TRI PRIDIGE O JEZIKU

II. Jezik je vir dobrega in zla

Kazalo


II.

Jezik je vir dobrega in zla

Diplomatični prepis

Faksimile, pridiga II, stran 1
1829 X
1841 Godvanje ſ. Janes'a Napomuzena.
Jes’ik zhloveſhki dvojna s’hila
Dobriga ino hudiga napravila.
Goſpod je meni s’a mojo plazhilo jesik dal; s’ tajiſtim 2.5
ga hozhem hvaliti.Sir. 51,30
Goſpod, kdo bo prebival
v' tvojim ſhotorji, kdo bo po-
zhival na tvoji ſ. Gori? On ki ne-
nedolshno shivi ino pravizhno dela, 2.10
ki ſ reſnizo is’
ſvojga ſerza
govori, kteri
s’ ſvojim jes’i-
kam goljufno 2.15
ne ravna.
Pſ 14.1–3
Vvod.
1. Veſelo hodi popotnik po ſvoji namenjeni ſtes’i
naj ſi ravno she ponozhni mrak tiho s’emlo pokriva, 2.20
dokler je jaſno ſvetlo nebo, – dokler ſe njemu ſvetle
sves’de na njega os’irajo, ino pra mu kashejo pravi pot
proti tajiſstimu kraju, kamor ſe je ſte dojiti namenil;–
mirno ſe on s’a njimi os’ira, veſelo ſvoje ſtopinje opira
dokler bo juterna s’arja njemu is’voljeni kraj raſvetlila.– 2.25
2. Veſelji ſe tudi ti, o zhlovek, ki ſi popotnik na s’emlji,
v’ le ti ino hodiſh po le tim mraki shivlenja poſvetniga
proki isvoleni ob obljubleni desheli ſ. raja; s’akaj tudi tebi
ſvetlijo ſvetle s’ves’de na ſvetimu nebi, ki ſe’ milo po
tebi os’irajo, tebi prav pot kashejo ino obetajo ſvetlo 2.30
ſonze beliga dneva tamkaj v’ shivlenju novimu.–
3. She enkrat bel ſe’ veſeli duſha kerſhanſka! Kader ſvete
godove ſvetnikov obhajaſh, s’akaj ravno oni ſo tebi taji=
ſte ſvetle s’ves’de, ki ſe is’ſ. nebeſ na tebe os’irajo, tebi
ſvoje roke is’Ozhetove hiſhe molijo, kashejo pravi pot 2.35
proti nebeſam, kateriga ſo oni pred tabo hodili, tebi
obetajo ſvetlo ino gorko ſonze miloſti boshje, ki tebi ſrezhno njim
njim hoditi pomaga, ino pridti s’a njim v kraleſtvo shivlenja vezhni=
4. ga. – Zhres vſe ras’veſelijmo ſe to krat doneſ br. in ſ. tudi
mi, ki obhajamo godni ſpomin naſhiga patrona ſ. Jane= 2.40
sa Napomuzena, s’akaj ravno on nam je ena ſvetla s’ves’da
is’viſokih nebeſ, ki nam lepo ſvetlo kashe varni pot
ſkos ſkos’ſedajni sapelivi ſvet ſe’ pogublenju vezhnimu
otet, ino s’a kratkim potam tiga shivlenja pri lj ſvojo plazhilo ljubim Ozhetu
prejet. Ras’veſelijmo ſe njegoviga godvanja, hvalimo Boga, ki tolko 2.45
zhaſt ſvojim ſlusha bni s’veſtim ſlushabnikam da, ino tudi ſ. Janes’a vredno
zhaſtijmo.

Faksimile, pridiga II, stran 2
Ali kaj hozhemo doneſ mi njegovoſ. Janes’a hvalo povek=
ſhavati, dokler ſe njegova hvala, ne le po Zheſkim,
ampak po zelim kerſhanſtvi ras’lega; kaj hozhemo mi 2.50
njegovo zhaſt povekſhovati, dokler njo ſam Vſiga=
mogozhno ſkos’zhudeshe povekſhuje. Zheſti ſ. Janes’a
s’a poſebniga prijatela boshjiga s’emlja ino nebo, –
le ſamo mi ſedajni kriſtjani ga zheſtimo malovredno
ino z’elo ſlabo, ino to reſnizo bom prizhal v 1. im deli, s’akaj 2.55
on je s’ ſvojim jes’ikam boshjo zhaſt ino is’velizhanje ſvojiga
blishniga vekſhal, mi njo pa ponishujemo. –
“Goſpod je meni moj jes’ik dal s’a plazhilo, s’njim ga hozhem
hvaliti; to je bilo ſ. Janes’a opravilo shivlenje;to bi ſi mogli s’a naſho
shivlenje tudi mi is’voljiti, ino tako ſ. Janes’a Napomuzena 2.60
vredno zheſtiti; to vam pokas’al bom v 2.mo deli.
Ino ti ſ. Janes’Napomuk, ti ſvetla s’ves’da mojiga duhov=
ſkiga ſtana, is’proſi meni od Jes’uſa, tvojga in mojga perviga
paſtirja le eno jiſkro tajiſtiga nebeſhkiga ogna, ſ’ katerim
ſi ti gorezhi pridgar ſerze ſvojih poſluſhavzev prishgal, ino 2.65
ras’grel, kar tudi jas’doneſ v imenu Boga, ino ſ. Janes’a
ſtoriti shelim, no proſim.
I.
Kaj je majnſhiga med vſemi ſtvarmi na s’emlji, kakor
Majhina mala jiſkriza shivega ognja; – alj kaj vekſho neſrezho 2.70
ino shaloſt naredi kakor ona, kader ſe’ v’ſuho ſtreho s’a=
leti, zelo pohiſhtvo poshge, zele veſi ino meſta v’ pepel
ſpremeni, jes’ar ino jes’ar premoshnih v’eni kratki uri
beraſhko plalzo v’roke poda, ino go jih s’a gole vboſhzheke
naredi. – Kaj je malovrednejſhiga od eniga manzeniga 2.75
kazhjiga shala, s’ katerim nevedama g nogo zhloveka za=
ſeka; ino vender njegovi ſtrupni pik, ako ſi zhlovek
berſh nepomaga, ſpravi njega ob ſt s’dravje ino shivlenje.
Jas’vem s’a eno ſtvar, ki je mala kukor jiſkra ogn gorezhi=
ga ogná, ſkrita kakor shal ſtrupne kazhe ojſtro shalo; – 2.80
katero ſtvar zhlovek povſodej ſebo ima, vſih udov
zhloveſhkiga trupla nar majnſhi, ino nar vekſhi rezhi
naredi, ſhe hujſhi kot jiſkra, ſhe ſtraſhnej od ſtrupniga
shala, – ino to je jes’ik zhloveſhki; – s’akaj dokler ognena
jiſkra le zhaſno premoshenje poshgé; – pokonzhava hudob= 2.85
ni jes’ik poſhtenje ino dobro ime, – dokler ſtrupne shalo
hudobne kazhe le zhloveſhko truplo vmori, pregreſhni
jes’ik duſho in truplo ugonobi, – zele deshele pohujſha.
“Kakor majhin ogenj veliko hoſto poshge, je veli ſ. Jakob, je tudi je
“jes’ik ogenj vſe krivize, kateri veſ tek naſhiga shivlenja s’ashge, ino od ſamiga 2.90
“pekla prishgan. Jak. III.5

Faksimile, pridiga II, stran 3
Tri shive shile jes’ik v ſvojimu govorjenju ima, is’katerih 3na shila
bi morala s’virati boshja hvala, ino zhloveſhko s’velizhanje,
alj is’hudobniga jes’ika is’virajo le potoki terji hudobije in
pogublenja, katerih per 2.95
1va shila je lash. – Vſigamogozhen ſtvarnik in moder, je
on ſkerbni Ozhe in ljubes’nivi je zhloveka s’vſim lepim
laſtnoſtim olepſhal, alj med vſim ſvojim shlahnim daro=
vam, s’katerim je on zhloveka ſvojo shivo podobo obo=
gatil je shlahni dar govorjenja jes’ika, de ſe’ lehko ſerze ſ’ 2.100
ſerzam ses’nani ino ras’veſeli, kakor prej duſha s’drushi,
s’duſho, kakor prijatel prijatlu roko poda. – Ka=
kor je Ozhe nebeſhki zhloveku dal s’a ſve temno nozh
ſvetlo luzh, de bi ſebi ino drugim ſvetil, tok je nje=
mu jes’ik al, de bi govoril reſnizo ino pravizo. – Hu= 2.105
doben je zhlovek, ki ugaſne na nevarnim poti ponozhnim
poti ſvetlo luzh, de ſam ſtes’o s’greſhi ino druge s’apela ſhe hujſhi, ki jes’ik ſvoj na lashi obrazha,
ſam ſebe ino ſvojiga blishniga v s’mote, is’s’mote v’ neſrezho
ino pogublenje s’apelá. “Lashnive vuſte duſho vmorijo; tud vaſo Mod. 1,11;
Goſpod ſovrashi vſe, kateri lashnivo govorijo”. Pſ. 5. 7. 2.110
Le to je perva hudobna shila jes’ika krivizhniga, s’katerim boshjo
zhaſt ponishujemo, ino ſ. Janes’a s’anizhujemo, ki je vſelej reſnizo
govoril, ino ſkos’pravizo ſvojiga jes’ika boshjo zhaſt povekſhaval. She hujſhi
2ga shila jes’ika hudobniga je neſrezhno pohujſhanje.
Zhiſta is’uira voda is’ſtudenza biſtriga, lepo hladno ſe’ 2.115
med ledine ras’liva, s’elene travnike, roshe romene roſ’i,
njo veſelo ushiva zhlovek po njej ſe lepo zhiſto omije, veſ s’drav
in s’adovoln shivi; – tok is’virajo po jes’iki zhloveſhkim
shlahni navki zhloveſhkiga ſerza, podvuzhijo mladenzha,
ino njegovo lepo zvetje poteh zhednoſti podshivijo, poſvarijo 2.120
pregreſhniga, ino ga lepo omijejo, de ſe s’azhne ſpet v’dobrim
lepimu s’adershanju s’eleniti; – alj ga vſe to dober
ino poſhten jes’ik ſtori; – alj gorje kader ſe ſe hudobni
jes’ik s’ ſvo ſmradam ſvojiga govorjenja med rahlo
nedolshnoſt ras’lije, – kakor kalna mlaka, ki ſvoje 2.125
jes’e podere, ſe hudobni jesik i ſvojim ino s’ſvojo
ſmerdlivo gnilobo s’elene trate poblati, zvetezhe roshe po=
vali, shita polje ino travnike s’pe nerodovitnim peſkom
s’aneſe, – tok hudobni jes’ik s’ ſvojim klafarſkim nemarnim
beſedam nedolshne ſerza pohujſha, nedolshnoſt s’amori, zhednoſt 2.130
pokonzha, ino angelze boshje k’ ſlushabnikam hudizhovim ſpremeni. –
To hudoben jes’ik s’ſvojo drugo shilo ſt neſrezhniga pohujſhanja ſtori,
pokonzhava kraleſtvo boshje zheſti; – tok, de nobenim vſmilen Jes’uſ gorje
ne klizhe, kakor pohujſhvavzam rekozh: Gorje ſvetu s’avolj pohujſhanja – bolſhe=
(besedilo uničeno) 2.135

Faksimile, pridiga II, stran 4
Treka shila jes’ika hudobniga je obrekvanje, s’katerim
greſhniki boshjo zhaſt ponishujejo, ino ſ. Janes’a, njega patrona
poſhtenja s’anemezhujejo. – Gol ſe je zhlovek na ſvet
porodi, nima drugiga kakor shivlenje, ne poſhtenje
okrog Ozhe nebeſhki njemu da poſkerbi potrebno ga ne premoshenje, 2.140
de ſi pomaga, ino shivi; nar imenitnej blago, ſhe mo
drashej kaker ſrebro in s’lato je po beſedah ſ. piſma poſhtenje; ono vezh
vela, kakor polne ſkrinje shlahnih kamnjov. Zhlovek ſi
mora s’ſvojim rokami s’a premoshenje ſkerbeti, s’ſvojim
jes’ikam s’a tudi ſkerb s’a poſhtenje imeti. – Alj pride 2.145
hudoben tat, goſpodarja s’a premoshenje okrade, ſe snajde
perdere na ſamotnim poti nevſmileni tolovaj, vs’eme ozhe
zhloveku polek premoshenja tudi shivlenje. – Oj kolko
neſrezhe kolko naſtane zelimu pohiſhtvu, kolko revſhne
zeli ſoſeſki, kolko nadlo ſtraſhnih nadlog zeli desheli 2.150
malopridni tatje, ino tolovaji nevſmileni ne naredijo;
alj ſhe hujſhi, ſhe ſtraſhnej nadloge hudobni jes’ik ſtori
ſkos’ ſvojo obrekvanje ino opravlanje. – In koko ſploh
ſe den denaſhni vſe to godi! – vſaka ſhe hiſhe, ſhe tovarſhije
ſkoraj ni, ker bi ſ s’a poſhtenje ſvojiga blishniga hudob= 2.155
ni jes’iki dobre volje ne bli, ino ſi tovarſhije s’obrekvanjam
kratkozhaſa ne delali. – Tukaj malopridni jes’ik zhlovek
Navada s’ſvojim hudobnim jes’ikam ſvojimu blishnimu ſlaboſti ino krivize
s’amishlava, s’a to bi loshej ſvoje gerdobe s’akrival, – tamkaj
en ſitni beſedlivz ſlaboſti ſvojiga blishniga povekſhuje, 2.160
de bi ſe prav ſvoji drushbi vſlushil, ino od drugih s’a s’govor=
niga ſhtiman bil; – tukaj en nepokojen ſoſed ſkrite
pregreſhke ſvojiga ſoſeda ras’odeva, ino med zelo ſoſeſko
ras’naſha, s’a to ker ga je on enokolko ras’drashil, de bi ſa
mu prav ojſtro povernal; – tamkaj svrazha en nevoſhlivi 2.165
zhaſtilakomn nevoſhlivez dobre in lepe dele ſvojga tovar
ſha na hudo, s’a to de bi le on od vſih povekſhavan ino zhiſlan
bil, pozhernjeno je blishniga poſhtenje, pobito njegovo zheſtitno
shivlenje kakor rodovitno polje od hudiga vremena, s’akaj kak
ſtraſhna tozha is’hudiga oblaka s’atere. – Nobena s’verina 2.170
tolko ljudi ne ras’terga, tolko hudiga ne naredi, kakor
Bernard jes’ik hudobni ſkos’obrekuanje. “Obrekvavz, veli ſ. Bernard,
je podoben divji Hijeni, krivoshelni divji s’verini; s’akaj kakor
ona le jiſhe zherniga mraka, le zhloveſhke kervi, poshere she
dolgo leshaſ mertve trupla s’s’emlje ſkopa, zelo okolzo s’ſmra= 2.175
dam napolni; ravno tok obrekvavez ſtori, na ſkrivaj ſvoj
jes’ik bruſi,– kar je she dolgo pos’ableno pred Bogam ino ljudmi
ſhe is’kopa in ras’naſha, oſmradi vſe ljudi, ino neſrezhe bres’ſhte=
vila veliko na temu ljubimu ſveti naredi”. –

