Fonetični prepisi


Prikaži v pisavi ZRCola BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v standardnem Unikodu
Nazaj
Kritični prepisi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Zvočni zapis

Kazalo poglavja


Nazaj
Fonetični prepisi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Načela fonetičnega prepisa

Dosedanji fonetični prepisi

Tine Logar s sodelovanjem Franca Jakopina in Janeza Zora

§ 222 S fonetičnega stališča je treba upoštevati naslednje prepise:


Nazaj
Dosedanji fonetični prepisi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Fonetični prepis

Načela fonetičnega prepisa

Tine Logar s sodelovanjem Franca Jakopina in Janeza Zora

Izhodišča in predpostavke

§ 237Pri fonetičnem prepisu besedil BS izhajamo iz naslednjih ugotovitev in predpostavk:


Nazaj
Izhodišča in predpostavke
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Fonetični prepis

Kvantiteta, naglas in tonematika5


Nazaj
Načela fonetičnega prepisa
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Fonetični prepis: Grafenauer, 1922

Fonetični prepis

Tine Logar s sodelovanjem Franca Jakopina in Janeza Zora

Nazaj
Fonetični prepis
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

Faksimile 78r (342x500)
głagɔlì:tɛ pɔ nás ræ:tká słɔwɛsá: ||
bɔ̀:ʒɛ | gɔ̀:spɔdi miłɔstíwi | ɔ̀:tʧ̮ɛ bɔ̀:ʒɛ | tɛbǽ ispɔwǽdæ
wə́s mɔ́:j grǽ:x | i swǽ̃:tæmu k:stú | i swǽ̃:tæj ma:rì:ji | i swǽ̃:-
tæmu mixa:ɛ̀:łu | i ʍsæ̀:m kri:łà:tʦ̮ɛm bɔ̀:ʒjɛm | i swǽ̃:tæmu pɛ́-
5 tru | i ʍsæ̀:msłɔ́m bɔ̀:ʒjɛm | i ʍsæ̀:m mɔ̃́ʧ̮ɛnikɔm bɔ̀:ʒjɛm |
i ʍsæ̀:m wæ̀:rnikɔm bɔ̀:ʒjɛm | i ʍsæ̀:m | dæ:wám prà:wdnim | i ʍsæ̀:m
prà:wdnim || i tɛbǽ | bɔʒjí rà:bɛ | xɔtj̮ɔ̃́ bíti| ispɔwæ̀:dən ʍsæ̀:x mɔjíx
grǽ:x | i wǽrujɔ̃| da mi jɛ| na sɛ́m swæ:tæ̀: bæ̀:ʍʃi | i:tí ʒɛ na ɔ́n6
swæ̀:t | páki ʒɛ ʍstáti na sɔ̃́:dɲi də̀:n || imǽti mi jɛ ʒi:wɔ́t
10 pɔ sɛ́m | imǽti mi jɛ ɔtpù:stək mɔjíx græ:xɔ́w || bɔ̀:ʒɛ
miłɔstíwi | pri:mí mɔjɔ̃́ ispɔ̀:wæd mɔjíx græ:xɔ́w | ɛ̀:ʒɛ
jɛsə́m stwɔ̀:rił złá pɔ tə̀: də̀:n | pɔ̀:ɲɛʒɛ bíx na sì: swæ̀:t7
u:wrà:tj̮ɛn i bíx ktj̮ɛ́n | ɛ̀:ʒɛ pɔ̀:mɲɔ̃ íli nɛ́ pɔ̀:mɲɔ̃ | íli8
wɔ́ʎɔ̃ íli nɛ́ wɔ́ʎɔ̃ | íli wæ:dæ̃̀: íli nɛ́ wæ:dæ̃̀: | íli w nɛprà:wd-
15 næj rɔtæ̀: íli w łʒí | íli ta:dbæ̀: íli za:wì:sti | íli w wzmázi9
íli ʍ sníʧ̮twæ | íli ɛ̀:ʒɛ mi sæ̃ tɔmú xɔtǽłɔ | ɛmúʒɛ mi bi nɛ dɔs-10
tá:łɔ xɔtǽti | íli ʍ pɔgłagɔłà:ɲji | íli spæ̃̀: íli nɛ́ spæ̃̀: | íli ɛ̀:ʒɛ
jɛsə́m nɛ́ spa:sáł nɛdæ̀:ła | ní swæ̃:tà: wɛʧ̮ɛ̀:ra | ní mæ:gá11
pɔstá i i:nɔ́ga mnɔ́gɔga | ɛ̀:ʒɛ prɔ:tiw bɔgù: i prɔ̀:tiw mæ:-
20 mú k:stú || tì: ɛdì:n | bɔ̀:ʒɛ | wǽ:s | ka:kɔ̀: mi jɛ́ jɛgá pɔtrǽ-
ba wɛlíka || bɔ̀:ʒɛ | gɔ̀:spɔdi miłɔstíwi | tɛbǽ sæ̃ mì:ł
twɔrjɔ̃́ ɔt sì:x pɔʧ̮tɛníx grǽ:x i ɔd i:nǽx mnɔ́zæx |
i wæ̀:nʧ̮ix i mə̀:ɲʃix | ɛ̀:ʒɛ jɛsə́m stwɔ̀:rił || tæ̀:x sæ̃ tɛbǽ
mì:ł twɔrjɔ̃́ | i swǽ̃:tæj ma:rì:ji | i ʍsæ̀:m swǽ̃:tim ||

78v

Faksimile 78v (344x500)
25 i da bím na sɛ́m swæ:tæ̀: tákɔga græ:xá pɔkà:zən wzæ̃̀|
à:kɔʒɛ tì: mi za:dɛ́nɛʃ i à:kɔʒɛ twá: míłɔst i tɛbǽ ʎu:bɔ̀: ||
bɔ̀:ʒɛ | tì: pri:dɛ́s nɛ̀:bɛsɛ | u:ʒɛ́ sæ̃ dá: w mɔ̃́kɔ̃ za wə́s
na:rɔ́d | da bi ní złɔ̀:dæju ɔtæ̃̀|| ɔtmí mæ̃ ʍsæ̀:m złɔ̀:-
dæjem || miłɔstíwi bɔ̀:ʒɛ | tɛbǽ pɔrɔ̃:ʧ̮ɔ̃́ mǽ: tæ:łɔ̀: | i
30 mɔ̃́: du:ʃɔ̃̀: | i mɔjá słɔwɛsá| i mǽ: dǽłɔ| i mɔ̃́: wɔ́ʎɔ̃|
i mɔ̃́: wǽrɔ̃ | i mɔ́:j ʒi:wɔ́t|| i da bím u:slíʃał na sɔ̃́:dɲi
də̀:n twɔ̃́: míłɔst wɛ̀ɔ̃ s tæ̀:mi | jæ̃̀:ʒɛ wzɔwɛ́ʃ twɔjí-
mi u:stí || pri:dæ̀:tɛ ɔtʦ̮á mæ:gá izwɔ́ʎɛni | pri:-
mæ̀:tɛ wǽ:ʧ̮næ wɛsɛljɛ́ i wǽ:ʧ̮ni ʒi:wɔ́t| ɛ̀:ʒɛ wi
35 jɛ́st ugɔtɔwʎɛnɔ́ iz wæ̀:ka w wæ̀:k || á:mɛn ||
[…]
[…]
[…]

