Kmetijske in rokodelske novice
1844
Digitalna knjižnica IMP. Signatura NUKP14041-1844 [Kolofon] [Faksimile] [XML]

Kazalo po straneh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Kazalo


[Stran 1]
[1]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 1.

V ſrédo 3.Proſénza.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Zhaſanapiſ sa pervo ſrédo tekózhiga léta :
V perVo VsIM Vošljo noVICe VeseLo, sreCno, roDoVltino noVo Leto.

Č.

Kmetijſke in rokodélſke
NOVIZE

vſim ſvojim prljatlam in podpornikam
sa novo léto.

Tak' kakor pride déte nebogljeno
V shivljenje britko, polno bolezhine,
Ljubésni matere le isrozheno,
Ki, kakor angel, kashe mu ſtopíne,
Ki, kér je domovini poſvezheno ,
Uzhi ljubit' je semljo domovine:
Takó ſmo mé Novize ſe rodile;
Pri rojſtvu shé ljubésin vaſho pile.

˛She déte ſlabo bile ſmo Novize
Ko v pervizh bile ſmo med vaſ poſlane,
Tak , kakor 's ptujih krajev ſo zvetlize,
Ko v verte jih vſadí vertnar nesnane,
In ko ſo mlade , komaj godne ptize,
Ki pervikrat ſo jim perote dane: —
Pa vi ſte milo nam roké podali,
Ter ſile in viharjev naſ varvali.

Sató vam sdaj, ko zhverſte ſmo poſtale,
Od vſih ˛Slovenzov ko ſeſtré ſprejéte
V ljubesni glaſih, v peſmih ſerzhne hvale
Naj bodo naſhe shelje glaſno péte,

De polja , réke in ſneshnikov ſkale,
Odpevajo nam — kakor mé — unéte
In daljezh od is — hoda do sahóda
Neſó imé ſlovénſkiga naroda.

Bres varha in bres mozhne vſe podpore
Je vſe, kar rók zhlovéſhkih je ſtvarilo,
Nesmoshno in obſtati nizh ne more,
Kar ni od Vézhniga mozhi dobilo ,
Ko serna vſjane v ſkalnate rasore,
˛So déla vſe, zhe jim nebó ni milo :
Sató sa vſaziga — in bod' kdor kóli —
Noviz ſlovénſkih peſim ſerzhno móli:

„Bog, ki daſh semlji rodovitne kale,
Miríſh viharje, morju ſtaviſh mêje,
Darí preshlahtne ſkrijeſh v mertve ſkale,
Ne daſh, de b' kdó poginil lakot', sheje,
Ki bitja vſe, velike kakor male,
Dobróte Tvoje ſolnze milo greje,
Isſuj obilnoſt' rog med vſe naróde.
De vſak Goſpoda Tebe hvalil bóde!

Naródam avſtrijanſkim pa ohrani
Nar bóljſhiga naródov vſih ozhéta.
De vſim deli, k' ſo mu v ljubesni vdani,
Pravizo, ki je Tvoja volja ſvéta ,
De ga nikol' néſrezha vójſk ne rani,
De mir mu vezhne ſlave venze ſpléta.
De m' kujejo naródi slate krone
V sveſtobi, ki podpéra terdno tróne.


[Stran 2]
— 2 —

In kar je kol' zeſarſke rodovine, —
K' je ena duſha, shlahtno ſerze eno,
Naj sdajna ji nikol' ſvitloſt ne mine,
Naj vénzha ſlava s krono jo seleno;
Pred vſim pa mé is ſerza globozhine
Te molimo sa ſrezho neſkaleno,
Ue nam ſhe dolgo hraniſh tud' JOANA,
Ker vſa ljubesin njega nam je dana.

˛Slovénzam pa ohrani umne glave,
Edinoſt ſerz naj veshe vſe njih dela,
De tém, ki jih redé bregovi ˛Save,
In tém, ki jih shivi Rebula bela.
In s njimi ſinam biſtre Mure, Drave
Ljubesin bratov v ſerzih de b' goréla;
Sarodi posni bodo ſhe kasali ,
De ſo, ˛Slovénzi moſhko ſe ravnali!“

In vi, k' s ˛Slovenzi ſte od mater' ene,
Horvatje, Dalmatinzi in ˛Serbljani,
K' imate dela Modrize zhaſtene ,
Tud' vi shivite v ſlavi, ſloshno sbrani,
De vnuk' redé ſpomine ſhe selene
Na grobih vaſhih od ljubesni vshgani ;
In ſvét bo rekel, de ſo ˛Slave venzi,
K' pletejo v miru ſi jih vſi ˛Slovenzi.

Malavaſhizh.

Perjatelſke voſhila sa narſhe
domazhine.

Zhaſtitljivi Goſpod naravnavez ſlovenſkih
noviz ! S obzhutjem ſerzhniga veſelja ſim bral liſte
kmetijſkih in rokodelſkih noviz, ki ſo jih Oni po
napravi z. k. kmetijſke drushbe drugo polovizo
pretezheniga leta isdajáti sazhéli. Tolashbe polna
miſel, de s temi novizami je v perhodnje tudi
naſhim ljubim ſlovenſkim domazhinam in
rokodelam pot odperta , svediti in ſe uzhiti, kako
samorejo vſak ſvoje dela s manjim trudam, in
sraven tega s vezhjo popolnoſtjo in dobizhkam
opravljati , in tako ſebi in zeli ſvoji domovini (rojni
desheli) obilniſhi prid in ſlavo vterditi: me je s
tako gorezhim zhutilam hvaleshnoſti do
zhaſtitljive kmetijſke drushbe in do vſih, kteri ſo k isdaji
teh noviz perpomogli, napolnila, de ga ne morem
r ſerzu sapertiga dershati; in de ravno to mojo
predersnoſt isgovarja, zhe ſe podſtopim. Jim ga
tukaj s temi voſhili sa naſhe domazhine
vred; ozhitno na snanje dati.

Oh, kako pazh potrebno je sa naſhe ſlovenſke
domazhine in rokodele, de tudi oni glavo
povsdignejo, in hité sa drugimi narodi, kteri ſo vſe,
kar domazhinſke in umetniſhke dela sadene,
tako mnogotero sboljſhali, in k tolikni ſtopnji
popolnoſti dopeljali! Veliko deshel po
Nemſhkim in Laſhkim ſim obhodil, in ſim slaſti,
kar kmetijſke ali domazhinſke dela tizhe. toliko
koriſtnih najdil in sboljſhkov vidil, kteri ſo savolj
pomanjkanja ſlovenſkih piſavzov naſhim
domazhinam ſhe dosdaj, ali ſkosi in ſkosi, ali ſaj
vezhdel nesnani oſtali. Tako poſtavim, de le nekterih
isgledov opomnim: kako perpravno in koriſtno je
tiſto drevo ali plug, ki je le sa eniga konja

(die Pſerdehacke), ali s drugo beſedo,
lahko drevo, ktero na Nemſhkim she povſod
imajo, in s zhimur praho orjejo, ali take
oranja , ki ſe morajo ſizer s teshavnim kopanjem
nameſtiti, opravljajo! in vunder je per naſ ſhe
sdaj ſkorej vezhdel nesnano. — Şhe vezhji
koriſtnoſt per oranju pak ima tako imenovano
dvojzhno drevo (Doppelpflug),— ktero bodo vémde
Njih novize szhaſama bolj na tanko popiſale, — ktero
ima namrezh dva lemesha, eniga na eni, in
drusiga na drugi ſtrani, tako nataknjena, de ſe
samore s njim kje in ſim brasda smirej na ravno
tiſto ſtran vrezhi, in tako bres rasorov, in bres
prenaſhanja ali prepeljevanja dreveſa per
vrazhilu orati. Tudi tá nar koriſtniſhi poprava
dreveſa je naſhim ſlovenſkim domazhinam vezhdel
nesnana, ali ſaj ne tako snana, de bi ſe ga sunej
nekterih malih krajev poſlushiti hotli. — Pa ſhe
bolj ſlushno k temu namenu, in ſhe manj
snano je posneje snajdeno drevo, ki ga tudi na
Nemſhkim she vezhdel imajo in ktero bi
ſe ob kratkim drevo s obertno diljo
imenovati vtegnilo , ktero namrezh le en ſam, pa na
obe plati resajozh lemesh ima, in per kterim
per vrazhanju nizh drusiga treba ni, kakor ſamo
odmetavno diljo preoberniti, de ſe samore brasda
smirej na ravno tiſto ſtran odmetovati, in tako
bres rasorov in sgube zhaſa orati. — De bi ſe
pazh vender naſhi domazhini od koriſtnoſti takih
snajdil bolj preprizhati in jih poſnemati hotli;
poſebno de bi ſposnati hotli, koliko perdelka jim
ſhkodljivi rasori per njivah odneſejo ! Malo
veljajo vſi isgovori, ki jih v tej rezhi delajo,
poſtavim rasori preobilno mokroto odpeljejo;
ali de bi bila dobra semlja preplitva, ko bi ſe
rasori opuſhali; ali de per oranju bres rasorov
plevel prevezh raſte; ali de slaſti peſknata
semlja rasore sahteva i. t. d. —

(Dalje ſledi.)

Denkov Tone. *)

(Poveſt mladenzhem k poduzhenju.)

V Dolni Gori je shivel pred létmi poſhten
kmet, Denk s imenam, ki je imel ſhéſt ſinov.
Nar mlajſhimu ismed njih je bilo Tone imé.
Komaj je Tone nekoliko k pameti priſhel, je shé
previdel, de bo od ozhetove kmetije ſilno malo
dobil; de mu ne bo mogozhe, s tém malim
poſhteno shiveti. Mikalo ga je pa vunder
mozhno , kadaj premoshen mósh biti. —

1,
2

[Stran 3]
— 3 —

Denkov Tone je bil pa tudi poſebna glava ;
veſ perpraven kaj taziga kadaj poſtati, kar ſi je
v ſerzu shelel in domiſhljeval. Kjér je hodil ali
ſtal, je povſod ozhí in uſheſa pri ſebi imel in
je vſe, kar je vidil ali ſliſhal, na tanko svéditi
hotel. Ni ga bilo dervéſa v gojsdu, ne trave na
ſenosheti, de bi ne bil popraſheval, kako ſe
imenuje , sa koga de je dobra in kakoſhne laſtnoſti
de imá? Miſlil ſi je : To je ravno pravi
raslozhek med zhlovékam in med neumno shivino ,
de shivina le jé in pije , zhlovek pa bi ſe imel
prisadjati, vſe , kar njemu v dél pride, uméti
in sapopaſti, kako in sakaj de je. Poleg téga
ſe je DenkovTone nekterih pregovorov
nauzhil, kakor poſtavim: Nizh ſe bres usroka
ne sgodí. — Kakorſhen je usrok, tako
je djanje. — Vdjanju ne more nizh priti,
kar v usroku ni. — Kar na levízi leshí,
ne more na deſnizi leshati, in kar je
zherno, ne more bélo biti. — Bog she
dobro ve, kaj déla, in sakaj in kako. —
Kar je neſpamnetiga, snajo pazh ljudjé
delati, ne pa Bog. — Tazih pregovorov je
vezh imel, kteri ſo mu vſelej pripravno v miſlil
priſhli. Poſtavim: Ako je po nozhi kaj po hiſhi
ali odsunaj saropotalo, de ſo ſe njegovi bratje
ſtraſhila sbali. je djal : „Ne bodíte neumni !
Ropotanje je djanje, ki mora usrok iméti , bres
kteriga bi ſe ne sgodilo. Ako duhovi ſtraſhijo,
pazh rók in nog nimajo, ali kar bodi terdiga ,
s zhemur bi ropotali. Pojdimo gledat, kaj je
saropotalo !“ Vezhdel ſo naſhli, de je ali kaj is
kviſhkiga na tla padlo, ali de je mazhka sa
miſhami ſkakala i. t. d. Kmalo ſe niſo vezh bali,
ko ſo svedli, od kod to ali uno pride.

Tako je Denkov Tone she is mladiga
navajen bil, pri vſih rezhéh gledati, kako,
kadaj, kjé in sakaj ſe godé, in tako je mogozhe
bilo prevdariti, kako in s kakſhnimi pomozhki
bi ſi mogel pri ſvoji majhni kmetiji kadaj k
premoshenju pripomozhi.

Nar poprej mu je priſhla miſel v glavo :
Kako, zhe bi ſvoje dvé njivizi prodal in denarje
v lotorijo dal, tukaj ſvojo ſrezho poſkuſiti? Pa
néki mosh is ravno té vaſi, ki je pred nekimi
letmi 500 tolarjev sadel, je sapravljivez poſtal
ter vſe, kar je premogel, sabil. Pri njem je reſ,
obveljal pregovor: Kakor dobljeno, tako
sgubljeno. — Dva druga ſoſeda ſta le po
reparjih v lotorijo ſtavila ; pa pri goljfivim upanju in
zhakanju têrne in kvatrêne ſta ſkoraj obnoréla ;
opravke ſta samujala ter vſak dan beraſhki palizi
blisheje priſhla. Tone je tudi ſliſhal, de je vezh
ljudí savoljo lotorije ob pamet priſhlo, in de
je vezh drusih savoljo njé v take nadloge sabredlo,
de ſo vſe v némar puſtili, od doma potegnili
ter ſhélmi, goljufi , tatje in tolovaji poſtali. On
je dobro ſposnal, de ſe tiſtih denarjev komaj
deſetina nasaj dobí , ktere lotorija poshrè. Torej

je miſlil: „Zhemú je meni treba, ſvoje
premoshenje v vodo noſiti!“

Dvéma njegovih bratov je muha v glavo
priſhla, saklad (ſhaz) kopati. Nesnan lovez ſe
njima v kerzhmi pridrushi ter jima miſel v glavo
vbije, de na konzu nja verta velik saklad od vezh
tavshent krón sakopán leshí. kteriga bi on snal
vsdigniti. Tode poprej mora on tiſti duſhi, ki
je tam sakléta, ſedem slatov, ſédem kron, ſédem
petíz, ſédem ſedmíz, ſédem groſhev, ſédem
krajzarjev, ſédem vénarjev s zhernim petelínam in s
ſedmerimi jajzmi prineſti, jo réſhit. „V tej hipi
pa ravno toliko nimam, jima rezhe, in tudi ne
te ſorte denarjev.“ Mladenzha ſe oklamiti puſtita;
daſta, kar samoreta in denarje na ſkasano meſto
prineſeta. Ondi je lovez vſaktere krishe in
nezhimernoſti po tléh in v sraku delal in ſe pri
tem kakor norz obnaſhal, poſlednizh jima ſhe
vkashe jamo kopati. Tam ſta reſ do velike
ſkrinje priſhla, ktere jima pa ni bilo mogozhe
prevsdigniti. Sdaj jima lovez rezhe : „Tréba je
de ſe denarji na ſkrinjo poloshé, preden jo
duſha s sakladam sapuſtí.“ Lovez poloshi denarje
s petelínam in jajzmi na ſkrinjo , na tla poklékne
in vſe ſorte neumljíve beſede memrati sazhne.
Bratama pa vkashe prozh iti, de jima saklét duh
morde vratú ne savíje, ako bi dobre veſti ne
iméla. Is ſtrahú ſe brata odtegneta, kakor je treba
bilo, lovez jo pa med tém pobere. Ko ſta
menila , de je duh shé pregnán , ſta brata s
ſtraham nasaj priſhla in ſkrinjo s sakladam ſizer ſhe
na prejſhnim meſtu leshati vidila, denarjev in
lovza pa ni bilo nikjer vgledati. Samo petelina
in jajza je lovez puſtil s napiſam : „Tako ſe norzi
in bedaki lové!“ V ſkrinji je bilo pa do verha
teſhkih kamnov.

To prigodbo ſi je Tone dobro v moshgane
sapiſal in nikoli mu ni v miſel priſhlo, ſe s
kopanjem sakladov bogatiti. On ſi je v ſvoji
pameti miſlil, de imá kmet ſvoje saklade v ſvojih
njivah in vertih sakopane. Dar, kteriga imá
vſak kmet na saklad pokladati, je gnoj; to je
zherni petelin. Umetnoſt saklade vsdigovati, je
pa pravo obdelovanje poljá.

(Dalje ſledí.)

˛Stara prilika, ki ſhe sdaj veljá.

V reſnizi je prasnu modrovati, kako ſo ljudjé shivéli,
kadar jih je malo bilo; nmpak praſhanje je, kaj sdaj
potrebujejo, ko je she vſak kót na ſvetu s ljudmi natlazhen.
Zhe sdaj ne bode ſtrahú in goſpoſke med ljudmi, pojde vſe
krishem: mozhnejſhi bode ſlabſhiga terl. — Eden
nekadajnih modrih Rimzov je pravil ſvojim rojákam to priliko ,
rekózh : Udje zhlovéſhkiga teléſa ſo godernali zhes shelodez ,
de nizh ne déla, de len v ſredi trebuha na gorkim leshi
in jé. Glava je rekla; Jes moram sa shivesh ſkerbeti;
roka: jes delati; noga: jes po blatu hoditi; vſak ud:
jes moram shelodzu ſtrezhi, mu jedilo svezhiti. ˛Sam
shelodez je med nami toshijivez. Kaj sa bomo péſtovali ! rajſhi
pozhivajmo in mu nizh jéſti ne dajmo. “Tadaj ga sazhnejo
ſtradati. Shelódez ni nizh nizh prejél, pa tudi ni nizh drugim
udara od ſebe dal. Sazhéla je kri permankovati, sazhèli ſe


[Stran 4]
— 4 —

ſokovi po truplu ſuſhiti; glava je ſlabéla, ozhi medlele,
roka, noga ſe tréſla. Kar ſo udje ſposnali, de jim
shelodez ni sapſtojn, temuzh de vſim shivljenje povrazha proti
temu, kar mu dadò. Tako tudi vi neſpametni Rimljani
(govori modri Rimez) miſlite vſak ſam ſvoj biti; bóte she
ſposnali kaj bo, kadar bodete bres oblaſti shivéli. Le
kregajte ſe s pametjo, vaſ bo she vaſha laſtna nadloga suzhila.
— To ſliſhajozh ſo ſe Rimljani sopet k pameti povernili,
in ſe pod pokorſhino poprejſhne goſpojſke s veſeljem podali.

(Vodnik. Ljublj. Nov. 1797.)

Urno, kaj je noviga?

(Vojſka — vojſka je)! . . . „VojſKa? Kje?“ . . .
Bliso naſ — v Gradzu! ali ſaj savoljo Gradza! Pa
nekár ſe ne vſtraſhite , ljubi prijatli na ˛Shtajerſkim , ſhe
ni kaplize kervi teklo; nizh hudiga ne bo. Le dva uzhena
mosha ſe namrezh hudo preperata, kaj je bolj prav pitati,
Gratz ali Grätz? Ta prepér ſe je sopet tako sazhél: Ko
je bil vlanſko leto v jeſeni sbor uzhenih goſpodov v Gradzu,
je eden ismed njih na ſhiroko in dolgo raslagal, de nemſhki
pravopiſ poglavitniga meſta na ˛Shtajerſkim je Gratz, ne
pa Grätz, kakor nekteri piſhejo in govorijo. Ta goſpod je
ſvoje beſede tako prijetno in gladko ſtavil, de je vezhji
dél sbranih terdno verjel, de je tako in ne drugazh. Koj
drugi dan ſo Grazhanſke novize povelje dobile, ne vezh
„Grätzer Zeitung. “ampak „Gratzer Zeitung“ piſati.

7. Grudna pretezheniga leta pa ſe je vojſka savoljo
tega piſanja v Dunajſkih novizah sazhela. Nek uzhen
profeſar je namrezh v téh novizah ſe temu piſu soperſtavil
in terdi, de Gratz ni prav, ampak Grætz. Ta uzhen
mosh je pokasal, de ſo ljudje ſkosi vezh ko ſedem ſto let
vezhdel Grez, Grecz, Gretz, Grätz piſali, in to
rasſodbo ſkosi toliko ſprizhev v téh novizah poterdi, de ni
konza ne kraja. ˛Skosi pet liſtov eno gode. On pravi: „Zhe
ravno ni dokonzhano, de ſo ˛Slovenzi Gradzu od beſede grad
imé Gradez dali, jim vunder nezhe zhaſti vseti, de ime
glavniga ˛Shtajerſkiga meſta je od ſlovenſkiga naroda, le
viſoki glaſ zherka a ſe je s zhaſama v glaſ ä, premenil.“

Mora ſe rezhi, de je ta profeſar is vſih kotov podpérke
sa ſvojo miſel poiſkal in de ſe prav junaſhko v tej
vojſki obnaſha. Kdo pa ima vunder prav ? Ali ſadaj kaj vezh
vemo, kakor poprej, ktera je prava? Kakor poprej, bodo
tudi v prihodno nekteri Gratz — nekteri Grætz piſali.
Tudi v nemſhkih „obzhinſkih novizah“' ſe je glaſ sa naſlednje
piſanje vsdignil, in miſlimo, de ſe bo vojſka ſadaj ſhe le
sazhela.

Vi pa, ljubi ſoſedje na ˛Shtajerſkim, bote vkljub temu
mirno ſpali, kakor Krajnzi takrat, ko je v Ljubljani vojſka
bila, ali ſe Ljubljana, Ibljana, Loblana . . . piſati
mora ? Naj Nemzi piſhejo Gratz ali Grætz : nam je Grætz
tako ljubo, kakor Gratz! Mi ˛Slovenzi pa v edinoſti
shivimo, ker vſi piſhemo in govorimo Gradez!

Dr. Bleiweiſ.

(˛Stekli pſi v Ljubljani.) V meſzu Grudna
pretezheniga leta ſo bili v Ljubljani trije ſtekli pſi. — Na
Dunaju je tudi ta meſez en konj ſtekel. — Pasite tiſti, ki
miſlite, de le poleti paſja ſtekljina ſe perkashe in de le
od vrozhine is-haja.

Sméſ.

(Jes ſim ſam hudnik is pekla!) V Vodnikovih
Ljubljanſkih novizah od leta 1797 Nr. 53. ſe ta ſmeſhna
povedka bere :

Letaſ pomladi, kadar ſo ſe zeſarſki tukaj memo naſ
nasaj potegovali, Franzosi pak od Verhnike doli sa njimi
pertiſkali, ſo ljudje zbudno govorili, namrezh : De je na
piketu ſtojezh Franzos zeſarſkiga k ſebi klizal. Ta ſe sgo-

varja, de ne ſmé, ker ni perpuſheno is piketa iti. Franzos
ga lepo proſi, rekózh : „Pridi k meni, ſtori meni dobroto,
ne boji ſe nizh hudiga; proſim, de mi zhevlje isujeſh.“
Zeſarſki ſe puſti proſiti; gre, mu zhevlje isuje in kar sagleda,
de Franzós ima parklje in kremplje. — „Kaj slodja je tó!“
savpije preſtraſhen. Franzos odgovori; „Jes ſim ſam hudnik
is pekla ; nikar ſe ne vſtraſhi! Daneſ je oſem in dvajſeti
dan meſza ˛Suſhza; notri do perviga Majnika bom ſhe
Franzosam pomagal.''

(Na Dunaju) ſo poſebno ſhtir hiſhe, ki vſako leto
ſilno veliko obreſti (Zins) dajo. Ena (meſtni ſhpital) neſe
vſako leto 88,000 goldinarjev ſrebra; — druga (Tratnerjev
dvor) 45,000 goldinarjev; — tretja (˛Shotovi dvor) 38,000
goldinarjev in zheterta (Belegardov dvor) 31,000
goldinarjev ſrebra. — Ne bilo bi ſlabo, eno ali drugo teh hiſh imeti!

Dober ſvetvavez sa mlade kmetijſke
goſpodarje.

Novo leto 1844.

Na noviga leta dan povsdigni ſvoje ſerze ponishno proti
Bogu, perporozhi mu sa zelo leto vſe ſvoje perhodnje dela
in opravila, proſi Boga sa njegov ſveti shegen, in ſtori
reſnizhen ſklep, de boſh per vſim ſvojim djanju vſelej Boga
pred ozhmi imel, in le v njegovo ſveto voljo vdan ſvoje dela
poterpeshijivo opravljal. ˛Spomni ſe, kar ſtari pregovor pravi:

S' Bogam sazhni, s' Bogam tudi vſe konzhaj ;
˛Srézhno boſh shivel, in perſhel v' vezhni raj.

I. Proſenz — Ledenz ima XXXI dni.

Kmetijſki opravki v tem meſzu.

1. Ogledaj ſkerbno zhbelne panje,
De ne bo mogel desh ne veter va-nje.

2. Ob gorkih dnévih ispuſt' shivino is hleva,
De veſeli zhiſtote sraka ſe in dneva.

3. Mlade zepljenze, de jih kose in sajz' ne objedó,
Pomashi s' kravjim blatam, s sholzham, al s' pelenovo
vodó.

4. Vert per hiſhi, pred ſnegam s' pepelam , s' kokoſhjim
in drugim gnojem potroſi,

Lepa in viſoka trava dovolj dobizhka bersh noſi.
5. Prekladaj gnoj, de ſe bolj rasgnoji in ne trohni.
6. Popravi vosne pota, sagrad' prelase zhes ſenosheti.

Zena preſhizhev v Krajnju 27. Grudna:
Preſhizhi do 1 zenta po 4 ½ krajzerjev funt.
„ od 1 zenta do zenta in pol po 5 krajzarjev funt.
„ pri 2 zentih in zhes po 6 krajzarjev funt.

˛Shpeh v bòhéh 13 goldinarjev zent.
„ od is koshe djánih preſhizhev 14 goldinarjev zent.

Danaſhnimu liſtu je trétji ſpiſek imén deléshnikov
téh noviz perdján.


[Stran 5]
[5]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 3.

V ſrédo 17. Proſénza.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Perjatelſke voſhila sa naſhe
domazhine.

(Na dalje.)

Şhe drugo perporozhevanja vredno snajdilo,
klero ſim tudi na Nemſhkim ſim ter tje vidil,
je poſebna brana, ktera je tako narejena, de v
predni verſti, ali pa tudi ſkosi in ſkosi, nameſt
navadnih sob ali shebljev, noshe ima, de s njimi
per vlazhenju ruſhovno, ali druge debélſhi koſze,
ktere je ſizer s matiko raskopavati ali tolzhi
treba, preresuje. Per nekterih domazhinih ima
ta brana tudi (v podobi praviga vogla) sakrivljene
noshe, tako de pol navsdol, pol navprek
molézhi semljo preresujejo. De je pa ta brana le sa
take njive perporozhevati, kjer je semlja slo terda
in ruſhaſta, in de jo je vzhaſih tudi obloshiti
treba, de na verh ne v-ide, ſe ſamo kashe. — Per
tej perloshnoſti ne bo nepotrebno, tudi
opomniti, kako ſi nekteri, slaſti kteri vézhji domazhije
imajo, vlazhenje polajſhati vejo. Pred dve ali tri
brane namrezh, klere ſo ſkupej ſklenjene,
vpreshejo dva konja, in ta, ki vlazhi, na konju ſedi.
Tako je vlazhenje nameſt treh konj s dvema, in
nameſti dveh ali treh ljudí, s enim ſamim
zhlovekam opravljeno. De ſe pa tako poſpéſhenje
vlazhenja le na takih njivah sgoditi samore, kjer
nizh rasorov ni, je ſamo ozhitno.

Vidil ſim tudi na nekterih krajih, kako
umetno pridni domazhini gnoj mnoshiti vejo ,
kjer jim ga smankuje. To namrezh tako ſtoré,

de na eno klado gnoja vſelej eno klado drugih
sa gnoj perpravnih rezhi, poſtavim blata is zeſte,
ali reſja , ali perſti, ali tudi ſlame, kjer je doſti
imajo, natroſijo, in to en zhaſ s gnojnizo
polivajo , dokler de is hlevov sopet eno klado gnoja
naneſejo. — Tudi shivino imajo na Nemſhkim,
kakor ſe tudi per naſ per nekterih bolj sbriſanih
in perpravnih domazhinih s veſeljem vidi, tako
isuzheno, de vezhdel bres vojazha orjejo; ja zlo
vole ſim vidil bres vojazha lepo sa brasdo iti, in
na ſamo beſedo vbogati.

Ali bi ſe to, kar ſe drugod in tudi per naſ
per nekterih sgodi, ne moglo povſod sgoditi, ſaj
na vſih takih krajih, kjer oranje nizh poſebne
teshkote nima ! Koliko ljudi in najemſhine bi bilo
s tem odvezh!. Sgodilo pa bi ſe lahko, ko bi
goſpodarji ſvojo delavno shivino tako navadili,
de bi mogla vſelej prezej na pervo beſedo to
ſtoriti, kar ji sapovedo; in ko bi ji nikoli nizh
ne sapovedali, kar ſtoriti ne more, poſtavim: pre
ſilne hitroſti, (ktera she tako shivino prehitro vpeha);
in ko bi ſe sraven tega sdershali tudi vſiga
nepotrebniga perganjanja in rotenja, ktero nar bolj
shivino navadi, de sa beſedo malo mara. Ravno
tako pametno ravnanje s shivino ſim tudi povſod
per takih umnih domazhinih samerkal: ſkoraj
po zeli dolgoſti njive ni oravez beſede shivini
rekel, ſhe mènj pak jo k nesmerni hitroſti s
kletvijo in udrihanjem perganjal. — Rad bi ſhe
tukaj hotel rézhi eno uſmiljeno beſedo sa shivino,


[Stran 6]
— 10 —

ktero nekteri neuſniiljeno obloshé in gonijo in
tepejo, in ſe ne ſpomnijo, de tudi ona zhuti,
de tudi njo bolezhine vdarkov pezhejo, in de je
Bog zhloveku ni v terpinzhenje, ampak le v
pameten prid vſtvaril; de ona tudi na perjasno
beſedo rada ſtori, kar more, zhe le od
goſpodarjev rasvajena ni; in verh tega, de ſi s vſim
ſvojim terpljenjem nizh drusiga ne perſlushi,
kakor — ſlabo kermo! Tode bojim ſe, de bi bilo
vſe to sa tiſte , ktere sadeva , saſtojn. Sakaj taki
ljudje imajo neuſmiljeno ſerze, kteriga noben
poduk ni preravnati v ſtani. Oni ſo ſvojiga
neuſmiljenja, kteriga ſo ſe vezhdel she od ſvojih
ſtarſhev nauzhili, in morebiti she v nar mlajſhih
letih ſami s kebrovim mlinam sazheli, tako
navajeni , de zlo sapopaſti nemorejo, de bi gerdo
ravnanje s shivino kaj napzhniga , kaj
neſpodobniga in boshjim namenam naſprotniga bilo ;
satorej ſe vſakimu le poſmehujejo, kteri jih ſvariti
ali od kaj drusiga preprizhati hozhe, Ja zlo to,
de jim taka vboga shivina sgodej peſha, ali
morebiti zlo na zeſti pozepne , jih ni v ſtani od
njih divjote osdraviti.

Med te ſorte ljudi ſe morajo, sunej veliko
drugih, ſhteti tudi tiſti neobzhutni vosárniki,
kteri ſvojo voshno shivino med tem, ko oni v
goſtivhizi (oſhtariji) pijanzhjejo, zele ure odsunej na
mrasu, in — per prasnih parnjah ſtati puſté,
tako de od shaloſti glavo ſkori do tal obeſha. —
Tem enaki, in ſhe huji ſo nekteri kupzhevavzi
s teléti kteri tem ubogim ſtvarem , kadar jih na
vose nakladajo , ſhe toliko proſtora na vosu ne
pervoſhijo, de bi ſvojo glavo na ſlami ali na
ſenu naſlonjeno imeli; ampak jih savolj
poshreſhne shelje po vezhjim dobizhku toliko naloshé, de
zelo pot glavo is vosa obeſheno imeti morajo! —
Şhe grosovitniſhi pa ſo med temi neuſmiljenzi
tiſti ptizharji ali veliko vezh ptizhji tirani, kteri
tem ubogim in nedolshnim ſtvarem, po tem, ko
ſo jim she tako to, kar jim je nar ljubſhi,
namrezh proſtoſt odvseli, tudi ſhe pogled vsamejo,
in med neuſmiljenim martram s rasbelenim
shelesam ozhi istaknejo; in to ſamo savolj tega de
bi posneje rajſhi peli, ali boljſhi vabniki bili! —
In vſe to ſtoré ti ljudje, zhe ſe vunder ſmejo ſhe
med ljudi ſhteti, bres vſiga nar manjſhiga
obzhutja uſmiljenja, kakor de bi s vilizami v kak
koſ kruha bodli! Sareſ, ſkori nemogozhe je
sapopaſti, kako zhloveſhko ſerze, ktero je vunder sa
ljubesin in uſmiljenje vſtvarjeno , tako
popolnama oterpniti in v ſvoji terdobi sarijoveti
samore , de je take grosovitne martre nedolshnim
ſtvarem, in to savolj malo vredniga dobizhka ,
ali zlo savoljo veſelja ſtoriti v ſtani! Takim
kamnitim ſerzam njih pregreſhno lahkomiſlinoſt
ozhitati, ali oſtudnoſt in nezhlovenoſt njih djanja
ſkasovati, bi bilo prasno in od njih le saſmehovano
govorjenje. Torej ne beſede vezh takim
neobzhutnim! Le ſamo sa te, kterim njih uſmilje-

nje s shivino ſhe ni popolnama okamnelo, ſe
nemorem sdershati, de bi ſhe tega isgleda tukaj
ne perſtavil, namrezh: de, ko ſim enkrat ob
simſkim zhaſu na nekim velikim shitnim tergu na
Nemſhkim bil, niſim tam nobeniga konja vidil,
kteri bi ne bil splahto odet bil! O Bog,
poshegnaj shivino in polje takim domazhinam!

(Zheterti dél v prihodnizh.)

Denkov Tone.

(Na dalje.)

Tone je s ſvojim goſpodam tri leta dolgo
po ſvétu popotoval in njegovo popiſovanje deshel,
ſheg in navad mnogih narodov je tolikſhno, de
hi lahko zéle bukve s njim napolnili. Nar rajſhi
ſi je pa sapiſoval rezhí, ki kmelijſtvo in
rokodélſtvo tizhejo in nar vezh ſi je prisadjal po
ſlovenſkih deshelah vſe na tanko svediti in ſe
poduzhiti. Na ſvojih potih po ſvétu je Tone
marſikaj naletel, kar mu je ali dopadlo ali pa ſe
ſilno neumno in ſméſhno sdélo. V ſvojih bukvih
je imel ſilno veliko neumnih rezhi sapiſanih.
ktere ſo mu bile soper njegovo pamet. Tukaj
imate eno péſt tazih neumnoſt is Tonetove b
ahovne moſhnje sa pokuſhnjo, kterim je ſvoje
opombe pridjal :

„Kadar tvojiga ſoſeda hiſha gori, ti ni
treba po tvoji hiſhi ſpravljali; temuzh le puſti ogenj
sagovarjati. Tudi ti ni treba gaſiti, temuzh puſti
ſi ogenj sagovarjati. Kugel sa ogenj ſi kupi od
ziganov. Şo tudi dobre. — Kjer kaki zigan
pokopan leshi, ni treba derſkavnize ali
ſhprizovnize — dokler ne gorí.“—

Kadar po nozhi glaſ kakiga zhloveka na
pomozh klizati ſliſhiſh , nikar vun ne hôdi, —
sakaj kaki duh ali pa ſtraſhilo bi biti
vtegnilo.“

„Ako ſi bolan , ne hodi k dohtarju ali
sdravniku, temuzh vsemi jajze, in je ſpij. Tudi je
dobro jajze v kako moſhnjo djati ter v dimnek
obéſti — tako ſe bode o kadilo.“

„Ako ima tvoja krava viſhnjevo mleko ali
zhe premalo mleka da, vsemi kaki méh, in puſti
de ſe krava va-nj vſzhi. Potém meh s ternjevo
ſhibo dobro otêpi. Tako bo zoperniza tepêna
ali pa ſaj — méh.“

„Ako li je pinja sazoprana , de ſe ti nezhe
ſmetana vmêſti, le nov sbruſhen nosh v prag vtakni
ali pa rasbeljeno shelesno koso pod dimnik
poſtavi, zoperníja bo govoto nehala. Sakaj tako
boſh zopernizo obodel ali pa opékel, de bode
zopernijo nasaj vsela — ali ſaj ti nosh is
praga, ali koso ispod dimnika.“

„Ako imaſh glivo (gobo) na vratu, ſe vſtopi
s obrasam proti luni, vsemi kamen, ki pred
tabo leshí, pritiſni ga trikrat na glivo ter ga
ritniſko zhes glavo saluzhaj. Ştori to trikrat
sapored v tiſtim zhaſu, kadar ſe luna naraſha;
tako oſtane luna na nebu, gliva pa — na vratu.“


[Stran 7]
— 11 —

„Ako ſe vresheſh ali pa sbodeſh, pomashi
nosh ali ſhivanko s ſalam , s zunjo obéshi ter na
hladen kraj dêni; rano pak s ſuho zunjo
savéshi; tako ſe tebi ſama od ſebe sazéli — zhe jo
zhedno dershiſh.“

„Soper zopernijo je dobro kaj od obléke
ob shivljenje djaniga zhloveka iméti; tudi ſe konji
vdebélijo, zhe ſe s kako tako zapo briſhejo in
— dobro paſejo.“

„Kadar krava povershe, pojdi ritniſko v hlév
ter rêzi: Herbet notri, neſrezha vunkaj. —
Tako bo herbet nótri!“

„Puſtni vezhér ne prédi, ſizer predeſh sgol
klobaſe; ne ſhivaj, de kokuſham rít ne
saſhijeſh. Puſti sheno ali deklo na misi pleſati in
ritniſko doli ſkozbiti. Tako dobiſh viſok lan in
dolgo predivo — zhe viſoko sraſte!“

„Kadar, lan ſejeſh, dolg shakel vsemi ter
prav dolgo ſéme va-nj vſiplji in sopet prav
dolgo is njega isſuvaj: takó bo tudi lan dolg —
zhe je ſéme dobro in vreme sa tó.“

„Ako ti je bilo kaj vkradeniga, pojdi k
modrimu moshu ali k pametni sheni ter vtiſni mu
(ji) eno petizo v roke. Tako sveſh — de ſi
doſti bédaſt ſvoje denarje sametovati.“

„Merslize ſe snebit, vsemi péſt ſolí, pojdi tiho
k potoku, ter ſeji ſol proti vodi rekózh : Jes
ſejem to ſéme na dober namen, in kadar bo ſéme
kaliti sazhélo, me bo tudi mersliza minila.— To
gotovo pomaga, ako mersliza ſama od
ſebe mine.“

„Bradovize odpravit vsemi kaki klinez in v
njega toliko sarés naréshi, kolikor bradoviz imaſh,
klinez pa ſkrivèj komu v arshet vtakni. —
Tako ima on klinez, tí pa bradovize.

„Goſenze is répe ali sela pregnat, vsemi
devét goſenz od vſaziga vogla sélnika in jih v
dimnik obéſi. — Tako ſi jih ſhéſt in trideſet
pregnal.“

„Kadar goſpodar umerje, ſe morajo vſi
panjovi v uljnjaku in vſi ſodi v keldru premakniti
— ſizer oſtanejo, kakor ſtojé ali leshé.“

„Ako gré nevéſti desh na venez, bodo novi
sakonſki bogati — zhe pridno delajo in
hranijo.“

„Otrokam pred ſedmémi letmi láſ ne ſtrisi,
ſizer jim pamet odſtrisheſh — ktéra v laſéh
tizhi.“

„Ne ſeji sela na vezher, kadar zhednik krave
domú shene: ſizer bode tebi repa sraſtla, — zhe
nameſt sela répo ſejeſh.“

„Povſod tri kljuke naredi; ne bo tréba tebi
veliko miſiiti, kako bi ſe imelo bolj obrazhati.
Zhe ſe ti ne sgodi po volji— ſo kljuke tega
krive.“

„Na sibelki ſe mora noga od môre narediti,
ſizer pride môra ter otroke tlazhi ali isſiſá —
deſiravno môre ni.“

„Kadar merlizh s enim ozheſam pomiſhkuje

ali oblizhje mehko obdershi,~po eniga od tega
doma pride — préden petdeſet lét
pretêzhe.“

„Kadar nozhe shivina jeſti, poloshi roké na
krishem zhes-njo ter jih tako od glave po herbtu
zhes rep potégni rekozh : Ako ſi ti sazoprana od
konza do konza , te pogladim tudi jes s rokami
od konza do konza. Sopet bode jedla — kakor
hitro bode lazhna.“

Take norzhije, kar vſe nizh ni, in ſhe vezh
drusih vrash, ktere je na ſvojim popotovanju po
ſvetu med ljudmi naſhel, kakor od snaminj v
priliki, od mertvaſhkih par, od méſza in njegovih
krajzov in ſprememb, od ſhkratelnov, od moshá bres
glave , od béle shene in kar je ſhe takih
neumnih rezhi vezh, je Tone vſe v ſvoje bukve
sapiſoval, ktere bukve je bahovno moſbnjo
imenoval. Kadar mu je dolgzhaſ bilo, je te
norzhije prebéral ter ſvoje kako, sakaj in
kzhemu prevdarjal. Najdel je vezhdel, de pri vſim
tem drusiga ni, kakor dosdevanje ali hudobnoſt.
Uſmiljenje je imel s takimi ljudmí, ki ſi ſvoje
glave s takimi norzhavimi rezhmi polnijo, ktere
nikakiga temelja (grunta) nimajo. Doſtikrat ſe tako
v ſhkodo pripravijo ali hudo pregreſhé , kadar
ſ. imé Boshje k temu nepotrebama pritikujejo.
(Dalje ſledi.)

Naſhim prijatlam!

Vezh piſem ſmo she prejeli, ktére nam pravijo,
kako ſerzhiio ſo „novize“ po vſih deshelah ſprejete,
kjer ſe ſlovenſki jesik govori. Niſmo pa hotli dosdaj
nobeniga téh hvalnih piſm natiſniti, ker bi nam kdo
lahko ſamolaſtno hvalo ozhital. Pred nekim zhaſam
ſmo is Zelovza piſmo prejeli, ktero vunder
tukaj osnaniti hozhemo: vſak prijatel noviz ga bode
gotovo s veſeljem bral, poſebno pa tiſti, ki sa
novize piſhejo. Sakaj — njih ſo saſluge, de „novize“
bravzam dopadejo! S veſeljem bodo tudi sanaprej
namen kmetijſke drushbe podpirali in ſlovenſki
zhaſopiſ bode vſaki dan vezh prijatlov dobil.

Poſluſhajte, prijatli! tadaj, kaj to piſmo is
Zelovza govori :

V Celovcu 4. prosinca.

— — „Ne zamerite, ako nektero besedíco od
naših „kmetijskih novic“ progovorim. Kar človek
rad ima, od tega rad govorí; Němec pravi:
„Wovon das Herz voll ist, davon geht der
Mund über“. Taka se meni godi pri slovenščini.“

„Kar se tiče jezika u teh novicah,- ga lehko
zastopi vsaki Slovenec per nas, samo ako brati
znade, ako pa ne znade, pa niso tega novice
krive, ampak on sam, da se ni naučil, kakor valja.“

„Slog (Styl) je lěp, gladak, lehko razumliv,
s jedno besedo: narodno — slovensk; posebno u
izvornih sastavcih (Original-Auſsätzen), kakoršni
so večiděl vsi, kteri so s malemi pismeni tiskani.
Težej je kaj iz ptujega jezika lěpo posloveniti,
kakor kaj izvorniga po slovensko lěpo napisati.
Tudi s večimi pismeni tiskani sostavci imajo lěp
slog.“

„U vsih se lěpe, dobre reči povejo — pa tudi
slog je tak, da mora vsaki zastopiti; — da, ako
bi kdo dobro ne slišal, bi skoro ošlatal, kar se


[Stran 8]
— 12 —

pove. Tak slog je prav! Kako lep slog imajo
tudi nektere pesmi ! Kaj pa naj bolj dopade meni
in še mnogo drugim u kmetijskih novicah?“

Tri reči:
1. „Da se novice vsakiga prepiranja
sogiblejo. — Concordia res parvæ crescunt,
discordia maximæ dillabuntur!''

2. „Da te novice ne gledajo samo na krajnske
Slovence, ampak, da nas vse vkupej bratersko
objemejo, karkoli je nas Slovencov u Krajnskej,
Štajarskej, Koroškej, na Goriškim, Benatskim i. t. d.
Koga bi ne veselilo, kadar vidi, da Slovenec brat
Slovenca bratra ljubi po kristijansko, in ga ne
čerti več, kakor je, žalibože! nekada bilo.“

3. „Da se te novice pomalim u jeziku
približujejo narečji bližnjih Slavjanov u Horvatskej ,
Slavonii, Dalmacii i. t. d. — Navadno se je
poprej pisalo, na primer: sdej, kedej, tedej —
u km.novicah sadaj, kadaj, tadaj; s tem
poslednjem se približemo vsim dolnjim bratrem —
kteri tako te besede izgovarjejo, kakor koroški
Slovenci: namreč: sada, tada, kad a.
Istriance, mislim, da Krajnci zastopijo. Istrianca pa
zastopi Horvat, Slavonec, Dalmatinec, Serb in
Bosnjak tako, kakor, da bi si bila soseda u jednej
fari. Za te naše novice je zato naj lepši jezik
tisti, ki se govori med Ljubljano in Reko (Fiume).
Bliže je Ljubljani, bolj je po Koroškim — bližej je
Reki, bolj je podoben govoru vsih dolnjih Ilirov
(južnih Slavjanov). Jaz Vam pišem iz
Koroškega — pa vendar pravim, da je treba s časama
le bolj in bolj približovati se narečju (Dialekt),
ktero se okoli Reke govori — Tisto narečje
zastopimo blizo vsi južni Slavjani. — Tudi veſeli
nas, kolikorkrat u novicah kaj beremo u ilirskom
pravopisu — in želimo, da bi sastavci le bolj in
bolj pogosto se u tem pravopisu tiskali tako, da
bi sada leto pol od naših novic se že u ilirskom
pravovisu natiskalo — pol pa naj bi bilo še u
Bohoričici. Tu treba počasno postopati, da
nikogarja ne silimo, nikogarja ne žalimo, in
vendar zmiraj na bolji gremo.“

„Ne zamerite mi u ničem, da sim Vam to
pisal, in ako bi bila u tem listu kaka beseda, da
bi Vas ili koga drugega dražila, izbrišite jo, iz
pera mi je smuknila, da nisim vedel. S Bogam!

Matija Majer, domſki kaplan.

Kmetovski pregovori za mesec
Prosenec.

Je zima ugodna? Prosěnec volan?
Tak spómlad bo zgodna, gorák letni dan.

Če pred in u Prosěncu ne zmerzuje, ne sneži,
Sušec, mali Traven rad obilno namesti.

Če plohe v Prosěncu jamejo dret',
Ženice po leti nemajo kàj žet'.

Suh Prosěnec grozdje napolnuje,
Al' Prosěnec moker sóde izpraznuje.

Če v tem měscu zemlja nezapadna,
Je preveč od juga brita;

Voda rata obilno hladna,
In bolezin rada se očita.

Na dan s. Vincenca pravijo :
Če Vinka sonce peče,
U sode vince teče.

I.

Popravki.

V liſtu Nr. 1. v raslogu „prijatelſke
voſhila sa naſhe domazhine“ beri na 2. ſtrani v
drugim predelku v nar sgorni verſti: tó lahko dervo —
in v Nr. 2. ſheſti ſtrani v ravno tiſtim raslogu,
drugim predélku, v 23 verſti od ſpodej beri: ko bi po
zéli desheli tako (t. j. s rasori) orali. —

V liſtu Nr. 2. v raslogu „kaj je ſtoriti,
kadar zhlovek smersne“ nameſt: Med vſimi
pomozhki, beri: Nar bolji med vſimi pomozhki.

V tretjim ſpiſku imén deléshnikov beri: goſpod
Perzhizh Matévsh, fajmoſhter podfare v
gojsdu, nameſt: kaplan.

Ne Maroſhnik B. fajmoſhter podfare
v Şhent-Jakopu, ampak Marouſhnik J. kaplan
v Şhent-Jakopu:

Sakaj ſte mi, le u 's imena vseli,
In me 's kaplana fajmoſhtra ſtorili, —
V podfaro moj Şhent — Jakop ſprebernili, —
Kako B. nameſt J. poſtavit ſmeli?!

Şte prav'li, kako ſo ſe Nemzi brili,
K' ſo savolj Gratz al Graetz ſe k vojſki vneli!
Tud' mi savolj imen b'mo vojſko 'meli,
Zhe bote vezh tako jih prekerſtili. —

Kar niſim, ja neſmem , v novizah biti ;
Bi snalo — kdo ve, kaj ? — ſe mi sgoditi !
Oh ! najte le reſnizo prit' na dan. —

Odvseto zhaſt Şhent-Jakopu *) vernite,
Men' dano pa lepo nasaj vsemite,
K' ſte fajmoſhter mi djal' nameſt' kaplan.

Jernej Marouſhnik.

Zena preſhizhev v Krajnju 8. Proſénza:

Preſhizhi téshejſhi ſorte po 5 ½ do 6 krajzarjev funt.
„ loshejſhi ſorte po 5 krajzarjev funt.
Şhpèh po 13 ½ goldinarjev zent.

3

[Stran 9]
[9]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 5.

V ſrédo 31. Proſénza.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Kmet ſvojimu ſinu.

Poſhten in svéſt imaſh vſelej bit',
Dokler na ſvetu ſi,
Ne perſt ſhiroko ſmeſh ſtopit'
Od poti zhednoſti!

Tak' pojdeſh ſkos' po selenim
Na pót' ſvetá naprej,
In ſmeſh s ozhéſam veſelim
˛Smert' zhakati vſelej.

Tak' koſa, ſerp ino dervó
Ti lahko v rokah bó;
Veſél boſh pil ti tud' vodó ,
Ko de bi vino b'lo.

Hudobneshu je vſe teſhkó,
Naj déla karkolj zhè,
Ker huda veſt zhes tó in tó
Ga pêzhe ino shgè.

˛Spomlád ga tud' ne veſeli,
Tud shita klaſje né;
Ker le po dnarjih hrepeni,
V goljfij' imá ſerzè.

Shé liſt in véter ſtraſhi ga,
Ki ſkos' mejó ſhumi;
Pokoja mu tud' ſmert ne dá ,
Ker gréhu le shivi.

Sató imaſh svéſt in dober bit',
Dokler na ſvetu ſi,
Ne perſt ſhiroko ſméſh ſtopit'
Od póti zhédnoſti.

Tak' shegnajo te dobri vſi ;
Na grob ſolsé tekó,
Na njem ti trava selení
In roshize zvetó !

V. Ştanig.

Perjatelſke voſhila sa naſhe
domazhine.

(Konez.)

Nizh ne govorim, kaj veliko drusiga
koriſtniga in prijetniga sunej rezheniga, in sunej tega,
kar she Njih dosdaj sdani liſti ſprizhujejo, ſe bodo
naſhi ljubi Şlovenzi lahko is Njih noviz uzhili,
poſtavim kako imajo sa zhednoſt in ſnago
oblazhila in prebivaliſha ſkerbeti; kako nove
pohiſhtva sidati, de bodo sdrave in slaſti ne
mozherne, sraven tega tudi lepe in ſvitle, in
goſpodarjam in desheli v zhaſt, in ne v ſramoto ;
dalej, kako ſi mnoge bolj perpravne in zhedne
hiſhne orodja omiſliti; kako sa ſvoje sdravje
ſkerbeti, ſe vrashnih poſlushkov varovati, in
pametnih pomozhkov poſlushiti; kaj per shivinſkih
bolésnih varovati, kaj rabiti; kako ſe per
mnogih neſrezhah sadershati, ali jih s previdnoſtjo
preſtrezhi; kako ſvojo deshelo in ſvét bolj
ſposnati, kako poſnematí lepe isglede rokodelſke
umetnoſti ali domazhinſke pridnoſti, k jim jih bodo
Oni v perjetnih in poduzhnih poveſtih
nasnanovali i. t. d. — Molzhim tudi, ſhe od ene druge
koriſtnoſti, ktero bodo Njih novize sa Şlovenze
imele, in ktera gotovo ni majhna, namrezh od


[Stran 10]
— 18 —

koriſtnoſti sa ſlovenſko beſedo, ali ſlovenſki jesik.
Sakaj she prezej v pervim liſtu teh noviz ſo na
snanje dali, de hozhejo tudi ſkerb imeti sa
zhiſtoſt ſlovenſkiga jesika; in de, zhe ravno njega
zhiſtenje ne bo nikoli Njih poglaviten namen,
Jih bo vunder vſakkteri poduk v zhiſtenju jesika
rasveſelil. Pa ne poduka, ampak le hvaleshno
pomozh Jim bo gotovo vſak perjatel Şlovenſhine
po ſvoji vednoſti ſkasati perpravljen. Sakaj reſ
je, de ſe je veliko dobrih ſlovenſkih beſedi,
ravno savolj pomanjkanja ſlovenſkih piſavzov, kteri
bi jih bili ohranili, tako rasgubilo in posabilo,
de ſo ſe ſim ter tje v kakim ſamotnim kraju ſhe
navadne; in de ſe po tem takim le s sdrusheno
pomozhjo vezh perjatlov Şlovenſhine pojiſkati,
in sa obzhijo rabo nasaj perdobiti samorejo. Pa
sunej tega, de bodo Njih novize, k ſledenju in
najdenju sgubljenih ſlovenſkih beſedi in
pregovorov priloshnoſt dale, in tako nekdajno bogatoſt
jesika sopet nasaj dopeljovati perpomogle: Jim
bodo perjatli Şlovenſhine, in ſhe bolj perproſti
bravzi tudi hvalo vedili, ako bodo take nove
rezhi in snajdila, sa ktere ſlovenſki jesik dosdaj
ſhe laſtnih beſedi nima, s novimi beſedami, ktere
ſo is ſlovenſkih korenin ſpeljane, nasnanovati
poſkuſhali. Sakaj zhe je tudi le korenina kake
beſede ſlovenſka, ſe she is nje ſame lahko
vganuje, kaj bi pomniti snala: kar ſe per beſedah
is ptujih jesikov poſojenih bres poſebniga
slagovanja nikoli sgoditi nemore. Tako poſtavim zhe
rezhem : ena pola popira, kakor ſe ſizer
rezhe: ena pola platna, ſukná i. t. d.; bo vſak
Şlovenz lahko vganil, kaj bi to vtegnilo pomniti;
ne pa, zhe rezhem: en pogen popira; kjer
bi ſi vtegnil ravno tako lahko tudi ene bukve ,
ali en riſ, ali tudi en zel oklep (Kiſte) popira
miſliti. Ravno tako, zhe rezhem: naravnavſtvo,
naravniſhtvo, obravnavſtvo ali morebiti tudi
vredovavſtvo, vberſtvo noviz, bo gotovo loshej
saſtopil, kakor, zhe ſe ptuje beſede : redakzjon ali
redakzija noviz poſlushim. Po tem takim ſmejo
perjatli Şlovenſhine tudi sa bogatoſt in omiko
jesika , in po njemu tudi ſhe od te plati sa
omiko naroda veliko od Njih noviz upati. Sakaj komu
ni ozhitno , de je k vezhi vednoſti in omiki
ljudſtva tudi vezh in novih beſedi treba; in de, kdor
k omiki jesika perpomore, tudi omiki zeliga
naroda poſpíh in pognavo da. Torej po pravizi
pravi neki imeniten nemſhki piſaviz, de vſako
ljudſtvo, ktero ſe obravnati ali omikati
hozhe, per beſedi sazhetik ſtori.

Od vſih plati, ſo tadaj Njih novize ena
veſela, dolgo sashelena perkasen sa Şlovenze ; one
ſo porok in sarja perhodnje , ne le vezhi
pridnoſti in umetnoſti ſlovenſkih domazhinov in
rokodelov, ampak tudi obilniſhi vednoſti, omike
in ſrezhe zeliga ſlovenſkiga naroda. — Hvala torej
vſim, kteri ſi sa prid in ſrezho Şlovenzov
persadevajo, in poſebej, kteri ſok naſnovi in isdaji

teh noviz perpomogli. Şlava in sahvala pred
vſim nar vikſhimu predniku in varhu naſhe z. k.
kmetijſke drushbe, preſvitlimu zeſarſkimu
Knesu inVelkimu Vajvodu Janesu
Baptiſtu! kteri ſe is ozhetovſke ljubesni sa prid in
ſrezho naſhe deshele zlo dolge in teshavne poti
do naſ ne varje, de bi ſklepe in rasſoje
kmetijſke drushbe per nje ozhitnih sbiralih s ſvojim
ſvetam vladal, in s ſvojo modroſtjo podperal,
in zhigar ozhetovſk' podbudna beſeda vſe k
ſerzhnoſti povsdigne in s vnemo napolni. — Is ſerz
hvaleshnih Şlovenzov puhte prot nebu gorezhe
voſhila sa Njega dolgo ohranjenje! — Hvala in
sahvala zhaſtitljivimu sboru kmetijſke in
obertniſke drushbe , po kogar ſvetu in napravi ſo
bile te novize sa poduk Şlovenzov ſklenjene in
memo vſih sadershkov k djanſki dosornoſti
dopeljane! Hvala in sahvala poſebej Njim, kteri ſo
nar vezhi ſkerb in trud sa naravnanje teh noviz
prevseli; in ravno tako tudi vſim drugim
plemenitnim rodoljubam, kteri ſo Jim v Njih
presadevi pomozhni. Is ſerza shelim, de bi Njih
novize prav veliko samerkljivih in poduzhljivih
bravzov, in branih naukov ſpolnovavzov imele.
Njim pa voſhim , de bi to délo , k ſo ga s
saupanjem in ljubesnijo sazheli, s veſeljam in
nevtrudeno ſerzhnoſtjo od leta do leta doverſhovali !
Na sadnje ſhe perſtavim , de , kdor Jim to piſhe,
ni kak ud ali drushnik predej imenovane
kmetijſke drushbe kteriga bi bila morebiti
kakoſhna poſebna savesa k temu piſan iu naklonila :
ampak le en tih gledaviz od daljezh, kteri ſe
ſerzhno veſeli nad vſako pomnoshbo ſlave in
ſrezhe, ktera njegovi domovini dojide !
V Ljubljani 1. Proſenza 1844.

Prof. — r.

Denkov Tone.

(Konez.)

Tako ſe je Tonetovo premoshenje vſako
leto mnoshilo temzhaſi, ko je marſikter ismed
njegovih ſoſedov, ki ſe je smiraj po ſvoji termi
ſtare ſhege dershal, zhes hude zhaſe toshil in
od dne do dne bolj obóshal. Savoljo ſvojiga
umniga domazhinſtva in goſpodarſtva je pa tudi
Tone daljezh okrog ſlavil in vezh ljudi zlo od
dalnjih krajev ga je proſilo , de bi jih s beſedo in
s piſanjem poduzhil, kako bi ſe, obnaſhati iméli,
de bi ſi tudi ſvoj ſtan poboljſhali. Rad je ſtoril,
kar ſo ga proſili ; sakaj prav poſtréshen je bil.

Umeten kmetovavez je pa tudi varzhen
(ſhparaven) goſpodar. Tonetova perva vodba je tá
le bila : „Kdor ſhpranje sadeluje, ne dobi
velikih lukenj popravljati. Is venarjev
pridejo krajzarji, is krajzarjev groſhi,
is groſhev petize, is petiz tolarji.“

Po téh pravilih ſe je Tone vſeſkosi
ſkerbno ravnal. Ne kar venarje ni on sa nepotrebne
ali kozhljive rezhí dal ; ne kar serna kaféta,
zukra, nesnaniga gvirza ni v njegovo hiſho priſhlo;


[Stran 11]
— 19 —

on, njegova shena in otrozi niſo ne nitke na
ſebi noſili, zhe ni bila domazhiga isdélka.
Navajen je bil rezhi : „Zhe ſim ſit, eno ſukno
podnevi, po nozhi pa poſteljo imám , kaj mi je
ſhe vezh tréba? Pogazha nizh vezh ne naſiti,
kakor shganzi, ſvilnata obleka nizh bolj ne
greje, kakor ovnata, in kadar ſim truden, ſpim na
ſlamnizi ravno tako ſladko, kakor na pérnizi.
Şiromakam pa je rad kaj podelil, sakaj té terdne
miſli je bil: Kadar Bog kako hiſho poſebno
oblagodari (poshegna), de kaj odvezh ima, ſe to
sa tega voljo sgodí, de bi tudi kaj vezh
kerſhanſke ljubesni do ubógih in potrebnih v nji
prebivalo. In to je tudi poſhteno kasal.

S shivino je malokadaj napazhnoſti imel ; v
hlevih jo je redíl ter ſkerb imel shivini vſeſkosi
enako klaſti. Vſe ſe je, kar je bilo mogozhe, k
pridu in koriſti obernilo. S ognjem je on zeló
varno hoditi veleval. Prepéram in pravdam ſe
je od daljezh vgibal. Goſpoſkine davke je vſelej
ob pravim zhaſu ali pa ſhe pred odrajtoval, in
pred teh ni vkup ſpravil, tudi nar potrebnejſhih
rezhi ni kupil. Tako je vſako leto zhes vſe utrate
in potroſhke prezej lep dobizhek imel. Tode
pri vſim ſvojim premoshenju poprej drusiga polja
ſi ni prikupil, dokler niſo otrozi doraſtli, in mu s
ſvojimi rokami pri poljſkim délu pomagati mogli.
Kadar ſo odraſtli, je koſ semlje sa drugim
prikupoval in eniga sa drugim v boljſhi ſtan poſtavel.
Tako je Denkov Tone, ki ſhe zele kmetije
pri sazhetku imel ni, v 34 letih zhes 4 kmetije
nar boljſhi semlje goſpodar poſtal. Kako je to
doſegel, njegovo shivljenje in goſpodarſtvo kashe;
kdor tako, kakor on, dela, ſi sna ſveſt biti. de
mu bode tudi Bog ſvoj blagodar (shegen) dal in
bogatiga ſtoril, ako je k svelizhanju njegove
duſhe. Tone ni bil kak lakomnik, de bi bil le
pod ſe grabel , temuzh ſe je krivizhniga ptujiga
blaga varoval. Njegova shelja ni bila obogateti,
temuzh vſe po pameti oberniti. de bi Bogu
dopadel, ljudem pa koriſten bil. Ker je Tone tako
umno kmetoval, je zló Zeſar od njegove
pridnoſti pripovedovati in ga hvaliti ſliſhal.
Vezhkrat ſe je toraj Tonetu zló ſrezha prigodila,
de ga je poleti miloſtljivi Zeſar obiſkal; sakaj ne
daljezh od Tonetove kmetije je imel on ſvoj
poletni ſedeſh. Zeſar mu je tudi ſhe to zhaſt
ſkasal, de je na njegovo povelje popiſovanje
Tonetoviga goſpodarſtva v novizah natiſnjeno
bilo; tako je bil Tone zeli desheli isgled.

Ko je njegova poſledna ura priſhla, je s
mirno veſtjo v boshjo voljo vdán v 62. letu
ſvojiga shivljenja umerl. Umerl je kakor je shivel!
Po ſmerti mu je dal miloſtljivi Zeſar ta napiſ na
grob narediti:

Is perviga hlapez, po tem goſpodár,
Mu bila je ſrezha kmetijſtva le mar;
Şlovil ga je Zeſar, ſloví ga tud sdaj
Lep veniz premili v nebeſhkimu raj'.

Od ſadja rêje

uzhenze uzhitel poduzhi.

Ljubi uzhenzi ! Danaſ ſo ſe neka mati ,
Şrebretova goſpá, pertoshili, de od dné, ko
ſim velil , sernje ali pizhke (peſhke) ſadja,
ki ga boſte jédli, v ſholo pernêſti, njih otrozi
ſkos sa jabelka maledvajo.

Prav slo me veſelijo dobri otrozhizhi, ki
tako sa me ſkerbé; pa tudi vam ſe sahvalim, ki
ſte mi toliko pizhk nanoſili. Danaſ jih
hozhemo vſejati, in upam, de v vigradi (ſpomladi)
veliko ſto salih drevéſez s njih ſzimelo bode.

Druge léta ſim pizhke v jeſeni ſejal, (koſhize
ſe morajo tako vſelej shé poléti ali ſaj v jeſen v
semljo potêkniti) , lélaſ ſim ſejanje odloshil, ker
ſim delo: pizhke perpraviti , jih vſejati, mlade
dreveſza, ki bodo s njih sraſle, oſkerbéti,
preſajati, zépiti i. t. d. vam odlozhil.

Semlja je sdaj saperta , smersla ; tako
nemoramo v grêdo sernja vſejati ; sato ſim tù le
ſkledo perſti is kléti, kjer ſo selni ſadeshi
potaknjeni, perneſel. Tù notri bomo sernje tazhaſ
poloshili, dokler ſe semlja od — talí. Vilko! le
pomeſhaj pizhke mèd perſt, — ti, Shagarjeva Mizka!
pa vode pernêſi. Bomo ta sméſ poroſili, de ſe
ſprime. — Tako je prav !

Naj kake dni ſkleda tù v kotu ſtoji, de ſe
sernje napné ; potém jo bomo na merslo
poſtavili , de pizhki v perſti smersnejo, ſizer bi ſe
neselenili. Kadar semlja od-tali, bomo sernje na
drevno saſadiſhe v grêdo, ki ſim jo v jeſeni k
temu perpravil, vſejali. Otrozi! kaj ne, de prav
radi ſadje jéſte? Kdor hozhe kruh jéſti, mora
véditi ſi ga perpraviti. Tako tudi per ſadju
moramo ſkerbéti, sa ſtaro in vpéſhano drevje ſi
mlado perrêditi, in kjer ſe puſti, ſadunoſniz
naſaditi. Lipe, ſmejaje praſha: „Kadaj, in kdo pa
bo te jakelka jédel, ktere bodo na drevji s teh
pizhk raſle, ki jih sdaj ſadimo?“— Glej, glej!
Lipe, ako bi ravno mi ſadja drevja, ki ga
ſadinio, nikoli ne jédli, moramo vunder tudi sa
naſhe naſlédnike ſkerbéti. Ti ſe mi sdiſh,
kakor oſel, ki je djal : „De le tazhaſ trava raſe,
dokler shivim ; bodi ſi potém kakor hozhe.“ Zhe
bi naſhi ſpredniki bili tako miſlili, raſle bi nam
le kiſle in grenke leſnazhe in kumrize po
gojsdih; shlahtniga plemena ſadja pa bi dobiti ne
bilo. Léta hitro pretezhéjo. Fantizh bo
mladénezh ; s njim pa tudi drevje doraſe is sernja,
ki ga je otrozhizh vſadil. Poglejte sa zéſto proti,
farovshi drevje, na graſhinſkim in na
Andrejzovim vertu, ki ſim ga is sernja srêdil,
shé vezh lét rodí.

„Naſhe dreveſza ſo tudi shé ſadje imele, ki
ſo Oni jih Joshku odarvali“ pravi Naze. —
„Naſhe tudi! naſhe tudi!“ vezh uzhenzov krizhí.
— „Naſhiga Jaka ſadunoſnize, ki ſo Oni mu
jih dali, ſo ſe pa poſuſhile, eno drevéſze shé
pervo léto, drugo pa lanſko, zhes pét lét, — pové


[Stran 12]
— 20 —

Şlomſhkov Janes. Jih shé prav vſadil ni,
ménim. Şadaj pa tudi vezh nozhe drevja ſaditi.“

To ni prav, de je prezej obupal. Nobeno
drevo po pervim mahleji ne pade, in malo ktéra
rézh v pervim doneſe. Vſako dreveſze pa tudi
ne doraſe, kakor vſak otrok ſtaroſti ne do shiví.
K mladim ſadunoſnizam ſe kmalo kaj perpikne,
de uſaknejo. Glejte sa zeſto proti farovshu ſe tudi
drevje slo ſuſhí, sato ker je semlja prevezh
peſhena; pa jes ſim tudi ſhe mojſter Şkasa bil,
ki ſim ga ſadil. Per zhém ſim greſhil, bodem
pri perloshnoſti povedal. V rêji drevja ſim ſamouk,
le is knig ſe uzhil, bukvizam pa ni vſe verjeti.
Şkosi laſtno ſkuſhnjo ſe zhlovek ſhe le prav
sbrihta. Le sveſto me poſluſhajte , kadar bodem
od rêje ſadniga drevja govoril in uzhil vaſ; po
tém kar vam bodem povedal in kasal, poſkuſhajte
domá ſtoriti. Gotovo boſte ſzhaſama umetni
redniki drevja.

Obljubite mi danaſ in terdno ſi ſklenite,
sernja ne vezh tratiti, kadar boſte ſadje
jédli, ampak vſaditi ga, in zhe bo kdó
danaſ jabelko jédel, naj s pezhkmi déla, kakor ſim
kasal, de drevéſza s njih sraſejo. *)

„Ja, ja, tako bomo ſtorili!“ vſi uzhenzi
krizhijo.

Léta pertezhejo in ſadje bomo s naſhih
dreveſiz tergali, in ko naſ vezh ne bó, bodo naſhi
otrozi pod koſhatim drevjem ſe hladili in s
hvaleshnim ſerzham s njih dobro ſadje tréſli in ga jédli.

Peter Muſsy.

Urno, kaj je noviga?

(Nova zeſta v María Zelj.) Romarjem, ki
ſo zhes ſterme gore, ki ſe Imenujejo „Ana-,
Joahims- Joseſsberg in Knierigel,“ na boshjo
pot v Zelj romali, je snano, kako teshavno je zhes
te gore hoditi. Pa kmalo bo drugazh. To zélo pot
she sdaj predelujejo in v létu 1846 bo konzhana.
Liljenfeldſki opat, goſpod Ambrosh, imajo sa to
veliko naredbo nar vezhji saſluge.

(Na Dunaju) je bilo 22. Proſenza po nozhi
ſtraſhno gromenje in bliſkanje. Ravno tako hudo
vreme je bilo tiſto nozh v Kloſterneuburgu, dve
ure od Dunaja, kjer je ſtrela v zerkev Şt. Martina
vdarla in je vezh hiſh pogorelo.

(Ruſovſki Zeſar) je novo vkaso dal, de ſe
imajo vſako léto meſza vélikiga Şerpana v
Zarſkovim Şelu konji v diru sa ſtavo ſkuſhati in na

ogled poſtaviti:, Zeſar ſam bo nar boljſhi in nar
bolj plemenite konje per tej perloshnoſti jesdaril in
pred ſvoj vos vprezhi puſtil, ter tako njih
plemenitnoſt poſkuſil. Nar bolji med njimi bodo premje dobili.

(Shelesne zéſte v ſéverní Ameriki) ſrovo
maſlo ali puter delajo! Inshenírji Şhent-Jurſhke
dershave ſo to snaſhli. Pinja imá podobo veliziga
piſkra in vezh ko 120 bokalov mléka dershí. S
pomozhjo poſebne naredbe derzhanje vosá v pinje
vezh ſhib tako premika, de mleko meſha in v ſrovo
maſlo predéla. Kaj ſe ljudje vunder vſe smiſlijo!!

(Na Krajnſkim in Koroſhkim) ſe je
ljudſtvo od léta 1825 do leta 1840, torej v 15 létah
sa dva in pet deſet taushent, devet ſto in devet
deſet duſh pomnoshilo. — V letu 1825 ſte iméle
obedve deshele 70,3049 duſh, v lelu 1840 pa
75,6039.

(Is Planine 24. Proſenza.) Şnozhi okoli
8 ure ſo v oſhterijo k zhernimu orlu trije moshje
perſhli, nekoliko, pa ne popolnama po turſhko
oblezheni, — in ker ſo naſ kranjſko govoriti ſliſhali,
ſo ſe snami v pogovore ſpuſtili, in nam povedali,
de ſo Zhernogorzi (Montenegriner). Mi ſmo miſlili,
de ſo kupzi. Eden smed njih je nam savolj lepe
in velike poſtave, in v savolj drasiga oblazhila,
poſebno dopadel, in ſe je prav prijasno snami menil.
Popraſhevali ſmo ga od zhernogorſke kupzhije, od
zhernogorſkih navad, isdelkov, seljſkih perdelkov
i. t. d. in mu tudi naſhe kmetijſke novize v roke
podali. Na vſe praſhanja je nam prijasnim v
zhernogorſkim— krajnzam lahko saſtopnim jesiku —
odgovoril , in naſ med drugim tudi praſhal, zhe
goſpoda Kopitarja na Dunaji posnamo. V nar
vezhjim pogovori pa s vemo od z. k. poſhte, kdo
jé ta lep in prijasen mosh, ki je nam zhaſt ſkasal,
ſe s nami meniti. In kdo je bil?— Bili ſo miloſtljivi
in vſe zhaſti vredni goſpod Vladnika, to je
ſtarovirſki ſhkof, kteri imajo tudi deshelſko oblaſt v
zherni gori. Şram je naſ bilo, de niſmo njih
viſokimu ſtanu dolshne zhaſti ſkasali; tode prijasne
beſede, ſ kterimi ſo ſe poſlovili, rekozh: „s Bogam
Krajnzi!“ ſo naſ potolashile, pa tudi marſikterimu,
kteri je morde naſh krajnſki jesik obrekoval,
pokasali, de naſ zelo Zhernogorzi, akoravno is teh
daljnih krajev pridejo, lahko saſtopijo. —

M. K.

Zena preſhizhev v Krajnju 22. Proſenza:
Preſhizhi domazhi po 5 ½ krajzarjev funt.
„ hrovaſhki po 6 krajzarjev funt.
Şhpeh po 13 goldinarjev in 20 krajzerjev zent.

4

[Stran 13]
[13]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 7.

V ſrédo 14. Şvezhána.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Zimske misli.

Od polnočnih merzlih krajev
Ojstra sapa dije,
Ravno polje, verh Triglava
Ogrinjalo bélo krije;

Več se travnik in dobrava
V cvetji ne spreminja,
Več se gora in planjava
V petji ne razgrinja.

Ak' na prosto polje pridem,
Mračnost me obhaja,
Ko v brezlistnim drevji veter
Merzel se spremljaja.

Kjé so vresi tí obilni
Krajnska Švajca mila!
S' ktermi blaga te j' narava
Polno obdarila?

V kom bo solnce mlado obličje
Zjutrej ogled'valo,
K' je zakrito z čverstim ledam
Jezérov zerkalo ?

Kaj glavé u zrak molete,
Vi snežnični stópi,
Kriti z sivim oblačilam
U gluhosti tópi?

Sladkoglasne ptice, kam so
Vaše pésmi mile,
K' so prijetno po dobravah
V leti se glasile? —

Slišim, slišim vaš odgovor,
Bitja ljubezniva:
»Tiho! tiho! blaga mati
V sladkim snu počiva !

K' je za hrano sledne stvari
Toljkajn se potila;
Ktera stvar hvaležna j' ne bi
Mira pervošila?

S.

Tolsti pust! tvoj trebuh narveč
Nje dobrote vživa,
Ne razsájaj nehvaležni!
Zémlja v snu počiva.«

Od srejenja ſadnih dreveſiz is peſhka.

(Konez.)

Kako ſe morajo peſhke ſejati?

Peſhke ſe morajo redko ſejati. Na en ſeshen
ali klaftro semlje je doſti 600 sern. Po tem ſe
peſhke prav plitvo , komej po pavzi globoko s
grabljami ali s matiko v semljo sagrebejo. Ali
pa kar je ſhe boljſhi ſe s drugo perſtjo
potreſejo in pokrijejo. Koſhize pa ſe morajo ſaditi
ne ſejati , in pa v poſebno gredizo. Hruſhkove
in jabelzhne peſhke ſe ne ſmejo smeſhane
ſejati, kjer jabelka navadno pol hitreji raſtejo kakor
hruſhke, sato bi jih satopile in samorile. Peſhke
in koſhize vſaziga plemena, ſe morajo poſebej
ſejati ali pa ſaditi, de ſe lozhjo, in ena drugo
v raſti ne saduſhé.

Kako ſe v ſejane peſhke pred miſhmi in drusimi
shivalmi obvarjejo ?

Vsemi brinovga germovja in rasſekljaj ga,
kakor ſteljo sa gnoj, potlej ga na tiſti kraj,
kamur peſhke ſejati miſliſh po pedi na debelo
rasſtelji, in ga globoko podkoplji, po tem semljo


[Stran 14]
— 26 —

poravnaj in peſhke vſej, ali poſadi. Sadnjizh pa
ſhe gredo s brinovimi vejami goſto pokri. To
bo ſtorilo :

Pervizh, De miſhi in druge shivali bliso
nemorejo, kir ſe oboſti boje; tako peſhke per
miru oſtaneje.

Drugizh. Peſhke pomlad is mehke semlje
rade selené, kir brinje odnaſha, de ſneg perſti
ne potlazhi in je deshevje prevezh ne vtepe.

Tretjizh. To pokrivalo varje , de pomlad
peſhke prèsgodaj ne oselené in de ne posebejo,
kir mras slo ſhkodva dreveſizam , ktere ſe per
pervi pomladni toploti perkashejo. Zhe ſo pa
pokrite jim ne bo tako hitro ſhkodvalo.

Zhetertizh. Po simi s vejam pokrita perſt ,
tudi po letu rahlja oſtane , in dreveſizam dobro
ſlushi, kir rodovitnoſt is lufta, kterga
potrebujejo lahko v semljo do koreniniz pride.

Petizh. Podkopano brinje in ſhpizhuje je
narbolji gnoj sa mlade dreveſiza, torej je dobro,
de ſe ſhe po ſ. Jurji veje is dreveſiz vsamejo,
in ſe oterkajo, de ſe vmeſ oſujejo.

(Krajnſki Vertnar.)

II.
Reja shidnih zhervov ali goſénz. *)

Preden bomo od reje shidnih zhervov
govorili, je treba sa poſlopje, kjer ſe bodo redili,
ſkerbeti, in torej bo govorjenje nar prej od hiſhe
sa shidne zherve.

A. Hiſha sa shidne zherve.

Zhe imaſh malo zhervov, jih lahko na kazih
misah ali diljah ali niskih in ſhirokih polizah v
ſvoji hiſhi imaſh in rediſh. Zhe jih je pa véliko,
je tréba sanje poſebno kozho imeti. Taka kozha
ne bo nikomur veliko potroſhkov persadela, naj
bo sidana , ali leſena, ali s protja ſpletena in s
ilam ometána, pa pobelena ali pa tudi nè, de
je le zhedna, ſnashna, ſuha, ſvitla in gorka.

Zhe je veliko zhervov, je potréba sanje
vezhiga proſtora, ſe vé de.

Nar boljſhi je kozha takó narejena , de
vetrovi nimajo mozhí do nje, de je tadaj savétna,
na ſolnzi; vunder pa ſolnze ne ſmé naravnoſt
vanjo ſijati. Mora imeti dvoje prezej viſokih oken
in pezh ; sgorej in ſpodej eno ali vezh lin po
velikoſti kozhe, de ſe sunanja sdrava ſapa ſpodej
lahko vanjo ſpuſha, sgorej pa snotranjo,
ſmerdIjivo is nje shene, in s vratami, de ſe odpró, kadar
je tréba, vezh dobre ſape vanjo ſpuſtiti, in sapró
po nozhi in kadar je tréba. Dôbro je, de je
taka kozha prezej viſoka, kazih 9 ali 10 zhevljev,
in de ima ſtrop, zhe tudi is léſe, pa ometan.
Potlej pa ob ſteni léſe kakor polize is térſta ali
pa is leſenih palizhiz takó narejene, de zhervi
lahko od ſpodej nanjo slesejo. Léſe ſe tadaj takó

naredé, de ſe tèrſt ali pa leſéne palizhize druga
per drugi takó poloshé in na konzéh perterdijo,
de proſtor vmeſ oſtane, de zhervi ſkosi morejo;
sa 30,000 zhervov 6 leſ 2 zhevlja ſhiroke, 6 dolge,
ter dvoje, de ſe lahko saporedama pozhedijo ,
ko zhervi na drugo slesejo. Te leſe leshé po 2
zhevlja ena nad drugo per ſteni na ſtebréh ali pa
saporedama. Na drugo léſo pa slesejo zhervi.
Kadar ſe jim paſha perneſe na novi leſi, ki ſe na
ſpodnjo nalahko, pa ne prav tikama poloshí. Kmalo
zhervi ſkosi ſpranje na sgorno slesejo , ſpodnja
ſe vsame in ozhedi. To ſe mora vezhkrat, in
sadnje tednje nar manj vſak drugi dan ſtoriti.

Zhervi hiſho, kadar jih je veliko , slo
nadihajo in vſmradijo, poſebno sadne tri tédnje;
torej je tréba vezhkrat nove ſape, zhiſte in sdrave,
ne pa od kakſhne gnojnize jim dati. To jim je
ravno takó potrébno, kakor paſha ; torej ſe mora
vſak dan ſapa v hiſhi prenoviti, per lepim
vremenu vrata in okna nékaj zhaſa odpreti, nikoli
pa po nozhi ne, ali per vetru, per hudim
vremenu in deshji; takrat je doſti linze sgorej in
ſpodej, zhe je potréba, odpreti, kakor je bilo
sgorej rezheno. Tudi ſe ne ſmé v taki kozhi
tabák piti, ali kaj diſhavniga, poſtavim hren ,
zheſen, zhebula, roshe i. t. d. vanjo perneſti ;
ne s jeſiham, brinjem kaditi, ne ſroviga perja
kupe v nji imeti i. t. d. Tudi gorkomera
(termometra) je tréba, ki meri gorkoto, de ni ne
prevelika, ne premajhina , kakor bo posneji
govorjenje , in pa lonzhene, ne shelesne pezhi, de
ſe gorkota da , kakorſhne je tréba. Tudi ne gre
s hraſtovim leſam v nji kuriti, ampak s
bukovim , gabrovim, léſkovim, pa ſuhim, kir vſak
dim in ſmrad je zhervizham sopern in ſhkodljiv.
Zhe je vezh dni deshevnih in gerdih, jim ne
ſméſh oken odpréti; prenoviſh ſapo v kozhi, zhe
v kaki lonzheni poſodi s prav ſuhim leſam ali
treſkami, bukovimi, leſkovimi, gabrovimi v nji
sakuriſh, tode ſe ne ſmé nizh kaditi. Zhe per
lepim vremenu vrata in okna odpreſh , moraſh
dobro varovati, de ne pride kakſhno kure,
kakſhin ptizh vrabiz ali ſníza, kaka miſh ali mazhka,
ali kaj taziga v kozho, kir vſe te shivali zherve
hitro poshró in pokonzhajo; to bi ti velika ſhkoda
bila. Tudi vari, de ſe pajki v hiſhi ne saredé,
tudi oni zherve moré, kakor is nevoſhljivoſti,
de snajo ti zhervi lepſhi in terdnejſhi shido
preſti , kakor oní.

(Dalje ſledi.)

Sa hiſhne potrebe kaj.

(Pomozhik soper ſhurke in podgane.)
Doſti hiſh je, ki od ſhurkov veliko nadlego
terpé, kir jim ne le vſiga ſtanovanja neſnashniga
delajo, ampak doſtikrat zlo jedila ognuſijo, in ktere
s vſimi pomozhki pregnati ne morejo. Le s
kakim ſtrupam ſe ſhurki pomoriti dajo. Med vſimi
ſtrupi je pa nar bolj gotovo miſhiza, (arſenik) *).

5,
6

[Stran 15]
— 27 —

Vsame ſe je namrezh en kvintelz is likarne ali
apoteke ; ta ſhtupa ſe dene v kako ſkledizo, in sraven
ſe pol kosarza mleka perlije, in s kakim
zvekam dobro smeſha. To ſe poſtavi ſhurkam na
perloshen kraj, kteri od tega grosno radi pijejo, in
vſi, ki ſo pili, pozepajo. Ta pomozhik ſe tako dolgo
ponavlja, dokler ni ta marzheſ popolnama
pokonzhan. — Ravno ta pomozhik je dober tudi soper
podgane, kjer ſe pa vezh, namrezh dva kvintelza
od te ſhtupe vsame; tadaj ſe v kaki ſkledizi s pol
polizha turſhizhne moke dobro smeſha, potem ſe
pozhaſi voda perliva in sopet meſha, tako de ſe ljupilo
(pop) naredi, ki ſe potlej podganam naſtavi. — r.

(Prav dober klej ali kit) sa pezhí masati
ſe naredí, zhe ſe s prav drobnim péſkam
toliko ſirupa smeſha, de je ta smeſ kakor teſto. Kadar
ſe poſuſhi, je terd ko kamen in ne kruſhi ſe,
kakor vezhdel drugi. Zhe je pezh bela, ſe ta rjavkaſti
klej po tem lahko s apnam pobéli.

Dober ſvèt sa puſtni zhaſ.

Hozheſh u sakon ſtopiti,
Hzherko sa sheno dobiti,
Mamko poprej
Dobro poglej !
Je mamka le pridna sheniza,
Bo hzherka nje prava deſniza.

L— z.

Osnanilo,

(Nove molitevſke bukve:) MALI ROSHNI
VERTIZ ali Molitve v vſih poſébnih zhaſih.
perloshnoſtOih in potrébah sa mladoſt. Şpiſal P.
Hitzinger. — V Ljubljani. 1843.

Kar bi té bukvize snalo mladoſti pred drugimi
perporozhiti, je poſébno to, de ſe v njih bolj obilno
kakor v dosdaj isdanih najdejo sbrane molítve, s
kterimi ſe samore mladi kriſtján ne le v navadnih,
ampak tudi v poſébnih ſvétih opravilih s ſvojo
zerkevjo ſkleniti. Sraven navadnih molitev sa sjutrej
in svezhér, k ſ. maſhi, k ſpovedi in ſ. obhajilu
i. t. d. namrezh, ſo v njih tudi molitve sa poſébne
ure dnéva, ob kterih zerkev opominja; sa vſe ſvete
zhaſe in sapovédane prasnike ; sa ſveti vezhér,
veliki teden, sa prozeſije — daljej sa ſ. sakramente
ſ. kerſta, ſ. birme, ſ. ólja ; sa shégne zerkvene,
kakor k shégnu s ſ. réſhnjim Teléſam, k shégnu
vôde, ſvézh, leſá i. t. d. ; sa ſpomin in o pokópu
mertvih; tudi ſhe druge poſébne molitve; in krishev
pot. Molitve ſo bòlj kratke in po sapopadku lepó
sverſtêne; vsete vezhidel is zerkvenih molitev; in
kjer je red kterih molitev v katekismih bolj na tanjko
rasloshen, ſo tudi po tém obravnane, kakor molitve
sa sjutrej in svezhér, k ſpovedi in ſ. obhajílu; tako
de gré po enih ſtopinjah katekisem in molitevne
bukve.— Beſéda je v njih sloshna in vſakimu umna;
tudi zéna ne draga. Veljajo namrezh terdó svesane
15 krajzerjev ; nekoliko poslazhêne in s
noshnizami 20 krajzerjev, s uſnjatim herbtam 24
krajzerjev, vſe uſnjate 30 krajzerjev; in s slatim obréskam
in lepo posiazhêne 1 goldinar. Na prodaj ſo per
g. Leopoldu Kremsharju , bukovesu pod Tranzho v
Ljubljani.