Faksimile, pridiga II, stran 5
Kdo je pozhernil pridniga hlapza in deklo, de ſe’ mora Nahodki 2.180
bres’kruha po ſveti pomagat, kakor je jes’ik hudobn,
ki je govoril zhres’njegovo sveſtobo; kdo je onemaral
lepi zvet mladenzhki fanta ino dekleta, de ſe po zeli ſoſeſki
od njega gerdo govori, ino nja nobeden ravno vezh ne pogleda;
to je ſtoril hudoben jes’ik obrekvavza, ki je mladenzhu 2.185
poſhtenje odvs’el, ino dekletu ſrezho podkopal. – Kdo
ſrezhen s’akon ras’kruſhil, de ſe’ s’daj mosh ino shena ſovraſhta zhertita,
ki ſta popred ſkupaj mirno shivela, kakor nebeſhka angelza dva?
j neſrezhni jes’ik je tajiſti nevſmileni mezh, ki je s’akonſko
ljubes’n, saſtopnoſt ino s’veſtobo raſſekal ino rano sakonſkim 2.190
naredil, ki nikdar ſzelila ne bo. – Kdo je zelo ſoſeſko ras’drashil,
ki je popred tok merno shivela, ino njim je shiv pekel na s’emlji
med ſebo naredil, kakor hudobna kazha jes’ika, ſkos’ſvojo pod
pihvanje; kdo je odvs’el tudi Bogu poſvezhenimu duhovſkimu
ſtanu njegovo zhaſt ino imenitnoſt, de ſvet s’ovrateni malo na 2.195
njega vezh porajta, ino ſe njemu vezh vishat ne da? – Sovrashni
jes’ik, on je terga maſhnikam ſvet poſhtenja ſveto oblazhilo,
ino duhovſki ſtan k’ ſramoti ſtori; – de ſe’ ſvet loshej pohujſha,
ino hudoben jes’ik s’ ſvojim beſedam vbija duſho ino telo – nedolshnih ljudi.
Jes’ar ino jes’ar vrozhih ſols’ mati zherna s’emlja poshira, 2.200
ki jih hudobni jes’ik nedolshnim ſerzam oshema; jes’ar ino
jes’ar glabokih is’dihlejov nebeſhke oblake odpira, ino klizhe
na boshjo pravizo, naj hudoben jes’ik ſhtrafan bo. –
Alj bodo hudobni jes’iki bres’s’aſlushene ſhtrafe oſtali? –
Tatove, ki premoshenje kradejo, praviza na galge obeſha, tolovaje, Strafa 2.205
ki teleſno shivlenje jemlejo, s’ teſhkim ojſtrim koleſam od vuda do
vuda terejo; – ſhe hujſhi ſo tatovi hudobni jes’iki tatji
predragiga poſhtenja, ki ſ odvs’eto ſe’ poverniti ne da, tolovaji
ki dobro ime vbijejo, bres’ katerega poſvetno shivlenje nizh ne uela; –
ſ s’a kolko hujſhi ino ſtraſhnejſhi bodo mogli pred ſodnim 2.210
ſtolam njih ſhtrafa biti ! – Straſhna veſt bode ſkoraj
tudi njih pekla, videti tolko ſtorjeno krivizo, katero popravit
mogozhe ne bo, njih bo pekla, kakor je hudobniga mosha, ki
je na ſmertni poſteli ſam ſvoj jes’ik ras’gris’el in ras’meſaril,
s’katerim je tolko hudiga govoril. – Straſhni ogovorenje 2.215
njih zhaka na hudojes’izhnike o ſodnimi dnevi, kader bo
moral zhlovek po beſedah Jes’uſovih od vſake malopridne beſede
razhun dajati. – Neis’rezhena vezhnoſt ſe’ obrekvavzam pripravla,
ker bodo s’a krivizo ſe’ tamkaj peklili, ker njih zherv hude veſti ne bode vmerl, Marcus
ogenj pogublenja nikdar ugaſnil ne bo. – 2.220
Glejte tolka je hudiga jes’ika pregreha, tolka njegova neſrezha, ino tok nevarna med nami!
Ako bo pogublenih s’avolj lakomnoſti 10, s’avoljo poshreſhnoſti 20, nezhiſtoſti 30,
– sjes’a in ſovraſhtva 50, tok jih bode s’avoljo hudobniga jes’ika, ki ſe’ s’leganjam,
klafanjam, obrekvanjam etc. pregreſhi, pogublenih 99; ino ko is’med vaſ ſe ni ſhe
vezh alj majn s’ ſvojim jes’ikam presaſ kriv, poberi pervi kamen, ga vershi v’ me, 2.225
ni de niſim reſnizo govoril. – Veliko ſkos’mezh pomorjenih, ſhe vezh
(besedilo uničeno)

Faksimile, pridiga II, stran 6
Oj prevboge duſhe, vi ki drugazhi brumno shivite, zhaſtite
Boga, blishnim radi dobro ſtorite, v’ ſerze ſe’ meni vſmilite, de
bi pogublene ble, ki nadvse tolkokrat s’ ſvojim jes’ikam greſhite, 2.230
greſhite, de ſami ne veſte kedaj, sa to ker je ſvet ſhe tok greha
navajen, s’a to ker ſe zhlovek ſhe od laſtnih ſtareſhov tok na
vuzhi, malokdaj pa s’a to pravo poſvari. – Vam s’a vuzhenika
doneſ is’rozhiti, vam s’a priproſhnika perporozhiti hozhem
doneſ ſ. Janes’a, de vam po njemu pokashem ſvoj jes’ik pravizhno 2.235
ravnati k zhaſti Bogu, tebi in ſvojim in duſham k is’velizhanju.
Blagor mu, kdor ſe ni v jes’iki pregreſhil”; kakor ſv. Jan. Nep.
II
S’verina po ſvojih berlogah arjove, ino zhlovek njo ne s’aſtopi; –
nevumna shivina zvili ino ſkumuza, povedat ne more, kaj njo boli. 2.240
Le zhlovek, on preshlahtna ſtvar is’med vſih ſtvari, le on od Bo
ga to neſkonzhno veliko dobroto ima, de ſvoj jes’ik oberne, ſvojmu
blishnimu ſvoje miſli in shelje shivo pove in pred ozhi ras’gerne
njemu ras’odene kar sheli, potoshi, kar ga boli; – brat brata, ſeſtra
ſeſtro s’aſtopi, ſe’ vſmili, ino njemu pomaga. – S’Jes’ikam ſvojim 2.245
klizhe zhlovek kakor boshji otrok, Aba, ljubi Ozhe! ſvojga
Boga, njega hvali ino zhaſti; – le on s’ashene ino povs’digne ſvoj
glaſ is’med vſih ſtvari ino ga s’drushi med angelſko petje, s’ſvo=
jim jes’ikam nareja Bogu zhaſt, ino blishnimu ſvojmu veſelje.
Oj veſelijte ſe tolkiga boshjiga dara, br. i. ſ. m. k’boshji zhaſti 2.250
ino ſvojmu is’velizhanju ga vſelej obernijte, kakor ſ. Janes’
Napomuk, kateriga ſ. jes’ik je bil en shivi prerok ſtudenz boshje zhaſti
ino is’velizhanja zhloveſhkiga, od rojſtva do ſmerti, ino tudi po ſmerti je
s’a ras’gled. Na Zheſhkim desh (v Pemſki desheli v’leti 1330) rojen
1 od ſvojih brumnih ſtareſhov ne ſkos’nevgnano ſladnoſt, ampak od 2.255
Boga s’molitvijo ſproſhen, s’upet k zheſti Boga ino Marije je bil
od ſtareſhov s’upet is’rozhen, s’a katero ga fantizha is’redita ſta obljubo ſto=
rila. – Tok bi morala biti molituv s’azhetek vaſhe ljubes’ni s’akonſke,
ne pa shivinſko poshelenje, – vaſha perva obljuba pri rojſtvi otroka
ga k’ boshji zhaſti srediti, ne pa bogate ino imenitne pred ſvetam ſto= 2.260
riti, tok bli otrozi vaſho nar lepſho bogaſtvo, – njih lepo s’ader=
shanje nar vekſhi shlahnija vaſhiga ſtanu.
2 Mlado drevze she pokashe v’ mladoſti, kaj s’a eno ſadje bo odraſheno
noſilo; – pokas’al tudi mladi Janes’ je, kaj bode enkrat is’njega ſhe.
Kar ſe’ je na ſhole podal, nar popred je ſkerbel de je k’ ſ. meſhi ſtrezhti 2.265
s’nal, ino ſtregel s’veſto ino veſelo, ſhe le komaj tolko, de je na oltar doſegel.
Tudi vaſhi otrozi pokashejo ſhe v ſvoji mladoſti vſe ſvoje do=
bre ino hude laſtnoſti; alj ko to de vi ſtareſhi v’ ſvoje otroke ſlepo s’aljubleni,
alj le dobre gledate, s’anikarne pa vſe hudo pregledate. Vertnar
pregleduje ſvoje dreveſze, obres’uje ſhkodlive vejze, – tok ſtoriti ſ’ 2.270
ſvojim otrokam bi morali ſtareſhi tudi vi. V’ mladoſti ſe’ kashe
nad otrokam jes’a, lashnivoſt, opravlivoſt, ino beſedvanje, v mla=
doſti jih poſvariti, poſhtrafati in podvuzhiti je vaſha dolshnoſt,
s’akaj bersda visha konja, jes’ik vodi zhloveka, alj obedva moraſh
v’ mladoſti na to dobro navaditi, ako ſe tebi ras’vadi, s’amujeno 2.275
na vſelej ino prepos’no bo. –

Faksimile, pridiga II, stran 7
Kakovi je zhlovek v’ ſvojim ſamiſhkimu ſtani, takovi 3
vezhdel tudi oſtane, naj naſtopi duhovſki ali sakonſki
ſtan. Brumn ino ſvet je ſ. Janes’ kakor mladenzh, reſ=
nizhen ino pravizhen je tudi kakor boshji nameſtnik 2.280
oſtal. Neprenehano je bilo njegovo pris’adevanje boshjo
zheſt povs’digvati, greſhnike ſvariti, nevedne podvuzhiti,
ino duſhe ſvojih ovzhiz is’velizhat. – On ſe ni bal reſnize
povedat, on ni govoril le tako, de bi ljudem dopadel, am=
pak hudobnim kralju je ozhitno naravnoſt njegovo 2.285
hudobijo ozhital, rekozh: Tvojo djanje je krivizhno,
hudobno tvojo shivlenje, gotovo, ako ſe ne pobolſhaſh, tvojo
pogublenje. – Ti pak ſvoj jes’ik le po vetri tiga ſveta
obrazhaſh, govoriſh le to ne to, kar je reſniza, ampak, kar
veſh, de drugim dopade; ſe ne bojiſh ſvojga blishniga ob 2.290
poſhtenje ſpravit, bojiſh ſe pa hudobneshu s’amerit. –
Govori reſnizo pred Bogam ino ljudmi, naj bodo, kdor ſi
hozhejo, ſaj niſo vezh kakor Bog, ki od tebe reſnizo sheli; –
Ako ne veſh dobriga od ſvojga blishniga pravit, tok she raj
vſe hudo s’amolzhi; – s’akaj, zhe tebe tvoji naprejpoſtavleni 2.295
ne praſhajo, alj ſtareſhi od vſega tega ne vejo, ob t katerim
ſamim ſi dolshen pregrehe blishniga ras’odeti, de bi njega
pobolſhali, ti pa ſam s’a ſebe en ſvet s’adershati ſi’ ſliſhal,
tok je tvoja dolshnoſt, vſ de vſelej molzhiſh ſlaboſti ſvojiga
blishniga, s’akaj, ako je tvoj blishni padel, ne hodi okolj pravit 2.300
de leshi, ako njemu ſam pomagat samoreſh; ako pa nemoreſh,
pové njegovim ljudem de njega vs’dignejo, – drugim pa molzhi;
pobolſhaj ga raj, kakor bi nja ſkos’obnaſhanje, takim ki jim nizh
v mar ni, ſhe le pohujſhal. –
Alj teshko je tebi molzhati, kar enkrat od ſvojga blishniga 4 2.305
veſh; kakor rad bi ſ ſe is’nebil ſvoje teshe, kakor deshevni oblak
ſvoje mokrote; – hudo tebe mika, kader tebe drugi praſhajo,
ino ſe od tega, alj uniga pogovarjajo, de bi, kar veſh, tudi ti ne s’inal.
– Naj tebi bo teſhko kakor hozhe, molzhat je tebi mogozhe,
kakor ſ. Janes’u Napomuzenu, ki je raj vſe prebil, kakor bi bil poſhtenje 2.310
zeſarize ras’glaſil. –
S. J. od Boga ras’ſvetlen vuzhenik, od zeſarja Venzheſla, dokler je
njegove navke poſluſhal, ſhtiman, ino povikſhan, je bil od brumne
zeſarize s’a ſpovednika is’bran. – Hudobni Vezheſl je nje boshjo
beſedo poſluſhat opuſtil, ſe Boga lozhil, hudoben poſtal, tudi 2.315
ni mogel terpeti, de bi kraliza shena njegova hudobna pravizhna p oſtala.
Tok dalezh ſe’ sgubi, ki ſlushbo boshjo s’apuſti, kakor malopr. Berazh
On poklizhe brumniga Janes’a, ſili praſha – ſili, kaj ſe je zeſariza ſpovedvala –
s’dobrim – s’ hudim – s’sheles’jam – s’ preſhjami; – Janes’molzhi, ker bi ſe poſhtenje blish.
omadeshevalo. – Serditi kralj ga poſtavi pred ſebe, na eno mis’o kupe zheſti, dragozen, 2.320
na drugo orodje marter, mezh etc. Janes’ molzhi, le s’a poſhtenje govori. –

Faksimile, pridiga II, stran 8
Kralj ga puſti na preshni ſtol djati, vſe shile ras’tegnati ino
s’gorezhoj ſmolo shgati; alj od Janes’a le nizh ne s’ve. – Veſ penezh
od peklenſkiga ſerda ga rezhe trinogam s’grabiti, s’ves’ati
ino zhres’viſokij moſt po nozhi v Moldave velko vodo 2.325
vrezhi. – Tukaj poglej, kolko poſhtenje tvojiga blish=
niga uela, de ſ. Janes’s’anj ſvojo shivlenje da; – kako
lahko ga pa varjeſh ti, ſamo de le hudoben jes’ik molzhi.–
5 Alj kaj s’a eno plazhilo bo pravizhnimu sagovarjavzu
ki varje blishniga dobro ime, ino ſvoj jes’ik le s’a dobro obrazha? 2.330
Glej! temna je nozh, ker ſ. Janes’a vtopijo, alj ſvetle
luzhi temno nozh ras’ſvetlijo, ſe’ okolj J njegoviga trupla
ſvetjo, ino vſim ljudem nedolshno vmorjeniga pokashejo.
Velki maſhniki pridejo, s’veliko zheſtjo njega telo pokopajo,
ino s’uelikimi zhudeshi njega ſ Bog pozhaſti. She je 2.335
545 letov, ino she kashe njegov friſhni jes’ik, v kolki
zhaſti Bog tajiſtiga ima, ki s’ ſvojim jes’ikam poſhteno
ravna. Tudi tebe Kashe zhaka obilno plazhilo
v’ nebeſih, ako ſvoj jes’ik k boshji zhaſti ino is’velizhanju
ſvojimu ino drugih oberneſh; tudi ti boſh v’ Ozhetovi hi= 2.340
ſhi enkrat s’ ſ. Janes’am Nap. prebival, ako ſe’ greha
s’ſvojim jes’ikam varjeſh, s’akaj: “Kdo bo prebival, veli S piſ.
v’tvojim ſhotorji, kdo bode na tvoji ſveti gori pozhi=
val? Kdor bode noter ſhel bres’vſiga madesha, ino pravizhno
dela, kateri reſnizo is’ſvojiga ſerza govori, kateri s’ ſvojim jes’ikam 2.345
golufno ne ravna. Pſ. 14. 1. –
Sklep.
Kar bodeſh tukaj o zhlovek s’ ſvojim jes’ikam ſjal,
to bodeſh tudi tamkaj ſhel. – Povs’dignej tedaj s’ ſvetim
Janes’am, ſaj s’anaprej, ako niſmo dos’daj ſvoj mi ſlabi 2.350
zhervizhki v’ prahi te s’emlje k’ boshji zhaſti, ino k’ naſhimu
zhaſnimu ino vezhnimu pridu, ſaj Ozhe mili tok ljubes’nivo
poſluſha molenje ſvojih otrok; ne s’amudijmo s’ ſvojim jes’ikam
popravlati, kar ſmo hudiga ſtorili, pa tudi ne obvupamo, ako
ſmo ravno hudo greſhili; ſaj je Janes’N. naſh pomozhnik. 2.355
Ti jes’ik ſ. Janes’gorezhi vuzhenik vſe reſnize ſproſi nam
nam miloſt hudojes’izhnikam, de ſvojo hudobo ſpos’najo,
ſproſi s’avupanje zagovitim, de v vſvoji pokori ne onemagajo,
kashe s’ ſvojim perſtam molzhati obrekvavzam, – tolashi shaloſtne
obrekvane, de oni ſe potolashjo, kaj ſo moral po nedolsh sa poſht 2.360
terpeli. – Ino ti Ozhe nebeſhki daj nam vſim ſvojim otrok
ſvojiga jes’ika shlahtni dar prav dershati, naj bo zheſheno ino hvaleno tvojo ſ. Ime
she tukaj na s’emlji, dokler enkrat s’jes’ikami angelſkimi tebe
na vezhno hvalimo. Amen.

