Trške in poklicne prisege

Zidarji s Kranjskega (KRN-ZID-1)

Gor: Prisežna besedila neagrarnih poklicnih skupin Prejšnji: Rudarji iz Idrije (IDR-RUD-1–2) Naslednji: Čevljarji in usnjarji iz Višnje Gore (VGO-ČEV-1)

Kazalo

Prisega iz leta 1744

1. Zvrst besedila

Besedilo je sodna prisega.

2. Diplomatični in kritični prepis

KRN-ZID-1 – Prisega zidarjev – diplomatični prepis

Faksimile KRN-ZID-1_1
60% 120%
Jest Mathias++ Peuz Maurer Pollier in
Crain613 jest Jacob Gertsher jest Jo=ſeph Schauerſchnikh iest Grogor
Herrſcher, jest Anton jost Joſt,
jest [...] Primoß Dorniſchekh, jest
Jacob Strojan, jest Martin Schue
=brin [Opomba: + jest Joseph Sarger] + jest Joseph Slegar Blasius
Alleſch, jest Anton d Mathia Woriz
Jest Georg Kauſchekh, persesem gos
=podo uſsega mogoznemo eno resniz
=no persego, de mi jeno nashe to=
=varshe, katere dons neſso mogle
kpersege [Opomba: + Joſeph Schauerſ
=nikh] prite, koker + Mathia
Scherbinz Mathia Stermez614 Hanſche
Ingolitſch, Joſeph Slegar, jeno
Anton Daunikher, kader Sma mi
Sbelgrada [Opomba: + gospod] od della, kamer Sma mi
Sleblane od gnadlouga + groffa lands
=vicedoma kdolmetvaino Belgrades=
=ke Vestenge ta truge615 dan mesſseza
aprilla 1739 leta poslane belli,
na tai616 Sai Sle, Sma mogle dua
meſseza Contumatia u Vorarize
Contumatia delleta, jeno de nam
jeno naſsem touarsham ta Contu=
=matia le od enega meſseza jeno ne
od obedueh dueh meſsezou jeno je
plazana [Opomba:

+
koker tude de nam
jeno naſsem togore
jemenuanem tovar
=sham en[...] V od ene
=ga meſseza [...]
Sunei Grogor Hershe
Mathia Scherbinz
jeno Antona Dauni
=ker od enega meſseza
raisgelt ni plazan nesma periele [...] ni
plazane belli biu.

]+ koker nam gospod bog
Boh, luba diviza bres uſsega
madesa Spozeta mate Bosia MARIA
jeno uſse bosie Suetnike na naſs
posledne zaſs pomagaite. Amen.
Den 4ten Martÿ 1744 ist obiges juramen=
=tum in der landsvicedombiſchen Ambts buchhaltereÿ abgelegt worden.KRN-ZID-1 – Prisega zidarjev – kritični prepis

Faksimile KRN-ZID-1_1
60% 120%
Jest, Matias Pevc, Maurer Pollier in Krain,617jest, Jakob Gerčer,618 jest, Grogor Heršer, jest, Anton Jošt,jest,619 Primos Dornišek, jest, Jakob Strojan, jest, Martin Šubrin,620 jest, Josef Sarger,621 jest, BlasiusAleš, jest,622 Matija Voric,jest, Georg Kavšek, persežem Gospodo Vsegamogočnemo eno resnično persego, de mi jeno naše tovarše, katere dons neso moglek persege prite, koker Josef Šaveršnik,623 MatijaŠerbinc, Matija Stermec, HanžeIngolič, Josef Slegar624 jenoAnton Dauniker, kader sma mi z Belgrada od dela, kamer sma mi z Leblane od gnadlovga gospod625 grofa landsvicedoma k dolmetvajno belgradeške festenge ta truge dan mesecaaprila 1739 leta poslane beli, nazaj626 šle,sma mogle dvameseca627 v Vorarice kontumacijadeleta, jeno de namjeno našem tovaršam ta kontumacija le od enega meseca jeno ne od dveh mesecov je plačana, koker tude de nam jeno našem to gore jemenvanem tovaršam, zunej Grogor Herše, Matija Šerbinc jeno Antona Dauniker, od enega meseca rajzgelt ni plačane biu.628 Koker nam gospod Boh, luba Divica brez vsega madeža spočeta Mate Božja Marija jeno vse Božje svetnike na naš posledne čas pomagajte. Amen

[Zgornja prisega je bila 4. marca 1744 opravljena pri uradnem knjigovodstvu deželnega vicedoma].

3. Sedanje in prejšnja hranišča

Sedanje hranišče: Arhiv Republike Slovenije (= ARS), AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 183, I/103, K II–10, Vojne zadeve, 4. 3. 1744.

