Uſſe drugu otshe od tebe strah boſhje
imeti, per katiremu v'ſanezhuvanju biti je ta
narvezhe nasrezha. Ti bosh Iohka, inu
urnu te nezhemerne sodbe teh ludy
ſanezhuval, aku je ta sveta poſtava tvoja
sgol sama viſha, inu regelza ſhiveti.
Nehalli bodo uſſi naunzni shkrupelni, kaj
bodo ludji od tebe misleli, ter se bosh
le ſatu samu kumral, aku v'gnadi boſhji
ſhivish. Nekar se tehiſteh naboj,
katiri niso v'stanu dergazhi tebi shkoduvati
koker skus ſhuganje, inu ſerſhmajhte,
ampak taiſtega se boj, katire ſamore
tvojo dusho, inu tvoje telu urezhi v'pek-


[Stran 91]
70

lenske ogn. Ti se bosh prezhudnu v'
svojemu serzu veſſellil, zhe sé le enkrat
te naunzne sodbe, inu nezhemerne
bojezhnoſte teh ludy premagal. Ta nar
porednejshe strah notshe nezh drugega
od tebe imeti, koker de be tem
hudobnem glih bil, katiri bodo tebe sami
ſatu ſdajzi grajali. Ony bodo othli, de
be se is njimi enakushnu ſaderſhal, al
kmalu bodo ony sami taku tvoje
ſaderſhanje ſavergli, inu zhes tuiſtu hudu
govorili.

3. No tedej serzhnu! moj Syn!
naporajtej na taiſte, katiri tebe strashejo ſatu,
de be poredn, inu hudobn gratal, inu
tebe ſatu ſrahtujejo, ke Bogu ſveſtu
sluſhesh. Ti nimash ſares nobenega
urſhoha, de be se imel teh hudobneh sodba
bati, ſakaj ti bosh pogublen, zhe
ſhivish, koker njim dapade. Ti se bosh
v'smertni poſteli ſa narsrezhnejshega
derſhal, zhe se ludy nabojish, ampak le
samega Boga. Takrat bosh ti se is enem
naiſrezhenem veſſellam smejal, kader
bodo ti hudobni jezhalli: Mi smo tu
ſhivlenje teh brumneh ſa eno noruſt derſhalli,


[Stran 92]
71

inu njeh konz bres sposhtuvnja. Polej!
koku so ony med boſhje otroke pershteti,
inu med Svetnikami je njeh srezha; tedej
smo ſashli s' pote te resnize. O kolkajn
ſashli! o kolkajn tedej! Boj se rajshe
teh pravizhneh; ſakaj ony bodo tvoji
toſhniki per sodbi, aku se nise is njeh
exempelnam ſglihal. Prezh is uſſem
straham tega svejta, ter se le sama ſatu
tresi, aku boſhjo poſtavo nadapolnesh.
Ti sveti boſhji Marterneki so se v'teh
narvezheh martrah veſſellili, inu ti be se
imel strahopeſdlivu v' ſanezhliveh
beſſedezah, inu ſerſhmajhtah teh lady imeti?
Tvojo stanovitnoſt v' dobremu bode
tvoje sovraſhneke v'shpot, inu sramota
perpravela, tebi pak bode ostalla ta
resſnizhna zhaſt te svete nabojęzhnoſte;
Hodi ſa mano.


[Stran 93]
72

XXIV. POSTAVA.
Lubeſn tega poſemelskega je enega
bogabojezhega ſhivlenja mozhnu
naſajderſhanje.

1

Nobedn ni bel revn, inu slab moje
dete! koker katire napezhnu, inu
naſmasnu veſſele v'posvejtneh rezhęh
ima. Uſſe je szer dobru, kar je Buh
ni temu svejtu skus roko svoje
uſſegamogozhnoſte stvaril, samu tuje shkoda,
de zhlovek tuiſtu k'dobremu naſanuza,
inu toku se ſna tudi tu dobru na hudu
oberniti. Buh stvarnek uſſeh rezhy je
othl imeti, de he njega zhlovek ſavle
teh stvary koker njeh stvar neka hvallil,
inu stembel zhaſtil. En velik ſaller je,
aku kedu mene, de so ſatu rezhy tega
svejta stvarjene, de be njeh imel
zhlovek Bogu naprejpoſtavlati. Karkol sem
na temu svejtu videla, sem uſſellej
k'zhaſti, inu hvaiü tega Stvarneka ulekla, inu
sem tudi ſa tu narmajnshe G. Boga is
serza hvallila. Moje serze nisem jeſt
nekol dergazhi tem stvaręm odperla,


[Stran 94]
73

koker de be jeſt is njeh eno perloſhnoſt
boſhje hvalle uſella. Jeſt nisem nezh
na temu svejtu lubila ſavle njega
dobrute, ampak le toku delezh, koker je
sluſhilu k'boſhji zhaſti; ſatorej sem
uſſellej per myru, inu pokoju ſhivella,
ſakaj mene ni ne ta uſhitek teh posvejtneh
rezhy prevezh veffello sturil, ne
ſhaloſtno njeh ſgubizhek.

2. Tehiſteh stan je ſares objokanja
uredn, katireh serze se k'lubeſni teh
stvary malupridnu shiby, ter se v' taiſteh
bres spomina na Boga veſſelly. To
narshpotlivshe suſhnoſt terpę ony, ter
bodo v'rôſhelne posvejtneh rezhy toku
ſakovani, inu ukleneni, de ob ſrajoſt teh
svetehdush pridejo, inu v' vezhdejl
rezhęh teſhave, inu tesnobe imajo. Ony
ishejo ſabstojn, de be njim lubeſn
zhasneh rezhy dobru dishalla, kjer v'taiſteh
vezh od ſhovzha, inu pelina obzhutejo,
koker od męda, inu slahkora, ali zukrau.
Oppominej moje dete! oppominei
uſſeskuſi tvoje serze, de ſa stvarmy nahode,
ampak taiſtega, katire je njeh stvaril,
v' resnizi poſhelly. O kaj bosh ti ſeno


[Stran 95]
74

veliko golfivoſt, inu ſapelluvanje tvoje
dushe neshl, aku męnesh v'posvejtneh
pravo sladkuſt okusiti. Uſſe je
nezhemernu, inu reſjidezhe, inu ſatorej nabo
tvoje serze nekol da sitoſte napolnilu,
ampak le uſſe tvojemu serzu eno
uſſeskuſno lakoto drugeh rezhy dellalu,
dokler v' nobeni rezhi, koker v' samemu
Bogu, katiri je uſſeskuſi edn, taiſte, ta
stare, inu dobrutlive Buh, nekol ſadosti
nima. Uſſellej bo tvoje serze le
stembel reſdraſhenu, deslih męnesh, de je
ſa tvoje ſhelle ſadoſti, al rajmno taiſto
minuto, kader kaj lubesh, inu shtemash,
bode tebe per serzu wodlu, inu tishallu.
Ti bosh ſdajzi videl, de ta svejt nezh
stanovitnega nima, inu de poſemelskega
veſſella rihtek konz je ſhaloſt; ſakaj al
bosh ti v'lubeſni teh stvary nasprutneke
imel, katiri bodo tebe ſhallili, al enu
gnusenje, kader bodo tebi dalej terpelle,
ali bo ſhaluvanje zhes tebe pershlu
‚kader bodo jejnale, inu minule.

3. Groſovitnu strashnu tulejo, inu
erjovę ti ferdamani v' peklu, de so ſavle
ſtvary na svojega Gospuda, inu Stvar-


[Stran 96]
73

neka poſobili, kjer njim ſdej spomin teh
posvejtneh rezhy vezhnu terplenje della.
Buh nabo v'serze tega zhloveka,
notershl, katiru je polnu poſemelskega
nagnenje, koker namore v' taiſti dushi
prebivati, katira nezh drugega naſhnelly,
koker tu posvejtnu lubiti. O poredne
nezhemernoſte tega svejta! o koku pozh
serza teh ludy draſhete, katiri so vam
udani, inu spoſableni na svoj narvishe
zil, inu konz. Sam Buh je tu pravu
ſvelizhanſtvu tega zhloveka, tu drugu
uſſe pak, kader se narobe lube, ta
narvezhe reva. Spraſni s'tvojega serza
moje dete! to lubeſn tega svejta, inu tedej
bosh ti vidl, koku sladak, inu lubeſnive
je G. Buh, katire mene, inu uſſe
Svetnike bres prenehanja nasituje
v'nebeshkemu ſvelizhanju. En mahi, mu
pametim uſhivaj ta svejt, de tebe naſmame,
inu v' svoje hlapshtvu napotegne, szer bode
tebi teshke rezhy nakladal, inu naposled
bo tebe uſſega smejshal. Preskerbè
tvojo slobodnoſt, nekar njo naſgubè, inu
bosh spoſnal, de je le samu Boga se
derſhati tu narbulshe. Hodi ſa mano.


[Stran 97]
76

XXV. POSTAVA.

Leſtna Lubeſn je ſa zhloveka narnavarnehshe
perliſuvanje.

1

Niseli ti moj Syn! ſhe pogostukrat
is S. Evangeliuma shlishal: katire
svojo dusho lube na temu svejtn, ta bo
njo ſgubil, inu katire svojo dusho na
letemu svejtu sovraſhe, ta bode leto
ohranil k' vezhnemu ſhivlenju? Nekar
napreverni na hudo ſaſtopnoſt lete beſſede
vezhne resnize, ampak gledej dalej noter
v'taifteh skrivnuſte; ſakaj ti moresh
tvojo dusho, eno tako ſhlahtno! eno ſgol
samo! eno naumerjozho dusho! toku
delezh lubiti, de njo skus greh
napokaſish. Tukej bo le samu ta napezhna
lubeſn prepovedana, kader se zhlovek sam
sebe poſhellitnu, inu po telesu lube.
Deslih sem jeſt nad boſhjo gnado
ſeſhihrana bila, inu deslih sem uſſellej temu
narvishemu dapadla, nisem vonder
nekol sama sebi perliſnena bila. Moje
deslih noter da smerti uſſelej zhiſtu
telo je od mene zel malu dobrot perpushe-


[Stran 98]
77

neh imellu, inu moji deslih is uſſemi
darmy ozirani naturi sem jeſt vezh
grenkega koker sladkega perpuſtila: ſakaj jeſt
sem viſſokuſt ene Matere Boſhje
spoſnalla, katira je mene zhes uſſe ludy
pouſdignela, uſſe te narvezhe susebnoſte pak
je ſmirej moja poniſhnoſt spremluvalla.
Toku majhenu sem jeſt sama od sebe
derſhalla, de sem se jeſt koker en nezh,
inu ena uwoga dekla k' nogam Boſhjega
velizhaſtva bres prenehanja doli metalla.

2. Uſſega hudega korenina, inu
vèrdevanje je ta narshkodlivshe oppravk
leſtne lubeſne. Katire tega
narhudobnejshega svjetuvavza svjete poshlusha,
bo skorej Kriſtusovo sholo, inu svete
nauke na kol obesl. Leſtna lubeſn
perpuſty uſſe rada temu hudobnemu
nagnenju, inu de be ſhivot svoje sladnoſte
imel, podaja njemu tudi zhes Boſhjo
poſtavo uſſe sorte sladkuſte, inu
zèrklarie. Ta pregreshlive, inu poredne
perliſuvavz se zèrklivoſti perliſuje, ter
drugega nagovory koker kar nje dapade, inu
ſatorej terpy dusha tolkajn shkode.


[Stran 99]
78

Krish, nadluga, ſupernoſte, ſerſhmajhte,
boleſni, inu karkol britkega ta svejt ima,
tu uſſe je leſtni lubeſni tu narhujshe
strashilu. Ta lubeſn nave ſa to pravo pot,
po katiri zhlovek v' nebesa pride, katira
je le is ternam, inu wodezhniname
potrošena, ter otshe le po taiſti peshpoti
hoditi, po katiri se v' peklenske breſn
hode. Kjer leta lubeſn gospodare,
tamkej meſſu, ta tyran te tugente, inu
poterpeſhlivoſte nezh drugega napokuse,
koker sladzhize, dusha pak pride ob tu,
vezhnu ſhivlenje; ſa tu ſgol samu so uſſi
Svetniki se ahtali, de be se mogli tudi
is hudo inu vojstrustjo te leſtne lubeſne
ſnebiti, inu potem ke so jejnali nje
suſhni biti, so jęli ſdajzi prov svitle
ſnamena te svetuſté od sebe dajati.

3. Nekar navirjemi moj Syn! nekar
navirjemi, kader se leta leſhniva , inu
ſapelliva lubeſn perliſuje. Ti imash
vedet, de ni resnize v' nje, ampak le, kar
narbel ishe , tvoje dushe pogublenje,
tvojega duhovnega gorijemanja ſa-.


[Stran 100]
79

derſhbe. Katire leſtno lubeſn enkrat
prov ſbendeſhâ, nabo nekol v'
navarnoſt pershl, dokler on se zhes te
lakomnoſte tega ſhivota, inu zerklanje tega
meſſa ſavle lubeſne tega krifha grofy.
Uſſake bogabojęzhe, katire ſhlly samemu
Bogu dapaſti, vę dobru, de leſtna lubeſn
je ta narvezhe sovraſhnek teh zhednoſt,
inu de so njegove malupridne regelze
boſhjem ſapovdam ſuper. Kedur je s'
Chriſtusam na krish perwit, inu is njim
terdobe terpy, ta same nabo od Ieſtne
lubeſne ſapellan. Uſſellej sturè ti
nakriſhem moj Syn! karkol tebi leta
sovraſhnek noterdaję; ſkaj rajmno on je
nashe perve starshe is paradiſha
vonspokal, kader so othli biti koker Bogovi,
inu so nameſt naumerjo zhnoſte skus
svjetuvanje Ieſtne lubeſne nad enem jabukam
sami ſa sebe, inu ſa uſſe ludy smert do-pade
lipoſherli Sovraſhi uſſe, kar telesu
dopade, ter kashtegej tvoj ſhivot, de
nabo leſtni lubeſni sluſhil. Hodi ſa mano.


[Stran 101]
80

XXVI. POSTAVA.
Namarnoſt je v' teh narvezheh dobruta
narhujshe poshkoduvanje.

1

Is velikemi ſlegami je ta svejt
napolnen, inu vonder uſſeh taiſteh
ſazhetek, inu korenina je namarnoſt.
Nobedn nastury hujshega, koker katire nezh
nadella. Rajmno ta perve Ozha teh
ludy be se nabil pregreshil, aku be bil v'
Paradiſhu kaj oppravet imel, ter be se
nabil ne sam sebe, ne te svoje skus greh
r' shpot perpravel, aku be nabil
namarnoſte pasl. Med uſſeme ſhlahtneme
rezhmy , katire so meni od Boga dadejlene,
sem ta lepe zajt imella, katirega sem
narbel obrajtala. Ta narmajnshe tal
nisem jeſt puſtila memu jiti, katire be
mene v'kakershnemukol del lu sebodi,
ſapopadeno videl nabil. V temu je bla
moja posebna skerb, de sem uſſellej kaj
della imella. Uſſe minute mojega zhasa
sem jeſt v' della te brumnoſte , inu v'
taiſte, katire so en dejl te edine skerby


[Stran 102]
81

reſdęjlila. Nekol ni mene nobeden
dergazhi narajmal, koker ali moliti, ali is
predivam, ali pavolo oppravet imeti.
Ves moj pozhitek je bil v'temu, de
sem ſmirej dellala, kar je Bogu dapadlu,
inu ludęm k'pridu pershlu.
Namarlivoſt, inu lenobo sem jeſt sovraſhila,
ſatorej ni pak meni nekol nezh
dugega na misle pershlu, koker uſſe dobru,
inu svetu.

