Mestne prisege

Dodatek A Besedišče in slovarček

Gor: Vsebina

Kazalo

Ker predstavljajo oblastni, upravni in sodni pojmi razmeroma slabo raziskano področje slovenskega zgodovinskega besedišča, vključuje pričujoča objava nabor (Besedišče) vseh tovrstnih izrazov in njihovih pojavitev v obravnavanih prisežnih besedilih. Besedišču sledi Slovarček manj znanih izrazov, v katerem, da bi se izognili podvajanju, niso navedene pojavitve za izraze, vsebovane že v Besedišču, ampak jih nadomeščajo kazalke: gl. Besedišče. V obeh – Besedišču in Slovarčku – so navedki pojavitev v diplomatičnem prepisu oziroma objavljeni transkripciji, če ni ohranjen izvirnik. Pri dveh ljubljanskih prisegah (LJU-18 in LJU-19), ki sta znani le iz nepopolno transliterirane objave s konca 19. stoletja, so navedki v kurzivi.

Dodatek A.1 Besedišče – oblastni, upravni in sodni pojmi

Dodatek A.1.1 1. Vladarski naslovi

cesar
– svetli KRM-1: nashemo Suetlemo Cesariu inu kralu
LJU-1: naſsimu Suetlimu Ceſariu
LJU-12: naſhimu suetlimu Ceſsariu
– premilostlovi NME-1: Naschiga premiloſtloviga zeſsarja
– izvolen rimski LJU-19: izvolenga Rimskiga Cessarja
– nargnadlivši LJU-19: nargnadlivšiga Cesarja
cesarica
– svetla KRM-1: te Suetle Cesarize inu kralize
cesarsko-kraljevi
– cesarski kralevi KRM-1: per te Cesarske kraleue Representanze inu Camere
– cesarski krajlevski NME-1: zhes zeſsarscke kraileuske Suetlusti vickſchi Perschono
– cesarski krajlevi LJU-19: čez cesarsko krailevo Svetlust
NME-1: zhes zeſſarsko krailevo Suetlost
kralj
– krejl KRA-1: Khreyllu
KRA-3: Khreyllu
KRA-4: Khreillu
– krajl KRA-1: Khraillu
KRA-2: Khraylu
LJU-19: kraila
LJU-19: nargnadlivšiga /.../ Kraila
NME-1: Naschiga premiloſtloviga zeſsarja, kraila
– kral KRM-1: Cesariu, inu kralu
kraljica
– kralica KRM-1: te Suetle Cesarize, inu kralize
kraljevski
– kralevski KRM-1: kraleuske Suitloste
kraljestvo
– kralestvo NME-1: tich nemschkich, Jerusalemskich /.../ inu Lodomirskich kraleſtvou
apostolska prevzvišenost
– apostolska svetlust LJU-19: niegove apostolske Svetlusti
– apostolska presvetlust NME-1: Apoſtolſky Presuetluſti
deželni knez
–deželski vivoda KRA-1: Deſchelſkhimu Viuodi
KRA-2: deſchellſkhimo Viuodj
KRA-3: deſchelskhemo Viuodj
KRA-4: deſchellſkhimo Viuodj
– deželski firšt
– deželski füršt
LJU-1: deselskimu Firſtu
LJU-1: deschelſkimo Fürsto (pripis)
LJU-12: deshelskimu Firſtu
– deželski gospud NME-1: Deſchelſkiga Goſpuda
knez
– firšt
– fürst
LJU-19: Fürsta jenu Gospoda Gospoda
NME-1: Firſta inu Goſpuda Goſpuda
NME-1: Firsta inu Gospuda
dedni knez
– erbč fürst LJU-19: Erbča Fürsta
nadvojvoda
–vikši fürst LJU-19: vikšiga Fürsta v Toškani
– vikši vajvoda LJU-19: vikši Vajvoda v Esterraichi
NME-1: Vickſchiga Vaivoda u Eſterreichu
vojvoda
– vajvoda LJU-19: Vajvoda v´Burgundji
NME-1: Vaivoda u Burgundu
mejni grof
– margraf LJU-19: Margrafa na Marskim

Dodatek A.1.2 2. Obči oblastni pojmi

oblast MET-1:Voblast pride
nadrejeni
– vikši NME-2: vaschim vickſchim inu zellimu Mesſtu
NME-2: koker vaschimu pervimu vickſchimu
NME-2: vaschim vickſchim iskasat
NME-2: mojim vickſchim
dežela
– dežela NME-1: u vezh drusich deſchelach
KRM-1:lete Cranske Deshele
deželni
– duželska gosposka
– deželska gospuska
LJU-19: duželske Gosposke – 2-krat
NME-1: deſchelſke Gosposke
NME-1: uſse deſchelske Gospuske
(mestno) sodišče
– rihta NME-5: tukai per Richte
mesto
– mesto
– mestu
KRA-1: tiga meſta
LJU-1: Letega meſta
LJU-7: noter tu meſtu – 2-krat
LJU-9: noter tu Meſtu ali uunkai Smeſta
LJU-12: letiga Mesta
LJU-19: čez nuc tega Mesta
NME-3: per temu Mestu
ORM-2: toga mesta
– varaš ORM-1:Ormoskoga Varaſsa
ORM-3: czelomo Varaſsu
– gmajn mesto
– gmajn mestu
– gmejn mesto
– gmejn mestu
– gemajn mesto
KRA-1: gmein meſtu
KRA-3: temu gmein meſtu
KRA-4: thimu gmein meſtu
LJU-1: gmain meſtà zaſst
LJU-1: gmain meſtù moglo hudimu priti
LJU-8: Gmain meſtu
LJU-8: sa gmain meſta uola
LJU-8: gmain meſta nuzu
LJU-9: gemein mesto dati (pripis),
LJU-11: is Gmain Meſta Camre
LJU-11: na uſse Gmain Meſta srambe
LJU-12: gmain Mesta zhast
LJU-12: gmain Mestu
LJU-13: gmain mesta zimpermon
LJU-13: sa gmein mesta
LJU-13: gmein mesta zimpermonu
LJU-16: Gmain meſta Worſte
LJU-16: gmein mesta Worſtnarju
LJU-18: tega Gmein Mesta
– celo mesto NME-2: zellimu Mesſtu
NME-2: zelliga mesta
NME-2: temu zelimu meſtu
– abčinsko (občinsko) mesto ORM-2: abcinskoga Mesta
– pošteno mesto KRM-1:Tega posteniga Mesta
LJU-2: tiga poſteniga meſta lublane
glavno mesto
– poglavito mesto LJU-1:Poglauitiga meſta Lublane
LJU-4: tega poglauitega meſta Lublane
LJU-5: tiga Poglauitiga Mesta Lublane
LJU-6: poglauitega meſta Lublane
LJU-7: tiga Poglauitiga meſta Lublane
LJU-8: tega poglauitiga meſta Lublane
LJU-11: tiga Poglauitiga mesta Lublane
LJU-12: tiga poglauitiga meſta Lublane
LJU-13: tega poglauitige mesta lublane
LJU-15: tega Poglauita meſta Lublane
LJU-16: tega poglauitiga mesta Lublane
mestni
– gmajn mestni LJU-15:per drugih gmain meſtnih dellah
LJU-16: en Suest gmain mestnj Worstner
– varaški ORM-1: Varaske prauicze – 2-krat
gosposka
– gosposka LJU-1: pod druga Goſposka podati
LJU-7: od moie Goſposke
LJU-12: pod druga Gosposka podati
NME-4: Vaschi Gosposkÿ
LJU-19: vaše Gosposke zapoudi
NME-1: zhes zhasno Gosposko
– gospodšina
KRA-1: pruti nega goſpodſchini priſtoy
– gospošina (mestna) LJU-1: pred leto, moio gosposhino, Letega meſta
LJU-1: pruti niegoui, Gosposhini
– gospocka ORM-3: napreposztavlena Goszpoczka
– gosposčina
(gospoščina)
LJU-12: pruti niegoui Gospoſzhini
gosposkin NME-4: gosposkinimu sluschabniku
gosposka, deželna
– deželska gospuska
– deželska gosposka
– duželska gosposka
NME-1: uſse deſchelske Gospuske
NME-1: deſchelſke Gosposke
LJU-19: duželske Gosposke – 2-krat
gosposka, zemljiška
– gruntna gosposka NME-3: leti gruntni gosposkÿ
gosposka, gozdna
– borštna gosposka NME-4: leti borstni gosposkÿ

Dodatek A.1.3 3. Državni organi

Reprezentanca in komora (v Ljubljani)
– Reprezentanca inu kamera KRM-1: Repraesentanze inu Camere
KRM-1: per te Cesarske kraleue Representanze, inu Camere
okrožni glavar
– krajs haubtman KRM-1: Creis Haubtmano
KRM-1: Creis haubtmano

Dodatek A.1.4 4. Mestni organi, službe in nazivi

mestni župan
– burgermajster
– bürgermajster
– bürgermojster
– burgermaster
LJU-1: goſpudj Burgermaiſtru
LJU-7: Goſpudi Burgermaiſtru
LJU-6: Goſpudi Burgermaiſtru
LJU-7: Goſpudi Burgermaiſtra
LJU-8: Goſpudi Burgermaiſtru
LJU-12: Gospudi Burgermaistru
LJU-13: gospudi burgermeistru
LJU-16: Gospudj burgermeistru
LJU-19: Bürgermaistra
LJU-19: Burgermaistra
LJU-19: čez Bürgermoistra inu Magistrata
LJU-19: Burgermastra
– purgermajster LJU-1: goſpudi Purgermaiſtru
LJU-4: goſpudi Purgermaiſtru
LJU-5: Goſpudi Purgermaiſtru
LJU-9: Goſpudi Purgermaiſtra
LJU-11: Gospudi Purgermaiſtru
LJU-14: Gospud Purgermaiſtra
LJU-15: Gospusdj Purgermeiſtru
mestni sodnik
– rihtar
– rihter
KRM-1: Richter
KRA-1: Richtaryu
KRA-2: Richtaryu
KRA-3: Richtar
LJU-1: Richtariu
LJU-2: Richtariu
LJU-4: Richteriu
LJU-5: Richtariu
LJU-6: Richteriu
LJU-7: Richtaria
LJU-8: Richtariu
LJU-9: Gospudi Richtaria
LJU-11: Gospudi Richtariu
LJU-12: Richtariu
LJU-12: pred Gospudam Richtariam letiga Mesta
LJU-12: per Gospudi Richtariu
LJU-13: Rihteriu
LJU-14: Gospud Richteria
LJU-15: Gospusdj Rihtariu
LJU-16: Rihteriu
MET-1: Richtaria
NME-1: zhasniga Richtarja – 2-krat
NME-1: Richtarju
NME-2: temu zhasnimu gospodu Richtarju
ORM-1: Rihtaru
ORM-2: Gospona Richtara
– mejsten rihtar KRM-1: Meistenmo Richtarjo
sodniška služba
– rihtarska sležba
– rihtarska složba
KRM-1: Richtarsko Slesbo
KRM-1: ulete Moÿe Richtarske Slosbe
mestno sodišče
– rihta NME-5: tukai per Richte
mestni svet
– svet KRA-2: Wſwety
KRA-3: Vpraudj, olli vſuetu
MET-1: ueſs zelli Suet alle Rath
– rat
KRA-1: Rathu
KRA-2: Rathu
LJU-2: Ratu
LJU-7: Ratu
MET-1: ueſs zelli Suet alle Rath
NME-1: Ratha
NME-1: Rath
NME-1: Rathu
NME-2: Rathu
ORM-1: Rathu
ORM-2: Rata Naſsega
ORM-2: is Rata Naſseg(a)
– pošten rat KRA-3: en poſchten Rath
LJU-1: poſtenimu Ratu
LJU-4: temu poſstenimu Rathu
LJU-5: temu postenimu Ratu
LJU-6: Poſhtenimu Rathu
LJU-8: temu poſtenimu Ratu
LJU-8: eniga poſteniga Ratu
LJU-11: temu postenimu Ratu
LJU-12: poſtenimu Ratu
LJU-13: postenimu Rathu
LJU-16: postenimu Rathu
– cel rat NME-1: zeliga Ratha
NME-2: zellimu Ratu
mestni svétnik
– svétnik KRA-2: Rath Jenu Suetnickh
– rat KRA-2: Rath Jenu Suetnickh
– ratni gaspud
– ratni gospod
– ratni gospud
LJU-9: tem Rathnem gaspudam(pripis)
LJU-14: tem Rathnem gospudam
LJU-19: rathne Gospode
LJU-19: rathnem Gospudam
– ratnik ORM-2: Jednoga Ratnika illiti Senatora
ORM-2: Jednoga Ratnika illiti Senatora
ORM-2: zebran Ratnik illiti pristhan Senator
ORM-2: Gosponou Ratnikou ÿ Senatorou
– senator ORM-2: Jednoga Ratnika illiti Senatora
ORM-2: Jednoga Ratnika illiti Senatora
ORM-2: zebran Ratnik illiti pristhan Senator
ORM-2: Gosponou Ratnikou ÿ Senatorou
magistrat
– magistrat LJU-1: per enimu posſhtenimu Magiſtratu
LJU-15: inu zelumuMagistratu
LJU-16: tega posteniga magistrata
LJU-19: celiga Magistrata
LJU-19: čez /.../ Magistrata
NME-1: tega na prei poſtauleniga zhasniga Magistrata
– magištratuš
– magistratuš
ORM-2:poglauitomu Magistratuſu Talnacnosti
ORM-2: poglauitoga Magistratuſa Talnacnosti
ORM-2: Magistratuſsa
ORM-3: szlavni Magisztratuſs Ormuſski
meščanska občina
– gmajna KRA-1: gmeini tiga meſta
KRA-3: en poſchten Rath, jenu gmeina
mestna komora
– gmajn mesta kamra
– gmajn mestna kamra
LJU-11: is Gmain Meſta Camre
LJU-15: is gmain Mestnae Cammre
– kamra LJU-16: per Kammre
mestni komornik
– kamrar LJU-7: Goſpudi Camrariu
LJU-8: Camrariu (pripis)
LJU-8: Camraria (pripis)
LJU-8: Gospodu Camrariu
LJU-9: Gaspud kamrario
LJU-11: Gospudi Camrariu
LJU-13: gospudi Camrariu
LJU-14: Gospudj Camrariu
LJU-15: Gospudj Camrariu
LJU-15: gospud Camraria
LJU-16: Gospud Cammraria
– štatkamrer
– štat kamrar
LJU-9: Gospudi StattCammreriu (pripis v gotici)
LJU-11: Stat Camrariu (pripis)
– mestni kamrar LJU-15: Gospudj mestnumu Camrariu
LJU-15: Gospuda Meſtniga Camraria
– kamrski gospud LJU-15: teh druſsig Cammerskeh gospudou
nižji mestni komornik
– mali kamrer LJU-13: gospud Malimu kamreriu
provizor
(začasni organ)
LJU-7:Goſpudou inu Prouiſoriou
meščan
– burgar KRA-1: Burgar
KRA-1: Burgaryu
LJU-1: Burgar
LJU-1: Burgariu
– purgar LJU-9: drugim purgarjam
LJU-9: katerj purgarie niſso purgarie (pripis)
LJU-14: tem drugim purgarjam
LJU-14: Sa purgarie
LJU-14: katerj purgarie niſso
ORM-3: Purgarum
ORM-3: en Purgar
ORM-3: jednomo Purgari
meščanski
– purgarski LJU-1: moie Purgarſke perſege
mestni gostač
– invoner LJU-12: Inwohner alli Podloshnik
– podložnik LJU-12: Inwohner alli Podloshnik
LJU-12: enimu brumnimu Podloſsniku
mestni stražnik
(Scharrwachter)
– vahtar LJU-2:Vachtar
stražniška služba
– vahtarska služba NME-2: vachtarsko sluschbo
mestni stražni mojster
– vahtmajster NME-2: Wachtmaistru
valpet
– valput LJU-11: pernareden, inu flissig Valput
– vaupet LJU-15: perpraulen, inu fliſsig Vaupet
merilec soli
– solski merčun LJU-3:Solski Merzhun
LJU-17: Solski Merzhun
merilec vina
– vinski merčun LJU-5: Vinſkimu Merzhuno
LJU-6: Vuinski mertshun
LJU-6: Vuinskimu merzunu
merilec žita
– žitni merčun LJU-2: Shitni Merzhun
gozdni hlapec (gozdar)
– forstnar LJU-8: Forstnar
LJU-8: Forſtnariu
– borštnar
– borštner
LJU-16: gmain mestnj Worstner
LJU-16: gmein mesta Worſtnarju
NME-3: sa Borstnarja gori uset
sogozdar
– zraven forstnar LJU-8: moÿga Touarsha, ali ſraun forſtnaria
gozdarska služba
– borštnarska služba NME-4: borstnarsko Sluschbo
mestni tesar
– cimpermon LJU-13: en Suest gmain mesta zimpermon
LJU-13: enimu Suestimu gmein mesta zimpermonu
opekarski mojster
– cegelski mojster LJU-18: to šlužbo enga cegelskega moistra
LJU-18: flissek služabnika inu cegelskega moistra
nižji mestni uradnik
– hlapic
– hlapec
– hlabec
LJU-8: flyſsig Forstnar inu Pokorn Hlapiz
LJU-13: en Suest gmain mesta zimpermon inu pernareden hlabez
LJU-16: gmain mestnj Worstner inu perpraulen hlapez
– služabnik LJU-2: shitnimu Merzhunu oli slushabniku
LJU-3: enimu suestimu ſlushshabniku
LJU-5: enimu sueſtimu sluſsabniko inu Vinſkimu Merzhuno
LJU-6: enimu uſlednimu Vuinskimu merzunu inu slushabniko
LJU-7: enimu ſuestimu Vuratariu inu ſluſabniku
LJU-9: enimu ſueſtimu slushabniku
LJU-11: Valput, inu ſluſsabnich
LJU-15: Vaupet, inu Sluſsabnich
LJU-17: enimu Suestimu Slushabniku
LJU-18: flissek služabnika inu cegelskega moistra
NME-2: enmu sluschabniku
NME-2: poſtenimu inu suestimu sluschabniko
NME-3: enimu saperseſchenmu inu suestimu sluschabniko
NME-4: gosposkinimu sluschabniku

