Mestne prisege

Novo mesto (NME-1–5)

Gor: Vsebina Prejšnji: Metlika (MET-1–2) Naslednji: Ormož (ORM-1–3)

Kazalo

Prisežna besedila iz obdobja med 1796 in 1808

1. Zvrsti besedil

  • NME-1 – prisega meščana
  • NME-2 – prisega mestnega stražnika
  • NME-3 – prisega mestnih gozdnih hlapcev (gozdarjev)
  • NME-4 – prisega mestnega gozdnega hlapca (gozdarja)
  • NME-5 – prisega oškodovancev

Prva štiri besedila (NME-1–4) so službeni prisežni obrazci, razdeljeni na nagovor prisežnikom v drugi osebi in kratko prisego v prvi osebi. Peto besedilo (NME-5) je prisega iz sodne prakse.

2. Diplomatični in kritični prepis

NME-1 – Prisega meščana
NME-1 – Prisega meščana – diplomatični prepis
Faksimile NME-1, 1_od_2
60% 120%
Purgarska Persega

Vi boſte bogu uſsegamogozhnimu persegli, inu per Vaschi
zhaſti, inu poſtenusti oblubili, tega presuetliga, mogozhniga,
inu nepremaglivga Firſta inu Goſpuda Goſpuda Francisca
II. isvolenga rimskiga zeſsarja, kraila tich nemschkich
Jerusalemskich, Ogorskich, Pemskich, Dalmatinskich, Hro=
vaschkich, Slavonskich, Polskich, inu Lodomirskich kraleſt=
vou: Vickſchiga Vaivoda u Eſterreichu, Vaivoda u Bur=
gundu, Lotringu, na Stajerskim, Koroschkim inu Krains=
kim etc: Firsta inu Gospuda u vezh drusich deſchelach
Naschiga premiloſtloviga zeſsarja, kraila, Deſchelſkiga
Goſpuda, Apoſtolſky Presuetluſti, inu uſsech niech Irbou
tudi tega na prei poſtauleniga zhasniga Magistrata 507 Richtarja, Ratha,
inu zeliga meſta zhaſt, Nez, inu gorijemaine ohranit,
uſse dolijemaine inu Schkodo, kolker u vaſchim premoschei=
nu ſtoji, uſselei varvat inu odv prezh odvernit, tudi zhes
zeſsarscke kraileuske Suetlusti vickſchi Perschono, zhes nich
Irbe, uſse deſchelske Gospuske, namerz pack zhes tega
na prei poſtauleniga zhasniga Richtarja inu zeliga Ratha
na nobeno visho kei na prei uſseti, ſche mein pack Se
h: tackim Skriunim Saſtopnaſtim inu Sberalscham, u katirich be se
kei zhes zeſſarsko krailevo Suetlost, nich Irbe, inu deſchelſ=
ke Gosposke, namerzhal pack zhes zhes zhasno Gosposko inu
Rath, tega meista al zhes nez inu gorijemaine tega zelga
Meſta kei na prei perneslu, ali Skodlivi Sueti derschali,
Se perdruschiti, inu vasche dovoleine sravin dati, ampak,
de vi ozhte, kir kol boſte od tazich Skriu Skriunich Sberal=
Schou inu Suetou kei Saſchliſchali ali zhutili, letu
uſselei temu na prei poſtaulenmu Richtarju inu Rathu prezei
iskasat, nizh Samouzhat, tudi po niegovi sapoudi inu Pre=
poudi Se uſselei Suestu inu podloschnupokornu Saderschati

Faksimile NME-1, 2_od_2
60% 120%
Persega

koker je meni Sdei na prei neſsenu, blu inu k moimu Sa=
derscku na prei piſsanu blu, po tem oblubim inu ozhem
Se toku Suestu inu pokonu Saderschat, koker resnizh=
nu meni bug pomagat ozhe.

NME-1 – Prisega meščana – kritični prepis
Faksimile NME-1, 1_od_2
60% 120%
Purgarska persega

Vi boste Bogu Vsegamogočnimu persegli inu per vaši časti inu poštenusti oblubili tega presvetliga mogočniga inu nepremaglivga firšta508 inu gospuda gospuda Franciska509 II. izvolenga rimskiga cesarja, krajla tih nemških, jeruzalemskih, ogorskih, pemskih, dalmatinskih, hrovaških, slavonskih, polskih inu lodomirskih kralestvov, vikšiga vajvoda v Esterajhu, vajvoda v Burgundu, Lotringu, na Štajerskim, Koroškim inu Krajnskim etc., firšta inu gospuda v več druzih deželah, našiga premilostloviga cesarja, krajla, deželskiga gospuda, apostolski presvetlusti inu vseh njeh irbov, tudi tega naprej postavleniga časniga magistrata, rihtarja, rata inu celiga mesta čast, nec inu gorijemajne ohranit, vse dolijemajne inu škodo, kolker v vašim premožejnu stoji, vselej varvat inu preč odvrnit, tudi čez cesarske krajlevske svetlusti vikši peršono, čez nih irbe, vse deželske gospuske, namerč pak čez tega naprej postavleniga časniga rihtarja inu celiga rata na nobeno vižo kej naprej vzeti, še mejn pak h takim skrivnim zastopnastim inu zberalšam, v katirih be se kej čez cesarsko krajlevo svetlost, nih irbe inu deželske gosposke, al pak čez časno gosposko inu rat al čez nec inu gorijemajne tega celga mesta kej naprej perneslu ali škodlivi sveti držali, se perdružiti inu vaše dovolejne zravin dati, ampak de vi óčte, kir kol boste od tacih skrivnih zberalšov inu svetov kej zaslišali510 ali čutili, le-tu vselej temu naprej postavlenmu rihtarju inu ratu précej izkazat, nič zamoučat, tudi po njegovi zapovdi inu prepovdi se vselej zvestu inu pokornu zadržati.

Faksimile NME-1, 2_od_2
60% 120%
Persega

Koker je meni zdej naprej nesenu inu k mojmu zadržku naprej pisanu blu, po tem oblubim inu óčem se toku zvestu inu poko(r)nu511 zadržat, koker resničnu meni Bug pomagat oče.

NME-2 – Prisega mestnega stražnika
NME-2 – Prisega mestnega stražnika – diplomatični prepis
Faksimile NME-2, 1_od_2
60% 120%
Diensteid
für einen neü aufgenommenen Stadtwächter

Vortrag

Vi boſte bogu uſsegamogozhnimu eno pravo, suesto inu
resnizhno persego dolli poloschili, tudi temu zellimu Ratu
vaschim vickſchim inu zellimu Mesſtu per vaschimu poſtei=
nu inu mostvo oblubili.
1. De ozhete leto vam isrozheno vachtarsko sluschbo pokornu
inu suestu opravit.
2. Vaschim na prei postaulenim, namerz temu zhasnimu go=
Spodu Richtarju inu Rathu, toku tudi Wachtmaistru,
koker vaschimu pervimu vickſchimu ta dolschne Respect
inu pokorschino skasat
3. De ozhete, kolker bo nad vam leschezhe, uſse Unordnenge,
namerzh ponozhne pianzhvanie, Raufarie, tumulte inu
uſse Exceſse po nozhi inu podnevi odverniti, uſso dobro
Ordengo inu zhednoſti kolker bo vam mogozhe, gori ob=
derschat, inu uſse taistu, kar vam zhes Polizai ordengo
na prei pride odverniti, al vaschim vickſchim iskasat.
4. De boste uſse taiste skriune povella inu druge rezhÿ,
katire se enmu sluschabniku vezhkrat saupat morjo,
suesto per vas ohranilli inu samouzhali, ne pack kommer
koll pred zaitam sa upalli, resodelli, inu okuli snesli.
5. Inu sadnizh de boste uſse navarnosti tech ludi inu zelliga
mesta, namerzh tega ogna podnevi inu ponozhi odverniti
inu varvat vas pofliſsali, k temu zillu inu konzu namerzh
u vaschim sluschnim tednu suesto zhulli, inu ponozhi
uſsako uro klicali na tech postaulenich Stazionach klizali,
inu na uſse nasrezhe inu navarnosti vasche pomerkuaine
obernili.
6. Inu sadnitſch de boste uſse taistu fliſseck inu suestu
dapounili, kar enimu poſtenimu inu suestimu sluschab=
niko negova sluschba inu dolschnoſt sturiti na prei
piſche inu postavi.

Faksimile NME-2, 2_od_2
60% 120%
Eid

Po uſsem letemu, koker je meni tukaj k mojmu sa=
dersku naprei neſsenu blu, oblubem jest is leto per=
sego bogu uſsegamogozhnimu, mojim vickſchim inu
temu zelimu meſtu se toku suestu inu pokorno
Saderschat, inu uſse moje dolschnosti po mojim
premoscheinu toku resnizhnu dapernesti, koker
resnizhnu meni bug pomagat ozhe.

