Škofjeloški pasijon

Vzporedni prikaz

Gor: Vsebina Prejšnji: Kritični prepis s prevodom neslovenskih delov besedila Naslednji: Dodatek A Folij 14

Kazalo

ŠP, folij 2r
60% 120%

roka A →Pro Notitia futuri Sæculi. Proceſsionis in die Parasceues.103
V vednost prihodnji dobi o procesiji na veliki petek

Ad repetitam Jnstantiam, et enixas preces Jllustrissimi Domini Baronis Antonij âb Ekar Celsiſsimi Domini Domini Principis Episcopi Frisingensis Patruelis, et actualis Capitanei Locopolitani, nec non Rectoris Almæ, ac Celeberrimæ Archi Confraternitatis sanctiſsimi Corporis Christi vna Cum interceſsione totius Conuentus hujus Con-fraternitatis, Annuit, et Conceſsit Admodum Reverendus Pater Christophorus Græcensis Minister Provincialis, cum Consensu Venerabilis Definitionis in Capitulo sequente Clagenfurtensi, ut nos Capucini hujus Conuentus Locopolitani, in honorem, et memoriam amariſsimæ Paſsionis Domini Nostri Jesu Christi Sacræ Proceſsionis pro die Parasceues Curam, et Laborem aſsumamus eamque debito ordine dirrigamus omni tamen Anno Statim post novum in Januario âb aliquo ex Confraternitate officiali Suppliciter exorandi. his præmiſsis. FVnesta VIsV InCepIt ReDeMptorIs nostrI ProCeſsIo. die 3. Martij

Po ponovnem vztrajanju in gorečih prošnjah presvetlega gospoda barona Antona pl. Ekarja, bratranca prevzvišenega gospoda, gospoda knezoškofa freisinškega, zdajšnjega loškega glavarja in predstojnika dobrotne in preslavne nadbratovščine presvetega Rešnjega telesa, skupaj s posredovanjem celotnega zbora te bratovščine, je prečastiti oče provincial Krištof iz Gradca s soglasjem častitega definitorija na naslednjem celovškem kapitlju odobril in dovolil, da mi, kapucini tega loškega samostana, prevzamemo v častni spomin prebridkega trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa skrb in trud za sveto procesijo na dan velikega petka in jo vodimo po dolžnem redu, vendar tako, da nas vsako leto v januarju za to ponižno prosi kak uradni predstavnik bratovščine. Po teh določilih so se začele prIpraVe, Da bI VIDeLe Verne očI prežaLostno proCesIjo našega oDrešenIka, dne 3. marca.

Quam ex Ordinatione prænominati Admodum Reverendi Patris Provincialis Pater Romualdus â S: Andrea actualis Concionator Ordinarius Sub Patre Agathangelo Tulminensi Guardiano, Suo Labore et Jndustria funditus erexit, et Solemniter per figuras, et figurata in Lucem per Ciuitatem ingente Populi Concursu prodire fecit 11. Aprilis Sumptibus Almæ Confraternitatis ſanctiſsimi Corporis Christi 1721.

Procesijo je na ukaz prej imenovanega zelo častitega očeta provinciala s svojim trudom in prizadevnostjo iz temeljev postavil oče Romuald iz Štandreža, zdajšnji redni pridigar, pod gvardijanom očetom Agatangelom iz Tolmina, in storil, da je prišla slovesno na svetlo v podobah in upodobljenih skupinah vpričo silne množice ljudstva na stroške dobrotne bratovščine presvetega Rešnjega telesa 11. aprila 1721.

ŠP, folij 3r
60% 120%

roka B →Neceſsaria Scitu ante Proceſsionem.104
Pred procesijo je treba vedeti

roka F →Emolumenta habet Magister hujus Proceſsionis112

Voditelj te procesije ima naslednje ugodnosti

Onera vero habet Sequentia.

Dolžnosti pa ima naslednje,

roka D →Aditum Ex Antiqua Conſuetudine pro Directione114

Dodano iz stare navade za vodstvo procesije

ŠP, folij 5r
60% 120%

roka B →Ordo Proceſsionis cum Actoribus.
Red procesije z igralci

Prima Figura. Paradisus.
Prva podoba Raj

Auf dem Paradeyß auf welchen vorgeſtelt 5 wierd der fahl Adæ Vnſers erſten Vattern ſeyndt actores 7 wird getragen von 20. Man.

Na odru z rajem, kjer je prikazan padec Adama, našega prvega očeta, je 7 igralcev. Nosi ga 20 mož.

ŠP, folij 5v
60% 120%
Angelus mit dem ſchwerdt. Angel z mečem
Is Paradisha tega ueſseliga lushtniga kraia,115
Iz paradiža, tega veseliga luštniga kraja,
poberite se Adam inu Eua uam Angelz shraia,
poberite se, Adam inu Eva, vam angelc šraja!116
Sakai tukai uas ie ta kazha mozhnu Sapelalla,
Zakaj tukaj vas je ta kača močnu zapelala
inu uaſs suelikimi nadlogami obdalla,
inu vas z velikimi nadlogami obdala.
v5Tukai ie Samu to prebiualishe te nadolsnosti,
v5Tukaj je samo to prebivališe te nadolžnosti,
katero ste ui tukai skusi greh Sgubilli,
katero ste vi tukaj skuzi greh zgubili.117
Poberite se tadai hti ueliki reunosti,
Poberite se tadaj h ti veliki revnosti,
v kateri bote nozh inu dan upilli.
v kateri bote noč inu dan vpili.
Diabolus. Hudič
Ah Adam, ah Eua koku dougukratku sta ta ueſselle ushiualla,
Ah Adam, ah Eva, koku dolgu sta ta vesele uživala,
v10koku hitru gnado inu nadolshnost uasho safrazkalla,Sadialla.
v10koku hitru gnado inu nadolžnost vašo zafračkala.
Ste otli Bogu glich inu enaka bitti,
Ste otli Bogu glih inu enaka biti,
Sa tega uolla ste mogli umoie roke pritti,
za tega vola ste mogli v moje roke priti.
Jest sem uam po tem dobrim to hudu obudu,
Jest sem vam po tem dobrim to hudu obudu,
koker ena kazha ueliko srezho oblubu,
kokər ena kača veliko srečo oblubu;
v15Skusi leto pak ie uſsa nasrezha zhes uaſs stopilla,
v15skuzi le-to pak je vsa nasreča čez vas stopila,118
Le ta ie uaſs k moim sushnim sturilla.
le-ta je vas k mojim sužnim sturila.119
Eua. Eva
8Ah koku posnu sem iest, sem iest sposnalla,
Ah, koku poznu sem jest, sem jest spoznala,
de skusi Jabuku bom iest sama sebe sapelalla,
de skuzi jabuku bom jest sama sebe zapelala!
Koku preusetno sem iest othla keni bogini bitti,
Koku prevzetno sem jest ôtla k eni bogini biti
v20ienu Sama sebe glih Bogu sturiti,
v20jenu sama sebe glih Bogu sturiti.
Skusi katero pak sem Sama sebe vnadloge perpraula,
Skuzi katero pak sem sama sebe v nadloge pərpravla,
inu uoſs zhloueshki Rod stem Strupam tega greha sadaula.
inu və̀s človeški rod s tem strupam tega greha zadavla!
ŠP, folij 6r
60% 120%
Adam. Adam
Ah de bi iest sam sebi skusi Jabuku biu Skhodo sturu,9
Ah, de bi jest sam sebi skuzi jabuku bil škodo sturu
ter nikar stem strupam ta zhloueshki rod pomuru,
ter nikar s tem strupam ta človeški rod pomuru,
v25bi se meni tolkain moie serze nestopillu,
v25bi se meni tolkajn moje srce ne stopilu!
alli dokler uidem de Smono red uſsem ludem se ie to Sgodillu,
Ali dokler vidəm, de z mono red vsem ludem se je to zgodilu,
morem iest nozh inu dan shaluat inu millu iokat,
morəm jest noč inu dan žalvat inu milu jokat,
dokler sem utem Jarmu tega hudizha kir morem millu stokat,
dokler sem v tem jarmu tega hudiča, kir morəm milu stokat.
Ah usmileni Boh pridi ti meni kpomozhi,
Ah, usmileni Boh, pridi ti meni k pomoči,
v30de bodemo mi Supet perpellani k nashi luzhi.
v30de bodemo mi zupet pərpelani k naši luči.
Angelus secundus Drugi angel
Ah ti reuni inu nasrezhni Adam,10
Ah, ti revni inu nasrečni Adam,
vkai sa ena nadloga si se Sapellou sam,
v kaj za ena nadloga si se zapelov sam!
ven Srezhni stan te ie Boh postauo,
V en srečni stan te je Boh postavo,
ti si pak tega Skusi pregreho Saprauo,
ti si pak tega skuzi pregreho zapravo.
v35Si othu Samimu Bogu glih bitti,
v35Si otu samimu Bogu glih biti
inu ta Sastopnost useh rezhi Sadobiti,
inu ta zastopnost vseh reči zadobiti.
Skusi to si postou en Sushen tega hudizha,
Skuzi to si postov en sužen tega hudiča,
loto tebi sdai ozhitnu toi grech prizha,
lo-to tebi zdaj očitnu toj greh priča,
Skusi kateriga si ti Sgubu toia nadolshnost,
skuzi kateriga si ti zgubu toja nadolžnost
v40inu zeu zhloueshki rod si perprau vta uezhno Sushnost,
v40inu cel človeški rod si pərpravu v ta večno sužnost.
ta Semla bo tebi terne inu kopriue rodilla,
Ta zemla bo tebi trne inu koprive rodila
ter bo Eua stabo red ta nasrezha obzhutilla.
ter bo Eva s tabo red ta nasreča občutila.
Angelus tertius Tretji angel
Greshna dusha ti imash poslushat,11
Grešna duša ti imaš poslušat,120
ia toiga Boga nikar taku Skushat,
ja, tojga Boga nikar taku skušat.
v45Raunu tebi Se ima tudi pergoditi,
v45Ravnu tebi se ima tudi pərgoditi,
kir ti Se na maſsash to pregreho sturiti,
kir ti se na masaš to pregreho sturiti.121
Samoresh to Nebesku kralestuu Sgubiti,
Zamoreš to nebešku kralestvu zgubiti
inu ta paklenski ogen saslushiti,
inu ta paklenski ogen zaslužiti.
ŠP, folij 6v
60% 120%
odstopi tedai od te pregreche
Odstopi tedaj od te pregrehe,
v50Taku napridesh vte uezhne kehe,
v50taku na prideš v te večne kehe.
glihi uishi se stem greshnikam sgodi,
Glihi viži122 se s tem grešnikam zgodi,
kateri Sapoudi Boshie nadershi.
kateri zapovdi Božje na drži.

Auf diſe figur Khumbt auch der Todt.

Za to podobo pride še Smrt.

12Aniezo volgen die Adams Kinder in waiſen hemetten angethan vnd vmbgürthet mit ſtablen in denen händten verſehen. Khinen ihrer Seye ſouüll manß haben Kan, aus welche doch etliche Recitiren.

Zdaj sledijo Adamovi otroci v belih srajcah in prepasani, s palicami v rokah. Lahko jih je toliko, kolikor jih je moči dobiti, izmed njih nekateri recitirajo.

Filij Adæ. Adamovi otroci
13Ah Adam ti nash lubesniui ozha kai si ti sturu,
Ah, Adam, ti naš lubeznivi oča, kaj si ti sturu,
de si ti nash boge otroke stem grishlam umuru,
de si ti nas, boge otroke, s tem grižlam umuru,To je treba prepisati štirikrat.
v55Skusi kateriga si ti Sgubu toia nadolshnost, muß 4mal abgeſchribɳ werdɳ. 123
v55skuzi kateriga si ti zgubu toja nadolžnost,
inu naſs perprau uto uezhno sushnost,
inu nas pərpravu v to večno sužnost,
De moremo tukai nuzh inu dan upiti,
de moremo tukaj nuč inu dan upiti,
oku ozhmo lete nebeſsa sadobiti.
oku očmo le-te nebesa zadobiti?

Nach denen Adams Kindern ſolte gleich der todt volgen, weillen, aber die erſte vnd anderte figur gar zu nahendt Khumen, Kan man alhier die Bruderſchafften ein ſezen, alß124

Za Adamovimi otroki naj bi takoj sledila Smrt, toda prva in druga podoba prideta preblizu, zato je tukaj mogoče vstaviti bratovščine, denimo kovaško bratovščino.

14Schmiden Bruederſchafft. zween Englen mit ihren Jnstrumenten.

Dva angela s svojima predmetoma.

Angelus primus pedestris Calicem portans. Prvi angel, peš, ki nosi kelih
Leſsem leſsem ô zhlouek moi,
Le-sem, le-sem, o, človek moj!
v60Spomisli kai ie Sturu greh toi,
v60Spomisli, kaj je sturu greh toj!
ŠP, folij 7r
60% 120%
Js grenkiga pye Jesus keliha,
Iz grenkiga pije Jezus keliha
Sa uola tebe greshnika,
zavola tebe, grešnika.
Keruaui pott od niega gre,
Krvavi pot od njega gre,
Sa tebe tozhi millu Solsè,
za tebe toči milu solze.
v65ô zlouek dokler se she sdrou,
v65O, človek, dokler sə še zdrov,
Sposnai dobroto Boshia prou.
spoznaj dobroto Božja prov!
Angelus secundus Marsupium portans. Drugi angel, ki nosi mošnjo
O zhudu zhes uſse zhudesa,
O čudu čez vse čudesa,
zhudite se ui Vnebeſsa,
čudite se vi v nebesa!
Srebernikou trideſseti,
Srebrnikov trideseti
v70ozhe Judas Sa Jesusa uſseti,
v70oče Judas za Jezusa vzeti.
Diuiza Maria bi ga nadalla,
Divica Marija bi ga na dala,
Sa uaſs volni Suet nikar napredalla,
za vas volni svet125 nikar na predala.
Ti greshnik tega pak predash,
Ti grešnik, ti ga pak predaš
Ter Sa en Maihen losht ga kiekai dash,
ter za en majhen lušt ga kjekaj daš.
v75Ô gresnik uezh uezh ie ureden,
v75O grešnik, več, več je vreden!
leto dobru ue eden sleden,
Le-to dobru ve eden sleden!
leto ô gresnik prou premisli,
Le-to, o grešnik, prov premisli
Ter mozhnu uSerze pertisni.
ter močnu v srce pərtisni.

Haffner vnd Maurer Bruederſchafft. Mit zween Englen.

Lončarska in zidarska bratovščina z dvema angeloma.

Angelus primus funes portans.Prvi angel, ki nosi vrv
Ô Maria ali uidish strike,
O Marija, ali vidiš štrike,
v80mozhne terdne ter grosouitne,
v80močne, trdne ter grozovitne?
ŠP, folij 7v
60% 120%
is teme so Judie sueſsalli Stuarnika moiga,
Iz temə so Judje zvezali Stvarnika mojga
ter lubesniuiga Sinka toiga,
ter lubezniviga Sinka tojga.
Ô Rozhize noshize presuete,
O ročice, nožice presvete,
Koku ste grosouitnu na krish respete,
koku ste grozovitnu na križ rezpete!
v85Ô Greshnik lete ti odreshi,
v85O grešnik, le-te ti odreši
inu nikar uezh na greshi.
inu nikar več ne greši.
Angelus secundus gladium portans. Drugi angel, ki nosi meč
Stem mezham ie Petrus Malcuſsa ranu,
S tem mečam je Petrus Malkusa ranu,
Jezus pak taistiga soio Sueto mozhio osdrau,
Jezus pak taistiga s sojo sveto močjo ozdravu,
Kir ie niemu to uho supet perstau,
kir je njemu to uho zupet pərstavu
v90ter ie niemu to sdrauie perprau,
v90ter je njemu to zdravje pərpravu.
ti pak greshnik Jesusa od martre osdrauish,
Ti pak, grešnik, Jezusa od martre ozdraviš,
Kader se ti od toih grehou prozh odstauish.
kadər se ti od tojih grehov proč odstaviš.126

Schueſter Bruederſchafft mit denen zween Englen.

Čevljarska bratovščina z dvema angeloma.

Angelus primus Virgam portans. Prvi angel, ki nosi šibo
Sibe gaishle Angel noſsem,
Šibe, gajžle127 angel nosəm,
tebe greshnik lubesniu proſsim,
tebe grešnik lubeznivu prosəm,
v95Jenei hitru uezh greshiti,
v95jenej hitru več grešiti
inu nimash Jesusa Sgrehi biti,
inu nimaš Jezusa z grehi biti,
Kateri ie sate uſso soio kry preliu,
kateri je zate vso sojo kri prelil,
de bi tebi ô Greshnik ta uezhn leben Sadobiu.
de bi tebi, o grešnik, ta večni lebən zadobil.
Angelus secundus Calumnam portans. Drugi angel, ki nosi steber
Steber teshak inu keruau,
Steber težak inu krvav
v100nam kashe kar ie Christus sa nash prestau,
v100nam kaže, kar je Kristus za nas prestal,
ŠP, folij 8r
60% 120%
K nemu grosouitnu terdu Sueſsan,
k nemu grozovitnu trdu zvezan.
pogledai zhlouek kakershno pruti tebi ima lubeſsen,
Pogledaj, človek, kakršno pruti tebi ima lubezen!128
Ô greshnik leto imash ti uedti,
O grešnik, le-to imaš ti vedti
ter greuingo zhes toie grehe imeti,
ter grevingo čez toje grehe imeti!
v105Christus ie biu sa toio uollo grosouitnu tepen,
v105Kristus je bil za tojo volo grozovitnu tepen,
Shibami gaishlami inu shlafarnzam bien,
s šibami, gajžlami inu šlafarəncam129 bijen.
Ô zlouek v130 iok preberni tuoi smeh,
O človek, v jok prebrni tvoj smeh,
Kir uſse leto ie sturu toi greh.
kir vse le-to je sturu toj greh.

Pekhen Bruederſchafft mit zween Englen.

Pekovska bratovščina z dvema angeloma.

Angelus primus Tunicam portans.Prvi angel, ki nosi suknjo
Ô Maria Shalostna Mati,
O Marija, žalostna Mati,
v110pogledai inu se sazhni bati,
v110pogledaj inu se začni bati!
Angel Sukno Christusoua neſsem,
Angel sukno Kristusova nesem,
Kateriga, gre od pota keruauiga leſsem,
kateriga gre od pota krvaviga le-sem.
ô Gresnik pogledai to ti tudi,
O grešnik, pogledaj to ti tudi
ieno se skusi to ksueti pokuri obudi,
jəno se skuzi to k sveti pokuri obudi
v115ter Sdaizi toie Smerdliue grehe imas Sapustiti,
v115ter zdajci toje smrdlive grehe imaš zapustiti,
zhe shelish enkrat usueta nebeſsa priti.
če želiš enkrat v sveta nebesa priti.
Angelus secundus Clauos portans. Drugi angel, ki nosi žeblje
Leto so shebli spizhasti inu ostry,
Le-to so žebli, špičasti inu ostri,
Kateri so prebodli Jesusoue shilze inu kosty,
kateri so prebodli Jezusove žilce inu kosti.
Stem kladuam so Judie Jesusa na krish perbili,
S tem kladvam so Judje Jezusa na križ pərbili,
v120Sniega Suetih Rok ieno nog ta Sueta Kry tozhilli,
v120z njega svetih rok jəno nog ta sveta kri točili.
ŠP, folij 8v
60% 120%
Rezi smano gresnik, o Jesus moi,
Reci z mano, grešnik: O, Jezus moj,
koku ie grosouiten Marter toi.
koku je grozoviten marter toj.

Fleiſch-Hakher Bruederſchafft, mit zween Englen.

Mesarska bratovščina z dvema angeloma.

Angelus primus Spongeam portans.Prvi angel, ki nosi gobo
Christusoua Vstiza sheina,
Kristusova ustica žejna
is grenkim sholzam bodo napoiena,
iz grenkim žolčam bodo napojena.
v125ti pak greshnik toim ustam odtergei,
v125Ti pak, grešnik, tojim ustam odtrgej
inu Boshio Martro sheio inu spostam prou sposnei,
inu Božjo martro z žejo131 inu s postam prov spoznej.
bodesh taku sitost sadobu,
Bodeš taku sitost zadobu
ter uezhno Christusa lubu.
ter večno Kristusa lubu.
Angelus secundus Scalas portans. Drugi angel, ki nosi lestev
Pod krisham so Judie loithra postaulalli,
Pod križam so Judje lojtra postavlali,
v130nashiga Stuarnika truplu is krisha snemuali,
v130našiga Stvarnika truplu iz križa snemvali.
Kader ti greshnik od toih grehou doli iemlesh,
Kadər ti, grešnik, od tojih grehov doli jemleš,
taku ti toiga lubeſsniuiga Stuarnika is krisha Snemlesh.
taku ti tojga lubezniviga Stvarnika iz križa snemleš.

Schneider Bruederſchafft mit zween Englen.

Krojaška bratovščina z dvema angeloma.

Angelus primus Coronam portans.Prvi angel, ki nosi krono
Ô zhudu prezhudna Crona,
O čudu, prečudna krona
Boga uisokiga na shona,
Boga visokiga na šona.132
v135Is spiz inu sterna spledena,
v135Iz špic inu s trna spledena
ieno v Christusouo Sueto glauo vbiena,
jəno v Kristusovo sveto glavo vbijena.
ŠP, folij 9r
60% 120%
Maria iokai se millu,
Marija, jokaj se milu,
nigdar taziga se ni godillu,
nikdar taciga se ni godilu!
ô greshnik iokai se ti tudi,
O grešnik, jokaj se ti tudi
v140ieno toia greshno dusho gori sbudi,
v140jəno toja grešno dušo gori zbudi!
tuoi greh ie uſsega tega kriu,
Tvoj greh je vsega tega kriv,
kateri ie Christusa taku skeruio obliu.
kateri je Kristusa taku s krvjo oblil.
Angelus secundus Gallum portans. Drugi angel, ki nosi petelina
S petelinam se nam kashe,
S petelinam se nam kaže,
koku Peter trikrat lashe,
koku Peter trikrat laže.
v145petelinouo Stìma,
v145Petelinova štima
Petra kpokuri opomina,
Petra k pokuri opomina.
ô greshnik tebe tud ain tizhe,
O, grešnik, tebe tud an tiče133
ter kSueti pokuri klizhe,
ter k sveti pokuri kliče,
odpre prou toia usheſsa,
odprə prov toja ušesa,
v150taku poidesh vsueta Nebeſsa,
v150taku pojdeš v sveta nebesa.
Diuiza Maria na pomozh klizhi inu proſsi,
Divica Marija na pomoč kliči inu prosi,134
katera naſs useli vserzi noſsi.
katera nas vseli v srci nosi.
ŠP, folij 9v
60% 120%

15Figura secunda Mors.
Druga podoba Smrt

Die dritte Vorſtellung iſt der wegen der Adams Sündt Triumphirende auf den falben Pferdt ſizende todt, gekhröndt mit einen lorber Khranz bewaffnet mit einen langen Pfeill.135

Tretji prizor je Smrt, ki slavi zmago zaradi Adamovega greha; sedi na belem konju, ovenčana z lovorjevim vencem in oborožena z dolgo sulico.

Mors auf den Pferdt in figura.Smrt na konju v podobi
Jest sem ta grenka smert iemenuana,
Jest sem ta grenka smrt jəmenvana,
1136 od teh uiſsokih Nebeſs na ta suet poslana,
od teh visokih nebes na ta svet poslana.
v155iest imam te papeshe Skoffæ kuorarie inu Cardinalle,
v155Jest imam te papeže, škofe, kurarje inu kardinale,
Zeſsarie firshte Herzoge groffe inu mogozhne kralle,
cesarje, firšte, hercoge, grofe inu mogočne krale,
Tudi uſse kar shiuy na Sueti,
tudi vse, kar živi na sveti,
imam pod moia oblast uſseti,
imam pod moja oblast vzeti.137
2Ah ui greshniki skuste uashe ozhí odpreti,
Ah, vi grešniki, skuste vaše oči odpreti
v160ter premiſslite kar shiuy more enkrat umreti,
v160ter premislite, kar živi, more enkrat umreti.
dokler ste ui Boshia sapoud prelomilli,
Dokler138 ste vi Božja zapovd prelomili,
Satu ste ui pod moia oblast stopilli,
zatu ste vi pod moja oblast stopili.
3Smertno britkust morete ui noſsiti,
Smrtno bridkust morete vi nositi
inu skusi to oistro sulzo prebodeni bitti.
inu skuzi to ojstro sulco prebodeni biti.
ŠP, folij 10r
60% 120%

Todten Reyterey.16

Mrtvaška konjenica

Der todt mit der Pfann. 17

Smrt z zastavo

Diſe iezt obengenendte reithen alle, der Pabſt, Kayſer vnd König allein, die andern aber 3. in einer Rey, oder wie es ſich Sikht.

Vsi pravkar imenovani jahajo, papež, cesar in kralj vsak zase, drugi pa po trije v vrsti ali kakor se izteče.

