Mestne prisege

Ormož (ORM-1–3)

Gor: Vsebina Prejšnji: Novo mesto (NME-1–5) Naslednji: Višnja Gora (VGO-1)

Kazalo

Prisežni obrazci iz obdobja od okoli leta 1700 do 1803

1. Zvrsti besedil

  • ORM-1 – prisega meščana
  • ORM-2 – prisega mestnega svetnika
  • ORM-3 – prisega meščana

Trije službeni prisežni obrazci.

2. Diplomatični in kritični prepis

ORM-1 – Prisega meščana
ORM-1 – Prisega meščana – diplomatični prepis
Faksimile ORM-1, 1_od_2
60% 120%
Juramentum Ciuis Croaticae.

Jasz N. Priszeſsém, da iasz niednomu drugomu Goszpodnu neschém
podloſsén ali pokorén biti, Negho Goszpodnu Rihtaru
ÿ Rathu, Ormoskoga Varaſsa, ÿ Niihou haszen na dobro
pomochi szprauliati, ÿ Varaské prauiczé hochiu pomochi
braniti, hochém niim pokorén ÿ podlossén biti, ÿ nes=
=chém sz niedném szuunszkém nikakou Baratssag ali
paidastuo imati, kaibi szuproti Varaské prauiczé doszeu=
=ialo neschu gouoriti, Negho kuliko mie moguchié od
#
ÿ Blazena De=
uicza Maria Maÿka Boſia
pres greha ÿ macule
prÿeta ÿ szÿ
ſzuetzchi
Boſsié sztrani hochiu pomochi braniti. Takomi Bogh 588
Amen.589
Faksimile ORM-1, 2_od_2
60% 120%
[Opomba: # Pomoſi ÿ Blaſzena Deuicza Maria Maÿka Boſia, preſ ſzuega greha ÿ Macule Prÿeta ÿ ſzui ſzuetchi, amen. ]590

ORM-1 – Prisega meščana – kritični prepis
Faksimile ORM-1, 1_od_2
60% 120%
(Meščanska prisega v hrvaščini)

Jaz N. prisežem, da jaz ni jednomu drugomu gospodnu neščem podložen ali pokoren biti, nego gospodnu rihtaru i ratu ormoškoga varaša i njihov hasen na dobro pomoči spravljati i varaške pravice hoču pomoči braniti, hočem njim pokoren i podložen biti i neščem z nijednem zvunskem nikakov baratšag ili pajdaštvo imati, kaj bi suproti varaške pravice dozevjalo, nešču govoriti, nego kuliko mi je moguče, od Božje strani hoču pomoči braniti. Tako mi Bog 591 ... Amen.

Faksimile ORM-1, 2_od_2
60% 120%
ORM-2 – Prisega mestnega svétnika
ORM-2 – Prisega mestnega svétnika – diplomatični prepis
Faksimile ORM-2, 1_od_2
60% 120%
Szaues Jednoga Ratnika, illiti Senatora
Nÿegoue Priſzege,

Jas N: N: Jeden ſzebran Ratnik illiti pris=
=than Senator oude, obechuiem ÿ Priſzeſzem,
na denesni dain kÿednomu postuvanomu ÿ
poglauitomu Magistratuſu Talnacnosti, toga
mesta Ormuskoga, ſzmoium Telounum pri=
=ſzegum ſzato da Jas paiduche y Vſzako Vu=
=reme, kuliko bude potreba vu raſzumnosti
Rata Naſsega poszluſzati, ÿ Jednako ſzpodab=
=nem moduſsem najperuo vu paiduche Potre=
=boche pouerauati, na dale ſzupratiunost ſz=
=vunſzke Tusbe polek moÿega Gospona Richtara
ÿ drugeh ostaleh poglauitoga Magistratuſa
Talnacnosti Gosponou Ratnikou, ÿ Senatorou
naipako bale ſzraſzumom Moÿega ſznania pres=
=timati, Raſzumeuati, ÿ ſzuerhu Toga ſzpra=
=uicnostium ſzuditi, ÿ Niti derſzati po=
=lek Prÿatela ali Ces Neprÿatela, niti presti=
=mati Rodbinstvu, Dar, ali Mittu, nego tak
Bosnumu, kak Bogatomu, ÿ tak Bogatumu kak
Bosnumu, to Lublenu Tostoinosti Prauichu
pomagat talati, ÿ ſzuerſzauati, Niſtar
manie Tulikaiſze toga abcinskoga mesta
negoue prauiche, Fraschine, ſzlobodnosti,
uſzako vreme Czuvati, kuliko meni bude
moguche Braniti ÿ ſzagouariati pomaga(t)i592
ÿ ſzuprat tomu vu Naimenſsem nistar gouor(iti)593 ali
misliti, ÿ Tulikaiſze is Rata Naſseg(a)594
Faksimile ORM-2, 2_od_2
60% 120%
Iliti Magistratuſsa Nigoue ſzkrounosti, ÿ Tal=
=nacnoſti, nikomu nistar vun pouedati, naiperuo
Dati, ali ſze met ſzvunskemi ſzpominati, Nego uu=
=ſzem kaiſze Prauiche Abcinskoga Mesta, ÿ po=
=trebach dotiche na haſsen biti, ÿ Vuſzako
vreme premisliti Priſzegu ſzaveſzuvanie ÿ
Pristania Valie Moÿe, Tak Meni Bog pomoſ(zi)595
ÿ Blaſzena Deua Maria, pres ſzue Makule
ÿ greha prÿeta, ÿ ſzui Bosi ſzuetchi, Amen.

ORM-2 – Prisega mestnega svétnika – kritični prepis
Faksimile ORM-2, 1_od_2
60% 120%
Savez jednoga ratnika iliti senatora
njegove prisege

Jaz, N. N., jeden sebran ratnik iliti pristan senator ovde, obečujem i prisežem na denešni dajn k jednomu poštuvanomu i poglavitomu magištratušu596 talnačnosti toga mesta ormuškoga z mojum telovnum prisegum, zato da jaz pajduče i vsako vureme, kuliko bude potreba, vu razumnosti rata našega poslušati i jednako spodabnem modušem597 najprvo vu pajduče potreboče poveravati, nadale suprativnost zvunske tužbe poleg mojega gospona rihtara i drugeh ostaleh poglavitoga magištratuša talnačnosti gosponov ratnikov i senatorov najpako bale z razumom mojega znanja preštimati, razumevati i zvrhu toga s pravičnostjum suditi i niti držati poleg prijatela ali čez neprijatela niti preštimati rodbinstvu, dar ali mitu, nego kak božnumu tak bogatomu i tak bogatumu kak božnumu to lublenu dostojnost i pravicu pomagat talati i zvršavati, ništar manje tulikajše598 toga abčinskoga mesta, negove pravice, fraščine, slobodnosti vsako vreme čuvati, kuliko meni bude moguče braniti i zagovarjat(i) pomaga(t)i i suprat tomu vu najmenšem ništar govor(iti) ali misliti i tulikajše iz rata našeg(a)
Faksimile ORM-2, 2_od_2
60% 120%
iliti magištratuša nigove skrovnosti i talnačnosti nikomu ništar vun povedati, najprvo dati ali se med zvunskemi spominati, negovu s tem, kaj se pravice abčinskoga mesta i potrebač dotiče, na hasen biti i vu sako vreme premisliti prisegu zavezuvanje i pristanja valje moje. Tak meni Bog pomozi i blažena deva Marija prez sve makule i greha prijeta i svi boži svetki, amen.

