Prevodi


Prikaži v pisavi ZRCola BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v standardnem Unikodu
Nazaj
Zvočni zapis
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Vzporedni prikazi

Kazalo poglavja


Nazaj
Prevodi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Prevod: latinščina

Sodobna slovenščina

Boris Paternu, France Bernik, Jože Faganel, Franc Jakopin, Janko Kos, Tine Logar, Marijan Smolik, Janez Zor

§ 285Znotrajjezikovno prevajanje Brižinskih spomenikov v sodobno slovenščino se je spoprijelo z dvojno jezikovno resničnostjo. Na eni strani z občutno drugačnostjo, ki jo je povzročila tisočletna zgodovinska razdalja med jezikom BS in današnjo slovenščino; in na drugi strani z globinsko sorodnostjo še zmeraj žive podobnosti med obema stanjema jezikovnega razvoja. To stanje omogoča, da se prevajanje lahko usmeri k jezikovnim razdaljam ali jezikovnim bližinam med prvotnim in nastajajočim prevodnim besedilom. O zgodovini dosedanjih slovenskih prevodov BS – njihovi prevajalci so Franc Metelko (BS II, III, Laibach 1848), Fran Ramovš (BS I–III, Ljubljana 1937), Franc Grivec (BS I–III, Ljubljana 1942; BS II, Ljubljana 1951) in Jože Pogačnik (BS I–III, München 1968) – bi se dalo reči, da nihajo v obe smeri, k jezikovni historizaciji ali k jezikovni aktualizaciji; pri tem je značilno, da prevladujejo odmiki od prevajalskega historizma in se posebno v zadnjih desetletjih uveljavljajo precej daljnosežni poskusi prelivanja BS v standardne norme sodobnega slovenskega jezika.

§ 286Pričujoči znotrajjezikovni prevod poskuša zajeti in spojiti obe omenjeni jezikovni resničnosti, nekdanje in današnje branje spomenikov: glavno izhodišče je čim natančneje posneta semantika besedila. Od vseh dosedanjih prevodov se loči najbolj po tem, da je radikalnejši v arhaizaciji. Prizadeva si ohraniti kar največ izraznih sestavin, stilizmov in bralnih vtisov izvirnika, seveda ob upoštevanju široko razumljene norme sodobne knjižne slovenščine. Pri tem se je dalo opreti na veliko pomembnih dognanj in rešitev, ki jih je okoli BS zbrala slovenska prevajalska kultura. Upoštevani so tudi prevodi v druge slovanske jezike.

§ 287Vračanje k izvirniku je že na prvi pogled opazno v zunanji, grafični členitvi besedila BS po prvotnih vrsticah, ki pa so jih dosedanji prevajalci razvezovali v natis navadne prozne oblike. Prvotnemu izražanju v BS je približan celotni jezikovni ustroj prevoda, od izbire besedja in besednih oblik do besednega reda in skladnje; kolikor mogoče sta ohranjeni retorika in stilistika, tako v stavčni kot besedni in glasovni figurativnosti. Tudi stava ločil je prirejena ne le smiselnim enotam besedila, temveč tudi govorniški členitvi, skladno s kritičnim prepisom. Izbira velikih začetnic se ravna tudi po vzvišenem pomenu, ki ga je spovedna molitev ali pridiga dajala božjim osebam in prispodobam.

§ 288Vendar je prevajalska arhaizacija morala ostati v mejah razumljivosti za današnjega bralca, torej znotraj širše in gibljivo razumljenega sodobnega slovenskega knjižnega jezika in njegovega pravopisa. Zato je bila glavna skrb namenjena filološko natančnemu in lingvistično utemeljenemu prenosu prvotne vsebine v sodobno besedilo; pri tem je bila posebna pozornost usmerjena v iskanje živih identičnih mest med jezikom BS in sodobno slovenščino. Vsa še zmeraj premalo jasna ali dvoumna mesta poskušajo premostiti jezikovne, kulturnozgodovinske in teološke opombe. Istovrstne opombe so združene v prvi omembi.


Nazaj
Sodobna slovenščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

Faksimile 78r (342x500)
GOVORITE ZA NAMI TEH MALO BESED:
Bog, Gospod milostljivi, Oče Bog, Tebi izpovem
ves moj1 greh,2 in svetemu Križu,3 in sveti Mariji, in sve-
temu Mihaelu, in vsem krilatcem božjim, in svetemu Pe-
5 tru, in vsem slom4 božjim, in vsem mučenikom božjim,
in vsem vernikom5 božjim, in vsem devicam pravičnim, in vsem
pravičnim. In tebi, božji služabnik,6 hočem biti izpovedan7 vseh mojih
grehov, in verujem, da mi je, ko sem na tem svetu bil, iti na oni
svet, pa spet vstati na sodni dan. Imeti mi je življenje8
10 po tem, imeti mi je odpustek9 mojih grehov. Bog
milostljivi, sprejmi mojo izpoved mojih grehov: kar
sem storil zla do tega dne,10 potem ko sem bil na ta svet
poslan in bil krščen, kar pomnim ali ne pomnim, ali
hote ali ne hote, ali vede ali ne vede, ali v kri-
15 vi prisegi ali v laži, ali v tatvini ali v zavisti, ali v skrunitvi
ali v nečistovanju, ali ker se mi je hotelo to, kar se mi ne bi sme-
lo hoteti, ali v obrekovanju, ali spe ali ne spe, ali ker
nisem spoštoval nedelje,11 niti svetega večera,12 niti mojega
posta in drugega mnogega, kar je proti Bogu in proti moje-
20 mu krstu. Ti edini, Bog, veš, kako mi je v tem potre-
ba velika. Bog, Gospod milostljivi, Tebe milosti13
prosim za te naštete grehe in za druge mnoge,
in večje in manjše, ki sem jih storil. Za té‚ Tebe
milosti prosim, in sveto Marijo, in vse svete.

78v

Faksimile 78v (344x500)
25 In da bi na tem svetu za tak greh kazen nase vzel,
kakor mi Ti zadeneš in kakor je Tvoja milost in Tebi ljubó.
Bog, Ti si prišel z nebes, in že si se dal mučiti za ves
rod,14 da bi nas zlodeju otel. Otmi me vsem zlo-
dejem. Milostljivi Bog, Tebi izročam moje telo, in
30 mojo dušo, in moje besede, in moje delo, in mojo voljo,
in mojo vero, in moje življenje. In da bi zaslišal na sodni
dan Tvojo milost veliko s tistimi, ki jih pozoveš15 s Tvoji-
mi usti: Pridite, Očeta mojega izvoljeni, prej-
mite večno veselje in večno življenje, ki vam
35 je pripravljeno iz veka v vek. Amen.
Gospod, Tvojim služabnikom16 in služabnicam, ki se Ti izpovedujejo,
odpusti grehe, da bodo oni, ki jih v notranjosti biča vest,
potolaženi z milostjo Tvoje sprave. Po [Gospodu našem ...].

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

Faksimile 158v (245x360)
Če bi ded naš ne
grešil,17 bi mu na veke bilo
živeti, starosti ne pre-
jeti, nikoli skr-
5 bi imeti, ne solznega
telesa,18 temveč na ve-
ke bi mu bilo živeti. Ker
je bil z zavistjo Ne-
prijaznega19 izgnan
10 od slave božje,20 po tem
so na rod človeški
bolečine in skrbi pri-
šle, in bolezni, in po tem re-
du21 smrt. In vendar, brat-
15 je, spomnimo se,
da nam tudi sinovi božji re-
čejo.22 Zato o-
pustimo ta mrzka
dela, ker23 so dela sata-
20 nova: ko žrtvujemo,24
brata oklevetamo, kot
tatvina, kot uboj, kot poltenosti
naslada,25 kot prisege, ki
jih ne spoštujemo, temveč jih pre-
25 stopamo, kot sovraštvo.
Nič pa od teh del ni bolj mrzko
pred božjimi očmi. Mo-
rete zatorej, sinki,26 vi-
deti in sami razumeti,
30 da so bili poprej ljud-
je v lice27 prav taki, ka-
kor smo tudi mi, ter so dela28 Ne-
prijaznega zasovra-
žili, Božja pa vzljubili.

159r

Faksimile 159r (246x360)
35 Zatorej se zdaj v njih cer-
kvah klanjamo, in se jim mo-
limo, in v čast njih
pijemo,29 in obete naše jim
nosimo30 za odrešitev31
40 teles naših in duš naših.
Prav takšni pa moremo tudi mi še
biti, če ista dela
začnemo delati, ki so jih o-
ni delali. Zakaj oni so lač-
45 nega hranili,32 žej-
nega napajali, bosega
obuvali, nagega ode-
vali, onemoglega
v imenu božjem obiskovali,
50 mrzlega ogrevali, tuj-
ca pod krove svoje
vodili, v tem-
nicah in v železnih
verigah uklenjene
55 obiskovali, in v imenu
božjem jih tešili.
S temi, s temi deli
so se ti Bogu približali. Tako,
sinki, se je tudi nam mo-
60 liti prav temu vse-
višnjemu Očetu Gospodu, do-
kler nas prav tja ne vse-
li, v cesarstvo svoje,
ki je pripravljeno od
65 konca do kraja izvo-
ljencem božjim. In smo,
bratje, pozvani in po-
klicani,33 pred njegovim obličjem34 se ne35

159v

Faksimile 159v (246x360)
moremo za nikomer skri-
70 ti, nikakor36 ubeža-
ti, temveč nam je stati pred
stolom božjim37 z
zoprnikom našim,
z zlodejem starim,
75 in se nam je pred božji-
mi očmi vsake-
mu s svojimi usti
in s svojo besedo
izpovedati, kar je
80 na tem svetu vsakdo
storil, bodi do-
bro, bodisi zlo.
Zatorej na tisti dan, sinki,
mislite, ko se ne bo kam
85 skriti, temveč
bo pred božjimi očmi
stati in to pravdo38 imeti,
ki sem jo napovedal.
Naš Gospod, sveti Krist,39
90 ki je zdravnik teles naših
in rešenik duš naših, pa je to
poslednje zdravi-
lo40 naposled postavil,
in pokazal je, s katerim41 se nam
95 je njemu odre-
či42 in se mu oteti.
Prejšnji naši43 so hudo
trpeli, kajti te-
pli so jih44 s šibami, in pri-
100 tiskali k ognju in žgali,
in z meči sekali, in po lesu45
obešali, in jih z železnimi kljukami46

160r

Faksimile 160r (239x360)
trgali. Mi pa
zdaj z našo pra-
105 vo vero in pravo
izpovedjo isto moremo
storiti, kar so oni s tem ve-
likim trpljenjem47 storili.
Zatorej, sinki, božje
110 služabnike pokličite ter
jim grehe vaše naštej-
te in izpovedani jim bo-
ste48 grehov vaših.

