Priporočila za oblikoskladenjsko označevanje SPOOK

3.5. Priporočila SPOOK za italijanski jezik

Gor: 3. Priporočila za posamezne jezike Prejšnji: 3.4. Priporočila SPOOK za francoski jezik

Kazalo

Tomaž Erjavec2012-05-22

3.5.1. Uvod

Priporočila definirajo oblikoslovne lastnosti in oznake za italijanski jezik po sistemu MULTEXT-East. Za osnovo je vzet nabor oznak označevalnika TreeTagger za ta jezik.

3.5.2. Seznam kategorij

3.5.2.1. Tabela kategorij
kategorija (en)vrednost (en)koda (en)kategorija (sl)vrednost (sl)koda (sl)Atributi
CATEGORYNounNbesedna_vrstasamostalnikS1
CATEGORYVerbVbesedna_vrstaglagolG4
CATEGORYAdjectiveAbesedna_vrstapridevnikP0
CATEGORYPronounPbesedna_vrstazaimekZ1
CATEGORYDeterminerDbesedna_vrstadoločilnikI1
CATEGORYArticleTbesedna_vrstačlenC0
CATEGORYAdverbRbesedna_vrstaprislovR1
CATEGORYAdpositionSbesedna_vrstapredlogD2
CATEGORYConjunctionCbesedna_vrstaveznikV0
CATEGORYNumeralMbesedna_vrstaštevnikK0
CATEGORYParticleQbesedna_vrstačlenekL2
CATEGORYResidualXbesedna_vrstaneuvrščenoN0

3.5.3. Italijanski samostalnik

Tabela atributov in vrednosti za italijanski samostalnik
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYNounNbesedna_vrstasamostalnikS
1Typecommoncvrstaobčno_imeo
properplastno_imel
3.5.3.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
Sosamostalnik vrsta=občno_imeNcNoun Type=commonNOUNnouncittà, lingua, parte, tempo, anni/anno, modo, volta, mondo, casa
Slsamostalnik vrsta=lastno_imeNpNoun Type=properNPRproper nounBaudolino, Penelope, Andrea, Federico, Europa, Italia, Dio, Maria, Poeta