Dodatek A.1.5 5. Sodni pojmi

(mestno) sodišče
– rihta NME-5: katir se tukai per Richte Snaidejo
sodna palica
– rihtna palica KRA-4: Seſyte na to Richtno palizo
mestna pravda
– pravda KRA-3: kher ſe Vpraudj, olli vſuetu rezhe
pravda
– pravda KRM-1: prauo Praudo inu Sodbo
LJU-1: ſunai praude alli sprauda
LJU-1: ueno Irungo ali praudo ratall
LJU-12: sunai prauda alli sprauda
LJU-12: ueno irringo ali prauda ratal
– irunga
– iringa
LJU-1: ueno Irungo ali praudo ratall
LJU-12: ueno irringo ali prauda ratal
soditi
– pravdo reči KRA-1: Eno glich Jenu pravo praudo reztſchi
– pravdo vošiti KRA-3: prauo praudo voſchiti
– pravda dajati inu jemati LJU-1: prauda daiati inu iemati
LJU-12: prauda daiati inu iemati
sodba
– sodba KRM-1: prauo Praudo inu Sodbo
MET-1: ta pusledni zhas Te strashne Sodbe
MET-1: eno Strashno Sodbo sam zehs sebe /.../ resodenesh
izrek sodbe
– pravdno rečenje KRA-2: Smoyem praudnim Retſcheinem
napačna razsodba
– kriva sentencija ali spoznajne MET-1: De zhestu ena kriua Sententia ali Sposnaine isrezheno bode

Dodatek A.1.6 6. Priseganje

priseči in komu
– perseči KRM-1: Persechem Gospud Bogu usega Mogoznimo
KAM-1: Perſseschem Bogu Ozheto, Syno, inu Svetemo Duchu, Lube Divize Matere Marie, vſsem Boschym Svetnikam, inu Svetnizam, vſsem Nebeschkim Angelzam
LJU-1: perſeſhem pruti Goſpudj Bogù, Ozhetù nebeskimu
LJU-2: perſseshem Goſpudj Bogu, tudi goſpudi Purgermaiſtru, Richtariu inu Ratu, tiga poſteniga meſta lublane
LJU-3: Perſheſhem ſmoÿmi gori Vſignienimi Perſti Gospudi BOGV, inu tudi Gospudam Lublanſkim
LJU-4: perſeſshem, ne moio Rothu Goſpudj Bogu, inu tudi goſpudi Purgermaiſtru, Richteriu, inu temu poſstenimu Rathu, tega poglauitega meſta Lublane
LJU-5: perſheshem Gospudi BOGV inu tudi Goſpudi Purgermaiſtru, Richtariu, inu temu postenimu Ratu, tiga Poglauitiga Mesta Lublane
LJU-6: perſeſchem Goſpudi BOGV, inu tude Goſpudi Burgermaiſtru, Richteriu, inu temu Poſhtenimu Rathu tega poglauitega meſta Lublane
LJU-7: Perſseshem Bogu Ozhetu Nebeſkimu, Sinu, Suetimu Duhu, tudi Goſpudi Burgermaiſtru, Richtariu, inu Ratu, tiga Poglauitiga meſta Lublane
LJU-8: Perseshem Goſpudi Bogu, Inu tudi Goſpudi Burgermaiſtru, Richtariu inu temu poſtenimu Ratu, tega poglauitiga meſta Lublane
LJU-9: Perſeshem pruti Gospudi Bogu, Ozhetu, Sinu inu Suetimu Duhu
LJU-10: perſeshem sto moio Rotù, Goſpudi Bogù Nebeſkimu
LJU-11: perſheſhem sletu moio persego, Gospudi BOGV, tudi Gospudi Purgermaiſtru, Gospudi Richtariu, inu temu postenimu Ratu, tiga Poglauitiga mesta Lublane
LJU-12: perſheshem pruti Gospudi Bogu Ozhetu nebeskimu
LJU-13: Persheshem gospudi boghu Suega Mogoznimu Inu tudi gospudi burgermeistru, Rihteriu, Inu postenimu Rathu tega poglauitige mesta lublane
LJU-14: Perseshem Bogu Ozetu, Sinu, Inu Suetimo duho
LJU-15: Persheshem Gospud Bogu, tudj Gospusdj Purgermeiſtru, Gospusdj Rihtariu, Gospudj mestnumu Camrariu inu zelumu Magstu tega Poglauita meſta Lublane
LJU-16: Perſeshem Gospudj boghu Suega Mogoznimu Inu tudj Gospudj burgermeistru, Rihteriu, Inu postenimu Rathu tega poglauitiga mesta Lublane
LJU-17: Perſcheshem prutie Gospud Bogu inu tudi Gospodam Lublanskem
LJU-18: persežem Bogu očetu, Sinu inu Svetimo Duhu eno pravo inu čisto persego
MET-2: Kadar ozhe eden persezhe
MET-2: perseshem nar popreit Bogu ozhetu, Sÿnu ienu Suetmu Duchu, lubi Diuizi Mariae, Vsem Boshem Suetnikam, ienu Suetnizam, Vsem nebeshkim Angelzam
NME-1: Vi boſte bogu uſsegamogozhnimu persegli, inu per Vaschi zhaſti, inu poſtenusti oblubili
NME-3: oblubim inu perseschem bred bogam
NME-4: Vi boſte bogu uſsegamogotschnimo eno resnitschno persego persegli inu Vaschi Gosposkÿ per Vaschimo posteino oblubili
NME-5: perseſchem bogu uſsegamogozhnimu eno pravo inu
resnizhno persego
VGO-1: perseschem Bogu uſsiga mogozhn(im)o eno Zhisto, jenu resnizhno Perſsego
– priseči ORM-1: Priszeſsém, da ...
ORM-2: Priſzeſzem, na denesni dain kÿednomu postuvanomu ÿ poglauitomu Magistratuſu Talnacnosti, toga mesta Ormuskoga, ſzmoium Telounum priſzegum
– preseči ORM-3: preszechem Bogo vszamuguchemu vszaznajuchemu presz vszega sznotraſsnyoga dvoinoga Miſslenya ÿ Razuma eno resznichno telovno Priszego
– persego dolpoložiti
– persego doli položiti


LJU-19: Vi bodete eno persego Bugu ussiga mogočnimu dolpoložili, jenu per vašimu Pošteinju, dobrumo Jemenu oblubili
NME-2: Vi boſte bogu uſsegamogozhnimu eno pravo, suesto inu
resnizhno persego dolli poloschili, tudi temu zellimu Ratu
vaschim vickſchim inu zellimu Mesſtu per vaschimu poſteinu inu mostvo oblubili
NME-3: tocku boste eno suesto persego doli poloschili inu pred bogam oblubili
prisega
– persega LJU-1: moie Purgarſke perſege
LJU-6: sletu moio persego
LJU-7: sletu moio persego
LJU-11: sletu moio persego
LJU-18: eno pravo inu čisto persego
LJU-19: eno persego Bugu
NME-1: Purgarska persega
NME-1: Persega
NME-2: eno pravo, suesto inu resnizhno persego
NME-2: is leto persego bogu
NME-3: eno suesto persego
NME-3: leto persego
NME-3: per niegovi Veisti inu persegi
NME-4: eno resnitschno persego
NME-4: Persega
NME-5: eno pravo inu resnizhno persego
VGO-1: eno Zhisto jenu resnizhno Perſsego
– prisega ORM-2: Nÿegoue Priſzege
ORM-2: ſzmoium Telounum priſzegum
ORM-2: premisliti Priſzegu ſzaveſzuvanie
ORM-3: eno resznichno telovno Priszego
– rota LJU-4: perſeſshem, ne moio Rothu
LJU-10: sto moio Rotu
– rotba KRA-4: per thi teleßni Rotwi
LJU-8: oblubim sto moio Rodbo
– zvest (?) LJU-8: oblumim sto moio Suestio (popravljeno iz prvotno: Rodbo)
zaprisežen
– zapersežen NME-3: saperseſchenmu inu suestimu sluschabniko
NME-4: saperseschenimu gosposkinimu sluschabniku
krivo priseči
– kervo perseči
– kervu perseči
– kriv perseči
– po krivem perseči
KAM-1: aku ſsem jest vte vische kervo perſsegal
MET-1: oku iest danashni dan kriu persheshem
MET-1: Katieri kriu persesha
MET-1: oku iest dones keruu pershesham
MET-1: kateri kriu persesha
MET-1: oku iest Dones kriu persesham
MET-1: kateri kriu perseshe
MET-1: Super Katerega on kriu perseshe
MET-2: oku iest pokrium perseshem
kriva prisega
– kriva persega
– krivo persega
MET-1: negoua kriua persega
MET-1: kriuo persega
MET-1: Snegouo kriuo persega
MET-1: Shnegouo kriuo persego
krivoprisežnik
– krive perseženik
– krivi perseženik
MET-1: ta kriue perseshenik
MET-1: ta kriui Perseshenik
– kervu perseženi člouk
– kriv perseženi človek
– krivu perseženi človek
MET-1: keruu persesheni zlouk
MET-1: kriu persesheni zlouek
MET-1: kriuu persesheni zlouek

Dodatek A.2 Slovarček manj znanih izrazov1

Dodatek A.2.1 Sestava slovarskega sestavka

Slovarski sestavek uvaja iztočnica, ki se ravna po zapisu v kritičnem prepisu in se lahko pojavlja v dveh samostojnih različicah – v stičnem in nestičnem zapisu (npr. za vola, zavola). Sledijo oznaka besedne vrste, sodobni pomen besede in vsi primeri pojavljanja v prisežnih besedilih (v diplomatičnem prepisu oz. transkripciji, glede na zaporedje poglavij in besedil v njih). Po potrebi je dodano napotilo na pomensko enake ali sorodne izraze. Če je bila beseda zajeta že v Besedišču, so navedeni samo besedna vrsta, pomen in kazalka na Besedišče. Nekatera slovarska gesla vsebujejo tudi spregatvene in sklanjatvene oblike ter besedne zveze, v katerih se iztočnica pojavlja. Nezanesljive oblike in pomeni so označeni z znakom *. Oblike kratkega nedoločnika so navedene z dolgim nedoločnikom (npr. odantvertvati).

