kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov Škofjeloški pasijon
§naslov Elektronska znanstvenokritična izdaja
§avtor Oče Romuald Štandreški
§navedba odgovornosti
§odgovornost Diplomatični prepis
§ime
identifikator = SIM
Primož Simoniti
§ime Matija Ogrin
§navedba odgovornosti
§odgovornost Prevod latinskih in nemških delov besedila
§ime Primož Simoniti
§navedba odgovornosti
§odgovornost Kritični prepis
§ime
identifikator = JFA
Jože Faganel
§ime Matija Ogrin
§ime Jožica Škofic
§ime Matej Šekli
§navedba odgovornosti
§odgovornost Diplomatični prepis in prevod Listov ob kodeksu Škofjeloškega pasijona
§ime
identifikator = MDT
Monika Deželak Trojar
§navedba odgovornosti
§odgovornost Opombe k prepisom, študije, dopolnilno gradivo
§ime Matija Ogrin
§ime Monika Deželak Trojar
§navedba odgovornosti
§odgovornost Uredil
§ime
identifikator = MOG
Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
§navedba odgovornosti
§odgovornost Računalniški zapis in redakcija TEI
§ime
identifikator = TER
Tomaž Erjavec, Odsek za tehnologije znanja IJS
§navedba odgovornosti
§odgovornost Strokovni pregled
§ime Kozma Ahačič
§navedba odgovornosti
§odgovornost Fotografija in digitalni faksimile
§ime Marko Zaplatil
§navedba odgovornosti
§odgovornost Obdelava video posnetkov in sinhronizacija z besedilom
§ime Damjan Bojadžiev
§navedba odgovornosti
§odgovornost Digitalni faksimile kodeksa s Škofjeloškim pasijonom za to izdajo omogočil
§ime Kapucinski samostan v Škofji Loki,
§ime zanj p. Metod Benedik
§navedba odgovornosti
§odgovornost Digitalni faksimile sporedov Ljubljanskega pasijona za to izdajo omogočila
§ime Semeniška knjižnica Ljubljana
§ime zanjo dr. Marijan Smolik
§navedba odgovornosti
§odgovornost Vključitev video posnetka uprizoritve 1999 omogočila
§ime Občina Škofja Loka
§navedba odgovornosti
§odgovornost Prevod povzetkov
§ime Nada Grošelj
§ime Daniel Holl
§ime Sandro Paolucci
§navedba izdaje
§izdaja 1.0
§obseg 1.3MB XML + 450MB JPEG (+ 2.8MB HTML)
§navedba objave
§izdajatelj Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
§kraj objave Ljubljana
§datum 2009-05-04
§identifikacijska številka
tip = ISBN
ISBN 978-961-254-127-9
§dostopnost

Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija

© Avtorske pravice za digitalni faksimile kodeksa s Škofjeloškim pasijonom in Listov ob kodeksu: Slovenska kapucinska provinca, Kapucinski samostan Škofja Loka

© Avtorske pravice za digitalni faksimile sporedov Ljubljanskega pasijona: Slovenska kapucinska provinca, Kapucinski samostan Škofja Loka

© Avtorske pravice za video posnetek uprizoritve Škofjeloškega pasijona: Občina Škofja Loka

§kraj objave http://nl.ijs.si/e-zrc/sp/
§opis vira
§opis rokopisa
identifikator = sp
§identifikator rokopisa
država Slovenija
naselje Škofja Loka
repozitorij Kapucinski samostan v Škofji Loki
§vsebina rokopisa
povzetek Na 51 folijih (šest nepopisanih) je napisano besedilo Škofjeloškega pasijona v latinični lepopisni kurzivi in nemški kurzivni pisavi Kurrent. Rokopis sestavlja osem leg, vezan je v platnice nekdanjega urbarja Loškega gospostva s konca 17. stoletja. Rokopis je bil vezan kmalu potem, ko je bil okrog leta 1727 napisan.
strukturirana rokopisna enota
avtor
Oče Romuald Štandreški
avtor
jezik = latinščina
Romualdus a S. Andrea
naslov
jezik = latinščina tip = uredniški
Instructio pro Processione Locopolitana in die Parasceve Dni
naslov
tip = uredniški
Škofjeloški pasijon
incipit
jezik = latinščina
Ad repetitam Jnstantiam, et enixas preces Jllmi<okrajšava> Dni<okrajšava>
Baronis Antonij âb Ekar
eksplicit
jezik = nemščina
Ein Neye Standardt von weiſſɳ<okrajšava> rott vnd blauɳ<okrajšava> Cartiß so<nejasno> Anno 1745 iſt gemacht wordɳ<okrajšava>
zu der Reiterey.
jezik rokopisa
glavni jezik = slovenščina
§snovni opis
opis predmeta
oblika = kodeks
opis podlage
material = papir
podlaga
material Papir
anonimni blok
Svetlejši, fin papir z vidnim odtisom sita iz severnoitalijanskih papirnic; vidnih je več vodnih znamenj.
vodni znak monogram AN
vodni znak monogram CPA
vodni znak vitičje z monogramom AZ
vodni znak golob z napisom BERGANO
vodni znak prekrižani palici
vodni znak lok in puščica s krožnimi ornamenti
vodni znak krožni lik s šestimi krožci
obseg
opomba
i + 51 fol. + i
dimenzije
tip = list enota = cm
višina 27,8
širina 19,7
foliacija Listi so bili oštevilčeni s svinčnikom na začetku 20. stoletja v desnem zgornjem kotu strani recto. V foliacijo so zajeti vsi listi razen obeh veznih, ki sta prilepljena na platnici.
kolacija