(Podóbe ilirſke nóſhe.)Ljubljanſkimu
zhaſopiſu, v nemſhkimu jesiku piſanimu, ki ſe mu
„Carniolia“ (Krajnſhniza) pravi, ſo jeli nóſhe Ilirzov
in Ilirjank perkladati. Od noviga léta ſmo jih
dobili she dvoje obrasov, in na vſakimu obrasu je
po dvoje oſéb (perſhon). Na pervim obrasu ſta kmet
in kmetiza, takó napravljena, kakor ſe vezhidel
okoli Tolmazhoviga sa Ljubljano noſijo; na
drugim ſta pa mosh in shena, taka, kakorſhne okoli
Şmlednika vidimo.

Sarèſ, vſe podóbe, ki ſmo jih do sdaj dobili,
ſo prav lizhno in umno sriſane; kar je pa per
takimu delu nar gorſhi, de ſo ravno take, kakor ſe
moshaki in shênſke v teh krajih noſijo. Po taki
noſhi ſe Krajnz she od delezh ſposna! Ako ravno ni
morebiti vſe tako na tanjko sriſano, kakor bi imélo
biti, jim mende vunder nizh poſebniga ne manjka,
zheſar bi ſe grajati dale. Temu pa, kdor jih graja,
in rezhe, de niſo po godu, de jim tega ali uniga
manjka, bi rekel: Perjatel! ali ne veſh, de ſo te
podobe le sa nek zhaſopiſ sriſane in napravljene,
ne pa sa ogléd v kaki zeſarſki — kraljevi galariji.
Drugimu bi pa djal, de naj pomiſli, kakó naglo
ſe krajnſka noſha ſpreminja in pazhi, ſkorej lih
takó, kakor v kakoſhni drugi desheli; javalne
vſakiga pol léta ſe nekoliko tudi Krajnzi drugazhi noſijo.

Namen teh podób pa ni drugi, kakor obléko ali
noſho terdiga Krajnza pokasati in sa prihodne zhaſe
ohraniti, ne pa, kakor ſe je po nemſhki ali drugi
obleki in ſhegi pazhiti jel. Ktéri úmen in sveden
zhlovek bo tadaj v podobah vſeſkosi le tega
grajal, kar ſe dan danaſhen le po redkama vidi? —

Rekel bi po ſvoji rasumnoſti, de jih bo vſaki
verli domorodez s poſébnim veſeljem ſprejel, in
sheljil ſi bo, de bi jih tudi po goſtama po zeli
ilirſki desheli dobivali; naj jih graja Peter ali Pavl,
kolikor hózhe, nizh ne de, blagi in rasúmni Krajniz
jih vunder le povſod zhiſla, in rad ſprejema, kir
ſi miſli:

Gotovo tiſti ſad nar ſlabji ni,
Kamur ſerſhen vſeſkosi rad letí!

Tiſtimu pa, kdor ſi nad vſako rezhjo jesik bruſi,
vſiga graja in zherti, bi s unim umnim mosham
rekel: „Goſpod Bog ima vſe ſorte ljudi na ſvetu.
Nekteri imajo golo dopadajenje, drugim veſelje
kaliti, in grajati od kraja vſe, naj bo ſhe takó
koriſtniga kaj. Delaj, kar in kakor hozheſh, nikoli
jim ne boſh vſtregel. Le ſrezha je, de ſe taki
hudobneshi urno ſposnajo, lih tako, ko ptizhi po petju,
in de jih nimajo perjatlov dovelj. — Taki sabavljivzi
ſo, ko polétne muhe, kamur ſe ta marzheſ le
vſéde, vſelej sapuſti zherne pike sa ſabo, in ti druge
ſhkode ne persadene, kakor tó, de moraſh sa njim
vſeſkosi zhediti“. — Blagi mosh je pravizo govoril!

Zena imenovanih podób s zhaſopiſam vréd sa
pol léta ni vezhi ko 3 goldinarje, zhe ſe v Ljubljani
ſprejemajo— po poſhti poſlane ſo pa nekaj drashji.

Kmetovski pregovori za mesec
SVEČAN,

(ki ima letas 29. dni. Dan v temu mescu raste od 9 ur in 34
minut — do 10 ur in 56 minut).

V tem mescu je po starim pregovoru večidel še velik mraz:
Ko pride Svečnica — maji od strehe svečica. — Matija led
razbija — če ga ni, ga naredi. — Ak prezgodaj sneg skopni,—
ojster mràz na to sledi. — Ce ptiči so vjeti zlo tolsti, mastnati, —
bo dosti snega še in mraza prestati. — Ak je na Svečnico lepo
in jasno, jazbec v jazbini ostane, kir čuti, de ima zimski mraz
še nastopiti ; ak je pa gerdo, sneževno in deževno vreme,

7

[Stran 16]
— 28 —

vún perplazi, kir čuti, de je zime konec. — Če noče v Svečanu
pràv šaldo zmerzvati — se spomladi slabe za žita je bati. —
Séver, ki konec tega mesca zlo vdeluje — rodovitno letno
oznanuje; — Če pa séver zdàj ne piše, — rad se v mal'mu Travnu
perkazuje — vinsko terto podkopuje — In poškodje vſe zeliša. —
Če zmerzla zemlja odjenjuje — gnjili hlap iz nje puhtí, — od
kter'ga marsikdo zbolí.

S.

Kmetijſke opravila v ˛Svezhánu.

Mravljiſhe o mokrim vreménu s lopato dobro
pretolzi, de mravljinzi v njemu poginejo, tudi
kertine rastréſi, in jamze potravnikih in po ſenoshétih
lepó porávnaj.

Sgodno vertno séliſhe s ſlamo svezher pokri,
de je mras ne vsame. Kapuſóvo ſéme ſej okôli
puſta, pa na tako semljo, ki je bila v jeſéni s
kurjikam pognojena, in ga ſkerbno pokri. Kadar topleji
vreme perhaja, ga odkri, de mlada zima ne s belí. V
vezhih krajih, ſoſébno v hribih kjer kapuſoviga
ſemena na gnoj ne ſejejo, ſe mora sa pervo ſétev s
poprej napravljeno hoſto ſolnzhni bréh poſhgati,
poshár drobno ſkopati, in vanj okoli ſvetiga Matija
kapuſovo ſeme ſejati.

V sadnjim krajzu poréshi verbe in jagnjeda, ti
bodo hitrejſhi ſpet pogajnale.

Kmali po mlaji, obréshi drevje, saſádi
ſadovne peſhke, v sadnjim krajzu pa dervéſiza preſádi,
vunder ne v mokrim vreménu, tudi ne v mokro
semljo, de ne vſahnjejo. Şhe je zhaſ, dobre perſti
od kakih obrubikov, ali zeſtniga blata, ali druge
naſtergáne ſoderge is dvoriſh, is potov, is lush,
ali is bajerjov navositi, in s njimi jame in nishave
po ſenoshetih in travnikah poravnavati, vodotozhne
shlebí per ſenosbetih popraviti in pozhedíti.

Krave, ki v tem meſzu telíjo, in kobile, ki
shrebijo, vari in ne preſili jih s délam.

Imej ſkerb sa ſadno drévje, glej, de boſh
goſenzhno salégo poterl, oſtergaj in omédi mah, sa
ktérim ſe ſhkodljiva golasen redi; poiſhi med
vejami in rogovilami, kamur goſenze pred simo sa-

rod ſkrivajo, in ga pokonzhaj; poiſhi na vertu tudi
med plankami in po shivim plotu, zhe kje goſenzhine
gnjesda najdeſh, omedi jih nar bolj s ſtaro bresovo
metlo , in sárod ſoshgí. Preglej vſe njivno in vosno
orodje, in vſo drugo kmetijſko in delavno robo,
popravi kar je sa popravit, de ne boſh, ko delo pride,
polomnjeno v roke jemál. Zhe je na njivi ali na verti
sametov kaj, jih s ſmetmi potréſi, ali prekidaj, de
pred sginejo in de osmina vezh ſape dobi. K.

Nasnanje.

Travne in vertne ſemena ſvojiga
pridelka ſo per meni v Ljubljani poleg zeſarſkiga moſta
Nr. 10 na prodaj: pahovke (französich Raigras)
funt po 20 krajzerjev in mazhjiga rèpa
(Thimothäusgras) funt po 30 krajzerjev. Tudi imam
nekoliko odraſhenih murv s viſokim dèblam in
shlahtnim perjam po 15 krajzerjev — ter vezh ſto
ſhteriletnih lepih in sdravih murvinih drevzov, vſaziga
po 4 krajzerje v prodaj.

Dr. Orel.

Zena preſhizhev v Krajnju 5. Şvezhána :
Preſhizhi domazhi in hrovaſhki teshejſhi ſorte po
6 krajzarjev funt.
Şhpèh po 15 goldinarjev zent.

Pogovori vredniſhtva.

Sopet ſe je toliko ſpiſkov sa naſhe novize nabralo, de je vredniſhtvu nemogozhe, vſakimu
goſpodu piſatlu poſebej odgovor dati. Torej naj bo tukaj vſakimu odgovor:

Goſpodu M. Korenu: Kakor hitro bode mogozhe, ſe bode Njih „Raslog'' natiſnil — Goſp.
Zh.. Vezhji del Njih prineſkov pride szhaſama v natiſ. — Goſp. Ivanu M. is Şhtajerja: Njih dela nam
dopadejo. — Goſp. Rod. Ledinſkimu: Dolgo dolgo ſmo sheljeli, tudi od Njih kaj prejéti; Njih peſim
nam je draga; bolj pogoſto! ſe Jim priporozhimo. — Goſp. A. P. Peſim „Njega dni,“ je sa novize
pripravna in ſe bode pred ko bo mogozhe natiſnila. — Goſp. Notarju: „Perporozhevanje zhebelarſtva“ bode
ob ſvojim zhaſu natiſnjeno. — Goſp. M. Vert.: „Od mnoshenja novih ſadnih ſort“ ſe bode novizam
prav prav prileglo. — Goſp. J. Njih dopiſi nam dopadejo in ſe ſhe v prihodno priporozhimo. Peſmi
„Posdrav kmetijſkim novizam k novimu letu“ niſmo mogli natiſniti, je bilo preposno; nam je shal. —
Goſp. Marouſhniku: S Njih „popravljenzo'' ſo ſe Oni vſim bravzam koj prav perkupili; obljubljeno peſim
s veſeljem prizhakujemo. — Goſp. J. Demſharju: Vſe njih piſanja bodemo ob ſvojim zhaſu s radoſtjo
natiſnili in ſe jim sa prihodno perporozhimo. —Goſp. K. proſimo kmetijſke opravila bolj popolnoma
popiſati. —Goſp. A.R. is Mekín: Kolikor vezh na sbéro, tolikor bolj ſe nam vſtréshe. — Goſp.
Viſhnjagorzu: Jih proſimo naſ vezhkrat s ſvojimi dopiſi rasveſeliti! — goſp. Voſnizhu: Njih piſanja „od nar
boljſhih plotov“ ſe bodemo pri vezhjim ſpiſku hvaleshno poſlushili. — Goſp. P. M. „Ena v jaſni uri“ je
prav oſtroumna; tode sa Novize ni. — Goſp. C. S. F. Vezhkrat kaj taziga! Prav vſezh nam je.— Goſp.
Oberdanku: Ferlanova pinja imá pokrov, ter is dvéh kóſzov, s kterim ſe pinja pokrije. — Goſp. S: Şhal
nam je, de „puſt“ in „koſtjak“ sa Novize niſo. — Goſp. V. Dober ſvèt shenam — bodemo natiſnili.

Sadaj ſhe eno beſédizo !

Zhe nekteri liſtov poredama ne dobivajo, mi tega niſmo krivi; vſelaj jih na tanko odrajtamo.
Zhe ſe komu kaj taziga priméri, naj ſe pri blishni poſhti oglaſi. — Drugi ſo ſe tudi pritoshilí, de
morajo pri nekterih poſhtah novize drashji plazhevati, kakor j njih zena; savoljo tega ſmo ſe s z.k.
veliko poſhto v Ljubljani poſvetovali; pomagalo ſe bóde. — Poſameſni liſti noviz ſo po 5 krajzarjev ;
tode le toliko zhaſa ſo na prodaj, dokler jih je ſhe kaj odvezh. —


[Stran 17]
[17]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 9.

V ſrédo 28. Şvezhána.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Reja shidnih zhervov ali goſenz.

(Na dalje.)

b) Kakó dolgo shidni zhervi shivé, in
kaj ſe s njimi do vpredenja godí.

Preden ſe zhervi v shido sapredejo, ſe
petkrat ſpreminjajo, saſpé, in ſtaro kosho ſlezhejo
ali ſe leve, in takó pet ſtaroſt narede.

Is ſkuſhnje ſe vé, de do perviga ſpanja po
tém, ko ſo ſe slegli, terpí in jedó 5 dni, do
drusiga 4, do tretjiga 6, do zhetertiga 7, do petiga
sadnjiga ali do sapletve 10 dni, in v vſim vkup
32 dní. Şpanje terpí vſelej 2 ali 3. dní. Nehajo
jeſti, glave sazhnó pokonzi dershati in ſe ne
ganejo vezh. Krajſhi ali daljſhi zhaſ do sapletenja
v shido pride od vezhi to je prave ali manjſhi
gorkote, od ſkerbnejſhi ali ſlabſhi paſhe in réje.
Kjer je smirej potrebna gorkota in ſkerbna réja,
ſe sapletó vezhidel, 30. ali pa she 29. in tudi
zlo 28. dan po ſvojimu rojſtvu ; v nekterih
krajih pa 40. ali 42. dan, kjer jim je gorkote in
hrane permanjkovalo. Beli zhervi, ki belo shido
predejo, ſe tudi v tém nekoliko raslozhijo.

Zhe hozheſh mozhne in sdrave zherve imeti
in lepo shido perdelati, jih moraſh smirej
ſnashno dershati, jih vſelej kadar ſe prekoshijo ali
od ſpanja sbude, preneſti, in tudi ſhe vezhkrat
vmeſ, to je, drugo isbo ali prebivaljſhe, léſo ali
mresho jim s perjem naloshiti, de nanjo slesejo;
ſtaro leſo pa vseti, poſnashiti in poſuſhiti, jim

ne prevelike ne premajhne gorkote dati,
namrezh, dokler ſo ſhe majhni, okoli 20 ſtopinj, ne
vezhi; potlej pa od ſtaroſti do ſtaroſti manjſhi
do 17 ſtopinj nasaj; jim ſapo vezhkrat
ſpreminjati; kadar saſpé, jim okna sapreti, de ſo v
tami, in pa sdravo paſho jim noſiti. Perje
mokró, ali pa praſhnó in blatno ali pa od
tiſtoletnih mladik, ali ſparjeno, ali s mano kakor s
kakim medam pomasano jim je ſhkodljivo in od
njega poginejo; dim ali kaka diſhava ali ſmrad
jim je sopern.

Majhne zhervizhke paſi s voljnim mladim
perjizhem is méj, in ga jim drobno sreshi, pezle
pa saversi. Od sazhetka malo potrebujejo, kakor
pa bolj raſtejo , jim je treba zhedalje vezh, in
sadnje dvé ſtaroſti she terdniga in mozhniga perja.
Reshe ſe pa perje od sazhetka sató, kir ſe s tem
ſilno veliko perja pervarje in manj potroſi. Proti
sadnjim ga ni tréba vezh resati. Sa 20,000
zhervov je tréba v 1. ſtaroſti 5 funtov, to je od
sazhetka malo, potlej vſak dan in po
majhnim vezh, takó de 5. dan 5 funtov sneſe; v 2.
ſtaroſti 15 funtov ravno kakor v pervi, vſakdan
vezh perkladati, kakor zhervizhki bolj raſtejo; v
3. ſtaroſti she 46 funtov; v zheterti 139 ſuntov,
in v peti ali sadnji 796 funtov; vſiga tadaj 1000
funtov ali 10 zentov ; zhe prav s perjem
obrazhaſh in zhe ga od perviga résheſh, zhe pa ne,
ſhe vezh. Nikoli pa jim vezh ne dajaj, kakor
toliko, kar morejo od obeda do obeda ſneſti,


[Stran 18]
— 34 —

ſizer drugo poſmradijo in je potrata, kakor per
vſaki shivali.

Velika 20 letna murva da okoli en ali pol
drugi zent perja; kazih 10 velizih murv tadaj ali
pa vezh majhnih in mladih je tréba sa 20,000
zhervov, ki ti dajo okoli 60 ſuntov galete, in
okoli 40 — 60 goldinarjev sa tvoj trud, ki ii
zhervize na 6 polizah 3o dní redil in jim ſtrégel.

(Dalje ſledi.)

Némſhka ali Luzernſka détela
mózhna podpora kmetovavzov.

(Konez.)

Sna biti, de ſi ſi hotel do ſedaj s tem
pomagati, de ſi ſvojo shivino na obzhinſko paſho (gmajno)
paſti gonil: ali to je ozhitna ſhkoda. Ko bi bile
ſoſeſke modre, vſaka bi ſvoje obzhine (gmajne)
med ſeboj rasdelila, in vſak bi toliko semlje s
némſhko detelo obſijal, kolikor mu jo je od
obzhine padlo, in vſak bi bil na dobizhku *).
Obzhina sa paſho malo tékne. Ker je smirej polna
shivine, ſe vſaka traviza, kakor is semlje
pomoli, proti podersa: in tako ſe shivina po pol dné
po obzhini goni, in pride bolj isſtradana v hlév,
kakor je is hleva ſhla. Tudi ſi shivina veliko
paſhe ſama popázhi, kir korenine potére in s
gnojem, ki ga tam déla, ſpridi, de ſe ji perſkuti:
take obzhine ſzhaſama ob vſe shlahtne ſorte
seliſh pridejo, in ſo s paſjim ſtrizam (konjſko
pogazho), konjſko meto, in s drugimi enakimi
seliſhi preraſhene, sa ktere nobeno shivinzhe ne
mara. Ako na takih obzhinah drevja ni, hozhejo
po léti muhe in obadi shivino vjeſti; ako je ‚pa
drevje po obzhini, ga shivina slo poſhkoduje:
mlade ſadeshe omaja, mlade deblize pogrise, in
tako je ondi, kjer ſe shivina paſe, teshko kako
lepo sdravo , ravno drevo najti. Dalej morajo
mejazhi, ki okoli obzhin polje imajo, ga vſako léto
mozhno ograditi, zhe hozhejo, de bi shivina is
obzhine na-nj ne vhajala, in jim vſe ne
pokonzhala. Koliko troſhkov sopet to vsame, ſoſébno,
kir je léſ zhedalje drashji! Tudi zhaſa ſe veliko
potrati, ker ſe to delo vſako ſpomlad poverne.
Sakaj ſtaro mejo v jeſeni paſtirji ſkurijo, in zhe
jim jo ſhe kaj oſtane, jo po simi podrushniki
(oferji) v ſvoje bajte snoſijo: vbogi goſpodar pa
pojdi, kakor ſe sima odpravlja, nove ploté delat,
ako ſi hozheſh perdelkov obvarvati.

Pa to ſhe ni vſa ſhkoda. Moraſh imeti ſhe
paſtirja , de ti vſak dan od sime do sime
shivino ſtradat goni: sopet sguba. Takſhni otrozi bi
ſe lahko sa hiſhne in poljſke dela obernili, in
bi bili vunder h kakſhnimu pridu ; bi bili per
odraſhenih ljudeh, in bi ſe modroſti uzhili: tam

na paſhi pa — ſaj ſe vidi in ſliſhi — kakſhne
modroſti ſe nauzhijo! Kir nimajo nobeniga
ſtrahoneta, in ſe med njimi vezhidel kak ſpazhenz
snajde, ſe jih mnogo v hudobijo sabrede, poprej
ko vejo, kakſhno ſhkodo sa zhaſno in vezhno ſi
nakopavajo! Savolj paſhe jih veliko is ſhole in
od ozhitne ſlushbe boshje oſtaja , in tako pride,
de ſe marſikteri paſtirzhek, marſiktera paſteriza
na paſhih poshívini, in sa zelo shivljenje ſpazhi!
— Ali ta ſhkoda nizh ni? Menim de, in ſhe
vezhi, ko vſaka druga : je mlad ſadesh popazhen,
kakſhno bo drevo is njega ? je zhlovek she ko
otrok veſ narobe, kakſhen bo, kadar sraſte !

Nemſhka detela vſih teh popak pervarje.
Nameſto otroke in shivino po obzhinah in gojsdih
goniti; nameſto, de po dvoje in troje ljudi zele
dni po njivah s koſhmi sa seljo diga, de ima
prilaſt, in potrebne dela sanemari; nameſto, de
ſe travniki sa prilaſt koſijo ali sa dragi denar v
najém jemljejo: ſe koſ semlje s to detelo
obſeje, in prilaſta bo dovolj bres vſe potrate zhaſa.

Pa ſhe kdo rezhe: „Na paſho puſtim tudi
sato shivino goniti, kir nimam v ſvojim doſti
naſtela, perpraviti ga pa ne morem toliko, de bi
shivina smiraj v hlevi ſtala.“ Şe motiſh ! Delo,
ki ſe naplezhvo in na paſho oberne, she toliko
vershe , de ſe naſtela toliko, perpravi, kolikor ga
je vezh potreba sato, ko shivina doma oſtaja. In
le pervo leto ti bo treba sa vezh naſtela ſkerbeti,
kakor poprej. Kadar she imaſh vezh gnoja, in
njive bolj gnojiſh, ti bo shito bolj plenjalo,
ſlama bo bolj goſta in bolj viſoka, in kir ti
travniki sa ſuſhino oſtanejo, samoreſh s ſlamo,
ſoſebno s ershenizo in ajdovſhnizo naſtilati, kar da
dober gnoj, shivesh sa shivino pa ſlab. — Vidiſh.
tadaj, de ſi od vſih ſtrani na dobizhku! —

Kir te beſede ſhe o pravim zhaſu pridejo,
naj, kdor ſhe nima nemſhke detele, vſaj kak
majhin koſ semlje s njenim ſemenam *) obſeje,
in rad ſi jo bo drugo leto toliko naſijal, de mu
jo bo obilno hodilo. Seje ſe pa v pervih dneh
maliga Travna do polovize tega meſza. Semlja
mora biti dobro in globoko preorana, in
tudi dobro gnojna: narbolji bi bilo, ko bi ſe
trikrat ali vſaj dvakrat preorala, dobro orahlala,
in od vſiga seliſha ozhiſtila , drugazhi je detela
teshko seliſha reſhiti. Eni ajdo vmeſ vſejejo, in
kadar ajda zvete, jo pokoſijo s detelo vréd sa
prilaſt, in ſe tako seliſh prevarjejo. Kdor pa
detelo ſamo ſeje, jo mora okoli ſvetiga Erasma
opleti, drugazhi jo sele duſhi. — Ako jo letaſ
vſejeſh, imaſh o Kreſu pervo koſhnjo, pred
Veliko maſho she drugo, in o ſvetim Miheli
tretjo. Druge leta potem imaſh pa vſako leto
5 — 6 koſhinj, in zhe vſako drugo jeſen
detelſhe nekoliko s gnojem potroſiſh, ti ta detela obſtoji
10 do 15 let v semlji. Semlja, ktera je sa na-

8,
9

[Stran 19]
— 35 —

ſho detelo dobra, tudi nemſhki dobro ſlushi. Şeje
ſe tudi tako goſtó, kakor naſha detela ; vender
pregoſto ſe ne ſmé ſejati, de ſe lepſhi obrodi,
Şemena navadno toliko da , koliko naſha nevadna
detela, tode loshej ſe s mlatiti puſti.

To ſeme ſe po meſtih ſploh v tiſtih
ſhtazunah dobí, kjer ſe drobne rezhí prodajajo; v
Gradziga je funt sa pol rajnſh ; v Ljubljani per
Kuku ali per Kovazhu v Şhiſhki sa 24
krajzerjev. Kdor she to detelo na ſvojim polji ima,
bo dobro delo ſtoril, ako jo bo iſkal v ſvoji
okolizi ras — ſhiriti.

— o —

Moka (brašno) krumpirja.

Zagrebški list mesečni od leta 1842
perporoča, moko (brašno) is krumpirja delati, in
perpoveduje, kako pametno so severni Nemci
ravnati začeli kteri z' moko is krumpirja v druge kraje
svetà kupčujejo.

Do zdaj so Nemci is krumpirja k večimo
žganje (rakijo) žgali, in to natvorno in čudapolno blago
(krumpir) ne le v mnogih pijanicah (oštarijah)
končvali; ampak tudi srečo brez številnih družin
in celiga naroda podkopvali. *)

Davno so že znali za hišno potrebo is
krumpirja moko delati, tudi so ž njo v več krajih že
kupčovali, tode se je do zdaj le malo moke
narediti moglo. Naj noviji, in nar ložji skušnja pa uči
tako le is pozemljic moko delati : Očišeni ( ostergani
ali omajeni) krumpirji se zrežejo na ¼ to je: na
četerti del palca debele kosčike, kteri se v leseno
posodo veržejo, in potem se vode na nje nalije.
Ta voda mora pa tako le perpravljena biti : če se
more 100 bokalov vode na krumpir vliti ‚tak
zmešaj 99 bokalov čiste vode in en bokal tako
imenovaniga hudičoviga olja (Vitriolöhl) skupaj, in
potem vlij to na krumpir. V ti vodi ostane krumpir tako
dolgo, dokler prav bel postane, kar se veči del že v
kakih 24 urah zgodi — pa se more med tem časam
večkrat dobro premešati. Potem se kiselna —
smerdeča voda— odlije, in krumpir se pere tako dolgo
v čisti vodi, dokler se vsa kiselna ne zgubi. Tukaj
opomnim, de je boljši preveč, kakor premalo prati.
Krumpir se posuši potem na zraku, (ljuftu), še
boljši pa v vročini, in dobro posušen se pusti, kakor
žito v malinu mlêti, ker se ti kosčiki prav radi zdrobe.
Ljudem, kteri se s tem oljem niso nekoli pečali,
moramo perporočiti, de naj se ga ja nikar ne
pertaknejo, pa tudi naj nikar vode na olje, ampak
olje na vodo vlivajo.

Nêmci na Rajni, veliko take moke v južno
Ameriko pošiljajo, kjer cent za 6 goldinarjev
srêbra kupcam prodajo. Štirje, pet, do šest
centov krumpirja dado cent moke, ker je krumpir iz
bolj pognojene in očejene njive veliko težji. Če
uzamemo, de na njivi od 6 mernikov posjanja v
srednje rodovitnim létu 200 centov krumpirja zraste
(v veliko letih ga pa več) in če si mislimo, de 5
centov krumpirja da 1 cent moke, tako znese to
40 centov moke; in če vse troškove odrajtamo, de
bi cent moke samo 2 goldinarja vergel: tako bi taka

njiva čistih 80 goldidarjev na letu pernesla, kar
nobeni drugi sad, tudi vinogradi, ne perneso.

Ljubi Slovenci! ali bi ne bila naša dobra?
posebebno k imamo Terst tako blizo, kjer bi moko
lohka prodali. Kar pa imamo, de bi nam za sušilo
kosčikov služilo, so sušivnice, ktere so Gospod Pirc
za sadje sušiti perporočvali, in ktere bi prav s
pridam k temu poslu rabiti znali.

Prosim Vas, dragi kmetovavci! naj edin ali drugi
to poskusi, in naj potlej v naših krajnskih Novicah
oznani, če mu je ta poskušnja po sreči šla.
Neisrečena dobrota bi bila, posebno za nektere kraje
naših milih rodjakov, ako bi se ta reč poterditi zamôgla.

*

Dokasik
pogorelſke drushbe ali bratovſhnje ſ.
Florijana
sa Şhtajerſko, Koróſhko in Krajnſko deshelo léta
1843.

Ki ſmo v téh novizah, (v 15., 16., 17 in 18.
liſtu lanſkiga léta) od velikiga koriſta imenovane
drushbe sa vſakiga hiſhniga goſpodarja govorili, in
nje poſtáve raslagali, ſmo tudi obljubili, dokasik in
razhumbo ali rajtingo, kakor hitro jo bo vódſtvo te
bratovſhine v nasnanje dalo, tudi naſhim bravzam
osnaniti, de bodo svedili, koliko je ona pogorelzam
v pretezhenimu létu 1843 pomagala, koliko
deléshnikov je na novo k nji perſtopilo, i. t. d.

Şadaj ſmo dokasik is Gradza prijeli in s
veſéljem Vam ga tukaj le podamo:

„V letu 1843 je na novo 2243 deléshnikov k
bratovſhnji perſtopilo : is Şhtajerſkiga 1064, is
Koróſhkiga 638, is Krajnſkiga pa 541. Şhtevilo
vſih déléshnikov ſkupej je bilo tadaj 48139,
namrezh is Şhtajerſkiga 26990, is Koróſhkiga 12705
in is Krajnſkiga 8444. V tém létu ſo na novo 4825
pohiſhtev savarvali ali aſekurirali: na Şhtajerſkim
2239, na Koróſhkim 1392, na Krajnſkim pa 1194.
Potem je dosdaj 101594 pohiſhtev savarvanih, na
Şhtajerſkim 56219, na Koroſhkim 27402, na
Krajnſkim pa 17973.

Zena savarovanih pohiſhtev, ktére ſo pretezheno
léto na novo aſekurirali, sneſe 1 milijon in 786150
goldinarjev. Zeli ſoſhtevk (ſhuma), ktéri je
tadaj per ti bratovſhnji savarvan, je velik in sneſe
43 milijonov in 803700 goldinarjev — kar bo vſak
pravi domorodez s vſéljem ſliſhal, kir vidi, kako
veliko premoshenja je na to visho pred neſrezho
ognja obvarvaniga!

Povernila je pa drushba pogorelzam v
pretezhenimu létu 75081 goldinarjev in 50 krajzerjev;
Şhtajerzam 25776 goldinarjev — Koróſhzam 29100
goldinarjev — Krajnzam pa 20205 goldinarjev,
Rasun tega je ſhe 490 goldinarjev tiſtim
pomozhnikam podelila, ki ſo ſe per ognji ſerzhno in rozhno
obnaſhali in zhverſto pomagali. Od tega plazhila ſo
Koróſhzi 213 goldinarjev, Krajnzi 140
goldinarjev in Şhtajerzi 137 goldinarjev prejeli.

S pomozhjo drushbe je bilo v pretezhenimu letu
vezh pohiſhtev v bolji ſtan prenarejenih : nameſti
ſlamnatih in dilnatih ſtreh ſo jih 9 s ploſhami, 2 s
koſitarjem, 344 s opekam ali zeglam pokrili; rasun
tega pa ſhe 215 sidanih opashov, 28 varnih
dimnikov in 23 odvódov bliſka naredili.

Dva pogorelza pa niſta pomozhka ſvoje ſhkode
prejela. Pervi je ſhe le 7 tednov po ognji osnanil,
de je pogoril, kar bi bil po poſtavi she v pervih
dveh tednih ſtoriti imel. Drugi pa ni létniga pla-

10

[Stran 20]
— 36 —

zhila odrajtal, in ravno tako tudi poſtavi naſproti
ravnal. Prav ſe jima je sgodilo; nimata mende usroka
drugej iſkati, de niſta ſvoje dolshnoſti dopolnila,
kakor v goli sanikernoſti.

Per ti priliki osnani vodſtvo pogorelſke
drushbe, de ſe bo v prizhijozhimu letu 1844 le po 12
krajzerjev od ſto goldinarjev verſtne vrednoili
jsavarjenju (aſekuranziji) pohiſhtva plazhalo.

Hiſhni goſpodarji! ki ſhe niſte dosdaj v tí
bratovſhnji sapiſani, hititi k nji perſtopiti. Şliſhali ſte
she vezhkrat, kako koriſtna je ta drushba. Kar ſmo
Vam ſadaj povedali, Vaſ sna morebiti bolj
preprizhati , kakor — de bi Vam koriſt pogorelſke drushbe
s beſedami na ſhiroko in na dolgo raskladali. Oni
pa deshelſki Komiſionarji in poſébno pa Oni duhovni
Goſpodje! naj vezhkrat s ſvojo ſerzhno beſedo tega
ali uniga napravljajo, de naj k bratovſhnji ſ.
Florjana perſtopi! Naj mu rasloshno povejo v kakſhni
nevarnoſti ſmo vſaki dan, in de naſ sna na nagloma
ognjena neſrezha doleteti, in kakſhna podpóra in
pomozhik bi nam bila tazhaſ pogorelſka drushba! —

Vi pa, ljubi prijatli sunaj teh treh deshel! tudi
Vam ſo druge, ravno take koriſtne bratovſhnje ſ.
Florjana odperte. Ne obotavljajte ſe, k eni ali drugi
perſtopiti; poſtavim k Tershaſhki drushbi, k ſe
imenuje,“ Accienda assicuratrice, ktera she
zhes dvajſet lét pogorelzam in drugim neſrezhnim
pomaguje! — Şhe enkrat Vaſ proſim vſe ſkupaj ,
ki naſhe novize berete, vabite in nagovarjajte ſvoje
ſoſede v pogorelſko drushbo ſtopite, in tako bo
mnoshiza bratovſhnje ſ. Florjana od dne do dne
vezhi in mozhneji prihajala.

Dr. Bieiweiſ.

Shaloſtna povéſt.

S shaloſtjo osnanimo naſhim svunajnim bravzam,
de nam je neuſmiljena ſmert sopet eniga
zhaſtitljiviga rojaka vsela. Goſp. Jakob Praprotnik, korar,
nameſtnik duhovniga reda per dershavnih ſtaliſhih,
vikſhi vodja latinſkih ſhol ilirſkiga poglavarſtva,
knesoſhkofijſki ſvetovavez in vodja knesoſhkofijſke
piſarnize, ud z. k. kmetijſke drushbe v Ljubljani i. t. d.,
rojen v Dobravi na Gorenſkim 1797 , je umerl v
torik 20. dan Şvezhana v 47. letu ſvojiga
shivljenja. — Şlavo je vshival povſod, in zhiſlalo ga
je vſe. — Shalovali bodo po njemu ne ſamo njegovi
vshlahtniki, ampak tudi veliko prijátlov in
snanzov, in vſi tiſti, ki ſo njegovo djanje, pridnoſt in
vednoſt na tanjko posnali. — Ràk v zhevah ſe ga
je pred ſheſtnajſtimi meſzi vlotil, dokler je
njegovimu terpljenju in velikim bolezhinam ſmert konez
ſtorila. Umerl je, ko pravi kriſtjan, vèſ o boshjo
previdnoſt vdan. Naj v miru pozhiva! — Vſak
domorodez bo pa gotovo na njegovim grobu sdihnil:
Şhkoda ga je bilo !

Urno, kaj je noviga?

(Şilo veliko bolnikov) she 2 meſza je pri
naſ na Krajnſkim, poſebno okoli Ljubljane,
Krajnja i. t. d. Nahod, kaſhelj in pluzhniza ſo
vezhidel bolesni, ktere toliko ljudi saſazhijo, de jih je
bolnikov ſkoraj malo manj, kakor o koleri. Tode hvala
Bogu! v ti bolesni, ki jo dohtarji „Gripp“
imenujejo, jih ne pomerje veliko. Ene dni v poſtelji oſtati,
dobro ſpotiti ſe, in vezhkrat kosarz ajbſhoviga
zhaja ſpiti — manj jeſti, nizh vina piti: je
vezhidel dovelj, ſe te bolesni reſhiti.

(Potreſa v Dalmazii) ga ni konza. —
23. Proſenza ſe je sopet semlja v Dobrovniku slo
treſla. Bog daj, de bi ſe neſrezha ne primerila,
kakor v letu 1667, kir je v temu meſtu okoli 5000
prebivavzov ob zhaſu potreſa ob shivdjenje priſhlo.
— 10. Şvezhana je bil potreſ v Sadru.

(Shelesno zerkev), nar pervo take ſhege,
sidajo ſedaj v Belgiji v Hornuſki ſoſeſki.

(V P ar i s u) vſako jutro okoli 60,000 pintov
áli bokalov mleka prodajo. Koliko krav je potreba,
de bi bili Parisarji s mlekam prevideni, to bi ſe
lahko porazhunilo: teshejſhi bi pa bilo sadeti,
koliko vode ſe med tém mlekam prodá?

Pogled v pretezhene zhaſe.

(Na dalje.)

Pred 824 léti ſo jeli veternize (mline na ſapi)
poſtavljati.
„ 670 „ Şultan Muredin Mahmud v jutrovim,
je pervo poſhto napravil, kjer ſo
golobi piſma prenaſhali.
„ 664 „ ſo magnetno iglo snajdli.
„ 604 „ ſo jeli papir is zunj delati,
„ 596 „ ſo priſhli pervi bankovzi v Majlandi
na dan.
„ 571„ je Rudolſ I. Habſburgovi grof, pervi
naſhiga zeſarſkiga rodu, nemſhki
Zeſar poſtal.
„ 569 „ ſo jeli serkala (ſhpégle) delati.
„ 561 „ ſo lonzharſki loſh (Glasur) snajdli.
„ 549 „ ſo bile igravſke kvarte natiſnene.
„ 526 „ ſo jeli kozhije delati,
„ 514 „ je priſhel ſtrelni prah (pulver) na dan.
„ 484 „ ſo jeli voſhene ſvezhe liti.
„ 480 „ ſo jeli piſtole delati.
„ 454 „ ſo bile v Nirnbergu nar perve papirenze.
„ 440 „ ſo jeli opék ali zegel delati,
„ 422 „ ſo jeli v léſ riſati.
(Dalje ſledi.)

Vganjka.

Néki nesnaniga zhlovéka vpraſhajo: Kako ti
je imé? — Jim odgovorí: Tri ſeſtre ſim imel, pa
mi je ena umerla. Zhe sapiſhem ſvoje imé, in k
njemu eno zherko perdénem, je sapiſana ena
ſeſtra. Zhe pa od imena te ſeſtre eno zherko na
ſprédnim konzu odvsamem, je tiſta sapiſana,
ki je umerla, in zhe imé ſhe sa eno zherko
okrajſham, je sapiſana tretja ſeſtra. Kako je
tadaj meni, in kako mojim ſeſtram imé?

Poshenzhan.


[Stran 21]
[21]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 11.

V ſrédo 13. Şuſhza.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Reja shidnih zhervov ali gosénz.

(Na dalje.)

Kadar zhervi dosorijo, to je, po zhetertim
ſpanji 8. 9. ali 10. dan, sazhnó ſkorej zhiſti biti,
kakor srela vinſka jagoda, de ſe ſkorej ſkosi nje
vidi, mehki poſtanejo, nehájo jeſti, sazhno
vratove nakviſhko vsdigovati, po robi leſe leſti, kakor
de bi nekaj iſkali in bi radi nakviſhko ſhli. Ko to
vidiſh, takrat jim sadoſti, ſtruſhkov ali oblanz, ali
ſuhiga drazhja ali pa ſlame naſtavi, in bojo kmalo
nanje sazheli iti in ſi bodo kraj isbrali, kjer bodo
shido delali in ſe vanjo kakor v kakſhno jajze
sapredli. Takrat ſe jih nizh ne dotikaj, kteri ſo
leni, poſtavi sraven njih drazhja, ali oblanzov ali
ſlame; kteri pa ſhe jedó, tiſtim nar lepſhiga perja
pokladaj. V 3. In pol dnéh ſe zhervi popolnama v
shido sapredejo. Narprej narede okoli, kakor
kako mrésho pajzhevni podobno, ki jo na
Laſhkim bavelo imenujejo, potlej pa drugo, ki ji
na Laſhkim galeta, na Franzoskim pa kokon
pravijo, podobno rumenimu ali pa belimu jajzhiku.
Takrat ko ſe to godí, sazhni malo vezh ſape v
kozbo puſhati.

Ko ſe vſi zhervi vpredejo, je treba leſe in
dilize, na kterih ſo bili, vseli in lepó poſnashiti.
Şhe le zhes 8. dni ſe galete ali shidni jajzhki
oberó, ter varno de ſe shida ne rasterga. Bavela
ſe obere in poſebej hrani, in tudi poſebej ali
proda, ali pa rokovize, nogovize ali druga lepa
obleka is nje ſprede, ali pa sa dobre lahke in gorke

odeje oberne. Potlej ſe sa ſéme nekaj jajzhek
odbere in ſe na ſtran denejo; is njih bodo potlej
metulji islesli in ſéme sa prihodno leto naredili.
V drujih galetah pa ſe morajo vſi zhervi bersh
pomoriti, ali pa zhe jih ſam nepomoriſh,
prezej prodati, in jih bo kupiz pomoril. Zhe bi jih
ne pomoril, bi zhes nekaj dni metulji is njih
islesli, galeto poſhkodovali in vſe delo bi bilo
ſkorej saſtonj.

c. Kakó ſe zhervi v galetah pomoré.

Zhervi ſe v shidnih jajzhkih, v galetah ali
kokonih, takole pomore: deni vrele vode v
poſodo, v ſhkaf ali v zheber, galete ali kakone v
reſheti na tako poſoda deni in s ruho ali s kom
drugim pokri in jih bo takó vrele vode ſopár
umoril; pol firtelza ure je vſe mertvo; zhe bi pa
ſhe ne bilo, ſhe enkrat tako naredi; potlej pa
take jajzhke, v kterih ſo zhervi poginili,
poſuſhi ali na ſolnzi ali pa na pezhi, in jih v
zhednim ſuhim kraji pred miſhmi in pred praham
hrani, de jih boſh ali prodal, ali pa bersh ko
boſh zhaſ imel, shido isſnoval na vrateno ali pa
na motovilo.

Tako pomoriti zherve je nar losheji, nar
hitreji in nar manj bres ſhkode, in satorej
boljſhi , kakor v pezhi.

Zhe bi shide ne snal, ali dolgo ne vtegnil
odviti, je tréba tako galeto prodati, de je mol
ne sazhne jeſti, in zhe bi je v ſuhim kraji ne


[Stran 22]
— 42 —

hranil, ti shida vtegne ſtrohneti in tvoje délo je
saſtonj.

Zhe imaſh zherve, de belo shido predejo,
deni jih poſebej; taki kokoni ſo drajſhi, pa manj
shide dajo.

En kokon imá okoli 900 — 1200 zhevljev
dolgo shidano nit, in 200 — 500 kokonov gre
na 1 funt, in 10 — 12 funtov kokonov dajo 1 funt
shide, ki ſe po 8— 10 goldinarjev prodá. Takó
20,000 zhervov bo dalo okoli 60 funtov kokonov,
ali 6 — 10 funtov shide, in vezh ko 60
goldinarjev, zhe v vſim tako ravnaſh, kakor ſi dosdej
ſliſhal, in zherve 30 dní ſkerbno paſeſh in jih
zhedno imaſh.

Is tega ſe vidi, de bi ljudje, kmetje, veliko
denarjev dobili, zhe bi hoteli tega tako lahkiga
perdelka lotiti ſe, in veliko jih je, ki bi lahko
ne le 20,000 ampak vezh od 100,000 zhervov
preredili, zhe bi hoteli doſti murv naſaditi.
Poglej tudi te novize ſtran 24 per napiſu:
„Unajne povéſti.“

(Dalje ſledi.)

Kako gre ternov plot ſaditi, in
rediti ga?

(Na dalje s perlognim liſtam.)

Ker ſèm ter tje ljudje ſhe niſo popolnama
previshani *), de je sa kmetije koriſtniſhi, shivino
v ſhtali rediti, kakor jo na paſho goniti , je tréba
tadaj vſajen shiv plot pred paſhno shivino
obvarvati , ſizer bi bilo persadevanje saſtonj in
potroſhki bi bili savérsheni. Shivi plot mora biti
s drugim ſuhim plotam saſtavljen, ki je s
léſhovjem ali s verbjem opledén ; tode ſuh plot
moraſh , popred , kot shiviga ſaditi sazhneſh , tri
zhevlje prozh od shiviga poſtaviti, de mu ſenze
ne dela, de delovez sadoſti proſtora ima shivimu
plotu ſtrezhi ; varvavni plot mora toliko viſok
biti, de shivina zhes-nj mladiga ſadila
objedati nemore. Do pet — ſheſt lét mora shiv plot
tako savarvan biti. Kadar naſajen plot 5
zhevljev viſok sraſte, ſe mora po ſtranéh perſtrizhi,
in mu ne puſtiti debelje ſe srediti, kot pol
zhevlja ; taki plot je mozhan, kot sid; nar hujſhi
mras mu vezh ne ſhkodje.

Ako bi ne bilo ſadivniga ternja dobiti, ſe
morajo vſadike pa is ternoviga ſemena srediti.
Şeme ſe nabére pod ternovim plotam, ki je okoli
8 — 10 lét ſtar. V jeſen ſéj ſéme na zhiſto, pol
zhevlja globoko prikopano lého doma v vértu.
Şej ga v verſte, po pol zhevlja ſakſebe ſhiroke,
ali pa na ſploh lako, de vſako ſémenſko sernize
po 6 ◻ pavzov proſtóra dobi.

Şejano ſeme ſe mora s lopato ali s kakſhno
shaganzo dobro poteptati; potem pa po verhu
ſetve drobniga gnoja na tanjko savoljo tega
potroſiti, de ſe semlja prevezh ne poſuſhi.

Koj ſpomlad, kadar ſe semlja odtézhe, po-

tréſi tanjke ſkosi ſito preſijane perſti firtelz do pol
pavza na debelo po lehi ; med letam oſejano
lého zhiſto plévi ; ſhe le drugo ſpomlad ternovo
ſéme poshene in obseleni. Mlade, raſtljike puſti
dve leti raſti, leho od plevela zhiſto dershi, glej
de ſadu trava ne preraſte, in ne saduſhi. Kadar
ſo ternove ſhibinze, kakor perſt na roki debéle,
ſo perpravne sa preſajati.

Opravila v pervim letu.

(Glej na perlógi podobo 1, kakor je v ſpomladi; — podobo 2.
kakor v jeſeni.)

V pervim létu ni treba nizh drusiga, kakor
ſad zhiſto opléti, in s dvojno — roglato kopázho
okopáti ga; v ſuhótnim polétju pa mlado ſadilo
vezhkrat ſhkropiti. Te le ſo opravila sa vſako léto:

Opravila v drugim létu.

(Na perlógi vidiſh plótovo podobo 3. kakor je pred pervo
obréso , podobo 4. kakor je po rési ; podobo 5. kakorſhna je
okoli kréſa ; podobo 6. po kréſi ; in podobo 7. kakor je v
jeſeni téga léta.)

Şpomlad, préden berſt pogánja, ali tudi
v poprejſhni jeſéni po Liſtopádu perréshi, ali
odshágaj vſe ſadíke prékaſto, od pol drugiga —
do dvéh pavzov od semlje viſoko, tako ſizer, de
dva popka na ſtébli oſtáneta; istrébi jim vſe
mladike , ki bi bile v pervim letu pognále ; ne
puſhaj ga od dveh pavzov daljſhiga ſtebla is
semlje, zhe ravno nobéniga popka, ali ozhéſa na njemu
vezh ni. Kjer odshagujeſh, moraſh resí s ojſtrim
nosham glatko perzhelíti, (kakor 4. podoba
kashe.) Sdaj, ko ſo vſadike v drugizh podrésane, —
tode ne viſhji, kot dva pavza od semlje — in ko
ſo ſe she mozhneji sakoreninile, bojo mozhnó
vejnata mladike sagnále. Ko bi ſe nektére
vſadike ne prijéle, jih koj poruj, in druge zhverſte
nameſti. Take na novo poſajene ſtébla moraſh
ravno tako podrésati in obdelováti, kakor une
per pervim vſajénju. V tem létu moraſh
vſadiſhe nekterikrat prekopati, in enkrat plitvo
okopáti, ſkosi in ſkosi pa plevéla ga zhiſtiti.

Kadar mosig saſtávati sazhne , to je koj po
kréſu, preglej vſako ſadiko poſébej, puſti vſaki
ſadiki dve nar lepſhi in nar ravniſhi mladike, druge
pa , zhe ſo jih naredile, per ſtebli glatko
istrébi. Glej, de boſh is med nar lepſhih in ravnih
véj, le take odbral, ktere niſo na ſtran, ampak
na ravnoſt saplótovo verſtjo sagnale; sakaj na tem
obſtoji lepóta in terdnoſt plotá , de ſo mladike is
perviga lepo sverſténe ; satorej moraſh vſe
poſtránſke in nepotrébne ſhibinze odresati, ko bi bile
ſhe tako ravne in lépe, vſakimu deblu pa le po
dvoje puſti ne vezh. Ko bi bila na kakim deblu
le ena mladika sraſtla, odréshi ſhe to glatko do
dvéh ali treh ozhéſ; is téh bote perhodnizh
gotovo dve mladike pognále.

(Konez ſledi.)

Franz Hladnik.

Ljubljanſkiga museuma je pred nekimi tedni
darilo doteklo, ktero je gotovo vſim domorodzam
prav drago.

11

[Stran 23]
— — 43 —

To darilo je obrastvo naſhiga ſlaviga rojaka
goſpoda F. Hladnika, vredno isſlusheniga z. k.
vódija latinſkih ſhol, ki ga je vmetna goſpa
Amálija shlahtna Hermanstalova tako vshivo sriſala,
de ga bo vſak snanez na perve ozhi ſposnal. In
tako imamo podóbo mosha, od kteriga je teshko
rasſoditi, zhe ga bolj ljubimo ali bolj zhaſtlmo. Şhe
zhes dolgo dolgo let bo veſeli Krajnez vſakimu
perpovedval, kteri bo muséum obiſkal, rekozh: To
le je naſh goſpod Hladnik! —

Kakor nam je is pravih uſt snano, ſo
Hladnikovi prijatli in snanzi dolgo zhaſa nagovarjali ga,
preden jim je dovoljil, obrasovati ſe; sakaj njemu,
kterimu je bil zeli saklad séliſh odgernjen, je bila od
njega dni le vijoliza narbolj ljubesniva zvetliza;
smiraj ſe je namrezh s veliko rasſodnoiljo vedel,
in ſloviti ga ni mikalo nikdar.

Ravno sato nam tudi ni mogozhe, tukaj naſhim
bravzam od njega kaj doverſheniga v roke podati,
ampak le poſameſne pergodke povedati, ktére bo
gotovo vſaki rad bral, poſébno pa tudi sato, kijih
je prav veliko naſhih bravzov tudi Hladnikovih
uzhenzov bilo.

Rojen v Idriji 29. Şuſhza 1773, je bogoſlovje
v Ljubljani konzhal, in v létu 1796 sa maſhnika
poſvezhovan bil. Od léta 1796— 1814 je bil
uzhenik némſhkih, latinſkih pa tud filosoſſkih ſhol v
Ljubljani; per vſih teh ſlushbah ſe je prav vmetno
obnaſhal. Zelih 26 lét je bil vódija latinſkih ſhol.
Velikih uzhenoſti ſi je v mnogih ukih nabral in sadobil,
zheſar je le en glaſ tiſtih, ki ſo bili njegovi
tovarſhi in pogoſtama krog njega. Med vſimi
uzhenoſtmi mu je pa vender séliſharſtvo (botanika) bilo
ljuboſlóvje; nar bolj ga je obrajtal in zhiſlal, h
kterimu ſe je od léta 1800 is zele mozhi obernil in s
poſébnim veſeljem podal. Obhodil jih je vezhidel
vſe kraje, grizhe, hribe in doline, in prav veliko
ſi je persadeval posnati jih séliſha, ki na
Krajnſkim raſtejo. Po velikim persadevanju ſe mu ni ſamo
namerilo, mnoshizo séliſh snajditi, od ktérih ni bilo
pred njim snano nikomur, de per naſ raſtejo;
ampak je tudi druge rasodél, ki jih ni pred njim
nihzhe posnal.

Po njegovi ſkerbi in persadevanju ſe je
séliſharſki vert perzhel, v kteriga je vezhidel vſih
plemenov séliſh saſadil, ki na Krajnſkim klijejo, ako
ravno takrat zeli ploſkomer verta ni vezh meril
ko 1352 □ ſeshnov. *) Hladnik je bil od léta
1810 — 1834 nar ſkerbneji varh tega verta, ki
she dolgo zhaſa tudi v ptujih deshelah ſlovi, in
gotovo saſlushi de bi ga njegov, naſlednik goſp. z. k.
uzhenih Dr. Biatzovſki in z. k. botaniſhki vertnar
goſp. A. Flajſhman tudi sa naprej s tako
ljubesnijo oſkerbovala, kakor do sdaj.

V temu vertu je Hladnik veliko lét is gole
ljubesni do uzhenoſti bres vſiga plazhila
séliſharſtvo uzhil, in veliko uzhenzov svuril, kteri ſlovijo

ne ſamo v domazhiji, temuzh tudi v ptujih deshelah.
Viſoko zhaſten je bil od nar imenitniſhih
botanikarjev v domazhi in ptuji desheli, s ktérimi je
vſeſkosi piſmene opravke in rasumne pogovore imel, in
ktéri ſo ga tako v zhaſti imeli, de ſo po njegovimu
iménu nekaj séliſh kerſtili. Blagodaril jih je she od
njega dni tudi naſh rajnki preſvitli Zeſar FRANZ I.
take umne in pridne moshe po ſvojim saſlushenju,
ravno tako je tudi naſhimu Hladniku poſlavenja
namenil, in mu je v létu 1818 veliko slato
ſvetinjo sadovoljnoſti podaril.

Şzhaſama ſo pa jele njegove ozhi jako peſhati in
popuſhati ga, tako, de je mogel v létu 1834
varſtvo séliſharſkiga verta, in v letu 1836 pa vodſtvo
latinſkih ſhol popuſtiti. Ako ſo ga ravno she pred vezh
létini ozhi popuſtile, prenaſha netoshljiv to boshjo
naklómbo kakor pravi kriſtjan in mosh po boshji
volji. Ne gre mu ſhe sdaj od ljuboſlóvja in
uzhenoſti lozhiti ſe, ampak to, kar ſam ſtoriti ne more,
tega mu ptuje sdrave ozhi nameſtijo.

V létu 1836 je Hladnik z. k. Ljubljanſkimu
bukviſhu 149 knigodélov v 306 sveskih in v 339
ſoſhitkih daroval. Te bukve ſo vezhidel
séliſharſkiga namena in obſeshka. V ravno tiſtim létu je
podaril tudi krajnſkimu museumu ſvojo veſolno
bero poſuſhenih séliſh, in v létu 1839 pa zhes nje
ſpiſani iménoſlov, v kterimu ſo imena séliſh
popiſane, in kraji kjer na Krajnſkim raſtejo, imenovani.
Pa le ſhkoda, de ni ta imenoſlóv natiſnjen na ſvetlo
priſhel, gotovo marlikdo bi ſi ga v ſvojim
bukviſhu imeti sheljil.

Ohrani nam pa Bog ſhe dolgo zhaſa mosha vedno
sdraviga, de ga bodo njegovi rojaki med ſabo ſhe
dolgo ſlavili in zhaſtili !

Dr. Bleiweiſ.

Is Mengſha

V kmetijſkih novizah 7. Şvezhana
prizhijozhiga léta 6. ſhtevila na 24 ſtrani v pervimu redu v
ſpodni verſtizi, proſimo, de bi ſe nameſt: „ſ. Urh,
ſ. Urban bralo; sato kir ni na ſ. Urha, temuzh
na ſ. Urbana dan v Mengſhu ſomenj.

V petek (9. Şvezhána) na ſ. Polone dan je
bil V Mengſhi prav velik ſomenj, poſébno sa
shivino prav jak; ako je lih poprejſhno nozh in
ſkorej zeli ſománji dan po malim ſneshilo, jih je
vender priderlo ljudi na ſomenj, de ſe je vſe terlo.
Domazhi in ptujzi ſo ſe temu zhudili, kaj velja, de
bodo ſzhaſama Mengiſhki ſomnji vſe druge v
okolizi saterli. Blagá, ki ſo ga na ſomenj prignali, je
bila lepa mnoshiza, namrezh volóv in krav 1032,
konj 370, in med temi veliko prav bersih in
dragih, preſhizhev pa 140 glav.

Na noge Mengſhani! prihodnizh bomo gotovo
ſhe bolj obiſkani, kir v naſh sali kraj mladi in ſtari
prav radi hité, in pripravni na ſomenj priti shelé.

Franz Dolenz.

Urno, kaj je noviga?

(Neki Anglijan), Clegg s imenam, je
snajdil, hlapone na shelesnih kolovosih ne vezh s vodno
ſoparizo nabaſati, ampak s ſamim srakam ali
luftam. Na nekimu shelesnimu kolovosu v Irlandu
ſo she to snajdbo poſkuſili in tudi drugej ſe she k
temu pripravljajo. Zhe bodo to napravo poterdili,
bo veliko derv in premoga perſhparanih. De pa
ſapa v sapertimu kotlu ſilno veliko mozh ima,
vidimo per puſhkah, ktere ſo s ſapo nabaſene
(Windbüchsen).

(Imenitno Maklinovo ſvéto piſmo) bo
prihodnizh v Londonu na Angleshkim v lotriji pro-

12

[Stran 24]
— 44 —

dano. To ſ. piſmo je v 45 velikih sveskih
svesano, in ima ſkoraj 7000 v kotlovino vresanih
obrasov in riſov, ki ſo jih nar imenitniſhi moshje
riſali, kakor: Rafael, Angelo, Rembrand, Dürer
i. t. d., ter jo 3000 Guinej zenijo (vſaka guineja
je slat in plazha 9 goldinarjev in 38 krajzerjev;
torej bo zelo ſ. piſmo 28900 goldinarjev veljalo!

Kmetijſke opravila v meſzu ˛Suſhzu.

Imej ſkerb, de ſe blato in gnoj is lush in grabnov
na verte in travnike ispelja; kir le tam, kir je doſt'
dobriga gnoja, kmetija velja.

Okoli travnikov saſadi shiv plot; ob ſuhim
vreménu travnike in ſenosheti lepó potrébi, in jih s
grabljem pregrábi; mahovnite pa s lahko brano
prevlézi; brana bo mah, ki travo duſhi, poruvala in
ti bo ſhe nekoliko ſtelje perdobila, ktero potem ſkup
sgrábiſh in pobéreſh. Potem na travnike in
ſenosheti vodó napelavaj, in jih takó mozhi, de bo voda
ras viſhjih na nishji pozháſo tekla, ne pa derla,
tudi, de ne bo saſtajala; kterih mozhiti nemoreſh,
jih pa potreſaj s nesgaſhénim apnam, s belim
kamnam ali gipſam, in s kako drugo gnojivno
drobnino. Kdor sa travnike ſkerbel ne bó, bo imel malo
trave, in to ſhe puſtó.

Zhbelne panje oſnashi v lépim vremenu, in
poglej ſkerbno, ako ſe niſo zhervi saredili v panjih.
Najdeſh pa sdrobljen voſek v panjih, poloshi
zhbélam medu.

Ozhédi drevéſa, pokonzhaj goſénzhne salége.
Rijavo salésheno perje oberi, ſuho s pajzhno k
mladikam perprédeno perje s vertnimi ſhkarjami
poſtrishi in ſoshgi.

Kmalo ko mras nehá, jabelka in hruſhke zepi
s jabelzhnimi in hruſhkovimi zepizhi, dokler ne
seIené in préden mushevni ratajo. V ſuhim urno
semljo obrazhaj, bodi s drevéſam, ali s kopalam, ſej
oveſ in drugo bélo shito. V mokrim ga ne gre
ſejati. Ko bi bil she po ſétvi mras ali ſrén
vſejano semljo ſpuhnil, ali persdignil, tako ſejanje s
valerjem povalaj. Ravno tako je valanje dobro na
lahki obilno rahlji semlji, saſtran tega déla ſe
semlja tako naglo ne oſuſhi, ſéme tudi lepſhi in hitreji
obselení.

O mlaji ſej korenje, péſo, retkev, zhebulo,
peterſhilj, simſki ſadesh, ſhpinazho; kar je pa sa
preſajati, preſajaj o polni luni.
Per vſim tem vender prevezh nagel nimaſh biti,
sakaj Şuſhez ima rép savit.

Tega méſza je dobro letaſhne teleta ſkopiti,
boſh prave junze sredil. Kdor ima shita kaj v
shitnizi, ga mora pogoſtama s vetriti in premeſhávati,
kir ſe ga ſizer v tem méſzu mol rad loti.
V temu meſzu kobile, ki ſe gonijo, k ſhrebzu peli.

K.

Prislovice

Štajerskih Slovencov.

17. Sila železo (kóla) tere. 18. Kaj boš se
čohal, gdér te ne serbi? 19. Kter enkrat postane
nagi, težko pride k blagi. 20. Rani (zgoda) dež,
pa stare babe ples. 21. Rane rože rade povénejo.
22. Prejd bi 'z mertve kobile perdec dobil, ko 'z
njega groš. 23. On ima železne rokavice. 24. Ta
si je mačko v méhi kupil. 25. To je tako résen,
ko pet krav za en groš. 26. Ta si je pameti kupil.
27. Ta ima toliko dnarjov, ko žaba perja. 28. Ta

je na jesih stopil. 29. Tod' je tako ravno, ko po
svéti. 30. Ta se je na merzli vodi ožgal. 31. Ktir
ima za čim, lehko gre v Rim. 32. Al'je nore
gobe jel? 33. Kopriva ne pozebe.

A. Krempl.

Pogled v pretezhene zhaſe.

Pred 404 léti je perzhel Janes Gutenberg knige
natiſkati.
„ 395 „ ſo jeli v kotlovino dletiti.
„ 361 „ ſo Anglijani sazheli gumbnize ali
knofIjize delati.
„ 355 „ ſo priſhli pervi semljini obrasi
(Landkarten) na dan.
„ 352 „ je Kriſhtoſ Kolomb novi ſvét (Ameriko)
snajdel.
„ 344 „ je Peter Hele v Nirnbergu pervo
varshetno uro naredil.
„ 329 „ ſo sazheli zhaſopiſe natiſkovati.
„ 327 „ ſe je kriva véra pod Dr. M. Lutram
perzhela.
„ 291 „ ſo jeli ſhpanſki ali pezhati voſek delati.
„ 284 „ ſo perpelali tabak is Amerike.
„ 284 „ je B. Uzmanza na Zheſkim perzhela
ſhpize klekati.
„ 281 „ je bilo konzhano zerkveno sberaliſhe
v Trientu.
„ 279 „ ſo priſhle ure s gugalam (Pendeluhren)
na dan.
„ 277 „ ſo sazheli v Niderlandu puſhe
(muſhkete) delati.
„ 263 „ ſo jeli pod Papesham GregorjamXIII.
pratike popravljati.

Ni smota ni reſniza. *)

Kolikor zhaſa ſim v Kopriunzi bil,
Şim vſih plemenov imena dobil,
Pervi me je vſeſkos fajmoſlitra zhaſtil,
Drugii ſe je lih sato zhes me grosil,
Tretji me je rad meſtratarja veljil,
Zheterti vmeſ tudi previsarja ſlovil,
V zhiſlu nameſtnik ſim petimu bil,
Şheſtiga zlo ſim ferbesar uzhil.
Şam ſebe tako nikdar niſim glaſil,
In tazih imén nikoli deljil,
Kar je kdo hotel to ſim vſelej mu bil,
To ſim v Ljubljanſkih novizah tud' bil.
Nameſtnik ſim bil,
Nameſtnik ſim ſhe,
Nameſtnik oſtanem,
Dokler bom shiv.

A. Lenarzhizh, Şijunſhki kaplan.

13

[Stran 25]
[25]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 13.

V ſrédo 27. Şuſhza.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Sirotek.

(Poleg česke ljudske pesme).

Vmladih dneh zgubilo
Dete mater milo.

Začne odrašati,
Misli: kjé je mati?

»Tata, ah moj tata!
Kjé je mama zlata?«

»»Mama je zaspala.
Nikdar ne bo vstala.

Na pokopališí
Vštric duri jo iši.««

Dete to slišalo,
K grobu pribežalo,

Z iglico kopalo,
V groba dno tišalo ,

K truplu dokopalo,
Britko. zajokalo:

»Ah l' en glasik pusti
Mama z sladkih usti.«

»»Milčik, nisim vstani —
Težka perst mi brani,

In na serci kamen,
Hujši kakor plamen.

Pojd' domú, saj tamo
Imaš drugo mamo.««

»Ah ta ni tak mila,
Kakor vi ste bila.

Ko krùh reže, bleda
Trikrat ga ogleda;

Ko ste ga vi dala.
Ste ga namazala.

Češe me na glavi,
Laske m' okervavi;

V i ste me česala,
Sladko objemala.

K' mi nožice mije,
Me ob mivnik bije;

Vi ste me vmivala,
V čelo kušovala.

Ko mi srajco pere.
Se nad mano dere;

Vi srajčico prala,
Sladko prepevala.

Č'mu ta nova mati ?
K' vi nemor' te vstati!«

»»Idi ljubčik, zroči
Božji se pomoči.

V kratkim pridem h tebi
Pa te vzamem k sebi.««

Dete se vernilo
Glavco položilo.

Pervi dan zbolelo ,
Drug' dan oterpnelo,
Treti — pokop 'melo.

S.

Reja shidnih zhervov ali goſénz.

(Na dalje.)

Kokoni sa ſéme.

Islesheni metulji nimajo drujih shelj, kakor
porozhiti in pomnoshiti ſe. On sazhne s peruti
foſlati, in je manjſhi od nje, ona pa je
debeljſhi in s peruti malokdaj in malo migljá. Ko ſe
sazhnó ſporozhati, jih je tréba sa peruti na
popir ali pa na platno preneſti in jih kazih 6 — 8
ur vkup puſtiti. V kozhi mora smirej ſhe sdrava
ſapa in temno biti in gorkota smirej enaka. Ob

6 ali 7. sjutrej ſe isleshejo metulji, to je,
pridejo is kokonov, ob 8. ſe sazhno sdrushovati, in
oſtanejo vkup do 2. ali 4. popoldne ; potlej ſe
vſi ſmejo raslozhiti in on pogine nekaj dni
potem, in nizh ne jé, kar je metulj. Ona pa ſéme
sazhne lezhi na popir ali na platno , kamur je
djana, podobno makovimu ſemenu, in pervih
36 — 40 ur isleshe ſkorej vſe, potlej malo ſhe.
Isleshe ena okoli 400 — 500 drobnih jajzhik ali
zhervniga ſemena sa prihodno leto. Zhiſta ſapa,
gorkota in tema oſtane kakor prej. Zhes 8 ali


[Stran 26]
— 50 —

10 dni pogine tudi ona in nizh ne jé, kar je
metulj bila.

Islesheno zhervino ſéme je ali belo ali pa
rudezhkaſto. V gorkoti ſe farba jajzhik tako
ſpreminja: is rudezhkaſtih poſtanejo bolj samokle in
rudezhkaſtoſive , potlej rujave, potlej zhernoſive ali
pa vshivo pepelnate. Petnajſt do dvajſet dni
potrebujejo , de ſe takó dogotové, in ſo potem
popolnoma srele. Nekaj dní potlej, ko ſo tako
dosorile, ſe vsame popir, na kterim ſo isleshene,
ſe dva — ſhtir — ali oſemkrat pregane in svije
in ſe v hladan, ſuh kraj neſe, kjer gorkota po
letu ne ſtopi viſhe od 15 ſtopinj, po simi pa ne
pod 0. Zhe bi ſe kmalo potem, ko ſo isleshene,
ſpravile in ſ-hraníle, ko ſo ſhe mokrotne, bi
savite lahko ſpleſnovale in ſe ſpridile. Nar bolj
je tak popir potlej djati pod ſtrop v kak hladan
obok (velb), ali v kamro ali v hram in ga na
kak drat obeſti in gledati, de miſhi, podgane,
ki jih grosno rade ſnedó, do njih ne pridejo,
in pa de prah tudi ne more do njih. V poletni
vrozhini je tréba vezhkrat pogledati, zhe jajzhka
niſo na mokrotnim, ki jim slo ſhkoduje, ali zhe
jim ni pregorko, de bi ſe vtegnili zhervi islezhi.

Zhe je treba táko ſeme delezh poſlati, ga
je narbolj v isdovbljenim terſti na obeh konzéh
s tanjkim platnam savesaniga poſlati. To ſe ſmé
pa le posno v jeſen ali pa sgodej ſpomlad
ſtoriti, de ſe per gorkoti po potu zhervi ne isleshejo.

(Dalje ſledi.)

Opomba sa ſpomlad.

Po ſvojih opravkih gredé, ſe mi je te dni
pot sa neko vaſjo prav kratkozhaſna sdela, in s
veſéljem ſim ſadno drévje ogledoval, in sraven
tega ſo ſe me te le shelje oſule: O, de bi pazh
naſhi rojaki ſvoje verte s ſadnim drévjem bolj
pogoſtama saſadili! de bi ſadja imeli sa ſvojo rabo,
kolikor je le mogozhe, gotovo ne bi jih toliko
denarjev sa-nj smetali. Dobro vém, de ga vſaki
zhiſla, bodi ſi mlad ali ſtar ; de ga pa nima ,
moram usrok le v njegovi lenobi in sanikernoſti
iſkati. — In do nekiga prav proſtorniga verta
pridevſhi, saſliſhim nenadjama v njemu to le
ojſtro in hudo gorizo : „Naj perpo rozhujejo
ſadno drévje ſaditi in rediti, kolikor
hozhejo, per naſ ne ſtorí po nobeni
zeni, in zhe ravno kaj sraſte, ti preſneti
marzheſi od goſénz vſe poshrejo in
pokonzhajo, kdo bo vſe te meſhizhke in
salege goſénzhne obral? nozh in dan bi
ſe mogel po drévju plasiti, ſhe bi nizh
ne opravil; goſpoſka ne úmi, kaj je s
tem slodjem opraviti, preden ſe satare.“

Tega ſliſhati ſe nevoljen zhes mejo ſtegnem
in vidim preſherniga vlaſtnika preklinjati, in zhes
goſénze grositi ſe. Réſ, prav velik in proſtoren
vert imá, in prav doſti bi imel opraviti, preden
bi vſe drévje obral. Ali moj preſherni abotnik

ſe raji vſiga ſadja snebí, ki bi mu ga drévje roditi
snalo, ko de bi ene dni drévje goſénzhne
salége trebil. Ako ſe pa daljiga dela in truda bojí,
bi mu rekel: Kratko nikar, ſaj dôbro véſh, de
ne sagromi drevó ob pervimu mahljeju.

Gotova reſniza je tudi, de ptizhi veliko
tazih meſhizhkov in goſenzhnih saleg pokonzhajo ;
pa nameſti, de bi otrebljenje ſadnih drevéſ
ptizham srozhili in pervoſhili, vidim ſem ter tje po
vertih ptizhje naſtave zhes zelo simo in ſpomlad,
in koliko ſhkode bi naſhimu kmetovavzu te
nedolshne shivalize na ſadnim drévju pervaruvale,
zhe bi jih le shiveti puſtil.

Tode she ozhe ſvojimu otroku, dezhiku ſhe
v narozhju kashe in oterpnjeno ſerzé déla, kako
ſe nedolshni pevzi na naſhih vertih lové in ob,
shivljenje ſpravljajo. — O de bi pazh vſi vertni
vlaſtniki in goſpodarji ſadniga drévja k ſposnanju
priſhli h kakoſhnimu pridu in rabi ſo jim
nedolshni ptizhi! gotovo bi ſe jih uſmilili in
pervoſhili bi jim shivesha , ki ga po vertih v
goſénzhni salegi nevtrudeni obérajo, in veliko
ſhkode ſadju odvrazhujejo. In saréſ per tem
ſposnanju ne bodo nikoli zhes zeſarſke goſpoſke
godernjali, ktére jim prepovedujejo ſpomlad in poleti
ptizhe loviti, moriti in perporozhujejo ſadno
drévje od goſenzhnih saleg zhiſtiti in trebiti.

Ne miſli pa ljubi moj ſoſed, de ti bodo
nedolshni vertni pevzi ſami po tvojim vertu vſe
ſadno drévje goſénzhnih saleg ozhiſtili in
potrébili; ampak tudj ſam ſi persadevaj ozhiſtiti ga,
kolikor moreſh , ne bodi sadovoljen, zhe ſi
meſhizhke is ſvojiga drévja ſpravil in po vertu
rasmelal, ali pod drévjem leshati puſtil, temuzh
pograbi jih ſkupej in na meſti jih potari.

Ştori to, boſh vidil, de nam boſh hvalo
vedil; imel boſh sdravo drévje, in obilno ſadja ti
bo jeſenſko plazhilo !

— zh —

Dober ſvèt.

Şéj proti vezheru in puſti ſéme zhes nozh verh
semlje leshati, de roſa na-nj pade, drugi dan pred
ſolnzhnim is-hodam ga pa savlezhi. Taka ſétev ti
bo vezh dni popred selenila, hitreji raſtla, in do
deſétih dni od druge pred dosorela. Şlama in klaſ
bo vezhi in serno bolj moknato, nekteri tudi
pravijo, de taziga shita ptizhi ne sobljejo.

Dr. Orel.

Ferlanova pinja in zheſhki
kolovrat. *)

Is Şhoſhtanja na Şhtajerſkim.

Pinjo, ki ſo jo zhaſti vredni goſp. Matévsh
Ferlan snajdli, ne bodem po vſih uſtah hvalil.
Berite kar od nje v novizah v 2. in 18. liſtu
piſhejo, in jeſ po ſkuſhnji poterdim. „Gotovo je tako“!
Novo pinjo, ktéro mije z. k. kmetijſka drushba is

Vredniſhtvo.

14

[Stran 27]
— — 51 —

Ljubljane poſlala, ſim mnogoterikrat, po manj in
vezh ſmetane, oſtarane in nove molshe ſkuſil. Perva
ſkuſhnja, ki ſmo ſhéſt funtov ſroviga maſla ſtorili,
je zélo uro terpela — ſizer pa ſo pol dneva
umetali, de jim je pot po obrasi tekel; druge pota ſe
je umedlo v pol uri, v dvajſetih, petnajttih in zelo
v deſetih minutah.

Dal ſim jo po predkladu ali muſhtru pinjo
nekimu kolarju v Şhoſhtanj (Schönstein im
Schallthale) narediti, ki je ſhe lizhnejſhi od predklada,
in prav dobro isrekuje. Pokróv ima is zeliga in
kembelj manjſhi, ki je s ſvinzam saljit. Vzheraj
3. Şuſhza ſmo jo po poldanſhini boshji ſlushbi v
ſholi poſkuſili. Bilo je vezh ko oſemdeſet oſéb —
malih in velikih — vkupej sbranih. Pinja je
vſakterimu dopadla, in zhudilo ſe je vſe, ki v oſmih
minutah dve ſhtruzi ſroviga maſla is pinje ſe
pervalite. Vezh kolarjov in misarjov je pinjo she
ogledvalo, ki ſo pri njih pinje vdinjane. Dopadil mi je
ſklep ſhtirih ſoſedov, ſi pinjo ſkup omiſliti. Naj jih
vaſi poſnemajo!

Per tej perloshnoſti ſmo tudi poſkuſili na zheſki
kolovrat preſti. Proſil ſim is blishniga terga s
Velenja (Wöllann) nékiga Zheha, ki je tam oshenjen,
goſpoda Karl Weidlicha, priti, de je kasal s
zheſkim kolovratam preſti in obnaſhati ſe. Vezh prediz
je poſkuſhalo préſti; pa bolji prediza, ko je bila,
ſlabeji ji je ſhlo od rok. Po navadi ſo kolo hitro
gonile, nit pa med perſtmi ſukale in perdershovale,
in kir tak kolovrat naglo vlézhe, ſe je nit rozhno
ſkrotizhila ali pa vtergala. Sdi ſe mi zheſki
kolovrat, kakor mali ſvojoglavni, oshertni otrozi, ki
jeſti sazhno; ako ſe jim urno shliza sa shlizo jedi
ne da, krizhijo, ali pa vezh jeſti nezhejo.

Mamike in tetike tudi nimajo sadoſti
poterpeshIjivoſti, na ſtaroſt ſe kaj koriſtniga nauzhiti. Naj
oſtanejo tedaj pri ſtarih keſnik kolovratih, kir ſe
loshej puſti pri njih predenju sadremati, in naj
hodnik sa plahte in shakle predejo. — Devizhize ſo
kolo bolj pomalim gonile predivo urno v nit
podajale, ne perdershavalje in ſukale, ſo ſe bolj
ſkasale. Upanje imajo, ako ſe jim ſhe ene krati
pokashe, v kratkim na zheſki kolovrat preſti ſe
navaditi. *) Moja shena je ſklenila, ene dni h Zhehu
v uk iti, in potem deklize bres plazhila preſti
vaditi. Tudi ſim obljubil deklizi, ktera ſe nar hitrejſhi
in nar lepſhi nauzhi preſti, ji zheſki kolovrat
vſvojiti in druge v novizah po imenu pohvaliti. **) —
Goſpod Weidlich, rojen Zheh lépo tanzhizo prede
in pové, de na dan funt in ſhe vezh poveſmi ſprede.
Lepo ga je bilo pogledati, ki je s eno roko predel
v drugi pa knige dershal in bral. Veſela miſel me
je obſhla: „Kaj velja! naſhe hzherke snajo v
kratkim tudi nar lepſhi tanzhizo nam sa ſrajze préſti,
sraven tega pa novize brati!“

Le perganjajmo jih h uku! vſe je mogozhe
sgoditi ſe.

Peter Muſy, uzhitel.

Kako Zeſar kmetljſtvo zhaſti.

(Prava pergodba.)

Ko ſe je Eſtrajſki Zeſar Joshef II. o
velikimu Şerpanu léta 1769 v Prajſe na Şhlesáſhko
pelal, obiſkati Prajſovſkiga kralja Fridrika II.,
ki je bil ravno tazhaſ v veſélotabori per oglédu
ſvoje vojſkine armade, kar ſe mu oſ pri kozhiji,
v ktéri ſe po veliki zeſti med Brinam in
Oljmizam na Marſkim péle, bliso Kauſniza 19.
veliki Şerpana ſtare. Blagi Şamoblaſtnik te negodne
neſrezhe ne ſveſti ſi, in preſtraſhiti ſe, ſhine
rozhno is kozhije.

Anton Trenka, kmetovavz is Şlavikovza,
je lih ondi bliso zeſte sa osimnino njivo praſhil.
Şvitli Zeſar viditi ga, ſe k njemu ſpuſti, ter mu
pravi: „Puſti me nameſti ſebe sa drevó
dershati, boſh vidil, de ſim mu koſ prav
ravnati ga!“ — ter je s edinimi rokami zelo brasdo
kakor je njiva dolga isoral. Naſh dragi orázh
Trenka jo pa korazhi sraven ſvojih kljus, ktére
vèſ prepaden vſeſkosi besá, in nad njimi krizhi.
In debelo gleda mnoshizo salih goſpodov s slatimi
svesdami na perſih, ki jih je bil zel tróp krog
njega, in ktérih nar imenitniſhi sa drevo dershi, in
ne vé, kaj mu je pozheti, klobuk zhes sativnik
dershé, in premiſhluje ſam per ſebi, ali bi ſe
odkril, ali pa pokril, ter ſe plaſhen vſeſkosi sa
uſheſam praſka. Kar imajo tudi naſhi Şlovenzi v
navadi, ki kakſhniga goſpoda ſrezhajo, ali
popraſhajo in poproſijo kaj. *)

Kako ſe je pa Trenka savsel, ki je ſliſhal, de
je goſpod, ki je nameſti njega oral, njegov Zeſar bil.
In kmali ſe je ta pergodba rasvedila, ſhla je, ko
bi treſhil, od uſt do uſt po zeli Marſki desheli.

Blagi knes Venzel Lihtenſtajnſki, goſpod
in vlaſtnik v temu kraju, je bil tega ſliſhati
neisrezheno sadovoljen in veſel, ter poſtavi v ſpomin
prave hvaleshnoſti Zeſarſkimu orazhu preſvitlimu
Zeſarju Joshefu II. vezhno snaminje 19. veliziga
Şerpana 1770. lih sa oblétnizo ſtorjene pergodbe,
na ravno tiſti njivi, kjer je Zeſar Joshef II. oral,
in velji na snaminje ob kratkim vſiga napiſati,
zheſar ſe je na Trenkovi njivi godilo. Ta napiſ je bil
tréh jesikov, in ſe tako le glaſi :

„Zeſarju Joshefu II. preſlavimu Şinu
Franzovimu in Marije Teresije, kteri je
19 dan velikiga Şerpana 1769, de bi
obertnoſt narodov, pridnoſt kmetovavzov v
obzhinſki drushbi vnel, in oshivil, lih na
temu meſtu drevó vladal.“ (Joshef is kamna
isſekan sa delovzam kakor orazh ſtoji.) Tudi
Şlavikovſka ſoſéſka je ſvojimu Ozhetu, preſvitlimu Zeſarju
Joshefu snaminje (viſoki kamniten ſteber)
poſtavila v vedni ſpomin, ki je na polji oral.

Potém pa, ki ſte ſi ſzhaſama she obedve
snaminji proti rasſipu nagibale, ſklenejo Marſki
deshelſki shlahtniki pod deshelſkim oblaſtnikam grofam
I. Ditrihſtajnſkim drugo na ravno tiſtim meſtu is
shiviga kamna ſosidati, in kmali je ſtal prav lep
deſet zhevljev viſok ſteber s latinſkim napiſam, ki
ſhe dan danaſhen ſtoji.

Drevó pa, s kterim je Zeſar Joshef II. oral
je Marſko dershavno ſtaliſhe v Brin perpelálo,

15,
16,
17,
18,
19

[Stran 28]
— 52 —

in v vezlmi ſpomin kakor slato hranila v tajiſti
hiſhi, ki ſe vladarji sa prid deshele sbirajo. Drevo
je ravno tako, kakorſhniga je preſvitli Zeſar v
Trenkovik rokah dobil, ſhtoraſto in prav nesloshno.
Şhe okovanih nima koleſiz, ſamo peſtizi imate
shelesne oklepe. Ştojí na prav lepimu is marmora
vſekanimu ſhéſt zhevljev viſokimu podnushju s
latinſkim napiſam.

Danecki.

Sméſ.

(Čudno rešenje ali izbavljenje.) V
rusovskih pismih najde se sledeča prigodba, od
ktere terdijo , de bi se bla leta 1530 resnično
zgodila: Neki kmet, ki je vdaljnih rusovskih gojzdih
stanoval, odide zjutrej zgodej v dobravo, de bi
medu iz šupljiviga ali votliga drevja nabral, ker je
v tistih krajih še zdaj, kakor tudi v lepih Poljskih
deželah, veliko dovjih čebel, ktere k velikimu pridu
ondašnjih stanovavcov mnogo medu in voska
nanosijo. Ko ta kmet ali seljan na, od bčel zapušeno
drevo spleza, de bi iz globokih rup ali šupelj steblà
med skopal, poči pod njegovimi nogami trohljivo
drevo ; on pade, in se do vráta v med pogrezne. Z
velikim trudam in napenjenjem je pa vender roke
iz medu zlekel, in upehan zaspal.

Brez dvomenja bi bil tam poginil, ker te gôjzde
redko kdo obiše, če bi ga ne bla resnično čudna
prigodba rešila. Že sta dva dneva prešla, kar je
v médu ležal, kar se na enkrat medved perkaže.
Ki je med obvohal, je splezal na drevó, in znišel v
votlo steblo, de bi svojimu medvedovskimu téku ali
poželenju zadovoljil ; ali kako se ne vplaši, ki se
strašna čbelina (kmetova) glava z medu pokaže.
Medved oplašen se oberne, de bi pobegnil, kmet
ga pa z celo močjo za zadnjo taco zagrabi, in jo
tako čversto z obema rokama derží, kolikor mu je
le mogoče. Medved v naj veči stiski, napne vse
svoje žile, potegne z celo močjo, de bi se tega
neznaniga brémena znebil, in zleče tako kmeta srečno
z njegove sladke sužnosti na drevo, dokler se
poslednič oba doli ne prekucneta. Od svoje teže
rešen medved se zdaj mermrajoč spusti v beg, kmet
pa, de si ravno vpehan zdrav perpiha domú, k
velikimu veselju žene in otrok, kteri se ne
nadjajo, ga še kdaj živiga viditi.

*

Oznanilo bukev.

Mali beſednják, ſlovenſkiga in
némſhkigajesika (Kleines Wörterbuch der
ſlowenischen und deutschen Sprache), Şoſébno sa Şlovenze,
kteri ſe hozhejo némſhkiga jesika uzhíti. Drugi
natiſ. V Ljubljani, natiſnil Josheſ Blasnik. 1843.

She sdavnej ſo maliga beſednjáka sheleli, in
po njemu vſeſkosi popraſhovali tiſti, ki ſo ſe jeli
némſhkiga jesika uzhiti. S beſédnjákam ſo jim
dopolnili shelje zhaſtitljivi vodja némſhkih ſhol goſp.
J. Şhlaker. Tiſtimu, kteri ſe hozhe némſhkiga
uzhiti, ga perporozhimo, is kteriga ſe svuriti sna,
kako ſe ſlovénſka beſéda po némſhko, ali pa kako
ſe némſhka po ſlovénſko glaſi. Ravno sato je ta
beſednják v dva déla rasdeljen: pervi je
ſlovénſko-némſhki dél — in drugi pa
némſhkoſlovénſki.