Prejšnja hranišča: Prisega je nastala le tri leta pred ukinitvijo vicedomskega urada za Kranjsko s sedežem v Ljubljani. Vicedomskemu gradivu, ki je v skrajno neurejenem stanju prešlo na novoustanovljeno reprezentanco in komoro, je v letih 1754–55 dal skoraj današnjo ureditev tajnik novega oblastva Karl Wilhelm Heil. Arhiv je pozneje prehajal na urade naslednike, pri urejanju gradiva pa niso vsebinsko posegali v Heilovo ureditev. V 19. stoletju so gradivo večkrat preselili, med drugim tudi v neustrezne prostore, dokler ga niso leta 1887 iz deželne hiše prenesli v novonastali kranjski deželni arhiv, katerega naslednik je Arhiv Republike Slovenije, samostojna ustanova od leta 1945.629

4. Dosedanje objave in obravnave

Prisežno besedilo sem po naključju odkril leta 2000. Ker je deloma napisano v gotici (nemški frakturi) in se tako na pogled ne loči jasno od nemško pisanih dokumentov, so ga arhivisti in raziskovalci dotlej prezrli in je v Arhivu Republike Slovenije ostalo eno redkih neevidentiranih starejših slovenskih besedil. Leta 2001 sem ga vključil v razpravo v reviji Zgodovina za vse, kjer sem opisal doživetja slovenskih zidarjev in tesarjev, ki so leta 1739 podirali beograjsko trdnjavo,630 in ga isto leto obravnaval še v Arhivih v prispevku o slovenskih dokumentih iz prve polovice 18. stoletja.631 V obeh prispevkih sta objavljena faksimile in transkripcija prisežnega besedila (z nekaj pomotami), v Zgodovini za vse pa tudi transliteracija.

5. Oblikovne značilnosti

Prisega je napisana na samostojnem listu brez vodnega znaka in v izmeri 33 x 21,6–21,8 cm, popisana je samo ena stran lista. Besedilo je koncept z več popravki in dopolnitvami, za katere je pisar na levi strani pustil 7,5 do 8 cm širok prazen rob.

6. Okoliščine in čas nastanka

Dokument s slovensko prisego enajstih zidarjev s Kranjskega predstavlja predzadnje dokumentirano dejanje v sporu zidarjev z državnimi organi v Gradcu in na Dunaju. Deželni vicedomski urad v Ljubljani, pred katerim so možje prisegli, je imel tu predvsem vlogo prisežnikom naklonjenega posrednika, prisego pa lahko prištevamo med sodne v širšem pomenu besede. Ni namreč nastala pred vicedomskim sodiščem, temveč kot potrdilna ali asertorna prisega v upravnem sporu.

Prisežniki so bili med tistimi številnimi strokovnjaki (zidarji, tesarji, rudarji) iz notranjeavstrijskih dežel, ki so jih spomladi 1739, med avstrijsko-turško vojno, poslali utrjevat beograjsko trdnjavo, tedaj še v avstrijskih rokah. Po nekajmesečnem bivanju v Beogradu, pettedenskem turškem obleganju in sklenitvi beograjskega miru 18. septembra 1739 se je njihova vloga spremenila. Iz graditeljev so postali rušitelji, saj so morali še približno tri mesece pomagati podirati trdnjavo, preden so Beograd mirno zasedli Turki. Od prvotno 54 zidarjev in tesarjev iz dveh ljubljanskih cehov je tam do decembra 1739 vztrajala skupina 16 zidarjev in dveh tesarjev, ki se je morala po vrnitvi domov krepko truditi, da je pri raznih instancah od Ljubljane prek Gradca do Dunaja izposlovala plačilo za 33 delovnih nedelj in praznikov. 16 zidarjev na čelu s polirjem Matevžem Pevcem se je še več kot štiri leta pozneje potegovalo za zaostalo plačilo za čas, ki so ga med vračanjem iz Beograda prebili v karanteni in bi jim moral biti v skladu z delovno pogodbo plačan enako kot ves preostali čas odsotnosti od doma. Zatrjevali so, da so prejeli le plačilo in potnino za enega od dveh mesecev karantene. Na zahtevo kranjskega vicedoma Karla Sigfrida grofa Thurna, ki je medtem umrl, je 11 od 16 zidarjev resničnost svojih navedb potrdilo s prisego, opravljeno 4. marca 1744 v knjigovodstvu vicedomskega urada v Ljubljani. Nemškemu dokumentu o prisegi, ki sta ga podpisala vicedomski knjigovodja Janez Krstnik pl. Nemizhoffen in tajnik vicedomskega urada Janez Hieronim Merzina pl. Merzenheim, so priložili slovensko besedilo. To je ohranjeno samo v konceptu, enako kot nemško pričevanje obeh vicedomskih uradnikov in nemški izvirnik prisege. Obe prisežni besedili, nemško in slovensko, sta na več mestih prečrtani in zapolnjeni z vstavki, še zlasti slovensko. Slovenskemu osnutku naj bi sledil čistopis, a je mogoče, da ta sploh ni nastal, ampak so za glasno branje prisege preprosto uporabili koncept, saj je tako ali tako obstajalo nemško besedilo kot sestavni del dokumenta o tem pravnem dejanju. Polir Pevec je nato o terjatvah skupine zidarjev poročal v prošnji, poslani prek vicedomskega urada notranjeavstrijski dvorni komori v Gradcu. Novi kranjski vicedom Henrik grof Orzon je imel zahteve kranjskih zidarjev za upravičene in je njihovo prošnjo podprl, toda Dunaj je odločil drugače. Dvorno vojno knjigovodstvo je namreč ugotovilo, da zidarji nimajo pravice ničesar več zahtevati, ker so čas karantene dobili izplačan že v obliki nočnine.632

