Mestne prisege

Kranjska mesta (KRM-1)

Gor: Vsebina Prejšnji: Uvod. Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja Naslednji: Kamnik (KAM-1)

Kazalo

Prisežni obrazec iz leta 1749 ali 1750 (prepisan leta 1763)

1. Zvrst besedila

  • KRM-1 – prisega mestnega sodnika

Besedilo je službeni prisežni obrazec.

2. Diplomatični in kritični prepis

KRM-1 – Prisega mestnega sodnika
KRM-1 – Prisega mestnega sodnika – diplomatični prepis
Faksimile KRM-1, 1_od_2
60% 120%
Formula Juramenti.

Jest N: Richter v N: Persechem Gospud
Bogu usega Mogoznimo, de jest ozem
nashemo Suetlemo Cesariu, inu kralu
Franciscu, te Suetle Cesarize, inu
kralize Mariae Theresiae, tudi od tech
Erbam, ne men te Vsoku Imenitne
Repraesentanze inu Camere, koker tudi
temo napre postaulenmo Creis Haubt=
mano lete Cranske Deshele Suest, ienu
pokorn bitti, leto Richtarsko Slesbo
prou, inu prauiznu pelati, nich kra=
leuske Suitloste Jeme, postaue, Sapoudi,
prepoudi braniti, inu Tarditi, Tega posteniga
Mesta Nez, prauizo, ienu Gori=jemaine is=
kati, inu derschati, prauo Praudo inu Sodbo
toku dobru temo bogemo, koker temo boga=
temo, jenu Usakaterimo po Prauize, jeno
per moie Vesti, tudi nobenumo pokriuimo
nezh Sturiti, nikar Sa Vole Schlachte,
priasnasti, prikasni, ali Sourashtua enimo
ali drugimo pomagati, ali kei Perloschitti
Faksimile KRM-1, 2_od_2
60% 120%
Temuzh to prauo Resnizo, jenoi Pra=
uizo Sturiti, kader bi mi pach ulete
Moÿe Richtarske Slosbe kei teskega na
prei padlo, uselei per te Cesarske kra=
leue Representanze, inu Camere,
koker tudi temo napre postaulenmo
Creis haubtmano se oglasiti, jeno
V Moÿe Slusbi toku se Sadersati, koker
se enimo postenimo Moshu, jenu
Meistenmo Richtarjo spodobi, koker
meni Buch, jeno ta zista Bres Vsega
Madescha Spozheta Diviza Mate Boschia
Maria, inu Vſse Boshie Suetnike na
Moi posledni zash pomagaite. Amen.

KRM-1 – Prisega mestnega sodnika – kritični prepis
Faksimile KRM-1, 1_od_2
60% 120%
(Prisežni obrazec)

Jest, N., rihter v N., persežem gospud Bogu Vsegamogočnimo, de jest óčem našemo svetlemo cesarju inu kralu Francisku,17 te svetle cesarice inu kralice Marije Terezije, tudi od teh erbam, ne men te vsoku imenitne Reprezentance inu kamere, koker tudi temo napre postavlenmo krajs haubtmano le-te kranske dežele zvest jenu pokorn biti, le-to rihtarsko sležbo prov inu pravičnu pelati, nih kralevske svitloste jemé, postave, zapovdi, prepovdi braniti inu tarditi, tega pošteniga mesta nec, pravico jenu gorijemajne iskati inu držati, pravo pravdo inu sodbo toku dobru temo bogemo koker temo bogatemo jenu vsakaterimo po pravice jeno per moje vesti, tudi nobenumo po krivimo neč sturiti, nikar zavole žlahte, prijaznasti, prikazni ali sovraštva enimo ali drugimo pomagati ali kej perložiti,
Faksimile KRM-1, 2_od_2
60% 120%
temuč to pravo resnico jenoj pravico sturiti, kader bi mi pak v le-te moje rihtarske složbe kej težkega naprej padlo, vselej per te cesarske kraleve Reprezentance inu kamere, koker tudi temo napre postavlenmo krajs haubtmano se oglasiti jeno v moje službi toku se zadržati, koker se enimo poštenimo možu jenu mejstenmo rihtarjo spodobi, koker meni Buh jeno ta čista brez vsega madeža spočeta Divica Mate Božja Marija inu vse Božje svetnike na moj posledni čas pomagajte. Amen.

3. Sedanje in prejšnja hranišča

Sedanje hranišče

Arhiv Republike Slovenije (= ARS), AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v Ljubljani, šk. 138, knjiga prisežnih obrazcev, fol. 100–100´.