II.

Jezik je vir dobrega in zla

Kritični prepis

Faksimile, pridiga II, stran 1
1829 X 2.1 op. [19-
1841 Godvanje sv. Janeza Napomucena. 2.2 op. -19]
Jezik človeški dvojna žila
dobrega ino hudega napravila.
Gospod je meni za moje plačilo jezik dal; s tajistim 2.5
ga hočem hvaliti. Sir. 51, [22 (30)] 2.6 op. [20]
Gospod, kdo bo prebival 2.7 op. [21-
v tvojem šotorji, kdo bo po-
čival na tvoji sv. gori? On ki ne-
dolžno živi ino pravično dela, 2.10
ki resnico iz
svojga srca
govori, kteri
s svojim jezi-
kom goljufno 2.15
ne ravna.
Ps [15 (14),] 1–3 2.17 op. -21]
Uvod
1. Veselo hodi popotnik po svoji namenjeni stezi,
najsi ravno že ponočni mrak tiho zemljó pokriva, 2.20
dokler je jasno svetlo nebo, dokler se svetle
zvezde na njega ozirajo ino mu kažejo pravi pot
proti tajistemu kraju, kamor se je doiti namenil;–
mirno se on za njimi ozira, veselo svoje stopinje upira,
dokler bo jutrnja zarja njemu izvoljeni kraj rasvetlila.– 2.25
2. Veseli se tudi ti, o človek, ki si popotnik na zemlji,
ino hodiš po mraki življenja posvetnega
proki obljubl[j]eni deželi sv. Raja; zakaj tudi tebi
svetlijo svetle zvezde na svetemu nebi, ki se milo po
tebi ozirajo, tebi prav pot kažejo ino obetajo svetlo 2.30
sonce belega dneva tamkaj v živl[j]enju novemu.–
3. Še enkrat belj se vesêli duša krščanska! Kader svete
godove svetnikov obhajaš, zakaj ravno oni so tebi taji-
ste svetle zvezde, ki se iz sv. Nebes na tebe ozirajo, tebi
svoje roke iz Očetove hiše molíjo, kažejo pravi pot 2.35
proti nebesom, katerega so oni pred tabo hodili, tebi
obetajo svetlo ino gorko sonce milosti božje, ki tebi srečno
hoditi pomaga, ino priti za njim v kral[j]estvo živl[j]enja večni-
4. ga. – Črez vse razveselimo se dones, br[atje] in s[estre] tudi
mi, ki obhajamo godni spomin našega patrona sv. Jane- 2.40
za Napomucena, zakaj ravno on nam je ena svetla zvezda
iz visokih nebes, ki nam lepo svetlo kaže varni pot
skoz sedajni zapelivi svet se pogubl[j]enju večnemu
otet ino za kratkim potom tega živl[j]enja svojo plačilo pri ljubemu Očetu
prejet. Razveselimo se njegovega godvanja, hvalimo Boga, ki tolko 2.45
čast svojim zvestim služabnikom da, ino tudi sv. Janeza vredno
častimo.

Faksimile, pridiga II, stran 2
Ali kaj hočemo dones mi sv. Janeza hvalo povek-
šavati, dokler se njegova hvala, ne le po Českem,
ampak po celem krščanstvu razlega; kaj hočemo mi 2.50
njegovo čast povekšovati, dokler njo sam Vsega-
mogočn … [i] skoz čudeže povekšuje. Čestí sv. Janeza
posebnega prijatelja božjega zemlja ino nebo, –
le-samo mi sedajni kristjani ga čestimo malovredno
ino zelo slabo ino to resnico bom pričal v 1.em deli, zakaj 2.55
on je s svojim jezikom božjo čast ino izveličanje svojega
bližnjega vekšal, mi njo pa ponižujemo. –
“Gospod je meni moj jezik dal za plačilo, z njim ga hočem
hvaliti; to je bilo sv. Janeza živl[j]enje; to bi si mogli za našo
živl[j]enje tudi mi izvoliti, ino tako sv. Janeza Napomucena 2.60
vredno čestiti; to vam pokazal bom v 2.mo deli.
Ino ti sv. Janez Napomuk, ti svetla zvezda mojega duhov-
skega stana, izprosi meni od Jezusa, tvojega in mojega prvega
pastirja le eno iskro taistega nebeškega ognja, s katerim
si ti, goreči pridgar, srce svojih poslušavcev prižgal ino razgrel, 2.65
kar tudi jaz dones v imenu Boga ino sv. Janeza
storiti želim no prosim.
I.
Kaj je majnšega med vsemi stvarmi na zemlji, kakor
majhna mala iskrica živega ognja; – al’ kaj vekšo nesrečo 2.70
ino žalost naredi kakor ona, kader se v suho streho za-
leti, celo pohištvo požge, cele vesi ino mesta v pepel
spremeni, jezar ino jezar premožni[m] v eni kratki uri
beraško palco v roke poda ino jih za gole uboščeke
naredi. – Kaj je malovrednejšega od enega mancenega 2.75
kačjega žala, s katerim nevedoma nogo človeka za-
seka; ino vender njegovi strupni pik, ako si človek
brž ne pomaga, spravi njega ob zdravje ino živl[j]enje.
Jaz vem za eno stvar, ki je mala kakor iskra goreče-
ga ognja, skrita kakor strupne kače ojstro žalo; 2.80
katero stvar človek povsodej s sebo ima, vseh udov
človeškega trupla najmanjši ino najvekše reči
naredi, še hujše kot iskra, še strašnej od strupnega
žala, – ino to je jezik človeški; – zakaj dokler ognjena
iskra le časno premoženje požgè, – pokončava hudob- 2.85
ni jezik poštenje ino dobro ime, – dokler strupno žalo
hudobne kače le človeško truplo umori, pregrešni
jezik dušo in truplo ugonobi, cele dežele pohujša.
“Kakor majhen ogenj veliko hosto požge”, veli sv. Jakob, “je tudi 2.89 op. [22-
jezik ogenj vse krivice, kateri ves tek našega živl[j]enja zažge, ino od samega 2.90
pekla prižgan.” Jak. [3,5–6] 2.91 op. -22]

Faksimile, pridiga II, stran 3
Tri žive žile jezik v svojemu govorjenju ima, iz katerih 3na žila
bi morala izvirati božja hvala ino človeško zveličanje,
al’ iz hudobnega jezika izvirajo le potoki trijé hudobije in 2.94 op. [23]
pogubljenja, katerih 2.95
… [prva] žila je laž. Vsegamogočen Stvarnik in moder
on skrbni Oče in ljubeznivi je človeka z vsem lepim
lastnostmi olepšal, al’ med vsem svojim žlah[t]nim daro-
vam, s katerim je on človeka, svojo živo podobo obo-
gatil, je žlah[t]ni dar govorjenja jezika, da se lehko srce s 2.100
srcem seznani ino razveseli, duša združi
z dušo, kakor prijatelj prijatlu roko poda. – Ka-
kor je Oče nebeški človeku dal za temno noč
svetlo luč, da bi sebi ino drugim svetil, tok je nje-
mu jezik, al’ da bi govoril resnico ino pravico. – Hu- 2.105
doben je človek, ki ugasne na nevarnem ponočnem
poti svetlo luč, da sam stezo zgreši ino druge zapela, še hujši, ki jezik svoj na laži obrača,
sam sebe ino svojega bližnega v zmote, iz zmote v nesrečo
ino pogublenje zapela. “Lažniva usta dušo umorijo; Mod. 1.11 2.109 op. [24-
Gospod sovraži vse, kateri lažnivo govorijo”. Ps. 5.7. 2.110 op. -24]
Le-to je prva hudobna žila jezika krivičnega, s katerim božjo
čast ponižujemo ino sv. Janeza zaničujemo, ki je vselej resnico
govoril ino skoz pravico svojega jezika božjo čast povekšaval. Še hujša
… [druga] žila jezika hudobnega je nesrečno pohujšanje.
Čista izvira voda iz studenca bistrega, lepo hladno se 2.115
med ledine razliva, zelene travnike, rože rumene rosi,
z njo veselo človek se po njej lepo čisto omije, ves zdrav
in zadovol[j]en živi; – tok izvirajo po jezik[u] človeškem
žlah[t]ni nauki človeškega srca, podvučijo mladenča
ino njegovo lepo cvetje po teh čednosti podživijo, posvarijo 2.120
pregrešnega, ino ga lepo omijejo, da se začne spet v dobrem
lepem zadržanju zeleniti; – vse to dober
ino pošten jezik stori; – al’ gorje, kader se hudobni
jezik s smradom svojega govorjenja med rahlo
nedolžnost razlije, kakor kalna mlaka, ki svoje 2.125
jeze podere ino s svojo
smrdlivo gnilobo zelene trate poblati, cveteče rože po-
vali, polje ino travnike z nerodovitnim peskom
zanese, tok hudobni jezik s svojim klafarskim nemarnim
besedam nedolžne srca pohujša, nedolžnost zamori, čednost 2.130
pokonča ino angelce božje k služabnikom hudičovim spremeni. –
To hudoben jezik s svojo drugo žilo nesrečnega pohujšanja stori,
pokončava kral[j]estvo božje česti; tok, da nobenim usmilen Jezus gorje
ne kliče kakor pohujšvavcom rekoč; “Gorje svetu zavolj pohujšanja – boljše [Mt 18,6–7] 2.134 op. [25-
2.135 op. -25]

Faksimile, pridiga II, stran 4
Treka žila jezika hudobnega je obrekvanje, s katerim
grešniki božjo čast ponižujejo ino sv. Janeza, njega patrona
poštenja zanemečujejo. – Gol se človek na svet po-
rodi, nima drugega kakor živl[j]enje,
– Oče nebeški njemu poskrbi potrebno premoženje, 2.140
da si pomaga ino živi; najimenitnej blago, še
dražej kakor srebro in zlato, je po besedah Sv. pisma poštenje; ono več
vela, kakor polne skrinje žlah[t]nih kamnov. Človek si
mora s svojim rokami za premoženje skrbeti, s svojim
jezikom tudi skrb za poštenje imeti. – Al’ pride 2.145
hudoben tat, gospodarja za premoženje okrade,
pridere na samotnem poti neusmileni tolovaj, vzeme
človeku poleg premoženja tudi živl[j]enje. – Oj kol-
ko nesreče celemu pohištvu, kolko revščne
celi soseski, kolko strašnih nadlog celi deželi 2.150
malopridni tatje ino tolovaji neusmileni ne naredijo;
– al’ še hujše, še strašnej nadloge hudobni jezik stori
skoz svoje obrekvanje ino opravljanje. – In koko sploh
se dendenašni vse to godi! – Še hiše, še tovaršije
skoraj ni, k[j]er bi za poštenje svojega bližnega hudob- 2.155
ni jeziki dobre volje ne bli, ino si tovaršije z obrekvanjam
kratkočasa ne delali. – Tukaj malopridni človek
Navada s svojim hudobnim jezikom svojemu bližnemu slabosti ino krivice
zamišlava, zato [da] bi ložej svoje grdobe zakrival, – tamkaj
en sitni besedlivc slabosti svojega bližn[j]ega povekšuje, 2.160
da bi se prav svoji družbi vslužil ino od drugih za zgovor-
nega štiman bil; – tukaj en nepokojen sosed skrite
pregreške svojega soseda razodeva, ino med celo sosesko
raznaša, za to, ker ga je on enokolko razdražil, da bi
mu prav ojstro povrnal; – tamkaj zvrača en 2.165
častilakomen nevoščlivec dobra in lepa dela svojega tovar-
ša na hudo, zato, da bi le on od vseh povekšavan ino čislan
bil, počrnjeno je bližnjega poštenje, pobito njegovo čestitno
živ[lj]enje kakor rodovitno polje od hudega vremena, – kak
strašna toča iz hudega oblaka zatre. – Nobena zverina 2.170
tolko ljudi ne raztrga, tolko hudega ne naredi, kakor
Bernard jezik hudobni skoz obrekvanje. “Obrekvavc”, veli s. Bernard,
“je podoben hijeni, krvoželjni divji zverini; zakaj kakor
ona le išče črnega mraka, le človeške krvi, požre že
dolgo mrtve trupla z zemlje skopa, celo okolco s smra- 2.175
dom napolni; ravno tok obrekvavec stori, na skrivaj svoj
jezik brusi, kar je že dolgo pozabl[j]eno pred Bogom ino ljudmi
še izkopa in raznaša, osmradi vse ljudi ino nesreče brez šte-
vila veliko na temu ljubemu sveti naredi”.

Faksimile, pridiga II, stran 5
Kdo je počrnil pridnega hlapca in deklo, da si mora Nahodki 2.180
brez kruha po sveti pomagat, kakor jezik hudoben,
ki je govoril črez njegovo zvestobo; kdo je onemaral
lepi cvet mladenški fanta ino dekleta, da se po celi soseski
od njega grdo govori ino nja nobeden ravno več ne pogleda;
to je storil hudoben jezik obrekvavca, ki je mladenču 2.185
poštenje odvzel ino dekletu srečo podkopal. – Kdo
srečen zakon razkrušil, da se zdaj mož ino žena črtita,
ki sta popred skupaj mirno živela, kakor nebeška angelca dva?
Nesrečni jezik je tajisti neusmileni meč, ki je zakonsko
ljubezen, zastopnost ino zvestobo razsekal ino rano zakonskim 2.190
naredil, ki [se] nikdar scelila ne bo. – Kdo je celo sosesko razdražil,
ki je popred tok mirno živela, ino njim je živ pekel na zemlji
med sebo naredil, kakor hudobna kača jezika, skoz svoje pod-
pihvanje; kdo je odvzel tudi Bogu posvečenemu duhovskemu
stanu njegovo čast ino imenitnost, da svet [zavratni] malo na 2.195
njega več porajta, ino se njemu več vižat ne da? – Sovražni
jezik, on trga mašnikom poštenja sveto oblačilo
ino duhovski stan k sramoti stori; – da se svet ložej pohujša,
ino hudoben jezik s svojim besedam ubija dušo ino telo – nedolžnih ljudi.
Jezar ino jezar vročih solz mati črna zemlja požira, 2.200
ki jih hudobni jezik nedolžnim srcam ožema; jezar ino
jezar glabokih izdihlejov nebeške oblake odpira ino kliče
na božjo pravico, naj hudoben jezik štrafan bo. –
Al’ bodo hudobni jeziki brez zaslužene štrafe ostali? –
Tatove, ki premoženje kradejo, pravica na galge obeša, tolovaje, Štrafa 2.205
ki telesno živl[j]enje jeml[j]ejo, s težkim ojstrim kolesom od uda do
uda trejo; – še hujši so hudobni jeziki – tatji
predragega poštenja, ki odvzeto se povrniti ne da, tolovaji,
ki dobro ime ubijejo, brez katerega posvetno živl[j]enje nič ne vela; –
Za kolko hujše ino strašnejše [reči] bodo mogli pred sodnim 2.210
stolom njih štrafani biti. Strašna vest bode skoraj
tudi njih pekla, videti tolko storjeno krivico, katero popravit
mogoče ne bo; njih bo pekla, kakor je hudobnega moža, ki
je na smrtni postelji sam svoj jezik razgrizel in razmesaril,
s katerim je tolko hudega govoril. Strašni o[d]govor 2.215
čaka na hudojezičnike o sodnem dnevi, kader bo
moral človek po besedah Jezusovih od vsake malopridne besede
račun dajati. – Neizrečena večnost se obrekvavcam pripravla,
ker bodo za krivico se tamkaj peklili, ker njih črv hude vesti ne bode umrl, Marko [9,48] 2.219 op. [26-
ogenj pogubl[j]enja nikdar ugasnil ne bo. – 2.220 op. -26]
Glejte tolka je hudega jezika pregreha, tolka njegova nesreča ino tok nevarna med nami!
Ako bo pogublenih zavolj lakomnosti 10, zavoljo požrešnosti 20, nečistosti 30,
jeza in sovraštva 50, tok jih bode zavoljo hudobnega jezika, ki se z leganjam,
klafanjam, obrekvanjam etc. pregreši, pogublenih 99; ino kdo izmed vas ni še
več al’ manj s svojim jezikam kriv, poberi prvi kamen, ga vrži v me, 2.225
da nisem resnico govoril. – Veliko skoz meč pomorjenih, še več