NME-2 – Prisega mestnega stražnika – kritični prepis
(Službena prisega za novo sprejetega mestnega stražnika)
Faksimile NME-2, 1_od_2
60% 120%
(Predočenje prisege)

Vi boste Bogu Vsegamogočnimu eno pravo, zvesto inu resnično persego doli položili, tudi temu celimu ratu, vašim vikšim inu celimu mestu per vašimu poštejnu inu moštvo oblubili: 1. De óčete le-to vam izročeno vahtarsko službo pokornu inu zvestu opravit. 2. Vašim naprej postavlenim, namerč temu časnimu gospodu rihtarju inu ratu, toku tudi vahtmajstru, koker vašimu pervimu vikšimu ta dolžne rešpekt inu pokoršino skazat. 3. De óčete, kolker bo nad vam ležeče, vse unordnenge, namerč ponočne pijančvanje, raufarije, tumulte inu vse ekscese ponoči inu podnevi odvrniti, vso dobro ordengo inu čednosti, kolker bo vam mogoče, gori obdržat inu vse taistu, kar vam čez policaj ordengo naprej pride, odvrniti al vašim vikšim izkazat. 4. De boste vse taiste skrivne povela inu druge reči, katire se enmu služabniku večkrat zaupat morjo, zvesto per vas ohranilli inu zamoučali, ne pak komer kol pred cajtam zaupali, rezodeli inu okuli znesli. 5. De boste vse navarnosti teh ludi inu celiga mesta, namerč tega ogna podnevi inu ponoči odvrniti inu varvat vas poflisali, k temu cilu inu koncu namerč v vašim služnim tednu zvesto čuli, ponoči vsako uro na teh postavlenih štacjonah klicali inu na vse nasreče inu navarnosti vaše pomerkvajne obrnili. 6. Inu zadnič, de boste vse taistu flisek inu zvestu dapounili, kar enimu poštenimu inu zvestimu služabniko negova služba inu dolžnost sturiti naprej piše inu postavi.

Faksimile NME-2, 2_od_2
60% 120%
(Prisega)

Po vsem le-temu, koker je meni tukaj k mojmu zadržku naprej nesenu blu, oblubem jest iz le-to persego Bogu Vsegamogočnimu, mojim vikšim inu temu celimu mestu se toku zvestu inu pokorno zadržat, inu vse moje dolžnosti po mojim premožejnu toku resničnu dapernesti, koker resničnu meni Bug pomagat oče.

NME-3 – Prisega mestnih gozdnih hlapcev (gozdarjev)
NME-3 – Prisega mestnih gozdnih hlapcev (gozdarjev) – diplomatični prepis
Faksimile NME-3
60% 120%
Beeidung stadtscher Forstknechte

Kir ste vi per temu Mestu sa Borstnarja gori
uset, tocku boste eno suesto persego doli poloschili
inu pred bogam oblubili, de ozhete vascho Sluschbo
inu leto persego suestu dapouniti, na mestni Borſt
inu Hosto dobru zhuti, taisto kar bode vam mogo=
zhe pred tatvino, doltereinam, inu uſsacko Sckodo
obvarvat, inu ubranit, uſsakatirga, katir bo u
eni al drugi Sckodi snaiden, leti gruntni gos=
poskÿ iskasat, nobeniga ne is perjasnasti, ne is
milosti sapernaschat al samouzhat, sdraven
tega tudi na uſse taistu achtati inu zhuti kar
k nuzu inu pobulschko mestniga borsta inu
perhodkou pomagat more, namerzh pack de
se ozhete u vaſchi sluschbi toku saderschati
kocker enimu saperseſchenmu inu suestimu slu=
schabniko per niegovi Veisti inu persegi naprei
sturiti na prei stoÿ.

Eid

Koker mi je tukaj na prei postaulenu, inu k moimu
Sadersku resodetu blo, po tem oblubim inu perse=
schem bred bogam se toku suesto saderschat inu
mojo sluschbo opraulat, koker resnizhnu meni
bog pomagat ozhe.

NME-3 – Prisega mestnih gozdnih hlapcev (gozdarjev) – kritični prepis
Faksimile NME-3
60% 120%
(Zaprisega mestnih gozdnih hlapcev)

Kir ste vi per temu mestu za borštnarja gori vzet, toku boste eno zvesto persego doli položili inu pred Bogam oblubili, de óčete vašo službo inu le-to persego zvestu dapouniti, na mestni boršt inu hosto dobru čuti, taisto kar bode vam mogoče, pred tatvino, dolterejnam,inu vsako škodo obvarvat inu ubranit, vsakatirga, katir bo v eni al drugi škodi znajden, le-ti gruntni gosposki izkazat, nobeniga ne iz perjaznasti ne iz milosti zapernašat al zamoučat, zdraven tega tudi na vse taistu ahtati inu čuti, kar k nucu inu pobulško mestniga boršta inu perhodkov pomagat more, namerč pak de se óčete v vaši službi toku zadržati, koker enimu zaperseženmu inu zvestimu služabniko per njegovi vejsti inu persegi sturiti naprej stoji.

(Prisega)

Koker mi je tukaj naprej postavlenu inu k mojmu zadržku rezodetu blo, po tem oblubim inu persežem pred Bogam se toku zvesto zadržat inu mojo službo opravlat, koker resničnu meni Bog pomagat oče.

NME-4 – Prisega mestnega gozdnega hlapca (gozdarja)
NME-4 – Prisega mestnega gozdnega hlapca (gozdarja) – diplomatični prepis
Faksimile NME-4
60% 120%
Prothokoll
Über Beeidung des nachbenannten neü aufgenommenen Forstknechtes

Eidesvortrag

Vi boſte bogu uſsegamogotschnimo eno resnitschno persego persegli
inu Vaschi Gosposkÿ per Vaschimo posteino oblubili, de ozhete
leto vam isrozheno borstnarsko Sluschbo suestu opraulat, uſso
borstno Skodo inu tatvine varvat, inu kolker vam bode mogozhe
odvernit, taiste, katire boste u eni borstni Skodi ali tatvini
Snaidli ali vidli ali suedili, leti borstni gosposkÿ iskasat,
nobeniga u eni taki Skodi sapopadenga ne sa plazhilu.
ne is perjasnasti ne is uſsmilenia al is kar koli sa enga
urschacha sa mouzhati al sapernesti, ampack na uſse
taistu, kar to ochrainenie inu gorjemanie tega mestniga
borsta inu hoste amtizhe, vasche pomerkuanie po vaschim
premoscheniu oberniti, inu namerzh u uſsech vaschich
douſchnostich se toku saderschati, koker uſsakimu poste=
nimu inu saperseschenimu gosposkinimu sluschabniku
sturiti na prej stoji.

Persega

Koker je meni tukei na prei neſsenu, inu k moimu sadersku512
na prei piſsanu blu, po temu ozhem inu oblubim se
toku suestu inu pokornu saderschati, koker resnizhnu
meni bug pomagat ozhe,
x Lucas Zeſsar
Vorstehenden Eid hat Lukas Zesser in die Hände des
Stadtraths wörtlich abgeleget.
Neustädtl am Rathhause den: 12ten Febru: 802.
Kasper J. Schrott manu propria
Gerichts Verwalter
Janeschitsch manu propria

NME-4 – Prisega mestnega gozdnega hlapca (gozdarja) – kritični prepis
Faksimile NME-4
60% 120%
(Zapisnik o zaprisegi navedenega novo sprejetega gozdnega hlapca)
(Predočenje prisege)

Vi boste Bogu Vsegamogočnimo eno resnično persego persegli inu vaši gosposki per vašimo poštejno oblubili, de óčete le-to vam izročeno borštnarsko službo zvestu opravlat, vso borštno škodo inu tatvine varvat inu, kolker vam bode mogoče, odvrnit, taiste, katire boste v eni borštni škodi ali tatvini znajdli vidli ali zvedili, le-ti borštni gosposki izkazat, nobeniga v eni taki škodi zapopadenga ne za plačilu ne iz perjaznasti, ne iz usmilenja al iz kar koli za enga uržaha zamoučati al zapernesti, ampak na vse taistu, kar to ohrajnenje inu gorjemanje tega mestniga boršta inu hoste amtiče, vaše pomerkvanje po vašim premoženju obrniti inu namerč v vseh vaših doužnostih se toku zadržati, koker vsakimu poštenimu inu zaperseženimu gosposkinimu služabniku sturiti naprej stoji.

Persega

Koker je meni tukej naprej nesenu inu k mojmu zadržku naprej pisanu blu, po temu óčem inu oblubim se toku zvestu inu pokornu zadržati, koker resničnu meni Bug pomagat oče.
x Lukas Cesar
(Pričujočo prisego je Luka Cesar dobesedno dal pred mestnim svetom
Novo mesto v rotovžu, 12. februarja 1802
Gašper J. Schrott l. r.
sodni upravitelj
Janežič l. r.
)

NME-5 – Prisega oškodovancev
NME-5 – Prisega oškodovancev – diplomatični prepis
Faksimile NME-5
60% 120%
Eid

Welchen nachbenannte durch die beÿ dem Stadt, und Landgerichte Neüstädtl
verhafteten diebsgesspänen als Marg: Dostainin, Catharina und Marg:
Jerschetzka, Maria Blattnikin, Catharina Schauerin, Mathia Blatt=
nick, und Maria Jermanin beschädigten Parteÿen zur Bestättigung
des ihnen am lezten Jahrmarkte als den 27ten August a: e; entfremdeten
nun beÿ dasigen Stadtgerichte befindlichen Eügenthums vor Gerichte
abgeleget haben wie folget.

Jest ..... 513 perseſchem bogu uſsegamogozhnimu eno pravo inu
resnizhno persego, de je meni na Sadnimu Schentjerneiskimu
Seimu tukai u mesto od moiga blaga .......514 ut Prothokoll ....515
Sa guischnu ukradenu blu, inu de taisti Stuki, katir se tukai
per Richte Snaidejo, moje lestnu blagu So, letu toku resnizhnu,
koker meni bug pomagat ozhe.

x Mako Gatschnig

x Mathia Sadeu } Rothgärber

x Lukas Paik Kramer

Matthäus Wenger manu propria
Stadt Rath

Maria Klemenka

Matthäus Wenger manu propria
erbett. Namensfertiger manu propria

NME-5 – Prisega oškodovancev – kritični prepis
Faksimile NME-5
60% 120%
(Prisega,

ki so jo, kot sledi, pred sodiščem dale navedene stranke, oškodovane po tatinski druščini, zaprti pri mestnem in deželskem sodišču Novo mesto – to so: Marjeta Dostajn, Katarina in Marjeta Jeršečka, Marija Blatnik, Katarina Šaver, Matija Blatnik in Marija Jerman – v potrditev lastnine, odtujene na zadnjem letnem sejmu 27. avgusta t. l., ki se zdaj nahaja pri tukajšnjem mestnem sodišču.)

