Slovar


Prikaži v standardnem Unikodu BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v pisavi ZRCola
Nazaj
Vzporedni prikazi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Bibliografija

Kazalo poglavja


Nazaj
Slovar
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Slovar besedja Brižinskih spomenikov

O slovarju

Janez Zor s sodelovanjem Franca Jakopina in Tineta Logarja

§ 298Besedišče BS je bilo od njihovega odkritja naprej vedno med najbolj občutljivimi dejavniki pri določanju njihovega nastanka tako glede na stvn. predloge, jezikovno pripadnost, glede na bližnjo ali daljnjo sorodnost s starocerkvenoslovanskimi spomeniki; zato je razumljivo, da so vse izdaje posvetile primerno pozornost tudi besedišču, nekatere pa ga tudi slovarsko obravnavajo. Od izdaje KöppenVostokov 1827 so postajali slovarji ali glosarji čedalje bolj sistematični in strožje urejeni, vendar je pri vsakem tudi kakšna pomanjkljivost. Naš slovar se je v tem pogledu oprl na konkordance, ki jih je računalniško obdelal P. Weiss; zato mislimo, da je besedišče zajeto v popolnosti (skupaj 1014 besed).

§ 299Izhodišče za abecedno razvrstitev besed v tem slovarju so BS v kritičnem prepisu te izdaje brez nadvrstičnih znamenj. Vsaka besedna enota, ki je bila določena v tem prepisu, ima v slovarju svojo iztočnico; teh je v vseh treh BS 579. Vse iztočnice imajo v drobnejšem tisku slovnične oznake, ki v dosedanjih slovarjih BS ali niso bile popolne ali so bile sploh opuščene; te označujejo besedno vrsto (razen pri samostalniku in glagolu), sklon, število, spol; pri samostalniku najprej spol, nato sklon in število, pri glagolu najprej vid, osebo, število in čas. Za slovnično oznako iztočnice sta v oglatih oklepajih navedena njen mednarodni fonetični prepis in z zvezdico označena rekonstrukcija osnovne oblike (imenovalnik ednine, nedoločnik), kadar v spomenikih taka oblika ni zastopana. Nato so navedene ustreznice iz prevodov v moderno slovenščino, latinščino, nemščino, angleščino in stcsl. Zaradi različnosti med temi jeziki in zaradi posebnega konteksta BS prevodi niso mogli rabiti samo direktnih metod in temu primerno se ustreznice včasih odmikajo od splošno znanega pomena; v teh primerih je za pojasnilo dodan običajnejši pomen. Pri prevodu v stcsl. so bili uporabljeni Slovník jazyka staroslověnského (A–T), Praga 1958–, Miklošič, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatum auctum, Dunaj 1862–1865, in L. Sadnik – R. Aitzetmüller, Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, Heidelberg 1955, ter prevod BS v stcsl. v knjigi M. Weingarta, Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského, 2. izd. 1949. Zvezdica pred neko obliko pomeni, da je ta rekonstruirana, pri stcsl. pa, da v stcsl. spomenikih ta oblika ni izpričana.

§ 300Geselski članek se v novi vrstici nadaljuje z vsemi oblikami iztočnice v sobesedilu in s podatki o mestu nahajanja ter s slovničnimi oznakami. Iztočnice, ki teh informacij nimajo, so z vodilko gl. povezane z matično iztočnico, tako da je omogočen celovit pregled o vseh oblikah. Če je zgoraj v iztočnici npr. opisni deležnik, je v sobesedilu v zvezi s pomožnim glagolom naveden kot perfekt ali prihodnjik ali v kakšni drugi obliki. Številka vrstice velja za besedo, ki je v sobesedilu predstavljena podčrtano. Kadar je v spomeniku beseda razdeljena v dve vrstici, sta navedeni obe. Podatkov o dosedanjih različnih reševanjih posameznih temnih in problematičnih mest slovar ne navaja; vsebovani so v opombah in komentarjih k prepisom oz. prevodom. Slovar ima namen, omogočiti uporabniku, da dobi hiter, izčrpen in zanesljiv pregled o različnih zapisih in oblikah iste besede v BS; to bo v primerjalnem študiju starih slovanskih spomenikov nedvomno spodbudilo nove asociacije.

V slovarju uporabljene kratice
aor. aorist aorist
čas. časovni temporalni
čl. členek partikula
D dajalnik dativ
del. deležnik particip
delež. deležje gerund
dov. dovršni glagol perfektivni glagol
dv. dvojina dual
edn. ednina singular
I imenovalnik nominativ
impf. imperfekt imperfekt
kaz. kazalni demonstrativni
M mestnik lokativ
m moški spol maskulinum
medm. medmet interjekcija
mn. množina plural
namen. namenilnik supin
nedol. nedoločnik, infinitiv
nedol. nedoločni indefinitni
nedov. nedovršni glagol imperfektivni glagol
nik. nikalni, nikalnica negacijski, negacija
O orodnik instrumental
os. oseba, osebni persona, personalni
oz. oziralni relativni
pf. perfekt perfekt
pog. pogojnik kondicional
predl. predlog prepozicija
pret. pretekli čas preterit
prid. pridevnik adjektiv
prih. prihodnji čas futur
prim. primernik komparativ
prisl. prislov adverb
R rodilnik genitiv
s srednji spol neutrum
sed. sedanji čas prezent
skup. skupinski kolektivni
štev. števnik numerale
T tožilnik akuzativ
trp. trpni(k) pasiv(ni)
tv. tvorni(k) aktiv(ni)
vel. velelnik imperativ
vez. veznik konjunkcija
vzr. vzročni kavzativni
vpraš. vprašalni interogativni
Z zvalnik vokativ
zaim. zaimek pronomen
ž ženski spol femininum

Nazaj
O slovarju
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Bibliografija

Slovar besedja Brižinskih spomenikov

1 a vez. [a]
paslv | autem, sedlat | aberger | andeng | аocs
2 acose prisl. [à:kɔʒɛ]
kakorslv | sicut, ut, qualislat | wieger | such as, just aseng | кочжеocs
3 amen medm. [á:mɛn amɛn]
amenslv | amenlat | amenger | ameneng | аминьocs
4 bac prisl. [pák]
paslv | autemlat | aber, dochger | buteng | пакъocs
5 bali m I edn. [báli]
zdravnikslv | medicuslat | Arztger | physicianeng | балии, балиocs
6 balouvanige s T edn. [baɫɔwà:ɲjɛ]
zdravilo, zdravljenjeslv | medicina, sanatiolat | Heilmittel, Arzneiger | remedyeng | балованиѥocs
7 bobegeni dov., del. pret. trp. I mn. m [pɔbæjɛní *pɔbæditi pɔbædæti]
pozvati, pobuditislv | appellare, incitarelat | aufrufen, auffordernger | summoneng | побѣдитиocs
8 bdê nedov., delež. sed. [bdá: *bdæti]
bedetislv | vigilarelat | wachenger | awakeeng | бъдѣтиocs
9 be 3. edn. impf. [bǽ] → gl. biti
10 bese 3. mn. impf. [bǽʃ] → gl. biti
11 beusi del. pret. I edn. [bǽ:ʍʃi] → gl. biti
12 bi 3. edn. pog. [bi] → gl. biti
13 bih 1. edn. aor. [bíx] → gl. biti
14 bim 1. edn. pog. [bím] → gl. biti
15 biti nedov., dov., nedol. [bíti, bti]
biti, postatislv | esse, fierilat | sein, werdenger | be, becomeeng | бтиocs
16 blase s M edn. [bɫa:z: *bɫagɔ]
dobrotaslv | bonumlat | Gutesger | goodnesseng | благоocs
17 bo vez. [bɔ]
zakaj, kajtislv | enimlat | dennger | foreng | боocs
18 bod predl. T [pɔt]
podslv | sublat | unterger | undereng | подъocs
19 bodete 2. mn. prih. [bɔ:dɛtɛ] → gl. biti
20 bodi 3. edn. vel., vez. [bɔ:di] → gl. biti
21 bodo 1. edn. prih. [bɔ:d] → gl. biti
