KORESPONDENCA ŽIGE ZOISA

Elektronska znanstvenokritična izdaja

Ivan Prijatelj (prepis)

Edvard Vrečko (korekture prepisa in prevod)

Luka Vidmar (uredništvo, opombe ter spremno besedilo)

Tomaž Erjavec (računalniški zapis in redakcija TEI)

Matija Ogrin (nosilec projekta)

Projekt
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Odsek za tehnologije znanja IJS


Kazalo

Kolofon TEI

UVOD PISMA DODATKI

Luka Vidmar: Korespondenca Žige Zoisa med 6. 4. 1812 in 27. 6. 1813

Osnovni podatki

Petindvajset pisem iz korespondence Žige Zoisa pl. Edelsteina, ki jih predstavlja pričujoča elektronska izdaja, prihaja iz skupine približno stotih pisem, osnutkov pisem oz. delov pisem iz Zoisove zapuščine iz časa med letoma 1810 in 1818. To epistolarno, v večjem delu še neobjavljeno gradivo je bilo namenjeno tretjemu zvezku Zoisove korespondence v zbirki Korespondence pomembnih Slovencev, ki pa zaradi izbruha druge svetovne vojne ni izšel. Iz zapuščine urednika, dr. Franceta Kidriča, so pisma prišla v arhiv Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, kjer so shranjena še danes. Nosijo signaturo M P 1–98. Pripravljeni so že njihovi skenogrami in prepisi, večinoma delo dr. Ivana Prijatelja, pripravljajo pa se še prevodi in komentarji.

Predstavljena pisma (signature M P 3557) zajemajo čas od 6. 4. 1812 do 27. 6. 1813. Ker prihajajo iz Zoisovega zasebnega arhiva, obsegajo seveda večinoma pisma, naslovljena nanj, in sicer dvajset pisem Jerneja Kopitarja in eno pismo Valentina Vodnika. V to skupino spada še eno Kopitarjevo pismo, ki je bilo najverjetneje namenjeno Zoisovemu kopistu Vincencu Karnofu. Poleg teh pa spadajo v isto obdobje tudi trije Zoisovi osnutki pisem Kopitarju s svinčnikom, ki tako dopolnjujejo sliko teh pisnih dialogov. Velikost papirja, na katerem so napisana pisma, in organizacija teksta na njem sicer nihata, vendar je mogoče določiti tri osnovne oblike pisma:

Vsebinske značilnosti

Obdobje, v katerem so bila napisana ta pisma, je bilo prelomno tako za tedanjo Evropo, ki so jo pretresali zadnji Napoleonovi vojni pohodi, kakor za korespondente ostarelega barona, katerega zdravje je vedno bolj načenjala bolezen, premoženje pa davki pod francosko vladavino, in Kopitarja kot tudi Vodnika, katerih ustvarjalna, znanstvena in družbena pot se je ravno tedaj strmo vzpenjala. Vsi pomembni javni in osebni dogodki iz tega časa zaznamujejo in določajo značaj tudi teh pisem. Zois, ki po letu 1797 zaradi protina sploh ni več zapustil svoje ljubljanske palače na Bregu, se je tedaj nadvse spretno trudil ohraniti svojo mrežo železarn, ki so jo prizadele nizke cene železa, in kljub finančnim bremenom vzdrževati številna posestva, nepremičnine in nenazadnje številno osebje in sorodstvo v svojih hišah in v tujini. Ob tem je s skrbjo za čim bolj tekoče in mirno delo nove uprave Ilirskih provinc ohranjal odlične odnose s francoskimi oblastmi v Ljubljani, tako da je bil leta 1813 imenovan za viteza Legije časti. Ob vseh težavah je še vedno našel čas, da je podpiral in usmerjal svoje varovance (Kopitarja, Vodnika, Jakoba Zupana), si dopisoval s Kopitarjem in prek njega in neposredno ohranjal stike z evropskim intelektualnim krogom naravoslovcev (Friedrich Mohs, Abraham Gottlieb Werner, Scipione Breislak) in slavistov (Josef Dobrovský, Francesco Maria Appendini). Vodnik je bil v tem času pod francosko upravo povzdignjen na nekatera pomembna mesta v šolskem sistemu, predvsem pa se je poglobljeno ukvarjal s pripravo velikega nemško-slovenskega slovarja, ki ni nikoli izšel zaradi čakanja na poenotenje slovenske pisave, pa tudi zaradi političnih pretresov in pomanjkanja denarja. Kakor je razvidno iz predstavljene korespondence, ga je Janez Nepomuk Primic pri delu spodbujal, Kopitar pa se je iz njegovega odlašanja norčeval in Zoisu celo predlagal, da pripravita Vodniku za hrbtom konkurenčni slovarski projekt.

