Oblikoskladenjske specifikacije
IMP
V0.7
2012-03-29
Tomaž Erjavec
Kolofon TEI

Kazalo

1. Ozadje

Pričujoča priporočila definirajo nabor "leksikalnih" oblikoskladenjskih lastnosti in njihovo preslikavo v oblikoskladenjske oznake, ter podajo seznam oblikoskladenjskih oznak, primernih za označevanje besednih pojavnic v slovenskih besedilih. Priporočila so kopija priporočil JOS, s to razliko, da slednja definirajo tako leksikalne kot pregibne lastnosti; zato je nabor oblikoskladenjskih oznak JOS zelo velik, saj vsebuje skoraj 2.000 različnih oznak.

Priporočila IMP definirajo samo majhno podmnožico oblikoskladenjskih lastnosti JOS, predvsem leksikalnih, in še to samo takih, ki jih ni moč predvideti iz leksikona zaprtih (funkcijskih) besed. S tem določajo bistveno manjši nabor oznak, ki vsebuje samo 32 različnih oznak. Te oznake je moč hitreje ročno popravljati, pa tudi avtomatsko označevanje je bolj zanesljivo; seveda pa so zgubljene vse pregibne informacije, kot so sklon, število, itd. pa tudi podatek o vrsti zaimka, itd.

V naslednjem poglavju definiramo kategorije (te v glavnem ustrezajo besednim vrstam) in vsaki pripišemo njene atribute in njihove vrednosti. Poleg tabele z definicijo atributov in vrednosti so pri vsaki definiciji tudi naštete vse njene veljavne oblikoskladenjske oznake, skupaj s primeri uporabe. V tretjem poglavju so nato podani sinoptični seznami kategorij, atributov, vrednosti in oblikoskladenjskih oznak. Uporaba slednjih je ilustrirana s primeri leksikona in korpusa.

2. Definicije oblikoskladenjskih kategorij

V tem delu definiramo kategorije (te v glavnem ustrezajo besednim vrstam) in vsaki pripišemo njene atribute in njihove vrednosti. Poleg tabele z definicijo atributov in vrednosti so pri vsaki definiciji tudi naštete vse njene veljavne oblikoskladenjske oznake, skupaj s primeri uporabe. Atributom je določen vrstni red, njihovim vrednostim pa enočrkovna koda, kar omogoča preslikavo med opisom besede z oblikoskladenjskimi lastnostmi in takim z oblikoskladenjsko oznako.

2.1. Samostalnik

Tabela 1. Tabela atributov in vrednosti za samostalnik
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstasamostalnikSCATEGORYNounN
1vrstaobčno_imeoTypecommonc
lastno_imelproperp
2spolmoškimGendermasculinem
ženskizfemininef
srednjisneutern
Opombe:
 • glagolniki so označeni kot samostalniki
 • kot občni samostalnik so označujeni tudi citatno pisane samostalnike iz drugih jezikov
 • kot občna so označena tudi kratična imena tipa WAP, GPRS, USB
 • nesklonljivi prilastki tipa solo, neto, bruto ipd. so samostalniki, kadar so sklonljivi (npr. sola), sicer so pridevniki
 • posamostaljeni pridevniki so označeni kot pridevniki, ne kot samostalniki

2.1.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 2. Oblikoslovne oznake (6)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
NcmNoun Type=common Gender=masculineSomsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moškižupanu/župan, župan, župnikom/župnik, župniku/župnik, župnik, žužka/žužek, žužke/žužek, žužki/žužek, žvenket, žvenk
NcfNoun Type=common Gender=feminineSozsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženskižupi/župa, župnija, župniji/župnija, župnijo/župnija, župo/župa, žuželkah/žuželka, žuželkami/žuželka, žuželkam/žuželka, žuželka, žuželke/žuželka
NcnNoun Type=common Gender=neuterSossamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednjižrelu/žrelo, žretja/žretje, žuganjem/žuganje, žuganje, županstvu/županstvo, žvepla/žveplo, žveplom/žveplo, žveplo, žveplu/žveplo, žvrgolenje
NpmNoun Type=proper Gender=masculineSlmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moškizupanu/zupan, zvitoroga/zvitorog, zvitorog, žalcu/žalec, železnikov/železniki, želma, žige/žiga, žkolastu/žkolast, žužek, žužku/žužek
NpfNoun Type=proper Gender=feminineSlzsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženskizora, zore/zora, zorica, želimeljščico/želimeljščica, žepule, žofka, žofki/žofka, žofko/žofka, župa, župo/župa
NpnNoun Type=proper Gender=neuterSlssamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednjitrebišče, trebišču/trebišče, turško, urnskem/urnsko, vaucouleurskem/vaucouleursko, virje, visokem/visoko, vladimirovem/vladimirovo, vojnomirovem/vojnomirovo, vojnomirovo

