Škofjeloški pasijon

Dodatek C Spremne študije

Gor: Vsebina Prejšnji: Dodatek B Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona Naslednji: Dodatek D Stran za šolsko in poljudno rabo

Kazalo

Dodatek C.1 O cilju in načelih znanstvenokritične izdaje Škofjeloškega pasijona

Matija Ogrin

Dodatek C.1.1 Uvod

Dodatek C.1.1.1 Usoda kodeksa Škofjeloškega pasijona

Ob izdaji Škofjeloškega pasijona dobi latinski izrek habent sua fata libelli – knjige imajo svojo usodo – prav poseben pomen. Usoda rokopisne knjige s Škofjeloškim pasijonom (ŠP) je namreč posebna v tem, da je ta rokopis skorajda edini preživeli svojega rodu. Ta misel je za zasnovo in ustroj te izdaje tako pomembna, da jo je treba kratko pojasniti.

V dobi katoliške obnove in baroka so obstajala številna in raznolika dramska besedila v slovenščini, vendar se nam je izmed njih do danes ohranil samo ŠP. Že samo kapucini so skoraj v vseh krajih na Slovenskem, koder so imeli samostane, uprizarjali pasijonske procesije in vsaka izmed teh je imela svoje – morda različno, morda podobno, morda variantno – a vendar svoje dramsko besedilo. Toda poleg kapucinov in že pred njimi so jezuiti pripravljali v mestih, v katerih so imeli kolegije, verske dramske predstave v domačem jeziku. Prirejali so spokorne in telovske procesije, ki so vsebovale dramske prizore, in druge igre. Že za leto 1600 je v Ljubljani izpričana takšna telovska procesija, pri kateri so dijaki jezuitskega kolegija na odrih pozdravljali Sveto Rešnje Telo latine et carniolice – latinsko in slovensko.77 Kronika jezuitov v Celovcu pa poroča nič manj kot tole: „Razen s pridigami in krščanskim naukom se je poskušalo pritegniti in podučiti ljudstvo že od 1605 tudi z dialogi o detinstvu, trpljenju in Sv. Rešnjem Telesu našega Gospoda v slovenskem jeziku.“ Pri tem je bil pomen „dialogov“ takšen: „Vse vrste verskih dram so bile zastopane v jezuitskem gledališču: božične igre, pasijonske igre, velikonočne igre in zakramentalne igre, ki so jih vobče imenovali dialoge, čeprav je število nastopajočih pogosto daleč presegalo dvojico.“78 Že teh nekaj podatkov zadošča za historiat, ki razodeva obsežen in tematsko bogat korpus slovenskih dramskih besedil že na samem začetku 17. stoletja. Za misel, ki jo želimo tu utemeljiti, bi niti ne bilo potrebno posebej omenjati poznejše Igre o paradižu jezuitskih dijakov, izpričane vsaj za leta po 1650 – ta je dolgo časa neupravičeno veljala za prvo slovensko dramsko besedilo – ali pa komedije Zima in poletje idr. Že samo podatki o jezuitskem verskem gledališču in o raznih dramsko zasnovanih procesijah nam potrjujejo, da je bilo že v 17. stoletju napisanih v slovenščini več daljših in krajših rokopisov z dramskimi besedili. Podobno moremo trditi za 18. stoletje vsaj do dobe Jožefa II. Za suhoparnimi podatki o teh raznolikih dramskih uprizoritvah moremo videti dramska besedila, zapisana v rokopisih, kakršen je ŠP. Toda med vsemi temi besedili, ki so bila sicer namenjena ljudstvu, vendar so po svojem nastanku vsaj deloma pripadala višji literarni kulturi katoliške obnove in baroka, se je ohranil edinole ŠP. Domala vsi drugi rokopisi so propadli.79

Tega obžalovanja vrednega dejstva ne gre pripisati kakšnemu izrednemu naključju. Pomisliti moramo samo, da se je celo Alasijev Vocabolario italiano e schiavo iz 1607 ohranil edinole v tistem izvodu, ki ga je Kopitar poslal Zoisu in je bil že pred dvesto leti velika redkost. Ali denimo, da se v Sloveniji ni ohranil niti en izvod Hren-Čandkovega Malega katekizma iz leta 1615; edini ohranjeni izvod je Mirko Rupel odkril v Bavarski državni knjižnici. Celo Hrenovega lekcionarja Evangelia inu lystuvi so se v Sloveniji ohranili samo trije izvodi, ne glede na to, da so kot uradna liturgična knjiga izšli v visoki nakladi, saj so bili namenjeni – kakor pravi njih podnaslov – vsem slovenskim cerkvam, stoprav v Krajnski deželi. Z eno besedo: kar ni dovolj zgodaj prišlo v knjižnice in bibliofilske zbirke, se je porazgubilo in propadlo; tako celo tiskane knjige v nakladi več sto izvodov. Kaj šele rokopisi, kjer je besedilo ohranjeno na enem samem nosilcu; kjer je eksistenca besedila odvisna od enega, unikatnega snopa popisanih pol.

Te misli naj bi nakazale, da je bilo glede na dane zgodovinske razmere, v katerih je nastajala slovenska literatura 17. in 18. stoletja, žal skoraj neizogibno, da se je velik del te literature izgubil in uničil. Knjige so bile napisane, toda ostale so v rokopisih – pomislimo na t.i. veliko vojno s Turki, na vojne z Benečani in na tridesetletno vojno, ki so finančno do kraja izčrpale tudi slovenske dežele; ne nazadnje velja pomisliti na pomanjkanje tiskarne v osrednjem slovenskem prostoru. Mnoge knjige so zato in zaradi drugih neugodnih razlogov v 17. stoletju obležale kot rokopisi – in te je največkrat kmalu zadelo uničenje. Tembolj to velja za besedila verskih iger in procesij, ki so nastala kot del pastoralne dejavnosti v območju nekega samostana ali kolegija – in ni nihče niti mislil na njihov natis. Glavnina teh rokopisov je bila v jožefinski dobi in pozneje, ko je pod vplivom države naposled tudi Cerkev spremenila odnos do tovrstnih pobožnosti, žal izpostavljena nevarnosti uničenja. Pastoralno ta besedila poslej niso bila več pomembna, zgolj literarno pa v svojem času tudi niso mogla zaživeti. Od vseh teh rokopisov se je tako ohranil samo Škofjeloški pasijon; in tudi ta je bil šele pozneje najden v kapucinskem samostanu v Celju ter od tam prenesen nazaj v Škofjo Loko – torej je tudi ta doživel selitve in spremembe lastnikov, isto tvegano pot, na kateri bi se bil utegnil – kakor toliko drugih – izgubiti.

Šele s temi navedbami je nekoliko razložena uvodna misel, da ima kodeks s Škofjeloškim pasijonom posebno usodo – da namreč „predstavlja“ mnoge sorodne slovenske rokopise, mnoga podobna verska dramska besedila v slovenskem jeziku 17. in 18. stoletja, za katera vemo ali sklepamo, da so obstajala, ki pa so bila uničena in nas niso dosegla. Škofjeloški pasijon je edini ohranjeni „predstavnik“ te dolge, nekdaj obširne tradicije.80 Besedilno „tradicijo“ tu razumemo v filološkem, ekdotičnem pomenu – kot sosledje prepisov, verzij, predelav enega ali več zvrstno podobnih besedil, ki bi – če bi bila ohranjena – nudila tekstni kritiki zanimiv objekt precizne genetične študije. Vendar žal ni ohranjena. Tako je Škofjeloški pasijon edini preživeli rokopis svojega rodu – edino ohranjeno slovensko baročno besedilo dramske literarne vrste.

V tem je posebnost njegove usode, ali z bolj strokovnimi termini, v tem je potencial njegovega sporočila za literarno zgodovino – če ga ta seveda zmore zaznati in zajeti s primerno občutljivostjo, analizo in metodami. V njem in prek njega je mogoče, če že ne jasno videti, vsaj nekoliko razbrati sledi besedilne tradicije, katero tako nepopolno predstavlja.

Dodatek C.1.1.2 Cilji izdaje

Orisana misel o specifični usodi ŠP, se pravi o posebnosti mesta, ki ga ima ŠP v zgodovini slovenske literature, je bila za zasnovo te znanstvenokritične izdaje določilna. Če besedila ŠP ni mogoče primerjati z nobeno drugo pasijonsko kapucinsko niti jezuitsko ali katero drugo slovensko procesijo, ker nas niso dosegle, če se nam niso ohranili drugi neposredni nosilci besedilne tradicije, se mora izdaja osrediniti na t. i. codex unicus, na edini rokopis kot tak, in iz njega izvleči kar največ skritih informacij o samem besedilu, o njegovem genetičnem kontekstu in o njegovi odsotni besedilni tradiciji. Ta tradicija je dokazano obstajala, vendar nam ni bila izročena. Zato nam bo dobrodošla vsaka drobna referenca na kar koli, kar bi bilo lahko povezano z uprizarjanjem Pasijona pred nastankom nam znanega rokopisa ali s prepisovanjem njegovega besedila. Skratka, vsako sled, ki odkriva besedilno zgodovino ŠP, mora naša izdaja razpreti kot okno v njegovo izginulo tekstno izročilo; in vsaka sled bo majhna zmaga v spoprijemu 'gainst death and all-oblivious enmity, kakor je Shakespeare v enem svojih sonetov poimenoval sovražno pozabo.

Dodatek C.1.1.3 Kje je kaj v izdaji?

Misel o specifični usodi rokopisa ŠP in iz nje izhajajoči koncept znanstvenokritične izdaje, ki naj odkrije in genetično komentira kar največ znamenj besedilnega izročila, narekujeta izdaji več nalog. Vsaka od njih je uresničena v določenem sklopu te izdaje.

 • Z digitalnim faksimilom izdaja reproducira materialno pojavnost celotnega rokopisa ŠP, ne le notranjosti, marveč tudi platnic, spojnih listov in vezave. Faksimile v posebnem oddelku prikaže tudi vodne znake, ki pričujejo o poreklu papirja. Posebna naloga izdaje je, da rokopis ustrezno kodikološko ter paleografsko opiše, razčleni in komentira, kar doslej ni bilo narejeno.

 • Izdaja želi v osrednjem delu podati besedilo ŠP tako, da bo kar najbolj vsestransko in semantično izčrpno predstavljeno. Zato izdaja ločeno predstavi dva aspekta ŠP: njegovo historično pisno podobo v diplomatičnem prepisu in njegovo bralno-fonetično podobo v kritičnem prepisu.

  • Diplomatični prepis nam nudi ne le avtentično, po načelih diplomatike prepisano besedilo ŠP, ampak izpostavi tudi razne dodatke in popravke poznejših rok, opozarja nas na problem različnega branja nekaterih mest, dokumentira razmerje med kraticami in njih razvezavami, opombe k diplomatičnemu prepisu pa komentirajo mesta, za katerimi tičijo nadaljnja kodikološka ali paleografska vprašanja.

  • Kritični prepis želi podati besedilo v obliki, dovolj usmerjevalni za bralca, ki se želi brez posebnega jezikoslovnega znanja približati izvirni podobi tedanje izreke, po drugi strani pa je dovolj naslonjena na izvirni zapis, da bi bila lahko uporabna tudi za nadaljnjo jezikoslovno obravnavo. Tak prepis se naslanja na spoznanja, ki jih je bilo moč povzeti iz pisnih konvencij rokopisa, zgodovine slovenskega jezika in znanih narečnih posebnosti.

 • V Dodatkih najdemo na prvem mestu fragment besedila, ki je vlepljen v kodeks ŠP kot t. i. folij 14. Besedilo s tega fragmenta so doslej prepisovali kot del ŠP, kar pa je napačno. Besedilo s folija 14 ni del besedila ŠP. Toda če se vanj poglobimo, odkrijemo v njem sporočila, ki so za razlago zgodovine pasijonskih procesij na Slovenskem pomembna.

 • Osrednji del Dodatkov prinaša tudi vse ohranjene historične dokumente, ki so spremljali kodeks ŠP od njegovega nastanka naprej, celo starejše, vendar niso bili do danes nikdar objavljeni, čeravno nudijo izjemno pomembne podatke. Med temi so najpomembnejša skupina dokumentov povabilna pisma voditeljev loške procesije starološkemu župniku in okoliškim duhovnikom, ki so tu prvikrat natančno analizirani, prepisani, prevedeni in komentirani. Vse to je napravila Monika Deželak Trojar; s tem se je odprl nov vir podatkov, ki bistveno podkrepijo izsledke kodikološke in diplomatične analize. Še več, besedilno tradicijo ŠP osvetlijo ti podatki v povsem novi luči in ŠP vanjo drugače umestijo.

 • Dodatke dopolnjujejo tri specializirane študije: analiza fizične pojavnosti kodeksa (kodikološki in paleografski opis); ekdotični in literarnozgodovinski komentar dejstev, razbranih iz diplomatičnega prepisa in rokopisa, ki skuša zajeti razpoložljiva znamenja besedilne tradicije ŠP – razložiti indice, ki v rokopisu ŠP kažejo na obstoj predhodnih verzij besedila in na njegove poprejšnje uprizoritve. In tretjič, študija o povabilnih pismih in drugih dokumentih, objavljenih v Dodatku.

 • Izdaja želi za vsestransko predstavitev ŠP izrabiti elektronski medij tudi tako, da ponudi bralcu še odrsko realizacijo besedila Pasijona; zato vključuje tudi videoposnetek uprizoritve in tako pokaže, kako se besedilo iz historičnega rokopisa preobrazi v živo, gledališko uprizorjeno umetniško besedo. Bralcu je sinhrono s prepisom na voljo posnetek uprizoritve ŠP iz leta 1999.

V točki 2 – oba prepisa ŠP – izdaja prinaša številne izpopolnitve in korekcije dosedanjih objav. Tudi točka 6 – povezava prepisa in video posnetka – je z izdajateljskega kot tudi tehnološkega gledišča tehten nov dosežek. Vendar so glavne novosti naše izdaje in njen prispevek k pojasnitvi zgodovine ŠP v rešitvi nalog 1, 3, 4, 5 in v opombah k diplomatičnemu prepisu. Tu je namreč na novo postavljena datacija nastanka Pasijona, ki nikakor ni tako jasna, kakor se je doslej zdelo. Navedeni so dokazi, ki kažejo, da sedanji rokopis ni prvi zapis ŠP, ampak ena izmed več njegovih razvojnih verzij, in da pater Romuald nikakor ni začel uprizarjati Pasijon leta 1721, temveč pred tem. Z listi, ki so spremljali pasijon vse od njegovih zgodnejših let in so tukaj prvič objavljeni, pa se odstre veliko širši in jasnejši pogled v zgodovino pasijona na Loškem; ti listi hkrati dokazujejo, da je imela tudi ta zgodovina svojo – predzgodovino.

Dodatek C.1.1.4 Dosedanje izdaje

Besedilo ŠP je bilo v celoti doslej objavljeno v treh izdajah.

1. Josip Mantuani je kot prvi objavil prepis celotnega besedila ŠP z uvodnim historiatom o zgodovini pasijonskih procesij v Carnioli (prim. Mantuani 1916–1917) in s tem ustvaril temeljno delo za poznejše raziskovanje Pasijona. Resda je tudi Mantuani, kakor pred njim Anton Koblar, premalo kritično bral uvodna pravna določila, zato je mislil – to so za njim ponavljali poznejši zgodovinarji – da je pasijon nastal na pobudo barona Ekarja in da se je začel leta 1721. Toda pomembnost njegove objave je v prepisu, ki nedvomno ima znanstveno veljavo, saj gre za prvi diplomatični prepis glavnega teksta ŠP, kjer so poznejši dodatki in posegi navedeni ali opisani v opombah. Tako je bilo po Mantuanijevi zaslugi besedilo ŠP dostopno javnosti; po njegovi objavi so priredili vse uprizoritve (Tine Debeljak) in priredbe ŠP vse dotlej, ko sta Faganel in Simoniti pripravila novo izdajo (točka 3).

2. France Koblar je leta 1972 izdal faksimile ŠP s spremno študijo. Ker je Koblar izhajal iz letnice 1721 kot časa nastanka Pasijona, je povod za to izdajo nudila 250. obletnica domnevno prve uprizoritve. Izid tega faksimila še ni izhajal iz spremenjene usmeritve literarne zgodovine, ki bi se od abstraktnega pojmovanja teksta že spustila na raven empiričnega raziskovanja besedilne podlage s pomočjo kodikologije in paleografije. Nasprotno, izdaja tega lepega faksimila je bila narejena tako, da so bili zaradi „estetskih razlogov“ nekateri listi z besedilom prestavljeni in so nepopisani, prazni listi rokopisa s tem izginili – faksimile jih ne prikazuje – čeravno se v njih skriva več zanimivih podatkov. Vendar pa je France Koblar v spremni študiji kot edini doslej objavil prepis in prevod pisma, ki je v tej izdaji objavljeno kot list št. 2 – tj. lastnoročno pismo p. Romualda iz l. 1715. Koblar je bil zato prvi, ki je vendarle menil, da se je p. Romuald že pred letom 1721 na neki način loteval pasijona ali z njim poskušal začeti, toda prave kronologije dogodkov Koblar ni mogel sestaviti, saj je, kot drugi, neustrezno bral kontekst, v katerem je bila zapisana letnica 1721. Pač pa njegov komentar naniza vrsto koristnih literarnozgodovinskih in teatroloških ugotovitev, mdr. opozorilo, da je bila izvirna invencija p. Romualda uvedba angelov v pasijonsko kompozicijo.

3. Tretjo izdajo sta pripravila Jože Faganel in Primož Simoniti za zbirko Kondor (oče Romuald 1987; ponatis 1999). Izdaja predstavlja mejnik v ekdotični (tekstnokritični) izdajateljski praksi na Slovenskem, saj je bil Pasijon v tej objavi prvo besedilo pri nas, ki je bilo ločeno predstavljeno z diplomatičnim in ločeno s kritično-fonetičnim prepisom v eni izdaji. S tem je Faganel v slovensko ekdotiko vpeljal načelo razlikovanja med diplomatično in kritično rekonstruirano podobo besedila, ki se je v praksi obneslo kot smiselno pri več poznejših izdajah, zlasti besedil starejšega slovenskega slovstva.

Poznejše študije so bile usmerjene zlasti v specializirane literarnoteoretske in teatrološke aspekte Pasijona. Kar zadeva historična vprašanja geneze in datacije ŠP, so te razlage temeljile na dotlej uveljavljenih predpostavkah in „ugotovitvah“, ki od Mantuanijeve objave naprej niso več bistveno napredovale.

Dodatek C.1.2 Kodikološki in paleografski opis

Kodikološki in paleografski opis rokopisa sta nepogrešljiva podlaga, ki prinaša ekdotični analizi besedila mnoge podatke, potrebne za znanstvenokritično izdajo. Kar tu sledi, je prvi natančnejši tovrstni opis ŠP doslej.81 Zato velja opozoriti, da možnost nadaljnjih in popolnejših izsledkov nikakor ni izčrpana. Drugič, na Slovenskem je kodikologija veda v razvoju, razpolagamo le z nepopolno slovensko terminologijo, zato si tehnično pomagamo tudi z oporo na izrazje v drugih jezikih. A tudi z manj obsežno terminologijo lahko jasno izrazimo novosti, ki se kažejo podrobnemu ogledu rokopisa.

Dodatek C.1.2.1 Kodikološki opis
Dodatek C.1.2.1.1 Platnice in vezava

Kodeks z besedilom škofjeloške procesije je vezan v platnice, prevlečene s pergamentom, ki so nekoč služile nekemu urbarju Loškega gospostva. Na čelni platnici je z okrašeno nemško tajniško frakturo (Deutsche Kanzleischrift) zapisano: Der Herrschafft Lagkh Casten Vrbarum Auf das 1689: 90. 91: 92: 93: 94 et 95 Jahr. Platnici sta veliki 19,7 x 28,4 cm. Videti je, da obe v celoti izvirata iz nekega nekdanjega urbarja Loškega gospostva, na čelni in zadnji strani je vidna sled zapiračev, ki sta zdaj odtrgana. Hrbet deloma še prekriva pergament, a razpada, vidna je struktura vezave: tri vrvične vezi povezujejo platnici, med njima so lege folijev, ki so bile nekoč zlepljene; ostanki lepila so močno razpokani.

Platnice nosijo na notranjih straneh ter veznih listih več lastniških vpisov in žigov, ki pričujejo, da je rokopis last Kapucinskega samostana v Škofji Loki; vendar so vsi nastali šele v 20. stoletju, potem ko je bil rokopis najden v Kapucinskem samostanu v Celju in prenesen nazaj v Loko. Na notranjo stran prve platnice je prilepljen listič, na katerega je samostanski arhivar v 20. stoletju zapisal: „Naslov, ki je bil prilepljen zunaj na umazanem papirju, je bil ta-le: Instructio pro Processione Locopolitana in die Parasceve Dn͠i. (3. die Martii 1721.)“ Na samih platnicah je to edina sled kakega starejšega vpisa, in še za to ne vemo, iz katere dobe je bil omenjeni izgubljeni listič.

Dodatek C.1.2.1.2 Knjižni blok, papir, vodna znamenja

Notranjost kodeksa obsega 51 foliiranih listov – vključno s prvim in zadnjim spojnim listom,82 ki sta vključena v foliacijo. Velikost folijev je cca. 19,7 x 27,8 cm. Listi so iz več vrst papirja, a domala vsi iz finejšega, svetlejšega in tanjšega papirja iz severnoitalijanskih papirnic.83 V papirju je na skoraj vseh listih dobro viden odtis sita. Foliacija je poznejša, najverjetneje iz 20. stoletja.

Mnogo listov ima vodna znamenja. To so zlasti:

 • monogram papirničarja AN (fol. 2)

 • monogram papirničarja CPA (ff. 1, 49, 50 idr.);

 • z vitičjem okrašen monogram papirničarja AZ, ki se pojavlja na spodnji desni strani pole, v vogalu, torej kot protiznak (fr. contremarque), ki stoji na nasprotni strani pole kakor glavni vodni znak (fr. filigrane) (ff. 9, 10, 31, 33, 35 idr.);

 • cvetica, ki se pojavlja sredi folija v paru s prej omenjenim monogramom AZ, vendar še vedno kot dodatni znak pole (prav tam);

 • golob z napisom BERGANO (morda tudi BERGAMO), ki se pojavlja na drugem (levem) listu istih pol kakor prejšnja dva, torej na istih bifolijih – kot glavni znak papirničarja (ff. 11, 29, 36 idr.);

 • lok in puščica s krožnimi ornamenti (ff. 41, 43);

 • prekrižani palici v obliki črke X (ff. 44);

 • krožni lik s šestimi krožci (ff. 45 idr.) – ta se pojavlja kot protipar znamenju CPA na istih bifolijih.

Zrcalo je v rokopisu ŠP realizirano s številnimi odstopanji in improviziranimi približki, tako da je komaj še mogoče govoriti o pravem zrcalu – značilno za dobo že razvitega tiska in izginjajočih standardov srednjeveške rokopisne kulture. Besedilo je napisano v enem stolpcu variabilne širine od 14 do 16 cm, odstopanja so celo večja. Margina je na večini listov široka okrog 2 cm, a je tudi širša; na nji je pisec besedila zabeležil vrstni red števil od 1 do 123, ki zaznamujejo vse elemente uprizoritve od nastopajočih oseb do seznamov z rekviziti. Te številke so na več listih obrezane, kar pomeni, da je bil rokopis najprej v celoti izgotovljen, šele nato pa zvezan in obrezan. Ocenjujem, da so bili snopiči rokopisa zvezani v sedanji kodeks kmalu zatem, ko je bila pripisana še Periocha za leto 1728, torej okrog leta 1730.

Dodatek C.1.2.1.3 Kolacija. Razpored leg in listov

Kodikološko gledano je rokopis Škofjeloškega pasijona sestavljen takole.

(i) + ii + iii + 15, 1 vacat + 26 + 1 + 36 + 46 + 1 + 56 + 66 + 75, 1 vacat + 88

To formulo84 moramo razvezati in obogatiti z naslednjimi podrobnostmi.

Ničti folij je prilepljen na čelno platnico; tu je označen kot (i).

Folij 1 (ii – vezni list) in fol. 2 nista, kakor bi bilo videti na prvi pogled, dela ene same preganjene pole, ampak sta dva samostojna lista, prilepljena k prvi legi listov. Sta iz različnega papirja! Vmes med njima je v vezavi videti dva ozka papirna trakova širine 5 mm; prvi je bil namenjen za ojačitev vezave s platnico in je bil nanjo prilepljen kot žlebič (onglet, brachetta); drugi pa je krajec ali t.i. talon naslednje pole: fol. 2 je bil namreč od nekod odrezan in prilepljen na krajec folija 7. Opis leg lahko razgrnemo takole.

 • fol. 1 (ii) je vezni list, vendar zdaj odtrgan od prve polovice pole, prilepljene na platnico (i), tako da se zdaj med njim in platnico vidi vezava. Narejen je iz papirja z vidnim odtisom veznih žic sita85 v sedmih kolonah. Vodni znak je razločno vidni monogram CPA.

 • fol. 2 (iii) je list, kjer je začenja samo besedilo Pasijona – Pro notitia futuri saeculi … Je iz papirja z odtisom veznih žic sita v osmih kolonah, vodno znamenje ni dobro vidno, toda verjetno je monogram AN.86 Papir je nekoliko debelejši, nekoliko bolj rjav in hrapav od naslednjih listov, odtis sita je viden samo proti luči. List je vlepljen med prvi in tretji folij kot samostojen list brez para, brez druge polovice pole (feuillet dépareillé, carta sciolta); ne pripada nobeni legi in je brez para v snopu pol. To dejstvo je za sklepanje o dataciji ŠP pomemben podatek.

  Slika 1. Sestava prednjih veznih listov in pol
              v prvi legi rokopisa. Vmes je folij 2, prilepljen na krajec (talon)
              folija 7.
  Slika 1. Sestava prednjih veznih listov in pol v prvi legi rokopisa. Vmes je folij 2, prilepljen na krajec (talon) folija 7.
 • 1. lega listov: fol. 3 do 7. Pred fol. 3 je bil prvotno list, ki je bil ob vezavi odrezan; na krajec ali talon tega odrezanega lista je prilepljen folij 2. Ta lega je bila torej prvotno ternij (talon↔7, 3↔6, 4↔5). Listi so iz finejšega in svetlejšega papirja kakor folij 1, odtis sita je dobro viden, vselej v 7 kolonah; vodno znamenje je enako na vseh folijih, toda slabo vidno: morda lok in puščica z okroglimi ornamenti (vendar znak ni enak onemu v 7. legi!).

  Slika 2. Sestava pol v drugi legi rokopisa.
              Folij 14 je prilepljen na folij 12v.
  Slika 2. Sestava pol v drugi legi rokopisa. Folij 14 je prilepljen na folij 12v.
 • 2. lega: fol. 8 do 13 (ternij, 8↔13, 9↔12, 10↔11). Papir je podoben kakor v prvi legi, vendar z vodnimi znamenji: na fol. 8 ptica; 9, 10 roža; 11, 12 ptica; 13 roža.

  • fol. 14 je samostojen, za polovico ožji list dimenzij 10,5 x 27,4 cm in izvirno ni bil del rokopisa ŠP. Prilepljen je k fol. 12v; papir je podoben foliju 2, a še močneje rjav, sito manj vidno, le proti luči, vodnih znamenj ni opaziti.

 • 3. lega: fol. 15 do 20 (ternij, 15↔20, 16↔19, 17↔18). Papir je videti enak kakor v prvi legi, finejši, vodnih znamenj ni videti. NB: med folijema 17 in 18 je videti sledi rjavega lepila, ker sta bila tod nekdaj prilepljena dva manjša lista, ki ju zdaj ni več v kodeksu. Lepilo je videti enako kakor tisto, s katerim je prilepljen fol. 14.

  Slika 3. Sestava četrte lege, ki vsebuje mdr.
  Slika 3. Sestava četrte lege, ki vsebuje mdr. Deveto podobo. Folij 25 je bil napisan posebej in všit v lego.
 • 4. lega: fol. 21 do 27; fol. 25 je bil dodan v lego, njegov krajec (talon) je dobro viden med ff. 22 in 23 (prvotno ternij, z dodanim folijem 25 kvaternij, 21↔27, 22↔26, talon↔25, 23↔24).87 Tekst je videti, kakor da se nadaljuje s folija 22v na 23r (Ecce homo) neprekinjeno, čeprav je možno tudi drugače. Vodnih znamenj ni opaziti.

 • 5. lega: fol. 28 do 33 (ternij, 28↔33, 29↔32, 30↔31); več enakih vodnih znamenj kakor v legi 2: ptica in roža.

 • 6. lega: fol. 34 do 39 (ternij, 34↔39, 35↔38, 36↔37); enaka vodna znamenja: ptica, roža, tudi monogram z rožo in črko A (fol. 35).

  Slika 4. Sestava sedme lege. Osrednji poli, ki
              nosita
  Slika 4. Sestava sedme lege. Osrednji poli, ki nosita Periocho za leto 1728, sta bili všiti v polo 40–44, na kateri se končuje glavni del ŠP, vendar je bil po tem en list izrezan.
 • 7. lega: fol. 40 do 44; med fol. 40 in 41 je izrezan en list (ternij, 40↔44, talon↔43, 41↔42); fol. 40 je zadnji list glavnega dela teksta, par ima v listu 44, tako tvorita fol. 40 in 44 isto polo, medtem ko sta poli 41↔42 in talon↔43 (Periocha 1728) na to mesto všiti; ti sta iz tanjšega, najfinejšega papirja v vsem kodeksu. Folij 44 ima vodno znamenje, ki ga na drugih listih nisem opazil: prekrižani palici. Na ff. 41 in 43 lok in puščica z okroglimi ornamenti.

 • Slika 5. Sestava zadnje, osme lege rokopisa.
              Zadnji list, par folija 45,je kot vezni list prilepljen na zadnjo
              platnico.
  Slika 5. Sestava zadnje, osme lege rokopisa. Zadnji list, par folija 45,je kot vezni list prilepljen na zadnjo platnico.

  8. lega: 45 do 51; kvaternij, katerega zadnji folij je kot vezni list prilepljen na zadnjo platnico (45↔vezni list, 46↔51, 47↔50, 48↔49). Lega ima več vodnih znamenj: fol. 45 do 48 imajo krožni lik s šestimi krožci; njihovi pari od 49 do 51 pa imajo spet monogram CPA.

Dodatek C.1.2.2 Paleografski opis

V paleografskem opisu določimo le roke v pravem, historičnem pomenu, ki so zapisovale samo besedilo celotnega ŠP, ne upoštevamo pa arhivarjevih zaznamkov na notranji strani platnic in na veznih listih iz 20. stoletja.

Paleografsko gledano kaže rokopis ŠP zanimivo koeksistenco dveh tradicij evropske grafije: latinske in nemške, ki se v glavnem besedilu izmenjujeta in prepletata.

Slovenski deli (dramski govor) in latinski deli besedila (naslovi, seznami) so zapisani v lepopisni latinični pisavi, ki je baročna izpeljava starejše humanistične kurzive. Kljub baročnim potezam je opaziti še močno dediščino jasnih, čistih linij humanistike – zlati v črkah samoglasnikov, pa tudi pri n, m, celo pri d in t, medtem ko so druge črke z ascendiji (h, k, l, ſ, s) in descendiji (g, j, p, tudi f in z) že baročno razgibane, animirane s pentljami in zasuki. Pri glavni roki je med temi izrazito prepoznavna grafija črke p. Prevladujoč baročni značaj dajejo celotnemu latiničnemu besedilu tudi povečane in stilizirane kapitelke.

Nemški deli besedila (didaskalije, del seznamov) so zapisani v pisavi Kurrentschrift, ki je zadnja v vrsti lomljenih (frakturnih) nemških pisav srednjega in zgodnjega novega veka. Izrazita individualna posebnost glavne roke Pasijona v nemški pisavi je mdr. pisava črke ſ. Ta roka zapisuje dolgi ſ tako, da črki pogosto manjka zgornja poteza, ker se spodnja poteza že konča v višini male sledeče črke ter se prelije vanjo. Tak ſ zasledimo skoraj vedno v skupini ſch, npr. v ſchwerdt, Bruederſchaft, zu ſammen itn.

Roke, ki so zapisovale v kodeks ŠP, razvrstimo po verjetnem kronološkem redu zapisa tako.

