Trške in poklicne prisege

Ljutomer (LJT-1)

Gor: Prisežna besedila trških skupnosti Prejšnji: Lenart v Slovenskih goricah (LEN-1) Naslednji: Mozirje (MOZ-1)

Kazalo

Prisežni obrazec iz obdobja med 1717 in 1724

1. Zvrst besedila

Besedilo je službeni prisežni obrazec.

2. Diplomatični in kritični prepis

LJT-1 – Prisega tržana – diplomatični prepis102
Faksimile LJT-1_1
60% 120%
Ju[rament ...]

Jas N: N: obetscham i[...]ga i vſem Svezom
iedem tshiſt Jurament, d[...]e posten Richter
Rath, i Posten gmeina vu o[...]]erkom varaſso
Sa iednoga burgara Gori vſell[...]103ato ias obestam
da hatzam Segdar moiega Sivlenia postenomo
varaſho i Suſedom veram pokoren i posteniom
Dubroto biti, nigdar nikei Sudbe, ali drugo dugovanie
kres varoſh ali Suſida moiega vun povedati neko
hozemvſe to kei trugi purgeri terpio104 Snimi terpeti
tako meni Bog i ta ziſta Diviza105 Maria mati Boſsia
i Sÿ Svezi i Sueti evongelium Bomagei. Amen.

LJT-1 – Prisega tržana – kritični prepis
Faksimile LJT-1_1
60% 120%
Ju[rament ...]

Jaz, N. N., obečam ... Bogo ...ga i vsem svecom jedem čist jurament, da jest mene pošten rihter, rat i pošten gmajna106 vu ovem Lotmerkom varašo za jednoga burgara gori vzela. Zato jaz obečam107, da hačam segdar mojega živlenja poštenomo varašo i susedom veram, pokoren i poštenjom dubroto biti, nigdar nikej sudbe ali drugo dugovanje krez varoš ali susida mojega vun povedati, neko hočem vse to, kej trugi purgeri trpijo,108 z nimi trpeti, tako meni Bog i ta čista divica Marija Mati Božja i si sveci i sveti evongelium pomagej.109 Amen.

3. Sedanje in prejšnja hranišča

Sedanje hranišče: Pokrajinski arhiv Maribor (= PAM), SI_PAM/0004 Magistrat Ljutomer, šk. 25, trški protokoli, protokol 1717–1725, s. p.

Prejšnja hranišča: Trške privilegije in drugo dokumentacijo so v Ljutomeru najprej hranili v »šackamri« v trškem zvoniku ob župnijski cerkvi. Ob koncu 18. stoletja, ko je prišlo do sporov med trgom in braneško gospoščino, je moral trg dokumente začasno izročiti gospoščini. V letih 1891 in 1894 je ljutomerska občina starejše arhivsko gradivo magistrata izročila v hrambo Štajerskemu deželnemu arhivu v Gradcu, kjer so oblikovali arhivski fond Luttenberg, Markt. Fond je ostal v Gradcu do leta 1981, ko je bil na podlagi arhivskega sporazuma med Avstrijo in Jugoslavijo iz leta 1981 vrnjen v Slovenijo; od Arhiva Slovenije ga je prevzel Pokrajinski arhiv Maribor.110

4. Dosedanje objave in obravnave

Po prepisu Mateja Slekovca je besedilo brez komentarja in z naslovom »1717–1725. Slovenska prisega ljutomerskih tržanov.« objavil Fran Kovačič leta 1926 v prilogah k svoji monografiji o zgodovini ljutomerškega trga in okraja.111 Vse kaže, da Slekovec sam prisege ni nikoli objavil,112 zato je tudi Fran Ilešič ni poznal in je ne omenja v svojem delu o hrvaških vplivih na vzhodnoštajerska besedila (1905).113 Kovačičevo objavo je opazil in komentiral samo Jakob Rigler v razpravi o jezikovnokulturni orientaciji Štajercev (1968).114 V svojih pregledih slovenskih uradovalnih oziroma prisežnih besedil je med tržanskimi prisegami s Štajerskega ne navajata ne Jože Koruza (1973)115 ne Matevž Košir (1992)116; oba poznata samo tržanski prisegi iz Središča ob Dravi (SRE-1) in Mozirja (MOZ-1).117 Ljutomersko prisego sem sam zgolj omenil v dveh razpravah o etničnih in jezikovnih razmerah v mestih in trgih štajerskega Podravja, obeh objavljenih v tujini (2003/4, 2004).118