O piscu slovenske prisege, ki nima naslova, sklene pa jo kratek nemški zaznamek o datumu in kraju priseganja, ni nobenega dvoma. Specifična, že na pogled nelepa in pogosto težko berljiva pisava jasno razkriva vicedomskega tajnika Janeza Hieronima Merzino pl. Merzenheima, omenjenega tudi kot eno od dveh prič prisežnega dejanja. Istega dne, 4. marca 1744, se je na enakem papirju, popisanem z enako pisavo, tudi sam podpisal.633 Službo zadnjega tajnika vicedomskega urada pred ukinitvijo oblastva leta 1747 je opravljal več kot poldrugo desetletje, vsaj od leta 1732 (6. 4.),634 če ne od smrti svojega predhodnika leto prej635 in z dvema ugotovljenima kratkima vmesnima prekinitvama.636 Po upravnih terezijanskih reformah sredi 18. stoletja je postal fiskal reprezentance in komore v Ljubljani.637 O njegovem izvoru in življenju pred poroko v kranjski prestolnici ni znanega nič. Sodeč po navedbi starosti ob smrti 8. aprila 1760, ko naj bi mu bilo 67 let,638 se je rodil okoli leta 1693, vendar zanesljivo ne v Ljubljani.639 Ugotoviti ni bilo mogoče niti, kje je študiral, očitno ne v Gradcu in bržčas tudi ne na Dunaju,640 znano je le, da je doktoriral leta 1718.641 Poleg omembe doktorske diplome je v njegovem zapuščinskem inventarju (1760) navedena tudi plemiška diploma, ki jo je cesar Leopold I. leta 1671 izdal Janezu Marzini pl. Merzenheimu.642 Podatek povezuje Janeza Hieronima s poplemenitencem, morda njegovim očetom ali dedom, ki je po besedah plemiške diplome izviral z Goriškega in dobil plemiški predikat »von Märtzenhaimb zum Hochenpaß auf Cronaberg«.643 Kje je Janez Merzina tedaj prebival, ni izpričano, odprti pa ostajata tudi vprašanji, na kateri kraj se toponima v plemiškem naslovu nanašata644 in kje so pl. Merzenheimi živeli do pojava Janeza Hieronima v Ljubljani.645 Janez Hieronim, doktor obojega prava, se je oženil 25. novembra 1721 v Ljubljani z vdovo Marijo Ano Elizabeto pl. Ehrenreich646 in dobil v naslednjih štirih letih tri otroke.647 Merzenheim ni sodil samo med izobražene, temveč tudi med bogate kranjske plemiče. S 30.000 goldinarjev premoženja je bil ob smrti že na meji zelo bogatih,648 njegova knjižnica s 386 knjigami pa je sodila v deželi med velike.649 A njegov odnos do pisane besede, kot ga je pokazal v službi, se kaže v drugačni luči. Merzenheim se drugače kot njegov predhodnik dr. Kappus pl. Pichelstein, pisec slovenske prisege iz leta 1708 (VGO-ČEV-1), ni trudil z lepo pisavo, in to ne glede na jezik, v katerem je pisal. Njegova slovenščina v prisegi iz leta 1744 je v jezikovnem in pravopisnem pogledu sploh zelo šibka, četudi je zaradi uporabe humanistike videti nekoliko lepša od njegove nemščine.

Imena enajstih prisežnikov in drugih petih zidarjev, ki niso mogli priti k prisegi, so pa v njej navedeni, kažejo, da ni šlo za Ljubljančane, čeprav so pripadali ljubljanskemu zidarskemu cehu. V matičnih knjigah mestne župnije sv. Nikolaja in obsežne predmestne župnije sv. Petra je najti le tri priimke prisežnikov, v tridesetih in štiridesetih se tu nobenemu od njih ni rodil otrok,650 v petdesetih letih pa morda dvema, stanujočima v poljanskem predmestju, Jakobu Strojanu in Gregorju Heršetu.651 Po terezijanskem katastru leta 1752 v mestu in predmestjih tudi nobeden od 16 zidarjev ni imel hišne posesti, razen morda eden na nekdanji križniški posesti.652 Ugotovitve ne presenečajo ob dejstvu, da sumarni seznam mestnih obrtnikov iz leta 1752 ne pozna sploh nobenega zidarja, ampak le tri stavbne mojstre.653 Enako sliko ponuja seznam obrti za leto 1744, v katerem je nastala slovenska prisega.654 Zidarstvo v tem času ni bilo mestna in še manj meščanska obrt, saj je med novosprejetimi meščani v letih 1720–1780 en sam zidarski mojster.655 Zidarski ceh je v Ljubljani sicer obstajal, a za vso Kranjsko, vključeval pa je kamnoseke in zidarje.656