 • Roka A je napisala folij 2r z uvodno dikcijo Pro notitia futuri saeculi in nekatere manjše pripise ali popravke (mdr. fol 4r, točka 8.)

 • Roka B je napisala glavni del Škofjeloškega pasijona, ff. 3r do 40v. Po vsej verjetnosti je to prav roka patra Romualda Štandreškega (glavni del ŠP vključno s seznami, Periocho za leto 1727, Index rerum et personarum in robnim številčenjem).

 • Roka C je napisala ff. 42r do 43r, tj. Periocho za leto 1728. (V nemški kurzivni pisavi. Ni izključeno, marveč prav mogoče, da je ta roka istovetna z roko E.)

 • Roka D je napisala na fol. 4v samo pripis Aditum ex antiqua consuetudine. Pripis je nastal kmalu po letu 1728. Pač pa zasledimo to roko še v dokumentarnih dodatkih: napisala je tudi fragment Christus baiulans crucem post Fig. 13, ki vsebuje odlomek z variantnim mestom ŠP. Ta fragment je dokaz, kako zelo se je struktura ŠP z leti spreminjala; na lističu je namreč besedilo, ki se v ŠP pojavlja v 9. podobi, listič pa navaja, da besedilo sodi v prizor križevega pota, ki sledi po 13. podobi. Dokazuje torej obstoj bistveno širše strukture prizorov, kakor nam je znana sedaj. In dejansko se v prvem seznamu prizorov, ki ga nosi najstarejše pismo iz leta 1713, pojavlja natanko tak vrsti red: 13. podoba je Pilatusova, 14. podoba na tem seznamu pa je Crucifixus – in prav med njiju se umešča križev pot, natanko kot je določeno na lističu: „post Fig. 13.“ To pa lahko pomeni, da roka D dejansko predstavlja enega od prejšnjih voditeljev procesije, ki je vodil pasijon tedaj, ko je ta imel še 15, 16 ali več podob, nato pa je znova prevzel vodenje Pasijona po p. Romualdu in tedaj dodal svoj vpis Aditum ex antiqua consuetudine. Načeloma bi bila možna tudi nasprotna možnost: da torej listič predstavlja neohranjeno mlajšo verzijo pasijona. Toda v tem primeru bi razširjeni sestav nasprotoval določilom redovnega vodstva, da se mora obseg držati omejenega števila potrebnih podob.

 • Roka E je na fol. 11r spodaj pripisala opombo o podobi Pekla, na fol. 50v je napisala koncept povabilnega pisma, na fol. 51v pa naslov in seznam oblačil.

 • Roka F je na dnu fol. 3r napisala opombo o deželni vrednosti valute, na fol. 4r–4v razdelke o dolžnostih in ugodnostih voditelja procesije (Emolumentia habet … in do konca razdelka Onera vero habet …); na fol. 51v pa pripis o zastavi v slovenskih barvah z letnico 1745 in opombo desno zgoraj.

Poleg pisanja teh rok zasledimo še več drobnih vpisov, zlasti popravkov iz dobe kmalu po nastanku rokopisa, vendar so tako kratki (prim. denimo ff. 35 r in v), da se jih za zdaj ne zdi mogoče pripisati tej ali oni roki. Označimo jih s pomožno oznako roka G, ki nam predstavlja „neznano roko“.

Posebna težava pri določanju rok je menjavanje latinske lepopisne in nemške frakturne grafije, v katerih je ista roka lahko povsem različnega videza. Tako lahko sklenemo, da je v kodeks ŠP pisalo šest rok, vendar pa je glavno besedilo scela napisala ena sama, glavna roka – B.

Zato je ŠP paleografsko gledano skoraj povsem enotno besedilo, saj so druge roke zapisale le krajša uvodna in spremna napotila k prirejanju Pasijona. Hkrati pa je ŠP eno redkih besedil pri nas, v katerem moremo v istem tekstu opazovati na delu eno in isto roko – B –, ko izmenično piše v latinični in nato v nemški grafiji. K temu je treba dodati, da med pisanjem te roke v eni in drugi grafiji obstaja po vsem videzu pomembna razlika. Nemški odlomki so v pisavi Kurrentschrift zapisani ne le svobodneje, marveč mestoma kar razpuščeno. Slovenski (in latinski) deli besedila pa so pisani skrbneje, duktus je tu lepopisen, urejen, umirjen. Ta razlika vzbuja vtis, da je pisec zapisal nemške odlomke kot vsem razumljivo „tehnično“ besedilo, glede katerega ni imel posebnih skrbi; latinične dele pa je zapisal skrbno, ker je v njih bodisi pomembna pravna dikcija v latinščini bodisi glavno besedilo – slovenski dramski govor – in je pri tem mislil na učenje besedila na pamet ali na druge razloge.

V komentarju je podan razlog, zakaj menim, da smemo roko B istovetiti z osebo patra Romualda Štandreškega.

Dodatek C.1.2.3 Sklep

Skleniti smemo, da je rokopis ŠP tako kodikološko kakor paleografsko enovito delo. Glavno besedilo Pasijona je scela napisala ena roka – B – na legah enakih pol papirja (več leg celo istega proizvajalca); vse lege, na katere je pisala roka B, so zložene enotno: kot terniji (trije bifoliji ali šest listov). Ves glavni del je napisan v pisavi, katere grafijo vodi od začetka do konca enak duktus. Zato smemo skleniti, da je bilo glavno besedilo Pasijona – od fol. 3r do 40v – napisano v enem samem, morda prekinjenem, a vendar enovito zastavljenem procesu pisanja. Prav tako moramo ugotoviti, da je bilo celotno besedilo zapisano tako natančno, da v njem skorajda ni zaslediti pisarskih pomot. To brez dvoma pomeni, da je bilo prepisano s poprejšnjih, že pripravljenih predlog ali verzij Pasijona. Te predloge tekstološko morda tudi niso bile istovetne s sedanjim besedilom Pasijona – zelo možno je, da so bile obširnejše – in se zato zdi, da je pri krajšanju ali prirejanju besedila ostala v Pasijonu ta ali ona sled; toda to sodi že v okvir tekstnokritične analize, ki jo podamo v komentarju. Z gledišča rokopisa kot materialnega artefakta pa lahko rečemo, da je glavno besedilo Pasijona enovito delo.

Šele poznejši čas je v prvotno enotnost rokopisa ŠP vnesel tudi določeno fragmentarnost. To je vrsta vpisov drugih rok, prilepkov, odtrganih in izrezanih listov, ki stavijo raziskovalcu nemajhne težave pri rekonstrukciji nastanka in dataciji rokopisa. Gre zlasti za tri stvari, ki jih tu le kratko konstatiramo.

 • Od fol. 49 naprej do konca imamo v listih vodni znak z monogramom CPA – kar je isto znamenje, ki ga najdemo tudi na prednjem spojnem listu – na fol. 1, tu označenem kot ii. Ta povezava lahko pomeni le eno. Če so vezni listi iz istega papirja kakor osma lega, to pomeni, da je bila osma lega dodana rokopisu ŠP prav nazadnje – ob sami vezavi vseh snopov v kodeks, kakor ga poznamo danes. To bi pomenilo tudi, da če bi mogli datirati osmo lego rokopisa, bi ta datacija najverjetneje določila tudi čas vezave. Vendar so žal v osmi legi večidel le prazni listi brez besedila. Le na fol. 50v je koncept povabilnega pisma, ki ga ni mogoče datirati, na fol. 51v pa je seznam oblačil za procesijo; temu je poznejša roka pripisala podatek o novi zastavi v slovenskih barvah za leto 1745, a ta zapisek je bil najverjetneje dodan pozneje, po sami vezavi. Pač pa raven kodikoloških dejstev ponuja zanimiv, doslej neuporabljen podatek: dejstvo, da v sedmi legi lista 40 in 44 tvorita isto polo, medtem ko sta pola ff. 41↔42 in pola ff. talon↔43 na to mesto naknadno všiti – prav ti všiti poli pa nosita Periocho za leto 1728. Skratka, dva bifolija (poli) s Periocho 1728 sta bila všita v notranjost zadnjega bifolija glavnega dela, t.j. med fol. 40 in fol. 44; se pravi: ne za sedmo lego, ampak v sedmo lego. To pa je razumljivo le v kontekstu vezave knjige: šesta lega se konča s fol. 39v; nato je bila za preostanek glavnega dela ŠP potrebna nova pola, in tam se zdaj konča Index rerum et personarum (na fol. 40r, z nekaj vrsticami pa sega še na fol. 40v). Ta pola je pred vezavo stala sama zase, ne pa v snopiču. Ker je bil le njen prvi list popisan, drugi pa ne, je naravno, da so jo ob vezavi uporabili za zunanji bifolij naslednje, to je sedme lege. Vse to bržkone ne pomeni česa drugega, kakor da je bila Periocha 1728 všita v sedmo lego prav ob vezavi, res pa je bila sama Periocha napisana že pred vezavo. Toda s tem podatkom moremo razmeroma utemeljeno umestiti čas vezave bodisi v leto 1728 ali vsaj okrog 1730, saj se poznejši vpisi že ravnajo po novih, obrezanih robovih knjige.

 • Folij 14 ni nastal kot del rokopisa Škofjeloškega pasijona, ampak je fragment nekega drugega pasijona. Ne spada v besedilo ŠP, pač pa nudi druge pomembne informacije.

 • Folij 2 z uvodnim besedilom Pro notitia futuri saeculi, ki dozdevno datira Pasijon na Veliki petek 1721, prav tako ni del izvirnega rokopisa ŠP. Besedilo je bilo nanj zapisano ločeno od glavnega besedila Pasijona. Folij 2 je bil v kodeks ŠP vlepljen ob vezavi. Kdaj je zares nastal, je zelo zapleteno vprašanje. Vsekakor pa tam zapisana letnica 1721, s katero so doslej samoumevno datirali ŠP, s tem odpade od celotnega kodeksa. Pasijon je treba torej šele datirati.

Zdi se, da je od tod naprej kodikološka in paleografska dejstva treba povezovati s podatki, ki jih daje tekstološki del tekstnokritične oziroma ekdotične analize. V tej povezavi nam nudijo presenetljive nove ugotovitve.

Dosedanja kodikološka in paleografska opažanja pa je moč strniti v tole tabelo.

Kodikološko Paleografsko Tekstološko
lega folij roka del besedila
(i) vezni list, prilepljen na platnico / lastniški vpisi
ii 1 / lastniški vpisi in žigi; števila, med njimi 1756
iii 2 A Pro Notitia Futuri Saeculi (začetek besedila ŠP, vlepljen fragment)
1 ternij 3–7 B, D, F Necessaria scitu, uvodne določbe, Ordo processionis, 1. podoba
2 ternij 8–13; fol. 14 vlepljen B podobe 1 do 4; na fol. 14 dvojezični fragment neznanega pasijona
3 ternij 15–20 B podobi 4, 5
4 ternij 21–27, fol. 25 dodan B podobe 6 do 10
5 ternij 28–33 B podobe 11 do 13; Lista universalis pro magistro
6 ternij 34–39 B Lista universalis pro magistro; Listae particulares pro ordinantibus; Periocha 1727; Index rerum et personarum
7 ternij 40–44, en list izrezan B, C Index rerum et personarum; Periocha 1728
8 kvaternij 45–51, zadnji folij je vezni list, prilepljen na platnico E, F prazni listi, osnutek povabilnega pisma, seznam kostumov

Dodatek C.1.3 Ekdotična načela izdaje

Dodatek C.1.3.1 Faksimile

Naša izdaja predstavi rokopis ŠP naprej z digitalnimi posnetki (ločljivost 300 dpi), ki naj reproducirajo zunanjo pojavnost rokopisa: ne le notranjosti, ampak tudi platnic in vezave. Predstavljene so vse, tudi nepopisane strani rokopisne knjige. Vsa izdaja – z obema prepisoma in spremnimi besedili – se vseskozi nanaša na ta prvotni izvor besedila in iz njega izhaja. Namen digitalnega faksimila je zagotoviti bralcu avtentičen stik s primarnim virom. Digitalne slike predstavijo celotno stran enega folija, vključno z robovi, vezno stranjo in robom sosednjega folija, kjer je moč videti, kako je folij vpet v lego. Največja velikost digitalne slike v tej izdaji (300 dpi) je večjih dimenzij kakor originalni rokopis, da bi uporabnik v takšni povečavi lahko opazoval tudi podrobnosti, ki jih je na originalu teže opaziti. Na enak način so v faksimilu predstavljeni spremni listi, t.j. dokumenti, ki so se ohranili ob ŠP. Poseben sklop faksimila predstavlja vodne znake v papirju kodeksa, opisane v kodikološkem opisu. Namen našega faksimila ni bil le narediti kopijo, kar najbolj podobno izvirniku, ampak omogočiti kar najtesnejši vpogled v kodikološke in besedilne podrobnosti. Digitalni faksimile je zato v naši izdaji pripravljen tako, da nima le reprodukcijske vloge, marveč je še pomembnejša njegova spoznavna funkcija glede na izvirni rokopis kot vir izdaje.

Dodatek C.1.3.2 Načela diplomatičnega prepisa

Diplomatični prepis skuša zajeti vse posebnosti izvirnega besedila, ki so jih v rokopis vnesle razne historične, kulturne in (pravo)pisne posebnosti zgodnjega 18. stoletja na Slovenskem. Obnavlja izvirno historično podobo besedila ŠP, vključno z dodatki in opombami izvirnih, historičnih rok, s pisarskimi pomotami in posegi. Kadar si dve roki nasprotujeta – ko gre za popravke določenega mesta besedila – sprejema diplomatični prepis vselej zapis najstarejše, izvirne roke, popravke poznejših pa zaznamuje v aparatu.

V izvirniku ŠP sta poleg slovenščine na več mestih zastopani tudi latinščina in nemščina; še zlasti latinski deli besedila vsebujejo obilico okrajšav, ki temeljijo na srednjeveškem sistemu latinskih abreviatur.

Načela našega diplomatičnega prepisa tu razvrstimo po praktičnem redu – od prepisa najmanjših do največjih struktur, t. j. od prepisa posameznih črk do prepisovanja prečrtanih delov.

 • Deli, zapisani v nemščini v lomljeni pisavi Kurrentschrift, so transkribirani s sodobnimi latiničnimi črkami; pri tem niso posebej zaznamovana mesta (zlasti osebna imena), kjer v izvirniku Kurrentschrift prehaja v latinične črke.

 • Črki k in z sta v rkp. zapisani tako, da ni mogoče razlikovati med veliko in malo obliko črke; zato sta vedno prepisani kot mali, razen na začetku stavkov.

 • V nemških odlomkih prepis ohranja razlikovanje med ſ, s in ß (npr.: Groſſe Apoſtel zu fueß; ſpiesſtangen).

 • Latinski ligaturi ae (æ) in oe (œ) sta v prepisu ohranjeni, pač pa ligature za dvojico ſt ( U+FB05) nismo zapisovali, ampak je razvezana v obe črki, zlasti, ker je pogosto dvomljivo, kdaj gre v tem primeru res za ligaturo in kdaj ne.

 • Zapisovanje črke y je v originalu dvoumno. Grafem y je pogosto zapisan z dvema pikama (ÿ). V latinskih odlomkih sta tako y kot ÿ zaradi uveljavljene prakse prepisana kot ij. V slovenskem besedilu sta oba znaka prepisana diplomatično, čeravno je razlika le grafična in je izvirnik v rabi nedosleden. To je posledica dejstva, da konvencija zapisovanja y z dvema pikama (ÿ) izhaja iz tedanje nemške pisave, zato se pri zapisovanju te črke v ŠP mešata latinična in nemška grafija.

 • Ohranili smo izvirno stavo vrstic: prelomi vrstic so ohranjeni ne le v naslovih in v didaskalijah, kjer pogosto nastopajo stavčne enote kot alineje, marveč tudi v proznih odstavkih in seznamih.

 • Delitev besed na koncu vrstic je ohranjena, vendar označena s sodobnimi, ne s historičnimi deljaji. Izjema so besede, ki vsebujejo katero izmed krajšav; v tem primeru je beseda pisana skupaj še v tekoči vrstici. Denimo beseda an͠uatim je v rkp. deljena an͠ua-tim, vendar zaradi prikaza okrajšave in razvezave v takšnem primeru besedo prepišemo brez delitve.

 • V rokopisu se na dvanajstih mestih pojavi znamenje, sestavljeno iz sredinske pike in pokončne črtice po njo, podobno torej podpičju. Gre za ostanek raznolikih, neenotnih srednjeveških konvencij za rabo ločil.88 V rokopisu Pasijona ga zasledimo kot vzklično znamenje, ki so ga uporabili v vlogi klicaja. Prepisali smo ga z znamenjem za obrnjeni klicaj [¡], ki je grafično in pomensko še najbližji znamenju v rokopisu (raba modernega podpičja bi bila pomensko manj ustrezna).

 • Vse okrajšave so označene in razvezane. V diplomatičnem prepisu prikazujemo neposredno le originalno, nerazvezano obliko, razvezana pa je dostopna v e-izdaji ob dotiku vmesnika (miške). Vsaka okrajšava je opremljena s tipologijo krajšav (kontrakcija, suspenzija, brevigraf, akronim). Informacija o vrsti krajšave se ob dotiku vmesnika (miške) prikaže v okencu, skupaj z razvezavo.

 • Tildi podobna znamenja (različne dolžine in višine), ki v rokopisu vselej pomenijo okrajšave, največkrat kontrakcije, smo reproducirali vsa enako (z Unikodovim znakom U+0360), denimo Pro͠alis, P͠r, 2͠do.

 • Na nekaj mestih je v rokopisu nad nekaterimi črkami (n, s) črtica, podobna znamenju krativca, vendar verjetno ni bila zapisana kot del besedila, ampak kot madež ipd. – Teh nekaj znamenj nismo reproducirali, so pa dokumentirana v opombah.

 • Pri razvezavi okrajšav smo razvezano besedo v latinščini ali nemščini zapisali po sodobni normi, ker je razvezava že sama po sebi kritično modificiran tekst, npr: abgeschribɳ → abgeschrieben.

 • Na fol. 14 so v izvirniku verzi zapisani v prozni obliki; tega se v prepisu ni zdelo smiselno reproducirati, zato smo sedem kitic na foliju 14 prepisali tudi grafično kot verze. To je eden redkih odmikov naše izdaje od načel diplomatičnega prepisovanja.

 • Glavni del ŠP je bil tako pazljivo prepisan v sedanji kodeks, da je bilo piscu le redko kje treba popravljati za seboj. Popravke so vnašale večidel poznejše roke. Pri teh posegih v besedilo se diplomatični prepis zvesto drži prvotnega zapisa, vendar reproducira tudi prečrtane dele in dodatke, pri tem pa je ob dotiku vmesnika na voljo informacija, katera roka je popravek naredila.

 • Verzi za repliko Mornarja na fol. 38v, kakor tudi kazalo Index rerum et personarum (39r–40v), so izvirno napisani v dveh stolpcih; tu jih podamo v enem stolpcu.

Tako latinske abreviature iz srednjeveške tradicije kakor posegi raznih rok v besedilo so v besedilu Pasijona mesta, ki jih je moč brati na razne načine. Krajšave je moč razvezati ali ne; pri popravkih in drugih posegih v besedilo je kot pravilen mogoče videti originalni zapis ali pa dodani vrinek. Z oznakami in tehnologijo, ki jih priporočajo Smernice konzorcija TEI, je bilo mogoče v elektronski izdaji vsa ta mesta natančno označiti tako, da diplomatični prepis predstavi obe alternativni možnosti istega mesta besedila. Kar je zapisal pater Romuald, smo predstavili kot primarno besedilo, kar so dodajali drugi, pa kot alternacijo, vidno v dodanem okvirčku. Na nekaterih mestih se dotikata ali prekrivata dve ali celo tri časovne plasti rokopisnih posegov in korekcij; te plasti skuša diplomatični prepis do podrobnosti razčleniti, dokumentirati. S tem smo želeli poudariti ne le „mimetično“ (posnemovalno), marveč predvsem analitično in spoznavno razsežnost diplomatičnega prepisa.

Dodatek C.1.3.3 Načela kritičnega prepisa

Kritični prepis ponuja sodobnemu branju namenjeno in prilagojeno podobo besedila ŠP, izdelano po tehle vodilih.

Temeljna načela:

 • Kritični prepis ne predstavlja fonetične rekonstrukcije historične glasovne podobe (originalne izreke), ampak je predvsem pripomoček za lažje branje in za čim boljše razumevanje besedila. Pri tem je besedilo vendarle zapisano tako, da bi ga čim lažje brali podobno, kakor predvidevamo, da so ga govorili na Škofjeloškem v času nastanka. Seveda gre še vedno predvsem za prečrkovanje originalnega zapisa z omejenimi značilnostmi fonetičnega prepisa, nikakor pa ne za fonetični prepis.

 • Bohoričica je nadomeščena z gajico, vendar po fonetičnem načelu (npr. zapisovanje c, s, z, č, š, ž itn.).89

 • Latinski in nemški deli besedila so prevedeni v sodobno slovenščino.

 • Okrajšave so razvezane, stava ločil in raba velike začetnice sta urejeni po sodobni normi.

Posegi v rokopis

 • Dodatki in posegi poznejših rok v rokopis, kolikor gre za pripise k aparatu uprizoritve v nemščini in latinščini (pripisi k didaskalijam, k uvodnim napotkom itn.) so sprejeti in prevedeni, čeprav označeni kot dodani.

 • Posegi raznih rok v glavno, slovensko besedilo so – razen roke B – ignorirani (podrobno jih dokumentira diplomatični prepis). V kritični prepis so sprejeti samo originalni zapis in popravki, ki jih je roka B pri tem sama vnesla.

 • Očitne pisarske pomote (izpust črke ipd.) so popravljene, vendar dokumentirane (označene): v tekstu je prikazan samo kritično modificiran zapis, ob dotiku vmesnika pa se pokaže še originalna oblika iz rokopisa.

Dodatek C.1.3.4 Jezikoslovna načela kritičnega prepisa 90
Dodatek C.1.3.4.1 Splošna vodila
 • Prečrkovanje v gajico skuša čim zvesteje slediti negajičnemu izvirniku. V primeru, da je glasoslovna interpretacija zapisa zelo verjetna, se od njega oddalji (npr. zapisovanje polglasnika v primerih kot vid ə m, djat ə).

 • Pri prečrkovanju so bila upoštevana pravila zapisa glasov s črkovnim sestavom slovenskega knjižnega jezika (upoštevati je torej potrebno pravopisno-pravorečna pravila slovenskega knjižnega jezika).

 • Besede, ki imajo enako glasovno podobo kot v sodobnem knjižnem jeziku, so zapisane in se izgovarjajo kot v slednjem (zapisovanje polglasnika s črko e: sem [səm], pekel [pəkəu̯], tema [təma], podob e n [podobən], vreden [wredən], mojster [mojstər], zato tudi rodilnik množine marter [martər]; zapis zaokroženega ustnično-ustničnega z l v deležniku na l: bil [biu̯], vzel [wzeu̯]; nezapisovanje prilikovanja po šumevnosti: s šibami [š šibami], z žejo [ž žejo]).

 • Besede, ki imajo drugačno glasovno podobo kot v sodobnem knjižnem jeziku, so zapisane na način, ki najzvesteje odraža njihovo glasovno podobo, in ne na način, kot se zapisujejo v sodobnem knjižnem jeziku (prov [prou̯] se na primer zapisuje tako kot siv, živ [siu̯, žiu̯]).

 • Dvoustnični , ki je nastal iz trdega , se pri manj pogostnih besedah zapisuje z v in ne etimološko z l, saj bi napis z l lahko napeljeval na elkanje (obivnu in ne obilnu za izgovor [obiu̯nu] < *obiłno, fovš in ne folš za izgovor [fou̯š] < *fałš).

Dodatek C.1.3.4.2 Posebnosti pri zapisovanju polglasnika
 • Če je polglasnik istega korena v izvirniku zapisan na različne načine (s črko e in s črko a), je ohranjen izvirni zapis, saj ni jasno, ali gre za različen zapis ene samoglasniške kakovosti ali za zapisa različnih samoglasniških kakovosti (pekel [pəkəu̯] : v pakli [ʍ pakli/pəkli], paklenski [paklenski/pəklenski], tedaj [tədaj] : tadaj [tadaj/tədaj], čestite [čəstite] : častite [častite/čəstite], pahnila [pahnila/pəhnila], vzamite [wzamite/wzəmite]).

 • Polglasnik je zapisan s posebnim znakom ə v primeru, da se pojavlja na mestu, na katerem se v sodobnem knjižnem jeziku ne pojavlja (je torej posledica samoglasniškega upada): nos ə m, pros ə m, vid ə m, djat ə, pərtisni, < *nosim, *prosim, *vidim, *dejati, *si; jəno < *jino, jəmenvana < *jimenvana, jəmu < *jimu < *jimeł; kadər < *kadar, kokər < *kakor; morəm < *moram; uməru, zapəru < *umrł, *zaprł).

 • Za glagolsko predpono, ki je zapisana kot rez < *raz ni jasno, ali je vsebovala polglasnik ali e, zato se zapisuje z e kot v izvirniku (rezpete, rezmesart, reztepeno, rezbodeno, rezbiti, reztrgana). Podobno velja za osebni zaimek za prvo osebo ednine jest in podredni veznik de.

 • Za primere tipa grevinga ni mogoče reči, ali črka i zaznamuje polglasnik i-jevske barve ali i, zato jih zapisujemo kot v izvirniku, torej grevinga.

 • Polglasnik v soglasniških sklopih v besedah, ki jih sodobni knjižni jezik ne pozna, se zapisuje s posebnim znakom ə v primeru, če bi bil zapis z e-jem zavajajoč (mit əlna, šlafarəncam).

Dodatek C.1.3.4.3 Posebnosti pri zapisovanju deležnika na -l
 • Če se deležnik na -l izgovarja enako kot v sodobnem knjižnem jeziku, se ga zapisuje in izgovarja kot v sodobnem knjižnem jeziku, torej z izglasnim -l [u̯], čeprav je v izvirnem besedilu zapisan z u (bil [biu̯], vzel [wzeu̯], poslušal [poslušau̯]).

 • Če se deležnik na -l (najpogosteje zaradi delnega ali popolnega samoglasniškega upada levo od ) ne izgovarja enako kot v sodobnem knjižnem jeziku, se ga zapisuje z v in izgovarja z [u̯], torej poskušov, pregrejš ə v, odrešov, zaslužov [poskušou̯, pregrejšəu̯, odrešou̯, zaslužou̯], saj bi zapis tipa poskušol lahko navajal na elkanje.

Dodatek C.1.3.4.4 Posebnosti pri zapisovanju lastnih imen
 • Zapisi krščanskih imen v izvirniku niso enotni. Čeprav se je v ljudskem jeziku najverjetneje (zaradi nemškega posredništva pri prevzemu iz cerkvene latinščine) izgovarjalo Ježuš, Pilatuš, Judaž/Judež, v besedilu ni mogoče izključiti citatnosti iz latinščine, torej citatne izgovorjave Jezus, Pilatus, Judas, zato se ohrani razlikovanje izvirnika Pilatus = Pilatus, Pilatush = Pilatuš (čeprav se tudi slovenski s zapisuje s sh).

Dodatek C.1.3.5 Sklep

Kodikološka in paleografska analiza, ki jo odseva diplomatični prepis, je omogočila verodostojno razlikovanje med pisanjem ter popravki primarnega avtorja rokopisa – roka B, ki jo istovetimo s p. Romualdom – in posegi poznejših redaktorskih rok. Diplomatični prepis skuša tako razčleniti in prikazati sestoj raznih historičnih nanosov, zajetih v kodeks.

Kritični prepis te izdaje prvikrat prinaša glavno, t. j. slovensko besedilo ŠP v

primarni avtorski podobi, brez poznejših „izboljšav“ in posegov. Ti so prikazani v diplomatičnem prepisu, v kritičnem pa smo jih zavrgli in sprejeli samo prvotni zapis roke B. Zato ima kritični prepis – poleg tega, da usmerja bralca k historični glasovni podobi – avtorski značaj: v ospredje postavlja literarno kreacijo p. Romualda, kakor se nam je ohranila glavnem delu rokopisa ŠP, nastalega med jesenjo 1725 in Veliko nočjo 1727.

Dodatek C.2 Tradicija in datacija Škofjeloškega pasijona. Ekdotična perspektiva

Matija Ogrin

Dodatek C.2.1 Uvod

Raziskava, ob kateri je nastala kritična izdaja Škofjeloškega pasijona, je pokazala, da Pasijon še zdaleč ni v vseh pogledih ustrezno zgodovinsko pojasnjen in da ob njem ostaja še vrsta odprtih vprašanj. Celo takšnih, kot je vprašanje datacije. Dosedanje raziskave namreč niso dovolj temeljile na temeljnih historičnih vedah: še zlasti kodikološki in paleografski vidiki so ostali zunaj polja raziskav. Zato nam Škofjeloški pasijon (ŠP) hrani še nekaj presenečenj.91

Slovenska literarna zgodovina je ŠP kot najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku večkrat obravnavala in ga že pred desetletji umestila na eno pomembnejših mest v našem baročnem slovstvu. Resda je to potekalo predvsem v kontekstu preglednih obravnav slovenske baročne literature92 in duhovne drame;93 šele v novejšem času pa je o ŠP nastalo tudi več specializiranih razprav.94 Vprašanje morebitne literarne predloge, po kateri naj bi bil Škofjeloški pasijon morda prirejen, je sicer ostalo odprto, saj primerljivega besedila, iz katerega bi bilo mogoče izvajati takšne genetične sklepe, doslej nihče ni našel. Toda s tem, ko so literarni zgodovinarji v novejšem času analizirali le še specializirane literarnoteoretske vidike Pasijona, zlasti besedni slog, verz in zvrstnost, se je zdelo, da je vprašanje ŠP literarnozgodovinsko dodobra pojasnjeno, če že ni izčrpano.

Podrobnejša ekdotična (tekstnokritična) analiza besedila ŠP, ki je potekala med pripravami na to izdajo, je pokazala, da so vprašanja geneze in datacije ŠP ter pasijonske tradicije na Loškem sploh bolj zapletena in da doslej niso bila primerno zastavljena. V dosedanji strokovni literaturi, ki se dotika ŠP, se zato pojavlja več privzetih, tudi po inerciji sprejetih mnenj in predpostavk, ki niso bile nikdar preverjene, a so sčasoma zadobile vlogo trdnih, pozitivnih dejstev.

V nadaljevanju želim navesti nekaj besedilnih elementov ŠP, ob katerih se je morala analiza ter priprava kritične izdaje posebej ustaviti, in prek njih podati nekaj korekcij ali vsaj dopolnil zlasti glede tehle doslej splošno sprejetih mnenj.

 • Datacija: pater Romuald Štandreški naj bi ŠP napisal l. 1721.

 • Uprizoritve: leta 1721 naj bi ga p. Romuald tudi prvič uprizoril, nato naj bi bil uprizorjen še nekajkrat (1727, 1728, 1734), morda tudi večkrat.

 • Jezik pasijonov: kapucinske pasijonske procesije na Slovenskem naj bi potekale v nemščini, posebnost škofjeloške je, da je potekala v slovenščini.95

O vsem tem je bilo treba ob analizi besedila Pasijona in ohranjenih Listov podvomiti. Mnoga dejstva v rokopisu ŠP in Listov kažejo, da so te predpostavke nepreverjene ali sploh napačne. Priti moramo do bolj utemeljenih uvidov. Pri tem se zdi smiselno začeti s tistimi argumenti, ki so nam bili tako rekoč ves čas pred očmi, a jih nismo videli, in napredovati k tistim, ki jih dajejo bolj specializirane ekdotične, kodikološke ter paleografske raziskave.