Okrajšave:
 • člen = členek
 • del. = deležnik
 • edn. = ednina
 • gl. = glej
 • glag. dov. = dovršni glagol
 • glag. dvovid. = dvovidski glagol
 • glag. nedov. = nedovršni glagol
 • im. = imenovalnik
 • lat. = latinsko
 • madž. = madžarsko
 • mn. = množina
 • nem. = nemško
 • os. = oseba
 • povdk. = povedkovnik
 • posam. = posamostaljeno
 • predl. = predlog
 • prid. = pridevnik
 • prim. = primerjaj
 • prisl. = prislov
 • sam. m = samostalnik moškega spola
 • sam. s = samostalnik srednjega spola
 • sam. ž = samostalnik ženskega spola
 • štev. = števnik
 • vez. = veznik
 • zaim. = zaimek
 • 1., 2., 3. os. edn. = prva, druga, tretja oseba ednine, množine
 • /.../ = znak za izpust besedila

Dodatek A.2.2 Slovarček

abčinski prid. ● celoten: toga abcinskoga mesta (ORM-2), Prauiche Abcinskoga Mesta (ORM-2) – gl. tudi: občinski

abšid sam. m ● slovó: abſchidt (LJU-1), abschidt (LJU-12)
 • abšid vzeti = posloviti se: mui poſten abſchidt uſeti (LJU-1), mui posten abschidt useti (LJU-12)

aden štev. ● eden, en: aden kraizer (LJU-9 – pripis)

adrajtati glag. dov. ● odšteti, izročiti: adraittat allÿ isrozhitj (LJU-15)

ahtati glag. nedov. ● paziti: na uſse taistu achtati inu zhuti (NME-3)

ahtenga sam. ž ● pozornost
 • ahtengo dati = paziti: na delauce svestu ahtengo dati (LJU-18)

amtikati glag. nedov. ● zadevati: kar to ochrainenie /.../ amtizhe (NME-4)

antbertuvati glag. nedov. ● izročati, izplačevati: rubeſhen Gospodu Camrariu antbertuuat (LJU-8) – gl. tudi: odantvertvati

aufšlak sam. m ● naklada: na Aufſchlackhig (KRA-1)

bale prisl. ● bolj, raje: bale ſzraſzumom (ORM-2)

baratšag sam. m ● prijateljstvo (madž. barátság): Baratssag ali paidastuo imati (ORM-1)

boršt sam. m ● gozd, boršt: Log inu Worſte (LJU-8), ta Log inu Worſt (LJU-8), Vborstu (LJU-11), Gmain meſta Worſte (LJU-16), na mestni Borſt inu Hosto (NME-3), mestniga borsta (NME-3), tega mestniga borsta (NME-4)

boršten prid. ● gozden (nanašajoče se na mestni boršt): uſso borstno Skodo (NME-4), u eni borstni Skodi (NME-4)

borštnar sam. m ● gozdar (gozdni hlapec) – gl. Besedišče

božni posam. ● ubogi, revni: tak Bosnumu (ORM-2), kak Bosnumu (ORM-2)

brumen prid. ● vrl, dober, kreposten, pobožen: enimu brumnimu Burgariu (LJU-1), enimu brumnimu Podloſsniku (LJU-12)

bukve sam. ž mn. ● knjiga/knjige: noter te bucque samerkouanu (LJU-5)

burgar sam. m ● meščan – gl. tudi: purgar – gl. Besedišče

burgermajster sam. m ● mestni župan – gl. tudi: bürgermajster, purgermajster – gl. Besedišče

bürgermajster sam. m ● mestni župan – gl. tudi: burgermajster, purgermajster – gl. Besedišče

cajt sam. m ● čas
 • pred cajtam = prezgodaj: pred zaitam sa upalli (NME-2)

cegel* sam. m ● opeka: obene škode per cegli (LJU-18)

cegelski prid. ● opekarski
 • cegelski mojster = opekarski mojster: to šlužbo enga cegelskega moistra (LJU-18), cegelskega moistra (LJU-18)

ceglar sam. m ● opekar: na zeglarie (LJU-11), na /.../ zeglarie (LJU-15)

cimperman sam. m ● tesar – gl. tudi: cimpermon – gl. Besedišče

cimpermon sam. m ● tesar – gl. tudi: cimperman – gl. Besedišče

cimprske prid. ● tesarski: ta zimpersche leſs (LJU-15) – gl. tudi: cimprski

cimprski prid. ● tesarski: drusiga zimperschega Lesa (LJU-9 – pripis), druſsiga zimperschega lesa (LJU-14), tega zimperschega leſsa (LJU-15) – gl. tudi: cimprske

cimprajne sam. s ● tesarjenje, tesarska dela: ketemo zimprainu (LJU-9 – pripis)

cirati glag. nedov. ● krasiti, varovati*, paziti,* skrbeti za*:lepo zirat (LJU-8)

col sam. m ● mitnina, carina: na /.../ Zolech (KRA-1), tiga spodobniga zolla (LJU-5), ta ſpodobni Zol (LJU-6)

časen prid. ● časen
 • časna gosposka = zhes zhasno Gosposko inu Rath (NME-1)

čo – gl. hoteti

čuti glag. nedov. ● paziti: boste /.../ u vaschim sluschnim tednu suesto zhulli (NME-2)
 • čuti na glag. nedov. ● paziti na: na mestni Borſt inu Hosto dobru zhuti (NME-3), na uſse taistu achtati inu zhuti (NME-3)

dača sam. ž ● dajatev, breme: vsze Dache (ORM-3 – prim. v nem. različici: alle lasten)

dajn sam. m ● dan: na denesni dain (ORM-2)

daleta glag. nedov. ● delati: Suestu daleta (LJU-13)

dapernesti glag. dov. ● opraviti, izpolniti, izvršiti: uſse moje dolschnosti /.../ toku resnizhnu dapernesti (NME-2), letu imam inu óčem /.../ toku gvišnu dapernesti (LJU-19) – gl. tudi: dopernesti

dapouniti glag. dov. ● opraviti, izpolniti, izvršiti: boste /.../ fliſseck inu suestu dapounili (NME-2), vascho Sluschbo inu leto persego suestu dapouniti (NME-3)

denešen prid. ● današnji: na denesni dain (ORM-2)

deželski prid. ● deželni: deselskimu Firſtu (LJU-1), deschelſkimo Fürsto (LJU-1 – pripis), deshelskimu Firſtu (LJU-12), uſse deſchelske Gospuske (NME-1), deſchelſke Gosposke (NME-1)

djane sam. s ● delovanje: moie Purgarſke perſege, ſevese, handla inu diana (LJU-1) – gl.tudi: djanje

djanje sam. s ● delovanje: use moie sauese, handla inu diania (LJU-12) – gl. tudi: djane

djati glag. nedov. ● početi, delati: Vſe to diathi (KRA-1)

dolijemajne sam. s ● nazadovanje, manjšanje, izgubljanje: uſse dolijemaine inu Schkodo (NME-1)

doli položiti glag. dov. ● položiti – gl. tudi: dolpoložiti
 • persego doli položiti = priseči: boste /.../ resnizhno persego dolli poloschili (NME-2), boste /.../ eno suesto persego doli poloschili (NME-3)
dolpoložiti glag. dov. ● položiti – gl. tudi: doli položiti
 • persego dolpoložiti = priseči: bodete /.../ eno persego /.../ dolpoložili (LJU-19)

doli sekati glag. nedov. ● sekati: puſtiti doli, ſekhat (LJU-8)

dolterejne sam. s ● kvarjenje, nazadovanje, uničevanje: pred tatvino, doltereinam, inu uſsacko Sckodo obvarvat (NME-3)

donašati glag. nedov. ● prinašati, povzročati: en Haszen donaſsanyu (ORM-3), Sgodu donaſsanÿu (ORM-3 – prim. v nem. različici: Vortheil zugehet, Schaden erreget)

dopernesti glag. dov. ● izpolniti: ſturiti, inu doperneſti (LJU-7) – gl. tudi: dapernesti

dopomagati glag. nedov. ● pomagati: dopomagathj (KRA-3), naprey dopomagathj (KRA-3)

dopouniti glag. dov. ● izpolniti, izvršiti: zapoudi inu poveille /.../ dopouniti (LJU-19) –

gl. tudi: dapouniti

dostonjati se glag. nedov. ● spodobiti se: sze jednomo Purgari dosztonÿa (ORM-3)

dotikati se glag. nedov. ● zadevati: kaiſze /.../ potrebach dotiche (ORM-2)

douh sam. m ● dolg: leta douh (MET-2)
 • nadouh = dolžan, na dolgu: Richtig nadouch Ostale (MET-2)

dovolejne sam. s ● pristanek, privolitev: vasche dovoleine sravin dati (NME-1)

dozevjati glag. nedov. ● klicati*: kaibi szuproti Varaské prauiczé doszeuialo (ORM-1)

držan del. ● najet: sa gmain meſta uola sekazhi bodeio dershani (LJU-8)

držati 1 glag. nedov. ● spoštovati, upoštevati: Sapuuid Inu prepouid derſchati (KRA-1), sapouidi, prepouidi, pocorno derſati (LJU-1), pocornu dershati (LJU-12)

držati 2 glag. nedov. ● držati
 • držati čez = držati proti (nekomu):derſzati /.../ Ces Neprÿatela (ORM-2)
 • držati poleg = držati (z nekom): derſzati polek Prÿatela (ORM-2)

držati se glag. nedov. ● vesti se, ravnati: se Vletim Vſim, taku derſati (LJU-1), se v´letim uſim taku dershati (LJU-12)

duželski prid. ● deželni: duželske Gosposke (LJU-19 – 2-krat)

dvojen prid. ● dvojen
 • dvojno mišlenje = neiskrenost: vszega sznotraſsnyoga dvoinoga Miſslenya (ORM-3 – prim. v nem. različici: ohne Gemüthshinterhaltung und zweydeutigen Verstand)

ener zaim. ● noben: eneriga Strachu (KRA-2), Skhoſi eneriga mitu (KRA-3), ſkhuſi enerj peryaſni (KRA-3), ſa enerj peryaſni (KRA-4)

eno vez. ● in:Eno leta Praescista (LJU-8 – pripis)

erb sam. m ● dedič: od tech Erbam (KRM-1), inu Erbou (LJU-19), njeh Erbe (LJU-19 – 2-krat) – gl. tudi: irb

falšija sam. ž ● goljufija: sfalshio oli neiſuestio skusi pomagat (LJU-8), Sfalshio /.../ Skusj pomagat (LJU-16)

farlikost sam. ž ● nevarnost: pres use farlikoſti (LJU-1), breſs use farlicosti (LJU-12); prim. v nem. različicah za LJU-1, LJU-2 in LJU-12: ohne geuarde, ohn alle geüarde, ohne geuärde – gl. tudi: gefarlikost, gfarlikost

ferdaman del. ● pogubljen: odlozhen inu Ferdaman Bodem (KAM-1)

ferdamanje sam. s ● pogubljenje: praklestuo alle ferdamanie (MET-1) – gl. tudi: ferdamejne

ferdamejne sam. s ● pogubljenje: Sam Sebe kuezhnimu Ferdameinu isda (MET-1) – gl. tudi: ferdamanje

ferhindrati glag. dov. ● preprečiti: ſouwraſchtua verhindrat (KRA-3)

fidrati glag. nedov. ● pospeševati: kulker je mogoče fidrati (LJU-18)

firšt sam. m ● knez – gl. Besedišče
 • deželski firšt = deželni knez – gl. Besedišče
 • erbč firšt = dedni knez – gl. Besedišče
 • vikši firšt = nadvojvoda – gl. Besedišče

flis sam. m ● vnema, marljivost:ozhem moÿ flÿſs imeti (LJU-8)

flisek 1 prid. ● marljiv, vesten: na eniga /.../ flissek služabnika (LJU-18) – gl. tudi: flisig 1

flisek 2 prisl. ● marljivo, vestno: fliſseck inu suestu dapounili (NME-2), skrbnu inu flissek, bres golfije oprauiti (LJU-18) – gl. tudi: flisig 2

flisig 1 prid. ● marljiv, vesten: flisig inu pokorn Shitni Merzhun (LJU-2), enu ordenlich inu fliſsig gori gledanie (LJU-2), fliſsig, pernareden inu zhuiezh biti (LJU-2), fliſsig inu pokorn (LJU-3), fliſsig inu pokoren (LJU-6), enu fliſsig gori gledanie (LJU-7 – 2-krat), en /.../ flyſsig Forstnar (LJU-8), pernareden inu flissig Valput (LJU-11), enu fliſsig gori gladanie (LJU-11), perpraulen, inu fliſsig Vaupet (LJU-15), enu fliſsig gorj Gledaine (LJU-15), fliſsig inu pokoren Solski Merzhun (LJU-17) – gl. tudi: flisek 1

flisig 2 prisl. ● marljivo, vestno: ſueſtu inu flissig /.../ meriti (LJU-2), ſuestu inu fliſsig /.../ meriti (LJU-3), sueſtu uuernu, inu tude fliſsig (LJU-4), suestu inu fliſsig (LJU-5), fliſsig merkati (LJU-5), Suestu inu fliſig /.../ meriti (LJU-17) – gl. tudi: flisek 2

forstnar sam. m ● gozdar (gozdni hlapec) – gl. Besedišče

fortel sam. m ● pristranskost: bres uſsiga fortelna meriti (LJU-2), breſs uſiga fortelna meriti (LJU-3), bres uſega fortelna (LJU-4), breſs usega fortelna mere (LJU-5), breſ usega fortelna mereti (LJU-6), bres uſega fortelna (LJU-11), pres suega fortelna (LJU-13), Breſs Vſsega fortelna (LJU-15), breſs uſega fortelna (LJU-17)

fortelnasti posam. ● pristranski: nezh fortelnastiga (LJU-15), nezh fortelnastiga (LJU-16)

fraščina sam. ž ● svoboščina, pravica: Fraschine (ORM-2)

frej prid. ● prost, svoboden:
 • frej sturiti = razvezati (se) obveze: sem ſe iest /.../ dolshan /.../ freÿ inu ledig, ſturiti (LJU-1)

gefarlikost sam. ž ● nevarnost: pres uſe gefarlikosti (LJU-17) – gl. tudi: farlikost, gfarlikost

gfarlikost sam. ž ● nevarnost: breſs uſse gfarlikoſti (LJU-2), breſs uſe gfarlikoſti (LJU-3) – gl. tudi: farlikost, gefarlikost

gledati k glag. nedov. ● dovoljevati, dopuščati: khobeni nespodobnoſti gledat, inu perpuſtiti (LJU-4)

gledati na glag. nedov. ● paziti na: na usso Škodo, kar je na nas ležeče, gledati (LJU-19)

