Trške in poklicne prisege

Dodatek C.1 Besedišče – oblastni, upravni, poklicni in sodni pojmi

Gor: Dodatek C Besedišče in slovarček Naslednji: Dodatek C.2 Slovarček manj znanih izrazov, oblik in pomenov

Kazalo

Dodatek C.1.1 1. Vladarski naslovi

cesar
– svetli IDR-RUD-1: pruti suetlimu Caeſsarju
IDR-RUD-1: naſhimu svetlimo Caeſsarju Franciscu temu pervimu tega jemena
IDR-RUD-1: pruti niegovimu Svetlimu Caeſsarju
– avstrijanski IDR-RUD-2: po boshji miloſti zeſar auſtrianſki
cesarski
– cesarski IDR-RUD-1: tega Caeſsarskiga Blaga
IDR-RUD-2: vikſhim zeſarskim ſhluſhabnikam
IDR-RUD-1: Caeſsarſkimu Oberamtu
cesarsko-kraljevi
– cesarski kraljevi IDR-RUD-2: zeſarskiga kraljeviga Bergamta v’ Idrii
IDR-RUD-2: zeſ. kralj. Bergamta v Idrii
IDR-RUD-2: zeſ. kralj. Bergamtu v’ Idrii’
IDR-RUD-2: zeſ. kralj. Oberbergamta in Berggerihta
kralj
– ogrski in češki itd. IDR-RUD-2: kralj ogerſki in zheſhki Peti tega imena, kralj lombardiſki in beneſhki, dalmatinski, hrovaſhki, ſlavonſki, galiſhki, lodomerſki in ilirſki, kralj Jerusalema
kraljevi/kraljevski
– kraljevi/kraljevski REČ-1: od te desheuske kral: svetle Hoffkammre
kraljevi
– kraleski ČRE-ČEV-1: vetoj Králeszkoj nam vszeim vö danoj praviczi
ČRE-ČEV-2: stere sze vetoj králeszkoj praviczi
knez
– knez IDR-RUD-2: Knesu in Gospodu
nadvojvoda
– nadvojvoda avstrijanski IDR-RUD-2: Nadvojvoda auſtrianſki
vojvoda
– vojvoda Lotringije itd. IDR-RUD-2: vojvoda Lotringije, Salzburga, Shtajarſkiga, koroſhkiga, krajnskiga, sgorne in dolne Shleſie
veliki knez
– velki knez sedmograški IDR-RUD-2: Velki knes Sedmograſhki
grof
– grof Morovije IDR-RUD-2: grof morovije
pokneženi grof
– knezogrof Habsburgije in Tirolskiga IDR-RUD-2: kneso grof Habsburgije in Tirolſkiga
deželni knez
– deželski poglovar IDR-RUD-2: deſhelſkimu poglovarju
dedič/naslednik (vladarski)
– nastopnik IDR-RUD-2: naſtopnikam njega kervi in rodu
knezoškof
– firšt REČ-1: Gnadlivich Firsthou
škof
– škof REČ-1: Lublanskich Scoffou

Dodatek C.1.2 2. Obči oblastni pojmi

nadrejena gosposka
– viši gosposka PTG-1: od te Vischi Gosposke
– naprepostavlena gospodska SRE-3: naprepostavlena gospodska /: poglavarstvo :/
SRE-4: naprepostavleni gospodski
– poglavarstvo SRE-3: naprepostavlena gospodska /: poglavarstvo :/
zapovednik
– oblastnik IDR-RUD-1: tem drugim Gospudam Officirjam inu Oblaſtnikam (nem. Befehlshaber)
uradnik
– oficir IDR-RUD-1: tem drugim Gospudam Officirjam inu Oblaſtnikam
trg
– trg MOZ-1: temo Tergo
STA-1: v' Polansko Tergo
– gmajn trg LEN-1: tega gmein Terga S: Leonarda
REČ-1: gmain tergo u Rezize
– pošten trg REČ-1: temo posthenimo Tergo
– varaš LJT-1: vu o[vem Lotm]erkom varaſso
LJT-1: postenomo varaſho
SRE-1/A: k tomo Varaſsu Serdiskhomo
SRE-1/A: Celomo Varaschu
SRE-1/B: k tomo Varaſsu Serdiskomo
SRE-1/B: Celomo Varaschu
SRE-3: celemu purgarstvu ali varašu
SRE-4: enemu purgaru serdiškoga varaša
SRE-4: varaša
– varoš LJT-1: kres varoſh
zemljiško gospostvo
– gospostvo VGO-ČEV-1: Visenskega Gospostua Richte
– grešina VGO-ČEV-1: te Greschine Vischne Gore
oskrbnik zemljiškega gospostva
– flegar VGO-ČEV-1: Flegaria jenu Richtniga Namestnika te Greschine Vischne Gore
gospoščinski
– gesposkin STA-1: ke gesposkene kaste

Dodatek C.1.3 3. Državni organi

najvišji dvorni urad (nem. Hofstelle)
– narvikša dvorna gosposka IDR-RUD-2: po nar vikſhi dvorni goſpoſki
erar
– narvikši erar IDR-RUD-2: narvikſhimu Erarju
dvorna komora
– »deželska« kral(jevska) svetla hofkamra REČ-1: od te desheuske kral: svetle Hoffkammre
– svetla kamra IDR-RUD-1: pruti naſhi suetli kamri (nem. gegen unsere hohe Hofkammer)
deželni vicedom
– landsvicedom KRN-ZID-1: od gnadlouga gospod groffa landsvicedoma
vicedomski urad
– vicdamíja VGO-ČEV-1:per Vizdamÿe
višji rudarski urad (in rudarsko sodišče)
– cesarski oberamt IDR-RUD-1: Caeſsarſkimu Oberamtu (nem. k. k. Oberbergamte)
– cesarski kraljevi oberbergamt in berggeriht IDR-RUD-2: zeſ. kralj. Oberbergamta in Berggerihta
cesarsko-kraljevi rudarski urad
– cesarski kraljevi bergamt IDR-RUD-2: zeſarskiga kraljeviga Bergamta v’ Idrii
IDR-RUD-2: zeſ. kralj. Bergamta v Idrii
IDR-RUD-2: zeſ. kralj. Bergamtu v’ Idrii’
rudarski svétnik
– bergrat IDR-RUD-1: viſsoku zhasti vrednimu gnadlivimo Bergrathu (nem. hochverehrungs würdigen gnädigen Herrn Bergrathe)
IDR-RUD-2: pred uſim drugim predpoſtaulenimu Goſpodu Bergratu

Dodatek C.1.4 4. Trški organi, službe in nazivi

trški sodnik
– rihtar LEN-1: naprö postablenemo Richtarü
– rihter LJT-1: posten Richter
MOZ: 1 Goſpodu Richterjo
SRE-1/A: goſsponna Richtera
SRE-1/B: goſsponna Richtera
namestnik trškega sodnika
– namestnik MOZ-1: Naméſtniko
trški magistrat
– magistrat MOZ-1: temo Magiſtrato
SRE-4: slavnemu magistratu
– magištratuš/magistratuš SRE-1/A: plemenitoga Magistratuscha
SRE-1/B: plemenitoga Magiſtratuscha
SRE-2: Plemenitomu y Veliko poſstovanomu Magiſstratuſsu
SRE-3: magistratuš serdiški
trški svet
– rat LJT-1: Rath
– cöllen rat LEN-1: enemo zöllenemo Rathü
tržanska občina
– gmajna LJT-1: Posten gmeina
– gmajn purgaršoft LEN-1: zölli gmein Purgarschofti
– purgarstvo SRE-3: celemu purgarstvu
trška občina
– varaška občina SRE-4: na varasko občino (nem. die Marktgemeinde)
tržan
– burgar LJT-1: Sa iednoga burgara
REČ-1: enimo poſtenimo Burgario
STA-1: v Se burgarie ad Stariga terga Polanach
– burger REČ-1: Burger
STA-1: v' Polansko Tergo Staneozech Burgeriou
– purgar LEN-1: Svöstemo Purgarü
SRE-3: na purgare
SRE-3: pravostvoren purgar
SRE-4: enemu purgaru serdiškoga varaša
SRE-4: z-drugemi purgarmi
– purger MOZ-1: perſéshemo Purgerjo
LJT-1: trugi purgeri
– trški purgar LEN-1: sa eniga Terschkiga Purgara
sosed/sotržan
– sused LJT-1: Suſedom
– susid LJT-1: Suſida moiega
trške pravice
– trške pravice MOZ-1: tershkih Praviz ino Frejeſti
– varaša pravice SRE-1/A: toga Varascha Serdiskhoga prauitche
SRE-1/B: toga Varascha Serdiskhoga prauitche
trške svoboščine
– frejesti MOZ-1: tershkih Praviz ino Frejeſti
– frajesti REČ-1: poteriene Frajjeste

Dodatek C.1.5 5. Poklicni in cehovski nazivi

rudar
– rudokop IDR-RUD-2: Sa sleherne rudokope ali knape
IDR-RUD-2: rudokopi zeſ. kralj. Bergamta v Idrii
– knap IDR-RUD-2: Sa sleherne rudokope ali knape
rudarski
– knapovski IDR-RUD-1: Knapouſka Perſega
redna plača
– normalski šihtenlon IDR-RUD-2: v’normalskim Schihtenlonu ſtojezhi rudokopi
(rudarska) izmena
– šiht IDR-RUD-2: na vaſhe Schihte /.../ perſhli
IDR-RUD-2: med ſhihtam /.../ delali
rudarski paznik
– hutman IDR-RUD-2: naprejpostauljene Hutmane in Aufsihte
rudarski nadzornik
– aufziht IDR-RUD-2: naprejpostauljene Hutmane in Aufsihte
zidarski polir
– Maurer Pollier KRN-ZID-1: Maurer Pollier in Crain (izraz je zapisan v nemščini)
ceh
– cej ČRE-ČEV-1: Czej (2-krat)
– cejh ČRE-ČEV-2: plemenitoga Czejha
ČRE-ČEV-2: Czeih
cehovski
– cejški ČRE-ČEV-1: Szkrivnoga Czejskoga zprávischa
ČRE-ČEV-1: poglavárom nassim Czejskim
ČRE-ČEV-2: vsze Czejske zkrovnoszti
ČRE-ČEV-2: Articulusih Czejskih
ČRE-ČEV-2: ka etoj Czejskoi Brátji
cehovski bratje
– cejška bratja ČRE-ČEV-2: ka etoj Czejskoi Brátji
cehovski mojster
– cemešter ČRE-ČEV-2: Czemester
ČRE-ČEV-2: za Czemestra iliti poglavára
– poglavar (cejški) ČRE-ČEV-1: poglavárom nassim Czejskim
ČRE-ČEV-2: za Czemestra iliti poglavára
cehovsko zborovanje
– cejško spravišče ČRE-ČEV-1: Czejskoga zprávischa
cehovski privilegij
– kraleska pravica, (kniga) ali artikuluši (cejški) ČRE-ČEV-1: vetoj Králeszkoj nam vszeim vö danoj praviczi ali v-Articulusi
ČRE-ČEV-2: vetoj králeszkoj praviczi, knigi ali Articulusih Czejskih

Dodatek C.1.6 6. Sodni pojmi

Božje sodišče
– Božni sod (relig.) SRE-3 in 4: pred božnem sodom
deželsko sodišče
– rihta VGO-ČEV-1: Visenskega Gospostua Richte
namestnik deželskega sodnika
– rihtni namestnik VGO-ČEV-1: Richtniga Namestnika te Greschine Vischne Gore
sodba
– sudba LJT-1: nikei Sudbe /.../ vun povedati
pravda
– pravda STA-1: Sa vole tlake praudo dobili (STA-1)
sklep, razsodba
– abšid VGO-ČEV-1: Themo Abshido Gliha
priča
– priča PTG-1: k heni pritzhi na pre postaulen
pričati
– priča djati GRE-1: wäſchä Pritſchä /.../ diättÿ
pozvan za pričo
– k (h)eni priči napre postavlen PTG-1: k heni pritzhi na pre postaulen
pozvan (pred sodišče)
– citiran STA-1: nashech Citiranech /.../ Burgeriou
sodni dan
– sodni dan (relig.) PTG-1: na sodni Dan
– sadne dan (relig.) GRE-1: Na Sadne dän
sodni stroški
– ekspenzi VGO-ČEV-1: te Expense Plazhati

Dodatek C.1.7 7. Priseganje

priseči/prisegati komu
– perseči GRE-1: wadetä khwogu Perſeglÿ
MOZ-1: perſeshem h' Bogu
PTG-1: oblubim inu persheschem Gospudi Bogu nebeskhimu
REČ-1: perſeschem inu oblubim Gospod Bogu
STA-1: Persheshmo jnu per nashe Persege oblubima
IDR-RUD-1: Bodete vi tedei oblubili inu prud vezhnimu Bogu inu uſsim Svetnikam perſegli
IDR-RUD-2: Perſegli boſte pred Bogam usigamogozhnim
IDR-RUD-2: Na dalej boſte perſegli
IDR-RUD-2: Vi boſte na dalej perſégli
IDR-RUD-2: Sadnizh boſte persegli
KRN-ZID-1: persesem gospodo uſsega mogoznemo eno resnizno persego
VGO-ČEV-1: perseſhem Gospud Bogu eno zhisto persego
– pers(e)gniti LEN-1: persgnem Bogu Samemo Mogazhnemo eno pravizhno persego
– prisegniti SRE-3: jas prisegnem
– priseči SRE-1/A: priſscheſsem k tomo Varaſsu Serdiskhomo ÿ obechem
Tomu Bogu Nebeskhumu
SRE-1/B: priſscheſsem k tomo Varaſsu Serdiskomo ÿ obechem Tomu Bogu Nebeskhumu
– prisegati SRE-2: Jasz priszegam Vu Imeni Otcza ÿ Szina ÿ Duha Szvetoga
SRE-2: Priszegam Plemenitomu y Veliko poſstovanomu Magiſstratuſsu Muju praviczu Pred Bogom ÿ Szvezi nyegovemi
ČRE-ČEV-1: priszégam na 'sivoga Bogá ki je Ocsa, Szin ÿ Düh Szveti, na Bla'seno Diviczu Mariju ÿ na vsze Szvétze Bo'se
ČRE-ČEV-2: priszégam na 'sivoga Bogá ki je Ocsa, Szin, ÿ
Düh Szveti, na Blaseno Diviczu Mario ÿ na vsze Szvétze
Bo'se
– položiti prisego SRE-3: položim k Bogu vsegamogučnemu i vseznajučemu /.../ eno čisto, nekrivično prisego
– persego dol položiti IDR-RUD-1: te Perſege niſsa dol poloshili
– iz persego potrditi IDR-RUD-1: is eno Perſego uſse le tu poterditi
– jurament obečati LJT-1: obetscham i[...Bogo........]ga i vſem Svezom iedem tshiſt Jurament
prisega
– persega LEN-1: eno pravizhno persego
MOZ-1: Purgerska Perſéga
STA-1: per nashe Persege
IDR-RUD-1: Knapouſka Perſega
IDR-RUD-1: Perſega
IDR-RUD-1: is eno Perſego
– prisega REČ-1: Purgerska Priſega
SRE-3: eno čisto, nekrivično prisego
– jurament LJT-1: Ju[rament...]
LJT-1: iedem tshiſt Jurament
službena prisega
– šlužbna persega IDR-RUD-2: Schlushbna persega
rudarska prisega
– knapovska persega IDR-RUD-1: Knapouſka Perſega
tržanska prisega
– purgerska persega MOZ-1: Purgerska Perſéga
– purgerska prisega REČ-1: Purgerska Priſega
zaprisežen tržan
– persežen purger MOZ-1: enimo salmo sraun tudi perſéshemo Purgerjo

Gor: Dodatek C Besedišče in slovarček Naslednji: Dodatek C.2 Slovarček manj znanih izrazov, oblik in pomenovBoris Golec. Datum: 2011-07-28
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.