Trške in poklicne prisege

Ptujska Gora (PTG-1)

Gor: Prisežna besedila trških skupnosti Prejšnji: Mozirje (MOZ-1) Naslednji: Rečica ob Savinji (REČ-1)

Kazalo

Prisežni obrazec iz leta 1696

1. Zvrst besedila

Besedilo je sodni prisežni obrazec.

2. Diplomatični in kritični prepis

Ker ni znan izvirnik, nadomešča diplomatični prepis rokopisna transkripcija Mateja Slekovca,200 ki je bližja izvirniku kot njegovi dve objavljeni transkripciji.201

PTG-1 – Prisega za priče – transkripcija
Volgt der Aydtschwur
auff windisch, so durch Joh. Michael Gigler an. 1696 ein-
geschriben worden

Jest N: oblubim . inu persheschem . Gospudi Bogu
nebeskhimu, de iest utich rezehch kir sem sedai k heni
pritzhi na pre postaulen . inu upraschan bodem, Ozhem
to prauo zhisto boschio resnizo pouedati, obeno kriuizo
gouoriti alli noter meschati, enimo alli drugimo, sa per:
: iatelstua Souraschtua, alli mitta volla perloschiti alli
vseti, kakor bi tu ismishleno moglu biti. Samuzh moie
vedenie po pravi resnizi taku dati, inu pouedati, kakor
se enimo karschanskimu posthenimu zhlouekhu spodobi .
inu iest na sodni Dan pred Gospud Ozhetam Nebeskhim
bodem mogu antuert dati /: tudi nethschem moio sposnaine
obednimo pouedati, pred sa taÿsto od te Vischi Gosposke
Schlische, offnano bode /: acku meni gospud bug, Ozhe
Sin, Sueti Duch, inu ta prechista Sueta Diuiza
Mati Maria, inu ta Sueti Euangelium, na letim
Sueti inu na moij posledni uri pomagai. Amen.

PTG-1 – Prisega za priče – kritični prepis
[Sledi prisega v slovenščini, ki jo je leta 1696 vpisal Janez Mihael Gigler]

Jest, N., oblubim inu persežem202 Gospudi Bogu nebeškimu, da jest v tih rečeh, kir sem sedaj k (h)eni priči napre postavlen inu vprašan bodem, óčem to pravo čisto Božjo resnico povedati, obeno krivico govoriti ali noter mešati, enimo ali drugimo za perjatelstva, sovraštva ali mita vola perložiti ali vzeti, kakor bi tu izmišleno moglu biti. Samuč moje védenje po pravi resnici taku dati inu povedati, kakor se enimo karšanskimu203 poštenimu človeku spodobi, inu jest na sodni dan pred Gospud Očetam nebeškim bodem mogu antvert dati /tudi nečem mojo spoznajne obednimo povedati, pred sa taisto od te viši gosposke sliše,204ofnano bode/, aku meni Gospud Bug, Oče, Sin, Sveti Duh inu ta prečista Sveta Divica Mati Marija inu ta sveti evangelium na le-tim sveti inu na moji posledni uri pomagaj. Amen.

3. Sedanje in prejšnja hranišča

Sedanje hranišče: Neznano.

Prejšnja hranišča: Matej Slekovec je o hranišču prisege pustil malo oprijemljivih podatkov. Ob prvi objavi besedila (1885) je navedel, da je bilo leta 1696 vpisano »v starem zapisniku, v katerega so nekateri župani zapisovali račune in sodnijske obravnave«; v njem je bil tudi »inventar trga od l. 1662«, ki ga Slekovec razčlenjuje, ter zapisi o volitvah trškega sodnika (»župana«) in šestih odbornikov.205 Tudi iz druge objave prisege (1887) izvemo le za »varaški zapisnik«,206 nič pa o časovnem okviru, v katerem je omenjeni trški protokol nastajal. Iz Slekovčeve navedbe (1885), da je seznam trških sodnikov (»županov in sodcev na Gori«) sestavil po matičnih knjigah in Gorskih zapisnikih (!),207 lahko zgolj sklepamo, da je bilo knjig protokolov več, kar potrjuje tudi naslov njegovega rokopisnega spisa »Iz protokolov gorskih«, v katerem kronološko niza podatke za čas od leta 1662 do 1850.208 Danes je v slovenskih in avstrijskih arhivih evidentiran en sam ptujskogorski trški protokol. Knjiga pokriva obdobje 1642–1711 in je od leta 1970 shranjena v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, kamor je prišla iz župnijskega arhiva na Ptujski Gori. Glede na vsebino ni dvoma, da je Slekovec knjigo uporabljal in jo je nemara sploh prinesel v župnišče. Toda vse kaže, da pogrešani slovenski prisežni obrazec ni bil zapisan v tem trškem protokolu, temveč v nekem drugem, zdaj izgubljenem. Poleg prisege namreč danes v knjigi pogrešamo inventar trškega imetja iz leta 1662, ni pa videti, da bi v leta 1973 restavrirani knjigi kak list manjkal.209 Da je imel Slekovec resnično v rokah vsaj dva trška protokola, priča njegova navedba, po kateri je seznam trških sodnikov sestavil po matičnih knjigah in Gorskih zapisnikih (!).210