ORM-3 – Prisega meščana
ORM-3 – Prisega meščana – diplomatični prepis
Faksimile ORM-3, 1_od_2
60% 120%
Bürgereid. 599

Jasz N. N. preszechem Bogo vszamuguchemu
vszaznajuchemu presz vszega sznotraſsnyoga
dvoinoga Miſslenya ÿ Razuma eno resznich=
=no telovno Priszego, da jasz vsze ono, kai
meni moja napreposztavlena Goszpoczka, illiti szlavni Magisztratuſs Ormuſski
vu obchinszkum, ali zoszebnum zapovedu bu=
=de, vszakichasz sztalno, ÿ presz Mermranya
obderſsavati, vsza ona Poszla, kera Purga=
=rum, ali czelomo Varaſsu en Haszen donaſ=
=sanyu, obnaſsati, ona paku, koja kakvo
Faksimile ORM-3, 2_od_2
60% 120%
Sgodu donaſsanÿu, szkerblivno odbijati,
zadnich vsze Dache, kere en Purgar
obnaſsati more, vszigdar dobrovolno
platiti. Sztem valunyem jasz vszigdar,
kak sze jednomo Purgari dosztonÿa ver=
=no, zamuchech ÿ presz vszega Hasz=
=na ravnati, tak isztinszko, kak me=
=ni Bog pomaga.

ORM-3 – Prisega meščana – kritični prepis
Faksimile ORM-3, 1_od_2
60% 120%
(Meščanska prisega)

Jaz, N.N., presečem Bogo Vsamugučemu vsaznajučemu prez vsega znotrašnjoga dvojnoga mišlenja i razuma eno resnično telovno prisego, da jaz vse ono, kaj meni moja naprepostavlena gospocka iliti slavni magistratuš600 Ormuški vu občinskum ali zosebnum zapovedu bude, vsaki čas, stalno i prez mrmranja obdržavati, vsa ona posla, kera purgarum ali celomo varašu en hasen donašanju, obnašati, ona paku, koja kakvo
Faksimile ORM-3, 2_od_2
60% 120%
škodu donašanju, skrblivno odbijati, zadnič vse dače, kere en purgar obnašati more, vsikdar dobrovolno platiti. S tem valunjem jaz vsikdar, kak se jednomo purgari dostonja, verno, zamučeč i prez vsega hasna ravnati, tak istinsko, kak meni Bog pomaga.

3. Sedanje in prejšnja hranišča

Sedanja hranišča:

ORM-1: Zgodovinski arhiv Ptuj, ZAP 198, Arhiv mesta Ormož, šk. 9 (Sch. 6, Heft 16), Zapisnik sej mestnega sveta 1650–1725 (kopije), pag. 322–323. – Fotokopije (nevezane) tudi v: Steiermärkisches Landesarchiv (Graz), Friedau, Stadt und Herrschaft, K 16, H 45, Stadtprotokoll (Xerox) 1650–1725.

ORM-2: Zgodovinski arhiv Ptuj, ZAP 198, Arhiv mesta Ormož, šk. 9 (Sch. 6, Heft 16), Zapisnik sej mestnega sveta 1650–1725 (kopije), pag. 324–325. – Fotokopije (nevezane) tudi v: Steiermärkisches Landesarchiv (Graz), Friedau, Stadt und Herrschaft, K 16, H 45, Stadtprotokoll (Xerox) 1650–1725.

ORM-3: Zgodovinski arhiv Ptuj, ZAP 198, Arhiv mesta Ormož, šk. 29, mapa 50a (Sch. 23), Meščanska pisma – obrazci za sprejem v meščansko zvezo, pag. 338–339.

Prejšnja hranišča:

Tako zapisnik sej mestnega sveta 1650–1725 kakor tudi list z nemško in slovensko različico meščanske prisege iz leta 1803 sta delila usodo mestnega arhiva Ormož, ki ga je od ormoške mestne občine v neurejenem stanju leta 1889 prevzel v hrambo Štajerski deželni arhiv v Gradcu (Steiermärkisches Landesarchiv, Graz). V arhivu so leta 1894 oblikovali arhivski fond Friedau, Stadt und Herrschaft, v katerega so poleg mestnega gradiva vključili tudi gradivo ormoškega gospostva.601 Fond je Avstrija na podlagi arhivskega sporazuma iz leta 1923 izročila Jugoslaviji šele aprila leta 1985 in ga je 15. oktobra istega leta od Arhiva Slovenije prevzel Zgodovinski arhiv Ptuj (ZAP).602 Zapisnik sej mestnega sveta 1650–1725 s prisežnima besediloma ORM-1 in ORM-2 je od devetdesetih let založen neznanokje v arhivu, tako da je, enako kakor v Gradcu, mogoče dobiti na vpogled samo zaščitne kopije.

4. Dosedanje objave in obravnave

Skupna značilnost ormoških prisežnih obrazcev je njihovo pozno odkritje. Tako jih niso mogle upoštevati stroke, ki so se konec 19. in v 20. stoletju razmeroma veliko ukvarjale s starejšimi vzhodnoštajerskimi literarnimi in drugimi dokumenti. Kolikor je znano, so vse omembe v literaturi, začenši z letom 1973, ostale do začetka 21. stoletja omejene zgolj na lokalne zbornike.

Prvo prisego, obrazec za novo sprejete meščane (ORM-1), je prečrkovano v sodobni slovenski črkopis objavil leta 1973 Anton Klasinc v zborniku Ormož skozi stoletja in na istem mestu zgolj omenil tudi obstoj njene mlajše vrstnice (ORM-3).603 Pri tem je zanimivo, da je prezrl prisežni obrazec za mestne svétnike (ORM-2), tem bolj ker ta v knjigi mestnih sejnih zapisnikov sledi neposredno meščanski prisegi ORM-1. Klasinčeva nesamostojna in nekomentirana objava prisežnega besedila je ostala tri desetletja neopažena tako pri jezikoslovcih kot pri zgodovinarjih.604 Pozornosti ni vzbudila niti faksimilna objava prisežnega obrazca A. Fekonje v naslednjem, desetletje mlajšem ormoškem zborniku (1983).605

Da ormoških slovenskih priseg niso poznali starejši avtorji, ki so se intenzivno ukvarjali z vzhodnoštajerskim pisanim jezikom (F. Ilešič, J. Rigler),606 ne preseneča ob dejstvu, da je bil arhiv mesta Ormož že od konca 19. stoletja shranjen v Gradcu in ga do druge polovice 50. let 20. stoletja ni nihče resneje raziskoval.607 Gradivo je leta 1967 evidentiral ptujski arhivist A. Klasinc, ki je isto leto za fotokseroteko Zgodovinskega arhiva Ptuj priskrbel izbrane posnetke iz knjige zapisnikov mestnih sej 1650–1725.608 Med pripravami za stalno razstavo ob 700-letnici prve omembe Ormoža leta 1973 si je dal ptujski arhiv izdelati še fotokopije evidentiranega gradiva. Reprodukciji obeh meščanskih priseg ORM-1 in ORM-3 sta bili nato do leta 1992 razstavljeni tudi na stalni muzejski zgodovinski razstavi v ormoškem gradu.609

Ko sem se leta 2003 med raziskovanjem ormoške preteklosti podal po sledi obeh Klasinčevih priseg, prve objavljene in druge zgolj omenjene, se je izkazalo, da so slovenski dokumenti pravzaprav trije. Vse tri sem v transkribirani in transliterirani obliki skupaj s komentarjem objavil leta 2004 v reviji Arhivi, žal z nekaj spodrsljaji, ki so bili predvsem posledica slabih reprodukcij. V omenjeni objavi sta tudi faksimila prvega dela besedila ORM-2 in sklepnega dela prisežnega obrazca ORM-3.610 Glavne ugotovitve o ormoških besedilih sem povzel v monografiji Ormož v stoletjih mestne avtonomije (2005) in v njej objavil faksimile obrazca ORM-1.611

5. Oblikovne značilnosti

ORM-1 in ORM-2: Prvi dve besedili, prisega za novo sprejete meščane in prisega za mestne svétnike, si sledita na zadnjih štirih paginiranih straneh knjige mestnih sejnih zapisnikov 1650–1725 (pag. 322–325). Listi v knjigi merijo okoli 20,7 x okoli 29,6 cm.