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Prevod: latinščina

III

160v

Faksimile 160v (255x360)
Jaz se odpovem
zlodeju, in vsem njegovim
delom, in vsem njegovim
lepotijam.49 Tudi ve-
5 rujem v Boga vsemo-
gočnega, in v njegovega Sina,
in v svetega Duha, da so50 ta
tri imena51 en52 Bog,
Gospod sveti,
10 ki je ustvaril nebo in
zemljo. Tudi prosim53 nje-
gove milosti, in sv.
Marije, in sv. Mi-
haela, in sv. Pe-
15 tra, in vseh božjih slov,
in vseh božjih mu-
čenikov, in vseh božjih sve-
čenikov,54 in vseh svetih
devic, in vseh božjih moči,55
20 da bi mi hoteli56 v pomoč
biti pri Bogu za moje gre-
he, da bi čisto iz-
poved storil in od-
pustek od Boga prejel.
25 Bogu vsemogočnemu
izpovem vse moje
grehe, in sv. Mariji,
vseh nepravičnih del
in nepravičnega mišljenja,
30 kar sem vede sto-
ril ali ne vede, prisiljen
ali rad,57 spe ali bede,
v krivih prisegah, v lažnih
besedah, v tatvinah, v nečistovanju,

161r

Faksimile 161r (249x360)
35 v lakomnosti, v nezmernem jedenju,
v nezmernem pitju, v oskrumbi
in v vsem nezmernem početju. Kar
sem storil zoper
Boga od tistega dne,
40 ko sem krščen bil, pa vse
do današnjega dne, tega
vsega izpovedan bom
Bogu, in sv. Mariji, in sv.
Lovrencu, Gospod,58
45 in vsem svetim, in tebi,
božji služabnik. Kesam se
mojih grehov in rad se
hočem kesati, kolikor
se zavedam, če
50 mi boš prizanesel, Bog. Daj mi,
Bog Gospod, tvojo
milost, da bi brez sra-
mote in brez sramu
na sodni dan
55 pred tvojimi očmi
stal, ko pri-
deš sodit živim
in mrtvim, vsakomur
po svojem delu.59 Tebi,
60 Bog milostljivi,
izročam vse moje
besede, in moja
dela, in moje miš-
ljenje, in moje srce,
65 in moje telo, in moje
življenje, in mojo dušo.
Krist, božji Sin,
ki si hotel na ta

161v

Faksimile 161v (243x360)
svet priti, greš-
70 nike odrešiti od
zlodejeve oblasti,
obrani me od vsega
zla in reši me
v vsej dobroti.60
75 AMEN.
Amen.

Nazaj
Sodobna slovenščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Prevod: nemščina

Prevod: latinščina

Kajetan Gantar

§ 289Latinski prevod BS I je leta 1822 objavil J. Kopitar v oceni Dobrovskega Institutiones linguae slavicae. Ponatisnili so ga Metelko v Lehrgebäude... 1825 in KöppenVostokov 1827. V izdaji Glagolita Clozianus je leta 1836 Kopitar objavil še prevod BS II in III; ponatisnil ga je Metelko v Anhang... 1848. V. Vondrák je leta 1896 Kopitarjev prevod le malenkostno spremenil. S. Pirchegger je 1931 v glavnem sprejel Vondrákovo verzijo prevoda, vendar je ponekod segel nazaj h Kopitarju, marsikje pa je naredil svojo različico.

§ 290Prevod v Kopitarjevi in poznejših izdajah je natančna podoba izvirnika, "ad verbum interpretatio", seveda skladno z razumevanjem (branjem) izvirnega rokopisa. Stilistične zahteve knjižne latinščine jim niso bile v ospredju.

§ 291Za Pogačnikovo izdajo 1968 je nov prevod oskrbel K. Gantar. Prevod v naši izdaji je slogovno enak onemu v prejšnji, odstopa le glede besed, ki so zdaj drugače prebrane. Kar zadeva besedni red, ima latinska sintaksa svoje zakonitosti, od katerih so mogoča odstopanja samo v izjemnih primerih, ko gre za namensko stilno podčrtavanje. Latinščina ima svoj pravopis, ki določa rabo interpunkcij in velikih začetnic. Ista slovenska beseda ne more biti vedno prevedena z istim latinskim izrazom, ker imajo besede v različnih jezikih različne pomenske obsege in različne stilne odtenke. Ker latinščina teži h gradnji stavčnih period, kjer prevladuje hipotaksa, in ker latinsko besedilo z relativnimi zaimki pokrije veliko tega, kar moderni jeziki izražajo s podrednimi vezniki, latinski prevod ni dobesedna odslikava izvirnika oziroma prevoda v sedanjo slovenščino.

§ 292Zadnji odstavek BS I seveda ni prevod, ampak je prepis izvirno latinskega besedila v Clm 6426.


Nazaj
Prevod: latinščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

Faksimile 78r (342x500)
DICITE POST NOS HAEC PAUCA VERBA:
Deus, Domine misericors, Pater Deus, tibi confiteor
omne peccatum meum, et sanctae Cruci, et sanctae Mariae, et sanc-
to Michaeli, et omnibus angelis Dei, et Sancto Pe-
5 tro, et omnibus apostolis Dei, et omnibus martyribus Dei,
et omnibus confessoribus Dei, et omnibus virginibus iustis, et omnibus
iustis. Et tibi, famule Dei, confessurus sum omnia mea
peccata, et credo, cum in hoc mundo moratus sum, mihi in illum
mundum eundum et novissima die resurgendum esse. Mihi vita
10 post hanc vitam habenda, mihi remissio peccatorum meorum accipienda est. Deus
misericors, suscipe confessionem meorum peccatorum: quaecumque
mala commisi usque ad hunc diem, postquam in hunc mundum
missus et baptizatus sum, quorum recordor aut non recordor, aut
mea sponte aut invitus, aut sciens aut nesciens, sive iniuste
15 iureiurando sive mendacio, sive furto sive invidia, sive blasphemia
sive fornicatione, seu si non cupienda concupivi
sive maledicendo, aut dormiendo aut non dormiendo, sive quod
neque diem dominicam nec vigiliam sanctam nec ieiunium meum observavi,
et aliud multum, quod Deo et
20 baptismati meo adversarium est. Tibi soli, Deus, notum est, quantopere mihi hoc
necessarium sit. Deus, Domine misericors, a te misericordiam peto
pro omnibus enumeratis peccatis et pro multis aliis,
et maioribus et minoribus, quae commisi. Pro istis a te
misericordiam peto et a sancta Maria et ab omnibus sanctis.

78v

Faksimile 78v (344x500)
25 Et utinam in hoc mundo talis peccati punitionem accipiam,
qualem tu mihi impones et qualis tuae misericordiae et tibi gratum est.
Deus, qui de caelo descendisti, quin etiam passus es pro toto
genere humano, ut nos a diabolo eriperes: eripe me ab omnibus diabolis!
Tibi, misericors Deus, commendo corpus meum et
30 animam meam et verba mea et operam meam et voluntatem meam
et fidem meam et vitam meam. Et utinam novissima die
magnam tuam misericordiam exaudiam cum illis, quos vocabis
Tuo ore: Venite, Patris mei electi,
accipite gaudium aeternum et vitam aeternam,
35 quae vobis e saeculo in saeculum parata sunt! Amen.
Confitentibus tibi, Domine, famulis ac famulabus tuis remit-
te peccata, ut qui intersecus conscientia flagellantur
reconciliationis tuae gratia consolentur. Per [...].

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

Faksimile 158v (245x360)
Si avus noster non
peccavisset, tum in aeternum ei
vivendum fuisset nec senectutem capienti
neque umquam curam
5 habenti nec corpus lacrimans,
sed in aeternum
ei vivendum fuisset. Postquam
diaboli invidia
depulsus est
10 a Dei gloria, tum
in genus humanum
dolores et maerores venerunt
et morbi et ex eo ordine
mors. Sed meminerimus,
15 fratres,
nos et filios Dei
vocari. Quam ob rem
omittamus haec opera odiosa,
quae sunt opera Satanae,
20 ut idololatria,
ut maledictio fratris,
ut furtum, ut homicidium, ut carnis
libido, ut ius iurandum,
quod non servamus, sed violamus,
25 ut odium.
Nihil enim his operibus
ante oculos Dei turpius.
Potestis igitur, filioli,
videre et ipsi intellegere
30 homines priores
in facies tales fuisse,
quales et nos sumus, eosque opera
diaboli odisse,
opera Dei dilexisse.

159r

Faksimile 159r (246x360)
35 Quam ob rem in ecclesiis eorum
nos inclinamus eisque precamur
et honori eorum
bibimus et vota nostra eis ferimus
pro salvatione
40 corporum nostrorum et animarum nostrarum.
Tales et nos adhuc esse possumus,
si eadem opera,
quae illi faciebant,
facere coeperimus. Qui enim
45 esurienti manducare,
sitienti potum dabant, nudipedem
calcebant, nudum
vestiebant, aegrotum
in nomine Dei visitabant,
50 frigentem calefaciebant,
hospitem sub tecta sua
invitabant, in carceribus
et in catenis
ferreis vinctos
55 visitabant et eos
in nomine Dei consolabantur.
His, his illi operibus
Deo appropinquabant. Ita
et nobis, filioli,
60 exorandus est idem
Pater supremus Dominus,
donec nos illuc deducat,
in regnum suum,
quod ab initio ad finem
65 electis Dei
paratum est. Nos autem,
fratres, vocati et appellati sumus,
ante eius faciem

159v

Faksimile 159v (246x360)
a nemine abscondi,
70 nequaquam fugere possumus,
sed ane thronum Dei
nobis standum est
una cum adversario nostro,
diabolo vetere,
75 atque ante oculos Dei
unicuique
suo ore
et suis verbis
confitenda sunt,
80 quaecumque quisque in hoc mundo
fecit, sive bonum
sive malum.
Quam ob rem illius diei, filioli,
mementote, cum nobis nusquam
85 latendum, sed
ante oculos Dei
standum et haec causa,
quam praedixi, habenda est.
Dominus noster, sanctus Christus
90 qui est medicus corporum nostrorum
et servator animarum nostrarum,
hanc ultimam medicinam
postremo constituit
et monstravit, quomodo
95 nobis illi renuntiandum
et evadendum esset.
Maiores nostri graviter
passi sunt: quos enim
virgis verberant
100 et ad ignem applicatos torrebant
et gladiis secabant et arboribus
suspendebant et uncis ferreis

160r

Faksimile 160r (239x360)
dilacerabant. Nos autem
nunc nostra recta fide
105 et recta confessione
idem facere possumus,
quod illi hac magna
passione fecerunt.
Quam ob rem, filioli,
110 servos Dei advocate
eisque peccata vestra
narrate et absolvemini
a peccatis vestris.

