Škofjeloški pasijon

Kritični prepis s prevodom neslovenskih delov besedila

Gor: Vsebina Prejšnji: Diplomatični prepis Naslednji: Vzporedni prikaz

Kazalo

ŠP, folij 2r
60% 120%

V vednost prihodnji dobi o procesiji na veliki petek

Po ponovnem vztrajanju in gorečih prošnjah presvetlega gospoda barona Antona pl. Ekarja, bratranca prevzvišenega gospoda, gospoda knezoškofa freisinškega, zdajšnjega loškega glavarja in predstojnika dobrotne in preslavne nadbratovščine presvetega Rešnjega telesa, skupaj s posredovanjem celotnega zbora te bratovščine, je prečastiti oče provincial Krištof iz Gradca s soglasjem častitega definitorija na naslednjem celovškem kapitlju odobril in dovolil, da mi, kapucini tega loškega samostana, prevzamemo v častni spomin prebridkega trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa skrb in trud za sveto procesijo na dan velikega petka in jo vodimo po dolžnem redu, vendar tako, da nas vsako leto v januarju za to ponižno prosi kak uradni predstavnik bratovščine. Po teh določilih so se začele
prIpraVe, Da bI VIDeLe Verne očI prežaLostno
proCesIjo našega oDrešenIka, dne 3. marca.

Procesijo je na ukaz prej imenovanega zelo častitega očeta provinciala s svojim trudom in prizadevnostjo iz temeljev postavil oče Romuald iz Štandreža, zdajšnji redni pridigar, pod gvardijanom očetom Agatangelom iz Tolmina, in storil, da je prišla slovesno na svetlo v podobah in upodobljenih skupinah vpričo silne množice ljudstva na stroške dobrotne bratovščine presvetega Rešnjega telesa 11. aprila 1721.

ŠP, folij 3r
60% 120%

Pred procesijo je treba vedeti

Voditelj te procesije ima naslednje ugodnosti

Dolžnosti pa ima naslednje,

Dodano iz stare navade za vodstvo procesije

ŠP, folij 5r
60% 120%

Red procesije z igralci

ŠP, folij 5v
60% 120%

Prva podoba
Raj

Na odru z rajem, kjer je prikazan padec Adama, našega prvega očeta, je 7 igralcev. Nosi ga 20 mož.

Angel z mečem
Iz paradiža, tega veseliga luštniga kraja,
poberite se, Adam inu Eva, vam angelc šraja!45
Zakaj tukaj vas je ta kača močnu zapelala
inu vas z velikimi nadlogami obdala.
v5Tukaj je samo to prebivališe te nadolžnosti,
katero ste vi tukaj skuzi greh zgubili.46
Poberite se tadaj h ti veliki revnosti,
v kateri bote noč inu dan vpili.
Hudič
Ah Adam, ah Eva, koku dolgu sta ta vesele uživala,
v10koku hitru gnado inu nadolžnost vašo zafračkala.
Ste otli Bogu glih inu enaka biti,
za tega vola ste mogli v moje roke priti.
Jest sem vam po tem dobrim to hudu obudu,
kokər ena kača veliko srečo oblubu;
v15skuzi le-to pak je vsa nasreča čez vas stopila,47
le-ta je vas k mojim sužnim sturila.48
Eva
Ah, koku poznu sem jest, sem jest spoznala,
de skuzi jabuku bom jest sama sebe zapelala!
Koku prevzetno sem jest ôtla k eni bogini biti
v20jenu sama sebe glih Bogu sturiti.
Skuzi katero pak sem sama sebe v nadloge pərpravla,
inu və̀s človeški rod s tem strupam tega greha zadavla!
ŠP, folij 6r
60% 120%
Adam
Ah, de bi jest sam sebi skuzi jabuku bil škodo sturu
ter nikar s tem strupam ta človeški rod pomuru,
v25bi se meni tolkajn moje srce ne stopilu!
Ali dokler vidəm, de z mono red vsem ludem se je to zgodilu,
morəm jest noč inu dan žalvat inu milu jokat,
dokler sem v tem jarmu tega hudiča, kir morəm milu stokat.
Ah, usmileni Boh, pridi ti meni k pomoči,
v30de bodemo mi zupet pərpelani k naši luči.
Drugi angel
Ah, ti revni inu nasrečni Adam,
v kaj za ena nadloga si se zapelov sam!
V en srečni stan te je Boh postavo,
ti si pak tega skuzi pregreho zapravo.
v35Si otu samimu Bogu glih biti
inu ta zastopnost vseh reči zadobiti.
Skuzi to si postov en sužen tega hudiča,
lo-to tebi zdaj očitnu toj greh priča,
skuzi kateriga si ti zgubu toja nadolžnost
v40inu cel človeški rod si pərpravu v ta večno sužnost.
Ta zemla bo tebi trne inu koprive rodila
ter bo Eva s tabo red ta nasreča občutila.
Tretji angel
Grešna duša ti imaš poslušat,49
ja, tojga Boga nikar taku skušat.
v45Ravnu tebi se ima tudi pərgoditi,
kir ti se na masaš to pregreho sturiti.50
Zamoreš to nebešku kralestvu zgubiti
inu ta paklenski ogen zaslužiti.
ŠP, folij 6v
60% 120%
Odstopi tedaj od te pregrehe,
v50taku na prideš v te večne kehe.
Glihi viži51 se s tem grešnikam zgodi,
kateri zapovdi Božje na drži.

Za to podobo pride še Smrt.

Zdaj sledijo Adamovi otroci v belih srajcah in prepasani, s palicami v rokah. Lahko jih je toliko, kolikor jih je moči dobiti, izmed njih nekateri recitirajo.

Adamovi otroci
Ah, Adam, ti naš lubeznivi oča, kaj si ti sturu,
de si ti nas, boge otroke, s tem grižlam umuru,To je treba prepisati štirikrat.
v55skuzi kateriga si ti zgubu toja nadolžnost,
inu nas pərpravu v to večno sužnost,
de moremo tukaj nuč inu dan upiti,
oku očmo le-te nebesa zadobiti?

Za Adamovimi otroki naj bi takoj sledila Smrt, toda prva in druga podoba prideta preblizu, zato je tukaj mogoče vstaviti bratovščine, denimo kovaško bratovščino.

Dva angela s svojima predmetoma.

Prvi angel, peš, ki nosi kelih
Le-sem, le-sem, o, človek moj!
v60Spomisli, kaj je sturu greh toj!
ŠP, folij 7r
60% 120%
Iz grenkiga pije Jezus keliha
zavola tebe, grešnika.
Krvavi pot od njega gre,
za tebe toči milu solze.
v65O, človek, dokler sə še zdrov,
spoznaj dobroto Božja prov!
Drugi angel, ki nosi mošnjo
O čudu čez vse čudesa,
čudite se vi v nebesa!
Srebrnikov trideseti
v70oče Judas za Jezusa vzeti.
Divica Marija bi ga na dala,
za vas volni svet52 nikar na predala.
Ti grešnik, ti ga pak predaš
ter za en majhen lušt ga kjekaj daš.
v75O grešnik, več, več je vreden!
Le-to dobru ve eden sleden!
Le-to, o grešnik, prov premisli
ter močnu v srce pərtisni.

Lončarska in zidarska bratovščina z dvema angeloma.

Prvi angel, ki nosi vrv
O Marija, ali vidiš štrike,
v80močne, trdne ter grozovitne?
ŠP, folij 7v
60% 120%
Iz temə so Judje zvezali Stvarnika mojga
ter lubezniviga Sinka tojga.
O ročice, nožice presvete,
koku ste grozovitnu na križ rezpete!
v85O grešnik, le-te ti odreši
inu nikar več ne greši.
Drugi angel, ki nosi meč
S tem mečam je Petrus Malkusa ranu,
Jezus pak taistiga s sojo sveto močjo ozdravu,
kir je njemu to uho zupet pərstavu
v90ter je njemu to zdravje pərpravu.
Ti pak, grešnik, Jezusa od martre ozdraviš,
kadər se ti od tojih grehov proč odstaviš.53

Čevljarska bratovščina z dvema angeloma.

Prvi angel, ki nosi šibo
Šibe, gajžle54 angel nosəm,
tebe grešnik lubeznivu prosəm,
v95jenej hitru več grešiti
inu nimaš Jezusa z grehi biti,
kateri je zate vso sojo kri prelil,
de bi tebi, o grešnik, ta večni lebən zadobil.
Drugi angel, ki nosi steber
Steber težak inu krvav
v100nam kaže, kar je Kristus za nas prestal,
ŠP, folij 8r
60% 120%
k nemu grozovitnu trdu zvezan.
Pogledaj, človek, kakršno pruti tebi ima lubezen!55
O grešnik, le-to imaš ti vedti
ter grevingo čez toje grehe imeti!
v105Kristus je bil za tojo volo grozovitnu tepen,
s šibami, gajžlami inu šlafarəncam56 bijen.
O človek, v jok prebrni tvoj smeh,
kir vse le-to je sturu toj greh.

Pekovska bratovščina z dvema angeloma.

Prvi angel, ki nosi suknjo
O Marija, žalostna Mati,
v110pogledaj inu se začni bati!
Angel sukno Kristusova nesem,
kateriga gre od pota krvaviga le-sem.
O grešnik, pogledaj to ti tudi
jəno se skuzi to k sveti pokuri obudi
v115ter zdajci toje smrdlive grehe imaš zapustiti,
če želiš enkrat v sveta nebesa priti.
Drugi angel, ki nosi žeblje
Le-to so žebli, špičasti inu ostri,
kateri so prebodli Jezusove žilce inu kosti.
S tem kladvam so Judje Jezusa na križ pərbili,
v120z njega svetih rok jəno nog ta sveta kri točili.
ŠP, folij 8v
60% 120%
Reci z mano, grešnik: O, Jezus moj,
koku je grozoviten marter toj.

Mesarska bratovščina z dvema angeloma.

Prvi angel, ki nosi gobo
Kristusova ustica žejna
iz grenkim žolčam bodo napojena.
v125Ti pak, grešnik, tojim ustam odtrgej
inu Božjo martro z žejo57 inu s postam prov spoznej.
Bodeš taku sitost zadobu
ter večno Kristusa lubu.
Drugi angel, ki nosi lestev
Pod križam so Judje lojtra postavlali,
v130našiga Stvarnika truplu iz križa snemvali.
Kadər ti, grešnik, od tojih grehov doli jemleš,
taku ti tojga lubezniviga Stvarnika iz križa snemleš.

Krojaška bratovščina z dvema angeloma.

