See page in English

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Informacijska družba - IS 2006

Peta slovenska in prva mednarodna
konferenca JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

IS-LTC 2006

9. - 10. oktober, 2006
Ljubljana

V sklopu meta-konference Informacijska družba - IS 2006, ki je potekala od 9. do 13. oktobra 2006 na Institutu "Jožef Stefan", v Ljubljani je Slovensko društvo za jezikovne tehnologije organiziralo konferenco o jezikovnih tehnologijah. To srečanje je bilo peto v vrsti slovenskih konferenc o jezikovnih tehnologijah ('98, '00, '02, '04), tokrat pa prvič organizirano kot mednarodna konferenca z mednarodnim programskim odborom. Uradna jezika konference sta bila slovenski in angleški. Konferenca je potekala v dveh delih: v prvem so bili predstavljeni prispevki v angleščini, v drugem pa v slovenščini. Sprejeti prispevki so bili objavljeni v zborniku, kot tudi na spletnih straneh konference.

Novo!
mrežni zbornik
vabljena predavanja urnik konference programski odbor organizacijski odbor

VABLJENI PREDAVANJI

prof.dr. Nick Campbell
Spoken Language Communication Group
National Institute of Information and Communication Technology, Japonska

Speech Synthesis and Discourse Information
Sinteza govora in diskurzna informacija

Povzetek
Članek opisuje zadnje dosežke pri razvoju pogovornega sintetizatorja govora, ki je namenjen uporabi v interaktivnih dialogih med človekom in informacijskim sistemom, robotom ali govorno-prevajalno napravo. Članek opisuje več vrst neverbalnih odgovorov, ki jih je z uporabo tradicionalnih postopkov za sintezo govora težko implementirati, in pokaže vlogo teh neverbalnih govornih segmentov pri zagotavaljanju povratne informacije in statusnih osvežitev v interaktivnem diskurzu. Predstavitev bo opremljena s primeri takih neverbalnih govornih segmentov, ki vključujejo smeh in mrmranje, kot tudi pogoste fraze in idiome. Pokazano bo, kako lahko njihova raznolikost razkrije več vrst podatkov o stanju govorca oziroma poslušalca. Članek predlaga model za informacijsko izmenjavo (s pomočjo govora), v katerem poslušalčeva povratna informacija govorcu omogoča, da učinkovito posreduje vsebino in govorcu zagotavlja, da bo informacija uspešno prenesena.

prof.dr. Steven Krauwer
Koordinator ELSNET (European Network of Excellence in Human Language Technologies)
Univerza v Utrechtu, Nizozemska

Strengthening the smaller languages in Europe
Krepitev manjših evropskih jezikov

Povzetek
Čeprav je kompleksnost jezika neodvisna od števila govorcev, industrijski razvijalci jezikovnih in govornih tehnologij zaradi ekonomskega potenciala osredotočajo svoja prizadevanja na velikih jezike, kar na žalost posledično velja tudi za raziskovalno-razvojne programe EU. Tega ne moremo spemeniti, vendar bomo v prispevku preučili, kaj lahko govorci manjših jeziki storijo, da vzpostavijo optimalne pogoje za razvoj lastnih jezikovnih in govornih tehnologij.


PROGRAM KONFERENCE

Vsa predavanja so v veliki predavalnici IJS.

Ponedeljek, 9. oktober 2006

8:30 - 9:00 registracija
9:00 - 11:00 otvoritev konference

vabljeni predavanji:

Steven Krauwer:
Strengthening the Smaller Languages in Europe

Nick Campbell:
Speech Synthesis and Discourse Information

11:00 - 11:30 kavica
11:30 - 13:30 Korbinian Riedhammer, Tino Haderlein, Maria Schuster, Frank Rosanowski, Elmar Nöth:
Automatic Evaluation of Tracheoesophageal Telephone Speech

Andras Banhalmi, Denes Paczolay, Laszlo Toth, Andras Kocsor:
First Results of a Hungarian Medical Dictation Project

Margus Treumuth, Tanel Alumäe, Einar Meister:
A Natural Language Interface to a Theater Information Database

Andreas Maier, Elmar Nöth, Emeka Nkenke, Maria Schuster:
Automatic Assessment of Children's Speech with Cleft Lip and Palate

Martin Karafiat, Frantisek Grezl, Petr Schwarz, Lukas Burget, Jan Cernocky:
Robust heteroscedastic linear discriminant analysis and LCRC posterior features in large vocabulary continuous speech recognition

Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Milan Sečujski, Darko Pekar:
Vocal Tract Normalization Based on Formant Positions

Jerneja Žganec Gros, Varja Cvetko-Orešnik, Primož Jakopin:
SI-PRON: a Comprehensive Pronunciation Lexicon for Slovenian

Darinka Verdonik:
Pragmatically annotated corpora in speech-to-speech translation

13:30 - 14:30 kosilo
14:30 - 16:00 Atanas Chanev:
Studying the Learning Curves of a Statistical Dependency Parser for Four Languages

Simon Krek, Adam Kilgarriff:
Slovene Word Sketches

Matthias Richter, Uwe Quasthoff, Erla Hallsteinsdóttir, Chris Biemann:
Exploiting the Leipzig Corpora Collection

Michael Pucher, Yan Huang, Ozgur Cetin:
Optimization of Latent Semantic Analysis based Language Model Interpolation for Meeting Recognition

Isabel Segura Bedmar, Jose L. Martinez-Fernandez, P. Martinez:
Including deeper semantic information in the Lexical Markup Framework: a proposal

