Institucije

Vsebina strani

Konzorcij

Projekt je izrazito interdisciplinaren in povezuje strokovnjake s področja korpusnega jezikoslovja in sociolingvistike s strokovnjaki s področja kritične analize diskurza in družboslovnega anketiranja in pravne analize s strokovnjaki s področja jezikovnih tehnologij in strojnega učenja za slovenščino. Konzorcij sestavljajo naslednji projektni partnerji:

Odsek za tehnologije znanja, Inštitut “Jožef Stefan” (IJS)

je v Sloveniji vodilna raziskovalna skupina za gradnjo korpusov in procesiranje spletne slovenščine ter uporabo strojnega učenja nad jezikovnimi podatki. V okviru projekta bo izvedel zajem, gradnjo in jezikoslovno označevanje korpusov, obogatitev metapodatkov in razvoj metod za avtomatsko detekcijo in klasifikacijo DND. Prav tako bo poskrbel za odpravo pravnih ovir za distribucijo razvitih virov in za distribucijo samo.

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (FF)

je v Sloveniji vodilna raziskovalna ustanova za korpusno jezikoslovje, sociolingvistiko in analizo RPK. V okviru projekta bo izvedla kvantitativne in kvalitativne jezikoslovne analize in kritično analizo diskurza DND.

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (FDV)

je v Sloveniji vodilna raziskovalna skupina za internetno raziskovanje, e-družboslovje in varno rabo interneta. V okviru projekta bo razvila tipologijo in smernice za označevanje DND ter ju uporabila za ročno označevanje zbirke DND, nato pa s pomočjo označene zbirke sociološko analizo dojemanja DND v splošni javnosti.

Mirovni inštitut (MI)

je v Sloveniji vodilna raziskovalna skupina za vprašanja človekovih pravic, diskriminacije, manjšin in drugih ranljivih skupin. V okviru projekta bo za izboljšanje razumevanja in kontekstualizacije konceptov spletnega DND v širšem družbenem kontekstu izvedel analizo nacionalizma, rasizma, človekovih pravic, kazenskopravne inkriminacije verbalnih deliktov in diskriminacije. MI bo izvedel tudi kvalitativne sociološke in pravne analize korpusa ter pripravil pravne smernice za obravnavo identificiranih nesprejemljivih diskurzivnih praks.
Frenk