Prvi angel, ki nosi krono
O čudu, prečudna krona
Boga visokiga na šona.58
v135Iz špic inu s trna spledena
jəno v Kristusovo sveto glavo vbijena.
ŠP, folij 9r
60% 120%
Marija, jokaj se milu,
nikdar taciga se ni godilu!
O grešnik, jokaj se ti tudi
v140jəno toja grešno dušo gori zbudi!
Tvoj greh je vsega tega kriv,
kateri je Kristusa taku s krvjo oblil.
Drugi angel, ki nosi petelina
S petelinam se nam kaže,
koku Peter trikrat laže.
v145Petelinova štima
Petra k pokuri opomina.
O, grešnik, tebe tud an tiče59
ter k sveti pokuri kliče,
odprə prov toja ušesa,
v150taku pojdeš v sveta nebesa.
Divica Marija na pomoč kliči inu prosi,60
katera nas vseli v srci nosi.
ŠP, folij 9v
60% 120%

Druga podoba
Smrt

Tretji prizor je Smrt, ki slavi zmago zaradi Adamovega greha; sedi na belem konju, ovenčana z lovorjevim vencem in oborožena z dolgo sulico.

Smrt na konju v podobi
Jest sem ta grenka smrt jəmenvana,
od teh visokih nebes na ta svet poslana.
v155Jest imam te papeže, škofe, kurarje inu kardinale,
cesarje, firšte, hercoge, grofe inu mogočne krale,
tudi vse, kar živi na sveti,
imam pod moja oblast vzeti.61
Ah, vi grešniki, skuste vaše oči odpreti
v160ter premislite, kar živi, more enkrat umreti.
Dokler62 ste vi Božja zapovd prelomili,
zatu ste vi pod moja oblast stopili.
Smrtno bridkust morete vi nositi
inu skuzi to ojstro sulco prebodeni biti.
ŠP, folij 10r
60% 120%

Mrtvaška konjenica

Smrt z zastavo

Vsi pravkar imenovani jahajo, papež, cesar in kralj vsak zase, drugi pa po trije v vrsti ali kakor se izteče.

Mrtvaška kompanija, peš.

Smrt s koso, peš
v165Jest sem slepa, vəndər vse umorim
inu z mojo koso veliku škode sturim.
Bodi stari ali mladi, kar pred mene pride,
bogat, božec, kmet, žlahtnik, obeden na odide.
Kral, cesar, papež ali vojšaki,
v170gmajn, mogočni inu vrli jənaki.
Ja, vsa moč celiga sveta, kar živi,
to pod mojo ojstro koso stoji.
Te ludi jest vse zapišəm,
zgovorov ali prošne nikdar na išəm.
v175Jest sem brez kože, sama kost,
zatorej na maram za obena visokost.
Ah, vi grešniki, skuste vaše oči odpreti
ter spomislite, kar živi, more enkrat umreti.
ŠP, folij 11r
60% 120%

Nato sledijo še drugi odrasli in majhni mrtvaki.

Lucifer
s svojo peklensko konjenico

Duša recitira
Prekleta ura inu čas,
v180kir sem rojena bila,
prekleta pot taistih gas,63
kir me je mati nosila!
Bulši bi blu, de bi se bil
na svet rodil en kamen,
v185kokər en človek, kir pride živ64
noter v paklenske jame.
Prekleta bodi ta lubezen,
v katera sem se vdala,
kir me je v tako bolezen
v190inu martre pərpelala!
Preklet bodi od mene vsak greh,
kir sem ga bila sturila,

Pomni:
podoba Pekla, ki je bila prikazana leta 1734, se vstavi kot tretja za podobo Smrti. Osebe so 3, dva hudiča, Lucifer s svojim pajdašem in pogubljena Duša v kotlu. Osebe oz. verzi se prevzamejo z označenih mest.

ŠP, folij 11v
60% 120%
zakaj sem ga držala za en smeh65
ter sem mo pərvolila!
v195Prekleta bodi ta drušina,
s katero sem hodila,
v hudičova pokoršina
me je večnu pahnila.
Zdej so se meni te oči,
v200ali prepoznu, odprle,
kir nimam več v meni moči.
Nebesa so se zaprle!
Oj me! O, večnost večne dni
morəm tadaj trpeti.
v205Vsaka minuta se mə zdi
veliku let goreti.
Oh, taka ne bom nikuli več
vidla obličje Božje!
Le-ta je v srcə veči meč,
v210kokər vse martre inu orožje.
Oh, de bi mogla enkrat vmərt,
bi otla še več trpeti.
Ali pred mano bejži ta smrt,
morəm večnu živeti.
v215Oh, grešni človek, spremisli prov,
de sem k meni na prideš!
Delej pokuro, kir si zdrov,66
zakaj smrti ne odideš.
ŠP, folij 12r
60% 120%

5. Lucifer z dvema hudičema.

Lucifer
Jest sem sam Lucifer ta prevzetni,
v220angel sem bil, Bogu sem želu čast odvzeti.
Pole,67 grešni človek, moja podoba!
Kaj za eno nastudinost sem jest zadobu!
To je sturu en sam naglavni greh,
kir sem ga jest držov le za en smeh,
v225de sem jest taku špotlivu inu nasrečnu padu.
Skuzi prevzetnost sem se jest čez Boga vagov,
glih na časti sem Bogu otu biti,
za tega vola sem pa movgu v frdamajne priti.
Moja lepota sem skuzi en sam greh zgubu
v230inu eno ostudnu obličje ene svine zadobu.
Od Boga sem na vekomej preklet,
v ti paklenski martri s ketnami pərpet.
O človek, ti moja podoba spreglej
inu toje naglavne grehe preštej!
v235Oku je mene ena sama misu k hudiču sturila,
od Boga na večne čase odločila,
spremisli tudi moja grozovitnost inu ostudnost,
ter spovni večkrat na ta dolga večnost.
Zakaj vsaki naglavni greh toja dušo k enimu hudiču sturi
v240ter ta podoba Božja kmalu zgubi.
Bodi vesel inu te lušte uživaj,
grehe delej, toje hude navade na skrivi!
ŠP, folij 12v
60% 120%
Meni služi inu ponižnost skaži,
kar je Bogu pərjetnu, le-to pa savraži!
v245Taku bomo gvišnu enkrat vkupaj stala,
ter na to paklensko vižo na vekomaj plesala.
Hudiči

recitirajo, kakor sledi.

Zdej, zdej se bomo mi nad tabo mašvali,
tebe davili, martrali inu teptali,
To je treba prepisati štirikrat.v peklenskem ognə morəš ti znamə večnu gorejtə,
v250čez toja vola naša pesem pejtə.
Pekel si ti za tuj lon68 zadobila
v tem, kjer sə nam taku zvejstu služila.
Allegro,69 bratje, s ketnami ja dobru vežimo,
'z našəh kremplov ja več na spustimo!
v255Ona nas ima v naših martrah troštat,
v gorečə smolə se more z nami roštat.

Sledi 6 velikih apostolov v rdečih oblačilih.

2 dečka, ki pojeta Hozano, v belih oblačilih z oljčnimi vejicami
Ozana na visokusti,
katero mi pojemo žegnana iz usti,70To je treba prepisati štirikrat.
ŠP, folij 13r
60% 120%
kateri pride iz visokusti!
v260Ozana, mi ga častimo!
On je žegnan kokər Davidov sin,
njega ime bo pa hvaleno vekomej ž njim.
Češen bodi ta, kateri pride v imeni tega Gospoda.
Kristus, ki jaha na oslu
Le-sem, le-sem, svete duše, pomagajte cirat71 donašni dan
v265jəno z veselam vašiga krala po mesti pelite, kir je sam!
Potresajte voliko, zakaj jest vas morəm skorej zapustiti!
Zatorej želim od vas ta zadnikrat ta čast zadobiti,
kir ta je taisti od Boga h časti notri postavleni zadni dan,
kateriga more spoznati ta svet, de je visoku držan.
v270Zagvišnu te vesele štime bodo minile čez en majhen čas,
v tem, kir namesti te časti bom zašpotvan72 od vas.

Spet dva dečka z oljčnimi vejicami.
Spet šest velikih apostolov z rdečimi oblačili.

ŠP, folij 13v
60% 120%

Tretja podoba
Gospodova večerja

To podobo peljeta dva konja, na njej je 12 apostolov in Kristus. Konja je doslej vselej dal na voljo strogi gospod pl. Khossen; njega je treba prositi zanju.

Kristus
Ah, pəršla je moja ura inu čas,
de se jest bodem movgu ločit od vas.
Kir sem jest vas vseli močnu lubu,
v275de bi bil vam ta večni lebən zadubu,
jest bi otu rad še dalje pər vas ostati.
Kir pa se morəm jest od vas pobrati,
moja lubezən pak tega neče trpeti,
de bi jest celu jemu proč od vas jəti,
v280očem tedaj vseli pər vas prebivati,
v štavti tega kruha73 vselej pər vas ostati.
ŠP, folij 15r
60% 120%
Vzamite tadaj, to je moje živ telu,
kateru bode za ves volni svet trpelu!
Vzamite tudi ta kelih, v katerem je moja prava kri
v285inu premislite, de vaš Mojster za vas rad smrt trpi.
Če bote s čistəm srcam jedli inu pili,
taku se bote na večne čase veselili.
Oku pak bote le-to v naglavnim grehu prejeli,
taku bote na vekomaj v pakli goreli.
v290Ah, žalost! Ah, britkust moje dušice
k tebi, nebeški Oča, žalostno kliče.
Vsi moj glidi so s težavami obdani,
kir jest vidəm eniga zapelaniga med vami.
On bode mene mojəm savražnikam čez dal74
v295inu me tem Judam za trideseti srebrnikov predal.
Peter
O, moj Ioannes, vpraši, kodu bi jəmu le-ta biti,
od kateriga je on le-to začel govoriti.
On bi bil vreden, de bi se zemla odprla,
jəno njega taku nahvaležniga požrla.
Janez
v300Kodu je taisti? Povej nam, kateri bi jəmu to sturiti
jəno tebe bi otu s tem trplejnam umoriti!
Koku bi le-to sturu za te dobrote,
kir si ga ti vzel pod toje perote.
ŠP, folij 15v
60% 120%
Spet Kristus
Eden zmed vas dvanajst, kir sedi pər mizi z mano,
v305bode sturu to veliko pregreho naznano.
Ta je tega hudiča močnu poslušal
inu bode na vekomej negovo martro poskušov.
Judež z drugimi apostoli
Səm morebiti jest taisti, od kateriga si začel govoriti,
To je treba prepisati desetkrat.de bi jəmu to veliko pregreho sturiti,
v310de bi jest tebe mojga Mojstra čez dal
jəno tem Judam za trideseti srebnikov predal?
Spet Kristus
Ti sedaj sam si, kir si le-to govoru:
ti bodeš mene s to veliko pregreho umoru.
Bolši bi bilu vselej tebi biti,
v315de bi se ti ne bil nikdar jəmu na svet roditi.
Ti pak boš movgu vselej v pakli goreti,
kir nisi otu po mojih besedah živeti.

Četrta podoba

Samson

Peta podoba
Krvavi pot

Žalostno Oljsko goro nosi 16 mož, na odru je 6 oseb.