Die todten Compani zu Fueß.

Mrtvaška kompanija, peš.

Der todt zu fueß mit der Seenſen.Smrt s koso, peš
v16518Jest sem slepa uender uſse vmorim,
v165Jest sem slepa, vəndər vse umorim
inu Smoio koſso ueliku skhode sturim,
inu z mojo koso veliku škode sturim.
bodi stari ali mladi kar pred mene pride,
Bodi stari ali mladi, kar pred mene pride,
bogat boshiz kmet shlahtnik obeden na odide,
bogat, božec, kmet, žlahtnik, obeden na odide.
Krall, zhesar papesh ali uoishaki,
Kral, cesar, papež ali vojšaki,
v170gmein mogozhni inu uerli ienaki,
v170gmajn, mogočni inu vrli jənaki.
ia uſsa mozh zelliga Sueta kar shiuy,
Ja, vsa moč celiga sveta, kar živi,
To pod moio oistro koſso stoy,
to pod mojo ojstro koso stoji.
Te ludÿ iest uſse Sapishem.
Te ludi jest vse zapišəm,
Sgouorou ali proshne nigdar na ishem,
zgovorov ali prošne nikdar na išəm.
v175iest sem bres koshe Sama kost,
v175Jest sem brez kože, sama kost,
Satorei namaram sa obenna uiſsokost,
zatorej na maram za obena visokost.
ah ui greshniki skuste uashe ozhi odpreti,
Ah, vi grešniki, skuste vaše oči odpreti
ter Spomislite kar shiui more enkrat umreti.
ter spomislite, kar živi, more enkrat umreti.
ŠP, folij 11r
60% 120%

Nach diſem volgen die andere todt groß vnd Klein.19

Nato sledijo še drugi odrasli in majhni mrtvaki.

Lucifer. Mit ſeiner teyflichen Reyterey.20

Lucifer s svojo peklensko konjenico

anima Recitiert.Duša recitira
Prekleta uhra inu zhaſs,
Prekleta ura inu čas,
v180kir Sem roiena billa,
v180kir sem rojena bila,
prekleta pott taistih gaſs,
prekleta pot taistih gas,139
kir me ie Mati noſsilla,
kir me je mati nosila!
bulshi bi blu de bi se biu,
Bulši bi blu, de bi se bil
na suet rodui140 en kamen,
na svet rodil en kamen,
v185koker en zhlouek kir pride shiu, ( id estS'iv )
v185kokər en človek, kir pride živ141
noter v paklenske Jame,
noter v paklenske jame.
Prekleta bodi ta lubeſsen,
Prekleta bodi ta lubezen,
vkatera Sem se udalla,
v katera sem se vdala,
Kir me ie vtako boleſsen
kir me je v tako bolezen
v190inu martre perpelalla,
v190inu martre pərpelala!
Preklet bodi od mene usakh grech,
Preklet bodi od mene vsak greh,
kir sem ga billa sturilla,
kir sem ga bila sturila,
ŠP, folij 11v
60% 120%
Sakai sem ga dershalla sa en smech,
zakaj sem ga držala za en smeh142
ter sem mo peruolilla,
ter sem mo pərvolila!
v195Prekleta bodi ta drushina,
v195Prekleta bodi ta drušina,
skatero sem dhodilla,
s katero sem hodila,
V hudizhoua pokorshina
v hudičova pokoršina
me ie uezhnu pahnilla,
me je večnu pahnila.
Sdei so se meni te ozhÿ
Zdej so se meni te oči,
v200alli preposnu odperle,
v200ali prepoznu, odprle,
Kir nimam uezh umeni mozhi
kir nimam več v meni moči.
Nebeſsa so se Saperle,
Nebesa so se zaprle!
oi mè ¡143 ô uezhnost uezhne dni,
Oj me! O, večnost večne dni
morem tadai terpeti,
morəm tadaj trpeti.
v205usaka Minutta se mesdi
v205Vsaka minuta se mə zdi
ueliku lett gorretti,
veliku let goreti.
och ¡ taka nebom nikuli uezh
Oh, taka ne bom nikuli več
uidla oblizhie boshie,
vidla obličje Božje!
leta ie vserze uezhi mezh
Le-ta je v srcə veči meč,
v210koker uſse martre inu oroshie,
v210kokər vse martre inu orožje.
oh ¡ de bi mogla enkrat vmert,
Oh, de bi mogla enkrat vmərt,
bi otla she uezh terpeti,
bi otla še več trpeti.
alli pred mano beishy ta Smert
Ali pred mano bejži ta smrt,
morem uezhnu shiueti,
morəm večnu živeti.
v215och greshni zhlouek Spremiſsi prou
v215Oh, grešni človek, spremisli prov,
de Sem k meni na pridesh,
de sem k meni na prideš!
delei pokuro kir si srou,
Delej pokuro, kir si zdrov,144
Sakai Smerti neodidesh.
zakaj smrti ne odideš.
ŠP, folij 12r
60% 120%

5. Lucifer mit 2. teufel.22

5. Lucifer z dvema hudičema.

Lucifer. Lucifer
Jest sem sam Lucifer ta preusetni,
Jest sem sam Lucifer ta prevzetni,
v220Angel sem biu, Bogu sem shellu zhast oduseti,
v220angel sem bil, Bogu sem želu čast odvzeti.
PollePoglei greshni zhlouek moia podoba,
Pole,145 grešni človek, moja podoba!
Kai sa eno nastudinost sem iest sadobu,
Kaj za eno nastudinost sem jest zadobu!
to ie Sturu en sam naglauni grech,
To je sturu en sam naglavni greh,
kir sem ga iest dershou le sa en smeh,
kir sem ga jest držov le za en smeh,
v225de sem iest taku spotliuu inu nasrezhnu padu,
v225de sem jest taku špotlivu inu nasrečnu padu.
Skusi preusetnost sem se iest zhes Boga uagou,
Skuzi prevzetnost sem se jest čez Boga vagov,
glich na zhasti sem bogu othu biti,
glih na časti sem Bogu otu biti,
Satega uolla sem pa mougu v ferdamaine priti,
za tega vola sem pa movgu v frdamajne priti.
Moia lepota sem skusi en sam grech Sgubu,
Moja lepota sem skuzi en sam greh zgubu
v230inu eno ostudnu oblizhie ene suine Sadobu,
v230inu eno ostudnu obličje ene svine zadobu.
od Boga sem na uekomei preklet,
Od Boga sem na vekomej preklet,
uti paklenski martri sketnami perpet,
v ti paklenski martri s ketnami pərpet.
ô zlouek ti moia podoba spreglei,
O človek, ti moja podoba spreglej
inu toie naglaune grehe preshtei,
inu toje naglavne grehe preštej!
v235oku ie mene ena sama miſsu khudizhu sturilla,
v235Oku je mene ena sama misu k hudiču sturila,
od Boga na uezhne zhaſse odlozhilla,
od Boga na večne čase odločila,
Spremiſsli tudi moia grosouitnost inu ostudnost,
spremisli tudi moja grozovitnost inu ostudnost,
ter spouni uezhkrat na ta douga uezhnost,
ter spovni večkrat na ta dolga večnost.
Sakai vsaki naglauni grech toia dusho kenimu hudizhu sturÿ,
Zakaj vsaki naglavni greh toja dušo k enimu hudiču sturi
v240ter ta podoba Boshia kmalu sgubÿ,
v240ter ta podoba Božja kmalu zgubi.
bodi ueſseu inu te lushte ushiuai,
Bodi vesel inu te lušte uživaj,
grehe delei toie hude nauade naskriui,
grehe delej, toje hude navade na skrivi!
ŠP, folij 12v
60% 120%
Meni slushi inu ponishnost skashi,
Meni služi inu ponižnost skaži,
kar ie Bogu perietnu leto pa Saurashi,
kar je Bogu pərjetnu, le-to pa savraži!
v245Taku bomo guishnu enkrat ukupai stalla,
v245Taku bomo gvišnu enkrat vkupaj stala,
ter na to paklensko uisho nauekomei pleſsalla.
ter na to paklensko vižo na vekomaj plesala.
23 Diſe TeufelHudiči

recitiren, wie volgt.

recitirajo, kakor sledi.

Sdei sdei se bomo mi nad tabo mashuali,
Zdej, zdej se bomo mi nad tabo mašvali,
tebe dauilli, martralli, inu teptalli,
tebe davili, martrali inu teptali,
muß 4 mall abgeschrieben werden Vplklenskem ogne moresh ti Sname uezhnu goreite,
To je treba prepisati štirikrat.v peklenskem ognə morəš ti znamə večnu gorejtə,
v250Zhes toia uola nasha peſsem peite,
v250čez toja vola naša pesem pejtə.
Pekeu si ti sa tui lohn Sadobilla,
Pekel si ti za tuj lon146 zadobila
utem kier se nam toku Sueistu shlusilla,
v tem, kjer sə nam taku zvejstu služila.
Allegro ¡ brathie ¡ Sketnami ia dobru ueshimo,
Allegro,147 bratje, s ketnami ja dobru vežimo,
Snasech kremplou ia uezh naspustimo,
'z našəh kremplov ja več na spustimo!
v255Ona nas ima vnasich martrach troshtat,
v255Ona nas ima v naših martrah troštat,
vgoreze smolle se more snami Roshtat.
v gorečə smolə se more z nami roštat.

24Volgen die 6 Groſſe Apoſtel in Rothen Khlaidern.

Sledi 6 velikih apostolov v rdečih oblačilih.

2. bueben Hosanna Singendt in waiſſen Khlaidern mit Öelzweigen.1482 dečka, ki pojeta Hozano, v belih oblačilih z oljčnimi vejicami
Ôsanna na uiſsokusti,
Ozana na visokusti,
katero mi poiemo shegnana is usti, mueß 4 abgeschriebenwerden 149
katero mi pojemo žegnana iz usti,150To je treba prepisati štirikrat.
ŠP, folij 13r
60% 120%
Kateri pride is uiſsokusti,
kateri pride iz visokusti!
v260Osanna mi ga zhastimo,
v260Ozana, mi ga častimo!
On ie shegnan koker Dauidou Syn,
On je žegnan kokər Davidov sin,
Niega Jmme bo pa hualeno uekomei shnim,
njega ime bo pa hvaleno vekomej ž njim.
Zheshen bodi ta kateri pride vimeni tega gospoda.
Češen bodi ta, kateri pride v imeni tega Gospoda.
Christus Reithendt auf den Eſel.25151Kristus, ki jaha na oslu
Leſsem leſsem suete dushe pomagaite zirat donashni dan,
Le-sem, le-sem, svete duše, pomagajte cirat152 donašni dan
v265ieno sueſselam uashiga kralla po mesti pellite kir ie Sam,
v265jəno z veselam vašiga krala po mesti pelite, kir je sam!
Potreſsaite uoliko, Sakai iest uaſs morem Skorei Sapustiti,
Potresajte voliko, zakaj jest vas morəm skorej zapustiti!
Satorei shelim ad uash ta Sadnikrat ta zhast sadobiti,
Zatorej želim od vas ta zadnikrat ta čast zadobiti,
Kir ta ie taisti od Boga hzhasti notri postauleni Sadni dan,
kir ta je taisti od Boga h časti notri postavleni zadni dan,
kateriga more sposnati ta suet de ie uiſsoku dersan,
kateriga more spoznati ta svet, de je visoku držan.
v270Sa guishnu te ueſselle stime bodo minille zhes en maihn zhas,
v270Zagvišnu te vesele štime bodo minile čez en majhen čas,
vtem kir na mesti te zhasti bom Sashpotuan od uash.
v tem, kir namesti te časti bom zašpotvan153 od vas.

Widerumb zweÿ bueben mit Öelzweigen. Widerumb 6 Groſſe Apoſtel mit rothen Khlaidern.26

Spet dva dečka z oljčnimi vejicami. Spet šest velikih apostolov z rdečimi oblačili.

ŠP, folij 13v
60% 120%

Figura Tertia Cæna Domini.
Tretja podoba Gospodova večerja

27Dieſe figur wirdt mit zween Pfertten geführt auf der ſeyndt 12. Apoſtel vnd Christus, bey welcher Pferdt hoff bis Dato allezeit geben der Geſtrenge herr von Khoſſen umb welche man bitten ſoll.

To podobo peljeta dva konja, na njej je 12 apostolov in Kristus. Konja je doslej vselej dal na voljo strogi gospod pl. Khossen; njega je treba prositi zanju.

Christus. Kristus
Ah pershla ie moia uhra inu zhaſs,
Ah, pəršla je moja ura inu čas,
de se iest bodem mougu lozhit od uaſs,
de se jest bodem movgu ločit od vas.
Kir sem iest uaſs uſseli mozhnu lubu,
Kir sem jest vas vseli močnu lubu,
v275de bi biu uam ta uezhni leben Sadubu,
v275de bi bil vam ta večni lebən zadubu,
iest bi othu rad she dalie per uaſs ostati,
jest bi otu rad še dalje pər vas ostati.
Kir pa se morem iest od uaſs pobrdati,
Kir pa se morəm jest od vas pobrati,
moia lubeſsen pak tega nezhe terpeti,
moja lubezən pak tega neče trpeti,
de bi iest zellu iemu prozh od uaſs ieti,
de bi jest celu jemu proč od vas jəti,
v280ozhem tedai uſseli per uaſs prebiuati,
v280očem tedaj vseli pər vas prebivati,
vstauti tega kruha uſselei per uaſs ostati,
v štavti tega kruha154 vselej pər vas ostati.
ŠP, folij 15r
60% 120%
Vſamite tadai to ie moie shiu tellu,
Vzamite tadaj, to je moje živ telu,
kateru bode sa uosh uolni suet terpellu,
kateru bode za ves volni svet trpelu!
uſsamite tudi ta kelih vkaterim ie moia praua Krÿ,
Vzamite tudi ta kelih, v katerem je moja prava kri
v285inu premiſslite de uash moister sa uaſs rad Smert terpÿ,
v285inu premislite, de vaš Mojster za vas rad smrt trpi.
Zhe bote s zhistem Serzam iedli inu pilli,
Če bote s čistəm srcam jedli inu pili,
taku se bote na uezhne zhase ueſselilli,
taku se bote na večne čase veselili.
oku pak bote leto V naglaunim grehu preielli,
Oku pak bote le-to v naglavnim grehu prejeli,
taku bote na uekomei upakli gorelli,
taku bote na vekomaj v pakli goreli.
v290Ah shalost oh britkust moie dushize,
v290Ah, žalost! Ah, britkust moje dušice
htebi Nebeski ozha shalostno klizhe,
k tebi, nebeški Oča, žalostno kliče.
Vſsy moi glidi so steshauami obdani,
Vsi moj glidi so s težavami obdani,
kir iest uidem eniga Sapelaniga med uami,
kir jest vidəm eniga zapelaniga med vami.
On bode mene moim Saurashnikam zhes dau,
On bode mene mojəm savražnikam čez dal155
v295inu me tem Judam sa Trideſseti Srebernikou predau.
v295inu me tem Judam za trideseti srebrnikov predal.
Petrus. Peter
Ô Moi Joannes uprashi kodu bi iemu leta biti,28
O, moj Ioannes, vpraši, kodu bi jəmu le-ta biti,
od kateriga ie on leto sazheu gouoriti,
od kateriga je on le-to začel govoriti.
on bi biu ureden de bi se Semla odperla,
On bi bil vreden, de bi se zemla odprla,
ieno niega taku nahualeshniga posherla.
jəno njega taku nahvaležniga požrla.
Joannes. Janez
v300Kodu ie taisti pouei nam kateri bi iemu to Sturiti,29
v300Kodu je taisti? Povej nam, kateri bi jəmu to sturiti
ieno tebe bi othu stem terpleinam umoriti,
jəno tebe bi otu s tem trplejnam umoriti!
Koku bi leto Sturu sa te dobrote,
Koku bi le-to sturu za te dobrote,
kir si ga ti uſseu pod toie perote.
kir si ga ti vzel pod toje perote.
ŠP, folij 15v
60% 120%
Jterum Christus. Spet Kristus
Eden smed uaſs duanaist kir Sedij per miſsi Smano,
Eden zmed vas dvanajst, kir sedi pər mizi z mano,
v305bode sturu to ueliko pregreho nashnano,
v305bode sturu to veliko pregreho naznano.
Ta ie tega hudiza mozhnu poslushau,
Ta je tega hudiča močnu poslušal
inu bode na uekomei negouo martro pokushou.
inu bode na vekomej negovo martro poskušov.
Judas. cum alijs Apostolis. Judež z drugimi apostoli
30Sem morebiti iest taisti od kateriga si sazheu gouoriti,
Səm morebiti jest taisti, od kateriga si začel govoriti,
mueß 10mall abgeschrieben werden. de bi iemu to ueliko pregreho sturiti,
To je treba prepisati desetkrat.de bi jəmu to veliko pregreho sturiti,
v310de bi iest tebe moiga moistra zhes dau,
v310de bi jest tebe mojga Mojstra čez dal
ieno tem Judam sa trideſseti Srebernikou predau.
jəno tem Judam za trideseti srebnikov predal?
Jterum Christus. Spet Kristus
Ti sedai sam si kir si leto gouoru,
Ti sedaj sam si, kir si le-to govoru:
ti bodesh mene sto ueliko pregreho umoru,
ti bodeš mene s to veliko pregreho umoru.
bolshi bi billu uſselei tebi biti,
Bolši bi bilu vselej tebi biti,
v315de bi se ti nebiu nigdar iemu na suet roditi,
v315de bi se ti ne bil nikdar jəmu na svet roditi.
Ti pak bosh mougu uſselei vpakli gorreti,
Ti pak boš movgu vselej v pakli goreti,
kir niſsi othu po moih beſsedah shiueti.
kir nisi otu po mojih besedah živeti.

Figura Quarta
Četrta podoba

Sambson. 36

Samson

Figura Quinta. Sudor Sanguineus
Peta podoba Krvavi pot

Die traurige Oelberg wird getragen von39 16 Man auf welichen ſeyndt 6. Perſonen.

Žalostno Oljsko goro nosi 16 mož, na odru je 6 oseb.

Christus blut ſchwizendt. Kristus, ki krvavi pot poti
Ah Shalost oh britkust ie uſse moie vde obdalla,
Ah žalost, oh britkust je vse moje ude obdala,
kir ta grosnost tega greha ie umeni postalla,
kir ta groznost tega greha je v meni postala.
ŠP, folij 16v
60% 120%
v320Vſsi moie glidi moreio keruaui pott potiti,
v320Vsi mojə glidi156 morəjo krvavi pot potiti,
ia moio shalostno dusho skorei vmoriti,
ja, mojo žalostno dušo skorej umoriti.
Zella moia dushiza velizi britkusti stoy,
Cela moja dušica v velici britkusti stoji,
ieno moie truplu keruaui pott poty,
jəno moje truplu krvavi pot poti.
Ta mertuashki pott gre is uſseh vdou is sillo,
Ta mrtvaški pot gre od vsəh udov iz silo
v325ieno obeniga ni kateri bi obioku millo,
v325jəno obeniga ni, kateri bi objoku milo.
Ah Shalost, ah bridkust moie dushize,
Ah žalost, ah britkust moje dušice
h tebi ô Nebeski oza shalostno klize,
h tebi, o nebeški Oča, žalostno kliče.
Polle uſsi moi glidi so shteshauami obdani,
Pole, vsi moj glidi so s težavami obdani,
de bi le Sadobu te greshnike kir so sapellani,
de bi le zadobu te grešnike, kir so zapelani.
v330Ja moia dusha mertuashke teshaue terpÿ
v330Ja, moja duša mrtvaške težave trpi,
de bi le uſsi kletemo zloueko h pomozhi bilÿ,
de bi le vsi k le-temo človeko h pomoči bili.
Skusi moio britkust ieno keruaui pott,
Skuzi mojo bridkust jəno krvavi pot
tebi ich perporozhim ô Gospod,
tebi ih pərporočim, o Gospod!
Ta kelich kateriga si ti meni napiu,
Ta kelih, kateriga si ti meni napil,
v335potem kir ie Adam nasrezhno greshiu,
v335potem, kir je Adam nasrečno grešil,
ga ozhem iest rad inu volnu Spitti,
ga očem jest rad inu volnu spiti
ieno uſsa moia Krÿ Sa greshnika prelliti,
jəno vsa moja kri za grešnika preliti,
de bi se temo zhloueku Supet te Nebeſska uratta odperle
de bi se temo človeku zupet te nebeška vrata odprle
ieno hudizu is kremplou dushe sderle.
jəno hudiču iz kremplov duše zdrle.
40Angelus in Monte. Cum alijs. Angel na gori, z drugimi
v340Kai ti taku shaluiesh odreshenik tega Sueta,
v340Kaj ti taku žaluješ, Odrešenik tega sveta?
toiga ozha spostuiesh Nebeſska uolla ie leta,
Tojga Oča spoštuješ, nebeška vola je le-ta.
Od Nebeſs ô Gospud htebi Sem iest poslan,
Od nebes, o Gospod, h tebi sem jest poslan.
keruaui pott bodesh potiu tebi dam na dan,
Krvavi pot bodeš potil, tebi dam na dan,
ŠP, folij 17r
60% 120%
De skusi toi krish inu terpleine,
de skuzi toj križ inu trplejne
v345bode iemo ta zhlouek soie Saslusheine,
v345bode jəmo ta človek soje zaslužejne.
Ta krish inu te uelike rane,
Ta križ inu te velike rane,
tebe od Nebeſs leſsem poslane,
tebə od nebes le-sem poslane,
Ta kelich kateriga bodesh sdai piu,
ta kelih, kateriga bodeš zdaj pil,
bode temo zhloueku to uezhno ueſselie Sadobiu,
bode temo človeku to večno veselje zadobil,
v350Temu hudizhu is kremplou ih unkai uſseu,
v350temu hudiču iz kremplov ih venkaj vzel
ieno pred to nauarnostio otheu,
jəno pred to navarnostjo otel.
Terpeti taedai uolnu ô Gospod,
Trpə ti tadaj volnu, o Gospod,
Sa greshnike ta keruaui pott.
za grešnike krvavi pot!
Angelus Primus.41 Prvi angel
Ah zlouek prou toiga odreshenika pomisli,
Ah človek, prov tojga Odrešenika pomisli
v355ter negoui keruaui pott htoimu serzu pertisni,
v355ter negovi krvavi pot k tojmu srcu pərtisni.
Pogledei uſsi negoui udie so is keruio obdani,
Pogledaj, vsi negovi udje so iz krvjo obdani,
Skusi katero bodo uſsi toi grehi oprani,
skuzi katero bodo vsi toj grehi oprani.
On tukai ueliko shello klezeoz terpi,
On tukaj veliko želo157 klečeoč trpi,
de tebi inu uſsem greshnikam ta pomozh Sadobi,
de tebi inu vsem grešnikam ta pomoč zadobi.
v360ah greshnik Sapusti tedai toie posuetne lushte,
v360Ah grešnik, zapusti tedaj toje posvetne lušte,
kateri sture toimo odresheniku uelike britkuste.
kateri sture tojmo Odrešeniku velike bridkustə.
Angelus Secundus. Drugi angel
De bi iest biu is keruio ieno is meſsam obdan,
De bi jest bil s krvjo jəno iz mesam obdan,
koker si ti ô reuni greshnik, kateri si Sapellan,
kakər si ti, o revni grešnik, kateri si zapelan,
od uelike shalosti bi solse iest preliu,
od velike žalosti bi solze jest prelil
v365zhes to ueliko britkust katera ie on ushiu,
v365čez to veliko bridkust, katera je on užil.
Varshe tadai ô greshnik nad semlo skeruio pokrito,
Varž se tadaj, o grešnik, nad zemlo, s krvjo pokrito,
spomisli kuliku taushent kapliz ie sa tebe prelito.
spomisli, kuliku tavžent kaplic je za tebe prelito.
ŠP, folij 17v
60% 120%
Angelus tertius 158 Tretji angel
Ô moi Jesus bodi ti od mene potroshtan,
O moj Jezus, bodi ti od mene potroštan!
htebi ie mene poslou ozha Nebeski donas ta dan,
H tebi je mene poslov Oče nebeški donəs ta dan.
v370Ti reſs moresh keruaui pott potitti,
v370Ti res morəš krvavi pot potiti,
oku ozhesh greshnikam Nebeſsa Sadobiti,
oku očeš grešnikam nebesa zadobiti.
Terpi tadai volnu ô Gospod,
Trpi tadaj volnu, o Gospod,
Sa greshnike keruaui pott.
za grešnike krvavi pot!
Angelus quartus Četrti angel
Glihi uishi sem iest mougu htebi priti,
Glihi viži sem jest movgu h tebi priti,
v375de ti imash od mene potroshtan biti,
v375de ti imaš od mene potroštan biti.
Ti moresh ta kelich Serzhnu piti,
Ti morəš ta kelih srčnu piti,
oku ozhesh te greshnike odreshiti,
oku očeš te grešnike odrešiti.
Tudi moresh ta keruaui pott potitti,
Tudi morəš ta krvavi pot potiti
ieno uolla ozheta Nebeſskiga napolniti.
jəno vola Očeta nebeškiga napolniti.159

42Judas Jscariotha. Von dem Teufel geführt.