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Prevod: nemščina

III

160v

Faksimile 160v (255x360)
Ego abrenuntio
diabolo et omnibus eius
operibus et omnibus eius
pompis. Itaque credo
5 in Deum omnipotentem
et in eius Filium
et in Spiritum Sanctum, haec
tria nomina unum esse Deum,
Dominum sanctum,
10 qui creavit caelum et
terram. Cuius
misericordiam quaero et S.
Mariae et S. Mi-
chaelis et S. Pe-
15 tri et omnium Dei apostolorum
et omnium Dei mar-
tyrum et omnium Dei sacer-
dotum et omnium sanctarum
virginum et omnium Dei potestatum,
20 ut mihi apud Deum adesse velint
propter peccata mea,
ut integram confes-
sionem faciam et re-
missionem a Deo accipiam.
25 Deo omnipotenti
confiteor omnia
peccata mea et S. Mariae,
omnia iniusta facinora
et iniustam cogitationem,
30 quaecumque sciens fe-
ci aut nesciens, vi coactus
aut mea sponte, aut dormiens aut vigilans,
periuriis, verbis mendacibus,
furtis, fornicatione,

161r

Faksimile 161r (249x360)
35 avaritia, voracitate,
potatione, stupro
omnibusque intempestivis facinoribus,
quaecumque Deo adversaria feci
ex eo die,
40 posteaquam baptizatus sum,
usque ad hodiernum diem.
Haec omnia confitebor
Deo et S. Mariae et S.
Laurentio, Domine,
45 et omnibus sanctis et tibi,
Dei famule. Paenitet me
peccatorum meorum et libenter
paenitebit me, quatenus
eorum mihi conscius sum,
50 dummodo mihi parcas, Deus. Da mihi,
Domine Deus,
gratiam tuam, ut sine
pudore et sine taedio
novissima die
55 ante oculos tuos
stare possim,
cum venturus es
iudicare vivos et mortuos,
prout quisque meritus est. Tibi,
60 Deus misericors,
commendo omnia dicta mea
et facta mea
et cogitationem meam
et cor meum
65 et corpus meum et vitam
meam et animam meam.
Christe, Dei fili,
qui in hunc mundum

161v

Faksimile 161v (243x360)
venire voluisti,
70 ut peccatores
a potestate diaboli liberares,
custodi me ab omni
malo et salva me
in omni bono.
75 AMEN.
Amen.

Nazaj
Prevod: latinščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Prevod: angleščina

Prevod: nemščina

Klaus Detlef Olof

§ 293Nemški prevod daje vsebinsko sporočilno plat izvirnih besedil v standardnem knjižnem jeziku; pri tem se naslanja na dikcijo sodobnih bibličnih prevodov in liturgičnih obrazcev. Obenem si prizadeva ohraniti največjo možno bližino slovenskemu prevodu, tudi kar zadeva njegove stilno označene, retorične in literarno-estetske sestavine. Od njega se oddalji le tam, kjer mu to narekuje drugačen ustroj nemščine, ki nekaterih izraznih sredstev slovenščine ali sploh nima ali pa v njej funkcionirajo drugače. Tako npr. nemški prevod ne more enako rabiti pomanjševalnic, staviti pridevnika za samostalnikom ali sploh svobodneje variirati besednega reda, najti enotnega vzorca za zvezo dajalnika z nedoločnikom, ujeti posebnosti, kakršni sta raba svojilnega zaimka namesto povratnosvojilnega ali raba trpnika namesto tvornika. Po slovenskem besedilu pa se ravna tam, kjer uvaja redke besede domačega izvora namesto običajnejših tujk, vzdržuje enotnost terminološko rabljenega izrazja, menjava samostalniške in glagolske konstrukcije, v stavčni skladnji ohranja mnogovezje ali brezvezje, prevladujočo priredno zgradbo, v daljših periodah pa izmenično vrsti priredne in podredne člene. Slovenskemu prevodu se prilagaja tudi z rabo ločil, ki imajo izrazito ritmično funkcijo, in z vrsto besednih in stavčnih retoričnih figur.

§ 294Prevod si z vsem tem prizadeva doseči čim višjo stopnjo ustreznosti: podobno kot slovensko besedilo je tudi nemško sodobno in razumljivo brez težav, vendar je arhaično obarvano in teži k privzdignjenemu, visokemu stilu; vsaj posamezni njegovi deli so izrazito retorično izoblikovani.

§ 295Za Pogačnikovo izdajo 1968 je nemški prevod oskrbela A. Žgur.


Nazaj
Prevod: nemščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

Faksimile 78r (342x500)
SPRECHT UNS DIESE WENIGEN WORTE NACH:
Got, barmherziger Herr, Gott Vater, Dir bekenne ich
all meine Sünde, und dem heiligen Kreuz, und der heiligen Maria, und dem
heiligen Michael, und allen Geflügelten Gottes, und dem heiligen
5 Petrus, und allen Boten Gottes, und allen Märtyrern Gottes,
und allen Bekennern Gottes, und allen gerechten Jungfrauen, und allen
Gerechten. Und du, Knecht Gottes, wollest mir die Beichte abnehmen61 aller meiner
Sünden, und ich glaube, daβ ich, wenn ich auf dieser Welt gewesen bin, in jene
Welt gehen soll und wieder auferstehen am Tag des Gerichts. Ich soll das Leben
10 haben nach diesem, ich soll die Vergebung meiner Sünden haben. Bermherziger
Gott, empfange meine Beichte meiner Sünden: was
ich Böses getan habe bis auf diesen Tag, nachdem ich auf diese Welt
gebracht und getauft worden bin, dessen ich mich erinnere oder nich erinnere, sei es
willentlich oder unwillentlich, sei es wissentlich oder unwissentlich, sei es in Meineid
15 oder in Lüge, sei es in Diebstahl oder in Neid, sei es in Befleckung
oder in Unzucht, sei es, weil mich nach etwas gelüstete, wonach mich nich hätte
gelüsten dürfen, sei es in Verleumdung, sei es schlafend oder nicht schlafend, sei es, weil
ich den Sonntag nicht beachtet habe, noch die heilige Vesper, noch meine
Fasten und vieles andere, was wider Gott ist und wider meine
20 Taufe. Du allein, Gott, weiβt, wie darin meine Not
groβ ist. Gott, barmherziger Herr, Dich bitte ich um Gnade
für diese aufgezählten Sünden und für viele andere,
seien es gröβere oder kleinere, die ich begangen habe. Für die
bitte ich Dich um Gnade, und die heilige Maria, und alle Heiligen.

78v

Faksimile 78v (344x500)
25 Und daβ ich auf dieser Welt für solche Sünde die Buβe auf mich nehme,
wie Du sie mir auferlegst, und wie es Deine Gnade ist und es Dir gefällt.
Gott, Du bist vom Himmel gekommen, und schon hast Du Dich in die Marter gegeben für das ganze
Menschengeschlecht, um uns dem Teufel zu entreiβen. Entreiβe mich allen Teufeln.
Barmherziger Gott, Dir überantworte ich meinen Leib, und
30 meine Seele, und meine Worte, und mein Werk, und meinen Willen,
und meinen Glauben, und mein Leben. Und daβ ich am Tag des
Gerichts Deine groβe Gnade vernehmen möge mit jenen, die Du aufrufst durch
Deinen Mund: Kommt, meines Vaters Auserwählte,
empfangt die ewige Freude und das ewige Leben, das euch
35 bereitet ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Herr, vergib Deinen Knechten und Mägden, die Dir die Beichte ablegen,
die Sünden, auf daβ sie, die in ihrem Innern das Gewissen peitscht,
getröstet werden durch die Gnade Deiner Versöhnung. Durch [unseren Herrn...].

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

Faksimile 158v (245x360)
Wenn unser Urahn nich gesündigt
hätte, wäre ihm in Ewigkeiten zu leben
beschieden, kein Alter zu erleiden,
niemals Sorgen zu haben,
5 keinen tränenvollen Leib,
sondern wäre ihm in Ewigkeiten
zu leben beschieden. Weil
er durch den Neid des Widersachers
vertrieben wurde
10 aus dem Ruhm Gottes, kamen danach
über das Menschengeschlecht
Schmerzen und Sorgen,
Krankheiten, und in dieser Folge
der Tod. Und doch, Brüder,
15 erinnern wir uns,
daβ wir auch Söhne Gottes
heiβen. Deshalb lassen wir ab
von diesen verhaβten
Werken, denn sie sind Werke des Satans:
20 wenn wir Opfer darbringen,
den Bruder verleumden, wie
Diebstahl, wie Totschlag, wie Fleischeslust,
wie Eidschwüre, die
wir nicht achten, sondern übertreten,
25 wie Feindseligkeit.
Nichts aber ist vor Gottes Augen mehr werhaβt
als dieseWerke. Ihr könnt
also, meine Söhne, sehen
und selbst verstehen,
30 daβ zuvor die Menschen
von Angesicht gerade so waren, wie
auch wir sind, und daβ sie die Werke
des Widersachers hassen lernten,
die jenigen Gottes aber liebgewannen.