Beſéde, ki jih v navadnimu shivljenju
potrebujemo, bo vezhidel v njemu najdel. Tiſtimu pa,
kteri ſhe ne posna naredbe nekiga beſednjáka, re-

zhemo, de ſo vſe beſede po Abezednikovimu redu
sverſtene, in de ſe le perva zherka beſéde imá, ſe
tudi zela beſéda urno najde, ktéra ſe iſhe. Koriſt
teh bukev ſe pa tudi po hitri prodaji rasſodi ; sakaj
bilo jih je v létu 1834 natiſnjenih 2000, in
pretezheno léto ſo she vſe poſhlé; ravno sato jih je
bilo sopet 2000 drugiga natiſa omiſliti treba. Ta
beſednják pa perporozhimo poſébno vſim mladim
Şlovenzam, ktéri ſe s Némzi pezhajo kaj, in ktéri ſe
némſhko brati, piſati in govoriti uzhiti hozhejo. Şkorej
vſaki dan ſmo s Némzi v taki mnogoteri svesi, de
vſeſkosi némſhki jesik potrebujemo, in gotovo
vezhkrat k pridu nam je, de némſhko snamo. De je pa
némſhko snati tudi kmetovavzam potrebno, tega
miſlim mi ne bo pazh nihzhe overgel, kteri ſe je
she is naſhih noviz preprizhal, de snajo tudi
Némzi ſhe kaj vezh, kakor hruſhke pezh.

Imenovani beſednják ſe prodaja v
knigoprodajavnizi shlahtniga J. Klajnmajerja v Ljubljani
po 36 krajzerjev. Miſlimo, de ſe tudi v Gradzu,
Zelovzu, Gorizi, Terſtu in v Zelji dobiva.

Naznanje.

Travne in vertne ſemena ſvojiga
pridelka ſo per meni v Ljubljani poleg zeſarſkiga moſta
Nr. 10 na prodaj: páhovke (französisch Raigras)
funt po 20 krajzerjev in mazhjiga rèpa
(Thimothäusgras) funt po 30 krajzerjev. Tudi imam
nekoliko odraſhenih murv s viſokim dèblam in
shlahtnim perjam po 15 krajzerjev — ter vezh ſto
ſhteriletnih lepih in sdravih murvinih drevzov, vſaziga
po 4 krajzerje v prodaj.

Dr. Orel.

Prislovice

Štajerskih Slovencov.
34. Ta čaka, kó grešnik na pokoro. 35. Tukej je
hudič mlade 'mel 36. Gdér niga, tam volk ne
vzeme. 37. Ta si je vuš za kolér spustil, ktera bo ga
jéla, dokler bo živ. 38. Timu je raka v nadra djal.
39. Ugradnik je ukradnik. 40. Tam Nemec
Slovenci preje, gdér se kača na ledi greje. 41. To bo
ti povernil, kda vrabel proso. 42. Bob v steno
meče. 43. Odprédi se sladí, odzadi pa z plotnicoj
stojí. 44. 'Z betva vóz. 45. Tebe se tol'ko bojím,
kó žaba dežja. 46. Oná sta si, kó dva persta.
47. Vsak' je sebi najrajši. 48. Vsaki ima perste
k sebi obernjene. 49. Oba v en róg trobita.

A. Krempl.

Snajdha vganjke v poprejſhnim liſtu je:
Kert.


[Stran 29]
[29]

Kmetijſke in rokodélſke novize.
Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 15.

V ſrédo 10.Malitravna.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Pesem v setvi.

Pridno in neutrudljívo
Orjemo vsak svôjo njivo,
S petjem gor' in dol' gredé ;
Sej veljá, pèrst razvaliti
In jo skèrbho vso zdrobiti,
Kakor grôbu setve gré.

Vsak z drevesam se ponaša,
Za počitek nič ne praša,
Dokler vse storjeno ni.
Lemež, čertalo le rita,
Mater zemljo nam vplodita,
De v nji zèrno se vmnoži!

Oko v zemljo obernímo;
Ž njo se dôbro soznanímo ,
Ona naj nam mila bo!
Sej nam večno ni živeti,
Vs'janim biti, v grôbu stleti,
Je tud' nam odlóčeno.

Obetavno zèrno séjmo,
In v odpèrte grobe gléjmo ,
De se delo nam pràv vdá.
Kar je vs'jano, zabranájmoj
Kar umèrlo, pokopájmo ,
In zaupajmo v Bogá!

Milo solnce bo sijálo,
Nêbo topli dèž dajalo
Na nezmožno zelenjád;
Sneg bo padal in zakrival
Setev, in v svoj plajš zaviral
Naših njiv prihodnji sád.

Zlato žito bo zorelo,
Kamor se je zerno delo,
Sej je zvesta mati-pèrst;
Kar v-njo deneš, ni zgubljeno ,
V trohljivosti prerojeno ,
Verne setev boljših verst.

Kar umerlo je pred nami,
To le dremlje v hladni jámi —
Setev vs'jana od Bogá;
Dalj scer čakati bo treba,
De razpade grobov gleba,
De ta setev pride 'z tlá.

Kdor to setev obžalúje,
Vervaj: večno ne trohnúje,
Kar umèrlo je zmed nas;
Umerjoči prah telesa
Klije v jami za nebesa —
Sád za vekovečni čàs!

Rodoljub Ledinski.

III. Od ravnanja s shido.

a) Kakó shido od kokonov odviti.

(Konez.)

Kakó ſe shida od kokonov odvija ali ſnuje,
je teshko s beſedo takó dopovedati, de bi vſak
prezej lahko in dobro snal. Nar boljſhi je to
delo viditi in ſe tako od drusih nauzhiti. Zhe ni
prav in dobro narejeno, je ſhkoda in shida malo
vredna. Torej je doſtikrat boljſhi ali kokone
prodati ali pa sa vſo ſoſeſko eno ſnovavnizo
napraviti in imeti, poſebno zhe kdo slo veliko shide
ni perdelal, de bi bilo vredno, sa-ſe poſebno
ſnovavnizo imeti.

De je velíko leshezhe, lepo, gladko in
enako shido vſo iméti, zhe jo hozheſh dragó
prodati, lahko verjameſh. Zhe jo hozheſh táko imeti,
je tréba:

1. ſlabe kokóne od dobrih odbrati in ſlabe
poſebej, dobre pa ſpet poſebej motati ali ſnovati.


[Stran 30]
— 58 —

Dobri kokoni ſo, kteri ſo zhverſti in terdi, in
ko jih potreſeſh, ragljajo. Şlabi pa tiſti, kteri
ſo mehki, nedodelani in dvojzhki. Zhervi vzhaſi,
ki sazhnó shido delati, poginejo, preden jo
dodelajo. Vzhaſi dva zherva en kokon delata in taka
shida je slo smedena, . in ſe sató rada terga,
in ni enakogladka. Tudi ſe morajo vmasani
kokoni poſebej djati;

2. moraſh vediti, de ſe shida pod 7 niti ne
prodá, torej je tréba 7, 8, 10 ali 12 kokonov sa
eno nit vkup motati. Od kolikor kokonov ſi
sazhel, po toliko jih smirej sa eno nit jemlji, de
bo shida vſa enako debela in gladka;

3. preden sazhneſh odvijati, je tréba od
kokonov bavelo obrati, in to she takrat, ko jp
pervizh obiraſh, preden zherve miſliſh v kokonih
pomoriti.

Odvíja pa ſe shida takó. V kotel vréle vodé,
pod kterim ſe védno kuri, de voda smirej
vrozha oſtane, ſe nékaj kokonov dene in ſe od
kazih 7, 8, 10 ali 12 kokonov nitke vsamejo in
vkup sa eno nit na motovilze ſnujejo ; od belih
kokonov poſebej, od drusih pa ſpet poſebej, in
ſe ſhtrene potlej kmalo na ſolnze ali na gorko
vſak ſebi denejo, de ſe dobro poſuſhe. To ſe
takó dolgo dela, de ſo vſi kokoni isſnovani. S
ſlabo shido ſe potlej ſpet ravno tako ravná, ſlabi
kokoni ſe ravno takó kakor dobri isſnujejo.
Mokro shido na kupi imeti ſtrohní.

b) Kakó ſe isſnovana shida v ſhtrenah
hrani.

Isſnována in dobro poſuſhena shida v
ſhtrenah ſe ali prezej prodá, zhe je kúp po volji,
zhe pa ne, ſe hrani, de ſe drujikrat drajſhi prodá.

Hraniti pa ſe mora v ſuhim zhednim kraji,
v ſuhi ſkrinji in v ſuhi kamri, ali pa kje
drugej, de prah do nje ne pride, de je mokrota
ne ſpridi, de je miſhi ne pogerdobé ali ne
¡sgrisljajo, in de ſizer kaj ſhkode ne terpí, in ſe
prodá kadar je kup bolj po volji. Şlaba shida
pa ſe mora poſebej djati.

Bavela in druga ſlabeji shida ſe ali poſebej
prodá, ali pa ſe sa nogovize ali sa drugo
obleko ſpréde, ali sa dobre, mehke, lahke in
gorke odeje i. t. d. oberne.

J. S.

Od sarajanja in mnoshenja novih
ſadnih plemen.

Pred vezh létmi ſo uzheni moshje zhudno
perkasen svedili in veliko ſkrivnoſt ſposnali, de
namrezh, kakor pri vſi shivali, ſta tudi pri vſi
raſtljini, to je pri vſim kar is korenine raſte, po
dva ſpôla: ſamez in ſamiza. Pri shivalih ſta
ſpola tako odlozhena, de ſledni poſebej
in sa-ſe shivi. Tudi pri nekterih raſtljinah
ſe to najde; tako ſo ene lorberjove ali figove
drevéſa goli ſamzi, druge pa gole ali zhiſte
ſamize ; pri konopljah , hmélu , in ſhpinazhi ſo ene
ſtebliza ſamzi, druge pa ſamize; pri jagodah

ſo ene korenine ſamzi, druge ſamize. De taki
ſamzi nobeniga ſadu ne dajo, je vſim vertnarjem
vedno snano. — Şo druge raſtljine, pri kterih
ſta ſpola tudi dobro odlozhena, pa vender
oba, ſamez in ſamiza, ſe snajdeta na
enimu in ravno tiſtimu ſteblu; tako ſo pri
dinjah, buzhah, kumarah in pri vſih raſtljinah,
ki ſo tega plemena, ene zvetlize zhiſti ſamzi,
druge zhiſte ſamize ; turſhizhni lat ali klaſ (krish)
je ſamez, laſza pa, ki ſe ſpodaj is klaſu ob
zvetenju perkashejo, ſliſhijo k ſamizhni pripravi ;
per léſki, oréhu, hraſtu in koſtanju ſo tako
imenovani brenklji ali janzhiki ſamzi, ſamize pa
ſo drugej na vejizah in druge podobe. — Nar
vezh plemen je pa tazih drevéſ, séliſh in tráv,
de ſta oba ſpôla v eni zvetlizi, kakor pri
jabelkah, hrúſhkah , zheſhnjeh, breſkvah, ſljivah
i. t. d. Na té rezhi uzheni moshje, k ſe
séliſharj (botanikarji) imenujejo, ſo k
loshejſhimu dopbvedanju in rasumu med ſeboj po téh
raslozhkih in po ſhtevilu ſamzhikov in ſamizhiz
v eni zvetlizi vſe raſtijine v nektere réde, shlahte
in rodovine ſpravili ali sverſtili, in ſhtevilo sdaj
snanih raſtijivnih plemenov ſéshe bliso do 100,000!
v kterim ſhtevilu pa je, poſtavim : jabelko, ali
hruſhka, ali vinſka terta li sa edino pleme poterjeno.

Ob zvetenju, kadar ſe ima ſadje sarájati, ſe
prikashe na ſamzhikih prah, k ſe zvetni ali
sárodni prah imenúje. Ko zvetézho léſko, ali
zvetezho turſhizhno ſteblo dregneſh, boſh vidil
zéle oblazhizhe zvetniga prahu doli padati. Ni
ga ſamzhniga zvétja bres sárodniga prahu, zhe
ga ravno s ſvojimi preſlabimi ozhmi vſelej viditi
ne samoremo. Vſi tovorizhi, ktere zhebéle okoli
léta na sadnjih noshizah sa rejo ſvojih
zhervizhev v panje snaſhajo , ſo li zhiſti zvetni práh.
Zhebéla ſe v zvetlizo globoko sarine, de na nje
dnu ſladko mokroto polishe , med tem ſe s
sarodnim praham opraſhí, sletaje pa od ene
zvetlize do druge prah s ſprednjimi noshizami po
ſebi pobriſhe , in ga kar je mogozhe vkup ſpravi,
potem ga s ſrednjimi na sadne noshize pertiſne.
Na eni poti is panja sleté obiſkuje zhebéliza le
eniga plemena zvétje, in ſe vede, kakor de bi
to pot nobene druge zvetlizhize ne vidila ; sna
biti, de bi ſe sárodni prah vezhſortnih zvetliz ne
ſprijemaval. Kdor bi hotel zhebéle na njih paſhi
oblesovati, bi samogel v enim létu ſe isuzhiti,
de bi vſelej vedil is kakiga zvetja je zhebéla
prineſla, sakaj tovorizhi ſo po raslozhkih zvétja, v
farbi in v ſvoji svunanji podobi tudi mozhno
raslozheni; nar bolj beli tovorizhi, kar je nam
snano , ſo is koſtanja in nar vezhi is ſlibovne.

(Konez ſledi.)

˛Straſhni naſlédki krive perſége.

Goſpod dohtar Dolezalek, vodja
ſlepogojivnize v Pêſhtu na Ogerſkim ſo naſlednji pergodek
v „pêſhtnih“ novizah povédali, kteri je, deſiravno
shaloſten, potreben povſod osnanjen biti. Takó povedó:


[Stran 31]
— 59 —

Şínu nekiga uboshniga kmetovavza is K. v K
omórenſki ſtolnizi, ki je bil od rójſtva ſlép, je
imela pred iſ-hodam is ſlepogojivnize od umetniga
sdravníka v letu 1838 mréna is ozhi vséta biti,
kir me je sdravnik sagotóvil, de ſe fantu tako sa
smiram pomagati samóre. Fant ſe je pa tega
sdravIjenja branil, bres de bi bil usrok povedal, in je
ſlép domú ſhel. Vezhkrat ſim njegove ſtariſhe
opominjal , de naj fanta v meſtu perpeljejo, de bo
poglèd sadóbil; pa tudi oni ſo ſe vſtavljali. Kir me je
pa sdravnik sagotovil, de samore to délo ſrezhno
opraviti, in fantu k vidu pomagati, ſe tedaj
obernem do goſp. fajmoſhtra, po kterih ljudoljubnim
persadevanju ſo ſtariſhi v to sdravljenje dovoljili,
in perpeljejo fanta, takrat 19 lét ſtariga, v méſtu.

Deſiravno vſak ſlépiz ſerzhno shelji pogléd
sadobiti, in velizhaſtno ſtvarjenje premodriga
Ştvarnika gledati, in veſeljiti ſe ga, je vender le ta
ſant nékak poſében ſtrah obzhutil, ko ſim mu sa
reſnizo pravil, de bo vid sadóbil. Po dolgim in
prijasnim ſpraſhevanju ſmo ſhe le isvir njegoviga
nevganljiviga ſtrahu svedili. K naſhimu nar vezhimu
zhudu je povédal, de ſe to sdravljenje nad njim
nemore po ſrézhi isiti; in zhe ſe tudi po ſrezhi iside
ne bo sa-nj nobena dobrota, in de jim sato tudi
nobene hvále ſkasati ne bo mogel. Dobro namrezh
vé, de bo mogel potlej bersh umréti, kir je njegov
déd enkrat po krivim perſegel, rekózh: „Ako
reſnize ne govorim, naj bojo vſi môji vnuki
ſlepi;“ sato je on , in ſhe troje njegovih bratov
in ſeſter ſlepótno rojenih, in de po tem takim ne-,
móre ne on, ne njegovi ſtariſhi v sdravljenje
pervoljiti. Vender ſmo ga pregovorili, de ſi je dal
mreno is ozhi potegniti, kar ſe je vſe prav po
ſrezhi isſhlo. Kdo samore obzhutljeje isrezhi, ki
jih je novovidiz imel, in tudi mi —, ko je od
sdravnika k nam vidijozh perſhel! — Pa per vſih tih
neisrezhenih obzhutljejih, de je videl, ni premogel
ſtrahu pred blishno ſmertjo savolj dédove krive
perſege is ſvojih miſel isgnati. Po velikih in shivih
tolashbah ſmo ga ſtariſhem nasaj poſlali, kamur je
ſhel prav veſel; tode réſ ni dolgo vshival tega
veſelja, kir je kmalo potem domá sa grisho umerl!
Njegovi ſtariſhi ſo bili sato neutolashljivi, kir ſo
terdno verovali, de je njegova ſmert naſtopik dédove
krive perſége.

Po tém ſim popraſhal savolj té rezhi
evangeliſhkiga ſajmoſhtra v R. , kteri ſo mi tako le
ſprizhali: Ta krivoperſeshnik is vaſi K. v
Komorenſki ſtolnizi domá, je, ko goſpodar vaſhke kerzhme
od kerzhmarize I. I. po poſtavljenih zhaſih ſkupſhino
prejemal, pa per oblétnimu razhunu je tajil, de ni
toliko od nje prejel, kolikor je ona terdila, de mu
je sdájala, in je v hiſhi ſoſeſkniga ſodnika v letu
1819 klezhé perſegel „de naj mu Bog odvsame
veſ blagoſlóv in naj njegovi vnuki nikoli ſvetlôbe
ne vidijo, ako on reſnize ne govori.“ Té perſege
ne prizhajo le podpiſane prizhe, temuzh tudi veliko
drusih mosh, ki ſo bili sráven in ſo jo ſliſhali.

Ta krivoperſeshnik je bil kmetovávez v K. in
je imel veliko in lepo premoshenje, ktero je pa po
ſtorjeni krivi perſegi hitro — hitro raspadalo, in po
njegovi ſmerti je perſhla njegova semlja ptujzam v
róke. Pred 16 léti je umerl, in je sapuſtil dva ſina
in dve hzheri. Ştarejſhi ſin, ozha sgorej
imenovaniga ſleporójenza, je bil na ozhetovim dômu, in je
imel petéro otrok, smed kterih je bilo zhvetero ſlepo
rojenih. Shivita ſhe ſamo dva fanta; eden ſlép, ki
je 19 lét ſtar, kteriga ſtariſhi ne dajo nikakor ne
od ſebe, in drugi je 8 lét ſtar, ki pa vidi, in v

ſholo hodi. Tukej ſe móra pa to poſebno vediti,
de ta ſin, ki vidi, ni bil v ozhetovi, ali dedovi
hiſhi rojen, temuzh v ptuji, ker ſtariſhi niſo hoteli
vezh v nji prebivati; preprizhani namrezh ſo bili,
de v nji savolj krive perſege boshje prekletſtvo
ſtanuje. — Toliko dam po ſvoji véſti in vednoſti na
snanje, in sheljim, de bi ta shaloſtni pergodek vſe,
kteri ga svedó, s boshjim ſtraham napolnil.
(Poleg zhaſopiſa: »Katholische Stimmen« 1843).

J. K.

Ogenj v Mednim.

Po nozhi od 27. do 28. pretezheniga meſza je
v Mednim, neki vaſi poldrugo uro od Ljubljane, na
veliki zeſti proti Krajnju, devétero kmetijſkih
pohiſhtev pogorélo.

Şhkoda je velika; nar shaloſtnejſhi je pa, de
je V temu ognju dvoje ljudí konez vselo; vdova
namrezh s ſinam je hotla ſvoje goveda v hlevu ognju
otéti, ktere ſta tudi s veliko ſilo otéla, tode mater
ogenj v hlevu prehiti, in na meſtu sgorí, ſin je
pa komej ognju is hleva odſhel, ali neisrezheno
opezhen, je zhes dve uri potém shaloſtno umerl.

Prav slo ſe bodo naſhi bravzi sazhudiH ſliſhati,
de ni bil nobeden od vſih devét
pogorélzov savarvan (aſekuriran) ! Ta neſrezha bi ſe
pazh lahko boshja kasen ali ſhtrafinga prevelike
sanikernoſti teh ljudi imenovala, in ſkorej bi djal, de
ga pogorélzi nesaſlushijo uſmiljenja v ſvoji neſrezhi
nikoder, sato, kir ſo ſami dobroto, ktero jim
bratovſhnja ſ. Florijana vſeſkosi delí, od ſebe odvernili.

Kako vſhezhno bi bilo sdaj vſim pogorèlzam
povernilo, ktéro bi jim drushba ſ. Florijana, to
neſrezho svediti, urno sa ognjeno ſhkodo podelila.

Naj vam bodo neſrezhni Mednijani vſim, ki
niſte ſhe v bratovſhnji ſ. Florijana veliki ſvarivni
isgled! — Zhe naſhim nagovoram ne verjamete, naj
vaſ ſaj neſrezha in nadloga nesavarvanih
pogorelzov h perſtopu te bratovſhnje ſpodbode.

Kratkozhaſnize.

(Nekimu grajſhaku), ki je bil slo
sadolshen, pravi njegov prijatel : „Zhuditi ſe Njim
moram , de morejo ſhe mirno ſpati.“ „O kaj bo to“
— mu olikan dolshnik odgovorí — „jeſt ſe pa ſhe
bolj zhes tó zhudim, kako morejo le moji
poſojvávzi mirno ſpati.“ —

(Na ſomnju) nekdó kupi kónja s tem
perſtavkam, de mora biti bres vſe napáke (falerja).—
Drusiga dne ga she nasaj prijesdi in prodajávzu
rezhe, de je konj na deſno okó ſlép! — „E ja!“
— mu prodajávez odmaje in pravi : „Prijatel, kaj
ne veſh, dé to ni nobena napáka; ampak le
neſrezha sa konja !

(Popótnik) je v neki goſtivnizi zhes nozh
oſtal, kjer pa nemore savoljo preveliziga ſhuma
pivzov kar ozhèſa ſtiſniti. Vſtane ter pride is gorne
hiſhe v ſpilnizo, in rezhe kerzhmarju: „Ljubi moj
ozha ! sbudite me, sbudite jutro prav sgodaj ; po poti
gredé ſim jih sgubil 200 goldinarjev, rad bi jih
najdel, jih pojdem iſkati nasaj.“ — Pivzi to ſliſhati
ſi pomignejo in ſe poberejo vſi po verſti od ondot,
denarjev iſkati. In naſh popótnik ſe pa mirno bres
ſkerbi sopet ſpat podá.

(Neki perléten neoshenenez) da eniga
dne ſvoji hiſhni sa navádno potrebo 11 funtov
govejiga meſá. — Ali, kakor ſe doſtikrat rado sgodí,
kader prave goſpodine per hiſhi ni; lih táka ſe
tudi temu ſamoglávzu póje. Le sa ſvojo mavho


[Stran 32]
— 60 —

ſkerbna hiſhna je meſó kam drugám oberníla, in
goſpodarju toshila: „Ta slodjeva mazhka mora od
hiſhe priti, lih kar mi je vèſ koſ meſá posherla!“
Molzhé gre naſh dragi mosh v kuhinjo, sgrabi v
jesi nedolshno mazhko, in pravi; „Şatan zherni!
sdaj bom vidil kam je meſó priſhlo; jo na tehtnizo
vershe, svediti koliko teshí. Ravno 11 funtov je bila
teshka. —“ Reſ je — pravi ſvoji hiſhni — 11 funtov
meſá je tukaj, kje pak je le ſedaj mazhka oſtala? —

Napoved bukev (knjig.)

Iz Dunaja smo nasledni dopis prijeli:
„Slavne dela dubrovniških pesmenikov leže, k veliki
škodi narodniga kniževstva, večidel v rokopisih
ali v starih knigah zaveržene, in nepoznane. Pa
tudi tacih zbirkov bo vsaki dan manj , in zato
mislim, de bo celi Slavjanski skupščini drago
zvediti, de bo na Dunaju in že drugi mesec
v ilirskim pravopisu:

„Slavjanska Antologia“
iz rokopisov dubrovniških pesmenikov z
pristavkam narodnih pesem na svetlobo dana.“

„V temu izboru bo kakor v vencu spleteno naj
bolj dušeče cvetje dubrovniškiga vertnarstva, ktero
vsaki rodoljub lahko zadobiti more, in vidil bo,
kako so naši stari pred četiri sto letmi govorili
in pisali, in mogoče mu bode se njih krasote
nagledati, njih izglede slediti in doseči. Perva
kniga bo samo naj ſtaršij pesmenike 15. in 16ga
veka obderžala. V ti dobi je naše stihotvorstvo
vsake versti pesem rodilo, kakor nam najstarij
Juri Daržic izgled ljubavniga petja daje, v
kteri versti se Zlataric jako izvišuje; ravno
tako najdemo v pesmih mladiga Maroje
Daržica in Nalježkovica izgled dramatike, v
Vetranovicovih, Čubranovicovih izgled
balad, v Demetricovih, Bobalicóvih in
Ranjinovih izgled vestnih (moralnih) in druzih
lepiga nauka polnih pesem, v Naljeskovicóvih,
Ranjinovih bogoljubnih, v Lukaricovih in
Babulinicovih prestavke iz gerčkiga, i. t. d.
Od vsih teh pesmenikov bo naša kniga nekoliko
pesem obderžala, in naberavec je zato nar veči
skerb imel, de bi ta kniga najboljši dela raznih
verst pesmeništva obderžala; tako hoče pokazat
različnost mere slogov, ktere so se naši stari
poslužili.“

„Podpisani naberavez prosi tadaj slavno
vredništvo, de bi Ono po kmetijskih in rokodelskih
novicah negovo podvzetje našim enonarodnim
bratam Krajncam, Korošcam, Štajercam
i. t. d. na znanje dati, in zraven vse rodoljube
pozvati, de bi po vsih krajih, kjerkol se naš
jesik razumi, imena gospodov podpisvavcov
popisati *) in jih doli podpisanimu na Dunaj

Rauhensteingasse Nr. 932 poslati vtegnilo. Cena
perve knige bo 40 krajcerjev srebra. Celo delo
bo v treh knigah na svetlo prišlo.“

„Podpisani tudi prosi slavno vredništvo, de bi
njegov napoved bukev v ilirskimu pravopisu
natisniti dalo, in serčno želi, de bi se gor
imenovani pravopis, kteriga so skoraj vſi drugi
Slavjani gor vzeli, tudi med včenim Slovencam če
dalej bolj razširjev, in de bi, če ravno ni mogoče
cele novize v temu pravopisu natiskati saj
polovico , de bodo tudi drugi Slavjani vaše novice
brati zamogli. Grof Orsat Počić r./s.“ Dobrovnican.

Kmetovski pregovori za mesec

Malitraven.

(Ta mesec ima 30. dni. Solnce stopi v znamnje bika.)
Celo leto nema toliko dni, kolikorkrat
Malitraven vreme spremeni. — Če zdaj germi, se kmet
slane več ne boji. — Kolikor pred st. Markam žaba
reglja, toliko po st. Marku počiva molkla. — Suhi
Traven-mali, kmeta žali. — Lepi, suhi post pomeni
žitno rodovitnost. — Slana v tem mescu je bolj
nevarna, kakor po leti toča, ali suša soparna. — Če
se krokar okol st. Jurja zamore v žito skriti, bo v
jeseni obilno mlatiti. — Ak penica poje, pred ko terta
bersti, se kmet dobre letne veseli. — Polne lune
sijanje, če ga oblak ne zaderži, drevesno cvetje
vkup vleče in zaduši. — Če v Malitravnu gorak
dež zemljo rahlja, bo žetva bogata in jesen volná,
— Ak je Malitraven preveč gorak, se Velikitraven
okrene navpak. — Malitraven z navade rad pobira
jagneta mlade. — Malitravnov sneg gnoji; Şušcov
sneg kazi. — St. Jurja gerdo vreme lisico iz
jazbene izžene; če je pa lepó , jo še 14 dni nebo. —
Veliki petek deženi dobro letno pomeni. — S.

Pogled v pretezhene zhaſe.

Pred 260 léti ſo is Amerike krompír v Europo
perpelali.
„ 255 „ je sazhel Anglijan V. Lee nogovize
tkati.
„ 254 „ ſo jeli kúkala (perſpektive) narejáti.
„ 246 „ ſmo v Eſtrajh krompír dobili.
„ 236 „ ſo toplomére (Thermometer) snajdli, in
„ 232 „ pa povékſhaje (Mikroſkop).
„ 224 „ ſo v Genovi pervo loterijo napravili.
„ 203 „ ſo ſe jeli nar pervizh po poſhti vositi.
„ 200 „ je priſhel pervi srakomer (Barometer)
med ljudi.
„ 161 „ ſo na Dunej kofé dobili.

20,
21

[Stran 33]
[33]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 17.

V ſrédo 24. Mlitravna.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Osnanilo.

2. Velkitravna pred poldnem bode veliki sbor z. k. kmetijfke drushbe
V Ljubljani. Sberalifhe je po navadi v hifhi z. k. deshelniga vladarſtva na
novim tergu. Vſi udje te drushbe ſo povabljeni, k temu sboru priditi.

Sveti Juri.

Hodi, hodi, sveti Juri!
In po svetu tak zakuri: 1)
De se vgane mezgi koža,
Ki jo spomlad že pomnoža; 2)

De mladike se spustijo,
Ki na drevju mirno spijo ;

De se drevje cvetjem cira, 3)
Gde si čbela med pobira;

De se trave zelenijo,
Kosci skorej de kosijo ;

De 'mo skorej krave pasli,
Nemarno kaj nesti v jasli;

De 'mo skorej gor pod strehu
Rivali seno pri smehu.

Več ne hodi, sveti Juri!
In po svetu več ne kuri: 4)
Že od peči in vročine
Vun bežijo spat dekline.

V hiši več ne najde hlada.
Naj bo stara ali mlada.

Veselje grešno fant že iše,
Ki gre po noč' od svoje hiše.

Grešne so vam to navade,
Ktere motijo vas mlade.

Le se var'te te skušnjave,
De vam duše bodo zdrave,

V jesen póšli Miha, Juri!
Peč de naj nam zdaj zakuri.
V mirni vésti bote spali,
Okol peči spet ležali!

Iz Karlopaga.

S. G.

Ogerſhizhna preſha dôbra klaja sa
shivino in verli gnoj sa njive.

Po franzoskim in Angleshkim redé in
pitajo s ogerſhizhno preſho shivino, ali pa s njo
njive gnojé.

Sató , ki je ogerſhizhna preſha proti
lanjeni nekaj sharkeji, jo poprej, ko ſe mnogi
shivini poklaja, kakor v moko ſtolzhejo ali smelejo,
in potem s klajo ali futram vſake rabe smeſhajo.
— Molsnim kravam ſe je s resanzo v vſaki
klaji okoli eniga funta smeſhane da; jalovkam

22,
23,
24,
25

[Stran 34]
— — 66 —

in volam ſe je pa poklaje po tém, kolikor
druga kerma vezh ali manj tezhnoſti ima;
vezhidel eden do poldrusiga funta na enkrat.
Konjem v teshki vpregi ſe preſhe v vſaki klaji
poldrugi ali zelo dva funta potreſe. Tudi pri
pitanju goveje shivine ſe klajenje s ogerſhizhnimi
preſhami po tém ravna, ako je navadna kerma
bolj ali manj tezhna. Mnogotere ſkuſhnje nam
rasodevajo, de pitanje s lanenimi preſhami le
takrat dôbro tekne, kadar ſe po malim shivini
pokladuje, ſizer ſhkodjejo nji. Kdo tedaj shelji,
ſvojo goved hitro ſpitati, naj en del lanene
preſhe s tremi deli ogerſhizhne smeſha in
priprizhal ſe bo, kako koriſten je ta smeſ.

S ogerſhizhno preſho gnojiti, ſe nar bolj
ilovnati ali tako imenovani debeli semlji perleshe.
— V vinogradih ſe mora semlja od tert
nekoliko odkopati, potem ſe korenine s imenovano
preſho potreſejo, in potlej ſhe le s odkopano
semljo saſuti. Zhe ſe pa krompirju gnojí, ſe po
brasdah ali po jamizah okoli vſaziga krompirja
po péſti take preſhe potréſe, preden ſe saſuje.
Na Franzoskim potrebujejo sa zel oral vinograd
pognojiti 5 zentov, sa krompir pa 6 zentov
ogerſhizhne préſhe.

Angleshi ſejejo prav radi in veliko répe,
poſebno tiſte, ki ji Turnips pravijo, in terdijo,
de bi je toliko ne perdelali, zhe bi ſvojih njiv
s ogerſhizhno preſho ne gnojili, po kteri jo
prav veliko in neisrezheno debéle priraſte, bres
de bi ſe je goſenze podſtopile; ravno sató
ne pognojijo s ogerſhizhno preſho ſamo ſvojih
njiv, temuzh tudi repno ſeme, preden ga
vſejejo, v moki ogerſhizhne preſhe prav
dôbro omanejo. Na njivi, ki je s tako preſho
pognojena, prav rada répa raſte, in oljnatiga gnoja
duh je goſenzam sopern in jih odganja od ondot,
kjer repa raſte, de je ne poſhkodjejo. *) —
Koliko ſe ogerſhizhne preſhe sa zel oral semlje
pognojiti potrebuje, ſe ne more ſploh na tanjko
povedati, to ſe vezhidel le po boljſhi ali
ſlabejſhi semlji rasſodi.

Franzoski in angleshki vertnarji radi s
ogerſhizhno preſho po vertih gnojé , in pravijo, de
je tak gnoj soper bramorja prav dôber; ravno
sató potreſujejo tudi vſeſkosi vertne gredize s
tako moko. Zhe ſo tedaj per gnojenju njiv, 30
deli hlevniga gnojá eni mu délu is preſhe enaki,
ravno sató potrebuje ſkerbni vertnar per
gnojenju vertnih grediz tudi dve ali tri déla preſh,
nameſti 30 delov hlevniga gnojá, potem, kakor
mu zhervi manj ali vezh ſhkode napravljajo. —

Tiſtim, kteri miſlijo ſkuſhnje, s ogerſhizhno
preſho gnojiti, napraviti, ſhe povémo, de ſe gola
preſha, ktera ſétvi veliko rodovitnoſt obrodí, s
nekimi ſemenjemi, poſebno s ſozhivnim ſemenam
smeſhati ne ſme, namrezh ne s graham, bobam,

grahorizo i. t. d. ; ampak gnojenje mora v eno,
ſéme pa v drugo brasdo priti. — Shitu ſe mora
narmanj oſem dni pred ſétvo gnojiti. —

Kdor shelji, kaj vezh od tega svediti, naj ſe
na piſarnizo z. k. kmetijſke drushbe v Ljubljani
verne. *)

KMETIJŞKA ŞHOLA.

(Na dalje.)

Dôbro je ſéme v zhaſih premeniti.

Şkuſhnja pové, de navadno podnébje ali
srazhje ta ali uni ſad bolj srodi, de ſad ſzháſama
sahiri ali oſlabi, zhe bo smerej le v tiſto semljo
ſejan ; satorej je dobro ſeme premeniti. Per
temu naj te vodi le ta védnoſt :

1. Premeni ſeme takrat, kadar ſposnaſh,
de je tvoje ſemenſko serno od vezhletniga
perdelovanja oſlabélo.

2. Kupi ſeme is takiga kraja, od kteriga veſh,
de ſe mu je semlja perlegala ; kjer ga tedaj nar
obilniſhi perdelujejo.

3. Glej, de boſh, ko je mogozhe, dobro ſeme,
ki je na plitvi semlji sraſtlo , na debelji semljo
ſejal. Kupi tedaj dobro ſeme s puſtejſhiga,
merslejſhiga kraja, kot je per tebi doma ; kadar ſeme
v toplejſhi kraj in v bolji semljo pride , obilno
rodí. Ako bi kdo ravno naſproti is ſemenam
delal , ta bi ſi nizh ne popravil. Şamo konopljevo
ſeme perneſejo nekteri is gorkejih deshelá v
merslejſhi kraje.

Lanéno ſeme pa is merslejſhiga kraja v
toplejſhiga perneſeno, poſébno dobro donéſe.

4. Ne kupuj ſemena is krajev, kjer ſnetjé
in druga plasha med shitam rada raſte.

Kako gre ſeme sa ſetev perpravljati?

Nekteri ſeme pred ſetevjo namakvajo, de bi
hitreji pognálo. V mokrim vreménu je sa debélo
semljo namakvanje nepotrébno delo. V ſuhim
vreménu bi snalo namózheno sernje ſe pretegniti
in oſhkodovati, ker bi kal sadoſti ſóka v ſuhotni
semlji ne dobil. Satorej namakvanja ſploh ne
ſvetvamo. — Le kako terdo ſeme, poſtavim :
turſhizo — je dobro namakvati.
Perporozhimo pa raji na vézher ſejati, de zhes nozh
roſa ſéme smezhí, po dnevi ga pa sabránati. To
ſtoriti je prav, kjer je perpravno, in kadar zhaſ
perpuſti.

Kako ſe mora ſejati?

Mera ſétve na enakim proſtóru ſe po le tih
okoljſhinah ravná.

1. Rozhen ſejavez manj ſemena poſéje,
nerozhen pa vezh, tode ga tudi vezh savérshe.
Şétev ima tudi ſvoje poſtáve, po kterih ſe mora
voditi in delati.

26,
27

[Stran 35]
— 67 —

2. Na enako velikim proſtóru ſe debeliga
sernja na méro vezh poſeje, kakor drobniga.

3. Lepiga polniga sernja je manj tréba,
ſlabiga , glotnatiga pa vezh.

4. Şejanje v lepimu vreménu manj ſemena
vsame, kakor ſétev v ſlabimu vremenu.

5. Na njivo, ki je sa ſétev perpravljena, in
od vſe plashe ozhiſtena in na novo pognojéna,
je treba manj sernja vrezhi, kakor na njivo, ki
taka ni. Na ſpozhito njivo naj páde sernje bolj
redko, kakor na njivo, ki je pred to leto rodila.

6. Na mozhno, maſtno semljo ſejaj
redkejſhi, kakor na terdo in puſto.

7. Sa semljo, ki ſe ſadu dobro vdá, je manj
ſemena potréba : poſtavim na debeli semlji je manj
pſhenizhniga ſemena treba, kakor bi ga bilo
treba na enakim proſtóru lahke semlje.

8. Per sgodni ſetvi ſe tudi manj sernja
poſeje, kakor per posni; sato, ker ſe po sgodni
ſetvi ſad bolj vkorenini in rasraſte, kakor po posni;
sa osimino ſe bolj goſtó ſeje, kot sa járino.

9. Şejanje s maſhinami manj ſemena
vsame, kakor ſejavzova roka, sato, kir
potreſálize ali ſejávne maſhine sernje bolj porédama
in bolj enakomerno rastréſejo, kakor zhloveſhka
peſt.

10. Vezh ſemenſkiga sernja je treba na
njivo, kjer je pred to leto ſad bil, ki ſe s
prihodnim dobro ne vsame; takó pſheniza vezh sernja
potrebuje, kadar ſe na krompirjiſhe ſeje, kakor
de bi jo na répiſhe , ali na zelino ſejal.

11. Na te opómnene okoljſtáve, in morebiti
ſhe na mnogotere rezhi ſe mora osirati, kdor
hozhe pravo mero ſemena ſi sa ſétev odlozhiti, de
ga ne bo savergel, in ne preredko ſejal; ampak
ravno, kolikor ga jo po pameti sa en oral semlje
potréba, de vſako serno ſvoj potrébni proſtor
dobi, kteri sa raſt mu biti mora.

(Dalje ſledí.)

Jesikoslóvni raslog.

Tu treba počasno postopati, da nikogar
ne silimo, nikogar ne žalimo in
vunder zmiraj na bolje gremo.

Majer.

Od vezh ſtraní, in is vſih krajev, kjer ſe
naſhe „Novize“ beró , nam iſkrene sheljé in krepke
opominjevanja doné, de bi mi vezh soſtavkov v
„Novizah“ s ilirſkim *) pravopiſam piſali,
ktériga nektéri tudi obzhno-ſlavjánſkiga
imenovati sazhenjajo; ker ſe med Şlavjani, ki s
latinſkimi zherkami piſhejo, oddne do dne bolj rasſhirja
in ako ſe ga ravno ſedaj ſhe vſi ne ſlushijo, ga
vunder vſi isobrasheni posnajo. Tudi naſhim bravzam
ſo te prijasne vabitve is nektérih v „Novizah“
natiſnjenih dopiſov she nekoliko snane. Prijatli
rezheniga pravopiſa njegov koriſt, vashnoſt in
potrébo, ga med Şlavjani rasſhiriti in v obzhno rabo

povsdigniti, mnogoverſtno dokasujejo, in njih
dokasi ſo réſ tako vterjeni, de Kar mene vtizhe,
jeſt ta pravopiſ ſadajni dôbi in potrébam Şlavjanov
sa nar bolj permérniga, nar bolj perpravniga in nar
bolj koriſtniga ſposnati moram, ne ſamo savoljo
njegoviga obrasa in njegove lizhnoſti, ampak tudi
savoljo lahkiga nauzhenja in rasſhirjenja. In kdo bi
ne poterdil pravizhne in hvale vredne shelje, de bi
vſi Şlavjani ali k manjſhim vezhidel od njih, v
enim ſamim pravopiſu piſali, kakor poſtavim tudi
Nemzi, Franzosje, Lahi i. t. d. med ſeboj enake
zherke imajo.

Sato mi Şlovenzi, kviſhko in takó vgodno
naprej iti nemoremo, kakor bi sheleti bilo, ker ſhe
smiraj s jesikoſlóvnoſtjo prevezh opraviti imamo,
ker vſak ſvojo miſel priſtraſtno terdi in tedaj
edinoſti ni, ktera bi naſ sdrushene naprej pelala.
Sadnji zhaſ je pazh in nudna potréba, de bi mi she
miſlili: Kaj nam je piſati in ne ſhe le
dogovarjali ali zelo prepirali ſe, kako bi piſali!

Toliko je bilo potréba naprej opomniti in s tim
moje drage Şlovenze k sloshenju, pomirenju,
sjedinenju *) vabiti. De bo pa ta lepa oſnôva
sheljni vſpeh doſegla, je tréba nar poprej
terdniga naprévsetja; njegovo ispeljanje pa ſe samore
le ſzhaſama in previdno sgoditi, sato ſe pri tej
rezhi ſtanovitno dershimo pravila goſp. Majerja:
„Tu tréba pozhaſno poſtopati, da nikogar
ne ſilimo, nikogar ne shalimo in vunder
smiraj na bolje gremo“, kar bo gotovo vſak
moder in prevdarljiv Şlavjan poterdil.

Vredniſhtvo vſakiga zhaſopiſa mora vſe ſvoje
delanje s védnim obsiram na ſvoje bravze
opravljati. Ker ſo tedaj „Novize“ narprej in poſébno sa
koriſt proſtiga ljudſtva — naſhim dragim
kmetovavzam in rokodelzam — namenjene, njegove
godnoſti in smoshnoſti pri naſhim delu nikdar posabiti
ne ſmemo. Veliko naſhih bravzov pred nekoliko
meſzi od ilirſkiga pravopiſa ſhe nizh vedilo ni —
in kako, ko jih veliko ſhe v navadnim piſanju bukve
brati perloshnoſti imelo ni! Kako bi ſe mi pri tem
takim predersniti ſmeli, bravzam na enkrat liſt v
roke dati, kteriga bi oni le s trudam brati samogli
in tako v njih veſélje k branju saduſhiti? nameſt
de bi jih podbadali, oshivljali in s ſladkim duham
navdajali, ki is pridniga branja isvira.

Naj ſe she mladoſt v sholah tega
poduzhi, potem ſe bo vſe to bres truda doſeglo. Kakor
ſe pa zhlovek ſtára, tudi vſaka navada shelesno
ſrajzo oblazhi in ſkuſhnja uzhi, de ſe potem le teshko
in vezhidel s nevoljo kaj noviga poprime, zhe je
ſhe tako koriſtno, ſhe tako malo in ſhe tako lahko,
kakor poſtavim ravno ta pravopiſ. „Zheſar Anshik
ſe navadi, ſe Anshe teshko odvadi.“

Ako je tedaj pri takih okoljſhnjah tréba kaj
noviga koriſtniga vveſti in ſvoj namen doſezhi , ſe
mora pametno poprijeti, pozhaſi poſtopati in ne
ſkuſhati, v en mahlej drevó podreti, Şzhaſama ſe
bodo vſi bravzi navadili, soſtavke s novim
pravopiſam takó lahko brati, kakor s ſtarim in bodo
nevedama brati snali, bres de bi ſe savedili, kdaj
ali kako ſo ſe nauzhili. In to toliko loshej, ker ſmo
preprizhani, de ſe vſak, ki she ſlovenſko brati sna,
v kakih deſet minutah ali k vezhjim v pol ure v
novim pravopiſu brati nauzhiti samore, ker prav sa
prav ni drusiga raslozhka, kakor le tri zherke:

28,
29

[Stran 36]
— 68 —

c ilirſkiga pravopiſa ſe glaſi kakor naſh z.
s ilirſkiga pravopiſa ſe glali kakor naſh ſ.
z ilirſkiga pravopiſa ſe glaſi kakor naſh s.

Ako pa te tri zherke c, s, z, kljuzhizo ˅
od sgorej imajo, ta pomeni naſh h zherkam z, ſ, s
perſtavljen, tadaj:

č sgovarjaj kakor naſh zh.
š sgovarjaj kakor naſh ſh.
ž sgovarjaj kakor naſh sh.

S snamnjem ˅ ſe prihrani h, kar je po vſaki
zeni predſtvo tega pravopiſa in dobizhek ne le pri
piſanju, ampak tudi pri natiſu bukev; nar vezhi
koriſt pa je ta, de tako v kolo edinoſti s drugimi
Slavjani ſtopimo.

Naſhim pribriſanim Şlovenzam je pazh mala rezh,
to majhinoſt nauzhiti ſe; ako bodo en par soſtavkov
pozhaſi brali, bo jim tretji gotovo she gladko in
tozhno od rok ſhel. Tako se bodo bres truda vſe
ſlavjanſke, v tem pravopiſu piſane bukve brati
nauzhili in bodo nam hvaleshni, de ſmo jim perloslmoſt
dali, sopet kaj noviga nauzhiti ſe. S tem je pa tudi
perva ſtena, ki naſ od drugih Şlavjanov lozhi,
odmaknjena.

Vunder moramo, kakor je rezheno, v Novizah
v tí rezhi le pozhaſi naprej itopati. Sato ſmo
do ſedaj v ilirſkim pravopiſu le po malo v
pokuſhnjo dajali in tako bomo tudi vprihodnizh delali,
dokler zhaſ ne naſtopi, ob kterim bomo bres ſhkode
zhigar bodi, vſe enako piſati samogli. Gotovo pa
je, de ta doba, ako bi ravno sheleti bilo, na
Krajnſkim, Goriſhkim, Tershaſhkim,
Koroſhkim, Shtajerſkim ſhe dosorela ni. Şmemo li
dober soſtavik sato odvrezhi, ker je po
ſtarim piſan? Nikdar! Ali pa ſproti kakiga
drusiga sato ne vseti, ker je v ilirſkim
pravopiſu isdelan? Tudi ne! Tudi tega pravila
ſe bomo dershali, dokler zhaſ ne naſtopi, ob
kterim bomo bres ſhkode naſhih bravzov od njega
odſtopiti samogli.

Miſlim, de bo vſak rasumnomiſlezhi Şlavjan
to pravilo sa dobro ſposnal, ki eniga ali drusiga
pravopiſa priſtraſtno ne zhiſla in komur je v reſnizi
od ſerza, de ſe ljudſtvo isobrasi in oſrezhí.

Jesikoſlovne rasprave in rasjaſnenja v krog
naſhih „Noviz“ ne ſpadajo, vunder je bilo
potrebno, naſhe ravnanje enkrat bravzam rasloshiti, de
bodo vodilo vredniſhtva svedili, ktero je in smiraj
bo: vſim bravzam vſtrezhi, kolikor je
mogozhe!

Dr. Bleiweiſ, vrednik.

Urno, kaj je noviga?

(Gosp. Vladika Černogorcov) je dal na
Dunaju, kakor nam Dunajski časopis oznani, neko
ilirsko pesem natisniti, ki se glasi: „Tri dni v
Terstu“, od ktere gre prav velika hvala. V ti
pesmi speva omikanje zaderžanja — morje —
tergovino — brodništvo — družljivo življenje in podarí
tudi neke verstice plesávki „Fabri-Bretin.“ —

(Ni davno tega, ko seje oženil 70 letni
starček) s 20 letno devico. Ko so ga prašali, če
je pa tudi svojo starost in svojo prihodno polovino
dobro prevdaril, je odgovoril: „To se vé de; če
pogledam na svojo mlado zaročnico, sim
za 25 let mlajši, če se pa ona name ozre,
je za 25 let starši. Tako se ta reč dobro
porovna. —

Rasjaſnenje.

Popravek Premzov, ki ſmo ga v 14. liſtu
natiſnili, „Karniolii“ ni dopadil nizh. Goſpod
vrednik je zhes to prav ſarditljiv soſtavek v 30.
liſtu ſpiſal, ktermu mi to le odgovorimo:
Nepriſtranoſt (Unpartheilichkeit) je perva vódba
vredniſhtva „Noviz.“ Po temu vodilu ſe bojo vſelej
reſnize rasglaſile, zhe one tudi temu ali unimu vſhezh
ali po godu niſo, ako le neſpodobno niſo rezhene.
Le takrat, kader eden drusiga poduzhimo, gremo
po pravim potu naprej. Naj tedaj ſleherni
previdi, de bo to, kar pravi ali piſhe, tudi
verla reſniza.

Po tem takim niſmo sabraniti mogli, is Prema
poſlani liſt v „Novize“ natiſniti, ki ſmo ga v
imenu ſoſeſkinih mosh od nekiga zhaſtitljiviga goſpoda
prejeli, ktéri ima ſhe bolj kakor kaki drugi
pravizo tirjati, de ſe ozhitna smota tudi ozhitno
popravi, slaſti sa to, ki je bil od vezh ſtrani tega
ſtoriti naproſhen.

Vredniſhtvo Karniolije ſe je she vezhkrat
preprizhati snalo, de naſ perloga krajnſkih nóſh
ſerzhno veſeli, in kakor pervima dvema obrasama,
ſmo tudi Zhizhu (ne pa Premzu ali Rovanjzu)
naſhe nar glaſneji dopadajenje ſkasali.

S tém pa ſe niſmo savesali, de bi v „Novize“
nizh ne vseli, kar drugo miſel terdi, ako je ta
le reſnizhna in ſpodobno rasglaſena.

De je popravik Premzov goſp. vrednika prav
vshivo raskazhil, nam je shal, ker ni tako hudo
miſljen, kakor vredniſhtvo meni. Vſaka rezh ſe puſti
raslizhno rasloshiti. Pazh niſo „ſoſeſkini moshje“
nikoli menili, de „Karniolija“ s perlogo
kmetijſkih noſh obogateti hozhe!

Miſlili ſmo, de bo vredniſhtvo „Karniolije“
Premzam vashno dokasalo, de niſo njih popravki
reſnizhni; tode od tega niſmo brali ſkoraj nizh,
ker je gpſp. vrednik v imenovanim liſtu veliko
drusiga govoril, od te prave rezhi pa le prav malo.

Perſiljeni ſmo, to rasjaſnenje od ſebe dati s
tim perſtavkam, de je ne bo v naſhih miroljubnih
„Novizah“ prihodnizh kar beſedize vezh, od tega
govorjenja.

Dr. Bleiweiſ, vrednik.

Vganjka.

v hramnim koti tiho ſpim,
S gladnim gobzam ſe reshim,
Zhe podgane ne dobim,
Miſhi rada tud' lovim ;
Po leku shivim, zeli dan preshim,
Povéj , kako ie neki jeſt veljim ? —


[Stran 37]
[37]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 19.

V ſrédo 8. Velikitravna.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Orazh.

Obdélana ſpet sémlja je!
Srozhili ſmo ji ſeme vſé,
Bog! ti ji ſtoj na ſtrani!
Ti, Ozhe ! ki sa vſe ſkerbiſh,
In s' mal'ga sernja ſnope ſt'riſh,
Pred hudim ga ohrani.

Tak' golo in mertvo ſe nam sdi —
Pa v kratkim vſe poséleni,
Kjer górko bo deshilo.
Ko shit' pokrije lehé vſe ,
In goſta trava kviſhko gré,
Je blago osnanilo.

Po njivi ſkerbna vrana gré,
Pobira najdene zhervé;
In kader shito sraſte.
She prepeliza perleti
Zhes morje, in ſe veſeli,
K' v rasorih mlade paſe.

In ak' ſe Bog na naſ ſpomni,
Gorkó de v zhaſu nam deshi,
Tak klaſje bo metalo.
Pred lijo, tózho var' Bog je,
In de goljásen je ne ſné,
De sdravo bo oſtalo.

Potem v deshéli zeli bo,
Od Tvoje roke varvano,
Şvoj shivesh vſe prejélo.
Na to pa ljuba shetva je,
In vſe veſelo h delu gré,
Ker kmal' bo bogatèlo.

To pa le Bog ſam ſt'riti sna!
Zhlóv'k serno semlji le poda :
Le Bog pak raſtvo daja:
Bog! vſliſhi ſvojga kmeta glaſ!

Sveſéli s goſtim shitam naſ,
De teshko klaſje maja !

V. Ştanig.

KMETIJŞKA ŞHOLA.

(Na dalje.)

Od zhaſa ſejánja.
Şploh jarino ſéjemo ſpomlad, v jeſéni pa
osimino. Ne ſéje ſe vſako ſeme ravno ob tiſlim
zhaſu; eno je bolj rahliga, drugo bolj terdiga
rodu; temu ne ſhkodje ne mras ne sima,
unímu ſhkodje pa obôje; sató ſe mora eno ſéme v
jeſéni, drugo pa ſpomlad ſejáti. Per ſejánju naj
te vodijo le te opómbe :

1. Na gorah in viſhávah, ſe ſéje osimino
14 dni — tudi tri tédne prej, kakor po ravninah in
niskih dolinah , jarino pa ravno toliko posnéji.

2. Debélo, merslo sémljo oſéj s osimino bolj
sgodno, kakor rahlo in gorko semljo.

3. Dôbro je, zhe ſe sgodej ſéje jarino na
rahlo in gorko semljo, ker ſhe simſka mokrina
v semlji ſétvo koj oshivi.

4. Şenzhno njivo oſéj v jeſéni poprej,
ſpomladi pa posneji, sato ki ſe ſenzhna semlja na jeſen
pred is-hladi, in ſpomlad ſe pa kaſneji ogréje.

5. Navadno je osimino ſejati 8 do 14 dni
pred ſ. Mihélam in 14 dni po ſ. Mihéli. Sgodna
jeſénſka ſétev je bolji, kakor posna. Sgodna
ſétev ima doſti zhaſa ſe pred simo dôbro
vkoreniniti; po simi kerpkeji preterpí, in na ſpomlad


[Stran 38]
— 74 —

bolj zhverſto poganja; satorej osimina vſelej vezh
vershe , kakor jarina ravno tiſtiga plemena.

Smed jarine ſe ſéje narpred ôveſ, pſheniza,
ersh; sa temi: bób, grah, lezha, jezhmen s
detelo , in sgodni lan.

O ſ. Jurji ali o Trojazih ſádi krompir;
potém, kadar ſe ſlane vezh bati ni, to je v ſredi
Velikitravna, ſéj te bolj mehkótne ſémena,
kakor turſhizo, proſo, konoplje i. t. d.

Şkerbi, de boſh vſako ſéme v lepimu
vremenu, kolikor je mogozhe, ſejál in semljo prav
obdélal. Ne bodi prasnih vér, ne zhuj na nekake
ure, tédne, dneve ali na poſébne zhaſe, ne zhakaj,
ne mladiga méſza, ne ſhipa, i. t. d. Ako bi bilo
potrébno, na vſe to gledati, naj bi bil Bog, ktéri
naſ miloſtljivo shiví, tega, kakor drusih rezhi,
gotóvo poduzhil. Bog pa nam nikjer ni
nasnamenoval, de bi bilo dôbro, ali ſhkodljivo, na
dneve, na meſze, ali na sasnamenovane zhaſe ob
ſétvi gledati : ampak ſ. piſmo nam takó govorí :
Kteri na veter gléda, ne ſéje; in kteri
oblake ogleduje, ne bo nigdar shel
(pridgar 11, 4.) Ne poſluſhajte prerokvávzov,
ſanjávzov, vganjevávzov. Sjutrej ſéj
ſvoje ſéme, in na vezher naj ne nehá tvoja
roka: sakaj ti nevéſh, ktéro bo bolj
pognalo, to ali uno, in zhe bo oboje
ſkupej, bo ſhe boljſhi; to je, kadar je zhaſ in ti
vreme ſtréshe, pojdi in ſéj ſemenſko serno
vſako po ſvojimu poſebnimu zhaſu. Ne pasi v
pratko sa dan, iméj ſkerb le sa prav obdelano semljo
in sa dôbro ſeme, kteriga boſh v semljo djal in
saúpaj, de bo Bog tvoje prav opravljeno délo,
ktero ſolnza in deshja potrebúje, oblagodaril.
Spómni ſe ſ. Pavla, kteri nam pravi: Ne ta,
ktéri ſadí, ne ta, kteri perljiva, je kaj,
ampak Bog, kteri raſt daje.

Po ſtorjenimu ſejánju moraſh njivo lepó
sadelati ; vſo s drevéſam ali s brano na konzih
sdergnjeno perſt nasaj v njivo potegniti ; gerzhe ali
képe perſti rastepſti in rasdrobíti, ruſhnje in
kamnje po njivi zhiſto pobrati; kjer vóda naſlédva,
jo odshlebili.

Şéme ſadivniga raſtja, kakor kapuſ, vohravt.
i. t. d. ſe ſéje po vertih v dôbro pognojeno shivo
perſt, de bo pred mrasam obvarvano, in de
samore sa preſad naglo odraſti.

Kadar ſo poſadike kerpke odraſtle, ſo sa
preſajáti. Preſájaj le v permerno mokrotnim
vreménu. Ob zhaſu obilne mokrote v teshko ilovnato
semljo ſaditi, bi bilo ſhkodljivo, ker ſe po
mokroti ilovnata semlja ſterdi, de preſad raſti nemore.
To ſe vé, de je tréba ob ſuhimu vremenu
preſadu perljivati.

Hvale vredna navada nekterih kmetov je, ki ob
nedeljih in prasnikih ſvoje polje obhodijo, mnoshne
rodovitnoſti ſe veſelijo, in pregledújejo, kaj bi bilo
tu ali tam popraviti; prevdarjajo, kakoſhnih opra
vil bi bilo v tédni nar koriſtniſhi lotiti ſe.

Sa ſétevjo in ſadam je potréba semljo
rahljati , de jo srak preſhine, de ſe ſada koreninize
rasproſtijo in ſe plevel satére.

To rahljanje in obdelovanje je táko le :
1. Na ſpomlad, ko je ſétva ali ſad ſhe
majhina, je tréba semljo enkrat — dvakrat plitvo
prekopati; to ſtoriti ne gre ne ob obilno
mokrimu, ne obilno ſuhimu vremenu.

2. Kadar ſe ſad v viſhji raſt podá, je treba
semljo sopet 5 do 6 pavzov globoko prekopáti.

3. S semljo ogrebſti ſad, kadar je v lepimu
raſtu; s ogrebanjem pa ſe neſmé ſad
poſhkodovati, tudi ga ne gre s semljo pokriti, de bi ga
is perſti viditi ne bilo.

4.Şetvo, dokler je majhina, s brano
prevlezhi. To obdelovánje ſpomladi ob ſuhimu
vremenu poſébno osimini dôbro tekne ; brana semljo
prerahlja in plevél potáre, shito potém bolj
zhverſto raſte. Dételi in mahovnitim ſenoshetam
dôbro de, zhe ſe jih ſpomlad, dokler je raſt ſhe
majhina, s brano prevlezhe, ravno, kakor glavi
je koriſtno, kadar ſe s glavnikam prezheſhe.

(Dalje ſledí.)

Unajne povéſti.

Dopiſ goſpoda Pirza is Amerike.

Z. k. kmetijſka drushba na Krajnſkim je
pred dvéma létama zhaſtitljivimu goſpodu fajmoſhtru
Pirzu, ki je, kakor naſhi bravzi she véjo,
miſionar v Ameriki, ſreberno medaljo ali ſvetinjo, sa
pridne oſkerbovavze ſadniga drevja, v Ameriko
poſlala, zhaſtitljivimu fajmoſhtru pokasat, kako
naſha domazhija njegovo prisadevanje v reji ſadniga
drevja obrajta.

Goſpod fajmoſhter, kteriga je to slo sveſelilo,
de ſe ga smirej ſpomnimo, je na tó is Amerike 24.
Şvezhana pretezheniga leta kmetijſki drushbi lepo
piſmo piſal, is kteriga naſhim bravzam vediti
damo, kar je vediti nar bolj vredniga, de bi jim
pokasali: kaj pridnoſt, zhlovéſhki um in
obertnoſt ſtoriti samore. Sakaj Amerika, tiſti
veliki del ſvetá, v kterim naſh goſp. Pirz shiví, je
ſhe le po Kriſhtofu Kolumbu, v letu 1492
ljudem snana poſtala; snana je torej ſhe le 352 lét.
Sgol puſhava je poprej bila. — Poſluſhajte tadaj,
kogá goſp. Pirz zhes to deshelo piſhe:

„S veſeljem dám vſim ſvojim prijatlam in tiſtim,
„kterim ſo snajdbe in popravila v kmétijſkih in
„rokodélſkih rezheh per ſerzu, vediti, de ſim ſe s
„boshjo pomózhjo v vſih ſvojih miſionijah, med
„otaváſhkimi Indiani na miſhiganſkim
„jeseru, kakor tudi med ozhipvanſkimi na
„gornim jeséru po mogozhnoſti prisadeval, ne
„ſamo svelizhajozho luzh vére prishigati, temuzh
„tudi povſod uzhiti, kako semljo pametno
obdelo„vati; sakaj kadar ſim duſhe ſvojih Indianov s
„boshjo beſédo naſitil, ſim jih tudi po ozhetovo
„uzhil, ſi kruha pridobiti; ſam ſim jim pokasal,
„kako imajo orati, koſiti, shéti, mlatiti m druge
„dela opravljati; kako ſe vſe ſorte shita in
po„vertnje ſemena ſéjejo. Uzhil ſim jih tako
dobrót„Ijivoſt ljubiga Ştvarnika bolj ſposnovati. Oródja
„in ſemena, ktére ſo mi moji dragi miſionſki
pri„jatli is Ljubljane poſlali, ſo mi bili darovi
„boshje previdnoſti po moji shelji, ker ſo mi po-


[Stran 39]
— — 75 —

„mózh v mojih opravilih bile. Pa tudi mojim
lju„bim Indianam ſo veſelje ſtorile in takó sazhetek
„indianſkiga kmetijſtva oſnovále.“

„Réſ je tudi, de ſo me savolj tega ſamogoltni
„koshuharſki kupzi ſovrashiti sazhéli, ktéri ſi vſe
„prisadevajo, de bi poduzhenja divjakov in
moji„mu prisadevanju, jih kmetije uzhiti, napotja delali.“

„Jes ſi pa miſlim: Vſaka dòbra nova rézh in
„vſaka poſkuſhnja na ſvetu, ki kaj dobriga
obé„ta, ſe mora s mnogotermi sadershki bojevati,
„predin vſe napotja premaga in zhlovéſhtvu
ſre„zho prinéſe.“

„Kakor je kmetijſtvo med Indiani v mojih
ſe„vernih krajih ſhe révno, tako ſe je she v tiſtih
„krajih sdrushenih dershav v ſéverni Ameriki *)
„povsdignilo, kjér ſo ljudje shé bolj sbriſani in
„poduzheni. Ni mogozhe verjeti, h kakſhni
po„polnomaſti de ſta tam umetna pridnoſt in
zhlo„veſhki um kmetijo in obertnoſt v tako kratkim
„zhaſu povsdignila. Ako mi ravno ni mogozhe
„veliko piſati, kér ſim predaljezh od tiſtih krajev,
„de ſe ſam ne morem od vſiga preprizhati:
vun„der opomniti hozhem, kar ſim pred 7. létmi, ko
„ſim ſkosi tiſte kraje popotoval, vidil in
posnej„ſhi v novizah bral in pripovedovati ſliſhal.“

„Zhe popotnik, ki ſkosi té dershave hodi, na
„kmetijſko goſpodarſtvo gleda, ſe mora zhuditi,
„koliko zhlovek s ſvojim umam in pridnoſtjo
ſto„riti samore; sakaj tiikaj ſe vidijo ſkopani
vodo„toki (kanali), vezh ſtó mil daljezh, zhes méſta in
„deshele, gojsde in terde ſkale peljani, po ktérih
„ſe veliko ſto bark vósi, v kterih je mogozhe, ſe
„ſhe zlo v kréber in navsdol peljati. Na vſe kraje
„nesmérjenih deshel ſo shelésne zéſte, po ktérih
„vosove s blagam in s ljudmí oblosheni, kakor
„ptizhi pod nebam, naglo prepelavajo. Vſak dan
„je mogozhe s njimi ſe peljati, kamor kdó hozhe,
„in v 3 do 4 dnéh ſe pride sa 10 tolarjev 1000
„mil daljezh. Shivina vſake ſorte nar lépſhiga
„plemena ſe v téh deshelah v velikim ſhtevilu
„vidi, ktero ſo vezhidel od nar perviga in nar
„lépſhiga plemena is Evrope v Ameriko
pre„peljali.“

„Neismerjeni gojsdi od pridnih rók od milionov
„ljudi sginejo, kakor simſki ſneg pred
pomladanj„ſkim jushnim vetram, in nove kmetije, hiſhe,
„vaſi in méſta raſtejo , kakor gobe is semljé.“

„Neisſhteto ſhtevilo Evropejzov, ki ſo ſe
„ſim preſelili, ſe mirno s rojáki v pridnoſti in
„kupzhii ſkuſha in ſilno rodovitna semlja obrodí
„is serna 40 — 60 sernov in vezh lét je ni
tré„ba gnojiti.“

(Konez ſledí.)

Škodljiva navada.

Mnogo lepiga se učite iz naših novic, in če
bodete vse umno preudarili, Vas ne bo grivalo , de
ste nje brali; ali kadar Vi jablance vsadite, se po
pameti ne nadjate , de Vam bo že pervo leto rodilo.
Tako tudi vse, kar se človek naučí, največ le po
času svoj lepi sad rodí. Tudi pri tem, kar bom
Vam zdaj na kratkim povedal, bodete gotovo, ali
le po nekim času vesele posledice vidili. Oberite in
bogajte. — V nektérih nemških novicah so se
zdravniki pertožili, de ljudje, posebno pa ženske, kar

imajo nositi, vse na glavi nosijo; potem se jih
je dosti združilo, de tiga ne bodo več dopušali. Pa
zakaj to? bodete pitali. Vidite, moji ljubi! posebno
pri otrokih je ta navada škodljiva, de bodi kaj.
Skušajte ſamo pri detetu na glavici, kako je
hrometanec ali hrustanec mehek; pritisknite, pa bo
počilo, in otrok si jé siroče za vse svoje dni. Potler
otrok rase neke leta, de se hrustanec malo vterdi,
pa mu že nalagate take bremena na glavo, ko bi
železno bučo imel. In desi je ravno hrustanec se
vkostnil, je vender le res, de so možgani ravno
tam naj blizo , gde je teža naj hujši. Možgani so
uzrok, bi rekel, naše pameti, vzemite komu
možgane, pa bo taki blodež ali pa top in slaboumen.
Zdaj si lahko premislite, de nam nošenje težkih
bremen morde pameti ne odvzeme, pa vender nam
njo skratí in slabí. Jez, ki Vam to pišem, sem si
to negda sam skusil; vselej, kadar sem kaj na glavi
nosil, mi je glava nekaj oslabela, in tako mi je
bilo, ko de je vse v omot šlo. Vem de se Vašim
otrokam tudi takó godí, samo de tisti tega tako
neobčutijo, ki so temu že navajeni. — Ljubeznivi
moji Slovenci, veliko še bi se od tega imelo
povedati, ali jez nečem več; z timi redicami sem
Vas hotel samo malo k temu oberniti, de bi še
rajši poslušali, kar bo morebiti kadaj kteri vračnik
od tega več povedal, in veselilo bi me, de bi mi v
naših novicah kaj več od tega brali, pa tudi, de bi
zvedil, de je kdo moje svetovanje prijel.

Ivan M. v malim Štajerju.

Slovstvo.

(Kolo). Vsaki domorodec z veseljem gleda,
kako se duh ljubezni do vsega, kar je domorodno
bolj in bolj v Slavjanih oživljuje; kako se mnogi
učeni može perzadevajo, de bi nekoliko
nadomestili , kar je do zdaj zamujeniga. V tej reči nam
južni sosedje, ko rane zvezde naprej svetijo, ki v
domačim vinogradu delajoči vsako leto več bukev
polnih slavjanskiga duha na svitlo dajajo. Mimo
druzih je posebno spomina vredno delo, ki pod
naslovam: „Kolo, članci za literaturu,
umetnost i narodni život“ (živlenje) letno v
Zagrebu na svitlo izhaja. Izdajavci so gg. Rakovac,
St. Vraz in L. Vukotinović, kteri so kakor
várli spisatelji celim slavjanskim svetu znani. V
„Kolo“ se jemljejo vsake sorte domorodni spisi z
vsih krajev slavjanske zemlje. Zaderžaj, ki je že v
nadslovu zapopaden, posebno na tanjko
napredovanje Slavjanov obseguje. G. Rakovac v
predgovoru I. zvezka 1842 pravi: „Naše Kolo je
vsakimu pisavcu odperto, samo naj ne piše zoper duha
sloge, in zdraviga napredovanja.“ Nemški poslani
spisi se v domači jezik prestavljajo. Letas je že
treta kniga rečeniga dela na svitlo dana. Perva
zvezika po 40 krajcerjev srebra veljata, tretji 45
krajcerjev. Dobi se po vsakim bukvarji iz Zagreba.

Povedka.

(Ohernika), ki je na ſmertni poſtelji leshal,
obiſhe ſtar prijatel in ga vpraſha: „kakó ſe kaj
v hiſhi godi?“ „V moji hiſhi — mu odgovori
— je dvojni ſtrah:“ „eniga imam jeſt, k ſe
bojim umreti, drusiga ima pa moj vnuk, ki ſe boji,
de bi jeſt sopet ne osdravil.

Kmetijſke opravila v meſzu
Velikitravnu.

V tem meſzu mora vſe ſpomladanjſko ſejánje
dokonzhano biti, ki ni bilo v poprejſhnim meſzu

30

[Stran 40]
— 76 —

ſtorjeno. Prav ſtoriſh, zhe mehkotne ſémena in
seliſha, ktére bi ſlana ſhe morila, le h konzu meſza
V semljo déneſh. Kapuſove in repne poſadike pred
desham na vézher vſádi. Prevlézi ali prekopluj
krompir, ko je do tréh pavzov odraſtil; ravno tako
obdeluj tudi drugo ſadivno raſtje. — Plevél is
jariga shita potrébi. — Dételo v zvétju pokoſi, in
dobro poſuſheno v lepim vremenu ſpravljaj. —
Sjutraj in svezhèr pridno obéraj kébre in goſénze;
poſébno ſe perkasuje v tém méſzu hudo ſhkodljiva
goſénza, imenvana Şreberniza, ki je
rujavkaſtozherna, prezej dolga in s kozinzami poraſhena. Najdel
jo boſh med rogovilami drevja. Nikar je ne
persaneſi; sakaj veliko ſhkode naredi. — S kébrov
delaj masilo sa koléſa masati: vsemi dva piſkra ali
lonza, deni eniga verh drusiga na oginj.
Sgorejniga na dnu prevertaj tako, de ſe bo is
gorniga prevertaniga lahko maſt v sdolajniga istékala.
— Goſénze, mravlje, léſne uſhi, ôſe in ſerſhéne,
ki radi v drevju sâlégo délajo in tako drevju
ſhkodvajo, satiraj. — Per ſadnimu mladimu drevju
poſtranſke mladike gladko poréshi. — Novo sa ſajene
drevéſza, de ti bojo naglo raſtle in kmalo rodile,
ob ſuſhi salivaj, trébi in zhédi, perſt po verhu
srahIjaj, de bo mogla semlja potrében dober srak na ſe
vlézhi. — Zhédi pridno ſhtale ; glej na to, de bo
tvoja shivina iméla mehko, ſnashno in sdravo
leshiſhe. Poſébno v tém méſzu, ker shivina selene
ali ſrove klaje dobi, je tréba tudi bolj pogoſtama
naſtiljati. — Seleno klajo sméſhaj, s ſlamo, de ne
bo shivino napihvala. Poprej ko jo sjutraj na
paſho sheneſh, pokladaj ji malo ſuhekerme v ſhtalji,

de ne sbolí. Ovzé, prédin jih boſh ſtrigel, dobro
okopaj, in ozhédi, de lépſhi volno dobiſh. — Ptize,
poſtavim: ſnize, berklese, taſhize, pénize in druge
take male shvergolevze, ktéri od zhervov shivé ne
pregajnaj od hiſhe in verta, ſhe vabi jih, versi jim
kaj sa posobati, gnésd jim ne podéraj, ne puſti jih
loviti, ker nobena rezh goſénz bolj ne smanjſha,
kakor take ptize. — Kadar resh zveté, kurja
shivai, rada piko dobí, de ſe odverne, vſaki dan
vodno korito operi, friſhne vode ji sa piti nalji, in en
malo kimelna v to vodo versi. — Okoli konza téga
méſza ti bojo zhbéle rojile, imej tedej ſkerbno okó,
de ti roj pobégnil ne bo.

K.

Vganjka.

Kdor dela, nezhe; kdor ukashe delati, ne
potrebúje ; kdor pa potrebúje, sa to ne vé. Kaj je to ? ? B. Je....

Osnanilo.

Prav veliko prejemavzov naſhih „Noviz“ prebiva v krajih, kjer vinſka terte raſte; med tém
jih je pa gotovo lepa mnoshiza, ki imajo s vinorejo opraviti. De je pa vinoreja zhes in zhes v vſih
ſvojih rasdelkih vezhidel ſhe le is debeliga, nam bo pazh vſak umen vinogradnik rad verjel, kteri vé,
de njene opravila niſo kaka kajbodi rezh in de ſe na ponatorne poſtáve opérajo, ktére ſo prav malo
vinogradnikam snane.

Ravno sato miſlimo tudi, de bomo prav veliko bravzam naſhih Noviz vſtregli, zhe jim zeli
podúk od vinoréje v róke podamo, in ſizer od nekiga moshá, zhigar imé nam je she dovelj , miſliti ſi,
kaj prav verliga in poſébniga perzhakovati od njega. Zhaſtitljivi goſp. Matija Vertovz, tovarſh z. k.
kmetijſke drushbe, in fajmoſhter per ſ. Vidu nad Ipavo, ſo ſklenili, ſvoje vezh ko trideſetlétne
ſkuſhnje od vinoréje v naſhih Novizah osnaniti in rasglaiiti.

S veſeljem in hvaleshnoſtjo bo vſak nogradnik njih ſkuſhnje in podúke prevsel, ki od
mosha is-hajajo, kteriga ſte umetnoſt in dolga ſkuſhnja mojſtra per vinoréji poterdile. Po njemu je vinoréja
v Ipavi in ob meji Goriſhke komiſije veliko koriſtnih poprav pridobila. Le en glaſ gre od njega, de
ſe v njegovimu klétu, v zeli Ipavi nar bolji kapljiza najde. Sató, ki kupzi s vinam njegovo blago nar
vezh obrajtajo in zhiſlajo, je veliko ljudi ménilo, de mora poſébne ſkrivnoſti imeti, de vé od viih
druſsih Ipavzov nar bolj s vinam v zaker iti. — Tazih ſkrivnoſti je pazh veliko, ktére bi ſe— ſame na
ſebi — marſikterimu majhine rezhi sdéle, vſe ſkupaj pa tó ſtoré, kar umetnoſt vinoréje imenujemo. Vſe
ſvoje dela in ſkrivnoſti per vinoréji nam hozhejo goſp. fajmoſhter osnaniti. Ko ſo nam ſami pred
nekimi tedni veſélo osnanilo podelili, de nam miſlijo poduk vinoréje sa Novize poſlati, ſo nam tó s
naſlédnimi beſédami osnanili : „Ni dávno, kar ſim 61 léto ſvoje ſtaroſti naſtopil; kratik je zhaſ,
ki mi ga je shiveti ſhe, in preden ſe k ozhakam na pot podam, hozhem vſe ſvoje
ſkrivnoſti — majhine rezhí ſo namrezh, na ktérih je pa vender veliko leshijozhiga,—
ſvojim dragim vinogradnikam rasodeti, in sheljim, de bi bile, kolikor je mogozhe,
povſod rasglaſene.“

Vinoréja bo od zhaſa do zhaſa v perlognih liſtih na ſvetlo dajana, takó, de ſe bodo potém,
ko bo konzhana, vſi liſti v edine bukvize ſkupej svesati dali. Po tém takim bodo prejemavzi naſhih
Noviz koriſtne in potrébne bukvize prejeli, in ſizer bres vſiga plazhila. Ravno sató ſmo jim tudi
obras (velikoſt) navadnih bukev svoljili ; podúk bode ſhel v njih vedno naprej , bres de bi po navadnim
„Dalje ſledi“ prejenjal. Saſtran tega ſe bo more biti vezhkrat na konzu eniga liſta, v ſredi eniga
ſtavka prejenjati moglo, zhe ſe lih takó naleti. To naj bo k rasumnoſti naſhih bravzov rezheno, preden
jim imenovani podúk vinoréje v roke podamo.

Vredniſhtvo.

Danaſhnimu liſtu je pervi del vinoréje perdjan.


[Stran 41]
— 82 —

gla ? če ne gre preveč na mesó ali na loj? če
ne hira preveč? če se ji po teletu, ki so ga ji
vzeli, preveč ne toži? — če ji kakosna bolečina
mléka v vimenu ne zaderžúje, postavim kaka bula
v sescu, ali če se ji v vimenu mleko zagríze ?
— če si krava sama, ali če ji kaka zraven
stoječa živina mléko posisava? če se ne môlze prav
ali pa premalo ? —

Glejte vzróke , koliko jih je ! Na tanjko se
morajo preiskati, de se ti pravi najdejo in de se
živina napčno ne ozdrávlja. — Pravijo tudi, de
tiste krave, ki jih vpregajo, prav po malim
môlzejo. Rés, tega mi ne gre vun in vun tajiti;
tó de mislim: delo nemore mléku škodovati, ako
se krave le ne presilijo; in skušnje novih
časov učé, posébno na Ogerskim, de so krave,
ako so ravno orati mogle, po navadi mléka
dajale , če se jim je tudi le dovelj klaje dajalo. Saj
se tudi pri naših ženah ravno kaj taciga vidi:
imenitne gospé, ki malo délajo, ali clo celi
dan počivajo, ako ravno v obilnosti živé, imajo
večji dél malo mleka za svoje dete; žena pa
kakiga delavca ali kakiga kmeta ima dostikrat, ako
ravno mora dan za dan veliko terpeti in slabo
živeti, vunder toliko mléka, de večkrat razun
svojiga deteta, tudi še drugo dojí. —

Mina. Tudi pri nas neki kmetovávci krave
vpregajo, tó de pravijo, de molznim kravam to
ne slúži.

Zdrav. Če pa pomislite, de pri nas le bolj
vbožni ljudje svoje kravice vpregajo, ktérih
morebiti več déla, kakor kerme doletí, ne morete
Ogerske skušnje zavreči nikakor. „Vse
poskusite , kar je nar boljšiga obderžite'' — samo tó
pazite, de čes méro ne mahnete.

Mina. Pač koristno bi bilo krave za dvojo
rabo imeti. Nekaj konj bi manj treba bilo. —
Sedaj Jih pa prosim podučiti me, kakó se
napáke pri mléku, ki so jih poprej imenovali,
odpravljajo?

Zdrav. Koliko je vzrokov, toliko je
pomočkov! Nekaj vam jih je že znanih, brez de bi vam
jih praviti tréba bilo, in lahko se jim da
pomagati. Kar klajo vtíče, vam je stari pregóvor
znan: „Krava pri gobcu molze.“— Per
nektérih že um pové, de se mora le pravi čas
perčakovati, de mléko samo pride, kakor per
brejih kravah i. t. d. — Nektére napáke se pa
ne dajo ozdraviti in najbolj se storí, če se
krava mesarju prodá, postavim: prav stara živina in
krave takiga plemena, ki bolj na meso ali loj,
kakor na mléko gredó. — Če je pa krava bolna,
ne obotavljajte se, ampak umniga zdravitelja
poišite, ki bolezen pozná in jo pametno ozdraviti zna.
— Če pa krava nanáglama ob mléko pride, brez
de bi posébno bolna bila, se je ta le lék
večkrat prav dôbro izkazal: Vzemite kumne,
janeža, štupe iz kolmežovih korenin
(Kalmuswurzel) od vsaciga 8 lotov; domače solí, in

žvepljeviga cvetja vsaciga 2 lota. Vse to se
vkupej z malo vode zmeša in po dvakrat na dan
za dvé veliki žlici kravi da.

Mina. Prav lepó se Jim zahvalim za to, kar
so mi svetovali ; kje pa se vse té zdravila dobíjo ?

Zdrav. Vselej vam bom le take pomočke
svetval in povédal, ki se lahko dobijo. Kumna,
sladki janež, domača sol, žvepljo se prav lahko
povsod dobíjo ; kolmež je tudi kmetam znan, in
tudi v lékarni se po ceni dobí. — Sedaj vam
moram še nekaj od molzenja povedati, ktéro
večkrat dôbro kravo popači, če dékla molsti ne
zna, kakor gré. Na tém, de se kravje vime
vselej čisto izmolze, je silno veliko ležéče. Tóde
ni takó lahko vse mléko iz vimena izmolsti,
kakor bi si marsikdo misliti vtégnil. Kdor samo za
sesce vleče, kakor se večidel po navadi godi, le
tisto mléko izmolze, ki je v spodnjim delu
vimena , to dôbro mléko pa, ki je kakor smetena
v zgornim delu vimena, je bolj mastno in ne
gré samo od sebe iz sescov. V Švajci takó le
molzejo in vsim kmetovávcam izgled biti
zaslužijo : Kravje vime pred molzenjem z mlačno
vodo vmijejo; nekaj zavoljo snažnosti (ali
slišite, ljubi moji kmetje, ki tolikokrat nesnažne in
z blatam pokrite vimena pri svojih kravah
terpite !) nekaj pa de se vimena vmečé. *) Ko je
vime vmíto, molzica ali molznik (v Švajci in v
Tirolah molzejo večidel možki) z obéma
rokama vime mane, de se vodeno in mastno mléko
zmeša, in potlej se še le krava molze. To
toljkrat storijo, koljkrat je treba, de se vse mléko
čisto izmolze. — Takó molsti vas teléta per
sescu same uče , ki po svoji naturi večkrat z
gobcam v vime sunjejo in ga pomanejo, de se mleko
bolj zmeša. Morde se iz tih opómb prevdariti
da, zakaj grajšinſke krave večkrat pri bolji
klaji manj mleka dajo, kakor pri kmetih, kjer
imajo dostikrat slabji klajo. Pri unih namreč
večkrat gospodinje manjka , ki bi na pravo molzenje
pazila, pri kmetu pa skerbna gospodinja nič v
nemar ne pusti.

(Dalje sledi.)

Kaj nam bodo od velikiga sbora z. k.
kmetijſke druishbe, ki je bil 2 dan
Velikitravna v Ljubljani, le
povedali ?

(Konez.)

Potem, ko je vſe to kar ſmo sadnjizh povedali,
sbranim tovarſham osnanjeno bilo, je goſp. Dr.
Şhubert, z. k. uzhenik kmetijſtva, ſkuſhnje rasloshil,
ki jih je lanſko léto na Polanſkim dvoru naredik Z.
k. kmetijſka drushba ima namrezh na ſpodnjih
Polanah v Ljubljani vezh ko 5 oralov veliki dvor;
sato, de ſe ondi ſadne dreveſiza in murbe redé
in rasne druge kmetijſke ſkuſhnje napravljajo.

31

[Stran 42]
— — 83 —

Sa tem pride krajnſka „Pratika“ na verſto.
Kmetijſka drushba je she sdávnej sheljela,
zhedniſhi in koriſtniſhi pratiko oſkerbeti in na ſvetlo
dati. Kar ſe pa dolgo zhaſa sgoditi ni moglo, ſe
bo prihodnizh sgodilo; sakaj v temu sboru je bilo
poterjeno, de bo she sa pribodno léto 1845
nova pratika na ſvetlo priſhla. Ta nova
pratika bo ravno taka, kakorſhno imamo na Krajnſkim
she doſti lét ; ſamo prasniki, godovi ſvetnikov in
druge snaminja bodo veliko zhedniſhi in
lizhniſhi podobe, zheſar ne vidimo v dan danaſhni,
v ktéri je tudi le ena pola papirja, v novi ju bo
pa dvoje. Vſi ſomnji, kar jih je na Krajnſkim, pa
tudi imenitnejſhi na Şhtajerſkim, Koróſhkim,
Goriſhkim, Tershaſhkim In Hrovaſhkim bodo v nji; tariſa
ſhtempelnev in ſhe drusih potrébnih podúkov vezh.
Ta oliſhpana in s rasnopotrébnimi rezhmi
pomnoshena pratika ne bo nizh vezh, kot en ſam krajzar
drashji od te ſedajne, to je, veljala bo 6 krajzerjev
v ſrebru. Miſlimo, de bo s njo kmetijſka drushba
vſim ſlovenſkim kmetovávzam prav slo vſtregla.

Goſp. Dr. Orel je potem od obdelovánja bral,
ki ſo ga pretezheno léto na tiſtimu delu mahú
(mozhirja) na Ilavzi opravljali, ki mu Franzovi dvor
pravijo ; sato, ki ſo preſvitli Zéſar Franz I. 2000
goldinarjev kmetijſki drushbi miloſtljivo podarili, de naj ta
kraj, ktéri je bil po zelim mahu nar ſlabejſhi,
kolikor ſe da, dôbro obdéljuje. Preſvitli rajnki Zéſar
ſo ukasali nálaſh nar ſlabejſhi kraj na mahu kupiti,
de bi kmetijſka drushba kasala, kako ſe mozhirje
koriſtno obdeljuje, in de bi tudi drugi vlaſtniki na
mahu vidili in isurili ſe, kako ga gré obdelovati,
de bi jim popred pridélkov donaſhalo.