Kristus, ki krvavi pot poti
Ah žalost, oh britkust je vse moje ude obdala,
kir ta groznost tega greha je v meni postala.
ŠP, folij 16v
60% 120%
v320Vsi mojə glidi75 morəjo krvavi pot potiti,
ja, mojo žalostno dušo skorej umoriti.
Cela moja dušica v velici britkusti stoji,
jəno moje truplu krvavi pot poti.
Ta mrtvaški pot gre od vsəh udov iz silo
v325jəno obeniga ni, kateri bi objoku milo.
Ah žalost, ah britkust moje dušice
h tebi, o nebeški Oča, žalostno kliče.
Pole, vsi moj glidi so s težavami obdani,
de bi le zadobu te grešnike, kir so zapelani.
v330Ja, moja duša mrtvaške težave trpi,
de bi le vsi k le-temo človeko h pomoči bili.
Skuzi mojo bridkust jəno krvavi pot
tebi ih pərporočim, o Gospod!
Ta kelih, kateriga si ti meni napil,
v335potem, kir je Adam nasrečno grešil,
ga očem jest rad inu volnu spiti
jəno vsa moja kri za grešnika preliti,
de bi se temo človeku zupet te nebeška vrata odprle
jəno hudiču iz kremplov duše zdrle.
Angel na gori, z drugimi
v340Kaj ti taku žaluješ, Odrešenik tega sveta?
Tojga Oča spoštuješ, nebeška vola je le-ta.
Od nebes, o Gospod, h tebi sem jest poslan.
Krvavi pot bodeš potil, tebi dam na dan,
ŠP, folij 17r
60% 120%
de skuzi toj križ inu trplejne
v345bode jəmo ta človek soje zaslužejne.
Ta križ inu te velike rane,
tebə od nebes le-sem poslane,
ta kelih, kateriga bodeš zdaj pil,
bode temo človeku to večno veselje zadobil,
v350temu hudiču iz kremplov ih venkaj vzel
jəno pred to navarnostjo otel.
Trpə ti tadaj volnu, o Gospod,
za grešnike krvavi pot!
Prvi angel
Ah človek, prov tojga Odrešenika pomisli
v355ter negovi krvavi pot k tojmu srcu pərtisni.
Pogledaj, vsi negovi udje so iz krvjo obdani,
skuzi katero bodo vsi toj grehi oprani.
On tukaj veliko želo76 klečeoč trpi,
de tebi inu vsem grešnikam ta pomoč zadobi.
v360Ah grešnik, zapusti tedaj toje posvetne lušte,
kateri sture tojmo Odrešeniku velike bridkustə.
Drugi angel
De bi jest bil s krvjo jəno iz mesam obdan,
kakər si ti, o revni grešnik, kateri si zapelan,
od velike žalosti bi solze jest prelil
v365čez to veliko bridkust, katera je on užil.
Varž se tadaj, o grešnik, nad zemlo, s krvjo pokrito,
spomisli, kuliku tavžent kaplic je za tebe prelito.
ŠP, folij 17v
60% 120%
Tretji angel
O moj Jezus, bodi ti od mene potroštan!
H tebi je mene poslov Oče nebeški donəs ta dan.
v370Ti res morəš krvavi pot potiti,
oku očeš grešnikam nebesa zadobiti.
Trpi tadaj volnu, o Gospod,
za grešnike krvavi pot!
Četrti angel
Glihi viži sem jest movgu h tebi priti,
v375de ti imaš od mene potroštan biti.
Ti morəš ta kelih srčnu piti,
oku očeš te grešnike odrešiti.
Tudi morəš ta krvavi pot potiti
jəno vola Očeta nebeškiga napolniti.77

Judež Iškarijot, ki ga pelje hudič.

Judež
v380Jest sem dolgu spremišluvov, komu bi ga predal.
Padlu mi je v srce, de ga bodem Judam dal.
Ne bom ž nimi veliku kupa delov,
ter samu za trideseti srebrnikov ga jəm bom štelov.
Jest vam povem, de je on več kokər tavžent lebnov vreden;
v385na maram; jest sem tudi teh denarjov potrebən.
ŠP, folij 18r
60% 120%
Kup ste tadaj vi z mano sturili,
vam oblubim, de bote Jezusa v vaše roke dobili,
kateriga bote vidili, de ga bom kušnu inu objel,
taistiga bote žiher en slehrni prejel.
v390Zvežite ga inu glejte, de vam na uide,
de potler ta uržah čez mene na pride!
Jest sem ga vam zvestu čez dal
ter za en majhen dobiček predal.

Judas caguje.

Prekleta bodi ura inu ta dan,
v395kadar sem jest bil taku rəzvəzdan,
de sem jest mojga Mojstra tem Judam čez dal
jəno skuzi leto sem se z dušo jəno s telesam k hudiču podal.
O grešniki, tukaj vi od mene en nauk vzamite
jəno od tega grešniga živlejna odstopite!
v400Jest pak z veliko britkostjo morəm v pakli goreti,
dokler nisəm otu brumnu iz Kristušam živeti.

6. Kajfa z dvema levitoma na konjih, recitira.
Taiste besede, katere sem pruti vam govoru,
pravim jest, boljši bi blo, de bi se on skorej umoru.
De na bo en zapelavc našiga folka,
v405ga očmo dati še drugim sodnikam v roka,
kir mu stopjo naprej le-te priče
jəno pravjo, de se on za Sinu Božiga kliče.
Zatorej, kir on nam le-to potrduje,
taku moremo reči, de samiga Boga preklinuje.
v410Na cviblam,78 de spoznate iz vašo častjo,
de je on s hudičam obseden močno.
Morete lohku iz tega doli vzeti sami,
de obeniga boljši mitelna za nega ni.
Mi ga očemo h Pilatušu pelati,
v415de mi pər miru morema že enkrat obstati.
Pilatus nam more na klicajne naše sturiti
inu nega h te smrti obsoditi inu umoriti.
Ja, saj bi po pravici le-to bilu,
de se na križ obejsi negov telu.
Pilat na konju z dvema pažema, recitira.
v420Tega človeka ste vi meni sem pərpelali
jəno taistiga v moje roke čez dali.
ŠP, folij 19r
60% 120%
Jest sprašujem negov živlejne,
toku na najdem h smrti zaslužejne.
Kir zdej to, zdej gunu79 ga jest vprašam,
v425Se ima odgovariti, njemu zašafam.80
Zakaj je on sənkaj pərpelan
inu v mojo oblast čez dan?
Kaj je mogu tadaj on hudiga sturiti,
de jest zašafam taistiga umoriti?
v430Zakaj jest sem ga vprašov, kje je on hodu, kje je bil,
pər meni se je skazov da konca potrpežliv.
Tedaj pelite ga k Herodežu, zakaj on bo želan
vidit inu vprašat, kir je njega deželan.81
Naj Herodež potler dela, kar se mu zdi.
v435Če je vreden smrti, naj ga umori.
Jest na znajdem nad nim takušne krivice,
oku lih ta folk umoriti njega silno kliče.
Če želte mrtviga, taku vi sturite:
živiga v zemlo zakoplite.

ŠP, folij 19v
60% 120%
Herod z dvema pažema, recitira.
v440Dolgo časa sem želu tebe poznati,
zdej morəš tudi ti mene poslušati
jəno na moje vprašajne odgovor dati.
Skuzi to očem jest toja mogočnost spoznati.
Morəš vedit, de imam čezte vso oblast.
v445Zatorej dej meni kokər judovskimo kralo ta čast,
še tebe očem jest prov spoznati
jəno tojo hudobijo folku na znajne dati.
Jest mo očem dati eno belu obličilu,
kateru bode njega k enimu norcu sturilu,
v450kir pred mano obeniga čudeža sturiti noče.
Zakaj se tudi hvali, de mo je vse mogoče?
Le proč tadaj iz dvora, spred mojih oči,
de ne bo mogu golufati teh ludi.
Pilatušu ga zupet nazaj pelite,
v455tankaj njega na novo zatožite!
Naj sturi, kar je z enim norcam sturiti,
de bi ga lih pustu brez milosti umoriti.

Tukaj lahko pride 6 križenoscev in 6 spokornikov, če je mogoče tako izpeljati, vendar jih je bolje izpustiti.

ŠP, folij 20r
60% 120%

Šesta podoba
Bičanje

Ta podoba je zasedena s šestimi osebami, oder nosi 16 mož.

Prvi Jud
Hola bratje, poglejte to trda žila,82
koku se mu bode okuli hrbta ovila.
v460Očem ga taku rezmesart koku eno živino,
de le bomo zaslišali, kaj ima za eno štimo.
Drugi Jud
Le vədrə po hrbtu, de bode vse odprtu,
iz gajžlami reztepeno inu z ostrogami rezbodeno.
Negov djajne je le-tu bilu, kateru je vse to dobro zaslužilu,
v465de se bode to negovo truplu iz krvjo potilu.
Tretji Jud
Pusti ti mene ter poglej, kaj jest znam.
Jest mu očem vso negovo kožo rezbiti sam,
on ne bode obenimu človeku mogu podoben biti,
taku mu ta lepo službo sturiti.
Prvi angel
v470Ah, ti reztrgana roža inu zacmakana človeška podoba.
To gajžlajne je tebi sturilu le-ta velika nadloga!
ŠP, folij 20v
60% 120%
Ah, de ni obena strela otela od nebes priti
inu temu nausmilenimu gajžlajnu en konc sturiti.
Vsi ti angelci, kateri h toj šlužbi morejo pərpravleni biti,
v475bi bili jəmeli, o Jezus, na toje povele le-to sturiti.
Ali toja naizgruntana milost ni le-to pərpustila,
temuč rada za te grešnike kri prelila.
Drugi angel
Ah ti pregrešni človek, kam ti toja pamet obrneš,
de sam sebe v teh posvetnih luštah zagrneš.
v480Poglej, kaj tojga Odrešenika košta toja dušica!
Spovni na negov gajžlajne, koku se on vica.83
Ti na le-to malo, ali cel nəč na ahtaš,84
temuč po tojih smrdlivih želah trahtaš.85
Ali spomisli, de le-to vse trplejne od tebe pride,
v485de so reztrgani vsi tojga lubiga Jezusa glidje.

Zdaj sledijo spokorniki in križenosci, v sorazmernem številu.

Sedma podoba
Kronanje

Na odru s to podobo je 7 dečkov, nosi ga 16 mož.