22 Bog m I edn. [b:g]
Bogslv | Deuslat | Gottger | Godeng | богъocs
23 Boga m R edn. [b:ga] → gl. Bog
24 Bogu m D edn. [bɔgù:] → gl. Bog
25 boido dov., 3. mn. aor. [pɔjd: *pɔiti]
priti, itislv | venirelat | kommenger | comeeng | поитиocs
26 bonese vez. [p:ɲɛʒɛ] → gl. ponese
27 Bose m Z edn. [b: ʒɛ] → gl. Bog
28 bosi prid. [bɔʒjí]
božjislv | Deilat | Gottes, göttlichger | God's, of Godeng | божьи, божииocs
29 bosie prid. T mn. m [bɔʒj()] → gl. bosi
30 bosie prid. T edn. s [bɔʒj] → gl. bosi
31 bosiem prid. D mn. m [b:ʒjɛm] → gl. bosi
32 bosigȩ prid. R edn. ž [bɔʒj] → gl. bosi
33 bosigem prid. O edn. m [bɔ:ʒjɛm] → gl. bosi
34 bosih prid. R mn. [bɔʒjíx] → gl. bosi
35 bosima prid. O dv. [bɔʒjíma] → gl. bosi
36 bosiu prid. T mn. [bɔʒjá] → gl. bosi
37 botomu vez. [pɔtɔmú] → gl. potomu
38 bovvedal nedov., del. pret. tv. II. m [pɔwǽdaɫ *pɔwædati]
povedati, napovedatislv | praedicere, dicerelat | ansagen, verkündenger | declareeng | повѣдатиocs
39 bozcekachu nedov., 3. mn. impf. [pɔsæ:a:x *pɔsæati]
obiskovatislv | visitarelat | besuchenger | visiteng | посѣщатиocs
40 bozuuani dov., del. pret. trp. I mn. m [pɔzwáni *pɔzwati]
poklicatislv | vocarelat | aufrufenger | calleng | позъватиocs
41 bozza prid. T edn. m [bɔsà: *bɔs]
bosslv | nudipeslat | barfüßigger | barefootedeng | босъocs
42 bozzekacho nedov., 3. mn. impf. [pɔsæ:á:x] → gl. bozcekachu
43 bozzledine prid. T edn. s [pɔslæ:d<ə>ɲæ *pɔslæd<ə>ɲi]
poslednjislv | ultimuslat | letzterger | lasteng | послѣдьнииocs
44 bratra m T edn. [brátra *bratr]
bratslv | fraterlat | Bruderger | brothereng | братръ, братъ ocs
45 bratria ž skup. Z edn. [brà:trija]
bratjeslv | fratreslat | Brüderger | brotherseng | братрь, братриocs
46 bratriia ž skup. Z edn. [brà:trija] → gl. bratria
47 briplisaze ze dov. 3. mn. aor. [pribli:ʒá:ʃ s *pribliʒati s]
približati seslv | appropinquarelat | sich nähernger | draw neareng | приближати сѧ ocs
48 bui 3. edn. aor. [b] → gl. biti
49 buiti nedol. [bti] → gl. biti
50 bo predl. M [po]
poslv | post, ex eo ordinelat | nach, in dieser Folgeger | after, eventuallyeng | по (по семь рѧдоу)ocs
51 c predl. D [k]
k, naslv | ad, inlat | zu, anger | to, of, witheng | къocs
52 caco prisl. [kak:]
kakoslv | quantoperelat | wieger | howeng | какоocs
53 caiati ze nedov., nedol. [kájati s]
kesati seslv | paenitere melat | bereuenger | repenteng | кати сѧocs
54 caiu ze 1. edn. sed. [kà:j s] → gl. caiati ze
55 camo prisl. [kámɔ]
kamslv | (n)usquamlat | (n)irgendsger | (no)whereeng | камоocs
56 chisto zaim. nedol. I edn. [kì:ʒdɔ]
vsakdoslv | quisquelat | ein jederger | each oneeng | кижьдоocs
57 chocu 1. edn. sed. [xɔ] → gl. choteti
58 choiseih = choihse zaim. R mn. [k:jixʒɛ *kiʒɛ]
kislv | quilat | derger | whicheng | кижеocs
59 choku 1. edn. sed. [xɔ] → gl. choteti
60 chotelo del. pret. tv. II. s [xɔtǽłɔ] → gl. choteti
61 choteti (ze) nedov., nedol. [xɔtæti (s)]
hotetislv | velle, concupiscerelat | verlangen, gelüstenger | wish, wanteng | хотѣтиocs
62 circuvah ž Mmn. [írkwax *irkəw]
cerkevslv | ecclesialat | Kircheger | churcheng | црькocs
63 cisto prid. T edn. ž [íst *ist]
čistslv | puruslat | reinger | cleaneng | чистьocs
64 clanam ze nedov., 1. mn. sed. [kłà:ɲam s *kłaɲati s]
klanjati seslv | inclinare selat | sich verneigenger | worshipeng | кланити сѧocs
65 cliusi m O mn. [kʎu:í *kʎu]
kljukaslv | uncuslat | Hakenger | hookeng | ключьocs
66 comusdo zaim. nedol. D edn. [kɔmúʒdɔ *kəʒdɔ]
vsakdoslv | unusquisquelat | jederger | everyone, eacheng | къжьдоocs
67 creztu m D edn. [k:stú *kst]
Križ, Kristus, krstslv | Crux, Christus, *baptismalat | Kreuz, Christus, *Taufeger | Cross, Christ, *baptismeng | крьстъocs
68 crilatcem m D mn. [kri:łà:em *kriłatə]
krilatec, angelslv | angeluslat | Geflügelter, Engelger | angeleng | крилатьць, ангелъ ocs
69 crisken dov., nedov., del. pret. trp. I edn. m [kn *kstiti]
krstitislv | baptizarelat | taufenger | christeneng | крьститиocs
70 Criste m Z edn. [krì:stɛ *krist]
Kristusslv | Christ(us)lat | Christusger | Christeng | хрьстъ ocs
71 cristen del. pret. trp. I edn. m [kn] → gl. crisken
72 crouui m T mn. [kr:wi *krɔw]
krov, strehaslv | tectumlat | Dachger | roofeng | кровъocs
73 Cristuz m I edn. [kr(ì:st)us]
Kristusslv | Christuslat | Christ(us)ger | Christeng | хрьстъocs
74 da vez. [da]
daslv | ut, utinamlat | daßger | thateng | даocs
75 da čl. [da]
zatorejslv | quam ob remlat | deshalbger | thereforeeng | даocs
76 da ze dov., 2. edn. aor. [dà: sæ]
dati seslv | se dedere, subirilat | sich gebenger | give oneselfeng | дати сѧocs
77 dai dov., 2. edn. vel. [dáj *dati]
datislv | darelat | geben, schenkenger | giveeng | датиocs
78 dase čl. [dà:ʒɛ]
pa vseslv | usquelat | bis zuger | eveneng | дажеocs
79 del s R mn. [d:ł] → gl. delo
80 dela s I mn. [d:ła] → gl. delo
81 delase 3. mn. aor. [dǽłʃ] → gl. delati
82 delati nedov., nedol. [dǽłati]
delatislv | facerelat | tunger | performeng | дѣлати ocs
83 dele s M edn. [dælæ] → gl. delo
84 deli s O mn. [d:li] → gl. delo
85 delo s T edn. [dǽłɔ]
deloslv | opus, facinus, factumlat | Werkger | work, deedeng | дѣлоocs
86 delom s D mn. [dłɔm] → gl. delo
87 den m T edn. [d:n]
danslv | dieslat | Tagger | dayeng | дьньocs
88 detd m I edn. [dæd]
dedslv | avuslat | Urahnger | forefathereng | дѣдъocs
89 deuuiz ž R mn. [dæ:wì: *dæwia]
devicaslv | virgolat | Jungfrauger | virgineng | дѣвицаocs
90 devuam ž D mn. [dæwám *dæwa]
devicaslv | virgolat | Jungfrauger | virgineng | дѣваocs
91 dine m R edn., M edn. [d<ə>n:] → gl. den
92 dini m D edn. [d(ə)ni] → gl. den
93 diniznego prid. R edn. m [dənʃɲi]
današnjislv | hodiernuslat | heutig(er)ger | this (day)eng | дьньшьнии,,дьньсьнииocs
94 do predl. R [dɔ]
doslv | adlat | zuger | untoeng | доocs
95 dobro prid. T edn. s [dɔbr]
dobroslv | bonumlat | Gutesger | goodeng | доброocs
96 doconi prisl. [dɔkɔní]
do krajaslv | ad finemlat | bis Endeger | to endeng | *докониocs
97 dosda prisl. [d:ʒda]
doklerslv | doneclat | bisger | untileng | *дож<е>да ocs
98 doztalo nedov., del. pret. tv. II. s [dɔstá:łɔ *dɔst(ɔj)ati]
smetislv | licetlat | dürfen, könnenger | ought, shouldeng | достоæти ocs
99 dozstoi 3. edn. sed. [dɔstɔjí] → gl. doztalo
100 Duh m T edn. [dù:x]
Duhslv | Spirituslat | Geistger | Ghosteng | дѹхъocs
101 dus ž R mn. [dù:ʃ] → gl. dusu
102 dusu ž T edn. [du:ʃ: *duʃa]
dušaslv | animalat | Seeleger | souleng | дѹшаocs
103 eccȩ vez. ]
česlv | silat | wennger | ifeng | *ече, ащеocs
104 eche vez. ] → gl. eccȩ
105 edin štev. I edn. m [ɛdì:n]
en, eden, edinislv | unus, soluslat | ein, alleinger | one, aloneeng | ѥдинъocs
106 egose zaim. oz. R edn. m [ɛgʒe] → gl. ise
107 elicose prisl. [:likɔʒɛ]
kolikorslv | quatenuslat | so weitger | as far aseng | ѥликожеocs
