Bibliografija

  1. ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša, OJSTERŠEK, Milan. Slovenska znanstvena besedila: prototipni korpus in načrt analiz. Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th – October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 2016, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 62530146] [PDF]
  2. FIŠER, Darja, SUCHOMEL, Vit, JAKUBIČEK, Miloš. Terminology extraction for academic Slovene using sketch engine. RASLAN 2016: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing : proceedings. Brno: Tribun EU, 2016, str. 135-141. [COBISS.SI-ID 62994018] [PDF]
  3. LOGAR, Nataša, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž. Slovenski strokovni jezik: korpusni opis trpnika. Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35), 2016, str. 237-245. [COBISS.SI-ID 34453853] [PDF]
  4. LOGAR, Nataša, ERJAVEC, Tomaž. Slovene academic writing : a corpus approach to lexical analysis. V: Interdisciplinary knowledge-making, challenges for LSP research : book of abstracts. Bergen: Norwegian School of Economics. 2017, str. 44. [COBISS.SI-ID 34988381]
  5. LOGAR, Nataša, BENEVOL GABRIJELČIČ, Katja, BREN, Urban, DOLENC, Sašo, KRAPEŽ, Katarina, ROMIH, Miro, ŽAGAR KARER, Mojca, KREK, Simon, GORJANC, Vojko, JEMEC TOMAZIN, Mateja, ARHAR HOLDT, Špela, FIŠER, Darja. Terminologija v poklicnem vsakdanu : stanje in potrebe. Slovenščina 2.0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ISSN 2335-2736, 2016, letn. 4, št. 1, str. 42-78. doi: 10.4312/slo2.0.2016.1.42-78. [COBISS.SI-ID 63583074] [PDF]
  6. LOGAR, Nataša. Poučevanje strokovno-znanstvenega jezika na slovenskih univerzah: pregled študijske literature in navodil za izdelavo zaključnih del. Slovenščina 2.0 0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ISSN 2335-2736, 2017, letn. 5, št. 1, str. 38–69.  [PDF]
  7. LOGAR, Nataša. Strokovno-znanstveni jezik: študijska literatura in priročniki v Sloveniji ter kratek pregled tujih praks. Delovno poročilo projekta, 2018. [PDF]