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

Faksimile 158v (245x360)
ɛtj̮ɛ́ bi dǽd náʃ nɛ sə-
græ̀:ʃił | tɛ w wæ̀:ki jɛmú bǽ
ʒíti | stárɔsti nɛ prijɛm-
ʎɔ̃:tj̮í | ni:kɔ̀:lijɛʒɛ pɛ-
5 ʧ̮à:li nɛ imí̵ | ni sł̩́zna12 13
tæ:lɛ̀:sɛ imɔ̃:tj̮í | nu w wæ̀:-
ki jɛmú bǽ ʒíti || pɔ̀:ɲɛ-
ʒɛ za:wì:stjɔ̃ bí̵ nɛ-
prijázninɔ̃ wígnan
10 ɔt słáwɨ bɔʒjǽ̃ | pɔtɔ́m
na na:rɔ́t ʧ̮łɔwæ̀:ʧ̮ki
stra:stì: i pɛʧ̮à:li poj-14
dɔ̃́: | i nɛmɔ̀:tj̮i| i sɛ́m ræ̃:-15
smr̩̀:t || i páki | brà:-
15 trija | pɔmæ̀:næm sæ̃|
da i si:nɔ̀:wɛ bɔʒjí na-
ʧ̮ɛ́m sæ̃ || pɔtɔmú ɔ-
stà:næm sì:x mŕ̩skix
dæ̀| ɛ̀:ʒɛ sɔ̃t dæ̀:ła sɔtɔ-
20 nína | ɛ̀:ʒɛ trǽbɔ̃ twɔrím |
brátra ɔklɛwɛtà:m | ɛ̀:ʒɛ
ta:twá | ɛ̀:ʒɛ ra:zbɔ́j| ɛ̀:ʒɛ pł̩:tì:
ugɔjɛɲjɛ́ | ɛ̀:ʒɛ rɔtì: | kɔ̀:-16 17
jixʒɛ nɛ pa:sɛ́m | nu jæ̃ præ:-
25 stɔ̃́pam | ɛ̀:ʒɛ nɛnà:wist||
ʧ̮ʒɛ tæ̀:x dæ̀:ł mŕ̩ʒɛ nǽ:18
præd bɔʒjíma ɔʧ̮ì:ma || mɔ́-
ʒɛtɛ pɔtɔmú | sì:nʦ̮i| wí-
dæti i sa:mì: razu:mǽti |
30 ɛ̀:ʒɛ bǽʃæ̃ pr̩̀:wæ ʧ̮łɔ-
ʦ̮i w lì:ʦ̮a ta:ʦ̮íjɛ | à:kɔ-
ʒɛ i mì̵: jɛsə̀m | tɛ̀:rɛ dæ̀:ła nɛ-
prijáznina wznɛna:wí-
dæʃæ̃ | a bɔʒjá wzʎu:bíʃæ̃ ||

159r

Faksimile 159r (246x360)
35 da pɔtɔmú nínæ ʍ ʦ̮írk-
wax jix kłà:ɲam sæ̃ | i mɔ́d-
lim sæ̃ jim | i ʧ̮əstí jix
pi:jɛ́m | i ɔbǽti náʃæ̃ jim
nɛsɛ́m ɔ spasɛɲjɛ́
40 tæ:lɛ̀:s náʃix i dù:ʃ náʃix ||
tì:jɛʒɛ mɔ́ʒɛm i mì̵: ɛʃʨ̮ɛ́
bí̵ti | ɛtj̮ɛ́ tà:jɛ dæ̀:ła
na:ʧ̮nɛ́m dǽlati | jà:ʒɛ ɔ-
ní dǽłaʃæ̃ || ɔní bɔ łáʧ̮-
45 na natrɔwǽ:xɔ̃ | ʒæ̃:j-
ná napɔjá:xɔ̃ | bɔsà:
ɔbújaxɔ̃ | na:gà: ɔdǽ-
axɔ̃ | małɔmɔgɔ̃:tj̮á
w ì:mæ̃ bɔʒjɛ́ pɔsæ:tj̮á:xɔ̃ |
50 mzná səgrǽaxɔ̃ | strà:n-
na pɔt krɔ̀:wi swɔjǽ̃
uwɛdǽ:xɔ̃ | ʍ təm-
ʦ̮ax i w ʒɛlǽznæx
wɔ̃́ʒix ʍklɛ́pɛnix
55 pɔsæ:tj̮á:xɔ̃ | i w ì:mæ̃
bɔʒjɛ́ tæ̃̀: u:tǽʃaxɔ̃ ||
tæ̀:mi | tæ̀:mi tì: sæ̃ dæ̀:li
bɔgù: pribli:ʒáʃæ̃ || ta:kɔ̀: |
sì:nʦ̮i | i nám sæ̃ mɔd-
60 líti tɔmújɛ wr̩̀:x-
ɲæmu ɔtʦ̮ú gɔspɔ̀:di | dɔ̀:ʒ-
da ni tà:mɔjɛ ʍsɛ́d-
li | ʍ ʦ̮æ:sà:rstwɔ swɔjɛ́ |
ɛ̀:ʒɛ jɛ́st ugɔtɔwʎɛnɔ́ is-
65 kɔní dɔkɔní izwɔ́-
ʎɛnikɔm bɔ̀:ʒjɛm || i jɛsə́m |
brà:trija | pɔzwáni i-19
bæjɛní | ɛgɔ́ʒɛ nɛ mɔ́ʒɛm

159v

Faksimile 159v (246x360)
ni:kì:mʒɛ li:ʦ̮á ni u:krí-20
70 ti | ni:kà:kɔʒɛ u:bǽga-
ti | nu jɛ stá:ti præt
stɔłɔ́m bɔ̀:ʒjɛm sə
sɔ̃̀:pnikɔm náʃim |
złɔ̀:dæjɛm stà:rim|
75 i jɛ́st sæ̃ præd bɔʒjí-
ma ɔʧ̮ì:ma ʍsà:kɔ-
mu swɔjími u:stí
i swɔjím gła:gɔ́łɔm
ispɔwǽdati | ɛ̀:ʒɛ jɛ
80 na sɛ́m swæ:tæ̀: kì:ʒdɔ
stwɔ̀:rił | líbɔ bɔ̃́:di dɔ-
brɔ́ | líbɔ li si złɔ́||
da k tɔmú dní | sì:nʦ̮i|
mí̵:slitɛ | ídɛ nǽ: ká-
85 mɔ sæ̃ ukłɔníti | nu
jɛ præd bɔʒjíma ɔʧ̮ì:ma
stá:ti i sjɔ̃́ pjɔ̃́ imǽti |
jɔ̃̀:ʒɛ jɛsə́m pɔwǽdał ||
náʃ gɔspɔ̀:t | swǽ̃:ti krì:stus |
90 ì:ʒɛ jɛ́st báli tæ:lɛ̀:s náʃix
i spa:sì:tɛʎ dù:ʃ náʃix |tɔ̀: nə21
pɔslæ̀:dɲæ bałɔwà:ɲ-
jɛ pɔslæ̀:d jɛ pɔstáwił |
i uka:záł jɛ | jì:mʒɛ sæ̃ nám
95 dɔstɔjí: ɔd jɛgɔ́ zawæ:-
tj̮áti i jɛmú sæ̃ ɔtǽ̃ti ||
præ̀:jʃɛ náʃi ʒɛstɔ̀:kɔ22
stra:dá:xɔ̃ | nɛ́bɔ jæ̃ tɛ-
pǽ:xɔ̃ mɛtłà:mi | i pri:-
100 nə́sʃɛ ɔgní pɛʧ̮á:xɔ̃ |23
i mɛʧ̮í tná:xɔ̃ | i pɔ læ̀:su
wǽʃaxɔ̃ | i ʒɛlǽzni kʎu:ʧ̮í