Dodatek C.2.2 I. Datacija Pasijona

Dodatek C.2.2.1 Znotrajbesedilna znamenja tradicije

Škofjeloški pasijon vsebuje v tistih delih besedila, kjer najdemo pravila uprizarjanja in navodila prirediteljem ter igralcem, vrsto izrazov, s katerimi se pisec sklicuje na določene utečene navade, na znane običaje, in formulacije, ki izražajo ponavljanje uprizarjanja. Tega dejstva ni mogoče uskladiti s trditvijo, da je bil ŠP napisan in uprizorjen leta 1721. Če bi namreč Pasijon res nastal šele 1721, bi ne mogel vsebovati znamenj, ki kažejo na njegov predhodni obstoj. Pomislimo na tele odlomke in v njihovi luči kritično vrednotimo predpostavko, da naj bi bili napisani šele leta 1721, ko naj bi začeli Pasijon uprizarjati:

 • „Ustanoviteljica in ohranjevalka te procesije v loškem mestu je dobrotna bratovščina presvetega Rešnjega telesa.“

 • „Na konventu bratovščine … je bilo enkrat za vselej sklenjeno …“ (semper pro semper)

 • „Naj jo postavi, vendar naj ne okrni [dosedanje] postavitve …“ (non intermissa reparatione)

 • „… k blagajniku bratovščine: to je bil tokrat vrli gospod pl. Kossen.“ (qui pro tempore fuit)

 • „To opravilo naj se opravlja po pravilu, danem na več kapitljih, in v skladu z objavljenimi odloki.“ (iuxta data in pluribus capitulis normam)

 • „Konja je doslej vselej dal na voljo g. pl. Kossen … (bis Dato allerzeit …)

 • „Longinu je težko preskrbeti konja, zato je treba zanj prositi voditelja. (Longino non facile commodatur aequus …)

 • Grob nosi 14 mož, ki so že zmeraj bili meščani … (welche allerzeit gewessen Seyn Burger …)96

Teh odlomkov, ki kažejo na ponavljanje prireditve in se izrecno sklicujejo na stare, utrjene navade, ni mogoče smiselno razumeti, če naj bi bilo besedilo napisano šele leta 1721 in če naj bi se uprizarjanje tedaj tudi pričelo. Nasprotje med temi referencami na tradicijo, ki jih besedilo ŠP izrecno kaže, ter letnico 1721, ki naj bi pomenila začetek loškega pasijona, je tako močno, da ga ni mogoče neopaženega pustiti ob strani. Vsekakor nakazuje, da je določena tradicija pasijona obstajala že prej. Za podrobnejšo razlago, ki bo o dataciji povedala kaj konkretnega, pa se moramo opreti na temeljne historično-filološke vede in metode – predvsem na kodikogijo in paleografijo.

Dodatek C.2.2.2 Kodikološka dejstva in datacija Pasijona

Dejstva, predstavljena s kodikološkim in paleografskim opisom v prejšnjem poglavju, moramo naposled smiselno povezati z besedilom ŠP.

Tu si najprej prikličimo v spomin, da folij 2 z lepo izpisanim kronogramom 1721 ni nastal sočasno s katerim koli delom rokopisa in je bil prilepljen v kodeks šele ob vezavi. Letnica 1721 kot čas nastanka ŠP nam, kakor smo že rekli, s tem odpade od preostalega rokopisa. Seveda ima po vsebini ta folij nemajhno dokumentarno moč, toda če opazimo, da je bil od zunaj dodan rokopisu, je metodološko nesprejemljivo, če ves rokopis datiramo po tem eksternem dodatku. Škofjeloški pasijon je zato treba šele datirati. Oporo za natančnejšo datacijo moramo iskati v drugih dejstvih, najprej v samem rokopisu.

Folij 2r ima resda veliko dokumentarno moč, toda brati ga je treba od sile previdno. Formulacijo „Po ponovnem vztrajanju in gorečih prošnjah presvetlega gospoda Antona pl. Ekarja“ so doslej razlagali tako (mdr. J. Mantuani in Fr. Koblar), kakor da je baron Ekar dal kapucinom pobudo za pasijon in so ga ti nato začeli prirejati. To nekritično branje je treba popraviti z upoštevanjem določila na istem foliju, ki pravi, da kapucini prevzamejo vodenje procesije, „vendar tako, da nas vsako leto v januarju za to ponižno prosi kak uradni predstavnik bratovščine“. Baron Ekar pa je bil predstojnik bratovščine, zato tiste „goreče prošnje“ niso nič drugega kakor retorski ornat za to, kar je baron kot predstojnik (po kakšnem svojem pooblaščencu) moral storiti vsako leto, kakor pravi rokopis. Iz formulacije, ki naj bi nakazovala začetek uprizarjanja, tako dobimo pomen, ki predpostavlja že utečeno tradicijo uprizarjanja (omni tamen anno statim post novum).

Folij 2r pa svojo pravo zagonetnost pokaže šele z naslednjo formulacijo. Pravi namreč, da je kapucinom dovolil prevzeti skrb za loško procesijo „prečastiti oče provincial Krištof iz Gradca […] na naslednjem celovškem kapitlju“. V tej formulaciji ne vidimo nič posebnega, dokler ne izvemo, da je bil omenjeni kapitelj, torej zborovanje vodstva kapucinske province, šele 23. maja 1721,97 procesija na Veliki petek pa je bila kar mesec in pol prej: 11. aprila 1721,98 priprave nanjo pa so se pričele že 3. marca. Če bi sprejeli letnico 1721 kot začetek pasijona v Loki, bi to pomenilo, da so loški kapucini sklenili zavezujoč dogovor z bratovščino sv. Rešnjega telesa in nenadoma začeli uprizarjati pasijon – vse na svojo roko – ter da so postavili kapiteljsko vodstvo in provinciala pred izvršeno dejstvo, nato pa od njih za nazaj prejeli dovoljenje. To pa je nemogoče in v okvirih redovne discipline kar nepredstavljivo. Opisano neskladje v datumih (sama datuma pa sta resnična) si je moč razlagati bolj naravno. Namreč tako, da je v Škofji Loki že pred tem bolj ali manj redno potekala pasijonska procesija, pri kateri so kapucini utečeno sodelovali in je bilo vodstvo redovne province s to prakso že dolgo seznanjeno, na kapitlju 23. maja 1721 pa so tej tradicionalni dejavnosti podelili le zunanji, pravno določen okvir pravil. Pravila določajo zlasti, da so „gospodje nad procesijo“ bratovščina sv. Rešnjega telesa in da morajo biti kapucini za vodenje naprošeni; lahko si je namreč predstavljati, da so pri tako obsežnem podjetju brez natančnih, izrecnih določil nastajali nesporazumi glede odgovornosti, zato je bilo treba jasno definirati pristojnosti. Kapucini kot ubožni redovniki, ki so se vzdrževali z miloščino, niso mogli prevzeti stroškov za procesijo, to je v rokopisu izrecno rečeno. V duhovnem pogledu pa so lahko obdržali avtoriteto in disciplino pri organizaciji le, če so vzdrževali suvereno distanco in se pustili prositi za vodenje procesije, kakor določajo pravila. Baronove „goreče prošnje“ pomenijo samo to prošnjo bratovščine in nič več.

Po tem sklepanju se datum 1721 čedalje bolj oddaljuje od samega teksta ŠP, saj zadeva predvsem zunanji pravno-organizacijski okvir prireditve, ne pa samega literarnega besedila.

S tem pa se arkane folija 2 recto še nikakor ne končajo. Ob koncu prvega odstavka je rečeno, da loški kapucini prevzamejo skrb za procesijo na dan Velikega petka in jo vodijo „po dolžnem redu“ (debito ordine). Pričakovali bi, da „po dolžnem redu“ pač pomeni natanko tistih osem pravnih točk, ki sledijo na naslednjih treh straneh.99 Vendar sploh ni tako. Ko pozorno beremo tistih osem pravil, trčimo v sedmi točki ob tole določilo: voditelj procesije „mora ravnati tako, kakor mi je odpisal častiti gospod oče Gotthard iz Gradca, zdajšnji provincial, ko sem ga vprašal“ (ut rescripsit ARP Gotthardus Graecensis pro tempore Prouincialis mihi inuestiganti …). Pri tem je zanimivo, kdo je tisti „jaz“, ki tu prvič in zadnjič nastopi, še bolj pa je zanimivo, da je provinciala p. Krištofa (omenjen na foliju 2r) zdaj zamenjal provincial p. Gotthard iz Gradca! Formulacija s folija 2r „po dolžnem redu“ torej že lahko po smislu ustreza onim osmim določilom, vendar ne tako, da bi sklepali na genetično istovetnost, na hkratnost zapisa in na besedilno enotnost. Ravno narobe: osem pravnih točk in vse sledeče besedilo so nastali ločeno od folija 2. To dejstvo nam torej tudi po vsebinski strani dokazuje, kar nam je prej podala kodikološka analiza: da folij 2 res ni mogel nastati hkrati z naslednjimi listi – ti pa v eni roki (čeravno je dodanih več vpisov poznejših rok) in na enakem papirju obsegajo ves glavni del ŠP, t.j. od Necessaria scitu (fol. 3r) do konca Index rerum et personarum (40v).

K sreči so viri za zgodovino Štajerske kapucinske province natančno prepisani in objavljeni; v njih najdemo, da je bil p. Krištof Graški provincial od leta 1713 do 1716, nato pa spet od 1719 do kapitlja v sept. 1722. Tako je moral biti že dlje časa dobro seznanjen z dejavnostjo loških kapucinov glede procesije in je na kapitlju 23. maja 1721 sprejel le natančnejši sklep, po kakšnih pravilih naj z njo nadaljujejo. Pater Gotthard Graški pa je postal tukajšnji provincial kapucinov šele 28. sept. 1725, bil nato znova potrjen na kapitlju 16. maja 1727 in opravljal to funkcijo še do jeseni 1728, ko je redovna provinca dobila drugega voditelja.100 Ker je p. Gotthard Graški v sedmi točki izrecno naveden kot aktualni provincial, dobimo s tem pomembno oporo za datacijo osrednjega, tj. glavnega besedila ŠP.

Podatki, ki so nam na voljo za datacijo, so torej tile:

 • Folij 2r je bil napisan gotovo po 23. maju 1721 (kapitelj v Celovcu), a ne pozneje kot ob vezavi leg v kodeks; napisala ga je roka A.

 • Glavno besedilo (3r–40v) je napisala roka B (vpise poznejših rok zdaj pustimo ob strani), vendar z raznimi vrstami črnila, torej je ta del kodeksa nastal v določenem obdobju. Terminus post quem tega obdobja je zanesljivo šele izvolitev novega provinciala Gottharta Graškega 28. sept. 1725. Terminus ante quem pa je veliki petek, 11. aprila 1727, kakor je datirana prva Periocha, povzetek vsebine, ki napoveduje celotno uprizoritev.101

 • Med folijem 40 in sedanjim 41, ki je prazen, je bil še en folij, ki je zdaj izrezan iz kodeksa. Na folijih 42r do 43r pa je zapisana Periocha za uprizoritev na veliki petek v naslednjem letu, datirana s 26. marcem 1728. To je brez dvoma napisala že druga roka kakor glavno besedilo, imenujmo jo roka C. Ta del kodeksa se nato nadaljuje s šestimi praznimi foliji in nekaj vpisi vse do konca – na fol. 51v.

Glavno besedilo ŠP je bilo torej zapisano v ohranjeni rokopis med 28. sept. 1725 in 11. apr. 1727, dodatki pa v letu 1728 in pozneje. Folij 2, ki govori o uprizoritvi pasijona v letu 1721, je bil načeloma lahko napisan in prilepljen šele ob vezavi snopičev v sedanji kodeks; seveda pa je bil lahko napisan že prej, a vlepljen pozneje. Kdaj so bila besedila vezana v kodeks, ni lahko reči.102

Glede na ugotovitev, kako sta v sedmo lego všita folija s Periocho za leto 1728, smo vezavo umestili v čas okrog 1730. Vsekakor je bila ob vezavi dodana še zadnja, osma lega pol. Vpisi na folijih te lege pa so verjetno poznejši od vezave. Eden od poznih vpisov vsebuje datiran podatek o zastavi v slovenskih barvah, narejeni leta 1745,103 a ta zapisek je bil najverjetneje vpisan pozneje, po sami vezavi. Bolj nam je v pomoč opomba o podobi pekla na dnu folija 11r; ta podoba naj bi bila izdelana leta 1734, opomba sama pa je iz dobe kmalu zatem. Zdi se, da se besedilo te opombe prilega formatu že obrezane, torej vezane knjige. In ker je zadnja Periocha iz leta 1728, se zdi smiselno sklepati, da so celotno gradivo zvezali v sedanji kodeks okrog leta 1730.

Na tem mestu je treba poudariti tole: domala vse, kar je o dataciji podano v gornjih odstavkih, je datacija v kodikološkem pomenu – torej datacija rokopisa ŠP kot materialnega artefakta. Nič pa ni s tem povedano o glavnem besedilu ŠP v tekstološkem pomenu, nič torej o tem, kdaj naj bi nastalo samo besedilo ŠP, od kod to besedilo poteka in kako je bilo prirejeno. Načelno gledano moramo priznati, da o tem nimamo nikakršnih pozitivnih podatkov. V praksi bo nemara tako, da bomo iz kodikoloških podatkov morali izvesti tudi tekstološka določila – kar je tudi namen pomožnih historično-filoloških ved. Toda preden bi pri tem napravili kakšno prenagljeno redukcijo, naj posežemo še po drugih dokumentarnih virih, ki so nam k sreči na voljo.

Dodatek C.2.2.3 Zunajbesedilna znamenja tradicije

Že najzgodnejši raziskovalci ŠP – A. Koblar, J. Mantuani, pozneje Fr. Kidrič in naposled Fr. Koblar, omenjajo različno število pisem ali listov, ki naj bi jih videli priložene ali vstavljene v rokopis ŠP. Število omenjenih listov se giblje od šest (Kidrič 1926: 117) do enajst (Mantuani 1916: 231). Teh listov smo ob pripravi kritične izdaje leta 2008 našli deset.104 To so zvečine pisma ali koncepti pisem, s katerimi je voditelj procesije na sredpostno nedeljo prosil župnika, naj oznani spokorno procesijo velikega petka in povabi vernike, naj dejavno sodelujejo z nošenjem prizorov, kot konjeniki ipd.

Starejši raziskovalci pasijona so menili, da se vsi ti dokumenti nanašajo bodisi na ljubljanski pasijon (kar je delno res), bodisi na škofjeloškega, vendar na dobo po letu 1721. Tako so sklepali zato, ker so predpostavki o 1721 kot letnici nastanka in o nemškem jeziku kot jeziku vseh drugih pasijonov sprejemali kot gotovi dejstvi. Podrobnejša analiza ob izdaji teh dokumentov je odkrila v njih več doslej neupoštevanih, dragocenih podatkov.

Na prvi pogled najpomembnejši list je lastnoročno pismo p. Romualda, datirano dne 9. aprila 1715.105 Mantuani in Kidrič sta oba menila, da je bil p. Romuald tedaj še v Ljubljani in da se pismo nanaša na ljubljansko procesijo, ki pa naj bi bila napisana kar v nemščini.106 France Koblar, ki je to pismo edini doslej objavil, in Filip Kalan sta kot izjemi menila, da se to pismo vendarle nekako nanaša na škofjeloško procesijo.107 Tehten pokazatelj, da gre res za škofjeloško in ne ljubljansko procesijo, nam daje formulacija v prošnji p. Romualda, naj sodelujoči vrnejo posojene rekvizite, „ker je naša oprema revna in preprosta“ – noster proceſsionis apparatus pauper sit et modicus. To pa se ne ujema s poročili o ljubljanski procesiji, ki naj bi bila precej razkošna in slikovita, saj jo je podpirala precej bogatejša bratovščina. Pri tem je dragocen in presenetljiv zlasti podatek, s katerim nam p. Romuald postreže v formulaciji svojega vabila: da namreč vabi častitega loškega župnika in farane „k svoji procesiji,“ ad proceſsionem meam. Ta izraz precej izrecno potrjuje ne le, da je neka oblika pasijona obstajala že leta 1715, ampak tudi določeno stopnjo Romualdovega avtorstva v njem. Besede p. Romualda gre resda razumeti tako, da se avtorstvo nanaša predvsem na postavitev in organizacijo celotne uprizoritve, vendar je s tem gotovo implicirana tudi manjša (ali večja) stopnja avtorstva besedila v smislu predelav, dodatkov ipd.

Toda za zgodovino tradicije loškega pasijona je še pomembnejše nedatirano pismo,108 v katerem neznani voditelj procesije navede mdr. vasi, ki so zadolžene za nošnjo in izvedbo posameznih podob (figur). Te omembe iz pisma so citirali domala vsi starejši raziskovalci kot dokument iz dobe po letu 1721, vendar zgolj kot etnografsko zanimivost, ki pojasnjuje, katera vas je pripravila ta ali oni prizor. Resnični pomen tega pisma pa leži v podatkih, ki so jih scela prezrli, a so s svojim sporočilom na moč bogati. Naštejmo jih po vrsti.

 • V pismu stoji, da so „najvišji predstojniki dveh nadbratovščin, sv. Rešnjega telesa in sv. Rožnega venca, določili, da se vsako leto v tem loškem mestu na veliki petek, če je Bog naklonjen in če dopušča vreme, ob štirih popoldne priredi procesija v čast Gospodovega trpljenja“. To je edini dokument, ki o sami genezi pasijona v Škofji Loki izpričuje nekaj drugega kot poznejši viri. Ti namreč kot ustanoviteljico pasijona navajajo samo bratovščino sv. Rešnjega telesa. Naše pismo pa navaja rožnovensko bratovščino kot soustanoviteljico. Tega podatka pozneje ne zasledimo več. Iz tega smemo sklepati, da podatek o rožnovenski bratovščini poteka iz neke starejše vednosti o nastanku pasijona, ki se je pozneje izgubila in zato poznejši viri rožnovenske bratovščine ne omenjajo več. To pa nas upravičeno nagiba k sklepu, da utegne biti to pismo iz dobe pred 1721 in ne pozneje.

 • Odločilni podatek najdemo nato v formulaciji, s katero voditelj procesije vabi župljane, naj se pred Bogom izkažejo pobožne in hvaležne, „še zlasti v tem letu, ko med ljudstvom prihaja do uporov in se slišijo govorice o vojni“ – hoc anno cum ſeditiones in populo et opiniones bellorum audiantur. Voditelj procesije na tem mestu očitno omenja neki kmečki upor. Kateri? Zelo verjetno je bil to tolminski kmečki upor, ki je potekal spomladi 1713. Veliki petek, ko so uprizorili procesijo, je bil leta 1713 na dan 14. aprila. Pohod tolminskih upornikov na Gorico pa je bil 27. marca. Ker so Tolminci hoteli upor razširiti tudi na Loško gospostvo (kar se jim ni posrečilo), so vsekakor imeli tam zaupnike, zato so se novice naglo širile. Ko je torej voditelj procesije nekako sredi posta 1713 pisal to pismo, so ljudje na Loškem že vedeli za potek upora, in to se zrcali v navedeni voditeljevi formulaciji. To je odločilen podatek, zaradi katerega datiramo ta dokument v konec marca ali začetek aprila 1713.

 • Nadalje pravi voditelj tistim vaščanom, ki se niso odločili za nošenje podob in podobno sodelovanje, da „niso obvezani tudi za prihodnje leto, razen če jih ne bo ponovno zaprosil novi voditelj procesije.“ S tem je povedano, da je voditelj procesije tedaj že vedel, da bo prihodnje leto, po našem sklepanju 1714, prevzel vodenje procesije nekdo drug. In to se sklada s podatkom, da je leta 1715 pater Romuald že izrecno vabil ad proceſsionem meam.

 • Če se naposled pomudimo ob večkrat citiranem seznamu podob in vasi v tem pismu, je v luči gornjih ugotovitev najzanimivejše to, da pismo našteva kar šestnajst podob in da so nekatere utegnile biti na moč baročno, celo srednjeveško slikovite, denimo podoba „Ta bili koin“ – verjetno prizor z belim jezdecem iz Apokalipse apostola Janeza, povezan s sprevodom smrti –, ali pa „draco“, verjetno zmaj iz Apokalipse, povezan z Brezmadežno, kakor se tudi imenuje ena izmed podob. Večje število podob, zlasti pa njihova slikovitost, simboličnost ter navezanost na srednji vek in biblične motive – vse to je značilno za starejše pasijonske igre 17. in zgodnjega 18. stoletja, medtem ko se sredi 18. stol. uveljavlja čedalje strožja disciplina, ki voditelja procesije zavezuje k omejitvi na prizore, ki predstavljajo „skrivnosti trpljenja našega Odrešenika“, kakor se glasi v enem poznejših listov. Seveda je dokazljivo, da je bilo tudi v dobi po 1721 še mnogo odmikov k bogatejši in bujnejši baročni zasnovi pasijonov, vendar na splošno velja težnja, da so bile zgodnejše uprizoritve praviloma bolj obsežne, slikovite in bolj prepletene z mitično snovjo od poznih.

 • Pomemben je tudi tale dokaz, ki ga pismo iz leta 1713 molče ponuja. Na prednji strani vsebuje pismo seznam s petnajstimi podobami pasijona (in vasmi, ki jih prevzamejo), na drugi strani pa še en takšen seznam s šestnajstimi podobami, in ta se v marsičem razlikuje od prvega. Pismo torej dokazuje, da je voditelj procesije razpolagal z dvema pasijonskima besediloma v slovenščini (ali, kar je isto, da je prvo besedilo sam predelal, dopolnil, in tako dobil drugi pasijonski tekst).

 • Ne nazadnje velja omeniti, da to pismo iz leta 1713 ne vsebuje nikakršnih pojasnil, s katerimi bi uvedli tako veliko novost, kakor je prva uprizoritev pasijona v manjšem mestu; prav nasprotno. Vsebuje več izrazov, ki spet kažejo na ustaljene navade, ali pa je za razumevanje teh izrazov vsaj potrebno poznavanje okoliščin iz poprejšnjega izkustva, denimo voditeljevo vabilo: „Tisti pa, ki želijo nastopiti pri konjenici Turkov ali mrličev ali priti v železnih oklepih s konji, naj se pravočasno zglasijo na običajnem kraju procesije“ – ut se tempeſtive in loco conſueto proceſsionis inſinuent. Kaj je namreč pomenilo „pravočasno“ in „na običajnem kraju“, so ljudje lahko vedeli le iz utečenih navad in izkustva.

Vsa ta znamenja kažejo, da pasijonska procesija v slovenskem jeziku v Škofji Loki že leta 1713 ni bila nova, marveč že utečena, in da je uprizoritev leta 1713 bila nadaljevanje pasijonske tradicije, katere začetki izginjajo v temo predhodnih desetletij. To tradicijo je v danes znano obliko Škofjeloškega pasijona formiral ter jo tudi kreativno izoblikoval pater Romuald Štandreški po letu 1715.109

Časovni razpon, v katerem je p. Romuald zanesljivo mogel predelovati, dopolnjevati in dokončno izdelati svoj pasijon, sega torej od 1715 do 1727. Kaj natančneje naj bi v tem loku pomenil Veliki petek 1721, ki ga folij 2r omenja kot čas postavitve pasijona, ni dovolj jasno; ali gre le za novo ureditev pravno-organizacijskega okvira prireditve, ali za izdelavo novih podob v smislu rekvizitov in opreme, ali za novo predelavo besedila? Menim, da je bolj verjetna prva možnost ali pa povezava prve in druge. To vprašanje, ki nam ga postavlja besedilo zagonetnega folija 2 recto, ostaja za zdaj odprto. O njem je moč zbrati le bolj ali manj trdne argumente za vsako od dveh možnih hipotez.

Dodatek C.2.2.4 Znova k dataciji folija 2

Ugotovili smo torej, da folij 2 (Pro notitia futuri saeculi) ni nastal sočasno z nobenim drugim delom rokopisa ŠP. Kako naj torej poskusimo datirati njegov nastanek? Možni sta dve nasprotni hipotezi: bodisi, da je nastal kmalu po zgoraj omenjenih dogodkih, še v letu 1721, bodisi neznano kdaj pozneje do vezave kodeksa.

Hipoteza o nastanku fol. 2 po letu 1721 ni brez vsake osnove. Že sam napis Pro notitia futuri saeculi spominja na kroniko, saj uvaja časovno distanco do dogodkov, ki jih besedilo tam dokumentira. Še bolj meri v to smer izrecna in slovesna omemba patra Romualda na foliju 2, ki naj bi procesijo s svojim trudom iz temeljev postavil. Takšen poklon predstojnikov posameznemu redovniku si je moč v običajnih okoliščinah predstavljati šele, ko se omenjeni protagonist že nekoliko oddalji, torej v času, ko je vodenje procesije za patrom Romualdom že prevzel kdo drug. Da bi bil kdo v samostanu kaj tako slovesnega zapisal že tedaj, ko je bil p. Romuald še sredi svojega dela s škofjeloško procesijo, denimo 1721, si je komaj mogoče misliti. Slovesno omembo njegovega imena je torej moč razumeti kot kroniški, retrospektivni element – toda zgolj to je premalo za postavitev drugačne datacije.

Tu bi lahko odločilno besedo izrekla kodikologija, vendar ta primer žal ne nudi dovolj gradiva za natančno datacijo papirja. Fol. 2 ima namreč vodni znak, ki verjetno predstavlja inicialki AN – za njima pa stoji Anton Nikel, papirničar v Žužemberku, čigar najzgodnejši vodni znak je dokumentiran za leto 1717. Nikel je kakor vsi izdelovalci papirja svoj vodnik znak s časom spreminjal. Podobna oblika inicialk, kakšno zasledimo na fol. 2, je po dosedanjih raziskavah izpričana že v letu 1722.110 Znak na fol. 2 bi torej načeloma lahko bil celo nekoliko zgodnejši, prav lahko pa tudi poznejši – iz dobe okrog 1730. Natančneje znaka žal ne moremo datirati, ker sta inicialki v fol. 2 samo t.i. protiznak, glavnega papirničarjevega znaka pa ne poznamo, saj se nahaja na nasprotnem delu (listu) pole; folij 2 pa je odrezan list. Zato je na podlagi papirja mogoče v tem primeru le omejiti obdobje nastanka listine, ni pa je mogoče določneje datirati.

Toda tudi, če hipotezo o poznejšem nastanku zavržemo in umestimo folij 2 v leto 1721 – kajpada v čas po kapitlju dne 23. maja – moramo logično priznati, da je bilo samo besedilo pasijona, katerega so uprizorili leta 1721, napisano že dosti pred Veliko nočjo in je torej moral biti folij 2 tudi v tem primeru od zunaj (in po Veliki noči!) prilepljen k nekemu originalnemu besedilu Pasijona, ki je bilo nastalo poprej in ga danes ne poznamo. Folij 2 je bil po tej razlagi napisan kot poznejši dodatek kateremu od več prepisov pasijona, ki so jih lahko imeli gvardijan, magister in še kdo, ali kateri od razvojnih verzij. V vsakem primeru nosi torej folij 2 nekakšno „meta-besedilo“ s posebnim statusom, saj je nastalo ločeno od katerega koli pasijona že – namreč kroniško besedilo, in zato se za njim lahko skriva kaj različen datum nastanka.

Pravzaprav nam folij 2 največjo arkano še prikriva in ji doslej ni bilo moč zanesljivo priti do dna. Zgolj kot problem, ki še čaka na rešitelja, jo lahko razgrnemo takole.

Skoraj vse podatke na foliju 2 je moč brati na oba načina – bodisi kot sočasen zapis bodisi kot kroniko o preteklih dogodkih. Edina neposredna referenca na sočasno realnost je podatek, da je bil pater Romuald ob uprizoritvi pasijona leta 1721 redni pridigar v Loki in da je bil loški gvardijan tedaj pater Agathangelus Tulminensis. Pater Agatangel Tolminski pa je bil določen 1707 za gvardijana v samostanu v Gradežu, 1710 pri Svetem Križu na Vipavskem, 1711 v Krminu in 1718 v Škofji Loki. Sklepati smemo, da je vodil loški samostan, dokler ni bil dne 23. maja 1721 – na že omenjenem kapitlju – imenovan tja drug gvardijan, p. Rajmund Ljubljanski. Nato je deloval p. Agatangel kot gvardijan spet pri Svetem Križu, od koder je bil „iz smrtnega poklican v nesmrtno življenje 15. julija 1723.“111

Glavna zagonetka folija 2 nam stopi pred oči šele, ko se zamislimo v pravkar navedene podatke o gvardijanu p. Agatangelu. Folij 2 izrecno pravi, da je procesijo „na ukaz prej imenovanega zelo častitega očeta provinciala [Krištofa iz Gradca] s svojim trudom in prizadevnostjo iz temeljev postavil oče Romuald iz Štandreža, zdajšnji redni pridigar pod gvardijanom očetom Agatangelom iz Tolmina.“ Ta dokument je bil vsekakor napisan po 23. maju 1721; ker ne vemo, kako dolgo je p. Romuald nato še bival v Loki, lahko actualis concionator seveda velja zanj še tudi po 23. maju – kar je pomembno za kritično branje tega mesta.112 Toda kapucinski viri poročajo, da je bil p. Agatangel Tolminski 23. maja 1721 že imenovan za svetokriškega gvardijana in je tedaj samostan že zapuščal. Torej se mora fraza sub patre Agathangelo, ko naj bi p. Romuald postavil pasijon, nanašati na dobo pred kapitljem. To pa je v navzkrižju s trditvijo, da je p. Romualda za to nalogo zadolžil prej omenjeni (praenominatus) provincial p. Krištof na celovškem kapitlju 23. maja 1721. To navzkrižje v opisu časovnega poteka pa zelo navaja k misli, da je to kronistova pomota, ki nakazuje (če ne kar dokazuje) poznejši nastanek folija 2. Edina možnost, kako bi ubranili hipotezo o sočasnosti folija 2 s tamkaj navedenimi datumi, je razlaga, da je torej provincial p. Krištof naložil p. Romualdu to nalogo že nekoč poprej, vsekakor pred sejo kapitlja, saj je bil provincial že vse od leta 1713 (s prekinitvijo 1716–1719). To pa se ujema z našim dokazovanjem o začetkih Romualdovega pasijona v letu 1715 (ali kar 1714, ko je v Škofjo Loko prišel „novi voditelj procesije“, napovedan v pismu iz leta 1713; če to drži, smemo sklepati tudi, da je Romuald leta 1714 verjetno še uporabil staro pasijonsko besedilo, za leto 1715 pa že pripravil svoje, tako da je upravičeno vabil „k svoji procesiji“). Ko v luči teh povezav pomislimo na formulacije v ŠP, kakor denimo, da „božji grob nosi 14 mož, ki so že zmeraj bili meščani,“ se nam prepričljivo odpre perspektiva prav v to smer. Pasijon je torej potekal že dosti prej, leta 1721 so postavili le jasnejša pravna razmerja, nato pa jih natančno dorekli še v času med 1725 in 1727 (pravila so se tudi nekoliko spreminjala: na foliju 2 se zahteva, da bratovščina prosi kapucine za vodenje procesije takoj po novem letu v januarju, v Romualdovih osmih točkah pa le, „ko se bliža postni čas“). Ta razlaga se zdi verjetna. A tudi v tem primeru je branje tega mesta folija 2 težavno.

Kratka, zgolj delovna in začasna rekonstrukcija nastanka kodeksa z besedilom ŠP je torej lahko takšna: p. Romuald je glavno besedilo napisal leta 1715 in ga zatem morda še izpopolnjeval. Danes znano obliko s trinajstimi figurami je lahko Pasijon dobil (tudi s krajšanjem obsežnejše zgradbe) že v dobi med 1718 in 1721, ko je bil loški gvadrijan Agatangel Tolminski (kar je manj verjetno), bolj verjetno pa šele v Romualdovi zadnji redakciji leta 1727. Ko je p. Agatangel po 23. maju 1721 odšel v Sveti Križ, je službo loškega gvardijana nastopil p. Rajmund Ljubljanski. Ta je nemara hotel imeti o pripravi in uprizarjanju pasijona jasne pojme, zato je morda kar sam zapisal kroniški list, sedanji fol. 2, morda na začetek katerega od prepisov ali verzij, ki se nam niso ohranile. Sklepam, da je p. Romuald napravil celovit, pa tudi kaligrafsko lep prepis, popolnoma opremljen z vsemi seznami in kazali, z nekim posebnim razlogom. Če je namreč res od leta 1715 naprej uprizarjal pasijon, mu ni bilo treba vpisati v „režijsko knjigo“ njemu tako dobro znanih podrobnosti, kakor je tista, da je Longinu težko priskrbeti konja, in mnogo podobnih. Imeti je moral neki posebni namen. Zdi se torej, da je p. Romuald leta 1727 Škofjo Loko zapuščal ali pa vsaj predajal vodenje Pasijona v druge roke, zato je rokopis natanko prepisal in opremil z napotki za bodoče uprizoritve. In res je za naslednje leto, 1728, Periocho že napisala druga roka. To bi znal biti prav novi voditelj loške procesije, čigar imena ne poznamo, in prav ta si je verjetno dal vse tekste kmalu zatem obrezati in zvezati v kodeks.113

Brez dvoma pa moramo skleniti, da sega nastanek danes znanega ŠP tudi v tekstološkem pomenu v leto 1715, ko je p. Romuald vabil „k svoji procesiji“, čeravno ne vemo, kakšne premene je utegnilo besedilo še doživeti do pomladi 1727, ko se je sosledje njegovih sprememb dokončno ustavilo v podobi ohranjenega rokopisa.

