Kolemonov žegen
1800
Digitalna knjižnica IMP. Signatura NUK_10029-1800 [Kolofon] [Faksimile] [XML]

Kazalo po straneh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

Kazalo


[Stran 1]
[1]

TO JE
TAPRAVI
INV TAZIELI

Colemone — Shegen.

Kateri je biv vkeleranje
taprvevo bart vdrvkan vtam
lete: 1321 noi vlatinshzhei
shprachi vnkei dan: potam
pa nanemshko sedei pa ta
prvvo bart nasovenjo
nonovo kvhan inu frishno
pazhan.

D.K. 10. R


[Stran 2]
[2]

Te bvkve so skrivnah rezhi
sapopadk

TE BVCVE SO POVHNE
BOSHIE MOZHI NOI
VSAH TASVETAH INU
GVAVTNO KRAFTNAH
MOLITV

Inv shegnov: katere
molitve inu shegni majo vso
muezh inv gvovt boshjo
vsabe sapopadano da
samorjo zhoveka prad
grieshi noi prad vso shkodo
varvati na dushi noi na telesi.


[Stran 3]
3

PREDGOVOR.

Te bvkve majo she to
mvezh vsabe albote
zhovak vboshjei gnadi je snov
nvzati bojo niemv vso
zhasno noi vezhno srezho
pernasle; stiemi: bvklami ti
samorash nekatire shaze
vsigneti alpa sdrvjem:
sarotenjam kei perdobiti al
merkei da dovol pamatno se mash
stiemi rezhmi obhoditi noi
vse neto takv storiti kaker
bosh vtah bvklah podvezhan
to notra bodash nashov vsah
sortah vpotriebah pomvezh:
noi mitl; se od viti ane olta
drvjei nadlveji al tv mei vso


[Stran 4]
4

skrb vsolei: da bosh
vboshjei gnadi shivov tvje bras
smertniga gricha ti bosh
vidov marakl cai sano mvezh
ma ta molitov cader je
vgnadi boshjei storiana sai sam
Criſtvs pravi per svetomi
Johanesv na 14, poſtavi noi
na 13 ferse carkoli bota vi
moiga ozheta prosili vmojam
jemenv vse bo vam stvërov
si shlishov moi vierni
criſtian besiede criſtvvsave on je
ta venzhna resniza htver
tomi kna varjema je sgvblan,
odtah denarjov katere bosh
skues te bvkue sadvebov
mash to ko satvojo” potrie-


[Stran 5]
5

bo nvzati tadrvje mash
pati tam domazham sromakam
dati; ti domazhi sromazhi
so pa teſti kateri skves
nasrezhe vbveshtvo pridajo?
pakar skves svoje niederlih
shivlenje noi ano tako
almeshno mash ti savse
vierne dushe gorei ofrati: jas
sim shje rekov da vboschei
gnadi mash biti: sboshjo
gnado jas vse moram
storiti je S. Pavli diav.

Naiprei an vësok noi svet
Shegen savse
sovrashenzhe dushne noi talesne.

TA 1. KAPITL.

O gospored moi stvarnek


[Stran 6]
6

inv Bveg tisi sîyarov nebv
noi samlo inv mverje? noi
vse stvari karse notra gibla?
stori vse moje fainte
bojezhe dase bojo mene bati
morli? bojo mene vgladali
dase bojo navsah glidah
tresli? ti S. S. 3. shrebli
Krishtoshevi bodita sabiti
prad moimi faihtami
taprvëvi priedi ta drvji sadi ta
trezhji nasriede jnv skves
telv noi dusho; noi skves
mesv inv kri; noi skves
koſti inv mvesk noi skves
rozhe noi noje; noi skves
vm noi shien; inv skves
gvavo noi serze moiga fain-


[Stran 7]
7

ta; dabom mov pokoi ihv
dabo mène vse kdoromi
pershvo tu menei pomai bveg
ozha † bveg † sin bveg S.
† dvh Amen.

TA 2. KAPITL.

Spet an vesok noi gvavtno
kraften shegen; kader je
na anei vësi ogin vëna, da
jomi sapoviesh dadel
knasmie; taku rezi te besiede
† LIGA † LEVI †
GOLGOT.

TA 3. KAPITL.

Spet ana velka boshja
gnada savse storjane zoper-


[Stran 8]
8

nije od shlahtih lvdi kaleri
isshpenſtam dievajo bodi
vhlievah al vhishah al
nagasi bel nazeſte alpa naſtes
dieh htver tu persabe nosi
re nabo obene potashave
perserzi zhvtov; jnv tu je
doro sadvsho noi satelv
dakar anhvdobem zhvovak
namora shkodvati bel kei
nagnati noi svo srezhni so ti
vesoko shribani preshtabi
inv favishi tvganti; htver
re Ivbe besiede boshje
persabe nosi te je shihr prad
velzhemi potashavami ta
serza inu tvdei prad
ogniam noi navodi inv prad


[Stran 9]
9

grihtijo noi hosposhzhno inv
bosh obarvan prad nagvo
smertijo inv te knana
velzhah nadlvejah tezhati tv so
tavelzhi kr ali inv firshti noi
Generali pershovti inv per
shtrite persabe vidi inv
nvzali daje nieni povsoda
posrezhi, shvo noi so vse
pramagali: pamerkei moi
Kriſtian dakshlehtomi knabosh
te boshje gnade sanvzov:
vboshiei gnadi noi kdoromi
sepamorash nanje saneſti.
† L † I † A † G † L † G †
† E † L † O † E † TOPIUS
IILLI TES † P † I † B † P †
† A † Z † O † T † B † S †


[Stran 10]
10

† G † P † G † B † te so
vësoko shribane besiede boshje.

TA 4. KAPITL.

Spet an vësok noi
gvavtno kraften Shegen savol
shlahtah ludi da njem shës
saveshash da te streliti
knamorjo.

Pvlber inv suinz
obdershi tvoi shës kaker Jesvs
vzedre flvs gakvo inv
shaleso obdershi tvojo mvezh
kaker maria svojo
devizhnoſt: shbert inv kamn
obdershi tvoi pvamn kaker
Jesus svoje jëme jaſt
poſtavem pradte to S. S. Troizo


[Stran 11]
11

alsi mozhneishi kaker te 3.
Parshone boshje takv ko
shkodvei: htomi pomaimi †
Bveg Ozha Bveg † sin Bveg
† S. Dvh Amen †. †. †.

TA 5. KAPITL.

Spet an mozhsn Shegen
dajë tedei shebrash kader
si vanei riezhi vskrbi O vsa
magozhni Bveg inv Gospved
Jesus Kriſtus vtvojem
jemenv vſtanam jaſt gorei
viemeni; boga bzbeta † inv
sina † inv S. Dvha † Amen.


[Stran 12]
12

vſtanam gorei noi grem
zhries grabne inv germovje
tam mene srezheica 3. boshji
hvapzi taprvvi bodi Bveg
ozha tadrvji Bveg sin
tatrezhji Bveg S. Dvh noi ti
obareita mena N. nes te den
noi vsoli moje mesv noi
kri prad vsiem kvanjam inv
bodeniam noi beram; noi
obareime prad ravbarji inu
merdrarji inv prad poti noi
brizhi inv prad vso
zobernijo noi taiſtmi noi prad
shpenſtam daoni mena
knabojo moli mena an fovsh
vrtl venka srezhi o vi lubi
aniovzi bodita permene inv


[Stran 13]
13

vsa nebeshka dershina bodi
smano podni noi ponozhi
inv perusah moiah gantlah
tv pomai mene N. Bveg †
ozha Bveg † sin Bveg †
S. Duh Amen.

O Jesu od Nazaretha an
Kral tah jvdov obareime
prad vsiem hvdiem Amen.

Ta sveta deviza maria
je rodiva ana sina
siemenam Jesvs Kriſtus alje htë
mozhneishi kaker teſti mosh
kopridi noi primime: nash
lvbi Gospved Jesus je biv
rojan nash lvbi Gospved
Jesus Kriſtvs je biv sgvblan
nash lvbi Gospved Jesvs


[Stran 14]
14

Kriſtvs je biv naklari vtomi
Templni nash Ivbi Gospved
Jesvs Kriſtvs je biv nate
sveti Krish perbit glih takv
morio moji fainti inv
sourashnizhi shnieh branvo noi
sëſtrivam svesani biti: noi
bodi smano N. bogoſtvo
krishtvsha noi zhovieſtvo
Kriſtvsa inv gvava Kriſtvsa
noi rozhe Kriſtvsa inv noje
Kriſtvsa noi zelv telv
Kriſtvsa te rane Kriſtvsa noi
kri Kriſtvsa noi ta muezh
Kriſtvsa inv ta gvovt
Kriſtvsa noi ta vsa magozhnoſt
boga ozheta inu modrveſt
sina inv gnada S.Dvha: po-


[Stran 15]
15

nishnoſt devize Marie inv
lvbiesn vsah lvbah anjovzov
inv svetnikov boshiah inv
vsa nabeshka voiſta bodi
nes permene N: ta mene
vbrani mv shvzei N: prad
vsiemi moimi faintami
daknabojo mogli mena kshkodi
biti nabvase noi natielese
dabojo mene dovi vihati
morli dakna bom ranjan al
stralan prad tiem obareime
bveg noi vsi nia svetnizhi
noi lvbi Anjovzi inv vsi
isvolani jas N: jas vas prosm
bodita savso branvo dori jas
vas prosm skves vso to kri
katera je Sakatolsh vere


[Stran 16]
16

pralita biva jas prosm skves
vse terde stopine noi
kervave kaple nasha Gospveda
Jesvsa Kriſtvsa, da jas
sobena branvo nabom troſtan
dabo nieh oroshje pershvo
mehku kaker vosëk tv
pomai mene Bveg † Ozha
Bveg † sin Bveg † S Dvh
Amen.

O Gospved Jesvs Kriſtvs
ti shivi sin boshji vsmilise
zhries me N: inv nai tvoje
grenko terplenje noi smert
mena knvzi priti daknabo
vsa tvoja mvja mad meno
sastoin inv mena
kferdamene svshv daknabom nadv-


[Stran 17]
17

shi noi natelesi isgvblan
temvzh isvelizhan Amen † † †
Olshael † Omne † Kriſtvs
omne † o moni Saraens †
SALFATOR? Sadai †
Jesvs od Nazareta an Kral tah
jvdov Kaspar † Melbar †
Bolteshar † Matbevs †
Markvs † Lvcas † Joannes † jas
N: perporozhimse nës inv
vsolei vtvoje nai sva eishi
jemene ozheta † Sina †
Svetiga † Dvha Amem.

Jas se N: perporozhim
vtvjo sveto Krono nes inv
vsolei noi noter vte pra S. S.
Stopine nasha Ivbiga Go-


[Stran 18]
18

spveda Jesvsa Kriſtvsa kje
vtv grenkv terplenje shov.

Jas N: se perporozhim
vte pra S. Shegen ta Sveta
Krisha: nakateram je Jesvs
to grenko smert terpov?
jas se N: perporozhim
noter vte S.S. noi shpizhaſte
terne tvoje bolezhe S.
Krone kateri terni so skves tvoje
serze noi skves moshgane
shli?

Jas se N: perporozhim
vteſte 2. terna katera sta
bëva tvoja pra S. S. Shnable
Krishama skves vtekniana:
Jas se N: perporozhim
vto pra sveto Krono katera


[Stran 19]
19

je biva is velzhiem
bvteniam natvojo pra sveto gvavo
vdarjana noi dovi
pertisniana:

Jas se N: perporozhim
vfo pra sveto kri Jesvsa
Kriſtvsa, katera je zhries nia
svete ozhi dovta takva:

Jas se N: perporozhim
vaja pra S. S. 3. Shrable
kateri so bli skves nia
rozhe noi noje sabiti gratali?

Jas se N: perporoshim
vto pra S. Shpeshizo katera
je bila to pra sveto stran
prabodva inv nia serzi ofnava
daje ven takva kri noi voda:

Jas se N: perporozhim


[Stran 20]
20

vnia zavo grenko martro
katero je terpov savse
grieshenzhe noi grieshenze?

Jas se N: perporozhim
nes noi vsolei vte Sveti
Shegen inv vtv shegnano
telu noi kri Jezvsa Kriſtvsa:

Jas se N: perporozhim
v Gospveda Jesvsa Kriſtvsa
vnja pra sveto roshen
farbano kri dabi tam notra
obarvan biv prad vsiem
hvdiem noi svperniem: jas N:
shegnamsi vso branvo isto
Jesvsavo kerjo dabo savse
moje sovrashenzhe dora da
oni knabojo trenei moli
kvati al sakati bel vpehniti


[Stran 21]
23

TA 8. KAPITL.
An drvji Sveti Shegen.

Shegnei N: menei nes
noi povsodeë inv spvevi te
S. Krish † kaker je shrok
nakateram je Bveg to
grenko Martro terpov: Shegnei
ta me nes inv spvvi ti S. 3.
Shrebli kateri so skves
rozhe noi noje perbiti
gratali nasha Gospveda Jesvsa
Kriſtvsa: Shegnei me nes
noi vsoli ta S. Ternjava
Krona Jesvsa Kriſtvsa, katera je
terne skves tvoje S. Gvavo
pognava: Shegneime nes
inv vsolei ta S. Speshiza Je-


[Stran 22]
24

svsa Kriſtvsa, katera je
niegovo S Stran prabodva inv
ofnava shegneime nes inv
vsolei ta S roshenfarbara
kri ta bodi savse moje
sovrashenzhe vidiozhe noi
navidiozhe dora inv savse
karbemovo mene shkodvati
nadvshi al natelesi
shegneitame te S. S. 5. kervave
rane dabojo vsi moji
sovrashenzhi vidiozhi noi
navidiozhi svesani noi
pramagani tv Shegneise mene
navsah krajah skves Boga †
ozheta inv sina † noi S. †
Dvha Amen.


[Stran 23]
25

TA 9. KAPITL.

Hvde dvhove pragnati od
ana zhvoveka, stiemi
besiedami je Kriſtvs pëkov
pramagov LAFARARI
DALAFARI RARERARI tv
je gebrejish.

TA 10. KAPITL.

Kateri te pridiozhi zahn
al Karaktara stiemi
besiedami kebojo sedei shribane,
persabe nosi nata nabo
neshzhier jesu, Asslro † Asslro
† Asslro † Alpa † Kassma †
Kashpar † Melhar †
Balteshar †


[Stran 24]
26

TA 11. KAPITL.

Perg shpiegov narediti da bosh
skves sako goro vidov.

Vsemi an tak gvash, skvs
kateri se goba od svnza
vshja inv deji vkerstno vodo
novv nédele jvtro noi
kerſtji inv nai anomi meshni-


[Stran 25]
29

merdrarje noi ravbarje
perzieſtah?

S. SHEGEN.

Oh Shegnei mene nës
inv spvevi is vsiemi
Shegnami noi molitvami inv
ispsaltarji noi ispsaltsrji
pismami inv is vsiem karse
pozalam sviete tabe. dora
ofrvja nai dazhries me prida
nes inv spvevi nash, lvbi
Gospved Jesvs Kriſtus gre
skves ano salano goro tam
gasrezha an zhvovak dani
mo v vsvojah vſtah obena
odgovora noi niegovo serze
je bv vmerto vniemv: glih


[Stran 26]
30

takv morjo vsi moji fainti
shnieh beram hstrani,
kateri mena mienjo shkodvati
alpa vskvshnjavo vpraviti
oh pomai mena teſti mosh,
kateri Je nadravesi ta Sveta
Krisha smert stverov:
viemeni Boga ozheta † inv sina
† noi svetiga † Dvha Amen.

TA 14. KAPITL.

Spet an skvshan shtvk sa
sorashenzhe, da knabosh
ranian alpa vbodan bel
Stralan nosi to figvro al
karaktar persabe kateri bo sedei
storjan noi te S.S.
besiede † agla † alto † lega †


[Stran 27]
31

kadonai † Emanvel † te
tragramathon †.

TA 15. KAPITL.

Spet an gvatno Krafteu noi
S. Shegen per grihti zhries
svoje sovrashenzhe te S.
Shegen morash tedei sheb-


[Stran 28]
32

rati kader bosh pergrihti
kei skvem mov opraviti.

SHEGEN.

Jas nës grem veh sëehishe
tanai nai vishi 3. parshone
pelam jas prad rihtarje noi
flegarje da bojo smano lepv
noi fraintelh se ohodili kader
jas ta pridam prad grihtno
gvovt: Bveg ozha nabeshzhi
bodi moi flegar Bveg sin
bodi moi besednik Bveg S.
Dvh moja pomvezh: Bveg
ozha bodi prad meno Bveg
sin sameno S. Dvh
nastrgane inv takv bojo vsi moji
fainti pramagani inv svesa-


[Stran 29]
33

ni daoni mene knabojo
moli shkodvati petmoimi
bvase inv tielase noi per
dvshizi, nieh serže bodi
sabito inv nieh vſte samasane
da oni me nabojo takv
mavi moli shkodvati kaker an
tak mosh, kateri je prad 32
lietamë vmërv inv pepir
gratov tv pomai mene Bveg
Ozha † Bveg sin † Bveg S.
Dvh † Amen.

TA 16. KAPITL.

An drvji skvshan S.
Shegen na an pot jas N: grem
vboshjam jemeni venka inv
te svadzhi Jesvs Kriſtvs poi-


[Stran 30]
34

di tvdei smano ven inv moji
SS. 3. Arhangeli bodita
moja srezha inv svelizhanje
pramageita jnv sveshte vse
moje fainte tv pomai mene
o Gospved Jesvs Kriſtvs
skves tvoje SS. 5. Kervave
rane mojo srezho ihv
svelizhanje al bom doma al
vene al vgore bel napveli
nazeſte al nadesheli bodi ti
o Jeshvsh moja sreszha tv
pomaimi Bveg † ozha Bveg
† sin Bveg † S. Dvh Amen.

Vtvjah deshjelah
pomaimi stvojo mozhno roko o
Bveg nabeshzhi ozha to
moja srezho inv is velizhanje


[Stran 31]
35

inv takv oh daimio o Bveg
oh vsiga magozhni Bveg oh
vesoko vriedni Bveg daime
to zhasno shivlenje inv tv
venzhnv vesele katiere si
ti o Bveg naenei ohlvbov inv
prosimte o visoko vriedni
nabeshzhi Krall daimijo N.
namojo krîevo to mojo
srezho inv is velizhenje inv is
vsah skritah shazov samojo
potriebo tv menei pomagei
Bveg † Ozha Bveg † sin
Bveg † S. Dvh Amen.

Oh Jesv vzhimene
karknasnam inv daimene
karkënëmam o Jesv dai mene
gnado dabom tabe sveſtv


[Stran 32]
36

svshiti karti mene,
savkashah o Jesv dai menei
karpotrobvjam inv kar moje
Serze noteshna shelje to
zhasno inv tam venzhno
vesele inv isvelizhanje inv
anv vesjevo gorei vſtajenje
kvenzhnomi lebne.

TA 17. KAPITL.

Spet an skvshan Sveti shegen
Johanes † Mihael †
Gabriel † Rabandl † Uriel †
Lukas † htvsr to fegvto bo
persabe nosov pramaga vse
svoje Fainte?