3.5.4. Italijanski glagol

Tabela atributov in vrednosti za italijanski glagol
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYVerbVbesedna_vrstaglagolG
1Typemainmvrstaglavnig
auxiliaryapomožnip
modalonaklonskin
2VFormindicativeioblikapovednikp
infinitivennedoločnikn
participlepdeležnikd
gerundgglagolnikl
3Tensepresentpčassedanjiks
pastspreteklikr
4With_cliticyesyz_naslonkodad
3.5.4.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
Ggpglagol vrsta=glavni oblika=povednikVmiVerb Type=main VForm=indicativeVER:finfinite form of verbè/essere, era/essere, sono/essere, disse/dire, aveva/avere, erano/essere, ha/avere, stava/stare, sia/essere
Ggp-dglagol vrsta=glavni oblika=povednik z_naslonko=daVmi-yVerb Type=main VForm=indicative With_clitic=yesVER:fin:clifinite form of verb with cliticrimane/rimare, lasciami/lasciare, glielo, scusami/scusare, aiutami/aiutare, smettila/smettere, piantala/piantare, perdonami/perdonare, figuriamoci/figurare
Ggnglagol vrsta=glavni oblika=nedoločnikVmnVerb Type=main VForm=infinitiveVER:infiinfinitival form of verbfare, essere, dire, andare, vedere, parlare, avere, sapere, capire
Ggn-dglagol vrsta=glavni oblika=nedoločnik z_naslonko=daVmn-yVerb Type=main VForm=infinitive With_clitic=yesVER:infi:cliinfinitival form of verb with cliticfarlo/fare, farsi/fare, glielo, farne/fare, darsi/dare, muoversi/muovere, saperlo/sapere, riferirsi/riferire, affermarsi/affermare
Ggdsglagol vrsta=glavni oblika=deležnik čas=sedanjikVmppVerb Type=main VForm=participle Tense=presentVER:pprepresent participle of verbprovenienti/provenire, rassicurante/rassicurare, proveniente/provenire, crescente/crescere, esistenti/esistere, includente/includere, esistente/esistere, Santi, riguardanti/riguardare
Ggdrglagol vrsta=glavni oblika=deležnik čas=preteklikVmpsVerb Type=main VForm=participle Tense=pastVER:ppastpast participle of verbdetto/dire, fatto/fare, stato/essere|stare, dato/dare, stata/essere|stare, avuto/avere, preso/prendere, messo/mettere, potuto/potere
Ggdrdglagol vrsta=glavni oblika=deležnik čas=preteklik z_naslonko=daVmpsyVerb Type=main VForm=participle Tense=past With_clitic=yesVER:ppast:clipast participle of verb with cliticsvoltosi/svolgere, sviluppatisi, formatisi, tenutasi/tenere, riavutisi, conclusosi/concludere, svoltisi, dissoltisi, rivelatosi/rivelare
Gglglagol vrsta=glavni oblika=glagolnikVmgVerb Type=main VForm=gerundVER:gerugerundive form of verbfacendo/fare, cercando/cercare, dicendo/dire, essendo/essere, parlando/parlare, seguendo/seguire, andando/andare, pensando/pensare, guardando/guardare
Ggl-dglagol vrsta=glavni oblika=glagolnik z_naslonko=daVmg-yVerb Type=main VForm=gerund With_clitic=yesVER:geru:cligerundive form of verb with cliticsentendosi/sentire, facendosi/fare, dicendogli/dire, guardandolo/guardare, muovendosi/muovere, accarezzandole/accarezzare, sforzandosi/sforzare, dandogli/dare, rivolgendosi/rivolgere
Gppglagol vrsta=pomožni oblika=povednikVaiVerb Type=auxiliary VForm=indicativeAUX:finfinite form of auxiliaryè/essere, aveva/avere, era/essere, ha/avere, ho/avere, sono/essere, erano/essere, avrebbe/avere, hanno/avere
Gpp-dglagol vrsta=pomožni oblika=povednik z_naslonko=daVai-yVerb Type=auxiliary VForm=indicative With_clitic=yesAUX:fin:clifinite form of auxiliary with clitic---
Gpnglagol vrsta=pomožni oblika=nedoločnikVanVerb Type=auxiliary VForm=infinitiveAUX:infiinfinitival form of auxiliaryessere, aver/avere, avere, esser/essere, venir/venire, venire
Gpn-dglagol vrsta=pomožni oblika=nedoločnik z_naslonko=daVan-yVerb Type=auxiliary VForm=infinitive With_clitic=yesAUX:infi:cliinfinitival form of auxiliary with cliticessersi/essere, averlo/avere, averla/avere, esserci/essere, averle/avere, averti/avere, averli/avere, esserti/essere, averne/avere
Gpdsglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik čas=sedanjikVappVerb Type=auxiliary VForm=participle Tense=presentAUX:pprepresent participle of auxiliary---
Gpdrglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik čas=preteklikVapsVerb Type=auxiliary VForm=participle Tense=pastAUX:ppastpast participle of auxiliarystato/essere, stata/essere, stati/essere, state/essere, avuta/avere, avuto/avere
Gplglagol vrsta=pomožni oblika=glagolnikVagVerb Type=auxiliary VForm=gerundAUX:gerugerundive form of auxiliaryavendo/avere, ero/essere
Gpl-dglagol vrsta=pomožni oblika=glagolnik z_naslonko=daVag-yVerb Type=auxiliary VForm=gerund With_clitic=yesAUX:geru:cligerundive form of auxiliary with clitic---
Gnpglagol vrsta=naklonski oblika=povednikVoiVerb Type=modal VForm=indicativeVER2:finfinite form of modal/causal verbpuò/potere, deve/dovere, poteva/potere, possono/potere, doveva/dovere, voleva/volere, potrebbe/potere, posso/potere, possa/potere
Gnp-dglagol vrsta=naklonski oblika=povednik z_naslonko=daVoi-yVerb Type=modal VForm=indicative With_clitic=yesVER2:fin:clifinite form of modal/causal verb with clitic---
Gnnglagol vrsta=naklonski oblika=nedoločnikVonVerb Type=modal VForm=infinitiveVER2:infiinfinitival form of modal/causal verbfar/fare, poter/potere, voler/volere, dover/dovere, fare, dovere, potere, volere
Gnn-dglagol vrsta=naklonski oblika=nedoločnik z_naslonko=daVon-yVerb Type=modal VForm=infinitive With_clitic=yesVER2:infi:cliinfinitival form of modal/causal verb with cliticfarsi/fare, farmi/fare, farlo/fare, farla/fare, potersi/potere, farle/fare, farti/fare, fargli/fare, farli/fare
Gndsglagol vrsta=naklonski oblika=deležnik čas=sedanjikVoppVerb Type=modal VForm=participle Tense=presentVER2:pprepresent participle of modal/causal verb---
Gndrglagol vrsta=naklonski oblika=deležnik čas=preteklikVopsVerb Type=modal VForm=participle Tense=pastVER2:ppastpast participle of modal/causal verbfatto/fare, fatta/fare, fatti/fare, fatte/fare, dovuta/dovere, dovuti/dovere, potuta/potere, voluta/volere, dovute/dovere
Gnlglagol vrsta=naklonski oblika=glagolnikVogVerb Type=modal VForm=gerundVER2:gerugerundive form of modal/causal verbfacendo/fare, potendo/potere, volendo/volere, dovendo/dovere, osando/osare
Gnl-dglagol vrsta=naklonski oblika=glagolnik z_naslonko=daVog-yVerb Type=modal VForm=gerund With_clitic=yesVER2:geru:cligerundive form of modal/causal verb with cliticfacendolo/fare, facendoci/fare, facendosi/fare

