Trške in poklicne prisege

Dodatek C.2 Slovarček manj znanih izrazov, oblik in pomenov

Gor: Dodatek C Besedišče in slovarček Prejšnji: Dodatek C.1 Besedišče – oblastni, upravni, poklicni in sodni pojmi

Sestava slovarskega sestavka

Slovarski sestavek uvaja iztočnica, ki se ravna po zapisu v kritičnem prepisu. Sledijo oznaka besedne vrste, sodobni pomen besede in vsi primeri pojavljanja v prisežnih besedilih (v diplomatičnem prepisu oz. transkripciji, glede na zaporedje poglavij in besedil v njih). Po potrebi je dodano napotilo na pomensko enake ali sorodne izraze. Nekatera slovarska gesla vsebujejo tudi spregatvene in sklanjatvene oblike ter besedne zveze, v katerih se iztočnica pojavlja. Nezanesljive oblike in pomeni so označeni z znakom *. Oblike kratkega nedoločnika so navedene z dolgim nedoločnikom (npr. naprej postaviti).

Okrajšave:

čl. = člen

člen. = členek

del. = deležnik

edn. = ednina

gl. = glej

glag. dov. = dovršni glagol

glag. dvovid. = dvovidski glagol

glag. nedov. = nedovršni glagol

im. = imenovalnik

mn. = množina4

nem. = nemško

os. = oseba

povdk. = povedkovnik

posam. = posamostaljeno

predl. = predlog

prid. = pridevnik

prim. = primerjaj

prisl. = prislov

sam. m = samostalnik moškega spola

sam. s = samostalnik srednjega spola

sam. ž = samostalnik ženskega spola

štev. = števnik

vel. = velelnik

vez. = veznik

zaim. = zaimek

zaim. m = zaimek moškega spola

zaim. s = zaimek srednjega spola

1., 2., 3. os. = prva, druga, tretja oseba

/.../ = znak za izpust besedila

abšid sam. m ● sklep, razsodba: Themo Abshido Gliha (VGO-ČEV-1)

ajn čl. ● en, eden: ainemu wrumnemo Prauitſchnemo (GRE-1)

aliti vez. ● ali: allitj (SRE-1/A), alitj (SRE-1/A), alliti SRE-1/B), aliti (SRE-1/B)

antvert sam. m (ali ž) ● odgovor

– antuert dati = odgovoriti: bodem mogu antuert dati (PTG-1)

artikuluši sam. m mn. ● privilegij, členi privilegija: vetoj Králeszkoj nam vszeim vö danoj praviczi ali v-Articulusi (ČRE-ČEV-1), vetoj králeszkoj praviczi, knigi ali Articulusih Czejskih (ČRE-ČEV-2)

aufziht sam. m ● rudarski nadzornik:naprejpostauljene Hutmane in Aufsihte (IDR-RUD-2)

badeta, bade, badi – gl. biti

bergamt sam. m ● rudarski urad: zeſarskiga kraljeviga Bergamta v’ Idrii (IDR-RUD-2), zeſ. kralj. Bergamta v Idrii (IDR-RUD-2), zeſ. kralj. Bergamtu v’ Idrii’ (IDR-RUD-2),

berggeriht sam. m ● rudarsko sodišče: ukasam zeſ. kralj. Oberbergamta in Berggerihta (IDR-RUD-2)

bergrat sam. m ● rudarski svétnik: gnadlivimo Bergrathu (IDR-RUD-1), Goſpodu Bergratu (IDR-RUD-2)

biti glag. nedov. ● biti:

– badeta 2. os. edn. = Wÿ wadetä /.../ Perſeglÿ, da wadetä /.../ Powedellÿ (GRE-1), wÿ wadetä /.../ Präſchänÿ (GRE-1)

– bade 3. os. edn. = wämb wäde Prÿede derſchäno (GRE-1)

– badi 3. os. edn. vel. = wadiſa däru /.../ wolla

blago sam. s ● lastnina: tega Caeſsarskiga Blaga (IDR-RUD-1)

Boug sam. m ● Bog: Boug (ČRE-ČEV-1, ČRE-ČEV-2)

Božni prid. ● Božji: pred božnem sodom (SRE-3 in 4)

bratja sam. ž mn. ● bratje:ka etoj Czejskoi Brátji (ČRE-ČEV-2)

brumen prid. ● vrl, dober, kreposten, pobožen: ainemu wrumnemo Prauitſchnemo (GRE-1)

burgar sam. m ● tržan: Sa iednoga burgara (LJT-1), enimo poſtenimo Burgario (REČ-1), v Se burgarie (STA-1) – gl. tudi: burger, purgar, purger

burger sam. m ● tržan: koker ſak Burger (REČ-1), Staneozech Burgeriou (STA-1) – gl. tudi: burgar, purgar, purger

cajt sam. m ● čas:

ob cajtu = pravočasno: ob zaitu (IDR-RUD-1)

cej sam. m ● ceh: ki vCzej sztoupijo (ČRE-ČEV-1), ki szo nej vCzej (ČRE-ČEV-1) – gl. tudi: cejh

cejh sam. m ● ceh: od etoga plemenitoga Czejha (ČRE-ČEV-2), szo nej vete Czeih (ČRE-ČEV-2) – gl. tudi: cej

cejški prid. ● cehovski: Szkrivnoga Czejskoga zprávischa (ČRE-ČEV-1), poglavárom nassim Czejskim (ČRE-ČEV-1), ka etoj Czejskoi Brátji (ČRE-ČEV-2), vsze Czejske zkrovnoszti (ČRE-ČEV-2), Articulusih Czejskih (ČRE-ČEV-2)

cemešter sam. m ● cehovski mojster:Czemester (ČRE-ČEV-2), za Czemestra iliti poglavára (ČRE-ČEV-2)

coj stati se glag. nedov. ● spodobiti se, primerno biti: Kak se enemo postenemo ino Svöstemo Purgarü Zhoi stoü (LEN-1)

citiran del. ● pozvan (pred sodišče):nashech Citiranech /.../ Burgeriou (STA-1)

cöl prid. ● cel, ves: zölli gmein Purgarschofti (LEN-1)

cölen prid. ● pošten, častivreden (nem. ehrsam): enemo zöllenemo Rathü (LEN-1)

častitlivo prisl. ● častno (nem. ehrbar):zhaſtitlivo /.../ ſpolnovati (IDR-RUD-2)

čem – gl. hoteti

čisto prisl. ● jasno (nem. deutlich): dobro in zhisto saſtopu (IDR-RUD-2)