159r

Faksimile 159r (246x360)
35 Deshalb verneigen wir uns nun in ihren
Kirchen, und beten zu ihnen,
und trinken auf ihre Ehre,
und bringen ihnen unsere
Dankopfer dar für die Errettung
40 unserer Körper und unserer Seelen.
Ebenso wie jene können aber auch wir noch
werden, wenn wir ebensolche Werke
zu tun beginnen, die jene
getan haben. Denn jene speisten
45 den Hungrigen, tränkten
den Durstigen, beschuhten
den Barfüβigen, kleideten
den Nackten, besuchten
den Kranken im Namen Gottes,
50 wärmten den Frierenden, führten
den Fremden unter ihr Dach,
besuchten die in Kerker
und in eiserne
Fesseln Gelegten,
55 und trösteten sie
im Namen Gottes.
Mit diesen, mit diesen Werken
haben sich jene Gott genähert. So,
meine Söhne, sollen auch wir beten
60 zu ebendem allerhöchsten
Vater, dem Herrn, bis
Er uns daselbst einsetzt,
in Sein Reich,
das bereitet ist von
65 Anfang bis Ende den Auserwählten
Gottes. Und wir sind,
Brüder, aufgerufen und aufgefordert,
vor Seinem Antlitz

159v

Faksimile 159v (246x360)
können wir uns hinter niemandem verbergen,
70 geschweige denn entfliehen,
sondern wir haben vor
Gottes Thron zu stehen mit
unserem Feind,
mit dem alten Teufel,
75 und wir haben vor den Augen
Gottes ein jeder
mit seinem Mund
und mit seinem Wort
einzubekennen, was
80 auf dieser Welt ein jeder
getan hat, sei es Gutes,
sei es Böses.
Deshalb denkt nun, meine Söhne,
an jenen Tag, wenn es nirgends
85 ein Sichverbergen gibt, sondern es
vor den Augen Gottes
zu stehen und diesen Streit anzunehmen gilt,
den ich euch angesagt habe.
Unser Herr, der heilige Christ,
90 der der Arzt ist unserer Körper
und der Erlöser unserer Seelen, hat aber dieses
letzte Heilmittel
endlich aufgerichtet,
und aufgezeigt, mit dem wir
95 jenem absagen
und uns losreiβen können.
Unsere Vorderen haben heftig
gelitten, denn sie wurden
mit Geiβeln geschlagen, und
100 ans Feuer gedrückt und verbrannt,
und mit Schwertern zerhackt, und ans Holz
gehängt, und mit eisernen Haken

160r

Faksimile 160r (239x360)
zerrissen. Wir aber
können jetzt mit unserem wahren
105 Glauben und unserer wahren
Beichte ebendas
tun, was jene mit ihrem groβen
Leiden getan haben.
Deshalb, meine Söhne, ruft
110 die Knechte Gottes herbei und
zählt ihnen eure Sünden auf,
und sie werden euch die Beichte
eurer Sünden abnehmen.62

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Prevod: angleščina

III

160v

Faksimile 160v (255x360)
Ich entsage
dem Teufel, und allen seinen
Werken, und allen seinen
Gleiβnereien. Auch glaube
5 ich an Gott den Allmächtigen,
und an Seinen Sohn,
und an den Heiligen Geist, daβ diese
drei Namen ein Gott sind,
der heilige Herr,
10 der geschaffen hat den Himmel und
die Erde. Auch erflehe ich Seine
Gnade, und die der heiligen
Maria, und des heiligen Michael,
und des heiligen Petrus,
15 und aller Boten Gottes,
und aller Märtyrer Gottes,
und aller Streiter Gottes,63
und aller heiligen
Jungfrauen, und aller göttlichen Kraftträger,64
20 daβ sie mir beistehen mögen
bei Gott für meine Sünden,
daβ ich eine reine Beichte
ablege und Vergebung
von Gott erlange.
25 Gott dem Allmächtigen
bekenne ich alle meine
Sünden, und der heiligen Maria,
alle unrechten Werke
und unrechten Gedanken,
30 die ich wissentlich begangen habe
oder unwissentlich, aus Not
oder mit Willen, schlafend oder
in Meineiden, in falschen
Worten, in Diebstählen, in Unzucht,

161r

Faksimile 161r (249x360)
35 in Habgier, in unmäβigem Essen,
in unmäβigem Trinken, in Befleckung
und in allem unmäβigen Tun. Was
ich getan habe wider
Gott seit jenem Tag,
40 an dem ich getauft wurde, bis
zum heutigen Tag, das
alles will ich Gott bekennen
und der heiligen Maria und dem heiligen
Laurentius, Herr,
45 und allen Heiligen und dir,
Knecht Gottes. Ich bereue
meine Sünden, und gern will ich
sie bereuen, so weit
ich mir ihrer bewuβt bin, wenn
50 Du, Gott, nachsichtig mit mir bist. Schenke mir,
Herr Gott, Deine
Gnade, daβ ich ohne Schande
und ohne Scham
am Tag des Gerichts
55 vor Deinen Augen
stehe, wenn Du kommen wirst
zu richten die Lebendigen
und die Toten, einen jeden
nach seinem Werk. Dir,
60 barmherziger Gott,
überantworte ich alle meine
Worte, und meine
Werke, und mein Denken,
und mein Herz,
65 und meinen Leib, und mein
Leben, und meine Seele.
Christus, Sohn Gottes,
der du willens warst in diese

161v

Faksimile 161v (243x360)
Welt zu kommen, die Sünder
70 zu erretten aus
der Gewalt des Teufels,
bewahre mich vor allem
Bösen und rette mich
in allem Guten.
75 AMEN.
Amen.

Nazaj
Prevod: nemščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Prevod: italijanščina

Prevod: angleščina

Gerald Ch.Stone

§ 296Angleški prevod Brižinskih spomenikov nima objavljenih predhodnikov. Narejen je v soglasju z izhodišči, ki so uveljavljena v novem slovenskem prevodu in jih smiselno povzema staro geslo reformacijskih biblijskih prevajalcev, med njimi še posebno Primoža Trubarja, strnjeno v sintagmo o 'zvestem in razumljivem prevodu'.

§ 297Natančno, kolikor le dopuščajo okviri sodobne angleščine in literarno obzorje današnjega bralca, obnavlja oblikovne in pomenske prvine sporočila izvirnih besedil, t. j. njihovo ritmičnoskladenjsko strukturo, razčlenjenost v daljše ali krajše vrstice, rabo ločil ter zvrstnost in pomensko ustreznost leksike. Tu in tam ohranja tudi izvirnikov besedni red, kakršen v današnji knjižni angleščini ni več običajen in deluje arhaično, vendar ne ovira razumevanja, saj se opira na uveljavljeno izročilo angleškega bibličnega prevoda. V prevodu prevladuje besedišče, ki je v angleščini že dalj časa ustaljeno in je nezaznamovano, uporabljenih pa je tudi nekaj redkejših, starinskih, toda v sobesedilu vsakomur razumljivih besed in besednih oblik (najpogosteje thou, thine namesto you, yours, in glagolska obrazila za 2. osebo ednine). Prevod je torej sodoben in hkrati arhaiziran; izogiba se kolizij med 'zvestobo' in 'razumljivostjo' in ohranja artistične značilnosti izvirnika, t. j. njegovo retorično figuraliko, predvsem apostrofe, enumeracije in raznovrstne iteracije.


Nazaj
Prevod: angleščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

Faksimile 78r (342x500)
SAY AFTER US [THESE] FEW WORDS
O God, merciful Lord, God the Father, to thee I confess
all my sin, and to the holy Christ, and to St. Mary, and to
St. Michael and to all God's angels, and to St.
5 Peter, and to all God's messengers, and to all God's martyrs,
and to all God's confessors,65 and to all righteous virgins, and to all
the righteous. And to thee, servant of God, I wish to be confessed of all my
sins, and I believe that, having been in this world, I am to go to that
world and to rise again on the day of judgement. I am to have life
10 hereafter. I am to have remission of my sins. Merciful
God, receive my confession of my sins: whatever
evil I have done until this day, since I was brought into
this world and was christened, what I remember or do not remember, whether
intentionally or unintentionally, whether knowingly or unknowingly, whether in
15 a false oath or in a lie, whether in theft or envy, whether in defilement
or in fornication, or because I wanted something I ought not
to have wanted, or in slander, whether sleeping or not sleeping, or
because I did not keep the sabbath, neither the holy vigil, nor my
fasting and much else which is against God and against
20 my baptism. Thou alone, O God, knowest how great is my
need of this. O God, merciful Lord, I beg thy mercy
for these enumerated sins and for many others,
both greater and smaller, which I have committed. For these
I beg mercy of thee and St. Mary and all the saints.

78v

Faksimile 78v (344x500)
25 And that I may in this world accept penance for such sin,
such as thou layest on me and such as is thy mercy and thy pleasure.
O God, thou camest from heaven and already gavest thyself into torment for all
mankind, that thou mightest deliver us from the devil. Deliver me from all devils.
Merciful God, I commend to thee my body and
30 my soul and my words and my work and my will
and my faith and my life. And that I may hear on the day
of judgement thy great mercy with those whom thou callest with
thy mouth: Come, chosen of my Father, receive the
eternal joy and eternal life which is
35 prepared for you from eternity to eternity. Amen.
O Lord, remit the sins of thy manservants and maidservants who confess to thee,
that they who are inwardly chastised by their
conscience may be comforted by the grace of thy reconciliation. Through [our Lord ...].

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

Faksimile 158v (245x360)
If our forefather had not
sinned, then he would have
lived for ever, not receiving old age,
nor ever having sorrow,
5 nor having a tearful
body, but for ever
he would have lived. As
he was by the evil one's envy
cast out
10 from the glory of God, therefore
upon the human race
came pain and sorrow,
sickness, and eventually
death. Nevertheless, brothers,
15 let us remember
that we are also called
the sons of God. Therefore,
let us give up those vile
deeds, for they are the deeds
20 of Satan: when we offer a sacrifice,
slander our brother, or
theft, or murder, or carnal
lust, or oaths which
we do not keep, but
25 break, or hatred.
Nothing is more vile than these deeds
in God's eyes. So you can
see, my sons,
and understand yourselves
30 that formerly people were
in appearance just as
we are; they too
hated the works of the evil one
and loved the works of God.