Jori Mur:
Increasing the coverage of answer extraction by applying anaphora resolution

16:00 - 16:30 kavica
16:30 - 18:30 Simon Dobrišek, Boštjan Vesnicer, Jerneja Žganec Gros, France Mihelič:
Uporaba kanoničnega govornega akustičnega modela za prilagajanje prostora govornih akustičnih značilk

Špela Arhar, Miro Romih:
Klepec: programirani sogovornik za slovenščino

Andrej Žgank, Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Zdravko Kačič:
Osnovna zgradba razpoznavalnika slovenskega tekočega govora UMB Broadcast News

Melita Hajdinjak, France Mihelič:
Rezultati vrednotenja dveh sistemov Čarovnik iz Oza

Melita Hajdinjak, France Mihelič:
Vrednotenje govornih vmesnikov z ogrodjem PARADISE

Andrej Žgank, Tomaž Rotovnik, Matej Grašič, Marko Kos, Damjan Vlaj, Zdravko Kačič:
Slovenska govorna in tekstovna baza parlamentarnih razprav za avtomatsko razpoznavanje govora

Jasna Belc, Miran Željko:
Načelo večjezičnosti ali večjezični korpus iz manjše množice dvojezičnih

Jana Zemljarič Miklavčič:
Korpus govorjene slovenščine

18:30 - ... kratek sprejem

Torek, 10. oktober 2006

9:00 - 11:00 Agnes Pisanski Peterlin:
Iskanje pragmatičnih enot v neoznačenem korpusu: primer kažipotov

Mojca Stritar:
Oblikovanje korpusa usvajanja slovenščine kot tujega jezika

Peter Holozan:
Dodatne dvoumnosti zaradi popustljivosti analizatorja pri analizi slovenskih stavkov

Mihael Arčan, Špela Vintar:
Avtomatično prepoznavanje lastnih imen

Katarina Puc, Tomaž Erjavec:
Uporaba korpusa pri urejanju spletnega terminološkega slovarja

Tomaž Erjavec, Nina Ledinek:
Slovenska odvisnostna drevesnica: prvi rezultati

Tomaž Erjavec, Bence Sárossy:
Oblikoslovno označevanje slovenskega jezika: primer korpusa SVEZ-IJS

11:00 - 11:30 kavica
11:30 - 13:30 Ralf Engel:
SPIN: A Semantic Parser for Spoken Dialog Systems

Aneta Ivanovska, Katerina Zdravkova, Tomaž Erjavec, Sašo Džeroski:
Learning rules for morphological analysis and synthesis of Macedonian nouns, adjectives and verbs

Antoine Doucet, Helena Ahonen-Myka:
Fast extraction of discontiguous sequences in text: a new approach based on maximal frequent sequences

Cvetana Krstev, Duško Vitas:
Finite State Transducers for Recognition and Generation of Compound Words

Sanja Seljan:
The Role of the Lexicon in Lexical Functional Grammar - Example of Croatian

Daniel Sonntag:
Towards Combining Finite State, Ontologies, and Data Driven Approaches to Dialogue Management for Multimodal Question Answering

Špela Vintar, Darja Fišer, Ljupčo Todorovski:
Towards clustering-based word sense discrimination

13:30 - 14:45 kosilo
14:45 - 16:00 Milan Sečujski, Vlado Delić:
A Software Tool for Semi-Automatic Part-of-Speech Tagging and Sentence Accentuation in Serbian Language

Jerneja Žganec Gros, Vlado Delić, Darko Pekar, Milan Sečujski, Aleš Mihelič:
The iTEMA e-mail reader

Jerneja Žganec Gros, Stanislav Gruden, France Mihelič, Tomaž Erjavec, Špela Vintar, Peter Holozan, Aleš Mihelič, Simon Dobrišek, Janez Žibert, Nataša Logar, Tomo Korošec:
The VoiceTRAN Speech Translation Demonstrator

Anton Batliner, Stefan Steidl, Björn Schuller, Dino Seppi, Kornel Laskowski, Thurid Vogt, Laurence Devillers, Laurence Vidrascu, Noam Amir, Loic Kessous, Vered Aharonson:
Combining Efforts for Improving Automatic Classification of Emotional User States

Anton Batliner, Felix Burkhardt, Markus van Ballegooy, Elmar Nöth:
A Taxonomy of Applications that Utilize Emotional Awareness

16:00 - 16:30 kavica
16:30 - 18:00 Sanda Martinčić - Ipšić, Ivo Ipšić:
Context-Dependent Acoustic Modelling of Croatian Speech

Vlado Delić, Milan Sečujski, Darko Pekar, Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković:
A Review of AlfaNum Speech Technologies for Serbian, Croatian and Macedonian

Rusko Milan, Trnka Marian, Darjaa Sakhia:
Slovak TTS - From Rule Based To Unit Selection

Wesley Mattheyses, Lukas Latacz, Yuk On Kong, Werner Verhelst:
A Flemish Voice for the Nextens Text-To-Speech System

Jan Macek, Julie Carson-Berndsen:
Articulatory Manner Features Recognition with Linear and Polynomial Kernels

Grega Milharčič, Janez Žibert, France Mihelič:
Statistical Language Modeling of SiBN Broadcast News Text Corpus

19:30 - 21:30 konferenčna večerja

PROGRAMSKI ODBOR


ORGANIZACIJSKI ODBOR


KONFERENCO SO PODPRLI

ElsNet Alpineon Amebis


Valid HTML 4.01!

Stran obnovljena 2006-10-10, et