Jest .....516 persežem Bogu Vsegamogočnimu eno pravo inu
resnično persego, de je meni na zadnimu šentjernejskimu
sejmu tukaj v mesto od mojga blaga ....... 517 ut Prothokoll .... 518
zagvišnu ukradenu blu inu de taisti štuki, katir se tukaj
per rihte znajdejo, moje lestnu blagu so, le-tu toku resničnu,
koker meni Bug pomagat óče.

x Mako Gačnik

x Matija Zadeu, strojarja

x Luka Pajk, kramar

Marija Klemenka

Matevž Wenger l. r.
naprošeni podpisnik l. r.

3. Sedanje in prejšnja hranišča

Sedanje hranišče:

NME-1, NME-2 in NME-3: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 25, a. e. 25 (Prisege).

NME-4: ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 9, a. e. 9 (Spisi 1802), št. 77.

NME-5: ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 6 a. e. 6 (Spisi 1799), št. 480.

Prejšnja hranišča:

Dokumenti so bili prvotno shranjeni v novomeški mestni pisarni. Njihov pisec, mestni pisar oziroma sindik Franc Sebastjan Janežič, je do konca službovanja leta 1808 hranil vso mestno registraturo v svojem stanovanju. Mestni arhiv se je nato najbrž selil v stanovanje njegovega naslednika in prišel po novi organizaciji uprave in sodstva v Ilirskih provincah (1811) v varstvo novomeškega mirovnega sodišča, po avstrijski restavraciji (1813) pa okrajne gosposke. V tem času je bil arhiv skoraj gotovo shranjen v rotovžu, kjer se je ponovno nastanila tudi mestna pisarna. V 19. stoletju so ga vsaj dvakrat preurejali in nekajkrat preselili, pri čemer se je marsikaj izgubilo in uničilo. V tridesetih letih 20. stoletja je Janko Jarc na podstrešju rotovža našel le še neurejen kup papirja, ki so ga nato za potrebe nastajajočega mestnega muzeja prenesli v posebno sobo nove ljudske šole.519 Jarc je v svojem tipkopisnem popisu starejših mestnih arhivalij, sestavljenem leta 1937, evidentiral štiri od petih slovenskih prisežnih besedil (NME-1–4).520 Na besedila je vsekakor naletel že Ivan Vrhovec konec 19. stoletja, saj se Jarčev popis ravna po Vrhovčevi ureditvi fasciklov, toda kolikor je znano, ni slovenskim prisegam v strokovnih objavah nihče od njiju namenil niti omembe.

Nedolgo pred 2. svetovno vojno je Jarc tri slovenska besedila (NME-1, NME-2 in NME-4) izločil iz mestnega arhiva in jih odbral za nastajajoči muzej, o čemer pričajo odtisi žiga z napisom »Muzejsko društvo v Novem mestu«; tega je društvo dobilo v prvih mesecih leta 1941, malo po svoji uradni ustanovitvi.521 Delovanje društva je prekinila okupacija in je z delom nadaljevalo leta 1946.522 Istega leta so ustanovili Okrajni arhiv Novo mesto, ki je prevzel arhiv mestne občine, dobil leta 1953 prostore v obnovljenem poslopju Dolenjskega muzeja in bil leta 1957 vključen v Dolenjski muzej.523 Po ustanovitvi novomeške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1973)524 sta zbirka Muzejskega društva in arhiv mestne občine 23. decembra 1974 prišla iz muzeja v hrambo ustanove, kjer sta še danes.525 Štiri slovenska prisežna besedila so medtem skupaj s svojimi hranišči potonila v pozabo. Pri urejanju gradiva novomeške mestne občine (od 1986 dalje) je arhivistka Meta Matijevič tri od njih (NME-2–4) našla na raznih koncih neurejenega fonda, četrtega (NME-1) pa v zbirki Muzejskega društva Novo mesto (ZAL, NME 149). Po letu 2000 je vse štiri uvrstila v isto arhivsko enoto fonda Mestna občina Novo mesto (ZAL, NME 5).526 Med primerjanjem vrst papirja in njihovih vodnih znakov sem v istem fondu 11. decembra 2008 sam naletel še na peto, dotlej neevidentirano prisežno besedilo (NME-5).

4. Dosedanje objave in obravnave

Razen transliteriranega besedila prisege gozdarja iz leta 1802 (NME-4) in faksimila prve strani meščanske prisege (NME-1), ki ju je leta 2007 v monografiji Novomeške hiše in ljudje objavila Meta Matijevič,527 ni bilo še nobeno drugo besedilo objavljeno ali vsaj omenjeno v strokovni literaturi.

5. Oblikovne značilnosti

Vseh pet prisežnih besedil je napisanih na samostojnih listih, od katerih so trije žigosani z žigom Muzejskega društva v Novem mestu (NME-1, NME-2 in NME-4). Že različne dimenzije papirja in vodni znaki kažejo, da skoraj gotovo niti dve besedili nista nastali hkrati. List z besedilom NME-1 meri 21,1–21,3 cm x 33,3–33,5 cm, papir ima na sredi vtisnjen vodni znak A. D., žig Muzejskega društva pa je odtisnjen v levem zgornjem kotu sprednje strani. Na listu z besedilom NME-2, ki meri 19,5–19,7 cm x 28,4–28,6 cm, sta vodni znak – črka M znotraj večjega ornamenta na desnem robu sredi lista – ter društveni žig na drugi strani levo spodaj. Besedilo NME-3 je napisano samo na eni strani lista velikosti 19–19,4 cm x 30,8–31,1 cm in z neprepoznavnim vodnim znakom oziroma sploh brez njega. Papir je precej pomečkan, njegova kvaliteta pa je slabša kot pri drugih treh besedilih. Tudi besedilo NME-4 je napisano le na eni strani lista. Ta meri 21–21,1 cm x 33,1 cm, ima deloma zabrisan vodni znak L. A. K.528 in žig Muzejskega društva, odtisnjen na drugi strani spodaj. Prisega iz sodne prakse (NME-5) pa je sestavni del sodnega spisa, zapisana na samostojnem listu dolžine 34,6 in širine 22,2 cm, ki ima na levem robu viden del vodnega znaka s podobo škofa.

6. Okoliščine in čas nastanka

Vseh pet besedil je napisal Franc Sebastjan Janežič, ki je med letoma 1796 in 1808 opravljal službo mestnega pisarja oziroma sindika.529 Avtorstvo prisege NME-4 razkriva njegov lastnoročni podpis, avtorstvo drugih besedil pa potrjuje Janežičeva pisava na številnih dokumentih iz dvanajstih let službovanja. Čeprav duktus pri vseh slovenskih besedilih ni povsem enoten, so Janežičeve poteze vendarle povsod dovolj izrazite in s tem jasno prepoznavne kot njegove.

Kraj nastanka, novomeški rotovž, je izpričan samo pri besedilu NME-4, a ni dvoma, da velja enako za vsa besedila. Ne nazadnje pričata o priseganju v rotovžu zapisnika o sprejemu gozdnih hlapcev in mestnih stražnikov iz leta 1797.530 Čas zapisa, 12. februar 1802, je prav tako naveden le pod besedilom NME-4. Glede na vsebino sodne prisege NME-5 in navedbo v sodnem spisu o nameri priseganja pa je dognan tudi za to besedilo, ki je moralo nastati 22. oktobra 1799 ali neposredno po tem datumu.531 Teže je ugotavljati, kdaj v časovnem razponu 1796–1808 so bili zapisani prisežni obrazci NME-1, NME-2 in NME-3. Glede na Janežičevo vestnost lahko sicer sklepamo, da si jih je novi sindik pripravil na začetku opravljanja službe, takoj ko se je pokazala potreba.532 Potrditev, da je moral zgodaj napisati vsaj prisego za meščane (NME-1), ponuja zapisnik o zaprisegi štirih novo sprejetih meščanov 18. januarja 1799. Vsebuje namreč slovenske besede, ki so jih prisežniki izrekli po prebranju glavnega besedila in ki so tako jezikovno kot pravopisno skoraj identične s sklepnim delom prisežnega obrazca NME-1.533 Nastanek tega prisežnega obrazca lahko torej umestimo v čas med junijem 1796, ko je Janežič nastopil službo, in januarjem 1799. Nemška predloga, iz katere je besedilo prevedel v slovenščino, je sicer starejša, tj. tiskan obrazec iz časa Jožefa II. Janežičev predhodnik je v njem izpolnil temu namenjena prazna mesta s potrebnimi podatki o mestnih oblastvenih organih – ti so se od mesta do mesta razlikovali – in besedilo prelil še v čistopisno rokopisno različico, ki nosi datum 30. avgust 1787.534

Glede na to, da sta iz leta 1797 ohranjena zapisnika o zaprisegi novih gozdnih hlapcev in mestnih stražnikov, je bilo vsebini obeh nemških priseg v zapisnikih mogoče primerjati s prisežnima besediloma NME-2 in NME-3. Toda primerjava ni dala dovolj elementov za potrditev, da so eni ali drugi prisegali po naših dveh slovenskih obrazcih. Prisežni nagovor v prisegi gozdnih hlapcev v nemščini535 po vsebini ne ustreza besedilu NME-3. Tako po vsebini kot po obliki sta si bliže nemška prisega mestnih stražnikov536 in besedilo NME-2. Obveznosti stražnikov se v obeh močno ujemajo, a so v nemški prisegi strnjene v štirih točkah, v slovenski pa podane v šestih. Tako se zdi, da je prisežno besedilo NME-2 mlajše in da ga je pisar Janežič priredil za neko poznejše prisežno dejanje.