7. Vsebina

Prisega, ki nima naslova in nemškega uvoda, pisana pa je v prvi osebi ednine, se začenja z imeni enajstih mož, od katerih je samo prvi označen s poklicem in geografskim izvorom – kot zidarski polir na Kranjskem. Prisežniki prisežejo Bogu, da so sami in pet njihovih tovarišev, ki niso mogli priti k prisegi, med vračanjem iz Beograda, kamor jih je kranjski deželni vicedom 2. aprila 1739 poslal podirat tamkajšnjo trdnjavo, morali v kraju Vardarac (u Vorarize)657 preživeti dvomesečno karanteno, vendar so dobili plačano le karanteno in potnino za en mesec (zadnjo vsi razen treh mož). V sklepni rotitveni formuli se prisežniki sklicujejo na Boga, Marijo, svetnike in svojo zadnjo uro, besedilo pa sklene nemški zapis, da je bila prisega opravljena 4. marca 1744 v knjigovodstvu vicedomskega urada.

8. Pravopisne in jezikovne značilnosti

Glede na kraj in pozni čas nastanka besedila preseneča, kako nedosledna je njegova pravopisna podoba. Resda gre za koncept, ki je oziroma bi v končni, čistopisni obliki lahko doživel marsikatero spremembo, vendar ne more skriti, kako zelo je bil pisec nevešč slovenskega pisanja in kako slabo je poznal knjižno slovenščino in njen črkopis. Pisec je sicer šumevce skušal zapisovati drugače od nemškega pravopisa, a se je včasih kar sproti zatekal k novim rešitvam. Tako ima grafem s glasovno vrednost sičnikov [s] (večinoma, poleg drugih zapisov tega glasu) in [z], skoraj vedno šumevca [ž] in enkrat tudi [š]. Med skupno 33 šumevci lahko na prste ene roke preštejemo tistih pet, ki so zapisani kolikor toliko pravilno glede na bohoričico: petkrat sh za [š]. Ta sestavljeni znak v celoti pogrešamo za [ž], kakor zaman iščemo bohoričični zh za [č]. Dr. Merzina pl. Merzenheim je bil ves v nemški ortografiji, zato ne preseneča, da je besedilo napisano napol v gotici (nemški frakturi). Tako je zapisal skoraj vsa osebna imena in priimke, zato so osebna imena pogosto ostala kar v nemški obliki: Mathias, Georg, Blasius, Joſeph. V gotici in nemščini je tudi poklicna oznaka prvega prisežnika: Maurer Pollier in Crain.

Pisanje [Š] in [Ž]

Š Ž
Skupaj sh ſch sch ſs s ſ sk = šk ſt = št Skupaj S ſch
KRN-ZID-1 20 5 4 4 3 1 1 1 1 5 4 1

Pisanje [Č] in [C]

Č C
Skupaj za = ča ze = če zn = čn tsh tſch Skupaj z c ti = ci
KRN-ZID-1 8 2 2 2 1 1 14 12 1 1

Največ različnih zapisov srečamo za šumevec [š], ki je tudi najpogostejši, zapisan 20-krat. Najpogostejša oblika sh (5-krat) se trikrat pojavlja v besedi tovarši, sicer pa je [š] kar 11-krat sestavni del kakšnega lastnega imena. Oba močno zastopana sestavljena grafema sch in ſch najdemo v priimkih, zapisanih v gotici – vsakega štirikrat. Sestavljeni grafem ſs je pisec trikrat uporabil v zaimku naš/naši, v katerem je le enkrat napisal sh. Nemški zapis priimka ga je pri soglasniški skupini [št] navedel na ſt (Joſt), potem ko je v humanistiki že napisal in prečrtal jost. Podobno se je soglasniški skupini [šk] prilegal sk (Belgradeske), medtem ko sta ſ (Schauerſnikh) in s (Sle) očitno stvar trenutnega navdiha. Za šumevec [ž] je bil Merzini pl. Merzenheimu najbolj prikladen grafem s (štirikrat), le v imenu Hanže, pisanem v gotici, je uporabil ſch. Šumevec [č] je zapisoval v treh različicah oziroma v petih, če štejemo posebej za (ča), ze (če) in zn (čn), ki se pojavljajo po trikrat. Drugi dve sta zastopani vsaka z enim primerom: tſch v priimku, napisanem v gotici (Ingolitſch), in tsh v priimku v humanistiki (Gertsher).