2. Aku otshesh po okrajshani poti k'
uſſe sort pregrehame pridti moj Syn! ni
tebi nezh drugega potreba, koker de
se na lenobo podash. Utraglivoſt je
uſſeh hudeh del mlaka, inu zhe bosh
to lubil, bo tebi narbliſhnejshe tvoje
dushe pogublenje. Koku ſlo ta
pregnane hudizh na tvoje pogublenje ahtengo
daję, nezk napomaga pak njemu bel
tebe pogubiti, koker tvoja nadellovnoſt.
Takrat bosh ti imel hude misle, takrat
polejtę zhes tebe te pshize teh skushnav,
ter se bodo v'serze ſasadile, inu tebe
ranile, kader bosh namarn, inu len
En zhlovek, katire uſſellej kaj
poshtenega ima oppravit, seskushnavza nabojy,


[Stran 103]
82

inu te v'dobremu ſapopadene misle
nabodo nekol sili teh sovraſhnekov
odperle, temuzh se bodo ſmirej noter
same per sebi ſaperté derſhalle. Leſt,
kader se nagane, godny kugo, inu
kuſhne boleſne, inu ena ſtojęzha voda je
teh krot goriderſhanje, rajmno toku
uſſake zhlovek, katire lenobo lube.
Strashnu ſares je ſapravlanje tega zhasa, inu
deslih so kratke minute, vonder bodo
temiſtem eno dolgo shtrafengo
napravlale, katiri take minute bres pridnoſte po
malupridnemu ſadègajo. Koker ta
narſgovornejshe toſhnik bo ta ſhlahtne zhas
per sodbi goriustal, kader bode njega
nekedej Buh ſuper tega namarnega hlapza
poklizal, katire je taiſtega v'ſdèhanju,
inu ſanikernoſte dapernesl.

3. Spremisli moj Syn! koku ſlo
ſhellę ti ferdamani le en shtirtelz ure imeti,
de be mogli taiſtega k'spokorenju
ſanuzati, katirega ti tolkukrat ſamudish, inu
ni tebi veliku mar ſa njega, de be k'
dobremu pershl. Aku ti posvejtni nekol
bres della niso, de be se le kaj
perdobili, inu ti be se hlenil, de be tvoja


[Stran 104]
85

dusha nezh gorinajemalla? koku ſe bosh
ti ſa tvoje dellu vezhnega Iona troshtal?
Namarnoſt, inu lenobo spravi delezh
prezh od sebe, ja tudi, kader pride
dellapuſt, de be se imel spozhiti, toku ima
vonder tvoje serze ena sveta misl
preuſeti, dokler taku dellu, inu muja je
narshlajshe ſa nebeshku plazhilu. Tvoj
zhas dobru reſdejlè, inu se natoſhi, de
je tebi kedej predolge zhas. Derſhè ſa
gotovu , de nabosh nekol pregreshn,
zhe nabosh namarn. Premishluj, inu
spremishluj v' britkuſti tvoje dushe
taiſte lejta, katire se v' lenobi naſajpoloſhil,
ter se dvakrat tolkajn pomujej, de bosh
tu, kar se ſgubil, inu ſapravel, ſupet
noterpernesl. Polej! tu je bla pregreha
mejſta Sodome: ofèrt, sitoſt, obilnoſt,
inu namarnoſt. Lenu, inu namarnu
bode umerl, katire je lenu, inu namarnu
ſhivel, inu ta je ta narhujshe smert teh
namarneh; spametvej se moj Syn!
dokler je she zajt, inu Hodi ſa mano.


[Stran 105]
84

XXVII. POSTAVA.
Gnada Boſhja je te dushe narlepshe
ogrinanje.

1

Skus gnado boſhjo se moj Syn! kar
se, inu zhe v'gnadi boſhji nise,
tok se ena gnusoba pred Bogam.
Koku ſlo se ti Svetniki v'nebesah svejtejo,
katiri so is dolgem oblazhilam te srezhne
vezhnoſte ogerneni; ſakaj ony so
v'gnadi boſhji umerli. O kaj imajo nekateri
ludji na temu svejtu ſene teſhave, de be
prov snaſhni, inu zhednu oblezheni
hodili, temzhasu pak njim ni mar, de be
njeh dusha enu lepu oblazhilu imella,
katiru le samu v' boſhji gnadi obſtojy.
S to obleko bodo le samu taiſti
oblezheni, katiri so domazhi per Bogu, inu
perjatli njega svitluſte. Sledne, katire
tako sukno nanose, bo vonkejverſhen,
inu nabodo njega terpelli, de be
k'miſi sedl, katiro je vezhne Ozha svojem
synam perpravel. Jeſt sem njemu ſhe
v' mojemu spozhetju, inu v' mojemu
rojſtvu, dokler sem she majhena bila,


[Stran 106]
85

dapadla, ſakaj uſſakdar sem jeſt is gnado
boſhjo oblezhena se puſtila viditi. Uſſe
moje ſhive dny sem jeſt na letu samu
mirkala, de be ta moj narlepshe hment,
ali is ſlatam shivanu krilu is nobenem
tudi narmajnshem blekam
omadeſhuvanu nabilu; inu ke sem tuiſtu uſſeskuſi
zhednu derſhalla, je v' svoji snagi
uſſellej gorijemallu, dokler sem bla k'
nebeshki zhaſti goriuſeta.

2. Shkerlat, inu bele ſhide, pirelni,
inu dragi kameni s'zelega svejta nimajo
takega žira na oblazhilah teh ludy,
koker njega ima ena sama betva boſhje
gnade. En uwoſhez, en berazh, deslih
ves v'zujnah, inu zapah tèzhy, je
vonder ſhlatnu oblezhen pred boſhjem
oblizhjam, zhe je le v gnadi boſhji, koker
je slabu oblezhen pred njim une, katire
v'shkarlatu oblezhen pred njim hode bres
gnade. Daj ahtengo moj Syn! ter
gledej uſſellej skerbnu okuli sebe, kje be se
imella le ta sukenza boſhje gnade
utepsti, ali povallati. Anej se uſſega
drushtva, inu perloſhnoſte, kjer be se ſnal
oberſdati, kar be namogl, dergazhi ko-


[Stran 107]
86

ker s'tem narhujshem Iugam teh britkeh,
inu spokoreneh sols isprati. Uſſake zhas
imajo tvoji gvanti beli biti, inu de
taiſte tudi le en malu napomaſhesh, gledej na
uſſe viſhe. Tudi ta narmajnshe greh je
koker ena kapla vojla, katira se na beli
vovni irozhnu nareſen reſlye, inu poſna,
ke k' velikem madeſham pozhasi ulezhe.

3. O koku fletn se bil, kader se je
tebi tu oblazhilu te gnade per S. kerſtu
okulidallu, al koku se ti gnade, zhe se
tuſſtu is enem greham posvinal. Hitè
bres odloga h'kopellu, koker hitru se na
temu gvantu en madesh ſamirkal, ter
njega ſdajzi ſgrevan operi, de nabosh
boſhje pogled reſhallil. Nej tebe ta svejt
uſſega slèzhe, karkol ima, inu nej tebe
parnagega pred svoje ozhy poftave, ti bosh
ſadofti oblezhen, zhe bo tebe gnada
boſhja ſagernila, inu Bogu perjetnega
sturila. Ob to samo sukenzo otshe tebe
hudoba perpravet, ob katiro je on na
vekumej pershl, ſakaj on ve dobru, de bres
nje namoresh pred bofhje pogled pridti.
Samu, inu uſſe tvoje dushe oblazhilu je
boſhja gnada, letu zhe ſaverſhesh, bosh


[Stran 108]
87

ti nag, inu sromashke kje pershl, kjer
vezhne ogn te revne vstrashnemu
plemenu obda. Ti bosh ſhiher per sodbi
boſhji ſtal, ter bosh is boſhjemi
sluſhabnekami bres uſſega konza nosil tu dolgu
oblazhilu te naumerjezhnoſte, zhe se le
bosh v'gvantu te gnade po smerte pred
Bogam perkaſal. Takrat bosh ti obdan
is oblazhilam te zhaſty, zhe bosh
v'ſhivlenju ta gvant te gnade bres madeſha
ohranil. Hodi ſa mano.

XXVIII. POSTAVA.

Vunajneh pozhutkov samopashnoſt je te
dushe gvishnu pogublenje.

1.

Zhloveshka dusha namore nekol v'
zhednoſti goriraſti, zhe naſna te
ſhivotne pozhutke dobru varvati. Telu
je uſſellej duhu ſuper, ter se skus svoje
pozhutke njemu uſſellej sovraſhn spoſna.
Aku ti moj Syn! tvojem pozhutkam uſſo
oblaft puſtish, bosh tvoji dushi veliko
shkodo sturil. Kar sem mogla, toku sem
moje pozhutke narbel varvala, ter njim


[Stran 109]
88

nisem nekol nezh perpustila, kar sem
videla, de be utegnilu moje dushe
svetuſti ſuper biti. Moje ozhy je
pohlevnoſt uſſellej ſaveſalla, mirkanje pak je
taiſte zel ſatisnelu, ſatorej ni nekol v'
moje serze noterpershlu, karkol ta svejt
hudobnega ima. Moje ushesa sem s'
temam ograjila: na moje uſta sem eno
narbo dijalla; ſatorej nisem nekol
naunzne beſſede shlishala, inu kar je zhes
poſtavo, nisem nekol okusela. Skerbnu
sem se od nezhemernega poduhanja
obderſhalla, inu mojem rokam je uſſellej
poshtenje ſapoveduvallu; ſatorej je
mene uſſeskufi tu doliterenje, inu ta sveta
sramoſhlivost ohranila.

2. Veſhi s'prevuſo boſhjega strahu
tvoje pozhutke, ter njeh v berſdi
derſhè, zhe otshesh brumnu, inu Bogu
dapadlivu ſhiveti. Grad zhloveshkega
ſhivota je glava, kjer tvoji pozhutki
stanujejo, al gledej vonder, de se zhes
tebe napooblaſtę, ampak de so tvoji
dushi, inu pameti ſmirej podverſheni.
Nagledej na nezh, kar be ſnalu tebe
v'sluſhbi boſhji motiti, inu od Boga odverniti.


[Stran 110]
89

Nezh naposhlushaj, kar poshtenoſti
shkoduva, kar k'nezhemernoſte sluſhe, kar
zbaſt, inu reſglas svojega bliſhnega
preterga. Na okusi nezh ſa Iushta volo, de
be se s'temiſtem mersil, inu po tem tvoj
ſhivot ritati, inu berzati ſazhel;
k'pregreshnemu nekol roke nastegni.
Nezh nauſemi k'sebi ſa
poduhati, kar be ſnallu k'sladnoſti sluſhiti,
temuzh le tugente imajo tvoje kadilu
biti, skus katiru se ti Bogu en perjetne
duh na uſſeh krajeh. Ta andla prov
naspametnu, katire svojem pozhutkam
perpuſty, kar poſhellę, iuu njim
ſadoſtisturiti se uſſo mujo perſadene, kjer skus
njeh silo nabo k' dobri pameti, ampak
k' boſhjemu reſſhallenju napellan.
Doſtikrat se ti ſauſamesh, ke hudobne ladji
toku globoku v' breſn teh grehov padejo,
inu so ſhe skorej uſſo muzh ſgubili, k'
sprebernenju naſaj se verniti, odunad
pak je uſſa njeh nadluga, de so uſſe
prevezh tem obzhutlivoſtam svojega ſhivota
stregli.

3. Is nobeno rezhjo naobſtojy mejn
ta nadolſhnoſt, koker is bresujſdno samo-


[Stran 111]
90

pashnoſtjo, inu hotlivoſtjo teh
pozhutkov, koker gnada boſhja, katira od
Boga pride, se namore nekol is njimi
pajdashiti, inu ſglihati. Katire otshe
uſſe vidit, shlishati, pokushati, tipati ,
shlatati, inu vohati, kar meſſu dapade,
bo tolkajn berſhejshe ob svojo andoht,
inu ſgrevanu dijanje pershl, ſakaj ſavle
telesneh sladnoſt grata duh tega
zhloveka k' ushezhemu zel lohka volan. Ti
moresh tedej uſſellej na vahti stati, de
se napuſtish pod oblaſt svojeh
pozhutkov perpraviti, temuzh gledej, de bosh
uſſellej zhes nje enu mogozhnu
gospodarstvu imel. Ti se bosh skus tu
veliku imęnitnega fruhtuvanja ſa nebesa
perdéllal, kjer na tebe ta vezhne Ion, inu
zhaſt zhaka, zhe le bosh tvoje
pozhutke v' ſhivlenju dobru v' berſdi derſhal.
Tedej bosh videl, inu uſſe prebilnu imel
v'boſhjemu pogledu; tedej bosh
poshlushal Angelsku petje: tedej bosh dishal
kadilu teh Svetnikov: tedej bosh
pokushal od potoka uſſega veſſella: tedej bosh
ti tem nebeshkem v' roke segal, inu is
njimi v' ſaveſi vezhnega myru, inu po-


[Stran 112]
91

koja ſhivel. Ti nasrezhni v' peklu se
ſa nezh drugega bel najokajo, koker
de so svojem pozhutkam uſſe perpuſtili,
kar so othli, inu ſatu so Boga na
vekumej ſgubili, inu nartevezhe martre zhes
se dobili. Tamkej gledajo ony te
strashne larfe teh hudizhov, tamkej pyo
s'kelha jeſe boſhje, ter jędo ſhveplu, inu
krote, inu gade; tamkej shlishejo druge
is njimi ſerdamane is ſobmy shkripati,
klepetati, inu vekati; tamkej vohajo
ony ves hude smrad, inu perjemajo ſa
peklenske plemęn: inu reſbelene ketene,
dokler so v'svojemu ſhivlenju svoje
pozhutke zhohlalli, inu is sladnoſtame
pitali. Spregledej se moj Syn! zhe se
notshesh takershneh rezhy skusiti,
ſakaj ti ſamoresh uſſe sturiti is gnado
boſhjo. Hodi ſa mano.

XXIX. POSTAVA.
Nepremislena serblivoſt je teh narhujsheh
vmejshnav skupſbiranje.

1

Serblivoſt, ali ferbez je en tadl,
katire skorej uſſe ſadène. Bo malu


[Stran 113]
92

spontan, al veliku shkoduva. Ena s'teh
narvezheh abotnij zhlovoshkega
ſhivlenja je leta: nezh ſa tu svoje marati,
tega potrebnega se nezh napoahtati, inu
na tu ptuje gledati, kar uſſi serblivni
dellajo. O de be ti mene bil videl moj Syn!
ke sem po svejtu okroh hodila ! o de be
bil na moje pote porajtal, po katireh
sem jeſt hodila, be nabil nad mano nezh
drugega narajmal, koker de sem
uſſellej sama na sebe skerbnu ahtengo
dajalla. Jeſt nisem ne eno minuto ſa drugeh
ſhivlenje prashalla, ne od enega
ſhellella ſvęditi, kaj drugi dellajo, ali ſamudę.
Uſſem sem jeſt velevala od mene se
odstaviti, katiri so meni othli kaj od
mojega bliſhnèga praviti, inu sem sama na
sebe poſiralla, kaj be jeſt imella sturiti. Jeſt
nisem nekol na sled ene nove rezhy na
svejtu shla, samu tu sem jeſt ſhellélla vediti ,
koku sem jeſt v' mojemu
leſtnemu serzu ushafana. Od ſmejshnave te
dushe nisem jeſt nezh imella terpeti,
dokler meni ſa druga niblu nezh veliku
mar, koker ſa mene samo, inu ſa
mojega Synu. Na nezhemerne, praſne re-


[Stran 114]
93

zhy nisem jeſt porajtala, de be njeh
ſvędela, ampak ſatu sem jeſt uſſako uro
skerbella, koku be jeſt mogla od ene
zhednoſte da te druge pridti, inu
goriuſeti. V'skrivnuſtah te vire, katire so
ble per meni skus ressvitlenje S. Duha,
inu poduzhenje mojega Synu zhes, inu
zhes svitle, nisem jeſt dalej naprejshla,
de be njeh viſſokuſt, ali globokuſt
gruntala, ampak sem uſſe perproſtu bres
serblivoſte virjella. Ti nabosh neshl v' S.
Evangeliumu, de sem jeſt veliku te
pastirje, inu Modre od sonzhnega ishoda
sprashuvalla ſa te zhudne rezhy v'
rojſtvu mojega Synu, al tu bosh ti pozh
bral, de sem uſſe, kar se je godilu ,
ohranila, inu v' svojemu serzu
premishluvalla. Dvakrat bosh ti neshl, de sem
prashalla, enkrat tega Angela, katire je
meni zheshenje pernesl: koku se bo letu
godilu? inu enkrat mojega Syna, ke se
je bil od mene v' tempel pobral : ſakaj
se nam toku sturil? tamkej nisem jeſt nezh
drugega othla vędet, koker to
skrivnuſt tega meſſupoſtanja
edinurojenega Boga bres ſgube mojega divishtva;


[Stran 115]
94

inu tukej ta prezhudne oppravk mojega
Synu Tu pervu prashanje je meni
mojega serza sveta sramoſhlivoſt noterdalla,
inu tu drugu je meni ta gorezha lubeſn
pruti mojemu Jeſusu svjetvala. Tu je
urſhoh , de sem jeſt toku ſlo per myru,
inu pokoju ſhivella, dokler nisem od
takeh rezhy, katire niso mene amshle,
nezh vędet, ſhellella.