glih 1 prid. ● enak: Eno glich Jenu pravo praudo (KRA-2), edno glich mero (LJU-2), eno glih mero (LJU-3), Glichi uiſshi, sto Vachto (LJU-2), eno glich mero (LJU-17), Vglihi Vishi (MET-1)

glih 2 prisl. ● enako, ravno: glich derſchati (KRA-3), en glich praui Richtar (KRA-3), glich prauo praudo (KRA-3)

gemajn prid. ● celoten – gl. Besedišče: gemajn mesto

gmajn prid. ● celoten – gl. Besedišče: gmajn mesto, gmajn mestni

gmajna 1 sam. ž ● meščanska občina – gl. Besedišče

gmajna 2 sam. ž ● skupnost, občestvo: gmeine useh Suetnikou inu Suetniz (MET-2)

gmajnšoft sam. ž ● skupnost, občestvo: od gmeinschoffte (KAM-1)

gnada sam. ž ● milost: Svete gnade inu miloste (KAM-1), negoua naisrezhena Gnada (MET-1), od Soie Suete Gnade ienu milosti (MET-2)

gore gledanje sam. s ● nadzor: enu ſuestu gore gledanie zhem naniè iemeti (LJU-4) – gl. tudi: gori gladanje, gori gledajne, gori gledanje

gori gladanje sam. s ● nadzor: enu fliſsig gori gladanie imeti (LJU-11) – gl. tudi: gore gledanje, gori gledajne, gori gledanje

gori gledajne sam. s ● nadzor: enu fliſsig gorj Gledaine, inu pomerkuaine imetj (LJU-15) – gl. tudi: gore gledanje, gori gladanje, gori gledanje

gori gledanje sam. s ● nadzor: enu ordenlich inu fliſsig gori gledanie imetj (LJU-2), enu fliſsig gori gledanie imeti (LJU-7 – 2-krat) – gl. tudi: gore gledanje, gori gladanje, gori gledajne

gori gledati glag. nedov. ● nadzorovati: tega shita kupuuaine /.../ gorj gledati (LJU-4), na teiſte /.../ merkati, inu gori gledati (LJU-5)

gorijemajne sam. s ● napredovanje, večanje, rast: prauizo ienu Gorijemaine iskati (KRM-1), gorijemaine ohranit (NME-1), gorijemaine tega zelga Meſta (NME-1) – gl. tudi: gorjemanje

gorjemanje sam. s ● napredovanje, večanje, rast: gorjemanie tega mestniga borsta (NME-4) – gl. tudi: gorijemajne

gori obdržati glag. dov. ● ohraniti: uſso dobro Ordengo inu zhednoſt /.../ gori obderschat (NME-2)

gori poskakuvati glag. nedov. ● dvigovati (ceno): s tem kupom gorj poskakuuati (LJU-4)

gori vzdignen del. ● dvignjen: gori Vſdignenimj prſtmi (KRA-4) – gl. tudi gori vzignjen

gori vzdigneti glag. dov. ● dvigniti: ima trÿ perste gori Vsdignet (MET-2)

gori vzet del. ● sprejet (v službo): khenimu Vuratariu /.../ gori uset (LJU-7), sa Borstnarja gori uset (NME-3)

gori vzignjen del. ● dvignjen: ſmoÿmi gori Vſignienimi Perſti (LJU-3) – gl. tudi gori vzdignen

gospocka sam. ž ● gosposka – gl. Besedišče

gospod(i)n sam. m ● gospod: Goszpodnu (ORM-1) – gl. tudi: gospon

gospodšina sam. ž ● gosposka – gl. Besedišče

gospon sam. m ● gospod: Gospona Richtara (ORM-2) – gl. tudi: gospod(i)n

gospošina sam. ž ● gosposka – gl. Besedišče

gosposčina sam. ž ● gosposka – gl. Besedišče

grunten prid. ● zemljiški
 • gruntna gosposka = zemljiška gosposka – gl. Besedišče

gvišno prisl. ● gotovo, zagotovo, resnično: toko gwishno (VGO-1) – gl. tudi: gvišnu

gvišnu prisl. ● gotovo, zagotovo, resnično: Kaker gvišnu (LJU-18), toku gvišnu (LJU-19) – gl. tudi: gvišno

handl* sam. m ● ravnanje: moie Purgarſke perſege, ſevese, handla inu diana (LJU-1), use moie sauese, handla inu diania (LJU-12)

handlati glag. nedov. ● ravnati: napre uſeti alli handlati (LJU-1), prauizhnu handlati (LJU-11), handlati (LJU-12), prouizhnu handlatj (LJU-15), nezh /.../ na Suestiga handlatj (LJU-15) – gl. tudi: handleti

handleti glag. nedov. ● ravnati: Sturittj, allj handletj (LJU-14), Sturiti, allj handletj (LJU-15), handletj (LJU-16) – gl. tudi: handlati

hasen 1 sam. m ● korist: Niihou haszen na dobro pomochi szprauliati (ORM-1), na haſszen biti (ORM-2)

hasen 2 sam. m ● sebičnost: presz vszega Haszna (ORM-3 – prim. v nem. različici: Eigennutz)

hoču – gl. hoteti

hoteti glag. nedov. ● hoteti, želeti – gl. tudi: oteti, teti
 • čo 1. os. edn. = bom, hočem: da tſcho Jeſt /.../ witti (KRA-2), da Zho Jeſt /.../ witi (KRA-3)
 • hoču 1 os. edn. = bom, hočem: hochiu pomochi braniti (ORM-1 – 2-krat)
 • neščem 1. os. edn. nikalno = ne bom, nočem: neschem /.../ biti (ORM-1), neschem /.../ imati (ORM-1)
 • nešču 1. os. edn. nikalno = ne bom, nočem: neschu gouoriti (ORM-1)

iliti vez. ● ali: illiti (ORM-2 – 3-krat), iliti (ORM-2)

invoner sam. m ● (mestni) gostač – gl. Besedišče

irb sam. m ● dedič: uſsech niech Irbou (NME-1), zhes nich Irbe (NME-1), nich Irbe (NME-1) – gl. tudi: erb

iringa sam. ž ● razprtija, (sodni) spor: ueno irringo ali prauda ratal (LJU-12) – gl. tudi: irunga

irunga sam. ž ● razprtija, (sodni) spor: ueno Irungo, ali praudo ratall (LJU-1) – gl. tudi: iringa

iskati glag. nedov. ● zavzemati se za: Gorijemaine iskati (KRM-1)

istinsko prisl. ● resnično: isztinszko (ORM-3)

izdati glag. dov. ● prepustiti, izročiti: Sam Sebe kuezhnimu Ferdameinu isda (MET-1)

izkazati glag. dov. ● naznaniti, sporočiti: Skodliuza prezej per Kammre iſskasat (LJU-16), temu na prei poſtaulenmu Richtarju inu Rathu prezei iskasat (NME-1), vaschim vickſchim iskasat (NME-2), leti gruntni gosposkÿ iskasat (NME-3), leti borstni gosposkÿ iskasat (NME-4)

izročen del. ● izročen, zaupan: vam isrozheno vachtarsko sluschbo (NME-2), vam isrozheno borstnarsko Sluschbo (NME-4)

iztovernati glag. dov. ● iztočiti: saſse kupil alli istouernal (LJU-5)

izvržen del. ● izobčen, izločen, izgnan: Isuershen bodem (MET-1)

jeden štev. ● eden, en: Jeden ſzebran Ratnik (ORM-2), kÿednomu /.../ Magistratuſu (ORM-2)

jednako prisl. ● enako, prav tako: Jednako (ORM-2)

jemé sam. s ● ime: nich kraleuske Suitloste Jeme (KRM-1), umoiem iemeni preneſti (LJU-1), v´moiem iemeni (LJU-12), iemena tich Skodliuzou (LJU-8), per /.../ dobrumo Jemenu (LJU-19)

jemenovan del. ● imenovan: teiſtu bi moglu iemenouano biti (LJU-12)

kakav, -kva, -kvo zaim. ● kakšen: koja kakvo Sgodu donaſsanÿu (ORM-3)

kadar vez. ● če, kadar, ko:kadar ſse moja Duscha od telleſsa Lozhila Bode (KAM-1), Inu kadar, bi ieſt, ueno Irungo, ali praudo ratall (LJU-1), kadar bi pak iest /.../ se hotil pod druga Goſposka podati (LJU-1), kadar bi potreba bilu (LJU-7), kadar /.../ sekazhi bodeio dershani (LJU-8), ponozhi, kadar bo letega ura (LJU-8), Inu kadar bi iest ueno irringo ali prauda ratal (LJU-12), kadar bi pak iest /.../ se hotil pod druga Gosposka podati (LJU-12), kadar se moia Dusha Steleſsa lozhila bode (MET-1), Kadar ozhe eden persezhe (MET-2) – gl. tudi: kader

kader vez. ● če, kadar, ko: kader bi mi /.../ kei teskega na prei padlo (KRM-1), Vselaj kader kej Speut /.../ ali drusiga na prudej pride (LJU-9), Vselaj kader kej Speut na prudej pride (LJU-14), kader be pak katerÿga per Sekainu Samerkou (LJU-16), kader Se moia Dushiza ad telesa lozhila bode (MET-1) – gl. tudi: kadar

kamra sam. ž ● (mestna) komora – gl. Besedišče

kamrar sam. m ● (mestni) komornik – gl. tudi: kamrski gospud, štat kamrar, štatkamrer – gl. Besedišče

kamrski prid.● komoren:
 • kamrski gospud =mestni komornik – gl. tudi: kamrar, štat kamrar, štatkamrer – gl. Besedišče

kar zaim. ● kar, kolikor: kar bode meni nar uezh mogozhe (LJU-8), na usso Škodo, kar je na nas ležeče, gledati (LJU-19) – gl. tudi: kari

kari zaim. ● kar, kolikor: kari se bode /.../ predalu (LJU-9 – pripis) – gl. tudi: kar

kelder sam. m ● klet: noter v´kelder (LJU-5)

kervo perseči glag. dov. ● po krivem priseči – gl. tudi: kervu perseči

kervu perseči glag. dov. ● po krivem priseči – gl. tudi: kervo perseči

kervu persežen prid.● krivoprisežen:
 • kervu perseženi člouk = krivoprisežnik – gl. Besedišče

kir 1 zaim. ● kateri, ki: Letu Vinu kir bom ieſt saſse kupil (LJU-5), na te kmete, kir so bliſu okuli sedezhi (LJU-8), tudi moÿga Touarsha ali ſraun forſtnaria, kir bi skriuaie eniga otil sakriti, nozhem schonnat (LJU-8)

kir 2 prisl. ● kjer: tam, kir bodete od eniga takšniga skrivniga Tovarštua ali Sklepanja kei slišali (LJU-19)

kir 3 vez. ● ker: Potehmal kir sem ieſt /.../ khenimu Vuratariu /.../ gori uset (LJU-7), Kir ste vi per temu Mestu sa Borstnarja gori uset (NME-3)

kir 4 vez. ● če: Samuzh kir edniga oli uezh per ſsekanim sauernem (LJU-8)

kir kol prisl. kjer koli: kir kol boſte od tazich Skriunich Sberalschou inu Suetou kei Saſchliſchali (NME-1)

koji, -a, -e zaim. ● kateri, ki: ona paku, koja kakvo Sgodu donaſsanÿu (ORM-3)

kolkaj prisl. ● koliko: Inu kolkai tega lesa sem predau (LJU-13)

kontraband sam. m ● tihotapstvo:obena kriuiza, alli Contrabandt delatti (LJU-9), obenae keruizae allj Contrabanda dellatj (LJU-14) – gl. tudi: kontrabandel

kontrabandel sam. m ● tihotapstvo:Na te contrabandel (LJU-5) – gl. tudi: kontraband

kop sam. m ● nakup, kupčija:hkenimu, prauimu kopu (LJU-4) – gl. tudi: kup 2

kopuvanje sam. s ● kupovanje: per kopuuaniu tega Leſsa (LJU-14)

koz predl. ● skozi: kos ne Suestio Skusj pomagat (LJU-16) – gl. tudi: kuz

krajcer sam. m ● krajcar:aden kraizer (LJU-9 – pripis)

krajl sam. m ● kralj – gl. Besedišče

krajshauptman sam. m ● okrožni glavar – gl. Besedišče

krejl sam. m ● kralj – gl. Besedišče

kriv prid. ● kriv, napačen
 • kriva ali zuper vola = krivoverstvo: obenj krÿui ali ſuper uolli inu miſli ſe poduretshi (LJU-1 – prim. v nem. različici: kheiner verführerischen Sectischen lehr vnnd opinion), obeni kriui alli super uoli inu miſli se poduretzhi (LJU-12 – prim. v nem. različici: kheiner verführerischen Sectischen lehr vnd glaubens)

krvica sam. ž ● krivica: obenae keruizae (LJU-14)

kudur zaim. ● kdor: badj kudur ozhe (LJU-16)

kup 1 sam. m ● mera, cena: s tem kupom gorj poskakuuati (LJU-4), ta praui kup pouedati (LJU-8), ta praui kup uſelei pouedati (LJU-11), ta prauj kup pouedatj (LJU-14), ta prauj kup, po Vrednaſtj /.../ pouedatj (LJU-15)

kup 2 sam. m ● nakup, kupčija: na kup Spustitj (LJU-9 – pripis), na kup pouedat, allj Spustitj (LJU-14) – gl. tudi: kop

kuz predl. ● skozi: kuſs druge Sturitj puſtiti (LJU-16) – gl. tudi: koz

ledig prid. ● prost, svoboden, oproščen
 • ledig sturiti = razvezati (se) obveze: sem ſe iest /.../ dolshan /.../ freÿ inu ledig, ſturiti (LJU-1), sem se ieſt /.../ dolshan /.../ ledig sturiti (LJU-12)

lesten prid. ● lasten: Suä Lestna Roko (MET-2), moje lestnu blagu (NME-5)

ležeč del. ● mogoče, moč: kolker bo nad vam leschezhe (NME-2), kar je na nas ležeče (LJU-19 – prim. v nem. različici: so viel an euch ist)

lis sam. m ● les: lisu predalu (LJU-9 – pripis)

lubje prid. (im. mn.) ● ljubi: Vuſue lubie Suetnike (LJU-8 – pripis)