4. Dosedanje objave in obravnave

Prisežno besedilo je v občinskem ali župnijskem arhivu na Ptujski Gori našel Matej Slekovec in ga prvič objavil leta 1885 v monografiji o župniji sv. Lovrenca na Dravskem polju, kamor je ptujskogorski trg spadal do jožefinske dobe.211 Isto leto je neznani avtor ponatisnil celotno prisego v oceni Slekovčeve knjige v celovškem Kresu,212 dve leti zatem (1887) pa je besedilo ponatisnil še Slekovec sam v enem od nadaljevanj Drobtinic za zgodovino slov. šolstva v reviji Popotnik.213 Med obema Slekovčevima objavljenima transkripcijama je zaslediti malenkostne razlike, le dve sta večji, od katerih lahko ena spremeni pomen zapisa.214 Po prvi Slekovčevi objavi je prisego nedolgo zatem (1894) objavil še Karol Glaser v svoji Zgodovini slovenskega slovstva in pri tem prav tako zagrešil nekaj napak, vključno z datacijo v leto 1697.215 Ne Slekovec ne Glaser nista komentirala vsebine, prav tako ne jezikovnih ali pravopisnih značilnosti besedila. Prisege in nekaterih njenih jezikovnih potez se je (po Glaserjevi objavi) dotaknil Karel Štrekelj (1904) v analizi cesarskega odloka iz leta 1675.216 V 20. stoletju so ptujskogorsko prisego (po eni ali drugi Slekovčevi objavi) omenili: France Kidrič v kronološkem seznamu slovenskih tiskov in rokopisov (1921–22),217 Fran Kovačič v seznamu »štajerskih slovstvenih spomenikov« v svoji domoznanski monografiji Slovenska Štajerska in Prekmurje (1926),218 Jože Koruza v pregledu zapisanih primerov uradne slovenščine (1973)219 in Matevž Košir v pregledu slovenskih priseg (1992).220 V zadnjem času sem se je sam zgolj dotaknil v dveh razpravah o etničnih in jezikovnih razmerah v mestih in trgih štajerskega Podravja, obeh objavljenih v tujini (2003/4, 2004).221

Kratko oceno jezika in pravopisa prisežnega besedila je dal Jakob Rigler v razpravi o jezikovnokulturni orientaciji Štajercev v zborniku Svet med Muro in Dravo (1968).222 Riglerjeve trditve zavrača Marko Jesenšek v prispevku o nastanku in razvoju vzhodnoštajerskega knjižnega jezika v Časopisu za zgodovino in narodopisje (2009).223

5. Oblikovne značilnosti

Po Slekovčevih navedbah ob prvi objavi besedila (1885) je besedilo, datirano z letnico 1696, našel »v starem zapisniku, v katerega so nekateri župani zapisovali račune in sodnijske obravnave«; v njem pa so bili tudi inventar trga ter zapisi o volitvah trškega sodnika (»župana«) in odbornikov.224 Da je šlo za trški protokol, potrjuje Slekovec tudi v drugi objavi prisege (1887), kjer kot mesto zapisa prisege navaja »varaški zapisnik«.225

Najzvestejši prepis danes izgubljenega izvirnika se je ohranil v Slekovčevi zapuščini.226 Primerjava tega prepisa z obema Slekovčevima objavama (1885 in 1887)227 je pokazala, da je Slekovec v rokopisnem prepisu upošteval vrstice izvirnika in nekatere znake, ki jih v objavah iz tehničnih razlogov ni (npr. ÿ), poleg tega pa je v obeh objavah nekaj njegovih ali tiskarskih spodrsljajev.

6. Okoliščine in čas nastanka

Ptujskogorski prisežni obrazec je med obravnavanimi prisežnimi besedili edino, pri katerem je pisec navedel svoje ime: »Volgt der Aydtschwur auff windisch, so durch Joh. Michael Gigler an. 1696 eingeschriben worden«. V naslovu prisege sta vrhu tega navedena tudi jezik (»windisch«) in letnica nastanka. Po Slekovčevih ugotovitvah in trškem protokolu 1642–1711 je bil Janez Mihael Gigler v letih 1695–1698 in 1700–1702 ptujskogorski trški sodnik (Markhtrihter),228 torej je bil na tej funkciji tudi v času zapisa prisege. V istem času se v protokolu pojavlja več pisav, pogrešamo pa ime kakšnega trškega pisarja. Trinajst let prej, leta 1683, je pisarsko službo opravljal Gigler (Markhtschreiber)229 in prav mogoče je, da je v malem trgu z manj kot 30 tržani230 in malo pismenimi ljudmi kot sodnik hkrati sam vodil pisarske posle; dva njegova sotržana sta izpričana kot trška pisarja, preden sta postala oziroma ko nista bila več sodnika.231 Ni znano, ali je Gigler poleg slovenskega prisežnega obrazca zapisal v trški protokol tudi morebitno nemško različico, lahko pa trdimo, da besedila ni sam prevedel, ampak ga je zgolj prepisal iz predloge, ki je imela izrazite jezikovne značilnosti osrednjeslovenskega prostora in je tam najbrž tudi nastala.232