Sa tem pride pa nar vashniſhi rezh na verſto.
Le en glaſ je ſliſhati, de jih je pri naſ prav
poredkama vmétnih kovazhov, ktéri bi snali konja
podkovati, kakor gré; ſhe ſlabejſhi ſe nam pa takrat
pôje, kader nam konj, govédje, ovza ali preſhizh
sboli. Sa tó potrébo ſkerbeti je kmetijſka drushba
ſklenila na imenovani Polanſki priſtavi
kovazhnizo, shivinſko boleniſhnizo in ſholo
napraviti, kjer ſe bojo kovazhi poduzhili, kakó ſe konji
dôbro podkújejo in v bolesni sdravíjo. V ti ſholi,
ki jo bo kmetijſka drushba s ſvojimi denarji in
prineſki ſvojih udov in drugih blagih domorodzov
napravila, bode vſaktéri bres plazhila v
krajnſkim jesiku poduzhen. Ta ſhola ni ſamo sa podúk
le kovazham naménjena, ampak tudi drugim
kmetijſkim fantinam in vſakimu vſeſkosi odperta, ki bode
tukaj poduk pridobiti sheljel, kakó ſe bolno
shivinzhe sdravi i. t. d. Şamo od ſebe ſe rasumi, de ſe
mora k tej rezhi zeſárſko pervoljenje dobiti, ſhtale
sidati in veliko drusih potrébnih rezhi pripraviti;
she savoljo tega bodeta nar manj dva leta pretekla,
preden ſe imenovana ſhola prizheti sna. Kako ſe bo
ta rezh vedla, bodo naſhe Novize od zhaſa do zhaſa
sveſtó osnanile vſe, kar bo potrébniga; sdaj ſmo le
toliko povedati hotli, de bodemo ſholo dobili, v kteri
bodo Şlovenzi poduzheni, konje vmetno podkovati in
bolno shivino sdraviti.

V 25. liſtu lanſkiga leta je v naſhih Novizah
dvanajſtero bravzov z. k. kmetijſko drushbo
proſilo, de bi po deshéli zhuvaje dobili, kteri bi ſadje
in druge poljſke pridelke varovali. Tudi ta
proſhnja je bila pri temu sboru osnanjena, tode
kmetijſka drushba nesamore v ti rezhi drusiga ſtoriti,
kakor ſoſeſkam prepuſtiti, de naj vſaka sa-ſe pri
ſvoji goſpoſki pomozhi iſhe, sato kér je ſkuſhnja
uzhila, de niſo zhuvaji povſod ſoſeſkam po godu
bili. Zhe pa kaka ſoſeſka zhuvaje poſébno potre-

buje, ji bo goſpoſka v ti rezhi pomagala, ker je to
she po z. k. dvornimu ukasu od od 3. Kosaperſka
1814 sapovedano bilo.

Potem Je bilo vſe brano, kar ſo ſe svunanje
z. k. kmetijſke drushbe v ſvojih poſlednih sborih
poſvetovale in kar ſo v njih poterdile.

Na to je bil dopiſ goſp. fajmoſhtra M.
Vertovza bran, v kterim on vſe tovarſhe kmetijſke
drushbe proſi, kmetam pri vſaki priliki v ſerze
vtiſniti in poduzhiti jih, kakó potrébno je, zhe ſo ravno
otrokam kosè (oſépenze) ſtavljene, naj ſe jim tudi
odraſhenim zhes kake leta sopet ſtavijo ; sato, ker
ſkuſhnje osnanujejo, de ſe mozh ſtavljenjih kos
ſzhaſama smanjſha. Ravno sató je vezhkrat prav
potrebno, de ſe odraſhenim vdrugizh ſtavijo, poſébno pa
takrat, kadar kose v kakim kraju pogoſtama ſe
perkashejo. Per ti priliki je goſp. Dr. Bleiweis ſvoje
shelje rasodel, de bi ſi vſi udje te drushbe slo
persadevali, per naſhih domazhih kravah prave kosé,
ktére ſe le na vimenu in ſeſzih narajmajo, isnajditi,
sato, kér le té nar bolji materijo sa kose ſtaviti dajo.
V prihodnim obzhinſkim sboru bo goſp. dohtar
rasloshil, kakó naj ſe dela, de bi ſe tudi pri naſhih
kravah kose isnajdile. V ti rezhi ſe bomo mogli k
naſhim kmetovávzam oberniti in narozhiti jim, de
bodo vezhkrat vimena ſvojih krav ogledovali in zhe
bodo kakſhne oſépenze na njih sapasili, naj od
njih nasnanje dajo, sató, de ſe své, zhe ſo prave
kosé ali ne. Per drugi priliki bodemo ſhe kaj vezh
od tega povedali.

Goſp. Dr. Orel nam je ſvoje ſkuſhnje s
pahovko in mazhjim repam podeljil, is ktérih ſe
previdi, de ſo sa ſetev koriſtniſhi, kakor detela.
Prednoſti téh dveh trav ſo : de jim sgodna ſlana ne
ſhkodje, de vezh lét v semlji obſtojijo in de ſe dajo
bres vſe ſhkode na polju poſuſhiti.

Goſp. Terpinz, grajſhinſki vlaſtnik in tovarſh
té drushbe, je podaril nekaj ſemena amerikanſke
péſe (róne), od ktere pravijo, de je polna
zukreniga ſóka. Kér pa pri naſ zukra ne delamo, bi bila
morebiti sa shivinſko klajo prav dôbra, ako bi le
ſkuſhnje kasale, de bi tudi v naſhim kraju ravno
tako dôbro raſtla, kakor v Ameriki.

Pri temu sboru je bilo na dalje ſklenjeno, de
ſe bo vſako léto meſza Kimovza v Ljubljani
ozhitna rasſtava sa domazhe ſadje
napravIjala; od ktere bomo v ſvojim zhaſu vezh piſali.

Per timu sboru ſo bile sopet zhveterim
pridnim oſkerbovávzam ſadniga drévja
ſreberne ſvetinje podeljene, to je: Antonu Supanu,
is Kovorja, Gregorju Salokarju is
gornjih Járſh, Matevshu Şharzu is Preſérja
in Matiju Pobovſharju is Rúdnika.

Potlej je bila sboru letna rajtinga kmetijſke
drushbe osnanjena, po ktéri ſe je pokasalo, de je
drushba v pretezhenim letu 6077 goldinarjev in 22
krajzerjev dohódkov imela, potroſhkov pa 6054
goldinarjev in 39 krajzerjev.

Goſp. Ferlanova pinja je bila per ti priliki
na ogléd poſtavljena, in sa daljne ſkuſhnje
perporozhena.

Goſp. M. Pregel oſkerbnik krishanſke
grajſhine je bil sopet s enim glaſam sa kaſirja
kmetijſke drushbe poterjen; 56 jih je pa bilo novih
tovarſhov isvoljenih.

Goſp. Ferd. Şhmidt, kupez in opravnik
Milanſke aſekuranzije soper poſhkodovanje tózhe, je
to savarſtvo ali aſekuranzijo vſim sbranim
tovarſham sopet priporozhil in jih proſil, de bi kmeto-


[Stran 43]
[43]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 21.

V ſrédo 22. Velikitravna.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Sadovolni Krajnz.

Od ſtráshe Hraváſhke
Gor ſónze mi pride,
V nógrade Láſhke
Po póldne saíde ;
'S Benéſhkiga morja
Jug zhélo poti,
Od Şhtájerza bórja
Per dél' me hladi.

Mi brasdio konjízhi
Sa hajdo, pſhenízo ,
Netrudni deklizhi
Pa belio tanzhizo ;
Kaj maram, ſe kruha
Perſlushi sadoſt,
Ni ſile trebuha
Okoli mi noſt.

Imám oblazhílo
Domazhga padvána,
Sheniza pa krilo
Is pravga meslána;
Şe ſvéti na lize
Ko pirh moj ſkarlát,
Nje ſhapel, jeglize,
Nje modriz je slat.

Rad pléſhem okrogle,
S' pèto glaſ dájam,
Premedem vſe vogle,
Şe V zépa dva májam ;
Noshíza pa Minze
Sa mano drobní,
Pobéra ſtopinze,
Şe V króge vertí.

Na shganzih tropine,
Pa kiſliga séla,
Bob, kaſha, vſe mine,
Ko pridem od dela;

Al bodi pogazha,
Klobaſa, al ſók,
Al kar ſe obrazha
Na rashnu okrog.

Sa vſako povéle,
'Mam shidano volo,
Sa branbo deshele.
Al hóditi v ſholo:
Povſoti ſe maham
Ko zhveſt korenák,
Pa delam, pa baham,
Pa pijem tabák.

V. Vodnik.

O navádnih napak pri mléku.

(Pogovor živinskiga zdravitelja (lékarja) z hišno gospodinjo.

Zdravitelj. Nar pervo vam hočem od tega
kaj povedati , če krave premalo ali pa clo nič
mléka ne dajo. Ta napáka izvira od veliko
vzrokov; kdor hoče ta praviga spoznati, mora
pregledati in preiskati, če ni bilo prepičlo klaje,
ali pa če ni bila preslába? — če ni imela krava
oslabljen želodec? — ali morebiti bolno vime?
— ali kakošne notranje bolezni ? — če nima
bolečine na kakim vunanjim životnim delu? če ni
skozi pót, drisko, kervotók i. t. d. preveč močí
zgubila? če ni morde zéliš žerla, ktére imajo
tudi posušene vlastno moč, manj mléka dati, kakor
postavim: trubelika (Schirlingskraut), kervavi
mleček (Schöllkraut), peteršilj, vse dôbro
(Meisterwurz), i. t. d. — če morebiti dekla vime
večkrat z merzlo vodo vmiva ? — če ni krava že dolgo
časa teleta iméla? — če ni bréja? če ni izver-


[Stran 44]
— 84 —

vavze, kolikor je mogozhe, priprizhali, kako koriſtno
bi jim bilo tudi to savarſtvo.

In s tém ſe je obzhinſki sbor konzhal, v
ktérmu je bilo sopet vezh prav koriſtniga poterjeniga;
pa le ſhkoda, de jih je bilo per letaſhnimu sboru
tako malo kmetovavzov prizhíjozhih; ſaj jih je
vender vezh, ki ſo udje kmetijſke drushbe.

S veſeljem jih vſakokrat drushba ſprime;
goſpodje ali kmetovavzi: tukaj imajo vſi enako
pravizo, ki ſo veſolni udje eniga trupla!

Pomozh soper boshijaſt pri
preſhizhih.

Is Gorénſkiga ſo nam piſali, de she nekaj
zhaſa prav pogoſtama boshijaſt praſze poprijema,
in proſili ſo naſ, kaj de bi bilo soper tó bolesen
ſtoriti? Şkuſhnje vſih shivinſkih sdraviteljev uzhé,
de je boshijaſt pri preſhizhih prav huda bolesen in
de vezhidel nar bolj rajtingo prineſe, zhe tako
shivinzhe koj pri sazhetku bolesni sakoljemo, kér
ſedaj meſó, ſhpeh i. t. d. ſhe niſo ſhkodljivi.

Nar bolj navadni vsroki té bolesen ſo: gliſte
in napzhno pitanje. Vidili ſmo jo od preobilne
klaje s krompirjem isvirati; vezhkrat pa tudi od
prevelike neſnashnoſti ſvinjakov, kjer nizh dobre
ſape ni. Ljudje ſizer miſlijo, de preſhizhi
neſnashnoſt ljubijo, kér ſe vedno radi po ljushah in po
blatu váljajo ; tó pa ni reſ. Po blatu in po ljushah
jih le sató valjati vidimo, kér po zeli koshi poſébno
sérbenje obzhutijo, ktéro jim blatneniza in ljushniza
nar boli tolashi. Şizer je pa vſe umne kmetovavze
ſkuſhnja uzhila, de preſhizham zheden ſvinjak in
zhiſta pijazha nar bolj tekne in pitanje mozhno
podpira. Naj ſe tedaj tudi preſhizham kriviza ne
godi, kteri naſh shelodez tolikokrat rasveſeljijo!
— Med vſimi pomozhki soper boshijaſt
preſhizhev ſo tè le nar bolj poterdili : Dobro poſuſhene
koreninize od metlike (Beifuss) ſe v ſhtupo
ſtolzhejo in po pol lota dvakrat na dan praſzu
podajo;— tudi shajbeljna (Salbei) ali pa rutize
(Weinraute) s vrelo vodó poparijo, in te vodé, ktéra
ſe ſhe lé zhes kake pol ure od teh seliſh odzedí,
po pol maſljiza dvakrat na dan bolniku dajo. —
Vezhkrat je prav dobro bilo, praſze med boshijaſtjo
s merslo vodo po zelim truplo takó dolgo
poljivati, de ſo ſe slo tréſti sazheli. — Rasun tega ſe
mora napzhna in poſébno pretézhna klaja s bolj
pizhlo premeniti in ſkerbéti, de praſzi mersle vode
dovolj piti dobijo.

Dr. Bleiweis.

˛Somenj v Ljubljani.

Kupzi smiraj toshijo, de kupzhija ſlabo gré.
To ſliſhati ſmo she navajeni ; satorej jim ni vſelej
verjeti, zhe zhes ſlabe ſomnje godernjajo. Ta
ſomenj, ki ſe je v Trojazih perzhel, je bil pa v reſnizi
ſlab. Le malo ljudi je ſkupaj priſhlo in ſhe med
temi je bilo vezh ogledovavzov, kakor kupovavzov.
Shitno zeno na ſomanji dan ſmo v poſlednim liſtu
osnanili; en malo je poſkozhila. Kar pa shivinſki
ſomenj vtizhe, je bil tudi ſlabſheji, kakor o ſ. Pavlu;
nar viſhi kup sa par volov je bil 155 goldinarjev.
Şhtajerſke shivine ſo malo pergnali. Preſhizhev ni
bilo ſkoraj nizh, rasun nekterih pitanjih domazhih,
ki ſo jih funt po 6 krajzerjev prodajali. Konjev je
bilo veliko, in njih zena je bila manjſhi, kakor
drugikrat ob tem zhaſu.

Kratkozhaſniza.

Pertoshba shidnih zhervov.

Ljube Novize ! ako ſte nam ravno v mnogih liſtih
paslivoſt ſkasale, in toliko dobriga in lepiga od naſ
govorile in uzhile, vender niſmo s vami tako
sadovoljne, kakor miſlite. Şluſhajte, tó le ſo naſhe
pertóshbe :

Şakaj nam pravite goſénze (ſnedenze)? To
je neſpodobno imé sa naſ! dajte ga tiſtim zhervam,
ktéri vam ſadno in drugo drévje pokonzhajo, pa ne
nam; ali niſte ſame she vezhkrat toshile zhes nje,
in ſvoje drage kmetovávze nagovarjale, pokonzhati
in potrebiti jih? Şte ravno takó od naſ govorile? —
Nikdar ! — Ali bi ne bila grosna kriviza naſ takó,
kakor une merzheſe imenovati, ktéri vam le ſhkodo
délajo in zlo nizh dobizhka ne prineſejo. Le
pomiſlite, kakoſhna nam gré zhaſt, gotovo „goſénze''
naſ ne bote imenovale vezh. Po pravizi velika zhaſt
nam gré od vſaziga zhlovéka, od kmetizha noter
do Kralja in Zeſárja; sakaj me vijemo nar
imenitniſhi blago, in nar drashji obléke predemo sa
Kralje in Zeſárje in sa veliko mnoshizo drusih ljudi.
Ni je bolj imenitne shivali, kakor ſmo me; zlo
maſhnik ſe v naſho obléko podá, preden gré ſ. maſho
brati. — Zhe ſo vaſhe prave shelje, de bi me
prihodnizh ſhe med vami prebivale, takó naſ zhaſtite,
kakor gré. Naj vam bojo Lahi sa isgled ! Véſte kako
naſ ti imenujejo? — „Kavalieri'' nam pravijo,
to je shlahtniki ali plemenitaſhi. Glejte, tó
imé je ſpodobno.

Sdaj pa vender tudi eno beſedizo savoljo
shivesha, ki ga rasun zhaſti tudi potrebujemo.
Shaloſtne ſkuſhnje naſ uzhé, de ſe je naſhim ſeſtrizam
v vezh krajih prav hudo godilo, ker niſo dovelj
paſhe imele. Naj tedaj vſaktéri, ki dobizhek od
naſ prizhakuje, poprej dobro prevdari, koliko ima
murb, de nam shivesha ne pomanjka. Şaj ſi tudi
prevdarljiv kmetovavez poprej prerajta, koliko
govedne, konj i. t. d. prerediti samore, preden ſvojo
ſhtalo s shivino napolni. Tó tudi me proſimo, de
naſ sháloſtna oſóda ne doleti, od lákote poginiti.

J. Oberdank.

Beſédna vganjka.

Pervi tréh slogov je farbe rudezhe,
Şlabo, zhe sdravo po tebi ne tezhe,
Hitro nekol'ko sdravnik ti odsame,
Zhe ti le ſlab'ſhi, le ſlab'ſhi bit' jame.

Prizhata druga dva sloga od kraja
Ştraſhniga, daljezh od ſvetiga raja,
Tiſtim, ki delali bojo le tó ,
Kar vſi slogi v mnoshnim 'srekó.

L—z.

Danaſhnimu liſtu je drugi del vinoréje perdjan.


[Stran 45]
— 91 —

KMETIJŞKA ŞHOLA.

(Na dalje.)

Od plevéla in plétve.

She Adamu je Bog rekel: »S teshavo ſe boſh shivil na
semlji vſe ſvoje shive dni. Ternje in oſát ti bo
raſtel na nji.« Ta boshji rasſód ſe ſhe v vſih zhaſih ſpolnuje.

Plevél mnogoteriga saróda pije shivesh is
polja, ſhkodje pravimu in dóbrimu ſadú, in ga
duſhi de je kaj. Truditi ſe tedaj mora zhlovek,
in njive plevéla zhiſtiti , ſi poſébno persadevati,
de plevél njiv ne preraſte.

Ktére seljiſha ſe pa imenujejo plevél? bi kdo
praſhal. Bres potrébe bi bilo mnogih imenov
plevela tukaj ſpiſati ; sato odgovorimo to le : Vſe je
plevél, kar nozheſh, de bi ti na njivi ali vertu
raſtlo ; ſamo to raslozhimo : de ſe mnokoverſtèn
plevél is ſémena saſeje, — drugi pa is korenin
saredí. Po tih dvéh raslozhkih ſe mora délo pletve
ravnati, in plevél satérati. Per kmetovanju je
veliko dela s plétevjo. Losheji vunder je saſejan
plevél satreti, kakor pa she mozhnó
sakoreninjeniga.

De plevél njiv ne preraſte, je takó le ſtoriti:
1. Njive s dôbro predelanim gnojem pognoji,
pridno in pogoſtoma jih preoraj, vſako leto s
drugim ſadam po verſti jih obdeluj, kakor je v
kraju dôbra navada. Zhiſto ſeme vſe ſkosi ſéj ;
ne vosi ſvinſkiga ne dvoriſhniga gnoja na njive,
ampak potroſi ga le po ſenoshetih in travnikih,
sakaj v njemu je veliko glóte, ktera bi ſe po
njivah saſejála.

2. Zhe ſe po letnih njivah plevél saſéje ,
preoraj in prekopaj jih ob ſuhim zhaſu, in ob
prahi, to je, kadar niſo obſejane; potem takim
plevélno ſeme naglo poshéne in obselení, na tó
prevlézi pogoſtoma s brano take njive, takó boſh
saſejan plevél poruval in potérel. She vezh ſe
plevélnata njiva iszhiſti, s obdelovánjem ſadivniga
raſtja, ktero ſe vezhkrat mora okopavati, kakor
krompir, korenje, répa i. t. d. Dôbro drévo in
brana ſta pravo kmetijſko oródje sa plevél
umoriti. Zhe je osimino in jaro shito plevélno, takó
ga ſpomlad ob ſuhim vremenu lahko s brano
prevlézi, brana bo plevél isplela. Kdor pa takó
ne ſtorí, naj pa koj po shetvi plevélnato njivo
preorje, in naj jo lepo savlézhe; kmalo bo sáſejáno
plevélno ſeme seleno pognálo, ktero s brano lahko
porujeſh. Pred simo ſhe enkrat preóri táko
njivo, puſti jo v debéli brasdi, de jo sima in mras
predélata, takó boſh njivo od saſejániga plevela
ozhiſtil.

3. Zhe je njiva s plevélnimi koreninami
preprédena, takó jo moraſh vezhkrat globóko
preoráti, po vſakimu preoranju jo v brasdah dôbro
ſpraſhiti, potlej, jo s teshko brano prevlezi, de
korenine porujeſh in pobéreſh. Na takó
predelano njivo ſadi kopalni ſad, ali sélje, ktéro goſtó
in viſóko sraſte, kakor grah, graſhiza, viſoko nemſh-

ko detelo. Seljiſha tega plemena ſtore ſenzo, in
plevél saduſhé.

4. Zhe mozhirni ſvét oſuſhiſh, pomoriſh tudi
plevélno seljſhe, ki le v mokroti rado raſte.

5. Saród plevéla pokonzhaſh tudi s shivim
apnam, in s laporjem.

6. Zhe vſi tù naſhteti perpomózhki plevéla
is njiv neiszhiſtijo, takó ti ni drusiga ſtoriti,
kakor s pralizo plevél potrebiti, tode nar drashji
in ſilno samudljivo délo je tó. S pralizo pléti ſe
mora, kadar lih in gorak désh semljo omezhí.
pa vender ne préd, dokler ſe semlja po verhu
ne oſuſhi.

(Dalje ſledi.)

Kogá nam je sedaj nar bolj potreba?

(Konec.)

„Pred drugim je pa izdelanje boljih in lepših
ljudskih pravlic ali govoric (Volkssagen) in
pesim pri vsih slavjanskih plemenih in v vsih
narečjih nar bolj potrebno. Se vé, de bi verh tega
tudi spisi drugačniga obsega zlo koristni bili,
samo naj bi bili prilični in za ljudstvo vménjeni.“

„Izdelanje takih bukev za ljudstvo bi pa še drugi
posebni korist imelo; in bi takó v čistim narodnim
duhu spisane dela dobili, kakoršnih sedaj tim bolj
potrebujemo, čim hujši moč ptuje slovstvo do
našiga lastniga dobiva.“

„Take bukve pa, ko bi enkrat pripravljene bile,
bi se mogle ljudstvu po pravim potu podeliti; se vé
de po nar manjši ceni, ki je mogoče, in ako bi
se moglo zastonj. Zato bi se mogli tega
poprijeti premožniši prijatli ljudstva, učene in znanstvene
družtva, muzevmi, matice *) i. t. d., nar bolje pa
nalaš v ta namen osnovane družtva, ter založne in
tiskarne troške pomoliti. Od vsakiga spisa, ki bi
priméren spoznán bil, bi se móglo več jezerov
(tavžent) zvezkov natisniti in v vse slavjanske fare,
kjer se v tim jeziku božja beseda oznanuje, ali
zastonj, ali pa po okolšini za malo ceno poslati;
ktere bi po tem duhovni, selski učitelji ali pa drugi
pošteni možje med ljudstvo razdelili. Bukvarnice
ali biblioteke za ljudstvo moramo imeti, ako
hočemo na bolje iti. Ravno tako bi se v mestih v
kratkim prijatli našli, ki bi posodivne
bukvarnice (Leihbibliothecken) napravili in stanovnikam za
majhno plačilo pot do sadu domače literature
odperli. Potreba branja se je očitno pokazala na
Českim, Moravskim, gornjim Ogerskim, v
južnih slavjanskih krajih, na Pozenskim in
Šlezskim i. d. t. (kjer so si namreč take
bukvarnice že napravili); v drugih slavskih deželah pa bi
se pri malim pobudenju od zunaj ravno to
napraviti dalo. **) Nekterih zaprek, ki se takim početju
zoperstavijo, se ne smemo vstrašiti. Delanje v enim
duhu je h temu potrebno.“ —

Mi tukaj pristavimo de se z osnovo Dr.
Jordana popolnama zložimo. De je ta pot naravna in

32,
33

[Stran 46]
[46]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 23.

V ſrédo 5. Roshnizvéta.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Osnanilo.

Sopet ſe blisha zhaſ drusiga léta, ob kterim bo treba sa „Novize“ vnovizh plazhilo
vloshiti. Deleshniki, ki ſo plazhilo le do konza tega meſza (Roshnizvéta) odrajtali, ſo tedaj proſheni ,
plazhati in ſizer popred ko je mogozhe, sató, de bomo prihodnizh po ſhtevili deleshnikov tudi
„Novize“ natiſniti vedili. Kdor ſe tedaj do konza tega meſza sa — nje ogláſil ne bo, od tega gre
miſliti, de jih prihodnizh prejemati ne miſli; savoljo tega menimo, de nam ne bo nihzhe saméril, zhe
mu jih od 3. Maliſerpana ne bomo poſhilali vezh.

Naj ſe tedaj tudi tiſti, ki jih sheljé na novizh prejemati, v temu meſzu sa-nje oglaſijo, in s
plazhilam vred ſvoje imé in ſtanovanje blishni poſhti na tanjko osnanijo, ali pa piſarnizi z. k.
kmetijſke drushbe v Şalendrovih ulizih Nr. 195 bliso Brega; tudi natiſkovávez goſp. Josheſ Blasnik
v hiſhni numeri 190 na Bregu sa-nje plazhilo jemlje.

Tiſtim pa, ktéri bi morde sheljeli „Novize“ tekozhiga pol léta dobiti, povémo, de ſo vſe,
kar ſmo jih od vezh iméli, poſhlé, torej jim s njimi vſtrezhi nemoremo ; le perlogne liſte „Vinoreje“,
ki ſo bili doſedaj natiſneni, bomo vſakimu novimu deléshniku bres plazhila podelili, sató, ki ſmo jih
vezh natiſniti dali.

Zéna „Noviz“ oſtane per ſtarim, ako jim bodemo ravno prihodnizh morebiti vſaki teden
„perlogni liſt“ perdjali. Plazhilo pa, sa ktéro ſe „Novize“ prejemajo, je gotovo takó majhino, de bi morde
ne bilo mogozhe s takó majhinim denarjem toliko koriſtnih podúkov in kratkozhaſniga omiſliti ſi. Satorej
miſlimo, de ſe bodo „Novize“ ſhe smeraj bolj rasſhirjevale, in kmalo jih bomo v rokah vſaziga
umniga kmetovavza in rokodélza vidili. S velikim veſéljem ſmo ſliſhali, de jih ſem ter tje ſhterje moshje
ali ſhteri sheníze ſkupej beréjo ; po tem takim pride enimu bravzu komaj 20 kr. sa pol léta plazhati.

Konez leta bodemo kasálo vſih saſtavkov perviga in drusiga tezhaja natiſnili; rasun tega pa
tudi iména deléshnikov téh „Noviz“ osnanili in saglávni liſt in saviték perdjali.

Oni pa, rodoljubni piſatelji, ki ſo nam bili v naſhi prisadevi sa prid in ſrezho Şlovenzov do
ſedaj pomozhni, naj tudi v prihodnizh prijasno podpérajo Şlovenſke Novize!

Naprej!

Vſako jutro ſolnze vs-haja
In pernêſe drugi dan ,
Tak sa zhaſam zhaſ prihaja,
Nam na novo darovan.

Uma luzh zhloveku ſije,
Dan na dan ga bolj rasſvet',

Doſt nesnan'ga mu odkrije:
»Novi zhaſi, novi ſvét«!

Hozheſh ſkosi ſe muditi
Le per tém, kar kdaj je b'Io?
Nozheſh v prid ſi oberniti,
Kar je s zhaſam snajdeno ?

Mar saſtonj ſe je dodélil
Semlje ſinu biſtri um?


[Stran 47]
— — 90 —

Novih snajdb' te glaſ sveſélil
Vezh ne bo, ko prasni ſhum ?

O nikár ne sanizh'vati,
Kdor s semljo imáſh ſvoj trud,
Kar, bolj prav jo obſkerb'vati,
Şe ti dáje na ponúd!

Kdo sa rók umetno délo
Ne bi hotel kaj ſtorit'?
In komu b' ſe lepſhe sdélo
Rákov ſmeſhno pot ſledit' ?

Le kar s zhaſam ſe ne gáne,
Vedno ſtaro bod' per naſ ;
Ştara véra naj oſtáne,
In poſhténoſt vſaki zhaſ!

P. H.

Pokliz

na vſe kmetovavze, de bi ſvóje polje, verte in
vinograde pred ſhkódo tózhe savarvali.

Kdor je she vidil ſtraſhne rasgraje, ki jih je
tózha ſèm ter tje napravila; kdor je she vidil
shaloſtniga kmeta po sgubljenih poljſkih
pridelkih, ki mu jih je huda ura v enim hipu
pokoſila; kdor je vidil pridniga goſpodarja, kader
nima ne sheni ne otrokam od shivesha podati
kaj, in pri ſoſédi, ktérga je ravno táka
neſrezha doſhlá, nobene pomozhi perzhakovati; kdor
je enakih neſrezh she vidil vezh, — bo gotovo s
hvaleshnim ſerzam drushbe ſlavil, kterih namen
je, take neſrezhe polajſhati ali zlo odverniti jih.

Ambroshizh.

Ravno takó, kakor imamo bratovſhnjo ſ,
Florijana, po ktéri ſe pohiſhtva pred ognjeno
ſhkodo savarvajo, jih je tudi she vezh zhaſa v
vezh deshélah rasnih drushb, kjer ſe poljſki
pridelki, ſadje in vinogradi savarvati dajo.
Drushba, od ktére je tukaj govorjenje, ſe je v
letu 1828 v Milani prizhela ; tóde ni ſedaj po
Eſtrajſkih deshélah s imenovano Milanſko
drushbo v nobeni savesi vezh, ampak povſod ima ſvoje
opravnike, per ktérih ſe dajo poljſki pridelki
savarvati.

Pripomozhke, ktere ta aſekuranzija vſim
kmetovavzam ponúja , ki imajo vezhidel vſe ſvoje
premoshénje pod milim nébam rasſtavljeno, ne
morem s beſédo tako vshivo popiſati in ſvojim dragim
domoródzam k ſerzu vtiſniti, kakor bi jih rad.

Ravno sató ſe proti Njim zhaſtitljivi duhovni
goſpodje obernem, ter Jih proſim, de bi Oni,
ki ſo sveſti gojitelji in voditelji ljudſtva , ki ga k
vſimu dobrimu obrazhajo in vabijo, in v vſim sa
njegov zhaſni in vezhni prid ſkerbijo , ga tudi k
perſtopu imenovane drushbe nagovarjali. Jih je
ta ali uni ſluſhal, je priſtopil k ti aſekuranzii,
bodo vidili, de Jim bo, zhe ga je neſrezha tózhe
doſhlá, sa tó dobróto veſél in pred ſhkodo
obvarvan hvalo prepéval krog in krog.

Sdaj bom pa ſvojim dragim kmetam
povédal, kaj in kako jim gré pred tózho savarvati ſe.

H ti drushbi sna vſaktéri priſtopiti, ravno
takó tudi odſlopiti, kader hozhe. Kdor shelji
tedaj k nji priſtopiti, naj ſe oglaſi pri opravniku,
ki jih bom sa krajnſko deshélo posneje imenoval
vezh, in naj mu pové, od kód je domá, naj mu
imenuje ſvét, ki ga savarvati miſli, kakó je
velik , koliko ſe va-nj poſéje, in koliko ſe is njega

perdelati da in sa koliko ga rajta savarvati? —
Vſi semljiſki perdélki, ki ſe pri drushbi savarvajo
ſo v ſhteri verſté rasdeljene :

Perva verſta obſeshe: klajo sa shivino.
Druga „ „ shito, oljſke seliſha in
ſozhivje.
Tretja „ „ vſe vertne pridelke,
rasun téh konopljo in lan.
Zheterta „ „ vinograde, hmel in
druge kupzhijſke seliſha,
sa ktére ſe aſekuranzii po ti rasméri plazhuje,
kakor ſe v danaſhnimu „perlognimu liſtu“
vidi. Kér tózha ene kraje vezhkrat od drusih
potólzhe, ravno sató ſo tudi vſi kraji po zeli
krajnſki deshéli po deſétletni ſkuſhnji v zhvetere redi
sverſteni, zheſar ſe tudi v „perlognimu liſtu“
bére. V pervo réd, v ktéro ſe nar manj
plazhuje, ſe verſté vſi tiſti kraji, ktéri niſo v
naſlednih tréh rédih imenovani poſébno, sató, ki
ſe je po dolgolétni ſkuſhnji vidilo, de je ondi
tózha prav malokdaj potólkla. V drugi rédi ſo
tiſti kraji, kjer tózha vezhkrat rasgrája ; ravno
sató morajo od pervih tudi vezh plazhovati. Şhe
vezh od tih gré tiſtim plazhovati, ki ſo v tretji
rédi. Nar vezh plazhujejo pa tiſti kraji, ki ſo v
zheterto réd sverſténi, zheſar ſe tudi v
„perlognimu liſtu“ vidi.

Zhe vezh deleshnikov ali kmetovavzov k ti
drushbi priſtopi, manj ſe bo ſzhaſama od 100
gold. aſekuranzii plazhovati moglo.

Savarvanje poljſkih in vertnih pridélkov ſe
perzhne drugi dan po dobítvi aſekuranzijſkiga
piſma opóldan ob dvanajſtih, kader
imenovano aſekuranzijſko piſmo do perviga opravnika
doíde ; konzha ſe pa takrat, kader ſo savarvani
pridélki posheti ali pokoſeni in obrani, nar
posneje vſako léto pa 31 dan Kosaperſka. Şamo sa
tiſte pridélke, ki jih ni mogozhe pod ſtreho vseti,
aſekuranzija ſhe oſem dni po shetvi dôbra ſtoji,
tóde le takrat, kader ſo savarvani pridélki ſhe
na tiſtim meſtu, kjer ſo priraſtli.

Rasun létniga plazhila mora vſaki
kmetovavez petnajſt krajzerjev od ſtó, ki jih je
aſekuriral, drushbi sa mnoge potroſhke poſébej plazhati.

Od prejetiga létniga plazhila, ki ſe konez
vſaziga meſza na obreſt v Dunajſko ſhparovko
naloshuje in ondi do sadnjiga Kosaperſka oſtane,
bo ſhkoda, ki jo je tózha deleshnikam prisadela,
povernjena, tóde ſhe le jeſen, kader ſo she vſe
ſhkode osnanjene in rajtenga konzhana. Zhe bi
zhes vſe povrazhenje ſhe kaj denarjev v drushbni
kaſi oſtálo, takó bodo tí denarji sa drugo léto
prihranjeni ; zhe bi jih pa vtegnilo premalo biti,
tako bi ſe deleshnikam vſe tó léto poplazhati ne
moglo, kar jim gré, sató dobé le savarvano piſmo,
po ktérim bodo drugo léto ali posneje
plazhani, zhe v drushbi oſtanejo.

(Konez ſledi.)


[Stran 48]
— 92 —

edina prava, ki ljudstvo k duhovnimu in telesnimu
izobraženju peljati zamore, nas naše „Novice“
uče in prepričajo, ki se, odkar izhajajo, vodila
derže, kakoršniga je tukaj učeni gosp. Jordan
osnoval; ravno zato so pri ljudstvu, — čigar
potrebam in pridu so vmerjene, in iz čigar serca
vzete,— koj od začetka serčno dopadajenje dosegle,
in viditi'je vsak dan de bolj ko se žnjim
spoznava, bolj se zanje peča. Iz tega se tudi vidi, de
so Slovenci za branje bukev močno vneti. Nima se
jim ga tedaj tega vesélja kratiti nikakor; ampak
kolikor se da, jim ga le množiti gré; to bomo pa
nar ložej po sredstvih dosegli, ki smo jih v gosp.
Dr. Jordanovimu zostavku slišali. Naj tedaj vsak
verli domorodec tó stori, kar mu je le storiti
mogoče; zakaj z združeno močjo se prav veliko
koristniga storiti dalo bo. „Vse veliko le polagama
sazreva“ ! —

Goveji shivini ſhkodljiv ſmrád is
hleva ſpraviti.

Kadar je govéja shivina v hlevu nepokojna, de
bezá, s glavo ſèm ter tje maha in ji v hlevu kar ni
per pokoju biti, prekôplji vſe tla v hlevu dober
zhevelj globôko, in kar med prekopanjem koſti,
parkljev, láſ, lupín in drugiga merzheſa dobiſh,
vkup ſpravi in kjè v ſamotnim kraju ali na gmajni
ſoshgí: potem boſh vidil, de bo shivina v ravno
tiſtim hlevu per miru ſtala.

J. D.

Povedka.

(Nek Dunajſki najemni kozhjash) je
drusiga vpraſhal : „Sakaj pa tvoj konj takó klaverno
glavó noſi?“ — Jes ne vém — mu odgovori —
kaj je merhi? Kar imamo shelesno zéſto,
mi je smiraj veſ samiſhljen.

Kmetijſki in rokodélſki zhaſopiſi
na Poljskim.

Poljzi imajo zhvetéro zhaſopiſov, ktéri
ſo sa kmete in rokodélze piſani; takó le ſe imenujejo:

„Kmiotek“ (kmet) ; drugi tezhaj (Jahrgang) v
Varſhavi letaſ na ſvetlo hodi in velja sa zelo léto
dva goldinarja v ſrebru ;

„Przewodnik rolniczo przemyslowy“
(rokodélſko — kmetijſki voditelj), hodi she ſédem
lét v Liſi na ſvélto, in ſe prejema sa zelo léto po
2 tolerja in 30 groſhov;

„Tygodnik rolničzo
przemyslowy“(rokodélſko-kmetijſki tednoliſt) pride v Lvovi na
ſvetlo, in ſe plazhuje sa zelo léto po 10 goldinarjev;

„Szkólka niedzielna“ (nedeljſka ſhola),
hodi tudi v Liſi she ſédem lét na ſvétlo, in velja sa
zelo léto 1 goldinar. Tega zhaſopiſa prelepi poſlóv
je: „Moli in vmno delaj in blager ti bo!“
Med vſimi imenovanimi zhaſopiſi ſe tá nar bolj
rasſhirjuje.

(Oesterr. Blätt. f. Kunst u. Litert.)

Zlate pravila

in važne resnice za kmetiške gospodarje.

Pogosto presajanje ne tékne ne družini, ne
drevesu.

Če hočeš svojo obrest (interes) varno prejeti,
pojdi sam; če nočeš, pôšlji kogar druziga.

Bogate pojedine perhranijo malo dedine.

Marsikteri si zláto in sreberno obleko omišljuje,
kteri se per merzlimu piskru gostuje. Na ulicih
rožica, doma bóžiča.

Kader se svila, škerlat in dragi zarobi (Borten)
v kaki hiši vgnjezdijo, v kuhinji ôginj vgasnejo.

Stoječi delavec je veči mem klečijočiga
plemenitaša.

Ceno denarjev spoznajo, kader jih na posodilo
prosijo; kteri imajo pa posojene, kader jih nazaj
tirjajo.

Bedarija noše (Mode) je nevarna bedarija.
Revni, kteri bogatinca posnemati hoče, je žabi
enak, ktera se napenja, de bi bila vôlu enaka.

Barke se zoperstavljajo valovam prostiga morja,
čolnovi se pa morajo primorja deržati.

Napuh kosi z obilnostjo, južina z revšino in
večerja z zasramvanjem in z zasmehvanjem.

Posojevavci bolj pomnijo, kakor dolžniki; uni
so neverno ljudstvo, ktero na tanjko dóbo in rok
(Termin) pazi.

Kdor more o veliki nôči plačati, mu pôst ni
predolg.

Jutranje solnce ne sije celi dan. Pametni
gospodarji se v mladósti za starost in potrebe preskerbe.

*

Kmetovski pregovori za mesec

Rožnicvet.

(Ta mesec ima 30 dni. Sredi tega mesca jenja spomlad in se
polétje sačne. Solnce doseže pervi stopaj raka, nar više
stoji, in per nas nar dalji dan in nar krajši noč naredí).

O polni luni do zadnjiga krajca nestanoviten
veter gospodúje; v zadnjim krajcu zlo rádo
dežúje. — Kakoršno vreme na dan st. Medárda kane,
táko celi mesec ostane. Kar se od Medárda
kremIjá (govori), tudi od Kresa veljá. — Če Rožnicvet
bolj gréje in suši, kot deží; vinskim cvétju dôbro
vgodi. — Séver, ki v tem mescu pogosto vléče,
nam v deželo obilno žita pervléče. — Če st. Urban
móči, st. Vid suši; dobra letna sledi. — Ce je terta
pred st. Vidam cvetje dopolnila, dòbriga vina úpaj,
ako ravno poprejšna jesen ni prav prijetna bila. —
Ak' se kukuca dolgo po Kresu ogláša, pravijo de
dragino pernáša. — Na st. Medárda več taciga mraza
ni, ki se vinu grozi. — Če Kres deži, orehov ni. —
Ako je na st. Pavla lepó, dôbra letna bo. — Dan
st. rešniga Telésa dežéni, slabo žitno letno
pomeni ; če je pa lepó, dost žita bo.

S.

Snajdba vganjke v poprejſhnim liſtu je:
Ştaraſhina — Ştara ſhina.


[Stran 49]
[49]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 25.

V ſrédo 19. Roshnizvéta.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Osnanilo.

Sopet ſe blisha zhaſ drusiga pol léta, ob kterim bo treba sa „Novize“ vnovizh plazhilo
vloshiti. Deleshniki, ki ſo plazhilo le, do konza tega meſza (Roshnizvéta) odrajtali, ſo tedaj proſheni,
tudi sa prihodniga pol léta — to je, od perviga Maliſerpana do sadnjiga Grudna — naprej
plazhati in ſizer popred ko je mogozhe, sató, de bomo prihodnizh po ſhtevili deleshnikov tudi
„Novize“ natiſniti vedili. Kdor ſe tedaj do konza tega meſza sa-nje ogláſil ne bo, od tega gre
miſliti, de jih prihodnizh prejemati ne miſli; savoljo tega menimo, de nam ne bo nihzhe saméril, zhe
mu jih od 3. Maliſerpana ne bomo poſhilali vezh.

Naj ſe tedaj tudi tiſti, ki jih sheljé na novizh prejemati, v temu meſzu sa-nje oglaſijo
plazhilam vred ſvoje imé in ſtanovanje blishni poſhti na tanjko osnanijo, ali pa piſarnizi z. k.
kmetijſke drushbe v Şalendrovih ulizih Nr. 195 bliso Brega; tudi natiſkovávez goſp. Josheſ Blasnik
v hiſhni numeri 190 na Bregu sa-nje plazhilo jemlje.

Tiſtim pa, ktéri bi morde sheljeli „Novize“ tekozhiga pol léta dobiti, povémo, de ſo vſe,
kar ſmo jih od vezh iméli, poſhlé, torej jim s njimi vſtrezhi nemoremo; le perlogne liſte „Vinoreje“,
ki ſo bili doſedaj natiſneni, bomo vſakimu novimu deléshniku bres plazhila podelili, sató, ki ſmo jih
vezh natiſniti dali.

Zéna „Noviz“ oſtane per ſtarim, ako jim bodemo ravno prihodnizh morebiti vſaki teden
„perlogni liſt“ perdjali. Plazhilo pa, sa ktéro ſe „Novize“ prejemajo, je gotovo takó majhino, de bi morde
ne bilo mogozhe s takó majhinim denarjem toliko koriſtnih podúkov in kratkozhaſniga omiſliti ſi. Satorej
miſlimo, de ſe bodo „Novize“ ſhe smeraj bolj rasſhirjevale, in kmalo jih bomo v rokah vſaziga
umniga kmetovavza in rokodélza vidili. S velikim veſéljem ſmo ſliſhali, de jih ſem ter tje ſhterje moshje
ali ſhteri sheníze ſkupej beréjo ; po tem takim pride enimu bravzu komaj 20 kr. sa pol léta plazhati.

Konez leta bodemo kasálo vſih saſtavkov perviga in drusiga tezhaja natiſnili; rasun tega pa
tudi iména deléshnikov téh „Noviz“ osnanili in saglávni liſt in saviték perdjali.

Oni pa, rodoljubni piſatelji, ki ſo nam bili v naſhi prisadevi sa prid in ſrezho Şlovenzov do
ſedaj pomozhni, naj tudi v prihodnizh prijasno podpérajo Şlovenſke Novize!

Oče na smertni postelji.

(Poleg nemškiga).

Kmet zlo bolan u hiš' leži
In sinam svojim govorí:
»V vinogradu je zakopán
Zaklad prelep, ki vam bo dán,
Kopajte lé in išitè!«

»»Kjé pak leshi? — povédite I ««
»V vinogradu« — — še to, in več
Sinovam mož ni mogel reč';
Žé vzela ga je huda smert. —
Ko kmet je komaj v jamo dján ,
Žé iše zaklad zakopán
Vsak; rije v zemlji kakor kert,
Kjer kamen je, ga prevalí,
Kjer kepa je, jo razdrobí,


[Stran 50]
— 98 —

In prekopano tud' zemljó
Še verže skozi mréžo cló.
Vfak koplje, dela, trudi se —
Pa kaj pomaga delo vse,
Kér nič mogoče najti ni?
Sinove grozno to jezí.

Pa ko preteklo leto je,
Je vsak zavzél, začudil se,
De terte vse so tak polne
Ko niso bile nikdar še.
Zdaj je sinovam v glavo šló ,
De je zaklad nar lepši tó!
Zdaj kopljejo in délajo,
Zaklade lepe najdejo!

Malavašič.

KMETIJŞKA ŞHOLA.

(Na dalje.)

Od shitne ſkáse.

Shito in raſtjé ſe ſkasí ali sbolí, kakor shiva
ſtvar. Poglavitne ſkase per shiti ſo le té :

˛Snetljivz, medena roſa, in rijà.

Şnetljivz (Brand) je dvojin: je terd ali ſkrit
in je rahel ali ozhiten. Şkritiga ſnetljivza ſo
te le snaminja: Bilka, na ktéri je ſnetljivi klaſ,
je mozhna , debéla, in kratka. Kadar je
pſheniza v zvétju, saſtáne ſnetljivi klaſ majhin in medel,
je zhernkaſto — selén , dalje na viſhnjevo vlézhe.
Şnetljivo serno je okroglo, lahko in krajſhi od
sdraviga. Zhe ſnetljivo serno med perſtami
smaneſh, vidiſh zherno-vmasan prah, ktéri je
ſhkodIjiv zhlovéku in shivini.

Rahel ſnetljivz ſe tudi perkashe oh zhaſu
zvetenja; ſkashen klaſ je medel, viditi je, kakor
de bi bil poln ſaj, sa njim ſe ſkasi tudi ſlama.
Deſiravno je obedvojni ſnetljivz huda shitna
kuga, pa vunder je rahel ali ozhiten ſnetljivz
manj ſhkodljiv, ko terdi, sató, kér rahel
ſnetljivz vezhidel na njivi preíde, desh ga rastepe,
kadar je ſuh, ga veter raspiha, terdiga ali
ſkritiga pa ne. Terdi ſnetljivz bo s shitam vred
poshet in omlazhen. Mlatizhi, ki ſnetljivo shito
mlatijo, ſo zherni, kakor de bi is dimnika
perſhli. Varite ſe tedaj ſnetljivza, de ſe vam v
sernje ne vtepe, teshkó ga je odpraviti; to je kushna
shitna bolésen, ki jo sdravo serno dobi od
bolniga. Şnétje pride vezhidel od ſlabiga,
mokriga vreména, in od nesreliga sernja, poprej ſe
ſnetljivz loti medliga, kakor mozhniga ali
debeliga sernja. Şnetje ſhe tudi isvira is preposne
ſétve, is ſlabe semlje, velikokrat is premalo
predelaniga gnoja, ali kadar ſe shito v mokrim
ſpravIja, ali zhe ſe ſnopje predolgo na kupih hrani,
de ſe sernje ſogréje ali ſpari; ſhe vezh enakih
vsrokov je, de ſe ſnetljivz sredí.

Şnetljivza ogniti ſe, bi nar bolj pomagalo
to le: Sbéri sa ſejanje tako semljo, ktéra ſe
sernju, ki ga ſejati miſliſh nar bolj perléshe. *)

Dobro vdelaj semljo, in ne pognoji jo s
opréſnim, ampak s dobro predélanim gnojem. Eni
ſvetovajo, de bi ſemenſko sernje v gnojnizi
namakvali, in potem ga s shivim apnam, s ſoljo,
in s jeklenim zhernilam potreſali ; nekterim je
to pomagalo, drugim pa ne. Şnetljivza snebiti
ſe, bi bile nar bolji pomozhi: Odbéri ſi ſhe pred
shetevjo na njivi kóſ, kjer boſh nar lepſhi in naj
bolj polno klaſje vidil, puſti ga, de ſe
popolnama dosorí; sakaj v zelimu ſtvarjenju nobéna rezh
sa pleme ne velja, dokler ni srela, ravno tako
tudi nesrelo serno ne. Potem poshánji odbrani
koſ poſébej; ſnopje lepo na vetru poſuſhi, in
koj ga omlati, de ſe ki kaj ne ſogréje; kadar
je omlazheno, odlozhi ſi nar lepſhi in nar bolj
polno sernje sa ſeme ; rasgérni ga po zhiſto
pomedenimu podu na tanjko, in meſhaje ga ſuſhi
na sraku ; potem ga od vſega prahu dobro
ozhiſteniga v ſnashne shaklje sa ſejánje ſpravi. Şhe nar
bolj pomozh proti ſnetljivzu pa je lepó — v godno
vreme, ktériga nam le ſami Bog dati samore.

Medena rôſa.

Kadar ſe gorkota in hlad naglo
ſpremenujeta, takrat ſe ſhkodljiva rôſa jariga in osimiga
shita nar rajſhi prijemlje. Ob takim zhaſu ſe ſok
po ſtebli salepí, ter ſe po verhu ráſtja opikne ,
in mu ſhkodje. Tak ſok je ſladek, in je zhebelam
dobra paſha, sató ga medeno rôſo (Honigthau)
imenujejo. Taka rôſa pade vezhidel po dolinah,
bliso rek in jeserov. Soper to ſhkodljivo rôſo
ni prave pomozhi.

Rijà.

Rijà (Rost) perhaja na posno ſejane shita, na
shita v dolinah is ktérih ſe meglé vsdigujejo, tudi v
ſuhih letnah ſe shita prime. Rijà ſe rada tiſte ſetve
prime, ktera je preplitvo saorana, sató, kér ſe
shito nemore sadoſti globoko vkoreniniti, ter ſe
jame bilka ſuſhiti in rijaveti. Dobro vdelaj njive
sa ſétev, ſéj shito ob pravim zhaſu, pa ne v
mokrotni kraj ; takó ſe ga ne bo rijà prijela.

˛She druga ſhkoda ſe shita na polju poprime.

Shito in mnogotero dolgo raſtje poleshe
na dobri semlji, hudi vetrovi in mozhan desh
shito povalijo ; kolikor pred, ko shito poleshe,
toliko vezhji ſhkoda mu je; polésheno shito da veliko
ſlame, pa malo sernja.0

De ne boſh polésheniga shita shél,
ravnaj takó le :

1. Ne ſéj v predobro semljo taziga ſemena,
ktero rado poleshe, to je: pſhenize, reshi,
jezhmena.

2. Globoko oranje, de ſétev korenine
globoko v tla sashene, varje pred valam.

3. Zhe je treba, pershanji shito, preden
kolenza dela, de ti she v travi ne poleshe. To pa
ne ſmeſh ſtoriti v mokrim, tudi takrat ne, kadar
je velika ſapa. Nekteri s ovzámi popaſejo shito
pred simo.

34

[Stran 51]
— — 99 —

Zhe je velika rôſa na shitu, de ga
perpoguje, némſhki kmetovavzi s vervjo kaplize
otreſejo. To ſe pa takó ſtorí : dva delovza potegneta
verv po rosori, in ſe vſtopita na konzih njive, od
rosora do rosora verv nategujeta in shito otréſata.

(Dalje ſledí.)

Sa vertnarize kaj.

De ſalata v zvetje ne gré, kar ſe vezhidel
po kreſu rado godí, naj ſe ſteblo ſalate kój pod
perjem in tikama nad semljo, s ojſtrim nosham
napol saréshe; ta saresa ne ſhkodije ſalati prav
nizh, ampak ſtorí, de ſalata narmanj ſhternajſt dni
dalje terpí, bres de bi v zvetje vihrala. F. sh.A.

Šembilja.

Kdor koli perložnost ima, se pri nas z kmetam
in rokodélcam večkrat pogovarjati, se bo lahko
prepričal, kako terdno véro obá na takó imenovano
Šembiljsko prerokvanje še dan današen
stavita. Posébno so pa kerčme in čebelniške klopí že
od nekdaj pripravne prižnice, na ktérih prosti kmet
in rokodelec praviga preroškiga duha iz polniga
kozarca ali iz peržgane pipice vlečeta. Očitno krivico
bi pa možkimu spolu delal, ko bi samo njega le
te stare in neúmne navade, ktera iz nagle in
nepresojene vere v Šembiljo izvira, dolžiti hotel;
tudi ženske, ktére — kakor je znano v dobrih, slabih
in abotnih navadah možake takó rade posnemajo —
tudi ženske, rečem, posébno ob dolgih zimskih
večerih od zaúpanja v te preroške marnje vnete, per
kolovratu ali motovilu žalostne prihodne pergodbe,
ktére se skorej v vsaki verstici Šembilje berejo,
z trepečim glasam mladim deklicam pripovedujejo ,
in takó že v mladih sercih prazno in mnogokrat
krivo véro cepijo.

De bodo pa moji pošteni kmetijski in
rokodelski rojaki, od prazne vére Šembiljniga
prerokvanja se prepričati zamogli, si bom perzadjal, tí,
posébno od starih ljudi časteni Boginji venec, ki se
ji ne spodobi, iz nje sive glave potegniti, in jo
postaviti v tiſte čase, kjer ljuč keršanstva še
svetila in solnce praviga spoznanja še posijalo ni,
postaviti med tiste naróde, ktéri so od malikovanja in
nasledkov vraž oslepljeni, mlado Šembiljko zibali in
nje peljnice tkali. Zabuči tedaj zgodovinna trobenta
in pokliči mi mogočniga Rimca in prebrisaniga
Gerka iz kamnatiga grôba, tolmači še v današne
čase ohranjene napise, pokaži njim razvalíne
tempeljnov , v ktérih so nar dražji dišave iz kadílnic
prot nébu puhtíle, — in upanje imam, de
prepričani bojo od goluſije čez méro časténe prerokinje.—
Babilonci in Kaldejci, Rimci in Gerki so
Šembiljo tiste ženske imenovali, ktére so, brez de bi
bile služabnice v kakimu posebnimu tempeljnu, po
laſtnim pričevanju od preroškiga duha navdane,
prihodne reči oznanovale. Zavolj števila takih
prerokinj, ktérih začetek se v tamnih časih
malikvavstva zgubí, so se ljudje dolgo prepirali. Varo
govori od desetih, Suida od štirnajstih, še drugi
od štirih, treh in nektéri le od dveh Šembilj. Zadnjič
terdi Petit v svojih v letu 1686 od te čudne
ženske spisanih bukvah, de je samo ena Šembilja in
sicer v Jonii živela, kjer so po spričevanju
Laktancija vse prave Šembiljske bukve v gerškimu spi-

sane bile. V njenim dolgimu življenju in dolgimu
popotvanju íše vzrok, de je bilo od več Šembilj
govorjenje. Po spričevanju Plinja, rimskih zgodovin
pisárja, je prinesla neka stara baba rimskimu kralju
Tarkvinju pervimu *) devetero bukev,
terdila je, de so Šembiljske, ter mu jih za veliko
denarjev ponudi. Kér jih pa Tarkvini zavoljo
pre velike cene kupiti ni mogel, pobaše stara baba
svoje kopita in ponudi, po tém ko je troje sožgala,
šestere za ravno tisto ceno , ktéro je popred za vsih
devetero imeti hotla. Kralj , ktérimu so se bukve
zavoljo manjšiga števila še bolj precenjene zdele,
odpravi zopet babo od sebe. Draga teržanka
pobere zopet drugič svojih šestero kopit in jih
verže, kakor popred, troje v ogenj. Pa še k
tretjimu perkrevlja sitna baba po dvornih stopinjah in
jih kralju k tretjimu ponudi, tóde ne drugači,
kakor po pervi ceni, svoje troje zadnje bukve.
Tarkvini jih vzame, nekaj zató, kér se mu je ta cela
prigodba prav čudna zdela, nekaj pa zató, de bi
bil že enkrat sitno babo od sebe odpravil, in kupi
te troje bukve za ravno tisto ceno, za ktéro bi bil
malo pred vsih devetero dobiti zamogel.

(Dalje sledí.)

˛Stare povéſti is ljubljane.

(Veliko obhajílo v zerkvi ſ. Marije
Devize pred moſtam v letu 1798). Pretezheno
nedéljo je ravno 46 let menilo, kér ſo bile pri zhaſt.
ozh. ozh. Franziſhkanerjih ſhtir pridige na en dan
in drugih ſ. opravil vezh. Vodnikove „Novize“
od leta 1798 to obhajilo takó le popiſhejo: „To
„nedelo ſo v zerkvi ſ. Marie Divize pred moſtam s .
„velikim veſelam obhajali sa svelizhaniga ſposnanje
„Leonarda is Porto Maurizio Franziſkanſkiga
„ordna, kateri je lani v Rimi sa svelizhanga
ſpos„nan bil. So bile tri krajnſke inu ena némſhka
pri„diga. Viſoko vredni proſht graf Auerſberg je
„peto maſho pel. Silna mnoshiza ludi ſe je ſkup
„natekla. Sjutraj je pridigoval krajnſko g. Andrej
„Shkotin fajmoſhter v Sodrashizi; ob devetih
„nemſhko g. korar inu meſtni ſajmoſhter Heribert
„graf Auerſberg, sunaj zerkve pa Ozhe
Frater„nus Terlip domazh kaplan v krajnſkim jesiku.
„Po poldne ob treh ſo bile vezhernize, ob ſhtirih
„je bila krajnſka pridiga, ktero je g. Matija
Sku„mavez, kaplan per ſ. Petru, imel, inu litanije.“

(Somenj ſ. Petra in Pavla je bil v letu
1797 odpovedan). Tó le osnanilo beremo v
Vodnikovih „Novizah“: „Ker ſe ta ob ſ. Petru in
„Pavlu osnaneni ſemejn v Lublani savol
veliki„ga polſkiga dela takrat nemore lahko ſkus 14
„dni dershat, ſemejn ſ. Petra in Pavla popolnama ven
„oſtane inu ſe bode nameſt tiga inu nameſt triaſhkiga
„ſejma, na 6 dan Roshenzveta, tó je na Finkuſhtni
„Torek sazhei inu ſkus 14 dni sapored dershal.“

Svunánja povéſt.

(Ştraſhna plôha in tózha v Şpodnim
Eſtrajhu). 7. Velikitravna popoldne ob ſhtérih je
jela tózha ſtraſhno rasgrajati in je rasgrajala
neusmiljeno zele tri ure takó, de je bila semlja vezh
ko zhevelj na debelo s tózho poſúta. Po tózhi je pa
taka plôha priſhla, de ſo miſlili, de je ſodni dan. Tak
potop je bil, de ſo hiſhe v vezh krajih vezh ko ſeshenj
globoko v vodi ſtale; veliko pohiſhtev ſe je poder-

35

[Stran 52]
— 100 —

lo, vſe polje je pokonzhano, ín veliko taushent
oralov po vinogradih je sa vezh let poſhkodovanih.
Veliko shivine je tózha vbila, ſhe vezh jo je pa v
potopu vtonilo. Tudi vezh ljudi je v ti hudi uri
shivljenje sgubilo. Şhkoda je neisrezhéna, kér je
vezh ko dvajſet ſoſeſk na beraſhko palizo priſhlo.
Şhkoda ene ſame ſoſeſke (Strass), ki jo je
goſpoſka rasſodila, sneſe 112,222 gold. (ſtó in dvanajſt
taushent, dve ſtó, dva in dvajſet gold. ſrebra)! —
Bog naſ obvari pred tako neſrezho.

Urno, kaj je noviga?

(Velka najémna kozhija
(Gesellschaftswagen) v Ljubljani.)

Od te vam Novize
Kmetijſke pov'do ;
Nikoli kozhijze
Şhe take ni b'lo.
Po Vodnikovi peſmizi.

Kar je marſiktéri she dolgo shelel, ſe je
sgodilo ſedaj. Zhe bo delo kolarju in ſedlarju naglo
is rok ſhlo, bo imenovana kozhija konez
Maliſerpana narejena. Namen te najémne kozhije je
sa majhine denarje ob napovedanih dnevih po 12
oſéb (perſhon) ſkupej v rasne kraje ſèm ter tjé
popeljati. Ta kozhija je pa poſébno sa voshnjo k
Blejſkimu jeseru namenjéna, kamur bo zelo
polétje noter do posne jeſeni vſaki teden dvakrat
ſhla. Blejſki grad! — ti ſivi poglavar prijasniga
jesera — koliko vezh ljudi boſh prihodnizh k ſebi
vabil, ki ſe bodo na boshjo pót k Marii na jesero
podali ali pa rasveſeliti ſe v tému lepimu kraju, od
ktériga naſh ſlavni peviz Dr. Preſherin poje:

Deshéla kránjſka nima lépſh'ga kraja,
Ko je s okólſhnjo tá, podoba rája.

Pa ne ſamo Ljubljanzhani bodo prihodnizh
priloshnoſt imeli, vezhkrat sa majhine denarje na
jesero priti; ampak tudi veliko ptujzov ſe bo
ſèmkaj drenjalo, kader jih bo shelesna zeſta is
Dunaja perpelala, ta prelepi kraj naſhe deshele
viditi. Blejzi! nova sarja vam bo kmalo saſijala,
— miſlite na moje beſede! sakaj jes jih dobro
posnam Dunajzhane, radi ſo dobre volje in ſe nar
rajſhi v lepi in proſti naravi rasveſeljujejo. Tóde
vezh rezhi morate pri vaſ poprej ſhe napraviti in
popraviti, od ktérih vam drugikrat kaj vezh
povedati hozhem. — Sdaj ſhe neke beſédize od sgodovine
imenovane velke kozhije. Narédbo perve take
kozhije ſo ſi Franzosi v letu 1825 vmiſlili ter ſo jo
„Omnibus“ imenovali; to ſe po naſhimu jesiku
„Vſim“ glaſí, sa to, ki je bila ta vſakimu
zhloveku sa majhno plazhilo odperta. Kmalo ſo jih jeli
tudi v drusih deshelah napravljati; Dunajzhani
jih imajo veliko mnoshizo takih vosov, ktére
„Gesellschaſtswagen“ sató imenujejo, kér ſe ljudje
v njih sdrusheni ſèm ter tjé vosijo; tudi jim
„Stellwagen“ pravijo, kér take kozhije po mnogih
ulizah na ljudi zhakajo, in ſe s njimi ob napovedani
uri odrinejo. Tudi na Şhtajerſkim in v
Zelovzu imajo vezh takih kozhij, in kakor ſmo ſliſhali,
tudi v Sagrebu.

Dr. Bleiweis.

(Taziga vòla ni ſmo ſhe v Ljubljani
vidili.) Pretezheni petik je Urbaſ, meſtni meſár,
nekiga vòla saklal, ki je bil po ſvoji velikoſti bolj
ſlônu, kakor vòlu podoben. Na kratkih meſnatih
nogah ſtojezh, Şhvajzerſkiga plemena, ſheſt lét ſtar,
je bil 17 peſtí viſok in od glave do répa 25 peſti
dolg; teshak je bil pa zhes 20 zentov. Rasun
vezh drusih glav ga je Dolnizhar na Hrováſh-

kim, 4 ure pod Varashdinam od nekiga
grajſhaka kupil. Ravno takrat, ko ſim jes to imenitno
shivino ogledoval, je neki kmetizh ſvojiga vòla k
meſarju prignal, ki je bil proti unimu, kakor miſh
proti mazhki.— Kmetje! kaj miſlite, kakó ſe táko
govedje sredí? S obilno klajo! Nikdar s klajo ſamó!
Şhe dve druge poglavitne rezhí ſte, bres ktérih
réja goveje shivine nikoli ne tekne, in ktére le
malokdo med vami takó obrajta, kakor gré.
Odlozhíte sa pleme le lepe in ozhitne telize in dajte
jim korenjáſhkiga bika; teliza mora narmanj
poldrugo leto ſtara biti, zhe je manj ſtara, le otroka
h biku ſpuſhate. Pa tudi ne vſaka ſtara merha ni
sa pleme dobra: motiſh ſe, zhe pri réji shivine kje
v en dan ravnaſh; ti in tvoja shivina bota revna
oſtala vſe ſvoje dni. Rasun dobriga pleména in obilne
klaje je pa pri réji shivine tudi ſhe nekaj drusiga
potreba, to je: ſnashnoſt, ktéra je pol shivljenja.
Koliko, miſlite moji dragi domorodzi, de je gori
imenovani vòl blata na ſebi is Hrovaſhkiga
perbaſal? Po vaſhi rajtingi morde nar manj en zent!
Tóde vaſha rajtinga nizh ne veljá, sakaj zheden
je bil po zelimu shivotu in ſvetila ſe mu je
dlaka, de ga je bilo veſelje gledati. Gnoj ſamo
polju dobro tekne: tjè ga vosite, tam ſe bo bolj
dobro prilegel, kakor na shivinſkimu truplu, ki ima
kosho, de ſkos njo diha, ne pa, de bi jo gnojili!

Dr. Bleiweis.

(Dekliza od ſtrele vbita). Ob hudi uri, ki
je bila pretezheno ſredo proti vézheru v Ljubljani,
gre neka dekliza s ſvojimi tovarſhizami is
prediſhnize proti dómu v Şhiſhko. Bliso
Paljaruzoviga gradú sapuſti neſrezhna dekliza ſvoje
tovarſhize in hitro naprej sbeshí de bi gromenju in
deshju odſhlá, pa ravno to je bila njena narvezhi
neſrezha ! Komej je tèzhi sazhela, ſtrela v njo
vdari in jo na meſtu vbije. Pregled mertviga trupla je
pokasal, de je ſtrela narpred slati uhàn na levi
ſtrani sadéla in od ondod doli po truplu ſhinila, in
po ti ſtrani tudi obleko ſèm ter tjè poſmodila. Le
pol uhána ſe je v tem uſheſu najdilo, drusiga pol
je pa ſtrela odbila. — Morebiti bi ſe ji ta neſrezha
ne bila primerila, zhe bi ne bila tèkla, sakaj v
hudi uri tèzhi, je slo nevarno, kér ték
veter naredí, in ſtrelo sa ſabo potegne, kakor ſo nam
tudi zhaſtitljivi goſp. Şlomſhek uni dan v
„Novizah“ povedali. De bi pazh ta lepi poduk
pasljivih bravzov veliko najdel!

Snajdba vganjke v poprejſhnim liſtu je:
Brinje.

Danaſhnimu liſtu je tretji del vinoréje perdjan.


[Stran 53]
[53]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 27.

V ſrédo 3. Maliſérpana.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Vénec
hvaležnosti in spoštovanja
Gospodu
Janezu K. Kersniku

starašini *) c. k. učeliša Ljubljanskiga
in učeniku prirodoslovja, udu kranjske
kmetijske družbe i. t. d. na dan obhajanja
njegoviga godú od rodoljubnih učencov
posvečen 24. Rožnicveta 1844.

Ti, ki ljubiš verno vdane
Svoje učence, o modrica
Domorodna! k so ti znane
Naše želje bélodane,
Bodi dans nam pomočnica,
Počastiti učenika
V pesmi lastniga jezika!

Z rajskim sladam naše žile
Naj napolni tvoja lira,
De se bodo čuti mile
Dolžne hvale v njih zbudile,
De z njih pesem sladka zvira,
Ki Njegove slavne dela
Celim svetu“ bode pela.

Ker ni čednosti na sveti,
Ki bi bolj češena bila,
Ko v ljubezni v serci vneti
Skazane dobrote peti,
Ktere roka je delila
Tvoja, učenik ! mladosti
Tak številno v obilnosti.

Iz navadniga obzora
U narave svete hrame
Peljal nas si, kamor zora
Svitla ne prodre odzgora,
Kjer temá oko objame,
Ogrinjalo megle černe
Prosti um gosto zagerne;

Tù nam svétit' je začela
Rajska luč od Tebe vžgana,
Tù pozdrav'Ia zarja bela,
Ko sestrica nas vesela
Od kraljev'ga solnca dana:
Glej! leskeče se v blišavi
Vse v dolini in višavi!

Zdaj zvestó smo Te sledili
V narave skrivne stráni,
Nje moči se čudne učili,
Nje sladkosti s Tabo pili
V njenim krili skupej zbrani;
Tù smo mogli vsi spoznati,
De je nárav sladka mati.

Tukaj um resnice zbira:
De ne vlada zgoda slepa,
De od Večniga vse zvira,
Čigar moč ves svet prestira,
In dobrota vse obklepa;
Sveta de modrost njegova
Večno je ena, večno nova. —

Ti učis, de domovini
U besdi in v djanji,
Kakor nje hvalešní sini,
Naj domá bo al v ptujini,
Stanovitno bod' mo vdani;
Lástno de blagó zatara,
Kdor za rod svoj malo mara.

O vodník naš prečastiti!
Kdo bi mogel Ti odreči
Vzeti nauk plemeniti,
Pokazano pot slediti,
Željni ter namen doseči?
Ko serce topi se Tvoje
V ognji domovine svoje !

Prejmi vénec gorke hvale
Za dobrote preobilne,
Ki bodo ko rož'ce zale ,
V naših sercih v vek dišale;
V njih zasluge neštevilne
So spomnike stav'le zlate,
De spomin ne vgasne na — Te.

Ven'c ni pervi naš ljubljeni,
Ki bo lepšal Tvoje čelo ,
Kitijo Te nebrojeni,
Vedno mladi in zeleni;
Tròp mladenčev jih je plêlo,
Ki z ljubeznijo gorečo
Tebi hval'jo svojo srečo. —

Nas valovi scer ločili
Bodo časa zdaj dereči,
Pa nauki in sveti mili
Tvoji vedno nam svetili
Bodo v sili in v sreči ,
Kakor potniku v ptujini
Svitle zvezde v nočni t'mini.

Srečin! kter' njih slušal glase
Bo v življenja polznim teku,
Njemu venec sreče rase
Zdaj že za prihodne čase.
V poznih letih bo še rekel:
To je nauk učenika,
Hvala bodi Mu velika!

Domazhe shitne plemena poshlahtiti.

Viſokouzhen in v kmetiſhtvu sveden uzhenik
gosp. Rossmässler nam je v nekimu némſhkimu

zhaſopiſu *) ſredſtvo rasodel, kako bi naſhi kme-

36,
37

[Stran 54]
— — 106 —

tovavzi samogli prav lahko domazhe shito
poshlahtiti, bres de bi jim treba bilo, ptujih
plemenov napraviti ſi. Ptuje shitne plemena ſe v naſhi
semlji kmalo svershejo in od leta do leta ſlabji
prihajajo; tega nam kashe ptuja pſheniza, ki ſe is otoka
ſ. Helene dobiva, jezhmen is Nampte, i. t. d.

Tudi per reji shivine ni vſelej potreba, de bi
ptuje plemena v deshélo vodili, zhe ſe le ſkerbno
na to pasi, de ſe med domazho nar lepſhi in
imenitniſhi sa rejo ohrani; ravno taka ſe tudi s
shitam godí. Imenovan uzhenik nam osnani po ſvojih
vezhletnih ſkuſhnjah, in pravi, de je nar gotovſhi
ſredſtvo domazhe shito poshlahtiti to le :

Poiſhi na ſvoji njivi tiſti kraj, kjer
nar lepſhi klaſovje vidiſh, in odlozhi ga
od drusiga per shetvi, de ga boſh poſébej
omlatil; po mlatvi pa odberi od tega sopet
nar boljſhi in nar lepſhi sernje sa
prihodno ſetev. Zhe boſh 3 ali 4 leta saporedama takó
ravnal, si boſh takó shlahtniga shita pridelal, de
ga bo veſelje viditi in shitni kupzi ſe bodo tergali
sa-nj. Ne miſli pa, de bi mogel per temu ravnanju
ſvojo njivo bolj gnojiti, kakor jo po navadi
gnojiſh, obdeluj in gnoji jo po ſtari navadi; na
táko visho bo shito vedno dobriga serna oſtalo, zhe
bi ravno vtegnilo, prihodnizh v ſlabji semljo priti.

S tem ravnanjam ſo ſi umetni Anglijani
veliko shitnih plemenov napravili, od ktérih ptujzi
miſlijo, de ſo nove ſorte, in ktére jim po prav
dragi zeni prodajajo.

Tudi per naſ umni kmetovavzi takó she dolgo
ravnajo , ki le to bolji sernje, kakor per naſ pravijo ;
„sernje is kota“ — sa ſeme odlozhujejo ; miſlim
pa, de naſhi kmetje vunder tó ſhe takó ne
obrajtajo , kakor gré.

Naj tedaj naſhi kmetovavzi te vezhlétne
ſkuſhnje gori imenovaniga uzhenika poſnemajo in k
ſvojimu pridu obernijo ; v malih letih ſe bodo
preprizhali, koliko vezh od ſedaj jim bodo njih njive
dobizhka doneſle, zhe bodo od leta do leta po tem
pravilu na tanjko ravnali! —

Travnik, na ktérmu némſhka detela
she 21 lét raſte.

Ako greſh, ljubi moj bravez, v Latermanovo
ſ-hodiſhe poleg Ljubljane, bodeſh koj per
sazhetku imenovaniga ſ-hodiſha na levi ſtrani, memo
ktériga tudi velika zeſta v Terſt pelje, travnik vidil,
na ktérmu lepa némſhka (luzernſka) detela
raſte. Vlaſtnik tega travnika s koſhnjo detele zelo
polétje do posne jeſeni takó ravná, de jo vedno le
en koſ naſprot pokoſí, ter jo ſvoji shivini poklada;
komej je pa na sadnjimu konzu pokoſhena bila, je
sopet na pervimn konzu toliko sraſtla, de je sa
drugo koſhnjo pripravna, in takó dalje.

Ljubljanzhani ſe od reſnize mojih beſedí ravno

ſedaj lahko preprizhajo, kér je na pervimu konzu
imenovaniga travnika she v drugizh detela tako
velika, de jo bodo samogli kmalo koſiti.

Ta travnik mi je she davnaj takó dopadil, de
ſim uni dan ſtariga goſp. Malizha, ki je vlaſtnik
tega travnika, popraſhal: kako dolgo ta lepa
detela she tukaj ſtoji? „21 lét! — mi prijasno
odgovorí in pravi, de jo je dolgo zhaſa po
ſhtirikrat ali zlo po pétkrat na leto koſil, nekaj lét
ſèm pa po trikrat. Vſako leto — mi na dalje pravi
— ſim puſtil travnik jeſen v deshevnimu vremenu,
ali pa v sazhetku ali pa pri konzu sime, kader je
bil ſhe s ſnegam pokrit, s gnojnizo is
ſerilnikov (ſekretov) poſhkropiti. Ta gnojniza s
deshjem ali ſneshnizo smeſhana, mu je prav dobro
teknila, ſizer bi mu prehuda vtegnila biti.“

To ſo beſede v kmetiſhtvu svédeniga goſp.
Malizha, ktére naſhim bravzam tukaj osnanim, in
ktére poterdijo, kar ſo goſpod — o— v 8 in 9 liſtu
naſhih Noviz od némſhke detéle piſali. S veſeljem
ſim tudi v Kukovi ſhtazuni ſliſhal, de ſo tukaj letaſ
na to perporozhvanje prav veliko tega ſemena prodali.
De ſe pa nobeden teh, ki ſo némſhko detelo
vſejali, kaſal ne bo, mu je imenovani Malizhov
travnik shiv porok, ako je le semlja sa-njo pripravna.

Dr. Bleiweis.

Šembilja.

(Na dalje.)

Tóde ni bila zadosti radovednim vražam in
učenostim udanim Gerkam sama Šembilja; imeli so
še druge vedeže, orakeljne po imenu, ktére so
v manjših rečeh za svet poprašovali. K tém jo je
perpihal vsak imeniten Gerk v svojih dvomih. Ni je
bilo vojske začete, ni ga bilo miru sklenjeniga, ni
bila dana nova postava, preden se ni imenitni
orakelj zaslišal. Pópi, kteri so per tih vražnih
vedežih služili, so urno vidili, kake lepe dobičke bi si od
radovedniga ljudstva lahko pridobiti vtegnili; zatorej
so drage in žlahtne darove, ktére so samo bogatinci
prinesti zamogli, od sleherniga terjali, ktéri se je
ondi hotel posvetovati. Razun tega so pa še drugi
dobiček dosegli ; vedili so namreč, de prosto
ljudstvo tó nar bolj obrajta, kar ne pozná, in to v nar
veči časti ima, komur se približati ne sme. Tudi ti pópi
so bili večidel najemniki, in so ravno takó zvito
prerokvali, kakor Šembiljski. Skorej vsi odgovori
so se lahko na dvojno razlagali.

V radovednosti in v vražah obojniga ljudstva so
našli zadnjič še drugi pópi svoj vſakdanji kruh v
tem, de so iz letanja ptičev in drobú
bogovam v daritev zaklane živine prerokvali.
Zdravi drob so deržali za srečno znaminje,
posébno so bile pljuča prav na tanjko pregledane. Včasi
je goljufija clo tako deleč šla, de so terdili, zaklana
živina serca nima, kar je bilo strašno znaminje.
Pa ne samo neúmne, tudi neusmiljene so te vraže
bile. Pošten Gerk, Cimon po imenu, je mogel
umreti, pa zakaj? zató — kér so mravlje kri
zaklane živine na njegovo nogo nosile. V vojski
in sovražtvu so čenčali prihodne rečí iz živinskiga
žolča, kér je sovražtvo grenjkó, ko žolč. Kako
škodljivo zaúpanje so Gerki v te vraže stavili,


[Stran 55]
— 107 —

so pokazali sicer serčni Špartanci pod svojim
vojvodam Pauzanijam, ki so se pustili brez vse
brambe od Perzov, svojih sovražnikov, silno
poterpežljivo umoriti, zakaj, živinski za svet
poprašan drob je prerokval zgubljeno vojsko. Če je pa
goljuſni póp še zmirej kaj dvomil, če ga sopuh gorkiga
droba k prerokvanju povzdignil ni, glej — živinski
mehur verže v ogenj, ter zvesto gleda, kje de bo
počel, in srečo oznanuje, ako ga je razkropljena
voda nekoliko zmočila.

Pa tudi ptiči so v tistih časih mogli
prerokvati. Belo obleko in zlat venec so nosili pópi, k
razlaganju ptičjiga letánja odločeni. Umili so prav
dobro ptiče vabiti. Proti jutru so kazali srečo, proti
večeru pa nesrečo. Lastovka je bila nesrečni ptič,
golob je vedno srečo oznanoval. Sova je bila
vsim Gerkam, razun Atencov, nesrečno poročilo.
Vran in srak so se bali; petelina so posébno ob
vojniškim času radi vidili. Čebele so pomenile
prihodno zgovornost. Še clo zajci, kobilice,
kače in žabe so bile zvesto za svèt poprašane. —

Tóde predolgo sim se morebiti pomudil per tih
dveh v moči in umetnosti kakor v vražah glasovitnih
narodih. Ne zameri mi, Rimski in Gerški duh, če
sim se prederznil, zagrinalo, ktéro te zákriva
prostim očim, nekoliko odgerniti; — odpusti mi dragi
prebivavec imenitniga mesta *) , ki je na sedmih
gričih zidano, de te lakomniga in gospodarstva
željniga imenujem, saj si res iskal vsako nar manjši
perložnost, si svoje sosede v oblast pripraviti,
požigal si in moril, nisi mu prizanesil še otroku v
maternimu telesu; perzanesi mi tudi ti prebrisani
roják **) sedmih modrijanov, de ti zvijače
prilastim in golufije perpisujem. Zakaj vas Rimce,
nekdajne gospodarje in vlaſtnike Kranjske dežéle,
in vas, čigar učenost vsim naródam sije, kakor
svetlo solnce, vas prebrisane Gerke bi tožil, de
vraža še dan današenj čez lepo Kranjsko dežélo
svoje černe perute razteguje, ako bi mi znano ne
bilo, de tudi narodi, ktéri ne poznajo vas, né
vašiga jeziga, skorej ravno tistim malikam služijo ,
pred ktérimi ste vi svoje kolena perklanjali.

(Konez sledí.)

Vrémenik.

Ze od nekdaj so se modrí možje trudili,
razodeti postáve vreména. Osemdesetléten dédek jo
marsikrat ne zadéne, ki te svarí, koso klepati, ali listje
grabljati; gorko solnče zvodi čolnarja, de iz
Terstá proti Benédkam odrine, kteriga na pol pota
júg in dež vtopit hoče. — Dolga skušnja je te le
znamnja premembe vremena nar bolj poterdila:

1. Krájski kazavci vrjeména.
Mi Celovčáni goré, ki Koroško in Kranjsko
dežélo ločijo, imamo kazavce vreména, sosébno pa
takó imenovano opoldnévno goró in peč,
ktérih meglén klobuk večidel gerdo vreme oznanuje.
Snég na Overju, ki spremlja dež po ravnótah,
obéta jasno vreme. Drugótni kraji druge hribe
imenujejo' svoje vrémenike. Ljubljančani gledajo
zvečer na Ljubelj, kér, če je brez oblakov, ali se
izjasnuje, lepo vreme perpihlja. Mnogi ljudjé
kazavce hude ure seboj nosijo, in iz bolečine
kurjih očesov, ali skerníne dež, sneg, veter oznanújejo.

Zrakoméri z živim srebram nalíti, niso sploh
znani, pa tudi dostikrat vreme ne zadénejo.

2. Povsotni kazavci.
Dež oznanujejo:
Obstréti krog solnca in mesca; zravensolnca
in zravenmesci ob merzlejšimu času; bleda luna;
ruménkasta večerna, rudéča zjutrenja zarja;
zjutrenja mavrica da rada kapljico; solnca izhod bled,
ali med černimi meglami; jásen zrak brez rôse;
oblaki, ki jih veter podí; bučanje vetrov; daljne
goré, ki jih čisto in blizo vidimo; smrad iz
odstopov ; iskre na piskrih; saje iz dimnikov padajoče;
dim proti tlam tlačen; glasje zvonov; voda bolj na
tanjko slišana; jug po leti ali v jeseni; mokrotno
kamnje; govedje, ki gobez na kviško molí in vóha;
večerno petje petelínov; kuretina v prahu
berzkajoča; mačke ki se snažijo; lástovke, ki nizko nad
vodami letajo; muhe težavne; race in gosí, ki se
prMno koplejo in semtertjè žlabrajo; dežni červi,
ki iz zemlje lezejo.

Lepo vreme oznanujejo:
Svetla, luna; solnčni záhod po lepimu nébu;
lahki, kopičani oblaki na obnébju; zjutranje meglé,
ki proti poldnévu zginejo; zvečerna mavrica;
velika rosa iz jasniga néba; bele meglice poleg vode
na večér; zjutranje megle, ki po dolínah nizko
leže ; mnogi topirji zvečér; mušice, ki se kopičijo
po solnčnim zahódu; visoke lastovice; divji golobje,
d v gojzdu gergotljajo ali kruljijo; rége, ki na
drévju raglajo; pajki če pridno predejo; pijavke,
ki merne v vodi ostanejo.

Merzlo zimo kažejo:
Merzlo in mokro polétje z mnogim sadjam na
šipikih (Hagebutte) in medvednikih; zgodni odlét
ptičov. Če po zimi dežuje, pride slaba letina.

Suho polétje kažejo:
Spomladna enakodolgost noči in dnéva brez
vetrov; vihár od jutra okoli 20. Velkitrávna; vihár
blizo 26, Sušca, od ktére strani koli bodi.

Mokro polétje sploh pride, če ob 20. Sušca
južno-izhoden veter bučí; slaba letina, če je
Svečan lep.

Dežévje v Kimovcu kaže suhóto v
Velikitravnu; dežévje v Velikitravnu suhóto v Kimovcu;
mokra jesén in topla zima perpélje suho in merzlo
spomlad; merzel južen veter ob polétju, ali jesén
perpodí deževje.

Zgorni in spodni veter ſta per nas nar bolj
mogočna. Če se dostikrat spodrineta, nobeno
vreme se ne derží. Dolgo pihanje burje prinese merzlo
zimo, — suho, gorko polétje; pihanje juga pa
mokro in merzlo polétje.
Iz Celovca.

R.

Svunánje povéſti.

(Ştraſhna ſhkoda per obertniſki
rasſtavi v Parisu) ſe je 9.pretezheniga meſza
popoldne sgodila. Franzosi ſo túdi letaſ veliko
rasſtavo obertniſkih rezhí v Parisu napravili; kér je
pa ondi ſilo veliko blaga ſkupej priſhlo, ſo pod
milim nebam leſeno poſlópje napravili, ga vmetno
snotrej in svunej olépſhali in ſtreho s zinkam pokrili.
Ştraſhen vihár je pa gori imenovani dan, ſtreho
rastergal, grosna ploha je pritiſnila, in kmalo je bilo
zelo poſlópje polno vode. Şilo veliko ljudi je she
poprej ſèmkej priderlo, hudimu vremenu oditi, sato
je taka smeſhnjava vſtala, de je bilo joj! — Veliko
nar drashjih rezhí je takó poſhkodvanih bilo, de je
zela ſhkoda — kakor pravijo — okoli 80 tavshent
goldinarjev v ſrebru sneſla!