magistratuš sam. m ● magistrat – gl. tudi: magištratuš – gl. Besedišče

magištratuš sam. m ● magistrat – gl. tudi: magistratuš – gl. Besedišče

makula sam. ž ● madež: preſ ſzuega greha ÿ Macule (ORM-1), pres ſzue Makule ÿ greha (ORM-2)

malefic sam. m ● zločin, hudo kaznivo dejanje: Malefizi (KRA-3)

margraf sam. m ● mejni grof – gl. Besedišče

mej predl. ● med: mey ſebo (KRA-3)

merčun sam. m ● merilec
 • vinski merčun – gl. Besedišče
 • solski merčun = solni merilec – gl. Besedišče
 • žitni merčun – gl. Besedišče

merčunski prid. ● merilski: merzunsko slusbo (LJU-6)

mereti glag. nedov. ● meriti: breſ usega fortelna mereti (LJU-6)

merk sam. m ● pozornost: tudi moi dober merkh na /.../ imeti (LJU-8)

merkati glag. nedov. ● nadzorovati, paziti:merkati inu gorj gledati (LJU-4), na teiſte /.../ fliſsig merkati (LJU-5)

mesic sam. m ● mesec: dan, ura inu meſsiz(LJU-8)

minje prisl. ● manj: she minie sa tega uola (LJU-8)

mito sam. s ● podkupnina: Skhoſi eneriga mitu (KRA-3), Dar, ali Mittu (ORM-2), bres uſega fortelna, mita, ali schenkunge (LJU-4), breſs obeniga sashonenia darù alli mitti (LJU-5), mite alli shenkunge (LJU-8)

moduš sam. m ● način: ſzpodabnem moduſsem (ORM-2)

moštvo sam. s ● možatost: per vaschimu poſteinu inu mostvo oblubili (NME-2)

mrmranje sam. s ● ugovarjanje: presz Mermranya (ORM-3 – prim. v nem. različici: ohne Widerrede)

naizrečen prid. ● neizmeren: negoua naisrezhena Gnada (MET-1)

najpako prisl. ● posebej, zlasti: naipako bale ſzraſzumom (ORM-2)

najprvo prisl. ● naprej
 • najprvo dati = naprej dati, naprej povedati: naiperuo Dati (ORM-2)

nakamer – gl. nihče

na prej (nesen, pasti, pernesti, pisan, pisati, postavlen, postavleni, priti, stati, vzeti) – gl. naprej (nesen, pasti, pernesti, pisan, pisati, postavlen, postavleni, priti, stati, vzeti)

naprej dan del. ● predložèn: utem naprei danemu Specificationu (MET-2)

napredržan del. ● predstavljen, prebran: Koker je meni zdej naprederžanu (LJU-19)

naprej nesen del. ● predstavljen, prebran: koker je meni Sdei na prei neſsenu /.../ blu (NME-1), koker je meni tukaj k mojmu sadersku naprei neſsenu blu (NME-2), Koker je meni tukei na prei neſsenu /.../ blu (NME-4)

naprej pasti glag. dov. ● zgoditi se, pripetiti se: kei teskega na prei padlo (KRM-1)

naprej pernesti 1 glag. dov. ● posredovati, povedati naprej: pro naprey perneſti (KRA-3)

naprej pernesti 2 glag. dov. ● izreči, govoriti: zhes nez inu gorijemaine tega zelga Meſta kei na prei perneslu (NME-1)

naprepernešen del. ● izrečen, govorjen: čez nuc tega mesta naprepernešenu inu sklepanu bilu (LJU-19)

naprej pisan del. ● predpisan, zahtevan: k moimu Saderscku na prei piſsanu blu (NME-1), k moimu sadersku na prei piſsanu blu (NME-4)

naprej pisati glag. nedov. ● predpisovati, zahtevati: negova sluschba inu dolschnoſt sturiti na prei piſche inu postavi (NME-2)

naprepostavlen del. ● nadrejen: ktemu naprepoſtaulenich Goſpudou (LJU-7), napreposztavlena Goszpoczka (ORM-3) – gl. tudi: napre postavlen, naprej postavlen 1

napre postavlen del. ● nadrejen: temo napre postaulenmo Creis Haubtmano (KRM-1 – 2-krat)

naprej postavlen 1 del. ● nadrejen: tega na prei poſtauleniga zhasniga Magistrata (NME-1), zhes tega na prei poſtauleniga zhasniga Richtarja inu zeliga Ratha (NME-1), temu na prei poſtaulenmu Richtarju inu Rathu (NME-1) – gl. tudi: naprepostavlen, napre postavlen

naprej postavlen 2 del.● predpisan, določen, ukazan: Koker mi je tukaj na prei postaulenu (NME-3)

naprej postavleni posam. ● nadrejeni: Vaschim na prei postaulenim (NME-2)

naprej priti glag. dov. ● zgoditi se*, izvedeti*, zdeti se*: kar vam zhes Polizai ordengo na prei pride (NME-2)

naprej stati glag. nedov. ● predpisano biti, naloga biti: kar enimu ſueſtimu slushabniku na prei stoÿ (LJU-9), per niegovi Veisti inu persegi sturiti na prei stoÿ (NME-3), gosposkinimu sluschabniku sturiti na prej stoji (NME-4) – gl. tudi: naprejstati 1

naprejstati 1 glag. nedov. ● predpisano biti, naloga biti: kakor ſse enimu ſuestimu Vuratariu inu ſluſabniku /.../ napreiſtoi (LJU-7) – gl. tudi: naprej stati

naprejstati 2 glag. nedov. ● voditi, načelovati: ſlusbo sueſtu oprauiti inu teiſti napreiſtati (LJU-7)

naprej vzet del.● sklenjen, dogovorjen: Khar khulj Wſwety wode naprey Vſetu (KRA-2)

napre vzeti glag. dov. ● lotiti se, storiti: nister napre uſeti (LJU-1), nishter napre useti (LJU-12) – gl. tudi: naprej vzeti

naprej vzeti glag. dov. ● lotiti se, storiti: na nobeno visho kei na prei uſseti (NME-1) – gl. tudi: napre vzeti

napumen dati glag. dov. ● naznaniti: napumen daste nezamoučate (LJU-19)

napumer si držati glag. nedov. ● paziti na: nec inu Pogmiranje napumer si deržati (LJU-19)

nargnadlivši prid. ● najmilostljivejši: nargnadlivšiga Cesarja, Kraila (LJU-19)

nar (poprej, poprejt) – gl. narpoprej, narpoprejt

narpoprej prisl ● najprej: nar po prej (LJU-9 – pripis), nar poprej (LJU-14) – gl. tudi: narpoprejt

narpoprejt prisl ● najprej: nar popreit (MET-2) – gl. tudi: narpoprej

nec sam. m ● korist: Nez (KRM-1), Nez (NME-1), nez (NME-1), nec (LJU-19) – gl. tudi: nuc

neč zaim. ● nič: nez naspodobniga (LJU-9 – pripis), nezh upuuati (LJU-11), nezh naprauizhniga (LJU-14), nezh Sturiti (LJU-15), nezh fortelnastiga (LJU-15), nezh taziga Sturitj (LJU-16), nezh fortelnastiga (LJU-16), nezh Sataiti (LJU-17)

nego vez. ● ampak, temveč: Negho Goszpodnu Rihtaru (ORM-1), Negho kuliko mie moguchié (ORM-1), nego tak Bosnumu (ORM-2)

nejzvest sam. ž ● nepoštenost, goljufija: sfalshio oli neiſuestio skusi pomagat (LJU-8) – gl. tudi: nezvest

nezvest sam. ž ● nepoštenost, goljufija: obenimu /.../ kos ne Suestio Skusj pomagat (LJU-16) – gl. tudi: nejzvest

nekomro – gl. nihče

neprekup sam. ž ● preprodaja: zheſh uso neſpodobno neprekup (LJU-4)

nespodoben prid. ● krivičen, nepravičen: zheſh uso neſpodobno neprekup (LJU-4)

nespodobnost sam. ž ● krivičnost, nepravičnost: khobeni nespodobnoſti gledat, inu perpuſtiti (LJU-4)

neščem – gl. hoteti

nešču – gl. hoteti

nevola sam. ž ● težava: zheſh neuolo pomagat (LJU-4)

nigder prisl. ● nikjer drugje: ieſt netshem nigder, kakor pred leto, moio gosposhino (LJU-1)

nihče zaim. ● nihče
 • nakamer = nikomur: nakamer niz vpati (LJU-9 – pripis) – gl. tudi: nekomro
 • nekomro = nikomur: nekhomro nitz Vpati (LJU-7) – gl. tudi: nakamer

nijeden zaim. noben: niednomu drugomu Goszpodnu (ORM-1), sz niednem (ORM-1)

nikakov zaim.● nikakršen: nikakou (ORM-1)

ništar zaim.● nič, ničesar: niſtar (LJU-8), nistar (ORM-2 – 2-krat) – gl. tudi: ništer
 • ništar manje = nič manj: Niſtar manie (ORM-2)

ništer zaim.● nič, ničesar: niſchter dyati (KRA-3), nister napre uſeti (LJU-1), niſster samolzhati (LJU-11), nishter napre useti (LJU-12) – gl. tudi: ništar

noter jemanje sam. s ● prejemanje, pobiranje: noter iemania tiga spodobniga zolla (LJU-5)

noter jemati glag. nedov. ● prejemati, pobirati: od tech iſtich Vuin noter iemati (LJU-6)

noter kupuvanje sam. s ● kupovanje, odkupovanje: stem noter kupuuaniam (LJU-11), Stem noter kupuuaniam (LJU-15)

noter perhodiše sam. s ● prihodek: na te denarie inu noter perhodiſshe (LJU-2) – gl. tudi: perhodiše

nuc sam. m ● korist: nuz (KRA-1), gmein Nutza (KRA-2), nuz inu prid (LJU-1), gmain meſta nuzu (LJU-8), nuz, inu prid (LJU-12), k nuzu inu pobulschko (NME-3), ta nuz inu dobiček (LJU-18), čez nuc tega Mesta (LJU-19) – gl. tudi: nec

obarovati glag. dov. ● obvarovati: obarouati (LJU-1), ſuestu obarouatj (LJU-11), obarouati (LJU-12)

obečovati glag. nedov. ● obljubljati: obechuiem (ORM-2)

občinski posam. ● splošni, javni: vu obchinszkum (ORM-3) – gl. tudi: abčinski

obdržavati glag. nedov. ● izpolnjevati: obderſsavati (ORM-3 – v nem. različici: befolgen)

obeden zaim.● nobeden, nihče: obednimu /.../ skusi pomagat (LJU-8), obedniga (LJU-8)

oben zaim.● noben: Sa obeniga daru (KRA-4), Sa obene Rezhi volo (KRA-4), obeniga neſnaniga (LJU-1), uobeni ſtalti (LJU-1), obenj krÿui ali ſuper uolli(LJU-1), khobeni nespodobnoſti (LJU-4), breſs obeniga sashonenia (LJU-5), obeni uiſhi (LJU-5), breſ obeniga ſhonania (LJU-7), obenimu (LJU-7), obenimu, slaſti sunainimu zhloueku (LJU-8), obena kriuiza (LJU-9),obeniga naſnaniga (LJU-9), sa obeniga darù (LJU-10), obenimu (LJU-11), obeniga neſnaniga (LJU-12), v´obeni stalti (LJU-12), inu obeni kriui alli super uoli (LJU-12), obenae keruizae (LJU-14), obenimu nezh vpatj (LJU-15), obenimu kmetu (LJU-16), obeniga derueſsa (LJU-16), obenimu Sfalshio (LJU-16), obene škode (LJU-18), de obene Saschihernost (VGO-1)

oblumiti glag. dov. ● obljubiti: oblumim (LJU-3)

obnašati glag. nedov. ● opravljati: vsza ona Poszla /.../ obnaſsati (ORM-3), obnaſsati more (ORM-3 – prim. v nem. različici: jederzeit unternerhmen)

obrečen del. ● obtožen: po nadolschno obrezhen (KAM-1)

obrovnati glag. dov. ● ravnati z: letu Vuſe sueſtù obrounate (LJU-4)

obtožnik sam. m ● toženec: temo moimo Optoschniko (VGO-1)

óče, óčem, óčete, óčo, óčte – gl. oteti

očitu prisl. ● vidno, očitno: Skhriuſchi olli otſchitu preneſti (KRA-1)

odantvertvati glag. nedov. ● izročati, izplačevati: pres suega fortelna gospudi Camrariu odanvertuat – gl. tudi: antbertuvati

odbijati glag. nedov. ● izogibati se: szkerblivno odbijati (ORM-3 – v nem. različici: sorgfälttigist meiden)

od delen – gl. oddelen

oddelen del. ● izločen: imam od delen ienu potren biti (MET-1)

odgovoriti se glag. dov. ● odpovedati se: Se odgouori uſsemu poshteinu tega sueta (MET-1)

od ločam – gl. odločam

odločam del. ● ločen, izključen, izobčen: od Lozham bodem (MET-2) – gl. tudi: odločen

odločen del. ● ločen, izključen, izobčen: odlozhen inu Ferdaman Bodem (KAM-1) – gl. tudi: odločam

odrajtati – gl. adrajtati

odvrniti glag. dov. ● preprečiti, odvrniti: uſselei varvat inu prezh odvernit (NME-1), po nozhi inu podnevi odverniti (NME-2), kar vam zhes Polizai ordengo na prei pride odverniti (NME-2), kolker vam bode mogozhe odvernit (NME-4)

oku vez. ● ako, če: Oku jest (MET-2)

okuli znesti glag. dov. ● razširiti (novico): boste /.../ ne /.../ resodelli inu okuli snesli (NME-2)

oli vez. ● ali: oli (LJU-2, LJU-4, LJU-8), olÿ (LJU-8)

ordenga sam. ž ● red: uſso dobro Ordengo /.../ gori obderschat (NME-2) – gl. tudi: ordnunga, policaj ordenga

ordenlich prid. ● pravi, pravilen: enu ordenlich inu fliſsig gori gledanie (LJU-2)

ordnunga sam. ž ● red: ordnunge /.../ pocorno derſati (LJU-1), ordnungo inu nauada, iskati (LJU-1), po praui ordnungi (LJU-5), ordnunge /.../ pocornu dershati (LJU-12) – gl. tudi: ordenga