Matične knjige župnije Sv. Lovrenca na Dravskem polju pričajo o Giglerjevi službi ptujskogorskega organista. Kot tak je izpričan od leta 1683 do 1701, ko je v maticah zadnjič označen s sodniško funkcijo in organistovsko službo (judex et organista).233 Trški organist je najverjetneje ostal vse življenje do smrti spomladi 1728; ob pokopu 5. marca tega leta mu mrliška matica pripisuje 64 let.234 Vse kaže, da se je njegova življenjska pot okoli leta 1664 na Ptujski Gori tudi začela ali pa se je v tržec priselil še zelo mlad. Po Slekovcu je bil rojen navedenega leta kot sin tržana Jakoba Giglerja,235 trškega sodnika v letih 1677 in 1678.236 Jakob Gigler se kot trški svétnik omenja v ohranjenem trškem protokolu od 1674 dalje, tj. malo zatem, ko se začenjajo sodni zapisi (1672) in se število v protokolu navedenih oseb močno namnoži; njegovo ime je zadnjič navedeno leta 1683 na seznamu trških svétnikov.237 Tedaj je bil Janez Mihael trški pisar (Markhtschreiber), star kakšnih 19 let, potem ko se njegovo ime prvič pojavi v protokolu dva meseca prej, konec leta 1682, v neki sodni zadevi.238 Trški svétnik je postal najpozneje leta 1688, ko je med skupno devetimi napisan na zadnjem mestu.239 V svojem okolju je bil očitno priljubljen, saj je v najstarejši ohranjeni krstni matici 1682–1732 od prve strani dalje zelo pogosto izpričan kot krstni boter.240 Poročil se je zunaj domače župnije,241 star okoli 30 let, za ženo pa vzel mlado dekle, ki je glede na dve imeni Sofija Uršula izviralo iz meščanske ali tržanske družine in mu je v četrt stoletja med letoma 1695 in 1720 rodilo štirinajst otrok. Giglerjeva družina, v trgu edina s tem priimkom, je sodeč po številnih botrstvih uživala v svojem okolju velik ugled. Prvim šestim otrokom Janeza Mihaela Giglerja sta pri krstu botrovala grof in za njim grofica Schönpichl.242 Giglerja imenuje Slekovec »svoje dni najimenitnejša oseba na Gori«.243 Bil naj bi tudi tisti, ki je dal po kugi leta 1682 postaviti zidan križ na poti v Stogovce v hvaležen spomin, ker mu je bolezen prizanesla.244 Verjetno je bil njegov brat pater Hugo, kartuzijan v Žičah, s krstnim imenom Janez Krstnik, ki je leta 1693 izpričan kot učenec latinske šole v Rušah, doma s Ptujske Gore.245 Za Janezom Mihaelom Giglerjem sta organistovsko službo na Gori opravljala še njegov sin in vnuk.246

7. Vsebina

Prisežni obrazec uvaja nemški naslov, ki ne pove, čemu oziroma komu je besedilo namenjeno (zgolj Aydtschwur), navedeni pa so ime jezika (auf windisch) ter ime pisca Janeza Mihaela Giglerja in letnica vpisa v trški protokol 1696. V slovenskem besedilu prisežnik izpriča, da je bil poklican k pričanju oziroma za pričo, in obljubi Bogu, da bo ne glede na morebitne okoliščine (prijateljstvo, sovraštvo, podkupnina) izpovedal zgolj resnico in pri tem ne bo ničesar dodal ali zamolčal, tako kot se spodobi za pravega krščanskega človeka in kot bo lahko na sodni dan odgovarjal pred Bogom. O svojem védenju ne bo govoril nikomur, dokler o stvari ne izve in odloči višja gosposka, s katero je očitno mišljena prizivna sodna instanca. Zdi se, da v tem delu stavka pred ofnano bode manjka veznik. V sklepni rotitveni formi so navedene vse tri Božje osebe, Marija, evangelij, tostranstvo in poslednja ura.