Glas [c] bi vicedomski tajnik pisal dosledno kot z (12-krat), če se v besedilu ne bi pojavila dva adaptirana latinizma: vicedoma in Contumatia (2-krat). Pri edinih dveh glasovih [h], ki nista na začetku besede (lastnega imena), se je odločil za h, ne za ch. Tudi pri pisanju [z] ni bil nikoli v dvomih in ga je vedno napisal kot s, na začetku besede z veliko črko (skupaj 5-krat). Pri sičniku [s], ki ga je praviloma enako kot [z] pisal z grafemom s (40-krat), je osnovnemu grafemu 8-krat dodal ſ in s sestavljenim znakom ſs najbrž želel dati glasu poseben poudarek: meſseza (3-krat), meſsezou, uſsega (2-krat), uſse, neſso. Svojevrsten je zapis mesſseza, ki ima bržkone glasovno vrednost podvojenega [s], medtem ko je edini ß (Primoß) pač v osebnem imenu v nemščini. Zapisa th (4-krat) in kh (4-krat) se prav tako pojavljata le v priimkih v gotici (kh) oziroma v imenih v humanistiki (th): Mathia in Mathias. Pri privzetem latinskem izrazu kontumacija (karantena) je razumljiva raba c za [k], kakor tudi pri adaptiranem festenge grafema v za [f]. Tako kot se pisec na začetku prisege ni trudil s prevajanjem nemškega Maurer Pollier in Crain, kar mu sicer ne bi bilo težko, je pustil vsem razumljiva izraza landsvicedoma in raisgelt, vendar ju je napisal v humanistiki. Kalk dolmetvajne je prejkone njegov neologizem. Nekajkrat je zapisal dvojni ll, vedno med samoglasnikoma: Alleſch, della, aprilla, belli, delleta.

Jeziku se že na prvi pogled pozna, da je dobeseden prevod iz nemščine. Za predlogo je vsekakor rabila nemška različica in ne obrnjeno, tako da bi najprej nastalo slovensko besedilo, ki bi ga vicedomski tajnik šele nato prelil v nemščino. Glede na okoliščine smemo sklepati, da je Merzina pl. Merzenheim pisal takšno slovenščino, kot jo je sam govoril. Ni namreč videti, da bi se jo trudil prilagoditi tedanjemu zbornemu (pridigarskemu) ali knjižnemu jeziku. Še več, celo Bog je najprej zapisal kot bog, potem pa popravil v Boh. Narečnih oblik (sma šle, sma mogle, neso, beli, prite, dons, koker) ne manjka in večinoma kažejo na pisca Gorenjca.

9. Pomen in vloga v družbenem okolju

Prisega skupine zidarjev s Kranjskega, sestavljena v uradu deželnega vicedoma za Kranjsko v Ljubljani, točneje v pisarni vicedomskega knjigovodstva, je eno redkih znanih slovenskih uradovalnih besedil, nastalih pri tem stoletja delujočem oblastvu, ukinjenem samo tri leta po nastanku prisege (1747). Tu je konec 16. stoletja zagledal luč sveta prevod deželnoknežjega ukaza (1598),658 v vicedomskem arhivu naj bi se ohranila tudi neka sodna prisega (1676), ki jo poznamo samo iz objave in ne vemo, pred katero sodno instanco je prisežnica dejansko prisegla,659 ter leta 1708 prisega višnjegorskih čevljarjev in usnjarjev (VGO-ČEV-1), edini slovenski dokument iz poslovanja vicedomskega sodišča. Prisega kranjskih zidarjev je sodna prisega samo v širšem pomenu besede, saj je nastala v upravnem, ne v sodnem sporu.

Njena posebnost je ta, da gre za koncept z mnogimi popravki, za sprotni prevod iz nemške predloge, ki (še) ni doživel čistopisne, pravopisne in jezikovne redakcije. Ponuja torej vpogled v prvo stopnjo nastajanja slovenskih uradovalnih besedil, kar je med obravnavanimi prisegami, samimi čistopisi, edini tak primer. Tako jezikovno kot pravopisno močno šepa, čeprav je nastala pozno, in to v kranjski prestolnici, pri visokem oblastvu in je bil njen avtor široko izobraženi bibliofil Janez Hieronim Merzina pl. Merzenheim (gl. točko 6).

Glede na socialni in geografski izvor prisežnikov ter njihove priimke, ki so vsi slovenski, je razumljivo, da so prisegli v slovenskem jeziku, tudi če je kateri dokaj dobro obvladal nemščino. Kot vse kaže, niso bili mestni, temveč podeželski obrtniki.

Prisega ima tem večji pomen zato, ker je za zdaj kljub poznemu nastanku drugo najstarejše slovensko prisežno besedilo kakšne neagrarne poklicne skupine sploh. Po starosti prva je prej omenjena prisega višnjegorskih čevljarjev in usnjarjev iz leta 1708 (VGO-ČEV-1), nato pa prisege neagrarnih poklicnih skupin pogrešamo vse do dvajsetih let 19. stoletja (ČRE-ČEV-1–2, IDR-RUD-1).

Pozornost pritegnejo okoliščine, v katerih je zidarska prisega nastala – po odpravi kranjskih zidarjev, tesarjev in rudarjev, ki so jih leta 1739 poslali utrjevat od Turkov ogroženo beograjsko trdnjavo, nazadnje pa je del delavcev ostal v Beogradu, da so po sklenjeni avstrijsko-turški mirovni pogodbi trdnjavske objekte minirali in podirali.660 S kulturnozgodovinskega vidika je prisega zanimiva zato, ker vsebuje nemara najstarejši znani zapis imena Beograd v slovenščini, in sicer kot Belgrad ter belgradeška festenga. Pridevnik belgradeška se vsekakor navezuje na poimenovanje Belgradec (Belgradez), zapisano v pismu, poslanem leta 1742 iz Gradca v Ljubljano, ki zadeva zahteve kranjskih zidarjev in tesarjev. V njihovem itinerarju iz leta 1739 je kot zadnja postaja naveden Beligrad (Belligrad).661