oteti glag. nedov. ● hoteti, želeti: be eden otel (LJU-4), eniga otil sakriti (LJU-8) – gl. tudi: hoteti, teti
 • óče 3. os. edn. = bo, hoče: badj kudur ozhe (LJU-16), ozhe /.../ persezhe (MET-2), pomagat ozhe (NME-1, NME-2, NME-3, NME-4, NME-5)
 • óčem 1. os. edn. = bom, hočem: ozem /.../ bitti (KRM-1), otzhem /.../ biti (LJU-1), ozhem /.../ pomagat terditi, shirmati (LJU-1), ozhem /.../ biti (LJU-2, LJU-3), ozhem /.../ pouedati (LJU-5), ozhem /.../ merkati (LJU-5), ozhem /.../ biti (LJU-6), ozhem /.../ oprauiti (LJU-7), ozhem /.../ biti (LJU-8), ozhem /.../ imeti (LJU-8), Ozem /.../ datj (LJU-9 – pripis), ozem /.../ pouedati (LJU-9 – pripis), ozhem /.../ biti (LJU-12), ozhem /.../ pomagat terditi, shirmati (LJU-12), otzem /.../ biti (LJU-13), ozhem /.../ datj (LJU–14), ozhem /.../ bittj (LJU-15), otzem /.../ bitj (LJU-16), ozhem /.../ bitti (LJU-17), ozhem Se /.../ Saderschat (NME-1), ozhem /.../ se /.../ saderschati (NME-4)
 • óčete 2. os. mn. = hočete: ozhete /.../ opravit (NME-2), ozhete /.../ odverniti (NME-2), ozhete /.../ dapouniti (NME-3), se ozhete /.../ saderschati (NME-3), ozhete /.../ opraulat (NME-4)
 • óčo 1. os. edn. = hočem: Khokher Jeſt otſcho /.../ Vſchiti (KRA-3)
 • óčte 2. os. mn. = hočete: dopouniti očte (LJU-19), ozhte /.../ iskasat (NME-1)

ovde prisl. ● tukaj: oude (ORM-2)

pagjervati glag. nedov. ● zahtevati: leta douh katerga iest pagieruam (MET-2) – gl. tudi: pogerovati, pogervati

pajdaštvo sam. s ● prijateljstvo, pajdaštvo: Baratssag ali paidastuo (ORM-1)

pajduč del. ● sproten, tekoč: paiduche y Vſzako Vureme (ORM-2)

pajduče del. ● sproten, tekoč: najperuo vu paiduche Potreboche pouerauati (ORM-2)

pajduče prisl. ● v bodoče: paiduche (ORM-2 – 2-krat)

pergovar sam. m ● govorica, pregovor: Vpergouaru mei ludmi oſstati (MET-1)

perhodiše sam. s ● prihodki: tu perhodishe (LJU-7) – gl. tudi: noter perhodiše

perjazen sam. ž ● prijaznost, naklonjenost: Skhoſi eneriga daru, peryaſni. (KRA-2)

perložiti glag. dov. ● dodati, priložiti: kei Perloschitti (KRM-1)

pernareden del. ● pripraven, koristen: pernareden Burgar (LJU-1), fliſsig, pernareden inu zhuiezh biti (LJU-2), pernareden, inu flissig Valput (LJU-11), pernareden hlabez (LJU-13) – gl. tudi: pernerejen, perpravlen
 • pernareden biti (komu) = pripravljen pomagati: uſsakaterimu pernareden biti (LJU-2), uſakaterimu pernareden biti (LJU-3), Vſakiterimu pernareden bitti (LJU-17)

pernerejen del. ● pripraven, koristen: smoio merzunsko, slusbo pokoren inu pernereien biti (LJU-6) – gl. tudi: pernareden, perpravlen

perpraviti glag. dov. ● spraviti ob (kaj): perpraue Tega, Super katerega gauori, Satu niegouo (MET-1)

perpravlen del. ● pripraven, koristen: perpraulen, inu fliſsig Vaupet (LJU-15) – gl. tudi: pernareden, pernerejen

perpustiti glag. dov. ● dovoliti, dopustiti: khobeni nespodobnoſti gledat, inu perpuſtiti (LJU-4)

peršona sam. ž ● oseba:
 • vikši peršona = visoka osebnost: zeſsarscke kraileuske Suetlusti vickſchi Perschono (NME-1)
 • narveči peršona = najvišja osebnost: čez njeh cesarske kraileve Svetlosti narveči Peršono (LJU-19)

petler sam. m ● berač: na te kuſhne ludi, inu petlerie (LJU-7)

plac sam. m ● trg: netem Plazu, tukaie Vlubnani (LJU-4)

platiti glag. dov. ● plačati: vszigdar dobrovolno platiti (ORM-3 – v nem. različici: tragen)

pobulšek sam. m ● izboljšanje, dvig: k nuzu inu pobulschko mestniga borsta (NME-3)

poflisati glag. dov. ● potruditi se: boste uſse navarnosti /.../ odverniti inu varvat vas pofliſsali (NME-2)

pogerovati glag. nedov. ● zahtevati: od mere pogerouati (LJU-3) – gl. tudi: pagjervati, pogervati

pogervan del. ● zahtevan: Sa pogerwane Shkodo (VGO-1)

pogervati glag. nedov. ● zahtevati: ta Spodobna prauizo od mere pogeruati (LJU-17) – gl. tudi: pagjervati, pogerovati

poglavit 1 prid. ● častit: kÿednomu postuvanomu ÿ poglauitomu Magistratuſu (ORM-2), poglauitoga Magistratuſa (ORM-2)

poglavit 2 prid. ● glavni – gl. Besedišče: glavno mesto

pogmiranje sam. s ● povečanje, pomnožitev, rast: nec inu Pogmiranje (LJU-19)

poklar prisl. ● potem: poklar She le (LJU-9 – pripis) – gl. tudi: pokler

pokler prisl. ● potem: pokler tem drugim purgarjam (LJU-9 – pripis) – gl. tudi: poklar

policaj ordenga sam. ž ● policijski red: zhes Polizai ordengo (NME-2)

polužiti* glag. dov. ● položiti: kar bodo /.../ sa enu uinu polushil (LJU-5)

pomerkvanje sam. s ● pozornost
 • pomerkvajne obrniti = biti pozoren:na uſse nasrezhe inu navarnosti vasche pomerkuaine obernili (NME-2), vasche pomerkuanie po vaschim premoscheniu oberniti (NME-4)
 • pomerkvajne imeti = biti pozoren:enu fliſsig gorj Gledaine, inu pomerkuaine imetj (LJU-15)

pomoči glag. dov. ● pomagati: pomochi braniti (ORM-1 – 2-krat)

ponucati glag. dov. ● porabiti: ka se sa gmein mesta ponuza (LJU-13)

porajtati glag. dov. ● poračunati: nisem iest /.../ Leteh imenuaneh posht nabenkat poraitau (MET-2)

porečejne sam. s ● ukaz: zeſs /.../ porezeinne Gospuda Meſtniga Camraria (LJU-15)

poročene sam. s ● ukaz: samuzh po porozheni (LJU-8)

poročiti glag. dov. ● ukazati: Jenu meni porotzhe (KRA-3)

posehmal prisl. ● odslej: poſsehmal usaki teden (LJU-5)

posel sam. m ● opravilo: vsza ona poszla (ORM-3 – prim. v nem. različici: alle jene Handlungen)

postava sam. ž ● zakon, predpis: nich poſtaue (LJU-1), niech postaue (LJU-12)

postiti glag. dov.● pustiti, spustiti v: noter tu meſtu poſtiti (LJU-7)

pošta sam. ž ● postavka, točka: utem naprei danemu Specificationu imenuane poshte (MET-2), Leteh imenuaneh posht (MET-2)

poštuvan del. ● spoštovan, častit: kÿednomu postuvanomu ÿ poglauitomu (ORM-2)

potehmal prisl. ● zato ker: Potehmal kir sem ieſt (LJU-7)

potrahtati glag. nedov. ● gledati na: nuz potrachtati (KRA-1), gmein Nutza pomagati potrachtatj (KRA-2)

potrebača sam. ž ● naloga, potreba: ſze /.../ potrebach dotiche (ORM-2) – gl. tudi: potreboča

potreboča sam. ž ● naloga, potreba: Potreboche pouerauati (ORM-2) – gl. tudi: potrebača

potren del. ● strt, uničen: imam od delen ienu potren biti (MET-1)

povedeta glag. dov. ● povedati: pouedeta, komu, Inu kolkai (LJU-13)

povele sam. s ● ukaz, dovoljenje*: breſs pouela (LJU-7), preſs pouella (LJU-9), pres pouella (LJU-14), taiste skriune povella (NME-2)

poveravati glag. nedov. ● poverjati, zaupati, nalagati: Potreboche pouerauati (ORM-2)

pravda sam. ž ● pravica: prauo Praudo inu Sodbo (KRM-1 – prim. v nem. različici: ein gleiches Recht und Gericht)

pravdno rečenje sam. s ● izrek sodbe – gl. Besedišče

pravica sam. ž ● dajatev, pristojbina: ta spodobna prauiza teh denariou (LJU-3), tiga spodobniga zolla alli prauize (LJU-5), ta ſpodobni Zol inu prauiza (LJU-6 – prim. v nem. različici: die gebüer vnd alt herkhumen), ta Spodobna prauizo od mere (LJU-17)

predajati glag. nedov. ● prodajati: is Gmain Meſta Camre predaiati (LJU-11), is gmain Mestnae Cammre praedaejatj (LJU-15)

predati glag. dov. ● prodati: kari se bode /.../ ketemo zimprainu lisu predalu (LJU-9 – pripis), kar iest predam (LJU-13), kolkai tega lesa sem predau (LJU-13)

premožejne sam. s ● moč, zmožnost: po moyem premoſcheineim (KRA-3), kolker u vaſchim premoscheinu ſtoji (NME-1), uſse moje dolschnosti po mojim premoscheinu toku resnizhnu dapernesti (NME-2) – gl. tudi: premoženje, promožejne

premoženje sam. s ● moč, zmožnost: vasche pomerkuanie po vaschim premoscheniu oberniti (NME-4) – gl. tudi: premožejne, promožejne

preseči glag. dov. ● priseči: preszechem (ORM-3)

preštimati glag. dov. ● pretehtati, preceniti: ſzraſzumom Moÿega ſznania prestimati (ORM-2), prestimati Rodbinstvu (ORM-2)

pretežati glag. dov. ● preobremeniti, oškodovati: nickhoger preteſchati (KRA-2)

prez predl. ● brez: pres use farlikoſti (LJU-1), pres vshega madesha (LJU-1),preſs pouella (LJU-9), pres suega fortelna (LJU-13), pres Suega madesha (LJU-13), pres uſe gefarlikosti (LJU-17), pres Vſega Madeſsha (LJU-17), pres greha (ORM-1), pres ſzue Makule (ORM-1), pres ſzue Makule (ORM-2), presz vszega sznotraſsnyoga (ORM-3), presz Mermranya (ORM-3), presz vszega Haszna (ORM-3)

pričeoč del. ● navzoč: temu prizheozhimu Johan Malneritshe (MET-2)

prijet del. ● spočet: preſ ſzuega greha ÿ Macule Prÿeta (ORM-1), pres ſzue Makule ÿ greha prÿeta (ORM-2)

prikazen sam. ž ● podkupnina*: Sa Vole Schlachte, priasnasti, prikasni (KRM-1)

pristan prid. ● pravi, resnični: pristhan Senator (ORM-2)

pristanje sam. s ● pristanek: Pristania Valie Moÿe (ORM-2)

pristojati glag. nedov. ● spodobiti se: pruti nega goſpodſchini. priſtoy (KRA-1)

pro prisl. ● prav, pravilno: pro naprey perneſti (KRA-3)

promožejne sam. s ● moč, zmožnost: po moyem promoſcheinem (KRA-2) – gl. tudi: premožejne

provizor sam. m ● začasni organ (npr. v času kuge) – gl. Besedišče

prutje predl. ● proti, k: prutie Gospud Bogu (LJU-17)

pukša sam. ž ● pušica, blagajna: noter uuta pukſcha pride (LJU-2), uta Pukſha poloſhiti (LJU–7)

purgar sam. m ● meščan – gl. tudi: burgar – gl. Besedišče

purgarski prid. ● meščanski – gl. Besedišče

purgermajster sam. m ● mestni župan – gl. tudi: burgermajster, bürgermajster – gl. Besedišče

rajniš sam. m ● (renski) goldinar: ot ſakia rainisa (LJU-9 – pripis)

rajtenga sam. ž ● račun, obračun (tudi pri poslednji sodbi): kraitenge Stau bodem (MET-1), per nashi Sadni Raitenge (MET-2), imenuana Raitenga (MET-2)

rat sam. m ● mestni svet – gl. Besedišče

ratati glag. dov. ● priti, zaplesti se: ueno Irungo, ali praudo ratall (LJU-1), ueno irringo ali prauda ratal (LJU-12)

ratni gaspud sam. m ● mestni svétnik – gl. tudi: ratni gospod, ratni gospud – gl. Besedišče

ratni gospod sam. m ● mestni svétnik – gl. tudi: ratni gaspud, ratni gospud – gl. Besedišče

ratni gospud sam. m ● mestni svétnik – gl. tudi: ratni gaspud, ratni gospod – gl. Besedišče

ratnik sam. m ● mestni svétnik – gl. tudi: ratni gaspud, ratni gospod, ratni gospud gl. Besedišče

raufarija sam. ž ● tepež, pretep: Raufarie, tumulte inu uſſe Exceſse (NME-2)

rešpekt sam. m ● spoštovanje: ta dolschne Respect (NME-2)

rezbijen del. ● uničen: resbien biti (MET-1)

rezodeti glag. dov. ● razodeti, razkriti: boste /.../ resodelli, inu okuli snesli (NME-2)

rezodeti (čez sebe) glag. dov. ● spraviti (nadse): koku eno Strashno Sodbo sam zehs sebe oku kriuu perseshesh, resodenesh (MET-1)

rihta sam. ž ● sodišče – gl. Besedišče

rihtar sam. m ● (mestni) sodnik – gl. tudi: rihter – gl. Besedišče

rihtarski prid. ● sodniški – gl. Besedišče

rihten prid. ● sodni:
 • rihtna palica = sodna palica – gl. Besedišče

rihter sam. m ● (mestni) sodnik – gl. tudi: rihtar – gl. Besedišče

rihtig prisl. ● prav, pravilno: richtig oprauite (LJU-17), Richtig nadouch Ostale (MET-2)