160r

Faksimile 160r (239x360)
jæ̃ ra:stŕ̩gaxɔ̃ || a tɔ̀: pák
mì̵: nínæ náʃɔ̃ prà:w-
105 dnɔ̃ wæ̀:rɔ̃ i prà:wdnɔ̃
ispɔ̀:wædjɔ̃ tɔ̀:jɛ mɔ́ʒɛm
stɔríti | ɛ̀:ʒɛ ɔní tɔ̃̀: wɛ̀:-
likɔ̃ stra:stjɔ̃́: stwɔrì:ʃæ̃ ||
da pɔtɔmú | sì:nʦ̮i| bɔʒjǽ̃
110 ra:bæ̃̀: pri:zwà:ʍʃɛ tɛ̀:rɛ
jím græ:xí wáʃæ̃ʧ̮tæ̀:-
tɛ i jim ispɔwæ̀:dni bɔ̃̀:-
dɛtɛ græ:xɔ́w wáʃix ||

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Fonetični prepis: Grafenauer, 1922

III

160v

Faksimile 160v (255x360)
já:s sæ̃ zagła:gɔ̀ɔ̃
ɔ̀:dæju | i ʍsæ̀:m jɛgɔ́
dæ̀:łɔm | i ʍsæ̀:m jɛgɔ́
læpɔtj̮ám || tɔ̀:ʒɛ wǽ-
5 rujɔ̃ w bɔ̀:g ʍsɛmɔ-
gɔ̃:tj̮í | i w jɛgá sì:n|
i ʍ swǽ̃:ti dù:x | da tà:
trì: imɛná sɔ̃t ɛdì:n bɔ̀:g |
gɔspɔ̀:t swǽ̃:ti |
10 ì:ʒɛ stwɔrì: nɛbɔ̀: i z-
ɛmʎɔ̃̀: || tɔ̀:ʒɛ iskɔ̃́ jɛ-
gá míłɔsti | i sà:nktɛ
ma:rì:jæ̃ | i sà:nktɛ mi-
x:ɛ̀:ła | i sà:nktɛ pɛ́-
15 tra | i ʍsæ̀:x bɔʒjíx sə́ł |
i ʍsæ̀:x bɔʒjíx mɔ̃̀:ʧ̮ɛ-
nik | i ʍsæ̀:x bɔʒjíx za:-
kɔ̀:nnik | i ʍsæ̀:x swǽ̃:tix
dæ:wì:ʦ̮ | i ʍsæ̀:x bɔʒjíx mɔtj̮í: |
20 da mi ráʧ̮itɛ na pɔ̀:mɔtj̮i
bíti kə bɔ̀:gu mɔjíx græ:-
xɔ́w | da bím ʧ̮ístɔ̃ is-
pɔ̀:wæt stwɔ̀:rił i ɔt-
pù:stək ɔd bɔ̀:ga pri:jæ̃̀||
25 bɔgù: ʍsɛmɔgɔ̃tj̮æ:mú
ispɔwǽdæ ʍsǽ̃ mɔjǽ̃
græ:xǽ̃ | i sà:nktɛ ma:rì:jɛ |
ʍsæ̀:x nɛprà:wdnix dæ̀
i nɛprà:wdnæga pɔmiʃʎɛɲjá |
30 ɛ̀:ʒɛ jɛsə̀m wæ:dæ̃̀: stwɔ̀:-
rił | íli nɛ́ wæ:dæ̃̀:| nù:dmi
íli ʎù:bmi | spæ̃̀: íli bdæ̃̀:|
ʍ spítnix rɔtáx | w łə́ʒnix
ræ:ʧ̮ə̀:x | ʍ ta:dbínax| ʍ sníʧ̮əstwæ|24

161r

Faksimile 161r (249x360)
35 w łákɔmstwæ | w lixɔjæ̀:dɛɲji|
w lixɔpi:tjí | w wzmà:stwæ25
i ʍ ʍsɛ́m lixɔdæ:jà:ɲji || ɛ̀:ʒɛ
jɛsə́m stwɔ̀:rił prɔ̀:tiwɔ̃
bɔgù: ɔt tɔgɔ́ dnɛ̀: |
40 pɔ̀:ɲɛʒɛ ktj̮ɛ́n bíx | dà:ʒɛ
dɔ dənə́ʃɲægɔ dnɛ̀: | tɔgɔ́
ʍsɛgɔ́ ispɔwæ̀:dən bɔ̃̀:dɔ̃
bɔgù: | i sà:nktɛ ma:rì:ji | i sà:nktɔ
łáwrɛnʦ̮u | gɔ̀:spɔdi|
45 i ʍsæ̀:m swǽ̃:tim | i tɛbǽ|
bɔʒjí rà:bɛ || kà:jɔ̃ sæ̃
mɔjíx græ:xɔ́w i rát sæ̃
tj̮ɔ̃́ kájati | ɛ̀:likɔʒɛ
smì:sła imà:m| ɛtj̮ɛ́
50 mæ̃ | bɔ̀:ʒɛ | pɔʃʨ̮æ̃̀:diʃi || dáj mi
bɔ̀:ʒɛ gɔ̀:spɔdi | twɔjɔ̃́
míłɔst | da bím nɛs-
rámən i nɛstì:dən
na sɔ̃́:dɲæm dnɛ̀:
55 præt twɔjíma ɔʧ̮ì:ma
stɔjáł | ì:gdaʒɛ pri:-
dɛ́ʃ sɔ̃́:dit ʒi:wím
i mtwím | kɔmúʒdɔ
po swǽ:m dǽlæ || tɛbǽ |
60 bɔ̀:ʒe miłɔstíwi |
pɔrɔ̃:ʧ̮ɔ̃́ ʍsá mɔjá
słɔwɛsá | i mɔjá
dæ̀:ła | i mɔjɛ́ pɔmiʃ-
ʎɛɲjɛ́ | i mɔjɛ́ s:tʦ̮ɛ̀:|
65 i mɔjɛ́ tæ:łɔ̀: | i mɔ́:j
ʒi:wɔ́t | i mɔjɔ̃́ du:ʃɔ̃̀:||
krì:stɛ | bɔʒjí sì:nu|
ì:ʒɛ jɛsí rà:ʧ̮ił na sì:

161v

Faksimile 161v (243x360)
svæ̀:t pri:tí | grǽ:ʃ-
70 nikæ̃ izbáwiti ɔd
ɔ̀:dæjnæ̃ ɔbłà:sti |
uxra:ní mæ̃ ɔt ʍsɛgá
złá i spa:sí mæ̃
ʍ ʍsɛ́m bła:zæ̀: ||
75 á:mɛn ||
á:mɛn ||

Nazaj
Fonetični prepis
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Fonetični prepis: Ramovš-Kos, 1937

Fonetični prepis: Grafenauer, 1922


Nazaj
Fonetični prepis: Grafenauer, 1922
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

Faksimile 78r (342x500)
Glagolite po naz redka zloueza:
Bože, gospodi milostivy, otče Bože, tebě izpovědě
vəs moj grěh i svętěmu Krəstu i svętěj Mariji i svę-
těmu Mihaelu i vsěm krilatcem božijem i svętěmu Pe-
5 tru i vsěm səlom božijem i vsěm mučenikom božijem
i vsěm věrnicom božijem i vsěm děvam pravdnym i uzěm
pravdnym i tebě, božji rabe, hoćų byti izpovědən vsěh mojih
grěh i věrujų, da mi je na sem světě byvši iti že na on
zvět, paki že vstati na sǫdny dən. Iměti mi je živuot
10 po sem; iměti mi je otpustək mojih grěchou. Bose
milostivy, primi mojų ispověd mojih grěhou, ježe
jesəm stvoril zla po t(ə) dən, ponježe byh na sə svět
vrodjen i byh krəšćen; ježe pomnjų ili ne pomnjų, ili
voljų ili nevoljų, ili vědę ili ne vědę, ili v nepravd-
15 něj rotě ili v lži, ili tatbě ili zavisti, ili v vsmazi
ili v sənič(əs)tvě, ili ježe mi sę tomu hotělo, jemuže mi bi ne dos-
talo hotěti, ili v poglagolanji, ili spę ili ne spę, ili ježe
jesəm ne spasal neděla ni světa večera ni měga
posta i inoga mnogoga, ježe protiv Bogu i protiv mě-
20 mu krəstu. Ti jedin, Bože, věs, kako mi jega potrě-
ba velika! Bože, gospodi milostivy, tebě sę mil
tvorjų od sih počtenyh grěh i od iněh mnozěh
i vęnčih i mənših, jęže jesəm stvoril. Teh sę tebě
mil tvorjų i svętěj Mariji i vsěm svętym.

78v

Faksimile 78v (344x500)
25 I da bim na sem světě takoga grěha pokazən vzęl,
jakože ty mi zaděneš i jakože tva milost i tebě ljubo.
Bože, ty pride sə nebese, uže sę da v mǫkų za vəs
narod, da bi ny zloděju otęl, otmi mę vsěm zlo-
dějem. Milostivy Bože, tebě porǫnčǫ mě tělo i
30 mǫ dušų i moja slovesa i mě dělo i mǫ voljų
i mǫ verų i moj živuot. I da bim uslyšal na sǫdni
dən tvǫ milost velijų s těmi, jęže vzoveš tvoji-
mi usty: Priděte, otza měga izvoljeni, pri-
měte věčně veselje i věčny život, ježe vy
35 jezt ugotovljeno iz věka v věk. Amen.
[…]
[…]
[…]

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

Faksimile 158v (245x360)
Eče bi děd naš ne sə-
grěšil, te v věky jemu bě
žiti, starosti ne prijem-
ljǫći, nikoliježe peč-
5 ali ne imy, ni slzna
telese imǫći, nų v ve-
ky jemu bě žiti. Ponje-
že zavistjų by ne-
prijazninų vygnan
10 od slavy božiję, potom
na narod človečky
strasti i pečali poi-
dǫ, (i) nemoći i b(e)z črě-
du səmərt. I paky, bra-
15 trija, poměněm sę,
da i synove božji na-
rečem sę, potomu o-
staněm sih mərzkyh
děl, ježe sųnt děla soto-
20 nina: ježe trěbų tvorim,
bratra oklevetam, ježe
tatva, ježe razboj, ježe pəlti
ugojenije, ježe roty, kojih-
že ne pasem, nų je prě-
25 stǫpam, ježe nenavist.
Ničže těh děl mrže ně
prěd božjima očima. Mo-
žete potomu, synci, vi-
děti i sami razuměti,
30 ježe běšę prəvě(je) člov-
ěci v lica tacije, ako-
že i my jesəm, tere ne-
prijaznina vznenavi-
děšę, a božija vzljubišě.

159r

Faksimile 159r (246x360)
35 Da potomu nyně v cirk-
vah jih klanjam sę i mod-
lim sę jim i čəsti jih
pijem i oběty našě jim
nesem o səpasenije
40 teles našich i duš našich.
Tije že možem i my ješte
byti, eče taje děla
načnem dělati, jaže o-
ni delašę. Oni bo lač-
45 na natrověhų, žęj-
na napojahų, bosa
obujahų, naga odě-
jahų, malomogǫnća
v imě božije posěćahǫ,
50 mrzna səgrěahų, stran-
na pod krovy svoję
vveděhų, u təm-
nicah i v želězněh
vǫžich vklepenyh
55 posěćahų i v imę
božije tę utěšahu.
Těmi, těmi ti sę děly
Bogu približašę. Tako,
synci, i nam sę mod-
60 liti tomuje vərh-
něm(u) otcu gospodi, dož-
da ny tamoje vsed-
li v cěsarstvo svoje,
ježe jest ugotovljeno is-
65 koni dokoni izvo-
ljenikom božijem. I jesm,
bratria, pozvani i p(o)
b(ě)jeni, jegože ne možem

159v

Faksimile 159v (246x360)
nikymže lica ni ukri-
70 ti ni kakože uběga-
ti, nų je stati prěd
stolom božijem sə
sǫpərnikom našim,
sə zlodjem starym,
75 i jest sę prěd božji-
ma očima vsako-
mu svojimi vsty
i svojim glagolom
izpovědati, ježe je
80 na sem světě kyždo
stvoril, libo bodi do-
bro libo si zlo.
Da k tomu dəni, synci,
myslite, ide ně, ka-
85 mo sę ukloniti, nų
je prěd božjima očima
stati i sjǫ prjǫ iměti,
jųže jesəm povědal.
Naš gospod, svęty kryž,
90 iže jest balij teles naših
i spasitelj duš naših, tən
posledənje balovani-
je posledje postav(lj)
i ukazal je, jimže sę nam
95 dostoji od jego zavě-
ćati i jemu sę otęti.
Prějše naši žestoko
stradahǫ, nebo je te-
pěhǫ metlami i pri-
100 nizše ognji pečahų
i meči tnahų, i po lěsu
věšahų i želězny ključi

160r

Faksimile 160r (239x360)
ję rastrgahu. A to pak
my nynje našų prav-
105 dnu verųn i praudnų
ispovědių toje možem
storiti, ježe oni tǫ ve-
likǫ strastjų stvorišę.
Da potomu, synci, boži(ję)
110 rabę prizvavše tere
jim grehy vašę počte-
te i jim ispovědni bǫ-
dete grěhov vaših.