Prejšnja hranišča

Knjigo prisežnih obrazcev so začeli pisati v času delovanja Reprezentance in komore za Kranjsko v Ljubljani (1749–1763) kot najvišjega državnega upravnega organa v deželi. Vanjo so vpisovali še potem, ko je ukinjeno Reprezentanco in komoro nasledilo Deželno glavarstvo na Kranjskem, in sicer vse do leta 1809.18 Kakšna je bila poznejša pot knjige, ni povsem jasno. Prvi objavitelj besedila Peter Ribnikar (1974) je knjigo citiral brez navedbe arhivskega fonda in signature tehnične ali arhivske enote, zgolj kot: Arhiv Slovenije, Knjiga prisežnih obrazcev.19 Razstavni katalog Iz roda v rod (1982) jo navaja kot sestavni del fonda Deželno glavarstvo (za Kranjsko), vendar brez signature.20 O tem, da bi bila knjiga res kdaj del tega fonda, ni potrditve.21 Vse kaže, da je imela lastno pot in prišla pozno v fond Reprezentance in komore. Ob izdelavi konkordančne tabele omenjenega fonda leta 1976 je bila namreč škatla 138, v kateri se knjiga nahaja, navedena brez prejšnje signature.22 Glede na to, da so knjigo vodili do leta 1809, gradivo ukinjenega Deželnega glavarstva pa je po koncu francoske zasedbe prevzel gubernij v Ljubljani, je po vsej verjetnosti delila usodo gradiva gubernija.23 Tega je leta 1929/30 od banske uprave Dravske banovine prevzel arhivski oddelek Narodnega muzeja, z ustanovitvijo Arhiva Slovenije, tedaj Osrednjega državnega arhiva Slovenije, pa je fond gubernija jeseni 1945 prišel v ustanovo, ki ga hrani še danes in v kateri je bil leta 1960 urejen po prvotnih registraturnih načrtih.24

4. Dosedanje objave in obravnave

Prisego je leta 1974 v reviji Jezik in slovstvo objavil Peter Ribnikar, arhivist Arhiva Slovenije, ki je pravilno ugotovil čas njenega nastanka, kratko orisal okoliščine priseganja in priobčil imenski seznam mestnih sodnikov kranjskih mest z datumi priseganj.25 Ker besedilo malo prej, leta 1971, ni bilo razstavljeno na razstavi Arhiva Slovenije Slovenščina v dokumentih skozi stoletja, ga je Ribnikar morda odkril prav v vmesnem času, v začetku sedemdesetih let.26 Predstavljeno je bilo na tematsko enaki razstavi istega arhiva leta 1982.27 Deset let pozneje je nanj v sumarnem pregledu slovenskih priseg opozoril Matevž Košir (1992),28 leta 2001 pa je prisego v razpravi o državnem uradništvu v habsburški monarhiji brez obravnave konteksta objavila še Eva Holz, in sicer neodvisno od Ribnikarja, na katerega se ne sklicuje.29 Sam sem se vsebine besedila dotaknil v več svojih objavah med letoma 1999 in 2004.30

5. Oblikovne značilnosti

Rokopisna knjiga velikosti 25 x 36 cm je vezana v trde platnice in nima naslova. Na sprednji strani platnic je neznan pisar na nalepko, namenjeno za naslov, pozneje zapisal letnico 1763, ki pa se ne ujema z začetkom pisanja knjige. Foliant je bil verjetno že ob nastanku foliiiran: prvima dvema neoštevilčenima folijema sledi 260 povečini popisanih foliiranih, za temi je 212 praznih in neoštevilčenih, nato 2 folija kazala in 14 praznih brez foliacije. Slovensko prisežno besedilo za mestne sodnike je na dveh straneh istega folija (fol. 100–100´).

6. Okoliščine in čas nastanka

Prisežni obrazec KRM-1 je nastal pri Reprezentanci in komori za Kranjsko v Ljubljani, ki je bila kot najvišje državno oblastvo v deželi ustanovljena na podlagi dvorne resolucije z dne 7. maja 1749 in je imela svojo prvo sejo 23. maja istega leta.31 Knjiga prisežnih obrazcev – njen prvi obrazec je namenjen priseganju podpredsednika in komornega direktorja, drugi pa priseganju svétnika32 – lahko torej datira najbolj zgodaj v mesec maj leta 1749. Polnila se je postopoma, v glavnem v štirinajstletnem obdobju delovanja Reprezentance in komore (1749–1763), a so jo dopolnjevali tudi pozneje.33 Tako jo je pisalo več rok, pri čemer obravnavani slovenski obrazec ni delo prvega pisarja. Po Ribnikarju je bil zapisan leta 1750,34 kar lahko, kot bomo videli, velja le za njegov nastanek, ne pa za sam zapis obrazca v knjigo prisežnih obrazcev. Slovenski obrazec namreč vanjo ni bil vpisan že ob nastanku knjige, temveč šele tik pred ali celo že v dneh po razpustitvi Reprezentance in komore, ki jo je po objavi dvorne resolucije 29. avgusta 1763 zamenjal nov organ z imenom Deželno glavarstvo.35 O tem, kdaj so prisežni obrazec prepisali v knjigo, pričajo vpisi posameznih priseganj pri nemški različici obrazca. Ta, napisana z isto roko kot slovenska in na straneh tik pred njo (fol. 95–96´), se je v knjigi znašla med 19. avgustom in 9. septembrom 1763. Vpis z dne 19. avgusta, ko je prisegel mestni sodnik iz Kamnika, je namreč pisala ista roka A kot sam obrazec in vse predhodne vpise o priseganju, vpis prisege sodnika iz Višnje Gore 9. septembra pa že roka B, najverjetneje tista, ki je v obrazcu ime ukinjene Reprezentance in komore zamenjala z imenom novonastalega urada Deželnega glavarstva (fol. 95´). Roka A je prav tako napisala slovensko različico obrazca in za nazaj vnesla vpise o individualnih prisegah po tem obrazcu od 24. julija 1750 do 1. julija 1763 (fol. 100–101´). Naslednji vpis prisege nosi datum 29. april (1766) in je delo tretjega pisarja. Obe različici, nemško in slovensko, je torej v knjigo sočasno prepisal isti pisar, in sicer v zadnjih dneh avgusta ali prvih dneh septembra 1763.