3.5.5. Italijanski pridevnik

Tabela atributov in vrednosti za italijanski pridevnik
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYAdjectiveAbesedna_vrstapridevnikP
3.5.5.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
PpridevnikAAdjectiveADJadjectiveprima/primo, stesso, grande, stessa/stesso, politica/politico, primo, politico, nuova/nuovo, vero

3.5.6. Italijanski zaimek

Tabela atributov in vrednosti za italijanski zaimek
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYPronounPbesedna_vrstazaimekZ
1Typepersonalpvrstaosebnio
possessivessvojilnis
demonstrativedkazalnik
relativeroziralniz
indefiniteinedoločnin
numeralnštevniškit
3.5.6.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
Zozaimek vrsta=osebniPpPronoun Type=personalPRO:perspersonal pronounio, lui, tu, lei, me, loro, noi, te, essi
Zszaimek vrsta=svojilniPsPronoun Type=possessivePRO:posspossessive pronounmio, loro, sua, suo, suoi, nostri, nostra, propria, proprie
Zkzaimek vrsta=kazalniPdPronoun Type=demonstrativePRO:demodemonstrative pronounquello, quella, questo, quelli, ciò, quelle, questa, coloro, questi
Znzaimek vrsta=nedoločniPiPronoun Type=indefinitePRO:indefindefinite pronoununo, tutti, tutto, altro, altri, nessuno, qualcosa, nulla, niente
Ztzaimek vrsta=števniškiPnPronoun Type=numeralPRO:numnumeral pronoundue, tre, sei, quattro, novecento, cinque, dieci, cento, nove