2. Naſhellè drugega ſvędet moj Syn!
koker kar je tebi ſa tvoj pokliz, ſa
tvoje dushe ſvelizanje, inu ſa taiſteh, ſa
katire ti skerbeti moresh, gorijemanje
perloſhnu, inu potreba. Ti be se napuſtil
od tolkajn napokojneh rezhy motiti,
ampak ta narslajshe myr, inu pokoj be
ti uſhival, aku be ſnal to preveliko
radovednoſt dobru v'berſdah derſhati. Kaj
je tebi mar ſa tu — kaj drugi dellajo? kaj
je tebi ſa drugeh ſhivlenje, inu dijanje?
kaj je tebi ſa tu: ptuje, naſnane, inu
naunzne rezhy vedet, inu ſnati? kar tebe
amtizhe, tega se skerbnu amuſemi, de
nabosh pred Bogam shtrafenge uredn
spoſnan. V smerti nabo tebi nezh
pomagallu, ke se veliku vędi, ali ſnal, ſa


[Stran 116]
95

tu bosh ti zel ojstru, inu na tanku
sprashuvan, aku se se previdnu varval
boſhjo poſtavo prelomiti. Virjemi meni,
tvoji Materi, de talili bodo na smertni
poſteli pred drugemi tolkajn bel v'
teſhavah, katiri so v' ſhivlenju uſſe prevezh
napotrebneh rezhy vędeſhi, inu
serblivzi bli. Ferbegaj se uſſeh, katiri tebi
od drugeh veliku novega pravejo, ſakaj
ti bodo tvojemu serzu veliku ſmotnav
naredili. Naprashej ſa beſſede, katire
se od tebe med ludmy okuli govorę;
ſakaj tu ni nezh drugega koker sam od
sebe ognu, inu strellam naprutijiti,
katiri se niso mogli da tebe ſaluzhiti, de be
se sèſhga, ali prestrellil.

3. Drugeh della, inu dijania
spreiskavati je enu ſnamene velike nasramne
preuſetnoſte. En firbezhne je, katire
drugeh ſhivlenje, inu ſaderſhanje sleduje,
sam svoje notrejnu ushaſanje pak
napoahta. Katire sam na sebe gleda, inu
is Ieſtneme rezhmy oppravit ima, je
pokojn, inu uſhiva ta narvezhe myr.
Samu taiſti so serblivi, katiri sami na sebe
poſabejo, ter so namarni. Viſſokuſt teh


[Stran 117]
96

skrivnuſt te vire nagruntaj ti veliku,
temuzh virvej uſſe v'poniſhnoſti, ſakaj
sama perproshena, katira se v'boſhji
beſſedi grunta, nekol nafally, kjer
temzhasu radovednoſt, inu fierbz v'
grofovitne fallerje se ſajide. Ta ſapelle v'kri
vovire. Ta vabe v' pregreshne bajſne
zhes boſhje rezhy. Ta stury
v'nareſlozheneh ſerbeſhne, inu v'
navędejozheh rezhęh prenagle ludy. Res je, inu zhe
ni nezh res, toku je tu: de firbezhnoſt
stury zhloveka vezh krivega, koker
uzhenega. Moj Syn ! zhe otshesh
ſhiveti, inu umreti bres napokojnoſte,
weſhi perd silo hudobnega radovęda, inu
Hodi ſa mano.

XXX. POSTAVA.
Ukrotenje teh terpezhnoſt je enega
zhednega ſhivlenja krayluvanje.

1

Tu ni ena majhena nadluga ſa enega
zhloveka, de bode od svojeh
terpęzhnoſt, ali nagnenja koker ena
barka na murju, im koker enu liſtje od


[Stran 118]
97

vetra okuli gnan, inu vertęn. Tu je ta
obſhalluvanja uredna nadluga, katira je
ſa poirbanèm greham pershla, de bodo
Odamovi otrozi skus napezhne nagibanja
tega serza v'uſſe sorte navarnoſte
perpravleni. Doſtikrat strese enu mozhnu
nagnenje k'hudemu enega zhloveka,
tudi kader rad notshe, de, aku nabo od
gnade Boſhje poterden, inu se moshku
naſaderſhy, zel lohka pade. Jeſt moj
Syn! nisem bla v'Odamovemu grehu
perſadeta, inu ſatorej je bilu uſſellej pod
mano tu hudobnu poſhellenje, inu ni
meni nekol ena sila hudobnega nagnenja
nadleſhuvalla. Od Boga sem jeſt uſſo gvavt
zhes moje misle dobila, inu ſatorej nisem
jeſt v'nobeno naſmas pershla, temuzh
sem uſſe dobru masala v' mojemu serzu.
Per meni niblu nobenega drugega
sovrashtva, koker te pregrehe, katira je ena
grofovitna hudobnoſt. Jeſa je bila od
mene deîezh prezh: lubeſne nisem druge
imella, koker leto sveto: ſhaloſt ni
tudi v'terplenju mojega Synu nezh od
zagovitnoſte, ali ſatoplivoſte tega serza:
moli je veſſelle ni merskakshnoſte k' sebi pu-


[Stran 119]
98

ſtilu: uſſe poſhellenje je svoje dobru
viſhanje imellu, inu zhes uſſe nagnenje sem
se jeſt prov po gospodarsku skaſalla.
Jeſt namorem tebi nekol ſadoſti myr
moje dushe dopovedati, kader sem prov
vędela uſſaki nagengi mojega serza
ſapovedati.

2. Nekar nadrèmli moj Syn! temuzh
zhuj sam zhes sebe, koker hitru zhutesh
v' sebi, de se ſazhne ena terpęzhnoſt v'
tebi spejnat. Koker pruti enemu potoku,
inu derezhi vodi jèspize, inu kole
uwyash, de se na tvojo snoſhęt
nareſliva, inu koker sturish ti ſa en velik
vetr, ali hudo pish eno terdno streho,
toku moresh ti tvoje serze ſuper to
goriustajajozho terpezhnoſt ſaſhihrati, de se
na hudu naobeſſe. Tedej se ti bliſu nad
tem, de v' greh padesh, kader
ſanikernu porajtash na eno nagengo tvoje
dushe. Kmalu od konza moresh ti
ſadushiti, kar be ſnallu tebe k'pregrehi
ſauIezhi, ſakaj aku se ti v'temu le en male
prekesan, bosh kmalu v'eno veliko
nadlugo ſabredl, zhes katiro se bosh dolgu
greval, inu bosh le svojo nasrezho imel.


[Stran 120]
99

Deslih tebe terpezhnoſt, inu nagnenje k'
hudemu ſlo napleta, tok ſamoresh ti le
vonder tuiſtu uſſellej premojſtriti, aku
se njega le otsheh prov is gnado Boſhjo
inu is resnizo lotiti, dokler se ſamorejo
tudi te narbel ſdovjane ſvjerijazhene
ukrotiti. Koker je Jedert ena
Pręmonſtratenſarska Nuna enèga Leva krotkega
sturila, de be na tako viſho terpezhnoſt
te jeſe per dveh deklizheh k' pokoju
perpravela. De le nise od konza ſaspan,
inu kesan k' ſuperstanju, ampak urn, inu
perpravlen k' vojskuvanju, tedej bosh
ti ſhe srezhn is vojske naſajpershl, inu
premagal. Glej ! koku skerbnu varje en
murnar, de njemu skus eno shprajno
se voda noternasolſy, ſakaj on se bojy
potopiti, toku gledej tudi ti, de ſamirkash,
koku ali kam se tvoje nagnenje giba, de
tebi k'pogublenju prenaglu nagrata. Vos
se zel lohka preverne, kader kojni dovji
poſtanejo, od berſde se odtergajo, inu
pravega voſnika nimajo, katire be njeh
viſhal; rajmno taka je nadluga tega
zhloveka, katire navę, inu naſna svoje
nagnenja viſhati is vojnèkam te zhednoſte,


[Stran 121]
100

inu is vujſdo te pamete. Koker hitru
de zhutesh, de ima ena terpezhnoſt zhes
tebe pridti, upij ſdajzi k'Bogu: Gospud!
pomagaj nam, szer poginemo. Buh ta
nardobrutlivshe Goſpud bode ushlishal
toshtimo tvojega ſavupanja, inu ſdajzi
bode tebi perſtopil v'mozhi svoje gnade,
de tebe valovi teh terpezhnoſt naſaneso,
napotopę, ter bo tebi roko podal, de
tebe iſlezhe na wreg te ovarnoſte. On
bo ſapovędal vetram, inu murju, inu
v' tvojemu serzu bo uſſe zel tihu poſtla-lu,
de se veſſelly, inu v'srezhi
poskakuje tvoja dusha. Upij k'meni ob zhasu
te nadluge, ob uri tvojega vojskuvanja:
Pod tvojo pomuzh perwejſhim jeft, o
sveta Boſhja porodniza! v' mojeh
potrebah, inu v' uſſeh navarnoſtah reshi
mene o ti zhaſtitluva, inu blogerrezhena
Diviza! jeſt bom tebi pomagalla
v'tvojemu shtritanju, inu bom uzhila tvoje
roke k'woju, inu tvoje perſte k'vojski,
de bosh slavnu premagal, inu koker en
premaguvauz is wojvalisha naſaj se
podal.


[Stran 122]
101

3. Daj ahtengo posebej na tuiſtu
nagnenje, katiru tebi narvezhe nadlego
della, inu se tu premagozhe imenuje, ſakaj
letu tebe pred drugem narmogozhnejshe
ſaleſuje. Uſſake zhlovek koker ima eno
boleſn na telesu, katira njega zhes dalej
bel k' smerti ulezhe zhe ſdravnie ſa tu
nanuza: toku ima tudi eno posebno
terpezhnoſt, katira je njemu k' pogublenju
navarna. Na to se ſlisej ſlisnu ahtengo
dajati, de tebe naprehity, ter imej
uſſellej na leto tvoje ozhy obernene, de
tebe okulinaverſhe. Ona se bode koker
en trynog skaſalla, ſdej v'serdito, ſdej
v'nausmileno, ſdej v naissproshno se
prebernila, zhe nje po uſſi sili njeno muzh
naoduſamesh, inu skus narojstrejshe
krayluvanje njeno silo nareſdenesh,
napremagash, napresilesh, steri nje njeno
glavo, kader se ſazhne tebi perliſuvati,
inu potęm nabode tebi potreba se plakati.
Âku se le samu tega sovraſhneka v'
tvoemu ſhivlenju podloſhnega sturil, se ſhe
lidoſti sturil, inu koku sladku bosh ti
umerl na konzu tvojega ſhivlenja, aku
se bosh spominel, de se to narhujshe


[Stran 123]
102

terpezhnoſt is zhaſtjo premagal. Vojskuj
boſhje vojske v'viſhanju svojega
nagnenja, inu bosh ſagvishnu krono vezhne
zhafty prejel, katiro je Buh taistem v'
nebeseh perpravel, katiri se bodo na
ſemli koker gre, inu more biti, ſa
nebesa shtritali. Hodi ſa mano.

XXXI. POSTAVA.
Perludnoſt je ſlaſti enega brumnega hvale
urednu ſaderſhanje.

1

Ti se golfash moj Syn! aku menesh
de perludnoſt je ena majhena
zhednoſt, ali zhes shtivilu teh tugent;
ſakaj leta sluſhe tebi susebnu k' temu,
de se koker en brumne zhlovek skaſhesh.
Ti moresh is drugemi ſhiveti, bodi se
ſhe vkloshtru, ali na svejtu, dokler
povsod bosh ti neshl, de moresh is
nekateremu saj na en zhas se pezhati. Zhes
uſſe sladka, inu lubeſniva je taiſta
drushena, kjer perludnoſt beſſede, inu
faderſhanja poglade. Kolkerkratkol sem


[Stran 124]
103

jeſt imella is ludmy oppravet, katiri so
k'meni pershli, uſſeilej sem bla
perludna, perjaſna, postreſhliva, inu
ſgovorna, inu ravnu ſatu sem jeſt zel
malu naperjatlov imella, katiri be nabli
mene mogli terpeti. Uſſi, katire sem
ogovorila, so se toku rekozh v
svojemu serzu restopili od duhovnega
veſſella, ſakaj ony so uſſellej v'mojemu
pogovarjanju, katiru sem jeſt po njeh
obrazhalla, med inu sterd okushalli. Is
Jasnoſti mojega oblizhja so ony
dobrovolnoſt moje dushe spoſnuvalli, inu nisem
nobenega od mene puſtila, katire be
nabil veſſel, reſvesellen , inu potroshtan
od mene shl. Tudi kader nisem mogla
v' dobrudelnemu dijanju pomagati, sem
saj pomuzh skaſalla skus dijanje
lubeſnivega jeſika.

2. Taiſte je k' strashenju teh ludy ,
katire se ojstr skaſhe, inu kislu
derſhy, takershn nabo s'tega nezh drugega
odnesl, koker enu ſanezhuvanje, inu
grajanje. So eni, katiri nezh k' sebi
napuſtę, inu kader tudi govorę, ranejo bel
is svojeme beſſedame, koker zeleje.


[Stran 125]
104

Ony so sami sebi teshki, inu naprenesni,
inu she tudi drugeh teſhavneki gratajo,
inu navędo nezh od perpomuzhe enega
troshta. Ti nimash szer bres ſbiranja
iſſe k'sebi perpuſtiti, ſvunej aku se tj nad
njeh potrebo, inu tvojem ſaſhihranjam
ſagvishan. Kader ti videsh, de moresh
is enem govoriti, pridi njemu rad, inu
is lepo napruti, ter prashaj njega, kaj
otshe ? kaj be rad ? inu aku per tebi
stojy, tok govori is njim lubeſnivu, ſakaj
tu on ſhelly. Nekar zhellu nagerbi;
nekar bistru nagledej: nekar oberve
napovſdiguj: nekar mèſhèje is svojem
bliſhnem okuli nahodi; ſakaj tu so ſnamena
al ene preuſetne, al ene ojſtre, al ene
nausmilene, inu naperludne misle,
temuzh resproſtè veſſello jasnoſt po
zelemu obraſu, de bosh perludn spoſnan.
Ta se nabo od boſhje miloſte v' svojeh
molitvah nezh sproſſil, katire bo pruti
proshnam tega potrebnega nausmilen.
Koker enu lindek vojle ſa rane je enu
perjetnu govorjenje, ter bo ſdajzi
revshena tega bliſhnega poſhavbana, kader
perludnoſt svoje maſila pomolly. Uſſe


[Stran 126]
105

nadleſhuvanje bosh ti od sebe is
troshtam tega serza prezhjiti puſtil, aku v'
tvojemu skupſhivlenju grenkobe nabo.
Al naspoſnash ti sam nad G. Bogam,
kader is njim natihem od svojeh
potrebnoſt se pogovarjash, de je
prov ſlo lubeſniv pruti tebi? Nili on
usmilen, inu zhes uſſe dobrutiiv ? kar
ti ja takrat obzhutesh, kader tebi is
lohkama na pomuzh pride is dobrem
noterdajanjam, kadru be imellu tebe
podviſati?