Ptujskogorske prisege nobena beseda ne povezuje s trškim okoljem, ampak bi lahko nastala v katerem koli socialnem okolju in bila namenjena komur koli. Tako kot zvrstno enaka grebinjska prisega (GRE-1), najstarejša trška prisega v slovenščini, je tudi prisežni obrazec s Ptujske Gore povezan s trškim okoljem samo po mestu zapisa. Drugače kot grebinjski je po obliki enodelen – obljuba v prvi osebi ednine brez daljšega pouka v drugi osebi množine. Po obliki in vsebini je veliko bolj podoben prisegi iz Velike Nedelje iz leta 1570, najstarejšemu slovenskemu besedilu s Štajerskega, ki ga je prav tako odkril Slekovec,247 vendar so tako vsebinske kot jezikovne razlike med njima prevelike, da bi lahko imela skupno predlogo.

8. Pravopisne in jezikovne značilnosti

Besedilo je prevod iz nemške predloge in kaže izrazite osrednjeslovenske značilnosti. Tako ni moglo biti prevedeno na Ptujski Gori, Janez Mihael Gigler pa je bil samo prepisovalec in ne prevajalec. Verjetnost, da bi se Giglerjeva družina priselila s Kranjskega, je majhna (gl. točko 6), čeprav srečamo v ptujskogorskem tržcu tudi priseljene Kranjce.248 Priimek Gigler, v osnovi nemški, ne daje opore za geografski izvor družine.249

Ptujskogorsko prisego je v svojo analizo jezika cesarskega odloka, prevedenega leta 1675 na Ptuju, bežno pritegnil Karel Štrekelj (1904).250 Jakob Rigler, ki se je doslej edini dotaknil pravopisnih in jezikovnih potez ptujskogorskega obrazca (1968), je poudaril območje vpliva osrednjeslovenskega pisnega jezika: »Za oceno, v kakšni meri je bila upoštevana centralna slovenščina na Štajerskem, ni brez pomena dejstvo, da je prisego vpisal v neko zapisno knjigo domačin, ne pa priseljen pisar.« O jeziku in črkopisu je Rigler sodil: »Ptujskogorska prisega iz leta 1696 je morala biti prvotno napisana v lepem centralnem knjižnem jeziku. Pri prepisovanju pa so se vrinile nekatere dialektične poteze (moio za moje, končni -o namesto -u). Več nedoslednosti je v grafiki, kjer je med bohoričico opazen nemški vpliv. Enkratni ch za č pa bo, ker sicer s ch označuje h, najbrž le pomota in še ne kajkavski vpliv.«251 Močne osrednjeslovenske vplive, ki jih je Rigler prepoznal tudi v Miklošičevi Prisegi iz Štajerja, in sklepanje, da je ptujskogorska dobila nekaj štajerskih narečnih potez šele pri prepisovanju, je brez razčlenitve zavrnil Marko Jesenšek (2009): »Gre za značilno Riglerjevo samovoljno prilagajanje dejstev iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika, ki je usmerjeno v idejno obvestilo o začetkih (enotnega) slovenskega knjižnega jezika v središčnem dolenjsko-gorenjskem jezikovnem prostoru (in vplivih /šele nastajajočega/ ljubljanskega govora na jezik Trubarja in somišljenikov v 16. stoletju).«252

Danes vemo, da je osrednjeslovenskih jezikovnih potez v prisegi celo več, kot jih je bilo mogoče ugotoviti iz Slekovčevih objav (1885, 1887). Najdba Slekovčevega rokopisnega prepisa (2011) je namreč razkrila, da se je v objavi prikradlo kar deset oziroma enajst (objava 1887) prepisovalskih napak, neupoštevaje diakritične znake.253 Od tega je pet takih, ki spreminjajo glasovno vrednost zapisa: Gospudi Bogu (rok.) – Gospodi Bogu (obj.), volla (rok.) – vollo (obj.), pred Gospud Ozhetam (rok.) – pred Gospud Ozhetom (obj.), sa taÿsto (rok.) – da taysto (obj. 1887), Schlische (rok.) – Slische (obj.).


Pisanje [Š] in [Ž]

Š Ž
Skupaj sch sh st = št sk = šk Skupaj Sch
PTG-1 10 6254 2255 1 1 3 3

Pisanje [Č] in [C]

