Sklopi projekta

Delovni sklop 1: KORPUS

V okviru DS1 smo izdelali korpus KAS, ki vsebuje prek 1,5 milijarde besed z 82,000 diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij, zbranih iz digitalnih knjižnic slovenskih univerz. Besedila v korpusu so opremljena z bogatimi metapodatki, sama besedila pa so oblikoskladenjsko označena in lematizirana. Korpus je javno dostopen prek CLARIN.SI instalacije konkordančnikov KonText in noSketch Engine, in je razdeljen tudi na podkorpuse:

Izdelava in vsebina prototipne različice korpusa sta opisana v publikaciji:

 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša, OJSTERŠEK, Milan. Slovenska znanstvena besedila: prototipni korpus in načrt analiz. Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th – October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 2016, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 62530146] [PDF]

Delovni sklop 2: TERMINI

Delo v okviru DS2 je opisano v naslednjih publikacijah:

 • FIŠER, Darja, SUCHOMEL, Vit, JAKUBIČEK, Miloš. Terminology extraction for academic Slovene using Sketch Engine. RASLAN 2016: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing : proceedings. Brno: Tribun EU, 2016, str. 135-141. [COBISS.SI-ID 62994018] [PDF]
 • KUKOVIČIČ, Klara Eva. 2018. Uporabnost luščilnikov terminologije Sketch Engine in CollTerm z vidika (študenta) prevajalca.  Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika / Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities. Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. 20.–21. 9. 2018, Ljubljana. [PDF] [PPT]

Izdelane podatkovne množice so dostopne v repozitoriju CLARIN.SI:

 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, ARHAR HOLDT, Špela, BREN, Urban, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, UDOVIČ, Boštjan. Terminology identification dataset KAS-term 1.0. Ljubljana: Slovenian Language Resource Repository CLARIN.SI, 2018. http://hdl.handle.net/11356/1198. [COBISS.SI-ID 31753511]
 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, BITENC, Maja. Bilingual terminology extraction dataset KAS-biterm 1.0. Ljubljana: Slovenian Language Resource Repository CLARIN.SI, 2018. http://hdl.handle.net/11356/1199. [COBISS.SI-ID 31753255]

Delovni sklop 3: DISKURZ

V okviru DS3 smo uporabili izdelani prototipni korpus KAS za preučitev uporabe trpnika v slovenskem strokovnem jeziku. Analiza je opisana v publikaciji:

 • LOGAR, Nataša, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž. Slovenski strokovni jezik: korpusni opis trpnika. Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35), 2016, str. 237-245. [COBISS.SI-ID 34453853] [PDF]

Na osnovi izdelanega korpusa smo leksikalno analizirali strokovno-znanstveni jezik:

 • LOGAR, Nataša, ERJAVEC, Tomaž. Slovene academic writing : a corpus approach to lexical analysis. V: Interdisciplinary knowledge-making, challenges for LSP research : book of abstracts. Bergen: Norwegian School of Economics. 2017, str. 44. [COBISS.SI-ID 34988381]

Pripravili smo pregled učnih načrtov predmetov, povezanih s tvorjenjem strokovno-znanstvenih besedil na slovenskih in tujih univerzah, s poudarkom na seznamih literature, zlasti na njihovem učbeniškem in priročniškem delu. Pregled je opisan v:

 • LOGAR, Nataša. Strokovno-znanstveni jezik: študijska literatura in priročniki v Sloveniji ter kratek pregled tujih praks. Delovno poročilo projekta, 2018. [PDF]
 • LOGAR, Nataša. Poučevanje strokovno-znanstvenega jezika na slovenskih univerzah: pregled študijske literature in navodil za izdelavo zaključnih del. Slovenščina 2.0 0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ISSN 2335-2736, 2017, letn. 5, št. 1, str. 38–69.  [PDF]

Na osnovi izdelanega korpusa KAS smo preučili nekatere značilnosti strokovno-znanstvene slovenščine:

 • LOGAR, Nataša, ERJAVEC, Tomaž. 2018. Strokovno-znanstvena slovenščina: besednovrstne in oblikoskladenjske značilnosti. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika / Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities. Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. 20.–21. 9. 2018, Ljubljana. [PDF] [PPT]
 • OSRAJNIK, Eneja, FIŠER, Darja, GORJANC, Vojko. 2018. Korpusna analiza nestandardne vejice po uvajalnih prislovnih zvezah v slovenskih formalnih in neformalnih besedilih. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika / Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities. Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. 20.–21. 9. 2018, Ljubljana. [PDF] [PPT]

Delovni sklop 4: DISEMINACIJA

V okviru DS4 smo v 2016 v sklopu konference “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika” organizirali panel “Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe” z namenom, da preveri stanje in potrebe slovenske terminologije, da lahko projekt čim bolje uresniči svoje poslanstvo na tem področju. Panel je povezovala Nataša Logar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Govorci in govorke so bili:

 • Urban Bren, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Miro Romih, Amebis, d. o. o., Kamnik
 • Mojca Žagar Karer, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • Katja Benevol Gabrijelčič, Islovar
 • Sašo Dolenc, Kvarkadabra
 • Katarina Krapež, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Pogovor je bil objavljen v reviji Slovenščina 2.0:

 • LOGAR, Nataša, BENEVOL GABRIJELČIČ, Katja, BREN, Urban, DOLENC, Sašo, KRAPEŽ, Katarina, ROMIH, Miro, ŽAGAR KARER, Mojca, KREK, Simon, GORJANC, Vojko, JEMEC TOMAZIN, Mateja, ARHAR HOLDT, Špela, FIŠER, Darja. Terminologija v poklicnem vsakdanu : stanje in potrebe. Slovenščina 2.0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ISSN 2335-2736, 2016, letn. 4, št. 1, str. 42-78. doi: 10.4312/slo2.0.2016.1.42-78. [COBISS.SI-ID 63583074] [PDF]