38,
39

[Stran 56]
— 108 —

(Şhvajzi letaſ kebri veliko ſhkodo
delajo.) V vezhih kantonih ſe kmetovavzi prav slo
persadevajo, to ſhkodljivo shival pokonzhati.
Lanſko léto ſo v devetih ſoſeſkah 114,304 bokalov
(pintov) ali po ſhtivilu ſedemſto in devet in
dvajſet milionov kebrov nabrali in koriſtno
porabili. Nek úmni mosh je is njih drago viſhnjévo
barvo (Berlinerblau) pridobil. Zhe bi tudi pri naſ
kmetovavzi kebre tako salesovali, kakor gre,
koliko shita, dreveſov in drusiga seliſha bi ohranili!
koliko kebroviga olja bi ſi s njimi lahko pridobili
ali pa ſaj dobriga gnoja. Nizh na ſvetu
ſhkodljiviga ni, kar bi tudi koriſtno ne bilo , ako ga
zhlovek le oberniti sna !

˛Stare povéſti is Ljubljane.

(Maliſerpan v letu 1799). Vodnikove
„Novize“ od tega méſza piſhejo; „Stari ludje
ne„pomnio, de bi kdaj poleti tako malo merlizhov
„per naſ bilo, kakor letaſ. Deſlih je vrozhina na
nag„lim sazhela, vunder nobeden ni vmerl ſkus
ſhtir„najſt dni, od perviga dne tiga meſza do
petnaj„ſtiga. Sizer je v Ljublani kaj poſebno redkiga,
„kadar dva ali tri dni nobeden nevmerje.“ —

(Naj mi ſhe kdo ſtare zhaſe hvali!) V
Vodnikovih „Novizah“ leta 1798 beremo to le
pergodbo, od ktire on pravi, de ni smiſhlena, ampak
reſnizhna : „Ena lepa rezh sa nauk shenam inu
mo„shem ſe je ne davno pergodilo v Lublanſki kraſii.
„Nek mosh pride pred goſpoſko savolo toshbe, kér
„ga je ſoſed toshil; on proſi, de bi ga goſpoſka
„neſilila, de bi ſe on ſam zhes toshnika
sagovar„jal, temuzh de bi goſpoſka njegovo sheno nameſti
„njega gorivsela. Goſpod ga praſha: ali ſi neupaſh
„ſam toshniku odgovor dati ? ali je mar shena
go„ſpodar per tvoji hiſhi? Mosh pravi: Proſim, naj
„shena nameſti mene pravdo ispele, sato ker
per„vizh ob ſedajnim zhaſu vſe narobe po ſveti gre,
„naj pa tudi shena nameſti mosha bode. Drugizh
„ſim jes per hiſhi le kakor otrok bres ſtariſhev, ona
„pa dela, kar hozhe in hlazhe noſi. Tretizh bo
„pravda narbol ſkusi njo doblena, sakaj nje jesik
„je smiraj na mokrim, njena bo vſelej ta sadna.“

Urno, kaj je noviga?

(Perva hitra natiſkavniza (Schnellpresse)
v Ljubljani) je 26. Roshnizveta par natiſkovavzu
naſhih Noviz goſp. J. Blasniku sazhela delati;
danaſhne Novize s zhetertim liſtam „Vinoréje“ ſo
pervi natiſ té nove maſhine: naj bo to tudi naſhim
naſlednikam sa prihodne zhaſe rezheno ! Ta
natiſkavniza ni kakoſhna navadna maſhina, in kashe,
kaj vſe zhloveſhka umetnoſt samore! Kar ſta samogla
dva zhloveka s navadno natiſkavnizo zeli dan
ſtoriti, tó ſtori ta nova maſhina v dvéh urah. Ona
vſe per natiſu potrébne opravila ſama dela;
tiſkarſko zhernilo ſi ſama pripravlja, zherke s njim
pomashe, ſama natiſka i. t. d. Tri delavze potrebuje,
eden goni veliko koló, drugi sa natiſ perpravljene
pole pipirja v njo vloshuje, tretji jih pa v enimu
lipu na eni ſtrani natiſnjene, is nje prejemlje. — Kér
bodo gotovo naſhi bravzi radi svedili, kje in kdaj
ſo perve hitre natiſkavnize jeli napravljati, jim ob
kratkim to le povémo: Némzam gre zhaſt té
snajdbe; natiſkovavez Friderik König is Eislebna na
Şakſonſkim in vmetnik J. Bauer is Ştutgarda ſta v
Londonu, poglavitnimu meſtu Anglijanov, pervo

hitro natiſkavnizo napravila, s ktéro je bil 29.
Liſtopada 1814 angleshki zhaſopiſ, „Times“ s
imenam, vpervizh natiſnjen. V létu 1817 ſta pa na
Némſhkim ſhteri take natiſkavnize naredila in od
takrat ſo jih bolj pogoſtama prizheli narejati; takó,
de jih imajo sdaj vezhidel she po vſih imenitniſhih
natiſkarijah. —

Zhe bi kdo to vmetno isdelano natiſkavnizo shelel
viditi, naj jo gre k natiſkavzu goſp. J. Blasniku
gledati; radovoljen mu jo bo pokasal.

(Kér ſo kose letaſ na Kranjſkim)
sopet prav pogoſtama otroke in odraſhene ljudi
napadale, in smiraj bolj vſakdanje ſkuſhnje uzhé, de
ſtavljene kose zhes vezhlet ſvojo mozh sgubé,
in zhloveka ne samorejo pred kushnimi kosami
obvarvati, sató je z. k. poglavarſtvo vſim sdraviteljem
priporozhilo, ne ſamo odraſhenim otrokam ampak
tudi drugim ſtarejſhim ljudem kose v drugizh
ſtaviti. V hiſhi meſtne Liubljanſke goſpoſke jih
ljudem she vezh tednov ſtavijo, med temi tudi vſaki
torek in zhetertek popoldan uzhenzam Ljubljanſkih
ſhol; do ſedaj ſo jih okoli 500 otrokam in
odraſhenim v Ljubljani poſtavili.

Kmetijske opravila v méſezu
Maliſerpanu.

V temu meſzu pride delo na enkrat s kupam:
koſhnja, shetev, oranje in ſetev; vunder ſe morajo
tudi sraven tega ſhe druge opravila dopolniti. — Repo
ſejati in pleti. Kapuſ na sélniku, krompir in turſhizo
okopavati, njive v drugo praſhiti sa jeſenſko ſetev. —
V vertu plevel potrébi, srélo ſéme oberi, in vſakimu
ſemenu snamnje perdeni, de ſe posnej smotil ne boſh.
— Şadno drevje, zhe mu vrozhina nadlégva, s
vashnim maham obloshi, bo vrozhina in ſuſho loshej
preterpélo. — V deshevnih dnevih ſe lan ruje in raſla.
— Po drevéſah oſé, ſerſhéne, mravljinze in drugo
ſhkodljivo golasen satiraj, in de boſh s njimi manj
opraviti imel, ne posabi, kar ſim ti v méſzu
Velikitravnu sa ptizhe perporozhil, ne perpuſti mladizhev
loviti ali satirati. — Zhe bób, kadar zveté, rijà ali
uſhí poſhkodvati hozhejo, je dobro , verhizhke
potergati mu. — Ako ti muhe v kuhini, v hiſhi ali v
hlévu nadleshvajo, pokadi s buzhnim perjam, bojo
muhe pozerkale. — Kvaſ sa kruh dobro oſòli, de
kruh ſpléſnil ne bo. — Koſhtrune med ovzé, in bika
med krave ſpuſti. — Jagneta v deshju na paſho ne
isgajnaj ; selene klaje shivini ne polagaj. — Şadej
ſe rad jaſtrob in dihur k hiſhi perkradeta; imej per
kuretni ſkerbno okó, de ti kaj odnéſla ne bota.

K.

Danaſhnimu liſtu je zheterti del vinoréje perdjan.


[Stran 57]
[57]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 29.

V ſrédo 17. Maliſérpana.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

KERŞT PER ŞAVIZI. *)

Sloshil

Dr. Preſhérin.

Vvod.

Valjhún **), ſin Kajtimára, bòj kervávi
She dólgo bije sa kerſhánſko véro,
S Avreljam Droh ***) ſe vèzh mu v brán ne ſtávi;
Konzháno nijno je in marſiktéro
Shivlênje, krí po Kránji, Koratáni
Prelita, napolníla bi jeséro.
Gnijó po pólji v bójih pokonzháni
Trum ſèrzhni vájvodi, in njih vojſháki,
Şam Zhertomir ſe s májhnim trôpam bráni.
Bojúje ſe nar mlájſhi med junáki
Sa véro ſtárſhov, lépo Bóg'njo Shívo ****),
Sa Zhèrte, sa Bogóve nad obláki.
On s njími, ki ſhe terd'jo véro krívo
Beshi tjé v Bôhinj, v Biſterſhko dolíno,
V terdnjávo sídano na ſkálo ſivo.
Şhe dán danáſhni vidiſh rasvalíno.
Ki Ajdovſki ſe Grádez imenúje,
V nji glédaſh Zhertomirovo laſtnino.
Devétkrat vézhi mnósh'za jih obſúje,
In svéſte ſtrashe króg in króg poſtavi,
Odvsáme up jim vſe pomózhi ptúje ;

Viſoke ódre támkej ſi naprávi,
Sidôvje podkopúje, vráta ſéka ;
Ne polaltí ſe njih, ki ſo v terdnjávi.
Şheſt méſzov mózhi tlá kerváva réka,
Şlovénez shé morí Şlovenza, bráta —
Kakó ſtraſhnà ſlepôta je zhlovéka!
Ki niſo mèzh, ſekíra in lopáta
Jih môgle, lákota nepremagliva
Pertí odpréti gráda tèrdne vrata.
Dalj Zhertomír jim réve ne sakríva,
Beſéde té továrſham rêzhe sbránim:
„Ne mèzh , pregnála bo naſ ſrézha kriva.
Le málo vam jedila, bratje! hranim,
Braníli ſmo ſe dólgo bres podpóre,
Kdor hózhe ſe podáti, mu ne bránim;
Kdor hózhe vaſ dozhákat' tèmne sóre,
Nepróſte dni shivét' nozhém enáke,
Ne branim mu, al jútra zhakat' móre,
S ſebój povabim drúge vaſ junake,
Vaſ, ktérih ráma ſe vkloníti nózhe,
Temnà je nózh, in ſtréſa gróm oblake ;
Şovráshnik ſe podál bo v ſvôje kózhe,
Le májhin prôſtor je tje do goſháve,
To nózh nam jo doſézhi je mogózhe,
Nar vèzh ſvetá otrôkam ſliſhi Şláve,
Tje bómo nájdli pót, kjer njé ſinóvi
Şi próſti vól'jo véro in poſtáve,
Ak pa naklónijo nam ſmèrt Bogóvi,
Manj ſtráſhna nózh je v zhèrne sêmlje kríli,
Ko ſo pod ſvetlim ſólnzam ſushni dnóvi !“
Ne sapuſtí nobèden ga v ti ſili,
Molzhé orôshje ſvoje vſák bersh vsame,
Ştrahlivza v zélim ní imèl ſhtevíli ;
Al kómej vrata ſo odpèrte, vnáme
Şe ſtráſhni bòj, ne bòj, meſárſko klánje,
Valjhún tam s zelo jih mozhjó objáme.
Tud' òn ſe je sanéſil na njih ſpánje,
Preléſti miſlil je osídje gráda,
In ponevédama planíti nánje.
Ko ſvôjo mózh nar bòlj vihár raskláda.
Okróg vrát ſtrásha na pomózh savpíje,
In vſtáne ſhúm, de mósh sa mósham páda.

40,
41,
42,
43

[Stran 58]
— 114 —

Ko ſe neúrnik o povódnji vlíje,
Is hríba ſtérmiga v dolíne pláne ,
S derézhimi valóvami ovije,
Kar ſe mu soper ſtavi, ſe ne vgáne,
In ne pozhíje pred, de jes omága;
Tak vèrshe ſe Valjhún na nekriſtjáne.
Ne jénja pred, doklèr ni sádnja ſrága
Kerví prelíta, doklér njih kdo ſôpe ,
Ki jim je ſtárſhov véra bla tak drága.
Ko sór saſíje na merlízhov trope,
Leshé, k ob ájde shétvi, al pſheníze
Po njivah tam leshé ſnopôvja kope.
Leshí kriſtjánov vezh od polovíze ,
Med njími, ki ſo pádli sa malike ,
Valjhún saſtónj tam iſhe mládo lize
Njegà, ki kriv moritve je velíke. —
(Dalje ſledi.)

Opomba. Ne posnamo je v krajnſkimu piſmeſtvu
lépſhi sverſtene povéſti v versih, kakor je „Kerſt
per Şavizi“, ki jo je naſh ſlavni pevez goſpod
Dr. Preſhérin ſpiſal in v létu 1836 dal natiſniti.
Zhe je ravno prav veliko Şlavljanam snana, jih
je vunder med bravzi naſhih Noviz, ki ſo po
rasnih ſlavjanſkih deshélah rasſhirjane, vezh
takih , ktéri je ſhe ne posnajo ; sató ſmo ſlavniga
goſp. piſatelja proſili, de bi nam pripuſtil, jo tudi
v naſhih Novizah natiſniti. Prav rad nam je
dovoljil, kar ſmo ga proſili. Nate jo tedaj natiſnjeno
in berite jo s takim veſéljem, s kakorſhnim Vam
jo srozhimo! V vezh naſledbah Vam jo bomo
podali ; kdor jo pa v enimu svesku shelí imeti, jo
sna pri Janesu Giontini , bukvarju v Ljubljani
sa 20 kr. dobiti.

Ta povéſt bo naſhim bravzam shiv porok, de
imajo kaj poſébno lepiga od peſem prizhakovati,
ki jih bode, kakor ſmo ſliſhali, goſp. Dr.
Preſhérin, v kratkim na ſvetlo dal. De bi ſe to pazh
prav kmalo sgodilo : gotovo veliko naſhih bravzov
je, ki po njih she davnej hrepené ! —

Vredniſhtvo.

Bolesen v gobzu in na parklih.
(Maul- und Klauenweh).

Kdor vé, od kodi shivinſke bolesni
pridejo, kdor njih vsroke ſi odvrazhati
persadeva, in vé, koga de ne ſme med
bolesnijo ſtoriti: verjemite mi, ta je sa
ſvojo shivino ſtoril, kar je bilo nar bolj
potrebniga. Bukve, sa kmeta.

Ni davnej, kar ſim bil naproſhen, v „Novizah“
osdravila osnaniti, s ktérimi bi kmetovavzi samogli,
bolesen v gobzu in na parklih osdraviti, kér
umniga sdravitelja le malo kje pri rokah imajo ,
imenovane bolesni pa poſébno govéda, prav
pogaſtama napadajo.

Ni ga ſkorej léta, de bi ſe od teh bolesen kaj
ne ſliſhalo. Şpomladi in jeſeni ſe nar raji
prikashejo; malokdaj le ſama bolesen v gobzu
shivinzheta poprime, vezhidel je pa sdrushena s bolesnijo
na parklih, h kterima doſtikrat tudi bolesen na
vimenu pritiſne, takó de je shivinzhe na enkrat
na tréh delih shivota bolnó.

Ta bolesen poprijema le malokrat poſamesne
goveda, temuzh pride, kakor kuga, zheſ shivino
zeliga kraja, zele ſoſéſke ali zelo zele deshéle.

Po rasnih krajih ima ta bolesen tudi
mnogoverſtne imena; nar vezhkrat jo po Kranjſkim
ſliſhimo vovzhizh (ovzhizh) ali ſájovez v gob-

zu in na parklih, ſèm ter tje pa tudi jesizhni,
gerlovi ali parkleni vovzhizh ali ſájovez
imenovati.

Dolgo ſim she priloshnoſti zhakal, od
vovzhizha in ſájovza v „Novizah“ nektére beſedize
govoriti, kér ſi she ſkorej tri léta prisadevam
svediti, kaj de je vovzhizh ali ſájovez? bres de
bi bil mogel ſvoj namen doſezhi. „Kaj!
vovzhizha (ſájovza) ne posnajo, ki ga vſak
kravar posna?“ Ne posnam ga ne, pa tudi vi ga ne
posnate, ljubi moji „saſtopni moshje“ kakor vaſ
vaſhi ſoſédje imenujejo, — ſaj ſim ſe she doſtikrat
priprizhal, de vſi ſkupej ne veſte, kaj de je. Vezh
ko deſet nar bolj glaſovitnih ſamoúkov, ki ſe po
deshéli s bolno shivino pezhajo, ſim praſhal, in jim
tudi she nekteri bokal vina plazhal, de bi mi
rasloshili, kaj de je vovzhizh ali ſájovez, tóde
veſ moj trud je bil do ſedaj saſtonj.
„Vovzhizhov ali ſájovzov je vezh ſort“ — ſo mi
odgovorili — „beli, zherni, rumeni, rudezhi,
podkoshni, navadni, otekleni, svunanji,
notranji, v gobzu, v gerlu, na vimenu,
na pljuzhah, na parklih i. t. d.“; tó je bilo
vſe, kar ſo mi snali na moje vpraſhanje povedati.
V zhim pa obſtoji ta bolesen, ki jo vovzhizh
imenujete? kaj je njena natura? — to mi povejte! sakaj
pri vſaki bolesni njeno naturo ſposnati, je nar vezhi
umetnoſt sdraviljſtva. „Tega Jim pa ne morem
povedati“ — mi je pervi, drugi in deſeti
odgovoril: „vovzhizh je — vovzhizh!“ vezh niſim
mogel svediti.

V sazhetku, ko ſim nektere bolesni vidil, ki jih
vovzhizh ali ſájovez imenujejo, ſe mi je jelo
dosdevati, de bi bile morebiti priſadne bolesni
(Entzündungskrankheiten), ki jih ti ſamoúki ſploh
vovzhizh imenujejo, tóde kmalo ſim ſe priprizhal,
de tudi vezh drusih bolesen takó imenujejo, ktére
niſo imele kar snamnjizhka priſadne bolesni.

Is vſiga tega vſaki umni zhlovek previdi, de
imenovani ſamoúki ſkorej vſako bolesen vovzhizh
imenujejo, bres de bi vedili, kaj de je. Şin ga od
ozheta prevsame in tako gre to ime od rodú do rodú
naprej, pod ktérim mojſtri Şkase ſvojo vrazhiteljſko
neumnoſt ſkrivajo. Jes tedaj pravim:

Vovzhizh
Je nizh !

Teshko bi bilo rasſoditi, od ktere korenine te
dva imena: vovzhizh in ſájovez is-hajata; rajnki
goſpod fajmoshter Shemlja, s kterim ſva ſe
vezhkrat od tega pogovarjala, je bil moje miſli, de je
vovzhizh, bersh ko ne, smanjſhajavna bedéſa od
vovka (volka, Wolf), kér ſo v ſtarih zhaſih
morebiti miſlili, de ſe v truplu bolne shivine kaka huda
materija ſprehája, ktera kakor kovarni volk ſèm ter
tjè notranje in svunanje dela shivinſkiga trupla
popada in takó mnogoverſtne bolesni pri shivini vsro-


[Stran 59]
— 115 —

kuje. Take miſli od bolesen ſo pa ljudje le takrat
imeli, dokler ſo ſhe v tami sdraviteljſke umetnoſti
tavali in ſhe niſo nature rasnih bolesen posnali.

Beſeda „ſajovez“ je pa mende enake korenine
s priſadam, ktéri is-haja od beſede „ſaditi“
(pflanzen, ansetzen); miſlimo tedaj, de ſájovez
ſploh vſe priſadne bolesni pomeni. Pred enim
letam je z. k. kmetjjſka drushba od vſih krajev na
Krajnſkim iména rasnih bolesen dobila, ktere po
deshéli ſhpogajo, is kterih ſe pa tudi vidi, de
nimajo od vovzhizha in ſájovza nikjer prave
vednoſti: bolj ſe jim mende ni meſhala beſeda pri sidanju
babilonſkiga turna, kakor ſe nam v ti rezhi meſha.

Rad bi svedil, zhe imajo tudi na Şhtajerſkim ,
Koroſhkim, Goriſhkim in Tershaſhkim té dva, ali pa
morebiti kakoſhne druge imena, ktére sraviteljſki
ſamoúki pred drusimi ſploh bolj ſhpogajo.

T o ſim hotel mojim bravzam enkrat rasodeti,
ter jim pokasati, de ſta vovzhizh in ſájovez le
prasne beſede, od kterih naſhi mojſtri Şkaſe ſami
ne vedó, kaj de pomenijo: eden tó trobi, drugi drugo!

Kér ſim ſe daneſ pre dolgo pri vovzhizhu
in ſájovzu pomudil, bodem v prihodnimu liſtu
rasloshil, kakó ſe imajo kmetovavzi pri bolesni v
gobzu in na parklih obnaſhati, de bo prav.

(Konez ſledi.)

Snamnja, is kterih ſe ſposna, de gré
kmetijſtvo rakovo pot.

Povſod ſe vidi, kamur ſe le zhlovek osre,
narodnoſti dovelj, in vſe ſe narobe vêde in dela.
Hiſhe nimajo ſtreh, plotovi ſo rastergani, koſolzi ſo
víſlizam (gavgam) podobni. Po vaſi je toliko
blata, de ga shivina vſeſkosi do vampa gási in brede,
in vderajo ſe vosne koleſa do peſt vanj ; po hlevih
ſe vidi govedov le po malim in vezhidel le revnih,
vmasanih in lokaſtih; polje je le po verhu obdelano,
in po redkama pognojeno, takó, de ſe vezh glote,
ko shita pridela. Pazh réſ, kjer vrabez gnojí,
tam tudi vrabez shanje! Kaj bi rekel pa od
revnih konj, kterih doletí vezh tepésha, koker kerme;
vſeſkosi ſo muzheni in biti tako dolgo, dokler zlo
tudi vezhkrat obleshé ? — Med tém ſe pa bresſkerbni
kmet poredama, ſkorej vſak vezher v goſtivnizo
vlezhe, kjer ga shljevi, kvartá in kvantá doſtikrat
do beliga dné. — In njegova shena pa, nameſto
de bi tri vogle hiſhe podperala, in ſvojo ſrezho v
pridnim delu iſkala, jo iſhe vezhidel v lotrii in
drusih prasnih marnjah.

Te snamnja ozhitno kashejo, de taki kmetovavzi
nimajo daljezh do beraſhke palize!

Şhe nekaj od Ferlanove pinje.

Goſpod F. Vidmar, duſhni oſkerbnik pri
Devizi Marii na Panikvah v Tominſki
goſpoſhzini ſo nam to le piſali: „Goſp. Ferlanovo pinjo
„ſo ſi tudi she v naſhih tominſkih gorah nekteri
„kmetje omiſlili. Kako ſe je to sgodilo?
Hribar„jov Jakob sa Verham bukovſke ſoſéſke,
ſa„moúk teſarſkiga rokodelſtva, je, ne vém kje,
„obras Ferlanove pinje v róke dobil; tresne in
„brihtne glave mladenizh prebere s samerklivoſtjo

„popiſ, in ſe lóti sa domazho hiſho eno narediti.
„Şrezha in umetnoſt ga podpirata, in glej dobro
„ſe mu je svedla. To pinjo viditi, nje rabo
ſpos„naje, je hitro 5 bukovſkih kmétov eden sa
dru„gim, ki ſo naſhi nar blishneji ſoſédje, per
sgo„rej imenovanimu Jakobu, Ferlanovo pinjo
na„rediti ukasalo. , Kakor ſliſhim , prav dobro jim
„ſlushi. Le poſluſhaj ijubi ſobravez kmetijſkih
„noviz! kako mi eden teh poſeſtnikov nove
Fer„lanove pinje na moje vpraſhanje: ali kaj velja?
„odgovori: „Naj bi tudi— ſo bile njegove
be„ſéde, deſet goldinarjev veljala, vender '
„nobenimu kmétu ni biti bres nje,
poſeb„no pa per gorſhih kmetijah. Popred je
mo„gel per ſtari navadni pinji en junak ſe pol ure in
„pogoſto tudi eno zélo uro dobro vêſti in potiti, pa
„ſrezha je ſhe bila, zhe je le vmedil. Sdaj pa
„v novi Ferlanovi pinji en otrok v deſetih
mi„nutah, ino ako ji bolj vetra da, tudi v ſheſtih
„bres potu ſrovo maſlo is nje dobi“. — Kdor bi
„dvomil nad reſnizo rezheniga, naj pride k meni
„na Panikve, ga bom peljal sa Verh k Şeljaku,
„Hribarju ali pa k Şhkoſizhku na Bukovo.
„— Le ſhkoda, de Hribarjev Jakob
zheſ„kiga kolovrata ſhe ni videl.“ *) —

Sled Ciriloviga obréda (ritus) na
Krajnskim.

Kristjanstvo je po raznih potih do Slovanov
dospelo. Bulgari in Serbi, ki so po Mezii in Ma—
cedonii do Tesalije in Epira se raširili, so bili
verjetno pervi, kteri so svetlobo prave vere zagledali.
Veruje se, de je bil Cesar Justinian njih rodú.
Primorce dalmatinske in hrovaške so kerstili
rimski duhovniki v sedmimu véku. Korošce so
spreobernili Talijanski misionarji okoli osmiga, ali
devetiga stolétja. Skoraj ravno v tem času so dali
se kerstiti Slovani v Panonii in Moravii. Ko
je Svatoplukovo kraljestvo nar lepši précvctaló,
so panonski poslaniki podali se v Carigrád
(Constantinopel), prosit kristjanskih učenikov, tacih,
ktéri bi slavijanski jezik razumeli. Cesar Mihajl
jim da v letu 862 dva brata, modrijana sta bila,
Konstantina in Metoda iz Tesalonike, gerške
dežele, ki sta slavijanski jezik gladko govorila. Ne
vé se prav, če sta bila rojena Slovana, ali sta se
jezik slavijanski naučila od Slovanov, ki so blizo
njih stanovali. Ko med Slovane v Panonijo
prideta, precej začneta prestavljati sveto pismo iz
gerškiga v slavijanski jezik, sveto mašo v
slavijanskimu jeziku sta brala in pela, Slovanam sveti
evangelji oznanovala v domači besedi takó ročno,
kakor de bi bila med njimi zrejena. Slovani, ko
so božjo besedo v svojim jeziku oznanovati slišali,
so se jako veselili, de jim se nar sveteji reči v
damači besédi oznanujejo, in de se sveta maša po
slavijansko poje. — Ali zavid in nevošljivost, ki

44,
45,
46,
47

[Stran 60]
— — 116 —

sta povsod doma, sta jela tudi Slovanam in njih
učenikam to nedolžno radost ogreniti. Nemški škoije
so se v Rimu pritožili čez ravnanje tih posiljenih
gerških prenoviteljev: tode sveti Oča, po imenu
Ivan osmi, je potem, ko se je bil Konstantin
v Rimu opravičil, slavljanske pismena pohvahl, in
Konstantinoviga brata, Metoda, postavil
velikiga škoſa čez Panonijo in Moravijo. Pohvahl jih
je papež tudi v svojimu pismu do Svatopluka v
letu 880 s temi besedami: „Pismena slavijanske,
ki so od nékiga Konstantina modrijana,
iznajdene, de bi se z njimi Bogu, kakor mu gré, čast
in slava izkazovala, hvalimo in zapovémo, de naj
se v tem jeziku slava in dela Jezusa Kristusa
našiga Boga oznanujejo. Tudi ni pravi véri in nauku
zoperno, sveto mašo in vse druge uroslovne službe
(horarum officia), v tem jeziku péti, ali sveti
evangelji in sveto pismo, noviga in stariga zakona
dobro prestavljeno in iztomačeno, v slavijanskimu
jeziku brati, zakaj kteri je naredil tri poglavitne
jezike, namreč: judovskiga, gerškiga in latinſkiga, ta
je tudi vse druge stvaril v svojo hvalo in slavo.“

Metod je potem, ko je njegov brat Konstantin,
po imenemu Ciril v samostan (klošter) šel, še
blizo 30 lét marljivo delal v vinogradu Goſpodovimu
v svoji škofii, ki se je razprostirala med Dunajem
in Kolpo, ob Savi, Dravi in Moravi i. t. d.
V slavijanskim jeziku, kakor je bilo gori rečeno, je
vredil božjo službo, in tako je slavijanski jezik
postal jezik, pismeni in cerkveni. — Ta blažena in
sveta vredba je bila od Metoda upeljana med
Slovane, de bi jim prijazno božja beséda od
oltarja in is prižnice v domačim ljubkim glasu na
ušesa vdarjala in v sercé ségala; tode tega njim
modro pripravljeniga užitka so oni nar manj savžili.
Komej, ko je Metod oči zatisnil, so že njegovi
zoperniki, némški in talianski duhovniki in
misionarji na noge vstali, preganjali slavijansko božjo
službo in vſe tiste, kteri so se je stanovitno deržali.
Morala je sapustiti Slovane: Krajnce, Korošce,
Štajerce, Hrovate in Slovake, in se je k njim
zrodnim bratam proti Severju in Jugu obernila, kjer jih
še dan današnji oblažuje okoli pétdeset miljonov ljudi.

Ako ravno ni ne duha ne sluha od Cirilove
in Metodove vrédbe med Slovenci, se vender
sléd in oſtanki še najdejo. Govorica ali pripoved se
še dan današnji med ljudmi na Trebelnim
(gornjim Mokronogu) hrani, de so pervi navéstniki
(oznanovavci) svetiga evangelja skrivali se po
samotnih krajih in gorah, in kažejo cerkvico, v ktéri
so skrivaje sveto mašo brali. Ta cerkvica stoji
na desni strani ceste gori gredé nekaj stopinj od s
Petra v griču. Ostermiš na pervi pogled, ko noter
stopiš, ker vidiš nekaj, kar na Krajnskim nikjer
ne najdeš. Tu zapaziš zidanje, ki te na šege izhod
ne cerkve opomni in v stare veke prestavi; Cerkvica
je okrogla in precej visoka, z lahkim kamnam
so,zidana, zgorej lepó obokana (velbana); iz pod obóka
na križ stoji tak kinč (Verzierung), ki v naših starih
cerkvah se nikjer ne najde ; okna ima vozke
podolgovate, za oltarjem prostor prizidan, kjer je
mašnik po Cirilovimu obrédu (ritus) maševal. Pod
cerkvico je prostrana raka, ki so jo zdaj z
mertvaškimi glavami iz grobja s. Petra tako nametali, de se
noter iti ne more. Razumni možje jo v deſéti vek
postavljajo; gotovo se pa reči zna, de je naj
stareji na Krajnskim. Desiravno nima nobene

strehe, se vunder le že tolikanj let mnogoverstnim
vremenam v bran stavi, in kakor de bi jo božja
previdnost čudno ohraniti hotla, je obrašena z
zeenim beršlenam, čigar rozge in korenine ji se
razvalit ne dajo ; mislil bi od strani, Ue je visoka
pečina z zelenmo okínčena. Spomladi in poléti čbele
okoli nje tako bučé in gomazijo, de bi človek
mislil, de se več rojev na njo vsesti hoče. Vsa je še
nepokvarjena, samo iz pod prizidaniga svetiša so
se začeli kamni izmikati, in razvahna bo zmeraj
veči postajala, ako se ne podzida. Gospod Andrej
Rojic, ondešnji kaplan, so obljubili, tó na svoje
potroške storiti, ali so pa besedi zvesti ostali, tega
nevem. Gotovo bi dobro in koristno bilo, de bi se
ta stari spomenik za našo cerkveno zgodovino še
dolgo ohranil.

Jure Sodevski.

Prislovice Štajerskih Slovencov.

95. Kar te ne žge, tiga ne vgašuj. 96.
Zabstojn doblenimu konju se ne gleda v zobe. 97. Kar
serce misli, to jesik govori. 98. Zato kovač kléše
'ma, de 'mu ni treba z' golimi rokami v ojgen
segati. 99. Z' velkimi gospodi ni dobro črešnje
zobati. 100. 'Ma svoje muhe v glavi. 101. Kakor se
mi stréže, tako mi kosa réže. 102. Rana ura
zlata ura. 103. Kter visoko léče, nisoko sede. 104. ^
Černa krava tudi bélo mleko'ma. 105. To je z'
kruhom ni dobro. 106. Ktera krava se skozi dere, ta
malo mleka 'ma. 107. Kod' se vovk kota, tam dlačje
(vouno) pustí. 108. Hudiga psa se ne treba bati.

A. Krempl.

Oznanilo.

Po priporočenji gospoda profesorja J.
Šafárika oznanimo prijatlam pismenstva, de se ravno zdaj
v Belgradu natiska s Cirilovimi čerkami peti del
„Golubice s cvetom knjižestva srbskog“
(golobica s cvetam pismenstva
serbskiga), ki bo z mnogoterimi, sosebno mikavnimi in
za vsaciga Slavena važnimi spisi olepšan, do
konca Velikiserpana na svitlo prišel. Naročivna
céna mu je 1 gold. sr. — G. G., ki se na imenovane
bukve naročiti želijo, naj rečeni naročivni dnar s
svojimi imeni k večim do 15. Velikiserpana t. l. do
bukvarja in izdajavca tih búkev g. Gróga
Vozaroviča v Belgrad, kjer se bodo bukve natisnile,
poslati potrudijo. Ker so v dopisu, ki smo ga pred
nekimi dnevi is Belgrada prijeli, častiti gospod
Šafárik, proſesor pri serbskimu učelišu v Belgradu,
sami te knige priporočili, ne gre dvomiti, de jih
bodo vsi tisti Slaviani z veseljem sprejeli, ki znajo v
Cirilovih čerkah brati.

Danaſhnimu liſtu je peti dél vinoréje perdjan.


[Stran 61]
[61]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 31.

V ſrédo 31. Maliſérpana.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Kerſt per Şavizi.

(Na dalje.)

Oblagor Zhertomir ! o blagor têbi!
Ker vnéta je od tvôjiga pogléda,
Prevséta dekliza je ſáma ſêbi,
Kak gléda v tlà, kak tréſe ſe beſéda!
Ko sarja, ki pót sjútraj déla Fébi,
Şpreminja ſe sdaj njé podóba bléda,
In V tvôji rôki, rôka njé oſtáne
Sadèrshana ji od mozhí nesnáne.

Naj péviz drúg vam ſrézho popiſúje ,
Ki zélo léto je zvedla obéma:
Kak Zhertomir oſrédik obiſkúje,
Kak ôzha omladí med njíma dvéma,
Ki ni, ko mêni mu veſêlje ptuje,
Ki ſrézhna ga ljubésen v pèrſih vnéma,
Pijánoſt njíno , ki tak hitro míne,
Pregnána od lozhitve bolezhíne.

She Zhertomir je tréba ſe lozhíti,
Ne ſliſhiſh kak gláſno trobénta pôje!
Perpódil s ſábo je Valjhún ſerdíti
Poshígat bôshje vêshe divje rôje ;
Povſòd vsdigújejo ſe vére ſzhíti,
Ki ſi prejél od mátere jo ſvôje,
Te vére, ki ji dékliza ta ſlúshi,
Ki sdaj te s njó ljubésen zhiſta drúshi.

Kak téshka, brítka ura je ſlovéſa!
Ştojé po lizah jima káplje vrózhe,
Objéta ſta, ko ki bi blá 's teléſa
En'gà, ſpuſtiti shnábel shnábla nózhe,
Şi 's lév'ga ôzha, déſniga ozhéſa
Jok bríſhe , ki'ga 'ſkríti ni mogózhe,
Ko vídi V táko shaloíl nji vtopljéne,
In de toláshbe sánje ni nobêne.

Bi ſpómnil njíma smáge vézhno ſlávo ,
Ak bi, de jo doſézhi mózh je, ſódil;

Al preveliko trumo je zhes Dravo
Po Kókri dôli v Kranj Valjhún perpódil.
Şe móshu sdí, de grè le v ſmert kervávo,
Bres de bi véro, bráte oſvobódil.
Liſt príde, kak vaſí in vêshe bôshje
Goré; — zhaſ, Zhertomir! je vset' orôshje.

In ſhèl je boj bójvat bres úpa smáge,
In ſkásal ſe je korenÍne práve,
Kjer ſúzhe mézh , na zhêli ſmertne ſráge
Leshé ſovráshnikov trupla kerváve
Mertvih, al isdihjózhih dúſhe dſáge ;
Vunder ne mèzh, ne mózh gradú terdnjáve
Bogóv ne móre réſhit' ſlávnih ſtárſhov,
In ne pred ſmértjo ohranít' továrſhov.

Premágan per Bohinjſkim ſam jeséri
Ştojí naſlónjen na ſvoj mézh kervávi,
S ozhmí valóv globôki brêsin méri,
Ştraſhnè mu miſli rójijo po glávi,
Shivlênje miſli vsét' ſi v ſlépi véri ;
Al nékaj mu prèdersno rôko vſtávi, —
Bla Bogomila, je podóba tvôja,
Ki vzhéraj ga ſpeljála je is bója.

Enkràt vidit' shelí podóbo mílo,
Posdrávit' préjſhnjiga veſélja méſto.
Al ſrézhno je preſtála zháſov ſilo,
Al njéno mu ſerzé ſhe bíje svéſto,
Al morebít' pod hládno ſpí gomílo,
AI premagavez mu je vsél nevéſto,
Al shíva, al mèrtva je, svédit' móre,
Lozhiti pred ſe is ſvetá ne móre.

(Dalje sledi.)

Od navadnih napak pri mléku.
(Pogovor živinskiga zdravitelja z hišno gospodinjo.)

(Na dalje.)

Zdravitelj. Danes bova nájin pogovor
zopet naprej pelála, ki sva ga uni dan jenjala.


[Stran 62]
─ 122 ─

Mina. Rés težko sim že čakala, de bi mi
svetovali, kaj mi je storiti, če se smetena ne da vmesti.

Zdravitelj: Ne bom je govoril kar besedice
več od copernije, ako ravno vém, de jo vražni
ljudje pri ti napaki prav pogostama dolžé. Mislim,
de bo gosp. Ferlanova pinja, ki se zmiraj bolj
po deželi razširja, sčasama vsim coperniskim
vražam slovo dala. Kar pa ljudje večkrat pri mléku
copernijo mislijo, to pride večidel, kar sami dobro
veste, od napčniga vremena; od pregorke ali
pa od premerzle smetene; od nečednih posod
ali soparnih mlečnih shramb; tudi ima
nektéra krava že tó lastnost, de tako mleko daje, ki se
le ne rado vméde.

Mina. To je pač vzrokov dovelj smetene spriditi.
Zdrav. Razni vzroki potrebujejo raznih
sredstev. Če je smetana premerzla, se ji pomaga,
če se v toplo hišo prinese, ali če se pinja v škaf
tople vode poſtavi, ali pa z toplo vodo izmije, ali
če se nekaj smetene pogreje in med merzlo zmeša.
— Če je pa smetena pretopla bila, naj se v
kakšnimu bolj hladnimu kraju mede, ali naj se
pinja v merzlo vodo postavi, ali z merzlo vodó izmije.
Tudi se da večkrat z tem pomagati, če se nekoliko
mlačniga mleka, ki ravno iz pod krave pride, k
smeteni v pinjo prilije. Jez miſlim, de je
Ferlanova pinja ravno savoljo tega takó dobra, kér se
vertilo v eni méri v nji obrača, tér v smeteni
enako toploto naredi, na ktéri je pri medenju
tolikanj ležeče.

Mina. Pri nas si v takih okoljšinah po stari
navadi z kruham, soljo, žganjem, golunam
ali z kakim krajcerjem pomagamo, ki ga v pinjo
veržemo.

Zdrav. Vse drugo znate brez škode
poskušati, le z krajcerji ni varno, zakaj krajcerji so iz
kotlovine narejeni, na ktéri se zelenica (Grünspan)
nabere, ki je prav zlo strupéna. Prav nedolžno sredstvo,
srovo maslo (puter) vmesti, so tudi čebulne kožice,
ki se pri medenju smetani primešajo. — Dobro srovo
maslo napraviti ni tako težka reč, pa vunder se le
malokje prav dobro in prijetno dobi, večidel je
žaltovo, mehko, kašnato i. t. d.

Mina. Ta razsodik čez naše srovo maslo se
mi pač prehud zdi; jez mislim, de se ga vunder
dovelj dobriga dobi.

Zdrav. Pojte z menoj na terg v Ljubljano,
pokušala ga bova pri mlékarcah okoli vodnaka
(štirne), in prepričali se boste, de sim resnico govoril.
Kaj je tedaj tega krivo, de se po dežéli več
slabiga, kakor dobriga sroviga masla najde? Ali
morebiti smetena, ki je večidel prestára? Ali
hrami, kjer se mleko hrani? Ali latvice? Ali
medénje? Jez miſlim, de dostikrat vse te reči srovo
maslo spridijo. De se dobro srovo maslo dobi, je
pervič treba smeteno posneti, predenj se

mléko pod njo popolnama skisa. Miſlim, de
naše kmetice na tó takó ne pazijo, kakor gré. —
Hram za mléko nima ne pre merzel ne pretopel,
pa tudi ne pretaman in soparen biti, temuč zračen
in čeden. — Latvice za mléko imajo pred vsim
drugim popolnama snažne biti, to je za dobro
srovo maslo perva pogodba; tudi pregloboke
nimajo biti, ampak plitve in prostorne, ravno zató jih
tudi plošaste delajo. Cinkaste latvice
(Zinkschüsseln) so naj boljši, v njih se smetana nar
hitreji naredi, in se jo tudi nar več dobi.

Mina. Od takih latvic še nikoli nisim slišala,
kakošne so pač té ? —

Zdrav. Pri grajšinah in velikih kmetijah so
že davnaj znane, in ako so ravno dražji od druzih,
so vunder zavoljo tega prav koristne, kér tretji
del več sroviga masla dajo , kakor druge.
Kositarnim (cinastim) skledam so nekoliko podobne.

Mina. Ktere pa Oni za temi nar bolj obrajtajo ?
Zrav. Per majhnih kmetijah so lončene
nar bolji, če so takó napravljene, kakor sim vam
ravno popred povédal. Nar slabéji so pa lesene
zató, ki se ne dajo čisto čediti, mleku neprijeten
okus dajo, ter storé, de se rádo zagrize.

Mina. Kaj pa mislijo, de je storiti, dobro
srovo maslo tudi dolgo časa dobro ohraniti?

Zdrav. Nar bolj je, de ga koj, ko ga is
pinje vzamete, prav dobro v merzli vodi zmijete
in na tanjko očedite, de ne bo kaplice mleka v
njemu več; potém ga pa dobro pognedite, z malo
soli zmešajte in v večih kosovih (štrucah)
postavim od 10. do 15. funtov, v hladne in zračne
hrame spravite. — Nar bolj se pa srovo maslo tako
le nasolí; vzamite dva dela lepe soli, en del
cukra, en del pa solitarja , vse to se prav dobro
skupaj v štupo zmeša, in po dva lota na en funt
sroviga masla pridene; potém se srovo maslo zopet
prav dobro pognede in v štruce podéla. Prav zlo
hvalijo neke kmetice to ravnanje.

Mina. Pervič, ko bom srovo maslo narejala,
bom tó poskusila, če se mi pa po Njih besédah vedlo
ne bo, kakošna bo pa ta ? —

Zdrav. Kar sim vam svetoval, tega sim se
večkrat sam pripričal. Kdor pa kaj noviga
poskusi, mora na tanjko vse takó storiti,
kakor mu je bilo naročeno; posébno pa pervih
skušinj ne pripustite nikoli poslam, ktéri večkrat
nalaš nagajajo in so že marsiktéro dobro znajdbo
zatérli, če ni po njih glavi bila. — Če pa srovo
maslo ni preveč žaltovo, se večkrat takó le popravi
in zopet dobro naredi: Iztopitega še enkrat,
potém ga pa po verhu posnejte, in opečeno kruhovo
skorjo va-nj denite, v nekih petih minutah ne bo
maslo več žaltovo, zató, ki kruhova skorja žaltost
na sé potégne.

(Dalje ſledi.)


[Stran 63]
─ 123 ─

Kakó ſe ima s novo pinjo v zaker iti?

(Potrebna opómbá).

Ako ravno pinjo nove ſorte vezhidel povſod
hvalijo , jih je vender le tudi nekaj tazih, ki jo
grajajo in pravijo, de ſe v nji nizh hitreje ne
vrnede, kakor v navadni. Zhe je to réſ, ni tega pinja
kriva, ampak mojſter Skasa, ktéri jo je takó ſlabo
isdelal. In, zhe bi jo bil ravno umni rokodelz
napravil, pride drugi k nji, ki jo goniti ne úmi,
ſe mu v nji morebiti po volji tudi vmedlo ne bo.
Zhe je pa zlo takimu v roke priſhla, ktéri v novih
snajdbah vſefkosi le zhudeshov prizhakuje, tudi
tá jo morebiti ne bo hvalil.

Pinja nove naredbe, zhe je le prav úmno po
zherteshu narejena in zhe gladko tezhe , ſe mora pri
sazhetku dve ali tri minute hitro in mozhno
goniti, potlej pa smiraj bolj po lahkama
in kaſneje; kader ſe pa sazhnejo is ſmetene
jagodize delati, vlij maſliz mersle vode sraven, po
tém boſh bres vſiga truda kmalo terdo in rumeno
ſrovo maſlo dobil. To delo je she vezhkrat ſtorjena
ſkuſhnja poterdila.

M. Ferlan.

Gorénſko vino v letu 1786.

Od tega nam Vodnikove Novize v letu 1798
tó le povedo: „Dolgo ſo Gorenzi menili, de ni per
njih nobeniga kraja, kér bi vino raſti in soréti hotlo.
Pred dvanajſt letmi ſo jeli trije duhovni goſpodje
na Gorenſkim terte ſaditi, pozhaſi vino tlazhiti, sdaj
ga she ſledno leto vſaki po 500 do 800 bokalov
perdelajo. Vino je dobro, kakor dolenſko, kader je
s enmalo laſhkiga moſhta smeſhano, inu vkup
droshe ismezhe. Ti goſpodje ſo fajmaſter v Bledi
inu dva duhovna per Materi Boshji na Jéseri.
Nekidan je bil en vinograd pod ſkalo Bledſkiga
Grada, ſe ſhe dandanaſhni „vinograd“ imenuje,
inu obdivjane terte ſame raſtejo, kér jih nihzhe
ne obreshe. Otrozi tukaj drobne jagode sobat hodijo.
Per ſ. Luzii pod Goro ſo bili vinogradi, kakor
urbar Badolſke graſhine prizha. — Pridnoſt,
ſkuſhna inu prebriſana saſtopnoſt vſe premorejo. Gorenzi!
kir ſte s umam obilniſhi darovani, sakaj neſkuſite
vaſho ſrezho, slaſti savolo ſladke vinſke terte?“

S témi beſedami je Vodnik Gorenze k vinoreji
ſpodbodoval, tode saſtojn, kér ſe na Gorenſkim ne
dajo dobre vina rediti. Ne vémo, de bi ſedaj ſhe
kje na Gorenſkim vino narejali, kakor na
Stermolſki grajſhini, kjer ga je ranjki Ditrih vſako
leto nekaj bokalov perdelal;mi ga niſmo pili, tóde
ſliſhali ſmo, de je bil zhvizhek!

Svunajna poveſt.

(Zhudna obljuba nekiga Bramina).
Svunajni zhaſopiſi pripovedujejo isgled poboshnoſti
Indijanov, ktera nima para, obljubo nekiga
Bramina namrezh, ktéri je hotel neko imenitno goro
(Kómorin) obiſkati, in do ktére je ſedaj she morde
priſhel. Zelo pot ſe namrezh ta Indijan vali, ter
pride na to visho vſaki dan pol, ali kvezhimu eno
uro daljezh. V Benaresu je popred ſtanoval in ſe
do ſèm she vali zelih devet let in tri meſze.
Shivot in glavo ima s mozhnim ſúknam ovito, in kadar
vſakdanjo pot dokonzhá, nar poprej ſvoje
molitvize opravi, potem pa s ſvojo druſhnjo jé in pije,

ktéra ga vſeſkosi s vosam ſpremlja. Med tém, ko
ſ e po semlji naprej vali, mu njegov fin, fantizh
dvanajſterih let, vedno hlad od ſtrani mahlja, in musika
ga vſeſkosi is vaſi, od ktére ſe sjutraj odrine, do
blishniga oſtaniſha ſpremlja. Velika mnoshiza
gledavzov ſe po vſih potih okoli njega drenja, koder
ſe vali, ter ſtermé gledajo poboshniga moshá.
Kadar ſe do kakſhniga bajerja privali ali kake réke,
ali do kakiga drusiga kraja, zhes ktériga ſe ne more
valiti, vſtane in k nogam gré'; sató ſe pa na unimu
kraju takó dolgo ſèm ter tje vali, dokler samujeno
valénje sopet dohiti. Kadar bo ſvoj zil in konz
doſegel in na goro Komorin priſhel, miſli ondi drevó
vſaditi in takó dolgo oſtati, dokler bo imenovano
drevó ſad rodilo, od ktériga hozhe pervino boginji
podariti, ktéri ſe je obljubil. Po tém ſhe le ſe bo
sopet zelo pot domú valjil. — Krepak mosh je, okoli
40 lét ſtar, in ne kashe ſe, de bi mu to zhudno
popotvanje kaj ſhkodvalo. Poboshni med Indjanimi ga,
kamor pride, s obilnimi darmi obloshé, drugi med njimi
pa ſe temu ſmejajo in njegovo-delo ſkrito svijazho
imenujejo. — Kar ga je k ti obljubi napravilo, ſe
takó le pripoveduje: Ni ga imel naſh popotnik
nobeniga otroka; tó ga je ſilno shalovalo, ter ſtori
imenovano obljubo, zhe mu bo boginja le eniga ſina
podarila. Rojen mu je bil dezhik, ravno ta, ki ga
fpremlja; tode neke leta po roj ft vu je oflepil. „To je
kasen (ſhtraſinga) boginje, kér ſim ſe predolgo
obotavljal , obljubo ſpolniti“ je rekel, ter ſe je naglo
na pot obljube podal — Ko bo obljubo ſpolnil, upá,
de bo njegov ſinik sopet pregledal!

Prezgodna zrelost uma.

(Iz Podunavke.)

Toma Vilhelm Molkir je angleške čerke pred
poznal, kot je govoriti zamogel In ako ravno jih
sam izrekovati ni mogel, jih je z perstam kazal, ko
jih je izgovarjati slišal Dve leti star, je govoriti
in takó ročno brati in pisati začel, de, ki niso
pričijoči bili, tega nikakor zapopasti nemorejo. Ob
svojim godu, ko je tretje leto dopolnil, je svoji
materi, in malo pozneje nekterim zrodnicam liste
pisal. V četertim letu je poznal helenske ali gerške
čerke in se je v latinšini toliko zuril, de je
vsakdajne naloge (Aufgaben) z dovoljno pravilnostjo
zdeloval. Tudi krajobrazc (Landkarten) je čertal
in nekoliko podob glasovitiga obrazarja (malarja)
Rafaela popolnama poobličel. Pred sedmim
letam je pisal basne (fabule) in je jel pesništvo
poskušati , kar mu tudi ni slabo od rok šlo. Nar bolj
spomina vreden pa je njegov popis nekiga
izmišljeniga kraja, ki se mu je bil tako v glavo vgnjezdil,
de ga je očitno in živo opisoval ; temu veselimu
kraju se je sebe Cesarja domišljeval. Namenil je
tudi svojo dogodovšino pisati, in jo je res
popisovati sačel. Naredil je tudi obrazič zemlje tistiga
kraja in jé dajal imena laſtniga iznajdenja
poglavitnim hribam, rekam, mestam, jezeram, vasém i. t. d.
To je bila posledna igra njegoviga velikoumja, kér
je čudežno dete že pred umerlo, ko je sedmo leto
dopolnilo.

S.

Smeſ.

(Kakó neki ruſovſki sdravitelj
pijanzhevati odvaduje ). Dr. Şhreiber, ruſovſki
sdravitelj, sapré hudiga pijanza k ſebi v isbo (zimer)
in mu podá po ſvojim ſposnanju verzhik shganja,
kterimu je pa vezh ko poloviza vode perdjana.

48

[Stran 64]
─ 124 ─

Rasun tega dobi pijanez tudi kafeta, vina ali vola
toliko, kolikor ga poslieli, tode tudi tém je vezh ko
pol vode permeſhane. Veſ shivesh, ki ga ondi
dobi, je s sliganjem smeſhan, ſhe zlo melo,
ſozhivje, kruh i. t. d. Po tém takim je nima pijanez
ſtresne ure. Peti dan le pa navadno vſakimu ta
smeſ takó priſtudi, de mu she od daljezh ſmerdi,
ter sazhne neprenehama drusiga shivesha proſiti,
kteriga ſe mu pa po nobeni zeni takó dolgo ne ſme
dati, dokler samore ſhe kaj od te jedi in pijazhe
v ſé ſpraviti. In to sgoditi ſe, je she shganja takó
odvajen, de ga je she ſit, zhe le od njega ſliſhi.—
Ali bi ne bilo tako sdravilo tudi pri naſ vezhkrat
dobro priporozhvati ?

(Nekaj sa shganjarje). Shganjarji, ki ſe
pezhájo s farbanjem mnogoverſtniga shganja,
vedó, kakó nerad ſe popolnama rujavorastajani
zuker V shganju rastopí, kar je poſébno savoljo tega
prav nerodno, kér ſe po tém rasne ſorte shganja ne
dajo lepó farbati. De ſe ti bo tedaj gori imenovani
zuker po volji tudi v nar mozhnéjſhim ſpirutusu
rastopil; smeſhaj zuker predenj ga rastajati miſliſh,
sen malo lugaſte foli, ki jo V ſhtazunah po imenu
„calcinirte Soda“ prodajajo; na en funt zukra
rajtajo en lot te ſoli.

Pogled v pretezhene zhaſe.

Pred 39 létmi je bil per Auſterlizi na Marſkim hud
boj, in ſhe tiſto léto v Preſhburgu mir
ſtorjen.
„ 38„ boj per Jeni na Némſhkim.
„35„ boj per Aſperni in Eſlingi v Eſtrajhu.
„35„ je bil hud boj per Vagrami v ſpodnim
Eſtrajhu. Mir ſtorjen v Shenbrunu ravno
tiſto léto.
„32„ fo priſhle nove poſtávſke knige sa zelo
Eſtrajſko Zeſárſtvo na dan.
„32„ boj per Şmolenſki, na Poljſkim.
„32„ je Moſkava, popréſhno poglavitno méſto
Ruſovſkiga Zeſarſtva, pogoréla.
„31„ boj poleg Kulma, kjer je bil Franzoski
vojſkovód Vandam vjet.
„31„ boj per Lajpzigu v Şakfonii.
„31„ boj per Hanavi na Némſhkim.
„30„ je bil Paris doblen,
„30„ je Napoljon ſvoje Zeſarſtvo sapravil.
„30„ je bil pervizh mir v Parisu s
Franzosam ſtorjen.
„30„ jo Napoljon sopet v Paris permáha.
„30„ ſe je perzhel veliki sbor ſamoblaſtnikov
na Dunaju...
„30„ je bila kmetijſka drushba na
Krajnſkim ponovljena,
„29„ ſo Dunejſki sbor dokonzhali.
„29„ boj per Vaterlovi v Niderlandu.

Urno, kaj je noviga?

(Nova drushba na Şhtajerſkim,
Krajnſkim, Korſhkim, in v gornimu Eſtrajhu).Ta
drushba ſe bo s rudarijo pezhála in ſe imenuje
„geognostisch — montanistischer Verein für
Steiermark, Krain, Kärnthen und Oberösterreich“. Njih
zeſarſka Viſokost, ſvitli nadvojvoda goſpod Janes,
ki po ozhetovo sa prid imenovanih deshel vſeſkosi
ſkerbijo, ſo tudi to drushbo obudili, ktera ſi bo
prisadevala, domovinſke gore preiſkovati in po rudah

ſledíti. Vſaktéri samore k ti drushbi priſtopiti, zhe sa
letno plazhilo 5 goldinarjev odrajta ; sató pa tudi
poſtane deleshnik vſih pridoblenih rudarſkih
dobizhkov tiſte deshéle, h ktéri ſe je pridrushil. — Zhe
te jedro mika, lupino sgrisi!

(Nekaj sa tiſte, ki ne snajo piſati, ali
pa zlo ſlabo piſhejo). Pred nekimi dnevi je
priſhel v Ljubljano uzhitelj piſarije is Duneja,
Joshef Juri po imenu, ktéri ſi upa vſaziga, zhe
ſhe takó ſlabo zhezhká, v 15. do 20. urah lepó
piſati isuzhiti. Veliko takih, ſlabih, po njegovimu
uku pa poboljſhanih piſarij vidimo v predalu
Giontinitove bukvarnize, ki jih je imenovani uzhitelj
te dni na ogled poſtavil. Hitite tedaj vi, ki ſlabo
piſhete k njemu, v 15. urah poſtanete sa majhne
denarje mojſtri piſanja, — zhe le ni boſa, kar goſp.
Juri obéta! Poſébno bi mi pa ſvetvali, tudi nekim
uzhiteljem k njemu v ſholo iti, de bi jim
ſkrivnoſt rasodel, kakó ſe ima mladoſt uzhiti, de ſe bo
nameſt v 4. letih, she v 15. do 20. urah zhedno
piſati isuzhila.

(Novi móſt zhes Şavo) delajo na brodu pod
Şhmarno goro, ki bo, zhe pojde delo naglo od
rok, jeſeni dodélan. Gotovo je ta narédba vſe hvale
vredna, in Şmledniſki goſpod baron Lazarini, ki
ta móſt puſtijo delati, bodo s njim kaj prav
koriſtniga napravili. — Kadaj bodo pa v Krajnju zhes
Kokro móſt delati sazheli, h kterimu ſe she takó
dolgo pripravljajo? Kadaj bo konz terplenja, ki ga
mora nedolshna shivina po ſtermimu „grabnu“
preſtati? „Pravizhni ſe tudi ſvoje shivine
uſmili,“ pravi Şalomonov prigovor 12, 10.

(Vinoredniki letaſ silno veliko vina
prizhakujejo;) is Dolenſkiga ſo nam piſali,
de nar ſtareji ljudje take rodovitne letne ne
pomnijo, kakor ſe dosdaj kashe. Bog naſ le tozhe ob vari!

Besedne vganjke.

1) Beseda je , ki kaže kar rad ješ —
Jo bereš nazaj, številko poveš.

2) Z besedo pokažem le kako ſe mi zdi,
Jo berem nazaj, me kmalo več ni.

3) Znano žito beseda kaže ti —
Jo bereš nazaj, prešiče redi.

4) Beseda pomeni, kadar rasaja vihar —
Beri jo narobe, polna luna gospodar'.

5) Poznaš reč, ki jo v vsaki hiši dobiš —
Beri jo nazaj, ni ti žal, ce jo zgubiš;
Per vinski posodi zlo zanjo skerbiš.

Višnjagorski.

Danaſhnimu liſtu je ſheſti dél vinoréje perdjan.


[Stran 65]
[65]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

No 33.

V ſrédo 14. Velikiſérpana.

1844.

☞Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovih ulizah bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 30 kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k. poſhtah ſe snajo dobiti.

Kerſt per Șavizi.

(Na dalje.)

Is njéga rók ismákne ſe pozháſi,
In blíso ſe na pèrvi kámen vſéde,
In v tèrdnim, ali vùnder mílim gláſi
Mladénzhu vnét'mu rêzhe te beſéde:
„Ne sdrúshenja, lozhítve sdàj ſo zhàſi,
Șhel náj vſak ſam bo ſkos shivlênja sméde;
Deb' enkrat ſe ſklenile póti náji,
Me túkaj vidiſh sdaj v ſamôtnim kráji.“

„Povédat' mórem ti, de ſim kriſtjána,
Malíkov sapuſtíla véro krívo,
De je beshála tá, k' ob ſolnzi ſlána,
De dál kerſtít' je ôzha glávo ſívo,
Șoſeſka je Marije ſlushbi vdána
V dnu jésera vtopíla Bóg'njo Shívo.
Kakó perſhlà k reſníze ſim poglédi,
Moj Zhertomír! v beſédah kratkih svédi:“

„Vezhkrat v otóka ſim ſamôtnim kráji,
Ko te je ládja nêſla prezh od mêne,
Și míſlila al bó ljubésen náji
Preſhlà, ko vál, ki véter ga sashêne,
Al hrepenézhih ſèrz sheljé nar ſláji
Ogáſil vſe bo sêmlje hlád selêne,
Al méſta ni nikjèr, ni svésde míle,
Kjér bi ljubjózhe ſèrza ſe ſkleníle.“

„Te míſli, ko odſhèl ſi v hude bôje,
Mirú mi níſo dale vezh ſiróti.
V nevárnoſti je bló shivlênje tvôje,
Sapèrte ſo blé vſe do têbe póti,
Ni védlo kam ſe djáti ſèrze môje,
Toláshbe níſim nájdla v táki smóti,
Obúpala ſim ſkôrej tákrat réva;
Kak ſim sheléla v nôzhi ti ſvit dnéva!“

„En dán ſim práſhat ſhlà po vôjſke ſrézhi,
Al ſkôsi ſe ſhe ní ſkleníla s vámi.

Uzhíl ljudi je mosh bogabojézhi,
Duhóvni mósh, ki sdàj ga vídiſh s nami:
Kakó naſ vſtváril vſe je Bóg nar vézhi,
Kak gréh perſhèl na ſvét je po Adámi,
Kak ſe je bôshji ſin sató vzhlovézhil,
De bi otél naróde in oſrézhil.“

„De právi Bog ſe klízhe Bog ljubésni,
De ljúbi vſe ljudi, ſvoje otrôke,
De sêmlja, kjer vijó vihárji jésni,
Je ſkúſhnje kraj, de ſo naſh dóm viſôke
Nebéſa, de terplênje in bolésni
S veſêljam vrèd ſo dár njegóve rôke,
De zhúdno k ſêbi vod' otrôke ljúbe,
De ne shelí nobeniga pogúbe.“

„De vſtváril je ljudí vſe sa nebéſa,
Kjer glôr'ja njéga ſíje bres obláka,
Okó ni víd'lo, ſliſhále uſhéſa
Veſêlja, ki isvóljene tam zháka,
De ſpróſtenim bo vſih tesháv teléſa
Şe ſrézhnim ispolníla vólja vſaka,
De bódo támkej bôshji ſklêpi mili
Te, ki ſe tukaj ljúbijo, ſklenili.“

„Ko ſhlà domú ſim s drûshbo nájno v glavi,
Me mósh, ki je ta úk uzhíl, saíde,
Prijásno v ſvôji ſhêgi me posdrávi,
Pové, de préd je ſhtét bil med Druíde,
De preobèrnil ſe je k véri právi,
De v náſhe kráje osnanvàt jo príde;
Ker ſo vaſi okróg mu blé nesnáne,
S menój iti sheli, ker nózh poſtáne.“

„Domá ozhétu, mêni rasodéva,
Kar prerokváli nékdaj ſo preróki,
Kak, kar greſhila ſta Adam in Eva,
Na kríshi operó kerví potóki,
Popíſhe nama ſtráh ſódniga dnéva;
Vſe zhúdeshe, ki vere ſo poróki,
Kar védit' tréba je, sloshí po verſti,
Ker ſvà mu vſe verjéla, náju kèrſti.“


[Stran 66]
130

„Al èna ſkèrb me je moríla védno,
De tí med njími ſi, ki Bóg jih zhèrti.
Vezhkràt ſim v ſànjah víd'la glávo zhédno
Bledó leshati na mertváſhkim pèrti;
Şim trepetála sá te úro ſlèdno,
De bi nabéſ ne sgréſhil v britki ſmèrti.
Mosh bóshji mi bolnó ſerzé osdrávi,
Ker, de samóre vſe molítev, právi.“

„Kolk'kràt od tód klezhála ſim v ſamôti,
Kolk'kràt ſim klízala pomózh Marije :
„,Savrézhi v jési ga, moj Bóg! ne hôti,
Ker v smóti sháli te, ne 's hudobije,
Ne dàj v obláſt ſovráshni ga togôti,
Pred njó naj míloſt tvôja ga sakrije!'“
In zhúdno te je tíſto nózh ohránil,
Ko ní nobčn továrſh ſe ſmèrti vbránil.“

„Is ſpánja ſvôj'ga, Zhertomír! ſe sbúdi,
Şlovó daj ſvôji ſtràſhni, dolgi smóti,
Po pótah ſe nozhí temne ne trúdi,
Ne ſtávi v brán dalj bôshji ſe dobróti,
In njéne miloſti dní ne samúdi,
De ſklenete ſe enkrat nájni póti,
Ljubésen bres lozhitve de sasóri
Po ſmerti náma tàm v nebéſhkim dvóri.“

(Dalje ſledí.)

Od navadnih napak pri mléku.

(Pogovor živinskiga zdravitelja z hišno gospodinjo.)

(Na dalje.)

Zdravitelj. Če je živina na paši med
drugimi zeliši tudi take žerla, od ktérih mleko
rudečkasto postane, brez de bi bil pa prisad k vimenu
pritisnil, ta napaka večidel kmalo preíde, de le živinče
druge klaje dobí. — Če je pa v vimenu prisad ali
kaka druga bolezen, bo bolečina ta vzrok kmalo
razodela, in vidilo se bo, de je krava bolna. Kmetje
ti bolezni vovčič ali sájovic pravijo, mi jo pa
prisad na vimenu imenujemo. Zdraviljstvo v ti
bolezni v tem le obstoji: Pred vsim je treba mléko
ſhtirkrat na dan, tóde prav po lahkama in skerbno
izmolsti, de z kervjo vred v vimenu ne zastane
in druzih bolezen ne napravi. Zavoljo tega so pri
ti bolezni košene cevke, ktére sim vam že
enkrat priporočil, nar bolj pripravne in koristne, zató
kér se skoz nje mléko samo od sebe cedí, brez de
bi treba bilo, bolno kravo molsti.

Mina. Kakó se pa te cevke v vime vtaknejo?

Zdrav. To ni težko; pomažite jih popred z
oljem ali pa z kapljico mleka, ter jih polahkama
med perstmi sukaje v luknice cizejev vtaknite. Če
je le mleka kaj v vimenu, bo z curkama vun teklo.

Mina. Vajenimu gre vse dobro od rok; kakó
se bo pa nam vedlo, ki jih še nikoli nismo v rokah
imeli?

Zdrav. Z umam se zamore vse storiti; če bi
to ravnanje za vas pretežko bilo, bi vam ga tudi ne
bil svetoval.

Mina. Pri pervi priliki bom po Njih besédah
te cevke poskusila.

Zdrav. Mléko iz bolniga vimena izpraviti ni
pa še zadosti; drugo in poglavitno delo je:
prisad pregnati. To se pa z naslédnimi rečmi nar bolj

storiti da, to je: z parno kopvo (Dunstbäder)
in z mazilam vimena.

Mina. Kako se pa vse to naredí?

Zdrav. Parna kopva se takó le napravi:
Vzamite ajbiša ali pa laneniga semena ali pa
ječmena, ter ga pustite v pripravnimu loncu pol ure
vreti; potem postavite lonec pod kravje vime takó,
de soparica kake pol ure va-nj puhtí. Ta napeto
vime sčasama omečí in prisad odžene. Razun tega
je tudi prav dobro, če se v to žlezasto vódo kaka
mehka cunja pomočí in z njo prav po lahkama
prisadno vime nekaj časa zmiva. To storivši obrišite
mokro vime z drugo suho cunjo, in potém ga
pomažite z dobrim laškim oljem, maslam ali pa
z kako drugo mastjo, ki pa ne sme žarkova biti.
Vse to pa ni, ljuba moja, zadosti le enkrat storiti,
temuč nar manj tri — ali ſhterikrat na dan; če
se to ravnanje večkrat ponavlja, bolji bo! Le tega
se deržite, kar sim vam sedaj priporočil; te so nar
bolji zdravila, prisad (vovčič ali sájovic) na
vimenu pregnati. Če je pa prisad en malo odjenjal,
vime pa še zmirej terdó in napéto ostalo, se je to
le mazilo nar bolj skazalo, ki se naredí iz sladke
smetane in iz štupe strelniga praha (pulvra),
z ktérim se napeto vime zjutrej in zvečer pomaže.
— Če je pa krava v vime vdarjena ali sunjena bila,
je prav koristno, če se ji kmalo po tém vime okoli
vdarka z merzlo vodó zmiva, ktéri se polovico jeſiha
primeša.— Pri prav hudi oteklini celiga vimena, je
dobro, če se napeto vime z kakim mehkim in čed¬
nim pertam (pripasam) podpira, ktéri je na vsih
šterih voglih na križ bolniga živinceta privezan.

Mina. Prav hvaležna sim Jim za ta podúk,
kér nam med vsimi bolezni vovčič nar večkrat nagaja.

Zdrav. Ravno takó morate takrat ravnati,
kadar prisad na vimenu in kervavo mleko od
strupenih želiš, postavim: od zlatíce, mlečka,
podleska i. t. d. pride. Razun tega je pa pri ti bolezni
tudi potrébno, živinčetu pijačo z kako pestjo
soliterja okisati in žlezastih zdravilj , postavim:
ajbšove vóde ali pa dobriga laneniga olja,
po dvakrat na dan v gobec vljiti. Včasi je treba,
tudi živinčetu pušati, kar pa le umeten zdravitelj
zamore razsoditi, brez ktériga v takih okoljšinah
ne morete biti.

(Konez sledi.)

Kaj je bolji, pozháſi ali náglo obogateti?

Blagor ſtarſhem, ktéri imajo lepo premoshenje!
Njim ſe ni bati, de bi ne samogli ſvojih mlajſhev
oſkerbeti in jih pomanjkanja obvarovati; blagor pa
tudi mlajſhim, ktéri imajo bogate ſtarſhe! Sa-nje
je lahko naprej priditi in ſi pomagati. Zhe ſo
ſtarſhi dober sazhetek ſtorili, ni sa njih mlajſhe nizh
teshkiga, delo ſtarſhov dobro konzhati. —

Te miſli ſo ſkorej ljudje vſih ſtanov in
povſod; med tém naſ vſakdanja ſkuſhnja uzhí, de
mnogoteri, ki niſo po ſvojih ſtarſhih zlo nizh dobili, in


[Stran 67]
— 131 —

ki ſo zhiſto is nizh sazlieli, ſo ſi ſzhaſama veliko
premoshenja perdobili; naſproti pa drugi, ki ſo po
ſvojih ſtarſhih, shlahtah ali prijatlih, ali pa
po kaki drugi poſébni ſrezhi veliko premoshenje
doſégli, ſo hitro ob vſe priſhli.

Marſiktéri, ki ſo nekadaj kramo zlo niſke
vredinoſti okóli po deshéli v kroſhnji noſili, ſo ſi
ſzhaſama smógli, kaſneje, kjer kólj ſi bodi, ſe vdomovili,
in lepo premoshenje ſi perdobili, de njih mlajſhi,
sdaj bogati goſpodje ali goſpé, bi teshko verjeli,
kolikanj ſo njih ozhetje ali dedi nekadaj s
kroſhnjo terpéli. Uni rokodelz tam le ni imel is perviga
drusiga, kakor biſtro glavízo, sdrave ude
poſhteno, zhiſto véſt in dobro ʃerzé; pred, kakor je upal,
ſi sadobí lepo imé, njegova hiſha je sazhela
pozhaſi ſe povsdigovati, premoshenje je raſtlo ko kvaſ,
sredil je umetne ſinove, lepe, pridne hzhere, de ſo
ſebi in njemu k zhaſti, veſelju in k ſrezhi zhloveſhke
drushbe. Sapravljivi kmet ima pa ſina, kteri je
ſlepóte ſvojiga ozheta neisrezheno shaloſten, kér mora
sdaj ſliſhati, de jih tukaj kdo tolikanj terja; sdaj
své, de ſo ſe tam is noviga tolikanj sadolshili;
grenke ſolse na ſkrivnim savolj tega tozhi in ſerze
ſe mu hozbe od shaloſti raspozhiti, de ſe sdaj ozha
nar lepſhi njive isnebé, sdaj, de jim eno ſenoshet
sa drugo prodajo. Bog ſe pametniga in brumniga ſin
uſmili, in ga od preteshke butare reſhi. On dobí po
ozhetu vezh dolgov, kot blagá, pa vender, popred
kakor on ſam ſvet sapuſti, ni le ſamo vſe dolgove
poplazhal, ampak je ſhe vezh perdobil in ſvoji obilni
drushini perhranil, kakor ſo kolj njegov ozha
sapravili. —

Vſi, kteri is nizh sazhnejo, ali is perviga na
zlo niskih ſtopnjah ſe snajdejo in pozhaſi do velikiga
premoshenja pridejo, dobro vedó, kolikanj ſkerbi,
persadevanja in truda je bilo k temu treba; kakó
teshko je poſhteno ſi kaj perdobiti in ſi kaj sa
neprevidene potrebe perhraniti. Taki ſo ſvoje shive
dni dobri goſpodarji in ne bodo ob premoshenje
priſhli. Ko bi jih ravno kakſhna neſrezha sadela,
jim ſerze ne vpade, sgubo snajo preneſti, ſe
pokrotiti, v okoljſtave ſe snajditi in ſe jim udati.

Mlajſhi pa, ki ſo sraſtli v véri, de ſo njih
ſtarſhi mozhno bogáti, — ktére ſo ſami ſtarſhi, poſébno
matere pohujſhevale, jim potuho dajale in jim
vezhkrat rekle: de jim ni treba ſi glave beliti,
de bodo she lahko shiveli, ali drugi, ki ſo
po kóm veliko dediſhno ali v igrah ali v
predersnih kupzhijah na naglim veliko premoshenje vdobili,
hitro ob nje pridejo. Taki le ne vedó, kakó ſe
premoshenje perdobí, koliko ſkerbí, truda in dela, je
k timu potrébno, vezhidel ne snajo goſpodariti in
poſtanejo potem, ko obogatijo, velikokrat
nizheta; ſvoje nekadajne ſromaſhtvo in pomanjkanje s
napuham sakrivajo, sdivjajo in poſtanejo ſushnji
mnogih pregréh, ktére premoshenje shró, hozhejo, kakor
ſami pravijo odsgoraj plavati ali pa ſe vtoniti; ravno
takó ſe jim pergodí, kakor shabi, ktéra, kadar je
vóla sagledala, de bi mu bila v debeloſti enaka
poſtala, ſe je sazhela s ſapo napihovati, dokler je pozhila.
Neúmnoſt, prevsétnoſt ali neſrezha, ki ſo ſi
jo ſami pervlekli, jih ſpodkoplje, de obnemorejo in
padejo. Ti, ktére ſo popred bogatini sanizhovati, ſe
jim sdaj ſmejajo, in njim nevoſhljivi ſe sdaj njih
neſrezhe veſelé. Nagla bogatija, kratka
bogatija! Kar lakomnik ali odertnik vkup ſpravi,
njegovi ſlabo srejeni otrozi kmalo sapravijo. Nagla
bogatija nima teka, in malokrat pride do vnukov,
in ko je do teh priſhla, ſe v njih rokah ſtopi. Dobro
srejénje otrók vezh sdá, kakor jim veliko premo-

shenje perdobiti. Kar ſi boſh ſam, s ſvojo
ſkerbjo s delam in trudam pozhaſi in
poſhténo perdobil, nad tem bo blagoſlov
(shegen) boshji pozhival, to bo tebi in tvojim
otrokam teknilo! — M. Vertovz.

Zmes.

(Razširjanje katolške cerkve).Katolška
cérkev dan današnji skorej po vsih straneh se lepó
razširja in v moči raste, ne samó v Ameriki, ki
se pri nas nar večkrat imenuje. Naj tukaj ob
kratkim bo nekaj povedaniga.

Že v Europi, to je blizo nas, je dosti veséliga
viditi. V katolških dežélah, kjer je pred nekterimi
létmi véra zlo pešala, kakor na Francozkim in
na Nemškim, se vseskozi veliko boljši duh kaže,
če je ravno še veliko nemarnosti. Na Španskim
sicer še očitno ni drugači, vunder dosti znamenj
obéta bolj srečen čas v prihódnje. — Med
krivovérci prava véra zmirej več najde spoznovavcov;
takó na Nemškim, posébno pa na Angležkim,
kjer pred kratkimi letmi se katolška véra skorej
imenovati ni smela, zdaj pa vsaki dan jih več k nji
pristopi, in cerkve lepe in nove se povsod
vzdigujejo. — Na Laškim blizo poglavarstva cerkve,
sploh prava vera ni toliko slabela.

V Azii se je sicer kdaj sveta véra začela, pa
je že skorej vse od tod bila zginila. Trud
misijonarjev ali oznanovavcov s. evangélija pa je temkej
zopet cerkvi novih udov pridobil, če ravno med
težavami in preganjanjem; takó v Turških
dežélah, v Indii; posébno je v velikim Sineškim
cesarstvu veliko v prihodnič za pravo véro upati.
Vraže in malikvanje se po redi zmanjšujejo.

V Afriki, kjer je dolgo časa Mohametova
prazna véra gospodovala, med Zamorci, je zopet
znamnje s. križa postavljeno, ljudstva, ki v tami
hodijo, k sebi vabiti. Tudi v spodnji ali južni Afriki
ni neznana luč resnice. Tamkej je pred več letmi bil
tudi misijonar iz kranjske dežéle, neki Pater
Kapucinarskiga réda, ki je svoje zadnje dni v
Laškim samostanu (klostru) preživel.

V Ameriki v dolejnih ali južnih deželah
večidel katolčani prebivajo, ki so se iz Europe tjè
preselili. V gorejnih ali polnočnih straneh pa so
nekaj divji Indijáni, nekaj iz Europe preseljeni
katolčani, drugi večidel pa krivovérci, ki so tudi od
tod tje prišli. Med témi in med Indijáni prava véra
zmirej raste. Tamkaj tudi delajo več misijonarjov
iz Kranjskiga, kakor gosp. Friderik Baraga,
gosp. Franc Pirc, pater Oto Skala in pater
Ivo Levic, obá Franciškanarskiga réda, in gosp.
Juri Godec, ki je lansko leto tjè prišel.

V Oceaníi, to je na južnih otokih, ki so pod
Indijo, in med Asijo in Ameriko, je več
katolčanov, ki so se popred iz Španskiga tam vkoreninili,
na dosti otokih pa, kjer je bil do današnjih časov
s. evangéli neznan, se zdaj oznanúje; in posébno
vesélo je slišati od narodov, ki so bili pred malo
létmi takó dívji, de so se med seboj klali in jédli,
ktére je pa luč vére v krotke ovčice spremenila.

Vunder ni povsod takó prijetniga od katolške
cerkve slišati; tudi preganjanje terpí takó sedanji,
kakor vsaki čas.

Tudi v Asii se najdejo dan današnji častiti
marterniki; to je posébno v zadnjih straneh Indije,
v dežélah Košin-Šina in Tongking, kjer sta
še pred létam dva misijonarja smert za véro pre-


[Stran 68]
— 132 —

stala; tudi je hudo v Koreji pod Sineškim
cesarjam, kjer je bil v letu 1839 apostolski
naméstnik ali škof z dvema drugima misijonarjama in z
70 kristjani vred ob glavo djan, drugih 80 pa je
bilo z vervjo zadávljenih. Upajmo, de bo Gospod
tudi tamkej rešenje dodélil. P. H.

Pogled v pretezhene zhaſe.

Pred 14 letmi je v Parisu punt Maliſerpana vſtal, in
na Poljſkim pa ſhteri meſze posneji.
„ 14 „ je bila kmetijſka drushba na Koroſhkim
ponavljena.
„ 13 „ ſo ſvétiga Ozheta, rimſkiga Papesha,
Gregorja XVI. svoljili.
„ 9 „ je Franz, preſvitli Zeſar, na Dunaju
umerl.
„ 9 „ je Ferdinand ſedajni Zeſar vladar
zeliga zeſarſtva poſtal.
„ 4 „ je priſhel vkas novih ſhtempeljnov na
dan.
„ 3 „ ſe je kmetijſka drushba na Hrovaſhkim
sazhela.
„ 2 „ je bil sidan moſt zhes Ljubljanzo
(Franzovi moſt) dokonzhan.
„ 1 „ ſo goſp. Terpinz, Galle in
Zheſhko v Vevzhah pod Ljubljano pervo
papirnizo napravili, v kteri papir s
maſhinami delajo.

Kmetijſke opravila v meſzu Velkiſerpana.

V vertu prasne léhe dobro srahlaj, pognoji in
saſadi kolerabe, salate, ſhpinazhe, graha. Zheſen
dobro svéshi, zhebulo, de v zvét ne pojde pohodi,
endivijo de ſe srumeni povéshi. — Şkerbi de boſh
pſhenizo, jezhmen in oveſ v ſuhim poshél in
ſpravil. Shito, ki ga sa ſéme odlozhiſh, odberi. Glej, de
ne bo nizh ſnetja, nizh plashe v njemu, de bo bilka
mozhna, klaſje lepó in polno, in popolnoma srélo. —
Poglej vſak dan h répi in h kapuſu, ako ſe ga niſo
goſénze lotile. Pridno jih daj obirati, ſizer tí v
jeſeni ne boſh imel kaj ſpravljati. — Sgodni lan,
kader po verhu rumenkaſt perhaja, puſti isruvati in
ga dobro poſuſhiti. — Şémenſko detelo ſpravljaj.
Hozheſh kmalo otavo iméti, takó ſaj 14 dni vodo
na travnike napeljuj. — Mladi preſhizhki, ki bojo
v tim ali v prihodnih méſzih do Şvizhana
poversheni, niſo sa pleme. — Kurje jajze deni v mersel
pepél, v proſó ali v resh, ti bojo dobre oſtale. —
Is ſadja, ki ſamo doli popáda, dálaj jáſih ali pa
shganje. —

Dober kerſhanſki goſpodar, mora tudi sa
sdravje ſvoje drushine ſkerbèti. V tim méſzu vrozhinſka
bolésen, grisha, merſliza i. d. v. zhlovéka pokoré.
Torej naj vſeſkosi pasi, de ſi ne bo njegova drushina
v veliki vrozhini prevezh glave ſparla, de ne bo
na golih tléh leshala, ampak ſaj na ſuhi ſlami, in
de tudi sdrav shivesh dobí, ne kako gnilo ne
dosorjeno ſadje, ali pa ne dovolj ſpezhen kruh, ali
pa ſmradljivo zhervivo meſó, de poſhkodvajo
shelodez in noſijo teshko glavó. K.

Poletne misli.

Teb', višava preljubljena!
Naj bo pesim posvečena,
Pesim duše ginjene;
K' si prijetne pogledla
Tak pogosto mi kazala
U ravnice m¡lene:

U ravnice, kjer kosate
Žita svet'jo se bogate,
Kamorkolj se ozrè okó;
U zelenkaste ledine,
Kjer marljivo krotke ž'vine
Sladke rož'ce grizejo;

U gorice rodovitne,
Kamor sémena je žitne
Poljodelic pridni s'jal;
U meline puste, sterme,
S' kterih strebši divje germe
V njive jih koristne djal.

Zerna polni vsi rozori,
Ko vodé globine v morji
Kviško klas zdvigujejo.
Božja rôka podarila,
Kar priroda je rodila,
Rabil člôv'k nevtrudeno. —

Zdaj poglej prid svojga dela,
Komur skerb je dni grenéla,
Ko je hôdil seme s'jat:
Žul' se bodo zacelili,
Potni curki posušili
Sred pšeničnih mu postát.

Blažen, kter'ga teža huda
Odvernila ni od truda
Ob težavnim setve čás';
Konec britkiga bo križa,
V hitrim teku mu se bliža
Uživanja mili glas. —

Nam očestvo je dobrava,
Tù naj raste naša slava,
Tù poganja ljubki cvét,
Ki v podobe naj kmetije
V sad presladki se razvije,
In živi Slovenski svet.

Tù je treba se pognati,
Tù nar krepši seme s'jati
V krepke, rodovitne tla,
De tud dušne nam jedila
Domovina bo rodila,
Domovina ljubljena!

S.

Besedne vganjke.

1) Lahko poznaš besedo,
Jo beri od spred ali od zad —
Krivičniga ti kaže
Človeka poznat.

2) Beri nazaj, beri naprej,
Smiram ti kaže, de jej.

Višnjagorski.

Znajdbe vganjk v poprejšnimu listu so:

1) sok — kos 2) koj — jok.

Danaſhnimu liſtu je ſédmi dél vinoréje perdjan.

V Ljubljani. Natiſnil in saloshil Joshef Blasnik.


[Stran 69]
[69]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 35.

V ſrédo 28. Velkiſérpana.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Kerſt per Şavizi.

(Konez.)

Bogomíla.

„Ljubésni práve ne posná, kdor méni,
De vgáſniti jo móre ſrezhe jésa;
Goréla v zhíftim, v vézhnim bo plaméni,
Sdaj , in ki mi odpáde trúpla pésa ;
V sakóni vùnder bráni ſad mi njéni
Vshiváti s Bógam tèrdniſhi savésa.
Odkrila ſe bo tébi únſtran grôba
Ljubésni môje zhiſtoſt in sveſtôba.“

„De bódo snáni bôshji jim obéti ,
Jih osnanvàt pojdí v ſlovénſke méſta.
Kar dní odlózhenih mi bó na ſvéti,
Bogú in têbi bóm oſtála svéſta,
V nebéſih zhákala bóm per ozhéti
Zhes májhin zhaſ devíſhka te nevéſta,
Doklèr shalújejo po teb' otéte
Kardéla, prídeſh k mêni v méſta ſvéte.“

Ismèd oblákov ſólnze sdàj saſíje ,
In mávriza na blédo Bogomílo
Lepôte ſvôje zhíſti ſvít islíje,
Nebéſhki sór obdá oblízhje mílo ;
Jok, ki v ozhí mu ſíli, kómej ſkrije,
De ní nebó nad njim ſe odklenílo,
De je na ſvéti, kómej ſi verjáme,
Tak Zhertomíra tá poglèd prevsáme.

Ko je minúl, kar míſli, de bo v ſili
Slatá mu tréba, ſi od mósh ga vsáme;
Dar ríbzhu dá, njim, ki ſo ga noſili,
„Kar Ştaroſlov slatá ſhe hráni sá me ,
Daj ga ſirótam“, rêzhe Bogomíli,
Şe blísha ji, preſèrzhno jo objáme,
Molzhé podá deſnízo ji k ſlovéſi,
Şolsé ſtojijo v vſákim mu ozhéſi.