Č C
Skupaj zh thsch ch ze = če Skupaj z
PTG-1 10 7 1 1 1 4 4

Pravopis ima poleg značilnosti bohoričice, zlasti pri pisanju glasu [č], veliko nemških potez. Tako prevladuje za glas [š] sestavljeni grafem sch, ki je kot edini rabljen tudi za [ž]. Šumevec [č] je praviloma pisan kot zh (7-krat), po enkrat pa srečamo zapise ch, z (ze za če) in povsem neobičajni thsch. Tega v obeh Slekovčevih objavah nadomešča nemški tsch, ker se je Slekovcu ali stavcu očitno tako zdelo edino razumljivo. Glede na to, da je v prisegi na neobičajnih mestih večkrat rabljen grafem h, ki je morda res imel glasovno vrednost izginjajočega oziroma nemega [h], gre lahko pri thsch za Giglerjevo prepisovalsko napako in je bil v predlogi zapisan h pred tsch (nehtschem): neh-čem. Kot je sklepal že Rigler, je pomota tudi enkratni ch (prechista); v predlogi je pisalo bodisi zh bodisi tsch. Enotno je pisanje glasov [c] kot z (4-krat) in [ž] kot sch (3-krat). Sestavljeni grafem sch je, najsi je bilo tako v predlogi ali ne, večinoma (5–6-krat) rabljen tudi za [š], le dvakrat pa srečamo grafem sh, obakrat za [š], od tega enkrat (persheschem) morda z glasovno vrednostjo [s]. V soglasniških skupinah [št] in [šk] se je pisec zatekel k nemškemu zapisu sk (2-krat) in st (1-krat). Pri vseh treh sicer sledi grafem h (nebeskhimu, Nebeskhim, posthenimu), vendar ga glede na siceršnjo hipertrofijo grafema v besedilu ni mogoče imeti za sestavni del znakov sth in skh. Grafem h je rabljen še v kombinacijah kh za [k] (zhlouekhu) in ch za [h] (Duch), na začetku člena ena (k heni) in pred sestavljenim nemškim grafemom h za [h] (rezehch); v zadnjem primeru gre bržčas za prepisovalsko napako in bi moral biti prvi h del sestavljenega grafema zh: rezhech. Kot je bilo nakazano zgoraj, bi h v nekaterih primerih lahko imel glasovno vrednost izgubljajočega se oziroma nemega h: nehčem, k heni, pošthenimu.

V izvirniku očitno ni bilo dolgega ſ, ki ga pogrešamo tako v Slekovčevem rokopisnem prepisu kot v njegovih dveh objavah. Enotno pisanje s za [s] in [z] pa pomeni, da pisec predloge ali prepisovalec Gigler grafično ni razlikoval med sičnikoma.

9. Pomen in vloga v družbenem okolju

Ptujskogorski prisežni obrazec za priče nima posebne teže v vsebinskem pogledu, saj je zelo splošen in ni bil namenjen samo trškemu okolju. Pomembnejše je dejstvo, da je za zdaj drugo najstarejše slovensko uradovalno besedilo katere od trških pisarn, četudi je dobrih osemdeset let mlajše od grebinjskega obrazca (GRE-1). V majhnem ptujskogorskem trgu konec 17. stoletja zelo verjetno niso potrebovali nemškega prisežnega obrazca za priče, ampak le slovenskega, če sodimo po priimkih tržanov iz tega časa (1692 in 1695)256 in po priimkih vseh hišnih gospodarjev, znanih za sredo 17. in sredo 18. stoletja.257 Ptujska Gora je bila v tem oziru popolno nasprotje bližnjemu Ptuju, po jeziku prebivalcev izrazito nemškemu mestu.258

Kot je bilo povedano, je ptujskogorska prisega po vsebini in obliki podobna velikonedeljski iz leta 1570, a nimata skupne slovenske predloge (gl. točko 7). Njena vsebina se prav tako ne ujema z drugimi starejšimi enodelnimi prisežnimi obrazci za priče v slovenščini: z obrazcem ljubljanskega pisarja Laybasserja (1640–1665),259 obrazcem ljubljanske škofije s konca 17. stoletja260 in še manj z obrazcem iz Idrije (1624),261 ki edini zadeva točno določeno pričanje. Tovrstni prisežni obrazci so krožili v več nemških različicah in dobivali temu ustrezno tudi med seboj neodvisne slovenske prevode.

Jezikovne poteze ptujskogorskega obrazca kažejo na predlogo, ki jo je sestavil pisec (prevajalec) iz osrednjeslovenskega prostora, če ni v tem prostoru sploh nastala, bila pa je sprejemljiva tudi za govorce prleškega narečja. Podoben primer poznamo s Ptuja dve desetletji prej. Tamkajšnji minoritski gvardijan, ki je leta 1675 prevedel cesarski odlok, je prihajal »z juga«, poznal knjižno slovenščino in ni pisal v nobenem narečju širše ptujske okolice.262 Ker z območja Ptuja razen omenjenega ptujskega prevoda niso znana druga starejša slovenska besedila, ima ptujskogorski prepis prisežnega obrazca za to okolje tem večji pomen. Glede na »univerzalnost« vsebine bi ga lahko uporabljali še stoletje in pol po prepisu v trški protokol, vse do srede 19. stoletja, ko je prenehalo trško sodstvo.

10. Literatura

10 a. Objave (kronološko)

– Slekovec, Matej: Župnija sv. Lovrenca na Dravskem polju. Krajepisno-zgodovinske črtice. Maribor : J. Leon-ova tiskarna, 1885, str. 134.

– Anonimus: Župnija sv. Lovrenca na Dravskem polju. Kres. Leposloven in znanstven list V (1885), št. 10, str. 543 [543].

– Slekovec, Matej: Drobtinice za zgodovino slov. šolstva. Popotnik. List za šolo in dom VIII (1887), št. 6, 25. marca 1887, str. 87 [86–88].