Precej natančno lahko ugotovimo tudi čas nastanka njunih predlog. Nemško besedilo je po vsebini identično s slovenskim, ki je prevod nemškega. Obe sta zaradi potreb najverjetneje nastali že sredi leta 1749, vsekakor pa v časovnem razponu med majem 1749 (ustanovitev Reprezentance in komore) ter 24. julijem 1750, tj. prvim zapisanim datumom prisežnega dejanja pri slovenski različici. Pri nemškem obrazcu je prva individualna prisega zabeležena šele enajst let pozneje, 29. aprila 1761. Drugače kot pri slovenski različici v knjigo žal niso prepisali zapisov o nemških priseganjih za čas od nastanka obrazca dalje. Oba obrazca, slovenski in nemški, sta bila torej sprva zapisana in shranjena drugje, bodisi na samostojnem dokumentu bodisi v kakšni danes neohranjeni knjigi.

Novoizvoljenim mestnim sodnikom, ki so v urad Reprezentance in komore prihajali po potrditev mandata, sta bila torej od samega začetka delovanja tega oblastva na voljo nemški in slovenski prisežni obrazec, med katerima so se lahko poljubno odločali. Šlo je vsekakor za nadaljevanje prakse Vicedomskega urada za Kranjsko, leta 1747 ukinjenega predhodnika Reprezentance in komore, katerega prisežni obrazci za sodnike se žal niso ohranili. Glede na to, da so morali izvoljeni sodniki deželnoknežjih mest k potrditvi v vicedomski urad obvezno prihajati vsaj od osemdesetih let 16. stoletja, lahko sklepamo, da je prvi vicedomski prisežni obrazec v slovenščini zanje nastal že v najzgodnejši dobi navedene prakse, še pred koncem 16. stoletja.36

Obrazca, prepisana v knjigo prisežnih obrazcev Reprezentance in komore, so uporabljali različno dolgo, odvisno od potreb. Po nemškem so mestni sodniki prisegali vse do 26. novembra 1782,37 kar pomeni slabo leto, preden je Deželno glavarstvo za Kranjsko prenehalo delovati,38 po slovenskem pa zadnji sodnik že 20. decembra 1771.39 Zanimivo je, da v slovenskem obrazcu, drugače kot v nemški različici, nikoli ni bil popravljen naziv organa (namesto Reprezentance in komore Deželno glavarstvo) niti ime cesarja (namesto Franca I. ime Jožefa II.), čeprav bi bilo to potrebno in četudi srečujemo v knjigi popravke obojega pri drugih prisežnih obrazcih.

V času delovanja Reprezentance in komore (1749–1763) ni nikoli zabeleženo, pred kom so posamezniki prisegali. Sklepati je mogoče, da so se prisege odvijale pred tem ali onim svétnikom, ki je bil v danem trenutku prost in v bližini. Edini primer z navedbo osebe, pred katero je bila dana sodniška prisega, srečamo 5. julija 1765. Novo izvoljeni sodnik Krškega Adam Osterman je v nemščini prisegel pred deželnoglavarskim »srednjim svetnikom« (Mittelsrath) Jožefom baronom Janeschitzem.40

V knjigi je še en slovenski obrazec, ki ga je zapisala druga roka kot KRM-1 in je bil namenjen zapriseganju cestnih nadzornikov. Napisan je le v slovenskem jeziku, nastal pa je najverjetneje za priseganje dveh oseb, ki sta prisegli 27. maja 1771, kar je tudi edini zapis o uporabi obrazca.41