Ker je večino pričujočih pisem napisal Kopitar, predstavlja ta korespondenca najbolj hvaležen vir za preučevanje prav njegovega življenja in dela. V tem obdobju se je Kopitar na Dunaju že dokopal do pomembnih in donosnih služb, ki so mu skupaj s Zoisovimi zvezami omogočile dostop do najvišjih mecenov (nadvojvoda Janez, grof Józef Maksymiljan Ossoliński, grof Franz Joseph von Saurau) in duhov tistega časa v Srednji Evropi (Dobrovský, Wilhelm von Humboldt, Nikolaj Nikolajevič Novosilcev). Bil je skriptor v dvorni knjižnici in cenzor slovanskih in novogrških knjig, poleg tega sodelavec več revij in založb. V tem času so bili med njegovimi pomembnejšimi projekti ustanovitev revije Wiener Allgemeine Literaturzeitung, preučevanje Brižinskih spomenikov, na katere ga je opozoril Dobrovský, in prizadevanja za enotni slovanski črkopis. Med drugim pa so ta pisma pomembna pričevanja o knjigah, revijah in mineralih, ki jih je Kopitar kupoval za barona in mu jih pošiljal v Ljubljano. Vsa pisma pa seveda vedno vsebujejo tudi poročila in tožbe nad zasebnimi težavami in stiskami. Tako Kopitar barona pogosto in zelo vztrajno prosi za priporočila in pomoč, npr. pri iskanju primernega stanovanja zase in primerne zaposlitve za prijatelja matematika Jožefa Jenka.

Uredniška izhodišča

V pričujoči elektronski izdaji so skenogrami, diplomatični prepisi in kritični prevodi postavljeni v jukstapozicijo, tako da je omogočena primerjava po straneh, med prepisom in prevodom pa tudi po odstavkih. V prepisu in prevodu so podčrtane oz. prečrtane besede, ki so podčrtane oz. prečrtane v izvirniku. V prepisu je izvirna gotica zamenjana z latinico. Pasusi v drugih jezikih (latinski, italijanski, francoski, slovenski), ki so v izvirniku zapisani v latinici, so v prepisu in prevodu postavljeni ležeče in tako ločeni od osnovnega nemškega besedila v gotici. V prevodih so pasusi ohranjeni v svoji izvirni jezikovni obliki – tako je ohranjena večjezična struktura pisma –, njihov prevod pa je mogoče najti v opombah. V prevodu in v spremljajočih opombah so ležeče postavljeni tudi naslovi knjig in revij. Vzporedni prikazi nekaterih pisem (M P 35, 38, 39, 41, 42, 46, 50) so na koncu opremljeni z dodatnimi skenogrami kratkega prejemnikovega, tj. Zoisovega pripisa evidenčne narave. Ker ti pripisi niso integralni deli Kopitarjevih pisem, njihovega prepisa in prevoda ni mogoče najti v vzporednem prikazu, temveč v opombi, ki sledi zadnji besedi prevoda. Poseben je primer osnutka pisma M P 55, pri katerem je zaradi slabe berljivosti prepisana in prevedena samo četrta stran. To pismo najbolj očitno opozarja na dejstvo, da je v pismih mnogo mest, ki je vprašljivih, spornih, predvsem pa odprtih drugačnim in novim interpretacijam. Tudi njim je namenjena pričujoča izdaja.