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Fonetični prepis: Ramovš-Kos, 1937

III

160v

Faksimile 160v (255x360)
Jaz sę zaglagoljǫ
zloděju i vsěm jego
dělom i vsěm jego
lěpoćam. Tože vě-
5 rujų v Bog vsemo-
gǫći i v jega syn
i v svety duh, da ta
tri imena edin Bog,
gospod svęty,
10 iže s(t)vori nebo i z-
emljǫ. Tože iskǫ je-
ga milosti i sancte
Mariae i sancte Mi-
haela i sancte Pe-
15 tra i vsěh božjih səl
i vsěh božjih mǫče-
nik i vsěh (božjih) za-
konnik i vsěh svętyh
děvic i vsěh (božjih) moći,
20 da mi račite na pomoći
byti kə Bogu mojih grě-
chov; da bim čistǫ is-
pověd stvoril i od-
pustək od Boga prijęl.
25 Bogu vsemogǫćemu
ispovědě vsę moję
grěhě i sancte Marie,
vsěh nepravdnyh děl
i nepravdněga pomyšljenija,
30 ježe jesəm vědę stvo-
ril ili nevědę, nudmi
ili ljubmi, spę ili bdę,
v spytnyh rotah, v ləžnyh
rěčih, v tatbinah, v sničəstvě,

161r

Faksimile 161r (249x360)
35 v lakomstvě, v lihojědenji,
v lihopitji, v vsmastvě
i vsěm lihodjanji; ježe
jesəm stvoril protivǫ
Bogu od togo dəne,
40 ponježe (kršć)en byh, daže
do dənəšněgo dəne. Togo
vsego izpovědən bǫdǫ
Bogu i sancte Marii, i sancto
Laurencu, gospodi,
45 i vsěm svętym, i tebě,
božji rabe. Kajų sę
mojih grěhov i rad sę
hoćų kajati, jelikože
səmysla imam, eče
50 mę, Bože, poštędiši. Daj mi,
Bože gospodi, tvojų
milost, da bim nes-
ramən i nestydən
na sųdəněm dəne
55 prěd tvima očima
stojal, igdaže pri-
deš sǫdit živym
i mrtvym, komuždo
po svěm dělě. Tebě,
60 Bože milostivy,
porųčǫ vsa moja
slovesa i moja
děla i moje pomyš-
ljenije i moje srədce
65 i moje tělo i moj
život i mojų dušų.
Kriste, božji synu,
iže jesi račil na sə

161v

Faksimile 161v (243x360)
svět priti, grěš-
70 nike izbaviti ot
zlodějnę oblasti,
uhrani mę ot vsega
zla i spasi mę
v vsem blazě.
75 Amen.
Amen.

Nazaj
Fonetični prepis: Grafenauer, 1922
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Zvočni zapis

Fonetični prepis: Ramovš-Kos, 1937


Nazaj
Fonetični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

Faksimile 78r (342x500)
GLAGOLITE PO NAS RÊDKA SLOVESA.
Bože, gospodi milostivi, otče bože, tebê izpovêdê
vəs moj grêh, i svętêmu Krstu, i svętêj Mariji, i svę-
têmu Mihaelu, i vsêm krilatcem božjem, i svętêmu Pe-
5 tru, i vsêm s(ə)lom božjem, i vsêm mǫčenikom božjem,
i vsêm vêrnikom božjem, i vsêm dêvam pravdnim, i uzêm
pravdnim. I tebê, božji rabe, hoťǫ biti izpovêdən vsêh mojih
grêh, i vêrujǫ, da mi je, na sem svêtê bêvši, iti že na on
svêt, paki že vstati na sǫdńi dən. Imêti mi je živuot
10 po sem, imêti mi je otpustək mojih grêhov. Bože
milostivi, primi mojǫ ispovêd mojih grêhou: eže
jesəm stvoril zla po tə dən, pońeže bih na sə svêt
uvraťen i bih krśťen, eže pomńǫ ili ne pomńǫ, ili
voľǫ ili nevoľǫ, ili vêdę ili ne vêdę, ili v nepravd-
15 nêj rotê ili v lži, ili tatbê ili zavisti, ili v vzmazi
ili v s(ə)ničtvê, ili eže mi sę tomu hotêlo, emuže mi bi ne dos-
talo hotêti, ili v poglagolańji, ili spę ili ne spę, ili eže
jesəm ne spasal nedêla, ni svęta večera, ni mêga
posta i inoga mnogoga, eže protiv bogu i protiv mê-
20 mu krstu. Ti edin, bože, vês, kako mi (je) jega potrê-
ba velika. Bože, gospodi milostivi, tebê sę mil
tvorjǫ od sih počtenih grêh i od inêh mnozêh,
i vęnčih, i məńših, ęže jesəm stvoril. Têh sę tebê
mil tvorjǫ, i svętêj Mariji, i vsêm svętim.

78v

Faksimile 78v (344x500)
25 I da bim na sem svêtê takoga grêha pokazən vzęl,
akože ti mi zadêneš i akože tva milost i tebê ľubo.
Bože, ti pride s(ə) nebese, uže sę da v mǫkǫ za vəs
narod, da bi ni zlodêju otęl; otmi mę vsêm zlo-
dêjem. Milostivi bože, tebê porǫnčǫ mê têlo i
30 mǫ dušǫ i moja slovesa i mê dêlo i mǫ voľǫ
i mǫ vêrǫ i moj živuot. I da bim uslišal na sǫdńi
dən tvǫ milost veľǫ s têmi, jęže vzoveš tvoji-
mi usti: pridête otca mêga izvoľeni, pri-
mête vêčnê veselje i vêčni život, eže v(i)
35 jest ugotovleno iz vêka v vêk. Amen.
[…]
[…]
[…]

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

Faksimile 158v (245x360)
Eťe bi dêd naš ne sə-
grêšil te v vêki jemu bê
žiti, starosti ne prijem
ľǫťi nikoliježe pe-
5 čali ne imy ni slzna
têlese imǫťi, nu v vê-
ki jemu bê žiti. Pońe-
že zavistjǫ by ne-
prijazninǫ vignan
10 od slavi božję, potom
na narod človêčki
strasti i pečali poi-
dǫ i nemoťi i p(o) s(em) rę-
du s(ə)mərt. I paki, bra-
15 trija, pomênêm sę,
da i sinove božji na-
rečem sę; potomu o-
stanêm sih mrzkih
dêl, eže sǫt dêla soto-
20 nina: eže trêbǫ tvorim,
bratra oklevetam, eže
tatva, eže razboj, eže plti
ugojeńje, eže roti, ko-
jihže ne pasem, nu ję prê-
25 stǫpam, eže nenavist;
ničže têh dêl mrže nê
prêd božjima očima. Mo-
žete potomu, sinci, vi-
dêti i sami razumêti,
30 eže bêšę prvê člo-
vêci v lica tacije ako-
že i my jesəm tere ne-
prijaznina vznenavi-
dêšę, a božja vzľubišę,