3.5.7. Italijanski določilnik

Tabela atributov in vrednosti za italijanski določilnik
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYDeterminerDbesedna_vrstadoločilnikI
1Typedemonstrativedvrstakazalnik
indefiniteinedoločnin
possessivessvojilnis
numeralnštevniškit
whwwhw
3.5.7.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
Ikdoločilnik vrsta=kazalniDdDeterminer Type=demonstrativeDET:demodemonstrative determinerquesto, quel/quello, questa/questo, quella/quello, questi/questo, queste/questo, quei/quello, quelle/quello, quest'/questo
Indoločilnik vrsta=nedoločniDiDeterminer Type=indefiniteDET:indefindefinite determinerogni, qualche, tutti/tutto, tutto, tutte/tutto, altri/altro, altra/altro, altre/altro, tutta/tutto
Isdoločilnik vrsta=svojilniDsDeterminer Type=possessiveDET:posspossessive determinersua/suo, suo, loro, suoi/suo, mia/mio, mio, sue/suo, tuo, tua/tuo
Itdoločilnik vrsta=števniškiDnDeterminer Type=numeralDET:numnumeral determinerdue, tre, sei, quattro, dieci, cinque, mille, sette, dodici
Iwdoločilnik vrsta=whDwDeterminer Type=whDET:whwh determinerche, qualunque, quale, quali/quale, quante/quanto, quanto, quanti/quanto, quanta/quanto

3.5.8. Italijanski člen

Tabela atributov in vrednosti za italijanski člen
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYArticleTbesedna_vrstačlenC
3.5.8.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
CčlenTArticleARTarticlela, il, un, una, i/il, l', le/la, gli/il, un'

3.5.9. Italijanski prislov

Tabela atributov in vrednosti za italijanski prislov
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYAdverbRbesedna_vrstaprislovR
1Typegeneralgvrstasplošnis
menteementee
3.5.9.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
Rsprislov vrsta=splošniRgAdverb Type=generalADVadverb (excluding -mente forms)più, anche, solo, poi, così, ancora, sempre, mai, già
Reprislov vrsta=menteReAdverb Type=menteADV:menteadveb ending in -mentecertamente, naturalmente, veramente, finalmente, direttamente, assolutamente, immediatamente, evidentemente, lentamente

3.5.10. Italijanski predlog

Tabela atributov in vrednosti za italijanski predlog
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYAdpositionSbesedna_vrstapredlogD
1Typeprepositionpvrstapredlogp
2Formationarticletsestavljenostčlenc
3.5.10.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
Dppredlog vrsta=predlogSpAdposition Type=prepositionPREprepositiondi, a, in, per, con, da, d'/da|di, tra, ad
Dpcpredlog vrsta=predlog sestavljenost=členSptAdposition Type=preposition Formation=articleARTPREpreposition + articledel, della, dei/del, nel, al, alla, delle/della, dell', nella

3.5.11. Italijanski veznik

Tabela atributov in vrednosti za italijanski veznik
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYConjunctionCbesedna_vrstaveznikV
3.5.11.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
VveznikCConjunctionCONconjunctione, ma, o, se, ed, mentre, né, sia, oppure

3.5.12. Italijanski števnik

Tabela atributov in vrednosti za italijanski števnik
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYNumeralMbesedna_vrstaštevnikK
3.5.12.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
KštevnikMNumeralNUMnumber1, 2, 3, 1992, 4, 1994, 6, 5, 1996

3.5.13. Italijanski členek

Tabela atributov in vrednosti za italijanski členek
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYParticleQbesedna_vrstačlenekL
1Typechehvrstacheh
negativeznikalnin
whwwhw
2Cliticyesynaslonskostdad
3.5.13.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
L-dčlenek naslonskost=daQ-yParticle Clitic=yesCLIcliticsi, mi, lo, ci, gli, ne, ti, se, le
Lhčlenek vrsta=cheQhParticle Type=cheCHEcheche
Lnčlenek vrsta=nikalniQzParticle Type=negativeNEGnegationnon
Lwčlenek vrsta=whQwParticle Type=whWHwh wordcome, perché, cui, quando, dove, chi, quanto, quale, cosa

3.5.14. Italijansko neuvrščeno

Tabela atributov in vrednosti za italijansko neuvrščeno
PAtribut (en)Vrednost (en)Koda (en)Atribut (sl)Vrednost (sl)Koda (sl)
0CATEGORYResidualXbesedna_vrstaneuvrščenoN
3.5.14.1. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak (MSDjev)
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
NneuvrščenoXResidualNOCATnon-linguistic element-Quali, eh, oh, ciao, -Che, ah, ‘, viva, xiii

3.5.15. Seznam oblikoskladenjskih atbitubotv za italijanščino

V tabeli so našteti atributi oblikoskladenjskih priporočil, za vsakega je podano njegovo ime in ime in kateri kategoriji pripada, v slovenščini in angleščini ter na kateri poziciji je v oblikoskladenjski oznaki.