ORM-3: Slovenska prisega za novo sprejete meščane, zapisana 1. januarja 1803, je del dokumenta na samostojnem listu, ki ga sestavljata nemški prisežni obrazec (Bürgereid) in njegov nenaslovljeni slovenski prevod. List meri 23,1 x 36 cm in vse kaže, da je bil iztrgan iz nekega folianta.

6. Okoliščine in čas nastanka

ORM-1 in ORM-2

Prisežni obrazec za meščane (ORM-1) je njegov odkritelj in prvi objavitelj A. Klasinc označil kot: »obrazec prisege iz 17. stoletja, zapisan okrog leta 1700«.612 Za trditev ni navedel nikakršne utemeljitve, a se za takšno datiranje gotovo ni odločil brez razloga.

Zelo okvirno datacijo nastanka prisežnih obrazcev za meščane (ORM-1) in mestne svétnike (ORM-2) predstavljata mejni letnici knjige zapisnikov sej mestnega sveta 1650–1725. Majhna je verjetnost, da bi besedili, zapisani pri koncu folianta, nastali po letu 1725, ko je bila knjiga že zaključena. Zgornjo letnico nastanka lahko pomaknemo nazaj tudi zato, ker tečejo zapisniki kronološko samo do začetka leta 1721 (pag. 316), takoj nato se začenja naslednja knjiga zapisnikov 1721–1762,613 v prejšnji pa je na naslednji strani 317 (pomotoma) samo še zapis o volitvah mestnih funkcionarjev januarja 1725. Med tem zapisom in prisežnima obrazcema so še štiri paginirane strani. Prvi dve (pag. 318–319) govorita o delitvi mestnih gozdov leta 1710, na naslednjih dveh (pag. 320–321) pa sta nedatirani nemški prisegi za mestne svétnike. Sodeč po podatku o delitvi gozdov so zapis, katerega vsebina ni sodila v kronološko zaporedje sejnih zapisnikov, zavestno uvrstili na konec knjige. Tu sta morali biti že tedaj obe nemški in obe slovenski prisegi, zato je bil umaknjen nekoliko nazaj. Prisege so torej najverjetneje nastale pred letom 1710, pri čemer so zapisovalci predvidevali, da se jim bo pozneje pridružil še kak podoben zapis, in so zadnji dve strani knjige pustili nepopisani. Če pomislimo na funkcijo besedil – zaradi stalne potrebe so morale biti prisege vedno na voljo, tako da jih je bilo mogoče brez težav najti – je zelo logično, da so se znašle na koncu knjige mestnih protokolov. Z vpisom v knjigo so jih v mestni pisarni tudi najlaže zavarovali, da se ne bi izgubile ali založile. Zgornja mejna letnica nastanka je tako bolj ali manj zanesljiva – pred letom 1710 – zato pa smo v večji zadregi glede spodnje letnice. Obrazce – tako nemške kot slovenske – bi ne nazadnje lahko prepisali v knjigo že ob njeni nastavitvi leta 1650, in sicer bodisi iz prejšnje, danes izgubljene knjige protokolov, bodisi iz kakšne druge predloge. Različna pisava obeh slovenskih obrazcev sama po sebi ne pove, kolikšna je časovna distanca med zapisoma. Pa tudi nemška verzija meščanske prisege (Der Burger Aÿdtpflicht), v izrazju nekoliko bogatejša od slovenske na isti strani, pri dataciji ni v posebno oporo, saj je lahko nastala pozneje kot slovenski obrazec.

Tako za ugotavljanje časa nastanka ni preostalo drugega kot analiza pisave: primerjanje pisav obrazcev z drugimi individualnimi rokopisi v sami knjigi. Toda kolikor je bilo mogoče ugotoviti, pisave nemških in slovenskih obrazcev ne ustrezajo nobeni od rok, ki so tri četrt stoletja pisale sejne zapisnike. Povrhu tega se pri identificiranju individualnih rokopisov pojavlja še dodatna težava, ker sta slovenski besedili latinični, pisani v humanistiki, vsi drugi zapisi pa v nemški gotici. A tudi kratki latinični pasusi in posamezne besede v njih po moji sodbi ne izvirajo od zapisovalcev slovenskih priseg. Ugotavljanje avtorstva in datacije po tej poti je tako treba prepustiti morebitnim poznejšim odkritjem. Ni izključeno, da se ustrezni pisavi skrivata kje drugje v fondu ormoškega mesta, denimo med njegovim listinskim gradivom.

Pri poskusu datacije prve od obeh priseg daje več opore njena vsebina, natančneje sam naslov. Prva prisega ORM-1, namenjena na novo sprejetim meščanom (pag. 322–323), ima nadvse pomenljiv naslov: Juramentum Ciuis Croaticae (prisega meščana v hrvaščini). Pri tem se postavlja vprašanje, kdaj najprej bi lahko avtor besedila z izrazitimi kajkavskimi potezami svoj jezik označil kot hrvaščino. Znano je, da so avtohtoni prebivalci civilne Hrvaške kajkavščino še v 18. in celo v prvi polovici 19. stoletja imenovali slovenski jezik. Sinonim hrvaški ga je začel izpodrivati šele v 17. stoletju oziroma intenzivneje po letu 1700.614 Prva kajkavska knjiga z navedbo v naslovu, da je pisana v hrvaškem jeziku, je bila, denimo, izdana leta 1664.615

Oznaka Croatica v ormoškem obrazcu ne more biti povezana s hrvaškimi priseljenci v to obmejno mestece, ampak gre – po zgledih kajkavskega uradovalnega pismenstva – za neposreden odraz procesa »kroatizacije« prejšnje oznake slovenski jezik za kajkavščino. V zahodnih delih nekdanje srednjeveške Slavonije, ki je segala do vzhodne meje Kranjske in Štajerske, se je v tem času vzporedno z imenom jezika spremenilo tudi ime ljudstva (Hrvati), čeprav je jezik v bistvu ostal isti, kajkavski.616

Nazorne dokaze o prodiranju hrvaškega imena v neposredni kajkavski soseščini Ormoža ponujajo za uradovalno področje sejni zapisniki mesta Varaždin, objavljeni do leta 1703 oziroma 1714.617 Varaždinski zapisniki predstavljajo obenem tudi eno najpomembnejših referenc za datacijo ormoške »hrvaške« prisege ORM-1. Lokalni idiom je v njih večinoma (20-krat) označen kot rodni ali domači jezik (idioma nativum, lingua nativa, lingua vernacula)618 in redkeje (12-krat) z etničnim predznakom: sedemkrat kot slovenski (idioma S(c)lavonicum) ter petkrat kot hrvaški jezik (idioma Croaticum). Kljub majhnemu številu pojavitev oznak slovenski in hrvaški je pomenljivo dejstvo, da je prvotno, slovensko ime jezika prvič izpričano že konec 16. stoletja (1592), hrvaško pa šele stoletje pozneje, leta 1689. V devetdesetih letih 17. stoletja se oznaki pojavljata izmenično, slovenski jezik zadnjič leta 1695, nakar od leta 1697 srečujemo samo še poimenovanje hrvaški jezik.619

Upoštevaje ta dejstva se nagibam k sklepanju, da ormoška »hrvaška« prisega ORM-1 nikakor ni mogla nastati v zgodnji dobi pisanja knjige mestnih zapisnikov, tj. po letu 1650, temveč vsaj nekaj desetletij pozneje. Okvirno bi jo lahko umestili v čas okoli leta 1700, torej kakšno desetletje pred letnico 1710, ki sem jo opredelil kot zgornjo. Posredno bi temu v prid govorila tudi nemška verzija prisege na isti strani, za katero sicer prav tako ne vemo, kdaj je nastala, imata pa slog pisave in raba velike začetnice več potez 18. kakor 17. stoletja. Prisežni obrazec za mestne svétnike ORM-2 je po vsej verjetnosti nekoliko mlajši, nastal vsekakor pred koncem kronološkega vpisovanja v knjigo mestnih zapisnikov leta 1721.