2.2. Glagol

Tabela 3. Tabela atributov in vrednosti za glagol
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstaglagolGCATEGORYVerbV
1vrstaglavnigTypemainm
pomožnipauxiliarya
2viddovršnidAspectperfectivee
nedovršninprogressivep
dvovidskivbiaspectualb
Opombe:
 • pomožni glagol je samo glagol biti, tako v funkciji tvorjenja časov, kot tudi kot glagol obstajanja
 • glagol biti nima pripisanega vida
 • trpni deležniki na –n/-t so označeni kot deležniški pridevniki
 • deležja so označena v okviru besedne vrste prislov
 • glagolniki so označeni kot samostalniki

2.2.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 4. Oblikoslovne oznake (4)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
VaVerb Type=auxiliaryGpglagol vrsta=pomožninista/biti, niste/biti, nisva/biti, sem/biti, si/biti, smo/biti, so/biti, sta/biti, ste/biti, sva/biti
VmeVerb Type=main Aspect=perfectiveGgdglagol vrsta=glavni vid=dovršnizvoziti, zvozi/zvoziti, zvrneš/zvrniti, zvrne/zvrniti, zvrnil/zvrniti, zvrni/zvrniti, zvrtelo/zvrteti, zvrtinči/zvrtinčiti, zvrti/zvrteti, žvepil/žvepliti
VmpVerb Type=main Aspect=progressiveGgnglagol vrsta=glavni vid=nedovršnižvečila/žvečiti, žvečiti, žvižgali/žvižgati, žvižgal/žvižgati, žvižgat/žvižgati, žvižga/žvižgati, žvrgoli/žvrgoleti, žvrkaj/žvrkati, žvrkljaj/žvrkljati, žvrklja/žvrkljati
VmbVerb Type=main Aspect=biaspectualGgvglagol vrsta=glavni vid=dvovidskizginil/zginiti, zlagajo/zlagati, zlagal/zlagati, zlagati, zlaga/zlagati, zlažem/zlagati, znebila/znebiti, žegnaj/žegnati, žegnali/žegnati, žegnal/žegnati

2.3. Pridevnik

Tabela 5. Tabela atributov in vrednosti za pridevnik
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstapridevnikPCATEGORYAdjectiveA
1vrstasplošnipTypegeneralg
svojilnispossessives
deležniškidparticiplep
2stopnjanedoločenonDegreepositivep
primernikpcomparativec
presežnikssuperlatives
Opombe:
 • pridevniki, ki označujejo splošno svojino, npr. državni denar (= denar države), cerkvena posest (= posest cerkve), so označeni kot splošni (p), pridevniki na –ov/-ev so načeloma označeni za svojilne, tudi če pomensko izražajo splošno svojino
 • trpni deležniki glagolov na –n/-t so označeni kot deležniški pridevniki
 • deležniški pridevniki, tvorjene iz zanikanih glagolov ali glagolskih zvez, so označeni kot splošni: nedokončan, nedovoljen, ...
 • posamostaljeni pridevniki so označeni kot pridevniki, ne kot samostalniki
 • stopnja je zadržana v priporočilih IMP, kljub temu, da je samo pogojno leksikalna lastnost
 • nedoločena stopnja označuje pridevnike, ki niso stopnjevani, torej »osnovnike«
 • lastnost stopnja je pri svojilnih pridevnikih vselej nedoločeno (n)
 • nesklonljivi prilastki tipa solo, neto, bruto ipd. so samostalniki, kadar so sklonljivi (npr. solo), sicer so pridevniki

