Kapelski pasijon

3.1. Komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v Kapli špilali

Gor: 3. Vzporedni prikaz
p|d|k
Komödia
od
Kristusouiga
Terplinja.

Katiro so nekidei na te
ueliki zhetertig inu
na te uelikonozhni Pondelik
v Kappli spilali.
Komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v Kapli špilali
p|d|k

3.1.1. Prvi del. Od zadnje večerje do Pilata

Prvi del. Od zadnje večerje do Pilata Prvi del. Od zadnje večerje do Pilata
3.1.1.1. Predgovor
Predgouor Predgovor
p|d|k

Andochtliui ukupei sbrani poschluschauzi.

Poschluscheite kaÿ jes uam bom nasneine dau. od Terplie=
na Christusa Jesusa, istem vezh prekounite vascho
pregrieho, kir je vrschach Jesusu anutaku veliko Martro,
ta perua inu naruezhi Martra je bila, kir je Jesus od soje
Matere biu to schallostno Slou jemau, potiem se je on
is soimi Jogri vte uert Gezimana podau, tamkei je on
ksuoimo Ozhetu, trikrat Mollu rekozh, ozha aku je
mogozh taku usemi leta Köllih od mene prozh all ven-
der nika kakor jest ozhem, temozh kakor ti ozhesh,
potim se mo je en Angel is Nebies perkasou inu ga je
v nigouimu Terplieno poterdu, potim je Jesus na soi
obras na Semlo padu, nigou pot se je sturiu kakor
keruaue Kaple, tekozhe na Semlo. Utim je Jesus uidou
eno veliko mnoshizo teh Judou, Pisarjou inu Pfarise-
arjou, is Judesham ured. Judesch se mu je perblishou de
biga kushniu, inu skushuainam tem Judam zhries dau, ti nau-
smileni berizhi, so Jesusa pobadli stemi striki inu sketenami
nausmileno suesali. Narpoprei ga pelajo vishemo farju tam-
kei je on sanei kriuizhnei shlafernzei udarjen biu. od Anne-
sa so ga belali hKaifeshu; tam so ga oni sasramuali terdo
toschili ino so shli od Kaifesha, ino so ga pelali Pontiusu
Pilateshu; Pilatesh nizh kriuiga nadniem ni nashou.
All kir je on od Judou sashlishou de je on en gallileiz,
ga je Krallu Herodeshu poslou. Herodesh se je resuesielu,
kir je on niga shie daunu shelou videt, inu je saupou en
zhudesh od niga shlishat ali uidet. Alli Jesus niemu nie
dau odgouora, satu ga je sasramuou, inu ga je nasei poslou.
Pilatesh se je ries pomujou niega prosiga spustiti, alli teh
Judou upitje je she vezhi postalu, de bi on krishan biu.
Teda je Pilatesh Jesusa useu inu ga je gaishlou, tedei so ti nausmileni
berizhi glih kakor vouki Jesusa pobadli ino nigou guant is niga
tergali, od nuh do guale stepli inu sgaishlali, tako da so zelli
koszi messa odniga letölli taku da su se bile kosti ino rebre videlle, potem
so ga oni na en Stou posauilli eno ternasto Krono spledli na niegouo glau
postauili, tako nausmilenu gori stiskali da so nigouo glauo zhistu
prebodli. Potim je Pilatesh persodou da more on soi krish sam
na goro Kalfario nesti. – Jest uas opominam inu prosim use
ukupei, da dershite se spodobnu inu poshtenu per temo sue-
temo spomino kar bote vidölli inu shlishali da bote tudi
doma vezhkrat premishluali da bote vashe Krishe ino Nadloge
Christusu [...] Terpleine sklenilli ino gor offrali. – Premishl[...]
Grieshnig tolkukrat ti en smertni grieh dopernesesh, tolku
krat ti tuoiga Jesusa gaishlash inu ranish. o vsetu, je otu Jesus
rad inu volno prestati da je le nas mogou od peklenske
Jame oteti. O Jesus dei nam to gnado eno brumno shiulenje
pellati, inu tudi toje Terpleine vezhkrat u nashemo serzu
premishluati, tu premishluanie toiga Terplejna bode perneslu
moi zhlouek, tebi inu meni to uezhnu shiulenje Ammen.

1
1
Andohtlivi vkupej zbrani pošlušavci!
2
Pošlušejte, kaj jes vam bom na znejne dav
3
od trpliəna Kristusa Jezusa
4
i s tem več prekovnite vašo pregriəho,
5
kir je uržah Jezusu anu taku veliko martro.
6
Ta prva inu narveči martra je bila,
7
kir je Jezus od soje matere biv to žalostno slou jemav.
8
Potiəm se je on iz sojmi jogri v te vrt Gecimana podav.
9
Tamkej je on k svojmo Očetu trikrat molu, rekoč:
10
Oča, aku je mogoč, taku vzemi le-ta kelih od mene proč,
11
al vender nikar kakor jest očem, temoč kakor ti očeš.
12
Potim se mo je en Angel iz nebiəs pərkazov
13
inu ga je v nigovimu trpliəno potrdu.
14
Potim je Jezus na soj obraz na zemlo padu,
15
nigov pot se je sturiv kakor krvave kaple, tekoče na zemlo.
16
V tim je Jezus vidov eno veliko množico teh Judov,
17
pisarjov inu farizearjov iz Judežam vred.
18
Judež se mu je pərbližov, de bi ga kušniv
19
inu s kušvajnam tem Judam čriəz dav.
20
Ti nausmileni bəriči so Jezusa popadli s temi štriki
21
inu s ketenami nausmileno zvezali.
22
Narpoprej ga pelajo višemo farju.
23
Tamkej je on z anej krivičnej žlafrncej udarjen biv.
24
Od Anesa so ga pelali h Kajfežu;
25
tam so ga oni zasramvali, trdo tožili
26
ino so šli od Kajfeža ino so ga pelali Pontiusu Pilatežu.
27
Pilatež nič kriviga nad niəm ni našov.
28
Al kir je on od Judov zašlišov, de je on en Galilejc,
29
ga je kralu Herodežu poslov.
30
Herodež se je rəzvesiəlu,
31
kir je on niga žiə davnu želov videt
32
inu je zaupov en čudež od niga šlišat ali videt.
33
Ali Jezus njemu niə dav odgovora.
34
Zatu ga je zasramuvov inu ga je nazej poslov.
35
Pilatež se je riəs pomujov njega prostiga spustiti,
36
ali teh Judov vpitje je še veči postalu, de bi on križan biv.
37
Təda je Pilatež Jezusa vzev inu ga je gajžlov.
38
Tedej so ti nausmileni bəriči glih kakor vovki Jezusa popadli
39
ino nigov gvant iz niga trgali,
40
od nuh do gvale stepli inu zgajžlali,
41
tako da so celi kosci mesa od niga leteli,
42
taku da su se bile kosti ino rebre videle.
43
Potem so ga oni na en stov postavili,
44
eno trnasto krono spletli,
45
na njegovo glau postavili,
46
tako nausmilenu gori stiskali,
47
da so nigovo glavo čistu prebodli.
48
Potim je Pilatež pərsodov,
49
da more on soj križ sam na goro Kalfarijo nesti.
50
Jest vas opominam inu prosim vse vkupej,
51
da držite se spodobnu inu poštenu pər temo svetemo spomino.
52
Kar bote videli inu šlišali,
53
da bote tudi doma večkrat premišluvali,
54
da bote vaše križe ino nadloge
55
Kristusu v trplejne sklenili ino gor ofrali.
56
Premišluj, o griəšnik,
57
tolkukrat ti en smrtni griəh dopərneseš,
58
tolkukrat ti tvojga Jezusa gajžlaš inu raniš.
59
O, vse tu je otu Jezus rad inu volno prestati,
60
da je le nas mogov od peklenske jame oteti.
61
O Jezus, dej nam to gnado eno brumno živlenje pelati
62
inu tudi toje trplejne večkrat v našemo srcu premišluvati.
63
Tu premišluvanje tojga trplejna bode pərneslu,
64
moj človek, tebi inu meni to večnu živlenje. Amen.
3.1.1.2. Ta ponižna pristova Kristusova
Ta Ponishna Pristoua Christusoua.Ta ponižna pristova Kristusova
p|d|k
Priedi je te Predgouor, po Predgouoram pride
Christus is soimi 12 Jogrami semkei ino tako gouori.
Priədi je te predgovor, po predgovoram pride Kristus is sojmi 12 jogrami semkej ino tako govori.
p|d|k

Lubi otrozhizhi, vi veste de bo zies dua dni velika nuezh
inu Sin tiga zhloueka bo isdan, de bo krishan.

2

Lubi otročiči, vi veste, de bo čiəz dva dni velika nuəč inu Sin tiga človeka bo izdan, de bo križan.

p|d|k
natu gouorita dua Jogra.

Kam ozhes da gremo, inu tebi perprauima to ueliku-
nozhnu Jagne jesti.

3
Natu govorita dva Jogra.

Kam očeš, da gremo inu tebi pərpravima to velikunočnu jagne jesti?

p|d|k
Xſtus ſicket Petrum und Jahaanen und
Redet also

Poita uto meſtu, jnu vajou bade en zhlauek ſrezhou, ta neſe en verzh vade
poita ſaniem u to hiſho v katiero an nater poide, jnu rezita khiſhnemu ozhetu
naſh Moiſter puſti tebi povedati, nigou zhas je priſhu, per tebi ozhe an veliku
nuezh derſhati, ſhnegovemi jogrÿ. Ko je tedei ta gostna hiſha, v katerei bade
an ſhnegovemi jogri, to veliku nozhnu jagne jiegdu, jnuan bo uama pokasou
jnu veliku vezhernu Meſstu, napravleno jnu tam Meni perpravita

Da gechen die 2 Juger und Xſtus gechet ab
mit seine Juger
4
Kristus pošlje Petra in Janeza in govori tako.

Pojta v to mestu inu vajov bade en člavek srečov, ta nese en vrč vade. Pojta za njem v to hišo, v katiəro an nater pojde, inu recita k hišnemu očetu: naš Mojster pusti tebi povedati, nigov čas je prišu, pər tebi oče an veliku nuəč držati ž negovemi jogri. Ko je tedej ta gostna hiša, v katerej bade an ž negovemi jogri to velikunočnu jagne jiədu? Inu an bo vama pokazov enu veliku večernu mestu napravleno inu tam meni pərpravita.

Tedaj učenca odideta in Kristus odide s svojimi učenci.
p|d|k
Die 2 Juger reden zu den Wierten

Zhastlivi gospued Moiſter pusti tebi povedati, da an ozhe ſhni govemi Jogri pertebi
to veliku Nuezh derſhati, ſakai niega vra je priſhla, jnu niegov zhas je blisu
Ko je tedei ta goſtna hiſha, v katierei baan ſhnegovemi Jogri, veliku nozhnu
jagnie jedu.

5
Učenca govorita oštirju

Častlivi gospuəd! Mojster pusti tebi povedati, da an oče ž nigovemi jogri pər tebi to veliku nuəč držati, zakaj njega ura je prišla inu njegov čas je blizu. Ko je tedej ta gostna hiša, v katiərej ba an ž negovemi jogri velikunočnu jagnje jedu?

p|d|k
Der Wiert redet also zum Petrus

Eno veliku veselle jest natiem jmam, inu vama zellu kratku Nasnanie dam
da jest ozhem letu hitru Storiti, jnu vam usiem kupei, enu veliku vezhernu
Meſtu perpraviti, poita jnu jmata vainemo Moiſtru pouedati, da je vse per=
=praulenu kar an ozhe meni ſkues uajou nasnanie dati. letu je tu Meſtu
na katierem bom jest vam gar ſtriegu sbestu,

und gechen ab.
Xſtus komt mit den 12 Juger, und der Wierth macht
ein Compliment, gegen Xſto und Xſtus neiget sich auch
gegen den Wierten und Redet also
6
Oštir tako govori Petru
65
Eno veliku vesele jest na tiəm imam
66
inu vama celu kratku na znanje dam,
67
da jest očem le-tu hitru storiti
68
inu vam vsiəm kupej enu veliku večernu mestu pərpraviti.
69
Pojta inu imata vajnemo Mojstru povedati,
70
da je vse pərpravlenu, kar an oče meni skuəz vajov na znanje dati.
71
Le-tu je tu mestu,
72
na katiərem bom jest vam gar striəgu zbestu.
In odideta.
Kristus nastopi z 12 učenci, oštir se mu prikloni, tudi Kristus se prikloni oštirju in govori tako.
p|d|k
Xſtus

Mier bodi u tei hiſhi.

7
Kristus

Miər bodi v tej hiši.

p|d|k
Der Wierth

Goſpued jnu Moiſter, zelu prou, ſte vi ſtorilli, da ste vi meni nauriednemo
to gnado podelili, zellu rad ozhem jest hſhluſhbi ſtati, kar kolli ozhte, jmate
meni povedati.

8
Oštir
73
Gospuəd inu Mojster, celu prov ste vi storili,
74
da ste vi meni navriədnemo to gnado podelili.
75
Celu rad očem jest h šlužbi stati,
76
kar koli očte, imate meni povedati.
p|d|k
Xſtus

Vse letu kar jest odtebe ſadobit jmam, taiſtu jestebi sedei nasnanie dam
[...] bi po vezhierÿ otli letu ſtoriti, jnu meni klubiesni, uanei poſodbi, zhiste
Vade podeliti, dokler ſkues letu bam jest to vollu Moiga Azheta mogu dopouniti.

9
Kristus
77
Vse le-tu, kar jest od tebe zadobit imam,
78
ta-istu jes tebi sedej na znanje dam:
79
de bi po večiəri otli le-tu storiti
80
inu meni k lubiəzni v anej posodbi čiste vade podeliti,
81
dokler skuəz le-tu bam jest to volu mojga Ačeta mogu dopovniti.
p|d|k
Der Wiert Redet

[...]d jnu voln bom jest vse letu ſtueru, dokler jest vas jmam vse okupei
js ſerza salubu od veselja jes tebi moi gospud na snanie dam, da bam hitru
pernesu, kar jest perpraulenu jmam,

Darauf gechet Xſtus zum Tafell
und wann schon alle sitzen bringt der Wierth das
Lamb und den Wein.
10
Oštir govori
82
Rad inu voln bom jest vse le-tu stuəru,
83
dokler jest vas imam vse okupej iz srca zalubu.
84
Od veselja jes tebi, moj Gospud, na znanje dam,
85
da bam hitru pərnesu, kar jest pərpravlenu imam.
Nato gre Kristus k mizi in ko že vsi sedijo, prinese oštir jagnje in vino.
p|d|k
Xſtus bei der Tafl

Moi lubi Jogri letu ozhem jest ſvami, to veliku Nuezh derſhati, vi pak uſkuſhna=
=veh jmate per meni ſtanovitni oſtati;

Darauf sezen sich nieder mit Xſto.
11
Kristus pri mizi
86
Moji lubi jogri, le-tu očem jest z vami to veliku nuəč držati,
87
vi pak v skušnaveh imate pər meni stanovitni ostati.
Nato sedejo s Kristusom.
p|d|k
Xſtus

Jest sim is ſerza ſhelou, letu veliku nazhnu jagnie ſvami jeſti, prieden
de bam terpev, ſakai jest vam poviem, da naprei na bam venzh od niega jedu
dokler bo napovnieno v Nabeſhkem kralloſtvu

12
Kristus

Jest səm iz srca želov, le-tu velikunačnu jagnje z vami jesti, priəden de bam trpev. Zakaj jest vam poviəm, da naprej na bam venč od njega jedu, dokler bo napovnjeno v nabeškem kralovstvu.

p|d|k
Darauf segnet Xſtus ds Brod und leget denen
Jugern vor und Redet also

Vſemite jnu jeite letu je maje töllu katieru bo ſa vas danu letu ſtorite
kmoimu ſpominu.

13
Nato Kristus blagoslovi kruh, ga položi pred učence in tako govori.

Vzemite inu jejte, le-tu je maje telu, katiəru bo za vas danu. Le-tu storite k mojmu spominu.

p|d|k
Darauf [...] Xſtus den Wein und Redet also

Pite jstega vsi, ſakai letu, je maja Krÿ, tega noviga Teſtamenta, katiera ba
sa vas jnu nieh veliku prelita, sa odpuſhainie teh griehov, letu ſtorite kol=
=ker krat bate vi pilli hmoimu ſpominu

14
Nato blagoslovi Kristus vino in tako govori.

Pite iz tega vsi, zakaj le-tu je maja kri, tega noviga testamenta, katiəra ba za vas inu njeh veliku prelita, za odpušajnje teh griəhov. Le-tu storite, kolkerkrat bate vi pili, k mojmu spominu.

p|d|k
darauf wierd die Fußwaschung
Vorstellet und stechen alle
Juger auf und bleiben
stechen bis sich Xſtus zu bereiten wierd und
stellen sich nach der Ordnung Petrus wird der 6te
Nato predstavijo umivanje nog in vsi učenci vstanejo in stojijo, dokler se Kristus ne pripravi in stojijo vsi po vrsti. Peter je šesti.
p|d|k

Guspued bash ti meni Naje vmivou

15
Peter

Guspuəd, baš ti meni naje umivov?

p|d|k
Xſtus

Kar jest ſtorim tegati ſdei na vieſh al potiem boſh ti vedu ſakai sim jest letu
ſtueru.

16
Kristus

Kar jest storim, tega ti zdej na viəš. Al potiəm boš ti vedu, zakaj səm jest le-tu stuəru.

p|d|k
Petrus redet darauf

Nigdar na boſh ti meni nage umiuou.

17
Nato govori Peter

Nigdar na boš ti meni nage umivov.

p|d|k
Xſtus

Aku jest na bam tebe omiuou toku na bosh meu talla ſmeno

18
Kristus

Aku jest na bam tebe umivov, toku na boš mev tala z meno.

p|d|k
Petrus

Gospud nikar ko samo nage, temuezh tudi Rake jnu glavo.

19
Peter

Gospud, nikar ko samo nage, temveč tudi rake inu glavo.

p|d|k
Xſtus

Katieri je umit dta ne potrebuje temuezh de le Nage umije ſizer je an
ves zhist vi ſte zhisti all nikar vsi.

Xſtus Sezet sich zu der Tafell
mit seine Juger und Redet also

Palle Moiga Isdajauza Raka je smano per Miſsi. Rasnizhnu jest vam
poviem eden med vami bo mene jsdau.

20
Kristus

Katiəri je umit, ta ne potrebuje, temveč de le nage umije, sicer je an ves čist. Vi ste čisti, al nikar vsi.

Kristus sede s svojimi učenci k mizi in tako govori.
21
Kristus

Pale, mojga izdajavca raka je z mano pər mizi. Rasničnu jest vam poviem: eden med vami bo mene izdav.

p|d|k
Darauf fragen die Juger einer
den andern in der Still nachdem Redet
Petrus erstens laut und alle nach der Ordnung
Judas schweiget still
Nato učenci tiho sprašujejo drug drugega. Peter kot prvi glasno spregovori in potem vsi po vrsti. Judež molči.
p|d|k
Petrus

Gospud all sim jest

22
Peter

Gospud, al səm jest?

p|d|k
Xſtus Redet darauf

Eden smed vas dbanaisteh, katieri Raku smanu uskledu maka bamene
jsdau gori je pak temu zhloveku ſkues katieriga bo sin tega zhloveka jsdan
temu bi buelſhi blu da bi an bieu na ta ſviet Rojen

23
Nato govori Kristus

Eden zmed vas dbanajsteh, katiəri raku z manu v skledu maka, ba mene izdav. Gorje pak temu človeku, skuəz katiəriga bo Sin tega človeka izdan. Temu bi buəlši blu, da bi an ne biəv na ta sviət rojen.

p|d|k
Judas

All ſim kei jest Rabi

24
Judež

Al səm kej jest, Rabi?

p|d|k
Xſtus

ti ja govoriſh, Resnizhnu, jest vam poviem, eden med vami je katieri bo
mene jsdav.

25
Kristus

Ti ja govoriš. Resničnu, jest vam poviəm, eden med vami je, katiəri bo mene izdav.

p|d|k
darauf macht Petrus einen Treu so zum Joh
Nato Peter pomigne Janezu.
p|d|k
Johannes

Gospued katieri je taisti.

26
Janez

Gospuəd, katiəri je ta-isti?

p|d|k
Xſtus

Taiſti je katiermo jest bam, ta omozheni kruh podau

27
Kristus

Ta-isti je, katiərmo jest bam ta omočeni kruh podav.

p|d|k
Xſtus Reichet d Brod dem Judas und
Redet also
Kristus poda kruh Judežu in tako govori.
p|d|k

Kar ſtoriſh tu ſtori ſkoru.

Judas gechet ab
28

Kar storiš, tu stori skoru.

Judež odide.
p|d|k
Xſtus Redet also

Sdei je sin tiga zhloveka iſdan Reſviezhen, jnu Bueh je Resviezhen
u niemu, vi pak katiere ſte per meni ostalli, u mojeh ſkuſhnaveh, [...]
jnu jest vam poviem, koker je [...] poſtau moi ozhe, taku jest vas poſtavim
u mojem kralleſtui, jnu bote ſedelli, na kralloveh ſtolleh, jnu te dbanaiſt
Israelſke Rodove ſodilli.

29
Kristus tako govori

Zdej je Sin tiga človeka rəsviəčen inu Buəh je rəsviəčen v njemu. Vi ste pak, katiərə ste pər meni ostali v mojeh skušnaveh. [...] Inu jest vam poviəm, kokər je mene postav moj Oče, taku jest vas postavim v mojem kralestvi inu bote sedeli na kraloveh stoleh inu te dbanajst izraelske rodove sodili.

p|d|k
Nachdem stechen alle von der Tafel auf und Xſtus Redet also

vieſte le vi kai sim jest vam ſtueru vi mene jmenujete, Moiſter jnu gosput
jnu vi prau prauite, ſakai jest sim taisti tudi, Kader sim tedei jest vaſh
Moiſter jnu gospud jnu sim vam nage umivou taku ſe mate tudi vi med
ſaba Nage umivati, ſkus letu boju usi ſposnali da ste vi Maj Jagrÿ

und gehen ab
Nato vstanejo vsi od mize in Kristus govori tako.
30

Viəste le vi, kaj səm jest vam stuəru. Vi mene imenujete Mojster inu Gospud inu vi prav pravite, zakaj jest səm ta-isti tudi. Kader səm tedej jest vaš Mojster inu Gospud inu səm vam nage umivov, taku se mate tudi vi med saba nage umivati. Skuz le-tu boju vsi spoznali, da ste vi maji jagri.

In odidejo.
3.1.1.3. Veliki zbor
Veliki zbor Veliki zbor
p|d|k
p|d|k
Jezt wierd der Rath vorgestellt
Käfas

Kaÿ ozhmo ſtoriti mi viſhi farÿ ven js tega Ratha, dokler je v Jerusalemskemu
Meſtu ena vellika ſmatta, katiera se meni tudi ſdi, ja, ja, ſagviſhnu ſhie
bliſu hodi, jnu ſkues nigov fouſh Nauk naſh folk ſa sabo vodi, taistiga an
sa veliku shtima: naſho poſtau pak sa en ſmieh ſposna; niega poſhluſha to
folk veszhas, jnu [...] sa eniga Mesſiasa derſhio, ſedei ſhliſhite moi glas

Zdaj se predstavi veliki zbor.
31
Kajfež
88
Kaj očmo storiti, mi viši farji ven iz tega rata,
89
dokler je v Jeruzalemskemu mestu ena velika zmata,
90
katiəra se meni tudi zdi. Ja, ja, ta zapelavc zagvišnu žiə blizu hodi
91
inu skuəz nigov fovš nauk naš folk za sabo vodi.
92
Ta-istiga an za veliku štima,
93
našo postav pak za en smiəh spozna.
94
Njega pošluša ta folk ves čas
95
inu ga za eniga Mesiasa dəržijo, sedej šlišite moj glas.
p|d|k
der Erste Pharriſaer

Letu je eno govorjenie, dobru ſpremiſhleno, oſemimu ſe kſerzu, kar ſedei
ſhliſhimo, ſakai leta ſapelauz velike zhudeſhe diella, ſkus letu ta volk
na ſaja vera perpella, taku bada ti ſtolz Rimlarÿ zhries nas mogli priti,
jnu nam vsim ukupei, naſho oblaſt, prozh odſetti

32
Prvi farizej
96
Le-tu je eno govorjenje, dobru spremišleno,
97
vzemimu sə k srcu, kar sedej šlišimo.
98
Zakaj le-ta zapelavc velike čudeže diəla,
99
skuz le-tu ta folk na saja vera pərpela.
100
Taku bada ti štolc Rimlari čriəz nas mogli priti,
101
inu nam vsim vkupej našo oblast proč odzeti.
p|d|k
Der 2te Pharraſeer

Moi Rath je leta, da mi niega, dobimo hſhpotu mi niemo letu ſtorimu, uſemite
moi Rath katierga jes uam dam, sei sim jes saguishan da na bam sapelan, al
ga na bamu ven snashe deshele sagnali, taku mi nismu ſhiher da bi per naſhem
ſhiuleni ostali

33
Drugi farizej
102
Moj rat je le-ta, da mi njega dobimo,
103
h špotu mi njemo le-tu storimu.
104
Vzemite moj rat, katiərga jes vam dam,
105
sej səm jes zagvišan, da na bam zapelan.
106
Al ga na bamu ven z naše dežele zagnali,
107
taku mi nismu žiher, da bi pər našem živleni ostali.
p|d|k
1ter Pharaſeer

Reſnizhnu je letu kai ozhmo veliku gouoriti, leta Rath mare vsim vkup
ſadoiſti bitti, katier letu prauspremiſli, gviſhnu da dabro ſposna de nam en
tak Rath sadoisti pomaga, pak dobru ſastapite kar jest kuam govorim
ſastopnu je meni ſtoriti, da ga jes vnaſhe Rake dobim: badi an ſastopn
kaker se meni ſdi, vende[...] ga ozhmu, unaſhe pesti dobiti mi.