Nash lvbi Gospved
Jesvs Kriſtvs je biv rojen nash


[Stran 33]
37

lvbi Gospved Jesvs Kriſtvs
je bivsgvblan nash lvbi
Gospved Jesvs Kriſtvs je biv
naidan nash lvbi Gospved
Jesvs Kriſtvs je biv
shzhietenemi svesan inv sa 3.
shrable na drevu ta S. Krisha
perbit skves vse te mozhi
sveshi vse moje
sovrashenzhe vidiozhe al navidiozhe
sveshije narokah inv
nanogah sveshijem gobz inv
jasëk inv nieh pamat noi shien
mvezh inv obvaſt: al oni
grado bel sado stojo bel
lasho jas je svesham stiemi
svetemi shtrizhami inv
stiemë gorkraſtnemi besiedami


[Stran 34]
38

boshjemi da oni kna bojo
moli kei zhries me
napraviti sbesiedo inv isdianjam
takv mavi kakv antak mosh
karieri je shje pred 32
stemi lietami vmerv inv
pepiev gratov tv pomai mene
Bveg te S. mosh katieri je
smert stverov nadravesi ta
S. krisha, kier je on martro
inv smert riasnaminje S.
krisha sanas sadovol stverov
pomai mene Bveg † Ozha
Bveg † sin Bveg † S. Dvh
Amen.


[Stran 35]
39

TA 18. KAPITL.

Alti kei skvem Opraviti jmash
per grihte takv nesi sabo
to figvro inv srezi natv te
pridiozhe pvèshtabe al
besiede takv shitro kaker ti
tvoiga sovrashnika
sagledash † Saboth † Agla †
Tetragramathon † †
Emanvel † te besiede ti jemash
ko vshinje srezhi.

Bveg tabe prime moi
lvbi brater inv bodi krotek
nedba sva vkvpa piva noi
jedva Jeshvshavo
Krishtvshavo telv inoi pra S. Kry:
Bveg Ozha bodi stabo Bveg


[Stran 36]
40

sin bodi smano S. Dvh
bodi modobema da nedba
bovase vmiere narasen
vozheva pomai tv nama Bveg †
ozha Bveg † sin Bveg † S.
Dvh Amen.

TA 19. KAPITL.

Al ti oziiash vediti kakv bosh
prad tvoimi faintami shihr,
takv shribei te besiedo
AIOR † TE
TRAGRAMTHON na ano skorjo
Krvha inv snejo hateshzfie inoi
nesi to figvro sabo kamer
ti poidash takv bosh ti prad
tvoimi Faintami shiher.


[Stran 37]
41

† JESUS † Maria † JOSEPH †
CASHPAR † MELHAR †
BOLTESHAR.

Naiprei stori pradse 3
Krishe † † † ksazhomov krishi
rezi v jemeni boga ozketha †
inu sina † inu svetiga †
duha Amen.

Inu takv bosh ti 24 vr
shiher prad t voirai Faintami
da niem karana
Flinka alpa peſtola dovi
napada inv nieh jasek bo tvdei
savesan noi serze sabito.

INO POTAM REZI

Kader bosh vidov dabo
Flinko napivjov dabi imov
tabe streliti shitro, srezi te


[Stran 38]
42

besiede jas videm rov inv
kamen obdreshi ti tvoi
pvamen kaker Jesvs svoje jeme
pomai Bveg † Ozba Bveg †
sin Bveg † S. Dvh Amen.

Potam ana taka Flinka alpa
poſtola nekoli vezh dovi
napoide dajo li pravadash?

KAKV IMASH STORITI

da shes svpet odveshash.

REZI kaker resnizhno je
nav Bveg ozha nabeshizhi
svoiga sina nate sviet roditi
takv resnizhno inriasji ti
Flinka spet streliti inu vtek ni
ramar noter na she s inv
sasvzhise 3 bariti okveli noi
okveli sto Flink o inv rezi


[Stran 39]
43

pomai Bveg † Ozha Bveg †
sin Bveg † S. Dvh Amen.

Natu pasmekni spet ramar
vnka is rora napnijo inv
najo los jeti bosh vidov bo
spet pvlber vnev
exprobatvm eſt.

TA 20. KAPITL.

Savse branve shribei na ano
skorjo krvha te 3 besiede
† AGLA † EHSRAM †
TETRAGRAMATON † noi
nateshzhe snei.

TA 21. KAPITL.

Savso zopernijo rezi
JESVS † MARIA † JOSEPH †
Jesvs odnazarerha an Kral


[Stran 40]
44

tah Jvdov poleita te † Krish
ta Gospveda vtezi inv vdari
ven ti hvda skvshenjava ta
napelvvanja tah
sovrashnikov vidiozhah al
navidiozhah bodi tome hvava od
rodv do rodv davida kier
je pramagov golliata inv to
korenino jese Alelvja
AleIvja Alelvja.

TA 22. KAPITL.

Hvde dvhove pragnati morash
takv? sveshjiestiem
trejemi besiedami takv bojo
svesani ASERONABEL †
ASTOLOT † SINA TI-LEPE
† vjemeni boga †


[Stran 41]
45

ozheta inv sino † S. †
Dvha Amen.

TA 23. KAPITL.

Te pridiozhe 5. besiede tvdei
prasheno vse hvda dvhove
inv ta snotrenje shpenſte
BENEDIKT AM †
SHKRIPTAM † HTAM †
RATIONA † PLÆM †
ACCEPTABLLE.

An glieh svet Shegen prad
ano velko navarnastio
Frihtati.

Te so Shegen katierega
ozha nabeshzhi srekov
perſtvarjene ta prveviga
shloveka odama tiſti pridi zhries


[Stran 42]
46

mene dones inv vsolei te
S Shegen katierega S.
Jakob isrekov zhries svoiga
lvbiga synka Joshafa katieri
je pradan biv vegiptovshko
deshevo je S Shegen
katieriga je ozha nabeshzhi
posvov tedei keseje niegovi
lvbesnibi sin rodiv od ane
zhifte devize Marie is
jemenam vbetleheme
vvjvdovshzhei desheli te pridi
zhries mene dones inv
vsolei te S. Shegen katieriga
je S. Johanes isrekov zhries
nasha Ivbiga gospveda
Jesvsa Kriſtvsa katieriga je
kershzhvov vpotoze jorda-


[Stran 43]
47

ne tiſti pridi zhrfes mene
dones inv vsolei te S.
Shegen katieri je pershov zhres
nasha lvbiga Gospveda
Jesvsa Kriſtvsa tedèi kader je
vtempl ofran biv tiſti pridi
zhries mene dones inv
vsolei te pra S. Shegen
katieriga je ozha nabeshzhi
zhries svoiga lvbiga sina
posvov kader soga is krisha
dovsa jamali inv pokopali
te pridi zhries mene dovsa
dones inoi vsolei te pra S.
Shegen katièri je
Kristvsam Jesvsam zhaſtitlvo od
smerti gorei vſtov te pridi
zhries mene dovsa dones inv


[Stran 44]
48

vsolei te pra S. Shegen
katieriga je nash lvbi Gospved
Jesvs Kriſtvs isnabes
nasiemlo posvov zhries te 12
Apoſtlne te pridi zhries mene
dovse sedei inv vsolei te pra
Sveti Shegen katieriga je
nash lvbi Gospved Jesvs
Kriſtvs zhries te 12
Apoſtlne srekov tiſti krat kije
jemov vniebo jeti tiſti pridi
zhries mene dovsa dones
inv vsolei te pra S. Shegen
katierega je näsh lvbi
Gospved Jesvs Kriſtvs zhries
svojo isvolano mathar
srekov, kariera je.prvti
nabesam shva te pridi zhries


[Stran 45]
49

mene dovsa dones inv
vsolei te pra S. Shegen
katierega sa ketieri pravi meshnk
zhries tv zartano telv inv
si reshnjo Crji srazhe pridi
zhries mene dovsa dones
inv vsolei te pra S. Shegen
katieriga je Jesvs Kriſtvs
isrekov zhries nebv inoi
samlo zhries svnzei inoi lvno
zhries sbiesde inoi planete
zhries element noi
Firmament inv zhries vse
kreiatvre tiſti pridi zhries mene
dovsa donas inv vsolei.


[Stran 46]
50

SPET AN VESOK S.
SHEGEN

Kolemona papasha
venka dan.

† Krish Krishtvshov †
bodi vsolei permene N.
podni inoi ponozhi Amen ta
gvava Kriſtvsa tv serze
elija te ozhi jsaka inv te vſte
davida inv te drveb noi
jasek Salamona noi serze
Danijela inv sbeſtveſt
Abrahama inv tv poterplenje S.
Jakoba noi ta Ivbiesn noi
gnada Johanasa inv ta
zhiſtoſt te pra svete devize
marije inv vsah svetnikov
inv tvdei deviz boshiah tv


[Stran 47]
51

bodi permene dones inv
navenzhno N. Amen.

Modrveſt S. Dvha inv
ta brvmnoſt abelna noi
stanovitraſt S. S. Marternikov
inv marterniz noi vsah
boshiah svetnikov inv
isvolanah ti bodita smano dones
noi navezano ti S S. S. 3.
Kralli GASHPAR †
MELHAR † BALTESHAR † inv
ti 4 Efangeliſti Màtevsh †
Markvsh † Lvkash †
Johanes † noi ti 4 shtirji
Arhangeli S. Mihael S. Gabriel
S. Raphael S. Vriel inv ti
S. S. 12. Apoſtelni inv S. S.
Paterjarhi inv zieva nabesh-


[Stran 48]
52

ka dershina inv vsi S. S
Katieri soshe natam sviere inv
vse karje pertam drajam
jemeni Jesvsa Kriſtvsa
nashiga lvbiga moiſtra vse tv
bodi permene dones inv
navenzno N. N. Amen.

INRI saptapja † BANN
SAPTHA tetra gramathon
† AGLA † ELLIO I.M. I.

TVIE mvezh boshja o
Gospved Jesvs Kriſtvs Skves
tvoje nasrazheno terplenje
ozhash mene N. gnadlovo
obdershati inv obvarvati
prad vsiem hvdiem ta se-


[Stran 49]
53

danja inv perhodenja? o
Martra velka oh rane
gobozhe oh te krije mvezh oh
grenkveſt pomai mene
kvenzhnomi lebne inv
isvelizhanji priti? stori mene
vse moje grieshe pokont
odpvſtije mene satvoje
miloſti volo? oh ti svadzhi
Gospved Jesvs Kriſtvs
vsmilani odreshenik Amen.

TA 24. KAPITL.

Htver te besiede persab nosi
te je shiher pred hvdemi
lvdmi inv Bveg tazhomi
zhovekv rad pomaga
hzliasnomi shivleni † B † X † I G


[Stran 50]
54

†I†N†BR†I†C†L†C
†W†M†Amen.

† IVDEORVM † JESVS †
NAZARENVS † REKS.

Seda se sazhna nato nedele
jutro shebranje katiere ima
velko gvovt inv mvezh
boshjo vsabe sapopadano tv
morash spravo andohtije
shebrati.

MOLITVA

O Bveg mene primi
iſtiem vesoko vriedniem
nedelam jvtram oh Bveg mene
primi iſtiem svetiem
nedelam jvtram oh Bveg mene


[Stran 51]
55

primi is tiem gnadlvviem
nedelam jvtram an zhaſti
vriedrii Bveg je tabe
posvetov an obvaſtni Bveg
jetabe shegnov ti si ziv sviet
an luzh inv zheſt oh Bveg
mene primi istie-m vesoko
shegnanjem nedolam jvtram
bodi ti mene an gnadliv
rihtar.

Sedei Prosi kar ozhash
bosh gvishno sadvebov.

O Bveg mene primi is
tiem vesoko shegnanieni
nedelam jvtram noi bodi
mene an gnadlov rihter al ti


[Stran 52]
56

menei knapridash
hpomezhi jas bom tabe spet
prosov inv bom tabe moje
note toshov al je kei mene ta
srezha savpana tàku
odrieshi mene odmoiga nota o
Gospved Jesvs Kriſtvs is
tvojo mozhno roko takv
bom jas srezhen dabli
moja srezha vgvobozhini tega
mverja biva takv nai mène
o Jesvs Kriſtvs stvojo
nabeshko dershino mojo
srezho? al je mene moja
srezha sekrita nai ti mene o
lubi Gospved Jesvs Kriſtvs
natv nedele jvrro sprositi
al je mene moja srezha sa-


[Stran 53]
57

vesana takv nai ti mene
istvoimi S. S. ranami jo
odrieshiti al je mene moja
srezha vjeta takv nai o
Gospvede Jesvs Kriſtvs istvojemi
svetemi pramagati dabo mene
moja srezha los inv frei tv
pomai mene o Sveta
Deviza Màrja inv tvoi S. Sin
Jeshush kathieri je
nadravesi ta Sveta Krisha savse
sadovol stverov inoi skves
negovo roshenfarbano kri
nas vse vkvpa dragv
odkvpov inv venzhno srezhne
stverov oh ti nabeshzhi ozha
nai tabe: to militvo dopaſti
inu pokri tvojo sveto roko


[Stran 54]
58

zhries mene vjemeni tvoiga
lubiga sina noi svetiga
dvba Amen.

TA 25. KAPITL.

Ena prov kraftna
molitov savse sovrashnzhe
ven stah 7. besedi
boshjah vseta?

Ta molitov se mora per
shovti vpotriebi nvzati navaſti
kader je shlog? dase tedei
ferihta.

O Gospved Jejvs Kriſtvs
kakv ravno velkv je
tvoje S. terplenje inv tvoja S.
nadovshna smert katiero si-


[Stran 55]
59

ti sanas grieshenzhe
nasvetam krishi terpov pomai
inv obdershi mene stvojo
S. gnado, dabom jas mogov
tvoje britku terplenje inv
tvojo nadovshno grenko
smert spravo andohtijo ven
isgovoriti.

Kepervomi prosim jas
tabe o mivoſtlivi Gospved
Jesus Kriſtus kaker si ti
resnizhno prosov tvoiga
nabeshzhiga ozheta savse
fainte tvoje; dasi tvdi same
bojega grieshnika prosov?

Kedrvjemv prosim jeſt
tabe o vsmilani Gospved Je-


[Stran 56]
60

svs Kriſtvs kaker siti shalov
tega shaharja na pravei
strani jsvelizhana imeti glieh
takv obvarei mene stvojo S.
Gnado vsah navarnoſtah inv
vsodbah prov obstati prad
vsiemi moimi faintami
vidlozhemi noi navidiozhemi
inoi prad vso gmaino kaker
resnizhni magozhni Bveg
nisi tega shahaarja na pravei
strani sapvſtov, glih takv
ti mene nabosh sapvſtov
bojega Grieshenka vsah
moja potashavah noi vnvjah
inu vshliednei vri Amen.

Ketrezhiomi prosem jas
tabe o Gospved Jesvs Kri-


[Stran 57]
61

ſtas da ti mene stiem daram
S. Dvha obdarvjash kaker
siti svetiga Johannesa
obdarvvov dati mene vsah
mojah potah vpravizi bodash
pelov, da jas knabom
kervizhen stav bel devov
svper moiga blishnega datvdei
mene obena shkoda
senapergodi natalesi bel
nadvshizi nazheſti bel nabvase:
Kshtertei barti prosim jas
tabe o Gospved Jesvs
Kriſtvs sakai nisi ti biv vazhen
inv shejen posvatne spishe
inv pitja temvezh te
pravize tvoiga nabeshzhiga
ozheta glih takv dai ti me-


[Stran 58]
62

ne gnado da bodam tvdei
jas deleshen taiſte pravize
tvoiga nabeshzhiga ozheta,
dajas tvdei vsakateromi
iszieliga serza odpvſtiem
kaker siti tomi desnomi
shaharji odpvſtov kier je tabe
tvoja S. Crij zhries obliezhje
dovta takva.

Kpetomi barti jas tebe
prosim o Gospved Jesvs
Kriſtvs ti nisi trapetov alzagvov
vtojam svetam britkam
terplenje inv vnadovshnei
smerti glih takv ti mene
kna pvſti szagati ovsmilani
Gospved Jesv Kriſte temv-


[Stran 59]
63

ezh ti mene dai
poterplenje, kariere je dar S. Dvha
inv vtvojei gnadi ti mene
Shegnei.

Ksheftei bani jas tabe
prosim tu je ana Kraftna
besieda.

O Gospved Jesvs Krvſtvs
jas tabe pohlevno prosim da
ti bosh mene stvojo S.
boshjo gnado vsolei
obdarvov inv obdielov, jas tabei
tvdei prosim dai ti menei
tvdei mvezh dajas vse
moje fainte bom mogov
pramagati bodita vidiozh al


[Stran 60]
64

navidiozh oabnm stvojo S.
gnado samogov nie
pramagati kaker si ti o Gospved
Jesvs Kriſtvs nie pramagov
vpvngarre kier si ti te
kervavi pvet potiv kier so
pershli tabe vovit is vsiem
oroshjam tedei si ti o
Gospved Jesvs Kriſtvs knjem
rekov vi fovsh judi koga
vi ishzhata oni sopa niemv
rekli mi ishzhamo Jesvsa
Nazarenshzhiga Jesvs jepa
rekov knjem jeſt sim oni
sose pavſtrashli inv so
sadneishzhi nasiemlo dovi
padli glieh takv vsi moji
Fainti morjo prad mano dvvi


[Stran 61]
65

paſti inv panani noi
otrpneni lashati letv pomai mena
tv britko terplenje noi
nadovshna smert Jesvsa
Kriſtvsa nashiga Gospveda.

Ksedmemv mavv se jes
oh ozha vtvoje rozhe
perporozhim noi sadar S. Dvha
jas tabe prosim daji
timmne poshlash inv kmoimv
poshliednjomi zhasi kader
sebo moja dvsha odtalesa
vozhiva so Gospved Jesvs
Kriſtvs jes se perporozhim
vtvojo sveto britkveſt no
noter vtvojo zelv na
dovshno smert inv vtvoje. S. S.


[Stran 62]
66

Gvobozhe rane noi vtvojo
S. Roshenfarbano reshenjo
krji inv vrvoi kervavi pvet
noi vtvoi pra S. † Krish
katieri je biv Sivno tashek
noi noter vto pra S. rano
katero je longinvs s'
shpeshizo napravov is katero je
takva kri noi boda skves
vse tv mivo
pramishlvvanje jes tabe prosim dabi ti
otov mene vshlishati noi
obarvati prad moimi
faintami Amen.

TA 26. KAPITL.

Ote mozhi tah sedem svetah
Kolzbenz.


[Stran 63]
67

Kader an zhvovak aniega
bovnika Dvsho shnjemi
saklena obeden sovrashnik je
namore odprieti? je lasbov
an velk gryshnik nasmert bovn
htomi prida saki den an
brvmen zhvovak noi saki den
shebra pernjam te 7 svete
Kolzhenze noi te bovnik
tvdei shniem inv potam kierje
te bovnik vmrieti jemov
je vidov an ansidlar velko
hvdizhov ponja Dvsho jeti
hier so ti hvdizhi miemo
ansidlaja shli so rekli mi
sdei gremo poano Dvsho
kathera nam zve shlishi
potam je ansidlar merkov


[Stran 64]
68

daso hvdizhi sad shli je nie
barov zhei pa imata
dvshizo tiſta zhvoveka? oni so
is velko Jeso rekli ana
leshi Sakleniana is 7. S. S.
Kolzhenzami kier bi ana
sama nia vcehkv isdershava.
Ex antiqvo qvodam tipo?

Ta Prveva Kolzhenza.
I.

Oh vsiga magozhni
venzhni Bveg jas boji grieshni
elantni zhvovak se
perporozhim inv saklenam na ebk
mojo bogo grieshno
dvshizo noter vtv vobarvanje
te pra S. S. S. Troize inv


[Stran 65]
69

noter vto mvezh niegove
nasgrvntane mivoſti Amen.
Ozha nash Ave Maria.

Ta drvga Kolzhenza.
2.

O Bveg adonai jes bogi
grieshni elantni zhvovak se
perprozhim inv saklenam
sedei inv navezhno mojo
bogo grieshno dvshizo vto
mvezh inv vobarvvenje
tvoiga venzniga bogoſtva inv
vtu sasvshenje tvoiga
zhlovieſtva Amen. Ozhanash
zheshzbana.