2.3.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 6. Oblikoslovne oznake (5)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
AgpAdjective Type=general Degree=positivePpnpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločenožupanijskih/županijski, župnijska/župnijski, žveplena/žveplen, žveplene/žveplen, žvepleni/žveplen, žveplenokislega/žveplenokisel, žveplenokislih/žveplenokisel, žvepleno/žveplen, žveplen, žveplokisli/žveplokisel
AgcAdjective Type=general Degree=comparativePpppridevnik vrsta=splošni stopnja=primernikvlažnejše/vlažen, zaljša/zal, zastopnejši/zastopen, zdravejše/zdrav, zvestejšega/zvest, zvestejši/zvest, živejše/živ, žlahtnejša/žlahten, žlahtnejšega/žlahten, žlahtnejše/žlahten
AgsAdjective Type=general Degree=superlativePpspridevnik vrsta=splošni stopnja=presežniknajzanimivejših/zanimiv, najznamenitejše/znamenit, najznamenitejši/znamenit, najzvestejše/zvest, najzvestejši/zvest, najžalostnejši/žalosten, najžlahtnejša/žlahten, najžlahtnejšega/žlahten, najžlahtnejše/žlahten, najžlahtnejši/žlahten
AppAdjective Type=participle Degree=positivePdnpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločenožegnani/žegnan, žegnano/žegnan, žegnan, želeno/želen, žgana/žgan, žgane/žgan, žganih/žgan, žgano/žgan, žvečene/žvečen, žvepleni/žveplen
AspAdjective Type=possessive Degree=positivePsnpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločenoženinovo/ženinov, ženskino/ženski, živčeva/živčev, živinčetovemu/živinčetov, županova/županov, županovega/županov, županovo/županov, župnikova/župnikov, žveplovega/žveplov, žveplovih/žveplov

2.4. Prislov

Tabela 7. Tabela atributov in vrednosti za prislov
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstaprislovRCATEGORYAdverbR
1vrstasplošnisTypegeneralg
deležjedparticipler
2stopnjanedoločenonDegreepositivep
primernikrcomparativec
presežnikssuperlatives
Opombe:
 • povedkovniki, torej prislovi v povedni (brezosebni) rabi so označeni kot prislov
 • lastnost deležje načeloma dobijo vsa slovenska deležja

2.4.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 8. Oblikoslovne oznake (4)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
RgpAdverb Type=general Degree=positiveRsnprislov vrsta=splošni stopnja=nedoločenožalibože, žalostno, žal, željno, židano, žiher, živahno, živo, žleht, žvižgaje
RgcAdverb Type=general Degree=comparativeRsrprislov vrsta=splošni stopnja=primerniktanjše/tanko, težje/težko, trdneje/trdno, umevnejše/umevno, urneje/urno, urnejše/urno, več/veliko, više/visoko, višje/visoko, žlahtnejše/žlahtno
RgsAdverb Type=general Degree=superlativeRssprislov vrsta=splošni stopnja=presežniknajpopolnejše/popolno, najpotrebneje/potrebno, najpriličnejše/prilično, najraje/rad, najrajši/rad, najskrbneje/skrbno, najslabše/slabo, najtrše/trdo, največ/veliko, najviše/visoko
RrAdverb Type=participleRdprislov vrsta=deležjezakrohotaje, zamahnivši, zaničevaje, zapazivši, zapustivši, zasadivši, zasmehovaje, zašepetavši, zmnoživši, zvijaje

2.5. Zaimek

Tabela 9. Tabela atributov in vrednosti za zaimek
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstazaimekZCATEGORYPronounP
Opombe:
 • zaimek je zaprta beseda vrsta, zato so kot zaimki označene le pojavnice v okviru osnovnih oblik, ki so navedene v leksikonu
 • prislovne vprašalnice oz. vprašalni prislovni zaimki so vedno označeni kot prislovi (čemu, kako, kam, kdaj, kje, kod, kolikič, koliko, kolikokrat, počemu, zakaj)
 • kot prislovi so označeni tudi drugi prislovni zaimki (toliko, kdovekoliko, količkaj, kolikanj, itd.)

2.5.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 10. Oblikoslovne oznake (1)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
PPronounZzaimekvso/ves, zame, zanje/zame, zanj/on, zanjo/zame, zanju/zame, zanj/zame, zanj, zase, zate/zame

2.6. Števnik

Tabela 11. Tabela atributov in vrednosti za števnik
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstaštevnikKCATEGORYNumeralM
1zapisarabskiaFormdigitd
rimskirromanr
besednibletterl
Opombe:
 • kot arabski števniki so označene cifre, pa tudi vsako besedo, ki vsebuje cifre: oznake za datum, številke publikacij, številke za ure z dvopičjem/piko vmes in vsa druga arabska števila, ki nimajo 'regularno' postavljene vejice in pike
 • med števnike spadata tudi lemi en (ter varianta eden) ter drug, in sicer ne glede na to, ali je njun pomen v stavku zaimkovni ali števniški.