34
Prvi farizej
108
Resničnu je le-tu, kaj očmo veliku govoriti.
109
Le-ta rat mare vsim vkup zadojsti biti.
110
Katiər le-tu prav spremisli, gvišnu da dabro spozna,
111
de nam en tak rat zadojsti pomaga.
112
Pak dobru zastapite, kar jest k vam govorim.
113
Zastopnu je meni storiti, da ga jes v naše rake dobim:
114
badi an zastopn kakər se meni zdi,
115
vənder ga očmu v naše pesti dobiti mi.
p|d|k
2te Pharriſeer

Niega zil jnu konz je galfia teh ludi, kier so malu vzheni jnu ſlabu sastopni
sa [...]niga Mesiasa se ven daje, jnu ves volk enu taku terdnu vero jma, oni vsi
niega sa eniga Preroka derſhiu, jnu nam vsim en tak shpot narediu

35
Drugi farizej
116
Niəga cil inu konc je galfija teh ludi,
117
kiər so malu učeni inu slabu zastopni.
118
Za eniga Mesiasa se ven daje
119
inu ves folk enu taku trdnu vero ima.
120
Oni vsi njega za eniga preroka držiju
121
nu nam vsim en tak špot narediju.
p|d|k
Erster Pharriseer

Dobru bi billu da bi mi ven js nigoveh jagrau eni ga poſnalli, na kateriga
bi mi vse naſhu ſavpanie podiali katieri je te ſapelauz teh ludi na tega
jmamu usi ukupei eno mozhnu ſhelje jmeti, de bi se nam Mogu te ſapelauz
Naſnanie dati, gviſhnu nikar ſabstoin, temuzh mu ozhmu dati an
dober lan.

36
Prvi farizej
122
Dobru bi bilu, da bi mi ven iz nigoveh jagrav eniga poznali,
123
na kateriga bi mi vse našu zaupanje podjali.
124
Katiəri je te zapelavc teh ludi,
125
na tega imamu vsi vkupej eno močnu želje imeti,
126
de bi se nam mogu te zapelavc na znanje dati.
127
Gvišnu nikar zabstojn,
128
temuč mu očmu dati an dober lan.
p|d|k
Kaÿphas

Zellu Modru jnu ſastopnu, je vaſhu Govorjenie, viſoku ſhtudieranu
jnu tudi vzhenu, vsaki dan se leta folk hniemu perbliſhuje, jnu
ſkues letu sam sebe henei veliki naſhrezhi, ſapeluje, ſatorei je potrieba
niega Mozhnu ſuesati, jnu tudi zellu hletei ſmerti pomagati, pak nikar
obtem Prasniku, de kei en hrup, med tem folkam ne vstane, katieri
bi mogu ſhkodit naſh ſviet alli dianie.

37
Kajfež
129
Celu modru inu zastopnu je vašu govorjenje,
130
visoku študiəranu inu tudi učenu,
131
vsaki dan se le-ta folk h njemu pərbližuje
132
inu skuəz le-tu sam sebe h enej veliki nasreči zapeluje.
133
Zatorej je potriəba njega močnu zvezati
134
inu tudi celu h le-tej smrti pomagati.
135
Pak nikar ob tem prazniku,
136
de kej en hrup med tem folkam ne vstane,
137
katiəri bi mogu škodit naš sviət ali djanje.
p|d|k
Annas

Guiſhnu bi billu dobru kar se meni sdi, le prozh stem ſapelauzam
teh ludi an nizh urieden ni, an se sa sinu Boſhÿga unkei daje, ſatorei
ni potrieba obene gnade, de bi ga le mi enkrat dobili, potem bomo mi niemo
eno drugo ſtorilli.

38
Anež
138
Gvišnu bi bilu dobru, kar se meni zdi,
139
le proč s tem zapelavcam, an nič vriəden ni.
140
An se za Sinu Božjiga unkej daje,
141
zatorej ni potriəba obene gnade.
142
De bi ga le mi enkrat dobili,
143
potem bomo mi njemo eno drugo storili.
p|d|k
KayphasJudas

Visoko jnu zhastitloui Gospuedi, jes pridem senter kuam, jnu vam
vsim ſrezho dam, Nesamerite meni dokler jes vas prov ne posnam, vidim pak
da ste velikeh ſkerbieh, katere jest pak derſhim sa en velik ſmieh, vi
ozhte eniga jsdajauza jmeti na viste pak kaku bi vi mogli sazheti; Rezite
kaÿ ali, koliku bi vi otli dati, marebet da ga jest vam ozhem jsdati
Kupite ga jnu ga jest vam predam, me griva de sim biu nigovo drushtbo
perpelan, satu ga jest vam ſa trÿdeseti, ſrebernikou zhries dam.

39
Judež
144
Visoko inu častitlovi gospuədi, jes pridem sentər k vam
145
inu vam vsim srečo dam.
146
Ne zamerite meni, dokler jes vas prov ne poznam.
147
Vidim pak, da ste v velikeh skrbiəh,
148
katere jest pak držim za en velik smiəh.
149
Vi očte eniga izdajavca imeti,
150
na viste pak, kaku bi vi mogli začeti.
151
Recite kaj ali koliku bi vi otli dati,
152
marebət, da ga jest vam očem izdati.
153
Kupite ga inu ga jest vam predam,
154
me griva, de səm biv nigovo društbo pərpelan.
155
Zatu ga jest vam za trideseti srebrnikov čriəz dam.
p|d|k
Kaÿphas

Kier si ti taku suist temu ſÿnagogu, taku Rezi sei te vsaki rad uboga
resnizu povei kar se tebi sdi, morebit da se vse po tuojei voli sgodi,
ti pak nam mareſh to Resnizo ſtoriti, ſkunshtio jnu sfortlnam tega nam
pomat dobiti, satu mi ozhmu tebi te denarje dati, ti pak glei kaku ga nam
boſh mogu zhriesdati.

40
Kajfež
156
Kiər si ti taku zvist temu sinagogu,
157
taku reci, sej te vsaki rad uboga.
158
Resnicu povej, kar se tebi zdi,
159
morebit, da se vse po tvojej voli zgodi.
160
Ti pak nam mareš to resnico storiti,
161
s kunštjo inu s fortlnam tega nam pomat dobiti.
162
Zatu mi očmu tebi te denarje dati,
163
ti pak glej, kaku ga nam boš mogu čriəz dati.
p|d|k
Judas

Deite Pomuezh tega ſapelauza ali Jesusa dobiti, u pungarti an bode an Moliu
marem vam pervizh Resodeti, htaistemo se morete vi, ſhtriki jnu ſketinami podati
niega prou serzhno popasti jnu ſvesati, katiere pak je bodem jest vam
eno ſnaminie dau, taisti je katieriga sim biu jest vam predau, katierga
bodem jest kuſhnu ſmoimi vstmi, taiſtiga popadite jnu derſhite uſsi

41
Judež
164
Dejte pomuəč tega zapelavca ali Jezusa dobiti.
165
V pungarti bode an moliv, marem vam prvič rezodeti.
166
H ta-istemo se morete vi s štriki inu s ketinami podati,
167
njega prov srčno popasti inu zvezati.
168
Katiərə pak je, bodem jest vam eno znaminje dav,
169
ta-isti je, katiəriga səm biv jest vam predav.
170
Katiərga bodem jest kušnu z mojmi ustmi,
171
ta-istiga popadite inu držite vsi.
p|d|k
Annas

Judas kar ti od nas ſhelieſh, taiſte gviſhnu ſadobiſh, paglei da ti naſhu
volu ſtoriſh, mi ozhmo te denarje tebi dati, taistega dobru jnu ſbestu
Plazhati, pak glei da naſhu vollu ſtoriſh, jnu ga nam u naſhe peſti dobiſh

Judash to ma ſhti te denarje jnu
bodi prou vesiu.
jeÿ inu pÿ ſa nÿe
ſei ſi jich lachko dobiu
al ſamu ſa Sgaine jech taistech uun kar na
dei de ne grataſch ſche ena uezchi Suinja kaker ſi biu doſdei

Nachdem wird ds Geld gezehlt
Nach geldzehlen komt der Juden Rath herfier
Und gechen Ab
Den Spruch beim Geld zehlen suche in 87 Seite
42
Anež
172
Judas, kar ti od nas želiəš, ta-iste gvišnu zadobiš.
173
Pa glej, da ti našu volu storiš,
174
mi očmo te denarje tebi dati,
175
ta-istega dobru inu zbestu plačati,
176
pak glej da našu volu storiš
177
inu ga nam v naše pesti dobiš.
Nato štejejo denar. Po štetju denarja nastopi judovski zbor. In odidejo.
Besede pri štetju denarja išči na 87. strani.
3.1.1.4. Slovo Jezusa in Marije
Slovo Jezusa in Marije Slovo Jezusa in Marije
p|d|k
p|d|k
Die Beurlaubung Xſti

Zartana jnu Lubeſniua maja Matti, jest marem tebi nasnanie dati, ta vra jnu
Zhas je ſhie pertekla, kaker ſi ti billa Nekedai Rekla, da se bama medba
magla lozhiti, jnu toi mu serzu enu veliku teſhau narediti, Buh te ubari
lubesniva maja Rojeniza, Potroſhtana taja boſhja duſhiza, Bueh te ubari
jest namarem delei pertebi oſtati, ſdei se marem jes vto Martro podati.

43
Slovo Kristusovo.
178
Cartana inu lubezniva maja mati,
179
jest marem tebi na znanje dati:
180
ta ura inu čas je žiə pərtekla,
181
kakər si ti bila nekədaj rekla,
182
da se bama medba magla ločiti
183
inu tojmu srcu enu veliku težav narediti.
184
Buh te ubari, lubezniva maja rojenica,
185
potroštana bodi taja božja dušica.
186
Buəh te ubari, jest na marem delej pər tebi ostati,
187
zdej se marem jes v to martro podati.
p|d|k
Maria

Ach ti preserzhni jnu zartani moi ſÿn, jest sim se vselei, lete ſhallostne
poshte balla, katera prehitru je pertekla; ah moi lubesnivi ſin, dei da bi
jest magla na mesti tebe krÿshana jnu Martrana biti, al sai da bi jest stabo
magla terpeti, da bi jest tako ſhalost na obzhutila.

44
Marija

Ah ti presrčni inu cartani moj sin, jest səm se vselej le-te žalostne pošte bala, katera prehitru je pərtekla. Ah moj lubeznivi sin, dej da bi jest magla namesti tebe križana inu martrana biti. Al saj da bi jest s tabo magla trpeti, da bi jest tako žalost na občutila.

p|d|k
Xſtus

Matti poglei Judeſh moi joger je mene ſhpotliu predau, sa trideseti ſreber=
nikou hudobnem judam zhries dau, sdei me boju htei smerti jskali, preterdu
ſvesali, jnu pred oblastnike, jnu ſodnike pelali, tam me baju htei ſmerti obſo-
dilli, jnu ſerzu enu Veliku Teſhau naredilli, lubesniva Matti to vollo moiga
Nebeſhkiga ozhetta, marem jest ſtoriti, sizer bi moi Nebeſhki ozhe ves
ſvolen maru pogubiti, al jes to vollo moiga Nebeſhkiga ozheta kna ſtorim
taku bi moi Nebeſhki azhe ves ſvollen ſvit pogubu.

45
Kristus
188
Mati poglej, Judež moj joger je mene špotliv predav,
189
za trideseti srebrnikov hudobnem Judam čriəz dav.
190
Zdej me boju h tej smrti iskali,
191
pretrdu zvezali inu pred oblastnike inu sodnike pelali.
192
Tam me baju h tej smrti obsodili
193
inu srcu enu veliku težav naredili.
194
Lubezniva mati, to volo mojga nebeškiga Očeta marem jest storiti,
195
sicer bi moj nebeški Oče ves zvolen svit maru pogubiti.
196
Al jes to volo mojga nebeškiga Očeta kna storim,
197
taku bi moj nebeški Ače ves zvolen svit pogubu.
p|d|k
Maria

Dokler tai je leta vola Nebeſhkiga ozheta, taku poidi moi Jesus
moi Lubesnivi ſÿn, jnu preli taju ſvetu Rieſhnu Krÿ, dokler udrugu viſhu
Leta Svit name odrieſhen bitti, pak vender jest tebe pohlevnu prosim, dei
ti meni poprei toi ſveti poſledni ſhegen.

46
Marija

Dokler taj je le-ta vola nebeškiga Očeta, taku pojdi, moj Jezus, moj lubeznivi sin, inu prelij taju svetu Riəšnu kri, dokler v drugu vižu le-ta svit na more odriəšen biti. Pak vənder jest tebe pohlevnu prosəm, dej ti meni poprej toj sveti posledni žegen.

p|d|k
Da Segnet Xſtus Mariae

Shegnana badi, Lubesniva maja Matti, te ſhegen jma vselei pertebi
uſtati, ſhegnane badite taje Rake jnu Nage, Katere ſte mene noſile, ſhegnane
badite taje persÿ, katere ſte mene doille, vſtani gar Lubeſniva maja
Matti, ta ſhegen jma vselei pertebi vſtati.

Und gechen Ab. Nachdem
Komen 2 Engel einer bringt das X und der
Anderte Rezitiert
47
Kristus
Tedaj Kristus blagoslovi Marijo.
198
Žegnana badi, lubezniva maja mati,
199
te žegen ima vselej pər tebi ostati.
200
Žegnane badite taje rake inu nage, katere ste mene nosile,
201
žegnane badite taje prsi, katere ste mene dojile.
202
Vstani gar, lubezniva maja mati,
203
ta žegen ima vselej pər tebi ostati.
In odideta. Potem nastopita dva angela, eden prinese križ, drugi pa recitira.
p|d|k
Der Engel

Ti Britka jnu teſhave pouna vra jnu zhas, v katerei se lazhi to
ſhiulenie od nas, ah kaÿ sa eno Britkuest obzhuti, tu ſerze Marie Devize
Premiſlite dobru ah kerſhanske duſhize, kai sa eno vesele je Maria [...] Xiſtuſam
jmela. Sdei pak je leta ſhaloſtna vra vse prozh odvsela, mi Angelzi kier ſmo
ſe poprei veselili, sdei pak smo vso naſhu veſele ſgubili; ah pregrieha kaÿ
ti ſtovpiſh ſtoriſh, kier Jeſusu jnu Marÿ ena taku ſhalost narediſh, po=
=troſhtei Mariv oh kerſhanka duſhiza, jnu na ſhali venzh ſtem grieham
nie zartanu duſhizu, da baſh Marÿ vtei ſhaloſti magla pomagati,
Se jmate ſhno vred uto ſhaloſt podati. Spremiſhluite to ſhalost Marie kai ana
Sa voll Jeſsusa terpi, potiem se bate pak SMario jnu Sjesuſam v Nebieſeh
vezhnu Veſsellili

48
Angel
204
Ti bridka inu težave povna ura inu čas,
205
v katerej se lači to živlenje od nas.
206
Ah kaj za eno britkuəst občuti tu srce Marie Device,
207
premislite dobru, ah kršanske dušice.
208
Kaj za eno vesele je Marija s Kristusam imela,
209
zdej pak je le-ta žalostna ura vse proč odvzela.
210
Mi angelci, kiər smo se poprej veselili,
211
zdej pak smo vso našu vesele zgubili.
212
Ah pregriəha, kaj ti storiš,
213
kiər Jezusu inu Mariji ena taku žalost narediš.
214
Potroštej Mariju, oh kršanska dušica,
215
inu na žali venč s tem griəham nje cartanu dušicu.
216
Da baš Mariji v tej žalosti magla pomagati,
217
se imate ž no vred v to žalost podati.
218
Spremišlujte to žalost Marije, kaj ana zavol Jezusa trpi,
219
potiəm se bate pak z Marijo inu z Jezusam v nebiəseh večnu veselili.
3.1.1.5. Oljska gora
Oljska gora Oljska gora
p|d|k
p|d|k
Xſtus komt mit Petrum und Johannem

Lubi Otrozhizhÿ jest sim ſhe en maihen zhas per uas. vi bate mene
jskali, jnu koker ſim hjudam prau, kamer jest grem ta vi marte priti
jnu ſedei jest vam poviem eno Novo Sapoved jest vam dam, da se vi med ſabo
lubite per letiem bojo vsi ludi ſposnali da ſte vi moi jogri aku bate Lube=
besen
med ſabo jmeli.

49
Kristus nastopi s Petrom in Janezom.

Lubi otročiči, jest səm še en majhen čas pər vas. Vi bate mene iskali inu, kokər səm h Judam pravu, kamer jest grem, ta vi na marte priti. Inu sedej jest vam poviəm, eno novo zapoved jest vam dam, da se vi med sabo lubite. Pər le-tiəm bojo vsi ludi spoznali, da ste vi moji jogri, aku bate lubezen med sabo imeli.

p|d|k
Petrus

Gospued kam greſh ti

Xſtus Redet

Kamar jest grem ti namareſh ſdei ſamanu poiti, potle pak ti ſamanu poideſh

50
Peter

Gospuəd, kam greš ti?

51
Kristus govori

Kamar jest grem, ti na mareš zdej za manu pojti. Potle pak ti za manu pojdeš.

p|d|k
Petrus

Gospued ſakai bi jes na mogu ſatabu poiti, jest ozhem mojo duſho ſate poſtaviti

52
Peter

Gospuəd, zakaj bi jes na mogu za tabu pojti? Jest očem mojo dušo za te postaviti.

p|d|k
Xſtus

Ozheſh ti taju duſhu ſame poſtauiti ſimon ſimon Polle Hudizh je ſilnu
ſheln, de bi vas mogu koker pſhenizu ſkus Reſhetu preſiati, ali jest sim
satebe prosu da taja viera ne obnemaga, jnuti kei keda preoberjen poterdi
taje bratre

53
Kristus

Očeš ti taju dušu za me postaviti? Simon, Simon, pole, hudič je silnu želən, de bi vas mogu kokər pšenicu skus rešetu presjati. Ali jest səm za tebe prosu, da taja vjera ne obnemaga, inu ti, kejkeda preobrjen, potrdi taje bratre.

p|d|k
Petrus

Gospued jest sim perpraulen staba vjezho u ſmert jeti

54
Peter

Gospuəd, jest səm pərpravlen s taba v ječo, v smrt jəti.

p|d|k
Xſtus

Resnizhnu Resnizhnu jes tebi pojim Petter. Peteln na ba nazoi ſapeu
Prei da boſh ti mene trikrat ſataju, uletei Nozhi ſe bate vi vsi pohuiſhali
nad manu, ſtoi piſsanu jest bam Paſtierja vdaru, jnu ouze te zhede boju
Reskroplene, kadar pak gar uſtanem ozhem pred vami jeti vgalilejo

55
Kristus

Resničnu, resničnu jes tebi pojim, Peter. Peteln na ba nacoj zapev, prej da boš ti mene trikrat zataju. V le-tej noči se bate vi vsi pohujšali nad manu. Stoji pisanu: jest bam pastiərja udaru inu ovce te čede boju rəzkroplene. Kadar pak gar vstanem, očem pred vami jəti v Galilejo.

p|d|k
Petrus

Da bi se lih vsi pohuiſhali nadtabo ſai jest ſe nuezhem pohuiſhat

Jezt kom͠en Sie auf den Ölberg
56
Peter

Da bi se lih vsi pohujšali nad tabo, saj jest se nuəčem pohujšat.

Zdaj pridejo na Oljsko goro.
p|d|k
Xſtus

Sedite tukei doli, dokler jes grem, jnu molim, maja duſha je ſhaloſtna
do ſmerti, oſtanite tukei jnu zhuite ſmenoj. abba Lubi ozhe tebi je vse
mogozh vsemi leta kelih od mene prozh, al vender nikar, kaker jest ozhem

Da gechet er zu die Juger.

Kaÿ ſpitte ſimon alli ti ſpiſh niſsi leti mogu eno uro ſmano zhuiti, zhuitte
jnu Mollite de v ſkushnave na padete, duh je Ries voln ali Mesu je ſlabu
Ozha Moi aku ni mogozh da bi leta Kellih od mene ſhou, temuzh da ga jest
piem taku jsguedi se taja volla.

Da kert er sich zu die Juger und schweigt still

Ozhe aku ozhesh, taku vsemi leta kellih od mene, al vender nikar maja
temuzh taja volla se jsguedi.

Da fallet er auf sein Angesicht und
komt der Engel mit dem Kellich

Och Jesu ti ſÿn boſhÿ nikar ſe na preſtraſhi, kier ſam ſi atu terpeti, ſa
odreſhenie zieliga ſuetta, na katieru ti ozhiaki pred peklam, svelikem
ſheljam zhakaju, ti ja sam daru vieſh sa zhast, katiera je tebi per=
praulena, da baſh poſtaulen ſa gospueda, jnu ſodnika, zhries vse
stuari, preli tedei taju ſveto Krÿ Rieſhno krÿ ſa odreſhenie vsih
Ludi.

57
Kristus

Sedite tukej doli, dokler jes grem inu molim. Maja duša je žalostna do smrti, ostanite tukej inu čujte z menoj.

Aba, lubi Oče, tebi je vse mogoč. Vzemi le-ta kelih od mene proč, al vənder nikar, kakər jest očem.

Tedaj gre k učencem.

Kaj spite? Simon, ali ti spiš? Nisi le-ti mogu eno uro z mano čujti? Čujte inu molite, de v skušnave na padete. Duh je riəs voln, ali mesu je slabu.

Oča moj, aku ni mogoč, da bi le-ta kelih od mene šov, temuč da ga jest pijem, taku izguədi se taja vola.

Tedaj se obrne k učencem in molči.

Oče, aku očeš, taku vzemi le-ta kelih od mene, al vənder nikar maja, temuč taja vola se izguədi.

Tedaj pade na obličje. Angel s kelihom nastopi.
58

Oh Jesu, ti Sin Božji, nikar se na prestraši, kiər sam si atu trpeti za odrešenje ciəliga sveta, na katiəru ti očjaki pred peklam z velikem željam čakaju. Ti ja sam daru viəš za čast, katiəra je tebi pərpravlena, da baš postavlen za Gospuəda inu sodnika čriəz vse stvari.

220
Preli tedej taju sveto Riəšno kri
221
za odrešenje vsih ludi.
p|d|k
Xſtus

Spite jnu pozhiueite, je ſadaſti pale ura je priſhla jnu ſÿn tega
zhloveka ba jsdan, u Rake teh grieſhnikou, uſtanite gar poidemo
Katieri bo mene jsdau ta je bliſsu.

59
Kristus

Spite inu počivejte, je zadasti. Pale, ura je prišla inu Sin tega človeka ba izdan v rake teh griəšnikov. Vstanite gar, pojdemo. Katiəri bo mene izdav, ta je blizu.

p|d|k
Nachdem nachet sich Judas
herbeÿ giebt Xſtum ein Kuß

Srau badi Moiſter.

Nato se Judež približa in poljubi Kristusa.
60

Zrav badi, Mojster.

p|d|k

Juda jsdaſh ti ſÿnu tega zhloveka js kuſhvaniam

Xſtus trittet gegen die Juden

Kaga vi jſhete,

61
Kristus

Juda, izdaš ti Sinu tega človeka is kušvanjam.

62
Kristus stopi proti Judom.

Kaga vi išete?

p|d|k
Die Juden alle zusamen

Jeſusa Nazarenſkiga

Xſtus

Uſtanite gori, jest ſim

Detto

Kaga vi jſhete ... Aku vi tedei mene jſhete taku puſtite
poiti.

No 31
63
Vsi Judje

Jezusa Nazarenskiga.

64
Kristus

Ustanite gori, jest səm.

Isto.
p|d|k
Die fallen alle nieder, der erste Jud

Uſtanite gori vi moi tovarſhi vsi, kna preſtraſhite Se tega ſapelauza
teh ludi, an je sam tukei katier je nas ſkues ſojo zoperniu vergu
dol use kupei, mi ozhmo niemo ſe ſueper ſtati, jnu ſnaſhemi ſhtriki
ſbestu ſuesati.

Tedaj padejo vsi na zemljo.
65
Prvi Jud
222
Ustanite gori, vi moji tovarši vsi!
223
Kna prestrašite se tega zapelavca teh ludi.
224
An je sam tukej,
225
katiər je nas skuəz sojo coprniju vrgu dol vse kupej.
226
Mi očmo njemo se zuəpər stati
227
inu z našemi štriki zbestu zvezati.
p|d|k
Xſtus

Kaga vi jſhete.

Die Juden,

mi jſhemo Jesusa Nazerenskiga

All vi mene jſhete, taku puſtite lete poiti

66
Kristus

Kaga vi išete?

67
Judje

Mi išemo Jezusa Nazerenskiga.