3. Kader ti s' tvojemi naperjatlami
inu s'taiſtemi, katiri tebi naspruti stoję,
myrnu govorish, tok bosh ti gvishnu.
njeh slobnuſt v' perjaſnoſt prevernil,
inu se bosh sebi dobruvoshne sturil,
katiri tebi ſupergovorę. Ne uſſellej is
mezham, temuzh vezhkrat is
perludnoſtjo se puſtę sovraſhneki premagati,
inu ſveſati; ſakaj tu je ta narbulshe
prevuſa perjavnoſt teh naperjaſneh serz na
se potegniti. Ony bodo tebe ſa enega
drugega sodili, inu bodo pravizo
tvojega serza na vago dijalji, ter bel koker
kedej poored shtemalli. Kader se uſſem


[Stran 127]
106

postreſhliv skaſhesh, bodo tebe teshku
pogreshali, inu zel po smerti ſhellelli,
kar uni naſadobę, katiri se ſaroblenu,
inu okornu pruti drugem ſaderſhe.
Letega samega se ahtej, de tvoje
govorjenje je modru, inu pametnu, vakaj
taiſta perludnoſt je narbulshe, katiro
modruſt v ſaderſhanju, inu pamet v'
govorjenju v' glin vagi obderſhy. Ni zviblat,
de ſhnabli so v stanu satovje zediti,
al per uſſem temu vonder uſſe beſſede
po glasu te erſnuſte viſhati. Ti ſnash
perludn biti, ali vonder is nobenem
predomazh, unu bode tebi povsod
lubeſn ſadobilu, letu pak ſanezhuvanje :
unu bode tebi slavitnu: letu shpotlivu.
Tega ni treba, de ti is zelo ſgovornoſtjo
svojeh uſt govorish, inu veliku povęsh.
Malu beſſedy, ali taiſte perjavnu, inu
perludnu rezhi je ſhe ſadoſti, de tudi
taiſte na svojo plat perpravesh katiri so
se zhes tebe spuntali; kolkajn vezh
taiſte, katiri, dokler niso zhes tebe; od
tebe svjete prosejo. Rezi veliku is
malu beſedame. Ena sama beſſeda enega
ſerludnega zhloveka je en ſapopadek


[Stran 128]
107

velike tugente. Ena perloſhna
perludnoſt se nekol naſaverſhe, enu predolgu,
inu namarnu jeſizhuvanje uſſellej.
Koker ena zerglinska, ali karmeſinska
avba imajo tvoji ſhnabli biti, inu tvoje
govorjenje sîadku, inu perludnu. Hodi
ſa mano.

XXXII. POSTAVA.
V' volo boſhjo se udati je ene srezhne
dushe prizhuvanje.

1

Kader se zhloveshka vola inu
boſhja vola med sabo ſastopejo, toku
je uſſe dobru sturjenu, deslin ni dobru
videt. Une, katire je ta svejt stvaril,
se je uſſellej tu viſhanje, inu
governanje ſa sebe obderſhal, inu se na svejtu
she ni nezh godilu (ſvunej greha) kar bo
Bogu nablu dapadlu. Buh ima svoje
zile inu konze , katire zhlovek
naſapopade, inu dokler so uſſellej ti narbulshe,
morejo uſſi taiſte ſa dobre spoſnati, inu
Boga v'taiſteh zhaſtiti, inu hvalliti. Ta
je ta ſgol sam verh te svete tugente, ka-


[Stran 129]
108

der se kedu ſna v' dapadajenje boſhje
te vole udati. Koker enu murje je bilu zel
doſtikrat moje ſhaluvanje, inu vezhdejl
sem jeſt v' mojeh teſhavah inu britkustah
terd, inu tenku ureſan kruh jędla, ter
kaple, inu grenko vodo pyla. Doſti je
meni moj Syn od kelha svojega terplenja
pokusiti dal, al jeſt sem uſſellej koker
on v' temu moj trosht imella, de sem
svojo volo svetu, inu poniſhnu is volo
boſhjo sklenila. Rajmo taiſte beſſede,
katire je on govoril na vojlski gorri,
kader je v' smertneh teſhavah kryvave
put putil, so bile tudi meni uſſeskuſi
na jeſiku, kader je mene ena ſupernoſt
obshla: moj Ozha! nej se iſjide ne moja,
temuzh tvoja vola. Leta vola je she
mojo dusho v' nadlugah goriobderſhalla,
inu je meni veliko stanovitnoſt
perdijalla moje ſupernoſte preneſti, inu
preſtati.

2. Nekol se namoresh ti Bogu
v'pruti poſtaviti, pozhni karkol otshesh,
ſakaj ni svjeta, ni mozby ſuper njegovu
vordnanje, inu nehzhe, debselih ta
narvezhe, narmozhnejshe na svejtu bil, ni


[Stran 130]
109

nus njemu se protipoſtaviti; ſa uſſe je
njemu skerb, inu on sam vę, kar
slehernemu nuza, de bo ſvelizhan, inu kar
ſna pridti k'pridu njegove dushe. Kaj
shokoduva ſlatu, de bo v' ogn verſhenu,
ke se s'tega njegova svitloba, inu
ſhlahtnuſt doliuſame. Kaj shkoduva
pshenizhnemu ſernu, de bo is nogame poteptanu,
inu po ſimi is snegam pokritu, aku
potem gorirase k' zvetju, inu bo belu k'
ſhètvi, kjer se is veſſellam v' skedne
skupspravla, inn k'jędi na miſo poſtàva
zel tem firshtam te ſemle. Bogu se
zhes daj, inu puſtè svojo glavo moj
Syn ! ſakaj ta golfa tebe silnu mozhnu,
kjer je unu tebi narbel nuznu. Bulshe,
inu uſſe bel prov je, de ti po boſhji
voli sturish, koker de be se mogl Buh po
tvoji voli ſglihati, katira tolkukrat, inu
ſkorej uſſellej fally. Uzhè se Bogu
podloſhn biti, de sè nabosh volil, kar
sam otshesh; ampak kar vęsh, de bo
imellu Bogu dapaſti, inu tedej virjemi,
de se verh te popolnemaſti dasegl. Zhe
tebe uwoshtvu tare: zhe tebi boleſn
teſhave della, zhe ſanezhuvanje terpish:


[Stran 131]
110

zhe se tebi ſhe ſmert perbliſhuje, une
bode tebi sîadku inu perjetnu, koker hitru
boſhjo volo spoſnash, od katire uſſe letu
koker is svojega ſazhetka lèſſem pride.

3. Povej meni moj Syn! kedaj je bla
tebi ena ſupernoſt prevezh britka ?
kedaj se je tebi ſdèllu, de namoresh te
ſlege tega svejta preneſti ? kaj ne, de
takrat , kader nise othl svojo volo is
volo boſhjo skleniti. Nezh namoresh ti
bulshega proſſiti, nezh bulshe molitve
pred Bogam oppravlati, koker kader
prosesh, de be se vola boſhja v' uſſeh
rezheh skus tebe, v' tebi, inu okuli tebe
dapolnila. Toku se bo spoſnallu, de ti
njega ſaſtopnoſt spoſnash,
uſſegamogozhnoſt molesh, miloſt zhaſtish, inu
pravizo hvallesh, skus tu pak ſa tvoj
narvezhe nèz skerbish k' eni s' verham miri.
Kader se tebi kaj permire, kar tebi
nadushy, nadapade, inu je tvoji naturi
ſuper, tok rezi ſdajzi: Gospud! nej se
ſgody, kar otshesh, ſakaj jeſt vęm , de ti
mene lubesh, de moje dushe ſvelizhanje
ishesh, inu de is veliko dobruvoshnoſtjo is
mano rovnash. Tu se kratku nekar nima


[Stran 132]
111

meni ſgoditi, kar vęsh, de jeſt otshem
imeti temmh le samu tu vordnej ti is mano,
kar je tvoja zhaſt dobrutlive Buh! inu
ſvelizhanje moje dushe. Nekar moja, lube
moj Ozha ! ampak tvoja vola nej se iſjide.
Ta je nartabulshe vofr, v'katiremu ti v'
ſhivlenju, inu vr smerti srezhnu ta
oppravk svojega ſvelizhanja oppravlash,
kader tvojo volo aldujesh, inu kader
navogiblesh taiſte rezhi, katire Bogu
dapadejo, dapolniti, inu preneſti.
Koker enu dete na materneh rokah visy,
kader se vode, toku se ti G.Bogu zhes
spuſti, de bo zelu tvoje ſhivlenje po
njegovi voli viſhanu. Kaj se otshe
ſena vezhe srezha imeti, koker od
unegase puſtiti voditi, katire naſna ſalliti,
inu katire te svoje k'vezhnemu
ſvelizhanju tudi po teh narojstrejsheh potah tega
svejta vode. Serzhnu, inu is veſſellam
se Bogu zhes daj, inu koku pametnu
se ti sturil, bosh ti ſhe nekedej v'
nebesah videl. Hodi ſa mano.


[Stran 133]
112

XXXIII. POSTAVA.
Boſhje Mashneke zhaſtiti je prave vire,
inu bogabojezhnoſte skaſanje.

1

Prelejtej zel svejt, moj Syn! toku
nabosh ti imęnitnejshe sluſhbe
narajmal, ne vezhe zhaſty, koker teh
Mashnekov. Koker Buh uſſe Firshte na
ſemli is svojem velizhastvam preseſhe,
toku ti Mashneki is svojem
povishanjam tudi lete v' zhaſti. Kaj imajo uni,
katiri ta svejt regirajo, drugega
oppraviti, koker zhasne rezhy, inu v
zhemu drugemu je oppravk teh
Mashnekov koker is boſhjeme rezhmy.
Sleherne, katire she vonder kaj na pravo viro
derſhy, inu njo lube, ta skaſhe zhaſt,
inu sposhtuvanje tem Mashnekam,
katiri so nje narpervi sluſhabneki, inu uſſe
dapernashajo, kar njo amtizhe- Ta
ſameta ſares te nauke, inu skrivnuſte te
svete vire, katire nje sluſhabneke
oppravla, inu ferſhmaguje. Jeſt sem
Mashneke uſſellej v' zhaſti imella. katiri so


[Stran 134]
113

bli ſa boſhje tempel skerb imeti
odlozheni, inu kader sem bila zhes tri
lejta mojega ſhivlenja od mojeh
perserzhneh starshov v'tempel gorivofrana , sem
se od mladega ſhe vuzhila sluſhabneke
tega oltarja zhaſtiti. Jeſt sem njeh rada,
inu is shposhtuvanjam poshlushalla,
kader so svetu pismu bralli, inu veliku
sem jeſt njeh shtemalla, kader so pred
svetem krajam teh sveteh rezhy
kaldove vofruvalli. Tu sem se jeſt od
mojega Syna navuzhila, de so taiſti uſſellej
zhaſty uredni, katiri so na Moyſesovi
priſhenzi sedèlli, deslih so doſti
hudega sturilu v'dijanju , inu is tega urſhoha
nisem jeſt tudi taiſte nekol ſamudila
pozhaſtiti, katiri so mojega Jeſusa
k'smerti iskalli. Potęm, kar je bil ta nove
teſtament naperpoſtavlen, sem jeſt tem
Apoſtelnam uſſo zhast skaſalla, ſakaj ony
so bli od mojega Synu per ſadni
vezhjerji k'Mashnekara ſhegnani.

2. Nigdar nimash ti moj Syn!
poſabiti Mashneke pozhaſtiti, aku otshesh
tvojo sveto viro sposhtuvati. Kaj je pak
ſen velik reſlozhek med temi Mashne-


[Stran 135]
114

kami nove, inu med Mashnekarni stare
poſtave? ſakaj uni dapernashajo per
oltarju te narvezhe rezhy, kjer so leti le
v' senzi, inu podobi se meshtralli.
Spremisli, kaj se Mashnekam dolſhan,
katiri tebe per oltarju is meſſam, inu
kryvjo mojega Synu pasejo, inu od
grehov odveſujejo, inu v'poſtavi tega
Evangeliuma podvuzhę, inu v'nebesa skus
podejlenje SS. Sakramentov pellejo. Ti
so tvoji ozhetji, tvoji vodivneki, tvoji
dobrutneki, inu ſatorej so uredni, de
bodo od tebe pozhaſteni. Koker hitru
videsh ti te hudobne, de fazhno
Mashneke frahtuvati, ſnash ſdajzi skleniti,
de bodo od vire malu, ali zel nezh
imelli. Uſſake, katire Mashneke
ſrahtuje, je ſhe skorej od vire odpadl ; dokler le
kumej she en malu viro sposhtuje,
katire malu porajta na sluſhbo teh
Mashnekov, inu kader tu Mashtvu
ſanezhuje, tepta toku rekozh samega Chriſtusa
pod nogame. Hudu je tu moj Syn!
hudu ſadoſti, pravem jeſt she enkrat,
de bodo Mashneki v'vasheh zhaseh
toku ſa nezh derſhani; na tu narmajnshe


[Stran 136]
115

shtivenje dolipoſtavleni: is duſhel
ſwendeſhani, inu uſſega, kar imajo ,
oropani, inu ſa te narſhlehtnejshe obrajtani;
is tega se ozhitnu doliuſame, de vira
per ludeh ſhe nezh navella. O nekar
se ti meni napodej ſa takem hudobnem
exempelnam, aku notshesh pridti v'
vezhnu pogublenje; ſakaj ti se dataknesh
serkla Boſhjega ozheſſa, aku se
dataknesh Mashnekov tega Goſpuda.
Mashtuval se bode, (virjemi meni) moj Syn!
zhes uſſe ſaſhmaganje, zhes uſſe
ſashpotuvanje, inu pregajnanje, kader bode
uſſe sovraſhneke teh Mashnekov v'
vezhno smert iſrozhil.

3. Tu mashtuvanje je rihteg ſadèllu
taiſtega hudobnega Grofa, katire je
Godfridu temu Pręmonſtratenſarju, inu
njegovemu Kloshtru is veliku hudeme
rezhmy pertil, inu njeh pertiskal; inu nezh
majn so bli poſſani, katiri so Norberta teh
Premonſtratenſarjov mojeh Synov
Ozhaka faſhmaguvalli; inu kaj so drugi
drugega neshli, katiri so Ludolfa
enega Premonſtratenſarskega Shkofa
v'jezho, inu panoge vergli ſa pravize volo,


[Stran 137]
116

kaj drugega, koker to narvezhe
shtrafengo? Nagledej na fallerje, inu
pregrehe teh Mashnekov, ſakaj ony so
zhloveki, rajmno koker ti, inu bodo tudi
ony, koker drugi ludji v' skushnave
ſapellani, od skushnav premagani, inu
greshe. Ampak tu premisli ti, de so
odlozheni, inu poſtvleni
k'narsvetèjshemu, inu boſhjemu Oltarju. Buh
bode take ſhe neshl, inu dobil v'svoji
vojstruſti, zhe se poprej naspametvajo, le
tega se ti varvej, de njeh tem zhasu
nasodesh, inu tebi nagre tu nezh am, de
be njeh ſatu klel. Ti se nimash
troshtati, de bodo ony tebi v' smerti na
strani ſtalli, aku njeh v' svojemu
ſhivlenju prov spodobnu napozhastish.
Njeh ſallerje ſgovarjej ti pred drugemi,
katiri gerdu ce njeh govorę, inu bosh
gnado pred Bogam neshl, katire je
svojem Mashnekam to streſhbo svojega
Oltarja v'tempelnu zhesdal. Nabodi njim
navoshliv ſatu, kar dobrega imajo, inu
premorejo; ſakaj ony nimajo tu od tebe,
temuzh od zirqve, inu is dejdèshne
Chriſtusove, katiremu svoji hlapzi per


[Stran 138]
117

serzu leſhę. Buh, katire uſſe previde,
skerby narbel ſa shpendijo, teh
Mashnekov, inu aku ony zhasi en malu
bulshe kruh jędo, inu potrahtirani bodo,
toku imash vędet, de je ſatu, dokler
ony so med temi pervemi is njegove
hishne druſhine, inu dobę ſa svoje
narsvetejshe della tu urednu plazhilu.
Takrat se bode videla tvoja dobra vira,
kader bosh zhast, inu sposhtuvanje
skaſal boſhjemu Mashtvu. Hodi ſa mano.

XXXIV.POSTAVA.

Masa, ali trevlivoſt je ſuper dovti hudeh
rezhy gvishnu ovdravlanje.