2.6.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 12. Oblikoslovne oznake (3)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
MdNumeral Form=digitKaštevnik zapis=arabski79., 8, 8., 90., 90°, 91., 98⅛, 99., 9, 9.
MrNumeral Form=romanKrštevnik zapis=rimski vrsta=glavnixxiii, xxii, xxiv, xxi, x., xxviii, xxxix, xxxviii, xxxvii, xx.
MlNumeral Form=letterKbštevnik zapis=besednitrinajst, tristo, tri/trije, troje, troji/troj, trojna/trojen, trojne/trojen, trojni/trojen, trojno/trojen, večih/več

2.7. Predlog

Tabela 13. Tabela atributov in vrednosti za predlog
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstapredlogDCATEGORYPrepositionS
Opombe:
 • kot predlogi so označene le pojavnice, ki so navedene v leksikonu
 • predlogi, ki imajo skupno lemo s prislovi, so: čez, blizu, glede, križem, mimo, nasproti, okoli, okrog, poleg, povrh, povrhu, proti, skozi, širom, tostran, vštric, za, znotraj, zraven, zunaj

2.7.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 14. Oblikoslovne oznake (1)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
SPrepositionDpredlogzategavoljo, zavoljo, zavolj, za, zbog, znotraj, zoper, zraven, zunaj, z

2.8. Veznik

Tabela 15. Tabela atributov in vrednosti za veznik
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstaveznikVCATEGORYConjunctionC
Opombe:
 • kot vezniki so označene le pojavnice, ki so navedene v leksikonu

2.8.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 16. Oblikoslovne oznake (1)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
CConjunctionVveznikter, toda, torej, vendarle, vendar, zakaj, zategadelj, zategavoljo, zatorej, zato

2.9. Členek

Tabela 17. Tabela atributov in vrednosti za členek
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstačlenekLCATEGORYParticleQ
Opombe:
 • kot členki so označene le pojavnice, ki so navedene v leksikonu

2.9.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 18. Oblikoslovne oznake (1)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
QParticleLčlenekveč, vendarle, vsaj, vsekakor, v, zato, zgolj, zlasti, znabiti, že

2.10. Medmet

Tabela 19. Tabela atributov in vrednosti za medmet
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstamedmetMCATEGORYInterjectionI
Opombe:
 • kot medmet so označene besede, ki so onomatopoetske v smislu, da posnemajo bodisi človeške neartikulirane glasove (smeh, krike itd.) bodisi kakšne druge zvoke iz okolja (živalski glasovi, zvoki strojev itd.)

2.10.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 20. Oblikoslovne oznake (1)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
IInterjectionMmedmetšentaj, štrbunk, tresk, udri, uff, uh, vaj, vivat, zbogom, živio

2.11. Okrajšava

Tabela 21. Tabela atributov in vrednosti za okrajšavo
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstaokrajšavaOCATEGORYAbbreviationY
Opombe:
 • kot okrajšave so načeloma označene okrajšane besede in kratice (npr., itd. št., ing., mag., CO2, Feb, Avs, M2, Pe, EUR, USD)
 • če je okrajšava sklanjana in v besedilu funkcionira kot samostalnik, jo označimo kot samostalnik
 • kratice (akronimi) so označeni kot samostalnike (NUK, NAMA, Mors itd.)

2.11.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 22. Oblikoslovne oznake (1)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
YAbbreviationOokrajšava°, №, zemljiš., zr, z., žuž., ž.

2.12. Neuvrščeno

Tabela 23. Tabela atributov in vrednosti za neuvrščeno
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstaneuvrščenoNCATEGORYResidualX
1vrstatujejezičnojTypeforeignf
tipkarskattypot
programpprogramp
Opombe:
 • kot tujejezične so označene besede v daljših citati v tujem jeziku; to ne velja za posamezne besede tujega izvora, ki funkcionirajo v slovenskem besedilu in imajo slovenska obrazila; te označujemo z oznako za ustrezno besedno vrsto
 • kot tipkarske napake označimo narobe napisane besede v izvirniku.
 • kot programske napake označimo tiste besede, ki jih je program napačno tokeniziral. To velja predvsem za okrajšave, kadar je besedi, ki ni okrajašava, pripisana pika (npr. domov.) ali pa dejanski okrajšavi pika ni pripisana (npr. idr). Kot programske napake označimo tudi dele deljenih besed.