68
Kristus

Al vi mene išete, taku pustite le-te pojti.

p|d|k
Der Juden Hauptman

Popadite jnu ſveſhite, tega ſapelauza teh ludi, da se an ſnaſheh ſhtrikou
ledik na ſtrÿ, taiſtiga mate dobru varvati, jnu pred naſhe oblaſtnike
perpelati.

69
Judovski stotnik
228
Popadite inu zvežite tega zapelavca teh ludi,
229
da se an z našeh štrikov ledik na stri.
230
Ta-istiga mate dobru varvati
231
inu pred naše oblastnike pərpelati.
p|d|k
Petrus

Gospued ozhmu le ſmezham udart,

70
Peter

Gospuəd, očmu le z mečam udart?

p|d|k
Xſtus

Puſtite douſihmalu

und keret sich zu Petro
71
Kristus

Pustite dovsihmalu.

In se obrne proti Petru.
p|d|k

Petter ſaugerni toi Mezh unoſhinze, Sakai vsi, kateri Mezh usamejo
bodo ſkusi Mezh konz uſeli, nemam le jest pitti te Köllih, kattierga
je meni Moi ozha dau, all mieniſh ti, de jest namarem moiga ozheta
proſsiti, jnu bi meni ſedei poſlov, vezh koker dbanaiſt Millianau
Angelou Koku se badejo pak piſme dopounille, kadar taku mare
bitti, Vi ſte koker henemo Raſboiniku, ſmezhmi jnu sdragam vnkei
priſhli mene lovit, ſei ſim vſaki dan per vas ſedou vtemplni, jnu vzhiu
tam niſte Rake na me Polueſhili, leta je vaſha vra jnu te temni oblaſt ſakaj
letu se je vse sgodilu, da bi se teh prerokou Piſsme dopounille

Da Verlassen ihm alle Jugrer und fliehen
darfan
72
Kristus

Peter, zagrni toj meč v nožənce. Zakaj vsi, kateri meč vzamejo, bodo skuzi meč konc vzeli. Nemam le jest piti te kelih, katiərga je meni moj Oča dav? Al miəniš ti, de jest na marem mojga Očeta prositi inu bi meni sedej poslov več kokər dbanajst miljanav angelov? Koku se badejo pak pisme dopovnile, kadar taku mare biti?

Vi ste kokər h enemo razbojniku z mečmi inu z dragam unkej prišli mene lovit. Sej səm vsaki dan pər vas sedov v templni inu učiv, tam niste rake na me poluəžili. Le-ta je vaša ura inu te temni oblast, zakaj le-tu se je vse zgodilu, da bi se teh prerokov pisme dopovnile.

Tedaj ga učenci zapustijo in ubežijo.
p|d|k
Der erste Jud

Ti Sapelauz ti Galileiz ti Nazirenar, ti ſi jösdu ſenter vjerusalems=
ke Meſtu, jnu si nehau na tem patu, ſtem guantam Respenati, jnu oleis=
keh drevies, te veize dol ſekati, jnu ſtaistemu pred tabo preſtelati
tudi ſi nehau Skus nih vſte, tebi zhaſt jnu huallo dajati, ti ſapelauz

ſdei te bajo ti ludi dobru poſnali, kdu Si ti ti Nazarenar, ja
gviſhnu guiſhnu, kadar bi ti biu en pravi Prerok bol en baſhÿ ſÿn
taku bi ſi kar na nehau, taku zhast jnu huallo dajati, ampak ti ſi
le en ſapelauz teh ludi, poprei ſmo mogli mi vsi vkupei pred tabo
dou paſti, ſdei pak mareſh ti pred nami dolli leſhati

73
Prvi Jud
232
Ti zapelavc, ti Galilejc, ti Nazirenar,
233
ti si jezdu sentər v jeruzalemske mestu
234
inu si nehav na tem patu s tem gvantam rəzpenati
235
inu z olejskeh dreviəs te vejce dol sekati
236
inu s ta-istemu pred tabo prestelati.
237
Tudi si nehav skuz nih uste tebi čast inu hvalo dajati.
238
Ti zapelavc, zdej te bajo ti ludi dobru poznali.
239
Kdu si ti, ti Nazarenar? Ja gvišnu, gvišnu,
240
kadar bi ti biv en pravi prerok bol en Bažji Sin,
241
taku bi si kar na nehav taku čast inu hvalo dajati.
242
Ampak ti si le en zapelavc teh ludi.
243
Poprej smo mogli mi vsi vkupej pred tabo dov pasti,
244
zdej pak mareš ti pred nami doli ležati.
p|d|k
der 2te Jud

Moi Touarſhi jnu komorati uſsi, veſielte se smano tudi vi, de smo
enkrat u naſhe Rake dobilli, tega Nazarenarja, tega ſapelauza
katieri se je Sa eniga Preroka, jnu sa eniga ſinu Boſhÿga unkei dajau
ſdei ſdei ſe ozhemo nad niem maſhuati, jnu niemo ta ſaſhluſheni lan
dati, ſatorei vi Rablni jnu Berizhi, dobru jnu mozhnu ga ſueſhite
ſtemi ſhtriki, da ſe nam bade mogu voln jnu pokorn datti, jnu te ſaſhluſheni
lan preſtati.

74
Drugi Jud
245
Moji tovarši inu komorati vsi,
246
vesiəlte se z mano tudi vi,
247
de smo enkrat v naše rake dobili
248
tega Nazarenarja, tega zapelavca,
249
katiəri se je za eniga preroka
250
inu za eniga Sinu Božjiga unkej dajav.
251
Zdej zdej se očemo nad njem mašvati
252
inu njemo ta zašluženi lan dati.
253
Zatorej, vi rablni inu beriči,
254
dobru inu močnu ga zvežite s temi štriki,
255
da se nam bade mogu voln inu pokorn dati
256
inu te zašluženi lan prestati.
p|d|k
der 3te Jud Robinus

Sedai ſmo tega ſapelauza ſhie dobru ſvesali, ſedai bamu niemu
niegou te ſaſhluſhen lan dalli, ſedai ſedai, ſe bamu nad niem veselili
jnu Nigou dianie zhaſtili, kier je atu poprei zhast jnu huallu jmeti
Sedai pak mare ſhpat jnu ſmieh od nas terpeti.

75
Tretji Jud, Robinus
257
Sedaj smo tega zapelavca žiə dobru zvezali,
258
sedaj bamu njemu njegov te zašlužen lan dali.
259
Sedaj, sedaj se bamu nad njem veselili
260
inu nigov djanje častili.
261
Kiər je atu poprej čast inu hvalu imeti,
262
sedaj pak mare špat inu smiəh od nas trpeti.
p|d|k
Der 4te Jud

Sedei So tega ſapelauza ſhie dobru jnu mozhnu ſvesali, ga bama tudi
koi dellei naprei gnalli, pred naſhe ſodnike jnu oblaſtnike poſtauilli
da bajo niega htemu kriſhu obſodilli.

Jetzt gechen die Juden mit Xſto von Ölberg
76
Četrti Jud
263
Sedej so tega zapelavca žiə dobru inu močnu zvezali.
264
Ga bama tudi koj delej naprej gnali,
265
pred naše sodnike inu oblastnike postavili,
266
da bajo njega h temu križu obsodili.
Zdaj gredo Judje s Kristusom z Oljske gore.
p|d|k

Ti ſapelauz ſa toiga fauſh vka delli ſmo mi te ſhie daunu
Shellelj, da bi vnaſhe peſti priſhu, pak ti ſi nam prozh odſhu,
ti ſi nas stajei Kunſhti, atu ſupet adgnati, jnu tebe fraÿ
jnu ledik ſpellatti, ſdei ſdei ſiti, u naſhe Rake perſhu
ſaguiſhnu nam na baſh prazh adſhu mi bama tebe naprei
gnalli, jnu taje fauſh hudobne delle dabru plazhallj.

77
Drugi Jud
267
Ti zapelavc, za tojga favš uka deli
268
smo mi te žiə davnu želeli,
269
da bi v naše pesti prišu.
270
Pak ti si nam proč odšu,
271
ti si nas s tajej kunšti atu zupet adgnati
272
inu tebe fraj inu ledik spelati.
273
Zdej, zdej si ti v naše rake pəršu,
274
zagvišnu nam na baš prač adšu.
275
Mi bama tebe naprej gnali
276
inu taje favš hudobne dele dabru plačali.
p|d|k
Der 3te Jud

Ti sapelautz teh Ludÿ tu dobro vimo mi de si velike zhudeshe
dellou, skus toi faush Nauk veliku Ludÿ sapelou, mutizi so
pregouorili, slepzi so pregledali, goboui so sraui ino zhisti postali
ti si preueliku zhes nashu postauo gouoru, skus Belzebuba nar
uishega hudizha sturiu.

78
Tretji Jud
277
Ti zapelavc teh ludi,
278
tu dobro vimo mi, de si velike čudeže delov,
279
skuz toj favš nauk veliku ludi zapelov.
280
Mutici so pregovorili, slepci so pregledali,
281
gobovi so zravi ino čisti postali.
282
Ti si preveliku čez našu postavo govoru,
283
skuz Belcebuba narvišega hudiča sturiv.
p|d|k
fendrich am Oelberge

Vi Hlapzi vi imate vasho doushnust storiti ino nam
tega Sapelauza pomagat dobiti da se on nam vollen ino
pokorn bo dau, ino to sashlusheno Strafingo prestau

79
Praporščak na Oljski gori
284
Vi hlapci, vi imate vašo dovžnust storiti
285
ino nam tega zapelavca pomagat dobiti,
286
da se on nam volen ino pokorn bo dav,
287
ino to zašluženo štrafingo prestav.
3.1.1.6. Jezus od Velikega zbora do Pilata
Jezus od Velikega zbora do Pilata Jezus od Velikega zbora do Pilata
p|d|k
Die Juden gechen mit Christo auf das große
Teater und rezetirt der 4te Jud vor den Annas,
bevor hat aber noch der Fendrich sein Spruch.
Judje gredo s Kristusom na veliki oder in Četrti Jud recitira pred Anežem; pred tem pa še govori Praporščak.
p|d|k

Semkei semkei stopi ti, kei bom jest tebi pouedou, poslushei
ti, mi smo tebe shie daunu betali inu jskali, de bi te radi
snashmi striki suesali, pak ti si se snau dobru varuati,
v Mestu ostran si otu beshati tamkei si ti otu varuan
biti ino snasheh strikou se ledig storiti, de smo tele enkrat
v nashe pesti dobili, Sdei ti bomo eno drugo storilli, letu
more toi praui Sodnik bitti, ti pak moresh tuojo krÿ preliti

80
Praporščak
288
Semkej, semkej stopi ti,
289
kej bom jest tebi povedov, poslušej ti.
290
Mi smo tebe žiə davnu betali inu iskali,
291
de bi te radi z našmi štriki zvezali.
292
Pak ti si se znav dobru varvati,
293
v mestu ostran si otu bežati.
294
Tamkej si ti otu varvan biti
295
ino z našeh štrikov se ledig storiti.
296
De smo te le enkrat v naše pesti dobili,
297
zdej ti bomo eno drugo storili.
298
Le-tu more toj pravi sodnik biti,
299
ti pak moreš tvojo kri preliti.
p|d|k
Juden Hauptman vor Annas

Anas mi smo tebi perpelalli Chrisusa tega galufa,
katiri met tem Folkam veliko smoto delou, inu skus nigou
faush Nauk veliku Ludi sapelou.

81
Judovski stotnik pred Anežem
300
Anas, mi smo tebi pərpelali Kristusa, tega galufa,
301
katiri je med tem folkam veliko zmoto delov
302
inu skuz nigov favš nauk veliku ludi zapelov.
p|d|k
Anas

Jest tebe uprasham köi so toÿ Jogri, pred katirimi so ti
skus tuoi faush Nauk te Ludi sapelou, dabi oni sdeizi prishli
inu tebi pomagali is nashih rok ledig in freÿ splati
Ah kei san norshki Uk si ti pozheu, bres nashiga pouela si
podstopit smeu letemu Folku Prediguati, ino takishne
velike smote delati.

82
Anež
303
Jest tebe vprašam, kej so toji jogri, pred katirimi si ti
304
skuz tvoj favš nauk te ludi zapelov, da bi oni zdejci prišli
305
inu tebi pomagali iz naših rok ledig in frej spelati?
306
Ah, kej zan norški uk si ti počev,
307
brez našiga povela si se podstopit smev
308
le-temu folku predigvati
309
ino takišne velike zmote delati.
p|d|k
der 1te Jud.

Uste gorodpri inu se odgouori, dei antbort na to
uprashenje tega vishega Farja.

83
Prvi Jud

Uste gor odpri inu se odgovori, dej antbort na to uprašenje tega Višega farja!

p|d|k
Christus

Jest sem ozhitno gouoriu temo Suetu, ino sem vselei vzhiu
v Sinagogÿ, ino v Tempelni, kamer se ti Judi vkupei sahajajo,
jest nisem nezhisar na skriunem gouorou kei ti mene oprashash
vprashei te katiri so shlishali, kei sim jest hudega gouoriu
pole tisti vijo kei sim jest knim gouorou.

84
Kristus

Jest sem očitno govoriv temo svetu ino sem vselej učiv v sinagogi ino v tempelni, kamer se ti Judi vkupej zahajajo. Jest nisem nečisar na skrivnem govorov. Kej ti mene vprašaš? Vprašej te, katiri so šlišali, kej səm jest hudega govoriv, pole, tisti vijo, kej səm jest k nim govorov.

p|d|k
Der 1te Jud redet und gibt im ein Bakenstrich

Kako ti odgouorish temo uishemo Farju.

Prvi Jud govori in ga klofne.
85

Kako ti odgovoriš temo višemo farju?

p|d|k
Christus

Aku sim jest hudo gouorou tako sprizhei de je hudu
aku prau, sakei ti mene bijesh.

86
Kristus

Aku səm jest hudo govorov, tako spričej, de je hudu; aku prav, zakej ti mene biješ?

p|d|k
Anas

Jest uam sapouim tega zhloueka dobru uaruati, ino ga
Kaifesho pellati, nei de on shnim stori kar on ozhe.

87
Anež
310
Jest vam zapovim tega človeka dobru varvati
311
ino ga Kajfežo pelati,
312
nej de on žnim stori, kar on oče.
p|d|k
Juden Hauptman vor den Kaifas

Kaifesh mi smo htebi perpelali Christusa tega galufa
ino sapelauza teh Ludÿ, sakei on je ta Lustuo sprebrazhou
ino veliku smoto delou.

88
Judovski stotnik pred Kajfežem
313
Kajfež, mi smo h tebi pərpelali
314
Kristusa, tega galufa ino zapelavca teh ludi.
315
Zakej on je ta lustvo sprebračov
316
ino veliku zmoto delov.
p|d|k
Der 2te Jud und Pariser

Ja, ja, mi smo tudi snigoueh Ust sashlishali, da je on diau
jest ozhem te boshji Tempel resdiati ino otrejeh dnih eniga
drugiga gorpostauiti, kateri ne bo Srokami storjen, ino on je
reku, da je on en Krall.

89
Drugi Jud in farizeji

Ja, ja, mi smo tudi z nigoveh ust zašlišali, da je on djav: jest očem te božji tempel rezdjati ino o trejeh dnih eniga drugiga gor postaviti, kateri ne bo z rokami storjen. Ino on je reku, da je on en kral.

p|d|k
der 4te Jud.

on je en Samaritan ino Hudizha ima, dokler skus niga
vse zhudeshe della.

90
Četrti Jud

On je en Samaritan ino Hudiča ima, dokler skuz niga vse čudeže dela.

p|d|k
Kaifas.

Tako ti zelo nizh na odgouorish letim kateri tebe taku
terdo toshijo.

91
Kajfež

Tako ti celo nič na odgovoriš le-tim, kateri tebe taku trdo tožijo?

p|d|k
alle Juden zusam͠en.

on je Smerti uriden umorimo ga umorimo ga.

92
Vsi Judje skupaj

On je smrti vriden. Umorimo ga, umorimo ga.

p|d|k
nachdem sie ihm die Augen verbunden haben, da reden alle 4 Juden

Prerokui nam Christe kdu je ta katiri je tebe udarou.

93
Potem, ko so mu zavezali oči, govore vsi štirje Judje.

Prerokuj nam, Kriste, kdu je ta, katiri je tebe udarov.

p|d|k
Kaifas.

Aku si ti Christus pouei nam, te praui Sin Boshji.

Christus schweigt.
Kaifas fragt ihn abermahls und sagt.

Jest tebe sarotim per prauimo shiuimo Bogu.

94
Kajfež

Aku si ti Kristus, povej nam, te pravi Sin Božji.

Kristus molči.
Kajfež ga ponovno vpraša in reče.

Jest tebe zarotim pər pravimo živimo Bogu.

p|d|k
Christus

Da jest uam glih pouim, de posiehmau vi bote vedeli Sina
tiga zhloueka sediozhiga, na desnizi Boshji mozhi, ino pridi-
ozhega uoblakah teh Nebis.

95
Kristus

Da, jest vam glih povim, de posiəhmav vi bote videli Sina tiga človeka, sedijočiga na desnici Božji moči ino pridiočega v oblakah teh nebis.

p|d|k
Kaifas

on je Boga preklinou kei potrebujemo uezh prizh, glei
sdei ste vi nigouo preklinanie shlishali, kei se uam sdi,
kei si en tak sashlushi.

96
Kajfež

On je Boga preklinov, kej potrebujemo več prič? Glej, zdej ste vi nigovo preklinanje šlišali! Kej se vam zdi, kej si en tak zašluži?

p|d|k
redet der 4te Jud

Deimo nimo to Ketino na urat.

97
Četrti Jud govori

Dejmo nimo to ketino na vrat.

p|d|k
alle 4 Juden zusam͠en

Taku si ti uender Boshji Sin.

98
Vsi štirje Judje obenem

Taku si ti vənder Božji Sin?

p|d|k
Christus

Vi ja prauite, sakei jest sim.

99
Kristus

Vi ja pravite, zakej jest səm.

p|d|k
Alle Juden zusam͠en sagen

Kei potrebujemo vezh prizh, sdei smo sami shlishali is nigouih Ust, da
se je sa eniga Kralla, inu sa Sinu Boshiga vnkei dajau.

100
Vsi Judje govorijo

Kej potrebujemo več prič! Zdej smo sami šlišali iz nigovih ust, da se je za eniga krala inu za Sinu Božiga unkej dajav.

p|d|k
Kaifesh.

Jest uam sapouim, tiga zhloueka dobru varuati inu ga Pontiusu
Pilatishu desheuskimu oblastniku pelati da ga htei Smerti
obsodi, kaker si en tak sashlushi.

101
Kajfež
317
Jest vam zapovim, tiga človeka dobru varvati
318
inu ga Pontiusu Pilatižu,
319
deževskimu oblastniku, pelati,
320
da ga h tej smrti obsodi,
321
kakər si en tak zašluži.
p|d|k
Der Juden Hauptman redet vor Pilato.

Jest Hauptman al Kapitan, sim od vishe gosposke unkei poslan
de sim pustu tega Sapelauza dobru suesati inu sim hiteu Pontiusu
Pilateshu perpelati, de ti imash nigou Sodnik bitti inu nam
skus tu vsim sadosti storiti.

102
Judovski stotnik
Govori pred Pilatom.
322
Jest, havptman al kapitan,
323
səm od više gosposke unkej poslan,
324
de səm pustu tega zapelavca dobru zvezati
325
inu səm hitev Pontiusu Pilatežu pərpelati.
326
De ti imaš nigov sodnik biti
327
inu nam skuz tu vsim zadosti storiti.
p|d|k
Pilatesh

Jest Pontius Pilatesh Deshelski oblastnik, od Zesarja postaulen
v Judouski Deshelli, jest uas vprasham kai je leta san zhlouek.

103
Pilatež

Jest Pontius Pilatež, deželski oblastnik, od cesarja postavlen v Judovski deželi, jest vas vprašam, kaj je le-ta zan človek.

p|d|k
Die Juden sagen alle zusam͠en

Tukei je Jesus Nazarenski katirega je ta Folk sa eniga Preroka imeu.

104
Vsi Judje govorijo

Tukej je Jezus Nazarenski, katirega je ta folk za eniga preroka imev.

p|d|k
Pilatesch

Kei pernesete sa eno toshbo zhries tega zhloueka.

105
Pilatež

Kej pərnesete za eno tožbo čriəz tega človeka?

p|d|k
Der Juden Hauptman sagt

Kader bi ne biu leta kei hudega sturiu bi ga mi ne billi tebi zhris
dali, mi vishi Farji pakak dobro vimo de je on te Smerti uriden.

106
Judovski stotnik

Kader bi ne biv le-ta kej hudega sturiv, bi ga mi ne bili tebi čris dali. Mi viši farji pa kak dobro vimo, de je on te smrti vriden.

p|d|k
Pilatus

Taku ga tei vsamite ino ga sodite, po uashei Postaui dokler vi meni
nuzhte peuedati, kei je on hudega sturiu, jest ga tudi nozhem
Sodit. Storite shnim kar kolli ui ozhete.

107
Pilatež

Taku ga tej vzamite ino ga sodite po vašej postavi. Dokler vi meni nučte povedati, kej je on hudega sturiv, jest ga tudi nočem sodit. Storite žnim, kar koli vi očete.

p|d|k
Die Juden sagen alle zusam͠en

Nam se nespodobi koga umoriti, dokler ti Rimlarji so
nam to guaut protzh oduseli ino nekatire rezhi, so nam
Sodit perpushene.

Nam se na spoduebi kaga vmoriti, dokler ti Rimlarÿ so nam
to guavt prozh odvseli, jnu ne katiere Rezhi, so nam sodit
perpuſhene
;

108
Vsi Judje govorijo obenem

Nam se na spoduəbi kaga umoriti, dokler ti Rimlarji so nam to gvavt proč odvzeli, inu nekatiəre reči so nam sodit pərpušene.

p|d|k
Der Juden Hauptman

Dokler je an tu lustuo spreobrazhov, jnu nashu poſtau sanizhvou
letu pa kna mrmu terpeti mi, kier smo priedpoſtauleni teh
rezhÿ.

109
Judovski stotnik
328
Dokler je an tu lustvo spreobračov
329
inu našu postav zaničvov;
330
le-tu pak na mrmu trpeti mi,
331
kiər smo priədpostavleni teh reči.
p|d|k
die Juden alle zusamen

An Moisisov postau prelamu, ker ni te Sabath derſhov, temu
se ſhliſhi ta smert, prozh prozh ſhniem.

110
Vsi Judje obenem

An je Mojzisov postav prelamu, ker ni te sabat držov. Temu se šliši ta smrt, proč, proč ž niəm.

p|d|k
Die Phariseer

Ja ſa mi ſmo ſaſhliſhali, da je an prepovedu zeſsarju, daziu
dati, jnu an je reku da je an en Krall

111
Farizeji

Ja, sami smo zašlišali, da je an prepovedu cesarju daciju dati inu an je reku, da je an en kral.

p|d|k
Pillattus

Taku ti zellu nizh na odgovoriſh, all na ſhliſhiſh kaku leti tebe
terdu taſhiu,

112
Pilatež

Taku ti celu nič na odgovoriš, al na šlišiš, kaku le-ti tebe trdu tažiju?

p|d|k
Xiſtus

Kar tebi taſhiu ti Judi, tu mareſh vedet de je is nida ſhmiſhleno

113
Kristus

Kar tebi tažiju ti Judi, tu mareš vedet, de je iz nida žmišleno.

p|d|k
Pillattus

All sim jest an Jud, kai jest sa letu viem, ti si mogu abtem zhasu,
uriednu kei hudiga ſtoriti, ſizer bi oni tebe, taku terdu tashit na mogli

Thut ein wenig Pausieren

Al si ti an Judouski krall kaker oni pravio?

114
Pilatež

Al səm jest an Jud, kaj jest za le-tu viəm. Ti si mogu ab tem času vriədnu kej hudiga storiti, sicer bi oni tebe taku trdu tažit na mogli.

Po kratkem premolku.

Al si ti an judovski kral, kakər oni pravijo?

p|d|k
Xiſtus

Ja, jest sim en krall! pak nikar koker en krall tega ſvetta, nebui se
Pillateſh, de bi jes toju krallestuv posidu, poglei na maju svojſhnu
jnu bueſhtuo

115
Kristus

Ja, jest səm en kral! Pak nikar kokər en kral tega sveta. Ne buj se, Pilatež, de bi jes toju kralestuv posidu. Poglej na maju svojšnu inu buəštvo.

p|d|k
Pillattus

Taku si ti tai vender en Krall! Kei je tai toju krallestuo? dati Rimlarÿ
na poſedeju.

116
Pilatež

Taku si ti taj vənder en kral! Kej je taj toju kralestvo, da ti Rimlarji na posedeju?

p|d|k
Xiſtus

Jest sim ries en krall! pak nikar koker en krall? jest sim htemo nata svit
prishu, da jmam od Resnize prizhvat!

117
Kristus

Jest səm riəs en kral! Pak nikar kokər en kral tega sveta. Jest səm h temo na ta svit prišu, da imam od resnice pričvat!

p|d|k
Pillatus

Kaÿ je ta Resniza?

und stechet auf
118
Pilatež

Kaj je ta resnica?