1

Srezhn ta, katere svojemu ſhivotu
doliudare, kar je prebilnu, inu
uſſellei per eni skarovni miſi sedy. Ta
bo uſſemu hudemu pot presekal, kader
se bode v' jędi, inu pytju svojo maso
poſtavel, inu le is eno gmajn shpendijo
ſa dobru uſel. Natura se puſty is kaj
majhenem odriniti, ſa obilnoſt namara,
inu de be dolgu ſdrava, inu mozhna


[Stran 139]
118

obstalla, nahrepeny po veliku,
temuzh po malu rezhęh. Zel dusha se
pokaſy v' telesu, katiru bo is
mnogiterneme shpiſhame naſadlanu, inu te
narbulshe misle se v' enemu poſhreshnemu
ſhivotu ſadushę. Skus samogovtnoſt,
inu poſhreshnoſt je smert na ta svejt
pershla, od katire bodo uſſi Odamovi
otrozi noter da tega ſadnega poſherti,
inu ſmleti v' prah. O koku zel malu be
bil ti neshl na moji miſi moj Syn! kader
be bil ti mene is mojo presveto
drusheno jeſti videl. Jeſt sem se anala
preſhlahtneh riht, inu ptujeh, naſnaneh
shpiſh se meni nezh lubilu ni, moj
stan njeh ni mem perpuſtil, toku ni pak
tudi moja dusha v taiſteh svojo pasho
iskalla, katira se je le v' uwoshtvu te
reje ſhivella. V mojo kuheno ni nezh
ſbirlivega, ali sladnovitega pershlu,
ampak jeſt sem sebi, inu tem svojem le
gmajn, inu slabe rihte perpravlalla.
Kader sem bla k'svatovshni v'Kani
Galilej poklizana, sem se zhes drugeh
potrebo usmilela, ſakaj ony niso vina imelli,
ne de be jeſt od taiſtega pyla, ampak


[Stran 140]
119

de be se is tega muzh mojega Synu
spoſnalla, jeſt pak drugem v' njeh revsheni
pomagalla. Moja jęd je bla muja ſa
tugent, inu moje pytie je blu veſſelle nad
mojo zhisto dusho, inu ti so bli moji
vinski kevdri v'katire je mene pellal ta
Krayl moj Buh, kader je v'meni to
sveto , inu zhiſto lubeſn napravlal. Poſtavo
od sorte teh jędy sem jeſt ſa en nuht
derſhalla, inu sem od miſe uſſellej bel
lazhna, koker prevezh sita goriuſtalla, inu
od tod je pershlu tu jasnu venelle
mojega serza, katiru je dijanje mojeh zhednoſt
prov fletnu, inu dobru viſhalu.

2. Is zelle svoje muje moj Syn! se
masnoſt lestno sturè, ſakaj ta je zhes
veliku hudega narbel ſdana ſdravnia, ali
arznia. Ti se mozhnu irrash, kader
svoje telu toku ſlo, inu mastnu pasesh,
inu kaj bosh ſhe nek v'temu tok dobru
pitanemu ſhivotu drugega imel, koker
tega narsilnejshega sovraſhneka svoje
dushe. Tvoj ſhelodez, zhe vezh snę,
bel ſazhne ritati, inu berzati, inu kader
ti njega is jędjo zhes dalej bel debelega
dellash, inu zhes mas is vinam nalyvash,


[Stran 141]
120

bode tebi zhes tebe veliku, inu ſlo
nagajal. Ta previdne Buh daję jeſti
uſſemu meſſu, inu ima eno veliko, inu
naiſmirjeno shpiſhirno ſa uſſe kreature, al
notshe vonder dergazhi imeti, koker de
se ima po pameti vonjemati. Delezh gre
prezh od zila, inu konza tega Stvarneka,
katire po naſmasneh rezhęh roko steguje,
ter is boſhjeme dobrutame naſdushnu se
napolnuje, inu taiſte po naunznoſti
oberne. Polhen trebuh nashkoduva le samu
ſdravju tega ſhivota, temuzh she tudi
dusho topVj inu okady, de k'dobremu
dijanju uſſa naurna, inu narodna leſhy.
Zel ena gerda rezh je samogovtnoſt,
katira zhloveka: to toku viſſoko, inu
ſhtahtno stvar ob svojo urednoſt, inu
ſhlahtnuſt perprave, inu v'eno naumno
ſhivino preberne. Odkod pride
topuſt te dushe, odkod ta tumpaſta
biſtruſt teh misel: odkod beteſhi, hlinenje,
inu lenoba koker is poſhreshnoſte, inu
naſmasnega pyanzhuvanja?

3. Nahodi k'pojędnam, inu na goſty,
aku se le moresh pametmi ubraniti, kjer
se tolku uneh skled na miſo nanose, de


[Stran 142]
121

ni nekamer, inu kjer pyazhe nekol
konza ni, koker kader se uſſa pamet
ſguby. Ta otshe namogozhe rezhy
mogozhe sturiti, katire męne, de je v'
stanu bres treſlivoſte divishtvu bres
tadla ohraniti, ſakaj nekjer dergi
nadella toku ſlo silo tu ostudnu reſlushtanje,
koker kjer je ſa kroſ polnu koritu klaſtja.
Zhiſte dushe se varnu odmikajo od
prevelikega basanja tega ſhivota, inu nekol
toku ſhiher naſhivę bres navarnoſte te
sramoſhlivoste, koker kader se ograję
is svetem postenjam. Bodi uſſellej sam
per sebi, de svojo sluſhbo prov
dastojish, h' katiri tebe uſſega narodnega
sturę poſhreshnoſt, inu pyanoſt. Susebnu
pak se pred to obvarvej, de se tebi
drugi posmehuvalli nabodo, inu de
nagratash naumni ſhivini podobn, katira
po viſhi prave pamete ni v' stanu nezh
sturiti. Treſnoſt je ena mate te hvalle,
inu taiſti se narloſhej lubeſnivoſt teh
dobreh perdobe, katiri se v'jędi, inu
pitju uſſe naſmase varjejo, inu so uſſellej
urni , inu perpravleni svoje dolſhnuſte,
inu oppravke dapernashat. Bodi per-


[Stran 143]
122

jatl te treſhoſte, inu poſta, inu bosh
Boga tebi perjaſnega imel, katire bode tebi
ſa tvoje ſderſhanje veliku bulshe rezhy
podejlil. Tu se je skusil Isſrid Shkof,
inu Pręmonstratenſarske Chorar. On je
poſt prov shtemal, inu ſatorej je on tri
lejta ſapored na velkepetek en is
nebeshkem vinam napolnene koſarz is
nebes prejel, kader se je voda, katiro je
on othl piti, v' ta narslajshe mosht
prebernila, inu njega is sladkuſtjo tega
duha napolnila. Mirkej povsod sam na
sebe, de treſnoſt naſgubish, temuzh
ſaderſhè se, koker se shlishal, de sem se
jeſt ſaderſhalla, ter Hodi ſa mano.

XXXV. POSTAVA.
Dobreh tovarshov drushena je dobrega
ſaderſhanja spoſnanje.

1

Zhloveshku ſhivlenje je radu
v'drusheni, inu uſſake gleda enega
zhloveka dobiti, is katirem be ſnal
svojo drusheno shpogati. So bli szer eni,
katiri so uſſe drushene se ferbegali, al


[Stran 144]
123

tu se je ſgodiiu, al ſavol enega
posebnega boſhjega noterdajanja, al ſavol
samu svoje toſhlivoſte. Dokler uſſàke
more svojemu bliſhnemu pomagati,
ſatorej je Buh toku othl imeti, de ima edn
per drugemu ſtanuvati, al v'poshtenju,
inu brumnoſti, inu posebnu de je
svojemu tovarshu h'gorijemanju skus svoj
svete exempel. Tu je enu svetu
tovarshtvu, katiru dobre ludy nareja, hudobnu
ſaderſhanje popravla, inu stury, de ta
druge v' bogabojezhnoſti gorijemle. Uſſe
drugu tovarshtvu nezh navella, inu je
enu pogublivu, prekletu tovarshtvu,
katiru tu dobru ſhivlenje pokaſy, inu
pregreshnoſte uzhy, katire bodo od
enega porednega tovarshtva na uſſe platy
zeplene. Jeſt szer moj Syn! sem rada
sama bila, kader sem pak mogla is
ludmy se pèzhati, sem uſſellej k'tem
dobrem se podalla, katireh tovarshtvu je
blu moji dushi enu perserzhnu veſſelle.
Takrat smo se poflisali med sabo skus
svete pogovore podviſati, inu suks svetu
ſaderſhanje edn drugera goripouſdiguvati,
kar je ta narbulshe shola, kjer se tugent


[Stran 145]
124

bel navuzhy skus exempel, koker skua
enega sholmashtra. Moj Jeſus, ke je
bil kumej na ta svejt rojen, se je ſhe
svoje nadolſhne tovarshe iſvolil, katiri
so bli od tega naſdushnega Herodeſha
pomorjeni, inu je ſdajzi uſſe uzhil, de
nobedn nima drugega tovarshtva imeti,
koker kjer se nodolſhnoſt, inu brumnoſt
narajma. Meni je moj Buh ſa enega
tovarsha mojega ſhenena tega zhes uſſe
narbel nadolſhnega Joſhefa dal, inu na
kriſhu je meni moj Syn shenkal ſa tega
drugega, ne ſhenena, temuzh mojega
Varha tega divishkega Janneſa. Tu
tovarshtvu je meni naiſrezhenu
k'dobremu pomagallu, de be se ti moj Syn!
vuzhil, koku be imel tudi ti sturiti.

2. V' nobeni rezhi se toku ſlo, inu
na tanku naſbiraj, koker de imash enu
dobru tovarshtvu. Is nobene druge
rezhy, kar tu vunajnu ſaderſhanje,
inu tu notrejnu ushaſanje tega serza
amtizhe, se zhlovek toku dobru
dolinauſame koker s'taiſteh, s'kateremi se
pajdashe; Tu je szer ena hvalle uredna rezh,


[Stran 146]
125

inu enu skaſanje teh narbulsheh tugent,
inu ene stanovitne dushe v'dobremu,
aku kedu naneha dobr biti med
poredno drusheno; al vonder je tu ena prov
ſlo navarna rezh, kjer se greh od tega
hudobnega poprej navuzhy, koker
zhednoſt od enega brumnega posname.
Vogibaj se takeh, inu vęj, de ti so tvoji
narhujshe sovraſhneki, inu hudizhovi
nameſtneki, katiri tebe od pote te
resnize ſaurazhajo, inu skus svoje
perliſnoſte v' tu hudu ſaulezhejo. O uſſe prevezh
shkodliva perjaſnoſt! o naissledenu
ſapellanje te dushe! kader se rezhe: Pejmo,
inu dellejmo, kronejmo se is roſhame ,
predn ovenejo, dellejmo toku, de se bo
povsod ſa nashe veſſelle vędelu, povsod
nashe veſſelle ſnallu. Tu je nash part. Tu
je nasha srezha, inu baja, inu toku je enega
sram, de nasramn ni. Natura teh
rezhy je taka, de kader se en dobr
k'hudobnemu perdruſhy, nabo od tega
dobrega ta hudobne pobulshan, ampak od
tega hudobnega bo ta brumne pohujshan.
Nekol naſhellè v'lubeſni is enem ſdruſhen
biti, katiri je od boſhjega tovarshtva od-


[Stran 147]
126

lozhen; ſakaj mnoge shkode bo tvoja
dusha terpèlla, inu bosh zel Boga
iſdraſhil, aku se bosh ſa tovarsha
njegovega sovraſhneka vondal. Nezh ni
imęnitnejshega koker en perjatl, katire se
Boga bojy nezh shkodlivshega koker en
tovarsh, katire je ene ſhleht poredne
vole, inu katire drugega nagovory,
koker od posvejtneh marn, inu od
telesneh norzhij.

3. Kaj ne, de enu gnilu jabuku enu
drugu ognile, inu en smerdlive ſob tega
ſdravega osmrade, inu spodję? rajmno tu
je pajdashanje s'temi porednemi. Kaj
ne, de se ena ſveſda ſravn ſveſd
svejte, inu en pirel poleg pirelna se she bel
Ieshkazhe? rajmno toku tudi ſdruſhba
s'temi brumnemi, inu bogabojęzhemi.
Joſheſa Hermanna Premonſtratenſarskega
Chorarja mojega lubizhka, inu
Angelzheka v' mesu je ſatu toku zhudnu njegova
svetuſt gorirasla, ke je te merskakeshne,
inu samapashne popushal, ter je k'mojemu
Jeſusheku, inu k'tem pred njim
poslanemu slapotu shent Janſhu v'tempel toku
pogosta v'vas hodil S'taiſtemi bosh


[Stran 148]
127

ti na vekumej ostal, s'kateremi se se ti
svoje ſhive dny pezhal. Zhe so bli
dobri, bosh v' nebeseh is njimi v'
drusheni; zhe so hudobni bli, bosh is
njimi v' peklu v' vezhnemu klaguvanju.
Iſvole se, kaj imash strniti, inu ohrani
uſſelléj moj nauk v' svojemu serzu;
ſakaj nuzne so tebi beſſede tvoje matere
ſa doſti rezhy volo. Ti bosh mene zhaſtil,
ter enu veliku veſſelle naredil, aku se
bosh od pregreshneh tovarshov hitru,
inu is uſſo skerbjo odlozhil, inu tem
pravizhnem, inu zhednoſtitem
perdruſhil. Nobenemu prehitru v' roke
naseſhi, lira nobenemu narezi: ti se moj
tovarsh, inu druſhé, predn ſares vęsh,
de zhednoſt lube, inu nazhednoſte se
ana. Hodi ſa mano.

XXXVI. POSTAVA.
Sposhtuvanje teh stareh ludy je pravednega
ſhivlenja verdevanje.

1

Uſſakemu zhloveku shlishe
pozhastenje, inu zhaſt, dokler uſſake


[Stran 149]
128

edn koker ta druge deslih be ta
narſhlehtnejshe bil, ima nad sabo podobo
boſhjo, inu je k'enemu , inu taiſtemu
narvishemu zilu, inu konzu vezhnega
ſvelizhanja stvarjen. Vonder so med
uſſemi eni, katirem se more vezhe zhaſt
inu perjaſnoſt skaſati, inu med temi so
ſlaſti taiſti, katiri so v'vishi starosti
svojeh lejt. Narvezhega sposhtuvanja so
uredni, katiri so v'svojemu ſhivlenju
ſhe sivi gratali, inu v' svojeh lejtah
poſtarni; ſakaj ony so v'dellah v'muji,
inu skushnoſti teh rezhy, inu zhasov
tem mlajshem ſdavnej najprejshli, ter so
teſhavo tega dne, inu urozhino kedaj
ſhe pred njimi nosili. Taiſti ſnajo po
pravizi zhast pojirvati, katiri so
starshi, dobrutneki, perjatli, inu
pomozhniki bli. Ti seja bral v' S. Evangeliumu,
koku urnu sem jeſt zhes hribe inu gorrę;
v' tu mejstu Juda hitella, de be jeſt
Eliſbeth mojo staro teto poſdravila, inu
nje v'otrozhji posteli postregla. Tu je
mene ſlo troshtalu, kader sem jeſt
perloſhnoſt urajmala mojem poſtarnem
starshara v' lubeſni eno sluſhbo skaſati, inu


[Stran 150]
129

ſatorej sem se jeſt imę te narbulshe hzire
ſasluſhila. V'temu se ni meni nekol
toſhilu, ampak jeſt sem se naiſrezhenu
veſſellila, kader sem jeſt v' stanu bila njeh
slabuſt is mojo perpomuzhjo pod ramo
sezhi; inu toku dellati nisem jeſt poprej
nehalla, dokler sem jeſt njim v njeh
sveti smerti ozhy ſatisnela. Od brumneh
dedzhekov sem jeſt veliku dobrega
shlishala v poſtavi tega Gospuda, inu tuiſtu
sem se jeſt uſſellej k'svojemu nauku
uſella, de be jeſt mogla od njeh tu
brumnu ſhivlenje posnemati. Uſſellej sem jeſt
neshla, de je res, de pamet,
ſastopnoſt, inu dobr svjet je per teh stareh
Iudeh, inu ſatorej sem jeſt na njeh svjete
inu dobre della veliku vezh derſhalla,
koker na teh mladeh, katiri malu vedô,
kaj je prov, inu ſavle naposajenoſte te
mladoſte malu dobrega ſturę.

