Zbornik 7. mednarodne multikonference
INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2004
Zvezek B

Proceedings of the 7th International Multi-Conference
INFORMATION SOCIETY IS 2004
Volume B

JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE / Language Technologies

Uredila / Edited by
Tomaž Erjavec, Jerneja Gros

http://nl.ijs.si/isjt04/

13. - 14. oktober 2004 / October 13th - 14th 2004
Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

ISBN 961-6303-64-3


PREDGOVOR / PREFACE

Kazalo / Table of Contents

VABLJENI PRISPEVKI / INVITED CONTRIBUTIONS

Anton Batliner:
Automatic classification of emotional states: purpose, possibilities, prospects 1
Ralf Steinberger, Bruno Pouliquen, Camelia Ignat:
Exploiting multilingual nomenclatures and language-independent text features as an interlingua for cross-lingual text analysis applications 2

PRISPEVKI / CONTRIBUTIONS

Boštjan Jerko:
Samodejno indeksiranje povzetkov 13
Jure Leskovec, Marko Grobelnik, Nataša Milic-Frayling:
Learning Sub-structures of Document Semantic Graphs for Document Summarization 18
Nina Modrijan:
Korpusni pristop pri analizi naslavljanja 26
Peter Jurgec:
Natančnost odčitavanja formantov pri digitalnem spektrografiranju na podlagi LPC-analize 34
Darinka Verdonik, Matej Rojc:
Jezikovni viri projekta LC-STAR 42
Birte Lönneker, Primož Jakopin:
Checking POSBeseda, a Part-of-Speech tagged Slovenian corpus 48
Birte Lönneker, Katarina Rozman:
Online SLO-DE-SLO: Spletni slovensko-nemški in nemško-slovenski slovar 56
Darja Fišer, Špela Vintar:
Uvajanje prevajalskega namizja Trados v delovno okolje prevajalske agencije 64
Janez Žibert, France Mihelič:
Development, Evaluation and Automatic Segmentation of Slovenian Broadcast News Speech Database 72
Melita Hajdinjak, France Mihelič:
Eksperiment Čarovnik iz Oza 79
Tomaž Erjavec, Matija Ogrin:
E-Slomšek: elektronska znanstvenokritična izdaja retorske proze 19. stoletja po standardu XML TEI 87
Andrej Žgank, Tomaž Rotovnik, Darinka Verdonik, Zdravko Kačič:
Baza Broadcast News za slovenski jezik (BNSI) in sistem za razpoznavanje tekočega govora 94
Boštjan Vesnicer, France Mihelič, Nikola Pavešić:
Vrednotenje na prikritih Markovovih modelih temelječega sistema za umetno tvorjenje slovenskega govora 98
Cvetana Krstev, Duško Vitas:
Restructuring Lemma in a Dictionary of Serbian 103
Cvetana Krstev, Duško Vitas, Tomaž Erjavec:
MULTEXT-East Resources for Serbian 108
Tea Robič, Tomaž Šef:
Vpliv izbire atributov na točnost naglaševanja nepoznanih slovenskih besed 115
Matjaž Rodman:
Problemi pri vključevanju ekspertnega lingvističnega znanja v akustično modeliranje 119

RAZŠIRJENI POVZETKI / EXTENDED ABSTRACTS

Peter Weiss:
Vnašalni sistem ZRCola 124
Miro Romih:
Uporaba programskega jezika K2.0 v sistemih dialoga 126
Peter Holozan:
Uporaba glagolskih predlog pri strojnem prevajanju 128
Jerneja Žganec Gros, Aleš Mihelič, Mario Žganec:
AlpSynth: Unit Selection Slovenian Text-to-Speech Synthesis 129
 
Kazalo po avtorjih / Author Index 131

Valid HTML 4.01!

Page last updated 2004-11-24, et