Rokopis sestavlja poleg veznih listov osem leg.

opis rok
roke = 6
opomba o roki
pisar = A identifikator = hA

Roka A je napisala folij 2r z uvodno dikcijo Pro notitia futuri saeculi in nekatere manjše pripise ali popravke.

opomba o roki
pisar = B identifikator = hB

Roka B je napisala glavni del Škofjelošjega pasijona, ff. 3r do 40v. Po vsej verjetnosti je to prav roka p. Romualda Štandreškega.

opomba o roki
pisar = C identifikator = hC

Roka C je napisala ff. 42r do 43r, tj. Periocho za leto 1728.

opomba o roki
pisar = D identifikator = hD

Roka D je napisala na fol. 4v pripis Aditum ex antiqua consuetudine.

opomba o roki
pisar = E identifikator = hE

Roka E je na fol. 11r spodaj pripisala opombo o podobi Pekla, na fol. 50v pa je napisala koncept povabilnega pisma.

opomba o roki
pisar = F identifikator = hF

Roka F je na dnu fol. 3r napisala opombo o deželni vrednosti valute, na fol 4r–4v pa razdelke o dolžnostih in ugodnostih voditelja procesije; na 50v opombo o zastavi v slovenskih barvah z letnico 1745 ter opombo desno zgoraj; več magrinalij.

opomba o roki
pisar = G identifikator = hG

Z oznako roka G zaznamujemo drobnejše dodatke ali popravke, ki jih ni mogoče zanesljivo pripisati kateri od rok A do F.

spremno rokopisno gradivo

Ob kodeksu ŠP se je ohranilo do danes deset listov; zadnji od teh je list z lutenjsko tabulaturo, devet pa je tesno povezanih z zgodovino Škofjeloškega in Ljubljanskega pasijona ter s pobožnostjo češčenja Svetega Rešnjega Telesa v predpostnem času. Večina listov so vabila župnikom, naj se udeležijo pasijonske procesije in k sodelovanju povabijo vernike.

§zgodovina rokopisa
izvor

Rkp. je nastal v Škofji Loki med 28. sept. 1725, ko je bil izvoljen provincial Gotthart Graški, in Velikim petkom 11. apr. 1727. Zadnji vpisi segajo v čas kmalu po letu 1745. Geneza samega literarnega besedila sega v čas kmalu po letu 1715.

kraj nastanka Škofja Loka
čas nastanka
ne pred = 1725-09-28 ne po = 1727-04-11
med 28. sept. 1725 in 11. apr. 1727
§dodatni podatki
administrativni podatki
nastanek opisa rokopisa
vir Opis je bil narejen po podatkih, pridobljenih z večkratnim ogledom rokopisa v Kapucinskem samostanu Škofja Loka.
sprememba
kdaj = 2009-03-13 kdo = MOG
Ponoven ogled rokopisa in listov; ugotovljena istovetnost papirja folija 2 v ŠP in lista št. 6
sprememba
kdaj = 2009-01-19 kdo = MOG
Izpopolnjen opis rokopisa
sprememba
kdaj = 2008-10-10 kdo = MOG
Ponoven ogled podrobnosti glede kolacije, zlasti glede 4. in 7. lege; pojasnjena sestava rokopisa.
sprememba
kdaj = 2008-02-07 kdo = MOG
Več ogledov v l. 2007, podrobneje glede kodikoloških detajlov in kolacije 7. feb. 2008, prvi osnutek opisa.
§opis označevanja
§opis projekta