ORM-3

Predloga za tretji ormoški prisežni obrazec, zapisan leta 1803, je lahko od prvih dveh tudi celo stoletje mlajša. A. Klasinc je nedvomno mislil na to prisego, ko je leta 1973 v zborniku Ormož skozi stoletja skopo zapisal: »V arhivu mesta Ormoža je ohranjen tudi mlajši obrazec prisege iz druge polovice 18. stoletja v vzhodnoštajerskem slovenskem narečju«.620 Njegova predloga bržkone res izvira še iz druge polovice 18. stoletja, čeprav nosi list, na katerem je obrazec skupaj z nemško različico zapisan, datum 1. januar 1803. Obe različici je pisala ista roka, duktus nemškega besedila pa lahko z veliko verjetnostjo pripišemo Ivanu (Johanu) Valentinerju, ki je opravljal službo mestnega sindika od leta 1801 do zgodnje smrti 8. februarja 1806.621 Ni znano, od kod je izviral in kje se je šolal. Oženil se je že kot mestni sindik v Ormožu, kjer sta se mu rodila tudi dva sinova.622 Končnica -er v priimku kaže na nemški izvor njegovih prednikov ali na nemški zapis priimka Valentinar. Ker pa je Ivan v mrliški matični knjigi naveden kot Valentin, ni izključeno, da se je prvotno res tako pisal. V zvezi s tem je pomenljivo dejstvo, da sredi 20. stoletja ne v Sloveniji ne na Hrvaškem ni bilo priimkov Valentiner ali Valentinar, medtem ko je na obeh straneh meje kot najbližja različica izpričan priimek Valentin, na Slovenskem pogost na območju okraja Ptuj.623 Tako je precej verjetno, da je Ivan Valentin(er) izviral iz širše ptujske okolice.

7. Vsebina

Vsa tri besedila spadajo med službene prisežne obrazce. V vseh je izrecno omenjen Ormož oziroma ormoško mestno predstojništvo. Vsebina obrazcev je sicer standardna, brez večjih posebnosti, razen leksike, ki se močno razlikuje od leksike prisežnih besedil s Kranjskega.

Prisežna obrazca za meščane (ORM-1 in ORM-3) sta v osnovi tipični meščanski vdanostni prisegi, kakršne najdemo v slovenskem in širšem prostoru skozi stoletja (prim. KRA-1, LJU-1, LJU-19, NME-1). Obrazec za mestnega svétnika (ORM-2) je tem dragocenejši, ker poznamo v slovenščini samo veliko starejši obrazec iz Kranja (KRA-2).

ORM-1 – Prvo prisežno besedilo, namenjeno priseganju novo sprejetih meščanov, je najkrajše. Gre za nekoliko poenostavljeno različico nemškega obrazca, zapisanega neposredno za njim, vendar ni rečeno, da sta besedili nastali hkrati. Pozornost pritegne naslov: Juramentum Ciuis Croaticae (prisega meščana v hrvaščini). Obrazec je moral biti v uporabi dlje časa, o čemer priča dvakrat spremenjena sklepna rotitvena formula.

ORM-2 – Prisega mestnega svétnika je najdaljše in po besedju najbogatejše ormoško prisežno besedilo, daljše kot obe drugi skupaj. Vsebina spominja na prejšnjo, meščansko prisego (ORM-1), le da je opis lojalnosti in obveznosti svétnika precej obsežnejši. Temeljno sporočilo obrazca je sicer enako kot v znatno starejši svétniški prisegi iz Kranja (KRA-2).

ORM-3 – Drugi, mlajši prisežni obrazec za meščane nima niti lastnega naslova, ampak predstavlja nadaljevanje nemškega obrazca z naslovom Bürgereid. Besedilo je skoraj dobeseden prevod nemške predloge, kratka zaveza prisežnikove vdanosti in izpolnjevanja obveznosti.

8. Pravopisne in jezikovne značilnosti

Ormoški prisežni obrazci od vseh drugih mestnih prisežnih besedil najbolj odstopajo tako v jezikovnem kot v pravopisnem oziru. Obrazca ORM-1 in ORM-2 kažeta izrazite kajkavske vplive in sta v osnovi sploh bolj kajkavska kot vzhodnoštajerska. Ni izključeno, da se opirata na kakšno predlogo z druge strani štajersko-hrvaške ali štajersko-ogrske meje (iz Medžimurja)624 in sta ju prepisovalca le nekoliko prilagodila ormoškemu idiomu ter upravnemu izrazju. Druga možnost je kajkavski izvor ali vsaj tamkajšnja šolska izobrazba zapisovalcev, o katerih ne vemo ničesar. Pri tem je treba upoštevati, da so bili kajkavski vplivi na vzhodnoštajerski cerkveni, knjižni in pisani jezik zlasti v 18. stoletju zelo močni.625

Pri ormoških prisegah je marsikdaj težko zanesljivo ločiti med kajkavizmi in domačimi narečnimi izrazi. Tudi če je šlo za kajkavske predloge, so v novem okolju iz njih odstranili nekatere preveč tuje elemente. Zagotovo se je to zgodilo z osebnim zaimkom jaz, kolikor ga je v morebitni predlogi nadomeščal ja, vendar je jaz izpričan tudi v kajkavskih tekstih.626 Podobno je iz besede varoš, ki jo srečamo v obeh meščanskih prisegah kot varaš (ORM-1, ORM-3), v obrazcu za mestne svétnike (ORM-2) nastalo mesto. Zelo verjetno se je enako zgodilo z adaptiranimi nemškimi upravnimi izrazi, kot so rihtar, rat in ratnik, če jih niso vsaj sinonimno uporabljali tudi onstran hrvaške in ogrske meje.627 Na Slovenskem sta bila rihtar in rat (mestni svet) splošno razširjena,628 mestni svétnik pa je v obliki ratnik dokumentiran le v Ormožu; drugje srečujemo zvezo ratni gospod, 629 v Kranju v 16. stoletju tudi sinonima rat in svétnik.630 Za prevzem svétniške prisege iz kajkavskega prostora morda govorita latinizma senator in magistratus, oba sicer v 18. stoletju izpričana tudi v Prlekiji, in sicer v bližini Ormoža v trgu Središče,631 ter zlasti beseda talnačnost, izpeljanka iz madžarskega tanács s pomenom svèt oziroma zbor. Hungarizem varoš za mesto in trg je bil tedaj živ izraz tudi v Prlekiji,632 a vsekakor bolj domač kajkavskemu prostoru. Drugi izraziti hungarizem baratšag za prijateljstvo (madž. barátság) pa utegne spet govoriti v prid prenosa izvirnega besedila meščanske prisege iz krajev onstran štajerske deželne meje. Na prevzetost obeh obrazcev bi kazali tudi njuni sklepni formuli. A čeravno sta značilni za cerkveni jezik zagrebške škofije, to še ne pomeni, da ju niso v prav takšni obliki uporabljali tudi Ormožani. Iz hrvaških krajev je namreč izhajal ali se tam šolal dobršen del ormoške laične duhovščine, poleg tega pa je ormoški frančiškanski samostan, tesno povezan z mestnim življem, sodil v slavonsko provinco.633