159r

Faksimile 159r (246x360)
35 da potomu ninê v cir-
kvah jih klańam sę i mod-
lim sę jim i čəsti jih
pijem i obêti našę jim
nesem o s(ə)paseńje
40 têles naših i duš naših.
Tiježe možem i my ešće
byti, eťe taje dêla
načnem dêlati, jaže o-
ni delašę. Oni bo lač-
45 na natrovêhǫ, žęj-
na napojahǫ, bosa
obujahǫ, naga odê-
ahǫ, malomogǫťa
v imę božje posêťahǫ,
50 mrzna səgrêahǫ, stran-
na pod krovi svoję
uvedêhǫ, u təm-
nicah i v želêznêh
vožih vklepenih
55 posêťahǫ i v imę
božje tę utêšahǫ.
Têmi, têmi ti sę dêli
Bogu približašę. Tako,
sinci, i nam sę mod-
60 liti tomuje vrh-
nêmu otcu gospodi, dož-
da ni tamoje vsed-
li v cêsarstvo svoje,
eže jest ugotovľeno is-
65 koni dokoni izvo-
ľenikom božjem. I jesm,
bratrija, pozvani i po-
bêjeni, egože ne možem

159v

Faksimile 159v (246x360)
nikimže lica ni ukri-
70 ti ni kakože ubêga-
ti, nu je stati prêd
stolom božjem sə
sǫpərnikom našim,
sə zlodêjem starim,
75 i jest sę prêd božji-
ma očima vsako-
mu svojimi usti
i svojim glagolom
ispovêdati, eže je
80 na sem svêtê kiždo
stvoril, libo bǫdi do-
bro, libo li si zlo.
Da k tomu d(ə)ni, sinci,
myslite, ide nê ka-
85 mo sę ukloniti, nu
je prêd božjima očima
stati i sjǫ prjǫ imêti,
jǫže jesəm povêdal.
Naš gospod svęti Krist(us),
90 iže jest bali têles naših
i spasiteľ duš naših, to nə
poslêd(ə)ńê balovań-
je poslêd je postav(il)
i ukazal je, jimže sę nam
95 dostoji od jego zavê-
ťati i jemu sę otęti.
Prêjše naši žestoko
stradahǫ, nebo ję te-
pêhǫ metlami i pri-
100 nəzše ogni pečahǫ
i meči tnahǫ i po lêsu
vêšahǫ i želêzni kľuči

160r

Faksimile 160r (239x360)
ję rastrgahǫ. A to pak
my ninê našǫ prav-
105 dnǫ verǫ i praudnǫ
ispovêdjǫ toje možem
storiti, eže oni tǫ ve-
likǫ strastjǫ stvorišę;
da potomu, sinci, božję
110 rabę prizvavše, tere
jim grêhi vašę počtê-
te i jim ispovêdni bǫ-
dete grêhov vaših.

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
 

III

160v

Faksimile 160v (255x360)
Jaz sę zaglagoľǫ
zlodêju i vsêm jego
dêlom i vsêm jego
lêpoťam. Tože vê-
5 rujǫ v bog vsemo-
gǫťi i v jega sin
i v svęti duh, da ta
tri imena edin Bog,
gospod svęti,
10 iže stvori nebo i z-
emľǫ. Tože iskǫ je-
ga milosti i šənt
Mariję i šənt Mi-
haela i šənt Pe-
15 tra i vsêh božjih səl
i vsêh božjih mǫče-
nik i vsêh božjih za-
konnik i vsêh svętih
dêvic i vsêh božjih moťi,
20 da mi račite na pomoťi
biti k(ə) bogu mojih grê-
hov, da bim čistǫ is-
povêd stvoril i od-
pustək od boga prijęl.
25 Bogu vsemogǫťemu
ispovêdê vsę moję
grêhę i šənt Mariji,
vsêh nepravdnih dêl
i nepravdnêga pomišľeńja,
30 eže jesəm vêdę stvo-
ril ili nevêdę, nudmi
ili ľubmi, spę ili bdę,
v spitnih rotah, v ləžnih
rêčəh, v tatbinah, v sničəstvê

161r

Faksimile 161r (249x360)
35 v lakomstvê, v lihojêdeńji,
v lihopitji, v vzmastvê
i v vsêm lihodêjańji; eže
jesəm stvoril protivǫ
bogu od togo d(ə)ne,
40 pońeže krśťen bih daže
do dənəšńêgo d(ə)ne. Togo
vsego izpovêdən bǫdǫ
bogu i šənt Mariji i šənt
Lavrencu gospodi,
45 i vsêm svętim i tebê,
božji rabe. Kajǫ sę
mojih grêhov i rad sę
hoťǫ kajati, elikože
səmisla imam, eťe
50 mę, bože, pošćędiši. Daj mi,
bože gospodi, tvojǫ
milost, da bim ne-
sramən i nestidən
na sǫdnêm d(ə)ne
55 prêd tvojima očima
stojal, igdaže pri-
deš sǫdit živim
i mrtvim, komuždo
po svêm dêlê. Tebê,
60 bože milostivi,
porǫčǫ vsa moja
slovesa i moja
dêla i moje pomiš-
ľeńje i moje srdce
65 i moje têlo i moj
život i mojǫ dušǫ.
Kriste, božji sinu,
iže jesi račil na si

161v

Faksimile 161v (243x360)
svêt priti grêš-
70 nikę izbaviti ot
zlodêjnę oblasti,
uhrani mę ot vsega
zla i spasi mę
v vsem blazê.
75 AMEN.
amen