Ob pomanjkanju drugih referenc za datiranje se je bilo treba zateči h kodikološkim elementom, k primerjanju vrst in velikosti papirja ter vodnih znakov z gradivom v fondu mestne občine. Primerjava je potrdila že znani natančni ali okvirni čas nastanka treh besedil (NME-1, NME-4 in NME-5) in dala želeni rezultat za prisego gozdnih hlapcev NME-3, ne pa tudi za prisego mestnega stražnika NME-2. Vodni znak A. D. na listu z meščansko prisego NME-1 srečujemo v mestnih spisih vsaj od jeseni 1795, ko Janežiča še ni bilo v mestni službi, do leta 1799,537 vodni znak L. A. K. na listu s prisego NME-4 iz leta 1802 se prvič pojavi prav na tem dokumentu,538 znak s podobo škofa na listu sodne prisege NME-5 iz leta 1799 pa je značilen za prelom stoletja.539 Za zapis prisege gozdnih hlapcev NME-3 lahko na podlagi vrste in velikosti papirja sklenemo, da je nastal šele v začetku 19. stoletja. Med letoma 1805 in 1808 se v mestnem arhivu pojavlja zelo podoben, čeprav ne povsem enak papir, kakršnega ni zaslediti ne prej ne pozneje. V znatni meri gre za dopise, ki niso nastali v mestni pisarni, ampak jih je mestu poslal novomeški okrožni urad, pa tudi za mestne dokumente, predvsem koncepte dopisov.540 Za en sam list je mogoče z gotovostjo trditi, da je identičen z listom prisege NME-3. Na njem je Janežičev koncept potnega lista za nekega flandrijskega vojaškega invalida z datumom 29. september 1806.541 Nastanek besedila NME-3 lahko torej okvirno postavimo v čas med 1805 in 1808, z večjo verjetnostjo v leto 1806.

Primerjanje papirjev, nasprotno, ni dalo nikakršnih rezultatov za prisego mestnega stražnika NME-2, za katero natančnejši čas nastanka ni bil ugotovljiv iz same vsebine ali iz drugih okoliščin. V mestnem gradivu namreč vse do konca Janežičevega službovanja (1808) in še čez (do 1810)542 nisem zasledil vodnega znaka s črko M, pa tudi enake vrste papirja ali enake velikosti listov ne. Ta list je manjši in na otip močnejši od drugih, kar daje vtis, kot bi bil izrezan iz kakšnega folianta. Za čas nastanka prisežnega obrazca NME-2 torej nimamo niti približnih kodikoloških referenc, zato ostaja zgornja časovna meja njegovega zapisa junij 1808, ko je Franc Sebastjan Janežič prenehal opravljati pisarsko službo, okvirna datacija pa je čas okoli leta 1800.543

O sindiku oziroma pisarju Janežiču je sicer znano, da je bil od vseh mestnih uradnikov, tudi poznejših, najbolj vesten in natančen. Preden je junija 1796 nastopil službo,544 je bil davčni uradnik, po rodu pa mlinarjev sin in podložnik gospostva Jablje pri Mengšu.545 Rodil se je 20. januarja 1755 v Dobu kot predzadnji otrok Mihaela in Katarine Janežič.546 18-letnega ga leta 1773 srečamo na ljubljanski jezuitski gimnaziji.547 V Novem mestu si je pridobil več zemljišč, hišo in vinotoč ter ostal sindik do srede junija 1808, ko je prevzel mesto kresijskega blagajnika in računskega revizorja.548

7. Vsebina

Štiri službene prisežne obrazce povezuje enaka struktura. Sestavljeni so iz daljšega nagovora, ki je bil prisežnikom prebran, in iz prav kratke prisege, namenjene glasnemu ponavljanju iz ust prisežnikov. Prve tri (NME-1–3) si je pisar Janežič pripravil kot vzorce za prisežna dejanja, le četrti (NME-4), edini datiran, je nastal za priseganje konkretne osebe, a ima kot tak vse značilnosti prisežnega obrazca, kar priča, da gre za prepis iz predloge.

NME-1 – Prisega meščana je dobesedni prevod nemške tiskane predloge prisežnega obrazca iz dobe Jožefa II. Razlike so le pri imenu novega vladarja in navajanju vladarskega naslova, ki je v prevodu skrajšan, saj se konča že z navedbo Kranjske kot zadnje dežele. Sama vsebina je standardna, predpisale so jo državne oblasti in je značilna za meščanske prisežne obrazce nasploh. Za jezikovno analizo je zanimiva primerjava med novomeškim in ljubljanskim prevodom (LJU-19) tiskane predloge (gl. točko 7 v poglavju Ljubljana LJU-18–19). V ohranjenih zapisnikih o sprejemih novih meščanov dva zapisa sklepne prisežne formule v slovenščini pričata, da so po Janežičevem obrazcu prisegli štirje meščani 18. januarja 1799, dva pa 11. oktobra istega leta.549 Obakrat so namreč skoraj dobesedno povzete zadnje besede iz obrazca NME-1, ki so jih prisežniki izrekli sami, tj. prisega v ožjem pomenu besede.550 Tudi sklepna formula v zapisniku z dne 28. septembra 1804, ko sta prisegli dve osebi, je slovenska, a se od prejšnjih dveh po vsebini nekoliko razlikuje.551

NME-2 – Prisega mestnega stražnika je zgovornejša od prejšnje, saj njena vsebina ni zgolj splošna, temveč v šestih točkah natančno navaja stražnikove obveznosti. Poleg zvestega opravljanja službe in poslušnosti nadrejenim – najprej stražnemu mojstru, nato sodniku in svetu – je njegova naloga skrb za javni red, med drugim preprečevati nočno pijančevanje, pretepe in nemire, o zaupanih ukazih pa mora molčati. Obenem je mestni stražnik nadzornik nad ravnanjem z ognjem in nočni čuvaj, ki vsako uro na določenih mestih s klicanjem oznanja uro in požarno stanje. Prisežni obrazec iz časa mestnega pisarja Janežiča med drugim priča, da nočnega klicanja ure vendarle niso opustili še pred koncem 18. stoletja, kot bi lahko sklepali iz navedb I. Vrhovca (1891).552

NME-3 – Prisega mestnih gozdnih hlapcev (gozdarjev) podaja kratek, strnjen prikaz obveznosti t. i. mestnih »borštnarjev«.553 Njihova naloga je skrb za »mestni boršt in hosto«, zlasti preprečevanje tatvin in škode, kar je treba nemudoma naznaniti zemljiški gosposki (»gruntni gosposki«), v našem primeru mestnemu predstojništvu. Ta prisežni obrazec se po vsebini le malo razlikuje od drugega (NME-4), zapisanega ob sprejemu novega gozdnega hlapca leta 1802, zato ne vemo, zakaj sta sploh nastali dve samostojni besedili. Od ostalih treh prisežnih obrazcev se ločuje po uvodnem nagovoru prisežnikom. Namesto z »Vi boste Bogu Vsegamogočnimu ...« se namreč začenja z vzročnim odvisnikom: »Kir ste vi per temu mestu za borštnarja gori vzet ...«.

NME-4 – Prisega mestnega gozdnega hlapca (gozdarja) ima nemški naslov v ednini zgolj zato, ker je po tem prisežnem obrazcu prisegla samo ena oseba, tj. novo sprejeti gozdni hlapec. Nagovor prisežnika je sicer v drugi osebi množine, zato lahko sklepamo, da je besedilo prepisano iz danes neznane predloge. Začetek uvodnega nagovora je drugačen kot pri prejšnji prisegi gozdnih hlapcev (NME-3) in enak kot pri prisegah NME-1 in NME-2, kar kaže na neodvisnost od obrazca NME-3, vendar ob enaki ali zelo podobni nemški predlogi. Vsebina se namreč od vsebine prejšnjega obrazca za gozdne hlapce razlikuje le malenkostno. Tako je, denimo, namesto »gruntne gosposke« navedena »borštna gosposka«, prvič pa srečamo tudi formulacijo »priseči prisego«, potem ko je prisežno dejanje v obrazcih NME-2 in NME-3 označeno s kalkom »prisego doli položiti« in v obrazcu NME-1 preprosto z glagolom »priseči«. Prisega NME-4 je primer prisežnega obrazca kot sestavnega dela zapisnika o konkretnem prisežnem dejanju. Tega je pred mestnim svetom 12. februarja 1802 na rotovžu opravil neki Luka Cesar, kar je o prisežniku edini znani podatek.554