Značilni kajkavizmi, ki bi bili težko v živi rabi v ormoškem govoru, so denimo: jeden, bude, gospon, vreme ter končnici -oga in -omu (ormuškoga, nijedonomu drugomu), danes na Štajerskem omejeni le na Središče in njegovo neposredno okolico.634 Obe končnici (-omu sicer kot -omo) se poleg tega pojavljata v obrazcu ORM-3, ki torej prav tako še ne pozna prleških sufiksov -ega in -emu, sredi 19. stoletja prav od tod prevzetih v slovenski knjižni jezik. Izrazita kajkavska poteza vseh treh obrazcev je zlasti dosledna raba veznika i. Tega srečamo sicer že v najstarejšem slovenskem besedilu iz Slovenske Štajerske, tj. v velikonedeljski prisegi iz leta 1570.635 V starejših vzhodnoštajerskih besedilih je i še zelo pogost,636 sodobno prleško narečje pa ga ne pozna.637

Tudi obrazec za meščane iz leta 1803 (ORM-3) ne more skriti kajkavskih značilnosti, a kot celota vendar daje vtis, da gre, kot je menil že A. Klasinc, za vzhodnoštajersko slovensko narečje.638 Kot prleške, denimo, prepoznamo oblike: vsaki čas, dajalnik ednine purgari, končni -o v dajalniku celomo idr. Verodostojno sodbo o jeziku bodo lahko dali jezikoslovci. Opozoril bi samo na najočitnejše razlike s prejšnjima dvema prisegama: vsega, vse namesto svega, svi, oziralni zaimek kere, števnik en namesto jeden, nijednomu, veznik ali namesto ili in iliti, čeprav se ta enkrat še pojavi. Tuj ostaja veznik i, v tem času že izključno kajkavski,639 ob njem pa enkrat zasledimo še kajkavizem koja kakvo. Samo v tem obrazcu srečamo tudi leksem purgar, in sicer tako v ednini kot v množini. Že iz prejšnjih dveh priseg sta znana pojma magistratus in varaš; za varaš pravi Rigler, da je kajkavski, v vzhodnem delu Slovenskih goric pa je znana oblika varoš.640

Kajkavski vplivi na ormoška prisežna besedila so še bolj kot v jeziku očitni v pravopisu. Vsi trije teksti so pravopisno zelo daleč od sočasnih osrednjeslovenskih in slovenskih štajerskih besedil zunaj Prlekije. Nemški sestavljeni grafem sch najdemo, denimo, enkrat samkrat (Fraschine), a gre v resnici za zaporedje kajkavskih grafemov s in ch z glasovno vrednostjo [šč].

Pisanje [S] in [Z]

S Z
Skupaj sz ſz ſs s Skupaj sz S ſ ſz z
ORM-1 13 9 4 -- -- 8 5 1 2 --
ORM-2 54 4 23 1 26 21 -- 6 -- 15 --
ORM-3 30 30 -- -- -- 13 7 -- -- -- 6
Skupaj 97 43 27 1 26 42 12 7 3 15 6

Pri pisanju sičnikov [s] in [z] od kajkavskega pravopisa najbolj odstopa prisega za mestne svétnike ORM-2. Fonem [s] je namreč zapisan z navadnim s skoraj tolikokrat (26-krat) kakor z drugimi grafemi skupaj (28-krat): sz (4-krat), ſz (23-krat) in ſs (1-krat). V istem besedilu je črka s razmeroma pogosto rabljena za fonem [z] (6-krat), vendar vsakokrat le za končni [z], ki se izgovarja nezveneče, sicer pa je zveneči [z] praviloma zapisan kot ſz (15-krat). V drugih dveh besedilih je takšnih odstopanj neprimerno manj pri pisanju fonema [s], več pa pri zapisovanju [z]. Tako sta za [z] v prisegi ORM-3 po pogostnosti skoraj izenačena grafema sz in z. V prvotnem obrazcu ORM-1 sta oba fonema zapisana povsem enotno kot sz, drugi znaki (ſz, ſs, s in ſ) pa se pojavijo šele v dopisani sklepni formuli.

Pisanje [Š] in [Ž]

Š Ž
Skupaj ss ſs st = št sn = šn ſt ſz ſ sk = šk sch = šč sg = šk Sk. Ss ſs ſ ſz z s
ORM-1 9 1 1 1 -- -- -- -- 3 3 -- 8 1 3 2 1 1 --
ORM-2 23 -- 5 8 1 1 4 2 1 1 -- 7 -- -- -- 3 -- 4
ORM-3 10 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- 1 -- -- -- --
Skupaj 42 1 15 9 1 1 4 2 4 4 1 16 1 4 2 4 1 4

Še večjo raznolikost srečamo pri zapisovanju šumevcev. Daleč najbolj enotna je raba grafemov v najmlajšem besedilu ORM-3, ki se skoraj dosledno ravna po kajkavskih pravilih, le pri zapisu soglasniške skupine [šk] se je pisec zatekel k lastni rešitvi: sg (sgodu). Glasova [š] in [ž] (ena sama pojavitev) sta pisana enotno kot ſs, [č] pa kot ch. Pisec najstarejšega besedila ORM-1 je najmanj nihal pri šumevcu [č], ki je vsakič zapisan kot ch, tudi v soglasniški skupini [šč], kjer je [š] prilagojeno zapisan kot s, kar prav tako srečujemo v sodobnih kajkavskih besedilih. Za [š] je poleg običajnega kajkavskega ss oziroma ſs – vsakega najdemo le po enkrat – uporabil s tudi v glasovnih skupinah [št] (st) in [šk] (sk). Šumevec [ž] je v prvotnem besedilu pisan le kot ſs in ss, druge tri oblike zapisa pa šele v pozneje pripisanem delu. Najbolj neenotno je pisanje vseh treh šumevcev v srednjem obrazcu ORM-2. Kajkavska grafema ss in ſs za [š] in [ž] ter ch za [č] so tu v manjšini. Za [š] in [ž] se pojavlja tudi dvočrkje ſz, za [ž] pa največkrat samo grafem s, ki ga je pisec ne povsem dosledno pisal tudi v soglasniških skupinah za [šn] (sn), [šč] (sch), [šk] (sk) in zlasti za [št] (st), za katerega je enkrat uporabil tudi ſt. Za [č] je poleg ch, ki ga srečamo v skoraj polovici primerov, enkrat tudi sestavljeni grafem cz, sicer pa pozicijsko c, če šumevcu [č] sledijo fonemi [n], [i] in [e]: cn, ci in ce.

Pisanje [Č]

Skupaj ch cz cn = čn ci = či ce = če sch = šč
ORM-1 10 7 --- --- --- --- 3
ORM-2 16 7 1 4 2 1 1
ORM-3 10 10 --- --- --- --- ---
Skupaj 36 24 1 4 2 1 4

Posebnost ormoških besedil je tudi pisanje fonemov [c] in [k]. Za [c] ni noben pisec nikoli uporabil grafema z, običajnega v nemščini in slovenskih besedilih osrednjeslovenskega prostora. V besedilih ORM-1 in ORM-3 je [c] pisan kot cz, v besedilu ORM-2 pa kot ch, enako kot sicer večinoma šumevec [č]. Enkrat je v istem besedilu kot ch zapisan tudi [k]. Ch srečamo za [k] še dvakrat v pripisanem delu prisežnega obrazca ORM-1 (ſzuetchi), v katerem je isti fonem dvakrat zapisan z latinskim c (Macule). Piscu najmlajšega besedila ORM-3 pa se je [k] enkrat zapisal zveneče kot g, in sicer v soglasniški skupini [šk] v besedi škoda (sgoda).

Pisanje [C] in [K]

C K
Skupaj cz ch Skupaj k c ch sg = šk
ORM-1 3 3 -- 17 13 2 2 --
ORM-2 3 -- 3 32 31 -- 1 --
ORM-3 1 2 -- 19 18 -- -- 1
Skupaj 8 5 3 68 62 2 3 1

Gledano v celoti, je najbolj individualen, z največ posebnostmi, črkopis besedila ORM-2. Njegov avtor je sicer poznal sodobna kajkavska besedila, ni pa dobro osvojil njihovih črkopisnih pravil. Posebnost tega besedila je tudi stično pisanje predloga in naslednje besede: kÿednomu, ſzmoium, ſzraſzumom, uu= ſzem.