črez predl. ● skozi (nem. durch): čres kere (SRE-3)

dača sam. ž ● dajatev (nem. Anlage): vse dače (SRE-3), plače no dače (SRE-4)

de vez. ● kot, kakor: de nam na prei Stoi (STA-1)

den sam. m ● dan: na neschni Den (LEN-1)

dobrovolno prisl. ● prostovoljno, rade volje: bom /.../ dobrovolno doprinašal (SRE-3)

dokončanje sam. s ● sklep: dokoncsánya(ČRE-ČEV-1)

dolnač sam. m ● zbor, sestanek: od voseh kriuich Dolnatschof (SRE-1/A in B) – gl. tudi: tolnaš

dolmetvajne sam. s ● podiranje: kdolmetvaino Belgradeske Vestenge (KRN-ZID-1)

dol položiti glag. dov. ● položiti:

persego dol položiti = priseči: te Perſege niſsa dol poloshili (IDR-RUD-1)

donašati glag. nedov. ● prinašati, povzročati: hasen donašajo (SRE-3)

dopernesti glag. dov. ● izpolniti: bom ſturil al dopernésel (MOZ-1)

dopolniti glag. dov. ● izpolniti, izvršiti: Povele Svéſtu dopolniti (MOZ-1), uſe /.../ sveſto dopolnili (IDR-RUD-2) – gl. tudi: dopouniti, spolniti, zvršiti

dopouniti glag. dov. ● izpolniti, izvršiti: ozhem jest N. N. toku suestu dopouniti (IDR-RUD-1) – gl. tudi: dopolniti, spolniti

dopernašati glag. nedov. ● izpolnjevati, izvrševati: bodem /.../ dopr'nasao mojo dusnoszt (ČRE-ČEV-2) – gl. tudi: doprinašati

doprinašati glag. nedov. ● izpolnjevati, izvrševati: bom /.../ dobrovolno doprinašal (SRE-3) – gl. tudi: dopernašati

dosehmau prisl. ● doslej: doſechmau poteriene (REČ-1)

dostojen prid. ● dolžen (nem. schuldig): dostoino pokornost z-veršiti (SRE-4)

dotikati se glag. nedov. ● zadevati: gor jemainjü tega gmein Terga S: Leonarda se Dotizhe (LEN-1)

druj zaim. ● drug:na Vseh Druiech Semnech (VGO-ČEV-1)

drušna sam. ž ● družba, združenje:v’ nobeni ſkrivni druſhni al svési (IDR-RUD-1)

držati glag. nedov. ● spoštovati, upoštevati: poteriene Frajjeste taiste /.../ derſchati (REČ-1), Molzhézhnoſt /.../ boſte na tanko dershali (IDR-RUD-2)

držejne sam. s ● spoštovanje, upoštevanje: h' dershejnu téh tershkihPraviz ino Frejeſti (MOZ-1)

dubrota sam. ž ● dobrota:posteniom Dubroto biti (LJT-1)

dugovanje sam. s ● stvar, reč: drugo dugovanie (LJT-1)

dužnost sam. ž ● obveznost, dolžnost (nem. Pflicht): odločene dužnosti (SRE-4)

dvojen prid. ● dvoumen (nem. zweideutig): dvojnega mišlenja (SRE-3), dvoinega poména (SRE-4)

ekspenzi sam. m mn. ● sodni stroški: te Expense Plazhati (VGO-ČEV-1)

ete, eta, ete zaim. ● ta: vetoj Králeszkoj /.../ praviczi (ČRE-ČEV-1), od etoga plemenitoga Czejha (ČRE-ČEV-2), ka etoj Czejskoi Brátji (ČRE-ČEV-2), szo nej vete Czeih (ČRE-ČEV-2), vetoj králeszkoj praviczi (ČRE-ČEV-2)

evongelium sam. m ● evangelij:Sueti evongelium (LJT-1)

festenga sam. ž ● trdnjava:Belgradeske Vestenge (KRN-ZID-1)

firšt sam. m ● knez (knezoškof): od naſschich Gnadlivich Firsthou (REČ-1)

flis sam. m ● vnema, marljivost:is uſsim fliſsam slushiti (IDR-RUD-1)

frajesti sam. ž mn. ● svoboščina, privilegij: poteriene Frajjeste (REČ-1) – gl. tudi: frejesti

frejesti sam. ž mn. ● svoboščina, privilegij:tershkihPraviz ino Frejeſti (MOZ-1) – gl. tudi: frajesti

gališki prid. ● galicijski: kralj /.../ galiſhki (IDR-RUD-2)

gliha prisl. ● po, v skladu z: Themo Abshido Gliha (VGO-ČEV-1)

gmajn prid. ● celoten: tega gmein Terga (LEN-1), zölli gmein Purgarschofti (LEN-1), letemo gmain tergo (REČ-1)

gmajna sam. ž ● (tržanska) občina: Posten gmeina (LJT-1)

gnadliv prid. ● milostljiv: gnadlivimo Bergrathu (IDR-RUD-1), od naſschich Gnadlivich Firsthou (REČ-1) – gl. tudi: gnadlov

gnadlov prid. ● milostljiv: od gnadlouga gospod groffa landsvicedoma (KRN-ZID-1) – gl. tudi: gnadliv

gorjemajnje sam. s ● napredovanje, večanje, rast: knuzi ino gor jemainjü tega gmein Terga (LEN-1)

gor vzet del. ● sprejet: gor vset gratam (LEN-1)

gor vzignen del. ● dvignjen: is gor v ſignenimi treimi Perstim (IDR-RUD-1)

gori vzeti glag. dov. ● sprejeti: Sa iednoga burgara Gori vſell[a] (LJT-1)

gospon sam. m ● gospod:goſsponna Richtera (SRE-1/A in B)

gratati glag. dov. ● postati: gor vset gratam (LEN-1)

gučati glag. nedov. ● govoriti: drugač negovorim /: negučim :/ (SRE-3)

gvišnu prisl. ● gotovo, zagotovo, resnično: koker gviſhnu (MOZ-1)

hačam – gl. hateti

haču – gl. hateti

hasen sam. m ● korist (nem. Vortheil): hasen (SRE-3)

hateti glag. nedov. ● hoteti, želeti:

hačam 1. os. edn. = bom, hočem: hatzam /.../ biti (LJT-1)

haču 1. os. edn. = bom, hočem: hatschu /.../ pomotschi (SRE-1/A)

(h)ena čl. ● ena: k heni pritzhi (PTG-1)

hofkamra sam. ž ● dvorna komora: od te desheuske kral: svetle Hoffkammre (REČ-1) – gl. tudi: kamra

hoteti glag. nedov. ● hoteti, želeti – gl. tudi: oteti, ščeti

čem 1. os. edn. = bom, hočem: svösto storiti zhem (LEN-1)

hoču 1. os. edn. = bom, hočem: hotschu /.../ pomotschi (SRE-1/B)

nečem 1. os. edn. ● nethschem /.../ pouedati (PTG-1)

nečo 1. os. edn. ● Netscho ... priuolito (SRE-1/A in B – 2-krat), Netsho /.../ Sprauitj (SRE-1/A), Netsho /.../ Sprauiti (SRE-1/B)

hutman sam. m ● (rudarski) paznik:naprejpostauljene Hutmane in Aufsihte (IDR-RUD-2)

iliti vez. ● ali:Czemestra iliti poglavára (ČRE-ČEV-2)

istinito prisl. ● gotovo, resnično: tak istinito (SRE-4)

istinsko prisl. ● gotovo, resnično: tak istinsko (SRE-3)

jedem čl. ● eden, en: iedem tshiſt Jurament (LJT-1) – gl. tudi: jeden

jeden čl. ● eden, en: Sa iednoga burgara (LJT-1) – gl. tudi: jedem

jemenvan del. ● imenovan, naveden: togore jemenuanem tovarsham (KRN-ZID-1)