2. Karkol v'staroſti preseſhe, je
zhaſty urednu, inu kolkajn ſtarejshe ludji
gratajo, tolkajn vezhe zhaſt, inu pomuzh
se njim more skaſati. Moj Syn ! besede
S. Duha se dobru ſamerkej, katire sem
se jeſt prov globoku V serze ſareſala


[Stran 151]
130

Urednoſt teh stareh, so sivi lasji. Pred
taiſtem, katire sivo glavo ima, uſtani gori,
ter sposhtuj pershono tega starega.
Mirkej, de tebe naprejde perpovędba teh
starejsheh, ſakaj ony so se od svojeh Ozhetov
navuzhili. Koku lepa je tega sivega
pamet, inu teh starejsheh svjet poſnati.
Koku lepa je teh stareh modruſt, inu teh
zhaſtiteh ſaſtopnoſt, inu svjet. Tu so pervi
fazhetki pravednega ſhivlenja, inu
modruſti, leti bodo tebi pomagalli, ter
bodo sturili zeno te staroſte spoſnati,
kamer tudi ti leſesh, inu hitish. Kader
so poſtarni ludji tudi pravizhni, inu
kader ti stari hudobni niso, toku so ony
neli ſavol zhisla svojeh lejt, temuzh
tudi ſavol brumnega ſhivlenja zhaſty
uredni. Uſſellej enega starzheka sposhtuj,
nej bo kakershenekol otshe, taiſte pak
narbel, katiri so bli tebi v' tvojeh
mladeh lejtah k'pomuzhi; ſakaj tu je tvoja
naprenehana dolſhnuſt, de ti ſa te
dobrute, katire se od njeh prejel, zhaſt,
inu sposhtuvanje pourazhash. Tu nima
teli tvoje serze od njeh odverniti, ke
so sitni, naslani, inu nadloſhni, ſakaj


[Stran 152]
131

staroft je namarnoſt, koker mladuſt
noruſt, tu je: staroſt ima svoje slabuſte,
koker mladuſt svoje fallerje. Puſti se
skus njeh zhaſtitluvo plèsho, inu
sivolasnoſt k' temu nagniti, de najejnash
uſſellej perjaſnu, inu postreſhlivu njim
napruti pridti. Nekol njeh naſajnaſmirjej,
kader tebe kregajo, ampak premisli, zhe
nise ſasluſhil, de tebe svarę, inu na
bulshe oppominajo. Nekol se njim
naposmehuj, aku nad njimi kaku
pomankanje te staroſte ſamirkash: aku na kup
leſejo, aku se njim jeſek ſavalluje ; aku
se otrozhju ſaderſhę; ſakaj tu je teh
stareh dijanje od nature, kar bode tudi tebe
fadèllu, aku bosh da takega shtivila teh
lejt pershl. Pokaj imash ti toku veliko
skerb ſa tvoje ſdravje? ſakaj se toku
ſloboleſne, inu smerty bojish? kaj ne?
ſatu: ke ſhellish. tudi ti star gratati.
Toku sprem isli tedej ſdej, aku otshesh ti
tazhas svojo zhaſt, inu spoſnanje imeti,
ſakaj naskaſhesh ti tedej ſdej tem starem
sposhtuvanja, inu lubeſne? koker
andlash ti ſdej, s temi poſtaranemi, inu
starejshemi, toku se bode tudi tebi godi-


[Stran 153]
132

lu, kadar bosh mogl teſho, inu
nadlugo svojeh lejt nositi. Tu bode tebi ena
pravizhna mira, po katiri se ti njim v'
mladoſti mirel, inu enu enakershnu
pourazhilu, kar se se v' mladeh lejtah
ſasluſhil. Gospud Buh bode tebi dobru
ſamirkal, koku ſdej ti is temi staremi
andlash, inu bo on tebi tvoje dny
pogmiral, al perkrajshal, koker se ti une
derſhal, al on bode mnoguſt tvojeh lejt is
shpotam inu sramoto napolnil, aku se se
ti pruti njim ſaroblenu, inu hudobnu
imel. Jeſt savupam od tebe tu
narbulshe moj Syn! inu de se nabosh mojem
beſſedam nasprutn stavel; ſakaj lete so
tebi ta narnuzhnejshe nauk, de be tudi
ti srezhn bil v'svoji staroſti. Hodi ſa mano.

XXXVII. POSTAVA.
Spremishluvanje sveteh rezhy je uſſega
dobrega usadenje.

1

Ni zhloveka na svejtu , katire be
zel nezh namislel, kader naspy,


[Stran 154]
133

inu per katiremu be se pamet, inu
doſdevanje saj v'eni rezhi uſſellej
gorinaderſhallu, inu kedej pozhivallu. Karkol
se stury bres poprejshenega spremiselka,
sè shaſti tu ime enega zhloveshkega dijanja
ſasluſhe, dokler je bres modruſte, inu
reſumnoſte. V'uſſaki rezhi more
premiselnoſt naprejjiti, inu po taiſti se
more ena rezh sturiti; ſakaj pamet ukaſuje
od ſnotrej; kar je od ſvunej je ſhe enu
ukaſanu dijanje. Koku dobre so della
enega zhloveka, kader njeh viſha
premishluvanje dobreh rezhy. Od lete same
ima tu vunajnu svojo podobo, kader je
gibanje tega dobru premislejozhega
serza to figuro naredilu. En ſidarske
mojſtr napelle nezh naqvishku bres
obraſenja, inu en malar spozhne, ter se
poprej v'mislah naprejpoſtave, kar potęm
is barbo ſmavta. Flisnu moresh ti moj
Syn! uſſe poprej preudarki, predn
ſazhnesh kaj dellati, inu kakershna je bila
misl pred Bogam, takershnu je tudi
tvoje dijanje. Povęj meni, kaj pomagajo
tebi uſſe tvoje della, aku Bogu perjetne
niso, inu koku be mogle njegovega po-


[Stran 155]
134

hvaljenja, inu polonanja uredne biti, aku
se nanavadesh poprej iſſe svoje della
premishluvati. Zelu, inu samu veſſelle
moje dushe je blu premishluvanje sveteh
rezhy, inu meni so ſmirej vezhne
resnize te vire na misli ble; ſatorej karkol
Sem sturila, je svetu bilu. Uſſake dan
sem jeſt pozhella is enem svetem
prebrihtanjam, inu reſumnuvanjam, inu
potaiſtem sem jeſt une moje della zelega dne
viſhala, inu rovnalla. V boſhji lepoti,
v' njega velikuſti sem jeſt uſſe ushafane
dny svoje veſſelle imella, inu sem
s'zelèga serza njega velizhaſtvu hvallila, ter
sem se mujala, de be se njemu na
nobeno viſho kaj ſhallega od mene
napergodilu. Kolkajnkratkoli sem jeſt mojega
boſhjega Synu pogledala, sem jeſt
njegove kakershnoſte, inu taiſtu preveliku
oppravilu premishluvalla, katiru
dakonzhati je on na ſemlo doliſtopil, ſatu se k'
nezhemer sturil, podobo enega hlapza
na se uſel, inu noter da smerte tega
kriſha svojemu Ozhetn pokorn bil. V
boſhji poſtavi sem jeſt v'mojemu serzu
premishluvalla ter sem prekladala, ſakaj


[Stran 156]
135

je njo Buh ſa ludy pisal, ter sem
skerbella, de be nekol moje stopine is taiſte
naſtopile. Pred premishïuvanjam sem
jeſt uſſellej poprej v'moji kamerzi is
Davidam mojem Rodovitnèkam v serzu
ſdihuvalla: Daj meni ſaſtopnoſt, inu bom
isiskuvalla tvojo poſtavo, inu bom njo
varvala v zelemu mojemu serzu. Jeſt sem
tega edinu rojenega Synu Boſhjega
spozhèila v'premishluvanju Iſaia Preroka,
kjer je prerokuval, de ima is ene
Divize rojen biti, inu kjer je doſti rezhy od
njegovega zhes uſſe britkega terplenja ſhe
naprejpovęduval. Glej moj Syn! koku
premishluvanje sveteh rezhy Boga k'sebi
potegne. Glej , de v' premishluvanju
sem jeſt poſtalla Boſhja Mate, ter se
vuzhè, kaj tebi pomaga, kader se v'
premishluvanju goriderſhish.

2. Nobedn dan nabode tebi prov od
rok shl, zhe nabosh svojem dellam
taiſtega dne enu majhenu premishluvanje
naprej poslal. Letu bode tebe skus uſſe
oppravke viſhalu; letu bode tebe ſuper
une grehe ohranilu: letu bode tebe
furmalu, de bosh dobr, inu brumn ter


[Stran 157]
136

dan v' lepemu myru svoje veſty dobru
sklenil. Tega pak nimash. ti vonder
virvati, de sleherna misl be ſhe enu
premishluvanje bila; ſakaj una plava le
gori ſgur koker ena kapla vojla na vodi,
ta pak gre kmalu na dnu koker tu
narteſhejshe ſlatu. Nekar narezi: jeſt
namorem, jeſt naſnam premishluvati,
ſakaj moja pamet je preslaba, inu moji
oppravki meni tega naperpuſte. Prosi
Boga, inu on bo tebe ressvitlil, inu
tebi pomagal, de bosh mogl, inu ſnal,
kar je tvoje narvezhe oppravilu, kaj
svetega flisnu premishluvati, de be mogl
nuznu uſſe daperneſti. Pokaj gresh is
svojem preyskanjam v'zhasneh rezhęh
toku delezh? ſakaj preudaresh ti pred
uſſakem svojem duſhelskem dellam
uſſellej uſſe toku viſſoku? inu ſa ſvelizhanje
svoje dushe be ti nezh naneshl, kar bo
ti v'svojemu serzu spregleduval?

3. Mojega Syna ſhivlenje, britka
martra, inu njega presvete rane,
nebesa, pekl, smert, sodba, zel Evangelium
da tebi obilnu ſadoſti rezhy na roke,
katire ſnash ogleduvati, zhe se le ot-


[Stran 158]
137

shesh kedej kaj prov lotiti. Ni treba,
de be se dolgu s'tem trudil, inu martral.
En sam shtirtelz ure je ſhe ſadoſti, de
tvoja dusha resnizo spoſna, de po
taiſti svoje della urovna. Po
dapernesenemu uſſemu reſumnuvanju ſturi svete
naprejuſetja, katire se na stan tvoje
dushe rajmajo, ter prosi Boga is
ſavupanjam, de tebi taiſte v'dijanju daperneſti
svojo gnado da, bres katire ti nezh
naſamoresh. Molitva bres premishluvanja
ni gorka, ne merſla, inu
premishluvanje bres molitve je skorej bres uſſega
fruhta, inu ſgol ſabſtojn. Aku ti eno
roſhezo s' tvojega verta zel dan v' rokah
okuli nosesh, de be is taiſte en lepe
zartane duh imel, ſakaj be vezhkrat od ene
dobre rezhy namislel, katiro se ti ſajtru
ogleduval, de be uſſe dobru dapernesl?
samo to pot so Svetniki imelli k'
popolnemaſti pridti, inu ti se
podſtopesh premishluvanje sveteh rezhy
vonspuſtiti? Uſſake dan se ki enu malu na
tu podej, de ti svoje dolſhnuſte, kar je
mozh, narbel oppravesh, inu Hodi ſa mano.


[Stran 159]
138

XXXVIII. POSTAVA.
Hvalleſhnoſt ſa prejete dobrute je tega
narbulshega spoſnanja pourazhanje.

1

Enu hvalleſhnu serze ima eno
veliko imenitnoſt, inu urednoſt, inu
dokler tu, kar je prejèllu, spoſna, je
urednu prov ſlo pohvallenu biti.
Koker nahvalleſhnoſt je le malukatirem
ſverinam navadna, toku be imella
hvalleſhnoſt uſſakemu pametnemu zhloveku od
mladega perrojena biti. Nebesam, inu
ſemli je ona perjetna, dokler zhlovek
od Boga, inu od ludy dobruto prejme,
inu ta je ta narbulshe kluzh, de bo she
vezh danu, inu de njeh podejlenje
napreneha. Nasrezhn je taiſte, katire je
ſgubil bistruſt teh ozhy, de navide; al
une je she bel nasrezhn, katire je
obzhutnoſt teh dobrut ſgubil, de njeh
napoſna. Jeſt namorem tebi moj Syn!
dapovędati shtivila teh gnad, is
katireme je Buh mojo dusho, inu telü oziral.
Jeſt sem njeh dobru spoſnalla, inu moje
zdu ſhivlenje je bilu enauſſeskuſna, na-


[Stran 160]
139

prenehana ſahvalla. Pred uſſem pak sem
se jeſt ſa zhaſt Matere Boſhje per Bogu
temu narvezhemu Gospudu is poniſhnem
serzam ſahvallila, katire je mene s'to
narvezhe susebnoſtjo obdaruval, ter sem
ſmirej nove gnade dobivala, katire so
v' meni te narimęnitnejshe, inu prov
zhudne rezhy dellale. Tudi ludji,
katiri so meni, inu mojemu Synu dobru
ſturili, so neshli, de sem njim
hvalleſhna billa, tudi tem desnemu shaharju,
katire se je Diſmas klizal, inu je nam
perſanesl, kader smo v'Egyptovsko
duſhello rajſhali, sem pokuro sprosila, inu
njegoveh hudobneh del odpushanje ,
kader je moj Syn, njemu paradish
oblubil.

2. Ta narlepshe zhaſt, inu
pourazhilu bo tebi moj Syn! ta hvalleſhnoſt,
ſakaj nezh namere tebi ſmankati, zhe se
le is hvalleshnem serzam na dobrute
spominujesh, inu ſa taiſte zhemsh te
ſahvalle dajesh. Akulih is dobrutame
namoresh glih pridti, de be njeh
taiſtemu naſajvernil, katire njeh je tebi
podejlil, toku bode tu ſhe ſadoſti, de se


[Stran 161]
140

ti ſa taiſte hvalleſhn skaſhesh. Tu
namoresh ti tajiti, de imash uſſe od Boga,
inu uſſako minuto kaj dobrega prejmesh,
naodlashej tedej, ſdajzi per njemu
poniſhnu se ſahvalliti, zhe notshesh, de be
on tebi studenz teh gnad ſamashil, inu
od svoje darovitnoſte jejnal, ſakaj en
nahvalleſhne je pred njim ena velika
groſa. Koker hitru se ti kaj od njega
prejel , rezi: Jeſt se per tebi moj Buh ! kar
narbel morem, ſahvallem, ti moj
narvezhe, narbulshe Dobrutnek! de se ti
meni naunznemu hîapzu tu, inu letu
podejlil. Daj meni to gnado, de tvoje
gnade spoſnam, inu v'ſhvalli ſhivim.
Kolkerkrat ti ſjutrej goriuſtanesh,
ſahvalli se, de je Buh tebe puſtil taiſto nuzh
prefhiveti. Kolkerkrat se ti v poſtelo
doliuleſhesh, ſahvalli se, de se taiſte
dan dobru dakonzhal. Kolkerkrat se ti
is ptujega kraja damu pershl, ſahvalli se,
de je Buh tebe pred navarnoſtjo
obvaruval. Kolkerkrat se odjędl, ali ispyî,
ſahvalli Boga, de tebe redy.
Kolkerkrat se dellal, ſahvalli Boga, de se
tvoje dellu oppravel, ſlaſti pak, kader se


[Stran 162]
141

eno skushnavo premagal, ſahvalli se ſa
premozhenje. Ta narvezhe ſahvalla pak
je takrat, kader Boga ſa ſupernoſte
hvallesh, katire se imel: ſa pregajnanje,
katiru se terpel: ſa boleſn, inu bolezhine,
katire se zhutil; ſakaj ti imash vędet,
de Buh je tebi dobru othl, inu
perloſhnoſt dal se kaj persluſhiti. Tu se ti
dobru ſamirkej, de na tako viſho bosh
ti v' uſſeh rezhęh Boga pruti tebi
miloſtivega imel, kjer ti pak naspruti
njegovu usmilenje ſgubish, kader se tudi v'
vuperneh teſhavah naſahvallesh. Neli
tu je tebi dobru, inu nuznu, kar tvoji
naturi dapade, ampak taiſtu nuza tebi
vezhdejl bel, kar je britku, garjupu,
inu grenku, aku ti is hvalleſhno mislejo
goriuſamesh; ſatorej rezi uſſellej, kader
nadlugo zhutesh, Bodi Bogu hvalla !

