Bibliografija

2020

 1. ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. The KAS corpus of Slovenian academic writing. Language Resources & Evaluation, 2020. https://doi.org/10.1007/s10579-020-09506-4. Prispevek dostopen za branje na https://rdcu.be/b7GrB.

2019

 1. LOGAR, Nataša. Medbesedilnost in stil slovenskih strokovno-znanstvenih besedil. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2019. Delovno poročilo projekta. [COBISS.SI-ID 36053597] [PDF]
 2. LOGAR, Nataša, KOSEM, Iztok, Tomaž ERJAVEC. ALEKS: Leksikalno-skladenjska podatkovna zbirka slovenskega strokovno-znanstvenega jezika (zasnova in zgradba). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede; Center za jezikovne vire in tehnologije; Institut “Jožef Stefan”, 2019. Delovno poročilo projekta. [COBISS.SI-ID 300937984] [PDF]
  Podatkovna zbirka je dostopna prek portala Termania.

2018

 1. ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, BITENC, Maja. Bilingual terminology extraction dataset KAS-biterm 1.0. Ljubljana: Slovenian Language Resource Repository CLARIN.SI, 2018. http://hdl.handle.net/11356/1199. [COBISS.SI-ID 31753255]
 2. ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, ARHAR HOLDT, Špela, BREN, Urban, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, UDOVIČ, Boštjan. Terminology identification dataset KAS-term 1.0. Ljubljana: Slovenian Language Resource Repository CLARIN.SI, 2018. http://hdl.handle.net/11356/1198. [COBISS.SI-ID 31753511]
 3. KUKOVIČIČ, Klara Eva. 2018. Uporabnost luščilnikov terminologije Sketch Engine in CollTerm z vidika (študenta) prevajalca.  Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika / Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities. Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. 20.–21. 9. 2018, Ljubljana. [PDF] [PPT]
 4. LJUBEŠIĆ, Nikola, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja. 2018. KAS-term and KAS-biterm: Datasets and baselines for monolingual and bilingual terminology extraction from academic writing. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika / Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities. Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. 20.–21. 9. 2018, Ljubljana. [PDF]
 5. LOGAR, Nataša. 2018. Strokovno-znanstveni jezik: študijska literatura in priročniki v Sloveniji ter kratek pregled tujih praks. Delovno poročilo projekta. [PDF]
 6. LOGAR, Nataša, ERJAVEC, Tomaž. 2018. Strokovno-znanstvena slovenščina: besednovrstne in oblikoskladenjske značilnosti. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika / Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities. Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. 20.–21. 9. 2018, Ljubljana. [PDF] [PPT]
 7. OSRAJNIK, Eneja, FIŠER, Darja, GORJANC, Vojko. 2018. Korpusna analiza nestandardne vejice po uvajalnih prislovnih zvezah v slovenskih formalnih in neformalnih besedilih. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika / Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities. Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. 20.–21. 9. 2018, Ljubljana. [PDF] [PPT]

2017

 1. LOGAR, Nataša. 2017. Poučevanje strokovno-znanstvenega jezika na slovenskih univerzah: pregled študijske literature in navodil za izdelavo zaključnih del. Slovenščina 2.0 0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ISSN 2335-2736, letn. 5, št. 1, str. 38–69.  [PDF]
 2. LOGAR, Nataša, ERJAVEC, Tomaž. 2017. Slovene academic writing : a corpus approach to lexical analysis. V: Interdisciplinary knowledge-making, challenges for LSP research : book of abstracts. Bergen: Norwegian School of Economics, str. 44. [COBISS.SI-ID 34988381]

2016

 1. ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša, OJSTERŠEK, Milan. 2016. Slovenska znanstvena besedila: prototipni korpus in načrt analiz. Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th – October 1st, 2016. Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 2016, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 62530146] [PDF]
 2. FIŠER, Darja, SUCHOMEL, Vit, JAKUBIČEK, Miloš. 2016. Terminology extraction for academic Slovene using sketch engine. RASLAN 2016: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing : proceedings. Brno: Tribun EU, 2016, str. 135-141. [COBISS.SI-ID 62994018] [PDF]
 3. LOGAR, Nataša, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž. 2016. Slovenski strokovni jezik: korpusni opis trpnika. Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35), 2016, str. 237-245. [COBISS.SI-ID 34453853] [PDF]
 4. LOGAR, Nataša, BENEVOL GABRIJELČIČ, Katja, BREN, Urban, DOLENC, Sašo, KRAPEŽ, Katarina, ROMIH, Miro, ŽAGAR KARER, Mojca, KREK, Simon, GORJANC, Vojko, JEMEC TOMAZIN, Mateja, ARHAR HOLDT, Špela, FIŠER, Darja. 2016. Terminologija v poklicnem vsakdanu : stanje in potrebe. Slovenščina 2.0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ISSN 2335-2736, letn. 4, št. 1, str. 42-78. doi: 10.4312/slo2.0.2016.1.42-78. [COBISS.SI-ID 63583074] [PDF]