5. Oblikovne značilnosti

Prisega je zapisana v trškem protokolu za obdobje 1717–1725, ki ga je ljutomerski magistrat, kot pove originalni naslov na prvi strani, izročil leta 1717 takratnemu trškemu sodniku Matiji Petku. Rokopisna knjiga s trdimi platnicami iz papirja (zadnja platnica je odtrgana), ki merijo 31,0 x 21,5 cm, in 4 cm širokim hrbtom obsega 180 listov velikosti 30,3 x ok. 20,5 cm. Strani so bile pozneje oštevilčene z arhivsko paginacijo od 1 do 348, do konca pa sledi še 10 nepaginiranih praznih listov. Slovenska prisega je napisana na šestem nepaginiranem listu v zgornjem delu prve strani. Del lista je od sredine zgornjega roba navzdol odtrgan, tako da manjkajo glavnina naslova ter deli prvih štirih vrstic besedila. Poškodba je bila konec 19. stoletja, ko je prisežno besedilo prepisal Matej Slekovec, manjša kot danes.119

6. Okoliščine in čas nastanka

Kovačič ali še pred njim Slekovec je prisežno besedilo datiral kot: »1717–1725.«, kar jasno kaže, da je Slekovčev prepis nastal na podlagi zapisa v trškem protokolu iz navedenega osemletnega časovnega razpona. Kronološki vpisi v protokol se začenjajo 1. januarja 1717 (pag. 5) in sklenejo 19. decembra 1725 (pag. 347). Zapis tržanske prisege torej ni mogel nastati pred začetkom leta 1717, že pred ugotovitvijo najverjetnejšega avtorja pa je bilo tudi zelo malo verjetno, da bi se v odrabljenem protokolu znašel šele po letu 1725, saj bi bil tam uporabnikom preprosto preveč od rok. Namenjen je bil namreč stalni uporabi pri sprejemanju in zapriseganju novih tržanov, ne vemo pa, koliko časa so to tržansko prisego dejansko uporabljali. Glede na to, kje je zapis »skrit«, se zdi bolj verjetno, da so jo kmalu nadomestili z novo oziroma z novim prepisom stare, ki se ni ohranil.

Razlike med Kovačičevo objavo (1926),120 oprto na več desetletij starejši Slekovčev prepis, in izvirnikom bi lahko dopuščale domnevo, da Slekovec ni imel v rokah besedila iz trškega protokola 1717–1725, temveč neko drugo različico istega besedila, toda Kovačičeva datacija takšno sklepanje ovrže. Napake v Kovačičevi objavi so bodisi posledica Slekovčevega nenatančnega prepisa iz izvirnika bodisi Kovačičevega netočnega prepisa po Slekovcu ali pa so se v objavo besedila prikradle šele v tiskarni. Razlike med objavo in izvirnikom so: obetschanobetscham, vſim Svezomvſem Svezom, Lotmerſskom – [Lotm]erkom121, obettamobestam, hotzamhatzam, hozem vsehozemvſe, DevizaDiviza,122 SySÿ, Sveti evangelium PomagajSueti evongelium Bomagei.