ŠP, folij 21r
60% 120%
Prvi angel
Ah žalast prevelika, oh skrivnost pokrita,
ah, milost Božja je s krivjo polita.
Ti moj Jezus se pustiš s trnam kronat
jəno malu kateri spovni tebi za to lonat.
v490To čisto inu svetu obličje,
katero vse grešnike k sebi kliče,
je naizračeno strašno inu groznu plavo
ter od žlakov inu tepejna vse krvavo.
Drugi angel
Oh grešnik, spremisli tojəh grehov ostudnost
v495ter poglej na tojga Odrešenika pohlevnost!
Koku špotliv je on kronan inu zapluvan,
de le-ti bil zupet v nebesa pərpelan.
Tretji angel
Ah ti častito obličje, katero si nas vseh angelcov trošt inu vesele,
obudi teh grešnikov srce inu žele!
v500Oh grešni človek, spovni na Jezusavo špotliv zaničvajne
ter poslušaj teh Judov groznu šentvajne86.
Četrti angel
Oh milost Božja, kaj sturi ta lubezen toja,
de duše teh grešnikov odrešiš s krivjo soja!
ŠP, folij 21v
60% 120%
S trnam se pustiš kronat inu zaničvati,
v505z gnusobo pa toje svetu obličje opluvati.
Bodi tebi, o Jezus, večna čast inu hvala,
vi vsi grešniki pa častite tega nebeškiga krala,
kateri je skuzi soja martro inu trplejne
vam vsəm zadobu obivnu zaslužejne,
v510skuzi katero ste nebesa zadobili,
kir bote Boga na večne čase častili.
Prvi Jud
Pole moj brat našiga krala,
koku mu bode le-ta trnavo krona lepo stala!
On oče naš kral biti,
v515za tega vola ga očmo iz trnova krona častiti,
de vsaki bode movgu vidit negova čast inu hvala,
katera mu bode ta trnova krona dala.
On je naše firšte zaničvov,
sam sebe pa povikšvov,
v520našo vero doli tlaču,
drugo pa naznano naprej vlaču.
Drugi Jud
Lubi moi Aron, na kolena padi doli
ter mu figo v zobe pomoli.
Zakaj enimu takušnimu se to rajma,
v525de se mu na takušno vižo pərklajna,
kokər enimu lažnivimu kralo.
Bodeš vidu, koku mu bode vse le-to lepo stalo.
ŠP, folij 22r
60% 120%
Ter trnova krona inu špotliv scepter87 se njem lepo šika,
ta rəztrgani nagudni plajš, naj si ga sam zaflika.
Tretji Jud
v530Na kolenih, o lubeznivi bratje, jest klečim
ter mu norce inu figo v zobe molim.
Kokər enimu trnovmu kralo vsa čast dam,
on pa sedi, kokər en lipov Jezus sam.
Ah lubeznivi bratje, kronajte ga frišnu,
v535de bodejo spoznali vsi, kaj za en kral je on bil resničnu.
On je le naše ludi zapelvov
inu eno novo vero potrdov.
K eni vredni časti inu hvali
smo njemu scepter v roko jəno krono na glavo dali.
v540Tukaj poglejdajte našiga velikiga preroka
ter premislite negovo trnovo boroka.88
On se je hvalu, de je Božji Sin,
ali negova hvala bode skorej konc vzela inu spomin.

Zdaj sledijo spokorniki in križenosci, v sorazmernem številu.

Osma podoba
Hieronim

Hieronim govori
Ah Jezu, jest sem te velikokrat ižalov
v545ti pak sə mene pred peklam ohranov.
ŠP, folij 22v
60% 120%
Jest zdej poznam ta svet, te lušte jest zavržem,
mə je žov, de tolkajn let sem bil temo podvržen.
Ah zdej, ah zdej spoznam dobroto inu gnado tojo,
de sə mə šenkov ta dan, de spoznam pregreho mojo.
v550Tebe sem, o Jezus, ah, velikokrat pregrešov,
menə sə pak, o Jezus, velikokrat zanešov.
Iz srca morəm reč, de bə lih jəmov pogubitə,89
de nečem nikdar več mojga Jezusa ižaliti.
Ah Jezus, koko je to, de sə mene zanešov,
v555koko je mogoče blo, de martre sə odnešov?
Zdaj pa iz srca prosəm, trešə to nebo v me,
ta zemla nej na nosə sonce, nej se zapre!90
Bolše de jest umrjem, kokər de bə jest spet
bil v grehe pogrožen,91 ti pa na križ rezpet.

Tu sledijo najprej puščavniki z rdečimi križi na ramenih, oblečeni v črnino, nato nekaj spokornikov v sorazmernem številu.

Deveta podoba
Glejte, človek

To podobo nosi 20 mož, na njej je 6 oseb.

ŠP, folij 23r
60% 120%
Pilat
v560Poglejte ludje, ali je človeku podobən le-ta,
kateri je od nog do glave povhen špota,
kateriga ste vi taku groznu odrli
jəno nausmileno negov život odprli.
Ja, zdej bi se vam jəmu že enkrat smilit,
v565jənu nikar njega tolkaj h te smrti silit,
dokler sedaj nima več podobe za krala biti
jəno pər le-tem z miram bi ga jəmeli pustiti.
Dva Juda
Na križ ga postavi! Križaj ga
jənu nikar veliku na šparaj ga,
v570dokler on pərjatu je teh grešnih ludi
jəno grešiti ž nimi se na zamudi.
Spet Pilat
Vzamite tedaj vi nega
jəno križajte le-ga,
dokler pər njemu na najdem obene krivice
v575jəno pər vas obene poštene pravice!
Farizej
Ja, naša zapoved oče le-to,
de on ima umreti zato,
dokler on se je Sin Božji delov
jəno tolkajn od nəs zapelov.
ŠP, folij 23v
60% 120%
v580Eh, križaj ga ino k smrti ga obsodi,
de on nam ne bode k veči škodi
jenu oku ti njega živiga pustiš,
taku postave cesarjove na držiš.
Spet Pilat
Tadaj morəm jest po voli vaši ga k smrti obsoditi,
v585oku očem jest pər cesarju še v gnadi biti.

Tukaj si roke Pilatus umije in potem bere urtl.92

Poslušajte vsi urtl čez človeka tega
jəno v vaših grešnih rokah v oblasti imejte ga,
dokler Jezus Nazarenski zapelavc teh ludi,
taku nej se čez njega ta sodbo zgodi,
v590kateri je zaničvavc našiga cesarja
inu kokər en fovš Mesijas kərvičnu šraja,
katero vse od viših je zadosti spoznano
ter on inu negovo djajne je k te smrti obdano,
kateriga na to špotlivo mesto vun pelite
v595inu med dvema rezbojnika na križ ga pərbite!

Tukaj Pilatus palco prelomi inu pred Kristusa vrže, potler zupet recitira.

Ali jest moje roke nadolžnu umijem
jənu tega pravičniga kri žalujem.
Zatorej vi od le-tega bote težku rajtingo dali
jəno v tem žeplenskimu ognu da grla stali.
ŠP, folij 24r
60% 120%
Spet oba Juda
v600Naj čez nas jəno naše otroke se negovo kri snide,
de le on enkrat k ti špotlivi smrti pride.
Prvi angel
Le-sem, le-sem pogledaj, o človek moj
jəno spovni, kam je pərpravu Jezusa greh toj.
Od tav do glave je nega vsega reztrgov
v605inu iz gnade je tebe naspodobnu vrgov.
Kodo se ne bode h temu močnu začudu:
Pilatus je to nadolžno Jagne k te smrti obsodu.
Kateri zdej močnu pər srcu se smili,
te Judje očjo imeti mrtuga po sili!
Drugi angel
v610O, čudu čez vse čudesa je le-to,
de Sin Božji je reztrgan zato,
de bi mi vsi zato ozdravleni bili.
Nega močnu k temu ta lubezan sili
jəno ti grešnik še le-to na spoznaš,
v615de bi poslušov negovo štimo inu glas
ter ti njega še znovič iz Pilatušam čez daš
za eno kratku vesele inu špas.

ŠP, folij 24v
60% 120%
5. Veronika, peš
O prečisto obličje Božje, koku strašnu si ti rezdjanu,
z žlaki,93 s krivjo, z nagnusobo vse obdanu,
v620na katerim vsi angelci se na morejo zadosti nagledat
inu obeden človek toje lepote spodobnu povedat.
Pole, o grešnik, tojga Odrešenika
inu spovni na toja pregreha velika!
Toja prva nadolžnost zupet zadobiti,
v625je mogu soja rešno kri preliti.
6. Kristus, ki nosi križ

Trije ali dva Juda na desni in prav toliko na levi.

Desni Jud
Bratje našə, jənašku se držite,
koražnu ga h sebə potegnite!
Nej nam plača, kar je on pregrejšəv
inu vejdov, kadaj je človeka odrešov.
v630Tu je on že zdavni zaslužov,
zəkaj dəsti hudiga je on muəd nami obudov.
Levi Judje
Mi ga rukamo, vi ga tepite
frišne fige mu v zobe molite!
Kir on nej otəv naše gosposke spoštovati,
v635ga mi očma špotlivu zapluvati.
Na Kalvarijo ga frišno vlicimo,
kokər fovš krajla na križ pərbimo!
Na tem križu ga očmo umoriti
jəno toku naše vikše rezveseliti.
ŠP, folij 25r
60% 120%
Žalostna Mati, ki spremlja Kristusa s križem
v640O žalost prevelika,
poglej, človek, tvojga Odrešenika,
s kaj z enimi težavami je on obdan,
h te smrtə toku groznu pelan!
Ta težki križ more on vlejčə,
v645če voče tebe s svojo gnado oblejčə.
Ti Judje ga z nagami teptajo,
ti farizerji ga za Boga na spoznajo.
Pilatus ga je h te smrtə frdamav.94
To sodbo je sturu ta greh Adamav.
v650Vun je! On more umrejtə.
Na križanəh gavgah je nemu vəsejtə.
Spomisli tedaj, o grejšnik muj,
kaj je on trpov za ta greh tuj!
Žaluj z mano čez negovo martro inu smrt;
v655de bo tebə ta paradiž odprt.
Marija Magdalena
O žalastna mati Marija Divica,
spumnə na tvojo izvolena dušica!
Jejnaj toku močnu žalvati,
če nočeš te smrti čez dati.
v660Sej vejš, de je Jezus sebə to martro izvoləv,
za odrešejne naše h sojmu očetu moləv.
Jest spoznam tvojo žalost velika –
ta špotlivo smrt mojga odrešenika.
ŠP, folij 25v
60% 120%
Za tejga vole jest s tabo žalujem,
v665čez pregrejho mojo močnu klagujem.95
Potroštanu vendər bode srce tvoje,
zakaj ta martro je tu izveličajne moje!
Marija Saloma
Oh grozno sodbo te judavske provice
premislite toisto, moje lube sestrice!
v670Jezus bo h te smrtə pelan po kərvicə,
če voče zadostə stritə96 te Božjə pravicə.
Poglejte, koku se on s tem križam omahuje
jenu ta grešnik se mu vəndərle posmuhuje!
O Marija, koku tebə le-tu toku močnu tu srce prebode,
v675kir ta človek ne zapusti svoje hudobe!
Jest želim posəhmalu rajšə umrejtə,
kokər pak več v te pregrejhə živetə.
Marija Kleopova in še ena Marija
O grejšne duše, vse kupaj tecite,
s črnam gvantam se z nami obličite!
v680Pomagajte nam čez našiga Mojstra žalvati,
s solzmi našo pregreho objokati,
katera je Jezusa h smrti obsodila,
ta težki križ na njega rame navalila,
jəno kjer mi nemu na moremo pomagati,
v685očmo čez nega smrt žalostno klagvati.
ŠP, folij 26r
60% 120%

Polovica nove konjenice.