Če ormoške prisege primerjamo z drugimi vzhodnoštajerskimi uradovalnimi besedili 17. in 18. stoletja, jih lahko prištejemo v krog pismenstva Središča ob Dravi. To je po pravopisu bolj ali manj dosledno kajkavsko in tudi sicer po jeziku pod močnimi vplivi severnohrvaškega sosedstva.641 Drugi geografsko najbližji uradovalni zapisi – ljutomerska, hrastovška in ptujskogorska prisega – so pravopisno veliko bliže kranjskim in drugim slovenskim besedilom kakor kajkavskim, četudi ima, denimo, ljutomerska prisega izrazite kajkavske jezikovne poteze.642

9. Pomen in vloga v družbenem okolju

Ormoška besedila niso pomembna le kot še en dokaz močnih vplivov kajkavskega kulturnega prostora na obmejni štajerski prostor, ampak tem bolj zaradi dejstva, da gre za sploh edine znane slovensko pisane dokumente katere od pisarn sedmih mest Slovenske Štajerske, ki so nastali pred sredo 19. stoletja. Temu se ni čuditi, saj je bila v zgodnjem novem veku večina mest v tem prostoru po jeziku svojega prebivalstva poudarjeno nemška (Ptuj in Maribor) ali vsaj izrazito dvojezična (Celje, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica). Daleč najbolj slovensko podobo sta kazali miniaturni obmejni mesti Ormož in Brežice, obe do druge polovice 18. stoletja sploh poudarjeno slovenski.643 Takšno stanje sta v Ormožu omogočala močna vpetost mesteca v prleško zaledje in šibko priseljevanje iz nemškega prostora. Tradicionalna jezikovna in etnična podoba mesteca ob Dravi se je začela spreminjati šele z močnejšim dotokom nemškega življa proti koncu 18. stoletja,644 kar se je nazorno odrazilo v jezikovni praksi domače župnije. Od prvih zahtev mestnih očetov po nemški katehezi leta 1782 – duhovniki so dotlej poučevali verouk le v hrvaškem (!) in slovenskem jeziku645 – do leta 1805 izpričane redne nemške pridige poleg slovenske646 je minil čas manj kot ene generacije. Sprememba stoletnega razmerja med slovenščino in nemščino pa se je ne nazadnje izrazila tudi pri obravnavanih prisežnih obrazcih. Če je prva meščanska prisega iz okoli leta 1700 najprej zapisana v slovenščini in nato v nemščini, je vrstni red jezikov pri drugi, ki ima letnico 1803, zamenjan.

Sodbo, v kakšnem jeziku so ormoške prisege pravzaprav napisane, bodo lahko dali šele jezikoslovci. Kot je znano, je imela kajkavščina kot pisani jezik v kvantitativnem pogledu že od 16. stoletja močno prednost pred štajersko slovenščino in ji je bila lahko dober zgled, ki ni ostal brez posledic in vplivov v pismenstvu jezikovno zelo sorodnega prleškega in tudi širšega prostora. Kajkavski vplivi na vzhodnoštajerski cerkveni jezik v knjigah in rokopisih so bili še posebej intenzivni v 18. stoletju.647 Potrjujejo jih domala vsi vzhodnoštajerski slovenski dokumenti iz 17. in 18. stoletja, posebej pa oni iz Središča ob Dravi, kjer je nastalo največ danes ohranjenih. Opozoriti kaže, da je med središkimi dokumenti tudi pismo ormoškega graščaka Štefana Adama Petheja trškemu predstojništvu v Središču iz srede 17. stoletja. Gre za sploh najstarejši znani ormoški slovenski zapis s sicer izrazitimi kajkavskimi potezami.648 Približno pol stoletja mlajši prisegi ORM-1 pa daje še poseben pomen poimenovanje njenega jezika kot hrvaščine (Croaticae).

Jezikovne in kulturne vezi Prlekije s kajkavskim prostorom so bile tako močne, da v drugi polovici 18. stoletja srečujemo oznako hrvaški celo za govore obmejnega prleškega prostora.649 Pri širitvi hrvaškega imena preko štajerske meje je treba posebej opozoriti na vpliv varaždinske gimnazije, kjer se je šolala glavnina vzhodnoštajerskih izobražencev, predvsem duhovnikov. Varaždin je bil tako vsaj od ustanovitve gimnazije (1636) kulturno središče čezmejnega prostora, ki je vključevalo tudi vzhodni del Slovenskih goric.650

Obžalujemo lahko, da prisežna besedila iz Ormoža še niso doživela jezikovne analize in zaradi poznega odkritja niso našla mesta v pregledih vzhodnoštajerskega in slovenskega pismenstva. Ni dvomiti, da bi poznavanje ormoških prisežnih obrazcev pripomoglo k razrešitvi katerega od še odprtih problemov, bržčas pa bi odprlo tudi kakšno novo vprašanje.

Obrazcu za mestnega svétnika daje še dodatno težo dejstvo, da poznamo za ta profil prisežnika en sam, veliko starejši obrazec iz Kranja (KRA-2).

10. Literatura

10 a. Objave

ORM-1 – transkripcija:

– Klasinc, Anton: Ormož skozi stoletja v luči arhivskih virov, v: Ormož skozi stoletja. Maribor : Obzorja, 1973, str. 76 [str. 50–100].

ORM-1 – faksimile:

– Fekonja, Andrej: Pregled arhivske dejavnosti na ormoško-ptujskem območju v luči dela profesorja Antona Klasinca, v: Ormož skozi stoletja II. Ormož : Skupščina občine, 1983, str. 18 [str. 7–23].

ORM-1–3 – transkripcije in transliteracije, deloma tudi faksimile:

– Golec, Boris: Neznana starejša uradovalna slovenica s Štajerskega (1677–1803). Arhivi 27 (2004), str. 313–321 [str. 307–321].

ORM-1 – faksimile:

– Golec, Boris: Ormož v stoletjih mestne avtonomije. Posestna, demografska, gospodarska, socialna, etnična in jezikovna podoba mesta ob Dravi 1331–1849. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU in Zgodovinski arhiv Ptuj, str. 113.

10 b. Omembe

– Golec, Boris: Regionalne razlike v jezikovni podobi prebivalstva slovenskih celinskih mest med 16. in 18. stoletjem. Zgodovinski časopis 57 (2003), str. 35 [str. 23–38].

10 c. Druga literatura

– Barbarić, Josip (ur.): Zapisnici poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina. Svezak I–XI. Varaždin : Historijski/Povijesni/Državni arhiv, 1990–2006: II, str. 85; IV, str. 110; IX, str. 251, 292, 305, 337, 365, 367; X, str. 43, 97, 109, 121, 122, 123, 168, 203, 205, 206, 211, 235, 236, 239, 285, 293; XI, str. 49, 114, 174, 200, 208, 209.

– Bezlaj, France (ur.): Začasni slovar slovenskih priimkov. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za filološke in literarne vede. Inštitut za slovenski jezik, Etimološko-onomastična sekcija, 1974, str. 664.

– Budak, Neven: Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku (Hrvatska povijest u ranome novom vijeku. 1. svezak). Zagreb : Barbat, Leykam international, 2007, str. 215.

– Fekonja, Andrej: Pregled arhivske dejavnosti na ormoško-ptujskem območju v luči dela profesorja Antona Klasinca, v: Ormož skozi stoletja II. Ormož : Skupščina občine, 1983, str. 15 [str. 7–23].

– Finka, Božidar (ur.): Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Knjiga druga. Svezak 6. Laž–Mučitelica. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI – Zagreb, 1991, str. 561, 686.