rištenga sam. ž ● oprema, orodje: per Apni, per Špevtah, per Rištengi (LJU-18)

rodbinstvo sam. s ● sorodstvo: Rodbinstvu (ORM-2)

rota sam. ž ● prisega – gl. Besedišče

rotba sam. ž ● prisega – gl. Besedišče

rubežen sam. m ● rubež, zasežene stvari: rubeſhen Gospodu Camrariu antbertuuat (LJU-8) – gl. tudi: rubežna

rubežna sam. ž ● rubež, zasežene stvari: Rubesno, inu Skodliuza prezej per Kammre iſskasat (LJU-16) – gl. tudi: rubežen

sak zaim. ● vsak: Saki theden (LJU-9 – pripis), ot ſakia rainisa (LJU-9 – pripis)

samozveličan prid. ● edino zveličaven: ta ſueta samoſuelizhana, kershanſka, Catoliska, Rimſka, stara uero (LJU-1) – gl. tudi: samo zveličan

samo zveličan prid. ● edino zveličaven: ta sueta samo suelizhano, karſhanska, Catoliska Rimſka stara Vera (LJU-12) – gl. tudi: samozveličan

samuč vez. ● temveč, ampak: Samuzh (LJU-8 – 2-krat), samuzh tu, kar ie menj uedetzhe (LJU-10) – gl. tudi: semuč, tamuč, temuč

sav, sva, sve zaim. ● ves:
 • sva = vsa: pres ſzue Makule (ORM-2)
 • sve 1= vse: Sue taistu (LJU-13)– gl. tudi: se
 • sve 2 = vsi: Sue Suetniki (LJU-13), Sue Suetnikj, inu Suetnizae (LJU-15), Sue Suetnikj inu Suetnize (LJU-16) – gl. tudi: svi, vse
 • svega = vsega:Bres Suega madesha Spozeta (LJU-14), Braes Suega madesha Spozeta (LJU-15), Breſs Suega madesha Spozeta (LJU-16), preſ ſzuega greha ÿ Macule (ORM-1) – gl. tudi: vuse
 • svi = vsi: Sui Suetniki (LJU-14), ſzui ſzuetchi (ORM-1), ſzui Bosi ſzuetchi (ORM-2) – gl. tudi: sve, vse

savez sam. m ● zaveza, obljuba, prisega: Szaues Jednoga Ratnika, illiti Senatora (ORM-2)

se zaim. ● vse: ſe mena pouedati (LJU-9 – pripis) – gl. tudi: sve

sebran del. ● izvoljen: ſzebran Ratnik illiti pristhan Senator (ORM-2)

secej vez. ● sicer: sezej (LJU-2), sezei (LJU-3), sezej (LJU-7), inu sezej (LJU-8 – 2-krat), sezej (LJU-11) – gl. tudi: sicej, secer

secer vez. ● sicer: sezer (LJU-11 – popravljeno iz: sezej) – gl. tudi: secej, sicej

sedeč del. ● naseljen, živeč: na te kmete, kir so bliſu okuli sedezhi (LJU-8)
 • sedeč sturiti = naseliti se: bi /.../ se hotil /.../ pod druga Goſposka podati, alli sedezh sturiti (LJU-1), bi /.../ se hotil pod druga Gosposka podati alli sedezh sturiti (LJU-12)

semuč vez. ● temveč, ampak: semuzh (LJU-5), semuzh (LJU-8) – gl. tudi: samuč, tamuč, temuč

senator sam. m ● mestni svétnik – gl. Besedišče

sicej vez. ● sicer: inu sizej (LJU-8 – popravljeno iz: sezei – 2-krat) – gl. tudi: secej, secer

skazati 1 glag. dov. ● povedati: drugu Skhaſati (KRA-3), wodete /.../ pouedallj, Jenu ſkhaſalli (KRA-4), per redi skasat (LJU-8)

skazati 2 glag. dov. ● izkaz(ov)ati: ta dolschne Respect inu pokorschino skasat (NME-2)

skrblivno prisl. ● skrbno: szkerblivno odbijati (ORM-3)

skrivši del. ● skrivaj: Skhriuſchi olli otſchitu preneſti (KRA-1)

skrovnost sam. ž ● skrivnost, tajnost: Magistratuſsa Nigoue ſzkrounosti, ÿ Talnacnoſti (ORM-2)

skupe prisl. ● skupaj: Skupeie Vek Vekomai Sgublenu (MET-1)

skupejzberalše sam. s ● zbor, zborovanje, sestanek: takšnem Touarštvami ali Skupeizberalšami (LJU-19)

slehoterni zaim. ● vsak, sleheren: na ſslechoterniga (LJU-8)

slišati 1 glag. nedov. ● pripadati: katerimu nashlishi (MET-1)

slišati 2 glag. nedov. ● spodobiti se: pruti nega goſpodſchini. priſtoy. Jenu Sliſchi (KRA-1)

slobodnost sam. ž ● svoboščina, pravica: ſzlobodnosti (ORM-2)

specifikacijon sam. m ● popis, seznam: utem naprei danemu Specificationu imenuane poshte (MET-2)

spodoben prid. ● pravičen: tiga spodobniga zolla (LJU-5), ta ſpodobni Zol (LJU-6), ta Spodobna prauizo (LJU-17)

spominati se glag. nedov. ● pogovarjati se: ſze met ſzvunskemi ſzpominati (ORM-2)

spomišlen del. ● mišljen: per tem petem perstu Spomishlenu (MET-1)

sramba sam. ž ● shramba: uſse Gmain Meſta srambe (LJU-11)

sroščina sam. ž ● uboštvo: Savol moje Sroschzhine (VGO-1)

stalno prisl. ● vedno: vszakichasz sztalno (ORM-3)

stan sam. m ● sposobnost, zmožnost
 • biti v stanu = biti sposoben, zmožen: dati jeno Sturiti nisſem u Stane (VGO-1)

striti glag. dov. ● storiti: na nobeno vižo kei striti (LJU-19)

sva, sve, svega – gl. sav, -sva, -sve

suprat predl. ● proti, zoper: ſzuprat tomu (ORM-2) – gl. tudi: suproti

suprativnost sam. ž ● nasprotnost: ſzupratiunost ſzvunſzke Tusbe (ORM-2)

suproti predl. ● zoper, proti: szuproti (ORM-1) – gl. tudi: suprat

suraštvo sam. s ● sovraštvo: Suraſtua (LJU-9 – pripis), Suraſtua (LJU-14)

suseb prisl. ● zlasti, še posebej: suseb na te kmete (LJU-8)

svaketeri zaim. ● vsak, vsakdo: od suaketeriga Wirta (LJU-5) – gl. tudi: vsakateri, vsakiteri

svega mogočen prid. ● vsemogočen: boghu Suega Mogoznimu (LJU-13), boghu Suega Mogoznimu (LJU-16)

svet 1 sam. m ● zbor, posvet: od tazich Skriunich Sberalschou inu Suetou (NME-1)

svet 2 sam. m ● dovoljenje, pristanek*, nasvet: wreſch nich Sweta (KRA-3), breſs sueta (LJU-7), bres niegouiga sueta alli uolle (LJU-11), Breſs Sueta allj Volle (LJU-15)

svetek sam. m ● svetník: ſzui ſzuetchi (ORM-1), ſzui Bosi ſzuetchi (ORM-2)

svi – gl. sav, -sva, -sve

šenkenga sam. ž ● darilo, podkupnina: ne Sauola Daru, Shenkenge (LJU-9 – pripis), skuſs schenkengo (KAM-1) – gl. tudi: šenkinga, šenkunga

šenkinga sam. ž ● darilo, podkupnina: ne Sauole daru, Shenkinge, allj Pijatshe (LJU-16) – gl. tudi: šenkenga, šenkunga

šenkunga sam. ž ● darilo, podkupnina: bres uſega fortelna, mita, ali schenkunge (LJU-4), mite alli shenkunge iemati (LJU-8) – gl. tudi: šenkenga, šenkinga

šentjernejski prid. ● na dan sv. Jerneja: na Sadnimu Schentjerneiskimu Seimu tukai u mesto (NME-5)

širmati glag. nedov. ● ščititi, varovati: stara uero pomagat /.../ shirmati (LJU-1), stara Vera pomagat /.../ shirmati (LJU-12)

škodo podstopiti glag. dov. ● škoditi: Sckhodo podſtopiti (KRA-1)

šonanje sam. s ● prizanašanje: breſ obeniga ſhonania (LJU-7) – gl. tudi: zašonenje

šonati glag. nedov. ● prizanašati: nozhem schonnat, oli sadershati (LJU-8)

špevta sam. ž ● špelta, velik kos lesa: kej Speut, ali drusiga zimperschega Lesa (LJU-9), kader kej Speut na prudej pride (LJU-14), zimperschega leſsa inu Speutah (LJU-15), per Apni, per Špevtah, per Rištengi (LJU-18)

štacjon sam. m ● postaja, klicno mesto: na tech postaulenich Stazionach klizali (NME-2)

štalt sam. ž ● podoba, oblika, način: uobeni ſtalti (LJU-1), obeni uiſhi alli, stalti (LJU-5), v´obeni stalti alli uiſhi (LJU-12)

štat kamrar sam. m ● mestni komornik: Stat Camrariu (LJU 11 – pripis) – gl. tudi: kamrar, štatkamrer

štatkamrer sam. m ● mestni komornik – gl. tudi: kamrar, štat kamrar – gl. Besedišče

štrafan del. ● kaznovan: s pravizo straffan (KAM-1), na letem Sueitu uprizha Straffan (MET-2)

štrafati glag. dvovid. ● kaznovati: Tho chudu Straffatj (KRA-3)

štuk sam. m ● kos (blaga): taisti Stuki (NME-5)

taku dobru – koker vez. ● tako – kot: taku dobru per Vode, koker drugimu delu (LJU-13)

talati glag. nedov. ● deliti: talati (ORM-2)

talnačnostsam. ž ● nanašajoče se na mestni svet, lahko tudi skupščina, zbor*:2 poglauitomu Magistratuſu Talnacnosti (ORM-2), Magistratuſsa Nigoue ſzkrounosti ÿ Talnacnoſti (ORM-2)

tamuč vez. ● temveč, ampak: tamuzh (LJU-1) – gl. tudi: temuč, samuč, semuč

tarditi – gl. trditi

teloven prid. ● telesen: ſzmoium Telounum priſzegum (ORM-2), resznichno telovno Priszego (ORM-3)

temuč vez. ● temveč, ampak: Temuzh (KRM-1), temuzh (LJU-1), Temuzh (LJU-7), temuzh (LJU-12 – 2-krat), temuzh (LJU-14) – gl. tudi: tamuč, samuč, semuč

teti glag. nedov. ● hoteti: Sche pa oni na bojo tellÿ kupit (LJU-9 – pripis), She pa onÿ na bojo tellÿ kupit (LJU-14) – gl. tudi: hoteti, oteti

tovarš sam. m ● sodelavec v pomenu sogozdar: tudi moÿga Touarsha ali ſraun forſtnaria (LJU-8)

tovarštvo sam. s ● družba: takšnem Touarštvami ali Skupeizberalšami (LJU-19 – prim. v nem. različici: Gemeinschaft), od eniga takšniga skrivniga Tovarštua ali Sklepanja (LJU-19) – prim. v nem. različici: heimlichen Verſammlung) – gl. tudi: zastopnast, zberalše

trditi glag. nedov. ● braniti, krepiti, utrjevati: Sapoudi, prepoudi braniti inu Tarditi (KRM-1), stara uero pomagat terditi (LJU-1), stara Vera pomagat terditi (LJU-12)

tukaje prisl. ● tukaj: tukaie Vlubnani (LJU-4)

tulikajše prisl. ● prav tako, enako: Niſtar manie Tulikaiſze (ORM-2), Tulikaiſze is Rata Naſseg(a) (ORM-2)

tumult sam. m ● direndaj, izgred: Raufarie, tumulte inu uſse Exceſse (NME-2)

tužba sam. ž ● tožba: ſzvunſzke Tusbe (ORM-2)

unkaj prisl. ● ven: Vnkaj Smeſta pustite (LJU-14) – gl. tudi: vunkaj

unkoštenga sam. ž ● stroški: Sa Unkoshtenga (VGO-1)

unordnenga sam. ž ● nered, nepravilnost: uſse Unordnenge (NME-2)

upati glag. nedov. ● posojati: nekhomro nitz Vpati (LJU-7), nakamer niz vpati (LJU-9), obenimu nezh vpatj (LJU-15) – gl. tudi: upuvati

upuvati glag. nedov. ● posojati: bres niegouiga sueta alli uolle nezh upuuati (LJU-11) – gl. tudi: upati

uržah sam. m ● razlog, vzrok: is kar koli sa enga urschacha (NME-4)

usledni zaim. ● vsak, kdor koli: enimu uſlednimu (LJU-4), enimu uſlednimu (LJU-6), enimu vſlednimo (LJU-6), enimu uſlednimu (LJU-6)

užitek sam. m ● korist, podkupnina: Sa obeniga daru. olli Vſchitckha vollo (KRA-4 – prim. v nem. različici: Von wegen kheiner gab, noch myet, gar nichts angeſehen)

vahta sam. ž ● straža: Glichi uiſshi, sto Vachto (LJU-2), na to uachto priti (LJU-2),

vahtaječ del. ● čuječ, buden: en sueſt, Vachtaiezh, flyſsig Forstnar (LJU-8) – gl. tudi: vahtejoč

vahtejoč del. ● čuječ, buden: Vahtejozh bitj (LJU-16) – gl. tudi: vahtaječ

vahtar sam. m ● (mestni) stražnik – gl. Besedišče

vahtarski prid. ● stražniški – gl. Besedišče

vahtmajster sam. m ● (mestni) stražni mojster – gl. Besedišče

vajvoda sam. m ● vojvoda – gl. Besedišče
 • vikši vajvoda = nadvojvoda – gl. Besedišče

valput sam. m ● valpet (v nem. različici Ambtmann) – gl. tudi: vaupet – gl. Besedišče

valunjem glag. nedov. 1. os. edn. ● obljubljam: Sztem valunyem jasz (ORM-3 – prim. v nem. različici: gelobe)

varaš sam. m ● mesto – gl. Besedišče

varaški prid. ● mestni – gl. Besedišče

varvati glag. nedov. ● varovati: Suestu Varuatj (LJU-16), uſselei varvat (NME-1), varvat (NME-2), uſso borstno Skodo inu tatvine varvat (NME-4)

