Mestne prisege

Metlika (MET-1–2)

Gor: Vsebina Prejšnji: Ljubljana 2. del (LJU-18–19) Naslednji: Novo mesto (NME-1–5)

Kazalo

Prisežni besedili iz okoli leta 1780 (med 1778 in 1784)

1. Zvrsti besedil

  • MET-1 – pouk prisežnikom
  • MET-2 – sodna prisega tožnika

Besedili sodita med sodne prisege, prvo je prisežni obrazec, drugo pa prisega iz sodne prakse.

2. Diplomatični in kritični prepis

MET-1 – Pouk prisežnikom
MET-1 – Pouk prisežnikom – diplomatični prepis
Faksimile MET-1, 1_od_5
60% 120%

Isuershen bodem, od liza ali oblizhia Boshi
ga, de meni Tuistu oblitshia Boshie bode
enu praklestuo alle ferdamanie moiga
Telleſsa inu moie dushe Vekomai.
Drugemu gouori en Vsaki ne doushni ienu
keruu persesheni zlouk koker be on reku,
oku iest danashni dan kriu persheshem,
toku iest prosem Boga ozheta, Sinu, ienu
Suetga Duha de meni namoi perhodni
zhaſs kadar se moia Dusha Steleſsa lo=
zhila bode nigdar Hpomuzhi inu kueseli
napride.
3timo katieri kriu persesha ta letoku gouori, koker
debi Reku, oku iest dones keruu pershesham
Toku prosem Gospud Boga, ozheta, Sinu,
ienu Suetiga Duha, nashiga Isuelitsheria
Jesusa Christusa Debe negoua naisrezhena
Gnada ienu ta nedolschnast negouiga brit=
kiga Terpleina ienu Smerti, meni Vbogimu
Faksimile MET-1, 2_od_5
60% 120%
Greishniku billa isbriſsana inu Sgublena.
4timo kateri kriu persesha Ta letoku gouori,
koker debe reku, oku iest Dones kriu perse=
sham Toku iest proſsem gospud Boga, ozheta
Sünu, ienu Suetga duha, de moie dusha kate=
ra ie per Tem zhetertem perstu Sastoplena, ienu
moie Tellu kateru Bode per tem petem perstu
Spomishlenu Skupeie Vek Vekomai Sgublenu
Bode na ta pusledni zhas Te strashne Sodbe,
pred katero iest kriu persesheni zlouek krai=
tenge Stau bodem, ienu de imam od delen ienu
potren biti ad uſseh Suetniku imam tudi
resbien biti od Suetega Pogleda alÿ oblizhia
nashiga Gospuda Jesusa Christusa Vek
Vekomei.
Satega Volla Smisle ô kershanski zlouek, koku
eno Strashno Sodbo sam zehs sebe oku kriuu per=
seshesh, resodenesh ienu polek tega more enu
Faksimile MET-1, 3_od_5
60% 120%
prau kershansku Serze smislet, kai kriuo
persega Vſsebe ima alle Sapopade etc .
She Vezh, kateri kriu perseshe, Se odpouei
Gospud bogu ienu negoui milosti, Temu
teshkemu terpleinu ienu britke Smerti na=
shiga Gospuda Jesusa Christusa, inu usſe
dobruti.
Drugemu usame Ta kriuu persesheni zlo=
uek Snegouo kriuo persega Temu Super
katerega on kriu perseshe negouu poshteine
Blagu, ienu uſse, Sakai ta kriua prizha
Gauori.
5mo ta kriue perseshenik Snegouo kriuo per=
sego premote Tega Richtaria, inu polek
nega ueſs zelli Suet alle Rath, De
zhestu ena kriua Sententia ali Sposnai
ne isrezheno bode, ienu koker tudi ogolf=
Faksimile MET-1, 4_od_5
60% 120%
fa inu perpraue Tega, Super katerega ga=
uori, Satu niegouo, Temu Drugemu pak
katerimu nashlishi on da.
Satega Volla ta kriui Perseshenik nigdar
namore Boshiga oblizhia Videt, temutsh
toku zhlouek hudobne is hudem Duham
ali Shudizham, ienu uragam Voblast pride,
oku Supet nada nasai, temu [koker] komer
ie kei Shnegouo kriuo persego aduseu:
Vglihi Vishi toku zlouek Sam Sebe kuezh=
nimu Ferdameinu isda, ieno niegoua Du=
shiza nigdar oblizhia Boshiga nauidi,
hpuslednimu nigdar Sasuoiga shiuota
na letem Suetu tega Shiuleine nabode
imu, ienui Se odgouori uſsemu poshteinu
tega sueta, ienu useh Suoih Periatlu
Faksimile MET-1, 5_od_5
60% 120%
na letem Suetu, ienu nar hpuslednimu Se
negoua kriua persega more isueidet, ienu
na dan priti, ienu Vpergouaru mei lud=
mi oſstati per temu more Vsaki dobru
Smislet, ienu Varuat Suoio Dusho.