[Stran 66]
70

Ta trotka Kolzhenza.
3

O Bveg Emanvel jes
bogi grieshni elantni zhvovak
jas se perporozhini inv
saklenam sedei inoi navenzhno
mojo bogo grieshno
dvshizo vtv sasvshenje tvoiga
svetiga shivlenja inv vto
mvezh vtvoija grenzhiga
terplenja inv smerti Amen.
Ozhci nash zheshzhana.

Ta shterta Kolzhenza.
4.

O sveti. Navmeriozhi
Bveg jas bogi grieshni
elantni zhvovak se perporozhim


[Stran 67]
71

inv saklenam sedei inv
navenzhno mojo bogo
grieshno dvshizo notar
vgvobozhino tvojeh pra S. S. ran
Amen. Ozha nash
zheshzhana.

Ta peta Kolzhanza.
5.

Oh napramagani
magozhni Bveg Saboth jas
bogi grieshni elantni zhvovak
se perporozhim inoi
saklenam sedei inv navenzhno
mojo bogo grieshno
dvshizo neter vtv obarvenje
tvoiga pra sveriga Krisha
katieri je biv skves tvoje


[Stran 68]
72

bogoſtvo inv zhovieſtvo na
velzhi petk posvezhen inv
stvojo S.Roshenfarbano
kerji pokroplen Amen. Ozha
nash zheshzhana.

Ta sheſta Kolzhenza.
6

Oh ri prafîrashnï Bveg;
Saboth jes bogi rivni
elantni noi gtïesbni zhvövak se
perporozhim inv saklehanv
fiedei inv ebk mojo bogo
grieshno dvshizo vto pra
sveto mvezh inv vgnado tah
pra svetah Sakramentov inv
vse dvhovne S. Shegne
katere povsam kershanitvvi


[Stran 69]
73

ven talajo Amen. Ozha
zheshzha.

Ta sedma Kolzhenza.
7.

O Mozhni inv vsa
obvaſtni Bveg jas bogi rivni
elantni inoi greshni
zhvovak se perporozhim inv
saklenam sedei inv na
venzhno mojo bogo grieshno
dvshizo vto proshnjo inv
vsasvshenje te nai svateishe
Devize Marije inv vsah
lvbah S. S. Svetnikov inv vte
odpvſtike noi gnade, katere
se pozalam kershanftvi
sasvshijo inv ven talajo Amen.


[Stran 70]
74

Ozha nash zheshzhana si
Maria.

Te S. 7. Kolzhenze se
morjo skleniti sto molitvo
da je sovrashnik kna mora
gorei diati.

Oh moi presvadshi Jesvs!
jes sapezhieram inv
Saklenam mojo bojo grieshno
dvsho vte kervavi pvet
vkateram si ti na olshzhei gori
tri barti natvoje Svetv
oblihje padov jas se
saklenam noter vro kri katero
si ti per tomi navsmilanomi
gaishvanie praliv, jas
saklenam majo bogo grieshno
dvshizo noter vto kri, kate-


[Stran 71]
75

ro si ti per nasrazhenomi
kronenj praliv jas se
sapezhieram stiſto prasveto
kerjo, katero si ti pernoshni
tega svetiga Krisha praliv,
jas se saklenam vtiſti
smertni pvet inv kri kier je kri
noi voda hkonzi tvoje S.
smerti is vsih tvojeh glidov
venka tekva skves vso
tvojo prasveto kri jas tabe
prosim vsemi mojo dvshizo
vtvojo prasveto kri Amen.
Ozha nash zheshzhanasi.


[Stran 72]
76

TA 27. KAPITL.

Ti morash anomi storiti dabo
spati morov kaker dovgo
bosh ti otov?

Ti dai anomi tazhomi sezhji
shovz piti, potam se knabo
sbvdov prei dabosh niemv
jesih noter vſte vliv? je
skvshano.

TA 28. KAPITL.

Knomi storiti daknabo
mogov svoje rozhe geniti

REZI

Kar Jesvs govori je vse
resnizhno?

Tvoje rozhe jes sapram
zelv noi felih, tv pomai me-


[Stran 73]
77

ne Bveg † Ozha Bveg † sin
Bveg S. † Dvh Amen.

TA 29. KAPITL.

Tvje sadoro srezho pershpili?
vsemi an dober shrabl
odane mertovshzhe trvgle,
kateri se nabritofe naidajo
inv vtekniji ospodja
vmiso pertvoimi kraji, zhier ti
sedish takv bosh mov
doro srezho je skvshano.

TA 30. KAPITL.

Tvje 15. skrivna
terplenja Jesvsa Kriſtvsa nasha
lvbiga moiſtra? katiere
terplenje so se Evangeliſti sra-


[Stran 74]
78

mvali poshribati? tvje teſte
terplenje katere je nash
isvelizhar vtei vgobokei
zhihi ven praſtav? katere
terplenje je ena seſtra is
jemenam S. Magdalena vanam
Kvoshtre fraibvrgi S.
Klare ordna tiſta je vrime
velzhei svettveſti sheveva niei
je bv od Jcsvsa Kriſtvsa
resodieto noi tvdei ponje S.
Smerti mad nie shriftami
snaidano gratavo? kader an
Kriſtian tu terplenje
spraviem usmilénjam prameshlvja
noi savierne dvshize gorei
ofra antak Kriſtian bo
natam sviete svo srezhen she


[Stran 75]
79

bol pa nagvenam? te
molitve kathere se bojo sdei
brale se morjo is velko
andohtio shebrati.

TV 1. TERPLENJE.

Jesvs je biv zelv sam
madtiemi nai hvdobneishiemi
Ivdmi katieri so teſtobart
nasviete bli.

SHEBRANJE.

Skves tv nai vezhi
sapvshenje O Mivoſtlivi
Jesvs vsmili se zhes mojo bogo
dvsho, kader bo ona vtam
shliednjam zvgi lashava noi
od vsah lvdi sapvshzhana


[Stran 76]
80

bo: inv kader bo te
hvdobni sovrashenk sanjo
hodov oh nikar nio nasapvſti
oh pralvbesnivi Kriſtvs
Jesvs Amen. Ozha zheshzha.

TV 2. TERPLENJE.

Pertam praklienjenie inv
pertah shpotlivah besiedah je
feth moje serze vpadvo.

SHEBRANJE.

Oh ti Krotkv agnje
Jesvs Kriſtvs jes tabe prosim
skves vse strashne
praklienjavske besiede noi
shpotlivo govorjenje, kariere siti
is lvbiesne same grieshni-


[Stran 77]
81

ka preterpov oh odpvſti
mene vse moje vidiozhe inv
navidizhe shkodlive
besiede, skateremi sim jas tabe
tvoje ozheno serze reshalov
Amen. Ozha zheshzha.

TV 3. TERPLENIE.

Oni so mene an shetrk na
nveje sadersnili inv so mene
navsmilano dovta poanah
kamenitnah shtiejah van
gvobok hram vovkli dajese
moje oblizkje vse resbiva
kier je resano shtapo
natadrvgo padavo noi smozhjo
dovta potegniano bv.


[Stran 78]
82

SHEBRANJE.

Oh nar zhiſteishi Jesvs
Kriſte oh ti agnje boshje
jes tabe prosim skvs to
velko shpotlivoſt tvoiega
serza oh odpvſti mene vse
moje nazhiſte grieshe inv
dianje inv bodi mojei
dvshizi dnadlov inv vsmilan
Amen. Ozha zheshzha.

TV 4. TERPLENIE.

Oni so mene isovkli noi so
vseli vse moje obvazhivo
oh velka sramoshlivoſt
moiga serza.


[Stran 79]
83

SHEBRANJE.

Oh ti polterpeshlivo
agnje Jesvs Kriſtvs jes prosim
tabe skves tv navsmilano
svazhenje vsmili se zhes
mene bojega grieshenka noi
prosi tvoiga nebeszhiga
ozhetha da se zhes mene
vsmili Amen. Ozha zheshzha.

TV 5. TERPLENJE.

Oui so spledli an shterk inv
soji sadersnili sato sram
moiga telesa inv so mene
takv vazheli vkrog potei
semli.


[Stran 80]
84

SHEBRANJE

Oh mivoſtlivo agnje
Jesv Kriſte jas tabe prosim
skves to velko nasrazheno
bolazhino vsmili se zhries
mene inv odpvſti mene vse
moje nazhiſte stopine noi
bodi mene gnadlov inv
vsmilan Amen. Ozha zhesh.

TV 6 TERPLENJE.

Oni so mene pervesali na en
stebr inv so mene pvſtili
takv viseti doklier sem se
sam venka smvsov inv
dovi padov vtomi sem se jas
skervavsmi sovsami jokov.


[Stran 81]
85

SHEBRANJE.

Oh ti moi bogi
sapvshzheni Jesvs oh htve samora
to velko bolazhino sadovol
obiokati noi vmisov vseti
oh naposhribana bolazhina
oh moi pralvbesnivi Jesvs
jes tabe prosim skves te
kervave sovse dovoshi moje
napopovne spvevedi katere
sose sgvedile bres shavoſti
inv prave grivinge Amen.
Ozha zhesh.

TV 7. TERPLENJE.

Oni so mene perbili htei
semli noi so mene is vso
mozhijo vovkli od tiſtiga
kraja prezh.


[Stran 82]
86

SHEBRANJE.

Oh poterpeshlivo serze
Jesvsa Kriſtvsa jes prosim
tabe skves tvoje
sapvshzhenje noi grenko bolazhino
tvojah pra S. S. Glidov oh
odpvſti mene vse moje
svabo sadershenje kier sim jas
tv doro opomienjenje
savergov kir biv jemov mojem
tavisham pokorn biti Amen.
Ozha zhesh.

TV 8. TERPLENJE.

Oni so mene skves prabodli
snekatieriem oroshiam te
sadni krei moiga telesa.


[Stran 83]
87

SHEBRANJE.

Oh moi petshavoſtni
Jesvs Kriſtvs jes tabe prosim
skves to velko bolazhino
katiero siti pokvsov, oh
odpvſti mene tv velko
prevomlenje moiga hvdiga inv
naspodobniga jesika Amen.
Ozha zhesh.

TV 9 TERPLENJE.

Oni so mene iskamenjam
vshzhli noi smodili isgvovnjami
inv sklizhami shzhipali.

SHEBRANJE.

Oh pra velka bolazhina
moiga pralvbesniviga Jesvsa


[Stran 84]
88

kier si ti takv navsmilano
Savol mene shgan biv oh
odpvſti menei kar sim se
zhries te 10. sapvevedi
pragrieshov Amen. Ozha zhesh.

TV 10. TERPLENJE.

Oni so taoje telv vse
prakopali noi so moje trvpvo
bodli is shilami inv so
takv gvavtno restergali vso
kosho res moje trvpvo noi
so mene svesali terdv is
zhieteni inv so she zhalesne
zhele okveli mene nabili
dasemse jes kvma odihvov.


[Stran 85]
89

SHEBRANJE.

Oh moi gnadlivi inv
bolezni Jesvs jes tabe prosim
skves vse lete bolazhine oh
odpvſti mene vse tv
karsimse zkries te 5. zerkovne
sapvovdi pregrieshov Amen.
Ozha zhesh.

TV 11. TERPLENJE.

Oni so mene moje rane
polijali is svinzam noi is
sinovo.

SHEBRANJE.

Oh moi ves resranani
jeshvsh jas tabe skves lete
naposhribane bolazhine vs-


[Stran 86]
90

milise zhries mene inv
odpvſti mena kar sim se jas
zhries te 7. nagvavne
grieshe pragrieshov Amen.
Ozha zhesh.

TV 12. TERPLENJE.

Oni so mene pervesali
kanomi stebri inv sim morov
stati na anei gorezhei pvati.

SHEBRANJE.

Oh ti moje krotkv
agnje Jesvs Kriſtvs jas tabe
prosim skves tvojo nasrazheno
martro vsmili se ti zhries
mene inv odpvſti mene
karsim jas zhries zheſt moiga


[Stran 87]
91

blishniga govoriv Amen.
Ozha zhesh.

TV 13 TERPLENJE.

Oni so mene kronali sano
shalesno Krono noi so menei
savesali oblizhje saniemi
nazhedniemi zvetami inv
menei poſtavijo naan stov,
noi me smozhjo dovi
potisnajo inv teſti stov je biv
isshrebli nasajan noi mene
she nateknajo shpize noi
jegle noter vmojo sram
takv mene sashpotvjajo inv
mene sveshajo takv terdv
da sem se jas kvmei odihvov
noi mene takv svesana


[Stran 88]
92

vershajo da sem soblizhiam
na an ksmn perlatov inv
takv tamo nameſte
oblashov naoblizhji.

SHEBRANJE.

Oh ti poterpeshlivi
Jesvs Kriſtvs ti sin shiviga
boga kai saso shpotlivoſt si
ti same praterpov oh
odpvſti mena teſte grieshe
katere sim jas spragrieshniem
shvatenjam doprnesov Amen.
Ozha zhesh.

TA 14. TERBLENJE.

Oni so 3 Fiertlne
tanainazhedneishe matherije
plvnzov noi smerkla vme salili.


[Stran 89]
93

SHEBRANJE.

Oh ti zhiſti Jesvs jes
taba prosim skves tvojo
velko poterpeshlivoſt vsmilise
zhries mojo nazhedno
dvshizo noi odpvſti mene vse
moje nazhedne besiede noi
nazhiſte misli: vkaterah sim
jas svpr to lubiesn te
zhiſtoſti stverov oh odpvſti
mene vse Amen. Ozha zhesh.

TV 15. TERPLENJE.

Oni nieh shpotlive besiede
tega naspodobniga
govorienja madmano dopovnijo:
onjsveshajo mene te rozhe
naherbte Krishama inv me-


[Stran 90]
94

ne takv vliezhajo venka
istega hrama gorta potah
shtiejah oni mene is vsiem
shpotam gorta vliezhajo noi
mene srvetami tapo kaker
eniga otroka jas sheliem
dabi te 15. bolazhine
pozheshzhane ble naden te
sodve je jas ozbam
sposebnjem vonam povonati o
lvbe sastre nikar nie
naposabita.

SHEBRANJE.

Oh ti krotkv agnje
Jesvs Kriſtvs kai si ti vtei
gvobvezhei zhishi sa me
velzhiga grieshnika ven praſtav


[Stran 91]
95

shpota smieha kvania noi
pokvsov nazhednah rezhi
inv prabiv naupodobnoſti
da se kna sraima poved al
sashribati. Amen. Ozha
zhesh.


[Stran 92]
96

TV JE
TAPRAVO
HOBERMONAVO
Shebranje?

Teſte shebranje se mora
is velko andohtijo
shebrati? inv frihtati rv dovi
donkenje se mora sgoditi takv
shitro kaker tv rotenje:
kaker shitro ti srazhas jas
tabe sarotim takv shitro
morash ti tvde srezhi jas
tabe donkam dovi:


[Stran 93]
97

Zitatijo jima I. N. R. I.
ta prveve
SAROTENIE

Jas N. N. raba sarotim
k'sazhetki: skues boga ta
usiga mogozhniga: kateri
je mena stvarov: noi skues
boga sinu katerie je mena
odrioshov; inu skus boga
svetiga duha kateri je
mena posvetov?

Ta drvje
SAROTENIE.

Jas N. N. tabe sarotim
noi s'bodram ti peklenſka
fvrija zæerzerellus skues


[Stran 94]
98

mvezh ta prava ediniga sinu
boshja: kateri je une
svatlobo: inu perje travo: luſt
muerje: sbiesde: inu
megvo strarov?

Ta trezhije
SAROTENIE?

Jas N. N. tabe
sarotim per bvegi Abrahama
isaha inu Jakoba:

TA shterte
SAROTENIE.

Jas N. N. tabe sarotim
per bvegi Agios:
Athnatos sother tetragramathon:
dase ti pekfenska furija to


[Stran 95]
99

perkashash v'lapei
zhovieshzhei podvebi?

ZITA TIO!
2. da.
I.

Jas N. N. taba sarotim ti
peklenska furija zerzerellus
skves to besiedo Karo fac-tvm
eſt? inu skues
molitvo boshjo skues katero je
on svojega edini rojeniga
sina nate sviet dav!

2.

Jas N. N. taba
zerzerellvs sarotim skues use
kervave kaple Jesusa Kriſtusa.


[Stran 96]
100

3.

Jas N. N. tabe sarotim
noi permoram skves boga
beloim inu skves boga
mesiasa noi skves bopa Ahomet!

4.

Jas N. N. tabe sarotim
noi permoram skves mvezh
inu martro, noi terplenje na
sha Gospueda Jesusa
Kriſtusa inu skues use nia
gaishuvenje noi ruete inu
shvazhe inu skues S.S. 5.
kervave rane: inu skues katere
bi tov ti mene N. N.
priedi stati inu perzbingati
pernati?


[Stran 97]
101

5.

Jas N. ta be sarotim noi
permoram skues use
kervave kaple: katere je Kriſtus
nash Gospued nadravesu ta
sveta Krisha praliv? da se
ti peklenska furija
zarzerellus v' lapei zhovieshzhe
podvebi bras vsa hrupa
perkashash.

CITATIO
3tia.
1.

Jas N. N. taba
zerzerellus sarotim h' 3 rezhiomi noi
k' sadniomi: skues muezh
te nai svateishe S. S. troi-


[Stran 98]
102

ze: inu skues krishtusha jas
tabe sbodram? noi skues
vse mozhi pra svetah
Sakramentou: inu skues
bondlenje k' Meshnik na outarji
prad praviem shiviem
buegam opravla? k'ta prava
shiva sina boshija v' te kruh
noi vino, poklizha?

2.

Jas N. N. taba sarotim
noi sbodram zerzerellus inu
skues mvezh tah
Efangeliſtou S. Matheus S.
Lukasha S. Marka S. Joannesa?
inu v'sah S. S. svetnihou:

3.

Jas N. N. tabe sarotim


[Stran 99]
103

shues muezh te besiede fiat
k' je skues boga ta v siga
mogozhniga ziev svet
stvarjan biu!

4.

Jas N. N. tabe sarotim
noi permoram skues muezh
inu obvaſt ta gorei v'
stajenja Jesusa Kriſtusa.

5.

Jas N. N. tabe sarotim
noi s' bodram skues mvezh
noi obvaſt ta vniebo
hojenje Jesusa Kriſtusa inu skues
niegovo edino obvaſt te pra
S. S. Troize? dase ti
peklenska furija zerzerellus v'
zhovieshzhei poduebi per-


[Stran 100]
104

kashash bras prueti
govorjenja: noi bras vse shkode
moiga talesa noi dushe inu
Mena pokora bosh?

Obarime ta nai svateishi
S. S. Troiza? noi obari me:
te zhaſtitluvi titl J. N. R. I.
noi obareime Bueg
Abraham Isak Jakob Amen.

Tv dovi donkenje je pa
kaker sim shie prei povedou:
kaker shitro porazhash jas
taba sarootim noi sbodram:
furt rezi jas tabe donkam?


[Stran 101]
105

TA 32. KAPITL.
Anu guautno kraftno
SHEBRANJE

Sa velko bogaſtuo sadobiti
tu shebranje je velko
barti skuhbano.

Kaker povje an
Capvzinar oni so te dnarje vgore
nashli ani taku? ani takv?

Anam je an Mandelz kei
napruede pernesov so kupli
steſta so dnarji gratali?

Jeih pa tude velko daso
te dnarje sapasli k' kniso
teli pobrati karso napoti
nashli: ani so nashli ana v'
krepenjana psa so shli mie-


[Stran 102]
106

mo ani so teſta psa mov
nesli je an ronz dnarjov bu,
sa 30 taushent rainsh!

Ani so nashli an tak
kupz dreka dasose zhvdli
so shli miemo: ani so teſti
gorei pobrali noi mov
nesli so dvkati gratali; al tu
tabe poviem da teſti zait
knasamudi v'kateram bosh
shebrov da vse kupi
karteba ushisho napruede
pershvo: inu kader bosh ano
tako riezh nashov na anam
poti dase bosh mad nio
zhudov teſte use mon nesi
bo se v' dnarie sprabernivo!