In vstane.
p|d|k
Pillattus

Jes na naidem obene krivize na letem zhloveko, dokler vi meni nozhte
povedati? kai je an hudiga ſtueru jest ga tudi nuezhem ſodit!
taku storite ſhniem kar vi ozhte.

119
Pilatež

Jes na najdem obene krivice na le-tem človeko. Dokler vi meni nočte povedati, kaj je an hudiga stuəru, jest ga tudi nuəčem sodit! Taku storite žniəm, kar vi očte.

p|d|k
Die Juden allezusammen

Kaÿ praviſhti, da bi an na biv kei hudiga ſtueru, od Galillee
Noter du tad, je an te ludi matu jnu ſapelau

120
Vsi Judje

Kaj praviš ti, da bi an na biv kej hudiga stuəru? Od Galileje noter du tad je an te ludi matu inu zapelav.

p|d|k
Pillattus

Kai Pravite vi, da je te zhlavek en Galileiz.

und stechet auf
121
Pilatež

Kaj pravite vi, da je te člavek en Galilejc?

In vstane.
p|d|k
die Juden alle zusammen

Ja, an je an Galileiz, jnu an ſapelauz teh ludi.

122
Judje vsi obenem

Ja, an je an Galilejc inu an zapelavc teh ludi.

p|d|k
Pillattus

Dokler vi pravite, de je an, en Galileiz, taku ga vsemite
jnu ga Herodeſhu pelaite, dokler je an en krall te Galileiske
Deſhelle, Naite da an ſhniem ſtori kar an ozhe.

123
Pilatež

Dokler vi pravite, de je an en Galilejc, taku ga vzemite inu ga Herodežu pelajte, dokler je an en kral te galilejske dežele. Najte, da an žniəm stori, kar an oče.

p|d|k
Juden Hauptman

Krall Herodeſh, mi ſmo htebi perpelali, Xiſtuſa tega ſapelauza,
katieri se je sa Judovskiga kralla vnkei dajav, da ga ti htei smerti
obsodiſh, jnu nam vsim vkupei ſadoisti ſtoriſh

124
Judovski stotnik

Kral Herodež, mi smo h tebi pərpelali Kristusa, tega zapelavca, katiəri se je za judovskiga krala unkej dajav, da ga ti h tej smrti obsodiš inu nam vsim vkupej zadojsti storiš.

p|d|k
Herodeſ

All si ti taiſti ikatierga sim jest ſhie davnu ſhelov videt jnu ſhliſhat
all si ti taiſti? sa katierga volo je moi ozhe nehav ſhtiernaisttavſhent
otruek pomoriti, marebit si ti taisti? Katieri je v Kanni Galilei tu vadu
u to vinu prebernu, marebit si ti taisti? pred katierem so ti malikÿ
dolli padalli, all si ti taisti? sa katierem tolku volka, toje predige
poſhluſhati hodilli, od katierga je bilu tolku, dobriga jnu hudiga
ſhliſhati.

125
Herodež

Al si ti ta-isti, katiərga səm jest žiə davnu želov videt inu šlišat? Al si ti ta-isti, za katiərga volo je moj oče nehav štiərnajstavžent otruək pomoriti? Marebit si ti ta-isti, katiəri je v Kani Galileji tu vadu v to vinu prebrnu? Marebit si ti ta-isti, pred katiərem so ti maliki doli padali? Al si ti ta-isti, za katiərem je tolku folka toje predige pošlušati hodilo, od katiərga je bilu tolku dobriga inu hudiga šlišati?

p|d|k
der 4te Jud

Vidiſh ti Krall Herodeſh, to terduuratnost tega zhlaveka
Katieri tebi ne odgovori, kaker enemo krallo, satu an ni ene
temuzh venzh Smerti vrieden, Pilateſh je an haid, an na vie naſhe
Poſtave dtaku daru kaker ti.

126
Četrti Jud

Vidiš ti, kral Herodež, to trduvratnost tega člaveka,
katiəri tebi ne odgovori kakər enemo kralo. Zatu an ni ene, temuč venč smrti vriəden. Pilatež je an hajd, an na viə naše postave taku daru kakər ti.

p|d|k
Erster Jud

Sdaizi ti taje uſte garadpri, jnu se odgovori, kar si ti poprei
preveliku gouvru, ſdei pa kti movzhiſh, sdei, sdei, se ti odgovori
sdei, sdei, nai ti taja satapnast, saſhliſhati, sdei na snaſh govoriti
kai si ti saen norzh

127
Prvi Jud

Zdajci ti taje uste gar adpri inu se odgovori! Kar si ti poprej preveliku govuru, zdej pak ti movčiš. Zdej, zdej se ti odgovori! Zdej, zdej naj ti taja zastapnast zašlišati, zdej na znaš govoriti. Kaj si ti za en norc!

p|d|k
Herodes

Sdei jest ſposnam, da ti nisi obeden boſhÿ Sÿn, tudi obeden prerok
kier se na odgovoriſh, si le kokeren Narz. obliezite ga koker
eniga Narza, jnu ga pelaite hpilateſhu, da an ſhniem stori kar
an ozhe.

128
Herodež

Zdej jest spoznam, da ti nisi obeden Božji Sin, tudi obeden prerok. Kiər se na odgovoriš, si le kokər en narc. Obliəcite ga kokər eniga narca inu ga pelajte h Pilatežu, da an žniəm stori, kar an oče.

p|d|k
Die Juden alle zusammen

Vidiſhti Pillateſh! taku ga zhasti krall Herodeſh, an ga pezh
bol posna kokerti

129
Vsi Judje obenem

Vidiš, ti Pilatež! Taku ga časti kral Herodež. An ga peč bol pozna kokər ti.

p|d|k
Pillattus

Kai je vam krall Herodeſh, ſhniem ſapovedu, sazheti al striti

130
Pilatež

Kaj je vam kral Herodež žniəm zapovedu začeti al striti?

p|d|k
Die Juden alle zusammen

An je nam sapovedu, Niega supet htebi perpelati, dati maſh
ſhniem storiti, koker si en tak saſhluſhi, jnu an ga spasnau
sa eniga Narza.

131
Vsi Judje obenem

An je nam zapovedu njega zupet h tebi pərpelati, da ti maš žniəm storiti, kokər si en tak zašluži, inu an ga je spaznav za eniga narca.

p|d|k
Pillatus

Vi ste tega zhlaveka, hmeni perpelali, kaker eniga Resboini=
=ka, sei sim vam poprei povedu, da jest obene krivize nadniem ne
naidem, tudi krall Herodeſh neſhu ni, kader bi biu te zhlavek
v Galilei te ludi ſapelov, sei bi satu krall Herodeſh vedu, dokler
je an en krall, te Gallileiske deſhelle, satorei kna ſhelite eniga
Nadovſhniga zhlaveka vmoriti, da zhries vas ena naſrezha na
pride.

132
Pilatež

Vi ste tega člaveka h meni pərpelali kakər eniga rezbojnika. Sej səm vam poprej povedu, da jest obene krivice nad niəm ne najdem. Tudi kral Herodež nešu ni. Kader bi biv te člavek v Galileji te ludi zapelov, sej bi za tu kral Herodež vedu, dokler je an en kral te Galilejske dežele. Zatorej kna želite eniga nadovžniga člaveka umoriti, da čriəz vas ena nasreča na pride.

p|d|k
Die Juden alle zusammen

Katieri temu Volku napokei dieva, temu ſhliſhi ta ſmert
ti pak ozhesh niega fraÿ spustiti, prozh, prozh shniem

133
Vsi Judje obenem

Katiəri temu folku napokej diəva, temu šliši ta smrt. Ti pak očeš njega fraj spustiti, proč, proč žniəm.

p|d|k
Pillattus

Dokler vi jmate eno Navadu, da je vam hvelikei nozhi eniga
jetnika spustim, katierga tai vi ozhte, Baraaba te Resboinika
all Jesusa katieri je jmenuan Xiſtus

134
Pilatež

Dokler vi imate eno navadu, da jest vam h velikej noči eniga jetnika spustim, katiərga taj vi očte, Baraba, te rəzbojnika, al Jezusa, katiəri je imenvan Kristus?

p|d|k
Die Juden alle zusammen

Pusti nam Baraaba! dei nam letega, prozh, prazh ſhniem

135
Vsi Judje obenem

Pusti nam Baraba! Dej nam le-tega, proč, prač žniəm.

p|d|k
Pillattus

Kai ozhte da jest ſhniem ſtorim ſtiem Judouſkem krallam

136
Pilatež

Kaj očte da jest žniəm storim, s tiəm Judovskem kralam?

p|d|k
Die Juden alle zusamen

Kriſheÿ ga, kriſheÿ ga

137
Vsi Judje

Križej ga, križej ga!

p|d|k
Pillattus

All bam jest vaſhiga kralla kriſhov

138
Pilatež

Al bam jest vašiga krala križov?

p|d|k
Die Juden alle zusammen

Mi nemamo obeni ga kralla! ampak zeſsarja kriſheiga

repe
139
Vsi Judje

Mi nemamo obeniga krala, ampak cesarja! Križej ga!

Ponavljajo.
p|d|k
Pillattus

Taku ga tai vsemite, jnu ga po vaſhei volli Gaiſhleite, da
se ba temu hudobnu volku ambart ſadoisti sdellu

140
Pilatež

Taku ga taj vzemite inu ga po vašej voli gajžlejte, da se ba temu hudobnu folku ambart zadojsti zdelu.

3.1.1.7. Bičanje
Bičanje Bičanje
p|d|k
p|d|k
Jetzt wierd die Geißlung vorgestellt
Der erste Jud redet

Vi moi Touarſhi jnu brati. Kai je nam ſtorit tu jest namarem
ſamouzhati. Kier smo mi to povelo od Pilatuſha sadobilli, sdei
si mi badema naſho Serze nad niem huadili, sdei ga bama htemo
stebro peruesali, od nueg jnu do glaue ga bama dobru stepli jnu
Sgaishlali.

Zdaj predstavijo bičanje.
141
Prvi Jud govori
332
Vi moji tovarši inu brati.
333
Kaj je nam storit, tu jest na marem zamovčati.
334
Kiər smo mi to povelo od Pilatuša zadobili,
335
zdej si mi badema našo srce nad niəm hvadili.
336
Zdej ga bama h temo stebro pərvezali,
337
od nuəg inu do glave ga bama dobru stepli inu zgajžlali.
p|d|k
der 2te Jud

Poprei da mi kei takiga ozhemo storiti, mi moremo Nigovo
oblazhilo dol potegniti, da an parnah pertem ſtebro pervesan
bo ſtau, da se an potiem ne bo sa eniga Judovskiga Kralla unkei
dajau.

142
Drugi Jud
338
Poprej da mi kej takiga očemo storiti,
339
mi moremo nigovo oblačilo dol potegniti,
340
da an parnah pər tem stebro pərvezan bo stav,
341
da se an potiəm ne bo za eniga judovskiga krala unkej dajav.
p|d|k
der 3te Jud

Shibe jnu gaiſhle marmu perpraulene jmeti, prei da niemo ozhmu
Kei takiga storiti, od nueh jnu do glaue ga bama tepli jnu
gaiſhlali, de se baju naſhi viſhi farÿ smijali

143
Tretji Jud
342
Šibe inu gajžle marmu pərpravlene imeti,
343
prej da njemo očmu kej takiga storiti.
344
Od nuəh inu do glave ga bama tepli inu gajžlali,
345
de se baju naši viši farji smijali.
p|d|k
der 4te Jud

Stiemi ſhtriki ga bama perueſali, tudi ſlato ketno na vrat
podjali, da se na bo mogu od ſtebra Reſhiti, dergazhi da bi an
mogu en zopernik biti.

144
Četrti Jud
346
S tiəmi štriki ga bama pərvezali,
347
tudi zlato ketno na vrat podjali.
348
Da se na bo mogu od stebra rešiti,
349
dərgači, da bi an mogu en coprnik biti.
p|d|k
der 1te Jud

Te ſapelauz je ſhie hstebru pervesan terdu, ſhiher rezhem da nam
na ba prazh adſhu; ſhtahus ſtapi serzhnu na huni krai, nega
tepsti meni pomagai, taku ga ozhma midba po nainei voli
gaiſhlati, de bi glich meu prednama Mertu obleshati

145
Prvi Jud
350
Te zapelavc je žiə h stebru pərvezan trdu,
351
žiher rečem, da nam na ba prač adšu.
352
Štahus, stapi srčnu na huni kraj,
353
nega tepsti meni pomagaj.
354
Taku ga očma midba po najnej voli gajžlati,
355
de bi glih mev pred nama mrtu obležati.
p|d|k
der 2te Jud

Jes tudi maje mazhi Shparau na bam, aistre ſhlake bam jest nemo
dau sa lan, kier se je an sa nashiga kralla uou dajau, sedei ba an
ſhlake sa soi lan prejemau, prau pertisni kar je tebe mogozh, jes
pa raitam da se tebi vsmili da mu pomagat ozh.

146
Drugi Jud
356
Jes tudi maje mači šparav na bam,
357
ajstre žlake bam jest nemo dav za lan.
358
Kiər se je an za našiga krala von dajav,
359
sedej ba an žlake za soj lan prejemav.
360
Prav pərtisni, kar je tebe mogoč.
361
Jes pa rajtam, da se tebi smili,
362
da mu pomagat oč.
p|d|k
der Erste Jud

Jest sim ſhie slab gratou od lauter tepenia, stapta sam vedba
na mesti mene, tepita ga vedba, dokler se vam sdi, sdei si te ſape=
=lauz druiga kna saſhluſhi, kaker da se mo an tak ſhpat naloſhÿ
kier je matu jnu sapelvou te ludÿ

147
Prvi Jud
363
Jest səm žiə slab gratov od lavter tepenja,
364
stapta sam vedba na mesti mene.
365
Tepita ga vedba, dokler se vam zdi.
366
Zdej si te zapelavc drujga kna zašluži,
367
kakər da se mo an tak špat naloži,
368
kiər je matu inu zapelvov te ludi.
p|d|k
der 3te Jud

Sdei sim tega sapelauza shie u maje pesti dobiu, sdei si
bam maje serze nadniem hladiu, tepu ga bam do bieleh koſti,
da meſsu prozh od niega polleti.

148
Tretji Jud
369
Zdej səm tega zapelavca žiə v maje pesti dobiv,
370
zdej si bam maje srce nad niəm hladiv.
371
Tepu ga bam do biəleh kosti,
372
da mesu proč od njega poleti.
p|d|k
der 4te Jud

Jest ſhie tudi perpraulen ſtoim, to uraſhie jest ſhie u Rakah
derſhim, te zopernik mare ad mene tepen biti, nigove Mesu se
mare od Kosti lozhiti.

149
Četrti Jud
373
Jest žiə tudi pərpravlen stojim,
374
to uražje jest žiə v rakah držim.
375
Te coprnik mare ad mene tepen biti,
376
nigove mesu se mare od kosti ločiti.
p|d|k
Da komet der Soldat und redet also

Prozh vi navſmileni tierani vsi, sakai ozhte Jesusa zelu umoriti
vi, gdu ga je ſhe htei smerti obsodu, katieru si she an ni, ſa=
=ſhlushu, jest ozhem vam pa eno drugo pokasati, al se na bate otli
adletega prazh podati, letega katieri te smerti doushen ni, taistiga
ozhte zelu vmoriti vi.

Tedaj nastopi Vojak in tako govori.
150
Vojak
377
Proč, vi nausmileni tiərani vsi!
378
Zakaj očte Jezusa celu umoriti vi?
379
Gdu ga je že h tej smrti obsodu,
380
katiəru si še an ni zašlužu?
381
Jest očem vam pa eno drugo pokazati,
382
al se na bate otli ad le-tega prač podati.
383
Le-tega, katiəri te smrti dovžen ni,
384
ta-istiga očte celu vmoriti vi.
p|d|k
der 2te Jud

Kier se tebi te sapelauz vsmili, dobru je de smo en krat naſhe delu
Strilli, inu naſhu ſerze ſhie nadniem ſhladilli, pa ſtori ſhniem
karti ozh, jes pak raitam dati niega ſhiviga, ne dobiſh nigdar
prozh, mi se ozhmo od niega prozh podati, poimi od niega prozh
vi moi Tovarſhi jnu brati.

und gehen ab
151
Drugi Jud
385
Kiər se tebi te zapelavc usmili,
386
dobru je, de smo enkrat naše delu strili
387
inu našu srce žiə nad niəm shladili.
388
Pa stori žniəm, kar ti oč,
389
jes pak rajtam, da ti njega živiga ne dobiš nigdar proč.
390
Mi se očmo od njega proč podati,
391
pojmu od njega proč, vi moji tovarši inu brati.
In odidejo.
p|d|k
der Soldat redet also

Ach Nauſmilenu je an htemu ſtebro peruesan, ni mogozh da bi
mogu bit prozh odrieſhen, jest si ozhem pak eno drugo kunſht ſmis=
=liti, letega Nadouſhniga, od ſtebra fraÿ ſtoriti, sei sem jest tu=
=kei sa enei Sabli obdan, bam odsekou ta ſhtrik da bo fraÿ jnu
ledik ſpelan.

152
Vojak tako govori
392
Ah, nausmilenu je an h temu stebro pərvezan,
393
ni mogoč, da bi mogu bit proč odriəšen.
394
Jest si očem pak eno drugo kunšt zmisliti,
395
le-tega nadovžniga od stebra fraj storiti.
396
Sej sem jest tukej z enej sabli obdan,
397
bam odsekov ta štrik, da bo fraj inu ledik spelan.
p|d|k
da kom͠en die 2 Engel und wierd
d Gesang vorgestelt

1
Vse ſtuari Shaluite kar koli shiui, ta shalost spremishluite
kai Jesu terpi. Nausmilenu je sgaishlan zhlaueku glih ni
ves zhistu je Ranien, leshi u sojei krÿ

2
Premisli oh zhlauek kai Jesus terpi, pogledei o grieshnik gdue
temu leshi, sagledu bosh Jagnie, katieru bo nam, oduesou
usieh Griehou, odpustu jeh usiem

3
Odpusti oh Jesus ti griehe nashe, oh zartanu Jagnie mi
prosimu te, odusemi te griehe, potrostei nasti, da bamu
usi ukupei tebe hualili.

Nachdem gehen Sie ab
Nach dem Gesang komen alle Juden herfür der 2te redet
also
153
Tedaj nastopita dva Angela in predstavita pesem.
1
398
Vse stvari žalujte,
399
kar koli živi.
400
Ta žalost spremišlujte,
401
kaj Jezus trpi.
402
Nausmilenu je zgajžlan,
403
člaveku glih ni,
404
ves čistu je ranjen,
405
leži v sojej krvi.
2
406
Premisli, oh člavek,
407
kaj Jezus trpi,
408
pogledej, o griəšnik,
409
gduə temu leži.
410
Zagledu boš jagnje,
411
katiəru bo nam
412
odvezov vsiəh griəhov,
413
odpustu jəh vsiəm.
3
414
Odpusti, oh Jezus,
415
ti griəhe naše,
416
oh cartanu jagnje,
417
mi prosimu te.
418
Odvzemi te griəhe,
419
potroštej nas ti,
420
da bamu vsi vkupej
421
tebe hvalili.
Nato odideta.
Po pesmi nastopijo Judje. Drugi Jud tako govori.
p|d|k

Sdei sdei smo mi pezh prau storilli, de smo spet tega ſapelauza
unaſhe Rake dobili, pelimo ga pred Pilatuſha, ino nemo ozhmo
povedati, da naſho ſhelje nismo mogli prou dopouniti.

Da gehen ab und wierd der
Erste Rath vorgestgestehlt, und Judas
komt herbey und redet also undwierft das Geld zurück
154
422
Zdej, zdej smo mi peč prav storili,
423
de smo spet tega zapelavca u naše rake dobili.
424
Pelimo ga pred Pilatuša ino njemo očmo povedati,
425
da našo želje nismo mogli prov dopovniti.
Nato odidejo in se predstavi Veliki zbor in Judež nastopi, govori tako in vrže denar nazaj.
3.1.1.8. Judeževa smrt
Judeževa smrt Judeževa smrt
p|d|k

Ach jest Naſhrezhna jnu naumna ſtuar, taku hudu nisim
jest Stueru nigdar, predau sim jest moiga Stuarnika, jnu gospueda
usiga Mogozhniga, sedei, sedei, sim jest sapelan, kier nisim vedou

de bade an tei smerti zhriesdan, sedei pak vidim to gnusobo,
katiero sim jest stueru, jnu skues tu, moiga lubesniviga Moistra
sgubu, ach prekleti gaiz, htemu blagu, katiere vseme duſho,
ino telu, ti si ta mreſha teh poklenskeh hodizhou, jnu skues letu
ih bade veliku samano priſhlu. [...] leto jmate vaſh keruaui
denar, skues katieriga sim biu jes uta grieh sapelan, inu skues
letu jes vam niegovo Nadouſhnost nasnanie dam.

155
Judež
426
Ah jest, nasrečna inu naumna stvar,
427
taku hudu nisəm jest stuəru nigdar.
428
Predav səm jest mojga Stvarnika
429
inu Gospuəda vsigamogočniga.
430
Sedej, sedej səm jest zapelan,
431
kiər nisəm vedov, de bade an tej smrti čriəz dan.
432
Sedej pak vidim to gnusobo, katiəro səm jest stuəru,
433
inu skuəz tu mojga lubezniviga Mojstra zgubu.
434
Ah prekleti gajc h temu blagu,
435
katiərə vzeme dušo ino telu.
436
Ti si ta mreža teh poklenskeh hodičov
437
inu skuəz le-tu jih bade veliku za mano prišlu. [...]
438
Le-to imate vaš krvavi denar,
439
skuəz katiəriga səm biv jes v ta griəh zapelan
440
inu skuəz le-tu jes vam njegovo nadovžnost na znanje dam.
p|d|k
darauf reden die Phariseer

Judas kai nam tu an gre, al si ti tu stueru, badi prau alna
na bodi, sei si se nam sam ponudu.

Der Rath gechet ab, Judas
bleibt allein und redet mit ver=
zweifelnden Worten
156
Nato govorijo farizeji.
441
Judas, kaj nam tu an gre, al si ti tu stuəru.
442
Badi prav al na bodi, sej si se nam sam ponudu.
Veliki zbor odide, Judež ostane sam in obupan govori.
p|d|k
p|d|k

Prekleti bodi o hudizhoui Rath! Kier ste vi vkupei sedöli
sbrani takrat, sakai kier sim biu jes hniem priſhu, ſladke be=
=siede sim odnieh ſhliſhou, sdei pak fardamani Rat mene
Kunshti vzhi, praui al nisim prau ſtueru, glei gari sam ti,
sakai glih ta Rath je kriu, da se taku godi, da je moi Moister
htei smerti mogu obsojen biti, vsi hudizhi bojo vam enkrat to
plazhilo dali, kier ste vi mene taku slepu galfali, ah pa kai
sim jest Naſhrezhni otou pernieh jmeti, sam sim kniem priſhu
marem vam koi Resodöti, ta gaiz je meni taku abdau, skues tu
sim jest gledau, da sim moiega Moistra predau, ah kai, kai
je pak meni naſhrezhnemo ſedei ſtoriti, hbuegu se jest kna
upam, kam se ozhem oberniti.

Da schweigt ein wenig still und
stöllet sich zweifelhaft

Ach da bi jest Naſrezhni zhlavek na biu nate suit dan,
taku bi moi Moister na biu nigdar predan, skues letu pak
viem, da sim hudizhovei oblasti zhries dan, nigdar na marem
vezh ta ſhpat terpeti, sakai use vletem Meſti u kupleti, inu
temo Nadoſhounemo to ſmert ſheli, ferdaman sim jest navezhne
zhase, kier sim taku stueru, ni sa mene vezh obene gnade, jest se
na viem nikamer oberniti, ko bi meni hudizhan ſhtrik per=
=neſou, bi se koi Rad atu obeſsiti.

Da komt der Teufel herfür und und
bringt ihm den Strickh
157
Judež
443
Prekleti bodi, o hudičovi rat,
444
kiər ste vi vkupej sedeli zbrani takrat!
445
Zakaj, kiər səm biv jes h njem prišu,
446
sladke besiəde səm od njeh šlišov.
447
Zdej pak fardamani rat mene kunšti uči,
448
pravi, al nisəm prav stuəru, glej gari sam ti.
449
Zakaj glih ta rat je kriv, da se taku godi,
450
da je moj Mojster h tej smrti mogu obsojen biti.
451
Vsi hudiči bojo vam enkrat to plačilo dali,
452
kiər ste vi mene taku slepu galfali.
453
Ah pa kaj səm jest nasrečni otov pər niəh imeti,
454
sam səm k niəm prišu, marem vam koj rezodeti.
455
Ta gajc je mene taku abdav,
456
skuəz tu səm jest gledav, da səm mojega Mojstra predav.
457
Ah kaj, kaj je pak meni nasrečnemo sedej storiti,
458
h Buəgu se jest kna upam, kam se očem obrniti?
Nato kratko molči in obupuje.
459
Ah da bi jest, nasrečni člavek, na biv na te svit dan,
460
taku bi moj Mojster na biv nigdar predan.
461
Skuəz le-tu pak viəm,
462
da səm hudičovej oblasti čriəz dan.
463
Nigdar na marem več ta špat trpeti,
464
zakaj vse v le-tem mesti vkup leti
465
inu temo nadovžnemo to smrt želi.
466
Ferdaman səm jest na večne čase,
467
kiər səm taku stuəru, ni za mene več obene gnade.
468
Jest se na viəm nikamer obrniti,
469
ko bi meni hudič an štrik pərnesov,
470
bi se koj rad atu obesiti.
Nastopi Hudič in mu prinese vrv.
p|d|k
Der Luzifer

Preposdu je Griuinga leta, kier si predau tuoiga Moistra
sdei kier je an ſhie htei smerti obſojen, na bo vezh prozh
prishu je urſhah le taja, sdei pak moi Judeſh, toi fallar
sposnaſh, kier ti obene gnade, sa se vezh ni maſh, to maſh
te ſhtrik jno se hitro ubeſi, kier te gnusobe nisi kues prene=
=nesti.