– Glaser, Karol: Zgodovina slovenskega slovstva. I. zvezek: Od početka do francoske revolucije. Ljubljana : Slovenska Matica, 1894, str. 144–145.

10 b. Omembe (kronološko)

– Štrekelj, K.(arel): Slovensko cesarsko odločilo iz l. 1675. Časopis za zgodovino in narodopisje I (1904), str. 23, 28 [22–51].

– Kidrič, Fr.(ance): Opombe k protiref. (katol.) dobi v zgodovini slovenskega pismenstva. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino III (1921–22), str. 75 [str. 73–133].

– Kovačič, Fran: Slovenska Štajerska in Prekmurje. Zgodovinski opis (Slovenska zemlja. Opis slovenskih pokrajin v prirodoznanskem, štatistiškem, kulturnem in zgodovinskem oziru. VII. del). Ljubljana : Matica Slovenska, 1926, str. 306.

– Rigler, Jakob: Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih. V: Vrbnjak, Viktor (ur.): Svet med Muro in Dravo. Ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 1868–1968. Maribor : Obzorja, 1968, str. 666–667, 678 [661–681].

– Koruza, Jože: O zapisanih primerih uradne slovenščine iz 16., 17. in 18. stoletja. Jezik in slovstvo XVIII (1972/73), str. 248 [193–200, 244–254].

– Košir, Matevž: Prisege v slovenščini. Arhivi 15 (1992), str. 8, 10 [6–11].

– Golec, Boris: Das ethnisch-sprachliche Bild der Städte und Märkte im slowenischen Drau-Gebiet in “vornationaler” Zeit. Südostdeutsches Archiv (München) XLVI./XLVII. (2003/2004), str. 77 [str. 65–78].

– Golec, Boris: Etnične in jezikovne razmere v mestih in trgih štajerskega Podravja in Pomurja v stoletjih pred 1800. Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja (Koprivnica) Vol. III (2004), br. 5, str. 119 [107–121].

– Jesenšek, Marko: Nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika. Časopis za zgodovino in narodopisje 80/NV 45 (2009), str. 99 [93–112].

10 c. Druga literatura

– Bezlaj, France (ur.): Začasni slovar slovenskih priimkov. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za filološke in literarne vede. Inštitut za slovenski jezik, Etimološko-onomastična sekcija, 1974, str. 160, 262.

– Dolenc, Metod: Ljubljanska rokopisna zbirka pravnih obrazcev in predpisov izza tridesetletne vojne. Kronika slovenskih mest II (1935), str. 24 [24–29, 101–106, 195–199, 285–289].

– Dolenc, Metod: Nekoliko uradnih spisov s slovenskimi jezikovnimi drobtinami iz 18. stoletja. Časopis za zgodovino in narodopisje XXVIII (1931), str. 109–110 [101–110].

– Golec, Boris: Etnične in jezikovne razmere v mestih in trgih štajerskega Podravja in Pomurja v stoletjih pred 1800. Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. III (2004), br. 5, str. 113, 115, 117, 118 [107–121].

– Golia, Modest: Slovenica I. Slavistična revija XI (1958), str. 135 [130–141].

– Jesenšek, Marko: Nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika. Časopis za zgodovino in narodopisje 80/45 (2009), str. 99 [93–112].

– Mlinarič, Jože: Seznam imen iz latinske kronike. V: Ruška kronika. [Ruše : Krajevna skupnost], 1985, str. 180 [133–247].

– Rigler, Jakob: Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih. V: Vrbnjak, Viktor (ur.): Svet med Muro in Dravo. Ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 1868–1968. Maribor : Obzorja, 1968, str. 662 [661–681].

– Rupel, Mirko: Prispevki k protireformacijski dobi. Slavistična revija IX (1956), str. 148 [148–154].

– Slekovec, M.(atej): Doneski k zgodovini cerkvâ in farâ na Kranjskem. Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko VIII (1898), str. 47 [41–47].

– Slekovec, Matej: Župnija sv. Lovrenca na Dravskem polju. Krajepisno-zgodovinske črtice. Maribor : J. Leon-ova tiskarna, 1885, str. 61, 101, 103, 116, 133–135.

– Štrekelj K.(arel): Slovensko cesarsko odločilo iz l. 1675. Časopis za zgodovino in narodopisje I (1904), str. 22–23, 27–29 [22–51].

Opombe
200.

Pokrajinski arhiv Maribor (= PAM), PAM/1537, Slekovec Matej, šk. 3, Gradivo za krajevno zgodovino Ptuja z okolico, Iz protokolov gorskih, s. p.