Faksimile, pridiga II, stran 6
Oj preuboge duše, vi, ki drugači brumno živite, častite
Boga, bližnim radi dobro storite, v srce se meni usmilite, da
bi pogubl[j]ene ble, ki tolkokrat s svojim jezikom grešite, 2.230
grešite, da sami ne veste kedaj, zato ker je svet že tok greha
navajen, zato ker se človek še od lastnih starešov tok na-
vuči, malokdaj pa za to pravo posvari. – Vam za vučenika
dones izročiti, vam za priprošnika priporočiti hočem
dones sv. Janeza, da vam po njemu pokažem svoj jezik pravično 2.235
ravnati k časti Bogu, in dušam k izveličanju.
“Blagor mu, kdor se ni v jeziki pregrešil”; kakor sv. Jan[ez] Nep[omuk]. [Sir 25,8] 2.237 op. [27]
II.
Zverina po svojih brlogah rjove, ino človek nj[e] ne zastopi; –
neumna živina cvili ino skomuca, povedat ne more, kaj njo boli. 2.240
Le človek, on, prežlahtna stvar izmed vseh stvari, le on od Bo-
ga to neskončno veliko dobroto ima, da svoj jezik obrne, svojmu
bližnemu svoje misli in želje živo pove in pred oči razgrne,
njemu razodene, kar želi, potolaži, kar ga boli; – brat brata, sestra
sestro zastopi, se usmili, ino njemu pomaga. – Z jezikom svojim 2.245 op. [28-
kliče človek kakor božji otrok, Aba, ljubi Oče! svojga
Boga, njega hvali ino časti; – le on zažene ino povzdigne svoj
glas izmed vseh stvari ino ga združi med angelsko petje, s svo-
jim jezikom nareja Bogu čast ino bližnemu svojmu veselje.
Oj veselite se tolkega božjega dara, br[atje] i[no] s[estre] m[oji], k božji časti 2.250 op. -28]
ino svojmu izveličanju ga vselej obrnite, kakor sv. Janez
Nepomuk, katerega sv. jezik je bil en živi studenc božje časti
ino izveličanja človeškega, od rojstva do smrti, ino tudi po smrti
je za razgled. Na Češkem (v Pemski deželi v leti 1330) rojen 2.254 op. [29]
1 od svojih brumnih starešov, ne skoz neugnano sladnost, ampak 2.255
od Boga z molitvijo sprošen, zupet k časti Boga ino Marije je bil
od starešov zupet izročen, za katero fantiča izredita, sta obljubo sto-
rila. – Tok bi morala biti molituv začetek vaše ljubezni zakonske,
ne pa živinsko poželenje, – vaša prva obljuba pri rojstvi otroka
ga k božji časti zrediti, ne pa bogate ino imenitne pred svetom sto- 2.260
riti, tok [bi] bli otroci vaš[e] naj lepš[e] bogastvo, – njih lepo
zadržanje nar vekša žlah[t]nija vašega stanu.
2 Mlado drevce že pokaže v mladosti, kaj za eno sadje bo odraščeno
nosilo; – pokazal tudi mladi Janez je, kaj bode enkrat iz njega še.
Kar se je na šole podal, najpopred je skrbel, da je k sv. meši strečti 2.265
znal ino stregel zvesto ino veselo, šele komaj tolko, da je na oltar dosegel.
Tudi vaši otroci pokažejo že v svoji mladosti vse svoje do-
bre ino hude lastnosti; al’ to da [ste] vi stareši v svoje otroke slepo zaljubleni,
le dobre gledate, zanikrne pa vse hudo pregledate. Vrtnar
pregleduje svoje drevesce, obrezuje škodljive vejce, – tok storiti s 2.270
svojim otrokom bi morali stareši tudi vi. V mladosti se kaže
nad otrokom jeza, lažnivost, opravl[j]ivost ino besedvanje, v mla-
dosti jih posvariti, poštrafati in podvučiti je vaša dolžnost,
zakaj brzda viža konja, jezik vodi človeka, al’ obedva moraš
v mladosti na to dobro navaditi, ako se tebi razvadi, zamujeno 2.275
na vselej ino prepozno bo. –

Faksimile, pridiga II, stran 7
Kakovi je človek v svojim samiškemu stani, takovi 3
večdel tudi ostane, naj nastopi duhovski ali zakonski
stan. Brumen ino svet je sv. Janez kakor mladenč, res-
ničen ino pravičen je tudi kakor božji namestnik 2.280
ostal. Neprenehano je bilo njegovo prizadevanje božjo
čast povzdigvati, grešnike svariti, nevedne podvučiti
ino duše svojih ovčic izveličat. – On se ni bal resnice
povedat, on ni govoril le tako, da bi ljudem dopadel, am-
pak hudobnem kralju je naravnost njegovo 2.285
hudobijo očital, rekoč: “Tvoje djanje je krivično,
hudobno tvoje živl[j]enje, gotovo, ako se ne poboljšaš, tvoje
pogubljenje. – Ti pak svoj jezik le po vetri tega sveta
obračaš, govoriš – ne to, kar je resnica, ampak, kar
veš, da drugim dopade; se ne bojiš svojga bližnjega ob 2.290
poštenje spravit, bojiš se pa hudobnežu zamerit. –
Govori resnico pred Bogom ino ljudmi, naj bodo, kdor si
hočejo, saj niso več kakor Bog, ki od tebe resnico želi; –
Ako ne veš dobrega od svojga bližnega pravit, tok že raj
vse hudo zamolči; – zakaj, če tebe tvoji naprejpostavleni 2.295
ne prašajo, al’ stareši od vsega tega ne vejo, katerim
samim si dolžen pregrehe bližn[j]ega razodeti, da bi njega
poboljšali, ti pa sam za sebe en svet zadržati si slišal,
tok je tvoja dolžnost, da vselej molčiš slabosti svojega
bližnjega, zakaj, ako je tvoj bližnji padel, ne hodi okolj pravit, 2.300
da leži, ako njemu sam pomagat zamoreš; ako pa ne moreš,
povej njegovim ljudem, da njega vzdignejo, – drugim pa molči;
pobol[j]šaj ga raj, kakor bi nj[eg]a skoz obnašanje, takim, ki jim nič
v mar ni, še le pohujšal. –
Al’ težko je tebi molčati, kar enkrat od svojga bližnega 4 2.305
veš; rad bi se iznebil svoje teže, kakor deževni oblak
svoje mokrote; – hudo tebe mika, kader tebe drugi prašajo,
ino se od tega al’ unega pogovarjajo, da bi, kar veš, tudi ti ne zinal.
– Naj tebi bo težko, kakor hoče, molčat je tebi mogoče,
kakor sv. Janezu Napomucenu, ki je raj vse prebil, kakor bi bil poštenje 2.310
cesarice razglasil. –
Sv. J[anez] od Boga razsvetlen vučenik od cesarja Venčesl[av]a, dokler
je njegove nauke poslušal, štiman ino povikšan je bil, od brumne
cesarice za spovednika izbran. – Hudobni Večesl[av] je božjo
besedo poslušat opustil, se [od] Boga ločil, hudoben postal, tudi 2.315
ni mogel trpeti, da bi kraljica, žena njegova, pravična ostala.
Tok daleč se zgubi, ki službo božjo zapusti, kakor malopr[idni] berač. 2.317 op. [30]
On pokliče brumnega Janeza, praša – sili, kaj se je cesarica spovedvala –
z dobrim, – s hudim – z železjam – s prešami; – Janez molči, ker bi se poštenje bliž[njega]
omadeževalo. – Srditi kralj ga postavi pred sebe, na eno mizo kupe česti, dragocen[osti], 2.320
na drugo orodje marter, meč etc. Janez molči, le za poštenje govori. –

Faksimile, pridiga II, stran 8
Kralj ga pusti na prešni stol djati, vse žile raztegnati ino
z gorečo smolo žgati; al’ od Janeza le nič ne zve. – Ves peneč
od peklenskega srda ga reče trinogom zgrabiti, zvezati
ino črez visoki most ponoči v Moldave velko vodo 2.325
vreči. – Tukaj poglej, kolko poštenje tvojega bliž-
njega vela, da sv. Janez zanj svojo živl[j]enje da; – kako
lahko ga pa varješ ti, samo da le hudoben jezik molči. –
5 Al' kaj za eno plačilo bo pravičnemu zagovarjavcu,
ki varje bližnjega dobro ime ino svoj jezik le za dobro obrača? 2.330
Glej! Temna je noč, k[a]r sv. Janeza vtopijo, al’ svetle
luči temno noč razsvetlijo, se okolj njegovega trupla
svetjo ino ljudem nedolžno umorjenega pokažejo.
Velki mašniki pridejo, z veliko čestjo njega telo pokopajo
ino z velikimi čudeži njega Bog počasti. Že je 2.335
545 letov ino še kaže njegov frišni jezik, v kolki 2.336 op. [31]
časti Bog tajistega ima, ki s svojim jezikom pošteno
ravna. Tudi tebe čaka obilno plačilo
v nebesih, ako svoj jezik k božji časti ino izveličanju
svojemu ino drugih obrneš; tudi ti boš v Očetovi hi- 2.340
ši enkrat s sv. Janezom Nap[omucenom] prebival, ako se greha
s svojim jezikom varješ, zakaj: “Kdo bo prebival”, veli sv. p[ismo] 2.342 op. [32-
“v tvojem šotorji, kdo bode na tvoji sveti gori poči-
val? Kdor bode noter šel brez vsega madeža ino pravično
dela, kateri resnico iz svojega srca govori, kateri s svojim jezikom 2.345
gol[j]ufno ne ravna. Ps [15 (14), 1–3] 2.346 op. -32]
Sklep
Kar bodeš tukaj, o človek, s svojim jezikom sjal,
to bodeš tudi tamkaj žel. – Povzdignej se tedaj s svetim
Janezom, saj za naprej, ako nismo dozdaj, mi slabi 2.350
črvički v prahi te zemlje k božji časti, ino k našemu
časnemu ino večnemu pridu, saj Oče mili tok ljubeznivo
posluša molenje svojih otrok; ne zamudimo s svojim jezikom
popravl[j]ati, kar smo hudega storili, pa tudi ne obvupamo, ako
smo ravno hudo grešili; saj je Janez N[epomuk] naš pomočnik. 2.355
Ti sv. Janez, goreči vučenik vse resnice, sprosi nam
milost, hudojezičnikom, da svojo hudobo spoznajo,
sprosi zavupanje cagovitim, da v …svoji pokori ne onemagajo,
kaže s svojim prstom molčati obrekvavcam, – tolaži žalostne
obrekvane, da se potolažjo, kaj so moral po nedolž[nem] za pošt[enje] 2.360
trpeli. – Ino ti Oče nebeški, daj nam vsem svojim otrok[om]
svojega jezika žlahtni dar prav držati, naj bo češčeno ino hvaleno tvoj[e] sv. Ime
že tukaj na zemlji, dokler enkrat z jezikami angelskimi tebe
na večno hvalimo. Amen.

II.

Jezik je vir dobrega in zla

Vzporedni prikaz

Faksimile, pridiga II, stran 1
1829 X
1829 X 2.1 op. [19-
1841 Godvanje ſ. Janes'a Napomuzena.
1841 Godvanje sv. Janeza Napomucena. 2.2 op. -19]
Jes’ik zhloveſhki dvojna s’hila
Jezik človeški dvojna žila
Dobriga ino hudiga napravila.
dobrega ino hudega napravila.
Goſpod je meni s’a mojo plazhilo jesik dal; s’ tajiſtim 2.5
Gospod je meni za moje plačilo jezik dal; s tajistim 2.5
ga hozhem hvaliti.Sir. 51,30
ga hočem hvaliti. Sir. 51, [22 (30)] 2.6 op. [20]
Goſpod, kdo bo prebival
Gospod, kdo bo prebival 2.7 op. [21-
v' tvojim ſhotorji, kdo bo po-
v tvojem šotorji, kdo bo po-
zhival na tvoji ſ. Gori? On ki ne-
čival na tvoji sv. gori? On ki ne-
nedolshno shivi ino pravizhno dela, 2.10
dolžno živi ino pravično dela, 2.10
ki ſ reſnizo is’
ki resnico iz
ſvojga ſerza
svojga srca
govori, kteri
govori, kteri
s’ ſvojim jes’i-
s svojim jezi-
kam goljufno 2.15
kom goljufno 2.15
ne ravna.
ne ravna.
Pſ 14.1–3
Ps [15 (14),] 1–3 2.17 op. -21]
Vvod.
Uvod
1. Veſelo hodi popotnik po ſvoji namenjeni ſtes’i
1. Veselo hodi popotnik po svoji namenjeni stezi,
naj ſi ravno she ponozhni mrak tiho s’emlo pokriva, 2.20
najsi ravno že ponočni mrak tiho zemljó pokriva, 2.20
dokler je jaſno ſvetlo nebo, – dokler ſe njemu ſvetle
dokler je jasno svetlo nebo, dokler se svetle
sves’de na njega os’irajo, ino pra mu kashejo pravi pot
zvezde na njega ozirajo ino mu kažejo pravi pot
proti tajiſstimu kraju, kamor ſe je ſte dojiti namenil;–
proti tajistemu kraju, kamor se je doiti namenil;–
mirno ſe on s’a njimi os’ira, veſelo ſvoje ſtopinje opira
mirno se on za njimi ozira, veselo svoje stopinje upira,
dokler bo juterna s’arja njemu is’voljeni kraj raſvetlila.– 2.25
dokler bo jutrnja zarja njemu izvoljeni kraj rasvetlila.– 2.25
2. Veſelji ſe tudi ti, o zhlovek, ki ſi popotnik na s’emlji,
2. Veseli se tudi ti, o človek, ki si popotnik na zemlji,
v’ le ti ino hodiſh po le tim mraki shivlenja poſvetniga
ino hodiš po mraki življenja posvetnega
proki isvoleni ob obljubleni desheli ſ. raja; s’akaj tudi tebi
proki obljubl[j]eni deželi sv. Raja; zakaj tudi tebi
ſvetlijo ſvetle s’ves’de na ſvetimu nebi, ki ſe’ milo po
svetlijo svetle zvezde na svetemu nebi, ki se milo po
tebi os’irajo, tebi prav pot kashejo ino obetajo ſvetlo 2.30
tebi ozirajo, tebi prav pot kažejo ino obetajo svetlo 2.30
ſonze beliga dneva tamkaj v’ shivlenju novimu.–
sonce belega dneva tamkaj v živl[j]enju novemu.–
3. She enkrat bel ſe’ veſeli duſha kerſhanſka! Kader ſvete
3. Še enkrat belj se vesêli duša krščanska! Kader svete
godove ſvetnikov obhajaſh, s’akaj ravno oni ſo tebi taji=
godove svetnikov obhajaš, zakaj ravno oni so tebi taji-
ſte ſvetle s’ves’de, ki ſe is’ſ. nebeſ na tebe os’irajo, tebi
ste svetle zvezde, ki se iz sv. Nebes na tebe ozirajo, tebi
ſvoje roke is’Ozhetove hiſhe molijo, kashejo pravi pot 2.35
svoje roke iz Očetove hiše molíjo, kažejo pravi pot 2.35
proti nebeſam, kateriga ſo oni pred tabo hodili, tebi
proti nebesom, katerega so oni pred tabo hodili, tebi
obetajo ſvetlo ino gorko ſonze miloſti boshje, ki tebi ſrezhno njim
obetajo svetlo ino gorko sonce milosti božje, ki tebi srečno
njim hoditi pomaga, ino pridti s’a njim v kraleſtvo shivlenja vezhni=
hoditi pomaga, ino priti za njim v kral[j]estvo živl[j]enja večni-
4. ga. – Zhres vſe ras’veſelijmo ſe to krat doneſ br. in ſ. tudi
4. ga. – Črez vse razveselimo se dones, br[atje] in s[estre] tudi
mi, ki obhajamo godni ſpomin naſhiga patrona ſ. Jane= 2.40
mi, ki obhajamo godni spomin našega patrona sv. Jane- 2.40
sa Napomuzena, s’akaj ravno on nam je ena ſvetla s’ves’da
za Napomucena, zakaj ravno on nam je ena svetla zvezda
is’viſokih nebeſ, ki nam lepo ſvetlo kashe varni pot
iz visokih nebes, ki nam lepo svetlo kaže varni pot
ſkos ſkos’ſedajni sapelivi ſvet ſe’ pogublenju vezhnimu
skoz sedajni zapelivi svet se pogubl[j]enju večnemu
otet, ino s’a kratkim potam tiga shivlenja pri lj ſvojo plazhilo ljubim Ozhetu
otet ino za kratkim potom tega živl[j]enja svojo plačilo pri ljubemu Očetu
prejet. Ras’veſelijmo ſe njegoviga godvanja, hvalimo Boga, ki tolko 2.45
prejet. Razveselimo se njegovega godvanja, hvalimo Boga, ki tolko 2.45
zhaſt ſvojim ſlusha bni s’veſtim ſlushabnikam da, ino tudi ſ. Janes’a vredno
čast svojim zvestim služabnikom da, ino tudi sv. Janeza vredno
zhaſtijmo.
častimo.