Da hänget er sich auf nach dem
Schpruch
158
Lucifer
471
Prepozdu je grivinga le-ta,
472
kiər si predav tvojga Mojstra.
473
Zdej, kiər je an žiə h tej smrti obsojen,
474
na bo več proč prišu, je uržah le taja.
475
Zdej pak, moj Judež, toj falar spoznaš,
476
kiər ti obene gnade za se več nimaš.
477
To maš te štrik ino se hitro ubesi,
478
kiər te gnusobe nisi kuəs prenesti.
Tedaj se obesi po svojih besedah.
p|d|k
Judas

Sdei grem kai ozhem dougu tukei ſtati, ſe ozhem koi
htemu dreviſo podati, tam bam jest ſtueru en kanzteh
rezhi, Prekletu je maje ſhelje, kier sim biu priſhu
u ſhlehtnu diaine, prekleta badi ta vra, v katierei sim
jes biu na sviet dan, Preklet badi moi jesik, skus ka=
=tierga je bieu moi Moi Moister predan.

159
Judež
479
Zdej grem, kaj očem dovgu tukej stati,
480
se očem koj h temu dreviso podati.
481
Tam bam jest stuəru en kanc teh reči.
482
Prekletu je maje želje,
483
kiər səm biv prišu v žlehtnu djaine.
484
Prekleta badi ta ura,
485
v katiərej səm jes biv na sviət dan.
486
Preklet badi moj jezik,
487
skuz katiərga je biəu moi Mojster predan.
p|d|k
Nachdem aufhengen redet der Teufl

Jes viſhi Luzifer all Kapittan, ziele peklenske voiske
en viſhavn, prei sim biu u Nebieseh ta narliepſhi lepota
Skues Grieh sim pak gratou, ta nar gerſhi gerdata,
skues letu je sama, Sveta Troiza, ſklenila ſkues angela
Mihela, is Nebies pehnila, ta semla meni atla na sebi
terpeti, da sim se mogu uto peklensko jamo udreti
Sedei bam na vezhne zhaſse upekli gareu, te offartne
jnu Nazhiste bam hsebi vadu, tudi pianze jnu ſhpilouze
na bam ſaſhanau, taiste po nieh ſaſhluſheni bam pola=
=nau glih tak lan bade prejeu Judaſhjſhkarjot, kier je
an szagou bade niemu an velik ſhpat.

160
Po obešanju govori Hudič
488
Jes, viši Lucifer al kapitan,
489
ciəle peklenske vojske en višavn,
490
prej səm biv v nebiəseh ta narliəpši lepota,
491
skuəz griəh səm pak gratov ta nargrši grdata.
492
Skuəz le-tu je sama Sveta Trojica sklenila,
493
skuəz angela Mihela iz nebiəs me pəhnila.
494
Ta semla me ni atla na sebi trpeti,
495
da səm se mogu v to peklensko jamo udreti.
496
Sedej bam na večne čase v pekli garev,
497
Te ofartne inu načiste bam h sebi vadev.
498
Tudi pjanze inu špilovce na bam zašanav,
499
ta-iste po njeh zašluženji bam polanav.
500
Glih tak lan bade prejev Judaš Iškarjot,
501
kiər je an scagov, bade njemu an velik špat.
p|d|k
Darauf redet der
2te Teufel

Ah Judeſh ti si biu, sa eniga jagra od toiga Moistra
Poklizan, ſakai nisi oſtau da bi biu ſvelizhan, ſdei jes
vidim toi naſrezhni ſtan, ſkus katierga si biu odmene ſapelan,
kier sim jes tebi Skues Noterpiskou, de bi ne biu toiga Moiſtra
te ſliedne Predige ſhliſhou, ti ſi ſhou jnu ſi ſam ſebe na enu dreu
ubeſu, jnu si nam upeku enu veliku pratu perneſsu, toje
pluze jnu jetre, mareju Peklenski orli ſnesti, ti maresh pak
ſnami u pekli na vezhne zhaſse Gorretÿ.

161
Nato govori Drugi hudič
502
Ah Judež, ti si biv za eniga jagra od tojga Mojstra poklican,
503
zakaj nisi ostav, da bi biv zveličan.
504
Zdej jes vidim toj nasrečni stan,
505
skuz katiərga si biv od mene zapelan.
506
Kiər səm jes tebi skuəz noter piskov,
507
de bi ne biv tojga Mojstra te sliədne predige šlišov.
508
Ti si šov inu si sam sebe na enu drev ubesu
509
inu si nam v peku enu veliku pratu pərnesu.
510
Toje pluče inu jetre mareju peklenski orli snesti,
511
ti mareš pak z nami v pekli na večne čase goreti.
p|d|k
Darauf redet der Luzifer

Popadimo ga vſak od ene ſtrani, jno ga nesimo vto peklensko jamo!

162
Nato govori Lucifer

Popadimo ga vsak od ene strani ino ga nesimo v to peklensko jamo!

p|d|k
darauf wieder der 2te Teufel

Letu se made koi Sgoditi, ozhemo koi ſveselam ſtoriti.

Nachdem Spruch machet ihn der Teufel auf
und wierft das Ingeweid heraus und wierd
von die Teufel abgenohmen und hin weggetragen.
163
Nato spet Drugi hudič
512
Le-tu se made koj zgoditi,
513
očemo koj z veselam storiti.
Po teh besedah ga Hudič razpara in vrže drobovje ven. Hudiči ga snamejo in ga odnesejo.
p|d|k
da komen die Juden mit Xiſto vor Pillato hierfier
Der 4te Jud redet also

Pillateſh mi ſmo po tojei voli ſtorili, pak vender nikar
naſhu ſhelje dopounili, ſakai en ſhounier al ſoldat
ſe je podſtapu zhries nas priti, glich koker bi moli po=
=tojej voli ſtoriti. ſdei pak kier ſmo tega ſapelauza zma=
=lu tepli te bama proſsili vsi ukepei jnu rekli, kier se je
te ſapelauz sa eniga kralla vnkei dajau, perpusti de=
=bama ſturilli koker je an diau, da mi tega ſapelauza
bama zhaſtilli, jnu niemu eno Ternasto krana naglau
poſtauilli.

Judje s Kristusom stopijo pred Pilata.
164
Četrti Jud govori tako
514
Pilatež, mi smo po tojej voli storili,
515
pak vənder nikar naše želje dopovnili.
516
Zakaj en žovniər al soldat se je podstapu čriəz nas priti,
517
glih kokər bi moli po tojej voli storiti.
518
Zdej pak, kiər smo tega zapelavca cmalu tepli,
519
te bama prosili vsi ukepej inu rekli:
520
kiər se je te zapelavc za eniga krala unkej dajav,
521
pərpusti, de bama sturili, kokər je an djav,
522
da mi tega zapelavca bama častili
523
inu njemu eno trnasto krana na glav postavili.
p|d|k
Redet der Pillatus zu die Juden

Storite ſhniem kar vi ozhite, de se ba temu hudobnemo
volku ſhie en krat ſniegalo, jnu sadaisti sdellu

165
Pilat govori Judom

Storite žniəm, kar vi očite, de se ba temu hudobnemo folku žiə enkrat sniəgalo inu zadajsti zdelu.

3.1.1.9. Kronanje s trnjem
Kronanje s trnjem Kronanje s trnjem
p|d|k
p|d|k
Da wierd die Krönung vorgestellt
der erste Jud Redet also

Vi moi Touarſhi jnu bratti.! poſhluſhaite kaj jest vam
ozhem pouedati, te ſapelauz se je, sa eniga Judous=
=kiga kralla unkei dajau? jnu sam ſebe, sa ſinu bo=
ſhiga jmenuuou, ſtorimo ſa en kradik zhas eno jg=
=rauzu, jnu ga koker eniga Norſhkiga Kralla kro=
neimu.

Tedaj predstavijo kronanje. Prvi Jud govori tako.
166
524
Vi moji tovarši inu brati!
525
Pošlušajte, kaj jest vam očem povedati:
526
Te zapelavc se je za eniga judovskiga krala unkej dajav
527
inu sam sebe za Sinu Božiga imenuvov.
528
Storimo za en kradək čas eno igravcu
529
inu ga kokər eniga norškiga krala kronejmu.
p|d|k
der 2te Jud

Ja jest ſhie eno Ternaſto Kranu urakah derſhim! jnu mam
ſkues letu jes tudi nigovo ſvetuest na snanie dam, jnu taiſto
niemo rad ſam dam.

167
Drugi Jud
530
Ja, jest žiə eno trnasto kranu v rakah držim inu mam.
531
Skuəz le-tu jes tudi nigovo svetuəst na znanje dam
532
inu ta-isto niəmo rad sam dam.
p|d|k
Der erste Jud

Poi diti pernesi ſam hitru en ſtau, da se an gar poſadi, kaker na
en krallovi ſtauTran

168
Prvi Jud
533
Pojdi ti, pərnesi sam hitru en stav,
534
da se an gar posadi, kakər na en kralovi tran.
p|d|k
Der 4te Jud

To jmaſh ti ſapelauz toi tran, jest ozhem tudi koi ſtoriti, jnu niega
gar na te Tran posaditi.

169
Četrti Jud
535
To imaš ti zapelavc toj tran,
536
jest očem tudi koj storiti
537
inu njega gar na te tran posaditi.
p|d|k
Der 3te Redet gegen den 4ten

Ti Brat ogerni mo leta Plaiſh; kateriga ti vtojeh Rakeh
derſhiſh jnu jmaſh, de So te ſapelauz prau mogu zhastiti, ſizer
bi an nas mogu ob naſhu ſhluſhbo perprauiti.

170
Tretji Jud govori Četrtemu
538
Ti brat, ogrni mo le-ta plajš;
539
kateriga ti v tojeh rakeh držiš inu imaš,
540
de se te zapelavc bo prav mogu častiti,
541
sicer bi an nas mogu ob našu šlužbo pərpraviti.
p|d|k
Der 4te Jud

Ja, Ja, jest ozhem tu koi ſtoriti, jnu niemo te plaiſh okueli
ogerniti,

171
Četrti Jud
542
Ja, ja, jest očem tu koj storiti
543
inu njemo te plajš okuəli ogrniti.
p|d|k
Erster Jud

Da te ba en uſakkatieri, leſhei mogu saeniga kralla ſposnati,
je tebe potrieba tudi en krallovi Szeptar urake dati, vsemi
tedei odmene leta Szeptar ſlat jnu liep tudi, kenimo ſnaminio
de si en krall! bres krallestua jnu bres ludÿ.

172
Prvi Jud
544
Da te ba en vsakkatiəri ležej mogu za eniga krala spoznati,
545
je tebe potriəba tudi en kralovi sceptar v rake dati.
546
Vzemi tedej od mene leta sceptar zlat inu liəp tudi,
547
k enimo znaminjo, de si en kral, brez kralestva inu brez ludi.
p|d|k
Zweyter Jud

Da nemo leta kranna dolli na pade, je potrieba pertiskat bres
vse gnade, da an Skues letu ſaja oblast na sgubi, jnu sam sebi
ena velliko ſhkadu na ſtori, hunedba marta tudi hpomuezhi
priti, usemi tai ti, jnu meni pomai, jest ſtorim kar marem
dekler me na bo kraÿ.

173
Drugi Jud
548
Da nemo le-ta krana doli na pade,
549
je potriəba pərtiskat brez vse gnade,
550
da an skuəz le-tu saja oblast na zgubi
551
inu sam sebi ena veliko škadu na stori.
552
Hunedba marta tudi h pomuəči priti.
553
Vzemi taj ti inu meni pomaj,
554
jest storim kar marem, dəkler me na bo kraj.
p|d|k
2ter Jud

Kaÿ miedielaſh da boll na pertiſniſh, jest mienim da ti ſhniem
eno vsmilenie jmaſh.

174
Drugi Jud

Kaj diəlaš, da bol na pərtisniš? Jest miənim, da ti žniəm eno usmilenje imaš.

p|d|k
Der 3te Jud

All kna vidiſh da jes naloſhim vso mojo muezh, jnu tudi=
=pertisnim kar je meni mogozh, sdei se pak tebi trieba ni bati
da bi nimo magla ta ternaua dou res glauo paſti.

175
Tretji Jud
555
Al kna vidiš, da jes naložim vso mojo muəč?
556
inu tudi pərtisnim, kar je meni mogoč.
557
Zdej se pak tebi triəba ni bati,
558
da bi nimo magla ta trnava krona dov rəz glavo pasti.
p|d|k
Nachdem komt der 1ſte Jud mit einem Schlögel
und schlagt über Krönung Stang und redet also

Zheshen, zheshen, zheshen bodi ti Judouski krall.

Da knien alle nieder vor seiner und Schpeibenins Angesicht, und Schpöten mit ihm
176
Potem pride Prvi Jud s kijem in udari po drogu za kronanje in tako govori.

Češen, češen, češen bodi, ti judovski kral.

Potem vsi pokleknejo pred njim in mu pljujejo v obraz ter se iz njega norčujejo.
p|d|k
Erster Jud

Sdei Smo tega ſapelauza, ſhie doisti zhastili, ga bomo tudi koi
pred naſhe oblastnike poſtauili, da ga baja oni, htemu kriſhu
magli obsoditi, sizer nam namarejo ſadoisti storiti.

Und gechen alle ab.
177
Prvi Jud
559
Zdej smo tega zapelavca žiə dojsti častili,
560
ga bomo tudi koj pred naše oblastnike postavili,
561
da ga baja oni h temu križu magli obsoditi,
562
sicer nam na marejo zadojsti storiti.
In vsi odidejo.
3.1.1.10. Pilat obsodi Jezusa na smrt
Pilat obsodi Jezusa na smrt Pilat obsodi Jezusa na smrt
p|d|k
p|d|k
Pillatus Sitzt an Thron und Pillatus Frau
Komt herfür und redet also.

Jest Pontiusa Pilatuſha ſakonska fraua, vam bam skratkemi
beſiedemi nasnanie daua, kai sa en ſtrah jnu teſhau sim jes nazoi
terpela, da zelu nuezh nisim eni pozhitika jmela, sim odstrahu
na zelem shiuotu trepetala, je zhudu da sim she per shiuleniu
ostala, sauolu Xistusa zhlaueka prauizhniga, katierga te Volk
ozhe storiti kriuizhniga, mislim tedai use moimu Gospuedu
pouedati, dabi ga magla od kriuizhne sodbe obdershati.

Da kehret sich zum Magd

hilai tedai ſhlushauna hmoimu Gospuedu priti, jnu pouei
da jes mam shniem ene besiede Gouoriti

und komtschickt das Mensch zu ihren Herren
redet also zu ihre Frau
178
Pilat sedi na prestolu in Pilatova žena nastopi in govori tako.
563
Jest Pontiusa Pilatuša zakonska frava
564
vam bam s kratkemi besiədemi na znanje dava,
565
kaj za en strah inu težav səm jes nacoj trpela,
566
da celu nuəč nisəm eni počitika imela,
567
səm od strahu na celem životu trepetala.
568
Je čudu, da səm še pər živlenju ostala,
569
zavolu Kristusa, člaveka pravičniga,
570
katiərga te folk oče storiti krivičniga.
571
Mislim tedaj vse mojmu gospuədu
572
povedati, da bi ga magla od krivične sodbe obdržati.
179
Tedaj se obrne k dekli
573
Hilaj tedaj, šlužavna, h mojmu gospuədu priti,
574
inu povej, da jes mam ž niəm ene besiəde govoriti.
In pošlje deklo k svojemu gospodu. In dekla tako govori svoji gospe.
p|d|k

Maja Gaspa nieh vollu ozhem jes hitru dopouniti, kar oni
ſaſhafaju mare hitru ſtorjenu biti.

und gecht zum Pillatus
und redet also
180
575
Maja gaspa, niəh volu očem jes hitru dopovniti,
576
kar oni zašafaju, mare hitru storjenu biti.
In gre k Pilatu in tako govori.
p|d|k

Zhastitlivi gospud Pontivs Pilatush nih gospa, nehaju skus
mene na snanie dati, da oni ſheliu ene besiede ſhniemi govoriti

Poidi jnu rezi da moja gaspa pride sam
hmeni, jnu meni povie kar ſhelie

Vor den Pillatus macht Sie ein Compliment
und gechet wieder zu der Frau
181
577
Častitlivi gospud Pontius Pilatuš,
578
nih gospa nehaju skuz mene na znanje dati,
579
da oni želiju ene besiəde ž niəmi govoriti.
182
Pilatež
580
Pojdi inu reci,
581
da moja gaspa pride sam h meni
582
inu meni poviə, kar želiə.
Prikloni se pred Pilatom in se spet vrne h gospe.
p|d|k

Zhastitliva gospa, nieh gospued Pontius Pilatesh, nehaju
skues mene jm osnaniti, koi hitru tedai maju oni hniem
priti, kar oni ſhelieju jm ozhiu enu lehkotu ſtoriti

183
583
Častitliva gospa, niəh gospuəd Pontius Pilatež
584
nehaju skuəz mene jəm oznaniti:
585
koj hitru tedaj maju oni h niəm priti.
586
Kar oni želiəju, jəm očiju enu lehkotu storiti.
p|d|k
Pilatus gechet von Thron, und die Frau gegen
ihm und machen gegen einer gegen den andern
Compliment und redet die Frau und redet gegen VolkPilatus

Pontius Pilatush San kanski Gospued moi, nai da jest gouorim
ene beſiede ſtaboi, ſakai jes tebi na marem ſadoisti pouedati
ampak ozhem tega tudi koi mouzhati, ampak tebe prosim jnu
tudi pouiem, obene kriuizhne ſodbe na stori ſhniem, aku ti
ozh tega pogublenia Rieshen biti, maresh tega Nadouſhniga frai
jnu ledig spustiti, alpak ti tega ksmerti obsodu bosh, vezhnemu
Pogubleniu nigdar adſhu na boſh, dobru tedai premisli ti,
jnu ſadi kaker se tebi prauizhnu sdi.

184
Pilat stopi s prestola, žena gre proti njemu; priklonita se drug drugemu in žena govori Pilatu.
587
Pontius Pilatuš, zakonski Gospuəd moj,
588
naj da jest govorim ene besiəde s taboj.
589
Zakaj jes tebi na marem zadojsti povedati,
590
ampak očem od tega tudi koj movčati.
591
Ampak tebe prosəm inu tudi poviəm:
592
obene krivične sodbe na stori žniəm.
593
Aku ti oč tega pogublenja riəšen biti,
594
mareš tega nadovžniga fraj inu ledig spustiti.
595
Al pak ti tega k smrti obsodu boš,
596
večnemu pogublenju nigdar adšu na boš.
597
Dobru tedaj premisli ti inu sadi,
598
kakər se tebi pravičnu zdi.
p|d|k
Pillatus redet gegen der Frau

Maja Gaspa taja praſhnia mare vſhliſhena biti, kier ti ſheliſh
tega nadovſhniga zhloveka proſsiti, taje sinie meni sadoisti
na snie dajo, jnu mene stabo ured, hpravizi raunjuNapelaju
Jest ozhem na taje praſhnie maja Gaspa vse storiti, jnu
tega Nadouſhniga fraÿ spustiti.

Die Frau gecht ab. Pillatus
GechSizt in Thron und schickt den Bedienteʾ und Redet also
185
Pilat govori ženi
599
Maja Gaspa, taja prašnja mare ušlišena biti,
600
kiər ti želiš za tega nadovžniga človeka prositi.
601
Taje sənje meni zadojsti na znanje dajo
602
inu mene s tabo vred h pravici napelaju.
603
Jest očem na taje prašnje, maja Gaspa, vse storiti
604
inu tega nadovžniga fraj spustiti.
Žena odide. Pilat sedi na prestolu ter pošlje služabnika in tako govori.
p|d|k

Poidi ti ſhluſhaunik moi, jnu maſh niem povedati, da oni majo
Xiſtusa sopet pred me perpelati.

186
605
Pojdi, ti šlužavnik moj, inu maš niəm povedati,
606
da oni majo Kristusa zopet pred me pərpelati.
p|d|k
Der Redet zum Pillatus

Zhastitlovi Gospued Pont₉. Pilat₉ tojo povelo ozhem jest koi
dopovniti, kar ti ſaſhafaſh ma koi ſtorjenu biti.

187
Služabnik govori Pilatu
607
Častitlovi gospuəd Pontius Pilatus,
608
tojo povelo očem jest koj dopovniti,
609
kar ti zašafaš, ma koj storjenu biti.
p|d|k
Der Bediente geht zu die Juden und Redet
also

Moi Gospued vam pusti skues mene nasnanie dati, da jmate
Xiſtusa supet predniega perpelati.

188
Služabnik gre k Judom in tako govori.
610
Moj Gospuəd vam pusti skuəz mene na znanje dati,
611
da imate Kristusa zupet pred njega pərpelati.
p|d|k
Die Juden komen mit Xisto
vor den Pillatus, Pillatus steht
auf und führet Xiſto vor den Volk und redet also

Pogleite kako sim jest letega nehau sgaiſhlati, jnu stepsti,
de bi an glich kei hudiga sturu, sei an shie sadaisti martran
jnu shtrafan, Pogleite all je an anemo zhloveko glich.

189
Judje nastopijo s Kristusom pred Pilatom. Pilat vstane in vodi Kristusa pred ljudstvo in tako govori.

Poglejte, kako səm jest le-tega nehav zgajžlati inu stepsti. De bi an glih kej hudiga sturu, sej je an žiə zadajsti martran inu štrafan. Poglejte, al je an anemo človeko glih.

p|d|k
Die Juden alle zusammen

CKriſhei ga, kriſhei ga.

190
Vsi Judje obenem

Križej ga, križej ga!

p|d|k
Pillatus

All bam jes vaſhi ga kralla kriſhou

191
Pilatež

Al bam jes vašiga krala križov?

p|d|k
Pillatus

ſtopite tedei eno malo, odmene na eno ſtran, da jest premislim
Kai sa eno sadbo, jest zhries niega storit jmam.

bedenkt sich ein wenig
192
Pilat
612
Stopite tedej eno malo od mene na eno stran,
613
da jest premislim, kaj za eno sadbo jest čriəz njega storit imam.
Nekoliko razmišlja.
p|d|k
Pillatus

Jes tebe oprasham kai saeniga Rodu si ti.

193
Pilatež

Jes tebe oprašam, kaj za eniga rodu si ti?

p|d|k
Pillatus

All ti meni zellu nizh na odgovoriſh, all na vieſh, da jest
jmam oblast, tebe kriſhati! al pak tebe ledik spustit

194
Pilatež

Al ti meni celu nič na odgovoriš? Al na viəš, da jest imam oblast, tebe križati, al pak tebe ledik spustit?

p|d|k
Xistus

Ti bi obene oblaſti zhries me na meu, kader bi tebi odsgora
dalli na billu danu.

195
Kristus

Ti bi obene oblasti čriəz me na mev, kader bi tebi od zgora dali na bilu danu.

p|d|k
Pillatus

Jest ozhem tega zhlaveka, fraÿ jnu ledig spustiti

196
Pilatež

Jest očem tega člaveka fraj inu ledig spustiti.

p|d|k
die Juden alle zusam͠en

All ti nam tega zhlaveka ledik spustish, taku mi ozhemo
tebe per tem zeſsarÿ, mozhnu satashiti, jnu tebe obtaja
ſhlushbo perpraviti.

197
Vsi Judje obenem
614
Al ti nam tega člaveka ledik spustiš,
615
taku mi očemo tebe pər tem cesarji močnu zatažiti
616
inu tebe ob taja šlužbo pərpraviti.
p|d|k
Pillatus

Jest sim Nadoushen na kervi tega Pravizhniga zhlaveka, gleite vi
satu gari, kaku bate abſtalli

198
Pilatež

Jest səm nadovžen na krvi tega pravičniga člaveka. Glejte vi zatu gari, kaku bate abstali.

p|d|k
die Juden alle zusam͠en

Niega krÿ badi zhries nas, jnu zhries naſhe otrake.