7. Vsebina

Prisežni obrazec za mestne sodnike, dobesedni prevod nemškega, je standardna prisega za mestne sodnike, kakršno lahko skozi stoletja najdemo v celotnem nemškem cesarstvu in sploh v okoljih s podobno politično-upravno ureditvijo. Primerjava s prisežnim obrazcem za sodnike mesta Kranja (KRA-1), zapisanim dvesto ali celo dvesto petdeset let prej, tako ne pokaže nobenih bistvenih razlik. Obrazca se še najbolj razlikujeta v uvodnem in sklepnem delu. Prisežnik po kranjski prisegi KRA-1 priseže Bogu, kralju, deželnemu knezu in svojemu mestu, prisega za sodnike kranjskih mest pa govori v uvodu le o vsemogočnem Bogu. Temu prisežnik obljubi, da bo pokoren trem stopnjam oblastne hierarhije: najprej cesarju in kralju Francu I. Lotarinškemu, njegovi soprogi – dejanski deželni kneginji – Mariji Tereziji in njunim dedičem, nadalje Reprezentanci in komori v Ljubljani ter nazadnje okrožnemu uradu, sicer prvi nadzorni instanci nad mesti. Formulacija »krajshaubtmano le-te kranske dežele« je na videz nelogična, saj so bili na Kranjskem od leta 1748 trije okrožni glavarji: za gorenjsko, dolenjsko in notranjsko okrožje.42 Z oznako »okrožni glavar kranjske dežele« so torej mišljeni vsi trije, v posameznem primeru pač odvisno od tega, v katerem okrožju je ležalo mesto določenega sodnika. Osrednji del prisege govori o zvestem in pravičnem opravljanju sodniške službe in o sodnikovi dolžnosti, da o vseh težavah obvešča nadrejeni instanci, sklepna rotitvena formula z omembo Marijinega brezmadežnega spočetja pa je tipična za 18. stoletje (gl. LJU 1–17, točka 6). Vsebina obrazca KRM-1 kaže tudi veliko podobnosti z drugimi obravnavanimi obrazci, ki sicer niso namenjeni mestnim sodnikom, temveč meščanom in mestnim uslužbencem (npr. LJU-1, LJU-12, LJU-19, NME-1).

8. Pravopisne in jezikovne značilnosti

Pravopis je zelo neenoten in daje vtis, da je pisec za enake glasovne zveze preprosto uporabil črkovna znamenja, ki so se mu tisti hip zdela najprimernejša. Težko je govoriti o kakršni koli doslednosti pri pisanju šumevcev in sičnikov. Upoštevati je sicer treba, da je ohranjeno besedilo 13 ali 14 let mlajši prepis izvirnika. Kolikšen je bil prepisovalčev poseg v pravopis, ne vemo, skoraj zagotovo pa je zagrešil dve prepisovalski napaki: sh za sičnik [s] v besedi čas (zash) in ch namesto sch za šumevec [ž] v besedi persežem (Persechem). Šumevec [ž] je namreč največkrat zapisan kot sch, a skoraj tolikokrat tudi kot s in sh. Morda se je pisec trudil razlikovati med šumevcema š in ž, vendar brez posebnega uspeha. Resda se [š] nikoli ne pojavi kot nemški sch, dvakrat je zapisan kot sh, sicer pa v soglasniških skupinah [šk] in [št] po nemškem zgledu kot sk in st (v dveh od treh pojavitev). Še večjo raznolikost srečamo pri pisanju šumevca [č]: trikrat kot zh, v soglasniški skupini [čn] obakrat kot zn ter kot z tudi pred samoglasniki: po enkrat za, ze in zi. Nemški in bohoričični z sta največkrat rabljena za sičnik [c], ki je v prevzetih besedah štirikrat zapisan tudi s c (Cesariu, Franciscu, Cesarize, Cesarske). Grafem c ima vrednost glasu [k] na začetku dveh besed, katerih začetnici so z njim običajno pisali v nemščini in latinščini (Cranske, Camere). Tudi ch, po nemškem zgledu običajen za zapisovanje fonema [h], srečamo enkrat za fonem [k] (pach). Med sičnikoma [s] in [z] ni v zapisovanju nobene razlike; oba sta dosledno zapisana kot s, razen enkrat (Vſse), kar je hkrati tudi edini primer rabe dolgega ſ. Omeniti kaže še dvojni t v dveh nedoločnikih (bitti, Perloschitti).

Pisanje [Š] in [Ž]

Š Ž
Skupaj sh st = št sk = šk Skupaj sh sch S ch
KRM-1 5 2 2 1 13 3 5 4 1

Pisanje [Č] in [C]

Č C
Skupaj zh V kombinaciji z drugim glasom Skupaj z c
za ze zi zn
KRM-1 8 3 1 1 1 2 14 10 4

Jezik prisežnega besedila ne kaže značilnosti enega samega narečja, prevajalčevega idioma. Prevladujoči končni -o v dajalniku ednine (Vsegamagočnimo, našemo, postavlenmo, temo) ga približuje gorenjščini, ki je prejkone prepoznavna tudi v nekaterih drugih oblikah (kralu, ne men, sležbo, složbe). Značilnosti dolenjščine najdemo v rabi u-ja (vsoku, pravičnu, toku dobru, sturiti) ter zlasti v pridevniku mestni (mejstenmo) in samostalniku Bog (Buh). Narečna mešanica je lahko posledica redakcijskega posega uradnika, ki je besedilo leta 1763 prepisal v današnji obliki.