[Stran 103]
107

PERPRAVLEAIE
h' tomi shebranji.

Ti morash h' spuevedi
noi kobhaili jeti dase bosh
sano zhiſto vieſtijo h' tomi
shebranji perpravov! ta
shebranje je 6 molituiz noi
kmateri boshjei ana! ti
morash sazheti na an muad
petk syvtra prad sunzam
per shegnanei svvjezhi: inu
tu skues 8 dni dolgo:
merkei da sazhe yutro prad
svnzam noi pershegnanei
svviezhi poshebrash: noi
saki den 3 barti prad sunzam?
opuevna? inu svezhiera
opuena noi svezhiem dro


[Stran 104]
108

morash bras sviezhe noi
mad ludmi bel vzierkle
poshebrati: pa sivtra ti
morasti naskrivnam date
neshzhier napo vidov: al tu
merkei da Nekvemr
napoviesh kai sbebrash: tu shie
viesh da saki den 3 barti
shus 8 dni dovgo: seda te
bom pavzhiv kvelko mash
shebrati kanei barti: te 6
molitviz morash 3 barti adn
sa drvjim poshebrati: kader
bosh amert unka poshebrou
te 6 molitvizoa: 3 ozha noi
3 obomarje inu ano vero.

Kader bosh 3 barti
poshebrov te 6 molitviz noi


[Stran 105]
109

nasakobart ozha inv zhesh
noi vero natu pa amert od
matare boshje to molitov.

Merkei da saky den 3
barti: inu nasakohart ozha
inu zhe: noi vero noi
molitvo od mathare boshje
amert poshebrash.

Alpa v 8 dnieh kna bosh
she sadvebov pa shebrei 9
petkou saporedama je pa
guishno noi resnizhno je
velko barti skusheno.

Zhier sta 2 pueshtaba
taku N. N poſtaulana notra
vmolituah tamo prosi 5 10
al 20 bel 30 taushent
rainish morash prositi liker


[Stran 106]
110

ozhash proshenja je frei
poſtavlana.

Jas te she amert monam
de vjeshvshavam jemenu
sazhni inu ujemenu mathare
boshije:

Tvoja mainenga more
bi i taka prei da bosh
sazheu shebrati: te dnarje
katere vpash dobiti: je morash
obernit na 3 kraje h'
pruomi bogu h' zheſti k' drujemu
samsabe k' potriebi noi
tabvernam pauram ven
snotou pomati h' trezhiome
viernam dusham h' pomvezhi
approbatum est.

Alpa tu prei knemash v'


[Stran 107]
111

misou? Bueg tvoje dianje
shie poprieda vie nabosh
sadvebou shebrei leto noi
den je sastoin?

1.
SHEBRANJE.

O usiga magozhni
venzhni Bveg Gospued
nabeshzhi Ozha: polei namoje
elantno shiulenje bueshtvo
inu not: jas prosim taba
shves to besiedo katero je
mesu pouſtava inu mad
nami prabivava: jas prosim
taba skues to besiedo skues
katero si vse stvarov: jas
prosim tabe skues tu sasu-


[Stran 108]
112

shenje Marije devize
mathare boshje! jas prosim
tabe: skues use 4 Efangeliſte
S. Matheusha S. Markusha
S. Lukasha S. Johanasa; jas
prosim tabe skues vse SS.
Marternzhe: inu Jeshushave
krije prizhe jas tabe
prosim stuei mena naſtrane v'
moimu note noi v'bueshtvi
inu v' tam elantnam
shiulenje! jas tabe prosim N. N.
tu jas tabe prosim skues
tvojega sina Jesusa kriſtusa
dabom od ta zhasna inu
venzhna bveshtua rieshan:
tu jas tabe prosim skues
svetiga Duha Amen.


[Stran 109]
113

2.
SHEBRANJE.

O usiga magozhni
venzhni Bveg Gospued
nabeshzhi ozha: polei namoje
elantno shivlenje bueshtvo
inu potriebo jas prosim
taba skves vse anjouze inu
erz angele noi skues S.
Mihela S. Gabriela S.
Raphela S. vrijela inu skues use
S. S. Trone, inu Fiershte:
Angelou Cerafinou noi
Serafinov, kateri prad tabo
bras nehanja pojo S. S, S. je
Gospued Bveg Saborh
samla noi nebu je tvoje zheſti
pouhnu stuei mena naſtra-


[Stran 110]
114

ne usah navarnoftah inu N.
N. inu skues muezh boga
sina noi S. Duha: Amen.

3.
SHEBRANJE.

Ovsiga magozhni
venzhni bveg Gospued
nabeshzhi ozha polei na moje
elantno shiulenje bveshtvo
inu not: jas taba prosim
skves modrueſt salamona noi
shves pokorshzhno isaka:
jas prosim tabe skues rud
Abrahama noi skves
brumnoſt Jakoba katheri ni bogu
pragrishov jas prosim tabe
skus kazho moisesa inu


[Stran 111]
115

skues te 12 rodove Israel
jas prosim tabe skves
perporozhenje tvoje svete
Mathare svetomi Johanasv pod
tiem Krisham N. N. tu jas
tabe prosim skues nai
svateishi sveto Trojizo ta nai
svateisha noi dobruetliviga
boga Amen.

4.
SHEBRANJE.

O usiga magozhni Bueg
Gospued nabeshzhi ozha
polei. namoje elantno
shiulenje bueshtvo noi potriebo
inu notr: jas tabe prosim
skues tvojega sina noi skues


[Stran 112]
116

nia zhovieshko pouſtajenje
noi obresvanje: jas prosim
rabe skues nia nausmilano
gaishvenje noi obravbrenje
sa nia gnant: jas tabe
prosim skues nia bolezho
kronenje: jas tabe prosim skves
nia nai svateishi rano na
nia S. Rami: inu skves
kriesh k' jega sa me nesou:
jas tabe prosim skues zelu
nia terplenje inu smert: jas
tabe prosim skues niegovo
gorei uſtajenje noi uniebo
hojenje: jas tabe prosim
shues poshielenje svetiga
Duha: skues teſte vse jas
tabe prosim o nabeshzi O-


[Stran 113]
117

zha o Krishani Jeshush stvei
ti mena naſtrane bojomi
grieshniki noi shavoſtnomi
zhoveko: noi od ludi
sapushzhanomi sromako inu
N. N. kar jas rabe
posim Amen.

5.
SHEBRANJE.

O usiga magozhni
venzhni Bveg Gospued
nabeshzhi Ozha: polei na
moje elantno shiulenje
bueshtvo inu potriebo: jas
prosim taba skues Jesusa
Kriſtusa tvojega lubiga
sina: jas prosim taba skves


[Stran 114]
118

niegovo potashavo noi
kervavi puet: jas taba prosim
skues lubiesen kathero si ti
mou sate zhoviesen rued:
jas tabe prosim skues tvoje
sumilenje o nabeshzhi Ozha
inu skues tu sveto
sasushenje tvojega pralubega sina
Jesusa Kriſtusa: jas tabe
prosim o nabeshzhi Ozha
skves vse te prasvete
besiede katere je tvoi sin
nadravesi ta Svete Krisha h'
tabe marnvov, o Jeshush
jas tebe prosim stvei mena
naſtrane vmoimu dianje noi
unote inu vbueshtvi noi
usomi pomenkenje, jas tabe


[Stran 115]
119

prosim N. N. inu skues tu
k' bosh pershov sodit te
shive noi te mertve inu te
sviet shues ogin Amen.

6.
SHEBRANJE.

O usiga magozhni
venzhni Bveg Gospued
nabeshzhi Ozha; polei na moje
nadluje noi potriebo
bueshtvo inu not: jas prosim
taba skues tvojega sina
Jesusa Kriſtusa: jas tabe prosim
skues niegove S. S. Rane
skues mesu noi kri skues
muesk norkoſti skves
shivlenje noi smert: jas tabe


[Stran 116]
120

prosim skues tu sadovol
storjenje sate zhovieshzhi
rued: jas tabe prosim skues
vse svete sile noi kervave
kaple inu potashave noi
pomenkenje: jas tabe prosim
skves iv dovi vsetje stega
svetiga Krisha: jas tabe
prosim skues bolazhine tvoje
lube, mathare katere je pod
tvojem svetiem Krisham
praterpeva: k' te tabe
mertliga na svoje sveto krievo
prajeva : jas prosim skues
tvoje pra sveto
pokopalishzhe: jas tabe prosim skues
use svete skriunveſti: stvei
mena bojomi grieshenku


[Stran 117]
121

naſtrane: vmoimv note noi
ubueshvi inu usah
potashavah: jas tabe prosim N. N.
jas taba prosim o moi
nabeshzhi Ozha inu skues use
sakar sim shie tabe prosou:
noi skues tvoje resnizhno
bogoſtvu: Amen: 3. Ozha
3 zbesh: 1. vero.

SHEBRANJE.
k' Materi boshjei.

O ti nai svateishi noi
Bras madasha spozheta
deviza marija Kraliza nabes
noi samle inu mathi
boshja o Marija jas tabe prosim
skues tvojo nai svateishi de-


[Stran 118]
122

vizhnaſti jas tabe prosim
skues tvojo nai svateishi
bras madasha spozhetije
skues svetiga Duha; jas
taba prosim skues tvoje
svetu roiſtva: jas tabe prosim
skues te shavoſtni bieg
vegiptovshko deshevo: jas
tabe prosim skues to shavoſt
katero si ti pozhutva k' si
tvojega nai svateishiga sina
v' jerusaleme sgubiva: jas
taba prosim skues tu vesele
katere si ti pozhutva k'si
tvojega nai svateishiga inu
nai lubeshega sina spet
nashva utam svetam tempelne:
jas tabe prosim skues tu


[Stran 119]
123

shaloſtno svovn jamanje od
tvojega sina: jas tabe
prosim skues vse tvoje
matharne bolazhine katere si ti
pozhutva k' je tvoi sin
vmartro shov: jas tabe prosim
skues use te bolazhine
katere si ti utvojemu
Matharnomi serzi pozhutva k' si
ti podtiem Kriesham stava
on pa gorei visoti k' si
shlishava niega rezhi shana
Jahannes bo tvoi sin: ti pa
niega Mathe jas tabe
prosim o nai svelizhaneishi
mati boshja: jas tabe
prosim o Maria skues vse
shmerze katere si pozhut-


[Stran 120]
124

va k' so tvojega sina res te
sveti Krish dovi jamali
inu niega mertviga natvoje
sveto krievo doui podiali:
dasi ti od shavoſti
omedleva inu daje tvoja sveta
guava nania sveti shvot dovta
mahnva: o Matia jas taba
prosim skues te nai
svateishi skriunveſti: jas tabe
prosim oh nai suateishi
deviza inu nabeshka Kraliza
mathi boshja Marija: jas
tabe prosim stuei ti mena
naſtrane bojomi
grieshenku umojam note noi
vbueshtvi inu N. N. tu, jas
taba prosim skues tvojega


[Stran 121]
125

nai svateishiga sina nasha
pomozhnika noi svelizharja
kateri sbvegam ozhetam
noi s' svetiem Duham
shivi noi kraluje od vekoma
dovekoma Amen. A. SH. D.

TA 33. KAPITL.
Od S. Bernharda?
SHEBRANJE

Te S. Bernhard je an S.
pomozhnik v' note: sate
kateri so v jezbi alpa v'
velzham bueshtui: te
shebreitu Shebranje taku bosh
ushlishan prei da bosh tu
ferihtuvou: morash ti ano


[Stran 122]
126

aufrihtik noi popounoma
spueved dovi podiati: od
tvojah griehou zhiſt biti,
potam sazhni na an muad
tork jidi van zimer da
nishzhier nabo sate vedou
sazhni glih teda k' se bo de
noi nuezh vozhva pershie
ano shegnano sviezho: inu
shebrei 77 ozhanashov noi
tekai obomari inu tude
tekai vier inu tu na anei
kamnetei puati: potam uſtani
gorei noi shebrei karte seda
opomenam 7 barti: teſte
morash shebrati utork' noi
vsriedo inu usbotto tede bosh
ti obdarvan od S. Bernharda

inu


[Stran 123]
127

inu pertam kna pozabi
nate buerne noi nate vierne
Dushe tu shebranje je prou
alsi leti prou noi pravizhen:
bosh po tuojemu pegerenji
ushlishan: teite 3 dni
morash ti zhift biti noi se
varvati usa grieha noi vse
pervoshhoſti k' griehu: noi
morash se teſte dni ob
kruhi noi vode poſtiti: inu
tude is andohtio ano sveto
mesho shlishati: noi na
boga inu na S. Bernharda
savpenje meti: da bojo tabe
priedi stali: inu kader bosh
narvezh to molitou frihtou
lesi dovi noi kna spi al


[Stran 124]
128

kna pridati tapruvo noi ta
drugo nuezh sai guishno
pridati ta tretko nuezh to
se sastopi dnarjou satvojo
potriebo pa zhe vezh Bueg
noi S. Bernhard dajo ti
dovol zait tvojega shivlenja:
vervi stanovitno noi fain inu
shivi svetu, teda bosh
ushlishan tushebranje je saprov
is naidano bu: inu aprabirt
al skushano.

Sede prida teſte
Shebranje, katere morash 7 barti
ferihtati: v' tork vzhatertek
v' saboto.

SHE-


[Stran 125]
129

SHEBRANJE.

O Sveti o Sveti o Sveti
Gospued Gospued S.
Bernhard inu vsah notah
pomozhnik: jas tabe prosim
perjasnivo inu Fraintelh: v'
boshiam jemenu pomai
mena is moiga bueshtua noi is
nota inu dodieli sa mojo
potriebo: jas taba prosim
skues ta resnizhnega boga
inu resvesieli mene kaker
si resuesielov te 77
raitarjov sto molitvo utei skali
inu tvoja molitva je
ushlishana biva: ushlishi mena
tude umojam note noi
ubueshtvi o Sveti pomozhnik


[Stran 126]
130

unote: S. Bernhard v'
jeshushavam jemenu Amen.

SHEBRANJE natu.

O ti Sveti shkof inv
marternk S. Bernhard
kateri si klazhe natei skali s'
ven stegnianiemi rokami
skues tvojo pried proshenio
k' buegu usiga magoshnemu
si ti pomagou teſtam 77
raitarjam: venka is jezhe noi
shaliesja inu is tah shtrikou
noi stah velzhah notov:

Glih taku resnizhno
prosim jas taba pomai: mena
N. N. o ti S. Bernhard ven


[Stran 127]
131

is ta moiga velzha nota inu
bveshtva, poshli mena tekai
dnarjov da jas noi ti moji
bomo anu zaitelh shiulenje
imeli: tu dodieli mena Bueg
Ozha Bueg sin Bueg S.
Duh Amen.

Per tam kna posabi
nate buerne inu navierne
Dushe vgizah, dai buogaime
dabojo sate shebroli.

Anna druga dora Riezh.

TA 34. KAPITL.

Da tuoja proshenja
pervisuezhah Gospvedah
ushlishana bo? shriebei le te


[Stran 128]
132

pueshtabe SABHNB5TTZ
E GA6NHSDS na an zedl
teſti zedl perveshi od
pavza tota nate pervi perſt:
noi jedi h kosposhzhne
prosi karozhash bosh saduebou
noi use sdershov?

TA 35. KAPITL.
Anna skushana kunsht sa
use merslze?

Ti morash jmeti 3
obvare inu nate pervi
sashribei: taku † iu nomine †
patris † Jesus † nata druji pa
sashribei † et filii † †
Nazarenus † nata trezhie pa
sashribei † et spiritus sanc-

ti


[Stran 129]
133

ti † Rex Judeorum inu tu
nateshzhe prei da sunze
gorei prida snai: pa ko aden
kanei barti kader bosh aden
sniedou poshebrei sakobart
3 Ozha noi 3 obomar inu
ano vero je skushno.

TA 36. KAPITL.
An liep Shegen na ano srie
dovazbar se mafrihtati?

Kader bosh mou leizh
jeti usemi ano laterno noi
uzh noter inu dovi
poklekni noi shebrei to ozhitno
spuved inu sposnei tvoje
falarje prad buogam
nabeshzhim ozhetam: inu prad


[Stran 130]
136

tabe prosim ujemenu Boga
ozheta inu Boga sina noi
Boga svetiga Duha dati
mena poviesh kakv je tabe
jeme, potam bareiga po trejah
rezhieh aden sa drujiem:
taku bo taba resnico povedov
bras vse halufije inu potam
trezhijam barenie daijemu
obshid inu rezi jedi
upokoji boshjomi noi upokoji
nasha luba Gospueda Jesusa
Kriſtusa noi bodi pokoi mad
mano noi tabo?


[Stran 131]
137

TA 37. KAPITL.
Al ozhash na ano drugo
visho kei dobiti

Usemi ano kuro inu od
sekei guavo bek noi
spezijo prov doro kaker bi
moujo sam jeſti inu dejo
vano novo skledo sano
novo skliedo pa pokrijo inu
nesijo na an zhatertek ia
vezhiera noi pokoplijo zhier
sta 2 pota narasen takua noi
najo 8. dni pokopano tede
bo zhiſto sniedana, potam
jedi inu usemi te 2 skledi
inu te bo an Mosh srezhou
sano moshno denarjou on


[Stran 132]
138

tije bo noter usklede
vergov, ti pa jedi shniemi mou
noi nezh sad napolei dabi
likei shlishou je tude
skushano od sabitarjou.

TA 38. KAPITL.

Merkei kaku mash.
Anomi storit date
streliti knabo mogou tu se is
godi nazieſtah al naraishi
savol shlahtah ludi dajem
shes saveshash? taku rezi
o Flinka al je Flinka
alpaje Pistola pa rezi o Piatola
dershi noter tvor puamen
noi ogin kaker Marija nie
devizhnaſt tu rezi 3 barti

ta-


[Stran 133]
139

taku pomai mena Bueg †
Ozha Bueg † sin Bueg S.
† Duh Amen.

Sboshijo pomozhijo se
rabe namore kei pergoditi
inu shribei nause
pergodenje prei da sunze gorei
prida is tvojim ta druiem
perſtam te pueshtabe natvoje
zhavo INRI.

TA 39. KAPITL.

Kader je vanei shishi an
shaz kaku se ma nasnati.

Usemi anu shegnsno
kadivo noi shuopou inu an
liep bin stuk vseka pa use


[Stran 134]
140

ukupa skuhei noi naredi an
taht venka is preje inu
napravi ano sviezo noi
pershiejo inu ishzhi pousah
kotab zhier bo te shaz
tam bo tabe ta sviezha
sama od sabe ugasnuva tam
ishzhi je guishno noi
resnizhno je skushano.

TA 40. KAPITL.
Al Ozhash uspanji kei Klor
vedeti.