NME-5 – Sodna prisega oškodovancev ni le edina novomeška in ena redkih mestnih sodnih priseg sploh, ampak tudi najstarejši znani izvirnik slovenske prisege iz sodne prakse mestnih sodišč. Njen obseg in vsebina sta sicer zelo skromna. Strojarja Mako (sic!) Gačnik in Matija Zadeu, kramar Luka Pajk in (kramarica) Marija Klemen pred sodiščem prepoznajo stvari, ki so jim bile ukradene na »šentjernejskem« letnem sejmu 27. avgusta 1799,555 in prisežejo, da je trgovsko blago res njihova last. Besedilo je prirejeno kot prisežni obrazec s tremi praznimi mesti, na katerih je vsak prisežnik posebej izgovoril svoje ime, navedel, za katero ukradeno blago gre, in povedal številko oziroma datum sodnega zapisnika, v katerem so blago popisali neposredno po odkritju kaznivega dejanja.556 Prisežniki niso bili Novomeščani, temveč sejemski prodajalci od drugod, kar je eden od razlogov, da je prišlo do prisege in vrnitve odtujenega blaga s skoraj dvomesečnim časovnim zamikom, namreč v času naslednjega sejma, ko so nekateri oškodovanci spet prišli v Novo mesto.557 Od štirih prisežnikov je ugotovoljiva samo identiteta Marije Klemen, edine, ki se je pod zapisnik tudi sama podpisala, podpis drugih treh pa nadomešča križec. Marija je bila žena ljubljanskega kramarja Janeza Klemena,558 ki je šest let pozneje postal novomeški meščan.559 Več je znanega o druščini šestih tatic in tatu, doma iz novomeške okolice. Po razkritju dejanja so se ženske, med njimi dve visoko noseči, znašle v mestnem zaporu, kjer so v času vrnitve ukradenega blaga oškodovancem in zapisa njihove prisege še vedno čakale na sodni proces. Zaradi teže kaznivega dejanja je zadevo obravnavalo deželsko sodišče – te pristojnosti je imelo mestno sodišče kot »mestno in deželsko sodišče Novo mesto« – sklepni del procesa pa je moral izvesti kranjski cesarsko-kraljevi krvni sodnik iz Ljubljane.560

8. Pravopisne in jezikovne značilnosti

Besedje, besedne zveze in skladnja razkrivajo, da gre za prevajanje pisarniške nemščine v slovenščino, ki je v osnovi dobesedno, vendar upošteva tudi ustaljeno rabo. Ker poznamo za obrazec meščanske prisege NME-1 tiskano nemško predlogo iz časa Jožefa II. in njen ljubljanski prevod (LJU-19), lahko vse tri primerjamo natanko od besede do besede (gl. točko 8 v poglavju Ljubljana 2. del). Tudi za druga novomeška besedila so morale obstajati nemške različice – predloge, razen morda za sodno prisego NME-5, ki jo je pisar Janežič pred prelitjem na papir nemara sestavil samo v mislih.

Janežičev pravopis je precej individualen, a tudi dokaj dosleden. Še najmanj enotnosti je pri pisanju sičnikov [s] in [z]. Čeprav ju je skušal pisec razlikovati z rabo ſs za [s], pri tem ni bil dosleden, enkrat pa se mu je ſs prikradel tudi v zapisu glasu [z] (uſseti). Pri pisanju šumevca [č] je z le redkimi izjemami uporabljal zh. Dvakrat je v besedi namerč, ki jo je praviloma pisal kot namerzh, ostal na koncu samo z, v besedilu NME-1 pa se mu je takoj na začetku dvakrat zapisal nemški tsch (uſsegamogotschnimo, resnitschno). Dosledna je tudi raba z za fonem [c], razen v dveh prevzetih latinizmih oziroma germanizmih: NME-1: Francisca in Exceſse. Črki x in w se pojavita enkrat samkrat, prvič v izvornem latinizmu Exceſse in drugič v adaptiranem izrazu iz nemščine Wachtmaister.

Prva posebnost Janežičevega pravopisa je raba nemškega sestavljenega grafema ck za fonem [k]. Piše ga tako rekoč povsod, kjer [k] ni v adaptiranih sposojenkah (Respect), na začetku besede (kraila, kei) ali v soglasniških zvezah [sk] (rimskiga) in [šk] (schkodo), a srečamo tudi tu izjeme (npr. zeſsarscke, Sckodo). Dvočrkje ck se precej pogosto pojavlja v prvih treh besedilih (NME-1: 8-krat, NME-2: 6-krat, NME-3: 6-krat), v besedilu NME-4 le še enkrat, v kratki prisegi NME-5 pa ga ni, četudi bi ga pričakovali kar na šestih mestih. Druga posebnost je skoraj popolna odsotnost sestavljenega grafema sh, ki ga najdemo enkrat samkrat, in to v besedilu NME-1 z glasovno vrednostjo [ž] (visho). V zapisovanju ni razlikovanja med šumevcema [š] in [ž], saj se praviloma pojavljata kot sch, precej redkeje kot ſch. Tudi pri soglasniških skupinah [št], [šp] in [šk] se je Janežič ravnal po nemških zgledih z rabo sestavljenih grafemov ſt, st, sk in sp, enkrat pa je [šk] zapisal »po svoje« s sck. Kot sck in sk je po enkrat zapisana tudi soglasniška skupina [žk], vendar gre v obeh primerih za nezvenečo izgovorjavo v dajalniku besede zadržek (Saderscku, sadersku).

Pisanje [Š] in [Ž]

Š Ž
Skupaj sch ſch ſt = št st = št sk = šk sck = šk sp = šp Skupaj sch ſch sh sck= žk sk = žk
NME-1 22 10 5561 3 2 1 1 --- 11 5 4 1 1 ---
NME-2 18 8 5 2 2 --- --- 1 14 13 --- --- --- 1
NME-3 9 3 1 1 2 --- 2 --- 10 8 1 --- --- 1
NME-4 15 5 --- 2 5 3 --- --- 9 7 1 --- --- 1
NME-5 3 2 --- --- 1 --- --- --- 1 --- 1 --- --- ---
67 28 11 8 12 4 3 1 45 33 7 1 1 3

Pisanje [Č] in [C]

Č C
Skupaj zh z tsch Skupaj z c
NME-1 25 24 1 --- 12 11 1
NME-2 29 28 1 --- 11 10 1
NME-3 9 9 --- --- 1 1 ---
NME-4 12 10 --- 2 1 1 ---
NME-5 4 4 --- --- --- --- ---
79 75 2 2 25 23 2

Janežičev jezik je mešanica narečnih elementov, ki jih je prinesel iz rodnega okolja in se jih navzel v okoljih službovanja. Na pogled je bolj dolenjski kot gorenjski, kar je seveda povezano tudi z namembnostjo besedil, z njihovo izključno rabo v Novem mestu. Dolenjska obarvanost je zaznavna v oblikah, kot so: poštenust, gospud, krajl, poštejnu, pokornu, toku, zvestu. Prejkone je Janežič na Dolenjskem pobral akanje: dapounili, zapernašat, dapernesti, navarnost, perjaznasti, zastopnast. Kot gorenjskega bi lahko označili končni o v dajalniku, na primer Vsegamogočnimo, služabniko in vašimo, ter oblike Bog, pokoršina, koker, kolker in polglasniški be za bi (NME-1). Bog je sicer v sklepni formuli vsakokrat, razen v besedilu NME-3, zapisan kot Bug, drugje pa v različnih sklonih le kot Bog. Podobno dvojnost srečamo pri pretekliku glagola biti: dosledno blu, enkrat blo (NME-3).

9. Pomen in vloga v družbenem okolju

Odkritje petih slovenskih besedil – štirih prisežnih obrazcev v letih pred 2. svetovno vojno in zdaj še sodne prisege postavlja tudi Novo mesto ob bok mest, iz katerih so se ohranili primerki uradovalne slovenščine. Še več, Novo mesto je za zdaj edino, iz mestne pisarne katerega imamo tako obrazce službenih priseg kakor tudi prisego iz sodne prakse. Iz novomeškega okolja poznamo sicer še tri druge, razmeroma pozne primerke uradovalne slovenščine, vse nastale v 18. in zgodnjem 19. stoletju pri poslovanju križniške komende: dve prisegi z gorskih pravd v mestni okolici (1730 in 1735)562 in prisego iz neke civilnopravne zadeve (1809).563

V Novem mestu, katerega prebivalstvo je še celoten zgodnji novi vek kazalo izrazito slovensko jezikovno podobo,564 je moralo med 16. in 18. stoletjem nastati kar nekaj prisežnih besedil v slovenščini, ki pa jim usoda, enako kot mestnemu arhivu, ni bila naklonjena. Iz časa pred letom 1795 je namreč ohranjenega zelo malo gradiva mestne uprave; v fondu mestne občine, ki se začenja šele z letom 1621, so vsega štirje dokumenti iz 17. stoletja in 138 iz 18. stoletja do vključno leta 1791.565 Ne preseneča torej, da je vseh pet ohranjenih slovenskih besedil šele s konca 18. in začetka 19. stoletja, ko je mestno pisarno vodil vestni Franc Sebastjan Janežič.

Njegovo službovanje spada že v dobo, ko je nemščina postala uradni jezik monarhije (1784) in bila v vzponu tudi kot občevalni jezik Novomeščanov. Razloge za zadnje je v znatni meri iskati v priseljevanju iz drugih dežel. F. A. Breckerfeld je leta 1792 zapisal, da s priseljenci »nastaja v tem mestecu raznolika mešanica narodnosti« in da bi »v mestu zaman iskali pravi narodni karakter«. Po njegovih besedah je bilo veliko »pravih tujcev«, mnogi pa so bili šele nekako v drugi generaciji »naturalizirani otroci dežele« (naturalisirte Landskinder). Etnično pisanost kljub pomanjkljivim podatkom jasno potrjuje njegov seznam hišnih lastnikov z navedbami njihovega geografskega izvora.566

Za razmere v mestu v osemdesetih letih 18. stoletja pa so še posebej zgovorni Vrhovčevi navedki iz danes izgubljenih virov. Čeprav je bilo nemških priseljencev manj kot domačinov, naj bi imeli v mestnem svetu prvo besedo. Nejevoljni domačini so zato leta 1788 na okrožnega glavarja naslovili prošnjo, naj vlada (gubernij v Gradcu) ukaže voliti v mestni svet vsaj polovico domačinov, a so namesto na razumevanje naleteli na grožnjo s kaznijo. Poročilo mestnega magistrata iz leta 1785, da govorita nemško dve tretjini vseh meščanov in da mnogi kranjskega jezika prav nič ne razumejo, je sicer nekoliko pretirano, a pomenljivo ob dejstvu, da je magistrat prosil za uvedbo nemškega pridiganja poleg slovenskega.567 Precej verjetno je sicer, da sta tako ali drugače obvladali nemščino dve tretjini od približno 140–150 pravih meščanov,568 toda pri nižjih slojih mestnega prebivalstva je bil ta delež opazno nižji, četudi je nemščina postajala čedalje bolj potrebna in priljubljena.