Za zapisovalca slovenskega besedila v trškem protokolu sta se potegovala dva ljutomerska trška pisarja, ki sta službovala v času vodenja trškega protokola 1717–1725. Prvi je Jožef Ignac Höller, ki je v Ljutomeru služboval od januarja 1711123 in ne šele od aprila 1716, kot navaja Kovačič.124 21. decembra 1724 ga je po skoraj 14 letih nasledil Janez Jurij Leichenreitter, pisar do svoje smrti dobrih pet let pozneje.125 Analiza rokopisov v protokolu je pokazala, da je veliko verjetnejši pisec prisežnega besedila Höller, o katerem je žal manj znanega in ugotovljivega kot o njegovem nasledniku.126 Vsekakor ni bil domačin in v Ljutomeru po odložitvi pisarske službe tudi ni ostal. Od kod je prišel in kam ga je vodila nadaljnja življenjska pot, ostaja za zdaj neznano. V ljutomerskih župnijskih maticah je pustil le skromne sledove. 7. januarja 1712 je bila krščena njegova hči (Josephi Heller scribae oppidanei) iz zakona z ženo Marijo Magdaleno, v naslednjih desetih letih pa je nekajkrat izpričan kot krstni boter.127

Slovensko prisežno besedilo je torej nastalo v nekoliko krajšem časovnem razponu, kot ga navaja Kovačič (med 1717 in 1725): ne pred 1. januarjem 1717, ko je pisar Höller začel voditi novi trški protokol, in ne po 21. decembru 1724, ko je pisarsko službo odložil. Z gotovostjo lahko rečemo, da besedila ni prepisal iz prejšnjega protokola za obdobje 1711–1716,128 lahko pa bi mu zanj služila kakšna druga predloga.

7. Vsebina

Besedilo je službeni prisežni obrazec za novosprejete tržane z močno poškodovanim naslovom (Jurament ...), ki bi bil lahko tako slovenski kot nemški ali latinski, in kratko vsebino. Prisežnik na začetku izrecno pove, da so ga za tržana sprejeli ljutomerški trški sodnik, svet in občina tržanov. Bogu priseže, da bo vse življenje pokoren trgu in tržanom (sosedom), da ne bo nikoli o njih povedal nobene sodbe ali česa drugega, ampak bo skupaj z drugimi tržani prenašal vsa bremena. Sklepna rotitvena formula omenja poleg Boga tudi Devico Marijo, vse svetnike in evangelij.

Sodeč po skladnji je prisežno besedilo po vsej verjetnosti dobesedni prevod nemške predloge, ki se ni ohranila in je v trški protokol niso vpisali, ker v Ljutomeru za to ni bilo potrebe. Lahko pa bi nastalo tudi brez opore v pisni predlogi, pač v nemški pisarniški maniri.

8. Pravopisne in jezikovne značilnosti

Besedje, besedne zveze in skladnja kažejo, da gre za prevajanje pisarniške nemščine v slovenščino. Pisec ni imel stika s sodobno tiskano slovensko besedo niti s kajkavskimi tiski, saj je njegov črkopis izrazito individualen in precej odstopa tudi od nemškega. Pri pisanju šumevcev je sledil nemški maniri samo enkrat – v zapisu glasu [č] kot tsch – in dosledno, štirikrat, pri glasovni skupini [št], zapisani kot st. Za šumevec [č], ki se pojavi šestkrat, ima kar pet različnih načinov zapisa: dvakrat z (pred samoglasnikom), po enkrat pa tsch, tsh, st in tz. Šumevec [š] je samostojno, brez navezave na [t], navzoč samo v besedi varaš/varoš, a zapisan različno – enkrat kot ſs in dvakrat kot ſh. Tudi edina zapisa glasu [ž] nista enotna: na začetku besede kot S (Sivlenia), sredi besede kot ſs (Boſsia). Grafem z ima trikrat glasovno vrednost [c] in trikrat [č], ne glede na to da je vsakič zapisan pred samoglasnikom: Svezom, Diviza, Svezi, hozem, ziſta, hatzam (kot sestavljeni grafem tz).