Taku rezi kader leizh
poidash te besiede vahtei
vahtei jas te poshlam Elijas, jas
jemlujam vas † Mihael †
Gabriel † Raphael † Urjiel


[Stran 135]
145

prositi same per buegu
tomv vsiga magozhnomi: da
mena use zhasne rezhi
pogmera noi resveseli! inu
moje velzhe griesche noi
shpot s' zhaſtio pokrije? o ti
nabeshka Kraliza Deviza
Marija, jas tabe prosim skues
tvoje lubs dietze, katere si
ti na tvojah S. S. rokah
nosiva prosi sa me, da mena sta
zhasna beeshtva pomaga:
O S. Krishtof jas taba
opomenam k' si ti ta usmilana
Jesusa na tvojah ramah
nesov: noi shniem zhries te
potak jordan shov: k' si
k' jesusu diau kai bosh ti


[Stran 136]
146

mena san von dau k' jas
taba zhries te potak jordan
nasam: Jesus je pa kniemu
diav jas bom tabe na usah
zerklieh nav namavari: ti
kateri miemo poidajo bojo
tabe an molili noi zhaſtili
tu bo tvoi vou, te S.
Krishtof je useu tu dietze noi je
ga diav naramo inu je
upipou anu drevv nameſte ane
palze k' je on nasriedo te
vode pershou jese sazhudov
noi je diau. Jesusv tisi anu
taku mihno dieteze te pa
taku tashku nasam: kaker
bi samlo noi nebu nesov! tu
dieteze je pa diavo knemu

ti


[Stran 137]
147

ti nanasash samlo noi nebu:
ampak, teſta kateri je samlo
noi nebu stvarov: noi je diavo
kniemu ti se sanaprei nabosh
vezh jemluvam guſt: ampak
Krishtof: tu dieteze je
sajevo vode noi jejo nlivo
nanja guavo inu jega
Kriſtuvo ujemeni Boga † ozheta
inu Boga † syna noi S. †
Duha Amen: noi je diavo
kniemu tu dieteze jas bom
tabe uso guout dau zhries
vse skrite zhaze inu ti je
mash ven deliti tam bojam
potrebnam Iudem: inu
kateri bo taba noi tvoje jeme:
napuemazh klizov teſtomu


[Stran 138]
148

mash ti rad inu volnu
poagati po nia pegerenje:
Naiprei te jas prosim o S.
inu vsoko hualani
nabeshzhi Firſt S. Krishtof jas
taba prosim pomai ti prositi
ta vsamagozhniga Boga:
naip ei prosim jas
sanabeshko Kraleſtvo k' drujemu o
S. usoko hualani nabeshzhi
Firſt S. Krishtof prosim te
pomaimi pro ti Boga
sigamagozhniga sanu srezhnu
shiulwnje inu do smertne
vre doro sadershenje: h'
Trezhijome prosim te o S.
usoko hualani nabeshzhi
Firſt S. Krishtof prosi sa-


[Stran 139]
149

me Boga usamagozbniga
sa buagu noi dnarje Amen
je skushano.

TA 44. KAPITL.
Tu je Ta prave Korona.
SHEBRANJE.

AI ti viesh na anam
kraji an zhaz, taku vsemi glieh
tam davi ano peſt perſti pa
kar s' govo roko ti morash
rekavizo natekniti noi
usemijo inu dejo na an liep
biu prieb hoi nesijo mov,
kader bosh otov tu frihtatl
ti morash um vade novu
nedelo vazhar alpa torevazhar
noi sriedovazhar inu zhater-


[Stran 140]
150

tevazhar ti morash tu
frihtati vanei shaubernei ispi
dabo is shegnaniem
kadivam unka pokaiana, tede dei
teſto perſt na miso spriebam:
inu te vsoko shribane noi
svete pueshtabe podei
gorei nato perſt pueshtabi so
leti † Z † DIA † BIZ † SAB † Z †
GÀB † RIEL † BERIMO † BES
† ABIAL † te pueshtabe
morash exſtra meti nashribane
na anam porgament priebe.

CORONA.

Ti morash meti namisi
ano sveto martro noi Mar-


[Stran 141]
151

jie devize peld inu peld
S. Korone inu ano
Shegnano sviezho pershgano
noi ti morash shegnano
vodo perprulano meti inu te
pueshtabe na perſti, kader
mash use takn perpraulano
tedei poklekni dovi kmisi
noi shebrei 7 Ozha inu 7
oboma: noi 7 vier natu bo
te duh ta shaz namiso
pernesou, od katera mash ti
to perſt inu se bo furt spet
bek podau: natu furt
pokropi te zhaz s' shegnano
vodo noi sahvali boga
sanje, noi ga nuzei popotriebi
inu bodi ponishen noi po-


[Stran 142]
152

mai tvojem raven
potrebnam sousedam noi jem
veka is nota pomai pa kar
teſtam sromakam kateri so
skues svoje niedleh
shiulenje buerni inu navierne dushe
kna posabi” puazhui S. S.
meshe sanje obiuno: noi
dai sromakam da bojo
sanje shebrali al bosh prei
tako mainengo mou bo te duh
pershov kaker an mihn
puebezh noi tebi te zhaz
pernesov ti pa te shaz
pokruepov jepa use kupa naprei
je skushano od isabitarjov
alpa shebrei 75 Ozha noi
75 obom, inu ano vero jepa
she guishneishi.


[Stran 143]
153

TA 45. KAPITL.

ALPA OZHASH
dergazhi pa shebrei
novuzharertevazhar, kader shie usi
ludi leizh bojo podkapam
nanaiah kolienah 72
ozhamnashou noi tekai obomari
pa prad sazhiem
ozhanasham te S. S. 7 besiede
morash venka srezhi te 7
besiede so katere Je Kriſtus
Marnuvu.

Alozhash Shelma
posnati alpa uspanii gaklor
videti inu storiti jemu da bo
mogov sad perneſti shriebei
ti to ſgvro na siemlo taku se


[Stran 144]
154

bo te tat sad vernov alpa
shribei teſto fygvro na an
porgament prieb noi dejo
podguavo, kader leizh
poidash; noi saspi, bosh vidov
ta shelma klor vspani inu
te karaktar more neto biti
taku storjan.

† Konu nu et hon †
Ampleaon † o Hna grom †
tetragamaton †

TA 46. KAPITL.

Al ozhash vedeti skrivne
rezhi uspanie al pridiozhe,
rezhi bel shaze alpa rudo
taku mei to shrif utalievei

ro-


[Stran 145]
155

rozi Hebto jir obsuret
inu rezi ovi S. S. Duhov,
inu aniovzi S. Gabriel S.
Raphael S Michael jas
sarotim vas skues tu jeme
nasha Gospueda Jesusa
Krſtusa, da vi mena N. N. to
nuezh resnizo povieſta, kar jas
ozham vedeti inu vidati inu
mena krei noi meſto
pokashate noi jemnujata:
natu jedi leizh noi saspi bosh
use vidou noi use vedou.

TA 47. KAPITL.

Experimentum od Petelina.
Kupi na an tork ana Pe-


[Stran 146]
156

telina pa mora frish zhern
biti inu deiga piezh dase
bo prov doro spekov: noi
deiga vano zinaſto skledo
inu doro pokriga noi
nesiga na an petek mad 11. noi
12. stiem opveuna na an
tak krei zhier sta 2. pota
krishama †† noi tam
pokopliga inu naiga 3.
petzhe inu ta ttezhi petek
poidi bosh vidov dabo peteln
shie sniedan inu bojo 3.
druje rezhi notre uskledah
te trezhi so: ta prueve je
ana moshna dnarjov ti
dnarji se nikoli nasanuzajo
kader nes ket venka usemash


[Stran 147]
157

jutra je spet tekai notra al
bosh popotriebi nuzou ta
druje je ana rinzhza kader
bosh to rinzhzo natkvou
bosh vushousi karbosh tou
use bosh mou inu bosh
snashouse zhier bosh tou! ta
trezhije je an shpiegov, skues
kateri bosh vse skrite
shaze vidou inu use kar bosh
tou vidati jas tabe she tu
poviem kader bosh petelina
pokopov, jidi mou panzh
sad napolei dabili satabo
bojivavo kaker bitevo: she
tu k' bosh te tri rezhi
uskledi sagledov ti mash ko
ano kanei barti useti guene


[Stran 148]
158

2. rezhi spet pokri alpa
ozhash she guene 2 rezhi
imeti pa stori spet sasako
posieba kaker si satapruo
stuerov kar ambart
sadnapolei kader mou doidash
bosh pa dergoltov
skushan od isabitorjov.

TE BUKVE SO
TAPRAVE ISABITARIZE?

Te buque so povhene
skriunueſti noi boshje
mozhi: te buque so sateſte
motne ludi udrukane:
kateri se usa grieha
varijajo: noi so bogu sveſti


[Stran 149]
159

noi se pomujejo podorah
dielah: inu vender
spuevi vnote tezho:

SDEI h' pervomi tebe bom
boduzhov, kaku ti imash te
bukelze nuzati: k' drujomi
tebei bom vezhiv: kai ti
imash is teſtemi dnarmi
storiti katere bosh ti skues te
molitve saduebou: naiprei
ti morash varieti, da Bueg
guishno sakateromi
pomaga: kader boda prosham:
sai on sam pravi per
svetomi marki na 14 poſtavi noi
per Johanesu 14 poſtavi inu
na 13 fersi CDRVIOMI


[Stran 150]
160

kader bosh saduebou sakar
si ti prosou: da teſte imash
ti popotriebi nuzati: kar
naofart: ponishen noi
usmilan pruet sazhomi uresnizi
potrebnoui: jas sastopim
tazhe sromazhe kateri kniso
skues svoje niederlih
shiulenje buerni: ampak jas
sastpim teſte sromazhe, kateri
so blisik per svojah shishah
inu vender skues nasrezhe
unotah tezho: tazham
pomagei venka is nora priti:
inu savierne Dushe dai
aimoshne noi mesne puazhvi
obieuno: inu to misov
morash ti prei jemeti, prei da-


[Stran 151]
161

bosh ti sazheu rotiti al
shebrati: inu potle sveſtu
dopovni szi si ti an otrok
tega ferdamenja:

H' trezhiomi: ti vse neto
taku stori kaker bosh ti
ubukelzah podvezhan?
Tedei hoda prov: ti kna smiesh
rezhi ias bodam sam shusou:
al je riesn bel kar: merkei
bueg se kna peſti skushati:
temvezh ci morash saterdnu
varjeti karje utah buklezah
udrukano: szi tabei nabodo
nuzale: ti moras h prou
Kriſtiansko sheveti: noi ti
morash jemeti ano mozhno
vero: noi anu mozhnu sau-


[Stran 152]
162

panje na boga: noi lubiesen
prveti tvoimi blieshniemu:
blieshnie se sastopi sazhi
zhuovak? periatov no
naperiatou? sveta shrift pravi
al bota vi vero jemeli?
bovi gore praſtaulali? Bueg
je ta venzhna resniza nanju
mi mormo upati: on boda
use dau karje sadusho noi
satelu potrebno: vidish ti
vierni Kriſtian?

Ti se kna zbudi daje
taku udrukano: jas tabei
bodam utei shriſti podiizhov:
al utam preguevare dati
knabosh taku mienov kaker
druji aboutni mienejo: ani


[Stran 153]
163

mienijo dale skues hudizha
se dnarji dobojo: tu ti
nekoli navarjemi: hudizn
tabe nekoli naboda dnarjov
pernesov: aI knaboda skues
bosjo mueezh pergnan hudizh
je le boshji pot: on mora
oſtati zhier jega Bueg
poſtavou: aljega Bueg
sashafov zhries shaze: on jeh
tabe vender naboda
pernesou dergazhi: koker
daboda skues boshijo muezh
pergnan: ja peſtim volati daso
duhovi damajo zhries
posvatne shaze guout? al obvaſt:
pale skues boshjo guout
noi obvaſt bojo tabei po-


[Stran 154]
164

korni: al bosh ti nato
visho frihtov kaker siti vtah
buklah poduezhan biu.

Ti morashu biti uboshjei
gnadi: tu je bras
smertaviga grieha: tedei bo Bueg
tabei nav to srezho zve
priti inu bras usa strahu:
al se bosh pati
upragrishnomi stani tu poſtopov
frihtati bosh tashku kei saduebou:
ti bosh prei utezhi morou
tabei poidajo vasi navish ti
bosh shlishov noi vidov
strashnu; rezhi databei knabo
praſtati: ti bosh ves
nagvenam svete inu ves sese dan
kaku bosh pati antuart dav:


[Stran 155]
165

kader bo te duh h' tabei
pramarnuov: noi tabei
barou: cai ti pegerash: ti
bosh ſo nausah glidah los:
ti berad utekov kader beti
mogou: ti bosh jo
odstravha vmrieti morov:
paubashjei gnadi je use dergazhi:
noi vse doro pravi sveti
Pauli is boshijo gnado jas
vse samorem storiti:
navaſti tazhe rezhi karje k'
nuzi: inu h' potriebi: noi
viernam dusham h' pomvezhi:
mene so te bukue
uniemshzhei shprashi podrozhe
pershle kariere so ble od
isabitariov poshribane inu


[Stran 156]
166

velko barti odnieh Samih
skushane inu daso oni te
shaze vehku dobili inu skues
vse shuaht shebranje kaker
bosh ubukelzah poduezhan
obogatete? te bukve kaker
je mena poviedano daso oni
ko sami sase imeli shribane
inu te bukle soble niem
ukradane inu tu dei
odpavershzliah ludi skushane
natu sable kanomi
duhounomi pernashane inu
odniega samiga skushane natu so
ble she menei saupane, da sim
je jas tudei prabrau inu sim
sposnov da je tu resniza k'
so te boshje jemne noi te


[Stran 157]
167

S. S. besiede bosh je natako
visho notra sapopadane
damaorjo usi duhovi te samle
noi nabes tomi savkasenje te
boshje mezhi pokorn biti
natu je mena ta misou
obshua te bukve na sovenjo
shpraho pnshribati inu
udruk dati? h' peruomi bogu
h' zheſti k? drujemu Iudem
knuzi h' trezhiomi viernam
dusham h' pomvezhi Sedei
naiprei se sazhna an
Rezept od S Korone
Sashazemigniti merkei perpravo ti
morash doro vedeti zhei je
an shaz gorov: potam jedi
kader bo ana gorei jamava


[Stran 158]
168

hitomi shazi noi natekni ano
rekavizo naroko: noi
nabasei isrekavizo perſti
odteſta kraja ano peſt? noi
teſto perſt dei vano novo
haderzo: noi nesi teſto perſt
movka: pamerkei dase ti is
golemi perſtmi perſti
nadoteknash: noi dejo namiso
vanam lapam zimre daboda
doro pokaian is shegnaniem
kadivam: noi omito inu
doro pomatano perpravi na
miso shegnano vodo noi
sveto martro: inu Marje
devize peld: noi teſto perſt
vgaderzi dei tudei namiso:
inu na perſt podei an tak


[Stran 159]
169

zedel kateri boda taku
shriban naporgament prieb:

† Z † DIA † BIZ † SAB †
Z † GAB † RIEL † BERI
MO † BERS † ABAL †

Te zedel podei ti na
perst inu pershji ano
shegnano svizho na miso: inu
mash biti govo sam
danema neshzhier satu vedeti
inu kader mash use taku
napraulano poklekni dovi
kmisi noi shebrei is
andohtjo 75 ozhanashou inu 75
obomari inu 3 vere k'
jeshushavei Kroni: inu kader


[Stran 160]
170

bosh poshebrov: bo
pershou an puebezh boda
tabei pernesou teſti shez: inu
je boda pradte
povoshounamiso ti pa teſti shaz is
shegnano vodo pokropi noi
sahvali boga sanje: noi dai
buegaime bek: inu tvoimu
blishnjemu pomai is
potriebe ti nabosh obeden strah
jemou tuje skushano ed
Isabitarjou noi od pater Bolfa
uzelouzi.

TA 48. KAPITL.

Te ie tapravi
Ziprianshi Zbong al sarotenje tu


[Stran 161]
171

je tapravi Hober Mandl
venkei is bainmarishe
bibelne potegnjan.

O zhvovak pramisli tvoi
Konz?

Doklier je she Jesus
Kriſtus naram sviete is svojo
parshono bonov noi mad
Apoſtelni ukrog hodov:
noi ishniemi se pogovarjov:
je on svoimu ta lubeishemu
jogru Johanesu teſte
skrivno devo saupou, inu per-

po-


[Stran 162]
172

porozhov: ano tako velko
skrivnueſt mormo mi:
velzhei zheſti imeti kaker je
sveteme Johanesu bu
resodieto.

Moi; vierni Criſtian.

Kier bosh ti tu velko
devo sazhev naiprei ſtori ano
pravo Spueved al pokvero
inu taku podi Kboshjei
mi¬si noi tvoje grieshe prov
sgrivei: inu varise she
naitame nja grieha doteſta
zhasa ukateram mienesh
sazheti sheberathi al rotiti.


[Stran 163]
173

Ta Bueli: zaiti so ti?

K' svedomi dnu hkueliki
nozhi h' binkushtam h'
Svinsvatam.

Al tu merkei Davsoli od
11. do 12 ponozhi se jma
tu sgoditi inu pertam dele
Morta vsolei dba zhvoveka
biti katiera Kriſtiansko doro
shivietha; tazhi se majo tu
aevo poſtopiti auomi
drugimn jas kna ratam nai bueli
je dati priedi te den
k'spuevedi noi kobhajli gresh noi
tu velzhei ponishnoſti
storish? inu is pravo grivego
frihtash?


[Stran 164]
174

PERPAULENIE.

Perpravi van liep zimer
al vano lapo ispo nate sveti
vezhier ano lapo miso: inu
nato miso: an liep bieu
pertezh prastri? nasried
pertizha poſtavi S. Martro: noi
nastrane ano shegnano
sviezho pershji: inu potam ti
morash methi te Titel
I. N. R. I. Sveta Krisha na
an biu Jungfra pergament
prieb na shriban? inu pod
teſte pueshtabe sveta
Krisha: spet te pridijozhe
pushtabe: I. S. Z. spued
poſtaviti: inu teſti prieb mora


[Stran 165]
175

biti taku storian? INRI
I. S. Z.

Inu te prieb se mora na
an bieu shidaſt pantl
obesiti? inu nakragen
natekniti date Zedl napersi doseshe
inu potam se mora te
krishni titel anemavi guasnu
venka srezhi? inu tu 3 barti
saporedama? ta Jesus od
nazaretha an Kral tah judov?
inu potam se shebrajo S.
Joaneass Efangeli? inu
kader bosh shentianshave
vanjeli poshebrov? REZI Bueg
bodi sahvalen?


[Stran 166]
176

Zhier bosh ti te puesh
tab N. vidov? tamo
jemluji samsvoji kerſtno jeme.

Ta pruevi Zbong al sarotenje

Jas N. tebe sarotim ti
Ziperjanishi hober Mon:
pertam shivam Buegi inu per
tam zhovieshzham mesijasi
inu per vsei niegovei
obvaſti noi mozhi? inu per
nia shivlenji noi terplenji
inu smerti! perkashise na
tam kraji taku shitro kaker
bi isozhmi ukupà trenou.


[Stran 167]
177

Ta drugi Zbong al sarotenje.

Jas N. tebe Sarotim
hobermon per buegi Abraham
† per buegi Isak † per
buegi Jakob † da tabe nanam
pokoja doklier se
naperkashesh natam kraji.

Ta trezhji Zbong al sarotenji.

Ta naisvoreishi krji
Jesusa Kriſtusa sheni sheni shem
tabe gorei inu kmenei!
katero je sanas praliu per usam
niegovam terplenji? skues
te nai svateishi besiede:
petro geomator isiios elaison


[Stran 168]
178

† Otheos † Othokatos egios
bodi ti permoran tose
perkasati ujemeni: eheſtor †
† elion † pathkator † atai
z anori Sobthc † zather †
Emanuel † oshonai † aetias
† elogjo † se perkashi taku
shitro kaker bi isozhmi
poledov natam kraji: nato
pegerenje bo te Duh pershou
inu bo tabe barov kai
pegerash: natu ustani gorei inu
jedi niemu anemavi prueti:
noi rezi anemavi guasnu, jas
N. pegeram od tabe o Duh
3000 Dukatou prov dora
svata potam poidi spet sas
zhier si prei biv, tazhes da


[Stran 169]
179

tabe te Duh pernase to
pegerano shumo dora svata,
potam uſtani gorei inu ſpet
jedi niemu anemovi
naprueti inu rezi te besiede ta
dovi donkenja.