Še več pretiravanja je v besedah magistrata, zapisanih ob neki drugi priložnosti leta 1784: ker ljudje večinoma že govorijo nemško, naj patentov in ukazov v nekaj letih ne bi bilo več treba razglašati v »kranjščini«.569 Takšna napoved mestnih očetov se ni mogla nikoli uresničiti. Odloke je iz nemščine še naprej prevajal mestni pisar in so jih z bobnanjem objavljali na štirih krajih v mestu.570 Od redne prakse prevajanja, ki je segala daleč v preteklost in je v uradovanju vsekakor predstavljala najpogostejšo obliko zapisovanja slovenske besede, sta se ohranila samo skromna preostanka iz dvajsetih let 19. stoletja,571 saj se prav tovrstni priložnostni zapisi praviloma najprej zavržejo.

Bolje kot enkratni zapisi – razglasi in sodne prisege – so se, razumljivo, hranili in do danes ohranili prisežni obrazci. Štirje novomeški primerki obrazcev v slovenščini so zvest odraz prakse, kdaj in kdo na prelomu v 19. stoletje prisega slovensko. Ni naključje, da so se prisege za mestnega stražnika in gozdne hlapce ohranile samo v slovenskem jeziku. Šlo je namreč za nižje službe, ki so jih opravljali preprosti ljudje. Ne le, da so slovensko morali znati, ampak vsaj gozdni hlapci zelo verjetno niso obvladali skoraj nič ali sploh nič nemško. Tudi pri mestnih stražnikih znanje nemščine ni moglo biti bistveno boljše. Iz zapisnikov o sprejemu in zaprisegi novih gozdnih hlapcev in mestnih stražnikov leta 1797 je vidno, da so bili oboji nepismeni, zato so se lahko pod prisego zgolj podkrižali.572 Enako je storil Luka Cesar, podkrižan pod gozdarsko prisego NME-4 iz leta 1802. Vsi so imeli slovenski priimek, kot kaže, pa po rodu večinoma niso bili iz mesta.573

Za mestne sodnike, sodne upravitelje, pisarje in nekatere druge službe žal niso ohranjene prisege niti ni izpričano, v katerem jeziku so prisežniki prisegli. S preloma 18. v 19. stoletje poznamo le zapisnike o zaprisegi treh mestnih svétnikov,574 mestnega svétnika in hkrati policijskega komisarja,575 mestnega stražnega mojstra576 ter vratarja - mitničarja pri zgornjih mestnih vratih.577 V vseh zapisnikih je prisega sestavljena iz daljšega nagovora o službenih obveznostih in kratke sklepne formule, ki so jo izrekli prisežniki sami. V nobenem ni omenjen jezik prisege, kar samo po sebi ne pomeni, da so vsi prisegli nemško. Bili pa so vsi pismeni, vključno z mestnim vratarjem in mitničarjem Karlom Naglom (1802)578 ter stražnim mojstrom Antonom Proklom (1806).579 Vsaj za mestne svétnike je potreba po slovenskem prisežnem obrazcu najverjetneje že povsem ugasnila. Glede na ugotovitve o jeziku priseganja mestnih sodnikov v drugi polovici 18. stoletja (gl. KRM-1) ni nobenega dvoma, da so nemško prisegali mestni sodniki oziroma njihovi nasledniki, sodni upravitelji.

Slovensko priseganje se je kot ena od dveh ponujenih možnosti – nemško ali slovensko – zelo verjetno omejevalo samo na navadne meščane in nižje mestne službe. Čeprav se je iz obdobja od 1796 do 1810 ohranilo več kot 40 poročil o zaprisegah novih meščanov,580 pa je le redko mogoče razbrati, v katerem jeziku se je prisežno dejanje odvijalo. Neredko gre namreč sploh le za tiskane obrazce meščanske prisege iz časa Jožefa II., v katere so spodaj vpisali imena prisežnikov, navzočih oseb in datum prisege.581 Ostalo so zapisniki o prisegah, ki vsebujejo navedbo, da je bila prisega kandidatom prebrana, dobesedno pa je navedena zgolj sklepna formula, tiste besede, ki so jih prisežniki izrekli sami. Samo trikrat je sklepna formula zapisana v slovenskem jeziku: 18. januarja in 11. oktobra 1799 ter 28. septembra 1804. Pri srednji prisegi je pisar Janežič že začel pisati nemško besedilo, a si je po treh besedah premislil. Pri prvi in tretji je izrecno navedel, da je bila predpisana prisega kandidatom prebrana »v deželnem jeziku« (in der Landessprache), in samo pri prvi, da so nato v tem jeziku tudi prisegli.582 Omemba jezika se pojavlja še v zapisnikih z dne 23. oktobra 1805 in 7. novembra 1806, ki govorita o prebrani prisegi »v deželnem jeziku« (in der Landessprache), a je sklepna prisežna formula nemška.583 Pri tem moramo povsem izključiti možnost, da bi v istem prisežnem dejanju uporabili dva jezika in še zlasti, da bi prisežniki prisegli v nemščini. Zapisnika samo potrjujeta sklepanje, da iz zapisnikov, ki ne navajajo jezika ali slovenskega besedila sklepne formule, nikakor ni mogoče ugotoviti, ali se je v konkretnem primeru prisegalo nemško ali slovensko. Ker so bili novo sprejeti meščani neredko nepismeni, o čemer jasno pričajo njihovi podpisi s križcem, lahko s precejšnjo verjetnostjo sklepamo, da so prisegli v slovenščini. Slovenski so praviloma tudi njihovi priimki.584 Prav tako je imelo slovenski priimek vseh osem novih meščanov, ki so v letih 1799 in 1804 izpričano prisegli slovensko, ter tistih pet, ki so jim prisego leta 1805 in 1806 prebrali v »deželnem jeziku«. Od skupaj trinajstih sta se znala podpisati samo dva, novomeški domačin Simon Govekar, prej najemnik gospostva Prežek, zdaj trgovec z železnino in medom, ki je v poznejših letih večkrat potoval v Salzburg,585 in Janez Klemen, kramar iz Trebnjega, po rodu iz Ljubljane.586 Oba sta znala nemško tudi pisati, a sta pri sprejemu v meščansko skupnost vendarle prisegla v materinščini. Nekaj nemščine je obvladal tudi Klemenov soprisežnik, sicer nepismeni tesar Luka Pintar.587

Imamo torej potrditev, da na prelomu 18. v 19. stoletje znanje nemščine med meščani Novega mesta še ni nujno pomenilo, da se bodo pri sprejemu v meščansko skupnost iz prestižnih razlogov odločali za nemško priseganje. Kot rečeno, iz zapisnikov ni ugotovoljivo številčno razmerje med »nemškimi« in »slovenskimi« prisežniki. Sklepamo lahko, da so v nemščini prisegali predvsem priseljenci, nevešči slovenščine. V tem jeziku pa so meščansko zvestobo in pokorščino obljubljali tudi bolj izobraženi ljudje slovenskega rodu in jezika, četudi je nemščina v tem času čedalje bolj veljala za jezik omikanosti in socialnega razlikovanja.

V kontekstu drugih sodnih priseg in mestnih prisežnih besedil ima posebno mesto sodna prisega NME-5 iz leta 1799, čeprav je po obsegu in vsebini več kot skromna. Njen pomen je najprej ta, da gre za najstarejši znani izvirnik prisege iz sodne prakse mestnih sodišč sploh. Približno dve desetletji starejša metliška prisega MET-2 je namreč le nedatiran prepis za pisarniški vzorec, kamniška prisega KAM-1 iz leta 1735 pa najverjetneje sploh ni nastala pri mestnem sodišču. Poleg tega je edino v novomeški prisegi izrecno omenjeno sodišče (rihta), besedilo pa je edini primer mestne prisege, ki jo je, sicer skupaj z drugimi prisežniki, dala ženska.

10. Literatura

10 a. Objave

Faksimile prve strani besedila NME-1:

– Matijevič, Meta: Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja (Gradivo in razprave 31). Ljubljana - Novo mesto: Zgodovinski arhiv, 2007, str. 196.

Transliterirano besedilo NME-4:

– Matijevič, Meta: Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja (Gradivo in razprave 31). Ljubljana - Novo mesto: Zgodovinski arhiv, 2007, str. 73.

10 b. Omembe

---

10 c. Druga literatura

– Črnivec, Živka (ur.): Ljubljanski klasiki 1563–1965. Ljubljana : Maturanti Klasične gimnazije (1951–1958), 1999, str. 287.

– Dolenc, Metod: Pravosodstvo pri novomeškem inkorporiranem uradu nemškega viteškega reda v letih 1721 do 1772. Zbornik znanstvenih razprav I (1920–21), str. 88 [str. 22–100].

– Golec, Boris: Etnično-jezikovna struktura slovenskih celinskih mest do prehoda v novi vek (Poskus kvantitativnega ovrednotenja). V: Darja Mihelič (ur.), Ad fontes, Otorepčev zbornik. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 405–406 [str. 401–410].

– Golec, Boris: Iz življenja malih graščakov Čopov v obdobju 1748–1848. Kronika 36 (1988), str. 192 [str. 184–194].

– Golec, Boris: Regionalne razlike v jezikovni podobi prebivalstva slovenskih celinskih mest med 16. in 18. stoletjem. Zgodovinski časopis 57 (2003), str. 29 sl. [str. 23–38].