9. Pomen in vloga v družbenem okolju

Prisežni obrazec za mestne sodnike ima poseben pomen zaradi dveh posebnosti. Prvič, gre za najmlajši slovenski obrazec, namenjen priseganju najvišjih mestnih funkcionarjev – mestnih sodnikov, in za edinega sodniškega ob precej starejšem obrazcu iz Kranja (KRA-1). Drugič, imena sodnikov, ki so po njem prisegli, in datumi prisežnih dejanj so nadvse dragocen pokazatelj pešanja rabe slovenščine ob uradnih in svečanih priložnostih ter krepitve nemščine kot prestižnega jezika v drugi polovici 18. stoletja. Priseganje mestnih sodnikov kranjskih mest v slovenskem jeziku je precej zanesljivo merilo za merjenje družbene vloge slovenščine na Kranjskem v tridesetletnem obdobju od leta 1750 do 1782.

Na Kranjskem brez avstrijske Istre je bilo 13 zgodovinskih mest z mestno avtonomijo, od tega 11 deželnoknežjih in dve privatni: Škofja Loka v lasti freisinške škofije in Kočevje, sprva deželnoknežje, od leta 1667 pa v rokah knezov Auerspergov.43 Med sodniki prisežniki tako, razumljivo, ne srečamo škofjeloških in kočevskih sodnikov, ki so prisego opravili pred svojimi nadrejenimi organi (pred oskrbnikom gospostva Škofja Loka44 in inšpektorjem Auerspergovih posesti v Ljubljani45), a tudi ne sodnikov deželnega glavnega mesta Ljubljane, kar očitno pomeni, da se je priseganje ljubljanskih sodnikov in županov odvijalo ločeno, po drugačnem obrazcu.46 Izvoljeni sodniki, ki so prisegli po nemški ali slovenski različici sodniške službene prisege, so tako prihajali iz 10 od 13 kranjskih mest. Priseganje v nemščini je v knjigi dokumentirano pri sodnikih iz vseh desetih mest, med prisežniki v slovenskem jeziku pa pogrešamo sodnike iz dveh najpomembnejših dolenjskih mest, Novega mesta in Krškega.

O tem, kdo in kdaj je prisegel po nemškem oziroma slovenskem obrazcu, v knjigi ni popolnih podatkov. Kot rečeno, so imena »slovenskih prisežnikov« prepisali vanjo za nazaj vse do leta 1750, imena »nemških« pa le do 1761. A tako, kot niso dosledno vpisani podatki za čas pred letom 1763, manjkajo tudi nekateri vpisi za obdobje po tem letu, ko so prisežniki prisegali neposredno po obrazcih v knjigi. Nazoren primer je Radovljica, za katero ni podatkov o prisegah za celih 16 let, tj. od leta 1757 do 1773.

Slovenske in nemške prisege mestnih sodnikov po posameznih mestih in letih od 1750 do 1782

Leto Črnomelj Kamnik Kostanjevica Kranj Krško Lož Metlika Novo mesto Radovljica VišnjaGora
1750 SLO SLO
1751 SLO SLO SLO SLO
1752
1753
1754 SLO
1755 SLO SLO
1756 SLO
1757 SLO SLO SLO SLO
1758
1759
1760 SLO SLO SLO
1761 NEM
1762 NEM
1763 SLO NEM SLO SLO NEM NEM
1764 NEM NEM
1765 NEM NEM
1766 SLO NEM SLO NEM NEM
1767 NEM
1768 NEM NEM
1769 NEM
SLO
NEM SLO NEM NEM NEM
1770 NEM NEM NEM
1771 SLO NEM
1772 NEM
1773 NEM
1774 NEM NEM
1775
1776
1777 NEM NEM NEM
1778 NEM NEM
1779
1780 NEM NEM
1781 NEM
1782 NEM NEM
Sk. NEM 4
SLO 6
NEM 5
SLO 1
NEM 1
SLO 7
NEM 4
SLO 1
NEM 7
SLO 0
NEM 2
SLO 5
NEM 4
SLO 1
NEM 6
SLO 0
NEM 2
SLO 3
NEM 3
SLO 1

Kljub pomanjkljivemu vpisovanju prisežnih dejanj je mogoče jasno prepoznati trend vse manjše uporabe slovenskega obrazca in čedalje pogostejšega priseganja po nemškem prisežnem obrazcu, dokler z letom 1771 slovensko priseganje sploh povsem ne preneha. Skupno je zabeleženih 38 prisežnih dejanj v nemščini (med 1761 in 1782) in 25 v slovenščini (od 1750 do 1771), kar predstavlja razmerje 6 : 4. Precej drugačno, veliko realnejšo sliko pa dobimo, če upoštevamo samo enajstletje 1761–1771, iz katerega imamo podatke za oba jezika in za vsa mesta z izjemo Radovljice, skupaj za 9 mest. Nemških priseganj je bilo v tem času 24 ali tri četrtine, slovenskih le osem oziroma 25 odstotkov. Glede na desetletje pred tem, tj. na petdeseta leta 18. stoletja, se je občutno zmanjšalo tudi število mest s »slovenskimi prisežniki«. Od prvotno osmih mest so ostala samo še tri manjša, obmejna in pretežno ruralna: Črnomelj, Lož in Kostanjevica. Ta mesta so obenem zastopana tudi z največ priseganji: Lož s petimi, Črnomelj s šestimi in Kostanjevica s sedmimi. A tudi sodniki iz teh mest so slovensko priseganje med letoma 1766 in 1771 opustili. Domneva, da je kdaj po letu 1771 kak sodnik še prisegel slovensko, a to ni zapisano, je še najverjetnejša za Kostanjevico. Pri drugih dveh mestih je namreč prišlo do zamenjave sodnikov, ki sta oba prisegla nemško (1769 in 1770), za Kostanjevico pa po zadnji slovenski prisegi 20. decembra 1771 o priseganju sodnikov ni več podatkov. Toda zadnji kostanjeviški sodnik, ki je prisegel v slovenščini, je že slabih šest let prej, 24. januarja 1766, položil prisego v nemškem jeziku.47