Pisanje [Š] in [Ž]

Š Ž
Skupaj ſh ſs st = št Skupaj s ſs
LJT-1 7 2 1 4 2 1 1

Pisanje [Č] in [C]

Č C
Skupaj tsch tsh st tz zi = či ze = če Skupaj z
LJT-1 6 1 1 1 1 1 1 3 3

Nekoliko večjo doslednost opazimo pri pisanju sičnikov [s] in [z]. Dolgi ſ je le enkrat zapisan z glasovno vrednostjo [z] (vſell[a]), sicer pa šestkrat za [s]. Grafem s (velika in mala začetnica) šestkrat ponazarja zveneči sičnik [z] in osemkrat [s]. V besedi sused/susid sta za glas [s] obakrat uporabljena oba grafema: Suſedom, Suſida. Nemška pisarniška tradicija se izraža v adaptiranih izrazih Richter (pisano s ch), Rath (pisano s th) in gmeina (zapis ei za glasovno skupino [aj], bržkone enako tudi v besedi Bomagei). Zaključna rotitvena formula »tako meni Bog i ta čista divica Marija Mati Božja i si sveci i sveti evongelium pomagej« kaže na kajkavsko liturgično tradicijo, ki je segala v vzhodnoštajerski prostor s sosednje Hrvaške, iz Medžimurja in Prekmurja.129

Jakob Rigler je o pravopisu in jeziku ljutomerske prisege zapisal: »Prisega je verjetno prepis; prepisoval, ali najbrž po diktatu zapisoval, jo je slovenščine, kakor kajkavščine dokaj nevešč človek. Pisava neko za nego, trugi za drugi bi kazala celo na Nemca. Ker zapisovalec ni poznal niti kajkavske grafike niti bohoričice, a so vendar v jeziku kajkavski vplivi, težko mislimo, da bi bil ta zapisovalec sam prevajal, razen če bi bil rojen kajkavec, in bil kajkavsko literarno neizobražen.« Po Riglerju je prisega »popolnoma brez vpliva knjižne slovenščine«, njen jezik pa je »kajkavski, pomešan z dialektičnimi oblikami«. Kaj je kajkavskega in katere poteze narečne vzhodnoštajerske, ni razložil, ampak izrazil samo osebni vtis: »Vendar se mi zdi, da je v tamkajšnjih rokopisih [kajkavskih] manj dialektičnih potez kot v naših, tako da je treba dialektične poteze teh v glavnem le pripisati štajerščini.«130 Kajkavsko je po Riglerju lahko [u] za nazalni [o], tretja oseba ednine glagola biti: jest (je) in verjetno končnica -oga.131 Njegovo trditev, da je v tej prisegi »prvič na Štajerskem zapisan končni -m z n (obetschan)«,132 je ovrglo odkritje izvirnika, v katerem je jasno berljiv m (obetsham). Obrnjen pojav – m za n (veram »veren«, iedem »jeden«) – je Rigler označil kot: »seveda hiperkorektura (verjetno v predlogi ali narekovalca)«.133 Nedoslednosti je opaziti tudi pri pisanju istih besed: burgarpurger, varašvaroš. Po Riglerju je varoš izraz iz vzhodnega dela Slovenskih goric, varaš pa kajkavizem;134 srečamo ga sicer tudi v Prekmurju.135 Tipičen slovenskogoriški dialektalizem, obenem tudi prekmurski knjižni izraz, je predlog krez.136