vaupet sam. m ● valpet (v nem. različici Ambtmann) – gl. tudi: valput – gl. Besedišče

vedeč povdk. ● vedoče, znano: khar ye Vom Vedetſch olli Veſtnu (KRA-4) – gl. tudi: vedeče, vedeoče, vestno, videoče

vedeče povdk. ● vedoče, znano: kar ie menj uedetzhe (LJU-10) – gl. tudi: vedeč, vestno, videoče

vedejoče del. ● védnost – breſs uedejozhe tega posteniga magistrata (LJU-16) – gl. tudi: vedeč, vedeče, vestno, videoče

vekši posam. ● večji: manſchega olli Veckhſchiga (KRA-2) – gl. tudi: vikši

ven metajne sam. s ● metanje iz: Sa vol ven metaina moiga Blaga (VGO-1)

ventati glag. dov. ● odvrniti: ſchkhodo Ventati (KRA-2)

verno prisl. ● zvesto: verno (ORM-3)

vest 1 sam. ž ● védenje, ukaz*: breſs uesti eniga poſteniga Ratu (LJU-8)

vest 2 sam. ž ● vest
 • dobra vest = čista vest: ſdobro uestio (LJU-1), sdobro uestio (LJU-12)

vestno povdk. ● vedoče, znano: vedeče, znano: khar ye Vom Vedetſch olli Veſtnu (KRA-4)

videoč del. ● znan: de /.../ ie temu /.../ videozha bla Leta /.../ Raitenga (MET-2)

videoče povdk. ● vedoče, znano: deb blu mene Videozhe (MET-2) – gl. tudi: vedeč, vedeče, vedeoče, vestno

vikši posam.● višji, nadrejeni: vaschim vickſchim inu zellimu Mesſtu (NME-2), vaschimu pervimu vickſchimu (NME-2), vaschim vickſchim (NME-2), mojim vickſchim (NME-2) – gl. tudi: vekši, vikši firšt, vikši peršona, vikši vajvoda

virt sam. m ● krčmar: od suaketeriga Wirta (LJU-5)

viža sam. ž ● način: vte vischi (KAM-1), vte vische (KAM-1), Vglihi Vishi (MET-1), na nobeno visho (NME-1), obeni uiſhi alli, stalti (LJU-5), v´obeni stalti alli uiſhi (LJU-12), taki uisi imeti (LJU-9 – pripis), na nobeno vižo (LJU-19)

vpriča prisl. ● pri priči, takoj: na letem Sueitu uprizha Straffan (MET-2)

vreme sam. s ● čas: uſzako vreme (ORM-2), Vuſzako vreme (ORM-2) – gl. tudi: vureme

vsakateri zaim. ● vsak, vsakdo: uſsakaterimu (LJU-2), uſakaterimu (LJU-3) – gl. tudi: svaketeri, vsakiteri

vsakiteri zaim. ● vsak, vsakdo: Vſakiterimu (LJU-17) – gl. tudi: svaketeri, vsakateri

vse zaim. ● vsi: vse Boſsie Suetniki (LJU-17) – gl. tudi: sav, -sva, -sve

vselaj prisl. ● vselej: uſselai (LJU-8 – pozneje popravljeno v: uſselei), ùſelai (LJU-9), Vselaj (LJU-9 – pripis), Vselaj (LJU-14), uſelaj (LJU-14)

vsikdar prisl. ● vselej, vedno: vszigdar (ORM-3 – 2-krat)

vu predl. ● v: noter uuta pukſcha (LJU-2), uuletim obedniga (LJU-8), vu raſzumnosti (ORM-2), vu paiduche (ORM-2), vu Naimenſsem (ORM-2), uu ſzem (ORM-2), Vuſzako vreme (ORM-2), vu obchinszkum (ORM-3)

vuola sam. ž ● volja: bresniech uuole (LJU-4)

vunkaj prisl. ● ven: uunkai pellati (LJU-8), uunkai Smeſta (LJU-9), Vunkaj pelatj (LJU-16) – gl. tudi: unkaj

vunkaj klicanje sam. s ● klicanje, oznanjanje: uunkai klizaniem tiga ognia (LJU-2)

vun povedati glag. dov. ● razkriti, povedati naprej: vun pouedati (ORM-2)

vureme sam. s ● čas: Vſzako Vureme (ORM-2) – gl. tudi: vreme

vusak zaim. ● vsak: uuſaki (LJU-6)

vus zaim. ● vse: preſs Vuſsega madescha (LJU-8 – pripis)

vusue zaim. (im. mn.) ● vsi: Vuſue lubie Suetnike (LJU-8 – pripis)

vužite glag. dov. ● užiti: morem Vushite (LJU-6)

zadržati glag. dov. ● zamolčati, zadržati zase: nozhem schonnat, oli sadershati (LJU-8)

zadržati se glag. dov. ● vesti se, obnašati se: V Moÿe Slusbi toku se Sadersati (KRM-1), poniegovi sapoudi inu Prepoudi Se uſselei Suestu inu pokornu Saderschati (NME-1), oblubim inu ozhem Se toku Suestu inu pokonu (sic!) Saderschat (NME-1), se toku suestu inu pokorno Saderschat (NME-2), se ozhete u vaſchi sluschbi toku saderschati (NME-3), oblubim inu perseschem bred bogam se toku suesto saderschat (NME-3), u uſsech vaschich douſchnostich se toku saderschati (NME-4), se toku suestu inu pokornu saderschati (NME-4), po letemu sse zaderžati ssem zauižan bil (LJU-19)

zadržek sam. m ● vedénje, obnašanje, ravnanje: k moimu Saderscku na prei piſsanu blu (NME-1), koker je meni tukaj k mojmu sadersku naprei neſsenu blu (NME-2), k moimu Sadersku resodetu blo (NME-3), k moimu sadersku na prei piſsanu blu (NME-4)

zadrženje sam. s ● oklevanje, zadržek: bres sadershenia (LJU-8)

zahvalenje sam. s ● zahvala: ſdobro uestio, inu sahualeniem (LJU-1 – prim. v nem. različici: mit Dankhsagung), sdobro uestio inu shualeniem (LJU-12 – prim. v nem. različici: mit dankhsagung)

zakriti glag. dov. ● prikriti, skriti: bi skriuaie eniga otil sakriti (LJU-8)

zamerkati glag. dov. ● zalotiti: be /.../ per Sekainu Samerkou (LJU-16)

zamerkovan del. ● zapisan, vpisan: noter te bucque samerkouanu biti (LJU-5)

zamučeč del. ● zamolčaje: zamuchech (ORM-3 – prim. v nem. različici: verschwiegen)

zapopasti glag. dov. ● vsebovati: kai kriuo persega Vſsebe ima alle Sapopade (MET-1)

zapopaden del. ● prijet, zasačen: nobeniga u eni taki Skodi sapopadenga (NME-4)

zapovedati glag. dov. ● ukazati: zapovedu bude (ORM-3)

zapernašati glag. nedov. ● prizanašati: nobeniga ne is perjasnasti, ne is milosti sapernaschat al samouzhat (NME-3)

zapernesti glag. dov. ● prizanesti: sa mouzhati al sapernesti (NME-4)

zaslišati glag. dov. ● slišati, izvedeti, zaznati: boſte od tazich Skriunich Sberalschou inu Suetou kei Saſchliſchali ali zhutili (NME-1)

zastoplen del. ● razumljen, mišljen: per Tem zhetertem perstu Sastoplena (MET-1)

zastopnast sam. ž ● zbor, sestanek: h tackim Skriunim Saſtopnaſtim inu Sberalscham (NME-1 – prim. v nem. različici: Gemeinschaft) – gl. tudi: tovarštvo

zašonenje sam. s ● prizanašanje: breſs obeniga sashonenia (LJU-5) – gl. tudi: šonanje

zatajiti glag. dov. ● zatajiti, zamolčati: richtig oprauite inu nezh Sataiti (LJU-17)

zaveza sam. ž ● zaveza, obljuba: use moie sauese (LJU-12) – gl. tudi: zeveza

zavezuvanje sam. s ● zaveza, prisega: Priſzegu ſzaveſzuvanie (ORM-2)

zavižan del. ● opozorjen: po letemu sse zaderžati ssem zauižan bil (LJU-19)

zavol predl. ● zavoljo: Savol moje Sroschzhine (VGO-1) – gl. tudi: za vol, zavola, za (tega) vola, zavole, zavole, za volo

za vol predl. ● zavoljo: Sa vol ven metaina (VGO-1) – gl. tudi: zavol, zavola, za (tega) vola, zavole, za vole, za volo

zavola predl. ● zavoljo: ne Sauola Daru (LJU-9 – pripis) – gl. tudi: zavol, za vol, za (tega) vola, zavole, za vole, za volo

za (tega) vola predl. ● zavoljo: sa same pravize volla (KAM-1), she minie sa tega uola (LJU-8), sa gmain meſta uola (LJU-8), Satega Volla (MET-1) – gl. tudi: zavol, za vol, zavola, zavole, za vole, za volo

zavole predl. ● zavoljo: Sauole Shenkenge, Perjasnaſtj (LJU-14), ne Sauole daru, Shenkinge, allj Pijatshe (LJU-16) – gl. tudi: zavol, za vol, zavola, za (tega) vola, za vole, za volo

za vole predl. ● zavoljo: Sa Vole Schlachte (KRM-1) – gl. tudi: zavol, za vol, zavola, za (tega) vola, za vole, za volo

za volo predl. ● zavoljo: Sa obeniga daru. olli Vſchitckha vollo (KRA-4), Sa obene Rezhi volo (KRA-4), sa obeniga darù, oli druge retzhi uollo (LJU-10) – gl. tudi: zavol, za vol, zavola, za (tega) vola, zavole, za vole

zavrniti glag. dov. ● zalotiti: per ſsekanim sauernem (LJU-8)

zažihernost sam. ž ● jamstvo: obene Saschihernost Sa Unkoshtenga (VGO-1)

zberalše sam. s ● zbor, zborovanje, sestanek: h: tackim Skriunim Saſtopnaſtim inu Sberalscham (NME-1 – prim. v nem. različici: Verſammlungen), od tazich Skriunich Sberalschou inu Suetou (NME-1 – prim. v nem. različici: heimlichen Verſammlung) – gl. tudi: skupejzberalše

zbrati glag. dov. ● izbrati*, skleniti*: mey, ſebo ſwero (KRA-3)

zeveza sam. ž ● zaveza, obljuba: moie Purgarſke perſege, ſevese (LJU-1) – gl. tudi: zaveza

zmisleti glag. dov. ● pomisliti, predstavljati si: Smisle, ô kershanski zlouek (MET-1), more enu prau kershansku Serze smislet (MET-1), dobru Smislet (MET-1)

znajden del. ● zasačen: Katir bo u eni al drugi Sckodi snaiden (NME-3)

znajti glag. dov. ● zasačiti: katire boste u eni borstni Skodi ali tatvini Snaidli (NME-4)

znajti se glag. nedov. ● nahajati se: katir se tukai per Richte Snaidejo (NME-5)

znanje sam. s ● vednost, védenje: Moÿega ſznania (ORM-2)
 • na znanje dati = naznaniti: na Snanie datj (LJU-9 – pripis), Suestu na Snaine dat (LJU-13), na Snanie datj (LJU-14)

znotrašnji prid. ● notranji: sznotraſsnyoga dvoinoga Miſslenya (ORM-3)

zosebni posam. ● posebno: zoszebnum (ORM-3 – prim. v nem. različici: im besondern)

zraven predl. ● poleg, ob: srauen moie Merzhunske slushbe (LJU-5)

zraven forstnar sam. s ● sogozdar: moÿga Touarsha, ali ſraun forſtnaria (LJU-8)

zuper predl. ● zoper, proti: super teiſto (LJU-1), super teiſte (LJU-12)

zvest (?)* sam. ž ● prisega* – gl. Besedišče

zvršavati glag. nedov. ● izvajati, izvrševati: ſzuerſzauati (ORM-2)

zvunski 1 posam. ● zunanji, tuj: sz niednem szuunszkem (ORM-1), met ſzvunskemi (ORM-2)

zvunski 2 prid. ● zunanji, tuj: ſzvunſzke Tusbe (ORM-2)

život sam. m ● (posvetno) življenje: Sasuoiga shiuota na letem Suetu tega Shiuleine nabode imu (MET-1)

žlahta sam. ž ● sorodstvo: Sa Vole Schlachte (KRM-1)

Dodatek A.2.3 Glavna literatura

– Finka, Božidar (ur.) [Katičić Radoslav (ur.)]: Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Knjiga 1–4. Svezak 1–10. Zagreb : Jugoslavenska [Hrvatska] akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za jezik IFF, 1984–2005.

– Merše, Majda idr.: Wortschatz der slowenischen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderts. V: Biblia Slavica. Serie IV. Südslavische Bibeln, Band 3, 2: Kommenare. Paderborn-München-Wien-Zürich : Ferdinand Schöningh, 2006.

– Merše, Majda - Novak, France - Premk, Francka: Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Poskusni snopič. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

– Novak, Vilko: Slovar stare knjižne prekmurščine. Ljubljana : ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2006.

– Pajk, Janko: Stari rokopis Kranjskega mesta. V: Programm des k. k. Gymnasiums in Marburg. Marburg : Direktion, 1870, str. 25–43.

– Pleteršnik, Maks: Slovensko-nemški slovar. Prvi del A–O. Ljubljana : Knezoškofijstvo, 1894; Drugi del P–Ž. Ljubljana : Knezoškofijstvo, 1895.

– Snoj, Marko: Slovar Janeza Svetokriškega (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, Dela 49/8). Ljubljana : Fundacija dr. Bruno Breschi, SAZU in Založba ZRC, ZRC SAZU 2006.

Opombe
1.
Oblika slovarčka se zgleduje po:Majda Merše idr.: Wortschatz der slowenischen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderts. V: Biblia Slavica. Serie IV. Südslavische Bibeln, Band 3, 2: Kommenare. Paderborn-München-Wien-Zürich : Ferdinand Schöningh, 2006.
2.
Prim. kajkavski izraz tolnačtvo (tolnachtvo, lat. consultatio, delibaratio) in madž. tanács (zbor, skupščina, svet) oz. városi tanács (mestni svet).

Gor: VsebinaBoris Golec. Datum: 2011-05-31
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.