Dodatek C.2.3 II. Pogostost uprizoritev

Kot sprejeto mnenje se je v razpravah ob Škofjeloškem pasijonu utrdila tudi predstava, da so ga uprizorili občasno – ob tem pa navajajo letnice, ki jih je moč zaslediti v rokopisu med raznimi opombami in dodatki (to so 1721, 1727, 1728, 1734, 1745). Vendar temu nasprotno večina povabilnih pisem, ki jih je voditelj škofjeloške procesije pisal škofjeloškemu župniku, voditelj ljubljanske pa ljubljanskima in okoliškim, vsebujejo značilne formulacije, ki dokazujejo, da so bile pasijonske procesije nasploh, kjer so jih prirejali, redne in so potekale vsako leto. Zadošča, da ob že citiranih navedemo tehle nekaj mest iz omenjenih listov.

List 3: […] „da ima naš loški konvent v ljubezni do Križanega in v pokoro za grehe navado vsako leto na veliki petek v spomin na trpljenje Gospoda pripraviti procesijo, ki prikaže najpomembnejše skrivnosti Gospodovega trpljenja. Če bo dopuščalo vreme in če nam bo naklonjen Bog, bomo tudi letos na že ustaljen način in ob običajnem času priredili letno procesijo.“

List 4: [bilo je] „po hvalevredni navadi že pred več kot štiridesetimi leti vpeljano, da se v tem loškem mestu na sveti dan velikega petka vsako leto v podobah prikazujejo skrivnosti Gospodovega trpljenja.“

List 8: „Že več kot sto let ima naš ljubljanski konvent navado vsako leto na veliki petek v spomin na trpljenje Božjega sina pripraviti procesijo, ki prikazuje najpomembnejše skrivnosti Gospodovega trpljenja.“

Ne nazadnje že v samem besedilu ŠP, na listu 2r najdemo določilo, da mora predstavnik bratovščine sv. Rešnjega telesa kapucine prositi, ali bi spet prevzeli vodenje, „vsako leto v januarju“ – omni tamen anno in Januario. Podobnih izrazov hrani ŠP še nekaj, tudi v vzorcu povabilnega pisma na koncu rokopisa, in jih ni mogoče prezreti ali pa razlagati kot neobvezujočo retoriko.

Te navedbe nemara dovolj izčrpno dokumentirajo, da je bila pasijonska procesija – kjer je bila pač uvedena – uprizorjena po pravilu vsako leto. To pa je tudi logično in smiselno, saj je bila pasijonska procesija del spokorne pobožnosti Velikega petka in s tem pomemben del duhovne priprave vernikov na Veliko noč. Neredno, občasno uprizarjanje pasijonov bi v to duhovno življenje in cerkveni red vnašalo nered, motnjo in vznemirjenje.

Dodatek C.2.4 III. Folij 14 in vprašanje jezika pasijonov na Slovenskem – slovenščina ali nemščina?

Ustaljeno mnenje o tem vprašanju je, kakor rečeno, da naj bi bili domala vsi pasijoni potekali v nemščini, razen Škofjeloškega. Glede tega je bil nasprotnega mnenja, torej v prid slovenščine kot jezika pasijonskih procesij, edino pokojni Jože Koruza.

Tudi o tem vprašanju nam hrani rokopis ŠP presenetljivo pomembno sporočilo z nemajhno dokumentarno avtoriteto.

Ob koncu Druge podobe se v rokopisu med folijema 12 in 13 pojavi nenavaden folij 14. Ta je iz drugačnega, debelejšega in bolj rjavega papirja kakor glavno besedilo. Je tudi za polovico ožji, predvsem pa je bil v rokopis ŠP prilepljen pozneje in ne ob nastanku glavnega dela rokopisa. Čeravno je bil prilepljen pozneje, pa je najverjetneje nastal bolj zgodaj kot rokopis z glavnim besedilom. Za to priča ravno papir folija 14, ki je enak ali podoben kakor tisti obeh starejših, že citiranih pisem. Zanimivo je, da je besedilo na fol. 14 spisala ista roka kakor glavni del rokopisa,114 vendar je pisava še nekoliko bolj lepopisna, pravilna, zaobljena; in ker ista roka v mlajših letih praviloma piše bolj pravilno, v poznih pa bolj karakterno, se vsiljuje podoba, da ga je ista roka napisala nekoliko prej kakor glavni tekst ŠP.

Besedilo, zapisano na foliju 14, obsega sedem kitic, ki so celo oštevilčene – od ena do sedem. Vendar pa je prvih pet (1–5) zapisanih v nemškem, zadnji dve (6–7) pa v slovenskem jeziku. Dosedanji prepisovalci so besedilo s tega folija prepisali kot vse ostalo besedilo in so teh sedem kitic, vključno z nemškimi, naredili za enakovreden del ŠP. To pa je napačno. Na tej točki je pomembno, da jasno ločimo kodikološki aspekt preučevanja, ki ima za objekt materialnost rokopisa, od tekstološkega gledišča, katerega objekt je literarno besedilo, njegova celovitost, struktura, forma. Kodikološke ugotovitve nam po vsem tem nudijo dovolj varoval in določil, da zdaj na njihovi osnovi lahko izpeljemo tale bistveni tekstološki sklep.

Besedilo na fol. 14 sploh ni del Škofjeloškega pasijona. Na njem je ohranjen fragment nekega drugega pasijona, ki se nam ni ohranil, ki pa je bil evidentno – dvojezičen. To dokazujeta zvezno, enotno številčenje kitic od ena do sedem, čeravno so napisane v dveh jezikih, ter napis spodaj v tretjem jeziku: Finis. Besedilo na fol. 14 je enoten, smiselno zasnovan, toda odlomljen člen nekega drugega pasijona; tudi vsebina sedmih kitic je takšna, da slovenski dve nista le prevod, temveč dopolnilo ali povzetek vsebine nemških kitic.

Odgovor na vprašanje, kako je ta list zašel v kodeks ŠP, ni težaven. Pater Romuald je, kakor tudi drugi voditelji procesije pred njim, razpolagal z raznimi verzijami pasijonskih tekstov, gotovo vsaj s tistimi, ki so jih že poprej uprizarjali v Škofji Loki, zlahka pa je dobil na vpogled tudi pasijonska besedila iz drugih kapucinskih samostanov na Slovenskem. Gradivo je zbiral in kar se mu je zdelo koristno, si je prepisal. Folij 14 je prepis drobca tega gradiva. Gotovo ga je imel pater Romuald mnogo več; ti drobci so ŠP nato spremljali kot nevezani listi, podobno kakor omenjena vabila, med katerimi je ohranjen še en tak drobec (fragment Christus baiulans crucem). Nato je nekdo pozneje ta fol. 14 prilepil v kodeks, in ko je v 20. stoletju nekdo v kodeks zapisal še foliacijo (številčenje listov), je ta list dobil številko 14, kar ga je – na videz in naivno gledano – še dodatno vsidralo v celoto rokopisa, čeprav je v nji le tujek. Podoben list je bil prilepljen tudi na fol. 18r (k monologu Judas caguje), vendar je od tam zdaj odlepljen in ga ne poznamo. Skratka, sedanji folij 14 je del fragmentarnega besedilnega izročila, ki je spremljalo ŠP in je bilo še v dobi Mantuanija obsežnejše kakor danes.

Prav zaradi dejstva, da je fol. 14 napisan z isto roko kakor glavni del ŠP, se nagibam k mnenju, da je oboje zares napisano z Romualdovo roko – čeravno je možno tudi drugače! Toda sklepati moramo, da si je glavni avtor ŠP, pater Romuald, pripravljal delovno gradivo za svoje besedilo, in če ugotovimo istovetnost rok tega delovnega gradiva in končnega teksta, imamo močan argument za identiteto roke B. Folij 14 omogoča prav to istovetenje in utemeljuje hipotezo o istovetnosti roke B prav s patrom Romualdom.

Sklenemo lahko, da folij 14 ni del besedila ŠP, temveč del nekega starejšega dvojezičnega pasijona. Seveda ni izključeno, da je bil ta neznani pasijon morda ravno ena izmed predlog, iz katerih je pater Romuald izhajal, jo predelal in besedilo po svoje izpopolnil. Vendar za to žal ni nobenega dokaza. Besedilo na fol. 14 je resda na moč podobno besedilu, ki ga v našem Pasijonu recitirata dva dečka, ki pojeta Hozano (Ozana na visokusti); vendar ta podobnost ne zadošča za kaj več kakor za verjetno domnevo, niti za hipotezo ne.

Sporočilna moč folija 14 je drugod. V tem namreč, da predstavlja materialni dokaz za to, da so obstajala na Slovenskem dvojezična pasijonska besedila – in da torej v primeru, ko ne vemo, v katerem jeziku je pasijonska procesija potekala – kakor v Ljubljani, v Novem mestu in celo v Kranju – ne moremo samodejno sklepati, da je potekala v nemščini. Pač pa imamo dokaz, da so bili ti teksti ponekod napisani dvojezično. Odtod pa je tem bolj verjetna domneva, da so jih v manjših mestih izvajali celo samo v slovenščini, kakor v Škofji Loki.

Dodatek C.2.5 IV. Sledi starih predlog v kodeksu ŠP

Iz zgodovinske evidence, ki jo prinašajo do tod opisana dejstva, je torej razvidno, da je ŠP obstajal in se kot besedilo razvijal v daljši vrsti prepisov, verzij in predelav. Če bi se nam bili ohranili, bi vso to skupino rokopisov s filološkim izrazom imenovali besedilna tradicija ali besedilno izročilo ali preoddaja Škofjeloškega pasijona. Žal se nam od vsega tega obsežnega gradiva ni ohranilo skoraj nič, izročilo nam ni bilo izročeno. Edini odlomek te tradicije, ki se nam je vendarle ohranil, je fragment Christus baiulans crucem post Fig. 13 – v naši izdaji List 6 –, ki je zato še pomembnejši dokaz tradicije.

Toda ne glede na to usodo je besedilno izročilo v času nastanka zdaj znanega rokopisa ŠP še obstajalo – in k sreči je pustilo v zapisih p. Romualda več sledi. Pri tem ni misliti na dokaze o obstoju več verzij Pasijona že pred letom 1721, ki jih nudijo v tej izdaji objavljeni listi ali dokumenti ob ŠP – še zlasti prvi list z dvema seznamoma podob. Tudi ne mislimo ta hip na sledi starih navad in običajev, ki so se evidentno izoblikovali ob nekdanjih uprizoritvah in smo jih nekaj uvodoma našteli. Kar tu iščemo, so tisti striktno besedilni elementi znotraj ohranjenega rokopisa ŠP ter njihova kodikološka podlaga, ki na več mestih rokopisa kažejo, da nam znano besedilo ŠP poteka iz več kot ene literarne predloge.

Sledi besedilne tradicije so odtisnjene v besedilo Pasijona z neenako stopnjo evidentnosti. Pri nekaterih sta potrebna dodatno sklepanje in povezava z drugimi dejstvi, rezultat pa je komaj hipoteza; nekatere druge sledi pa se odprejo pred nami v polni razvidnosti in preverljivosti. Pri tem moramo še upoštevati, da so ta znamenja res le sledi starejših predlog in da ni mogoče z gotovostjo reči, kje natanko naj bi se začel in končal del besedila, prepisan iz druge predloge. Ker so povrhu še prepletena in med seboj povezana, bi ta znamenja težko razvrstili glede na kakšen poseben kriterij, zato jih tu razporedimo tako, kakor si zapored sledijo v rokopisu.

1. V Drugi podobi – Smrt – se besedilo začne z didaskalijo: Tretji prizor je smrt. Zakaj tretji, če je to dejansko Druga podoba? Če ga ne razglasimo kratko malo za napako, se to nenavadno številčenje ne more nanašati na kaj drugega kakor na neko starejšo predlogo, v kateri je Smrt nastopala kot tretja podoba in je p. Romuald iz nje prepisal zvezo Die dritte Vorſtellung, ne da bi jo popravil. Da je bilo po vsem videzu res tako, potrjuje pismo neznanega voditelja loške procesije iz leta 1713, kjer kot tretja podoba dejansko nastopi prav – Smrt.115

2. Deveta podoba – Glejte, človek – predstavlja v zadnjem delu križev pot. Takoj po didaskaliji Kristus, ki nosi križ sledi nastop Judov, ki Kristusa vodijo na levi in desni. Tu sledi replika Desnega Juda. Teh šest verzov je edino mesto v ŠP, za katero se je ohranil drobec neposrednega besedilnega izročila, že omenjeni fragment Christus baiulans crucem post Fig. 13 – tukaj objavljen kot List 6. Na tem mestu vsebuje tekst v ŠP več drobnih variacij (gl. primerjavo v uredniški opombi k diplomatičnemu prepisu in spremno študijo k listom). Tu velja poudariti le tole. List št. 6 je verjetno del ali ostanek ene od starejših verzij loškega pasijona, ki je bila toliko obsežnejša, da so bili verzi, ki pri nas stojijo v deveti podobi, tedaj uvrščeni na konec trinajste podobe. In res, če si ogledamo seznam podob, ki ga nudi pismo na listu št. 1 iz leta 1713, vidimo, da je kot trinajsta podoba tam uvrščena Pilatuſova. Tako se list št. 6 smiselno umesti v potek pasijona iz leta 1713.

Vendar načeloma ostaja še druga možnost: da bi bil list št. 6 vendarle mlajši od našega ŠP in bi bil torej odnos med njima obrnjen – potem bi bil list št. 6 poznejši prepis z variacijami iz našega ŠP. Za to možnost govori celo tehten argument: da bi utegnila biti roka lista št. 6 ista kakor roka D v rokopisu ŠP. Ta je dodala v uvodni del kodeksa pripis Aditum ex antiqua consuetudine. Ta pripis je nekoliko mlajši od Romualdovega zapisa ŠP, in to sklepanje bi postavilo list št. 6 v dobo okrog ali celo po letu 1730. Toda tudi, če bi bila istovetnost obeh rok zanesljivo dejstvo, bi to še ne ovrglo starejše datacije lista št. 6 – zaradi dveh močnejših razlogov, ki list umeščata v dobo pred nastopom p. Romualda. Če bi namreč trdili, da je fragment Christus baiulans crucem post Fig. 13 poznejši, bi s tem trdili tudi, da so v dobi po zapisu nam znanega rokopisa ŠP uprizarjali pasijon spet po stari verziji iz leta 1713 – saj fraza post Fig. 13 lahko pomeni samo takšno obsežnejšo verzijo, kjer je križev pot še del trinajste podobe. To ni izključeno, čeravno ne manj verjetno.116

Posebna kodikološka zanimivost lista 6 je namreč, da je narejen iz enakega papirja kakor folij 2 v rokopisu ŠP. List 6 ima povsem enako strukturo in teksturo, na desnem robu pa je videti celo del enakega vodnega znaka, torej del inicialk AN. To pomeni, da sta si folij 2 in list 6 historično bližnja, če nista celo genetično povezana; zato je datacija lista 6 enako težavna kakor folija 2.117

Ne nazadnje: če sta roki lista št. 6 in roka D v našem ŠP istovetni, je možna naslednja razlaga: da je pisec, ki ga označujemo kot roko D, res napisal list št. 6 nekoč v letih med 1713 in 1727 (morda samo kot Romualdov pomočnik, ali pa že kot voditelj procesije), nato pa je ta pisec (znova) postal voditelj procesije okrog leta 1730, ko je pripisal navodilo glede obveščanja javnosti ter to navodilo – ker je tradicijo uprizarjanja poznal – upravičeno naslovil Aditum ex antiqua consuetudine.

Te misli je bilo treba razgrniti za utemeljitev stališča, da je list št. 6 verjetno del besedilnega izročila izpred nastanka nam znanega rokopisa ŠP – čeravno nasprotna možnost ni izključena. Če je torej razmerje takšno, da ima fragment št. 6 status izgubljene predloge, ustrezno mesto v rokopisu ŠP pa status prepisa izgubljene predloge, potem smemo prav to predvidevati tudi za širši besedilni kontekst tega mesta – se pravi za več besedila v Deveti podobi. K temu se še vrnem v odstavkih spodaj. Tu želim opozoriti samo, da pravkar razložena hipoteza sama po sebi ne pomeni nujno – je pa povsem možno –, da je p. Romuald v svoj Pasijon vključil več besedila iz starejše verzije ali verzij, denimo tiste iz leta 1713.

3. V odrskih napotkih in seznamih ŠP nastopa več vojska in konjenic. Te omembe skrivajo zanimive kronološke podatke, saj so po mnenju zgodovinarja F. Štukla v uprizoritvah Pasijona preprosto uporabili oddelke vojaštva, ki je bilo tisto leto nameščeno v Škofji Loki. Omenja se kar pet vrst konjenice.

 • Prva od teh je – turška konjenica. Uporabljali so jo v pasijonih tako pred p. Romualdom (že vsaj 1713) kakor še za njim.

 • Druga, ki jo je originalno zapisala roka B (domnevno p. Romuald) je grenadirska konjenica (Lista Vniuersalis jo omneja v Tretji podobi, kjer pa je ŠP nima; navzoča je v prizoru s Samsonom v Četrti podobi, kar je lahko le pisateljev spodrsljaj, lahko pa spet napeljuje na misel o starejših predlogah).

 • Romuald jo večkrat omenja tudi kot novo konjenico, čeravno potem v Index rerum kar dvakrat omenja ob nji še nekdanjo – turško.

 • Popravki (neidentificirane) kasnejše roke so Romualdove omembe grenadirjev spremenili v dragonsko konjenico.

 • Originalni zapis omenja v tretjem seznamu za ordinante (fol. 35v) tudi nemško konjenico, ki jo je poznejša roka prečrtala in spremenila zopet v turško.

Na mesto v Deveti podobi, kjer p. Romuald napove novo konjenico, iz seznamov na koncu meri alineja Turcarum compania in še ena druga. Prav v njima lahko najdemo droben, toda neizpodbiten dokaz nekdanje besedilne tradicije ŠP. Gre torej za dve mesti v Index rerum et personarum, kjer je omenjena turška konjenica, v samem besedilu procesije pa te konjenice ni. To zatrdno pomeni, da avtor ni delal kazala neposredno po samem dramskem besedilu, ampak ga je prepisal iz neke neohranjene predloge. Ena od obeh omemb Turkov se celo glasi: „Kompanija, nova, ki je bila [nekdaj] turška“ (quæ fuit Turcarum).

Ob strani pustimo zanimivo vprašanje, kaj natanko je pomenilo „turška“.118 Pomembno pa je, da pismo neznanega voditelja procesije iz leta 1713 prav tako že omenja equitationem turcium, turško konjenico. Romualdova omemba nove kompanije, ki je bila nekdaj turška, dokazuje, da je razpolagal z verzijo Pasijona, v kateri je ta še nastopala.

Dejstvo, da je poznejša roka spremenila, denimo, grenadirsko konjenico v dragonsko, kaže zgolj na spremembe okoliščin pri poznejših uprizoritvah Pasijona. Dejstvo, da je p. Romuald kot primarni pisec že sam, v svojih lastnoročnih seznamih poimenoval to vojsko zdaj turško, zdaj novo, zdaj grenadirsko, zdaj nemško – to dejstvo pač ne kaže le na dinamiko historičnega vojaštva v Loki, marveč tembolj na dinamiko teh poimenovanj v raznih predlogah ali verzijah, ki so stale že pred p. Romualdom kot besedilno izročilo v filološkem pomenu besede in iz katerih je razvijal, spreminjal ter dopolnjeval svojo verzijo besedila v loški pasijonski tradiciji.

4. Podoben dokaz nudi naslednji detajl v Deseti podobi – Kristus na križu: na mestu, kjer personifikacije štirih kontinentov – v baročni dobi so predstavljale ves svet (še brez Avstralije) – govorijo o Kristusovem odrešenju, stoji odrska opomba, ki vodi v dodatek: k verzom z govornim nastopom Mornarja, kar po smislu izhaja od tod, da je Mornar kontinente objadral in jih zato uvede na oder. Za našo misel je tu pomembna drobna formulacija v stvarnem seznamu, ki meri na to mesto: Nauta qui fuit in figura Crucifixi – Mornar, ki je [nekdaj] bil v podobi Križani. To pomeni, da so nekoč v tej podobi imeli mornarja, ki je spremljal personifikacije kontinentov. Pozneje so okoliščine nemara silile avtorja Pasijona, naj besedilo krči in je Mornarja izpustil; toda Mornarjeve verzne replike le ni hotel povsem zavreči in jo je zapisal med dodatke. Vsekakor je z opombo Nauta qui fuit in figura Crucifixi dokazano, da p. Romuald Mornarjevih verzov ni ustvaril šele tedaj, ko jih je zapisal v nam znano verzijo Pasijona, marveč jih je prepisal iz neke verzije, v kateri je Mornar še nastopal prav na označenem mestu.

5. V isto smer vodi tale sled: poleg Mornarjeve je edina replika v ŠP, ki je doživela nekakšno premeščanje, replika Kupida pod križem. Mornar in Kupido imata v ŠP z ekdotičnega gledišča skupno to, da je pisec govor obeh bodisi pozabil zapisati na ustrezno mesto (kar je malo verjetno), bodisi je iz drugih razlogov to sprva zavestno opustil, pozneje pa zapisal navodili: za Kupida vide n: 110 in za Mornarja Nauta vide n: 123. in fine. Ne nazadnje se Mornar in Kupido razlikujeta od drugih nastopajočih oseb po tem, da sta izrazito simbolni, alegorični baročni podobi. S pravopisnega gledišča je v replikah Mornarja in Kupida nenavadno še to, da v njunih verzih ni niti enega dolgega ſ – drugače kakor v glavnem tekstu – čeravno bi v Kupidovi repliki lahko bili po Romualdovi posebni konvenciji zapisovanja te črke119 vsaj trije, v Mornarjevi pa vsaj eden. Ta pojav je sicer značilen za še nekatere replike v zadnjem delu slovenskega besedila (v deveti podobi: Marija Magdalena, Marija Salome, v deseti Marija Magdalena, Azija.) To vodi k misli, da potekata repliki Mornarja in Kupida iz neke druge predloge in da torej kažeta na neki drug del ali tok besedilne tradicije ŠP.120

6. Naslednjo zanimivost ponuja podrobnejši pogled na odrske napotke. Skorajda vsi so napisani v nemščini; pozornost pritegne, da jih je nekaj – navidez brez pravega razloga – vendarle zapisanih v slovenščini in latinščini.

Vseh didaskalij skupaj je 54. Med njimi je pet latinskih, od katerih je bila ena dodana pozneje (figura infernus), dve pa tudi dopisani naknadno zaradi Mornarja; izvorno sta bili torej zapisani v latinščini samo dve didaskaliji. Nato zasledimo štiri slovenske: prva je Judas caguje v Peti podobi – Krvavi pot;121 preostale tri najdemo v Deveti podobi – Glejte, človek: dve, ki opisujeta usodno Pilatovo umivanje rok ter razsodbo, in zadnja, ko Longinus Jezusa prebode inu spozna soja pregreho . Te didaskalije same po sebi ne dokazujejo kakšne posebne, drugačne verzije Pasijona. Toda če upoštevamo, da so vse druge didaskalije napisane v nemščini, samo v Deveti podobi – Glejte človek – nenadoma naletimo na dve latinski in tri slovenske, moramo pač sklepati, da je bil dotedanji homogen potek pisanja na teh mestih nekako spremenjen. Ker je možnost, da bi p. Romuald pri pisanju tega rokopisa kar sproti ustvarjal in zapisoval besedilo Devete podobe, izključena (že zato, ker bi bil moral kaj spremeniti, popraviti za sabo), je edini možni sklep, da je pač prepisoval iz neke nam neznane predloge.

7. Sledi, ki smo jih našteli v zadnjih odstavkih, se zgostijo v Deveti in Deseti podobi. Zato ni čudno, če proti koncu Devete podobe naletimo na tole sled: dva verza z vrha folija 26r je avtor prečrtal in ju prepisal na dno fol. 24v. Zakaj? Zato namreč, ker se je med pisanjem, potem ko je imel Deveto podobo že napisano, odločil, da bo v njen iztek vključil še replike Žalostne Matere Božje, Marije Magdalene, Marije Salome in Marije Kleopove. Vsa ta besedila je prepisal na list in ga vstavil med sedanji fol. 24 in 26. Tako je nastal sedanji folij 25, katerega preganjeni krajec ali talon je viden na sliki folija 23r. Zato je moral omenjena verza na fol. 26r črtati in prenesti na fol. 24v spodaj. Težko je reči, koliko besedila je tedaj avtor že napisal na fol. 26r; lahko, da je imel napisano tudi že Deseto podobo.

Vsekakor je pozitivno dejstvo, da je avtor rokopisa, p. Romuald, potem, ko je že začel pisati vsaj Longinovo repliko na fol. 26r, vstavil v rokopis list 25 z besedilom treh, točneje štirih Marij (kar spominja na nastop treh Marij v srednjeveški velikonočni liturgični drami). To dejstvo bi samo zase lahko pomenilo le, da se je bil pri pisanju zmotil in pozabil na omenjena besedila. Toda najverjetneje ni tako. Na to nas opozarja večje dramaturško neskladje med repliko Marije Magdalene v tej, Deveti podobi, in njeno repliko v Deseti, pod Kristusom na križu. V Deveti podobi – t.j. na všitem fol. 25 – Magdalena govori ne le kot spokorjena, marveč že kot sveta žena in tolaži Mati Božjo z besedami o smislu trpljenja: zveličanju, ki ga trpeči Kristus naklanja ljudem. V Deseti podobi pa Magdalena nastopi kot spokornica, ki se začenja kesati svojih grehov, saj šele pravkar spoznava, da je z njimi sodelovala pri križanju Kristusa. To nasprotje je nenavadno in podpira misel, da besedilo na fol. 25 prihaja v ŠP iz neke druge literarne predloge kakor pa Deseta podoba.

Toda četudi bi nas omenjeni dramaturški moment ne prepričal (saj bi lahko ugovarjali, da Magdalena v Deseti podobi govori ne toliko psihološko neposredno, marveč metafizično, teološko, in v tem smislu njen govor ne nasprotuje „razvoju značaja“, ki že tako in tako ni relevantna kategorija za zgradbo pasijonske procesije), nas mora v kompleksnost besedilnih stikov na tem mestu prepričati tole. Da se v Deveti podobi res stikata vsaj dve literarni predlogi, potrjuje na izrecen način tudi nastop Longina. Deveta podoba je naslovljena kot Glejte, človek in zasnovana v nadaljevanju kot križev pot. Longin pa v svojem govoru nagovarja Jezusa, ko je ta že na križu, in pravi: Ja prouizhno so te ksmerti obsodilli, / ieno na ta krish Spodobno so te perbilli. Malo zatem sledi zadnja slovenska didaskalija: Tukai ga prebode inu sposna soia pregreho. Vse do nastopa Longina je bilo besedilo zasnovano tako, da spremlja Kristusa, ko nosi križ – tako izrecno pravi didaskalija v nemščini na fol. 24v; nato vse replike svetih žena na fol. 25. Na fol. 26r pa imamo nenadoma napotek v nemščini, ki uvede „novo konjenico“ – v četrti podobi je bila grenadirska – in zatem nastop Longina, ki že prebode Kristusa na križu, čeprav ni bilo o križanju v tekstu nikjer besede. Nasprotno, križanje predstavlja Deseta podoba. Samo po sebi, čisto praktično gledano, bi bilo sicer vendarle možno, da bi se tudi podoba Glejte, človek že nekako končala s prizorom križanja. Kar pa ni možno, je to, da bi bil avtor tako pomemben element v tekstu kratko malo zamolčal ali zaobšel brez ustreznih didaskalij, če je imel zanj pripravljen govor. To pomeni, da je bil Longinov govor prepisan od drugod, iz druge verzije, v kateri so bile tudi primerne didaskalije glede križanja, vendar teh avtor ni prepisal. Da je to smiselna razlaga, potrjuje splošni spored procesije – Lista vniuersalis – kjer je za Deveto podobo napisano navodilo: Chriſtus daß Creuz züehendt mit 4 Juden. Druga roka pa je pozneje dodala še: 2 Kleine Judɳ an dß Creiz ſchlagendt, kar bi lahko bila ena od manjkajočih didaskalij, ki bi uvedle prizor križanja že v sklepu Devete podobe.

8. Med ekdotično zanimivimi podrobnostmi, povezanimi s podobo križanja in snemanja s križa, je omembe vredna še tale: Index rerum et personarum vsebuje mdr. kazalko Josephus ab Arimathæe. N: 111. Toda če preverimo, kam v besedilu ŠP meri kazalka 111, ni Jožef iz Arimateje omenjen ne tam ne drugod. Index vsebuje torej ne ravno veliko, vendar nekaj stvari, ki jih v samem besedilu ni, in to zadošča za dokaz, da je bil kot celota od nekod prepisan, ne pa narejen po samem tekstu ŠP. S tem pa postane bolj razumljivo še nekaj: oba velika preskoka v robnem številčenju, za katera bi sprva mislili, da sta pač avtorjevi napaki: preskok 61 → 70 pri Osmi podobi – Hieronimus in preskok 80 → 90 v Deveti podobi pri Veronica pedestris. Po vsem videzu tudi ta preskoka dokumentirata, da je p. Romuald prepisoval iz predloge, ki je imela obsežnejšo zgradbo prizorov, in ko je opustil določen del besedila, je moral preskočiti tudi številčenje, saj bi se mu sicer podrl sistem številčnih kazalk v Indexu.

9. Postavi se še navidez brezpredmetno, dejansko pa zanimivo vprašanje, kakšno je razmerje med Periochama, ki sta povzetka vsebine procesije, in samim besedilom ŠP. Vprašanje se namreč zaplete, če vsebino obeh Perioch ter podob ŠP pobliže primerjamo in opazimo, da ne prva ne druga Periocha nista neposreden povzetek ali sežetek obstoječe verzije ŠP. Periocha za leto 1727 se gotovo večidel ujema z besedilom ŠP – vendar ne obsega 13, ampak samo 12 podob. V uprizoritvi ŠP leta 1727 so izpustili podobo Skrinja zaveze. Pri tem ni bilo treba v govorno besedilo prav nič posegati. V uprizoritvi leta 1728 so storili prav tako, toda deveto podobo – Glejte, človek – so razdelili na dve, tako da so napravili samostojno podobo, ki je ŠP kot takšne posebej nima: Jezusov križev pot. Nemara se je besedilo tudi v tej uprizoritvi večidel skladalo z nam znanim ŠP. Toda brž ko opazimo, da se zlasti Periocha za leto 1728 ne sklada povsem z besedilom, že tudi ni več gotovo, da je glavno besedilo ŠP bilo dejanska predloga uprizoritve. Ta pomislek je za procesijo v letu 1728, o kateri je izpričano, da je imela križev pot kot samostojno podobo, vsekakor utemeljen: nekje je morala obstajati podobna „režijska knjiga“ ali vsaj njen del, kjer so bili tudi za to podobo natanko določeni nastopajoči in napisani odrski napotki, – pa tudi ta in ona replika, ki se nam ni ohranila. Ali pač – morda je ravno na foliju 25 ohranjen del besedila, ki so ga pozneje uporabili za samostojno podobo križevega pota?122

Gornji razmislek naj bi razvidno in pobliže pokazal, kar se je ob pripravi kritične izdaje razvilo kot temeljna ugotovitev o samem besedilu Škofjeloškega pasijona p. Romualda: da dokazi o tradiciji uprizarjanja ŠP ne obstajajo samo zunaj kodeksa – v tu objavljenih dokumentih ali listih – marveč, da je besedilno izročilo vstopilo tudi v samo besedilo našega Pasijona ter v njem pustilo svoj odtis. Ta odtis je moč razbrati v zgoraj opisanih sledeh, še zlasti v tistih, ki bi jih lahko imenovali kot dramaturške šive. Evidentno je namreč, da se na mestih teh šivov dotika dvoje ali več literarnih predlog ali verzij ŠP, čeravno teh šivov ni mogoče natanko besedilno fiksirati. Morda je to naloga za nadaljnje raziskovanje.

