Bibliografija


Prikaži v standardnem Unikodu BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v pisavi ZRCola
Nazaj
Slovar
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Dodatki

Kazalo poglavja


Nazaj
Bibliografija
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Seznam bibliografskih enot

Uvod

Marko Kranjec

§ 301Krajši seznami izdaj BS in literature o njih so bili do sedaj objavljeni v nekaterih bibliografskih enotah (Ogienko 1929, Kos-Ramovš 1937, Tomšič 1956, Pogačnik 1968, Stanislav 1978, leksikalni članki). Poglavji o BS sta bili vključeni tudi v dve cirilmetodijski bibliografiji (Il'inskij 1934, Popruženko-Romanski 1942). Popoln seznam izdaj in literature je objavil Stanislav v besedilu svoje razprave o dotedanjih raziskavah BS (1932). V obliki bibliografije je prvi poskusil zajeti celotno gradivo o BS podpisani v zborniku Freisinger Denkmäler (1968). To bibliografijo sta ocenila oz. dopolnila Grafenauer (1969) in Hahn (1973).

§ 302Pričujoča bibliografija vsebuje podatke o dosedanjih izdajah BS in literaturo o njih. Poleg del, ki spomenike obravnavajo v celoti, popisuje tudi filološka, jezikoslovna, literarnozgodovinska in zgodovinska dela, ki prinašajo sodbe in ugotovitve o BS. Od enot, ki vsebujejo samó besedilo BS, so upoštevane starejše (19. st.), od novejših pa le tiste, ki so zanimive ali pomembne zaradi prepisov, prevodov ali naglaševanja. Tudi navedbe srednješolskih učbenikov so omejene na 19. st. Opuščena so poročila in priložnostni zapisi v nestrokovnih časopisih in dnevnikih, upoštevano pa je avdiovizualno gradivo.

§ 303Bibliografija je urejena po časovnem vrstnem redu; dela, ki so izhajala v snopičih ali zvezkih, so uvrščena pod zadnjo letnico izhajanja, če so navedena kot celota. Prispevek v posameznem snopiču ali zvezku pa je uvrščen pod letnico izida le-tega, če jo je bilo mogoče ugotoviti. Znotraj enega leta so enote razvrščene po abecednem redu avtorjev in naslovov. Nove, spremenjene izdaje, objave v zbranih ali izbranih delih in prevodi se obravnavajo kot samostojne enote; nespremenjeni ponatisi so omenjeni pri prvi izdaji, prav tako nove izdaje in ponatisi srednješolskih učbenikov. Tudi ocene in poročila se upoštevajo kot samostojne enote.

§ 304Priimek in ime avtorja sta navedena v enotni, danes ustaljeni obliki; kjer je priimek v viru zapisan drugače, je v tej obliki ponovljen v bibliografski opombi, če ni tako že naveden v besedilu enote. Izpuščeni deli naslova so označeni s tremi pikami.

§ 305Pri knjigah, ki v celoti obravnavajo BS, so štete vse strani, npr. 150 str.; če jih omenjajo na več mestih, so tudi štete vse strani in je v bibliografski opombi po potrebi oznaka »Mestoma« ali »Predvsem«. Kjer pa je bilo mogoče, so navedene le strani, ki se tičejo BS, npr. str. 130–131. Isto velja za članke v zbornikih in periodičnih publikacijah, le da so tu pri delih, ki niso v celoti posvečena BS, strani, na katerih so obravnavani BS, v okroglih oklepajih, npr. str. (15–16).

§ 306Bibliografska opomba po potrebi pojasnjuje enoto. V njej je vedno povedano, ali je v enoti objavljeno besedilo vsaj enega BS v celoti oz. slovar besedja BS. Oznako načina objave je prispeval I. Grdina.

§ 307Priimek in ime avtorja oz. stvarna značnica so prikazani polkrepko, naslov knjige, zbornika ali periodične publikacije ležeče. Letnik periodične publikacije je označen z rimsko številko. Bibliografska opomba je v drobnejšem tisku. Pri prečrkovanju cirilice je ъ (v sredi besede) nadomeščen z ", ь z ’, â z ĕ, ы z y, и z i (pri ukrajinščini z y) in х s h. Številka desno pod enoto pomeni zaporedno številko enote; pri sklicevanju na enote te bibliografije je v opombi navedena ta številka.


Nazaj
Uvod
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Dodatki

Seznam bibliografskih enot

Marko Kranjec

1806

1807

1814

1820

1822

1825

1826

1827

1836

1837

1839

1844

1848

1849

1854

1855

1858

1859

1861

1863

1864

1865

1866

1867

1872

1873

1874

1876

1877

1879

1880

1881

1882

1883

1885

1886

1887

1888

1890

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1908

1910

1913

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007


Prikaži v standardnem Unikodu BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v pisavi ZRCola
Nazaj
Slovar
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Dodatki

Valid HTML 4.01!Valid CSS!Creative Commons License
Datoteka HTML narejena s pretvorbo iz baze v TEI P4/XML.
Avtorske pravice za besedilo te izdaje ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 2.5 Slovenija ; © Avtorske pravice za posnetek govorne rekonstrukcije: ZRC SAZU in Radio Slovenija, RTVS; © Avtorske pravice za digitalni faksimile izvirnika Clm 6426: Bayerische StaatsBibliothek, München
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ; Delo za to elektronsko izdajo je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru raziskovalnih programov MVZT P6-0024 (A) in MŠZŠ PO-0542-0106.
Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si