Faksimile, pridiga II, stran 2
Ali kaj hozhemo doneſ mi njegovoſ. Janes’a hvalo povek=
Ali kaj hočemo dones mi sv. Janeza hvalo povek-
ſhavati, dokler ſe njegova hvala, ne le po Zheſkim,
šavati, dokler se njegova hvala, ne le po Českem,
ampak po zelim kerſhanſtvi ras’lega; kaj hozhemo mi 2.50
ampak po celem krščanstvu razlega; kaj hočemo mi 2.50
njegovo zhaſt povekſhovati, dokler njo ſam Vſiga=
njegovo čast povekšovati, dokler njo sam Vsega-
mogozhno ſkos’zhudeshe povekſhuje. Zheſti ſ. Janes’a
mogočn … [i] skoz čudeže povekšuje. Čestí sv. Janeza
s’a poſebniga prijatela boshjiga s’emlja ino nebo, –
posebnega prijatelja božjega zemlja ino nebo, –
le ſamo mi ſedajni kriſtjani ga zheſtimo malovredno
le-samo mi sedajni kristjani ga čestimo malovredno
ino z’elo ſlabo, ino to reſnizo bom prizhal v 1. im deli, s’akaj 2.55
ino zelo slabo ino to resnico bom pričal v 1.em deli, zakaj 2.55
on je s’ ſvojim jes’ikam boshjo zhaſt ino is’velizhanje ſvojiga
on je s svojim jezikom božjo čast ino izveličanje svojega
blishniga vekſhal, mi njo pa ponishujemo. –
bližnjega vekšal, mi njo pa ponižujemo. –
“Goſpod je meni moj jes’ik dal s’a plazhilo, s’njim ga hozhem
“Gospod je meni moj jezik dal za plačilo, z njim ga hočem
hvaliti; to je bilo ſ. Janes’a opravilo shivlenje;to bi ſi mogli s’a naſho
hvaliti; to je bilo sv. Janeza živl[j]enje; to bi si mogli za našo
shivlenje tudi mi is’voljiti, ino tako ſ. Janes’a Napomuzena 2.60
živl[j]enje tudi mi izvoliti, ino tako sv. Janeza Napomucena 2.60
vredno zheſtiti; to vam pokas’al bom v 2.mo deli.
vredno čestiti; to vam pokazal bom v 2.mo deli.
Ino ti ſ. Janes’Napomuk, ti ſvetla s’ves’da mojiga duhov=
Ino ti sv. Janez Napomuk, ti svetla zvezda mojega duhov-
ſkiga ſtana, is’proſi meni od Jes’uſa, tvojga in mojga perviga
skega stana, izprosi meni od Jezusa, tvojega in mojega prvega
paſtirja le eno jiſkro tajiſtiga nebeſhkiga ogna, ſ’ katerim
pastirja le eno iskro taistega nebeškega ognja, s katerim
ſi ti gorezhi pridgar ſerze ſvojih poſluſhavzev prishgal, ino 2.65
si ti, goreči pridgar, srce svojih poslušavcev prižgal ino razgrel, 2.65
ras’grel, kar tudi jas’doneſ v imenu Boga, ino ſ. Janes’a
kar tudi jaz dones v imenu Boga ino sv. Janeza
ſtoriti shelim, no proſim.
storiti želim no prosim.
I.
I.
Kaj je majnſhiga med vſemi ſtvarmi na s’emlji, kakor
Kaj je majnšega med vsemi stvarmi na zemlji, kakor
Majhina mala jiſkriza shivega ognja; – alj kaj vekſho neſrezho 2.70
majhna mala iskrica živega ognja; – al’ kaj vekšo nesrečo 2.70
ino shaloſt naredi kakor ona, kader ſe’ v’ſuho ſtreho s’a=
ino žalost naredi kakor ona, kader se v suho streho za-
leti, zelo pohiſhtvo poshge, zele veſi ino meſta v’ pepel
leti, celo pohištvo požge, cele vesi ino mesta v pepel
ſpremeni, jes’ar ino jes’ar premoshnih v’eni kratki uri
spremeni, jezar ino jezar premožni[m] v eni kratki uri
beraſhko plalzo v’roke poda, ino go jih s’a gole vboſhzheke
beraško palco v roke poda ino jih za gole uboščeke
naredi. – Kaj je malovrednejſhiga od eniga manzeniga 2.75
naredi. – Kaj je malovrednejšega od enega mancenega 2.75
kazhjiga shala, s’ katerim nevedama g nogo zhloveka za=
kačjega žala, s katerim nevedoma nogo človeka za-
ſeka; ino vender njegovi ſtrupni pik, ako ſi zhlovek
seka; ino vender njegovi strupni pik, ako si človek
berſh nepomaga, ſpravi njega ob ſt s’dravje ino shivlenje.
brž ne pomaga, spravi njega ob zdravje ino živl[j]enje.
Jas’vem s’a eno ſtvar, ki je mala kukor jiſkra ogn gorezhi=
Jaz vem za eno stvar, ki je mala kakor iskra goreče-
ga ogná, ſkrita kakor shal ſtrupne kazhe ojſtro shalo; – 2.80
ga ognja, skrita kakor strupne kače ojstro žalo; 2.80
katero ſtvar zhlovek povſodej ſebo ima, vſih udov
katero stvar človek povsodej s sebo ima, vseh udov
zhloveſhkiga trupla nar majnſhi, ino nar vekſhi rezhi
človeškega trupla najmanjši ino najvekše reči
naredi, ſhe hujſhi kot jiſkra, ſhe ſtraſhnej od ſtrupniga
naredi, še hujše kot iskra, še strašnej od strupnega
shala, – ino to je jes’ik zhloveſhki; – s’akaj dokler ognena
žala, – ino to je jezik človeški; – zakaj dokler ognjena
jiſkra le zhaſno premoshenje poshgé; – pokonzhava hudob= 2.85
iskra le časno premoženje požgè, – pokončava hudob- 2.85
ni jes’ik poſhtenje ino dobro ime, – dokler ſtrupne shalo
ni jezik poštenje ino dobro ime, – dokler strupno žalo
hudobne kazhe le zhloveſhko truplo vmori, pregreſhni
hudobne kače le človeško truplo umori, pregrešni
jes’ik duſho in truplo ugonobi, – zele deshele pohujſha.
jezik dušo in truplo ugonobi, cele dežele pohujša.
“Kakor majhin ogenj veliko hoſto poshge, je veli ſ. Jakob, je tudi je
“Kakor majhen ogenj veliko hosto požge”, veli sv. Jakob, “je tudi 2.89 op. [22-
“jes’ik ogenj vſe krivize, kateri veſ tek naſhiga shivlenja s’ashge, ino od ſamiga 2.90
jezik ogenj vse krivice, kateri ves tek našega živl[j]enja zažge, ino od samega 2.90
“pekla prishgan. Jak. III.5
pekla prižgan.” Jak. [3,5–6] 2.91 op. -22]

Faksimile, pridiga II, stran 3
Tri shive shile jes’ik v ſvojimu govorjenju ima, is’katerih 3na shila
Tri žive žile jezik v svojemu govorjenju ima, iz katerih 3na žila
bi morala s’virati boshja hvala, ino zhloveſhko s’velizhanje,
bi morala izvirati božja hvala ino človeško zveličanje,
alj is’hudobniga jes’ika is’virajo le potoki terji hudobije in
al’ iz hudobnega jezika izvirajo le potoki trijé hudobije in 2.94 op. [23]
pogublenja, katerih per 2.95
pogubljenja, katerih 2.95
1va shila je lash. – Vſigamogozhen ſtvarnik in moder, je
… [prva] žila je laž. Vsegamogočen Stvarnik in moder
on ſkerbni Ozhe in ljubes’nivi je zhloveka s’vſim lepim
on skrbni Oče in ljubeznivi je človeka z vsem lepim
laſtnoſtim olepſhal, alj med vſim ſvojim shlahnim daro=
lastnostmi olepšal, al’ med vsem svojim žlah[t]nim daro-
vam, s’katerim je on zhloveka ſvojo shivo podobo obo=
vam, s katerim je on človeka, svojo živo podobo obo-
gatil je shlahni dar govorjenja jes’ika, de ſe’ lehko ſerze ſ’ 2.100
gatil, je žlah[t]ni dar govorjenja jezika, da se lehko srce s 2.100
ſerzam ses’nani ino ras’veſeli, kakor prej duſha s’drushi,
srcem seznani ino razveseli, duša združi
s’duſho, kakor prijatel prijatlu roko poda. – Ka=
z dušo, kakor prijatelj prijatlu roko poda. – Ka-
kor je Ozhe nebeſhki zhloveku dal s’a ſve temno nozh
kor je Oče nebeški človeku dal za temno noč
ſvetlo luzh, de bi ſebi ino drugim ſvetil, tok je nje=
svetlo luč, da bi sebi ino drugim svetil, tok je nje-
mu jes’ik al, de bi govoril reſnizo ino pravizo. – Hu= 2.105
mu jezik, al’ da bi govoril resnico ino pravico. – Hu- 2.105
doben je zhlovek, ki ugaſne na nevarnim poti ponozhnim
doben je človek, ki ugasne na nevarnem ponočnem
poti ſvetlo luzh, de ſam ſtes’o s’greſhi ino druge s’apela ſhe hujſhi, ki jes’ik ſvoj na lashi obrazha,
poti svetlo luč, da sam stezo zgreši ino druge zapela, še hujši, ki jezik svoj na laži obrača,
ſam ſebe ino ſvojiga blishniga v s’mote, is’s’mote v’ neſrezho
sam sebe ino svojega bližnega v zmote, iz zmote v nesrečo
ino pogublenje s’apelá. “Lashnive vuſte duſho vmorijo; tud vaſo Mod. 1,11;
ino pogublenje zapela. “Lažniva usta dušo umorijo; Mod. 1.11 2.109 op. [24-
Goſpod ſovrashi vſe, kateri lashnivo govorijo”. Pſ. 5. 7. 2.110
Gospod sovraži vse, kateri lažnivo govorijo”. Ps. 5.7. 2.110 op. -24]
Le to je perva hudobna shila jes’ika krivizhniga, s’katerim boshjo
Le-to je prva hudobna žila jezika krivičnega, s katerim božjo
zhaſt ponishujemo, ino ſ. Janes’a s’anizhujemo, ki je vſelej reſnizo
čast ponižujemo ino sv. Janeza zaničujemo, ki je vselej resnico
govoril, ino ſkos’pravizo ſvojiga jes’ika boshjo zhaſt povekſhaval. She hujſhi
govoril ino skoz pravico svojega jezika božjo čast povekšaval. Še hujša
2ga shila jes’ika hudobniga je neſrezhno pohujſhanje.
… [druga] žila jezika hudobnega je nesrečno pohujšanje.
Zhiſta is’uira voda is’ſtudenza biſtriga, lepo hladno ſe’ 2.115
Čista izvira voda iz studenca bistrega, lepo hladno se 2.115
med ledine ras’liva, s’elene travnike, roshe romene roſ’i,
med ledine razliva, zelene travnike, rože rumene rosi,
njo veſelo ushiva zhlovek po njej ſe lepo zhiſto omije, veſ s’drav
z njo veselo človek se po njej lepo čisto omije, ves zdrav
in s’adovoln shivi; – tok is’virajo po jes’iki zhloveſhkim
in zadovol[j]en živi; – tok izvirajo po jezik[u] človeškem
shlahni navki zhloveſhkiga ſerza, podvuzhijo mladenzha,
žlah[t]ni nauki človeškega srca, podvučijo mladenča
ino njegovo lepo zvetje poteh zhednoſti podshivijo, poſvarijo 2.120
ino njegovo lepo cvetje po teh čednosti podživijo, posvarijo 2.120
pregreſhniga, ino ga lepo omijejo, de ſe s’azhne ſpet v’dobrim
pregrešnega, ino ga lepo omijejo, da se začne spet v dobrem
lepimu s’adershanju s’eleniti; – alj ga vſe to dober
lepem zadržanju zeleniti; – vse to dober
ino poſhten jes’ik ſtori; – alj gorje kader ſe ſe hudobni
ino pošten jezik stori; – al’ gorje, kader se hudobni
jes’ik s’ ſvo ſmradam ſvojiga govorjenja med rahlo
jezik s smradom svojega govorjenja med rahlo
nedolshnoſt ras’lije, – kakor kalna mlaka, ki ſvoje 2.125
nedolžnost razlije, kakor kalna mlaka, ki svoje 2.125
jes’e podere, ſe hudobni jesik i ſvojim ino s’ſvojo
jeze podere ino s svojo
ſmerdlivo gnilobo s’elene trate poblati, zvetezhe roshe po=
smrdlivo gnilobo zelene trate poblati, cveteče rože po-
vali, shita polje ino travnike s’pe nerodovitnim peſkom
vali, polje ino travnike z nerodovitnim peskom
s’aneſe, – tok hudobni jes’ik s’ ſvojim klafarſkim nemarnim
zanese, tok hudobni jezik s svojim klafarskim nemarnim
beſedam nedolshne ſerza pohujſha, nedolshnoſt s’amori, zhednoſt 2.130
besedam nedolžne srca pohujša, nedolžnost zamori, čednost 2.130
pokonzha, ino angelze boshje k’ ſlushabnikam hudizhovim ſpremeni. –
pokonča ino angelce božje k služabnikom hudičovim spremeni. –
To hudoben jes’ik s’ſvojo drugo shilo ſt neſrezhniga pohujſhanja ſtori,
To hudoben jezik s svojo drugo žilo nesrečnega pohujšanja stori,
pokonzhava kraleſtvo boshje zheſti; – tok, de nobenim vſmilen Jes’uſ gorje
pokončava kral[j]estvo božje česti; tok, da nobenim usmilen Jezus gorje
ne klizhe, kakor pohujſhvavzam rekozh: Gorje ſvetu s’avolj pohujſhanja – bolſhe=
ne kliče kakor pohujšvavcom rekoč; “Gorje svetu zavolj pohujšanja – boljše [Mt 18,6–7] 2.134 op. [25-
(besedilo uničeno) 2.135
2.135 op. -25]