9. Pomen in vloga v družbenem okolju

Ljutomerski prisežni obrazec za novosprejete tržane je najstarejša ohranjena tržanska prisega v slovenščini oziroma najmanj druga po starosti, če je središka prisega (SRE-1/A) vendarle nastala nekoliko prej, kot jo je datiral Franc Kovačič. Njegov zapis, skrit na enem zadnjih listov trškega protokola iz let 1717–1725, prejkone kaže, da so ga uporabljali krajši čas in ga zelo kmalu nadomestili z novo prisego oziroma s prepisom stare, ki so jo hranili na vidnejšem mestu. Vse kaže, da se je iz poslovanja ljutomerskega trga ohranil poleg kratkega slovenskega obrazca en sam nemški obrazec tržanske prisege. Malo je verjetno, da bi se še kateri skrival v trških protokolih, ki z nekaj vrzelmi pokrivajo dolgo obdobje od 1609 do 1850 in jih je še pred oddajo trškega arhiva v graški Štajerski deželni arhiv konec 19. stoletja prečesal Matej Slekovec.137 Med nemškimi prisežnimi obrazci v spisovni obliki, ki so jih v Gradcu med preurejanjem trškega gradiva združili v skupno mapo,138 je najstarejši obrazec dvodelna prisega za priče, po pisavi delo trškega pisarja Janeza Jurija Leichenreitterja (1724–1730) in torej le malo mlajši od slovenskega za novosprejete tržane. Ohranil se je še en prisežni obrazec za tržane, precej daljši od slovenskega in glede na vsebino ter dolgo sklepno rotitveno formulo prav tako napisan v 18. stoletju. Obrazec je skupaj z drugim obrazcem za priče in obrazcem za trške svétnike – ta je delo druge roke – sestavni del pole z naslovom »Jurament für die des Marktes Luttenberg«, prek katerega je nekdo pozneje vertikalno napisal letnico 1795, naslovu pa med členoma »die« in »des« dodal besedo »Bürger«. Iz leta 1801 so se ohranili trije izvodi dvodelne prisege za magistratne svétnike, vsak za enega pod prisego podpisanega svétnika, iz leta 1834 pa dve individualni enodelni prisegi magistratnih svétnikov v prvi osebi. Našteti zapisi vsekakor niso celoten nabor ljutomerskih trških priseg iz 18. in prve polovice 19. stoletja, saj manjka vsaj prisega ali obrazec za trške sodnike. Za slovensko tržansko prisego iz obdobja 1717–1724 je morala nastati vsaj še ena slovenska, zelo verjetno pa tudi že katera pred njo. Ljutomer je bil namreč po jezikovni podobi prebivalstva vseskozi pretežno slovenski trg, čeprav najdemo v njem v 17. in 18. stoletju kar nekaj nemških priimkov, razširjenih predvsem med obrtniki,139 v dobi narodnih bojev pa je kljub mešanemu prebivalstvu in nemški politični prevladi veljal sploh za trdnjavo slovenstva.140

Glede na dobro ohranjenost trškega arhiva ne preseneča, da se je iz obdobja pred sredo 19. stoletja ohranil vsaj en, četudi še tako skromen slovenski uradovalni zapis. Ljutomer in njegovo območje se sicer za razliko od južnega dela Prlekije ne moreta ponašati z drugimi tovrstnimi sledovi starejše slovenščine. Medtem ko je slovensko-kajkavsko uradovalno pismenstvo zelo bogato dokumentirano v sosednjem trgu Središče ob Dravi (gl. SRE-1–2, točka 9) in imamo tri prisege tudi iz mesta Ormož kot edinega štajerskega mesta sploh,141 prisežni obrazec iz Ljutomera s svojo pravopisno oddaljenostjo od kajkavskih vzorcev niti ne sodi najbolj v to jezikovno-kulturno okolje. Ljutomer se med vzhodnoštajerska meščanska naselja z ohranjenimi slovenskimi uradovalnimi dokumenti tako uvršča s precej skromnejšim prispevkom, mu pa pripisujejo, da je prav tu med letoma 1686 in 1690 nastal najstarejši slovenski cerkveni tekst iz vzhodne Štajerske, t. i. Raputhov evangelij.142

10. Literatura

10 a. Objave (kronološko)

– Kovačič, Fran: Ljutomer. Zgodovina trga in sreza. Maribor : Zgodovinsko društvo, 1926, str. 229.

10 b. Omembe (kronološko)

– Rigler, Jakob: Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih. V: Vrbnjak, Viktor (ur.): Svet med Muro in Dravo. Ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 1868–1968. Maribor : Obzorja, 1968, str. 668–669 [661–681].

– Golec, Boris: Das ethnisch-sprachliche Bild der Städte und Märkte im slowenischen Drau-Gebiet in “vornationaler” Zeit. Südostdeutsches Archiv (München) XLVI./XLVII. (2003/2004), str. 77 [65–78].