jurament sam. m ● prisega:iedem tshiſt Jurament (LJT-1)

ka 1 predl. ● k: ka etoj Czejskoi Brátji (ČRE-ČEV-2)

ka 2 vez. ● da:ka Jasz /.../ bodem /.../ obdr'savao (ČRE-ČEV-1), ka jasz /.../ bodem tak ravnao (ČRE-ČEV-2) – gl. tudi: kaj

kaj 1 zaim. ● kar: kai je knuzi (LEN-1), kaj /.../ Pravicza biti more (SRE-2), kaj meni /.../ zapovedal bode (SRE-3)

kaj 2 vez. ● da: kai jas drugač negovorim (SRE-3 in 4) – gl. tudi: ka

kak zaim. ● kakor, kot: kak se enemo /.../ Purgarü zhoi stoü (LEN-1), Kaek meni Bog pomagai (LEN-1), kak si jas mislim (SRE-3), kak jas govorim (SRE-3), kak se jas vupam (SRE-3), kak pravostvoren purgar (SRE-3), kak nai pravičneiše se znašati (SRE-3), kak mi Bog pomaga (SRE-3), kak si jas mislim (SRE-4), kak jas govorim (SRE-4), kak se jas vupam (SRE-4), kak mi Bog pomaga (SRE-4)

kakši zaim. ● kak, kakšen:szkaksim drügim tálom (ČRE-ČEV-2)

kakti zaim. ● kakor, kot: kakti naprepostavleni gospodski (SRE-4)

kamra sam. ž ● dvorna komora: pruti naſhi suetli kamri (IDR-RUD-1) – gl. tudi: hofkamra

kašta sam. ž ● kašča: ke gesposkene kaste (STA-1)

ke predl. ● k: ke gesposkene kaste (STA-1)

kej zaim. ● kar:hozemvſe to kei trugi purgeri terpio (LJT-1)

keri, kera zaim. ● kateri, katera: posle, keri /.../ hasen donašajo (SRE-3), posle, čres kere /.../ primeriti bi se mogla (SRE-3), dače no naloge, kere /.../ se naveržejo (SRE-3)

kir 1 zaim. ● kateri: utich rezehch kir sem sedai k heni pritzhi na pre postaulen (PTG-1)

kir 2 vez. ● ker: Sa tega vola, kir ſe sapotrebnu naide (IDR-RUD-1)

knap sam. m ● rudar: rudokope ali knape (IDR-RUD-2)

knezogrof sam. m ● pokneženi grof: kneso grof Habsburgije in Tirolſkiga (IDR-RUD-2)

koko zaim. ● kakor, kot: Coco mene Sedÿ Priede derſchäno (GRE-1)

konsciencija sam. ž ● vest: Duschne konſscienzie (SRE-1/A in B)

kontumacija sam. ž ● karantena: Contumatia delleta (KRN-ZID-1), ta Contumatia (KRN-ZID-1)

koteri zaim. ● kateri, ki: Vsaa onne kotera (SRE-1/A), Vsaa ouue kotera (SRE-1/B), onna kotera (SRE-1/A in B)

kraleski prid. ● kraljevi: vetoj Králeszkoj /.../ praviczi(ČRE-ČEV-1), vetoj králeszkoj praviczi (ČRE-ČEV-2)

krez predl. ● čez, zoper, proti: kres varoſh ali Suſida moiega (LJT-1)

kriv prid. ● skriven, tajen: kriuj ÿ Sapellanj Tolnaschj (SRE-1/A in B), od voseh kriuich Dolnatschof (SRE-1/A in B)

kvar sam. m ● škoda: Vo Nikakof kuar allj Sckhodo (SRE-1/A), Vo Nikakof kvar allj Sckhodo (SRE-1/B), vsaki kvar pa odvernoti (SRE-4),ta naj ménsi kvár (ČRE-ČEV-1)

landsvicedom sam. m ● deželni vicedom: od gnadlouga gospod groffa landsvicedoma (KRN-ZID-1)

latá zaim. ● le-ta:lata Präwa Inu Tchiſtu Reißnitza (GRE-1) – gl. tudi: lató

lató zaim. ● le-ta: wÿ lato /.../ Wieſtä Sgoworitÿ (GRE-1) – gl. tudi: latá

leder sam. m ● usnje: ta Leder (VGO-ČEV-1)

lodomerski prid. ● vladimirski: kralj /.../ lodomerſki (IDR-RUD-2)

magistrat sam. m ● magistrat, trški svet:temo Magiſtrato (MOZ-1), slavnemu magistratu (SRE-4) – gl. tudi: magistratuš/magištratuš

magistratuš/ magištratuš sam. m ● magistrat, trški svet: plemenitoga Magiſtratuscha (SRE-1/A in B), magistratuš (SRE-3) – gl. tudi: magistrat

makola sam. ž ● madež

– preze makole prejeta = brezmadežna: presemakolle preieta deva Maria (SRE-1/A), présemakolle preieta Deva Maria (SRE-1/B),

Maurer Pollier sam. m ● zidarski polir: Maurer Pollier (KRN-ZID-1) – izraz je zapisan v nemščini

mišlenje sam. s ● pomen, razumevanje:

dvojno mišlenje = dvoumnost (nem. zweideutiger Verstand): dvojnega mišlenja (SRE-3) – gl. tudi: pomen

mito sam. s ● podkupnina: Mito (SRE-1/A in B), ne skos mito (IDR-RUD-2)

moči glag. nedov. ● morati: Sma mogle /.../ Contumatia delleta (KRN-ZID-1)

more 3. os. edn.: kaj /.../ Pravicza biti more (SRE-2)

morem 1. os. edn.: pravichno vszo obnaſsati morem (SRE-2)

mogočnost sam. ž ● zmožnost: po mogočnosti povekšati (SRE-4) – gl. tudi: mogoučnost

mogoučnost sam. ž ● zmožnost: poulek mogoucsnoszti moje (ČRE-ČEV-1), poulek mogoucsnoszti ÿ razumne pameti moje (ČRE-ČEV-2) – gl. tudi: mogočnost

more, morem – gl. moči

Morovija sam. ž ● Moravska: grof morovije (IDR-RUD-2)

mrmranje sam. s ● ugovarjanje (nem. Widerredt): prez mermranja /: suprotivnosti :/ (SRE-3)

mučati glag. nedov. ● o nečem molčati: onna koteraso Vredna Mutschatj (SRE-1/A), onna kotera so Vredna Mutschati (SRE-1/B)

mučlivo prisl. ● molčeče: se /.../ mučlivo zaderžavati (SRE-3)

nadalej prisl. ● nadalje:Na dalej (IDR-RUD-2), na dalej (IDR-RUD-2)

najmenši prid. ● najmanjši:nikaj naj ménsega (ČRE-ČEV-1), naj ménsi kvár (ČRE-ČEV-2)

naloga sam. ž ● breme (nem. Last): vse dače no naloge (SRE-3), vse naloge (SRE-4)

napovd sam. ž ● uredba, odlok (nem. Verordnung):po /.../ napovdih sapovédano

napovedan del. ● zapovedan, ukazan: nam bode /.../ na Pouedano (STA-1)