159r

Faksimile 159r (246x360)
35 Therefore now in their
churches we worship and
pray to them and drink to their
honour and bring them our prayers
for the salvation
40 of our bodies and our souls.
We can still be like them,
if we perform the same deeds
as they performed. For they
fed the hungry, gave
45 the thirsty to drink,
shod the
barefooted, clothed the
naked, visited the infirm
in the name of God,
50 warmed the cold,
brought in the stranger under
their rooves, visited people
in dungeons and fettered
in iron chains,
55 and in the name
of God comforted them.
With these, with these deeds
they drew near to God. Thus,
my sons, we too
60 are to pray to the same
supreme Father [and] Lord,
until he settles us there
in his kingdom,
which is prepared from
65 end to end for the
chosen of God. And we are,
brothers, called and summoned;
before his face we cannot

159v

Faksimile 159v (246x360)
hide behind anyone,
70 nor escape anywhere;
but we are to stand before
the throne of God with
our adversary,
with the old devil,
75 and each one is before God's
eyes
with his own mouth
and his own word[s]
to declare what
80 each one has done in this world,
whether it be good
or bad.
Therefore, my sons,
think of that day, when there will be nowhere
85 to escape; but
we shall have to stand before God's eyes
and have that trial
that I have declared.
Our Lord, the holy Christ,
90 who is the physician of our bodies
and the saviour of our souls, has
placed the last remedy
at the end,
and has indicated with which [remedy]
95 we should reject him66
and save ourselves from him.
Our predecessors suffered
cruelly, for they beat them with
birches, and, thrusting them
100 towards the fire, roasted them,
and cut them with swords and hanged them on wood
and rent them

160r

Faksimile 160r (239x360)
with iron hooks. But we
now, with our just faith
105 and our just
confession, can do
the same as they did,
with that great suffering.
Therefore, my sons, having
110 called the servants of God,
tell them too your sins
and you will be confessed
of your sins.

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Prevod: italijanščina

III

160v

Faksimile 160v (255x360)
I renounce
the devil, and all his
works, and all his
ornaments. Also I
5 believe in God the
almighty and in his Son
and in the Holy Ghost, that these
three names are one God,
the holy Lord
10 who created heaven and
earth. Also I seek
his mercy and that of St.
Mary and St.
Michael and St.
15 Peter and all God's messengers
and all God's martyrs,
and all God's
priests and all the holy
virgins and all God's relics.
20 That you may vouchsafe to help me
with God for my
sins, so that I may make a
clean confession and
receive absolution from God.
25 To God the almighty
I confess all my
sins and to St. Mary
all unjust deeds
and unjust thought,
30 that I have knowingly
committed or unknowingly, under compulsion
or willingly, sleeping or awake,
in vain swearing, in lying
speeches, in theft, in fornication,

161r

Faksimile 161r (249x360)
35 in avarice, in gluttony,
in excessive drinking, in defilement,
and in all intemperate acts. What
I have done against
God from that day
40 when I was christened even
unto this day. Of
all that I shall be confessed
to God and St. Mary and St.
Lawrence, O Lord,
45 and to all the saints and to thee,
servant of God. I repent
of my sins and gladly
I wish to repent, as far
as I am aware, if
50 thou, O God, wilt spare me. Give me,
Lord God, thy
grace, so that without
shame and without disgrace
on the day of judgement
55 I may stand before thy eyes,
when thou comest
to judge the quick
and the dead, each one
according to his work. To thee,
60 merciful God,
I commend all my
words and my
deeds and my
thought and my heart
65 and my body and my
life and my soul.
O Christ, Son of God,
who deigned to

161v

Faksimile 161v (243x360)
come into this world
70 to save sinners from
the power of the devil,
protect me from all
evil, and keep me
in complete goodness.
75 AMEN.
Amen.

Nazaj
Prevod: angleščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Prevod: poljščina

Prevod: italijanščina

Janko Jež

Nazaj
Prevod: italijanščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

Faksimile 78r (342x500)
DITE DOPO DI NOI QUESTE POCHE PAROLE:
Dio, Signore misericordioso, Padre Iddio, confesso a Te
tutti i miei peccati ed alla santa Croce, a santa Maria, e
a san Michele, e a tutti gli angeli di Dio, e a san Pie-
5 tro, e a tutti gli apostoli di Dio, e a tutti i martiri di Dio,
e a tutti i credenti di Dio, e a tutte le vergini giuste, e a tutti
i giusti. E a te, servo di Dio, voglio confessare tutti i miei
peccati e credo, dopo esser vissuto in questo mondo, di andare nell'altro
mondo e di risorgere nel giorno del Giudizio. Riavro vita
10 dopo questa, otterro la remissione dei miei peccati. Dio
misericordioso, accetta la mia confessione dei miei peccati: cio
che di male ho commesso fino a questo giorno, dopo che in questo mondo
sono stato mandato e sono stato battezzato, dei quali mi ricordo o non mi ricordo, o
volontariamente o contro la mia volonta, o sciente o non sciente, o sper-
15 giurando o mentendo, o rubando o per invidia, o bestemmiando
o fornicando, sia che abbia desiderato quello che non avrei do-
vuto desiderare, o calunniando, o dormendo o non dormendo, o perché
non ho osservato il giorno del riposo ne la santa Vigilia e nemmeno il mio
digiuno o molto altro che e contrario a Dio ed al mio
20 battesimo. Tu solo, Dio, sai come di questo il biso-
gno mi sia grande. Dio, Signore misericordioso, a Te misericordia
chiedo per tutti i peccati enumerati e per molti altri,
magiori e minori, che abbia commesso. Per essi a Te
chiedo misericordia, a santa Maria, e a tutti i santi.

78v

Faksimile 78v (344x500)
25 E perche in questo mondo per tali peccati possa ricevere la punizione,
come Tu mi imponi e come sia gradita alla Tua misericordia e a Te.
Dio, Tu sei sceso dal Cielo e Ti sei lasciato martoriare per tutto
il genere [umano], per salvarci dal maligno: salvami da tutti
i maligni! Dio misericordioso, a Te affido il mio corpo, e
30 la mia anima, e le mie parole, ed i miei atti, e la mia volonta,
e la mia fede, e la mia vita. E per poter udire nel giorno del Giudizio
la Tua grande misericordia con quelli che chiamerai con la Tua
voce: Venite, eletti del Padre mio, ri-
cevete la gioia eterna, e l'eterna vita, che vi
35 sono stati preparati di secolo in secolo. Amen.
Ai tuoi servitori e servitrici, Signore, che a Te si confessano rimet-
ti i peccati, affinche coloro che sono flagellati nella coscienza
possano consolarsi nella grazia della tua riconciliazione. Per [nostro Signore...]

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

Faksimile 158v (245x360)
Se il nostro avo non avesse pec-
cato, allora eternamente sarebbe
vissuto, senza pro-
vare la vecchiaia, senza
5 avere alcuna cura, né lacrimante
il corpo, ma eterna-
mente sarebbe vissuto. Dopo
che venne per invidia del Ne-
mico, cacciato
10 dalla gloria di Dio, allora
sul genere umano
vennero i dolori, le tribolazioni,
le malattie e quindi
la morte. Eppure, fra-
15 telli, ricordiamoci
che noi siamo detti anche figli di Dio.
Percio smet-
tiamo queste odiose
azioni che sono opera di Sata-
20 na: come quando sacrifichiamo [agli idoli],
calunniamo il fratello, come
il furto, come l'omicidio, come la libidine
della carne, come il giuramento
che non osserviamo, ma vio-
25 liamo, come l'odio.
Niente e piu turpe di questi atti
agli occhi di Dio. Pos-
siate, dunque, figlioli, ve-
dere e da soli comprendere
30 che gli uomini prima [di noi] sono stati
nel volto tali qua-
li siamo noi e che essi hanno
odiato [le azioni] del Nemico
ed amato quelle di Dio.

159r

Faksimile 159r (246x360)
35 Percio ora nelle loro chie-
se noi ci inchiniamo e per essi pre-
ghiamo, ed in loro onore
beviamo e i nostri voti loro
portiamo per la salvazione
40 dei nostri corpi e delle nostre anime.
Altrettali noi pure possiamo ancora
essere, se le stesse azioni
incominceremo a fare che es-
si facevano. Poiché essi
45 nutrivano l'affamato,
davano da bere all'assetato, lo scalzo
calzavano, l'ignudo ve-
stivano, al debilitato
facevano visita nel nome di Dio,
50 riscaldavano chi aveva freddo,
lo straniero sotto il proprio tetto
invitavano,
ai costretti nelle carceri
ed in catene di ferro
55 facevano visita, e nel nome
di Dio li consolavano.
Con tali, con tali azioni
essi si avvicinavano a Dio. Cosi,
figlioli, anche noi dobbiamo pre-
60 gare lo stesso su-
premo Padre Signore, fin-
ché non ci accolga la,
nel suo Regno,
che e pronto
65 dall'inizio alla fine per gli e-
letti di Dio. E siamo,
fratelli, chiamati ed invi-
tati, davanti al Suo cospetto non

159v

Faksimile 159v (246x360)
possiamo nasconderci dietro a nessuno,
70 in nessun modo sfuggi-
re, ma dobbiamo stare davanti
al trono di Dio con
il nostro Avversario,
col Maligno antico,
75 e davanti agli occhi di Dio
ciascuno di noi
con la propria bocca
e con la propria parola
deve confessarsi di cio che
80 in questo mondo ciascuno
abbia fatto, sia be-
ne, sia male.
Percio, a quel giorno, figlioli,
pensate, quando non vi sara dove
85 nascondersi, ma
si dovra stare davanti agli occhi di Dio,
e subire quel giudizio
che vi ho annunciato.
Nostro Signore, Cristo santo,
90 che e medico dei nostri corpi
e salvatore delle nostre anime, ha
da ultimo costituito
questa estrema medicina
ed ha mostrato in che modo
95 da essa possiamo esimerci
e redimercene.
I nostri antenati hanno molto
sofferto, poiché venivano battuti
con le verghe, e co-
100 stretti sul fuoco e bruciati
e tagliati con le spade
e impiccati agli alberi

160r

Faksimile 160r (239x360)
e lacerati con uncini di ferro.
Noi invece ora con la nostra giu-
105 sta fede e con la nostra giusta
confessione possiamo fare lo stesso
che essi fecero
con grande sofferenza.
Percio, figlioli,
110 chiamate i servitori di Dio, e
a loro enumerate i vostri peccati
e da essi sarete confessati
dei peccati vostri.