– Jarc, Janko: Franc Anton pl. Breckerfeld, O Novem mestu ob koncu XVIII. stoletja. Kronika slovenskih mest V (1938), str. 99–106, 144–151.

– Jarc, Janko: Novomeški mestni arhiv. Kronika slovenskih mest IV (1937), str. 82, 84, 87 [str. 82–87].

– Košir, Matevž: Prisege v slovenščini. Arhivi 15 (1992), str. 8, 10 [str. 6–11].

– Koruza, Jože: O zapisanih primerih uradne slovenščine iz 16., 17. in 18. stoletja. Jezik in slovstvo XVIII, 1972/73, str. 249 [str. 193–200, 244–254].

– Matijevič, Meta: Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja (Gradivo in razprave 31). Ljubljana - Novo mesto : Zgodovinski arhiv, 2007, str. 30, 45, 47, 57, 61, 72 sl., 133, 189, 190, 197, 243, 244, 246, 253, 256, 275, 276, 282, 321, 339 sl.

– Matijevič, Meta: Novomeški mestni arhiv in skrb zanj. Arhivi 26 (2003), str. 222–226 [str. 221–226].

– Ribnikar, Peter: Slovenske podložniške prisege patrimonialnega sodišča Bled. Ljubljana : Partizanska knjiga, 1976, str. 91–93.

– Tončič, Ludvik: Dolenjski muzej od ustanovitve dalje, v: Dolenjski muzej 1950–2000 (50 let Dolenjskega muzeja). Novo mesto : Dolenjski muzej, 2000, str. 31–32 [str. 31–43].

Vodnik zgodovinskega arhiva Ljubljana (Gradivo in razprave 11). Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 1992, str. 8.

Vodnik po arhivih Slovenije. Ljubljana : Društvo arhivarjev Slovenije, 1965, str. 300.

– Vrhovec, Ivan: Zgodovina Novega mesta. Ljubljana : Matica Slovenska, 1891, str. 66, 143, 146, 147.