Faksimile, pridiga II, stran 4
Treka shila jes’ika hudobniga je obrekvanje, s’katerim
Treka žila jezika hudobnega je obrekvanje, s katerim
greſhniki boshjo zhaſt ponishujejo, ino ſ. Janes’a, njega patrona
grešniki božjo čast ponižujejo ino sv. Janeza, njega patrona
poſhtenja s’anemezhujejo. – Gol ſe je zhlovek na ſvet
poštenja zanemečujejo. – Gol se človek na svet po-
porodi, nima drugiga kakor shivlenje, ne poſhtenje
rodi, nima drugega kakor živl[j]enje,
okrog Ozhe nebeſhki njemu da poſkerbi potrebno ga ne premoshenje, 2.140
– Oče nebeški njemu poskrbi potrebno premoženje, 2.140
de ſi pomaga, ino shivi; nar imenitnej blago, ſhe mo
da si pomaga ino živi; najimenitnej blago, še
drashej kaker ſrebro in s’lato je po beſedah ſ. piſma poſhtenje; ono vezh
dražej kakor srebro in zlato, je po besedah Sv. pisma poštenje; ono več
vela, kakor polne ſkrinje shlahnih kamnjov. Zhlovek ſi
vela, kakor polne skrinje žlah[t]nih kamnov. Človek si
mora s’ſvojim rokami s’a premoshenje ſkerbeti, s’ſvojim
mora s svojim rokami za premoženje skrbeti, s svojim
jes’ikam s’a tudi ſkerb s’a poſhtenje imeti. – Alj pride 2.145
jezikom tudi skrb za poštenje imeti. – Al’ pride 2.145
hudoben tat, goſpodarja s’a premoshenje okrade, ſe snajde
hudoben tat, gospodarja za premoženje okrade,
perdere na ſamotnim poti nevſmileni tolovaj, vs’eme ozhe
pridere na samotnem poti neusmileni tolovaj, vzeme
zhloveku polek premoshenja tudi shivlenje. – Oj kolko
človeku poleg premoženja tudi živl[j]enje. – Oj kol-
neſrezhe kolko naſtane zelimu pohiſhtvu, kolko revſhne
ko nesreče celemu pohištvu, kolko revščne
zeli ſoſeſki, kolko nadlo ſtraſhnih nadlog zeli desheli 2.150
celi soseski, kolko strašnih nadlog celi deželi 2.150
malopridni tatje, ino tolovaji nevſmileni ne naredijo;
malopridni tatje ino tolovaji neusmileni ne naredijo;
alj ſhe hujſhi, ſhe ſtraſhnej nadloge hudobni jes’ik ſtori
– al’ še hujše, še strašnej nadloge hudobni jezik stori
ſkos’ ſvojo obrekvanje ino opravlanje. – In koko ſploh
skoz svoje obrekvanje ino opravljanje. – In koko sploh
ſe den denaſhni vſe to godi! – vſaka ſhe hiſhe, ſhe tovarſhije
se dendenašni vse to godi! – Še hiše, še tovaršije
ſkoraj ni, ker bi ſ s’a poſhtenje ſvojiga blishniga hudob= 2.155
skoraj ni, k[j]er bi za poštenje svojega bližnega hudob- 2.155
ni jes’iki dobre volje ne bli, ino ſi tovarſhije s’obrekvanjam
ni jeziki dobre volje ne bli, ino si tovaršije z obrekvanjam
kratkozhaſa ne delali. – Tukaj malopridni jes’ik zhlovek
kratkočasa ne delali. – Tukaj malopridni človek
Navada s’ſvojim hudobnim jes’ikam ſvojimu blishnimu ſlaboſti ino krivize
Navada s svojim hudobnim jezikom svojemu bližnemu slabosti ino krivice
s’amishlava, s’a to bi loshej ſvoje gerdobe s’akrival, – tamkaj
zamišlava, zato [da] bi ložej svoje grdobe zakrival, – tamkaj
en ſitni beſedlivz ſlaboſti ſvojiga blishniga povekſhuje, 2.160
en sitni besedlivc slabosti svojega bližn[j]ega povekšuje, 2.160
de bi ſe prav ſvoji drushbi vſlushil, ino od drugih s’a s’govor=
da bi se prav svoji družbi vslužil ino od drugih za zgovor-
niga ſhtiman bil; – tukaj en nepokojen ſoſed ſkrite
nega štiman bil; – tukaj en nepokojen sosed skrite
pregreſhke ſvojiga ſoſeda ras’odeva, ino med zelo ſoſeſko
pregreške svojega soseda razodeva, ino med celo sosesko
ras’naſha, s’a to ker ga je on enokolko ras’drashil, de bi ſa
raznaša, za to, ker ga je on enokolko razdražil, da bi
mu prav ojſtro povernal; – tamkaj svrazha en nevoſhlivi 2.165
mu prav ojstro povrnal; – tamkaj zvrača en 2.165
zhaſtilakomn nevoſhlivez dobre in lepe dele ſvojga tovar
častilakomen nevoščlivec dobra in lepa dela svojega tovar-
ſha na hudo, s’a to de bi le on od vſih povekſhavan ino zhiſlan
ša na hudo, zato, da bi le on od vseh povekšavan ino čislan
bil, pozhernjeno je blishniga poſhtenje, pobito njegovo zheſtitno
bil, počrnjeno je bližnjega poštenje, pobito njegovo čestitno
shivlenje kakor rodovitno polje od hudiga vremena, s’akaj kak
živ[lj]enje kakor rodovitno polje od hudega vremena, – kak
ſtraſhna tozha is’hudiga oblaka s’atere. – Nobena s’verina 2.170
strašna toča iz hudega oblaka zatre. – Nobena zverina 2.170
tolko ljudi ne ras’terga, tolko hudiga ne naredi, kakor
tolko ljudi ne raztrga, tolko hudega ne naredi, kakor
Bernard jes’ik hudobni ſkos’obrekuanje. “Obrekvavz, veli ſ. Bernard,
Bernard jezik hudobni skoz obrekvanje. “Obrekvavc”, veli s. Bernard,
je podoben divji Hijeni, krivoshelni divji s’verini; s’akaj kakor
“je podoben hijeni, krvoželjni divji zverini; zakaj kakor
ona le jiſhe zherniga mraka, le zhloveſhke kervi, poshere she
ona le išče črnega mraka, le človeške krvi, požre že
dolgo leshaſ mertve trupla s’s’emlje ſkopa, zelo okolzo s’ſmra= 2.175
dolgo mrtve trupla z zemlje skopa, celo okolco s smra- 2.175
dam napolni; ravno tok obrekvavez ſtori, na ſkrivaj ſvoj
dom napolni; ravno tok obrekvavec stori, na skrivaj svoj
jes’ik bruſi,– kar je she dolgo pos’ableno pred Bogam ino ljudmi
jezik brusi, kar je že dolgo pozabl[j]eno pred Bogom ino ljudmi
ſhe is’kopa in ras’naſha, oſmradi vſe ljudi, ino neſrezhe bres’ſhte=
še izkopa in raznaša, osmradi vse ljudi ino nesreče brez šte-
vila veliko na temu ljubimu ſveti naredi”. –
vila veliko na temu ljubemu sveti naredi”.

Faksimile, pridiga II, stran 5
Kdo je pozhernil pridniga hlapza in deklo, de ſe’ mora Nahodki 2.180
Kdo je počrnil pridnega hlapca in deklo, da si mora Nahodki 2.180
bres’kruha po ſveti pomagat, kakor je jes’ik hudobn,
brez kruha po sveti pomagat, kakor jezik hudoben,
ki je govoril zhres’njegovo sveſtobo; kdo je onemaral
ki je govoril črez njegovo zvestobo; kdo je onemaral
lepi zvet mladenzhki fanta ino dekleta, de ſe po zeli ſoſeſki
lepi cvet mladenški fanta ino dekleta, da se po celi soseski
od njega gerdo govori, ino nja nobeden ravno vezh ne pogleda;
od njega grdo govori ino nja nobeden ravno več ne pogleda;
to je ſtoril hudoben jes’ik obrekvavza, ki je mladenzhu 2.185
to je storil hudoben jezik obrekvavca, ki je mladenču 2.185
poſhtenje odvs’el, ino dekletu ſrezho podkopal. – Kdo
poštenje odvzel ino dekletu srečo podkopal. – Kdo
ſrezhen s’akon ras’kruſhil, de ſe’ s’daj mosh ino shena ſovraſhta zhertita,
srečen zakon razkrušil, da se zdaj mož ino žena črtita,
ki ſta popred ſkupaj mirno shivela, kakor nebeſhka angelza dva?
ki sta popred skupaj mirno živela, kakor nebeška angelca dva?
j neſrezhni jes’ik je tajiſti nevſmileni mezh, ki je s’akonſko
Nesrečni jezik je tajisti neusmileni meč, ki je zakonsko
ljubes’n, saſtopnoſt ino s’veſtobo raſſekal ino rano sakonſkim 2.190
ljubezen, zastopnost ino zvestobo razsekal ino rano zakonskim 2.190
naredil, ki nikdar ſzelila ne bo. – Kdo je zelo ſoſeſko ras’drashil,
naredil, ki [se] nikdar scelila ne bo. – Kdo je celo sosesko razdražil,
ki je popred tok merno shivela, ino njim je shiv pekel na s’emlji
ki je popred tok mirno živela, ino njim je živ pekel na zemlji
med ſebo naredil, kakor hudobna kazha jes’ika, ſkos’ſvojo pod
med sebo naredil, kakor hudobna kača jezika, skoz svoje pod-
pihvanje; kdo je odvs’el tudi Bogu poſvezhenimu duhovſkimu
pihvanje; kdo je odvzel tudi Bogu posvečenemu duhovskemu
ſtanu njegovo zhaſt ino imenitnoſt, de ſvet s’ovrateni malo na 2.195
stanu njegovo čast ino imenitnost, da svet [zavratni] malo na 2.195
njega vezh porajta, ino ſe njemu vezh vishat ne da? – Sovrashni
njega več porajta, ino se njemu več vižat ne da? – Sovražni
jes’ik, on je terga maſhnikam ſvet poſhtenja ſveto oblazhilo,
jezik, on trga mašnikom poštenja sveto oblačilo
ino duhovſki ſtan k’ ſramoti ſtori; – de ſe’ ſvet loshej pohujſha,
ino duhovski stan k sramoti stori; – da se svet ložej pohujša,
ino hudoben jes’ik s’ ſvojim beſedam vbija duſho ino telo – nedolshnih ljudi.
ino hudoben jezik s svojim besedam ubija dušo ino telo – nedolžnih ljudi.
Jes’ar ino jes’ar vrozhih ſols’ mati zherna s’emlja poshira, 2.200
Jezar ino jezar vročih solz mati črna zemlja požira, 2.200
ki jih hudobni jes’ik nedolshnim ſerzam oshema; jes’ar ino
ki jih hudobni jezik nedolžnim srcam ožema; jezar ino
jes’ar glabokih is’dihlejov nebeſhke oblake odpira, ino klizhe
jezar glabokih izdihlejov nebeške oblake odpira ino kliče
na boshjo pravizo, naj hudoben jes’ik ſhtrafan bo. –
na božjo pravico, naj hudoben jezik štrafan bo. –
Alj bodo hudobni jes’iki bres’s’aſlushene ſhtrafe oſtali? –
Al’ bodo hudobni jeziki brez zaslužene štrafe ostali? –
Tatove, ki premoshenje kradejo, praviza na galge obeſha, tolovaje, Strafa 2.205
Tatove, ki premoženje kradejo, pravica na galge obeša, tolovaje, Štrafa 2.205
ki teleſno shivlenje jemlejo, s’ teſhkim ojſtrim koleſam od vuda do
ki telesno živl[j]enje jeml[j]ejo, s težkim ojstrim kolesom od uda do
vuda terejo; – ſhe hujſhi ſo tatovi hudobni jes’iki tatji
uda trejo; – še hujši so hudobni jeziki – tatji
predragiga poſhtenja, ki ſ odvs’eto ſe’ poverniti ne da, tolovaji
predragega poštenja, ki odvzeto se povrniti ne da, tolovaji,
ki dobro ime vbijejo, bres’ katerega poſvetno shivlenje nizh ne uela; –
ki dobro ime ubijejo, brez katerega posvetno živl[j]enje nič ne vela; –
ſ s’a kolko hujſhi ino ſtraſhnejſhi bodo mogli pred ſodnim 2.210
Za kolko hujše ino strašnejše [reči] bodo mogli pred sodnim 2.210
ſtolam njih ſhtrafa biti ! – Straſhna veſt bode ſkoraj
stolom njih štrafani biti. Strašna vest bode skoraj
tudi njih pekla, videti tolko ſtorjeno krivizo, katero popravit
tudi njih pekla, videti tolko storjeno krivico, katero popravit
mogozhe ne bo, njih bo pekla, kakor je hudobniga mosha, ki
mogoče ne bo; njih bo pekla, kakor je hudobnega moža, ki
je na ſmertni poſteli ſam ſvoj jes’ik ras’gris’el in ras’meſaril,
je na smrtni postelji sam svoj jezik razgrizel in razmesaril,
s’katerim je tolko hudiga govoril. – Straſhni ogovorenje 2.215
s katerim je tolko hudega govoril. Strašni o[d]govor 2.215
njih zhaka na hudojes’izhnike o ſodnimi dnevi, kader bo
čaka na hudojezičnike o sodnem dnevi, kader bo
moral zhlovek po beſedah Jes’uſovih od vſake malopridne beſede
moral človek po besedah Jezusovih od vsake malopridne besede
razhun dajati. – Neis’rezhena vezhnoſt ſe’ obrekvavzam pripravla,
račun dajati. – Neizrečena večnost se obrekvavcam pripravla,
ker bodo s’a krivizo ſe’ tamkaj peklili, ker njih zherv hude veſti ne bode vmerl, Marcus
ker bodo za krivico se tamkaj peklili, ker njih črv hude vesti ne bode umrl, Marko [9,48] 2.219 op. [26-
ogenj pogublenja nikdar ugaſnil ne bo. – 2.220
ogenj pogubl[j]enja nikdar ugasnil ne bo. – 2.220 op. -26]
Glejte tolka je hudiga jes’ika pregreha, tolka njegova neſrezha, ino tok nevarna med nami!
Glejte tolka je hudega jezika pregreha, tolka njegova nesreča ino tok nevarna med nami!
Ako bo pogublenih s’avolj lakomnoſti 10, s’avoljo poshreſhnoſti 20, nezhiſtoſti 30,
Ako bo pogublenih zavolj lakomnosti 10, zavoljo požrešnosti 20, nečistosti 30,
– sjes’a in ſovraſhtva 50, tok jih bode s’avoljo hudobniga jes’ika, ki ſe’ s’leganjam,
jeza in sovraštva 50, tok jih bode zavoljo hudobnega jezika, ki se z leganjam,
klafanjam, obrekvanjam etc. pregreſhi, pogublenih 99; ino ko is’med vaſ ſe ni ſhe
klafanjam, obrekvanjam etc. pregreši, pogublenih 99; ino kdo izmed vas ni še
vezh alj majn s’ ſvojim jes’ikam presaſ kriv, poberi pervi kamen, ga vershi v’ me, 2.225
več al’ manj s svojim jezikam kriv, poberi prvi kamen, ga vrži v me, 2.225
ni de niſim reſnizo govoril. – Veliko ſkos’mezh pomorjenih, ſhe vezh
da nisem resnico govoril. – Veliko skoz meč pomorjenih, še več
(besedilo uničeno)