– Golec, Boris: Etnične in jezikovne razmere v mestih in trgih štajerskega Podravja in Pomurja v stoletjih pred 1800. Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja (Koprivnica), Vol. III, br. 5 (2004), str. 119 [107–121].

10 c. Druga literatura

– Bezlaj, France: Etimološki slovar slovenskega jezika. Druga knjiga K-O. Ljubljana : SAZU, Inštitut za slovenski jezik, 1982, str. 91.

– Golec, Boris: Etnične in jezikovne razmere v mestih in trgih štajerskega Podravja in Pomurja v stoletjih pred 1800. Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. III (2004), br. 5, str. 118, 119 [107–121].

– Golec, Boris: Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja. Ljubljana : Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2009, (http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/), Ormož (ORM-1–3).

– Ilešič, Fran: Hrvatski utjecaji u istočno-štajerskim tekstovima.(Preštampano iz 162. knjige »Rada« Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti). Zagreb : Tisk Dioničke tiskare, 1905, str. 10, 11.

– Koruza, Jože: O zapisanih primerih uradne slovenščine iz 16., 17. in 18. stoletja. Jezik in slovstvo XVIII (1972/73), str. 246 [193–200, 244–254].

– Košir, Matevž: Prisege v slovenščini. Arhivi 15 (1992), str. 6 [6–11].

– Kovačič, Fran: Ljutomer. Zgodovina trga in sreza. Maribor : Zgodovinsko društvo, 1926, str. 29–35.

– Kovačič, Fr.: V spomin Mateju Slekovcu. Časopis za zgodovino in narodopisje I (1904), str. 52–69.

– Novak, Vilko: Slovar stare knjižne prekmurščine (ur. Milena Hajnšek-Holz). Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 781.

– Posch, Fritz (Hrg.): Gesamtinventar des Steiermärkischen Landesarchives (Veröffentlichungen des Steiermärkisches Landesarchives, Band 1). Graz : Steiermärkisches Landesarchiv, 1959, str. 47.

– Rigler, Jakob: Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih. V: Vrbnjak, Viktor (ur.): Svet med Muro in Dravo. Ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 1868–1968. Maribor : Obzorja, 1968, str. 661, 664, 667–669 [661––681].

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor (Vodniki 1). Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009, str. 44.

Opombe
102.
Izvirnik je poškodovan, zato so manjkajoči deli, navedeni v oglatih oklepajih, povzeti po objavi F. Kovačiča, Ljutomer, str. 229, razen v naslovu: Jurament ....
103.
Odtrgano, zdi se: vſelli, ne vſella, kot navaja Kovačič.
104.
Popravljeno, prvotno zadnja črka je najverjetneje a: terpia.
105.
Prvotno najbrž Deviza: e popravljen v i ali obrnjeno; pri Kovačiču: Deviza.
106.
Lahko tudi: gmejna.
107.
Transliteracija st kot čobečam – se ravna po isti besedi, zapisani na začetku prisege: obetscham.
108.
Prvotno najverjetneje: trpija.
109.
Lahko tudi: bomagej.
110.
Vodnik po fondih, str. 44. – F. Posch, Gesamtinventar, str. 47. – Arhiv Republike Slovenije (= ARS), AS 0, Arhiv arhiva, šk. 48, 5. Prevzem, Priloga 3.
111.
F. Kovačič, Ljutomer, str. 229.
112.
Prim. Slekovčevo bibliografijo v: F. Kovačič, V spomin, str. 62–65.
113.
Prim. F. Ilešič, Hrvatski utjecaji.
114.
J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 668.
115.
J. Koruza, O zapisanih primerih, str. 246.
116.
M. Košir, Prisege v slovenščini, str. 6.
117.
J. Koruza, O zapisanih primerih, str. 246.
118.