3.5.15.1. Tabela atributov
Tabela atributov
Atribut (en)Kategorija (en)Atribut (sl)Kategorija (sl)Položaj
CliticParticlenaslonskostčlenek2
FormationAdpositionsestavljenostpredlog2
TenseVerbčasglagol3
TypeAdpositionvrstapredlog1
TypeAdverbvrstaprislov1
TypeDeterminervrstadoločilnik1
TypeNounvrstasamostalnik1
TypeParticlevrstačlenek1
TypePronounvrstazaimek1
TypeVerbvrstaglagol1
VFormVerboblikaglagol2
With_cliticVerbz_naslonkoglagol4

3.5.16. Seznam oblikoskladenjskih vrednosti za italijanščino

V tabeli so naštete, v slovenščini in angleščini, vrednosti atributov oblikoskladenjskih specifikacij. Za vsako vrednost podamo njeno ime, kodo, atribut in kategorijo.

3.5.16.1. Tabela vrednosti
Vrednost (en)Koda (en)Atribut (en)Kategorija (en)Vrednost (sl)Koda (sl)Atribut (sl)Kategorija (sl)
articletFormationAdpositiončlencsestavljenostpredlog
auxiliaryaTypeVerbpomožnipvrstaglagol
chehTypeParticlechehvrstačlenek
commoncTypeNounobčno_imeovrstasamostalnik
demonstrativedTypeDeterminerkazalnikvrstadoločilnik
demonstrativedTypePronounkazalnikvrstazaimek
generalgTypeAdverbsplošnisvrstaprislov
gerundgVFormVerbglagolnikloblikaglagol
indefiniteiTypeDeterminernedoločninvrstadoločilnik
indefiniteiTypePronounnedoločninvrstazaimek
indicativeiVFormVerbpovednikpoblikaglagol
infinitivenVFormVerbnedoločniknoblikaglagol
mainmTypeVerbglavnigvrstaglagol
menteeTypeAdverbmenteevrstaprislov
modaloTypeVerbnaklonskinvrstaglagol
negativezTypeParticlenikalninvrstačlenek
numeralnTypeDeterminerštevniškitvrstadoločilnik
numeralnTypePronounštevniškitvrstazaimek
participlepVFormVerbdeležnikdoblikaglagol
pastsTenseVerbpreteklikrčasglagol
personalpTypePronounosebniovrstazaimek
possessivesTypeDeterminersvojilnisvrstadoločilnik
possessivesTypePronounsvojilnisvrstazaimek
prepositionpTypeAdpositionpredlogpvrstapredlog
presentpTenseVerbsedanjiksčasglagol
properpTypeNounlastno_imelvrstasamostalnik
relativerTypePronounoziralnizvrstazaimek
whwTypeDeterminerwhwvrstadoločilnik
whwTypeParticlewhwvrstačlenek
yesyCliticParticledadnaslonskostčlenek
yesyWith_cliticVerbdadz_naslonkoglagol

3.5.17. Seznam oblikoskladenjskih oznak za italijanščino

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake s svojimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, preslikava iz nabora oznak, ki jih za ta jezik uporablja označevalnik TreeTagger in primeri najbolj pogostih uprab posameznih oznak iz korpusa SPOOK, ki je bil avtomatsko označen s TreeTaggerjem. TreeTaggerjevi oznake je v tabeli pripisan kratek komentar, kopiran od tu.