MET-1 – Pouk prisežnikom – kritični prepis
Faksimile MET-1, 1_od_5
60% 120%

Izvržen bodem od lica ali obličja Božiga, de meni tuistu obličja Božje bode enu praklestvo ale ferdamanje mojga telesa inu moje duše vekomaj. Drugemu govori en vsaki nedoužni jenu kervu perseženi člouk, koker be on reku: oku jest današni dan kriv persežem,442 toku jest prosem Boga Očeta, Sinu jenu Svetga Duha, de meni na moj perhodni čas, kadar se moja duša s telesa ločila bode, nigdar h pomuči inu k veseli na pride. 3timo katjeri kriv perseža, ta le-toku govori, koker de bi reku: oku jest dones kervu persežam,443 toku prosem Gospud Boga, Očeta, Sinu jenu Svetiga Duha, našiga Izveličerja Jezusa Kristusa, de be negova naizrečena gnada jenu ta nedolžnast negoviga britkiga trplejna jenu smrti meni ubogimu
Faksimile MET-1, 2_od_5
60% 120%
grejšniku bila izbrisana inu zgublena. 4timo kateri kriv perseža, ta le-toku govori, koker de be reku: oku jest dones kriv persežam, toku jest prosem gospud Boga, Očeta, Sinu jenu Svetga Duha, de moie duša, katera je per tem četrtem prstu zastoplena, jenu moje telu, kateru bode per tem petem prstu spomišlenu, skupe je vek vekomaj zgublenu, bode na ta pusledni čas te strašne sodbe, pred katero jest kriv perseženi člouek k rajtenge stau bodem, jenu de imam oddelen ienu potren biti ad vseh svetniku, imam tudi rezbijen biti od svetega pogleda ali obličja našiga Gospuda Jezusa Kristusa vek vekomej. Za tega vola zmisle, o, kršanski človek, koku eno strašno sodbo sam čez sebe, oku krivu persežeš, rezodeneš jenu polek tega more enu
Faksimile MET-1, 3_od_5
60% 120%
prav kršansku srce zmislet, kaj krivo persega v sebe ima ale zapopade etc . Še več, kateri kriv perseže, se odpovej gospud Bogu jenu negovi milosti, temu teškemu trplejnu jenu britke smrti našiga Gospuda Jezusa Kristusa inu vse dobruti. Drugemu vzame ta krivu perseženi človek z negovo krivo persega temu, zuper katerega on kriv perseže, negovu poštejne, blagu jenu vse, za kaj ta kriva priča gavori. 5mo ta krive perseženik z negovo krivo persego premote tega rihtarja inu polek nega ves celi svet ale rat, de čez tu ena kriva sentencija ali spoznajne izrečeno bode, jenu koker tudi ogol=
Faksimile MET-1, 4_od_5
60% 120%
fa inu perprave tega, zuper katerega gavori, za tu njegovo, temu drugemu pak, katerimu na sliši,444 on da. Za tega vola ta krivi perseženik nigdar na more Božiga obličja videt, temuč toku človek hudobne is hudem duham ali s hudičam jenu vragam v oblast pride, oku zupet na da nazaj temu, komer je kej ž negovo krivo persego advzeu: v glihi viži toku človek sam sebe k večnimu ferdamejnu izda jeno njegova dušica nigdar obličja Božiga na vidi, h puslednimu nigdar za svojga života na le-tem svetu tega živlejne na bode imu jenuj se odgovori vsemu poštejnu tega sveta jenu vseh svojih perjatlu
Faksimile MET-1, 5_od_5
60% 120%
na le-tem svetu jenu nar h puslednimu se negova kriva persega more izvejdet jenu na dan priti jenu v pergovaru mej ludmi ostati. Per temu more vsaki dobru zmislet jenu varvat svojo dušo.

MET-2 – Sodna prisega tožnika
MET-2 – Sodna prisega tožnika – diplomatični prepis
Faksimile MET-2, 1_od_2
60% 120%

Kadar ozhe eden persezhe toku ima trÿ
perste gori Vsdignet, ienu Rezhi.

Jest N. N. perseshem nar popreit Bogu
ozhetu, Sÿnu ienu Suetmu Duchu, lubi
Diuizi Mariae, Vsem Boshem Suetni=
kam, ienu Suetnizam, Vsem nebeshkim
Angelzam /445 de de Joseph Watsch446sa leta douh katerga iest
Pagieruam / nisem iest al katere druge deb
blu mene Videozhe / na duause lete utem p naprei
danemu Specificationu imenuane poshte /
nezh preieu, in koker tudi sche Sranzem Gospudam anton
paikam
Faksimile MET-2, 2_od_2
60% 120%
Leteh imenuaneh posht nabenkat poraitau
/ 447 koker meni prou buh namoi pusledni dan na moie pusledna ura pomagai
Ta nar praezhastitliua bres usega madesha
Spozheta Diuiza ienu mate Boschia Maria
use Boschie Suetnike, ienui Suetnize, Tude
use nebeshki Angelzi, ta Suete euangelium
inu nascha Catolshka uera namoi pusledni
dan, kader Se moia Dushiza ad telesa lozhila
bode, Dushize ke isuelitscheinu pomagai, ienu
po negoue Sueti uoli, oku iest pakpokrium perse=
shem na letem Sueitu uprizha Straffan, tankei
tudi od Soie Suete Gnade ienu milosti ia tudi
gmeine useh Suetnikou inu Suetniz od
Lozham bodem Vek Vekomai amen.

per nashi Sadni Raitenge meni Richtig nadouch
Ostale

de va ie temu prizheozhimu Johan Malneritshe448
videozha bla Leta Raitengautem doushnimu biſmu 449 imen
uana Raitenga

pod katera ie oni Suä450 Lestna451 Roko

MET-2 – Sodna prisega tožnika – kritični prepis
Faksimile MET-2, 1_od_2
60% 120%

Kadar óče eden perseče, toku ima tri prste gori vzdignet jenu reči.

Jest N. N. persežem narpoprejt Bogu Očetu, Sinu jenu Svetmu Duhu, lubi Divici Marije, vsem Božem svetnikam ienu svetnicam, vsem nebeškim angelcam /452 de 453 za le-ta douh, katerga jest pagjervam, nisem jest al katere druge, deb blu mene videoče na vse le-te v tem naprej danemu specifikacijonu imenvane pošte neč prejeu, in koker tudi še z rancem gospudam Anton Pajkam
Faksimile MET-2, 2_od_2
60% 120%
le-teh imenvaneh pošt nabenkat porajtau, /454 koker meni prov Buh na moje pusledna ura pomagaj, ta nar prečastitliva brez vsega madeža spočeta Divica jenu Mate Božja Marija, vse Božje svetnike jenuj svetnice, tude vse nebeški angelci, ta svete evangelium inu naša katolška vera na moj pusledni dan, kader se moja dušica ad telesa ločila bode, dušice ke izveličejnu pomagaj jenu po negove sveti voli. Oku jest pak po krivem persežem, na le-tem svejtu v priča štrafan, tankej tudi od soje svete gnade jenu milosti, ja, tudi gmajne455 vseh svetnikov inu svetnic odločam bodem vek vekomaj amen.

De je temu pričeočimu Johan Malneriče v tem doužnimu pismu imenvana rajtenga videoča bla, le-ta, pod katera je oni suja lestna roko456

3. Sedanje in prejšnja hranišča

Sedanje hranišče:

Arhiv Republike Slovenije, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 2.