Opombe, s katerimi so opremljeni prepisi, so tekstnokritične narave in pojasnjujejo velikost papirja, na katerem je napisano pismo, vrsto pisala, obseg pisma, podatke o prepisovalcih in morebitna sporna ali manj berljiva mesta. Opombe, s katerimi so opremljeni prevodi, so vsebinske narave in pojasnjujejo imena in dogodke, omenjene v pismih, poleg tega pa vsebujejo prevode oz. razlage odlomkov v tujih jezikih.

Luka Vidmar

PISMA
Kazalo osebnih imen v pismih iz korespondence Žige Zoisa M P 35 do 57

(6. 4. 1812 – 27. 6. 1813)

Adelung, Johann Christoph 36, 43, 57

Alter, Franz Karl 40, 43

Appendini, Francesco Maria 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47a, 48, 50, 54, 56

Auersperg 37

Avguštin, sv. 35

Bandtke, Jerzy Samuel 50

Bast, Friedrich Jakob 40, 43

Beck, Ferdinand 35, 36, 37, 38, 42, 46, 47a, 49, 49a, 53, 54

Beck, soproga 35

Beethoven, Ludwig van 49

Bellino, študent 45

Bjelik, Jurij 35

Blagaj, grof 51, 55

Blagaj, sin 51

Boisserolli 36, 43

Boissonade de Fontarabie, Jean François 40, 43

Bonazza, Anton 40, 42, 44, 48, 51, 56

Bonazza, Janez 56

Born, Ignaz 35, 37

Bratiš 43

Breckerfeld, Franc Anton 37, 43

Breislak, Scipione 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 56

Brocchi 35

Bürg 51

Büttner, Christian Wilhelm 35, 40, 43, 50

Camuzzi, Karel 43

Cernazaj, Giuseppe Carlo 35, 36, 41, 48, 51, 55

Chorinsky, grof 50

Cloz, Paris 47, 47a

Collin, M. 49, 50, 56

Dario 36

Dietrichstein, grof 44

Dietrichstein, Moritz Joseph Johann 44

Dobrovský, Josef 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47a, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56

Dolžan, oskrbnik 51, 55

Eckhel 35

Engel, Johann Christian 37, 38, 40, 44, 45

Enzenberg 37, 43

Erberg, Jožef Kalasanc 44, 46, 47a, 48, 50, 53

Ernestina 48

Eulenspiegel, Till 36

Faber, Basilius 49a, 54

Ferber, Janez Jakob 35, 37

Ferdinand, nadvojvoda 51

Fortuna, Janez 36

Franc I., cesar 36, 37, 51, 56

Frentzel, Abraham 57

Friderik II., kralj 44

Friderik Viljem III., kralj 46

Frieβ, Moritz 37, 40, 51

Fritz, Ignaz Franz 37, 54

Gallois de la Chapelle, Louis Georges Gabriel 35

Gentz, Friedrich 42, 48

Gessner, Konrad 54

Gilbert, Ludwig Wilhelm 35, 36, 44, 50, 51

Gold, družina 42, 51, 54, 55, 56

Gold, Ana 44

Gold, Edvard 44, 51, 55

Gold, Jožef 35, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 51, 53, 54, 55, 56

Gold, Marija Ana Ivana, roj. Zois 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 51, 53, 54, 55, 56

Gostiša, Janez 35, 37, 47a

Gostiša, soproga 35

Gruber, Gabrijel 35

Gruber, Tobija 35, 37

Hammer-Purgstall, Joseph 49, 50

Hantschl 51

Harrach, družina 39, 42, 44, 46, 47a, 49, 50

Hartmann, C. F. A. 49, 50, 56

Heidinger, svétnik 36

Heidinger, vdova 36

Heidinger, Wilhelm Karl 41

Herbic, Frančišek 36

Herder, Johann Gottfried 57

Hermann, založnik 43

Hermbstädt, Sigismund Friedrich 47a

Heubner, knjigarnar 36, 37, 38, 42, 44, 46, 47a, 49, 53, 54, 55, 56

Hipolit, o. 57

Hippmann, železar 56

Hippmann, brat 56

Hladnik, Franc de Paula 40

Hoffmann, Christian August Siegfried 36, 44, 47a, 50, 51, 56

Hohenwart, Franc Jožef Hanibal 44, 45, 50, 53

Hohenwart, Žiga Anton 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47a, 48, 50, 53