Tabela oblikoskladenjskih oznak za italijanščino
MSD (sl) Lastnosti (sl)MSD (en) Lastnosti (en)TreeTagger Opis Primeri
Sosamostalnik vrsta=občno_imeNcNoun Type=commonNOUNnouncittà, lingua, parte, tempo, anni/anno, modo, volta, mondo, casa
Slsamostalnik vrsta=lastno_imeNpNoun Type=properNPRproper nounBaudolino, Penelope, Andrea, Federico, Europa, Italia, Dio, Maria, Poeta
Ggpglagol vrsta=glavni oblika=povednikVmiVerb Type=main VForm=indicativeVER:finfinite form of verbè/essere, era/essere, sono/essere, disse/dire, aveva/avere, erano/essere, ha/avere, stava/stare, sia/essere
Ggp-dglagol vrsta=glavni oblika=povednik z_naslonko=daVmi-yVerb Type=main VForm=indicative With_clitic=yesVER:fin:clifinite form of verb with cliticrimane/rimare, lasciami/lasciare, glielo, scusami/scusare, aiutami/aiutare, smettila/smettere, piantala/piantare, perdonami/perdonare, figuriamoci/figurare
Ggnglagol vrsta=glavni oblika=nedoločnikVmnVerb Type=main VForm=infinitiveVER:infiinfinitival form of verbfare, essere, dire, andare, vedere, parlare, avere, sapere, capire
Ggn-dglagol vrsta=glavni oblika=nedoločnik z_naslonko=daVmn-yVerb Type=main VForm=infinitive With_clitic=yesVER:infi:cliinfinitival form of verb with cliticfarlo/fare, farsi/fare, glielo, farne/fare, darsi/dare, muoversi/muovere, saperlo/sapere, riferirsi/riferire, affermarsi/affermare
Ggdsglagol vrsta=glavni oblika=deležnik čas=sedanjikVmppVerb Type=main VForm=participle Tense=presentVER:pprepresent participle of verbprovenienti/provenire, rassicurante/rassicurare, proveniente/provenire, crescente/crescere, esistenti/esistere, includente/includere, esistente/esistere, Santi, riguardanti/riguardare
Ggdrglagol vrsta=glavni oblika=deležnik čas=preteklikVmpsVerb Type=main VForm=participle Tense=pastVER:ppastpast participle of verbdetto/dire, fatto/fare, stato/essere|stare, dato/dare, stata/essere|stare, avuto/avere, preso/prendere, messo/mettere, potuto/potere
Ggdrdglagol vrsta=glavni oblika=deležnik čas=preteklik z_naslonko=daVmpsyVerb Type=main VForm=participle Tense=past With_clitic=yesVER:ppast:clipast participle of verb with cliticsvoltosi/svolgere, sviluppatisi, formatisi, tenutasi/tenere, riavutisi, conclusosi/concludere, svoltisi, dissoltisi, rivelatosi/rivelare
Gglglagol vrsta=glavni oblika=glagolnikVmgVerb Type=main VForm=gerundVER:gerugerundive form of verbfacendo/fare, cercando/cercare, dicendo/dire, essendo/essere, parlando/parlare, seguendo/seguire, andando/andare, pensando/pensare, guardando/guardare
Ggl-dglagol vrsta=glavni oblika=glagolnik z_naslonko=daVmg-yVerb Type=main VForm=gerund With_clitic=yesVER:geru:cligerundive form of verb with cliticsentendosi/sentire, facendosi/fare, dicendogli/dire, guardandolo/guardare, muovendosi/muovere, accarezzandole/accarezzare, sforzandosi/sforzare, dandogli/dare, rivolgendosi/rivolgere
Gppglagol vrsta=pomožni oblika=povednikVaiVerb Type=auxiliary VForm=indicativeAUX:finfinite form of auxiliaryè/essere, aveva/avere, era/essere, ha/avere, ho/avere, sono/essere, erano/essere, avrebbe/avere, hanno/avere