Leti zadnje slovenske in prve nemške prisege po posameznih mestih

Mesto Krško Novo mesto Kamnik Kranj Višnja Gora Metlika Radovljica Lož Črnomelj Kostanjevica
Zadnja slovenska --- --- 1750 1751 1751 1756 1757 1766 1769 1771
Prva nemška 1762 1763 1763 1761 1763 1766 1773 1769 1769 1766

Kot je vidno iz preglednice, so sodniki iz vseh kranjskih deželnoknežjih mest najpozneje v 60. letih 18. stoletja ob nastopu službe že prisegali v nemščini. Po slovenskem prisežnem obrazcu so posegali le še posamezniki iz treh malo pomembnih mest na južnem obrobju dežele. Za sodnike petih mest je zadnja prisega v slovenščini izpričana v petdesetih letih (1750–1757); med njimi sta tudi dve veliki in pomembni mesti Kranj in Kamnik. Še pred letom 1750 je slovensko zadnjič prisegel kak sodnik iz Novega mesta in Krškega. Kdaj je prenehalo slovensko priseganje sodnikov iz teh dveh dolenjskih mest ter iz Ljubljane in Škofje Loke, lahko sklepamo glede na analogije. V Škofji Loki, kjer je vsakokratnega izvoljenega sodnika zaprisegel oskrbnik loškega gospostva, se je moglo to zgoditi okvirno sredi 18. stoletja, če upoštevamo prakso sodnikov iz dveh primerljivih sosednih mest, Kamnika in Kranja. Že veliko prej pa so slovensko priseganje opustili v Ljubljani, saj v njeni knjigi prisežnih obrazcev, nastali leta 1619, sploh ni slovenske različice obrazca za mestnega sodnika. Specifičen primer je Kočevje, mestece sredi nemškega etničnega otoka.

Na posameznikovo odločitev, v katerem od dveh ponujenih jezikov bo prisegel, je sicer lahko vplivalo njegovo etnično poreklo, v večji meri kot to pa lokalno okolje in nenapisane družbene norme. Več prisežnikov, katerih imena zasledimo pri slovenskem obrazcu, je imelo nemški priimek, vendar so se, če ne vsi, pa vsaj večina, na Kranjskem že rodili.48 Na drugi strani, razumljivo, srečamo »nemške prisežnike« s slovenskimi priimki. V 18. stoletju postane slednje tem bolj pogosto, upoštevaje, da je nemščino obvladalo čedalje več ljudi in da je vse bolj veljala za jezik prestiža, odraz omikanosti in posameznikove družbene veljave. S tem je povezano tudi opuščanje slovenskega priseganja pri novoizvoljenih mestnih sodnikih. Čeprav so vsa kranjska mesta razen Kočevja in Ljubljane kazala sredi 18. stoletja še izrazito slovensko jezikovno podobo svojega prebivalstva49 in so mestni sodniki praviloma dobro znali slovensko, večinoma sploh kot materinščino,50 so se sodniki drug za drugim začeli odločati za nemški prisežni obrazec. Tipičen odraz tega trenda je, denimo, primer višnjegorskega sodnika Matije Bregarja, prvega, ki je posegel po nemškem prisežnem obrazcu (1763), čeprav se je rodil kmečkim staršem v okolici Višnje Gore.51 Ni naključje, da so v slovenščini zadnji prenehali prisegati prav sodniki treh majhnih ruralnih mest z izrazito slovensko jezikovno podobo svojega prebivalstva – Loža, Črnomlja in Kostanjevice.52 Pri nekaterih posameznikih je pri izbiranju med jezikoma prisege lepo vidna dilema. Kot že rečeno, je Franc Makovic iz Kostanjevice leta 1766 prisegel nemško, a nato leta 1771 spet slovensko. Franc Erberg iz Metlike je leta 1756 še prisegel v slovenščini, v šestdesetih letih pa obakrat nemško. Najbolj zanimiva je osamljena odločitev Janeza Lašiča iz Črnomlja, ki se je 14. marca 1769 odločil priseči v obeh deželnih jezikih, kar je tudi zadnji primer prisege kakšnega črnomaljskega sodnika v slovenščini, ne vemo pa, za katero jezikovno različico prisege bi se Lašič odločil naslednjič, če bi še bil izvoljen.