Pri vsem tem dokazovanju, da je literarna tradicija ŠP v striktnem filološkem pomenu besede obstajala ter pustila vidne sledi v ohranjenem kodeksu ŠP, bi lahko nastal neustrezen vtis, da je besedilo ŠP, kakor nam ga je zapustil pater Romuald, samo mozaik besedilnih koscev in odlomov iz neznanih starih predlog; da je torej ŠP fragmentarno in heterogeno besedilo. Proti temu je treba postaviti dva ugovora, ki nista kaj več kakor mnenje, a ju kaže omeniti, saj tudi morebiten očitek fragmentarnosti, proti kateremu ju tu postavim, ni nič drugega kot mnenje.

Prvič, nekatere od predlog so bile verjetno kar avtorjeve, saj je imel p. Romuald sam gotovo več lastnih variantnih besedil, tako da je znotraj iste celote ŠP uporabil za posamezno podobo zdaj to, zdaj ono besedilo, da je s tem uvedel v uprizarjanje vsako leto tudi kakšno manjšo novost. Vsekakor so besedila v ŠP slogovno in izrazno enotna, zato avtorstvo patra Romualda – najsi tudi avtorstvo razumemo v baročnem smislu – ne more biti vprašljivo.

Drugič. Res je zelo verjetno, da je voditelj procesije upošteval gradivo več drugih slovenskih pasijonov svoje dobe ter ga po svoje poustvaril. In ko je pater Romuald pisal rokopis, ki se nam je ohranil kot Škofjeloški pasijon, je morda želel združiti ne to, kar bi se nam dandanes zdelo dramaturško-estetsko najbolj uspešno in primerno, marveč tisto, kar se je njemu, z njegovega versko-pastoralnega gledišča zdelo najlepše povedano – torej tudi estetsko – toda predvsem najlepše v verskem smislu: najbolj globoko, čuteče, skesano, pretresljivo, presunjeno nad skrivnostjo Kristusovega martirija in porojeno iz teologalnih kreposti vere, upanja in ljubezni. In res so te replike, ob katerih se je problematika besedilne tradicije najbolj razvila – na ff. 25 in 26 – prav takšne, morda so tu napisani najlepši odlomki ŠP.

Pri tem mi prihaja v misel domneva, ki je bila tu že enkrat zapisana: da je p. Romuald ob pisanju našega rokopisa verjetno vedel, da poslej ne bo več Magister processionis, in je zato – ob tem, ko je nasledniku predal vzorno, kaligrafsko prepisano in urejeno režijsko knjigo ter dramsko besedilo – želel strniti v en zvezek nekatere odlomke iz (nemara več) svojih verzij Pasijona, za katere se mu je zdelo, da so versko najbolj globoki in lepi. To se zdi za – vsaj za zdaj – razumljiva, na paleografskih, kodikoloških in dramaturških dejstvih temelječa razlaga omenjenih dramskih šivov – hkrati pa tudi princip notranje enotnosti nam izročenega Škofjeloškega pasijona.

Dodatek C.2.6 Odprta vprašanja

Obzorje problemov in zanimivosti, ki se z raziskavo ŠP odpirajo ali se z njim dotikajo in jih je treba še pojasniti, je zelo široko.

Glede vprašanja geneze ŠP je bilo večkrat zapisano, da se še ni našel tekst, po katerem bi bil p. Romuald svoje besedilo „prevedel“ ali „priredil“. Po vsem, kar je bilo zgoraj povedano, moram reči, da menim, da je to napačno postavljeno vprašanje. Teksta, po katerem bi p. Romuald svoj pasijon prevedel ali predelal, ni mogoče najti, saj menim, da ni nikdar obstajal. To, kar je bila Romualdova izhodiščna točka, ni bil en tekst nekega konkretnega pasijona, temveč obsežnejše besedilno izročilo, ki je že v njegovi mladosti zanesljivo obsegalo več prepisov, predlog, verzij. Slovenska verska dramatika je imela v dobi nastanka ŠP že več kot stoletno tradicijo. Geneze ŠP torej ne moremo pojasniti s tem, da bi se trudili najti nekakšen psevdo „original“, marveč le tako, da skušamo zbrati morebitne ohranjene fragmente nekdanje tekstne tradicije. Ostajajo seveda še mnoga druga vprašanja, povezana tako z genezo kakor z vsebino in formo, denimo z verzom.

Namen kritične izdaje je bil poleg običajnih nalog – da mdr. ponudi zanesljivo besedilo vira – osvetliti sledi starih verzij Škofjeloškega pasijona, ki jih je imel p. Romuald ob sebi, ko je pisal naš rokopis, in so zato v njegovem delu pustile vidna znamenja obsežne, a izginule slovenske verske dramatike.

Dodatek C.3 Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona

Monika Deželak Trojar

Dodatek C.3.1 Osnovni podatki

V kodeksu Škofjeloškega pasijona se je do danes ohranilo deset listov različne velikosti in vsebine (sedem povabilnih pisem, pismo provinciala Jožefa, fragment z nekaj verzi, list s tabulaturo za lutnjo), za katere sklepam, da so nastali v razdobju približno štiriinpetdesetih let (v tej dataciji ni upoštevan list z lutenjsko tabulaturo), v obdobju od (okrog) leta 1713 do let 1765/66. Listi niso organski del kodeksa, saj so bili vanj vloženi po naključnem vrstnem redu, zdaj pa so shranjeni v posebni mapi. Zanimivo bi bilo vedeti, kdaj so gradivo izvzeli iz kodeksa, saj bi tovrstni podatek lahko rešil nejasnosti, ki jih povzročajo navedbe avtorjev o številu prilog.

Vsebinsko gledano lahko te liste razdelimo v štiri sklope, in sicer: gradivo o pasijonu v Škofji Loki, gradivo o pasijonu v Ljubljani, gradivo o 40-urnem češčenju Najsvetejšega zakramenta ter list z lutenjsko tabulaturo.

Ker je na enem izmed priloženih listov (5v) ohranjena sled poznejšega urejanja, številčenja in kategorizacije (proceſsio parasceves 15), sklepam, da je bilo kodeksu prvotno priloženih še več listov podobne vsebine. V današnjem stanju gradiva je pri listu 1 in pri listu 10 opazna še novejša sled urejanja gradiva (številčenje, osnovni podatki o vsebini). Iz podatkov na dodanih lističih je razvidno, da je gradivo urejal p. Oton Kocjan, verjetno po letu 1924. Večina njegovih listov z opombami k priloženemu gradivu se je očitno izgubila. Postavlja se vprašanje, zakaj je nastala potreba po ureditvi kodeksu priloženega gradiva. Zaradi želje, da bi se gradivo, ki je bilo vloženo v kodeks, sistematično uredilo, postalo bolj razumljivo in se tako laže ohranilo za prihodnje rodove? Ali morda zato, ker omenjeni listi tedaj niso bili več priloženi kodeksu in so tako izgubili svojo (zgodovinsko-vsebinsko) osnovo, ki je že sama po sebi omogočala jasno razumevanje njihove vsebine? Možno je oboje, a zanesljivega odgovora glede na dosedanje podatke ni mogoče dati.

Pomenljivo je tudi dejstvo, da se izjave o številu in vsebini h kodeksu priloženih listov med raziskovalci Škofjeloškega pasijona precej razlikujejo. Josip Mantuani omenja enajst vloženih listov, njihovo vsebino označi takole: 1. popravek nekega verza, 2. trije komadi za plunko, 3. dodatek za pridigo o vzgoji otrok, 4. brez pomena – neka risba, 5. vzorec za vabilo na procesijo (datirano 9. 4. 1715), 6. vabilo brez datuma, 7. vabilo z nepopolnim datumom (Škofja Loka, 6. april), 8. – 11. nedatirana vabila. 123 Tudi Filip Kalan navaja enajst priloženih listov, 124 a njegov opis vsebine se razlikuje od Mantuanijevega; pravi namreč, da so v kodeks vloženi osnutek za pridigo o vzgoji otrok (1 list), trije zapisi glasbenih vložkov (3 listi) in sedem vzorcev za vabila na procesijo (7 listov). Kidrič kot priloge h kodeksu omenja samo povabilna pisma, našteje jih šest. Posebej omeni povabilno pismo iz leta 1715 (Romualdovo povabilno pismo, 2) in poudari, da se je gotovo nanašalo na procesijo v Ljubljani, ter pismo p. Zenona, namenjeno loški procesiji. Za preostala štiri nedatirana pisma pravi, da so se najverjetneje nanašala na ljubljansko procesijo. 125 France Koblar v spremni besedi k izdaji faksimila Škofjeloškega pasijona omenja prav toliko prilog, kot se jih je v kodeksu ohranilo do danes (10 listov), vendar pa je iz njegove okvirne vsebinske predstavitve razvidno, da se te ne ujemajo povsem z današnjim stanjem. 126 V njegovem času so bili kodeksu priloženi štirje listi z notnim zapisom, danes je ohranjen samo eden. Po njegovem vsebinskem orisu sodeč so bila že takrat del kodeksa tudi povabilna pisma, ki jih pričujoča izdaja označuje s številkami 1, 2, 3, 7, 8, ter pismo provinciala Jožefa (5); pozneje pa sta bili očitno pridani še dve povabilni pismi, pismo neznanega avtorja loške procesije (4) in povabilno pismo k 40-urnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta (9).

Ob vsem tem se zastavlja vprašanje, kaj se je v letih po odkritju kodeksa dogajalo s priloženimi listi, kam so izginili nekateri izmed njih in kako so se v kodeksu znašle 'nove' in 'stare' priloge (tisti listi, ki so bili nekoč morda že vloženi v kodeks, se nato izgubili in pozneje očitno spet našli). Ostaja pa upanje, da bo nekoč prišel na dan še kakšen zapis podobne vsebine, ki nam bo odgovoril vsaj še na katero izmed številnih nerešenih vprašanj.

Dodatek C.3.2 Uredniška izhodišča

V elektronski izdaji so ohranjene priloge h kodeksu Škofjeloškega pasijona predstavljene na treh ravneh: z digitalnim faksimilom, z diplomatičnim prepisom in s kritičnim prepisom oziroma prevodom. Prednost elektronske izdaje je vzporeden prikaz vseh treh ravnin, ki omogoča celovit vpogled v obravnavane vire in olajšuje primerjavo izvirnika s prepisi. Diplomatični prepis dopolnjujejo opombe tekstnokritične narave (morebitna sporna in manj berljiva mesta), prevod (oziroma kritični prepis) pa je izpopolnjen z opombami vsebinske in historične narave (dodatna vsebinska pojasnila, vprašanja datacije …).

Dodatek C.3.2.1 Diplomatični prepis

Diplomatični prepis zvesto sledi izvirniku, saj ohranja vse njegove značilnosti, tako na zunanji (prečrtano besedilo, pripisani popravki, madeži tinte …) kot tudi na notranji ravni besedila (ligature, pravopisne posebnosti, odmiki od slovnične norme). Odmiki od slovnične norme v diplomatičnem prepisu niso posebej označeni, od pravopisnih napak so nakazani samo izpusti posameznih črk v besedah. Ligature ostajajo nerazvezane (œ, æ …), brevigrafom pa smo dodali razvezavo. Transkripcija suspenzij, kontrakcij in akronimov se skuša v prvi vrsti kar najbolj približati izvirniku, sledi pa tudi poskus ustrezne razvezave. Razvezave brevigrafov, suspenzij, kontrakcij in akronimov se pokažejo ob kliku z miško na okrajšano besedo.

Na tem mestu moramo nakazati tudi nekatere težave pri transkripciji posameznih črk. Črka j, ki označuje glas 'i', je dosledno prepisana z j. V nekaterih delih besedila je povzročalo težave ločevanje velikega in malega c. Predvsem pa je potrebno opozoriti na ločevanje dolgega (ſ) in kratkega (s) s. Pri transkripciji te črke znotraj besede ni bilo težav, težave so se začele pri ločevanju s kot prve črke v besedi: če je bil viden podoben spodnji zavoj kot pri dolgemu s znotraj besede (9r, 9v), je transkribiran kot ſ, če je šlo pri takšni besedi glede na kontekst za veliko začetnico, je prepisan z veliko začetnico; s kot prva črka v besedi je ne glede na pomen transkribirana z veliko začetnico, če je bil zapisan kot današnji veliki pisani s. Zapisa ÿ in ӳ sta prepisana kot ij (5r), le v nemških delih besedila je ÿ prepisan kot y (9v). Za pomoč pri transkripciji težavnih mest gre posebna zahvala dr. Ani Lavrič, dr. Borisu Golcu in akademiku dr. Primožu Simonitiju.

Dodatek C.3.2.2 Prevod in kritični prepis

Kritični prepis je kombinacija prevoda latinskega besedila in transliteracije slovenskih delov besedila iz bohoričice v latinico (približati smo se skušali prvotni glasovni podobi).127 Slovenski deli besedila so v kritičnem prepisu označeni s kurzivno pisavo. Slovenska imena krajev, ki so v izvirniku pisana z malo začetnico, so v kritičnem prepisu zapisana z veliko. Zaporedne številke podob v prvem povabilnem pismu (1) prevajam z besedo, če je v latinskem besedilu števnik zapisan z besedo, če pa je zapisan s številko, je to nakazano tudi v prevodu. Enako so tudi števniki v prevodu lista 9v zaradi večje nazornosti zapisani s številko in ne z besedo. Težave pri prevodu so povzročale nejasnosti v latinskem in nemškem delu besedila (težko berljiva mesta, nejasne okrajšave, prečrtani deli besedila …) in iz širšega konteksta iztrgani fragmenti (9v). Nekatere besede in besedne zveze se ponavljajo v raznih povabilnih pismih, tako se je med prevajanjem izoblikovalo nekaj ustaljenih prevodov.

Dodatek C.3.3 Vsebinske značilnosti in datacija

Vsebinsko gledano večino gradiva sestavljajo povabilna pisma k škofjeloški (štiri pisma: 1–4) in ljubljanski pasijonski procesiji (dve pismi: 7, 8). Na pasijonsko procesijo v Škofji Loki se nanaša pismo provinciala Jožefa (5), ki je namenjeno patru gvardijanu v škofjeloškem Kapucinskem samostanu, prav tako pa tudi fragment Kristus nese križ (6). Zelo zanimivo je tudi povabilno pismo k 40-urnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta v predpostnem času (9). V posebno skupino se uvršča list z lutenjsko tabulaturo (10).

Dodatek C.3.3.1 Gradivo o pasijonu v Škofji Loki (1–6)

Kapucini so procesije prirejali ob pomoči bratovščin, ki so bile uradne pobudnice prirejanja pasijonskih procesij (priskrbele so potrebna materialna sredstva), kapucini pa so ob njihovi spodbudi prevzeli celotno organizacijo procesij (zbrali so ljudi in jih poučili o vsem potrebnem, pridigali so o Kristusovem trpljenju, pripravili procesijo, razposlali vabila okoliškim župnikom in poskrbeli za dostojen potek procesije). Kapucini, ki so živeli le od miloščine, niso imeli sredstev, da bi lahko sami oskrbeli rekvizite in vse drugo za procesijo, zato je bilo sodelovanje z bratovščinami (ki so skupne dobrine rade namenjale za dobrodelne namene) zanje zelo dobrodošlo. Kapucinska naklonjenost ohranjanju pasijonskih procesij je izvirala iz njihove duhovne in pastoralne naravnanosti, želeli so slediti svojemu ustanovitelju Sv. Frančišku, ki je v premišljevanju Kristusovega trpljenja videl pot do človekovega odrešenja.128

V najstarejšem doslej znanem pričevanju o pasijonski procesiji v Škofji Loki (pismo 1) se kot ustanoviteljici procesije omenjata bratovščini Sv. Rešnjega telesa in Sv. rožnega venca. V uvodnih besedah k Škofjeloškemu pasijonu (Pro Notitia futuri Saeculi. Proceſsionis in die Parasceues.) je kot ustanoviteljica omenjena le bratovščina presvetega Rešnjega telesa, kapucini pa so ob njeni materialni pomoči prevzeli celotno organizacijo procesije. Kapucini so z bratovščino dobro sodelovali, vendar pa je kljub temu leta 1748 „na začudenje meščanov prišlo do spora med kapucini ter rektorjem in svétniki bratovščine Svetega Rešnjega telesa. Ti so trdili, da ima zakristan te bratovščine pravico razpolagati z oblačili spokornikov (v pasijonski procesiji). Vendar po prvotnih določilih o tem odloča magister proceſsionis.“129 Navedeni vpis v Kroniki škofjeloškega kapucinskega samostana je eno redkih ohranjenih neposrednih pričevanj o pasijonski procesiji (poleg kodeksa Škofjeloškega pasijona, priloženih listov ter vpisa v samostanski Kroniki o ukinitvi procesije).

Priloženo gradivo, ki se nanaša na pasijonsko procesijo v Škofji Loki, je dragoceno zlasti zato, ker izpričuje daljšo tradicijo loških pasijonskih procesij, kot se je to sprva predvidevalo. V tem pogledu je najpomembnejše Romualdovo pismo (2) iz leta 1715, iz katerega je mogoče sklepati, da pasijonska procesija iz leta 1721 ni njegov prvi tovrstni poskus, ampak da ohranjena različica Škofjeloškega pasijona temelji tudi na njegovih predhodnih uprizoritvah pasijonske procesije v Škofji Loki.

Vsa povabilna pisma (1–4) poudarjajo, da so se procesije prirejale vsako leto, izjema je le Romualdovo pismo. Prvo (1) in četrto (4) pismo pa omenjata tudi točno uro začetka procesije, pravita, da se je navadno začela ob štirih popoldne.

Iz vabil je razvidno, da so njihovi pisci kot osnutek uporabili neki skupni obrazec,130 saj vsa dajejo podobne informacije (podobni uvodni nagovori župnikom, utemeljitev ozadja pasijonskih procesij, čas začetka procesij, prošnja za oznanilo procesij po sosednjih župnijah, navodila o skrbnem ravnanju z opremo in oblačili …).

Vabila, v katerih se poudarja spokorni namen procesij, ljudi nagovarjajo k temu, da bi ob Kristusovem trpljenju uvideli pogubnost greha, se svojih grehov pokesali in zaživeli novo življenje.

Če sklepamo po pismu p. Romualda (2), vidimo, da so voditelji pasijonskih procesij vabila pošiljali približno štirinajst dni pred veliko nočjo, kar kaže na to, da je bil potek procesij na veliki petek že tako utečen, da je to zadostovalo za dodelavo zadnjih podrobnosti. V samem kodeksu Škofjeloškega pasijona (3v), povsem na začetku (Neceſsaria Scitu ante Proceſsionem), se pod šesto točko skriva določilo, da mora voditelj procesije poslati vabilo okoliškim župnikom (s prošnjo, naj oznanijo procesijo in povabijo igralce) približno sredi posta, torej pred četrto postno nedeljo, kar je precej bolj zgodaj, kot je to mogoče razbrati iz omenjenih povabilnih pisem. Morda je to določilo posledica širše zastavljene procesije leta 1721, kompleksnejšega scenarija in večjega števila nastopajočih, kot je bilo to v navadi pred tem, in verjetno tudi po tem, na primer po letu 1750 (če sklepamo po vabilu p. Zenona).

Leto 1721 je bilo prelomno leto v pasijonski tradiciji,131 kapitelj v Celovcu je namreč 23. maja (po Romualdovi pasijonski procesiji v Škofji Loki) izdal posebne dekrete o prirejanju pasijonskih procesij; kapucinsko vodstvo je z natančnimi navodili skušalo poenotiti organizacijo procesij. Omenjeni dekreti so se ohranili v poročilu o redovnem stanju v Štajerski provinci ob 79. redovnem kapitlju.132 Izjemno jasni dekreti dodatno dokazujejo, da so pasijonske procesije v Škofji Loki in drugod morale prirejati že pred letom 1721 in da je bilo kapucinsko vodstvo dobro seznanjeno z njihovim potekom.133 Navedeni dekreti so tako nastali na podlagi večletnih izkušenj, ko so se že pokazale dobre in slabe plati organizacije procesij. Dekreti so pomembni tudi zato, ker se v njih po doslej znanih podatkih prvič omenjajo pasijonske procesije v Radgoni.134 Določila dokazujejo, da je bila pri kapucinih skrb za procesije zelo široko zastavljena, saj je nad potekom in vsebino bdelo vodstvo province. Vendar tudi še tako skrbno vodstvo ni moglo preprečiti odmikov od sprejetih določil. Kljub določilu, da pri pasijonski procesiji v Škofji Loki poleg groba ne smejo biti upodobljene več kot štiri podobe, se je število podob povečevalo. Razpasle pa so se tudi druge nedoslednosti, kot na primer pozno pošiljanje vabil, nered pri procesijah … Pasijonsko procesijo v Škofji Loki naj bi po mnenju Benedika zadnjič izvedli leta 1767,135 potem naj bi jo goriški nadškof Karel Mihael Attems ukinil.136 Dokončno naj bi vse podobne cerkvene sprevode z dekretom 27. 12. 1782 odpravil Jožef II,137 vendar pa France Štukl navaja dokaze, da v praksi ni bilo tako: v okrnjeni in nekoliko spremenjeni obliki so se pasijonske procesije tako v Škofji Loki kot tudi v Ljubljani najverjetneje ohranile do konca 18. stoletja.138

Dodatek C.3.3.1.1 Pismo neznanega voditelja loške procesije iz leta 1713 (1r, 1v)

Format lista: 20,2 x 15,7 cm

Povabilno pismo (1r) je brez navedbe avtorja, kraja in letnice nastanka. V vabilu se omenjajo vstaje in nemiri med prebivalstvom, ki jih je mogoče povezati s tolminskim kmečkim uporom leta 1713. To domnevo potrjujeta dejstvi, da je kmečki upor v aprilu (druga polovica meseca) dosegel največji obseg,139 in da so se nemiri, ali vsaj strah pred njimi, z Goriškega razširili tudi na sosednje pokrajine.140 Tolminski odposlanci zaradi hudih obremenitev loških podložnikov in zaradi številnih nepravilnosti niso imeli težke naloge in so podložnike na tem območju zlahka pridobili za uporniško gibanje.141 Na škofjeloškem gospostvu je bilo tako v letih 1713/14 več manjših kmečkih uporov.142 Uporniško razpoloženje je dobilo najmočnejši zagon v Godešiču, na Gostečem, v Pungertu in na sosednjem hribovitem poljanskem območju, od koder se je razširilo tudi na Selško.

Pismo je pomembno zlasti zato, ker je najstarejše ohranjeno pričevanje o prirejanju pasijonskih procesij v Škofji Loki.143 Zanimiva je trditev, da se takšne procesije pripravljajo vsako leto na veliki petek (ut omni anno in hac Civitate Locopolitana die veneris Sancto), kar kaže, da gre že za ustaljeno prakso. Ustaljenost procesije dokazujeta tudi izjavi: […] ad annum iterum nulla erit obligatio nisi iterato illos petierit Sequens magister proceſsionis, „[…] ne bodo obvezani za prihodnje leto, razen če jih ne bo ponovno prosil novi voditelj procesije“; Qui vero ad equitationem vel turcium vel mortuorum, vel in veſtibus ferreis cum Equis composere affectant, ut se tempeſtive in loco conſueto proceſsionis inſinuent […], „Tisti pa, ki želijo nastopiti pri konjenici Turkov ali mrličev ali priti v železnih oklepih s konji, naj se pravočasno zglasijo na običajnem kraju procesije.“ Besede in besedne zveze kot „vsako leto“, „prihodnje leto“, „novi voditelj procesije“, „pravočasno“, „na običajnem kraju“ ne bi mogle biti uporabljene v pismu brez dodatnih pojasnil in navodil, če priprava, čas (začetek) in potek procesije še ne bi bili ustaljeni in ljudem splošno znani. Pravilnost zgodnje datacije (pred letom 1721) potrjuje tudi omemba bratovščine Sv. rožnega venca144 kot soustanoviteljice pasijonskih procesij; ker se pozneje kot ustanoviteljica omenja le bratovščina Sv. Rešnjega telesa,145 domnevam, da je to del starejše tradicije prirejanja pasijonskih procesij, ki je počasi zašla v pozabo.146

Pismo nam razkrije tudi točen čas procesije, povedano je, da so se procesije začenjale ob štirih popoldne.

Pomembnost pisma podkrepi še seznam podob pasijonske procesije, ki jih je pisec uvrstil med splošna navodila za procesijo. Glede na doslej pregledano gradivo je to prvi znani ohranjeni seznam z naštetimi prizori pasijonske procesije. Seznam vsebuje tudi natančen razpored zadolžitev po vaseh. Na hrbtni strani (1v) je zapisan še en razpored podob in zadolžitev za pasijonsko procesijo,147 vendar tega razporeda ni mogoče natančno datirati, lahko bi nastal tudi pred letom 1713. Glede na vsebinsko odvisnost od prvega seznama (seznam ima šestnajst podob samo takrat, če ga ustrezno dopolnimo s prvim seznamom – sedma podoba je na drugem seznamu (1v) nepopolno navedena) se bolj nagibam k možnosti, da je seznam nastal po letu 1713, mogoče že takoj naslednje leto, lahko pa tudi kasneje, po letu 1715 (to leto je bil voditelj procesije p. Romuald).

Prvi seznam obsega petnajst različnih podob (1r), seznam na hrbtni strani povabilnega pisma (1v) pa je bogatejši še za eno podobo (vendar samo v primeru, če nepopolno navedeno sedmo podobo ustrezno dopolnimo ob pomoči predhodnega seznama – najverjetneje gre za Zadnjo večerjo).148 Nekatere podobe z drugega seznama so samo drugače poimenovane, na primer Brezmadežno spočetje (prvi seznam: Zmaj), v resnici pa se vsebinsko ne razlikujejo od prvega seznama, nekatere pa so povsem nove (Ječa, Skrinja zaveze, Božji grob). Prvi seznam je edinstven zaradi devete podobe, ki prikazuje Zmagoslavni voz, za katerega pa ni povsem jasno, kaj predstavlja, morda bi ga lahko postavili v zvezo s Samsonom. Seznama se razlikujeta tudi po nekoliko drugačni razdelitvi zadolžitev za posamezne vasi. Navidez nepopolne navedbe podob149 so še dodaten dokaz za to, da pasijonska procesija v letu 1713 ni predstavljala novosti, ampak je šlo že za ustaljen običaj. Stvari so bile že tako jasne, da niso potrebovale dodatne razlage; to kaže tudi na to, da se je že pred tem letom izoblikovala 'tehnična' terminologija pasijonske procesije, ki jo je razumelo celotno prebivalstvo. Zgovoren primer za to je petnajsta podoba drugega seznama, Arcezo (Skrinja zaveze): pisec tega specializiranega izraza, če ne bi bil že splošno razumljiv, gotovo ne bi uporabil.

Ob tem je treba poudariti, da so nekateri naslovi podob navedeni v slovenščini, kar izpričuje, da so že pred letom 1721 pasijonske procesije potekale v slovenskem jeziku ali vsaj dvojezično (v slovenščini in nemščini); to hkrati dokazuje zgodnejši obstoj slovenske terminologije pasijonskih procesij, kot se je to doslej predvidevalo.

Predstavljene podrobnosti dokazujejo, da so bili scenariji pasijonskih procesij fleksibilni in odvisni predvsem od odločitve vsakega posameznega voditelja procesije, in da so se zadolžitve vasi z leti spreminjale. K boljši predstavi o posameznih podobah naj pripomore preglednica.

Vrstni red podob 1. seznam (1713) – 1r 2. seznam – 1v
vsebina kdo vsebina kdo
1 / cerkovniki / cerkovniki, bratovščinska
2 Raj Reteče in Gorenja vas Raj Reteče in Gorenja vas
3 Smrt Bitnje Beli konj Žabničani
4 Konj Žabničani Sv. Hieronim Gosteče, Pungert, Hosta
5 Zmaj Godešič in Lipica Brezmadežno spočetje Godešič in Lipica
6 Kristus, ki jezdi osla Dorfarje, Crngrob in Pevno Mesto Jeruzalem Zminec in Bodovlje
7 Zadnja večerja / / (peljejo) /
8 Krvavi pot Sveti Duh Krvavi pot Dorfarje in Crngrob
9 Zmagoslavni voz / Ječa Sveti Duh
10 Bičanje Zminec in Bodovlje Bičanje Pevno in Moškrin
11 Hieronim Stari Dvor in Virmaše Kronanje Stari Dvor in Virmaše
12 Kronanje Trnje in Vešter Pilat Trnje in Vešter
13 Pilat Suha in Trata Kristus na križu Suha in Trata
14 Kristus na križu pri fari in Binkelj Žalostna Mati pri fari in Binkelj
15 Žalostna Mati Puštal Skrinja zaveze Puštal in Vincarje
16 / / Božji grob meščani

Preglednica podob in vasi, zadolženih za izvedbo procesije

Dodatek C.3.3.1.2 Povabilno pismo patra Romualda iz leta 1715 (2r, 2v)

Format lista: 20,8 x 16,5 cm

Povabilno pismo p. Romualda je edino med priloženimi listi, ki je hkrati podpisano in nedvoumno datirano (9. april 1715). To pismo je pri prvih raziskovalcih Pasijona povzročilo precejšen nemir, saj je zamajalo ustaljeno prepričanje, da je bila prva pasijonska procesija v Škofji Loki uprizorjena (šele) leta 1721. Glede na datacijo prejšnjega pisma pa to dejstvo ne preseneča več, ampak potrjuje predvidevanja, da tradicija pasijonskih procesij v Škofji Loki sega globlje v preteklost, kot se je to sprva predvidevalo. 150 To povabilno pismo je vzbujalo dvome tudi zato, ker iz vsebine ni povsem jasno, ali gre za ljubljansko ali loško procesijo. Mantuani151 in Kidrič152 sta bila mnenja, da gre brez dvoma za povabilo k ljubljanski procesiji, saj naj bi p. Romuald takrat deloval v Ljubljani; Koblar153 in Kalan154 pa ga postavljata v zvezo z loško procesijo, vendar svojo trditev utemeljujeta le s trditvijo (ki pa je ni mogoče zanesljivo dokazati), da je bil Romuald že takrat loški pridigar in voditelj procesije.155 Tudi Benedik Romualdovo povabilno pismo umešča v loško okolje in pravi, da naj bi Romuald prišel kot pridigar v Škofjo Loko že pred letom 1715 in da naj bi tam ostal vsaj do leta 1734 (takrat naj bi pasijonu pripisal še podobo Pekla). 156 Koblar k temu dodaja, da je bil leta 1715 pasijon (glede na to, da se omenja predvsem spokorniški značaj procesije) verjetno skromen. S tem dejstvom nas namreč Romuald seznani ob koncu pisma, ko prosi župnike, naj naročijo sodelujočim, da obleko in vse drugo, kar bodo prejeli, tudi vrnejo, saj je oprema, ki jo trenutno uporabljajo pri procesiji, revna in preprosta.157 Takšna trditev bi bila za procesijo v Ljubljani povsem nesmiselna, saj je znano, da se je ljubljanska procesija v tem času odlikovala po odlični in bogati opremi.158 Omenjeni podatek je tako edini oprijemljivi dokaz, da se Romualdovo povabilno pismo iz leta 1715 nanaša na škofjeloško procesijo, posredno pa tudi sporoča, da je Romuald v tem času res deloval v Kapucinskem samostanu v Škofji Loki.

Zanimiva podrobnost Romualdovega povabilnega pisma so besede, „vabim k svoji procesiji“ (ad proceſsionem meam […] invito), kar namiguje na vsaj delno Romualdovo avtorstvo (v organizacijskem in vsebinskem smislu) te procesije in posredno na to, da so skrb za izvedbo pasijonske procesije na veliki petek že takrat prevzeli loški kapucini. France Koblar šteje procesijo iz leta 1715 za Romualdov prvi tovrstni poskus, ki pa zaradi neznanih vzrokov ni doživel ponovitve vse do leta 1721.159

Romualdovo pismo vsebinsko gledano izstopa med vsemi povabilnimi pismi. Odlikujejo ga veličasten uvod (dolge stavčne periode), poseben in izviren izraz ter vsebinska poglobljenost. Pismo ne kaže tolikšne vsebinske odvisnosti od povabilnih vzorcev kot druga povabilna pisma. Videti je, da je njegov avtor vešč pridigar, ki navaja antične zglede (Aristotel), dobro obvlada Sveto pismo (citat iz Psalmov) in spretno podaja svoje misli (stopnjevanje, vzklik, retorično vprašanje).