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Prevod: poljščina

III

160v

Faksimile 160v (255x360)
Io rinuncio
al Maligno ed a tutte le sue
opere ed a tutte le sue
seduzioni. E pure cre-
5 do in Dio onnipo-
tente, e nel suo Figlio
e nello Spirito santo, che questi
tre nomi sono un unico Dio,
Signore santo,
10 che ha creato il cielo e
la terra. E pure chiedo la Sua
misericordia, e
di santa Maria, e di san Mi-
chele, e di san Pie-
15 tro, e di tutti gli angeli di Dio,
e di tutti i martiri di Dio,
e di tutti i sacerdoti di Dio,
e di tutte le sante
vergini e di tutte le potesta di Dio,
20 che vogliano soccorrermi
presso Dio per i miei pec-
cati, affinché possa fare piena
confessione e
riceverne da Dio la remissione.
25 A Dio onnipotente
confesso tutti i miei
peccati, e a santa Maria,
tutti gli atti ingiusti
e gli ingiusti pensieri
30 che io abbia scientemente com-
messo, o non scientemente, costretto
o di mia volonta, dormendo o vigilando,
in falsi giuramenti, parole
menzognere, furti, impurita,

161r

Faksimile 161r (249x360)
35 avarizia, nel mangiare smodato,
nel bere smodato, nello stupro
ed in ogni altro eccesso. Poiché
ho agito contro
Dio da quel giorno
40 in cui sono stato battezzato, fino
al giorno odierno, di questo
tutto mi confessero
a Dio, e a santa Maria ed a san
Lorenzo, Signore,
45 ed a tutti I santi, ed a te,
servitore di Dio. Mi pento
dei miei peccati e volentieri
me ne pentiro, per quanto
ne sia conscio, purché
50 mi perdoni, Dio. Dammi,
Dio Signore, la tua
grazia perché senza ver-
gogna e senza infamia
nel giorno del Giudizio
55 davanti ai Tuoi occhi
possa stare, quando ver-
rai a giudicare i vivi
e i morti, ciascuno
secondo i suoi atti. A Te,
60 Dio misericordioso,
affido tutte le mie
parole, e le mie
azioni, ed i miei pen-
sieri, ed il mio cuore,
65 ed il mio corpo, e la mia
vita, e l'anima mia.
Cristo, figlio di Dio,
che sei voluto

161v

Faksimile 161v (243x360)
venire in questo mondo,
70 per salvare i peccatori dal
potere del Maligno,
proteggimi da ogni
male e guidami
ad ogni bene.
75 AMEN
amen.

Nazaj
Prevod: italijanščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Vzporedni prikazi

Prevod: poljščina

Leszek Moszińsky

Nazaj
Prevod: poljščina
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

Faksimile 78r (342x500)
POWTÓRZCIE ZA NAMI TYCH KILKA SŁÓW
Boże, Panie miłosierny, Boże Ojcze, Tobie spowiadam się
ze wszystkich moich grzechów. I świętemu Krzyżowi, i świętej Maryji, i świętemu
Michałowi, i świętym bożym aniołom, i świętemu Piotrowi,
5 i wszystkim Bożym apostołom, i wszystkim bożym męczennikom,
i wszystkim wyznawcom bożym, i wszystkim sprawiedliwym dziewicom, i wszystkim
sprawiedliwym, i tobie, sługo boży, pragnę się wyspowiadać ze wszystkich
moich grzechów. I wierzę, że aby po pobycie na tym świecie przejść na tamten
świat i powstać znowu na dzień Sądu i mieć przyszły żywot,
10 uzyskać muszę odpuszczenie grzechów moich. Boże
miłosierny, przyjmij moje wyznanie moich grzechów, wszystkiego,
cokolwiek uczyniłem złego aż do tego dnia od czasu, gdym przyszedł na ten świat
i zostałem ochrzczony. Cokolwiek pamiętam albo nie pamiętam,
celowo lub niechcący, świadomie lub nieświadomie. Czy to krzywoprzysięstwo,
15 czy kłamstwo, czy kradzież, czy zawiść, czy cudzołóstwo
i rozpustę, albo pożądanie tego, czego mi nie było wolno
pożądać, albo obmowę śpiąc lub nie, śpiąc,
nieprzestrzeganie dnia świętego, i świętej wigilii, i mojego
postu, i wiele innych grzechów przeciw Bogu i przeciw mojemu
20 chrztowi. Ty jeden, Boże, wiesz, jak bardzo mi tego
potrzeba. Boże, Panie miłosierny, Ciebie proszę o łaskę
z powodu tych wymienionych grzechów i wielu innych,
i cięższych i lżejszych, które popełniłem. Z tego powodu
proszę o miłosierdzie Ciebie, i świętą Maryję, i wszystkich świętych,

78v

Faksimile 78v (344x500)
25 abym na tym świecie pokutę za te grzechy, jaką Ty
mi zadasz, jaka jest Twoja łaska i jak się Tobie podoba, przyjął.
Boże, Tyś zstąpił z nieba i poddałeś się męce za całą
ludzkość, aby nas wyrwać szatanowi. Wyrwij i mnie wszystkim
szatanom. Boże miłosierny, Tobie poświęcam ciało moje, i
30 moją duszę, i me słowa, i moje działanie, i moją wolę,
i moją wiarę, i moje życie. Żebym w dniu Sądu
usłyszał wraz z tymi, których wezwiesz swymi ustami, Twoją
wielką łaskę: Przyjdźcie błogosławieni Ojca mego,
przyjmijcie wieczną radość i wieczny żywot, jaki jest wam
35 przygotowany od wieków na wieki. Amen.
[…]
[…]
[…]

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

Faksimile 158v (245x360)
Gdyby praojciec nasz nie
zgrzeszył, to nie zaznawszy
starości żyłby na wieki,
nie miałby jakichkolwiek
5 trosk, ani też łzawiącego
ciała, ale żyłby
na wieki. Gdy bowiem
przez zawiść szatana
wygnany został
10 ze sławy bożej,
spadły na ród ludzki
cierpienia i troski,
choroby, a przez
nie i śmierć.
15 Pamiętajmy jednak,
że i my nazywamy się
synami bożymi. Dlatego też
odstąpmy od tych złych
spraw, które są dziełem
20 szatana, jak to, że składamy bałwochwalcze ofiary,
oczerniamy braci; od takich spraw
jak kradzież, jak rozbój, jak
rozpusta, jak przysięgi, których
nie dotrzymujemy, lecz je
25 łamiemy, jak nienawiść.
Nie ma nic bardziej obrzydliwego
w oczach bożych, jak takie czyny.
Przeto, synkowie,
możecie sami zobaczyć i zrozumieć,
30 jak dawniejsi ludzie,
którzy byli tacy sami,
jacy i my jesteśmy,
spraw szatana nienawidzili,
a boże miłowali.

159r

Faksimile 159r (246x360)
35 Dlatego też teraz w ich kościołach
kłaniamy się im i modlimy się do
nich i pijemy na ich
cześć i ofiary nasze im
przynosimy za ocalenie
40 ciał naszych i dusz naszych.
Ale i my także możemy być jak
oni, jeżeli zaczniemy te dzieła
czynić, które oni
czynili. Oni bowiem głodnych
45 karmili, spragnionych
poili, bosych
obuwali, nagich odziewali,
chorych w imię
boże nawiedzali,
50 zziębniętych ogrzewali,
obcych pod dach swój
przyjmowali, uwięzionych
w żelaznych pętach
w ciemnicach
55 odwiedzali i pocieszali ich
w imię boże.
Tymi, tymi czynami
zbliżali się do Boga. I my,
synkowie, powinniśmy się tak modlić
60 do tego
najwyższego Ojca, Pana,
dopóki nie wprowadzi nas tam,
do swego królestwa,
które jest przygotowane od
65 początku do końca wybranym
bożym. I my jesteśmy,
bracia, powołani i wezwani,
nic nie może ukryć

159v

Faksimile 159v (246x360)
nas przed jego obliczem,
70 ani uciec nie możemy,
ale stanąć musimy przed
tronem bożym z
przeciwnikiem naszym,
starym szatanem,
75 i każdy z nas musi
przed oczyma bożymi
własnymi ustami
i własnym słowem
powiedzieć, co
80 na tym świecie każdy z nas
uczynił, czy było to dobro,
czy było to zło.
Dlatego myślcie, synkowie,
o tym dniu, kiedy nie da się nigdzie
85 ukryć, ale
stanąć trzeba będzie przed bożymi
oczyma i tę sprawę zdać,
o której już wam mówiłem.
Pan nasz, święty Chrystus,
90 który jest lekarzem naszych ciał
i zbawicielem dusz naszych, to
ostatnie lekarstwo
na koniec ustanowił
i wskazał, w jaki sposób mamy się
95 go [sc. szatana] wyrzec
i mu się wyrwać.
Przodkowie nasi ciężko
cierpieli, gdy bito
ich rózgami, gdy
100 przyłożywszy do ognia przypalano,
i mieczami ścinano, i na drzewach
wieszano, i hakami żelaznymi

160r

Faksimile 160r (239x360)
rozrywano. My zaś
teraz naszą szczerą
105 wiarą i szczerą
spowiedzią możemy to
uczynić, co oni uczynili swym
wielkim cierpieniem.
Dlatego, synkowie,
110 przywoławszy sługi boże
wyznajcie im grzechy wasze
i wyspowiadajcie się im
z grzechów waszych.

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
 

III

160v

Faksimile 160v (255x360)
Wyrzekam się
szatana i wszystkich spraw
jego i wszelkiej pychy
jego. Także wierzę
5 w Boga wszechmogącego
i w jego Syna
i w Świętego Ducha, bo to
trzy imiona, ale jeden Bóg,
Pan święty,
10 który stworzył niebo i
ziemię. Także proszę o miłosierdzie
jego, i świętą
Maryję, i świętego Michała,
i świętego Piotra,
15 i wszystkich świętych apostołów,
i wszystkich bożych męczenników,
i wszystkich bożych kapłanów,
i wszystkie święte dziewice,
i wszystkich silnych Bogiem,
20 aby z powodu mych grzechów
raczyli być mi pomocą przed Bogiem,
ażebym szczerą spowiedź
odbył i odpuszczenie
od Boga uzyskał.
25 Bogu wszechmogącemu
i świętej Maryji wyznam
wszystkie moje grzechy,
i niesprawiedliwe uczynki,
i niesprawiedliwe myśli,
30 co uczyniłem świadomie
lub nieświadomie, przymuszony
lub z upodobaniem, śpiąc lub czuwając:
krzywoprzysięstwa, kłamliwe
słowa, kradzieże, rozpustę,

161r

Faksimile 161r (249x360)
35 łakomstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu
i piciu, cudzołóstwo
i wszystkie złe uczynki, jakie
popełniłem przeciwko
Bogu od tego dnia,
40 gdy zostałem ochrzczony, aż do
dnia dzisiejszego. Z tego
wszystkiego wyspowiadałem się
Bogu, i świętej Maryji, i świętemu
Wawrzyńcowi, Panie,
45 i wszystkim świętym, i tobie
sługo boży. Żałuję za
me grzechy, i ochotnie
żałować będę, dopóki
będę świadom, jeżeli
50 mnie, Boże, oszczędzisz. Daj mi,
Panie Boże, Twą
łaskę, abym bez hańby
i bez wstydu
stanął przed Twymi oczyma
55 w dniu Sądu,
kiedy przyjdziesz
sądzić żywych
i umarłych, każdego
według jego uczynków. Tobie,
60 Boże miłosierny,
powierzam wszystkie moje
słowa, i moje
uczynki, i moje myśli,
i moje serce,
65 i moje ciało, i moje
życie, i moją duszę.
Chryste, Synu Boży,
który raczyłeś

161v

Faksimile 161v (243x360)
przyjść na ten świat,
70 aby wybawić grzeszników
z mocy szatana,
uchroń mnie od wszelkiego
zła i zachowaj mnie
we wszelkim dobru.
75 AMEN.
Amen.