108 emuse zaim. oz. D edn. m, s [ɛmúʒɛ] → gl. ise
109 ese vez. [:ʒɛ]
ker, ko, kot, daslv | si, utlat | weil, denn, wie, daßger | because, for, when, or, thateng | ѥжеocs
110 ese zaim. oz. s [:ʒɛ] → gl. ise
111 este prisl. [ɛʃ]
šeslv | adhuclat | nochger | stilleng | еще, ѥщеocs
112 ge 3. edn. sed. [jɛ] → gl. biti
113 ge zaim. 3. os. m T mn. [j] → gl. oni
114 gego zaim. 3. os. m R edn. [jɛg] → gl. iega
115 gemu zaim. 3. os. m D edn. [jɛmú] → gl. iega
116 gest 3. edn. sed. [jst] → gl. biti
117 gezim 1. mn. sed. [jɛsm] → gl. biti
118 gezm 1. mn. sed. [jɛsm] → gl. biti
119 glagolite nedov., 2. mn. vel. [głagɔlì:tɛ *głagɔłati]
govoritislv | dicerelat | sprechenger | sayeng | глаголатиocs
120 glagolom m O edn. [gła:głɔm *głagɔł]
besedaslv | verbumlat | Wortger | wordeng | глаголъocs
121 Goszpodi m D edn. [gɔsp:di] → gl. Gozpod
122 Gozbod m I edn. [gɔsp:d] → gl. Gozpod
123 Gozpod m I edn. [g:spɔ:d]
Gospodslv | Dominuslat | Herrger | Lordeng | господьocs
124 Gozpodi Z edn. [g:spɔdi] → gl. Gozpod
125 grecha m R edn. [græ:xá] → gl. greh
126 greche m T mn. [græ:x] → gl. greh
127 grechi m T mn. [græ:xí] → gl. greh
128 grechou m R mn. [græ:xw] → gl. greh
129 grechov m R mn. [græ:xw] → gl. greh
130 greh m T edn., R mn. [grǽ:x]
grehslv | peccatumlat | Sündeger | sineng | грѣхъocs
131 gresnike m T mn. [grǽ:ʃnik *græ:ʃnik]
grešnikslv | peccatorlat | Sünderger | sinnereng | грѣшьникъocs
132 i vez. [i]
in, tudislv | et, etiamlat | und, auchger | and, both, also, as, still, tooeng | иocs
133 iase zaim. oz. T mn. s [jà:ʒɛ] → gl. ise
134 iaz zaim. 1. os. I edn. [já:s]
jazslv | egolat | ichger | Ieng | азъocs
135 ich zaim. 3. os. R mn. [jix] → gl. oni
136 ide prisl. [ídɛ]
koslv | cumlat | wennger | wheneng | идеocs
137 ie 3. edn. sed. [jɛ] → gl. biti
138 ie zaim. 3. os. T mn. m [j] → gl. oni
139 iega zaim. 3. os. m R edn. (R v funkciji svoj. zaim.) [jɛgá *n]
on, njegovslv | is, eius, cuiuslat | er, jener, seinger | he, this, hiseng | онъocs
140 iego zaim. 3. os. m R edn. [jɛg] → gl. iega
141 iese zaim. oz. T mn. m [j:ʒɛ] → gl. ise
142 iesem 1. edn. sed. [jɛsm] → gl. biti
143 iest 3. edn. sed. [jst] → gl. biti
144 iezem 1. edn. sed. [jɛsm] → gl. biti
145 iezi 2. edn. sed. [jɛsí] → gl. biti
146 iezt 3. edn. sed. [jst] → gl. biti
147 igdase prisl. in vez. [ì:gdaʒɛ]
koslv | cumlat | wennger | wheneng | ѥгдажеocs
148 ili vez. [íli]
alislv | aut, sivelat | sei es (weil nicht) ť oder, nochger | or, whether ť or, neither ť noreng | илиocs
149 im zaim. 3. os. D mn. [jim] → gl. oni
150 imam 1. edn. sed. [imà:m] → gl. imeti
151 ime s T edn. [wì:m *im]
imeslv | nomenlat | Nameger | nameeng | имѧocs
152 imena s I mn. [imɛná] → gl. ime
153 imeti nedov., nedol. [imǽti]
imetislv | habere, acciperelat | haben, annehmenger | have, receiveeng | имѣтиocs
154 imoki del. sed. tv. I edn. m [im:í] → gl. imeti
155 imse zaim. oz. O edn. m [jì:mʒɛ] → gl. ise
156 imugi del. sed. tv. I edn. m [im] → gl. imeti
157 ineh zaim. nedol. R mn. [i:nǽx] → gl. inoga
158 inoga zaim. nedol. R edn. [i:nga *in]
drugslv | aliuslat | andererger | othereng | инъocs
159 isbauuiti dov., nedol.-namen. [izbáwiti]
odrešitislv | liberarelat | errettenger | saveeng | избавитиocs
160 ise zaim. oz. I edn. [ì:ʒɛ]
kislv | quilat | der, wasger | which, who, thateng | иже ocs
161 iti nedov., dov., nedol. [i:tí]
itislv | irelat | gehenger | goeng | итиocs
162 iuse zaim. 3. os. T edn. ž [j:ʒɛ] → gl. ise
163 iz predl. R [iz]
izslv | ex, elat | von, ausger | fromeng | изocs
164 izbovuedati ze nedov., nedol. [ispɔeǽdati s]
izpovedati seslv | confiterilat | (ein)bekennenger | declareeng | исповѣдати сѧocs
165 izbovuediu ž edn. O [isp:wædj] → gl. izpouued
166 izco nedov., 1. edn. sed. [isk *iskati]
iskati, prositislv | quaererelat | erflehenger | seekeng | искатиocs
167 izconi prisl. [iskɔní]
od začetka, od krajaslv | ab initiolat | von Anfangger | from endeng | искониocs
168 izpouued ž T edn. [isp:wæd]
izpovedslv | confessiolat | Beichteger | confessioneng | исповѣдьocs
169 izpouuede dov., 1. edn. sed. [ispɔwǽdæ *ispɔwædæ]
izpovedatislv | confiterilat | bekennenger | confesseng | исповѣдѣтиocs
170 izpouueden prid. (del. pret. trp.) I edn. m [ispɔwden] → gl. izpovueden
171 izpovued ž T edn. [isp:wæd] → gl. izpouued
172 izpovuede 1. edn. sed. [ispɔwǽdæ] → gl. izpouuede
173 izpovueden prid. (del. pret. trp.) I edn. m [ispɔw:dən *ispɔw:dən bíti]
izpovedan bitislv | confiterilat | *gebeichtigt sein, (sich) die Beichte abnehmen (lassen), bekennenger | to be confessedeng | исповѣдьнъ бъитиocs
174 izpovvedni prid. (del. pret. trp.) I mn. m [ispɔw:dni] → gl. izpovueden
175 izvuolieni del. pret. trp. I mn. m [izwʎɛni *izwʎɛn]
izvoljenslv | electuslat | auserwähltger | choseneng | изволѥнъocs
176 izvvolenicom m D mn. [izwʎɛnikɔm *izwʎɛnik]
izvoljenecslv | electuslat | Auserwählterger | choseneng | изволѥникъocs
177 ki predl. D [k<ə>] → gl. c
178 lacomztue s M edn. [łákɔmstwæ *łakɔmstwɔ]
lakomnostslv | avaritialat | Habgierger | avariceeng | лакомьствоocs
179 lasna prid. T edn. m [lána *łáən]
lačenslv | esurienslat | hungrigger | hungryeng | *лачьнъ, алъчьнъocs
180 Laurenzu m D edn. [Łáwrɛnu *ławrɛn]
Lovrencslv | Laurentiuslat | Laurentiusger | Lawrenceeng | лавреньць, ловреньцьocs
181 lepocam ž D mn. [læpɔám *læpɔa]
lepotijaslv | pompalat | Gleißnereiger | ornamenteng | *лѣпощаocs
182 lezv m M edn. [l:su *læs]
les, gozdslv | arbor, silvalat | Holzger | woodeng | лѣсъocs
183 li čl. [li] → v zvezi z libo
alislv | sivelat | sei esger | oreng | лиocs
184 libo vez. [líbɔ]
bodi ť bodisislv | sive ť sivelat | sei es ť sei esger | whether ť oreng | либо, либо ли,,либо ли сиocs
185 lichodeiani s M edn. [lixɔd<æ:>jà: ɲji *lihɔdæja ɲjɛ]
nezmerno početjeslv | intempestivum, intemperatum facinuslat | unmäßiges Tunger | intemperate acteng | *лиходѣниѥocs
186 lichogedeni s M edn. [lixɔj:dɛɲji *lixɔjædɛ ɲjɛ]
nezmerno jedenje, požrešnostslv | voracitaslat | unmäßiges Essenger | gluttonyeng | лиховѣденьѥocs
187 lichopiti s M edn. [lixɔpi:í *lixɔpitjɛ]
nezmerno pitje, pijančevanjeslv | potatiolat | unmäßiges Trinkenger | excessive drinkingeng | лихопитьѥocs
188 lisnih prid. M mn. ʒnix *łəʒni]
lažnislv | mendaxlat | falschger | lyingeng | лъжьнъocs
189 liubo prisl. [ʎu:b:]
ljuboslv | gratumlat | gefallenger | pleasureeng | любоocs
190 liza s T mn. [lì:a *liɛ]
lice, obličjeslv | facieslat | Angesicht, Antlitzger | appearance, faceeng | лицеocs
191 lsi ž M edn. [łʒí *łəʒ]
lažslv | mendaciumlat | Lügeger | lieeng | лъжаocs
192 lubmi prisl. [ʎù:bmi]
radslv | mea spontelat | mit Willenger | willinglyeng | любьмиocs
193 malomogoncka del. sed. tv. T edn. m [małɔmɔg:á *małɔmɔgɨ]