Longinus na konju. Longinu je težko preskrbeti konja, zato je treba zanj prositi voditelja procesije.

Longinus recitira
Zdej se vidi, kaj pomaga tebi toje govorjejne,
katero ni drugiga bilu, kokər en pustu zdejne,
v690rekoč, de si sin eniga praviga živiga Boga
jenu druzih nemajo verjeti, kokər tebi samiga.
Ja, provično so te k smrti obsodili
jəno na ta križ spodobno so te pərbili,
dokler ti si menu veliku ludi k sebə pərdružiti!
v695Inu ti sam morəš od mene iz sulco prebodən biti,
de prov od tojga zapelvajna bom en konc sturil
jəno de kərvičnu nas ne boš več učil.
Nobedən na reči, de se je potaju
jəno de na križu ni umorjen bil.

Tukaj ga prebode inu spozna soja pregreho.

v700Oh jest nasrečni človek, koku sem hudobnu sodov,
de sem srce praviga Boga iz sulco prebodu,
iz kateriga to večno živlejne ludem zvira
inu moja duša za vola greha hudič požira.
Ali, ah ti usmileni Jezus, kaj je meni sturiti,
v705de bom mougu gnado inu usmilene zadobiti?
Jest spoznam, de ti si en pravi, usmileni Bog
ter te prosim, zbriši ti meni ta moj grešni dovh,
katero imate tudi vi vsi grešniki sturiti,
oku ne očte na večne čase pogubleni biti.
ŠP, folij 26v
60% 120%

Deseta podoba
Kristus na križu

Tudi oder s to podobo peljeta dva ali trije konji, za katere mora poskrbeti voditelj procesije, vodijo jih štirje ali šest mož.

Magdalena
v710Zdej, zdej, ali propoznu
se prestrašim groznu.
Morəm jest spoznati inu obstati,
de zadosti je u grehih spati.
Jest, jest sem Kristuša vmorila,
v715peklenske martre zaslužila.
Dej ti meni, o Kriste, tolku moči,
prelivati solze iz mojih oči,
de jest bodem spoznala,
mojo pregreho objokala!
v720Spoznam, de sem jest to sturila,
skuzi pregreho tebe na križ pərbila.
Zatorej, odpusti ti meni!
Oblubəm zdej jest tebi,
očem tavžentkrat mrtva biti,
v725kokər več tebe režaliti.

Kupido pod križem, glej št. 110.

Evropa
Jest sem skoz martre toje
vzel odrešene moje,
ŠP, folij 27r
60% 120%
zato k enə hvalə današnə dan
moje srce tebə volno čez dam.
v730Z dušo jəno s telesam očem tebə služitə,
za eniga praviga srca tebe lubitə.
Prosəm skuzə tojo martro jəno sveto kri
moje podložne pod tojo brambo skrij,
de bodo tebe iz srca lubilə
v735jəno enkrat te nebesa zaslužilə.
Jest za to, o Jesu, pred tabo zdaj klečim
jəno vse moje podložne pərporočim.
Amerika
Tebə jest morəm hvalo datə,
de si ti menə dal spoznatə,
v740katera je ta prava vera,
katera to nebu odpera.
Jest nisəm vredna bila,
mənj to sem zaslužila,
pod križam ta trošt znajtə,
v745po le-tem v nebesa pojtə.
Za to lubezən se tebə zahvaləm,
Jezusa vselej v srcə ohranəm.
Tebə očəm zvesta bitə,
nikdar tebe ižalitə.

Mornar, glej št. 123 na koncu.

ŠP, folij 27v
60% 120%
Azija
v750Jest padəm dolə pred ta križ,
zahvaləm za gnado tojo,
de si ti dones vreden striš,97
izveličat to dušo mojo.
Ti sə mene v to barko vzel
v755te prave kršanske vere,
ker sə se na križ izpel,
ktero se pər Pavlo bere.98
očeš zveličat vse ludi,
katerə so na celəm svetə.
v760Ta milost nəč na pogubi,
po zapovdəh je tedaj živetə.
Afrika
Clo da mene je dašla, ta milost ne prepozno,
de sə lih sem bla zašla, v te pregrehe dosto grozno.
V te najoverə sem žəvela, toku veliko tavžent let,
v765dakler se je pərpelala kršanska barka na ta svet.
Zdej jest padem predte dolə,
cela Afrika z mano stri,
za to milost se zahvalə
kršansko vero počesti!

Po podobi s križem sledi

ŠP, folij 28r
60% 120%

Enajsta podoba
Mati sedem žalosti

Oder s to podobo nosi 16 mož, zasedena je s 5 osebami.

Marija
v770O žalost moja prevelika,
za vola Jezusa, mojga lubiga sinka.
Kadar vidəm nega sveta glavo
taku rajneno inu krvavo,
mene sturi od žalosti vpiti
v775jəno od solz moje oči zaliti.
Kadar pak gledam njega svetu obličje,
le-to me k jokajnu žalostno k sebi kliče.
To vse njega reztrgano sveto rešno telo,
katero je poprej kokər to sonce bilo,
v780le-to da meni uržah99 vselej jokati
jəno se premilo h temo plakati.
O grešnik, le-to ti k srcu prov peli
jəno drži v tojih mislih vselej,
katero bode sturilu od tojih grehov odstopiti
v785jəno z mano to nebeško kralestvu zadobiti.
Prvi angel
Iz Marija žalostno jest v med martrah stojim,
od velike žalosti kumej živim.
ŠP, folij 28v
60% 120%
Ta grenka smrt našiga Izveličarja premišlujem
jəno iz Marija nad taistim iz srca žalujem.
v790Ter ti grešnik vse le-to slišiš
jəno z obeno žalostjo na premisliš,
videoč, de za toja vola je na križi uməru,
de je tebi inu vsem grešnikam ta peku zaprl.
Ah človek, prov ta žalostno Mater premisli
v795jəno nje veliko žalost k srcu pərtisni!
Pogledaj, z žalostjo je nje duša obdana,
skuzi katera pa bode toja duša oprana!
Ona tukaj velika žalost trpi,
de tebi grešnik to odpušajne zadobi.
Drugi angel
v800O Marija, ti prežalastna Matə,
koku ti grešni ludje malu marajo zate,
videoč vsa objokano pod križam stati.
Jəno obeden tebe le-sem na pride iskati,
iz tabo tojga lubezniviga sinu žalvati
v805jəno za odpušajne njəh grehov se jokati,
h katerimu ti milostvo se poflisaš vabiti,100
de skuzi le-to bi mogli te nebesa zadobiti.
Ah žalost, oh britkust te žalostne divice
grede vənkaj ž nje trupla inu žalostne dušice.
v810Ja, vsi nje glidi so s težavami obdani,
de bi le zadobila te grešnike, kir so zapelani.
Ona želi, de bi se njim te nebeška vrata odprle
jəno hudiču iz kremplov njih duše zdrle.
ŠP, folij 29r
60% 120%
Kupido
Kdo je bil vojšak le-ta,
v815katerə je premagov Boga,
Boga toko močno ranil?
Nobeden ni toko močən bil,
kokər ta lubezən velika,
je zvezala brez vsega štrika,
v820tega, kter na more ranen bitə,
se je pustov od mene zvezatə jəno ranitə.
Za ta greh zadostə strite,
tega zvezanga odrešite.
Janez
O moj Mojster, Jezu Kriste,
v825gvišne ostanejo besede taiste:
rajši očem živlejne pustiti,
kokər tebe nikar lubiti.
Prutə tebi moje srce gori,
kateru je vžgala toja rešna kri.
v830Kateri začne tebe enkrat lubiti,
sə na mare več lubezən ogasiti.
Tudi pər meni more goreča ostati
jəno očem moje srce v toje djati.
ŠP, folij 29v
60% 120%

3. David s harfo
Lubi moj oča inu Boh,
v835pomagi ti meni z mojih nadloh.
Kadar zmislim taku, me ta jok sili,
zatorej se ti, o Milostvi Buh, čezme smili.
Spoznam, de sem ta greh pred tabo sturu,
zatorej si ti moj folk s kugo pomuru.101
v840Prov tadaj vsa ta nadloga čezme pride,
nej se čezme vselej toja sveta vola snide.

4. Paž, ki nosi plašč.

Dvanajsta podoba
Skrinja zaveze

Nosijo jo 4 leviti, ki jih spremljata dva levita s kadilnico.

ŠP, folij 30r
60% 120%

Trinajsta podoba
Božji grob

ŠP, folij 30v
60% 120%

Splošni spored celotne procesije za voditelja in njegove

Njen prvi del

 • Najprej gre voditelj v rdeči halji in s palico z zvezdo.
 • Drugič jaha Smrt z bobnom.
 • Tretjič mož v črni halji, ki nosi črno zastavo.
 • Četrtič deček, ki nosi čop zastave.
Prva podoba
Raj
 • 5. Raj.
  Tukaj mora gospod ordinant poiskati za nošnjo 20 mož.
 • 6. Adamovi otroci v parih, kolikor jih je mogoče postaviti.
 • 7.
  • Kovaška bratovščina z dvema angeloma, eden nosi kelih, drugi mošnjo.
  • Lončarska bratovščina z dvema angeloma, eden nosi vrvi, drugi meč.
  • Čevljarska bratovščina z dvema angeloma, eden nosi šibo, drugi steber.
  • Pekovska bratovščina z dvema angeloma, prvi nosi suknjo, drugi žeblje.
  • Mesarska bratovščina z dvema angeloma, prvi nosi gobo, drugi lestev.
  • ŠP, folij 31r
   60% 120%
  • Krojaška bratovščina z dvema angeloma, prvi nosi krono, drugi petelina.
Druga podoba
Smrt
 • 8. To podobo nosi 10 mož.
 • 9.
  • Mrtvaška konjenica na konjih.
  • Smrt s peščeno uro.
  • Papež.
  • Dva kardinala.
  • Škof.
  • Papeški poslanec.
  • Dva gospoda kanonika v modrem.
  • En kanonik v rdečem.
  • Župnik.
  • Dva kaplana.

  • Smrt z zastavo.
  • Cesar z dvema pažema.
  • Kralj z dvema pažema.
  • Nadvojvoda.
  • Dva volilna kneza.
  • Grof.
  • ŠP, folij 31v
   60% 120%
  • Baron.
  • Gospod in deželjan.
  • Višji plemič.
  • Plemič.
  • Meščan.
  • Župan.
  • Kmet.
  • Berač.
 • 10.
  • Četa mrtvakov.
  • Smrt, peš, s koso.
  • 6 majhnih mrtvakov.
 • 11.
  • Peklenska konjenica.
  • Hudič z vilami.
  • Hudič z zastavo.
  • Hudič z drevesom.
  • Štirje hudiči, ki peljejo Dušo.
  • Lucifer z dvema hudičema.
 • 12. 6 velikih apostolov, peš.
 • 13. Dva dečka, ki pojeta hozano.
 • ŠP, folij 32r
  60% 120%
 • 14. Kristus, ki jaha na oslu.
 • 15. Dva dečka, ki pojeta hozano.
 • 16. Spet 6 velikih apostolov, peš.