10. Literatura

10 a. Objave (kronološko)

Transkripcija, faksimile in transliteracija:

  • Golec, Boris: O slovenskem rušenju Beograda in lamentacijah zaradi neplačila. »De nam jeno našem tovaršam ... vse božje svetnike na naš posledne čas pomagajte«. Zgodovina za vse VIII (2001), str. 19–21 [5–25].
  • Transliteracija in faksimile:
    – Golec, Boris: Iz zgodovine pisarniške slovenščine v 1. polovici 18. stoletja. Arhivi XXIV (2001), str. 91–93 [87–108].
10 b. Omembe (kronološko)

---

10 c. Druga literatura

– Frank, Karl Friedrich von: Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 mit einigen Nachträgen zum »Alt-Österreichischen Adels-Lexikon« 1823–1918. 3. Band K–N. Schloss Senftenegg : Selbstverlag, 1972, str. 200.

– Golec, Boris: Iz zgodovine pisarniške slovenščine v 1. polovici 18. stoletja. Arhivi XXIV (2001), str. 90–91 [87–108].

– Golec, Boris: O slovenskem rušenju Beograda in lamentacijah zaradi neplačila. »De nam jeno našem tovaršam ... vse božje svetnike na naš posledne čas pomagajte«. Zgodovina za vse VIII (2001), str. 10–24 [5–25].

– Gratzy, Oskar: Laibachs Bürgerschaft von 1720 bis 1786. Mitteilungen des Musealvereins für Krain XVI (1903), str. 78 [70–88].

– Kološa, Vladimir (ur.): Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije, I. knjiga. Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1999, str. 321–322.

– Pfeifer, Jože: Epidemija med idrijskimi povratniki iz Beograda v letu 1740. Idrijski razgledi XXI (1976), str. 15–16 [13–22].

– Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig: Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca. Görz : Selbstverlag, 1904.

– Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig: Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain. Görz : Selbstverlag, 1905, str. 63, 157, 188, 198.

– Slokar, Ivan: Zgodovina rokodelstva v Ljubljani od leta 1732 do leta 1860. V: Drnovšek, Marjan (ur.): Ljubljanska obrt od začetka 18. stoletja do srede 19. stoletja (Publikacije Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Razprave, Zvezek 4). Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 1977, str. 11, 24–25 [8–135].

– Smole, Majda: Vicedomski urad za Kranjsko 13. stol.–1747. 1. del. Cerkvene zadeve Lit. A–F (Publikacije Arhiva Slovenije, Inventarji, Serija državnih in samoupravnih organov in oblastev, Zvezek 4). Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, 1985, str. 106, 108, 111, 121, 163, 226–228.

– Smole, Majda: Vicedomski urad za Kranjsko 13. stol.–1747. 2. del. Cerkvene zadeve Lit. G (Publikacije Arhiva Slovenije, Inventarji, Serija državnih in samoupravnih organov in oblastev, Zvezek 4). Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, 1988, str. 59, 60, 74, 185, 236, 288–290.

– Smole, Majda: Vicedomski urad za Kranjsko 13. stol.–1747. 3. del. Cerkvene zadeve Lit. I–K (Publikacije Arhiva Slovenije, Inventarji, Serija državnih in samoupravnih organov in oblastev, Zvezek 4). Ljubljana : Arhiv SR Slovenije, 1989, str. 53, 55–58, 60.

– Smole, Majda: Vicedomski urad za Kranjsko 13. stol.–1747. 4. del. Cerkvene zadeve Lit. L. (Publikacije Arhiva Slovenije, Inventarji, Serija državnih in samoupravnih organov in oblastev, Zvezek 4). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1994, str. 56, 57, 89, 90, 92, 113, 114, 239, 285, 309, 314, 337, 346, 348, 351, 353, 355, 356, 409.

– Smole, Majda: Vicedomski urad za Kranjsko 13. stol.–1747. 5. del. Cerkvene zadeve Lit. M–R (Publikacije Arhiva Slovenije, Inventarji, Serija državnih in samoupravnih organov in oblastev, Zvezek 4). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1994, str. 179, 256, 361, 362, 379, 391.

– Smole, Majda: Vicedomski urad za Kranjsko 13. stol.–1747. 6. del. Cerkvene zadeve Lit. S-Z (Publikacije Arhiva Slovenije, Inventarji, Serija državnih in samoupravnih organov in oblastev, Zvezek 4). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1999, str. 84, 96, 97, 100, 147, 250–252, 378.