bolanslv | aegrotuslat | krankger | infirmeng | *маломогocs
194 Mariae ž R edn. [ma:rì:j *Marija]
Marijaslv | Marialat | Mariager | Maryeng | мариocs
195 Marie ž D edn. [ma:rì:jɛ] → gl. Mariae
196 Marii ž D edn. [ma:rì:ji] → gl. Mariae
197 me zaim. 1. os. T edn. [m] → gl. iaz
198 me zaim. svoj. T edn. s [mǽ:] → gl. moi
199 mega zaim. svoj. R edn. m [mæ:gá] → gl. moi
200 memu zaim. svoj. D edn. m [mæ:mú] → gl. moi
201 metlami ž O mn. [mɛtłà:mi *mɛtła]
metlaslv | virgalat | Geißelger | bircheng | *метьлаocs
202 metsi m O mn. [mɛí *mɛ]
mečslv | gladiuslat | Schwertger | swordeng | мечьocs
203 mi zaim. 1. os. D edn. [mi] → gl. iaz
204 Michaelu m D edn. [mixa::łu *Mixaɛł]
Mihaelslv | Michaellat | Michaelger | Michaeleng | михаелъocs
205 Michahela = Michaela m R edn. [mixa::ła] → gl. Michaelu
206 mil prid. I edn. m [mì:ł ! mìł s twɔriti]
usmiljenja vredenslv | miserabilislat | erbarmenswertger | miserableeng | милъ ! милъ сѧ творитиocs
207 milozt ž I edn. [míłɔst]
milostslv | misericordia, gratialat | Gnadeger | mercy, graceeng | милостьocs
208 milozti ž R edn. [míłɔsti] → gl. milozt
209 miloztivi prid. Z edn. m [miłɔstíwi]
milostljivislv | misericorslat | barmherzigger | mercifuleng | милостивиocs
210 miloztiuvi prid. Z edn. m [miłɔstíwi] → gl. miloztivi
211 miloztivui prid. Z edn. m [miłɔstíwi] → gl. miloztivi
212 minsih prid. prim. R mn. [m: ɲʃih *mə ɲ ʃi]
manjšislv | minorlat | kleinerger | smallereng | мьнии, мьньшииocs
213 mirzcih prid. R mn. [mskix *mzək]
mrzekslv | Lodiosus, turpislat | verhaßtger | vileeng | мрьзъкъocs
214 mirze prid. prim. I edn. s [mʒɛ] → gl. mirzcih
215 mnogoga zaim. nedol. R edn. s [mngɔga *mnɔg]
mnogslv | multuslat | vielger | much, manyeng | мъногъocs
216 mnozeh zaim. R mn. [mnzæx] → gl. mnogoga
217 modlim ze 1. mn. sed. [mdlim s] → gl. modliti ze
218 modliti ze nedov., nedol. [mɔdlíti s]
molitislv | precari, exorarelat | betenger | prayeng | *модлити сѧ, молити сѧocs
219 mo zaim. svoj. T edn. ž [m:] → gl. moi
220 moi zaim. svoj. m [m:j]
mojslv | meuslat | meinger | myeng | моиocs
221 moia zaim. svoj. T mn. s [mɔjá] → gl. moi
222 moie zaim. svoj. T mn. m [mɔj] → gl. moi
223 moie zaim. svoj. T edn. s [mɔj] → gl. moi
224 moih zaim. svoj. R mn. [mɔjíh] → gl. moi
225 moiv zaim. svoj. T edn. ž [mɔj] → gl. moi
226 moki ž R mn. [mɔí: *mɔ]
moči, relikvijeslv | potestates, reliquiaelat | Kraftträger, Reliquienger | relicseng | мощиocs
227 moku ž T edn. [mk *mka]
mukaslv | passiolat | Marterger | tormenteng | мѫкаocs
228 mosem nedov., 1. mn. sed. [mʒem *mɔi]
močislv | posselat | könnenger | caneng | мощиocs
229 mosenic m R mn. [m:ɛnik *mɛnik]
mučenecslv | martyrlat | Märtyrerger | martyreng | мѫченикъocs
230 mosete 2. mn. sed. [mʒɛtɛ] → gl. mosem
231 mosim 1. mn. sed. [mʒɛm] → gl. mosem
232 mrtuim prid. D mn. [mtwím *mtəw]
mrtevslv | mortuuslat | totger | deadeng | мрьтвъocs
233 mrzna prid. T edn. m [mzná *mzən]
zmrzelslv | frigenslat | frierendger | coldeng | *мрьзънъocs
234 mui zaim. 1. os. I mn. [m:]
mislv | noslat | wirger | weeng | мocs
235 musenicom m [mɛnikɔm] → gl. mosenic
236 muzlite nedov., 2. mn. vel. [mslitɛ *mɨsliti]
mislitislv | meminisselat | denkenger | thinkeng | мслитиocs
237 n nə vez. [nə]
pa, saj, vendarslv | verolat | aber, dochger | stilleng | нъocs
238 na predl. T, M [na]
naslv | inlat | in, an, auf, überger | in, to, oneng | наocs
239 naboiachu dov., 3. mn. impf. [napɔjá:x *napɔjiti]
napojitislv | potum darelat | tränkenger | give to drinkeng | напоити ocs
240 naga prid. T edn. m [na:gá: *nag]
nagslv | nuduslat | nacktger | nakedeng | нагъocs
241 nam zaim. 1. os. D mn. [nám] → gl. mui
242 naresem ze dov., 1. mn. sed. [narɛm sæ *narɛi sæ]
imenovati seslv | vocarilat | genannt werden, heißenger | be calledeng | нарещи сѧocs
243 narod m T edn. [na:rd]
rodslv | genuslat | Menschengeschlechtger | mankind, human raceeng | народъocs
244 nas zaim. svoj. I edn. m [náʃ]
našslv | nosterlat | unserger | oureng | нашьocs
245 nasse zaim. svoj. T mn. [náʃ] → gl. nas
246 nassi zaim. svoj. I mn. [náʃi] → gl. nas
247 nasich zaim. svoj. R mn. [náʃix] → gl. nas
248 nassih zaim. svoj. R mn. [náʃix] → gl. nas
249 nasim zaim. svoj. O edn. m [náʃim] → gl. nas
250 nasu zaim. svoj. O edn. ž [náʃ] → gl. nas
251 nasnem dov., 1. mn. sed. [na:nm *nati]
začetislv | coepilat | beginnenger | begineng | начѧтиocs
252 natrovuechu dov., 3. mn. impf. [natrɔwǽ:x *natruti]
nahranitislv | manducare dare, satiare, cibum darelat | speisenger | feedeng | натрѹти, натровѫocs
253 naz zaim. 1. os. M mn. [nás] → gl. mui
254 ne čl. nik. [n]
neslv | ne, nonlat | nichtger | noteng | неocs
255 ne 3 edn. sed. nik. [nǽ: nǽ:<st>] → gl. biti
256 nebeze s R edn. [nbɛsɛ] → gl. nebo
257 nebo vez. [nɛbɔ]
kajtislv | enimlat | dennger | foreng | *небоocs
258 nebo s T edn. [nɛb:]
neboslv | caelumlat | Himmelger | heaveneng | небоocs
259 nedela m R edn. [nɛd:ła *nɛdæł]
praznik, nedeljaslv | dies dominicalat | Sonntagger | sabbatheng | *недѣлъocs
260 neimoki= i nemoki ž I mn. [nɛm:i *nɛm:]
bolezenslv | morbuslat | Krankheitger | sicknesseng | немощьocs
261 nenauuizt ž I edn. [nɛnà:wist]
sovraštvoslv | odiumlat | Feindseligkeitger | hatredeng | ненавистьocs
262 nepraudnega prid. R edn. s [nɛprà:wdnæga *nɛprawdən]
nepravičenslv | iniustuslat | unrechtger | unjust, falseeng | неправьдьниocs
263 nepraudnih prid. R mn. [nɛprà:wdnix] → gl. nepraudnega
264 Nepriiaznina prid. T mn. s [nɛprijàznina *neprijaznin]
Neprijaznega, hudičevslv | diabolilat | des Widersachersger | of the evil oneeng | непризнинъocs
265 Nepriiazninu prid. O edn. ž [nɛprijáznin] → gl. Nepriiaznina
266 nezem nedov., 1. mn. sed. [nɛsm *nɛsti]
nestislv | ferrelat | bringenger | bringeng | нестиocs
267 nezramen prid. I edn. m [nɛsrámən]
brez sramoteslv | sine pudorelat | ohne Schandeger | without shameeng | *несрамьнъocs
268 neztiden prid. I edn. m [nɛstì:dən]
brez sramuslv | sine taediolat | ohne Schamger | without disgraceeng | *нестидьнъocs
269 ni zaim. 1. os. T mn. [ní] → gl. mui
270 ni čl. nik. [ní]
niti, neslv | neclat | nochger | neither, noreng | ниocs
271 nicacose prisl. [ni:kà:kɔže]
nikakorslv | nequaquamlat | geschweige denn, (weder ť) nochger | noreng | никакожеocs
272 nikimse zaim. nedol. O edn. m [ni:kìmʒɛ *nikijʒɛ]
nikdo, nihčeslv | nemolat | niemandger | nobody, no oneeng | никъіиже ocs
273 nikoligese prisl. [ni:k:lijɛʒɛ]
nikolislv | neque umquamlat | niemalsger | nor evereng | *николиѥже, николижеocs
274 nine prisl. [nínæ]
zdajslv | hodie, nunclat | nun, jetztger | noweng | ннѣocs
275 ninge prisl. [níɲæ] → gl. nine
276 nizce zaim. nedol. I edn. [níʒɛ]
ničslv | nihillat | nichtger | nothingeng | ничьже, ничьтожеocs