Vihei od tod ti duh skues
te nai svateishe jiemene
Zaroth † Emanuel † anogijo †
vlion † gather † sakla †
zaboth † elboh † elohim †
oetohok † hoh † jede nate krei
od koder sim tabe poklizov
Amen? Konz

An tak zhvovak, katheri
roti al shbera knasmie vezh
pegerati kaker 3000
dukatov doro svata? odtah dnar-


[Stran 170]
180

jov mash ti ko sapotriebo
muzati kar na iberzhne
rezhi: h' pianſtvi alpa k'
shpili inu na ofart: dabi ti skues
tu Boga mov shaliti noi
bilshnje pohushati velko vezh
karje zhries tvojo potriebo
dai ta brumnam sromakam:
katieri skves nasrezhe
ubushtvo pridajo: kar tazham,
katieri so skues svoje
niederlih shiuienje buerni: noi
sa vierne dushe tudei nai
meshe brati obievno? taku
bo prov: szi si ti an otrok
ta ferdamenja inu Bueg bo
dau zve svoi sveri Shegen
Amen.


[Stran 171]
181

INRI te Zbong je
naivesh skushan biu od ludi
te Zbong je ta pruevi
udrukan biu notre v' jemberse
utam lete 1610.

TA49. KAPITL.

Anu svo jemenitno
shebranje od S. Korone tu
shebranje se mora 20 barti
frihtati noi k' sazhei barti
4 ezhanashe noi 3
obomarje inu 3 vere shebrati! noi
tu morash ti obanei ponozhi
sazheti inu dotreiah
frihtati: inu tu morash
naskrivnam utvoiei shishi frihtati.


[Stran 172]
182

SHEBRANJE.

Jes N se perporozhim
noter uto nai svateishi
sveto troizo: mu noter uto
muezh boga ozhetha †, inu
uto muezh Boga sina † inu
uta nar mozhneishi
obarvenje svetiga duha: † Amen.

Jas vas sarotim noi
isbodram vi duhovi boshji! S.
Korona S. Abetha inu vas
duhove Vriel inu Samuel!
is to mozhjo Boga ozhetha
† inu per tei: guauti Boga
sina † inu pertei resnizi noi
modrueſti inu skues tu ma-


[Stran 173]
183

gozhno permorehje Boga
Svetiga Duhja: † inu
pertomi nai svateishomu
jemenu boshjemu OMEGA †
ALFA † AFRA † davi
volnu ino shitro sa kme na
pridatha inu mojo volo
dopounete inu tu ven is gnad
boshjah vidiozhe prov dore
rezhi karjas pegeram tu
matha vi menei perneſti bras
use shkode na dushi inu na
talesi, jas vam na mam
pokoja inu pozhitka, dokler vi
merne na pernasata karjas
pegeram 31000 Rairish
dora svata jas vam nanam
obena pokoja al pozhitka


[Stran 174]
184

usumu nebeshzhomu
poradishu bel vtei semli ol vodi
alpa uluſti inu vognje vi
morta od Gospued Boga od
usa vasha pokojo oduesani
biti inu tu jas vam sapouiem
per tomi guautnomi inu nai
mozhneishomi jemeni
boshjomi inu pertomi nai
vishomi buegi inu per nia
svetomi jemenu AGLA † ALFA
† AFRA † da vi duhovi
boshji shitro tosa pridatha
bras vse shkode inu
navarnoſti na dushi noi na thalesi
davi mene N: to pegerano
shumo dnarjou pernasata
satu jas vas isbodram, da vi


[Stran 175]
185

mena naobeno visho
venka naoſtanata, tu jas vam
sapoujem pervashomi moiſtri
Bogu ozhet † noi Bogu
sinu † inu per buegi
svetomi Duhu † jes vas sbodram
inu permoram skues ta
Gospueda Jesusa Kriſta inu skues
nia S. S. 5. Kervave rane inu
skues te S. S. roshe tega
meshnika noi skues te
poduebo tega bieliga Kruha inu
Vina katere hromi h'
svetomi reshnomi telesu
spraberniano grata, skues tu jas vam
sapoviem permoimu inu
vashemu buegi jeshushu
Krishtushu! da vi mojo volo do-

pou-


[Stran 176]
186

pounita venka is vashah
mitelnou menei jo pegerano
shumo prov dora svata
sipa srabra pernasita bras vse
shkode na dushi noi na talesi
h' tomi pomai mene Bueg
Ozha † Bueg sin † Bueg S.
Duh † jas N. vas monam
inu sarotim noi isbodram o
vi gnadluvi duhovi boshji
VRIE inu SAMUEL noi
S. KORONA inu ABETA
ushlishita mene pertomi
zartanomi talesi Jeshusha
Krishtusha inu per nja Martri inoi
gorei uſtalenju inu per usah
niagovah besiedah inu
pertei nai svateishei svetei tro-

ji-


[Stran 177]
187

jizi inu pertomi svetomi
jemeni AGLA † AFRA †
ALFA † da vedba URIEL
inu SAMUEL † noi Sveta
KORONA inu Sveta
AMBETA da vi mene shitro
to mojo volo dopounite inu
kmenei pridata vanei lapei
zhovieshzhei poduebi inu
po moimi pegerenje
pernasata te 31000 Rainsh prov
dora srabra al svata
pomoimi pegerenje tu jas vam
saviem URIEL inu SAMUEL
noi Sveta KORONA inu
Sveta ABETA inu pertei
nai mozhneishei mozhe
Boga ozheta † inu pertei nai


[Stran 178]
188

mozhneishei guavti Boga
sina † inu pertei nai
svateishei modrueſti Boga
Svetiga Duba † inu pertei
naresdelanei Svetei Trojizi,
dase vi mene shitro vidiozhe
vanei lapei zhvovieshzhei
poduebi perkashara inu
menei noi moimu blishnemu
satalesnu potriebo dodelita
te 31000 Rainishish dora
svata alpa srabra pa bras
vsa strahu noi shkode
nadushi inu na talesi tu jas vam
sapoviem per buegi
ozhetu † inu per buegu sinu †
inu per buegu svefomi
Duhu † pridita pridita pridita

inu


[Stran 179]
189

inu pernesita kar sim jas
pegerov inu sakarsim prosov
viemeni Boga ozheta † inu
sina † inu Svetiga Duha †
Amen.

Kader bosh ti anhrushzh
sashlishou tedei kna shebrei
vezh ampak saroti istiemi
besiedami: jas taba sarotimi
ti dori duh skues to vero
tvojah shpanov inu tvojah
firshtov noi skues to tugant
tvoiga shiviga Boga inu
unja nasgruntamo mivoſt pridi
pridi pridi inu pernesi
mene te jemluane dnarje skues
tugant vsah angelou noi erz


[Stran 180]
190

angelou boshiah inu skues
tugaht teh kerrabinou inu
Serafinou? jas N. tabe
sarotim ti dobri duh skues to
muezh inu gvout jesusa
Kriſtusa inu pernja svetam
Krishi † Amen.

Kader bo tabe duh barov
kai ti pegerash taku rezi oh
jas pegeram boshjo gnado
inu mivoſt od Boga! noi
tu venzhno shiulenje inu
dnarje is an skriti shaza
inu karje boshja vola dora
svata al srabro Kader bo te
Duh dnarje shje pernesov
taka rezi jas taba sahvalim


[Stran 181]
191

ti dobri Duh viemenu Boga
ozheta † inu Boga sina † noi
Svetiga duha † taku poidi
ti spet utam jemeni Boga
ozheta † inu Boga sina †
noi Svetiga Duha † nate
krei odkoder sim jes tabe
poklizov noi bodi mad mano
noi madtabo pokoi nadushi
noi natalesi to zhasno noi
tam venzhno bras use
shkode nazheſti noi nabvase
vtomi svadzhomi jemeni
Jesusovom, inu te Svete troize
dati spet pridash kader
tabei bom pegerom viemeni
Boga ozhetha † inu sina †
noi Svetiga Duha † Amen
Konz

Konz


[Stran 182]
192

Konz taku je prov tuje svo
velku barti skushano bu.

TA 50. KAPITL.

Tu je shenkrishtofavo
shebranje san skrit shaz:
tu je an shushan shtuk
sause shaze usigenth.

Naprei jedi zhier ti viesh
daje an skrit shaz sakopan
nai bueli je dasi ti sam
vidou an shaz goreti alpa je
tabe an guishen zhuoak
pravou alpa je tefti zhaz shje
usignjan gratou taku bosh
pa ti saſtoin frihtuou tudei
nash mou ebene perkasni.


[Stran 183]
193

Sedei jedi zhier viesh
daje anteizt shaz noi frihtei
tu shebranje karbo sdei
udrukono is velzhim aifram
noi is flisam inu is
andohtjo 3 vezhiere saporedama:
gvo sam ti morash meti
ano uzh persabe: inu
oſtani dojutra nateſtam kraje
bo te duh pershov katieri
je te dnarje skrou: pa se
she mora pergodihi dabi
duhov vezh pershuo daso
ukupa meli teſt dnarje skrite:
pati knemash saspati temuzh
vahtari kader bo te duh
pershou ti morash rezhi
knjemu: pridi tosa skues Boga:


[Stran 184]
194

alpa je duhou vezh katieri
so te dnarje skrite imeli pa
rezi knjem: pridita sa
kmena skues Boga pridita sa
vboshjomi jemeni bras usa
strahu noi shkode nadushi
inu natalesu: ujemenu
Boga ozhetha † Boga sina †
inu svetiga Duha † Amen.

povei: al poveita: zhei
so ti dnarji skirti al zhei
lasha al kaku bese mogli leti
usigniti: teri den al uro: al
zait: inu tu bras use
galufije inoi plentarije? nai
mene resnizo vedeti skues
lubiesn inu muezh boshjo:
noi skues lubiesen moiga bli-


[Stran 185]
195

shnega: prad buegam noi
prad tiem svietam:
damenei antuart dash al daſta
noi povieſta nateram Kraj
so ti dnarji skriti: noi
kakv bese ti dobiti mogli:
katero uro al zait? natu pa
merkei doro bosh antvart
dobiti kai se tabe bo povevo:
kader bosh antuart shlishou
tedei rezi frishno bras usa
ſtrabu venka jete spet tota
zhier sta prei bli isveselam
inu kader bom vas
pegerou da spet tosa pridata
ujemeni Boga ozhetha † inu
Boga sina † inu Boga
svetiga Duha † Amen.


[Stran 186]
196

Na te den al uro kaker
bo tabe poviedanu ishzhi
bosh sagvishno nashou? noi
tudei srezhno usignou?
kader nate krei pridash zhier
so ti dnarji rezi is to
maivengo, barti aden sa drugim.

Jas N. N. raba sbodram
noi pegeram oh duh da
pokashi te dnarje katere si ti
tukei skrou?

Jas N. N. taba pegeram
inoi sbodram oh ti duh da
skashi ti mene te shaz,
kateri je tukei skrit skues ta
nai vishiga inu nai magozh-


[Stran 187]
197

neisha venzhniga shiviga
Boga nabes noi samle
kateri je use stvaren inu
stuerou kateri use dati samoro
inu spet vseti: skues ta se
ti menei perkashi utei
podvebi ukaterei si ti te
dnarje skrov inu sa poveshov:

Jas N. N. taba klizham
noi sbodram noi sarothim
inu permoram oh ti Duh da
skashi ti mene te zhaz al
dnarje skues ta na
svateisha noi obvaſtneisha inu nai
mozhneisha rihtarja inu
Boga kateri je ziev sviet inu
zhovieshzhi rued stvarou


[Stran 188]
198

noi odrieshou: da ti menei
shitro skashi da bom klor
videti mogov kaku je tota
dian inu tu bras use smote
inu dati oſtanash kaker je
tabe Bueg stvarov inu dase
ti menei pokoren skashah?

Jas N. N. taba sbodram
noi klizham noi toza
zetieram inu permoram o Duh
da ti menei te shaz skashash
skues ta nai mogozhneisha
inu nai svateisha Boga inu
skues to muezh noi obvaſt
inu gvout tega ognja inu
puamena svetiga Duha
kateri je serze tah 12 Apoſtel-


[Stran 189]
199

nou resvitlov: inu
Efangeliſte tega Gospueda Jesusa
Kriſtusa is svojo sveto
gnado resvitlov: noi use
marternizhe inu vezhenizhe:
noi vse S. S. Svetnizhe inu
svetnize boshje: dase ti furt
inu shitro meudash noi
resodiesh jas N. N. taba
sapoviem dase resnizhno
perkashash: noi sapried gresh
utei uri kaker bi isozhmi
trenov: tebi sheni sheni
sheni noi permoreite Bueg ozha
† Bueg sin † Bueg Sveti
Duh † Amen.

Sdei shebrei klazhe inu


[Stran 190]
200

is andohtjo noi isterdniem
saupanjam naboga 15. obomari
noiano vero potam sazbni tu
rotenje katiere bo sdei
shribano 3 barti saporedama?

Jas N. N. tabe sarothim
O Duh da menei ti
ofenporei al resodei te skriti
shaz: jas tabei sbodram:
noi sarothim: inu tabei
klizham: viemeni inu umozhi
noi ugvauti inu vobuaſti
nahes inoi samle: inu skues
ta kateri je use stvarou:
dase ti menei skashash inu
menei ipoviesh zhei je te


[Stran 191]
201

shaz sakopan: inu tu bras
use fousnije noi galufije:
da jas teſti sadobiti
samoram inu sabo mou neſti:
htroshti usam viernam
dusham: inu sa potriebo noi
sa anu brumnu erlih
shiulenje: knuzi noi k' huali inu
h' zheſti boshjei: noi
devize Marje inu v' sam S. S.
boshiam zale nabeshzhe
dershine.

Jas N. N. tabe rarothim
oduh da ti menei skashash
te dnar al skriti zhaz skues
to besiedo katera je mesu
poustava inu skues use svete


[Stran 192]
202

jemene boshje nabes inoi
samle: inu skues te S. S.
Apoſtelne petra noi Paula:
inu skues mesu pouſtajenje
Jesusa Kriftusa.

Jas N. N. tabei Sarothim
o Duh dati mene skashi
zhei lasho ti dnarji noi
tabei permoram skues S
Kiliana Geordius noi S.
Krishtofa inu Leonhardusa noi
Ziperjanusa inu Osbaldusa
noi skues vse S. S. Devize
noi odueve skues S.
Margareto S. Korone S.
Heleno noi S Barbaro dati o
duh menei skashi tiſti zhaz

noi


[Stran 193]
203

noi prad mano resodiesh
kaker to leshi dabo zelu
frei bras use fergindrinshe
tah hudah duhou
nasprabernian oſtou: tu bodi ti
dobri Duh menei pokorn.

Jas N. tabei sarothim o
Duh da skashi ti menei te
skrite dnarje skues to nai
svateishi S. S. Trojizo noi
skues ta obvaſtna Boga
kateri ima obvaſt unabesih noi
nasemli skues ta jas taba
sapoviem dase ti mena
pokoren skashash noi resodiesh
to samlo dabom vidou zhei
ti dnarji lasho inu dabo ofen


[Stran 194]
204

noi frei bras use galufije
rah hudah duhou da na
sprabernjan oſtane:

Bieshete vi prizhiozhi
duhovi is vasho sleparijo vas
pramagei talubiesen rodu
juda inu ta korenina davida
Aleluja Aleluja.

Jas N. N. tabe sapoviem
o Duh da skashi ti menei
te podiane dnarje: skues
Boga ozhetha † noi Boga sina
† inu Boga Svetiga Duha
† Amen inu skues ro muezh
tah svetah Efangel. S.
Johanesa na pervi poſtavi se

dei


[Stran 195]
205

dei shebrei te svete
Efangeli S. Johanesa inu spet
15. Ozhanasou in15
vbomari noi ano vero potam
sedi dovi glih natam kraji noi
mei ano vuzh ulaterni inu
zhakei bo guisbno pershou
teſti Buh kateri je te dnarje
skrov alpokopou bareiga
kaker prei odsazhetka je
poviedano bu? on bo tabei
sagvishno pokasov zhei je
dnarje sakopov: noi bo tabe
podou kadai se ti samorjo
vsigneti.

Natu sahvali tega Duha
bosh saguishno dobiu nate


[Stran 196]
106

furm je svo velko barti
skushanobu.

SAHVALENJE.

Jas tabei sahvalim o ti
dobri Duh skues Boga
ozhta † inu Boga ina † noi
Boga Svetiga Duha † Amen.

Sedei ga ti dovidonkei.

Jedi ti dobri Duh spet
nate krei zkier si ti prei
bonov ujemeni boshiomi noi
bodi vpokoji inu shegneite
Bueg Ozha † Bueg sin †
Bueg Sveti Duh † Amen
† † † Konz.


[Stran 197]
207

TA 51. KAPITL.

Anu kraftnu Sarotenje al
Shebranje od svete korone.

Perpraulenje kaku se ima
ta obluba dershati inu kai
je doushenveſt storiti per
tam Shebranje.

Ta prueva Obluba.

Jas oblubem Bogu noi
svetei Koroni pod
smertniem grieham doklier bodam
shiu to oblubo dershati pa
tu Merklei da natisham da
knabo an zbovak vedou o


[Stran 198]
208

Bueg nai ti mena sadesezhi
sakar jas prosim.

K'TRVIOMU alti tu vpash
dershati oblubi inu rezi jas
oblubim h' zbeſti tei pra
S. S. S. Trojizi 3. S. S.
Meshe brati nati? inu
Khualeshnoſti tei Svetei Koroni
noi knje zheſti 7 dni per
kruhi noi vodi postiti.

Htrezhiomi jas oblubim
tam viernam dusham 3 S.
S. Meshe puazhati inu ta
bojam odta kei potalati inu
ta buernam zerkuam nati
kei zve priti.


[Stran 199]
209

SHEBRANJE.

Oh moi Krishani
isvelizhar Jesus Kriſtus ta moja
nahvaleshna molitou bodi
tabe kuelzhei huali noi h'
zheſti srazhana inu gorei
ofrana: jas tabei prosim
skues tvoje S. S. 5.
Kervave rane noi skues tvoje
grenko terplenje inu
nadoushno Smert inu skues
tvojo pralico reshnjo kri
nadravesi ta Sveta Krisha inu
skues uso tvojo Martro
katero si ti sanas volnu ven
praſtav? jas tabei prosim
skues sasushenje Svete Ko-


[Stran 200]
210

srone poshli ti menei skues
nio aa dar dabom jas
istiſtim moje note porounou
inu moje shale dopounov
Amen.

SHEBRANJE.

O Gospued Jesu Kriſte!
inu vsa mapozhni Bueg: jas
taba ponishno prosim is
grunt moiga Serza! inu skues
tvojo grenko Martro noi
bolazhino: inu shavoſt noi
potashavo: noi skues tvojo
nai svateishi rano natvojei
svetil rami: inu skues tvoi
kervavi puet katieri si ti sa-


[Stran 201]
211

nas na alshzhei gori ven
spuetov: davi skues tu tou
ti menei ushlishati: inu to
mojo molitvo nau prad
tvoje veshese priti: inu menei
resvesielov is anim
zhasniem daram: dabi jas isteſtim
h' tvojei boshiei zheſti: noi
k' hvali inu tabuernam
knuzi: noi viernam Dusham
h' pomvezhi: inu samsaba
h' potriebi imou nuzati: inu
dabi is tiem te svolone
zhaſtiu noi hvalov: inu vsam
viernam Dusham htroshti
noi hpomvezhi prit
samogou: tu jas tabei prosim
oanbeshzhi ozha stvarnik nabes


[Stran 202]
212

noi samle? skues tvoiga
edini rojeniga sina Jesusa
Kriſtusa? dati menei
nauriednomi sushabniku to
sveto devizo inu mertenizo S.
Korono posvati otou?

Ta prueve opomieninje k'
Svete Devizi Koroni.