„O zhákaj, mi dopólni prôſhnjo êno!
Pred ko ſe lózh'va“, Bogomíla pravi,
„De mi v ſkerbéh ne bó ſerzé vtopljêno,
De lóshej ſe britkóſti v bran poſtávi.
Pred, ko greſh v Aglar zhes goro selêno,
Şe prízho mêne odpovéj smotnjávi,
Doklèr te poſvetí kerſt, ſe samúdi,
Voda je blíso, in duhóvni túdi.“

Molzhé v to prôſhnjo Zhertomir dovóli,
S duhóvnim blísha ſlápu ſe Şavízi,
Molitve ſvéte máſhnik , on s njim móli,
V iméni kèrſti ga ſvéte Trojízse.
Şo na kolénah, kar jih je okóli,
Şe od veſêlja ſvét' obràs devíze,
Ki blà ſlushábniza je vére kríve,
Je opravljála vêsho bóg'nje Shíve.

Raslágajo, ko pride v' Aquilejo,
Mu ſvéte piſma próſte smóte vſáke,
Poſtáne maſhnik, v perſih umerjejo
Nekdájni úpi; med ſvoje rojáke
Şlovénze gre, in dálej zhes njih mêjo ,
Do ſmèrti tam pregánja smót obláke. —
Domú je Bogomila ſhla k ozhéti,
Nizh vèzh ſe niſta vídila na ſvéti. —

KMETIJŞKA ŞHOLA.

(Na dalje.)

Od shitnize , ali shilrie ſ-hrambe.

Nar vezhi ſkerb po mlatvi naj bo, de ſe shito
tudi v dobro ſ-hrambo ali shitnizo ſpravi, kjer
bo mnoge ſhkode obvarvano.

Kadar ſe shito v mokri shitnizi hrani, ne velja
ne sa ſeme, ne sa kruh; zhe ſe sa eno ali sa drugo
oberne, nikakor ne bo po volji. Zhe je shitniza


[Stran 70]
— 138 —

pretopla ali vrozha, ſe radi moli isvalijo, in
shito poſhkodovajo. Is tega ſe vidi, de je potrébno
sa dobro shitnizo ſkerbeti, in shita ne naſuti,
kamor bi bilo. Mokri kraji niſo sa shitno ſ-hrambo,
in shitniza verh hléva tudi nizh ne veljá. Shito ſe
shivinſkiga ſopiha in toplote navsame, odmekne,
kaliti jame, in ſe ſkasi. Zhe táko shito ſéjeſh, bo
redko, kér veliko sernja ſognije, ali zhe oselení,
je ſnétljivo. Shitniza mora tedaj na ſuhim
poſtavljena, ſvetla in srazhna biti, okna naj bodo ſhirji
kakor viſhji in dva zhevlja od poda, na ktérim je
shito naſuto, de srak ali ſápa ſkosi in ſkosi
vlezhe, in po podu in po shitu piha. Kdor novo
shitnizo ravná, naj jo s tanjkim tlakam (jeſhtriham)
napravi; je bolj hladen, kakor léſ. V okna naj vdéla
shelésne krishe ali preplete savoljo tatov; sraven
tega naj jih ſhe omréshi, de ptizhi, miſhi in
metulji v shitnizo nemorejo. Svunaj narédi oboknize
(polkne) de ſe shitniza proti deshju, ſnegu, ali proti
vrozhini, ali kadar je potréba, sapéra. Zhe ſe
luknje v tlak naredijo, jih vſelej ſkerbno sadélaj in
samáshi, ſizer ſe moli, zhervi in drusih merzheſov
vezh v njih saléshe, ktéri ſe nemorejo lahko
odpraviti. Môli ſo dvojni, eni ſo béli, eni zherni;
eni lasijo, drugi letajo. Nektéri ljudje menijo, de
moli is shita poſtanejo; nevedeshi zlo pravijo, de jih
zoperniki v shito pershvishgajo. Nekakoſhni majhni
metulji, ſo, ktéri ſpomladi, po léti ali v jeſeni po
shitnizah letajo, jajzhiza v shitu saleshejo in ſe v
toplóti isvalijo; satoraj neſmeſh shita viſoko, na
debelim, ali na kupe naſipati, ampak na tanjko, de
ga vezhkrat meſhati in premetati samoreſh, kar nar
bolj molovo salégo potare.

Veliko in rasnih pripomozhkov ljudje ſvetujejo
soper mole, tóde nar bolj jih boſh pregnal, zhe
boſh shitnizo takó napravil, kakor je bilo
ravno rezheno, in zhe boſh shito ſnashil,
in ga pogoſtama meſhal in premetaval. To
ſo gotovo nar bolji ſredſtva soper mole; savoljo tega
je, ni davnej neki umeten kmetovavez na Franzoskim
take shitnize napraviti ſvetoval, ktére ſe kakor koló
vertiti dajo in v ktérih ſe shito popolnama
premeſha; vertijozhe shitnize jih imenuje. Zhe ſo
ſe pa moli v shitnizi prevezh vgnjesdili, ſe mora shito
is take ſ-hrambe urno ispraviti in dolgo zhaſa prasna
puſtiti. Şpuſhaj pridne mazhke v shitnize, de miſhi
polovijo. Laſtna previdnoſt te bo modrila, kljuzhe
od shitnize varno ſpraviti, de jih kak tat ne sapasi,
ki bi jih morebiti vtegnil v voſek vtiſniti in po ti
podóbi enake ſi napraviti. Doſtikrat je kakſhen
nemaren ſin ſvojiga laſtniga ozheta pokradil in
domazhe shito po malim v kerzhmo isneſel.

(Dalje ſledí.)

Nekaj od Slovencov.

(Na dalje.)

3. Smešne pripovedke se imenujejo godcove
in to za tega voljo, kér jih pri svatbah ali ženitvah
besednik, obično kak godec pové, da je kaj za smeh.
Tudi smejé se zamoreš kaj pametniga izbrati iz
godcove, ako ravno je le basen godcova. Táko le
sim jaz na Koroškim slišal; ali ti bode dopadla
ali ne, tega jaz nisim kriv; podam ti jo, kakoršno
sim sam sprijel:

„Neki mlad Slovenec je pol leta na Nemškim
bil, in se je toliko naučil nemšine, kolikor se
človek v pol leta naučiti more , ako prej celo nič ne
zna zvunaj slovenšine. Tisti, ki so dobro nemško
znali, so terdili, da se mu je nemšina še močno
zapletala v ustih, in da je samo nekako klaverno
po nemško čekljal. Mladi ošaben šterkovec pa noče
biti več Slovenec, noče več govoriti v svojim
maternskim jeziku hvastavši se, da ne zna več slovensko,
kér je že vse pozabil. Za vsako stvar je grajomeč
popraševal :Wie hasst dos Ding af windisch?
(Kakó se imenuje to po slovensko ?) — — Enkrat so
ležale grablje pred njim na tleh znak, da so
moleli zoblje na kviško. On stopuje rahlo na zobe, da
je grablišče na kviško migalo, bolj ali manj kakor
je na zobe stopil močneji ali slabeji. Takó si jigraje
pa zopet poprašuje: Wie hasst dos? V tem stopi
nekako premočno na zobe in grablišče mahne s táko
močjo na kviško njemu črez usta, da se mu per tej
priči kri curkoma iz nosa perlije. „Te preklete
grablje!“ je rekel prav gladko po slovensko.
Sadaj je dobro vedel: Wie hasst dos?“— Kadar kaj
takiga poveš, gre vse v smeh.

To je godcova. Prijatel! ali ne veš, kaj bi si
mogel iz nje pametniga zapomniti, naj, da ti jo
kdo razloži.

4. Ženske, kadar so same in predejo, si rade
molitvice pravijo, ki jih iz glave znajo, in se uče
jedna od druge. To je že takó stara navada pri
Slovencah, zato tudi znajo mnogo molitvic, in
enakih drugih povest več. Ako vprašaš: kakoršne so?
ti moram zopet reči, da jih ne najdeš v nobenih
bukvah; pa poprašaj kako Slovenko, da ti pové lepo
počasno tisto molitvo, ki jo imenujejo, zlati Oče
Naš, in čudil se bodeš, kako pesničko se popisuje
v nji Kristusovo terplenje. Pobaraj po molitvi, ki
se pravi: zlata češena Marija, v kteri se
dramatično (dramatisch) popisuje; kakó je bila devica
Marija v nebo vzeta. Popitaj, kakó se moli sedem
besedí, ki jih je Jezus govoril, ki je na s. križu
visel. — Pa ne brusi svoj jezik, kakor nekteri radi,
ako jim ni vsaka besedica po volji; te molitvice so
pesmam podobne, so pesničko zložene, kakor tista
nemška Mesiada Klopstokova, ne sme se vsaka
besedica takó na vse strani obračati. — Otroci se
uče rajši kratkih molitvic, da jih ložeji pomnijo in
v glavi obderžijo. Tukaj je jedna juterna prav kratka:

Marija je zjutra zgoda vstala,
Šla je v mesto Jeruzalem,
Tam tri žlahtne rože rastejo,
Marija jih je vtergala,
V svojim sercu ohranila,
Perva je Bog Oče, druga Bog Sin, tretja Bog sveti Duh. Amen.

Večerna molitvica, ktera se dvanajstkrat
poredama moli, samo da se reče perva ura, druga ura,
tretja ura v noči:

Perva ura v noči.

Dela se noč , dela se mrak,
Marija spleta krancel zlat,


[Stran 71]
— — 139 —

Marija se spravlja k Jezusu,
Pojdmo še mi, poglejmo še mi,
Bomo vidili Jezusa,
Jezusovih pet kervavih ran,
Jezusovo desno stran ;
Kri in voda teče iz njega ran ,
Serce je ranjeno , žalostno ,
Okice so zlo objokane ,
Vse zavoljo križa težkiga,
Ki je Jezus za nas nesel ga,
Nja kri za nas prelil;
Ti si nam obljubil sveti raj,
Si nam ga obljubil, nam ga daj,
Kakor si ga dal svojim jogram dvanajsterim. Amen.

Dobro bi bilo, da bi se take molitvice zapisale,
stari ljudje jih še znajo, mladina že manj;
sčasama se bodo clo pozabile.

(Dalje sledí.)

Žalostna povést.

Naš slavni roják, gospod Jernej Kopitar
c. k. dvorni svetovavec in pervi varh c. k. dvorne
knižnice na Dunaju i. t. d. je 11. dan tega mesca
v 64. letu svoje starosti umerl. Ako ravno ni dolgo
bolan ležal, je vunder že od spomladi sèm bolehal,
in z žalostjo se je že takrat vidilo, de ne bo dolgo
živil. Pljučna sušica (jetika) mu je življenje
končala, ravno sedaj, ko se je na dolgo pot v Rim
pripravljal, tamkaj po želji s. Očeta Papeža stolnico
za slavijansko pismenstvo osnovati. 13. dan
sedajniga mesca so ga pokopali in velika množica ljudí
iz vsih stanov ga je na pokopališe spremila. — Z
njim nam je negodna smert zopet eniga visoko
učeniga Slavijana vzela, ktériga niso samo učeni možje
skorej cele Evrope, ampak še clo Cesarji in Kralji
častili!

V. Vodnikovo shivljenje.

Kaj ne, ljubi bravzi! de ſte vſe, kar ſmo vam
v naſhih novizah dosdaj od rajnziga goſp. V.
Vodnika, ſlavniga krajnſkiga pevza, sa pokuſhnjo
dali, vſelej s veſéljem brali. Ali vam ne bo morde
vſhezh, ako vam tukaj od njegoviga
shivljenja nekaj povémo? Le poſluſhajte naſ, to je on
ſam od ſebe sapiſal:

„Rojen ſim 3. Şvezhana 1758, ob 3. uri
sjutra, v gorni Şhiſhki na Jami per Shibertu
is ozheta Joshefa, in matere Jere Panze is
Vizha. Dedez Juri Vodnik je rojén v Şhent
Jakobu uni kraj Şave, ſe je pershenil na Trato
pod Goro nad Dravlami k hiſhi Shibert. Potle
kupi hiſho v Şhiſhki na Jami, ime ſeboj perneſe
v leti 1730, vmerje 1774, ſtar oſemdeſét in pet
let. Je rad delal in vino pil. Vezhkrat mi je ſam
pravil, kako ſta on inu njega ozhe Miha hodila na
Hravaſhko, kupzhovala s preſhizhimi, vinam in
platnam, sraven dober kup v oſhtarijah shivela.
Vezhidel Vodnikov je posno ſtaroſt doshivelo; dva
brata inu ena ſeſtra mojga dedza ſo mene doſtikrat
peſtovali, inu potle hvalili, kader ſim pridno v
ſholo hodil.

Devét lét ſtar popuſtim jegrè, lushe inu derſanje na
jamenſkih mlakah, grem volan v ſholo, ker ſo mi
oblubili, de snam néhati, kader ozhem, ako mi uk ne
pojde od rok. Piſati in branje me je uzhil
ſholmaſter Kolénez 1767, sa pervo ſholo ſtriz
Marzel Vodnik, Franziſhkaner v Novim Meſtu
1768 inu 1769. Od 1770 do 1775, poſluſham per
Jesuitarjih v Lublani ſheſt latinſkih ſhol. Tiga
léta me shenejo muhe v kloſhter k Franziſhka-

narjam, ſliſhim viſoke ſhole, berem novo maſho,
ſe s obljubami savéshem; al 1784 me Lublanſki
ſhkoſ Herberstein vun poſhle, duſhe paſt.
Krajnſko me je mati uzhila, némſhko inu latinſko, ſhole;
laſtno veſelje pa laſhko, franzosko inu ſploh
ſlovénſko. Kamenje posnati ſim ſe vadil 1793.

S ozhetam, Marka Pohlin, Diſkalzeatam
ſe isnanim 1773, piſhem nékaj krajnſkiga inu
sakroshim nekitere peſme *), med katirmi je od
sadovoljniga Krajnza komaj enmalo branja vredna.
Vſelej iim shelil krajnſki jesík zhéden narediti.

Baron Şhiga Zois, inu Anton Linhart
mi v leti 1794 narozhita, kalender **) piſati ; to
je moje pervo delo, katiro tukaj vſim pred ozhi
poſtavim, de ſe bodo ſmejali, inu s menoj poterplenje
iméli. Zhe bom shivel, ozhem ſhe katiro noro med
ludi dati; naſhi naſtopniki bodo ſaj imeli kaj nad
nami popravljati inu bruſiti. — Piſano na
Gorjuſhah v bohinſkih gorah 1. dan Roshnizvéta
1796.“

Do tega zhaſa je Vodnik ſvoje shivljenje ſam
popiſal. K njegovimu laſtnimu piſanju ſhe to le
priſtavimo:

V léti 1797 ga je ſhkoſ grof Herberstein
v Ljubljano poklizal in duhovnika pri ſ.
Jakobu isvoljil. Tukaj je sazhel „Ljubljanſke
novize“ piſati, ktére je J. F. Eger natiſkoval in
poredama ſhteri léta, to je od léta 1797 do 1800
na ſvetlo dajal, ki ſe pa dan danaſhnji prav
poredkama dobé, in ki jih morebiti, ſkorej bi rekel, malo
naſhih bravzov posná, od ktérih ſam goſp. Vodnik
takó le piſhe:

Şmo ſtare Novíze
Negodne drobníze,
Nam dobri ſo kotje
Sa delat napotje;
Şe bomo smedile
Iſkavza dobile.
Pretekla bo sima,
Saſtojin naſ iſhe:
Nobeden naſ nima,
Ko jes in bukviſhe.

Komaj je Vodnik tukaj eno léto dolshnoſti
pridniga duſhniga paſtirja opravljal, ſo ga she
uzhenika v Ljubljanſke latinſke ſhole poklizali,
kjer je vezh lét s velikim veſéljem, prisadevanjem
in pridam úkasheljno mladoſt rasne uzhenoſti uzhil.
Ravno tazhaſ je on tudi domazhe Şlovenze, umne
prevoditelje, ki ſo ſ. piſmo v ſlovenſki jesik
preſtavljali, s ſvetam in v djanji podpiral, in vezhkrat
mu je tudi duhovni sbor Ljubljanſke ſtolize novi
prevod ſ. piſma dal pregledovati.

Vezh prijatlov ſlovenſhine ſo ga nagovarjali,
de bi ſvoje peſmi, ki jih je poſamesno pel, ſkupej
na ſvetlo dal. Tega nagóvora veſél, jih kmalo vezh
prav lepih odbére, ter jih pri J. Rezerju v
Ljubljani v létu 1806 pod nadpiſam „Péſme sa
pokuſhno“da natiſniti, in med ljudí poſhle. —
Naſlédno léto, to je 1807 je pa „Şulzhbo med
vitesama Lamberg in Pegam“ (das Turnier
zwischen den beiden Rittern Lainberg und Pogam),
péſem krajnſkiga naroda, na ſvetlo dal, ki jo je
goſp. J. A. Supanzhizh v némſhki jesik preſtavil.

Potém, ki ſo bili v latinſkih ſholah po zelim
zeſarſtvi sa vſako ſholo poſébni uzheniki poterjeni,
je naſh domorodez goſp. Vodnik uzhenik
semljopíſa in dogodívſhine v imenovani uzhilnizi poſtal,

49,
50

[Stran 72]
— 140 —

sa ktéro je tudi prekraſne bukve dogodívſhin v
némſhkim jesiku ſpiſal, ki ſe imenujejo : „Geschichte
des Herzogthums Krain, des Gebietes von Triest
und der Grafschaft Görz.“

V léti 1809 je dal on tudi péſmi sa
Brambovze na ſvétlo, ktére ſo ſe od uſt do uſt po zeli
deshéli takó rasſhirile, de ſe ſhe dan danaſhnji ſèm
ter tje peti ſliſhijo. Tiſtim, ki jih morebiti ſhe ne
posnajo, tukaj le eno sa pokuſhnjo damo, ktera ſe glaſí:

„Brambovſka dobra volja.“

Kar ſmo mi brambovzi
Vezh niſmo zagovzi
Volje ſmo shidane
Dobro nam je.

Kaj neki máramo
Şamo to báramo
Ké ſo ſovráshniki?
Ih zhmo pobit.

Drava zhigáva je
Şozha zhigáva je
Ih bomo varvali
Kdó jih zhe pit.

Prid'te ſovráshniki
Prid'te rasbójniki
Tepeni bodete
Vaſ je premál.

Polzi, Eſtrajhari
Zhéhi, nu Madshjari
Vſi ſmo sa eniga
Eden sa vſe.

Mi vaſ povábimo
Ki ne posábimo
Kakſhni vojſhaki ſte
Sajmite s' nam!

S' verham natózhimo
Kosarze, hózhemo

Narpréd Zeſarjovo
Sdravizo pit.

Kralja ni gorſhiga
ſolka ni bolſhiga
Kakor je Zeſar Fronz
Kakor ſmo mi.

Sdaj pimo tizhino
Na Zeſarízhino
Sdravje, naj lilia
Vezhno zvetè.

She ſmo natózhili
Ga bomo pózhili
Zeſarſki Vajvodi
Na vaſho zhaſt.

Şami naſ vódite
Pred nami hódite
Sa vami pójdemo
Şerze velà!

Domove vàrite
Prav goſpodàrite
Shenize matere,
Ştari moshjé.

Neveſte lúbize
Terzhmo na knpize
Ko nasaj pridemo
Poroka bo.

Ko je bil s Franzosam na Dunaji mir potérjen,
ſe je tudi v Ljubljanſkih ſholah veliko preobernilo,
in naſh Vodnik poſtane vodja latinſkih ſhol, kmalo
po tem mora tudi uzhilnizo umetnikov in rokodélzov
prevseti, in ravno tazhaſ je bukve „Piſmenoſt ali
Gramatiko sa perve ſhole ſpiſal, ki jih je L.
Eger v leti 1811 natiſnil.

Njegovo nar vezhi in koriſtniſhi delo, ki ſi ga je
naloshil, je bilo:
„Némſhko-ſlovenſko-latinſki ſlovár, kakorſhniga ſo s nami vred domazhi
Şlavijani she sdavnej pogreſhovali. Pridno in s
velikim trudam je ſlovenſke beſéde sbiral, koder koli
je hodil, predenj jih je okoli 30 tavshent v
ſlovenſkim jesiku sa imenovan ſlovár ſkupej ſpravil, ktérga
je miſlil v léti 1813 natiſniti in med Şlavijane
poſlati; ravno sató gaje tudi prijatlam piſmenſtva
osnanil, in pervi liſt she natiſnjen v róke podal: tóde
kmalo potém ſe je sopet vojſka s Franzosam is
noviga vnela, in to délo ni moglo od rók iti, ampak
je moralo saſtati, noter do danaſhnjiga dne! Pazh
velika ſhkoda, de ni dosorélo in ſtoterniga ſadú
doneſlo!

Po dokonzhani franzoski vojſki poſtane naſh she
prileten goſp. Vodnik uzhenik laſhkiga jesika
in ſlovſtva, dokler ga je negoden mertud 8. dan
Proſénza 1819 proti deſetim svezher sadel, in is
ſrede njegovih prijatlov vsel, ktéri s zelim ſlovenſkim
narodam vred ſhe dan danaſhnji po njemu shalujejo.

Na Ljubljanſkim pokopaliſhu pri ſ. Kriſhtofu
pozhiva, kjér ſo mu njegovi prijatli in ljubovniki v
vezhen ſpomin kamen s naſlednim napiſam poſtavili:

VALENTIN VODNIK

rojen 3. Şvezhana 1758 v Şhiſhki, umerl 8.
Proſénza 1819 v Ljubljani.

Ne hzhere ne ſina
Po meni ne bó —
Dovelj je ſpomina
Me peſmi pojó !

Poſtavili 1819, popravili 1839 prijatli.“

Danecki.

Zmes.

(Repne gosence) so se letas, kakor od vsih
krajev slišimo, le malokjè repe lotile, ktera večidel
povsod prav čversto raste. Morebiti so se nas zbale,
kér smo jih v „Novicah“ tolikanj grajali in za terdno
sklenili, jih do dobriga pokončati.

(Prav lép izgled vinskim dežélam) neka
drushba v Stutgardu na Nemškim dajé, ktére
namen je, domače vino poboljšati inpožlahtniti.
Letašno spomlad je imenovana družba zopet 966335
sajenic žlahtniga plemena, brez vsiga plačila
mnogim vinorednikam sèm ter tje razdelila; 17000 jih
je pa v svoje nograde zasadila. Celo število
sajenic, ki jih je ta družba
(Weinverbesserungs-Gesellschaft) do zdaj po celi dežéli razdelila, znese
14 milijonov in 843199. Nar več med njimi jih je
bilo, kakor jih Nemci imenujejo: Clevner,
Krachmostgutedel, Traminer, Rislinger.

(V Parizu, poglavitnim mestu na
Francozkim) so perve kvatre tega leta 19987 volóv,
3668 kráv, 17501 telét in 109183 ovác zaklali
in pojedli. Pač lepa množica živine, ki so jo
Francozje v treh mescih povžili ! — Morebiti bo tudi
našim bravcam všeč, če jim povémo, kaj so pa
Dunajčani pretečeno léto za živež in pijačo
potrebovali , namreč : 293396 vedrov vina, 827378
vedrov vóla, 27920 vedrov žganja, 14378 vedrov
jesiha; 211135 govedine, 105872 ovác, 81672
prešičov in 10939 centov prekajeniga svinskiga
mesa; razun tega pa še silno veliko perotnine
in divjine ; 982304 centov móke , 33558 centov
sočivja; 13022701 bokalov mléka, 51465509
jajic. Požgali so pa 128125 klafter derv, in razun
teh tudi veliko centov razniga oglja.

Vganjka.

Kdo pije vino, kader ima vodo ; kader pa vode nima, pije vodo?


[Stran 73]
[73]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

No. 37.

V ſrédo 11. Kimovza.

1844

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovih ulizah bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 30 kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k. poſhtah ſe snajo dobiti.

Prav žal nam je, de nismo priličja našiga presvitliga Cesarja popred dobili; prav radi bi ga bili že v
poprešnim listu bravcam krajnskih „Novic“ v roke podali.


[Stran 74]
─ 146 ─

Sreča in vesélje.

V zadnjih Novicah smo oznanili, de sta se naš presvitli Cesar in Cesarica 1. dan tekočiga
mesca popoldan v Ljubljano pripeljala; zdaj bomo pa povedali, kar seje v Ljubljani zgodilo, dokler
smo Ju v svojim ozidju imeli :

Komaj sta se, v Ljubljano pridši, nekoliko od dolge poti odahnila, se že prave pobožnosti
vneta v nunsko cerkev k litanijem podosta, kjer je bilo znotraj in zvunaj toliko ljudi, de se je vse terlo.
Celi popoldan in skorej celo noč so ljudje ukali „Vivat !“ in „Živi !“ vpili, de se je razlegalo krog in
krog. Vesélje, ki ga je ta večer celo mesto obhajalo, je bilo takó veliko, de ga ni popisati. Zvečer je
bilo celo mesto z vsimi predmestmi prav lepó razsvetljeno, v vsakimu oknu se je več luč, v veliko
krajih sto in sto lampec lesketalo, de se je vidilo okrog hoditi, kakor pri belimu dnevu; vidilo se je po
oknih raznih napisov v latinskim, nemškim in krajnskim jeziku. Premiljostljivi Cesar se narpred v
gledališč (Theater) peljajo, kjer so Jih vsi zbrani gledavci z neizrečenim veseljem in „Vivat“ vpitjem
sprejeli. Kmalo po dokončani igri pa se peljajo razsvetljeno mesto ogledat, za Njimi je bilo toliko kočij
in ljudstva iz vsih stanov, de se je hotlo vse potreti.

Tudi učenci Ljubljanskiga učeliša, ne hotčvši zadnji biti, so po tém visoko počastenje in
serčno hvaležnost svojimu presvitlimu Cesarju in Cesarici v venec občinskiga vesélja vili, ker so Jima
svitli vlak ali lesketeči obhod z prižganimi baklami osnovali, z kterimi so šli (60 parov) z muziko iz
svetvavnice (Rathhaus) čez Francovi most, in pred gledališč pridši so Jima med „Vivat!“ in „Živi!“
vpitjem, muziko in petjem z gorečimi baklami čerke F. in M. napravili; potem gredó in neštevilna
množica ljudi ž njimi, po gosposkih ulicah, čez s. Jakoba most, po mesti zopet v svetvavnico nazaj. —

V pondeljik se zopet presvitla Gosta v nunsko cerkev k s. maši podasta, in po dokončanim
opravili nazaj pridši so presvitli Cesar vsim služabnikam duhovskiga, dežélskiga in soldaškiga redú pred
se priti dovoljili, in z vsakim posébej, kolikor Jim je čas pripustil, govorili. Ob enajstih so se v
obertnisko razstavo peljali, ktéri se je velika čast zgodila, de so jo zlo pohvalili. Opoldan je bilo pri Cesarju
kosilo, h ktérimu so bili deržavni stanovi, nar višji služabniki duhovske in dežélske gosposke povabljeni.
Popoldan so se pa presvitla Casarica v obertnisko razstavo peljali, ktéra Jim je tudi takó dopadla, de
so ondi več umetno izdelanih reči zase pokupili.

V torek po s. maši obišejo naš premilostljivi Vladar gojilnico (Erziehungshaus) domačiga
regimenta, vojniško in mestno bolnišnico, kasarno in muzeum, presvitla Cesarica pa obskerbništvo
malih otrok. Opoldan je veliko gospostvo pri Cesarju kosilo, kakor poprejšnji dan. Popoldan pa bi bilo
imelo biti pod Turnam ljudsko praznovanje in ples, h ktérimu je bilo iz vsih komisij cele krajnske
dežéle nekaj fantov in deklet poklicanih. Zavoljo slabiga vremena so jim ga pa na mestnimu strelišu
napravili, ktériga sta tudi presvitli Cesar in Cesarica obiskala. V imenovanimu strelišu so tovarši strelcev
vse tri dni streljali in vesélje obhajali, de se je v celi okolici razlegalo. Zvečer je bil velik ples ne
samo na strelišu, ampak tudi posebno lep v kazini, ktériga so tudi naš mili Cesar pred svojim odhódam
iz Ljubljane obiskali.

V sredo zjutrej ob poldevetih sta Njino Veličanstvo Cesar in Cesarica zdrava in vesela po
s. maši iz Ljubljane skozi slavna vrata na teržaški cesti proti Terstu odrinila. Bog Jima daj še dolgo
dolgo zdravje in srečo, koderkoli bosta hodila! —

Ravno takó so nas tudi Njih cesarska visokost, svitli Nadvojvoda Janez, in vikši vódja
obertniske družbe z svojim dohodam razveselili, ter so že v nedeljo vse reči obertniske razstave prav
na tanjko pregledali, nad ktérimi so svojo zadovoljnost očitno razodéli. Prav veseli so bili, veliko izdelanih
reči viditi, ako ravno niso vseskozi glasovitniga reda, vender le veliko ljudem delo osnujejo, vsakdanji
kruh oskerbljujejo in denar v deželo vabijo. Kupili so dve kmetiški pipi, Ferlanovo pinjo in še več
druzih reči. Tudi v pondeljik pred in popoldan s Cesarjem in Cesarico so bili zopet pri obertniski
razstavi. Očitno znaminje, de Jim je bila prav všeč in po godu.

Velika slava in hvala vsim umetnikam in rokodélcam, ktéri so svoje izdelke za razstavo v
Ljubljano poslali!

Rasdelite obzhinſke paſhe!

Pogovor.

(Fajmoſhter, Luka kmet, Ptujiz.)
Luka. Naj mi ne samerijo goſpod fajmoſhter,
vſe Jih rad vbogam, tode k rasdeljenju
obzhinſkih paſh (gmajn) nikako nemorem pervoljiti. Dolgo
naſ je she goſpoſka k temu nadlegvala, sdaj pa,
ko vidi, de nam vſe to v glavo ne gré, ſi je Njih
beſednika isbrala, tóde dokler bo ſtari Lukez dihal,
ſe to nikdar sgodilo ne bo.

Fajmoſhter. Pa vender ni mogozhe, de bi
ſe en tak umen in poſhten mosh, kakor ſte vi, ki
fizer radi vbogate, takó koriſtniniu ſvetu naſhe
previdne goſpoſke, takó ſvojoglavno vſtavljati samogel.

Luka. Koriſten, koriſten ſvet jeto? Naſ eden
sna morde kaj taziga bolj umeti. Prav ſhkodljiv ſvet

je to, to Jim rezhem. Gotovo ſe pa sa tem plajſham
kaj drusiga ſkriva.

Ptujiz. Ljubi mosh! verjemite mi, le k
vaſhimu laſtnimu pridu in dobizhku vam ſvetujejo, to
ſtoriti.

Fajmoſhter. Moj dober Luka! ta le ptujiz
je umen, poſhten in prebriſan mosh; poleg tega tudi
dober goſpodar. Rasun ſvojih trojih semljiſh
(gruntev), ktere ſi je po umnim in ſkerbnim goſpodarſtvi
ſilno veliko sboljſhal, ima tudi sdej vezh oralov
semlje v poſeſtvi, ktera je pred nekoliko letmi
obzhina paſha (gmajna) bila. Şamo laſtna ſkuſhnja
mu bode torej beſede na jesik pokladala.

Luka. Ktere ſo morebiti naſhi ali pa njegovi
goſpoſki, ktera ſhe nikdar orala in branala ni,
popopred is uſt priſhle. Pazh ni prasno prerokval moj


[Stran 75]
─ ─147 ─

ſtarí dedez: „Lukez, Lukez, konju ſe oveſ ponuja,
dokler ſe ne vjame, potém mu bo pa po herbtu
paliza pela.“

Fajmoſhter. Vi ſe motite prijatel, kar ta
poſhten mosh govori, je gola reſniza, ktéro she vſi
umni kmetovavzi tudi drusih deshelá dobro ſposnajo.

Luka. Kakor ſim rekel goſpod ſajmoſhter, is
delitve gmajn nizh biti ne more;meni ſo vſe
novine is ſerza soperne. Moj dedez in preddedez ſta
ſe per ſtarih navadah dobro pozhutila, satoraj tudi
njih unuk ſtari Lukez s ſpredniki potegne.

Fajmoſhter. To vam jeſt she prav dam, tudi
jeſt ljubim ſtaro poſhtenoſt, ſtaro sadovoljnoſt, ſtaro
smérnoſt in ſtoro nedolshnoſt. Savoljo tega pa
vender ne savershem novih naredeb. Dobro ljubim, kjer
koli najdem.

Luka. Vſe prav, tóde jeſt vender le ſkuſhene
ſtare dobrote ne savershem; per ſtarim naj naſ puſtijo!

Fajmoſhter. Pazh bi ſe mi ſlabo pozhutili,
ko bi naſhi oblaſtniki vſe per ſtarim puſtili.

Luka. Oni ſo moj ſpovednik, goſpod
Fajmoſhter! is ſerza Jih ljubim, tóde novih naredeb naj mi
ne hvalijo; ſtare ſhege ſo nar bolji.

(Dalje ſledi.)

Huda bolesen pri preſhizhih.

Is Tuhinſke doline.

Per naſ je na preſhizhe huda bolesen
priſhla, ki ji rudezha bolesen pravijo: Kashe,
kakor bi bila kushna; — pa mora biti kaki priſad
(Entzündung). Praſé nozhe nizh vseti, ima mersle uſheſa,
teshkó diha, vamp tiſhi v mersle tla, in na vſih
ſhterih leshi; ſzhaſama poſtane rudezho ali
viſhnjevo, vzhaſi mu tudi vrat satézhe, in ako ſe mu
sdajzi ne pomaga, v 24 urah pogine, vzhaſi pa ſhe
popred.

De bi to hudo bolesen bolj ſposnali, ſmo zerkneta
od snotrej pogledali, in najdili, de ni bilo v
shlambori nizh kervi, ki ſe je na unajne dele istekla;
vraniza je bila mehka, kakor shmidek, pljuzha
ſoshgane in ſkerzhene, jetra véle in polne mehurjev,
ſerzé pak sdravo; ſamo na konzi je bila majhina
hraſta.

Pred nekimi leti je dal neki shlahten goſpod,
ki je v Ljubljani, ta ſvét, na tri ali ſhtiri dni
preſhizham med kako pijazho dati ſolitarja in
glauberjeve ſoli ſkupej, en del ſolitarja, dva dela pak
glauberjeve ſoli, vſiga eno shlizo sa preſhizha; sa
praſeta pak manj, slaſti, kadar drugod kaj bolehajo,
de ſe jih ta bolesen ne vloti. Per naſ ſmo dali dvema
takó; ali eden ni hotel jeſti, ali piti, in je tudi reſ
sbolel, uni pak ne, ki je pil.

Ta bolesen napade vezhi del raji debele,
kakór kumerne praſeta, raji poshreſhne, kakor
nejeſhne, vzhaſi vſi na enkrat sbole, vzhaſi do maliga
vſi poginejo, vzhaſi le nekteri, takó, de je sa kmeta
per ti zeni drujih perdelkov sadoſti velika nadloga.

Sploh sdravimo bolne preſhizhe takó: Hitro
mu na uſheſih in na repu puſhamo, in s kako vejzo
teplamo, de mu bolj kri tezhe, potler ga s v krop
pomozhenimi rjuhami grejemo, potler mu laneniga

olja soper priſada noter damo, in, zhe ni bolji, ga
do rivza in ozhi v gnoj sakopamo, nar raji v
konjſki gnoj, ki je nar bolj vrozh.

To vémo ſtoriti, pa vender ſhe ktéri odleti.
Kdor vé kaj boljiga *), proſimo ga, naj nam pové,
de ti nadlógi odidemo.

D.

Domazha poveſt.

19. dan pretezheniga meſza ob treh v jutru je
od ſeverja priſhla in ſkoraj pol ure zelo goſta, ko
ſvinzhene kugle sa puſho, in vmeſ tudi ko orehi
debéla tozha, in je po zelim gorenjim Kraſu padala.
Kér je pa povſod ondod manj ali vezh ſhkodo
ſtorila, slaſti pa per vaſeh Tomaj, Krish, Shepule,
Grahorjevo berdo, Dutovle, Kreplje in
Godnje je vſe do zhiſtiga konzhala, vino, ajdo in ſadje,
kar je pa ſadja po ſkoraj popolnama odbitim perji
puſtila, je vſe obtolzheno posneje doli popadalo.
Tiſto ſtraſhno jutro je tozha per vſih imenovanih
vaſeh, in po vſim polji in ſnoshetih tri pavze na
debélo leshala, ko ſneg po simi, in ſred
Velikiſerpana ſmo ſe, kakor ſred sime snaſhli. Ravno takó
je ptizhe, kar jih je ſpod ſtrehe ſpalo ta grosna
tozha pobila, kér ſo jih povſod mertve najdovali,
slaſti vrabze pod drevjem, ktérih ſo veliko od
naſhih ſoſedov do 80 ali zlo do 100 mertvih naſhli;
takó ſo bili tudi sajzi od tozhe ubiti najdeni.

Shaloſtno je viditi, de ni isrezhi, njive ſo
kakor, de bi bile poshete, in vinſke terte vſe gole,
na mladim lebadu ſtolzhene in bres grosdja, ali le
s prašnimi hlaſtinami ; tudi ſadno drevje je ſkoraj
vſe goló. Ubogi ljudje ſo ſe she po treh ſlabih
letnah letoſ ene dobre sanaſhali, in njih sadnji
perdelik, edino upanje njih potrebniga shivesha, je
prozh!

A.U.

51,
52,
53

[Stran 76]
─ 148 ─

Kmetovski pregovori za Kimovec.

(Ta mesec ima 30 dni. Poletje h koncu gré in jesen nastopi.
Solnce stopi v znamnje Vage.)

Kakoršno vreme pervi dan kane, rado celi
mesec ostane. — Od začetka tega mesca se
škodljivi hlapovi delajo, ki ljudi in živino nadlegvajo. —
Pozneje merzla rosa in slana pada, ki listje orumeni
in rastivno moč v korenine nazaj podi. — Po sredi
mesca rad dež perhaja, na-tó suhi vetrovi in sape
puhte, iz česar večkrat neprijeten in gnil zrak
vstaja. — Zadnja četert mesca da skazljive megle
in deževne dni.— Na s. Matevža dan vreme
vgodno , — ostane tako štiri tédne v prihodno. — Veliko
želoda pred s. Mihelam zreliga, — zgodna zima, na
sežnje snega. — Grom in tresk o s. Miheli hude
vetrove pomeni. — Jasna noč pred s. Mihelam; —
ojstra, merzla zima. — Če preselovavne ptice pred
s. Mihelam ne lete, se pred Božičem ni bati zime
terdé. — Kakoršni Kimovec, tak prihodni Sušec.—
Ob malim Šmarni lastovka uide.

S.

Toča in copernice.

Kaj de je toča, vsi veste. Kaj si jest mislim
od nje, sim menil razlag;ati; ampak zdelo se mi je,
de od toče bolji tamkaj govorim, kjer razlagujem
obzemlje (Atmosphäre), to je: zrak, vetre, megle
in obláke, roso, slano, dež, sneg in točo. Za tega
voljo bom sedaj kaj maliga od toče, več od
copernic povedal.

Toča.

Nektére zerna toče, ki je 15. Velkitravna v
létu 1702 na Francoskim šla, so čez libro težale.
Na Stronzi, anglijanskimu otoku, so v létu 1818
voglaste zerna toče padale, ki so lesene predokna
prestrelile. Beremo tudi od ledenih kosov, ktéri so
med točo padali, in vsesortne obraze imeli. Kos, ki
je v letu 1717 per Namiru na zemljo padel, je
8 liber, uni pa per Kremsu v létu 1719 6 liber
tehtal; in tajisti per Pocdamu v létu 1769 je bil
buči enak, je vola vbil, in možu roko odtergal.
V jutrovi dežéli, v Mizori pak so anglijanski
žolnirji ogledovali kos ledu, ktéri je iz oblakov padel,
in ni bil manji, kakor slon.

Točne zerna so v sredi snežene, zvunaj pa
ledene. V nektérih se tudi prah, pesek, pepél, rese,
lasje in druge lahke reči najdejo, ki jili vihar v
oblake povzdigne, dežju ali toči primeša.

Točica ali babje pšeno po hribih in
spomladi pada, kjer in kader od toče malo slišimo. Letá
ljubi poletno gorkoto, nižji dežéle, in posébno
tajiste, ktére štejejo čveterne létne čase. Kraje, ki
jih je toča posula, jih v tistim letu malokrat zopet
obiše. Od tega vender vémo, de bodo nekaki kraji
od te božje šibe večkrat vdarjeni, kakor drugi.
Nektéri so pa menili, de le po dnevi točuje: rés je,
de popoldna soparica toči nar bolj služi, vender
skušnja nas uči, de tudi po noči ali zjutraj ta
nesreča nas zna zadeti. Sivi, cunjasti oblaki se
vlečejo čez vinograde in polje, pred seboj ženejo strah,
za njim se plazi ječanje in vek.

Copernice.

Kdo pa dela točo? Kdo plede ojstro šibo
za grešne in pobožne ljudi, za cele vasi in dežele?

Bog je, ki malopridne kaznuje, zaspance zbujuje,
pobožne v véri poterjuje. Ali mi to ne verjameš?
ali morebiti z slepimi malikovavci terdiš, de Bog
ljudem, in scer gerdim babam vladarstvo sveta
prepusti?

Odgovoriš morebiti : Bog je, kakor svete pisma
učé, hudiču in raznim ljudem dopuſtil, drugim
škodovati. Resnico terdiš, pa ne pomisliš, de take reči
so redke, ne vsakdanje; de je božji sin peklenske
pošasti premagal, in de le terdovraten pijanec vzrok
pijančvanja rajši vragu, kakor sam sebi navali.
Pameten človek vé, de dobrotljivi Bog zdaj z točo,
zdaj z slano, zdaj z sušo, zdaj z vodó, zdaj z
ognjem, z vojsko in kugo ljudstva obiskuje, brez de
bi kugo, ali povodenj, ali slano, ali točo mogočnim
copernicam perpisal. Ali veš, de na visokih gorah,
de po merzli Rusovski dežéli, de per nevernih
zamorcih ni nobene copernice, ker clo iména od
copernice ne poznajo ?

Zakaj pa zvoné, in z žegnanim ognjem
streljajo, če ne za to, de bi copernice odgnali? — Za
to, kér se rajši bojujejo z sovražnikam, kteriga ni,
ko z tajistim, ki jih po vsih potih spremlja, z
vražami namreč. Če se huda ura bliža, prav storiš,
de z cerkovnim zvonam ljudi k molitvi opominjaš,
Boga prositi, de šibo odverne, z ktéro nam žuga.
Brez nehanja zvoniti je napčno in škodljivo, kér
vémo, de zvonenje strelo na se vleče, in kér
časopisi učé, de je bilo pri taki perložnosti že
dostikrat veliko ljudi vbitih. Za tega voljo modre zapovdi
brezkončno zvonenje prepovdujejo; tóde samoglavci
sebi rajši, kakor drugim verjamejo.

(Konez ſledi.)

Beſedna vganjka.

Zela treh slogov beſeda
Vlada in ſkerbno pregleda,
Kar ſe pri hiſhi godi,
Kar ſe na polju ſtori.

Sadni ga slogov odſtavim,
Ter pred ozhi ti poſtavim,
Viſhiga imena oſobo,
Hiſhniga reda podobo.

Bodi pa tudi hvaleshen.
Kadar si tega deleshen ,
Kar ti le tretji sa ſe
S zherkami tremi pové.

L— z.

Snajdba vganjke v popréjſhnimu liſtu je:
paliza.


[Stran 77]
— 154 —

Şhe pred vezh, ko manj. On: Ako torej jeſt na
ſvojih 3 oralih tolike klaje dobim, de lahko 6 krav
po letu in po simi dobro preredim, takó ravno ta
ſenoshet 12 krav po letu ſamo s pizho previditi
samore. Jeſt: Reſ je to. On: Ravno savoljo tega bi
mogla ta obzhina, ki okoli 50 oralov obſeshe, 100
krav ſkosi zelo leto, ali pa 200 ſkosi pol leta, kar
zhaſa ſe na paſho gonijo preſkerbeti. Sdej mi pa
zhedo preſhtej. Şhtejeva, in naſhtejeva 50 glav.
On: In ſhe teh 50 krav nima ſkos pol leta sadoſti
paſhe, temuzh ſi mora po unih dobravah ſkos vezh
tednov shivesha iſkati. Ne bom ti pravil, koliko
mlade travize shivina na paſhi potèptá, ktera ſe
vezhkrat ne vsdigne vezh, in koliko mladik s
koreninzami vred isruje. Ne bom ti kasal, kakó malo
paſtirji pasijo in kakó malo vedó, kam in kje ne
gré shivine goniti. Satorej bi ſi jeſt upal na ravno
ti planini, ako bi bila moja laſtnina, 100 krav ſkos
zelo leto dobro prerediti. Lej takó le pridem is
rasdeljenja obzhin na domazho réjo. Jeſt: Sdaj ſo ſe
mi pazh ozhi odperle, sdaj vidim, de krava v hlevu
dobro in ſnashno dershana 4 — 5 krat vezhi
dobizhek, kakor po paſhi ſèmtertje gonjena, donéſe.

Luka. Preſneta rezh, vaſh brat bi ſhe mene
kmalo preobernil.

Ptujiz. Domu gredozh mi vedno pitane krave
mojiga brata pred ozhmi igrajo, prezej ſim sazhel
ſoſéde nagovarjati in de je bil ravno zele 3 leta moj nauk
le glaſ upijozhiga v puſhavi, ſim vender veſêlje
vshival, viditi kakó je moje ſtanovitno napeljevanje prasne
isgovore premagalo. In vſi vlaſtniki ſo ſe po
rasdeljenju prav dobro hvalili. Potem ſo vſe obzhine po zeli
ſoſéſki rasdelili, in vſi ſo ſe prav dobro pozhutili.

Luka. Premagan ſim, goſp. fajmoſhter in vi
dober ptujiz! prejmita mojo hvalo sa vaji trud, in
odpuſtita mi moje poprejſhne beſede; bodite pa tudi
vi poſhten mosh, moj dragi prijatel.

Ptujiz. Veſeli me, de ſim daneſ pokorniga
otroka ſvetlimu Zeſarju perdobil, tukej imate mojo
roko. Daneſ bomo veſelizo pili na sdravje naſhiga
dobriga Ozheta ! —

J. Demſher.

Toča in copernice.

(Konec.)

Streljanje pa gotovo odžene točo? — Naš
cerkovnik hude ure nikdar ne zgreši, temuč serčno zvoni,
in z žebljami od mertvaške truge strelja; in
nobeden naše vasi ne pomni, kdaj bi bila toča per nas
vdarla. — Če bi vaš cerkovnik ne bil zvonil in streljal,
ali veš, de bi bila toča pobila? Blez de ne veš! —
K čemu so pa žeblji od mertvaške truge? Saj mertvim .
daj mir in ne ognusi njih kostí! — Skušnja uči, de,
ako ravno so zvonili in streljali, je vender toča vse
do koreníne pobila. Kralj Friderik II. je enkrat
trideſet tavžent žolnirjev v orožju vadil, ki so
streljali z puškami in topmi (Kanonen); pa jih je vender
toča dobro omlatila. Kakó pa tudi hrum zvona ali puške
zamore točo odverniti, kér ta hrum ne doseže
oblakov, kteri točo peljejo in sejejo?

Marsikteri poreče, de to, kar špogamo, nič
ne velja, se trudiš pokazati; uči nas rajši, kar nam
je koristno. — Iz serca rad, če bi le jest sam ta
pravo vedek Mislim vender, de molitev, varčnost
(šparovnost), večsortni pridelki in družba zoper
škodo toče so gotovi pomočki, se toče, kar je
mogoče, ogibati.

Moli in skoz na Boga misli ; ne samo takrat,
kader ti žuga, če nisi enak konju, kteri hitro stopa,
kader mu bič (gajžla) okoli ušes žvižga. Posébno
pa moli ob hudi uri, sdruži se z svojimi sosedi
v cerkvi: prosite milostljiviga Očeta, de po svoji
sveti volji kazen odverne od vas.

Hrani obilnosti dobre letine ; zakaj Bog in
pamet te učí, de po dobrih letinah sledijo slabe. Kdor
hiti predale (Getreidkästen) pred sprazniti, ko jih
ima z novim žitam polniti, bo večidel prazne imel.
Boljši je biti radovoljno trezen, kakor posiljeno lačen.
Nikdar ne prodajaj reži ali ovsa preden imaš ajdo
pod streho. Revšina, ki si jo delaš z napčnim
življenjem, bode vsako leto manjši, če se svojiga dela
umno primeš. V mladosti je ložej si nekoliko
odtergati v jedi, pijači, v obleki in poboljških.
Varvaj se bahanja! Bahač ima prazne skednje in
stergano streho. Ali varvaj se tudi skoposti, zakaj miloſtljivi
Bog večno živí, in skerbí za svoje pridne otroke.

Tretji pomočik zoper točo so večsortni pridelki
po tvojih njivah. Krajnska dežéla bi rodila turšico,
ktero po Koroškim k svojimu pridu sejejo. Dobro vem,
de na Krajnskim ajda bolj dónese, kakor na
Koroškim , pa se najdejo kraji, kjer toča vsako leto bije
in ajdo potèptá. Dalje menim, de slana posmodi,
kar toči ostane. Turšica *) se toči bolj brani, in
poprej, ko ajda dozorí. Pri Ljubljani posavcam
(kmetam per Savi) klaje manjka; pa vender po vsih
njivah ajdo sejejo, ktera včasi komej seme da; ne
njivice ne pervolijo kermi (klaji), z ktero bi ložej
živino redili in več gnoja napravljali. Koroški kmet, ki
ſim ga prašal, zakaj na dobri njivi kermo namesto
ajde seje, mi je odgovoril: Če ajda donese, bo
dober kup; če ne dónese, bom jez saj kermo dobil.

Zadno varstvo zoper točo je družba, od ktere
je v Nr. 23. 24. tih novic bilo na tanjko
govorjeno. Izgovor: Družba je pač dobra, ali kdo jo
plača? — nič ne velja. Če ne moreš toliko
krajcerjev perdobiti, de bi se družbi perkupil, kakó boš
celo leto, če te toča zadene, sam sebe, svoje otroke,
svojo družino redil in plačal? Kdor ima več njiv,
ta mora družbi več plačati; pa ta tudi ložej kakó
reč v dnar spravi, in se takó večji škode varuje.
Kdor ima manj polja, bo manj plačal, in ta dnar
si od kmetije, ali drugih zaslužkov, ki se jih pri
nas ne manjka, perhranil. Bajtar naj se rokodéla
uči, drugim naj večsortne orodja perpravlja, ali k
sosedam, ali na cesto v tlako naj gre. Ne sme
čakati, de bi ga gospodje prosit hodili, ampak sam mora
dela iskati, in z navadnim plačilam dovoljen biti.
Glejte laške zidarje, ki ne stradajo, pa vender
nektere krajcerje domu nesó. Pri napravljanju železne
ceste so Lahi clo iz Napolitanskiga. Tém ni bilo
predalječ šternajst dni hoditi, de bi si kosec kruha
zaslužili; domorodni pa tožijo, de jim dela in
kruha manjka. Prosimo Boga za vsakdanji kruh,
varvajmo se vraž in lenobe, poslušajmo uke pobožnih
in modrih ljudi : takó bomo srečno živeli in v
ubožtvu ne bomo obupali, ampak koristno pomoč iskali!

Robida.

54,
55

[Stran 78]
[78]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 39.

V ſrédo 25. Kimovza.

1844.

Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Bodite, kakor čbéle!

(Poleg némškiga.)

Kadar čbéla gré cvetlice
Obiskavat, med popivat,
Pridno vezat na nožíce
Si onóžje, slastí vživat :
Mislim: Človek! ljubi délo
In posnémaj pridno čbélo!

Kadar čbéla satje dela
Iz voska čisté lepôte,
Kakor de bi stvarit' iméla
Serca iz sladké belôte :
Mislim: Človek! serce vari,
De se v gréhu ne opári!

Kadar čbéla v panj priléze,
Se koj med sestrice spravi
Brez skoposti, serdi, jéze
U ljubezni serčni, pravi :
Mislim: Tam je sreča prava,
Kjèr edinost je in sprava!

Kadar čbéla pričakuje
De vesêlje raja vžije,
Mater skerbno pogleduje
In jo z krilci milo krije :
Mislim: Tak', otrôc'! bodite
Starše svoje vsi ljubite!

Kadar čbéla, jeze polna,
Z želam ojstrim preskerbljena,
Vid' nevarnost, v boj gré voljna.
De kraljica ni zgubljena :
Mislim: Glejte, tako varja
Prav' roják dom in cesarja!

Kadar čbéla vsako délo
Tak' umetno, modro dela:
Al' bi serce se ne vnélo,
Al' bi duša ne zapela:
Stvarnik, Ti si poln modrósti,
V majhnim, kakor v velikósti!

Malavašič.

Rasdelite obzhinſke paſhe!

(Konez.)

Luka. Povejte mi, kaj taziga vam je le pravil ?
Ptujiz. Takó ſi tudi ti, mu rezhem, tak sa
rasdelitvo vnet bedak? On: Nikakor; ampak
rasdelitve prijatel, mi odgovori. Lej ta le velika
planjava, ki ſe pred nama rasgrinja je obzhinſka paſha,
in obſéshe okoli 50 oralov. Imam pa jeſt ſenoshet,
ktera v dolgoſti in v ſhirokoſti ſamo 3 orale meri.
Is teh 3 oralov dobim ſená in otáve sadoſti, 6 krav
ſkosi zeló leto prerediti. Koliko mi mléka dajo, ſi —
vidil, in v dveh letih ſe mi mora ſhe vſaka nar manj
sa en bokal poboljſhati. Jeſt. Kakó je to mogozhe?
S nemſhko (Luzernſko) deteljo in s drugimi takimi
sehſhi, jo bom vprihodno obſejál, ki boljſhi klajo
dajo, kakor naſha trava in naſha dételja, in ktére
obſtanejo bres nove ſetve, kakor ſo nam uni dan Novize
osnanile, ſhe zhes 20 let, in vedno poganjajo, — mi
odgovori. Poleg tega per pitanju, v hlevi oſtane
veliko dobre gnojnine, nar boljſhi kmetijſki
pomozhik, kteriga pa shivina, ki ſe po paſhah goni,
ſemtertje rastreſa. S to gnojnino ſi sboljſham
prihodke ſvojih njiv. Jeſt: Vſe prav, kakó pa prideſh
is delitve obzhine na domazhe pitanje? On. Prav
lahko, ena rezh is-haja is druge. Tam, kjer ſo
obzhinſke paſhe, nemore domazha reja nikdar v
velikim vpeljana biti. Rekel ſim ti, de gmajna, na
ktéri ſe snajdeva, okoli 50 oralov obſéshe. Jeſt:


[Stran 79]
— — 155 —

Vstraníše.

Kadar se hiša zida, narmanjši reč, en
kamenček veliko pomeni. Takó imá tudi rast in razpad
kmetovanja svoj vzrok sploh v majhnih rečeh. Per
dobrim kmetijstvi se narmanjši reč ne spregleda,
nobena stvarca se v nemar ne pustí. Zato že
prigovor učí, de gospodinja tri vogle derží,
de si se ravno le z malimi opravki pečá. Mi bo po
tém takim kdo zameril, de od reči govorím, za ktero
še ni lahko gospodarju v misel prišlo, se méniti?
Saj še imena med Slovenci nima, takó malo se
zmenijo za njo. Kdor jo imenuje, ji pravi po ptujih jezikih:
Abtritt, Retirad, Privet; in čé ji sekrét
reče, misli, de jo je imenoval po slovensko. Jas
ji za to dobo vstraniše rečem zavoljo tega, kér
se vse v njo v stran spravlja, kar nikamur
drugam ne kaže. Oznani kdo boljši imé v novicah, mi
bo všeč.

In to vstraniše, pravim, de bi per vsaki hiši
moralo biti: ni táko za nič, kakor marsikdo med
kmeti misli. Sitno mi je reči, pa še sitneji se
prebivavcam tacih hiš godí, kjer vstraniša nimajo.
Kolikokrat mora človek, ki memo táke hiše gré,
obraz na drugo stran oberniti —! Pa tudi dober
želodez mora imeti, ki se taki nesnažnosti bliža.
Kakó sitno je pa tudi to za domače ljudi, sosébno
za táke, ki bolehajo. Večkrat bi se kdo rad
pomudil per taki hiši, pa potreba ga sili, de odrine.
Že poti okoli takih vasí, kjer vstraníš ni, so
večkrat take, de ni izreči.

Razun nesnage in mnogotere sitnobe, je pa tudi
še zguba per kmetovanji, ako je hiša brez
vstraniša. Koliko se jih premrazi, ki hodijo na veter in
dež k potrebi. Lahko, de še svinje včasi od tega
zbolijo, ko okoli voglov takih nesnažnih hiš letajo;
sosébno, ako je kak bolehen človek per potrebi bil.
Mende tudi svinskimu želodcu vse ne tékne. In
potem pride narboljši gnoj v nič. Vprašajte
kakiga učeniga kmetovavca, in povedal vam bo, kakó
visoko angležki kmetovavzi človeški gnoj cenijo,
in kaj vse z njim počnejo, de jim več verže: vi ga
pa puftite v nič priti, in večkrat slabejiga
živinskiga za dragi dnar kupite!

Naredí naj si tadaj vsak, kdor ga še nima,
vstraniše blizo hiše, ako se da takó, de bo tudi ob
dežju mogoče, do njega v suhim priti: tóde na
takim mesti, de ne bodo zamogle svinje blizo. Zadej
se naredí precej globoka jama, de se cló nič gnojá
ne razgubí, in de ga dež ne odpeljá. V to jamo se
méčejo smetí, stare cunje, oglodane kostí, obnošeno
usnje, in večkrat kako betvo listja ali slame: takó
ti ne pride nikdar smrad v hišo, in kar hočeš
narbolje pognojiti, s tem, gnojem pognoji, in bo rastlo,
de bo veselje.

— o —

Nekaj od Slovencev.

(Na dalje.)

6. Take pesmi se imenujejo slovenske
narodne (national slowenisch), kér so zložene od
slovenskiga naroda. Nektéri Slovenci ne razločijo,
kakor je potréba, teh dveh besedi: narodno in
nerodno. Narodno jenekaj lepiga, kar je jednimu
ali drugimu narodu lastniga, zato se reče
národnost: Nationalität. Nerodno je pa nekaj
malovredniga, Ungeschicklichkeit. Gerdo bi bilo, ako bi
mi te dve clo različne besede razločiti ne znali.
Zato v glavo si jo zarežimo! — Te slovenske pesmi
so večidel kratke, ljubke, proste, takó zložene da

jih že iz glave znaš, ako jih samo jedankrat ali
dvakrat slišiš; so stare po sto, po dve, tristo let
in še starejši. Starejši je, bolj je lepa. Na to se
moreš zanesti. Ako bi posébno lepa ne bila, bi jo
Slovenci, davno že bili opustili in pozabili. Tudi
nove pesmi so lepe, tode večidel so zložene, kakor
je ravno šega med učenimi, pesme zlagati. Sadaj se
jim zdi lepo jedno, sadaj drugo. Kadaj terdijo, da
so tiste pesmi naj lepši, ktere so prav zavite, takó
da jih moraš po dva ali trikrat prebrati, da jih samo
razumiš. Kadar je taka šega med učenimi, tadaj vse
vije na pesmih, kakor na nekaki terti. Dokler taka
navada, taka šega vlada, so take zapletene pesmi
lepe; kakor hitro se šega spremení, pa nikomur ne
dopadejo več. Pesmi naroda pa niso po kakih šegah
napravljene, temuč so zložene, kakor človeku serce
kaže; človeško serce se sicer tudi spreminja, pa si
vender vselej podobno ostane — ostane zmiraj serce
človeško. Pa tudi naše narodne pesmi ostanejo lepe,
dokler bode našiga naroda na svetu kaj. Od njih
se mora učiti slovenski pevec in slovenski godec,
kakó se mora zapeti ali zagosti, da našem ljudem
dopade. Bolj je pesem podobna narodnam, lepši je.

7. Mnogo sim zbiral in prebiral med
slovenskimi pesmi in to med svetimi in med posvetnimi;
pa več pesim sim slišal ali bral, ljubeznivši so se mi
zdeli naši Slovenci. Ne verjel bi mi ti, ljubi
prijatel! koliko pesem sim pregledal in poslušal — in
med celo to množico so bile nektére bolj, manj lepo
zložene— — pa gerdih, nesramnih nisim našel,
zvunaj jedne same, v kteri se jedan pijan žganjar
košáti, kakó je z sterganimi hlačmi pijančeval.
Pošteni Slovenci, ki se le nad lepim poštenim petjem
veselijo! Še posvetne so takó lepe, da jih skorej
od cerkvenih ne poznaš. Ako bi jez hotel pesmi
praviti, bi se mi jih nabralo skorej za jedne bukvice;
jez tukaj le jedno napišem, ki je iz sv. Križa
blizo Ipave, in sam se lahko prepričaš, da so še
posvetne svetim prav podóbne.

Lepa krajnska dežéla.

1. Tam stoji gora Iblanska
Na lepim ravnim vertiču.
Češčena roža Marija! *)

2. Polhen je rožic nasajen
Plavih, rudečih in višnjevih.

3. Marija po vertiču prangala,
Lepe rožice je tergala.

4. Marija takó pravi, govori:
Ko bi bil zdej tù ljub moj sin !

5.Ko bi bil zdej tù ljub moj sin,
Bi mu krancel narejala.

6. Marija še tega ne zgovori,
Nje ljubi sin za njo stoji.

7. Od kod si hodil, kjé si bil ?
Povsod sim hodil, povsod sim bil.

8. V krajnski dežéli nisim bil.
Komu sí pustil krajnsko stran?

9. Notri sim pustil lepe ljudí,
Mirne ceste , frišne vodé.

10. Vsim vernim dušam sveti rej
Ki nam ga vsim vkupej dej.
Češcena roža Marija!

Naše šege, pripovedke in narodne pesmi so
živi spomeniki, ki nam kažejo, bolj kakor napisi na
kamnih, bolj kakor stare listine (Urkunden) na per-

56

[Stran 80]
— 156 —

gamenu, kak je naš národ bil, in kakoršne lastnosti
ima; to nam je živo ogledálo, v kterim vidimo bistro
pamet in blago serce slovensko. — Pa Slovenci malo
marajo za vse to. To moram po poti povedati. Mi
se mnogo učimo, kar je od drugih narodov, kar je
pa slovenskiga, to nam le merzí. S težkim sercam
rečem, pa je resnica: mnogoteri sicer učen
Slovenec več vé od čudnih Kinezov in od
vmazanih Hotentotov, kakor od svojiga
slovenskiga naroda. — Imamo pa tudi blagih
móž in iskrenih mladenčev, kteri se z veséljem
učé, kar je Slovenskiga. Bog jim daj srečo, ljubo
zdravje in dolgo življenje!!

Vſe poſkuute, in kar je dobriga obdershite!

Ne ſme ſe Ferlanova pinja sanizhovati, tudi
ſe tajiti ne more, de je bilo s njo ſitno delo medenja
prezej polajſhano; vender pa ſmo ſhe pomiſlovali,
kako bi ſe dalo v ti rezhi ſhe kaj boljſhiga naſhim
pridnim Slovenzam v roke dati. — Ni bilo treba
dolgiga truda. Matija Kopazh v Begnah (na
Gorenſkim) je naredil novo, *) prav lizhno pinjo,
per kteri ſe nizh ne pogreſha, kar delo medenja
polajſha. Prav lahko ſe ta pinja shene, ko ima zelo
kolo, in ſe navíja, kaKor ura; pa tudi prav naglo
in zhiſto ſe vmede. Vezh hvale pa nozhemo ſvojimu
delu dajati, bomo raji pozhakali, de hvala od
drugih pride. Le ſhe to perſtavimo, de, zhe kdo hozhe,
ſe da ta pinja tudi ſedé, in s nizh vezhjim trudam
goniti, kakor vſak kolovrat. Prav lahko bodo sdej
medli in sraven brali. Kdor bi ſe hotel preprizhati,
kakó lahko in naglo ſe vmede, ali pa kdor bi hotel
to prijetno pinjo pogledati, de ſi bo potlej gotovo
enako omiſlil, naj ſe per naſ oglaſi, mu bomo vſe
radi ſkasali, in povedali. Tudi obljubim, de bomo
vredniſhtvu teh Noviz v Ljubljano enako pinjo
poſlali , kér jo bo mogel vſak pogledati. Ne dvomim, de
bo imela ta snajdba kmalo veliko prijatlov. K....

Od preſhizhje bolesni v 37. liſtu
létaſhnih noviz.

Preſhizhja bolesen, od ktere nam D. is
Tuhinſke doline v 37. liſtu naſhih noviz
perpoveduje, je per preſhizhih she sdavnej navadna, ktero
v nekterih krajih ſhen, vnekterih perezh ogenj,
in v nekterih rudezhizo imenujejo. Leki, kteri ſo
ſvetvani soper to réſ hudo bolesen, vtegnejo biti dobri,
tode po kmetih ſe vſelej takó naglo dobiti ne
morejo, kakor bi bilo potreba; tudi le bolnim
preſhizhem ſhe teshko kaj v riviz perpravi in ſe s tem
tudi slo oplaſhijo. Per naſ ſo praſeta she vezhkrat
tako bolesen imele, in vſelej ſmo jim jo s tem
ventali, de ſmo jih berſh, kakor ſo sbolele s ſlamnatmi
sveski **) ali pa s flanelo tako dolgo dergniti
veléli, de ſo ſe vgrele in de ſo rudezhe pike bolj
vùn vdarile. Tako ſo vezhidel bolne preſeta v 24:
urah ſpet osdravele.

A.

Stara povedka.

Divji mož.

Po Metlikini okolici se pripoveduje, de je
živel v starih časih divji mož na velicih hribih,

in je bil verlo velik dobrotnik za vse ljudí uniga
kraja. Ko je neprijazna zima bežati jela in se
spomlad veselo prismejala, je on na visoki gori
povzdignil svoj glas: „delaj“ de se je razlégalo po vsih
dolinah in poljanah. Ljudjé so od njega na tanjko
dobo zvedili, kdaj je bilo treba to, ali uno žito
sejati, to ali uno sočivje saditi, za ta ali uni smuk
(kislino) skerbeti i. t. d. kér je to vselej zraven
pristavil. Za te dobrote so mu bili jako hvaležni,
in ljubezen proti njemu jih je nagnala priložnosti
iskat, viditi ga. Kakó bi to izpeljali, neso vedili.
Nar starji iz med njih jim svèt da, de mu na
mesto , kjer ga kričati slišijo, naj medu jesti nesejo
in se okoli poskrijejo. To storivši ga pričakajo;
tode zagledavši jih je odletel, kot sèrnjak.

Ko so to storit poslani, domú prišli, so ga
obširno popisali in djali, de je v vsih rečeh človeku
enak, z tem samó razločkam, de je po vsim životu
kosmat, kot zver. Imenovani svètnik, ko je
zvedljivost žená opazil, jih zdaj drugači upoti: Ako ga,
jim pravi, med sabo imeti želite, nastavite mu
dobriga vina in poleg poſode ove, negibčne postole;
napivši se, bo tudi jel postole premišljevati, in
morebiti, de se obuje. Na obutiga, ker ne bo hoditi
vajen, hitro planite, in zvezaniga domu pripeljite,
de tudi ženam na vidilo pride. Naročéno so
marljivo zveršili. Ubogi divjak se vina obilno napije,
postole obuje ; tóde gerdó se vkani. Ko je možje
od vsih plati proti sebi vèrveti vidil, skoči na noge;
ali te mu svojo poprejšno hitro službo odrekó, kér
mu polze, in on v svoji hitrosti pada. Ulovivši ga
grejo z njim v grad, de ga gospôdi pokažejo, ki
ga je že zdavno željela viditi. Vse vanj viri, vse
ga obstane, vse se mu čudi; zdaj gledajo njegove
parklje, zdaj gladijo njegovo dlako, zdaj ga
poprašujejo za mnoge prihodne rečí. Ko so ga vezál
rešili, skoči ko bi trenil, iz med zbora, in poleti
pocesti proti hosti, takó berzo, de ga hèrti, ktére
so za njim spustili, dospeti ne so mogli. Od uniga
časa ga ni bilo nikoli več ne viditi ne slišati. Ko
je spomlad nastala, je njegovo upitje: „delaj,
delaj, sej, sej“! popolnama izostalo. Stanovnike je
tlaka zadéla in druge nesreče.

Juri Sodevski.

Vganjka.

Kaj rado po glavi beshí,
Zhe ravno na ſheſtih nogah ſtojí?

Snajdba vganjke v poprejſhnimu liſtu je:

Drevó.

Danaſhnimu liſtu je deveti dél vinoréje perdjan.

57,
58,
59,
60

[Stran 81]
[81]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 41.

V ſrédo 9. Kosoperſka.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Orjaška jigrača. *)

Prevod iz nemškiga.

Nidék je grad v Alzacji pravlici dobro znan,
Višava, kjer je grad bil orjaški nekidan,
Zidovje vse poderto, in gol in pust je kraj,
Ki praša po orjacih , jih več ne najde zdaj.

Enkrat iz grada pride orjaška deklica,
Jigravši se sprehaje, brez pesterne je b'Ia,
Polágama po hribu v dolino se spustí,
Ogledati je željna, kaj doli se godi.

Z nekoliko stopinic preteče gojzd in log,
In proti Aslam urno v človeški pride krog,
Tam sela, mesta, nive, poljan nebrojni cvet
So bili njenim vidu neznano čuden svet.

Ko zdaj oči pobesi, razloči vse do tal,
Opazi enga kmeta, ki pridno je oral;
Ta mala stvar gomazi tak' čudno semtertje.
Tak' svitlo v soncu pluga čertalo bliska se.

„Ojoj, jigrača zala! domú jo nesem koj, “—
Izreče pokleknivši, razgerne robec svoj,
In kupoma pomede v ohrambo rutnih gub,
Kar pred-njo vse se giblje, in stisne vogle skup.

Veselo spèt skakaje, — otrok je tak, se vé, —
V grašino gor po hribu , iskat očeta gre;
„Moj oče, ljubi oče, jigračico imam,
Tak' lepe še na naših višavah ne poznam!“

Prehladno vino pivši pri mizi star sedí,
Prijazno hčerko gleda in tako govorí :
„„Berclivo stvar prineseš in nepokojno zlo,
Ti plešeš od veselja, pokaži, kaj je to?““

Zdaj ona razgernivši kernir pazliva vsa
Postaví v rajdo kmeta, drevó, in vola dva;
Kjer, kakor gre po redu, na mizi vse stojí,
Berluzgne v roke pridno, in skače v radostí.

Temnivšiga obraza pa glavo ziblje star :
„„Si lepo naredila, to ni jigrača mar!
Kjer si ratarja vzela, tje nesi ga nazaj,
Kaj pade ti na misel? Jigrača kmet? — aj, aj!““

„„In urno brez mermranja dopolni, kar sim djal!
Če kmeta bi ne bilo, kdo kruha bi ti dal ?
Orjaško steblo raste iz kmečkih korenin,
Kmet ni jigrača za-te! — to bodi tí spomin.““

Nidék je grad v Alzacji pravlici dobro znan,
Višava, kjer je grad bil orjaški nekidan,
Zidovje vse poderto , in gol in pust je kraj ,
Ki praša po orjacih, jih več ne najde zdaj.

J. Koseski.

Navada shelesna ſrajza.

Refniza tega pregovora fe pazh pogoſtama na
ſvetu vidi. Naj ſe kaka ſhe takó dognana nova
ſkuſhnja osnani, urno je glaſ ſliſhati: Ta je she
boſa! — to ni mogozhe! — vzháſi ni bilo
takó! — tega ſhe niſim vidil! moj ozhe
tega niſo takó delali! i. t. d. — V poterjenje teh
beſedí naj naſledna pergodba ſlushi:

F. M. she ſtar zhbelar, me pride v jeſeni
pretezheniga léta proſit, de bi mu v lanſkih Novizah
osnanjeno ſkuſhnjo: zhbele prekaditi in sdru-

61

[Stran 82]
— 162 —

shiti, pokasal. Drugi dan grem do njegoviga
zhbelnaka, in neki pomozhnik pa pripravo s mano neſe.
Kje pridſhi tehtamo panje, od kterih ſta komej dva
po deſet funtov ſterdi imela, teh drusili ſhtirnajſt ſo
mogli pa zelo le po pét, ſheſt ali ſédem funtov imeti.
Na to mu pravim, de mora toliko zhbel pregnati in
sdrushiti, de bo na vſaki panj ſaj deſet funtov ſterdi
ali medú priſhlo.

Mi sazhnemo perviga preganjati, in kér
najdemo matizo, me poproſi, de bi mu jo puſtili bolj na
tanjko pogledati, preden jo umorimo. Zhudno ſe mi
sdi, de moj ſtari zhbelar ſhe matizo gledati shelí,
in kér ga od ſtrani s ozhmi pasím, vidim, de
napravi, kakor bi bil matizo s nogó pohodil, s drugo
rokó jo pa v ſtari panj nasaj ſmukne. Jeſt ga na to
vpraſham: Ali je mogozhe, de bi te zhbele ſhe eno
matizo imele? Rudezh poſtane per teh beſédah, in
ſtokaje mi rezhe : „Ne bodo mi sahudo vseli,
nemorem mátize umoriti puſtiti, prevezh ſe mi ſmili!“

Şila ni nikdar dobra! — ſi miſlim, rezhem
pomozhniku, de naj moje kopita ſkupej pobere, in
grem domú.

Pretezhena sima je bila zhbelam ſilno dolga,
in ſhe le oſmi dan Şuſhza ſo pervikrat letele. Vſe
je migljalo okoli mojiga zhbelnaka, in v miſlih, kakó
ſe le unimu ſvojoglavniku godí, ga grem obiſkat.
Ali tukaj je bilo shaloſtno pogledati, prava podoba
mertviſha, — komaj is dvéh panjev je ſhe kaka
zhbeliza ſerknila. Kér me je od daljezh priditi vidil, ſe
mi je ſkril; jeſt ga poklizhem, in mu rezhem, de
naj ſatje is teh mertvih panjev poreshe, de ga
zhervi zhiſto ne potratijo.

On sazhne pogazhe is perviga panja resati, al
glej, ſtraſhen pogled! — zhbele ſo mertve, in njih
glavize tezhijo ſhe po luknizah, kjer ſo shivesha
iſkavſhi, ſtraſhno ſmert ſtorile. Per ſredi najde
matizo v eni kepi zhbel, ktere ſe ſhe pràv po malim
gibljejo, sakaj uzheni zhbelarji prizhujejo, de zhbele
is ljubesni do matize bolj sa njeno, kakor sa ſvoje
shivljenje ſkerbijo. Is kamna bi mogel ſerze imeti
in bolj bi bil riſu (tigru) is Aſrike podoben, kakor
zhloveku, ktéri per takim pogledu mersel oſtane.
Goſpodinji, ktéra reſheto sa ſatje dershi, ſo ſe ſolse
po lizah s zurkama vljile, ki jih je od gladu
poginjene vidila. Menim, de ne bom krivize ſtoril naſhim
deshélam, zhe rezhem, de vezh tavshent panjev
vſako leto po ti ſhegi konez vsame, sakaj snano
mi je sanikarno opravilo zhbelarjev po Şhtajerſkim,
Krajnſkim in Koroſhkim. Ne vsame ſi toliko zhaſa,
de bi tehtal in rasſodil, ali ima panj doſti shivesha
sa simo ali ne; ampak te nar teshji sbere, ter jih
urno s shvepljem poſmodí, de le ene krajzerje sa
ſterd dobi; te lahkejſhi pa nasaj poſtavi, rekozh:
zhe bo boshja volja, bodo she preshivele ! — Takó
ſe sgodí, de ena ſlaba letina dobizhek dveh dobrih

poje, in de ljudje veſelje do teh pridnih in
koriſtnih shivaliz sgubijo.

Zhe pa hozheſh, dragi perjatel! de ſe ti taka
ne sgodí, takó nikdar ne puſti zhes simo zhbel,
ktére nimajo nar manj deſet funtov ſterdí. Ako je
bila ſlaba letina, in ſo lahke, sdrushi vezh panjev
ſkupej ; sakaj gotova in od vezh zhbelarjev
poterjena reſniza je : „de zhbele dveh panjev, od ktérih
ima vſak le po pet funtov ſterdí, zhes simo od
lakote poginejo; zhe jih pa sdrushiſh, bojo muhe obeh
panjev s deſetimi funti preshivele, kar ſo nam tudi
she mnogoverſtne ſkuſhnje vshivo poterdile.“

De boſh pa na tanjko rasſodil, koliko ſterdí
zhbele imajo, vſaki panj pred ogrebanjem tehtaj,
in toliko sares na njemu napravi, kolikor funtov tehta.

Şterd od pregnaniga panja svezher in od sadej
noter deni, de ſi ropariz ne pervadiſh. Tudi s tem
delam ne ſmeſh do sime zhakati; ampak opravi ga
dokler je ſhe topló, de zhbele ſterd ſhe pred
mrasam v ſvoje ſatje prenoſijo, ſizer bi ti poleg ſterdí
od lakote pomerle.

M. Notar.

Popis obertniske razstave v Ljubljani.

Ze večkrat smo se z našimi bravci od razstave
pomenili, ki jo je obertnisko družtvo pretečeni mesec
v Ljubljani napravilo, tóde danes hočemo od nje
kaj več in bolj na tanjko govoriti in povedati:
kaj je bilo tukaj na ogled razstavljeniga, kakšne
so bile razstavljene rečí in kteri mojstri so svoje
izdelke v razstavo dali. Mislimo, de se spodobi,
ravno v „rokodélskih novicah,“ kolikor nam
prostor pripusti, te reči na dolgo in široko
razlagati, ki smo jih v obertniški razstavi vidili, in pri
ti priložnosti naše drage Slovence zopet k novimu
prizadevanju prijazno obudovati, de bi svoje
rokodela vedno bolj umetno izdelovali in z časam naprej
hiteli. Saj ste že večkrat slišali, in morde tudi
večkrat priložnost imeli, sami se pripričati, kako verlo
némški, francozki in anglijanski rokodelci v ti reči
naprej hité, svoje izdelke v razne kraje svetá pošilajo
in z svojim blagam domače rokodelce in fabrikante
zatirajo. Zakaj bi si naši rokodélci ne prizadevali,
svoje dela po teh izgledih napravljati? saj imajo
tudi oni prebrisane glavice. kar nas je ravno ta
razstava očitno pripričala, kjer smo z veseljem
veliko umetno izdelanih reči slovenskih rokodélcov
vidili. Tudi mi Slovenci imamo že več takih izdelkov,
kteri krog in krog slovijo, in ktere v daljne kraje
pošiljamo, in nam veliko tavžentov vsako leto v
deželo donesó! Pri vsem tem je pa pri nas vender
še veliko rokodélstev, ki so še zlo pomanjklivi,
druzih pa še clo ne poznamo. De vam le od eniga
nekaj povém: Glejte! koliko denarjev gré v ptuje
dežele za dežobrane ali dežnike (marele) ? Mislim,
de ga ni naroda, de bi se bolj dežja bal, kakor
Krajnci. Vsaki mora svoj dežobran imeti, in komaj se
kaka meglica na nebu prikaže, že nobeden ne gré
brez njega od hiše. Kolikrat sim že smešno prikazen,
vidil, de je dežjaboječi hlapec gnoj na njivo peljal
in pod dežobranam zraven koša krevljal. Če je v
deževnim vremenu terg v kakim mestu, se pri
naših kmetih toliko dežobranov vidi, kakor de bi bila
le ena streha čez vse potegnjena: vse mergolí od
višnjevih ali rudečih marel! V starih časih je Krajnc


[Stran 83]
— — 163 —

svoj plajš iz domačiga sukna ogernilin širok klobuk
na glavo djal, ter se je v deževnimu vremenu na
pot podal; Krajnica je pa rjuho is domačiga platna
okoli sebe ogernila in dežju naproti šla. Taki
dežobrani so le malo veljali, in ne krajcerja ni šlo
za-nje iz dežele. Sčasama so pa naši kmetje bolj
gosposki postali in so jeli polimane dežobrane
nosili; tudi ti niso deželi veliko denarjev pojedli,
kér so bili iz domačiga blaga narejeni. Zdaj se pa
ti le še pri kakimu pohlevnimu starčiku ali kaki stari
ženici sem ter tjè vidijo: vsi drugi pa nosijo
bavélaste dežobrane, bahači pa clo svilne
(židane ). Res je sicer, de tudi te marele domači
rokodélci po kmetih in v meſtih izdelujejo, vunder
pri vsem tem vsako leto veliko tavžent iz dežele
beži. Za koga pa? bo marsikdo prašal, ki ne vé,
de vsak posamezen del, ki se k tem marelam
potrebuje , iz ptujih dežel pride. Bavélo, palice,
pušice, konce (špice) in podpornje (rorčike),
dobivajo naši kupci iz Dunaja, iz Českiga ali iz
Hamburga ; ne kosčik za to rokodelstvo se v
domačii ne izdeluje.

Jest sam eniga kupca v Ljubljani poznam, kteri
na leto okoli 4 tavžent goldinarjev v srebru za tako
blago na Dunaj in v druge kraje pošle. Ne bom preveč
povédal, če rečem, de tedaj na leto nar manj 50
tavžent goldinarjev za bavélaste dežobrane samo iz
Krajnskiga v ptuje dežele gre, ktere večidel le
kmetje pokupijo, in za-nje svoje lepe petice
potrosijo. Kakó bi ne bili sedajni časi slabeji od starih,
ko še kmetje takih potroškov poznali niso! Vselej
me serce bolí, kader toliko ptujiga blaga vidim in se
lepih petic opomnim, ktere tukaj v resnici pod
kapam ležé. Kadar so tedaj Krajnci takó dežjaboječe
ljudstvo in vsako léto toliko tavžent goldinarjev za
dežobrane potratijo, ali bi rokodélcam veliko
dobička ne prineslo, ko bi vse k dežobranam potrebno
blano v domačii izdelovali? Jest mislim de! —

Obernimo se po teh opómbah zopet k naši
obertniski razstavi, ktera nam je očitno pokazala in
poterdila, de so enake razstave nar bolji sredstvo,
obertniske izdelke razglasiti. Nobeden somenj ne
zamore, če še tako dolgo terpí, take razstave
nadomestiti, kjer je vsaka, nej bo še takó majhna reč,
od toliko ljudi ogledovana bila. Naša razstava je
18 dni terpela, in kér je vsaki dan 5 do 6 sto
oglegovavcov imela, jih je skupej nar manj 10
tavžent bilo , ki so jo celi čas obiskovali.

4 tavžent 2 sto in petdeset posameznih
isdelkov smo v ti razstavi vidili, ki so jih 2 stó
in osemdesét mojstrov va — njo poslali. 195 jih je
bilo is Krajnskiga, 31 iz Koroškiga, 28 iz
Štajerskiga, 20 iz gorniga in 5 iz spodniga Estrajha:
1 pa iz Gorice. Kar število posameznih izdelkov
vtiče, je bila Ljubljanska razstava močneji, kakor
poprešna v Celovcu in Gradcu. Kmalo bomo
zvedili, med ktére od imenovanih 280 mojstrov bo
namenjenih 40 svetinj razdeljenih.

Vse blago je bilo v 7 shrambah za ogled
razstavljeno, 3 so bile namreč v Virantovi hiši,
kjer je bilo večidel železnine, kijučarskih in
lončarskih izdelkov in nekaj druzih mašin viditi;
v Reduti so pa bile 4 shrambe: v eni so bile
lesene mašine, usnje in usnjato blagó, v drugi
mizarski izdelki in muzično orodje : v tretji
in četerti pa mnogoverstno drugo blago prav očitno
in umetno razstavljeno. V preddurju teh Redutnih
shramb smo latinski napis vidili, ki ga je vodstvo te
razstave napravilo v posvečenje veseliga dohoda

našiga presvitliga Cesarja Ferdinanda I. v to
razstavo , ki se takó glasí:

Ferdinando I. Aug. Pio. Felice. Favente
Industrije Promovendæ.

To le nej bo vvod našiga prihodniga popisa od
Ljubljanske obertniske razstave!

(Dalje sledi.)

Şhen pri preſhizhih v Menguſhki fari.

Smirej bolj ſe kashe, de tudi proſti kmetje
naſlie Novize pridno berejo, in njih nauke k
ſvojimu pridu obrazhajo. Prizha tega je, de ſkorej
vſaki teden kak kmetovavez k vredniku teh Noviz
pride, to ali uno bolj na tanjko popraſhati, to ali
uno sa Novize povedati. Takó je uni dan Miha
Korant, shivinſki vrazh is Mengſha, k meni
priſhel, in povedal, de je tudi v Menguſhki fari
ni davnej v 14 dneh okoli 125 preſhizhev ſhen
napadel, in de ſo jih s v 37. liſtu priporozhenimi leki
rasun 8, ki ſo pozerkali, vſe druge ſmerti oteli.
Poſebno jim je teloh, ki ſo ga ſkosi uſheſa bolnih
shivinzhetov savlekli, dobro ſtoril, in lek, ki ſo ga
is pol lota grenjke ſoli in pol lota neke ſhtupe
napravili, ktera bolno kri od drobja proti koshi shene
in ki jo potno ſhtupo (Schwitzpulver, pulvis
antispadmodicus) imenujejo. Obedve ſhtupi ſe s
bokalam ſroviga mleka (mleka is pod krave) smeſhate
in v treh delih zhes dan praſetu v gobez vlijete; ta
lek ſe ſkos tri dni bolnimu shivinzhetu podaja. Zhe
je le 24 ur ſrezhno preshivelo, je bilo ſmerti gotovo
oteto. — To naſ ſerzhno veſelí! —

Še nekaj v spomin naše presvitle Cesarice.