B. Golec, Etnične in jezikovne, str. 12; isti, Das ethnisch-sprachliche Bild, str. 77.

119.
Prim. objavo: F. Kovačič, Ljutomer, str. 229.
120.
F. Kovačič, Ljutomer, str. 229.
121.
Prvi del besede je zaradi poškodbe izvirnika povzet po Kovačičevi objavi.
122.
Črka e je popravljena v i ali obrnjeno.
123.
Referenčni vir je pobotnica z 18. januarja 1710, ki jo je napisal in podpisal prejšnji trški pisar Janez Franc Huber (PAM, PAM/0004 Magistrat Ljutomer, šk. 16, Uradniki, služabniki, župani 1684–1844). Njegova pisava preneha v protokolih januarja 1711 (prav tam, šk. 25, trški protokoli, protokol 1711–1716, pag. 14, 15. 1. 1711), ko jo zamenja Höllerjeva pisava (prav tam, pag. 15, 27. 1. 1715), identificirana na podlagi njegovega podpisa v isti knjigi (pag. 449, 5. 2. 1712). V trških protokolih iz tega časa je sicer še nekaj drugih pisav.
124.
F. Kovačič, Ljutomer, str. 151.
125.
F. Kovačič, Ljutomer, str. 151–152. – V trškem protokolu (pag. 264) je zapis z 21. decembra 1724, da je bil Leichenreitter (Lehenreiter), dotlej trški pisar v Središču, tega dne sprejet za ljutomerskega trškega pisarja ob enakih pogojih kot dotedanji trški pisar Höller.
126.
Leichenreitter je bil od leta 1699 trški pisar v Središču, šel od tam leta 1710 za oskrbnika v Dolnji grad pri Ljutomeru, se čez pet let vrnil v Središče in ostal tam slabo desetletje do preselitve v Ljutomer leta 1724, kjer je služboval do smrti (F. Kovačič, Ljutomer, str. 151–152). Ob pokopu 3. januarja 1730 mu ljutomerska mrliška matica prisoja 64 let (Nadškofijski arhiv Maribor (= NŠAM), Matične knjige, Ljutomer, M 1729–1749, s. p.).
127.
NŠAM, Matične knjige, Ljutomer, R 1705–1720, pag. 335 (7. 1. 1712), 454 (30. 6. 1717), 484 (2. 7. 1718), 499 (26. 12. 1718), 564 (31. 10. 1720); R 1721–1732, pag. 37 (21. 9. 1722).
128.
PAM, PAM/0004 Magistrat Ljutomer, šk. 25, trški protokoli, protokol 1711–1716.
129.
Prim. J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 661, 667–668.
130.
J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 668.
131.
Prav tam, str. 668–669.
132.
Prav tam, str. 669.
133.
Prav tam.
134.
J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 664.
135.
V. Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine, str. 781.
136.
F. Bezlaj, Etimološki slovar, str. 91.
137.
PAM, PAM/0004 Magistrat Ljutomer, šk. 18–29.
138.
Prav tam, šk. 16, stara signatura Sch. 20, Heft 43, Eidesformeln 18. Jh. – 1834.
139.
Prim. B. Golec, Etnične in jezikovne, str. 118, 119. – Po popisu hiš iz leta 1754 je bilo med tržani brez poklica in kajžarji zelo malo hišnih gospodarjev z nemškim priimkom (2–3), med 50 obrtniki, gostilničarji in kramarji pa (skoraj) polovica (23–25). Steiermärkisches Landesarchiv, Graz (= StLA), Landschaftliches Archiv Antiquum, Gruppe I, Häuserzählung 1754, K 14, H 62, No. 99.
140.
Prim. F. Kovačič, Ljutomer, str. 29–35.
141.
B. Golec, Mestna prisežna besedila, Ormož (ORM-1–3).
142.
J. Rigler, Jezikovnokulturna orientacija, str. 667; kritična objava: F. Ilešič, Hrvatski utjecaji, str. 10–11.

Gor: Prisežna besedila trških skupnosti Prejšnji: Lenart v Slovenskih goricah (LEN-1) Naslednji: Mozirje (MOZ-1)Boris Golec. Datum: 2011-07-28
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.