Prejšnja hranišča:

Kot je pravilno ugotovil že Janez Kos (1974), je dokument nastal v Metliki, ki v njem sicer ni nikjer omenjena. Danes lahko z zelo veliko verjetnostjo ugotovimo tudi, kako je od tam prišel v višnjegorski mestni arhiv, kar je imel Kos za »najbrž nerazrešljivo uganko«.457 Zvezek s slovenskima besediloma so iz Metlike prenesli v Višnjo Goro že kmalu po njegovem nastanku, da bi služil kot vzorec za priseganje in pisanje slovenskih prisežnih besedil. Najverjetnejša je razlaga, da ga je s seboj odnesel njegov avtor, metliški mestni pisar Jožef Cerovšek, ki se je v Višnjo Goro preselil med 18. junijem 1784 in 31. majem 1785 (gl. točko 6). Obstaja še možnost, da je prenos povezan s Cerovškovim naslednikom Francem Pogačnikom, mestnim pisarjem v Metliki od leta 1793/94 do 1797/98. Pogačnik je namreč sledil Cerovšku na mestu višnjegorskega mestnega pisarja458 in je med opravljanjem te službe 2. septembra 1803 tudi umrl.459 Zvezek z dvema slovenskima prisežnima besediloma je lahko prišel v arhiv mesta Višnja Gora po njegovi smrti ali še v času Pogačnikove pisarske službe. Za Konrada Črnologarja, ki se je konec 19. stoletja temeljito ukvarjal z višnjegorsko zgodovino in mestnim arhivom, je bil očitno premalo pomemben, da bi ga v svojih objavah vsaj omenil.460 Dokument je pozneje delil usodo višnjegorskega mestnega arhiva, ki je bila med 2. svetovno vojno in v letih po njej zelo burna. Enega najbogatejših mestnih arhivov na Slovenskem je rešila pred uničenjem samo budnost pravnega zgodovinarja Sergija Vilfana. Leta 1951 so arhiv v slabem stanju prepeljali v Mestni arhiv Ljubljana, današnji Zgodovinski arhiv Ljubljana, kjer so ga najprej osušili, očistili in uredili,461 leta 1954 pa je od tam prišel v Osrednji državni arhiv LRS, današnji Arhiv Republike Slovenije.462

4. Dosedanje objave in obravnave

Dokument so prav gotovo opazili že med konservatorskimi posegi po prenosu gradiva mesta Višnja Gora v ljubljanski mestni arhiv (1950). V reviji Jezik in slovstvo ga je leta 1974 objavil arhivist Janez Kos, čigar komentar se omejuje na okoliščine in čas nastanka.463 Javnosti je bil dokument kot prisežni pouk in prisežni obrazec iz Metlike predstavljen na razstavi Arhiva Slovenije Iz roda v rod (1982),464 Matevž Košir (1992) pa ga v pregledu slovenskih priseg navaja le kot prisežni obrazec iz Metlike.465 V obeh poznejših omembah (1982 in 1992) ostaja Kosova okvirna datacija: druga polovica 18. stoletja.466

5. Oblikovne značilnosti

Besedili sta zapisani v nedatiranem in nenaslovljenem zvezku velikosti 17,2 x 11,1 cm.467 Gre za osemlistni foliant iz štirih prepognjenih in sešitih listov s 16 nepaginiranimi stranmi, od katerih so popisane strani 1–7 in 14–16. Nenaslovljeni pouk za priče je na straneh 2–6, sodna prisega pa predstavlja njegovo neposredno nadaljevanje na straneh 6 in 7.

6. Okoliščine in čas nastanka

Da je nastanek zvezka povezan z Metliko, je ugotovil že J. Kos (1974) na podlagi priimkov, omembe dajatev vina in cerkve sv. Martina, kar vse najdemo v nemškem delu folianta. S podatki iz literature (A. Svetina) je med dajalci vina identificiral šest metliških meščanskih priimkov, več drugih značilnih belokranjskih priimkov ter dva metliška meščana. Ob pomanjkanju drugih identifikacijskih podatkov je glede datacije zapisal: »Sodimo, da je zvezek nastal nekje v drugi polovici 18. stoletja.«468

Namen nastanka obeh slovenskih besedil je jasen. J. Kos, ki je po A. Svetini povzel, da je bil razpravni jezik na metliških pravdah slovenski,469 je označil kot povsem razumljivo, »da je moral imeti metliški sodnik pri roki pouk prisežniku in obrazec prisege v slovenščini«.470 Veliko teže je ugotoviti, v kakšni zvezi sta slovenski besedili z nemškimi zapisi na prvi in zadnjih treh straneh, ki so bili sicer odločilni za Kosovo določitev Metlike kot kraja nastanka. Na prvi strani najdemo ime mestnega sodnega upravitelja in svétnika ter pet imen dolžnikov vina, na koncu, od 14. do 16. strani, pa je seznam dajalcev vina cerkvi sv. Martina. Vse kaže, da je bil zvezek prvotno namenjen samo nemškim beležkam v zvezi z dajatvami in dolgovi, ki so jih tudi dopolnjevali. Slovenski prisežni besedili sta se tu znašli pozneje in iz povsem praktičnih razlogov – zaradi izrabe praznega papirja.

Nemški zapisi na prvi in zadnjih treh straneh so delo iste roke kot obe slovenski besedili.471 Na prvi strani se brez določljive medsebojne povezanosti pojavljajo ime sodnega upravitelja in mestnega svétnika Ivana Kopašoviča v spodnjem delu (Johann Kopaschouitz St. Gerichts Verwalter und Rath alda) ter seznam dolžnikov in dolgov v vinu v zgornjem delu.472 Na zadnjih dveh straneh je navedenih 33 imen dajalcev vina cerkvi sv. Martina,473 od katerih najdemo večino v jožefinskem katastru iz okoli leta 1787 kot metliške posestnike, največ iz predmestja. Glede na to, da je v katastru nekaj imen prečrtanih in zamenjanih z novimi gospodarji,474 je bilo nastanek seznama mogoče umestiti v čas pred tem, okvirno v prvo polovico osemdesetih let 18. stoletja.