Naša premila Cesarica so po vsih mestih,
ktere so pretečeni mesec z presvitlim Cesarjem
obhodili, posébno ženske samostane, oskerbnišniče
malih otrok in mnoge druge gojilnice obiskali,
ter so se povsod, kamor so prišli, kakor ljubeznjiva
mati do svojih otrok milostljivo obnašali. Ta sreča
je tudi uboge gluhomutce v Goriški gojilnici
(Taubstummen-lnstitut) dotekla, ktéro so
presvitlaCesarica 17. dan pretečeniga mesca obiskali. 12
praznično oblečenih deklic in 19 fantičov zelene
vejice in lepe cvetlice v rokah deržaje. Jih je z
neizrečenim veseljem v gojilnici sprijelo. Premila
Cesarica so se v gojilnico pridši, tako ponižali, de
niso samo pri isprašovanju teh učencov pričijoči bili,
ampak tudi vse njih prebivališa na tanjko
pregledali. Marsiktero solzo smo vidili na obličju tistih,
ki ſo ginjeniga serca to milo obnašanje presvitle
Cesarice danes gledali !

Premilostljiva Cesarica so bili z vsim
naravnanjem te gojilnice prav zadovoljni, in so tudi nje
vodstvo oprašali: Ali so ti revčiki tudi tudi
veseli? — Ja, prav veseli! Njih zdravi in živi
vid je tega porok. Preden so premila Cesarica ta
kraj zapustili, so tudi radovoljni spisano prošnjo,
za razširjanje te gojilnice, ki Jim jo je vodja
imenovane oskerbnišnice ponižno v roke podal,
milostljivo prevzeli.

Ta v resnici koristna in blagodarna učilnica ima
komej za 20 učencov prostora, v kteri se jih pa
sedaj že 31 znajde. Kar pa začetek te gojilnice
vtiče, še to le zraven pristavimo in povémo, de se
je skoz mile darí in pripomočke usmiljenih
dobrotnikov raznih stanov v letu 1838 pričela; v letu
1842 so pa naš presvitli Cesar Ferdinand I.
dva tavžent ſto in petdeset goldinarjev vsako leto k


[Stran 84]
— 164 —

temu namenu blagovoljno privoljili, in berzo po tem
cesarskim blagovoljenju je nova zarija ti gojilnici
zasijala, in kmalo se je pokazalo, de ta premili dar
blagoslovne poganjke žene, ktéri se vedno bolj od
leta do leta razširjujejo.— Vodstvu pa in učenikam
se v sercih teh revežev, ki bodo v ti gojilnici v
mnogoverstnih učenostih vsiga dobriga podučeni,
venci hvaležnosti za njih trud in očetovo
prizadevanje spletajo, kteri jih zaljši ovenčujejo, kakor
de bi bili iz čistiga zlata in dražih biserov. Zakaj
učenci imenovane gojlinice ue bodo samo v
bogoslužnosti in druzih navadnih naukih podučeni; temuč
vsaki se uči tudi eniga koristniga rokodélstva, od
kteriga se bo v poznejih časih svojiga življenja lahko
živil in vsakdanji kruh pravično služil. Deklice se
uče kuhinskih in drusih opravil, ktere so ženskimu
spolu primerjene. — Ko sim ni davnej z velkim
nastojnikam nemških šol v Gorici, gosp. Staničam,
kteri si neumerjoče zasluge za imenovano gojilnico
nabira, od nje govoril, se mu je serce vnelo, kakor
očetu, ki od svojih ljubeznjivih otrok govori.

Bog mu daj njemu in vsim tistim, ki za te
reveže skerbijo in se za-nje trudijo, zdravje in
dolgo življenje!

B.

Kmetovski pregovori za mesec Kozopersk.

(Ta mesec ima 31. dni. Solnce stopi v Škorpjona.)
V zadnji četerti tega mesca hudi veter, dež,
mraz in sneg razgraja, ker jesensko vreme v zimsko
prehaja. — V lepim vremenu mlada luna: lepo
vinsko, terganje.— Če v Kozopersku drevesa rade ne
obleté, se vertnarji prihodno leto veliko gosenic
bojé. — Če drevje pozno obleti, huda zima sledi. —
Pred ko v Kozopersku listje odpade, rodovitneji bo
prihodno leto.— Konec Kozoperska dež, rodovitno
leto. — Mnogo dežja v Kozopersku; mnogo vetra
v Grudnu. — Kadar da Kozopersk veliko mraza in
vetrov, se bo Prosenc in Svečan orahljal. S.

Oznanilo.

v tiskarnici jermenskiga (armenskiga)
samostana na Dunaji se natisuje druga knjiga
noviga izdanja Srpskih narodnih pesem in
bo konec tega leta gotova.

Sram bi bilo važnost in vrédnost naših
narodnih pesem dokazovati zdej , ko je vsimu učenimu
svetu znano, de so one ne samo po Evropi v nar
znatnejši jezike prestavljene, temuč tudi po
Ameriki, kakor v svojim rodu edini porod ljudskiga uma
hvaljene in slavljene, in so tako imé našiga naroda
več kot vse druge pergodbe razglasile in proslavile.

V teh buhvah bodo junaške pesmi od nar
stariih časov do propadstva Srpskiga carstva in
gospodstva; na število jih bo okoli 90, od kterih
gotovo polovina nikdar poprej niso natisnjene bile.
Med temi na novo zbranimi, ki do zdej niso
natisnjene, jih je devet po nar več pobožnih in
sosebno mitologiških, kterim se ne vé starost (v eni
od njih se napomnujejo velikani die Riesen); ena
je od cesarja Duklijana (Diokleciana), dve od
cesarja Konstantina; tri od silniga cesarja
Štefana (Dušana), pet od kneza Lazarja,
deset od Kraljeviča Marka i. t. d. od različnih
starašin našiga naroda do Turške vlade v naših
zemljah.

Tudi tá druga knjiga bo tolikošna, kolikoršna
je bila perva (okoli 40 natisnjenih polá), na ravno
takim papirju, ravno tiste veličine; cena ji bo 2 gold.
v srebru. Čas naročanja (prenumeration) terpi od
konca Velkiserpana (po naši pratiki do polovice
Kimovca *). Kdor do tega časa kaj naročnikov
zbere, naj blagovoli njih imena z dnarji vred
po segurni priliki v Beč (Dunaj) poslati z
napisam: Herrn Theodor Tirka et Comp.
in Wien. Kdor pošlje dnarje za deset knjig, dobi
enajsto na dar. Od tiste gospode prenumerantov,
ki so se na pervo knjigo naročili, ni treba zdej
na novo imen pošiljati, ampak samo dnarje.

Vtegnil bi kdo reči, de je cena te knjige za
naše bravce prevelika, ali če se premisli veličina
knjige in lepota papirja, se mora rečí, de pri nas
do zdej cenejši knjige ni bilo: in jez sem tak malo
ceno postavil samo zato, de bi se ta knjiga ložej
med ljudstvam razširila (kadar bo pak popolnama
dodelana in bukvarjam v roke pride, dobri stojimo,
de ne bo cenejši, ampak napol ali pa še več dražji).
Če se pomisli, kako rad naš narod te svoje pesmi
prebira in posluša, bi se bilo treba nadjati, de se
bo vsak Serbin , kteri je do zdej le kako knjigo
kupil, z radostjo potrudil, de si tudi to pripravi,
sosebno vedoč, de to ni knjiga od danes do jutri,
ki bi pojutrišnim ostaréti vtegnila; temuč de bo v
svoji važnosti in céni, kakor resnično ogledalo
čistiga našiga narodniga jezika, narodnih misel in
šeg, narodniga duha in življenja; in narodne
dogodovine (odjemši od nje poezijo), še rastla, in
de bo terpéla, dokler bo našiga naroda in jezika.
Nadajam se, de bo naša gospoda, kakor v
Austrijanskim cesarstvu, tako tudi v Serbji in Černi gori,
ne le po eno, ampak vsaki po premožnosti svoji tudi
po več od teh knjig uzel in komur je ročno, jih tudi
drugim priporočil, in bodo takó, (kakor
predstojniki svojiga naroda) ne samo meni v ti narodni rabi
pomogli, temuč tudi svétu pokazali, de je današnji
narašaj našiga naroda vreden teh pésem, časti in
slave, ktéro mu oné delajo. Nadjam se pa tudi enake
pomoči od druzih Slavjanov, ktéri tudi, kakor naše
bratinstvo ih rojaki, imajo del v časti in Slavi teh
pesem.

Vuk Štef. Karadžić.

Danaſhnimu liſtu je deſeti dél vinoréje perdjan.

62,
63

[Stran 85]
[85]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 43.

V ſrédo 23. Kosoperſka.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Vozki in široki ogoni na njivah.

(Pogovor med kmeti.)

Juri: Kaj rečeš tému Tomaž! če ti golo
resnico povém, od ktere sim, kakor mislim, popolnama
pripričan.

Jest menim: de kolikor širji ogone si
kmet razorje, toliko več koristniga
prostora si na njivi pridobí, pri vozkih ogonih in
lehah je pa veliko gostih razorjev, po kterih malo,
ali celo nič žita ne zraste, in po kterih je tudi dovelj
prazniga prostora, takó, de perdelanje na zgubo gré.-

Jest orjem vozke ogone le na mokrotnih
njivah , to je, veržem od vsake strani nar manj tri
brazde, in naredim razorjev le toliko, kolikor jih
je treba, de se more mokrota po njih odtekati;
ravnam pa po njivah, ki niso močirne, prav široke
ogone in clo malo razorjev.

Nej orjem na vozke ali široke ogone, takó jih
prek sredi višam, jih na oblok naredim, de se
deževnica polegama po njih v razore cedí.

Kjer so pa njive le nekoliko navdól, ali prek
brega, de deževnica brez razorjev lahko odteče,
je nar bolj njivo na ploh izorati, to je, ne
razorjev po nji ravnati.

Tomaž in sosédje: Lej! lej! saj tudi mi
lahko takó storimo !

Juri: Takó bi mogli tudi vi storiti, kmalo bi
čutili množenje in korist svojiga pridelovanja.

Dozdaj pa ste orali le na vozke ogone, kjer
jih ni bilo tréba, ste ravnali obilnih nepotrébnih
razorjev po šegi svojih prednikov. Verjemite mi,
de boste veliko več perdelovali, če boste priproste
stare navade opustili, in zanaprej z premišlovanjem
v pravi umnosti svoje kmetijske dela opravljali.

Rovtarski.

Popis obertniske razstave v Ljubljani.

(Dalje sledi.)

Svete podobe, ki jih je J. Vodè, varh baron
Erbergoviga muzeuma v Dobi, iz nekiga prav
drobniga in lesketečiga peska umetno napravil, so
prav veliko ogledovavcov imele. — J. Jagodec,
kmetovavec iz Podgore v Dobski fari, nam je
poslal lepih in velikih ploš v razstavo. — Posébno
lepiga izdelka so bile mnogoverstne mreže, sita in
rešeta iz železniga in mesingastiga dratú, ki jih
J. Pleško, v Ljubljani plete; kdor jih je le
vidil, je umetniga mojstra hvalil. — Od J.
Prašnikove tehtnice in od J. Dolinškove lesene
sodarske pipe, nimamo nič posébniga povedati. — Z
veseljem smo slamnike, ki nam jih je F. Dolenc,
učiteij iz Menguša poslal, v razstavo vzeli ; to
blago so Sami nadvojvoda presvitli gospod Janes
pohvalili, zató kér damovini marsikteri goldinarček
privabi. — Posebne lepote ste bile dve mizi, ki ju
je F. Dettelbach mizar iz nemškiga Gradca
na razstavo djal. Pri ti priložnosti se ne moremo
zderžati, krajnske mizarje očitno grajati, de so takó
malo svojih izdelkov v razstavo poslali ; skorej bo
misliti, de si niso upali, svojih dél očitno pokazati.
Iz tega se tudi lahko previdi, de je rés potréba,


[Stran 86]
— 170 —

de imamo v Ljubljani zalogo mizarskih izdelkov
iz nemškiga Gradca! in de Ljubljačanam ni
zameriti, če veliko mizarskih rečí iz Dunaja
dobivajo!— Ignaci Selak iz Žirov je v razstavo
poslal podobo nekiga mlina, ki je bila prav umetno
napravljena. — Mnogoverstne ženske rokodéla, ki
so jih nune Ljubljanskiga samostana od
svojih učenk v razstavo dale, so bile sploh zlo
ogledavane in hvalene ; tudi svila, ki jo nune doma
pridelujejo, je zlo dopadla.— J. Maucove tanjko
vrezane dilice ali furniri za mizarje, ki jih v
Mlinšah blizo Moravč réže, so bile hvale vredne.
A. Švenner, pisar v grof Lodronovih fužinah
iz zgornigaEstrajha je poslal umetno izdelano podobo
mašine z ktero se v fužinah raztopleno železo vleče.
F. vitez od Fridau, vlastnik rudarij v Gradcu,
je z svojo v razstavo dano železnino imenitno ime
svojih fužin zopet poterdik. — J. Rudež, grajšak v
Ribníci, je v razstavo poslal nekaj rešet, perstenih
loncov in skled, ki jih v Ribnici, Soderšici in v
Dolenji Vasi toliko izdelujejo, de z njimi né samó
v domačii, ampak tudi po ptujih krajih kupčujejo. Kér
je to rokodelstvo imenovanih sosesk nar bolj
glasovitno Dolenske straní, bi bili še drugo leseno robo
v razstavi radi vidili, ki jo krog Ribnice na
debelo izdelujejo. — Baron A. Lacarinovo železo in
žeblji iz Zagraške fužine na Dolenskim, so
sodniki obertniske razstave prav zlo hvalili, posébno pa
žeblje. — A. Urbancovi, strugarja v Teržiču,
v razstavo dani kolesčiki za usnjarje
(Plattierkugeln), so bili lepo izdelani. Od tega časa, kar je
neki umeten rokodelec na Krajnskim mašino ,
imenovane kolesčike strugati, iznajdel, se veliko
denarjev domačii prihrani, ki so poprej za to oródje
v ptuje dežele, posébno na Dunaj šli. Znajdba te
mašine, ki jo A. Urbanc imá, pa ne gré njemu,
ampak Tomažu Tomažovicu, ki jo je v letu
1826 v Krajnju vpervič napravil. — Decimalna
tehtnica, ki jo je A. Texter umetelni ključar v
Teržiču naredil, je bila pohvalena; ravno takó so
tudi hvalili podóbo novo znajdene stope in plavža
za svinčeno rudo, ki ju je Š. Kompoš rudar iz
Černiga Potoka na Koroškim, v razstavo
poslal. — Fr. Šarabon, nogovičar iz Teržiča, se
je z svojimi nogovicami in morinarskimi čepici
raznih farb pràv obnesel. — Barkarski žeblji
Zelezniškiga žeblarja B. Dolenca so bili dôbro blago.
— Stari Ljubljanski mizar J. Kendle je mizico v
razstavo djal ; j. Kobilca, kerznar v Ljubljani pa
kožuh iz naj žlahtnejih kožic, kteriga je morde
marsikteri kmet imeti želil, če bi bil le manjši cene;
100 gold. je veljak — Baron Ignaci Herbert
iz Celovca je poslal iz svoje fabrike raznih sort
svinčene belobe (Bleiweiss), ktera je povsod takó
dobro znana, de imá kupcov dovelj po domačii in
po ptujim, okoli 20 tavžent centov jo čez leto
napravijo. — Zvonarski jermen iz volovskih žil, ki ga
je M. Velikajne, remenar iz spodne Idrije v
razstavo poslal, je bila dobro izdelana roba. — J.
A. Ceitlingerje v e kosé iz Epensteina na
Štajerskim slovijo že davnej krog in krog. — Lepe
farbe in dobriga jedra je bil rudeči tomošk
(damast), ki ga je F. Juh, svilar iz Gorice v razstavo
poslal. — J. Pobeheimove, puške iz Borovlj se
morajo v primeri majhne cene pohvaliti.— Groſ G.
Egger, vlastnik raznih fužin iz Celovca je v
razstavo djal raznih sort svinčene belobe in jekla, ki ga
med nar bolji štejejo, in od kteriga jih je ime-

novana fabrika v pretečenimu letu 651 centov po
36 goldinarjev prodala. — Od Št. Laheinerja
pilarja iz Ljubljane smo raznih sort pil vidili.—

(Dalje sledi.)

Opomba na hiſhne goſpodinje.

Smiraj bolj ſe zhaſ priblishuje, de boſte ve in
vaſhe dekle sopet kolovrate v roke vsele, kteri
ſo she doſti dolgo prasnovali. Ali pa she imate tudi
zheſke kolovrate sa to pripravljene? ali morde ſhe
smiraj miſlite pri ſtarih krajnſkih oſtati? Nikdar
nikar! Şlaba goſpodinja, ktera ſe ſtariga
kolovrata dershi, a ko je le v ſtanu, zheſkiga
ſi napraviti. Kar zheſki kolovrat vezh od domazhiga
veljá, ſe kmalo pridobi s obilniſhi in lepſhi
prejo, ki ſe na zheſkim kolovratu priprede.
Isgovor, de na zheſkim kolovratu ſe je le
teshko preſti nauzhiti, nizh ne veljá: vſaka
prediza ſe v enim dnevu tega lahko nauzhí. Jeſt ſim
pred dvema tednama novo kuharzo vdinjal, ki ſhe
zheſkiga kolovrata posnala ni; ſizer je pa prav urna
prediza bila. Ko ſim ji zheſki kolovrat podal, je s
noſam pomerdala in rekla: sakaj pa ne naſhiga
navadniga? „Sa tó,“— ſim ji odgovoril — „kér
hozhem, de boſh hitrejſhi predla in de
bomo lepſhi platno dobili!“ S nevoljo ſe je k
njemu vſedla in preſti sazhela. En dan je predla.
„Kakó gré, Zilika?“ jo vpraſham. Nizh kaj! —
mi odgovorí: — „Sakaj pa ne?'' — ji rezhem:
„krajnſki kolovrat je bolji, — mi merzhljivo
odgovorí: „Je pa zheſko platno bolji, kakor
kranjſko, ji na to pravim in jo puſtim. Drugi dan
jo sopet vpraſham: „kako gre daneſ, Zilika?“—
„Naj bo no, kadar mora biti!'' mi odgovori bolj
prijasniga obrasa. Kaj pa ſe je tretji dan sgodilo ?
me bojo moje ljube gospodinje vpraſhale. Kaj neki?
Zilika ſedí polna veſelja pri zheſkim kolovratu in
prede, de je kaj! Lepſhi nit, ki jo dobiva, bolj ji
dopade, in hitrejſhi ji gre delo od rok, noga ſe manj
vtrudi : vſe to hvali s polnimi uſtami. V treh dneh
je bila do dobriga ſpreobernjena. — De je gola
reſniza, kar ſim tukaj povédal, ſe vſak lahko
priprizha, zhe hozhe le k meni na dom priti. Sakaj bi
vam pa tudi reſnize ne govoril, ſaj me niſo Zhehi
podkupili, ſaj je meni vſe eno, ali predete na zheſkim
ali kranjſkim kolovratu. Le k vaſhimu pridu vaſ
nagovorjam. Poprimite ſe zheſkiga kolovrata, de bo
v nekih letih ſlovenſki kolovrat poſtal. Z. k.
kmetijſka drushba je pri umetnimu mojſtru zheſke
kolovrate napraviti dala, ki ſe sa 4 gold. in 20 kr.
s vſim oredjem vred v piſarnizi te drushbe
dobivajo.

Dr. Bleiweis.

Jezhmenova rodovitnoſt.

Goſpod Şhparoviz laſtnik, tudi prodajavez
zeſarſkiga tobaka in ſhtempeljnov v Viſhnji gori,
je posno jeſen 1843 en mernik osimiga jezhmena
na poſebno dobro njivizo v ſejal. Sima je bila
poſebno jezhmenam slo ſhkodljiva, veliko ga je
poseblo, takó, de ſo osimne jezhmene ſpomlad vezhidel
podoravali. Tudi Şhparovzov jezhmen je takó
posébel, de je le ſém ter tje kakſhna bilika oſtala.
Miſlil je tako redik jezhmen she podorati, vender
ſe premiſli in pravi: Ne podorajmo, ampak puſtimo
ga, naj sraſte kolikor hozhe, bomo le vidili, kaj bo
naredil, kér je tako redek?

Glejte zhudo ! ko ſo jezhmen eniga mernika
ſejanja posheli, ga je bilo ravno 10kop in ſno-


[Stran 87]
— 171 —

pov. Ko ſo 10 kop in 12 ſnopov jezhmena omlatili,
ga je bilo ravno 30 mernikov. Dobro ſe je delo
plazhalo. Jezhmen, zhe ravno je bil redek, je imel
grosno veliko in koſhato klaſje, takó, de ſe je vſak nad
njim zhudil. Is tega vidimo, de sa obilno obrodenje
sliitniga ſadú ni potreba, de bi shito moglo slo goſto
ſejano biti. Redkejſhi, ko je vſej ano, vezhi klaſje
naredí, lepſhi in obilniſhi sernje obrodí, in ſe tudi
per ſemenu pervarje.

Nekteri kmetovavez miſli, zhe bolj goſto bo
ſejal, vezh bo perdelal Tode ſkuſhnja uzhi, de tiſti,
kteri pregoſto ſeje, malo perdela in pa le drobniga,
malovredniga shita, sato, kér pregoſto shito je eden
drugimu na poti ; in bilika biliko satare, de ſe ne
more rasſhirjati in ſe isdelati do dobriga. Solnzhna
ſvitloba in toplota ne morete semlje do korenin
ſpariti, kar je k vſaki raſti potrebno, sató pregoſto
shito nemore debelo in sdatno biti.

Shita ſejati ne pregoſto, tudi ne preredko
je narbolj prav, kar umniga kmetovavza ni treba
doſti uzhiti.

V— i.

Jesenski perdelki.

Iz Šoštanja.

Podzemljie (krompirja) smo to léto obilno in
take debelosti pridelali, de že veliko lét ne takiga.
Tehtvali smo jih in našli prav veliko po funti, dva
pa tudi pét ja clo sedem funtov težke. Tudi zimski
krompir se mi letašno léto bolji obnaša, kakor
lansko. Ker obilno krompirja imam, bodem po uku
Novic skusil moko iz njega délati, bom le vidil,
kakó rahlji in kakošniga okusa bodo štrukli in
pomiznica iz nje.

P. Musy.

Iz Krajnskiga.

Tudi mi smo z letašnimi jesenskimi pridelki
prav zadovoljni; vsiga je dovelj, razun sadja,
kteriga so povsod le malo pridelali. — Ajda se je
večidel prav dobro obnesla; hvala Bogu! ajdovnika
in žgancov bo dovelj; krompirja se je obilno
pridelalo , pa tudi korenja; posebno pa repe toliko
pričakujemo, de jo ne bomo vedili, kam spraviti.
„Kadar je dovelj repe, je malo bolnikov“
pravijo zdravitelji; po tem takim bomo Boga hvalili,
zdraviteljem pa slovo dali. — Buče so letas zlo
debele zrastle; neki kmetovavec v V— i, je imel na
svojimu vertu med drugimi tri posebno debele buče;
ena je imela 46, druga 40, tretja pa 39 funtov. —
Vina bo, kakor pravijo, tudi obilno, kakšen pa
bode, nam bodo že vinoredniki oznanili. — Zelje
pa le malo kje obilniga pridelka obéta. — Hvala
bodi Bogu, de nas je tako milostljivo slane in toče
obvaroval in letašniga leta ni k 1544, 1644 in 1744
pridružil, v kterih je, kakor smo v 32, listu
govorili , sploh slaba letna bila.

Kmet je bolj pameten in boljiga ſerza,
ko goſpod.

(Reſnizhna pergodba.)

Pretezheno ſpomlad pride kmet k nékimu
goſpodu v opravkih v Ljubljano; goſpod je bil velik
prijatel ptizhev in imel jih je v ſvoji ſtanizi med
oknji in v kletkih vezh vſake bashe. Ko jih je kmet
sagledal, mu rezhe :

Kakor ſe vidi, imajo veſêlje s ptizhi.
— Koliko jih imajo ?

Goſpod. Şheſtnajſt jih imam in veliko veſêlja mi
delajo, Şpomlad in po léti mi ſladko prepevajo, v
jeſeni mi pa druge s ſvojim pétjem vabijo, de jih lovím.

Kmet. Lepo drushino imajo! Ali ſo jih uzhili,
takó lepo péti ?

Goſpod. Kaj pa de? Ali ne véſte, kako mi
ptizharji ſvoje ptizhke, slaſti ſhinkovzhke uzhimo?
Kmet. Kakó le ?

Goſpod. Kakó? Ali ne veſte, de jih
oſlepimo! Glejte, med témi ſheſtnajſtimi jih je dvanajſt
oſlepljenih ? Vſe iim ſam oſlepil!

Kmet. Ubogi ptizhki!
Goſpod. Révzhki ſo réſ; sa to pa, kér ſim
jih oſlepil, de mi lepſhi prepévajo, jih tudi bolj
redím.

Kmet. Goſpod! Ştokrat vezhji veſêlje bi jim
ptizhki delali, zhe bi jim bili vid puſtili in s tém
jih redili, s komur jih natura ſama preshiví. Pétje,
ktero jim toliko veſêlja dela, je ubogim
ptizhkam pétje shaloſti, in gorjé
zhloveku, komur ſo glaſovi ptuje shaloſti in
neſrezhe glaſovi veſêlja. Jes miſlim, de ſerze
taziga zhloveka tudi sa ljubesen njegovih
bratov obzhutljivo biti ne more!

a— zh.

Dopiſ is Zerklanſke fare.

Şhe tó le naj k naſhim „Novizam“ pridenejo,
kar ljudje sa zopernijo imajo, pa ni.

Zhe ima krava rudezhe, viſhnjevo ali pa
slo vodeno mléko in tanjko ſmeteno dela; kaj je
le vezhidel vsrok te napake? Jeſt miſlim
mehkushnoſt shivine. Şredſtvo, ki ſim jeſt soper to napako
she okoli ſtokrat ſkuſil, ſe v kovaſhkim ognju dela;
jeklo in shvepljo ſe mora namrezh vkupej ſtopiti,
kar ſe takó le naredí: Vsame ſe nekaj jekla,
poſtavim toliko, kolikorſhna je klinja eniga nosha,
dene ſe v ogenj in kader je rasbeleno, ſe vunkaj
vsame in urno s shvepljem po njemu podergne.
To ſtorivſhi, bo prozh ſteklo kakor shlindra; to
shlindro moraſh v ſhtupo ſtolzhiti in jo kravi na kruhi
ali na resanzi dati 2 lota; zhe pa vezh, je
toliko bolji. — Kdor tega ne verjame *) naj le ſam
poſkuſi;ſaj mu priloshnoſti ne manjka to ſtoriti,
poſébno ondi, kjer je doſti krav, ktére imajo tako
mléko, ktéro jeſt mertvo imenujem, sató, kér je
bres vſe prave mozhí. De bi ſe vrashe in zopernije
po ſhirokim saterle, me je priſililo ſvojo ſkuſhnjo v
„Novizah“ osnaniti. Janes Kerzh, shagmojſter na Reki.

Hranilnize Şhoſhtanjſkih uzhenzov.

Shé po otroku, ki sazhne denar ſposnavati,
vémo ſklepati, kakoſhni goſpodar bode odraſheni
zhlovek. Neki otrok shé pri sgodnih nogah ſvoje
denarje in rezhí dobro okovarja in v dobizhek
obrazha ; drugi jih pa malo obrajta in sapravlja ;

Kar ſe pa fantizh nauzhí,
To mladenzh in ſtarzhik ſtorí.

Slo je tedaj potrebno, otroke sgodej varzhnoſti
vaditi in jih od sapravljivoſti odurazhati.

Merselo ſe mi je uzhenze viditi, krajzer sa
krajzerjem sapravljati, sa ſladkarije isdati ali zlo
saigrati. Opominjam jih vezhkrat, de nej ne delajo
takó, pa vſe moje ſvarjenje je malo pomagalo. Drugo
ſi vmiſlim. Dam pri lonzharju sa vſaziga uzhenza

64,
65

[Stran 88]
— — 172 —

hranilnizo napraviti in uzhenzam prav vshivo pred
ozhi poſtavim potrebſhino varzhnoſti in povém, kakó
krajzer krajzerju pripomore. Ta in uni je v bosih
ſtariſhev, pa varzhnoſt ga je obogatila, takó snamo
tudi mi h premoshenju priti, zhe ſmo le marljivi
in varzhni.

Lonzhar prineſe sverhano kripo (koſh)
hranilniz, ki jih med ſto in petnajſt uzhenzov rasdelim
in jiin velim, ſledni krajzer, ki ga priſlushijo ali
kje vdar dobijo, hraniti. Nar boljſhi goſpodarje
zhem pri ſholarſki ſkuſhnji (ſpraſhovanju) ali zlo
v novizah pohvaliti in ſhe kakſhno drugo veſêlje
jim pripraviti, in od tega zhaſa ni bilo ſladkoritnika
ne igravza med uzhenzi viditi.

Po ſholarſki ſkuſhnji ſmo hranilnize po redi
raskovali in vſazimu uzhenzu njegov saklad na roke
naſhteli.

Od binkuſhtne ſabote do 9. Kimovza je to
sberilo terpelo; nar vezh ſi je perdobil Franz Apat
8 gold. — Martin Apat 5 gold. in 25 kr. —
Şrebre Joshefa 4 gold. in 24 kr.— Şamonik Franze
3 gold. in 27 kr. v ſrebri. Nar uboshniſhiga uzhenza je
bil saklad pa le dva krajzerja v kotlovini, in
vſih uzhenzov pa *) ſkup 87 gold. 22 kr. v ſrebri.

Kdo bi ſl bil miſiil, de bi pri krajzerjih v treh
meſzih tak lép isneſik dotekel? Bres te naredbe bi
gotovo vezhidel prihodkov bilo sapravljenih, ki
sdaj otrokam in ſtariſhém veſelje vsrokujejo.

Sopet dobi vſaki uzhenez hranilnizo s
opominikam, novi saklad do prihodne ſholarſke ſkuſhnje
ſi sberati, in takó sa ſvoj shivi dan varzhnoſti ſe
vaditi.

P. Musy., uzhitej.

Nekaj od Slovencov.

(Na dalje.)

9. Ali se sme govoriti od starih časov, kakó
je nekadaj bilo? — Ali ni morebiti greh, kadar si
kaj povémo od slovenskih Sibil, od žalikžén? — Jaz
mislim, da to ni celo nič kriviga. — Saj se učeni
ljudje nalaš učijo dogodivšin (zgodovin), pa še
nisim slišal, da bi to prav ne bilo; še le hvalijo jih,
da so učeni, kér znajo praviti, kako se je nekadaj
na svetu godilo. — Kar je drugim lepó, ne obračaj
Slovencu na gerdó! — Kaj? Ali se ne učíjo ljudje
cele bukve od rimskih in gerških krivih bogov
(malikov)? To ne storijo, da bi na njih verovali,
temuč samo, da véjo, kaka je véra bila starih
Rimljanov in Gerkov. Sami pa ostanejo terdni
kriſtjanje. Ali ni taka? Obhodil sim se s Slovenci na
Krajnskim, Štajerskim, Koroškim in Goriškim —
pa kolikor jih jaz poznam, nikoli ne verjamem, da
bi bil iz med nas kdo tako neúmen, da bi Sibilo
ali belo ženo, kakor kako boginjo molil; ali kakor
svetnico častil, klečal in zdihoval: „Sveta Sibila
prosi Boga za nas!“ Slovenec sicer kadaj reče:
To in to je že Sibila rekla, postavim: da mora
turšico, ali podzemljice posajati o mladi ali o stari
luni; pa to hoče samo rečí: že nekadaj so ljudje
takó delali. Taka beseda je takó malo kriva,
kakor, ako bi človek rekel: bo lépo ali gerdó
vreme, kér v pratiki tako stojí. — Bodimo pametni!
— ne obrekujmo mi sami svojiga slovenskiga národa!

Slovenci so terdni kristjanje in pobožni ljudje, ako
ravno si kadaj kaj povejo od starih časov ali od
slovenskih Sibil. Idi ob nedelji ali ob prazniku v kako
slovensko cerkev in vidil bodeš, kakó naši ljudje
na Krajnskim pobožno molijo — kakó na Goriškim
vsi z jednim glasam lepo pojó, kakó na Štajerskim,
zvesto božjo besedo poslušajo ; prepričal se bodeš,
da je naše ljudstvo pobožno, da so Slovenci dobri
kristjanje. — Obrekovati jedniga jediniga človeka že
ni prav, koliko krivejši je po nedolžnim obdolžiti
cel jeden rod, kakor da bi bili naši Slpvenci polni
samih krivih vér. — Bodimo pravični! mi sami
proti sebi, proti svojimu narodu! Ako se mi Slovenci
sami zametujemo, kdo nas bode spoštoval? — Kdor
je sam sebi hud, komu bo dober? —

(Konec sledí.)

Zmes.

Rus svojo domovino imenuje sveto, Francoz
svojo lepo, Angličan staro, Némec dobro. Čeh
milo i. t. d. — Kako pa Krajnc svojo imenuje?

Gospod in Služabnik. „Zbudi me ob
štirih , de se okoli petih na pot spraviva.“ — „„Je že
prav, le pozvonite.““

Število Judov primérja Bernoutti na šest
milionov. Pol jih živi zunej Evrope, z druge
polovine pa jih je čez poldrugi milion na Ruskim
in Polskim, 6 sto in 70 tavžent na Avstrijan-,
skim, okoli 20 tavžent na Pruskim, 70 tavžent
na Francozkim, 53 tavžent v
Niederlandskim, 41 tavžent na Laškim, 25 tavžent v
Anglii, 16 tavžent v Krakovskim
skupvladarstvu.

Po rimskim iménoslovu (šematizmu), kije ravno
na svitlo prišel, so sv. Oče Papež 18. Kimovca
t. l. 79 let dopolnili, in sedijo na rimskim
prestoIju od leta 1831, 2. Svečana. Sveto zbiraljše šteje
60 kardinalov. Od teh je nar stareji kardinal
Tadini, od 85 let, nar mlaji pa knez Švarcenberg,
ki ima 35 let. Število stanovništva v Rimu (zunej
Judov) je bilo na koncu leta 1843, sto in
sédemdesét tavžent, sedem sto in ena duš.

Popravek.

V opombi k spisu „Pohlevno uprašanje“ poprejšniga
lista prosimo, de bi se v tretji versti druziga reda od zdolej
besede: „de si ravnosledni ostanemo,“ izpustile.

66,
67

[Stran 89]
[89]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 45.

V ſrédo 6. Liſtopada.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

GOSPODU KOSESKITU

pesniku „Slovenije.“

Zpevsko slastjo — ktera Vila
Te je v zibki nadahnila.
De, ko vdari Tvoja lira,
Vsaka druga slast umira
V njene glase vtópljena?

Slavski govor — ktera Vila
Te v détinstvu je učila,
De besede vse sladkosti
Se v goréči iskrenosti
'Z gorkih pers izlivajo ?

Ktera sréčna Rojenica —
Nježna lóga golobica
Ti je gosli v roke dala,
Pesmi peti ukazala,
Ki sercé vzdigujejo ?

Dolgo struna ljubezniva
Poje v tihim sramežljiva,
Modropojki slavski streže,
Ki beršlánov venec véže,
Gosli ž njim ovénčati.

„Čas je, molklost prekiniti, —
Tvoje gosli razglasiti
Tirja mati domovina,“
Modropojka opomina
Pesnika mudečiga.

Domovini poštovani
Lira peti se ne brani,
V nji se glasi izbudijo
Ki Slovenjo poslovijo ,
In Cesarja miliga.

Zato Tebe tud' slovila
Domovina, pevc! bo mila;

Ti ne jenjaj prepeváti
V njeno čast, — in ona mati
Ne bo Teb' bit' jenjala!

— n.

Od obzhinſkih paſhinj — kaj ſo saderſhki,
de jih kmetje ne rasdelijo? in kako bi
ſe ti nar bolj odverniti dali? *)

Obzhinſka semlja ali gmajna, nikdar toliko ne
obrodí, kakor bi obrodila, ko bi po ſvoji natori bolj
umetno obdelana bila. V obzhinſki semlji torej
veliko sakopaniga bogaſtva leshí, ki nikomur koriſtno ni.

Obzhinſke ali ſoſeſkne semljiſha isvirajo od
ſilno ſtarih zhaſov, ko je na ſvetu ſhe veliko

68,
69

[Stran 90]
— — 178 —

manj ljudí bilo, kakor sdaj. Od perviga ſo ſi
sdrusheni rodovi silo ſhirjavni proſtor semlje med ſeboj
rasdelili. Deliſhe je bilo v njivah, ſenoshetih, nar
vezhi pa v paſhnjah. Njive in ſenosheti je ſleherni
deleshnik ſebi obdeloval in gradil, paſhnje pa
neismerjeniga proſtora ſo bile vſih deleshnikov ſkùp, in
niſo bile ograjene; sakaj neſpametno bi bilo, ko bi
bili ljudje velike paſhnje gradili, sato, de bi bili zlo
majhne njive pred paſhno shivino varovali,
Şedanjim zhaſu pa, kér ſo ſe ljudje povſod naſelili, kér
je vezh v obdelane laſtnine rasdeljeniga ſvetá, kakor
ga je v obzhinſkih paſhnjah, bi bilo priproſto,
komu sapovedati, de naj bi ſvoje njive in ſenosheti
gradil; ampak viſoke zeſarſke poſtave ſlehernimu,
kdor ſvojo shivino paſe, ojſtro sapovedo, de naj
paſhno shivino v ograji savarje; sraven tega pa tudi
sapovedo, de ſhkoda, karkoli jo paſhna shivina na
polju ſtori, mora shivine goſpodar poplazhati.
Poſtava tedaj vkáshe le paſhnje ograditi, ne pa njiv,
ne ſenoshet, ne travnikov; sapovedo dalje, de ſe
ne ſmé shivina nikoli po ſenoshetih in travnikih
paſti, ne po obdelanimu polju goniti jo. Po le ti
poſtavi je obzhinſtvam dolshnoſt naloshena, ſvoje
paſhnje ali gmajne ograditi, de bi bilo vſe obdelano
polje pred shivinſkim poſhkodovanjem obvarváno.

Ali malo kje ſe ſoſeſke po sápovedi ravnajo.
One ne gradijo semljiſh, ktere ſo ſi sa obzhinſke
paſhnje odlozhile, ampak zhredam dajo paſtirje, kteri
ſo vezhi del nemarni. Sdaj ſte ſe nemarnoſt
paſtirjev in lakomnoſt paſhnikov takó pomnoshile, de ſo
ſami deleshniki takih paſhinj jeli premiſhljevati, kako
de bi ſe mogla neſpodoba in kriviza porovnati.
Pregovor je ta: de kadar ſe hudoba v kaj
vtépe, ni lahko isgnati jo.

Nekteri ſe pertoshujejo, de njim deleshniki v
paſhnji vshitek odtegnejo, ki vezh glav paſejo,
kakor njim gré; ravno ti terdijo terdovratno njih
pravizo v paſhnji; drugi toshijo, de njim obzhinſka
zhreda na mejah poljſke perdelke ſpaſuje ; ſhe drugi
ſpet sa ſtorjeno ſhkodo paſhno shivino rubijo. Toshbá
in prepirov med ſoſeſkami ni konza, velikokrat ſhe
poboj savoljo tega vſtane.

Umni moshje ſo ſe pertoshili in ſo proſili, de bi
ſe neſpodoba in pomota v paſhnjah porovnala. Na to
je modra goſpoſka savoljo paſhnje dane sapovedi
ponovila, in sraven ſhe narozhila, de naj bi ſi
sdrusheni ſoſédje obzhinſko semljo, naj bo ali v
paſhnjah, ali v ſenoshetih, ali v gojsdih, med ſeboj
rasdelili. Modra sapoved je ta, sakaj: kjer je
vezh goſpodarjev, ſe ſlabo goſpodari, in
hiſha gré pod sló. Ravno tó od obzhinſkih
semelj velja, kér en ſam deleshnik bres pervoljenja
vſih drusih neſmé in nemore s ſvojim delam
pozhéti, kar bi hotel, in kér ſhe ne vé, kteri del de je
ſvoj, kako velik, in kje de je. Po tem takim
ſlabí obzhinſka semlja, ne vershe tohko, kakor bi

ſkup vergla, ko bi vſaki paſhnik ſvoj odlozhen kôſ
po ſvojim ſi popravil, ga obdelal, in poshlahtil.

Blagor, de je ſedanji zhaſ marſikterimu jela
luzh jaſniſhi ſvetiti!

(Dalje ſledí.)

Popis obertniske razstave v Ljubljani.

(Na dalje.)

Od P. Krajlove lončene posode iz
Ljubljane, od J. Taučerjoviga kožuha iz Loke,
od G. Polancove pasti za podgane iz Loke, od
J. Andrej o vi č o vih sekir iz Loke, od J.
Serpanove vôzne coklje iz dolenjiga Semena in od
M. Majerlevih torbic iz Poljan, samo to le
povémo, de so bili dobri izdelki.— A. Steklasa mlinar
iz Zajasovnika Mekinske komisije se ni slabo z
štermi podóbami kmetijskiga oródja obnesil, ki jih je v
razstavo dal, namreč z podobe neke mašine za mlatit,
za rezanco delat, z podobo njivniga valú in
pinje. — Dobra roba je bila železnina in jeklina,
ki jo je baron Zilberngelnova fužina iz
Borovlj iz Koroškiga na ogled postavila.— Zopet
moramo dva Teržičana pohvaliti, namreč: Jurja
Ahačiža zavoljo kòs, žag, lopát in krampov, in
Ignaca Ahačiča zavoljo raznih kòs, z kterimi
sta razstavo pomnožila. — Krajnski slamniki imajo
že davnej dôbro imé tudi po ptujih deželah,
posébno pa tisti, ki jih v Berdski komisii
izdelujejo, kterih nam je A. Jelenc iz Ihana v
razstavo poslal. — A. Globočnikove žimnate sita in
drugi žimnati izdelki iz njegove fabrike v Stražišu
so bili med nar lepši blago naše razstave šteti, in zató
so mu tudi sreberno svetinjo privabili. — Že davnej
tudi Lokerjeve sita iz Krajnja po ptujih
deželah krog in krog slovijo, posébno zavoljo lepe in žive
farbe; za to je tudi ta fabrika že na Dunaju in
Celovcu sreberne svetinje dobila. — Razun
Globočnikove in Lokerjeve fabrike tudi J.
Benedig v Stražišu in K. Preuc v Krajnju lepe
sita izdelujeta, kakor so njih izdelki, ki sta jih v
razstavo poslala, očitno pokazali. Imenovani šterje
fabrikanti preživé veliko sto ljudi v Stražišu,
Šmartnim in v Bitnjim, kjer veliko družin nima
druziga zaslužka, kakor od statev. — Jeklo F. kneza
Lichtensteinskiga iz Koróškiga je bilo hvale
vredno. — Kaj bi na dolgo in široko Valentin in
Leopold Malitovo usnje iz Teržiča hvalili, ki
je zavoljo dôbre robe, lepih farb in nizke cene že
davnej znano. — St. Killerjeva železnina iz
Pristave pri Teržiču je bila od sodnikov zlo
pohvaljena.— J. Pergerjeve puške iz Gradca so bile
dobriga in lepiga izdelka. — Kér je L. Čeferin,
podobodel iz Idrije, le samoúk, nam ne gre
človeško podobo iz lesá, ki jo je v razstavo dal,
grajati. — Zakaj ste nam M. Hladnik in M. Pušar
iz Idrije vsaka le en kosčik špic v razstavo
poslale? ali ni bilo mogoče tega idriskriga glasovitniga
blaga kaj več poslati? — Fužina Frančiške
Posnigg v spodnjim Ljubelju nam je lepiga jekla v
razstavo dala. — Volnati sagi (Teppiche) Lincerske
fabrike J. Diercerja so bili v resnici zalo blago;
marsikteri si je želel, kaj taciga v svoji stanici
imeti. — Žeblji vsake sorte, ki nam jih je J.
Globočnik, fužinar iz Železnikov poslal, so bili
lepi. — Posébne hvale vredno blagó so bili žeblji
in čubežen Janeza Thomana fužinarja iz Kamne
Gorice. — De je K. Pollak, fabrikant in farbar


[Stran 91]
— 179 —

V Teržiču umeten mojster svojiga rokodélstva, so
nam lično farbani višnjevi pavolniki (Cottone) in
pertene rute očitno pokazale.— Še več pa čez leto
izdela in prodá enakiga blaga J. Peharc, tudi
fabrikant in farbar v Teržiču. — Veliko tavžent
vatlov imenovaniga pavolnika te dva mojstra na leto
izdelata, in z svojo robo kmetice cele krajnske
dežele in druzih bližnih krajev oblačita. V hvalo
teh dveh mojstrov moramo še to le pristaviti, de so
že večkrat Nemci in Čehje si veliko prizadevali
enako blagó izdelovati, tóde imenovana
mojstra sta jih vselej prekosila! — Komaj smo
jenjali teržiške mojstre hvaliti, moramo zopet dva
rokodelca iz Teržiča v misli vzeti, kterih blagó
je zavoljo majhne cene krog in krog znano; dva
čevljarja sta namreč: J. Megušar in M.
Klopčauer, ktera veliko tavžent čevljev na leto
prodosta; sam Klopčauer jih na leto čez 30 tavžent
ženskih in otročjih čevljev izdela, kterih cena je od
8 do 26 krajcerjev. Naš presvitli Cesar so se Sami
čez majhno ceno zavzeli, ko so v razstavi
imenovane čevlje ogledovali. — Možki kožuh iz
žlahtnih kóž in labudji naročnik (šticelj) J.
Nušaka iz Ljubljane, moramo pohvaliti. —

(Dalje sledí.)

Vprašanje?

Kdo med vami, dragi kmetovavci, vé, koliko
sená en vòl potrebuje, de en funt mesá
zredi? Mislimo, de bo le malokdo to vganjko
zadel. Poskušajte jo znajditi, posebno tisti, ki živino
pitate! De pa ne boste mislili, de je morebiti to
vprašanje le kaka kratkočasnica po navadi druzih
vganjk, vam povémo, de so nemški kmetovavci pri
letašnimu velkimu zboru v Munakovim (München)
na Bavarskim ravno to vprašanje vganovali, in de ga
je le gosp. Hlubek, učenik kmetištva v Gradcu
zadel, kterimu so bile skušnje znane, ki so jih v
ti reči neki koróški kmetovavci že večkrat
naredili. — V prihodnjimu listu vam bomo znajdbo te
kmetijske vganjke povedali.

Pogled v ptuje kraje.
Nov popis Jeruzalema in bližnih svetih
krajev.

Mislimo, de bomo vsim bravcam vstregli, ki
jim tukaj popis Jeruzalema in več drugih s. mést
damo, kakor smo ga v popisu nekiga austrijanskiga
mornarskiga zdravnika brali, kteri je ni davnej, to
je 25. Rožnicveta tega leta, v imenovanih krajih
popotval. To popisovanje bo bravcam toliko bolj
vseč, ker je od moža, ki resnico ljubi, in ne
perpoveduje samo to, kar so drugi vidili, ampak kar
je sam z lastnimi očmi ogledval; zraven tega je
pa tudi to popisovanje nar posledniši, ki ga
imamo od svéte dežele, in nam razklada, kakor
je ravno zdaj ondi. Ni ga kristjana, de bi
popisovanja svetih krajev rad ne slišal, kjer je Kristus,
naš Gospod živel, učil in umerl; poslušajte tedaj ,
kaj popotnik popisuje:

„Naš mornarski vodja nam je v Jeruzalem
popotvati dovoljil, in tedaj nam pri mestu Jope
(Jafi) na suho stopiti ukazal. Pot v tistim kraji je
ravno tako nepripravna, kakor tudi nevarna ;
Beduini (poljanci) namreč so se vladanju
zoperpostavili in se skupama brez poglavarstva po deželi
klatijo. Jopovski baša (poglavar) nam je sicer

močno brambo dal, vender je bila še preslaba. Naše
tovaršije je bilo 43 ljudi. — 25. dan Rožnicveta
1844. zvečér ob desetih smo v Jopi iz
svetvavnikove (konzulove) hiše odrinili, smo šli skoz
Ramla, Loud, skoz Terebintsko dolino, kjer je
David velikana Goliata in Filistejce
premagal; smo obiskali grob Makabejskih bratov,
grob preroka Jeremija, duplino s. Janeza
kerstnika in cerkev, ki je njemu na čast zidana,
pušavo s. Janeza, in veliko drugih svetih krajev;
Salomonov vert, Apostolska duplina, in
deblo od kteriga je sveti križ usekan bil, so bili
nam pri poti, in na zadnje smo zagledali samo mesto
Jeruzalem. Kak mnogopomenljivi pogled!

Vsakiga je le eno sveto, ojstro, gineče
občutenje prevzelo. Čudno je, de ta kraj ravno tako tudi
nejevernike gane;naši arabski čuvari so bili ravno
tako ponižni kakor mi, oni so s kónj stopili in tla
kuševali. Vse drugačneje čutenje človeka obhaja,
ki se vsim tistim krajem približuje, kjer je naš
Zveličar živel in budil in kjer je svojo kri prelil,
— ki tiste kraje ogleduje, se jih dotikuje, jim čast
skazuje. Vsaki hrib, vsaka dolina, vsako drevó,
vsaki kamen, vsaka ruša zemlje ima svojo zgodbo,
svoj spomin, svoj pomèn.

Čez toliko sto let, po neštevilnih vojskah in
prekucijah so se vender sveti ſpomniki večidel
ohranili. Ktera moč bi tudi v stanu bila, znamnja božje
ljubezni in usmilenja zbrisati? Duhovske družbe so
precej po Kristusovim odhodu vse važne mesta in
kraje preiskale in popisale, in znajo od vsaciga
drevesa, od vsaciga poslopja, od vsaciga
predelanja, podertja in noviga ozidja natanjko pripovedati,
zato je lahko v vsakim vprašanju in dvomenju
razlago dobiti.

27. dan smo prišli v romarsko stanovanje
latinskih očetov (patres latini) v Jeruzalemu. V
samostanovi cerkvi pri svetim u Salvatorju
(zveličarju) smo opravili pervo zahvalno molitev za
srečno popotvanje, in smo se potem začeli kój
pripravljati in skerbeti, kako bi mogli božji grob
obiskati. To doseči, so posébne pota potrebne,
zakaj svetinja kristjanov, to je božji grob, je v
mahomedanskih (turških) rokah, kteri njegov sveti
hram skerbno zapert, in na njegovih vratih obilno
stražo imajo. Vselej je treba na milost tih
samosilnikov čakati, ko hozhe kdo noter iti. Pobožni mnihi,
ki svete opravila opravljajo, se morajo po 3 mesce
noter zapirati dajati, in le redko zamorejo pod
prosto obnebje priti! Mi smo imeli posebne turške
dovolivne liste (ſermane) seboj, ter nismo imeli nič
zaderžka, zato smo kar vhodnino plačali in smo
smeli upati, skorej noter pušeni biti ; potlej pa smo
se namenili, mestne okolšine ogledati.

(Dalje sledí.)

Kmetijfke opravila v meſzu Liſtopada.

Zhe je ſhe kaj répe, kapuſa, korenja ali péſe
na polju, ne odlaſhaj, dokler ſe ti lépo vreme
ponuja, domu ſpraviti, de ne boſh ſhkode terpel. —
Zhe ni mrasa, in ako le vreme perpuſti, ſej
pſhenizo. — Teshko ſevnate njive ſpraſhi, de jih mras
bolj prevsame, na ſpomlad ſe dajo loshej
prevlézhi. — Divjake sa zépljenje okoli noviga méſza
saſadi. — Zhebéle od sdaj pred premrasenjem
varvaj. — Shivino na paſho ne goni vezh, in v hlevu
luknje samaſhi, de bo v hlevu bolj gorko. — De
boſh s klajo lahko s-hajal, prevdari sdaj: koliko
glav shivine boſh redil, in koliko sa vſako glavo


[Stran 92]
— 180 —

ti bo potréba, de ti klaje smanjkalo ne bo. — Ob
ſonzhnih dnevih hrame in klete prevetri, ſadje na
polizah raslosheno vezhkrat prebiraj. — Pota in zéſte
popravljaj, lushe in grabne potrébi, in blato na puſte
njive ispeljavaj. — Po ſvetim Martini je pravi zhaſ
léſ ſekati sa poſode in sa ſtrope. — S brinovim léſam
po hiſhi vezhkrat pokadi, de ſe sapert srak
sboljſha.

A. K.

Poslavljenje.

Presvitli Cesar so našiga častitiga rojaka,
gospoda Jerneja Legata, dohtarja svetiga
pisma in poprejšniga fajmoštra v Terstu ces.
kraljv. svetovavca pri deželnimu poglavarstvu v
Mletcih (Benedkah) izvoljili.

Zahvaljenje.

Gospod pater Edvard Matija Zagorc,
duhoven franciškanerskiga reda v Brežcah nam je
te dni 400 raznih zeliš poslal, in k vsakimu razun
nemškiga imena tudi slovenskiga perdjal. Prav
lepo se gospodu patru za njegov trud zahvalimo,
z kterim je lepo množico zeliš skupej spravil in
razun tega tudi očitno pokazal, de je zveden
botanikar, zakaj vsih 400 cvetlic je po pravim imenu
kerstil. Tudi za spisek drugih zelišarskih imen v
krajnskim jeziku, ki ga je poslanim zelišam priložil,
ga lepo zahvalimo, ako ravno enakiga že imamo,
ki gaje naš slavni domorodec, rajnki baron Coiz
skupej spravil, in kteri še dan današen našim
botanikarjem od perviga do zadnjiga prav dobro služi.
Torej iivala, komur hvala gré!

Riivno tako se tudi gospodu Jerneju
Medvedu, fajmoštru v Logu za zeliša, ki nam jih je uni
dan z slovenskimi imeni v roke podal, prav lepo
zahvalimo: posébno zato, kér se v teh imenih, ki
nam jih je oznanil, prava slovenšina najde. — De
bi nam pač od več straní takih naberkov pošiljati
hotli !

Urno, kaj je noviga?

(Cesarski ukaz.) Naš presvitii Cesar so
za 12 sto goldinarjev raznih rečí iz Ljubljanske
obertniske razstave kupiti ukazali, ktere bodo
v Svoji naberki umetalnih rečí na Dunaju
shranili. Ta milostljivi sklep nas je prav serčno
razveselil in bo gotovo nar bolj tistim fabrikantam in
rokodélzam dopadel, kterim se bo čast zgodila,
svoje izdelke v cesarsko naberko poslati. Veliko
obertniskih rečí smo k temu namenu dozdaj še
tukaj v Ljubljani prideržali, po druge boma pa
pisali, de bo volja našiga milostljiviga Cesarja
popolnama spolnjena.

(Letašno vino) ne bo nikjer klet preveč
polnilo. V nemških novicah smo brali, de so ga tudi
na Štajerskim, Ogerskim in v Estrajhu le
sredne mere pridelali; dobro pa bo. Ravno taka je
pri nas na Dolenskim; kakošna bendima je pa v
Ipavi bila, nam bodo gosp. Vertovc povedali.

Povedka.

Ko so nekiga pratikarja vprašali: od kodi on
vé, ali bo lepo ali gerdo vreme? jim je od-

govoril: „Vremena v pratiko postavim po svoji dobri
ali hudi volji. Ko sim dobre volje, kadar pratiko
pišem, v pratiki stoji jasno in prijazno vreme — ko
sim pa merčljiv, dež naredim in gromenje.“

O hudi uri po morji peláje se, zapové barkar
popótnikam svoje barke, de naj vsak svoje nar težji
breme v morje treši, sicer poginemo vsi. In urno,
ko bi trenil, zgrabi neki voják svojo ženico, in
jo v morje puhne , rekoč: „Nimam je težji
butare na svetu, ko svojo žêno!“

Smešna prigodba.

v černi noči, k' je enajsta ura bila,
Je stara baba v temni klane plazila ;
Naprot prileze ravno tam ji druga baba —
Joj ! vsaka men', de j' strah naproti tapa :
Od grôze obe stoj'té, — ko zid zamaknjene
Stojíte tù, stermite clo do bel'ga dné,
Kjer vsáka mermrajočí dalje gre.

Naznanje.

Unidan ſim nekaj čeških kolovratov iz
Českiga dobil, ktere po 5 gold. 50 kr. prodajam.
Kdo kakšniga imeti želí, naj se pri meni v
gosposkih ulicah Nr. 208 v Baron Lacarinovi hiši oghisi,
kjer radovoljno tudi vsakimu pokažem, kako gre
na českim kolovratu presti.

Franc Strohbah.

Oznanilo.

Današnjimu listu so imena tistih fabrikantov,
fužinarjev in rokodélčov priložene, kterim je
vodstvo obertniskiga družtva za v Ljubljansko razstavo
poslane izdelke, zlate, sreberne ali bronaste
svetinje in pohvalne pisma podarilo. Vodstvo
obertniskiga družtva je svetinje na Dunaj poslalo, de bodo
tamkej imena deležnikov va-nje prav lepo risane;
ko bo to delo storjeno, bodo tistim, kterim gredó,
koj v roke podane; ravno tako bomo tudi pohvalne
pisma kmalo razdelili, kakor hitro jih bomo iz
Gradca sprejeli.

Vganjka.

v glavi pečem,
Močne mečem,
Slabe stavim
Ino zdravim.

Snajdba vganjke v poprejſhnimu liſtu je:

Ajdovo zerno na mlinskim kamnu.


[Stran 93]
[93]

DELITVA SVETIN IN POHVALNIH PISEM
za obertnisko razstavo
V Ljubljani 1844.

Po sklepu velkiga zbora obertniskiga družtva v
Gradcu 17. dan Kozoperska je bilo 6 zlatih, 14 srebernih, 24
bronastih svetinj in 51 pohvalnih pisem med mnogoverstne
fabrikante, fužinarje in rokodélce razdeljenih, kterih imena z tem
oznanilam razglasimo.

Preden pa vodstvo obertniskiga družtva iména, z
svetinjami ovenčanih ali z pohvalnimi pismi obdarenih fabrikantov,
fužinarjev in rokodelcov oznani, se pervič vsem tistim zahvali, ki
so svoje izdelke v razstavo dali in tako dôbro imé domače
obertnine nakviško vzdignili; ravno tako tudi visokím deželnim
stanovam, ki so dvoje nar lepših shramb v Reduti brez vsiga
plačila za obertnisko razstavo pripustili ; posebno pa se sahvali
obertniskima vodjama gosp. baronu Leopoldu Lichtenbergu
in njegovimu namestniku gosp. J. N. Hradeckitu, mestnimu
poglavarju, in Ljubljanskim kupzam, namreč gosp. J.
Aichholcerju, J. Baumgartnu, J. shlahtnimu Fichtenavu,
J. Karingerju, Jožefu Pleiweisu, F. Souvanu in J.
Zupančiču, ki so v razstavo poslano blagó sprejemali, na ogléd
postavljali in po dokončani razstavi sopet poredama nazaj pošiljali,
in vse te dela natanjko in nevtrudljivo dopcrnesli, kterim
moramo za to njih, vse hvale vredno prizadevanje posebno
zadovoljnost presvitliga nadvojvoda Joana oznanití ; poslednjič se pa
vodstvo obertniskiga družtva tudi vsim tistim gosp. mestnikam
prav lepo zahvali, ki so skozi celih 18 dni varvanje
razstavljeniga blaga radovoljno na-se vzeli. —

Tem le so bile svetinje in
pohvalne pisma podèljene:

I. Zlate svetinje so pri ti razstavi
zaslužili in dobili:

1. Zagorska fužina na Dolenskim.
2. Fužina v Ošpergu (Wolfsberg) na Koróškim.
3. Gospe Baron. Coizove fužine na Gorenskim.
4. Papirnica v Vevčah pod Ljubljano.
5. Gosp. Lud. Ploj, lekar v gornim Estrajhu.
6. Fabrika serkalov (špeglov) pri s. Vincencu na
Koróškim.

II. Naslednjim fabrlkantam in fužinarjem
so bile zlate svetinje, ktere so že pri
Celovški ali Gradcarski razstavi
dobili, z pohvalnimi pismi zopet
poterjene:

1. Fužini gosp. kneza Auersperga v Dvoru poleg
Žužemberga.
2. Gosp. J. Diercerju, fabrikantu sagov v gornim Estrajhu.
3. Gosp. F. A. Eurihu, bukvonatiskavniku v Lincu.
4. Fužini gosp. grofa F. E g er j a na Koróškim.
5. Fužini gosp. grofa Gust. Egerja na Koróškim.
6. Fabriki svinčene belobe gosp. barona Paula in Eduarda
Herberta na Koroškim.
7. Gosp. Jos. Miterju (starejšimu), nožarju iz Štajerja v
górnim Estrajhu.
8. Gosp. vitezama od Moro, fabrikantama žlahtniga sukna v
Celovcu.
9. Fužini žlahtnikov od Rosthorn in viteza Eug. Dikmana —
Seheran v Prevali na Koróškim.
10. Gosp. P. Tunerju, oskerbniku knezovih fužin od
Šwarcenberga na Štajerskim.
11. Ljubljanski fabriki od sladkora (cukra.).

III. Sreberne svetinje so pri ti
razstavi zaslužili in dobili :

1. Gosp. Fr. P. Augustin čertnikar v gornim Estrajhu,
za čertnike (Bleistiften).
2. Heínr. Glej, lončar v Ljubljani , za pečí.

3. Gosp. A. Globočnik, fabrikant žimnatih sit, v Stražišu
poleg Krajnja, za žimnate sita.
4. Gosp. J. Grilmajer, fabrikant v Lincu, za pavolnato
blagó.
5. Gosp. A. Heindel, nožar iz Štajerja v gornim Estrajhu.
6. Gosp. F. Honaver, fabricant v Lincu sa volnatosto blago.
7. Gosp. J. Horak, rokovičar v Ljubljani, sa usnjate
rokovice.
8. Gosp. Raim. Jabornigg žlahtnik od Altenfels, fužinar
v Teržiču, za jeklo.
9. Gosp. Još. Peharc, fabrikant in farbar v Teržiču, za
pavolnike (kotone).
10. Gosp. Val. Pleiweis, kupec in fabrikant kôcov v Krajnj u,
za kóce.
11. Gosp. Ant. Zamasa, zvonar v Ljubljani, za bronaste
izdelke.
12. Gosp. V. Volheim, ključar v Ljubljani, za železne peči
in druge železne izdelke.
13. Gosp. Fr. Wertheim, jeklar iz gorniga Estrajha, za
mizarske struge.
14. Gosp, A. Wittene, fabrikant muzikalskiga oródja, sa
klavirje.

IV. Sreberne svetinje so bile
naslednjim fabrikantam in rokodelcam, ki so jih
že pri Celovški ali Gradcarski
razstavi prijeli, z pohvahiimi pismi zopet
poterjene:

1. Gosp. Kajet. Dašu, puškarju v Gradcu.
2. Gosp. Baron Ditrihu lastniku pilarske fabrike v Teržiču.
3. Gosp. J. Fišerju, fabrikantu jekline v Heinfeldu iz
Estrajha.
4. Gosp. Fr. vitezu od Fridau, svetovavcu deželnih stanov in
fužinarju v Gradcu.
5. Gosp. Fr. Fürlerju, suknarju v Gradcu.
C. Gosp. Ig. baronu Herbertu, fabrikantu svinčene belobe v
Ribnici na Koróškim.
7. Gosp. J. Justu, puškarju v Borovljah na Koróškim.
8. Fužini gosp. K. grofa Ladrona v Gmindu na Koróškim.
9. Gosp. K. Lokarju, fabrikantu žimnatih sit v Krajnju.
10. Gosp. W. in D. Moline, lastnikama pavolopredilnice v
Ljubljani.
11. Gosp. Fr. žlahtnimu Zatlerju, fabrikantu tabačnic v Gradcu.
12. Gosp. And. Šreiberju, puškarju v Gradcu.
13. Gosp. J. Šteigerju, nožarju v Gradcu.
14. Gosp. J. grof Thurnu, lastniku fužin v Černim Potoku
na Koróškim,
15. Gosp. B. Vivatu, lastniku steklenic (glažut) na Štajerskim.
16. Gosp. Al. Ceitlingerju, fužinarju iz Epensteina na
Štajerskim.

V. Bronaste svetinje so pri ti razstavi
zaslužili in dobili:

1. Gosp. Ed. vitez Andrioli, fužinar v Bistrici nad
Kamnikam, za čubežen in žeblje.
2. Gosp. L. Blumauer, remenar v Ljubljani, za konjsko
vprego.
3. Gosp. Breitenlahner, nožar v Štajerju iz gorniga
Estrajha, za nože in vilice.
4. Gosp. Cahar. Daš, puškar iz Celovca, za puške.
5. Gosp. Jožef Detelbah, mizar v Gradcu, za mize.
6. Gospa Dorfmeister in nje hčere v Ljubljani, za
umetno všite rokodela.
7. Gosp. J. K. Eger, fabrikant v Blaku, za vlečene svinčene
cevi.
8. Gosp. Hajn, sedlar v Ljubljani, za sedla in kernirje.
9. Gosp. N. Hofman, nožar v Ljubljani, za nože, škarje in
ranoceljnisko orodje.
10. Gosp. A. baron Lazarini, lastnik fužine v Zagradcu na
Krajnskim, za čubežen in žeblje.


[Stran 94]
[94]

11. Gosp. J. Mitter (mlajši), nožar v Štajerju iz gorniga
Estrajha, za nože.
12. Gosp. F. Napret, nogovičar v Teržicu, za rokovice,
nogovice in čepice.
13. Gosp. Ig. Pibrovc, iz Krope, za omikalnice za volno.
14. Janes Pleško, sitar v Ljubljani, za mesengaste in
železne mreže in síta.
15. Gosp. V. Polak, usnjar v Teržicu, za mnogoverstno usnje.
16. Gosp. K. Šedel, žícar iz spodniga Estrajha, za žico (drat).
17. Gosp. M. Šreiner, pasar v Ljubljani, za cerkovno oródje.
18. Gosp. Ž. Šubert, klobučar v Ljubljani, za svilnate
klobuke.
19. A. Zonlejtner, pilar iz Štajerja v gornim Estrajhu, za pile.
20. Gosp. A. Štirl, škarjar iz Štajerja na gornim Etrajhu,
za škarje.
21. Gosp. J. Thomann, fužinar v Kamni Gorici, za čubežen in
žeblje.
22.Gosp. J. Tonzern, fužinar v Blaku, za plošaste tablice in
mize.
23. Gosp. Simon Unglert, strugar v Ljubljani, za češke
kolovrate.
24. Cerkenška steklenica (glažuta) na Krajnskim, za
stekla.

VI. Bronaste svetinje so bile
naslednjim fabrikantam in rokodelcam, ki so jih
že pri Celovski ali Gradcarski
razstavi prijeli, z pohvalnimi pismi zopet
poterjene:

1. Gosp. L. Aíchholcerju, fužinarju na Koróškim.
2. Gosp. J. Ambrožiču , fabrikantu omikalnikov za volno iz
Ljubniga na Gorenskim.
3. Gosp. Dr. Fuchsovi fužini v Kokri na Krajnskim.
4. Gosp. Žig. Geimerju (mlajšimu), nogovičarju v Gradcu.
5. Škofijski fužini v Celovcu.
6. Gosp. E. Junkertu, košarju v Gradcu.
7. Gosp. J. Königu , mizarju v Gradcu.
8. Gosp. H. Lampelnu, lastniku kamnotiskarije v Gradcu.
9. Gosp. M. Lehnerju, pilarju iz Štajerja na gornim Estrajhu.
10. Gosp. J. M. Ofnerju, fužinarju v Ošpergu na Koróškim.
11. Gosp. J. Pergerju , puškarju v Gradcu.
12. Gosp. H. Polaku, fabrikantu in farbarju v Teržicu.
13. Gosp. G. Spicerju, fužinarju iz gorniga Štajerskiga.
14. Gosp. J. Štukhardu, nožarju iz Stajerja na gornim
Estrajhu.
15. Gosp. K. Uehtricu, bukvovezu v Gradcu.

VII. Pohvalne pisma so pri ti
razstavi zaslužili in dobili:

1. Gosp. J. Andervald, verigar v Ljubljani, za izdelke
svojiga rokodélstva.
2. Gosp. Aug. Baumgartner, srebrar iz gorniga
Estrajha, za srebernino.
3. Gosp. F. Bednaček, klepár v Ljubljani, za klepárske
izdélke.
4. Gosp. J. Benedig, fabríkant žimnatih sit iz Stražiša
poleg Krajnja, za žimnate sita.
5. Gosp. Fr. Charl, rudninorisar v Ljubljani, za risarske
izdélke.
6. Gosp. Černi, ključar v Ljubljani, za umetne ključavnice.
7. Gosp. J. G. T. Dubois, lastnik žage v Bistrici, za furnire.
8. Gosp. J. Ehter, rokodelec umetalniga oródja v Ljubljani,
za kmetijske mašine.
9. Gospa R. Eger, bukvotiskavka v Ljubljani, za zlat in
srebern natis.
10. Gosp, J. Fancoj (sin), kukalnikar in umetalni rokodelec
v Celovcu, za kukalo.
11. Gosp. M. Ferlan, duhovnik v spodnjim Berniku, za pinjo.
12. Gosp. Ant. Francel, košár v Ljubljaní, za umetalne
oródja.
13. Gosp. J. Frajberger, klepar v Ljubljani, za kleparske
izdelke.
14. Gosp. V. Grundner, lastnik papirnice Medvodami, za
papir in za platnice.
15. Gosp. A. K. Haferl, fabrikant v Lincu, za porhante in
piketaste odevala.
16. Gospa Kat. Hahn, lastnica fužine v Bistrici na
Štajerskim, za kotlovinske izdelke.
17. Gosp. E. Hohn, bukvovez v Ljubljani, za izdelke
svojiga rokodèlstva.

18. Gosp. J. Jeršé iz Police poleg Krajnja, za plahte.
19. Gosp. And. Jelene iz Ihana, za slamnike.
20. Papirnica v Vevčah pod Ljubljano, za mnogoverstne
olja.
21. Gosp. Killer, fužinar iz Pristave poleg Teržiča, za
železnino.
22. Gosp. J. Klenner, remenar v Ljubljani, za konjsko
vprego.
23. Gosp. M. Klopčauer, čevljar v Teržiču, za čevlje.
24. Gosp. A. Köhrer, strugar v Ljubljani, za češke
kolovrate.
25. Gosp. S. Kompoš, fužinar iz Černiga Potoka na
Koróškim, za fužinarske podobe.
26. Gosp. Fr. knez Lichtensteinski, lastnik jeklarije na
Koróškim, za jeklo.
27. Gosp. L. Mally, usnjar v Teržiču, za usnje.
28. Gosp. V. Mally, usnjar v Teržiču, za usnje.
29. Gosp. J. Megušar, ževljar v Teržiču za čevlje.
30. Gosp. V. in D. Moli e, lastnikama pavolopredilnice v
Ljubljani, za parno mašino.
31. Gosp. J. Nikel, strugar v Ljubljani, za češki kolovrat.
32. Gospa A. Orel v Ljubljani, za svilo domačiga pridelka.
33. Gosp. BI. Osebig, ključar iz Vranjskiga na Štajerkim,
za decimalno tehtnico.
34. Gosp. M. vitez Pagliaruci, iz Golnika nad Krajnjem,
za žganjé in kis.
35. Gosp. J. Pajk, tesarski mojster v Ljubljani, za umetno
podóbo mostú.
36. Gosp. J. Papšova bukvotiskarija v Terstu, za zlat in
srebern natis.
37. Gospa M. Pole, fužinarca vTeržiču, za kosé in žage.
38. Gosp. J. L. Potočnik, fužinar v Kropí, za žeblje.
39. Gosp. M. Primožič, lastnik žage pri s. Katarini nad
Teržičam, za furnire.
40. Gosp. J. Rastner, lončar v Ljubljani, za lončarski
izdelek.
41. Gosp. J. Resman, suknar iz Zgoš na Gorenskim, za
suknó.
42. Gosp. A. Rihar, izdelovavec muzikalniga oródja iz
Polhoviga Gradca, za velike gosli.
43. Gosp. J. Ricinger, lekar v Ljubljani, za umetno
pozlačenje in za pocinjenje razne posode.
44. Gosp. J. Rudeš, grajšak v Ribnici v imenu rešetarjev
iz Ribnice, Soderšice in Dolenje Vasi, za leseno róbo.
45. Gosp. Fr. Sarabon, nogovičar v Teržiču, za nogovlce
in čepice. “
46. Gosp. J. Stadler, medar v Lincu, za bronastó podobó.
47. Gosp. Ant. Steinhauer, motožar iz Linca, za cesarskiga
orla svojiga rokodelstva.
48. Gosf. J. Štirl, škarjar iz Štajerja na gornim
Estrajhu, za mnogoverstne škarje.
49. Gosp. And. Texter, ključarski mojster v Teržiču za
decimalne tehtnice.
50. Amalja Thomann v Ljubljani za povojak umetno
ponarejeníh cvetlic.
51. Matere nune v Ljubljani, za mnogoverstne ženske
rokodela in svilo domačiga prídelka.

VIII. Pohvalne pisma so bile
naslednjim fabrikantam in rokodelcam, ki so jih
že pri Celovski ali Gradcarski
razstavi prijeli, pri ti razstavi zopet
poterjene:

1. Gosp. Fr. Ahačiču in njegovimu sinu, fužinarjama v
Teržiču.
2. Gosp. J. Devu, usnarju v Teržiču.
3. Gosp. J. Eisenbüchlerju, pasarju v Radgonu na
Štajerskim.
4. Gosp. K. Florianu, fabrikantu kôcov v Krajnju.
5. Ženam rudokopov v Idrii.
6. Gosp. K. Kreinerju, pasarju v Celovcu.
7. Gospe F. Posnigg, lastníci fužine v spodnjim
Ljubelj u na Koróškim.
8. Gosp. K. Preucu, fabrikantu žimnatih sit v Krajnju.
9. Gosp. Ig. Róbiču, fabrikantu pri s. Ani nad Blakam na
Koróškim.
10. Gospe A. Rusheim v Celovcu.
11. Gosp. nasledníkam baron Zilbernagelnovira,
fužinarjem v Borovljah na Koróškim.
12. Gosp. J. Sirola, bukvovezu v Gradcu in
13. Gosp. Ignacu Ceme, fužinarju v Teržiču.

Po sklepu vodstva obertniskega družtva za notrajno-gorenji
Estrajh v Gradcu 17. dan Kozoperska 1844.


[Stran 95]
[95]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 47.

V ſrédo 20. Liſtopada.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Pogled v Štajersko.

Rób doséžem krajnske meje
Na Černivca visočini,
Štajerska naprót mi veje
Volna sapa po dolini;
Kri gorkó začne kipéti,
v rádosti sercé igrá,
Kér tam vidim zelenéti
Polja svojiga bratica.

'Z mračnih logov se odkriva
Bistre Sovne dólič mirni,
Tam Sloven'c vesél prebiva,
Tam je dom njegov izvirni;
Ob desnici, ob levici
Križem po zelenim dol',
Kakor bčela na cvetlici,
Dela kmet na svojim polj'.

Žarko solnce v berda sije,
Zóri sladki up plačila.
Trud zastonj ne bo kmetije ,
Rod obeta zemlja mila:
To uči poljana krasna.
To kopice stavljene,
To Slovencov lica jasna,
To njih pesmi rádostne.

Naj jim tertice rodijo
Naj pšenica polni klase,
Sej tud bratice gostijo,
Če jim dobro vince rase:
Bomo skup se veselili,
Bod'mo stari ali mladi,
Ter zdravice z vincam pili
Po slovenski star' navadi.

Oh! de b' vedno srečna bila
Zemlja, kjer volné cvetlice
Stélje roka gostomila
Gostam svojim na stezice!

V tvoje krilo se želeti
Ne bo jénjal moj spomin ,
Tebi néhal pesmi péti
Sestre tvoje ne bo sin.

S.

Od obzhinſkih paſhinj — kaj ſo sadershki,
de jih kmetje ne rasdelijo? in kako bi
ſe ti nar bolj odverniti dali?

(Na dalje.)

Nekdaj ſo bile obzhinſke paſhnje vezhi, sato
kér je bilo manj v polje vdelaniga ſvetá; tudi ljudi
je bilo manj. Dan danaſhen ne teknejo paſhnje
toliko. Veliko glav majhin proſtor hitro pozepetá,
shivina vezh paſhe pohodi, kot jo pojé. Ona ſe bôde
in ſe vezh okoli pója, kakor pa páſe. Breje krave
ſe na paſhi doſtikrat poſhkodvajo, de
velikokratpovershejo; konji ſe bijejo, in vezhkrat eden drusiga
pokvarijo, ravno tako tudi ſvinje smedlijo na ſlabi
paſhi.Vſe ſorte shivinſke bolesni ſe
sazhnejo v zhredi, sató, kér ſo paſhnje sapuſhene
in preſlabe; tudi ſlabo vreme pod milim nebam
shivino vezhkrat bolno naredí, in hude kushne bolesni
ena zhreda od druge, na paſhnjah nar loshej nalese.

Şhe ena napaka, ktero je treba opomniti, je
ta: pri paſhnih zhredah je tréba velikiga ſhtevila
majhnih in odraſhenih paſtirjev, kterim bi ſoſeſke
ſizer drugo koriſtniſhi delo dale; po paſhnjah pa ſe
otrozi poſtopáje v pretepanju shivine, v
preklinjevanju, in v mnogih drusih gerdih navadah vadijo,


[Stran 96]
— 186 —

sraven tega ſe ſhe od eden drusiga uzhijo poljſko
perdelanje kraſti. i. t. d.— Take paſhnje ne
ſhkodjejo ſamo shivini, ampak tudi she majhne otroke
k hudobnim navadam vabijo in jih vezhkrat
popolnama popazhijo.

Kako pa bi ſe mogla obzhinſka
paſhnja deliti, de bi vſak po pravizi ſvoj del
(part) dobil? To je sdaj lahko delo, ker je semlja
na drobne koſe smerjena. V ti meri je boljſhi
ali ſlabiſhi semlja tudi raslozhena, in po
vrednoſti na davk resvershena; po ti meri bi ſe nar
loshej obzhinſke paſhe rasdelile.

Şhe druge ſliſhimo rézhi: „Zhe bomo
obzhinſke paſhnje rasdelili, bomo mogli
manj shivine rediti, in zhe bomo manj
shivine redili, bomo tudi manj gnoja iméli;
sakaj bi gmajne v njive sdelovali, ſaj
imamo njiv doſti, ſhe teh nemoremo
pognojiti; shivina v hlevi ne bo tako
sdrava, kakor na paſhi, tudi ne bo ſhla rada
po plemenu; zhe bomo shivino v hlevih
iméli, nam bo treba vezh poſlov, — in
enakih sgovorov vezh. Tem po verſti to le odgovorimo.
Reſ je, de kmet na ſhtevilo vezh shivine redi,
zhe jo páſe, kakor zhe jo ne ; pa nihzhe ne more
tajiti, de ſe le ſlabo redí shivina na obzhinſkih
paſhnjah. Zhe hozheſh od krav kaj prida namolſti,
njim moraſh sraven paſhe domá ſhe dvakrat na
dan poloshiti; ali bi ne bilo bolji, ko bi ti
nekaj manj glav shivine, pa tiſte bolji redil? Veliko
bolji bi bilo sa kmete, de bi ne le ſamo shita in
ſlame, ampak tudi pizhe ali klaje s a shivino
doſtí perdelovali. Od shivine, ktero zhes poletje
paſete, in jo daljezh na paſho gonite, nimate, rasun
malo puſtiga gnojá, nizh dobizhka? koliko dobriga
gnojá ſe potem takim pogubí? Dokler kmet ne ſposna,
de mora shivino vezhidel tudi savoljo gnojá
imeti, ne saſlushi zhaſtitljiviga imena, de je
kmetovavez!

Ker po leti veliko glav shivine na paſhi
dershite, vaſ to sapelje, de hozhete zhes simo ravno
toliko glav prerediti : tode kako boſte to ſtorili,
ker nimate ne ſená, ne detelje; s ſlamo in pa ſhe
s drugo ſlabeji kermo morate po simi shelodez uboge
shivine polniti; ſi poſhkodovate gojsde savoljo ſtelje,
in takó nimate dobizhka ne od shivine, ne od njiv, pa
tudi ne od gojsda, kakor gré. Veliko poſejeſh, pa malo
perdelaſh, sato, ker s ſlabim gnojem ſlabo gnojiſh.
Poglej tiſtiga, kteri v hlevi manj shivine redi,
kakor ti: kako on dobre njive gnoji, kér veliko
maſtniga gnojá napravi; on manj poſeje, pa vezh
perdela, kakor ti, ki ſvojo shivino na puſto paſho
goniſh; ravno to je vsrok, de imaſh premalo gnojá,
ker ga tvoja shivina po gmajni raſtreſe, in zlo malo
prav ſlabiga v hlevu puſti.

(Konez ſledí.)

Popis obertniske razstave v Ljubljani.
(Na dalje.)

Samo J. Resman suknar iz Zgoš nam je šest
kosov sukna iz Gorenskiga v razstavo poslal, kar
je nam znamnje, de so suknarske fabrike na
Gorenskim prav zlo opešale. Resmanova fabrika se med
vsimi še nar bolj derží, in na léto okoli tavžent
kosov sukna izdela, kteriga cena je za vatel od
45 krajcerjev do 2 goldinerjev ; volno za bolj žlahtne
sukna na mašinah predejo, za slabši robo jo pa
drugi delavci pripravlajo ; okoli 80 ljudí ima sedaj
delo v ti fabriki, ktera se je že v letu 1795
pričela, in takrat na kupe dela imela, ko še niso na
Češkim, Marskim in Šlezskim sukna z
mašinami delali. Glejte, kako so se časi spreobernili!
Samo ta fabrika se še na dobrih nogah derži,
zakaj nje pervi lastnik Anton, Janezov oče, je
veliko lét po ptujih krajih hodil, razne suknarske
fabrike ogledoval, in si je po teh svojo lastno
fabriko napravil; tudi sedajnimu lastniku hvala gré,
de z časam naprej hiti, kolikor je mogoče. —
Dober izdelek je bil en kos pavolnika, kiga je Marija
Knaflič v Celah na Gorenskim tkala. — Nože,
vilice in škarje, ki so jih Janez Stukhart,
Janez Breitenlahner, Jožef in Aloiz Stierl
iz Štajerja v gornim Estrajhu v razstavo
poslali, so sodnji možje prav zlo pohvalili. — Všiti
(štikani) izdelki Frančiške in Salezije
Brenčič iz Idrije so marsikteri ogledovavki dopadli.
— Le en glas je bil, de so bile zerkala
Vincenške fabrike iz Koróškiga, nar imenitniši izdelki
naše razstave. Eno iz med njih je bilo iz celiga en
seženj in pol čevlja visoko, široko pa je bilo 3
čevlje in dva palca. — Vošene sveče vdove
Franciške Župeuc iz Ljubljane, so bile dôbro blagó.
— Mestni tesarski mojster Juri Pajk v Ljubljani
je v razstavo dal leseno podóbo nekiga umetno
izdelaniga mostá in pet kamnorisov, z kterimi
je očitno pokazal, de kaj več zna, kakor navadno
tesársko rokodelstvo. Od mehanike ima naš Pajk
veliko vednosti, in vseskozi nove bukve prebira,
de bi v svoji umetnosti vedno naprej šel. Ko bi on,
kot marsikteri drugi rokodelci, se bahati znal,
gotovo bi ljudje od njega veliko več govorili!— Med
nar bolji lovsko orodje so sodnji možje Kajetana
Dašove puške iz Gradca vverstili. — Dôbro blago
je bilo burno suknó (Loden) Franc Fürlerja,
suknaria v Gradcu. — Od žebljev fužinarja
Jožeſa Globočnika iz Železnikov nimamo nič
posébniga povedati; ravno tako tudi od cerkvenih
špic Frančiške Wrempin iz Idrije ne, kér
nam jih je le premalo na ogled poslala. —
Kerznarski izdelki Fr. Šerca iz Ljubljane je bilo dôbro
kupčijsko blagó — Železnina groſa Ferd. Eggerja
iz Celovca je bila zlate svetinje vredna. — Od treh
Ljubljanskih mojstrov smo česke kolovrate v
naši razstavi vidili, namreč: od Šimna
Unglerta, Antona Köhrerja in Janeza Nikelna;
pervimu je bila bronasta svetinja, drugima
dvema pa ſo bile pohvalne pisma podelene.—

(Dalje sledí.)

Pogled v ptuje kraje.
Nov popis Jeruzalema in bližnih svetih
krajev.

(Konec.)

Težkó je, to sveto poslopje na tanjko
popisati, ker se zdajni sveti kraj, v kterim je pokopa-


[Stran 97]
— 187 —

liše našiga zveličarja, od vsih drugih cerkvá
zlo loči, in bi se bolje hram ali tempelj imenoval,
kot cérkev. Tega tempeljna so vsi kristjanski
verniki deležni in vsi opravljajo v njim svoje svéte
opravila. Nekdaj so se namreč vsi verni združili
bili, de bi vse svete kraje z ozidjem obdali in
pokrili, kakoršni so: Golgata, božji grob,
lopa iznajdenja svetiga križa, ternovo
kronanje, ječa i. t. d., in de bi po tem te poslopja
med seboj razdelili. Vsi opravljajo svete
opravila po svojim obredu na enkrat. Kakšno
čudno šumenje ! eni šeptajo , drugi kričijo, veliko
jih pôje, vsi glasno mólijo, nekteri zmed njih v
divjoglasnih sirovih besedah. Ozidje ima podobo
tábora in de bi proti ropanju divjakov obvarvano
bilo , je brez óken in samo z špranjami prevideno,
zato je notri temno in vlažno ; tudi zidanje
posameznih poslopij ni po lepim redu ispeljano, kér sa
nektéri sveti razdelki kakor postavim hrib
Kalvari, visoki, — veliko jih je pa podzemeljskih ; nekteri
verniki imajo razločne, stranske, temne pribežališa.
Ako ravno povsod veliko svetilnic (lamp) gorí,
vunder te le malo razsvetijo, zato je treba v teh svetih
krinjavah vedno z lučjo hoditi. Ta ravno popisani
kraj skupaj se zdaj imenuje sveti hram (tempelj)
ali pa božji grob v splošnim pomenu
besedeSred tega svetiga hrama molí iz skalnatih tleh
riivnovoglata pečina (skalovina), ktera je h tlam
perrašena; 3 čevlje visoka lina va-njo pelja, to je v
majhno, en štirjak prostorno, z dletam izdolbeno
izbico, v kteri leži mertvaška skrinja našiga
Zveličarja. Ta skrinja se tudi s pôdam skup
derži, zato je do zdaj nepoškodvana na mestu ostala.
Nad njo kristjani oltarček postavijo, pred kterim
duhovni s. mašo berejo. To skalovino so Kristjanje
odzvunej z dragim marmorjem oblekli in z
obstrešjem (kuplo) venčali. To je sveti hram v
tempeljnu, ali pravi božji grob. Okoli groba je zidstvo
z stebri napravljeno in z visokim obstrešjem
pokrito ; in okoli zvunajne krogline je potém veliko
drugih krajev naverstenih, kjer pobožni svoje
molitve opravlajo.