Gpp-dglagol vrsta=pomožni oblika=povednik z_naslonko=daVai-yVerb Type=auxiliary VForm=indicative With_clitic=yesAUX:fin:clifinite form of auxiliary with clitic---
Gpnglagol vrsta=pomožni oblika=nedoločnikVanVerb Type=auxiliary VForm=infinitiveAUX:infiinfinitival form of auxiliaryessere, aver/avere, avere, esser/essere, venir/venire, venire
Gpn-dglagol vrsta=pomožni oblika=nedoločnik z_naslonko=daVan-yVerb Type=auxiliary VForm=infinitive With_clitic=yesAUX:infi:cliinfinitival form of auxiliary with cliticessersi/essere, averlo/avere, averla/avere, esserci/essere, averle/avere, averti/avere, averli/avere, esserti/essere, averne/avere
Gpdsglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik čas=sedanjikVappVerb Type=auxiliary VForm=participle Tense=presentAUX:pprepresent participle of auxiliary---
Gpdrglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik čas=preteklikVapsVerb Type=auxiliary VForm=participle Tense=pastAUX:ppastpast participle of auxiliarystato/essere, stata/essere, stati/essere, state/essere, avuta/avere, avuto/avere
Gplglagol vrsta=pomožni oblika=glagolnikVagVerb Type=auxiliary VForm=gerundAUX:gerugerundive form of auxiliaryavendo/avere, ero/essere
Gpl-dglagol vrsta=pomožni oblika=glagolnik z_naslonko=daVag-yVerb Type=auxiliary VForm=gerund With_clitic=yesAUX:geru:cligerundive form of auxiliary with clitic---
Gnpglagol vrsta=naklonski oblika=povednikVoiVerb Type=modal VForm=indicativeVER2:finfinite form of modal/causal verbpuò/potere, deve/dovere, poteva/potere, possono/potere, doveva/dovere, voleva/volere, potrebbe/potere, posso/potere, possa/potere
Gnp-dglagol vrsta=naklonski oblika=povednik z_naslonko=daVoi-yVerb Type=modal VForm=indicative With_clitic=yesVER2:fin:clifinite form of modal/causal verb with clitic---
Gnnglagol vrsta=naklonski oblika=nedoločnikVonVerb Type=modal VForm=infinitiveVER2:infiinfinitival form of modal/causal verbfar/fare, poter/potere, voler/volere, dover/dovere, fare, dovere, potere, volere
Gnn-dglagol vrsta=naklonski oblika=nedoločnik z_naslonko=daVon-yVerb Type=modal VForm=infinitive With_clitic=yesVER2:infi:cliinfinitival form of modal/causal verb with cliticfarsi/fare, farmi/fare, farlo/fare, farla/fare, potersi/potere, farle/fare, farti/fare, fargli/fare, farli/fare
Gndsglagol vrsta=naklonski oblika=deležnik čas=sedanjikVoppVerb Type=modal VForm=participle Tense=presentVER2:pprepresent participle of modal/causal verb---
Gndrglagol vrsta=naklonski oblika=deležnik čas=preteklikVopsVerb Type=modal VForm=participle Tense=pastVER2:ppastpast participle of modal/causal verbfatto/fare, fatta/fare, fatti/fare, fatte/fare, dovuta/dovere, dovuti/dovere, potuta/potere, voluta/volere, dovute/dovere
Gnlglagol vrsta=naklonski oblika=glagolnikVogVerb Type=modal VForm=gerundVER2:gerugerundive form of modal/causal verbfacendo/fare, potendo/potere, volendo/volere, dovendo/dovere, osando/osare
Gnl-dglagol vrsta=naklonski oblika=glagolnik z_naslonko=daVog-yVerb Type=modal VForm=gerund With_clitic=yesVER2:geru:cligerundive form of modal/causal verb with cliticfacendolo/fare, facendoci/fare, facendosi/fare