199
Vsi Judje obenem

Njega kri badi čriəz nas inu čriəz naše otrake.

p|d|k
Bedienter brigt Wasser, Pillatus
Wascht die Finger und bricht ds Stabl
und schpricht ds Urtheil

Jest Pontius Pilatus Deſcheuſ=
ki oblaſtnik jno Richtar nikar koi utemo Meſtu Jeruſalem
ampak tudi vzielei Judovſkei deſheli, od zeſsarÿa Tiberiusa
prid Poſtavlen ſodnik jmam vso oblaſt ſtorit jno Napovedat, jno
kar praviza pernese, tudi te ſadabnike tei ſmerti zhries
dati, ſatorei sim jes tudi Jesusa Nazarenskiga, ſilnu
pred mano ſatoſheniga, od viſheh farjov oblastnikov,
Piſarjov farÿſearjov jnu drugeh Judovskeh beſednikov
persilen, ſakai an je predtem Volkam krivizhnu govoru
jnu po zielei Judovſkei deſheli, anu veliku Smatu ſtueru
Kier ſe je an Sa ſÿnu Boſhÿga ſa Judovſkiga kralla ven
dajau, jnu po ziellei Judovſkei deſheli te volk ſapelvov
vrſhah tega mare an ta ſadba ſaſhliſhati, da jes predtem
volkam ſhie enkrat marem ſhiher oſtati, ſatoiri ozhem
jest, niega tudi ſdei, obſoditi, jnu temu hudobnemo volku
en krat ſadoisti ſtoriti, ti jmaſh na Gara Calvario te kriſh
na tojei Rami noſiti, jnu potiem na taistem ſhpotliv viſeti
jnu vmröty

200
Služabnik prinese vodo. Pilat si umije prste in zlomi palico ter govori sodbo.

Jest, Pontius Pilatus, deževski oblastnik ino Rihtar, nikar koj v temo mestu Jeruzalem, ampak tudi v ciəlej Judovskej deželi, od cesarja Tiberiusa prid postavlen sodnik, imam vso oblast storit ino napovedat ino kar pravica pərnese. Tudi te sadabnike tej smrti čriəz dati. Zatorej səm jes tudi Jezusa Nazarenskiga, silnu pred mano zatoženiga od višeh farjov, oblastnikov,
pisarjov, farisearjov inu drugeh judovskeh besednikov, pərsilen obsodit.

617
Zakaj an je pred tem folkam krivičnu govoru
618
inu po ciəlej judovskej deželi anu veliku zmatu stuəru,
619
kiər se je an za Sinu Božjiga, za Judovskiga krala ven dajav
620
inu po ciəlej judovskej deželi te folk zapelvov.
621
Uržah tega mare an ta sadba zašlišati,
622
da jes pred tem folkam žiə enkrat marem žiher ostati.
623
Zatori očem jest njega tudi zdej obsoditi
624
inu temu hudobnemo folku enkrat zadojsti storiti.
625
Ti imaš na gara Kalvarijo te križ na tojej rami nositi
626
inu potiəm na ta-istem špotliv viseti inu umreti.
p|d|k
Bey den Auszug macht der Juden Hauptman
dem Anfang den Rezitier Suech in 140sten
Blath

Sdei vi Rabelni inu Berizhi, dobro ino mozhno
ga sueshite stemi striki, letega imate dobro uar=
uati ino snami na goro Caluarijo pelati tam
bode on prejeu soi Lon, katiriga si je saslushou on.

Pri odhodu gre kot prvi Judovski stotnik.
201
627
Zdej, vi rabelni inu beriči,
628
dobro ino močno ga zvežite s temi štriki.
629
Le-tega imate dobro varvati
630
ino z nami na goro Kalvarijo pelati.
631
Tam bode on prejev soj lon,
632
katiriga si je zaslužov on.
p|d|k

3.1.2. Drugi del. Jezusov pasijon
Večerna predstava

Drugi del. Jezusov pasijon Drugi del. Jezusov pasijon
Die Abendliche VorstellungVečerna predstava
3.1.2.1. Prolog k pasijonu
Prolog k pasijonu Prolog k pasijonu
p|d|k
p|d|k
Erstlich ist die Vorrede

Andochtloui u kepei ſbrani poſhluſhauzi, moi jnu
toi Jeſsus zielu Nuezh u kÿhi ſapert ſedi, tu je urſhah
moi jnu toi pregriehi, use rad jnu volnu an letu terpi
da le Sa grieh tega Sueta ſadoisti ſtori, uzhi se moi
zhlauek rad jnu volnu terpeti al ozhesh k Jesusu jnu
Marÿ v Nebiese priti, Ah! Kai sa eno ſhlost je
Maria jmela kadar je nie Sÿnu stem teshkem krÿſham
obloſheniga videla, kaku se je ana prestraſhila
da zelu omedlela, jmei enu Oſmilenie moi zhlauek
js Marÿ devizi, Glihei vishi je enu vsmilenie jmela
Maria Magdalena kiera je js Lubesni, niemo eno Rutho
podelila, taiſtu se ubrisati ukasala kier so Judi Jesusa
shie na Garo Calvariu pergnali, so ga da parnasiga
sliekli, gar na krÿsh polueshili, taku Nausmilenu
Respeniali, da so kite jno shille vniemo pokalle, potiem
so krÿſh u ſiemlu usadilli, Jesus spet use Ranne pono
=uili, vender je Jesus js glasno shtimo, js lubesni pruti
ozhetu Nebeshkemu, saupou jnu Reku, Azhe odpusti Griehe mojem ſourashnikam, sakai oni na viejo kai
dieuaju, ah! Krÿstiani nash Isuelizhar Jesus Xiſtus
bade tudi h nam, nashe griehe Millostlou odpustu
jmeimu enu prau usmilenie pruti naſhemu Jsuelizharju
Jesusu Xiſtusu, jnu venzhkrat, u vasheh ſerzeh premish=
luati, jnu vashe Rive jnu Teshaue, u Terplienie Xiſtusa
Jesusa skleniti, taku bademu tudi enbart saupali
enbart tu plazhilu, sJesusam se uNebieseh vesilili
kar jest vam jnu meni umſham Amen

Ende Finis
202
Najprej predgovor.
633
Andohtlovi vkəpej zbrani pošlušavci!
634
Moj inu toj Jezus ciəlu nuəč v kihi zaprt sedi,
635
tu je uržah moji inu toji pregriəhi.
636
Vse rad inu volnu an le-tu trpi,
637
da le za griəh tega sveta zadojsti stori.
638
Uči se, moj člavek, rad inu volnu trpeti,
639
al očeš k Jezusu inu Mariji v nebiəse priti.
640
Ah! Kaj za eno žalost je Marija imela,
641
kadar je nje Sinu s tem težkem križam obloženiga videla.
642
Kaku se je ana prestrašila, da, celu omedlela.
643
Imej enu osmilenje, moj člavek, iz Marijo Devico.
644
Glihej viži je enu usmilenje imela Marija Magdalena,
645
kiəra je iz lubezni njemo eno ruto podelila,
646
v ta-istu se ubrisati ukazala.
647
Kiər so Judi Jezusa žiə na garo Kalvariju pərgnali,
648
so ga da parnaziga sliəkli,
649
gar na križ poluəžili,
650
taku nausmilenu rəzpenjali,
651
da so kite ino žile v njemo pokale.
652
Potiəm so križ v ziəmlu vsadili,
653
Jezusu spet vse rane ponovili,
654
vənder je Jezus iz glasno štimo,
655
iz lubezni pruti Očetu nebeškemu
656
zavpov inu reku: Ače, odpusti
657
griəhe mojem sovražnikam,
658
zakaj oni na viəjo, kaj diəvaju.
659
Ah! Kristjani, naš izveličar Jezus Kristus
660
bade tudi nam naše griəhe milostlov odpustu.
661
Imejmu enu prav usmilenje
662
pruti našemu izveličarju, Jezusu Kristusu,
663
inu venčkrat v vašeh srceh premišluvajte
664
inu vaše rive inu težave v trpliənje Kristusa Jezusa sklenite.
665
Taku bademu tudi zaupali
666
enbart tu plačilu prejeti,
667
z Jezusam se v nebiəseh vesilili,
668
kar jest vam inu meni umšam. Amen.
Konec. Finis
3.1.2.2. Peter in dekla vratarica
Peter in dekla vratarica Peter in dekla vratarica
p|d|k
Komen alle 4 Juden herfür
Vsi štirje Judje nastopijo.
p|d|k
der 1te Redet Jud

Kaÿ je nam viſhem hvapzam tu kei na dbaru sazeti, dokler
ti viſhi farÿ, se snai dejo vtemu Rathi, pak, kaÿ sa eno
Sodbo badoni zhries Jesusa ſklenili, jest pak raitam da ga
Ba ja, kſmerti tega kriſha obsodilli, merſlu nam hlapzam
bade zielu Nuezh tu kei ſtati, potrieba bi billu sa enu mallu
ogna gledati.

203
Prvi Jud govori
669
Kaj je nam višem hvapzam tukej na dbaru začeti,
670
dokler ti viši farji se znajdejo v temu rati?
671
Pak kaj za eno sodbo bado oni čriəz Jezusa sklenili?
672
Jest pak rajtam, da ga baja k smrti tega križa obsodili.
673
Mrzlu nam hlapcam bade ciəlu nuəč tukej stati,
674
potriəba bi bilu, za enu malu ogna gledati.
p|d|k
der 2te Jud

Ja pezh dobru bi billu, da bi se mi magli htei toplueti po=
=magati, dergazhi mi namarmu na temu dboru oſtati
dokler ſi ti ſerzhen glei nam ogna ſadobiti, Sizer marmu
vsi od mrasa pogeniti.

204
Drugi Jud
675
Ja, peč dobru bi bilu, da bi se mi magli h tej topluəti pomagati,
676
dərgači mi na marmu na temu dboru ostati.
677
Dokler si ti srčen, glej nam ogna zadobiti,
678
sicer marmu vsi od mraza pogeniti.
p|d|k
der 3te Jud

Dobru bi billu pa keÿ ozhemo, mi ogna dobiti, dabi mogli
Naſhemo ſhelju ſadoisti ſtriti.

205
Tretji Jud
679
Dobru bi bilu, pa kej očemo mi ogna dobiti,
680
da bi mogli našemo želju zadojsti striti.
p|d|k
Erster Jud

Pak pozhaite, jest ozhem jiti, jskat hiſhnu deklu, da nam
perneſse ſhiviga vagla, malu al velku.

206
Prvi Jud
681
Pak počajte, jest očem jiti iskat hišnu deklu,
682
da nam pərnese živiga vagla, malu al velku.
p|d|k
Erster Jud, da komt d erste Mensch

All si ti hiſhna dekla, meni koi povei, da te bam vedu prosit
sa ena riezh naprei

207
Prvi Jud, tedaj nastopi Prva dekla
683
Al si ti hišna dekla, meni koj povej,
684
da te bam vedu prosit za ena riəč naprej.
p|d|k
Thierhieterin

Jest Sim ana dekla te hiſhe, pakai ozh jest bam tudi ſtorila
da ba le meni Mogozh

208
Vratarica
685
Jest səm ana dekla te hiše. Pa kaj oč,
686
jest bam tudi storila, da ba le meni mogoč.
p|d|k
Der 1te Jud

Si ſhliſhala, pernesi nam ſhiviga vagla, tudi poloſhi
trieske gar jnu perne si nam hlapzam vnkei na te dbar

209
Prvi Jud
687
Si šlišala, pərnesi nam živiga vagla, tudi položi triəske gar.
688
inu pərnesi nam hlapcam unkej na te dbar.
p|d|k
Daß Mensch

Eno lehko Riezh ſheliſh jnu proſiſh mene ti, letu meni
ſtorit obena teſhava ni, le poidi hitru htoiem tovarſham
naprei, da badem ſtorila, kar odmene ſhelieſh, jem tudi
povei.

210
Dekla
689
Eno lehko riəč želiš inu prosiš mene ti.
690
Le-tu meni storit obena težava ni.
691
Le pojdi hitru h tojem tovaršam naprej.
692
Da badem storila, kar od mene želiəš, jəm tudi povej.
p|d|k
Erster Jud

Ta dekla mi je oigna pernesti oblubila, pak vender naviem
al bo vdiani dopovnila, ſakai, ſedei, temo ſhenstvo nizhni
verjeti, se mare vanei vri, petneistkrat Toustu ſlegati.

211
Prvi Jud
693
Ta dekla mi je ojgna pərnesti oblubila,
694
pak vənder na viəm, al bo v djani dopovnila.
695
Zakaj sedej temo ženstvo nič ni verjeti,
696
se mare v anej uri petnejstkrat tovstu zlegati.
p|d|k
D Mensch komt mit den Feuer
Der 3te Jud redet

Vidite ta dekla ſhie gre, se venderni ſlegala, ampak
Sojeh besedi, Resnizhna oſtala, tudi nam nese gorezho vagle
da Se bamu vsi lehku Sagreli palle.

212
Dekla pride z ognjem. Tretji Jud govori.
697
Vidite, ta dekla žiə gre, se vənder ni zlegala,
698
ampak sojeh besedi resnična ostala.
699
Tudi nam nese gorečo vagle,
700
da se bamu vsi lehku zagreli pale.
p|d|k
D Mensch Redet also

Vidite jest sim oigna ſhie pernesla, al nisim sadoisti ſhikana
billa, vkratkem zhasv, gorezhu vogle ſtorila

213
Dekla tako govori
701
Vidite, jest səm ojgna žiə pərnesla,
702
al nisəm zadojsti šikana bila,
703
v kratkem času goreču vogle storila.
p|d|k
der 2te Jud

Al ozheſh da mi tebe satu huallili, jnu klobuke pred tabo
doli nosili, te ſhenstvo ozhe, sa vsako riezh hualeno biti,
inu ozhio, da bi imeli klo=
buke pred niemi dolli nositi

214
Drugi Jud
704
Al očeš, da bi mi tebe zatu hvalili
705
inu klobuke pred tabo doli nosili?
706
Te ženstvo oče za vsako riəč hvaleno biti,
707
inu očijo, da bi imeli klobuke
708
pred niəmi doli nositi.
p|d|k
das 2te Mensch komt herfür der
3te Jud redet Sie an
N 15

Al si prishla ti da bi te hualili mi, koker taja Tovarſhiza
odnas ſhelie,

215
Druga dekla nastopi. Tretji Jud jo nagovori.
709
Al si prišla ti, da bi te hvalili mi,
710
kokər taja tovaršica od nas želie?
p|d|k
ds 2te Magd redet

Na, Na, jest sim le priſhla, sfierbiza unkei gledati
gdue jnu kai sa eni ste tukei.

216
Druga dekla govori
711
Na, na, jest səm le prišla s fiərbica unkej,
712
gledati gduə inu kaj za eni ste tukej.
p|d|k
der Erste Jud redet

Ja, pezh prau sdei si sama Resnizu obstalati, keker se
Sizer gmain od ſhenstua govorÿ, da ozhe se vedet, vse,
ſhliſhat kar se govorÿ, vsim ludem je dabru snanu datu
ſhentuu, temu fierbizu nar bol je podanu

217
Prvi Jud govori
713
Ja, peč prav zdej si sama resnicu obstala ti,
714
kekər se sicer gmajn od ženstva govori,
715
da oče vse vedet, vse šlišat, kar se govori.
716
Vsim ludem je dabru znanu,
717
da tu ženstvu temu fiərbicu narbol je podanu.
p|d|k
daß 2te Magd redet und Petrus
gehet umb das Feuer herumb

Kaÿ praviſh ti, ſei Maſhtvo nizh niste bulſhi kaker mi
sei glich raunu taku, ozhte vse vedet, vse ſhliſhat kar se
godi, mi ozhemo od tega kotihu diati, keker pa taku suepernu
Govorjenie naprei gnati.

218
Druga dekla govori in Peter hodi okoli ognja.
718
Kaj praviš ti, sej maštvo nič niste bulši, kakər mi.
719
Sej glih ravnu taku očte vse vedet, vse šlišat, kar se godi.
720
Mi očemo od tega ko tihu djati,
721
keker pa taku zuəprnu govorjenje naprej gnati.
p|d|k
der 4te Jud

Ja prau maſhti, da nas tihu diati, upominaſh tudi, skues
taku Suepernu Govorjenie, da bi maua paſtatena ſerdali
bajenje.

219
Četrti Jud
722
Ja prav maš ti, da nas tihu djati upominaš tudi.
723
Skuəz taku zuəprnu govorjenje,
724
da bi mava pastat ena srd ali bajenje.
p|d|k
der 2te Jud redet Petrum an

Gleite kaku leta okuli nas hodi jnu se trese, alpakle
od mrasa trepezhe, ali ti je mras poidi sam tudi ti, jnu
Grei se snami Hlapzi tudi

220
Drugi Jud nagovori Petra
725
Glejte kaku le-ta okuli nas hodi inu se trese,
726
alpak le od mraza trepeče.
727
Ali ti je mraz, pojdi sam tudi ti
728
inu grej se z nami hlapci tudi.
p|d|k
Petrus redet darauf

Per ogni greti je dabru, viem, jestudi rad grem da se le
sagreti ſmiem.

221
Nato govori Peter
729
Pər ogni greti je dabru, viəm,
730
jes tudi rad grem, da se le sagreti smiəm.
p|d|k
das erste Magd

Mienim da jes tebe dobru posnam, kier te ſhe jes ſkuesi
vmojem Spominu jmam, de si se ti tudi, stem Galileizam
ukuli vazhu jnu ſhniem te ludi na fauſh vero prebrazhou

222
Prva dekla
731
Miənim, da jes tebe dobru poznam,
732
kiər te še jes skuəzi v mojem spominu imam:
733
de si se ti tudi s tem Galilejcam ukuli vaču
734
inu žniəm te ludi na favš vero prebračov.
p|d|k
Petrus redet

O ſhena jest na viem kai ti govoriſh, ti mene gviſhnu
po krivizi dovſhiſh, tega zhlaveka jest nikar ne posnam
kier jest druje sa maje Perjatale jmam.

da krächet der Hahn
223
Peter govori
735
O žena, jest na viəm, kaj ti govoriš.
736
Ti mene gvišnu po krivici dovžiš.
737
Tega člaveka jest nikar ne poznam,
738
kiər jest druje za maje pərjatale imam.
Tedaj petelin zapoje.
p|d|k
der 3te Jud

Saresnizhnu si ti nigoveh Jagrou eden, tudi dergazhi
rezhi namare abeden, sei ti lapu po Galileisku govoriſh
jnu nas vender vse vkupei, oslepit ſheliſh, sei tebe taja
ſhpraha, resadene, de si ti tega sapalauza vere

224
Tretji Jud
739
Za resničnu si ti nigoveh jagrov eden,
740
tudi dərgači reči na mare abeden.
741
Sej ti lapu po galilejsku govoriš
742
inu nas vənder vse vkupej oslepit želiš.
743
Sej tebe taja špraha rezadene,
744
de si ti tega zapalavca vere.
p|d|k
Petrus Petrus

Okai praviſh jnu koku govoriſh, dati meni eno tako
krivizo ſtriſh, ſakai kader bi jes letega zhlaveka pasnau
bi tukai med vami nikol na hadu, jes bi se vas jnu vaſhe
oblasti bau, jnu taku sdrujemi Jogri u bieg podau, jnu taku
jest ja nisim, sa katerga mene sposnaſh, js tega se lehku
dal vsame dati mene kna poſnaſh.

225
Peter
745
O, kaj praviš inu koku govoriš,
746
da ti meni eno tako krivico striš.
747
Zakaj kader bi jes le-tega člaveka paznav,
748
bi tukaj med vami nikol na hadu.
749
Jes bi se vas inu vaše oblasti bav
750
inu taku z drujemi jogri v biəg podav.
751
Inu taku jest ja nisəm, za katerga mene spoznaš.
752
Iz tega se lehku dal vzame, da ti mene kna poznaš.
p|d|k
der 2te Jud

Resnizhnu je kar je ta ſhena odtebe poprei govorila
Resnizhnu jnu pametnu je ana ſtorila, jest sim sam
vtiſtem vertu pernemu vidu ſtati, ſhe vezh drujemi tovar=
=ſhi jnu brati.

226
Drugi Jud
753
Resničnu je, kar je ta žena od tebe poprej govorila.
754
Resničnu inu pametnu je ana storila.
755
Jest səm te sam v tistem vrtu pər nemu vidu stati,
756
s še več drujemi tovarši inu brati.
p|d|k
ds 2te Magd

Leta je tudi sjesusam Nazeremskem, okueli hadu, jnu
po zeſsarskem te ludi matu, koi pogleite kai an saen klai=
=der nosi jnu na sebi jma, satu an lehku sa soiga jagra spasna

227
Druga dekla
757
Le-ta je tudi z Jezusam Nazeremskem okuəli hadu
758
inu po cesarskem te ludi matu.
759
Koj poglejte, kaj an za en klajder nosi inu na sebi ima,
760
zatu se an lehku za sojga jagra spazna.
p|d|k
Petrus

Od Nebies pobi mene na meſti ta grumska streua, jnu mene
ſhiviga poſhri ta ſemla, al sim jest Jesusou ſnanz al tovarſh
sa katierga ti mene derſhiſh jnu jmaſh ſposnaſh, ja hudizhu
zhesme vso oblast dam, al jest tega zhlaveka viem jnu posnom

der Hann krächt ds 3te-mahl
228
Peter
761
Od nebiəs pobi mene na mesti ta grumska streva
762
inu mene živiga požri ta zemla,
763
al səm jest Jezusov znanc al tovarš,
764
za katiərga ti mene držiš inu spoznaš.
765
Ja, hudiču čez me vso oblast dam,
766
al jest tega člaveka viəm inu poznam.
Petelin zapoje tretjič.
p|d|k
der 1te Jud

Kouni jnu sarueti Se kokerti ozh, tebi nam tait pakni
mogozh. Kai baſh ti ſtarz talku taju al vekou al nisi
Malhusu u pungarti tu vohu odſekou, poberi Seti
od nas prazh, mi hvapzi, tebe leſhnika med sabo na terpimo
vezh.

229
Prvi Jud
767
Kovni inu zaruəti se kokər ti oč,
768
tebi nam tajit pak ni mogoč.
769
Kaj baš ti starc talku taju al vekov,
770
al nisi Malhusu v pungarti tu vohu odsekov?
771
Poberi se ti od nas prač,
772
mi hvapzi tebe ležnika med sabo na trpimo več.
p|d|k
Nachdem Schpruch gehet Petrus
ab der 1te Jud redet

Kai je nam sedei viſhem hlapzam storiti, trebi je Sedei
gduemu hoditi, da mi dama naſhe ſhlushbe na bama mudili
jnu ſkuestu naſhe viſhe jesne ſtorili.

230
Po teh besedah Peter odide. Prvi Jud govori.
773
Kaj je nam sedej višem hlapcam storiti,
774
trebi je sedej gduəmu hoditi,
775
da mi dama naše šlužbe na bama mudili
776
inu skuəz tu naše više jezne storili.
p|d|k
die erste Magd

Taku le prezi poite naprei, vaſh pat nama pak ſhe ho=
=diti ni tak nat medbi se ſhe ozhma, eno malo delei tukei
per ogni muditi, potiem bomu tudi mogle nainu douſhnuſt
ſtoriti

Sezt ab und wermet sich nachdem redet die unten gesezten worter

samo per letem oigni na marmu dougu ſtati,
kier so se prozh podalli naini komarati
kier so se prozh podali naini Comarati.

die Juden gehen
231
Prva dekla
777
Taku le preci pojte naprej vaš pat,
778
nama pak še hoditi ni tak nat.
779
Medbi se še očma eno malo delej tukej pər ogni muditi,
780
potiəm bomu tudi mogle najnu dovžnust storiti.
Obmolkne in se greje, nato govori spodaj navedene besede.
781
Same pər le-tem ojgni na marmu dovgu stati,
782
kiər so se proč podali najni komarati.
Judje odidejo.
p|d|k
ds erste Magd ds zweÿte Magd

Ja, ja. jest ſhie grem poidi ti tudi smanu, usemi ta stau
Sad jnu ga nesi damu da se kei na ubie jnu zelu na sgubi
da se Skus tu dama kaka jesa na godi.

232
Druga dekla
783
Ja, ja. Jest žiə grem. Pojdi ti tudi z manu.
784
Vzemi ta stav zad inu ga nesi damu,
785
da se kej na ubije inu celu na zgubi,
786
da se skuz tu dama kaka jeza na godi.
p|d|k
Die Erste Magd redet

Ja. Ja letu badem jest tudi storila, koker si ti, sedai kmeni
govorila pak glei, da ti tudi saba usemeſh ta stau, da ne
bade skues toja namarnost ſuna aſtau.

233
Prva dekla govori
787
Ja, ja. Le-tu badem jest tudi storila,
788
kokər si ti sedaj k meni govorila.
789
Pak glej, da ti tudi saba vzemeš ta stav,
790
da ne bade skuəz toja namarnost zuna astav.
3.1.2.3. Jezus v ječi
Jezus v ječi Jezus v ječi
p|d|k
Jezt wierd der Körcker vorgestelt
Zdaj predstavijo ječo.
p|d|k
Sie komen mit Xiſto herfür
und sezen ihm Körker.
Der Erste Jud

Jest ozhem sam tukei na vahti ſtati, viedba se pak morta
Vai nemo deuo podati, soraſhjam se jes tudi ozhem oskerbeti
di mi te ſapelauz na bo mogu, un skihe vjeti,

Pridejo s Kristusom in ga posadijo v ječo.
234
Prvi Jud
791
Jest očem sam tukej na vahti stati,
792
viədba se pak morta vajinemo devo podati,
793
s oražjam se jes tudi očem oskrbeti
794
di mi te zapelavc na bo mogu un s kihe ujəti.
p|d|k
Der 2te Jud

Sdei marma medba hitru damu hoditi, kar bo potrieba
hkriſhainio perpraviti.