277 nu vez. [nu]
temvečslv | sedlat | sondern, aberger | buteng | *нѹ, нъ, ноocs
278 nudmi prisl. [nù:dmi]
prisiljenslv | vi coactuslat | aus Notger | under compulsioneng | нѫдьмиocs
279 o predl. T. [ɔ]
zaslv | prolat | fürger | foreng | оocs
280 obeti m T mn. [ɔbǽti *ɔbæt]
obet, obljubaslv | votumlat | Dankopfer, Gelöbnisger | prayereng | обѣтъocs
281 oblazti ž R edn. [ɔbłà:sti *ɔbłast]
oblastslv | potestaslat | Gewaltger | powereng | областьocs
282 obuiachu dov., 3. mn. impf. [ɔbújax *ɔbuti *ɔbujati]
obuti, obuvatislv | calcearelat | beschuhenger | shoeeng | обѹтиocs
283 oclevuetam nedov., dov., 1. mn. sed. [ɔklɛwɛtà:m *ɔklewetati]
oklevetatislv | maledicerelat | verleumdenger | slandereng | оклеветатиocs
284 od predl. R [ɔd, ɔt]
odslv | pro, a, exlat | aus, von, seit, fürger | from, foreng | отъocs
285 odeachu nedov., 3. mn. impf. [ɔdǽax *ɔdæjati]
odevati, oblačitislv | vestirelat | leidenger | clotheeng | одѣти, одѣтиocs
286 odpuztic m T edn. [ɔtpù:stək]
odpustekslv | remissio, absolutiolat | Vergebungger | remission, absolutioneng | *отъпѹстькъocs
287 ogni m D edn. [ɔgní *ɔgən]
ogenjslv | ignislat | Feuerger | fireeng | огньocs
288 on zaim. kaz. T edn. m [n]
onislv | illelat | jenerger | thateng | онъocs
289 oni zaim. 3. os. I mn. m (R v funkciji svoj. zaimka) [ɔní]
onislv | illilat | sie, ihrger | they, their eng | ониocs
290 osima s O dv. ì:ma *ɔkɔ]
okoslv | oculuslat | Augeger | eyeeng | окоocs
291 ot predl. R [ɔd, ɔt] → gl. od
292 otel dov., del. pret. tv. II. m [ɔt:ł *ɔtti]
otetislv | eriperelat | entreißenger | delivereng | отѧтиocs
293 oteti ze dov., nedol. [ɔtti s]
oteti seslv | evaderelat | sich losreißenger | save oneselfeng | отѧти сѧocs
294 otmi 2. edn. vel. [ɔtmí] → gl. otel
295 otpuztic m T edn. [ɔtpù:stək] → gl. odpuztic
296 Otza m R edn. [ɔtá *ɔtə]
očeslv | paterlat | Vaterger | fathereng | отьць ocs
297 Otze m Z edn. [:tɛ] → gl. Otza
298 Otzu m D edn. [ɔtú] → gl. Otza
299 ozima s O dv. ì:ma] → gl. osima
300 ozstanem dov., 1. mn. vel. [ɔstà:næm *ɔstati]
opustitislv | omitterelat | ablassenger | give upeng | остатиocs
301 pagi prisl. [páki] → gl. paki
302 paki prisl., vez. [páki]
spet, vendarslv | sedlat | wieder, dochger | again, neverthelesseng | пакocs
303 pazem nedov., 1. mn. sed. [pa:sm *pasti]
spoštovatislv | servarelat | achten, haltenger | keepeng | пастиocs
304 petsachv nedov., 3. mn. impf. [pɛá:x *pɛi]
peči, žgatislv | torrerelat | verbrennenger | roasteng | пещиocs
305 petsali ž R edn. [pɛà:li *pɛal]
skrbslv | cura, maerorlat | Sorgeger | sorroweng | печальocs
306 Petra m R edn. [ptra/pɛtrá]
Peterslv | Petruslat | Peterger | Petereng | петръocs
307 Petru m D edn. [ptru/pɛtrú] → gl. Petra
308 petzali ž I mn. [pɛà:li] → gl. petsali
309 pigem nedov., 1. mn. sed. [pi:jm *piti]
pitislv | biberelat | trinkenger | drinkeng | питиocs
310 po predl. T., M [pɔ]
po, do; po, zaslv | ad; postlat | bis auf; nach, anger | hereafter, until; on, according toeng | поocs
311 pocazen ž T edn. [pɔkà:zən]
kazenslv | punitiolat | Buße, Strafeger | penanceeng | *показнь, показньocs
312 poglagolani s M edn. [pɔgłagɔłà:ɲji *pɔgłagɔłaɲjɛ]
obrekovanjeslv | maledictiolat | Verleumdungger | slandereng | *поглаголаньѥocs
313 pomenem ze dov., 1. mn. vel. [pɔm:næm s *pɔmænti s]
spomniti seslv | meminisselat | sich erinnernger | remembereng | помѣнѫти сѧocs
314 pomislenia s R edn. [pɔmiʃʎɛɲjá] → gl. pomislenie
315 pomislenie s T edn. [pɔmiʃʎɛɲjɛ]
mišljenjeslv | cogitatiolat | Denken, Gedankeger | thoughteng | помшленьѥocs
316 pomngu nedov., dov., 1. edn. sed. [p *pɔmnæti]
pomnitislv | recordarilat | sich erinnernger | remembereng | помьнѣтиocs
317 pomoki ž M edn. [p:mɔi *pɔmɔ]
pomočslv | auxiliumlat | Hilfeger | helpeng | помощьocs
318 ponese vez. [p:ɲɛʒɛ]
ker, koslv | cum, postquam, posteaquamlat | weil, nachdemger | as, since, wheneng | понѥжеocs
319 pongese vez. [p:ɲɛʒɛ] → gl. ponese
320 poronso dov., 1. edn. sed. [pɔr: *pɔriti]
izročiti, zaupatislv | commendarelat | überantwortenger | commendeng | порѫчитиocs
321 poruso 1. edn. sed. [pɔr:] → gl. poronso
322 postedisi dov., 2. edn. sed. [pɔʃ:diʃi * pɔʃ:diti]
prizanestislv | parcerelat | nachsichtig sein, (ver)schonenger | spareeng | пощѧдитиocs
323 postenih del. pret. trp. R mn. [pɔtɛníx] → gl. postete
324 postete dov., 2. mn. vel. [pɔt:tɛ *pɔisti *pɔt]
naštetislv | enumerarelat | aufzählenger | enumerate, telleng | почисти, почьтѫocs
325 potom prisl. [pɔtm]
potemslv | tumlat | dann, danachger | thereforeeng | потомъocs
326 potomu prisl., vez. [pɔtɔmú]
zato, zatorejslv | quam ob rem, igiturlat | deshalb, alsoger | therefore, soeng | потомѹocs
327 potreba ž I edn. [pɔtrǽba]
potreba, nujaslv | necessariumlat | Notger | needeng | потрѣбаocs
328 pozled prisl. [pɔsl:d]
naposledslv | postremolat | endlichger | at the endeng | послѣдьocs
329 pozta m R edn. [pɔstá * pɔst]
postslv | ieiuniumlat | Fastenger | fastingeng | постъocs
330 pozstavvil dov., del. pret. tv. II. m [pɔstáwił *pɔstawiti]
postavitislv | constituerelat | aufrichten, errichtenger | placeeng | поставитиocs
331 praudnim prid. D mn. [prà:wdnim *prawdni]
pravi, pravičnislv | rectus, iustuslat | wahr, gerechtger | righteous, justeng | правьдьниocs
332 praudnu prid. O edn. ž [prà:wdn] → gl. praudnim
333 praudnv prid. O edn. ž [prà:wdn] → gl. praudnim
334 pred predl. O [præd, præt]
predslv | antelat | vorger | in, beforeeng | прѣдъocs
335 preise prid. I mn. m [pr:jʃɛ *præji]
prejšnjislv | maior, avuslat | Vorderer, Vorfahrger | predecessoreng | *прѣждь, *прѣждии, *прѣжди жеocs
336 prestopam nedov., 1. mn. sed. [præ:stpam *præstpati]
prestopatislv | violarelat | übertretenger | breakeng | прѣстѫпатиocs
337 pride 2. edn. aor. [pri:d] → gl. priti
338 prides 2. edn. sed. [pri:dʃ] → gl. priti
339 pridete 2. mn. vel. [pri:d:tɛ] → gl. priti
340 priel dov., del. pret. tv. II. m [pri:j:ł *prijti]
prejeti, sprejetislv | suscipere, accipere, caperelat | empfangen, erlangen, erleidenger | receiveeng | приѩтиocs
341 prigemlioki del. sed. tv. I edn. m [prijɛmʎ:í] → gl. priel
342 primete 2. mn. vel. [pri:m:tɛ] → gl. priel
343 primi 2. edn. vel. [pri:mí] → gl. priel
344 prinizse dov. del. pret. tv. I mn. m [pri:nsʃɛ *prinisti *prinəz]
pritiskatislv | applicarelat | drückenger | thrusteng | *принисти, приньзѫocs
345 prio ž T edn. [pj *pja]
pravda, sporslv | causalat | Streitger | trialeng | пьрocs
346 priti dov., nedol. [pri:tí]
pritislv | venirelat | kommenger | comeeng | притиocs
347 priuuae prisl. [p:wæ]
poprejslv | priuslat | zuvorger | formerlyeng | прьвѣocs
348 prizzuause dov., del. pret. tv. I mn. m [pri:zwà:ʍʃɛ *prizwati]