Za ugotavljanje datacije slovenskih besedil pa so poleg imena sodnega upravitelja in svétnika Kopašoviča odločilne omembe treh oseb v obrazcu sodne prisege (MET-2). V samem besedilu je bilo prvotno navedeno le ime pokojnega Antona Pajka, s katerim anonimni prisežnik (N. N.) po lastni navedbi še ni obračunal dolga, ki ga v tožbi od nekoga zahteva. Prisežnikovo ime razkriva v gotici nadpisano ime Joseph Watsch (Bač ali Vač?). V pripisu k prisegi se pojavlja še eno ime, in sicer Ivana Malneriča (Johan Malneritsch), osebe, ki naj bi vedela za obračun v nekem dolžniškem pismu.

Zvezek ni mogel nastati po 13. septembru 1787, o čemer priča dejstvo, da je tega dne umrl 67-letni Janez Kopašovič iz mesta,475 v katerem lahko prepoznamo sodnega upravitelja in mestnega svétnika s prve strani zvezka. V knjigi mestnih sodnih zapisnikov za obdobje od 5. novembra 1783 do 19. julija 1785 se Kopašovič sicer ne pojavlja kot sodni upravitelj, je pa v večini zapisnikov naveden na prvem mestu med sodnimi prisedniki (Assesores).476 Za točnejšo datacijo same sodne prisege MET-2 sta prav tako odločilna dva datuma smrti. Spodnja možna meja nastanka je 9. april 1778, ko je med opravljanjem sodniškega mandata umrl 58-letni »gospod« Anton Pajk (Dnus Judex Antonius Paik).477 Omemba že pokojnega Pajka v prisegi, povezana z obračunom dolžnih postavk, postane razumljiva ob podatku, da je bil Pajk metliški mestni sodnik.478 Zgornjo možno mejo, ko bi prisega lahko nastala, predstavlja 24. september 1786, datum smrti 67-letnega Ivana Malneriča iz metliškega predmestja.479 Za tožnika z imenom Joseph Watsch pa se je izkazalo, da je lahko identičen samo z Jožefom Počem iz Dol pri Suhorju, ki je bil živ vsaj še 13. avgusta 1789, ko so nesli h krstu njegovo hčer.480 Priimkov Bač ali Vač namreč v drugi polovici 18. stoletja v metliški župniji ni zaslediti.481

Prisega MET-2 glede na vsebino ni mogla nastati veliko po smrti sodnika Pajka, 9. aprila 1778. S pomočjo podatkov o piscu lahko zgornjo mejo nastanka pomaknemo z datuma Malneričeve smrti, 24. septembra 1786, za dobri dve leti bliže letu 1778. Pisca, mestnega pisarja Jožefa Cerovška, prepoznamo po rokopisu, ki je identičen rokopisu v knjigi mestnih sodnih zapisnikov 1783–1785 do vključno 18. junija 1784, naslednji zapisnik z datumom 23. julij 1784 pa je pisala že druga roka (pag. 51).482 Cerovšek ni sicer nikoli podpisan niti naveden kot zapisnikar, a ga v službi mestnega pisarja oziroma sindika srečujemo v metliških matičnih knjigah med letoma 1778 in 1783.483 Osebno je v Metliki zadnjič izpričan v sodnem zapisniku 10. decembra 1783 ob dražbi za neko hišo, ki jo je nazadnje zlicitiral drug kupec.484 Kot priča vsebina knjige sodnih zapisnikov, prisega MET-2 zanesljivo ni nastala šele v času od začetka vodenja knjige 5. novembra 1783 do Cerovškovega odhoda iz pisarske službe junija ali julija 1784. Njen nastanek je tako mogoče opredeliti z dvema datumoma: po 9. aprilu 1778 (smrt sodnika Pajka) in pred 5. novembrom 1783. V današnjo obliko pa bi jo Cerovšek seveda lahko prepisal šele pozneje, denimo tik pred svojim odhodom iz Metlike, zato ostaja zgornja meja zapisa obeh besedil v zvezek zgodnje poletje leta 1784.

Prisežni pouk za prisežnike (MET-1) je bil prepisan sočasno s prisego (MET-2) in predstavlja na neki način uvod vanjo. O času nastanka njegove morebitne predloge lahko samo ugibamo. Za zdaj je gotovo, da se pouk vsebinsko ne ujema z nobenim drugim znanim prisežnim poukom v slovenščini iz 18. ali 17. stoletja.485 Metliški pouk je gotovo prevod iz nemščine, glede na pravopisne in jezikovne značilnosti pa zelo verjetno ni delo pisca prisege MET-2, ki ga je samo prepisal in mu v pravopisnem in jezikovnem pogledu vtisnil še lastni pečat.

Pisec obeh besedil, mestni pisar Jožef Cerovšek, čigar rokopis potrjuje tudi mlajše gradivo v višnjegorskem mestnem arhivu,486 je bil zelo verjetno doma prav iz Višnje Gore. Tu je bil, kot kaže, krščen 13. februarja 1742 kot Jožef Valentin,487 sin meščana Jožefa Cerovška in meščanske hčerke Marije Graul.488 Njegovo višnjegorsko poreklo je tem verjetnejše tudi zato, ker metliški slovenski besedili kažeta značilnosti višnjegorskega govora (gl. točko 8). Kot pisar oziroma sindik je Cerovšek v metliških župnijskih maticah izpričan od 9. novembra 1778, ko je dobil sina, do 4. oktobra 1783.489 Da je metliški pisar Jožef Cerovšek res identičen z višnjegorskim meščanom, ki se mu je 31. maja 1785 rodil otrok v Višnji Gori,490 pričata zlasti ime njegove žene in dejstvo, da je v Višnji Gori umrl njegov oseminpolletni sin, rojen v Metliki.491 Še več, konec osemdesetih in v devetdesetih letih 18. stoletja je bil Cerovšek nekaj časa mestni pisar in sindik tudi v Višnji Gori.492

7. Vsebina

Glede na sočasni nastanek in organsko povezanost obeh besedil – najprej prisežni pouk, nato sodna prisega – bi lahko govorili tudi o enem samem besedilu. Kot takšnega ga je opredelil J. Kos, ki je dal objavi naslov Slovenski prisežni pouk iz Metlike, nato pa pri obravnavi vsebine navedel, da gre za »pouk prisežniku in obrazec prisege v slovenščini«.493

Prvo besedilo, prisežni pouk (MET-1) ni neposreden prevod iz nemške predloge, temveč prepis neke vmesne slovenske predloge, saj kaže drugačne jezikovne in pravopisne poteze kot sodna prisega v nadaljevanju (MET-2). Tudi ta je, podobno, prepisana iz nekega sodnega spisa, njen pripis pa iz zapisnika druge sodne obravnave. Besedili si je pisec zapisal v poseben zvezek, ki naj bi mu služil kot vzorec za poznejša prisežna dejanja.