Mi smo začeli, vpervič vse skrivne kraje
obiskovati. Ob petih zvečer se je začela katolška
procésja, ktera je šla iz kapele, kjer se je Jezus
od smerti vstavši s. Magdaleni prikazal bil, k
sodnim znamnju, potem k znamnju kjer je bil Jezus
šiban (gajžlan), kjer je bil zasramván, kjer je bilo
njegovo oblačilo razdeljeno; kjer je bil v ječi; dalje
na Golgati, kjer je bil križan postavljen: dalje k
znamnju, kjer je bil s. križ iznajden, k mizi, kjer
je bil namazan; in zadnjič k sveti skrinji. Opravilo
je terpelo do pozne noči. — Ob pol dvanajstih so se
zornice (matutine) začele. Ob eni smo začeli svete
zakramente prejemati. Ob treh zjutrej je pater
Aleksander na hribu Kalvari, na mestu, kjer je
bil s. križ postavljen, s. mašo bral in nas
obhajal. Ob štirih smo bili pri s. maši pri nar
svetejšim pokopališu. Ob petih so nas Turki iz božjiga
groba ispustili.

Z občutenjem, ki nikol nikomur znano ni, ki
sam v teh s. krajih ni bil, smo se nazaj vernili.“

Tako glasi list mornarskiga zdravnika, kteriga
so gotovo naši bravci zvestó brali. Sledni si bo
popisovanje svetih krajev v spomin vtisnil, in v
mislih pogosto svete mesta pohajal, kjer je
Kristus, naš gospod, hodil in učil.

Kmetovski pregovori za Listopad.

(Ta mesec ima 30 dni. Solnce stopi v znamnje strelca.)

S. Martina dan oblačen ali deženi, nestanovitno
vreme v prihodno pomeni. — Če s. Martin suši in
zmerzuje, kmet volno zimo perčakuje. Kadar o
s. Martinu listje od dreves in tert ne obleti,
pravijo , de huda zima sledi. — Dež s. Martina in
potem srež, poškoduje setve in dragino v deželo
pernese. — O s. Andreju sneg, malo rèži.— Sneg, ki
na s. Andreja dan pade, sto dni ne skopni, in žita
mori. — Ob tem času hlapovi in megle iz zemljé
puhtijo, ki radi bolezen naredijo. — Če sneg mokro
zemljo pokrije, bo malo prida od kmetije; če pa
pade na suhe in zmerznjene tla, se žnec in
mlateč veselita.

S.

Nekaj za hišne gospodinje.

(Kurjek za perilo.) Po večletnih skušnjah
peric v Meklenburgu na Nemškim jo ni boljši rečí,
perilo, naj bo še tako vmazano, prav Hčno oprati,
kakor kurjek. K temu cilu in koncu se po primeri
nekaj kurjeka v vodi raztopí, perilo nekaj časa va-njo
položi in potem po navadni šegi in brez vse škode
opere.

(Rjò iz nožev, škarij in druge
železnine in jekline spraviti.) Če ni rja prestara,
jo odpraviš, če jo z čertnikam (Bleistift), ako
je pa že stara, če jo z svinčenikam, (kteri se
v štacunah pod imenam „Reissblei“ dobi) prav
močno dergneš, potem pa z kako suho kertačo
polikaš, in zopet z svinčenikam dergneš. — To
svetujejo obertniske némške novice.

Dober svèt starišem!

Slaba navada je, de se majhnim otrokam le
desno roko rabiti (nucati) pripuša in de jih
stariši clo grajajo, če se tudi leve poslužijo. Ali ni
Bog obedve za enake opravila vstvaril, ravno tako,
kakor obé noge? Kje stoji zapisano, de ima desna
večji pravico, kakor leva? Zakaj otrokam pravimo,
de je leva roka ta ger da roka? Ali bi ne bilo
pametno, de bi se otročiči vadili, obedve na enako
vižo rabiti? Ko bi človeka nesreča zadela, de bi
se desne roke posluži ti ne mogel, ali če bi jo
clo zgubil, kakó si bo želel, de bi si zdaj
z levo ravno takó pomagati mogel, kakor
z desno? Rad bi zvedil, od kod ta stara navada
izhaja! Ljube moje matere, kterim je izrejenje otrok
posébno izročeno: vadite svoje otročiče, de
bojo obé roke na enako vižo rabili!
Hvaležni vam bodo vse svoje dni, posebno pa takrat,
ko bi jim vtegnila kaka nesreča desno poškodovati.

D. B.

Mladoſt.

De je v mladoſti
Nekaj noroſti,
Nobeden nemore odvséti;
Novo vino more vréti.
Puft' naj ſe bo kri ohladila,
Şe bo she pamet savernila ;
Mofht bo vino!
Tak' je s mladino.

Şmefhen prepir.

Sa pervino ſo svesde ſe prepirale;
Şolnze pride — svesde ſo sbeshále.


[Stran 98]
— —188 —

Domazha poveſt.

Ljubljanſko pokopaliſhe je 12. dan
pretezheniga meſza kraſno nadgrobje dobilo, ki ga je goſpa
vdova, baronovka Zoisova s ſvojimi otrozi vred
rajnkima goſpodu baronu Karolu Zoisu
Edelſteinſkimu vredno isſlushenimu vojaku, grajſhaku
in vlaſtniku mnogoverſtnih rudarij na Gorenſkim
(umerl 7. Maliſerpana 1836), poſtavila. To kraſno
nadgrobje ga nima para na Ljubljanſkim
pokopaliſhu; v fabriki knesa Auersperga v Dvoru poleg
Shushemberga je bilo is shelesa vlito in s slatimi
podobami in napiſi olepſhano. Na ſhirokim
ſhtirvoglatnim ſtojalu ſtoji viſok ſteber, kteriga je she od
daljezh viditi. Zelo nadgrobje je nekaj zhes ſhtiri
ſeshne viſoko in tehta 80 zentov. Teſarſki mojſter
J. Pajk ga je prav rozhno na pokopaliſhe rajnkiga
barona poſtavil. —

Urno, kaj je noviga?

(Terganje ali bendima v lpavi). lz
Ipavske doline nam pišejo: 23. Kimovca je bila
bendima čez in čez odperta. Preteklo je kaj lét,
in ljudje skoraj ne pomnijo, de bi bile vse vremena
okoli leta terti takó, ali bolj služile, kakor to leto.
Grozdje je bilo v enakim času, tó je, v oſmih
dneh po nogradih in njivah ocvelo; léto popred se
je cvetenje čez štiri tedne vleklo. Grozdje ni ne
suhote ali solnčniga opeka, ne moče terpelo,
postalo je čez navadno mero kar debelih jagod, in je
popolnama sozrelo. Ravno po tistih krajih
Ipavske, in nižje v Goriškim, Štanjelske in
Rihenberške komisije, koder po soldanih nar bolji
vina rastejo, se je zlo bogata létina od neba
vsula, in slednji, ki je marljivo nastavljene limance
imel, je kar veliko od nje vjel. Te dni pred
tergatvo so se dobre stare vina po 5 do 7
goldinarjev prodajale ; Notranjci pa, ki so pred malo dnevi
nekih 50 sodov noviga pokupili, so mu ceno od
4 do 8 goldinarjev kvinč, to je po 4 do 8
krajcerjev bokal, naredili; od Gorencov ni bilo še
slišati, de bi bili kaj vzeli, misliti je pa, de, kér
od dalječ pridejo, ga tudi na nekoliko nižji ceno
polnili bodo. —

(Slive v mescu Listopadu cvetejo.) Uni
dan smo slišali, de so neki gospódje se sprehajaje
na hribu cvetliškiga potoka poleg Ljubljane,
23. dan Kozoperska, šopek popolnama zrelih
jagod natergali. Mi smo pa na vsih vernih duš
dan, na vertu gospé J. Markmüllerce, poleg
zidaniga mostá, dvé si i vni drevesi prav lepo
cvesti vidili. Po tem takim bodo v imenovanimu
vertu, pod milim nebam že okoli pusta zrele slive
imeli, če jih — mraz ne vzame!

m— č.

(Častenje krompirja.) Po spričevanju
nekih starih pisem je ravno zdaj 300 let preteklo,
kar so krompir pervič iz Amerike k nam v Evropo
pripeljali. Neki Anglijan Franc Drake z imenam,
ga je v Evropi vkoreninil. V spomin te veliko
pomenljive prigodbe so pretečeni mesec kmetovavci v
Monakovim (München) veselo gostovino imeli, kjer
so vse jedila le iz krompirja napravljene bile.
Prav dobre volje so bili do pozne nočí in
marsikteri kozarček vina in óla so v spomin Draketa
spili, ki je Evropi to veliko dobroto prinesel!
Nimamo se zdaj več hude lakote bati, dokler nam
krompir obilniga živeža da.

Naj bi se pač vsi tisti, ki se novim znajd-

bam zoperstavijo, večkrat osode krompirja
spomnili! Kakó so ga ljudje pri začetku zaničovali!
še živina ga ni smela jesti, kér so mislili, de je
strupen živež in de grinte in gobe človeku in
živini prirodí. Gosposka je mogla kmetovavce z
hudim siliti, de so ga saditi začeli! Kakšna dobrota
nam je pa zdaj ! Hvala Bogu, de ga je vstvaril!
hvala Draketu, de ga nam je prinesel!

(Bog daj nor cam'pamet!) Neki zdravnik
v Parizu, Plaisart z imenam je novo zdravilo
iznajdil, z kterim si upa, vsako bolezen
ozdraviti. Ljubi moji bravci! kaj mislite, kakšno
zdravilo je pač to? — — — Gola ilovca je, ktero
imenovani vrač svojim bolnikam v raznih podobah
daje: nekteri to brozgo pijejo, drugi jo v majhnih
kosčikih požirajo, tretji se z njo po truplu mažejo,
še drugi se v nji koplejo, nekteri drisklajo i. t. d.
— Kaj pa mislite; kdo mu je to bedarijo v
glavo vtepel? Neki divji narodi v južni
Ameriki ilovco jedó, kadar zbolijo; ravno tako tudi
bolni ptiči večkrat ilovco in pesek zoblejo in se
ozdravijo! Glejte! ti so bili učtelji francoskiga
zdravitelja. Prav zlo se je bati, de bi ilovnat
zdravitelj kmalo več posnemavcov ne dobil, zakaj
bolnih trapov ne bo mende nikjer manjkalo, ki se
bodo oslepariti dali. — Visoke časti je zares
umeten in pošten zdravitelj vreden: če pa zdravnik brez
vse vesti ravná, zdaj tega zdaj uniga zdravilstva
se poprime — le zovoljo petic v taciga
omahlovca naj nebeška strela trejši, ne de bi ga vbila,
ampak de bi ga en malo omamila in spokorila !

Zmes.

(Prepir zavoljo velike nočí
prihodnjiga leta je dokončan.) Kér se naše „Novice''
vseskozi prizadevajo, svojim bravcam važniši
prigodbe oznaniti, ktere se sem ter tjè po svetu
naklučijo, jim morajo tudi imenovani prepir razodéti:
Neki prajsovski zvezdogled je namreč ni davnej
grozni hrup zagnal, de so se pratikarji za en cel
teden zmotili, ki so veliko noč na 23. dan Sušca
napovedali, namesti de bi jo bili 8 dni pozneji
postavili.— To bi bila v resnici velika zmešnjava skozi celo
leto, če bi bila beseda prajsovskiga zvezdogleda
veljala, kér so vse pratike za prihodno leto že
natisnjene! Kmalo pa so drugi pratikarji zmoto
Prajsa znajdili, ki je veliko noč, namesti de bi
jo bil po stari cerkveni vodbi (po spreminu
lune) obračunil, po pravilih zvezdogledov
napovedal. — Po tem takim je konec prepira in
velika noč pade na 23. dan Sušca, kakor v
pratikah stojí.

Danaſhnimu liſtu je dvanajſti dél vinoréje perdjan.


[Stran 99]
[99]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 49.

V ſrédo 4. Grudna.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Žalovanje ob smerti
Franca Hladnika *)

dosluženiga vodja c. k. gimnazija v Ljubljani, praviga člena c, k.
kranjske kmetijske in bavarske botanske družbe, i. t. d.

Tak je delo tvoje dokončano!
Lepši sonca ni, ko tvoj zapad;
Vidil si, kar mal' komu je dano:
Obroditi uka svojga sad.
Smert, ki z drugimi nemilo rabi,
Naš'ga starčka pozno k seb' povabi:
Ga v cvetlice véle položit',
Mojstra njih z ljublenkami pokrit'.

Kaj mladost' si bil slovensk', pričuje
Hvala tebi vdanih sto stotin,
Sivoglavi vnukam oznanuje
Učenika svojiga spomin;
Pa imé nepozabljivo učencam
Nezavéden zaljšaš z véčnim vencam,
Kér mladosti spravnik in ovčar ,
Bil si, in tud ilírskih rož vertnár.

Krajnskih gor zaklade, préj neznane,
Si na svit za dom, za ptujce djal,
Obiskával gromov gole stane,
Kjér kalí le trudno maha kal ;
Trave neskončno množico prebiraš,
Mém lepot poljá biljk ne preziraš,
Ne utrudi te snežnikov prod,
ne zalézeš skal stermečih rod.

V temu starost kratkih dni število
Sivčku v sred' mladenčev pomladí ;
Pa previdnost — kar je nar bolj milo —
Luč nebeško njemu omračí.
Ak očesam tudi svet pogine,
Znanstva luč debelo tmo odrine.
V misli rož kardelo zóri noč,
nok svetloba rajska ti napoč'.

Kaj če domovina ti skazáti?
Bil v resnici si slovenski sin!
Slave z zlatim' čerkami kovati
Tréba ni, — si stavil sam spomin:
Z zeljši vred bo tvoje imé časteno , —
Znamnje , vsako spomlad prerojeno,
Bo po teb' nazvánih cvétk izbor, *)
Tebi v čast, cvetličar krajnskih gor!

Dragutin Déžman.

Nekaj saſtran reje leſá in hoſt.

Smirej bolj pogoſto in pazh po pravizi ſe tudi
v naſhi deshêli ſliſhi toshba, de je léſ sa
kurjavo, sa teſarijo in druge rezhí vedno drashji,
in teshje dobíti, in ſèm ter tje she slo pomanjkúje;
in praſhati ſe mora: kaj ſhe le bo v nekterih létih?

70,
71,
72

[Stran 100]
— 194 —

Pa toshi ſe — in praſha ſe vunder malo, kaj je
vsrok téga, in kakó pomagati. Reſ, de ſo ſem ter
tje ogledniki leſóv (hoſtnikarji, borſhtnarji); ali do
sdaj je to ſhe malo pomagalo. Naj bodo tukej
nekteri vsroki in tudi pomozhki saſtran pomanjkanja
leſá nasnanjeni.

Kar vsroke , pomanjkanja leſá sadéne, ſo
nekteri taki de savoljo njih ni ravno nikomur
poſebniga ozhitati. Ljudje ſo ſe nekaj zhaſa ſèm slo
pomnoshili; pohiſhtev vezh ſe je poſtavilo ; gre vezh
derv sa pezhí, in marſiktére rokodelſtva bolj
rasſhirjene tudi vezh leſá potrebujejo, poſebno sa
oglje. Tudi veliko novih travnikov, njiv, ſenoshet,
lasov, nogradov ſe je naredilo is poprejſhnjih hoſt,
in takó ſe leſóvi le manjſhajo.

Drugi vsroki, de leſ bolj pohája, ſo pa bolj
nápzhni, in ſvarjenja vredni. Takó marſiktéri léſ
od kraja ſekajo, bres de bi glédali, lepo
mladino v sarod puſtíti; drugi ſhe bres potrébe
ſvoje hoſte ptujim v poſekanje prodajo, ki
vſe do sadnjiga ſhtora in zveka pohlaſtájo. — Per
grajſkih gojsdih in leſih ſizer borſhtnarji drevéſa
odkasújejo, ki ſo poſekati, pa ti niſo vſelej ſami
dôſti modri; in ti, ki léſ kupujejo, zhe jim je le
eno deblo kdo vsél, nalaſh, kar morejo okróg
mladja poderó; kér je navada, de kar poſékano drevó
ſebój potégne, vſe s tém vred kupzu gré. — Kjer
v leſih oglje kuhajo, poſébno najeti leſarji (holzarji)
vſe radi potratijo, in kar oſtane, ſhe poshgejo, de
ſe ſhe léta sa njimi rijavo ſmodiſhe posná. — V
doſti krajih ſe po-hoſtah shivina paſe, ki vſe
mlado drevje objé, in kar ſe le is semlje
perkashe, v nizh dene. — Tudi to je napzhno, de
ſe po hoſtah prevezh liſtje v naſtiljo grabi,
mladino slo poruje , in ſtarejſhimu drevju veſ
gnoj h raſti vsame. Verh téga ſhe poredni otrôzi
nekaj polomijo in poſmodé : nekaj taki, ki leſ
kradejo, bres pomiſlika odneſó, kar komaj raſti jame.
Sadnjizh ſe tudi per kurjavi ſem ter tje s dervmi
neuſmiljeno ravná, kupe zhes lònze viſoko
nakladajo, in bres potrebe vezh poshgó.

Po takih vsrokih, de leſ slo pohaja, ſe tudi
vezhidel pomozhki v prihodnje lahko ſposnajo. In
ſizer, kjer pohiſhtva ſtavijo, bi ſe leſá vezh
pervarovalo, ako bi vezh s kamnjem sidali; in
nameſti ſkodelj (ſhindelnov) , kjer ſo ti v navadi,
vezh s opekam (zéglam) ali s ſhkerlami kríli, kar
bi bilo tudi savoljo ôgnja bolj varno. — Od
koselzov bilo v téh novizah she rezheno, de kjer ſe
lahko sgodi, bi per njih raji sidane ſtebre ſtavili. —
Kar kurjavo in kuho sadéne, bi tudi pomagalo, de
bi ſe take ognjiſha, ki malo derv potrebujejo
(Sparherde) napravile, in pa pezhí, ki bolj dobro
grejejo, kakor je bila ena v teh novizah she ſvetovana.
Tudi bi bilo dobro, de bi nameſti derv in oglja ſe
bolj premog (Steinkohlen) shgati poprijéli, ki ga

je na Krajnſkim ſèm ter tje doſti najti. Velikih
kovazhniz (fushin), plavshev, ſteklarij (glasharij)
pa she ſploh deshelſka goſpoſka ne puſti ſtaviti,
kjer je sa léſ terdó ; le de bi ſtarih zhes méro ne
rastégovali. — Novíne ali lasi naj bi ſe pa vezh tam
narejáli, kjer ſvet sa léſ ali ni tako perpravin, ali
ne takó potrébin.

Kar pa nerodno satiranje in pokonzhevánje leſá
sadene, bi bilo potréba, de bi ti, ki v poſeſtvu
imajo leſ in ti, ki ga ſékajo, ſami bolj ſposnáli, kaj
je léſ vrédin, kako ga je rediti, kako
varovati, kteriga ſékati i. t. d. In sató bi dobro
bilo , de bi ſe jim s prilóshnoſtjo vezh naúka od téga
dalo. Tako bi per manjſhih poſéſtnikih ne bilo
potréba, tudi poſébnih oglednikov ali borſhtnarjov,
ker bi vſak s ſvojim nar bolj pràv védil ravnati;
kakor tudi ſèm ter tje modri kmetje reſ v lépim
redu ſvoje hoſte imajo. Per vezhim poſeitvu, ali
kjer manjſhi goſpodarji ſamí ne snajo pràv s léſam
obrazhati, naj bi pa nalaſh v to poſtavljeni umétni
borſhtnarji nad hoſtami pasili. — Nameſti liſtja bi
dôbro bilo tudi drugiga naſtilja vezh iſkati — ali
ſaj naj bi ſe vſako léto povſod vſe ne
pograbilo, de ſe hoſta tako pognojí, in
mladesh nekoliko poraſte. — Shivina naj bi ſe tudi
toliko v hoſte ne puſtila, ſej tudi malo tam shivesha
dobi. — Porednim satiravzam leſá, in hoſtnim
tatovam naj bi ſe bolj na péte ſtopílo. — Tudi ta in
druga kuhinjſka, ki s tako lahko veſtjo bres potrébe
dreva shgè, naj bi ſama jih mogla iti v hoſto
ſekat, de bi ſe uzhíla, kaj veljajo. — Zhes vſe to bi
bilo dôbro, v takih krajih, kjer je doſti prasniga ſvetá,
in je sa hoſte perpravno, ali kjer ſe je léſ ſam slo
opuſtil, novih leſóv saſejati, kakor ſe je ſem
ter tje na Gorenſkim in Dolenſkim she sgodilo.

P. H.

Popis obertniske razstave v Ljubljani.

(Na dalje.)

Železnina Konst. grof Lodrana na
Koróškim se je zopet sreberne svetinje vredna skazala.—
Anton Francel iz Ljubljane se je z svojim
fizikalnim orodjem dobro obnesel. — Od žebljev J.
Peternela, od omár Ljubljanskiga mizarja
Matevža Novaka, od ženskih srebernih
ovratnikov Auguština Baumgartnerja, srebrarja
iz Obernberga v gornim Estrajhu, od tabačnic
žlahtniga Frid. Zattlerja iz Gradca, od
svilnih nogovic Žig. Geimajerja, nogovičarja iz
Gradca, od svinčenikaste posode Janeza
Rabiča fabrikanta od s. Ane nad Blakam, in od
mnogoverstniga kovaškiga blaga Jan. Steigerja
iz Gradca moramo reči, de so bili dobri izdelki.
— Ljubljanski malar, vitez Fr. Kurc
Goldensteinski se je z risano podobo za cerkveno
malarijo prav dobro priporočil. — Mnogoverstni zvonci
za živino, ki jih Jakob Jan, v Zagnici na
Gorenskim vliva, so bili le iz debeliga izdelani;
saj se za to rabo tudi bolj ličnih ne potrebuje. —
Jož. Kaspermajer iz Adriaha na
Štajerskim, je dal na mašinah lepo izdelanih žebljev
v razstavo. — Sodniki obertniske razstave so od


[Stran 101]
— 195 —

Ferd. Malihofskitovih malih orgelj to le
sodili: omara od orgelj je bila lično izdelana, orglje
pa niso tako pele, kakor jih bi bili radi slišali. —
Razne pile in svedri za vodnake francozke sorte
(artesische Brunnen *) vertati, ki jih je baron
Jož. Ditrichova fabrika iz Teržiča v razstavo
dala, so bili sreberne svetinje vredni.— Euricha,
bukvotiskavca iz Linca sta z vlitimi čerkami in
drugimi izdelki za bukvotisarije slavno ime svoje
fabrike zopet poterdila; ravno tako tudi Leopold
Aichholcer, fužinar na Koróškim z svojo
železnino, posebno pa z mnogoverstnimi žeblji, kteri
so bili tako lično izdelani „ de jih je bilo veselje
gledati. — Marija Kokalj iz Pečnika poleg
Dola je z svojim v razstavo poslanim ošpeteljnam
pokazala, de je dobra kmetiška mojškra.— J. G. F.
Dubois vlastnik žag na Bistrici v Berdski
komisii je z lično izdelanimi furnirji pohvalno pismo
zaslužil. — Železnina grofa Thurna, fužinarja na
Koróškim, je bila posebne hvale vredna. — Fr.
Charl, gravirar v rudnino, in Jan. Echter
izdelovavec fizikalnih mašinj, sta umetna
Ljubljanska mojstra; tudi Fil. Hein, sedlar vlij ubij an i
se je z sedli in kernirji prav dobro obnesel. — Blaž
Osebik, ključar na Vranskim si je z
decimalnimi tehtnicami, kterih prav veliko proda, pohvalno
pismo pridobil.— Mat. Šreiner, srebrar in pasar
v Ljubljani, je svečnike in drugo cerkveno
orodje v razstavo dal, z kterim je očitno pokazal, de
je umeten mojster tega rokodelstva. —

(Dalje sledí.)

Oznanilo obertniske razstave na Dunaju
v letu 1845.

Že pred nekim časam smo oznanili, de bode
prihodno leto na Dunaju obertniska razstava, h
iteri so vsi fabrikanti. fažinarji in rokodelci
celiga cesarstva povabljeni, svoje izdelke poslati.
Vodstvo imenovane razstave je pred nekimi dnevi
v dunajskih novicah bolj na drobno razložilo,
kar je rokodelcam še sploh vediti treba; to le je:

Ogled dunajske razstave se bo pričel 15. dan
Velkitravna, in jenjal se bo pa 15. dan
Maliserpana imenovaniga léta. — V razstavo se bodo
rokodelski izdelki vsake baže prejemali.—
Vsakteri pa, kdor misli od svojiga rokodelstva v to
razstavo kaj poslati, mora to popred, to je, od
1. Prosenca do 15. Svečana 1845
obertniskimu vodstvu naznanje dati: kaj de bo poslal in
napovedati, kakosne visokosti in dolgosti bi
poslano blagó vtegnilo biti. Ta napoved se pošlje na
vodstvo te razstave pod naslednjim némškim
nadpisam: „An die löbliche Direction der
allgemeinen österreichischen Gewerbs —
Ausstellung in Wien“. Vsim cesarskim poštam je
ukazano, take pisma brez vsiga plačila
prejemati.

Od perviga Sušca bo začelo imenovano
vodstvo v razstavo poslano blagó prejemati ; do
konca Malitravna pa mora že vse na Dunaju
biti. — Vse blagó mora na dveh listih po
številu in svoji ceni natanjko popisano biti; eden
teh spiskov ostane pri vodstvu razstave, drugiga
pa bo vlaſtnik poslaniga blaga od vodstva razstave
podpisaniga nazaj dobil. Naj tedaj vsaki rokodelec
dva taka spiska napravi, kakoršni so bili za
Ljubljansko razstavo primérjeni. — 14 dni po
dokončani razstavi mora vse blago iz razstave zopet
nazaj vzeto biti. — Tudi pri ti razstavi bodo
zlate, sreberne in bronaste svetinje in
pohvalne pisma podelene; ako ravno je že kdo pri
poprešni dunajski, ali pri kaki drugi razstavi
svetinjo dobil, jo zamore zopet pri ti vdrugič dobiti.—

Slovenski rokodelci ! stopite zopet hrabro na
noge, in pripravljajte za dunajsko razstavo lepiga
blagá, de boste tudi po ptujim svoje dobro imé
razglasili in si novih kupcov obilno privabili, zakaj
železna cesta nas bo Dunaju približala, in po
tem takim boste zamogli svoje blago ložej sèm ter
tje prepeljavati in kupčijo z svojimi izdelki po
celim estrajškim cesarstvu razširiti. Kar poprej ni
mogoče bilo, bode zdaj na enkrat mogoče postalo;
Dunaj je velki terg za mnogoverstno
kupčijo celiga cesarstva; mi bomo njegovi bližni
sosedje in voznína bo le mala.

Kmetijſke opravila v meſzu Grudnu.

Ako ſe voda na njive ali travnike istéka, in
morebiti zlo po njih saſtaja, prozh jo napeljuj, grabne
pa, ki jih je derézha voda ſkopala, sadélaj in
saſuj. — Potrébi vodotozhne shlébe, blato in gnojivno
drobnino is zéſt, potov, dvoriſh, is lush, bajerjev
in grabnov, in ga na ſenoshéti in puſte njive,
preden ſnég sapade, ispeljuj ; takó boſh semljo
sboljſhal in rodovitniſhi ſtoril. — Şhtalo vezhkrat
iskidaj, shivino v ſnagi dershi, in glej de bo shivina
na gorkim. Vrata per ſhtali popravi, zhe ſe dobro
ne sapirajo, lukne s ſlamo samaſhi, de ne boſta desh
in ſnég shivini nadléshna. — V deshevnih, simſkih
dnévih preglej vosno in njivno orodje. Poſbkodvane
lopate, vile, noſila, koléſa, vosove, koſhe in kar
je taziga, popravi; kar pa ni vezh sa rabo, s
novim nadoméſti, de ſé ne boſh takrat s takim delam
mudil, kader délo pride. — Şlabji klajo sdej
polagaj, bolji pa sa posneji zhaſ perhrani, sa takrat,
kadar délo pride. — Preſhizhe dobro paſi, zhe jih
pa samudiſh, jih boſh po tem prav teshko v dober
ſtan pripravil. — Zhbelne panje oſnashi, in jih dobro
samaſhi, de ne bojo zhbéle is njih na ſnég
preletvale in ſe takó pokonzhale.—^ Pred boshizham
sneſene kurje jajza ſpravljaj ; ſo dobre sa podlogo. —
Korenje, répo, krompir, péſo vezhkrat prebiraj ,
kar je gnjiliga pridno odberi in saversi, kar je
ſlabjiga pa sa shivino oberni, drobno sréshi, in s
résanzo ali pa s ſenam ali otavo poméſhaj, to je sdrava
klaja sa shivino. — Na ſadne drevéſa ne posabi,
ozhédi jih in goſénzhne salége satiraj. Şkuſhnja
uzhi de sajzhja in kosja ſlina je nar hujſhi ſtrup
sa drevje, torej bodézhiga ternja okoli dreveſ
navéshi, ſhe boljſhi pa ſtoriſh, zhe sraven tega dela
drevéſa s apnam pomasheſh ali pobéliſh, kér ſe
pobélenih drevéſ sajzi bolj ogiblejo, in drevje tudi
lepſhi raſte. — Tudi sa ſvoje sdravje imej vſeſkosi
ſkerb, poſébno varvaj ſe, de ſi ne boſh ne glave,
ne perſi ali nog prehladil, de te ne boſta kaſhelj

73

[Stran 102]
— — 196 —

ali naduha poprijela. Preleshane pléſnove jeterne
poſebno pa krivave klobaſe ſo hud ſtrup sa
zhlovéka.

Anton Kurz, vodja ſhol v Idrii.

Kdor kako delo zna in ga rad dela, je
bolji, kakor de bi imel zlate v mošnji.

Povest.

Neki car je šel z svojo ženo in z svojimi
hčerami na ladijo, de bi se za kratik čas po
morji vòzil. Ko malo od primorja odrinejo, vstane
velik vihar, kteri jih je v tako neznano deželo
zanesel , de še od njegoviga carstva tam clo nič
vedili niso. Ko se na suho izidejo, ni smel
povedati, de je car, denarjev pa tudi niso nič seboj
imeli. Nobeniga dela neznajoči, se niso mogli
drugači preživeti, kakor de se je car za črednika
srenjske govedine vdinjal.

Ko v takim siromaštvu že nekej lét preživé,
zagleda carski sin te ptuje dežele črednikovo hčer,
ktera je bila silno lepa, se va-njo zaljubi, in pove
svoji materi, de se z nobenim drugim dekličam
poročiti neče, kakor z tem, srenjskiga črednika. Mati
pové očetu, in oba sta žalostna, in mu
pergovarjata, de naj carskiga stanu nikar tako ne osramotí:
tode vse za-stonj ! Samo to trobi: „ali to, ali pa
nobêne“.

Ko pa vidita, de drugači biti nemore, pošlje
car svojiga vezira (nekiga pervih služabnikov), de
bi povedal čredniku, de hoče car njegovo hčer za
ženo svojiga sina vzéti. Vezir odide, in pové
govedarju; ta ga pa vpraša: „Kakšno rokodelstvo zna
pa carov sin''? Vezir se začudi: „Bog ti
pomagaj, člôvek ! kakšno delo če neki carov
sin znati? H čimu bi mu le bilo?
Rokodelstev se le tisti ljudje uče, kterim živeža
manjka, čarov sin ima pa zemlje in
gradov dovelj.“ Črednik mu pa odgovori: „Glej,
ki ne zna nobeniga dela, mu ne dam
svoje hčere.“ Vezir se verne, in pové caru, kar mu
je pastir rekel. Zdaj se še bolj čudijo. Mislili so ,
de čredniku ne more biti veči milosti in časti,
kakor, če carjevič njegovo hčer za ženo vzame, zdaj
pa praša, kakšno rokodelstvo carjevič zna. Car
pošlje drujiga vezira; tóde govedar ravno tako
govorí, rekoč: „Dokler se ne naúči carov sin
eniga ali drujiga dela in ne prinese kakiga
izdelka svojih rok pokazat, ne bo moj zet.“

Ko tudi ta vezir nazaj pride, in caru odgovor
črednika pové, gre carjevič po ulicah svojiga kraja
in gleda, kakiga rokodelstva bi se naj lažji naúčil.
Hodi od delavnice do delavnice ; gleda, kako različne
rečí mojstri izdelujejo, in pride na mesto, kjer neki
človek mnogoverstne reči z bičevja ali rogoza (Schilf)
plete, in tó rokodelstvo se mu nar lahkeji zdi; začne
se ga učiti, in se ga v nekej dneh nauči; potlej
splete sam en jerbaščik, ga nese čredniku, in mu
pokaže, de se je tega rokodelstva naučil, in deje
to njegov izdelik. Govedar vzame jerbas v roke, ga
ogleduje od vsih strani, in vpraša, koliko bi bil
vreden, in povedó mu: šteri pare (reparje ?).

„Glej, reče, to je dobro! šteri pare dans,
šteri jutri, jih je osim, in šteri po jutrišnim, jih
je dvanajst, in tako dalje; ko bi bil jez saj
to rokodelstvo znal, ne bil bi srenjske
govedine pasel.“— Potem jim pové, kdo deje,
in kakó je v ta kraj prišel; uni se pa neizrečeno
veselé, de carjevič vzame carsko, pa ne črednikovo
hčer. Z nar večim veseljem venčajo ženina in
nevésto, in jih oženijo. — Potem pa dajo caru bark in
vojšakov, z kterimi je šel čez morje nazaj ; je najdel
svojo deželo, ter je očitno pokazal, de je potreba,
de se vsak človek brez razločka kakiga dela
naúči, kteriga si že bodi.

*

Danafhnimu liſtu je trinajſti dél vinoréje
priloshen, kteriga ne ſamo vinorednikam, ampak
vsim našim kmetovavcam s pasljivoſtjo prebirati
priporozhimo.

Oznanilo.

Novo leto je pred dúrmi in z njim tudi čas noviga naročila na kmetijske in rokodelske novice.
Njih deležniki so tedaj prošeni, navadno plačilo za pervo polovico prihodniga leta do konca tega
mesca poslati, kér nam je tó gotovo znamnje, de jih tudi prihodne prejemati mislijo. Ako ravno
upamo, de nobeniga naših prijatlov ob novimu letu zgubili ne bomo, in tudi vémo, de nam ne bo pri
nobenimu deležniku plačilo prikrajšano, je vunder naprejplačevanje že stara šega pri časopisih, in
vredništvu veliko dela polajša, če deležniki ob pravim času svoje imena napovedó. Naj nam tedaj častiti
bravci, pred ko je mogoče, našo prošnjo spolnijo; naj nam pa tudi tisti ne zamerijo, ki se ne bodo do
konca Grudna na novice naročili, de jih zavoljo tega prihodnič perviga Prosenca takó dolgo ne bodo
dobivali, dokler nam ne bodo oznanili, de jih hočejo še za naprej imeti.

Naj se tudi tisti, ki jih želijo na novič prejemati, v temu mesecu za-nje oglasijo, in svoje
ime in stanovanje bližni pošti na tanjko oznanijo, ali pa pisarnici c. k. družbe, ali gosp. Jožefu
Blazniku, natiskovavcu teh novic.

Pred ko bo mogoče, bomo na perloženih listih kazalo ali zapopadek vsih rečí, ktere so bile
v pervimu in drugimu tečaju naših novic natisnjene, zraven tega pa tudi imena deležnikov in lični
zavitek za oba pretečena tečaja našim bravcam v roke podali, de bodo zamogli vse liste skupej
zvezati dati in jih tako za prihodne čase ohraniti.


[Stran 103]
[103]

Kmetijſke in rokodélſke novize.

Na ſvetlobo dane od z. k. kmetijſke drushbe.

№ 51.

V ſrédo 18. Grudna.

1844.

☞ Te novize pridejo vſako ſrédo na dvéh zhetertnih liſtih v Ljubljani na ſvetlo. Plazhujejo ſe v piſarnizi z. k. kmetijſke drushbe
v hiſhi 195 v Şalendrovi ulizi bliso Brega; sa Ljubljano in sa tiſte, ki jih ne dobivajo po póſhti, sa zélo leto s 2 fl., —
sa pol leta s 1 fl.; prejemljejo ſe pa pri natiſkovavzu na Bregu Nr. 190. Po poſhti veljajo sa zelo leto 2 fl. 3o kr., —
sa pol léta 1 fl. 15 kr. Po vſih z. k poſhtah ſe snajo dobiti.

Divji lovec *)

Narenski grof zatrobi v rog:
»Haló, na gonjo! in peš!«
On spred na žrebcu urnih nog,
Za njim derhal, ko megla véš,
In psi — klif klaf! — verige prosti,
Skoz tern in zern, po resju, hosti.

Nedelne zore pervi trak
Zlatí visoke cerkve krov,
K véliki maši jasno jak
Sosesko kliče žvenk zvonov.
Vse krog razlega petje živo
Pobožnih duš se ljubeznivo.

In lov derví razpotja vprek,
Vsa truma husasa, huj! huj!
In glej, iz desne jezdec nek
Pridirja v skok, iz leve druj.
Konj desniga je srebroraven,
Konj leviga ko plam žerjaven.

Kdo konjka dva bi bila mar?
Sej zdi se mi, pa prav ne znam :
Lep desen je ko sonca žar,
Obraz njegov ljubezni hram;
Strašán, venliv, rumenoličen
V očesu stiče blisk levičen.

»O pravim času prideta
Na žlahten lov, pozdravim, vaj!
Ga ni veselja lepšiga, —
Kaj druga slast, nebesa kaj?«
To reče grof, na stegno bije,
Klobuk visoko v zraku vije.

»Tvoj rog ostudno se glasí
K zvonenju, k petju svetih maš« —
Ga desni rahlo posvarí —
»V nesrečo dans zadeti znaš;
Besede angel varha pazi,
De hudi duh le ne pogazi.«

»Moj žlahtni knez, naprej pogled!« —
Zakruli jezdec levi v glas —
»Kaj žvenk zvonov, kaj máš klepet?
Veselje lovsko je za vas!
Bedaka desniga slrahujte,
Kaj knežko je, od mene čujte.«

»»Ha! pravo rečeš, levi mož!
Ti korenjak po moje si.
Kdor ni za rabo v krogu goš,
Nej klepetanja se derži.
Pobožni trap, če to te žali,
Mi dalej radosti ne kali.««

In hura, hura vrejo v dir
Iz hriba v hrib, iz gaja v gaj.
Na desni, levi, konjka zmir
Štric njega sledita tekaj.
Zdaj plane jelen bel iz hostej
Na čelu nosi roge goste.

In hujši grof zatrobi v rog,
Derhala speh se hujši vžge;
In čuj, od zad, od spred je stok,
Mnog'ter telebi mertev tjè.
»»Nej pade, nej se v pekel zverne,
To knežke vade ne oberne.««

Potuhne v stern se jelen plah,
Zavetje upa varno lêt.
In glej, pred grofa prostre v prah
Se na kolena vbožen kmet:
»O, milost, grof visokovredni!
Pustite up mi moj posledni.«

Pridirja jezdec desni v speh,
In rahlo grofa posvari ;
Pa levi mož ga šunta v greh,
Zločinstvu v mrežo ga slepí.
In grof svarenje zaničuje,
Storí, kar levi mu svetuje.

»»Proč, pasji duh! se grof zadrè
Na kmeta vbogiga strašnó;
Na stran! al sam korbačim te,
Tovarši v njega, huj, haló!
V spomín, de grof resnico reče,
Nej jermen ga za ušesa speče.««

Veli, stori. In pervi koj
Čez mejo plane grof ko blisk,
Za njim derhala divji roj,
Možov in psov in kónj pritisk ;
In mož in pes, in kónj kopito,
De vse kadi se, tlači žito.

Od hrupa bližniga splašèn,
Iz loga v log, iz gaja v gaj,
Pretiran, gnan, ne dotečèn.
Prispe zverjak na pašnik zdaj,
Prekanjen, de jim slede zvije.
Se med domače čede skrije.

Pa sèmtertje, in dol in gor,
Skoz gojzd in log, od zad, od spred
Dervijo psi, sledivši skor
Obvohajo beguna sled.
Pastir, skerbé za svojo čedo,
Pred, grofa pade s to besedo:

»Gospod prežlahtni, vsmilenje!
Krotite vaše družbe hrup.
Se pase tu, pomislite,
Mnogtere vdove zadni up.
Jedino vse ji ohranite.
Gospod moj dragi, zanesite!«

74,
75

[Stran 104]
— 202 —

Pridirja jezdec desni v speh,
In rahlo grofa posvarí,
Pa levi mož ga šunta v greh,
Zločinstvu v mrežo ga slepí.
In grof svarenje zaničuje,
Storí, kar levi mu svetuje.

»»Nesramen pes, me boš mudil?
Ha, de bi vampu tvojih krav
Sam krog in krog prirašen bil,
In s tabo babe vsih težav!
Vse skup vas huskati v nebesa,
Bi se smejal lepote plesa.««

»»Naprej tovarši! psi halo!
Šuj, šuj ! diho ! šuj, husasa ! ««
In psi popadejo strašnó,
Kar ravno je nar bližniga.
Kervav, pastir, za glavo glava
Se čede zverne tje kervava.

(Konec sledi.)

Nova maſhina sa mlatvo.

Kér navadna mlatva veliko zhaſa in delavzov
potrebuje in savoljo tega pri velikih kmetijah tudi
veliko potroſhkov oſnuje, ſo ſi she davnej
kmetovavzi rasnih deshel maſhine smiſhljevali, s
kterimi bi ſe samoglo rasno shito s manj zhaſam in s
manjſhimi potroſhki omlatiti. Tako maſhino je snajdel
Janes Seidel v Ameriki in jo je v letu 1839
v Eſtrajh poſlal. Tukaj ſo jo vpervizh na
zeſarſkih grajſhinah poſkuſili in jo prav slo poterdili.
Kmalo ſo ſi jo tudi kmeſovavzi v Eſtrajhu, na
Zheſkim, Marſkim, Poljſkim in Ogerſkim
napravljati sazheli, in ako ravno ta maſhina 450
goldinarjev ſrebra veljá, jih je vunder she zhes
tri ſtó takih maſhin v imenovanih deshelah; kar je
gotovo nar bolji porok njene koriſtnoſti. To maſhino
gonita dva konja, ali pa, kar je ſhe boljſhi, dva
vóla; rasun teh imajo pa pri nji opraviti en
moshak in pet shenſkih, ali pa odraſhenih
otrok, ki na shivino pasijo, ſnopje pripravlajo, v
maſhino pokladajo in omlazheno ſlamo vkraj
ſpravlajo. Kar ſheſt junaſhkih mlatizhov na dan
omlatiti samore, to ſtori gola maſhina,
ktera 17 ſnopov osimine v 7 ali 8 minutah, jarine pa v 5
ali 6 minutah takó zhiſto omlati, de ga ne serna v
klaſju vezh ne oſtane. Po vezh ſkuſhnjah ſe je
ſkasalo , de ſe pri ti maſhini deſeti del sernja
vezh dobí, kakor pri navadni mlatvi. Zeſarſka
grajſhina v Vösendorfu bliso Dunaja je
nasnanje dala, de ſo pri pervi ſkuſhnji v letu 1839
s to maſhino v 29 minutah 60 ſnopov ſnetlive
pſhenize tako zhiſto omlatili, de je bilo sernje takó
ſvitlo, kakor od nar lepſhi pſhenize; v 25
minutah ſo 40 ſnopov jezhmena in ravno toliko
ovſa pa v 20 minutah vkraj ſpravili; pri vſim tem
je pa tudi ſlama sa resanzo prav dobra oſtala. Pri
ravno ti grajſhini ſo ſi v treh letih, to je v letu 1839
1840 in 1841 s to maſhino pet tavshent
goldinarjev vezh ko pri poprejſhni navadni mlatvi,
pridobili!

S to maſhino ſe samore tudi ſozhivje,
detelja, ogerſhiza i. t. d. prav zhiſto omlatiti, tudi
vlashno ali mokrotno ſnopje ſe da ravno takó
zhiſto, kakor ſuho omlatiti; kar ni kaka kar bodi rezh.

Tudi poſebniga proſtora imenovana maſhina
ne potrebuje, ſe ne pokasí rada, in zhe bi ſe
bila ravno kaj malo pokvarila, jo vſaki kmetiſhki
rokodelez popraviti samore.

Narozhila na to maſhino prejema gosp. W,
Philapisch na Dunaju v predmeſtju Lerehen-

feld v hiſhi Nr. 164. „To je vſe prav lepo, k ar
nam od te nove maſhine pripovedujete —
bodo nekteri kmetovavzi odgovorili — tode 450
goldinarji tudi niſo norzi.“ — Şveſti ſmo ſi bili,
de bodemo tak odgovor dobili, ſaj pa tudi niſmo
menili to od vſih krajev slo pohvaleno maſhino
malim kmetam priporozhovati, ampak grajſhinam,
velikim farovsham, in takim premoshnim
kmetovavzam, ki perdelujejo shita na k
upe. Taki kmetovavzi, zhe bi ſi hotli to maſhino
omiſliti, bi jo tudi lahko po ſvoji ſoſeſki v
najemſhino dajali in takó ſami ſebi na leto marſikteri
goldinar priſlushili, ſvojim ſoſedam pa tudi
marſikteri mernik shita ohranili, ki ga jim sdaj delavzi
pojedó ali pa po nepotrebnim potratijo, kér ſnopja
zhiſto ne omlatijo. V Eſtrajhu mlatizham sa
plazhilo deſeti vagan (Metzen) od mlatve
odrajtujejo; imenovani gosp.Philapisch pa Seidelnovo
maſhino le sa petnajſti vagan od pridelka v
najèm daje, kar je kmetovavzam prav po volji. Kakó,
ali bi ne samogla tudi pri naſ taka biti? Kaj pa bi
bilo, zhe bi zele ſoſeſke vkupej ſtopile in ſi
eno tako maſhino napravile? Miſlim, de bi bilo prav,
zhe bi naſhi kmetje to priporozhevanje prav natanjko
prevdariti hotli in nam ſvoje miſli na snanje dali.
Kar koli bo mogozhe, jim bo kmetijſka drushba is
ſerza rada pomagala, ktera vam to maſhino le sa
to priporozhuje, kér je nje koriſtnoſt po 5 letnih
ſkuſhnjah in od vezh ſtrani poterjena.

Popis obertniske razstave v Ljubljani.

(Na dalje.)

Od Franca Wertheima miajšiga, vlastnika
fužin v Kremzu v gornim Estrajhu smo
strugala (hoble) vidili, ktere vsim mizarjem ,
strugarjem in tesarjem zavoljo posebne dobrote in manjši
cene priporočimo; ta fabrika, ktera železo umetno
z jeklam varí, že davnej slovi pod Gruberjevim
imenam, ki ga je poprej imela. Strugala te fabrike
prodaja v Ljubljani kupec Krišper: v pisarnici
c. k. kmetijske in rokodélske družbe jih vsak lahko
bolj natanjko pregleda in se prepriča, de smo
resnico govorili. — Jakob Grahovi jerbasčiki iz
Dola so bili čedni izdelki. Tudi cerkvene špice
Pauline Brenčič iz Idrije moramo pohvaliti.—
Z velikim trudam je bil pečarski izdelek J.
Rastnerja, lončarja v Ljubljani napravljen. — Jakob
Priksner, krajač (žnidar) v Ljubljani je z
gosposko suknjo, ki jo je iz dveh vatlov sukná
naredil, svoje tovarše v veliko zadrego perpravil,
zakaj zdaj bo vsak iz dveh vatlov široko suknjo
imeti hotel. — Konjska vprega remenárja Janeza
Klennerja iz Ljubljane, je bila lično izdelana.
— Anton Ploj, lekár iz gorniga Estrajha, je
z svojimi v razstavo poslanimi kemijskimi izdelki
svojo veliko nmetnost razglasil. — Lorenc Božič,


[Stran 105]
— — 203 —

tesarski likár iz Drage, je v razstavo dal podóbo
neke žage, ki jo sapa goni; vsim ogledovavcam je
prav dopadla, tode vprašanje je, če bo mogla sapa
tudi veliko mašino goniti? — Gospodje, ki hočejo
dobre in lepe klobuke po ceni kupiti, naj gredo k
Ž. Šubertu, klobučarju v judovskih ulicah v
LjubIjani , kjer bodo nar lepši robo po 3 goldinarje in
20 krajcerjev dobili. — Med spletenim lesenim
blagam so bili Ed. Junkertovi izdelki iz Gradca
nar lepši. — Pervi del obraza krajnske dežele, ki
ga je Hen. Frajer, varh muzeuma v Ljubljani,
v razstavo dal, je vse hvale vreden, in gotovo
bi bil on za-nj tudi pohvalno pismo dobil, ko bi
bili umetnim izdelkam, ki se med rokodelstvo
ne štejejo, pohvalne pisma darili. —

(Konec sledí.)

Podoba Marije v Loki.

Nunſka zerkev v Loki je bila ſizer smirej nar
ſnashniſhi vſih zerkva Loſhkiga kantóna in
morebiti zele gorenjſke ſtraní, pa kar ſo zhaſtitljiva
goſpá Mati Marijana Şerafína Hausenlehner
vladijo tega kloſhtra prejeli, je ‚snotranjſhina te
zerkve tolike lepote dobila, de ſo proti nji vſe
ſoſednje zerkve kakor tamné, deſiravno jih zhedijo
in bélijo, kar je mogozhe. Nunſka zerkev ni ravno
velíka, pa po perméri viſoka in nje ſtena smirej
béla ko ſnég. Oltarjev ima pét, namrezh vélkiga
in ſhtiri ſtranſke, ne ravno is marmelna, pa is
domazhiga leſá. Niſo bili ſhe takó ſlabi ali neſnashni,
de bi ne bili mogli ſhe kaj dalje taki v zerkvi
oſtati, ampak le tu in tam je bilo she kaj
preoſlabIjeniga, slazhenje in mal pa pazh otamnjen. Tode
kakor pred devize, ki ne morejo nobeniga
otamnjenja v ſebſ terpéti, je tudi zhaſtitljive nune
otamnjenje oltarjev njih zerkvize, kakor ſe kashe, slo
v ozhí bòdlo. Pa kakó ſi is take nadloge
pomagati? Pojiſkale ſo zhaſtitljive goſpé ſi dobrotnikov,
in kakor je viditi ſo jih tudi naſhle. She pred ſta
bila dva, predvlanſko in vlansko léto ſpet dva ſtranſka
oltarja ponovljena, to je, kar je bilo treba, je bilo
is noviga pernarejeno, na novo opiſano ali premalano,
in bogato preslazheno od naſhiga rojaka Gaſhperja
Gézeljna, snaniga slatarja, podobarja in malarja
is Krajnja. Med takó olepſhanimi ſtranſkimi oltarji
ſe je vélki, to ſe vé, ſhe tamnejſhi vidil, kakor je she
poprej bil. Kar na enkrat je vélkiga oltarja v nunſki
zerkvi bilo smanjkalo, in zhes nekaj meſzov ga je
naſh imenovani rojak, Gaſhper Gezelj, letaſ na
novo ſpet v nunſko zerkev poſtavil in takiga naredil,
dé mu ga kmalo enakiga ni. Zhaſtitljive goſpé ſo
niogozhnimu goſpódu v Turinu, ktérimu je imé
Felix Gozani Marquis de S. George (beri:
Felikſ Gosani Markí dè Şen Shorsh) ſvoje
veſelje rasodele, kakó ſprelép vélki oltar de je v
njih zerkvi poſtavljen, in mogozhni goſpod jim
odpíſhe, de na njegovo imé naj v lepi vélki oltar naſh
rojak in ſlovézhi umetalni sobrasnikar, Matevsh
Langus, podobo Matere Boshje zhiſtiga ſpozhetja
po ſvoji umetalnoſti sdela. Po tem povelji ſe je tudi
sgodilo. Imenovani Matevsh Langus je sa vélki
oltar, loſhke nunſke zerkve isobrasil v Ljubljani
podobo Matere Boshje zhiſtiga ſpozhetja; ſami naſh
viſoko zhaſtitljivi miloſtljivi Firſht-Şhkôſ in
Ekszelenzija, Anton Alojsi, ſo v Ljubljani to podobo
Matere Boshje shegnali, ktera je bila danſ, ki je
péti dan Grudna, v vélki oltar loſhke nunſke zerkve
poſtavljena. Şhel ſim jo glédat, prav bliso podobe
ſim bil, in ſim ſe nad nje lepoto savsél. — Marija

ſtoji na oblizi semlje, ktere ſe ſtara kazha ovita
dershi: ovít kazhe poméni, de savoljo perviga gréha
zhlovéka je vèſ zhloveſhki rod na semlji v oblaſt
hudizha priſhel. — Marija dershí ſvojo déſno nogo
kazhi na glavi in je na tém, ji jo ſtréti: kar
poméni, de Marija je tiſta, od kt'ere je Bog she v raji
govoril, ko je med drugim tudi to bil kazhi rekel:
„Jeſt bom ſovraſhtvo poſtavil med tabo in med shenó,
in med tvojim in njenim sarodam : Ona bo tvojo
glavo ſtèrla, in ti boſh njé petó salasovala.“ —
Marija je vſa v toliki ſvetlôbi, ki vſe oblake predere
in zlo angelje, ki ſo okoli njé kakor odmaknjeni,
takó bleſhí, de ſi eden med njimi ſvojo rozhizo nad
ozhmí dershí, ki Marijo gléda :. satorej vérni
zhloveſhki um tudi ſposná, de Marija, Boshja Mati in
vſelej Deviza, je zhudesh bôshje vſigamogozhnoſti.
— Oblazhilo Marije je bélo s rudezhim páſzam
prepaſano: kar je podoba deviſhke zhiſtoſti. Obdana je
s plajſham, ki je takó lepó in shivo viſhnel,
kakor kader je nar lepſhi nebó : to gotovo poméni,
de deviſhki ród, je ród nebeſhki. — Marija ſvoje
roké na vsdol malo rasproſterte dershí; v njenim
obrasu mora vſak ſposnati ſveto nedolshnoſt; njene
liza ſo malo rudezhe, ki kashejo duſhno veliko
veſelje; njene ſprelepe ozhí in glava s na prézho
raszheſanimi laſmi je proti nebu obernjena ; in zela
podoba in vſe Mariino dershanje je tako, toliko de
na glaſ ne govori: „Moja duſha povikſhuje Goſpóda
in moj duh ſe ſilno veſelí v Bógu, Svelizharji mojim.“

Takó umetalno smalane podobe niſo le k
poſébni boshji zhaſti, lepôta zerkve, temuzh tudi bukve,
is kterih vſak, zhe tudi nobene zherke ne posná,
lahko bere lépe zhednoſti, s kterimi ſvetniki v
nebeſih pred Bogam laſketajo in naſ k poſnemanji
vnemajo.

J. D.

Dopis iz Šempasa.

20. dan Listopada.

Zakaj bi se mladi ljudje noviga pravopisa ne
poprijeli, kér že meni v 52. letu svoje starosti
zadosti dobro od rok gre. V resnici zamorejo reči,
de so stariga konja dirjati naučili. Naj tedaj ne
zamerijo, če se mi sèm ter tje še kaka čerka pokazí. *)
Danes jim pišem, de nas je vsigamogočni Bog v
tem letu posebno obdaril. Velikih bolezen ni bilo,
smert je počivala in darí božje veseli uživamo.
Turšce, ajde, krompirja, repe, korenja je dovelj,
in reči moramo, de je poletna žetev dobra bila,
jesenska pa še boljši. Tudi bendima je bila v tistih
nogradih, ki okoli hiš in po bregih leže, obilna, po
polju je pa 6. dan Velkitravna slana grozdje zlo
uzela. Zakaj pa ga dva streljaja dalječ okoli
naše vasi ni poškodovala? Jes mislim in sim
se lansko in letašno leto tega prepričal, de je dim
iz dimnikov bližnje nograde te škode obvarval in de ni
norčija, ampak gola resnica, kar so nam v Novicah
od močí dima zoper slano pisali. De bi pač
naši kmetovavci te resnice v nemar ne pušali ! —
Zadnjič Jim moram še to le prigodbo iz našiga
kraja povedati, ki se je ob veliki povodnji pervi
pondeljk po vsih Svetih zjutra zgodila: Neki mož
je hotel namreč žagance v Gorico peljati: ko z vozam
na most v Dornbergu pride, sliši, de póka; pri

76,
77

[Stran 106]
— 204 —

ti priči ustavi vóle, jih izpreže in voz ritensko
nazaj porine. Komaj je to storil se je most poderl in
z velkim hrupam v Ipavo padel! Od straha bled ko
zid, je mož grozno nevarnost pripovedoval, v kteri
je bil, in iz ktere ga je božja previdnost otéla.

J. Oberdank, cerkovnik.

Nekaj za hišne gospodinje ob božičnim
času!

Svinsko in drugo meso se da nar boljši takó
le na dimu sušiti: Kakor hitro je živina zaklana,
se mesó z enim delam solitarja in z tremi
deli domače solí dobro vtrè ali vriba in potem z
erženimi otróbi potrese ; potem se v kak tenak
pert ali papir zavije in v dimnik obesi. — To pri
mesu posebno lepo farbo in dober vkus naredí.

Prerokvanje vremena za leto 1845.

De vremenskih prerokov nič ne obrajtamo, smo
že pri več priložnostih pokazali. Kér bi pa vender
marsikteriga mikalo zvediti, kaj preroki od
prihodniga leta pravijo, hočemo našim bravcam tukaj
preroštvo tistiga preroka oznaniti, ki je vlani od
tekočiga leta precej veliko zadel. Takó le prerokuje:

„Še le v drugi polovici Svečana bo
groz„no veliko snega padlo; mraz bo skoraj tako hud,
„kakor v zimi leta 1839 na 1840; vreme
prihod„niga leta bo zlo drugači od letašniga; žito in
„vsi drugi sadeži bodo takó sgodno zreli, de
„bo čudo. Vreme bo sploh zdravo.“ —

Kmetovski pregovori za Gruden.

(Gruden ima 31. dni. Solnce stopi v znamnje divjiga kôzla.)

Lepo vreme o Božiču; dolga zima. — Če v tem
mescu germi, prihodno leto veliko vetrov porodi. —
Če zdej vetrovi vleči začnó, jim mraz, srež in sneg
kmalo sledó. — Če je rimska cesta čista in svitla,
se kmet dobre letne nadja. — Mokro vreme po
Božiči; malo rèži. — Zelen Božič; bela Velika noč:
Bel Božič; zelena Velika noč. — Kadar je
predbožično vreme do ss. 3 Kraljev megleno in mračno,
pravijo, de se je treba prihodno leto bolezni bati.

Če na s. Štefana dan veter zlo bučí, prihodno
leto vino slabo dogodí. — Če na s. Večer vina v
sodih vró, pravijo, de prihodnič dobra letna bo.—
Veter na s. Dan: veliko sadja prihodno leto. — Če
na s. Večer sneží, prihodno leto hmelj dobro
dogodi. —

S.

Zahvala.

Nabero želiš, ki so jo nam unidan gosp. Ja-

Domača povest.

12. dan tega mesca zjutrej ob sedmih je v
Ljubljani mertvaški svon zapel in na moriše so
peljali k smerti obsojeniga vojaka (soldata),
zaliga mladenča pri 25 letih — ki je za nekoliko
goldinarjev najét, nekiga kovača in očeta velike družine
vstrelil. Pomagavca so na 16 let v težko ječo v
Gradiško obsodili. — Zopet je bila neka pravda
vzrok tega peklenskiga maševanja. De bi pač po
takih strašnih nasledkih vse tožbe iz svetá zginile!

Zena Preſhizhev v Krajnju.

Prefhizhi teshejſhi ſorte po 5 in 5 in pol kr. funt.
„ loshejſhi „ po 4 in 4 in pol kr. funt.

Oznanilo.


Novo leto je pred dúrmi in z njim tudi čas noviga naročila na kmetijske in rokodelske novice.
Njih deležniki so tedaj prošeni, navadno plačilo za pervo polovico prihodniga leta do konca tega
mesca poslati, kér nam je tó gotovo znamnje, de jih tudi prihodne prejemati mislijo. Ako ravno
upamo, de nobeniga naših prijatlov ob novimu letu zgubili ne bomo, in tudi vémo, de nam ne bo pri
nobenimu deležniku plačilo prikrajšano, je vunder naprejplačevanje že stara šega pri časopisih, in
vredništvu veliko dela polajša, če deležniki ob pravim času svoje imena napovedó. Naj nam tedaj častiti
bravci, pred ko je mogoče, našo prošnjo spolnijo; naj nam pa tudi tisti ne zamerijo, ki se ne bodo do
konca Grudna na novice naročili, de jih zavoljo tega prihodnič perviga Prosenca takó dolgo ne bodo
dobivali, dokler nam ne bodo oznanili, de jih hočejo še za naprej imeti.

Naj se tudi tisti, ki jih želijo na novič prejemati, v temu mesecu za-nje oglasijo, in svoje
ime in stanovanje bližni pošti na tanjko oznanijo, ali pa pisarnici c. k. družbe, ali gosp. Jožefu
Blazniku, natiskovavcu teh novic.

Pred ko bo mogoče, bomo na perloženih listih kazalo ali zapopadek vsih rečí, ktere so bile
v pervimu in drugimu tečaju naših novic natisnjene, zraven tega pa tudi imena deležnikov in lični
zavitek za oba pretečena tečaja našim bravcam v roke podali, de bodo zamogli vse liste skupej
zvezati dati in jih tako za prihodne čase ohraniti.

Prihodni list bo zavoljo sv. Dneva že v torek na svitlo dan.

Opombe
1
*) Persadevali ſe bodemo, prijetne in koriſtne rezhi is ſtarih
ſlovénſkih, bukev, ki ſo malo snane, naſhim bravzam
nasnaniti, in gotovo je, de jim bodemo s tem vſtregli. Tako bodo
naſhi ſlavni ſpredniki sopet oshiveli, ki ne saſlushijo , de bi
jih mi, njih naſledniki, zhiſto posabili. Kar je dobriga
noviga, bodemo povedali; pa tudi ſtariga lepiga ne bodemo is
némar puſtili. Zhbéli hozhemo enaki biti, ki ſim ter tje ſladki
med iſhe. Sa pokuſhnjo damo poveſt is Pater Markovih bukev
s napiſam: Kmetam sa potrebo in pomozh— natiſnjenih
na Dunaju 1789. Popravili ſmo, kar je bilo treba.
2
Vrédniſhtvo.
3
*) Şhent — Jakop v roshni dolini na Koroſhkim je ſara — ima
2077 duſh — in tehantija.
4
*) Ljubi mladeuzhi! kar vam tukaj vaſh uzhitel tako ſerzhno
ſvetovajo, tudi zhaſtitljivi goſpod Pirz v ſvojim piſmu is
Amerike z. k. krajnſki kmetijſki drushbi ſvetuje, ker pravi:
»De bi ſe lepa reja ſadja poshlahtnila, vſim domorodzam
ſvétjem, vſako pezhko povshitiga ſadja v dobro semljo
vtakniti, kamor jo je modri ſtvarnik ſvetá namenil, ali pa pezhke
odbérati in v kakim drevniku vſaditi. Tudi bi bilo koriſtno,
zhe bi vſi domazhini na desheli, zhaſtitljiva duhovſhina in
uzhiteli drevnike napravljati opominjali ter ljubo mladoſt v
ſholah v reji ſadja poduzhevati puſtili, in ljubesin vertnarſtva
v mladih ſerzih obujali. Koliko koriſta, prida in veſelja bi
ſe tako desheli in njenim prebivavzam pripraviti dalo!«
Kakor ſe pa mora s peſhkam k temu zil in konzu ravnati,
bodemo v prihodnizh s Pirzovmí beſedami povedali. —
5
*) Ta ſpiſek je ſledija nauka, »kako shido perdelovati,
ali nauka, kako murve ſaditi in shidne zherve
srediti,« s zhimur ſmo v 14. liſtu pretezheniga leta nehali.
6
*) Kir je pa ta ſhtupa slo ſtrupéna, in sdravju mozhno ſhkod-
7
Ijiva, je apotékarjem ojſtro prepovédano, jo vſakimu
prodajati, rasun zhe jo sdravitel sa potrébno ſposná in sapiſhe ; savoljo
tega je treba varno s njo v zaker hoditi, in je ne s rokami
perjemati, ampak jo vſelej rajſhi s kakim leſam ali zvekam
meſhati, in ko bi bilo od nje kaj na roko perſhlo , ſe dobro
omiti, tudi, ko bi je kaj oſtalo, v semljo sakopati. Pa tudi
ſe mora pasiti, de do naſtavijene miſhize kaka druga
shival ne pride, poſiavim, kokoſhi, pſi i. t. d., kir jih umori.
8
*) Tudi to je gola reſniza, ktero vezhidel naſhi kmetovavzi
rasumiti nezhijo. Koliko dobizhka jim obzhine ſnedó! Pa kaj
bo vnuk obzhine rasdeljil, kir je ded na njih krave paſil?
— Priſhli pa bodo gotovo zhaſi, kir bo vſak sa ſvoj koſzhik
semlje rodovoljen prijel, ſvoj del od ſoſeda odlozhil in
nivizo ali travnik ſi naredil. In gotovo! ti zhaſi niſo vezh dalezh.
Vredniſhtvo.
9
Dobro ſeme je lepo rumeno in ſvetlo.
10
*) v naših Slovenskih krajih, kjer vina obilno zraste, kjer je
nebo blago in toplo , in kjer se zatorej ne popije toliko
žganja; — Bog daj, de bi se vsim pravim Slavjanam popolnama
perstudil! — se clo misliti ne more: kake neizrečene pogube
pitje žganja v sevêrnih krajih dela, posebno, kar ga tudi is
krumpirja žgejo, kir je zdaj veliko bolj po ceni, kakor poprej.
11
*) O, de bi le ſkoraj bili!
12
*) Zeli ploſkomer botaniſhkiga verta je potem, ko mu je lanjſko
léto z, k. kmetijſka drushba verli delesh od 662 □ ſeshnov
rasproſtiti ga odſtopila , ſadaj 1 oral in 414 □ ſeshnov
velik. Od 1824. do lanjſkiga léta je méril pa le 1352 □
ſeshnov, ne pa, kakor je goſp. H. Frajer v nekimu ptujim
zhaſopiſu piſal le nekih 60 □ ſeshnov. — Réſ prav slo
ſmo ſe savseli, ki ſmo to smoto v zhaſopiſu »Flora oder
Regensburger botanische Zeitung«, leta 1829, v pervimu svesku
na 11. ſtrani brali. Kaj ſo ſi nek le ptujzi miſliti mogli, ki
ſo brali, de Ljubljanzhani koſzhik ſvetá , ki je le okoli
60 □ ſeshnov velik, »botaniſhki vert« imenujejo! Zhe je ta
raslaga pa morebiti le pogreſhik pri natiſu , bi ga bil imel
goſp. Frajer, pred ko je bilo mogozhe, popraviti, zheſar
pa nevémo, de bi bil ſtoril.
13
Po sheljah goſp. Lenarzhizha ſmo te verſtize »Novizam«
perdjali.
14
*) Sa kmetijſivo vneti uzhitel goſp. P. Muſy je sheljil
Ferlanovo pinjo in zheſki kolovrat kupiti, ktére mu je z. k.
kmetijſka drushba prav rada poſlala, proſiti ga, ſtorjene
ſkuſhnje od nju v ſvojim zhaſu rasodéti.
15
*) Kar Zhehi in Zhehinje snajo, ſe bodo vunder tudi
Şlovenke navadile! Şaj ni zopernija — dobizhek pa je v
reſnizi prav velik ! Smiraj bolj ſe Krajnize tega priprizhajo in s
veſeljem osnanimo, de ſe she prav veliko zheſkih
kolovratov pri naſ verti.
16
**) Prav lepa obljuba, pa ſhe lepſhi darilo! take ne najdemo
kjer bi bilo. Tazih uzhitelov, ko je goſp. P. Muſy,
sheIjimo prav pogoſtama imeti, ktéri ne trobi ſvojim uzhenzam
vſeſkosi is Abecednika kaj ; ampak jih tudi drusih koriſtnih
rezhi uzhi in ne ſamo ſvojim uzhenzam, temuzh tudi
odraſheni mladoſti v mnogih rezheh pamet jaſni. Hvala, prav
velika hvala naj pridnimu uzhitelu od vſih krajev naproti
doní! —
17
Vredniſhtvo.
18
Vredniſhtvo.
19
*) Lepo bi bilo, de bi naſhi kmetje to navado popuſtili. Şaj
vidijo, de ſe tudi meſtniki pred tiſtim popolnama odkrijejo,
ktériga poſebno ſpoſhtujejo. Vſak ptujiz, ki ne posna take
kmetovſke ſhege, bi pazh lahko menil, de ſe savoljo kaj
drusiga po glavi praſka, in gotovo bo dalje od njega
ſiopil, de bi od njega kaj ne nalesil.
20
*) s radostjo se vdamo gosp. Grofovim željem in povabimo z
tém vse naše brate slovenskiga naroda k obilnim podpisu na
»Slavjansko Antologijo.« Vrednik téh »Noviz« je
pripravljen tistim, ki se zavoljo tega sami na Dunaj oberniti ne
mislijo, to delo in oskerbnost prevzeti in hoče , ako se jih
bo kaj več deležnikov vkupaj zbralo, njih imena na Dunaj
gospodu izdajatelju oznaniti in od ondot imenovane knige
prijemati. Naj se tadaj tisti gospodje, ki napovedano antologijo
vdobiti žele , v frankiranih pismih sémkaj oglasijo.
21
Kar pa posledne gosp. Grofove želje zavoljo ilirskiga
pravopisa zadene, bomo pri pervi priliki od tega kaj več
govorili, kir tazih želj čes dalje več slišimo. Vredništvo.
22
1) Te dve verstice se pred vsakim redikam (stroſo) perve
polovice pesmi ponavljate. —
23
2) Vsaka druga verstica se pri petji ponavlja. —
24
3) Cvetjem je storiven (Instrumental) brez predmeta »z«, kar
pri nas ni več v navadi; škoda de se je to predstvo iz našiga
govora zgubilo. —
25
4) Te dve verstice se pred vsakim redikam druge polovice
pesmi ponavljate.
26
*) Ogerſhizhna preſha v zelih koſzih zent po 42 krajzerjev
— smljeta pa po goldinarju ſe dobi v Ljubljani na velikim
tergu Nr. 2.
27
*) Sareſ velik dobizhek, ako bi ſe tudi per naſ ta ſkuſhnja
poterdila!
28
*) Zheſki ſe ta pravopiſ perpravno imenovati ne more, ker
ima zheſki marſiktere poſebnoſti, ki ſe v tako imenovanim
ilirſkim ali organiſhkim ne najdejo. Ako pa komu
dopade, tako imenovati ga, potem njegovi vrednoſti nebo nizh
odvsetiga.
29
*) »Verständigung! Versöhnung! Vereinigung!« je
lep poſlov nemſhkiga zhaſopiſa: Jahrbücher ſür slavische
Literatur, Kunst und Wissenschaſt. Redigirt von Dr. J. P.
Jordan in Leipzig.
30
*) Prebivavzi téh dershav ſo vezhidél Evropejzi ſkoraj vſih
narodov, poſebno pa Anglijani, Franzosi, Némzi,
Holandarji, ki ſo ſe v Ameriko preſelili. Vſako léto jih gré
pa ſhe veliko is Evrope sa njimi.
31
*) Vmivánje vimena z mlačno vodo bo kravam ene dni, preden
teletijo, zlasti pa telicam pred pervim oteleténjem prav
koristno. To storí, de bodo več mléka dale, in de ne bodo
njih vimena tako šegetljive, in skoz to pervajene, rade
teIjičke sesáti pustiti.
32
*) Matice se imenujejo glavnice ali zaloge z dnarji od udov
posebnih družtuv za pisanje in tiskanje narodnih bukev. Take
so Česka, Serbska, Ilirska matica.
33
**) »Pri nas sedaj »Novice« take bukvarnice nadomesté; vender ne
dvojimo, de bodo poleg neutrudljive skerbi ljudskih prijatlov
sčasama tudi ljudske bukvarnice ali knižnice na svetlo prišle.
De bi se pač možjé, kterim okolšine pripusté, v ta namen
en malo podvizati in ogledati hotli, kako bi se to nar ložej
izpeljati zamôglo!
34
*) V 10., 11. in 12. liſtu lanſkiga leta je bilo od posnanja
laſtnoſti semlje piſano: po tém nauku naj ſe vſak v ſvojmu
kraju, po ſvoji nar bolji umnoſti ravna.
35
*) Tarkvini je kraljeval v Rimi od leta 617 do 578 pred
Kristusovim rojstvam.
36
*) Forst-und landwirthschaſtliches Jahrbuch Nr. 23. 1843.
Leipzig und Dresden.
37
*) Častitljiv gosp. Kersnik je letas ravno
40 let učenik pri c.k. Ljubljanskih šolah.
38
*) Rim je bil na sedmih gričih zidan, ki se sadaj le malo
več vidijo.
39
**) To je Gerk, kér je med Gerki posébno sedem možov
slovilo ; ki so jih sedem modrijanov imenovali.
40
*) Şaviza je isvirek bohinſke Şave na Gorénſkim.
41
**) Valjhun, od latinſkih piſárjov Valhunus in Valdungus
imenvan, je bil koróſhki vájvoda in poſébin preganjaviz
nejevernikov. She njegov ôzha Kajtimar (Chetimarus) ſi je veliko
persadjál, kerſhánſko véro po Koratáni in Kránji rasſhiriti ;
al Şlovénzi ſo ſe ſtare vére terdó dersháli, in kriſtjane,
poſébno pa miſjonárje preganjali. Pogléj Valvasorja „Ehre des
Herzogthums Krain“ 7me bukve , 2go poglávje.
42
***) Avreli, Droh, (Aurelius, Drohus) dva poglavarja
nejevernikov. Poglej Valvasorja na méſti rezhenim.
43
****) Shiva, bógnja ljubésni, Şlovenſka Venera.
44
*) Ali bi ne bilo mogozhe, de bi umetni Hribarjev Jakob
enkrat v Ljubljano priſhel, zheſki kolovrat ogledati?
Morebiti ſedaj, kér bo pri obertniſki rasſtavi v
Ljubljani ſhe vezh drugih rokodelſkih rezhi viditi? Mi bi pazh prav
sheleli, de bi ſe zheſki, vſe hvale vredni kolovrat tudi v
Tominſkih gorah ſukal!
45
Vredniſhtvo.
46
Ni dolgo, kar ſmo is Doberlaveſi (Eberndorſ) poſledno
piſmo prijeli: „Hvala Novizam, s kterimi ſe veliko dobriga
„tudi v Podjunski Dolini bliso Drave na Koroſhkim korenini.
„Med drugim je tudi Andrej Ştare, kolar na
Şhkorjan„zu per Doberlaveſi Ferlanovo pinjo po zherteshu naredil.
„Naprej tedaj! kakor ſerzhno budijo Novize v 23. liſtu s
„poklizam: „Naprej!“
47
J. Hofbauer.
48
*) Bramini ſo pervi ali veliki ſlushabniki indijanſke vere,
ktére Indijani ſkoraj po boshje zhaſté.
49
*) Piſanize od lepih umetnoſt na letu 1781.
50
**) Ta kalender je pod imenam »Velika Pratika« v letih
1795, 1796 in 1797 na ſvetlo dajal.
51
Pervizh ſe goſpodu D. prav lepo sahvalimo, de ſo nam to
osnanilo poſlali 5 enaki dopiſi ſo nam poſebno po volji, kér
nam perloshnoſt dajo, naſhe Novize smirej bolj koriſtne
napraviti.
52
Imenovana bolesen nam je dobro snana in ſe ſhen
pri preſhizhih, rudezha bolesen, ogenj ſ. Antona
imenuje ; Nemzi ji Rothlauf, Rose, Antoniusfeuer,
Scharlach pravijo. Pa ne ſamo preſhizhe, ampak tudi ovze
vezhkrat napada, in ſe po leti nar vezhkrat prikashe, kadar
deshevno vreme pri ſoparzhni vrozhini naſtopi; v jeſeni
pa nar bolj pogoſtama shivino tare in raj pitano napada,
kakor kumerno in revno. Ta bolesen, ljubi moji
kmetovavzi, pa nizh drusiga ni, kakor vranzhni priſad,
pri ktérimu ſe priſad poſebno po koshi na vratu, na perſih
in vampu ozhitno osnanuje. Prav huda bolesen je in
vezhkrat vſo shivino, ktero je popadla, pomori. Tiſti pomozhki,
ktére ſim vam she lanſko leto v 3. liſtu proti vranzhnimu priſadu
ſvetval, ſo tudi pri ti bolesni nar bolj gotovi. Poglaviten
pomozhek je puſhanje, zhe ſe shivinzhetu vezh krivi
ſpuſti, bolji je. Kakó ſe pa to ſtorí, ſmo v imenvanimu liſtu
povedali. Drugi pomozhki ſo : polivanje shivine po zelim
shivotu s merslo vodo, kiſlata pijazha, teloh ſkosi
vratnik potegnjen; ſolitar s kaſro smeſhan, v ſili pa
tudi ſtrelni prah (pulver), ki ſe v ti meri shivinzhetu v
gobez vlije, kakor ſo goſpod D. sgoraj povedali. Od vſiga
tega ſmo v imenvanirnu 3. liſtu lanſkiga leta bolj na tanjko
govorili, kamor naſhe bravze, ki tega ſveta potrebujejo,
napeljemo. Prav dobro ſe je tudi pri ti bolesni sdravilo
ſkasalo, s ktérim ſe preſhizhi perſilijo, de koslajo. Ta lék
(arznija) ſe pa le v lekarnizi, po prepiſu kakiga sdravitelja
dobi in ſe Brechweinstein imenuje (3 Gran
Brechweinstein in 2 Unzen Wasser auſgelöst), ter ſe shivinzhetu na
enkrat pozhaſi v gobez vlije. — S tem, ljubi moji bravzi, pa ni
vſe opravljeno, sakaj ta bolesen je tudi zhloveku
nevarna, zhe bi ſe s kervjo bolne shivine ognuſil ali pomasal ali
pa meſó, klobaſe in kaj taziga jedi.
53
Dr. Bleiweis.
54
*) Tudi na Krajnskim, posébno na Dolenskim in Notrajnskim
vidimo veliko turšice rasti ; dobro pa bi bilo , če bi jo tudi
Gorenci več, kakor do zdaj, saditi hotli.
55
Vredništvo.
56
*) Ta red se vsaki-versti pristavi.
57
*) Prav slo shelimo to novo snajdbo viditi.
58
Vredniſhtvo.
59
**) Zhe imenovana bolesen od hudiga vranzhniga priſada isvira,
ſe ne ſmejo vunder le tiſti leki, ki ſmo jih v 37 liſtu ſvetovali
in prav dobre ſposnali, v nemar puſhati.
60
Vredniſhtvo.
61
V popisih prestarih časov beremo od grozno velikiga in
silniga naroda orjacov ali velikanov (Riesen), ki so bili
po gerških povedkih sinovi zemlje in od kterih se
mnogoverstne reči pripovedujeio. Glasoviten nemški pevec A.
Chamisso je eno od téh povedk v nemškímu jeziku pod naslovam
„Riesenspielzeug“ razglasil, ktere prevod našim bravcam tukaj
podamo, ter upamo, de jim bo prav zlo dopadla, zakaj namemba
te pesmice je pokazati, de je kmetovski stan velike
časti vreden.
62
*) žal nam je , de nismo mogli to oznanilo v naših „Novicah“
ob pravim casn razglasiti, ker smo ga prepozno v roke dobili.
Upamo pa, de čas naročanja še ne bo zamujen , ako se to
kmalo zdaj zgodí.
63
Vredništvo.
64
*) Kér ſo mnogoverſtni vsroki, is ktérih imenovane napake,
poſébno pa rudezhe mléko, isvirajo, bi ne bilo dobro, bres
vſiga raslozhka shvepljeno jeklo (Stahlschweſel) vſelej rabiti,
kar je naſhim bravzam ni davnej „pogovor shivinſkiga
sdravitelja s hiſhno goſpodinjo'' raslozhno dokasal. Takrat pa,
kader ſama mehkushnoſt shivine (Schwäche , Schlaffheit) to
napako oſnuje, je imenovano ſredſtvo gotovo dober
pripomozhik, kravje mléko poboljſhati.
65
Vredniſhtvo.
66
Kaj ne ljubi otrozhizhí! vaſ veſeli, takó ozhitno pohvaljeni
biti? Le lepo hranite ſvoje krajzerzhke tudi prihodnjizh;
sakaj pravizhno saſlushen ali pa prihranen denar zhloveka nar
bolj veſelí.
67
Vredniſhtvo,
68
*) Pred ko bo 20 let minulo, bodo vſe gmajne
sginile in nizh ne bo vezh od njih ſliſhati. Shelesne
zeſte bodo to na en hip ſtorile, kar vſi poduki dosdaj niſo
ſioriti samogli ; sakaj marſiktera rezh bo na ſvetu ſkos nje
drugazhi poſtala. Moder kmetovavez pa ne zhaka ſile in zhaſa,
de mu voda v uſta tezhe, ampak ob pravim zhaſu ſtorí, kar
je sa-nj koriſtniga. Kmetje imajo sareſ neki velik
saklad (ſhaz) sakopan, sa kteriga ſhe ne vedó. Ta
saklad leshí v obzhinſkih paſhah (gmajnah), ko bi
jih vſe ſoſeſke od konza do kraja med ſeboj rasdelile in ſi
koriſtne semljiſha napravile. Marſikteri koſzhek kruha ſi bo she
umni kmetovavez is njih do tiſtiga zhaſa pridobil, ko mu bo
shelesna zeſta drugi saſlushek odvsela. She v 9. liſtu je goſp.
— o— prav shivo k rasdelitvi obzhinſkih paſh ſpodbodoval;
v 37. liſtu ſmo naſhim bravzam sopet enaki ſoſtavek podali
pod naſlovam : Rasdelite obzhinſke paſhe — in s
veſeljem ſmo goſp. Shumarjev dopiſ is Koroſhkiga bralí, ki
nam je osnanil, de je ta poduk lep ſad prineſel. V
danaſhnjimu ſoſtavku pa hozhemo kaj vezh od rasdelitve
obzhinſkih paſh govoriti, de bi tudi tiſte kmetovavze ſpreobernili,
ki ſe dosdaj ſhe terdovratno ſtare sanikernoſti dershé. Oh!
de bi vſi ſvoj laſtni prid ſposnali!
69
Vredniſhtvo.
70
*) Visoko učeni gosp. Hladnik je 25. Listopada tega leta
zjutraj ob dveh po kratki bolezni na pljučni mertvudbi
v 72. letu svoje starosti umerl ; 27. dan Listopada popoldne
ob dveh smo ga na pokopališč spremili. — Naj mu bo lepa
pesmica gosp. Dežmana míl spomin v naših Novicah, ktere
je ranjki clo do zadniga serčno ljubil! Popis njegoviga
življenja smo našim bravcam v 11. listu tega leta podali.
71
*) Vikši umetniki zelišarstva, kterim je še slepi starčik v pospravi
kranjskih cvetlic nevtrudno pomagal, so rajnkimu v čast lepi
zvézik od njega razkritih cvetlic, po stari botanski šegi, pod
slavnim Hladnikovim imenam v cvetliško deržavo vrédili.
Lepi izbor Hladnikovih cvetlic je: Hladnikia
pastinacifolia (Reichenbach), Hladnikia golacensis (Koch),
Gentiana Hladnikii (Host), Scabiosa Hladnikii (Host),
Salix Hlad. (Host), Scopolina Hlad. (Biatzovsky),
Chærophyllum Hlad. (Reichenb.), Ribes Hlad. (Reichenb.),
Že na smertni postelji je ležal, ko mu je gosp. Fleischmann
oznanil, de je slavni nemški botanikar Reichenbach zopet
neko vijolico, ki na Ljubljanskimu močirju raste po
njegovimu imenu kerstil: viola Hladnikii.
72
Vredništvo.
73
*) Francoski vodnaki (artesische Brimnen) so studenci (vrelčine),
iz kterih voda sama od sebe neprenehama na kviško teče.
Taki vodnaki se napravijo, če se z umetno izdelanimi svedri
močna vodena žila v zemlji naverta in na to izvertano
luknjo pripravna cev postavi, po kteri potem voda
vseskozi kviško teče, brez de bi jo goniti treba bilo. V
takih dolinah, ki so blizo velikih gorá, se prav lahko ti
vodnaki napravijo. V pervi polovici pretečeniga stoletja so
jih jeli na Francoskim v knežii Artois več tacih vodnakov
napravljati in od tod jim je nemško ime: Artesischer
Brunnen ostalo, ako ravno so že veliko poprej v Estrajhu
take vodnake delali.
74
*) Pričijočo pesem je v nemškim jeziku
B. A. Bürger po pravlici, tudi med nami
znani, zložil.
75
J. Koseski.
76
*)Pričijoči dopis je že drugi ki smo ga v čistim ilirskim
pravopisu od našiga pridniga in umniga bravca, očeta
Oberdanka prejeli. Prav zlo nas je razveselil. Le malo jih je
še ki se stariga pisanja deržé: de bi nam tudi ti hotli po
izgledu Oberdanka prijazno roke podati in se izediniti z
nami! Veliko smo že dosegli — tudi to še upamo izpeljati z
pomočjo rodoljubnih Slovencov.
77
Vredništvo.
Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.