Faksimile, pridiga II, stran 6
Oj prevboge duſhe, vi ki drugazhi brumno shivite, zhaſtite
Oj preuboge duše, vi, ki drugači brumno živite, častite
Boga, blishnim radi dobro ſtorite, v’ ſerze ſe’ meni vſmilite, de
Boga, bližnim radi dobro storite, v srce se meni usmilite, da
bi pogublene ble, ki nadvse tolkokrat s’ ſvojim jes’ikam greſhite, 2.230
bi pogubl[j]ene ble, ki tolkokrat s svojim jezikom grešite, 2.230
greſhite, de ſami ne veſte kedaj, sa to ker je ſvet ſhe tok greha
grešite, da sami ne veste kedaj, zato ker je svet že tok greha
navajen, s’a to ker ſe zhlovek ſhe od laſtnih ſtareſhov tok na
navajen, zato ker se človek še od lastnih starešov tok na-
vuzhi, malokdaj pa s’a to pravo poſvari. – Vam s’a vuzhenika
vuči, malokdaj pa za to pravo posvari. – Vam za vučenika
doneſ is’rozhiti, vam s’a priproſhnika perporozhiti hozhem
dones izročiti, vam za priprošnika priporočiti hočem
doneſ ſ. Janes’a, de vam po njemu pokashem ſvoj jes’ik pravizhno 2.235
dones sv. Janeza, da vam po njemu pokažem svoj jezik pravično 2.235
ravnati k zhaſti Bogu, tebi in ſvojim in duſham k is’velizhanju.
ravnati k časti Bogu, in dušam k izveličanju.
Blagor mu, kdor ſe ni v jes’iki pregreſhil”; kakor ſv. Jan. Nep.
“Blagor mu, kdor se ni v jeziki pregrešil”; kakor sv. Jan[ez] Nep[omuk]. [Sir 25,8] 2.237 op. [27]
II
II.
S’verina po ſvojih berlogah arjove, ino zhlovek njo ne s’aſtopi; –
Zverina po svojih brlogah rjove, ino človek nj[e] ne zastopi; –
nevumna shivina zvili ino ſkumuza, povedat ne more, kaj njo boli. 2.240
neumna živina cvili ino skomuca, povedat ne more, kaj njo boli. 2.240
Le zhlovek, on preshlahtna ſtvar is’med vſih ſtvari, le on od Bo
Le človek, on, prežlahtna stvar izmed vseh stvari, le on od Bo-
ga to neſkonzhno veliko dobroto ima, de ſvoj jes’ik oberne, ſvojmu
ga to neskončno veliko dobroto ima, da svoj jezik obrne, svojmu
blishnimu ſvoje miſli in shelje shivo pove in pred ozhi ras’gerne
bližnemu svoje misli in želje živo pove in pred oči razgrne,
njemu ras’odene kar sheli, potoshi, kar ga boli; – brat brata, ſeſtra
njemu razodene, kar želi, potolaži, kar ga boli; – brat brata, sestra
ſeſtro s’aſtopi, ſe’ vſmili, ino njemu pomaga. – S’Jes’ikam ſvojim 2.245
sestro zastopi, se usmili, ino njemu pomaga. – Z jezikom svojim 2.245 op. [28-
klizhe zhlovek kakor boshji otrok, Aba, ljubi Ozhe! ſvojga
kliče človek kakor božji otrok, Aba, ljubi Oče! svojga
Boga, njega hvali ino zhaſti; – le on s’ashene ino povs’digne ſvoj
Boga, njega hvali ino časti; – le on zažene ino povzdigne svoj
glaſ is’med vſih ſtvari ino ga s’drushi med angelſko petje, s’ſvo=
glas izmed vseh stvari ino ga združi med angelsko petje, s svo-
jim jes’ikam nareja Bogu zhaſt, ino blishnimu ſvojmu veſelje.
jim jezikom nareja Bogu čast ino bližnemu svojmu veselje.
Oj veſelijte ſe tolkiga boshjiga dara, br. i. ſ. m. k’boshji zhaſti 2.250
Oj veselite se tolkega božjega dara, br[atje] i[no] s[estre] m[oji], k božji časti 2.250 op. -28]
ino ſvojmu is’velizhanju ga vſelej obernijte, kakor ſ. Janes’
ino svojmu izveličanju ga vselej obrnite, kakor sv. Janez
Napomuk, kateriga ſ. jes’ik je bil en shivi prerok ſtudenz boshje zhaſti
Nepomuk, katerega sv. jezik je bil en živi studenc božje časti
ino is’velizhanja zhloveſhkiga, od rojſtva do ſmerti, ino tudi po ſmerti je
ino izveličanja človeškega, od rojstva do smrti, ino tudi po smrti
s’a ras’gled. Na Zheſhkim desh (v Pemſki desheli v’leti 1330) rojen
je za razgled. Na Češkem (v Pemski deželi v leti 1330) rojen 2.254 op. [29]
1 od ſvojih brumnih ſtareſhov ne ſkos’nevgnano ſladnoſt, ampak od 2.255
1 od svojih brumnih starešov, ne skoz neugnano sladnost, ampak 2.255
Boga s’molitvijo ſproſhen, s’upet k zheſti Boga ino Marije je bil
od Boga z molitvijo sprošen, zupet k časti Boga ino Marije je bil
od ſtareſhov s’upet is’rozhen, s’a katero ga fantizha is’redita ſta obljubo ſto=
od starešov zupet izročen, za katero fantiča izredita, sta obljubo sto-
rila. – Tok bi morala biti molituv s’azhetek vaſhe ljubes’ni s’akonſke,
rila. – Tok bi morala biti molituv začetek vaše ljubezni zakonske,
ne pa shivinſko poshelenje, – vaſha perva obljuba pri rojſtvi otroka
ne pa živinsko poželenje, – vaša prva obljuba pri rojstvi otroka
ga k’ boshji zhaſti srediti, ne pa bogate ino imenitne pred ſvetam ſto= 2.260
ga k božji časti zrediti, ne pa bogate ino imenitne pred svetom sto- 2.260
riti, tok bli otrozi vaſho nar lepſho bogaſtvo, – njih lepo s’ader=
riti, tok [bi] bli otroci vaš[e] naj lepš[e] bogastvo, – njih lepo
shanje nar vekſhi shlahnija vaſhiga ſtanu.
zadržanje nar vekša žlah[t]nija vašega stanu.
2 Mlado drevze she pokashe v’ mladoſti, kaj s’a eno ſadje bo odraſheno
2 Mlado drevce že pokaže v mladosti, kaj za eno sadje bo odraščeno
noſilo; – pokas’al tudi mladi Janes’ je, kaj bode enkrat is’njega ſhe.
nosilo; – pokazal tudi mladi Janez je, kaj bode enkrat iz njega še.
Kar ſe’ je na ſhole podal, nar popred je ſkerbel de je k’ ſ. meſhi ſtrezhti 2.265
Kar se je na šole podal, najpopred je skrbel, da je k sv. meši strečti 2.265
s’nal, ino ſtregel s’veſto ino veſelo, ſhe le komaj tolko, de je na oltar doſegel.
znal ino stregel zvesto ino veselo, šele komaj tolko, da je na oltar dosegel.
Tudi vaſhi otrozi pokashejo ſhe v ſvoji mladoſti vſe ſvoje do=
Tudi vaši otroci pokažejo že v svoji mladosti vse svoje do-
bre ino hude laſtnoſti; alj ko to de vi ſtareſhi v’ ſvoje otroke ſlepo s’aljubleni,
bre ino hude lastnosti; al’ to da [ste] vi stareši v svoje otroke slepo zaljubleni,
alj le dobre gledate, s’anikarne pa vſe hudo pregledate. Vertnar
le dobre gledate, zanikrne pa vse hudo pregledate. Vrtnar
pregleduje ſvoje dreveſze, obres’uje ſhkodlive vejze, – tok ſtoriti ſ’ 2.270
pregleduje svoje drevesce, obrezuje škodljive vejce, – tok storiti s 2.270
ſvojim otrokam bi morali ſtareſhi tudi vi. V’ mladoſti ſe’ kashe
svojim otrokom bi morali stareši tudi vi. V mladosti se kaže
nad otrokam jes’a, lashnivoſt, opravlivoſt, ino beſedvanje, v mla=
nad otrokom jeza, lažnivost, opravl[j]ivost ino besedvanje, v mla-
doſti jih poſvariti, poſhtrafati in podvuzhiti je vaſha dolshnoſt,
dosti jih posvariti, poštrafati in podvučiti je vaša dolžnost,
s’akaj bersda visha konja, jes’ik vodi zhloveka, alj obedva moraſh
zakaj brzda viža konja, jezik vodi človeka, al’ obedva moraš
v’ mladoſti na to dobro navaditi, ako ſe tebi ras’vadi, s’amujeno 2.275
v mladosti na to dobro navaditi, ako se tebi razvadi, zamujeno 2.275
na vſelej ino prepos’no bo. –
na vselej ino prepozno bo. –

Faksimile, pridiga II, stran 7
Kakovi je zhlovek v’ ſvojim ſamiſhkimu ſtani, takovi 3
Kakovi je človek v svojim samiškemu stani, takovi 3
vezhdel tudi oſtane, naj naſtopi duhovſki ali sakonſki
večdel tudi ostane, naj nastopi duhovski ali zakonski
ſtan. Brumn ino ſvet je ſ. Janes’ kakor mladenzh, reſ=
stan. Brumen ino svet je sv. Janez kakor mladenč, res-
nizhen ino pravizhen je tudi kakor boshji nameſtnik 2.280
ničen ino pravičen je tudi kakor božji namestnik 2.280
oſtal. Neprenehano je bilo njegovo pris’adevanje boshjo
ostal. Neprenehano je bilo njegovo prizadevanje božjo
zheſt povs’digvati, greſhnike ſvariti, nevedne podvuzhiti,
čast povzdigvati, grešnike svariti, nevedne podvučiti
ino duſhe ſvojih ovzhiz is’velizhat. – On ſe ni bal reſnize
ino duše svojih ovčic izveličat. – On se ni bal resnice
povedat, on ni govoril le tako, de bi ljudem dopadel, am=
povedat, on ni govoril le tako, da bi ljudem dopadel, am-
pak hudobnim kralju je ozhitno naravnoſt njegovo 2.285
pak hudobnem kralju je naravnost njegovo 2.285
hudobijo ozhital, rekozh: Tvojo djanje je krivizhno,
hudobijo očital, rekoč: “Tvoje djanje je krivično,
hudobno tvojo shivlenje, gotovo, ako ſe ne pobolſhaſh, tvojo
hudobno tvoje živl[j]enje, gotovo, ako se ne poboljšaš, tvoje
pogublenje. – Ti pak ſvoj jes’ik le po vetri tiga ſveta
pogubljenje. – Ti pak svoj jezik le po vetri tega sveta
obrazhaſh, govoriſh le to ne to, kar je reſniza, ampak, kar
obračaš, govoriš – ne to, kar je resnica, ampak, kar
veſh, de drugim dopade; ſe ne bojiſh ſvojga blishniga ob 2.290
veš, da drugim dopade; se ne bojiš svojga bližnjega ob 2.290
poſhtenje ſpravit, bojiſh ſe pa hudobneshu s’amerit. –
poštenje spravit, bojiš se pa hudobnežu zamerit. –
Govori reſnizo pred Bogam ino ljudmi, naj bodo, kdor ſi
Govori resnico pred Bogom ino ljudmi, naj bodo, kdor si
hozhejo, ſaj niſo vezh kakor Bog, ki od tebe reſnizo sheli; –
hočejo, saj niso več kakor Bog, ki od tebe resnico želi; –
Ako ne veſh dobriga od ſvojga blishniga pravit, tok she raj
Ako ne veš dobrega od svojga bližnega pravit, tok že raj
vſe hudo s’amolzhi; – s’akaj, zhe tebe tvoji naprejpoſtavleni 2.295
vse hudo zamolči; – zakaj, če tebe tvoji naprejpostavleni 2.295
ne praſhajo, alj ſtareſhi od vſega tega ne vejo, ob t katerim
ne prašajo, al’ stareši od vsega tega ne vejo, katerim
ſamim ſi dolshen pregrehe blishniga ras’odeti, de bi njega
samim si dolžen pregrehe bližn[j]ega razodeti, da bi njega
pobolſhali, ti pa ſam s’a ſebe en ſvet s’adershati ſi’ ſliſhal,
poboljšali, ti pa sam za sebe en svet zadržati si slišal,
tok je tvoja dolshnoſt, vſ de vſelej molzhiſh ſlaboſti ſvojiga
tok je tvoja dolžnost, da vselej molčiš slabosti svojega
blishniga, s’akaj, ako je tvoj blishni padel, ne hodi okolj pravit 2.300
bližnjega, zakaj, ako je tvoj bližnji padel, ne hodi okolj pravit, 2.300
de leshi, ako njemu ſam pomagat samoreſh; ako pa nemoreſh,
da leži, ako njemu sam pomagat zamoreš; ako pa ne moreš,
pové njegovim ljudem de njega vs’dignejo, – drugim pa molzhi;
povej njegovim ljudem, da njega vzdignejo, – drugim pa molči;
pobolſhaj ga raj, kakor bi nja ſkos’obnaſhanje, takim ki jim nizh
pobol[j]šaj ga raj, kakor bi nj[eg]a skoz obnašanje, takim, ki jim nič
v mar ni, ſhe le pohujſhal. –
v mar ni, še le pohujšal. –
Alj teshko je tebi molzhati, kar enkrat od ſvojga blishniga 4 2.305
Al’ težko je tebi molčati, kar enkrat od svojga bližnega 4 2.305
veſh; kakor rad bi ſ ſe is’nebil ſvoje teshe, kakor deshevni oblak
veš; rad bi se iznebil svoje teže, kakor deževni oblak
ſvoje mokrote; – hudo tebe mika, kader tebe drugi praſhajo,
svoje mokrote; – hudo tebe mika, kader tebe drugi prašajo,
ino ſe od tega, alj uniga pogovarjajo, de bi, kar veſh, tudi ti ne s’inal.
ino se od tega al’ unega pogovarjajo, da bi, kar veš, tudi ti ne zinal.
– Naj tebi bo teſhko kakor hozhe, molzhat je tebi mogozhe,
– Naj tebi bo težko, kakor hoče, molčat je tebi mogoče,
kakor ſ. Janes’u Napomuzenu, ki je raj vſe prebil, kakor bi bil poſhtenje 2.310
kakor sv. Janezu Napomucenu, ki je raj vse prebil, kakor bi bil poštenje 2.310
zeſarize ras’glaſil. –
cesarice razglasil. –
S. J. od Boga ras’ſvetlen vuzhenik, od zeſarja Venzheſla, dokler je
Sv. J[anez] od Boga razsvetlen vučenik od cesarja Venčesl[av]a, dokler
njegove navke poſluſhal, ſhtiman, ino povikſhan, je bil od brumne
je njegove nauke poslušal, štiman ino povikšan je bil, od brumne
zeſarize s’a ſpovednika is’bran. – Hudobni Vezheſl je nje boshjo
cesarice za spovednika izbran. – Hudobni Večesl[av] je božjo
beſedo poſluſhat opuſtil, ſe Boga lozhil, hudoben poſtal, tudi 2.315
besedo poslušat opustil, se [od] Boga ločil, hudoben postal, tudi 2.315
ni mogel terpeti, de bi kraliza shena njegova hudobna pravizhna p oſtala.
ni mogel trpeti, da bi kraljica, žena njegova, pravična ostala.
Tok dalezh ſe’ sgubi, ki ſlushbo boshjo s’apuſti, kakor malopr. Berazh
Tok daleč se zgubi, ki službo božjo zapusti, kakor malopr[idni] berač. 2.317 op. [30]
On poklizhe brumniga Janes’a, ſili praſha – ſili, kaj ſe je zeſariza ſpovedvala –
On pokliče brumnega Janeza, praša – sili, kaj se je cesarica spovedvala –
s’dobrim – s’ hudim – s’sheles’jam – s’ preſhjami; – Janes’molzhi, ker bi ſe poſhtenje blish.
z dobrim, – s hudim – z železjam – s prešami; – Janez molči, ker bi se poštenje bliž[njega]
omadeshevalo. – Serditi kralj ga poſtavi pred ſebe, na eno mis’o kupe zheſti, dragozen, 2.320
omadeževalo. – Srditi kralj ga postavi pred sebe, na eno mizo kupe česti, dragocen[osti], 2.320
na drugo orodje marter, mezh etc. Janes’ molzhi, le s’a poſhtenje govori. –
na drugo orodje marter, meč etc. Janez molči, le za poštenje govori. –