Slovenski prisežni obrazec za mestne sodnike priča o skromni rabi slovenščine pri najvišjem državnem organu v deželi in je za poznavanje kulturno-jezikovnih razmer na Kranjskem v drugi polovici 18. stoletje pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled. Njegov pomen ni le v vlogi »merila« družbene vloge slovenščine v mestnih okoljih. V krog mest z ohranjenimi primerki pisane uradovalne slovenščine posredno priteguje kar 9 od 13 kranjskih mest, namreč vsa tista, iz katerih so prišli izvoljeni mestni sodniki, ki so prisegli v slovenskem jeziku.

10. Literatura

10 a. Objave

Komentirana objava:

– Ribnikar, Peter: Slovenska prisežna obrazca iz srede 18. stoletja. Jezik in slovstvo XIX, 1973/74, str. 260–261 [str. 260–262].

Objava:

– Holz, Eva: Državno uradništvo v Habsburški monarhiji od Marije Terezije do Ilirskih provinc 1740–1809 (njegove gmotne razmere in skomine), v: Melikov zbornik: Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001, str. 332–333 [str. 329–344].

10 b. Omembe

– Golec, Boris: Neznana slovenska uradovalna slovenica s Štajerskega (1677–1803). Arhivi 27 (2004), str. 318, op. 45 [str. 307–321].

– Golec, Boris: Regionalne razlike v jezikovni podobi prebivalstva slovenskih celinskih mest med 16. in 18. stoletjem. Zgodovinski časopis 57 (2003), str. 37 [str. 23–38].

– Golec, Boris: Slovenica iz prve polovice 18. stoletja v metliški matični in ljubljanski oklicni knjigi. Arhivi 22 (1999), str. 152, op. 92 [str. 133–158].

– Golec, Boris: Was bedeutet “slowenisch” und “deutsch” in den krainischen und untersteirischen Städten der Frühen Neuzeit? V: Heppner, Harald (Hrg.): Slowenen und Deutsche im gemeinsamen Raum. Neue Forschungen zu einem komplexen Thema (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, Band 38). München : Oldenburg Verlag 2002, str. 62 [str. 37–64].

– Košir, Matevž: Prisege v slovenščini. Arhivi 15 (1992), str. 7, 9, 10 [str. 6–11].

– Umek, Ema (ur.) idr.: Iz roda v rod. Pričevanja o slovenskem jeziku (Publikacije Arhiva SR Slovenije, Katalogi, Zvezek 5). Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, 1982, str. 51.

10 c. Druga literatura

– Blaznik, Pavle: Škofja Loka in loško gospostvo (973–1803). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 1973, str. 124.

– Golec, Boris: Družba v mestih in trgih Dolenjske in Notranjske od poznega srednjega veka do srede 18. stoletja (doktorska disertacija). Ljubljana, 1999, str. 365–366, 442–443, 456, 484, 491.

– Golec, Boris: Iz zgodovine pisarniške slovenščine v 1. polovici 18. stoletja, Arhivi 24 (2001), str. 108 [str. 87–108].

– Golec, Boris: Regionalne razlike v jezikovni podobi prebivalstva slovenskih celinskih mest med 16. in 18. stoletjem. Zgodovinski časopis 57 (2003), str. 29 sl., 35 [str. 23–38].

– Kidrič, France: Makovic Anton, geslo v: Slovenski biografski leksikon, Druga knjiga, Maas–Qualle. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1933–1952, str. 27–29.

– Kološa, Vladimir (ur.): Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije, I. knjiga. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1999, str. 326–327.

– Valenčič, Vlado: Odnosi med ljubljanskim magistratom in državnimi oblastmi ob terezijanskih upravnih reformah. Kronika 26 (1978), str. 21 [str. 19–27].

– Žontar, Jože: Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. stoletja do leta 1848. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1998, str. 57, 59, 84, 96, 98.