Drugi del

Tretja podoba
Zadnja večerja
 • 1. Peljeta jo dva konja.
 • 2. Polkovnik na konju.
 • 3. Dva narednika s trofejami, peš.
 • 4. Dva bobnarja in en piskač, peš.
 • 5. 12 mož s sulicami.
 • 6. Pol grenadirske konjenice.
Četrta podoba
Samson
 • 7. Samson. Peljeta ga dva dečka.
 • 8. Druga polovica grenadirske konjenice.
ŠP, folij 32v
60% 120%
Peta podoba
Krvavi pot
 • 9. Nosi jo 16 mož, ki jih mora preskrbeti gospod ordinant.
 • 10. Judež Iškarijot, ki ga pelje hudič.
 • 11. Bobnar, peš.
 • 12. Judje ali vojaki z namazanimi obrazi, v troje.
 • 13. Štirje farizeji na konju, z rdečimi pokrivali.
 • 14. Ujeti Kristus v rdeči obleki, peljejo ga štirje judovski velikaši.
 • 15. Ana z dvema levitoma na konju.
 • 16. Kajfa z dvema levitoma na konju.
 • 17. Pilat z dvema pažema.
 • 18. Dva farizeja na konju.
 • 19. Ujeti Kristus v beli obleki, peljejo ga štirje Judje.
 • 20. Herod na konju z dvema pažema.
Šesta podoba
Bičanje
 • 21. Bičanje, nosi jo 16 mož.
 • 22. Spokorniki in križenosci v sorazmernem številu.
ŠP, folij 33r
60% 120%

Tretji del

Sedma podoba
Kronanje
 • 1. Kronanje, nosi jo 16 mož.
 • 2. Spokorniki in križenosci v sorazmernem številu.
Osma podoba
Hieronim
 • 3. Nosi ga 8 mož.
 • 4. 14 puščavnikov z rdečimi križi, v črnem.
 • 5. Nekaj spokornikov in križenoscev v sorazmernem številu.
Deveta podoba
Glej človek
 • 6. Nosi jo 20 mož.
 • 7. Štirje farizeji s črnimi klobuki, na konjih.
 • 8. Voz z dvema križema.
 • ŠP, folij 33v
  60% 120%
 • 9. Dva razbojnika, ki ju peljejo Judje, a ju ne sujejo.
 • 10. Veronika s prtom.
 • 11. Kristus, ki nosi križ, s štirimi Judi. 2 majhna Juda, ki ga pribijeta na križ.
 • 12. Pol nemške konjenice.
 • 13. Longinus s sulico.
Deseta podoba
Kristus na križu
 • 14. Kristus na križu.
  Pelje jo 6 spretnih mož.
 • 15. Pol nemške konjenice.
 • 16. 14 puščavnikov. Možje z rdečimi križi.
Enajsta podoba
Marija Sedem Žalosti
 • 17. Marija Sedem Žalosti.
  Nosi jo 16 mož.
 • 18. Nekaj križenoscev.
 • 19. Dva paža z žezlom in krono.
 • 20. David, ki mu paž nosi plašč.
ŠP, folij 34r
60% 120%
Dvanajsta podoba
Skrinja zaveze
 • 21. Skrinja zaveze.
  Nosijo jo 4 leviti in dva moža s kadilnico.
Trinajsta podoba
Božji grob
 • 22. Božji grob.
  Nosi jo 14 meščanov v rdečih haljah.
 • 23. Gospodje muzikanti.
 • 24. Visoko častito duhovstvo.

Posamezni sporedi za ordinante

Seznam prvega dela

za prva dva gospoda ordinanta, ki morata gledati, da dobita za nošnjo podob 36 mož.

Najprej stopa voditelj.

 • 2. Jaha Smrt.
 • 3. Pešec s črno zastavo.
 • ŠP, folij 34v
  60% 120%
 • 4. Podobo Raj nosi 20 mož.
 • 5. Bratovščine, vsaka s po dvema angeloma.
 • 6. Podoba Smrti, konja nosi 16 mož.
 • 7. Duhovska mrtvaška konjenica.
 • 8. Posvetna mrtvaška konjenica.
 • 9. Četa mrtvakov, peš.
 • 10. Peklenska konjenica.
 • 11. 6 velikih apostolov.
 • 12. Dva dečka, ki pojeta hozano.
 • 13. Kristus, ki jaha na oslu.
 • 14. Dva dečka, ki pojeta hozano.
 • 15. Spet 6 velikih apostolov.

Seznam drugega dela

Ta dva ordinanta morata gledati, da dobita 48 mož, ki bodo nosili podobe.

 • 1. Podoba Zadnja večerja.
 • 2. Polkovnik na konju.
 • 3. Dva narednika, peš.
 • 4. Dva bobnarja in en piskač, peš.
 • ŠP, folij 35r
  60% 120%
 • 5. 12 mož z dolgimi kopji.
 • 6. Pol grenadirske konjenice.
 • 7. Samson.
 • 8. Spet 12 mož z dolgimi kopji.
 • 9. Pol grenadirske konjenice.
 • 10. Podoba Krvavi pot, nosi jo 16 mož.
 • 11. Judež Iškarijot. S hudičem.
 • 12. Bobnar.
 • 13. Judje, peš, v oblekah, v troje.
 • 14. 4 farizeji na konjih v rdečih haljah.
 • 15. Ujeti Kristus v rdeči obleki.
 • 16. Ana z dvema levitoma.
 • 17. Kajfa z dvema levitoma.
 • 18. Pilat z dvema pažema.
 • 19. Dva farizeja na konju.
 • 20. Ujeti Kristus v beli obleki.
 • 21. Herod na konju.
 • 22. Podoba Bičanje, nosi jo 16 mož.
 • 23. Nekaj spokornikov in križenoscev.
 • 24. Podoba Kronanje, nosi jo 16 mož.
 • 25. Nekaj spokornikov in križenoscev.
ŠP, folij 35v
60% 120%

Seznam tretjega dela

Ta dva gospoda ordinanta poskrbita za 50 mož, ki bodo nosili podobe.

 • 1. Podobo Hieronim nosi 8 mož.
 • 2. 14 puščavnikov.
 • 3. Nekaj spokornikov in križenoscev.
 • 4. Podoba Glej človek, nosi jo 20 mož.
 • 5. 4 farizeji s črnimi klobuki.
 • 6. Voz s križema.
 • 7. Dva razbojnika.
 • 8. Veronika.
 • 9. Kristus, ki nosi križ.
 • 10. Pol nemške konjenice.
 • 11. Longinus.
 • 12. Podoba Križanje, pelje jo 6 mož.
 • 13. Pol nemške konjenice
 • 14 14 puščavnikov.
 • 15. Podobo Marija Sedem Žalosti nosi 16 mož.
 • 16. Nekaj križenoscev.
 • 17. Davidovi paži.
 • 18. David.
 • 19. Skrinja zaveze.
 • ŠP, folij 36r
  60% 120%
 • 20. Božji grob.
 • 21. Gospodje muzikanti.
 • 22. Visoko častita duhovščina.

Vsebina
Slave visokovredni triumf ljubezni,

ki ga bodo
po dveh vsemu svetu znanih, slovečih bojevnikih,
ljubečem Kristusu in Grehu,
predstavili
na žalostni veliki petek v visokoknežjem mestu Loki
pod
gorečim pokroviteljstvom nadvse hvalevredne bratovščine
presvetega Kristusovega telesa
častiti očetje kaupucini 11. aprila leta 1727.

ŠP, folij 37r
60% 120%

1. Podoba

Oh, okrutna smrtna ljubezen, torej si že na začetku stvarjenja sveta ranila in premagala srce Adama, da je zaslepljen in zasužnjen od tebe iz ljubezni do svoje žene Eve okusil pod prekletstvom smrti prepovedani sad, s tem dragim ugrizom pregnal in pognal sebe z vsem svojim potomstvom iz raja v trudapolni svet in

2. Podoba

naredil vse za podložnike ne le vročega delovnega znoja, ampak tudi mrzlega smrtnega potu, ki ga odtlej preliva vsakdo, naj bo papež ali škof, cesar ali kralj, saj umre bodisi zgolj časne ali tudi večne smrti: le-to večno smrt pa, oh, skuša prav veliko pogubljenih v okrutnem peklu. A pomni, o hudobna in grešna ljubezen, da je s teboj prišlo na svet vse zlo.

3. Podoba

Tako pa ti je po neskončno sveti ljubezni Jezusovi napovedan sovražni boj, s tem da je prišel na svet in zbral okrog sebe trumo dvanajstih apostolov. Da bi te oni še huje preganjali, jim daje za varstvo kot močan oklep in kopje svoje dragoceno telo in kri, da bi te toliko hitreje premagali.

ŠP, folij 37v
60% 120%

4. Podoba

Res je sicer, da je silni Samson bojeval junaški boj, da je večkrat izbojeval zmago nad svojimi sovražniki in ustrahoval ves svet; bojeval se je tudi tako dolgo, da je nadvse slavno tudi s svojo lastno smrtjo podrl na tla vse svoje sovražnike.

5. Podoba

Toda še bolj junaški boj si upa bojevati neskončna ljubezen Jezusova z Grehom, in ta boj traja dlje od Samsonovega, in to z veliko silnejšim sovražnikom, tako da je ta dolgi boj ljubečemu Kristusu prvič iztisnil obilo svete dragocene krvi iz svetega telesa.

6. Podoba

Njegov boj ljubezni je divjal še huje: ko ga je Greh ujel, zvezal in bičal tako silno, da je prelil 6666 kapelj krvi.

7. Podoba

Kakor lažnega kralja ga je Greh zasmehoval in kronal s trnjem.

8. Podoba

Oh, kristjani, premislite, kdo je vsemu temu vzrok!
ŠP, folij 38r
60% 120%
In te misli naj vam kot sv. Hieronimu poženejo iz oči ne le vodo, ampak tudi krvave solze. Toda boja ljubezni še ni dovolj.

9. Podoba

S pljuvanjem, zasmehovanjem in pretepanjem so ga tako zdelali, da ni bil podoben človeku. Zato glejte in čujte Pilatove besede: »Glejte ta kos mesa, ecce homo, glejte, to je človek.« Oh, ljubezen Jezusova, kako stanovitna si, da ne odnehaš upirati se svojemu tako okrutnemu sovražniku Grehu!