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Delo za to izdajo sta financirali Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru aplikativnega projekta L6-6373-0618-04 “Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva”.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = TEI pojavitev = 1
dokument TEI
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 4
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 170
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 170
opis
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = docTitle pojavitev = 1
naslov dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 2
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = publisher pojavitev = 2
izdajatelj
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 2
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = app pojavitev = 10
enota kritičnega aparata
§uporaba oznake
ime elementa = rdg pojavitev = 21
varianta
§uporaba oznake
ime elementa = supplied pojavitev = 1
vstavil urednik
§uporaba oznake
ime elementa = handShift pojavitev = 8
sprememba roke
§uporaba oznake
ime elementa = unclear pojavitev = 1
nejasno
§uporaba oznake
ime elementa = speaker pojavitev = 250
dramski govorec
§uporaba oznake
ime elementa = back pojavitev = 1
priloge
§uporaba oznake
ime elementa = sp pojavitev = 268
govor
§uporaba oznake
ime elementa = stage pojavitev = 164
didaskalija
§uporaba oznake
ime elementa = subst pojavitev = 37
nadomestni vpis
§uporaba oznake
ime elementa = gap pojavitev = 11
vrzel
§uporaba oznake
ime elementa = add pojavitev = 77
dodano
§uporaba oznake
ime elementa = sic pojavitev = 38
napaka
§uporaba oznake
ime elementa = corr pojavitev = 63
uredniški popravek
§uporaba oznake
ime elementa = choice pojavitev = 647
izbira
§uporaba oznake
ime elementa = abbr pojavitev = 610
okrajšava
§uporaba oznake
ime elementa = expan pojavitev = 609
razvezava
§uporaba oznake
ime elementa = dateline pojavitev = 5
vrstica z datumom
§uporaba oznake
ime elementa = date pojavitev = 9
datum
§uporaba oznake
ime elementa = del pojavitev = 76
prečrtano
§uporaba oznake
ime elementa = signed pojavitev = 8
podpis
§uporaba oznake
ime elementa = salute pojavitev = 13
pozdrav
§uporaba oznake
ime elementa = lg pojavitev = 24
kitica
§uporaba oznake
ime elementa = l pojavitev = 2703
verz
§uporaba oznake
ime elementa = closer pojavitev = 12
sklepne vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = opener pojavitev = 18
uvodne vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 448
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = figure pojavitev = 5
slika
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 515
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = anchor pojavitev = 2
sidro
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 608
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = table pojavitev = 5
tabela
§uporaba oznake
ime elementa = row pojavitev = 196
vrstica
§uporaba oznake
ime elementa = cell pojavitev = 614
celica
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 19
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = note pojavitev = 397
opomba
§uporaba oznake
ime elementa = listBibl pojavitev = 3
seznam bibliografskih enot
§uporaba oznake
ime elementa = bibl pojavitev = 113
bibliografska enota
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 67
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = label pojavitev = 49
napis
§uporaba oznake
ime elementa = ptr pojavitev = 48
kazalec
§uporaba oznake
ime elementa = list pojavitev = 222
seznam
§uporaba oznake
ime elementa = item pojavitev = 1337
postavka
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 342
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 391
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = emph pojavitev = 848
poudarjeno
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 673
odstavek
§uporaba oznake
ime elementa = hi pojavitev = 559
izpostavljeno
§uporaba oznake
ime elementa = byline pojavitev = 11
podpisani
§uporaba oznake
ime elementa = name pojavitev = 14
ime
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = slv
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = lat
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = ger
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = eng
§termin
angleščina
§opis sprememb
§sprememba 2009-05-04<datum>Matija Ogrin<ime>, Tomaž Erjavec<ime> Izdaja 1.0
§sprememba 2009-05-01<datum>Matija Ogrin<ime>, Tomaž Erjavec<ime> Dopolnila, popravki; izboljšave prikaza.
§sprememba 2009-04-25<datum>Tomaž Erjavec<ime>,Matija Ogrin<ime>, Monika Deželak Trojar<ime> Popravki in dodatki; vnos kazalk za notranje sklicevanje; integralni prikaz celotne izdaje
§sprememba 2009-03-10<datum>Matija Ogrin<ime>Monika Deželak Trojar<ime> Pisanje leksikalnih opomb, spremnih besedil, dodatkov, preglednic; korekture
§sprememba 2009-01-28<datum>Matija Ogrin<ime>Podrobnejše označevanje rok; pisanje kodikoloških opomb k DP
§sprememba 2009-01-19<datum>Tomaž Erjavec<ime>Matija Ogrin<ime> Pretvorba v TEI P5; v kolofon vključen opis rokopisa
§sprememba 2009-01-17<datum>Matija Ogrin<ime>Pisanje spremnih besedil; oznake za odlomke v nemščini in latinščini; dodan razdelek z "listi"
§sprememba 2008-10-26<datum>Matija Ogrin<ime>Vključil sklop z dodatki; tehnični popravki v prevodih in KP; pisanje komentarja, spremnih besedil
§sprememba 2008-09-29<datum>Matija Ogrin<ime>Uredniško usklajevanje; korekture prepisov; pisanje spremnih besedil
§sprememba 2008‒08‒06<datum>Matija Ogrin<ime>Preverjanje, popravljanje prepisov in označevanja (od sedme podobe naprej); dodajanje opomb in označevanje rok
§sprememba 2007‒12‒07<datum>Matija Ogrin<ime>Preverjanje, popravljanje prepisov in označevanja (do konca šeste podobe); dodajanje opomb.
§sprememba 2007-07-13<datum>Matija Ogrin<ime>Tomaž Erjavec<ime>Celotno besedilno gradivo ŠP in faksimili označeni ter integrirani. Prva pretvorba v html
§sprememba 2006-11-07<datum>Matija Ogrin, <ime>Alenka Maček<ime>Pretvorba obeh prepisov v zapis TEI in ročno označevanje osnovne strukture