Opombe
613.
Maurer Pollier in Crain = zidarski polir na Kranjskem (v nem.).
614.
Najverjetneje je zadnja črka z, pod njo pa s. – Na seznamu 16 zidarjev iz leta 1742 je priimek zapisan kot Sernes (Arhiv Republike Slovenije (= ARS), AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 183, I/103, K II–10, Vojne zadeve, 27. 10. 1742, Specification etc.).
615.
Nad črko g je znak #, verjetno kazalka na vstavljeno besedilo, ki pa ga pogrešamo.
616.
Prva prečrtana črka je verjetno t.
617.
Maurer Pollier in Crain = zidarski polir na Kranjskem (v nem.).
618.
Sledi prečrtano: jest Josef Šaveršnik.
619.
Sledi nekaj prečrtanih črk.
620.
Lahko tudi: Švebrin.
621.
Prvotno ime Jožef Slegar (lahko tudi Šlegar ali Žlegar) je prečrtano in ob robu zamenjano z Jožef Sarger.
622.
Sledi prečrtano: Anton d.
623.
Ime Josef Šaveršnik je pripisano na robu.
624.
Lahko tudi: Šlegar ali Žlegar.
625.
Beseda gospod je pripisana na robu.
626.
Prvotno na taj, nato taj prečrtano.
627.
Sledi prečrtana beseda kontumacija.
628.
Besedilo od »koker tude« dalje je v celoti pripisano na levem robu. Med besedama »tovaršam« in »zunej« je prečrtano besedilo: en [...] v od enega meseca [...], med »raisgelt« in »ni plačane« je prečrtano: ni plačan, nesma perjele [...], namesto zadnje besede »biu« pa je prečrtano prvotno beli.
629.
V. Kološa (ur.), Vodnik po fondih, str. 321–322.
630.
B. Golec, O slovenskem rušenju, str. 19–22.
631.
B. Golec, Iz zgodovine, str. 90–93.
632.
B. Golec, O slovenskem rušenju, str. 10–23; isti, Iz zgodovine, str. 90–91.
633.

ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 183, I/103, K II–10, Vojne zadeve, 4. 3. 1744.

634.
M. Smole, Vicedomski urad, 2. del, str. 288. – Druge omembe: M. Smole, Vicedomski urad, 1. del, str. 106, 108, 111, 121, 163, 226–228; 2. del, str. 59, 60, 185, 236, 289–290; 3. del, str. 53, 55–58, 60; 4. del, 56, 57, 89, 90, 92, 113, 114, 239, 285, 309, 314, 337, 346, 348, 351, 353, 355, 356; 5. del, str. 179, 256, 361, 362, 379, 391; 6. del, str. 84, 96, 97, 100, 147, 250–252, 378.
635.
Prejšnji vicedomski tajnik Ferdinand Leopold Heipl, prav tako doktor obojega prava, je umrl 18. februarja 1731 (NŠAL, ŽA Ljubljana-Sv. Nikolaj, M 1658–1735, pag. 322, prim. L. Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel in den Matriken, str. 188); med drugim je bil tast podšentjurskega graščaka Janeza Jožefa Čopa, šestkrat pradeda avtorja teh vrstic.
636.
Leta 1737 je kot tajnik vicedomskega urada izpričan Matija Novak (M. Smole, Vicedomski urad, 2. del, str. 74), leta 1743 pa Ignac Leopold pl. Mildenheim (M. Smole, Vicedomski urad, 4. del, str. 409).
637.
M. Štuhec, Besede, ravnanja, str. 71–72.
638.
NŠAL, ŽA Ljubljana-Sv. Nikolaj, M 1735–1770, pag. 220). – L. Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel in den Matriken, str. 198, pomotoma navaja 64 let in (po njem) prav tako M. Štuhec, Besede, ravnanja, str. 184.
639.
Prim. NŠAL, ŽA Ljubljana-Sv. Nikolaj, Ind R 1653–1692, Ind R 1692–1740; Ljubljana-Sv. Peter, Ind R 1668–1731.
640.
Njegovo ime v objavljenih graških in dunajskih univerzitetnih matrikah pogrešamo, vendar seže objava dunajskih le do leta 1714/15. – Prim. J. Andritsch, Die Matrikeln der Universität Graz. Band 3 in Band 4; K. Mühlberger - W. Schuster, Die Matrikel der Universität Wien, VI. Band.
641.
ARS, AS 309, Zbirka zapuščinskih inventarjev Deželnega sodišča v Ljubljani, šk. 73, XXXII/A, št. 97, Janez Hieronim pl. Merzenheim, 18. 4. 1760, pag. 23–24.
642.
Prav tam, pag. 23.
643.
ARS, AS 1064, Zbirka plemiških diplom, št. 60, Dunaj, 16. 8. 1671. – Prim. K. F. Frank, Standeserhebungen und Gnadenakte, str. 200.
644.
Domneva, da je Hochenpaß Korensko sedlo (Wurzenpaß), Cronaberg pa Kranjska Gora (Kronau), ni potrjena. V času poplemenitenja in rojstva Janeza Hieronima ni v kranjskogorskih matičnih knjigah nobenih Merzin (prim. NŠAL, ŽA Kranjska Gora, R 1660–1696, R 1698–1721). – Namig na možen izvor Merzin z območja Goč nad Vipavsko dolino, kjer je priimek Mercina razširjen (še) danes, ponuja omemba vinogradov in hiše »zu Gabrie in Görzerischen Boden« v zapuščinskem inventarju Janeza Hieronima; to posest je njegova vdova dobila od Magdalene pl. Merzenheim, roj. Merzenheim (ARS, AS 309, Zbirka zapuščinskih inventarjev Deželnega sodišča v Ljubljani, šk. 73, XXXII/A, št. 97, Janez Hieronim pl. Merzenheim, 18. 4. 1760, pag. 2). V toponimu »Gabrie« se morda skrivajo Gabrje zahodno od Goč.
645.