Opombe

 1. F. Ramovš in M. Kos. Brižinski spomeniki. Ljubljana 1937, 1–15.
 2. F. Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika I. Ljubljana 1936, 26–34, 36–38, 39–46, 170–175. F. Ramovš in M. Kos, Brižinski spomeniki. Ljubljana 1937, 5–15.
 3. F. Ramovš, Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov. Slavistična revija III, Ljubljana 1950, 16–23.
 4. 8 beuſi – Vostokov ima bevši (28, 48), Ramovš bêvši (19), Kopitar byvši (XXXV, XLII) in Kolarič biši (210, 228); Vondrák in Sievers imata bivš (52) oz. biš (45) brez pojasnila.
 5. 12 pot den – Vostokov ima po t den (28), Kopitar po tь dьn (XXXV), Vondrák pot den (53), Sievers po t děn (46), Pirchegger po tь den (146), Ramovš po tə dən (19), Kolarič pot dən (210).
 6. 13 vúuraken – Vostokov ima v ruskem prepisu vuraћen (28), v csl. pa urožden (29); Kopitar uroђen (XXXV), Vondrák vraćen (53) s pripombo, da bi pričakovali urojen (78); Sievers wrāćen (46), Pirchegger uvraćen (115), Ramovš in Kolarič pa uvrat’en (19) oz. uwrat’en (210, 256). Pirchegger pripominja, da je Kopitar nasilno bral uroђen, ker je mislil, da vraćen ne pomeni "editus, genitus, natus", in meni, da je vraćen prevod oz. kalk po stvn. gichêrit = "missus, directus". To Pircheggerjevo etimologijo so sprejeli tudi Ramovš,Isačenko inKolarič.
 7. 15 v uzmazi; tudi III, 36 Uuzmaztue – Vostokov je besedi prepisal v rusko in csl. cirilico kot vusmasi/vъ usmasi (28–29), vusmastve/vъ usmastvě (31, 83). Sklicuje se na Kopitarja, ki besedi prevaja "intemperantia". Sam misli, da je beseda sprejeta iz stvn. kot smakъ (83). Kot Vostokov je besedi zapisal tudi Kopitar (XXXV, XL), pri čemer je mislil, da sta tujki, narejeni na osnovi stvn. zveze ûz der mâze "extra modum" (XLIII). Vondrák bere besedi v usmasi (53), v usmastve (60, XLIII) in jih spravlja v zvezo s sъměsъ/sъměsьstvo. Podobno kot Vondrák je besedi bral tudi Sievers (46, 53). Vondrákova etimologija ni bila sprejeta. Novo, prepričljivo etimologijo teh dveh besed je predlagal Pirchegger (120–125). Šlo naj bi za prevod stvn. besede biwëllida f: "Befleckung, pollutio procurata", izpeljane iz glagola biwëllan "beflecken", namreč vъzmazь, vъzmazьstvo. To razlago je sprejel tudi Ramovš, ki je sicer dopuščal tudi Nahtigalovo etimologijo iz korena *smag- s pomenom "goreti, želeti, poželenje imeti".Isačenko je v svoji izdaji BS (17) predlagal prav tako možen kalk na osnovi stvn. besed bismarunga/bismarida (f.), izpeljanih iz glagola bi-smerôn, kar naj bi pomenilo blasfemijo, zasmehovanje Boga. Poleg teh besed je stvn. imela še homonim bismerôn, izpeljan iz smero s pomenom mazati. Prevajalec verjetno ni dobro razumel stvn. izrazov bismarunga/bismarida ali pa jih je pomensko asociiral z izrazom bismerôn. Po Isačenkovem mnenju naj bi vъzmazь/vъzmazьstvo ne pomenilo seksualnega greha, kot je mislil Pirchegger, za njim tudi Ramovš, ampak blasfemijo, skrunjenje božjega imena.
 8. 16 vziniſtue; tudi III, 34 uzniciſtve – Vostokov ti dve besedi bere učinistve, stcsl. vъ činistvě (28–29, 55) in vzničistvě, vъzničistvě (31, 52) in pri tem ugiba, ali ne bi moralo biti zapisano vъznečistvě, t.j. v nečistosti. Pri tem pravi, da je v I, 16 ista beseda očitno napačno zapisana.Kopitar (XXXV) bere I, 16 tako kot Vostokov, III, 34 pa kot vsničistvě (XL) in pripominja, da je to locus difficilis (XLIII). K temu dodajaDobrovskega mnenje, da bi moralo biti zapisano u nizistue, i. e. vъ nečistvii "in impudicitia". Končno pove, da Šafárik v Serbische Lesekörner 1833 omenja v tej zvezi besedo sničavъ, ki jo povezuje z besedo snica, sinica, – ptičem, ki je zelo radoveden. Pri tem seveda misli na etimologijo besede vъ sničistvě (XLIII).Vondrák je besedi zapisal kot v sinič(s)tve (53) in v sničistve (60) in ju v slovarju navedel pod geslom sinič(s)tvo v pomenu fornicatio, adulterium, zraven pa dodal csl. sъničavъ, sъničati in *sъničьstvo (75).V izdajah BS po Vondráku (Sievers, Ramovš, Kolarič) se glede zapisa in etimologije te besede ni nič spremenilo. Še vedno jo povezujejo s prid. sničav, ki se po Ramovšu v različnih slovenskih govorih še govori. Zapisana je tudi v Pleteršnikovem Slovensko–nemškem slovarju II, 526 in v SSKJ IV, 777, v obeh v istem pomenu neugierig, vorwitzig oz. radoveden.
 9. 18 nedela – Vostokov ima nedela (28), csl. nedělję, Kopitar ima neděla (m.), kar utemeljuje s kor. nedieu, vendar prevaja "diem dominicam"; Vondrák ima nedela (ž.) (53, 72), Sievers nèdęlą̇ (46), Pirchegger nedela (m.) (125–126) s prevodom "Feiertag", Ramovš ima nedêla (m.) (19), Isačenko ima v stvn. prevodu "heiligan dag" (19), Kolarič (210) ima enako kot Ramovš.
 10. 5 neimugi – Ta glagolska oblika je del. sed. č. glagola iměti. V izdajah BS odVostokova do danes je bila zapisana na štiri načine: ne imuji (Vostokov 33, Sievers 48), ne imy ( Kopitar XXXVII,Vondrák 55,Ramovš 21, Kolarič 211); ne imoći (Pirchegger 134–136) in ne imoNψi (Isačenko 28, 62, 73).
 11. 5–6 ni (...) telezeimoki – Ta odlomek je Vostokov bral ni ... telese i moki, csl. ni ... tělese i mǫki (33), pri čemer je moki/mǫki razumel kot muka, trpljenje. Vsi drugi so imoki razumeli kot deležnik sed. č. glag. iměti: Kopitar imǫći (XXXVII), Vondrák imoći (55), Sievers īmǭći (48), Pirchegger imǫki (94), Ramovš imǫt’i (21), Isačenko imoNψi (28, 73), Kolarič imǫt’i (211).
 12. 12–13 neimoki – že Vostokov o neimoki pravi, da je ta beseda ena od najtežjih za razlago. Nato pa se vpraša, ali ne bi morali prestaviti črko i in brati: i nemošti (70). Tako je tudi zapisal v csl. besedilu, medtem ko ima v ruskem prepisu neimoћi (33). Vsi drugi razen Kopitarja so mesto pravilno razlagali kot i nemoči = i bolezni, medtem ko je Kopitar v besedilu na prvem mestu še zapisal neimoћi (v oklepaju pa z vprašajem tudi i nemoћi?).
