Škofjeloški pasijon

Dodatek E Povzetki

Gor: Vsebina Prejšnji: Dodatek D Stran za šolsko in poljudno rabo

Kazalo

Dodatek E.1 Škofjeloški pasijon
Povzetek

Dodatek E.1.1

Škofjeloški pasijon (ŠP) je najstarejše ohranjeno slovensko dramsko besedilo in eden od največjih dosežkov slovenskega slovstva v dobi baroka. ŠP je na podlagi tradicije starejših besedil slovenskih spokornih procesij napisal kapucinski pater Romuald Štandreški (in mundo Lovrenc Marušič, 1676–1748), ko je v letih med 1715 in 1727 deloval v kapucinskem samostanu v Škofji Loki kot pridigar in magister processionis – voditelj procesije. Z vsebinskega gledišča je ŠP besedilo baročne spokorne pobožnosti Velikega petka, ki je imela dramsko strukturo. Pobožnost je potekala v obliki procesije, tako da so se skozi mesto pomikale skupine nastopajočih – deloma na vozovih, deloma na nosilih – ki so v dramski obliki uprizarjale posamezne prizore Velike noči: zadnjo večerjo, Kristusovo trpljenje in smrt na križu. Besedila baročnih pasijonskih procesij so v to vsebino vpletala še prizore iz Svetega pisma stare zaveze – zlasti padec prvih staršev Adama in Eve kot vzrok, zaradi katerega je bil potreben prihod Odrešenika in Kristusova žrtev na križu – in razne alegorične motive. Pater Romuald je ŠP napisal v tisti verziji, ki se nam je ohranila, v 13 podobah (figurae) ali prizorih.

Dodatek E.1.2 O izdaji ŠP: namen, vsebina, načela izdaje

Ta izdaja je izšla v elektronski obliki v okviru projekta e-ZISS (http://nl.ijs.si/e-zrc/) in je bila hkrati prirejena kot tiskana izdaja. Besedila so v obeh izdajah enaka, razen elementov, ki so specifični za elektronski medij.

Dodatek E.1.2.1 Namen

V slovenskem jeziku je bilo v 17. stoletju napisanih več dramskih besedil. Že kmalu po 1600 so jezuiti začeli prirejati verske gledališke predstave za preprosto ljudstvo z božično, velikonočno in evharistično vsebino. Kmalu zatem so kapucini začeli prirejati v več slovenskih mestih spokorne procesije na Veliki petek s prizori Kristusovega trpljenja. Za vse te prireditve so obstajala rokopisna dramska besedila, napisana zvečine v slovenščini, v večjih mestih pa dvojezična. Vendar se od vseh teh dramskih besedil ni ohranilo nobeno, razen Škofjeloškega pasijona. Posebnost ŠP je torej v tem, da je ne le najstarejše ohranjeno, ampak edino ohranjeno slovensko dramsko besedilo iz dobe katoliške obnove in baroka.

Pred nastankom ŠP je zanesljivo obstajalo več verzij pasijona – tako v Škofji Loki kakor v več drugih slovenskih mestih. Vse te rokopise – prepise, verzije, predelave – bi s filološkim izrazom imenovali besedilna tradicija. Ta besedilna tradicija žal ni ohranjena in nam ni bila posredovana.

Ta posebnost narekuje specifičen značaj naše kritične izdaje. Če nas besedilna tradicija ni dosegla in je ne poznamo, je osrednja naloga te kritične izdaje, da se analiza skoncentrira na ohranjeni rokopis ŠP kot codex unicus in da razbere v njem:

 • ne le vse podrobnosti zapisa glavne roke, ki jih kritični prepis rekonstruira v sodobnem zapisu z elementi fonetičnega prepisa,

 • temveč tudi dodatke poznejših rok ter njihove besedilne posege časovno loči in opredeli,

 • ne nazadnje, da analiza razkrije čim več sledi, ki jih je starejša, neohranjena besedilna tradicija pustila v rokopisu ŠP kot svoj odtis in kot – danes edini – dokaz svoje nekdanje eksistence.

Dodatek E.1.2.2 Vsebina

Vsebinsko je izdaja razdeljena na tri dele.

 • Sklop s Škofjeloškim pasijonom.

 • Dodatek:

  • Folij 14, ki je prilepljen v ŠP, vendar ni del besedila ŠP.

  • Devet dokumentov, ki so se ohranili ob kodeksu ŠP kot nevezani listi. Ti dokumenti so zvečine pisma, ki so jih voditelji procesije po dolžnosti pisali župniku domače in okoliških župnij s prošnjo, naj oznanijo spokorno procesijo na Veliki petek in povabijo vernike, da bi se je udeležili bodisi kot igralci bodisi kot spokorniki (križenosci, bičarji) ali da bi nosili nosila s posameznimi prizori. Ta pisma so bila že prej na voljo literarnim zgodovinarjem, vendar so v naši izdaji prvikrat prepisana in prevedena. Pokazalo se je, da je v njih veliko informacij, pomembnih za razumevanje zgodovine Pasijona v Škofji Loki in drugod na Slovenskem.

 • Spremne študije s podrobnejšim kodikološkim, paleografskim, ekdotičnim in historičnim komentarjem.

Dodatek E.1.2.3 Načela

Ekdotična vodila naše izdaje so naslednja. Tako ŠP kakor tudi ohranjene dokumente predstavi izdaja na treh ravneh, da bi tako omogočila tri temeljne, a različne poglede na besedilo in da bi tako izčrpali kar največ njegovega pomenskega potenciala.

 • Faksimile – v elektronski izdaji kot digitalni faksimile – bralcu omogoča kolikor mogoče neposreden stik s primarnim virom – rokopisom.

 • Diplomatični prepis ponuja besedilo ŠP in dokumentov, transkribirano z vsemi historičnimi posebnostmi, vključno z okrajšavami, napakami, avtorjevimi popravki, prečrtanimi deli, posegi poznejših rok itn. V elektronski izdaji so vsa ta ekdotično zanimiva mesta opremljena z dodatnimi informacijami, ki se prikažejo ob dotiku z miško: vse okrajšave so opremljene s tipološko oznako in razvezane, vsi posegi so pripisani določeni roki; evidentne napake so označene in ob dotiku z miško je prikazana uredniška korekcija. Vse to je prikazano kot dodatna informacija, medtem ko glavni tekst ponuja samo originalni zapis, kakršen je v rokopisu.

 • Kritični prepis s prevodom neslovenskih delov besedila v sodobno slovenščino ponuja sodobnemu branju namenjeno obliko besedila. Slovensko besedilo je prepisano z nekaterimi elementi fonetičnega zapisa, tako da je v večji meri ohranjena njegova historična fonetična podoba. Kjer v rokopisu posegi poznejših rok segajo v besedilo same pasijonske procesije (t.j. v slovensko besedilo), je v kritični prepis vedno sprejeta tista oblika, ki jo je zapisal p. Romuald, poznejši posegi pa so ignorirani (ti so podrobno dokumentirani v diplomatičnem prepisu).

 • Poseben dodatek, dostopen samo v elektronski izdaji, je video posnetek uprizoritve ŠP iz leta 1999. Celoten video posnetek je v digitalni obliki razdeljen na fragmente, integrirane z odgovarjajočimi deli diplomatičnega in kritičnega prepisa. S tem izdaja ponuja odrsko, gledališko aktualizacijo besedila, ki ga v naši izdaji lahko vidimo ne le v prepisih, ampak tudi v njegovi originalni, rokopisni podobi.

Tako za diplomatični kakor za kritični prepis velja, da nista bila zamišljena samo glede na njuno mimetično vrednost (da posnemata izvirnik oz. izvirno izgovorjavo), marveč sta bila narejena z mislijo na njuno analitično in spoznavno vrednost. Diplomatični razčleni historične sloje vseh pisnih posegov v rokopis; kritični prepis postavlja v ospredje izvorni zapis p. Romualda z elementi izvirne fonetične podobe besedila.

Dodatek E.1.3 Glavne ugotovitve

Kot rezultat analize, iz katere je nastala ta izdaja, je mogoče strniti naslednje temeljne ugotovitve.

Dodatek E.1.3.1 Datacija

Datacija kodeksa ŠP je zapletena. Folij 2r z letnico 1721, po katerem so doslej vedno datirali Pasijon, je bil napisan ločeno od glavnega besedila in v kodeks prilepljen, zato ne more služiti za datacijo celotnega rokopisa. Analiza uvodnih pravnih določil in celotnega besedila pokaže, da se Pasijon leta 1721 nikakor ni šele začel uprizarjati, tudi ni bil tedaj napisan, temveč je bil že pred tem redno uprizarjan – vendar verjetno v manj utrjenih pravnih in organizacijskih okvirih. Leto 1721 je zgolj leto ene od izrecnih formulacij teh pravnih razmerij, sprejetih na kapitlju štajerske kapucinske province. Tudi mnogi znotrajbesedilni elementi (zlasti v didaskalijah) kažejo na to, da je v zvezi z uprizarjanjem ŠP obstajala vrsta starih navad in utečenih postopkov, kar vse dokazuje obstoj tradicije ŠP pred letom 1721.

Ohranjeni dokumenti (povabilna pisma, s katerimi je magister processionis vabil k pasijonski procesiji) izpričujejo, da je p. Romuald pasijonsko procesijo uprizarjal že leta 1715. Glavnina besedila, ki nam je ohranjeno v kodeksu s ŠP, pa je lepopisni prepis (verjetno tudi predelava), zapisan med jesenjo 1725 in Veliko nočjo 1727, najverjetneje zgodaj 1727. Zato ne vemo natančno, kakšen je bil pasijon p. Romualda leta 1715. V nekaterih delih je bil verjetno podoben, mestoma enak sedanjemu, skoraj gotovo pa je, da je obsegal večje število dramskih prizorov (figurae). Pozneje je več rok posegalo v rokopis še do srede 18. stoletja.

Za glavno besedilo ŠP lahko sklenemo, da je ohranjeni rokopis nastal leta 1727 ali malo pred tem, literarno besedilo, zapisno v tem rokopisu pa je nastalo v več verzijah in predelavah vse od 1715 naprej.

Dodatek E.1.3.2 Tradicija uprizarjanja Pasijona na Škofjeloškem

Najstarejše ohranjeno povabilno pismo, ki zadeva pasijonsko procesijo v Škofji Loki, je treba datirati v leto 1713. Tudi v tem pismu je zaslediti znamenja starih, utrjenih navad pri uprizarjanju pasijona. Pismo vsebuje dva seznama z vsebino pasijonske procesije, s čimer je že v tej dobi dokazan obstoj vsaj dveh verzij besedila. Med drugim je indikativno, da so že leta 1713 uporabljali za nekatere podobe (figurae) dogovorjene, konvencionalne izraze: figura ta bili koin [ta beli konj], ki temelji na Apokalipsi apostola Janeza, je metonimično poimenovanje za sprevod smrti. Podobno je izraz arceza skrajšana oblika italijanskega izraza arca dell'alleanza – kar vse pomeni, da se je do leta 1713 že izoblikovalo in uveljavilo določeno konvencionalno, „tehnično“ izrazje za dele pasijonske procesije.

S vsem tem je izpričano, da je v Škofji Loki živela tradicija pasijona že pred patrom Romualdom.

Dodatek E.1.3.3 Pogostost uprizoritev

Dosedanjo podmeno, da so pasijon v Škofji Loki uprizarjali občasno, je treba zavreči. Dokumenti z mnogimi navedbami izpričujejo, da je bil do ukinitve (uradno 1768, praktično pa šele pozneje) uprizorjen pasijon vsako leto – kar je tudi edino smiselno, saj je bil pasijon del spokorne velikonočne pobožnosti. Ker pa ni potekal vsako leto po istem literarnem besedilu, ampak so uvajali vsako leto manjše in večje spremembe, se je s časom nabralo večje število verzij besedila. Na splošno velja, da so v zgodnjem 18. stoletju bile pasijonske procesije bolj obsežne, vsebovale so več snovi iz Stare zaveze – npr. izraelsko skrinjo zaveze kot alegorijo božjega groba, v katerem leži mrtvi Kristus, temelj Nove zaveze med Bogom in človekom. Pozneje, po letu 1720, je kapucinsko redovno vodstvo zahtevalo, naj se uprizoritve omejijo zgolj na prikazovanje Kristusovega trpljenja po Evangelijih, vendar je izpričano, da je tudi v tej dobi občasno prišlo do širjenja vsebine.

Dodatek E.1.3.4 Jezik pasijonskih procesij na Slovenskem

Glede jezika pasijonskih iger na Slovenskem je doslej veljala neutemeljena predpostavka, da naj bi bili vsi napisani v nemščini, le Škofjeloški pasijon naj bi bil kot izjema napisan v slovenščini. Nenavadni folij 14, ki je vlepljen v kodeks ŠP, vendar pa ni del besedila ŠP, to mnenje ovrže. Folij 14 namreč nosi fragment nekega drugega, neznanega pasijona, ki pa je bil dvojezičen – napisan v nemščini in slovenščini. S tem je podan dokaz, da je bil neki pasijon (v Ljubljani, Kranju ali drugje), za katerega so doslej domnevali, da je potekal samo v nemščini, v resnici dvojezičen. Zato moramo na tej osnovi sklepati, da so bile kapucinske (pa tudi jezuitske) velikonočne idr. procesije, katerih besedil ne poznamo – namenjene pa so bile najširšim ljudskim krogom – po vsej verjetnosti vsaj dvojezične, če ne napisane kar v slovenščini.

Dodatek E.1.3.5 Sledi besedilne tradicije v rokopisu ŠP

Besedilna tradicija Škofjeloškega pasijona je bila bogata, vendar se nam ni ohranila. Ko je pater Romuald pisal rokopis ŠP, kateri se nam je ohranil do danes, je prepisoval besedilo iz več kot ene predloge (verzije). Zelo verjetno je, da je celo sam napisal nekatere prizore v več verzijah, uporabljal pa je lahko tudi gradivo starejših slovenskih pasijonov. Ena od očitnih sledi tega prepisovanja je folij 25, ki ga je p. Romuald napisal in vstavil v rokopis ŠP šele potem, ko je napisal že večji del Devete podobe – Ecce homo. Zato je v tej podobi zaslediti nekatere „dramaturške šive“, ki kažejo, da se tam stikata dve ali več literarnih predlog ŠP.

Rokopis ŠP skupaj z ohranjenimi dokumenti hrani obilo sledi te izginule besedilne tradicije in s tem pričuje o njenem nekdanjem obstoju. Vsekakor nam nudi trdne dokaze, da je bila pasijonska tradicija na Škofjeloškem območju polno razvita že vsaj v letu 1713 (obstoj več verzij besedila, utrjene navade uprizarjanja, tehnična terminologija).

Bogata raznolikost besedilnih predlog in uprizoritev pasijona je odsev dejstva, da je bil ŠP kot ljudska spokorna pobožnost izraz globoke krščanske vere, ki je bila v baročni dobi tako celostna in živa, da je porajala vrhunska dela literarne in gledališke umetnosti.

Dodatek E.2 Das Passionsspiel von Škofja Loka
Zusammenfassung

Dodatek E.2.1

Das Passionsspiel von Škofja Loka (Škofjeloški pasijon, im Weiteren ŠP) ist der älteste erhaltene slowenische Dramentext und eine der größten Leistungen der slowenischen Barockliteratur. Das ŠP schrieb der Kapuzinerpater Romuald (mit weltlichem Namen Lovrenc Marušič, 1676–1748) auf der Grundlage einer Tradition von älteren Texten slowenischer Bußprozessionen, als er in den Jahren zwischen 1715 und 1727 im Kapuzinerkloster von Škofja Loka als Prediger und magister processionis (Prozessionsleiter) tätig war. Seinem Inhalt nach ist das ŠP der Text einer barocken Bußandacht am Karfreitag mit einer Dramenstruktur. Die Andacht vollzog sich in Form einer Prozession, bei der – teils auf Wagen, teils auf Tragen – die Mitwirkenden in Gruppen durch die Stadt zogen, welche einzelne Bilder der Passionsgeschichte in Szene setzten: das Letzte Abendmahl, das Leiden und den Tod Christi am Kreuz. Die Texte der barocken Passionsprozessionen flochten außerdem Szenen aus dem Alten Testament mit ein – besonders den Sündenfall der Ureltern Adam und Eva als Grund, weshalb das Kommen des Erlösers und das Kreuzesopfer Christi nötig wurde – und verschiedene allegorische Motive. Pater Romuald schrieb das ŠP in dem Textzeugnis, das uns erhalten ist, in 13 Bildern (figurae) oder Szenen.

Dodatek E.2.2 Zur Edition des ŠP: Ziel, Inhalt, Leitlinien der Edition

Diese Edition ist in elektronischer Form im Rahmen des Projekts e-ZISS (http://nl.ijs.si/e-zrc/) erschienen. Gleichzeitig wurde sie als Druckausgabe überarbeitet. Die Texte in beiden Ausgaben sind identisch, abgesehen von Elementen, die für elektronische Medien spezifisch sind.

Dodatek E.2.2.1 Ziel

Auf Slowenisch wurden im 17. Jahrhundert mehrere Dramentexte verfasst. Bereits kurz nach 1600 begannen die Jesuiten, für das einfache Volk religiöse Theaterstücke aufzuführen, die sich mit Weihnachten, Ostern oder der Eucharistie befassten. Bald darauf begannen die Kapuziner, in einigen slowenischen Städten Karfreitagsprozessionen mit Szenen aus der Leidensgeschichte Christi zu veranstalten. Für alle diese Anlässe existierten handschriftliche Dramentexte, größtenteils auf Slowenisch, in einigen Städten auch in einer zweisprachigen Fassung. Von all diesen Dramentexten ist jedoch keiner überliefert, mit Ausnahme des Passionsspiels von Škofja Loka. Die Besonderheit des ŠP liegt somit darin, dass es nicht nur der älteste erhaltene, sondern der einzige erhaltene slowenische Dramentext aus der Zeit der Gegenreformation und des Barock ist.

Vor der Entstehung des ŠP existierten sicherlich mehrere Versionen von Passionsspielen – sowohl in Škofja Loka wie auch in einigen anderen slowenischen Städten. All diese Handschriften – Abschriften, Versionen und Überarbeitungen – kann man philologisch unter den Begriff der Textüberlieferung fassen. Diese Textüberlieferung hat sich leider nicht erhalten, auch ist uns nichts darüber tradiert. Aus diesem Spezifikum ergibt sich der besondere Charakter unserer kritischen Edition. Da die Textüberlieferung nicht in unsere Zeiten überdauert hat und wir sie nicht kennen, ist die zentrale Aufgabe dieser kritischen Edition, dass sich die Analyse auf die erhaltene Handschrift des ŠP als codex unicus konzentriert und dabei

 • nicht nur alle Einzelheiten der Niederschrift des Hauptschreibers herausarbeitet, die die kritische Abschrift in einer modernen Fassung mit Elementen der phonetischen Transkription rekonstruiert,

 • sondern auch die Hinzufügungen späterer Schreiber identifiziert sowie deren Eingriffe in den Text zeitlich trennt und bestimmt.

 • Nicht zuletzt soll die Analyse so viele Spuren wie möglich aufdecken, die die ältere, nicht tradierte Textüberlieferung in der Handschrift des ŠP als ihren Abdruck und als – heute einzigen – Beweis ihrer einstigen Existenz hinterlassen hat.

Dodatek E.2.2.2 Inhalt

Inhaltlich gliedert sich die Edition in drei Teile.

 • Der Textkomplex mit dem Passionsspiel von Škofja Loka.

 • Anhang:

  • Folio 14, das dem ŠP angefügt ist, wenn es auch nicht Bestandteil des Textes des ŠP ist.

  • neun Dokumente, die sich beim Kodex ŠP als ungebundene [fliegende] Blätter erhalten haben. Diese Dokumente sind meistenteils Briefe, die die Prozessionsleiter dem Heimatpfarrer und den Pfarrern der Umgebung mit der Bitte schrieben, diese mögen die Bußprozession am Karfreitag ankündigen und die Gläubigen einladen, sich daran, sei es als Mitspieler, sei es als Büßer (Kreuzträger, Disciplinant), zu beteiligen oder Sänften mit bestimmten Szenen zu tragen. Diese Briefe standen schon früher Literaturhistorikern zur Verfügung, doch sind sie in unserer Edition erstmals sorgfältig abgeschrieben und übersetzt. Es zeigte sich, dass sie viele Informationen enthalten, die wichtig sind für das Verständnis der Geschichte des Passionsspiels in Škofja Loka und anderswo im slowenischen Raum.

 • Begleitende Studien mit einem detaillierteren kodikologischen, paläographischen, textkritischen und historischen Kommentar.

Dodatek E.2.2.3 Leitlinien

Die textkritischen Leitlinien unserer Edition sind folgende. Sowohl das ŠP als auch die erhaltenen Dokumente präsentiert die Edition auf drei Ebenen, so dass drei grundlegende, aber unterschiedliche Perspektiven auf den Text ermöglicht werden und dessen Bedeutungspotenzial in möglichst großem Umfang ausgeschöpft werden kann.

 • Das Faksimile – in der elektronischen Ausgabe als digitales Faksimile – ermöglicht dem Leser einen Zugang zur Primärquelle – der Handschrift, der so unmittelbar wie möglich ist.

 • Die diplomatische Abschrift bietet den Text der ŠP und der Dokumente, mit allen historischen Besonderheiten transkribiert, einschließlich Abkürzungen, Fehlern, Korrekturen durch die Verfasser, durchgestrichenen Teilen, Eingriffen späterer Schreiber usw. In der elektronischen Ausgabe sind alle textkritisch interessanten Stellen mit zusätzlichen Informationen versehen, die bei einem Mausklick erscheinen: Alle Abkürzungen sind mit einer typologischen Kennzeichnung versehen und aufgelöst, alle Eingriffe sind bestimmten Schreibern zugeschrieben; offensichtliche Fehler sind gekennzeichnet und bei einem Mausklick erscheint die redaktionelle Korrektur. Das alles wird als zusätzliche Information angezeigt, während der Haupttext lediglich die Originalabschrift bietet, wie sie in der Handschrift vorliegt.

 • Die kritische Abschrift mit der Übersetzung der nichtslowenischen Textteile ins moderne Slowenische bietet eine Textgestalt, die für die zeitgenössische Lektüre bestimmt ist. Der slowenische Text ist mit einigen Elementen einer phonetischen Transkription wiedergegeben, so dass seine historische lautliche Gestalt in höchstem Maße bewahrt ist.

 • Wo in der Handschrift die Eingriffe der späteren Schreiber den Text der Passionsprozession (d.h. den slowenischen Text) betreffen, ist in die kritische Abschrift stets die Form aufgenommen, die Pater Romuald niederschrieb, spätere Eingriffe wurden ignoriert (diese sind detailliert in der diplomatischen Abschrift dokumentiert).

 • Eine besondere Zugabe, die nur in der elektronischen Ausgabe verfügbar ist, stellt die Videoaufzeichnung der Aufführung des ŠP aus dem Jahr 1999 dar. Die gesamte Videoaufzeichnung ist in der digitalen Form in Fragmente aufgeteilt, die mit den entsprechenden Teilen der diplomatischen und der kritischen Abschrift integriert sind. Dazu bietet die Edition eine dramaturgisch aktualisierte Bühnenfassung des Textes, die man in unserer Ausgabe nicht nur in Transkriptionen, sondern auch in seiner originalen, handschriftlichen Gestalt sehen kann.

So gilt für die diplomatische wie auch für die kritische Abschrift, dass sie nicht nur in Hinsicht auf ihren mimetischen Wert konzipiert wurden (indem sie die Originalfassung bzw. die originale Aussprache wiedergeben), sondern dass sie vielmehr mit Blick auf ihren analytischen Gehalt und Erkenntniswert erstellt wurden. Die diplomatische Abschrift gliedert die historischen Schichten aller schriftlichen Eingriffe in die Handschrift; in den Vordergrund stellt die kritische Abschrift die Originalniederschrift von Pater Romuald mit Elementen der ursprünglichen lautlichen Textgestalt.

Dodatek E.2.3 Zentrale Feststellungen

Als Ergebnis der Analyse, aus der die Edition entstand, ist es möglich, folgende grundlegenden Feststellungen zu treffen.

Dodatek E.2.3.1 Datierung

Die Datierung des Kodex ŠP ist kompliziert. Das Folio 2r mit der Jahreszahl 1721, nach dem bislang immer das Passionsspiel datiert wurde, wurde getrennt vom Haupttext abgefasst und in den Kodex eingeklebt, weshalb dieses nicht zur Datierung der gesamten Handschrift dienen kann. Die Analyse der einführenden rechtlichen Bestimmungen und des gesamten Textes zeigt, dass man auf keinen Fall erst 1721 begonnen hatte, das Passionsspiel aufzuführen, auch wurde es damals nicht aufgeschrieben, vielmehr wurde es bereits davor regelmäßig aufgeführt – wenngleich wahrscheinlich in einem weniger festen rechtlichen und organisatorischen Rahmen. 1721 ist nur das Jahr, aus dem eine der Ausformulierungen dieser rechtlichen Bestimmungen stammt, welche im Kapitel der steirischen Kapuzinerprovinz angenommen wurden. Auch viele textinhärente Elemente (besonders in den Didaskalien) verweisen darauf, dass verbunden mit der Aufführung des ŠP eine Reihe alter Gepflogenheiten und etablierter Abläufe bestand, was das Bestehen einer Tradition des ŠP vor dem Jahr 1721 bezeugt.

Die erhaltenen Dokumente (Einladungsbriefe, mit denen der magister processionis zur Passionsprozession lud) belegen, dass Pater Romuald bereits 1715 eine Passionsprozession veranstaltete. Der größte Teil des Textes, der uns im Kodex mit dem ŠP erhalten ist, ist eine kalligraphische Abschrift (vermutlich auch eine Überarbeitung), die zwischen dem Herbst 1725 und Ostern 1727 verfasst wurde, aller Wahrscheinlichkeit nach Anfang des Jahres 1727. Deshalb wissen wir nicht genau, wie dieses Passionsspiel von Pater Romuald aus dem Jahre 1715 aussah. In einigen Teilen war es wahrscheinlich ähnlich, teils mit dem jetzigen Textzeugnis identisch, beinahe sicher ist aber, dass es eine größere Zahl von Szenen (figurae) umfasste. Später griffen noch bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts einige Schreiber in die Handschrift ein.

Für den Haupttext des ŠP können wir zusammenfassend feststellen, dass die erhaltene Handschrift 1727 oder kurze Zeit davor entstand, der literarische Text aber, der in der Handschrift aufgeschrieben wurde, in mehreren Versionen und Überarbeitungen insgesamt seit 1715 bestand.

Dodatek E.2.3.2 Die Aufführungstradition des Passionsspiels im Gebiet von Škofja Loka

Der älteste erhaltene Einladungsbrief, der die Passionsprozession in Škofja Loka zum Gegenstand hat, muss ins Jahr 1713 datiert werden. Auch in diesem Brief lassen sich Anzeichen für alte, feste Gepflogenheiten bei der Aufführung des Passionsspiels finden. Der Brief umfasst zwei Listen mit dem Inhalt der Passionsprozession, womit schon für diese Zeit die Existenz von wenigstens zwei Textversionen belegt ist. Unter anderem ist es bezeichnend, dass man bereits 1713 für einige Bilder (figurae) vereinbarte, konventionalisierte Ausdrücke gebrauchte: So ist die Figur ta bili koin [das weiße Pferd], die sich auf die Apokalypse des Apostels Johannes bezieht, die metonymische Benennung für den Zug, welcher von der Gestalt des Todes angeführt wird. Ähnlich ist der Ausdruck arceza die gekürzte Form des italienischen Ausdrucks arca dell'alleanza – was bedeutet, dass sich schon bis 1713 bestimmte konventionelle, "technische" Ausdrücke für Teile der Passionsprozession herausbildeten und Geltung erlangten.

Mit all dem ist belegt, dass in Škofja Loka schon vor Pater Romuald eine Passionstradition lebendig war.

Dodatek E.2.3.3 Die Häufigkeit der Aufführungen

Der bisherigen Vermutung, dass das Passionsspiel in Škofja Loka nur gelegentlich aufgeführt wurde, muss widersprochen werden. Die Dokumente geben mit vielen Angaben davon Zeugnis, dass das Passionsspiel bis zu seiner Einstellung (offiziell 1768, in der Praxis aber erst später) jedes Jahr aufgeführt wurde – was auch das einzig sinnvolle ist, war das Passionsspiel doch Teil der vorösterlichen Bußandacht. Weil es sich nicht jedes Jahr nach demselben literarischen Text vollzog, sondern jedes Jahr kleinere und größere Änderungen eingeführt worden waren, kam mit der Zeit eine größere Anzahl von Textversionen zusammen. Allgemein gilt, dass im frühen 18. Jahrhundert die Passionsprozessionen etwas größer angelegt waren, sie beinhalteten mehr Themen aus dem Alten Testament – z.B. die israelitische Bundeslade als Allegorie des Heiligen Grabes, in dem der Leichnam Christi liegt, und als Fundament des Neuen Bundes zwischen Gott und Mensch. Später, nach 1720, forderte die kapuzinische Ordensleitung, dass sich die Aufführungen lediglich auf die Darstellung des Leidens Christi nach den Evangelien beschränken sollten, doch ist bezeugt, dass es auch in dieser Zeit gelegentlich zu einer Ausweitung der Inhalte kam.

Dodatek E.2.3.4 Die Sprache der Passionsprozessionen im slowenischen Raum

Hinsichtlich der Sprache der Passionsspiele im slowenischen Raum galt bislang die unbegründete Voraussetzung, dass alle auf Deutsch verfasst worden seien, nur das Passionsspiel von Škofja Loka sei als Ausnahme auf Slowenisch geschrieben worden. Das ungewöhnliche Folio 14, das in den Kodex ŠP eingeklebt wurde, ohne jedoch Teil des Textes des ŠP zu sein, entkräftet diese Meinung. Das Folio 14 trägt nämlich das Fragment eines anderen, unbekannten Passionsspiels, das aber zweisprachig war – deutsch und slowenisch. Damit ist der Beweis erbracht, dass es ein Passionsspiel gab (in Ljubljana, Kranj oder anderswo), bei dem man bislang bezweifelte, dass es nur auf Deutsch ablief, und das in Wirklichkeit zweisprachig war. Deshalb müssen wir auf dieser Grundlage feststellen, dass die Prozessionen der Kapuziner (und auch der Jesuiten) zu Ostern und anderen Festen, deren Texte wir nicht kennen – und die aber für einen möglichst weiten Kreis von Menschen bestimmt waren – aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest zweisprachig waren, wenn sie nicht überhaupt auf Slowenisch verfasst waren.

Dodatek E.2.3.5 Spuren der Textüberlieferung in der Handschrift des ŠP

Die Textüberlieferung des Passionsspiels von Škofja Loka war reich, wenngleich sie uns nicht erhalten ist. Als Pater Romuald die Handschrift des ŠP schrieb, die sich uns bis heute erhielt, schrieb er den Text aus mehr als einer Vorlage (Version) ab. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sogar einige Bilder in mehreren Versionen abfasste, auch konnte er Material älterer slowenischer Passionsspiele verwenden. Eine der offenkundigen Folgen dieser Abschrift ist das Folio 25, das Pater Romuald abfasste und erst dann in die Handschrift des ŠP einfügte, als er bereits den größten Teil des Neunten Bildes – Ecce homo – verfasste. Deshalb lassen sich in diesem Bild manche „dramaturgische Nahtstellen“ verfolgen, die zeigen, dass dort zwei oder mehr literarische Vorlagen (Versionen) des ŠP zusammentreffen.

Die Handschrift des ŠP bewahrt zusammen mit den erhaltenen Dokumenten in reichem Maße Spuren der verlorenen Textüberlieferung und zeugt dabei von ihrer einstigen Existenz. Auf jeden Fall bietet sie uns stichhaltige Beweise dafür, dass die Passionstradition im Gebiet von Škofja Loka bereits im Jahr 1713 voll entwickelt war (die Existenz mehrerer Textversionen, die etablierte Aufführungspraxis, technische Terminologie).

Die reiche Vielfalt der Textvorlagen und Aufführungen des Passionsspiels spiegelt die Tatsache wider, dass das ŠP als Bußandacht des breiten Volkes ein Ausdruck des tiefen christlichen Glaubens war, der in der Zeit des Barock so ganzheitlich und lebendig war, dass er hochklassige literarische und dramatische Werke hervorbrachte.

Dodatek E.3 La Passione di Škofja Loka
Sintesi

Dodatek E.3.1

La Passione di Škofja Loka (d'ora in avanti resa anche con la sigla: PŠL) è il piú antico testo teatrale sloveno sinora conservato e uno dei migliori esiti letterari sloveni risalenti all'epoca barocca. La PŠL è stata scritta, sulla base delle piú antiche tradizioni dei testi delle processioni penitenziali slovene, dal Padre Cappuccino Romouald (al secolo Lovrenc Marušič, 1676 – 1748), quando costui, fra il 1715 ed il 1727, era attivo in qualità di predicatore e magister processionis presso il convento cappuccino di Škofja Loka. Dal punto di vista dei contenuti, la PŠL è un testo di devozione penitenziale per il Venerdí Santo avente una struttura drammaturgica. La devozione si esplica formalmente attraverso la processione, cosicché il gruppo dei recitanti si sposta attraverso la città, in parte su dei carri e in parte in lettiga, mentre essi rappresentano in forma drammaturgica le singole scene del Venerdí Santo: l'Ultima Cena, la Passione di Cristo, la Sua morte in croce. I testi barocchi della processione della Passione sono inoltre, nei loro contenuti, intrecciati ad altre scene tratte dall'Antico Testamento – specialmente il fallo dei progenitori Adamo ed Eva come motivo a causa del quale è stato necessario l'avvento del Redentore e il sacrificio di Cristo sulla croce (tutto ciò reso con vari motivi allegorici). Padre Romouald scrisse dunque la PŠL nella versione che si è conservata, costituita da 13 quadri (figurae), o scene.

Dodatek E.3.2 Edizione della PŠL: finalità, contenuti e criteri

Questa edizione è stata pubblicata in formato elettronico nell'ambito del progetto e-ZISS (http://nl.ijs.si/e.zrc/) ed è contemporaneamente uscita in versione cartacea. I testi sono in ogni pubblicazione gli stessi, eccettuati gli elementi che sono specifici dei media elettronici.

Dodatek E.3.2.1 Finalità

In lingua slovena, durante il sec. XVII, furono scritti degli altri testi drammaturgici. Infatti già all'inizio del 1600 i gesuiti iniziarono ad organizzare delle rappresentazioni teatrali – indirizzate alla gente comune – che avevano dei contenuti natalizi, pasquali ed eucaristici. Subito dopo, i frati cappuccini presero ad organizzare, in molte città slovene, in occasione del Venerdí Santo, delle processioni penitenziali sulla Passione di Cristo. Per tutti quegli spettacoli esistevano dei testi drammaturgici manoscritti – solitamente scritti in sloveno o, in molte città, anche bilingui. Purtroppo però di tutti quei testi drammaturgici non ne è stato conservato nessuno, eccetto la Passione di Škofja Loka. Dunque la particolarità della PŠL risiede nel fatto che essa, pur non essendo il testo piú antico, è l'unico testo teatrale sloveno, risalente all'epoca della Riforma della Chiesa Cattolica Romana e all'epoca barocca, ad essersi conservato.

Prima dell'apparizione della PŠL sono esistiti certamente degli altri codici della Passione – come a Škofja Loka anche in molte altre città slovene. Tutti questi manoscritti – copie, varianti, rielaborazioni – possono essere definiti con il termine filologico di tradizione testuale. Questa tradizione testuale purtroppo non si è conservata e dunque non ci è pervenuta, perciò tale particolarità imprime un carattere specifico alla nostra edizione critica. Poiché la tradizione testuale non ci è giunta e dunque non la conosciamo, il significato su cui è incentrata questa edizione critica è relativo all'analisi, che si focalizza dunque sul manoscritto conservato della PŠL in quanto codex unicus e cosí pertanto:

 • non solo individuando tutte le caratteristiche dei dettagli relativi alla mano principale – i quali vengono ricostruiti in una trascrizione critica che ricorre ad una notazione moderna con elementi di trascrizione fonetica,

 • ma anche distinguendo e stabilendo le aggiunte e gli interventi sul testo, da parte di altre mani, fatti in tempi posteriori,

 • nonché, in ultimo, scoprendo tramite l'analisi quante piú possibili tracce che la piú antica – perduta – tradizione testuale ha lasciato nel manoscritto PŠL come sua impronta e come (oggi unica) prova della propria precedente esistenza.

Dodatek E.3.2.2 Contenuti

Dal punto di vista dei contenuti, l'edizione è divisa in tre parti:

 • La sezione contenente la Passione di Škofja Loka.

 • Queste appendici:

  • Il foglio 14, che è incollato alla PŠL, sebbene non faccia parte del testo della PŠL.

  • Nove documenti conservati insieme al codice PŠL sottoforma di fogli non rilegati (volanti). Questi documenti sono principalmente delle lettere che venivano abitualmente mandate dagli officianti processionali ai parroci del luogo e delle località circostanti, al fine di chiedere loro l'annuncio pubblico della processione penitenziale del Venerdí Santo, nonché per invitare i parrocchiani a parteciparvi in qualità di attori, penitenti (cruciferi, flagellanti) o di portantini delle lettighe sulle quali le scene venivano rappresentate. Mentre queste lettere erano già accessibili agli storici della letteratura, la nostra edizione ne fornisce la prima accurata trascrizione e traduzione – anche perché questi testi hanno dimostrato di contenere una ricca varietà di informazioni e di utili illuminazioni riguardo la storia del dramma della Passione – sia di questo di Škofja Loka che di altri di diversi luoghi della Slovenia.

 • Un insieme di diversi contributi, contenenti dei dettagliati commentari codicologici, paleografici, critico-testuali e storici.

Dodatek E.3.2.3 Criteri

I criteri ecdotici della nostra edizione sono i seguenti. Sia la PŠL che i documenti integrativi vengono presentati a tre livelli, al fine di permettere tre fondamentali e distinte visioni dei testi oltre che per evidenziarne massimamente i potenziali significati.

 • Il facsimile – nell'edizione elettronica in formato digitale – permette il contatto piú diretto possibile tra il lettore e la fonte primaria (il manoscritto).

 • La trascrizione diplomatica fornisce il testo della PŠL e i documenti integrativi trascritti con tutte le peculiarità storiche – incluse le abbreviazioni, gli errori, le correzioni dell'autore, le parti cancellate, gli interventi da parte di mani successive, ecc. Nell'edizione elettronica, tutti questi luoghi d'interesse ecdotico si uniscono ad ulteriori informazioni, che si possono visualizzare muovendo la freccetta del mouse sull'item: tutte le abbreviazioni sono classificate per tipologia e riportate altrove per esteso; tutti gli interventi sono attribuiti ad una determinata mano; gli sbagli evidenti sono segnalati e le correzioni dell'editore possono essere visualizzate muovendo il mouse sopra l'item. Tutto ciò viene mostrato in quanto insieme di informazioni suppletive, mentre invece il testo principale è disponibile nella versione originale, ossia quella del manoscritto.

 • La trascrizione critica, con traduzione delle parti non slovene del testo in sloveno moderno, offre una lingua testuale comprensibile al lettore contemporaneo. Il testo sloveno, d'altra parte, viene trascritto usando alcuni elementi della trascrizione fonetica, in modo tale da poter conservare pienamente il suo aspetto fonetico storico. Laddove gli interventi di mano posteriore interessino direttamente il testo della processione della Passione (cioè il testo sloveno), la trascrizione critica avvalora sempre la versione scritta da Frate Romouald, ignorando dunque gli interventi successivi – che sono completamente documentati nella trascrizione diplomatica.

 • Una speciale appendice, disponibile solo nella versione elettronica, è la videoregistrazione della rappresentazione della PŠL, risalente al 1999. L'intera registrazione è stata divisa digitalmente in spezzoni, integrati con le corrispondenti sezioni della trascrizione diplomatica e di quella critica. Cosí l'edizione fornisce anche una realizzazione scenico-teatrale del testo, mentre quest'ultimo viene presentato non solo in trascrizione ma anche nella propria forma originale manoscritta.

Sia la trascrizione diplomatica che quella critica, sono state realizzate prestando attenzione non solamente alle loro valenze mimetiche (cosí da imitare il testo originale o la pronuncia), ma anche alle loro valenze analitiche e cognitive. La trascrizione diplomatica individua gli strati storici di tutti gli interventi scritti presenti nel manoscritto, mentre la trascrizione critica mette in primo piano la stesura originale di Frate Romouald, inclusi gli elementi della forma fonetica originale del testo.

Dodatek E.3.3 Conclusioni principali

I risultati dell'analisi, dalla quale è scaturita questa edizione, possono essere sintetizzati mediante le seguenti conclusioni principali.

Dodatek E.3.3.1 La datazione

La datazione del codice della PŠL è alquanto complicata. La Passione è sempre stata datata secondo il Folio 2r, riportante la data del 1721, ma dal momento che il Folio venne scritto separatamente rispetto al testo principale e successivamente incollato al codice, questa data non può essere riferita all'intero manoscritto. Un'analisi delle disposizioni legali introduttive e del testo nel suo insieme, rivela che la Passione non fu né rappresentata per la prima volta né scritta fino al 1721, ma anche che fu regolarmente messa in scena prima, sebbene presumibilmente con termini legali ed organizzativi meno precisi. Il 1721 è semplicemente l'anno indicante la formulazione esplicita di questi rapporti giuridici, che vennero ratificati dal Capitolo Provinciale Cappuccino della Stiria. Inoltre, sono presenti molti elementi intertestuali (specialmente nelle didascalie) indicanti che la rappresentazione scenica della PŠL comprendeva diverse vecchie consuetudini e procedure di routine, le quali dimostrano l'esistenza di una tradizione della PŠL precedente il 1721.

I documenti attualmente presenti (le lettere d'invito alla processione della Passione inviate dal magister processionis) testimoniano che Frate Romouald rappresentò la processione della Passione fin dal 1715. D'altro canto, la maggior parte del testo conservato nel codice PŠL è una copia calligrafica (e probabile revisione) redatta tra l'autunno del 1725 e la Pasqua del 1727, molto probabilmente all'inizio del 1727. Perciò la forma precisa del Dramma della Passione di Frate Romouald del 1715 non può essere stabilita. Alcune parti dovrebbero esser state simili, in alcuni luoghi anche identiche, alla presente versione, ma il numero dei quadri drammaturgici (figurae) era quasi certamente maggiore. Il manoscritto è stato oggetto di successivi interventi da parte di varie mani fino alla metà del sec. XVIII.

Per quanto riguarda il testo principale della PŠL, possiamo cosí concludere che il manoscritto attuale fu creato nel 1727 o poco prima, mentre il testo letterario contenuto in questo manoscritto si è sviluppato in varie versioni e revisioni a partire dal 1715.

Dodatek E.3.3.2 La tradizione delle rappresentazioni teatrali della Passione a Škofja Loka

La piú antica delle lettere d'invito riguardanti la processione della Passione di Škofja Loka deve essere datata nel 1713. Questa lettera rivela già alcune tracce di vecchie e consolidate consuetudini nella rappresentazione del dramma della Passione. L'inclusione di due elenchi riportanti i contenuti della processione della Passione, provano che almeno due versioni del testo esistevano anche in questa prima fase. Tra l'altro una peculiarità eloquente è che, fin dal 1713, per alcuni dei quadri drammaturgici (figurae) venivano già usati determinati termini concordati e convenzionali: per esempio la figura ta bili koin [il cavallo bianco], basata sull'Apocalisse di San Giovanni, è una metonimia per la processione del Mortorio; invece l'espressione arceza è una forma abbreviata dell'italiano arca dell'alleanza. Dunque nel 1713 certi termini convenzionali o diremmo "tecnici", indicanti delle parti della processione della Passione, erano già stati creati ed applicati.

Le suddette scoperte confermano dunque l'esistenza di una tradizione del dramma della Passione, esistente a Škofja Loka anche anteriormente all'epoca di Frate Romouald.

Dodatek E.3.3.3 La frequenza delle rappresentazioni

La precedente ipotesi, che il dramma della Passione di Škofja Loka veniva rappresentato solo sporadicamente, va oggi smentita. Come attestato da numerosi riferimenti presenti nei documenti, il dramma fu infatti rappresentato ogni anno fino alla sua abolizione (avvenuta ufficialmente nel 1768 ma in pratica piú tardi) – e questa è l'unica cosa sensata da dedurre poiché il dramma della Passione faceva parte delle osservanze penitenziali pasquali: ma, piuttosto che attenersi sempre allo stesso testo letterario, ogni anno venivano introdotti dei maggiori o minori cambiamenti, come si può constatare grazie all'accumulazione delle versioni testuali. Le processioni della Passione, all'inizio del sec. XVIII, tendono generalmente ad esprimere un significato piú ampio, cosí includendo anche diversi motivi tratti dall'Antico Testamento – come per esempio l'israelitica Arca dell'Alleanza, che ha il compito di fungere da allegoria della tomba del Cristo morto e pertanto significa anche la fondazione della Nuova Alleanza tra Dio e gli uomini. Piú avanti, dopo il 1720, le autorità cappuccine desiderarono che le drammatizzazioni si limitassero alla rappresentazione della Passione di Cristo secondo i Vangeli; tuttavia in certi casi questo contenuto venne ugualmente ampliato, come confermano i testi in nostro possesso.

Dodatek E.3.3.4 La lingua delle processioni della Passione in Slovenia

Per quanto concerne la lingua usata generalmente nei drammi della Passione in Slovenia, va notato che ha prevalso lungamente l'infondata convinzione che essi fossero tutti scritti in lingua tedesca – con l'unica eccezione del dramma della Passione di Škofja Loka. Questo punto di vista, tuttavia, viene smentito dal singolo Folio 14, che risulta incollato al codice PŠL ma non fa parte del suo testo. Ciò che il Folio 14 contiene è un frammento di un altro, ignoto, dramma della Passione, che era bilingue, ossia scritto sia in sloveno che in tedesco. E questo prova che un dramma della Passione (a Lubiana, Kranj o altrove), per cosí tanto tempo considerato come sicuramente recitato solo in tedesco, in realtà fu bilingue. Se ne trae la naturale conclusione che le processioni pasquali (o d'altra natura) dei frati Cappuccini o anche dei Gesuiti – i cui testi ci sono sconosciuti ma che comunque erano rivolte al pubblico piú ampio – devono esser state quanto meno bilingui, se non addirittura originariamente composte in sloveno.

Dodatek E.3.3.5 Le tracce della tradizione testuale nel manoscritto PŠL

La tradizione testuale del dramma della Passione di Škofja Loka non ci è pervenuta, purtroppo, in tutta la sua ricchezza. Infatti, nello scrivere l'attuale manoscritto della PŠL, Frate Romouald deve aver copiato il testo da numerose fonti. Egli molto probabilmente avrà composto in prima persona delle differenti versioni di alcune scene – e sicuramente il frate aveva anche a disposizione dei materiali di altri drammi della Passione piú antichi. Una chiara traccia di copiatura è conservata nel Folio 25, il quale venne scritto e inserito nel manoscritto PŠL da Frate Romouald solo dopo che costui ebbe finito la maggior parte del Quadro Nove – Ecce homo. Perciò la scena mostra delle "cuciture drammaturgiche" che rivelano delle connessioni, nella PŠL, realizzate con altre due o magari piú fonti letterarie. Insieme agli altri documenti attualmente conservatisi, la PŠL riporta molte tracce della tradizione testuale andata persa, e tali tracce dunque attestano la precedente esistenza di questi testi. Ciò sicuramente dimostra con chiara evidenza che la tradizione del dramma della Passione, nella zona di Škofja Loka, si è sviluppata appieno almeno a cominciare dal 1713 – e questo lo sappiamo grazie all'esistenza di molte versioni testuali, oltre che per via delle consolidate consuetudini nella messa in scena ed infine anche in virtú della terminologia tecnica.

La ricca diversità delle fonti testuali e delle rappresentazioni del dramma della Passione, riflette il dato di fatto che la PŠL, in quanto rito devozionale-penitenziale popolare, fu un'espressione di profonda fede cristiana: una fede tanto omnipervasiva, nell'epoca barocca, da far nascere allo stesso tempo un supremo risultato dell'arte sia letteraria che teatrale.

Dodatek E.4 The Škofja Loka Passion Play
Summary

Dodatek E.4.1

The Škofja Loka Passion Play (ŠLPP) is the oldest Slovenian dramatic text in existence and one of the supreme achievements of Slovenian Baroque literature. Based on the older textual tradition of Slovenian penitential processions, the ŠLPP was written by the Capuchin friar Romuald (in mundo Lovrenc Marušič, 1676–1748), who worked between 1715 and 1727 at the Škofja Loka Capuchin Monastery both as a preacher and as a magister processionis – procession leader. In terms of subject-matter, the ŠLPP forms the text of the Baroque Good Friday penitential observance, which was structured as a play. This observance took the form of a procession, with performer groups moving through the town – partly on floats, partly on platforms – while acting out Easter scenes: the Last Supper, the Passion and death of Christ. To this theme, the texts of Baroque Passion processions would add scenes from the Old Testament – especially the fall of mankind's first parents, Adam and Eve, to explain the need for the Saviour's coming and Christ's sacrifice on the cross – as well as allegorical motifs. In its extant version, the ŠLPP consists of 13 tableaux (figurae) or scenes.

Dodatek E.4.2 The ŠLPP Edition: Its Purpose, Content, Guidelines

This edition was published electronically in the framework of the e-ZISS project (http://nl.ijs.si/e-zrc/), as well as adapted for a printed version. With the exception of elements specific to the electronic medium, the texts of the two editions are identical.

Dodatek E.4.2.1 Purpose

The 17th century saw the emergence of several dramatic texts in the Slovenian language. Shortly after 1600, Jesuits began to stage religious theatrical performances with Christmas, Easter and Eucharist subject-matter, aimed at the common people. Soon afterwards, Capuchins began to organise Good Friday penitential processions in several Slovenian towns, featuring scenes from the Passion of Christ. All these performances were supplied with handwritten dramatic texts, usually written in Slovenian or, in the larger towns, bilingual. However, none of them survives with the exception of the Škofja Loka Passion Play. The ŠLPP is thus unique in being not only the oldest extant but the only extant Slovenian dramatic text from the Roman Catholic Reformation and Baroque period.

The ŠLPP was certainly preceded by several versions of the Passion play, both at Škofja Loka and in other Slovenian towns. All these manuscripts – copies, variants, revisions – might be called, in philological terms, the textual tradition. Unfortunately, the tradition has not been preserved or handed down to us.

The loss of the preceding texts dictates the singular character of our critical edition. If the textual tradition has not reached us and is unknown to us, the central task of the critical edition is to focus analytically on the extant ŠLPP manuscript as the codex unicus, thus:

 • not only identifying all details characteristic of the main hand, which are to be reconstructed in a critical transcription, using a modern notation with elements of phonetic transcription,

 • but also chronologically separating and identifying later-hand additions and their interventions in the text,

 • and, last but not least, uncovering to the highest possible degree the imprints left on the ŠLPP manuscript by the older, unpreserved texts as the only surviving proof of their one-time existence.

Dodatek E.4.2.2 Content

In terms of content, the edition is divided into three parts:

 • The section containing the Škofja Loka Passion Play.

 • Appendix:

 • Folio 14, which is pasted into the ŠLPP but does not form part of its text.

 • Nine documents preserved with the ŠLPP codex as unbound (loose) sheets. These documents are mainly letters which were routinely sent by the procession leaders to the local and neighbouring parish priests, requesting them to announce the Good Friday penitential procession, as well as to invite the congregation to participate as actors, penitents (cross-bearers, flagellants), or as bearers of the platforms on which the scenes were enacted. While these letters had already been accessible to literary historians, our edition supplies the first transcription and translation. They have been found to contain a wealth of information providing important insights into the history of the Passion play, both at Škofja Loka and elsewhere in Slovenia.

 • Accompanying studies with a codicological, paleographic, text-critical, and historical commentary.

Dodatek E.4.2.3 Guidelines

The text-critical guidelines of our edition are the following. Both the ŠLPP and the accompanying extant documents are presented at three levels, in order to enable three distinct fundamental views of the texts and to trace as much of their meaning potential as possible.

 • The facsimile – a digital one in the electronic edition – establishes the most direct contact possible between the reader and the primary source – the manuscript.

 • The diplomatic transcription provides the texts of the ŠLPP and the accompanying documents transcribed with all historical peculiarities, including abbreviations, mistakes, author's corrections, crossed-out passages, later-hand interventions, etc. In the electronic edition, all such places of text-critical interest are accompanied by additional information, which is displayed when the mouse pointer moves over the item: all abbreviations are typologically classified and expanded; all interventions are ascribed to a certain hand; the evident mistakes are marked, with the editor's corrections displayed when the mouse pointer moves over the items. All this is displayed as additional information, while the main text only provides the original version, such as it exists in the manuscript.

 • The critical transcription, with a translation of the non-Slovenian parts of the text into Modern Slovenian, offers a form of the text suited for the contemporary reader. The Slovenian text, on the other hand, is transcribed using some elements of the phonetic notation, so as to preserve more fully its historical phonetic form. Where the later-hand interventions affect the text of the Passion procession itself (i.e. the Slovenian text), the critical transcription always accepts the version recorded by Friar Romuald, ignoring the later interventions, which are fully documented in the diplomatic transcription.

 • A special appendix, available in the electronic edition alone, is the video recording of the 1999 ŠLPP performance. The entire recording is digitally divided into fragments, integrated with the corresponding sections of the diplomatic and critical transcriptions. Thus the edition provides a scenic, theatrical realisation of the text, which is presented not only in transcriptions but also in its original, handwritten form.

The diplomatic and critical transcriptions were prepared not only with a view to their mimetic value (to imitate the original text or pronunciation), but also to their analytical and cognitive value. The diplomatic transcription breaks down the historical layers of the written interventions in the manuscript, while the critical version foregrounds Friar Romuald's original notation, including the elements of the original phonetic form of the text.

Dodatek E.4.3 The Key Conclusions

The results of the analysis underlying this edition may be summarised as the following key conclusions.

Dodatek E.4.3.1 The Date

The date of the ŠLPP codex is a complex issue. The Passion Play has always been dated by Folio 2r, which bears the date 1721, but since the Folio was written separately from the main text and subsequently pasted into the codex, its date cannot be applied to the entire manuscript. An analysis of the introductory legal provisions and of the text as a whole reveals that the Passion Play was neither premiered nor composed as late as 1721, but had been regularly staged before, although presumably on less fixed legal and organisational terms. 1721 is merely the year marking an explicit formulation of these legal terms, which were ratified by the Chapter of the Styrian Capuchin Province. In addition, there are many intratextual elements (especially in the stage directions) suggesting that the performance of the ŠLPP included a number of old customs and routine procedures, all of which proves the existence of a ŠLPP tradition before 1721.

The extant documents (the letters of invitation to the Passion procession sent by the magister processionis) testify that Friar Romuald staged the Passion procession as early as 1715. On the other hand, the bulk of the text preserved in the ŠLPP codex is a calligraphic copy (and probably revision) recorded between the autumn of 1725 and the Easter of 1727, most likely early in 1727. Therefore the precise form of Friar Romuald's Passion Play from 1715 cannot be established. Some parts would have been similar, in places identical, to the present version, but the number of dramatic scenes (figurae) was almost certainly higher. The manuscript remained subject to later interventions by various hands until the middle of the 18th century.

With regard to the main text of the ŠLPP, we may thus conclude that the extant manuscript was recorded in 1727 or slightly earlier, while the literary text recorded in this manuscript had been evolving in various versions and revisions ever since 1715.

Dodatek E.4.3.2 The Tradition of the Passion Play Performances in the Škofja Loka District

The oldest extant letter of invitation regarding the Passion procession at Škofja Loka must be dated at 1713. This letter already reveals traces of old, established customs in staging the Passion Play. The inclusion of two lists giving the contents of the Passion procession proves that at least two versions of the text existed even at this early stage. A telling feature is that, as early as 1713, some of the tableaux (figurae) were already referred to by set, conventional terms: the figure ta bili koin [the white horse], for example, based on St John's Apocalypse, is a metonymy for the pageant of Death, while the term arceza is an abbreviated form of the Italian arca dell'alleanza [the Ark of the Covenant]. By 1713, then, certain conventional, "technical" terms denoting parts of the Passion procession had already been formed and established.

The above findings all corroborate the existence of a Passion play tradition at Škofja Loka even before Friar Romuald's time.

Dodatek E.4.3.3 The Frequency of the Performances

The earlier hypothesis that the Škofja Loka Passion Play was only staged sporadically has to be discarded. As attested by numerous references in the records, it was staged every year until its abolition (officially in 1768, but in practice later) – a logical course to adopt since the Passion play formed part of the penitential Easter observance. But rather than adhere to the same literary text, every subsequent year introduced major and minor changes, which resulted in the gradual accumulation of text versions. The Passion processions of the early 18th century generally tended to display a broader scope and to include more Old Testament motifs, such as the Israelite Ark of the Covenant functioning as an allegory of the tomb of the dead Christ, the foundation of the New Covenant between God and man. Later, after 1720, the Capuchin authorities demanded that the performances should be limited to portraying the Passion of Christ according to the Gospels, but even then the content was sometimes expanded, as is attested by the records.

Dodatek E.4.3.4 The Language of the Passion Processions in Slovenia

As to the language of the Passion plays in Slovenia, the unfounded assumption has prevailed so far that they were all written in German, with the Škofja Loka Passion Play representing the sole exception in Slovenian. This view, however, is refuted by the singular Folio 14, which is pasted into the ŠLPP codex but does not form part of its text. What Folio 14 contains is a fragment from another, unknown Passion play, which was bilingual, written in both German and Slovenian. This proves that a Passion play (in Ljubljana, Kranj or elsewhere), so far assumed to have been performed in German alone, was actually bilingual. The necessary conclusion is that the Capuchin (as well as Jesuit) Easter and other processions, whose texts are unknown to us but which were aimed at the most general audience, must have been at least bilingual, if not originally composed in Slovenian.

Dodatek E.4.3.5 Traces of the Textual Tradition in the ŠLPP Manuscript

For all its richness, the textual tradition of the Škofja Loka Passion Play has not come down to us. Writing down the extant manuscript of the ŠLPP, Friar Romuald would have copied his text from more than one source. Very likely he himself composed multiple versions of certain scenes, and he also had materials from the older Slovenian Passion plays at his disposal. A clear trace of copying is preserved in Folio 25, which was written and inserted into the ŠLPP manuscript by Friar Romuald only after he had finished the larger part of Tableau Nine – Ecce homo. Therefore the scene displays some "dramaturgical seams" revealing the meeting of two or more literary sources for the ŠLPP.

Together with the extant documents, the ŠLPP preserves many traces of the lost textual tradition, thus attesting to the one-time existence of these texts. It certainly provides solid evidence that the Passion play tradition in the Škofja Loka district had been fully developed by 1713 at the latest (through the existence of several text versions, the firmly established staging customs, the technical terminology).

The rich diversity of the textual sources and performances of the Passion Play reflects the fact that the ŠLPP, as a penitential folk observance, was an expression of profound Christian faith, a faith so all-pervasive and alive in the Baroque period that it gave rise to supreme achievements of both literature and the theatrical art.

Gor: Vsebina Prejšnji: Dodatek D Stran za šolsko in poljudno raboOče Romuald Štandreški. Datum: 2009-05-04
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.