235
Drugi Jud
795
Zdej marma medba hitru damu hoditi,
796
kar bo potriəba h križajnjo pərpraviti.
p|d|k
Der 3te Jud

Ti pak dobru vahtei jnu skerbnu stui, predtem ſapelauzam
se pak nizh na bui, an je ſhie dobru sapert u kihi, senam ni
potrieba bat da mogu unkei ujeti.

236
Tretji Jud
797
Ti pak dobru vahtej inu skrbnu stuj,
798
pred tem zapelavcam se pak nič na buj.
799
An je žiə dobru zaprt v kihi, se nam ni
800
potriəba bat, da bi mogu unkej ujəti.
p|d|k
Der Engel

Oh Jesu Skues toju veliku terplienie, bod vsim perneslu

to vezhnu veſsele, potraſhtan badi od Nebeſhkiga ozhe=
ta dokler skues letu badeſhti ſaduebu kar je biu adam shie
daunu ſgubu.

237
Angel
801
Oh Jesu, skuəz toju veliku trpliənje,
802
boš vsim pərneslu to večnu vesele.
803
Potraštan badi od nebeškiga Očeta,
804
dokler skuəz le-tu badeš ti zaduəbu,
805
kar je biv Adam žiə davnu zgubu.
p|d|k
Xiſtus

Ah volk, ah volk lubesnui moi, kai sim jes tebe Stueru
jes Stuarnik toi, js Egÿpta sim jest sate te Egÿptarje tepu
ti pak si mene, do parnaiga slieku

238
Kristus
806
Ah folk, ah folk lubeznivi moj,
807
kaj səm jes tebe stuəru, jes Stvarnik toj?
808
Iz Egipta səm jest zate te Egiptarje tepu,
809
ti pak si mene do parnajiga sliəku.
p|d|k
der erste Jud

Prau soti viſhi farÿ strilli, da so tebe hkrÿſhu te smerti
obsodili, prau je da se an tak galf umori, kier mati jnu
sapeluje te ludi.

239
Prvi Jud
810
Prav so ti viši farji strili,
811
da so tebe h križu te smrti obsodili.
812
Prav je, da se an tak galf umori,
813
kiər mati inu zapeluje te ludi.
p|d|k
der Engel

Potraſhtan badi ah Jeſsu ti naſhu vesele, dokler je billu
vselei taju veliku ſhelje, temu Riunemo zhlaveku pamagati
sei ti te Nebeſhki azhe ozhe vselei nastrani stati, satoire
se serzhnu u to smert podei, jnu temu riunemo zhloveku pomai.

240
Angel
814
Potraštan badi, ah Jesu, ti našu vesele,
815
dokler je bilu vselej taju veliku želje,
816
temu rivnemo člaveku pamagati,
817
sej ti te nebeški Ače oče vselej na strani stati,
818
zatorej se srčnu v to smrt podej
819
inu temu rivnemo človeku pomaj.
p|d|k
Xiſtus

Ah volk, ah volk lubesnivi moi kai sim jes tebi stueru jes
Stuarniktoi. Ti mene sa narvezhiga hudobnika derſhiſh
kier ti mene na kriſhi vmoriti ſheliſh

241
Kristus
820
Ah folk, ah folk lubeznivi moj,
821
kaj səm jes tebi stuəru, jes Stvarnik toj?
822
Ti mene za narvečiga hudobnika držiš,
823
kiər ti mene na križi umoriti želiš.
p|d|k
der erste Jud

Glih prau se tebi godi da mareſh u kihi ſapert ſedeti, poprei si
drugem atu na ſtrani ſtati, ſdei pak sam sebi na mareſh poma=
gati.

242
Prvi Jud
824
Glih prav se tebi godi,
825
da mareš v kihi zaprt sedeti.
826
Poprej si drugem atu na strani stati,
827
zdej pak sam sebi na mareš pomagati.
p|d|k
der Engel tritet gegen Volk
und redet

Vesiele badite o karſhanske duſhe, kier Xiſtus nase useme
vaſhe griehe sa volo katiereh an tulkai terpi jnu zellu

preliti mare sojo Sueto Rieſhno krÿ, traſhtu jnu hveselo
vaſhem duſham da baſhti zhlavek od peklenske jezhe Rie=
=ſhen.

243
Angel stopi pred ljudstvo in govori
828
Vesiəle badite, o karšanske duše,
829
kiər Kristus nase vzeme vaše griəhe,
830
za volo katiəreh an tulkaj trpi,
831
inu celu preliti mare sojo Sveto riəšno kri,
832
h traštu inu h veselo vašem dušam,
833
da baš ti, člavek, od peklenske ječe riəšen.
p|d|k
Xistus

Ah volk, ah volk, lubesniui moi, kai sim jes tebi sturu
jes Stuarnik toi, kier mene tako Shpotliu polonaſh
kier ti mene sbadezhem terniam kronaſh.

244
Kristus
834
Ah folk, ah folk lubeznivi moj,
835
kaj səm jes tebi sturu, jes Stvarnik toj,
836
kiər mene tako špotliv polonaš,
837
kiər ti mene z badečem trnjam kronaš?
p|d|k
Erster Jud

Glich ena taka ternaua krana je magla tebi perpraulena
biti, daju mareſh na tojei glaui obzhutiti, kai baſhti
zopernik velku govuru sei si ti prei doisti hudiga stueru
ti pak koi tihu dei jnu mouzhi, ſizer jas tebi taju kranu
She bol gar na glau potouzhem.

245
Prvi Jud
838
Glih ena taka trnava krana
839
je magla tebi pərpravlena biti,
840
da ju mareš na tojej glavi občutiti.
841
Kaj baš ti coprnik velku govuru,
842
sej si ti prej dojsti hudiga stuəru.
843
Ti pak koj tihu dej inu movči,
844
sicer jas tebi taju kranu še bol gar na glav potovčem.
p|d|k
Jezt komen alle Juden
Herfür der Erste Jud redet also

Sdei je ſhie zeit stem zopernikam en kanz storiti
ga ozhemo tudi koi un skihe potegniti

246
Zdaj nastopijo vsi Judje. Prvi Jud tako govori.
845
Zdej je žiə cajt s tem coprnikam en kanc storiti,
846
ga očemo tudi koj un s kihe potegniti.
p|d|k
Der 2te Jud

letu je niega suknia ju marmu na niega diati, da ga ba
mogu en vsaki loſhei sposnati, potiem ga ozhemu skriſham
na Gara Calvario gnati, jnu tam nigou ſaſhluſheni lon
dati.

247
Drugi Jud
847
Le-tu je njega suknja, ju marmu na njega djati,
848
da ga ba mogu en vsaki ložej spoznati.
849
Potiəm ga očemu s križam na gara Kalvarijo gnati
850
inu mu tam nigov zašluženi lon dati.
p|d|k
Der 2te Jud und legen ihm an
nachdem anlegen Redet der 2te Jud

Xiſte al si slab leto palzu palzu poglei jnu si ju na taje
Rame podei, da se baſh ti opierou na nia Kada poideſh
gara Calvario.

248
In ga oblečejo; ko so ga oblekli, govori Drugi Jud.
851
Kriste, al si slab, le-to palcu poglej
852
inu si ju na taje rame podej,
853
da se baš ti opiərov na nja,
854
kada pojdeš na gara Kalvarijo.
p|d|k
Xistus

O Kriſh ti ſladka poſtel maje duſhe! Skueste bam jes
odperu vrate Nebeshke, ah kriſh! Skuste bam jes
ſaduebu, kar je biu Adam ſhie daunu ſgubu Oh
Kriſh! stabo jest ozhem na Gara Calvario hoditi
jnu tamkei, jest ozhem azhetu Nebeſhkemu gar
Ofran biti.

249
Kristus
855
O križ! ti sladka postel maje duše!
856
Skuəz te bam jes odpəru vrate nebeške.
857
Ah križ! skuz te bam jes zaduəbu,
858
kar je biv Adam žiə davnu zgubu.
859
Oh križ! s tabo jest očem na gara Kalvarijo hoditi
860
inu tamkej jest očem Ačetu nebeškemu gar ofran biti.
3.1.2.4. Jezus nosi križ
Jezus nosi križ Jezus nosi križ
p|d|k
Nachdem nimtlegt Christus das Creutz auf
seine Schulter und gehet samt die Juden ab.
Jezt falt Christus zum 1ten Mahl unter dem schwären Kreutz.
Diesen Spruch beim 1ten Fall, suche, Seite 140
Xistus mit [...] dem Kreuz gechet ab mit samt die Juden
Maria, Jochahnes und Magdalena komen herfier
Potem Kristus položi križ na svoje rame in odide z Judi. Zdaj Kristus pade prvič pod težkim križem. To besedilo pri prvem padcu išči na strani 140.
Marija, Janez in Magdalena nastopijo.
p|d|k
Maria redet zum Johannes

O Johannes lubi Johannes moi ti ſhe meni na strani stui
te prosim pokaſhi ti meni eni en kraÿ, de badem jes magla
videt sedai moiga Sinu Jesusa, Xiſtusa, stem teshkem X:
oblosheniga jnu ſhniem govorit eno besiedo da od ſhalosti
kna omerjem zelu.

250
Marija govori Janezu
861
O Johanes, lubi Johanes moj,
862
ti še meni na strani stuj!
863
Te prosəm, pokaži ti meni en kraj,
864
de badem jes magla videt sedaj
865
mojga Sinu Jezusa Kristusa,
866
s tem težkem križam obloženiga,
867
inu žniəm govorit eno besiədo,
868
da od žalosti kna omerjem celu.
p|d|k
Johannes

Oh Maria! ſtabo poiti sedei, sim jes perpraulen vselei, poidi
ozhma jeti na gueno stran bodema videua kierbo toi ſin nama
pruti perpelan, tam ga badema videua jest jnu ti katierega
nanu Serze ſheli.

und tretten auf die Seiten Xiſtus komt
mit Kreuz beladen herfür und begegnet
Mariam
251
Janez
869
Oh Marija! S tabo pojti sedej,
870
səm jes pərpravlen vselej,
871
pojdi, očma jəti na guəno stran,
872
bodema videva, kiər bo toj sin nama pruti pərpelan,
873
tam ga badema videva jest inu ti,
874
katiərega najnu srce želi.
In stopijo na stran. Kristus pride obložen s križem in sreča Marijo.
3.1.2.5. Jezus sreča svojo žalostno mater
Jezus sreča svojo žalostno mater Jezus sreča svojo žalostno mater
p|d|k
p|d|k
Maria

O Jesus ti moi lubesniui Sin, js zieliga serza jes tebi persto Shelim
pak uso maju ſhelje je Sabstian tebe Rieshit od tojeh Souraſh=
=nikou O kaku stepen, sgaiſhlan, jnu vesresbit, kako straſh=
=nu Resmartran, jnu skerujoi oblit, O Moi Jesu! Kai saeno
Martro ti terpiſh kier mareſh nesti, te teſhki krÿſh da lih
si temo volku veliku dobriga stueru, vender se zhrieste
ni obeden oſmilu, da bi tebi pomagou neſti leta krÿſh katirga
ti na Rami derſhiſh.

252
Marija
875
O Jezus, ti moj lubeznivi sin,
876
iz ciəliga srca jes tebi pərstopit želim
877
pak vso maju želje je zabstajn
878
tebe riəšit od tojeh sovražnikov.
879
O kaku stepen, zgajžlan inu ves rəzbit,
880
kako strašnu rəzmartran inu s krvjoj oblit.
881
O moj Jesu! kaj za eno martro ti trpiš,
882
kiər mareš nesti te težki križ!
883
Da lih si temo folku veliku dobriga stuəru,
884
vəndər se čriəz te ni obeden osmilu,
885
da bi tebi pomagov nesti le-ta križ,
886
katirga ti na rami držiš.
p|d|k
Xiſtus Redet zu Maria seiner
Mutter!

Maria lubesniua maja Mati, jest na marem delei per tebi
oſtati, Sauolo mene ti nimaſh tolku ſhaluati, sei tu jes rad
jnu volnu terpim, da jest sa Grieh tega Sueta sadoisti storim

253
Kristus govori z Marijo, svojo materjo
887
Marija, lubezniva maja Mati,
888
jest na marem delej pər tebi ostati,
889
zavolo mene ti nimaš tolku žalvati,
890
sej tu jes rad inu volnu trpim,
891
da jest za griəh tega sveta zadojsti storim.
p|d|k
der erste Jud

Shena poberi se prozh stojem shrajam, stojam jokam jnu
klagujaniam, na boſh venzh rieſhila toiga sinu, kier je
shtriki svesan terdu dokler je temu volku smatu delou
jnu shnigovem fauſh vkam veliku ludi sapelou, skues
tu si je an Saſhlushu to ſmert, tudi bade an magu, ſhpotliv
na kriſhÿ vmrit.

254
Prvi Jud
892
Žena, poberi se proč s tojem šrajam,
893
s tojam jokam inu klagujanjam.
894
Na boš venč riəšila tojga sinu,
895
kiər je s štriki zvezan trdu,
896
dokler je temu folku zmatu delov
897
inu ž nigovem favš ukam veliku ludi zapelov.
898
Skuəz tu si je an zašlužu to smrt,
899
tudi bade an magu špotliv na križi umrit.
p|d|k
der 3te Jud gegen Maria

Shena poberi se prazh od toiga ſinu, Stojem ſhrajam
jnu sjamerno shtimo, tega snaſheh Rak na baſh vezh

Rieſhila jnu niega prostiga storila, sakai an ba stemi
trejemi ſhrebli katiere umajeh Rakeh vidiſhti gar na le
ta krÿſh terdu perbit, na katierem bo mogu ſhpotliu viset
jnu vmrit.

255
Tretji Jud govori Mariji
900
Žena, poberi se prač od tojga sinu
901
s tojem šrajam inu z jamerno štimo.
902
Tega z našeh rak na baš več riəšila
903
inu njega prostiga storila.
904
Zakaj an ba s temi trejemi žrebli,
905
katiəre v majeh rakeh vidiš ti,
906
gar na le-ta križ trdu pərbit,
907
na katiərem bo mogu špotliv viset inu umrit.
p|d|k
Die Juden gechen mit Xiſto ab, Maria Johannes
und Magdalena kehren sich zum Volk Maria redet
und fallet in die Ohnmacht

O jest boga ſhena jnu ſrueta sapuſhena! kaku sim nekedai
bila vesiela jnu zheſhenna, sedei od ſhalosti marem umreti
moiga ſinka Ranne na marem ſaſhteti, O Jeſu ti moju vesele!
jnu prelubi sÿn sam, kako terplienie jnu ſhalost sate jmam,
Aube maju ſerze! Ah! De se letu niemre Bogu ſmilÿ
O Judÿ! zhmu ste taku Martru Naredili? moimu ſÿnu
kÿer je vam vse dobru dau, jnu med vami pravizhnu
prebiuou, O zhlauek! jes tebe js serza prosim pomai mi
da jest taku ſhalost sama na nosim, O Jomeni! prejomeni!
Kam jes pridem, od shalosti glih kar se ſasedem, aube od
ſhalosti jest ſhie duſho pustim, o buh tebi maja duſho
Perporozhim, o zhlauek ozheſh tojmu Serzu pomiſliti
Moiga ſÿnu Terplienie umiſleh nositi, ti Judi ſhe
venzh ozhiu moimu ſÿnu ſtoriti, tepeniga jnu ſlabiga
na krÿſh perbiti, O Johannes ti lubi perjatel moi
kna sapusti me temuzh permeni stui, Glei ti Judi
Se ſhe ſmoimu niſu napitali, na garÿ Calvarÿ ſhe vezhi
Martre Mo badejo Nakuadali, Ah katera Mati bi se na
jokala, kader bi soi ga Sÿnu taku keruauiga ogledalla

256
Judje odidejo s Kristusom. Marija, Janez in Marija Magdalena se obrnejo k ljudstvu, Marija govori in se onesvesti.
908
O jest boga žena inu sruəta zapušena!
909
Kaku səm nekədaj bila vesiəla inu češena.
910
Sedej od žalosti marem umreti,
911
mojga sinka rane na marem sašteti.
912
O Jesu, ti moju vesele inu prelubi sin sam,
913
kako trpliənje inu žalost zate imam!
914
Avbe, maju srce! Ah! de se le-tu niəmre Bogu smili.
915
O Judi! čmu ste taku martru naredili
916
mojmu sinu, kjer je vam vse dobru dav
917
inu med vami pravičnu prebivov?
918
O člavek! jes tebe iz srca prosəm,
919
pomaj mi, da jest taku žalost sama na nosəm.
920
O jomeni! prejomeni! Kam jes pridem,
921
od žalosti glih kar se sasedem.
922
Avbe, od žalosti jest žiə dušo pustim,
923
o Buh, tebi maja dušo pərporočim.
924
O člavek, očeš v tojmu srcu pomisliti,
925
mojga sinu trpliənje v misleh nositi.
926
Ti Judi še venč očiju mojmu sinu storiti,
927
tepeniga inu slabiga na križ pərbiti.
928
O Johanes, ti lubi pərjatel moj,
929
kna zapusti me, temuč pər meni stuj.
930
Glej, ti Judi se še z mojmu sinam nisu napitali,
931
na gari Kalvarji še veči martre mo badejo nakvadali.
932
Ah, katera mati bi se na jokala,
933
kader bi sojga sinu taku krvaviga ogledala.
p|d|k
Johannes Redet gegen Mariam

Ah luba Mati! badi potraſhtana, sai ti nabadeſh sapu=
ſhena, jest sim toi ſÿn, kai ozhesh da strim, kar bo potrie=
=ba ti vselei odgovorim, taku ſhalostna na bodi toja
duſhiza, zartana Matti jnu Boſhia Rojeniza,
uſtani gori jnu smano jmaſh hoditi, jnu toje objokane
ozhiese umiti, zhmu ti taku mozhnu klagujeſh, jnu
shalostniga serza milu sdihujeſh, opre shalostna
luba maja Matti, mouzhi jest ozh sa te Shaluati, ustani
Gari jnu poidi smanu damu, ti ja taku jokaſh da te
Konz skaru bo, nabui se, meni se jmaſh perporozhiti
sai te sÿn Mater nuezhem sapustiti, ustani gari ven js
serza spusti ſhalost, sai si ſhie jokala jnu plakala
sadoisti.

und gechen ab
257
Janez govori Mariji
934
Ah luba mati! Badi potraštana,
935
saj ti na badeš zapušena.
936
Jest səm toj sin, kaj očeš, da strim?
937
Kar bo potriəba, ti vselej odgovorim.
938
Taku žalostna na bodi toja dušica,
939
cartana mati inu božja rojenica.
940
Vstani gori inu z mano imaš hoditi
941
inu toje objokane očiəse umiti.
942
Čmu ti taku močnu klaguješ
943
inu žalostniga srca milu zdihuješ?
944
O prežalostna luba maja mati,
945
movči, jest očem za te žalvati.
946
Vstani gari inu pojdi z manu damu,
947
ti ja taku jokaš, da te konc skaru bo.
948
Na buj se, meni se imaš pərporočiti,
949
saj te sin mater nuəčem zapustiti.
950
Vstani gari, ven iz srca spusti žalost,
951
saj si žiə jokala inu plakala zadojsti.
In odideta.
3.1.2.6. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ
Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ
p|d|k
p|d|k
Da komen die Juden mit Xiſto
und Simon Cireneus komt herbei.
Der erste Jud redet

Simion Cirenus od kod jnu kam greſh ti

Tedaj nastopijo Judje s Kristusom in Simon Cirenus nastopi.
258
Prvi Jud govori
952
Simion Cirenus, od kod inu kam greš ti?
p|d|k
Cirenu redet

Jest pridem od Priſtaue sam Kam jes grem tu uam pouedet
nisim douſhan

259
Simon Cirenus govori
953
Jest pridem od pristave sam.
954
Kam jes grem, tu vam povedet nisəm dovžan.
p|d|k
Der 2te Jud

Ti mareſh sa tega sapelauza te kryſh nositi enzhas
da bama meli na Gara Caluario ſhniem en kradik
shpas.

260
Drugi Jud
955
Ti mareš za tega zapelavca te križ nositi en čas,
956
da bama meli na gara Kalvarijo žniəm en kradək špas.
p|d|k
Cirenus

pokai bi jest mogu sa tega sapelauza te krÿſh
nositi, sei mi ta zhlaue kni stueru dabriga nikoli
letu se tudi nema sgodit po uaſhei uoli.

261
Simon Cirenus
957
Pokaj bi jest mogu za tega zapelavca te križ nositi,
958
sej mi ta člavek ni stuəru dabriga nikoli.
959
Le-tu se tudi nema zgodit po vašej voli.
p|d|k
der 1te Jud

Ti pa mareſh, sa tega ſapelauza te Krÿſh nositi, al pa
mareſh prednami Mertu obleſhati

262
Prvi Jud
960
Ti pa mareš za tega zapelavca te križ nositi,
961
al pa mareš pred nami mərtu obležati.
p|d|k
Cirenus

Prei da bi jes meu preduami Mertu obleſhati, taku
sim persilen, sa tega ſapelauza te Krÿſh nositi

263
Simon Cirenus
962
Prej da bi jes mev pred vami mərtu obležati,
963
taku səm pərsilen, za tega zapelavca te križ nositi.
p|d|k
und gechet Cirenus mit den
X: Die Juden mit Xisto gehen
ab Xistus mit X: beladen vero=
nicka begegenet ihm
In Simon Cirenus gre s križem. Judje s Kristusom odidejo. Kristus s križem obložen, sreča ga Veronika.
3.1.2.7. Veronika poda Jezusu potni prt
Veronika poda Jezusu potni prt Veronika poda Jezusu potni prt
p|d|k

O Jesu Xiſte ti moi dobruetliui Gospued, kai mareſh
terpeti jnu prestati nadlueg, kier si glich zieliga ſueta
odreſhenik, vendar si perpelan koker te naivezhi Grieſhnik
ves tepen jnu skerujoj obdan, ſtem teshkem krÿſham
obloſhen jnu ſapluan, zhrestu She mareſh sam te teshki
Krÿſh nositi, kier si glich slab jnu terdu suesan ſtemi
ſhtriki, o kadar bi jest tebi magla perstopiti, rada
bres adlaga bi jes atla tu tebi Storiti.
Jest sim perpraulena tebi to Rutho dati, de bi si atu taja
Krÿ nater obrisati, usemi tedei o Jesu Rutho majo, jnu
obriſhi tu keruau oblizhie taju.

264
964
O Jesu Kriste, ti moj dobruətlivi Gospuəd,
965
kaj mareš trpeti inu prestati nadluəg.
966
Kiər si glih ciəliga sveta Odrešenik,
967
vendar si pərpelan kokər te največi griəšnik.
968
Ves tepen inu s kərujoj obdan,
969
s tem težkem križam obložen inu zapluvan.
970
Črez tu še mareš sam te težki križ nositi,
971
kiər si glih slab inu trdu zvezan s temi štriki.
972
O kadar bi jest tebi magla pərstopiti,
973
rada brez adlaga bi jes atla tu tebi storiti.
974
Jest səm pərpravlena tebi to ruto dati,
975
de bi si atu taja kri nater obrisati.
976
Vzemi tedej, o Jesu, ruto majo
977
inu obriši tu krvav obličje taju.
p|d|k
Xſtus redet gegen Veroni-
ka:

To jmash Veroni ka, na sai taja Rutho, katiero si ti meni
podelila u keruauem puetu, salan se baſh ti smeno u Nebie
=ſeh veseliua, kier si ti meni hſhlushbi leta Ruth podeli=
=la.

265
Kristus govori Veroniki
978
To imaš, Veronika, nazaj taja ruto,
979
katiəro si ti meni podelila v krvavem puətu.
980
Za lan se baš ti z meno v nebiəseh veseliva,
981
kiər si ti meni h šlužbi le-ta rut podelila.
p|d|k
Erster Jud

O ho ali kar hitreiſhi hoditi ne ſhnaſh, en dougi pat
pred ſabo na Gara Caluario jmaſh, poidi prezei naprei
ti ſhlöhtni ſapelauz, vezhna baſh ludi Galuouti ſhnad=
=rauz. Sdei si pomagei, snaſheh Rak priti, jnu snaſheh
shtrikou se ledig striti, hitru na Gara Calvario maſh
hoditi, jnu tam kei to ſhpotliu ſmert ſtoriti.

266
Prvi Jud
982
Oho, ali kar hitrejši hoditi ne znaš,
983
en dovgi pat pred sabo na gara Kalvarijo imaš.
984
Pojdi precej naprej, ti žlehtni zapelavc,
985
več na baš ludi galfov, ti žnadravc.
986
Zdej si pomagej z našeh rak priti
987
inu z našeh štrikov se ledig striti.
988
Hitru na gara Kalvarijo maš hoditi
989
inu tamkej to špotlivu smrt storiti.
p|d|k
Veronika gegen Volck

Poglei o zhlauek kaku je nauſhtautnu, u so keruau
gerdu jnu obautnu, to Sueto oblizhie Jesusa Xiſtusa
toiga jnu moiga Isuelizharja, poglei kai je magla
Jesu saua glaua prestati, sadaisti osnanujejo nigoui
keruaui ſhlaki ſpestmi so niega oblizhie dregali
laſsi jnu bradu su mo unkei pipali, use lete Martre
se je Jesus uolen dau, jnu sa nas Grieshnike Radauolnu

prestau, te prosim o zhlauek, kar uidiſh da jes
umojeh Rakeh nosim, na letu keruau oblizhie nikol
ne posabi, te spomin ti terdnu, u tojem ſerzu uhrani
sa kai letu te bo derſhalu od velike, de boſh mogu
pregrieh de boſh mogu Enkrat leſhei hJesusu u Nebiese
priti.