Zdi se, da v prisežnem pouku (MET-1) manjka začetek. Besedilo se namreč začenja brez naslova in uvoda, neposredno z besedami v prvi osebi, ki jih izgovarja prisežnik. Temu sledijo točke 2–5 prisežnega pouka, od katerih so prve tri sestavljene iz kratkega uvodnega dela v tretji osebi in prisežnikovih besed v prvi osebi. Obsežna četrta točka, ki vsebuje svarilo krivoprisežniku, se neposredno navezuje na zadnjo, peto, v kateri so prisežniku še natančneje predočene posledice krive prisege. Da ne gre za priseganje pred katerim koli sodiščem, temveč pred mestnim, razkriva omemba sodnika in sveta (tega rihtarja inu polek nega ves celi svet ale rat) v peti točki, to pa je ključni podatek, ki je nastanek besedila povezal z mestnim okoljem.

Drugo besedilo (MET-2), sodno prisego, uvaja navodilo, da mora prisežnik dvigniti tri prste in izgovarjati besede, ki sledijo. Sama prisega se deli na dva dela, splošnega in posebnega. Zadnji se je od primera do primera razlikoval, zato je pisec s poševnima črtama označil njegov začetek in konec. Večji del besedila je odmerjen splošnemu delu, ki je služil kot nadaljnji vzorec pri podobnih prisegah. Z njim se prisega začenja (uvodna formula z oznako prisežnika kot N. N.) in končuje (obsežna sklepna rotitvena formula). Posebnega dela prepisovalec k sreči vendarle ni izpustil, kar je sploh omogočilo natančnejšo datacijo nastanka besedila. V našem primeru gre za besede prisežnika-tožnika Jožefa Poča v zvezi z vračilom zahtevanega dolga; tožnikovo ime sicer ni sestavni del prisežnega besedila, ampak je nadpisano v gotici (Joseph Watsch). Pripisani del na spodnjem robu lista pa je samostojen primer posebnega dela prisege in niti ni izpisan v celoti, saj na koncu manjka glagol.494 Govori o nekem dolžniškem pismu, katerega vsebino naj bi poznal Ivan Malnerič.

8. Pravopisne in jezikovne značilnosti

Pravopis je v obeh tekstih dokaj dosleden, čeprav se pisec niti ne trudi razlikovati med zapisovanjem šumevcev [š] in [ž] ter sičnikov [s] in [z]. Sičnika sta praviloma zapisana enotno kot s, razmeroma redek je dolgi ſ, vsakič v dvočrkju ſs (npr. oſstati) in z glasovno vrednostjo fonema [s], v besedilu MET-1 pa za [s] dvakrat srečamo tudi sestavljeni znak sh.495 Dolgi ſ se v pouku prisežnikom pojavi 12-krat, v prisegi pa niti enkrat, kar med drugim kaže, da besedilo MET-1 ni delo istega pisca kot prisega MET-2. Šumevca [š] in [ž] sta v pouku (MET-1) zapisana brez razlikovanja kot sh, le enkrat se piscu prikrade nemški sch. V sodni prisegi (MET-2) je nedoslednost večja: sch srečamo štirikrat, po dvakrat z glasovno vrednostjo za [š] in [ž], ter enkrat st za soglasniško skupino [št], in sicer v adaptiranem nemškem izrazu (Straffan). Manj enotno je zapisovanje šumevca [č]. Prevladuje sicer bohoričični zh, a je [č] v dobri četrtini primerov zapisan tudi z drugimi znaki. V besedilu MET-1 je takšnih skoraj tretjina zapisov: 6-krat z in 3-krat tsh, v prisegi MET-2 pa najdemo dva tsch in en tsh, vendar razen enkratnega zapisa (isuelitscheinu) le v priimkih, zapisanih v gotici. Fonem [c] običajno nastopa kot z, samo izjemoma, v adaptiranih nemških in latinskih izrazih, tudi kot c in t (Sententia, Specificationu), tako kot je c ostal z glasovno vrednostjo [k] v prevzeti besedi katoliška (Catolshka). Dvojnega w ni, razen v priimku, ki je nadpisan v gotici (Watsch).

Pisanje [Š] in [Ž]

Š Ž
Skupaj sh sch st = št Skupaj sh sch
MET-1 22 22496 --- --- MET-1 24 23 1
MET-2 12 9 2 1 MET-2 6 4 2
Skupaj 37 34 2 1 Skupaj 30 27 3

Pisanje [Č] in [C]

Č C
Skupaj zh z ze = če497 tsch tsh Skupaj z c t
MET-1 29 20 5 1 --- 3 MET-1 5 4 --- 1
MET-2 17 14 --- --- 2498 1499 MET-2 12 9 1 1
Skupaj 46 34 5 1 2 4 Skupaj 17 13 1 2

V jezikovnem pogledu besedili nista enotni. Pouka prisežnikom (MET-1) namreč skoraj gotovo ni prevedel Jožef Cerovšek, ki mu pripisujemo avtorstvo sodne prisege, ampak nekdo drug. Cerovšek je besedilu kot prepisovalec sicer vtisnil nekaj lastnih pravopisnih in jezikovnih značilnosti. Tako srečamo več dvojnosti pri pisanju iste besede: bi be, člouk človek, kriv perseže krivu perseže, vekomaj vekomej idr. Jezik besedila MET-1 prejkone kaže na prevajalca – Gorenjca (denimo: dones, koker, kršanski), prepisovalca – Dolenjca pa izdajata akanje (advzeu, gavori) in dolenjski refleks jata (grejšniku, izvejdet).

Sodna prisega MET-2 je obarvana precej bolj dolenjsko, na primer v besedah: Buh, blu, svejtu, izveličejnu. Akanje (pagjervam, nabenkat, ad telesa) je samo še potrditev teze, da je pisec Jožef Cerovšek, metliški mestni pisar, najverjetneje doma iz Višnje Gore. Sama struktura sodne prisege je standardna. Pisec je besedilo oblikoval v nemščini in ga verjetno že sproti prevedel v slovenščino, v lastni idiom, ki je rojenim Metličanom sicer zvenel nekoliko tuje, a jim je bil vseeno brez težav razumljiv.

