Zbornik B 5. mednarodne multikonference
Proceedings B of the 5th International Multi-Conference

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS'2002 / INFORMATION SOCIETY IS'2002

JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE / Language Technologies

Uredila / Edited by
Tomaž Erjavec, Jerneja Gros

http://nl.ijs.si/isjt02/

14. - 15. oktober 2002 / 14 - 15th October 2002
Ljubljana, Slovenia

ISBN 961-6303-42-2

 

Kazalo / Table of Contents

PREDGOVOR / PREFACE

VABLJENI PRISPEVKI / INVITED CONTRIBUTIONS

Gábor Prószéky:
Comprehension Assistance Meets Machine Translation
1
Paul Buitelaar:
Lexical Semantics in the Age of the Semantic Web
6

PRISPEVKI / CONTRIBUTIONS

Melita Hajdinjak, France Mihelič:
Semantična analiza vremenskih napovedi 10
Aleš Mihelič, Jerneja Gros, Nikola Pavešić, Mario Žganec:
Pridobivanje govorne zbirke za korpusni sintetizator govora Phonectic 14
Jernej Vičič, Tomaž Erjavec:
Vsak začetek je težak: avtomatsko učenje prevajanja slovenščine v angleščino 20
Bostjan Vesnicer, France Mihelič, Nikola Pavešić:
Sinteza govora z uporabo prikritih Markovovih modelov 28
Miran Željko:
Pripomočki na spletu za prevajalce zakonodaje EU 33
Janez Stergar:
Uspešnost napovedovanja prozodičnih mej z arhitekturo klasifikacije napak samodejno-asociativnih nevronskih mrež 39
Darinka Verdonik, Matej Rojc, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
Zasnova in izgradnja oblikoslovnega in glasoslovnega slovarja za slovenski knjižnji jezik 44
Bojan  Kotnik, Damjan Vlaj, Zdravko Kačič:
Robustna parametrizacija govora z uporabo postopkov za zmanjševanje vplivov aditivnega in konvolucijskega šuma pri avtomatskem razpoznavanju govora 49
Mirjam Sepesy Maučec, Tomaž Rotovnik, Bogomir Horvat:
Jezikovno neodvisno modeliranje pregibnega jezika 53
Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Bogomir Horvat:
Uporaba algoritma ROVER pri razpoznavanju slovenskega govora 58
Vladimir Hozjan, Zdravko Kačič:
Primerjava robustnosti metod določanja višine govora za različna šumna okolja in razmerja signal/šum 62
Andrej Žgank, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
Prenos razpoznavalnika govora na nov jezik in vpliv jezikovnih skupin 67
Andrej Žgank, Matej Rojc, Bojan Kotnik, Damjan Vlaj, Mirjam Sepesy Maučec, Tomaž Rotovnik, Zdravko Kačič, Aleksandra Zögling Markuš, Bogomir Horvat:
Govorno voden informacijski portal LentInfo - predhodna analiza rezultatov 72
Špela Vintar:
Avtomatsko luščenje izrazja iz slovensko-angleških vzporednih besedil 78
Tomaž Erjavec:
Compilation and Exploitation of the IJS-ELAN Parallel Corpus 86
Anton Pozne ml., Nikola Pavešić, France Mihelič:
Samodejno razpoznavanje govora: od unimodalnih k bimodalnim sistemom 94
Kristina Hmeljak Sangawa:
Slovar japonskega jezika za študente japonščine 102
Sanda Martinčić-Ipšić, Janez Žibert, Ivo Ipšić, France Mihelič:
Speech Recognition of Slovenian and Croatian Weather Forecasts 106
Zdravko Kačič:
Pomen združevanja raziskovalnih potencialov pri preseganju jezikovnih pregrad v okviru jezikovnih tehnologij naslednjih generacij 111
Gordan Sket, Bojan Imperl:
M-Vstopnica - uporaba avtomatskega razpoznavanja govora v praksi 116
Primož Peterlin:
Proste unikodne vektorske pisave 120
Jerneja Gros, Mario Žganec, Aleš Mihelič, Marko Knez, Domen Marinčič:
The Phonectic Family of Voice-Enabled Products 127
Silvia Mühl:
Euromap Language Technologies 132
Vladimir Batagelj, Andrej Mrvar, Matjaž Zaveršnik:
Network Analysis of Dictionaries 135
Vladimir Batagelj, Andrej Mrvar, Matjaž Zaveršnik:
Network Analysis of Texts 143
Tomaž Šef, Matjaž Gams, Maja Škrjanc:
Naglaševanje nepoznanih besed pri sintezi slovenskega govora 149
Dunja Mladenić:
Automatic Word Lemmatization 153
Andrej Vernekar, Robert Ludvik, Andraž Tori: (predstavitev v demo sekciji)
Slovenjenje proste programske opreme 160
Miro Romih, Peter Holozan:
Elektronski slovarji 165
Miro Romih, Peter Holozan:
Infrastruktura za razvoj jezikovnih tehnologij - korpus FIDA in sistem ASES 166
Miro Romih, Peter Holozan:
Slovensko-angleški prevajalni sistem 167
Miro Romih, Peter Holozan:
Sporazumevanje z računalnikom v naravnem jeziku 168
Robert Veronik, Zdravko Kačič, Klara Vicsi, Ferenc Csatari, Peter Roach, Anne-Marie Öster, Peter Barczikay
Multimedijski  pripomoček za učenje in vadbo pravilne izgovorjave za otroke 169
Matjaž Gams, Tomaž Šef:
GIVE - govorne informacije v e-prostoru 170
Aleš Košir:
Sodobni prosti črkovalniki in baze pravilnih besednih oblik 171
Kazalo po avtorjih / Author Index 173

Page last updated 2002-12-05, et