V Schiviz von Schivizhoffnovih zbirkah izpisov plemičev iz matičnih knjig Goriške in Kranjske priimek pogrešamo (Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca; Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain). – Omemba gospostvu Škofja Loka podložne tretjinske hube s hišo v župniji Poljane nad Škofjo Loko (v Merzenheimovem zapuščinskem inventarju, pag. 2 – gl. prejšnjo opombo) prav tako ni privedla na pravo sled. V letih okoli njegovega rojstva je priimek Mercina oziroma Marcina sicer razširjen tako v župniji Poljane kot v župnijah Škofja Loka in Stara Loka, vendar iskane družine v matičnih knjigah ni najti (NŠAL, ŽA Poljane nad Škofjo Loko, R 1689–1700; ŽA Stara Loka, R 1671–1701, Ind R 1613–1790; ŽA Škofja Loka, R 1688–1702). V zapuščinskem inventarju (pag. 20) je omenjena tudi Merzenheimova fundacija za dijake (alumne) v Judenburgu.

646.
NŠAL, ŽA Ljubljana-Sv. Nikolaj, P 1718–1745, pag. 63. – Prim. L. Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain, str. 157.
647.

NŠAL, ŽA Ljubljana-Sv. Nikolaj, R 1722–1731, pag. 13 in 116. Prim. L. Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain, str. 63.

648.
M. Štuhec, Besede, ravnanja, str. 125, 221.
649.
Prav tam, str. 255.
650.
Prim. NŠAL, ŽA Ljubljana-Sv. Nikolaj, Ind R 1692–1740, Ind R 1741–1791; ŽA Ljubljana-Sv. Peter, Ind R 1731–1746, Ind R 1746–1784.
651.
NŠAL, ŽA Ljubljana-Sv. Peter, R 1746–1753, s. p., 27. 8. 1751; R 1753–1756, s. p., 8. 8. 1754; R 1756–1758, s. p., 5. 12. 1757. – Strojan in Herše se v šentpetrski župniji nista poročila (prav tam, Ind P 1635–1789).
652.

ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 258, RDA, L 336, No. ad 5, 11. 3. 1752 (mesto); No. ad 8, 11. 3. 1752 (svobodne hiše); No. 9, 26. 4. 1752 (prej pod jurisdikcijo križniške komende, zdaj mesta).

653.
Prav tam, No. 4, 17. 3. 1752. – Zidarski mojstri, stanujoči v Ljubljani in podvrženi mestni jurisdikciji, ki jih je mestni magistrat februarja 1739 sklical zaradi ukaza, naj Kranjska pošlje zidarje na delo v Beograd (B. Golec, O slovenskem rušenju, str. 10), so bili lahko samo t. i. stavbni mojstri.
654.
I. Slokar, Zgodovina rokodelstva, str. 24–25.
655.
O. Gratzy, Laibachs Bürgerschaft, str. 78.
656.
I. Slokar, Zgodovina rokodelstva, str. 11.
657.
V dokumentih o delu kranjskih zidarjev in tesarjev v Beogradu je opisana njihova pot iz Ljubljane do Beograda po Dravi in Donavi (B. Golec, O slovenskem rušenju, str. 12), ne pa tudi, kje so se vračali. Kraj »Vorarize«, kjer so med vrnitvijo prestali dvomesečno karanteno, sem iskal na isti poti, saj je bilo mogoče glede na postanek v Petrovaradinu upravičeno sklepati, da so se vračali prav tam; vse kaže, da gre za Vardarac v Baranji, nedaleč od Osijeka (prav tam, str. 21). Pri lociranju kraja so le posredno v pomoč podatki o tem, kje so preživeli karanteno idrijski rudarji, ki so se iz Beograda vračali malo prej; najprej so se ustavili v Mihalavcu, verjetno Donjem Miholjcu pri Osijeku, in nato v Vučinu, najbrž Vočinu blizu hrvaško-slavonske meje (J. Pfeifer, Epidemija med idrijskimi povratniki, str. 15–16).
658.
ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 285, fasc. 145, II–3, 25. 2. 1598. – Prva objava: M. Rupel, Slovenski akt, str. 53–54.
659.
Objava: V. Levec, Slovenska prisega iz l. 1676, str. 84.
660.
Prim. J. Pfeifer, Epidemija med idrijskimi povratniki; B. Golec, O slovenskem rušenju.
661.
ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 183, I/103, lit. K II–10, priloga k 26. 4. 1739 (»March Route«), 10. 7. 1742. – Prim. B. Golec, O slovenskem rušenju, str. 24.

Gor: Prisežna besedila neagrarnih poklicnih skupin Prejšnji: Rudarji iz Idrije (IDR-RUD-1–2) Naslednji: Čevljarji in usnjarji iz Višnje Gore (VGO-ČEV-1)Boris Golec. Datum: 2011-07-28
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.