2.12.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 24. Oblikoslovne oznake (4)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
XResidualNneuvrščeno-
XfResidual Type=foreignNjneuvrščeno vrsta=tujejezičnoztg, zuckenden, zug, zum, zundmaschine, zusammenkitten, zu, zweifach, λαρω, λειριοv
XtResidual Type=typoNtneuvrščeno vrsta=tipkarskazacetka, začele, zače, zagor, zaminje, zapajla, zavoljo, zdruzimi, zhes, žem/!žem
XpResidual Type=programNpneuvrščeno vrsta=programzmešn, zom, zr, ža, žice, žig, žiti, ži, žl, žup

3. Seznami

3.1. Seznam besednih vrst

V tabeli so naštete kategorije oblikoskladenjskih priporočil IMP, za vsako je podana njeno ime in koda, v angleščini in slovenščini ter število definiranih atributov za kategorijo.

3.1.1. Tabela besednih vrst

imekodaimekodašt. atributov
samostalnikSNounN2
glagolGVerbV2
pridevnikPAdjectiveA2
prislovRAdverbR2
zaimekZPronounP0
števnikKNumeralM1
predlogDPrepositionS0
veznikVConjunctionC0
členekLParticleQ0
medmetMInterjectionI0
okrajšavaOAbbreviationY0
neuvrščenoNResidualX1

3.2. Seznam lastnosti

V tabeli so našteti atributi oblikoskladenjskih priporočil IMP, za vsakega sta podana njegovo ime in pripadajoča kategoriji, v angleščini in slovenščini ter pozicija v oblikoskladenjski oznaki.

3.2.1. Tabela lastnosti

atributkategorijaatributkategorijamesto
spolsamostalnikGenderNoun2
stopnjapridevnikDegreeAdjective2
stopnjaprislovDegreeAdverb2
vidglagolAspectVerb2
vrstaglagolTypeVerb1
vrstaneuvrščenoTypeResidual1
vrstapridevnikTypeAdjective1
vrstaprislovTypeAdverb1
vrstasamostalnikTypeNoun1
zapisštevnikFormNumeral1

3.3. Seznam vrednosti

V tabeli so naštete, v angleščini in slovenščini, vrednosti atributov oblikoskladenjskih priporočil IMP. Za vsako vrednost podamo njeno ime, kodo, atribut in kategorijo.

3.3.1. Tabela vrednosti

vrednostkodaatributkategorijavrednostkodaatributkategorija
arabskiazapisštevnikdigitdFormNumeral
besednibzapisštevnikletterlFormNumeral
deležjedvrstaprislovparticiplerTypeAdverb
deležniškidvrstapridevnikparticiplepTypeAdjective
dovršnidvidglagolperfectiveeAspectVerb
dvovidskivvidglagolbiaspectualbAspectVerb
glavnigvrstaglagolmainmTypeVerb
lastno_imelvrstasamostalnikproperpTypeNoun
moškimspolsamostalnikmasculinemGenderNoun
nedoločenonstopnjapridevnikpositivepDegreeAdjective
nedoločenonstopnjaprislovpositivepDegreeAdverb
nedovršninvidglagolprogressivepAspectVerb
občno_imeovrstasamostalnikcommoncTypeNoun
pomožnipvrstaglagolauxiliaryaTypeVerb
presežniksstopnjapridevniksuperlativesDegreeAdjective
presežniksstopnjaprislovsuperlativesDegreeAdverb
primernikpstopnjapridevnikcomparativecDegreeAdjective
primernikrstopnjaprislovcomparativecDegreeAdverb
programpvrstaneuvrščenoprogrampTypeResidual
rimskirzapisštevnikromanrFormNumeral
splošnipvrstapridevnikgeneralgTypeAdjective
splošnisvrstaprislovgeneralgTypeAdverb
srednjisspolsamostalnikneuternGenderNoun
svojilnisvrstapridevnikpossessivesTypeAdjective
tipkarskatvrstaneuvrščenotypotTypeResidual
tujejezičnojvrstaneuvrščenoforeignfTypeResidual
ženskizspolsamostalnikfemininefGenderNoun

3.4. Seznam oblikoskladenjskih oznak

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake IMP, skupaj z njihovimi lastnostmi, tako v angleščini kot v slovenščini. Zadnji stolpec vsebuje primere uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki beseda / lema, oz. kar beseda, kjer je ta enaka lemi.