napre postavlen del. ● poklican, pozvan (za pričo): k heni pritzhi na pre postaulen (PTG-1) – gl. tudi: naprej postavlen, naprö postablen

naprepostavlen del. ● nadrejen: naprepostavlena gospodska (SRE-3), naprepostavleni gospodski (SRE-4)

naprej bran del. ● prebran:koker je vam bilo naprei branu (IDR-RUD-1), Koker je blu meni naprei branu (IDR-RUD-1)

naprej držan del. ● predstavljen, prebran: le ta Doushnust nikol ni bila naprei derſhana (IDR-RUD-1)

naprej iti glag. nedov. ● biti izdan, sprejet: Themo Abshido Gliha kateri je /.../ Na prei Shau (VGO-ČEV-1)

naprej nesen del. ● predstavljen, prebran: kar je blu sdei vam naprei neſsenu (IDR-RUD-1)

naprej pernesti glag. dov. ● naznaniti: oblaſtnikam ob zaitu naprei perneſti (IDR-RUD-1)

naprej postaviti glag. dov. ● predstaviti: vaſha Doushnuſt /.../ vam naprei poſtavit (IDR-RUD-1)

naprej postavlen del. ● nadrejen: tem naprei poſtaulenim oblaſtnikam (IDR-RUD-1), temo naprej poſtauleno Goſpodu Richterjo (MOZ-1) – gl. tudi: napre postavlen, naprepostavlen, naprejpostavljen, naprö postablen

naprejpostavljen del. ● nadrejen: naprejpostauljene Hutmane in Aufsihte (IDR-RUD-2) – gl. tudi: napre postavljen, naprepostavlen, naprej postavlen, naprö postablen

naprej stati glag. nedov. ● predpisano biti, naloga biti: nam na prei Stoi (STA-1)

naprej stoječ del. ● predpostavljen:vam naprei stojezhimo viſsoku zhastivrednimu gnadlivimo Bergrathu inu Caeſsarſkimu Oberamtu (IDR-RUD-1)

naprej šau – gl. naprej iti

naprö postablen del. ● nadrejen: naprö postablenemo Richtarü (LEN-1) – gl. tudi: napre postavlen, naprepostavlen, naprej postavlen, naprejpostavljen

naprvo prisl. ● naprej

naprvo dati = naprej dati, naprej povedati:Naperuo datj (SRE-1/A in B)

naredba sam. ž ● ukaz, odredna (nem. Anordnung): v-vsih njegovih naredbih (SRE-4)

narvikši prid. ● najvišji:narvikſhimu Erarju (IDR-RUD-2), nar vikſhi dvorni goſpoſki (IDR-RUD-2)

nastopnik sam. m ● dedič/naslednik (vladarski):naſtopnikam njega kervi in rodu (IDR-RUD-2)

navreči se glag. dov. ● doleteti (nem. treffen): kere se na purgare naveržejo (SRE-3)

navržen del. ● zadevajoč (nem. treffend): na varasko občino naveržene (SRE-4)

nečem – gl. ne hoteti

nečo – gl. ne hoteti

nej člen. ● ne:

so nej = niso:ki szonej vCzej (ČRE-ČEV-1), ki szo nej vete Czeih (ČRE-ČEV-2)

neko vez. ● temveč, ampak: neko (LJT-1)

nekrivičen prid. ● nepotvorjen (nem. unverfälscht): nekrivično prisego (SRE-3)

neprijatelstvu sam. s ● sovraštvo: Nepriatelstuu (SRE-1/A in B)

nešen prid. ● današnji: na neschni Den (LEN-1)

nigdar prisl. ● nikdar, nikoli: Nigdar (SRE-1/A in B – 3-krat)

nigdi prisl.● nikjer: Nigdi (SRE-1/A in B)

nikaj zaim. ● nič, ničesar:nikaj naj ménsega (ČRE-ČEV-1)

nikakof zaim. ● nikakršen: Vo Nikakof kuar (SRE-1/A), Vo Nikakof kvar (SRE-1/B) – gl. tudi: nikakov

nikakov zaim. ● nikakršen: Vo Nikakouj kriuj ÿ Sapellanj Tolnaschj (SRE-1/A), Vo Nikakovj krivj ÿ Sapellanj Tolnaschj priuolito (SRE-1/B) – gl. tudi: nikakof

nikej prisl. ● nikjer*:nigdar nikei Sudbe (LJT-1)

niko zaim. ● nihče, nobeden: Nikhomu (SRE-1/A in B)

no vez. ● in: No te (LEN-1), dače no naloge (SRE-3), mučlivo no prez vsake posebne pohabnosti (SRE-3), mislim, no drugač nemislim (SRE-4), plače no dače (SRE-4), no se trsiti (SRE-4) – gl. tudi: nu

normalski prid. ● redni: v’normalskim Schihtenlonu (IDR-RUD-2)

nu vez. ● in: nu (LEN-1) – gl. tudi: no

nuc sam. m ● korist: Knuzi ino gor jemainjü (LEN-1), Knuzi bo (LEN-1)

nucati glag. nedov. ● uporabljati, rabiti:Se puſtit nuzat (MOZ-1)

občinski posam. ● splošni (nem. allgemein): v - občinskem (SRE-3)

obečati glag. dvovid. ● obljubiti, obljubljati: obetscham (LJT-1), obestam (LJT-1), obechem (SRE-1/A in B), valujem /: obečam, oblubim :/ jas (SRE-3), obečam /: oblubim :/ (SRE-4), obečam (SRE-4)

oberamt sam. m ● višji rudarski urad: Caeſsarſkimu Oberamtu (IDR-RUD-1) – gl. tudi: oberbergamt

obeden zaim. ● nobeden, nihče: obednimo (PTG-1)

oben zaim. ● noben: obeno kriuizo (PTG-1), na obeno Viſsho (REČ-1)

oberbergamt sam. m ● višji rudarski urad: zeſ. kralj. Oberbergamta (IDR-RUD-2) – gl. tudi: oberamt

obdržavati glag. nedov. ● spoštovati, upoštevati:bom /.../ verno obderžaval (SRE-3), bodem /.../ vörno obdr'savao (ČRE-ČEV-1)

oblastnik sam. m ● zapovednik:tem drugim Gospudam Officirjam inu Oblaſtnikam (IDR-RUD-1)

obnašati glag. nedov. ● opravljati:pravichnovszo obnaſsati (SRE-2), bom jas /.../ obnašal (SRE-3), obnašati (SRE-4)

obvarvati glag. dov. ● preprečiti: uſako ſhkodo /.../ obvarvali (IDR-RUD-2)

óčem, óčma, óčo – gl. oteti

odbijati glag. nedov. ● izogibati se (nem. meiden):bom /.../ zkerblivno odbijal (SRE-3)

odločen del. ● dodeljen, ukazan:odločene dužnosti (SRE-4),v’ſlushbnih rezheh odlozheno (IDR-RUD-2)

odvrnoti glag. dov. ● preprečiti, odvrniti (nem. abzuwenden): vsaki kvar pa odvernoti (SRE-4)

oficir sam. m ● uradnik:Gospudam Officirjam (IDR-RUD-1)

ofnano povdk. ● rešeno, odločeno:offnano bode (PTG-1)

opdržati glag. dov. ● vzdržati: Mene Sesema opderſatj (SRE-1/A), Mene Sésema opdersati (SRE-1/B)

opravek (gosposki) sam. m ● uradni opravek, posel (nem. Amtsgeschäfte):v’goſpoſkih opravkih (IDR-RUD-2)

óčem, óčma, óčo – gl. oteti

óšče člen. ● še, tudi:o'sche onna (SRE-1/A), o' sche onna (SRE-1/B)

oteti glag. nedov. ● hoteti, želeti:

óčem 1. os. edn. = bom, hočem: Ozhem /.../ resnizo pouedati (PTG-1), de jest ozhem /.../ ſchaſati (REČ-1), ozhem jest /.../ dopouniti (IDR-RUD-1)

óčma 1. os. mn. = bomo, hočemo: ozhma /.../ opraulati (STA-1)

óčo 1. os. edn. = bom, hočem: otscho /.../ Naperuo datj (SRE-1/A in B), otscho /.../ Schuinitj (SRE-1/A in B), otscho preſstimatj (SRE-1/A in B), otscho /.../ opdersati (SRE-1/A), otsho /.../ opdersati (SRE-1/B)

ovi zaim. ● ti: Vsaa ouue (SRE-1/B)

paračan del. ● zahtevan, ukazan:Storite Paratſchano (GRE-1)

part sam. m ● del:

drugi part = nasprotje:U' drugimu partu (IDR-RUD-1)

pergoditi se glag. dov. ● zgoditi se:bi ſe snala /.../ pergoditi (IDR-RUD-2)

perložiti glag. dov. ● dodati, priložiti: perloschiti alli vseti (PTG-1)

perpraviti se glag. dov. ● spraviti se, zabresti: v ſhuotno Strafenga Se perpravite (IDR-RUD-1)

persegniti glag. dov. ● priseči: persgnem (LEN-1)

pestiti glag. dov. ● pustiti, dati:Visitirat ali pregledat pestiti (VGO-ČEV-1)

plača sam. ž ● plačilo: plače no dače (SRE-4)

pogjervan del. ● zahtevan:na to Pogieruano tlako (STA-1)

pogjervati glag. nedov. ● zahtevati: Pogieruati (STA-1)

poglavar (cejški) sam. m ● cehovski mojster: poglavárom nassim Czejskim (ČRE-ČEV-1), za Czemestra iliti poglavára (ČRE-ČEV-2)

poglavarstvo sam. s ● oblast, gosposka (nem. Obrigkeit): naprepostavlena gospodska /: poglavarstvo :/ (SRE-3)

poglovar (deželski) sam. m ● deželni knez: deſhelſkimu poglovarju (IDR-RUD-2)

pohabnost sam. ž ● sebičnost (nem. Eigenutz): prez vsake posebne pohabnosti (SRE-3)

pokarum prid. ● pokoren: Pocarum wittÿ (GRE-1)

pokornost sam. ž ● poslušnost (nem. Gehorsam): dostoino pokornost z-veršiti (SRE-4)

poleg predl. ● po:poleg Moiega Rasuma (SRE-1/A in B), poleg mojega Duſsnoga Szposznanya (SRE-2) – gl. tudi: poulek

pomen sam. m ● pomen, razumevanje: ●

dvojni pomen = dvoumnost (nem. zweideutiger Verstand): dvoinega poména (SRE-4) – gl. tudi: mišlenje

pomoči glag. dvovid. ● pomagati: pomotschi bräniti (SRE-1/A in B),

pomozi 2. os. edn. vel. ● pomagati: bog pomoſsi (SRE-1/A in B)

pomozi – gl. pomoči

posel sam. m ● opravilo (nem. Handlung): bom /.../ vse tiste posle /.../ obnašal (SRE-3)

postava sam. ž ● zakon (nem. Normalien): po poſtavah (IDR-RUD-2)

postavlen del. ● postavljen, imenovan: za Czemestra iliti poglavára posztávleni (ČRE-ČEV-2) – gl. tudi: postavljen

postavljen prid. ● zaposlen: v’normalskim Schihtenlonu ſtojezhi rudokopi zeſ. kralj. Bergamta v Idrii poſtavljeni (IDR-RUD-2) – gl. tudi: postavlen

poštovani prid. ● spoštovani:Veliko poſstovanomu Magiſstratuſsu (SRE-2)

potrdejne sam. s ● potrditev: k pravimu poterdejnu (MOZ-1) – gl. tudi: potrjejne

potrjejne sam. s ● potrditev:Sa enu poterjeine uſsega tega (IDR-RUD-1) – gl. tudi: potrdenje

poulek predl. ● po:poulek mogoucsnoszti moje (ČRE-ČEV-1), poulek mogoucsnoszti ÿ razumne pameti moje (ČRE-ČEV-2) – gl. tudi: poleg

povekšati glag. dov. ● povečati, pospešiti (nem. befördern): po mogočnosti povekšati (SRE-4)

povele sam. s mn. ● ukaz, naloga:dane Povele Svéſtu dopolniti (MOZ-1)

povračejne sam. s ● povračilo: tu Plazhilo ali Pourazheine (STA-1)

pozmenjšati glag. dov. ● zmanjšati:na ſchellim posmengſchati (REČ-1)

prašan del. ● vprašan:Semÿ Präſchänÿ (GRE-1)

pravica 1 sam. ž ● pravičnost*: Priszegam /.../ Muju praviczu (SRE-2)

pravica 2 sam. ž ● privilegij: vetoj Králeszkoj nam vszeim vö danoj praviczi (ČRE-ČEV-1), vetoj králeszkoj praviczi (ČRE-ČEV-2)

pravostvoren prid. ● pošten (nem. rechtschaffen): pravostvoren purgar (SRE-3)

pred vez. ● preden:pred sa taÿsto /.../ Schlische (PTG-1)

predpostavlen del. ● nadrejen:pred uſim drugim predpoſtaulenimu Goſpodu Bergratu (IDR-RUD-2)

pred usim drugim = neposredno (nem. unmittelbar) – gl. predpostavlen

prejaznajst sam. ž ● prijateljstvo*, naklonjenost*: Preiaſtnaiſtÿ (GRE-1)

premaknejne sam. s ● odtujitev, kraja: premakneine ne Samouzhati (IDR-RUD-1), Premakneine tega Caeſsarskiga Blaga (IDR-RUD-1)

preštimati glag. dov. ● pretehtati, preceniti, dati prednost: preſstimatj Rodbine (SRE-1/A in B)

prez predl. ● brez: presemakolle (SRE-1/A), présemakolle (SRE-1/B), prez vse znotrašnje zaderžlivnosti (SRE-3), prez mermranja (SRE-3), prez vsake posebne pohabnosti (SRE-3), prez vse zaderšlivnosti mišlenja (SRE-4)

priča sam. ž ● pričevanje

– priča djati = pričati: wäſchä Pritſchä/.../ diättÿ (GRE-1)

prid sam. m ● korist: h'pridu (MOZ-1)

prijede držan del. ● predstavljen, prebran:wämb wäde Prÿede derſchäno (GRE-1), Coco mene Sedÿ Priede derſchäno (GRE-1)

primeriti glag. dov. ● zgoditi, prizadejati: škoda primeriti bi se mogla (SRE-3)

prisegniti glag. dov. ● priseči: jas prisegnem (SRE-3)

proki predl. ● proti, do: proki ſvojimu Goſpodu (IDR-RUD-2)

pruete predl. ● k, proti: Pruete wogu (GRE-1)

pruti staviti se glag. nedov. ● zoperstavljati se, nasprotovati:ſe taistim pruti staviti (IDR-RUD-1)

purgar sam. m ● tržan: sa eniga Terschkiga Purgara (LEN-1), Svöstemo Purgarü (LEN-1), na purgare (SRE-3), pravostvoren purgar (SRE-3), enemu purgaru (SRE-4), z-drugemi purgarmi (SRE-4) – gl. tudi: burgar, burger, purger

purgaršoft sam. ž ● tržanstvo, tržanska občina: zölli gmein Purgarschofti (LEN-1) – gl. tudi: purgarstvo

purgarstvo sam. s ● tržanstvo, tržanska občina (nem. Bürgerschaft): celemu purgarstvu (SRE-3) – gl. tudi: purgaršoft

purger sam. m ● tržan: perſéshemo Purgerjo (MOZ-1), trugi purgeri terpio (LJT-1) – gl. tudi: burgar, burger, purgar

purgerski prid. ● tržanski: Purgerska Perſéga (MOZ-1)

rajzgelt sam. m ● potnina: od enega meſseza raisgelt (KRN-ZID-1)

rad prisl. ● namenoma:számrad ali po nemárnoszti /.../ ne vcsinim (ČRE-ČEV-2)

rat sam. m ● (trški) svet: enemo zöllenemo Rathü (LEN-1), Rath (LJT-1)

reč 1 sam. ž ● zadeva, stvar: Vtach Retſchÿ (GRE-1), utich rezehch (PTG-1), v’ſlushbnih rezheh (IDR-RUD-2)

reč 2 sam. ž ● beseda: Sretshom (SRE-1/A), S retshom (SRE-1/B)

rič sam. ž ● beseda: zricsjouv (ČRE-ČEV-2)

rihta sam. ž ● (deželsko) sodišče: Visenskega Gospostua Richte (VGO-ČEV-1)

rihter sam. m ● sodnik:posten Richter (LJT-1), Goſpodu Richterjo (MOZ-1), goſsponna Richtera (SRE-1/A in B)

roba sam. ž ● blago, material:s’robo in vam isrozhenim orodjam (IDR-RUD-2)

savraštvo sam. s ● sovraštvo: Sabratſchwo (GRE-1)

sahranati glag. dov. ● zamolčati, zadržati zase: tuiſta Nickhar Sachränallÿ (GRE-1)

sak zaim. ● vsak: Reßnitſchnemo Sakhämo (GRE-1), enemo Sakemo /.../ Richtarü (LEN-1), ſak Burger (REČ-1)

saden prid. ● soden: Na Sadne dän (GRE-1)

samuč vez. ● temveč, ampak: Samutſch (GRE-1), Samuzh (PTG-1), ſamuz (REČ-1)

si – gl. ves

sčiniti glag. dov. ● storiti: Schuinitj (SRE-1/A in B) – gl. tudi: včiniti

se zaim. s ● vse: vu szem pokoren biti (ČRE-ČEV-1)

sedij prisl. ● sedaj, zdaj:Sedÿ (GRE-1)

segdar prisl. ● vselej, vedno:Segdar moiega Sivlenia (LJT-1)

semi zaim. m mn. ● sami: wÿ wadetä Semÿ Präſchänÿ (GRE-1)

sésema prisl. ● popolnoma: Sesema (SRE-1/A),Sésema (SRE-1/B)

siproti predl. ● zoper, proti: ſiproti goſsponna Richtera (SRE-1/B) – gl. tudi: suproti

skazati glag. dov. ● izkaz(ov)ati: v'ſo Sveſtobo Skasov (MOZ-1), to ſpodobno Pokorshno Skasél (MOZ-1), uſo ſuestobo ſchaſati (REČ-1), vasho Douſnust inu Pokorſhino uſselei skaſati (IDR-RUD-1), dolſhno pokorſhna ſkaſali (IDR-RUD-2)

skoz 1 prisl. ● vedno, neprekinjeno (nem. ununterbrochen): skoz /.../ se znašati (SRE-3)

skoz 2 predl. ● skozi, po: ne skos mito ali ſkos dari, ne ſkos druge obljube (IDR-RUD-2) – gl. tudi: skoze

skoze predl. ● skozi, po: Skose Gospoda Pura (VGO-ČEV-1) – gl. tudi: skoz

skrblivno prisl. ● skrbno/najskrbneje (nem. sorgfältigst): bom /.../ zkerblivno odbijal (SRE-3)

skriven prid. ● skriven, tajen: Szkrivnoga Czejskoga zprávischa (ČRE-ČEV-1), v’ nobeni

ſkrivni druſhni al svési (IDR-RUD-2)

skrovnost sam. ž ● skrivnost, tajna: vsze Czejske zkrovnoszti (ČRE-ČEV-2)

sod sam. m ● sodišče

Božni sod = Božje sodišče (nem. Richterstuhl Gottes): pred božnem sodom (SRE-3 in 4)

sosinstvo sam. s ● sosedstvo: Sosinstvä (SRE-1/A), Sosinstva (SRE-1/B)

spadobiti se glag. nedov. ● primerno biti:koker ſe enimu suestimu Shushabniku /.../ spadobi (IDR-RUD-1)

spodobno prisl. ● pravilno, pošteno, primerno:spodobnona snanje dali (IDR-RUD-2)

spogovarjanje sam. s ● dogovor (nem. Verabredung):ſe uſakiga /.../ ſpogovarjenja /.../ sderſchali (IDR-RUD-2)

spolniti glag. dov. ● izpolniti, izvršiti:kar bi drugi ne spolnili (IDR-RUD-2) – gl. tudi: dopolniti, dopouniti, zvršiti

spolnovati glag. nedov. ● izpolnjevati, izvrševati:zhaſtitlivo, sveſto in poſhteno ſpolnovati (IDR-RUD-2) – gl. tudi: spunjavati

spoznanje 1 sam. s ●

dušno spoznanje = vest: poleg mojega Duſsnoga Szposznanya (SRE-2)

spoznanje 2 sam. s ● znanje, védenje: po nar boljim ſposnanju (IDR-RUD-2)

spravišče sam. s ● zbor, sestanek:od voseh kriuich Dolnatschof alitj budi Sprauichs (SRE-1/A), od voseh kriuich Dolnatschof aliti budi Sprauicho (SRE-1/B), Szkrivnoga Czejskoga zprávischa (ČRE-ČEV-1)

spunjavati glag. nedov. ● izpolnjevati, izvrševati: dužnosti zvesto zpunjavati (SRE-4) – gl. tudi: spolnovati

staneoč del. ● stanujoč, bivajoč: Staneozech Burgeriou (STA-1)

stanovitno prisl. ● svečano/najsvečaneje (nem. feierlichst): obečam /.../ stanovitno /: svetitno :/ (SRE-4)

stoupiti glag. dov. ● pristopiti, postati član:ki vCzej sztoupijo (ČRE-ČEV-1)

sudba sam. ž ● sodba:nigdar nikei Sudbe (LJT-1)

suproti predl. ● zoper, proti: ſupratj goſsponna Richtera (SRE-1/A) – gl. tudi: siproti

suprotivnost sam. ž ● ugovarjanje (nem. Widerredt):prez mermranja /: suprotivnosti :/ (SRE-3)

sused sam. m ● sosed, sotržan: postenomo varaſho i Suſedom (LJT-1)

susid sam. m ● sosed, sotržan: kres varoſh ali Suſida moiega (LJT-1)

sveci sam. m mn. ● svetníki: vſem Svezom (LJT-1), Sÿ Svezi (LJT-1), Szvezi (SRE-2) – gl. tudi: svetci

svetci sam. m mn. ● svetníki: na vsze Szvétze Bo'se (ČRE-ČEV-1, ČRE-ČEV-2) – gl. tudi: sveci

svetitno prisl. ● svečano/najsvečaneje (nem. feierlichst): obečam /.../ stanovitno /: svetitno :/ (SRE-4)