10. Podoba

Do zadnje kaplje krvi se hočeš tudi rajši upirati na trdem križu, kakor da ne bi slavila zmage nad svojim sovražnikom. Da, stanovitna ljubezen Jezusova, ti si premagala svojega sovražnika Greh najbolj tedaj, ko si prejela poslednji sunek s sulico. A ne samo ti, temveč s teboj vsi deli sveta, Evropa, Azija, Afrika in Amerika, ki te združeni v resnični katoliški veri, v trdnem upanju in goreči ljubezni, štejejo za svojega vojskovodjo, in se te trdno oklepajo na nevarni plovbi po svetu.

11. Podoba

Prav tako, kakor je storila Marija, ki je, kolikor je le mogoče, sledila Jezusovi ljubezni, tako da tudi velika voda, še več,
ŠP, folij 38v
60% 120%
veliko morje bridkosti ni moglo pogasiti njene velike ljubezni; in po njej je zaslužila, da je postala preslavna mučenica nad vsemi mučeniki.

12. Podoba

Kristjani, vi, ki ste bili potemtakem vzrok trpljenju in smrti ljubečega bojevnika Jezusa, pojdite za Jezusom, ki zaradi ljubezni mrtev leži v grobu, premišljujte o njegovem zaradi ljubezni ranjenem srcu, dopustite, da enako močna sveta ljubezen rani vaša kot kamen trda srca, da boste s Kristusom in Marijo na veke slavili zmago nad Grehom. Amen.

Poglej kristjan, če ni le-to
velika gnada Božja,
de skoz martro Kristusovo
v845odrešen sə od ogna.
Poklican bil svə z drugəmə
van s te hajdovske vere,
saslužou to zveličane,
te prave kršanske vere.
v850Evropa jəno Afrika
morejo na znane datə,
tudi Azija jəno Amerika
morejo dones spoznatə,
de kršanska vera je bla,
v855katera jəh je rešila
jəno vse skup zveličala,
od pekla odrešila.

Vsi skupaj.102

Ah, hvalo mi tebi damo,
na križ rezpetə Boh
v860jəno te zupet prosəmo,
bodə ti naš Gospod.
Tvojə gnadə ohranə nas,
nam dej tvoja pomoč,
de na pride čez nas
v865ta peklenska večna noč.

Glej št. 102.

ŠP, folij 39r
60% 120%
ŠP, folij 39v
60% 120%
ŠP, folij 40r
60% 120%
ŠP, folij 40v
60% 120%

Stvarni in osebni seznam

Številka pomeni zaporedje enot.

  A
 • Adam 9
 • Adamovi otroci 12
 • Afrika 104
 • Amerika 102
 • Ana na konju z dvema levitoma 47
 • Angela, dva, v podobi Ecce homo 77
 • Angela, dva, v podobi Sedem žalosti 109
 • Angela, dva, pri bičanju 56
 • Angeli bratovščin, peš, dvanajst 14
 • Angeli na Oljski gori, pet 40
 • Angeli, trije, v raju 6
 • Angeli, štirje, pri kronanju 59
 • Apostoli, dvanajst, podobi Gospodova večerja
 • Apostoli, dvanajst, peš 24 in 26
 • Azija 103
  B
 • Bobnar 3
 • Bobnar 43
 • Bobnarja, dva 33
 • Bratovščine 14
  D
 • David s tremi paži 114
 • Duša, pogubljena 21
  E
 • Eva 8
 • Evropa 101
  F
 • Farizeja, dva, na konju 50
 • Farizeji, štirje, s črnimi klobuki 78
  z drugimi, kolikor jih je že
 • Farizeji, štirje, z rdečimi pokrivali, na konju 45
 • Farizej v podobi 74
  G
 • Glej človek, podoba 73
  H
 • Herod na konju z dvema pažema 52
 • Hieronim 70
 • Hozana, pojejo jo štirje pevci 24 in 26
 • Hudiči, kompanija 20
 • Hudič pri Judežu 42
 • Hudič v raju 7
  J
 • Janez 111
 • Judež peš 42
 • Judje, štirje 51; spet štirje 46
  • trije v podobi Bičanje 55;
  • trije pri kronanju 60;
  • spet dva v podobi Glejte, človek 75
  • spet šest, peš 92
 • Jožef iz Arimateje 111
  K
 • Kajfa na konju z dvema levitoma 48
 • Kompanija hudičev 20
 • Kompanija kmetov-vojščakov 35
 • Kompanija, mrtvaška, na konjih 16
 • Kompanija, mrtvaška, peš 18
 • Kompanija, nova, ki je bila nekdaj turška 96 in 105
 • Kompanija pri Samsonu, peš, ima palice 31
 • Kompanija pri Samsonu, na konju 38
 • Kristus, ki nosi križ 91
 • Kristus, ki poti krvavi pot 39
 • Kristus na oslu 25
 • Kristus pri Zadnji večerji 27
 • Kristus, ujet, v belem oblačilu 51
 • Kristus, ujet, v rdečem oblačilu 46
 • Križenosci 57 in 61
 • Kronanje 58
 • Kupido 100, glej 110
  L
 • Longinus na konju 97
  M
 • Magdalena, peš, z drugimi ženami 94
 • Magdalena v podobi 99
 • Mati, žalostna, peš 93
 • Mati, žalostna, v podobi 108
 • Mornar, ki je bil v podobi Križani 123
 • Mrtvaška kompanija 16 in 18
  P
 • Paži, trije, Davidovi 113
  • dva, pri Herodu 52
  • dva, pri Pilatu 49
  • štirje, pri mrtvaški kompaniji 17
 • Pilat na konju z dvema pažema 49
 • Pilat v podobi 76
 • Podoba Bičanje 54
 • Podoba Božji grob 117
 • Podoba Glejte, človek 73
 • Podoba Hieronim 70
 • Podoba Krvavi pot 39
 • Podoba Križani 98
 • Podoba Kronanje 58
 • Podoba Raj 5
 • Podoba Samson 36
 • Podoba Sedem žalosti 107
 • Podoba Skrinja zaveze 116
 • Podoba Smrt na konju 15
 • Podoba Zadnja večerja 27
 • Praporščak 4
 • Procesija, red 2
 • Puščavniki, štirinajst 71
  R
 • Raj 5
 • Razbojnika, dva 80
 • Red procesije z osebami 2
  S
 • Skrinja zaveze 116
 • Smrt v podobi 15
 • Smrt v raju 11
 • Smrt z bobnom 3
 • Spokorniki 57 in 61
 • Spored, posamezni 121
 • Spored, splošni 120
  T
 • Turška kompanija 96
  V
 • Vednost, potrebna vodji procesije 1
 • Veronika 90
 • Vodja procesije 2
 • Voz za dva križa 79
 • Vsebina 122
  Z
 • Zadnja večerja 27
ŠP, folij 42r
60% 120%

Vsebina
Enkratno slave polna zmaga,
za katero ni bil nikdar slišal stari svet,

ki jo je iz ljubezni izbojeval Sin Device, čiste vsakršnega grešnega madeža, tedaj, ko je izdihnil pod grehi svojih sovražnikov. Prikazana na žalostni veliki petek v visokoknežjem mestu Loki pod gorečim varstvom nadvse hvalevredne bratovščine presvetega Kristusovega Telesa in po prizadevanju častitih očetov kapucinov
26. marca leta 1728.

Prva podoba

Zares zaslepljeni Adam, zakaj nisi pri priči v njenem pepelu zadušil grešne ljubezni, ampak si jo razpihal tako močno, da te je z vsem tvojim rodom vred pregnala v znoja polni svet in ti prizadejala večno škodo na telesu in na duši, tako

Druga podoba

da mora zdaj vsakdo, naj bo papež ali škof, cesar ali kralj, potem ko prestane veliko nadlog, umreti in biti na veke pogubljen, če ne pride Neskončni, ki bo popravil neskončno škodo grešne ljubezni.

Tretja podoba

Naš Odrešenik je prišel z nebeškega prestola, za boj se je oborožil s svojimi dvanajstimi apostoli, užiti jim daje svoje dragoceno meso in kri, da, užil se je sam, da bi se bojeval še bolj srčno.

ŠP, folij 42v
60% 120%

Četrta podoba

Ne drugače kakor junaški orjak Samson, ki je, čeprav ujet in zvezan, vendar tako ujet podrl svoje sovražnike na tla.

Peta podoba

Toda, oh, Kristus, ko si se spočetka bal svojega sovražnika, tako da je strah iztisnil iz tebe krvavi pot, kaj se bo še zgodilo? Da, po pravici poti naš Odrešenik krvavi pot, vtem ko na svojih plečih nosi mogočno breme vseh grehov sveta in jih jemlje nase po ukazu svojega nebeškega Očeta. A še ni dovolj, njegov sovražnik ga je ujel.

Šesta podoba

Z velikim potrpljenjem je prejel 6666 udarcev z bičem, tako da od temena njegove glave do peta ni bilo na njem najti zdravega uda.

Sedma podoba

Ker je ostalo nepoškodovano le teme njegove glave, je moral nanj vzeti trnovo krono.

Osma podoba

Tudi si grešni kristjani s spokorniškim svetim Hieronimom po pravici zadajejo veliko muk in bolečin, saj so oni edini krivci bridkih Jezusovih muk,

Deveta podoba

ki so tako zatemnile Jezusovo lepoto najlepšega, da ni podoben človeku. Vzrok tega je zaklical ljudstvu Pilat: »Glejte, ali je to človek!«

Deseta podoba

In prav ta kos mesa, ki prizanese drugim morilcem, mora na svojih ranjenih ramenih nositi težko breme križa na goro Kalvarijo.

Enajsta podoba

Tam mora umreti, a kaj pravim: mora?
ŠP, folij 43r
60% 120%
Kristus se da rad premagati, da bi zadobil zmago nad grehom in postavil na tem nevarnem morju vse štiri dele sveta na varno ladjo katoliške vere ter nekoč z njo pristal v pristanu večnega zveličanja. Tako vidimo,

Dvanajsta podoba

kako z mnogimi bolečinami obdana mati Marija obrne Jezusovo trpljenje v naš prid; njene ljubezni, tako neizmerne kot Jezusove, ki jo obdaja toliko grenke vode, ta voda ne more pogasiti. Zato sta danes po pravici kronani ljubezni Jezusa in Marije.

Trinajsta podoba

Ali pa more ljubezen prinašati tako neizmeren sad? Oj, moji kristjani, ravno iz ljubezni hodite za svojim Zveličarjem, ki vam ga je dala ljubezen, hodite ne toliko z deli, kolikor s srci, da boste nekoč skupaj užili sad ljubezni v večnem življenju.

Vse v večjo slavo Božjo.

ŠP, folij 50v
60% 120%

Povabilno pismo župnikom,
s katerim se oznani procesija na veliki petek, se napiše v tej ali podobni obliki

Nadvse častiti v Kristusu, žlahtni, imenitni in učeni gospod župnik, pozdrav!