O Sveta Deviza Korona jas
boji grieshnik tabei prosim
usmilise skues tvoje grenko
Martro inu terplenje noi
ſmert? kier siti saboshjo
delo use volnu praterpeva
da ozhash ri mena h'
pomuezhi priti namerzh 99000


[Stran 203]
213

dukatou prou dora svata
odte uriednaſti karje Jesus
Kviſtus tabei zhries dau!
sakai jas sim uresnizi svo
potreben?

Ta druje Opomenjenje?

O S. Korona jas
elantni zhvovak: tebei
opomenam: utvojei velzhei
martri katiero si ti saboshjo
delo praſtava? daozhash ti
menei boshjo pomiuezh
sprositi: inu menei bojomi
grieshniku pomati is usa
moiga nota? inu sbuesbtua:
inu skues to velko martro


[Stran 204]
214

Katero si ti savolo tvoje
velzhe lubiesni: prveti
tvoimu shenemu Jesusu
Kriſtusa praterpeva? Amen.

Ta trezhye Opomienenje.

O S. Korona: jas tabei
opomenam tvoje velzhe
Martre: katero si ti
praterpeva: kier so tabei sarozhe
noi sanveje mad debi
dravesi ufti obeseti? noi
ksazhomi verhi tah draves ano
roko noi nogo pervesali inu
taku pervesano ufti puſtli
visati daso tvoji S. Gliedi
is velko bolazhino is svoieh


[Stran 205]
215

krajov venka utegneniti
morli: inu taku Sakriſtusavo
delo si ti velko praterpeva
jas prosim tabei O S.
Ko'orna ti obvaſtniza teh
shazou: o dabi ti teva
perbuegi Moja P. P. biti dabi on
menei skues niega velko
mivoſt otov obdarvati is
zhasniem buagam savolo
moiga zhasna shiulenja
potriebo utvoimv jemenu?
Amen.

Ta shterte opomienienje.

O Sveta Korona jas boji
grieshnik tabei opomenam


[Stran 206]
216

te velzhe gnade katero je
tabei tvoi shenem dav: kier
je tebei rekou ti si venha
is brana moiſtrova tah
shazov inu pateronjenja usah
bojah upotriebi ti kateri
bojo tabe napuemazh
klizali daozhash jem saboshjo
delo ven is notov pomati?

Jas sedei sklenam is tiem
Shebranjam.

O S. Deviza inu
marterniza Korona jas boji
grieshnik tabei pomenam te
velzhe uriednoſti inu gnade
katero si ti meva od sama


[Stran 207]
217

Gospued Boga: inu obvaſt
zhries use posvatno shaze
sadobiva: jas tabei prosim v'
jemeni tega Gospueda Jesusa
Kriſtusa: tvoiga lubiga
shenema: o dabi ti teva menei
boja grieshnika uni
potrebniga sromaka obdarvati: s'
anien daram al zhasniem
buagam jas tabei prosim is
aniem ponieshniem serzam:
O S. Deviza noi
marterniza Korona: o dai menei
pomojei potribi tah notov
to shumo dnarniov namerzh
99000 dukatov prov dora
zvata da boda kmojei zhas-


[Stran 208]
218

nei inu kuenzhnei srezhi
pomagano? Amen.

Ofruvanje.
Molitva.

O Gospued nabeshzhi
ozha: jas tabei ofram gorei
v' jemeni tvojega lubega
sina Jesusa Kriſtusa to
Molitvo inu niegovo grenko
terplenje noi smert skues to
sveto devizo Korono.
Dabi ona meni an dar alpa an
shaz ofenporava al
resodeva: skues tvojo boshijo
volo Amen.


[Stran 209]
219

Kader bo te Duh htabei
pershov: noi boda ko
mouzhov taku gabarei 3 barti
noi rezi.

Bueg bodi s tabo Jesu
Kriſte skues boshjo muezh
noi obvaſt baram jaſt tabei
al si ti an dober Duh: jas
noi usi dobri duhovi
hvalimo Boga ta Gospueda? dai
antuart:

Bo dav antuart bareiga
furt kaje niomi jeme? pa ti
doro samerkei niegovo jeme?
kier bo tabei povedov:
potam rezi?


[Stran 210]
220

Jas tabei sarotim o Duh
N. (zhier je N. te pueshtab
niega jemlvi per v jimeni)
v' jemeni te naisvateishi
svete S. S. S. troize al si ti
teſti Duh, kateri si odboga
noi Svete Korone menei
posvan! pernesi noi
pokashi menei buernomi inu sa
pernesi to jemluano shumo
dnarjou namerzh 99000?
dukatov prov dora svata
panatisham, bras usa
napokoja noi straha inu shkode:
jas tabei sarotim skues to
S. S. S. troizo da ti N.
mena oblubish she priti noi
mojo volo dopouniti:


[Stran 211]
221

Altabe bo te Duh barov
kai je tvoja pegeringa
takit rezi?

Jas ozham boshjo gnado
noi periasnoſt noi usmilenje
inu stravje noi anu dovgo
shiulenje inu is vana skrita
shaza 99000 Dukatov prov
dora svata inu potomi
zhasnomi shiuleni tu venzhno
vesele unebesah noi is
velizharije? Amen.

Kader bosh ti te dnarje
shje jemov sahvali tega
duha s' tiemi besiedami al
shebranjam.


[Stran 212]
222

Taku sahvali tabei Bue:
o lubi Duh? sate dar
boshji noi gnado, katero si ti
menei pernesou? Bueg
bodi mad tabo noi mad meno
pa viemeni te naisuateishe
S. S. S. Troize poidi spet
nate krei od koder si ti
pershou? Bueg bodi mad
rabo? noi mad meno? v
jemeni Boga Ozheta † inu
sina † noi Svetiga Duha †
Amen.

Prei da ti spat gresh
shebrei 5 obomari noi ano
vero: ofrei gori kaker je prei
meudano tu ofruanje: tu sto-


[Stran 213]
223

ri 3 barti Saporedama
taku prida ta Sveta Koroni:
upervei alpa udrujei alpa
utrezhiei nozhi: potam kaker
ba tvoja molitua a ushlishana:
inu tabe bo potalava karsi
ti pegerou inu tu morash ti
s' andohtio ferihtati je
velko barti skushano bu noi
saprou sposnano od mosh
noi od shien: taku na
jemei obena zvihua inu to
andoht usolei sazhni ta prueve
den po svetomi Martini noi
dai doro ahtengo, da se bo
tahe ta Sveta Korona
perkasava dakna bosh terdo span
bo ona tabei dava noi reso-


[Stran 214]
224

deva vse karti pegerash
kadar bosh ti imov to andoht
frihtati taku prei na ano
muado nedelo spuevedi noi
kobhaili jedi noi tudi 93
ozhanashou noi tekai
obamari inu 7. vier poshebrei
ofrei gori tei pra S. S. S.
Troizi h' zheſti tega
britkega terplenja inu smerti
Jesusa Kriſtusa noi
savierne Dushe ugizah inu tudi
kaker je prei shribanu h'
zheſti tei prasvetei Koroni.

ANTIPON.

Pridi ti naveſta Krishtu-


[Stran 215]
225

shava inu usemi ti to
Krono katero je tabei te
Gospued shie odvekoma
napravov v o S. Korona skues
tebei ozham jas Gospued
Boga umojam shiulenje
zhaſtiti? ℟ inu moje rozhe
utvojam jemeni kniemu
stegnam.

Potam poklekni dovi noi rezi

Zheshzhan Bodi ti
Sveti shegnani † Krish
pouhen krije te Gospued je
stobo, shegnan bodi te sad
kateri je nate shov noi
Gospued Jesus isvelizhar o nai


[Stran 216]
226

svateishi Krish † Bodi
moje perbishalshzhe sedei inu
na smertno uro Amen.

TA 52. KAPITL.

Tu je an resnizhen
Mitel? sa pikniano ventuati
Bodi perzhoveku alpa
pershevine: te Mitel se pravi
ta menje pana.

Sedei tabe bodam
poduvzhou kaku ti jemash
nashtelati dabodash ludem
noi shevini pomagou od
gifta? al ozhash ti ventuati
naiprei ti morash jemeti is-


[Stran 217]
227

teſts kraja zhier je shevina
pikniana ano mausheno
Kruha potam barei kaku je
shevini jeme alpa zhuoveki al
je zhuovak pikenjan tu
samerke data piknjani krei
nekoli namore prei masati
prad tiem ventvanjami.

Sedei sesazhna ta pana
sedei vsemi ti te Kruh
urozhe noi poidi vaho ispo
govo sam naskrivshani noi
poklekni dovi nato miso
prad to Sveto Martro inu
dershi ti te Kruh vobeh
rokah noi govori te besiede
s' tvojo sapo nate Kruh.


[Stran 218]
228

Oh ti S. Meger, oh ti S.
Moriz, oh ti pra S.
Shenshtefan odkoder je prishov
te struep taku dalzh nasai
mageniati nia dup od te
stuari N. jemlui pertam
jemeni shevino alje shevina
alpa je zhvovak pa jemlui
pertam jemeni ta zhoveka
potam shebrei 5 ozhanashov
noi 5 obomari noi ano vero
potam rezi nate Kruh
pomai Bueg Ozha † pomai
Bueg Sin † pomai Bueg S.
Duh † Amen.

Potam dai ti te Kruh sad
daji dajo tei piknjanei she-


[Stran 219]
229

vati alpa zhoveki noter daji
furt snje natu poshene te
nagoverjene Kruh to giſt
sad zhie je tanter shua
apaje krava piknjana krava
semora pa meſti usazham
fiertelzi ure: da ta jeſt per
zisejah venka gre: noi
taku dougo hoditi to kravo
mlieſt doklier se mlieko
smozhano vidi: je skushano
apa je tamenje pana
zsuaba daje zgrob bu piknjano
belpa shi zdovgo, da jese
ta jeſt shje zvo reshva
potei shevadli.


[Stran 220]
230

TA 53 KAPITL.
Taku pausemi ti ta vezhi
pano al Mitel noi rezi.

O struep jas tabe
sarotim da poidi nate Kruh noi
skues te Kruh mash jeti uto
kazho viemeni Boga
ozhetha † ujemen Boga Sina †
ujemeni boga Svetiga
Duha † noi ujemeni Svetiga
shen pasa sedei pa 3 barti
noter vte Kruh pihni.

Potam pa rezi.

Tam stoji Ana Svata go-


[Stran 221]
231

ra? natei gori stoji an svat
stov? natam stovi sedi
sveti silen pas? an svit mezh
urokali dershi? pershua je
kniemu Mathi Boshja? je
pernasua naroze usmilana
Jesusa! noi je rakua
kniemu sakai ti nafertigash tega
zhuoveka: alpaje shevina
parezi sakai ti nafertigash
to shevino N, paper jemeni
jemlui taku dovgo kaker
shitro sakonska shana sa
tiem mosham gre je
skushano od guishnah arzatou
kateri to shevino noi ludi
parznujajo.


[Stran 222]
232

TA 54. KAPITL.

Tu jeshe h' tamenjei
pani potrieba da rezi da stiem
Kruham she an puav
perten blek sabo pernasov noi
teſti taku nagovori kaker
prei te Kruh inu potam dei
shtanela navogle dase
sazhna prov kaditi noi tiſti blek
dershi Navogle udimi
navish? noi je srokami utam
dime ukupa sue kaker se an
dert ushtukelz ukupa isuje
teſti sviti blek dai sad noi
rezi da vsazham puev
frertlze ure ga anamavi bek
odunoi odrieshanjo daſteſti-


[Stran 223]
233

em te pikanini krei
pokado kaditi se mora taku dei
vano zhrepino vogla noi
teſti blezhizh gorei podei noi
poo ta piknjani krei dershi
al tu prapovei dablek kar
gorei na odujo prei daboda
zhiſto sanuzan.

TA 55. KAPITL.

Spet an dober Mittel
Saukradane rezhi spet sad
dobiti?

Usemi ti ano tako
sviezho katero je shie an
umeriozhi zhvovak uroze der-

shov?


[Stran 224]
234

shov? inu jedi van skriven
krei noi pershijo! inu rezi
jas tabe sapoviem ujemeni
Boga Ozhetha † inu Sina †
inu Bog Svetiga Duha †
Dati menei sad pernasash
zhier si useu N. N: noi spet
tota diesh pomai Bueg
Ozha † Bueg Sin † Bueg
Sveti Duh † fpa merkei da Ame
Knaporazhashtomi shelmi
boda taku tashku noi britko
kaker tomi umerjozhomi
zhvoveki sata dela boda on
sad pernesou nai shetreja
kaker bode mogou kier se
boda bau smerti je
shushano velko barti.


[Stran 225]
235

TA 56. KAPITL.

Spet Anna Dora riezh
da ti use morash videti
karozhash bei karti sheliesh
je tudei shuhano bu vsemi
prapeshzheniga veteka noi
naredi ano zhovieshko
poduebo venka? noi sashribei
te besiede nanjo?
AMORREM LUEA ZERMEA
STRIAN OSMADEUS
OSTORATTEN noi
kerſtijo vanampotoze inu dajei
jeme anu Sveto jeme N. N.
kaker an meshnik anomi
otro kialteriga kerſti
viemeni Boga Ozheta † inu Si-


[Stran 226]
236

ma † inu Svetia Duha †
Amen.

Noi mei tiſti podvebo
persabe ponozhi taku bosh
ti vidov te shaze noi use
Karkoli bodash otov videti
noi vedeti setabei Boda use
Klor perteknivo.

Poshebrei to molitvo prei
da leizh gresh noi lesi
uboshjam jemaui.

MOLITVA.

O sguerna Sviesda kar
tero se svietesh una besih


[Stran 227]
237

noi nasemli ponozhi noi
podni pergodi noi posdi
dalzh noi blisi spuevi noi
na vehzhno sesvietish zhries
vse ptanete noi zbiesde inu
zhries use Kreature katere
je te Gospued nash Bueg
stuarov jas tabei prosim skues
te S. S. N.N. nai ti menei
utei nozhi uspanie lepu noi
Klor vidati N. N. noi
noter umojo Dusho inu serze
noi ushien sliti karjas ozham.

Ousiga magozhni Bueg
o naumerjozhi Bueg o
usmilani Bueg kier si ti
tvojei porodnizi se navelkon-


[Stran 228]
238

vezh perkasou ob ti skriti
Bueg oh diskriti shaz kier
use sam praishzhash inu
sam resveselish kueger ti
Ozhash? pokashi ti tudei
menei Karozham videti al
vedeti.

TA 57. KAPITL.

Spet satatuino an
skushan mitel? jedi zhier sta
dba pota narasen kader
Boda obomarjo svoniu noi
useme tamo napoti perſti noi
perpotkou koren inu dei
obueine podguavo kader ti
leizh poidash host vidou


[Stran 229]
239

se Boda tabei tat perkasov
uspanje je shuihano.

TA 58. KAPITL.

Spet Anna shushana riezh
dati vedeti morash tapravi
grunt noi resnizo usah
uzuiblozhah rezhieh naredi ano
tako Figuro katero bodash
sedei vidou? inu tu
shebranje katere bodash ti
sedei brau na anam
Shaubernam kraji frihtei inu sbeſtu?
inu to figuro dei podguavo
kader ti leizh poidash noi
saspi inu kna zvibuei ti
bodash guishno vidou noi shli-


[Stran 230]
240

shou sakai ta prava vera
stori daje molitva mozhna
inu bota skrievneſt utei
Figuri jemluvana jeme tuje
boshja gucut te ANGEL se
pravi tegniel te angel
boshji je ta vezh Kinſtlar † te
sasako boliesen pravo
garznijo pokasha noi tapratazh
ani rezhi opuevna inu ta
pridiozhe resodena noi na
saistopiti inu te sdanje
sklora pn pershje tu serze h'
kandohti on kna faira
karje unja ohvaſti da resodie
noi se perkashe kader ga
ti poklizhasha noi she
teoei kader gati kna poklizhash


[Stran 231]
241

on se perkashsa vanei lapei
zhovieshzhei poduebi kaker
an mosb sano Krono
ozieran, sedei bosh vidov ti to
Figuro: to Figuro ti nai na
ano tabelzo sashribati noi
mejo na anam shaubernam
kraji skrito noi skriushi.

Sedei se sazhna ta Molitva
al Shebranje.

O usiga magozhni
venzhni Bueg an stvarnik usah
rezhi, kateri si sam an
stanoviten sazhetik bras conza,
ukaterei obvaſti so use rezhi
karje unabesih noi nasemli


[Stran 232]
242

jas tabe prosim skues tvojo
nasapopadano visokveſt,
ushlishi ti mene noi poshli
ti mene to nuezh tiſta
tvoiga duha teſta ozham jas
imeti prov ana sbasta duha
tegniela kateri je utvoje
bogaſtvo salublen da on menei
resodi use uspanje te moje
shale kar ozham vedeti N.
inu N. to Vidiozho resnizo
inu tu skues Jesusa Kriſtusa
tvoiga sina, kateri stabo
sheni noi kraluje nause
venzhne zhase stiem svetiem
Duham samizhni Bueg
odvekoma dovekoma napovni
serze tvojah vieniah noi ush-


[Stran 233]
243

je niem ogin tvoje lubiesni
kateri si usah shprashah
tomi folki otov tvojo vero
nasnanje dati Aleluja
Aleluja Aleluja.

v poshli tvoiga svetiga
Duha daboda on shafov.

℟ inu bosh ponievov
obliezhje te samle?

MOLITVA.

O Bueg, kateri si otov
skues resviezhenje S. Duha
serze tah viernah resveseliti
noi poduzhiti, dai nam
vteſtomi S. Duhu vse prov sa-


[Stran 234]
244

stopiti noi skues teſti trosht
se veseliti navekoma inu
tu skues jesusa Kriſtusa
nashiga Gospueda Amen.

POTAM REZI.

O ti dobri Duh boshji
tegniel kateri menei tekai
barti stvojo doro volo se ti
bras moiga klizenja
perkashash noi usne velzhe
skrivnueſti menei resodenash:
jas tabei prosim noi
sarothim skues tvoiga stvarnika,
dati tudei mena utei nozhi
tvoi prauh inu potvojei
navadi se perkashash noi me-


[Stran 235]
245

nu moje shale poviesh N.
N. N. noi to resnizo klor
vedeti nash? pridi pridi
dori Duh tegniel kateri
skriunueſti boshje viesh: noi
resodi mena to resnizo klor
kar jas N. Ozham noi
karsim jas urieden kna
Frahtei mena dabi mou jas
galufan biti skues boga ta
usiga magozhniga
podkateriem bogaſtuam si ti
poſtaulan tu se vse sgodi Amen.

Potam rezi 5. Barti adern
sadrugiem.

O dobruetlivi Jesus reso-


[Stran 236]
246

di ti mena te moje shale
skues tvoiga tegniela
dobriga Duha shebrei te ozhanash
noi to vero inu te 34 psalm
iudiea domine nekentez meos
sedei usemi tvoje
pegerenje ukupa noi srezi 5 barti
potam jedi spat uboshiam
jemeni noi ujemeni Boga
Ozheta † inu sina † noi
svetiga Duha † Amen.

Teſti Angel se jemluja
tegniel kateri je nam sa te
sakedanje potriebe stelan
inu tu je niegou prauh
Melonius moneocbus Peregrines
in tera aquilonis † shri-


[Stran 237]
247

bei ti na an Zedel te
besiede † Zippa itagut †††
gutana † Aehgma ba doto †
noi te Zedel stisni ti upravo
roko noi saspi taku
osnanijo taba ti duhovi use kar
ozliash ti vedeti al videti.

TA 59. KAPITL.