9. Pomen in vloga v družbenem okolju

Obe besedili po nečem izstopata od zvrstno enakih slovenskih tekstov. Pouk prisežnikom MET-1 je eden od samo štirih znanih tovrstnih poukov v slovenščini – vsi so iz 18. stoletja – in edini, ki je bil izpričano v rabi pri mestnem sodišču. O zadnjem ne bi bilo dvoma, tudi če ne bi poznali konteksta njegovega nastanka in rabe, saj v peti točki izrecno navaja mestne organe: tega rihtarja inu polek nega ves celi svet ale rat. Skupaj z nadaljevanjem, sodno prisego MET-2, je služil za uradovalni vzorec v vsaj dveh kranjskih mestih, Metliki in Višnji Gori. Prisega MET-2, ena od samo treh znanih slovenskih mestnih priseg iz sodne prakse, izstopa po tem, da je za zdaj najstarejša, ki je zanesljivo nastala pri mestnih organih. Kamniška iz leta 1735 (KAM-1) je bila sicer najdena v tamkajšnjem mestnem arhivu, vendar po najnovejših ugotovitvah zelo verjetno ne izvira iz poslovanja mestnega sodišča. Tako kot kamniška je tudi metliška prisega iztrgana iz konteksta, saj je ohranjena samo v obliki nedatiranega prepisa, namenjena kot vzorec za pisanje podobnih slovenskih besedil. Po prenosu iz Metlike v Višnjo Goro sta obe metliški vzorčni besedili lahko služili svojemu namenu do odprave mestnega sodišča v času francoske zasedbe (1811).

Z vidika Metlike kot okolja nastanka sta teksta pomembna zato, ker sta edini znani slovenski uradovalni besedili, nastali v tem belokranjskem mestu v 18. stoletju. V Metliki je moralo biti pisanje v domačem jeziku sicer precej utečeno, saj se je kljub požarom in drugim uničenjem ohranilo več starejših uradnih zapisov od konca 16. do konca 17. stoletja. Najzgodnejši so slovenski vpisi v cehovski zapisnik čevljarskega ceha iz obdobja 1599–1695,500 po vsebini je zanimiv dopis čevljarskega ceha mestnemu svetu in občini iz leta 1676,501 leto dni pozneje, leta 1677, pa je datirana danes pogrešana zastavna listina, ki sta jo na prošnjo dveh komendskih podložnikov pečatila mestni sodni upravitelj, imenovan »starešina«, in še en meščan.502 Iz časa pred sredo 19. stoletja je to sploh edina listina v slovenskem jeziku, nastala v katerem od naših mest.

Na slovensko uradovalno pismenstvo v Metliki in širšem belokranjskem prostoru je z zgledi nesporno vplivalo utečeno pismenstvo v domačem jeziku iz sosednjega hrvaškega prostora, zlasti ker je hrvaška pisarna najpozneje v drugi polovici 16. stoletja segla tudi v Belo krajino. Tako imamo iz Metlike hrvaško izročilno pismo (1573)503 in urbar metliškega gospostva (1593),504 med približno 25 znanimi pismi in listinami iz Bele krajine, pisanimi v 17. in 18. stoletju v hrvaščini,505 pa izvirata iz Metlike dva dokumenta, nastala v letih 1623 in 1630.506

Slovenski besedili MET-1 in MET-2, zapisani okoli leta 1780, nista le dokaz pisne rabe slovenščine v metliški mestni pisarni v poznejšem času, tj. v 2. polovici 18. stoletja, ampak predstavljata tudi jezikovni odmik od starejših metliških uradovalnih zapisov v »domačem« jeziku. V 16. in 17. stoletju srečujemo v njih hrvaščino in belokranjščino, v MET-1 in MET-2 pa »pravo kranjščino«.

10. Literatura

10 a. Objave

– Kos, Janez: Slovenski prisežni pouk iz Metlike. Jezik in slovstvo XIX (1973/74), str. 257–259.

10 b. Omembe

– Košir, Matevž: Prisege v slovenščini. Arhivi 15 (1992), str. 8, 10 [str. 6–11].

– Umek, Ema (ur.) idr.: Iz roda v rod. Pričevanja o slovenskem jeziku (Publikacije Arhiva SR Slovenije, Katalogi, Zvezek 5). Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, 1982, str. 56.

10 c. Druga literatura

– Črnologar, Konrad: Aus dem Weichselburger Archive. Mitteilungen des Musealvereines für Krain (=MMVK) X (1897), str. 67–74, 91–94; MMVK XI (1898), str. 66–76, 122–129; MMVK XII (1899), str. 186–192.

– Črnologar, Konrad: Aus den Schriften der Schuhmacher-Zunft der Stadt Weichselburg. MMVK XI (1898), str. 16–18.

– Črnologar, Konrad: Die Handwerks-Zünfte zu Weichselburg. MMVK X (1897), str. 95–100.

– Črnologar, Konrad: Die Protestanten zu Weichselburg. MMVK VIII (1895), str. 123–126.

– Črnologar, Konrad: Die Schmiedezunft in Weichselburg. MMVK XII (1899), str. 47–51.

– Golec, Boris: Ljubljansko škofijsko gospostvo (Pfalz) – zakladnica slovenskih sodnih priseg (1752–1811). Arhivi 28 (2005), št. 2, str. 254–256 [str. 239–312].

– Golec, Boris: Raspova knjiga obrazcev – mala zakladnica uradovalne slovenščine 17. in prve polovice 18. stoletja. Arhivi 31 (2008), str. 78–81 [str. 63–96].

– Golia, Modest: Slovenica v spisih metliškega čevljarskega ceha. Zgodovinski časopis 5 (1951), str. 215–221 [str. 214–222].

– Koblar, A.: Slovenica. Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko IX (1899), str. 161–162 [str. 145–163].

– Kološa, Vladimir (ur.): Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije, II. knjiga. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1999, str. 434.