Judež Iškarijot, ki ga pelje hudič.

Judas. Judež
v380Jest sem dougu Spremishluuou komu bi ga predau,
v380Jest sem dolgu spremišluvov, komu bi ga predal.
padlu mi ie vserze de ga bodem Judam dau,
Padlu mi je v srce, de ga bodem Judam dal.
Nebom shnimi ueliku kupa dellou,
Ne bom ž nimi veliku kupa delov,
ter Samu sa trideſseti Srebernikou ga iem bom stellou,
ter samu za trideseti srebrnikov ga jəm bom štelov.
Jest uam pouem de ie on uezh koker taushent lebnou ureden,
Jest vam povem, de je on več kokər tavžent lebnov vreden;
v385namaram iest sem tudi tech denariou potreben,
v385na maram; jest sem tudi teh denarjov potrebən.
ŠP, folij 18r
60% 120%
Kup ste tadai ui smano sturilli,
Kup ste tadaj vi z mano sturili,
uam oblubim de bote Jesusa uashe roke dobilli,
vam oblubim, de bote Jezusa v vaše roke dobili,
kateriga bote uidili de ga bom kushnu inu obieu,
kateriga bote vidili, de ga bom kušnu inu objel,
Taistiga bote shiher en sleherni preieu,
taistiga bote žiher en slehrni prejel.
v390Sueshite ga inu gleite de uam na uide,
v390Zvežite ga inu glejte, de vam na uide,
de potler ta urshah zhes mene napride,
de potler ta uržah čez mene na pride!
Jest sem ga uam suestu zhes dau,
Jest sem ga vam zvestu čez dal
ter sa en maihen dobizikh predau.
ter za en majhen dobiček predal.

Judas zaguie160

Judas caguje.

Prekleta bodi ta uhra inu ta dan,
Prekleta bodi ura inu ta dan,
v395Kadar sem iest biu taku resuesdan,
v395kadar sem jest bil taku rəzvəzdan,
De sem iest moiga Moistra tem Judam zhes dau,
de sem jest mojga Mojstra tem Judam čez dal
ieno skusi leto sem se sdusho ieno stelleſsam khudizhu podau,
jəno skuzi leto sem se z dušo jəno s telesam k hudiču podal.
Ô greshniki tukai ui od mene en nauk uſsamite,
O grešniki, tukaj vi od mene en nauk vzamite
ieno od tega greshniga Shiuleina odstopite,
jəno od tega grešniga živlejna odstopite!
v400Jest pak s veliko britkostio morem upakli gorretti,
v400Jest pak z veliko britkostjo morəm v pakli goreti,
dokler niſsem othu brumnu is Christusham Shiuetti.
dokler nisəm otu brumnu iz Kristušam živeti.

48 6. Chaiphas mit 2 Leuiten zu Pferdt, Recitirendt6. Kajfa z dvema levitoma na konjih, recitira.
Taiste beſsede katere sem pruti uam gouoru,
Taiste besede, katere sem pruti vam govoru,
prauim Jest bolshi bi blo de bi se on skorei umoru,
pravim jest, boljši bi blo, de bi se on skorej umoru.
da nabo en Sapelauz nashiga folka,
De na bo en zapelavc našiga folka,
v405ga ozhmo dati she drugim sodnikam v Roka,
v405ga očmo dati še drugim sodnikam v roka,
Kir mu stopio naprei lete prizhe,
kir mu stopjo naprej le-te priče
ieno prauiuo de se on Sa Synu Boshiga klizhe,
jəno pravjo, de se on za Sinu Božiga kliče.
Satorei kir on nam leto poterduie,
Zatorej, kir on nam le-to potrduje,
taku moremo rezhi de Samiga boga preklinuie,
taku moremo reči, de samiga Boga preklinuje.
v410Na zuiblam de Sposnate is uasho zhastio,
v410Na cviblam,161 de spoznate iz vašo častjo,
de ie on shudizham obseden mozhno,
de je on s hudičam obseden močno.
morete lohku is tega doli uſseti sami,
Morete lohku iz tega doli vzeti sami,
de obeniga bolshi mitelna Sa nega ni,
de obeniga boljši mitelna za nega ni.
Mi ga ozhemo hPilatushu pellati,
Mi ga očemo h Pilatušu pelati,
v415de mi per miru morema she enkrat obstati,
v415de mi pər miru morema že enkrat obstati.
Pilatus nam more na klizaine nashe sturiti,
Pilatus nam more na klicajne naše sturiti
inu nega hte Smerti obsoditi inu umoriti,
inu nega h te smrti obsoditi inu umoriti.
ia Sai bi po prauizi leto billu,
Ja, saj bi po pravici le-to bilu,
de se na krish obeiſsi negou tellu.
de se na križ obejsi negov telu.
49 Pilatus Reitendt mit 2. Edl Khnaben RecitirendtPilat na konju z dvema pažema, recitira.
v420Tega zhloueka ste ui meni sem perpelalli,
v420Tega človeka ste vi meni sem pərpelali
ieno taistiga vmoie roke zhes dalli,
jəno taistiga v moje roke čez dali.
ŠP, folij 19r
60% 120%
Jest Sprashuiem negou Shiuleine,
Jest sprašujem negov živlejne,
toku na naidem h Smerti Sashlusheine,
toku na najdem h smrti zaslužejne.
Kir sdei to, Sdei gunu ga iest uprasham,
Kir zdej to, zdej gunu162 ga jest vprašam,
v425Se ima odgouariti niemu Sashaffam,
v425Se ima odgovariti, njemu zašafam.163
Sakai ie on Senkai perpellan,
Zakaj je on sənkaj pərpelan
inu vmoio oblast zhes dan,
inu v mojo oblast čez dan?
Kai ie mogu tadai on hugdiga sturiti,
Kaj je mogu tadaj on hudiga sturiti,
de iest Sashaffam taistiga umoriti,
de jest zašafam taistiga umoriti?
v430Sakai iest Sem ga uprashou kie ie on hodu kie ie biu,
v430Zakaj jest sem ga vprašov, kje je on hodu, kje je bil,
per meni se ie skasou dakonza poterpeshliu,
pər meni se je skazov da konca potrpežliv.
Tedai pellite ga kherodeshu Sakai on bo shellan,
Tedaj pelite ga k Herodežu, zakaj on bo želan
uidit inu uprashat, kir ie niega deshellan,
vidit inu vprašat, kir je njega deželan.164
Nai Herodesh potler della kar se mu sdi,
Naj Herodež potler dela, kar se mu zdi.
v435zhe ie ureden Smerti nai ga umori,
v435Če je vreden smrti, naj ga umori.
iest na snaidem nad nym takushne kriuize,
Jest na znajdem nad nim takušne krivice,
oku lich ta folk umoriti niega silno klizhe,
oku lih ta folk umoriti njega silno kliče.
zhe shelte mertuiga taku ui sturite,
Če želte mrtviga, taku vi sturite:
shiuiga usemlo Sakoplite.
živiga v zemlo zakoplite.

ŠP, folij 19v
60% 120%
52 Herodes. zu Pferdt mit zween Edlkhnaben Recitierendt.Herod z dvema pažema, recitira.
v440Dougo zhaſsa sem shellu tebe posnati,
v440Dolgo časa sem želu tebe poznati,
Sdei moresh tudi ti mene poslushati,
zdej morəš tudi ti mene poslušati
ieno na moie uprashaine odgouor dati,
jəno na moje vprašajne odgovor dati.
Skusi to ozhem iest toia mogozhnost Sposnati,
Skuzi to očem jest toja mogočnost spoznati.
moresh uedit, de imam zhes te uſso oblast,
Morəš vedit, de imam čezte vso oblast.
v445Satorei dei meni koker Judouskimo krallo ta zhast,
v445Zatorej dej meni kokər judovskimo kralo ta čast,
she tebe ozhem iest prou Sposnati,
še tebe očem jest prov spoznati
ieno toio hudobio folku nasnaine dati,
jəno tojo hudobijo folku na znajne dati.
iest mo ozhem dati eno bellu obliazhillu,
Jest mo očem dati eno belu obličilu,
kateru bode niega kenimu norzu sturillu,
kateru bode njega k enimu norcu sturilu,
v450kir pred mano obeniga zhudesha sturitti nozhe,
v450kir pred mano obeniga čudeža sturiti noče.
sakai se tudi hualli de mo ie uſse mogozhe,
Zakaj se tudi hvali, de mo je vse mogoče?
le prozh tadai is duora Spred moih ozhÿ,
Le proč tadaj iz dvora, spred mojih oči,
de nebo mogu golufati tech ludÿ,
de ne bo mogu golufati teh ludi.
Pilatushu ga Supet nasai pellite,
Pilatušu ga zupet nazaj pelite,
v455Tankai niega na nouo satoshite,
v455tankaj njega na novo zatožite!
Nai sturi kar ie Senim norzam sturiti,
Naj sturi, kar je z enim norcam sturiti,
de bi ga lih pustu brez milosti umoriti.
de bi ga lih pustu brez milosti umoriti.

53Alhier Mag man auch 6 Creüz züeher, vnd 6 Disci- plinanten ſetzen, wan man mit der zall gfolgen Kan, doch iſt beſſer alhier ſoliche aus zulaſſen.

Tukaj lahko pride 6 križenoscev in 6 spokornikov, če je mogoče tako izpeljati, vendar jih je bolje izpustiti.

ŠP, folij 20r
60% 120%

Figura sexta. Flagelatio Christi.54
Šesta podoba Bičanje

Diſe Figur ist beſezt mit 5. Perſonen vnd getragen von 16. Man.

Ta podoba je zasedena s šestimi osebami, oder nosi 16 mož.

Judæus Primus. Prvi Jud
Hola Bratie pogleite to terda shilla,55
Hola bratje, poglejte to trda žila,165
koku se mu bode okuli herbta ouilla,
koku se mu bode okuli hrbta ovila.
v460ozhem ga taku resmesart koku eno shiuino,
v460Očem ga taku rezmesart koku eno živino,
de le bomo saslishali kai ima sa eno stimo.
de le bomo zaslišali, kaj ima za eno štimo.
Judæus secundus. Drugi Jud
Le uedre po herbtu de bode uſse odpertu,
Le vədrə po hrbtu, de bode vse odprtu,
is gaishlami restepeno inu is ostrogami resbodeno,
iz gajžlami reztepeno inu z ostrogami rezbodeno.
negou diaine ie letto billu, kateru ie uſse to dobro saslushillu,
Negov djajne je le-tu bilu, kateru je vse to dobro zaslužilu,
v465de se bode to negouo truplu is keruio potillu.
v465de se bode to negovo truplu iz krvjo potilu.
Judæus tertius . Tretji Jud
Pusti ti mene ter poglei kai iest Snam,
Pusti ti mene ter poglej, kaj jest znam.
iest mu ozhem uſso negouo kosho resbiti Sam,
Jest mu očem vso negovo kožo rezbiti sam,
On ne bode obenimu zhloueku mogu podoben biti,
on ne bode obenimu človeku mogu podoben biti,
Taku mu ta lepo shlusbo sturiti.
taku mu ta lepo službo sturiti.
Angelus Primus. Prvi angel
v470Ah ti restergana rosha inu sazmakana zloueska podoba,56
v470Ah, ti reztrgana roža inu zacmakana človeška podoba.
to gaishlaine ie tebi sturillu leta uelika nadloga,
To gajžlajne je tebi sturilu le-ta velika nadloga!
ŠP, folij 20v
60% 120%
Ah de ni obenna strella othella od Nebeſs priti,
Ah, de ni obena strela otela od nebes priti
inu temu nausmilenimu gaishlainu en konz sturiti,
inu temu nausmilenimu gajžlajnu en konc sturiti.
vſsi ti Angelzi kateri htoi shlushbi moreio perprauleni biti,
Vsi ti angelci, kateri h toj šlužbi morejo pərpravleni biti,
v475bi bili iemelli ô Jesus na toie pouelle leto Sturiti,
v475bi bili jəmeli, o Jezus, na toje povele le-to sturiti.
alli toia naisgruntana Milost ni leto perpustilla,
Ali toja naizgruntana milost ni le-to pərpustila,
temuzh rada sa te greshnike Krÿ prelilla.
temuč rada za te grešnike kri prelila.
Angelus secundus. Drugi angel
Ah ti pregreshni zhlouek kam ti toia pamet obernesh,
Ah ti pregrešni človek, kam ti toja pamet obrneš,
de Sam sebe uteh posuetnih lushtah Sagernesh,
de sam sebe v teh posvetnih luštah zagrneš.
v480Poglei kai toiga odreshenika kosta toia dushiza,
v480Poglej, kaj tojga Odrešenika košta toja dušica!
Spouni na negou gaishlaine koku se on uiza,
Spovni na negov gajžlajne, koku se on vica.166
ti na leto mallo alli zhel nezh na ahtash,
Ti na le-to malo, ali cel nəč na ahtaš,167
temuzh po toih Smerdliuich shelach trachtash,
temuč po tojih smrdlivih želah trahtaš.168
alli Spomisli de leto uſse terpleine od tebe pride,
Ali spomisli, de le-to vse trplejne od tebe pride,
v485de so restergani uſsi toiga lubiga Jesusa glidie.
v485de so reztrgani vsi tojga lubiga Jezusa glidje.

57Volgen aniezo die Disciplinandten vnd Creüzzüeher Nach der Proportion.

Zdaj sledijo spokorniki in križenosci, v sorazmernem številu.

Figura septima Coronatio
Sedma podoba Kronanje

58Auf diſer Figur ſeyndt 7. Khnaben, vnd wird getragen von 16. Mann.

Na odru s to podobo je 7 dečkov, nosi ga 16 mož.

ŠP, folij 21r
60% 120%
Angelus Primus.59 Prvi angel
Ah shalast preuelika oh skriunost pokrita,
Ah žalast prevelika, oh skrivnost pokrita,
ah milost Boshia ie skriuio polita,
ah, milost Božja je s krivjo polita.
Ti moi Jesus se pustish sternam kronat,
Ti moj Jezus se pustiš s trnam kronat
ieno malu kateri Spouni tebi sa to lonat,
jəno malu kateri spovni tebi za to lonat.
v490To zhisto inu suetu oblizhie,
v490To čisto inu svetu obličje,
katero uſse greshnike ksebi klizhe,
katero vse grešnike k sebi kliče,
Je na israzheno strashno ieno groſsnu plauo,
je naizračeno strašno inu groznu plavo
ter od shlakou inu tepeina uſse keruauo.
ter od žlakov inu tepejna vse krvavo.
Angelus secundus Drugi angel
Oh Greshnik Spremisli toih grehou ostudnost,
Oh grešnik, spremisli tojəh grehov ostudnost
v495ter poglei na toiga odreshenika pohleunost, Mattias debelak
v495ter poglej na tojga Odrešenika pohlevnost!
Koku shpotliu ie on kronan inu Sapluan,
Koku špotliv je on kronan inu zapluvan,
de leti biu Supet unebeſsa perpellan.
de le-ti bil zupet v nebesa pərpelan.
Angelus tertius. Tretji angel
Ah ti zhastito oblizhie katero si nash uſseh Angelzou trost inu ueſsele,
Ah ti častito obličje, katero si nas vseh angelcov trošt inu vesele,
obudi tech greshnikou Serze inu shele,
obudi teh grešnikov srce inu žele!
v500oh greshni zhlouek Spouni na Jesusauo Spotliu Sanizhuaine,
v500Oh grešni človek, spovni na Jezusavo špotliv zaničvajne
ter poslushai tech Judou grosnu Shentuaine.
ter poslušaj teh Judov groznu šentvajne169.
Angelus quartus Četrti angel
Oh milost Boshia kai sturi ta lubeſsen toia,
Oh milost Božja, kaj sturi ta lubezen toja,
de dushe tech greshnikou odreshish skriuio soia,
de duše teh grešnikov odrešiš s krivjo soja!
ŠP, folij 21v
60% 120%
Sternam se pustish kronat inu Sanizhuati
S trnam se pustiš kronat inu zaničvati,
v505Sgnusobo pa toie Suetu oblizhie opluati,
v505z gnusobo pa toje svetu obličje opluvati.
Bodi tebi ô Jesus uezhna zhast inu hualla
Bodi tebi, o Jezus, večna čast inu hvala,
ui uſsi greshniki pa zhastite tega Nebeshkiga kralla,
vi vsi grešniki pa častite tega nebeškiga krala,
Kateri ie skusi soia martro inu terpleine,
kateri je skuzi soja martro inu trplejne
uam uſsem Sadobo obiunu Saslusheine,to Nebesko Shouleine.170
vam vsəm zadobu obivnu zaslužejne,
v510 Skusi katero ste Nebeſsa Sadobilli,
v510skuzi katero ste nebesa zadobili,
kir bote boga na uezhne zhase zhastilli.
kir bote Boga na večne čase častili.
60Judæus Primus. Prvi Jud
Polle moi brat nashiga krala,
Pole moj brat našiga krala,
koku mu bode leta ternauo krona lepo stalla,
koku mu bode le-ta trnavo krona lepo stala!
On ozhe nash kral biti,
On oče naš kral biti,
v515Sa tega uolla ga ozhmo is ternoua krona zhastiti,
v515za tega vola ga očmo iz trnova krona častiti,
de usaki bode mougu uidit negoua zhast inu hualla,
de vsaki bode movgu vidit negova čast inu hvala,
Katera mu bode ta ternoua krona dala,
katera mu bode ta trnova krona dala.
On ie nashe firshte Sanizhuou,
On je naše firšte zaničvov,
Sam sebe pa pouikhsuou,
sam sebe pa povikšvov,
v520nasho uero doli tlazhu,
v520našo vero doli tlaču,
drugo pa nasnano naprei ulazhu.
drugo pa naznano naprej vlaču.
Judæus secundus Drugi Jud
Lubi moi Aron na kollena padi dolli,
Lubi moi Aron, na kolena padi doli
ter mu figo usobe pomoli,
ter mu figo v zobe pomoli.
Sakai enimu takushnimu se to raima,
Zakaj enimu takušnimu se to rajma,
v525de Se mu na takushno uisho perklaina,
v525de se mu na takušno vižo pərklajna,
Koker enimu lashniuimu kralo,
kokər enimu lažnivimu kralo.
bodesh uidu koku mu bode uſse leto lepo stallo,
Bodeš vidu, koku mu bode vse le-to lepo stalo.
ŠP, folij 22r
60% 120%
Ter ternoua krona inu Spotliu Scepter se niem lepo shika,
Ter trnova krona inu špotliv scepter171 se njem lepo šika,
ta restergani nagudni plaish nai si ga sam Saflika.
ta rəztrgani nagudni plajš, naj si ga sam zaflika.
Judæus tertius. Tretji Jud
v530Na kolenih ô lubesniui bratie iest klezhim,
v530Na kolenih, o lubeznivi bratje, jest klečim
ter mu norze inu figo usobe mollim,
ter mu norce inu figo v zobe molim.
koker enimu ternoumu krallo uſsa zhast dam,
Kokər enimu trnovmu kralo vsa čast dam,
on pa sedÿ koker en lipou Jesus sam,
on pa sedi, kokər en lipov Jezus sam.
Ah lubesniui bratie kronaitega frishnu,
Ah lubeznivi bratje, kronajte ga frišnu,
v535de bodeio Sposnali uſsi kai sa en kral ie on biu resnizhnu,
v535de bodejo spoznali vsi, kaj za en kral je on bil resničnu.
On ie le nashe ludÿ Sapeluou,
On je le naše ludi zapelvov
inu eno nouo uero poterdou,
inu eno novo vero potrdov.
keni uredni zhasti inu huali,
K eni vredni časti inu hvali
Smo niemu Scepter uroko, ieno krono na glauo dali,
smo njemu scepter v roko jəno krono na glavo dali.
v540Tukai pogleidaite nashiga uelikiga preroka,
v540Tukaj poglejdajte našiga velikiga preroka
ter premislite negouo ternouo boroka,
ter premislite negovo trnovo boroka.172
On se ie hualu de ie boshy Syn,
On se je hvalu, de je Božji Sin,
alli negoua huala bode Skorei konz uſsella inu Spomin.
ali negova hvala bode skorej konc vzela inu spomin.

Volgen aniezo die Disciplinanten, vnd Creüz züeher, nach der Proportion.61

Zdaj sledijo spokorniki in križenosci, v sorazmernem številu.

Figura Octaua.
Osma podobaHieronim

Hyeronimus Recitiert. 70 173 Hieronim govori
Ah Jesu iest sem te uelikokrat ishalou,
Ah Jezu, jest sem te velikokrat ižalov
v545Ti pak se mene pred tem peklam ohranou,
v545ti pak sə mene pred peklam ohranov.
ŠP, folij 22v
60% 120%
Jest sdei posnam ta suet te lushte iest Sauershem,
Jest zdej poznam ta svet, te lušte jest zavržem,
me ie shou de tolkain lett sem biu temo poduershen,
mə je žov, de tolkajn let sem bil temo podvržen.
Ah sdei ¡ Ah sdei ¡ Sposnam dobroto inu gnado toio,
Ah zdej, ah zdej spoznam dobroto inu gnado tojo,
de se me shenkou ta dan de Sposnam pregreho moio,
de sə mə šenkov ta dan, de spoznam pregreho mojo.
v550Tebe sem ô Jesus Ah uelikokrat pregreshou,
v550Tebe sem, o Jezus, ah, velikokrat pregrešov,
Mene se pak ô Jesus uelikokrat Saneshou,
menə sə pak, o Jezus, velikokrat zanešov.
is Serza morem rezh debe lich iemou pogubitte,len bitti,
Iz srca morəm reč, de bə lih jəmov pogubitə,174
de nezhem nigdar uez moiga Jesusa ishalitti,
de nečem nikdar več mojga Jezusa ižaliti.
Ah Jesus koko ie to de se mene Saneshou,
Ah Jezus, koko je to, de sə mene zanešov,
v555koko ie mogozhe blo de martre se odneshou,
v555koko je mogoče blo, de martre sə odnešov?
Sdai pa is sherza proſsem treshe to nebo ume,
Zdaj pa iz srca prosəm, trešə to nebo v me,
ta Semla nei na noshe Sonze nei she Sapre,
ta zemla nej na nosə sonce, nej se zapre!175
bolshe de iest umeriem koker de be iest Spet,
Bolše de jest umrjem, kokər de bə jest spet
biu vgrehe pogroshen ti pa na krish respet.
bil v grehe pogrožen,176 ti pa na križ rezpet.

71Volgen alhier erſten die Eremiten mit denen Rothen Creüzen auf denen öxlen ſchwarz angethan. 72Anderten Etliche Disciplinanten nach der Proportion.

Tu sledijo najprej puščavniki z rdečimi križi na ramenih, oblečeni v črnino, nato nekaj spokornikov v sorazmernem številu.

Figura Nona. Ecce Homo.
Deveta podoba Glejte, človek

73Diſe Figur wierd getragen von 20. Man auf welcher ſeyndt 6. Perſon.

To podobo nosi 20 mož, na njej je 6 oseb.

ŠP, folij 23r
60% 120%
Pilatus. 177 Pilat
v560Pogleite ludie ali ie zhloueku podoben leta,74
v560Poglejte ludje, ali je človeku podobən le-ta,
Kateri ie od nog da glaue pouhen Spota,
kateri je od nog do glave povhen špota,
Kateriga ste ui taku groſsnu oderli,
kateriga ste vi taku groznu odrli
ieno nausmileno negou shiuot odperli,
jəno nausmileno negov život odprli.
ia sdei bi Se uam iemu she enkrat Smilit,
Ja, zdej bi se vam jəmu že enkrat smilit,
v565ienu nikar niega tolkai hte Smerti silit,
v565jənu nikar njega tolkaj h te smrti silit,
dokler sedai nima uezh podobe sa krala biti,
dokler sedaj nima več podobe za krala biti
ieno per letem smiram bi ga iemeli pustiti.
jəno pər le-tem z miram bi ga jəmeli pustiti.
zweey Juden. 75 Dva Juda
Na krish ga postaui krishaiga,
Na križ ga postavi! Križaj ga
ienu nikar ueliku nasparaiga,
jənu nikar veliku na šparaj ga,
v570dokler on periatu ie teh greshnih ludÿ,
v570dokler on pərjatu je teh grešnih ludi
ieno greshiti Shnimi se na Samudÿ.
jəno grešiti ž nimi se na zamudi.
Widrumb Pilatus. Spet Pilat
Vsamite tadai ui nega,
Vzamite tedaj vi nega
ieno krishaite lega,
jəno križajte le-ga,
dokler per niemu nanaidem obene kriuize,
dokler pər njemu na najdem obene krivice
v575ieno per uaſs obenne postene prauize.
v575jəno pər vas obene poštene pravice!
Phariseus. 76 Farizej
Ja nasha Sapoued ozhe leto,
Ja, naša zapoved oče le-to,
de on ima umreti sato
de on ima umreti zato,
dokler on se ie Syn Boshy delou,
dokler on se je Sin Božji delov
ieno tolkain od nesh Sapellou,
jəno tolkajn od nəs zapelov.
ŠP, folij 23v
60% 120%
v580Eh krishaiga ino kSmerti ga obsodi,
v580Eh, križaj ga ino k smrti ga obsodi,
de on nam nebode k vezhi Skodi,
de on nam ne bode k veči škodi
ienu oku ti niega shiuiga pustish,
jenu oku ti njega živiga pustiš,
taku postaue Zeſsarioue nadershish.
taku postave cesarjove na držiš.
Widrumb Pilatus. Spet Pilat
Tadai morem iest po uoli uaſsi ga ksmerti obsoditi,
Tadaj morəm jest po voli vaši ga k smrti obsoditi,
v585oku ozhem iest per Zeſsariu she vgnadi biti,
v585oku očem jest pər cesarju še v gnadi biti.

