See page in English

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

INFORMACIJSKA DRUŽBA - IS 2000

Konferenca
JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

17.-18. oktober 2000
Cankarjev dom
Ljubljana

Zbornik konference


Slovensko društvo za jezikovne tehnologije je v sklopu metakonference "Informacijska družba - IS 2000" organiziralo konferenco, ki je bila posvečena jezikovim tehnologijam, tj. metodam in načinom, ki omogočajo računalniško izmenjavo, strukturiranje, pregledovanje, hranjenje, prevajanje in druge obdelave jezikovnih podatkov, predvsem za slovenski jezik.

Druga konferenca JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE je imela, tako kot njena predhodnica, namen:

Konferenčni prispevki so izšli v zborniku:

ERJAVEC, Tomaž, GROS, Jerneja (urednika).
Jezikovne tehnologije : zbornik konference :
Language Technologies : proceedings of the conference.
Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2000.
ISBN 961 6303-25-2
(127 strani, 25 prispevkov)

Zbornik je dostopen tudi na mreži; spodaj nadete kazalo s povezavami s članki iz zbornika (format PDF).


KAZALO ZBORNIKA KONFERENCE

Naslovnica zbornika, skupaj s predgovori in kazalom.
Tamás Váradi (vabljeno predavanje):
Corpus Linguistics - Linguistics or Language Engineering?
Laurent Romary, Jean-Luc Husson, Marc Van Campenhoudt, Nadia Viscogliosi (vabljeno predavanje):
A Standard Based Environment for the Edition and Distribution of Multilingual Terminological Data: the DHYDRO Platform
Jerneja Gros, France Mihelič, Simon Dobrišek, Tomaž Erjavec, Mario Žganec:
A Phonetically and Prosodically Annotated Slovene Speech Corpus
Vladimir Hozjan, Zdravko Kačič, Daniel Ambruš Čeh:
Analiza prozodičnih značilk emocionalnega govora
Janez Kaiser, Mirjam Sepesy Maučec, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
Razpoznavanje tekočega slovenskega govora z velikim slovarjem
France Mihelič, Jerneja Gros, Elmar Noth, Simon Dobrišek, Janez Žibert:
Recognition of Selected Prosodic Events in Slovenian Speech
Janez Stergar, Vladimir Hozjan:
Steps Towards Preparation of Text Corpora for Data Driven Symbolic Prosody Labelling
Agnes Pisanski, Nataša Hirci:
Vloga jezikovnih korpusov pri izboljševanju jezikovne kompetence
Tomaž Erjavec, Sašo Džeroski:
Strojno učenje lematizacije neznanih slovenskih besed
Primož Jakopin:
Elektronski in spletni naslovi v časopisu DELO 1998-2000
Primož Peterlin, Andraž Tori, Marko Samastur, Roman Maurer, Aleš Košir:
Uporaba pomnilnika prevodov pri prevajanju uporabniških vmesnikov v prostih programih
Zdravko Kačič, Bogomir Horvat, Matej Rojc, Aleksandra Zögling Markuš:
K samodejnemu pridobivanju jezikovnih virov s pomočjo interneta
Vojko Gorjanc, Špela Vintar:
Iskanja po korpusu slovenskega jezika FIDA
Primož Peterlin, Agnes Pisanski, Tomaž Erjavec:
``Poišči in zamenjaj'' v pregibnih jezikih
Damir Ćavar, Alexander Geyken, Gerald Neumann (vabljeno predavanje):
Digital Dictionary of the 20th Century German Language
Vesna Požgaj Hadži, Marko Tadić:
Slovensko-hrvatski paralelni korpus
Andrej Žgank, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
SEDLIS - sistem za avtomatsko identifikacijo jezika iz
Marko Stabej, Primož Vitez:
KGB (korpus govorjenih besedil) v slovenščini
Robert Veronik, Zdravko Kačič, Klara Vicsi, Ferenc Csatari, Peter Roach, Anne-Marie Ester, Peter Barczikay:
Razvoj multimedijskega večjezičnega sistema za učenje in vadbo pravilnega izgovora govorno in slušno prizadetih otrok
Aleksandra Zögling Markuš, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
Razvoj slovenske baze izgovarjav ``POLIDAT''
Robert Rozman, Dušan Kodek:
Govorna baza "Števke" in raziskave robustnosti sistemov za razpoznavanje govora
Janez Žibert, France Mihelič:
Govorna zbirka vremenskih napovedi
Damjan Vlaj, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
Detektiranje pogrešanih značilk v šumnem okolju
Simon Dobrišek, Janez Žibert, France Mihelič, Nikola Pavešić:
Ocenjevanja govornih modelov: razdalja med zaporedji govornih odsekov
Andrej Žgank, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
Razpoznavanje tekočega angleškega govora z bazo ``Broadcast News'

PROGRAMSKI ODBOR

dr. Aleš Dobnikar, Aleš Košir, prof.dr. France Mihelič, Hotimir Tivadar, Jaro Lajovic, dr. Jerneja Gros, dr. Primož Jakopin, Primož Peterlin, prof.dr. Rastislav Šuštaršič, Špela Vintar, dr. Tomaž Erjavec, Vojko Gorjanc, prof.dr. Zdravko Kačič

ORGANIZACIJSKI ODBOR


Stran zadnjič obnovljena 2012-12-04, et