Dodatek C.3.3.1.3 Povabilno pismo patra Zenona iz Metlike (3r, 3v)

Format lista: 17,6 x 15,5 cm

O p. Zenonu iz Metlike imamo le malo zanesljivih podatkov. O njem vemo, da je bil član kapucinskega reda devetintrideset let, znan je tudi kraj in točen datum njegove smrti: umrl je v Novem mestu, 29. januarja 1778.160 V generalnem arhivu Kapucinske province v Rimu se je ohranil podatek, da je bil v letu 1754 vpisan v kapucinskem katalogu Štajerske province kot član novomeške redovne družine.161 Če se opremo na to dejstvo in če je naša hipoteza, da je pred tem deloval v loškem samostanu, pravilna, potem bi njegovo nepopolno datirano pismo („v Loki, 9. aprila“) lahko datirali v čas pred letom 1754. K natančnejši dataciji lahko pripomore podatek, da je v kapucinski red vstopil najverjetneje leta 1739. Če ob tem upoštevamo še osnovne značilnosti kapucinske redovne formacije in šolanja, se kot možni čas nastanka pisma ponujajo leta od 1748 do 1754.162 Ker je moralo biti povabilno pismo oddano vsaj štirinajst dni pred veliko nočjo oziroma velikim petkom (glede na Zenonovo prošnjo, naj župniki procesijo oznanijo „naslednjo nedeljo“), se kot možno leto nastanka ponuja leto 1753, saj je bila to leto velika noč 22. aprila.163 To datacijo podkrepi tudi predvidevanje, da je bila za takšno zadolžitev verjetno zaželena vsaj nekajletna redovna (pridigarska) praksa.

Tudi v tem pismu je zaznavna sled kontinuiranosti loških pasijonskih procesij, potrdi se kar na dveh mestih: „da ima naš loški konvent v ljubezni do križanega navado vsako leto na veliki petek v spomin na trpljenje Gospoda pripraviti procesijo, ki prikaže najpomembnejše skrivnosti Gospodovega trpljenja“164 inletna procesija(annualis proceſsio). Utečenost pasijonske procesije nakazujejo tudi besede: „bomo tudi letos na že ustaljen način in ob običajnem času priredili letno procesijo.“ Iz njih je jasno razvidno, da je navada že tako vraščena v loško okolje, da dodatna pojasnila in natančna navodila niso več potrebna.

Dodatek C.3.3.1.4 Pismo neznanega voditelja loške procesije (4r)

Format lista: 23,5 x 17,2 cm

Čeprav je avtor pisma neznan in čeprav povabilno pismo ni datirano, nam kljub temu sama vsebina omogoča vsaj okvirno datacijo; rečeno je namreč, da je bila pasijonska procesija v Škofji Loki uvedena že pred več kot štiridesetimi leti (laudabili consuetudine jam ante 40 annos et ultra introductum fuit). Če imamo za prvo leto uprizoritve leto 1713 (ali 1715), potem bi pismo lahko datirali v leta po 1753 (ali po letu 1755), če pa imamo za leto prve uprizoritve leto 1721, pa bi ga lahko datirali v leta po 1761. Ker je (kot je bilo že omenjeno) iz nekaterih formulacij v povabilnem pismu iz leta 1713 mogoče razbrati, da so pasijonske procesije v Škofji Loki prirejali tudi že pred tem letom, ne smemo izključiti, da je obravnavano pismo lahko tudi starejšega izvora, saj ne vemo, v katero leto je začetek pasijonske tradicije umestil neznani pisec tega pisma.

To pismo se v precejšnji meri drži znanih povabilnih vzorcev in osnutkov, kar je razvidno iz načina podajanja osnovnih informacij o procesiji. Tako kot v drugih pismih je tudi tukaj poudarjeno, da imajo tovrstne procesije navado prirejati vsako leto, naveden je tudi točen čas začetka procesije – ob štirih popoldne.

Posebnost pisma je njegov zaključek. Pismo je kratko in jedrnato, prav tak je tudi njegov sklep. Če skušamo razbrati nadaljevanje pisma, ki je prečrtano, dobimo vtis, da ga je avtor sicer nameraval nadaljevati, a si je iz neznanega razloga pozneje premislil. Morda se mu je zazdelo, da je povedal dovolj, in se ustavil ob besedah, ki so se mu zdele primernejše za sklep ([…] a Deo ter optimo remuneratore omnium bonorum mercedem uberem recepturus), ni pa mogoče izključiti, da je nadaljevanje pisma sledilo na kakšnem drugem listu, ki pa se je pozneje izgubil.

Dodatek C.3.3.1.5 Pismo provinciala Jožefa o sklepih definitorija v Beljaku z dne 30. avgusta 1765 (5r, 5v)

Format lista: 16 x 21,5 cm

Pismo provinciala Jožefa165 loškemu gvardijanu je lahko nastalo v obdobju od konca avgusta 1765 do 23. maja 1766,166 verjetneje pa je, da je bilo pismo loškemu gvardijanu, Adamu iz Podbrezij,167 odposlano najpozneje pred začetkom postnega časa leta 1766, torej pred 12. februarjem.168 Poudariti moramo, da je ohranjena še ena skoraj identična različica istega pisma, opazne pa so nekatere manjše razlike na besedni ravni.169 Zaradi minimalnih razlik med različicama pisma je po opisu in citiranju predhodnih raziskovalcev skoraj nemogoče ugotoviti, katero izmed njiju je imel kateri izmed raziskovalcev pred sabo. Postavlja se vprašanje, ali je bilo kodeksu ves ta čas priloženo isto pismo ali sta se morda izmenjavali obe različici. Po natančni primerjavi je mogoče sklepati, da je pričujoče pismo (5) (gvardijanov) prepis pisma, ki ga je gvardijan prejel od provinciala. Prepis je bil najverjetneje namenjen voditelju procesije; ta je moral biti dobro seznanjen s sklepi beljaškega definitorija, saj so bili ti zelo pomembni za pripravo prihodnje pasijonske procesije.

Začetek pisma izraža zaskrbljenost vodstva Štajerske kapucinske province zaradi pritožb nad nepravilnostmi, ki se v zadnjem času dogajajo pri pasijonskih procesijah. Da bi se te v prihodnosti odpravile in da se ne bi še naprej skrunilo obhajanja skrivnosti velikega petka, je definitorij sprejel nekaj pomembnih sklepov. Ker poročilo o kongregaciji v Beljaku z dne 30. avgusta 1765170 ne navaja nobenih določil o pripravi pasijonskih procesij, naj zadostuje povzetek sklepov, ki so zapisani v provincialovem navodilu gvardijanu:

 • v prihodnje naj se opusti vse, kar prvotno ne spada h Gospodovemu trpljenju;

 • prikazujejo naj se samo skrivnosti Gospodovega trpljenja;

 • opustijo naj se vse podobe Stare zaveze, štiri poslednje reči, vse skupine oziroma čete, kot so Turki, mrtveci itd.;

 • opusti naj se vsakršno jezdenje, še posebno pa našemljeni farizeji ali hudiči;

 • zaželeno je, da voditelji procesij dečke, ki recitirajo, raje umestijo pri podobah na tla (namesto na vozove ali na nosila), da bodo tako lahko za predstavljanje oseb ali za recitiranje sprejeli tudi starejše mladeniče in tako ne bo treba uporabiti za dečke nevarnega privezovanja.

Navedena določila pričajo o tem, da se je z leti v pasijonu nabralo veliko snovi, ki ni bila v neposredni zvezi s trpljenjem Jezusa Kristusa (prizori iz Stare zaveze, mitološke podobe), in da je prikaz Gospodovega trpljenja izgubljal prvotno disciplino in strogost (Mantuani na primer omenja, da so v Ljubljani najeti ljudje stopali na postajališčih iz vrst in hodili popivat).171 Kolikor je znano, se v kapucinskih arhivih ni ohranil noben zapis o popivanjih in drugačnih predrznostih med pasijonskimi procesijami; zapisano pa je, da so pasijoni vsebovali tudi nekatere nespodobne prizore in da so se dogajale tudi druge nepravilnosti. V ljudske pobožnosti so se začeli vrivati elementi, ki niso bili združljivi z zdravo krščansko vernostjo in z razsvetljensko miselnostjo.172

Dodatek C.3.3.1.6 Fragment: Kristus nese križ (6r)

Format lista: 5,4 x16,8 cm

Pomembnost fragmenta je v njegovem pričevanju o obstoju več rokopisov Škofjeloškega pasijona. Pravilnost te domneve dokazuje primerjava z ohranjenim kodeksom, saj se ob primerjavi pokaže variantno mesto, ki predpostavlja obsežnejšo predlogo. V kodeksu Škofjeloškega pasijona je teh šest verzov uvrščenih k Deveti podobi (Glej človek), za pričujoči fragment pa je očitno, da je del razširjene verzije Pasijona, v kateri so ti verzi umeščeni za trinajsto podobo. V smer širitve predloge Pasijona kaže tudi podoba Pekla, ki naj bi jo nekdo pripisal leta 1734.173 Možno je, da ta obsežnejša predloga ni bila Romualdovo delo, ampak predelava poznejšega neznanega avtorja. Morda so potem, ko je vodenje Pasijona po odhodu Romualda prešlo v druge roke, želeli znova vzpostaviti celotno zasnovo pasijonske procesije tako, kakor je dokumentirana na listu 1, in so Pasijon razširili po starejših, že uveljavljenih zgledih, ki so bili med ljudmi dobro sprejeti.

Pričujoči fragment pa je lahko tudi starejšega izvora, iz časa pred nastankom ohranjene verzije Škofjeloškega pasijona. Namig na to možnost je morda ohranjen seznam (1r), kjer trinajsta podoba prikazuje Pilata, sledi pa ji podoba Kristus na križu. Obravnavani fragment bi se po tej razlagi idealno zlil v celoto tedanje pasijonske procesije.

Dodatek C.3.3.2 Gradivo o pasijonu v Ljubljani (7–8)

Dolgo je bilo ustaljeno prepričanje, da so v Ljubljani pasijonsko procesijo prvič priredili leta 1617, enajst let po prihodu kapucinov (1606) v Ljubljano. Benedik pa meni, da je bila prva procesija na veliki petek v Ljubljani lahko ustanovljena že v letih 1608–1613. To trdi na podlagi znanih letnic bivanja p. Fortunata v Ljubljani. P. Fortunat je prvič prišel v Ljubljano leta 1605, pred tem in po tem, leta 1607, je bil gvardijan samostana v Pragi, kjer so malo prej ustanovili spokorno procesijo na veliki petek. V Pragi je procesijo pripravljala bratovščina, ki je bila pod mentorstvom kapucinov, zato je zelo verjetno, da bi p. Fortunat po prihodu v Ljubljano podobno procesijo želel uvesti tudi v Ljubljani, še zlasti zaradi zaobljube bratovščine Odrešenika sveta. Ta je bila ustanovljena leta 1599 po kužni epidemiji v letu 1598 in se je zaobljubila, da bo vsako leto na veliki petek pripravila spokorno procesijo Gospodovega trpljenja. Izpolnitev zaobljube se je zaradi pomanjkanja sredstev nekoliko zavlekla. Najstarejše znano poročilo o procesiji v Ljubljani je zapis škofa Hrena v protokolu za leto 1617,174 kar se od Valvasorja naprej omenja kot leto prve uprizoritve procesije.175 Benedik poudarja, da je Valvasor morda spregledal pripis na robu, ki pravi, da ta procesija poteka posamezna leta in tudi s spremstvom, kar bi bil lahko dokaz, da to v letu 1617 ni bila novost. Kot dokaz za to trditev Benedik navaja tudi pismo škofa Hrena generalnemu ministru kapucinskega reda iz leta 1619 (21. maj). V pismu škof prosi generalnega ministra, naj posreduje in pomaga znova uvesti pasijonsko procesijo, ki jo je pred dvema letoma samovoljno ukinil komisar štajerskega komisariata, p. Just, ker je bila po njegovem mnenju v nasprotju z odlokom generalnega kapitlja iz leta 1613, ki je nasprotoval uvajanju novotarij. V pismu škof Hren navaja, da so se ljudje procesije že kar navadili in da je v njej skupaj s stolnim kapitljem sodeloval tudi sam. V pismu škof Hren zameji tudi čas prve uprizoritve procesije, saj pravi, da se je o uvedbi procesije z njim dogovarjal in pridobil njegovo dovoljenje p. Fortunat, takratni predstojnik kapucinov, kar pa je p. Fortunat bil v letih 1608–1613.176 V Ljubljani naj bi zadnjo pasijonsko procesijo uradno uprizorili leta 1773,177 v praksi pa so se pasijonske procesije v nekoliko drugačni obliki najverjetneje ohranile vse do konca 18. stoletja.178

Dodatek C.3.3.2.1 Povabilno pismo brata Ferdinanda (7r, 7v)

Format lista: 19,4 x 15,1179

O življenju in delovanju p. Ferdinanda Ljubljanskega je v provincijskih dokumentih le malo znanega. Rodil se je okrog leta 1684. V kapucinski red je vstopil leta 1700 (noviciat je opravil na Ptuju), umrl pa je 19. 3. 1744 v Škofji Loki (redovnik je bil triinštirideset let). V letih 1728–1731 je bil gvardijan v Kranju, v letih 1731–1732 pa gvardijan v Škofji Loki.180 V arhivu škofjeloškega samostana se je ohranil zajeten rokopisni kodeks njegovih pridig.181 Ker si je p. Ferdinand skrbno zapisoval, kdaj in kje je govoril svoje pridige, nam je tako zapustil tudi pomembno pričevanje o svojem redovnem delovanju. V letih 1721–1726 je kot pridigar deloval v Škofji Loki, v letih 1726–1728 in 1735 v Ljubljani, v letih 1733–1734 in 1741–1743 v Kranju ter v letih 1739–1740 v Trstu. Glede na to, da je v letih po letu 1721 deloval v Škofji Loki (leta 1722 je bil postni pridigar), ni naključje, da se je med prilogami h kodeksu Škofjeloškega pasijona ohranilo tudi njegovo povabilno pismo k ljubljanski pasijonski procesiji. Na podlagi tega pisma se ponuja sklep, da je pred letom 1721 deloval v Ljubljani, kjer je bil med drugim tudi vodja pasijonske procesije. S svojimi izkušnjami je bil brez dvoma v veliko pomoč p. Romualdu pri pripravi njegove procesije.182 Tudi če ne bi vedeli, da je to pismo zapisal Ferdinand, bi iz sloga pisanja in uporabljenih slovničnih struktur lahko sklepali, da je njegov avtor vešč govornik.

S podatkom v pismu, da pasijonske procesije v Ljubljani potekajo že več kot sto let (Annos jam plusquam centum conventus noster Labacensis in die Parasceves in memoriam patientis filij Dei annuam consuescit instituere proceſsionem), je posredno zamejil čas nastanka povabilnega pisma, ki je najverjetneje nastalo kmalu po letu 1708 do kmalu po letu 1713 (glede na prepričanje, da je bila prva procesija v Ljubljani uprizorjena v letih 1608–1613) oziroma kmalu po letu 1717, hkrati pa je s tem pismom dopolnil tudi naše vedenje o njegovem redovnem delovanju.183 Če upoštevamo dejstvo, da sta redovna formacija in študij kapucinov trajala približno deset let, in če k temu dodamo še potrebne pridigarske izkušnje, je bil p. Ferdinand najverjetneje vodja procesije leta 1713 ali kmalu zatem.184

V pismu je posebej zgovorna navedba o prikazu novih podob (et hoc anno inhaerere visum novas etiam aliquas proponendo figuras), pri čemer je poudarek na besedah et hoc anno in etiam, „tudi letos“ in „tudi“ oz. „še“. Iz navedenega je očitno, da se je v tistem času število podob pri procesiji spreminjalo (najverjetneje povečevalo), in da je bila 'scenarijska' in 'režijska' plat procesije v pristojnosti vsakega posameznega voditelja procesije.

Na hrbtni strani Ferdinandovega povabilnega pisma (7v) je ohranjen seznam župnij, ki jim je bilo treba posredovati vabilo, in opomba o tem, kako je potrebno nasloviti prejemnike. Glede na možnost, da je ta seznam napisala druga roka, je mogoče sklepati, da je nastal pozneje kot vabilo (7r). Seznam sestavlja štirinajst imen krajev, k vsakemu kraju je dodan točen naziv tamkajšnjega duhovnika (župnik, menih, vikar), kar olajšuje lokalizacijo in hkrati osvetljuje takratno župnijsko strukturo. Seznam dopolnjujejo številke (prvi stolpec), ki so dopisane k vsakemu izmed krajev; najverjetneje gre za posamezne podobe. Navedeni prvi del seznama je nastal sočasno, brati pa ga je treba nekako takole: vabilo je treba poslati gospodu župniku v Preserje in mu naročiti, da njegovi župljani pripravijo prvo podobo; vabilo prejme tudi … Drugi in tretji stolpec številk in opombo v desnem kotu zgoraj je zapisala ista roka, vendar najverjetneje ne sočasno. Zdi se, da je prva različica razporeda podob služila kot osnutek za poznejšo upodobitev pasijonske procesije, voditelj je ostal isti, razpored in število podob pa sta se očitno nekoliko spremenila. Na žalost kasnejše dopolnitve obstoječega seznama ni mogoče smiselno razložiti. Več kot očitno je, da gre za seznam delovnega značaja, za nekakšno dopolnjujočo se beležko voditelja procesije.

Dodatek C.3.3.2.2 Pismo neznanega voditelja ljubljanske procesije (8r)

Format lista: 15,6 x 19,9 cm

Neznani avtor je v pismu navedel, da je bila prva pasijonska procesija v Ljubljani uprizorjena pred stopetimi leti. Če se opremo na Benedikova dognanja, lahko sklepamo, da je pismo nastalo v letih 1713–1718, če pa verjamemo, da je bila prva procesija v Ljubljani uprizorjena leta 1617, potem je pismo treba umestiti v leto 1722.

Pismo omenja tudi zanimivo podrobnost, saj pisec naproša hišne gospodarje, „da po ustaljeni navadi razsvetlijo okna, ki gledajo na ulice, po katerih poteka procesija“, kar natančneje določa čas začetka procesije; kaže na to, da so pasijonske procesije v Ljubljani potekale pozneje kot v Škofji Loki, in sicer proti večeru.

V pismu je izražena tudi velika skrb za red in neskaljen potek procesije (očitno je bila disciplina takrat že toliko načeta, da se je voditelju procesije zdelo potrebno opozoriti na osnovna pravila), kar se izraža v natančnih navodilih sodelujočim:

 • naj se ne vedejo kot pustne šeme;

 • naj konjeniki ne jezdijo neurejeno sem in tja, ampak se ob določenem času zberejo pred samostanom;

 • pešci naj se ob določenem času zberejo na samostanskem vrtu;

 • gospodarji naj poskrbijo, da njihovi služabniki in domači ne odidejo od doma pred dogovorjenim časom.

Pisec poudarja spokorniški značaj procesije: „K temu prikazu ste povabljeni vsi in vsak posebej, še zlasti pa tisti, ki želite s kakšnim spokorniškim opravilom ugajati križanemu Jezusu.“

Dodatek C.3.3.3 Gradivo o 40-urnem češčenju najsvetejšega zakramenta v predpostnem oziroma pustnem času

Potek 40-urnega češčenja Najsvetejšega zakramenta v predpostnem oziroma pustnem času je bil natančno določen v provincijskem Obredniku za samostane (Rituale, P. I, c. 14).185 Obrednik je predpisoval, da češčenje poteka zadnje tri pustne dni (v tistih krajih, v katerih so to pobožnost že pred tem uvedli jezuiti, pa se je bilo treba z ordinarijem dogovoriti za drug primeren čas češčenja). Določeno je bilo, da mora predstojnik samostana pravočasno določiti pridigarje za to priložnost in pripraviti razpored, kako se bodo vsi člani samostanske družine po dva in dva nenehno vrstili v češčenju Najsvetejšega. Češčenje se je dejansko začelo že dan pred tem tridnevjem, v soboto, ko se je ob dveh popoldne zbrala celotna samostanska družina in s prižganimi svečami šla pred oltar, eden izmed patrov je izpostavil Najsvetejše in potem skupaj z dvema akolitoma186 v molitvi klečal pred Najsvetejšim do treh, samostanska družina pa je medtem v koru pela večernice. Po sklepnicah187 je bila pridiga, sledile so ji pete litanije in blagoslov. V naslednjih dneh se je zvrstilo več pridig, po dve ali tri vsak dan. Zadnji, tretji dan popoldne so bile najprej ob dveh pete večernice, potem še sklepnice in pridiga, češčenje pa se je sklenilo s procesijo z Najsvetejšim in zahvalno pesmijo. Za vodenje procesije so kapucini navadno povabili krajevnega župnika.188

Drugi vir za češčenje Najsvetejšega v predpostnem času je Kronika loškega samostana, ki jo je začel pisati p. Joahim iz Kranja (v Loki je bil gvardijan v letih 1740–1748), natančneje poglavje z naslovom Wie die Andachten dass Jahr hindurch in diesen Gottes-Hauss Sanctae Annae begangen werden (Kronika loškega samostana, 48–49). P. Joahim je o določilih za 40-urno češčenje Najsvetejšega v loškem samostanu zapisal:

„1. V soboto popoldne po sklepnicah se z uvodno pridigo začne 40-urno češčenje; naslednje tri dni sta vsak dan po dve pridigi.

2. Pravočasno je treba povabiti starološkega župnika, da vodi procesijo skupaj s kaplanoma in vso loško duhovščino, prav tako je treba k procesiji povabiti gospode muzikante.

3. Ob tej priložnosti številni verniki želijo opraviti spoved, zato je treba pravočasno prositi za pomoč pri spovedovanju loške duhovnike; ker je spovednic premalo, se ta čas lahko spoveduje tudi v zakristiji in v celicah.

4. K uram češčenja je treba povabiti mestne cehe, toda ne zgolj s prižnice; gvardijan povabi vse predstojnike cehov osebno in priporoči, da bi se češčenja udeležili v polnem številu. Preko dne se posamezne skupine v molitvenih urah zvrstijo takole: od petih do šestih kapucini, od šestih do sedmih služinčad, od sedmih do osmih oskrbovanci mestnega špitala in drugi reveži, od osmih do devetih soseska Suha, od devetih do desetih soseski Stara Loka in Puštal, od desetih do enajstih mestna gospoda in mestni svet, od enajstih do dvanajstih šolski učitelj in njegovi šolarji, od dvanajstih do ene ceh kovačev, od ene do dveh ceh lončarjev, od dveh do treh ceh čevljarjev in krznarjev, od treh do štirih ceh pekov, od štirih do petih ceh mesarjev in od petih do šestih ceh krojačev.“189

Dodatek C.3.3.3.1 Povabilno pismo k 40-urnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta (9r, 9v)
 • Format lista: 20,4 x 16,1 cm190

V pričujočem povabilnem pismu opisani potek češčenja Najsvetejšega zakramenta se povsem ujema z zapisom v Kroniki loškega samostana, zato sklepam, da se pismo nanaša na loško češčenje in da je bilo vabilo namenjeno (staro)loškemu župniku. Češčenje je potekalo v kapucinski cerkvi Sv. Ane.191

Tovrstno češčenje Najsvetejšega so kapucini v Novem mestu uvedli leta 1740,192 40-urno češčenje omenja tudi poročilo ljubljanskega Kapucinskega samostana leta 1725.193 Najverjetneje je bila v Loki ta pobožnost uvedena v podobnem, če ne celo v enakem času.194

Zanimiva je tudi hrbtna stran vabila (9v), ki vsebuje niz kratkih zapiskov v slovenščini, nemščini in latinščini. Zdi se, da gre za osnutek oziroma za oporne točke za pridigo o grehu in o pokori, ki je bila del češčenja Najsvetejšega. Lahko bi šlo tudi za niz misli, asociacij, ki bi jih bilo mogoče uporabiti pri več pridigah, za nekakšen vsebinski program celotnega češčenja. Nekatere navedbe citiranih avtorjev nam je uspelo razvozlati (Barcia y Zambrana, Abraham à Santa Clara, Nissenus), nekatere pa so ostale nerazrešene, ker obstaja več avtorjev z istim priimkom in ne vemo, za katerega gre v danem primeru (Wolf, Hoger). V pomoč pri tem bi nam bil lahko popis knjig, predvsem popis pridigarskih priročnikov, v knjižnici loškega samostana iz 17. in z začetka 18. stoletja.

Dodatek C.3.3.4 List z lutenjsko tabulaturo (10r, 10v)

Format lista: 19,6 x 16,3

H kodeksu Škofjeloškega pasijona je pridan tudi list s tabulaturo, ki je namenjena za instrument s strunami, natančneje za lutnjo.195 K temu listu je arhivar kapucinske province Oton Kocjan dodal listič z opombo, da gre za note, po katerih naj bi igralci prepevali posamezne odstavke pri pasijonski procesiji. Lista s tabulaturo za lutnjo v tekstnem delu izdaje ni, zaobjet je samo v faksimilih elektronske izdaje.

Iz uvodne predstavitve stanja gradiva, priloženega h kodeksu Škofjeloškega pasijona od njegovega odkritja do današnjih dni, je razvidno, da se je število priloženih notnih zapisov spreminjalo, Josip Mantuani in Filip Kalan omenjata tri liste notnih zapisov, France Koblar štiri, do danes pa se je v kodeksu ohranil en sam list.

Postavlja se vprašanje, kakšno vlogo je v uprizoritvi Pasijona igrala glasba. Janez Höfler meni, da je glasba pri škofjeloški pasijonski procesiji imela bistveno manjšo vlogo kot pri drugih podobnih (pol)gledaliških oblikah tistega časa na Slovenskem. Omenja pet mest v Pasijonu, na katerih se omenja glasba, konkretnih zapisov glasbe pa v samem kodeksu ni. Iz njegovega razmišljanja je razvidno mnenje, da so starinski notni zapisi glasbe v kodeks najverjetneje zašli le po naključju, kot primer navaja dve kratki skladbi za lutnjo. Verjetno je imel Janez Höfler pred seboj isti list, kot se je v kodeksu ohranil do danes. Glasbena zapisa, ki ju je obravnaval, sta po njegovem mnenju sodeč po stilu precej mlajša – nastala sta precej pozneje kot zapis Škofjeloškega pasijona.196

Dodatek C.3.4 Sklep

V kodeks Škofjeloškega pasijona vloženo gradivo je nastalo v razdobju slabih petinpetdesetih let, od leta 1713 do 1765/1766, pri čemer v dataciji ni upoštevan list z lutenjsko tabulaturo.

Gradivo je pomembno zaradi številnih novih spoznanj, ki jih je mogoče razbrati iz vloženih listov. Zelo dragocene so informacije o času nastanka pasijonskih procesij, o njihovem poteku, o potrebni opremi, o točnem času začetka procesij, o sodelujočih, o voditeljih procesije in še o marsičem drugem. Iz načina navajanja informacij v povabilnih pismih je razvidno, da so se ravnala po skupnem izvirniku oziroma obrazcu (najverjetneje kakšno povabilno pismo ljubljanskih kapucinov ali pa morda kakšno starejše loško pismo).

Najpomembnejša je ugotovitev, da je tradicija pasijonskih procesij v Škofji Loki daljša, kakor se je predvidevalo doslej. Pismo neznanega voditelja loške procesije iz leta 1713 in Romualdovo povabilno pismo iz leta 1715 tradicijo prirejanja spokornih pasijonskih procesij prestavljata za osem oziroma šest let globlje v preteklost.

Med obravnavanim gradivom sta še posebej pomembna dva avtografa, to sta Romualdovo (2) in Ferdinandovo vabilo (7). Po svoji zgodovinski vrednosti pa še posebej izstopa prvo povabilno pismo, ki z navajanjem nekaterih slovenskih naslovov podob v sicer latinskem besedilu dokazuje, da se je slovenska terminologija pasijonskih procesij izoblikovala že pred letom 1721. Pismo prav tako tudi izpričuje, da so pasijonske procesije že pred tem letom potekale v slovenskem jeziku ali bile vsaj dvojezične (slovenske in nemške).

Priloge h kodeksu Škofjeloškega pasijona so nam razjasnile marsikatero dilemo o poteku pasijonskih procesij v Škofji Loki in v Ljubljani, ob njih pa se je porodilo tudi nekaj novih vprašanj, na katera trenutno ni mogoče zanesljivo odgovoriti. Upamo in verjamemo, da bo v prihodnosti raziskovanje potegnilo na dan še kakšen podoben dokument, ki bo dopolnil sedanje vedenje o tradiciji prirejanja pasijonskih procesij.

Dodatek C.4 Preglednica okrajšav

Monika Deželak Trojar
Diplomatični prepis brevigrafa (oznaka brevigrafa) Razvezava brevigrafa
-us
qₔ -que
q͠ₔ -que
tɿ -ur
ʾ -m
-u̅, -e̅, -a̅ -(u)m, -(e)m, -(a)m
-mm-
-nn-
p̠o pro
con-
͠ manjkajoč-a (-e) črk-a (-e)
ñ non
ẽ, é est
vel
Xt₉ Christus
Xti, Xſsti, Xt͠i Christi
' (npr.: kleid') izpust zadnjih črk v nem. tekstih (npr.: kleider)
das
d' der
der
-en

Suspenzija, kontrakcija ali akronim Razvezava suspenzije, kontrakcije ali akronima
a͠o (recorda͠onem, mortifica͠onem ...) -(a)ti(o)- (recordationem, mortificationem ...)
a͠e (Domina͠eʾ) -(a)tion(e)- (Dominationem)
A:, Ad͠m Admodum
A: R: P: Admodum Reverendus Pater, Admodum Reverendi Patris
A: P: Admodum parens
Cāa Causa
Chr͠o Christo
Collāonem Collationem
Col͠me Colendissime
Com͠unē Communem
Cn͠r, Con: Concionator
C Caput
Con, C Concio
Congest: Congestionum / Congestuum
Defntio Deffinitio
Doctſ͠me Doctiſsime
Dominaoeʾ Dominationem
D:, Don₉, D͠nus Dominus
D͠ne, Dom͠ne Domine
D͠ni, Dni Domini
D͠nis Dominis
D͠no Domino
D͠nos, D: D: Dominos
Dn͠m, D͠num Dominum
D: N: J: C: Domini Nostri Jesu Christi
Dom., Dm͠nca Dominica
Dn͠cæ Dominicæ
DVAR: Dominationis Vestrae Admodum Reverendae
etc: et cetera
Fig: Figura
f, fo: folium
Fr. Frater
F͠tres Fratres
hom, H. homilia
id͠e id est
Jll Jllustrissimi
Jndulg: Jndulgentia
M͠gr Magister
Mgr͠u Magistrum
M: P: Minister Provincialis
na͠alis naturalis
N: J: C: Nostri Jesu Christi
nor͠am normam
NB Nota bene
n numerus
O: A: M: D: Gl: Omnia ad maiorem Dei gloriam
o͠ib₉ omnibus
oiuʾ, o͠ium, o͠mʾ omnium
p: pars
P:, Pr:, P͠r Pater
P͠re Patre
P͠ri Patri
Pris Patris
P. P. Patres
P͠rone Patrone
potẽ, p͠t potest
pr͠xma proxima
ṕ t: pro tempore
Pro͠alis Provincialis
R:, Rndus Reverendus
R͠da, Rv͠nda Reverenda
R͠dam, Rndam Reverendam
R͠de, Rnde Reverende
R͠di Reverendi
R͠dis Reverendis
Rd͠m Reverendum
Ve͠ndo Reverendo
Rd͠os, R: R: Reverendos
q͠d, qd, q quod
S: Sanctus; Sveti
S: Salutem
Ssmi, SS:mi, ſs͠mi, SS., Ss., Sanctissimi (Sanctissimum)
S͠per Semper
Ser Sermones
t tomus
t͠n tamen
Tp͠re Tempore
Va͠blis Venerabilis
vr͠am vestram
V Vide
1ma, 1mam, 1mo., 1͠mus. prima, primam, primo, primus
2da (2:͠da), 2dam:, 2͠dò (2͠do., 2do.), 2͠dus. secunda, secundam, secundo, secundus
3tiam:, 3͠tio (3͠to., 3tio.), 3͠tius. (3͠.ti₉) tertiam, tertio, tertius
4ta (4͠ta), 4tam:, 4͠to (4to.), 4͠tus. quarta, quartam, quarto, quartus
5tam:, 5͠to: (5nto.) quintam, quinto
6͠ta, 6tam:, 6͠to. sexta, sextam, sexto
7ma: (7͠.ma), 7͠mo: septima, septimo
8va:, 8͠uo: octava, octauo
9na: nona
10ma: decima
11ma: undecima
12ma: duodecima
13tia: tertia decima
14ta: quarta decima
15ta: quinta decima
16ta: sexta decima
18mi duodevicesimi
2͠te (2te) zweite
2.͠tens: zweitens
3.͠te (3te) dritte
3.͠tens: drittens
4.͠te vierte
4.͠tens viertens
5te fünfte
6te sechste
6.͠tens sechstens
7.͠te (7te) siebente
7.͠tens siebentens
8͠.te (8te) achte
9͠te. (9te) neunte
10.͠te (10te) zehnte
11.͠te (11te) elfte
12.͠te (12te) zwölfte
13te dreizehnte
Ehrwd': Ehrwürdigen
Hochfürstl: Hochfürstlichen
Hochlöbl: Hochlöblichen
t.W. teutsches Währung

Dodatek C.5 Preglednica podob v znanih ali sporočenih uprizoritvah kapucinskih pasijonov na Slovenskem

Matija Ogrin, Monika Deželak Trojar

Preglednica je povzeta po ohranjenih sporedih za kapucinske spokorne procesije v Ljubljani (glej faksimile sporedov) in Škofji Loki. Vsebina podob je v virih podana v literarni obliki, mestoma precej obširno in slikovito. Tu je strnjena in povzeta z opisnimi izrazi.