Hormayr, Joseph 43, 47a, 48

Host, Nicolaus Thomas 40, 43

Humboldt, Alexander 40, 43, 47a, 48, 50, 53

Humboldt, Wilhelm 40, 43, 47a, 48, 50, 53

Janez, nadvojvoda 35, 36, 41, 44, 47, 47a, 53, 56

Janič, benediktinec 44

Jaut, Joahim Pavel 56

Jenko, Jožef 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 55

Jenko, brat 46

Jerman, Andrej 48

Jevnikar, Anton 49

Johanneau, Eloi 36

Jones 43

Joris 50, 53, 54, 55, 56

Junck, uradnik 43, 44, 46, 47, 47a, 48, 50, 52, 56

Junck, soproga 56

Junk, Antonia 43, 44

Kapus pl. Pichelstein, Janez Nepomuk 46, 47a, 48, 50, 52, 53, 55

Kapus pl. Pichelstein, Žiga 46

Karadžić, Vuk 37, 43, 51, 55

Karek, gospa 50

Kargel, nadporočnik 56

Karnof, Vincenc 35, 36, 38, 40, 44, 46, 51, 52, 53

Katarina II., carica 44, 55

Kis, profesor 50

Klemens, Andrej 38, 49a

Klobus 54

Knobloch, založnik 44, 46, 49

Kogl, Karel Bernard 44, 45, 46, 53

Koller, Andrej 37, 51, 55

Koller, sin 37, 40, 51, 55

Kopitar, Jernej 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 49a, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Korn, Henrik Viljem 50

Krelj, Sebastijan 43

Küzmič, Štefan 51, 55, 56

Lang, Franc Inocenc 46

Launoy 44

Lehmann, Avgust 50

Lehmann, Ivana 50

Lehmann, Janez 50

Lehmann, Jožef 50

Leitner, profesor 40, 47

Lellis, Johann 43, 44, 47, 47a

Leonhard, Carl Cäsar 43, 44

Leopold II., cesar 36, 56

Leopoldina, princesa 46

Linde, Samuel 36, 43, 53

Linhart, Anton Tomaž 50

Lojčerjeva 44

Lorenz, Martin 47a

Luiza, kraljica 46

Maksimilijan Jožef von Habsburg-d'Este 48

Malfatti von Monteregio, Johann 49

Mannert, Konrad 44

Marija Luiza, nadvojvodinja 36

Melanchthon, Philipp 49a

Metternich, Clemens 46, 48

Mithridales 47a

Mohs, Friedrich 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 55, 56

Moll, Carl Ehrenberg 40, 43, 44, 47a

Müller, Adam Heinrich 48, 49, 50

Mušicki, Lukijan 37, 43

Nabojs, častnik 44

Napoleon I. Bonaparte, cesar 35, 36, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54