Tabela 28. (32) (32)
oznaka (en)lastnosti (en)oznaka (sl)lastnosti (sl)primeri iz leksikona (ročno pregledani)
NcmNoun Type=common Gender=masculineSomsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moškižupanu/župan, župan, župnikom/župnik, župniku/župnik, župnik, žužka/žužek, žužke/žužek, žužki/žužek, žvenket, žvenk
NcfNoun Type=common Gender=feminineSozsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženskižupi/župa, župnija, župniji/župnija, župnijo/župnija, župo/župa, žuželkah/žuželka, žuželkami/žuželka, žuželkam/žuželka, žuželka, žuželke/žuželka
NcnNoun Type=common Gender=neuterSossamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednjižrelu/žrelo, žretja/žretje, žuganjem/žuganje, žuganje, županstvu/županstvo, žvepla/žveplo, žveplom/žveplo, žveplo, žveplu/žveplo, žvrgolenje
NpmNoun Type=proper Gender=masculineSlmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moškizupanu/zupan, zvitoroga/zvitorog, zvitorog, žalcu/žalec, železnikov/železniki, želma, žige/žiga, žkolastu/žkolast, žužek, žužku/žužek
NpfNoun Type=proper Gender=feminineSlzsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženskizora, zore/zora, zorica, želimeljščico/želimeljščica, žepule, žofka, žofki/žofka, žofko/žofka, župa, župo/župa
NpnNoun Type=proper Gender=neuterSlssamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednjitrebišče, trebišču/trebišče, turško, urnskem/urnsko, vaucouleurskem/vaucouleursko, virje, visokem/visoko, vladimirovem/vladimirovo, vojnomirovem/vojnomirovo, vojnomirovo
VaVerb Type=auxiliaryGpglagol vrsta=pomožninista/biti, niste/biti, nisva/biti, sem/biti, si/biti, smo/biti, so/biti, sta/biti, ste/biti, sva/biti
VmeVerb Type=main Aspect=perfectiveGgdglagol vrsta=glavni vid=dovršnizvoziti, zvozi/zvoziti, zvrneš/zvrniti, zvrne/zvrniti, zvrnil/zvrniti, zvrni/zvrniti, zvrtelo/zvrteti, zvrtinči/zvrtinčiti, zvrti/zvrteti, žvepil/žvepliti
VmpVerb Type=main Aspect=progressiveGgnglagol vrsta=glavni vid=nedovršnižvečila/žvečiti, žvečiti, žvižgali/žvižgati, žvižgal/žvižgati, žvižgat/žvižgati, žvižga/žvižgati, žvrgoli/žvrgoleti, žvrkaj/žvrkati, žvrkljaj/žvrkljati, žvrklja/žvrkljati
VmbVerb Type=main Aspect=biaspectualGgvglagol vrsta=glavni vid=dvovidskizginil/zginiti, zlagajo/zlagati, zlagal/zlagati, zlagati, zlaga/zlagati, zlažem/zlagati, znebila/znebiti, žegnaj/žegnati, žegnali/žegnati, žegnal/žegnati
AgpAdjective Type=general Degree=positivePpnpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločenožupanijskih/županijski, župnijska/župnijski, žveplena/žveplen, žveplene/žveplen, žvepleni/žveplen, žveplenokislega/žveplenokisel, žveplenokislih/žveplenokisel, žvepleno/žveplen, žveplen, žveplokisli/žveplokisel
AgcAdjective Type=general Degree=comparativePpppridevnik vrsta=splošni stopnja=primernikvlažnejše/vlažen, zaljša/zal, zastopnejši/zastopen, zdravejše/zdrav, zvestejšega/zvest, zvestejši/zvest, živejše/živ, žlahtnejša/žlahten, žlahtnejšega/žlahten, žlahtnejše/žlahten
AgsAdjective Type=general Degree=superlativePpspridevnik vrsta=splošni stopnja=presežniknajzanimivejših/zanimiv, najznamenitejše/znamenit, najznamenitejši/znamenit, najzvestejše/zvest, najzvestejši/zvest, najžalostnejši/žalosten, najžlahtnejša/žlahten, najžlahtnejšega/žlahten, najžlahtnejše/žlahten, najžlahtnejši/žlahten