poklicatislv | advocarelat | herbeirufenger | calleng | призъватиocs
349 protiu predl. D [pr:tiw]
protislv | adversuslat | widerger | againsteng | противь, противѫocs
350 protiuuo predl. D [pr:tiw] → gl. protiu
351 pulti ž R edn. [pł:tì: *płt]
poltenostslv | caro, carnislat | Fleischger | carnal(ity)eng | плътьocs
352 raba m T mn. [ra:b:] → gl. rabe
353 rabe m Z edn. [rà:bɛ *rab]
služabnikslv | famulus, servuslat | Knechtger | servanteng | рабъocs
354 rad prisl. [rát]
radslv | libenterlat | gernger | gladlyeng | радъocs
355 rasite nedov., 2. mn. sed. [ráitɛ *ráiti]
hoteti, blagovolitislv | vellelat | mögen, willens seinger | vouchsafe, deigneng | рачитиocs
356 raszboi m I edn. [ra:zbj]
ubojslv | homicidiumlat | Mord, Totschlagger | murdereng | разбоиocs
357 razil del. pret. tv. II. m [rà:ił] → gl. rasite
358 raztrgachu dov., nedov., 3. mn. impf. [ra:stgax *rastgati]
trgati, raztrgatislv | dilacerarelat | zerreißenger | rendeng | растръгатиocs
359 razumeti dov., nedov., nedol. [razu:mǽti]
razumetislv | intellegerelat | verstehenger | understandeng | разѹмѣтиocs
360 redka prid. T mn. s [ræ:tká *rædək]
maloštevilen, redekslv | paucus, raruslat | wenig, seltenger | few, rareeng | рѣдъкъocs
361 redu m M edn. [r:dú *rd]
red, vrstaslv | ordolat | Folge, Reiheger | order, eventuallyeng | рѧдъocs
362 resih ž M mn. [ræ::x *ræ]
beseda, govorjenjeslv | verbum, dictumlat | Wort, Redeger | word, speecheng | рѣчьocs
363 rotah ž M mn. [rɔtáx] → gl. rote
364 rote ž M edn. [rɔt *rɔta]
prisegaslv | ius iurandumlat | Eidschwurger | swearing, oatheng | *ротаocs
365 roti ž I mn. [rɔtì:] → gl. rote
366 sancte prid. R, D edn. [sà:nktɛ *sankt]
svetslv | sanctuslat | heiligger | St. (saint), holyeng | свѧтъocs
367 sancto prid. D edn. [sà:nktɔ] → gl. sancte
368 se čl. [ʒe]
paslv | et, vero, autem, sedlat | aberger | and, but, stilleng | жеocs
369 segna prid. T edn. m :ná *ʒjən]
žejenslv | sitienslat | durstigger | thirstyeng | *жѧждьнъ, жѧдьнъocs
370 selezni prid. O mn. [ʒɛlǽzni *ʒɛlæzən]
železenslv | ferreuslat | eisernger | ironeng | желѣзнъocs
371 sem zaim. kaz. M edn. m [sm] → gl. zi
372 siti nedov., nedol. [ʒíti]
živetislv | viverelat | lebenger | liveeng | житиocs
373 siuuim prid. D mn. [ʒi:wím *ʒiw]
živslv | vivuslat | lebendigger | alive, quickeng | живъocs
374 sivuot m T edn. [ʒi:wt]
življenjeslv | vitalat | Lebenger | lifeeng | животъocs
375 slzna prid. R edn. s [szna *szən]
solzanslv | lacrimanslat | tränenvollger | tearfuleng | сльзьнъocs
376 Sotonina prid. I mn. s [sɔtɔnína *sɔtɔnin]
Satanovslv | Satanaelat | des Satansger | of Sataneng | сотонинъocs
377 starim prid. O edn. m [stà:rim *star]
starslv | vetuslat | altger | oldeng | старъocs
378 starosti ž R edn. [stárɔsti *srarɔst]
starostslv | senectuslat | Alterger | old ageeng | старостьocs
379 stati dov., nedol. [stá:ti]
stati, postaviti seslv | starelat | stehen, sich stellen, tretenger | standeng | статиocs
380 stolom m O edn. [stɔłm *stɔł]
stol, prestolslv | thronuslat | Thronger | throneeng | столъocs
381 stradacho nedov., 3. mn. impf. [stra:dá:x *stradati]
trpetislv | patilat | leidenger | suffereng | страдатиocs
382 stranna prid. T edn. m [strà:nna *stranən]
tuj, tujecslv | hospeslat | fremd, Fremderger | strangereng | страньнъocs
383 strastiu ž O edn. [stra:stj: *strast]
trpljenjeslv | dolor, passiolat | Schmerz, Leidenger | pain, sufferingeng | страстьocs
384 strazti ž I mn. [stra:stì] → gl. strastiu
385 stuoril del. pret. tv. II. m [stw:rił] → gl. ztvoriti
386 stuorise ž. mn. aor. [stwɔrì:ʃ] → gl. ztvoriti
387 suiuot= siuot m T edn. [ʒi:wt] → gl. sivuot
388 sunt 3. mn. sed. [st] → gl. biti
389 suoge zaim. svoj. T edn. s [swɔj *swɔj]
svojslv | suuslat | seinger | his, theireng | своиocs
390 szlauui ž R edn. [słáwi *sława]
slavaslv | glorialat | Ruhmger | gloryeng | славаocs
391 szuete m M edn. [swæ:t:] → gl. zuet
392 t zaim. kaz. [t<:>]
ta, tistislv | hic, ille, islat | dieser, jenerger | this, that, he, somethingeng | тъocs
393 ta zaim. kaz. I mn. s [tà:] → gl. t
394 taco prisl. [ta:k:]
takoslv | italat | soger | so, thuseng | такоocs
395 tacoga zaim. kaz. R edn. m [tákɔga *tak]
takslv | talislat | solcherger | sucheng | такъocs
396 tage zaim. T mn. s [tà:jɛ] → gl. tige
397 tamoge prisl. [tà:mɔjɛ]
prav tjaslv | illuclat | daselbstger | thereeng | тамождеocs
398 tatbe ž M edn. [ta:db: *tadba]
tatvinaslv | furtumlat | Diebstahlger | thefteng | татьбаocs
399 tatbinah ž M mn. [ta:dbínax *tadbina]
tatvinaslv | furtumlat | Diebstahlger | thefteng | татьбинаocs
400 tatua ž I edn. [ta:twá]
tatvinaslv | furtumlat | Diebstahlger | thefteng | *татваocs
401 tazie zaim. kaz. I mn. m [ta:íjɛ *takjɛ]
prav takslv | talislat | ebensolcher, gerade soger | just aseng | такъждеocs
402 te zaim. kaz. T mn. m [t:] → gl. t
403 te vez., prisl. [tɛ]
tedajslv | tunclat | dannger | theneng | те, тѣocs
404 tebe zaim. 2. os. D edn. [tɛbǽ] → gl. ti
405 teh zaim. kaz. R mn. [t:x] → gl. t
406 telez s R mn. [tæ:l:s] → gl. telo
407 teleze s R edn. [tæ:l:sɛ] → gl. telo
408 telo s T edn. [tæ:ł:]
teloslv | corpuslat | Leib, Körperger | bodyeng | тѣлоocs
409 temi zaim. kaz. O mn. [t:mi] → gl. t
410 tepechu nedov., 3. mn. impf. [tɛpǽ:x *tɛti, tɛp]
tepstislv | verberarelat | schlagenger | beateng | тети, тепѫocs
411 tere vez. [t:rɛ]
terslv | -quelat | undger | too, andeng | те же, тѣжеocs
412 ti zaim. 2. os. I edn. [tì:]
tislv | tulat | duger | thoueng | тocs
413 ti zaim. kaz. I mn. m [tì:] → gl. t
414 tige zaim. kaz. I mn. m [tì:jɛ *tijɛ]
prav ta, prav takšenslv | talislat | ebender, ebensolcherger | same, likeeng | тъждеocs
415 timnizah ž M mn. [təmníax *təmnica]
temnicaslv | carcerlat | Kerkerger | dungeoneng | тьмьницаocs
416 tnachu nedov., 3. mn. impf. [tná:x *tti *tn]
sekatislv | secarelat | zerhackemger | cuteng | тати, тьнѫocs
417 to vez. [t:]
paslv | autemlat | aber, dannger | buteng | тоocs
418 to zaim. kaz. O edn. ž [t:] → gl. t
419 togo zaim. kaz. R edn. m [tɔg] → gl. t
420 toie zaim. kaz. T edn. s [t:jɛ] → gl. tige
421 tomu zaim. kaz. D edn. m, s [tɔmú] → gl. t
422 tomuge zaim. kaz. D edn. m [tɔmújɛ] → gl. tige
423 tose prisl. [t:ʒɛ]
tudislv | itaquelat | auchger | alsoeng | тожеocs
424 trebu ž T edn. [trǽb *træba]
žrtevslv | idololatria, sacrificiumlat | Opferger | sacrificeeng | трѣбѫ творитиocs
425 tri štev. I mn. s [trì: *trijɛ *tri]
trije, trislv | treslat | dreiger | threeeng | трьѥ, триocs
426 tua zaim. svoj. I edn. ž [twá: *twɔj]
tvojslv | tuuslat | deinger | thyeng | твоиocs
427 tuoima zaim. svoj. O dv. [twɔjíma] → gl. tua
428 tuo zaim. svoj. T edn. ž [tw:] → gl. tua
429 tuorim nedov., 1. mn. sed. [twɔrím *twɔriti]
storitislv | facerelat | tunger | do, offereng | творитиocs