Podoba Ljubljanska 1701 Ljubljanska 1708 Ljubljanska 1713 Loška 1713 (list 1r) Loška 1713 (list 1v) Romuald 1725–1727 Loška – Periocha 1727* Loška – Periocha 1728
Posvetovanje Sv. Trojice o stvarjenju sveta in človeka Orodja Kristusovega trpljenja in napoved štirih poslednjih stvari Izgon Adama in Eve iz raja sprevod cerkovnikov sprevod cerkovnikov, bratovščin Raj Raj Raj
Stvarjenje in postavitev človeka v raj Smrt, prva od poslednjih stvari Smrt Raj Raj Smrt Smrt Smrt
Hudič se odloči zadati pogubo človeku v raju Mavrica in Kristusov sodni prestol, poslednja sodba – priprošnja Božje Matere za ublažitev kazni Pekel Smrt (sprevod mrtvakov) Beli konj Zadnja večerja Evharistija, zadnja večerja Evharistija, zadnja večerja
Kača zapelje prva človeka, da jesta od drevesa spoznanja – jarem Adamovih potomcev Pekel, tretja od poslednjih stvari Krvavi pot Konj (Smrt) Sv. Hieronim Samson Samson Samson
Perzej in Andromeda kot predpodoba Mesije in človeštva Nebesa, zadnja izmed poslednjih stvari – Kristus vabi k sebi vse obtežene Potrpežljivi Job Zmaj (Brezmadežno spočetje) Brezmadežno spočetje Krvavi pot Krvavi pot Krvavi pot
Jezus na Oljski gori; krvavi pot, angel z napojem srčnosti Sv. Helena in povišanje Svetega križa Bičanje Kristus, ki jezdi na oslu To mesto Jeruzalem Bičanje Bičanje Bičanje
Judežev izdajalski poljub Kristus kot novi Adam na Oljski gori poti krvavi pot Simboličen prizor iz Visoke pesmi, duša in ženin Zadnja večerja navedena, a ne poimenovana (Zadnja večerja) Kronanje Kronanje Kronanje
Jezus pripeljan pred velikega duhovnika Zmagoviti voz rimsko-katoliške vere Kronanje s trnjem Krvavi pot Krvavi pot Sv. Hieronim Sv. Hieronim Sv. Hieronim, spokorniki, bičarji
Bičanje Bičanje Jezusa obsodijo na smrt Zmagoslavni voz Ječa Glejte, človek Glejte, človek Glejte, človek
Kronanje s trnjem Španski kralj Karel na trdnem stebru vere kot alegorija druge teologalne kreposti – upanja Abrahamov vzpon na goro, da bi žrtvoval Izaka; podoba nebeškega Očeta Bičanje Bičanje Kristus na križu Kristus na križu Kristus nosi križ (križev pot)
Kristusa zasramujejo, škrlatni plašč, žezlo – Glejte človek Kristusove rane kot izvir milosti, ki vzbudi željo po nebeškem Samsonova zadnja zmaga in smrt Sv. Hieronim Kronanje Mati sedem žalosti Marija sedem žalosti Kristusova smrt na križu
Kristusa obsodijo na smrt Kralj Ahasver in Estera, ki prepreči iztrebljenje Judov – prispodoba zaupanja v moč Kristusovega trpljenja Jezusa pribijejo na križ Kronanje Pilat Skrinja zaveze Božji grob Žalostna Mati Božja
Absalomov upor proti očetu, kralju Davidu in smrt kot kazen za pohlep po oblasti – nasprotje Kristusove poslušnosti Očetu Kristus vkovan v verige in vržen v ječo – štirje geniji objokujejo nehvaležnost ljudi Žalostna Mati Božja Pilat Kristus na križu Božji grob Božji grob (Hodite za Zveličarjem)
Kristusa pribijejo na križ; Mati Božja, Magdalena in Janez ga objokujejo Kronanje s trnjem in dva nebeška duhova Božji grob Kristus na križu Žalostna Mati Božja
Junaški Samson pred našim Odrešenikom; les njegovega križa kot voz zmage nad knezi teme Davidova zmaga nad Goljatom kot prispodoba zaupanja v moč Kristusovega trpljenja; pomembnost tretje teologalne kreposti – ljubezni – in štirih kardinalnih kreposti Žalostna Mati Božja Skrinja zaveze
Z zmagoslavjem in močjo Svetega križa Božji angel pahne hudiča v prepad; hvalnice Svetemu križu Cesar Jožef I. in španski kralj Karel III. kot vneta častilca Najsvetejšega zakramenta vladata nad Vzhodom in Zahodom Božji grob
Primero te zmage nam daje Sv. Evstahij, ki so ga kot puščica zadele besede Svetega križa, da je lovsko strast in brezboštvo zamenjal za zmagoslavno vero Orfej, ki s čarobno glasbo privlači divja gozdna bitja, kot simbol naslednjih skrivnosti
Jožef iz Arimateje sname Kristusa s križa Kalvarija in Kristus na križu; Žalostna Mati, apostol Janez in Magdalena objokujejo Kristusovo trpljenje
Žalostna Mati Božja; Kristusa položijo Mariji v naročje Žalostna Mati Božja
Mavrica – Kristusov sodni prestol in njegova sodba Kristus v veličastju zmage nad svetom, hudičem in smrtjo vabi k sebi vse zveste duše
Ker je grehu nadeta brzda, peklenske moči divjajo Vojvodina Kranjska kot nova Noetova barka, ki z Marijinim vodstvom srečno pluje prek valov vladarja teme
Skrinja zaveze v slovesnem sprevodu Skrinja zaveze v slovesnem sprevodu kot prispodoba Božjega groba
Božji grob; bratovščina Odrešenika sveta ga spremlja z baklami v znamenje spoštovanja in zahvale Božji grob

Dodatek C.6 Viri in temeljna bibliografija o Škofjeloškem pasijonu

Monika Deželak Trojar
 • V razdelku Viri so našteti tako viri, ki so v tej izdaji objavljeni, kakor tisti, ki so bili v raziskavi konzultirani.
 • Temeljna bibliografija obsega poglavitna znanstvena dela, v katerih je bil doslej obravnavan ŠP kot versko in literarno besedilo. Bibliografija ne našteva podatkov, povezanih z uprizarjanjem ŠP, ampak samo historične, teološke in literarnozgodovinske obravnave ŠP kot baročnega besedila.
 • V razdelku Sekundarna bibliografija so našteta dela, uporabljena kot reference v spremnih študijah in opombah k izdaji.

Dodatek C.6.1 Viri

 1. AKS ŠL,197 Kodeks Škofjeloškega pasijona.
 2. AKS ŠL, Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona, 10 listov.
 3. AKS ŠL, Kronika kapucinskega samostana v Škofji Loki, I. del 1741–1856.
 4. AKS ŠL, Rituale Romanum Capucinorum Ad Usum Provinciae Styriae, Quod ad plurimorum instantiam a quibusdam compositum et digestum; dein a Capitulo Marburgi die 8. Maii 1739 celebrato recognitum et correctum omnibus dictae Provinciae Religiosis in singulis Conventibus uniformiter et inviolabiliter observandum traditur.
 5. ASKP,198 Liber functionum capitularium P. P. Capucinorum Provinciae Styriae Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae dedicatae. Ab anno 1647. (Transkripcija tega dokumenta je objavljena v Acta Ecclesiastica Sloveniae 16 (1994), 85–273.)
 6. ASKP, Materiale pro Chronica,199 Materiale II: Materiale Pro Chronica Provinciae Styriae Ordinis Capucinorum, Nr. 24., Archiv Provinciae Illyricae, Ab anno 1700–1800, Pars I., 1700–1750;
 7. ASKP, Materiale pro Chronica , Materiale III: Materiale Pro Chronica Provinciae Styriae Ordinis Capucinorum, Nr. 24., Archiv Provinciae Illyricae, Ab anno 1700–1800, Pars II., 1750–1800.
 8. ASKP, P. Aegidius Graecensis, Ingressus ad relationes in commissioni de origine, fundatione, statu et adjecentibus, omnium ac singulorum conventuum Fratrum Minorum Capucinorum Provinciae Styriae, datas ad Reverendissimum Procuratorem generalem Ordinis in curia Romana, Anno Domini 1726. (Transkripcija tega dokumenta je objavljena v Acta Ecclesiastica Sloveniae 16 (1994), 319–426.)
 9. Semeniška knjižnica v Ljubljani, Æ 105/6, Kurtzer Begriff Des Bittern Leyden und Sterben Un ſ ers ſieſſiſten Heyland und Erlöſers Jesu Christi (spored kapucinske pasijonske procesije v Ljubljani za leto 1701).
 10. Semeniška knjižnica v Ljubljani, Miscelanea, Pars I., Nr. 22., CertaMIna Dant VICtorIas. Das iſt: Streitt bringt Freudt (spored kapucinske pasijonske procesije v Ljubljani za leto 1708). Sign.: S II/1.
 11. Semeniška knjižnica v Ljubljani, Miscelanea, Pars V., Nr. 24., Kurtzer Begriff Deß bitteren Leyden und Sterben Unſers ſüſſeſten Heylands und Erlöſers Jesu Christi (spored kapucinske pasijonske procesije v Ljubljani za leto 1713). Sign.: S II/5.

Dodatek C.6.2 Temeljna bibliografija

 1. Metod Benedik, 1989: Kapucini kot pomemben dejavnik v oblikovanju duhovne podobe slovenskega naroda v 17. in 18. stoletju. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987 (Obdobja 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 385–393.
 2. Metod Benedik, 1995: »La passione«, primo testo drammatico della lingua slovena. Il teatro e la Bibbia. Roma. 192–201.
 3. Metod Benedik, 1999: Kapucini kot pomemben dejavnik v oblikovanju duhovne podobe slovenskega naroda v 17. in 18. stoletju. Loški razgledi 46. Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 11–18.
 4. Metod BENEDIK, 1999: Ob odkritju spominske plošče patru Romualdu Lovrencu Marušiču (1676–1748), 21. marca 1997. Loški razgledi 46. Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 19–21.
 5. Metod Benedik, 1999: Znamenje časa – vabilo, ki ne zastara. Loški razgledi 46. Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 215–216.
 6. Metod BENEDIK, 2000: Passionspiele von Škofja Loka. Wiener Provinzbote der Kapuziner, 57. Klagenfurt: Provinzialat der Kapuziner. 154–158.
 7. Metod Benedik, 2006: Izhodišča Škofjeloškega pasijona. Katalog Potujoče razstave Škofjeloški pasijon. Zbirka Loški razgledi (Doneski 12). Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 25–35.
 8. Metod Benedik, 2008: Škofjeloški pasijon 1713 – 1715 – 1721 – 1999 – 2000. Liturgia Theologia prima. Zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana Smolika. Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Založba Družina. 415–429.
 9. Metod Benedik, 2008 B: K apucinski samostan s cerkvijo Sv. Ane Škofja Loka. Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba. 153–177.
 10. Henrik COSTA, 1857: Ein Passions–Schauspiel in Krain. MHVK, 69–70.
 11. Tine DEBELJAK, 1936: Škofjeloška pasijonska procesija in razvoj pasijonskih iger sploh. Škofja Loka in njen okraj v luči gospodarskih in kulturnih prizadevanj. Škofja Loka: Odbor za 1. obrtno-industrijsko razstavo. 53–58.
 12. Jože Faganel, 19871 (19992): Škofjeloški pasijon kot priča razvoja slovenskega jezika. Škofjeloški pasijon, preprosta fonetična transkripcija s prevodom neslovenskih delov besedila. Ljubljana: Mladinska knjiga. 173–187.
 13. Jože FAGANEL, 1991: Besedni slog v Romualdovem Škofjeloškem pasijonu. Razprave – Dissertationes, Razred za filološke in literarne vede, 14. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 261–270.
 14. Jože FAGANEL, 1996: Romuald Štandreški. Enciklopedija Slovenije, zv. 10. Ljubljana: Mladinska knjiga. 288.
 15. Jože FAGANEL, 1999: Škofjeloški pasijon. Enciklopedija Slovenije, zv. 13. Ljubljana: Mladinska knjiga. 55.
 16. Katarina in Jože FAGANEL, 1999: Poskus slovarja Škofjeloškega pasijona. Loški razgledi 46. Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 47–78.
 17. Jože FAGANEL, 2000/2001: Literarne prvine Škofjeloškega pasijona. Gledališki list SNG Drama 80/6. Ljubljana: SNG Drama. 14–19.
 18. Alojzij Pavel FLORJANČIČ, 2006: Processio locopolitana, signum temporis, a. d. MMVI. Škofjeloški pasijon 2006. Katalog Potujoče razstave Škofjeloški pasijon. Zbirka Loški razgledi (Doneski 12). Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 13–20.
 19. Alojzij Pavel FLORJANČIČ (ur.), 2008: Škofjeloški pasijon 2008. Zbirka Loški razgledi (Doneski 16). Škofja Loka: Muzejsko društvo, Stara Loka: Župnijski zavod sv. Jurija.
 20. Alfonz GSPAN, 1978: Cvetnik slovenskega umetniškega pesništva do srede XIX. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica. 110–114.
 21. Janez Höfler, 19871 (19992): Glasba v Škofjeloškem pasijonu. Škofjeloški pasijon , preprosta fonetična transkripcija s prevodom neslovenskih delov besedila. Ljubljana: Mladinska knjiga. 188–191.
 22. Filip Kalan, 1967: Gledališki značaj Škofjeloškega pasijona. Mirko Mahnič in Dušan Moravec (ur.): Dokumenti slovenskega gledališkega muzeja. 3. knjiga, 10: Ob stoletnici dramatičnega društva. Ljubljana. 208–231.
 23. Mira KALAN et al., 2006: Škofja Loka Čas pasijona. Škofja Loka: Loški muzej.
 24. Anton Koblar, 1892: Pasijonske igre na Kranjskem. Izvestja muzejskega društva za Kranjsko II. Ljubljana: Muzejsko društvo za Kranjsko. 110–125.
 25. France Koblar, 1972: Spremna beseda. Oče Romuald – Lovrenc Marušič: Škofjeloški pasijon. Faksimile rokopisa iz kapucinskega samostana v Škofji Loki. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 26. France KOBLAR, 1972: Slovenska dramatika I. Ljubljana: Slovenska matica. 7–24.
 27. Jože KORUZA, 1991: Slovenska dramatika in gledališče v obdobju baroka. Jože Koruza. Slovstvene študije. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 109–119.
 28. Franc KRIŽNAR, 1991: Glasbena dramaturgija Škofjeloškega pasijona, Loški razgledi 38. 131–170.
 29. Franc KRIŽNAR, 2006: Glasba Škofjeloškega pasijona. Škofjeloški pasijon 2006. Katalog Potujoče razstave Škofjeloški pasijon. Zbirka Loški razgledi (Doneski 12). Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 57–71.
 30. Niko Kuret, 1934: slovenski pasijon. Ljudske igre, 5. zvezek. Kranj: Založba Ljudskih iger.
 31. Niko KURET, 1937: O nastanku in razvoju velikonočnih iger. Čas 38. 239–246.
 32. Niko KURET, 1973: O. Romuald–Lovrenc Marušič, Škofjeloški pasijon. Traditiones 2. 269–270.
 33. Niko KURET, 1981: Duhovna drama (Literarni leksikon 13). Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 34. Niko Kuret, 1989: Praznično leto Slovencev. Prva knjiga. Ljubljana: Družina.
 35. Niko KURET, 1989: Versko (duhovno) gledališče na Slovenskem v obdobju baroka. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987 (Obdobja 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 395–416.
 36. Niko KURET, 1996: Romuald Štandreški. Leksikon slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba. 396.
 37. Josip Mantuani, 1916–1917: Pasijonska procesija v Loki. Carniola VII–VIII. 222–232, 15–44.
 38. Marko Marin, 19871 (19992): Škofjeloški pasijon (signum temporis). Škofjeloški pasijon , preprosta fonetična transkripcija s prevodom neslovenskih delov besedila. Ljubljana: Mladinska knjiga. 192–207.
 39. Marko MARIN, 2000/2001: Škofjeloški pasijon je prava gledališka igra. Gledališki list SNG Drama 80/6. Ljubljana: SNG Drama. 20–24.
 40. Marko Marin, 2006: Evropske pasijonske igre med Čedadom in Škofjo Loko. Škofjeloški pasijon 2006. Katalog Potujoče razstave Škofjeloški pasijon. Zbirka Loški razgledi (Doneski 12). Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 37–43.
 41. Matija OGRIN, 2008: Vprašanje tradicije Škofjeloškega pasijona: ekdotična perspektiva. Slavistična revija 56/3. 289–304.
 42. Jože POGAČNIK, 1998: Slovenska književnost I. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 43. Tone PRETNAR, 1989: O rimi v besedilu Marušičevega Škofjeloškega pasijona. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987 (Obdobja 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 121–128.
 44. Oče ROMUALD – Lovrenc Marušič, 1972: Škofjeloški pasijon. Faksimile rokopisa iz kapucinskega samostana v Škofji Loki (Monumenta litterarum slovenicarum 11). Ljubljana: Mladinska knjiga.
 45. Oče ROMUALD – Lovrenc Marušič, 19871 (19992): Škofjeloški pasijon, diplomatični prepis, preprosta fonetična transkripcija s prevodom neslovenskih delov besedila. Prečrkovanje slovenskega besedila in fonetična transkripcija, spremna beseda in opombe Jože Faganel, prečrkovanje in prevod nemškega in latinskega besedila Primož Simoniti. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 46. Bernarda ROVTAR, 1999: Zvrstna opredelitev Škofjeloškega pasijona. Loški razgledi 46. Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 23–45
 47. Mirko RUPEL, 1956: Protireformacija in barok. Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana: Slovenska matica. 305–306.
 48. Mirko Rupel, 1960–1971: Oče Romuald. Slovenski biografski leksikon 3. Ljubljana. 131–132.
 49. Goran Schmidt, 19871 (19992): Škofjeloški pasijon (signum interrogationis). Škofjeloški pasijon, preprosta fonetična transkripcija s prevodom neslovenskih delov besedila. Ljubljana: MK. 208–229.
 50. France Štukl, 1999: Drobižki k Škofjeloškemu pasijonu. Loški Razgledi 46. Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 105–114.
 51. Neža ZAJC, 2003: Škofjeloški pasijon – med vero in dvomom (separat). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

Dodatek C.6.3 Sekundarna bibliografija

 1. Richard AXTON, 1974: European Drama of Early Middle Ages. London: Hutchinson Co.
 2. France Baraga, 1996: Kazalo krajevnih in osebnih imen k AES 16 – Kapucini na Slovenskem v zgodovinskih virih. Acta ecclesiastica Sloveniae 18. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. 231–363.
 3. France Baraga (ur.), Marija Kiauta (prev.), 2003: Letopis Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove (1596–1691). Ljubljana: Družina.
 4. Metod BENEDIK, 1973: Die Kapuziner in Slowenien 1600–1750 (doktorska disertacija). Rim.
 5. Metod Benedik, Angel KRALJ, 1994: Kapucini na Slovenskem v zgodovinskih virih. Nekdanja Štajerska kapucinska provinca. Acta ecclesiastica Sloveniae 16. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.
 6. Metod Benedik, 2000: Kapucinska pridigarska dejavnost. Zbornik o Janezu Svetokriškem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. 17–36.
 7. Pavle Blaznik, 1973. Škofja Loka in loško gospostvo (973–1803). Škofja Loka: Muzejsko društvo. 292–305.
 8. Emilijan CEVC, 1954: Umetnostni pomen škofjeloškega okoliša. Loški razgledi 1. Škofja Loka: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in Muzejsko društvo Škofja Loka. 65–76.
 9. Jean Coignet, 1932: Barcia y Zambrana (José de). Dictionnaire d' Histoire et de Géographie Ecclesiastiques VI. Paris. 748.
 10. Hardin CRAIG, 1960: English Religious Drama of the Middle Ages. Oxford: University Press.
 11. Karl Suso Frank, 1933: Kapuziner. Lexikon für Theologie und Kirche V. Freiburg im Breisgau: Herder & Co. 1220–1226.
 12. Janko GLAZER, 1950: Verske igre v Rušah. Slavistična revija 3/1–2. 166–172.
 13. Boris GOLEC, 2001: Kužne epidemije na Dolenjskem med izročilom in stvarnostjo. Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 49/1–2. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 23–64.
 14. Marta Gorjup, 2001: Pridigarji 17. stoletja v knjižnici frančiškanskega samostana v Kamniku (diplomsko delo). Ljubljana.
 15. Bogo Grafenauer, 1962: Kmečki upori na Slovenskem. Ljubljana: DZS.
 16. Bogo Grafenauer, 1979: Obnovitev fevdalnega reda in posledice; Notranja ureditev v prvem obdobju absolutne oblasti vladarja. Zgodovina Slovencev. Ljubljana: CZ. 313–324, 332–338.
 17. Ivan GRAFENAUER, 1973: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Mohorjeva družba v Celju.
 18. David C. GREETHAM, 1994: Textual Scholarship. An Introduction. New York & London: Garland Publishing.
 19. Hermann Grotefend, 1971: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung Hannover.
 20. France Kidrič, 1926: Dramatične predstave v Ljubljani do l. 1790 (Revizija in dopolnilo). Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino V. 108–120.
 21. Jože KORUZA, 1972/73: Pregled slovenske dramatike. Jezik in slovstvo 18/1–2. 9–20.
 22. Jože KORUZA, 1972/73: Važnejša literatura o slovenski dramatiki. Jezik in slovstvo 18/1–2. 68–72.
 23. Jože KORUZA, 1973: Starejša slovenska koroška dramatika. Zbornik predavanj. I. koroški kulturni dnevi. Maribor: Obzorja. 128–150.
 24. Jože KORUZA, 1974: Pregled slovenske dramatike. Slovenski jezik, literatura in kultura: informativni zbornik. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 177–197.
 25. Jože KORUZA, 1997: Slovenska dramatika od začetkov do sodobnosti: literarnozgodovinske razprave. Ljubljana: Mihelač.
 26. Franc KOS, 1894: Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja. Ljubljana: Slovenska matica.
 27. Primož KOVAČ, 1988: Začetki kapucinskega samostana v Škofji Loki. Acta ecclesiastica Sloveniae 10. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. 161–199.
 28. Niko KURET, 1993: Dve nemški pasijonski predstavi v Kranju (1730 in 1771). Traditiones 22. 55–68.
 29. Wolfgang F. Michael, 1971: Das deutsche Drama des Mittelalters. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
 30. Anselmo Musters, 1948: Abramo da Santa Chiara. Enciclopedia cattolica I. Città del Vaticano. 125–127.
 31. Palmieri, 1912: Abraham de Sainte-Claire. Dictionnaire D'Histoire et de Géographie Ecclesiastiques I. Paris. 179–181.
 32. Breda POGORELEC, 1989: Pogled na slogovno podobo baročnega besedila. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987 (Obdobja 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 349–365.
 33. Franc POKORN, 1894: Loka: krajepisno-zgodovinska črtica. Dom in svet, letnik 7.
 34. Robert POTTER, 1975: The English Morality Play. London, Boston: Routledge, Kegan Paul.
 35. Erich PRUNČ, 1989: Kapelški pasijon. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987 (Obdobja 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 191–208.
 36. Jože RAJHMAN, 1989: Vpliv zahodnoevropske mistike na slovensko literaturo 17. in 18. stol. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987 (Obdobja 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 129–136.
 37. Kai Gallus Sander, Karl Suso FRANK, 1931: Ewige Anbetung. Lexikon für Theologie und Kirche III. Freiburg im Breisgau: Herder & Co. 1074–1076.
 38. Jože SIVEC, 1989: Podoba glasbenega baroka na Slovenskem. Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987 (Obdobja 9). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 455–463.
 39. Marijan SMOLIK, 1960: Glasbeno življenje v baročni Ljubljani. Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 8/3. Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino. 183–193.
 40. Marijan SMOLIK, 1994: Liturgika. Ljubljana: Družina.
 41. Marko SNOJ, 2006: Slovar jezika Janeza Svetokriškega. Prva knjiga (A–O). Druga knjiga (P–Ž). Ljubljana: Založba ZRC.
 42. Vinko ŠKAFAR, 2003: Prispevek radgonskih kapucinov k ohranjanju slovenščine v 17. in 18. stoletju. Zbornik soboškega muzeja 7. 17–51.
 43. Stanko ŠKERLJ, 1973: Italijansko gledališče v Ljubljani v preteklih stoletjih. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
 44. Jože ŠORN, 1954: Starejši mlini za papir na Slovenskem. Zgodovinski časopis VIII. Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo. 87–115.
 45. France ŠTUKL, 1984: Knjiga hiš v Škofji Loki II. Škofja Loka, Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana.
 46. France ŠTUKL, 1997: Iz zgodovine cerkve sv. Jakoba v Škofji Loki. Loški razgledi 44. Škofja Loka: Muzejsko društvo. 46–68.
 47. Anton TRSTENJAK, 1892: Slovensko gledališče. Zgodovina predstav in dramatične književnosti slovenske. Ljubljana: Dramatično društvo v Ljubljani.
 48. Ivan VRHOVEC, 1886: Iz domače zgodovine. Ljubljanski zvon VI/1–5, 7–10, 12. Ljubljana: Tiskovna zadruga.
 49. Janez Vajkard VALVASOR, 1689: Die Ehre des Herzogthums Crain, XI (Von den Städten, Märckten, alten und neuen Schlössern, Klöstern, Garten etc. in Crain). Laibach.
 50. Glynne WICKHAM, 1987: The Medieval Theatre. Cambridge: University Press.
 51. Andrej ZADNIKAR, 1998: Vodni znak na papirju do leta 1800. Arhivi 21, št. 1/2. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije. 59–63.
Opombe
77.
Prim. Kuret 1989: 398.
78.
Oba navedka Koruza 1991: 111. Koruza se pri tem opira na B. Duhr: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zünge II/1. Freiburg 1913: 341.
79.
K temu gre omeniti, da poleg Škofjeloškega pasijona obstaja še en rokopis pasijonskega besedila, ki je preživel ujme časa: Kapelški pasijon – prim. Prunč 1989: 191–208. Dodati velja, da predstavlja Kapelški pasijon besedilo, ki je po strukturi bliže pasijonskim igram kakor pasijonskim procesijam. Že Jože Koruza je domneval, da je bil vir zanj slovenska jezuitska igra, za katero obstaja podatek, da so jo celovški jezuiti organizirali leta 1615 v Dobrli vesi, nato pa jo je utegnil predelati v Kapelški pasijon kapelški župnik Matevž Mavc (prim. Koruza 1989, zlasti str. 184–187). Po dramski zasnovi je Kapelški pasijon prva slovenska trilogija (Prunč 1989: 205). Rokopis Kapelškega pasijona (v zasebni hrambi zunaj Slovenije) v času priprave te izdaje še ni bil na voljo.
80.
Če nekoliko pomislimo še na samo vsebino ŠP – na prizor s smrtjo in mrtvaškim sprevodom, ki je nastal iz čisto baročnega občutja, a je vendar bil odmev srednjeveškega plesa smrti, ali na cehovske bratovščine kot ostanek renesančnih sprevodov – se zavemo, da je tradicija, na katere koncu stoji ŠP, še starejša. Tako nam ŠP posredno predstavlja dolg razvoj od srednjeveške liturgične drame velikonočnega kroga prek renesančnih triumfov do baročne spokorne slikovitosti. Prim. Fr. Koblar 1972: XIV, XV.
81.
Koblar je v izdaji faksimila ŠP (1972) zapisal, da obsega rokopis osem leg s po 5 do 7 listov. To je vse, kar je bilo o samem kodeksu povedano.
82.
Spojni ali vezni list imenujemo list, ki je vlepljen med platnico in prvo lego pol kot vezni, pa tudi zaščitni list. V francoski kodikologiji ima zato ime garde (če je prilepljen na platnico) oz. garde volante (če ni prilepljen).
83.
Mnenje poznavalca zgodovine papirja Darka Cafute v pismu dne 18. dec. 2007 in v osebnem pogovoru ob pregledu rokopisa ŠP in situ 7. feb. 2008.
84.
Vsak i predstavlja samostojne, t. i. „leteče“ liste (garde volante), ki so vlepljeni ali všiti v rokopis, arabske številke pa pomenijo lege (sešite snope preganjenih pol) z nadpisanim številom folijev, ki vsako lego sestavljajo. Prva lega je torej ternij (tri preganjene pole), ki mu je odrezan en list, druga je ternij z enim prilepljenim listom itn. Samo zadnja lega, dodana ob vezavi kodeksa, je kvaternij (štiri preganjene pole). To pomeni, da je pater Romuald vse pole svojega rokopisa sistematično zlagal v ternije. Točneje: preden je začel pisati, je prazne pole preganil po tri, dobil tako šest listov in nato začel na tak snopič pisati besedilo). Kar je njegovim ternijem dodano ali odvzeto, so tuji, poznejši posegi (razen folija 25).
85.
Vezne žice (fils de chaînette), razporejene v razmiku okr. 2 cm in več, držijo enakomeren razpored osnovnih žic (fils vergeures), razmaknjenih po 1 do 2 mm. Proporci enih in drugih, vidni v odtisu sita v papirju (vergeure, vergatura), so se s časom spreminjali, zato so pomembni za datacijo papirja kot pomožnega podatka za datacijo listine.
86.
Znak ni povsem razločno viden. Če gre – kakor kaže – res za monogram AN, potem je to znak papirničarja Antona Nikla, ki je imel mlin za izdelavo papirja v Žužemberku in je njegov najzgodnejši znak ohranjen iz leta 1717. Tako tudi materialna osnova potrjuje, da je folij 2 v kodeksu ŠP tujek, saj je edini narejen iz slovenskega papirja, glavni del kodeksa pa je iz italijanskega. Žal pa je ta znak na foliju 2 samo t.i. protiznak, ki stoji na drugi strani pole kakor glavni vodni znak – in tega pogrešamo. Po obliki glavnega znaka bi lahko papir natančneje datirali kakor le po inicialkah.
87.
Pisec je dodal folij 25 v že napisan snopič pol, zato je moral zapogniti talon, kakor ga je videti na sliki folija 23r. Ta razlaga sestave četrte lege ima zanimive tekstološke in dramaturške implikacije (prim. komentar). Zato je primerno reči, da je ta lega originalno ternij, ki mu je bil všit folij 25 s pripadajočim talonom. To pomeni: pisec je pisal besedilo na foliju 24v in zvezno nadaljeval na foliju 26r. Nato se je odločil, da na to mesto doda še besedilo, ki ga nosi sedanji folij 25, prim. opombo k diplomatičnemu prepisu.
88.
To znamenje je imelo v raznih tradicijah razne oblike. Čeravno je bila dejanska raba na moč različna, medievalisti opažajo nekako tri prevladujoče oblike ločil, ki so zaznamovala govorni premor (ne skladenjska, ampak retorična raba): najbolj rahel premor je označevala poševnica [/] (t. i. virgule, sodilus); srednje močan premor je označevala pika (v sredinskem ali tudi gornjem delu črtnega prostora); najdaljši premor naj bi označevala kombinacija pike in poševnice oz. črtice [.'] (prim. Greetham 1994: 223); iz tega znamenja se je postopoma razvil klicaj.
89.
Ena od pisnih posebnosti izvirnika je nenavadna raba dolgega ſ za fonem s, ki bolj spominja na nemške in novolatinske konvencije kakor na bohoričico. Dolgi ſ se pojavlja vedno bodisi sredi besede (a tudi tu je pogosto samo navadni okrogli s), redko na koncu (de bi poslushou negouo Stimo inu glaſs), nikdar na začetku besede, vselej le za glas s, nikdar ni uporabljen v kakšni kombinaciji za glas š (torej nikdar kot ſh ali ſt). Primer raznolikega zapisovanja: kateri sdei mozhnu per Serzu se Smili, / te Judie ozhio imeti mertuga poſsilli. – S skupino ſs, ki je tako prihranjena samo za glas s, je avtor zapisoval večinoma, a ne popolnoma dosledno, tudi nekatere druge besede, kjer bi pričakovali fonem z, denimo lubeſsen, kar problematiko prepisa dodatno zaplete.
90.
Jezikoslovna načela sta glede na namen prepisa, kakor ga je zasnoval Jože Faganel, formulirala Matej Šekli in Jožica Škofic.
91.
Zametek tega besedila je sprva izšel kot članek v Slavistični reviji, št. 3, 2008, str. 289–304.
92.
Prim. Rupel 1956, Rupel 1960, Pogačnik 1998.
93.
A. Koblar 1892, Mantuani 1916, Kuret 1981: 85, 86.
94.
S poudarkom na gledališkem značaju besedila Kalan 1967; v kontekstu slovenske duhovne drame Fr. Koblar 1972. Specialne raziskave v novejšem času: verzološko Pretnar 1989, slogovno Faganel 1991, leksikološko Faganel 1999, teatrološko Marin 1999, literarno-zvrstno Rovtar 1999, historično Štukl 1999.
95.
Edini, ki je po moji vednosti imel o tem nasprotno mnenje, torej v prid slovenščine kot jezika pasijonskih procesij pri nas, je bil Jože Koruza (prim. Koruza 1991: 117–118). Kot bolj ljudskima oblikama pasijona je Niko Kuret seveda pripisal slovenščino tudi pasijonoma v Železni Kapli in Tržiču (prim. Kuret 1989: 400).
96.
Prim. določila in odrske napotke na folijih 3r, 3v, 4r, 13v, 26r, 30r.
97.
Benedik – Kralj 1994 (Acta ecclesiastica Sloveniae 16): 170.
98.
Na to pomembno okoliščino je prvi opozoril France Štukel v članku z mnogimi dragocenimi podatki Drobižki o Škofjeloškem pasijonu (prim. Štukel 1999).
99.
Foliji 3r–4r, besedilo v Kondorjevi izdaji Romuald 1999: 6–9.
100.
Prim. Benedik – Kralj 1994 (AE 16): 157–182.
101.
Zanimivost, da ta Periocha ne obsega 13 podob (figur), kolikor jih ima besedilo ŠP, ampak jih šteje samo 12, je obravnavana v razdelku o sledeh neohranjenih besedilnih predlog v ŠP.
102.
Glavno besedilo je bilo še tedaj, ko je bil že izgotovljen Index rerum et personarum, napisano na pole v drugačnem stanju (bodisi na nevezane snopiče pol bodisi na pole v neki drugačni vezavi); to potrjuje dejstvo, da so številke nastopajočih oseb, na katere kaže Index in so zapisane na robu listov kot marginalije, marsikod porezane in le delno vidne (denimo fol. 5 r in v, 6v, 12r, 12v idr.), saj so bile pole ob aktualni vezavi obrezane.
103.
„Nov prapor iz belega, rdečega in modrega sukna, izdelan leta 1745 za konjenico.“ Verjetno je bil v barvah grba vojvodine Kranjske, reformiranega prav v dobi Marije Terezije. Po mnenju Staneta Grande je to najzgodnejša omemba poznejše (belo-modro-rdeče) slovenske narodne zastave.
104.
Tu so objavljeni v dodatku Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona; prepisala in prevedla jih je Monika Deželak Trojar. Številne ugotovitve o ŠP, izražene v tej izdaji, so mogle nastati zgolj na podlagi tega prepisa in prevoda, saj so mnogi pomembni podatki tu prvikrat jasno izstopili.
105.
V kritični izdaji je pismo objavljeno kot list št. 2.
106.
Mantuani in Kidrič za to mnenje nista imela – vsaj navedla ga nista – kakega drugega podatka kakor 1721 kot samoumevno letnico nastanka ŠP – in tako sta za pasijon, h kateremu vabi Romuald leta 1715, samodejno sklepala, da ne more biti škofjeloški, kvečjemu ljubljanski in torej napisan v nemščini.
107.
Razloga za to mnenje Koblar ni navedel; menil je le, da je Romuald leta 1715 s pasijonom le nekako poskusil, kar pa naj bi se nato ne obdržalo, in da naj bi pasijon šele leta 1721 obudil v življenje baron Ekar, kakor se glasi premalo kritično branje folija 2. Kalan prav tako ne pove, zakaj meni, da je bil p. Romuald tedaj že v Škofji Loki.
108.
V kritični izdaji objavljeno kot list št. 1.
109.
Da je bilo njegovo delo tudi izvirno, je menil vsaj s pridržki že France Koblar. Po primerjavi ohranjenih pasijonskih besedil, zlasti južnonemških, je Koblar menil, da je kreativna Romualdova invencija v predelavi ŠP mdr. vsaj uvedba angelov in njihovih replik, ki razpirajo večnostni, krščanski pogled na človekovo zmotno in grešno ravnanje, s tem pa v besedilu tudi stopnjujejo napetost med človeškim in božjim.
110.
Prim. Jože Šorn 1954: 107–114.
111.
Prim. Benedik – Kralj (AE 16): 151, 153, 155, 167, 169–175.
112.
Zelo pomembna razlika v branju tega mesta je namreč ta: ali se v časovnem smislu obe določili: „sedanji redni pridigar“ in „pod gvardijanom očetom Agatangelom“ nanašata na isti čas ali na dvoje različnih dob? Z gledišča datacije folija 2 bi bila povsem smiselna razlaga, da gre za dve časovni točki, ki sta lahko oddaljeni tudi sedem in več let (1721 – 1728). Po tej razlagi bi se torej fraza „sedanji redni pridigar“ nanašala na čas okrog leta 1728 ali kmalu zatem. Zveza „pod gvardijanom očetom Agatangelom“ pa v tej luči predstavlja sociolekt, ki so ga člani redovne družine razumeli, saj so sami dobro vedeli, kdaj so imeli za gvardijana očeta Agatangela – zato piscu ni bilo treba posebej omenjati, da je to bilo pred letom 1721.
113.