Opombe
507.
V gotici.
508.
Odločitev za transliteracijo firšt in ne first, se opira na vdanostni prisegi blejskih podložnikov iz let 1629 in 1642, v katerih je š neizpodbiten (P. Ribnikar, Slovenske podložniške, str. 91–93).
509.
Lahko tudi: Frančiška.
510.
Lahko tudi zašlišali, kar bi bilo sicer narečno novomeško.
511.
V izvirniku manjka črka r.
512.
Popravljeno, prvotno: sadersky.
513.
Prazen prostor za prisežnikovo ime.
514.
Prazen prostor za navedbo ukradenih predmetov.
515.
Prazen prostor za navedbo datuma in številke zapisnika.
516.
Prazen prostor za prisežnikovo ime.
517.
Prazen prostor za navedbo ukradenih predmetov.
518.
Prazen prostor za navedbo datuma in številke zapisnika.
519.
J. Jarc, Novomeški mestni arhiv, str. 82–84, 87. – Prim. tudi M. Matijevič, Novomeški mestni, str. 222–226.
520.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 25, a. e. 27, Poročilo o arhivu, str. 77, 80.
521.
O ustanovitvi in začetnem delovanju društva gl. L. Tončič, Dolenjski muzej, str. 31. – Pismo neznanega odpošiljatelja Lojzeta umetnostnemu zgodovinarju Jožetu Gregoriču, datirano 26. januarja 1941, razkriva, da so ravno tiste dni pričakovali društveni žig, ki bi moral priti s priporočeno pošto (ZAL, NME 229, Jože Gregorič umetnostni zgodovinar, šk. 3, a. e. 29).
522.
L. Tončič, Dolenjski muzej, str. 31–32.
523.
Vodnik po arhivih Slovenije, str. 399. – O usodi arhivskega gradiva mestne občine v tem času gl. Matijevič, Novomeški mestni, str. 224.
524.
Vodnik Zgodovinskega arhiva Ljubljana, str. 8.
525.
ZAL, NME, Akcesijska knjiga za občino Novo mesto, št. 24 in 25. – Prevzem gradiva Muzejskega društva v akcesijski knjigi ni naveden izrecno, ampak se očitno skriva pod št. 25 v navedbi: »Društva, klubi in druge organizacije.«
526.
O usodi prisežnega besedila NME-1 prim. ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, Dodatek 1, Popis od 1621 do 1850. – Dodatne informacije sem dobil od Mete Matijevič, ki me je o besedilih obvestila in mi jih odstopila v obravnavo. Za izdatno in nesebično pomoč, ki mi jo je nudila tudi pri poznejšem raziskovanju po novomeškem arhivskem gradivu, se ji iskreno zahvaljujem.
527.
M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 73, 196 (faksimile).
528.
Vsebino vodnega znaka je bilo mogoče razvozlati s pomočjo papirja z enakim vodnim znakom (ZAL, NME 5, šk. 9 (Spisi 1802), št. 433, 436).
529.
M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 30, 282.
530.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 4 (spisi 1797), št. 98, 27. 2. 1797, 10. 3. 1797.
531.
Sodni upravitelj Jožef Pavel Mahorčič in sindik Janežič sta Apelacijsko in višje kazensko sodišče v Celovcu v dopisu z dne 5. oktobra 1799 prosila, ali bi okradenim kramarjem in usnjarjem lahko na naslednjem sejmu 22. oktobra, ko bodo spet prišli v Novo mesto, vrnili ukradene stvari na podlagi priznanj storilcev, ob odsotnosti teh pa le na podlagi prisege oškodovancev (ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 6 (Spisi 1799), št. 480, 5. 10. 1799).
532.
Meščansko prisego je M. Matijevič datirala kot »ok. 1797« (M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 196).
533.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 6 (Spisi 1799), št. 54. – Besedilo je v transkripciji objavljeno v: M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 197. – Razlike s sklepnim delom besedila NME-1 so te: Sedei (v NME-1 Sdei), Saderschaniu (v NME-1 Saderscku), Saderschati (v NME-1 Saderschat).
534.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 25, a. e. 25. – Enak obrazec poznamo tudi iz višnjegorskega mestnega arhiva (Arhiv Republike Slovenije (= ARS), AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 6, snopič 3: Razglasi, okrožnice, tiskovine).
535.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 4 (spisi 1797), št. 98, 27. 2. 1797.
536.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 4 (spisi 1797), št. 98, 27. 2. 1797, 10. 3. 1797.
537.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 3 (Spisi 1796), št. 70, 27. 10. 1795; šk. 4 (Spisi 1797), št. 410, 23. 10. 1797; šk. 5 (Spisi 1798), št. 92, 29. 3. 1798; prav tam, št. 122, 5. 9. 1798; prav tam, št. 140, 23. 4. 1798; prav tam, št. 302, 26. 7. 1798; šk. 6 (Spisi 1799), št. 355, 23. 7. 1799; prav tam, št. 379, 26. 7. 1799; prav tam, št. 391, 10. 8. 1799; prav tam, št. 534, 2. 1. 1799.
538.
Isti vodni znak tudi v: ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 10 (Spisi 1803), št. 433, 4. 11. 1803; št. 436, ad 5. 11. 1803.
539.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 6 (Spisi 1799), št. 98, 18. 2. 1799, 20. 2. 1799; št. 159, 21. 3. 1799, 4. 4. 1799, 10. 4. 1799; šk. 7 (Spisi 1800), št. 161, 18. 4. 1800; št. 239, 12. 9. 1800; št. 448, 6. 11. 1800; št. 466, 8. 11. 1800; št. 541, 29. 12. 1800.
540.
Npr. ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 12 (Spisi 1805), št. 268, 6. 8. 1805; št. 272, 3. 8. 1805; št. 277, 10. 8. 1805; št. 336, 26. 9. 1805; šk. 13 (Spisi 1806), št. 5, 3. 1. 1806; št. 24, 10. 2. 1806; št. 84, 15. 3. 1806; št. 91, 18. 3. 1806; št. 120, 31. 3. 1806; šk. 14 (Spisi 1806), št. 476, 21. 11. 1806; št. 477, 27. 10. 1806; šk. 15 (Spisi 1807), št. 45, 5. 2. 1807; št. 194, 9. 6. 1807; št. 323, 30. 9. 1807; št. 339, 14. 11. 1807; šk. 16 (spisi 1808), št. 2, 19. 12. 1807; št. 3, 24. 12. 1807, 4. 2. 1808; št. 26, 23. 1. 1808; št. 60, 9. 2. 1808.
541.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 14 (Spisi 1806), št. 397, 29. 9. 1806.
542.
Prav tam, šk. 3–19.
543.
V popisu fonda so datirani v konec 18. stoletja (ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, Dodatek 1, popis od 1621 do 1850).
544.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, Dodatek 1, popis od 1621 do 1850.
545.
M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 30, 282.
546.
Ob krstu je dobil le krstno ime Sebastjan (Nadškofijski arhiv Ljubljana (= NŠAL), ŽA Dob, Ind R 1607–1784, R 1746–1755, s. p.).
547.
Med »retoriki« jezuitske gimnazije je naveden kot »Janeschitz Sebastianus, plebejus Carniolus Aichensis 18 J.« (Ž. Črnivec, Ljubljanski klasiki, str. 287.) Na podlagi te navedbe je bilo mogoče ugotoviti točen datum in kraj njegovega rojstva.
548.
M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 282. – O prenehanju Janežičeve pisarske službe: ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 16 (Spisi 1808), št. 148, 14. 6. 1808.
549.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 6, št. 54 in 461.
550.
Besedilo NME-1 se od besedil v obeh zapisnikih razlikuje le po besedi Saderscku namesto Saderschaniu oziroma Saderschainu in po odsotnosti končnega i, ki je v obeh zapisnikih v besedi Saderschati. Od prvega zapisnika ga ločuje še zapis Sedei namesto Sdei, od drugega pa toku namesto tacku.
551.
Prav tam, šk. 11 (Spisi 1804), št. 342. – Besedilo se glasi: »Koker je meni tukej na prei neſsenu, inu k mojmu Saderschku na prei poſstaulenu blu, po temu ozhem inu oblubim se toku resnizhnu inu pokornu saderschati, koker resnizhnu meni bug pomagat ozhe.«
552.
Po Vrhovcu (Zgodovina Novega mesta, str. 143) so posel nočnih čuvajev, ki so po mestu klicali uro, opravljali zaporedoma štirje mestni stražniki, a naj bi »ta varstvena naredba« v času Jožefa II. »prenehala, ker preslabo plačani stražniki niso hoteli opravljati več te težke službe«. Leta 1790 je stražni mojster naznanil, da nočni čuvaj noče več stražiti po mestu, zlasti ne ob deževnem vremenu, zato so ga morali k opravljanju dolžnosti siliti z zaporom.
553.
O gozdnih hlapcih in novomeških gozdovih prim. M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 72 sl.
554.
V tem času je priimek Cesar izpričan v mestni okolici (M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 189, 190), ni pa ga še med mestnimi hišnimi posestniki (prim. prav tam, kazalo na str. 341).
555.
Sejem na praznik sv. Jerneja, 24. avgusta, je Novemu mestu podelil nadvojvoda Karel leta 1566 (I. Vrhovec, Zgodovina Novega mesta, str. 66). Poleg glavnega semanjega dne se je sejem odvijal tudi več naslednjih dni.
556.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 6 (Spisi 1799), št. 480, s. d., Eid.
557.
Po razkritju tatvin so sodni organi naslednji dan, 28. avgusta, pri storilcih popisali najdeno in zaseženo ukradeno blago ter sestavili zapisnik z imeni okradencev in ukradenih stvari, ki so jih le-ti pogrešali. Med oškodovanci so se znašli trije kramarji iz Ljubljane, eden iz Šentvida, dve osebi iz Ljubljane ter po ena iz Velikih Lašč, Ponikev, Kamnika in Šentvida, večina tujih kramarjev pa naj bi, tako kot vsi usnjarji, zapustila sejem že dan poprej (ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 6 (Spisi 1799), št. 480, 28. 8. 1799, Angabe). V dopisu novomeškega sodnega upravitelja in sindika Apelacijskemu in višjemu kazenskemu sodišču v Celovcu z dne 5. oktobra 1799 je navedeno, da so oškodovani kramarji in strojarji mestnemu sodišču povečini neznani in da bodo zagotovo spet prišli v Novo mesto v času naslednjega sejma, 22. oktobra (ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 6 (Spisi 1799), št. 480, 5. 10. 1799).
558.
Janez Klemen, kramar iz Ljubljane, ki je pogrešal samo muslinasto naglavno ruto z gladko obrobo, je naveden na seznamu oškodovancev (gl. prejšnjo opombo). O njegovem sorodstvenem razmerju z Marijo Klemen priča dejstvo, da se je Marija znašla med prisežniki. Zakonca sta bila sicer petkrat prastarša avtorja teh vrstic. Oba sta izvirala iz ljubljanskega šempetrskega predmestja in sta se poročila 29. septembra 1797 (NŠAL, ŽA Ljubljana-Sv. Peter, PMK 1794–1812, fol. 40´). Zanimiva je ugotovitev, da se jima je prvi otrok rodil (nepričakovano) v Novem mestu 28. avgusta 1798, torej prav v času šentjernejskega sejma, na katerega sta očitno redno prihajala (Kapiteljski arhiv Novo mesto, šk. 67, R/28 RMK 1770–1827).
559.
Ohranjen je tudi zapisnik o Klemenovem sprejemu med meščane 23. oktobra 1805; novo sprejetim meščanom je bila prisega prebrana v »deželnem jeziku« (in der Landessprache) (ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 12 (Spisi 1805), št. 376). Janez Klemen, tedaj kramar v Trebnjem, je leta 1805 kupil večjo hišo na novomeškem Trgu, ki pa jo je že naslednje leto prodal (M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 321). Naslednje leto 1807 je skupaj z ženo Marijo kupil manjšo graščino Šuta pri Šmarjeti. Družina je prebivala v Novem mestu, na Mirni in slednjič v Šuti, kjer sta zakonca tudi umrla (B. Golec, Iz življenja, str. 192).
560.
O izvoru tatov pričajo zapisniki o najdenih ukradenih stvareh, datirani dan po dejanju, 28. avgusta 1799. Dve od šestih storilk, zaprtih v mestnem zaporu, sta bili v osmem mesecu nosečnosti (ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 6 (Spisi 1799), št. 480, 6. 9. 1799). Pripornice so ostale v zaporu vsaj do 26. oktobra, ko so v Novem mestu prejeli dopis celovškega Apelacijskega in višjega kazenskega sodišča o sklepu z dne 12. oktobra, naj se kranjski krvni sodnik Karel Krobath odpravi v Novo mesto izpeljat sodni proces, pripornice pa naj, kolikor niso begosumne, procesira na prostosti (prav tam, 12. 10. 1799).
561.
Lahko bi jih bilo 6, če bi tudi prvi ſch v besedi Saſchliſchali šteli za [š].
562.
Prim. objavo: M. Dolenc, Pravosodstvo pri novomeškem, str. 88. Omembi tudi v: J. Koruza, O zapisanih primerih, str. 249; M. Košir, Prisege v slovenščini, str. 8, 10.
563.
ZAL, NME 17, Stara zemljiška knjiga Komenda Novo mesto (31), knj. 14, pag. 132. – Besedilo je odkril in mi ga posredoval arhivist Marjan Penca, za kar se mu iskreno zahvaljujem.
564.
Prim. B. Golec, Regionalne razlike, str. 29 sl.; B. Golec, Etnično-jezikovna struktura, str. 405–406.
565.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, popis.
566.
M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 104. – Objava seznama posestnikov: J. Jarc, Franc Anton pl. Breckerfeld, str. 144–148.
567.
I. Vrhovec, Zgodovina Novega mesta, str. 146.
568.
Po matriki meščanov je število novomeških meščanov med letoma 1798 in 1809 nihalo med 137 in 151 (Dolenjski muzej Novo mesto, Kulturnozgodovinski oddelek, inv. št. 822, matrika meščanov 1796–). Za podatke se toplo zahvaljujem Meti Matijevič.
569.
M. Matijevič, Novomeški mestni, str. 222. – Prim. I. Vrhovec, Zgodovina Novega mesta, str. 146.
570.
M. Matijevič, Novomeški mestni, str. 222. – Prim. I. Vrhovec, Zgodovina Novega mesta, str. 146.
571.
V fondu mestne občine sta ohranjena dva razglasa »mestne gmajne« iz leta 1828 (ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 31, št. 25 in 28).
572.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 4 (Spisi 1797), št. 98, 27. 2. 1797, 10. 3. 1797.
573.
Prim. kazalo osebnih imen v: M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 339 sl. – Sredi in v drugi polovici 18. stoletja je med novomeškimi hišnimi posestniki izpričan le priimek gozdnega hlapca Matije Zrimška (prav tam, str. 55, 57, 133, 243, 256, 275) in mestnega stražnika Mihaela Rozmana (prav tam, str. 47, 61, 253).
574.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 4 (Spisi 1797), št. 86, 25. 2. 1797.
575.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 13 (Spisi 1806), št. 262, 20. 6. 1806.
576.
Kot v prejšnji opombi.
577.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 9 (Spisi 1802), št. 506, 19. 11. 1802.
578.
Nagel se je rodil v bližnjem Bršljinu, bil je invalid in nekoč piskač v Thurnovem polku (M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 244).
579.
Prokl je bil doma iz Velikovca na Koroškem, po osnovnem poklicu pa verjetno čevljar (M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 276).
580.
Prim. ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, popis od 1621 do 1944.
581.
Npr. ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 3 (Spisi 1796), št. 52, 189; prav tam, šk. 4 (Spisi 1797), št. 126, 128, 129, 145.
582.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 6 (Spisi 1799), št. 54, 18. 1. 1799; št. 461, 11. 10. 1799; prav tam, šk. 11 (Spisi 1804), št. 342, 28. 9. 1804. – Za zadnji dve od treh prisežnih dejanj, 11. oktobra 1799 in 28. septembra 1804, je uporabo slovenščine zabeležil že J. Jarc leta 1937 v svojem popisu starejšega dela arhiva (ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 25, a. e. 27, Poročilo o arhivu, str. 79).
583.
ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 12 (1805), št. 376, 23. 10. 1805; šk. 14 (Spisi 1806), št. 456, 7. 11. 1806.
584.
Npr. ZAL, NME 5, Mestna občina Novo mesto, šk. 4 (Spisi 1797), št. 126; šk. 5 (Spisi 1798), št. 155; šk. 6 (Spisi 1799), št. 328, 375; šk. 7 (Spisi 1800), št. 341, 382, 439; šk. 8 (Spisi 1801), št. 647; šk. 9 (Spisi 1802), št. 65.
585.
M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 197.
586.
Vse o Klemenu gl. v točki 7; njegova žena Marija je namreč podpisana kot prisežnica pod prisego NME-5.
587.
Ker je nekega večera leta 1808 s someščanom govoril nemško, menda za šalo, je izzval mlinarja Janeza Znanca, iz prepira pa se je razvil pretep, zaradi katerega je Pintar dva dni presedel v zaporu (M. Matijevič, Novomeške hiše, str. 246).

Gor: Vsebina Prejšnji: Metlika (MET-1–2) Naslednji: Ormož (ORM-1–3)Boris Golec. Datum: 2011-05-31
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.