Opombe

 1. 3 moj – Pod vplivom izvirnika in zaradi poudarjene svojilnosti zavestno niso uporabljeni povratnosvojilni zaimki. Gl. še I 7, 11, 18, 30, 31, 33.
 2. 3 greh – Greh (peccatum) v nasprotju z grehi (peccata) označuje celoto človekovega grešnega razmerja do Boga in do bližnjega. V edninski obliki se uporablja takrat, kadar spomenik opozarja na grešno usmerjenost, ki jo človek prizna Bogu samemu (I 3), v množinski obliki pa takrat, ko gre za naštevanje posameznih prestopkov, grehov v skupni ali osebni spovedi (I 7, 8, 22). Ker pa je tudi spoved duhovniku v resnici spoved Bogu, lahko v III 26, 27 govorimo o grehih. Gl. še I, 25.
 3. 3 Križu (zapisano Creztu) – Na tem mestu je v zaporedju svetih imen in svetnikov nedvomno mišljen Kristus, ki so ga upodabljali trpečega na križu (gl. še Wiehl 1974, 20).
 4. 5 slom – Besedila izpovedi poleg Kristusa in Marije vedno naštevajo različne svetnike, vendar večinoma ne z imeni kakor v litanijah, ampak po kategorijah. Za sv. Petrom, prvakom apostolov, so tu najprej apostoli kot skupnost. Izraz sli je dobesedni prevod gr. apostoloi, oz. lat. apostoli t. j. poslanci (gl. še Wiehl 35–36).
 5. 6 vernikom – Na tem mestu v pomenu izpovedovalci vere (confessores), kar danes prevajamo s pričevalci za vero (Wiehl 47–48).
 6. 7 božji služabnik – Pomeni seveda duhovnika, kakor tudi v II 109 in III 46. O bibličnem temelju tega izra za gl. Wiehl 33–34.
 7. 7 biti izpovedan – Slovenci še danes uporabljamo besedo spoved za zakrament sprave, ker je del zakramentalnega opravila izpoved – naštevanje in priznanje grehov. V I 7 in III 43 pomeni izraz hkrati spokornikovo voljo po izpovedi in njenem učinku. V II 106 inIII 23–24 je zakramentalnost te izpovedi še posebej poudarjena z dodatkom "prava" izpoved, torej ne kakršnokoli naštevanje, pripovedovanje grehov. Gl. šeII 110 (Prim. Wiehl 71–74).
 8. 9–10 Imeti mi je življenje po tem, imeti mi je odpustek – Dajalnik z nedoločnikom iz izvirnika je v prevodu ohranjen. Doslej so to mesto mdr. prevajali: Trebami je življenja po tem (življenju), treba mi je odpuščanja mojih grehov (Ramovš 1937); Če hočem imeti življenje po tem (življenju), mi je imeti odpuščanje mojih grehov (Grivec 1942); Imeti želim večno življenje, dobiti moram odpuščanje svojih grehov (Pogačnik 1968). Vašica 1966 povezuje ta stavek s prejšnjim: veřím, že se po tomto pobytu na zemi musím odebrat na onen svět, znova vstát k soudnému dni, že budumít život po tomto vezdejším a že obdržím odpuštění svých hříchů.
 9. 10 odpustek – Beseda ima danes poseben pomen "zmanjšanja zlasti posmrtne kazni za odpuščene grehe", tukaj gre za splošno "odpuščanje" (Wiehl 26–27). Prim. tudi SSKJ III 305 z oznako zastarelo. Gl. še I, 10.
 10. 12 do tega dne – Tudi Vašica 1966 ima podobno: co jsem zlého napáchal až po tento den, od té‚ doby co jsem byl na svět uveden.
 11. 18 nedelje – Prvi ali osmi dan v tednu je pri vseh krščanskih narodih dobil ime po Gospodu (lat. dies dominica, gospodov dan, fr. dimanche) ali pa je ohranil staro latinsko ime po soncu (lat. dies solis, nem. Sonntag). Slovani so dan poimenovali po ne-delu, kotdela prost dan, morda zato, ker jim je v tedanjem družbenem redu zagotovil tedenski počitek. Le Rusi so ga po grškem vzorcu imenovali dan vstajenja – voskresenije. Tu gre za skrunjenje nedeljskega počitka. Prim. fresko Sveta nedelja v Crngrobu. Gl. op. pri fonetičnem prepisu.
 12. 18 svetega večera – Tu pomeni večer pred nedeljo ali zapovedanim praznikom (lat. vigilia), ko se po obrednih navadah judovstva in krščanstva že začenja praznični dan – delopust. Delo ta večer je prav tako greh kot delo v nedeljo (gl. še Wiehl 45–47).
 13. 21–24 milosti – V pomenu usmiljenja, odpuščanja grehov (Wiehl 77), kar je tudi del širšega pomena milosti – nadnaravnega daru (SSKJ II 779). Gl. še I, 24.
 14. 28 rod – Izvirna oblika naròd se tu uporablja v pomenu človeštvo, človeški rod in ne v pomenu narod. Gl. še II 11.
 15. 32 pozoveš – Za izvirni glagol vzoveš je izbran istokorenski glagol pozoveš (prim. SSKJ III, 946). Doslej so ga prevajali kot pokličeš (Ramovš, Grivec) ali jih boš povabil (Pogačnik).
 16. 36 Gospod, Tvojim služabnikom – Formula odveze je zapisana le latinsko, ker jo je tako molil duhovnik v vseh stoletjih, tudi še v prvi polovici 20. st., ko je bil od 1932/33 uradni Rimski obrednik že preveden v slovenščino.
 17. 2 grešil – Slovenski glagol grešiti je dovršen in nedovršen, zato je grešil razumeti kot storil greh (izvirni, prvi greh).
 18. 5–6 solznega telesa – Izraz za trpljenje, ki je posledica izvirnega greha: Adam bo v potu svojega obraza (pot lije po obrazu kot solze) obdeloval zemljo, iz katere je vzet. (Prim. še Grivec 1949, 130–131).
 19. 8–9 Neprijaznega – Izraz za sovražnika Boga in človeka – hudiča. Neprijazni je slovenski sinonim za Bogu, božjim stvarem, torej tudi človeku nasprotnega duha, ki ima tudi posebna imena: hudič, zlodej, satan. Hebrejska beseda satan (stn) pomeni splošno nasprotnika alisovražnika. Beseda ima v današnji slovenščini drugačen pomen. Neprijaznin so doslej prevajali kot hudičev.
 20. 10 Slave božje – Slava pomeni vse, kar je lepo, dobro in v teološkem pomenu tudi milost. V povezavi z "božji" ter z "izgnan biti od te slave" pa pomeni kazen za izvirni greh, ki je zaprl človeku dostop do večnega veselja. Grivec (Zarja, 30) navaja stavek Cirila/Konstantina iz njegovega pogovora s Hazari: "Deda sem imel zelo velikega in slavnega, ki je stal blizu cesarja, a je dano mu slavo prostovoljno zavrgel in bil izgnan"(prim. še Wiehl 36–39).
 21. 13–14 po tem redu – Prevod se opira na branje v fonetičnem prepisu. Ramovš prevaja navsezadnje, Grivec naposled, Pogačnik pa seveda. Hamm bere to mesto drugače in prevaja prema tome, po prirodi, po prirodi stvari. Vašica a potom i smrt.
 22. 16–17 nam[…]rečejo – Za izvirno obliko je izbrana istokorenska beseda, vendar v 3. os. mn. namesto v 1. os. mn. (Prim. SSKJ IV 446). Doslej so to mesto prevajali: da se imenujemo božji sinovi (Ramovš), da i sinovi božji imenujemo se (Grivec), da se imenujemo tudi božji sinovi (Pogačnik).
 23. 19 ker – Neposredni ustreznik vezniku ježe.
 24. 20 žrtvujemo – V krščanskih očeh je bilo darovanje krvavih, žgalnih ali drugih žrtev, kjer so bile v navadi, velik greh vračanja v poganstvo.
 25. 23–24 poltenosti naslada – Gre za približevanje izvirniku. To mesto so doslej brali različno. Ramovš in Pogačnik prevajata poltenost, Grivec pa poltena naslada.
 26. 28 sinki – V sodobni slovenščini obstaja samo pomanjševalnica sinek.
 27. 31 v lice – Beseda lice je danes živa v istem pomenu(prim. SSKJ II 601). Doslej so to mesto prevajali: da so bili sprva judje prav taki, kot smo mi (Ramovš); da so bili sprva ljudje v obličje taki, kot smo mi (Grivec); da so bili prvi ljudje po obrazu prav taki, kakor smo tudi mi (Pogačnik).
 28. 32 dela – Enako kot pri Ramovšu in Grivcu je dodana beseda dela. Gl. kritični prepis.
 29. 37–38 v čast njih pijemo – Obredno pitje, nazdravljanje v slavo gosta ali odličnika je splošno človeška navada, tudi v krščanstvu je bilo znano zlasti v opravilih na domu, na grobovih in nato v cerkvah (libamina, refrigerium) (Wiehl 23–24, pa tudi Grivec SR 1950, 110–114; SR 1955, 169).
 30. 38–39 obete jim naše nosimo – Ne v smislu poganskega darovanja malikom, ampak dar v zahvalo za prejeto dobroto, ki ga je človek prej Bogu obljubil po posredovanju svetnikov (gl. še Wiehl 87–88).
 31. 39 odrešitev – Grivec, SR 1950, 116 opozarja na prvotno spasenje.
 32. 44–56 lačnega hranili[…]– Seznam dobrih del je vzet iz Jezusovega opisa sodbe, kjer pa je zaporedje drugačno: Lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me oskrbeli, v ječi sem bil in ste prišli k meni (Mt 25, 35–36).
 33. 67 pozvani in poklicani – Gre za stopnjevanje intenzitete, ki jo prevod izraža z glagoloma poklicati in pozvati (prim. npr. poziv, pozvati pred sodišče, gl. SSKJ III, 946). V dosedanjih prevodih so razlike: poklicani in prisiljeni (Ramovš, Grivec); pozvaní i prinútení (Isačenko); zvani i pozvani (Hamm); povoláni a pobídnuti (Vašica); klicani in poklicani (Pogačnik).