3. Nezh ni, kar be navola tega
narvishega obudilu, koker nahvalleſhnoſt,
ſakaj ta stury une dobrute k'nezhemer,
inu uſſe ſasluſhenje v'nimer perprave.
Ta je en vetr, katire uſſe posmody,
inu posushy ta studenz te svetuſte , to
roso te miloſte, inu potoke teh gnad.


[Stran 163]
142

Pruti ludęm, katiri tebi kaj dobrega
sturę, se nimash ti nezh mejn hvalleſhn
skaſati, ſakaj toku se bosh ti njeh
lubeſnivu nagnenje ohranil, inu njeh pomuzh
nabo tebi nekol dolishla. Deslih
Dobrutnek napojirje, de be ti njemu
njegovo dobruto is eno drago rezhjo plazhal,
toku otshe saj tu imeti, inu po pravizi
ſhelly, de se imash saj v' spoſnanju
hvalleſhn skaſati. Ta nargershe rezh je
skaſanje: te dobrutlivoſte naspoſnati, v'
spoſoblivoſt ſakopati, inu svojemu
perjatlu tu dobru is hudem pourazhati;
toku bodo shaſti ti barbarski najovirnèki
sturili, inu Bogu se usmili! kolku je
Chiriſtianov, katiri toku ſturę. Ti be bil
ena poshaſt uſſeh poshaſt, inu ta
narvezhe spaka uſſeh spak, inu ſatu be
sete bi ſhiher uſſi shpoti sturili, inu uſſi
tadIi dalli. En nahvalleſhne stury sam
sebi vezhe krivizo, koker unemu,
katirega dar, inu dobru dellu naobrajta,
ſakaj on se svoje zhaſty ſerbega, inu
taiſo pod nogame valla. Lepu, inu fletnu
je ime enega dobrutneka, katiru
napogine; Nargershe, inu narſrahtlivshe je


[Stran 164]
143

imę enega nahvalleſhnega, kar je s'tem
narhujshem shpotam, inu
narſhlehtnejshem reſglasam; povsod ſapisanu, inu
ſamirkanu. Bulshe je moj Syn! bulshe,
de bosh Bogu, inu ludęm perjetn,
bodi Bogu, inu ludem hvalleſhn, ter
Hodi ſa mano.

XXXIX. POSTAVA.
V' dobremu noter da smerte oblaſti je tu
narvezhe poſhellenje.

1

Sama tugent je tuiſtu, kar Buh krona,
ſakaj ona doby danitek, inu bres
katire nobenu drugu pomujanje plazhila
nadoby. Stanovitnoſt noter da konza
leta je, moj Syn! katira more uſſe tu
dobru, kar dellash, spremlati, sizer
zhakash ſabstojn v'nebesah kronan biti.
Tu ni ſadoſti, de se dobr, inu brumn,
ampak de se stanovitnu, inu
napremenitlivu brumn, inu dobr, tu shlishe k'
posedenju tega ſvelizhanja. Pèrzheti,
inu enzhas obſtati je dostireh, inu nar-


[Stran 165]
144

vezh ludy lestnuſt, al noter da konza
tega ſhivlenja v' dobremu daſtati tu njeh
zel malu ima. Kakershna sem bila, sem
uſſeskuſi bila, inu nisem nekol nezh
spremenila v'temu, kar sem vędela, de je
prov, inu dobru, ter sem tuiſtu sama
sebi leſtnu sturiîa. Te tugente , katire
so se v'meni svejtile, niso nekol
otemnèlle, temuzh so noter da smerte zhes
dalej bel pogmirale svojo svitlobo, ter
so k'ti narvezhe viſſokuſti te
popolnemaſte pershle. Mejsèz, katire
naſtanovitnoſt pomęne, je bil pod mojeme
nogame, inu nobedn ni mene dans
dergazhi videl, koker sem snuzhi bla.
Moja nadolſhnoſt ni od perve minute
mojega spozhetja nobenega madeſha nad
sabo imella, nobena tudi ta narmajnshe
pregreha ni njo nekol ſadella, ſatorej
mene ſdej ſveſde kronajo, inu sonze
oblazhe. Karkol je v'meni svetega bilu,
je bres shkode noter da moje smerte
oſtallu; lubeſn boſhja je v'meni uſſellej
v'enemu plemenu gorella, inu nisem
puſtila, de be mene naſtonovitnoſt na
enu drugu nagnenje tega serza premak-


[Stran 166]
145

nila. O koku viſſoku sedim jeſt ſdej
zhes uſſe nebeshzhane v'S. Raju! o
koku srezhna prejemam jeſt ſdej od Boga
tu obdarvanje moje stanovitnoſte.

2. Resnizhnu moj Syn! nobena tugent
nabo v'nebesah kronana, koker ta,
katira se le sama, koker se more imeti,
vojskuje, inu ſvunej svojeh pot nekol
nagre. Zel malu bode tebi pomagalla
ena dobra urna vola, zhe nabosh
ſtanovitne v' naprejuſetju. Kolku je dobreh
vol per ludeh, kolku sveteh ſhellâ,
kolku hlepenja po tugentah, al kaj nuzajo
uſſe bres napreſtavnoſte? Doſti njeh je,
katiri v'tekovni ograji berhku teko, inu
imajo ves unete obras, al zhes en
majhenu oppeshajo, inu se vernejo naſaj.
Njeh nastanovitnoſt preobeme tu serze,
inu kar so hvalle urednu ſhellelli, tu
popuſtę, ſupet hudobnu, koker de be
sovraſhili, kar so poprej toku urozhnu
ſhellelli. Taki so ſares shibki, inu
slabi, ter so laſtovzam podobni, katire
po lejtu po nebesu pojo, inu per ludęh
se goriderſhę, al ob fimskeh zhaseh
movzhę, inu na druge duſhelle lejtę


[Stran 167]
146

Se ti enkrat kaj dobrega pozhel, othsesh
ti enkrat en boſhje sluſhabnek biti?
gledaj, skerbi le ſatu narbel, de svojo misl
naprebernesh, inu od tugente
naodſtopesh, katiroseti v'svojo narlepshe
ſdruſhbo goriuſel. Sturè terdne svoje perse
is mozhjo, s'katiro bosh ti skus vedno
molitvo oblezhen is viſſokuſte, inu zhuj
zhes uſſo skushnavo, katira se
perpravla tebe lotiti.

3. Zel nezh nadapade Bogu ena dusha,
katira se semterkje prebira: od ajfra, k'
toſhlivoſti: od zhednoſte k'
pregreshnoſte: od Boga k'hudizhu se podaja.
Jeli Buh dobr, ſakaj se ſmirej nalube?
Jeli hudizh hudobn, ſakaj se ſmirej
nasovraſhe? Tu je enu ſnamene bres
zvibla, de en naſtanovitne zhlovek v'
brumnoſte nalubnoſt, inu nadapadlivoſt najde,
ter v'porednemu ushezhnoſt zhute, kar
en velik strah v'sebi ſapopade. Taiſte
ima enu preprizhanje prave
obstanovitnoſte, katire se napuſty ne skus lubeſn
tega ſhivlenja, ne skus ſtrah te smerte,
ne skus ſhuganje, ne skus obete od


[Stran 168]
147

mize odſtopiti, ſaulezhi. Zhes
hudizhovo silo pomaga sama obſtanovitnoſt
narvezh, kader bodo te dobru ſazhete
rezhy is dobrem konzam dakonzhane,
kader se perve is srednem, inu sredne is
ſadnem konzam ſgliha. Odtegni se od
slehernega zhloveka, katire ſna tvojo
ſtanovitnoſt oslabiti, ali pogonobiti,
ſakaj ona nabo tebe spremila, kader bosh
umerl, ampak sam pojdesh ti v hisho
svoje vezhnoſte. Ponovi doſtikrat
svoje naprejuſetja resnizhnu Bogú sluſhiti,
ter napoſabi ha svojo ſaveſo, katiro se
ti sturil, inu nezh nabo tebe spodwilu,
temuzh ti bosh Bogu temu narvikshemu
dapadejozh. O koku sladka bo tvoja
smert, aku bo tebi ſtanovitnoſt
pokaſalla to krono, katira je is ſlata inu
ſhlahtneh kamenzov ſa samo taiſto v' nebeseh
@kovana. Na tu merkej prov skerbnu
moj Syn, inu Hodi ſa mano.


[Stran 169]
148

XL. POSTAVA.
Mlazhnuſt v'sluſhbi Boſhji je pred Bogam
enu groſnu gnusenje.

1

Popolnema rezhy otshe G. Buh v'
pozhaſtenju svoje svitluſte imeti,
inu de be zhlovek uſſe mozhy, uſſe serze,
inu uſſo dusho k' njegovi sluſhbi se
perſadel, pojirje on po uſſi pravizi. Ta
narvezhe se more narbel pozhaſtiti, pred
katirega thronam ti narbel ressvitleni
Cherubini, inu narbel gorezhi Seraſini
is tolkajn plemęnitnemi Duhovami v'
nebesah svete! svete! svete ! bres
konza preupyejo, inu prepevajo. Deslih je
zhlovek umerjozh, inu ena prov kerfka
ſtvar, more on vonder Bogu na temu
videjozhemu svejtu sluſhiti bres
ſanikernoſte. On ima pogoſtukrat is straham,
premisliti; Preklete bodi ta, katire dellu
tega Gospuda golufnu tu je: ſanikernu
della. Ta narvishe zil, inu konz tega
zhloveka je, de Bogu sluſhe, al koku
bode tu ſturil, zhe je mlazhne, ne merſl,
ne gorak? o de be bil ti moj Syn! me-


[Stran 170]
149

ne videl, kader sem se toku dobru h'
glasni, koker tihi, k' ti uſtni, koker k'
serzhni molitvi perpravlalla, mu kader
sem v' tempelnu bila, inu kader sem
mojemu Syneku ſtregla. Mojem mislam
nisem jeſt nekol puſtila po svejtu
okulilejtati, ter sem uſſe mozhy
skupspravlalla, de be se prov, inu spodobnu na
sluſhbo boſhjo podalla. Ta svete
ogn je uſſellej v mojemu serzu
gorel, inu zela dusha je bla v'plemęnu,
de ni meni mogla toſhlivoſt bliſu pridti,
ne moja lubeſn pruti Bogu ſmerſuvati
pozheti. Nalubnoſt ni mene nekol
utraglivo ſturila, ampak ta narvezhe ajfr je
uſſellej viſhal tu pomujanje moje molitve.
Zel dobru sem jeſt vedela, de Buh je
uſſe moje muje narbel uredn, inu de
njemu namore nezh teſhejshe dęti,
koker ſanikernoſt v'svetemu dellu.

2. Zhe tebe moj Syn! prava vira
viſha, tok bosh kmalu ſapopadel, kaj
se otshe rezhi: Bogu s'zelega serza
sluſhiti. V uſſeh rezhęh, katire Boga
amtizhejo, se bosh ti flisn skaſal, inu de
ti taiſte prov oppravesh, se bosh uſſo


[Stran 171]
150

mujo perſadel. Tedej bosh ti spoſnal,
kajſena huda rezh je mlazhnuta, inu
koku ſlo ſna ona tudi te narsvetejshe rezhy
pokaſati, ter pred boſhjeme ozhmy
ſanezhlive ſturiti. En sklin, ne en pirl:
svinz, ne ſlatu: premk ne ſerne vofra
ta Bogu gori, katire je v' sluſhbi
boſhji narodn, inu koku be on nabil
ſaverſhen koker Kajn, katire je tu
ſhlehtnu na toku poredno viſhò gorivofruval
ti toku veliki svitluſti? Is kryvaveme
solſame je uredn objokan biti, katire
je ves unet v' oppravkeh tega svejta, inu
ves ſmerſJiv v'oppravkeh boſhjeh. Ta
bo is boſhjeh uſt vonplunen, katire
se toſhliv perkaſhe pred boſhjem
oblizhjam, ter namarnu mole, inu toſhlivu
vofruje, inu tu, kar Bogu shlishe,
utraglivu dapernasha. Katire je Boga
spoſnal, inu v nimer spuſty, katirega
je spoſnal, taiſte je skus spoſnanje te
vire toku rekozh v' uſta boſhje
noteruuſet, inu bo vonverſhen skus
mlazhnuto. Tu she ni ſadoſti, de zhlovek
velikeh grehov se ana, temzhasu pak
svojo dolſhnuſt pruti Bogu ſanikernu,


[Stran 172]
[172]

inu namarnu oppravla. Lihkoker
kadilu na mertvèmu oglu duhá od sebe
nada, inu koker ena pshiza namore od
ene slabe lene roke naqvishku luzhana
biti, rajmno toku namore ena molituv
naquishku pniti nebesam naſtopiti,
katira se toſhlivu opprave.

3. Ta bo mozhnu ogolfan, katire is
mlazhnio svoje dushe męne, de ſna
dolgu predgreham ſhiher biti; ſakaj ta
perva shtabla k' velikem pregreham je
tega zhloveka ſanikernoſt v' boſhjeh
rezhęh. Kader se enemu ſhelodzu pred
kruham gnusy, je enu ſnamene ene
bliſhne navarne boleſne, toku je taiſte,
katire Bogu na pol, inu ſanikernu
streſhe. Kader dusha ſhe enkrat ſazhne v'
ajfru mlazhna perhajati, inu pozhasi v'
boſhji gnadi ſmerſuvati, ni dergazhi,
koker de more kry, inu meſſu, kar je
tu svoje, iskati. O koku nasrezhn je
taiſte, katire se svoje mlazhnuſte
naahta, inu v' dellu tega Gospuda kje
vendan se ſaderſhy; ſakaj pergodilu se
bode, de nabo dolgu v' boiſhji gnad obſtal,
ampak skorej ob taiſto pershl. Kjer S.


[Stran 173]
152

ajfra v'dushi ni, tamkej duh te gnade
malu ſda. Hitrejshe bode en merſl k'
pokuri prebernen, koker en mlazhne v'
navadni ſanikernoſti pobulshan.
Uſſellej bel andohtliv je en ajfreg spokornik,
koker en mlazhne nadolſhnek, inu
kader bo une v'gnado goriuſet, bo ta is
uſſemi svojemi dobremi dellami
ſaverſhen; ſakaj njegovu pogublenje je bliſu,
v' katiru se bode skus svojo mlazhnuto
prekuznel. Nezh naſajspushenega, nezh
mlazhnega nimash ti nad sabo imeti
moj Syn! temuzh uſſe , kar je boſhje
ſturè is iskro te vire, inu v'ajfru tega
duha, zhe otshesh Bogu inu meni
dapaſti. Hodi ſa mano.

XLI. POSTAVA.
Perpravlanje k smerti je enu pametnu
previdenje.

1

Deslih jeſt od pregrehe nezh na se
potegnilla nisem, sem jeſt vonder
umerla. Te so taiſte ſgol same urata,


[Stran 174]
153

skus katire se is tega svejta gre. Tudi
moj Syn ni bil od te poſtave vonuſet;
al ne njemu, ne meni ni smert ſa
shtrafengo bila, temuzh en odhod k'vezhni
zhaſti. Jeſt se szer nisem smèlla bati
nasrezhnu umreti, kjer nisem noben strah
enega greha obzhutila. Vonder sem se
jeſt is mnogiterneme tugentame k' eni
sveti smerti perpravlalla, de be moje
noterpellanje v'nebesa stembel zhaſtitlivu
bilu. Resnizhnu sem jeſt mojo dusho v'
roke mojega Synu isrozhila, inu ne zhes
dolgu je blu tude moje truplu v' nebesa
uſetu.