 13. 13–14 Ibzzre-du – Tudi to mesto so si različno razlagali: Vostokov i bez črědu (33), Kopitar i po srědu (XXXVII) z opombo (XLIII), da to pomeni "ex statuto" in da tako bereta Vostokov in Dobrovský, sam pa bi raje imel i bez rědu, čeprav ima v besedilu i po srědu; Vondrák ima ib(e)z redu (55), Sievers ī’ bez rę̄du (48), Pirchegger i po slědu (138) "per consequentiam" – v opombi, medtem ko ima v besedilu i bzre-du (94); Ramovš p(o) s(em) rędu (21); Isačenko po sem reNdu (73), Kolarič pa i b(e)z redu (211).
 14. 23 ugongenige – Vostokov (33), Kopitar (XXXVII) in Kolarič (152, 211, 255) berejo kot ugonjenije; Vondrák (5, 17, 77), Sievers (48), Pirchegger (94), Ramovš (21) in Isačenko (27, 43, 66) pa kot ugojenije/ugojen’je/ugod’enьje.
 15. 23–24 Choi – ſe Ih ne pazem – Vostokov tega mesta še ni razvozlal. Zapisal je: hoi-še Ih ne pasem; v csl. pa hoždь – še ihъ (...), misleč, da gre za deležnik glagola hoditi (33). Kopitarjeva rekonstrukcija je koiže ih, v oklepaju z vprašajem koihže? (XXXVII). Sievers ima koiže īch (48), ostali berejo tako, kot je v oklepaju rešil Kopitar: kojihže ne pasem, in sicer: Vondrák (55, 70), Pirchegger (94), Ramovš (21), Isačenko (kъixže) (74) in Kolarič (152, 211, 236).
 16. 26 nizce teh del mirzene – Tudi to mesto je zapleteno. Kopitar ga je imenoval locus difficilis. Vostokov podaja v ruskem prepisu niče teh del mirzene, v csl. pa ničь je těhъ dělъ mьrzьněje (33, 71). Kopitar je bil pravilnemu branju bliže: ničže těh del mьrzněe (XLIII) brez glagola. Njegovo rešitev sta sprejela Vondrák (55) in Sievers (48). Pravilno je to mesto bral že Jagić v AfslPh 18, 601 in 27, 408: nič že těh děl mrže ně (für něst). Jagićevo branje je sprejel Pirchegger (94), nato še Ramovš (21), Isačenko (74) in Kolarič (152).
 17. 67–68 ib-bgeni – To mesto so brali: Vostokov ib-bieni (35–49), Sievers i bbjeni (50) in Kolarič i p(o)bieni (96, 212). Vostokov sicer ni bil zadovoljen s svojo razlago, ni pa vedel, kako bi sicer spričo napačnega branja biča namesto lica nekaj besed za tem spornim mestom drugače razrešil to kratico. Kopitar, Vondrák, Pirchegger, Ramovš in Isačenko so pri razlagi izhajali iz glagola poběděti "prisiliti": i po-bejeni(?) (Kopitar, XXXVIII, LXIII); i p(o)b(e)jeni/i p(o)bejeni (Vondrák, 56, 73); i bobejeni (Pirchegger, 95); i pobêjeni (Ramovš, 14, 22), in i pobě~eni (Isačenko, 66, 76).
 18. 69–70 nikĩſeliza niucriti – Vostokov je bral nikirže biča (35, 49, 71), manj sprejemljivo mu je branje lica. O pravilnosti branja nikĩſe kot nikirže pa ne dvomi, ker je na Kranjskem še danes to prislov, ki pomeni nigde. Kopitar je bral nikĩſe kot nikiže, za kar mu pomensko ustreza nullatenus, naslednja beseda pa je lica (XXXVII). Nikĩ kot nikjer bereta še Vondrák (56, 72) in Sievers (50), medtem ko ſe razlagata kot sę. Pirchegger (95), Ramovš (23), Isačenko (76), Kolarič (212) to mesto berejo nikimže lica.
 19. 91–94 ton bozzledine balouvani-ge pozledge pozſtavv iucazalge – Vostokov je zapisal: ton posledine balovanije posledie postavi ukazal ie (35–36). Nejasno mu je bilo, kaj naj pomeni ton: tonъ ali tъnъ. Posledie je izenačeval s csl. posležde. K pozstavv je pritegnil še sledeči i in dobil postavi; to bi lahko bral kot postavь in izenačil s csl. deležnikom pret. č. postavlь, kar bi lahko veljalo samo v primeru, da sledeči u ne spada k postavi, ker bi s tem dobil deležnik postaviv (74–75).Enako sta razmišljala in kombinirala še Kopitar (XXXIX) in Vondrák (57, 73–74), medtem ko je Sievers prevzel Vondrákovo rešitev. Kopitar je ta odlomek bral takole: ton poslědnje balovanije poslědje postaviv kazal je (XXXIX, XLIV). Pravilno rešitev je podal Pirchegger, ki je ton razložil kot tъ ny (= on nam), posledje ločil na adv. poslědь in je kot pomožni glagol, postav pa dopolnil z -il in dobil besedilo, ki je jezikovno jasno: tъ ni < tъ ny posledine balovanije posled je postavil i ukazal je... (148–149). Ramovš je to razlago sprejel – razen to ni < to ny, prepričan, da gre lahko za to nъ v pomenu vero; nem. fürwahr, doch; slov. (saj) vendar (11).Tudi Isačenko in Kolarič sta sprejela Pircheggerjevo razlago; prvi se je odločil tudi za tъ ny (77), drugi pa za to n(ə) (213).
 20. 97 preiſe naſſi – Vostokov (36, 75), Kopitar (XXXIX), Vondrák (57, 74), Sievers (51), Ramovš (23) in Kolarič (213, 247) berejo to mesto kot prejše &lt; *prěd’ьše z množinskim obrazilom -e, medtem ko Isačenko to obliko rekonstruira kot mn. prěψi + že kot protivni členek (78).
 21. 99–100 ipri-nizſe ogni – Vostokov (36, 76), Vondrák, (57, 74), Sievers (51), Pirchegger (96), Ramovš (23), Isačenko (28, 46, 78), Kolarič (213, 247) izhajajo pri razlagi tega mesta iz mn. deležnika pret. č. glag. prinisti, prinьzъše, Kopitar pa ga neprepričljivo razlaga kot pri nizcě ognji "ad humilem ignem" (XXXIX, XLIV).
 22. 34 Uzniciſtve – glej op. k I, 16
 23. 36 Uuzmaztue – glej op. k I, 15Prikaži v pisavi ZRCola BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v standardnem Unikodu
Nazaj
Kritični prepisi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Zvočni zapis

Valid HTML 4.01!Valid CSS!Creative Commons License
Datoteka HTML narejena s pretvorbo iz baze v TEI P4/XML.
Avtorske pravice za besedilo te izdaje ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 2.5 Slovenija ; © Avtorske pravice za posnetek govorne rekonstrukcije: ZRC SAZU in Radio Slovenija, RTVS; © Avtorske pravice za digitalni faksimile izvirnika Clm 6426: Bayerische StaatsBibliothek, München
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ; Delo za to elektronsko izdajo je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru raziskovalnih programov MVZT P6-0024 (A) in MŠZŠ PO-0542-0106.
Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si