Kakšen prid za izgubljenega človeka je obilno pritekel iz zaslug Gospodovega trpljenja, ne ve nihče bolje kakor gorečni dušni pastirji. Zato je bilo, ne brez koristnega namena za korist duš in da bi se srca vernikov vnela v ljubezni do Križanega in v sovraštvu do pregreh, po hvalevrednem običaju vpeljano, da se v tem loškem mestu vsako leto na veliki petek v podobah prikazujejo skrivnosti Gospodovega trpljenja. K tej predstavi zatorej ljubeznivo vabim vaše častito gospostvo z ovčicami, ki so vam podrejene, ponižno proseč, da izvolite sami ali po svojih pomočnikih prihodnjo nedeljo oznaniti to procesijo s prižnice, močno spodbujajoč ljudstvo, naj se iz ljubezni do Kristusa, ki je zanj pretrpel tako bridke muke, ne brani zaslužno prevzeti kakšnega spokorniškega opravila ali nošnje podob, saj bo dobilo od trikrat dobrega Boga, najboljšega poplačevalca vseh dobrot, obilno plačilo. Tisti pa, ki bi radi nastopili kot konjeniki, naj se za časa oglase na običajnem kraju. S tem se itn.

ŠP, folij 51v
60% 120%

Seznam oblačil za procesijo na veliki petek v Škofji Loki

Nov prapor iz belega, rdečega in modrega sukna, izdelan leta 1745 za konjenico.

Opombe
45.
šraja (šrajati) – vpije, kliče (nem. schreien – vpiti, kričati).
46.
skuzi greh zgubili – z grehom, zaradi greha izgubili.
47.
čez vas stopila – vas je doletela (nem. kommen über – doleteti, zadeti).
48.
k sužnim sturila – naredila za sužnje (nem. machen zum – narediti za).
49.
imaš – moraš.
50.
ti se na masaš – se ne obvladaš, ne premagaš (v pomenu: se ne držiš mere in grešiš; nem. Maß – mera).
51.
glihi viži – enako, prav tako (nem. gleich – enak; Weise – način).
52.
vas volni svet – vesoljni, celotni svet.
53.
kadər se ti od tojih grehov proč odstaviš – kadar nehaš grešiti.
54.
gajžle (gajžla) – biče (nem. Geißel).
55.
kakršno pruti tebi ima lubezen – kakšno ljubezen ima do tebe, kako te ljubi (nem. gegen dich – proti tebi).
56.
s … šlafarəncam (šlafrnica, žlafrnica) – z zaušnicami, klofutami.
57.
Predlog ž (tu zapisan kot z) so izgovarjali z začetkom besede skupaj kot podaljšani ž, zato predloga pisec ni posebej zapisal.
58.
Boga visokiga na šona – visokemu Bogu ne prizanaša (nem. schonen – varovati, prizanašati).
59.
V izvirniku tebe tud ain tizhe – tudi tebe zadeva; (nem. jemanden antreffen – zadevati, tikati se koga); glagol antikati je izpričan že za konec 16. stoletja.
60.
Divica Marija – Devico Marijo (tožilnik ima enako obliko kakor imenovalnik; tako je treba razumeti to obliko tudi v drugih podobnih primerih).
61.
imam – moram; pod moja oblast – pod mojo oblast.
62.
Dokler – ker.
63.
taistih gas – tistih ulic (nem. Gasse – ulica).
64.
V izvirniku stoji na tem mestu marginalen zapis, ki ga je razumeti kot id est S'iv – to je živ. Mesto izpričuje, da je nekdo imel težave z razumevanjem glasovne vrednosti (ž) zapisa shiu v bohoričici in si je pomagal z grafemom S'.
65.
držala za en smeh – imela za šalo (nem. halten für – imeti za; Scherz – šala).
66.
V rokopisu: delei pokuro kir si srou, kar je nemara napaka, mišljeno je verjetno sdrou, tj. zdrav. Ista beseda je pravilno uporabljena v podobni zvezi tudi v verzih 65, 66: o zlouek dokler se she sdrou, / Sposnai dobroto Boshia prou. Drugače bere to mesto A. Gspan v Cvetniku 1, str. 163: besedo zapisuje kot zrov – zrel, torej v pomenu: delaj pokoro, ker si zrel za smrt. Zaradi zapisovanja te besede v verzu 65 se zdi prva možnost verjetnejša. Toda tudi Gspanovo branje je smiselno, saj je oprto na svetopisemsko metaforiko o smrti kot žetvi, kar kontekstu povsem ustreza.
67.
Prvotno obliko Polle je v rokopisu poznejša roka prečrtala in nadomestila s Poglei. Oblika polle je bila pogosta v knjižni rabi v 16. stoletju, pozneje še prav tako v 17. kakor v 18. stol. Zamenjava s poglei bi bila lahko posledica želje, da bi se popravljalec približal obliki, ki mu je bila iz (gorenjskega) govora bližja.
68.
lon – plačilo.
69.
Vzklik Allegro! brathie (ital. allegro – veselo) je le eden od več izrazov, ki prihajajo v ŠP iz italijanskega baročnega sveta. V tem je videti vpliv, ki ga je imelo poznavanje italijanščine ponekod pri mestnem prebivalstvu.
70.
Nekoliko nejasna parafraza mašnih (liturgičnih) spevov Gloria in Benedictus; iz usti verjetno lahko pomeni na pamet.
71.
cirat – krasiti, olepšati (nem. zieren – okrasiti).
72.
zašpotvan (zašpotovati) – zaničevan, zasramovan (nem. Spott – zasmeh, sramotenje).
73.
v štavti tega kruha – v podobi kruha (nem. Gestalt – podoba).
74.
čez dal (čez-dati) – predal, izročil (nem. übergeben).
75.
glidi – udje (nem. Glied – ud).
76.
želo – željo.
77.
napolniti – izpolniti.
78.
na cviblam (cviblati) – ne dvomim (nem. zweifeln).
79.
zdej gunu – zdaj ono.
80.
zašafam (zašafati) – ukažem (prevzeto v enem redkejših pomenov srvn. shaffen – ukazati).
81.
deželan – nanaša se na Heroda, ki je tu označen kot Jezusov sonarodnjak.
82.
trda žila – trdo kito [tožilnik] (v pomenu: trdi bič).
83.
se vica (vicati se) – se muči.
84.
cel nəč – v pomenu: celi nič; na le-to … na ahtaš – ne paziš (nem. achten – paziti na).
85.
trahtaš (trahtati) – nameravaš.
86.
šentvajne – preklinjanje (šent – hudi duh, hudič).
87.
špotliv scepter – sramotilno žezlo (lat. sceptrum, nem. Zepter – žezlo).
88.
boroka – lasuljo [tožilnik] (ital. parruca, nem. Perücke – lasulja).
89.
Prvotni zapis na tem mestu je pogubitte – morda v pomenu: čeprav bi moral izgubiti [kaj na tem svetu]. Pomen, ki je nastal s posegom poznejše roke (glej diplomatični prepis), je precej drugačen in prav tako ni povsem jasen.
90.
Nejasno mesto, zaradi nedosledne rabe sh v rokopisu sta možna dva pomena. V prepisu sprejeta rešitev na nosə implicira pomen: Zdaj pa iz srca prosim, naj to nebo trešči vame, ta zemlja naj ne nosi več sonca, [nebo] naj se zapre. Če pa bi zapis v rokopisu na tem mestu brali kot na noše, bi pomen lahko bil: naj to nebo trešči vame, ta zemlja naj [trešči] na naše sonce, [nebo] naj se zapre!
91.
pogrožen (pogroziti) – pogreznjen, potopljen, zakopan.
92.
urtl – sodbo (nem. Urteil – sodba, presoja).
93.
z žlaki – z udarci (nem. Schlag – udarec).
94.
frdamav (frdamati) – obsodil (nem. verdammen – obsoditi, prekleti).
95.
klagujem (klagovati) – tožim, tarnam, žalujem (nem. klagen – tožiti, objokovati).
96.
zadostə stritə (zadosti striti) – zadostiti (nem. genug thun – zadostiti).
97.
Romuald je prvotno zapisal si ... strish, kar je nekdo pozneje spremenil v se ... strish. V obeh primerih imata verza verjetno pomen danes se ti je zdelo vredno zveličati mojo dušo. Ko je neznani redaktor čez črko i zapisal e, je s tem verjetno mislil le drugače zapisati polglasnik, bolje, drug odtenek polglasnika (e-jevski namesto i-jevskega ə).
98.
Morda je bil mišljen odlomek iz pisma sv. Pavla Kološanom 2,14, kjer apostol pravi, da je Kristus „zbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ.“ Še bolj verjetno je, da je ta referenca na sv. Pavla splošnejša, univerzalna.
99.
uržah – vzrok (nem. Ursache).
100.
milostvo, v rokopisu: milostuo. Mišljen je vsekakor prislov milostivo. Ker je v narečni rabi te besede poudarek prešel na prvi zlog (kakor v besedi milost), je zaradi samoglasniškega upada ponaglasni i v govoru oslabel ali izpadel, zato ga pisec ni zapisal; podoben primer, le da s pridevnikom – milostvi Boh – nudi verz 835. se poflisaš – se potrudiš.
101.
V teh besedah je referenca na kugo med Izraelci, ki je bila kazen za grešno ravnanje kralja Davida (prim. 1 Krn 21,7–17 in 2 Sam 24,10–17). Ta literarna aluzija in omemba kuge v ŠP ima gotovo svoje zgodovinsko ozadje. Potem, ko je velika epidemija kuge morila na Kranjskem, zlasti še v Ljubljani leta 1599, je bilo v raznih mestih na Kranjskem še več manjših epidemij, tako v letih 1625, 1646, 1691. Veliko je bilo tudi žrtev kužne epidemije (neke vrste vročinske bolezni) leta 1715, posebno veliko v Novem mestu, tam je umrla kar petina prebivalcev (prim. Golec 2001: 57). – Leto 1715 pa je izpričano že doba tradicionalnega uprizarjanja ŠP, zato je razumljivo, da je odmev te bolezni segel v besedilo Pasijona.
102.

Govorno besedilo v verzih nad to didaskalijo je izrečeno v 2. os. ednine (odreshen se od ogna), govor, ki didaskaliji sledi, pa je v 1. os. množine (huallo mi tebi damo), torej je prvi del nagovor neke množice ali nastopajoče skupine, drugi del pa odgovor te skupine. Didaskalija Alle zu ſamen se torej nanaša na skupno recitacijo sklepnih osmih verzov, ki tu slede. Vprašanje je, kdo je bil „vsi skupaj“, torej skupina, ki je to recitirala ali pela? Ker je Mornar nastopil skupaj s personifikacijami štirih kontinentov – morda jih je na oder celo uvedel – in ker je tu pravkar govoril Mornar sam, je „vsi skupaj“ najverjetneje pomenilo Mornarja in kontinente, ki so tako predstavljali celoto sveta.

Gor: Vsebina Prejšnji: Diplomatični prepis Naslednji: Vzporedni prikazOče Romuald Štandreški. Datum: 2009-05-04
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.