2. Moje dete! k'nobeni rezhi se toku
naperpravlej, koker k'smerti. Tu samu
je med uſſemi tvojemi oppravkami tu
nargvishnejshe, tu narvezhe, katiru
iſorene misle pojirje; ſakaj od tega zela
vezhnoſt viſſy. Ti navęsh, zhe bosh
mogl tu, al unu dakonzhati, tu pak je
bres uſſega dimuvanja resnizhnu, de bosh
mogl umreti, inu s'tega svejta pojdti.
Ti navęsh kje, kedaj, ali koku bosh
umerl, inu ſakaj ſhivish ti toku vendan
kje, koker de be ti imel navem koku


[Stran 175]
154

dolgu ſhiveti, ter be imelli uſſi pred
tabo pred dure te smerte pridti. Kaj
videsh ti v'temu ſhivlenju dragega, koker
smert uſſakdan, inu ſakaj se ti pruti
nje is bulshe perpravo naprevidesh, ke
ſna tebe, kader nabosh na njo misl,
popaſti. Doſtikrat se tebi povę: tukej,
ali tamkej je edn is naglo smertjo umerl,
inu ſakaj shparash ti toku dolgu
pobulshanje svojega ſhivlenja? Uſſaka minuta
ſna koker unem, toku tudi tebi ta
ſadna biti, inu kader męnesh, de se narbel
ſdrav, se ſnash v' grob udreti. Ti se
prov ſlo irrash, aku menesh, de so le
ſtari v' bliſhni navarnoſti umreti; ſakaj
tudi mladi, inu mozhni ludji so vhe
doſitikrat mogli pod ſemlo jiti, ke se niso
troshtali. Gorje tebi! zhe tebe smert v'
dobremu ſtanu nanajde, al bloger se tebi
bodi! aku bo tebe v'boſhji gnadi dobila.
Ni perjetnejshe smerte, koker kader je
pred taiſto ena velika previdnoſt
naprejshla, inu akulih se ti en greshnek
bil, toku bode tebi smert skus eno
ſgrevano inu serzhno pokuro poslahkana.
Le nekar pokure dolgu naodlashej, ke


[Stran 176]
155

navęsh, aku bosh v' svoji smerti tolkajm
zhaſſa imel eno pravo grevengo obuditi.
Doſti se njeh je sprebernilu skus tu, de
bodo mordej skorej ſtrohlivoſti rekli:
Ti se moj ozha, inu zhervam: vi ſte
moja mate, inu moja seſtra. Kmalu bode
tebi tu zerklivu, inu mekuſhnu
ſhivlenje naslanu naprejpershlu, aku
premislesh, de tvoje truplu bode skorej
smerdellu, inu v'temmi tega groba gnilu.
Tedej bodo na tebe poſobili uſſi,
s'katiremi se ti dobre vole, inu
pregreshnu ſhivel, ter bodo eno veliko
gnusobo pred tabo imelli ſa tvojega meſſa
smradu volo. Kumej nekateri bodo
tvoje truplu ſa pogrebam nesli, inu zel
malu njeh bo tvoji dushi v' nebesa
pomagallu, katirem se ti vonder popred
is shkodo svojega ſvelizhanja dobru
ſturil.

3. Namisli na nezh tolkajn, koker de
se bosh mogl v' vezhnoſt podati, od
kod nabosh ti vekumej nezh vezh
naſajpershl. Tu je pred uſſem enu dobru
pomisluvanje ſa uſſe, ſaſti pak ſa taiſte,
katirem tu posvejtnu uſſe prevezh per


[Stran 177]
156

serzu leſhy. En posvejtn zhlovek
naſapopade szer tega, katire prave: de
nad spominam te smerte ves ſhaloſtne
poſtane. Al kaj nuza njemu, aku se on
uſſo mujo perſadene, de be le mogl na
tu poſabiti, inu vonder umerje popred,
koker je męnil. Previdej moje detu!
svojo smert pametmi, inu jedernu, zhe se
ti nadolvhne, skus kup svojega
ſasluſhenja? se ti en greshnek skus perpomuzh
naodlashne pokure? Aku smert
naodlasha, ſakaj be ti othl odlashati? Gorje
tebi! zhe bode tebe prehitella, kader se
she per nezhememoſtah tega svejta
goriderſhish. Poflisej se, de bosh
takershne, kakershne ſhellish ob smertnemu
zhaſſu biti, inu kar be ti takrat othl
ſturiti, tu gledej, de ſdej ſturish. O
srezhna smert teh dobreh! o nasrezhna
smert teh hudobneh! obe sem jeſt na
hribu Kalvarii vidella, inu be blu
pervoshiti, de be se ſmirej na svejtu toku
nagodilu. Posnemaj moje tugente, ter
wugej moje svjetuvanje, inu se
nabosh bal ob smertni uri. Jeſt bodem,
k' tebi pershla, aku bosh le othl mene


[Stran 178]
157

poshlushati, inu biti od mojeh
sluſhabnekov edn. Jeſt bodem tebi pomagalla v'
taiſti toku groſni navarnoſti, ter bom
tebe na taiſte dan potroshtala, kader bo
tebe zel svejt ſapuſtil, inu bosh sam v'
svoji smerti ſameſhal. Takrat bodesh
ti videl, kaj je tu: mene ſa eno Mater
tega svetega upanja imeti, kader bosh
koker moj Godfrid en Pręmonſtratenſar
s'Kappenperga reki: Rajmno prov pridejo
meni dobre poshte od mojega Gospoda! Jeſt
nabom tebe ſapuſtila, al Hodi ſa mano.

XLII. POSTAVA.
S. Joſhefa zhaſtiti je sluſhbe Matere
boſhje popolnema dakonzhanje.

1

Joſhefa sem jeſt lubila, katirega sem
se jeſt po boſhji, inu mojeh
ſtarshov voli ſa svojega, Shenena iſvolila.
Nezh ni blu tukej telesnega v' mejs,
ampak uſſe je blu na duhovno viſho
oppravlenu, dokler ma dva sma nasho
poroko k' premaguvanju te zhiſtoſte, inu
divishtva derſhalla. Zel svejt she ni


[Stran 179]
158

nekol take zhudne rezhy videl, koker
je blu nashe divishku ſarozhenje, katira
je sama previdnoſt boſhja skupſveſalla.
Buh je othl previdnu ſa mene skerbeti,
de be jeſt na svojemu poshtenju
naterpella, dokler Syn Boſhje je vimeni
prebival, inu ſatorej je on meni mojega S.
Joſhefa ſa enega ſhenena, inu Varha dal.
Ma dva sma, koker dva limbarja, ali
lilie bla, katiri so uſſellej bres madeſha,
inu koker je med nama uſſellej ena
svetuſt bila, toku je med nama tudi uſſellej
enu zelu, nekol oslabenu divishtvu
obſtallu.

2. Moj Joſhef je bil meni zhes uſſe
ſveſt, inu akulih je on mene is Synam
boſhjem noshezho othl skrivaj
ſapuſtiti, toku mene on vonder reſglasiti ni
othl. Takrat on she ni vędi, de be
jeſt imella boſhja porodniza biti , ta
Angel pak je njemu ſdajzi reſodel. On
je mene ſveſtu v' Egyptovsko duſhello
pellal, inu v' Nazaretu je on
ſtanovitnu is mano prebival. On je bil poprej


[Stran 180]
159

v'shtalezi v'Bethlehemu, inu je is
mano is narvezhem veſſellam svojega serza
ſvelizharja tega svejta moli! Od
della svojeh rok, inu v'putu svojega
oblizhja je on meni ſhivesh dobival, inu
je toku dobru mojega boſhjega Synu,
koker mene redil, ſakaj on je naj
Rejnik, inu preskerbnik bil. Veliku
lepeh zhednoſt je moj Joshef nad sabo
imel, ter se nad njim uſſe narajma, kar
Svetnikam shlishe. Poniſhnoſt,
zhiſtoſt, inu krotkuſt so njega meni bliſu
enakega inu v'uſſemu dobremu ſlo
podobnega ſturile.

3. Aku ti njegovo smert premislesh ,
bosh ti to narvezhe sladkuſt, inu trosht
obzhutil. Moj Syn, inu jeſt sma per
njemu bla, dokler se je poln troshta s'
tega svejta lozhil. Is mojeme rokamae
sem jeſt njemu njegov smertne put is
obraſa brisala, inu moj Jeſus je njemu
njegove ozhy ſatisnel, ter je sladku v'
smerti ſaspal. Sdej je on per naj dveh
v' vezhru zhaſti, inu skaſhe, taiſtem,


[Stran 181]
160

katiri njega lubejo, inn zhaſtę
v'ſhivlenju, inu v' umiranju en velik trosht.
O moj Syn! aku be ti videl njegov
sedesh v'nebesah. O aku be ti njega
zhes tolkajn Angelzov v' vezhni zhaſti
pouſdignenega videl! Nad njegovo
pomozhjo nasmesh ti zviblati, aku se le
pomujash k'njemu uſſellej eno pravo
andoht imeti. De ti tedej eno srezhno
smert ſturish, rezi doſtikrat: Jeſus !
MAria! JOſhef! de od njeh na smertno
uro dobro pomuzh prejmesh. Zhe
otshesh ti mene prov popolnema
lubiti, moresh tudi mojega ſhenena S.
Joſhefa ſtanovitnu zhaſtiti, inu ſa
lubu imeti. Hodi ſa mano.


[Stran 182]
161

POSLEDNA
POSTAVA.
S. Thereſie od mogozhne pomuzhe S.
Joſhefa per Bogú ſa njega andohtluve
ſavetne otroke ozhitnu
prizhuvanje.

1

Jeſt sem sè bla ſa svojega Patrona,
inu Proshnika tega zhaſtitega S.
Ozheta Joſhefa iſvolila, katiremu, ke
sem sé bla skerbnu perporozhila, sem
sama nad sabo ozhitnu spoſnalla, de
sem bila skus njega pomuzh toku dobru
s'te, koker is veliku drugeh potreb
reshena, v'katireh je is mojo zhaſtjo
tudi moje dushe ſvelizhanje
v'navarnoſti ſtallu, inu s'takem mojem pridam,
inu mizam sem billa jeſt reshena, kar
be se jeſt nekol nabla vędela, ne fnalla
od njega proſſiti. Jeſt sé naspomnem,
de be bla meni kedaj ena gnada, katiro
sem jeſt skus njega proſſila, doliudarjena.


[Stran 183]
162

Nekol se jeſt namorem zhes teiſte
velike dobrute ſadoſti ſauſeti, s'katireme je
mene Buh skus proshno tega svetega
Ozheta obdaruval, koker lih tudi zhes
tolkajn navarnoſt na dushi, inu na
telesu, pred katireme sem bila jeſt
miloſtuvu odtheta. Je viditi, koker de be
bil Buh uſſakemu slednemu Svetniku eno
gvishno gnado podejlil le v gvishneh
potrebah svojem ſavètnem otrokam na
pomuzh pridti; al nad tem zhaſtitluvem
Svetnikam sem jeſt enega gmajn
Pomozhnika neshla, koker de be othl Buh na
ſnanje dati, de, koker je njemu
nekedaj na vemli podloſhn, inu pokom bil,
kjer je on njemu koker en namęnen
Ozha (ſakaj on je le njegov rejnik, inu
preskerbnik bil) ſnal ſapoveduvati,
toku tudi v' nebesah po uſſeh njegoveh
proshnah ſtury, inu pervoly. Lih tu
so tudi nekatere druge pershone
ſturile, katire so se skus moj svjet njegovi
pomuzhi perporozhile, inu zhesdalle ,
de njeh je ſhe ſdej doſti, katire so
njegovi andohti posebnu udane, nad ka-


[Stran 184]
163

tireme jeſt ſupet to resnizo , (kar
pishem) poterdeno ſnajdem.

2. Slehernemu be jeſt othla
svjetuvati, de be s' posebno andohtjo tega
prezhaſtitluvega Svetnika zhaſtil ſavle
tolkajn mnogiternu spoſnaneh rezhy, skus
katire sem jeſt ſvedela, inu ſneshla, kaj
njega proshna per G. Bogu ſamore. Jeſt
nisem ne enega poſnalla, katire be
is serza pruti njemu andohtliv, inu
njega posebne sluſhabnek bil, nad
katirem be jeſt nabla enu posebnu
gorijemanje v'dobremu ſamirkala; ſakaj on
pomaga ſlo tem dusham, katire per
njemu svoje perwejſhalshe ishejo.
Meni se ſdy, de je ſhe prov veliku lejt
preteklu, kar sem jeſt na njegov god,
inu praſnek uſſellej eno posebno gnado
od njega prosila, katiro sem tudi
uſſellej dasegla. Al kader se je permirelu,
de sem svoje mohtuvze mejn
andohtluvu, koker be imellu biti, oppravela,
je on sam teiſte k' mojemu bulshemu
pridu obernil. Be jeſt koker ena ſhen-


[Stran 185]
164

ska pershona mogla skus moje pisanje
eno virjetno prizho ſturiti, be rada
is serza rada! to mujo na se uſella, uſſe
dobrute, katire smo jeſt inu drugi skus
tega veliku zhaſtitega Svetnika prejelli,
po verſti praviti, inu popisati.

3. Tu samu prosem jeſt skus boſhjo
lubeſn, de, aku kedu mojem beſſedam
rad navirjame, tok nej sè le sam skusè,
inu on bo spoſnal to veliko dobruto,
katiro is klizanja na tega Svetega
Patriarha pomuzh, inu is te njemu k'
zhaſti goriuſete andohte pride.
Susebnu pak imajo teiſte dushe, katire so
pred drugem bel andohtlive, eno
posebno andoht pruti njemu imeti, inu
v' serzu obderſhati; ſakaj jeli namorem
ſapopaſti, koku be kedu mogl na
KrayIizo teh Angelzov se spomniti, inu
teiſte zhase spremishluvati, kader je
ona is usmilenem Jeſusam tolkajn
terpèlla, de be se pruti S. Joſhefu ſavle
njega pruti obema skaſane sluſhbe
hvalleſhn naskaſal. Katire namore enega


[Stran 186]
165

ushezhega podviſarja v'andohti, inu
molitvi ſnajdti, ta se le iſvoli tega
zhaſtitega Svetnika S. Joſhefa ſa svojega
mojſtra, inu Uzhenika, inu on nabo
ſashl od poti te resnize. V' ſhivlenju S.
Thereſie na 6. poſt.

S. Thereſia je bla v'Iubeſni pruti
temu svojemu Ozhetu (toku imęnuje ona
S. Joſhefa) susebnu uneta, inu imęnitna
ſavle katire lubèſne se je nje Mate
Boſhja perkaſalla, inu ſahvallila, ter na
ſnanje dalla, de je nje prov Iubu, de
je ona po zelemu Kriſtianſtvu ſlaſti pak
po temu talu svejta, katire se Evropa
klizhe, zhaſt inu hvallo inu andoht nje
ſhenena S. Joſhefa pouſdignela, inu
reſglasila. V nje ſhiulenju.

MOLITUV K' S. JOSHEFU
Zhiſtoſt, inu srezhno smert se sprostiti.

O Presvete Ozha, inu Varh zhiſteh
serz, S. Joſhef! Tvoji ſveſti skerbi
ſta bla ta nadolſhnoſt: Jeſus Chriſtus, inu
useh Diviz Diviza MAria na ſemli per-


[Stran 187]
166

porozhena, skus to prelubo ſaſtavo:
Jeſusa, inu MArio perporozhim jeſt tvoj
nauredne sluſhabnek susebnu zhiſtoſt
moje dushe, inu mojega telesa; ter
prosem Tebe skus tvoje ozhetnu varſtvu,
s' katirem se ti Syna boſhjega varuval,
inu skus tvojo zhiſtoſt, de se uredn
ſturish mene lih temuiſtemu Jeſusu
Chriitusu tvojemu Synu temu nadolſhnemu
Jagnetu, inu njega prezhiſti bres uſſega
madeſha spozheti uſſeh diviz Divizi
MArii perporozhiti, inu mene pred
uſſem smertnem greham obvarvati.
Naperpuſti mene kedaj is nazhiſtoſtjo
omadeſhuvati, ampak, kader bosh mene v'
skushnavi, inu pregreshni navarnoſti
ſamirkal, o! odſheni takrat delezh od
mojega serza uſſe hude naspodobne misle,
inu rezhy. Obudi v'meni spomin te
vezhnoſtze, inu tega kriſhanega Kriſtusa.
Utisni meni v' mojo veli o S. Joſhef!
obzhutnoſt boſhjega ſtrahu. Uſhgi
lubeſn boſhjo v' mojemu serzu, de bom
uſſellej skus tvojo pomuzh zhiſtu, inu


[Stran 188]
[188]

lepu ſhivel, srezhnu, inu svetu umerl,
inu s'tabo, is MArio, inu Jeſusam
se v'nebesah veselili na vezhne
zhase. Amen.

Tu, inu uſſe bodi k' zhaſti

JESUSA, MARIE, JOSHEFA.

KONZ.

Sailer, Sebastian; Pohlin, Marko. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.