Faksimile, pridiga II, stran 8
Kralj ga puſti na preshni ſtol djati, vſe shile ras’tegnati ino
Kralj ga pusti na prešni stol djati, vse žile raztegnati ino
s’gorezhoj ſmolo shgati; alj od Janes’a le nizh ne s’ve. – Veſ penezh
z gorečo smolo žgati; al’ od Janeza le nič ne zve. – Ves peneč
od peklenſkiga ſerda ga rezhe trinogam s’grabiti, s’ves’ati
od peklenskega srda ga reče trinogom zgrabiti, zvezati
ino zhres’viſokij moſt po nozhi v Moldave velko vodo 2.325
ino črez visoki most ponoči v Moldave velko vodo 2.325
vrezhi. – Tukaj poglej, kolko poſhtenje tvojiga blish=
vreči. – Tukaj poglej, kolko poštenje tvojega bliž-
niga uela, de ſ. Janes’s’anj ſvojo shivlenje da; – kako
njega vela, da sv. Janez zanj svojo živl[j]enje da; – kako
lahko ga pa varjeſh ti, ſamo de le hudoben jes’ik molzhi.–
lahko ga pa varješ ti, samo da le hudoben jezik molči. –
5 Alj kaj s’a eno plazhilo bo pravizhnimu sagovarjavzu
5 Al' kaj za eno plačilo bo pravičnemu zagovarjavcu,
ki varje blishniga dobro ime, ino ſvoj jes’ik le s’a dobro obrazha? 2.330
ki varje bližnjega dobro ime ino svoj jezik le za dobro obrača? 2.330
Glej! temna je nozh, ker ſ. Janes’a vtopijo, alj ſvetle
Glej! Temna je noč, k[a]r sv. Janeza vtopijo, al’ svetle
luzhi temno nozh ras’ſvetlijo, ſe’ okolj J njegoviga trupla
luči temno noč razsvetlijo, se okolj njegovega trupla
ſvetjo, ino vſim ljudem nedolshno vmorjeniga pokashejo.
svetjo ino ljudem nedolžno umorjenega pokažejo.
Velki maſhniki pridejo, s’veliko zheſtjo njega telo pokopajo,
Velki mašniki pridejo, z veliko čestjo njega telo pokopajo
ino s’uelikimi zhudeshi njega ſ Bog pozhaſti. She je 2.335
ino z velikimi čudeži njega Bog počasti. Že je 2.335
545 letov, ino she kashe njegov friſhni jes’ik, v kolki
545 letov ino še kaže njegov frišni jezik, v kolki 2.336 op. [31]
zhaſti Bog tajiſtiga ima, ki s’ ſvojim jes’ikam poſhteno
časti Bog tajistega ima, ki s svojim jezikom pošteno
ravna. Tudi tebe Kashe zhaka obilno plazhilo
ravna. Tudi tebe čaka obilno plačilo
v’ nebeſih, ako ſvoj jes’ik k boshji zhaſti ino is’velizhanju
v nebesih, ako svoj jezik k božji časti ino izveličanju
ſvojimu ino drugih oberneſh; tudi ti boſh v’ Ozhetovi hi= 2.340
svojemu ino drugih obrneš; tudi ti boš v Očetovi hi- 2.340
ſhi enkrat s’ ſ. Janes’am Nap. prebival, ako ſe’ greha
ši enkrat s sv. Janezom Nap[omucenom] prebival, ako se greha
s’ſvojim jes’ikam varjeſh, s’akaj: “Kdo bo prebival, veli S piſ.
s svojim jezikom varješ, zakaj: “Kdo bo prebival”, veli sv. p[ismo] 2.342 op. [32-
v’tvojim ſhotorji, kdo bode na tvoji ſveti gori pozhi=
“v tvojem šotorji, kdo bode na tvoji sveti gori poči-
val? Kdor bode noter ſhel bres’vſiga madesha, ino pravizhno
val? Kdor bode noter šel brez vsega madeža ino pravično
dela, kateri reſnizo is’ſvojiga ſerza govori, kateri s’ ſvojim jes’ikam 2.345
dela, kateri resnico iz svojega srca govori, kateri s svojim jezikom 2.345
golufno ne ravna. Pſ. 14. 1. –
gol[j]ufno ne ravna. Ps [15 (14), 1–3] 2.346 op. -32]
Sklep.
Sklep
Kar bodeſh tukaj o zhlovek s’ ſvojim jes’ikam ſjal,
Kar bodeš tukaj, o človek, s svojim jezikom sjal,
to bodeſh tudi tamkaj ſhel. – Povs’dignej tedaj s’ ſvetim
to bodeš tudi tamkaj žel. – Povzdignej se tedaj s svetim
Janes’am, ſaj s’anaprej, ako niſmo dos’daj ſvoj mi ſlabi 2.350
Janezom, saj za naprej, ako nismo dozdaj, mi slabi 2.350
zhervizhki v’ prahi te s’emlje k’ boshji zhaſti, ino k’ naſhimu
črvički v prahi te zemlje k božji časti, ino k našemu
zhaſnimu ino vezhnimu pridu, ſaj Ozhe mili tok ljubes’nivo
časnemu ino večnemu pridu, saj Oče mili tok ljubeznivo
poſluſha molenje ſvojih otrok; ne s’amudijmo s’ ſvojim jes’ikam
posluša molenje svojih otrok; ne zamudimo s svojim jezikom
popravlati, kar ſmo hudiga ſtorili, pa tudi ne obvupamo, ako
popravl[j]ati, kar smo hudega storili, pa tudi ne obvupamo, ako
ſmo ravno hudo greſhili; ſaj je Janes’N. naſh pomozhnik. 2.355
smo ravno hudo grešili; saj je Janez N[epomuk] naš pomočnik. 2.355
Ti jes’ik ſ. Janes’gorezhi vuzhenik vſe reſnize ſproſi nam
Ti sv. Janez, goreči vučenik vse resnice, sprosi nam
nam miloſt hudojes’izhnikam, de ſvojo hudobo ſpos’najo,
milost, hudojezičnikom, da svojo hudobo spoznajo,
ſproſi s’avupanje zagovitim, de v vſvoji pokori ne onemagajo,
sprosi zavupanje cagovitim, da v …svoji pokori ne onemagajo,
kashe s’ ſvojim perſtam molzhati obrekvavzam, – tolashi shaloſtne
kaže s svojim prstom molčati obrekvavcam, – tolaži žalostne
obrekvane, de oni ſe potolashjo, kaj ſo moral po nedolsh sa poſht 2.360
obrekvane, da se potolažjo, kaj so moral po nedolž[nem] za pošt[enje] 2.360
terpeli. – Ino ti Ozhe nebeſhki daj nam vſim ſvojim otrok
trpeli. – Ino ti Oče nebeški, daj nam vsem svojim otrok[om]
ſvojiga jes’ika shlahtni dar prav dershati, naj bo zheſheno ino hvaleno tvojo ſ. Ime
svojega jezika žlahtni dar prav držati, naj bo češčeno ino hvaleno tvoj[e] sv. Ime
she tukaj na s’emlji, dokler enkrat s’jes’ikami angelſkimi tebe
že tukaj na zemlji, dokler enkrat z jezikami angelskimi tebe
na vezhno hvalimo. Amen.
na večno hvalimo. Amen.


II.

Jezik je vir dobrega in zla

Opombe

 1. [sl2k.1-sl2k.2] Slomšek je pridigo napisal l. 1829 kot deseto pridigo v tem letu – odtod X v zgornjem desnem kotu (prim. KRAMBERGER, str. 24 ) – in jo ponovil dvanajst let pozneje, 1841. Očitno je pridigo napisal za god sv. Janeza Nepomuka, ki se je tudi v njegovem času praznoval 16. maja, govoril pa jo je v neki cerkvi, ki je bila temu svetniku posvečena – glej vrstico 40 – ali pa je bil v njej vsaj stranski oltar sv. Janeza Nepomuka. To je bila najverjetneje podružnična cerkev sv. Florjana v Vojniku, ki ima stransko kapelo, posvečeno svetemu Janezu Nepomuku. V Vojniku je kot kaplan deloval Slomškov prijatelj Jakob Strašek; ta je v mesecu maju zbolel in Slomškov dnevnik iz tega časa izpričuje, da je hodil iz Nove cerkve, kjer je Slomšek tedaj služboval, Straška nadomeščat ob nedeljah in praznikih v Vojnik (prim. KOVAČIČ I, str. 63). Ni tudi izključeno, da je Slomšek pridigo pripravil za farno žegnanje katere od cerkva, posvečenih temu svetniku, denimo podružnice sv. Janeza Nepomuka na Volčjem v sedanji župniji Sromlje. Glede na Straškovo bolezen v maju 1829 pa je najverjetnejša prva možnost. Glede biblijskih referenc velja enako kakor pri prejšnji pridigi: Slomšek navaja večinoma po spominu, svetopisemskim stavkom ohrani bistveno pomensko jedro, po obliki pa jih svobodno preoblikuje, združuje in povzema. Nekatere natančne biblijske reference v tej pridigi pa kažejo na dinamično razmerje med Slomškovo rabo vulgate in Japljevega prevoda, ki se je razvijalo k pogostejši rabi slovenskega prevoda.
 2. [sl2k.6] Slomšek je tokrat natančno navedel biblični vir – Sirah 51,30; ta navedba je točna za vulgato in Japljev prevod Svetega pisma, Dalmatin in novejši prevodi pa to vrstico številčijo z 22. Točna navedba dopušča sklepanje, da je Slomšek navajal neposredno po viru. Vulgata se glasi: »dedit enim mihi Dominus linguam mercedem meam et in ipsa laudabo eum,« Japljev prevod pa takole: »Goſpód je meni sa moje plazhílu jesik dál, s' tim bóm njega hvalil.« Možna sta oba vira, a po vsem videzu je Slomšek vrstico sam prevedel iz vulgate (in ipsa – s tajistim).
 3. [sl2k.7-sl2k.17] Ta navedek iz psalma 15 (po vulgati 14) je Slomšek vnesel v pridigo takole: prvotno, leta 1829, je imela pridiga le prvi moto (iz Sirahove knjige) in ko je pridigo pisal, je tik pred Sklepom (vrstice 342–346) prvič zapisal ta navedek iz psalma. Ko je čez dvanajst let pridigo ponovil – leta 1841, ko je bil nadžupnik v Vuzenici – je šele pripisal isti citat iz psalma 15 (14) na začetek pridige in ga vrinil na njen desni rob kot drugi moto. Kasnejši nastanek tega pripisa dokazuje dejstvo, da je bilo zanj uporabljeno pisalo z debelejšo konico, isto, s katerim je zapisana letnica 1841; tudi Slomškova pisava je po dvanajstih letih že drugačna. Če oba navedka iz psalma 14 primerjamo, se pokažejo razlike; in ker sta oba opremljena z natančno navedbo, je verjetno, da potekata iz različnih virov. Prvotni navedek pred Sklepom pridige je Slomšek prevedel iz vulgate, kar dokazuje zlasti njegov prevod druge vrstice psalma: »qui ingreditur sine macula et operatur iustitiam« – »Kdor bode noter šel brez vsega madeža ino pravično dela«. Ko je leta 1841 te vrstice psalma 14 pripisal na začetek pridige ob desni rob lista, pa je neposredno uporabil Japljev prevod. Prehod od ustaljene uporabe vulgate ter sprotnega prevajanja iz nje k Japljevemu prevodu je posledica Slomškove zavesti o pomembnosti Svetega pisma v slovenskem jeziku. Ta zavest je prišla pri Slomšku prav v vuzeniškem obdobju do najvišje stopnje s tem, da je sprožil pobudo za nov prevod Svetega pisma, ki ga je začel pripravljati benediktinec p. Placid Jernej Javornik (prvi zvezek izšel l. 1847); del teh prevodov je pozneje izšel kot t.i. Wolfov prevod Svetega pisma (1856–1859).
 4. [sl2k.89-sl2k.91] Tudi primerjava tega navedka z Japljevim prevodom Svetega pisma potrjuje, da je Slomšek leta 1829 še uporabljal vulgato in sam slovenil iz nje.
 5. [sl2k.94] potoki terji hudobije – Po mnenju Marka Snoja je terje pri Slomšku in drugih starejših avtorjih (denimo pri Janezu Svetokriškem) treba preprosto brati kot trije z dolgim padajočim naglasom na –e, tako kot je to še danes v dialektih. Izvorno trijé se je po slovenski moderni vokalni redukciji reduciralo v trjé, to pa se po takratni pravopisni praksi piše kot terje. To se zdi bolj verjetno kot analogija po peteri, saj le-ti števniki v stranskih sklonih nimajo –rj–.
 6. [sl2k.109-sl2k.110] Navedbi vira sta točni, Slomškov prevod povzema vulgato.
 7. [sl2k.134-sl2k.135] Besedilo uničeno. – Odlomek, ki se tu začenja, povzema dve vrstici iz Matejevega evangelija (18,6–7): »Gorjé svetu zaradi pohujšanja! Pohujšanje sicer mora priti, toda gorjé človeku, po katerem pohujšanje pride!« Slomšek je najprej navedel vrstico 7, nato pa dodal vrstico 6: »Kdor pa katerega teh malih, ki vame verujejo, pohujša, bi mu bilo bolje, da bi se mu obesil mlinski kamen na vrat in bi se potopil v globočino morja.«
 8. [sl2k.219-sl2k.220] črv hude vesti ne bode umrl – Navedeni Slomškov stavek je svobodna parafraza evangelija po Marku (9,47–48): »In ako te tvoje oko pohujšuje, ga izderi; bolje je zate, da prideš z enim očesom v božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v pekel, kjer njih črv ne umrje in ogenj ne ugasne.«
 9. [sl2k.237] Tudi ta vrstica je bila vrinjena med besedilo, ko je bila pridiga že napisana, vendar ni gotovo, kdaj. Navedek je vzet iz Sirahove knjige – 25,8.
 10. [sl2k.245-sl2k.250] V teh vrsticah prihaja do izraza Slomškova občutljivost za transcendentno funkcijo jezika: le z jezikom in prek jezika lahko človek doživlja metafizična občutja ter spoznanja, ki mu odpirajo transcendentni svet vere in razodetja. Na to osnovo je Slomšek pozneje postavil utemeljitev slovenske jezikovne in kulturne individualnosti, kar je razvil zlasti v pridigi Dolžnost svoj jezik spoštovati.
 11. [sl2k.254] V novejši hagiografiji umeščajo rojstvo sv. Janeza Nepomuka med 1340 in 1350 v mesto Pomuk blizu Plzna.
 12. [sl2k.317] Nejasno mesto: zadnja beseda vrstice v izvirniku ni berljiva; po smislu je malo verjetno, da bi tu stal »berač«; tudi ni razloga, da bi Slomšek besedo »berač« zapisal z veliko začetnico.
 13. [sl2k.336] 545 letov – Slomšek je namesto 445 pomotoma zapisal 545. V 15. stoletju se je razširila zmotna datacija, ki je smrt sv. Janeza Nepomuka pomaknila z dejanskega l. 1393 deset let nazaj – na 1383, hkrati pa se je okrepila legenda o tem svetniku kot mučencu zaradi spovedne molčečnosti, čeprav starejši češki viri izpred 15. stoletja dokazujejo, da je bil sv. Janez Nepomuk mučen in umorjen, ker je branil pravice Cerkve pred nasiljem kralja Venčeslava nad češko Cerkvijo. Slomšek je po vsem videzu razpolagal z življenjepisom svetnika, ki je kot letnico smrti navajal 1383. – ino še kaže njegov frišni jezik – Leta 1725 so grob sv. Janeza Nepomuka uradno odprli in našli svetnikove kosti in nestrohnjen jezik – prim. SMOLIK.
 14. [sl2k.342-sl2k.346]To mesto je komentirano že v opombi 3. Ta navedek iz psalma 15 (po vulgati 14) je Slomšek vnesel v pridigo takole: prvotno, leta 1829, je imela pridiga le prvi moto (iz Sirahove knjige) in ko je pridigo pisal, je tik pred Sklepom (vrstice 342–346) prvič zapisal ta navedek iz psalma. Ko je čez dvanajst let pridigo ponovil – leta 1841, ko je bil nadžupnik v Vuzenici – je šele pripisal isti citat iz psalma 15 (14) na začetek pridige in ga vrinil na njen desni rob kot drugi moto. Kasnejši nastanek tega pripisa dokazuje dejstvo, da je bilo zanj uporabljeno pisalo z debelejšo konico, isto, s katerim je zapisana letnica 1841; tudi Slomškova pisava je po dvanajstih letih že drugačna. Če oba navedka iz psalma 14 primerjamo, se pokažejo razlike; in ker sta oba opremljena z natančno navedbo, je verjetno, da potekata iz različnih virov. Prvotni navedek pred Sklepom pridige je Slomšek prevedel iz vulgate, kar dokazuje zlasti njegov prevod druge vrstice psalma: »qui ingreditur sine macula et operatur iustitiam« – »Kdor bode noter šel brez vsega madeža ino pravično dela«. Ko je leta 1841 te vrstice psalma 14 pripisal na začetek pridige ob desni rob lista, pa je neposredno uporabil Japljev prevod. Prehod od ustaljene uporabe vulgate ter sprotnega prevajanja iz nje k Japljevemu prevodu je posledica Slomškove zavesti o pomembnosti Svetega pisma v slovenskem jeziku. Ta zavest je prišla pri Slomšku prav v vuzeniškem obdobju do najvišje stopnje s tem, da je sprožil pobudo za nov prevod Svetega pisma, ki ga je začel pripravljati benediktinec p. Placid Jernej Javornik (prvi zvezek izšel l. 1847); del teh prevodov je pozneje izšel kot t.i. Wolfov prevod Svetega pisma (1856–1859).

Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija
Projekt Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Datoteka HTML narejena s pretvorbo XSLT baze XML/TEI P4.

Valid HTML 4.01!Valid CSS!Creative Commons License