– Kos, Dušan: Urbarji za Belo krajino in Žumberk (15.–18. stoletje). (Viri za zgodovino Slovencev. Trinajsta knjiga. Novejši urbarji za Slovenijo. Prvi zvezek). Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 1991, str. 323–363.

– Svetina, Anton: Metlika. Dve razpravi iz pravne zgodovine mesta in okolice. Ljubljana : samozaložba, 1944, str. 99.

– Umek, Ema (ur.): Slovenščina v dokumentih skozi stoletja. Razstava ob 25-letnici samostojnega delovanja Arhiva Slovenije. Ljubljana, 8. do 17. februarja 1971. Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, 1971, str. 23.

– Vilfan-Bruckmüller, Irena: Višnja Gora in njeno prebivalstvo v 16. stoletju. Kronika 26 (1978), str. 155 [str. 155–158].

Opombe
442.
Lahko tudi: peršežem.
443.
Lahko tudi: peršežam.
444.
Lahko tudi: šliši.
445.
Poševnica označuje začetek posebnega dela prisege, od primera do primera različnega.
446.
V gotici.
447.
Poševnica označuje konec posebnega dela prisege.
448.
Zadnji del besede -tshe je v gotici.
449.
Besedi doushnimu biſmu sta v gotici.
450.
Zadnji dve črki sta popravljeni.
451.
Zadnji dve črki sta popravljeni.
452.
Poševnica označuje začetek posebnega dela prisege, od primera do primera različnega.
453.
V gotici nadpisano ime prisežnika: de Joseph Watsch.
454.
Poševnica označuje konec posebnega dela prisege.
455.
Lahko tudi: gmejne.
456.
Nad tem zapisom je prečrtano: per naši zadni rajtenge meni rihtig na douh ostale.
457.
J. Kos, Slovenski prisežni, str. 259.
458.
Pogačnik je v višnjegorskih virih naveden kot pisar, sindik in mestni blagajnik: Arhiv Republike Slovenije (= ARS), AS 166, Mesto Višnja gora, fasc. 8, 17. 9. 1798; fasc. 9, 10. 12. 1799; fasc. 6, snopič 1, zapuščinski inventar Andreja Martinca, 5. 4. 1800; Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA), Wien, Fürstlich Auerspergsches Archiv (FAA), A–X–34, Konv. 1, 19. 8. 1802; ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 9, 15. 4. 1802; fasc. 6, snopič 11, 14. 2. 1803; HHStA, FAA, A–X–34, Konv. 1, 11. 3. 1800, 11. 10. 1800; ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 9, 10. 1. 1800; ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 142, RDA, N 244, No. 23, 21. 7. 1801; AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 6, snopič 2, 22. 5. 1802; fasc. 9, 2. 8. 1802; fasc. 5, 4. 8. 1802; fasc. 6, snopič 8, 24. 3. 1803; fasc. 6, snopič 11, 5. 3. 1803.
459.
NŠAL, ŽA Višnja Gora, M 1784–1832.
460.
Prim. Črnologarjeve objave o višnjegorski mestni zgodovini: K. Črnologar Aus dem Weichselburger Archive. Mitteilungen des Musealvereines für Krain (=MMVK) X (1897), str. 67–74, 91–94; MMVK XI (1898), str. 66–76, 122–129; MMVK XII (1899), str. 186–192; Aus den Schriften, str. 16–18; Die Handwerks-Zünfte, str. 95–100; Die Protestanten, str. 123–126; Die Schmiedezunft in Weichselburg, str. 47–51.
461.
I. Vilfan-Bruckmüller, Višnja Gora, str. 155. – Višnjegorski mestni arhiv je 18. januarja 1951 začasno prevzel takratni Mestni arhiv Ljubljana, in sicer ob zagotovilu, da ga bo po študijski uporabi oddal Osrednjemu državnemu arhivu Slovenije (ARS, dosje fonda AS 166, Mesto Višnja Gora, zapisnik o prevzemu). Prevzem prav zato ni vpisan v prvo akcesijsko knjigo Mestnega arhiva Ljubljana, vodeno od 12. maja 1955 dalje, ki vsebuje tudi vpise za nazaj, vendar ne v celoti in ne dosledno (ZAL, Sprejemna inventarna knjiga Mestnega arhiva).
462.
V. Kološa (ur.), Vodnik po fondih, str. 434, se sklicuje na prevzemni seznam iz leta 1954 in navaja: »Gradivo mesta in občine je 1954 in 1958 izročil Mestni arhiv Ljubljana«. V dosjeju fonda omenjenega prevzemnega seznama ni, prav tako pa tudi ne zapisa, kdaj natanko sta bila prevzema opravljena in za katere dele fonda (ARS, dosje fonda AS 166, Mesto Višnja Gora). V akcesijski knjigi arhiva, do leta 1955 rekonstruirani za nazaj, je kot datum prevzema naveden 18. januar 1951 – tedaj je višnjegorsko gradivo iz rok Krajevnega ljudskega odbora Višnja Gora začasno prevzel Mestni arhiv Ljubljana –, ne pa tudi, kdaj je gradivo dejansko prišlo v osrednji slovenski arhiv (ARS, Akcesijska knjiga 1945–1974, tek. št. 278). Letnica 1954 je glede na navedbo prevzemnega seznama vsekakor prava, saj je Mestni arhiv Ljubljana 6. oktobra 1958 izročil samo dve mlajši knjigi višnjegorske občine (prav tam, tek. št. 738).
463.
J. Kos, Slovenski prisežni, str. 257–259.
464.
E. Umek (ur.) idr., Iz roda v rod, str. 56.
465.
M. Košir, Prisege v slovenščini, str. 8.
466.
J. Kos, Slovenski prisežni, str. 259.
467.
J. Kos, Slovenski prisežni, str. 257, navaja velikost 17,5 x 11,5 cm.
468.
J. Kos, Slovenski prisežni, str. 259.
469.
A, Svetina, Metlika, str. 99.
470.
J. Kos, Slovenski prisežni, str. 259.
471.
J. Kos, Slovenski prisežni, str. 258, sicer navaja, da so zapisi na zadnjih dveh straneh delo druge roke, kar pa je analiza pisave ovrgla.
472.