Opombe
17.
Lahko tudi: Frančišku.
18.
Prim. P. Ribnikar, Slovenska prisežna, str. 260. – Na fol. 205´–209 so zapisani nastopi in odložitve služb pri deželnem glavarstvu in njegovih naslednikih od leta 1792 do 1809.
19.
P. Ribnikar, Slovenska prisežna, str. 261.
20.
E. Umek (ur.) idr., Iz roda v rod, str. 51.
21.
Prim. ARS, dosje fonda AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Politični oddelek, popis fonda (iz leta 1949).
22.
ARS, dosje fonda AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v Ljubljani, Konkordančna tabela (sestavila 1976 Majda Smole), str. 3.
23.
Takšno mnenje je v pogovoru 14. decembra 2008 izrazila upokojena arhivistka dr. Ema Umek.
24.
V. Kološa (ur.), Vodnik po fondih, str. 327.
25.
P. Ribnikar, Slovenska prisežna, str. 260–261.
26.
Peter Ribnikar mi v pogovoru 10. decembra 2008 ni mogel dati natančnejših podatkov o odkritju in tedanjem hranišču knjige prisežnih obrazcev.
27.
E. Umek (ur.) idr., Iz roda v rod, str. 51.
28.
M. Košir, Prisege v slovenščini, str. 7, 9, 10.
29.
E. Holz, Državno uradništvo, 332–333.
30.
B. Golec, Slovenica iz prve polovice, str. 152, op. 92; isti, Was bedeutet, str. 62; isti, Regionalne razlike, str. 37; isti, Neznana slovenska, str. 318, op. 45.
31.
J. Žontar, Struktura uprave, str. 59.
32.
ARS, AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v Ljubljani, šk. 138, knjiga prisežnih obrazcev, fol. 5 in 9.
33.
Obrazec za zapriseganje okrožnih glavarjev na fol. 49 je, denimo, pisala ista roka kakor vpis o prisegi okrožnega glavarja 21. avgusta 1754, ki obrazcu sledi. Druge roke so zabeležile prisege štirih novih okrožnih glavarjev med 9. aprilom 1759 in 6. septembrom 1772.
34.
P. Ribnikar, Slovenska prisežna, str. 260. – E. Holz postavlja obrazec brez utemeljitve v čas 1750–1757 (E. Holz, Državno uradništvo, str. 332).
35.
J. Žontar, Struktura uprave, str. 84.
36.
V fondu Vicedomski urad za Kranjsko je za vsa deželnoknežja mesta shranjena cela vrsta dopisov o izvolitvah mestnih sodnikov in njihovem pošiljanju k potrditvi in prisegi v Ljubljano; postopek je izpričan od osemdesetih let 16. stoletja do ukinitve vicedomskega urada (B. Golec, Družba v mestih, str. 365–366).
37.
Vpisi priseganj v nemščini: ARS, AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v Ljubljani, šk. 138, knjiga prisežnih obrazcev, fol. 97–98´.
38.
J. Žontar, Struktura uprave, str. 96, 98.
39.
Zapisi o priseganjih v nemščini: ARS, AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v Ljubljani, šk. 138, knjiga prisežnih obrazcev, fol. 97–98´; zapisi o priseganjih v slovenščini: fol. 100–101´.
40.
ARS, AS 6, Reprezentanca in komora za Kranjsko v Ljubljani, šk. 138, knjiga prisežnih obrazcev, fol. 97.
41.
Prav tam, fol. 161–161´. – Objava s kratkim komentarjem: P. Ribnikar, Slovenska prisežna, str. 261–262.
42.
J. Žontar, Struktura uprave, str. 57.
43.
B. Golec, Družba v mestih, str. 3, 309.
44.
P. Blaznik, Škofja Loka, str. 124.
45.
B. Golec, Družba v mestih, str. 360.
46.
Nobenega dvoma ni o nadaljevanju prakse potrjevanja novoizvoljenih ljubljanskih sodnikov po ukinitvi vicedomskega urada. Reprezentanca, prehodni organ pred ustanovitvijo Reprezentance in komore (1749), je tako ljubljanskemu mestnemu svetu leta 1747 dovolila običajno izvolitev mestnega sodnika (V. Valenčič, Odnosi med ljubljanskim, str. 21).
47.
Šlo je za Franca Makovca, očeta znanega porodničarja Antona Makovca (1750 do ok. 1803), prvega predavatelja medicinske stroke v slovenskem jeziku (o njem prim. F. Kidrič, Makovic Anton, str. 27–29). Več o Francu Makovcu: B. Golec, Družba v mestih, str. 442–443.
48.
Nemške priimke so imeli: Franc Ferdinand Wolf iz Kamnika (12. 12. 1750), N. (= Franc Anton) Niernberger iz Višnje Gore (14. 8. 1751), Franc Anton Freyberger iz Radovljice (7. 1. 1755, 5. 9. 1757) in Franc Erberg iz Metlike (20. 9. 1756). Zadnji je izhajal iz poplemenitene kočevske rodbine s prvotnim priimkom Erber in se je skoraj gotovo že rodil v Metliki (B. Golec, Družba v mestih, str. 456, 484, 491).
49.
O jezikovni podobi kranjskih mest: B. Golec, Regionalne razlike, str. 29 sl.
50.
Pri manjših kranjskih mestih še globoko v 18. stoletje srečujemo poročila, ki za mestne funkcionarje poudarjajo neobvladovanje branja in pisanja ter z njima povezano neznanje nemščine (prim. B. Golec, Regionalne razlike, str. 35). Tudi tu se je sicer kdaj zgodilo, da so izvolili tujca, ki sploh ni obvladal slovenščine ali pa jo je znal le za silo, kot npr. v štiridesetih letih 18. stoletja v Višnji Gori (B. Golec, Iz zgodovine, str. 108).
51.
Matija Bregar, pek in gostilničar, se je leta 1734 priženil v Višnjo Goro iz bližnje vasi Spodnja Dobrava in prvič postal mestni sodnik leta 1757 (B. Golec, Družba v mestih, str. 778, 817).
52.
Prim. P. Ribnikar, Slovenska prisežna, str. 260.

Gor: Vsebina Prejšnji: Uvod. Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja Naslednji: Kamnik (KAM-1)Boris Golec. Datum: 2011-05-31
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.