AppAdjective Type=participle Degree=positivePdnpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločenožegnani/žegnan, žegnano/žegnan, žegnan, želeno/želen, žgana/žgan, žgane/žgan, žganih/žgan, žgano/žgan, žvečene/žvečen, žvepleni/žveplen
AspAdjective Type=possessive Degree=positivePsnpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločenoženinovo/ženinov, ženskino/ženski, živčeva/živčev, živinčetovemu/živinčetov, županova/županov, županovega/županov, županovo/županov, župnikova/župnikov, žveplovega/žveplov, žveplovih/žveplov
RgpAdverb Type=general Degree=positiveRsnprislov vrsta=splošni stopnja=nedoločenožalibože, žalostno, žal, željno, židano, žiher, živahno, živo, žleht, žvižgaje
RgcAdverb Type=general Degree=comparativeRsrprislov vrsta=splošni stopnja=primerniktanjše/tanko, težje/težko, trdneje/trdno, umevnejše/umevno, urneje/urno, urnejše/urno, več/veliko, više/visoko, višje/visoko, žlahtnejše/žlahtno
RgsAdverb Type=general Degree=superlativeRssprislov vrsta=splošni stopnja=presežniknajpopolnejše/popolno, najpotrebneje/potrebno, najpriličnejše/prilično, najraje/rad, najrajši/rad, najskrbneje/skrbno, najslabše/slabo, najtrše/trdo, največ/veliko, najviše/visoko
RrAdverb Type=participleRdprislov vrsta=deležjezakrohotaje, zamahnivši, zaničevaje, zapazivši, zapustivši, zasadivši, zasmehovaje, zašepetavši, zmnoživši, zvijaje
PPronounZzaimekvso/ves, zame, zanje/zame, zanj/on, zanjo/zame, zanju/zame, zanj/zame, zanj, zase, zate/zame
MdNumeral Form=digitKaštevnik zapis=arabski79., 8, 8., 90., 90°, 91., 98⅛, 99., 9, 9.
MrNumeral Form=romanKrštevnik zapis=rimski vrsta=glavnixxiii, xxii, xxiv, xxi, x., xxviii, xxxix, xxxviii, xxxvii, xx.
MlNumeral Form=letterKbštevnik zapis=besednitrinajst, tristo, tri/trije, troje, troji/troj, trojna/trojen, trojne/trojen, trojni/trojen, trojno/trojen, večih/več
SPrepositionDpredlogzategavoljo, zavoljo, zavolj, za, zbog, znotraj, zoper, zraven, zunaj, z
CConjunctionVveznikter, toda, torej, vendarle, vendar, zakaj, zategadelj, zategavoljo, zatorej, zato
QParticleLčlenekveč, vendarle, vsaj, vsekakor, v, zato, zgolj, zlasti, znabiti, že
IInterjectionMmedmetšentaj, štrbunk, tresk, udri, uff, uh, vaj, vivat, zbogom, živio
YAbbreviationOokrajšava°, №, zemljiš., zr, z., žuž., ž.
XResidualNneuvrščeno-
XfResidual Type=foreignNjneuvrščeno vrsta=tujejezičnoztg, zuckenden, zug, zum, zundmaschine, zusammenkitten, zu, zweifach, λαρω, λειριοv
XtResidual Type=typoNtneuvrščeno vrsta=tipkarskazacetka, začele, zače, zagor, zaminje, zapajla, zavoljo, zdruzimi, zhes, žem/!žem
XpResidual Type=programNpneuvrščeno vrsta=programzmešn, zom, zr, ža, žice, žig, žiti, ži, žl, žup

Dodatek A Oblikoslovne lastnosti in oznake IMP zapisane kot strukture lastnosti TEI

Dodatek A.1 Definicije v slovenščini

Oblikoslovne lastnosti in oznake IMP v slovenščini; navskrižno so povezane z angleškimi ekvivalenti.

Dodatek A.2 Definicije v angleščini

Oblikoslovne lastnosti in oznake IMP v angleščini; navskrižno so povezane z slovenskimi ekvivalenti.Tomaž Erjavec. Datum: 2012-03-29
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.