– Fournier, Gernot: Sodni protokol ormoškega mestnega sodnika 1721–1762, izpis za leta 1721–1730, v: Ormož skozi stoletja IV. Ormož : Skupščina občine, 1993, str. 186–216 [str. 186–216].

– Golec, Boris: Ormož v stoletjih mestne avtonomije. Posestna, demografska, gospodarska, socialna, etnična in jezikovna podoba mesta ob Dravi 1331–1849. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU in Zgodovinski arhiv Ptuj, 2005, str. 113–115, 121–122, 124.

– Golec, Boris: Slovenica iz prve polovice 18. stoletja v metliški poročni matici in ljubljanski oklicni knjigi. Arhivi 22 (1999), str. 150, 152 [str. 133–158].

– Golec, Boris: Starejša arhivska slovenica mesta Kranja. Arhivi 25 (2002), str. 75 [str. 67–76].

– Ilešič, Fran: Hrvatski utjecaji u istočno-štajerskim tekstovima. (Preštampano iz 162. knjige »Rada« Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti). Zagreb : Tisk Dioničke tiskare, 1905, str. 17, 18.

– Jurkovič, Nada: Šolstvo (1676–1847) in bratovščina sv. Rešnjega telesa (1661–1787) v Ormožu, v: Ormož skozi stoletja III, Ormož : Skupščina občine, 1988, str. 166 [str. 165–173].

– Klasinc, Anton: Gradivo za zgodovino Ormoža in njegovega okraja, v: Ormož skozi stoletja. Maribor : Obzorja, 1973, str. 120 [str. 101–133].

– Kolanović, Josip, Križman, Mate: Statut grada Varaždina. Varaždin : Državni arhiv, 2001.

– Kolarič, Rudolf: Prleško narečje. Svet med Muro in Dravo. Ob 100-letnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru. Maribor : Obzorja, 1968, str. 648 [str. 630–650].

– Kotnik, Fr.: Slovenska prisega iz Hrastovca. Časopis za zgodovino in narodopisje 23 (1928), str. 147–148.

– Kotnik, Stanko: Trije drobci o narodnem prebujanju vzhodne Štajerske. Svet med Muro in Dravo. Ob 100-letnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru. Maribor : Obzorja, 1968, str. 699–700 [str. 699–703].

– Kovačič, Fran: Ljutomer. Zgodovina trga in sreza. Maribor : Zgodovinsko društvo, 1926, str. 229.

– Mlinarič, Jože: Župnije na Slovenskem Štajerskem v vizitacijskih zapisnikih arhidiakonata med Dravo in Muro 1656–1774 (Acta ecclesiastica Sloveniae 9). Ljubljana : Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve, 1987, str. 204, 211, 222, 224, 234, 239, 240.

– Posch, Fritz (Hrg.): Gesamtinventar des Steiermärkischen Landesarchives (Veröffentlichungen des Steiermärkisches Landesarchives, Band 1). Graz : Steiermärkisches Landesarchiv, 1959, str. 31.

– Putanec, Valentin (ur.), Šimunović, Petar (ur.): Leksik prezimena Socijalističke republike Hrvatske. Zagreb : Institut za jezik, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1976, str. 703.

– Rajh, Bernard: Prispevki k zgodovini vzhodnoštajerskega knjižnega jezika, Časopis za zgodovino in narodopisje 70, Nova vrsta 35 (1999), str. 343 sl. [str. 343–353].

– Rigler, Jakob: Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih, v: Svet med Muro in Dravo. Ob 100-letnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru. Maribor : Obzorja, str. 661–668 [str. 661–681].

– Rotar, Janez: Viri Trubarjevega poimenovanja dežel in ljudstev in njegova dediščina. Zgodovinski časopis 42 (1988), str. 334–338 [str. 315–361].

– Slekovec, Matej: Župnija sv. Lovrenca na Dravskem polju. Krajepisno-zgodovinske črtice. Maribor : J. Leon-ova tiskarna, 1885, str. 134.

– Vogrin, p. Marjan: Samostan manjših bratov observantov v Ormožu, v: Ormož skozi stoletja IV, Ormož : Skupščina občine, 1993, str. 9–14 [str. 9–14].