 34. 68–71 pred njegovim obličjem […]– Ta stavek je v zvezi s prejšnjimi pomeni: In smo, bratje, poklicani in pozvani pred poslednjo sodbo, pred Sodnika, in njegovega lica ne moremo z nikomer prikriti, t. j. nikogar ne moremo potisniti predse, da bi se za njim skrili,torej se ne moremo za nikogar skriti, kaj šele da bi kam ubežali. To mesto so prevajali: in nikakor ne moremo svojega obličja skriti, nikakor ne zbežati (Ramovš); pred njegovim licem se ne moremo nikjer skriti in nikakor ubežati (Grivec); a od jeho tváre nemôžemo sa nikam ani ukryt', ani nijako ubehnút' (Isačenko); před jehož tváří se nemůžeme nijak ukrýt ani utéci (Vašica).
 35. 68 obličjem – Prevzeli smo istokorenski samostalnik obličje zaradi njegove knjižnosti in ekspresivnosti(prim. SSKJ III 201).
 36. 70 nikakor – V pomenu kaj šele.
 37. 72 stolom božjim – Svetopisemska podoba za vladarsko in sodno oblast, ki gre predvsem Bogu (Wiehl 39–40). Tu v pomenu prestol (gl. tudi Grivec).
 38. 87 pravdo – Sodni spor, proces (prim. SSKJ III 963–4) v pomenu sodne obravnave, kakor prikazuje Sveto pismo človekovo srečanje z Bogom pri sodbi (prim. Mt 25, 14–30 in srednjeveško Dies irae).
 39. 89 Krist – Drugače Pogačnik knyž (verjetno križ).
 40. 92-93 poslednje zdravilo – Grivec zagovarja izraz "zdravljenje" (SR 1950, 118–123); po njegovem gre za zakrament spovedi kot poslednjo možnost očiščenja od grehov po krstu. To je Kristus, naš zdravnik (II 90) in rešitelj (II 91), izročil svoji Cerkvi. "Poslednje" morda lahko razumemo v kontekstu stare krščanske prakse, ki pa je prav v času pokristjanjenja Slovencev ugašala, da je namreč mogoče opraviti spoved in prejeti odvezo le enkrat v življenju, navadno pred smrtjo, v povezavi z drugim zakramentom bolniškega maziljenjain prejemom svete popotnice, zadnjega obhajila. Na povezavo BS s tema zakramentoma je opozarjal F. Ušeničnik (1926). Prim. še B. Grafenauer 1969.
 41. 94 s katerim – Se nanaša na zdravilo.
 42. 95–96 njemu odreči – Mišljeno hudiču.
 43. 97 Prejšnji naši – Izraz se uporablja v teološki literaturi v pomenu naši predniki, vendar ne v smislu krvnega sorodstva, ampak v pomenu prvih kristjanov, ki so bili večinoma mučenci, vsaj tisti, katerih imena je cerkvena zgodovina ohranila in so jih pridigarji postavljali vernikom v spodbudo, kot v BS. Njihovo trpljenje naštevajo II 98–103.
 44. 98-103 tepli so jih[…]– Grivec (SR 1951, 71–76 in SR 1955, 175–178) navaja stare opise mučenja kristjanov. Opisuje tudi rimsko mučilno orodje, kakor ga poznajo arheologi in starokrščanski spisi: mučenca so privezali na les, da je ležal na njem, nato so ga trgali z železnimi ključi, kavlji, kljukami ali končno še pritiskali k ognju in žgali.
 45. 101 lesu – Ramovš prevaja na križ so jih obešali. Grivec (1942) na les (križ) so jih obešali. Pogačnik po drevju obešali, Vašica pa uporablja besedo skřipec, v opombi pa razlaga les kot dřevo, skřipec pa razlaga z Grivcem (SR 1951).
 46. 102 kljukami – Beseda ključ v pomenu kljuka je šedanes živa beseda v slovenskih narečjih.
 47. 108 trpljenjem – Strast v pomenu trpljenje. Prim. slovenski glagol stradati.
 48. 112–113 boste – Gre za rezultat prejšnjega dejanja (grehe vaše povejte je isto kot spovejte se), zato je upravičen prihodnjik: s tem, da boste vaše grehe povedali, boste opravili spoved in boste torej spovedani. Navadno prevajajo z velelnikom: spovejte se (Ramovš,Grivec, Isačenko, Vašica), le Pogačnik izpovedani boste.
 49. 4 lepotijam – Beseda lepotija ima poleg abstraktnega pomena lepota tudi konkreten pomen okras (gl. SSKJ II 583 z oznako starinsko). Ramovš in Pogačnik prevajata sijaj, Grivec pa lišp. Latinski izraz "pompa diaboli" v krstni odpovedi satanu pomeni vse tisto, kar je za človekove čute lepo in privlačno, ima pa le videz dobrine, v resnici pa je greh ali zapeljuje vanj.
 50. 7 so – Beseda je vstavljena tudi v vseh dosedanjih prevodih.
 51. 8 imena – Izraz poznajo Sveto pismo in stara teološka besedila kot novo domačo besedo za filozofski izraz oseba. Tri imena, Oče, Sin in Sveti Duh, označujejo tri božje osebe v enem Bogu, kar danes imenujemo Sveta Trojica. (O Svetem Duhu posebej Wiehl 28–30; prim. Nartnik 1991).
 52. 8 en – Gre za poseben poudarek enosti, edinosti Boga, ki je bil potreben za tiste, ki so prej verovali v več bogov in zdaj kljub trem imenom božjih oseb verujejo v enega, edinega Boga.
 53. 11 prosim – Ramovš in Grivec ta glagol prevajata skušam doseči, Pogačnik iščem, Vašica vyhledávám. Slovník jazyka staroslověnského I, 791 navaja tudi pomen prositi in citira to mesto iz BS.
 54. 17–18 svečenikov – Zakonnik pomeni duhovnik. Izbrana je bolj vzvišena in arhaična beseda (prim. SSKJ IV, 1020). V tem zaporedju skupin svetnikov so svečeniki isto kot confessores, kar smo v I 6 prevajali z izrazom verniki (gl. še Wiehl 41–42). Judovska podlaga tega izraza je v dejstvu, da so bili duhovniki razlagalci postave, zakona.
 55. 19 božjih moči – Izraz pomeni relikvije tistih kristjanov, ki so jih častili kot svetnike in se jim z zaupanjem priporočali (Wiehl 84–85).
 56. 20 hoteli – V izvirniku uporabljeni glagol pomeni blagovoliti, kakor prevaja tudi Grivec. Ramovš ima na tem mestu hoteti (prim. III 68).
 57. 31–32 prisiljen ali rad – Ramovš prevaja prisiljen ali iz lastnega nagiba, Grivec neradovoljno ali radovoljno, Pogačnik prisilno ali prostovoljno.
 58. 44 Lovrencu, Gospod – Omemba Lavrencijevega imena v tej zvezi je po Grivčevem mnenju povsem izvirna (SR 1955, 178–180). Opozarja, da je še zdaj znana liturgična molitev, ki Lavrencija omenja kot zgled zmagovalca nad grešnostjo. Legenda o njegovem mučeništvu je Grivcu pomagala razložiti posamezne izraze v II 99–102. Po Grivcu je mogoča še razlaga, zakaj je na tem mestu Lovrenc. Častili so ga kot zavetnika novih posvečenih cerkva v Panoniji, kot poroča Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Še danes je v Sloveniji vsaj 49 cerkva posvečenih temu svetniku.
 59. 59 svojem delu – Danes bi zapisali njegovem delu, vendar je svojem bližji izvirniku, utemeljen pa tudi v sedanji rabi: vsakemu svoje, ne vsakemu njegovo.
 60. 74 v vsej dobroti – Grivec (SR 1950, 115–118) zagovarja prevod tega mesta ohrani me v vsem dobrem, kar je učinkovit sklep te molitve, ki najprej prosi za obrambo pred hudim (obrani me vsega zla), nato pa pozitivno: ohrani me v vsej dobroti.
 61. Die dem lateinischen confessurus sum nachgebildete slowenische Verbform ergäbe im Deutschen "Und dir, Knecht Gottes, will ich gebeichtigt sein aller meiner Sünden ..."
 62. Für "und ihnen werdet ihr eurer Sünden gebeichtigt sein", vgl. Anm. 1.
 63. "Streiter Gottes" im Sinne von "Hüter des Gesetzes Gottes". Diese "kämpferische" Note des Katalogs möglicher Helfer entspräche dem Geist der Entstehungszeit.
 64. Reliquien, vgl. lat. potestates, aksl. mošti.
 65. 6 God's confessors: i. e. those who confess the faith in the face of danger but do not suffer martyrdom
 66. 95 him: i. e. the devilPrikaži v pisavi ZRCola BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v standardnem Unikodu
Nazaj
Zvočni zapis
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Vzporedni prikazi

Valid HTML 4.01!Valid CSS!Creative Commons License
Datoteka HTML narejena s pretvorbo iz baze v TEI P4/XML.
Avtorske pravice za besedilo te izdaje ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 2.5 Slovenija ; © Avtorske pravice za posnetek govorne rekonstrukcije: ZRC SAZU in Radio Slovenija, RTVS; © Avtorske pravice za digitalni faksimile izvirnika Clm 6426: Bayerische StaatsBibliothek, München
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ; Delo za to elektronsko izdajo je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru raziskovalnih programov MVZT P6-0024 (A) in MŠZŠ PO-0542-0106.
Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si