Nobenega od petih imen ni bilo mogoče najti v terezijanskem katastru med gospodarji hiš v Metliki leta 1752 niti med mestnimi posestniki v jožefinskem katastru okoli leta 1787 (ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 140, RDA, N 241, No. 8, 1. 8. 1752; AS 175, Jožefinski kataster za Kranjsko, Naborno gospostvo Metlika, Katastrska občina Metlika).
473.
Gl. objavljeni seznam v: J. Kos, Slovenski prisežni, str. 257–258. V objavi je izpuščenih sedem imen na predzadnji strani, ki so pripisana s svinčnikom.
474.
ARS, AS 175, Jožefinski kataster za Kranjsko, Naborno gospostvo Metlika, Katastrska občina Metlika.
475.
Župnijski urad Metlika (= ŽU Metlika), M 1775–1791, pag. 130.
476.
Belokranjski muzej Metlika (= BMM), fond Mestna občina Metlika, šk. 1, sign. 1/2, Sodni protokoli mesta Metlika 1783–1785. – Kopašovičevo ime srečujemo od prve strani (pag. 1) do zadnje (pag. 119). V besedilu sodnega zapisnika z dne 19. decembra 1783 (pag. 16) je omenjen kot mestni svetnik (Raths Verwanter).
477.
Prav tam, pag. 37.
478.
Pajk, sodeč po oznaki cives, še ni bil mestni sodnik 16. marca 1777, ko je v krstni matici kot botra navedena njegova žena Jožefa (ŽU Metlika, R 1775–1791, pag. 41).
479.
Prav tam, pag. 118.
480.
ŽU Metlika, R 1788–1794, s. p. – Predtem je v zakonu z ženo Ano dobil vsaj še eno hčerko, krščeno 29. junija 1779 (ŽU Metlika, R 1775–1788, s. p.).
481.
Prim. rojstne, poročne in mrliške matične knjige: ŽU Metlika, R 1753–1761, R 1761–1775, R 1775–1788, R 1788–1794, R 1794–1801, P 1740–1762, P 1762–1795, P 1796–1815, M 1739–1755, M 1755–1775, M 1775–1791 in M 1791–1802.
482.
BMM, Mestna občina Metlika, šk. 1, sign. 1/2, Sodni protokoli mesta Metlika 1783–1785. – Z rokopisom v sodnih zapisnikih je identičen rokopis nemškega besedila v zvezku s slovenskima prisežnima besediloma. Duktus obeh slovenskih besedil je zaradi uporabe humanistike sicer drugačen, a je po nekaterih potezah prepoznaven Cerovškov rokopis. Potrjujejo ga tudi zapisi v gotici v sodni prisegi MET-2.
483.
ŽU Metlika, R 1775–1788, 9. 11. 1778, 12. 12. 1780, 1. 11. 1782, 4. 10. 1783.
484.
BMM, fond Mestna občina Metlika, šk. 1, sign. 1/2, Sodni protokoli mesta Metlika 1783–1785, pag. 13–14.
485.
Najstarejši znani pouk za krivoprisežnike je bil zapisan v Kamniku kmalu po 5. juniju 1704 (objava: B. Golec, Raspova knjiga, str. 78–81), drugi predstavlja nadaljevanje zapisa sodne prisege pred ljubljanskim škofijskim gospostvom 21. avgusta 1777 (objava: B. Golec, Ljubljansko škofijsko, str. 254–256), tretji, zapisan po letu 1783, je neznane provenience (Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, Rokopisna zbirka, Ms 1634).
486.
Njegov lastnoročni podpis je na dokumentih: ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 2, XVIII. stoletje, 16. 6. 1795, 24. 2. 1797.
487.
NŠAL, ŽA Višnja Gora, R 1734–1753, 13. 2. 1742.
488.
Njegovi starši so se poročili 1. 2. 1727 (NŠAL, ŽA Višnja Gora, P 1713–1754).
489.
ŽU Metlika, R 1775–1788, 9. 11. 1778, 12. 12. 1780, 1. 11. 1782, 4. 10. 1783.
490.
NŠAL, ŽA Višnja Gora, R 1770–1791, 31. 5. 1785.
491.
NŠAL, ŽA Višnja Gora, M 1770–1791, 22. 6. 1787.
492.
ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 8, 11. 7. 1788; ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 142, RDA, N 244, No. 18, 22.–27. 2. 1790; ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 8, prejeto 6. 9. 1793, 23. 12. 1793, 16. 6. 1795, 24. 2. 1797. – V tem mestu je leta 1791 posedoval hišo, ki je najpozneje leta 1801 prešla v druge roke, Cerovškova družina pa se je neznano kam odselila (ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 5, davčni register 1791; AS 14, Gubernij v Ljubljani, II. Registratura, fasc. 52, št. 312, 7033, izvleček iz štiftregistra, 27. 11. 1801).
493.
J. Kos, Slovenski prisežni, str. 257.
494.
Takšno mnenje navaja tudi J. Kos, Slovenski prisežni, str. 258.
495.
Obakrat bi sicer sh lahko imel tudi glasovno vrednost šumevca [š]: peršežem (persheshem) in na šliši (nashlishi); vendar gre vsaj pri besedi persežem za pomoto, saj se v besedilu MET-1 v glagolu priseči in njegovih izpeljankah kar 14-krat pojavlja zapis s: persesha(m), perseshe, persesheni, persega.
496.
Lahko 25, če bi nashlishi transliterirali kot na šliši ter persheshem in pershesham kot peršežem in peršežam.
497.
Najverjetneje gre za prepisovalsko pomoto, zamenjavo zaporedja grafemov h in e: zehs namesto zhes.
498.
Enkrat v priimku.
499.
V priimku v gotici.
500.
Objava: M. Golia, Slovenica v spisih, str. 215–220.
501.
Objava: M. Golia, Slovenica v spisih, str. 220–221.
502.
Objava: A. Koblar, Slovenica, str. 161–162.
503.
Objava: E. Umek (ur.), Slovenščina v dokumentih, str. 23.
504.
Objava: D. Kos, Urbarji za Belo krajino, str. 323–363.
505.
Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb (= Arhiv HAZU), Acta croatica, popis.
506.
Arhiv HAZU, Acta croatica, DC–VI–233, DC–VII–105.

Gor: Vsebina Prejšnji: Ljubljana 2. del (LJU-18–19) Naslednji: Novo mesto (NME-1–5)Boris Golec. Datum: 2011-05-31
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.