Tukai si roke Pilatus Vmie in potem bere vrtl.178

Tukaj si roke Pilatus umije in potem bere urtl.179

Poslushaite uſsi urtl zhes zloueka tega,
Poslušajte vsi urtl čez človeka tega
ieno uashih greshnih rokah v oblasti imeitega,
jəno v vaših grešnih rokah v oblasti imejte ga,
dokler Jesus Nasarenski Sapelauz tech ludÿ,
dokler Jezus Nazarenski zapelavc teh ludi,
taku nei se zhes niega ta Sodbo Sgodÿ,
taku nej se čez njega ta sodbo zgodi,
v590kateri ie sanizhuauz nashiga zeſsaria,
v590kateri je zaničvavc našiga cesarja
inu koker en fous Meſsias keruizhnu shraia,
inu kokər en fovš Mesijas kərvičnu šraja,
katero uſse od uishih ie Sadosti Sposnano
katero vse od viših je zadosti spoznano
ter on inu negouo diaine ie kte Smerti obdano,
ter on inu negovo djajne je k te smrti obdano,
kateriga na to Spottliuo mesto uun pelite,
kateriga na to špotlivo mesto vun pelite
v595inu med duema resboinika na krish ga perbite,
v595inu med dvema rezbojnika na križ ga pərbite!

Tukai Pilatus palzo prelomi inu pred Christusa uershe, potler Supet recitira.

Tukaj Pilatus palco prelomi inu pred Kristusa vrže, potler zupet recitira.

Alli iest moie roke nadoushnu umiem,
Ali jest moje roke nadolžnu umijem
ienu tega prauizniga Krÿ shaluiem,
jənu tega pravičniga kri žalujem.
Satorei ui od letega bote teshku raitingo dalli,
Zatorej vi od le-tega bote težku rajtingo dali
ieno tem Seplenskimu ognu da gerla stalli.
jəno v tem žeplenskimu ognu da grla stali.
ŠP, folij 24r
60% 120%
zweey Juden abermahl. Spet oba Juda
v600Nai zhes naſs ieno nashe otroke se negouo krij Snide,
v600Naj čez nas jəno naše otroke se negovo kri snide,
de le on enkrat kti Spotliui Smerti pride.
de le on enkrat k ti špotlivi smrti pride.
Angelus Primus. 77 Prvi angel
Leſsem leſsem pogledai ô zhlouek moi,
Le-sem, le-sem pogledaj, o človek moj
ieno Spouni kam ie perprau Jesusa greh toi,
jəno spovni, kam je pərpravu Jezusa greh toj.
od tau da glaue ie nega uſsega restergou,
Od tav do glave je nega vsega reztrgov
v605inu is gnade ie tebe naspodobnu uergou,
v605inu iz gnade je tebe naspodobnu vrgov.
Kodo Se ne bode htemu mozhnu Sazhudu,
Kodo se ne bode h temu močnu začudu:
Pilatus ie to nadolshno Jagne kte Smerti obsodu,
Pilatus je to nadolžno Jagne k te smrti obsodu.
Kateri sdei mozhnu per Serzu se Smili,
Kateri zdej močnu pər srcu se smili,
te Judie ozhio imeti mertuga poſsilli.
te Judje očjo imeti mrtuga po sili!
Angelus secundus Drugi angel
v610Ô Zhudu zhes uſse zhudesa ie leto,
v610O, čudu čez vse čudesa je le-to,
de Syn Boshÿ ie restergan sato,
de Sin Božji je reztrgan zato,
de bi mi uſsi sato osdrauleni billi,
de bi mi vsi zato ozdravleni bili.
nega mozhnu ktemu ta lubeſsan Silli,
Nega močnu k temu ta lubezan sili
ieno ti greshnik she leto nasposnash,
jəno ti grešnik še le-to na spoznaš,
v615de bi poslushou negouo Stimo inu glaſs,
v615de bi poslušov negovo štimo inu glas
ter ti niega she Snouiz is pilatusham zhes dash,
ter ti njega še znovič iz Pilatušam čez daš
Sa eno kratku ueſsele inu Spaſs.
za eno kratku vesele inu špas.

ŠP, folij 24v
60% 120%
90180 5. Veronica pedestris.5. Veronika, peš
Ô Prezhisto oblizhie Boshie koku strashnu si ti resdianu,
O prečisto obličje Božje, koku strašnu si ti rezdjanu,
S shlaki skriuio Snagnusobo uſse obdanu,
z žlaki,181 s krivjo, z nagnusobo vse obdanu,
v620na katerim uſsi Angelzi se namoreio Sadosti nagledat,
v620na katerim vsi angelci se na morejo zadosti nagledat
inu obeden zhlouek od toie lepote Spodobnu pouedat,
inu obeden človek toje lepote spodobnu povedat.
Polle ô Greshnik toiga odreshenika,
Pole, o grešnik, tojga Odrešenika
inu Spouni na toia pregreha uelika,
inu spovni na toja pregreha velika!
toia perua nadoushnost Supet Sadobiti,
Toja prva nadolžnost zupet zadobiti,
v625ie mougu Soia reshno Krÿ preliti.
v625je mogu soja rešno kri preliti.
916. Christus daß Creuz züehendt.6. Kristus, ki nosi križ

Tres uel duo Judeæi ex parte dextra tot ex parte sinistra.

Trije ali dva Juda na desni in prav toliko na levi.

Judæus dextræ Partis. 182 Desni Jud
92¡ Brathie naſshe, inashku se dersitte,
Bratje našə, jənašku se držite,
Korasnu ga hsebe potegnite,
koražnu ga h sebə potegnite!
Nei nam plazha, kar ie on pregreisheu,mueß 2 mahl abgeschrieben werden
Nej nam plača, kar je on pregrejšəv
inu ueidou kadai ie zloueka odreshou,
inu vejdov, kadaj je človeka odrešov.
v630tu ie on se sdauni Sashlusou,
v630Tu je on že zdavni zaslužov,
Sekai des ti hudiga ie on muid nami obudou.hudobo Sakai dosti hudiga ie on med name obudou. 183
zəkaj dəsti hudiga je on muəd nami obudov.
Judæi Sinistræ Partis. Levi Judje
¡ Mi ga rukamo, ui ga tepite,
Mi ga rukamo, vi ga tepite
frishne fige mu usobe mollite,Mueß 2 mahl abgeschrieben werden.
frišne fige mu v zobe molite!
Kir on nei oteu naſse gosposke Spostuati,
Kir on nej otəv naše gosposke spoštovati,
v635ga mi ozma Spotliuu Sapluati,
v635ga mi očma špotlivu zapluvati.
Na Caluario ga frishno ullizimo,
Na Kalvarijo ga frišno vlicimo,
koker foush krailla na khrish perbimo,
kokər fovš krajla na križ pərbimo!
Na tem krishu ga ozhmo umoriti,
Na tem križu ga očmo umoriti
ieno toku nashe uigshe resueſseliti.
jəno toku naše vikše rezveseliti.
ŠP, folij 25r
60% 120%
Mater Dolorosa Comitans Christum Baiulantem. 93 184 Žalostna Mati, ki spremlja Kristusa s križem
v640¡ Ô Salost preuelika,
v640O žalost prevelika,
poglei zlouek tuoiga odreshenika,
poglej, človek, tvojga Odrešenika,
Skai Senimi tesauami ie on obdan,
s kaj z enimi težavami je on obdan,
hte Smerte toku grosnu pellan,
h te smrtə toku groznu pelan!
Ta theshki krish more on uleizhe,
Ta težki križ more on vlejčə,
v645zhe vozhe tebe Suoio gnado obleizhe,
v645če voče tebe s svojo gnado oblejčə.
Ti Judie ga Snagami teptaio,
Ti Judje ga z nagami teptajo,
Ti Fariseirÿ ga Sa Boga nasposnaio,
ti farizerji ga za Boga na spoznajo.
Pilatus ga ie hte Smerte ferdamau,
Pilatus ga je h te smrtə frdamav.185
To Sodbo ie sturu ta grech Adamau.
To sodbo je sturu ta greh Adamav.
v650Vun ie ¡ on more vmreite,
v650Vun je! On more umrejtə.
Na Chrisanch gaugah ie nemu ueſseite,
Na križanəh gavgah je nemu vəsejtə.
Spomisli tedai ô Greishnikh mui,
Spomisli tedaj, o grejšnik muj,
Kai ie on terpou sa ta grech tui,
kaj je on trpov za ta greh tuj!
Salui Smano zhesh negouo Martro inu Smert,
Žaluj z mano čez negovo martro inu smrt;
v655De bo tebe ta Paradish odpert.
v655de bo tebə ta paradiž odprt.
Maria Magdalena. 94 Marija Magdalena
¡ Ô Salastna Mati Maria Diuizha,
O žalastna mati Marija Divica,
Spumne na tuoio Isuolena Dushiza,
spumnə na tvojo izvolena dušica!
Jeinai toku mozhnu Saluati,
Jejnaj toku močnu žalvati,
zhe nozhes te Smerte zhes dati,
če nočeš te smrti čez dati.
v660Shei ueish de ie Jesus sebe to Martro Isuoleu,
v660Sej vejš, de je Jezus sebə to martro izvoləv,
Sa odresheine nashe hsoimu ozhetu moleu,
za odrešejne naše h sojmu očetu moləv.
Jest Sposnam tuoio shalost uelika,
Jest spoznam tvojo žalost velika –
Ta Spotliuo Smert moiga odreshenika,
ta špotlivo smrt mojga odrešenika.
ŠP, folij 25v
60% 120%
Sateigauole iest stabo Saluiem,
Za tejga vole jest s tabo žalujem,
v665zhes pregreicho moio mozhnu klaguiem,
v665čez pregrejho mojo močnu klagujem.186
Pothrostanu uendar bode Serze tuoie,
Potroštanu vendər bode srce tvoje,
Sakai ta martro ie tu Isuelizhaine moie.
zakaj ta martro je tu izveličajne moje!
94187 Maria Salome. Marija Saloma
Ôh grosno sodbo te Judauske prouizhe,
Oh grozno sodbo te judavske provice
Præmishlite toisto moie lube sestrizhe,
premislite toisto, moje lube sestrice!
v670Jesus bo hte Smerte pellan po keruizhe,
v670Jezus bo h te smrtə pelan po kərvicə,
zhe uozhe Sadoste strite te Boshie Prauizhe,
če voče zadostə stritə188 te Božjə pravicə.
Pogleide, koku Se on stem krisham omahuie,
Poglejte, koku se on s tem križam omahuje
Jenu ta Greshnikh Semu under le posmuhuie,
jenu ta grešnik se mu vəndərle posmuhuje!
Ô Maria koku tebe letu toku mozhnu tu Serzhe prebode,
O Marija, koku tebə le-tu toku močnu tu srce prebode,
v675Kir ta zlouek nasapusti Suoie hudobe,
v675kir ta človek ne zapusti svoje hudobe!
Jest Selim posmalu raishe vmreite,
Jest želim posəhmalu rajšə umrejtə,
koker pak uezh ute pregreiche Siuete.
kokər pak več v te pregrejhə živetə.
95 Maria Cleaphe et altera Maria. Marija Kleopova in še ena Marija
Ô Greishne Dushe uſse kupai tezite,
O grejšne duše, vse kupaj tecite,
Szernam guantam Se snami oblizhite,
s črnam gvantam se z nami obličite!
v680Pomagaite nam zhes nasiga Moistra Saluati,
v680Pomagajte nam čez našiga Mojstra žalvati,
Soushmi naſso pregrecho obiokati,
s solzmi našo pregreho objokati,
Katera ie Jesusa hSmerti obsodilla,
katera je Jezusa h smrti obsodila,
Ta teshki krish na niega rame nauallilla,
ta težki križ na njega rame navalila,
Je no kier mi nemu namoremo pomagati,
jəno kjer mi nemu na moremo pomagati,
v685ozhmo zhes nega Smert Shalostno klaguati.
v685očmo čez nega smrt žalostno klagvati.
ŠP, folij 26r
60% 120%
Na tem krishu ga ozhmo umoriti,
inu toku nashe uigshe resueseliti.

Die halbethe Neye Reyterey.96189

Polovica nove konjenice.

Longinus in Equo, longino non facilè comodatur æquus97 proinde debet â Magistro peti.

Longinus na konju. Longinu je težko preskrbeti konja, zato je treba zanj prositi voditelja procesije.

Longinus Recitiert. Longinus recitira
Sdei se uidi kai pomaga tebi toie gouorieine,
Zdej se vidi, kaj pomaga tebi toje govorjejne,
katero ni drugiga bilu koker en pustu sdeine,
katero ni drugiga bilu, kokər en pustu zdejne,
v690Rekozh de si Syn eniga prauiga shiuiga boga,
v690rekoč, de si sin eniga praviga živiga Boga
ienu drusig nemaio uerieti koker tebie Samiga,
jenu druzih nemajo verjeti, kokər tebi samiga.
Ja prouizhno so te ksmerti obsodilli,
Ja, provično so te k smrti obsodili
ieno na ta krish Spodobno so te perbilli
jəno na ta križ spodobno so te pərbili,
dokler ti si menu ueliku ludÿ ksebe perdrushiti,
dokler ti si menu veliku ludi k sebə pərdružiti!
v695inu ti sam moresh od mene is sulzho preboden biti,
v695Inu ti sam morəš od mene iz sulco prebodən biti,
de prou od toiga Sapeluaina bom en konz sturiu,
de prov od tojga zapelvajna bom en konc sturil
ieno de keruizhnu naſs neabosh uezh uzhiu
jəno de kərvičnu nas ne boš več učil.
Noabeden na rezhi de se ie potaiu,
Nobedən na reči, de se je potaju
ieno de na krishu ni umorien biu,
jəno de na križu ni umorjen bil.

Tukai ga prebode inu Sposna Soia pregreho.

Tukaj ga prebode inu spozna soja pregreho.

v700Oh iest nasrezhni zlouek koku sem hudobnu sodou,
v700Oh jest nasrečni človek, koku sem hudobnu sodov,
de sem Serze prauiga boga is Sulzo prebodu,
de sem srce praviga Boga iz sulco prebodu,
is kateriga to uezhno shiuleine ludem Suira,
iz kateriga to večno živlejne ludem zvira
inu moia dusha Sa uola greha hudizh poshira,
inu moja duša za vola greha hudič požira.
ali ah ti usmileni Jesus sakai uola greha ie meni sturiti,
Ali, ah ti usmileni Jezus, kaj je meni sturiti,
v705de bom mougu gnado inu usmilene Sadobiti,
v705de bom mougu gnado inu usmilene zadobiti?
iest Sposnam de ti si en praui vsmileni Bog,
Jest spoznam, de ti si en pravi, usmileni Bog
ter te proſsim sbrishi ti meni ta moi greshni douh,
ter te prosim, zbriši ti meni ta moj grešni dovh,
katero imate tudi ui uſsi greshniki sturiti,
katero imate tudi vi vsi grešniki sturiti,
oku ne ozhte na uezhne zhaſse pogubleni biti.
oku ne očte na večne čase pogubleni biti.
ŠP, folij 26v
60% 120%

Figura Decima. 98Christus in Cruce.
Deseta podoba Kristus na križu

Diſe Figur führen auch 2. oder 3. Pferdt nach der proportion, vmb weliche ſich der Proceſsion Maiſter vmbſehen mues, zu dero direction 4. oder 6 Mann.

Tudi oder s to podobo peljeta dva ali trije konji, za katere mora poskrbeti voditelj procesije, vodijo jih štirje ali šest mož.

Magdalena. Magdalena
v71099Sdei Sdei ali proposnu,
v710Zdej, zdej, ali propoznu
Se prestrashim grosnu,
se prestrašim groznu.
morem iest Sposnati inu obstati,
Morəm jest spoznati inu obstati,
de Sadosti ie ugrehih Spati,
de zadosti je u grehih spati.
iest iest sem Christusha vmorilla,
Jest, jest sem Kristuša vmorila,
v715peklenske Martre Saslushilla,
v715peklenske martre zaslužila.
dei ti meni ô Christe tolku mozhi,
Dej ti meni, o Kriste, tolku moči,
preliuati Solse is moich ozhi,
prelivati solze iz mojih oči,
de iest bodem Sposnalla,
de jest bodem spoznala,
moio pregreho obiokalla,
mojo pregreho objokala!
v720Sposnam de Sem iest to Sturilla,
v720Spoznam, de sem jest to sturila,
Skusi pregrecho tebe na krisch perbilla,
skuzi pregreho tebe na križ pərbila.
Satorei odpusti ti meni,
Zatorej, odpusti ti meni!
oblubem sdei iest tebi,
Oblubəm zdej jest tebi,
ozhem taushentkrat mertua biti,
očem tavžentkrat mrtva biti,
v725koker uezh tebe reshaliti.
v725kokər več tebe režaliti.

100Cupido unter dem Creüz. vide n: 110190

Kupido pod križem, glej št. 110.

Europa. Evropa
101Jest sem skosh martre toie,
Jest sem skoz martre toje
vsheu odreshene moie,
vzel odrešene moje,
ŠP, folij 27r
60% 120%
Sato kene huale Danashne dan,
zato k enə hvalə današnə dan
moie Serze tebe uolno zhes dam,
moje srce tebə volno čez dam.
v730Sdusho ieno Steleſsam ozhem tebe schlusitte,
v730Z dušo jəno s telesam očem tebə služitə,
Sa eniga prauiga Serza tebe lubitte,
za eniga praviga srca tebe lubitə.
proſsem skuſse toio Martro ieno Sueto Krÿ,
Prosəm skuzə tojo martro jəno sveto kri
moie podlosne pod toio brambo skrÿ,
moje podložne pod tojo brambo skrij,
de bodo tebe is Serza lubille,
de bodo tebe iz srca lubilə
v735ieno enkrat te nebeſsa Sashlusille,
v735jəno enkrat te nebesa zaslužilə.
iest sa to ô Jesu pred tabo sdai klezhim,
Jest za to, o Jesu, pred tabo zdaj klečim
ieno ushe moie podlosne perporozim.
jəno vse moje podložne pərporočim.
America. 102 Amerika
Tebe iest morem hualo date,
Tebə jest morəm hvalo datə,
de si ti mene dau Sposnate,
de si ti menə dal spoznatə,
v740katera ie ta praua uerra,
v740katera je ta prava vera,
katera to nebu odperra,
katera to nebu odpera.
iest niſsem uredna billa,
Jest nisəm vredna bila,
men to shem Sa Shlusilla,
mənj to sem zaslužila,
Pod krisham ta trost shnaite,
pod križam ta trošt znajtə,
v745po letem vnebeſsa poite,
v745po le-tem v nebesa pojtə.
Sa to lubeſsen se tebe Sahuallem,
Za to lubezən se tebə zahvaləm,
Jesusa uselei vserzhe ohranem,
Jezusa vselej v srcə ohranəm.
tebe ozhem Suesta bitte,
Tebə očəm zvesta bitə,
nigdar tebe ishalitte.
nikdar tebe ižalitə.

Nauta vide n: 123. in fine.

Mornar, glej št. 123 na koncu.

ŠP, folij 27v
60% 120%
Asia.103 Azija
v750Jest padem dolle pred ta krish,
v750Jest padəm dolə pred ta križ,
Sa huallem sa gnado toio,
zahvaləm za gnado tojo,
de sie ti donesh ureden strish,
de si ti dones vreden striš,191
Isuelizat to dusho moio,
izveličat to dušo mojo.
ti se mene vto barko usheu,
Ti sə mene v to barko vzel
v755te praue kersanskhe uere,
v755te prave kršanske vere,
Ker se she na krish ispeu,
ker sə se na križ izpel,
ktero se per Paulo berre,
ktero se pər Pavlo bere.192
ozesh Suelizat ushe ludi,
očeš zveličat vse ludi,
katere so na zhelem Suete,
katerə so na celəm svetə.
v760ta milost nezh na pogubi,
v760Ta milost nəč na pogubi,
po Sapoudech ie tedai shiuete.
po zapovdəh je tedaj živetə.
104 Affrica. Afrika
Zhlo da mene ie dashla, ta milost ne preposno,
Clo da mene je dašla, ta milost ne prepozno,
de se lih shem bla shashla, ute pregrehe dosto grosno,
de sə lih sem bla zašla, v te pregrehe dosto grozno.
Vte naiouere sem sheuella, toku ueliko tauſsent let,
V te najoverə sem žəvela, toku veliko tavžent let,
v765dakler se ie perpelalla, kershanska barka na ta Suet,
v765dakler se je pərpelala kršanska barka na ta svet.
Sdei iest padem predte dolle,
Zdej jest padem predte dolə,
zhella Affrica Smano stri,
cela Afrika z mano stri,
Sa to milost se Sahualle,
za to milost se zahvalə
Kershansko uerro pozhesti.
kršansko vero počesti!

Nach der Creuz Figur volgen

Po podobi s križem sledi

ŠP, folij 28r
60% 120%

Figura undicesima Mater Septem Dolorum.107
Enajsta podoba Mati sedem žalosti

Diſe Figur wierd getragen von 16 Man wierdt be- ſezt mit 5. Perſonen.

Oder s to podobo nosi 16 mož, zasedena je s 5 osebami.