201.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 134; isti, Drobtinice za zgodovino, str. 87.
202.
Lahko tudi: peršežem.
203.
Lahko tudi: karščanskimu. Glede na to, da ima sch v besedilu največkrat glasovno vrednost [š], je takšna možnost manj verjetna, čeprav je enkrat za [č] uporabljen tudi sestavljeni grafem ch. V predlogi, ki je na Ptujsko Goro verjetno prišla s Kranjskega, bi bil sicer možen tako [š] kot [šč].
204.
Lahko tudi: šliše.
205.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 133–134.
206.
M. Slekovec, Drobtinice za zgodovino, str. 87.
207.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 134.
208.
PAM, PAM/1537, Slekovec Matej, šk. 3, Gradivo za krajevno zgodovino Ptuja z okolico, Iz protokolov gorskih, s. p.
209.
Zgodovinski arhiv Ptuj (= ZAP), ZAP 70, Zbirka rokopisov, R-46, Protokol trga Ptujska Gora 1642–1711. – Podatki o historiatu in zunanjih značilnostih rokopisa so navedeni na priloženem listu.
210.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 134.
211.
Prav tam.
212.
Anonimus, Župnija sv. Lovrenca, str. 543.
213.
M. Slekovec, Drobtinice za zgodovino, str. 87.
214.
V Popotniku (1887) so vsa ločila poenotena kot pike, oglati oklepaj nadomešča okrogli, beseda periatelstua je pisana skupaj, ne da bi bila nakazana delitev vrstice kot v prvi objavi (per : : iatelstua), enkrat je namesto pouedati pomotoma zapisano pouevedati, namesto povedati pa drugič pouedati. Večji spodrsljaj, ki utegne biti napačna korektura, je: da taysto (1885: sa taysto).
215.
K. Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva, str. 144–145. – Poleg tega, da so vejice in pike poenotene kot vejice in da so nekatera ločila postavljena samovoljno, so v Glaserjevi objavi naslednje prepisovalske ali tipkovne napake: Oblubim namesto oblubim, mio za moio), offnane za offnano, ako za acku, Sveti Duch za Sueti Duch in Euangelum namesto Euangelium.
216.
K. Štrekelj, Slovensko cesarsko odločilo, str. 23, 28.
217.
F. Kidrič, Opombe, str. 75.
218.
F. Kovačič, Slovenska Štajerska, str. 306.
219.
J. Koruza, O zapisanih primerih, str. 248.
220.
M. Košir, Prisege v slovenščini, str. 8, 10.
221.

B. Golec, Etnične in jezikovne, str. 119; isti, Das ethnisch-sprachliche Bild, str. 77.

222.
J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 667, 678.
223.
M. Jesenšek, Nastanek in razvoj, str. 99.
224.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 133–134.
225.
M. Slekovec, Drobtinice za zgodovino, str. 87.
226.

Pokrajinski arhiv Maribor (= PAM), PAM/1537, Slekovec Matej, šk. 3, Gradivo za krajevno zgodovino Ptuja z okolico, Iz protokolov gorskih, s. p.