Ta razlaga se zdi privlačna in trdna, vendar ni brez šibke točke. Manjka ji striktna koherenca med kodikološko in tekstološko razlago ŠP kar zadeva fol. 2: z njo namreč ni mogoče trdno razložiti, kako in zakaj se je naposled folij 2 resnično pojavil v sedanjem kodeksu. Če je bil res napisan leta 1721, potem je nekako šest let starejši od nastanka glavnega dela ŠP. Zakaj so ga ob vezavi kodeksa od nekod vzeli (odrezali) in vlepili na sedanje mesto?

Formalna pravila, kolikor jih je na fol. 2, so precej bolj razčlenjena in bolj natančno podana na naslednjih listih v osmih točkah poglavja Necessaria scitu. Pravzaprav je fol. 2 za red Pasijona vsebinsko gledano nepotreben, odvečen; glede same uprizoritve bi povsem zadoščalo, če bi se kodeks začel kar z Necessaria scitu Romualdove roke, saj je tam vsa potrebna pravna dikcija. Folija 2 torej niso prilepili zaradi teh uradnih določil, ampak iz drugega razloga – verjetno zaradi njegove kroniške vrednosti. Toda dodali so ga po vsem videzu sodobniki, ki so nemara želeli s folijem 2 napraviti p. Romualdu tudi droben poklon (kar nekoliko izstopajoč in neobičajen za asketsko anonimnost redovnega delovanja, kjer je bilo bolj pomembno kakor posamezna oseba služenje redovni skupnosti kot celoti). Prav to in kroniški značaj celotnega zapisa pa spet navaja na misel, da je moral folij 2 nastati nekoliko pozneje – verjetno prav ob predaji vodenja pasijona v druge roke, torej okrog leta 1727 ali nekoliko pozneje, najpozneje pa ob vezavi.

114.
Mantuani je menil drugače – da gre za pripis druge, „poznejše roke“. Primerjava grafoloških značilnosti to mnenje korigira v prid istovetnosti.
115.
Zanimivo je tudi, da sta za Smrt (s sulico na konju, nato s koso peš) predvideni dve dramski repliki. Razlaga, da prvi nagovor velja cerkveni gosposki, drugi pa posvetni, ne velja. Na cerkveno in posvetno se deli le spremstvo ene in druge Smrti, njuna govora pa sta si po vsebini zelo podobna. Ponovitev dveh osrednjih verzov (Ah, vi grešniki, skuste vaše oči odpreti / ter spomislite, kar živi, more enkrat umreti) je učinkovito retorično sredstvo; hkrati pa vendarle vzbuja pomisel, ali nista tu v ŠP uvrščeni ena za drugo repliki Smrti iz dveh predlog ali pa iz dveh odlomkov ene predloge. To je zgolj domneva, vendar ni brez vsake osnove. Verzija Pasijona iz leta 1713, kot kaže list št. 1r, je vsebovala poleg podobe Smrti še posebno podobo za mrtvaško spremstvo (Equum), ki prav tako predstavlja Smrt – in tako je verjetno že od tedaj vsaka mrtvaška skupina imela svoje besedilo, le da ju je p. Romuald predelal ali povezal skupaj iz dveh v eno podobo (ki je zdaj druga namesto tretja in četrta).
116.
Prim. komentar Monike Deželak Trojar k objavi listov.
117.
Prim. razdelek o dataciji folija 2.
118.
O tem je doslej največ povedano v: Štukl 1999: 109–111.
119.
Prim. opombo ob Načelih kritičnega prepisa.
120.
Toda v primeru, če to drži, velja enako tudi za repliko Marije Magdalene na začetku Desete podobe – pod križem. Prav njeni repliki naj bi namreč prvotno sledila replika Kupida – obe pa predstavljata smiselno dopolnjujoč se par: Magdalena kot podoba spokorjene grešnice in Kupido kot simbol poželjive, čutne ljubezni.
121.
Gre za didaskalijo, ki ji sledi razmeroma nenavaden preobrat, ko Judež povsem nenadoma spozna svojo krivdo in začne obupovati.
122.
Skratka, razmerje med besedilom ŠP in katero si bodi od Perioch ni enostavno – niti za leto 1727, ko jo je še napisala roka p. Romualda. Ni namreč jasno, ali je bila ohranjena Periocha napisana pred Veliko nočjo, tako da dogodek napoveduje, ali vendarle po nji. Če bi glede tega dosegli večjo jasnost, bi morda lahko natančneje postavili terminus ante quem tudi za glavno besedilo ŠP. Doslej smo ga postavljali z Veliko nočjo 1727, in to se zdi najbolj verjetno. Možno pa je tudi tako, kakor je menil p. Metod Benedik: da bi bilo besedilo Pasijona lahko zapisano tudi po Veliki noči – še vse do kapucinskega kapitlja jeseni 1728, ko je p. Gotthartu Graškemu prenehala provincialska funkcija (čeravno dejstvo, da je Periocha 1728 že napisana z drugo roko, ne podpira tega sklepanja).
123.
Mantuani 1916: 231. Ob Mantuanijevem povzemanju vsebine v kodeks vloženega gradiva je treba opozoriti, da se mu je primerila napaka pri številčenju listov, zato je pri interpretaciji podatkov potrebna posebna previdnost.
124.
Kalan 1967: 213.
125.
Kidrič 1926: 117.
126.
Koblar 1972: VI.
127.
Jezikoslovna načela kritičnega prepisa slovenskih delov besedila so enaka kakor za besedilo Škofjeloškega pasijona.
128.
Benedik 2008 B: 173–174.
129.
Kronika I, 105 (Benedik 2008: 422).
130.
Najverjetneje kakšno povabilno pismo ljubljanskih kapucinov ali pa morda kakšno starejše loško pismo.
131.
Leto 1721 je bilo prelomno le na videz, saj je iz ohranjenih dokumentov jasno razvidno, da prirejevalci procesij določil vodstva Štajerske kapucinske province niso upoštevali.
132.
„Decreta … Processionum in die Parasceves. Primo, ut imposterum feretra ad certum numerum redigantur, quem omnes Magistri Processionum observatum habeant, et imprimis Labaci non plures figuras habeant exclusive Sepulcri quam 10. Radkerspurgi et Villaci non plures Sepulcri quam 5. Dambsovii vero et Locopoli non plures exclusive Sepulcri quam 4. Secundo: ne puellae cujuscumque aetatis sint, ad agendas personas applicentur. Tertio: Ne Magistri Processionum ultra id, quod a communitatibus sponte contribui solet, cum praejudicio Monasteriorum, pro construendis feretris, vel alendis laboratoribus saecularibus a benefactoribus emendicare praesumant. Quarto: Ne admitantur transvestitiones in formas diabolorum, exceptis iis, qui in ipsis figuris e. g. infernum praesentantibus videntur necessarii. Quinto: Ut secure prohibeatur transvestitio, ne ante actualem Processionem in vel Pago circumvagentur, quod ut facilius obtineatur, vestes non antea, nisi paulo ante initium Processionis distribuantur, et qui repertus fuerit in veste comica praevie vagari per civitatem, eo ipso a Processione excludatur“ (Benedik, Kralj 1994: 172–173). Določila kapitlja se v prevodu glasijo takole: „1. V prihodnje naj se nosila omejijo na določeno število, ki ga morajo upoštevati vsi voditelji procesij; posebno v Ljubljani naj podob razen [Božjega] groba ne bo več kot deset, v Radgoni in Beljaku ne več kot pet, v Tamswegu in Škofji Loki pa razen groba ne več kot štiri. 2. Deklet (ne glede na starost) naj ne uporabljajo za upodabljanje oseb. 3. Voditelji procesij naj si od dobrotnikov ne drznejo izprositi za izdelavo nosil ali za vzdrževanje svetnih delavcev več kot to, kar jim po predhodni presoji samostanov navadno dodelijo bratovščine prostovoljno. 4. Naj ne dovolijo, da bi se preoblačili v hudiče, razen tistih, ki so potrebni pri nekaterih podobah, npr. v podobah, ki predstavljajo pekel. 5. Na zanesljiv način naj preprečijo, da bi [sodelujoči posamezniki] že pred samo procesijo preoblečeni hodili okrog po mestu; da bi se to kar najlažje doseglo, naj oblačil ne razdelijo prej kot malo pred začetkom procesije. Če se bo našel kdo, ki bo že pred tem v (komični) obleki hodil sem in tja po mestu, naj bo zaradi tega izključen iz procesije.“
133.
Samostani so bili po letu 1721 v svojih poročilih o prirejanju pasijonskih procesij precej redkobesedni. To sem ugotovila na podlagi poročil, ki so jih leta 1725 napisali vsi samostani Štajerske kapucinske province (Benedik, Kralj 1994: 319–426). Pasijonsko procesijo na veliki petek omenja le poročilo ljubljanskega Kapucinskega samostana (Benedik, Kralj 1994: 334). Morda je bila redkobesednost kapucinov posledica v prešnji opombi navedenih dekretov iz leta 1721. Možno pa je tudi, da samostani (iz pragmatičnih razlogov) pasijonske procesije niso šteli med svoje pastoralne dejavnosti, saj so bili njeni uradni ustanovitelji in organizatorji rektorji in svétniki bratovščin.
134.
Kapucinski samostan v Radgoni je bil ustanovljen leta 1617, razpustili pa so ga leta 1816. Zaradi požarov (1645, 1713) se je ohranilo le malo originalnih dokumentov samostana (Škafar 2003: 22). Znano je, da so tudi v Radgoni na veliki petek prirejali pasijonsko procesijo, vendar ni znano, kdaj so jo uvedli in kdaj so jo prenehali uprizarjati. Poročilo o radgonskem Kapucinskem samostanu, ki je bilo zapisano leta 1725, pasijonske procesije na veliki petek ne omenja, navaja pa bratovščino Sv. rožnega venca (Benedik, Kralj 1994: 351). Ohranilo se je nekaj poznejših posrednih pričevanj, in sicer odlok definitorija Štajerske kapucinske province z dne 28. oktobra 1763 (ukaz, da je treba opustiti vse, kar ne sodi neposredno h Kristusovemu trpljenju) ter sklep definitorija z dne 28. septembra 1770 o novem redu pasijonske procesije (Benedik 2008 B, 167–168).
135.
Tudi v Kapucinski kroniki je ohranjen podatek, da je goriški nadškof procesijo prepovedal leta 1768 (Štukl 1999: 111).
136.
Benedik 2006: 28.
137.
Štukl 1999: 111.
138.
Štukl 1999: 111–112.
139.
Datacijo pa še podkrepi podatek, da je bila velika noč v tem letu sorazmerno pozno, šele 16. aprila (Grotefend 1971: 195).
140.
Grafenauer 1979: 317, 324, 338.
141.
Loške podložnike je že od druge polovice 17. stoletja naprej pestilo pobiranje robotnine, ki je za posamezne kmetije lahko presegala prejšnji skupni znesek vseh obveznosti do zemljiškega gospoda. Podobne obveznosti so bremenile tudi podložnike drugih gospostev znotraj meja loškega deželnosodnega območja (Ajmanova graščina, Zabukovje, Rakovica, Puštal, Šentpeter, Besnica …). Za podložnike so bile ugodnejše razmere na nekaterih cerkvenih gospostvih (cerkveni kajžarji na Poljanskem in Selškem). Kmetje na loškem gospostvu so kmetije uživali po kupnem pravu, na nekaterih drugih gospostvih na širšem loškem območju pa je bilo v veljavi zakupno pravo, kar pomeni, da so kmetje lahko uživali posest le dosmrtno, to pa je bilo povezano z dodatnimi dajatvami. Podložniki so bili obremenjeni še z nekaterimi občasnimi dajatvami, ki niso bile določene v urbarju, zato so se oblastniki zlahka okoriščali z njimi, vznemirjalo pa jih je tudi samovoljno ravnanje zemljiških gospodov pri odmerjanju višine mrtvaščine. V obeh primerih so loški kmetje v zadnji četrtini 17. stoletja dosegli poravnavo, vendar to še ne pomeni, da so se zemljiški gospodje teh sporazumov držali. Dokaz za neupoštevanje poravnav so pritožbe podložnikov v času glavarja barona Antona Ekarja (1713–1727). Kmetje so se pritoževali nad izrabljanjem mrtvaščine (pobirali so jo tudi v primeru, če je oče izročil kmetijo nasledniku še v času svojega življenja). Dogajalo pa se je še veliko drugih nepravilnosti: zelo so se zvišale takse (prodaja kmetije tuji osebi, izdaja pobotnice, ženitno pismo, oporoka …), pojavljali so se vedno novi denarni prispevki … Desetina se je iz naturalne postopno vse bolj spreminjala v denarno dajatev. Pravica do desetine je bila razdrobljena med številne desetinske gospode (loški gospodje, številne loške rodbine, dediči fužinarjev v Železnikih, cerkvene ustanove, maloštevilni loški gruntarji …), to pa je oteževalo njeno pobiranje. Stopnja desetinske obremenitve je bila zelo raznolika (tudi znotraj istega naselja so nastajale velike razlike), delno je šlo za posledico različne gospodarske moči posameznih kmečkih enot, delno so razlike nastajale zaradi različnega ravnanja zemljiških gospodov, ki so si delili desetino na nekem območju. Dodatno obremenitev za podložnike sta pomenila davek (na imenjsko rento) in kontribucija (davek na osebo, tista davčna vsota, ki je bila odobrena poleg davka na imenjsko rento), ki se je po letu 1630 nenehno zviševala (ustalila se je šele do začetka druge polovice 18. stoletja). V začetku 18. stoletja je podložnike težilo tudi povečevanje deželne tlaške obveznosti (vzdrževanje komercialnih cest). Vse naštete obveznosti so skozi desetletja vznemirjale podložnike in v njih prebujale uporniško razpoloženje; to se je ob spodbudah tolminskih odposlancev v času tolminskega kmečkega punta leta 1713 še bolj razbohotilo in preraslo v uporniško gibanje, ki je na loškem območju trajalo vse do leta 1715. Podložniki so svoje nezadovoljstvo izrazili v pritožbah proti nepravilnostim na zemljiških gospostvih; upirali so se prevelikim taksam, negodovali so nad nepravilnostmi pri pobiranju dajatev in pri pobiranju desetine. Glavar je zaradi nemirov v začetku leta 1714 poklical na grad župane in nekatere kmete ter dosegel, da so ti odstopili od uporniškega gibanja; sočasno pa je odposlanstvo odneslo pritožbe loških podložnikov na Dunaj. Glavar je dosegel, da so oba člana odposlanstva zaprli, s tem je bilo uporniško gibanje sicer zatrto, vendar pa je glavar v strahu pred novimi nemiri odpravil nekaj najbolj kritiziranih nepravilnosti (Blaznik 1973: 292–305).
142.
Grafenauer 1979: 317.
143.
Zanimivo je časovno ujemanje prve znane uprizoritve procesije (leto 1713) s posvetitvijo kapucinske samostanske cerkve v Škofji Loki.
144.
Bratovščina Sv. rožnega venca je bila ustanovljena leta 1655 v Stari Loki (Blaznik 1973: 338). V tem pismu se ob bratovščini Sv. Rešnjega telesa omenja kot soustanoviteljica loške pasijonske procesije.
145.
Bratovščina presvetega Rešnjega telesa je bila ustanovljena leta 1634. Podatki o tej bratovščini so se ohranili v nemški knjižici z naslovom Lagkherisches Himmel Brod (Loški nebeški kruh), katere tretja izdaja iz leta 1713 se je ohranila v loški Kapucinski knjižnici. Ta bratovščina naj bi bila po mnenju Benedika ob baronu Antonu Ekarju najbolj vneta pobudnica loške pasijonske procesije (Benedik 2006: 32).
146.
Pri prirejanju procesij so se kapucini zaradi svoje redovne predanosti uboštvu (živeli so le od miloščine) morali povezati z bratovščinami, ki so svoje skupne dobrine namenile za pripravo rekvizitov za procesijo. Bratovščine so tako poskrbele vsa potrebna materialna sredstva, kapucini pa so prevzeli duhovno pripravo na procesijo in izpeljali tudi vse organizacijske zadeve.
147.
Zdi se, da je drugi spored napisala ista roka kot vsebino recto strani.
148.
Možno je, da tega seznama v tistem času niso imeli za nepopolnega, saj bi bila lahko že sama oznaka vehitur („peljejo“) dovolj povedna ('terminus technicus'): najverjetneje je bila Zadnja večerja (zaradi velikega števila nastopajočih pri tej podobi) edina podoba, ki so jo vozili (preostale pa so nosili na nosilih). Iz obeh razporedov podob je mogoče razbrati, da sta bili podobi Mesto Jeruzalem (Vhod v Jeruzalem) in Zadnja večerja dodeljeni istim vasem. To še dodatno poudarja vsebinsko povezanost obeh podob in namiguje na to, da sta bili morda v preteklosti združeni v eno samo podobo. Vsebinska bližina obeh podob je najverjetneje tudi razlog za to, da je poznejša zapisana verzija Škofjeloškega pasijona ohranila le podobo Zadnje večerje, Jezusov vhod v Jeruzalem pa je vsebinko pridružila predhodni podobi (Smrt).
149.
Prvi seznam: četrta podoba (Konj – ?, morda povezano s prizorom Smrti ali pa s kakšno drugo podobo), peta podoba (ZmajMarijino brezmadežno spočetje); drugi seznam: tretja podoba (Beli konjSmrt), sedma podoba (peljejo – Zadnja večerja).
150.
O tem, da sega tradicija pasijonskih procesij še pred leto 1715, nas posredno opozori tudi Romuald, ko pravi: „zlasti zato, ker je naša oprema še vedno revna in preprosta“ (cum adhuc noster proceſsionis apparatus pauper sit et modicus). Takšna trditev bi bila za ljubljansko procesijo nesmiselna, saj je znano, da je ta v tistem času slovela po bogati in lepi opremi.
151.
Mantuani 1916: 231.
152.
Kidrič 1926: 117.
153.
Koblar, France 1972: VI–VIII.
154.
Kalan 1967: 213–214.
155.
Rodil se je v Štandrežu pri Gorici leta 1676, 22-leten je vstopil v kapucinski red. Noviciat je opravil v Celju, 13. marca 1700 pa je opravil slovesne zaobljube. Po končanem študiju filozofije in teologije (ok. leta 1707) je prejel naziv pridigarja ter nato služboval po različnih samostanih. Domneva se, da je vsaj nekaj let deloval tudi v Ljubljani; tam naj bi se pobliže seznanil s prirejanjem pasijonskih procesij na veliki petek ter pridobljene izkušnje nato s pridom uporabil v Škofji Loki. Za čas po letu 1721 ni znano, kakšno je bilo njegovo redovno poslanstvo in kje ga je opravljal (morda je še nekaj let ostal v Škofji Loki). Umrl je 22. 4. 1748 v Gorici (Benedik 2008 B: 208–209).
156.
Benedik 1999: 215–216.
157.
At vero non minus humaniter ſupplico, cum adhuc noster proceſsionis apparatus pauper sit et modicus; si pariter illis indicare placuerit, ut veſtes et quaecunque ibi iterum reſtituant, ubi acceperint.
158.
Koblar, Anton 1892: 113–114.
159.
Koblar, France 1972: VII.
160.
Benedik, Kralj 1994: 595.
161.
Benedik, Kralj 1994: 53.
162.
Študij kapucinov je trajal sedem oziroma najmanj šest let (po letu 1700), začel pa se je šele dve leti po zaobljubah (Benedik 1994: 37). Temeljna redovna vzgoja se je začela z noviciatom, ki je trajal eno leto. Po opravljenem noviciatu in zaobljubah so dobili naziv klerika, vendar so s študijem lahko začeli šele potem, ko so v enem izmed samostanov nekaj let poglabljali svoje redovno življenje (Benedik 1994, str. 39), torej sta priprava na redovno življenje in šolanje trajala najmanj deset let.
163.
Grotefend 1971: 207.
164.
[…] quod noster Conventus Locopolitanus in die Parasceves in memoriam paſsionis Domini in annuam consuescit instituere proceſsionem in Crucifixi amorem […]
165.
Brat Josephus Goritiensis se omenja kot provincial v letih 1752–1754 in 1763–1765 (Benedik, Kralj 1994: 212–216, 225–229).
166.
Takrat je bil namreč izvoljen nov provincial Jonas Muraepontanus.
167.
Benedik, Kralj 1994: 228–230.
168.
Pepelnična sreda je bila v tem letu 12. februarja, veliki petek in velika noč pa 28. in 30. marca (Grotefend 1971: 161).
169.
Omenjena različica je del gradiva, ki se v Kapucinskem arhivu v Škofji Loki hrani v gradivu za kroniko Štajerske kapucinske province (Materiale pro chronica Provinciae Styriae III, 32). Prepis pisma mi je posredoval p. Metod Benedik, za kar se mu na tem mestu najlepše zahvaljujem.
170.
Benedik, Kralj 1994: 229.
171.
Mantuani 1916: 230.
172.
Benedik 2008: 423.
173.
Benedik 1999: 215–216.
174.
Kalan 1967: 209.
175.
Benedik 2006: 27.
176.
Benedik 2006: 27, 30–31.
177.
Benedik 2008: 424.
178.
Štukl 1999: 111–112.
179.
Papir povabilnega pisma p. Ferdinanda je poleg papirja, na katerem je vabilo k 40-urnem češčenju Najsvetejšega, najbolj podoben papirju v glavnem delu kodeksa Škofjeloškega pasijona, praktično gre za enak severnoitalijanski papir, vendar sta oba lista bistveno manjša od folijev v kodeksu, zato ni mogoče zanesljivo določiti števila kolon, pač pa je odtis sita enako jasen, vodna znamenja so navzoča, vendar le fragmentarno na odrezanih robovih.
180.
Benedik 2000: 27, 34; Benedik 2008 B: 209–210.
181.
Pridige za nedelje v letu, praznične pridige in petnajst pridig za postni čas.
182.
Benedik 2008 B: 209–210.
183.
Po letu 1710 je očitno nekaj let deloval med kapucinskimi sobrati v Ljubljani.
184.
V Semeniški knjižnici v Ljubljani se je ohranilo nekaj sporedov jezuitskih in kapucinskih pasijonskih procesij v Ljubljani, za jezuitske pasijonske procesije za leta 1680, 1683 do 1688, 1692 do 1695 (Smolik 1960, 191); za kapucinske pasijonske procesije pa za leta 1701, 1708 in 1713 (vsebina podob ljubljanskih kapucinskih pasijonskih procesij je predstavljena v Preglednici podob v znanih ali sporočenih uprizoritvah kapucinskih pasijonov na Slovenskem ).
185.
Za informacije o poteku 40-urnega češčenja Najsvetejšega se zahvaljujem p. Metodu Benediku.
186.
Akolit je pripravnik za duhovniški poklic; predstopnja pred nazivom subdiakon, temu pa sledi naziv diakon (ki je zadnja stopnja pripravništva pred duhovniškim posvečenjem).
187.
Večerna sklepna molitvena ura (kompletorij), to je zadnja molitev dneva: pesem, psalmi, kratko berilo, spev z odpevom, evangelijski slavospev starčka Simeona, sklepna prošnja in blagoslov.
188.
Za posredovane podatke iz Obrednika se najlepše zahvaljujem p. Metodu Benediku.
189.
Na zapis o 40-urnem češčenju Najsvetejšega zakramenta v Škofji Loki v Kroniki loškega samostana me je opozoril p. Metod Benedik. Njemu gre zahvala tudi za prevod teh določil iz nemščine v slovenščino.
190.
Kot je bilo že omenjeno, je ta papir (tako kot papir, na katerem je povabilno pismo p. Ferdinanda) najbolj podoben papirju v glavnem delu kodeksa Škofjeloškega pasijona.
191.
Češčenje Najsvetejšega v pustnem času se je ohranilo vse do danes – v župnijski cerkvi Sv. Jakoba v Škofji Loki vsako leto tri dni pred pustom obhajajo 40-urno zadostilno pobožnost v čast Sv. Rešnjemu telesu.
192.
Benedik 1994: 5.
193.
Benedik, Kralj 1994: 334.
194.
Podobno 40-urno molitev so v Ljubljani že leta 1616 uvedli jezuiti, in sicer z namenom, da bi v pustnem času odvračali ljudi od grehov. To češčenje je pri mašah spremljalo slovesnejše petje, bistvenega pomena pa so bili spodbudni duhovni nagovori (Baraga, Kiauta 2003: 77).
195.
Za pregled tabulature in za posredovane značilnosti tega notnega zapisa se zahvaljujem gospe Darji Frelih.
196.
Höfler 1987: 188–190.
197.
Arhiv kapucinskega samostana Škofja Loka.
198.
Arhiv Slovenske kapucinske province.
199.
Materiale pro Chronica obsega dokumente, ki se nanašajo na celotno Štajersko kapucinsko provinco (provincijski kapitlji, odloki kapitljev in provincialov ter ostali pomembni dokumenti). Gradivo je shranjeno v fasciklih, ki imajo oznake Archiv Provinciae Illyricae, Nr. 23 do Nr. 27. Omenjeno gradivo je transkribiral p. Angel Kralj in ga uvrstil v šest zvezkov z naslovom Materiale pro Chronica.

Gor: Vsebina Prejšnji: Dodatek B Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona Naslednji: Dodatek D Stran za šolsko in poljudno raboOče Romuald Štandreški. Datum: 2009-05-04
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.