430 tuoriv ze nedov., 1. edn. sed. [twɔrj s: *mì:ł s twɔriti]
prositi milostislv | misericordiam peterelat | um Gnade bittenger | to beg mercyeng | милъ сѧ творитиocs
431 tuuoiu zaim. svoj. T edn. ž [twɔj *twɔj] → gl. tua
432 tvoimi zaim. svoj. O mn. [twɔjími] → gl. tua
433 u predl. T, M [w/ʍ]
v, naslv | inlat | in, anger | in, into, to, foreng | въocs
434 ubegati nedov., dov., nedol. [u:bǽgati]
ubežatislv | fugerelat | entfliehenger | escapeeng | ѹбѣгатиocs
435 ucazal dov., del. pret. tv. II. m [uka:záł *ukazati]
pokazatislv | monstrarelat | (auf)zeigenger | indicateeng | ѹказатиocs
436 uchrani dov., 2. edn. vel. [uxra:ní *uxraniti]
obranitislv | custodirelat | bewahrenger | protecteng | ѹхранитиocs
437 uclepenih dov., del. pret. trp. R mn. [ʍklpɛnix *wklɛnti]
uklenitislv | vincirelat | in Fesseln legenger | fettereng | *въкленѫтиocs
438 ucriti dov., nedol. [u:kríti]
skritislv | abscondilat | verbergenger | hideeng | ѹкртиocs
439 ueki m T mn. [w:ki] → gl. uuek
440 ugongenige =ugogenige s I edn. [ugɔjɛɲj]
nasladaslv | libidolat | Lust, Fleischeslustger | lusteng | оугонѥньѥ, оугожденьѥ ocs
441 ugotouleno del. pret. trp. I edn. s [ugɔtɔwʎɛn] → gl. ugotoulieno
442 ugotoulieno dov., del. pret. trp. I edn. s [ugɔtɔwʎɛn *ugɔtɔwiti]
pripravitislv | pararelat | bereitenger | prepareeng | ѹготовитиocs
443 useh zaim. nedol. R mn. [ʍs:x] → gl. vuez
444 utessahu nedov., 3. mn. impf. [u:tajéʃax *utæʃati]
tešitislv | consolarilat | tröstenger | comforteng | ѹтѣшатиocs
445 uuasih zaim. svoj. R mn. [wáʃix] → gl. vuasa
446 uuede delež. sed. [wæ:d:] → gl. vuez
447 uuek m T edn. [w:k]
vekslv | saeculum, aeternumlat | Ewigkeitger | eternity, for evereng | вѣкъocs
448 uueka m R edn. [w:ka] → gl. uuek
449 uueruiu 1. edn. sed. [wǽruj] → gl. vueruiu
450 uuizem zaim. D mn. [ʍs:m] → gl. vuez
451 uvedechu dov., 3. mn. impf. [uwɛdǽ:x *uwɛsti]
vesti, voditislv | ducere, invitarelat | führenger | bringeng | ѹвести, ѹведѫocs
452 uvideti dov., nedol. [wídæti]
videtislv | viderelat | sehenger | seeeng | видѣтиocs
453 uvignan dov., del. pret. trp. I edn. m [wígnan *wignati]
izgnatislv | depellerelat | vertreibenger | cast outeng | вгънатиocs
454 uza zaim. T mn. s [ʍsá] → gl. vuez
455 uze zaim. T mn. m [ʍs] → gl. vuez
456 uzega zaim. R edn. s [ʍsɛgá] → gl. vuez
457 uzego zaim. R edn. s [ʍsɛg] → gl. vuez
458 uzeh zaim. R mn. [ʍs:x] → gl. vuez
459 uzem zaim. M edn. s, D mn. [ʍsm, ʍs:m] → gl. vuez
460 uzemogokemu prid. (del. sed. tv.) D edn. m [ʍsɛmɔgæ:mú] → gl. uzemogoki
461 uzemogoki prid. (del. sed. tv.) T edn. m [ʍsɛmɔg:í]
vsemogočislv | omnipotenslat | allmächtigger | almightyeng | вьсемог, вьсемогѫщииocs
462 uzlissal dov., del. pret. tv. II. m [u:slíʃał *usliʃati]
zaslišatislv | exaudirelat | hören, vernehmenger | heareng | ѹслшатиocs
463 uzliubise dov., 3. mn. aor. [wzʎu:bíʃ *wzʎubiti]
vzljubitislv | diligerelat | liebgewinnenger | loveeng | възлюбитиocs
464 uzmazi ž M edn. [wzmázi *wzmaz]
skrunitevslv | blasphemialat | Befleckungger | defilementeng | *възмазъocs
465 uzmaztue s M edn. [wzmà:stwæ *wzmastwɔ]
oskrumbaslv | stuprumlat | Befleckungger | defilementeng | *възмазьствоocs
466 uznenauvidesse dov., 3. mn. aor. [wznɛna:wídæʃ *wznenawidæti]
zasovražitislv | odisselat | hassen (lernen)ger | hateeng | възненавидѣтиocs
467 uztati dov., nedol. [ʍstáti]
vstatislv | resurgerelat | auferstehenger | riseeng | въстатиocs
468 v predl. T, M [w] → gl. u
469 vi zaim. 2 os. D mn. [wi *wi]
vislv | voslat | ihrger | youeng | вocs
470 vcloniti ze dov., nedol. [ukłɔníti s]
skriti seslv | laterelat | sich verbergenger | hide, escapeeng | ѹклонити сѧocs
471 vse prisl. [u:ʒ]
žeslv | iamlat | schonger | alreadyeng | ѹжеocs
472 vuasa zaim. svoj. T mn. m [wáʃ *waʃ]
vašslv | vesterlat | euerger | youreng | вашъocs
473 vuecera m R edn. [wɛ:ra *wɛɛr]
večerslv | vesper, vigilialat | Abend, Vesperger | vigil, eveningeng | вечеръocs
474 vuecsne prid. T edn. s [wǽnæ] → gl. vuecsni
475 vuecsni prid. T edn. m [wǽni]
večnislv | aeternuslat | ewigger | eternaleng | вѣчьниocs
476 vuede delež. sed. [wæ:d:] → gl. vuez
477 vuȩki m T mn. [w:ki] → gl. uuek
478 vuelica prid. I edn. ž [wɛlíka *wɛlik]
velikslv | magnuslat | großger | greateng | великъocs
479 vuelico prid. O edn. ž [w:lik] → gl. vuelica
480 vueliu prid. T edn. ž [w *wɛʎi]
velikslv | magnuslat | großger | greateng | велииocs
481 vuensih prid. prim. R mn. [w:nix *w:ni]
večjislv | maiuslat | größerger | greatereng | вѧщииocs
482 vuernicom m D mn. [w:rnikɔm *w:rnik]
spoznavalec, vernikslv | confessorlat | Bekenner, Glaubenszeugeger | confessoreng | *вѣрьникъocs
483 vueru ž T edn. [wǽr *wæra]
veraslv | fideslat | Glaubeger | faitheng | вѣраocs
484 vueruiu nedov., 1. edn. sed. [wǽruj *wærɔwati]
verovatislv | crederelat | glaubenger | believeeng | вѣроватиocs
485 vuerun ž O edn. [w:r] → gl. vueru
486 vuesachu nedov., 3. mn. impf. [wǽʃax *wæʃati]
obešatislv | suspenderelat | hängenger | hangeng | *вѣшатиocs
487 vuez nedov., 2. edn. sed. [wǽ:s wædæti]
vedetislv | scirelat | wissenger | knoweng | вѣдѣтиocs
488 vuez zaim. T edn. m [ws]
vesslv | omnislat | ganz, alleger | all, completeeng | вьсьocs
489 vuezelie s T edn. [wɛsɛlj]
veseljeslv | gaudiumlat | Freudeger | joyeng | весельѥocs
490 vuirchnemo =nemu prid. D edn. m [w:xɲæmu *wxɲi]
vsevišnjislv | supremuslat | allerhöchsterger | supremeeng | врьхънииocs
491 vuiz zaim. T edn. m [ws] → gl. vuez
492 vuoliu ž T edn. [wʎ *wɔʎa]
voljaslv | voluntaslat | Willeger | will, intention(ally)eng | волocs
493 vuolu ž O edn. [wʎ] → gl. vuoliu
494 vuuraken dov., del. pret. trp. I edn. m [u:wrà:ɛn *uwratiti]
vrniti, poslatislv | mitterelat | bringen, senden, kehrenger | bringeng | ѹвратити, вратитиocs
495 vvosich s M mn. [wʒih *wʒɛ]
verigaslv | catenalat | Fesselger | chaineng | ѫжеocs
496 vzacomu zaim. D edn. m [ʍsà:kɔmu *ʍsak]
vsakslv | unusquisquelat | jederger | eacheng | вьскъocs
497 vzedli dov., 3. edn. sed.-prih. [ʍsdli *ʍsɛdliti]
vselitislv | deducerelat | einsetzenger | settleeng | въселитиocs
498 vzel dov., del. pret. tv. II. m [wz:ł *wzti]
vzetislv | acciperelat | nehmenger | accepteng | възѧтиocs
499 vzem zaim. D mn. [ʍs:m] → gl. vuez
500 vzovues dov., 2. edn. sed.-prih. [wzɔwʃ *wzwati]
pozvati, poklicatislv | vocarelat | aufrufenger | calleng | възъватиocs
501 vzti s O mn. [u:stí *usta]
ustaslv | oslat | Mundger | moutheng | ѹстаocs
502 z predl. O [s]
s, zslv | cumlat | mitger | witheng | съocs
503 za predl. T [za]
zaslv | prolat | fürger | foreng | за ocs
504 zaconnic m R mn. [za:k:nnik]
svečenikslv | sacerdoslat | Streiter Gottes, Priester, Gesetzesmann,ger | priesteng | законьникъocs
505 zadenes dov., 2. edn. sed. [za:dmɛʃ *zadæti]