Nodier, Charles 57

Novosilcov, Nikolaj Nikolajevič 40, 43

Nüll, Friderik van der 36

Ossoliński, Józef Maksymiljan 36, 40, 45, 49, 53, 54

Palkovič, Jířivoj 51, 55, 56

Pallas, Karolina 44

Pallas, Peter Simon 44

Pasetzky 39, 43

Pasetzky, Avgust Mihael 39

Pasetzky, Leopold 43, 44, 47, 47a

Penzel, Abraham Jakob 45

Pfaundler, gospa 36, 37, 38, 42, 44, 46, 47a, 49, 53, 54

Pirsner, denarni posrednik 37, 38, 44, 45

Pirsner, sestra 44, 45

Platon 35, 40, 43

Pohlin, Marko 35, 40, 43

Poly, grofica 46

Prešern, Simon 44

Primic, Janez Nepomuk 35, 37, 40, 43, 45, 47, 47a, 50, 51, 57

Rainer, nadvojvoda 36, 41, 56

Ravnikar, Matevž 35, 43, 44, 49, 49a, 50, 56, 57

Reichstadtski, vojvoda 49

Repič, Franc 35

Reuss 35

Rio, Andres Manuel del 55

Rudež, Anton 37, 44, 45, 46, 56

Rudež, Jožef 37, 44, 45, 46, 56

Rudež, Jožefa, roj. Kogl 44, 45, 46

Sartori, Franz 35, 37, 43, 48, 49, 50, 56

Sartori, Jožef 43

Saurau, Franz Joseph 39, 40, 48, 50

Saurau, soproga 50

Scheller, Johann Gerhard 54

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 50

Schemerl, Andrej 37, 40

Scherer, Johann Andreas 37

Scheuchenstuhl, Anton 36

Schlegel, Friedrich 42, 48, 49, 50

Schlözer, August 40, 43

Schmid, Wilibald 40

Schneider, Johann Gottlieb 41, 43, 50

Schnurrer, Christian Friedrich 39, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 56

Schreibers, Karl Franz Anton 35, 37, 40, 44, 46, 50

Schreibers, soproga 37

Schreibers, hčerka 37

Schulz, Jožef 54

Scopoli 44

Shishka, baron 40

Siauve, Éttienne Marie 36, 43

Sigismund, sv. 54

Slobicki 37

Slobicki, soproga 37

Smitmer, bankir 46

Smotricki, Meletij 43

Solarić, Pavao 35, 37, 42, 43, 44, 46, 54, 56

Sorgo, Antonio 50

Sović, Matej 43

Stahlberg, vitez 36

Steffens, Henrik 36, 44, 47a, 50, 56

Stein, založnik 43

Stratimirović, Štefan 37, 43, 51, 55

Stulli, Joakim 50, 51

Swieten, Gottfried van 44

Šmigoc, Janez Krstnik 43

Tammerburg, o. Joseph 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47a, 48, 50, 51, 54, 55, 56

Trattner, knjigarnar 35

Trubar, Primož 45, 46, 50, 56

Ulfilas, škof 42, 43

Ulm 37, 43

Vater, Johann Severin 40

Vodnik, Valentin 35, 40, 43, 47, 47a, 48, 50, 51, 57

Volney, Constantin François de Chassebœf de 40, 43

Voltiggi, Giuseppe 37, 43, 48

Vrhovac, Maksimilijan 37, 42, 43, 48, 51, 54, 55, 56

Wappler, Christian Friedrich 37

Weber 40, 51, 55

Weber, pl. 50

Wenzel 37

Werner, Abraham Gottlieb 35, 36, 37, 38, 40, 50, 51, 55, 56

Wilkinson 43

Wolf, Friedrich August 40, 43

Wolke, Christian Heinrich 51, 55

Woltersdorf, Ernst Gabriel 56

Wulfen, Franz Xaver 40

Zabukovšek, trgovec 35

Zelli, Rafael 35

Zois, Avguštin 50

Zois, Jožef Lepold 36, 40, 47a, 48, 50, 52, 53, 55

Zois, Karel 40, 43

Zois, Karel Žiga 47, 52

Zois, Ksaverij 48

Zois, Marija Alojzija 36, 40

Zois, Matija 48

Zois, Michelangelo 36

Zois, Mihael 40

Zois, Serafina, roj. Aichelburg 52

Zois, Žiga 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 49a, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Zupan, Jakob 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49a, 50, 51, 53, 55, 56


Seznam okrajšav virov

AMHK – Ludwig Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain, Gorica 1905.

KIV – Sergio Bonazza, Bartholomäus Kopitar: Italien und der Vatikan, München 1980.

KGBC – Marko Pohlin, Kraynska grammatika; Bibliotheca Carnioliae, ur. Jože Faganel, Ljubljana 2003.

SBL – Slovenski biografski leksikon I–IV, Ljubljana 1925–1991.

ZK 1 – France Kidrič, Zoisova korespondenca 1808–1809, Ljubljana 1939.

ZK 2 – France Kidrič, Zoisova korespondenca 1809–1810, Ljubljana 1941.


Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija
Projekt Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Datoteka HTML narejena s pretvorbo XSLT baze XML/TEI P4.

Valid HTML 4.01!Valid CSS!Creative Commons License