227.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 134; isti, Drobtinice za zgodovino, str. 87.
228.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 135. – ZAP, ZAP 70, Zbirka rokopisov, R-46, Protokol trga Ptujska Gora 1642–1711, pag. 170 (30. 10. 1700), pag. 171 (november 1701), pag. 212 (8. 2. 1695 – izvoljen).
229.
ZAP, ZAP 70, Zbirka rokopisov, R-46, Protokol trga Ptujska Gora 1642–1711, pag. 209.
230.
Leta 1692 je Ptujska Gora premogla poleg trškega sodnika osem svétnikov in 18 navadnih tržanov, tri leta zatem, 8. februarja 1695, ko so za sodnika prvič izvolili Janeza Mihaela Giglerja, pa je bilo svétnikov 10 in tržanov le 13 (prav tam, pag. 211, 212).
231.
Simon Link, sodnik leta 1676, je kot trški pisar omenjen leto prej (pag. 44), Boltežar Salatner, tudi Salatnik in Salatinger (sodnik 1679–80, 1683–87 in 1698–99), pa leta 1676, 1677 in 1682 (pag. 55, 67, 207). – Imena trških sodnikov po: M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 134–135 in po trškem protokolu (pag. 55, 57, 67, 91, 94).
232.
Prim. J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 667.
233.
Nadškofijski arhiv Maribor (= NŠAM), Matične knjige, Sv. Lovrenc na Dravskem polju, R 1682–1732, s. p., 21. 7. 1683, 1. 12. 1686, 10. 3. 1687, 17. 7. 1687, 14. 3. 1693, 24. 8. 1696, 9. 2. 1700, 24. 2. 1701. – Kot izvrstnega organista ga navaja tudi M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 103.
234.
NŠAM, Matične knjige, Sv. Lovrenc na Dravskem polju, M 1680–1759, s. p.
235.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 103.
236.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 134. – V trškem protokolu Jakob Gigler v teh dveh letih nikoli ni omenjen kot sodnik.
237.
ZAP, ZAP 70, Zbirka rokopisov, R-46, Protokol trga Ptujska Gora 1642–1711, pag. 39, 55, 67, 75, 77, 93, 114, 207, 209. – Na naslednjem seznamu trških svétnikov 9. februarja 1688 Jakoba ni več, ampak le (Janez) Mihael (pag. 210). Jakob Gigler je kot pokojni naveden 10. februarja 1694 ob poroki svoje hčerke Uršule z Matijo Leskovarjem, meščanom iz Slovenske Bistrice (NŠAM, Matične knjige, Sv. Lovrenc na Dravskem polju, P 1680–1729, s. p.).
238.
ZAP, ZAP 70, Zbirka rokopisov, R-46, Protokol trga Ptujska Gora 1642–1711, pag. 209.
239.
Prav tam, pag. 210.
240.
Prva omemba: D(omi)nus Michael Gigler (NŠAM, Matične knjige, Sv. Lovrenc na Dravskem polju, R 1682–1732, s. p., 27. 3. 1682).
241.
Njegove poroke ni v poročni matici domače župnije. Prim. NŠAM, Matične knjige, Sv. Lovrenc na Dravskem polju, P 1680–1729.
242.
NŠAM, Matične knjige, Sv. Lovrenc na Dravskem polju, R 1682–1732, s. p., 3. 5. 1695, 24. 8. 1696, 24. 11. 1697, 9. 2. 1700, 15. 12. 1701, 29. 1. 1704, 8. 12. 1705, 20. 9. 1707, 24. 3. 1709, 1. 2. 1711, 23. 3. 1712, 17. 7. 1713, 23. 3. 1716, 7. 4. 1720. – O Giglerjevih otrocih, ki so večinoma že v otroških letih pomrli, tudi: M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 61.
243.
Prav tam.
244.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 116.
245.
Prav tam, str. 101; J. Mlinarič, Seznam imen, str. 180.
246.
M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca, str. 103.
247.
Prva objava: M. Slekovec, Doneski k zgodovini, str. 47; prim. J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 662.
248.
Leta 1692 se je na Ptujski Gori rodil otrok staršev ali vsaj matere s Kranjskega: ex patre Michaell Schwiz et concubina sua Barbara ex Carniola (NŠAM, Matične knjige, Sv. Lovrenc na Dravskem polju, R 1682–1732, s. p., 9. 11. 1692).
249.

V drugi četrtini 20. stoletja ni priimek Gigler na Slovenskem izpričan niti v kakšni drugi različici, npr. z začetnim K (F. Bezlaj (ur.), Začasni slovar, str. 160, 262).

250.
K. Štrekelj, Slovensko cesarsko odločilo, str. 28.
251.
J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 667.
252.
M. Jesenšek, Nastanek in razvoj, str. 99.
253.

Razlike so te: Gospodi (obj.) – Gospudi (rok.), rezhech (obj.) – rezehch (rok.), sedaj (obj.) – sedai (rok.), ozhem (obj.) – Ozhem (rok.), vollo (obj.) – volla (rok.), povedati (obj. 1885) – pouedati (obj. 1887 in rok.), zhlovekhu (obj.) – zhlouekhu (rok.), Ozhetom (obj.) – Ozhetam (rok.), netschem (obj.) – nethschem (rok.), sa taysto (obj. 1885) – da taysto (obj. 1887) – sa taÿsto (rok.), Slische (obj.) – Schlische (rok.). Prišteti jim je mogoče še rabo neenakih oklepajev in ločil: Jest N. (obj.) – Jest N: (rok.).

254.
Upoštevana sta tudi prvi sch v besedi Schlische, ki ima lahko tudi glasovno vrednost [s]: sliše, in sch v besedi karschanskimu, za katero je manj verjetno, da bi se glasila: karščanskimu.
255.
Upoštevan je tudi sh v besedi persheschem, ki ima lahko tudi glasovno vrednost [s]: persežem.
256.
ZAP, ZAP 70, Zbirka rokopisov, R-46, Protokol trga Ptujska Gora 1642–1711, pag. 211, 212.
257.
B. Golec, Etnične in jezikovne, str. 117, 118.
258.
Prav tam, str. 113, 115.
259.
Prva objava: M. Dolenc, Nekoliko uradnih spisov, str. 110. – Knjiga v naslovu nima letnice 1649, kot je napačno prebral Dolenc (prav tam, str. 109; isti, Ljubljanska rokopisna zbirka, str. 24), temveč 1640 (Nadškofijski arhiv Ljubljana (= NŠAL), ŠAL/Razno, fasc. 1, knj. 2).
260.
Objava: M. Golia, Slovenica I, str. 135.
261.

Objava: M. Rupel, Prispevki k protireformacijski dobi, str. 148.

262.
K. Štrekelj, Slovensko cesarsko odločilo, str. 22–23, 27–29. – J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 666–667.

Gor: Prisežna besedila trških skupnosti Prejšnji: Mozirje (MOZ-1) Naslednji: Rečica ob Savinji (REČ-1)Boris Golec. Datum: 2011-07-28
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.