zadeti, naložitislv | imponerelat | auferlegenger | layeng | задѣтиocs
506 zaglagolo ze dov., nedov., 1. edn. sed. [zagła:g s *zagłagɔłati s]
odpovedati seslv | abrenuntiarelat | entsagenger | renounceeng | *заглаголати сѧocs
507 zami zaim. nedol. I mn. m [sa:mì: *sam]
samslv | ipselat | selbstger | selfeng | самъocs
508 zavuekati ze dov., nedov., nedol. [zawæ:áti]
odreči seslv | renuntiarelat | absagenger | rejecteng | завѣщати сѧocs
509 zavuizti ž M edn. [za:wì:sti *zawist]
zavistslv | invidialat | Neidger | envyeng | завистьocs
510 zavuiztiu ž O edn. [za:wì:stj] → gl. zavuizti
511 zcepasgenige s T edn. [s(ə)pasɛɲj]
odrešitevslv | salvatiolat | Errettungger | salvationeng | съпасеньѥocs
512 ze zaim. povr., del povr. glagolov "se" [s]
513 ze predl. R, O [s/sə]
s, zslv | de, cumlat | von, mitger | from, witheng | съocs
514 zegresil dov., del. pret. tv. II. m [səgr:ʃił *səgræʃiti]
grešitislv | peccarelat | sündigenger | sineng | съгрѣшитиocs
515 zelezneh prid. M mn. [ʒɛlǽznæx] → gl. selezni
516 zelom m D mn. [s(ə)łm] → gl. zil
517 zem zaim. kaz. M edn. m [sm] → gl. zi
518 zemirt ž I edn. [s(ə)m:t]
smrtslv | morslat | Todger | deatheng | съмрьтьocs
519 zemlo ž T edn. [zɛmʎ: zɛmʎa]
zemljaslv | terralat | Erdeger | eartheng | землocs
520 zesti ž D edn. [əstí *əst]
častslv | honorlat | Ehreger | honoureng | чьстьocs
521 zesztoco prisl. [ʒɛst:kɔ]
hudoslv | graviterlat | heftigger | cruellyeng | жестокоocs
522 zezarstuo s T edn. [æ:sà:rstwɔ]
cesarstvoslv | regnumlat | Reichger | kingdomeng | цѣсарьствоocs
523 zi zaim. kaz. T edn m [sì:]
taslv | hiclat | dieserger | this, thateng | сьocs
524 zi čl. [si]
525 zich zaim. kaz. R mn. [sì:x] → gl. zi
526 zigreahu dov., 3. mn. impf. [səgrǽax *səgræti]
ogrevatislv | calefacerelat | wärmenger | warmeng | съгрѣтиocs
527 zih zaim. kaz. R mn. [sì:x] → gl. zi
528 zil m R mn. [sł]
selslv | apostoluslat | Boteger | messengereng | сълъocs
529 zimizla m R edn. [s(ə)mì:sła *s(ə)misəł]
smisel, zavestslv | sensuslat | Bewußtseinger | consciousnesseng | съмслъ имѣтиocs
530 Zin m T edn. [sì:n]
sinslv | filiuslat | Sohnger | soneng | снъocs
531 zinistue s M edn. [s(ə)nítwæ *s(ə)nitwɔ]
nečistovanjeslv | fornicatiolat | Unzuchtger | fornicationeng | *съничьствоocs
532 zinouue m I mn. [sin:wɛ] → gl. Zin
533 Zinu m Z edn. [sì:nu] → gl. Zin
534 zinzi m Z mn. [sì:ni *sinək]
sinekslv | filioluslat | Sohnger | soneng | нъкъocs
535 zio zaim. kaz. T edn. ž [sj] → gl. zi
536 zla s R edn. [złá] → gl. zlo
537 zlo s T edn. [zł]
zloslv | malumlat | Bösesger | evil, badeng | зълоocs
538 zlodeiem m D mn. [zł:dæjɛm] → gl. Zlodeiu
539 Zlodeine prid. R edn. ž [zł:dæjn *zł:dæjən]
zlodejevslv | diabolilat | des Teufelsger | of the devileng | зълодѣинъocs
540 Zlodeiu m D edn. [zł:dæju *zł:dæj]
zlodejslv | diaboluslat | Teufelger | devileng | зълодѣиocs
541 Zlodegem m O edn. [zł:d<æ>jɛm] → gl. Zlodeiu
542 zlovueza s T dm. [słɔwɛsá *słɔwɔ]
besedaslv | verbumlat | Wortger | wordeng | словоocs
543 zlouueza s T mn. [słɔwɛs<á>] → gl. zlovueza
544 zlouuezi m I mn. [łɔwǽi *łɔwæk]
človekslv | homolat | Menschger | man, peopleeng | чловѣкъocs
545 zlovueza s T mn. [słɔwɛsá] → gl. zloueza
546 zlovuezki prid. T edn. m [łɔw:ki]
človeškislv | humanuslat | Menschen-ger | humaneng | чловѣчьскиocs
547 znicistvȩ s M edn. [sniíəstwæ *sniəstwɔ]
nečistovanjeslv | fornicatiolat | Unzuchtger | fornicationeng | *съничьствоocs
548 zodit nedov., dov., namen. [s:dit *sditi]
soditislv | iudicarelat | richtenger | judgeeng | сѫдитиocs
549 zodni prid. T edn. m [s:dɲi sdɲi dən]
sodni danslv | novissima dieslat | Tag des Gerichts, jüngster Tagger | day of judgementeng | сѫдьнии дьньocs
550 zopirnicom m O edn. [spnikɔm *spnik]
zoprnik, nasprotnikslv | adversariuslat | Feindger | adversaryeng | сѫпьрьникъocs
551 zpazal nedov., del. pret. tv. II. m [spa:sáł *spasati]
spoštovatislv | observarelat | beachtenger | keepeng | съпасатиocs
552 zpazi dov., 2. edn. vel. [spa:sí *spasti]
rešitislv | salvarelat | rettenger | keepeng | съпастиocs
553 zpasitel m I edn. [spa:sì:tɛʎ]
rešenikslv | salvatorlat | Erlöserger | savioureng | съпасительocs
554 zpe nedov., delež. sed. [sp: *spati]
spatislv | dormirelat | schlafenger | sleepeng | съпатиocs
555 zpitnih prid. M mn. ž [spítnix *spitni]
krivslv | sonslat | falschger | false, vaineng | спъітьна рота ocs
556 zridze s T edn. [s:t:]
srceslv | corlat | Herzger | hearteng | срьдьцеocs
557 ztoial nedov., del. pret. tv. II. m [stɔjáł *stɔjati]
statislv | starelat | stehenger | standeng | стотиocs
558 ztvoriti dov., nedol. [stɔríti]
storiti, ustvaritislv | facere, crearelat | tun, begehen, schaffen, ablegenger | do, create, commit, makeeng | сътворитиocs
559 ztuoril del. pret. tv. II. edn. m [stw:rił] → gl. ztvoriti
560 ztvoril del. pret. tv. II. edn. m [ste:rił] → gl. ztvoriti
561 zudinem prid. M edn. m [s:d(ə)ɲæm] → gl. zodni
562 zuem zaim. svoj. M edn. s [swǽ:m] → gl. suoge
563 zuet m T edn. [sw:t]
svetslv | munduslat | Weltger | worldeng | свѣтъocs
564 zueta prid. R edn. m [sw:tà:] → gl. zueti
565 zuete m M edn. [swæ:t:] → gl. zuet
566 zuetei prid. D edn. ž [sw:tæj] → gl. zueti
567 zuetemu prid. D edn. m [sw:tæmu] → gl. zueti
568 zueti prid. I edn. m [sw:ti]
svetislv | sanctuslat | heiligger | holy, St., sainteng | свѧтъіиocs
569 zuetih prid. R mn. [sw:tix] → gl. zueti
570 zuetim prid. D mn. [sw:tim] → gl. zueti
571 zuoge zaim. svoj. T mn. m [swɔj] → gl. suoge
572 zuoim zaim. svoj. O edn. m [swɔjím] → gl. suoge
573 zuoimi zaim. svoj. O mn. [swɔjími] → gl. suoge
574 ztuori 3. edn. aor. [s<t>wɔrì:] → gl. ztvoriti
575 zuuet m T edn. [sw:t] → gl. zuet
576 zuueti prid. I edn. m [sw:ti] → gl. zueti
577 zvetim prid. D mn. [sw:tim] → gl. zueti
578 zvuet m T edn. [sw:t] → gl. zuet
579 zzem zaim. kaz. M edn. m [sm] → gl. zi

Prikaži v standardnem Unikodu BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v pisavi ZRCola
Nazaj
Vzporedni prikazi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Bibliografija

Valid HTML 4.01!Valid CSS!Creative Commons License
Datoteka HTML narejena s pretvorbo iz baze v TEI P4/XML.
Avtorske pravice za besedilo te izdaje ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 2.5 Slovenija ; © Avtorske pravice za posnetek govorne rekonstrukcije: ZRC SAZU in Radio Slovenija, RTVS; © Avtorske pravice za digitalni faksimile izvirnika Clm 6426: Bayerische StaatsBibliothek, München
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ; Delo za to elektronsko izdajo je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru raziskovalnih programov MVZT P6-0024 (A) in MŠZŠ PO-0542-0106.
Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si