Maria. 108 Marija
v770Ô Shalost moia preuelika,
v770O žalost moja prevelika,
Sa uola Jesusa moiga lubiga Sinka,
za vola Jezusa, mojga lubiga sinka.
Kadar uidem nega Sueta glauo,
Kadar vidəm nega sveta glavo
taku raineno inu keruauo,
taku rajneno inu krvavo,
Mene sturi od Shalosti upitti,
mene sturi od žalosti vpiti
v775ieno od Sous moie ozhi shalitti,
v775jəno od solz moje oči zaliti.
Kadar pak gledam niega Suetu oblizhie,
Kadar pak gledam njega svetu obličje,
leto me k iokainu shalostno kSebi klizhe,
le-to me k jokajnu žalostno k sebi kliče.
to uſse niega restergano Sueto reshno tello,
To vse njega reztrgano sveto rešno telo,
katero ie poprei koker to Sonze billo,
katero je poprej kokər to sonce bilo,
v780Leto da meni urshah uſselei iokati,
v780le-to da meni uržah193 vselej jokati
ieno Se premillo htemo plakati,
jəno se premilo h temo plakati.
Ô Greshnik leto ti kSerzu prou pelli,
O grešnik, le-to ti k srcu prov peli
ieno dershi utoich mislih uſselei,
jəno drži v tojih mislih vselej,
Katero bode sturillu od toich grechou odstopiti,
katero bode sturilu od tojih grehov odstopiti
v785ieno Smano to Nebesko kralestuu Sadobiti.
v785jəno z mano to nebeško kralestvu zadobiti.
Angelus Primus. 109 Prvi angel
Js Maria shalostno iest vmed martrah stoim,
Iz Marija žalostno jest v med martrah stojim,
od velike shalosti kumei shiuim,
od velike žalosti kumej živim.
ŠP, folij 28v
60% 120%
Ta grenka Smert nashiga isuelizharia premishluiem,
Ta grenka smrt našiga Izveličarja premišlujem
ieno is Maria nad taistim is Serza Shaluiem,
jəno iz Marija nad taistim iz srca žalujem.
v790Ter ti greshnik uſse leto slishish,
v790Ter ti grešnik vse le-to slišiš
ieno sobeno shalostio napremislish,
jəno z obeno žalostjo na premisliš,
Videozh de sa toia uolla ie na krishi vmeru,
videoč, de za toja vola je na križi uməru,
de ie tebi inu uſsem greshnikam ta peku Saperu,
de je tebi inu vsem grešnikam ta peku zaprl.
Ah zlouek prou ta shalostno mater premisli,
Ah človek, prov ta žalostno Mater premisli
v795ieno nie ueliko shalost kSerzu pertisni,
v795jəno nje veliko žalost k srcu pərtisni!
Pogleidai Shalostio ie Nie dusha obdana,
Pogledaj, z žalostjo je nje duša obdana,
Skusi katera pa bode toia dusha oprana,
skuzi katera pa bode toja duša oprana!
ona tukai velika shalost terpi,
Ona tukaj velika žalost trpi,
de tebi greshnik to odpushaine Sadobi.
de tebi grešnik to odpušajne zadobi.
Angelus secundus Drugi angel
v800Ô Maria ti preshalastna Mate,
v800O Marija, ti prežalastna Matə,
koku ti greshni ludie malu maraio sate,
koku ti grešni ludje malu marajo zate,
Videozh uſsa obiokano pod krisham stati,
videoč vsa objokano pod križam stati.
ieno obeden tebe leſsem na pride iskati,
Jəno obeden tebe le-sem na pride iskati,
Js tabo toiga lubeſsniuiga Synu shaluati,
iz tabo tojga lubezniviga sinu žalvati
v805ieno Sa odpushaine niech grehou se iokati,
v805jəno za odpušajne njəh grehov se jokati,
H katerimu ti milostuo194 se pofliſsash uabiti,
h katerimu ti milostvo se poflisaš vabiti,195
de Skusi leto bi mogli te nebeſsa Sadobiti,
de skuzi le-to bi mogli te nebesa zadobiti.
Ah Shalost oh britkust te shalostne diuizhe,
Ah žalost, oh britkust te žalostne divice
grede unkai shnie trupla inu shalostne dushize,
grede vənkaj ž nje trupla inu žalostne dušice.
v810Ja uſsi nie glidi so steshauami obdani,
v810Ja, vsi nje glidi so s težavami obdani,
de bi le Sadobilla te greshnike kir so Sapellani,
de bi le zadobila te grešnike, kir so zapelani.
Ona sheli de bi se nÿm te Nebeshka uratta odperle,
Ona želi, de bi se njim te nebeška vrata odprle
ieno hudizhu is kremplou nÿh dushe sderle.
jəno hudiču iz kremplov njih duše zdrle.
ŠP, folij 29r
60% 120%
Cupido. 110 Kupido
Kdo ie biu uoisak letta,
Kdo je bil vojšak le-ta,
v815katere ie premagou Boga,
v815katerə je premagov Boga,
Boga toku mozhno raniu,
Boga toko močno ranil?
Nobeden ni toko mozhen biu,
Nobeden ni toko močən bil,
Koker ta lubesen uelika,
kokər ta lubezən velika,
ie Suesalla bres usega strikha,
je zvezala brez vsega štrika,
v820Tega kter namore ranen bitte,
v820tega, kter na more ranen bitə,
Se ie pustou od mene Suesatte ieno ranitte,
se je pustov od mene zvezatə jəno ranitə.
Sa ta grech Sadoste strite,
Za ta greh zadostə strite,
tega, Suesanga odreshite. 4
tega zvezanga odrešite.
Joannes. 111 Janez
Ô moi Moister Jesu Christe,
O moj Mojster, Jezu Kriste,
v825guishnu ostaneo beſsede taiste,
v825gvišne ostanejo besede taiste:
Raishi ozhem shiuleine pustiti,
rajši očem živlejne pustiti,
koker tebe nikar lubiti,
kokər tebe nikar lubiti.
Prute tebi moie serze gorÿ,
Prutə tebi moje srce gori,
kateru je usgalla toia reshna Krÿ,
kateru je vžgala toja rešna kri.
v830Kateri Sazhne tebe enkrat lubiti,
v830Kateri začne tebe enkrat lubiti,
Se namaore uezh lubeſsen ogaſsiti,196
sə na mare več lubezən ogasiti.
Tudi per meni more gorezha ostati,
Tudi pər meni more goreča ostati
ieno ozhem moie Serze v toie diati.
jəno očem moje srce v toje djati.
ŠP, folij 29v
60% 120%

1143. Dauid mit der Harpfen.3. David s harfo
Lubi moi ozha inu Boch,
Lubi moj oča inu Boh,
v835Pomagi ti meni Smoich nadloch,
v835pomagi ti meni z mojih nadloh.
Kadar Smislim taku me ta iok Silli,
Kadar zmislim taku, me ta jok sili,
Satorei se ti ô Milostui197 Buh zhes me Smilli,
zatorej se ti, o Milostvi Buh, čezme smili.
Sposnam de Sem ta grech pred tabo sturu,
Spoznam, de sem ta greh pred tabo sturu,
Satorei si ti moi folk skugo pomuru,
zatorej si ti moj folk s kugo pomuru.198
v840Prou tadai uſsa ta nadloga zhes me pride,
v840Prov tadaj vsa ta nadloga čezme pride,
Nei se zhes me uſselei toia Sueta uola Snide.
nej se čezme vselej toja sveta vola snide.

1154. Ein Edl Khnab den Mantel tragendt.

4. Paž, ki nosi plašč.

Figura 12.͠ma Archa Fæderis.
Dvanajsta podoba Skrinja zaveze

116Wierdt getragen von 4. Leuiten, welche mit zween Leuiten beglathet wierd die den Rauch faß halten.

Nosijo jo 4 leviti, ki jih spremljata dva levita s kadilnico.

ŠP, folij 30r
60% 120%

Figura 13.͠ma Sepulchrum Domini.
Trinajsta podoba Božji grob

120Lista Vniuersalis totius Proceſsionis Pro Magistro et eius
Splošni spored celotne procesije za voditelja in njegove

ŠP, folij 30v
60% 120%

Prima pars oder erster thaill
Njen prvi del

 • Erſtens geht der führer mit der Rothen Khuten und Stern-ſtab.
 • Najprej gre voditelj v rdeči halji in s palico z zvezdo.
 • zweitens Reihtet der Todt mit der Hörpaukhen.
 • Drugič jaha Smrt z bobnom.
 • drittens: Einer mit ſchwarzen Khuten angethan tragendt den ſchwarzen Pfann.
 • Tretjič mož v črni halji, ki nosi črno zastavo.
 • viertens der Khnab der den zapf des Pfan tragt.
 • Četrtič deček, ki nosi čop zastave.
Prima Figura
 • 5. daß Paradeyß. bey diſer mues der herr Ordinandt 20. Man ſuchen, zum tragen.
 • 5. Raj. Tukaj mora gospod ordinant poiskati za nošnjo 20 mož.
 • sechstens: die Adams Khinder Par und Par ſouüll als ihrer seyndt
 • 6. Adamovi otroci v parih, kolikor jih je mogoče postaviti.
 • siebentens:
  • Schmiden Bruderſchafft mit zween Englen einer tragt den Khelch der andere den Peütel.
  • Haffner Bruderſchafft mit zween Englen einer tragt die ſtrikch, der andere daß schwerdt.
  • Schuester Bruderſchafft mit zween Englen einer tragt die Ruethen, der andere die Saul.
  • Pekhen Bruederſchafft mit zwen Englen, der erſte den Rokh, der anderte die Negel.
  • Fleisch-hakher Bruderſchafft mit zween Englen der erſte tragt den Schwam, der andere die Latern.
  • Schneider Bruederſchafft mit zween Englen, der erſte tragt die Cron, der anderte den Han,
 • 7.
  • Kovaška bratovščina z dvema angeloma, eden nosi kelih, drugi mošnjo.
  • Lončarska bratovščina z dvema angeloma, eden nosi vrvi, drugi meč.
  • Čevljarska bratovščina z dvema angeloma, eden nosi šibo, drugi steber.
  • Pekovska bratovščina z dvema angeloma, prvi nosi suknjo, drugi žeblje.
  • Mesarska bratovščina z dvema angeloma, prvi nosi gobo, drugi lestev.
  • ŠP, folij 31r
   60% 120%
  • Krojaška bratovščina z dvema angeloma, prvi nosi krono, drugi petelina.
zweite Figur Der Todt.
 • 8. Diſe Figur wird getragen von 10. Man.
 • 8. To podobo nosi 10 mož.
 • 9.
  • die todten Reyterey zu Pferdt.
  • Der todt mit der Reiß Uhr.
  • Der Pabſt.
  • 2. Cardinal.
  • Ein Piſchoff.
  • Pabſtlicher abgeſandter.
  • 2. Herrn Canonici in blaum.
  • 1. Canonicus in Rothen.
  • Ein Pfarr herr.
  • zway Caplan.
  • Der todt mit dem Pfann.
  • der Kayſer mit zwen Edlkhnaben.
  • der König mit zween Edlkhnaben.
  • der Erzhörzog.
  • zwey Electores.
  • Ein Graff.
  • Ein Baron.
  • Ein herr vnd Landtman.
  • Ein Edlman oder Prænobilis.
  • Ein Nobilis.
  • Ein burger.
  • Ein Supan.
  • Ein Bauer.
  • Ein Petler.
 • 9.
  • Mrtvaška konjenica na konjih.
  • Smrt s peščeno uro.
  • Papež.
  • Dva kardinala.
  • Škof.
  • Papeški poslanec.
  • Dva gospoda kanonika v modrem.
  • En kanonik v rdečem.
  • Župnik.
  • Dva kaplana.
  • Smrt z zastavo.
  • Cesar z dvema pažema.
  • Kralj z dvema pažema.
  • Nadvojvoda.
  • Dva volilna kneza.
  • Grof.
  • ŠP, folij 31v
   60% 120%
  • Baron.
  • Gospod in deželjan.
  • Višji plemič.
  • Plemič.
  • Meščan.
  • Župan.
  • Kmet.
  • Berač.
 • 10.
  • Die todten Compani.
  • Der todt zu fueß mit der Senſen.
  • die 6. Khleine todt.
 • 10.
  • Četa mrtvakov.
  • Smrt, peš, s koso.
  • 6 majhnih mrtvakov.
 • 11.
  • Die Teyfliche Reyterey.
  • der teyfel Greiff.
  • der teyfel mit dem Pfann.
  • der teyfel mit dem Paum.
  • die 4. teyfel die Seell führn.
  • Lucifer mit 2. teyflen.
 • 11.
  • Peklenska konjenica.
  • Hudič z vilami.
  • Hudič z zastavo.
  • Hudič z drevesom.
  • Štirje hudiči, ki peljejo Dušo.
  • Lucifer z dvema hudičema.
 • 12. 6 Groſſe Apoſtel zu fueß.
 • 12. 6 velikih apostolov, peš.
 • 13. zwey Bueben Hosanna Singendt.
 • 13. Dva dečka, ki pojeta hozano.
 • ŠP, folij 32r
  60% 120%
 • 14. Chriſtus Reithendt auf dem Eſſel.
 • 14. Kristus, ki jaha na oslu.
 • 15. zwey Bueben Hosanna Singendt.
 • 15. Dva dečka, ki pojeta hozano.
 • 16. abermahl 6. groſſe Apoſtel zu fueß.
 • 16. Spet 6 velikih apostolov, peš.

Pars secunda Der Anderte thaill.
Drugi del

dritte Figur.
Daß Nachtmall.
 • 1. wierd von zween Pferten geführt.
 • 1. Peljeta jo dva konja.
 • 2. Obrister zu Pferdt.
 • 2. Polkovnik na konju.
 • 3. zwey Feldt-Wäbl mit Höldn-Part zu fueß.
 • 3. Dva narednika s trofejami, peš.
 • 4. zwey Tambar und ein Pfeiffer zu fueß.
 • 4. Dva bobnarja in en piskač, peš.
 • 5. 1224 Man mit ihren ſpiesſtangen.199
 • 5. 12 mož s sulicami.
 • 6. die halbete granatirer Reyterey
 • 6. Pol grenadirske konjenice.
vierte Figur.
 • 7. Sambson. Von zween Khnaben geführt.
 • 7. Samson. Peljeta ga dva dečka.
 • Wierumb 12 Man mit ihren ſpiesſtangen.
 • 8. Druga polovica grenadirske konjenice.
 • 8. Abermahlen die halbete granatirer Reyterey.
 • 8. die ganze Granatirerdragoner Reyterey.
ŠP, folij 32v
60% 120%
Figura quinta
Daß Blut ſchwizen.
 • 9. Wierdt getragen von 16 Man, vmb weliche Sich der herr ordinandt vmbſehen ſoll.
 • 9. Nosi jo 16 mož, ki jih mora preskrbeti gospod ordinant.
 • 10. Judas Jschariot von dem teüfel gefürht.
 • 10. Judež Iškarijot, ki ga pelje hudič.
 • 11. Ein Tambar zu fueß.
 • 11. Bobnar, peš.
 • 12. die Juden oder Soldathen mit angeſchmirthen geſichtern zu 3.
 • 12. Judje ali vojaki z namazanimi obrazi, v troje.
 • 13. 4. Phariſeer zu Pferdt mit Rothen Khapen.
 • 13. Štirje farizeji na konju, z rdečimi pokrivali.
 • 14. Chriſtus in Rothen Khlaidt, gefangen von 4. Grossen Juden geführt.
 • 14. Ujeti Kristus v rdeči obleki, peljejo ga štirje judovski velikaši.
 • 15. Annas mit zween Leuiten zu Pferdt.
 • 15. Ana z dvema levitoma na konju.
 • 16. Caiphas mit zween Leuiten zu Pferdt.
 • 16. Kajfa z dvema levitoma na konju.
 • 17. Pilatus mit zween Edlkhnaben.
 • 17. Pilat z dvema pažema.
 • 18. zway Phariſeer zu Pferdt.
 • 18. Dva farizeja na konju.
 • 19. Chriſtus gefangen in waissen Khlaidt von 4. Juden geführt.
 • 19. Ujeti Kristus v beli obleki, peljejo ga štirje Judje.
 • 20. Herodes zu Pferdt mit zween Edlkhnaben.
 • 20. Herod na konju z dvema pažema.
21. sexta Figura.
 • Die Gaislung, wierd getragen von 16 Man.
 • 21. Bičanje, nosi jo 16 mož.
 • 22. die Disciplinanten vnd Creüz züeher nach der Proportion.
 • 22. Spokorniki in križenosci v sorazmernem številu.
ŠP, folij 33r
60% 120%

Pars tertia der drite theill.
Tretji del

1. siebente Figur.
 • Die Crönung, wird getragen von 16 Man.
 • 1. Kronanje, nosi jo 16 mož.
 • 2. Die Disciplinanten vnd Creüz züeher nach der Proportion.
 • 2. Spokorniki in križenosci v sorazmernem številu.
Pars tertia der drite theill. 3. achte Figur
Hyeronimus.
 • Wierdt getragen von 8. Man.
 • 3. Nosi ga 8 mož.
 • 4. 614 Eræmitten mit denen Rothen Creüzen ſchwarz angethan.
 • 4. 14 puščavnikov z rdečimi križi, v črnem.
 • 5. Etliche Disciplinanten vnd Creuz züeher nach der Proportion.
 • 5. Nekaj spokornikov in križenoscev v sorazmernem številu.
6. neunte Figur.
Ecce Homo.
 • Wierdt getragen von 20 Man.
 • 6. Nosi jo 20 mož.
 • 7. Vier Phariſeer mit ſchwarzen hüetten zu Pferdt.
 • 7. Štirje farizeji s črnimi klobuki, na konjih.
 • 8. Der Wagen mit zween Creuzen.
 • 8. Voz z dvema križema.
 • ŠP, folij 33v
  60% 120%
 • 9. zwey Schacher von zween Juden geführt, nicht gerukht.
 • 9. Dva razbojnika, ki ju peljejo Judje, a ju ne sujejo.
 • 10. die Veronica mit dem tuch.
 • 10. Veronika s prtom.
 • 11. Chriſtus daß Creuz züehendt mit 4. Juden. 2 Kleine Juden an das Creiz ſchlagendt.
 • 11. Kristus, ki nosi križ, s štirimi Judi. 2 majhna Juda, ki ga pribijeta na križ.
 • 12. die halbethe teütſche Reyterey.
 • 12. Pol nemške konjenice.
 • 13. Longinus mit dem Pfeerdtſpeer.
 • 13. Longinus s sulico.
zehnte Figur.
 • 14. Chriſtus am Creuz Wierdt geführt, zu dero direction 6 geſchikhte Mäner.
 • 14. Kristus na križu. Pelje jo 6 spretnih mož.
 • 15. Die halbete teütſche Reyterey.
 • 15. Pol nemške konjenice.
 • 16. 14 Eræmiten.die mit denen Rothen Creüzen
 • 16. 14 puščavnikov. Možje z rdečimi križi.
elfte Figur.
 • 17. Maria 7. Schmerzen. Wierd getragen von 16 Man.
 • 17. Marija Sedem Žalosti. Nosi jo 16 mož.
 • 18. Etliche Creuz züeher.
 • 18. Nekaj križenoscev.
 • 19. zwey Edlkhnaben mit dem Scepter vnd Cron.
 • 19. Dva paža z žezlom in krono.
 • 20. Dauid. dem der Edlkhnab den Mantel tragt.
 • 20. David, ki mu paž nosi plašč.
ŠP, folij 34r
60% 120%
zwölfte Figur.
 • 21. Die Archen. Wierdt getragen von 4. Leuiten, vnd von zween mit dem Rauch faß.
 • 21. Skrinja zaveze. Nosijo jo 4 leviti in dva moža s kadilnico.
13 Figur.
 • 22. Daß heillige Grab. Wierdt getragen von 14. burger in denen Rothen Khuten.
 • 22. Božji grob. Nosi jo 14 meščanov v rdečih haljah.
 • 23. Herrn Muſikhanthen.
 • 23. Gospodje muzikanti.
 • 24. die Hochwürdige Geiſtlikheit.
 • 24. Visoko častito duhovstvo.

Listæ Particulares pro Ordinantibus.121
Posamezni sporedi za ordinante

Lista des erſten thails.
Seznam prvega dela

Vor die 2. erſten herrn Ordinanten. Welche Sorgen müeſſen vor die Figurn zu tragen 36. Man zu bekhomen.

za prva dva gospoda ordinanta, ki morata gledati, da dobita za nošnjo podob 36 mož.

Erſtens gehet der führer.

Najprej stopa voditelj.

 • 2. Reithet der todt.
 • 2. Jaha Smrt.
 • 3. Einer zu fueß mit dem ſchwarzen Pfann.
 • 3. Pešec s črno zastavo.
 • ŠP, folij 34v
  60% 120%
 • 4. Paradeyß figur wierdt getragen von 20. Man.
 • 4. Podobo Raj nosi 20 mož.
 • 5. die Bruderſchafften jede mit zween Englen.
 • 5. Bratovščine, vsaka s po dvema angeloma.
 • 6. Die Figur des todts, daß Pferdt wierd getragen von 16. Man.
 • 6. Podoba Smrti, konja nosi 16 mož.
 • 7. die Geiſtliche todten Reyterey
 • 7. Duhovska mrtvaška konjenica.
 • 8. die Weltliche todten Reyterey
 • 8. Posvetna mrtvaška konjenica.
 • 9. die todten Compani zu fueß,
 • 9. Četa mrtvakov, peš.
 • 10. die teyfel Reyterey.
 • 10. Peklenska konjenica.
 • 11. 6. Groſſe Apoſtel.
 • 11. 6 velikih apostolov.
 • 12. zwey bueben Hosana.
 • 12. Dva dečka, ki pojeta hozano.
 • 13. Chriſtus an dem Eſel Reitendt.
 • 13. Kristus, ki jaha na oslu.
 • 14. zwey bueben Hosanna.
 • 14. Dva dečka, ki pojeta hozano.
 • 15. Abermahl 6. Groſſe Apoſtel.
 • 15. Spet 6 velikih apostolov.

Lista des anderten thails.
Seznam drugega dela

Diſe zway Herrn Ordinandten Müeſſen ſich vmb ſehen zu bekhomen 48. Mäner die ihre Figurn tragen werden.

Ta dva ordinanta morata gledati, da dobita 48 mož, ki bodo nosili podobe.

 • 1. die Figur des Nachtmahls.
 • 1. Podoba Zadnja večerja.
 • 2. Ein Obriſter zu Pferdt.
 • 2. Polkovnik na konju.
 • 3. zway Feldt-Wäbl zu fues.
 • 3. Dva narednika, peš.
 • 4. zway Tambar vnd ein Pfeiffer zu fueß.
 • 4. Dva bobnarja in en piskač, peš.
 • ŠP, folij 35r
  60% 120%
 • 5. 12. Man mit ihren groſſen ſtangen.
 • 5. 12 mož z dolgimi kopji.
 • 6. die halbete Granatirerdragoner Reyterey .
 • 6. Pol grenadirske konjenice.
 • 7. Sambson.
 • 7. Samson.
 • 8. Abermahl 12. Man mit ihren groſſen ſtangen.
 • 8. Spet 12 mož z dolgimi kopji.
 • 9. die halbete Granatirerdragoner Reyterey
 • 9. Pol grenadirske konjenice.
 • 10. Die figur des blut ſchwizens, wird getragen von 16. Man.
 • 10. Podoba Krvavi pot, nosi jo 16 mož.
 • 11. Judaß Iscarioth. mit mit dem teiffl.
 • 11. Judež Iškarijot. S hudičem.
 • 12. Ein Tambar.
 • 12. Bobnar.
 • 13. die Juden zu fueß in ihren Khlaidern zu 3.
 • 13. Judje, peš, v oblekah, v troje.
 • 14. 4. Phariſeer zu Pferdt in rothen Khuten.
 • 14. 4 farizeji na konjih v rdečih haljah.
 • 15. Chriſtus in Rothen Khlaidt gefangen.
 • 15. Ujeti Kristus v rdeči obleki.
 • 16. Annas mit zween Leuiten.
 • 16. Ana z dvema levitoma.
 • 17. Chaiphas mit zween Leuiten.
 • 17. Kajfa z dvema levitoma.
 • 18. Pilatus mit zween Edlkhnaben.
 • 18. Pilat z dvema pažema.
 • 19. zwey Phariſeer zu Pferdt.
 • 19. Dva farizeja na konju.
 • 20. Chriſtus in waiſſen Khleidt gefangen.
 • 20. Ujeti Kristus v beli obleki.
 • 21. Herodes zu Pferdt.
 • 21. Herod na konju.
 • 22. Die Gaislung Figur, wierd getragen von 16 Man.
 • 22. Podoba Bičanje, nosi jo 16 mož.
 • 23. Etliche Disciplinanten vnd Creuz zieher.
 • 23. Nekaj spokornikov in križenoscev.
 • 24. Die Crenung Figur, wierd getragen von 16 Man.
 • 24. Podoba Kronanje, nosi jo 16 mož.
 • 25. Etliche Disciplinanten vnd Creuz züeher.
 • 25. Nekaj spokornikov in križenoscev.
ŠP, folij 35v
60% 120%

Lista des dritten Thails.
Seznam tretjega dela

Diſe zway Herrn Ordinanten ſorgen ſich vmb 50. Man welche die Figurn tragen werden.

Ta dva gospoda ordinanta poskrbita za 50 mož, ki bodo nosili podobe.

 • 1. Hyeronimus Figur wirdt getragen von 8. Man.
 • 1. Podobo Hieronim nosi 8 mož.
 • 2. 614 Eræmiten.
 • 2. 14 puščavnikov.
 • 3. Etliche Disciplinanten vnd Creuz züeher.
 • 3. Nekaj spokornikov in križenoscev.
 • 4. Ecce Homo Figur wierdt getragen von 20. Man.
 • 4. Podoba Glej človek, nosi jo 20 mož.
 • 5. 4. Phariſeer mit ſchwarzen hüetten.
 • 5. 4 farizeji s črnimi klobuki.
 • 6. der Wagen mit denen Creuzen.
 • 6. Voz s križema.
 • 7. zway Schaher.
 • 7. Dva razbojnika.
 • 8. Veronica.
 • 8. Veronika.
 • 9. Chriſtus daß Creuz züehendt.
 • 9. Kristus, ki nosi križ.
 • 10. die halbete teutſchetürkhiſche Reyterey.
 • 10. Pol nemške konjenice.
 • 11. Longinus.
 • 11. Longinus.
 • 12. Creuz Figur. wierdt von 6 Man dirigirdt.
 • 12. Podoba Križanje, pelje jo 6 mož.
 • 13. die halbete teutſchetirkhiſche Reyterey.
 • 13. Pol nemške konjenice
 • 14. 14 Eræmitendie khnaben mit dem Rothen Creüzen..
 • 14 14 puščavnikov.
 • 15. Maria Siben ſchmerzen Figur wierd getragen von 16 Man.
 • 15. Podobo Marija Sedem Žalosti nosi 16 mož.
 • 16. Etliche Creuz züeher.
 • 16. Nekaj križenoscev.
 • 17. die Edlkhnaben des Dauids.
 • 17. Davidovi paži.
 • 18. der Dauid.
 • 18. David.
 • 19. die Archen.
 • 19. Skrinja zaveze.
 • ŠP, folij 36r
  60% 120%
 • 20. daß Heillige Grab.
 • 20. Božji grob.
 • 21. Die herrn Musicanten.
 • 21. Gospodje muzikanti.
 • 22. Die hochwürdige Geiſtlickheit.
 • 22. Visoko častita duhovščina.