ščem – gl. ščeti

ščeti glag. nedov. ● hoteti, želeti:

ščem 1. os. edn. = bom, hočem: scsém /.../ pokoren biti (ČRE-ČEV-1), scsém dopr'násati (ČRE-ČEV-2)

šiht sam. m ● izmena, služba: na vaſhe Schihte /.../ perſhli (IDR-RUD-2), med ſhihtam (IDR-RUD-2)

šihtenlon sam. m ● redna plača: v’normalskim Schihtenlonu ſtojezhi rudokopi (IDR-RUD-2)

šlišati glag. nedov. ● spodobiti se, primerno biti: khäkhor ainemu wrumnemo /.../ ſchliſchÿ (GRE-1)

šlužben prid. ● služben: Schlushbna persega (IDR-RUD-2)

šteri zaim. ● kateri:vsza ona, stera (ČRE-ČEV-1), stere (ČRE-ČEV-2)

štrafenga sam. ž ● kazen, kaznovanje:v ſhuotno Strafenga Se perpravite (IDR-RUD-1)

šužabnik sam. m ● služabnik, podanik: enimu suestimu Shushabniku (IDR-RUD-1)

tajesto zaim. s ● ta-isto:taieſtum hotſchemb Jeſt, Pocarum wittÿ (GRE-1)

tal sam. m ● dejanje:szkaksim drügim tálom (ČRE-ČEV-2)

te prisl. ● torej, tedaj: No te jas Zhem (LEN-1) – gl. tudi: tedej

tedej prisl. ● torej, tedaj: tedej ne le Samu (MOZ-1), tedej te mene dane Povele Svéſtu dopolniti(MOZ-1) – gl. tudi: te

temoč vez. ● temveč, ampak: temoč (SRE-3 in 4)

timuisti zaim. ● taisti:Thimuiſtiga Mogotſchnemo (GRE-1)

toku dobro – koker vez. ● tako – kot: Toku Dobro /.../ koker (VGO-ČEV-1)

tolikajše prisl. ● prav tako, enako:Tollikhaishe k tomo (SRE-1/A) Tollikhaische k tomo (SRE-1/B) – gl. tudi: tulikakoša

tolnač sam. m ● nasvet:pomoiem Tolnatschi (SRE-1/A), po moiom Tolnatschi (SRE-1/B)

tolnaš sam. m ● zbor, sestanek: kriuj ÿ Sapellanj Tolnaschj (SRE-1/A in B) – gl. tudi: dolnač

tovarš sam. m ● sodelavec, stanovski kolega: nashe tovarshe (KRN-ZID-1), naſsem touarsham (KRN-ZID-1), naſsem togore jemenuanem tovarsham (KRN-ZID-1)

treke štev. ● tretji: ta treke dan (STA-1)

trsiti se glag. nedov. ●prizadevati si, truditi se: no se tersiti, varaša dobro /.../ povekšati (SRE-4)

trug zaim. ● drug: trugi purgeri terpio (LJT-1)

truge štev. ● drugi: ta truge dan (KRN-ZID-1)

tuista zaim. ž ● ta-ista (= resnica): tuiſta (GRE-1)

tulikakoša prisl. ● prav tako, enako:Tulikha kosha o'sche onna (SRE-1/A), Tulikha koscha o' sche onna (SRE-1/B) – gl. tudi: tolikajše

utálen del. ● izročen, podeljen: od naſschich Gnadlivich Firsthou /.../ utalenu (REČ-1)

valujem glag. nedov. 1. os. edn. ● obljubljam (nem. ich gelobe): valujem /: obečam, oblubim :/ jas (SRE-3)

varaš sam. m ● trg: vu o[vem Lotm]erkom varaſso (LJT-1), postenomo varaſho (LJT-1), toga Varascha (SRE-1/A), Celomo Varaschu (SRE-1/A in B), k tomo Varaſsu Serdiskhomo (SRE-1/A), k tomo Varaſsu Serdiskomo (SRE-1/B), varašu (SRE-3), serdiškoga varaša (SRE-4), varaša dobro /: hasen :/ (SRE-4) – gl. tudi: varoš

varaški prid. ● trški: na varasko občino (SRE-4)

varno prisl. ● varčno (nem. sparsam): varno in skerbno (IDR-RUD-2)

varoš sam. m ● trg: kres varoſh (LJT-1) – gl. tudi: varaš

varvati se glag. nedov. ● preprečevati, izogibati se: ſe /.../ uſse Shkode inu Skodlivoſti varvat (IDR-RUD-1), ſe usake krivize in golfije varvali (IDR-RUD-2)

včiniti glag. dov. ● storiti:ne vcsinim (ČRE-ČEV-2) – gl. tudi: sčiniti

v(e)denj prisl. ● vedno*: per delah v’denj (IDR-RUD-2)

velikota sam. ž ● teža, pomembnost:Velikhotu Moie persone (SRE-1/A), Velikhohe Moie perſone (SRE-1/B)

veram prid. ● zvest: veram pokoren i posteniom Dubroto biti (LJT.1)

verno prisl. ● zvesto: bom /.../ verno /.../ obderžaval (SRE-3), se verno /.../ zaderžavati (SRE-3)

ves zaim. ● ves

si zaim. m mn. = vsi: Sÿ Svezi (LJT-1) – gl. tudi: vosi

vestno povdk. ● vedoče, znano: kollikho Je wäm weſtnu (GRE-1)

vicdamíja sam. ž ● vicedomski urad, »fištamija«: per Vizdamÿe (VGO-ČEV-1)

vikši prid. ● višji: vikſhim zeſarskim ſhluſhabnikam (IDR-RUD-2)

viši prid.● višji, nadrejeni:

viši gosposka: od te Vischi Gosposke (PTG-1)

vizitirati glag. nedov. ● pregledovati, »vizitirati«:ta Leder /.../ Visitirat ali pregledat (VGO-ČEV-1)

viža sam. ž ● način: Na Tako Vischo (LEN-1), na obeno Viſsho (REČ-1), na tako Visho (STA-1), na nobeno visho (IDR-RUD-1)

vjedeti glag. nedov. ● vedeti, znati:Wieſtä Sgoworitÿ (GRE-1)