Opombe
588.
Znamenje označuje mesto za del besedila, pozneje pripisan ob robu in prečrtan: ÿ Blazena De=uicza Maria Maÿka Boſia pres greha ÿ macule prÿeta ÿ szÿ ſzuetzchi.
589.
Prečrtano. Od prečrtanega besedila je razpoznavna samo beseda Amen
590.
Poznejši pripis z drugo roko.
591.
Prvotno prečrtano besedilo ni prepoznavno. Pripisano in prečrtano: i blažena Devica Marija Majka Božja prez greha i makule prijeta i si svetki. Pozneje pripisano: pomozi i blažena Devica Marija Majka Božja prez svega greha i makule prijeta i svi svetki, amen.
592.
Mesto v oklepaju je zabrisano.
593.
Mesto v oklepaju manjka.
594.
Mesto v oklepaju manjka.
595.
Mesto v oklepaju ni jasno vidno.
596.
Odločitev za transliteracijo magištratuš z dvema šumevcema se v tem in naslednjih dveh primerih v prisegi ORM-2 opira na standardno kajkavsko normo (prim. B. Finka (ur.), Rječnik hrvatskoga, str. 561).
597.
Transliteracija moduš s šumevcem š se zgleduje po standardni kajkavski normi (prim. B. Finka (ur.) Rječnik hrvatskoga, str. 686).
598.
Transliteracija ſz kot š se v tem in drugem primeru zapisa besede tulikajše v isti prisegi opira na pisanje iste besede kot Tollikhaische v tržanski prisegi iz Središča, datirani v čas med 1730 in 1740 (Ilešič, Hrvatski utjecaji, str. 17, 18).
599.
Sledi nemška različica prisege, ki je tu izpuščena, nato pa spodnje besedilo v slovenščini brez lastnega naslova.
600.
Odločitev za transliteracijo magistratuš s sičnikom s in šumevcem š se opira na piščevo dosledno zapisovanje fonema s kot sz in š kot ſs. Izgovorjavo magistratuš dopušča tudi B. Finka (ur.), Rječnik hrvatskoga, str. 561.
601.
F. Posch, Gesamtinventar, str. 31. – A. Klasinc, Gradivo za zgodovino, str. 120.
602.
Arhiv Republike Slovenije (= ARS), AS 0, Arhiv arhiva, šk. 51, 7. prevzem, seznam 12.
603.
A. Klasinc, Ormož skozi stoletja, str. 76. V objavi je precej prepisovalskih napak.
604.
Na obstoj ormoških slovenskih dokumentov sem leta 2003 zgolj opozoril v: B. Golec, Regionalne razlike, str. 35.
605.
A. Fekonja, Pregled arhivske dejavnosti, str. 18.
606.
F. Ilešič, Hrvatski utjecaji; J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 661–668.
607.
A. Fekonja, Pregled arhivske dejavnosti, str. 15.
608.
ZAP, Akcesijska knjiga Fotokseroteke (FKS).
609.
Po informaciji Marije Hernja Masten razstavne eksponate deloma še hrani Zgodovinski arhiv Ptuj. Za vsestransko pomoč in prijaznost se gospe Mastenovi najiskreneje zahvaljujem.
610.
B. Golec, Neznana starejša, str. 313–321.
611.
B. Golec, Ormož v stoletjih, str. 113–115.
612.
A. Klasinc, Ormož skozi stoletja, str. 76.
613.
ZAP 198, Arhiv mesta Ormož, šk. 9 (Sch. 6, Heft 16). Prim. delno objavo: G. Fournier, Sodni protokol, str. 186–216.
614.
J. Rotar, Viri Trubarjevega poimenovanja, str. 334–338. – Prim. J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 668.
615.
J. Rotar, Viri Trubarjevega poimenovanja, str. 338.
616.
N. Budak, Hrvatska i Slavonija, str. 215; prim. J. Rotar, Viri Trubarjevega poimenovanja, str. 337 sl.
617.
Omembe lokalnega idioma: J. Barbarić (ur.), Zapisnici poglavarstva II, str. 85; IV, str. 110; IX, str. 251, 292, 305, 337, 365, 367; X, str. 43, 97, 109, 121, 122, 123, 168, 203, 205, 206, 211, 235, 236, 239, 285, 293; XI, str. 49, 114, 174, 200, 208, 209.
618.
Kot idioma nativum je jezik označen 16-krat, po 2-krat pa kot lingua nativa in lingua vernacula.
619.
Oznaka slovenski jezik (idioma S(c)lavonicum) se pojavlja v letih: 1592, 1608, 1689, 1694 (dvakrat), 1695 (dvakrat), hrvaški jezik (idioma Croaticum, lingua Croatica) pa v letih: 1689, 1697 (2-krat), 1699 in 1706. Pričakujemo lahko, da v mlajših sejnih zapisnikih poimenovanje slovenski sploh docela izgine. V statutu mesta Varaždin iz leta 1750 je jezik kajkavskih prisežnih obrazcev označen le še kot Croaticum (J. Kolanović, M. Križman, Statut grada, str. 201, 205, 207, 211, 235, 237, 245).
620.
A. Klasinc, Ormož skozi stoletja, str. 76. – Zdi se, kot da je stavek nekakšen vrinek, ki se ga je Klasinc domislil naknadno, ko je bila razprava že tik pred tiskanjem, saj necitirane navedbe niso bile njegova navada. Bržčas prisežnega obrazca v tistem hipu ni imel pri roki in se niti ni mogel spomniti, kje natanko ga je videl.
621.
Pisca nemške in slovenske prisege je razkrila Valentinerjeva pisava v: ZAP 198, Arhiv mesta Ormož, šk. 7, ovoj 5, pag. 173, 17. 9. 1804. O Valentinerjevi službi: prav tam, pag. 139–140, 1. 5. 1802; pag. 160–162, 4. 12. 1804; pag. 166–169, 22. 9. 1804; pag. 172, 17. 9. 1804; pag. 186–193, s. d. 1804; pag. 196, 12. 4. 1802; pag. 199–200, 17. 1. 1804. Vse podatke mi je priskrbela arhivistka Marija Hernja Masten. – Ob smrti naj bi bilo Valentinerju 36 let (Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), Matične knjige, Ormož, M 1800–1811, fol. 21), kar pa se ne ujema z navedbo starosti 29 let štiri leta prej v poročni matici (prav tam, P 1784–1811, fol. 67).
622.
Tudi poročna matična knjiga, podobno kot mrliška, ne pove ničesar o njegovem izvoru. Kot ormoški sindik, star 29 let in dotlej še neporočen, se je 2. marca 1802 poročil z 20-letno Ivano Nepomuceno, hčerko Janeza Tomaža Kroisenbergerja, revizorja v Slovenj Gradcu (NŠAM, Matične knjige, Ormož, P 1784–1811, fol. 67). Sinova Ignac in Anton Alojzij sta se mu rodila 6. septembra 1802 in 19. februarja 1805 (prav tam, R 1799–1811, fol. 7 in 12); prvi je umrl že 2. decembra 1802 (prav tam, M 1800–1811, fol. 10).
623.
Prim. F. Bezlaj (ur.), Začasni slovar, str. 664; V. Putanec, P. Šimunović, Leksik prezimena, str. 703.
624.
Zanesljivo niso služile za predlogo hrvaške (kajkavske) prisege v statutu mesta Varaždina iz leta 1750 (prim. J. Kolanović – M. Križman, Statut grada Varaždina, str. 201 sl.).
625.
Prim. J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 661, 667–668.
626.
Prim. prav tam, str. 669.
627.
Hrvaške (kajkavske) prisege v statutu mesta Varaždin iz leta 1750 poznajo samo izraz rihtar (J. Kolanović, M. Križman, Statut grada Varaždina, str. 231, 245), ne pa tudi ratnik in rat (prim. prav tam, str. 201 sl.).
628.
Prim. prisežna besedila KRM-1, KRA-1–3, LJU-1–2, LJU-4–9, LJU-11–16, MET-1, NME-1–2.
629.
Prim. prisežna besedila LJU-9, LJU-14, LJU-19. Prim. tudi B. Golec, Slovenica iz prve polovice, str. 150, 152; B. Golec, Starejša arhivska, str. 75.
630.
Prim. besedilo KRA-2.
631.
Prim. F. Ilešič, Hrvatski utjecaji, str. 14, 17, 19.
632.
J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 664. Prim. slovensko prisego ljutomerskih tržanov iz obdobja 1717–1725: F. Kovačič, Ljutomer, str. 229; prim. slovenske dokumente trga Središče ob Dravi iz 17. in 18. stoletja: F. Ilešič, Hrvatski utjecaji, str. 3, 13, 14, 17, 20.
633.
Prim. M. Vogrin, Samostan manjših bratov, str. 9–14.
634.
Prim. J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 662.
635.
Prav tam. – J. Rigler je i v velikonedeljski prisegi označil kot »morda kajkavskega«, ker ni izključil možnosti, da se je v 16. stoletju na Štajerskem še govoril.
636.
Prim. zlasti F. Ilešič, Hrvatski utjecaji.
637.
Prim. R. Kolarič, Prleško narečje, str. 648.
638.
A. Klasinc, Ormož skozi stoletja, str. 76.
639.
Prim. B. Rajh, Prispevki k zgodovini, str. 343 sl.
640.
J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 664.
641.
Prim. komentirane objave srediških dokumentov: F. Ilešič, Hrvatski utjecaji, str. 3–10, 11–22.
642.
Prim. J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 667, 668–669, 674; objava ljutomerske prisege: F. Kovačič, Ljutomer, str. 229; objava hrastovške prisege: F. Kotnik, Slovenska prisega, str. 147–148; objava ptujskogorske prisege: M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 134.
643.
Prim. B. Golec, Regionalne razlike, str. 31, 34–35.
644.
B. Golec, Ormož v stoletjih, str. 121–122, 124; prim. A. Klasinc, Ormož skozi stoletja, str. 75.
645.
Prim. N. Jurkovič, Šolstvo (1676–1847), str. 166.
646.
Prim. S. Kotnik, Trije drobci, str. 699–700.
647.
Prim. J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 661, 667–668.
648.
Komentirana objava: F. Ilešič, Hrvatski utjecaji, str. 21–22; prim. J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 665–666.
649.
V tretji četrtini 18. stoletja so prleške obmejne govore označevali kot hrvaščino nekako v prostoru med mejo Štajerske z Ogrsko in Hrvaško ter črto, ki teče vzhodno od Sv. Jurija ob Ščavnici do zahodno od Velike Nedelje, še posebej pa govor Središča ob Dravi (J. Mlinarič, Župnije na Slovenskem Štajerskem, str. 204, 211, 222, 226, 234, 239, 240). Prim. B. Golec, Ormož v stoletjih, str. 114; B. Golec, Neznana starejša, str. 318.
650.
Prim. J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 661, 678. – Utrditev pojma hrvaški za kajkavščino zagorskega prostora in njegova razširitev na govore onstran hrvaško-štajerske meje utegneta biti povezani tudi z dejstvom, da je bil Varaždin v tem času dve desetletji (1756–1776) politično središče Hrvaške, dokler ni te vloge po velikem požaru spet prevzel Zagreb.

Gor: Vsebina Prejšnji: Novo mesto (NME-1–5) Naslednji: Višnja Gora (VGO-1)Boris Golec. Datum: 2011-05-31
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.