Periocha Der Höchſt Glorwürdiger Liebß Triumff122 Welcher
Vsebina Slave visokovredni triumf ljubezni,

Durch die zwey Welt Kindige, berümbte Kämpfer, Den Verliebten Christum, vnd der Sündt An dem traurigen Charfreytag, in der hoch-Churfürſtlicher Statt Lagkh. Vnter Dem Eyfrigen Schuz, der Hochlöblichen Bruederſchafft sanctissimi Corporis Christi, Vorgeſtelt wierd. Durch die Ehrwürdige PP: Capuciner Anno 1727. den 11. Aprill.

ki ga bodo po dveh vsemu svetu znanih, slovečih bojevnikih, ljubečem Kristusu in Grehu, predstavili na žalostni veliki petek v visokoknežjem mestu Loki pod gorečim pokroviteljstvom nadvse hvalevredne bratovščine presvetega Kristusovega telesa častiti očetje kaupucini 11. aprila leta 1727.

ŠP, folij 37r
60% 120%

1. Figura.
1. Podoba

Ach Grauſame tödtliche Lieb, ſo hast du ſchon in anfang der Welt erſchaffung daß herz Adami verwünden, vnd über-wünden Khinen, daß er von dir verplendt vnd gefeſlet, aus lieb ſeiner gemahlin Heuæ die vnter dem flueh des todts verpottene Frucht gekhoſtet, durch diſen teyern Piß mit allen ſeinen Nachkhömlingen auß dem Paradeyß veriagt, vnd in die arbeitſame Welt vertriben worden, vnd alle

Oh, okrutna smrtna ljubezen, torej si že na začetku stvarjenja sveta ranila in premagala srce Adama, da je zaslepljen in zasužnjen od tebe iz ljubezni do svoje žene Eve okusil pod prekletstvom smrti prepovedani sad, s tem dragim ugrizom pregnal in pognal sebe z vsem svojim potomstvom iz raja v trudapolni svet in

2. Figura.
2. Podoba

Nicht allein dem haiſſen Arbeits Schwaiß, ſondern auch dem Khalten todt ſchwaiß vnterwirfig gemacht, daß aniezo gefloſſen, allen, Sey es Pabſt oder Piſchoff, Kayser oder Konig zu ſterben, endtweder eines nur zeitlichen, oder eines auch ewigen Todts: welchen ach gar vüll verdambte in der Grausamen Höll er-fahrn. Aber merkh o böſe vnd Sündhaffte Lieb, das gleich wie durch dich alles übel in die Welt eingegangen.

naredil vse za podložnike ne le vročega delovnega znoja, ampak tudi mrzlega smrtnega potu, ki ga odtlej preliva vsakdo, naj bo papež ali škof, cesar ali kralj, saj umre bodisi zgolj časne ali tudi večne smrti: le-to večno smrt pa, oh, skuša prav veliko pogubljenih v okrutnem peklu. A pomni, o hudobna in grešna ljubezen, da je s teboj prišlo na svet vse zlo.

3. Figura.
3. Podoba

Alſo wierd dir durch die vnendtlich Heillige Lieb Jesu feündt- licher Krieg angekhindt, in deme er Komen iſt in die Welt, Ihme ein Schaar von 12. Apostln verſamlet, weliche, das Sie dich deſto hefftiger verfolgten, gibt er ihnen zum Schuz, als einen Starkhen Panzer vnd ſpieß Sein Khoſtbahrn Leib vnd bluth dich deſto geſchwindter zu überwinden.

Tako pa ti je po neskončno sveti ljubezni Jezusovi napovedan sovražni boj, s tem da je prišel na svet in zbral okrog sebe trumo dvanajstih apostolov. Da bi te oni še huje preganjali, jim daje za varstvo kot močan oklep in kopje svoje dragoceno telo in kri, da bi te toliko hitreje premagali.

ŠP, folij 37v
60% 120%

4. Figura.
4. Podoba

Eß iſt zwar war, daß der Starkhe Sambson einen helden- müetigen Streitt geſtritten, öffters ſeinen feündten den Sig abgefochten, vnd der ganzen Welt ein Schrekhen worden, auch bis ſo lang geſtritten, daß er höchſt glorreich auch mit Seinen aignen todt alle ſeine feündt zu Poden gefellet.

Res je sicer, da je silni Samson bojeval junaški boj, da je večkrat izbojeval zmago nad svojimi sovražniki in ustrahoval ves svet; bojeval se je tudi tako dolgo, da je nadvse slavno tudi s svojo lastno smrtjo podrl na tla vse svoje sovražnike.

5. Figura.
5. Podoba

Aber annoch einen heldenmüethigeren Streitt waget die vnendtliche Liebe Jesu mit der Sündt, in deme dieſer länger als des Sambsons gewert, vnd mit einen vüll ſterkhern feündt geſchehen, also daß diſer lange Streitt dem verliebten Chriſto, Erstlich dass heillige Kostbahre bluth heifig aus dem heil- ligen leib getriben.

Toda še bolj junaški boj si upa bojevati neskončna ljubezen Jezusova z Grehom, in ta boj traja dlje od Samsonovega, in to z veliko silnejšim sovražnikom, tako da je ta dolgi boj ljubečemu Kristusu prvič iztisnil obilo svete dragocene krvi iz svetega telesa.

6. Figura.
6. Podoba

Sein Liebs ſtreitt nahme zue /: obſchon ihm die Sündt gefangen, gebunden, gefeſlet, vnd gegaiſlet :/ Alſo ſtarkh, das er 6666. bluths tropfen in den ſelben vergossen.

Njegov boj ljubezni je divjal še huje: ko ga je Greh ujel, zvezal in bičal tako silno, da je prelil 6666 kapelj krvi.

7. Figura.
7. Podoba

Er wurde als ein falſcher König durch die Sündt verachtet, vnd mit denen dörnern gecrönet.

Kakor lažnega kralja ga je Greh zasmehoval in kronal s trnjem.

8. Figura.
8. Podoba

Ach Chriſten bedenkhet diſes, wer deſſen allen Vrſach? Vnd diser gedankhen ſollet euch billich, als einen H. Hyeronimo nicht nur allein waſſer, ſondern auch bluetige bues-zächer aus denen augen treiben: aber des liebs-Streitt noch nicht genueg.

Oh, kristjani, premislite, kdo je vsemu temu vzrok!
ŠP, folij 38r
60% 120%
In te misli naj vam kot sv. Hieronimu poženejo iz oči ne le vodo, ampak tudi krvave solze. Toda boja ljubezni še ni dovolj.

9. Figura.
9. Podoba

Er wurde alſo zuegericht, durch daß verſpeyen verſpotten, herumbwelzen etc. daß er Keinem Menſchen gleich geſechen: deſtwegen dan Sichet, vnd höret die worth Pilati, Schauet daß ſtukh fleisch an, Ecce Homo Sichet, daß ist ein Mensch. Ach Liebe Jesu wie Standthafftig biſt du, daß du nicht nachlaſſeſt deinem alſo grauſamen feündt der Sündt dich zu widerſezen.

S pljuvanjem, zasmehovanjem in pretepanjem so ga tako zdelali, da ni bil podoben človeku. Zato glejte in čujte Pilatove besede: »Glejte ta kos mesa, ecce homo, glejte, to je človek.« Oh, ljubezen Jezusova, kako stanovitna si, da ne odnehaš upirati se svojemu tako okrutnemu sovražniku Grehu!

10. Figura.
10. Podoba

Wilſt auch Lieber biß auf dem lezten tropfen bluths auf dem Harten Creuz dich wehrn, als nicht über deinen feündt Triumphiren, Ja Standthaffte Liebe Jesu, du hast überwunden deinem feündt die Sündt damahl zum höchſten, wie du den lezten ſpies-ſtoß empfangen: Aber nicht allein du, ſondern auch mit dir alle thaill der Welt Europa, Asia, Affrica, vnd America, die in dem wahrn Catholliſchen Glauben, in Steiffer hoffnung vnd Eyfer liebe verſamblet, dich vor ihren hörführer betrachten, dir beſtendig anhangen in der gefarlichen ſchiff fart der Welt.

Do zadnje kaplje krvi se hočeš tudi rajši upirati na trdem križu, kakor da ne bi slavila zmage nad svojim sovražnikom. Da, stanovitna ljubezen Jezusova, ti si premagala svojega sovražnika Greh najbolj tedaj, ko si prejela poslednji sunek s sulico. A ne samo ti, temveč s teboj vsi deli sveta, Evropa, Azija, Afrika in Amerika, ki te združeni v resnični katoliški veri, v trdnem upanju in goreči ljubezni, štejejo za svojega vojskovodjo, in se te trdno oklepajo na nevarni plovbi po svetu.

11. Figura.
11. Podoba

Gleich wie gethan Maria, welche der liebe Jesu, auf daß Mögligſte nachgefolgt, vnd alſo daß auch vüll wäſſer, Ja ein Groſſes Meer der Trüebſallen ihr groſſe gegen lieb nicht zu löſchen vermöget haben, vnd durch diſe verdienet ein Glorwür-dige Martyrin aller Martyrer zu werden.

Prav tako, kakor je storila Marija, ki je, kolikor je le mogoče, sledila Jezusovi ljubezni, tako da tudi velika voda, še več,
ŠP, folij 38v
60% 120%
veliko morje bridkosti ni moglo pogasiti njene velike ljubezni; in po njej je zaslužila, da je postala preslavna mučenica nad vsemi mučeniki.

12. Figura.
12. Podoba

Chriſten ſo dan, die ihr Vrſacher geweſſen des leyden, vnd todts des verliebten Khempfer Jesu, volget in dem Grab aus lieb todt ligendten Jeſu nach, betrachtet ſein durch die lieb höchst verwundtes herz, laſt euch Eure Stainhartte herzen durch gleich- meſſige heillige gegen lieb verwunden, damit ihr alſo ver-wundt mit Chriſto vnd Maria in Ewigkheit über die Sündt Thriumphirn möget Amen.

Kristjani, vi, ki ste bili potemtakem vzrok trpljenju in smrti ljubečega bojevnika Jezusa, pojdite za Jezusom, ki zaradi ljubezni mrtev leži v grobu, premišljujte o njegovem zaradi ljubezni ranjenem srcu, dopustite, da enako močna sveta ljubezen rani vaša kot kamen trda srca, da boste s Kristusom in Marijo na veke slavili zmago nad Grehom. Amen.

N:123.Poglei Christian Zhe ni letto200
Poglej kristjan, če ni le-to
uelika gnada Boshia
velika gnada Božja,
De skos Martro Christusouo
de skoz martro Kristusovo
v845odreshen se od ogna
v845odrešen sə od ogna.
Poklizan biu suez drugeme
Poklican bil svə z drugəmə
uan ste Haidouske uere
van s te hajdovske vere,
Saslusou to suelizane,
saslužou to zveličane,
te praue kersanske uere
te prave kršanske vere.
v850Europa ieno Affrica,
v850Evropa jəno Afrika
moreio na snane date
morejo na znane datə,
tudi Asia ieno America
tudi Azija jəno Amerika
moreio dones Sposnate
morejo dones spoznatə,
De Kersanska uera ie bla
de kršanska vera je bla,
v855Katera iech ie reshilla
v855katera jəh je rešila
ieno ushe Scup Suelizalla
jəno vse skup zveličala,
od pekla odreshilla,
od pekla odrešila.

Alle zu ſamen.

Vsi skupaj.201

Ach huallo mi tebi damo
Ah, hvalo mi tebi damo,
na Krish respette Boh
na križ rezpetə Boh
v860ieno te Supet proshemo
v860jəno te zupet prosəmo,
bode ti nash Gospod
bodə ti naš Gospod.
tuoie gnade ohrane nash
Tvojə gnadə ohranə nas,
nam dei tuoia pomozh
nam dej tvoja pomoč,
de na pride Zhes nash
de na pride čez nas
v865ta peklenska uezhna nozh.
v865ta peklenska večna noč.

vide n. 102

Glej št. 102.

ŠP, folij 39r
60% 120%

Index Rerum et Personarum
Stvarni in osebni seznam

Littera N: numerum Significat.

Številka pomeni zaporedje enot.

 • Adamus. N: 9.
 • Adam 9
 • Adæ Filij. N: 12.
 • Adamovi otroci 12
 • Affrica. N: 104.
 • Afrika 104
 • Angeli tres in Paradiso. N: 6
 • Angeli, trije, v raju 6
 • Angeli 12. Confraternitorum Pedestres. N: 14.
 • Angeli bratovščin, peš, dvanajst 14
 • Angeli 5. in Monte Oliveti. N: 40.
 • Angeli na Oljski gori, pet 40
 • Angeli 2. in flagelatione. N: 56.
 • Angela, dva, pri bičanju 56
 • Angeli 4. in Coronatione. N: 59.
 • Angeli, štirje, pri kronanju 59
 • Angeli 2. in Figura Ecce Homo.
 • Angela, dva, v podobi Ecce homo 77
 • Angeli 2. in Figura 7. Dolorum. N: 109.
 • Angela, dva, v podobi Sedem žalosti 109
 • America. N: 102.
 • Amerika 102
 • Anima damnata. N: 21.
 • Duša, pogubljena 21
 • Annas in Equo cum 2. Leuitis. N: 47.
 • Ana na konju z dvema levitoma 47
 • Apostoli 12. in Cæna Domini. N: 27.
 • Apostoli, dvanajst, podobi Gospodova večerja
 • Apostoli 12. pedestres. N: 24. et N: 26.
 • Apostoli, dvanajst, peš 24 in 26
 • Archa Fæderis. N: 116.
 • Podoba Skrinja zaveze 116
 • Asia. N: 103.
 • Azija 103
 • Caiphas in equo cum duobus leuitis. N: 48.
 • Kajfa na konju z dvema levitoma 48
 • Christus in Cæna Domini. N: 27.
 • Kristus pri Zadnji večerji 27
 • Christus in Asino. N: 25.
 • Kristus na oslu 25
 • Christus Captus in rubra ueste. N: 46.
 • Kristus, ujet, v rdečem oblačilu 46
 • Christus Captus in alba ueste. N: 51.
 • Kristus, ujet, v belem oblačilu 51
 • Christus Sanguinem Sudans. N: 39.
 • Kristus, ki poti krvavi pot 39
 • Christus Crucem Baiulans. N: 91.
 • Kristus, ki nosi križ 91
 • Cæna Domini. N: 27.
 • Zadnja večerja 27
 • Confraternitates. N: 14.
 • Bratovščine 14
 • Compania Mortuorum in Equo. N: 16.
 • Kompanija, mrtvaška, na konjih 16
 • Compania Mortuorum Pedestrium. N: 18.
 • Kompanija, mrtvaška, peš 18
 • Compania Diabolorum N: 20.
 • Kompanija hudičev 20
 • Compania pænes Sambsonem Pedestris Ba- culos habens. N: 31.
 • Kompanija pri Samsonu, peš, ima palice 31
 • Compania pænes Sambsonem Æquitantium. N: 38.
 • Kompanija pri Samsonu, na konju 38
 • Compania Noua quæ fuit Turcarum. N: 96. et N: 105.
 • Kompanija, nova, ki je bila nekdaj turška 96 in 105
 • Coronatio. N: 58.
 • Kronanje 58
 • Crucigeri. N: 57. et 61.
 • Križenosci 57 in 61
 • Cupido. N: 100. vide N: 110.
 • Kupido 100, glej 110
 • Curus pro duobus Crucibus. N: 79.
 • Voz za dva križa 79
ŠP, folij 39v
60% 120%
 • Dauid cum 3 Ephebis N: 114.
 • David s tremi paži 114
 • Diabolus in Paradiso N: 7.
 • Hudič v raju 7
 • Diabolorum Compania. N: 20.
 • Kompanija hudičev 20
 • Diabolus pænes Judam. N: 42.
 • Hudič pri Judežu 42
 • Disciplinum facientes N: 57. et 61.
 • Spokorniki 57 in 61
 • Ducens Proceſsionem. N: 2.
 • Vodja procesije 2
 • Ecce Homo Figur: N: 73.
 • Podoba Glejte, človek 73
 • Ephæbi 3. Dauid: N: 113.
  • Quatuor in Compania Mortuorum: N: 16.
  • 2 Pænes Pilatum: N: 49.
  • Duo pænes Herodi: N: 52.
 • Paži, trije, Davidovi 113
  • dva, pri Herodu 52
  • dva, pri Pilatu 49
  • štirje, pri mrtvaški kompaniji 17
 • Eræmitæ 14. N: 71.
 • Puščavniki, štirinajst 71
 • Eua. N: 8.
 • Eva 8
 • Europa. N: 101.
 • Evropa 101
 • Figura, Paradisus: N: 5.
 • Podoba Raj 5
 • figura, in Equo Mortis. N: 15.
 • Podoba Smrt na konju 15
 • figura, Cænæ Domini. N: 27.
 • Podoba Zadnja večerja 27
 • figura Sambsonis. N: 36.
 • Podoba Samson 36
 • figura Sudoris Sanguinei. N: 39.
 • Podoba Krvavi pot 39
 • figura flagelationis. N: 54.
 • Podoba Bičanje 54
 • Figura Coronationis. N: 58.
 • Podoba Kronanje 58
 • figura Hyeronimi. N: 70.
 • Podoba Hieronim 70
 • figura Ecce Homo. N: 73.
 • Podoba Glejte, človek 73
 • figura Crucifixi. N: 98.
 • Podoba Križani 98
 • figura Septem Dolorum. N: 107.
 • Podoba Sedem žalosti 107
 • figura Archæ. N: 116.
 • Podoba Skrinja zaveze 116
 • figura Sepulchri. N: 117.
 • Podoba Božji grob 117
 • Herodes in Equo cum 2. Ephæbis. N: 52.
 • Herod na konju z dvema pažema 52
 • Hyeronimus. N: 70.
 • Hieronim 70
 • Joannes. N: 111.
 • Janez 111
 • Josephus ab Arimathæe. N: 111.
 • Jožef iz Arimateje 111
 • Judas pedester. N: 42.
 • Judež peš 42
 • Judæi 4. N: 51. Jterum 4. N: 46.
  • Jterum 3. in figura flagelati: N: 55.
  • in Coronatione tres: N: 60. Iterum in
  • figura Ecce homo duo N: 75.
  • Jterum 6. pedestres N: 92.
 • Judje, štirje 51; spet štirje 46
  • trije v podobi Bičanje 55;
  • trije pri kronanju 60;
  • spet dva v podobi Glejte, človek 75
  • spet šest, peš 92
ŠP, folij 40r
60% 120%
 • Latrones duo. N: 80.
 • Razbojnika, dva 80
 • Lista Vniuersalis. N: 120.
 • Spored, splošni 120
 • Lista Particularis. N: 121.
 • Spored, posamezni 121
 • Longinus in Equo. N: 97.
 • Longinus na konju 97
 • Magdalena in figura. N: 99.
 • Magdalena v podobi 99
 • Magdalena pedestris cum reliquis fæmi- nis. N: 94.
 • Magdalena, peš, z drugimi ženami 94
 • Mater Dolorosa in figura. N: 108.
 • Mati, žalostna, v podobi 108
 • Mater Dolorosa pedestris. N: 93.
 • Mati, žalostna, peš 93
 • Mors in Paradiso. N: 11.
 • Smrt v raju 11
 • Mors cum Tympano. N: 3.
 • Smrt z bobnom 3
 • Mors in figura. N: 15.
 • Smrt v podobi 15
 • Mortuorum Compania. N: 16 et 18.
 • Mrtvaška kompanija 16 in 18
 • Nauta qui fuit in figura Crucifixi. N: 123.
 • Mornar, ki je bil v podobi Križani 123
 • Ordo Proceſsionis cum personis, N: 2.
 • Red procesije z osebami 2
 • Osanna 4. Cantantes. N: 24. et 26.
 • Hozana, pojejo jo štirje pevci 24 in 26
 • Paradisus. N: 5.
 • Raj 5
 • Pharisæi quatuor cum rubro Capucio in Equo. N: 45.
 • Farizeji, štirje, z rdečimi pokrivali, na konju 45
 • Pharisæi duo in Equo. N: 50.
 • Farizeja, dva, na konju 50
 • Pharisæus in figura. N: 74.
 • Farizej v podobi 74
 • Pharisæi quatuor cum nigris Pil- leis. N: 78. Cum reliquis, quot quot uertes sunt.
 • Farizeji, štirje, s črnimi klobuki 78 z drugimi, kolikor jih je že
 • Periocha. N: 122.
 • Vsebina 122
 • Pilatus in figura. N: 76.
 • Pilat v podobi 76
 • Pilatus in Equo cum duobus Ephebis N: 49.
 • Pilat na konju z dvema pažema 49
 • Proceſsionis ordo. N: 2.
 • Procesija, red 2
 • Rusticorum Militum Compania. N. 35.
 • Kompanija kmetov-vojščakov 35
 • Scientia Neceſsaria Magistri Pro- ceſsionis. N. 1.
 • Vednost, potrebna vodji procesije 1
 • Tymponista. N: 3.
 • Bobnar 3
 • Tymponistæ duo. N: 33.
 • Bobnarja, dva 33
 • ŠP, folij 40v
  60% 120%
 • Tymponista N: 43.
 • Bobnar 43
 • Turcarum Compania. N: 96.
 • Turška kompanija 96
 • Vexilum portans. N: 4.
 • Praporščak 4
 • Veronica. N: 90.
 • Veronika 90
ŠP, folij 42r
60% 120%

roka C →Periocha. Der Einzig Glorreiche Niemahlen von der Alten Welt Erhörte Sig.
Vsebina Enkratno slave polna zmaga, za katero ni bil nikdar slišal stari svet,

Welchen der Sohn Einer von allen Makhel der Sündt befreüter Jungfrau von der liebe erfochten. damahlen da er vnter denen Sündten ſeiner feündten ſeinen geiſt auf geben. An dem traurigen Charfreitag, in der Hochfürstliche Statt Laagkh Vorgeſtelt. Vnter dem Eyfrigen Schuz der Hochlöbliche Bruederschafft sanctissimi Corporis Christi, vnd bemüheung deren ehrwürdigen PP. Capucinern Anno 1728 den 26 Merzen.

ki jo je iz ljubezni izbojeval Sin Device, čiste vsakršnega grešnega madeža, tedaj, ko je izdihnil pod grehi svojih sovražnikov. Prikazana na žalostni veliki petek v visokoknežjem mestu Loki pod gorečim varstvom nadvse hvalevredne bratovščine presvetega Kristusovega Telesa in po prizadevanju častitih očetov kapucinov 26. marca leta 1728.

Erste Figur
Prva podoba

Wahrlich Verblendter Adam? warumb haſt du die Sündt- haffte liebe gleich geſchwindt in ihrer Aſchen nicht erſtikhet, ſondern ſo weit auf geblaſen, das ſie dich ſambt deinen ganzen geſchlecht auß dem paradeys in die ſchweis Volle welt veriagt, vnd an leib vnd Seell Ewig geſchediget, alſo.

Zares zaslepljeni Adam, zakaj nisi pri priči v njenem pepelu zadušil grešne ljubezni, ampak si jo razpihal tako močno, da te je z vsem tvojim rodom vred pregnala v znoja polni svet in ti prizadejala večno škodo na telesu in na duši, tako

Zweite Figur
Druga podoba

Daß aniezo allen ſey er Pabſt, oder Piſchoff, Kayſer, oder König nach groſſer vberſtandener müheſeeligkheit das zeitlihe zu Segnen, vnd Ewig verdambt zu werden: So fern nicht ein Vnentlicher Kome, der den Vnendtlihen Schaden der Sündthafften liebe widerbringe.

da mora zdaj vsakdo, naj bo papež ali škof, cesar ali kralj, potem ko prestane veliko nadlog, umreti in biti na veke pogubljen, če ne pride Neskončni, ki bo popravil neskončno škodo grešne ljubezni.

Dritte Figur
Tretja podoba

Komen iſt Vnſer Erlöſer von dem Himmlischen Thron, Er Riſtet ſich in das feldt mit Seinen zwelff Apostelen, gibt ihnen ſein Koſtbahres fleiſch vnd blueth zu genieſſen, ia er genoſſe ſich ſelbſt, damit Er beherzter Strite.

Naš Odrešenik je prišel z nebeškega prestola, za boj se je oborožil s svojimi dvanajstimi apostoli, užiti jim daje svoje dragoceno meso in kri, da, užil se je sam, da bi se bojeval še bolj srčno.

ŠP, folij 42v
60% 120%

Vierte Figur
Četrta podoba

Nicht Vngleich Einen Heldenmütigen Riſen Sambson, weliher ob ſchon gefangen, gebunden, doch alſo gefangener ſeine feündt zur Erden geſchleppet.

Ne drugače kakor junaški orjak Samson, ki je, čeprav ujet in zvezan, vendar tako ujet podrl svoje sovražnike na tla.

Fünfte Figur
Peta podoba

Aber ach Christe ſo du ſchon in Anfang deinen feündt förchteſt, daß dir die forcht den bluetigen ſchweiß aus Preſſet, was wird es annoch werden? Ja billich Schwizet Vnſer Heylandt blueth, in deme er dem grosmächtigen Laſt aller Welt Sündten an ſeinen Rukhen zu tragen Von ſeinen himmlischen Vatter befelich empfangen: Aber nicht genueg er wurde von ſeinem feündt gefangen.

Toda, oh, Kristus, ko si se spočetka bal svojega sovražnika, tako da je strah iztisnil iz tebe krvavi pot, kaj se bo še zgodilo? Da, po pravici poti naš Odrešenik krvavi pot, vtem ko na svojih plečih nosi mogočno breme vseh grehov sveta in jih jemlje nase po ukazu svojega nebeškega Očeta. A še ni dovolj, njegov sovražnik ga je ujel.

Sechste Figur
Šesta podoba

Empfienge mit groſſer gedult 6666 gaiſel Straich, daß alſo von der Schatel des haubts biß an die fueß Sollen Kain ge- ſundtes glüdt zu finden.

Z velikim potrpljenjem je prejel 6666 udarcev z bičem, tako da od temena njegove glave do peta ni bilo na njem najti zdravega uda.

Siebente Figur
Sedma podoba

Weillen dan der Schatel des haubts allein Vnbeſchediget gebliben, mueſte nach diſer die dörnere Cron empfangen.

Ker je ostalo nepoškodovano le teme njegove glave, je moral nanj vzeti trnovo krono.

Achte Figur
Osma podoba

Ach billich thuen Jhnen die Sündthafften Chriſten mit einen büeſſenden H. Hieronimo Vüll Pein Vnd Marter an, Jn deme ſie Allein Vrſacher der grauſamen Peynen Jeſu.

Tudi si grešni kristjani s spokorniškim svetim Hieronimom po pravici zadajejo veliko muk in bolečin, saj so oni edini krivci bridkih Jezusovih muk,

Neunte Figur
Deveta podoba

Weliche Jeſu Schönheit des Schönſten alſo verfünſtert, daß er Keinen Menſchen gleich geſehen. Vrſach deſſen hat Pilatus zu dem Volkh gerueffen, Sehet ob daß ein Menſch.

ki so tako zatemnile Jezusovo lepoto najlepšega, da ni podoben človeku. Vzrok tega je zaklical ljudstvu Pilat: »Glejte, ali je to človek!«

Zehnte Figur
Deseta podoba

Und Ewen diſes Stukh fleiſch Verſchonendt denen andern Mördern :/ mueß auf ſeinen Eygnen verwundten Axelen den ſchweren Laſt des Creüzes tragen, biß auf dem berg Calvariæ.

In prav ta kos mesa, ki prizanese drugim morilcem, mora na svojih ranjenih ramenih nositi težko breme križa na goro Kalvarijo.

Elfte Figur
Enajsta podoba

Alwo er auf ſelben Sterben mueß, aber was ſag ich, Mues Chriſtus, will gehrn Vnterligen, auf daß er damit den Sig Vber die Sündt erhalte. Vnd alle Vier Theill der Welt auf diſen gefahrlichen Meer in ein Süchres Schiff deß Catholiſchen glaubens Seze, vnd dermahlen einſt in den Port der Ewigen Seeligkheit Anlende. So seen wir

Tam mora umreti, a kaj pravim: mora?
ŠP, folij 43r
60% 120%
Kristus se da rad premagati, da bi zadobil zmago nad grehom in postavil na tem nevarnem morju vse štiri dele sveta na varno ladjo katoliške vere ter nekoč z njo pristal v pristanu večnega zveličanja. Tako vidimo,

Zwölfte Figur
Dvanajsta podoba

Mit der mit Villen ſchmerzen Vmbgebener Muetter Maria, Vns daß leyden Jeſu zu nuzen machen, welcher Vnermeſſene liebe ſo woll alß Jeſu mit Villen bittern waſſern vmbgeben, das ſelbe nicht Vermöngt auß zu Löſchen, billich ſo dan Crönet man an heüt die liebe Jeſu, Vnd Maria.

kako z mnogimi bolečinami obdana mati Marija obrne Jezusovo trpljenje v naš prid; njene ljubezni, tako neizmerne kot Jezusove, ki jo obdaja toliko grenke vode, ta voda ne more pogasiti. Zato sta danes po pravici kronani ljubezni Jezusa in Marije.

Dreizehnte Figur
Trinajsta podoba

Khan dan die libe alſo Vnermeſſene frucht tragen? Ay meine Chriſten volget Ewen auß liebe Euren Von liebe Erthateten Heylandt, nicht ſo Vüll mit werkhen alß Herzen nach, auf daß ihr die frucht der Liebe der- mahlen einß in den Ewigen Leben einfangen Möget.

Ali pa more ljubezen prinašati tako neizmeren sad? Oj, moji kristjani, ravno iz ljubezni hodite za svojim Zveličarjem, ki vam ga je dala ljubezen, hodite ne toliko z deli, kolikor s srci, da boste nekoč skupaj užili sad ljubezni v večnem življenju.

Omnia ad maiorem Dei gloriam

Vse v večjo slavo Božjo.

ŠP, folij 50v
60% 120%

roka E →Litteræ Jnvitatoriæ Ratione promulgationis pro proceſsione in S: Parasceves die, ad Parochos formantur hac vel ſimili forma.
Povabilno pismo župnikom, s katerim se oznani procesija na veliki petek, se napiše v tej ali podobni obliki

Admodum Reverende in Christo Nobilis, Excellens, ac Doctiſsime Dn͠eDomine Paroche. salutem

Nadvse častiti v Kristusu, žlahtni, imenitni in učeni gospod župnik, pozdrav!

Nulli magis perspectum eſt, quis fructus ex meritis Dominicæ paſsionis ubertim promanaverit pro perdito homine, quam zelosiſsimis animarum pastoribus, ea propter non sine utili ratione pro ani- marum fructu, et ut Corda fidelium in Crucifixi amorem et detesta- tionem flagitiorum inflammentur Laudabili Conſuetudine introductum fuit, quod in hac Civitate Locopolitana in sancto Parasceves die annuatim mysteria Dominicæ paſsionis figuraliter exhibeantur, ad hanc itaque exhibitionem vestram Dominationem Admodum Reverendam Cum ſibi ſubjectis oviculis perhumaniter invito, humiliter Supplicans, ut per se vel per ſuos proxima die Dominica è ſuggestu hanc processionem promulgare dignetur, nervosè populum adhortando, ut amore Chriſti pro ſe tam acerba tor- menta paſsi aliquod pænitentiæ opus vel portationis figurarum meritoriè aſsumere non gravetur, â Deo ter optimo remuneratore omnium bonorum mercedem uberem recepturus. Qui verò ad equitatum Comparere affectant, ut ſe tempestivè in loco Consueto inſinuent. Queis me etc:

Kakšen prid za izgubljenega človeka je obilno pritekel iz zaslug Gospodovega trpljenja, ne ve nihče bolje kakor gorečni dušni pastirji. Zato je bilo, ne brez koristnega namena za korist duš in da bi se srca vernikov vnela v ljubezni do Križanega in v sovraštvu do pregreh, po hvalevrednem običaju vpeljano, da se v tem loškem mestu vsako leto na veliki petek v podobah prikazujejo skrivnosti Gospodovega trpljenja. K tej predstavi zatorej ljubeznivo vabim vaše častito gospostvo z ovčicami, ki so vam podrejene, ponižno proseč, da izvolite sami ali po svojih pomočnikih prihodnjo nedeljo oznaniti to procesijo s prižnice, močno spodbujajoč ljudstvo, naj se iz ljubezni do Kristusa, ki je zanj pretrpel tako bridke muke, ne brani zaslužno prevzeti kakšnega spokorniškega opravila ali nošnje podob, saj bo dobilo od trikrat dobrega Boga, najboljšega poplačevalca vseh dobrot, obilno plačilo. Tisti pa, ki bi radi nastopili kot konjeniki, naj se za časa oglase na običajnem kraju. S tem se itn.

ŠP, folij 51v
60% 120%

Verzeüchnus der Kleider Zu der Cahrfreytags Proceſsion Zu Piſhofflakh
Seznam oblačil za procesijo na veliki petek v Škofji Loki

roka F →Ein Neye Standardt von weissen rott vnd blauen Cartiß so Anno 1745 iſt gemacht worden zu der Reiterey.203

Nov prapor iz belega, rdečega in modrega sukna, izdelan leta 1745 za konjenico.

Opombe
103.
Ta folij – 2r –, ki nosi letnico 1721, ni bil napisan sočasno z glavnim besedilom ŠP. Ne pripada nobeni legi pol in je v kodeks prilepljen kot zunanji dodatek. Besedilo folija 2r vsebuje več težavnih mest in odpira zagonetna vprašanja. Ravno nasprotno videzu ga je zelo težko datirati. Vsekakor ni nastal hkrati z nobeno izmed verzij Pasijona, ampak je bil zapisan retrospektivno kot kroniški list. Vprašanje, ali je fol. 2r nastal še v letu 1721, kakor bi na prvi pogled lahko razumeli besedilo, ali pa šele pozneje, leta 1728 ali celo po tem, ostaja odprto; razlogi za in proti so obravnavani v komentarju.
104.
Na tem mestu je začela pisati roka B, ki jo istovetimo s patrom Romualdom in je napisala celotno glavno besedilo ŠP od tod do konca Index rerum et personarum na foliju 40v. Glede datacije in vprašanj o poteku pisanja besedila prim. komentar.
105.
Številka 1, zapisana tu na desnem robu lista, predstavlja začetek dolgega številčenja, ki poteka skozi ves rokopis ŠP in po številkah označuje vse njegove dele po vrsti – od tukajšnjih uvodnih pravnih navodil prek prizorov do končnih seznamov in kazal, vse do zadnje enote – 123. Številčenje torej zaznamuje ne le sestavine uprizoritve, ampak elemente režijske knjige ŠP kot celote, od pravnih navodil voditelju do razporeda nastopov, rekvizitov itn. Nekatera od teh števil je komaj moč videti, ker so zaradi obreze porezana. To je zanesljivo znamenje, da je bil rokopis podrobno izpisan in opremljen z vsemi kazali, še preden je bil zvezan v sedanji kodeks in obrezan.
106.
semper pro semper – oba r sta v rokopisu zaznamovana z znamenjem, podobnim krativcu. Tega ne reproduciramo.
107.
plus – nad s je v rkp. tudi tu zapisano krativno znamenje.
108.
attamen – nad n je v rkp. zapisano znamenje, podobno ostrivcu, česar ne upoštevamo.
109.
non intermiſsâ reparatione – v prevodu: vendar naj ne okrni [dosedanje] postavitve. To je eno od neposrednih sklicevanj na predhodno tradicijo uprizarjanja.
110.
V zvezi tam ... quam je na obeh m zapisano znamenje, podobno krativcu, verjetno je označevalo stavčni podarek.
111.
iuxta datam in pluribus capitulis normam – po pravilu, danem na več kapitljih, in v skladu z objavljenimi odloki ... Ta stavek izrecno potrjuje, da je vodstvo redovne province problematiko pasijonov večkrat obravnavalo in sprejemalo glede tega pravila ali norme. Kapitelj je bil sklican enkrat na leto, občasno celo redkeje. Vsekakor ni smiselno predpostavljati, da bi na enem kapitlju sprejeli pravila glede uprizarjanja pasijonov, nato pa že čez leto ali dve spet nova pravila, ampak se je to dogajalo v nekoliko daljšem razmiku. Zato ni dvoma, da zveza in pluribus Capitulis močno kaže na tradicijo.
112.
Ta del besedila vse do razdelka Aditum ex antiqua consuetudine je poznejši pripis, kakor je videti tudi po tem, kako je vrinjen med obstoječe in sledeče besedilo. Napisala ga je verjetno ista roka kakor opombo o zastavi v slovenskih barvah z letnico 1745 na fol. 51v.
113.
Omenjena knjiga se do danes ni ohranila. Očitno pa je, da je uprizarjanje pasijona sčasoma postalo institucionalno podrobno določeno. Ta zapis roke F je iz dobe kmalu po letu 1745. Obveznosti voditelja procesije so bile tedaj formulirane že v posebnem zvezku v celici očeta gvardijana. Institucija uprizarjanja pasijona je torej imela svojo dinamiko, ki je bila v raznih dobah precej različna.
114.
Poglavje Dodano iz stare navade je napisala roka D in je starejše od gornjih določil glede voditeljevih obveznosti in ugodnosti roke F. Čeprav je starejše, se že omenja ex antiqua conſuetudine. Navade, ki jih te vrstice izrecno formulirajo, so bile torej stare in so lahko dlje časa živele tudi brez posebnih pisnih določil. Kdaj natanko po letu 1727 jih je roka D tu zapisala, za zdaj ni mogoče reči. Prim. razpravo glede fragmenta Christus baiulans crucem post fig. 13 v komentarju.
115.
Na levi margini bi morala v višini te vrstice stati robna številka 6, pri naslednji repliki pa številka 7, kakor kaže tudi Index rerum et personarum, vendar je bil rob lista ob vezavi kodeksa tako obrezan, da je vidna je le še gornja poteza številke 6. Podobno obrezanih je še več števil na margini.
116.
šraja (šrajati) – vpije, kliče (nem. schreien – vpiti, kričati).
117.
skuzi greh zgubili – z grehom, zaradi greha izgubili.
118.
čez vas stopila – vas je doletela (nem. kommen über – doleteti, zadeti).
119.
k sužnim sturila – naredila za sužnje (nem. machen zum – narediti za).
120.
imaš – moraš.
121.
ti se na masaš – se ne obvladaš, ne premagaš (v pomenu: se ne držiš mere in grešiš; nem. Maß – mera).
122.
glihi viži – enako, prav tako (nem. gleich – enak; Weise – način).
123.
Originalna didaskalija p. Romualda daje napotek, naj bo Adamovih otrok toliko, kolikor jih je le mogoče dobiti, in da nekateri izmed njih recitirajo. S tem robnim zapisom je eden poznejših voditeljev procesije verjetno določil, naj recitirajo štirje dečki.
124.

Napotek v tej didaskaliji in v tisti pred Adamovimi otroki, da podoba Smrti sledi neposredno podobi Raja, je pomemben za razumevanje številčenja podob, ki je v Romualdovi postavitvi nekoliko drugačno kakor v starejših, ki jih je imel pred sabo; prim. opombo v Drugi podobi.

Ta didaskalija, ki v prehod med podobama Raja in Smrti umešča bratovščine, pa je pomembna še zaradi posebnega razloga. Izrecno namreč potrjuje, da je umestitev bratovščin na to mesto izvirni domislek p. Romualda; tudi pri dotedanjih uprizoritvah so očitno nastopale bratovščine, saj o njih govori Romuald kot o običajnem, tradicijskem elementu pasijona. Toda očitno so sodelovale dotlej na drugem mestu uprizoritve, namreč le v sprevodu na čelu procesije (prim. seznama v pismu iz leta 1713: bratovska pomeni prav podobo, ki jo predstavljajo bratovščine). Če jih je Romuald hotel vzeti iz sprevoda in jih umestiti na to mesto – med prvo in drugo podobo, je zanje moral napisati ali vsaj močno prilagoditi tekst. Tako je napisal besedilo, ki ga govorijo Angeli. V tem bi lahko videli potrditev teze Franceta Koblarja, ki je na podlagi primerjave z južnonemškimi pasijoni menil, da je uvedba Angelov pristna Romualdova invencija.

125.
vas volni svet – vesoljni, celotni svet.
126.
kadər se ti od tojih grehov proč odstaviš – kadar nehaš grešiti.
127.
gajžle (gajžla) – biče (nem. Geißel).
128.
kakršno pruti tebi ima lubezen – kakšno ljubezen ima do tebe, kako te ljubi (nem. gegen dich – proti tebi).
129.
s … šlafarəncam (šlafrnica, žlafrnica) – z zaušnicami, klofutami.
130.
v je v izvirniku pisan s strešico kakor za cirkumfleks.
131.
Predlog ž (tu zapisan kot z) so izgovarjali z začetkom besede skupaj kot podaljšani ž, zato predloga pisec ni posebej zapisal.
132.
Boga visokiga na šona – visokemu Bogu ne prizanaša (nem. schonen – varovati, prizanašati).
133.
V izvirniku tebe tud ain tizhe – tudi tebe zadeva; (nem. jemanden antreffen – zadevati, tikati se koga); glagol antikati je izpričan že za konec 16. stoletja.
134.
Divica Marija – Devico Marijo (tožilnik ima enako obliko kakor imenovalnik; tako je treba razumeti to obliko tudi v drugih podobnih primerih).
135.

V Drugi podobi je z ekdotičnega gledišča več preudarka vrednih stvari.

Začne se z Die dritte Vorſtellung – „tretji prizor“ je Smrt. Zakaj „tretji“? To ni logično in ne sledi iz podatkov v predhodnem besedilu. Takšno štetje si je sicer moč razlagati tako, da bi za prizorom z Adamom in Evo v raju pisec štel nastop Adamovih otrok kot poseben (drugi) prizor, Smrt torej kot tretji. Proti temu govori dejstvo, da za Adamovimi otroki nastopa še več bratovščin, ki bi jih v takšnem štetju nastopajočih tudi lahko šteli kot enega ali več prizorov. Še več, v dveh didaskalijah (tik pred Adamovimi otroki in za njimi) je izrecno rečeno, da prvi podobi takoj sledi Smrt, da pa je vmes mogoče vstaviti bratovščine; podobi Raja in Smrti sta si torej v štetju podob vedno neposredno sledili (kar je teološko gledano edino logično – smrt je posledica izvirnega greha). Zato je očitno, da na tem mestu zapis „tretji prizor“ ni le navadna pomota, ampak je sled katere od starejših predlog Pasijona, ki je imela takšno razporeditev prizorov in je p. Romuald iz nje brez korekcije prevzel zvezo „tretji prizor“. Prav to možnost potrjujeta oba seznama podob, ki sta se nam ohranila v pismu neznanega voditelja škofjeloškega pasijona iz leta 1713, v listu št. 1. Tam je kot tretja podoba zabeležena prav – Smrt. Na strani verso tega lista navaja drugi seznam na tretjem mestu podobo Ta bili koin. Ker gre skoraj gotovo za podobo belega ali rumenkastega konja oz. jezdeca iz Apokalipse apostola Janeza, se zdi zunaj dvoma, da je podoba Ta bili koin predstavljala prav sprevod smrti. Tudi v nam znani verziji ŠP namreč nastopi smrt ravno na belem konju, razlog za to pa je v omenjenem apokaliptičnem motivu.

Oba seznama podob sta k sreči celo na istem listu, zato je ta bili koin nedvomno samo variantno ime za smrt. Tako je očitno, da so prizor Smrti prireditelji procesije tradicionalno poimenovali z metonimijo ta bili koin. Če pa je takšno sklepanje pravilno, potem moramo to metonimično poimenovanje v pismu iz leta 1713 spet razumeti kot nasledek že tedaj ustaljene tradicije. Še več; poimenovanje ta bili koin pravzaprav razkriva genezo prizora Smrti v Pasijonu: v šestem poglavju Apokalipse, v katerem Jagnje odpre sedem pečatov (Raz 6), je določno rečeno: „Ko je Jagnje odtrgalo četrti pečat, sem slišal glas četrtega živega bitja, ki je reklo: »Pridi!« In glej, prikazal se mi je konj mrtvaško blede barve. Tistemu, ki ga je jezdil, je bilo ime Smrt, za njim pa je prihajalo Podzemlje. In dana jima je bila oblast nad četrtino zemlje, da morita z mečem, z lakoto, s smrtjo in z zverinami zemlje.“ Sprevod smrti v ŠP ustreza prav temu mestu iz Svetega pisma, saj iz njega tudi genetično poteka.

136.
Številke 1, 2, 3 na tem mestu skupaj s črticama, ki verze delita na tri „kitice“, kažejo na to, da se je nekdo učil besedilo na pamet oziroma koga drugega pripravljal na govorni nastop. Ni gotovo, kateri roki gre pripisati teh troje znakov. Po primerjavi z drugimi števili v rokopisu bi lahko bila tudi roka glavnega pisca – verjetno patra Romualda. V primeru, če to drži, so te številke med zadnjimi ohranjenimi sledmi njegove roke. Kajti rokopis ŠP je najverjetneje izgotovil pred Veliko nočjo 1727 – te sledi priprave na govorni nastop „smrti“ pa so verjetno iz časa priprave na uprizoritev.
137.
imam – moram; pod moja oblast – pod mojo oblast.
138.
Dokler – ker.
139.
taistih gas – tistih ulic (nem. Gasse – ulica).
140.
Pisarska pomota, mišljeno je: rodiu.
141.
V izvirniku stoji na tem mestu marginalen zapis, ki ga je razumeti kot id est S'iv – to je živ. Mesto izpričuje, da je nekdo imel težave z razumevanjem glasovne vrednosti (ž) zapisa shiu v bohoričici in si je pomagal z grafemom S'.
142.
držala za en smeh – imela za šalo (nem. halten für – imeti za; Scherz – šala).
143.

V rokopisu se na tem mestu prvič (vseh takšnih mest je ducat) pojavi znamenje, sestavljeno iz sredinske pike in pokončne črtice, podobno današnjemu podpičju. Gre za nasledek raznolikih srednjeveških konvencij za rabo ločil, točneje za znamenje, iz katerega se je pozneje razvil klicaj (prim. Načela diplomatičnega prepisa).

To znamenje za eksklamacijo je v monologu pogubljene duše uporabljeno kar trikrat, in to celo kot premišljeno kompozicijsko sredstvo. Vedno se pojavi v prvem verzu dvostišja; sledi po eno dvostišje brez vzklika, nato spet znamenje za vzklik. Romuald je torej uporabil vzklicno znamenje za tri tožbe pogubljene duše, ki so tu umetelno razporejene tako, da se stopnjujejo v klimaks: prva izraža subjektivni vidik trpljenja duše; druga zadeva objektivni, teološki vidik njenega stanja (pekel kot ločenost od Božjega obličja); tretji vzklik je želja po prenehanju bivanja, po smrti, ki je v peklu ne more biti. Ta del ŠP je živo povezan z asketičnim slovstvom – v tisti dobi že tudi slovenskim.