vo predl. ● v: Vo Nikakouj /.../ Tolnaschj priuolito (SRE-1/A in B), Vo Nikakof kuar allj Sckhodo Sprauitj (SRE-1/A in B) – gl. tudi: vu

vö dan del. ● izročen, podeljen: vetoj Králeszkoj nam vszeim vö danoj praviczi (ČRE-ČEV-1)

vola predl. ● zavoljo: Prawitſcha Inu Reißnitza wolla (GRE-1) – gl. tudi: za … vola, za vole

vö ovaditi glag. dov. ● izdati, povedati naprej:vö ne ovádim (ČRE-ČEV-1), vö neovádim (ČRE-ČEV-2)

vörno prisl. ● zvesto: bodem /.../ vörno obdr'savao (ČRE-ČEV-1)

vos zaim. ● ves

vosi zaim m mn. ● vsi: od voseh kriuich Dolnatschof (SRE-1/A in B) – gl. tudi: si –

vreden prid. ● potreben: onna koteraso Vredna Mutschatj (SRE-1/A), kotera so Vredna Mutschati (SRE-1/B)

vseznajuči prid. ● vseveden: Bogu vsegamogučnemu i vseznajučemu (SRE-3)

vsigdar prisl. ● vedno: vsigdar (SRE-3 – 2-krat)

vu predl. ● v: vu szem (ČRE-ČEV-1), vu o[vem Lotm]erkom varaſso (LJT-1), Vu Imeni Otcza (SRE-2) – gl. tudi: vo

vun povedati glag. dov. ● razkriti, povedati naprej: kres varoſh ali Suſida moiega vun povedati (LJT-1)

vupati se glag. nedov. ● upati si: kak se jas vupam /.../ odgovarjati (SRE-3 in 4)

zadnič prisl. ● nazadnje: Sadnizh boſte persegli (IDR-RUD-2)

zadržati glag. dov. ● zamolčati, zadržati zase: primeni Saderschati (SRE-1/A)

zadržati se glag. dov. ● vesti se, obnašati se: Se vſellej toku /.../ sadershati (MOZ-1), uſselei pak ſe taku sadershati (IDR-RUD-1), de se boſte saderſhali (IDR-RUD-2), ſe je /.../ saderſhati dolſhan (IDR-RUD-2)

zadržavati se glag. nedov. ● vesti se, obnašati se: se verno, marlivo, mučno /.../ zaderžavati (SRE-3)

zadržlivnost sam. ž ● zadržek*●

znotrašnja zadržlivnost = potuhnjenost, zahrbtnost (nem. Gemüthshinterhalt):prez vse znotrašnje zaderžlivnosti (SRE-3)

zadržlivnost mišlenja = potuhnjenost, zahrbtnost (nem. Gemüthshinterhalt):prez vse zaderšlivnosti mišlenja (SRE-4)

zal prid. ● pošten:enimo salmo /.../ Purgerjo (MOZ-1)

zamočati glag. dov. ● zamolčati: da wadetä /.../ Samotſchallÿ (GRE-1) – gl. tudi: zamučati

zamoči glag. nedov. ● moči: odverniti bi samogli (IDR-RUD-2)

zamučati glag. dov. ● zamolčati: vsze Czejske zkrovnoszti zamucsim (ČRE-ČEV-2) – gl. tudi: zamočati

zaničvati glag. nedov. ● zaničevati: posmengſchati ali ſanizhvati (REČ-1) – gl. tudi: zaničóvati

zaničóvati glag. nedov. ● zaničevati:nekol pa taiſte sanizhovu (MOZ-1) – gl. tudi: zaničvati

zapouvid sam. ž ● zapoved, ukaz: zapouvidi (ČRE-ČEV-2)

zapovedati: glag. dov. ● ukazati, naložiti (nem. auftragen): magistratuš serdiški /.../ zapovedal bode (SRE-3)

zavezati se glag. dov. ● včlaniti se, pristopiti:de ſe ne boſte tudi v’njo savésali (IDR-RUD-2)

za … vola predl. ● zavoljo: ſa däru, Preiaſtnaiſtÿ allÿ Sabratſchwo Inu ſa Vſach druſchÿ wolla (GRE-1), sa periatelstua Souraschtua alli mitta volla (PTG-1), Sa tega vola (IDR-RUD-1 – 2-krat), Sa tega Vola kai ſturiti (VGO-ČEV-1) – gl. tudi: vola, za vole

za vole predl. ● zavoljo: Sa vole tlake (STA-1) – gl. tudi: vola, za … vola

zdržati se glag. dov. ● vzdržati se: ſe uſakiga superſtavljanja, ſpogovarjenja ali puntanja

sderſchali (IDR-RUD-2)

zastopiti glag. dov. ● razumeti:kar ſim /.../ saſtopu (IDR-RUD-2)

zgovoriti glag. dov. ● odgovoriti, izpovedati: Na Sadne dän Wieſtä Sgoworitÿ (GRE-1)

znanje sam. s ● vednost:

na znanje dati = naznaniti:zeſ. kralj. Bergamtu v’ Idrii’ na snanje dali (IDR-RUD-2), na snanje dali (IDR-Rud-2)

znašati se glag. nedov. ● ravnati (nem. handeln): nai pravičneiše se znašati (SRE-3)

znotrašnji prid. ● notranji: prez vse znotrašnje zaderžlivnosti (SRE-3)

zredama prisl. ● redno: na vaſhe Schihte srédama in v’pravimu zhasu perſhli (IDR-RUD-2)

zunej predl. ● razen:Sunej Grogor Hersche, Mathia Scherbinz jeno Antona Dauniker (KRN-ZID-1)

zuper predl. ● zoper, proti: taiſtim kaj Super delel (MOZ-1)

zuperstanovajne sam. s ● nasprotovanje: bres usega Super Stanovaina (STA-1)

zvöst prid. ● zvest: Svöstemo Purgarü (LEN-1)

zvösto prisl. ● zvesto:svösto storiti (LEN-1)

zvršiti glag. dov. ● izpolniti, opraviti (nem. leisten): dostoino pokornost z-veršiti (SRE-4) – gl. tudi: dopolniti, dopouniti, spolniti

zvun predl. ● poleg: zvun toga (SRE-3)

zvünski posam. ● zunanji, tuji: zvünszkim, ki szo nej vCzej (ČRE-ČEV-1, ČRE-ČEV-2)

žvoten prid. ● telesen:

žvotna štrafenga = telesna kazen: v ſhuotno Strafenga Se perpravite (IDR-RUD-1)

Opombe
3.

Oblika slovarčka se zgleduje po: Majda Merše idr.: Wortschatz der slowenischen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderts. V: Biblia Slavica. Serie IV. Südslavische Bibeln, Band 3, 2: Kommenare. Paderborn-München-Wien-Zürich: Ferdinand Schöningh, 2006.

4.
Oznaka je dodana pravim množinskim samostalnikom (bratja) in tistim, ki se pojavljajo samo v množioni (artikuluši).

Gor: Dodatek C Besedišče in slovarček Prejšnji: Dodatek C.1 Besedišče – oblastni, upravni, poklicni in sodni pojmiBoris Golec. Datum: 2011-07-28
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.