PpridevnikAAdjectiveADJadjectiveprima/primo, stesso, grande, stessa/stesso, politica/politico, primo, politico, nuova/nuovo, vero
Zozaimek vrsta=osebniPpPronoun Type=personalPRO:perspersonal pronounio, lui, tu, lei, me, loro, noi, te, essi
Zszaimek vrsta=svojilniPsPronoun Type=possessivePRO:posspossessive pronounmio, loro, sua, suo, suoi, nostri, nostra, propria, proprie
Zkzaimek vrsta=kazalniPdPronoun Type=demonstrativePRO:demodemonstrative pronounquello, quella, questo, quelli, ciò, quelle, questa, coloro, questi
Znzaimek vrsta=nedoločniPiPronoun Type=indefinitePRO:indefindefinite pronoununo, tutti, tutto, altro, altri, nessuno, qualcosa, nulla, niente
Ztzaimek vrsta=števniškiPnPronoun Type=numeralPRO:numnumeral pronoundue, tre, sei, quattro, novecento, cinque, dieci, cento, nove
Ikdoločilnik vrsta=kazalniDdDeterminer Type=demonstrativeDET:demodemonstrative determinerquesto, quel/quello, questa/questo, quella/quello, questi/questo, queste/questo, quei/quello, quelle/quello, quest'/questo
Indoločilnik vrsta=nedoločniDiDeterminer Type=indefiniteDET:indefindefinite determinerogni, qualche, tutti/tutto, tutto, tutte/tutto, altri/altro, altra/altro, altre/altro, tutta/tutto
Isdoločilnik vrsta=svojilniDsDeterminer Type=possessiveDET:posspossessive determinersua/suo, suo, loro, suoi/suo, mia/mio, mio, sue/suo, tuo, tua/tuo
Itdoločilnik vrsta=števniškiDnDeterminer Type=numeralDET:numnumeral determinerdue, tre, sei, quattro, dieci, cinque, mille, sette, dodici
Iwdoločilnik vrsta=whDwDeterminer Type=whDET:whwh determinerche, qualunque, quale, quali/quale, quante/quanto, quanto, quanti/quanto, quanta/quanto
CčlenTArticleARTarticlela, il, un, una, i/il, l', le/la, gli/il, un'
Rsprislov vrsta=splošniRgAdverb Type=generalADVadverb (excluding -mente forms)più, anche, solo, poi, così, ancora, sempre, mai, già
Reprislov vrsta=menteReAdverb Type=menteADV:menteadveb ending in -mentecertamente, naturalmente, veramente, finalmente, direttamente, assolutamente, immediatamente, evidentemente, lentamente
Dppredlog vrsta=predlogSpAdposition Type=prepositionPREprepositiondi, a, in, per, con, da, d'/da|di, tra, ad
Dpcpredlog vrsta=predlog sestavljenost=členSptAdposition Type=preposition Formation=articleARTPREpreposition + articledel, della, dei/del, nel, al, alla, delle/della, dell', nella
VveznikCConjunctionCONconjunctione, ma, o, se, ed, mentre, né, sia, oppure
KštevnikMNumeralNUMnumber1, 2, 3, 1992, 4, 1994, 6, 5, 1996
L-dčlenek naslonskost=daQ-yParticle Clitic=yesCLIcliticsi, mi, lo, ci, gli, ne, ti, se, le
Lhčlenek vrsta=cheQhParticle Type=cheCHEcheche
Lnčlenek vrsta=nikalniQzParticle Type=negativeNEGnegationnon
Lwčlenek vrsta=whQwParticle Type=whWHwh wordcome, perché, cui, quando, dove, chi, quanto, quale, cosa
NneuvrščenoXResidualNOCATnon-linguistic element-Quali, eh, oh, ciao, -Che, ah, ‘, viva, xiii
Gor: 3. Priporočila za posamezne jezike Prejšnji: 3.4. Priporočila SPOOK za francoski jezik
Tomaž Erjavec Odsek za tehnologije znanjaInstitut "Jožef Stefan". Datum: 2012-05-22
This work is licensed under the Creative Commons licence Attribution-ShareAlike 3.0.