144.
V rokopisu: delei pokuro kir si srou, kar je nemara napaka, mišljeno je verjetno sdrou, tj. zdrav. Ista beseda je pravilno uporabljena v podobni zvezi tudi v verzih 65, 66: o zlouek dokler se she sdrou, / Sposnai dobroto Boshia prou. Drugače bere to mesto A. Gspan v Cvetniku 1, str. 163: besedo zapisuje kot zrov – zrel, torej v pomenu: delaj pokoro, ker si zrel za smrt. Zaradi zapisovanja te besede v verzu 65 se zdi prva možnost verjetnejša. Toda tudi Gspanovo branje je smiselno, saj je oprto na svetopisemsko metaforiko o smrti kot žetvi, kar kontekstu povsem ustreza.
145.
Prvotno obliko Polle je v rokopisu poznejša roka prečrtala in nadomestila s Poglei. Oblika polle je bila pogosta v knjižni rabi v 16. stoletju, pozneje še prav tako v 17. kakor v 18. stol. Zamenjava s poglei bi bila lahko posledica želje, da bi se popravljalec približal obliki, ki mu je bila iz (gorenjskega) govora bližja.
146.
lon – plačilo.
147.
Vzklik Allegro! brathie (ital. allegro – veselo) je le eden od več izrazov, ki prihajajo v ŠP iz italijanskega baročnega sveta. V tem je videti vpliv, ki ga je imelo poznavanje italijanščine ponekod pri mestnem prebivalstvu.
148.
V rokopisu ŠP je sredi replike nedolžnih otrok vlepljen v kodeks folij 14; čeprav besedilo na njem ni del besedila ŠP in ga objavljamo v Dodatku, je ta fragment pomemben za zgodovino pasijonskih procesij na Slovenskem (prim. komentar). Folij 14 je tu treba posebej omeniti, ker vsebujeta 6. in 7. kitica na njem tematsko dokaj podobno besedilo, kakor ga tu pojejo otroci, vendar pa sta besedili motivno in oblikovno povsem različni (nikakor ne gre za pojav variantnosti). To kaže upoštevati kot znamenje Romualdove kreativnosti; čeravno si je namreč shranil odlomek nekega tujega pasijona (sedanji folij 14), je ustrezno besedilo v ŠP napisal docela po svoje.
149.
Kakor prejšnja robna opomba je tudi ta nastala očitno ob eni od poznejših uprizoritev; ker se zahteva štiri prepise, je verjetno, da so hozano peli štirje dečki in ne dva, kakor stoji v originalni didaskaliji. Možno je, da je bil tedanji avtor uprizoritve pozoren na ravnovesje med repliko štirih hudičev in spevom hozane štirih nedolžnih otrok. Hkrati je s tem navodilom dosegel še drugo simetrijo: nesrečni tožbi štirih Adamovih otrok tu odgovarjajo štirje pevci hozane.
150.
Nekoliko nejasna parafraza mašnih (liturgičnih) spevov Gloria in Benedictus; iz usti verjetno lahko pomeni na pamet.
151.
Ves ta prizor – Kristus, ki na osličku jezdi v Jeruzalem, spremljajo pa ga apostoli in otroci s petjem hozane – poteka še v okviru Druge podobe – Smrti. To je nekoliko nenavadno in navaja k pozornosti. Če se ozremo na list št. 1 (ali na Preglednico podob), vidimo, da tako prvi kakor drugi seznam pisma iz leta 1713 navajata kot Šesto podobo Kristusov vhod v Jeruzalem na osličku. Tako besedilno kakor tudi uprizoritveno obsežna Druga podoba v našem ŠP torej obsega in združuje snov, ki je nekdaj pripadala več samostojnim podobam. Zanimivo je, da na starejših seznamih vsebine ne zasledimo podobe, ki bi jo lahko razumeli kot predhodnico tukajšnjemu nastopu Pogubljene duše in hudičev, kar vodi k misli o Romualdovi samostojnosti in izvirnosti.
152.
cirat – krasiti, olepšati (nem. zieren – okrasiti).
153.
zašpotvan (zašpotovati) – zaničevan, zasramovan (nem. Spott – zasmeh, sramotenje).
154.
v štavti tega kruha – v podobi kruha (nem. Gestalt – podoba).
155.
čez dal (čez-dati) – predal, izročil (nem. übergeben).
156.
glidi – udje (nem. Glied – ud).
157.
želo – željo.
158.
Na tem mestu (med folijema 17v in 18r) je bila nekoč v kodeks prilepljena manjša preganjena pola, ki je zdaj ni več. To lahko sklepamo po sledeh lepila, podobnega tistemu, s katerim je še zdaj prilepljen folij 14.
159.
napolniti – izpolniti.
160.
To je prva od samo štirih didaskalij, ki so v ŠP napisane v slovenščini; vse druge (razen dveh latinskih), so v nemščini. Navzočnost slovenskega odrskega napotka je posebnost, ki kaže na odklon od poprejšnje literarne predloge in je bodisi sled druge predloge bodisi znamenje izvirnega, spontanega avtorjevega posega v besedilo mimo predloge. Več o problemu slovenskih didaskalij v komentarju.
161.
na cviblam (cviblati) – ne dvomim (nem. zweifeln).
162.
zdej gunu – zdaj ono.
163.
zašafam (zašafati) – ukažem (prevzeto v enem redkejših pomenov srvn. shaffen – ukazati).
164.
deželan – nanaša se na Heroda, ki je tu označen kot Jezusov sonarodnjak.
165.
trda žila – trdo kito [tožilnik] (v pomenu: trdi bič).
166.
se vica (vicati se) – se muči.
167.
cel nəč – v pomenu: celi nič; na le-to … na ahtaš – ne paziš (nem. achten – paziti na).
168.
trahtaš (trahtati) – nameravaš.
169.
šentvajne – preklinjanje (šent – hudi duh, hudič).
170.
Poseg neznane roke, ki je tu črtala Romualdovi besedi obiunu Saslusheine, je praktično edini močnejši vsebinski poseg katere koli poznejše roke v izvirno besedilo ŠP. Pomen angelovih besed navidez sicer ni bistveno spremenjen. Pomembno pa je s tem posegom spremenjena literarna raven oziroma pesniški način, kako je ideja o zveličanju na tem mestu podana, saj je redaktor črtal kar dva verza, ker je svojo misel kratko, neposredno podal z dvema dodanima besedama. Zdi se verjetno, da stoji za tem posegom globlja idejna motivacija. Romualdov verz, v katerem je rečeno, da je Kristus na križu uam uſsem Sadobo obiunu Saslusheine, se je redaktorju nemara zdel doktrinarno dvoumen; zdelo se mu je, da bi verz kdo utegnil razumeti tako, kakor da je po Kristusovi žrtvi zasluženje prešlo na ljudi in bi torej človek postal nosilec zalužnosti. To bi bilo zmotno – in Romuald kajpada ni hotel oblikovati sporočila v to smer –, zasluženje je Kristusovo. Ker je šlo za jasnost o tako pomembni, kratko malo osrednji resnici krščanske vere, neznani redaktor na tem mestu ni hotel dopuščati možnosti za dvoumnost in je posegel v tekst. Ker drugih takšnih posegov v ŠP ni, se zdi to najverjetnejša razlaga tega mesta. Podobno je Romuald uporabil izraz zasluženje že v repliki Angelus in monte (verz 345), vendar se tam poznejšemu redaktorju ni zdelo potrebno spreminjati besedila.
171.
špotliv scepter – sramotilno žezlo (lat. sceptrum, nem. Zepter – žezlo).
172.
boroka – lasuljo [tožilnik] (ital. parruca, nem. Perücke – lasulja).
173.
Tukaj je videti, da je avtor v številčenju pomotoma napravil preskok od 61 k 70. Manjkajočih števil dejansko tudi ni v Index rerum et personarum, kar napeljuje na misel, da gre le za napako. Toda več okoliščin nas vodi k sklepu, da je to le videz. Pater Romuald se v vsem robnem številčenju ni zmotil ali za seboj popravljal niti enkrat, pač pa je na tem in na še enem mestu (v Deveti podobi) napravil večji preskok za približno deset enot. Bolj verjetno, kakor da bi šlo le za napako, je, da je kot glavna predloga, iz katere je besedilo prepisoval, p. Romualdu služila neka obširnejša, bolj kompleksna verzija Pasijona, ki se nam ni ohranila. Pater Romuald je verjetno moral krajšati besedilo in je na tem mestu izpustil eno podobo, zato pa je moral v številčenju devet enot preskočiti; številčenja namreč v novi (naši) verziji ni smel na novo prilagoditi, saj bi se mu sicer podrl red kazalk, zbranih v Index rerum et personarum. Več o sledeh besedilnega izročila ŠP v komentarju.
174.
Prvotni zapis na tem mestu je pogubitte – morda v pomenu: čeprav bi moral izgubiti [kaj na tem svetu]. Pomen, ki je nastal s posegom poznejše roke (glej diplomatični prepis), je precej drugačen in prav tako ni povsem jasen.
175.
Nejasno mesto, zaradi nedosledne rabe sh v rokopisu sta možna dva pomena. V prepisu sprejeta rešitev na nosə implicira pomen: Zdaj pa iz srca prosim, naj to nebo trešči vame, ta zemlja naj ne nosi več sonca, [nebo] naj se zapre. Če pa bi zapis v rokopisu na tem mestu brali kot na noše, bi pomen lahko bil: naj to nebo trešči vame, ta zemlja naj [trešči] na naše sonce, [nebo] naj se zapre!
176.
pogrožen (pogroziti) – pogreznjen, potopljen, zakopan.
177.
Ob tem foliju – 23r – gleda v rokopisu na levi strani iz vezave trak papirja, ki bi ga lahko imeli za ostanek odrezanega lista. Vendar ni tako. V resnici je to zapognjeni del (fr. talon) folija 25, ki ga je p. Romuald vstavil v že napisani snopič z besedilom Devete podobe. Prim. opombo k foliju 25.
178.
Za kratkim napotkom (Judas zaguie) v Peti podobi je to prva od skupaj štirih didaskalij v slovenščini. Izmed preostalih odrskih napotkov je pisec v glavnem besedilu samo dve didaskaliji zapisal v latinščini (tudi ti dve v Deveti podobi); vse druge so v nemščini. Navzočnost treh slovenskih didaskalij prav v Deveti podobi (tj. tik pred folijem 25 in po njem) eksplicira problem raznih predlog ali njegovih lastnih besedilnih verzij, s katerimi je p. Romuald razpolagal in iz njih prepisoval. Prim. tudi komentar o slovenskih didaskalijah.
179.
urtl – sodbo (nem. Urteil – sodba, presoja).
180.
Tu je p. Romuald, ko je številčil režijske enote svojega ŠP, spet preskočil številčenje – z 80 naravnost na 90. Tudi teh izpuščenih števil ni v Index rerum et personarum. Primer je podoben kakor na začetku Osme podobe, ko nastopi sv. Hieronim. Na tem mestu pa je možnost, da bi bil preskok le napaka, nemara še manjša, saj več okoliščin kaže, da se v Deveti podobi stika več prvin besedilnega izročila, torej vsaj dve literarni predlogi. Ker je prepisoval iz obsežnejše verzije Pasijona in pri tem besedilo krajšal, je p. Romuald na tem mestu izpustil večji del besedila. Zato je moral preskočiti deset mest v številčenju, da bi ohranil red v Index rerum et personarum – saj je tudi tega prepisal iz predloge, ni ga sestavljal sproti po dramskem besedilu. Prav tako je na tem mestu naredil pisec preskok, ko je nastop Veronike oštevilčil kot peto enoto v didaskaliji, ko bi morala biti četrta (prim. fol. 24r spodaj). V tem majhnem preskoku je najlaže videti napako, toda možno je tudi drugače.
181.
z žlaki – z udarci (nem. Schlag – udarec).
182.

Replika iz šestih verzov, ki tu sledijo, je edino mesto v ŠP, za katero je ohranjen vsaj odlomek neposredne besedilne tradicije. To je list št. 6, fragment Christus baiulans crucem post Fig. 13, na katerem je ohranjen zgodnejši zapis (ali morda poznejši prepis) teh verzov in vsebuje več variantnih mest. Ta zadevajo večinoma (pravo)pisno raven in rabo ločil, razen v zadnjem verzu, v katerem nastopi opazen vsebinski premik. Ob desnem robu je na tem mestu v kodeksu ŠP opomba, da je to mesto treba prepisati dvakrat (torej verjetno za dva govorca). Poleg tega je zadnji verz neka roka dodatno spremenila. Tako imamo skupaj tri različice zadnjega verza te replike.

[Judæus dextræ Partis.]{Christus Baiulans Crucem post Fig: 13. Duo Judæi. Judæus 1 Dexteræ partis}
[¡ Brathie]{Brathie} naſshe, [inashku ]{Jnasku}se dersitte,
Korasnu ga hsebe potegnite,
Nei nam plazha, kar [ie]{Je} on [pregreisheu]{pregreishu},
[inu]{Jnu} ueidou kadai [ie]{Je} zloueka [odreshou,]{odreshou}
[tu ie]{Tu Je} on se sdauni Sashlusou,
[Sekai des ti hudiga ie on muid nami obudou.][[Sakai dosti hudiga ie on med name obudou.]]{Ker Je on medname sadosti hudiga obudou.}
Paleografsko in historično gledano prinaša to mesto dva problema, ki zadevata kronologijo besedilnih variacij in ohranjenega tekstnega izročila.
 • Odnos med posegom v verz 631 v ŠP in obema pripisoma na desnem robu – so od iste roke ali od dveh?
 • Odnos med roko, ki je zapisala desni marginaliji, in fragmentom na listu št. 6. Jih je napisala ista roka in so torej sočasni? Se nam je torej na listu št. 6 ohranil prav eden od dveh prepisov, omenjenih v desni marginaliji, ali ne? Ali pa, nasprotno, ne potekata od iste roke, nista sočasna, temveč je fragment na listu št. 6 zgodnejši? Zanesljivega odgovora zaenkrat ni; razlogi, zakaj se nagibamo k zadnji možnosti, so podani v komentarju.
183.
Zdi se, da je na tem mestu v kodeksu nekdo (morda roka D) najprej prečrtal samo besedo hudiga in dopisal hudobo (kakor bi želel popravljati v smislu: Sakai hudobo je on muid nami obudou. Nato je ista roka celotno vrstico prečrtala in pod njo zapisala popravljeno besedilo. To vsebuje nekaj popravkov, s katerimi so nekatere narečne oblike izrecno črtane kot napačne in nadomeščene z bolj uveljavljenimi: des ti → dosti, muid → med; pa tudi nasprotno: nami → name.
184.

Folij 25 je eno od najzanimivejših mest za zgodovino besedilne tradicije ŠP. Folij je bil namreč naknadno všit v lego (glej Kodikološki opis), njegov zapognjeni odrezani pregib ali krajec (t.i. talon) je viden na sliki folija 23r. Paleografska in kodikološka dejstva narekujejo tole razlago.

Pater Romuald je pisal Deveto podobo – Ecce homo – s prizori Jezusa pred Pilatom in Judi, kakor je potekala njegova predloga (pri tem ni rečeno, da je bila ta predloga Devete podobe ista kakor tista, iz katere je prepisano besedilo drugih podob). Ko je prišel do dna folija 24v, je kot zadnji verz na tej strani zapisal vrstico koker foush krailla na khrish perbimo (zdaj je to pred-predzadnji verz) in nadaljeval na strani 26r – kajti ta stran je v snopiču pol tedaj še neposredno sledila strani 24v. Nadaljeval je s pisanjem – toda nastop Longina je verjetno že prepisal z neke druge predloge – in tako napisal Deveto podobo do konca (že na fol. 26v sledi Deseta – Kristus na križu).

Nato se je v nekem trenutku odločil, da želi v podobo Ecce homo vključiti še replike treh oziroma celo štirih Marij (sic, prim. tres Marias kot osrednji topos srednjeveške velikonočne liturgične drame, Kuret 1989: 12–15). Za to se je mogel odločiti že takoj potem, ko je popisal večino folija 26r in s tem končal Deveto podobo, lahko pa tudi precej kasneje. Ko je gledal, kam in kako lahko vključi besedilo Žalostne Matere Božje in žena, se je moral ozirati tako na potek dramskega dogajanja kakor tudi na fizične možnosti rokopisa, saj je želel že zapisano besedilo čim manj črtati ali preusmerjati njegov potek.

Zato se je odločil, da vstavi besedilo na enem dodatnem listu med sedanja folija 24 in 26. Tako je nastal sedanji folij 25. Ko je to napravil, je moral le še poskrbeti, da fol. 25 ne bi presekal prejšnje replike, torej da se replika Judæi Sinistræ Partis vsa konča na fol. 24v. Zato je moral dva verza te replike (Na tem krishu ga ozhmo umoriti, / inu toku nashe uigshe resueseliti), ki sta bila že napisana na sedanjem fol. 26r zgoraj, prečrtati in ju prepisati na stran 24v spodaj; tam se jima pozna, da sta zapisana z nekoliko drobnejšimi črkami in stisnjena na spodnjo margino, na katero, če primerjamo zrcalo drugih listov, Romuald praviloma ni več pisal. Pri tem se mu je zapisala še drobna variacija (inu → ieno).

Vsa ta kodikološka dejstva bi ne bila tako pomembna, če bi bil p. Romuald zgolj pozabil prepisati iz svoje predloge besedilo žena, ki zdaj stoji na fol. 25. Pomembna so šele v luči nekega drugega dejstva, ki je z njimi postalo bolje vidno: besedilo na foliju 25 ni del prvotne ali iste predloge, iz katere je p. Romuald prepisal glavnino Pasijona. Dramaturški pogled na to besedilo nas nagiblje k mnenju, da je na folij 25 pater Romuald zapisal odlomke besedila iz neke druge verzije pasijona; ta je bila, če sodimo po slogu, prav tako izpod njegovega peresa, vsekakor pa je tu vidna sled širšega pasijonskega besedilnega izročila. Besedilo na tem foliju je prav mogoče – celo najverjetneje – Romualdovo; toda to pomeni le, da je pater Romuald svoj pasijon predeloval, imel vsaj dve ali več različic, ki so bile nemara podobne ali mestoma enake, toda vsaj v posameznih prizorih so se razlikovale. Skoraj nemogoče je namreč, da bi dramske replike Žalostne Matere Božje in Marije Magdalene v Deveti podobi bile prvotno del istega besedila, kakor replike teh žena v Deseti podobi. To dramaturško vprašanje je obravnavano v komentarju.

185.
frdamav (frdamati) – obsodil (nem. verdammen – obsoditi, prekleti).
186.
klagujem (klagovati) – tožim, tarnam, žalujem (nem. klagen – tožiti, objokovati).
187.
Tu se številka 94 ponovi, vendar to ni napaka v številčenju, marveč sodi Marija Salome v skupino žena ob Mariji Magdaleni – takšna je ob št. 94 namreč oznaka v Index rerum et personarum.
188.
zadostə stritə (zadosti striti) – zadostiti (nem. genug thun – zadostiti).
189.

Na tem mestu je prvikrat omenjena vojaška konjenica, izrecno imenovana kot nova (mrtvaška in peklenska konjenica nastopata že v Drugi podobi; grenadirska nastopi v Četrti). Omeniti je treba, da se v didaskalijah in registrih ŠP pojavlja več vrst konjenice oziroma več oblik vojska. Opozoriti velja, da je p. Romuald konjenico, poprej grenadirsko, tu najverjetneje nezavedno zapisal kot novo. Zakaj tako, ni mogoče izčrpno pojasniti, toda več znamenj kaže, da se v Deveti podobi srečujeta dve ali več besedilnih predlog. Na to mesto, kjer p. Romuald napove novo konjenico, namreč iz seznamov na koncu meri alineja Turcarum compania in še prej Compania Noua quæ fuit Turcarum. Takšne omembe izrecno razkrivajo kronološko razsežnost, v kateri je nastajal ŠP v raznih razvojnih verzijah, čeravno te razsežnosti ne moremo podrobno časovno fiksirati.

V ŠP, zlasti še v kazalih, se nato križa še več imen vojska – poleg grenadirske in nove še dragonska, nemška in turška (prim. komentar). Podrobnejša datacija posameznih vojska, iz katere bi bilo moč časovno opredeliti posamezne vpise in celo roke rokopisa ŠP, ostaja odprta; največ podatkov o tem je v F. Štukl 1999: 109-111.

190.
Ni jasno, zakaj je bil napis Cupido unter dem Creüz tu zapisan, ustrezno govorno besedilo pa ne, pač pa je zatem avtor pripisal kazalko in preusmeril Kupida iz te, Desete, naprej kar v Enajsto podobo. Prim. tudi opombo o Mornarju in komentar.
191.
Romuald je prvotno zapisal si ... strish, kar je nekdo pozneje spremenil v se ... strish. V obeh primerih imata verza verjetno pomen danes se ti je zdelo vredno zveličati mojo dušo. Ko je neznani redaktor čez črko i zapisal e, je s tem verjetno mislil le drugače zapisati polglasnik, bolje, drug odtenek polglasnika (e-jevski namesto i-jevskega ə).
192.
Morda je bil mišljen odlomek iz pisma sv. Pavla Kološanom 2,14, kjer apostol pravi, da je Kristus „zbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ.“ Še bolj verjetno je, da je ta referenca na sv. Pavla splošnejša, univerzalna.
193.
uržah – vzrok (nem. Ursache).
194.
Zapis milostuo vzbuja videz, kakor da gre za eno redkih avtorjevih pisarskih pomot. Če predvidevamo, da je avtor pomotoma izpustil črko i, bi se prislov lahko glasil milostivo. Toda bolj verjetno je, da gre za pojav samoglasniškega upada. Primer je podoben kakor v verzu 835.
195.
milostvo, v rokopisu: milostuo. Mišljen je vsekakor prislov milostivo. Ker je v narečni rabi te besede poudarek prešel na prvi zlog (kakor v besedi milost), je zaradi samoglasniškega upada ponaglasni i v govoru oslabel ali izpadel, zato ga pisec ni zapisal; podoben primer, le da s pridevnikom – milostvi Boh – nudi verz 835. se poflisaš – se potrudiš.
196.
Mesto je nekoliko težavno. Originalni zapis je bil zanesljivo namare, neznana poznejša roka pa ga je popravila v namore. V prvotnem zapisu namare verjetno ne gre za drugačen pomen, pač pa črka a ponazarja narečni vokalizem, v katerem se glas o preliva v a. V tem primeru je bil vnos črke o namesto a le uveljavitev knjižne oblike.
197.
Na tem mestu se v rokopisu znova pojavi oblika milostui, kar vzbuja videz napake, podobno kakor v verzu 804, le da gre zdaj za pridevnik. Vendar je takšen zapis najverjetneje le posledica samoglasniškega upada in je v okviru govornega zapisa pravilen.
198.
V teh besedah je referenca na kugo med Izraelci, ki je bila kazen za grešno ravnanje kralja Davida (prim. 1 Krn 21,7–17 in 2 Sam 24,10–17). Ta literarna aluzija in omemba kuge v ŠP ima gotovo svoje zgodovinsko ozadje. Potem, ko je velika epidemija kuge morila na Kranjskem, zlasti še v Ljubljani leta 1599, je bilo v raznih mestih na Kranjskem še več manjših epidemij, tako v letih 1625, 1646, 1691. Veliko je bilo tudi žrtev kužne epidemije (neke vrste vročinske bolezni) leta 1715, posebno veliko v Novem mestu, tam je umrla kar petina prebivalcev (prim. Golec 2001: 57). – Leto 1715 pa je izpričano že doba tradicionalnega uprizarjanja ŠP, zato je razumljivo, da je odmev te bolezni segel v besedilo Pasijona.
199.
Ta poseg v tekst razkriva droben, toda pomenljiv podatek: da je bilo v Romualdovi dobi v tem prizoru le dvanajst mož s sulicami, pozneje pa že 24. Podoben podatek o rasti števila nastopajočih in rekvizitov najdemo tudi v seznamu oblačil prav na koncu Pasijona – fol. 51v – kjer je k zapisu podatka o dvajsetih oblačilih za peklenščke (ki je že tako mlajši od glavnega dela besedila) pripisano, da je oblačil „zdaj“ 28. Takšni podatki potrjujejo, da se je uprizoritvena dimenzija Pasijona z leti – kljub resnobnim navodilom kapucinskega vodstva – vendarle krepila. S tem se odpre nelahko vprašanje, ali je rast uprizoritvene, torej gledališke dimenzije Pasijona potekala v odnosu do besedila samo intenzivno (da so torej upoštevali nam znano besedilo in z njim dano število prizorov, toda ti so bili bolj intenzivno izkoriščeni v gledališkem pomenu) ali pa tudi ekstenzivno (da bi torej raslo tudi besedilo in se z leti spet večalo število prizorov, tiste verzije Pasijona pa se nam niso ohranile)? Čeravno so bila redovna navodila jasna, – zahtevala so minimalno število prizorov in osredinjenost na bistveno evangeljsko sporočilo o skrivnosti Gospodovega trpljenja – je vendarle očitno, da ta navodila niso bila dosledno upoštevana.
200.

Za verze Mornarjeve replike je obstajal dvom (Pretnar 121), ali spadajo v glavno besedilo Pasijona. Spadajo! Prav gotovo so jih uprizarjali, če ne več po Romualdu, pa vsekakor v njegovi dobi. Ta dramska replika je namreč smiselno usidrana v njegovi zasnovi Pasijona, saj je prav Mornar tisti, ki je objadral Evropo, Ameriko, Azijo in Afriko, te pa v svojih presonifikacijah za Mornarjem ali ob njem spregovorijo o krščanski veri. Možno je, da so obseg besedila krčili, toda dejstvo, da je p. Romuald vključil Mornarjeve verze v spremni del rokopisa, na ustreznem mestu svoje režijske knjige pa usmeril kazalko nanje, lahko pomeni le dvoje: bodisi, da je verze med pisanjem čistopisa preprosto pozabil zapisati na ustrezno mesto, ali pa, da se jim v procesu krajšanja ni hotel docela odpovedati in jih je vendarle vključil na konec Perioche (kar je bolj verjetno).

Nenavadno je v repliki Mornarja to, da v vseh teh verzih ni niti enega dolgega ſ – drugače kakor v preostalem glavnem besedilu ŠP. Glede sledi besedilne tradicije, ki se v tem razkriva, prim. komentar.

201.

Govorno besedilo v verzih nad to didaskalijo je izrečeno v 2. os. ednine (odreshen se od ogna), govor, ki didaskaliji sledi, pa je v 1. os. množine (huallo mi tebi damo), torej je prvi del nagovor neke množice ali nastopajoče skupine, drugi del pa odgovor te skupine. Didaskalija Alle zu ſamen se torej nanaša na skupno recitacijo sklepnih osmih verzov, ki tu slede. Vprašanje je, kdo je bil „vsi skupaj“, torej skupina, ki je to recitirala ali pela? Ker je Mornar nastopil skupaj s personifikacijami štirih kontinentov – morda jih je na oder celo uvedel – in ker je tu pravkar govoril Mornar sam, je „vsi skupaj“ najverjetneje pomenilo Mornarja in kontinente, ki so tako predstavljali celoto sveta.

202.
Ta Jetzt se nanaša na isto dobo kakor spodnji dodatek te roke, ki govori o novi zastavi, izdelani leta 1745. – Opomba o 28 oblačilih za peklenščke (namesto prejšnjih 16) je pomembna tudi zato, ker izpričuje, da se je obsežnost uprizoritve še sredi 18. stoletja povečevala.
203.
To mesto je po mnenju Staneta Grande najzgodnejša ohranjena omemba slovenske zastave – trobojnice, prvotno seveda zastave vojvodine Kranjske. Zveza Neye Standart dopušča razumevanje, da je takšna zastava obstajala že prej, a da so leta 1745 izdelali novo.

Gor: Vsebina Prejšnji: Kritični prepis s prevodom neslovenskih delov besedila Naslednji: Dodatek A Folij 14Oče Romuald Štandreški. Datum: 2009-05-04
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.