Na velzhi pelik
Shebranje jidi kupi anu doro vino
inu 3 shemle noi jidi vano
shauberno ispo dabo omito
noi pomatano poſtavi ano
shauberno miso nasried
ispe usemi kadivo noi miere
inu doro pokadi okveli te


[Stran 238]
248

mise: pa vi morta trji biti
obtam zhasi Kader boda
pasion bran? kader sebo
pasion sazheu tedei sedete vi
triji dovi htei misi noi
podeita te tri shemle namiso
noi tri guashe prou dora
vina inu Shebraita usi triji
usresnizi kbuegi inu
kniegovei lubei mathare pa nezh
drujega kaker Ozhanashe
potam bojo pershli triji stari
Ansidlarji noi vas bojo
barali kai vi pegerata natu
rezite hduer je vazhen jei
hduer piti iozha pi? natu
bojo oni jedli noi pili
dabojo use snedli noi popili natu


[Stran 239]
249

bojo supet harali kaije
vasha p gerenga rezite boshjo
sveto gnado noi da boda
nashe shiulenje dougo natu
bojo vsibnili ti 3 moshi noi
bojo puſtili ano shumo
dnarjou, te dnarje pa vi
restaleita mad te boje noi
zerkvam noi savierne Dushe
naita meshe brati obieuno
panase knamata posobiti
taku bota vi srezho jimeli
noi dnarjou vasha shiulenja
dovol: pavi vmorta zhiſti
noi brasgrieha biti prei noi
potlei je tudei skushano
svo velko barti od brumnah
ludi.


[Stran 240]
250

TA 60. KAPITL.

Spet kei drujega
pajemenitno Shebranje: dase ti
morash sa anega tavarharja
perbuegi noter udinjati nai
prei ti morash h' spuevedi
noi k' obhaili jiti noi teſti
zhas isnekuemer marnuati
bol pokonzhoſt jemeti noi
kar an shiu zhvovak nema
satu vedeti osuna eniga
kateri bo tabei ob guishnomi
zhasi jeſti dav! ti morash
te ure glieh kaker an
tavarhar dershati sai ti viesh
antavarhar ma ure kader
jeſt noi maushenat gre glieh


[Stran 241]
251

taku bodash ti stuerou
kader boda zait te jedi bodash
ano uro miesek
odshebratija noi bodash tudei jedov
satvojo potriebo panezh
drujega kaker aneniavi kruha
noi anemavi vode
pashebrati morash ti osuna shishe
databei neshzhier nabo
samerkou nai bol bodash ti
shiher vanei pashi alpa
ugore kader bodashebrou ti
morash te pozhasi hoditi
altu merkei dasnekvemer
nabosh teſti zait marnuvou
kader bodash sazheu
morebiti omvade al gorei
jamanja une.


[Stran 242]
252

Sazhetik h' tomi Shebranje
Molitva.

Jas Ozham nes venkei
jeti ujemeni te nai
svateishe S. S. S. troize sedei
prosim jas oh moi nabeshzhi
Ozha: dabi te tvoi venkei
isbrani sin same prosou
dabi ti mene sa Anna
tovarnarja gorei useu: gleh
kaker je on gorei useu te
boje grieshenzhe ute vinshzhi
grad sa davouze: kateri so
pershli ob sheſtei vuri noi
ob osmei: inu ob adneſtei
vuri: noi so usi glieh nieh
grosh dobili sedei prosim


[Stran 243]
253

jas tabe oh mai nabeshzhi
Ozha dabi ti tov menei
gorei useti sa anega boejga
tavarharja noi meni
potlei moi von posvati: dabi
jas mou samojo potriebo:
noi htuojai zheſti inu
khuali noi moimi tielesi inu
sadusho h' zhasnomi inu
venzhnomi nuzi tuje sazhasno
inu venzhno potriebo Amen.

MOLITVA.

Oh ti moi nabeshzhi
Ozha jas taba dam hualo noi
sahualo dasi ti mene sa
anega tavarharja gorei useu:


[Stran 244]
254

as kna zvibvam dabosh ti
menei saki den povonou
dabodam samojo potriebo
kei jemou nuzati noi
buernam Iudem venkei isnotou
pomagati tu dodieli Bueg
Ozha † Bueg sin † Bueg sveti
Duh † Amen natu shebrei
3 Ozha nashe noi tu
shebranje morash ti 3 bart
mad shishnemi durmi
poshebrati inu tu merkei da
sakobart kader venka noi
tanter gresh 3 barti: noi ti
potuoimi stani se nosi inu
prou sazhni sheveti
dabodash ti bras vsa tadua
nadushi noi natalesi tuje dabo-


[Stran 245]
255

dash ti ludem noi bogu
dopadou.

H' pervomi morash
sjutra prad sunzan ob petei
vuri sazheti od sedmaeh do
sedmeh do osmeh mei ti
uro inu prei dabodash ti
uro mou shebrei priedi to
molituo inu pouni spet
shebrei priedi to molitou
potam pa govo Ozhanash
tadrugo uro mei ti od
adeneſteh dodbaneſteh inu spet
to molitov prei noi potle
inu spet govo Ozhanash inu
ta tretko uro mei ti od
treiah doshtirah noi namolitov


[Stran 246]
256

kna posabi noi spet govo
Ozhanash noi raku dougo
da sunze douta poida inu
tu morash ti tridni sa
adendrugiem frihtati inu spet to
molitou noi sahualene sdei
sahvalise isvelko Andohtjo
tvoiga serza potam ti bodash
suvedou kai bodash istvojo
molitvo rihtou: albodash ti
tu isvelko Andohtio noi bras
falarja frihtou.

Sedei srezi ti tu sahvalenje
kader ti utvojo shisho poidash

Jas tabei sahvalim oh moi
nabeshzhi Ozha skues Je-


[Stran 247]
257

susa Kriſtusa tvoiga lubiga
sina nashiga Gospueda dasi
ti menji gorei useu sa
anna boja tavarharja inu tu
skues Jesusa Kriſtusa
nashiga Gospueda jas se
sahvalem zkues boga ozhetha
inu sina noi svetiga Duha
sedei pomai menei Bueg
Ozha † Bueg sin † Bueg
sveti Duh † Amen.

Inu kader bo tanei te Duh
srezhou taku donkeiga dovi.

Jas tabei razham hualo
noi sakvalo inu te
sahvalem o Sveta Troiza Bueg


[Stran 248]
258

Ozha † Bueg sin † Bueg
sveri Duh † Amen jedi ti
natvoi krei v' jemeni
boshjomi spokojam Jesusa
Kriſtusa noi bodi pokoi
madtabo noi madmano kateri
si shegnan skues Boga
Ozhetha † Sina † Svetiga
Duha Amen tu so ludi svo
velko barte ferihtuali inu
tudei saduebli.

TA 60. KAPITL.

Sapiknjano al prad tiem
obaruati dase kna pergodi
an skushan Mitel?


[Stran 249]
259

Dai sazhi podielk kravam
noter an tak Zedelzh na
kateram bojo tiſte svete
besiede gorei sashribane
alpa udrukane BENEDKTI
ET ANTONI AMEN †
SHAM † HCA †
CWADAM DEMA 8 CER †
SSTHEHAM † 8 EBR †
je skushano.

TA 61. KAPITL.
ALI MOG O
al an Mitel dnarjov dobiti
h' tuer to srezho jima.

Jedi novu nedelevazhar


[Stran 250]
260

alpa torevazhar alpa
zhatertevazhar van utoven potak
noi hodi ponjam gorta noi
dovta inu shebrei 30
Ozhanashov noi 30 obomari inu
3 vere pa svo isandohtjo
inoi bliesek bodosh
shlieshou ano shmashniavo
boda tevo tabei bek odgnati
pa knanaise ti bek
odgnati alpa is motit utomi
shebranji: shebrei lefurt
naprei tabei kna bu odgnavo
bo tabei pernashano dnarjo
liker jeh bosh ti gerou.


[Stran 251]
261

TA 62. KAPITL.
Spet an Shpension.

Da ti dnarjou dobis
satvojo potriebo altu merkei
upragrishnomi stani se ti
anieru shebranje napoſtopi
frihtnäti: upragrieshnomi
stani bodash ti tashku kai
saduebou. Jas tabei kna
vatam.

Na an tork noi
uzhatertek inu use tho poſtise
obkruhi noi obvodi: tapruevi
den shebrei govo Ozhanashe


[Stran 252]
262

ta drugi den govo
zheshenasi Marja ta trezhji den pa
govo vero: pershji ta
pruevo nuezh ano sviezho ta
drugo nuezh 3 ta tretko
nuezh pa: 5 inu tu
shebranje morash ti is velko
andohjo frihtati inu blisek potam
pegerei dnarjou potvojei
potriebi karjeh nuzash noi
ti morash od jo do debeh
prueti jutri shebrati noi
tazhes dasunze gorei poida te
karaktar papodei pradse
namiso kader bodash shebrou.

AM IN † ZDXVNAVE
VOLLN


[Stran 253]
263

TA 63. KAPITL.
Spet an druji.

Gantuarh da vehku
dnarje dobish.

Povoshi an srabern dnar
navetar napuſtni den
poudenje: inu naji lashati noi
jedi mouka inu naredi an
rink okveli sabe al mash
pervoshnoſt noi poklekni
noter inu shebrei 13
Ozhanashou noi 100 obomari
inu 3 alpa 9 vier taku
boda pershou andober Duh
noi tabe boda barou kai ti
pegerash taku rezi jas pe-


[Stran 254]
264

geram rosveto boshjo
gnado inu usmilanje noi srebru
inu svatu dore uriednaſti
k' mojei talesnei potriebi.

TA 64. KAPITL.

Spet kei druja da ti
hude duhove pragnati
samorash res an shaz alpa
odrude: teſti den kader
bodash hude duhove
praganjov morjo tiſti zahni biti
Deuza alpa Shtanpok
belpa Iunz tedei jedi zhier je
an thaz alpa ruda! teſte S.
S. besiede katere bojo sedei
udrukane prad shazam ven-


[Stran 255]
265

ka srezi BENEDIKTIO
DOMINI PATRIS
OMNIPOTENTIS CUM
OMNIBUS CELESTIBUS
ORDINIBUS SIT
SEMPITERNUM Amen.

TA 65. KAPITL.

Andrugi Benediction
alje saplentano daspet gori
odriesh.

Taku rezi ti 3 barti te
S. S. besiede Apramel †
Armadiel † Alevia †
Anorektus † Sapiel † Jothan †
Oriel † Albiga † Vomiscum


[Stran 256]
266

† Santismus † Omtheum
† Omanathon † od rah
svetah besedi morja vihati ti
hudi duhovi odte Jame
alpa shaza zhier je
saplentano! je skushano svo
velko barti.

TA 66. KAPITL.

Sapiknjano an skushan
mitel.

Usemi jasenouje al per
je odjasenovja noi stliezeta
teſtte perje svo mehku no
seſt venka spreshati noi
tapiknjani krei isteſtiem po


[Stran 257]
267

masati inu teſti seſt
tapiknjanei shevadli noter dati
boda furt dora je skushano
sakai te kazhe she to
sienzo odjasenovja sourashijo
daraishi vogin gredo kaker
pod teſto sienzo.

TA 67. KAPITL.

Ena kunsht kaku se
jema smersou storiti.

Usemi 3 Kamene aden is
eniga urouniga potoka eden
ispodkapa perhishi, eniga
pa spodkapa perenei zierkle
tipi podeje an podrugi


[Stran 258]
268

zhrievel od tvoje poſtale
bek pa kaker shitro
uſtanash poklekni isnajemi
koljenami nanje: inu shebrei
3 barti saporedama
sveta Johanasa Efangeli
taku si ti 24 ur smersou
kaker gakvo tabe nadie shes
al sakenje bel obeno
kuanje tabei namore anjera
riezh shkoduati jeskushano.

TA 68. KAPITL.

Spet Ana gvishna inu
skoshana riezh dati morash
eniga duha sarotiti daboda
tabei sushov podni noi po-


[Stran 259]
269

ozhi daboda tabei use
povedou kar bodash otov:
povedor jas sastopem tazhe
rezhi karkni grieh poſtovem
alboda tabei kei ukradana
belkomi drujemo on bo
tabe povedov htve ima bel
zhei ima sranjano noi od
sazha shaza inu odrude inu
druje rezhi odtoshvi al
odsianja dati use poprieda
morash vedeti inu usam navarno
ſtam se odgeniti.

MERKEI DORO.

Kader Anzhuovak
ushliednjam zugi leshi danie-


[Stran 260]
270

mi shje to sviezho urozhe
dajajo tedei rezi jemi ti
naveshese kaker je niomi je
me N. N. dai tabei Bueg
svojo muezh inu vse vierne
dushe dabodash ti menei
pokorn noi bodash menei sushou
bras usa strahu iooi skode
uresnizi noi upravizi.

Kader boda reſti
zhvovak umeru bo shje njegova
dusha prad rabo stava noi
boda tabei barava kai ozhash
tipa rezi knjei menei
sushish bras usa straha noi
shkode inu vresnizi noi
upravizi inu te Duh boda per-


[Stran 261]
271

tabei oſtov noi boda tabei
sushou podni noi ponozhi
tiga morash posvati
unasnane kraje podnarje bel
pobuagu noi kar bodash
potrobuou mora on tabei
perneſti.

Al tu merkei uresnizi
lnoi uprauvizi noi papotriebi
ti niega barash noi niego
poshlash.

Ti morash patudei sanjo
dore diele dopernashati
moliti ajmeshno dajati.

Sakai kader je ona ta-


[Stran 262]
272

bei perpraulana use
pedenati taku tudi ti sanjo stori
karje tabei le unagozh
sakai tiſta dusha sama sase
namora nezheser dovi
ispusati al ti kna bosh sanjo
perbuegi nie falarje davi
sbrisou kader ona satvojo
talesno inu dushno potriebo
skerbi taku tudi ti sanje is
velizhanje skerbi.

TA 69 KAPITL.

Na velzHi petek anu
jemenitno shebranje da
jsaniem dnarjam vezh dnarjou
dobish al bosh use prov stu-


[Stran 263]
273

erov kaker bodash sdei
podvezhan je skushano.

Usemi andnar entolar
alpa dukat noi podeji
navetar podpertizh skriushi pa
podeji v' jemeni boga
ozheta v' jeneni boga sina noi
v' jemeni boga svetiga
Duha inu naji lashati perzalei
S. Mashi noi prosi svetiga
Duha da on tabei satu
potrebno shiulenje noi
satuoje note da: noi ti kna
shebrei druja perzalei mashi
kaker Ozha nash: noi
zheshenasi Merijo prou
isandohtjo potam perporozhi


[Stran 264]
274

te dnar svetomi Duhu noi
prosiga da on tabei sasaki
den aniga tazhiga da:
dabosh ti odta sheveti mogou
noi veshe bogu sushiti inu
kader boda mesha venka
nesi te dnar mouka noi deji
van miernat krei: skriushi
dabo naskriunam
daneshzhier nabo satu vedou
kaker ri sam noi tu nemash
nekvemer poveti dagovo
ti sam zve poidash taku
jedi saki den zveu bodash
dobiu satuojo potriebo al tu
merkei dateſti dnar nekoli
gorei nausignash skues zelu
leto kader boda pa leto ven-


[Stran 265]
275

ka: tedei usigni te dnar noi
daji anei bogi zierkle ti pa
moraš spet nato visho
nashtelati kaker prei tu leto tu
morash ti saki leto narediti
namerzh navelzhi petek pa
tu merkei da kader bodesh
oblete te dnar usignov da
sakobart ano S. mesho
puazhou bodash h' zheſti tei
pr asvetei troizi je tudei
svo velko barti skushano.

TA 70. KAPITL.

Spet an shtuk sa use
zopernje inu sa saplentuenje
al je saplentano taku mora
gorei jeti.


[Stran 266]
276

Usemi 3 barti perſti
isroko nabrietofe usemijo
zhier je Ana zhlurpatariza
pokopana usemi jo jei
pernice gvale noi napersah inu
od nueg noi dejo vano
novo gaderzo noi potozhi
an rink skues zerkoune
duri 3 barti saparedama inu
dobodi od davateh far tu je
odzerkli shegnano vodo noi
teſto perſt is shenjo
pokropi inu teſto perſt dei zhier
je pozoprano al saplentano
mora geniati usa zopernja
noi saplentuenje mora gorei
jeti alta kai sani resnizhni
shtuki so utatnh buklah sa-


[Stran 267]
277

popadani noi use od
shtedieranah ludi skushani.

TA 71. KAPITL.

Spet ana resnizhua inu
tudei skushana riezh;
daboda tabeI Toja srezha
resodieta noi nasrezha prei
poviedaua dase viesh
odgeniti al ventati.

Tuje guishno noi tudei
saprou sposnano al bodash
ti bras grieha noi pravizhao
shivou.


[Stran 268]
278

DORO MERKEL.

Kader na an tork anu
Moshtuo umerje alje biu
oshenian bel ledik je useanu
patu se mora gorei ajn anja
une sgoditi? naiprai sbarei
ti niegovo kerſtno jeme noi
niegovo jeme ti sashribei
na an zedelzh anu ti teſti
zedelzh nesi nabritof
uzhatertovazhar alpe v'
petevazhar glieh kobomarje noi
merkei kader boda
meshnar pershou obomarijo
svonit kader boda on sashtrik
perjeu noi potegnou tedei
shitroo poklekni knia gruebi


[Stran 269]
279

noi shebrei an ozhanash inu
obomarjo sa ta Mertliga
dusho vtei mainenshi:
kader bodash poshebrov
tedei usemi ti stapravo roko
strejemi berſtmi perſti
resniegovi grob noi dejo vano
nouvo gaderzo inu ti tu
morash 3 barti storiti tazhes
k' boda meshnar svoniu
merkei da 3 ozhanashe noi 3
obomarje poshebrash noi
sarazhiem ozhansham noi
obomarjo is pravo roko
strejemi perſtmi perſti
usemash inu she tu samerkei
dasakobart kader bodash persſt
jamau darazhash ujemeni


[Stran 270]
280

boga ozheta boga sina
boga svetiga Duha Amen
nekoli narezi pashe tu
samerkei kader bodash
nabritofe dati morash nai prei
dushe pogriesati taku jas
vas dushe pogriesam skues
boga ozheta inu sina noi
svetiga duha (merkei da
Amen naporazhash)

Sedei kier bosh shje
nasazhi ozhanash noi na
obomarjo perſt jemov
ugaderzi svesano! potam usemi
te zedel nakateram jimash
ti niegovo jeme sashribano
noi pokopliga 2 perſta un-


[Stran 271]
281

jegovi grob guoboko! inu
jedi mouka inu potam
pokropise is shegnano vodo noi
frihtei sbeſtu tvoje molitve
potam lesi dovi napravi puev
inu teſto perſt dei podta
prave veshe boda te Duh
pershou noi boda tabei use
klor povedou karkoli
bodash ti otou vedeti pa ti
morash sam Iashati belpa
boda te Duh teba
sashribano puſtov podtuojo guavo
patu boda daiteh inu klor
dasbribano.

Resteſti prieb mash ti
dovi shribati ta duha prieb


[Stran 272]
282

pa jemash seshgati dateſti
prieb karan zhvovak
nadobo szi be sate kar doro
nabu noi teſto perſt pasanesi
supet nabritof zhier sijo
prei useu te Zedelzh kateri
si 2 perſta sakopan jemou
nakateram je niegova jeme
bu sashribano venka usemi,
noi ga seshje te kunshtni
shtuk ti morash vezh barti
nuzati rabei boda use klor
poviedano srezha noi
nasrezha inu saka arza noi saki
shaz noi ukradane rezhi
bosh vedou zhei bojo: noi
saboliesni mitelne je
skushano.


[Stran 273]
283

Konz ta bukou katere
so bile od isabitariov
poshribane inu tadei karje bu
ven is bainmarishe
bibelne useto tu bodi bogu h'
zteſti noi tabuernam
knuzi inu viernam dusham h'
pomuezhi.

I
E
JESUS
U
S

M
A
MARIA
I
A

I
O
JOSEPH
E
F

Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.