Jezt falt Christus
zum 2ten Mahl
Diesen Spruch suche
Seite 140.
267
Veronika proti ljudstvu
990
Poglej, o člavek, kaku je navštavtnu,
991
vso krvav, grdu inu obavtnu
992
to sveto obličje Jezusa Kristusa,
993
tojga inu mojga Izveličarja.
994
Poglej, kaj je magla Jezusava glava prestati,
995
zadajsti oznanujejo nigovi krvavi žlaki.
996
S pestmi so njega obličje dregali,
997
lasi inu bradu su mo unkej pipali.
998
Vse le-te martre se je Jezus volen dav
999
inu za nas griəšnike radavolnu prestav.
1000
Te prosəm, o člavek, kar vidiš,
1001
da jes u mojeh rakeh nosəm,
1002
na le-tu krvav obličje nikol ne pozabi.
1003
Te spomin ti trdnu v tojem srcu uhrani,
1004
zakaj le-tu te bo držalu od velikə pregriəh,
1005
de boš mogu enkrat ležej h Jezusu v nebiəse priti.
Zdaj pade Kristus drugič pod križem. Besedilo išči na strani 140.
p|d|k
Nach der Veronika kombt also
der Petrus herfür mit dem Shpruch
Po Veroniki nastopi Peter in govori.
3.1.2.8. Kesanje apostola Petra
Kesanje apostola Petra Kesanje apostola Petra
p|d|k

Jest Petrus Ozhitnu obstoim jnu sposnam, de sim en
velik Grieshnik, vam vsim nasnanie dam, kier sim sata
=ju moiga Boga, jnu odreshenika Jesusa Xiſtusa! moiga
Moistra, kier je mene gori useu sa soiga ſhluſhaunika
jnu mene postau sa Jogra, jnu Maſhnika, skues tu
je an meni dau ta ku guaut jnu oblast, katiera pre
=maga delezh uso posuetno zhast, taku da bi jest
mogu Griehe odpustiti, kruh jnu vinu niega Tellu
jnu krÿ preoberniti. Kenemo Apoſtelnu, je an mene
pouiſhou, ſojem mesam jnu s kerjo na shpiſhou, kmojem
Nogam je an padu tude, taiste umiu obſhuſhu jnu
polubu! lete jnu ſhe druge dobruete vezh, katiere
namarem dopouedet jest? Je Jesus Xiſtus! podielu meni
ves zeit umojem ſhiuleni, ta ku da bi jest mogu niega
zhries use lubiti, jnu nimo ſtanouitnu Shlushiti, sim
Ries niemu oblubu sbiest ſhluſhaunik ostati, tudi
raiſhi sa niega moju ſhiulenie sam dati, koker moiga
lubesniuiga Moiſtra sapustiti. ſhe men niega jnu
nigouo vero sataitÿ, jnu vender o hudaba preuelika
maja, katiero sim dopernesu, zhries Gospueda moiga
ſim preuſsetnu ozhitnu niega reſhalu, kier sim ga
taku ſhpotliu ſataju, da preden je Peteln sapeu dbakrat
sim jest niega sataju trikrat, ja jest sim se zelu saruetu
jnu sapersegu, da sa Jesusa moiga Moistra nisim
vedu. delei sim reku Grumska streua mene ubi, jnu
ta Semla mene ſhiuiga poſhrÿ, al sim jes Jesusou snanz
ali Touarſh, sa katieriga ti mene derſhiſh jnu sposnaſh
jnu sa uolo te velike hudobe jnu pregriehe, ſposnam,
ſposnam, de sim sgubu gnado jnu Nebiese, sim sebi
tudi sashlushu, uresnizi vezhne Martre terpeti med
usiemi hudizhi, alli vender o Millost Lubiesen
Preuelika! moiga Jesusa jnu odreshenika, Jesus
je sojemi Gnadliuemi ozhmi name pogledu, da bi jes
nikar ne zagou temuzh pokuero delau, Kier pak jest
ſposnam maja hudaba, jnu ta veliku pregriehu maju
bodem nuezh jnu den Souse tazhu, jnu naprei moiga Boga
ſtanouitnu proſsu, da bi odpuſhanie mojeh Grie=
hou dobiu, jnu en krat sJesusam uNebieseh veseliu
uzhi se moi zhlouek smanopokuero delati, de te Pek
-lenski, souraſhnik na bo mogu sapelati, koker je
Judeſha Ishkarjota umatu, de je szagou jnu sam sebe
obesit mogu, Pokuero, Pokuero jmaſh ti zhlauek storiti
al se ti ozhesh sjesusam u Nebieseh veselit Amen

und gechet ab
da komen 3 Frauen herfür
268
1006
Jest Petrus očitnu obstoim inu spoznam,
1007
de səm en velik griəšnik, vam vsim na znanje dam.
1008
Kiər səm zataju mojga Boga inu Odrešenika,
1009
Jezusa Kristusa, mojga mojstra,
1010
kiər je mene gori vzev za sojga šlužavnika
1011
inu mene postavu za jogra inu mašnika.
1012
Skuəz tu je an meni dav taku gvavt inu oblast,
1013
katiəra premaga deleč vso posvetno čast.
1014
Taku da bi jest mogu griəhe odpustiti,
1015
kruh inu vinu v njega telu inu kri preobrniti.
1016
K enemo apostelnu je an mene povišov,
1017
s sojem mesam inu s krvjo našpižov.
1018
K mojem nogam je an padu tudə,
1019
ta-iste umiv, obsušu inu polubu!
1020
Le-te inu še druge dobruəte več,
1021
katiəre na marem dopovedet jest,
1022
je Jezus Kristus podiəlu meni
1023
ves cajt v mojem živleni.
1024
Taku da bi jest mogu njega čriəz vse lubiti
1025
inu nimo stanovitnu šlužiti.
1026
Səm riəs njemu oblubu zbiəst šlužavnik ostati,
1027
tudi rajši za njega moju živlenje sam dati,
1028
kokər mojga lubezniviga Mojstra zapustiti,
1029
še men njega inu nigovo vero zatajiti.
1030
Inu vənder, o hudaba prevelika maja,
1031
katiəro səm dopərnesu čriəz Gospuəda mojga:
1032
səm prevzetnu očitnu njega režalu,
1033
kiər səm ga taku špotliv zataju,
1034
da preden je peteln zapev dbakrat,
1035
səm jest njega zataju trikrat.
1036
Ja, jest səm se celu zaruətu inu zapərsegu,
1037
da za Jezusa mojga Mojstra nisəm vedu.
1038
Delej səm reku: grumska streva mene ubi
1039
inu ta zemla mene živiga požri,
1040
al səm jes Jezusov znanc ali tovarš,
1041
za katiəriga ti mene držiš inu spoznaš.
1042
Inu za volo te velike hudobe inu pregriəhe
1043
spoznam, spoznam, de səm zgubu gnado inu nebiəse.
1044
Səm sebi tudi zašlužu v resnici
1045
večne martre trpeti med vsiəmi hudiči.
1046
Ali vənder, o milost, lubiəzen prevelika
1047
mojga Jezusa inu Odrešenika!
1048
Jezus je sojemi gnadlivemi očmi name pogledu,
1049
da bi jes nikar ne cagov, temuč pokuəro delav.
1050
Kiər pak jest spoznam maja hudaba inu ta veliku pregriəhu maju,
1051
bodem nuəč inu den sovze taču
1052
inu naprej mojga Boga stanovitnu prosu,
1053
da bi odpušanje mojeh griəhov dobiv
1054
inu se enkrat z Jezusam v nebiəseh veseliv.
1055
Uči se, moj človek, z mano pokuəro delati,
1056
de te peklenski sovražnik na bo mogu zapelati,
1057
kokər je Judeža Iškarjota umatu,
1058
de je scagov inu sam sebe obesit mogu.
1059
Pokuəro, pokuəro imaš ti člavek storiti
1060
al se ti očeš z Jezusam v nebiəseh veseliti. Amen.
In odidejo. Tedaj nastopijo tri žene.
3.1.2.9. Tri Marije
Tri Marije Tri Marije
p|d|k
p|d|k
Magdalena redet

O Mi boge ſhene jnu ſlabe, kai sa ena ſhalost smo mi do
=zhakale, kier si bogati jnu sruete, smo sa duebili
Milost, gnado jnu dobruete, ti pak mareſh to ſhpotliu
jme jmeti, jnu taku Grosouitnu Martro terpeti, ah
ſhalost moiga serza preuelika, kier se namarem
derſhati odjoka, kier marmu Jesusa to Nadouſhnu
Jagnie gledati, tei velikei Martri sam perpelati

269
Marija Magdalena govori
1061
O mi boge žene inu slabe,
1062
kaj za ena žalost smo mi dočakale.
1063
Kiər si, bogati inu sruəte,
1064
smo zaduəbili milost, gnado inu dobruəte.
1065
Ti pak mareš to špotliv ime imeti
1066
inu taku grozovitnu martro trpeti.
1067
Ah, žalost mojga srca prevelika,
1068
kiər se na marem držati od joka,
1069
kiər marmu Jezusa, to nadovžnu jagnje, gledati,
1070
tej velikej martri sam pərpelati.
p|d|k
Jackoba

Raunu taku se meni godi, kier ſhlishim te ſhrai teh hudob=
=neh ludi, kai sa ne velike Martre so niemo Naredili
ſhe zhuda da so ga per ſhiuleni pustili.

270
Marija mati Jakobova
1071
Ravnu taku se meni godi,
1072
kiər šlišim te šraj teh hudobneh ludi.
1073
Kaj za ne velike martre so njemo naredili,
1074
še čuda, da so ga pər živleni pustili.
p|d|k
Maria Saloma

Ani baju niega ſhe na gara Caluariu gnali, jnu tam=
=kei ſhe vezhi Martre nakuadali, ti na usmileni
Judi nuezhejo ſhniem usmilenie jmeti, da ba mogu
Jesus ſhe vezhi Martre terpeti, da glih je ſlab jnu
ves skerujoi obdan, vender bo od Judou na gara
Caluario smerti pellan, serzam rada bi jest otua niemu
pomagati, ah kai saenu ſhalost obzhuti Maria nigo=
=ua Matti, ah ſhalostnu je maju serze, ah jesus ti
moi trosht jnu vesele, ozhemo stopiti eno malo na
eno ſtran bodemo videle kier bo naſh Jesus nam
prueti perpelan.

Die Juden komen mit Xisto herfür
271
Marija Saloma
1075
Ani baju njega še na gara Kalvariju gnali
1076
inu tamkej še veči Martre nakvadali.
1077
Ti nausmileni Judi nuəčejo žniəm usmilenje imeti,
1078
da ba mogu Jezus še veči Martre trpeti.
1079
Da glih je slab inu ves s krvjoj obdan,
1080
vənder bo od Judov na gara Kalvarijo smrti pelan.
1081
Srcam rada bi jest otva njemu pomagati.
1082
Ah, kaj za enu žalost občuti Marija, nigova mati!
1083
Ah, žalostnu je maju srce,
1084
ah, Jezus, ti moj trošt inu vesele!
1085
Očemo stopiti eno malo na eno stran,
1086
bodemo videle, kiər bo naš Jezus nam pruəti pərpelan.
Judje nastopijo s Kristusom.
p|d|k
Xiſtus redet gegen die 3 Frauen

O vi Jerusalemske ſhalostne ſhene na jokaite se
Zhriesme, ampak same zhres se jnu zhres uashe otrake
ba perſhu ta zhas, kier porezhete, srezhne sote Teliese
katiere nosile, jnu te persi katiere niso doile, jnu bojo
saupile, Pokrite nas Garre jnu skalle.

272
Kristus govori trem ženam
1087
O vi, jeruzalemske žalostne žene,
1088
na jokajte se čriəz me,
1089
ampak same čres se inu čres vaše otrake.
1090
Ba pəršu ta čas, kiər porečete:
1091
srečne so te teliəse,
1092
katiəre niso nosile
1093
inu te prsi, katiəre niso dojile.
1094
Inu bojo zavpile:
1095
Pokrite nas gare inu skale.
p|d|k
der 1te Jud redet

O Mai kai ozheshti tukei dougu stati, jnu stemi
shenami sabstoin pledrati. Koi prezei poidi naprei
toi pat, kier ſhe jmaſh dellezh hoditi odtod

Jezt falt Christus zum
3ten Mahl. Diesen Spruch suche
Seite 138.
273
Prvi Jud govori
1096
O maj, kaj očeš ti tukej dovgu stati
1097
inu s temi ženami zabstojn pledrati.
1098
Koj precej pojdi naprej toj pat,
1099
kiər še imaš deleč hoditi odtod.
Zdaj pade Kristus tretjič pod križem. Besedilo išči na strani 138.
3.1.2.10. Jezusa pribijejo na križ
Jezusa pribijejo na križ Jezusa pribijejo na križ
p|d|k
p|d|k
Da wierd die Annaglung vorgestellt
Die Juden komen mit Xisto herfür
Der 1te Jud redet

Sdei vi hlapzi serzhnu naniega skozhite, jnu dba
iſh niega leta suknio potegnita, potem ga ozhemu
na Krÿſh polloshiti, jnu sſhtri ki nigoue rake jnu
nage restegniti, glih koker struna mare restegjen
biti, potiem ga ozhemo terdu na krÿſh perbiti

Predstavlja se pribijanje na križ. Judje nastopijo s Kristusom.
274
Prvi Jud govori
1100
Zdej, vi hlapci, srčnu na njega skočite
1101
inu dba njega le-ta suknjo potegnita.
1102
Potem ga očemu na križ položiti
1103
inu s štriki nigove rake inu nage rəstegniti.
1104
Glih kokər struna mare rəstegjen biti,
1105
potiəm ga očemo trdu na križ pərbiti.
p|d|k
der 2te Jud

Ti ſapelauz sdei smo mi to oblast sadobili, da te bamo
ſhie enkrat na te Krÿſh perbili, storimo tai kar je nam
mogozh, sim gmaiten da te ſapelauz, ſhie enkrat pride
adnas prozh.

275
Drugi Jud
1106
Ti zapelavc, zdej smo mi to oblast zadobili,
1107
da te bamo žiə enkrat na te križ pərbili.
1108
Storimo taj, kar je nam mogoč.
1109
Səm gmajten, da te zapelavc žiə enkrat pride ad nas proč.
p|d|k
der 3te Jud

Ta ſhtrikje ſhie perpraulen jmam, katieriga jes tudi
rad sam dam.

276
Tretji Jud
1110
Ta štrikje žiə pərpravlen imam,
1111
katiəriga jes tudi rad sam dam.
p|d|k
der 2te Jud

Ti brat stapi na gueni krai naprei, jnu mo ſhtrik
na Rake podei, le uliezi koker ti ozh, jes bam tudi
potegnu kar bo meni mogozh, taku ga bamu prau
restegnili, da baja glidi js niegouega kraja stopili

277
Drugi Jud
1112
Ti brat, stapi na guəni kraj naprej
1113
inu mo štrik na rake podej.
1114
Le vliəci kokər ti oč,
1115
jes bam tudi potegnu, kar bo meni mogoč.
1116
Taku ga bamu prav rəztegnili,
1117
da baja glidi iz njegovega kraja stopili.
p|d|k
der 4te Jud

Tudi nigove zoperske nage nabaja fraÿ oſtale, jest
bam tudi potegnu da baju uniemu ſhile pokale
Kar si je saſhluſhu an, sdei ba na kryſh perbit sa
soi lan.

278
Četrti Jud
1118
Tudi nigove coprske nage na baja fraj ostale.
1119
Jest bam tudi potegnu, da baju v njemu žile pokale.
1120
Kar si je zašlužu an,
1121
zdej ba na križ pərbit za soj lan.
p|d|k
Der 1te Jud Nagelt 1tens die
Hand, nachdem die Füß und
redet also

Notabena der 1te Spruch wirt übertragen in
No 79

Prvi Jud pribije najprej roko, nato noge in tako govori.

Nota bene. Prvo besedilo je prepisano v enoti No 79.

p|d|k

Aden, dba trÿ nai te ſapelauz le terpi, tri, shtiri
pet ſdei ba te sapelauz ſkaru na krÿſh respet
ſhtieri, pet, ſhiest, sedem, sei te sapelauz ni drui
=ga urieden, kaker da se ma an tak ſhpat naredi
katieri je matu jnu sapelau te ludÿ.

279
1122
Aden, dba, tri,
1123
naj te zapelavc le trpi,
1124
tri, štiri, pet,
1125
zdej ba te zapelavc skaru na križ rəzpet.
1126
Štiəri, pet, šiəst, sedem,
1127
sej te zapelavc ni drujiga vriəden,
1128
kakər da se ma an tak špat naredi,
1129
katiəri je matu inu zapelav te ludi.
p|d|k
der 1te Jud

Kladiu shie tam leſhi sam urake mi ga dei ti
Rake nu nage, marju s kladium perbite biti
da se na bo mogu, js Krÿſha dol Reſhiti, te tumpaste
Shreble jest ſhie urakeh derſhim, s katieremi badem
jest tega sapelauza plazhou shniem.

280
Prvi Jud
1130
Kladiv žiə tam leži,
1131
sam v rake mi ga dej ti.
1132
Rake nu nage marju s kladium pərbite biti,
1133
da se na bo mogu is križa dol rešiti.
1134
Te tumpaste žreble jest žiə v rakeh držim,
1135
s katiəremi badem jest tega zapelavca plačov žniəm.
3.1.2.11. Vojaki kockajo za Jezusova oblačila
Vojaki kockajo za Jezusova oblačila Vojaki kockajo za Jezusova oblačila
p|d|k
p|d|k
Beÿ der Wierflung. der 1te Jud

Mi smo tega sapelauza na krÿſh perbili, jnu si
naſhe serze prau nad niem shladili, do parnaiga smo
ga sliekli, snigouem oblazhilam ſam pertekli
letu je niega Plaiſh, kam ga ozhmo diati, kai se uam
sdi mi ga ozhemu predati, denarje med nas Resdeliti
dabru smiemu utabernu hoditi, tudi ſhniemi u ta berni
ozhemu prau dabre vole biti, jnu eden drugemo pousem
napiti.

Pri kockanju.
281
Prvi Jud
1136
Mi smo tega zapelavca na križ pərbili
1137
inu si naše srce prav nad njem shladili.
1138
Do parnaiga smo ga sliəkli,
1139
z nigovem oblačilam sam pərtekli.
1140
Le-tu je njega plajš, kam ga očmo djati,
1141
kaj se vam zdi?
1142
Mi ga očemu predati,
1143
denarje med nas rəzdeliti.
1144
Dabru smiəmu v tabernu hoditi,
1145
tudi žniəmi v taberni očemu prav dabre vole biti
1146
inu eden drugemo povsem napiti.
p|d|k
der 2te Jud

Nikar na pruedeimu tega oblazhila, med nas Rasdelit

bi guerſhi bilu, jest uam pouiem per mojei vesti
obogeite mene, jest uam pouiem sadoisti, moi otrozi
dama nai skazhejo, jnu zhemerne guante na se obla=
=zhio, maja uolla bi guiſhnu billa leta, da bi ta plaiſh
mednas Resdelit otla.

282
Drugi Jud
1147
Nikar na pruədejmu tega oblačila,
1148
med nas razdelit bi guərši bilu.
1149
Jest vam poviəm, pər mojej vesti,
1150
obogejte mene, jest vam poviəm zadojsti.
1151
Moji otroci dama naj skačejo
1152
inu čemerne gvante na se oblačijo.
1153
Maja vola bi gvišnu bila le-ta,
1154
da bi ta plajš med nas rəzdelit otla.
p|d|k
der 3te Jud

Stiem olazhilam dergazhi storit na uiem, na Shtieri
talle resdelit jes uam pouiem, en shkriz meni, tega
druiga tebi, tretkiga niemu damu, taku gari se sde=
=lit umojei priprosti sposnam.

283
Tretji Jud
1155
S tiəm oblačilam dərgači storit na viəm,
1156
na štiəri tale rəzdelit jes vam poviəm:
1157
en škric meni, tega drujga tebi, tretkiga njemu damu.
1158
Taku gari se zdelit v mojej priprosti spoznam.
p|d|k
der 1te Jud

Ti ſi ne kedai en shnidar biu, veliku shtritihou si ti
narediu, dokler si ti Shnidar, nam te Plaiſh Resdeliſh
al pak meni premalu daſh, taku guiſhnu, samanu
pobeſhiſh.

284
Prvi Jud
1159
Ti si nekədaj en žnidar biv,
1160
veliku štritihov si ti narediv.
1161
Dokler si ti žnidar, nam te plajš rəzdeliš,
1162
al pak meni premalu daš,
1163
taku gvišnu za manu pobežiš.
p|d|k
der 2te Jud

Jest sim maje dni veliku Plaiſhou sresou, sa tega
vollu, she ubeden sa manu ni biſhou, taku snaju
Shnidarÿ sdei sbestu ſhiuati, da bres naſha se mare
lehku spargati.

285
Drugi Jud
1164
Jest səm maje dni veliku plajšov zrezov,
1165
za tega volu še ubeden za manu ni bižov.
1166
Taku znaju žnidarji zdej zbestu šivati,
1167
da brez naža se mare lehku spargati.
p|d|k
der 1te Jud

Shtahus letu jmaſh od Plaiſha toi diu, Malhus tebi

ſhliſhi menei kier si faulasten bieu, Sapelauza
sim narbol Martrou jest, da je smojeh Ruek, le
katarieri hudi ſhlak mueru uset, satorei te uezhi
dieu dobru smiem jmeti nai se uam zhudi no ozhe
sdeti.

286
Prvi Jud
1168
Štahus, le-tu imaš od plajša toj div,
1169
Malhus, tebi šliši menej, kiər si favlasten biəu.
1170
Zapelavca səm narbol martrov jest,
1171
da je z mojeh ruək le katiəri hudi žlak muəru vzet,
1172
zatorej te veči diəu dobru smiəm imeti,
1173
naj se vam čudino oče zdeti.
p|d|k
der 3te Jud

Sa kai maſh mene sa shpotouniga derſhati, kier
meni antulkei koker tebi nuezhesh dati, glei jes
te bi dam letu jmash toi dieu, sei sim jes per krÿſhani
te verbeshneiſhi bieu

287
Tretji Jud
1174
Zakaj maš mene za špotovniga držati,
1175
kiər meni antulkej kokər tebi nuəčeš dati?
1176
Glej, jes tebi dam, le-tu imaš toj diəu,
1177
sej səm jes pər križani te ferbežnejši biəu.
p|d|k
der 4te Jud

Sram vajou badi, sei jest naimenei jmam, kar sta
meni daua, sei use sa daru sposnam, sei she jmamo
venzh oblazhila mednas Resdeliti, sakai bi se
otua potiem taku grosnu ſhalliti

288
Četrti Jud
1178
Sram vajov badi, sej jest najmenej imam.
1179
Kar sta meni dava, sej vse za daru spoznam.
1180
Sej še imamo venč oblačila med nas rəzdeliti,
1181
zakaj bi se otva potiəm taku groznu žaliti.
p|d|k
der 1te Jud

Letu je niega sukna kier shiua ni, kar na sreſhimu
ja meni se prau shkada sdi, jest uam pouiem kai se ozh
=mu ſmisliti, merkeite mi ozhemu taku storiti?
sdei ozhemu, sburfli sa nio kobrati, katieri jo dobi
se ſhiher mare ſhtimati.

289
Prvi Jud
1182
Le-tu je njega sukna, kiər šiva ni,
1183
kar na zrežimu ja, meni se prav škada zdi.
1184
Jest vam poviəm, kaj se očmu zmisliti.
1185
Merkejte, mi očemu taku storiti:
1186
zdej očemu z burfli za njo kobrati,
1187
katiəri jo dobi, se žiher mare štimati.
p|d|k
der 2te Jud

S burfli ſhe nisim metau ni koli, uender ozhem
sdei storit po uainei volli ja guiſhnu se menizhud
nu sdi, burflÿ Shie kaſhejo, da Robinus to ſukno
dobi,

290
Drugi Jud
1188
Z burfli še nisəm metav nikoli,
1189
vənder očem zdej storit po vajinej voli.
1190
Ja, gvišnu se meni čudnu zdi,
1191
burfli žiə kažejo, da Robinus to sukno dobi.
p|d|k
der 3te Jud

Sakai me derſhite jnu shtimate, zhmu meni kar
sa touarſha na sposnate, sei u selei uselei tako
blagu per sebi nosim, alpak jest sgubim, sanio
jest uas prosim.

291
Tretji Jud
1192
Za kaj me držite inu štəmate,
1193
čmu mene kar za tovarša na spoznate,
1194
sej vselej tako blagu pər sebi nosəm.
1195
Al pak jest zgubim, zanjo jest vas prosəm.
p|d|k
der 1te Jud

Oho jes tudi persebi burfle nosim jnu jmam, suami
sa suknio serza rad jgram, hoisa le serzhnu sa
su knio vershimo, ſhiher rezhem da usi shtierÿ
na sgubimu, le prezi vershi sam shtieri