You are here: Foswiki>PSLK Web>WebHome (08 Jan 2014, MarkoJuvan)EditAttach

Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom

Projekt Prostor slovenske literarne kulture (J6-4245; 1. 7. 2011 -- 30. 6. 2014) prvi v Sloveniji povezuje literarno vedo in geografijo v sistematično interdisciplinarno raziskavo. Z geografskim informacijskim sistemom (GIS) preučuje razvoj medsebojnih vplivov med geografskim prostorom, večinsko poseljenim s Slovenci, in slovensko literaturo. Zajema obdobje 1780–1940: od začetkov beletristike v slovenščini do druge svetovne vojne, ko je slovenska literarna kultura dosegla polno institucionalno in medijsko razvitost ter slogovno, žanrsko in ideološko diferenciranost. Več-->

Projektna skupina: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (red. prof. dr. Marko Juvan, vodja), Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani .

Finančni vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede: literarna kultura • literarna zgodovina • literarna geografija • literarni atlas • prostorska analiza • kartografija

Iskalnik in zemljevid

Prostor slovenske literarne kulture

Literarni atlas Ljubljane

Članki sodelavcev projekta

Bibliografija

Povezave do sorodnih projektov

Možnosti za tehnično podporo

-- JanJonaJavorsek - 28 Nov 2013

Orodja za delo z wikijem PSLK

  • WebTopicList - vse strani (topics) abecedno
  • WebChanges - zadnje spremembe spletišča (recent topic changes in this web)
  • WebNotify - zahtevajte poštna obvestila o spremembah (subscribe to an e-mail alert sent when topics change)
  • WebRss, WebAtom - viri RSS in ATOM o spremembah (news feeds of topic changes)
  • WebPreferences - nastavitve spletišča (preferences of this web)
Topic revision: r7 - 08 Jan 2014, MarkoJuvan
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback