Šentjur Šentjur Slmei - - - prodamo prodati Ggdspm enosobno enosoben Ppnset stanovanje stanovanje Soset , , , 39 39 Kag m2 m2 O , , , ck ck O , , , popolnoma popolnoma Rsn prenovljeno prenovljen Pdnset , , , cena cena Sozei 940 940 Kag DEM DEM O / / / m2 m2 O . . .

Podlubnike podlubnik Sommt uspešno uspešno Rsn zatiramo zatirati Ggnspm tudi tudi L s z Do t. t. O i. i. O lovnimi loven Ppnzmo nastavami nastava Sozmo . . . To ta Zk-sei so biti Gp-stm-n ponavadi ponavadi Rsn sveže sveže Rsn posekana posekan Pdnsmi drevesa drevo Sosmi , , , lovna loven Ppnsmi debla deblo Sosmi ali ali Vp lovni loven Ppnmmi kupi kup Sommi , , , ki ki Vd dva dva Kbgmdt do do Dr tri trije Kbgmmt mesece mesec Sommt privabljajo privabljati Ggnstm vse ves Zc-zmt vrste vrsta Sozmt podlubnkov podlubnkov Nt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n prehransko prehransko Rsn vezani vezan Pdnmmi na na Dt določeno določen Pdnzet vrsto vrsta Sozet . . . Kot kot Vd take tak Zk-zmi so biti Gp-stm-n učinkovit učinkovit Ppnmein pripomoček pripomoček Somei za za Dt zatiranje zatiranje Soset , , , pri pri Dm nepravilnem nepravilen Ppnsem in in Vp nepravočasnem nepravočasen Ppnsem uničenju uničenje Sosem pa pa Vp se se Zp------k seveda seveda L lahko lahko Rsn sprevržejo sprevreči Ggdstm v v Dt pravo pravi Ppnset nasprotje nasprotje Soset . . . V v Dm zadnjih zadnji Ppnsmm letih leto Sosmm v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem uporabljamo uporabljati Ggnspm feromonske feromonski Ppnzmt kontrolno kontrolno Rsn lovne loven Ppnzmt nastave nastave Sozmt . . . Sintetični sintetičen Ppnmeid feromon feromon Somei samice samica Sozer knaverja knaver Somer in in Vp malega mali Ppnmer smrekovega smrekov Ppnmer lubadarja lubadar Somer privablja privabljati Ggnste samčke samček Sommt , , , ki ki Vd , , , namesto namesto Dr da da Vd bi biti Gp-g oplodili oploditi Ggdd-mm samico samica Sozet , , , padejo pasti Ggvstm v v Dt past past Sozet . . . Kontrolno kontrolno Rsn lovne loven Ppnzmi nastave nastave Sozmi so biti Gp-stm-n tudi tudi L zelo zelo Rsn dober dober Ppnmein pokazatelj pokazatelj Somei populacije populacija Sozer podlubnikov podlubnik Sommr in in Vp vsekakor vsekakor L » » » alarmna alarmen Ppnzei naprava naprava Sozei « « « za za Dt naš naš Zspmetm gozd gozd Sometn . . . Prav prav Rsn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd kontrolno kontrolno Rsn lovne loven Ppnzmt nastave nastave Sozmt polagamo polagati Ggnspm že že L pred pred Do začetkom začetek Someo rojenja rojenje Soser , , , vendar vendar Vp ne ne L prezgodaj prezgodaj Rsn in in Vp ne ne L prepozno pozno Rsn . . . Zatiranje zatiranje Sosei podlubnikov podlubnik Sommr bo biti Gp-pte-n uspešno uspešen Ppnsei , , , če če Vd so biti Gp-stm-n pasti past Sozmi pripravljene pripravljen Pdnzmi na na Dm pravem pravi Ppnsem mestu mesto Sosem . . . . . . Pasti past Sozmt nastavimo nastaviti Ggdspm v v Dt ali ali Vp nad nad Dt 50 50 Kag let leto Sosmr stare star Ppnmmt sestoje sestoj Sommt v v Dt območje območje Soset žarišč žarišče Sosmr , , , na na Dt lanskoletna lanskoleten Ppnsmt in in Vp letošnja letošnji Ppnsmt žarišča žarišče Sosmt ter ter Vp ob ob Dt in in Vp v v Dt skladišča skladišče Sosmt okroglega okrogel Ppnmer lesa les Somer . . . Potrebna potreben Ppnzei je biti Gp-ste-n pravilna pravilen Ppnzei varnostna varnosten Ppnzei razdalja razdalja Sozei , , , saj saj Vp ob ob Dm veliki velik Ppnzem množici množica Sozem podlubnikov podlubnik Sommr ti ta Zk-mmi lahko lahko Rsn napadejo napasti Ggdstm tudi tudi L povsem povsem Rsn zdrava zdrav Ppnsmt drevesa drevo Sosmt . . . Zato zato Vp mora morati Ggnste biti biti Gp-n razdalja razdalja Sozei med med Do pastjo past Sozeo in in Vp prvim prvi Kbvseo drevesom drevo Soseo vsaj vsaj L 10-15 10-15 Kag m m O , , , v v Dm oslabljenem oslabljen Pdnmem gozdu gozd Somem pa pa Vp več veliko Rsr , , , od od Dr 15-25 15-25 Kag m m O . . . Past past Sozet je biti Gp-ste-n treba treba Rsn tudi tudi L redno redno Rsn prazniti prazniti Ggnn in in Vp poskrbeti poskrbeti Ggdn za za Dt uničenje uničenje Soset hroščkov hrošček Sommr , , , saj saj Vp sicer sicer Rsn dosežemo doseči Ggdspm nasproten nasproten Ppnmetn učinek učinek Sometn . . .

Ocenjujejo ocenjevati Ggnstm , , , da da Vd komercialno komercialen Ppnsei zavarovanje zavarovanje Sosei lahko lahko Rsn brez brez Dr velikih velik Ppnzmr težav težava Sozmr zajema zajemati Ggnste tista tisti Zk-smt proizvodna proizvoden Ppnsmt tveganja tveganje Sosmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n kar kar Rsn najmanj najmanj Rsn povezana povezan Pdnsmi med med Do zavarovanimi zavarovan Pdnmmo posamezniki posameznik Sommo , , , o o Dm teh ta Zk-smm tveganjih tveganje Sosmm pa pa Vp imajo imeti Ggnstm-n zavarovanci zavarovanec Sommi in in Vp zavarovalnice zavarovalnica Sozmi podobne podoben Ppnzmt informacije informacija Sozmt . . .

Čeprav čeprav Vd sta biti Gp-std-n sedaj sedaj Rsn oba oba Zc-mdi močno močno Rsn angažirana angažiran Pdnmdi izven izven Dr kmetijstva kmetijstvo Soser , , , še še L vedno vedno Rsn kmetujeta kmetovati Ggnstd in in Vp nameravata nameravati Ggnstd v v Dm tej ta Zk-zem smeri smer Sozem nadaljevati nadaljevati Ggnn in in Vp enemu en Kbzmed od od Dr štirih štirje Kbgmmr otrok otrok Sommr zapustiti zapustiti Ggdn kmetijo kmetija Sozet s z Do podjetjem podjetje Soseo visoke visok Ppnzer tehnologije tehnologija Sozer . . .

Uredba uredba Sozei o o Dm skupinskih skupinski Ppnzmm izjemah izjema Sozmm je biti Gp-ste-n pričela pričeti Ggdd-ez veljati veljati Ggnn 1. 1. Kav oktobra oktober Somer letos letos Rsn . . . To ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n avtomobile avtomobil Sommt lahko lahko Rsn servisirali servisirati Ggvd-mm tudi tudi L nepooblaščeni nepooblaščen Ppnmmi serviserji serviser Sommi , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n zadostili zadostiti Ggdd-mm standardom standard Sommd , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k narekujejo narekovati Ggnstm EU EU Slzei in in Vp tovarne tovarna Sozmi . . . Seveda seveda L zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser ne ne L boste biti Gp-pdm-n ob ob Dt garancijo garancija Sozet . . . Avto avto Somei - - - moto moto Somei trg trg Somei . . .

Najpomembnejše pomembno Rss je biti Gp-ste-n , , , da da Vd se se Zp------k vrata vrata Sosmi na na Dt široko široko Rsn odpirajo odpirati Ggnstm : : : tako tako Rsn dobimo dobiti Ggdspm vstopni vstopen Ppnmetd kot kot Sometn , , , ki ki Vd nam jaz Zop-md omogoča omogočati Ggnste , , , da da Vd noge noga Sozmt udobno udobno Rsn stegnemo stegniti Ggdspm mimo mimo Dr vrat vrata Sosmr . . . Višina višina Sozei sedeža sedež Somer je biti Gp-ste-n gibljiva gibljiv Ppnzei pet pet Kbg-mt centimetrov centimeter Sommr gor gor Rsn ali ali Vp dol dol Rsn ( ( ( točneje točno Rsr od od Dr 28 28 Kag do do Dr 33 33 Kag cm cm O ) ) ) , , , zato zato Vp lahko lahko Rsn vstopimo vstopiti Ggdspm skoraj skoraj L s z Do stegnjenima stegnjen Pdnzdo nogama noga Sozdo in in Vp se se Zp------k nam jaz Zop-md ni biti Gp-ste-d treba treba Rsn » » » pobirati pobirati Ggnn « « « s z Dr sedeža sedež Somer . . . Vsekakor vsekakor L velika velik Ppnzei prednost prednost Sozei za za Dt invalide invalid Sommt s z Do protezami proteza Sozmo . . .

» » » Gorenjci Gorenjci Slmmi že že L od od Dr nekdaj nekdaj Rsn veljamo veljati Ggnspm za za Dt pridne priden Ppnmmt , , , delovne deloven Ppnmmt , , , marljive marljiv Ppnmmt in in Vp vztrajne vztrajen Ppnmmt . . . Bral brati Ggnd-em sem biti Gp-spe-n Trstenjaka Trstenjak Slmetd , , , in in Vp ko ko Vd govori govoriti Ggnste o o Dm slovenski slovenski Ppnzem poštenosti poštenost Sozem , , , kot kot Vd vrednoti vrednota Sozem , , , pri pri Dm tem ta Zk-sem poudarja poudarjati Ggnste Gorenjce Gorenjci Slmmt . . . Vendar vendar Vp omenja omenjati Ggnste tudi tudi L gorenjsko gorenjski Ppnzet trmo trma Sozet , , , ozkost ozkost Sozet , , , zaprtost zaprtost Sozet , , , kar kar Zz-sei so biti Gp-stm-n lastnosti lastnost Sozmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz stoletja stoletje Sosmt nazaj nazaj Rsn morda morda L prave pravi Ppnzmi , , , potrebne potreben Ppnzmi za za Dt preživetje preživetje Soset na na Dm individualni individualen Ppnzem ravni raven Sozem . . . Danes danes Rsn pa pa Vp moramo morati Ggnspm tekmovati tekmovati Ggnn z z Do drugimi drug Kbzzmo regijami regija Sozmo , , , podjetja podjetje Sosmi z z Do drugimi drug Kbzzmo firmami firma Sozmo in in Vp celo celo L mednarodnimi mednaroden Ppnzmo korporacijami korporacija Sozmo , , , delovna deloven Ppnsmi mesta mesto Sosmi nam jaz Zop-md uhajajo uhajati Ggnstm v v Dt okolja okolje Sosmt z z Do nižjimi nizek Pppmmo stroški strošek Sommo delovne deloven Ppnzer sile sila Sozer . . . Danes danes Rsn posameznik posameznik Somei ni biti Gp-ste-d več več L zadosten zadosten Ppnmein . . . Nujno nujno Rsn je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn združiti združiti Ggdn vedenja vedenje Sosmt in in Vp znanja znanje Sosmt in in Vp se se Zp------k ne ne L med med Do seboj se Zp---o prerekati prerekati Ggnn . . . Potrebno potreben Ppnsei je biti Gp-ste-n medsebojno medsebojen Ppnsei spoštovanje spoštovanje Sosei različnih različen Ppnsmr mnenj mnenje Sosmr in in Vp iskanje iskanje Sosei skupnega skupen Ppnser zrna zrno Soser pšenice pšenica Sozer . . . Obsojeni obsojen Pdnmmi smo biti Gp-spm-n na na Dt sodelovanje sodelovanje Soset , , , na na Dt socialno socialen Ppnzet komponento komponenta Sozet medsebojnega medsebojen Ppnser komuniciranja komuniciranje Soser , , , na na Dt iskanje iskanje Soset sprejemljivih sprejemljiv Ppnmmr kompromisov kompromis Sommr , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n omogočili omogočiti Ggdd-mm razvoj razvoj Sometn . . . Za za Dt primer primer Sometn : : : socialno socialen Ppnzet inteligenco inteligenca Sozet bi biti Gp-g hudo hudo Rsn rabili rabiti Ggnd-mm pri pri Dm projektu projekt Somem obnove obnova Sozer HE HE Sozer Moste Moste Slzmi , , , kjer kjer Vd se se Zp------k Gorenjska Gorenjska Slzei zaradi zaradi Dr peščice peščica Sozer drugače drugače Rsn mislečih misleč Ppnmmr odpoveduje odpovedovati Ggnste investiciji investicija Sozed 70 70 Kag milijonov milijon Sommr evrov evro Sommr ob ob Dm vse vse Rsn bolj bolj Rsn nevarni nevaren Ppnzem elektrarni elektrarna Sozem in in Vp kljub kljub Dd napovedim napoved Sozmd o o Dm novih nov Ppnzmm možnostih možnost Sozmm za za Dt turizem turizem Sometn , , , delovna deloven Ppnsmt mesta mesto Sosmt in in Vp nenazadnje nenazadnje Rsn za za Dt večjo velik Pppzet energetsko energetski Ppnzet neodvisnost neodvisnost Sozet . . . Podoben podoben Ppnmein primer primer Somei je biti Gp-ste-n doslej doslej Rsn neuspešno neuspešen Ppnsei dogovarjanje dogovarjanje Sosei o o Dm problemu problem Somem odgovornega odgovoren Ppnser ravnanja ravnanje Soser z z Do odpadki odpadek Sommo . . . V v Dm obeh oba Zc-mdm primerih primer Somdm bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez socialna socialen Ppnzei inteligenca inteligenca Sozei nujna nujen Ppnzei . . . « « «

KRANJ Kranj Slmei okolica okolica Sozei , , , nujno nujno Rsn kupimo kupiti Ggdspm več veliko Rsr garsonjer garsonjera Sozmr različnih različen Ppnzmr velikosti velikost Sozmr , , , za za Dt nam jaz Zop-md že že L znane znan Ppnzmt stranke stranka Sozmt , , , nujno nujno Rsn ! ! ! ! ! !

TRŽIČ Tržič Slmei : : : 14 14 Kag let leto Sosmr stara star Ppnzei pritlična pritličen Ppnzei atrijska atrijski Ppnzei hiša hiša Sozei - - - dvojček dvojček Somei na na Dm parceli parcela Sozem 584 584 Kag m2 m2 O , , , na na Dm zelenem zelen Ppnmem pasu pas Somem , , , mirna miren Ppnzei lokacija lokacija Sozei z z Do razgledom razgled Someo , , , v v Dm eni en Kbzzem etaži etaža Sozem 123 123 Kag m2 m2 O , , , cena cena Sozei = = = 47,8 47,8 Kag mio mio O SIT SIT O . . .

TRŽIČ Tržič Slmei , , , Deteljica deteljica Sozei : : : trisobno trisoben Ppnsei z z Do garderobo garderoba Sozeo 79,40 79,40 Kag m2 m2 O v v Dm 3. 3. Kav nad. nad. O , , , letnik letnik Somei 71 71 Kag , , , cena cena Sozei = = = 18,2 18,2 Kag mio mio O SIT SIT O . . .

V v Dt ceno cena Sozet je biti Gp-ste-n vštet vštet Pdnmein prevoz prevoz Somei , , , vsi ves Zc-mmi ogledi ogled Sommi po po Dm programu program Somem , , , večerja večerja Sozei , , , živa živ Ppnzei glasba glasba Sozei , , , osnovno osnoven Ppnsei nezgodno nezgoden Ppnsei zavarovanje zavarovanje Sosei , , , DDV DDV Somei in in Vp organizacija organizacija Sozei izleta izlet Somer . . .

Kranj Kranj Slmei Arhitektonske arhitektonski Ppnzmi ovire ovira Sozmi se se Zp------k v v Dm zadnjem zadnji Ppnmem času čas Somem le le L odpravljajo odpravljati Ggnstm , , , kljub kljub Dd temu ta Zk-sed pa pa Vp mestne mesten Ppnzmt službe služba Sozmt na na Dm tem ta Zk-sem področju področje Sosem čaka čakati Ggnste še še L precej precej Rsn dela delo Soser . . . Tako tako Rsn bi biti Gp-g lahko lahko Rsn povzeli povzeti Ggdd-mm razmišljanja razmišljanje Sosmt udeležencev udeleženec Sommr okrogle okrogel Ppnzer mize miza Sozer na na Dt temo tema Sozet primernosti primernost Sozer okolja okolje Soser za za Dt osebe oseba Sozmt s z Do posebnimi poseben Ppnzmo potrebami potreba Sozmo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k minuli minuli Ppnmetd teden teden Sometn v v Dm osnovni osnoven Ppnzem šoli šola Sozem Jakoba Jakob Slmer Aljaža Aljaž Slmer pripravili pripraviti Ggdd-mm predstavniki predstavnik Sommi krajevnih krajeven Ppnzmr skupnosti skupnost Sozmr Huje Huje Slzmi , , , Planina Planina Slzei in in Vp Bratov brat Sommr Smuk Smuk Slmei . . . Na na Dt prvo prvi Kbvzet oviro ovira Sozet pa pa Vp so biti Gp-stm-n naleteli naleteti Ggdd-mm že že L pred pred Do začetkom začetek Someo okrogle okrogel Ppnzer mize miza Sozer . . . Vhod vhod Somei v v Dt šolo šola Sozet , , , ki ki Vd omogoča omogočati Ggnste dostop dostop Sometn tudi tudi L osebam oseba Sozmd na na Dm invalidskem invalidski Ppnmem vozičku voziček Somem , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em namreč namreč Vp zaklenjen zaklenjen Pdnmein , , , in in Vp kar kar Rsn precej precej Rsn truda trud Somer je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es potrebno potrebno Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n vendarle vendarle Vp našli najti Ggdd-mm ključe ključ Sommt . . .

Na na Dm Tednu teden Somem mladih mlad Ppnmmr sem biti Gp-spe-n že že L nastopal nastopati Ggnd-em , , , ko ko Vd sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em še še L za za Nt začetku začetek Somem svoje svoj Zp-zer kariere kariera Sozer , , , in in Vp odzivi odziv Sommi gorenjskega gorenjski Ppnser občinstva občinstvo Soser so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm naravnost naravnost Rsn presenetljivi presenetljiv Ppnmmi . . . Tudi tudi L sicer sicer Rsn se se Zp------k pred pred Dt slovensko slovenski Ppnset občinstvo občinstvo Soset vedno vedno Rsn rad rad Rsn vračam vračati Ggnspe . . . Upam upati Ggnspe , , , da da Vd tudi tudi L tokrat tokrat Rsn ne ne L bom biti Gp-ppe-n razočaral razočarati Ggdd-em Kranjčanov Kranjčan Slmmr in in Vp zadovoljil zadovoljiti Ggdd-em tudi tudi L najbolj najbolj Rsn zahtevne zahteven Ppnmmt ljubitelje ljubitelj Sommt hip hip Somei hopa hop Somer . . . N'Toko N'Toko Slmei je biti Gp-ste-n najboljši dober Ppsmeid slovenski slovenski Ppnmeid raper raper Somei , , , zato zato Vp se se Zp------k nastopa nastop Somer z z Do njim on Zotmeo še še L posebej posebej Rsn veselim veseliti Ggnspe ! ! ! Se se Zp------k vidimo videti Ggvspm na na Dm Hip hip Somei hop hop Somei koncertu koncert Somem . . .

21:00 21:00 Kag Čas čas Somei za za Dt kantavtorje kantavtor Sommt - - - Adi Adi Slmei Smolar Smolar Slmei in in Vp mladi mlad Ppnmmi kantavtorji kantavtor Sommi ( ( ( Pungert Pungert Slmei ) ) )

Tako tako Rsn kot kot Vd Lokateks Lokateks Slmei Trata Trata Slzei je biti Gp-ste-n tudi tudi L kranjski kranjski Ppnmeid Center center Somei Pekarna pekarna Sozei Vrhnika Vrhnika Slzei izpadel izpasti Ggdd-em iz iz Dr evropskega evropski Ppnmer pokala pokal Somer že že L po po Dm prvem prvi Kbvmem dvoboju dvoboj Somem . . .

Ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt delo delo Soset ocenjuje ocenjevati Ggnste , , , da da Vd slovenski slovenski Ppnmeid trg trg Somei dela delo Soser ni biti Gp-ste-d ogrožen ogrožen Pdnmein zaradi zaradi Dr pritoka pritok Somer tuje tuj Ppnzer delovne deloven Ppnzer sile sila Sozer . . .

Kmetje kmet Sommi imajo imeti Ggnstm-n do do Dr 15. 15. Kav maja maj Somer čas čas Sometn za za Dt vlogo vloga Sozet zbirnih zbiren Ppnzmr vlog vloga Sozmr za za Dt pridobitev pridobitev Sozet neposrednih neposreden Ppnsmr plačil plačilo Sosmr . . .

Cene cena Sozmi življenjskih življenjski Ppnzmr potrebščin potrebščina Sozmr se se Zp------k aprila april Somer v v Dm primerjavi primerjava Sozem z z Do marcem marec Someo v v Dm povprečju povprečje Sosem niso biti Gp-stm-d spremenile spremeniti Ggdd-mz . . . Razlog razlog Somei je biti Gp-ste-n ( ( ( po po Dm podatkih podatek Sommm Statističnega statističen Ppnmer urada urad Somer RS RS Slzer ) ) ) v v Dm močnem močen Ppnsem znižanju znižanje Sosem cen cena Sozmr v v Dm skupini skupina Sozem hrana hrana Sozei in in Vp brezalkoholne brezalkoholen Ppnzmi pijače pijača Sozmi . . . Rast rast Sozei cen cena Sozmr v v Dm prvih prvi Kbvmmm štirih štirje Kbgmmm mesecih mesec Sommm tako tako Rsn ostaja ostajati Ggnste 1,1 1,1 Kag - - - odstotna odstoten Ppnzei , , , inflacija inflacija Sozei v v Dm medletni medleten Ppnzem primerjavi primerjava Sozem pa pa Vp je biti Gp-ste-n 2,7 2,7 Kag - - - odstotna odstoten Ppnzei . . . Letna leten Ppnzei rast rast Sozei cen cena Sozmr je biti Gp-ste-n aprila april Somer tako tako Rsn spet spet Rsn padla pasti Ggvd-ez pod pod Dt 3 3 Kag odstotke odstotek Sommt , , , povprečna povprečen Ppnzei 12 12 Kag - - - mesečna mesečen Ppnzei rast rast Sozei cen cena Sozmr ostaja ostajati Ggnste nespremenjena nespremenjen Ppnzei . . . Aprila april Somer se se Zp------k je biti Gp-ste-n najbolj najbolj Rsn podražilo podražiti Ggdd-es izobraževanje izobraževanje Sosei , , , obleka obleka Sozei in in Vp obutev obutev Sozei , , , stanovanje stanovanje Sosei … … … Razen razen Dr hrane hrana Sozer se se Zp------k je biti Gp-ste-n pocenila poceniti Ggdd-ez tudi tudi L rekreacija rekreacija Sozei in in Vp kultura kultura Sozei ter ter Vp komunikacije komunikacija Sozmi , , , nižje nizek Pppzmi so biti Gp-stm-n tudi tudi L cene cena Sozmi avtomobilov avtomobil Sommr . . .

Mesečna mesečen Ppnzei temeljna temeljen Ppnzei obrestna obresten Ppnzei mera mera Sozei ( ( ( TOM TOM Slzei ) ) ) , , , ki ki Vd se se Zp------k izračunava izračunavati Ggnste kot kot Vd aritmetično aritmetičen Ppnsei povprečje povprečje Sosei zadnjih zadnji Ppnzmr dvanajstih dvanajst Kbg-mr stopenj stopnja Sozmr rasti rast Sozer cen cena Sozmr življenjskih življenjski Ppnzmr potrebščin potrebščina Sozmr , , , v v Dm maju maj Somem znaša znašati Ggnste 0,2 0,2 Kag odstotka odstotek Somer . . . Letna leten Ppnzei temeljna temeljen Ppnzei obrestna obresten Ppnzei mera mera Sozei znaša znašati Ggnste 2,38 2,38 Kag odstotka odstotek Somer . . .

OPERATIVNI operativen Ppnmeid VODJA vodja Somei GRADBIŠČ gradbišče Sosmr ; ; ; alter alter O . . . izobr izobr O . . . : : : INŽ. inž. O LESARSTVA lesarstvo Soser ; ; ; dol. dol. O č č O . . . 6 6 Kag mes. mes. O , , , del. del. O izk izk O . . . 5 5 Kag let leto Sosmr , , , kat kat O . . . B B Somei , , , komunikativnost komunikativnost Sozei / / / delo delo Sosei z z Do ljudmi človek Sommo , , , organizacijske organizacijski Ppnzmi sposobnosti sposobnost Sozmi , , , vodenje vodenje Sosei manjših majhen Pppzmr skupin skupina Sozmr , , , angl. angl. O j j O . . . - - - dobro dobro Rsn , , , nem. nem. O j. j. O dobro dober Rsn , , , rok rok Somei prijave prijava Sozer : : : 18.5.05 18.5.05 Kag ; ; ; LEGOLES Legoles Slmei , , , D. d. O D. d. O , , , KIDRIČEVA Kidričev Psnzei C. c. O 56 56 Kag , , , ŠK Šk. O . . . LOKA Loka Slzei

" " " Ne ne L , , , joga joga Sozei , , , " " " pravim praviti Ggvspe , , , " " " ž ž M - - - ž ž M - - - žoga žoga Sozei ! ! ! " " " a a Vp ona on Zotzei spet spet Rsn poudarjeno poudarjeno Rsn : : : " " " J j M - - - j j M - - - joga joga Sozei ! ! ! " " " Nekajkrat nekajkrat Rsn zaporedoma zaporedoma Rsn . . .

Slovenski slovenski Ppnmeid Javornik Javornik Slmei Štefan Štefan Slmei Nemec Nemec Slmei je biti Gp-ste-n pri pri Dm štiriinsedemdesetih štiriinsedemdeset Kbg-mm letih leto Sosmm , , , pred pred Do trinajstimi trinajst Kbg-mo leti leto Sosmo se se Zp------k je biti Gp-ste-n upokojil upokojiti Ggdd-em , , , pet pet Kbg-mt let leto Sosmr je biti Gp-ste-n vdovec vdovec Somei in in Vp živi živeti Ggnste sam sam Ppnmein v v Dm delu del Somem stanovanjskega stanovanjski Ppnmer dvojčka dvojček Somer na na Dm Slovenskem slovenski Ppnmem Javorniku Javornik Slmem . . . » » » Še še L ko ko Vd sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em v v Dm službi služba Sozem , , , nisem biti Gp-spe-d imel imeti Ggnd-em obstanka obstanek Somer , , , vedno vedno Rsn sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em rad rad Rsn v v Dm družbi družba Sozem ali ali Vp tam tam Rsn , , , kjer kjer Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n kaj kaj Zv-sei dogajalo dogajati Ggnd-es . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n tudi tudi L zdaj zdaj Rsn , , , ko ko Vd sem biti Gp-spe-n upokojen upokojen Pdnmein , , , « « « pojasnjuje pojasnjevati Ggnste . . .

Teniška teniški Ppnzei sekcija sekcija Sozei Društva društvo Soser upokojencev upokojenec Sommr Kranj Kranj Slmei obvešča obveščati Ggnste , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n maja maj Somer treningi trening Sommi vsak vsak Zc-met torek torek Sometn z z Do začetkom začetek Someo ob ob Dm 8. 8. Kav uri ura Sozem ( ( ( na na Dt voljo volja Sozet bodo biti Gp-ptm-n štiri štirje Kbgsmi igrišča igrišče Sosmi ) ) ) , , , junija junij Somer pa pa Vp ob ob Dm sredah sreda Sozmm z z Do izjemo izjema Sozeo 1. 1. Kav junija junij Somer , , , ko ko Vd bo biti Gp-pte-n trening trening Somei odpadel odpasti Ggdd-em zaradi zaradi Dr zasedenosti zasedenost Sozer igrišč igrišče Sosmr . . . Društvena društven Ppnzei tekma tekma Sozei v v Dm mešanih mešan Pdnzmm dvojicah dvojica Sozmm bo biti Gp-pte-n v v Dt sredo sreda Sozet , , , 25. 25. Kav maja maj Somer , , , z z Do začetkom začetek Someo ob ob Dm 8. 8. Kav uri ura Sozem , , , prva prvi Kbvzei meddruštvena meddruštven Ppnzei prijateljska prijateljski Ppnzei tekma tekma Sozei s z Do Tržičani Tržičan Slmmo pa pa Vp v v Dt torek torek Sometn , , , 7. 7. Kav junija junij Somer . . . V v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn , , , 16. 16. Kav maja maj Somer , , , ob ob Dm 8. 8. Kav uri ura Sozem bodo biti Gp-ptm-n začeli začeti Ggdd-mm z z Do začetnim začeten Ppnmeo uvajalnim uvajalen Ppnmeo tečajem tečaj Someo tenisa tenis Somer za za Dt člane član Sommt društva društvo Soser , , , prijave prijava Sozmt sprejemajo sprejemati Ggnstm na na Dm telefonski telefonski Ppnzem številki številka Sozem 04/231-50-71 04/231-50-71 Kag . . .

» » » Kocka kocka Sozei ruls ruls Somei « « « , , , so biti Gp-stm-n velikokrat velikokrat Rsn besede beseda Sozmi mladih mlad Ppnmmr navdušencev navdušenec Sommr hip hip Somei hop hop Somei skupine skupina Sozer Kocka kocka Sozei . . . Skupina skupina Sozei je biti Gp-ste-n že že L od od Dr samega sam Ppnmer začetka začetek Somer štela šteti Ggnd-ez šest šest Kbg-mt članov član Sommr . . . Od od Dr tod tod Rsn tudi tudi L ime ime Sosei Kocka kocka Sozei , , , saj saj Vp ima imeti Ggnste-n kocka kocka Sozei šest šest Kbg-mt plati plat Sozmr ali ali Vp številk številka Sozmr . . . Sestavljajo sestavljati Ggnstm jo on Zotzet--k Zep Zep Slmei , , , Chorchyp Chorchyp Slmei , , , Koff Koff Slmei , , , Big Big Slmei K K Somei , , , Peternelly Peternelly Slmei in in Vp Sharky Sharky Slmei . . .

3 3 Kag 16 16 Kag 9 9 Kag FREELOADERS FREELOADERS Nj FT FT Nj . . . THE THE Nj REAL REAL Nj THIN THIN Nj : : : SO SO Nj MUCH MUCH Nj LOVE LOVE Nj TO TO Nj GIVE GIVE Nj

MONICA Monica Slzei SE se Nj ZNOVA znova Nj ODPRAVI odpraviti Nj V v Nj PISARNO pisarna Nj . . . ODLOČENA odločen Pdnzei JE biti Gp-ste-n , , , DA da Vd BO biti Gp-pte-n AGENCIJO agencija Sozet IZVLEKLA izvleči Ggdd-ez IZ iz Dr FINANČNIH finančen Ppnzmr TEŽAV težava Sozmr . . . MONICO Monica Slzet OBIŠČE obiskati Ggdste ESTEBAN Esteban Slmei ACHAVAL Achaval Slmei , , , KI ki Vd TRDI trditi Ggnste , , , DA da Vd SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n DRUŽINA družina Sozei VALDEZ Valdez Slmei ODLOČILA odločiti Ggdd-ez , , , DA da Vd MU on Zotmed--k BO biti Gp-pte-n PREPREČILA preprečiti Ggdd-ez PRIHOD prihod Sometn NA na Dt OBLAST oblast Sozet . . . IZGOVARJA izgovarjati Ggnste SE se Zp------k NA na Dt SVOJE svoj Zp-set PODEŽELSKO podeželski Ppnset POREKLO poreklo Soset IN in Vp DEJSTVO dejstvo Soset , , , DA da Vd SO biti Gp-stm-n VALDEZOVI Valdezov Psnmmi UGLEDNA ugleden Ppnzei KOLUMBIJSKA kolumbijski Ppnzei DRUŽINA družina Sozei . . . MONICA Monica Slzei DA dati Ggdste VALDEZU Valdez Slmed JASNO jasno Rsn VEDETI vedeti Ggnn , , , DA da Vd MU on Zotmed--k NE ne L MISLI misliti Ggnste NASESTI nasesti Ggdn IN in Vp DA da Vd VERJAME verjeti Ggvste BERNARDU Bernard Slmed . . . MEDTEM medtem Rsn AGENCIJO agencija Sozet OBIŠČE obiskati Ggdste TUDI tudi L BERNARDO Bernardo Slmei VALDEZ Valdez Slmei . . .

V v Dm POPLAVI poplava Sozem ŠTEVILNIH številen Ppnmmr DOGODKOV dogodek Sommr NAJ naj L LE le L NAMIGNEMO namigniti Ggdspm , , , KAKO kako Rsn SE se Zp------k NA na Dm TEDNU teden Somem MLADIH mlada Sozmr LAHKO lahko Rsn ZABAVAJO zabavati Ggnstm VSI ves Zc-mmi ČLANI član Sommi DRUŽINE družina Sozer . . . OČE oče Somei SE se Zp------k UDELEŽI udeležiti Ggdste TURNIRJA turnir Somer ČLOVEK človek Somei NE ne L JEZI jeziti Ggnste SE se Zp------k , , , MAMA mama Sozei GRE iti Ggvste NA na Dt PREDAVANJE predavanje Soset ŽENSKE ženska Sozmi V v Dm MUSLIMANSKEM muslimanski Ppnmem SVETU svet Somem . . . NAJSTNIŠKA najstniški Ppnzei HČI hči Sozei SE se Zp------k ODPRAVI odpraviti Ggdste NA na Dt HIP hip Somei HOP hop Somei ZABAVO zabava Sozet , , , ŠE še L PREJ prej Rsn PA pa Vp SE se Zp------k NA na Dm LITERARNI literaren Ppnzem DEBATI debata Sozem POSVETUJE posvetovati Ggvste , , , KAKO kako Rsn SE se Zp------k NAPIŠE napisati Ggdste MATURITETNI maturiteten Ppnmetn ESEJ esej Sometn . . . STAREJŠI star Pppmeid SIN sin Somei SI se Zp---d--k OGLEDA ogledati Ggdste URADNO uraden Ppnzet OTVORITEV otvoritev Sozet SKATE skate Slmei PARKA park Somer NA na Dm KRANJSKEM kranjski Ppnmem STADIONU stadion Somem , , , BABICA babica Sozei IN in Vp DEDEK dedek Somei PA pa Vp NAJMLAJŠEGA mlad Ppsmet ČLANA član Sometd DRUŽINE družina Sozer ODPELJETA odpeljati Ggdstd NA na Dt OTROŠKO otroški Ppnzet USTVARJALNO ustvarjalen Ppnzet DELAVNICO delavnica Sozet . . . LETOŠNJI letošnji Ppnmeid TEDEN teden Somei MLADIH mlad Ppnmmr SE se Zp------k POKRIVA pokrivati Ggnste S z Do TEDNOM teden Someo RDEČEGA rdeč Ppnmer KRIŽA križ Somer , , , ZATO zato Vp BODO biti Gp-ptm-n TRI trije Kbgmmt ODSTOTKE odstotek Sommt OD od Dr VSAKE vsak Zc-zer PRODANE prodan Pdnzer VSTOPNICE vstopnica Sozer ZA za Dt KONCERTE koncert Sommt NAMENILI nameniti Ggdd-mm RDEČEMU rdeč Ppnmed KRIŽU križ Somed . . . KAKO kako Rsn KORISTNO koristno Rsn PORABITI porabiti Ggdn ODPADNI odpaden Ppnmetd MATERIAL material Sometn , , , PA pa Vp SE se Zp------k BOSTE biti Gp-pdm-n LAHKO lahko Rsn PREPRIČALI prepričati Ggdd-mm NA na Dm TRI trije Kbgmmt DNI dan Sommt TRAJAJOČEM trajajoč Ppnmem KIPARSKEM kiparski Ppnmem FESTIVALU festival Somem RECIKLAŽA reciklaža Sozei . . .

PRAVIJO praviti Ggvstm , , , DA da Vd SE se Zp------k RAZPRAVA razprava Sozei OB ob Dm POMEMBNIH pomemben Ppnzmm TOČKAH točka Sozmm OMEJUJE omejevati Ggnste IN in Vp JE biti Gp-ste-n NEZAŽELENA nezaželen Ppnzei . . . OČITAJO očitati Ggnstm , , , DA da Vd ŽUPAN župan Somei PRODUCIRA producirati Ggvste PREDVSEM predvsem L VELIKE velik Ppnmmt PROJEKTE projekt Sommt , , , KI ki Vd PA pa Vp SO biti Gp-stm-n SLABO slabo Rsn PRIPRAVLJENI pripravljen Pdnmmi IN in Vp DRAŽJI drag Pppmmi , , , KOT kot Vd BI biti Gp-g LAHKO lahko Rsn BILI biti Gp-d-mm . . . PRAV prav L TAKO tako Rsn OPOZARJAJO opozarjati Ggnstm , , , DA da Vd JE biti Gp-ste-n PROJEKT projekt Somei TEHNOLOŠKEGA tehnološki Ppnmer PARKA park Somer V v Dm TRŽIČU Tržič Slmem NEDOREČEN nedorečen Ppnmein GLEDE glede Dr VIROV vir Sommr IN in Vp OBSEGA obseg Somer FINANCIRANJA financiranje Soser . . . ŠTUDIJA študija Sozei , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n KRAJANE krajan Sommt ŽE že L STALA stati Ggnd-ez DEVET devet Kbg-mt MILIJONOV milijon Sommr TOLARJEV tolar Sommr , , , PA pa Vp KAR kar Rsn NEKAJ nekaj Rsn VPRAŠANJ vprašanje Sosmr IZPUŠČA izpuščati Ggnste IZ iz Dr OBRAVNAVE obravnava Sozer . . . POLEG poleg Dr TEGA ta Zk-ser LDS LDS Slzei ŽUPANU župan Somed OČITA očitati Ggnste , , , DA da Vd V v Dm NADZORNEM nadzoren Ppnmem SVETU svet Somem NI biti Gp-ste-d NOBENEGA noben Zl-mer PREDSTAVNIKA predstavnik Somer OPOZICIJE opozicija Sozer . . . POROČILO poročilo Sosei RAČUNSKEGA računski Ppnser SODIŠČA sodišče Soser JE biti Gp-ste-n PO po Dm NJIHOVEM njihov Zstsemm MNENJU mnenje Sosem POTRDILO potrdilo Sosei , , , DA da Vd V v Dm OBČINI občina Sozem MRGOLI mrgoleti Ggnste NEPRAVILNOSTI nepravilnost Sozmr IN in Vp ZLORAB zloraba Sozmr . . .

PRIMER primer Somei JOŽETA Jože Slmer KAPUSA Kapus Slmer , , , PODŽUPANA podžupan Somer RADOVLJICE Radovljica Slzer , , , OBČINSKEGA občinski Ppnmer SVETNIKA svetnik Somer IN in Vp PREDSEDNIKA predsednik Somer ODBORA odbor Somer ZA za Dt STANOVANJSKO stanovanjski Ppnset PODROČJE področje Soset TER ter Vp DIREKTORJA direktor Somer ZASEBNEGA zaseben Ppnser PODJETJA podjetje Soser ALPDOM ALPDOM Slmei , , , JE biti Gp-ste-n BIL biti Gp-d-em PRVI prvi Kbvmei PRIMER primer Somei , , , KI ki Vd GA on Zotmet--k JE biti Gp-ste-n OBELODANILA obelodaniti Ggdd-ez KOMISIJA komisija Sozei ZA za Dt PREPREČEVANJE preprečevanje Soset KORUPCIJE korupcija Sozer . . . DRUŽINA družina Sozei KAPUSOVIH Kapusov Psnmmr PRESEGA presegati Ggnste Z z Do ZAKONOM zakon Someo DOLOČENO določen Pdnzet MEJO meja Sozet 20 20 Kag ODSTOTKOV odstotek Sommr UPRAVLJALSKIH upravljalski Ppnzmr PRAVIC pravica Sozmr , , , POD pod Do KATERIM kateri Zv-meo PODJETJA podjetje Sosmi ŠE še L LAHKO lahko Rsn POSLUJEJO poslovati Ggnstm Z z Do DRŽAVO država Sozeo . . . NAVKLJUB navkljub Dd TEMU ta Zk-sed STA biti Gp-std-n PODJETJE podjetje Sosei ALPDOM ALPDOM Slmei IN in Vp OBČINA občina Sozei RADOVLJICA Radovljica Slzei PRED pred Do DVEMA dva Kbgsdo LETOMA leto Sosdo SKLENILA skleniti Ggdd-dm POGODBO pogodba Sozet ZA za Dt IZVAJANJE izvajanje Soset STROKOVNIH strokoven Ppnsmr OPRAVIL opravilo Sosmr NA na Dm STANOVANJSKEM stanovanjski Ppnsem PODROČJU področje Sosem V v Dm TAMKAJŠNJI tamkajšnji Ppnzem OBČINI občina Sozem OZIROMA oziroma Vp UPRAVLJANJE upravljanje Soset S z Do 172 172 Kag OBČINSKIMI občinski Ppnsmo STANOVANJI stanovanje Sosmo . . . KAPUS Kapus Slmei JE biti Gp-ste-n BIL biti Gp-d-em LE le L NEKAJ nekaj Rsn MESECEV mesec Sommr PREJ prej Rsn IMENOVAN imenovan Pdnmein ZA za Dt PODŽUPANA podžupan Sometd , , , VREDNOST vrednost Sozei POSLA posel Somer PA pa Vp JE biti Gp-ste-n SAMO samo L V v Dm LETU leto Sosem 2003 2003 Kag PRESEGLA preseči Ggdd-ez 18 18 Kag MILIJONOV milijon Sommr TOLARJEV tolar Sommr . . .

ŠKODA škoda Sozei FELICIA Felicia Slzei COMBI Combi Slmei 1,3 1,3 Kag , , , l. l. O 1996 1996 Kag , , , 1. 1. Kav lastnik lastnik Somei , , , rdeče rdeč Ppnzer barve barva Sozer . . .

Drulovka Drulovka Slzei : : : nova nov Ppnsmi stanovanja stanovanje Sosmi od od Dr 68 68 Kag m2 m2 O do do Dr 104 104 Kag m2 m2 O , , , l. l. O 04 04 Kag . . . CENA cena Sozei : : : od od Dr 24,5 24,5 Kag mio mio O SIT SIT O do do Dr 34,9 34,9 Kag mio mio O SIT SIT O , , , z z Do garažo garaža Sozeo , , , ni biti Gp-ste-d provizije provizija Sozer . . .

Iskreno iskreno Rsn se se Zp------k zahvaljujemo zahvaljevati Ggnspm sorodnikom sorodnik Sommd , , , prijateljem prijatelj Sommd , , , sosedom sosed Sommd , , , čebelarjem čebelar Sommd , , , ZŠAM ZŠAM Slzed , , , sodelavcem sodelavec Sommd Petrola Petrol Slmer , , , AMZS AMZS Slzer , , , Sconta Sconto Slmer in in Vp znancem znanec Sommd za za Dt izrečena izrečen Pdnsmt ustna usten Ppnsmt in in Vp pisna pisen Ppnsmt sožalja sožalje Sosmt , , , cvetje cvetje Soset , , , sveče sveča Sozmt in in Vp denarno denaren Ppnzet pomoč pomoč Sozet ter ter Vp medicinskemu medicinski Ppnsed osebju osebje Sosed . . . Zahvaljujemo zahvaljevati Ggnspm se se Zp------k gospodu gospod Somed župniku župnik Somed za za Dt lepo lepo Rsn opravljen opravljen Pdnmetn pogrebni pogreben Ppnmetd obred obred Sometn , , , pevcem pevec Sommd za za Dt zapete zapet Pdnzmt žalostinke žalostinka Sozmt , , , trobentaču trobentač Somed ter ter Vp pogrebni pogreben Ppnzed službi služba Sozed Navček Navček Slmei . . . Vsem ves Zc-mmd imenovanim imenovan Pdnmmd in in Vp neimenovanim neimenovan Ppnmmd še še L enkrat enkrat Rsn hvala hvala Sozei . . .

Organizatorji organizator Sommi delavnice delavnica Sozer , , , Osnovna osnoven Ppnzei šola šola Sozei Antona Anton Slmer Janše Janša Slmer iz iz Dr Radovljice Radovljica Slzer ob ob Dm pomoči pomoč Sozem Lions Lions Slmei cluba club Somer Bled Bled Slmei in in Vp Krajevne krajeven Ppnzer skupnosti skupnost Sozer Radovljica Radovljica Slzei , , , bi biti Gp-g radi rad Rsn skozi skozi Dt likovno likoven Ppnset izražanje izražanje Soset učencem učenec Sommd približali približati Ggdd-mm ljudsko ljudski Ppnzet umetnost umetnost Sozet poslikave poslikava Sozer panjskih panjski Ppnzmr končnic končnica Sozmr . . . Na na Dt voljo volja Sozet pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n tudi tudi L stojnice stojnica Sozmi različnih različen Ppnzmr čebelarskih čebelarski Ppnzmr obrti obrt Sozmr , , , kjer kjer Vd bodo biti Gp-ptm-n mojstri mojster Sommi predstavljali predstavljati Ggnd-mm svoje svoj Zp-set delo delo Soset in in Vp ponudili ponuditi Ggdd-mm izdelke izdelek Sommt . . . Če če Vd pa pa Vp bi biti Gp-g organizatorjem organizator Sommd zagodlo zagosti Ggdd-es vreme vreme Sosei , , , bo biti Gp-pte-n celotno celoten Ppnsei dogajanje dogajanje Sosei prestavljeno prestavljen Pdnsei v v Dt notranjost notranjost Sozet radovljiške radovljiški Ppnzer Graščine graščina Sozer . . .

Odločilen odločilen Ppnmein bo biti Gp-pte-n zagotovo zagotovo Rsn zadnji zadnji Ppnmeid teden teden Somei , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n na na Dm sporedu spored Somem najtežje težek Ppszmi gorske gorski Ppnzmi etape etapa Sozmi v v Dm Dolomitih Dolomiti Slmmm , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n verjetno verjetno Rsn odločile odločiti Ggdd-mz tudi tudi L zmagovalca zmagovalec Sometd . . . » » » V v Dm teh ta Zk-zmm etapah etapa Sozmm bi biti Gp-g moral morati Ggnd-em pridobiti pridobiti Ggdn . . . Zame zame Zop-et--z bo biti Gp-pte-n delala delati Ggnd-ez celotna celoten Ppnzei ekipa ekipa Sozei , , , najbolj najbolj Rsn pa pa Vp seveda seveda L računam računati Ggnspe na na Dt Uroša Uroš Slmetd Murna Murn Slmetd , , , « « « še še L dodaja dodajati Ggnste , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd na na Dt vprašanje vprašanje Soset glede glede Dr treme trema Sozer odgovori odgovoriti Ggdste : : : » » » Dan dan Somei pred pred Do začetkom začetek Someo malce malce Rsn treme trema Sozer je biti Gp-ste-n , , , potem potem Rsn pa pa Vp zanjo zame Zotzet--z ne ne L bo biti Gp-pte-n več več L časa čas Somer . . . « « «

I. I. Krv S s Somei K k Somei U u Somei P p Somei A a Somei J j Somei P p Somei R r Somei I i Somei H h Somei O o Somei D d Somei K k Somei I i Somei ( ( ( 70 70 Kag + + + 71 71 Kag + + + 72 72 Kag + + + 74 74 Kag ) ) ) 492.188 492.188 Kag

V v Dm 69. 69. Kav letu leto Sosem nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n zapustil zapustiti Ggdd-em dragi drag Ppnmeid mož mož Somei , , , oče oče Somei , , , stari star Ppnmeid oče oče Somei , , , brat brat Somei , , , stric stric Somei in in Vp tast tast Somei

Kranj Kranj Slmei - - - V v Dm 3 3 Np . . . SNL SNL Slzei - - - Zahod zahod Somei je biti Gp-ste-n vodilni vodilen Ppnmeid Šenčur Šenčur Slmei doživel doživeti Ggdd-em pod pod Do žarometi žaromet Sommo na na Dm Dobu Dob Slmem v v Dt soboto sobota Sozet prvi prvi Kbvmet poraz poraz Sometn . . . Varovanci varovanec Sommi trenerja trener Somer Janeza Janez Slmer Zupančiča Zupančič Slmer so biti Gp-stm-n morali morati Ggnd-mm priznati priznati Ggdn premoč premoč Sozet očitno očitno Rsn boljšim dober Pppmmd gostiteljem gostitelj Sommd , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n povedli povesti Ggdd-mm že že L na na Dm začetku začetek Somem tekme tekma Sozer , , , Šenčurjane Šenčurjan Slmmt pa pa Vp je biti Gp-ste-n z z Do evrogolom evrogol Someo s z Dr kakih kak Zv-mmr 25 25 Kag metrov meter Sommr razveselil razveseliti Ggdd-em Davor Davor Slmei Zupančič Zupančič Slmei . . . No no L , , , gostitelji gostitelj Sommi so biti Gp-stm-n v v Dm drugem drug Kbzmem polčasu polčas Somem povedli povesti Ggdd-mm že že L s z Do tremi trije Kbgmmo goli gol Sommo razlike razlika Sozer in in Vp zmagovalec zmagovalec Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em odločen odločen Pdnmein . . . Dob Dob Slmei ima imeti Ggnste-n eno en Kbzset najmočnejših močen Ppssmr moštev moštvo Sosmr v v Dm ligi liga Sozem in in Vp le le L jesenski jesenski Ppnmmi slabi slab Ppnmmi rezultati rezultat Sommi botrujejo botrovati Ggnstm dokaj dokaj Rsn povprečni povprečen Ppnzed uvrstitvi uvrstitev Sozed . . . Vodilnima vodilen Ppnmdd Šenčurju Šenčur Slmed in in Vp Zarici Zarica Slzed so biti Gp-stm-n prepustili prepustiti Ggdd-mm le le L točko točka Sozet , , , tokrat tokrat Rsn pa pa Vp Šenčur Šenčur Slmei niti niti L ob ob Dm podpori podpora Sozem gledalcev gledalec Sommr ( ( ( na na Dm tekmi tekma Sozem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em tudi tudi L predsednik predsednik Somei Bojan Bojan Slmei Vidmar Vidmar Slmei ) ) ) ni biti Gp-ste-d uspevalo uspevati Ggnd-es skoraj skoraj L nič nič Zl-sei pokazali pokazati Ggdd-mm so biti Gp-stm-n celo celo L preveč preveč L živčnosti živčnost Sozer , , , da da Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn čvrstim čvrst Ppnmmd gostiteljem gostitelj Sommd odvzeli odvzeti Ggdd-mm vsaj vsaj L točko točka Sozet . . . No no L , , , tudi tudi L zasledovalca zasledovalec Somdi Jesenice Jesenica Slzmi in in Vp Zarica Zarica Slzei počasi počasi Rsn pešata pešati Ggnstd . . . Zarica Zarica Slzei je biti Gp-ste-n vse vse Rsn bolj bolj Rsn oddaljena oddaljen Pdnzei od od Dr vrha vrh Somer , , , tokrat tokrat Rsn niso biti Gp-stm-d uspeli uspeti Ggdd-mm doma doma Rsn premagati premagati Ggdn Bilj Bilje Slzmr , , , ki ki Vd se se Zp------k borijo boriti Ggnstm za za Dt obstanek obstanek Sometn . . . V v Dm gosteh gost Sommm pri pri Dm Slovanu Slovan Slmem pa pa Vp so biti Gp-stm-n remizirali remizirati Ggvd-mm tudi tudi L Jeseničani Jeseničan Slmmi in in Vp kljub kljub Dd porazu poraz Somed se se Zp------k zdi zdeti Ggnste Šenčur Šenčur Slmei daleč daleč Rsn najbolje dobro Rss organiziran organiziran Pdnmein in in Vp tudi tudi L ambiciozen ambiciozen Ppnmein klub klub Somei za za Dt vstop vstop Sometn v v Dt drugo drug Kbzzet ligo liga Sozet . . . Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n do do Dr konca konec Somer še še L precej precej Rsn tekem tekma Sozmr in in Vp tudi tudi L derbi derbi Somei med med Do Šenčurjem Šenčur Slmeo in in Vp Jesenicami Jesenice Slzmo , , , bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es vse ves Zc-sei drugo drug Kbzsei kot kot Vd prvo prvi Kbvsei mesto mesto Sosei Šenčurja Šenčur Slmer presenečenje presenečenje Sosei . . .

Usoda usoda Sozei Dolenčeve Dolenčev Psnzer kmetije kmetija Sozer v v Dm Vrbnjah Vrbnje Slzmm še še L ni biti Gp-ste-d znana znan Ppnzei , , , Anton Anton Slmei Dolenc Dolenc Slmei upa upati Ggnste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n vendarle vendarle Vp mogoča mogoč Ppnzei ustrezna ustrezen Ppnzei rešitev rešitev Sozei . . .

Vrednostni vrednosten Ppnmeid obseg obseg Somei prometa promet Somer ( ( ( brez brez Dr upoštevanja upoštevanje Soser svežnjev sveženj Sommr ) ) ) na na Dm vseh ves Zc-mmm trgih trg Sommm Ljubljanske ljubljanski Ppnzer borze borza Sozer je biti Gp-ste-n v v Dm aprilu april Somem letos letos Rsn znašal znašati Ggnd-em 9,6 9,6 Kag milijarde milijarda Sozer tolarjev tolar Sommr . . . Promet promet Somei v v Dm aprilu april Somem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em kar kar Rsn za za Dt 42,4 42,4 Kag odstotka odstotek Somer nižji nizek Pppmeid od od Dr lanskega lanski Ppnser povprečja povprečje Soser . . . V v Dm primerjavi primerjava Sozem z z Do istim isti Zn-meo mesecem mesec Someo lani lani Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n vrednostni vrednosten Ppnmeid obseg obseg Somei prometa promet Somer zmanjšal zmanjšati Ggdd-em za za Dt 11 11 Kag milijard milijarda Sozmr oziroma oziroma Vp 53,4 53,4 Kag odstotka odstotek Somer . . . Z z Do delnicami delnica Sozmo rednih reden Ppnzmr družb družba Sozmr je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es opravljeno opravljen Pdnsei 64,2 64,2 Kag odstotka odstotek Somer celotnega celoten Ppnmer vrednostnega vrednosten Ppnmer obsega obseg Somer prometa promet Somer na na Dm borzi borza Sozem , , , na na Dm drugem drug Kbzsem mestu mesto Sosem os osa Nt obveznice obveznica Sozmi , , , sledijo slediti Ggnstm delnice delnica Sozmi investicijskih investicijski Ppnmmr skladov sklad Sommr . . . V v Dm 20 20 Kag aprilskih aprilski Ppnmmm trgovalnih trgovalen Ppnmmm dneh dan Sommm je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es sklenjenih sklenjen Pdnmmr dobrih dober Ppnmmr 20.000 20.000 Kag poslov posel Sommr , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste približno približno Rsn 1.000 1.000 Kag poslov posel Sommr na na Dt dan dan Sometn oziroma oziroma Vp za za Dt 27,2 27,2 Kag odstotka odstotek Somer manj manj Rsn , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n znašalo znašati Ggnd-es povprečje povprečje Sosei lani lani Rsn . . .

KRANJ Kranj Slmei Planina Planina Slzei I I Krg , , , enosobno enosoben Ppnset , , , 39,5 39,5 Kag m2 m2 O , , , opremljeno opremljen Pdnset , , , III. III. Krv nad. nad. O , , , l. l. Krv izd izd O 1967 1967 Kag , , , oddamo oddati Ggdspm za za Dt 52.800 52.800 Kag SIT SIT O , , , stroški strošek Sommi dodatno dodatno Rsn , , , predplačilo predplačilo Sosei 1 1 Kag mes. mes. O najemnina najemnina Sozei in in Vp 1 1 Kag mesečna mesečen Ppnzei varščina varščina Sozei . . .

12.15 12.15 Kag Župan župan Somei pred pred Do kamero kamera Sozeo : : : Mohor Mohor Slmei Bogataj Bogataj Slmei , , , župan župan Somei Mestne mesten Ppnzer občine občina Sozer Kranj Kranj Slmei , , , pon. pon. O

20.15 20.15 Kag Stavite staviti Ggvsdm , , , da da Vd … … … ? ? ? , , , velika velik Ppnzei zab. zab. O odd. odd. O z z Do nenavadnimi nenavaden Ppnzmo stavami stava Sozmo in in Vp slovitimi slovit Ppnmmo gosti gost Sommo , , , voditelj voditelj Somei : : : Thomas Thomas Slmei Gottschalk Gottschalk Slmei - - - v v Dt živo živo Rsn iz iz Dr Aspendosa Aspendos Slmer

14.30 14.30 Kag Moja moj Zspzeie punca punca Sozei 2 2 Kag , , , amer. amer. O kom kom O . . . ( ( ( 1993 1993 Kag ) ) ) ; ; ; režija režija Sozei : : : Howard Howard Slmei Zieff Zieff Slmei ; ; ; igrajo igrati Ggnstm : : : Anna Anna Slzei Chlumsky Chlumsky Slzei , , , Jamie Jamie Slzei Lee Lea Slzei Curtis Curtis Slzei , , , Dan Dan Slmei Aykroyd Aykroyd Slmei , , , A. A. O O'Brien O'Brien Slmei

20.15 20.15 Kag Druga drug Kbzzei republika republika Sozei - - - neverjetna neverjeten Ppnzei zgodovina zgodovina Sozei , , , 4. 4. Kav , , , zadnji zadnji Ppnmeid del del Somei dok. dok. O serije serija Sozer o o Dm zgodovini zgodovina Sozem Avstrije Avstrija Slzer po po Dm koncu konec Somem 2. 2. Kav svet svet O . . . vojne vojna Sozer

17.05 17.05 Kag Doživetje doživetje Sosei v v Dm Avstriji Avstrija Slzem : : : Od od Nt donavski donavski Ppnzem kolesarski kolesarski Ppnzem poti pot Sozem po po Dm Spodnji spodnji Ppnzem Avstriji Avstrija Slzem

16.10 16.10 Kag Dunaj Dunaj Slmei in in Vp Innsbruck Innsbruck Slmei : : : SP SP Sosei v v Dm hokeju hokej Somem na na Dm ledu led Somem , , , polfinale polfinale Somei , , , prenos prenos Somei ( ( ( vps vps Slmei 16.10 16.10 Kag ) ) )

Čeprav čeprav Vd Ločane Ločan Slmmt po po Dm domačem domač Ppnmem porazu poraz Somem čaka čakati Ggnste še še L povratna povraten Ppnzei tekma tekma Sozei jutri jutri Rsn v v Dm Celju Celje Slsem , , , si se Zp---d--k nastopa nastop Somer v v Dm velikem velik Ppnmem finalu finale Somem ne ne L obetajo obetati Ggnstm več več L . . . Uvrstitev uvrstitev Sozei med med Dt štiri štirje Kbgzmt najboljše dober Ppszmt ekipe ekipa Sozmt v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem je biti Gp-ste-n resnično resnično Rsn za za Dt klub klub Sometn , , , ki ki Vd se se Zp------k s z Do skromnimi skromen Ppnmmo denarji denar Sommo komajda komajda Rsn prebija prebijati Ggnste iz iz Dr sezone sezona Sozer v v Dt sezono sezona Sozet , , , pravi pravi Ppnmeid podvig podvig Somei . . . Tudi tudi L in in Vp predvsem predvsem L zato zato Rsn , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n v v Dm loškem loški Ppnmem klubu klub Somem delo delo Soset zastavili zastaviti Ggdd-mm z z Do mladimi mlad Ppnmmo domačimi domač Ppnmmo fanti fant Sommo , , , ki ki Vd iz iz Dr leta leto Soser v v Dt leto leto Soset zamenjujejo zamenjevati Ggnstm izkušene izkušen Ppnmmt igralce igralec Sommt . . . Dokaz dokaz Somei temu ta Zk-sed so biti Gp-stm-n tudi tudi L visoke visok Ppnzmi uvrstitve uvrstitev Sozmi mlajših mlad Pppzmr ekip ekipa Sozmr dečkov deček Sommr in in Vp tudi tudi L deklet dekle Sosmr v v Dm slovenskem slovenski Ppnmem prostoru prostor Somem , , , prav prav L minulo minuli Ppnzet nedeljo nedelja Sozet pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k naslova naslov Somer prvakov prvak Sommr v v Dm domači domač Ppnzem dvorani dvorana Sozem veselili veseliti Ggnd-mm starejši star Pppmmi dečki deček Sommi Terma Termo Slmer . . .

Jesenice Jesenice Slzmi , , , Javorniški javorniški Ppnmeid Rovt Rovt Slmei » » » Lani lani Rsn smo biti Gp-spm-n uredili urediti Ggdd-mm zajetje zajetje Soset na na Dm izviru izvir Somem Pod pod Do smreko smreka Sozeo in in Vp cevovod cevovod Sometn do do Dr vodohrana vodohran Somer , , , ki ki Vd predstavlja predstavljati Ggnste tudi tudi L rezervoar rezervoar Sometn s z Do prostornino prostornina Sozeo 150 150 Kag kubičnih kubičen Ppnmmr metrov meter Sommr . . . Zajetje zajetje Sosei je biti Gp-ste-n nad nad Do Centrom center Someo šolskih šolski Ppnzmr in in Vp obšolskih obšolski Ppnzmr dejavnosti dejavnost Sozmr Trilobit trilobit Somei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dt vodovod vodovod Sometn že že L priključil priključiti Ggdd-em . . . Sedaj sedaj Rsn kopljemo kopati Ggnspm traso trasa Sozet za za Dt cevovod cevovod Sometn od od Dr zajetja zajetje Soser do do Dr vodohrana vodohran Somer , , , hkrati hkrati Rsn potekajo potekati Ggnstm dela delo Sosmi na na Dm izgradnji izgradnja Sozem rezervoarja rezervoar Somer , , , « « « je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em direktor direktor Somei Komunalne komunalen Ppnzer direkcije direkcija Sozer Tomaž Tomaž Slmei Vidmar Vidmar Slmei . . . Vodohran vodohran Somei je biti Gp-ste-n na na Dm nadmorski nadmorski Ppnzem višini višina Sozem 1060 1060 Kag metrov meter Sommr pri pri Dm kmetiji kmetija Sozem Vrvač Vrvač Slmei , , , 1300 1300 Kag metrov meter Sommr vodovoda vodovod Somer bo biti Gp-pte-n dvojnega dvojen Kbdmer . . . Vodni voden Ppnmeid vir vir Somei je biti Gp-ste-n precej precej Rsn izdaten izdaten Ppnmein z z Do 10 10 Kag do do Dr 20 20 Kag kubičnimi kubičen Ppnmmo metri meter Sommo pretoka pretok Somer na na Dt sekundo sekunda Sozet . . . Od od Dr tega ta Zk-ser bo biti Gp-pte-n za za Dt oskrbo oskrba Sozet krajanov krajan Sommr dovolj dovolj Rsn 2,5 2,5 Kag kubična kubičen Ppnmer metra meter Somer na na Dt sekundo sekunda Sozet , , , višek višek Somei vode voda Sozer pa pa Vp bo biti Gp-pte-n odtekal odtekati Ggnd-em v v Dt akumulacijsko akumulacijski Ppnset jezero jezero Soset pri pri Dm domu dom Somem na na Dm Trilobitu trilobit Somem . . . S z Do tem ta Zk-seo bo biti Gp-pte-n zagotovljena zagotovljen Pdnzei tudi tudi L požarna požaren Ppnzei voda voda Sozei , , , če če Vd bi biti Gp-g jo on Zotzet--k potrebovali potrebovati Ggnd-mm v v Dm večjih velik Pppzmm količinah količina Sozmm . . .

Komenda Komenda Slzei - - - Spominska spominski Ppnzei slovesnost slovesnost Sozei ob ob Dm 60. 60. Kav obletnici obletnica Sozem zmage zmaga Sozer nad nad Do fašizmom fašizem Someo in in Vp nacizmom nacizem Someo bo biti Gp-pte-n jutri jutri Rsn z z Do začetkom začetek Someo ob ob Dm 10. 10. Kav uri ura Sozem pri pri Dm spomeniku spomenik Somem na na Dm Komendski komendski Ppnzem Dobravi Dobrava Slzem . . . Zbor zbor Somei udeležencev udeleženec Sommr bo biti Gp-pte-n pri pri Dm planinskem planinski Ppnmem domu dom Somem na na Dm Podborštu Podboršt Slmem . . .

YAMAHA Yamaha Slzei PW PW Slmei 80 80 Kag , , , OTROŠKI otroški Ppnmeid MOTOR motor Somei - - - starost starost Sozei cca cca O . . . 8 8 Kag do do Dr 10 10 Kag let leto Sosmr , , , letnik letnik Somei 2001 2001 Kag , , , lepo lepo Rsn ohranjen ohranjen Pdnmein , , , kredit kredit Somei na na Dt položnice položnica Sozmt

Danes danes Rsn , , , v v Dt petek petek Sometn , , , bo biti Gp-pte-n pretežno pretežno Rsn jasno jasno Rsn . . . Jutri jutri Rsn , , , v v Dt soboto sobota Sozet čez čez Dt dan dan Sometn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n oblačnost oblačnost Sozei povečala povečati Ggdd-ez , , , proti proti Dd večeru večer Somed bodo biti Gp-ptm-n prve prvi Kbvzmi plohe ploha Sozmi in in Vp nevihte nevihta Sozmi , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n v v Dm noči noč Sozem na na Dt nedeljo nedelja Sozet zajele zajeti Ggdd-mz vso ves Zc-zet Slovenijo Slovenija Slzet . . . V v Dt nedeljo nedelja Sozet bo biti Gp-pte-n spremenljivo spremenljivo Rsn oblačno oblačno Rsn , , , popoldne popoldne Rsn bodo biti Gp-ptm-n krajevne krajeven Ppnzmi plohe ploha Sozmi in in Vp kakšna kakšen Zv-zei nevihta nevihta Sozei . . .

Na na Dm blejskem blejski Ppnmem Playbojevem Playbojev Psnmem VIP VIP Somei golf golf Somei turnirju turnir Somem so biti Gp-stm-n dokazali dokazati Ggdd-mm , , , da da Vd ' ' ' luknjo luknja Sozet lahko lahko Rsn osvojiš osvojiti Ggdsde ' ' ' na na Dt več veliko Rsr načinov način Sommr . . . Zajčice zajčica Sozmi so biti Gp-stm-n z z Do visokimi visok Ppnzmo petami peta Sozmo spravljale spravljati Ggnd-mz v v Dt obup obup Sometn moško moški Ppnzet domišljijo domišljija Sozet , , , kranjski kranjski Ppnmmi skaterji skater Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n končno končno Rsn dobili dobiti Ggdd-mm svoj svoj Zp-met park park Sometn . . . Foto foto Somei : : : Tina Tina Slzei Dokl Dokl Slzei

Java Java Slzei , , , Lesce Lesce Slzmi ob ob Dm 22. 22. Kav uri ura Sozem : : : Ivana Ivana Slzei Brkić Brkić Slzei Pri pri Dm rdeči rdeč Ppnzem ostrigi ostriga Sozem : : : ob ob Dm 21. 21. Kav uri ura Sozem , , , SIT SIT Nj DOWN DOWN Nj AND AND Nj DANCE DANCE Nj , , , VSTOP vstop Somei PROST prost Ppnmein , , , Muska muska Sozei by by Nj local local Slmei crew crew Slmei : : : DJ dj Somei SLAVC Slavc Slmei , , , DJ dj Somei FLIPFLOP Flipflop Slmei , , , DJ dj Somei PAWLE Pawle Slmei , , , DJ dj Somei REPEAT Repeat Slmei

Tržič Tržič Slmei » » » Spoznavajmo spoznavati Ggnvpm lepote lepota Sozmt kamnin kamnina Sozmr in in Vp živimo živeti Ggnvpm z z Do naravo narava Sozeo v v Dm sožitju sožitje Sosem , , , « « « je biti Gp-ste-n svetoval svetovati Ggvd-em ob ob Dm sobotnem soboten Ppnsem odprtju odprtje Sosem 33. 33. Kav prireditve prireditev Sozer MINFOS MINFOS Slmei dr. dr. O Bojan Bojan Slmei Ogorelec Ogorelec Slmei , , , predsednik predsednik Somei Društva društvo Soser prijateljev prijatelj Sommr mineralov mineral Sommr in in Vp fosilov fosil Sommr Slovenije Slovenija Slzer . . . » » » To ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d neživa neživ Ppnzei narava narava Sozei , , , saj saj Vp kamnine kamnina Sozmi skrivajo skrivati Ggnstm fosile fosil Sommt z z Do bogato bogat Ppnzeo zgodovino zgodovina Sozeo . . . Ker ker Vd je biti Gp-ste-n geološka geološki Ppnzei zgradba zgradba Sozei Slovenije Slovenija Slzer pestra pester Ppnzei , , , imamo imeti Ggnspm-n vrsto vrsta Sozet specifičnih specifičen Ppnmmr fosilov fosil Sommr , , , kakršne kakršen Zz-mmt so biti Gp-stm-n našli najti Ggdd-mm v v Dm Dovžanovi Dovžanov Psnzem soteski soteska Sozem . . . Žal žal Rsn se se Zp------k lepote lepota Sozer kamna kamen Somer premalo premalo Rsn zavedamo zavedati Ggnspm , , , zato zato Vp je biti Gp-ste-n v v Dm naravi narava Sozem mnogo mnogo Rsn divjih divji Ppnmmr kopov kop Sommr in in Vp odpadkov odpadek Sommr , , , « « « je biti Gp-ste-n menil meniti Ggvd-em direktor direktor Somei Geološkega geološki Ppnmer zavoda zavod Somer Slovenije Slovenija Slzer . . .

Naš naš Zspmeim najdaljši dolg Ppsmeid teden teden Somei pomladi pomlad Sozer se se Zp------k je biti Gp-ste-n zaključil zaključiti Ggdd-em , , , mladost mladost Sozei , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n jo on Zotzet--k prinesli prinesti Ggdd-mm na na Dt ulice ulica Sozmt Kranja Kranj Slmer , , , pa pa Vp tu tu Rsn ostaja ostajati Ggnste . . . Ostaja ostajati Ggnste v v Dm prebivalcih prebivalec Sommm starega star Ppnser mestnega mesten Ppnser jedra jedro Soser , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n skupaj skupaj Rsn z z Do nami jaz Zop-mo preživeli preživeti Ggdd-mm devet devet Kbg-mt kratkih kratek Ppnzmr noči noč Sozmr , , , za za Dt kar kar Zz-set se se Zp------k jim on Zotmmd--k še še L posebej posebej Rsn zahvaljujemo zahvaljevati Ggnspm . . . Ostaja ostajati Ggnste v v Dm vseh ves Zc-mmm naših naš Zspmmmm pomočnikih pomočnik Sommm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n omogočili omogočiti Ggdd-mm , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n Kranj Kranj Slmetn spremenili spremeniti Ggdd-mm v v Dt prizorišče prizorišče Soset največjega velik Ppsmer mladinskega mladinski Ppnmer festivala festival Somer v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . Ostaja ostajati Ggnste v v Dm vseh ves Zc-mmm naših naš Zspmmmm pokroviteljih pokrovitelj Sommm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n znali znati Ggnd-mm prisluhniti prisluhniti Ggdn mladostni mladosten Ppnzed razigranosti razigranost Sozed in in Vp ustvarjalnosti ustvarjalnost Sozed . . .

Medtem medtem Rsn ko ko Vd pravilnik pravilnik Somei o o Dm ukrepih ukrep Sommm za za Dt preprečevanje preprečevanje Soset širjenja širjenje Soser in in Vp zatiranje zatiranje Soset hruševega hrušev Ppnmer ožiga ožig Somer predpisuje predpisovati Ggnste za za Dt neokužena neokužen Ppnsmt območja območje Sosmt takojšnje takojšnji Ppnset uničenje uničenje Soset okuženih okužen Pdnzmr rastlin rastlina Sozmr , , , na na Dm okuženih okužen Pdnzmm omogoča omogočati Ggnste radikalno radikalen Ppnset izrezovanje izrezovanje Soset okuženih okužen Pdnmmr poganjkov poganjek Sommr in in Vp vej veja Sozmr ( ( ( najmanj najmanj Rsn 30 30 Kag do do Dr 40 40 Kag centimetrov centimeter Sommr v v Dt zdravo zdrav Ppnset tkivo tkivo Soset ) ) ) , , , sežiganje sežiganje Soset na na Dm kraju kraj Somem izrezovanja izrezovanje Soser , , , razkuževanje razkuževanje Soset orodja orodje Soser , , , rok roka Sozmr , , , obutve obutev Sozer in in Vp oblačil oblačilo Sosmr in in Vp zavarovanje zavarovanje Soset dostopa dostop Somer do do Dr okuženega okužen Pdnser mesta mesto Soser . . . Fitosanitarni fitosanitaren Ppnmeid inšpektor inšpektor Somei lahko lahko Rsn prekliče preklicati Ggdste izrezovanje izrezovanje Soset vej veja Sozmr in in Vp odredi odrediti Ggdste uničenje uničenje Soset okužene okužen Pdnzer rastline rastlina Sozer , , , če če Vd je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei v v Dm tisočmetrskem tisočmetrski Ppnmem pasu pas Somem okoli okoli Dr drevesnice drevesnica Sozer ali ali Vp matičnega matičen Ppnmer nasada nasad Somer , , , v v Dm primerih primer Sommm , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n na na Dm rastlini rastlina Sozem več veliko Rsr prizadetih prizadet Pdnsmr mest mesto Sosmr in in Vp ob ob Dm močni močen Ppnzem okužbi okužba Sozem , , , ki ki Vd prehaja prehajati Ggnste na na Dt deblo deblo Soset in in Vp ogrodne ogroden Ppnzmt veje veja Sozmt . . .

FIAT Fiat Slmei STILO Stilo Slmei 1.9 1.9 Kag JTD JTD Slmei , , , let let O . . . 2002 2002 Kag , , , el. el. O oprema oprema Sozei , , , abs abs Slmei , , , klima klima Sozei , , , asr asr Slmei , , , 6 6 Kag x x Somei airbag airbag Somei , , , cena cena Sozei : : : 1.990.000 1.990.000 Kag sit sit O . . .

Darja Darja Slzei : : : » » » To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn res res Rsn , , , ampak ampak Vp se se Zp------k vedno vedno Rsn najprej najprej Rsn pogovorimo pogovoriti Ggdspm o o Dm njih on Zotmmm , , , saj saj Vp ne ne L bi biti Gp-g želela želeti Ggnd-ez , , , da da Vd drugi drug Kbzzdt dve dva Kbgzdt silim siliti Ggnspe prepevati prepevati Ggnn nekaj nekaj Zn-set , , , kar kar Zz-sei jima on Zotzdd--k ne ne L bi biti Gp-g bilo biti Ggnd-es všeč všeč Rsn . . . « « «

Nataša Nataša Slzei : : : » » » Sledile slediti Ggnd-mz smo biti Gp-spm-n rdeči rdeč Ppnzed niti nit Sozed albuma album Somer , , , iz iz Dr katerega kateri Zv-mer veje veti Ggnste ženski ženski Ppnmeid navdih navdih Somei , , , ženska ženski Ppnzei inspiracija inspiracija Sozei , , , zato zato Vp naslov naslov Somei Muza muza Sozei . . . Ta ta Zk-mei manifestira manifestirati Ggvste ženskost ženskost Sozet . . . « « «

NEDELJA nedelja Sozei OB ob Dm 9.00 9.00 Kag URI ura Sozem : : : V v Dm ODDAJI oddaja Sozem AKTUALNO aktualno Rsn BOMO biti Gp-ppm-n PREDSTAVILI predstaviti Ggdd-mm SLOVENSKI slovenski Ppnsdt DRUŠTVI društvo Sosdt , , , KI ki Vd DELUJETA delovati Ggnstd V v Dm BELGIJI Belgija Slzem , , , OBISKALI obiskati Ggdd-mm SMO biti Gp-spm-n JU on Zotsdt--k OB ob Dm SPREMLJANJU spremljanje Sosem ŠKOFJELOŠKE škofjeloški Ppnzer GLASBENE glasben Ppnzer ŠOLE šola Sozer NA na Dm NJIHOVI njihov Zstzemm KONCERTNI koncerten Ppnzem POTI pot Sozem . . .

NA na Dm PODRUŽNIČNI podružničen Ppnzem ŠOLI šola Sozem V v Dm PODLJUBELJU Podljubelj Slmem SO biti Gp-stm-n SLOVESNO slovesno Rsn OBELEŽILI obeležiti Ggdd-mm 80 80 Np . . . ROJSTNI rojsten Ppnmetd DAN dan Sometn NEKDANJE nekdanji Ppnzer UČITELJICE učiteljica Sozer MILKE Milka Slzer AHAČIČ Ahačič Slzer , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n ŠOLI šola Sozed V v Dm 31 31 Kag LETIH leto Sosmm POUČEVANJA poučevanje Soser PUSTILA pustiti Ggdd-ez VELIK velik Ppnmetn PEČAT pečat Sometn . . . NJEJ on Zotzed V v Dt ČAST čast Sozet SO biti Gp-stm-n PRIPRAVILI pripraviti Ggdd-mm PRIREDITEV prireditev Sozet , , , NA na Dm KATERI kateri Zv-zem JE biti Gp-ste-n NASTOPILO nastopiti Ggdd-es VSEH ves Zc-mmr 28 28 Kag UČENCEV učenec Sommr . . . AHAČIČEVA Ahačičev Psnzei JE biti Gp-ste-n VSA ves Zc-smt LETA leto Sosmt SKRBNO skrbno Rsn BELEŽILA beležiti Ggnd-ez DOGAJANJE dogajanje Soset NA na Dm ŠOLI šola Sozem IN in Vp V v Dm VASI Vas Slzem , , , KJER kjer Vd JO on Zotzet--k POZNAJO poznati Ggnstm PREDVSEM predvsem L KOT kot Vd ODLIČNO odličen Ppnzet KREATORKO kreatorka Sozet IN in Vp ŠIVILJO šivilja Sozet KOSTUMOV kostum Sommr ZA za Dt RAZLIČNE različen Ppnzmt PRIREDITVE prireditev Sozmt . . . » » » UČITELJICA učiteljica Sozei MILKA Milka Slzei ŠE še L DANES danes Rsn ŠIVA šivati Ggnste ZELO zelo Rsn LEPE lep Ppnmmt KOSTUME kostum Sommt ZA za Dt NAŠE naš Zspzmtm IGRE igra Sozmt . . . KO ko Vd BI biti Gp-g VIDELI videti Ggvd-mm , , , KAKO kako Rsn VELIKO veliko Rsn JIH on Zotmmr--k IMAMO imeti Ggnspm-n NA na Dm PODSTREŠJU podstrešje Sosem … … … , , , « « « SO biti Gp-stm-n HITELI hiteti Ggnd-mm RAZLAGATI razlagati Ggnn OTROCI otrok Sommi , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n SLAVLJENKO slavljenka Sozet PRESENETILI presenetiti Ggdd-mm OBLEČENI oblečen Ppnmmi V v Dt KOSTUME kostum Sommt , , , KI ki Vd JIH on Zotmmt--k JE biti Gp-ste-n SAMA sam Ppnzei SEŠILA sešiti Ggdd-ez . . . MILKA Milka Slzei SE se Zp------k ŠE še L DANES danes Rsn SPOMINJA spominjati Ggnste DOGODKA dogodek Somer IZ iz Dr OTROŠKIH otroški Ppnsmr LET leto Sosmr , , , KO ko Vd JE biti Gp-ste-n KOT kot Vd PREDŠOLSKA predšolski Ppnzei DEKLICA deklica Sozei V v Dm SVOJEM svoj Zp-mem DOMAČEM domač Ppnmem KRAJU kraj Somem V v Dm ŠMIHELU Šmihel Slmem NA na Dm DOLENJSKEM Dolenjsko Slsem OBISKOVALA obiskovati Ggnd-ez VRTEC vrtec Sometn , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n GA on Zotmet--k VODILE voditi Ggnd-mz ŠOLSKE šolski Ppnzmi SESTRE sestra Sozmi . . . NA na Dm KONCU konec Somem LETA leto Soser SO biti Gp-stm-n IMELI imeti Ggnd-mm PRIREDITEV prireditev Sozet . . . SESTRE sestra Sozmi SO biti Gp-stm-n SEŠILE sešiti Ggdd-mz KOSTUME kostum Sommt , , , NA na Dm PRIREDITVI prireditev Sozem PA pa Vp SO biti Gp-stm-n LAHKO lahko Rsn NATOPILI natopiti Nt LE le L TISTI tisti Zk-mmi , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n PRINESLI prinesti Ggdd-mm DVA dva Kbgmdt DINARJA dinar Somdt . . . MILKE Milka Slzer , , , KI ki Vd NI biti Gp-ste-d IMELA imeti Ggnd-ez DENARJA denar Somer , , , NI biti Gp-ste-d BILO biti Gp-d-es MED med Do NJIMI on Zotmmo , , , KAR kar Zz-sei JO on Zotzet--k JE biti Gp-ste-n RAZŽALOSTILO razžalostiti Ggdd-es . . . KO ko Vd JE biti Gp-ste-n POSTALA postati Ggdd-ez UČITELJICA učiteljica Sozei , , , SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n ODLOČILA odločiti Ggdd-ez , , , DA da Vd BO biti Gp-pte-n SAMA sam Ppnzei ŠIVALA šivati Ggnd-ez KOSTUME kostum Sommt , , , DA da Vd OTROCI otrok Sommi NE ne L BI biti Gp-g DOŽIVELI doživeti Ggdd-mm PODOBNE podoben Ppnzer BOLEČINE bolečina Sozer . . .

PRIDOBLJENA pridobljen Pdnsmt SREDSTVA sredstvo Sosmt MORA morati Ggnste JESENIŠKA jeseniški Ppnzei OBČINA občina Sozei V v Dm 60 60 Kag ODSTOTKIH odstotek Sommm PORABITI porabiti Ggdn LETOS letos Rsn , , , 40 40 Kag ODSTOTKOV odstotek Sommr DRUGO drug Kbzset LETO leto Soset . . . TU tu Rsn LAHKO lahko Rsn NASTOPIJO nastopiti Ggdstm TEŽAVE težava Sozmi ZARADI zaradi Dr POSTOPKOV postopek Sommr , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n JIH on Zotmmt--k DOLŽNI dolžen Ppnmmi IZPELJATI izpeljati Ggdn . . . ŽE že L SKLEP sklep Somei O o Dm ODOBRITVI odobritev Sozem DENARJA denar Somer JE biti Gp-ste-n PRIŠEL priti Ggdd-em Z z Do DVOMESEČNO dvomesečen Ppnzeo ZAMUDO zamuda Sozeo , , , PRIDOBITI pridobiti Ggdn JE biti Gp-ste-n POTREBNO potrebno Rsn SOGLASJE soglasje Soset MINISTRSTVA ministrstvo Soser ZA za Dt FINANCE finance Sozmt , , , IZVESTI izvesti Ggdn JAVNI javen Ppnmetd RAZPIS razpis Sometn ZA za Dt IZBIRO izbira Sozet IZVAJALCEV izvajalec Sommr , , , TAKO tako Vp DA da Vd BI biti Gp-g GRADBIŠČE gradbišče Soset V v Dm NAJBOLJŠEM dober Ppsmem PRIMERU primer Somem LAHKO lahko Rsn ODPRLI odpreti Ggdd-mm V v Dm ZAČETKU začetek Somem AVGUSTA avgust Somer , , , ZARADI zaradi Dr DOPUSTOV dopust Sommr PA pa Vp BOLJ bolj Rsn VERJETNO verjetno Rsn SEPTEMBRA september Somer . . . NATO nato Rsn BODO biti Gp-ptm-n IMELI imeti Ggnd-mm DVA dva Kbgmdt MESECA mesec Somdt ČASA čas Somer , , , DA da Vd KAJ kaj Zv-set NAREDIJO narediti Ggdstm . . .

V v Dm Srbiji Srbija Slzem so biti Gp-stm-n v v Dt sredo sreda Sozet zjutraj zjutraj Rsn našli najti Ggdd-mm umorjenega umorjen Pdnmet šoferja šofer Sometd Darka Darko Slmetd Koširja Košir Slmetd iz iz Dr Ljubljane Ljubljana Slzer . . .

7 7 Kag . . . Vplačana vplačan Pdnzei varščina varščina Sozei se se Zp------k ne ne L obrestuje obrestovati Ggnste in in Vp bo biti Gp-pte-n uspelemu uspel Ppnmed ponudniku ponudnik Somed vračunana vračunan Pdnzei v v Dt kupnino kupnina Sozet , , , neuspelemu neuspel Ppnmed pa pa Vp vrnjena vrnjen Pdnzei v v Dm 8 8 Kag delovnih deloven Ppnmmm dneh dan Sommm po po Dm končanem končan Pdnmem naroku narok Somem za za Dt odpiranje odpiranje Soset ponudb ponudba Sozmr . . .

Imam imeti Ggnspe-n srečo sreča Sozet , , , da da Vd je biti Gp-ste-n moj moj Zspmeie poklic poklic Somei nekaj nekaj Zn-sei , , , kar kar Zz-sei me jaz Zop-et--k polni polniti Ggnste . . . Nekaj nekaj Zn-sei , , , kjer kjer Vd nenehno nenehno Rsn preizprašuje preizprašovati Ggnste moj moj Zspmete položaj položaj Sometn , , , moj moj Zspmete talent talent Sometn , , , mojo moj Zspzete pamet pamet Sozet . . . Ne ne L dovoli dovoliti Ggdste mi jaz Zop-ed--k , , , da da Vd se se Zp------k ustavim ustaviti Ggdspe , , , da da Vd bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez zadovoljna zadovoljen Ppnzei . . . Ne ne L vem vedeti Ggnspe pa pa Vp , , , ali ali Rsn sem biti Gp-spe-n bila biti Gp-d-ez zanj zame Zotmet--z res res Rsn poklicana poklican Pdnzei in in Vp je biti Gp-ste-n moje moj Zspseie delo delo Sosei tako tako Rsn zelo zelo Rsn močno močen Ppnsei , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n pustilo pustiti Ggdd-es sled sled Sozet . . . O o Dm tem ta Zk-sem se se Zp------k niti nit L ne ne L želim želeti Ggnspe spraševati spraševati Ggnn . . . Zagotovo zagotovo Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n vzporednost vzporednost Sozei interesov interes Sommr z z Do osnovnim osnoven Ppnmeo poklicem poklic Someo nuja nuja Sozei . . .

Carnaroli Carnaroli Slmei . . . Je biti Gp-ste-n precej precej Rsn škrobast škrobast Ppnmein , , , zato zato Vp so biti Gp-stm-n rižote rižota Sozmi iz iz Dr njega on Zotmer zelo zelo Rsn kremaste kremast Ppnzmi . . . Arborio Arborio Slmei je biti Gp-ste-n najbolj najbolj Rsn poznan poznan Pdnmein zunaj zunaj Dr meja meja Sozmr Italije Italija Slzer . . . Baldo Baldo Slmei je biti Gp-ste-n dokaj dokaj Rsn nova nov Ppnzei vrsta vrsta Sozei , , , a a Vp zelo zelo Rsn dobra dober Ppnzei , , , primerna primeren Ppnzei tako tako Vp za za Dt rižote rižota Sozmt kot kot Vd solate solata Sozmt . . . Vialone Vialone Slmei nano nano Slmei je biti Gp-ste-n najmanjši majhen Ppsmeid , , , dober dober Ppnmein za za Dt rižote rižota Sozmt z z Do zelenjavo zelenjava Sozeo ali ali Vp ribo riba Sozeo . . . Imamo imeti Ggnspm-n tudi tudi L črni črn Ppnmetd in in Vp rdeči rdeč Ppnmetd riž riž Sometn . . . Črni črn Ppnmeid je biti Gp-ste-n nastal nastati Ggdd-em s z Do križanjem križanje Soseo kitajskega kitajski Ppnmer cesarskega cesarski Ppnmer in in Vp našega naš Zspmerm . . . Idealen idealen Ppnmein je biti Gp-ste-n kot kot Vd priloga priloga Sozei zelenjavi zelenjava Sozed , , , ribam riba Sozmd , , , na na Dt primer primer Sometn lososu losos Somed , , , rakcem rakec Sommd . . . Rdeči rdeč Ppnmeid riž riž Somei , , , posebna poseben Ppnzei vrsta vrsta Sozei , , , je biti Gp-ste-n manj manj Rsn aromatičen aromatičen Ppnmein . . . Nazadnje nazadnje Rsn smo biti Gp-spm-n iz iz Dr Vietnama Vietnam Slmer uvozili uvoziti Ggdd-mm zeleni zelen Ppnmetd riž riž Sometn . . . Če če Vd ga on Zotmet--k kuhate kuhati Ggnsdm s z Do špinačo špinača Sozeo , , , bučkami bučka Sozmo , , , blitvo blitva Sozeo , , , dobi dobiti Ggdste še še L bolj bolj Rsn intenzivno intenziven Ppnzet barvo barva Sozet . . . Ljudi človek Sommt privlačijo privlačiti Ggnstm takšne takšen Zk-zmi novosti novost Sozmi . . .

Ricky Ricky Slmei : : : O o Dm tem ta Zk-sem ne ne L bi biti Gp-g rad rad Rsn govoril govoriti Ggnd-em . . . Ne ne L gre iti Ggvste za za Dt znesek znesek Sometn , , , ki ki Vd si se Zp---d--k ga on Zotmer--k družba družba Sozei , , , ko ko Vd praznuje praznovati Ggnste , , , ne ne L bi biti Gp-g mogla moči Ggnd-ez privoščiti privoščiti Ggvn . . .

Zelo zelo Rsn pomembno pomembno Rsn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd pacient pacient Somei ni biti Gp-ste-d zagorel zagorel Ppnmein , , , ker ker Vd gre iti Ggvste tedaj tedaj Rsn vsa ves Zc-zei energija energija Sozei laserja laser Somer v v Dt krvno krven Ppnzet žilo žila Sozet in in Vp ta ta Zk-zei koagulira koagulirati Ggvste . . . Laser laser Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k uporabljamo uporabljati Ggnspm pri pri Dm nas jaz Zop-mm , , , je biti Gp-ste-n bistveno bistveno Rsn manj manj Rsn agresiven agresiven Ppnmein v v Dm primerjavi primerjava Sozem z z Do drugimi drug Kbzmmo . . .

Hropotovi Hropotov Psnmmi so biti Gp-stm-n člani član Sommi Društva društvo Soser rejcev rejec Sommr drobnice drobnica Sozer celjske celjski Ppnzer in in Vp koroške koroški Ppnzer regije regija Sozer . . . Sedež sedež Somei društva društvo Soser je biti Gp-ste-n v v Dm Žalcu Žalec Slmem in in Vp je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn dejavno dejaven Ppnsei . . . Društvo društvo Sosei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n predstavilo predstaviti Ggdd-es tudi tudi L na na Dm letošnjem letošnji Ppnmem Jožefovem Jožefov Psnmem sejmu sejem Somem v v Dm Petrovčah Petrovče Slzmm . . .

Člani član Sommi odbora odbor Somer so biti Gp-stm-n nato nato Rsn sprejeli sprejeti Ggdd-mm in in Vp potrdili potrditi Ggdd-mm besedilo besedilo Soset do do Dr zdaj zdaj Rsn usklajenih usklajen Pdnmmr členov člen Sommr prenovljene prenovljen Pdnzer splošne splošen Ppnzer kolektivne kolektiven Ppnzer pogodbe pogodba Sozer , , , pogajalsko pogajalski Ppnzet skupino skupina Sozet pa pa Vp pooblastili pooblastiti Ggdd-mm , , , da da Vd delo delo Soset intenzivno intenzivno Rsn nadaljuje nadaljevati Ggnste v v Dm smeri smer Sozem sklenitve sklenitev Sozer prenovljene prenovljen Pdnzer pogodbe pogodba Sozer do do Dr konca konec Somer maja maj Somer . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem je biti Gp-ste-n treba treba Rsn doseči doseči Ggdn kompromise kompromis Sommt v v Dm smeri smer Sozem znižanja znižanje Soser previsokih previsok Ppnmmr stroškov strošek Sommr dela delo Soser na na Dm nacionalni nacionalen Ppnzem ravni raven Sozem , , , sedaj sedaj Rsn veljavna veljaven Ppnzei pogodba pogodba Sozei pa pa Vp se se Zp------k po po Dm 31. 31. Kav maju maj Somem 1997 1997 Kag ne ne L podaljša podaljšati Ggdste . . . Upravni upraven Ppnmeid odbor odbor Somei je biti Gp-ste-n vodstvo vodstvo Soset zbornice zbornica Sozer pooblastil pooblastiti Ggdd-em , , , da da Vd v v Dm primeru primer Somem nesklenitve nesklenitev Sozer prenovljene prenovljen Pdnzer splošne splošen Ppnzer kolektivne kolektiven Ppnzer pogodbe pogodba Sozer za za Dt gospodarstvo gospodarstvo Soset zahteva zahtevati Ggvste od od Dr vlade vlada Sozer intenziviranje intenziviranje Soset postopka postopek Somer sprejema sprejem Somer zakona zakon Somer o o Dm uveljavitvi uveljavitev Sozem nekaterih nekateri Zn-zmr določb določba Sozmr pogodbe pogodba Sozer , , , če če Vd bodo biti Gp-ptm-n nastale nastati Ggdd-mz nove nov Ppnzmi okoliščine okoliščina Sozmi , , , pa pa Vp bo biti Gp-pte-n odbor odbor Somei odločal odločati Ggnd-em na na Dm novi nov Ppnzem seji seja Sozem ali ali Vp korespondenčno korespondenčno Rsn . . .

" " " Seveda seveda L sem biti Gp-spe-n ga on Zotmet--k zavrnila zavrniti Ggdd-ez . . . Kajti kajti Vp ves ves Zc-met čas čas Sometn sem biti Gp-spe-n zaljubljena zaljubljen Ppnzei vate vame Zod-et--z . . . " " "

Biovremenski biovremenski Ppnmmi dražljaji dražljaj Sommi bodo biti Gp-ptm-n spet spet Rsn nekoliko nekoliko Rsn ugodnejši ugoden Pppmmi za za Dt osebe oseba Sozmt z z Do nizkim nizek Ppnmeo krvnim krven Ppnmeo tlakom tlak Someo . . . Zvišani zvišan Pdnmeid tonus tonus Somei bo biti Gp-pte-n povečeval povečevati Ggnd-em zbranost zbranost Sozet in in Vp delavnost delavnost Sozet . . . Hipotoniki hipotonik Sommi bodo biti Gp-ptm-n v v Dm tem ta Zk-sem prehodnem prehoden Ppnsem obdobju obdobje Sosem zelo zelo Rsn sveži svež Ppnmmi , , , podjetni podjeten Ppnmmi in in Vp aktivni aktiven Ppnmmi . . . Vse ves Zc-sei to ta Zk-sei bo biti Gp-pte-n vplivalo vplivati Ggnd-es na na Dt boljše dober Pppset telesno telesen Ppnset in in Vp duševno duševen Ppnset počutje počutje Soset . . . Neprijetne neprijeten Ppnzmt posledice posledica Sozmt vremena vreme Soser bodo biti Gp-ptm-n občutili občutiti Ggdd-mm vremensko vremensko Rsn občutljivi občutljiv Ppnmmi ljudje človek Sommi z z Do želodčnimi želodčen Ppnsmo , , , žolčnimi žolčen Ppnsmo in in Vp črevesnimi črevesen Ppnsmo obolenji obolenje Sosmo . . . Na na Dm dnevnem dneven Ppnmem redu red Somem bodo biti Gp-ptm-n vse ves Zc-zmi vrste vrsta Sozmi kolik kolika Sozmr in in Vp krčev krč Sommr . . . Tudi tudi L revmatiki revmatik Sommi bodo biti Gp-ptm-n imeli imeti Ggnd-mm nekaj nekaj Rsn težav težava Sozmr , , , bolečine bolečina Sozmi bodo biti Gp-ptm-n nekoliko nekoliko Rsn močnejše močen Pppzmi . . . ( ( ( Avtor avtor Somei : : : dr. dr. O Alois Alois Slmei Machalek Machalek Slmei , , , Dunaj Dunaj Slmei ) ) )

Izraelski izraelski Ppnmmi časopisi časopis Sommi so biti Gp-stm-n takoj takoj Rsn začeli začeti Ggdd-mm namigovati namigovati Ggnn , , , da da Vd sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm umora umor Somdi povezana povezan Pdnmdi z z Do ministrovo ministrov Psnzeo grožnjo grožnja Sozeo . . . Mešetarja mešetar Somdt pa pa Vp naj naj L ne ne L bi biti Gp-g umorili umoriti Ggdd-mm samo samo L zato zato Rsn , , , ker ker Vd sta biti Gp-std-n Izraelcem Izraelec Slmmd prodajala prodajati Ggnd-dm palestinsko palestinski Ppnzet zemljo zemlja Sozet , , , temveč temveč Vp predvsem predvsem L zato zato Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g prestrašili prestrašiti Ggdd-mm vse ves Zc-mmt , , , ki ki Vd bi biti Gp-g se se Zp------k morda morda L še še L hoteli hoteti Ggnd-mm lotiti lotiti Ggdn česa kaj Zv-ser takega tak Zk-ser . . . Izraelski izraelski Ppnmeid premier premier Somei Benjamin Benjamin Slmei Netanjahu Netanjahu Slmei je biti Gp-ste-n umora umor Somdt obsodil obsoditi Ggdd-em , , , izraelski izraelski Ppnmmi časopisi časopis Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n ju on Zotmdt--k razglasili razglasiti Ggdd-mm za za Dt dokaz dokaz Sometn , , , kako kako Rsn palestinske palestinski Ppnzmi oblasti oblast Sozmi uporabljajo uporabljati Ggnstm celo celo L nasilje nasilje Soset , , , samo samo L da da Vd bi biti Gp-g dosegle doseči Ggdd-mz svoje svoj Zp-mmt politične političen Ppnmmt namene namen Sommt . . .

Cmera Cmera Slzei se se Zp------k je biti Gp-ste-n nemo nemo Rsn utapljala utapljati Ggnd-ez v v Dm debelih debel Ppnzmm solzah solza Sozmm , , , Bugi Bugi Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n zavijal zavijati Ggnd-em od od Dr navdušenja navdušenje Soser , , , da da Vd se se Zp------k mu on Zotmed--k iz iz Dr dupline duplina Sozer oglaša oglašati Ggnste pasji pasji Ppnmeid tovariš tovariš Somei . . .

Previdno previdno Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n povzpel povzpeti Ggdd-em po po Dm trhlih trhel Ppnzmm stopnicah stopnice Sozmm in in Vp odškrnil odškrniti Ggdd-em škripajoča škripajoč Ppnsmt vrata vrata Sosmt . . . Tečaji tečaj Sommi so biti Gp-stm-n predirljivo predirljivo Rsn zacvilili zacviliti Ggdd-mm in in Vp odprl odpreti Ggdd-em se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n razgled razgled Somei na na Dt mračno mračen Ppnzet notranjščino notranjščina Sozet . . . V v Dm prvem prvi Kbvsem nadstropju nadstropje Sosem je biti Gp-ste-n zaslišal zaslišati Ggdd-em pritajeno pritajen Pdnset golčanje golčanje Soset . . . Uh uh M , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n obžaloval obžalovati Ggnd-em , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d s z Do seboj se Zp---o povabil povabiti Ggdd-em Bugija Bugi Slmer ! ! ! Večerni večeren Ppnmeid sprehod sprehod Somei bi biti Gp-g mu on Zotmed--k dobro dobro Rsn del deti Ggdd-em . . . Sklenil skleniti Ggdd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n Bugija Bugi Slmetd vsak vsak Zc-met dan dan Sometn brezplačno brezplačno Rsn vodil voditi Ggnd-em , , , kamor kamor Vd koli koli L si se Zp---d--k bo biti Gp-pte-n poželelo poželeti Ggdd-es njegovo njegov Zstseiem pasje pasji Ppnsei srce srce Sosei . . .

» » » Veš vedeti Ggnsde , , , že že L dolgo dolgo Rsn se se Zp------k nisem biti Gp-spe-d tako tako Rsn dobro dobro Rsn nasmejal nasmejati Ggdd-em , , , « « « je biti Gp-ste-n priznal priznati Ggdd-em gospod gospod Somei direktor direktor Somei . . .

Hvala hvala Sozei . . . Rad rad Rsn bi biti Gp-g obvestil obvestiti Ggdd-em , , , da da Vd Uradni uraden Ppnmeid list list Somei št. št. O 15 15 Kag , , , z z Dr 18. 18. Kav februarja februar Somer 1994 1994 Kag , , , v v Dm svojem svoj Zp-mem 19. 19. Kav členu člen Somem govori govoriti Ggnste , , , da da Vd mora morati Ggnste Državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei razpisati razpisati Ggdn predhodni predhoden Ppnmetd referendum referendum Sometn najkasneje kasno Rss v v Dm tridesetih trideset Kbg-mm dneh dan Sommm po po Dm vložitvi vložitev Sozem zahteve zahteva Sozer za za Dt razpis razpis Sometn . . . Seveda seveda L , , , v v Dm 16. 16. Kav členu člen Somem potem potem Rsn govori govoriti Ggnste , , , vkolikor vkolikor Vd gre iti Ggvste na na Dt Ustavno ustaven Ppnset sodišče sodišče Soset , , , pa pa Vp v v Dm sedmih sedem Kbg-mm dneh dan Sommm po po Dm dnevu dan Somem odločbe odločba Sozer ; ; ; tako tako Vp da da Vd imamo imeti Ggnspm-n to ta Zk-set urejeno urejen Pdnsei . . . Hvala hvala Sozei . . . Besedo beseda Sozet ima imeti Ggnste-n gospod gospod Somei Rejc Rejc Slmei . . .

Po po Dm naših naš Zspmmmm kinih kino Sommm v v Dm Novem nov Ppnsem mestu mesto Sosem , , , Metliki Metlika Slzem , , , Črnomlju Črnomelj Slmem , , , Brežicah Brežice Slzmm in in Vp tako tako Rsn naprej naprej Rsn zadnja zadnji Ppnmdt dva dva Kbgmdt tedna teden Somdt vlada vladati Ggnste prava pravi Ppnzei kriza kriza Sozei . . . Filmi film Sommi se se Zp------k namreč namreč Vp samo samo L sprehajajo sprehajati Ggnstm iz iz Dr enega en Kbzmer kraja kraj Somer v v Dt drugega drug Kbzmet , , , novinca novinec Somer pa pa Vp nobenega noben Zl-mer . . . Človek človek Somei razume razumeti Ggvste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n treba treba Rsn izrabiti izrabiti Ggdn oskarjevce oskarjevec Sommt , , , toda toda Vp vseeno vseeno Rsn ne ne L bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es slabo slabo Rsn , , , če če Vd bi biti Gp-g imeli imeti Ggnd-mm poleg poleg Dr njih on Zotmmr na na Dt voljo volja Sozet še še L kaj kaj Zv-set svežega svež Ppnser . . .

Nedelja nedelja Sozei je biti Gp-ste-n namenjena namenjen Pdnzei otrokom otrok Sommd . . . V v Dm Podpeci Podpeca Slzem bo biti Gp-pte-n zabavna zabaven Ppnzei prireditev prireditev Sozei Snežni snežen Ppnmeid popek popek Somei za za Dt najmlajše mlad Ppsmmt in in Vp Matjažev Matjažev Psnmein disko disko Somei , , , tudi tudi L uprizoritev uprizoritev Sozei kratke kratek Ppnzer igrice igrica Sozer kralj kralj Somei Matjaž Matjaž Slmei za za Dt najmlajše mlad Ppsmmt , , , sam sam Ppnmein kralj kralj Somei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n podelil podeliti Ggdd-em še še L nagrade nagrada Sozmt za za Dt najlepše lep Ppszmt risbice risbica Sozmt z z Dr likovnega likoven Ppnmer natečaja natečaj Somer . . . ( ( ( zs zs O ) ) )

Danes danes Rsn to ta Zk-set umetelno umetelno Rsn imenujejo imenovati Ggvstm okoljska okoljski Ppnzei vzgoja vzgoja Sozei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n v v Dm Podbočju Podbočje Slsem vključevala vključevati Ggnd-ez čolnarjenje čolnarjenje Soset po po Dm Krki Krka Slzem , , , smučanje smučanje Soset , , , pohodništvo pohodništvo Soset in in Vp taborjenje taborjenje Soset na na Dm Gorjancih Gorjanci Slmmm , , , spoznavanje spoznavanje Soset bogate bogate Ppnzer arheološke arheološki Ppnzer dediščine dediščina Sozer ... ... ... Ministrstvo ministrstvo Sosei bo biti Gp-pte-n tako tako Rsn vlagalo vlagati Ggnd-es v v Dt ponovno ponoven Ppnzet obnovo obnova Sozet pred pred Do časom čas Someo že že L obnovljene obnovljen Pdnzer stare star Ppnzer šole šola Sozer , , , v v Dt obnovo obnova Sozet in in Vp razširitev razširitev Sozet športnih športen Ppnsmr igrišč igrišče Sosmr , , , krajevna krajeven Ppnzei skupnost skupnost Sozei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n poskrbela poskrbeti Ggdd-ez za za Dt ureditev ureditev Sozet čolnarne čolnarna Sozer , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n na na Dt voljo volja Sozet tudi tudi L vsem ves Zc-mmd drugim drug Kbzmmd turistom turist Sommd . . .

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 13 13 Kag . . . - - - Ulični uličen Ppnmmi roparji ropar Sommi in in Vp tatovi tat Sommi so biti Gp-stm-n tudi tudi L minuli minuli Ppnmetd konec konec Sometn tedna teden Somer napadali napadati Ggnd-mm nič nič Rsn hudega hud Ppnser sluteče sluteč Ppnmmt meščane meščan Sommt . . .

Po po Dm preboleni prebolen Pdnzem jezuitski jezuitski Ppnzem duhovni duhoven Ppnzem inkviziciji inkvizicija Sozem je biti Gp-ste-n mož mož Somei pri pri Dm 20 20 Kag letih leto Sosmm dosegel doseči Ggdd-em prvo prvi Kbvzet akademsko akademski Ppnzet stopnjo stopnja Sozet , , , bakalavreat bakalavreat Sometn umetnosti umetnost Sozer , , , potem potem Rsn pa pa Vp presedlal presedlati Ggdd-em na na Dt študij študij Sometn medicine medicina Sozer , , , ki ki Vd ga on Zotmer--k ni biti Gp-ste-d nikoli nikoli Rsn dokončal dokončati Ggdd-em , , , ker ker Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n odločil odločiti Ggdd-em za za Dt povsem povsem Rsn svojo svoj Zp-zet pot pot Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k začrtava začrtavati Ggnste njegova njegov Zstzeiem misel misel Sozei : : : " " " Nočem hoteti Ggnspe-d več več L služiti služiti Ggnn temu ta Zk-sed , , , v v Dt kar kar Zz-set več več L ne ne L verjamem verjeti Ggvspe , , , pa pa Vp naj naj Vd se se Zp------k imenuje imenovati Ggvste dom dom Somei , , , domovina domovina Sozei ali ali Vp cerkev cerkev Sozei . . . Poskušal poskušati Ggnd-em bom biti Gp-ppe-n ubežati ubežati Ggdn iz iz Dr teh ta Zk-zmr mrež mreža Sozmr ! ! ! " " " Ta ta Zk-mei njegov njegov Zstmeiem sklep sklep Somei je biti Gp-ste-n dejansko dejansko Rsn pomenil pomeniti Ggvd-em nekakšno nekakšen Zn-set prostovoljno prostovoljen Ppnset izgnanstvo izgnanstvo Soset , , , od od Dr katerega kateri Zv-ser je biti Gp-ste-n največ veliko Rss časa čas Somer preživel preživeti Ggdd-em v v Dm Trstu Trst Slmem , , , kot kot Vd učitelj učitelj Somei angleščine angleščina Sozer na na Dm Berlitzovi Berlitzov Psnzem šoli šola Sozem , , , nekaj nekaj Rsn mesecev mesec Sommr v v Dm Rimu Rim Slmem , , , vso ves Zc-zet prvo prvi Kbvzet svetovno svetoven Ppnzet vojno vojna Sozet pa pa Vp v v Dm Zürichu Zürich Slmem . . . Moramo morati Ggnspm pripomniti pripomniti Ggdn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n 22 22 Kag - - - leten leten Ppnmein zapustil zapustiti Ggdd-em domovino domovina Sozet s z Do svojo svoj Zp-zeo izvoljenko izvoljenka Sozeo , , , s z Do katero kateri Zv-zeo je biti Gp-ste-n pa pa Vp svojo svoj Zp-zet življenjsko življenjski Ppnzet skupnost skupnost Sozet potrdil potrditi Ggdd-em šele šele L 27 27 Kag let leto Sosmr kasneje kasno Rsr s z Do civilno civilen Ppnzeo poroko poroka Sozeo v v Dm Londonu London Slmem , , , čeprav čeprav Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n medtem medtem Rsn rodila roditi Ggvd-ez hčerko hčerka Sozet in in Vp sina sin Sometd . . . Njegovo njegov Zstseiem " " " evropenje evropenje Sosei " " " je biti Gp-ste-n trajalo trajati Ggnd-es 37 37 Kag let leto Sosmr , , , v v Dm katerih kateri Zv-smm je biti Gp-ste-n svoj svoj Zp-met zapuščeni zapuščen Pdnmetd otoški otoški Ppnmetd dom dom Sometn obiskal obiskati Ggdd-em samo samo L trikrat trikrat Rsn , , , in in Vp to ta Zk-sei v v Dm prvih prvi Kbvsmm osmih osmi Kbg-mm letih leto Sosmm izgnanstva izgnanstvo Soser , , , potem potem Rsn pa pa Vp vse vse Rsn do do Dr smrti smrt Sozer nikoli nikoli Rsn več več L . . .

Najvišja visok Ppszei urna uren Ppnzei imisijska imisijski Ppnzei vrednost vrednost Sozei koncentracije koncentracija Sozer žveplovega žveplov Psnmer dioksida dioksid Somer je biti Gp-ste-n znašala znašati Ggnd-ez 124 124 Kag mikrogramov mikrogram Sommr na na Dt kubični kubičen Ppnmetd meter meter Sometn , , , namerili nameriti Ggdd-mm pa pa Vp so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k v v Dt petek petek Sometn zvečer zvečer Rsn na na Dm merilnem merilen Ppnsem mestu mesto Sosem Bežigrad Bežigrad Slmei . . . Najmanj najmanj Rsn te ta Zk-zer snovi snov Sozer - - - 22 22 Kag mikrogramov mikrogram Sommr na na Dt kubični kubičen Ppnmetd meter meter Sometn , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm zraku zrak Somem v v Dt soboto sobota Sozet popoldne popoldne Rsn na na Dm merilnem merilen Ppnsem mestu mesto Sosem Figovec figovec Somei . . .

Dr. dr. O Janvit Janvit Slmei Golob Golob Slmei je biti Gp-ste-n v v Dm uvodni uvoden Ppnzem predstavitvi predstavitev Sozem pobude pobuda Sozer poudaril poudariti Ggdd-em , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n univerza univerza Sozei s z Do sprejemom sprejem Someo zakona zakon Somer o o Dm visokem visok Ppnsem šolstvu šolstvo Sosem znašla znajti Ggdd-ez v v Dm paradoksalnem paradoksalen Ppnmem položaju položaj Somem . . . Po po Dm eni en Kbzzem strani stran Sozem je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez s z Do tem ta Zk-seo njena njen Zstzeiez avtonomija avtonomija Sozei uzakonjena uzakonjen Pdnzei , , , po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem pa pa Vp ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n zakon zakon Somei avtonomijo avtonomija Sozet v v Dm praksi praksa Sozem bistveno bistveno Rsn omejil omejiti Ggdd-em . . . Po po Dm mnenju mnenje Sosem dr. dr. O Goloba Golob Slmer je biti Gp-ste-n zakon zakon Somei o o Dm visokem visok Ppnsem šolstvu šolstvo Sosem veliko veliko Rsn preveč preveč Rsn podroben podroben Ppnmein , , , njegove njegov Zstzmiem določbe določba Sozmi bi biti Gp-g se se Zp------k morale morati Ggnd-mz nanašati nanašati Ggnn le le L na na Dt financiranje financiranje Soset univerze univerza Sozer in in Vp na na Dt temeljne temeljen Ppnzmt opredelitve opredelitev Sozmt poslanstva poslanstvo Soser , , , ne ne L pa pa Vp da da Vd tako tako Rsn neposredno neposredno Rsn posega posegati Ggnste v v Dt zadeve zadeva Sozmt , , , ki ki Vd bi biti Gp-g jih on Zotzmt--k morala morati Ggnd-ez univerza univerza Sozei urejati urejati Ggnn povsem povsem Rsn avtonomno avtonomno Rsn . . . Dr. dr. O Janez Janez Slmei Kranjc Kranjc Slmei je biti Gp-ste-n dejal dejati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n danes danes Rsn povsem povsem Rsn razumljivo razumljivo Rsn , , , da da Vd univerza univerza Sozei ne ne L more moči Ggnste biti biti Gp-n sistem sistem Somei v v Dm sistemu sistem Somem , , , toda toda Vp vsebina vsebina Sozei poučevanja poučevanje Soser in in Vp raziskovanja raziskovanje Soser ter ter Vp merila merilo Sosmi za za Dt izbiro izbira Sozet , , , napredovanje napredovanje Soset učiteljev učitelj Sommr in in Vp študentov študent Sommr morajo morati Ggnstm biti biti Gp-n v v Dm njeni njen Zstzemez izključni izključen Pdnzem pristojnosti pristojnost Sozem . . . Pravna praven Ppnzei fakulteta fakulteta Sozei spodbija spodbijati Ggnste le le L tri trije Kbgmmt člene člen Sommt zakona zakon Somer o o Dm visokem visok Ppnsem šolstvu šolstvo Sosem : : : določilo določilo Soset , , , da da Vd lahko lahko Rsn študentje študent Sommi najmanj najmanj Rsn trikrat trikrat Rsn opravljajo opravljati Ggnstm izpit izpit Sometn iz iz Dr istega isti Zn-mer predmeta predmet Somer v v Dm enem en Kbzsem študijskem študijski Ppnsem letu leto Sosem , , , določilo določilo Soset , , , da da Vd merila merilo Sosmt za za Dt sprejem sprejem Sometn v v Dt študentske študentski Ppnmmt domove dom Sommt določa določati Ggnste ministrstvo ministrstvo Sosei in in Vp ne ne L univerza univerza Sozei , , , ter ter Vp določilo določilo Soset o o Dm poostrenih poostren Pdnsmm merilih merilo Sosmm za za Dt habilitacijo habilitacija Sozet kot kot Vd obveznosti obveznost Sozer univerze univerza Sozer , , , da da Vd to ta Zk-set upošteva upoštevati Ggvste pri pri Dm napredovanju napredovanje Sosem in in Vp volitvah volitev Sozmm v v Dt nazive naziv Sommt . . . O o Dm četrtem četrti Kbvsem določilu določilo Sosem - - - da da Vd se se Zp------k morajo morati Ggnstm redni reden Ppnmmi profesorji profesor Sommi upokojiti upokojiti Ggdn s z Do 65. 65. Kav letom leto Soseo starosti starost Sozer - - - se se Zp------k je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp ustavno ustaven Ppnsei sodišče sodišče Sosei že že L izreklo izreči Ggdd-es . . .

V v Dm zadnji zadnji Ppnzem disciplini disciplina Sozem prvega prvi Kbvmer dne dan Somer plavalnega plavalen Ppnmer sporeda spored Somer je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Avstralec Avstralec Slmei Michael Michael Slmei Klim Klim Slmei na na Dt 200 200 Kag metrov meter Sommr prosto prosto Rsn na na Dm dobri dober Ppnzem poti pot Sozem , , , da da Vd doseže doseči Ggdste svetovni svetoven Ppnmetd rekord rekord Sometn . . . Moči moč Sozer mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n zmanjkalo zmanjkati Ggdd-es v v Dm zadnjih zadnji Ppnmmm 50 50 Kag metrih meter Sommm , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n zlata zlat Ppnzei medalja medalja Sozei ostala ostati Ggdd-ez njegova njegov Zstzeiem . . . Naš naš Zspmeim Jure Jure Slmei Bučar Bučar Slmei je biti Gp-ste-n s z Do časom čas Someo 1:53,70 1:53,70 Kag osvojil osvojiti Ggdd-em 24. 24. Kav mesto mesto Soset , , , a a Vp je biti Gp-ste-n v v Dm tej ta Zk-zem disciplini disciplina Sozem predvsem predvsem L " " " preveril preveriti Ggdd-em vodo voda Sozet " " " pred pred Do svojo svoj Zp-zeo paradno paraden Ppnzeo tekmo tekma Sozeo na na Dt 400 400 Kag m m O prosto prosto Rsn : : : " " " Plaval plavati Ggnd-em sem biti Gp-spe-n lahkotno lahkotno Rsn in in Vp sproščeno sproščeno Rsn , , , tako tako Vp da da Vd pričakujem pričakovati Ggnspe na na Dt 400 400 Kag metrov meter Sommr uvrstitev uvrstitev Sozet v v Dt B B Somei finale finale Sometn oziroma oziroma Vp blizu blizu Dr njega on Zotmer . . . Z z Do rezultatom rezultat Someo na na Dt 200 200 Kag metrov meter Sommr sem biti Gp-spe-n zadovoljen zadovoljen Ppnmein . . . " " "

Priprave priprava Sozmi bodo biti Gp-ptm-n potekale potekati Ggnd-mz v v Dm Novi nov Ppnzem Gorici Gorica Slzem , , , Katanec Katanec Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n z z Do igralskim igralski Ppnmeo kadrom kader Someo zadovoljen zadovoljen Ppnmein . . . Prvo prvi Kbvzet tekmo tekma Sozet za za Dt trening trening Sometn bodo biti Gp-ptm-n Novogoričani Novogoričan Slmmi odigrali odigrati Ggdd-mm 24. 24. Kav januarja januar Somer v v Dm Športnem športen Ppnmem parku park Somem , , , ko ko Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n v v Dm sklopu sklop Somem seminarja seminar Somer slovenskih slovenski Ppnmmr trenerjev trener Sommr pomerili pomeriti Ggdd-mm z z Do ajdovskim ajdovski Ppnseo Primorjem Primorje Slseo . . . 27. 27. Kav januarja januar Somer bo biti Gp-pte-n Gorica Gorica Slzei gostovala gostovati Ggnd-ez v v Dm Vipavi Vipava Slzem in in Vp se se Zp------k pomerila pomeriti Ggdd-ez s z Do tamkajšnjim tamkajšnji Ppnmeo primorskim primorski Ppnmeo ligašem ligaš Someo , , , 1. 1. Kav februarja februar Somer pa pa Vp bo biti Gp-pte-n v v Dm Novi nov Ppnzem Gorici Gorica Slzem na na Dm sporedu spored Somem prva prvi Kbvzei uradna uraden Ppnzei tekma tekma Sozei z z Do Reko Reka Slzeo . . . Izkupiček izkupiček Somei s z Dr te ta Zk-zer tekme tekma Sozer bo biti Gp-pte-n namenjen namenjen Pdnmein v v Dt humanitarne humanitaren Ppnmmt namene namen Sommt . . . Hitovega Hitov Psnmer turnirja turnir Somer ne ne L bo biti Gp-pte-n , , , med med Do 7. 7. Kav in in Vp 15. 15. Kav februarjem februar Someo pa pa Vp bo biti Gp-pte-n HIT hit Somei v v Dm Športnem športen Ppnmem parku park Somem najverjetneje verjetno Rss gostil gostiti Ggnd-em beograjskega beograjski Ppnmet Partizana partizan Sometd . . . Za za Dt februarske februarski Ppnzmt pripravljalne pripravljalen Ppnzmt tekme tekma Sozmt še še L potekajo potekati Ggnstm pogovori pogovor Sommi , , , v v Dm igri igra Sozem pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L bivši bivši Ppnmeid Katančev Katančev Psnmein klub klub Somei Sampdoria Sampdoria Slzei iz iz Dr Genove Genova Slzer . . . Trener trener Somei italijanskega italijanski Ppnmer prvoligaša prvoligaš Somer Vujadin Vujadin Slmei Boškov Boškov Slmei je biti Gp-ste-n na na Dt tekmo tekma Sozet že že L pristal pristati Ggvd-em , , , zadnjo zadnji Ppnzet besedo beseda Sozet pa pa Vp ima imeti Ggnste-n predsednik predsednik Somei Sampdorie Sampdoria Slzer Mantovani Mantovani Slmei . . . ( ( ( ml ml O ) ) )

Brigitte Brigitte Slzei Peglow Peglow Slzei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd brez brez Dr pridnih priden Ppnzmr , , , spretnih spreten Ppnzmr rok roka Sozmr in in Vp veliko veliko Rsn domišljije domišljija Sozer njen njen Zstmeiez vrt vrt Somei ter ter Vp njegovi njegov Zstmmiem keramični keramičen Ppnmmi prebivalci prebivalec Sommi ne ne L bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm to ta Zk-sei in in Vp takšni takšen Zk-mmi , , , kakršni kakršen Zz-mmi so biti Gp-stm-n . . . In in Vp to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n tisto tisti Zk-sei , , , kar kar Zz-sei nas jaz Zop-mt očara očarati Ggdste in in Vp kar kar Zz-set lahko lahko Rsn občudujemo občudovati Ggnspm v v Dm majhni majhen Ppnzem pravljični pravljičen Ppnzem deželi dežela Sozem za za Do vrtnimi vrten Ppnsmo vrati vrata Sosmo njenega njen Zstmerez vrta vrt Somer . . .

Cvetje cvetje Sosei je biti Gp-ste-n tako tako Rsn barvno barvno Rsn ubrano ubran Pdnsei , , , kot kot Vd bi biti Gp-g ga on Zotset--k zasajal zasajati Ggnd-em poklicni poklicen Ppnmeid strokovnjak strokovnjak Somei . . .

Pri pri Dm nakupu nakup Somem suhih suh Ppnsmr zrn zrno Sosmr velja veljati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n najmehkejša mehek Ppszei leča leča Sozei tista tisti Zk-zei z z Do rdečimi rdeč Ppnsmo zrni zrno Sosmo , , , zelena zelen Ppnsmi so biti Gp-stm-n , , , čeprav čeprav Vd najmanjša majhen Ppssmi , , , najokusnejša okusen Ppssmi , , , rumena rumen Ppnsmi in in Vp rjava rjav Ppnsmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n trda trd Ppnsmi in in Vp jih on Zotsmt--k moramo morati Ggnspm zato zato Vp dolgo dolgo Rsn kuhati kuhati Ggnn . . . Enako enako Rsn kot kot Vd suh suh Ppnmetn fižol fižol Sometn moramo morati Ggnspm tudi tudi L lečo leča Sozet pred pred Do kuhanjem kuhanje Soseo namočiti namočiti Ggdn v v Dm mrzli mrzel Ppnzem vodi voda Sozem . . .

Kdo kdo Zv-mei je biti Gp-ste-n dr. dr. O Jože Jože Slmei Krašovec Krašovec Slmei ? ? ? Če če Vd bi biti Gp-g ga on Zotmet--k hoteli hoteti Ggnd-mm predstaviti predstaviti Ggdn zelo zelo Rsn na na Dt kratko kratko Rsn , , , bi biti Gp-g morali morati Ggnd-mm povedati povedati Ggdn vsaj vsaj L to ta Zk-set , , , da da Vd je biti Gp-ste-n profesor profesor Somei Stare star Ppnzer zaveze zaveza Sozer na na Dm Teološki teološki Ppnzem fakulteti fakulteta Sozem v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem in in Vp štirikratni štirikraten Ppnmeid doktor doktor Somei znanosti znanost Sozer , , , kot kot Vd redni reden Ppnmeid član član Somei Slovenske slovenski Ppnzer in in Vp Evropske evropski Ppnzer akademije akademija Sozer znanosti znanost Sozer in in Vp umetnosti umetnost Sozer pa pa Vp je biti Gp-ste-n dvakratni dvakraten Ppnmeid akademik akademik Somei . . . Prvih prvi Kbvsmr pet pet Kbg-mt let leto Sosmr je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em sopredsednik sopredsednik Somei , , , leta leto Soser 1985 1985 Kag pa pa Vp predsednik predsednik Somei koordinacijskega koordinacijski Ppnmer odbora odbor Somer za za Dt novi nov Ppnmetd prevod prevod Sometn Svetega svet Ppnser pisma pismo Soser , , , imenovan imenovan Pdnmetn slovenski slovenski Ppnmeid standardni standarden Ppnmeid prevod prevod Somei . . . Objavili objaviti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k šest šest Kbg-mi strokovnih strokoven Ppnzmr knjig knjiga Sozmr , , , od od Dr tega ta Zk-ser pet pet Kbg-mi v v Dm tujini tujina Sozem , , , in in Vp 200 200 Kag znanstvenih znanstven Ppnmmr in in Vp strokovnih strokoven Ppnmmr člankov članek Sommr . . . V v Dm okviru okvir Somem Slovenske slovenski Ppnzer akademije akademija Sozer znanosti znanost Sozer in in Vp umetnosti umetnost Sozer je biti Gp-ste-n organiziral organizirati Ggvd-em doslej doslej Rsn največji velik Ppsmetd mednarodni mednaroden Ppnmetd simpozij simpozij Sometn o o Dm interpretaciji interpretacija Sozem Svetega svet Ppnser pisma pismo Soser , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em septembra september Somer 1996 1996 Kag v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem , , , in in Vp uredil urediti Ggdd-em zbornik zbornik Sometn na na Dm skoraj skoraj L dva dva Kbgmdi tisoč tisoč Kbg-mi straneh stran Sozmm ( ( ( izšel iziti Ggdd-em 1998 1998 Kag ob ob Dm 60 60 Kag - - - letnici letnica Sozem SAZU SAZU Slzer ) ) ) . . . Njegovo njegov Zstseiem raziskovanje raziskovanje Sosei bibličnega bibličen Ppnmer sloga slog Somer ter ter Vp krivde krivda Sozer , , , kazni kazen Sozer in in Vp odpuščanja odpuščanje Soser sodi soditi Ggnste v v Dm sam sam Ppnmetn svetovni svetoven Ppnmetd vrh vrh Sometn znanstvenih znanstven Ppnsmr prizadevanj prizadevanje Sosmr na na Dm tem ta Zk-sem področju področje Sosem . . .

Tudi tudi L sicer sicer Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez trajnost trajnost Sozei posebna poseben Ppnzei odlika odlika Sozei vseh ves Zc-zmr rimskih rimski Ppnzmr gradenj gradnja Sozmr . . . Gaj Gaj Slmei Julij Julij Slmei Lacer Lacer Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n postavil postaviti Ggdd-em most most Sometn čez čez Dt reko reka Sozet Tajo Tajo Slmei pri pri Dm Alcantari Alcantara Slzem v v Dm Španiji Španija Slzem , , , je biti Gp-ste-n ponosno ponosno Rsn dal dati Ggdd-em nanj name Zotmet--z vklesati vklesati Ggdn : : : # # # Zgradil zgraditi Ggdd-em sem biti Gp-spe-n most most Sometn , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n stal stati Ggnd-em na na Dt veke vek Sommt . . . # # # Lacer Lacer Slmei se se Zp------k ni biti Gp-ste-d prav prav L nič nič Rsn širokoustil širokoustiti Ggnd-em , , , kajti kajti Vp most most Somei trdno trdno Rsn stoji stati Ggnste še še L danes danes Rsn in in Vp je biti Gp-ste-n eden eden Kbzmei najimenitnejših imeniten Ppsmmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ostali ostati Ggdd-mm iz iz Dr

Mercatorjev Mercatorjev Psnmein Zoran Zoran Slmei Janković Janković Slmei je biti Gp-ste-n po po Dm Sarajevu Sarajevo Slsem , , , Pulju Pulj Slmem , , , Zagrebu Zagreb Slmem in in Vp Splitu Split Slmem osvojil osvojiti Ggdd-em še še L Beograd Beograd Slmetn ! ! !

V v Dm naši naš Zspzemm igri igra Sozem za za Dt Siemensovo Siemensov Psnzet veliko velik Ppnzet nagrado nagrada Sozet dobivamo dobivati Ggnspm vse vse Rsn več veliko Rsr duhovitih duhovit Ppnsmr in in Vp celo celo L zgodovinskih zgodovinski Ppnsmr gesel geslo Sosmr , , , pa pa Vp tudi tudi L veroizpovedi veroizpoved Sozmr - - - Božiček božiček Somei priporoča priporočati Ggnste najmanj najmanj Rsn dva dva Kbgmdt Siemensova Siemensov Psnmdt mobilčka mobilček Somdt

- - - Omenjate omenjati Ggnsdm zdravnike zdravnik Sommt birokrate birokrat Sommt . . . Toda toda Vp minister minister Somei Keber Keber Slmei je biti Gp-ste-n pred pred Do dnevi dan Sommo v v Dm parlamentu parlament Somem zatrjeval zatrjevati Ggnd-em , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n vsi ves Zc-mmi zdravniki zdravnik Sommi zavezani zavezan Pdnmmi istim isti Zn-mmd zakonom zakon Sommd , , , kodeksom kodeks Sommd in in Vp prisegam prisega Sozmd , , , še še L isti isti Zn-met dodatek dodatek Sometn dobivate dobivati Ggnsdm . . . Zakaj zakaj Rsn se se Zp------k potemtakem potemtakem Rsn delite deliti Ggnsdm ? ? ?

Slovenski slovenski Ppnmmi politiki politik Sommi skušajo skušati Ggnstm po po Dm praškem praški Ppnsem povabilu povabilo Sosem v v Dt Nato Nato Slmetn skeptični skeptičen Ppnzed javnosti javnost Sozed dopovedati dopovedati Ggdn , , , zakaj zakaj Rsn je biti Gp-ste-n za za Dt nas jaz Zop-mt to ta Zk-sei dobro dober Ppnsei , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n njihovo njihov Zstseim argumentiranje argumentiranje Sosei precej precej Rsn dvomljivo dvomljiv Ppnsei . . . Trditev trditev Sozei , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n stroški strošek Sommi za za Dt obrambo obramba Sozet znotraj znotraj Dr Nata Nato Slmer nižji nizek Pppmeid kot kot Vd pa pa Vp v v Dm primeru primer Somem , , , če če Vd bi biti Gp-g nastopali nastopati Ggnd-mm samostojno samostojno Rsn , , , je biti Gp-ste-n precej precej Rsn hipotetična hipotetičen Ppnzei . . . V v Dm primeru primer Somem , , , če če Vd se se Zp------k bomo biti Gp-ppm-n o o Dm stroških strošek Sommm za za Dt oborožitev oborožitev Sozet odločali odločati Ggnd-mm sami sam Ppnmmi , , , bomo biti Gp-ppm-n verjetno verjetno Rsn te ta Zk-mmt stroške strošek Sommt postavili postaviti Ggdd-mm v v Dt okvir okvir Sometn realnih realen Ppnzmr možnosti možnost Sozmr in in Vp stopnje stopnja Sozer pričakovane pričakovan Pdnzer ogroženosti ogroženost Sozer . . . Ta ta Zk-zei je biti Gp-ste-n sedaj sedaj Rsn izjemno izjemno Rsn majhna majhen Ppnzei , , , s z Do pridružitvijo pridružitev Sozeo EU EU Slzed pa pa Vp bo biti Gp-pte-n gotovo gotovo Rsn še še L manjša majhen Pppzei , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd stroški strošek Sommi za za Dt oborožitev oborožitev Sozet in in Vp načrtovano načrtovan Pdnzet profesionalizacijo profesionalizacija Sozet vojske vojska Sozer le le L ne ne L smejo smeti Ggnstm biti biti Gp-n nenadzorovani nenadzorovan Ppnmmi . . . Če če Vd se se Zp------k odločimo odločiti Ggdspm za za Dt Nato Nato Slmetn , , , potem potem Rsn so biti Gp-stm-n zadeve zadeva Sozmi bolj bolj Rsn ali ali Vp manj manj Rsn jasne jasen Ppnzmi . . . Čeprav čeprav Vd ni biti Gp-ste-d pravila pravilo Soser , , , koliko koliko Rsn točno točno Rsn mora morati Ggnste posamezna posamezen Ppnzei članica članica Sozei prispevati prispevati Ggvn za za Dt skupno skupen Ppnzet varnost varnost Sozet , , , je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es že že L večkrat večkrat Rsn slišati slišati Ggvn očitke očitek Sommt o o Dm nizkih nizek Ppnmmm izdatkih izdatek Sommm Slovenije Slovenija Slzer za za Dt oborožene oborožen Pdnzmt sile sila Sozmt . . . Omenjajo omenjati Ggnstm se se Zp------k tudi tudi L konkretni konkreten Ppnmmi zneski znesek Sommi , , , še še L najbolj najbolj Rsn pogosto pogosto Rsn je biti Gp-ste-n slišati slišati Ggvn predlog predlog Sometn , , , da da Vd bi biti Gp-g Slovenija Slovenija Slzei za za Dt obrambo obramba Sozet morala morati Ggnd-ez sedanje sedanji Ppnmmt stroške strošek Sommt dvigniti dvigniti Ggdn še še L za za Dt odstotek odstotek Sometn BDP BDP Somer , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n okrog okrog Rsn 200 200 Kag milijonov milijon Sommr evrov evro Sommr . . .

" " " Če če Vd ne ne L boš biti Gp-pde-n našel najti Ggdd-em boljše dober Pppzer rešitve rešitev Sozer , , , boš biti Gp-pde-n moral morati Ggnd-em . . . Dolžniki dolžnik Sommi naju jaz Zop-dt terjajo terjati Ggnstm , , , položnic položnica Sozmr ne ne L plačujemo plačevati Ggnspm , , , jesti jesti Ggnn moramo morati Ggnspm , , , otroka otrok Somdi potrebujeta potrebovati Ggnstd za za Dt šolo šola Sozet , , , mi jaz Zopmmi pa pa Vp še še L pasje pasji Ppnzer hrane hrana Sozer ne ne L moremo moči Ggnspm kupiti kupiti Ggdn ! ! ! " " "

- - - Seveda seveda L , , , moj moj Zspmeie sin sin Somei . . . Ampak ampak Vp samo samo L dokler dokler Vd se se Zp------k ne ne L boš biti Gp-pde-n poročil poročiti Ggdd-em . . .

Neka nek Zn-zei vas vas Sozei na na Dm zahodu zahod Somem Indije Indija Slzer je biti Gp-ste-n uvedla uvesti Ggdd-ez aidsov aidsov Psnmetn test test Sometn za za Dt tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd želijo želeti Ggnstm skleniti skleniti Ggdn zakonsko zakonski Ppnzet zvezo zveza Sozet . . . " " " Ljudje človek Sommi danes danes Rsn dobro dobro Rsn vedo vedeti Ggnstm , , , kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n aids aids Somei in in Vp kakšne kakšen Zv-zmt težave težava Sozmt povzroča povzročati Ggnste , , , " " " je biti Gp-ste-n dejal dejati Ggdd-em Popatrao Popatrao Slmei Pawar Pawar Slmei , , , župan župan Somei Hiware Hiware Slmei Bazarja Bazar Slmer v v Dm zvezni zvezen Ppnzem indijski indijski Ppnzem državi država Sozem Majarašstra Majarašstra Slzei . . . O o Dm tem ta Zk-sem je biti Gp-ste-n poročal poročati Ggnd-em Indian Indian Slmei Express Express Slmei . . . Doslej doslej Rsn v v Dm tem ta Zk-mem kraju kraj Somem z z Do le le L 1200 1200 Kag prebivalcev prebivalec Sommr niso biti Gp-stm-d odkrili odkriti Ggdd-mm nobenega noben Zl-mer okuženca okuženec Somer z z Do virusom virus Someo HIV HIV Somei , , , toda toda Vp mimo mimo Dr vasi vas Sozer vodi voditi Ggnste avtomobilska avtomobilski Ppnzei cesta cesta Sozei , , , ob ob Dm njej on Zotzem pa pa Vp ustavljajo ustavljati Ggnstm tovornjaki tovornjak Sommi , , , katerih kateri Zv-mmr vozniki voznik Sommi iščejo iskati Ggnstm zabavo zabava Sozet po po Dm bordelih bordel Sommm . . .

Povprašali povprašati Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n enega en Kbzmet izmed izmed Dr podpisnikov podpisnik Sommr lanske lanski Ppnzer zaobljube zaobljuba Sozer , , , kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n bistvo bistvo Sosei tega ta Zk-ser , , , da da Vd je biti Gp-ste-n prišlo priti Ggdd-es do do Dr takšnih takšen Zk-smr odstopanj odstopanje Sosmr med med Do avtorji avtor Sommo in in Vp njihovo njihov Zstzeom svečano svečan Ppnzeo zaprisego zaprisega Sozeo . . . Matjaža Matjaž Slmetd Vlašiča Vlašič Slmetd poznamo poznati Ggnspm kot kot Vd dvakratnega dvakraten Ppnmet udeleženca udeleženec Sometd Eurosonga Eurosong Slmer . . . Lansko lanski Ppnset leto leto Soset na na Dm našem naš Zspmemm izboru izbor Somem ni biti Gp-ste-d sodeloval sodelovati Ggnd-em , , , a a Vp je biti Gp-ste-n izjavo izjava Sozet kljub kljub Dd temu ta Zk-sed podpisal podpisati Ggdd-em , , , letos letos Rsn pa pa Vp sodeluje sodelovati Ggnste tudi tudi L sam sam Ppnmein , , , in in Vp to ta Zk-sei s z Do pesmijo pesem Sozeo Prvič prvič Rsn in in Vp zadnjič zadnjič Rsn . . . Takole takole Rsn je biti Gp-ste-n pojasnil pojasniti Ggdd-em svojo svoj Zp-zet odločitev odločitev Sozet : : :

Tokrat tokrat Rsn je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em zadovoljen zadovoljen Ppnmein . . . In in Vp nato nato Rsn so biti Gp-stm-n posneli posneti Ggdd-mm še še L eno en Kbzzet minuto minuta Sozet navdušenega navdušen Pdnser ploskanja ploskanje Soser , , , pa pa Vp dvakrat dvakrat Rsn po po Dt pol pol Rsn minute minuta Sozer navadnega navaden Ppnmer ter ter Vp še še L nekaj nekaj Rsn vložkov vložek Sommr razigranega razigran Pdnmer , , , presenečenega presenečen Pdnmer aplavza aplavz Somer . . .

Dramaturginja dramaturginja Sozei Tina Tina Slzei Kosi Kosi Slzei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser , , , ker ker Vd gre iti Ggvste predvsem predvsem L za za Dt historično historičen Ppnzet igro igra Sozet , , , potrebno potrebno Rsn v v Dm predstavi predstava Sozem nekako nekako Rsn pojasniti pojasniti Ggdn zgodovinsko zgodovinski Ppnset ozadje ozadje Soset kongresa kongres Somer svete svet Ppnzer alianse aliansa Sozer , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n leta leto Soser 1821 1821 Kag zgodil zgoditi Ggdd-em v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem . . . V v Dm sami sam Ppnzem igri igra Sozem se se Zp------k po po Dm besedah beseda Sozmm Kosijeve Kosijev Psnzer srečujejo srečevati Ggnstm trije trije Kbgmmi svetovi svet Sommi , , , in in Vp sicer sicer Vp političen političen Ppnmein , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n svet svet Somei kongresnikov kongresnik Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n takrat takrat Rsn prišli priti Ggdd-mm v v Dt Ljubljano Ljubljana Slzet , , , drugi drug Kbzmeid svet svet Somei je biti Gp-ste-n svet svet Somei slovenskih slovenski Ppnmmr razumnikov razumnik Sommr Smoleta Smole Slmer , , , Prešerna Prešeren Slmer , , , Kastelica Kastelic Slmer in in Vp drugih drug Kbzmmr , , , tretji tretji Kbvmei svet svet Somei , , , v v Dt katerega kateri Zv-met igra igra Sozei posega posegati Ggnste , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n svet svet Somei slovenskega slovenski Ppnser meščanstva meščanstvo Soser . . .

KRŠKO Krško Slsei , , , 3 3 Kag . . . Kot kot Vd so biti Gp-stm-n pokazali pokazati Ggdd-mm rezultati rezultat Sommi različnih različen Ppnzmr anket anketa Sozmr in in Vp javnomnenjskih javnomnenjski Ppnzmr raziskav raziskava Sozmr , , , je biti Gp-ste-n izredno izreden Ppnsei veliko velik Ppnsei število število Sosei Slovencev Slovenec Slmmr med med Do dogodki dogodek Sommo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n najbolj najbolj Rsn zaznamovali zaznamovati Ggvd-mm dogajanja dogajanje Sosmt v v Dm domovini domovina Sozem v v Dm preteklem pretekel Ppnsem letu leto Sosem , , , na na Dt prvo prvi Kbvset mesto mesto Soset postavilo postaviti Ggdd-es prevoz prevoz Sometn novih nov Ppnmmr uparjalnikov uparjalnik Sommr za za Dt jedrsko jedrski Ppnzet elektrarno elektrarna Sozet v v Dm Krškem Krško Slsem . . . To ta Zk-sei le le L potrjuje potrjevati Ggnste splošno splošen Ppnset mnenje mnenje Soset , , , da da Vd Slovenci Slovenec Slmmi zelo zelo Rsn aktivno aktivno Rsn spremljajo spremljati Ggnstm vsa ves Zc-smt dogajanja dogajanje Sosmt v v Dm zvezi zveza Sozem z z Do elektrarno elektrarna Sozeo , , , ki ki Vd v v Dm zadnjem zadnji Ppnmem času čas Somem bolj bolj Rsn kot kot Vd pri pri Dm nas jaz Zop-mm duhove duh Sommt buri buriti Ggnste pri pri Dm naših naš Zspmmmm sosedih sosed Sommm in in Vp določenim določen Pdnmmd politikom politik Sommd pred pred Do očmi oči Sozmo in in Vp ušesi uho Sosmo njihovih njihov Zstmmrm volivcev volivec Sommr prinaša prinašati Ggnste pomembne pomemben Ppnzmt točke točka Sozmt . . . V v Dm mislih misel Sozmm imamo imeti Ggnspm-n predvsem predvsem L Avstrijo Avstrija Slzet , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez v v Dt dogajanja dogajanje Sosmt okoli okoli Dr nuklearke nuklearka Sozer lani lani Rsn zelo zelo Rsn aktivno aktivno Rsn vpletena vpleten Pdnzei tudi tudi L Hrvaška Hrvaška Slzei , , , s z Do katero kateri Zv-zeo naša naš Zspzeim država država Sozei še še L vedno vedno Rsn ni biti Gp-ste-d uspela uspeti Ggdd-ez najti najti Ggdn končne končen Ppnzer rešitve rešitev Sozer v v Dm zvezi zveza Sozem z z Do lastništvom lastništvo Soseo in in Vp upravljanjem upravljanje Soseo JEK JEK Slzer ter ter Vp s z Do plačilom plačilo Soseo doslej doslej Rsn dobavljene dobavljen Pdnzer električne električen Ppnzer energije energija Sozer . . .

Augustine Augustine Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm zadregi zadrega Sozem zazrl zazreti Ggdd-em v v Dt tla tla Sosmt . . . Pravzaprav pravzaprav L nam jaz Zop-md preostajata preostajati Ggnstd le le L dve dva Kbgzdi možnosti možnost Sozdi : : : da da Vd si biti Zp---d--k jaz jaz Zop-ei vse ves Zc-set to ta Zk-set , , , o o Dm čemer kar Zz-sem vam ti Zod-md pripovedujem pripovedovati Ggnspe , , , bodisi bodisi Vp le le L izmišljujem izmišljevati Ggnspe ali ali Vp pa pa Vp da da Vd sem biti Gp-spe-n vse ves Zc-mmt dogodke dogodek Sommt pravzaprav pravzaprav L sprožil sprožiti Ggdd-em sam sam Ppnmein . . . Vidite videti Ggvsdm še še L kakšno kakšen Zv-zet drugo drug Kbzzet možnost možnost Sozet ? ? ?

Volilna volilen Ppnzei udeležba udeležba Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez okoli okoli Rsn 30 30 Kag - - - odstotna odstoten Ppnzei in in Vp večina večina Sozei udeležencev udeleženec Sommr referenduma referendum Somer se se Zp------k je biti Gp-ste-n odločila odločiti Ggdd-ez proti proti Dd uvedbi uvedba Sozed občinskega občinski Ppnmer samoprispevka samoprispevek Somer . . . Odbor odbor Somei za za Dt pripravo priprava Sozet referenduma referendum Somer še še L ni biti Gp-ste-d imel imeti Ggnd-em zadnjega zadnji Ppnser , , , finalnega finalen Ppnser srečanja srečanje Soser , , , na na Dm katerem kateri Zv-sem bodo biti Gp-ptm-n člani član Sommi le le L - - - tega ta Zk-mer povedali povedati Ggdd-mm svoja svoj Zp-smt osebna oseben Ppnsmt mnenja mnenje Sosmt o o Dm narejenem narejen Pdnsem . . . Pretiranega pretiran Ppnser zadovoljstva zadovoljstvo Soser ni biti Gp-ste-d , , , predvsem predvsem L zaradi zaradi Dr neaktivnosti neaktivnost Sozer političnih političen Ppnzmr strank stranka Sozmr v v Dm občini občina Sozem Gornja gornji Ppnzei Radgona Radgona Slzei , , , ki ki Vd niso biti Gp-stm-d v v Dm času čas Somem priprav priprava Sozmr na na Dt referendum referendum Sometn niti nit L enkrat enkrat Rsn javno javno Rsn povedale povedati Ggdd-mz svojega svoj Zp-ser mnenja mnenje Soser o o Dm tako tako Rsn pomembni pomemben Ppnzem odločitvi odločitev Sozem . . . Verjetno verjetno Rsn bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm rezultati rezultat Sommi drugačni drugačen Ppnmmi , , , če če Vd bi biti Gp-g bile biti Gp-d-mz politične političen Ppnzmi stranke stranka Sozmi na na Dm terenu teren Somem aktivnejše aktiven Pppzmi , , , pa pa Vp tudi tudi L parlamentarne parlamentaren Ppnzmi volitve volitve Sozmi bliže blizu Rsr , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n . . . Pozabili pozabiti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n , , , politični političen Ppnmmi veljaki veljak Sommi namreč namreč Vp , , , da da Vd so biti Gp-stm-n pred pred Do letom leto Soseo dni dan Sommr dobili dobiti Ggdd-mm takšno takšen Zk-zet ali ali Vp drugačno drugačen Ppnzet podporo podpora Sozet občanov občan Sommr , , , da da Vd danes danes Rsn lahko lahko Rsn sedijo sedeti Ggnstm v v Dm občinskem občinski Ppnmem parlamentu parlament Somem . . . Koliko koliko Rsn so biti Gp-stm-n pripomogli pripomoči Ggdd-mm k k Dd temu ta Zk-sed , , , da da Vd s z Do skupnimi skupen Ppnzmo močmi moč Sozmo izpeljejo izpeljati Ggdstm akcijo akcija Sozet v v Dt dobro dobro Soset vseh ves Zc-mmr krajanov krajan Sommr , , , vedo vedeti Ggnstm sami sam Ppnmmi najbolje dobro Rss . . .

OKV OKV Slmei Ko ko Vd je biti Gp-ste-n Bush Bush Slmei udaril udariti Ggdd-em mimo mimo Rsn , , , je biti Gp-ste-n umrlo umreti Ggdd-es na na Dt tisoče tisoči Sommt iraških iraški Ppnmmr civilistov civilist Sommr in in Vp na na Dt tisoče tisoči Sommt iraških iraški Ppnmmr vojakov vojak Sommr . . . V v Dm normalnih normalen Ppnzmm okoliščinah okoliščina Sozmm bi biti Gp-g ga on Zotmet--k moralo morati Ggnd-es to ta Zk-sei pripeljati pripeljati Ggdn v v Dt Haag Haag Slmetn , , , pred pred Dt Mednarodno mednaroden Ppnset kazensko kazenski Ppnset sodišče sodišče Soset . . .

Možnost možnost Sozei za za Dt spopade spopad Sommt , , , pa pa Vp ne ne L le le L v v Dm Izraelu Izrael Slmem , , , temveč temveč Vp tudi tudi L v v Dm Iraku Irak Slmem , , , če če Vd lahko lahko Rsn to ta Zk-set primerjamo primerjati Ggnspm , , , ne ne L nastane nastati Ggdste zaradi zaradi Dr prodaje prodaja Sozer orožja orožje Soser , , , niti niti Vp zaradi zaradi Dr nafte nafta Sozer oziroma oziroma Vp denarja denar Somer . . . Denar denar Somei , , , ki ki Vd se se Zp------k steka stekati Ggnste v v Dt Izrael Izrael Slmetn , , , je biti Gp-ste-n dobra dober Ppnzei iztočnica iztočnica Sozei za za Dt pogovor pogovor Sometn , , , vendar vendar Vp mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn spor spor Somei zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser vleče vleči Ggnste le le L nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr , , , ne ne L pa pa Vp 30 30 Kag ali ali Vp 40 40 Kag let leto Sosmr . . . Zelo zelo Rsn dobro dobro Rsn pa pa Vp gresta iti Ggvstd vkup vkup Rsn denar denar Somei in in Vp vera vera Sozei . . . Ljudje človek Sommi morajo morati Ggnstm imeti imeti Ggnn občutek občutek Sometn , , , da da Vd se se Zp------k borijo boriti Ggnstm za za Dt nekaj nekaj Zn-set , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n nad nad Do denarjem denar Someo . . . Ljudje človek Sommi , , , ki ki Vd živijo živeti Ggnstm v v Dm Izraelu Izrael Slmem , , , imajo imeti Ggnstm-n razvit razvit Pdnmetn močan močen Ppnmetn občutek občutek Sometn za za Dt svoje svoj Zp-zmt pravice pravica Sozmt . . . Tudi tudi L Palestinci Palestinec Slmmi . . . In in Vp kadar kadar Vd dva dva Kbgmdi mislita misliti Ggnstd , , , da da Vd imata imeti Ggnstd-n prav prav Rsn , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn težko težko Rsn pogajati pogajati Ggnn . . .

Seveda seveda L je biti Gp-ste-n zanimivo zanimivo Rsn , , , kje kje Rsn si se Zp---d--k državotvorna državotvoren Ppnzei paranoja paranoja Sozei jemlje jemati Ggnste hranivo hranivo Soset . . . Jugovzhodni jugovzhoden Ppnmmi ekstremisti ekstremist Sommi nas jaz Zop-mr ne ne L morejo moči Ggnstm presenetiti presenetiti Ggdn : : : zastopajo zastopati Ggnstm pač pač L travmo travma Sozet bogatih bogat Ppnmmr zahodnjakov zahodnjak Sommr , , , kažejo kazati Ggnstm na na Dt izropana izropan Pdnsmt čudesa čudesa Sosmt vzhoda vzhod Somer , , , na na Dt uničene uničen Pdnzmt krajine krajina Sozmt juga jug Somer . . . Tukajšnje tukajšnji Ppnzmi obveščevalno obveščevalen Ppnsei - - - varnostne varnosten Ppnzmi službe služba Sozmi se se Zp------k morajo morati Ggnstm z z Do njimi on Zotmmo ukvarjati ukvarjati Ggnn , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n jim on Zotzmd--k tako tako Rsn rekli reči Ggdd-mm gospodje gospod Sommi z z Do » » » zahoda zahod Somer « « « . . . Antiglobalisti Antiglobalist Sommi so biti Gp-stm-n tudi tudi L kliše kliše Somei : : : notranji notranji Ppnmeid sovražnik sovražnik Somei bogatega bogat Ppnmer sveta svet Somer . . . Naši naš Zspmmim se se Zp------k ukvarjajo ukvarjati Ggnstm z z Do njimi on Zotmmo , , , ker ker Vd se se Zp------k z z Do njimi on Zotmmo ukvarjajo ukvarjati Ggnstm vsi ves Zc-mmi imenitni imeniten Ppnmmi . . . Nad nad Do državami država Sozmo pristopnicami pristopnica Sozmo , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm se se Zp------k križata križati Ggvstd rasistični rasističen Ppnzdi tezi teza Sozdi njihovih njihov Zstmmrm zunanjih zunanji Ppnmmr in in Vp notranjih notranji Ppnmmr gospodarjev gospodar Sommr , , , visi viseti Ggnste pač pač L dvojno dvojen Kbdsei prekletstvo prekletstvo Sosei . . . Za za Dt zunanje zunanji Ppnmmt gospodarje gospodar Sommt so biti Gp-stm-n zanikrni zanikrn Ppnmeid jug jug Somei , , , notranji notranji Ppnmmi gospodarji gospodar Sommi se se Zp------k hvalijo hvaliti Ggnstm , , , da da Vd naj naj L bi biti Gp-g jih on Zotmmt--k izvlekli izvleči Ggdd-mm iz iz Dr blata blato Soser Balkana Balkan Slmer . . . Iz iz Dr te ta Zk-zer dvojne dvojen Kbdzer državne državen Ppnzer laži laž Sozer pač pač L vznika vznikati Ggnste dvojno dvojen Kbdsei gorje gorje Sosei pristopniških pristopniški Ppnzmr varnostno varnosten Ppnsei - - - obveščevalnih obveščevalen Ppnzmr služb služba Sozmr . . . Dvoglavega dvoglav Ppnmet zmaja zmaj Sometd poosebljajo poosebljati Ggnstm naši naš Zspmmim domači domač Ppnmmi tukajšnji tukajšnji Ppnmmi » » » antiglobalisti antiglobalist Sommi « « « : : : fanatiki fanatik Sommi kakor kakor Vd jugovzhodni jugovzhoden Ppnmmi ekstremisti ekstremist Sommi , , , kompetentni kompetenten Ppnmmi kot kot Vd pravi pravi Ppnmmi antiglobalisti antiglobalist Sommi torej torej Rsn : : : » » » slovenske slovenski Ppnzmi militantne militanten Ppnzmi antiglobalistične antiglobalističen Ppnzmi skupine skupina Sozmi « « « . . .

Drni Drni Slmei je biti Gp-ste-n nor nor Ppnmein na na Dt letala letalo Sosmt , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n dejstvo dejstvo Sosei . . . Neposredno neposredno Rsn po po Dm tem ta Zk-sem , , , ko ko Vd ga on Zotmet--k skuša skušati Ggnste nova nov Ppnzei vlada vlada Sozei na na Dm čelu čelo Sosem z z Do zlobnim zloben Ppnmeo , , , zlobnim zloben Ppnmeo ministrom minister Someo Mramorjem Mramor Slmeo v v Dm javnosti javnost Sozem posredno posredno Rsn prikazati prikazati Ggdn kot kot Vd edinega edini Ppnmet velmoža velmož Sometd , , , ki ki Vd udobje udobje Soset lastnega lasten Ppnmer zadka zadek Somer postavlja postavljati Ggnste nad nad Dt varčevalne varčevalen Ppnmmt ukrepe ukrep Sommt skupnega skupen Ppnser soustvarjanja soustvarjanje Soser boljšega dober Pppmer jutri jutri Somer , , , si se Zp---d--k pražnja pražnji Ppnsmt sončna sončen Ppnsmt očala očala Sosmt nadene nadeti Ggdste kot kot Vd , , , karkoli karkoli Zz-set že že L to ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , častni časten Ppnmeid pokrovitelj pokrovitelj Somei gromozanskega gromozanski Ppnmer letalskega letalski Ppnmer mitinga miting Somer v v Dm Mariboru Maribor Slmem . . . Videti videti Ggvn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n ostal ostati Ggdd-em zaprisežen zaprisežen Pdnmein fetišist fetišist Somei vse vse Rsn do do Dr groba grob Somer . . .

Nesposobneži nesposobnež Sommi Vodilni vodilen Ppnmmi na na Dm RTV RTV Slzem Slovenija Slovenija Slzei so biti Gp-stm-n spet spet Rsn dokazali dokazati Ggdd-mm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n pravi pravi Ppnmmi mojstri mojster Sommi , , , kako kako Rsn zapraviti zapraviti Ggdn veliko veliko Rsn naročniškega naročniški Ppnmer denarja denar Somer za za Dt prazen prazen Ppnmetn nič nič Sometn . . . POP pop Somei TV tv Sozei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n kmalu kmalu Rsn prisiljena prisiljen Pdnzei izreči izreči Ggdn javno javno Ppnzet zahvalo zahvala Sozet , , , saj saj Vp ji on Zotzed--k RTV RTV Slzei Slovenija Slovenija Slzei z z Do lastno lasten Ppnzeo produkcijo produkcija Sozeo nenehno nenehno Rsn veča večati Ggnste gledanost gledanost Sozet . . . Milijonar milijonar Somei je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em v v Dm svoji svoj Zp-zem tretji tretji Kbvzem sezoni sezona Sozem predvajanja predvajanje Soser po po Dm zaslugi zasluga Sozem Štrudla Štrudl Slmer , , , Oriona Orion Slmer in in Vp drugega drug Kbzmer nenadkriljivega nenadkriljiv Ppnmer razvedrilnega razvedrilen Ppnmer programa program Somer izjemno izjemno Rsn visoko visok Ppnzet gledanost gledanost Sozet , , , pa pa Vp čeprav čeprav Vd bi biti Gp-g se se Zp------k ga on Zotmer--k morali morati Ggnd-mm gledalci gledalec Sommi po po Dm pravilu pravilo Sosem malce malce Rsn naveličati naveličati Ggdn . . . Podobno podoben Ppnzet uslugo usluga Sozet so biti Gp-stm-n poptevejevcem poptevejevec Sommd naredili narediti Ggdd-mm z z Do Uro ura Sozeo resnice resnica Sozer . . . Za za Dt prenovo prenova Sozet osrednjega osrednji Ppnmer Dnevnika dnevnik Somer so biti Gp-stm-n porabili porabiti Ggdd-mm ogromne ogromen Ppnzmt vsote vsota Sozmt denarja denar Somer , , , ratingi rating Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n v v Dm primerjavi primerjava Sozem s z Do 24 24 Kag ur ura Sozmr na na Dm Popu pop Somem vedno vedno Rsn slabši slab Pppmmi . . . Nekateri nekateri Zn-mmi medijski medijski Ppnmmi strokovnjaki strokovnjak Sommi so biti Gp-stm-n menda menda L dobrohotno dobrohotno Rsn opozarjali opozarjati Ggnd-mm mojstre mojster Sommt na na Dm Kolodvorski kolodvorski Ppnzem , , , da da Vd so biti Gp-stm-n za za Dt štart štart Sometn novih nov Ppnzmr enournih enouren Ppnzmr oddaj oddaja Sozmr primernejši primeren Pppmmi hladnejši hladen Pppmmi jesenski jesenski Ppnmmi ali ali Vp zimski zimski Ppnmmi termini termin Sommi , , , ne ne L pa pa Vp daljši dolg Pppmmi in in Vp toplejši topel Pppmmi dnevi dan Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n kot kot Vd nalašč nalašč Rsn za za Dt zunanjo zunanji Ppnzet rekreacijo rekreacija Sozet . . . Na na Dm Kolodvorski kolodvorski Ppnzem pa pa Vp so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm mnenja mnenje Soser , , , da da Vd je biti Gp-ste-n za za Dt štart štart Sometn maratonskih maratonski Ppnsmr poročil poročilo Sosmr najbolj najbolj Rsn primerna primeren Ppnzei 35 35 Kag - - - letnica letnica Sozei TV tv Sozei Dnevnika dnevnik Somer v v Dm slovenščini slovenščina Sozem . . .

Hm hm M , , , Jonas Jonas Slmei Ž Ž O . . . je biti Gp-ste-n v v Dm trenutno trenutno Rsn najbolj najbolj Rsn sveži svež Ppnzem slovenski slovenski Ppnzem zvezdniški zvezdniški Ppnzem tožbi tožba Sozem proti proti Dd Požarju Požar Slmed zapisal zapisati Ggdd-em , , , da da Vd so biti Gp-stm-n Požarjeve Požarjev Psnzmi navedbe navedba Sozmi menda menda L nepopravljivo nepopravljivo Rsn uničile uničiti Ggdd-mz njegovo njegov Zstzetem poklicno poklicno Ppnzet prihodnost prihodnost Sozet in in Vp ogrozile ogroziti Ggdd-mz njegov njegov Zstmetem obstanek obstanek Sometn . . . Zaradi zaradi Dr Požarjevih Požarjev Psnzmr navedb navedba Sozmr naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k odpovedal odpovedati Ggdd-em vodenju vodenje Sosed Milijonarja milijonar Somer , , , bil biti Gp-d-em v v Dm depresiji depresija Sozem , , , trpelo trpeti Ggnd-es naj naj L bi biti Gp-g njegovo njegov Zstseiem družabno družabno Ppnsei življenje življenje Sosei . . .

Med med Do Kosovom Kosovo Slseo in in Vp Čečenijo Čečenija Slzeo je biti Gp-ste-n v v Dm resnici resnica Sozem veliko veliko Rsn vzporednic vzporednica Sozmr . . . S z Do precejšnjo precejšnji Ppnzeo gotovostjo gotovost Sozeo je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn trditi trditi Ggnn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ruski ruski Ppnmetd poseg poseg Sometn v v Dm » » » separatistični separatističen Ppnzem « « « severnokavkaški severnokavkaški Ppnzem republiki republika Sozem v v Dm mnogočem mnogokaj Zn-sem spodbudil spodbuditi Ggdd-em prav prav L Natov Natov Psnmein napad napad Somei na na Dt ZRJ ZRJ Slzet . . . Če če Vd je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp Zahod zahod Somei privolil privoliti Ggdd-em v v Dt politiko politika Sozet prostih prost Ppnzmr rok roka Sozmr , , , potem potem Rsn si se Zp---d--k tovrstne tovrsten Ppnzmt pravice pravica Sozmt kajpak kajpak L lahko lahko Rsn vzame vzeti Ggdste tudi tudi L Moskva Moskva Slzei , , , so biti Gp-stm-n bržkone bržkone L modrovali modrovati Ggnd-mm v v Dm Kremlju Kremelj Slmem . . . In in Vp zanimivo zanimivo Rsn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k ruski ruski Ppnmmi generali general Sommi tudi tudi L sicer sicer Rsn v v Dm mnogočem mnogokaj Zn-sem zgledovali zgledovati Ggnd-mm po po Dm javno javno Rsn nadvse nadvse Rsn osovraženih osovražen Pdnmmm kolegih kolega Sommm z z Dr Zahoda zahod Somer . . . Njihova njihov Zstzeim taktika taktika Sozei je biti Gp-ste-n v v Dm tej ta Zk-zem vojni vojna Sozem na na Dt las las Sometn podobna podoben Ppnzei Natovim Natov Psnzmd operacijam operacija Sozmd nad nad Dm Jugoslavijo Jugoslavija Slzeo . . . Letala letalo Sosmi so biti Gp-stm-n prav prav L tako tako Rsn več veliko Rsr mesecev mesec Sommr neusmiljeno neusmiljeno Rsn tolkla tolči Ggnd-ms objekt objekt Sometn za za Do objektom objekt Someo in in Vp Grozni Grozni Slmetn , , , eno en Kbzset nekdaj nekdaj Rsn najbolj najbolj Rsn cvetočih cvetoč Ppnsmr mest mesto Sosmr na na Dm Kavkazu Kavkaz Slmem , , , spremenila spremeniti Ggdd-ms v v Dt mesto mesto Soset duhov duh Sommr . . . Toda toda Vp rakete raketa Sozmi in in Vp bombe bomba Sozmi so biti Gp-stm-n tudi tudi L v v Dm tej ta Zk-zem vojni vojna Sozem velikokrat velikokrat Rsn letele leteti Ggnd-mz mimo mimo Dr » » » strateških strateški Ppnmmr « « « ciljev cilj Sommr - - - na na Dt kolone kolona Sozmt beguncev begunec Sommr in in Vp civilne civilen Ppnmmt objekte objekt Sommt . . . Žrtve žrtev Sozmi med med Do civilnim civilen Ppnseo prebivalstvom prebivalstvo Soseo so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz - - - zlasti zlasti L v v Dm Čečeniji Čečenija Slzem - - - ogromne ogromen Ppnzmi , , , a a Vp šteti šteti Ggnn jih on Zotzmr--k seveda seveda L noče hoteti Ggnste-d nihče nihče Zl-mei . . . Ne ne L v v Dm Bruslju Bruselj Slmem in in Vp ne ne L v v Dm Kremlju Kremelj Slmem . . .

Biba Biba Slzei jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n dobila dobiti Ggdd-ez še še L od od Dr očeta oče Somer . . . Stekla steči Ggdd-ez je biti Gp-ste-n iz iz Dr sobe soba Sozer in in Vp pri pri Dm tem ta Zk-sem prevrnila prevrniti Ggdd-ez škatlo škatla Sozet z z Do bučkami bučka Sozmo . . . S z Do tistimi tisti Zk-zmo pisanimi pisan Ppnzmo , , , ki ki Vd jih on Zotzmr--k tako tako Rsn ali ali Vp tako tako Rsn nismo biti Gp-spm-d smeli smeti Ggnd-mm obesiti obesiti Ggdn na na Dt jelko jelka Sozet . . .

» » » A a Vp je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei tisti tisti Zk-mei … … … od od Dr tistega tisti Zk-mer veterinarja veterinar Somer ? ? ? « « « je biti Gp-ste-n sumničavo sumničavo Rsn vprašal vprašati Ggdd-em Blažo Blažo Slmei in in Vp preučeval preučevati Ggnd-em , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n bronasto bronast Ppnsei poprsje poprsje Sosei tovariša tovariš Somer Tita Tito Slmer dobro dobro Rsn zloščeno zloščen Pdnsei in in Vp ali ali Rsn je biti Gp-ste-n na na Dm njem on Zotmem kak kak Zv-mei mušji mušji Ppnmeid drekec drekec Somei ali ali Vp kaj kaj Zv-sei drugega drug Kbzser nesprejemljivega nesprejemljiv Ppnser . . .

Ta ta Zk-zei ljubezen ljubezen Sozei in in Vp strah strah Somei sta biti Gp-std-n se se Zp------k resnično resnično Rsn kazala kazati Ggnd-dm v v Dm številnih številen Ppnmmm primerih primer Sommm iz iz Dr najzgodnejšega zgoden Ppsser obdobja obdobje Soser . . . Govorilo govoriti Ggnd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n neka nek Zn-zei Štefica Štefica Slzei Votruba Votruba Slzei , , , sicer sicer Rsn soproga soproga Sozei lokalnega lokalen Ppnmer numizmatika numizmatik Somer , , , tako tako Rsn ljubila ljubiti Ggnd-ez partijo partija Sozet , , , da da Vd je biti Gp-ste-n že že L v v Dm prvi prvi Kbvzem petletki petletka Sozem spala spati Ggnd-ez z z Do vsemi ves Zc-mmo člani član Sommo okrajnega okrajen Ppnmer komiteja komite Somer . . . Poleg poleg Dr primerov primer Sommr ljubezni ljubezen Sozer obstajajo obstajati Ggnstm tudi tudi L tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd pričajo pričati Ggnstm o o Dm strahu strah Somem . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n umrl umreti Ggdd-em tovariš tovariš Somei Boris Boris Slmei Kidrič Kidrič Slmei , , , je biti Gp-ste-n tovarišica tovarišica Sozei Eva Eva Slzei Jungvirt Jungvirt Slzei , , , afežejka afežejka Sozei od od Dr prvega prvi Kbvmer dne dan Somer , , , prišla priti Ggdd-ez domov domov Rsn vsa ves Zc-zei objokana objokan Ppnzei in in Vp kar kar Rsn ni biti Gp-ste-d mogla moči Ggnd-ez priti priti Ggdn k k Dd sebi se Zp---d , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n njen njen Zstmeiez mož mož Somei , , , klepar klepar Somei Franta Franta Slmei , , , rekel reči Ggdd-em : : :

» » » Khm khm M , , , « « « sem biti Gp-spe-n se se Zp------k nasmehnil nasmehniti Ggdd-em , , , » » » ne ne L na na Dm mednarodnem mednaroden Ppnsem , , , na na Dm medokrajnem medokrajen Ppnsem ! ! ! Zmotil zmotiti Ggdd-em sem biti Gp-spe-n se se Zp------k , , , ker ker Vd se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n tekmovanje tekmovanje Sosei zaradi zaradi Dr pomembnosti pomembnost Sozer … … … zdelo zdeti Ggnd-es bolj bolj Rsn mednarodno mednaroden Ppnsei … … … kot kot Vd medokrajno medokrajen Ppnsei . . . « « «

» » » Nevenka Nevenka Slzei ! ! ! Če če Vd te ti Zod-er--k je biti Gp-ste-n strah strah Somei gledati gledati Ggnn , , , pojdi iti Ggvvde k k Dd Ožboltki Ožboltka Slzed po po Dt nitroglicerin nitroglicerin Sometn in in Vp si se Zp---d--k ga on Zotmet--k daj dati Ggdvde pod pod Dt jezik jezik Sometn ! ! ! « « «

» » » Prav prav Rsn imaš imeti Ggnsde-n . . . Lasten lasten Ppnmetn podmladek podmladek Sometn nam jaz Zop-md trgajo trgati Ggnstm , , , kot kot Vd se se Zp------k jim on Zotmmd--k zdi zdeti Ggnste . . . Prodajajo prodajati Ggnstm jim on Zotmmd--k te ta Zk-zmt svoje svoj Zp-zmt zahodne zahoden Ppnzmt pizdarije pizdarija Sozmt , , , gledajo gledati Ggnstm ameriške ameriški Ppnmmt , , , da da Vd rečem reči Ggdspe , , , goveje goveji Ppnmmt filme film Sommt … … … še še L Cerkev cerkev Sozei ne ne L miruje mirovati Ggnste . . . Seveda seveda L ne ne L , , , tudi tudi L farji far Sommi delajo delati Ggnstm za za Dt Cio Cia Slzet . . . Za za Dt koga kdo Zv-met pa pa Vp bi biti Gp-g ? ? ? Za za Dt Afeže Afež Slmmt ali ali Vp Socialistično socialističen Ppnzet zvezo zveza Sozet ! ! ! ? ? ? Včeraj včeraj Rsn sem biti Gp-spe-n jih on Zotmmt--k opazoval opazovati Ggnd-em po po Dm tisti tisti Zk-zem njihovi njihov Zstzemm maši maša Sozem … … … s z Do tistim tisti Zk-meo gnojem gnoj Someo so biti Gp-stm-n prišli priti Ggdd-mm iz iz Dr cerkve cerkev Sozer trije trije Kbgmmi mladinci mladinec Sommi , , , mladi mlad Ppnmmi , , , zdravi zdrav Ppnmmi … … … kaj kaj Zv-set vem vedeti Ggnspe , , , kakih kak Zv-smr sedemnajst sedemnajst Kbg-mt let leto Sosmr … … … V v Dm njihovih njihov Zstsmmm letih leto Sosmm sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em jaz jaz Zop-ei že že L v v Dm Skoju Sko Slmem in in Vp veselo veselo Rsn podiral podirati Ggnd-em babe baba Sozmt naokrog naokrog Rsn … … … bil biti Gp-d-em bi biti Gp-g tudi tudi L že že L v v Dm revoluciji revolucija Sozem in in Vp ofenzivah ofenziva Sozmm , , , če če Vd bi biti Gp-g takrat takrat Rsn že že L bile biti Gp-d-mz ! ! ! « « «

» » » V v Dm redu red Somem , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei zelo zelo Rsn pametno pameten Ppnsei … … … ampak ampak Vp od od Dr česa kaj Zv-ser bomo biti Gp-ppm-n živeli živeti Ggnd-mm ? ? ? Veš vedeti Ggnsde , , , da da Vd imam imeti Ggnspe-n dva dva Kbgmdt otroka otrok Somdt . . . « « «

» » » Saj saj Vp vem vedeti Ggnspe , , , trapec trapec Somei ! ! ! « « « me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n strogo strogo Rsn pogledal pogledati Ggdd-em . . . » » » Vedel vedeti Ggnd-em sem biti Gp-spe-n , , , da da Vd mi jaz Zop-ed--k boš biti Gp-pde-n težil težiti Ggnd-em . . . Vpisal vpisati Ggdd-em sem biti Gp-spe-n se se Zp------k zaradi zaradi Dr Božene Božena Slzer . . . « « «

Potem potem Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n zamislil zamisliti Ggdd-em , , , zavzdihnil zavzdihniti Ggdd-em in in Vp iz iz Dr žepa žep Somer potegnil potegniti Ggdd-em nekakšno nekakšen Zn-zet cunjo cunja Sozet z z Do raznobarvnimi raznobarven Ppnmmo našitki našitek Sommo . . . Bilo biti Gp-d-es je biti Gp-ste-n očitno očitno Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-zet prismodarijo prismodarija Sozet naredil narediti Ggdd-em pri pri Dm krožku krožek Somem tovarišice tovarišica Sozer Vrhlicki Vrhlicki Slzei in in Vp da da Vd mu on Zotmed--k z z Do izdelkom izdelek Someo ni biti Gp-ste-d uspelo uspeti Ggdd-es očarati očarati Ggdn tiste tisti Zk-zer Božene Božena Slzer . . .

Zumzo Zumzo Slmei je biti Gp-ste-n pozneje pozno Rsr rad rad Rsn govoril govoriti Ggnd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n čisto čisto Rsn normalno normalno Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n njihove njihov Zstzmim ovce ovca Sozmi znale znati Ggnd-mz toliko toliko Rsn matematike matematika Sozer , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotzmt--k zaradi zaradi Dr pomanjkanja pomanjkanje Soser češpelj češplja Sozmr vse ves Zc-zmt vprek vprek Rsn porivali porivati Ggnd-mm in in Vp jim on Zotmmd--k na na Dt ušesa uho Sosmt šepetali šepetati Ggnd-mm nežne nežen Ppnmmt binome binom Sommt in in Vp opolzke opolzek Ppnmmt trinome trinom Sommt . . .

Profesorica profesorica Sozei Fabković Fabković Slzei torej torej Rsn plane planiti Ggdste v v Dt razred razred Sometn z z Do dnevnikom dnevnik Someo pod pod Do pazduho pazduha Sozeo in in Vp z z Do bonbonom bonbon Someo petstopetsčrto petstopetsčrto Somei v v Dm ustih usta Sosmm ter ter Vp že že L z z Dr vrat vrata Sosmr reče reči Ggdste : : : » » » Sine Sine Slmei Nemet Nemet Slmei , , , « « « kajti kajti Vp tako tako Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n pravzaprav pravzaprav L pisal pisati Ggnd-em Kompa Kompa Slmei , , , » » » začni začeti Ggdvde brati brati Ggnn zadnjo zadnji Ppnzet lekcijo lekcija Sozet ! ! ! « « «

» » » Bila biti Gp-d-ez sem biti Gp-spe-n neumna neumen Ppnzei gos gos Sozei ! ! ! Kar kar Rsn naprej naprej Rsn si biti Gp-sde-n bil biti Gp-d-em v v Dm bližini bližina Sozem , , , pa pa Vp sem biti Gp-spe-n se se Zp------k menda menda L zaljubila zaljubiti Ggdd-ez . . . Zdaj zdaj Rsn pa pa Vp … … … « « «

» » » Ti ti Zod-ei ne ne L vidiš videti Ggvsde nič nič Rsn neprimernega neprimeren Ppnser ! ! ! « « « ne ne L more moči Ggnste priti priti Ggdn k k Dd sebi se Zp---d razrednik razrednik Somei . . . » » » Ti ti Zod-ei ! ! ! ? ? ? Kdo kdo Zv-mei pa pa Vp si biti Gp-sde-n ti ti Zod-ei , , , da da Vd boš biti Gp-pde-n arbiter arbiter Somei te ta Zk-zer vrste vrsta Sozer ? ? ? « « «

» » » Kaj kaj Zv-sei pa pa Vp vem vedeti Ggnspe , , , fantje fant Sommi … … … « « « je biti Gp-ste-n mrmral mrmrati Ggnd-em naš naš Zspmeim nesojeni nesojen Ppnmeid bobnar bobnar Somei , , , » » » a a Vp ni biti Gp-ste-d tisti tisti Zk-mei grški grški Ppnmeid filozof filozof Somei rekel reči Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n treba treba Rsn oditi oditi Ggdn glih glih L takrat takrat Rsn , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n največja velik Ppszei frka frka Sozei … … … « « «

» » » A a Vp ja ja L ! ! ! ? ? ? « « « sem biti Gp-spe-n izdavil izdaviti Ggdd-em presenečeno presenečeno Rsn . . . » » » In in Vp kdo kdo Zv-mei je biti Gp-ste-n ta ta Zk-mei frend frend Somei ? ? ? « « «

» » » Ni biti Gp-ste-d mi jaz Zop-ed--k bilo biti Gp-d-es žal žal Rsn ! ! ! « « « je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn tudi tudi L on on Zotmei povdignil povdignil Ggdd-em glas glas Sometn . . . » » » Hočem hoteti Ggnspe-n samo samo L reči reči Ggdn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n tudi tudi L zagrebške zagrebški Ppnzmi trgovine trgovina Sozmi polne poln Ppnzmi paštet pašteta Sozmr in in Vp salam salama Sozmr in in Vp da da Vd ne ne L rabi rabiti Ggnste matere mati Sozer , , , da da Vd bi biti Gp-g mu on Zotmed--k pripravila pripraviti Ggdd-ez zajtrk zajtrk Sometn ! ! ! « « «

Ker ker Vd sem biti Gp-spe-n menil meniti Ggvd-em , , , da da Vd se se Zp------k Kompa Kompa Slmei ne ne L bo biti Gp-pte-n tako tako Rsn hitro hitro Rsn vrnil vrniti Ggdd-em , , , sem biti Gp-spe-n zapustil zapustiti Ggdd-em gospo gospa Sozet Kosijenko Kosijenko Slzet in in Vp se se Zp------k preselil preseliti Ggdd-em v v Dt Zumzovo Zumzov Psnzet garsonjero garsonjera Sozet . . . Ko ko Vd sem biti Gp-spe-n odhajal odhajati Ggnd-em , , , otovorjen otovorjen Pdnmein z z Do vsemi ves Zc-zmo svojimi svoj Zp-zmo stvarmi stvar Sozmo , , , mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n rekla reči Ggdd-ez : : :

John John Slmei F. F. O Kennedy Kennedy Slmei ( ( ( JFK JFK Slmei ) ) ) je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em kakovostne kakovosten Ppnzmt trofeje trofeja Sozmt ( ( ( uf uf M , , , vročo vroč Ppnzet Judith Judith Slzet Exner Exner Slzet , , , recimo reči Ggdvpm ) ) ) , , , a a Vp med med Do njimi on Zotzmo je biti Gp-ste-n zagotovo zagotovo Rsn najbolj najbolj Rsn izstopala izstopati Ggnd-ez blond blond Ppnzei bambina bambina Sozei Marilyn Marilyn Slzei Monroe Monroe Slzei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n famozni famozen Ppnmeid JFK JFK Slmei prvič prvič Rsn nasadil nasaditi Ggdd-em na na Dm zabavi zabava Sozem Binga Bing Slmer Crosbyja Crosby Slmer . . . Bila biti Gp-d-ez je biti Gp-ste-n prava pravi Ppnzei ljubica ljubica Sozei skrivnostna skrivnosten Ppnzei , , , lepa lep Ppnzei , , , ustrežljiva ustrežljiv Ppnzei in in Vp zadovoljna zadovoljen Ppnzei z z Do drugim drug Kbzseo mestom mesto Soseo . . .

R r O : : : Jean Jean Slmei de de Nj Segonzac Segonzac Slmei . . . I i O : : : Alix Alix Slzei Koromzay Koromzay Slzei , , , Bruno Bruno Slmei Campos Campos Slmei , , , Will Will Slmei Estes Estes Slmei

Mojstra mojster Sometd Goljata Goljat Slmetd sem biti Gp-spe-n skušal skušati Ggnd-em prepričati prepričati Ggdn , , , naj naj Vd organizira organizirati Ggvste kratek kratek Ppnmetn tečaj tečaj Sometn za za Dt usposabljanje usposabljanje Soset kulinaričnega kulinaričen Ppnser zapeljevanja zapeljevanje Soser à à Rsn la la Rsn Playboy Playboy Slmei , , , in in Vp takoj takoj Rsn je biti Gp-ste-n privolil privoliti Ggdd-em . . . Med med Do smehom smeh Someo je biti Gp-ste-n od od Dr nekod nekod Rsn privlekel privleči Ggdd-em skrivnostno skrivnosten Ppnzet knjigo knjiga Sozet receptov recept Sommr , , , navdahnjenih navdahnjen Pdnmmr z z Do afrodiziaki afrodiziak Sommo . . . » » » Zakaj zakaj Rsn pa pa Vp ne ne L ob ob Dm priliki prilika Sozem ? ? ? « « « je biti Gp-ste-n še še L dodal dodati Ggdd-em . . .

Eden eden Kbzmei njegovih njegov Zstmmrem » » » izvirnih izviren Ppnmmr grehov greh Sommr « « « je biti Gp-ste-n tudi tudi L poklic poklic Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k opravlja opravljati Ggnste : : : » » » Veste vedeti Ggnsdm , , , jaz jaz Zop-ei rad rad Rsn delam delati Ggnspe ! ! ! Še še L ko ko Vd sem biti Gp-spe-n na na Dm dopustu dopust Somem , , , kmalu kmalu Rsn začnem začeti Ggdspe brkljati brkljati Ggnn kaj kaj Zv-set za za Dt službo služba Sozet . . . « « « Čeprav čeprav Vd ga on Zotmet--k kultura kultura Sozei spremlja spremljati Ggnste ( ( ( tako tako Rsn in in Vp drugače drugače Rsn ) ) ) dan dan Sometn in in Vp noč noč Sozet , , , se se Zp------k je on Zotzer--k še še L zdaleč zdaleč Rsn ni biti Gp-ste-d preobjedel preobjesti Ggdd-em : : : » » » Seveda seveda L si se Zp---d--k kljub kljub Dd temu ta Zk-sed rad rad Rsn ogledam ogledati Ggdspe dobro dober Ppnzet gledališko gledališko Ppnzet predstavo predstava Sozet ali ali Vp film film Sometn . . . « « «

Playboy Playboy Slmei : : : Večkrat večkrat Rsn se se Zp------k dogaja dogajati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k smučarji smučar Sommi in in Vp vodstvo vodstvo Sosei reprezentance reprezentanca Sozer sprete spreti Ggdsdm zaradi zaradi Dr izbire izbira Sozer oziroma oziroma Vp zamenjave zamenjava Sozer trenerjev trener Sommr . . . Koliko koliko Rsn besede beseda Sozer imate imeti Ggnsdm-n pri pri Dm tem ta Zk-sem smučarji smučar Sommi ? ? ? V v Dm slovenski slovenski Ppnzem reprezentanci reprezentanca Sozem so biti Gp-stm-n se se Zp------k zadnja zadnji Ppnsmi nesoglasja nesoglasje Sosmi pojavila pojaviti Ggdd-ms prav prav L zaradi zaradi Dr letošnjih letošnji Ppnmmr slabših slab Pppmmr rezultatov rezultat Sommr in in Vp posledične posledičen Ppnzer odstavitve odstavitev Sozer Marka Mark Slmer Jurjeca Jurjec Slmer . . .

Vse ves Zc-set najboljše dober Ppsset poljskemu poljski Ppnmed Playboyu Playboy Slmed , , , ki ki Vd prav prav L te ta Zk-mmt dni dan Sommt praznuje praznovati Ggnste debelih debel Ppnsmr deset deset Kbg-mt let leto Sosmr obstoja obstoj Somer . . . In in Vp kaj kaj Zv-sei bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es lepše lep Pppsei darilo darilo Sosei za za Dt bralce bralec Sommt kot kot Vd razgaljena razgaljen Pdnzei misica misica Sozei ob ob Dm kozarcu kozarec Somem šampanjca šampanjec Somer in in Vp s z Do slastno slasten Ppnzeo torto torta Sozeo pred pred Do seboj se Zp---o ! ! ! Skoraj skoraj L bi biti Gp-g nas jaz Zop-mt načela načeti Ggdd-ez nevoščljivost nevoščljivost Sozei ob ob Dm dejstvu dejstvo Sosem , , , da da Vd so biti Gp-stm-n poljske poljski Ppnzmi lepotice lepotica Sozmi , , , skupaj skupaj Rsn s z Do tistimi tisti Zk-zmo okronano okronano Rsn najlepšimi lep Ppszmo , , , pogumne pogumen Ppnzmi kot kot Vd le le L kaj kaj Zv-sei in in Vp se se Zp------k ne ne L branijo braniti Ggnstm Playboyevega Playboyev Psnmer objektiva objektiv Somer . . . Kako kako Rsn se se Zp------k uvozi uvoziti Ggdste pogum pogum Somei in in Vp kolikšne kolikšen Zv-zmi bi biti Gp-g bile biti Gp-d-mz carinske carinski Ppnzmi dajatve dajatev Sozmi ? ? ? Slovenija Slovenija Slzei bi biti Gp-g ga on Zotmer--k bila biti Gp-d-ez potrebna potreben Ppnzei . . . Imamo imeti Ggnspm-n zelo zelo Rsn lepe lep Ppnzmt misice misica Sozmt , , , samo samo L poguma pogum Somer jim on Zotzmd--k primanjkuje primanjkovati Ggnste . . . Če če Vd ne ne L bo biti Gp-pte-n šlo iti Ggvd-es drugače drugače Rsn , , , bomo biti Gp-ppm-n uvozili uvoziti Ggdd-mm kar kar Rsn Joanno Joanna Slzet . . . Izbrskajte izbrskati Ggdvdm oktobrsko oktobrski Ppnzet številko številka Sozet svoje svoj Zp-zer najljubše ljub Ppszer revije revija Sozer in in Vp si se Zp---d--k napasite napasti Ggdvdm oči oči Sozmt … … …

Mati mati Sozei Marija Marija Slzei , , , Kraljica kraljica Sozei družine družina Sozer , , , naša naš Zspzeim družina družina Sozei , , , združena združen Pdnzei v v Dm medsebojni medsebojen Ppnzem ljubezni ljubezen Sozem , , , se se Zp------k danes danes Rsn izroči izročiti Ggdste tvojemu tvoj Zsdsede brezmadežnemu brezmadežen Ppnsed Srcu srce Sosed . . . Sprejmi sprejeti Ggdvde nas jaz Zop-mt v v Dt svoje svoj Zp-set materinsko materinski Ppnset varstvo varstvo Soset in in Vp nas jaz Zop-mt vodi voditi Ggnste k k Dd svojemu svoj Zp-med Sinu sin Somed Jezusu Jezus Slmed . . .

Hitro hitro Rsn po po Dm osamosvojitvi osamosvojitev Sozem Slovenije Slovenija Slzer je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em ' ' ' klošter klošter Somei ' ' ' v v Dm Veržeju Veržej Slmem , , , dom dom Somei , , , gospodarsko gospodarski Ppnsei poslopje poslopje Sosei in in Vp del del Somei zemlje zemlja Sozer , , , vrnjen vrnjen Pdnmein Salezijanskemu salezijanski Ppnmed redu red Somed Slovenije Slovenija Slzer . . . Salezijanci Salezijanec Sommi so biti Gp-stm-n se se Zp------k vselili vseliti Ggdd-mm v v Dt nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr zapuščen zapuščen Pdnmetn zavod zavod Sometn in in Vp kasneje kasno Rsr begunski begunski Ppnmetd center center Sometn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em povsem povsem Rsn zapuščen zapuščen Pdnmein , , , zanemarjen zanemarjen Pdnmein in in Vp celo celo L oropan oropan Pdnmein . . . Po po Dm hitri hiter Ppnzem obnovi obnova Sozem najnujnejšega nujen Ppsser v v Dm zadnjem zadnji Ppnmem delu del Somem zgradbe zgradba Sozer sta biti Gp-std-n se se Zp------k leta leto Soser 1998 1998 Kag vselila vseliti Ggdd-dm prva prvi Kbvmdi dva dva Kbgmdi duhovnika duhovnik Somdi , , , ki ki Vd sta biti Gp-std-n začela začeti Ggdd-dm izvajati izvajati Ggnn program program Sometn , , , ki ki Vd si se Zp---d--k ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n začrtal začrtati Ggdd-em zavod zavod Somei . . .

Da da L , , , mlada mlad Ppnzei , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n stara star Ppnzei komaj komaj Rsn dvajset dvajset Kbg-mt let leto Sosmr , , , Branko Branko Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n deset deset Kbg-mt let leto Sosmr starejši star Pppmeid , , , zato zato Vp mu on Zotmed--k marsikdo marsikdo Zn-mei zavida zavidati Ggnste , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n uspel uspeti Ggdd-em najti najti Ggdn tako tak Zk-zet mlado mlad Ppnzet . . . Sicer sicer Rsn pa pa Vp , , , kako kako Rsn že že L poje peti Ggnste pesem pesem Sozei ? ? ?

Slive sliva Sozmt v v Dm hladni hladen Ppnzem vodi voda Sozem splahnemo splahniti Ggdspm , , , izkoščičimo izkoščičiti Ggdspm in in Vp narežemo narezati Ggdspm na na Dt kocke kocka Sozmt . . . Sladkor sladkor Sometn damo dati Ggdspm v v Dt kozico kozica Sozet ter ter Vp mešamo mešati Ggnspm na na Dm vroči vroč Ppnzem plošči plošča Sozem , , , da da Vd porjavi porjaveti Ggdste ( ( ( karamelizira karamelizirati Ggvste ) ) ) , , , nato nato Rsn ga on Zotmet--k zalijemo zaliti Ggdspm z z Do 20 20 Kag cl cl O vina vino Soser in in Vp vode voda Sozer . . . Vse ves Zc-set skupaj skupaj Rsn dobro dobro Rsn prevremo prevreti Ggdspm , , , dodamo dodati Ggdspm vanilin vanilin Somei sladkor sladkor Sometn in in Vp narezane narezan Pdnzmt slive sliva Sozmt . . . Kuhamo kuhati Ggnspm samo samo L toliko toliko Rsn časa čas Somer , , , da da Vd zavre zavreti Ggdste . . . Zgostimo zgostiti Ggdspm s z Do škrobno škroben Ppnzeo moko moka Sozeo , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n jo on Zotzet--k razmešali razmešati Ggdd-mm v v Dm preostanku preostanek Somem vina vino Soser . . . Prevremo prevreti Ggdspm in in Vp postavimo postaviti Ggdspm na na Dt hladno hladen Ppnset . . . Ohlajeno ohlajen Pdnset ponudimo ponuditi Ggdspm z z Do biskvitnimi biskviten Ppnzmo kockami kocka Sozmo . . .

V v Dm programu program Somem so biti Gp-stm-n sodelovali sodelovati Ggnd-mm najboljši dober Ppsmmi slovenski slovenski Ppnmmi in in Vp tuji tuj Ppnmmi piloti pilot Sommi na na Dm motornih motoren Ppnsmm in in Vp ultralahkih ultralahek Ppnsmm letalih letalo Sosmm , , , motornih motoren Ppnmmm zmajih zmaj Sommm in in Vp motornih motoren Ppnsmm padalih padalo Sosmm . . . Gledalci gledalec Sommi smo biti Gp-spm-n spremljali spremljati Ggnd-mm akrobatsko akrobatski Ppnset letenje letenje Soset najboljših dober Ppsmmr slovenskih slovenski Ppnmmr letalcev letalec Sommr , , , kot kot Vd sta biti Gp-std-n Peter Peter Slmei Podlunšek Podlunšek Slmei iz iz Dr Murske murski Ppnzer Sobote Sobota Slzer ( ( ( extra extra Slmei 230 230 Kag ) ) ) in in Vp Janez Janez Slmei Vodovnik Vodovnik Slmei iz iz Dr Slovenj Slovenj Slmer Gradca Gradec Slmer ( ( ( zlin zlin Slmei 242L 242L N ) ) ) . . . Dih dih Somei je biti Gp-ste-n zastajal zastajati Ggnd-em , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dm nebu nebo Sosem pojavil pojaviti Ggdd-em evropski evropski Ppnmeid prvak prvak Somei v v Dm akrobatskem akrobatski Ppnsem letenju letenje Sosem in in Vp svetovno svetovno Rsn znani znan Pdnmeid show show Somei pilot pilot Somei Zoltan Zoltan Slmei Veres Veres Slmei z z Dr Madžarskega Madžarsko Slser ( ( ( suhoj suhoj Slmei 26 26 Kag ) ) ) . . . Navdušili navdušiti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n piloti pilot Sommi 15. 15. Kav letalske letalski Ppnzer brigade brigada Sozer Slovenske slovenski Ppnzer vojske vojska Sozer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n poleteli poleteti Ggdd-mm s z Do pilatusema pilatus Slmdo PC PC Somei -9 -9 Kag in in Vp PC PC Somei -6 -6 Kag in in Vp helikopterjem helikopter Someo Bell Bell Slmei 412 412 Kag . . . Prvič prvič Rsn na na Dm nebu nebo Sosem v v Dm teh ta Zk-mmm krajih kraj Sommm je biti Gp-ste-n poletelo poleteti Ggdd-es reaktivno reaktiven Ppnsei letalo letalo Sosei Galeb galeb Somei G G Somei -2 -2 Kag . . . Gledalci gledalec Sommi smo biti Gp-spm-n videli videti Ggvd-mm tudi tudi L krajši kratek Pppmetd let let Sometn replike replika Sozer Rusjanovega Rusjanov Psnser letala letalo Soser EDA Eda Slmei V V Somei iz iz Dr leta leto Soser 1910 1910 Kag , , , s z Do katerim kateri Zv-meo je biti Gp-ste-n poletel poleteti Ggdd-em Ivo Ivo Slmei Bascarol Bascarol Slmei , , , Maks Maks Slmei Vaupotič Vaupotič Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n prikazal prikazati Ggdd-em nekaj nekaj Rsn vragolij vragolija Sozmr s z Do piperjem piper Slmeo 18 18 Kag . . . Večkrat večkrat Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n poletelo poleteti Ggdd-es dvanajstsedežno dvanajstsedežen Ppnsei letalo letalo Sosei Antonov Antonov Slmei , , , bolj bolj Rsn znano znan Ppnsei kot kot Vd Anuška Anuška Slzei , , , in in Vp z z Do njim on Zotseo se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm času čas Somem šova šov Somer v v Dm Mostju Mostje Slsem popeljalo popeljati Ggdd-es 120 120 Kag obiskovalcev obiskovalec Sommr . . . Člani član Sommi AK AK Slmei Prlek Prlek Slmei so biti Gp-stm-n prikazali prikazati Ggdd-mm skupinsko skupinski Ppnset letenje letenje Soset z z Do motornimi motoren Ppnmmo zmaji zmaj Sommo in in Vp ultralahkim ultralahek Ppnseo letalom letalo Soseo , , , skupinski skupinski Ppnmetd let let Sometn pa pa Vp so biti Gp-stm-n prikazali prikazati Ggdd-mm tudi tudi L piloti pilot Sommi motornih motoren Ppnsmr padal padalo Sosmr Društva društvo Soser motornih motoren Ppnmmr padalcev padalec Sommr Štrk Štrk Slmei iz iz Dr Murske murski Ppnzer Sobote Sobota Slzer . . . Prav prav L tako tako Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es mogoče mogoče Rsn videti videti Ggvn padalce padalec Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n opravili opraviti Ggdd-mm več veliko Rsr tandemskih tandemski Ppnmmr skokov skok Sommr . . .

Pred pred Do nedavnim nedaven Ppnseo so biti Gp-stm-n se se Zp------k vrnili vrniti Ggdd-mm iz iz Dr Londona London Slmer , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n na na Dm sedemdnevnem sedemdneven Ppnmem festivalu festival Somem naleteli naleteti Ggdd-mm na na Dt zelo zelo Rsn dober dober Ppnmetn odziv odziv Sometn publike publika Sozer , , , pa pa Vp tudi tudi L njihov njihov Zstmeim nastop nastop Somei , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n ga on Zotmet--k spremljali spremljati Ggnd-mm na na Dm Pomurskem pomurski Ppnmem poletnem poleten Ppnmem festivalu festival Somem v v Dm Veliki velik Ppnzem Polani Polana Slzem , , , gotovo gotovo Rsn nikogar nihče Zl-mer ni biti Gp-ste-d pustil pustiti Ggdd-em hladnega hladen Ppnmer . . . V v Dm Londonu London Slmem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em njihov njihov Zstmeim največji velik Ppsmeid nastop nastop Somei letos letos Rsn in in Vp s z Do sabo se Zp---o so biti Gp-stm-n peljali peljati Ggnd-mm tudi tudi L vso ves Zc-zet veliko velik Ppnzet konstrukcijo konstrukcija Sozet . . . Tudi tudi L v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem so biti Gp-stm-n zadovoljni zadovoljen Ppnmmi z z Do odzivom odziv Someo publike publika Sozer , , , a a Vp je biti Gp-ste-n problem problem Somei , , , da da Vd v v Dm majhni majhen Ppnzem državi država Sozem z z Do glasbenim glasben Ppnmeo programom program Someo hitro hitro Rsn obkrožiš obkrožiti Ggdsde državo država Sozet . . . Omejitev omejitev Sozei pri pri Dm njihovem njihov Zstsemm delu delo Sosem pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L , , , da da Vd s z Do sabo se Zp---o vozijo voziti Ggnstm veliko veliko Rsn opreme oprema Sozer in in Vp so biti Gp-stm-n večkrat večkrat Rsn morali morati Ggnd-mm odpovedati odpovedati Ggdn nastop nastop Sometn , , , saj saj Vp pogoji pogoj Sommi za za Dt nastop nastop Sometn niso biti Gp-stm-d bili biti Gp-d-mm sprejemljivi sprejemljiv Ppnmmi . . .

In in Vp kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n na na Dm tem ta Zk-mem avtomobilu avtomobil Somem , , , da da Vd je biti Gp-ste-n tako tako Rsn zanimiv zanimiv Ppnmein in in Vp desetletja desetletje Sosmt neuničljiv neuničljiv Ppnmein ? ? ? ' ' ' To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n kultno kulten Ppnsei vozilo vozilo Sosei , , , avto avto Somei stoletja stoletje Soser . . . Je biti Gp-ste-n prijazen prijazen Ppnmein avto avto Somei in in Vp zelo zelo Rsn vzdržljiv vzdržljiv Ppnmein , , , če če Vd pa pa Vp se se Zp------k morda morda L kaj kaj Zv-sei pokvari pokvariti Ggdste , , , ni biti Gp-ste-d težko težko Rsn popraviti popraviti Ggdn , , , ' ' ' pravi praviti Ggvste Mižek Mižek Slmei , , , lastnik lastnik Somei več veliko Rsr primerkov primerek Sommr tega ta Zk-mer avtomobila avtomobil Somer . . . Prav prav L zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser se se Zp------k je biti Gp-ste-n obdržal obdržati Ggdd-em na na Dm svetovnem svetoven Ppnsem tržišču tržišče Sosem 70 70 Kag let leto Sosmr , , , zadnjega zadnji Ppnmet hrošča hrošč Sometd v v Dm Evropi Evropa Slzem so biti Gp-stm-n naredili narediti Ggdd-mm leta leto Soser 1978 1978 Kag . . . V v Dm teh ta Zk-mmm dneh dan Sommm pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dm mehiškemu mehiški Ppnsed mestu mesto Sosem Pueblo Pueblo Slmei s z Dr tekočega tekoč Ppnmer traku trak Somer odpeljal odpeljati Ggdd-em zadnji zadnji Ppnmeid hrošč hrošč Somei v v Dm prvotni prvoten Ppnzem različici različica Sozem . . . V v Dm vseh ves Zc-smm desetletjih desetletje Sosmm je biti Gp-ste-n nemški nemški Ppnmeid proizvajalec proizvajalec Somei izdelal izdelati Ggdd-em in in Vp prodal prodati Ggdd-em 21,5 21,5 Kag milijona milijon Somer avtomobilov avtomobil Sommr . . . Kljub kljub Dd sodobnim sodoben Ppnzmd oblikam oblika Sozmd in in Vp novim nov Ppnmmd avtomobilom avtomobil Sommd pa pa Vp je biti Gp-ste-n hrošč hrošč Somei z z Do manjšimi majhen Pppzmo spremembami sprememba Sozmo obdržal obdržati Ggdd-em svojo svoj Zp-zet formo forma Sozet . . .

Izvedli izvesti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n že že L dva dva Kbgmdt projekta projekt Somdt , , , imenovana imenovan Pdnmdi Hiša hiša Sozei Life Life Slmei v v Dm Gornjem gornji Ppnmem Lakošu Lakoš Slmem in in Vp Radmožancih Radmožanci Slmmm , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste ureditev ureditev Sozet in in Vp opremljanje opremljanje Soset prostorov prostor Sommr za za Dt aktivnost aktivnost Sozet mladih mlad Ppnmmr z z Do računalniki računalnik Sommo , , , športnimi športen Ppnmmo rekviziti rekvizit Sommo in in Vp drugo drug Kbzzeo potrebno potreben Ppnzeo opremo oprema Sozeo za za Dt prostočasne prostočasen Ppnzmt aktivnosti aktivnost Sozmt z z Do namenom namen Someo , , , da da Vd bi biti Gp-g omogočili omogočiti Ggdd-mm druženje druženje Soset mladih mlad Ppnmmr in in Vp aktivno aktiven Ppnset preživljanje preživljanje Soset prostega prost Ppnmer časa čas Somer . . . Tudi tudi L letos letos Rsn novembra november Somer pa pa Vp podobno podobno Rsn kot kot Vd lani lani Rsn načrtujejo načrtovati Ggnstm filmski filmski Ppnmetd festival festival Sometn , , , v v Dm okviru okvir Somem katerega kateri Zv-mer bodo biti Gp-ptm-n predvajali predvajati Ggnd-mm filme film Sommt . . .

Ob ob Dm boleči boleč Ppnzem izgubi izguba Sozem drage drag Ppnzer mame mama Sozer se se Zp------k zahvaljujemo zahvaljevati Ggnspm vsem ves Zc-mmd sorodnikom sorodnik Sommd , , , sosedom sosed Sommd ter ter Vp znancem znanec Sommd in in Vp sodelavcem sodelavec Sommd Elektromateriala elektromaterial Somer , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n jo on Zotzet--k pospremili pospremiti Ggdd-mm na na Dm njeni njen Zstzemez zadnji zadnji Ppnzem poti pot Sozem ter ter Vp darovali darovati Ggvd-mm cvetje cvetje Soset , , , sveče sveča Sozmt in in Vp za za Dt svete svet Ppnzmt maše maša Sozmt ter ter Vp za za Dt izrečeno izrečen Pdnset sožalje sožalje Soset . . .

V v Dm 85. 85. Kav letu leto Sosem nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n zapustil zapustiti Ggdd-em naš naš Zspmeim dragi drag Ppnmeid oče oče Somei , , , tast tast Somei in in Vp dedek dedek Somei

V v Dm 79. 79. Kav letu leto Sosem nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n za za Dt vedno vedno Rsn zapustil zapustiti Ggdd-em dragi drag Ppnmeid mož mož Somei , , , oče oče Somei , , , tast tast Somei , , , brat brat Somei in in Vp dedek dedek Somei

Tišinski tišinski Ppnmeid župan župan Somei Jožef Jožef Slmei Poredoš Poredoš Slmei si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n porečje porečje Soset Mure Mura Slzer ogledal ogledati Ggdd-em v v Dm najlepše lepo Rss okrašenem okrašen Pdnmem čolnu čoln Somem . . . Zaradi zaradi Dr stabilnosti stabilnost Sozer so biti Gp-stm-n čoln čoln Sometn primerno primerno Rsn otežili otežiti Ggdd-mm z z Do Bachusovo Bachusov Psnzeo vodico vodica Sozeo . . .

Načrtovalci načrtovalec Sommi namakalnega namakalen Ppnmer sistema sistem Somer na na Dm Ivancih Ivanci Slmmm pri pri Dm projektiranju projektiranje Sosem niso biti Gp-stm-d predvideli predvideti Ggdd-mm suš suša Sozmr , , , ki ki Vd pestijo pestiti Ggnstm naše naš Zspmmtm kraje kraj Sommt . . . Zaradi zaradi Dr znižanja znižanje Soser nivoja nivo Somer vode voda Sozer v v Dm gramoznici gramoznica Sozem je biti Gp-ste-n prvi prvi Kbvmei reagiral reagirati Ggvd-em Jože Jože Slmei Štefko Štefko Slmei in in Vp se se Zp------k odločil odločiti Ggdd-em , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n v v Dm prostem prost Ppnmem času čas Somem presedel presedeti Ggdd-em na na Dt sesalni sesalen Ppnzdt cevi cev Sozdt črpališča črpališče Soser . . .

Prodam prodati Ggdspe prenosni prenosen Ppnmetd avtosedež avtosedež Sometn Chicco Chicco Slmei od od Dr 0-13 0-13 Kag kg kg O , , , letnik letnik Somei 2000 2000 Kag , , , z z Do oporo opora Sozeo za za Dt glavico glavica Sozet in in Vp strehico strehica Sozeo , , , ter ter Vp voziček voziček Sometn Hauck Hauck Slmei , , , tip tip Somei Ohio Ohio Slmei 6 6 Kag s z Do senčnikom senčnik Someo , , , letnik letnik Somei 2000 2000 Kag , , , oboje oboj Zc-sei malo malo Rsn rabljeno rabljen Pdnsei in in Vp lepo lepo Rsn ohranjeno ohranjen Pdnsei . . .

Prodam prodati Ggdspe avtosedež avtosedež Sometn , , , lepo lepo Rsn ohranjen ohranjen Pdnmetn , , , od od Dr 9-18 9-18 Kag kg kg O , , , črn črn Ppnmetn s z Do pisanimi pisan Ppnzmo kockami kocka Sozmo . . . Cena cena Sozei : : : 7.000 7.000 Kag SIT SIT O . . . Prodam prodati Ggdspe tudi tudi L voziček voziček Sometn Brittax Brittax Slmei , , , modro moder Ppnsei - - - vijoličast vijoličast Ppnmetn s z Do streho streha Sozeo . . . Cena cena Sozei : : : 13.000 13.000 Kag SIT SIT O . . .

Podnaslov podnaslov Somei : : : Že že L ob ob Dm rojstvu rojstvo Sosem se se Zp------k otrok otrok Somei odziva odzivati Ggnste na na Dt materin materin Psnmetn glas glas Sometn , , , razlikuje razlikovati Ggnste med med Do oblikami oblika Sozmo in in Vp ima imeti Ggnste-n raje rad Rsr določene določen Pdnmmt okuse okus Sommt in in Vp vonjave vonjava Sozmt . . .

Že že L v v Dm začetku začetek Somem prve prvi Kbvzer porodne poroden Ppnzer dobe doba Sozer mora morati Ggnste porodnica porodnica Sozei dobiti dobiti Ggdn v v Dt žilo žila Sozet vsaj vsaj L liter liter Sometn infuzijskih infuzijski Ppnzmr tekočin tekočina Sozmr , , , kar kar Zz-sei zmanjša zmanjšati Ggdste možnost možnost Sozet kasnejšega kasen Pppmer hitrega hiter Ppnmer padca padec Somer krvnega krven Ppnmer tlaka tlak Somer . . . V v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem ponavadi ponavadi Rsn anestezist anestezist Somei tudi tudi L vstavi vstaviti Ggdste kateter kateter Sometn . . . Ob ob Dm položaju položaj Somem porodnice porodnica Sozer na na Dm boku bok Somem ali ali Vp sede sede Rd z z Do brado brada Sozeo na na Dm prsih prsa Sosmm ji on Zotzed--k vstavi vstaviti Ggdste tanek tanek Ppnmetn kateter kateter Sometn v v Dt epiduralni epiduralen Ppnmetd prostor prostor Sometn tik tik Rsn ob ob Dm hrbtenjači hrbtenjača Sozem . . . Omeniti omeniti Ggdn je biti Gp-ste-n treba treba Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n omenjeni omenjen Pdnmmi položaji položaj Sommi porodnice porodnica Sozer zanjo zame Zotzet--z ob ob Dm rednih reden Ppnmmm popadkih popadek Sommm dostikrat dostikrat Rsn moteči moteč Ppnmmi . . . Z z Do vbrizganjem vbrizganje Soseo testnega testen Ppnmer odmerka odmerek Somer zdravila zdravilo Soser anestezist anestezist Somei ugotovi ugotoviti Ggdste , , , če če Vd je biti Gp-ste-n konica konica Sozei katetra kateter Somer na na Dm pravem pravi Ppnsem mestu mesto Sosem . . .

Spet spet Rsn bo biti Gp-pte-n nekaj nekaj Zn-sei samo samo L za za Dt vas ti Zod-mt , , , romantični romantičen Ppnmmi rakci rakec Sommi . . . Kaj kaj Zv-set vse ves Zc-set ste biti Gp-sdm-n v v Dm tem ta Zk-sem letu leto Sosem že že L morali morati Ggnd-mm preživeti preživeti Ggdn . . . Izboljšanje izboljšanje Sosei sledi slediti Ggnste po po Dm prvi prvi Kbvzem tretjini tretjina Sozem meseca mesec Somer . . . Počutili počutiti Ggnd-mm se se Zp------k boste biti Gp-pdm-n , , , kot kot Vd bi biti Gp-g se se Zp------k ponovno ponovno Rsn rodili roditi Ggvd-mm . . . Tudi tudi L kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn novih nov Ppnzmr priložnosti priložnost Sozmr se se Zp------k vam ti Zod-md obeta obetati Ggnste . . .

Držite držati Ggnvdm se se Zp------k starih star Ppnmmr in in Vp že že L utečenih utečen Pdnmmr poslov posel Sommr . . . Trenutno trenutno Rsn uvajanje uvajanje Sosei novosti novost Sozmr ni biti Gp-ste-d priporočljivo priporočljiv Ppnsei , , , saj saj Vp bi biti Gp-g vam ti Zod-md povzročilo povzročiti Ggdd-es veliko veliko Rsn težav težava Sozmr in in Vp sitnosti sitnost Sozmr , , , koristi korist Sozer pa pa Vp prav prav L nobene noben Zl-zer . . .

Ob ob Dm deseti deseti Kbvzem obletnici obletnica Sozem prvega prvi Kbvmer materinskega materinski Ppnmer doma dom Somer v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem je biti Gp-ste-n izšla iziti Ggdd-ez knjižica knjižica Sozei , , , ki ki Vd v v Dm obliki oblika Sozem intervjuja intervju Somer najprej najprej Rsn predstavlja predstavljati Ggnste njegovo njegov Zstsetem delovanje delovanje Soset , , , prinaša prinašati Ggnste pa pa Vp tudi tudi L življenjske življenjski Ppnzmt zgodbe zgodba Sozmt in in Vp usode usoda Sozmt nekaterih nekateri Zn-zmr žensk ženska Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k v v Dm materinskem materinski Ppnmem domu dom Somem poiskale poiskati Ggdd-mz zavetje zavetje Soset . . .

Modro modro Rsn je biti Gp-ste-n poskrbeti poskrbeti Ggdn , , , da da Vd vsi ves Zc-mmi ljudje človek Sommi , , , ki ki Vd skrbijo skrbeti Ggnstm za za Dt vašega vaš Zsdmetm otroka otrok Sometd ( ( ( vključno vključno Rsn z z Do osebjem osebje Soseo v v Dm vrtcu vrtec Somem ) ) ) , , , poznajo poznati Ggnstm vsa ves Zc-smt ta ta Zk-smt tveganja tveganje Sosmt in in Vp uporabljajo uporabljati Ggnstm enake enak Zn-mmt preventivne preventiven Ppnmmt ukrepe ukrep Sommt kot kot Vd vi ti Zodmmi . . . In in Vp nikar nikar L se se Zp------k ne ne L zanašajte zanašati Ggnvdm na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd si se Zp---d--k bo biti Gp-pte-n otrok otrok Somei zapomnil zapomniti Ggdd-em vsa ves Zc-smt pravila pravilo Sosmt . . . Od od Dr malčkov malček Sommr ne ne L morete moči Ggnsdm pričakovati pričakovati Ggnn , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n zanesljivi zanesljiv Ppnmmi , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n preveč preveč Rsn impulzivni impulziven Ppnmmi in in Vp radovedni radoveden Ppnmmi . . . Zaradi zaradi Dr teh ta Zk-zmr lastnosti lastnost Sozmr jih on Zotmmt--k ljubimo ljubiti Ggnspm in in Vp občudujemo občudovati Ggnspm , , , po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem pa pa Vp jih on Zotmmt--k moramo morati Ggnspm ravno ravno L zato zato Vp tudi tudi L ves ves Zc-met čas čas Sometn nadzorovati nadzorovati Ggnn . . .

Kelly Kelly Slmei , , , voznik voznik Somei , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em majhen majhen Ppnmein in in Vp svetlolas svetlolas Ppnmein . . . Pištolo pištola Sozet je biti Gp-ste-n vtaknil vtakniti Ggdd-em nazaj nazaj Rsn v v Dt tok tok Sometn , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd je biti Gp-ste-n Hodson Hodson Slmei pogledal pogledati Ggdd-em nazaj nazaj Rsn . . .

" " " Cejka Cejka Slzei je biti Gp-ste-n za za Dt veliko veliko Rsn Evropejcev Evropejec Slmmr , , , posebno posebno Rsn mladih mlad Ppnmmr Nemcev Nemec Slmmr , , , atrakcija atrakcija Sozei . . . Mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei za za Dt novo nov Ppnzet generacijo generacija Sozet igralcev igralec Sommr povsem povsem Rsn dobro dober Ppnsei . . . " " "

- - - Vaš vaš Zsdmeim prvi prvi Kbvmei vidnejši viden Pppmeid trening trening Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em z z Do Ivo Iva Slzeo Majoli Majoli Slzeo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n z z Do vami ti Zod-mo hitro hitro Rsn napredovala napredovati Ggvd-ez . . . Gotovo gotovo Rsn ste biti Gp-sdm-n postali postati Ggdd-mm zelo zelo Rsn zaželen zaželen Pdnmein trener trener Somei . . . Kje kje Rsn menite meniti Ggvsdm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vaše vaš Zsdseim mesto mesto Sosei v v Dm tem ta Zk-mem poslu posel Somem ? ? ?

VPR VPR Slmei Navijači navijač Sommi niso biti Gp-stm-d nekaj nekaj Zn-sei novega nov Ppnser . . . Policija policija Sozei bi biti Gp-g morala morati Ggnd-ez navsezadnje navsezadnje Rsn imeti imeti Ggnn veliko veliko Rsn izkušenj izkušnja Sozmr . . . Kje kje Rsn se se Zp------k urijo uriti Ggnstm policisti policist Sommi za za Dt takšne takšen Zk-mmt primere primera Sommt ? ? ?

V v Dm istem isti Zn-mem času čas Somem je biti Gp-ste-n do do Dr neredov nered Sommr prišlo priti Ggdd-es tudi tudi L v v Dm Novem nov Ppnmem Sadu Sad Slmem . . . V v Dm središču središče Sosem vojvodinske vojvodinski Ppnzer prestolnice prestolnica Sozer so biti Gp-stm-n se se Zp------k izgredi izgred Sommi začeli začeti Ggdd-mm okrog okrog Dr 20.30 20.30 Kag , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n kakšnih kakšen Zv-mmr dvesto dvesto Kbg-mi mladeničev mladenič Sommr s z Do četniškimi četniški Ppnzmo kučmami kučma Sozmo na na Dm glavah glava Sozmm in in Vp z z Do zastavami zastava Sozmo v v Dm rokah roka Sozmm začelo začeti Ggdd-es metati metati Ggnn kamenje kamenje Soset v v Dt mestno mesten Ppnzet hišo hiša Sozet in in Vp lokale lokal Sommt v v Dm bližini bližina Sozem . . . Svoj svoj Zp-met bes bes Sometn so biti Gp-stm-n usmerili usmeriti Ggdd-mm tudi tudi L na na Dt McDonald's McDonald's Slmetn in in Vp upravo uprava Sozet EXIT EXIT Np - - - a a Np , , , ki ki Vd v v Dm glavnem glaven Ppnsem organizira organizirati Ggvste gostovanja gostovanje Sosmt tujih tuj Ppnmmr glasbenikov glasbenik Sommr na na Dm istoimenskem istoimenski Ppnmem glasbenem glasben Ppnmem festivalu festival Somem . . .

Po po Dm grobih grob Ppnmmm izračunih izračun Sommm bo biti Gp-pte-n zakon zakon Somei obdavčil obdavčiti Ggdd-em približno približno Rsn pet pet Kbg-mt milijonov milijon Sommr parcel parcela Sozmr , , , 750.000 750.000 Kag stanovanj stanovanje Sosmr in in Vp 1,4 1,4 Kag milijona milijon Somer stavb stavba Sozmr s z Do površino površina Sozeo , , , večjo velik Pppzeo od od Dr štirih štirje Kbgmmr kvadratnih kvadraten Ppnmmr metrov meter Sommr . . . Občine občina Sozmi , , , ki ki Vd na na Dt račun račun Sometn davka davek Somer na na Dt premoženje premoženje Soset in in Vp nadomestila nadomestilo Soser za za Dt uporabo uporaba Sozet stavbnega stavben Ppnser zemljišča zemljišče Soser letno letno Rsn načrpajo načrpati Ggdstm okoli okoli Rsn 22,8 22,8 Kag milijarde milijarda Sozer tolarjev tolar Sommr ( ( ( podatek podatek Somei je biti Gp-ste-n iz iz Dr leta leto Soser 2001 2001 Kag ) ) ) , , , naj naj L bi biti Gp-g po po Dm novem nov Ppnsem zaradi zaradi Dr popolnejših popoln Pppmmr registrov register Sommr nepremičnin nepremičnina Sozmr in in Vp širšega širok Pppmer kroga krog Somer zavezancev zavezanec Sommr zaslužile zaslužiti Ggdd-mz tretjino tretjina Sozet več veliko Rsr denarja denar Somer , , , torej torej Rsn približno približno Rsn 50 50 Kag milijard milijarda Sozmr tolarjev tolar Sommr letno letno Rsn . . . Tako tako Rsn vsaj vsaj L trdi trditi Ggnste Žibrikova Žibrikov Psnzei , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd Kolarjeva Kolarjev Psnzei govori govoriti Ggnste o o Dm povečanju povečanje Sosem za za Dt 10 10 Kag do do Dr 20 20 Kag odstotkov odstotek Sommr . . .

Predstavnik predstavnik Somei konvencije konvencija Sozer nedavno nedavno Rsn ni biti Gp-ste-d hotel hoteti Ggnd-em odgovoriti odgovoriti Ggdn na na Dt vprašanje vprašanje Soset , , , ali ali Vp bo biti Gp-pte-n v v Dm skladu sklad Somem z z Do novo nov Ppnzeo ustavo ustava Sozeo predvideno predviden Pdnsei večinsko večinski Ppnsei ali ali Vp soglasno soglasen Ppnsei odločanje odločanje Sosei o o Dm zunanji zunanji Ppnzem politiki politika Sozem , , , temveč temveč Vp je biti Gp-ste-n novinarje novinar Sommt pozval pozvati Ggdd-em , , , naj naj Vd to ta Zk-set ugotovijo ugotoviti Ggdstm sami sam Ppnmmi . . . Menda menda L bo biti Gp-pte-n odločanje odločanje Sosei soglasno soglasen Ppnsei . . . Evropski evropski Ppnmeid svet svet Somei , , , ki ki Vd povezuje povezovati Ggnste šefe šef Sommt držav država Sozmr , , , bi biti Gp-g o o Dm zunanjepolitičnih zunanjepolitičen Ppnmmm predlogih predlog Sommm na na Dt novo novo Rsn uvedenega uveden Pdnmer zunanjega zunanji Ppnmer ministra minister Somer lahko lahko Rsn odločal odločati Ggnd-em z z Do večino večina Sozeo glasov glas Sommr , , , vendar vendar Vp bi biti Gp-g ta ta Zk-mei predloge predlog Sommt predstavil predstaviti Ggdd-em le le L , , , če če Vd ga on Zotmet--k bodo biti Gp-ptm-n članice članica Sozmi soglasno soglasno Rsn zaprosile zaprositi Ggdd-mz za za Dt to ta Zk-set . . . Država država Sozei , , , ki ki Vd bi biti Gp-g se se Zp------k bala bati Ggnd-ez , , , da da Vd bi biti Gp-g jo on Zotzet--k pri pri Dm težavnem težaven Ppnsem vprašanju vprašanje Sosem , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em na na Dt primer primer Sometn Irak Irak Slmei , , , lahko lahko Rsn stisnili stisniti Ggdd-mm v v Dt kot kot Sometn , , , tako tako Rsn najbrž najbrž L ne ne L bi biti Gp-g podprla podpreti Ggdd-ez niti niti L prošnje prošnja Sozer . . . Manj manj Rsn dvoumnosti dvoumnost Sozmr je biti Gp-ste-n v v Dm zvezi zveza Sozem z z Do obrambo obramba Sozeo . . . Vsi ves Zc-mmi se se Zp------k strinjajo strinjati Ggnstm , , , da da Vd z z Do večinskim večinski Ppnseo glasovanjem glasovanje Soseo ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn koga kdo Zv-mer prisiliti prisiliti Ggdn , , , naj naj Vd gre iti Ggvste v v Dt boj boj Sometn . . . Vendar vendar Vp nekateri nekateri Zn-mmi predlagajo predlagati Ggvstm , , , da da Vd bi biti Gp-g si se Zp---d--k EU EU Slzei morala morati Ggnd-ez prizadevati prizadevati Ggnn za za Dt » » » postopno postopen Ppnset oblikovanje oblikovanje Soset enotne enoten Ppnzer obrambne obramben Ppnzer politike politika Sozer « « « . . . To ta Zk-sei spravlja spravljati Ggnste v v Dt obup obup Sometn države država Sozmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n tradicionalno tradicionalno Rsn nevtralne nevtralen Ppnzmi , , , na na Dt primer primer Sometn Irska Irska Slzei in in Vp Avstrija Avstrija Slzei . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser naj naj L bi biti Gp-g ustanovili ustanoviti Ggdd-mm Evropsko evropski Ppnzet agencijo agencija Sozet za za Dt oborožitev oborožitev Sozet , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g članice članica Sozmt EU EU Slzer spodbudila spodbuditi Ggdd-ez , , , da da Vd bi biti Gp-g kupovale kupovati Ggnd-mz evropsko evropski Ppnset orožje orožje Soset namesto namesto Dr ameriškega ameriški Ppnser . . .

OKV OKV Slmei Kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn farnih faren Ppnzmr plošč plošča Sozmr nosi nositi Ggnste napis napis Sometn Bog bog Somei Narod narod Somei Domovina domovina Sozei , , , te ta Zk-zmi tri trije Kbgzmi besede beseda Sozmi so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz seveda seveda L domobransko domobranski Ppnsei geslo geslo Sosei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm medvojnem medvojen Ppnmem času čas Somem pomenilo pomeniti Ggvd-es nekaj nekaj Zn-set drugega drug Kbzser kot kot Vd pomiritev pomiritev Sozei in in Vp sprava sprava Sozei . . .

Pravzaprav pravzaprav L mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n pri pri Dm pripravi priprava Sozem tega ta Zk-mer govora govor Somer padlo pasti Ggvd-es na na Dt pamet pamet Sozet , , , in in Vp to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez prva prvi Kbvzei šokantna šokanten Ppnzei ugotovitev ugotovitev Sozei , , , da da Vd mineva minevati Ggnste tako tako Rsn rekoč rekoč Rd dvajset dvajset Kbg-mi let leto Sosmr od od Dr začetka začetek Somer gejevskega gejevski Ppnser in in Vp lezbičnega lezbičen Ppnser gibanja gibanje Soser v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . Vprašanje vprašanje Sosei spolne spolen Ppnzer usmerjenosti usmerjenost Sozer je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez ena en Kbzzei izmed izmed Dr tem tema Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n v v Dm osemdesetih osemdeseti Kbvsmm v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem oblikovale oblikovati Ggnd-mz politični političen Ppnmetd prostor prostor Sometn v v Dm smislu smisel Somem gesla geslo Soser " " " osebno oseben Ppnsei je biti Gp-ste-n politično političen Ppnsei " " " . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es novo nov Ppnsei v v Dm politiki politika Sozem in in Vp je biti Gp-ste-n omogočilo omogočiti Ggdd-es nastop nastop Sometn transformacije transformacija Sozer v v Dm smislu smisel Somem razbitja razbitje Soser tradicionalnega tradicionalen Ppnmer subjekta subjekt Somer : : : na na Dm eni en Kbzzem strani stran Sozem odkrivanje odkrivanje Sosei novih nov Ppnzmr taktik taktika Sozmr političnega političen Ppnser delovanja delovanje Soser , , , na na Dm drugi drug Kbzzem pa pa Vp vnos vnos Somei novih nov Ppnzmr tem tema Sozmr , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n prispevalo prispevati Ggvd-es k k Dd redefiniciji redefinicija Sozed razmerja razmerje Soser med med Do intimnim intimen Ppnseo , , , zasebnim zaseben Ppnseo in in Vp javnim javen Ppnseo , , , raznolikosti raznolikost Sozer v v Dm javnosti javnost Sozem . . . Prav prav L tu tu Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n vzpostavljalo vzpostavljati Ggnd-es eno en Kbzsei izmed izmed Dr polj polje Sosmr , , , kjer kjer Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n kazala kazati Ggnd-ez solidarnost solidarnost Sozei na na Dm alternativni alternativen Ppnzem sceni scena Sozem . . . Kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n praktično praktično Rsn pomenilo pomeniti Ggvd-es , , , da da Vd v v Dt javni javen Ppnmetd prostor prostor Sometn vstopaš vstopati Ggnsde kot kot Vd to ta Zk-sei kar kar Zz-sei si biti Gp-sde-n in in Vp se se Zp------k ti ti Zod-ed--k za za Dt to ta Zk-set ni biti Gp-ste-d treba treba Rsn posebej posebej Rsn opravičevati opravičevati Ggnn . . . Seveda seveda L " " " scena scena Sozei " " " niso biti Gp-stm-d bila biti Gp-d-ms mala mali Ppnsmi nebesa nebesa Sosmi , , , a a Vp ustvarjanje ustvarjanje Sosei solidarnosti solidarnost Sozer vseh ves Zc-mmr , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n se se Zp------k počutili počutiti Ggnd-mm drugi drug Kbzmmi in in Vp drugačni drugačen Ppnmmi in in Vp zahteva zahteva Sozei po po Dm priznanju priznanje Sosem in in Vp ne ne L le le L toleranca toleranca Sozei ( ( ( ki ki Vd je biti Gp-ste-n vedno vedno Rsn represivna represiven Ppnzei ) ) ) , , , je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es eno en Kbzsei od od Dr temeljnih temeljen Ppnsmr gonil gonilo Sosmr oblikovanja oblikovanje Soser političnega političen Ppnmer prostora prostor Somer , , , iz iz Dr katerega kateri Zv-mer je biti Gp-ste-n potem potem Rsn zrasla zrasti Ggdd-ez tudi tudi L tukajšnja tukajšnji Ppnzei država država Sozei . . . Vse ves Zc-zmi skupine skupina Sozmi novih nov Ppnsmr družbenih družben Ppnsmr gibanj gibanje Sosmr , , , vključno vključno Rsn z z Do geji gej Sommo in in Vp lezbijkami lezbijka Sozmo , , , so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz tudi tudi L leta leto Soser 1988 1988 Kag prve prvi Kbvzmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jasno jasno Rsn in in Vp javno javno Rsn protestirale protestirati Ggvd-mz zaradi zaradi Dr aretacije aretacija Sozer četverice četverica Sozer in in Vp brez brez Dr zadržkov zadržek Sommr pokazale pokazati Ggdd-mz nedvoumno nedvoumen Ppnzet solidarnost solidarnost Sozet . . .

Zdi zdeti Ggnste se se Zp------k , , , da da Vd nobena noben Zl-zei prodaja prodaja Sozei domačega domač Ppnser podjetja podjetje Soser skorajda skorajda L ne ne L more moči Ggnste brez brez Dr afere afera Sozer . . . Ponavadi ponavadi Rsn so biti Gp-stm-n sicer sicer Rsn škandali škandal Sommi nastajali nastajati Ggnd-mm zato zato Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n podjetje podjetje Sosei prodajalo prodajati Ggnd-es tujcem tujec Sommd , , , ampak ampak Vp v v Dm primeru primer Somem Taluma Talum Slmer bo biti Gp-pte-n situacija situacija Sozei obratna obraten Ppnzei . . . Talum Talum Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em že že L dalj dolgo Rsr časa čas Somer na na Dm seznamu seznam Somem državnih državen Ppnsmr podjetij podjetje Sosmr , , , namenjenih namenjen Pdnsmr za za Dt prodajo prodaja Sozet , , , v v Dm zadnjih zadnji Ppnmmm mesecih mesec Sommm pa pa Vp je biti Gp-ste-n dogovarjanje dogovarjanje Sosei z z Do morebitnimi morebiten Ppnmmo kupci kupec Sommo intenzivno intenzivno Rsn steklo steči Ggdd-es . . . Mimogrede mimogrede Rsn , , , od od Dr leta leto Soser 1998 1998 Kag je biti Gp-ste-n večinski večinski Ppnmeid lastnik lastnik Somei delniške delniški Ppnzer družbe družba Sozer Talum Talum Slmei iz iz Dr Kidričevega Kidričevo Slser podjetje podjetje Sosei ELES Eles Slmei , , , pred pred Do tem ta Zk-seo je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es premoženje premoženje Sosei preneseno prenesen Pdnsei na na Dt SRD SRD Slmetn . . . Na na Dt Kopačevo Kopačev Psnset ministrstvo ministrstvo Soset za za Dt okolje okolje Soset so biti Gp-stm-n na na Dt strokovno strokoven Ppnzet komisijo komisija Sozet prišle priti Ggdd-mz tri trije Kbgzmi neobvezujoče neobvezujoč Ppnzmi ponudbe ponudba Sozmi za za Dt nakup nakup Sometn 86 86 Kag odstotkov odstotek Sommr Taluma Talum Slmer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotzmt--k poslali poslati Ggdd-mm švicarsko švicarski Ppnsei podjetje podjetje Sosei Glencore Glencore Slmei International International Slmei AG AG Slmei , , , madžarski madžarski Ppnmeid MAL MAL Slmei ( ( ( Magyar Magyar Slmei Aluminium Aluminium Slmei ) ) ) ter ter Vp domači domač Ppnmeid konzorcij konzorcij Somei Sinal Sinal Slmei . . . Iz iz Dr prvega prvi Kbvmer kroga krog Somer je biti Gp-ste-n izpadel izpasti Ggdd-em švicarski švicarski Ppnmeid kupec kupec Somei , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n ponudil ponuditi Ggdd-em najvišjo visok Ppszet ceno cena Sozet 18 18 Kag milijard milijarda Sozmr tolarjev tolar Sommr , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n več veliko Rsr , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n pričakovala pričakovati Ggnd-ez oziroma oziroma Vp zahtevala zahtevati Ggvd-ez vlada vlada Sozei . . . Kakšni kakšen Zv-mmi so biti Gp-stm-n razlogi razlog Sommi za za Dt izločitev izločitev Sozet Švicarjev Švicar Slmmr , , , še še L ni biti Gp-ste-d znano znano Rsn , , , v v Dm igri igra Sozem pa pa Vp sta biti Gp-std-n tako tako Rsn ostala ostati Ggdd-dm še še L madžarski madžarski Ppnmeid kupec kupec Somei in in Vp » » » naši naš Zspmmim « « « , , , torej torej Vp družba družba Sozei Sinal Sinal Slmei . . . In in Vp kdo kdo Zv-mei so biti Gp-stm-n » » » naši naš Zspmmim « « « ? ? ? Sestavljajo sestavljati Ggnstm ga on Zotmet--k mariborski mariborski Ppnmeid Infond Infond Slmei Holding holding Somei direktor direktor Somei družbe družba Sozer je biti Gp-ste-n Marko Marko Slmei Planinšec Planinšec Slmei , , , člani član Sommi nadzornega nadzoren Ppnmer sveta svet Somer pa pa Vp Matjaž Matjaž Slmei Kovačič Kovačič Slmei , , , predsednik predsednik Somei nadzornega nadzoren Ppnmer sveta svet Somer ( ( ( član član Somei uprave uprava Sozer Nove nov Ppnzer KBM KBM Slzer , , , d. d. O d. d. O ) ) ) , , , Mirko Mirko Slmei Pavšič Pavšič Slmei , , , član član Somei nadzornega nadzoren Ppnmer sveta svet Somer ( ( ( sicer sicer Rsn prokurist prokurist Somei Luke luka Sozer Koper Koper Slmei , , , d. d. O d. d. O ) ) ) , , , in in Vp Branko Branko Slmei Šibakovski Šibakovski Slmei , , , član član Somei nadzornega nadzoren Ppnmer sveta svet Somer ( ( ( sicer sicer Rsn direktor direktor Somei AC AC Slmei BPH BPH Slmei , , , d. d. O d. d. O , , , Ljubljana Ljubljana Slzei ) ) ) podjetje podjetje Sosei Impol Impol Slmei ( ( ( predsednik predsednik Somei uprave uprava Sozer Jernej Jernej Slmei Čokl Čokl Slmei ) ) ) ter ter Vp družba družba Sozei T T Somei - - - Invest Invest Slmei . . . In in Vp predvsem predvsem L slednja slednji Ppnzei je biti Gp-ste-n še še L posebej posebej Rsn zanimiva zanimiv Ppnzei , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n v v Dm njej on Zotzem 29 29 Kag vodstvenih vodstven Ppnmmr delavcev delavec Sommr iz iz Dr Taluma Talum Slmer , , , med med Do njimi on Zotmmo tudi tudi L Talumov Talumov Psnmein predsednik predsednik Somei uprave uprava Sozer Danilo Danilo Slmei Toplek Toplek Slmei . . . Direktor direktor Somei družbe družba Sozer Sinal Sinal Slmei je biti Gp-ste-n nekdanji nekdanji Ppnmeid , , , zdaj zdaj Rsn upokojeni upokojen Pdnmeid finančnik finančnik Somei Taluma Talum Slmer Zlatko Zlatko Slmei Špoljar Špoljar Slmei . . . Sinal Sinal Slmei je biti Gp-ste-n za za Dt nakup nakup Sometn Taluma Talum Slmer ponudil ponuditi Ggdd-em okrog okrog Rsn 13 13 Kag milijard milijarda Sozmr tolarjev tolar Sommr , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n pet pet Kbg-mi milijard milijarda Sozmr tolarjev tolar Sommr manj manj Rsn kot kot Vd Švicarji Švicar Slmmi . . .

Popolnoma popolnoma Rsn mogoče mogoče Rsn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n strokovna strokoven Ppnzei komisija komisija Sozei , , , minister minister Somei Janez Janez Slmei Kopač Kopač Slmei in in Vp za za Do njim on Zotmeo cela cel Ppnzei vlada vlada Sozei odločili odločiti Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n proizvodnja proizvodnja Sozei aluminija aluminij Somer za za Dt Slovenijo Slovenija Slzet strateška strateški Ppnzei panoga panoga Sozei in in Vp da da Vd je biti Gp-ste-n bolje dobro Rsr , , , če če Vd ostane ostati Ggdste v v Dm rokah roka Sozmm domačih domač Ppnmmr lastnikov lastnik Sommr . . . Ampak ampak Vp obstajajo obstajati Ggnstm neuradne neuraden Ppnzmi informacije informacija Sozmi , , , da da Vd se se Zp------k v v Dm letni leten Ppnzem bilanci bilanca Sozem Taluma Talum Slmer » » » skriva skrivati Ggnste « « « približno približno Rsn 9 9 Kag do do Dr 10 10 Kag milijard milijarda Sozmr tolarjev tolar Sommr dobička dobiček Somer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k , , , kot kot Vd trdi trditi Ggnste naš naš Zspmeim vir vir Somei , , , ki ki Vd ne ne L želi želeti Ggnste biti biti Gp-n imenovan imenovan Pdnmein , , , vodstvo vodstvo Sosei v v Dm zadnjih zadnji Ppnzmm bilancah bilanca Sozmm ni biti Gp-ste-d želelo želeti Ggnd-es prikazati prikazati Ggdn , , , se se Zp------k bo biti Gp-pte-n pa pa Vp » » » pojavil pojaviti Ggdd-em « « « po po Dm prodaji prodaja Sozem ( ( ( če če Vd bo biti Gp-pte-n seveda seveda L ta ta Zk-zei izpeljana izpeljan Pdnzei » » » po po Dm načrtu načrt Somem « « « ) ) ) . . . Takrat takrat Rsn oziroma oziroma Vp v v Dm naslednjem naslednji Ppnsem letu leto Sosem ali ali Vp dveh dva Kbgsdm si biti Gp-sde-n ga on Zotmet--k bodo biti Gp-ptm-n lahko lahko Rsn novi nov Ppnmmi lastniki lastnik Sommi razdelili razdeliti Ggdd-mm oziroma oziroma Vp z z Do njim on Zotmeo izplačali izplačati Ggvd-mm na na Dt primer primer Sometn kredite kredit Sommt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k bodo biti Gp-ptm-n najeli najeti Ggdd-mm za za Dt nakup nakup Sometn Taluma Talum Slmer . . . Skratka skratka Rsn , , , talumovci talumovec Slmmi naj naj L bi biti Gp-g po po Dm mnenju mnenje Sosem našega naš Zspmerm vira vir Somer kupili kupiti Ggdd-mm Talum Talum Slmetn s z Do Talumovim Talumov Psnmeo denarjem denar Someo . . . To ta Zk-sei pa pa Vp seveda seveda L pomeni pomeniti Ggvste čisti čist Ppnmetd dobiček dobiček Sometn za za Dt sinalovce sinalovec Slmmt , , , ne ne L pa pa Vp tudi tudi L za za Dt državo država Sozet in in Vp davkoplačevalce davkoplačevalec Sommt . . . N N Somei

POD POD Slmei Vojska vojska Sozei bo biti Gp-pte-n ostal ostati Ggdd-em brez brez Dr falcona falcon Somer , , , morebiti morebiti L tudi tudi L brez brez Dr kupnine kupnina Sozer

POD POD Slmei Likanje likanje Sosei v v Dm morskih morski Ppnzmm globinah globina Sozmm , , , spuščanje spuščanje Sosei po po Dm ograjah ograja Sozmm z z Do namiljenimi namiljen Pdnmmo čevlji čevelj Sommo , , , rokoborba rokoborba Sozei na na Dm domačem domač Ppnsem dvorišču dvorišče Sosem ... ... ...

Zaradi zaradi Dr natrpanega natrpan Pdnmer študija študij Somer sem biti Gp-spe-n občasno občasno Rsn potrebovala potrebovati Ggnd-ez mentalni mentalen Ppnmetd mir mir Sometn in in Vp ga on Zotmet--k po po Dm nasvetu nasvet Somem prijateljice prijateljica Sozer iz iz Dr Indije Indija Slzer našla najti Ggdd-ez v v Dm jogi joga Sozem , , , meditaciji meditacija Sozem , , , beli bel Ppnzem barvi barva Sozem ter ter Vp svetlih svetel Ppnmmm barvnih barven Ppnmmm tonih ton Sommm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n reprezentativni reprezentativen Ppnmmi v v Dm kolekciji kolekcija Sozem Off Off Slmei White White Slmei . . . Želja želja Sozei po po Dm eskapizmu eskapizem Somem ( ( ( pobegniti pobegniti Ggdn od od Dr knjig knjiga Sozmr in in Vp računalnika računalnik Somer , , , mestne mesten Ppnzer natrpanosti natrpanost Sozer , , , biti biti Gp-n aktiven aktiven Ppnmein in in Vp okusiti okusiti Ggdn akcijo akcija Sozet , , , adrenalin adrenalin Sometn ) ) ) je biti Gp-ste-n izražen izražen Pdnmein skozi skozi Dt rdeče rdeč Ppnmmt detajle detajl Sommt šivov šiv Sommr in in Vp prek prek Dr kompulzivnega kompulziven Ppnmer ' ' ' splash splash Somei ' ' ' tiska tisk Somer , , , ki ki Vd se se Zp------k ponavlja ponavljati Ggnste na na Dm nekaterih nekateri Zn-mmm oblačilnih oblačilen Ppnmmm kosih kos Sommm . . . Športno športen Ppnsei - - - elegantna eleganten Ppnzei kolekcija kolekcija Sozei , , , ki ki Vd v v Dm krojih kroj Sommm in in Vp materialih material Sommm izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr športov šport Sommr na na Dm deskah deska Sozmm , , , je biti Gp-ste-n namenjena namenjen Pdnzei zdravi zdrav Ppnzed , , , samozavestni samozavesten Ppnzed , , , postmoderni postmoderen Ppnzed naravni naraven Ppnzed amazonki amazonka Sozed . . . Kajti kajti Vp v v Dm današnjem današnji Ppnmem času čas Somem anoreksična anoreksičen Ppnzei Barbi Barbi Slzei punčka punčka Sozei nikakor nikakor Rsn ne ne L bi biti Gp-g preživela preživeti Ggdd-ez . . . « « «

Parlamentarci parlamentarec Sommi se se Zp------k tako tako Rsn prikazujejo prikazovati Ggnstm na na Dm TV3 TV3 Slzem , , , TV tv Sozem Pika pika Sozei , , , na na Dm parlamentarnem parlamentaren Ppnmem programu program Somem digitalnega digitalen Ppnmer paketa paket Somer kabelskih kabelski Ppnmmr operaterjev operater Sommr , , , vprašanja vprašanje Sosmt & & & odgovore odgovoriti Sommt pa pa Vp prenašajo prenašati Ggnstm tudi tudi L na na Dm drugem drug Kbzmem programu program Somem TVS TVS Slzer . . . Slednji slednji Ppnmmi se se Zp------k izgovarjajo izgovarjati Ggnstm na na Dt javni javen Ppnmetd interes interes Sometn . . . Prvi prvi Kbvmmi mašijo mašiti Ggnstm luknje luknja Sozmt v v Dm času čas Somem transformacije transformacija Sozer programa program Somer , , , ko ko Vd bo biti Gp-pte-n trojka trojka Sozei postala postati Ggdd-ez slovenska slovenski Ppnzei varianta varianta Sozei hrvaške hrvaški Ppnzer Nove nov Ppnzer . . . Samo samo L opomba opomba Sozei zadnjič zadnjič Rsn so biti Gp-stm-n prenašali prenašati Ggnd-mm neki neki Zn-met mladinski mladinski Ppnmetd zabavni zabaven Ppnmetd šov šov Sometn iz iz Dr zagrebške zagrebški Ppnzer Tvornice Tvornica Slzer . . . Videlo videti Ggvd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n popolnoma popolnoma Rsn zabavno zabavno Rsn , , , z z Do eno en Kbzzeo veliko velik Ppnzeo napako napaka Sozeo kvazi kvazi Ppnmeid simultani simultan Ppnmeid prevod prevod Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em hujši hud Pppmeid kot kot Vd pri pri Dm prenosih prenos Sommm tekmovanj tekmovanje Sosmr za za Dt miss miss Sozet sveta svet Somer . . .

Drugič drugič Rsn , , , Turnšek Turnšek Slmei trdi trditi Ggnste , , , da da Vd Močivnikovi Močivnikov Psnzed ni biti Gp-ste-d kradel krasti Ggnd-em denarja denar Somer , , , kdor kdor Zz-mei pa pa Vp misli misliti Ggnste nasprotno nasprotno Rsn , , , pa pa Vp naj naj L to ta Zk-set dokaže dokazati Ggdste . . . Sam sam Ppnmein je biti Gp-ste-n priznal priznati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n na na Dm podlagi podlaga Sozem njenega njen Zstserez imena ime Soser zbral zbrati Ggdd-em ogromno ogromno Rsn denarja denar Somer ( ( ( Delo delo Sosei , , , 8. 8. Kav december december Somei 1994 1994 Kag ) ) ) in in Vp sam sam Ppnmein je biti Gp-ste-n priznal priznati Ggdd-em , , , da da Vd ji on Zotzed--k denarja denar Somer ni biti Gp-ste-d dajal dajati Ggnd-em , , , ker ker Vd mu on Zotmed--k ona on Zotzei ni biti Gp-ste-d izstavljala izstavljati Ggnd-ez računov račun Sommr ( ( ( Studio studio Somei City City Slmei , , , november november Somei 2002 2002 Kag ) ) ) . . . Čista čist Ppnzei kraja kraj Sozei , , , kajti kajti Vp če če Vd ji on Zotzed--k ni biti Gp-ste-d zaupal zaupati Ggvd-em , , , potem potem Rsn tudi tudi L denarja denar Somer na na Dm podlagi podlaga Sozem njenega njen Zstserez imena ime Soser ne ne L bi biti Gp-g smel smeti Ggnd-em zbirati zbirati Ggnn . . . Kam kam Rsn je biti Gp-ste-n tako tako Rsn šlo iti Ggvd-es ogromno ogromno Rsn denarja denar Somer , , , si se Zp---d--k na na Dm podlagi podlaga Sozem že že L opisanega opisan Pdnmer Turnškovega Turnškov Psnmer profila profil Somer ni biti Gp-ste-d težko težko Rsn zamisliti zamisliti Ggdn . . .

Celo cel Ppnzet zadevo zadeva Sozet so biti Gp-stm-n zakuhali zakuhati Ggdd-mm Belgijci Belgijec Slmmi . . . Natančneje natančno Rsr povedano povedano Rsn , , , njihov njihov Zstmeim premier premier Somei Guy Guy Slmei Verhofstadt Verhofstadt Slmei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n hudo hudo Rsn zameril zameriti Ggdd-em Američanom Američan Slmmd , , , ker ker Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n obtožil obtožiti Ggdd-em , , , da da Vd so biti Gp-stm-n sprožili sprožiti Ggdd-mm vojno vojna Sozet v v Dm Iraku Irak Slmem brez brez Dr kakršnegakoli kakršenkoli Zz-mer povoda povod Somer . . . Belgijci Belgijec Slmmi imajo imeti Ggnstm-n seveda seveda L prav prav Rsn , , , še še L bolj bolj Rsn prav prav Rsn pa pa Vp imajo imeti Ggnstm-n Bush Bush Slmei in in Vp njegovi njegov Zstmmiem . . . Predvsem predvsem L zato zato Rsn , , , ker ker Vd imajo imeti Ggnstm-n na na Dt razpolago razpolaga Sozet neizmerno neizmeren Ppnzet vojaško vojaški Ppnzet moč moč Sozet . . . Belgijska belgijski Ppnzei vlada vlada Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n hitro hitro Rsn soočila soočiti Ggdd-ez z z Do dejstvom dejstvo Soseo , , , da da Vd z z Do močnejšimi močen Pppmmo ni biti Gp-ste-d posebej posebej Rsn veselo veselo Rsn zobati zobati Ggnn češenj češnja Sozmr . . . ČEŠNJEV češnjev Ppnmein VRT vrt Somei . . . Uradno uradno Rsn naj naj L bi biti Gp-g Belgija Belgija Slzei spor spor Sometn z z Do Washingtonom Washington Slmeo zgladila zgladiti Ggdd-ez na na Dm bilateralni bilateralen Ppnzem ravni raven Sozem . . . Neuradno neuradno Rsn pa pa Vp premier premier Somei ne ne L skriva skrivati Ggnste nelagodja nelagodje Soser . . . V v Dm evforiji evforija Sozem je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp izjavil izjaviti Ggdd-em , , , da da Vd na na Dm balgijskem balgijski Ppnsem ozemlju ozemlje Sosem veljajo veljati Ggnstm samo samo L in in Vp edinole edinole L belgijski belgijski Ppnmmi zakoni zakon Sommi . . . Po po Dt domače domače Rsn povedano povedano Rsn , , , če če Vd bi biti Gp-g se se Zp------k obrambni obramben Ppnmeid minister minister Somei ZDA ZDA Slzmr Rumsfeld Rumsfeld Slmei šetal šetati Ggnd-em po po Dm Belgiji Belgija Slzem in in Vp po po Dm prostranih prostran Ppnmmm Prostorih prostor Sommm Nata Nato Slmer na na Dm severu sever Somem Bruslja Bruselj Slmer , , , bi biti Gp-g lahko lahko Rsn imel imeti Ggnd-em težave težava Sozmt s z Do tamkajšnjo tamkajšnji Ppnzeo justico justica Sozeo . . . Seveda seveda L samo samo L teoretično teoretično Rsn . . . Ha ha M , , , si se Zp---d--k lahko lahko Rsn mislite misliti Ggnsdm , , , da da Vd bi biti Gp-g bruseljski bruseljski Ppnmmi orožniki orožnik Sommi preganjali preganjati Ggnd-mm Dicka Dick Slmetd Cheneya Cheney Slmetd ? ? ? IDIOT idiot Somei . . .

PROFESOR profesor Somei : : : Torej torej Rsn … … … khrm khrm M … … … Za za Dt začetek začetek Sometn mi jaz Zop-ed--k dovolite dovoliti Ggdvdm , , , da da Vd osvetlim osvetliti Ggdspe argument argument Sometn ireverzibilnosti ireverzibilnost Sozer astrološkega astrološki Ppnser napovedovanja napovedovanje Soser . . . Ta ta Zk-mei argument argument Somei se se Zp------k glasi glasiti Ggnste takole takole Rsn : : : tudi tudi L če če Vd za za Dt hip hip Sometn odložimo odložiti Ggdspm svojo svoj Zp-zet nejevero nejevera Sozet in in Vp pripoznamo pripoznati Ggdspm moderni moderen Ppnzed astrologiji astrologija Sozed sposobnost sposobnost Sozet , , , da da Vd zna znati Ggnste iz iz Dr že že L znanih znan Ppnzmr osebnih oseben Ppnzmr okoliščin okoliščina Sozmr , , , kakršne kakršen Zz-zmi so biti Gp-stm-n čas čas Somei in in Vp kraj kraj Somei rojstva rojstvo Soser določene določen Pdnzer osebe oseba Sozer sklepati sklepati Ggvn o o Dm njenem njen Zstmemez značaju značaj Somem in in Vp ravnanju ravnanje Sosem ter ter Vp o o Dm dogodkih dogodek Sommm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n tako tako Rsn ali ali Vp drugače drugače Rsn povezani povezan Pdnmmi z z Do njo on Zotzeo , , , pa pa Vp se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n tudi tudi L najbolj najbolj Rsn zagrizeni zagrizen Pdnmmi zagovorniki zagovornik Sommi astrologije astrologija Sozer strinjali strinjati Ggnd-mm z z Do menoj jaz Zop-eo , , , da da Vd astrologija astrologija Sozei po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem ne ne L zna znati Ggnste in in Vp ne ne L zmore zmoči Ggdste iz iz Dr že že L znanih znan Ppnmmr podatkov podatek Sommr o o Dm značaju značaj Somem , , , ravnanju ravnanje Sosem in in Vp / / / ali ali Vp dogodku dogodek Somem s z Do kakršnokoli kakršenkoli Zz-zeo zanesljivostjo zanesljivost Sozeo , , , ki ki Vd bi biti Gp-g presegala presegati Ggnd-ez raven raven Sozet naključnega naključen Ppnser ugibanja ugibanje Soser , , , sklepati sklepati Ggvn o o Dm konkretnih konkreten Ppnmmm osebnih oseben Ppnmmm podatkih podatek Sommm udeležencev udeleženec Sommr , , , če če Vd so biti Gp-stm-n ji on Zotzed--k ti ta Zk-mmi od od Dr prej prej Rsn seveda seveda L nepoznani nepoznan Ppnmmi , , , ali ali Vp z z Do drugimi drug Kbzzmo besedami beseda Sozmo , , , vedeževalcu vedeževalec Somed , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n človeku človek Somed , , , rojenemu rojen Pdnmed na na Dt primer primer Sometn 7.1.1951 7.1.1951 Kag , , , ko ko Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n v v Dm horoskopu horoskop Somem napisal napisati Ggdd-em recimo reči Ggdvpm , , , da da Vd naj naj L bo biti Gp-pte-n v v Dm tem ta Zk-mem in in Vp tem ta Zk-mem tednu teden Somem svojega svoj Zp-ser življenja življenje Soser previden previden Ppnmein , , , kadar kadar Vd prečka prečkati Ggvste cesto cesta Sozet , , , pa pa Vp dotičnega dotičen Ppnmet potem potem Rsn povozi povoziti Ggdste , , , khm khm M , , , tramvaj tramvaj Somei , , , sem biti Gp-spe-n pripravljen pripravljen Pdnmein priznati priznati Ggdn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pravilno pravilno Rsn napovedal napovedati Ggdd-em , , , brž brž Rsn ko ko Vd mi jaz Zop-ed--k bo biti Gp-pte-n , , , če če Vd mu on Zotmed--k pomolim pomoliti Ggdspe pod pod Dt nos nos Sometn časopis časopis Sometn , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem črna črn Ppnzei kronika kronika Sozei poroča poročati Ggnste o o Dm smrti smrt Sozem občana občan Somer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n takrat takrat Rsn pa pa Vp takrat takrat Rsn povozil povoziti Ggdd-em vlak vlak Somei , , , znal znati Ggnd-em pravilno pravilno Rsn povedati povedati Ggdn , , , kdaj kdaj Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n rodil roditi Ggvd-em dotični dotičen Ppnmeid , , , ali ali Vp vsaj vsaj L , , , v v Dm katerem kateri Zv-sem znamenju znamenje Sosem je biti Gp-ste-n rojen rojen Pdnmein . . .

PROFESOR profesor Somei : : : Gospa gospa Sozei , , , kje kje Rsn so biti Gp-stm-n ključi ključ Sommi od od Dr kleti klet Sozer ? ? ? A a Vp ne ne L visijo viseti Ggnstm vedno vedno Rsn za za Do vrati vrata Sosmo ? ? ?

Jih on Zotmmt--k izvleče izvleči Ggdste iz iz Dr predpasnika predpasnik Somer . . . Pravzaprav pravzaprav L sta biti Gp-std-n ključa ključ Somdi samo samo L dva dva Kbgmdi : : : en en Kbzmei ogromen ogromen Ppnmein in in Vp en en Kbzmei majčken majčken Ppnmein , , , za za Dt žabico žabica Sozet … … …

KRALJICA kraljica Sozei SABE Sabe Slzei : : : Ne ne L - - - priklicala priklicati Ggdd-dm bova biti Gp-ppd-n duha duh Sometd vaše vaš Zsdzerm mame mama Sozer ! ! ! A a Vp res res Rsn ne ne L razumete razumeti Ggvsdm ? ? ? - - - pes pes Somei je biti Gp-ste-n izginil izginiti Ggdd-em , , , ker ker Vd niste biti Gp-sdm-d nikoli nikoli Rsn odpustili odpustiti Ggdd-mm svoji svoj Zp-zed mami mama Sozed ! ! ! Imate imeti Ggnsdm-n kak kak Zv-met njen njen Zstmetez predmet predmet Sometn , , , ki ki Vd vas ti Zod-mt spominja spominjati Ggnste nanjo name Zotzet--z ? ? ?

KRALJICA kraljica Sozei SABE Sabe Slzei : : : Kaj kaj Zv-set si se Zp---d--k pa pa Vp mislite misliti Ggnsdm ! ! ! To ta Zk-sei bi biti Gp-g vzburkalo vzburkalo Ggnd-es energijske energijski Ppnmmt vibe vibe Sommt … … …

Zaradi zaradi Dr velikega velik Ppnmer obsega obseg Somer razstavnih razstaven Ppnmmr eksponatov eksponat Sommr je biti Gp-ste-n gotska gotski Ppnzei arhitektura arhitektura Sozei našla najti Ggdd-ez prostor prostor Sometn v v Dm Muzeju muzej Somem novejše nov Pppzer zgodovine zgodovina Sozer . . . V v Dm Sloveniji Slovenija Slzem je biti Gp-ste-n ohranjenih ohranjen Pdnzmr več veliko Rsr kot kot Vd 600 600 Kag gotskih gotski Ppnzmr cerkev cerkev Sozmr , , , kar kar Zz-sei priča pričati Ggnste , , , kako kako Rsn pomemben pomemben Ppnmein del del Somei naše naš Zspzerm kulturne kulturen Ppnzer dediščine dediščina Sozer so biti Gp-stm-n in in Vp kako kako Rsn živahna živahen Ppnzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez gradbena gradben Ppnzei dejavnost dejavnost Sozei v v Dm tem ta Zk-sem obdobju obdobje Sosem . . . Novi nov Ppnmeid slog slog Somei gradnje gradnja Sozer je biti Gp-ste-n k k Dd nam jaz Zop-md prihajal prihajati Ggnd-em po po Dm različnih različen Ppnzmm poteh pot Sozmm . . . Frančiškanska frančiškanski Ppnzei cerkev cerkev Sozei v v Dm Kopru Koper Slmem iz iz Dr leta leto Soser 1260 1260 Kag je biti Gp-ste-n značilen značilen Ppnmein primer primer Somei italijanskega italijanski Ppnmer vpliva vpliv Somer pri pri Dm nas jaz Zop-mm . . .

Kristus Kristus Slmei na na Dm križu križ Somem , , , beneški beneški Ppnmeid rezbar rezbar Somei , , , 2. 2. Kav polovica polovica Sozei 14. 14. Kav stoletja stoletje Soser , , , lipov lipov Ppnmein les les Somei , , , iz iz Dr krstilnice krstilnica Sozer cerkve cerkev Sozer sv. sv. O Jurija Juri Slmer v v Dm Piranu Piran Slmem

Ne ne L glede glede Rsn na na Dt vse ves Zc-zmt polemike polemika Sozmt , , , ali ali Rsn in in Vp kateri kateri Zv-mmi zdravniki zdravnik Sommi si se Zp---d--k zaslužijo zaslužiti Ggdstm še še L višje visok Pppzmt plače plača Sozmt ter ter Vp kako kako Rsn hudo hudo Rsn bodo biti Gp-ptm-n debelejše debel Pppzmi doktorske doktorski Ppnzmi denarnice denarnica Sozmi udarile udariti Ggdd-mz po po Dm vse ves Rsn bolj bolj Rsn prazni prazen Ppnzem zdravstveni zdravstven Ppnzem blagajni blagajna Sozem in in Vp s z Do tem ta Zk-seo posledično posledično Rsn po po Dm pravicah pravica Sozmm zavarovancev zavarovanec Sommr ali ali Vp vsaj vsaj L po po Dm prispevnih prispeven Ppnzmm stopnjah stopnja Sozmm je biti Gp-ste-n treba treba Rsn vedeti vedeti Ggnn dvoje dvoj Kbdset . . . Zdravniki zdravnik Sommi si se Zp---d--k višjih visok Pppzmr plač plača Sozmr niso biti Gp-stm-d izmislili izmisliti Ggdd-mm letos letos Rsn ; ; ; zmeda zmeda Sozei ob ob Dm menjavi menjava Sozem vlade vlada Sozer in in Vp za za Dt stavkovne stavkoven Ppnzmt zahteve zahteva Sozmt dovzetnejši dovzeten Pppmmi predvolilni predvolilen Ppnmmi ministri minister Sommi so biti Gp-stm-n delovali delovati Ggnd-mm le le L kot kot Vd priročen priročen Ppnmein spodbujevalnik spodbujevalnik Somei . . . Zato zato Vp opozorila opozorilo Sosmi in in Vp malce malce Rsn slabe slab Ppnzer volje volja Sozer , , , da da Vd je biti Gp-ste-n včerajšnji včerajšnji Ppnmeid podpis podpis Somei aneksa aneks Somer le le L dobljena dobljen Pdnzei bitka bitka Sozei , , , ne ne L pa pa Vp vojna vojna Sozei . . . V v Dm zdravniških zdravniški Ppnzmm vrstah vrsta Sozmm namreč namreč Vp menijo meniti Ggvstm , , , da da Vd imajo imeti Ggnstm-n njihova njihov Zstsmim dolgoletna dolgoleten Ppnsmi prizadevanja prizadevanje Sosmi za za Dt izboljšanje izboljšanje Soset statusa status Somer zgolj zgolj L demonstrativni demonstrativen Ppnmetd efekt efekt Sometn za za Dt druge drug Kbzmmt sindikate sindikat Sommt , , , ki ki Vd poskočijo poskočiti Ggdstm ob ob Dm zdravniških zdravniški Ppnzmm zahtevah zahteva Sozmm in in Vp nato nato Rsn , , , povedano povedano Rsn z z Do jezikom jezik Someo prvošolčkov prvošolček Sommr , , , ponavljajo ponavljati Ggnstm za za Do njimi on Zotmmo . . .

Izid izid Sometn jutrišnjih jutrišnji Ppnzmr predsedniških predsedniški Ppnzmr volitev volitve Sozmr na na Dm Poljskem Poljsko Slsem je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es mogoče mogoče Rsn z z Do gotovostjo gotovost Sozeo napovedovati napovedovati Ggnn že že L pred pred Do tedni teden Sommo . . . Ankete anketa Sozmi so biti Gp-stm-n kazale kazati Ggnd-mz vselej vselej Rsn isto isti Zn-zet podobo podoba Sozet : : : Aleksander Aleksander Slmei Kwasniewski Kwasniewski Slmei , , , iztekel izteči Ggdd-em se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n petletni petleten Ppnmeid mandat mandat Somei , , , bo biti Gp-pte-n osvojil osvojiti Ggdd-em še še L drugi drug Kbzmetd mandat mandat Sometn . . .

Danes danes Rsn vabijo vabiti Ggnstm na na Dt novo novo Rsn urejeno urejen Pdnset gimnazijsko gimnazijski Ppnset telovadišče telovadišče Soset za za Do trboveljsko trboveljski Ppnzeo občinsko občinski Ppnzeo stavbo stavba Sozet trboveljski trboveljski Ppnmmi člani član Sommi Stranke stranka Sozer mladih mlad Ppnmmr Slovenije Slovenija Slzer ( ( ( SMS SMS Slzei ) ) ) . . . Tamkaj tamkaj Rsn bo biti Gp-pte-n ob ob Dm 16.30 16.30 Kag prireditev prireditev Sozei s z Do predstavitvijo predstavitev Sozeo kandidatke kandidatka Sozer SMS SMS Slzer Tadeje Tadeja Slzer Bučar Bučar Slzer skupaj skupaj Rsn s z Do predsednikom predsednik Someo stranke stranka Sozer Dominikom Dominik Slmeo S. S. O Černjakom Černjak Slmeo . . .

KRANJ Kranj Slmei , , , 7 7 Kag . . . Danes danes Rsn bodo biti Gp-ptm-n stojnico stojnica Sozet sredi sredi Dr Kranja Kranj Slmer postavili postaviti Ggdd-mm predstavniki predstavnik Sommi SLS SLS Slzer + + + SKD SKD Slzer , , , včeraj včeraj Rsn zvečer zvečer Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n svoje svoj Zp-mmt kandidate kandidat Sommt predstavili predstaviti Ggdd-mm v v Dm Hotelu hotel Somem Creina Creina Slzei predstavniki predstavnik Sommi SDS SDS Slzer - - - poleg poleg Dr kandidatov kandidat Sommr Rudija Rudi Slmer Šelige Šeligo Slmer in in Vp Matjaža Matjaž Slmer Janše Janša Slmer še še L neodvisna neodvisen Ppnzei kandidatka kandidatka Sozei na na Dm listi lista Sozem SDS SDS Slzer Barbara Barbara Slzei Brezigar Brezigar Slzei in in Vp ugledni ugleden Ppnmeid poslovnežNikolaj poslovnežNikolaj Nt Bevk Bevk Slmei . . . Na na Dm Selu Selo Slsem pri pri Dm Žirovnici Žirovnica Slzem se se Zp------k je biti Gp-ste-n včeraj včeraj Rsn predstavil predstaviti Ggdd-em Boris Boris Slmei Bregant Bregant Slmei ( ( ( ZLSD ZLSD Slzei ) ) ) , , , kandidat kandidat Somei iste isti Zn-zer stranke stranka Sozer pa pa Vp je biti Gp-ste-n na na Dt povabilo povabilo Soset partizanov partizan Sommr danes danes Rsn gost gost Somei slovesnosti slovesnost Sozer ob ob Dm požigu požig Somem vasi vas Sozer Gozd Gozd Slmei in in Vp praznika praznik Somer štirih štirje Kbgzmr KS KS Sozmr . . .

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 7 7 Kag . . . - - - Na na Dm ploščadi ploščad Sozem pred pred Do ministrstvom ministrstvo Soseo za za Dt obrambo obramba Sozet so biti Gp-stm-n včeraj včeraj Rsn tudi tudi L uradno uradno Rsn odkrili odkriti Ggdd-mm spomenik spomenik Sometn generalu general Somed Rudolfu Rudolf Slmed Maistru Maister Slmed , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n že že L pred pred Do dvema dva Kbgsdo letoma leto Sosdo naredil narediti Ggdd-em kipar kipar Somei Boštjan Boštjan Slmei Putrih Putrih Slmei . . . Slavnostni slavnosten Ppnmetd trak trak Sometn so biti Gp-stm-n prerezali prerezati Ggdd-mm Ivan Ivan Slmei Boštner Boštner Slmei , , , Marko Marko Slmei Pogorevc Pogorevc Slmei in in Vp Tone Tone Slmei Krkovič Krkovič Slmei . . .

Ingmar Ingmar Slzei Bergman Bergman Slzei : : : Prizori prizor Sommi iz iz Dr zakonskega zakonski Ppnser življenja življenje Soser . . . Prevajalka prevajalka Sozei iz iz Dr francoščine francoščina Sozer : : : Alenka Alenka Slzei Klabus Klabus Slzei Vesel Vesel Slzei ; ; ; režiser režiser Somei : : : Mile Mile Slmei Korun Korun Slmei ; ; ; dramaturginja dramaturginja Sozei : : : Aleksandra Aleksandra Slzei Krofl Krofl Slzei ; ; ; scenografka scenografka Sozei in in Vp kostumografka kostumografka Sozei : : : Janja Janja Slzei Korun Korun Slzei ; ; ; lektorica lektorica Sozei : : : Rudenka Rudenka Slzei Nabergoj Nabergoj Slzei . . . Igrata igrati Ggnstd : : : Bernarda Bernarda Slzei Oman Oman Slzei in in Vp Boris Boris Slmei Ostan Ostan Slmei . . . Premiera premiera Sozei : : : 5. 5. Kav oktobra oktober Somer 2000 2000 Kag . . .

PORSCHE porsche Somei CARRERA Carrera Slzei GT GT Slmei Porsche Porsche Slmei proslavlja proslavljati Ggnste še še L eno en Kbzset nadvse nadvse Rsn poslovno poslovno Rsn uspešno uspešen Ppnset leto leto Soset s z Do super super Ppnmeo športnim športen Ppnmeo avtom avto Someo . . . Skozi skozi Dt deževni deževen Ppnmetd Pariz Pariz Slmetn so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k zgodaj zgodaj Rsn zjutraj zjutraj Rsn pripeljali pripeljati Ggdd-mm med med Dt novinarje novinar Sommt v v Dm sloviti slovit Ppnmetd Louvre Louvre Slmetn , , , nato nato Rsn pa pa Vp na na Dt sejmišče sejmišče Soset , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n obiskovalcem obiskovalec Sommd zastajal zastajati Ggnd-em dih dih Somei . . . Več veliko Rsr kot kot Vd 4,5 4,5 Kag metra meter Somer dolg dolg Ppnmein in in Vp komaj komaj Rsn 1,20 1,20 Kag metra meter Somer visok visok Ppnmein dvosed dvosed Somei privlači privlačiti Ggnste s z Do športno športen Ppnzeo obliko oblika Sozeo in in Vp najbolj najbolj Rsn zmogljivim zmogljiv Ppnmeo motorjem motor Someo . . . 5,5 5,5 Kag - - - litrski litrski Ppnmeid atmosferski atmosferski Ppnmeid desetvaljni desetvaljen Ppnmeid agregat agregat Somei nudi nuditi Ggnste 558 558 Kag konj konj Sommr in in Vp okroglih okrogel Ppnmmr 600 600 Kag Nm Nm O navora navor Somer . . . Zverina zverina Sozei doseže doseči Ggdste največjo velik Ppszet hitrost hitrost Sozet 330 330 Kag km km O / / / h h O , , , v v Dm manj malo Rsr kot kot Vd desetih deset Kbg-mm sekundah sekunda Sozmm je biti Gp-ste-n merilnik merilnik Somei za za Dt hitrost hitrost Sozet pri pri Dm 200 200 Kag km km O / / / h h O , , , do do Dr sto sto Kbg-mi pa pa Vp pospeši pospešiti Ggdste v v Dm komaj komaj Rsn štirih štirje Kbgzmm sekundah sekunda Sozmm . . . Odločitve odločitev Sozer o o Dm izdelovanju izdelovanje Sosem še še L ni biti Gp-ste-d , , , smotrno smotrno Rsn bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es napraviti napraviti Ggdn 500 500 Kag primerkov primerek Sommr po po Dt 700.000 700.000 Kag mark marka Sozmr . . . Toliko toliko Rsn za za Dt prototipno prototipen Ppnset ogrevanje ogrevanje Soset , , , sicer sicer Rsn pa pa Vp bomo biti Gp-ppm-n nadvse nadvse Rsn zanimive zanimiv Ppnmmt študijske študijski Ppnmmt modele model Sommt predstavili predstaviti Ggdd-mm prihodnjo prihodnji Ppnzet soboto sobota Sozet . . .

Ljubljančanka Ljubljančanka Slzei je biti Gp-ste-n pri pri Dm tem ta Zk-sem , , , ker ker Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n tat tat Somei potegnil potegniti Ggdd-em , , , tako tako Rsn nesrečno nesrečno Rsn padla pasti Ggvd-ez , , , da da Vd si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n zlomila zlomiti Ggdd-ez roko roka Sozet in in Vp kolk kolk Sometn . . . Z z Do reševalnim reševalen Ppnseo vozilom vozilo Soseo so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k odpeljali odpeljati Ggdd-mm v v Dt urgentni urgenten Ppnmetd blok blok Sometn ljubljanskega ljubljanski Ppnmer kliničnega kliničen Ppnmer centra center Somer . . . Neznanec neznanec Somei je biti Gp-ste-n pobegnil pobegniti Ggdd-em z z Do njeno njen Zstzeoez torbico torbica Sozeo , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n imela imeti Ggnd-ez denarnico denarnica Sozet , , , plačilno plačilen Ppnzet kartico kartica Sozet , , , dokumente dokument Sommt in in Vp očala očala Sosmt . . . Tat tat Somei je biti Gp-ste-n Ljubljančanko Ljubljančanka Slzet oškodoval oškodovati Ggdd-em za za Dt okoli okoli Rsn 25.000 25.000 Kag tolarjev tolar Sommr . . .

Od od Dr vprašanja vprašanje Soser pogosto pogosto Rsn žalostne žalosten Ppnzer skupne skupen Ppnzer preteklosti preteklost Sozer je biti Gp-ste-n treba treba Rsn razlikovati razlikovati Ggnn to ta Zk-set , , , kar kar Zz-sei se se Zp------k danes danes Rsn dogaja dogajati Ggnste zaradi zaradi Dr denacionalizacijskega denacionalizacijski Ppnmer zakona zakon Somer . . . Moteč moteč Ppnmein za za Dt avstrijsko avstrijski Ppnzet stran stran Sozet je biti Gp-ste-n predvsem predvsem L mehanizem mehanizem Somei denacionalizacijskega denacionalizacijski Ppnmer zakona zakon Somer , , , ki ki Vd za za Dt prosilce prosilec Sommt nemškega nemški Ppnmer rodu rod Somer izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr načela načelo Soser kolektivne kolektiven Ppnzer krivde krivda Sozer . . . Da da Vd morajo morati Ggnstm današnji današnji Ppnmmi avstrijski avstrijski Ppnmmi državljani državljan Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n brez brez Dr državljanstva državljanstvo Soser bežali bežati Ggnd-mm ali ali Vp bili biti Gp-d-mm pregnani pregnan Pdnmmi , , , po po Dm 50 50 Kag letih leto Sosmm dokazati dokazati Ggdn svojo svoj Zp-zet lojalnost lojalnost Sozet , , , v v Dm nasprotnem nasproten Ppnmem primeru primer Somem mora morati Ggnste po po Dm zakonu zakon Somem odgovorni odgovoren Ppnmeid urad urad Somei predpostaviti predpostaviti Ggdn nelojalnost nelojalnost Sozet , , , je biti Gp-ste-n tudi tudi L ob ob Dm upoštevanju upoštevanje Sosem zgodovinskih zgodovinski Ppnzmr okoliščin okoliščina Sozmr težko težko Rsn razumeti razumeti Ggvn . . . V v Dm letu leto Sosem 2000 2000 Kag podmena podmena Sozei kolektivne kolektiven Ppnzer krivde krivda Sozer , , , četudi četudi Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn spodbiti spodbiti Ggdn , , , ter ter Vp prenos prenos Somei bremena breme Soser dokazovanja dokazovanje Soser na na Dt prosilca prosilec Sometd ni biti Gp-ste-d več več L primerna primeren Ppnzei času čas Somed in in Vp je biti Gp-ste-n hkrati hkrati Rsn v v Dm neskladju neskladje Sosem z z Do evropskimi evropski Ppnmmo pravnimi praven Ppnmmo standardi standard Sommo . . . Predpostavljati predpostavljati Ggnn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm vsi ves Zc-mmi Nemci Nemec Slmmi , , , ljudje človek Sommi nemškega nemški Ppnmer rodu rod Somer ali ali Vp ljudje človek Sommi , , , ki ki Vd danes danes Rsn le le L govorijo govoriti Ggnstm nemško nemško Rsn , , , vsi ves Zc-mmi ali ali Vp v v Dm večini večina Sozem nacisti nacist Sommi , , , ni biti Gp-ste-d upravičeno upravičen Pdnsei . . . Če če Vd bi biti Gp-g uporabili uporabiti Ggdd-mm enako enak Zn-zet predpostavko predpostavka Sozet za za Dt Slovenijo Slovenija Slzet in in Vp nekdanjo nekdanji Ppnzet Jugoslavijo Jugoslavija Slzet , , , bi biti Gp-g prišli priti Ggdd-mm do do Dr absurdnega absurden Ppnmer rezultata rezultat Somer , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm vsi ves Zc-mmi Slovenci Slovenec Slmmi ali ali Vp nekdanji nekdanji Ppnmmi jugoslovanski jugoslovanski Ppnmmi državljani državljan Sommi komunisti komunist Sommi . . .

8.00 8.00 Kag Highlander Highlander Slmei - - - 8.25 8.25 Kag Resnični resničen Ppnmmi izganjalci izganjalec Sommi duhov duh Sommr - - - 8.55 8.55 Kag Policijska policijski Ppnzei akademija akademija Sozei - - - 9.20 9.20 Kag Zorro Zorro Slmei - - - 9.50 9.50 Kag Fantom fantom Somei 2040 2040 Kag - - - 10.20 10.20 Kag Superman Superman Slmei - - - 10.45 10.45 Kag Batman Batman Slmei prihodnosti prihodnost Sozer - - - 11.10 11.10 Kag Babilon Babilon Slmei 5 5 Kag - - - 12.05 12.05 Kag Kurja kurji Ppnzei polt polt Sozei - - - 12.30 12.30 Kag Simpsonovi Simpsonov Psnmmi - - - 13.00 13.00 Kag Simpsonovi Simpsonov Psnmmi - - - 13.35 13.35 Kag Družina družina Sozei za za Dt umret umreti Ggdm , , , am. am. O humoristična humorističen Ppnzei serija serija Sozei - - - 14.05 14.05 Kag Družina družina Sozei za za Dt umret umreti Ggdm - - - 14.35 14.35 Kag Dharma Dharma Slzei in in Vp Greg Greg Slmei - - - 15.05 15.05 Kag Prijatelji prijatelj Sommi - - - 15.30 15.30 Kag Jesse Jesse Slmei - - - 16.00 16.00 Kag Življenje življenje Sosei v v Dm New New Slmem Yorku York Slmem , , , am. am. O serija serija Sozei , , , 1999 1999 Kag - - - 17.00 17.00 Kag Chamred Chamred Slmei - - - Čarobne čaroben Ppnzmi čarovnice čarovnica Sozmi - - - 18.00 18.00 Kag Vrtnice vrtnica Sozmi od od Dr bivšega bivši Ppnmer , , , show show Somei - - - 19.00 19.00 Kag Talk Talk Slmei , , , Talk Talk Slmei , , , Talk Talk Slmei - - - 19.30 19.30 Kag MAX MAX Slmei , , , magazin magazin Somei zvezdnikov zvezdnik Sommr - - - 19.55 19.55 Kag Pro pro Somei 7 7 Kag - - - poročila poročilo Sosmi - - - 20.08 20.08 Kag Pro pro Somei 7 7 Kag - - - šport šport Somei - - - 20.09 20.09 Kag Pro pro Somei 7 7 Kag - - - vreme vreme Sosei - - - 20.15 20.15 Kag Clueless Clueless Slmei ( ( ( Clueless Clueless Slmei ) ) ) , , , am. am. O komeidja komeidja Nt , , , 1995 1995 Kag - - - 22.15 22.15 Kag Zlomljena zlomljen Pdnzei puščica puščica Sozei ( ( ( Broken Broken Slmei Arrow Arrow Slmei ) ) ) , , , am. am. Kav akcijski akcijski Ppnmeid film film Somei , , , 1995 1995 Kag - - - 0.20 0.20 Kag TV tv Sozei Total Total Slmei - - - 1.20 1.20 Kag Quatsch Quatsch Slmei - - - Comdy Comdy Slmei club club Somei - - - 1.50 1.50 Kag Sow Sow Slmei Inga Inga Slmei Appelta Appelta Slmei

Obvezne obvezen Ppnzmi skladbe skladba Sozmi za za Dt tekmovalni tekmovalen Ppnmetd nastop nastop Sometn so biti Gp-stm-n : : : Žabe žaba Sozmi Antona Anton Slmer Lajovica Lajovic Slmer za za Dt ženske ženski Ppnmmt zbore zbor Sommt , , , Čist čist Rsn nora nor Ppnzei pesem pesem Sozei Pavla Pavel Slmer Šivica Šivic Slmer za za Dt moške moški Ppnmmt zbore zbor Sommt in in Vp Žanjica žanjica Sozei Janka Janko Slmer Ravnika Ravnik Slmer za za Dt mešane mešan Pdnmmt zbore zbor Sommt . . . Poleg poleg Dr obvezne obvezen Ppnzer skladbe skladba Sozer bodo biti Gp-ptm-n posamezni posamezen Ppnmmi zbori zbor Sommi nastopili nastopiti Ggdd-mm še še L s z Do po po Dt tremi trije Kbgzmo skladbami skladba Sozmo po po Dm lastni lasten Ppnzem izbiri izbira Sozem . . . Le le L te ta Zk-zmi naj naj L bi biti Gp-g bile biti Gp-d-mz izvirne izviren Ppnzmi skladbe skladba Sozmi slovenskih slovenski Ppnmmr ali ali Vp tudjih tudjih Nt skladateljev skladatelj Sommr , , , ena en Kbzzei skladba skladba Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n po po Dm izvoru izvor Somem lahko lahko Rsn tudi tudi L slovenska slovenski Ppnzei ljudska ljudski Ppnzei pesem pesem Sozei . . . Glede glede Rsn na na Dt prijavljena prijavljen Pdnsmt dela delo Sosmt bodo biti Gp-ptm-n zbori zbor Sommi zapeli zapeti Ggdd-mm sto sto Kbg-mt pesmi pesem Sozmr štiriindvajsetih štiriindvajset Kbg-mr slovenskih slovenski Ppnmmr in in Vp dvaindvajsetih dvaindvajset Kbg-mr tujih tuj Ppnmmr skladateljev skladatelj Sommr , , , kar kar Zz-sei osem osem Kbg-mt Gallusa Gallus Slmer , , , šest šest Kbg-mt Kogoja Kogoj Slmer , , , Ježa Jež Slmer in in Vp Vremšaka Vremšak Slmer po po Dt štiri štirje Kbgzmt ... ... ... itd. itd. O Nastopajoče nastopajoč Ppnmmt bo biti Gp-pte-n ocenjevala ocenjevati Ggnd-ez štiričlanska štiričlanski Ppnzei žirija žirija Sozei , , , s z Do predsednikom predsednik Someo Markom Mark Slmeo Munihom Munih Slmeo in in Vp člani član Sommi Aldom Aldo Slmeo Kumrom Kumer Slmeo , , , Urošem Uroš Slmeo Lajovicem Lajovic Slmeo in in Vp Igorjem Igor Slmeo Švaro Švara Slmeo . . .

Žalostni žalosten Ppnmmi sporočamo sporočati Ggnspm , , , da da Vd nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n zapustila zapustiti Ggdd-ez naša naš Zspzeim draga drag Ppnzei babi babi Sozei Fani Fani Slzei

Kranj Kranj Slmei - - - Društvo društvo Sosei upokojencev upokojenec Sommr Kranj Kranj Slmei vabi vabiti Ggnste v v Dt sredo sreda Sozet , , , 26. 26. Kav aprila april Somer , , , ob ob Dm 17. 17. Kav uri ura Sozem na na Dt proslavo proslava Sozet združeno združen Pdnzet z z Do družabnim družaben Ppnmeo večerom večer Someo , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n namenjena namenjen Pdnzei praznovanju praznovanje Sosed 27. 27. Kav aprila april Somer in in Vp 1. 1. Kav maja maj Somer . . . Vabijo vabiti Ggnstm upokojenke upokojenka Sozmt in in Vp upokojence upokojenec Sommt , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n radi rad Rsn lepe lep Ppnzmt partizanske partizanski Ppnzmt pesmi pesem Sozmt . . . Proslava proslava Sozei bo biti Gp-pte-n prostorih prostor Sommm DU DU Slmei Kranj Kranj Slmei . . .

Drugi drug Kbzmeid del del Somei ofenzive ofenziva Sozer - - - operacija operacija Sozei " " " Winterende Winterende Slmei " " " ( ( ( konec konec Somei zime zima Sozer ) ) ) se se Zp------k je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em istega isti Zn-mer dne dan Somer kot kot Vd prvi prvi Kbvmei , , , trajal trajati Ggnd-em pa pa Vp je biti Gp-ste-n tja tja Rsn do do Dr 6. 6. Kav aprila april Somer . . . V v Dm začetku začetek Somem se se Zp------k ga on Zotmer--k je biti Gp-ste-n s z Dr sovražnikove sovražnikov Psnzer strani stran Sozer udeleževalo udeleževati Ggnd-es kakih kak Zv-mmr 23000 23000 Kag mož mož Sommr , , , kasneje kasno Rsr pa pa Vp so biti Gp-stm-n tem ta Zk-mmd poslali poslati Ggdd-mm v v Dt Cerkljanskega cerkljanski Ppnmet še še L nekaj nekaj Rsn tisoč tisoč Kbg-mi vojakov vojak Sommr v v Dt okrepitev okrepitev Sozet . . . Tudi tudi L v v Dm tem ta Zk-mem primeru primer Somem je biti Gp-ste-n šlo iti Ggvd-es za za Dt obkolitev obkolitev Sozet in in Vp sicer sicer Vp glavnine glavnina Sozer 9. 9. Kav korpusa korpus Somer na na Dm območju območje Sosem Trnovskega trnovski Ppnmer gozda gozd Somer , , , Vojskega Vojsko Slser , , , Čepovanske čepovanski Ppnzer doline dolina Sozer in in Vp Banjške banjški Ppnzer planote planota Sozer . . .

O o Dm usodi usoda Sozem predlaganih predlagan Pdnzmr sprememb sprememba Sozmr zakona zakon Somer o o Dm denacionalizaciji denacionalizacija Sozem , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n ga on Zotmet--k dobili dobiti Ggdd-mm pred pred Do tremi trije Kbgsmo leti leto Sosmo , , , naj naj L bi biti Gp-g državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei odločal odločati Ggnd-em danes danes Rsn , , , v v Dt četrtek četrtek Sometn , , , 20. 20. Kav aprila april Somer . . . Kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn dni dan Sommr že že L teče teči Ggnste prepir prepir Somei med med Do poslanci poslanec Sommo . . . Predlagatelji predlagatelj Sommi sprememb sprememba Sozmr , , , podpirajo podpirati Ggnstm jih on Zotmmt--k Združena združen Pdnzei lista lista Sozei , , , LDS LDS Slzei in in Vp SNS SNS Slzei , , , menijo meniti Ggvstm , , , da da Vd vračanje vračanje Sosei v v Dm naravi narava Sozem uničuje uničevati Ggnste dobro dobro Rsn stoječa stoječ Ppnsmt podjetja podjetje Sosmt in in Vp povzroča povzročati Ggnste gospodarsko gospodarski Ppnzet škodo škoda Sozet , , , zato zato Vp naj naj L država država Sozei s z Do svojim svoj Zp-seo jamstvom jamstvo Soseo drugače drugače Rsn poplača poplačati Ggdste denacionalizacijske denacionalizacijski Ppnmmt upravičence upravičenec Sommt , , , s z Do tem ta Zk-seo pa pa Vp bo biti Gp-pte-n problemov problem Sommr manj manj Rsn in in Vp bo biti Gp-pte-n zakon zakon Somei hitreje hitro Rsr uresničen uresničen Pdnmein . . . Opozicija opozicija Sozei pa pa Vp vztraja vztrajati Ggnste na na Dm doslednem dosleden Ppnsem spoštovanju spoštovanje Sosem zakona zakon Somer . . .

Tokrat tokrat Rsn kar kar Rsn telegrafsko telegrafsko Rsn . . . Quatebriga Quatebriga Slzei vol vol O 1. 1. Kav , , , Big Big Slmei Band band Somei RTV RTV Slzer Slovenija Slovenija Slzei dve dva Kbgzdi cedejki cedejka Sozdi ( ( ( zadeva zadeva Sozei je biti Gp-ste-n izšla iziti Ggdd-ez ob ob Dm njihovi njihov Zstzemm 50. 50. Kav letnici letnica Sozem ) ) ) , , , Na na Dm lepem lep Ppnsem prijazni prijazen Ppnmmi - - - znan znan Ppnmein slovenski slovenski Ppnmeid band band Somei iz iz Dr 80. 80. Kav let leto Sosmr , , , 2227 2227 Kag - - - No No Nj Brains Brains Nj No No Nj Tumors Tumors Nj , , , Bosis Bosis Slmei Novkovič Novkovič Slmei , , , Atomsko atomsko Slmei sklonište sklonište Slmei , , , Elio Elio Slmei Pisak Pisak Slmei , , , dve dve Nj stare stare Nj stveri stveri Nj od od Dr Bijelo Bijelo Slsei Dugme Dugme Slsei sta biti Gp-std-n odslej odslej Rsn tudi tudi L na na Dm cedejkah cedejka Sozmm in in Vp pa pa Vp Duo duo Somei Ira Ira Slzei Roma Roma Slzei - - - Ruske ruski Ppnzmi in in Vp ciganske ciganski Ppnzmi . . .

V v Dm Gorenjski Gorenjska Slzem banki banka Sozem obrestujejo obrestovati Ggnstm nad nad Dt 31 31 Kag do do Dr 90 90 Kag dni dan Sommr vezane vezan Pdnzmt vloge vloga Sozmt takole takole Rsn : : : zneske znesek Sommt od od Dr 10.000 10.000 Kag do do Dr 50.000 50.000 Kag tolarjev tolar Sommr z z Do 0,87 0,87 Kag - - - odstotno odstoten Ppnzeo mesečno mesečno Ppnzeo obrestno obresten Ppnzeo mero mera Sozeo , , , vloge vloga Sozmt od od Dr 50.001 50.001 Kag do do Dr 100.000 100.000 Kag tolarjev tolar Sommr z z Do 0,89 0,89 Kag - - - odstotno odstoten Ppnzeo in in Vp zneske znesek Sommt nad nad Dt 100.001 100.001 Kag tolar tolar Sometn z z Do 0,90 0,90 Kag - - - odstotno odstoten Ppnzeo obrestno obresten Ppnzeo mero mera Sozeo . . . V v Dm banki banka Sozem sklepajo sklepati Ggvstm vezave vezava Sozmt ( ( ( nad nad Dt 10.000 10.000 Kag tolarjev tolar Sommr ) ) ) tudi tudi L za za Dt manj manj Rsn kot kot Vd en en Kbzmet mesec mesec Sometn : : : za za Dt vezavo vezava Sozet od od Dr 10 10 Kag do do Dr 19 19 Kag dni dan Sommr je biti Gp-ste-n aprila april Somer mesečna mesečen Ppnzei obrestna obresten Ppnzei mera mera Sozei 0,35 0,35 Kag - - - odstotna odstoten Ppnzei , , , za za Dt vezavo vezava Sozet od od Dr 20 20 Kag do do Dr 29 29 Kag dni dan Sommr pa pa Vp 0,38 0,38 Kag - - - odstotna odstoten Ppnzei . . .

Golfket Golfket Slmei je biti Gp-ste-n postavljen postavljen Pdnmein že že L v v Dm Bohinju Bohinj Slmem ob ob Dm hotelu hotel Somem Zlatorog Zlatorog Slmei in in Vp tudi tudi L v v Dm Novem nov Ppnsem mestu mesto Sosem . . . Ideja ideja Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n porodila poroditi Ggdd-ez pred pred Do tremi trije Kbgsmo leti leto Sosmo iz iz Dr želje želja Sozer , , , da da Vd bi biti Gp-g popestrili popestriti Ggdd-mm izvenpenzionsko izvenpenzionski Ppnzet ponudbo ponudba Sozet . . . Projekt projekt Somei se se Zp------k lahko lahko Rsn zjutraj zjutraj Rsn postavi postaviti Ggdste , , , zvečer zvečer Rsn pa pa Vp pospravi pospraviti Ggdste . . . Lahko lahko Rsn je biti Gp-ste-n postavljen postavljen Pdnmein ob ob Dm objektih objekt Sommm , , , ob ob Dm bazenih bazen Sommm , , , na na Dm terasi terasa Sozem , , , na na Dm vrtu vrt Somem , , , v v Dm parku park Somem . . . Bojan Bojan Slmei Turunčič Turunčič Slmei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k projekt projekt Somei šele šele L dobro dobro Rsn predstavlja predstavljati Ggnste , , , predvsem predvsem L ga on Zotmet--k želi želeti Ggnste predstaviti predstaviti Ggdn na na Dm naših naš Zspmmmm sejmih sejem Sommm . . . Č Č Somei Š Š Somei . . . Vidic Vidic Slmei

Univerzalni univerzalen Ppnmeid čistilec čistilec Somei na na Dt pritisk pritisk Sometn z z Do enkratnim enkraten Ppnseo razmerjem razmerje Soseo med med Do ceno cena Sozeo in in Vp kakovostjo kakovost Sozeo . . . Takoj takoj Rsn še še L zanimivejši zanimiv Pppmeid zaradi zaradi Dr novega nov Ppnmer programa program Somer : : : manometer manometer Somei na na Dm napravi naprava Sozem , , , " " " variopower variopower Slmei " " " čistilna čistilen Ppnzei cev cev Sozei , , , 7,5 7,5 Kag metra meter Somer cevi cev Sozer za za Dt visoki visok Ppnmetd pritisk pritisk Sometn s z Do pištolo pištola Sozeo , , , čistilna čistilen Ppnzei krtača krtača Sozei , , , pogonska pogonski Ppnzei količina količina Sozei 500 500 Kag litrov liter Sommr / / / uro ura Sozet , , , pritisk pritisk Somei črpalke črpalka Sozer 20-120 20-120 Kag barov bar Sommr , , , 2,2 2,2 Kag KW KW O . . .

Florjan Florjan Slmei pri pri Dm Šoštanju Šoštanj Slmem - - - Pred pred Do dnevi dan Sommo , , , popoldne popoldne Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm Florijanu Florijan Slmem zgodila zgoditi Ggdd-ez nenavadna nenavaden Ppnzei nesreča nesreča Sozei . . . Osemintridesetletni osemintridesetleten Ppnmeid Franc Franc Slmei F. F. O iz iz Dr Ljubije Ljubija Slzer je biti Gp-ste-n v v Dm gozdu gozd Somem Ane Ana Slzer M. M. O iz iz Dr Florjana Florjan Slmer podiral podirati Ggnd-em večji velik Pppmetd bor bor Sometn . . . Ko ko Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n spodžagal spodžagati Ggdd-em , , , je biti Gp-ste-n drevo drevo Sosei padlo pasti Ggvd-es naravnost naravnost Rsn na na Dt streho streha Sozet starejše star Pppzer stanovanjske stanovanjski Ppnzer hiše hiša Sozer . . . V v Dm njej on Zotzem so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm takrat takrat Rsn trije trije Kbgmmi ljudje človek Sommi , , , vendar vendar Vp k k Dd sreči sreča Sozed ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em nihče nihče Zl-mei poškodovan poškodovan Pdnmein , , , čeprav čeprav Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n streha streha Sozei skoraj skoraj L čisto čisto Rsn sesula sesuti Ggdd-ez . . . Škodo škoda Sozet so biti Gp-stm-n namreč namreč Vp ocenili oceniti Ggdd-mm na na Dt kakih kak Zv-mmr 600 600 Kag tisoč tisoč Kbg-mt tolarjev tolar Sommr . . . P. P. O B. B. O

Ljubljana Ljubljana Slzei - - - Pred pred Do dnevi dan Sommo se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dm viški viški Ppnzem policijski policijski Ppnzem postaji postaja Sozem oglasil oglasiti Ggdd-em 38 38 Kag - - - letni leten Ppnmeid Ljubljančan Ljubljančan Slmei in in Vp policistom policist Sommd zaupal zaupati Ggvd-em , , , da da Vd ga on Zotmet--k izsiljujeta izsiljevati Ggnstd moška moški Somdi , , , ker ker Vd naj naj L bi biti Gp-g jima on Zotmdd--k bil biti Gp-d-em dolžan dolžen Ppnmein 7600 7600 Kag mark marka Sozmr . . . Kot kot Vd je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n 29. 29. Kav julija julij Somer z z Do njima on Zotmdo odpeljal odpeljati Ggdd-em na na Dt območje območje Soset Rožne rožen Ppnzer doline dolina Sozer v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem , , , tam tam Rsn pa pa Vp sta biti Gp-std-n od od Dr njega on Zotmer zahtevala zahtevati Ggvd-dm denar denar Sometn . . . Ker ker Vd ga on Zotmer--k ni biti Gp-ste-d imel imeti Ggnd-em pri pri Dm sebi se Zp---m , , , sta biti Gp-std-n mu on Zotmed--k vzela vzeti Ggdd-dm ključe ključ Sommt in in Vp prometno prometen Ppnset dovoljenje dovoljenje Soset njegovega njegov Zstmerem opla opel Somer kadetta kadett Somer , , , ga on Zotmet--k odpeljala odpeljati Ggdd-dm do do Dr avta avt Somer in in Vp mu on Zotmed--k ga on Zotmet--k nato nato Rsn vzela vzeti Ggdd-dm . . . Policisti policist Sommi so biti Gp-stm-n zbirali zbirati Ggnd-mm obvestila obvestilo Sosmt in in Vp ugotovili ugotoviti Ggdd-mm , , , da da Vd gre iti Ggvste za za Dt 19 19 Kag - - - letnega leten Ppnmet Ljubljančana Ljubljančan Slmetd E. E. O R. R. O in in Vp I. I. O R. R. O , , , 38 38 Kag - - - letnega leten Ppnmet državljana državljan Sometd ZRJ ZRJ Slzer z z Do bivališčem bivališče Soseo v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem . . . Slednjemu slednji Ppnmed so biti Gp-stm-n zasegli zaseči Ggdd-mm oškodovančevega oškodovančev Psnmet kadetta kadett Sometd , , , z z Do drugim drug Kbzmeo osumljencem osumljenec Someo pa pa Vp se se Zp------k jim on Zotmmd--k še še L ni biti Gp-ste-d uspelo uspeti Ggdd-es pogovoriti pogovoriti Ggdn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n odsoten odsoten Ppnmein . . . Kazenska kazenski Ppnzei ovadba ovadba Sozei sledi slediti Ggnste . . . I. I. O R. R. O

- - - primerno primerno Rsn močna močen Ppnzei palica palica Sozei , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez dolga dolg Ppnzei vsaj vsaj L 2,70 2,70 Kag m m O pa pa Vp tja tja Rsn do do Dr 3 3 Kag m m O , , , metalna metalen Ppnzei teža teža Sozei naj naj L bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez od od Dr 80 80 Kag do100 do100 Nt g g O , , , če če Vd le le L mogoče mogoče Rsn hitre hiter Ppnzer akcije akcija Sozer . . . Z z Do njo on Zotzeo boste biti Gp-pdm-n zadovoljili zadovoljiti Ggdd-mm vse ves Zc-zmt potrebe potreba Sozmt po po Dm dolgih dolg Ppnmmm metih met Sommm z z Dr obale obala Sozer in in Vp lažje lahko Rsr boste biti Gp-pdm-n vodili voditi Ggnd-mm vabo vaba Sozet med med Do vodnimi voden Ppnzmo ovirami ovira Sozmo ; ; ;

7 7 Kag . . . Žirija žirija Sozei bo biti Gp-pte-n upoštevala upoštevati Ggvd-ez izdelke izdelek Sommt , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n do do Dr 31. 31. Kav decembra december Somer poslani poslan Pdnmmi na na Dt naslov naslov Sometn : : :

Na na Dm podlagi podlaga Sozem navedenih naveden Pdnsmr meril merilo Sosmr bo biti Gp-pte-n žirija žirija Sozei izbrala izbrati Ggdd-ez po po Dt tri trije Kbgmmt najboljše dober Ppsmmt izdelke izdelek Sommt v v Dm posamezni posamezen Ppnzem kategoriji kategorija Sozem in in Vp podelila podeliti Ggdd-ez diplome diploma Sozmt za za Dt prva prvi Kbvsmt tri trije Kbgsmt mesta mesto Sosmt . . .

Leto leto Sosei 1996 1996 Kag : : : Eksplozija eksplozija Sozei bombe bomba Sozer v v Dm podzemni podzemen Ppnzem železnici železnica Sozem ubije ubiti Ggdste 12 12 Kag ljudi človek Sommr . . .

Seveda seveda L se se Zp------k pobudniki pobudnik Sommi zavedajo zavedati Ggnstm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n moralo morati Ggnd-es gibanje gibanje Sosei vendarle vendarle Vp imeti imeti Ggnn neko nek Zn-zet organizacijsko organizacijski Ppnzet strukturo struktura Sozet , , , a a Vp za za Dt zdaj zdaj Rsn razmišljajo razmišljati Ggnstm in in Vp skušajo skušati Ggnstm dognati dognati Ggdn predvsem predvsem L , , , kakšne kakšen Zv-zmi so biti Gp-stm-n stvarne stvaren Ppnzmi možnosti možnost Sozmi za za Dt uspeh uspeh Sometn . . . Tržaški tržaški Ppnmeid primer primer Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n uveljavil uveljaviti Ggdd-em Illy Illy Slmei , , , je biti Gp-ste-n nedvomno nedvomno Rsn privlačen privlačen Ppnmein . . . Pobudnikom pobudnik Sommd pa pa Vp nikakor nikakor Rsn ne ne L gre iti Ggvste za za Dt to ta Zk-set , , , da da Vd bi biti Gp-g imeli imeti Ggnd-mm nekakšno nekakšen Zn-zet novo nov Ppnzet Naprej naprej Rsn , , , Italijo Italija Slzet pod pod Do nespornim nesporen Ppnseo vodstvom vodstvo Soseo nezmotljivega nezmotljiv Ppnmer moža mož Somer , , , poudarja poudarjati Ggnste sardinski sardinski Ppnmeid kandidat kandidat Somei Sopru Sopru Slmei . . . Dosedanji dosedanji Ppnmmi kazalci kazalec Sommi potrjujejo potrjevati Ggnstm , , , da da Vd bi biti Gp-g takšno takšen Zk-sei gibanje gibanje Sosei na na Dm prvih prvi Kbvzmm volitvah volitve Sozmm lahko lahko Rsn dobilo dobiti Ggdd-es dva dva Kbgmdt milijona milijon Somdt glasov glas Sommr . . .

Warren Warren Slmei Zimmerman Zimmerman Slmei je biti Gp-ste-n skrbno skrbno Rsn spremljal spremljati Ggnd-em dogajanja dogajanje Sosmt v v Dm Jugoslaviji Jugoslavija Slzem . . . Ocenjeval ocenjevati Ggnd-em jih on Zotsmt--k je biti Gp-ste-n kot kot Vd poglabljanje poglabljanje Soset krize kriza Sozer , , , vendar vendar Vp se se Zp------k ameriško ameriški Ppnsei zunanje zunanji Ppnsei ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt njegova njegov Zstsmtem opozorila opozorilo Sosmt najprej najprej Rsn ni biti Gp-ste-d zmenilo zmeniti Ggdd-es . . . Zganilo zganiti Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n šele šele L , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em v v Dm začetku začetek Somem leta leto Soser 1991 1991 Kag opozarjati opozarjati Ggnn , , , da da Vd se se Zp------k Srbija Srbija Slzei pripravlja pripravljati Ggnste na na Dt vojaško vojaški Ppnzet ureditev ureditev Sozet jugoslovanske jugoslovanski Ppnzer zadeve zadeva Sozer . . . Naročilo naročiti Ggdd-es mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n , , , naj naj Vd takratnemu takraten Ppnmed predsedniku predsednik Somed jugoslovanskega jugoslovanski Ppnser predsedstva predsedstvo Soser Borislavu Borislav Slmed Joviću Jović Slmed posreduje posredovati Ggvste resno resen Ppnzet ameriško ameriški Ppnzet zaskrbljenost zaskrbljenost Sozet in in Vp nasprotovanje nasprotovanje Soset vsakršni vsakršen Zc-zed uporabi uporaba Sozed sile sila Sozer ali ali Vp grožnje grožnja Sozer z z Do njo on Zotzeo . . . Če če Vd bi biti Gp-g se se Zp------k kaj kaj Zv-sei takega tak Zk-ser zgodilo zgoditi Ggdd-es , , , bi biti Gp-g se se Zp------k Američani Američan Slmmi odločili odločiti Ggdd-mm za za Dt gospodarsko gospodarski Ppnzet in in Vp diplomatsko diplomatski Ppnzet zaporo zapora Sozet . . . Toda toda Vp razmere razmera Sozmi so biti Gp-stm-n postajale postajati Ggnd-mz vse ves Rsn slabše slab Ppnzmi in in Vp slabše slab Ppnzmi , , , zato zato Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n tudi tudi L ameriški ameriški Ppnmeid veleposlanik veleposlanik Somei bolj bolj Rsn zavzel zavzeti Ggdd-em . . . Svoje svoj Zp-set ministrstvo ministrstvo Soset je biti Gp-ste-n prepričeval prepričevati Ggnd-em , , , naj naj Vd močneje močno Rsr podpre podpreti Ggdste Anteja Ante Slmetd Markovića Marković Slmetd in in Vp njegovo njegov Zstzetem zamisel zamisel Sozet demokratizacije demokratizacija Sozer enotne enoten Ppnzer Jugoslavije Jugoslavija Slzer . . . Na na Dt njegovo njegov Zstzetem pobudo pobuda Sozet je biti Gp-ste-n potem potem Rsn junija junij Somer 1991 1991 Kag v v Dt Beograd Beograd Slmetn dopotoval dopotovati Ggdd-em takratni takraten Ppnmeid ameriški ameriški Ppnmeid zunanji zunanji Ppnmeid minister minister Somei James James Slmei Baker Baker Slmei . . . Očitno očitno Rsn prepozno prepozno Rsn , , , kajti kajti Vp le le L nekaj nekaj Rsn dni dan Sommr pozneje pozno Rsr se se Zp------k je biti Gp-ste-n začela začeti Ggdd-ez vojna vojna Sozei v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem , , , kmalu kmalu Rsn za za Do njo on Zotzeo pa pa Vp tudi tudi L na na Dm Hrvaškem Hrvaško Slsem . . .

Še še L enkrat enkrat Rsn je biti Gp-ste-n vključil vključiti Ggdd-em magnetofon magnetofon Sometn in in Vp le le L medlo medlo Rsn , , , kot kot Vd v v Dm snu sen Somem , , , slišal slišati Ggvd-em glas glas Sometn svoje svoj Zp-zer žene žena Sozer , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n tedaj tedaj Rsn že že L imenovala imenovati Ggvd-ez njegova njegov Zstzeiem vdova vdova Sozei ... ... ...

Novartis Novartis Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n ob ob Dm prevzemu prevzem Somem je biti Gp-ste-n prevzel prevzeti Ggdd-em nekaj nekaj Rsn več veliko Rsr kot kot Vd 97 97 Kag - - - odstotni odstoten Ppnmetd lastniški lastniški Ppnmetd delež delež Sometn , , , je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn 100 100 Kag - - - odstotni odstoten Ppnmeid lastnik lastnik Somei Leka lek Somer . . . Na na Dm osnovi osnova Sozem določb določba Sozmr zakona zakon Somer o o Dm gospodarskih gospodarski Ppnzmm družbah družba Sozmm je biti Gp-ste-n preostalim preostali Ppnmmd delničarjem delničar Sommd ponudil ponuditi Ggdd-em odpravnino odpravnina Sozet v v Dm denarju denar Somem ali ali Vp v v Dm delnicah delnica Sozmm Novartisa Novartis Slmer . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n praksa praksa Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n tudi tudi L v v Dm svetu svet Somem običajna običajen Ppnzei , , , ko ko Vd gre iti Ggvste za za Dt tako tako Rsn visoke visok Ppnmmt deleže delež Sommt lastništva lastništvo Soser . . . Glede glede Dr statusa status Somer Leka lek Somer v v Dm okviru okvir Somem Novartisa Novartis Slmer pa pa Vp je biti Gp-ste-n treba treba Rsn ločevati ločevati Ggnn med med Do pravno praven Ppnsei - - - finančnim finančen Ppnseo lastništvom lastništvo Soseo in in Vp poslovno poslovno Ppnzeo povezanostjo povezanost Sozeo . . . Lek lek Somei je biti Gp-ste-n tako tako Rsn v v Dm lasti last Sozem Novartisa Novartis Slmer kot kot Vd švicarske švicarski Ppnzer družbe družba Sozer s z Do sedežem sedež Someo v v Dm Baslu Basel Slmem . . . Poslovno poslovno Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n koncern koncern Somei organiziran organiziran Pdnmein tako tako Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Lek lek Somei vključen vključen Pdnmein v v Dt poslovno posloven Ppnzet enoto enota Sozet generike generika Sozer z z Do imenom ime Soseo Sandoz Sandoz Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n vodena voden Ppnzei z z Dr Dunaja Dunaj Slmer . . .

Lastni lasten Ppnmmi prihodki prihodek Sommi oziroma oziroma Vp prihodki prihodek Sommi iz iz Dr nejavnih nejaven Ppnmmr virov vir Sommr so biti Gp-stm-n sestavni sestaven Ppnmeid del del Somei finančnega finančen Ppnmer načrta načrt Somer posameznega posamezen Ppnmer javnega javen Ppnmer zavoda zavod Somer . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem upoštevamo upoštevati Ggvspm različne različen Ppnzmt možnosti možnost Sozmt javnih javen Ppnmmr zavodov zavod Sommr za za Dt njihovo njihov Zstsetm pridobivanje pridobivanje Soset , , , saj saj Vp jasno jasno Rsn razlikujemo razlikovati Ggnspm različno različen Ppnzet naravo narava Sozet dela delo Soser javnih javen Ppnmmr zavodov zavod Sommr . . .

Koliko koliko Rsn naj naj L bi biti Gp-g znašala znašati Ggnd-ez nagrada nagrada Sozei , , , za za Dt zdaj zdaj Rsn vemo vedeti Ggnspm samo samo L igralci igralec Sommi in in Vp jaz jaz Zop-ei . . . Znesek znesek Sometn mora morati Ggnste potrditi potrditi Ggdn še še L predsedstvo predsedstvo Sosei RZS RZS Slzer . . . Ko ko Vd bo biti Gp-pte-n zadeva zadeva Sozei uradna uraden Ppnzei , , , boste biti Gp-pdm-n o o Dm tem ta Zk-sem izvedeli izvedeti Ggdd-mm vsi ves Zc-mmi . . . Sicer sicer Rsn pa pa Vp višina višina Sozei nagrade nagrada Sozer niti niti L ni biti Gp-ste-d pomembna pomemben Ppnzei . . . S z Do kolajno kolajna Sozeo smo biti Gp-spm-n največjo velik Ppszet nagrado nagrada Sozet že že L dobili dobiti Ggdd-mm . . . Kolajne kolajna Sozer nam jaz Zop-md ne ne L more moči Ggnste nihče nihče Zl-mei vzeti vzeti Ggdn , , , denar denar Sometn pa pa Vp človek človek Somei porabi porabiti Ggdste . . . Denarna denaren Ppnzei nagrada nagrada Sozei bo biti Gp-pte-n zanje zame Zotmmt--z samo samo L še še L desert desert Somei . . . Fantje fant Sommi pred pred Do EP EP Soseo niso biti Gp-stm-d vedeli vedeti Ggnd-mm , , , kakšno kakšen Zv-zet nagrado nagrada Sozet bodo biti Gp-ptm-n dobili dobiti Ggdd-mm za za Dt morebiten morebiten Ppnmetn uspeh uspeh Sometn . . . Pravzaprav pravzaprav L niso biti Gp-stm-d vedeli vedeti Ggnd-mm , , , ali ali Rsn jo on Zotzet--k bodo biti Gp-ptm-n sploh sploh L dobili dobiti Ggdd-mm , , , ker ker Vd prej prej Rsn nismo biti Gp-spm-d sprejeli sprejeti Ggdd-mm nobenega noben Zl-mer pravilnika pravilnik Somer . . .

21.00 21.00 Kag Poltergeist Poltergeist Slmei , , , grozljivka grozljivka Sozei , , , 1982 1982 Kag ; ; ; i. i. O : : : JoBeth JoBeth Nt Williams Williams Slmei , , , Craig Craig Slmei T. T. O Nelson Nelson Slmei

Si se Zp---d--k zamišljate zamišljati Ggnsdm , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n kje kje Rsn daleč daleč Rsn od od Dr najbližjega blizek Ppsser naseljenega naseljen Pdnser področja področje Soser ali ali Vp pa pa Vp celo celo L v v Dm kakšni kakšen Zv-zem puščavi puščava Sozem , , , na na Dm severnem severen Ppnmem ali ali Vp južnem južen Ppnmem polu pol Somem , , , sredi sredi Dr morja morje Soser na na Dm kakšni kakšen Zv-zem ladjici ladjica Sozem ali ali Vp visoko visoko Rsn v v Dm himalajskih himalajski Ppnmmm ali ali Vp kakšnih kakšen Zv-zmm drugih drug Kbzzmm gorah gora Sozmm , , , ko ko Vd počasi počasi Rsn potegnete potegniti Ggdsdm iz iz Dr žepa žep Somer prenosni prenosen Ppnmetd telefon telefon Sometn in in Vp pokličete poklicati Ggdsdm koga kdo Zv-met od od Dr domačih domač Ppnmmr v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . Ne ne L to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d odlomek odlomek Somei iz iz Dr znanstvenofantastičnega znanstvenofantastičen Ppnmer romana roman Somer . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n prihodnost prihodnost Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n po po Dm petih pet Kbg-mm letih leto Sosmm in in Vp pol pol Rsn načrtovanj načrtovanje Sosmr in in Vp priprav priprava Sozmr pravkar pravkar Rsn začela začeti Ggdd-ez odvijati odvijati Ggnn ; ; ; prihodnost prihodnost Sozei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n lahko lahko Rsn naslednjo naslednji Ppnzet jesen jesen Sozet že že L del del Somei življenja življenje Soser . . .

FOTO foto Somei 3 3 Kag ( ( ( Č Č Somei / / / B B Somei ) ) ) : : : Eden eden Kbzmei najšibkejših šibek Ppsmmr členov člen Sommr sistema sistem Somer Iridium Iridium Slmei je biti Gp-ste-n prenosni prenosen Ppnmeid telefon telefon Somei . . . Tehta tehtati Ggnste kar kar Rsn 40,4 40,4 Kag dag dag O . . . V v Dm Motoroli Motorola Slzem se se Zp------k trudijo truditi Ggnstm , , , da da Vd bi biti Gp-g njegovo njegov Zstzetem težo teža Sozet zmanjšali zmanjšati Ggdd-mm skoraj skoraj L za za Dt štirikrat štirikrat Rsn - - - na na Dt 10,5 10,5 Kag dag dag O . . . Na na Dm sliki slika Sozem je biti Gp-ste-n eden eden Kbzmei od od Dr možnih možen Ppnmmr modelov model Sommr telefona telefon Somer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k predlagali predlagati Ggvd-mm pred pred Do več veliko Rsr kot kot Vd petimi pet Kbg-mo leti leto Sosmo . . . Foto foto Somei : : : Motorola Motorola Slzei

Zmagovalec zmagovalec Somei je biti Gp-ste-n tudi tudi L Žiga Žiga Slmei Debeljak Debeljak Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n prvič prvič Rsn javno javno Rsn pokazal pokazati Ggdd-em , , , da da Vd zna znati Ggnste povedati povedati Ggdn tudi tudi L kaj kaj Zv-set konkretnega konkreten Ppnser , , , če če Vd želi želeti Ggnste . . . Da da Vd ni biti Gp-ste-d le le L marioneta marioneta Sozei v v Dm rokah roka Sozmm največjih velik Ppsmmr lastnikov lastnik Sommr , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n seveda seveda L vsem ves Zc-mmd jasno jasno Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n plesal plesati Ggnd-em po po Dm njunih njun Zstmmmd taktih takt Sommm . . . Debeljaku Debeljak Slmed je biti Gp-ste-n za za Dt kratek kratek Ppnmetn čas čas Sometn uspelo uspeti Ggdd-es izbrisati izbrisati Ggdn celo celo L večni večen Ppnmetd nasmešek nasmešek Sometn svojega svoj Zp-mer predhodnika predhodnik Somer Zorana Zoran Slmer Jankovića Janković Slmer ( ( ( ta ta Zk-mei ni biti Gp-ste-d izginil izginiti Ggdd-em niti niti L ob ob Dm izglasovanju izglasovanje Sosem posebne poseben Ppnzer revizije revizija Sozer poslov posel Sommr ) ) ) . . . Jankoviću Janković Slmed je biti Gp-ste-n razložil razložiti Ggdd-em , , , zakaj zakaj Rsn pravzaprav pravzaprav L njegov njegov Zstmeiem nakup nakup Somei Erinega Erin Psnser premoženja premoženje Soser ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em poceni poceni Ppnmein , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n zatrjeval zatrjevati Ggnd-em Janković Janković Slmei . . . Debeljaku Debeljak Slmed so biti Gp-stm-n namreč namreč Vp doslej doslej Rsn mnogi mnog Zn-mmi očitali očitati Ggnd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n medel medel Ppnmein , , , da da Vd ne ne L zna znati Ggnste javno javno Rsn komunicirati komunicirati Ggnn in in Vp da da Vd kot kot Vd razbita razbit Pdnzei plošča plošča Sozei ponavlja ponavljati Ggnste le le L : : : " " " Mercator Mercator Slmei , , , najboljši dober Ppsmeid sosed sosed Somei . . . " " " Podobno podobno Rsn , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-set do do Dr 15. 15. Kav novembra november Somer lani lani Rsn počel početi Ggvd-em Janković Janković Slmei . . .

Problemi problem Sommi s z Do pokojninami pokojnina Sozmo vedno vedno Rsn najbolj najbolj Rsn razburijo razburiti Ggdstm upokojence upokojenec Sommt . . . Razumljivo razumljivo Rsn . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n njihov njihov Zstmeim denar denar Somei , , , za za Dt večino večina Sozet edini edin Ppnmeid vir vir Somei prihodkov prihodek Sommr . . . Vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n pokojnine pokojnina Sozmi najbolj najbolj Rsn zanesljiv zanesljiv Ppnmein denar denar Somei v v Dm tej ta Zk-zem državi država Sozem . . . Prej prej Rsn bi biti Gp-g moralo morati Ggnd-es propasti propasti Ggdn marsikaj marsikaj Zn-sei drugega drug Kbzser v v Dm tej ta Zk-zem državi država Sozem , , , preden preden Vd bi biti Gp-g upokojenci upokojenec Sommi ostali ostati Ggdd-mm brez brez Dr pokojnin pokojnina Sozmr . . .

3 3 Kag . . . Koliko koliko Rsn javnega javen Ppnmer denarja denar Somer je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm zadnjih zadnji Ppnsmm desetih deset Kbg-mm letih leto Sosmm vloženega vložen Pdnmer v v Dt Tam Tam Slmetn in in Vp kakšne kakšen Zv-zmi so biti Gp-stm-n koristi korist Sozmi vseh ves Zc-mmr nas jaz Zop-mr od od Dr tega ta Zk-ser ? ? ?

Kot kot Vd je biti Gp-ste-n dodala dodati Ggdd-ez , , , je biti Gp-ste-n za za Dt vse ves Zc-mmt pomembno pomemben Rsn , , , da da Vd Slovenija Slovenija Slzei dobi dobiti Ggdste tak tak Zk-met tretji tretji Kbvmet center center Sometn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n očitno očitno Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n zdajšnje zdajšnji Ppnzmi operativne operativen Ppnzmi zmogljivosti zmogljivost Sozmi v v Dm državi država Sozem premajhne majhen Ppnzmi , , , zato zato Vp morajo morati Ggnstm bolniki bolnik Sommi predolgo predolgo Rsn čakati čakati Ggnn . . . » » » Klinični kliničen Ppnmeid center center Somei očitno očitno Rsn ni biti Gp-ste-d sposoben sposoben Ppnmein opraviti opraviti Ggdn vsega ves Zc-ser dela delo Soser . . . Če če Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es potrebno potrebno Rsn in in Vp če če Vd nas jaz Zop-mt bodo biti Gp-ptm-n podprli podpreti Ggdd-mm občinski občinski Ppnmmi sveti svet Sommi , , , bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm za za Dt uresničitev uresničitev Sozet tega ta Zk-mer centra center Somer pripravljeni pripravljen Pdnmmi pomagati pomagati Ggvn tudi tudi L materialno materialno Rsn , , , « « « je biti Gp-ste-n še še L dejala dejati Ggdd-ez Pečanova Pečanov Psnzei . . . Župani župan Sommi so biti Gp-stm-n včeraj včeraj Rsn obravnavali obravnavati Ggnd-mm dve dva Kbgzdt novici novica Sozdt ( ( ( dobro dober Ppnzet in in Vp slabo slab Ppnzet ) ) ) v v Dm zvezi zveza Sozem s z Do stalnim stalen Ppnseo merjenjem merjenje Soseo kakovosti kakovost Sozer kopalnih kopalen Ppnzmr voda voda Sozmr na na Dm kopališčih kopališče Sosmm ob ob Dm morju morje Sosem . . . Dobra dober Ppnzei novica novica Sozei je biti Gp-ste-n predvsem predvsem L ta ta Zk-zei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es morje morje Sosei ob ob Dm slovenskih slovenski Ppnsmm kopališčih kopališče Sosmm v v Dm iztekajočih iztekajoč Ppnmmm se se Zp------k poletnih poleten Ppnmmm mesecih mesec Sommm nadpovprečno nadpovprečno Rsn čisto čist Ppnsei . . . Niti niti L enega en Kbzser samega sam Ppnser kopališča kopališče Soser ni biti Gp-ste-d , , , za za Dt katero kateri Zv-set bi biti Gp-g v v Dm 19 19 Kag primerih primer Sommm merjenja merjenje Soser odkrili odkriti Ggdd-mm , , , da da Vd v v Dm več veliko Rsr kot kot Vd 20 20 Kag odstotkih odstotek Sommm primerov primer Sommr ne ne L ustreza ustrezati Ggnste zahtevam zahteva Sozmd iz iz Dr veljavnega veljaven Ppnmer pravilnika pravilnik Somer o o Dm kakovosti kakovost Sozem kopalnih kopalen Ppnzmr voda voda Sozmr . . . To ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd lahko lahko Rsn vsa ves Zc-smi kopališča kopališče Sosmi ( ( ( v v Dm skladu sklad Somem z z Do barcelonsko barcelonski Ppnzeo konvencijo konvencija Sozeo ) ) ) prihodnje prihodnji Ppnset leto leto Soset poslujejo poslovati Ggnstm brez brez Dr zadržkov zadržek Sommr in in Vp ovir ovira Sozmr , , , kar kar Zz-sei se se Zp------k čistoče čistoča Sozer morja morje Soser tiče tikati Ggnste . . . Analize analiza Sozmi so biti Gp-stm-n torej torej Rsn ovrgle ovreči Ggdd-mz napačne napačen Ppnzmt informacije informacija Sozmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotzmt--k nekateri nekateri Zn-mmi posredovali posredovati Ggvd-mm v v Dt javnost javnost Sozet sredi sredi Dr poletne poleten Ppnzer sezone sezona Sozer . . . Seveda seveda L gre iti Ggvste zasluga zasluga Sozei za za Dt čisto čist Ppnset morje morje Soset predvsem predvsem L vremenu vreme Sosed in in Vp močnemu močen Ppnmed toku tok Somed . . . Dvakrat dvakrat Rsn ( ( ( 10. 10. Kav in in Vp 23. 23. Kav maja maj Somer ) ) ) se se Zp------k je biti Gp-ste-n primerilo primeriti Ggdd-es , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es čez čez Dt mero mera Sozet bakteriološko bakteriološko Rsn onesnaženo onesnažen Pdnsei vsako vsak Zc-sei drugo drug Kbzsei kopališče kopališče Sosei , , , tretjega tretji Kbvmer septembra september Somer pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es morje morje Sosei ( ( ( zaradi zaradi Dr močnega močen Ppnmer naliva naliv Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n spral sprati Ggdd-em nesnago nesnaga Sozet s z Dr kopnega kopno Soser v v Dt morje morje Soset ) ) ) bakteriološko bakteriološko Rsn oporečno oporečen Ppnsei na na Dm prav prav L vseh ves Zc-smm 29 29 Kag kopališčih kopališče Sosmm . . .

Logatec Logatec Slmei - - - V v Dm občini občina Sozem Logatec Logatec Slmei se se Zp------k te ta Zk-mmt dni dan Sommt pripravljajo pripravljati Ggnstm na na Dt 20. 20. Kav september september Sometn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n po po Dm novem nov Ppnsem občinski občinski Ppnmeid praznik praznik Somei . . . Doslej doslej Rsn ga on Zotmer--k niso biti Gp-stm-d praznovali praznovati Ggnd-mm kar kar Rsn sedem sedem Kbg-mt let leto Sosmr , , , prav prav L tako tako Rsn niso biti Gp-stm-d podeljevali podeljevati Ggnd-mm občinskih občinski Ppnsmr priznanj priznanje Sosmr . . . Jutri jutri Rsn jih on Zotsmt--k bodo biti Gp-ptm-n izročili izročiti Ggdd-mm na na Dm slavnostni slavnosten Ppnzem seji seja Sozem občinskega občinski Ppnmer sveta svet Somer v v Dm Narodnem naroden Ppnmem domu dom Somem . . . Monsignor monsignor Somei Anton Anton Slmei Kompare Kompare Slmei bo biti Gp-pte-n za za Dt pomembne pomemben Ppnmmt dosežke dosežek Sommt med med Do 20 20 Kag - - - letnim leten Ppnseo delovanjem delovanje Soseo v v Dm Logatcu Logatec Slmem prejel prejeti Ggdd-em priznanje priznanje Soset častni časten Ppnmeid občan občan Somei občine občina Sozer Logatec Logatec Slmei . . . Listino listina Sozet občine občina Sozer Logatec Logatec Slmei bosta biti Gp-ptd-n dobila dobiti Ggdd-dm Logaški logaški Ppnmeid oktet oktet Somei in in Vp športno športen Ppnsei - - - kulturno kulturen Ppnsei društvo društvo Sosei Vrh Vrh Slmei Svetih svet Ppnmmr Treh trije Kbgmmr Kraljev kralj Sommr . . . Spominsko spominski Ppnzet plaketo plaketa Sozet z z Do znakom znak Someo občine občina Sozer Logatec Logatec Slmei bo biti Gp-pte-n prejel prejeti Ggdd-em Miro Miro Slmei Pogačnik Pogačnik Slmei za za Dt izjemne izjemen Ppnmmt uspehe uspeh Sommt in in Vp dosežke dosežek Sommt pri pri Dm obrambi obramba Sozem Slovenije Slovenija Slzer in in Vp za za Dt svoje svoj Zp-set delo delo Soset med med Do aktivnimi aktiven Ppnmmo in in Vp rezervnimi rezerven Ppnmmo vojaki vojak Sommo Slovenske slovenski Ppnzer vojske vojska Sozer . . . V v Dt petek petek Sometn bodo biti Gp-ptm-n ob ob Dm osnovni osnoven Ppnzem šoli šola Sozem 8 8 Kag talcev talec Sommr postavili postaviti Ggdd-mm temeljni temeljen Ppnmetd kamen kamen Sometn za za Dt zidavo zidava Sozet večnamenske večnamenski Ppnzer športne športen Ppnzer dvorane dvorana Sozer , , , v v Dt soboto sobota Sozet pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n ob ob Dm 10. 10. Kav uri ura Sozem pod pod Do Cesarskim cesarski Ppnmeo vrhom vrh Someo odkrili odkriti Ggdd-mm spominsko spominski Ppnzet ploščo plošča Sozet žrtvam žrtev Sozmd domovinske domovinski Ppnzer vojne vojna Sozer v v Dm občini občina Sozem . . . Z. Z. O M. M. O

Podobno podobno Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es tudi tudi L ob ob Dm SP SP Sosem v v Dm veslanju veslanje Sosem leta leto Soser 1989 1989 Kag . . . Da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k rešili rešiti Ggdd-mm vseh ves Zc-mmr dvomov dvom Sommr , , , smo biti Gp-spm-n takrat takrat Rsn zaprosili zaprositi Ggdd-mm za za Dt razlago razlaga Sozet predsednika predsednik Sometd Jezikovnega jezikoven Ppnser razsodišča razsodišče Soser pri pri Dm RK RK Slzem SZDL SZDL Slzer Staneta Stane Slmetd Ivanca Ivanc Slmetd , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em sicer sicer Rsn Delov delov Psnmein dolgoletni dolgoleten Ppnmeid dopisnik dopisnik Somei iz iz Dr Pariza Pariz Slmer in in Vp tudi tudi L odličen odličen Ppnmein poznavalec poznavalec Somei športa šport Somer in in Vp njegove njegov Zstzerem terminologije terminologija Sozer . . . Takole takole Rsn je biti Gp-ste-n v v Dm sobotni soboten Ppnzem prilogi priloga Sozem Dela delo Soser 16. 16. Kav septembra september Somer 1989 1989 Kag zdaj zdaj Rsn žal žal Rsn že že L pokojni pokojen Ppnmeid Stane Stane Slmei Ivanc Ivanc Slmei razložil razložiti Ggdd-em pomen pomen Sometn in in Vp uporabo uporaba Sozet francoske francoski Ppnzer besede beseda Sozer , , , ki ki Vd spet spet Rsn buri buriti Ggnste duhove duh Sommt : : :

Predstavniki predstavnik Sommi Hita Hit Somer so biti Gp-stm-n poudarili poudariti Ggdd-mm , , , da da Vd z z Do nakupom nakup Someo ne ne L pridobijo pridobiti Ggdstm samo samo L hotela hotel Somer , , , ampak ampak Vp predvsem predvsem L priložnost priložnost Sozet za za Dt uresničenje uresničenje Soset najlepšega lep Ppsmer zabaviščnega zabaviščen Ppnmer centra center Somer na na Dm Jadranu Jadran Slmem , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k bodo biti Gp-ptm-n poleg poleg Dr domačinov domačin Sommr obiskovali obiskovati Ggnd-mm tudi tudi L gostje gost Sommi z z Dr juga jug Somer Italije Italija Slzer in in Vp drugi drug Kbzmmi tuji tuj Ppnmmi turisti turist Sommi . . .

Včeraj včeraj Rsn so biti Gp-stm-n na na Dm kopališču kopališče Sosem Tam Tam Slmei v v Dm Mariboru Maribor Slmem končali končati Ggdd-mm nastope nastop Sommt na na Dm državnem državen Ppnsem prvenstvu prvenstvo Sosem v v Dm plavanju plavanje Sosem dečki deček Sommi in in Vp deklice deklica Sozmi

Veliko veliko Rsn zanimanja zanimanje Soser je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es tudi tudi L tudi tudi L za za Dt izbor izbor Sometn dekleta dekle Soser in in Vp fanta fant Somer Koprske koprski Ppnzer noči noč Sozer . . . Za za Dt najlepše lepo Ppsset dekle dekle Soset je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez izbrana izbran Pdnzei 15 15 Kag - - - letna leten Ppnzei dijakinja dijakinja Sozei Diana Diana Slzei Borkovič Borkovič Slzei iz iz Dr Izole Izola Slzer , , , za za Dt najlepšega lep Ppsmet fanta fant Sometd pa pa Vp 21 21 Kag - - - letni leten Ppnmeid gimnazijski gimnazijski Ppnmeid maturant maturant Somei Andrej Andrej Slmei Tušek Tušek Slmei iz iz Dr Ankarana Ankaran Slmer . . . Včeraj včeraj Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n proti proti Dd večeru večer Somed množica množica Sozei preselila preseliti Ggdd-ez še še L na na Dt Ukmarjev Ukmarjev Psnmetn trg trg Sometn , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez velika velik Ppnzei tombola tombola Sozei . . . Organizatorji organizator Sommi so biti Gp-stm-n razdelili razdeliti Ggdd-mm okrog okrog Rsn 170 170 Kag nagrad nagrada Sozmr , , , med med Do njimi on Zotzmo so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm tudi tudi L avtomobili avtomobil Sommi in in Vp motorna motoren Ppnsmi kolesa kolo Sosmi . . .

Delovno deloven Ppnsei razmerje razmerje Sosei se se Zp------k sklepa sklepati Ggvste za za Dt nedoločen nedoločen Ppnmetn čas čas Sometn , , , s z Do polnim poln Ppnmeo delovnim deloven Ppnmeo časom čas Someo . . . Pisne pisen Ppnzmt prijave prijava Sozmt z z Do dokazili dokazilo Sosmo o o Dm izpolnjevanju izpolnjevanje Sosem pogojev pogoj Sommr pošljite poslati Ggdvdm v v Dm roku rok Somem 8 8 Kag dni dan Sommr po po Dm objavi objava Sozem na na Dt zgoraj zgoraj Rsn navedeni naveden Pdnmetd naslov naslov Sometn . . . Kandidate kandidat Sommt bomo biti Gp-ppm-n obvestili obvestiti Ggdd-mm v v Dm 30 30 Kag dneh dan Sommm po po Dm zaključku zaključek Somem razpisa razpis Somer . . .

V v Dt soboto sobota Sozet , , , 1. 1. Kav aprila april Somer , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm avstrijskem avstrijski Ppnmem Zeltwegu Zeltweg Slmem B B Somei finale finale Somei alpske alpski Ppnzer lige liga Sozer dečkov deček Sommr , , , letnik letnik Somei 1985 1985 Kag in in Vp mlajši mlad Pppmmi . . . Poleg poleg Dr hokejske hokejski Ppnzer šole šola Sozer HK HK Slmei Sportina Sportina Slzei Bled Bled Slmei iz iz Dr Slovenije Slovenija Slzer , , , je biti Gp-ste-n nastopilo nastopiti Ggdd-es še še L pet pet Kbg-mi ekip ekipa Sozmr iz iz Dr Avstrije Avstrija Slzer . . .

19.00 19.00 Kag Šolski šolski Ppnmmi utrinki utrinek Sommi - - - oddaja oddaja Sozei OŠ OŠ Slzer Železniki Železniki Slmmi 20.00 20.00 Kag Nedolžni nedolžen Ppnmeid lahkoživec lahkoživec Somei - - - odrska odrski Ppnzei predstava predstava Sozei igralske igralski Ppnzer skupine skupina Sozer " " " SCENA scena Sozei " " " iz iz Dr Železnikov Železniki Slmmr 20.50 20.50 Kag Brez brez Dr komentarja komentar Somer

8.45 8.45 Kag TV tv Sozei koledar koledar Somei 9.00 9.00 Kag Dobro dober Ppnset jutro jutro Soset 10.30 10.30 Kag Sezamova sezamov Psnzei ulica ulica Sozei 11.30 11.30 Kag Biskvitki biskvitek Sommi , , , risanka risanka Sozei 12.00 12.00 Kag Poročila poročilo Sosmi 12.05 12.05 Kag Emparatriz Emparatriz Slzei , , , nadaljevanka nadaljevanka Sozei 12.50 12.50 Kag Me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n kdo kdo Zv-mei iskal iskati Ggnd-em ? ? ? 13.35 13.35 Kag Briljantina briljantina Sozei , , , ponovitev ponovitev Sozei 14.15 14.15 Kag Gospa gospa Sozei Marta Marta Slzei 14.45 14.45 Kag Prizma prizma Sozei 15.25 15.25 Kag Poročila poročilo Sosmi 15.55 15.55 Kag Beverly Beverly Slmei Hills Hills Slmei , , , ponovitev ponovitev Sozei 16.45 16.45 Kag Turbo turbo Somei Limatch Limatch Slmei show show Somei 18.00 18.00 Kag Televizija televizija Sozei o o Dm televiziji televizija Sozem 18.30 18.30 Kag Dokumentarna dokumentaren Ppnzei oddaja oddaja Sozei 19.15 19.15 Kag Na na Dm začetku začetek Somem je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez beseda beseda Sozei 19.30 19.30 Kag Dnevnik dnevnik Somei 20.10 20.10 Kag Plima plima Sozei , , , avstralski avstralski Ppnmeid barvni barven Ppnmeid film film Somei 21.50 21.50 Kag Koncert koncert Somei Josipe Josipa Slzer Lisac Lisac Slzer 22.45 22.45 Kag Slika slika Sozei na na Dt sliko slika Sozet 23.25 23.25 Kag Poročila poročilo Sosmi 23.30 23.30 Kag Sanje sanje Sozmi brez brez Dr meja meja Sozmr

Miro Miro Slmei Pinterič Pinterič Slmei , , , direktor direktor Somei škofjeloškega škofjeloški Ppnmer Šeširja Šešir Slmer in in Vp predsednik predsednik Somei upravnega upraven Ppnmer odbora odbor Somer Gorenjske gorenjski Ppnzer banke banka Sozer " " " Delničarji delničar Sommi se se Zp------k seveda seveda L odločajo odločati Ggnstm sami sam Ppnmmi , , , trdno trdno Rsn pa pa Vp sem biti Gp-spe-n prepričan prepričan Pdnmein , , , da da Vd lastništva lastništvo Soser za za Dt trenutne trenuten Ppnmmt bonbončke bonbonček Sommt ne ne L bodo biti Gp-ptm-n spustili spustiti Ggdd-mm iz iz Dr rok roka Sozmr . . . Delnica delnica Sozei Gorenjske gorenjski Ppnzer banke banka Sozer je biti Gp-ste-n vredna vreden Ppnzei veliko veliko Rsn več veliko Rsr , , , kot kot Vd pokaže pokazati Ggdste izračun izračun Somei , , , tudi tudi L sam sam Ppnmein bi biti Gp-g jih on Zotzmt--k kupil kupiti Ggdd-em , , , če če Vd bi biti Gp-g jih on Zotzmt--k lahko lahko Rsn , , , in in Vp če če Vd bi biti Gp-g bi biti Gp-g imel imeti Ggnd-em denar denar Sometn . . . Kot kot Vd komitent komitent Somei pa pa Vp lahko lahko Rsn rečem reči Ggdspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Gorenjska gorenjski Ppnzei banka banka Sozei v v Dm zadnjih zadnji Ppnsmm petih pet Kbg-mm letih leto Sosmm izredno izredno Rsn očistila očistiti Ggdd-ez svoj svoj Zp-met portfelj portfelj Sometn , , , zato zato Vp je biti Gp-ste-n v v Dm nekaterih nekateri Zn-zmm sredinah sredina Sozmm prišlo priti Ggdd-es do do Dr sporov spor Sommr , , , poceni poceni Ppnmer denarja denar Somer , , , na na Dt lepe lep Ppnzmt oči oči Sozmt , , , pač pač L ni biti Gp-ste-d več več L , , , začela začeti Ggdd-ez se se Zp------k je biti Gp-ste-n odgovornost odgovornost Sozei . . . Kdor kdor Zz-mei dolgoročno dolgoročno Rsn računa računati Ggnste na na Dt bančni bančen Ppnmetd denar denar Sometn , , , ga on Zotmet--k v v Dm Gorenjski gorenjski Ppnzem banki banka Sozem lahko lahko Rsn dobi dobiti Ggdste , , , kdor kdor Zz-mei ga on Zotmet--k ima imeti Ggnste-n , , , ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn varno varno Rsn naloži naložiti Ggdste . . . Vodstvo vodstvo Sosei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n verjetno verjetno Rsn moralo morati Ggnd-es razpršiti razpršiti Ggdn pooblastila pooblastilo Sosmt , , , tako tako Rsn bo biti Gp-pte-n lažje lahko Rsr spremljajo spremljati Nt komitente komitent Sommt . . . V v Dm zadnjih zadnji Ppnsmm letih leto Sosmm je biti Gp-ste-n vodstvo vodstvo Sosei in in Vp seveda seveda L delavci delavec Sommi banke banka Sozer naredilo narediti Ggdd-es izredno izredno Rsn veliko veliko Rsn , , , za za Dt lansko lanski Ppnset leto leto Soset je biti Gp-ste-n predvideno predviden Pdnsei izplačilo izplačilo Sosei dividend dividenda Sozmr , , , pa pa Vp ne ne L zato zato Rsn , , , ker ker Vd jo on Zotzet--k zdaj zdaj Rsn obljublja obljubljati Ggnste SKB SKB Slzei banka banka Sozei , , , saj saj Vp smo biti Gp-spm-n na na Dm upravnem upraven Ppnmem odboru odbor Somem to ta Zk-set obravnavali obravnavati Ggnd-mm že že L prejšnji prejšnji Ppnmetd mesec mesec Sometn in in Vp zdaj zdaj Rsn pripravljamo pripravljati Ggnspm predlog predlog Sometn za za Dt zbor zbor Sometn delničarjev delničar Sommr . . . Ker ker Vd SKB SKB Slzei banka banka Sozei poskuša poskušati Ggnste že že L drugič drugič Rsn , , , moram morati Ggnspe reči reči Ggdn , , , da da Vd ponosno ponosno Rsn gledam gledati Ggnspe na na Dt to ta Zk-set , , , saj saj Vp se se Zp------k vedno vedno Rsn kupuje kupovati Ggnste dobro dober Ppnset blago blago Soset , , , za za Dt slabega slab Ppnmet ni biti Gp-ste-d zanimanja zanimanje Soser . . . Vendar vendar Vp se se Zp------k ne ne L bomo biti Gp-ppm-n pustili pustiti Ggdd-mm prodati prodati Ggdn , , , saj saj Vp smo biti Gp-spm-n veliko veliko Rsn vredni vreden Ppnmmi . . . Tudi tudi L z z Dr nacionalnega nacionalen Ppnmer vidika vidik Somer to ta Zk-sei ne ne L bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es dobro dober Ppnsei , , , če če Vd bi biti Gp-g SKB SKB Slzei banka banka Sozei postala postati Ggdd-ez nova nov Ppnzei Ljubljanska ljubljanski Ppnzei banka banka Sozei , , , kajti kajti Vp čez čez Dt nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr bo biti Gp-pte-n imela imeti Ggnd-ez Slovenija Slovenija Slzei podoben podoben Ppnmetn problem problem Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k bomo biti Gp-ppm-n reševali reševati Ggnd-mm z z Do davki davek Sommo skozi skozi Dt parlament parlament Sometn . . . Spet spet Rsn bo biti Gp-pte-n nastal nastati Ggdd-em dinozaver dinozaver Somei , , , kakršnega kakršen Zz-met smo biti Gp-spm-n imeli imeti Ggnd-mm pred pred Do tremi trije Kbgsmo leti leto Sosmo in in Vp ga on Zotmet--k razformirali razformirali Ggvd-mm . . . " " "

Bled Bled Slmei , , , 5. 5. Kav aprila april Somer - - - Še še L dolgo dolgo Rsn po po Dm sredini sredin Psnzem tekmi tekma Sozem finala finale Somer državnega državen Ppnser prvenstva prvenstvo Soser za za Dt odbojkarice odbojkarica Sozmt sta biti Gp-std-n v v Dm dvorani dvorana Sozem blejske blejski Ppnzer osnovne osnoven Ppnzer šole šola Sozer odmevala odmevati Ggnd-dm pesem pesem Sozei in in Vp smeh smeh Somei . . . Številni številen Ppnmmi gledalci gledalec Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n napolnili napolniti Ggdd-mm dvorano dvorana Sozet in in Vp balkon balkon Sometn , , , so biti Gp-stm-n želeli želeti Ggnd-mm stisniti stisniti Ggdn roko roka Sozet prav prav L vsaki vsak Zc-zed igralki igralka Sozed prve prvi Kbvzer gorenjske gorenjski Ppnzer ekipe ekipa Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n osvojila osvojiti Ggdd-ez naslov naslov Sometn državnih državen Ppnzmr prvakinj prvakinja Sozmr Slovenije Slovenija Slzer in in Vp sploh sploh L prvi prvi Kbvmet naslov naslov Sometn državnih državen Ppnzmr prvakinj prvakinja Sozmr med med Do odbojkarskimi odbojkarski Ppnzmo ekipami ekipa Sozmo . . . Blejkam Blejka Slzmd je biti Gp-ste-n pokal pokal Sometn za za Dt zmago zmaga Sozet na na Dm prvenstvu prvenstvo Sosem izročil izročiti Ggdd-em član član Somei predsedstva predsedstvo Soser Odbojkarske odbojkarski Ppnzer zveze zveza Sozer Slovenije Slovenija Slzer in in Vp predsednik predsednik Somei strokovnega strokoven Ppnmer sveta svet Somer Marko Marko Slmei Zadražnik Zadražnik Slmei , , , kapetanka kapetanka Sozei blejske blejski Ppnzer ekipe ekipa Sozer Nada Nada Slzei Domitrovič Domitrovič Slzei ( ( ( na na Dm sliki slika Sozem ) ) ) , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n ob ob Dm pomoči pomoč Sozem domačih domač Ppnmmr klubskih klubski Ppnmmr delavcev delavec Sommr prva prvi Kbvzei nagnila nagniti Ggdd-ez pokal pokal Sometn s z Do šampanjcem šampanjec Someo . . . Po po Dm odlično odlično Rsn odigranem odigran Pdnsem prvenstvu prvenstvo Sosem in in Vp finalu finale Somem , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n tako tako Vp na na Dm tujem tuj Ppnmem kot kot Vd domačem domač Ppnmem terenu teren Somem premagale premagati Ggdd-mz ekipo ekipa Sozet Infonda Infond Slmer Branika branik Somer , , , so biti Gp-stm-n Blejske blejski Ppnzmi še še L kako kako Rsn zasluženo zasluženo Rsn slavile slaviti Ggnd-mz . . . Več veliko Rsr v v Dm Stotinki stotinka Sozem na na Dm 31. 31. Kav strani stran Sozem . . . Č Č Somei V. V. O Stanovnik Stanovnik Slmei , , , slika slika Sozei : : : L. L. O Jeras Jeras Slmei

Ja ja L , , , tudi tudi L to ta Zk-set veste vedeti Ggnsdm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n film film Somei biografija biografija Sozei mladega mlad Ppnmer newyorškega newyorški Ppnmer slikarja slikar Somer , , , čigar čigar Zz----em starša starš Somdi sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm s z Dr Haitija Haiti Slmer in in Vp Portorika Portoriko Slmer , , , a a Vp ne ne L uboga ubog Ppnmdi , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm sedemsedetih sedemsedeti Kbvsmm kot kot Vd najstnik najstnik Somei priselil priseliti Ggdd-em na na Dt južni južen Ppnmetd Manhattan Manhattan Slmetd in in Vp risal risati Ggnd-em grafite grafit Sommt , , , v v Dm osemdesetih osemdeseti Kbvsmm pa pa Vp je biti Gp-ste-n postal postati Ggdd-em protégé protégé Somei umetnostne umetnosten Ppnzer elite elita Sozer okrog okrog Dr Andyja Andy Slmer Warhola Warhol Slmer . . . Se se Zp------k pravi praviti Ggvste kroga krog Somer , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n pripadal pripadati Ggnd-em tudi tudi L režiser režiser Somei filma film Somer Julian Julian Slmei Schnabel Schnabel Slmei ( ( ( v v Dm filmu film Somem Albert Albert Slmei Milo Mila Slmei ) ) ) , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pri pri Dm filmski filmski Ppnzem biografiji biografija Sozem Basquiata Basquiat Slmer najprej najprej Rsn sodeloval sodelovati Ggnd-em kot kot Vd koscenarist koscenarist Somei , , , pač pač L strokovnjak strokovnjak Somei , , , poznavalec poznavalec Somei , , , " " " a a Vp s z Do tem ta Zk-seo sem biti Gp-spe-n se se Zp------k toliko toliko Rsn ukvarjal ukvarjati Ggnd-em , , , " " " pravi praviti Ggvste , , , " " " da da Vd sem biti Gp-spe-n na na Dm koncu konec Somem film film Sometn še še L posnel posneti Ggdd-em " " " . . . Zato zato Vp , , , vidite videti Ggvsdm , , , je biti Gp-ste-n film film Somei predvsem predvsem L rekonstrukcija rekonstrukcija Sozei časa čas Somer , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n Basquiat Basquiat Slmei gibal gibati Ggnd-em v v Dm krogu krog Somem Schnabla Schnabl Slmer in in Vp Warhola Warhol Slmer in in Vp v v Dm filmu film Somem boste biti Gp-pdm-n videli videti Ggvd-mm kup kup Sometn fac faca Sozmr , , , o o Dm katerih kateri Zv-zmm berete brati Ggnsdm v v Dm umetnostnih umetnosten Ppnzmm biografijah biografija Sozmm in in Vp enciklopedijah enciklopedija Sozmm , , , npr. npr. O razvpitega razvpit Pdnmet mecena mecen Sometd , , , milijonarja milijonar Sometd po po Dm imenu ime Sosem plačevalec plačevalec Somei denarja denar Somer , , , Geldzahler Geldzahler Slmei . . . Zato zato Vp tudi tudi L bejba bejba Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k igra igrati Ggnste Courtney Courtney Slzei Love Love Slzei , , , ne ne L more moči Ggnste biti biti Gp-n kar kar Rsn ena en Kbzzei , , , a a Vp ne ne L ? ? ? , , , čeprav čeprav Vd takoj takoj Rsn povem povedati Ggdspe , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d iz iz Dr iste isti Zn-zer zgodbe zgodba Sozer , , , in in Vp če če Vd še še L povem povedati Ggdspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Courtney Courtney Slzei Love Love Slzei do do Dr nje on Zotzer v v Dm podobnem podoben Ppnmem odnosu odnos Somem kot kot Vd Bowie Bowie Slmei do do Dr Warhola Warhol Slmer , , , se se Zp------k pravi praviti Ggvste v v Dm nekakšnem nekakšen Zn-mem rad rad Rsn - - - bi biti Gp-g - - - bil biti Gp-d-em - - - ti ti Zod-ei odnosu odnos Somem ljubezni ljubezen Sozer in in Vp sovraštva sovraštvo Soser , , , predvsem predvsem L sovraštva sovraštvo Soser , , , zaradi zaradi Dr katerega kateri Zv-mer s z Do prav prav L takim tak Zk-seo zadovoljstvom zadovoljstvo Soseo , , , kot kot Vd Bowie Bowie Slmei upodobi upodobiti Ggdste Warhola Warhol Slmetd kot kot Vd skopuškega skopuški Ppnmet prasca prasec Sometd , , , tudi tudi L Courtney Courtney Slzei Love lov Slzei bejbo bejba Sozet , , , katere kateri Zv-zer identiteto identiteta Sozet iščemo iskati Ggnspm , , , predstavi predstaviti Ggdste kot kot Vd prostaško prostaški Ppnzet kravo krava Sozet , , , lahko lahko Rsn začnete začeti Ggdsdm ugibati ugibati Ggnn . . .

Dr. dr. O Drnovšek Drnovšek Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n prvič prvič Rsn , , , odkar odkar Vd je biti Gp-ste-n prevzel prevzeti Ggdd-em krmilo krmiti Soset LDS LDS Slzer soočil soočiti Ggdd-em z z Do resnim resen Ppnmeo in in Vp organiziranim organiziran Pdnmeo znotrajstrankarskim znotrajstrankarski Ppnmeo revoltom revolt Someo . . .

Vsak vsak Zc-mei trgovec trgovec Somei bo biti Gp-pte-n lahko lahko Rsn v v Dm Italiji Italija Slzem začel začeti Ggdd-em prodajati prodajati Ggnn svoje svoj Zp-set blago blago Soset že že L ob ob Dm sedmih sedem Kbg-mm zjutraj zjutraj Rsn in in Vp to ta Zk-set počel početi Ggvd-em do do Dr desetih deset Kbg-mm zvečer zvečer Rsn , , , čeprav čeprav Vd skupaj skupaj Rsn ne ne L več veliko Rsr kot kot Vd 13 13 Kag ur ura Sozmr na na Dt dan dan Sometn in in Vp 8 8 Kag nedelj nedelja Sozmr na na Dt leto leto Soset . . .

Direktor direktor Somei Fontane fontana Sozer Krešimir Krešimir Slmei Čabrijan Čabrijan Slmei je biti Gp-ste-n osebno oseben Rsn " " " obračunal obračunati Ggdd-em " " " s z Do tridesetletno tridesetleten Ppnzeo obiskovalko obiskovalka Sozeo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n hodila hoditi Ggnd-ez ob ob Dm pomoči pomoč Sozem bergle bergla Sozer

Avstrija Avstrija Slzei je biti Gp-ste-n prejšnji prejšnji Ppnmetd teden teden Sometn ratificirala ratificirati Ggvd-ez okvirno okviren Ppnzet konvencijo konvencija Sozet o o Dm varstvu varstvo Sosem nacionalnih nacionalen Ppnzmr manjšin manjšina Sozmr

Pevka pevka Sozei in in Vp igralka igralka Sozei Marie Marie Slzei - - - Helene Helene Slzei Fery Fery Slzei prepričljivo prepričljivo Rsn oživlja oživljati Ggnste in in Vp parodira parodirati Ggvste dvajseta dvajseti Kbvsmt leta leto Sosmt , , , skupaj skupaj Rsn s z Do svojimi svoj Zp-mmo glasbeniki glasbenik Sommo pa pa Vp ji on Zotzed--k uspe uspeti Ggdste pričarati pričarati Ggdn pravo pravi Ppnset pariško pariški Ppnset vzdušje vzdušje Soset . . .

O o Dm odgovorih odgovor Sommm vlade vlada Sozer na na Dt peticijo peticija Sozet o o Dm meji meja Sozem s z Do Hrvaško Hrvaška Slzeo in in Vp oskrbi oskrba Sozem z z Do vodo voda Sozeo na na Dm obali obala Sozem

KRŠKO Krško Slsei , , , 26 26 Kag . . . - - - Po po Dm občasnem občasen Ppnsem streljanju streljanje Sosem v v Dm romskih romski Ppnsmm naseljih naselje Sosmm v v Dm okolici okolica Sozem Krškega Krško Slser je biti Gp-ste-n policija policija Sozei že že L dalj dolgo Rsr časa čas Somer sklepala sklepati Ggvd-ez , , , da da Vd gre iti Ggvste za za Dt živahno živahen Ppnset trgovanje trgovanje Soset z z Do orožjem orožje Soseo . . . Da da Vd pa pa Vp v v Dt tovrstno tovrsten Ppnzet trgovino trgovina Sozet niso biti Gp-stm-d vpleteni vpleten Pdnmmi samo samo L Romi Rom Slmmi , , , ampak ampak Vp tudi tudi L povsem povsem Rsn običajni običajen Ppnmmi družinski družinski Ppnmmi ljudje človek Sommi z z Do rednimi reden Ppnzmo zaposlitvami zaposlitev Sozmo , , , je biti Gp-ste-n potrdila potrditi Ggdd-ez akcija akcija Sozei , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem so biti Gp-stm-n v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn in in Vp torek torek Sometn šestim šest Kbg-md osebam oseba Sozmd zasegli zaseči Ggdd-mm večje velik Pppzmt količine količina Sozmt orožja orožje Soser . . . Brežičani Brežičan Slmmi in in Vp Krčani Krčan Slmmi so biti Gp-stm-n ga on Zotset--k " " " uvažali uvažati Ggnd-mm " " " iz iz Dr Hrvaške Hrvaška Slzer in in Vp preprodajali preprodajati Ggnd-mm vsem ves Zc-mmd zainteresiranim zainteresiran Pdnmmd kupcem kupec Sommd . . .

Kot kot Vd ugotavljajo ugotavljati Ggnstm , , , so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm v v Dm prvih prvi Kbvmdm dveh dva Kbgmdm mesecih mesec Somdm letošnjega letošnji Ppnser leta leto Soser na na Dm območju območje Sosem njihove njihov Zstzerm UNZ UNZ Slzer v v Dm prometnih prometen Ppnzmm nesrečah nesreča Sozmm pešci pešec Sommi , , , kolesarji kolesar Sommi in in Vp vozniki voznik Sommi koles kolo Sosmr z z Do motorjem motor Someo udeleženi udeležen Pdnmmi desetkrat desetkrat Rsn , , , v v Dm enakem enak Zn-sem obdobju obdobje Sosem lani lani Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es ranjenih ranjen Pdnmmr 5 5 Kag pešcev pešec Sommr , , , 2 2 Kag pa pa Vp sta biti Gp-std-n umrla umreti Ggdd-dm . . .

Spomnimo spomniti Ggdvpm , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n vsa ves Zc-zei zadeva zadeva Sozei začela začeti Ggdd-ez zapletati zapletati Ggnn že že L pred pred Do tedni teden Sommo , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n mestna mesten Ppnzei kadrovska kadrovski Ppnzei komisija komisija Sozei pripravila pripraviti Ggdd-ez predlog predlog Sometn enajstčlanskega enajstčlanski Ppnmer odbora odbor Somer za za Dt pripravo priprava Sozet mestnih mesten Ppnzmr proslav proslava Sozmr . . . Odprto odprt Pdnsei pa pa Vp je biti Gp-ste-n ostalo ostati Ggdd-es vprašanje vprašanje Sosei , , , kdo kdo Zv-mei naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em predsednik predsednik Somei tega ta Zk-mer odbora odbor Somer : : : županja županja Sozei ali ali Vp predsednik predsednik Somei mestnega mesten Ppnmer sveta svet Somer . . . Kot kot Vd smo biti Gp-spm-n slišali slišati Ggvd-mm , , , naj naj L bi biti Gp-g Vika Vika Slzei Potočnik Potočnik Slzei Dimitriju Dimitrij Slmed Kovačiču Kovačič Slmed celo celo L prepustila prepustiti Ggdd-ez predsedniški predsedniški Ppnmetd položaj položaj Sometn , , , toda toda Vp Kovačiču Kovačič Slmed menda menda L ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez všeč všeč Rsn sestava sestava Sozei enajstčlanskega enajstčlanski Ppnmer odbora odbor Somer . . .

Brošura brošura Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n Čuden Čuden Slzei - - - Rebulova Rebulov Psnzei skupaj skupaj Rsn z z Do nekaterimi nekateri Zn-mmo omenjenimi omenjen Pdnmmo avtorji avtor Sommo včeraj včeraj Rsn predstavila predstaviti Ggdd-ez v v Dm Informacijsko informacijski Ppnsei - - - dokumentacijskem dokumentacijski Ppnmem centru center Somem Sveta svet Somer Evrope Evropa Slzer , , , naj naj L bi biti Gp-g prispevala prispevati Ggvd-ez k k Dd uveljavljanju uveljavljanje Sosed človekovih človekov Ppnzmr političnih političen Ppnzmr pravic pravica Sozmr . . . Slovenska slovenski Ppnzei ustava ustava Sozei namreč namreč Vp zagotavlja zagotavljati Ggnste neposredno neposreden Ppnset sodelovanje sodelovanje Soset pri pri Dm upravljanju upravljanje Sosem javnih javen Ppnzmr zadev zadeva Sozmr in in Vp pravico pravica Sozet do do Dr pridobitve pridobitev Sozer informacije informacija Sozer javnega javen Ppnmer pomena pomen Somer , , , vprašanje vprašanje Sosei pa pa Vp je biti Gp-ste-n , , , ali ali Rsn nam jaz Zop-md v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem uspeva uspevati Ggnste uveljavljati uveljavljati Ggnn zagotovljene zagotovljen Pdnzmt pravice pravica Sozmt . . . Brošura brošura Sozei bo biti Gp-pte-n služila služiti Ggnd-ez tudi tudi L kot kot Vd podlaga podlaga Sozei za za Dt problemske problemski Ppnzmt konference konferenca Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k omenjeno omenjen Pdnsei društvo društvo Sosei kot kot Vd nadaljevanje nadaljevanje Soset projekta projekt Somer Neposredna neposreden Ppnzei demokracija demokracija Sozei in in Vp decentralizacija decentralizacija Sozei v v Dm lokalni lokalen Ppnzem samoupravi samouprava Sozem namerava nameravati Ggnste organizirati organizirati Ggvn v v Dm letu leto Sosem lokalni lokalen Ppnzmr volitev volitev Sozmr , , , in in Vp sicer sicer Vp v v Dm Mariboru Maribor Slmem , , , Domžalah Domžale Slzmm , , , Radovljici Radovljica Slzem , , , Jesenicah Jesenice Slzmm , , , Metliki Metlika Slzem ... ... ... Projekt projekt Somei , , , tako tako Rsn namreč namreč Vp pravi praviti Ggvste urednica urednica Sozei brošure brošura Sozer , , , pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g prispeval prispevati Ggvd-em tudi tudi L k k Dd temu ta Zk-sed , , , da da Vd bi biti Gp-g v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem preko preko Dr spremembe sprememba Sozer zakona zakon Somer o o Dm lokalni lokalen Ppnzem samoupravi samouprava Sozem ponovno ponovno Rsn uvedli uvesti Ggdd-mm institut institut Sometn javne javen Ppnzer razprave razprava Sozer in in Vp dosegli doseči Ggdd-mm , , , da da Vd pravica pravica Sozei do do Dr neposrednega neposreden Ppnser odločanja odločanje Soser v v Dm lokalni lokalen Ppnzem samoupravi samouprava Sozem ( ( ( zbor zbor Somei občanov občan Sommr , , , referendum referendum Somei in in Vp ljudska ljudski Ppnzei iniciativa iniciativa Sozei ) ) ) ne ne L bi biti Gp-g ostala ostati Ggdd-ez le le L pravica pravica Sozei , , , zapisana zapisan Pdnzei v v Dm zakonu zakon Somem in in Vp ustavi ustava Sozem . . . ( ( ( vv vv O ) ) )

Na na Dm sinočnji sinočnji Ppnzem tekmi tekma Sozem na na Dm Jesenicah Jesenice Slzmm so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm takšni takšen Zk-mmi prizori prizor Sommi pred pred Do vrati vrata Sosmo gostiteljev gostitelj Sommr dokaj dokaj Rsn pogosti pogost Ppnmmi . . . Ljubljanski ljubljanski Ppnmeid hokejist hokejist Somei Dave Dave Slmei Shute Shute Slmei ( ( ( levo levo Rsn ) ) ) je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em bližnje bližnji Ppnset srečanje srečanje Soset z z Do Borisom Boris Slmeo Kunčičem Kunčič Slmeo , , , njegov njegov Zstmetem razplet razplet Sometn pa pa Vp spremljata spremljati Ggnstd vratar vratar Somei Gaber Gaber Slmei Glavič Glavič Slmei ( ( ( na na Dm tleh tla Sosmm ) ) ) in in Vp Daniel Daniel Slmei Guerard Guerard Slmei ( ( ( skrajno skrajno Rsn desno desno Rsn ) ) ) . . . ( ( ( Foto foto Somei : : : Tomaž Tomaž Slmei Skale Skale Slmei ) ) )

Prvi prvi Kbvzdt dve dva Kbgzdt uri ura Sozdt smo biti Gp-spm-n imeli imeti Ggnd-mm telovadbo telovadba Sozet . . . Mlada mlad Ppnzei profesorica profesorica Sozei , , , ki ki Vd sem biti Gp-spe-n ji on Zotzed--k jaz jaz Zop-ei poslala poslati Ggdd-ez vrtnice vrtnica Sozmt , , , nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n tako tako Rsn neusmiljeno neusmiljeno Rsn podila poditi Ggnd-ez po po Dm šolskem šolski Ppnsem igrišču igrišče Sosem , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pot pot Somei kar kar Rsn curljal curljati Ggnd-em od od Dr nas jaz Zop-mr . . . Celo celo L Martina Martina Slzei je biti Gp-ste-n lovila loviti Ggnd-ez sapo sapa Sozet , , , čeprav čeprav Vd hodi hoditi Ggnste redno redno Rsn na na Dt fitnes fitnes Sometn in in Vp k k Dd aerobiki aerobika Sozed in in Vp si se Zp---d--k vsak vsak Zc-met drugi drug Kbzmetd večer večer Sometn privošči privoščiti Ggvste samo samo L velikansko velikanski Ppnzet skledo skleda Sozet solate solata Sozer . . . Zato zato Vp pa pa Vp tudi tudi L ima imeti Ggnste-n tako tako Rsn vitko vitek Ppnzet postavo postava Sozet . . . Na na Dm drugi drug Kbzzem polovici polovica Sozem igrišča igrišče Soser so biti Gp-stm-n telovadili telovaditi Ggnd-mm fantje fant Sommi iz iz Dr osmega osmi Kbvmer razreda razred Somer . . . Bala bati Ggnd-ez sem biti Gp-spe-n se se Zp------k , , , da da Vd jim on Zotmmd--k bodo biti Gp-ptm-n oči oči Sozmi kar kar Rsn izskočile izskočiti Ggdd-mz iz iz Dr jamic jamica Sozmr , , , tako tako Rsn so biti Gp-stm-n buljili buljiti Ggnd-mm vanjo vame Zotzet--z . . . No no L , , , saj saj Vp tudi tudi L moje moj Zspzmie noge noga Sozmi niso biti Gp-stm-d tako tako Rsn bedne beden Ppnzmi , , , čeprav čeprav Vd se se Zp------k po po Dm dolžini dolžina Sozem nikakor nikakor Rsn ne ne L morejo moči Ggnstm primerjati primerjati Ggnn z z Do njenimi njen Zstzmoez . . . Svetli svetel Ppnmmi lasje lasje Sommi so biti Gp-stm-n ji on Zotzed--k zapeljivo zapeljivo Rsn vihrali vihrati Ggnd-mm v v Dm jesenskem jesenski Ppnsem soncu sonce Sosem . . . Martina Martina Slzei pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n delala delati Ggnd-ez , , , kot kot Vd da da Vd nič nič Rsn ne ne L opazi opaziti Ggdste , , , in in Vp se se Zp------k ni biti Gp-ste-d menila meniti Ggvd-ez za za Dt odobravajoče odobravajoč Ppnset fantovsko fantovski Ppnset žvižganje žvižganje Soset . . .

Nejeverno nejeverno Rsn sem biti Gp-spe-n zmajala zmajati Ggdd-ez z z Do glavo glava Sozeo in in Vp se se Zp------k podvizala podvizati Ggdd-ez nazaj nazaj Rsn proti proti Dd domu dom Somed . . . Še še L zadnjič zadnjič Rsn sem biti Gp-spe-n se se Zp------k ustavila ustaviti Ggdd-ez , , , da da Vd bi biti Gp-g si se Zp---d--k avto avto Sometn dodobra dodobra Rsn ogledala ogledati Ggdd-ez . . . Takrat takrat Rsn pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n začelo začeti Ggdd-es dogajati dogajati Ggnn še še L marsikaj marsikaj Zn-sei . . . Za za Do črnim črn Ppnmeo golfom golf Someo se se Zp------k je biti Gp-ste-n ustavil ustaviti Ggdd-em siv siv Ppnmein mercedes mercedes Somei . . . Videti videti Ggvn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es , , , da da Vd moji moj Zspzede detektivski detektivski Ppnzed agenciji agencija Sozed tisti tisti Zk-met dan dan Sometn ne ne L bo biti Gp-pte-n zmanjkalo zmanjkati Ggdd-es dela delo Soser . . . Skrila skriti Ggdd-ez sem biti Gp-spe-n se se Zp------k za za Dt avtomat avtomat Sometn za za Dt točenje točenje Soset goriva gorivo Soser . . . Na na Dm sopotnikovem sopotnikov Psnmem sedežu sedež Somem spredaj spredaj Rsn sem biti Gp-spe-n zagledala zagledati Ggdd-ez Christino Christina Slzet Altmann Altmann Slzet . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n ime ime Sosei mami mama Sozed mojega moj Zspmere fanta fant Somer . . . Oprijet oprijet Ppnmein črn črn Ppnmein kostim kostim Somei ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n resnično resnično Rsn pristajal pristajati Ggnd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez videti videti Ggvn nadvse nadvse Rsn zapeljiva zapeljiv Ppnzei . . . Tudi tudi L tako tako Rsn od od Dr daleč daleč Rsn pa pa Vp sem biti Gp-spe-n lahko lahko Rsn videla videti Ggvd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n veliko veliko Rsn premočno premočno Rsn naličena naličen Pdnzei . . . Voznik voznik Somei mercedesa mercedes Somer je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em moški moški Somei v v Dm najboljših dober Ppssmm letih leto Sosmm , , , kot kot Vd ljudje človek Sommi radi rad Rsn rečejo reči Ggdstm . . . Bradat bradat Ppnmein tip tip Somei z z Do brki brk Sommo in in Vp sivimi siv Ppnmmo zalizci zalizec Sommo se se Zp------k je biti Gp-ste-n trudil truditi Ggnd-em , , , da da Vd bi biti Gp-g jo on Zotzet--k poljubil poljubiti Ggdd-em , , , toda toda Vp ona on Zotzei se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n spretno spretno Rsn umikala umikati Ggnd-ez , , , dokler dokler Vd ni biti Gp-ste-d nazadnje nazadnje Rsn odprla odpreti Ggdd-ez vrat vrata Sosmr in in Vp izstopila izstopiti Ggdd-ez . . . Pohitela pohiteti Ggdd-ez je biti Gp-ste-n do do Dr svojega svoj Zp-mer avtomobila avtomobil Somer in in Vp se se Zp------k še še L enkrat enkrat Rsn ozrla ozreti Ggdd-ez na na Dt moškega moški Sometd v v Dm mercesedu mercesed Somem . . . Živčno živčno Rsn je biti Gp-ste-n brkljala brkljati Ggnd-ez po po Dm torbici torbica Sozem , , , dokler dokler Vd ni biti Gp-ste-d našla najti Ggdd-ez ključev ključ Sommr . . . Odpeljala odpeljati Ggdd-ez se se Zp------k je biti Gp-ste-n tako tako Rsn hitro hitro Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n gume guma Sozmi kar kar Rsn zacvilile zacviliti Ggdd-mz . . .

» » » Ko ko Vd bi biti Gp-g ga on Zotmet--k vsaj vsaj L , , , « « « je biti Gp-ste-n veselo veselo Rsn rekla reči Ggdd-ez , , , » » » ampak ampak Vp kaj kaj Zv-sei , , , ko ko Vd se se Zp------k pa pa Vp on on Zotmei raje rad Rsr drži držati Ggnste agentke agentka Sozer Scullyjeve Scullyjev Psnzer ! ! ! Me jaz Zop-et--k prav prav L zanima zanimati Ggnste , , , kaj kaj Zv-sei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n izcimilo izcimiti Ggdd-es iz iz Dr tega ta Zk-ser . . . Si biti Gp-sde-n ti ti Zod-ei tudi tudi L slišala slišati Ggvd-ez , , , da da Vd se se Zp------k v v Dm filmu film Somem , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k zdaj zdaj Rsn snemajo snemati Ggnstm po po Dm Dosjejih dosje Sommm X X Somei , , , med med Do njima on Zotmdo končno končno Rsn nekaj nekaj Zn-sei zgodi zgoditi Ggdste ? ? ? A a Vp ni biti Gp-ste-d to ta Zk-sei kul kul Ppnsei ? ? ? Jaz jaz Zop-ei že že L celo cel Ppnzet večnost večnost Sozet čakam čakati Ggnspe , , , kdaj kdaj Rsn jo on Zotzet--k bo biti Gp-pte-n končno končno Rsn poljubil poljubiti Ggdd-em ! ! ! « « «

» » » Tako tako Rsn hitro hitro Rsn pa pa Vp tudi tudi L ne ne L gre iti Ggvste , , , « « « jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n miril miriti Ggnd-em oče oče Somei . . . » » » Sicer sicer Rsn pa pa Vp , , , saj saj Vp veš vedeti Ggnsde , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn samo samo L govorjenje govorjenje Sosei . . . Če če Vd nam jaz Zop-md vse ves Zc-sei splava splavati Ggdste po po Dm vodi voda Sozem , , , še še L vedno vedno Rsn lahko lahko Rsn začnem začeti Ggdspe voziti voziti Ggnn taksi taksi Sometn . . . Še še L raje rad Rsr pa pa Vp bi biti Gp-g prodajal prodajati Ggnd-em hamburgerje hamburger Sommt pri pri Dm McDonald'su McDonald's Slmem , , , « « « je biti Gp-ste-n oče oče Somei poskušal poskušati Ggnd-em vse ves Zc-set skupaj skupaj Rsn obrniti obrniti Ggdn na na Dt šalo šala Sozet . . .

Vročično vročično Rsn sem biti Gp-spe-n se se Zp------k poskušala poskušati Ggnd-ez spomniti spomniti Ggdn kakega kak Zv-mer prepričljivega prepričljiv Ppnmer izgovora izgovor Somer . . . » » » Nimam imeti Ggnspe-d časa čas Somer , , , « « « sem biti Gp-spe-n butasto butasto Rsn bleknila blekniti Ggdd-ez , , , » » » ker ker Vd moram morati Ggnspe na na Dt postajo postaja Sozet . . . Na na Dt glavno glaven Ppnzet železniško železniški Ppnzet postajo postaja Sozet moram morati Ggnspe po po Dt karto karta Sozet za za Dt mamo mama Sozet . . . V v Dt soboto sobota Sozet gre iti Ggvste v v Dt ... ... ... v v Dt Nürnberg Nürnberg Slmetn ... ... ... na na Dt obletnico obletnica Sozet mature matura Sozer . . . Ja ja L , , , mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd imajo imeti Ggnstm-n nekaj nekaj Zn-set takega tak Zk-ser , , , se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k zdi zdeti Ggnste , , , « « « sem biti Gp-spe-n nerodno nerodno Rsn jecljala jecljati Ggnd-ez . . .

» » » Majk Majk Slmei ! ! ! « « « sem biti Gp-spe-n zaklicala zaklicati Ggdd-ez . . . » » » Majk Majk Slmei ! ! ! Narobe narobe Rsn si biti Gp-sde-n razumel razumeti Ggvd-em ! ! ! Ni biti Gp-ste-d to ta Zk-sei , , , kar kar Zz-set misliš misliti Ggnsde ! ! ! « « «

Oba oba Zc-mdi druga drug Kbzmdi izdelka izdelek Somdi sta biti Gp-std-n močna močen Ppnmdi vsak vsak Zc-mei na na Dm svojem svoj Zp-sem področju področje Sosem . . . Lotusov lotusov Psnmein 1-2-3 1-2-3 Kag je biti Gp-ste-n po po Dm pričakovanju pričakovanje Sosem zmogljiv zmogljiv Ppnmein pri pri Dm pogovarjanju pogovarjanje Sosem z z Do Notes Notes Slmei , , , dobro dobro Rsn pozna poznati Ggnste prednosti prednost Sozmt skupinskega skupinski Ppnser dela delo Soser in in Vp je biti Gp-ste-n najlaže lahko Rss obvladljiva obvladljiv Ppnzei preglednica preglednica Sozei . . . Lovorov lovorov Psnmein venec venec Somei najboljše dober Ppszer preglednice preglednica Sozer pa pa Vp bo biti Gp-pte-n do do Dr naslednjega naslednji Ppnmer kroga krog Somer ostal ostati Ggdd-em v v Dm Microsoftovi Microsoftov Psnzem lasti last Sozem . . . Excel Excel Slmei je biti Gp-ste-n enostaven enostaven Ppnmein in in Vp prijazen prijazen Ppnmein , , , predvsem predvsem L pa pa Vp neverjetno neverjetno Rsn zmogljiv zmogljiv Ppnmein . . . Brez brez Dr dvoma dvom Somer je biti Gp-ste-n njegova njegov Zstzeiem velika velik Ppnzei prednost prednost Sozei pred pred Do konkurentoma konkurent Somdo tudi tudi L slovenski slovenski Ppnmeid prevod prevod Somei . . .

Pri pri Dm teh ta Zk-mdm dveh dva Kbgmdm tiskalnikih tiskalnik Somdm gre iti Ggvste pravzaprav pravzaprav L za za Dt skoraj skoraj L enak enak Zn-met izdelek izdelek Sometn . . . To ta Zk-set potrjuje potrjevati Ggnste že že L oblika oblika Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n skoraj skoraj L povsem povsem Rsn enaka enak Zn-zei , , , če če Vd izvzamemo izvzeti Ggdspm napise napis Sommt in in Vp obliko oblika Sozet tipk tipka Sozmr oziroma oziroma Vp nadzornega nadzoren Ppnmer modula modul Somer na na Dm zgornji zgornji Ppnzem strani stran Sozem tiskalnika tiskalnik Somer . . . Po po Dm trditvah trditev Sozmm poznavalcev poznavalec Sommr gre iti Ggvste pravzaprav pravzaprav L za za Dt sad sad Sometn skupnega skupen Ppnmer razvoja razvoj Somer Lexmarka Lexmark Slmer in in Vp Minolte Minolta Slzer : : : prvi prvi Kbvmei je biti Gp-ste-n poskrbel poskrbeti Ggdd-em za za Dt razvoj razvoj Sometn , , , drugi drug Kbzmeid pa pa Vp za za Dt izdelavo izdelava Sozet izdelka izdelek Somer . . . Da da Vd gre iti Ggvste za za Dt Lexmarkov Lexmarkov Psnmetn načrt načrt Sometn , , , izdajajo izdajati Ggnstm že že L poteze poteza Sozmi ohišja ohišje Soser , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n kljub kljub Dd velikosti velikost Sozed nekoliko nekoliko Rsn zaobljene zaobljen Pdnzmi , , , v v Dm skladu sklad Somem s z Do povsem povsem Rsn oblimi obel Ppnmmo modeli model Sommo iz iz Dr Lexmarkove Lexmarkov Psnzer družine družina Sozer laserjev laser Sommr Optra Optra Slzei S. S. Np Lexmarkov Lexmarkov Psnmein model model Somei je biti Gp-ste-n v v Dm primerjavi primerjava Sozem s z Do prejšnjim prejšnji Ppnmeo modelom model Someo manjši majhen Pppmeid , , , bolj bolj Rsn praktičen praktičen Ppnmein za za Dt uporabo uporaba Sozet , , , pa pa Vp tudi tudi L izpis izpis Somei je biti Gp-ste-n lepši lep Pppmeid . . .

Pred pred Do časom čas Someo sem biti Gp-spe-n napovedal napovedati Ggdd-em , , , da da Vd bom biti Gp-ppe-n težko težko Rsn napolnil napolniti Ggdd-em celo celo L en en Kbzmet kanal kanal Sometn B B Somei s z Do tokom tok Someo uporabnih uporaben Ppnmmr podatkov podatek Sommr , , , kaj kaj Zv-sei šele šele L oba oba Zc-mdt kanala kanal Somdt ISDN ISDN Slmei . . . Moja moj Zspzeie napoved napoved Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n uresničila uresničiti Ggdd-ez : : : povprečna povprečen Ppnzei hitrost hitrost Sozei dela delo Soser v v Dm spletu splet Somem se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm zadnjih zadnji Ppnmmm šestih šest Kbg-mm mesecih mesec Sommm skoraj skoraj L razpolovila razpoloviti Ggdd-ez . . .

Barvni barven Ppnmmi tiskalniki tiskalnik Sommi doživljajo doživljati Ggnstm pravi pravi Ppnmetd razcvet razcvet Sometn in in Vp videti videti Ggvn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n sčasoma sčasoma Rsn povsem povsem Rsn izpodrinili izpodriniti Ggdd-mm črno črn Ppnsei - - - bele bel Ppnzmt enote enota Sozmt . . . Najbolje dobro Rss gre iti Ggvste barvnim barven Ppnmmd brizgalnikom brizgalnik Sommd , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n skoraj skoraj L povsem povsem Rsn prevladali prevladati Ggdd-mm med med Do modeli model Sommo za za Dt rabo raba Sozet doma doma Rsn , , , vse vse Rsn bolj bolj Rsn pa pa Vp si se Zp---d--k utirajo utirati Ggnstm pot pot Sozet tudi tudi L v v Dt poslovni posloven Ppnmetd svet svet Sometn . . . K k Dd uspehu uspeh Somed barvnih barven Ppnmmr tiskalnikov tiskalnik Sommr so biti Gp-stm-n pristavili pristaviti Ggdd-mm svoj svoj Zp-met lonček lonček Sometn tudi tudi L izdelki izdelek Sommi z z Do drugimi drug Kbzzmo tehnologijami tehnologija Sozmo za za Dt tiskanje tiskanje Soset v v Dm barvah barva Sozmm ( ( ( na na Dt primer primer Sometn sublimacijski sublimacijski Ppnmmi ) ) ) , , , ki ki Vd tako tako Rsn ali ali Vp drugače drugače Rsn izkoriščajo izkoriščati Ggnstm napake napaka Sozmt in in Vp pomanjkljivosti pomanjkljivost Sozmt barvnih barven Ppnmmr brizgalnikov brizgalnik Sommr . . .

Tudi tudi L cenovno cenovno Rsn je biti Gp-ste-n Apple Apple Slmei ubral ubrati Ggdd-em enako enak Zn-zet strategijo strategija Sozet kakor kakor Vd pri pri Dm operacijskemu operacijski Ppnmem sistemu sistem Somem 7.6 7.6 Kag . . . To ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d več več L zastonj zastonj Rsn , , , kakor kakor Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es še še L do do Dr nedavna nedavna Rsn v v Dm navadi navada Sozem . . . Pri pri Dm nas jaz Zop-mm je biti Gp-ste-n treba treba Rsn zanj zame Zotmet--z odšteti odšteti Ggdn 26.000 26.000 Kag tolarjev tolar Sommr . . . V v Dm ZDA ZDA Slzmm so biti Gp-stm-n kljub kljub Dd temu ta Zk-sed v v Dm prvih prvi Kbvmdm dveh dva Kbgmdm tednih teden Somdm po po Dm prihodu prihod Somem sistema sistem Somer na na Dt trg trg Sometn prodali prodati Ggdd-mm kar kar Rsn 1.200.000 1.200.000 Kag izvodov izvod Sommr , , , kar kar Zz-sei ni biti Gp-ste-d malo malo Rsn . . . To ta Zk-sei vsekakor vsekakor L dokazuje dokazovati Ggnste , , , kako kako Rsn težko težko Rsn pričakovana pričakovan Pdnzei in in Vp potrebna potreben Ppnzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez nadgradnja nadgradnja Sozei prejšnjega prejšnji Ppnmer sistema sistem Somer , , , 7.6 7.6 Kag . . .

Dobrodošla dobrodošel Ppnzei je biti Gp-ste-n tudi tudi L nova nov Ppnzei možnost možnost Sozei elastičnih elastičen Ppnzmr map mapa Sozmr ( ( ( Spring Spring Slmei Folders Folders Slmei ) ) ) . . . To ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k pri pri Dm prenašanju prenašanje Sosem ene en Kbzzer datoteke datoteka Sozer ali ali Vp mape mapa Sozer v v Dm drugo drug Kbzzet , , , ta ta Zk-zei odpira odpirati Ggnste v v Dt globino globina Sozet , , , dokler dokler Vd ne ne L najdemo najti Ggdspm želene želen Pdnzer mape mapa Sozer , , , vmesne vmesen Ppnzmi pa pa Vp se se Zp------k ob ob Dm tem ta Zk-sem samodejno samodejno Rsn zapirajo zapirati Ggnstm . . . To ta Zk-sei nam jaz Zop-md prihrani prihraniti Ggdste kar kar Rsn precej precej Rsn klikanja klikanje Soser in in Vp prostora prostor Somer na na Dm namizju namizje Sosem . . . Druga drug Kbzzei zelo zelo Rsn uporabna uporaben Ppnzei možnost možnost Sozei elastičnih elastičen Ppnzmr map mapa Sozmr pa pa Vp je biti Gp-ste-n tista tisti Zk-zei , , , ko ko Vd z z Do miško miška Sozeo enkrat enkrat Rsn in in Vp pol pol Rsn kliknemo klikniti Ggdspm ikono ikona Sozet diska disk Somer ali ali Vp mape mapa Sozer to ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd pri pri Dm drugem drug Kbzmem kliku klik Somem držimo držati Ggnspm tipko tipka Sozet na na Dm miški miška Sozem pritisnjeno pritisnjen Pdnzet . . . Tedaj tedaj Rsn se se Zp------k kazalec kazalec Somei spremeni spremeniti Ggdste v v Dt povečevalno povečevalen Ppnset steklo steklo Soset in in Vp samodejno samodejno Rsn odpira odpirati Ggnste mape mapa Sozmt , , , na na Dt katere kateri Zv-zmt pokažemo pokazati Ggdspm , , , dokler dokler Vd držimo držati Ggnspm pritisnjeno pritisnjen Pdnzet tipko tipka Sozet na na Dm miški miška Sozem . . . Ko ko Vd jo on Zotzet--k spustimo spustiti Ggdspm , , , se se Zp------k okna okno Sosmi samodejno samodejno Rsn zaprejo zapreti Ggdstm , , , razen razen Dr zadnjega zadnji Ppnser , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n ga on Zotset--k tako tako Rsn odprli odpreti Ggdd-mm . . .

Gonilniki gonilnik Sommi za za Dt grafične grafičen Ppnzmt kartice kartica Sozmt s z Do čipom čip Someo S3 S3 N 617 617 Kag za za Dt Windows Windows Slmetn 95 95 Kag , , , inačica inačica Sozei 4.03.1100 4.03.1100 Kag . . .

Nič nič Rsn podobnega podoben Ppnser pa pa Vp ne ne L moremo moči Ggnspm reči reči Ggdn o o Dm ergonomski ergonomski Ppnzem zasnovi zasnova Sozem monitorja monitor Somer . . . Stojalo stojalo Sosei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp sestavljeno sestavljen Pdnsei iz iz Dr dveh dva Kbgzdr aluminijastih aluminijast Ppnzdr kotnih koten Ppnzdr palic palica Sozdr , , , na na Dt kateri kateri Zv-zdt » » » nataknemo natakniti Ggdspm « « « zaslon zaslon Sometn . . . Če če Vd želimo želeti Ggnspm spremeniti spremeniti Ggdn višino višina Sozet in in Vp naklon naklon Sometn monitorja monitor Somer , , , moramo morati Ggnspm zaslon zaslon Sometn premikati premikati Ggnn po po Dm teh ta Zk-zdm palicah palica Sozdm , , , kar kar Zz-sei sploh sploh L ni biti Gp-ste-d enostavno enostaven Ppnsei . . . Zaslon zaslon Sometn lahko lahko Rsn obračamo obračati Ggnspm samo samo L tako tako Rsn , , , da da Vd zasukamo zasukati Ggdspm ves ves Zc-met monitor monitor Sometn , , , s z Do palicami palica Sozmo vred vred Rsn . . . Morda morda L se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n pri pri Dm Nokii Nokia Slzem tega ta Zk-ser pri pri Dm končnem končen Ppnmem , , , prodajnem prodajen Ppnmem modelu model Somem rešili rešiti Ggdd-mm … … … Nenavadno nenavadno Rsn se se Zp------k nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n zdelo zdeti Ggnd-es tudi tudi L , , , da da Vd zunanjega zunanji Ppnmer napajalnika napajalnik Somer ( ( ( ki ki Vd je biti Gp-ste-n silno silno Rsn majhen majhen Ppnmein vse ves Zc-zmt pohvale pohvala Sozmt ! ! ! ) ) ) niso biti Gp-stm-d vgradili vgraditi Ggdd-mm v v Dt ohišje ohišje Soset , , , saj saj Vp bi biti Gp-g s z Do tem ta Zk-seo uporabniku uporabnik Somed prizanesli prizanesti Ggdd-mm s z Do še še L eno en Kbzzeo škatlico škatlica Sozeo na na Dm delovni deloven Ppnzem mizi miza Sozem . . .

Sedaj sedaj Rsn zaprite zapreti Ggdvdm Regedit Regedit Slmetn . . . Tako tako Rsn kakor kakor Vd je biti Gp-ste-n opisano opisano Rsn v v Dm prvem prvi Kbvmem odstavku odstavek Somem , , , odprite odpreti Ggdvdm stran stran Sozet za za Dt optimalizacijo optimalizacija Sozet računalnika računalnik Somer in in Vp izberite izbrati Ggdvdm poljubno poljuben Ppnzet vrednost vrednost Sozet . . . Vnovič vnovič Rsn poženite pognati Ggdvdm računalnik računalnik Sometn . . .

» » » Sam sam Ppnmein se se Zp------k bom biti Gp-ppe-n prav prav L gotovo gotovo Rsn odpravil odpraviti Ggdd-em v v Dt Moskvo Moskva Slzet , , , ne ne L morem moči Ggnspe pa pa Vp govoriti govoriti Ggnn v v Dm imenu ime Sosem indijskega indijski Ppnmer premiera premier Somer , , , « « « je biti Gp-ste-n dejal dejati Ggdd-em Mušaraf Mušaraf Slmei in in Vp dodal dodati Ggdd-em , , , da da Vd še še L ne ne L ve vedeti Ggnste , , , kdaj kdaj Rsn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n to ta Zk-sei zgodilo zgoditi Ggdd-es . . . » » » To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n težavno težaven Ppnsei vprašanje vprašanje Sosei , , , saj saj Vp moramo morati Ggnspm še še L določiti določiti Ggdn datume datum Sommt . . . Vendar vendar Vp sem biti Gp-spe-n pripravljen pripravljen Pdnmein oditi oditi Ggdn , , , takoj takoj Rsn ko ko Vd se se Zp------k dogovorimo dogovoriti Ggdspm o o Dm ustreznem ustrezen Ppnmem datumu datum Somem . . . « « «

Navsezadnje navsezadnje Rsn sta biti Gp-std-n postala postati Ggdd-dm znova znova Rsn aktualna aktualen Ppnmdi tudi tudi L dva dva Kbgmdi » » » prastara prastar Ppnmdi « « « problema problem Somdi . . . Prvi prvi Kbvmei je biti Gp-ste-n povezan povezan Pdnmein z z Do deviznimi devizen Ppnzmo vlogami vloga Sozmo 140.000 140.000 Kag deviznih devizen Ppnmmr varčevalcev varčevalec Sommr v v Dm zagrebški zagrebški Ppnzem podružnici podružnica Sozem slovenske slovenski Ppnzer Ljubljanske ljubljanski Ppnzer banke banka Sozer , , , katerih kateri Zv-zmr današnja današnji Ppnzei vrednost vrednost Sozei menda menda L dosega dosegati Ggnste 150 150 Kag milijonov milijon Sommr evrov evro Sommr . . . Problem problem Somei je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr nerešenih nerešen Ppnsmr drugih drug Kbzsmr vprašanj vprašanje Sosmr zamrznjen zamrznjen Pdnmein , , , zato zato Vp banki banka Sozed sodijo soditi Ggnstm pred pred Do tržaškim tržaški Ppnseo sodiščem sodišče Soseo . . . Drug drug Kbzmein problem problem Somei pa pa Vp je biti Gp-ste-n parlamentarno parlamentaren Ppnsei zavračanje zavračanje Sosei decembra december Somer lani lani Rsn podpisanega podpisan Pdnmer sporazuma sporazum Somer o o Dm prihodnjem prihodnji Ppnsem skupnem skupen Ppnsem izkoriščanju izkoriščanje Sosem slovenske slovenski Ppnzer in in Vp hrvaške hrvaški Ppnzer jedrske jedrski Ppnzer elektrarne elektrarna Sozer Krško Krško Slsei . . . Državni državen Ppnmeid svet svet Somei , , , drugi drug Kbzmeid dom dom Somei slovenskega slovenski Ppnmer parlamenta parlament Somer , , , je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr » » » pomanjkljivega pomanjkljiv Ppnmer dogovora dogovor Somer o o Dm skladiščenju skladiščenje Sosem jedrskih jedrski Ppnmmr odpadkov odpadek Sommr « « « zavrnil zavrniti Ggdd-em sporazum sporazum Sometn in in Vp zboru zbor Somed poslancev poslanec Sommr predlagal predlagati Ggvd-em , , , naj naj Vd ga on Zotmer--k ne ne L ratificira ratificirati Ggvste , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n uperjen uperjen Pdnmein » » » proti proti Dd slovenskim slovenski Ppnmmd nacionalnim nacionalen Ppnmmd interesom interes Sommd « « « . . . Hrvaška Hrvaška Slzei se se Zp------k je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn zavezala zavezati Ggdd-ez , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n v v Dm dvajsetih dvajset Kbg-mm letih leto Sosmm dokončno dokončno Rsn uskladiščila uskladiščiti Ggdd-ez polovico polovica Sozet takrat takrat Rsn v v Dm Krškem Krško Slsem deponiranih deponiran Ppnmmr jedrskih jedrski Ppnmmr odpadkov odpadek Sommr , , , toda toda Vp v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem dvomijo dvomiti Ggnstm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n izpolnila izpolniti Ggdd-ez te ta Zk-zmt obveznosti obveznost Sozmt . . .

Sicer sicer Rsn so biti Gp-stm-n , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n dejal dejati Ggdd-em Vrečer Vrečer Slmei , , , slovenski slovenski Ppnmmi vinarji vinar Sommi v v Dm lanskem lanski Ppnsem letu leto Sosem skupno skupno Rsn izvozili izvoziti Ggdd-mm 13,3 13,3 Kag milijona milijon Somer litrov liter Sommr svojih svoj Zp-smr vin vino Sosmr ( ( ( največ veliko Rss v v Dm ZDA ZDA Slzmt , , , Japonsko Japonska Slzet , , , Hrvaško Hrvaška Slzet , , , BiH BiH Slzet , , , Skandinavijo Skandinavija Slzet ... ... ... ) ) ) , , , pri pri Dm čemer kar Zz-sem je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es samo samo L 4,5 4,5 Kag milijona milijon Somer litrov liter Sommr vin vino Sosmr ustekleničenih ustekleničen Pdnsmr , , , drugo drug Kbzsei pa pa Vp odprtih odprt Pdnsmr . . . To ta Zk-set razmerje razmerje Soset bodo biti Gp-ptm-n skušali skušati Ggnd-mm v v Dt prihodnje prihodnji Ppnset spremeniti spremeniti Ggdn , , , seveda seveda L v v Dt korist korist Sozet ustekleničenih ustekleničen Pdnsmr vin vino Sosmr . . .

In in Vp kaj kaj Zv-set zahtevajo zahtevati Ggvstm rejci rejec Sommi ? ? ? Od od Dr MKGP MKGP Slser pričakujejo pričakovati Ggnstm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n pripravilo pripraviti Ggdd-es vse ves Zc-mmt potrebne potreben Ppnmmt podzakonske podzakonski Ppnmmt akte akt Sommt na na Dm področju področje Sosem velikih velik Ppnzmr zveri zver Sozmr , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n uvedlo uvesti Ggdd-es plačevanje plačevanje Soset nadomestil nadomestilo Sosmr tudi tudi L za za Dt kmete kmet Sommt , , , ki ki Vd ne ne L delujejo delovati Ggnstm na na Dm ožjem ozek Pppsem območju območje Sosem velikih velik Ppnzmr zveri zver Sozmr ter ter Vp da da Vd bodo biti Gp-ptm-n določili določiti Ggdd-mm območje območje Soset strnjenih strnjen Pdnmmr gozdov gozd Sommr , , , na na Dm katerem kateri Zv-sem bodo biti Gp-ptm-n volkovi volk Sommi varovani varovan Pdnmmi , , , povsod povsod Rsn drugod drugod Rsn pa pa Vp se se Zp------k bo biti Gp-pte-n odstrel odstrel Somei teh ta Zk-zmr zveri zver Sozmr sprostil sprostiti Ggdd-em . . . Nadalje nadalje Rsn rejci rejec Sommi menijo meniti Ggvstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ocenjevanje ocenjevanje Soset in in Vp plačevanje plačevanje Soset škode škoda Sozer treba treba Rsn formalno formalno Rsn urediti urediti Ggdn , , , v v Dt komisijo komisija Sozet za za Dt ocenjevanje ocenjevanje Soset nastale nastal Ppnzer škode škoda Sozer pa pa Vp je biti Gp-ste-n nujno nujno Rsn vključiti vključiti Ggdn tudi tudi L strokovnjake strokovnjak Sommt s z Dr kmetijskega kmetijski Ppnser področja področje Soser . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser pričakujejo pričakovati Ggnstm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n Zavod zavod Somei za za Dt gozdove gozd Sommt lovsko lovski Ppnsei - - - gojitvene gojitven Ppnmmt načrte načrt Sommt usklajeval usklajevati Ggnd-em s z Do KGZS KGZS Slzem in in Vp rejskimi rejski Ppnzmo organizacijami organizacija Sozmo . . .

Helsinško helsinški Ppnzet deklaracijo deklaracija Sozet ob ob Dm desetih deset Kbg-mm krajih kraj Sommm iz iz Dr tujine tujina Sozer podpisali podpisati Ggdd-mm tudi tudi L Koper Koper Slmei , , , Nova nov Ppnzei Gorica Gorica Slzei , , , Maribor Maribor Slmei in in Vp Velenje Velenje Slsei

Če če Vd bo biti Gp-pte-n Ficko Ficko Slmei znal znati Ggnd-em uskladiti uskladiti Ggdn svoje svoj Zp-zmt vsebine vsebina Sozmt z z Do načinom način Someo njihove njihov Zstzerm slikarske slikarski Ppnzer obdelave obdelava Sozer , , , kar kar Zz-sei mu on Zotmed--k na na Dm nekaterih nekateri Zn-zmm slikah slika Sozmm že že L uspeva uspevati Ggnste , , , in in Vp če če Vd ga on Zotmer--k ne ne L bo biti Gp-pte-n zaneslo zanesti Ggdd-es v v Dt stransko stranski Ppnzet ulico ulica Sozet pretiranega pretiran Ppnmer hermetizma hermetizem Somer ali ali Vp poudarjanja poudarjanje Soser vsebine vsebina Sozer na na Dt račun račun Sometn forme forma Sozer , , , si se Zp---d--k lahko lahko Rsn od od Dr njega on Zotmer še še L veliko veliko Rsn obetamo obetati Ggnspm . . . Subtilne subtilen Ppnzmi vsebine vsebina Sozmi zahtevajo zahtevati Ggvstm tudi tudi L subtilno subtilen Ppnzet obdelavo obdelava Sozet , , , zato zato Vp naloga naloga Sozei , , , ki ki Vd si se Zp---d--k jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n zastavil zastaviti Ggdd-em , , , še še L zdaleč zdaleč Rsn ni biti Gp-ste-d lahka lahek Ppnzei . . .

Posebno poseben Ppnsei doživetje doživetje Sosei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em ogled ogled Somei ene en Kbzzer od od Dr poročnih poročen Ppnzmr kapelic kapelica Sozmr , , , okrašene okrašen Pdnzer z z Do rožami roža Sozmo in in Vp srčki srček Sommo raznih razen Ppnzmr barv barva Sozmr , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n par par Sometn poročal poročati Ggnd-em duhovnik duhovnik Somei , , , oblečen oblečen Pdnmein v v Dt Elvisa Elvis Slmetd Presleyja Presley Slmetd . . . Mladoporočencema mladoporočenec Somdd se se Zp------k je biti Gp-ste-n ponudil ponuditi Ggdd-em , , , da da Vd jima on Zotmdd--k za za Dt dodatnih dodaten Ppnmmr nekaj nekaj Rsn dolarjev dolar Sommr zapoje zapeti Ggdste katero kateri Zv-zet od od Dr Elvisovih Elvisov Psnzmr uspešnic uspešnica Sozmr po po Dm njunem njun Zstmemd izboru izbor Somem . . .

Med med Do obiskom obisk Someo mesta mesto Soser so biti Gp-stm-n nekateri nekateri Zn-mmi obiskali obiskati Ggdd-mm tudi tudi L Slovenia Slovenia Slzei center center Sometn , , , ob ob Dm katerem kateri Zv-mem je biti Gp-ste-n njihova njihov Zstzeim nesojena nesojen Ppnzei baza baza Sozei Gimnazium Gimnazium Slmei stadion stadion Somei . . . Tokrat tokrat Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k lahko lahko Rsn na na Dt lastne lasten Ppnzmt oči oči Sozmt prepričali prepričati Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n travnata travnat Ppnzei površina površina Sozei tod tod Rsn dobesedno dobesedno Rsn razriti razrit Pdnmeid travnik travnik Sometn . . . Popoldan popoldan Sometn so biti Gp-stm-n preživeli preživeti Ggdd-mm » » » solo solo Rsn « « « ali ali Vp po po Dm skupinah skupina Sozmm , , , misli misel Sozmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n ob ob Dm igrah igra Sozmm in in Vp razvedrilu razvedrilo Sosem ter ter Vp prebiranju prebiranje Sosem zanimivih zanimiv Ppnzmr vesti vest Sozmr iz iz Dr Slovenije Slovenija Slzer vsem ves Zc-mmd že že L uhajale uhajati Ggnd-mz na na Dt nadaljevanje nadaljevanje Soset prvenstva prvenstvo Soser z z Do Južno južen Ppnzeo Afriko Afrika Slzeo in in Vp Paragvajem Paragvaj Slmeo . . .

- - - Ilirija Ilirija Slzei : : : Škale Škale Slzmi Mila Mila Slzei Krško Krško Slsei 2:2 2:2 Kag , , , Jarše Jarše Slzmi : : : Krka Krka Slzei Vitaskin Vitaskin Slmei 4:4 4:4 Kag , , , Maribor Maribor Slmei : : : Velesovo Velesovo Slsei 6:0 6:0 Kag ; ; ; vrstni vrsten Ppnmeid red red Somei : : : Škale Škale Slzmi Mila Mila Slzei Krško Krško Slsei 44 44 Kag , , , Ilirija Ilirija Slzei 37 37 Kag , , , Krka Krka Slzei Vitaskin Vitaskin Slmei 30 30 Kag , , , Jarše Jarše Slzmi 26 26 Kag ... ... ...

Maribor Maribor Slmei - - - Sojenje sojenje Sosei 43 43 Kag - - - letni leten Ppnzed Danili Danila Slzed Sadar Sadar Slzed , , , bivši bivši Ppnzed solastnici solastnica Sozed finančnega finančen Ppnmer imperija imperij Somer Dadas Dadas Slmei , , , obtožnica obtožnica Sozei jo on Zotzet--k bremeni bremeniti Ggnste preprodaje preprodaja Sozer delnic delnica Sozmr , , , ki ki Vd naj naj L ne ne L bi biti Gp-g bile biti Gp-d-mz nikjer nikjer Rsn vknjižene vknjižen Pdnzmi , , , se se Zp------k včeraj včeraj Rsn ni biti Gp-ste-d nadaljevalo nadaljevati Ggnd-es . . . Sodišče sodišče Sosei namreč namreč Vp še še L vedno vedno Rsn ni biti Gp-ste-d našlo najti Ggdd-es zadnje zadnji Ppnzer priče priča Sozer Mirjana Mirjan Slmer Poljaka Poljak Slmer , , , ki ki Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn marsikaj marsikaj Zn-set povedal povedati Ggdd-em o o Dm spornem sporen Ppnsem barantanju barantanje Sosem z z Do delnicami delnica Sozmo Dadasa Dadas Slmer , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em direktor direktor Somei podjetja podjetje Soser Inter Inter Slmei timex timex Slmei prav prav L ob ob Dm koncu konec Somem leta leto Soser 1993 1993 Kag , , , torej torej Rsn v v Dm času čas Somem , , , ko ko Vd naj naj L bi biti Gp-g od od Dr Dadasa Dadas Slmer prejel prejeti Ggdd-em spornih sporen Ppnzmr 415 415 Kag delnic delnica Sozmr . . .

Imajo imeti Ggnstm-n šest šest Kbg-mt nog noga Sozmr in in Vp tri trije Kbgmmt telesne telesen Ppnmmt oddelke oddelek Sommt . . . Čebele čebela Sozmi , , , metulji metulj Sommi in in Vp hrošči hrošč Sommi so biti Gp-stm-n žuželke žuželka Sozmi . . . Večina večina Sozei žuželk žuželka Sozmr ima imeti Ggnste-n krila krilo Sosmt in in Vp letajo letati Ggnstm . . . Le le L malo malo Rsn je biti Gp-ste-n tistih tisti Zk-zmr , , , kot kot Vd npr. npr. O veliki velik Ppnmmi hrošči hrošč Sommi , , , ki ki Vd ne ne L morejo moči Ggnstm letati letati Ggnn . . .

Vsaka vsak Zc-zei žival žival Sozei ima imeti Ggnste-n svojo svoj Zp-zet ekološko ekološki Ppnzet nišo niša Sozet . . . Ekološka ekološki Ppnzei niša niša Sozei je biti Gp-ste-n dom dom Somei , , , kjer kjer Vd živi živeti Ggnste , , , je biti Gp-ste-n hrana hrana Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je jesti Ggnste , , , in in Vp vse ves Zc-sei , , , s z Do čimer kar Zz-seo je biti Gp-ste-n povezana povezan Pdnzei v v Dm svojem svoj Zp-sem dnevnem dneven Ppnsem življenju življenje Sosem . . . Pogosto pogosto Rsn obstaja obstajati Ggnste kaka kak Zv-zei prazna prazen Ppnzei niša niša Sozei . . . Predniki prednik Sommi kivijev kivi Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n prišli priti Ggdd-mm na na Dt Novo nov Ppnzet Zelandijo Zelandija Slzet , , , so biti Gp-stm-n našli najti Ggdd-mm prazno prazen Ppnzet nišo niša Sozet na na Dm tleh tla Sosmm . . . Opustili opustiti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n letanje letanje Soset in in Vp se se Zp------k predali predati Ggdd-mm življenju življenje Sosed pri pri Dm tleh tla Sosmm . . . Hranili hraniti Ggnd-mm so biti Gp-stm-n se se Zp------k s z Do plodovi plod Sommo in in Vp žuželkami žuželka Sozmo . . . Drugod drugod Rsn je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei niša niša Sozei zasedena zaseden Pdnzei z z Do malimi mali Ppnmmo sesalci sesalec Sommo , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n npr. npr. O ježi jež Sommi . . .

- - - Dolge dolg Ppnzmi in in Vp ozke ozek Ppnzmi peruti perut Sozmi albatrosu albatros Somed omogočajo omogočati Ggnstm hitro hiter Ppnset jadranje jadranje Soset nad nad Do širnim širen Ppnmeo morskim morski Ppnmeo prostorom prostor Someo . . . S z Do spretnim spreten Ppnseo izkoriščanjem izkoriščanje Soseo vetra veter Somer , , , jadra jadrati Ggnste večino večina Sozet časa čas Somer , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g zamahnil zamahniti Ggdd-em s z Do perutmi perut Sozmo . . .

Hobotnik hobotnik Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n uspešno uspešno Rsn prilagodil prilagoditi Ggdd-em okolju okolje Sosed , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n delno delno Rsn kopno kopen Ppnsei in in Vp delno delno Rsn vodno voden Ppnsei . . . Podobno podobno Rsn kot kot Vd njegovi njegov Zstmmiem predniki prednik Sommi tudi tudi L on on Zotmei lahko lahko Rsn diha dihati Ggnste pod pod Do vodo voda Sozeo . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser pa pa Vp zmore zmoči Ggdste štiri štirje Kbgmmt dni dan Sommt preživeti preživeti Ggdn na na Dm kopnem kopno Sosem , , , ker ker Vd vzame vzeti Ggdste s z Do seboj se Zp---o zalogo zaloga Sozet kisika kisik Somer , , , shranjeno shranjen Pdnzet v v Dm krvi kri Sozem . . .

Med med Do tem ta Zk-seo ko ko Vd pajek pajek Somei leti leteti Ggnste čez čez Dt dolino dolina Sozet , , , spušča spuščati Ggnste močno močen Ppnzet svileno svilen Ppnzet nit nit Sozet . . . Taka tak Zk-zei sidrna sidrn Ppnzei nit nit Sozei služi služiti Ggnste drugim drug Kbzmmd za za Dt plezalno plezalen Ppnzet vrv vrv Sozet , , , zato zato Vp takoj takoj Rsn pohitijo pohiteti Ggdstm po po Dm njej on Zotzem in in Vp spotoma spotoma Rsn spletejo splesti Ggdstm nove nov Ppnzmt niti nit Sozmt . . .

Tea Tea Slzei Petrin Petrin Slzei je biti Gp-ste-n napovedala napovedati Ggdd-ez , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n prodala prodati Ggdd-ez 80 80 Kag - - - odstotni odstoten Ppnmetd delež delež Sometn v v Dm tovarni tovarna Sozem aluminija aluminij Somer , , , minister minister Somei Rop Rop Slmei pa pa Vp že že L računa računati Ggnste , , , koliko koliko Rsn bo biti Gp-pte-n manjša majhen Pppzei proračunska proračunski Ppnzei luknja luknja Sozei - - - Toda toda Vp lastnik lastnik Somei je biti Gp-ste-n vendar vendar Vp Eles Eles Slmei

Med med Do firmami firma Sozmo , , , ki ki Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n predvidoma predvidoma Rsn kmalu kmalu Rsn lastninile lastniniti Ggnd-mz , , , a a Vp zanje zame Zotmmt--z še še L niso biti Gp-stm-d potrdili potrditi Ggdd-mm privatizacijskih privatizacijski Ppnmmr programov program Sommr , , , so biti Gp-stm-n hotelska hotelski Ppnsmi podjetja podjetje Sosmi ZOI ZOI Slmei 84 84 Kag , , , Hoteli hotel Sommi Ilidža Ilidža Slzei , , , HTMP HTMP Slmei Europa Europa Slzei , , , J. J. O P. P. O Sarajevogas Sarajevogas Slmei in in Vp Famos Famos Slmei Holding holding Somei . . . Tom Tom Slmei Thomson Thomson Slmei , , , iz iz Dr svetovalne svetovalen Ppnzer agencije agencija Sozer US Us Slmei Aid Aid Slmei , , , ki ki Vd pomaga pomagati Ggvste pri pri Dm privatizaciji privatizacija Sozem gospodarstva gospodarstvo Soser BiH BiH Slzer , , , poudarja poudarjati Ggnste , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n roki rok Sommi za za Dt prijave prijava Sozmt na na Dt tenderje tender Sommt dva dva Kbgmdt do do Dr tri trije Kbgmmt mesece mesec Sommt in in Vp da da Vd bo biti Gp-pte-n komisija komisija Sozei bolj bolj Rsn upoštevala upoštevati Ggvd-ez kakovost kakovost Sozet naložbenih naložben Ppnmmr načrtov načrt Sommr kot kot Vd denar denar Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k bodo biti Gp-ptm-n možni možen Ppnmmi kupci kupec Sommi pripravljeni pripravljen Pdnmmi odšteti odšteti Ggdn za za Dt posamezno posamezen Ppnset podjetje podjetje Soset . . .

Potni poten Ppnmetd list list Sometn za za Dt begunca begunec Sometd ali ali Vp potni poten Ppnmetd list list Sometn za za Dt tujca tujec Sometd dobi dobiti Ggdste na na Dt prošnjo prošnja Sozet tujec tujec Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n dopolnil dopolniti Ggdd-em 18 18 Kag let leto Sosmr starosti starost Sozer . . . Za za Dt osebo oseba Sozet mlajšo mlad Pppzet od od Dr 18 18 Kag let leto Sosmr , , , zaprosi zaprositi Ggdste za za Dt izdajo izdaja Sozet potne poten Ppnzer listine listina Sozer za za Dt begunca begunec Sometd ali ali Vp potne poten Ppnzer listine listina Sozer za za Dt tujca tujec Sometd njen njen Zstmeiez zakoniti zakonit Ppnmeid zastopnik zastopnik Somei . . .

Tujci tujec Sommi , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n v v Dm Republiki republika Sozem Sloveniji Slovenija Slzem stalno stalen Ppnset prebivališče prebivališče Soset ali ali Vp začasno začasno Rsn prebivajo prebivati Ggnstm dalj dolgo Rsr kot kot Vd eno en Kbzset leto leto Soset , , , lahko lahko Rsn ustanovijo ustanoviti Ggdstm tuje tuj Ppnset društvo društvo Soset po po Dm predpisih predpis Sommm , , , ki ki Vd veljajo veljati Ggnstm za za Dt društva društvo Sosmt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k ustanavljajo ustanavljati Ggnstm državljani državljan Sommi Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer . . .

Evidenco evidenca Sozet iz iz Dr tretje tretji Kbvzer alinee alinea Sozer prvega prvi Kbvmer odstavka odstavek Somer tega ta Zk-mer člena člen Somer vodi voditi Ggnste tudi tudi L organ organ Somei , , , pristojen pristojen Ppnmein za za Dt kontrolo kontrola Sozet prehajanja prehajanje Soser čez čez Dt državno državen Ppnzet mejo meja Sozet . . .

Ležal ležati Ggnd-em je biti Gp-ste-n na na Dm veliki velik Ppnzem ploščadi ploščad Sozem nad nad Do zalivom zaliv Someo in in Vp pod pod Do Vezuvom Vezuv Slmeo . . . Stebri steber Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm iz iz Dr marmorja marmor Somer ali ali Vp z z Do njim on Zotmeo preoblečeni preoblečen Pdnmmi . . . Na na Dm severni severen Ppnzem strani stran Sozem je biti Gp-ste-n stal stati Ggnd-em Jupitrov Jupitrov Psnmein tempelj tempelj Somei . . . Na na Dm zadnji zadnji Ppnzem steni stena Sozem , , , so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm v v Dm niši niša Sozem kipi kip Sommi Jupitra Jupiter Slmer , , , Junone Junona Slzer in in Vp Minerve Minerva Slzer . . .

Arheologi arheolog Sommi nam jaz Zop-md sporočajo sporočati Ggnstm , , , da da Vd z z Do deli delo Sosmo pri pri Dm odkopavanju odkopavanje Sosem Emone Emona Slzer in in Vp pri pri Dm sestavljanju sestavljanje Sosem njene njen Zstzerez natančne natančen Ppnzer podobe podoba Sozer počasi počasi Rsn napredujejo napredovati Ggvstm . . . Vzrokov vzrok Sommr za za Dt to ta Zk-set je biti Gp-ste-n več veliko Rsr . . .

ČE če Vd ŽELITE želeti Ggnsdm NEKOLIKO nekoliko Rsn OSVEŽITI osvežiti Ggdn OBRAZ obraz Sometn IN in Vp DATI dati Ggdn LASEH las Sommm HITRO hiter Ppnzet POŽIVITEV poživitev Sozet NE ne L DA da Vd BI biti Gp-g JIH on Zotmmt--k BARVALI barvati Ggnd-mm ( ( ( IN in Vp LE le L KDO kdo Zv-mei TEGA ta Zk-ser V v Dm ZIMSKIH zimski Ppnmmm MESECIH mesec Sommm NE ne L POTREBUJE potrebovati Ggnste ! ! ! ? ? ? ! ! ! ) ) ) SO biti Gp-stm-n PRAMENI pramen Sommi ODLIČNA odličen Ppnzei IZBIRA izbira Sozei . . . POLEG poleg Dr TEGA ta Zk-ser SE se Zp------k LAHKO lahko Rsn POSTOPKA postopek Somer UČINKOVITO učinkovito Rsn LOTITE lotiti Ggdsdm TUDI tudi L SAMI sam Ppnmmi DOMA doma Rsn . . . VENDAR vendar Vp NE ne L POZABITE pozabiti Ggdvdm : : : MANJ manj Rsn JE biti Gp-ste-n VEČ veliko Rsr . . . PAZITE paziti Ggnvdm , , , DA da Vd NE ne L BOSTE biti Gp-pdm-n PRIHRANJENI prihranjen Pdnmetd DENAR denar Sometn ZAPRAVILI zapraviti Ggdd-mm ZA za Dt POPRAVLJANJE popravljanje Soset BARVNIH barven Ppnmmr ODTENKOV odtenek Sommr V v Dm SALONU salon Somem . . .

Suhe suh Ppnmmt lase las Sommt spnite speti Ggvvdm zadaj zadaj Rsn v v Dt konjski konjski Ppnmetd rep rep Sometn . . . Če če Vd nosite nositi Ggnsdm prečko prečka Sozet , , , lase las Sommt najprej najprej Rsn razdelite razdeliti Ggdvdm v v Dt prečko prečka Sozet , , , nato nato Rsn pa pa Vp jih on Zotmmt--k počešite počesati Ggdvdm in in Vp spnite speti Ggvvdm v v Dt rep rep Sometn . . . Tako tako Rsn boste biti Gp-pdm-n lahko lahko Rsn osvetlili osvetliti Ggdd-mm pramene pramen Sommt las las Sommr tam tam Rsn , , , kjer kjer Vd bi biti Gp-g jih on Zotmmt--k naravno naravno Rsn osvetlilo osvetliti Ggdd-es sonce sonce Sosei . . . S z Do postopkom postopek Someo pričnite pričeti Ggdvdm spredaj spredaj Rsn na na Dm prečki prečka Sozem . . . S z Do prsti prst Sommo ali ali Vp z z Do glavnikom glavnik Someo izberite izbrati Ggdvdm polcentimetrski polcentimetrski Ppnmetd pramen pramen Sometn las las Sommr in in Vp nanj name Zotmet--z od od Dr korena koren Somer do do Dr konic konica Sozmr nanesite nanesti Ggdvdm barvo barva Sozet , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n za za Dt dva dva Kbgmdt odtenka odtenek Somdt svetlejša svetel Pppzei od od Dr vaše vaš Zsdzerm barve barva Sozer . . . Nato nato Rsn pobarvajte pobarvati Ggdvdm drug drug Kbzmetn polcentimetrski polcentimetrski Ppnmetd pramen pramen Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k izberete izbrati Ggdsdm bodisi bodisi Vp za za Do prvim prvi Kbvmeo , , , če če Vd želite želeti Ggnsdm lase lasje Sommt posvetliti posvetliti Ggdn ob ob Dm prečki prečka Sozem , , , ali ali Vp pa pa Vp ob ob Dm prvem prvi Kbvmem , , , če če Vd želite želeti Ggnsdm , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n posvetljeni posvetljen Pdnmmi prameni pramen Sommi okvirjali okvirjati Ggnd-mm obraz obraz Sometn . . . Za za Dt drugi drug Kbzmetd pramen pramen Sometn izberete izbrati Ggdsdm barvo barva Sozet , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n vaše vaš Zsdmmtm lase las Sommt posvetlila posvetliti Ggdd-ez za za Dt tri trije Kbgmmt odtenke odtenek Sommt . . . Nadaljujte nadaljevati Ggnvdm menjaje menjaje Rd barvne barven Ppnmmt odtenke odtenek Sommt , , , dokler dokler Vd ne ne L boste biti Gp-pdm-n pobarvali pobarvati Ggdd-mm izbranega izbran Pdnmer predela predel Somer , , , bodisi bodisi Vp ob ob Dm prečki prečka Sozem ali ali Vp pa pa Vp linijo linija Sozet las las Sommr ob ob Dm obrazu obraz Somem od od Dr enega en Kbzser do do Dr drugega drug Kbzser ušesa uho Soser . . . Kosme kosem Sommt vate vata Sozer uporabite uporabiti Ggdvdm kot kot Vd podlogo podloga Sozet za za Dt pramene pramen Sommt pobarvanih pobarvan Pdnmmr las las Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k odmaknete odmakniti Ggdsdm od od Dr lasišča lasišče Soser , , , da da Vd se se Zp------k ne ne L zlepijo zlepiti Ggdstm z z Do drugimi drug Kbzmmo lasmi las Sommo . . . Pustite pustiti Ggdvdm , , , da da Vd barva barva Sozei učinkuje učinkovati Ggnste toliko toliko Rsn časa čas Somer , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n predvideno predvideno Rsn v v Dm priloženih priložen Pdnsmm navodilih navodilo Sosmm proizvajalca proizvajalec Somer , , , nato nato Rsn pa pa Vp lase las Sommt umijte umiti Ggdvdm s z Do šamponom šampon Someo . . .

Torej torej Rsn zdaj zdaj Rsn niste biti Gp-sdm-d poročeni poročen Pdnmmi . . . Kako kako Rsn moški moški Sommi , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k srečujete srečevati Ggnsdm - - - potencialni potencialen Ppnmmi partnerji partner Sommi - - - gledajo gledati Ggnstm na na Dt vas ti Zod-mt ? ? ? Ste biti Gp-sdm-n imeli imeti Ggnd-mm kdaj kdaj Rsn težave težava Sozmt v v Dm tem ta Zk-mem smislu smisel Somem , , , da da Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k vas ti Zod-mr bali bati Ggnd-mm , , , ker ker Vd ste biti Gp-sdm-n tako tako Rsn uspešni uspešen Ppnmmi ? ? ?

Si se Zp---d--k želite želeti Ggnsdm sofisticiran sofisticiran Ppnmetn videz videz Sometn ali ali Vp pa pa Vp bi biti Gp-g radi rad Rsn z z Dr obraza obraz Somer zbrisali zbrisati Ggdd-mm znamenja znamenje Sosmt utrujenosti utrujenost Sozer ? ? ? To ta Zk-set boste biti Gp-pdm-n dosegli doseči Ggdd-mm s z Do sijočimi sijoč Ppnsmo ličili ličilo Sosmo nove nov Ppnzer Lancastrove Lancastrov Psnzer kolekcije kolekcija Sozer Luminizer Luminizer Slmei . . . Ličila ličilo Sosmt na na Dm obrazu obraz Somem osvetlite osvetliti Ggdvdm z z Do izdelkom izdelek Someo Magic Magic Slmei Shimmer Shimmer Slmei , , , svetlečim svetleč Ppnmeo se se Zp------k belim bel Ppnmeo gelom gel Someo na na Dm vodni voden Ppnzem osnovi osnova Sozem , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn nanesete nanesti Ggdsdm tudi tudi L na na Dt vse ves Zc-mmt vidne viden Ppnmmt dele del Sommt telesa telo Soser za za Dt čudovito čudovito Rsn poudarjeno poudarjen Pdnzet polt polt Sozet . . . Bleščeči bleščeč Ppnmeid se se Zp------k stik stik Somei Magic Magic Slmei Stick Stick Slmei z z Do mehko mehek Ppnzeo kremno kremen Ppnzeo teksturo tekstura Sozeo podari podariti Ggdste obrazu obraz Somed nežno nežen Ppnzet tančico tančica Sozet barve barva Sozer , , , uporabite uporabiti Ggdsdm pa pa Vp ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn tudi tudi L kot kot Vd rdečilo rdečilo Soset za za Dt ličnice ličnica Sozmt . . . Bleščeči bleščeč Ppnmeid se se Zp------k puder puder Somei v v Dm prahu prah Somem Magic Magic Slmei Powder Powder Slmei vsebuje vsebovati Ggnste vodne voden Ppnmmt in in Vp transparentne transparenten Ppnmmt sijajne sijajen Ppnmmt delce delec Sommt , , , ki ki Vd se se Zp------k po po Dm nanosu nanos Somem s z Do čopičem čopič Someo na na Dt obraz obraz Sometn ali ali Vp na na Dt roke roka Sozmt , , , noge noga Sozmt in in Vp dekolte dekolte Sometn v v Dm hipu hip Somem spremenijo spremeniti Ggdstm v v Dt svežino svežina Sozet s z Do sijočim sijoč Ppnmeo učinkom učinek Someo . . . Magic Magic Slmei Lipgloss Lipgloss Slmei obda obdati Ggdste ustnice ustnica Sozmt s z Do transparentnim transparenten Ppnmeo sijajem sijaj Someo v v Dm spreminjajočih spreminjajoč Ppnmmm se se Zp------k tonih ton Sommm , , , lak lak Somei za za Dt nohte noht Sommt Magic Magic Slmei Nailgloss Nailgloss Slmei pa pa Vp poskrbi poskrbeti Ggdste za za Dt sijajne sijajen Ppnmmt briljantne briljanten Ppnmmt tone ton Sommt na na Dm nohtih noht Sommm . . .

- - - Pri pri Dm sedanjih sedanji Ppnzmm znanih znan Ppnzmm aferah afera Sozmm vaši vaš Zsdmmim poslanci poslanec Sommi in in Vp predstavniki predstavnik Sommi stranke stranka Sozer niso biti Gp-stm-d preveč preveč Rsn glasni glasen Ppnmmi . . . Kakšno kakšen Zv-sei je biti Gp-ste-n stališče stališče Sosei stranke stranka Sozer do do Dr afer afera Sozmr in in Vp do do Dr načina način Somer njihovega njihov Zstserm razreševanja razreševanje Soser ? ? ?

Dojenček dojenček Somei je biti Gp-ste-n pravo pravi Ppnsei malo mali Ppnsei komunikacijsko komunikacijski Ppnsei čudo čudo Sosei , , , ker ker Vd gleda gledati Ggnste mamo mama Sozet ali ali Vp očeta oče Sometd v v Dt oči oči Sozmt , , , vrti vrteti Ggnste glavo glava Sozet , , , vpija vpijati Ggnste vtise vtis Sommt . . . Z z Do zevanjem zevanje Soseo ali ali Vp odpiranjem odpiranje Soseo ust usta Sosmr reče reči Ggdste : : : » » » RAZUMEM razumeti Ggvspe « « « , , , ko ko Vd pa pa Vp se se Zp------k z z Do glavo glava Sozeo obrne obrniti Ggdste na na Dt drugo drug Kbzzet stran stran Sozet , , , pomeni pomeniti Ggvste » » » SEDAJ sedaj Rsn ŽELIM želeti Ggnspe MALO malo Rsn MIRU mir Somer « « « . . .

Ekskurzija ekskurzija Sozei je biti Gp-ste-n specifična specifičen Ppnzei oblika oblika Sozei vzgojno vzgojen Ppnsei - - - izobraževalnega izobraževalen Ppnser dela delo Soser , , , ki ki Vd se se Zp------k od od Dr pouka pouk Somer v v Dm razredu razred Somem bistveno bistveno Rsn razlikuje razlikovati Ggnste , , , saj saj Vp zahteva zahtevati Ggvste drugačne drugačen Ppnzmt metode metoda Sozmt in in Vp obširnejše obširen Pppzmt ter ter Vp skrbne skrben Ppnzmt priprave priprava Sozmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n potrebne potreben Ppnzmi zaradi zaradi Dr specifičnih specifičen Ppnzmr razmer razmera Sozmr , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm se se Zp------k znajdejo znajti Ggdstm učitelji učitelj Sommi in in Vp učenci učenec Sommi na na Dm terenu teren Somem . . .

V v Dm primeru primer Somem praktičnega praktičen Ppnser dela delati Soser učencev učenec Sommr je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn posebno poseben Ppnzet pozornost pozornost Sozet nameniti nameniti Ggdn konkretnim konkreten Ppnsmd navodilom navodilo Sosmd za za Dt delo delo Soset , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n nujno nujno Rsn , , , da da Vd se se Zp------k učenci učenec Sommi oziroma oziroma Vp dijaki dijak Sommi seznanijo seznaniti Ggdstm z z Do delovnimi deloven Ppnzmo operacijami operacija Sozmo . . . Te ta Zk-zmi naj naj L se se Zp------k počasi počasi Rsn in in Vp nazorno nazorno Rsn prikažejo prikazati Ggdstm - - - demonstrirajo demonstrirati Ggvstm . . .

Sektor sektor Somei rudarstva rudarstvo Soser se se Zp------k sestoji sestati Ggnste iz iz Dr serij serija Sozmr realističnih realističen Ppnsmr in in Vp zgodovinsko zgodovinsko Rsn avtentičnih avtentičen Ppnsmr prizorišč prizorišče Sosmr delovnih deloven Ppnmmr pogojev pogoj Sommr v v Dm rudniku rudnik Somem . . . Razstavljena razstavljen Pdnzei je biti Gp-ste-n originalna originalen Ppnzei oprema oprema Sozei in in Vp mašinerija mašinerija Sozei iz iz Dr vseh ves Zc-smr obdobij obdobje Sosmr evropskega evropski Ppnser rudarstva rudarstvo Soser . . . Ob ob Dm vhodu vhod Somem v v Dt rudnik rudnik Sometn je biti Gp-ste-n razstavljena razstavljen Pdnzei naprava naprava Sozei za za Dt izdelovanje izdelovanje Soset jaškov jašek Sommr , , , izdelana izdelan Pdnzei v v Dm letu leto Sosem 1914 1914 Kag . . . Dejanski dejanski Ppnmeid ogled ogled Somei se se Zp------k prične pričeti Ggdste z z Do repliko replika Sozeo kapele kapela Sozer iz iz Dr 19. 19. Kav stoletja stoletje Soser , , , v v Dt katero kateri Zv-zet so biti Gp-stm-n rudarji rudar Sommi prihajali prihajati Ggnd-mm pred pred Do delom delo Soseo in in Vp po po Dm njem on Zotsem , , , in in Vp se se Zp------k nadaljuje nadaljevati Ggnste z z Do reprodukcijami reprodukcija Sozmo lesenih lesen Ppnmmr podpornikov podpornik Sommr rudnikov rudnik Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k uporabljali uporabljati Ggnd-mm v v Dm rudnikih rudnik Sommm Nemčije Nemčija Slzer in in Vp Poljske Poljska Slzer . . .

Na na Dt slikovit slikovit Ppnmetn način način Sometn je biti Gp-ste-n prikazano prikazan Pdnsei pridobivanje pridobivanje Sosei , , , in in Vp sicer sicer Vp s z Do pretaljevanjem pretaljevanje Soseo oksidov oksid Sommr , , , ki ki Vd se se Zp------k pri pri Dm preoblikovaju preoblikovaju Nt ohlajajo ohlajati Ggnstm in in Vp prehajajo prehajati Ggnstm iz iz Dr tekočega tekoč Ppnser v v Dt trdno trden Ppnset amorfno amorfen Ppnset stanje stanje Soset . . .

• • • Varno varen Ppnsei in in Vp pravilno pravilen Ppnsei ravnanje ravnanje Sosei z z Do opremo oprema Sozeo in in Vp gradivi gradivo Sosmo . . . Skica skica Sozei letala letalo Soser

• • • Ugotovili ugotoviti Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n , , , da da Vd otroci otrok Sommi starosti starost Sozer 2 2 Kag do do Dr 3 3 Kag let leto Sosmr ne ne L morejo moči Ggnstm v v Dm celoti celota Sozem uporabljati uporabljati Ggnn opreme oprema Sozer , , , orodij orodje Sosmr in in Vp naprav naprava Sozmr , , , lahko lahko Rsn pa pa Vp njihovo njihov Zstzetm ustvarjalnost ustvarjalnost Sozet omejimo omejiti Ggdspm na na Dt igro igra Sozet in in Vp uporabo uporaba Sozet opreme oprema Sozer pri pri Dm igralni igralen Ppnzem dejavnosti dejavnost Sozem ( ( ( predvsem predvsem L delo delo Sosei s z Do sestavljankami sestavljanka Sozmo ) ) ) . . .

• • • Vzgojiteljica vzgojiteljica Sozei Vesna Vesna Slzei Širec Širec Slzei je biti Gp-ste-n izvajala izvajati Ggnd-ez zaposlitve zaposlitev Sozmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n trajale trajati Ggnd-mz po po Dt dve dva Kbgzdt uri ura Sozdt s z Do krajšimi kratek Pppmmo odmori odmor Sommo ( ( ( predahi predah Sommo ) ) ) . . .

1 1 Kag . . . Uvodno uvoden Ppnsei ali ali Vp začetno začeten Ppnsei urjenje urjenje Sosei : : : po po Dm začetni začeten Ppnzem instrukciji instrukcija Sozem začnejo začeti Ggdstm učenci učenec Sommi izvajati izvajati Ggnn določeno določen Pdnzet delovno deloven Ppnzet operacijo operacija Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k gotovo gotovo Rsn spremljajo spremljati Ggnstm začetne začeten Ppnzmi težave težava Sozmi . . . Delovno deloven Ppnzet nalogo naloga Sozet naj naj L izvajajo izvajati Ggnstm počasi počasi Rsn , , , a a Vp pravilno pravilno Rsn . . . Posebno poseben Ppnzet skrb skrb Sozet je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn nameniti nameniti Ggdn varstvu varstvo Sosed pri pri Dm delu delo Sosem in in Vp odpravljanju odpravljanje Sosed skupnih skupen Ppnzmr napak napaka Sozmr in in Vp napak napaka Sozmr pri pri Dm posameznikih posameznik Sommm ( ( ( nepravilna nepravilen Ppnzei drža drža Sozei orodja orodje Soser , , , nepravilno nepravilen Ppnsei vpenjanje vpenjanje Sosei obdelovanca obdelovanec Somer itd. itd. O ) ) ) . . . Če če Vd se se Zp------k pri pri Dm vseh ves Zc-mmm pojavljajo pojavljati Ggnstm iste isti Zn-zmi napake napaka Sozmi , , , je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn delovno deloven Ppnzet vajo vaja Sozet ustaviti ustaviti Ggdn in in Vp v v Dm frontalni frontalen Ppnzem obliki oblika Sozem ponovno ponovno Rsn demonstrirati demonstrirati Ggvn operacijo operacija Sozet , , , postopek postopek Sometn ali ali Vp aktivnost aktivnost Sozet . . . Demostriranje demostriranje Sosei mora morati Ggnste biti biti Gp-n operativna operativen Ppnzei dejavnost dejavnost Sozei , , , a a Vp ne ne L samo samo L verbalni verbalen Ppnmeid opis opis Somei dejavnosti dejavnost Sozer . . .

Takšni takšen Zk-mmi muzeji muzej Sommi so biti Gp-stm-n tudi tudi L drugod drugod Rsn po po Dm svetu svet Somem , , , toda toda Vp münchenski münchenski Ppnmeid , , , ki ki Vd zavzema zavzemati Ggnste 60.000 60.000 Kag kvadratnih kvadraten Ppnmmr metrov meter Sommr , , , je biti Gp-ste-n zares zares Rsn posebnost posebnost Sozei . . . Obiskovalec obiskovalec Somei mora morati Ggnste prehoditi prehoditi Ggdn 27 27 Kag km km O , , , če če Vd želi želeti Ggnste mimo mimo Dr vseh ves Zc-mmr 55.000 55.000 Kag razstavljenih razstavljen Pdnmmr predmetov predmet Sommr , , , modelov model Sommr in in Vp rekonstrukcij rekonstrukcija Sozmr . . . Muzej muzej Somei se se Zp------k iz iz Dr leta leto Soser v v Dt leto leto Soset veča večati Ggnste . . . V v Dm njem on Zotmem ni biti Gp-ste-d razstavljeno razstavljen Pdnsei samo samo L tisto tisti Zk-sei , , , kar kar Zz-sei sodi soditi Ggnste v v Dt preteklost preteklost Sozet , , , ampak ampak Vp tudi tudi L vse ves Zc-sei , , , kar kar Zz-set sta biti Gp-std-n ustvarili ustvariti Ggdd-dz sodobna sodoben Ppnzei znanost znanost Sozei in in Vp tehnika tehnika Sozei . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n muzej muzej Somei za za Dt otroke otrok Sommt , , , mlade mlad Ppnmmt , , , za za Dt ljudi človek Sommt v v Dm zrelih zrel Ppnsmm letih leto Sosmm in in Vp tudi tudi L za za Dt starejše star Pppmmt , , , za za Dt ljudi človek Sommt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k zanima zanimati Ggnste znanost znanost Sozei , , , pa pa Vp tudi tudi L za za Dt tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k tehnika tehnika Sozei ne ne L zanima zanimati Ggnste posebej posebej Rsn . . . V v Dm muzeju muzej Somem dobimo dobiti Ggdspm nenadoma nenadoma Rsn občutek občutek Sometn , , , kakršnega kakršen Zz-met smo biti Gp-spm-n imeli imeti Ggnd-mm kot kot Vd majhni majhen Ppnmmi otroci otrok Sommi , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n se se Zp------k veselili veseliti Ggnd-mm vsake vsak Zc-zer igračke igračka Sozer . . . V v Dm večini večina Sozem muzejev muzej Sommr piše pisati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n prepovedano prepovedano Rsn dotikati dotikati Ggnn razstavljenih razstavljen Pdnmmr predmetov predmet Sommr , , , tukaj tukaj Rsn pa pa Vp vas ti Zod-mt skoraj skoraj L prosijo prositi Ggvstm , , , da da Vd se se Zp------k z z Do razstavljenimi razstavljen Pdnmmo predmeti predmet Sommo poigrate poigrati Ggdsdm , , , da da Vd pritiskate pritiskati Ggnsdm na na Dt gumbe gumb Sommt in in Vp vlečete vleči Ggnsdm za za Dt vzvode vzvod Sommt , , , da da Vd storite storiti Ggdsdm vse ves Zc-set , , , karkoli karkoli Zz-set si se Zp---d--k želite želeti Ggnsdm . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n nenavaden nenavaden Ppnmein muzej muzej Somei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n ali ali Vp pa pa Vp je biti Gp-ste-n že že L ustregel ustreči Ggdd-em domišljiji domišljija Sozed mnogim mnog Zn-mmd obiskovalcem obiskovalec Sommd . . .

Oddelek oddelek Somei prikazuje prikazovati Ggnste zahodnjaške zahodnjaški Ppnmmt glasbene glasben Ppnmmt inštrumente inštrument Sommt , , , kot kot Vd rezultat rezultat Sometn razvoja razvoj Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n do do Dr 20. 20. Kav stoletja stoletje Soser temeljil temeljiti Ggnd-em na na Dm tradiciji tradicija Sozem umetne umeten Ppnzer obrti obrt Sozer , , , in in Vp elektronske elektronski Ppnmmt inštrumente inštrument Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k konstruirali konstruirati Ggvd-mm inženirji inženir Sommi . . . Le le L - - - ti ta Zk-mmi ustvarjajo ustvarjati Ggnstm nove nov Ppnmmt zvoke zvok Sommt na na Dt različne različen Ppnmmt načine način Sommt . . .

* * * IZBEREMO izbrati Ggdspm UKAZ ukaz Sometn IZ iz Dr STARTNEGA starten Ppnmer MENIJA meni Somer , , , NAJVEČKRAT največkrat Rsn GA on Zotmet--k NAJDEMO najti Ggdspm KOT kot Vd START start Somei / / / PROGRAMI program Sommi / / / MICROSOFT Microsoft Slmei OFFICE Office Slmei / / / EXCEL Excel Slmei ALI ali Vp

PO po Dm LISTU list Somem SE se Zp------k PREMIKAJ premikati Ggnvde S z Do SMERNIMI smeren Ppnzmo TIPKAMI tipka Sozmo ALI ali Vp VODORAVNIM vodoraven Ppnmeo IN in Vp NAVPIČNIM navpičen Ppnmeo DRSNIKOM drsnik Someo . . .

PREGLEDNICE preglednica Sozmi SE se Zp------k NAJVEČKRAT največkrat Rsn ZAČNEJO začeti Ggdstm Z z Do BESEDILOM besedilo Soseo , , , NASLOVOM naslov Someo , , , NPR. npr. O OSEBNI oseben Ppnmmi PODATKI podatek Sommi , , , PRODAJA prodajati Ggnste V v Dm LETU leto Sosem 2004 2004 Kag … … … Z z Do BESEDILI besedilo Sosmo RAZLAGAMO razlagati Ggnspm POMEN pomen Sometn ŠTEVILČNIH številčen Ppnmmr PODATKOV podatek Sommr , , , NPR. npr. O MESECI mesec Sommi , , , IZDELKI izdelek Sommi , , , DRŽAVE država Sozmi , , , PODJETJA podjetje Sosmi ... ... ...

SLIKA slika Sozei 16 16 Kag : : : DOLOČANJE določanje Sosei ŠIRINE širina Sozer STOLPCAVČASIH STOLPCAVČASIH Nt SE se Zp------k PO po Dm DVOJNEM dvojen Kbdmem KLIKU klik Somem STOLPEC stolpec Somei NEPRIČAKOVANO nepričakovano Rsn RAZŠIRI razširiti Ggdste , , , SAJ saj Vp SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n SAMODEJNO samodejno Rsn PRILAGODIL prilagoditi Ggdd-em NAJŠIRŠEMU širok Ppsmed VNOSU vnos Somed V v Dm KATERIKOLI katerikoli Zz-zem CELICI celica Sozem TEGA ta Zk-mer STOLPCA stolpec Somer . . . STOLPEC stolpec Somei JE biti Gp-ste-n NA na Dm ENEM en Kbzmem LISTU list Somem POVSOD povsod Rsn ENAKO enako Rsn ŠIROK širok Ppnmein . . .

V v Dm TELOVADNICI telovadnica Sozem ŠPORTNEGA športen Ppnmer PARKA park Somer BO biti Gp-pte-n TURNIR turnir Somei V v Dm MALEM mali Ppnmem NOGOMETU nogomet Somem . . . IGRALE igrati Ggnd-mz BODO biti Gp-ptm-n ŠTIRI štirje Kbgzmi EKIPE ekipa Sozmi : : : A A Somei , , , B B Somei , , , C C Somei IN in Vp D. d. Np POMERILE pomeriti Ggdd-mz SE se Zp------k BODO biti Gp-ptm-n NAJPREJ najprej Rsn VSAKA vsak Zc-zei Z z Do VSAKO vsak Zc-zeo . . . TRETJE tretji Kbvsei - - - IN in Vp ČETRTOUVRŠČENA četrtouvrščen Ppnzei EKIPA ekipa Sozei IZ iz Dr PREDTEKMOVANJA predtekmovanje Soser SE se Zp------k BOSTA biti Gp-ptd-n POMERILI pomeriti Ggdd-dz V v Dm POLFINALNI polfinalen Ppnzem TEKMI tekma Sozem ZA za Dt TRETJE tretji Kbvset MESTO mesto Soset , , , PRVO prvi Kbvsei - - - IN in Vp DRUGOUVRŠČENA drugouvrščen Ppnzei EKIPA ekipa Sozei IZ iz Dr PREDTEKMOVANJA predtekmovanje Soser PA pa Vp SE se Zp------k BOSTA biti Gp-ptd-n POMERILI pomeriti Ggdd-dz V v Dm FINALNI finalen Ppnzem TEKMI tekma Sozem ZA za Dt NASLOV naslov Sometn ZMAGOVALNE zmagovalen Ppnzer EKIPE ekipa Sozer TURNIRJA turnir Somer . . . VSAKA vsak Zc-zei TEKMA tekma Sozei TRAJA trajati Ggnste DVAKRAT dvakrat Rsn PO po Dt 20 20 Kag MINUT minuta Sozmr , , , VMESNI vmesen Pdnmmi ODMORI odmor Sommi PA pa Vp 10 10 Kag MINUT minuta Sozmr . . . SESTAVI sestaviti Ggdste ČASOVNI časoven Ppnmetd RAZPORED razpored Sometn TEKEM tekma Sozmr . . . TELOVADNICA telovadnica Sozei JE biti Gp-ste-n PROSTA prost Ppnzei OD od Dr OSME osmi Kbvzer URE ura Sozer ZJUTRAJ zjutraj Rsn DO do Dr ŠTIRIH štirje Kbgzmr POPOLDNE popoldne Rsn . . . SE se Zp------k BO biti Gp-pte-n TEKMOVANJE tekmovanje Soset DALO dati Ggdd-es IZPELJATI izpeljati Ggdn V v Dm ENEM en Kbzmem DNEVU dan Somem ? ? ?

SLIKA slika Sozei 31 31 Kag : : : GALERIJA galerija Sozei SLIKPOLEG SLIKPOLEG Nt IZBRANE izbran Pdnzer SLIKE slika Sozer SE se Zp------k NA na Dm ZASLONU zaslon Somem IZRIŠE izrisati Ggdste ŠE še L ORODNA oroden Ppnzei VRSTICA vrstica Sozei SLIKA slika Sozei , , , Z z Do GUMBI gumb Sommo ZA za Dt DODATNO dodaten Ppnzet OBDELAVO obdelava Sozet SLIKE slika Sozer LAHKO lahko Rsn : : :

ENAKO enako Rsn POIŠČI poiskati Ggdvde ŠE še L , , , KOLIKO koliko Rsn DNI dan Sommr OZIROMA oziroma Vp LET leto Sosmr STA biti Gp-std-n IZBRANI izbran Pdnzdi OSEBI oseba Sozdi STARI star Ppnzdi . . .

GRAFIKONI grafikon Sommi MORAJO morati Ggnstm BITI biti Gp-n OPREMLJENI opremljen Pdnmmi TAKO tako Rsn , , , DA da Vd JE biti Gp-ste-n IZ iz Dr NJIH on Zotmmr JASNO jasno Rsn RAZVIDNO razvidno Rsn , , , KAJ kaj Zv-set PRIKAZUJEJO prikazovati Ggnstm IN in Vp V v Dm KATERIH kateri Zv-zmm MERSKIH merski Ppnzmm ENOTAH enota Sozmm SO biti Gp-stm-n PODATKI podatek Sommi . . . IMETI imeti Ggnn MORAJO morati Ggnstm NEDVOUMEN nedvoumen Ppnmetn NASLOV naslov Sometn IN in Vp PO po Dm MOŽNOSTI možnost Sozem VIR vir Sometn PODATKOV podatek Sommr . . .

TISKANJE tiskanje Sosei PREGLEDNICE preglednica Sozer ALI ali Vp GRAFIKONA grafikon Somer SE se Zp------k V v Dm PROGRAMU program Somem ZA za Dt UREJANJE urejanje Soset PREGLEDNIC preglednica Sozmr NEKOLIKO nekoliko Rsn RAZLIKUJE razlikovati Ggnste OD od Dr TISKANJA tiskanje Soser DOKUMENTA dokument Somer V v Dm PROGRAMU program Somem ZA za Dt UREJANJE urejanje Soset BESEDIL besedilo Sosmr . . . PODATKE podatek Sommt , , , KI ki Vd SE se Zp------k SICER sicer Rsn NAHAJAJO nahajati Ggnstm NA na Dm ENEM en Kbzmem LISTU list Somem DATOTEKE datoteka Sozer , , , LAHKO lahko Rsn PROGRAM program Somei NATISNE natisniti Ggdste NA na Dt VEČ veliko Rsr PAPIRNATIH papirnat Ppnzmr STRANI stran Sozmr , , , ZATO zato Vp IZGLED izgled Sometn ŠE še L PRED pred Do TISKANJEM tiskanje Soseo PREVERIMO preveriti Ggdspm , , , NPR. npr. O ENA en Kbzzei RAZPREDELNICA razpredelnica Sozei JE biti Gp-ste-n RAZDELJENA razdeljen Pdnzei NA na Dt DVA dva Kbgmdt ALI ali Vp VEČ veliko Rsr LISTOV list Sommr , , , GLAVA glava Sozei TABELE tabela Sozer PA pa Vp JE biti Gp-ste-n IZPISANA izpisan Pdnzei SAMO samo L NA na Dm PRVEM prvi Kbvmem IZPISANEM izpisan Pdnmem LISTU list Somem . . .

Drugi drug Kbzmeid vidik vidik Somei pa pa Vp se se Zp------k nanaša nanašati Ggnste na na Dt poklicno poklicen Ppnset usmerjanje usmerjanje Soset . . . Tehniko tehnika Sozet mora morati Ggnste nekdo nekdo Zn-mei oblikovati oblikovati Ggnn , , , načrtovati načrtovati Ggnn , , , izdelovati izdelovati Ggnn in in Vp vzdrževati vzdrževati Ggnn . . . Za za Dt to ta Zk-set se se Zp------k odločajo odločati Ggnstm tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k tehnika tehnika Sozei zanima zanimati Ggnste in in Vp v v Dm njej on Zotzem najdejo najti Ggdstm svoj svoj Zp-met življenjski življenjski Ppnmetd cilj cilj Sometn . . . Ali ali Rsn je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn tehnično tehničen Ppnsei področje področje Sosei njihova njihov Zstzeim poklicna poklicen Ppnzei odločitev odločitev Sozei , , , bodo biti Gp-ptm-n lahko lahko Rsn presodili presoditi Ggdd-mm , , , če če Vd bodo biti Gp-ptm-n tehniko tehnika Sozet poznali poznati Ggnd-mm in in Vp razumeli razumeti Ggvd-mm ter ter Vp ugotovili ugotoviti Ggdd-mm , , , da da Vd imajo imeti Ggnstm-n določene določen Pdnzmt sposobnosti sposobnost Sozmt za za Dt opravljanje opravljanje Soset tega ta Zk-ser dela delo Soser . . . Vzbujanje vzbujanje Sosei zanimanja zanimanje Soser je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei od od Dr nalog naloga Sozmr pouka pouk Somer tehnike tehnika Sozer in in Vp tehnologije tehnologija Sozer . . .

Ob ob Dm shranjevanju shranjevanje Sosem se se Zp------k učenec učenec Somei uči učiti Ggnste tudi tudi L ustreznega ustrezen Ppnser imenovanja imenovanje Soser datotek datoteka Sozmr . . . Imena ime Sosmi naj naj L vsebujejo vsebovati Ggnstm smiselne smiseln Ppnzmt in in Vp prepoznavne prepoznaven Ppnzmt informacije informacija Sozmt . . . Vsebuje vsebovati Ggnste lahko lahko Rsn avtorja avtor Sometd , , , vsebino vsebina Sozet , , , morda morda L datum datum Sometn in in Vp podobno podoben Ppnset . . .

• • • pripomočki pripomoček Sommi , , , orodje orodje Sosei in in Vp stroji stroj Sommi za za Dt obdelavo obdelava Sozet lesa les Somer • • • spozna spoznati Ggvste ob ob Dm praktičnem praktičen Ppnsem delu delo Sosem

• • • Pri pri Dm delu delo Sosem z z Do ostrimi oster Ppnsmo in in Vp koničastimi koničast Ppnsmo orodji orodje Sosmo upoštevajmo upoštevati Ggvvpm vsa ves Zc-smt navodila navodilo Sosmt , , , da da Vd ne ne L poškodujemo poškodovati Ggdspm sebe se Zp---r ali ali Vp drugih drug Kbzmmr . . . Koničasta koničast Ppnsmt in in Vp ostra oster Ppnsmt orodja orodje Sosmt podajamo podajati Ggvspm z z Do ročajem ročaj Someo naprej naprej Rsn . . .

Pri pri Dm nas jaz Zop-mm je biti Gp-ste-n tradicija tradicija Sozei ročno ročno Rsn izdelanega izdelan Pdnmer papirja papir Somer stara star Ppnzei več veliko Rsr kot kot Vd 400 400 Kag let leto Sosmr . . . Pri pri Dm nas jaz Zop-mm je biti Gp-ste-n poraba poraba Sozei in in Vp potreba potreba Sozei po po Dm papirju papir Somem nastala nastati Ggdd-ez v v Dm dobi doba Sozem reformacije reformacija Sozer , , , v v Dm drugi drug Kbzzem polovici polovica Sozem 16. 16. Kav stoletja stoletje Soser . . .

• • • Dolge dolg Ppnmmt reze rez Sommt najkvalitetneje kvalitetno Rss napravimo napraviti Ggdspm z z Do nožem nož Someo . . . Za za Dt rezanje rezanje Soset z z Do nožem nož Someo moramo morati Ggnspm zaščititi zaščititi Ggdn delovno deloven Ppnzet ploskev ploskev Sozet s z Do tršo trd Pppzeo kartonsko kartonski Ppnzeo podlago podlaga Sozeo . . . Ravnilo ravnilo Sosei , , , ki ki Vd ga on Zotset--k držimo držati Ggnspm za za Dt ročaj ročaj Sometn , , , položimo položiti Ggdvpm ob ob Dt črto črta Sozet in in Vp ga on Zotset--k tudi tudi L pritisnemo pritisniti Ggdspm , , , da da Vd se se Zp------k med med Do rezanjem rezanje Soseo ne ne L premakne premakniti Ggdste . . . Ravnilo ravnilo Soset držimo držati Ggnspm tako tako Rsn , , , da da Vd v v Dm smeri smer Sozem rezanja rezanje Soser ni biti Gp-ste-d prstov prst Sommr , , , sicer sicer Vp bi biti Gp-g se se Zp------k porezali porezati Ggdd-mm . . . Rezilo rezilo Sosei naj naj L iz iz Dr ročaja ročaj Somer gleda gledati Ggnste le le L toliko toliko Rsn , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn za za Dt rezanje rezanje Soset . . . Debelejša debel Pppsmt papirna papiren Ppnsmt gradiva gradivo Sosmt režemo rezati Ggnspm tako tako Rsn , , , da da Vd po po Dm istem isti Zn-mem rezu rez Somem potegnemo potegniti Ggdspm previdno previdno Rsn dva dva Kbgmdi - - - do do Dr trikrat trikrat Rsn . . . S z Do tem ta Zk-seo preprečimo preprečiti Ggdspm spodrsavanje spodrsavanje Soset rezila rezilo Soser in in Vp tako tako Rsn varneje varno Rsr opravljamo opravljati Ggnspm to ta Zk-set opravilo opravilo Soset . . .

LES les Sometn DOBIMO dobiti Ggdspm IZ iz Dr DREVES drevo Sosmr . . . JE biti Gp-ste-n GRADIVO gradivo Sosei , , , KI ki Vd SE se Zp------k DA dati Ggdste ZELO zelo Rsn DOBRO dobro Rsn OBDELOVATI obdelovati Ggnn . . . DREVESA drevo Sosmt OLUPIMO olupiti Ggdspm , , , RAZŽAGAMO razžagati Ggdspm ALI ali Vp RAZREŽEMO razrezati Ggdspm . . . DOBIMO dobiti Ggdspm OBDELAN obdelan Pdnmetn LES les Sometn . . . Z z Do RAZREZOM razrez Someo IZDELUJEMO izdelovati Ggnspm TRAMOVE tram Sommt , , , DESKE deska Sozmt , , , LETVE letev Sozmt PA pa Vp TUDI tudi L FURNIR furnir Sometn , , , IZ iz Dr KATEREGA kateri Zv-mer IZDELUJEMO izdelovati Ggnspm VEZAN vezan Pdnmetn LES les Sometn IN in Vp PANELNE panelen Ppnzmt PLOŠČE plošča Sozmt . . . VSE ves Zc-set TO ta Zk-set IMENUJEMO imenovati Ggvspm S z Do SKUPNIM skupen Ppnseo IMENOM ime Soseo POLIZDELKI polizdelek Sommi . . . POLIZDELKI polizdelek Sommi SO biti Gp-stm-n DELNO delno Rsn OBDELANO obdelan Pdnsei LESNO lesen Ppnsei GRADIVO gradivo Sosei , , , IZ iz Dr KATEREGA kateri Zv-ser IZDELUJEMO izdelovati Ggnspm KONČNE končen Ppnmmt IZDELKE izdelek Sommt , , , KOT kot Vd SO biti Gp-stm-n POHIŠTVO pohištvo Sosei , , , ENOSTAVNE enostaven Ppnzmi KONSTRUKCIJE konstrukcija Sozmi MOSTOV most Sommr IN in Vp VRTNIH vrten Ppnzmr UT uta Sozmr . . . TI ta Zk-mmi IZDELKI izdelek Sommi PA pa Vp SO biti Gp-stm-n LAHKO lahko Rsn TUDI tudi L ZELO zelo Rsn ZAHTEVNI zahteven Ppnmmi , , , KO ko Vd SO biti Gp-stm-n NA na Dt PRIMER primer Sometn HIŠE hiša Sozmi . . .

NALOGA naloga Sozei : : : POSKUSITE poskusiti Ggdvdm OVREDNOTITI ovrednotiti Ggdn CENO cena Sozet VLOŽENEGA vložen Pdnser ZNANJA znanje Soser ! ! ! ( ( ( KOLIKO koliko Rsn ČASA čas Somer STE biti Gp-sdm-n POTREBOVALI potrebovati Ggnd-mm , , , DA da Vd STE biti Gp-sdm-n USVOJILI usvojiti Ggdd-mm VSA ves Zc-smt POTREBNA potreben Ppnsmt ZNANJA znanje Sosmt ZA za Dt NAČRTOVANJE načrtovanje Soset IN in Vp IZDELAVO izdelava Sozet IZDELKA izdelek Somer ? ? ?

Na na Dm sliki slika Sozem 3 3 Kag je biti Gp-ste-n prikazan prikazan Pdnmein proizvodni proizvoden Ppnmeid proces proces Somei od od Dr surovin surovina Sozmr do do Dr polizdelkov polizdelek Sommr oziroma oziroma Vp izdelkov izdelek Sommr iz iz Dr umetnih umeten Ppnzmr snovi snov Sozmr . . .

DA da Vd BI biti Gp-g POSTOPKE postopek Sommt ZA za Dt OBDELAVO obdelava Sozet UMETNIH umeten Ppnzmr SNOVI snov Sozmr LAHKO lahko Rsn BOLJE dobro Rsr RAZUMELI razumeti Ggvd-mm IN in Vp DA da Vd BI biti Gp-g BILI biti Gp-d-mm BOLJ bolj Rsn PREGLEDNI pregleden Ppnmmi , , , SO biti Gp-stm-n PRIKAZANI prikazan Pdnmmi NA na Dm SLIKI slika Sozem 5 5 Kag . . .

V v Dm 8. 8. Kav razredu razred Somem se se Zp------k gonil gonilo Sosmr lotimo lotiti Ggdspm celovito celovito Rsn in in Vp jih on Zotmmt--k obravnavamo obravnavati Ggnspm kot kot Vd sistem sistem Sometn , , , ki ki Vd prenaša prenašati Ggnste gibanje gibanje Soset od od Dr motorja motor Somer do do Dr orodja orodje Soser oziroma oziroma Vp od od Dr pogona pogon Somer do do Dr odgona odgon Somer . . . Zobniškemu zobniški Ppnsed gonilu gonilo Sosed , , , ki ki Vd ga on Zotset--k utrdimo utrditi Ggdspm in in Vp dopolnimo dopolniti Ggdspm z z Do načini način Sommo določanja določanje Soser prenosnega prenosen Ppnser razmerja razmerje Soser , , , dodamo dodati Ggdspm še še L ostala ostal Ppnsmt gonila gonilo Sosmt . . . Med med Do temi ta Zk-smo nekoliko nekoliko Rsn podrobneje podrobno Rsr obdelamo obdelati Ggdspm verižni verižen Ppnmetd prenos prenos Sometn in in Vp ročično ročičen Ppnset gonilo gonilo Soset . . . Slednje slednji Ppnsei se se Zp------k pojavi pojaviti Ggdste že že L pri pri Dm batnem baten Ppnmem motorju motor Somem . . . Vsebine vsebina Sozmt je biti Gp-ste-n smiselno smiselno Rsn združiti združiti Ggdn v v Dm projektu projekt Somem Projekt projekt Somei je biti Gp-ste-n podrobno podrobno Rsn opisan opisan Pdnmein v v Dm navodilih navodilo Sosmm za za Dt učitelja učitelj Sometd za za Dt 7. 7. Kav razred. razred. Sometn , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem učenci učenec Sommi raziskujejo raziskovati Ggnstm , , , kako kako Rsn se se Zp------k prenaša prenašati Ggnste gibanje gibanje Sosei od od Dr motorja motor Somer do do Dr orodja orodje Soser in in Vp se se Zp------k pri pri Dm tem ta Zk-sem spreminja spreminjati Ggnste . . . Rezultat rezultat Somei raziskave raziskava Sozer naj naj L bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez konstrukcija konstrukcija Sozei oziroma oziroma Vp model model Somei , , , ki ki Vd ponazarja ponazarjati Ggnste analizirani analiziran Pdnmetd stroj stroj Sometn ali ali Vp sklop sklop Sometn . . .

JE biti Gp-ste-n " " " TEŽKA težek Ppnzei " " " KOVINA kovina Sozei Z z Do GOSTOTO gostota Sozeo 8900 8900 Kag KG kg O / / / CM3 cm3 O IN in Vp TALIŠČEM tališče Soseo PRI1070-1090 PRI1070-1090 Nt OC OC O . . . DOBRO dobro Rsn OBDELOVALNA obdelovalen Ppnzei IN in Vp PLASTIČNA plastičen Ppnzei . . . DOBER dober Ppnmein ELEKTRIČNI električen Ppnmeid IN in Vp TOPLOTNI toploten Ppnmeid PREVODNIK prevodnik Somei . . . LAHKO lahko Rsn SE se Zp------k SPAJA spajati Ggnste IN in Vp SE se Zp------k DA dati Ggdste DOBRO dobro Rsn POLIRATI polirati Ggvn . . . DRAGA drag Ppnzei KOVINA kovina Sozei . . . SVINEC svinec Somei ( ( ( PB Pb O ) ) ) NAPRAVE naprava Sozmi , , , ODPORNE odporen Ppnzmi NA na Dt KISLINO kislina Sozet , , , ZAŠČITA zaščita Sozei PRED pred Do RADIOAKTIVNIM radioaktiven Ppnseo SEVANJEM sevanje Soseo ... ... ...

Gredi gred Sozmi in in Vp vrteče vrteč Ppnzmi osi os Sozmi se se Zp------k vrtijo vrteti Ggnstm v v Dm posebnih poseben Ppnzmm izvrtinah izvrtina Sozmm ali ali Vp ležajih ležaj Sommm . . . Podobno podobno Rsn se se Zp------k tudi tudi L kolesa kolo Sosmi vrtijo vrteti Ggnstm okrog okrog Dr pritrjenih pritrjen Pdnzmr osi os Sozmr . . . Vrteti vrteti Ggnn se se Zp------k morajo morati Ggnstm čim čim Rsn bolj bolj Rsn tekoče tekoče Rsn , , , s z Do čim čim Rsn manj manj Rsn trenja trenje Soser . . . Zato zato Vp so biti Gp-stm-n površine površina Sozmi ležajev ležaj Sommr zelo zelo Rsn gladke gladek Ppnzmi . . . Ker ker Vd palica palica Sozei v v Dm izvrtini izvrtina Sozem drsi drseti Ggnste , , , pravimo praviti Ggvspm takim tak Zk-mmd ležajem ležaj Sommd drsni drsen Ppnmmi ležaji ležaj Sommi . . . Da da Vd trenje trenje Soset še še L bolj bolj Rsn zmanjšamo zmanjšati Ggdspm , , , ležaje ležaj Sommt namažemo namazati Ggdspm z z Do mastjo mast Sozeo ali ali Vp oljem olje Soseo . . .

Na na Dm sliki slika Sozem 5.11 5.11 Kag je biti Gp-ste-n prikazan prikazan Pdnmein sistem sistem Somei računalniškega računalniški Ppnser projektiranja projektiranje Soser z z Do uporabo uporaba Sozeo programa program Somer CICYcad CICYcad Slmei in in Vp računalniške računalniški Ppnzer proizvodnje proizvodnja Sozer na na Dm preprostem preprost Ppnmem primeru primer Somem rezalnika rezalnik Somer stiropora stiropor Somer . . .

ČE če Vd SE se Zp------k OZRETA ozreti Ggdsdd V v Dt DALJAVO daljava Sozet , , , BOSTA biti Gp-pdd-n VIDELA videti Ggvd-dm DEŽELO dežela Sozet PAMETNIH pameten Ppnmmr STROJEV stroj Sommr . . .

PRI pri Dm REŠEVANJU reševanje Sosem TE ta Zk-zer NALOGE naloga Sozer STE biti Gp-sdm-n SPOZNALI spoznati Ggvd-mm , , , KAJ kaj Zv-sei SO biti Gp-stm-n ELEKTRIČNA električen Ppnsmi VEZJA vezje Sosmi , , , KAJ kaj Zv-sei JE biti Gp-ste-n TO ta Zk-sei VZPOREDNA vzporeden Ppnzei IN in Vp KAJ kaj Zv-sei JE biti Gp-ste-n TO ta Zk-sei ZAPOREDNA zaporeden Ppnzei VEZAVA vezava Sozei , , , PA pa Vp TUDI tudi L VZAJEMNO vzajemen Ppnsei DELOVANJE delovanje Sosei VEZIJ vezje Sosmr . . . SPOZNALI spoznati Ggvd-mm STE biti Gp-sdm-n OSNOVE osnova Sozmt DELOVANJA delovanje Soser RAČUNALNIKA računalnik Somer . . .

Glede glede Rsn na na Dt razgibano razgiban Pdnset življenje življenje Soset črnogorskega črnogorski Ppnmer kralja kralj Somer Nikole Nikola Slmer , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n dirka dirka Sozei minuli minuli Ppnmetd torek torek Sometn začela začeti Ggdd-ez v v Dm južni južen Ppnzem Italiji Italija Slzem . . . Ptujčani Ptujčan Slmmi so biti Gp-stm-n napadli napasti Ggdd-mm že že L takoj takoj Rsn na na Dm prvi prvi Kbvzem etapi etapa Sozem ( ( ( Pesichi Pesichi Slmei - - - Pesichi Pesichi Slmei , , , 185 185 Kag km km O ) ) ) . . . Za za Do zmagovalcem zmagovalec Someo Kam Kam Slmei Po Po Slmei Wongom Wong Slmeo ( ( ( Kitajska Kitajska Slzei ) ) ) so biti Gp-stm-n se se Zp------k uvrstili uvrstiti Ggdd-mm Massimo Massimo Slmei DeMarin DeMarin Slmei , , , Mitja Mitja Slmei Mahorič Mahorič Slmei in in Vp Radoslav Radoslav Slmei Rogina Rogina Slmei ter ter Vp tako tako Rsn napovedali napovedati Ggdd-mm oster oster Ppnmetn boj boj Sometn za za Dt rumeno rumen Ppnzet majico majica Sozet vodilnega vodilen Ppnmer . . . Te ta Zk-zer jim on Zotmmd--k na na Dm drugi drug Kbzzem etapi etapa Sozem ( ( ( Matinada Matinada Slzei - - - Matinada Matinada Slzei , , , 145 145 Kag km km O ) ) ) sicer sicer Rsn še še L ni biti Gp-ste-d uspelo uspeti Ggdd-es odvzeti odvzeti Ggdn , , , pred pred Do selitvijo selitev Sozeo v v Dt Črno črn Ppnzet goro gora Sozet pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dt drugo drug Kbzset mesto mesto Soset prebil prebiti Ggdd-em Mahorič Mahorič Slmei . . . Po po Dm vožnji vožnja Sozem z z Do luksuznim luksuzen Ppnmeo trajektom trajekt Someo , , , na na Dm katerem kateri Zv-mem so biti Gp-stm-n kolesarjem kolesar Sommd čas čas Sometn krajšali krajšati Ggnd-mm igralni igralen Ppnmmi avtomati avtomat Sommi in in Vp simpatične simpatičen Ppnzmi hostese hostesa Sozmi , , , je biti Gp-ste-n karavano karavana Sozet čakala čakati Ggnd-ez peklenska peklenski Ppnzei tretja tretji Kbvzei etapa etapa Sozei do do Dr Trebinja Trebinje Soser . . .

Francoski francoski Ppnmmi dirkači dirkač Sommi Guyot Guyot Slmei , , , Dussauge Dussauge Slmei in in Vp Scarnato Scarnato Slmei so biti Gp-stm-n zmagali zmagati Ggdd-mm na na Dm letošnji letošnji Ppnzem motociklistični motociklističen Ppnzem preizkušnji preizkušnja Sozem 24 24 Kag ur ura Sozmr Le le L Mansa Mans Slmer , , , uvodni uvoden Ppnzem tekmi tekma Sozem svetovnega svetoven Ppnser prvenstva prvenstvo Soser v v Dm vzdržljivostnem vzdržljivosten Ppnmem motociklizmu motociklizem Somem 2001 2001 Kag . . . Slovenec Slovenec Slmei Igor Igor Slmei Jerman Jerman Slmei , , , Američan Američan Slmei Jason Jason Slmei Pridemore Pridemore Slmei in in Vp Šved Šved Slmei Peter Peter Slmei Linden Linden Slmei , , , ki ki Vd tvorijo tvoriti Ggnstm moštvo moštvo Soset Phase Phase Slmei One One Slmei , , , tokrat tokrat Rsn niso biti Gp-stm-d imeli imeti Ggnd-mm sreče sreča Sozer z z Do motorjem motor Someo Suzuki Suzuki Slmei GSX GSX Slmei - - - R1000 R1000 N in in Vp so biti Gp-stm-n po po Dm nekaj nekaj Rsn urah ura Sozmm odstopili odstopiti Ggdd-mm . . .

V v Dm prihodnjih prihodnji Ppnmmm dneh dan Sommm : : : V v Dt sredo sreda Sozet bo biti Gp-pte-n sončno sončno Rsn , , , začel začeti Ggdd-em bo biti Gp-pte-n pihati pihati Ggnn jugozahodni jugozahoden Ppnmeid veter veter Somei . . . Jutro jutro Sosei bo biti Gp-pte-n hladno hladen Ppnsei , , , ponekod ponekod Rsn je biti Gp-ste-n možna možen Ppnzei slana slana Sozei . . .

Vlada vlada Sozei Benina Benin Slmer je biti Gp-ste-n zaprosila zaprositi Ggdd-ez Združene združen Pdnmmt narode narod Sommt in in Vp zahodne zahoden Ppnzmt sile sila Sozmt , , , naj naj Vd pomagajo pomagati Ggvstm poiskati poiskati Ggdn ladjo ladja Sozet , , , Interpol Interpol Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n izdal izdati Ggdd-em mednarodno mednaroden Ppnset zaporno zaporen Ppnset povelje povelje Soset za za Dt kapitana kapitan Sometd in in Vp posadko posadka Sozet ter ter Vp za za Dt beninskega beninski Ppnmet poslovneža poslovnež Sometd Stanislava Stanislav Slmetd Abantona Abanton Slmetd , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em ladjo ladja Sozet najel najeti Ggdd-em za za Dt prevoz prevoz Sometn . . . Vse vse Rsn bolj bolj Rsn se se Zp------k širijo širiti Ggnstm domneve domneva Sozmi , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n Etireno Etireno Slzei od od Dr četrtka četrtek Somer , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n za za Do njo on Zotzeo izginile izginiti Ggdd-mz sledi sled Sozmi in in Vp ko ko Vd je biti Gp-ste-n prenehala prenehati Ggdd-ez odgovarjati odgovarjati Ggnn na na Dt komunikacije komunikacija Sozmt , , , ustavila ustaviti Ggdd-ez v v Dm kakšnem kakšen Zv-sem manjšem majhen Pppsem pristanišču pristanišče Sosem in in Vp izkrcala izkrcati Ggdd-ez otroke otrok Sommt . . . Obstaja obstajati Ggnste pa pa Vp še še L strahotnejša strahoten Pppzei verjetnost verjetnost Sozei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n posadka posadka Sozei ladje ladja Sozer , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n zvedela zvedeti Ggdd-ez , , , da da Vd ji on Zotzed--k grozi groziti Ggnste kazenski kazenski Ppnmeid pregon pregon Somei , , , male mali Ppnmmt sužnje suženj Sommt , , , od od Dr katerih kateri Zv-mmr so biti Gp-stm-n nekateri nekateri Zn-mmi stari star Ppnmmi celo celo L manj manj Rsn kot kot Vd deset deset Kbg-mt let leto Sosmr , , , vrgla vreči Ggdd-ez v v Dt morje morje Soset . . .

Domžalskim domžalski Ppnmmd skavtom skavt Sommd je biti Gp-ste-n pri pri Dm prižiganju prižiganje Sosem bakel bakla Sozmr močno močno Rsn nagajal nagajati Ggnd-em veter veter Somei , , , zato zato Vp pa pa Vp so biti Gp-stm-n toliko toliko Rsn lažje lahko Rsr prižgali prižgati Ggdd-mm kres kres Sometn . . .

Plavalni plavalen Ppnmeid klub klub Somei Ljubljana Ljubljana Slzei pa pa Vp letos letos Rsn organizira organizirati Ggvste tudi tudi L že že L 22. 22. Kav plavalno plavalen Ppnset tekmovanje tekmovanje Soset Pokal pokal Somei mesta mesto Soser Ljubljane Ljubljana Slzer . . . Tekmovanje tekmovanje Sosei bo biti Gp-pte-n na na Dm bazenu bazen Somem Kolezija Kolezija Slzei v v Dt soboto sobota Sozet , , , 28. 28. Kav , , , in in Vp nedeljo nedelja Sozet , , , 29. 29. Kav junija junij Somer . . . Pričakujejo pričakovati Ggnstm okoli okoli Rsn 300 300 Kag plavalcev plavalec Sommr vseh ves Zc-zmr kategorij kategorija Sozmr , , , kadetov kadet Sommr in in Vp mladincev mladinec Sommr iz iz Dr vseh ves Zc-mmr slovenskih slovenski Ppnmmr klubov klub Sommr in in Vp drugih drug Kbzzmr držav država Sozmr . . . ( ( ( mč mč O ) ) )

Ustavno ustaven Ppnsei sodišče sodišče Sosei pripravilo pripraviti Ggdd-es daljšo dolg Pppzet obrazložitev obrazložitev Sozet mnenja mnenje Soser o o Dm zakonu zakon Somem o o Dm ratifikaciji ratifikacija Sozem evropskega evropski Ppnmer sporazuma sporazum Somer

Sikst Sikst Slmei je biti Gp-ste-n seveda seveda L najbolj najbolj Rsn znan znan Ppnmein po po Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd je biti Gp-ste-n dal dati Ggdd-em postaviti postaviti Ggdn sikstinsko sikstinski Ppnzet kapelo kapela Sozet , , , kjer kjer Vd danes danes Rsn ustoličujejo ustoličevati Ggnstm papeže papež Sommt , , , za za Do seboj se Zp---o pa pa Vp je biti Gp-ste-n pustil pustiti Ggdd-em tudi tudi L nekoliko nekoliko Rsn manj manj Rsn kulturno kulturen Ppnzet zapuščino zapuščina Sozet . . . Leta leto Soser 1478 1478 Kag je biti Gp-ste-n izdal izdati Ggdd-em papeško papeški Ppnzet bulo bula Sozet , , , s z Do katero kateri Zv-zeo je biti Gp-ste-n odobril odobriti Ggdd-em inkvizicijo inkvizicija Sozet v v Dm Kastilji Kastilja Slzem , , , ter ter Vp imenoval imenovati Ggvd-em razvpitega razvpit Pdnmet Torquemado Torquemada Slmetd za za Dt njenega njen Zstmetez velikega velik Ppnmet inkvizitorja inkvizitor Sometd . . . Torquemada Torquemada Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n nemudoma nemudoma Rsn spravil spraviti Ggdd-em na na Dt delo delo Soset . . . Leta leto Soser 1482 1482 Kag je biti Gp-ste-n španska španski Ppnzei inkvizicija inkvizicija Sozei samo samo L v v Dm Andaluziji Andaluzija Slzem sežgala sežgati Ggdd-ez 2000 2000 Kag " " " heretikov heretik Sommr " " " - - - s z Do tem ta Zk-seo , , , da da Vd so biti Gp-stm-n sovražnike sovražnik Sommt Cerkve cerkev Sozer sežigali sežigati Ggnd-mm , , , so biti Gp-stm-n se se Zp------k spretno spretno Rsn izognili izogniti Ggdd-mm biblijski biblijski Ppnzed zapovedi zapoved Sozed proti proti Dd prelivanju prelivanje Sosed krvi kri Sozer . . . Tipičen tipičen Ppnmetn primer primer Sometn sojenja sojenje Soser je biti Gp-ste-n opisal opisati Ggdd-em Henry Henry Slmei Charles Charles Slmei Lea Lea Slmei v v Dm svojem svoj Zp-sem klasičnem klasičen Ppnsem delu delo Sosem Zgodovina zgodovina Sozei inkvizicije inkvizicija Sozer v v Dm Španiji Španija Slzem . . . Pripoveduje pripovedovati Ggnste o o Dm mladi mlad Ppnzem noseči noseč Ppnzem ženski ženska Sozem z z Do imenom ime Soseo Elvira Elvira Slzei del del Nj Campo Campo Slzei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k zaprli zapreti Ggdd-mm , , , češ češ L da da Vd je biti Gp-ste-n " " " prikrita prikrit Pdnzei židinja židinja Sozei " " " . . . Leto leto Soset pozneje pozno Rsr so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k privedli privesti Ggdd-mm pred pred Dt sodišče sodišče Soset v v Dm Toledu Toledo Slmem , , , pred pred Do tem ta Zk-seo pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dm ječi ječa Sozem rodila roditi Ggvd-ez otroka otrok Sometd . . . Proti proti Dd njej on Zotzed sta biti Gp-std-n pričala pričati Ggnd-dm dva dva Kbgmdi delavca delavec Somdi , , , ki ki Vd sta biti Gp-std-n živela živeti Ggnd-dm v v Dm njeni njen Zstzemez hiši hiša Sozem . . . Povedala povedati Ggdd-dm sta biti Gp-std-n , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d jedla jesti Ggnd-ez svinjine svinjina Sozer in in Vp si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n ob ob Dm sobotah sobota Sozmm preoblekla preobleči Ggdd-ez spodnje spodnji Ppnset perilo perilo Soset . . . Ker ker Vd sta biti Gp-std-n inkviziciji inkvizicija Sozed prijavila prijaviti Ggdd-dm tako tak Zk-set sumljivo sumljiv Ppnset obnašanje obnašanje Soset , , , sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm nagrajena nagrajen Pdnmdi s z Do tremi trije Kbgsmo leti leto Sosmo posebnih poseben Ppnzmr pravic pravica Sozmr . . . Elvira Elvira Slzei je biti Gp-ste-n ugovarjala ugovarjati Ggnd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n nedolžna nedolžen Ppnzei . . . Bila biti Gp-d-ez je biti Gp-ste-n kristjanka kristjanka Sozei . . . Njen njen Zstmeiez mož mož Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em kristjan kristjan Somei . . . Njen njen Zstmeiez oče oče Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em kristjan kristjan Somei , , , njena njen Zstzeiez mati mati Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n očitno očitno Rsn imela imeti Ggnd-ez tudi tudi L židovske židovski Ppnmmt prednike prednik Sommt . . . Od od Dr svojega svoj Zp-ser enajstega enajsti Kbvser leta leto Soser preprosto preprosto Rsn ni biti Gp-ste-d marala marati Ggnd-ez svinjine svinjina Sozer . . . Kadar kadar Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n poskušala poskušati Ggnd-ez jesti jesti Ggnn , , , ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es slabo slabo Rsn . . . Mati mati Sozei jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n naučila naučiti Ggdd-ez , , , naj naj Vd si se Zp---d--k ob ob Dm sobotah sobota Sozmm preobleče preobleči Ggdste spodnje spodnji Ppnset perilo perilo Soset , , , vendar vendar Vp v v Dm tem ta Zk-sem ni biti Gp-ste-d videla videti Ggvd-ez nobenega noben Zl-mer verskega verski Ppnmer pomena pomen Somer . . . Sodišče sodišče Sosei jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n opozorilo opozoriti Ggdd-es , , , da da Vd jo on Zotzet--k bodo biti Gp-ptm-n mučili mučiti Ggnd-mm , , , če če Vd ne ne L pove povedati Ggdste resnice resnica Sozer . . . Svoji svoj Zp-zed zgodbi zgodba Sozed ni biti Gp-ste-d imela imeti Ggnd-ez dodati dodati Ggdn nič nič Rsn več več L . . . Slekli sleči Ggdd-mm so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k do do Dr golega gol Ppnser in in Vp ji on Zotzed--k zvezali zvezati Ggdd-mm roke roka Sozmt . . . Povezovali povezovati Ggnd-mm so biti Gp-stm-n jih on Zotzmt--k tako tako Rsn dolgo dolgo Rsn , , , dokler dokler Vd ni biti Gp-ste-d kričala kričati Ggnd-ez , , , da da Vd ji on Zotzed--k bodo biti Gp-ptm-n zlomili zlomiti Ggdd-mm roke roka Sozmt . . . Ko ko Vd so biti Gp-stm-n ji on Zotzed--k vrv vrv Sozet ovijali ovijati Ggnd-mm okrog okrog Dr rok roka Sozmr šestnajstič šestnajstič Rsn , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n strgala strgati Ggvd-ez . . . Zatem zatem Rsn so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k privezali privezati Ggdd-mm na na Dt mizo miza Sozet , , , iz iz Dr katere kateri Zv-zer so biti Gp-stm-n štrlele štrleti Ggnd-mz ostre oster Ppnzmi železne železen Ppnzmi palice palica Sozmi . . . Tudi tudi L tokrat tokrat Rsn so biti Gp-stm-n vrvi vrv Sozmt , , , s z Do katerimi kateri Zv-zmo so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k zvezali zvezati Ggdd-mm , , , dobro dobro Rsn zatisnili zatisniti Ggdd-mm . . . V v Dm mukah muka Sozmm in in Vp obupu obup Somem je biti Gp-ste-n zajokala zajokati Ggdd-ez in in Vp priznala priznati Ggdd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n prekršila prekršiti Ggdd-ez zakon zakon Sometn . . . " " " Kakšen kakšen Zv-met zakon zakon Sometn ? ? ? " " " so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k vprašali vprašati Ggdd-mm . . . Ker ker Vd se se Zp------k ni biti Gp-ste-d mogla moči Ggnd-ez spomniti spomniti Ggdn podrobnosti podrobnost Sozmr o o Dm tem ta Zk-sem , , , kateri kateri Zv-met božji božji Ppnmetd zakon zakon Sometn je biti Gp-ste-n prekršila prekršiti Ggdd-ez , , , so biti Gp-stm-n ji on Zotzed--k s z Do palico palica Sozeo zatlačili zatlačiti Ggdd-mm v v Dt grlo grlo Soset krpo krpa Sozet in in Vp začelo začeti Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n mučenje mučenje Sosei z z Do vodo voda Sozeo . . . Na na Dm koncu konec Somem ni biti Gp-ste-d mogla moči Ggnd-ez več več L govoriti govoriti Ggnn , , , zato zato Vp so biti Gp-stm-n mučenje mučenje Soset prestavili prestaviti Ggdd-mm za za Dt štiri štirje Kbgmmt dni dan Sommt . . . V v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez zaprta zaprt Pdnzei v v Dm samici samica Sozem . . . Ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n začelo začeti Ggdd-es naslednje naslednji Ppnsei zasedanje zasedanje Sosei , , , je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn samo samo L še še L prosila prositi Ggvd-ez , , , naj naj Vd pokrijejo pokriti Ggdstm njeno njen Zstzetez goloto golota Sozet , , , nato nato Rsn pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n čisto čisto Rsn zlomila zlomiti Ggdd-ez . . . Končno končno Rsn je biti Gp-ste-n priznala priznati Ggdd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n židinja židinja Sozei , , , in in Vp prosila prositi Ggvd-ez za za Dt milost milost Sozet . . . In in Vp sodniki sodnik Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm milostni milosten Ppnmmi . . . Zaplenili zapleniti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n njeno njen Zstsetez imetje imetje Soset in in Vp jo on Zotzet--k obsodili obsoditi Ggdd-mm na na Dt dodatna dodaten Ppnsmt tri trije Kbgsmt leta leto Sosmt ječe ječa Sozer . . . Čez čez Dt šest šest Kbg-mt mesecev mesec Sommr so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k izpustili izpustiti Ggdd-mm , , , ker ker Vd se se Zp------k ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n omračil omračiti Ggdd-em um um Somei . . . Kaj kaj Zv-sei se se Zp------k je biti Gp-ste-n zgodilo zgoditi Ggdd-es z z Do njenim njen Zstmeoez otrokom otrok Someo , , , ni biti Gp-ste-d znano znan Ppnsei . . .

Pečemo peči Ggnspm ju on Zotmdt--k na na Dm olju olje Sosem v v Dm pokriti pokrit Pdnzem posodi posoda Sozem , , , proti proti Dd koncu konec Somed pečenja pečenje Soser posipamo posipati Ggnspm s z Do sesekljano sesekljan Pdnzeo čebulo čebula Sozeo , , , in in Vp ko ko Vd ta ta Zk-zei postekleni postekleneti Ggdste , , , prilijemo priliti Ggdspm pol pol Rsn lončka lonček Somer umešane umešan Pdnzer kisle kisel Ppnzer smetane smetana Sozer . . .

Slovenski slovenski Ppnmeid premier premier Somei je biti Gp-ste-n posebno poseben Ppnset zasedanje zasedanje Soset generalne generalen Ppnzer skupščine skupščina Sozer izkoristil izkoristiti Ggdd-em tudi tudi L za za Dt številna številen Ppnsmt dvostranska dvostranski Ppnsmt srečanja srečanje Sosmt . . . V v Dm središču središče Sosem vseh ves Zc-smr je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez vključitev vključitev Sozei Slovenije Slovenija Slzer v v Dt Nato Nato Slmetn v v Dm prvem prvi Kbvmem krogu krog Somem , , , pri pri Dm čemer kar Zz-sem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em najmanj najmanj Rsn optimističen optimističen Ppnmein kanadski kanadski Ppnmeid premier premier Somei Chretien Chretien Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n Drnovšku Drnovšek Slmed dejal dejati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n za za Dt slednje slednji Ppnset zelo zelo Rsn malo malo Rsn možnosti možnost Sozmr . . . Premier premier Somei Drnovšek Drnovšek Slmei je biti Gp-ste-n na na Dm tiskovni tiskoven Ppnzem konferenci konferenca Sozem dejal dejati Ggdd-em , , , da da Vd Slovenija Slovenija Slzei nadaljuje nadaljevati Ggnste s z Do prizadevanji prizadevanje Sosmo v v Dm tej ta Zk-zem smeri smer Sozem in in Vp upa upati Ggnste na na Dt dramatični dramatičen Ppnmetd zasuk zasuk Sometn " " " minuto minuta Sozet pred pred Do vrhunskim vrhunski Ppnseo srečanjem srečanje Soseo v v Dm Madridu Madrid Slmem " " " . . .

Najbolj najbolj Rsn pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n Mobitel mobitel Somei zašil zašiti Ggdd-em pri pri Dm možnostih možnost Sozmm downloadanja downloadanje Soser . . . Če če Vd velja veljati Ggnste , , , da da Vd 11 11 Kag ( ( ( 50 50 Kag ) ) ) MB MB O downloadamo downloadati Ggdspm v v Dm 45 45 Kag ( ( ( 225 225 Kag ) ) ) minutah minuta Sozmm , , , potem potem Rsn je biti Gp-ste-n hitrost hitrost Sozei prenosa prenos Somer v v Dm prvem prvi Kbvmem primeru primer Somem le le L malenkost malenkost Sozet več veliko Rsr kot kot Vd 4 4 Kag kB kB O / / / s s O , , , v v Dm drugem drug Kbzmem pa pa Vp celo celo L le le L 3,7 3,7 Kag ! ! ! Toda toda Vp ! ! ! V v Dm drugih drug Kbzzmm reklamah reklama Sozmm in in Vp specifikacijah specifikacija Sozmm Mobitel mobitel Somei trdi trditi Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n hitrost hitrost Sozei prenosa prenos Somer po po Dm GPRS GPRS Slmei do do Dr 42,5 42,5 Kag kB kB O / / / s s O . . . Ta ta Zk-zei res res Rsn ni biti Gp-ste-d stalna stalen Ppnzei , , , vendar vendar Vp bi biti Gp-g vseeno vseeno Rsn pričakovali pričakovati Ggnd-mm , , , da da Vd ne ne L bo biti Gp-pte-n nižja nizek Pppzei od od Dr najnižje nizek Ppszer izpred izpred Dr let leto Sosmr , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n prenos prenos Sometn podatkov podatek Sommr šele šele L uvajali uvajati Ggnd-mm . . .

V v Dm samostanu samostan Somem je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez v v Dm sklopu sklop Somem bogoslovne bogosloven Ppnzer šole šola Sozer za za Dt vzgojo vzgoja Sozet duhovnikov duhovnik Sommr tudi tudi L glasbena glasben Ppnzei šola šola Sozei , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n verjetno verjetno Rsn dobil dobiti Ggdd-em prvo prvi Kbvzet glasbeno glasben Ppnzet izobrazbo izobrazba Sozet naš naš Zspmeim znameniti znamenit Ppnmeid skladatelj skladatelj Somei Jakob Jakob Slmei Gallus Gallus Slmei - - - Petelin Petelin Slmei ( ( ( 1550-1591 1550-1591 Kag ) ) ) . . .

» » » Iz iz Dr osebne oseben Ppnzer izkušnje izkušnja Sozer vem vedeti Ggnspe , , , kaj kaj Zv-set pomeni pomeniti Ggvste soočenje soočenje Sosei z z Do diagnozo diagnoza Sozeo rak rak Somei dojk dojka Sozmr , , , zato zato Vp smo biti Gp-spm-n uvedli uvesti Ggdd-mm SOS SOS Slmei - - - telefon telefon Sometn , , , ki ki Vd daje dajati Ggnste možnost možnost Sozet osebnega oseben Ppnser svetovanja svetovanje Soser . . . Vsak vsak Zc-met torek torek Sometn od od Dr 16. 16. Kav do do Dr 18. 18. Kav ure ura Sozer me jaz Zop-et--k lahko lahko Rsn ženske ženska Sozmi pokličejo poklicati Ggdstm na na Dt številko številka Sozet 041 041 Kag / / / 516-900 516-900 Kag . . . Z z Do veseljem veselje Soseo se se Zp------k bom biti Gp-ppe-n odzvala odzvati Ggdd-ez tudi tudi L ob ob Dm drugem drug Kbzmem času čas Somem , , , če če Vd bom biti Gp-ppe-n le le L lahko lahko Rsn pomagala pomagati Ggvd-ez . . . Pogovori pogovor Sommi so biti Gp-stm-n namenjeni namenjen Pdnmmi tako tako Vp bolnicam bolnica Sozmd kot kot Vd sorodnikom sorodnik Sommd , , , prijateljem prijatelj Sommd , , , ki ki Vd začutijo začutiti Ggdstm stisko stiska Sozet ob ob Dm bolezni bolezen Sozem matere mati Sozer , , , žene žena Sozer , , , sestre sestra Sozer , , , hčerke hčerka Sozer … … …

Rudarjenje rudarjenje Sosei je biti Gp-ste-n Rečici Rečica Slzed pustilo pustiti Ggdd-es velik velik Ppnmetn pečat pečat Sometn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n marsikateri marsikateri Zn-zed družini družina Sozed dajalo dajati Ggnd-es kruh kruh Sometn . . . Malo malo Rsn naprej naprej Rsn je biti Gp-ste-n vas vas Sozei Govce Govce Slzmi , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n prav prav L zaradi zaradi Dr rudarjenja rudarjenje Soser pred pred Do skoraj skoraj L 40 40 Kag leti leto Sosmo pogreznila pogrezniti Ggdd-ez sama sam Ppnzei vase vase Zp---t--z . . . Pa pa Vp nikar nikar L ne ne L spreglejte spregledati Ggdvdm Plečnikove Plečnikov Psnzer mojstrovine mojstrovina Sozer v v Dm Zgornji zgornji Ppnzem Rečici Rečica Slzem , , , cerkve cerkev Sozer , , , posvečene posvečen Pdnzer svetniškemu svetniški Ppnmed škofu škof Somed Antonu Anton Slmed Martinu Martin Slmed Slomšku Slomšek Slmed . . .

» » » Poleti poleti Rsn ne ne L grem iti Ggvspe na na Dt počitnice počitnice Sozmt , , , sem biti Gp-spe-n kar kar Rsn doma doma Rsn in in Vp sem biti Gp-spe-n s z Do ponudbo ponudba Sozeo zadovoljna zadovoljen Ppnzei . . . Gostinci gostinec Sommi se se Zp------k potrudijo potruditi Ggdstm . . .

Osnovna osnoven Ppnsmi pravila pravilo Sosmi , , , ki ki Vd si se Zp---d--k jih on Zotsmt--k postavimo postaviti Ggdspm , , , so biti Gp-stm-n preprosta preprost Ppnsmi . . . Nabiramo nabirati Ggnspm vedno vedno Rsn v v Dm čistem čist Ppnsem okolju okolje Sosem , , , pozorni pozoren Ppnmmi moramo morati Ggnspm biti biti Gp-n na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd rastlina rastlina Sozei v v Dm okolju okolje Sosem ni biti Gp-ste-d ogrožena ogrožen Pdnzei , , , nabrano nabran Pdnset operemo oprati Ggdspm in in Vp čim čim Rsn prej prej Rsn po po Dm nabiranju nabiranje Sosem pripravimo pripraviti Ggdspm na na Dt različne različen Ppnmmt načine način Sommt . . . Mladi mlad Ppnmmi poganjki poganjek Sommi , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k nabiramo nabirati Ggnspm od od Dr marca marec Somer pa pa Vp tja tja Rsn do do Dr junija junij Somer , , , so biti Gp-stm-n izvrstni izvrsten Ppnmmi v v Dm različnih različen Ppnzmm juhah juha Sozmm , , , omakah omaka Sozmm , , , prikuhah prikuha Sozmm , , , solatah solata Sozmm in in Vp prav prav L vsaka vsak Zc-zei vrsta vrsta Sozei jedi jed Sozer bo biti Gp-pte-n izdatno izdatno Rsn obogatila obogatiti Ggdd-ez naše naš Zspsetm telo telo Soset z z Do dragocenimi dragocen Ppnmmo vitamini vitamin Sommo , , , minerali mineral Sommo , , , kislinami kislina Sozmo … … …

Balinanje balinanje Sosei se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem uveljavilo uveljaviti Ggdd-es že že L pred pred Do drugo drug Kbzzeo svetovno svetoven Ppnzeo vojno vojna Sozeo , , , pravo pravi Ppnsei športno športen Ppnsei pa pa Vp v v Dm letu leto Sosem 1949 1949 Kag , , , čez čez Dt dve dva Kbgsdt leti leto Sosdt pa pa Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez ustanovljena ustanovljen Pdnzei tudi tudi L Balinarska balinarski Ppnzei zveza zveza Sozei Slovenije Slovenija Slzer . . . Tudi tudi L prava pravi Ppnsmi tekmovanja tekmovanje Sosmi obstajajo obstajati Ggnstm . . .

Turizem turizem Somei je biti Gp-ste-n tu tu Rsn visoko visoko Rsn razvit razvit Pdnmein . . . Lahko lahko Rsn si biti Gp-sde-n premožen premožen Ppnmein in in Vp zahteven zahteven Ppnmein gost gost Somei hotelskih hotelski Ppnmmr kompleksov kompleks Sommr najvišjih visok Ppszmr kategorij kategorija Sozmr ali ali Vp pa pa Vp povsem povsem Rsn preprost preprost Ppnmein popotnik popotnik Somei z z Do nahrbtnikom nahrbtnik Someo , , , ki ki Vd spi spati Ggnste v v Dm prikupnih prikupen Ppnmmm bungalovih bungalov Sommm ob ob Dm obali obala Sozem . . . Zadovoljiti zadovoljiti Ggdn znajo znati Ggnstm prav prav L vse ves Zc-zmt potrebe potreba Sozmt . . . Turist turist Somei je biti Gp-ste-n tukaj tukaj Rsn dobrodošel dobrodošel Ppnmein ne ne L glede glede Rsn na na Dt debelino debelina Sozet njegove njegov Zstzerem denarnice denarnica Sozer , , , saj saj Vp se se Zp------k zavedajo zavedati Ggnstm , , , da da Vd gre iti Ggvste dober dober Ppnmein glas glas Somei v v Dt deveto deveti Kbvzet vas vas Sozet , , , slab slab Ppnmein pa pa Vp še še L dlje daleč Rsr . . .

Najlepše lepo Rss se se Zp------k bo biti Gp-pte-n kitajsko kitajski Ppnsei zelje zelje Sosei razvilo razviti Ggdd-es v v Dm topli topel Ppnzem jeseni jesen Sozem , , , na na Dm rastišču rastišče Sosem pa pa Vp ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn pustimo pustiti Ggdspm še še L pozno pozno Rsn v v Dt jesen jesen Sozet , , , saj saj Vp mu on Zotmed--k mraz mraz Somei ne ne L škoduje škodovati Ggvste . . . Ko ko Vd ga on Zotmet--k bo biti Gp-pte-n oplazil oplaziti Ggdd-em prvi prvi Kbvmei jesenski jesenski Ppnmeid mraz mraz Somei , , , bo biti Gp-pte-n še še L bolj bolj Rsn prišel priti Ggdd-em do do Dr izraza izraz Somer njegov njegov Zstmeiem okus okus Somei , , , predvsem predvsem L če če Vd bomo biti Gp-ppm-n zelje zelje Soset uživali uživati Ggnd-mm v v Dm solati solata Sozem . . .

Steklo steklo Sosei med med Do risanjem risanje Soseo in in Vp barvanjem barvanje Soseo leži ležati Ggnste vodoravno vodoravno Rsn , , , ker ker Vd drugače drugače Rsn barv barva Sozmr

Gianni Gianni Slmei Rijavec Rijavec Slmei , , , pevec pevec Somei : : : » » » Na na Dm Melodijah melodija Sozmm morja morje Soser in in Vp sonca sonce Soser sem biti Gp-spe-n že že L večkrat večkrat Rsn nastopal nastopati Ggnd-em in in Vp upam upati Ggnspe , , , da da Vd še še L bom biti Gp-ppe-n . . . Želim želeti Ggnspe pa pa Vp si se Zp---d--k , , , da da Vd bi biti Gp-g imel imeti Ggnd-em festival festival Somei večjo velik Pppzet podporo podpora Sozet nacionalne nacionalen Ppnzer televizije televizija Sozer oziroma oziroma Vp države država Sozer , , , tako tako Vp da da Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn postal postati Ggdd-em mednarodni mednaroden Ppnmeid . . . Mali mali Ppnmeid San San Slmei Remo Remo Slmei , , , torej torej Rsn . . . Glede glede Rsn na na Dt turistični turističen Ppnmetd Portorož Portorož Slmetn ima imeti Ggnste-n vse ves Zc-mmt pogoje pogoj Sommt , , , tudi tudi L to ta Zk-sei , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n pridružena pridružen Pdnzei članica članica Sozei EU EU Slzer , , , je biti Gp-ste-n njegov njegov Zstmeiem plus plus Somei . . . Festival festival Somei mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n všeč všeč Rsn predvsem predvsem L zaradi zaradi Dr sproščenega sproščen Ppnser ozračja ozračje Soser . . . Všeč všeč Rsn mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n tudi tudi L to ta Zk-sei , , , da da Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k prestavili prestaviti Ggdd-mm na na Dt junij junij Sometn , , , tako tako Vp da da Vd lahko lahko Rsn zmagovalna zmagovalen Ppnzei pesem pesem Sozei resnično resnično Rsn postane postati Ggdste poletni poleten Ppnmeid hit hit Somei . . . « « « + + + FOTO foto Somei

Loto loto Somei številke številka Sozmi : : : 16 16 Kag , , , 35 35 Kag , , , 37 37 Kag , , , 3 3 Kag , , , 24 24 Kag , , , 34 34 Kag , , , 10 10 Kag , , , 38 38 Kag . . .

V v Dt kulturno kulturen Ppnzet dediščino dediščina Sozet pod pod Do pokroviteljstvom pokroviteljstvo Soseo UNESCA Unesco Slmer nedvomno nedvomno Rsn sodi soditi Ggnste tudi tudi L eden eden Kbzmei najbolj najbolj Rsn veličastnih veličasten Ppnmmr gradov grad Sommr v v Dm Evropi Evropa Slzem , , , znameniti znamenit Ppnmeid grad grad Somei Marlbork Marlbork Slmei v v Dm istoimenskem istoimenski Ppnmem kraju kraj Somem na na Dm severu sever Somem Poljske Poljska Slzer , , , dobrih dober Ppnmmr 70 70 Kag kilometrov kilometer Sommr oddaljen oddaljen Pdnmein od od Dr pristanišča pristanišče Soser Gdansk Gdansk Slmei ali ali Vp približno približno Rsn 400 400 Kag kilometrov kilometer Sommr od od Dr poljske poljski Ppnzer prestolnice prestolnica Sozer Varšava Varšava Slzei . . . Prometno prometno Rsn je biti Gp-ste-n dobro dobro Rsn povezan povezan Pdnmein tako tako Vp z z Do Varšavo Varšava Slzeo kot kot Vd Gdandskom Gdandsk Slmeo . . .

Čarovne čaroven Ppnzmi lastnosti lastnost Sozmi lipe lipa Sozer so biti Gp-stm-n znane znan Ppnzmi že že L od od Dr nekdaj nekdaj Rsn , , , saj saj Vp lipovo lipov Ppnsei drevo drevo Sosei v v Dm bližini bližina Sozem doma dom Somer odganja odganjati Ggnste zlo zlo Soset in in Vp nas jaz Zop-mt ščiti ščititi Ggnste . . . Lipa lipa Sozei je biti Gp-ste-n drevo drevo Sosei nesmrtnosti nesmrtnost Sozer in in Vp jo on Zotzet--k zato zato Rsn uporabljamo uporabljati Ggnspm pri pri Dm tovrstnih tovrsten Ppnzmm rotitvah rotitev Sozmm . . . Vzglavje vzglavje Sosei , , , napolnjeno napolnjen Pdnsei z z Do lipovimi lipov Psnmmo in in Vp sivkinimi sivkin Psnmmo cvetovi cvet Sommo , , , nam jaz Zop-md bo biti Gp-pte-n prineslo prinesti Ggdd-es miren miren Ppnmetn in in Vp globok globok Ppnmetn spanec spanec Sometn . . .

Vitamin vitamin Somei E E Somei se se Zp------k zaradi zaradi Dr svoje svoj Zp-zer izjemne izjemen Ppnzer sposobnosti sposobnost Sozer lovljenja lovljenje Soser prostih prost Ppnmmr radikalov radikal Sommr velikokrat velikokrat Rsn omenja omenjati Ggnste kot kot Vd porok porok Somei mladosti mladost Sozer , , , moškosti moškost Sozer in in Vp rodovitnosti rodovitnost Sozer . . . Tako tako Rsn kot kot Vd vitamin vitamin Somei C C Somei je biti Gp-ste-n tudi tudi L vitamin vitamin Somei E E Somei zelo zelo Rsn občutljiv občutljiv Ppnmein za za Dt svetlobo svetloba Sozet , , , vročino vročina Sozet in in Vp kisik kisik Sometn . . . S z Do kuhanjem kuhanje Soseo ga on Zotmet--k uničimo uničiti Ggdspm do do Dr 55 55 Kag odstotkov odstotek Sommr . . . Zato zato Vp raje rad Rsr uživajmo uživati Ggnvpm sveža svež Ppnsmt surova surov Ppnsmt živila živilo Sosmt . . . Pomembna pomemben Ppnzei za za Dt oskrbovanje oskrbovanje Soset z z Do njim on Zotmeo je biti Gp-ste-n hrana hrana Sozei iz iz Dr rastlin rastlina Sozmr in in Vp njihovih njihov Zstsmrm olj olje Sosmr . . . Z z Do vitaminom vitamin Someo E E Somei je biti Gp-ste-n najbogatejše bogat Ppssei olje olje Sosei iz iz Dr pšeničnih pšeničen Ppnmmr kalčkov kalček Sommr , , , veliko veliko Rsn pa pa Vp ga on Zotmer--k je biti Gp-ste-n tudi tudi L v v Dm sončničnem sončničen Ppnsem , , , olivnem oliven Ppnsem in in Vp koruznem koruzen Ppnsem olju olje Sosem . . .

Trimsko trimski Ppnsei gibanje gibanje Sosei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es pri pri Dm nas jaz Zop-mm na na Dm vrhuncu vrhunec Somem med med Do letoma leto Sosdo 1970 1970 Kag in in Vp 1985 1985 Kag . . . Uredili urediti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n mnogo mnogo Rsn trimskih trimski Ppnmmr kabinetov kabinet Sommr in in Vp trimskih trimski Ppnzmr stez steza Sozmr . . . Miki Miki Slmei Muster Muster Slmei je biti Gp-ste-n ustvaril ustvariti Ggdd-em trimčka trimček Sometd , , , gesli geslo Sosdt Vsi ves Zc-mmi na na Dt kolo kolo Soset za za Dt zdravo zdrav Ppnset telo telo Soset in in Vp pa pa Vp Za za Dt vitko vitek Ppnzet postavo postava Sozet je biti Gp-ste-n plavanje plavanje Sosei pravo pravi Ppnsei pa pa Vp tako tako Rsn ali ali Vp tako tako Rsn vsi ves Zc-mmi poznamo poznati Ggnspm . . .

Po po Dm Starmanovem Starmanov Psnsem mnenju mnenje Sosem Joras Joras Slmei na na Dm kontrolni kontrolen Ppnzem točki točka Sozem ne ne L bo biti Gp-pte-n kazal kazati Ggnd-em osebne oseben Ppnzer izkaznice izkaznica Sozer , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n celo celo L France France Slmei Bučar Bučar Slmei izjavil izjaviti Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em ugrabljen ugrabljen Pdnmein . . . » » » V v Dm Zagrebu Zagreb Slmem smo biti Gp-spm-n najeli najeti Ggdd-mm uglednega ugleden Ppnmet advokata advokat Sometd Anteja Ante Slmetd Nobila Nobilo Slmetd , , , vztrajali vztrajati Ggnd-mm bomo biti Gp-ppm-n pri pri Dm odškodninski odškodninski Ppnzem odgovornosti odgovornost Sozem in in Vp po po Dm preklicu preklic Somem odredbe odredba Sozer sodnika sodnik Somer za za Dt prekrške prekršek Sommt , , , da da Vd lahko lahko Rsn Jorasu Joras Slmed dve dva Kbgsdt leti leto Sosdt kadarkoli kadarkoli Rsn pregledajo pregledati Ggdstm hišo hiša Sozet . . . Starman Starman Slmei je biti Gp-ste-n še še L menil meniti Ggvd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n k k Dd Jorasovi Jorasov Psnzed izpustitvi izpustitev Sozed prispeval prispevati Ggvd-em pritisk pritisk Somei škofovske škofovski Ppnzer konference konferenca Sozer , , , predvsem predvsem L pa pa Vp enotna enoten Ppnzei akcija akcija Sozei vseslovenske vseslovenski Ppnzer politike politika Sozer , , , strank stranka Sozmr in in Vp civilne civilen Ppnzer družbe družba Sozer . . . Take tak Zk-zer enotnosti enotnost Sozer Slovenci Slovenec Slmmi niso biti Gp-stm-d pokazali pokazati Ggdd-mm od od Dr plebiscita plebiscit Somer za za Dt osamosvojitev osamosvojitev Sozet dalje dolgo Rsr , , , « « « je biti Gp-ste-n dejal dejati Ggdd-em Starman Starman Slmei . . .

Piran Piran Slmei - - - Predstavniki predstavnik Sommi slovenskih slovenski Ppnmmr in in Vp hrvaških hrvaški Ppnmmr ribičev ribič Sommr so biti Gp-stm-n se se Zp------k dogovorili dogovoriti Ggdd-mm za za Dt sestanek sestanek Sometn , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g urejal urejati Ggnd-em njihove njihov Zstmmtm odnose odnos Sommt na na Dm morju morje Sosem . . . Ta ta Zk-mei sestanek sestanek Somei bi biti Gp-g se se Zp------k moral morati Ggnd-em začeti začeti Ggdn danes danes Rsn zjutraj zjutraj Rsn ob ob Dm 9. 9. Kav uri ura Sozem v v Dm veliki velik Ppnzem dvorani dvorana Sozem piranske piranski Ppnzer občinske občinski Ppnzer palače palača Sozer . . . » » » Potem potem Rsn ko ko Vd smo biti Gp-spm-n se se Zp------k že že L dogovorili dogovoriti Ggdd-mm za za Dt kraj kraj Sometn sestanka sestanek Somer , , , smo biti Gp-spm-n zvedeli zvedeti Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Rsn hrvaških hrvaški Ppnmmr ribičev ribič Sommr nezadovoljnih nezadovoljen Ppnmmr z z Do izbiro izbira Sozeo kraja kraj Somer in in Vp zahtevajo zahtevati Ggvstm sestanek sestanek Sometn na na Dm morju morje Sosem . . . Toda toda Vp tako tako Rsn spet spet Rsn ne ne L gre iti Ggvste , , , saj saj Vp smo biti Gp-spm-n že že L vse ves Zc-mmt obvestili obvestiti Ggdd-mm in in Vp pripravili pripraviti Ggdd-mm sestanek sestanek Sometn , , , « « « je biti Gp-ste-n včeraj včeraj Rsn povedal povedati Ggdd-em Zlatko Zlatko Slmei Novogradec Novogradec Slmei , , , član član Somei pogajalske pogajalski Ppnzer skupine skupina Sozer na na Dm slovenski slovenski Ppnzem strani stran Sozem , , , ki ki Vd upa upati Ggnste , , , da da Vd sestanek sestanek Somei vendarle vendarle Vp bo biti Gp-pte-n . . .

Ker ker Vd v v Dm Kabulu Kabul Slmem niso biti Gp-stm-d zmogli zmoči Ggdd-mm raziskati raziskati Ggdn ozadja ozadje Soser nobenega noben Zl-mer dosedanjega dosedanji Ppnmer atentata atentat Somer in in Vp eksplozije eksplozija Sozer , , , je biti Gp-ste-n vprašanje vprašanje Sosei , , , ali ali Rsn so biti Gp-stm-n za za Dt ta ta Zk-smt dejanja dejanje Sosmt krivi kriv Ppnmmi samo samo L ostanki ostanek Sommi talibskega talibski Ppnmer režima režim Somer in in Vp Al Al Nj Kaide Kaida Slzer . . . Morda morda L so biti Gp-stm-n v v Dm njihovem njihov Zstsemm ozadju ozadje Sosem globoko globoko Rsn zakoreninjena zakoreninjen Pdnsmi medetnična medetničen Ppnsmi nasprotja nasprotje Sosmi med med Do večinskimi večinski Ppnmmo Paštuni Paštun Slmmo in in Vp manjšinskimi manjšinski Ppnmmo Tadžiki Tadžik Slmmo in in Vp Uzbeki Uzbek Slmmo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n večinoma večinoma Rsn sestavljali sestavljati Ggnd-mm Severno severen Ppnzet zvezo zveza Sozet , , , ter ter Vp med med Do šiitskimi šiitski Ppnmmo Hazari Hazar Slmmo in in Vp Turkmeni Turkmen Slmmo . . . Ker ker Vd je biti Gp-ste-n mednarodna mednaroden Ppnzei skupnost skupnost Sozei na na Dm čelu čelo Sosem z z Do ZDA ZDA Slzmo po po Dm vojaško vojaški Ppnsei - - - političnem političen Ppnmem porazu poraz Somem talibskega talibski Ppnmer režima režim Somer naredila narediti Ggdd-ez odločno odločno Rsn premalo premalo Rsn za za Dt izboljšanje izboljšanje Soset gospodarsko gospodarski Ppnsei - - - socialnih socialen Ppnzmr razmer razmera Sozmr 23 23 Kag milijonov milijon Sommr prebivalcev prebivalec Sommr , , , so biti Gp-stm-n atentati atentat Sommi in in Vp bombne bomben Ppnzmi eksplozije eksplozija Sozmi morda morda L posledica posledica Sozei spopadanja spopadanje Soser med med Do baroni baron Sommo vojne vojna Sozer in in Vp opijsko opijski Ppnzeo mafijo mafija Sozeo , , , s z Do katero kateri Zv-zeo so biti Gp-stm-n med med Do drugim drug Kbzseo povezovali povezovati Ggnd-mm ubitega ubit Pdnmet podpredsednika podpredsednik Sometd Abdula Abdul Slmetd Kadirja Kadir Slmetd . . .

Tudi tudi L v v Dm programskih programski Ppnsmm besedilih besedilo Sosmm je biti Gp-ste-n očitna očiten Ppnzei želja želja Sozei po po Dm proevropskem proevropski Ppnsem profiliranju profiliranje Sosem . . . » » » Razširjena razširjen Pdnzei Evropa Evropa Slzei z z Do Avstrijo Avstrija Slzeo kot kot Vd središčno središčen Ppnzeo državo država Sozeo , , , « « « s z Do to ta Zk-zeo formulo formula Sozeo je biti Gp-ste-n zunanja zunanji Ppnzei ministrica ministrica Sozei Benita Benita Slzei Ferrero Ferrero Slzei - - - Waldner Waldner Slzei prejšnji prejšnji Ppnmetd teden teden Sometn odprla odpreti Ggdd-ez letošnji letošnji Ppnmetd zbor zbor Sometn avstrijskih avstrijski Ppnmmr veleposlanikov veleposlanik Sommr na na Dm Dunaju Dunaj Slmem . . . » » » Že že L danes danes Rsn moramo morati Ggnspm misliti misliti Ggnn na na Dt to ta Zk-set , , , kje kje Rsn bodo biti Gp-ptm-n nekoč nekoč Rsn zunanje zunanji Ppnzmi meje meja Sozmi EU EU Slzer in in Vp kakšni kakšen Zv-mmi bodo biti Gp-ptm-n odnosi odnos Sommi z z Do novimi nov Ppnmmo sosedi sosed Sommo , , , « « « je biti Gp-ste-n dejala dejati Ggdd-ez . . .

V v Dm arheološkem arheološki Ppnmem parku park Somem iz iz Dr rimske rimski Ppnzer dobe doba Sozer bo biti Gp-pte-n v v Dt nedeljo nedelja Sozet slovesna slovesen Ppnzei akademija akademija Sozei z z Do gledališko gledališki Ppnzeo predstavo predstava Sozeo , , , že že L zdaj zdaj Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n obiskovalcem obiskovalec Sommd na na Dt voljo volja Sozet nove nov Ppnzmi zloženke zloženka Sozmi o o Dm parku park Somem ; ; ; splošna splošen Ppnzei , , , zloženka zloženka Sozei o o Dm bližnji bližnji Ppnzem rimski rimski Ppnzem cesti cesta Sozem ter ter Vp štiri štirje Kbgzmi o o Dm predstavljenih predstavljen Pdnzmm grobnicah grobnica Sozmm nekdanjih nekdanji Ppnzmr celjskih celjski Ppnzmr družin družina Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz tukaj tukaj Rsn pokopane pokopan Pdnzmi , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n imele imeti Ggnd-mz v v Dm bližini bližina Sozem svoja svoj Zp-smt poletna poleten Ppnsmt posestva posestvo Sosmt . . . Med med Do mnogimi mnog Zn-zmo grobnicami grobnica Sozmo so biti Gp-stm-n odkrili odkriti Ggdd-mm tudi tudi L grobova grob Somdt dveh dva Kbgmdr nekdanjih nekdanji Ppnmdr celjskih celjski Ppnmdr županov župan Somdr . . .

Hrastnik Hrastnik Slmei - - - Z z Do nakupom nakup Someo delnic delnica Sozmr družbe družba Sozer Duka Duka Slzei je biti Gp-ste-n postala postati Ggdd-ez Steklarna steklarna Sozei Hrastnik Hrastnik Slmei , , , d. d. O d. d. O , , , 49,47 49,47 Kag - - - odstotna odstoten Ppnzei solastnica solastnica Sozei trboveljske trboveljski Ppnzer tovarne tovarna Sozer pohištva pohištvo Soser . . . Odločitev odločitev Sozei omenjene omenjen Pdnzer skupine skupina Sozer , , , registrirane registriran Pdnzer sicer sicer Rsn za za Dt upravljanje upravljanje Soset družb družba Sozmr , , , je biti Gp-ste-n naletela naleteti Ggdd-ez na na Dt precejšen precejšen Ppnmetn odmev odmev Sometn , , , saj saj Vp gre iti Ggvste za za Dt prvi prvi Kbvmet » » » prevzem prevzem Sometn « « « te ta Zk-zer vrste vrsta Sozer v v Dm Zasavju Zasavje Slsem . . . Kot kot Vd pravijo praviti Ggvstm v v Dm Steklarni steklarna Sozem , , , je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez tovarna tovarna Sozei pohištva pohištvo Soser zanje zame Zotmmt--z zanimiva zanimiv Ppnzei iz iz Dr ekoloških ekološki Ppnmmr razlogov razlog Sommr . . . Kot kot Vd je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em direktor direktor Somei Steklarne steklarna Sozer Stojan Stojan Slmei Binder Binder Slmei , , , je biti Gp-ste-n nakup nakup Somei skoraj skoraj L 50 50 Kag - - - odstotnega odstoten Ppnmer solastniškega solastniški Ppnmer deleža delež Somer del del Somei njihove njihov Zstzerm strategije strategija Sozer , , , po po Dm kateri kateri Zv-zem kupujejo kupovati Ggnstm druga drug Kbzsmt podjetja podjetje Sosmt in in Vp deleže delež Sommt v v Dm njih on Zotsmm zato zato Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g realizirali realizirati Ggvd-mm načrtovane načrtovan Pdnmmt projekte projekt Sommt in in Vp razpršili razpršiti Ggdd-mm naložbe naložba Sozmt , , , ne ne L pa pa Vp iz iz Dr finančnih finančen Ppnmmr interesov interes Sommr . . . Tovarna tovarna Sozei pohištva pohištvo Soser je biti Gp-ste-n po po Dm njegovi njegov Zstzemem oceni ocena Sozem v v Dm svojem svoj Zp-sem jedru jedro Sosem zdravo zdrav Ppnsei podjetje podjetje Sosei , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem vidi videti Ggvste Steklarna steklarna Sozei predelovalca predelovalec Sometd odpadnega odpaden Ppnmer lesa les Somer . . . Prav prav L reciklaža reciklaža Sozei odpadkov odpadek Sommr oziroma oziroma Vp njihova njihov Zstzeim predelava predelava Sozei v v Dt drug drug Kbzmetn koristen koristen Ppnmetn produkt produkt Sometn z z Do višjo visok Pppzeo dodano dodan Pdnzeo vrednostjo vrednost Sozeo , , , ki ki Vd bi biti Gp-g ga on Zotmet--k bilo biti Gp-d-es mogoče mogoče Rsn brez brez Dr težav težava Sozmr tržiti tržiti Ggnn , , , pa pa Vp se se Zp------k ujema ujemati Ggnste tudi tudi L z z Do njihovimi njihov Zstmmom ekološkimi ekološki Ppnmmo projekti projekt Sommo . . . Steklarna steklarna Sozei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo že že L ustanovila ustanoviti Ggdd-ez podjetje podjetje Soset za za Dt reciklažo reciklaža Sozet odpadnega odpaden Ppnser stekla steklo Soser , , , v v Dm katerem kateri Zv-sem bodo biti Gp-ptm-n iz iz Dr odpadnih odpaden Ppnzmr črepinj črepinja Sozmr izdelovali izdelovati Ggnd-mm steklene steklen Ppnzmt granule granula Sozmt . . . Podjetje podjetje Sosei naj naj L bi biti Gp-g imelo imeti Ggnd-es prostore prostor Sommt v v Dm Hrastniku Hrastnik Slmem , , , na na Dm kranjski kranjski Ppnzem strani stran Sozem Save Sava Slzer . . . Glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n tovarna tovarna Sozei pohištva pohištvo Soser na na Dm svoji svoj Zp-zem lokaciji lokacija Sozem omejene omejen Pdnzmt prostorske prostorski Ppnzmt možnosti možnost Sozmt , , , pa pa Vp bi biti Gp-g tu tu Rsn tekla teči Ggnd-ez tudi tudi L predelava predelava Sozei lesa les Somer . . . Sicer sicer Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n Steklarna steklarna Sozei Hrastnik Hrastnik Slmei v v Dm letošnjih letošnji Ppnmmm sedmih sedem Kbg-mm mesecih mesec Sommm presegla preseči Ggdd-ez vse ves Zc-mmt s z Do planom plan Someo zastavljene zastavljen Pdnmmt cilje cilj Sommt . . . Zabeležila zabeležiti Ggdd-ez je biti Gp-ste-n 75 75 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr dobička dobiček Somer in in Vp ustvarila ustvariti Ggdd-ez še še L za za Dt 210 210 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr rezervacij rezervacija Sozmr , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k bodo biti Gp-ptm-n porabili porabiti Ggdd-mm za za Dt pokrivanje pokrivanje Soset izgub izguba Sozmr v v Dm letih leto Sosmm 2003 2003 Kag in in Vp 2004 2004 Kag , , , ko ko Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n lotili lotiti Ggdd-mm remonta remont Somer svojih svoj Zp-zdr dveh dva Kbgzdr največjih velik Ppszdr steklarskih steklarski Ppnzdr peči peč Sozdr . . . Za za Dt okrog okrog Rsn 15 15 Kag odstotkov odstotek Sommr so biti Gp-stm-n v v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem presegli preseči Ggdd-mm tudi tudi L planirane planiran Pdnmmt prihodke prihodek Sommt . . . Sicer sicer Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n pred pred Do hrastniško hrastniški Ppnzeo Steklarno steklarna Sozeo zahteven zahteven Ppnmein projekt projekt Somei . . . V v Dm naslednjih naslednji Ppnsmm petih pet Kbg-mm letih leto Sosmm nameravajo nameravati Ggnstm z z Do novimi nov Ppnmmo izdelki izdelek Sommo z z Do novo nov Ppnzeo tehnologijo tehnologija Sozeo in in Vp z z Do novimi nov Ppnmmo trgi trg Sommo povsem povsem Rsn prenoviti prenoviti Ggdn proizvodni proizvoden Ppnmetd program program Sometn gostinskega gostinski Ppnser stekla steklo Soser . . . Ocenjujejo ocenjevati Ggnstm , , , da da Vd jih on Zotmmt--k bo biti Gp-pte-n stal stati Ggnd-em vsaj vsaj L 10 10 Kag milijonov milijon Sommr evrov evro Sommr . . . P. P. O M. M. O

Rodila roditi Ggvd-ez se se Zp------k je biti Gp-ste-n angleška angleški Ppnzei kraljica kraljica Sozei Elizabeta Elizabeta Slzei I. I. Krv , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n prestol prestol Sometn zasedla zasesti Ggdd-ez leta leto Soser 1558 1558 Kag in in Vp vladala vladati Ggnd-ez 45 45 Kag let leto Sosmr , , , do do Dr smrti smrt Sozer 1603 1603 Kag . . .

1951 1951 Kag V v Dm San San Slmem Franciscu Francisco Slmem je biti Gp-ste-n 40 40 Kag držav država Sozmr podpisalo podpisati Ggdd-es mirovno miroven Ppnzet pogodbo pogodba Sozet z z Do Japonsko Japonska Slzeo . . .

Slovenski slovenski Ppnmmi nogometaši nogometaš Sommi začenjajo začenjati Ggnstm drevi drevi Rsn za za Do Bežigradom Bežigrad Slmeo kvalifikacije kvalifikacija Sozmt za za Dt EP EP Soset 2004 2004 Kag

Za za Dt hip hip Sometn je biti Gp-ste-n svojo svoj Zp-zet torbo torba Sozet odložila odložiti Ggdd-ez na na Dt stopnice stopnice Sozmt , , , nepridiprav nepridiprav Somei pa pa Vp jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n pograbil pograbiti Ggdd-em , , , stekel steči Ggdd-em na na Dt cesto cesta Sozet in in Vp se se Zp------k izgubil izgubiti Ggdd-em . . . Odnesel odnesti Ggdd-em ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n tudi tudi L denarnico denarnica Sozet z z Do dokumenti dokument Sommo in in Vp lepo lep Ppnzet vsoto vsota Sozet denarja denar Somer , , , s z Do čimer kar Zz-seo jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n oškodoval oškodovati Ggdd-em za za Dt kakih kak Zv-mmr 90 90 Kag tisočakov tisočak Sommr . . .

Glavno glaven Ppnzet besedo beseda Sozet o o Dm tem ta Zk-sem bo biti Gp-pte-n imela imeti Ggnd-ez v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn skupna skupen Ppnzei ustavna ustaven Ppnzei komisija komisija Sozei ; ; ; ta ta Zk-zei je biti Gp-ste-n čakala čakati Ggnd-ez na na Dt posredovanje posredovanje Soset Solane Solana Slmer in in Vp dogovor dogovor Sometn med med Do političnimi političen Ppnmmo predstavniki predstavnik Sommo , , , ki ki Vd različno različno Rsn gledajo gledati Ggnstm na na Dt vlogo vloga Sozet in in Vp pomen pomen Sometn prihodnje prihodnji Ppnzer državne državen Ppnzer skupnosti skupnost Sozer . . . Pričakovati pričakovati Ggnn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn na na Dm komisiji komisija Sozem potrdili potrditi Ggdd-mm ustavno ustaven Ppnzet listino listina Sozet , , , da da Vd jo on Zotzet--k bodo biti Gp-ptm-n lahko lahko Rsn poslali poslati Ggdd-mm v v Dt razpravo razprava Sozet in in Vp odločanje odločanje Soset parlamentom parlament Sommd Srbije Srbija Slzer , , , Črne črn Ppnzer gore gora Sozer in in Vp ZR ZR Slzer Jugoslavije Jugoslavija Slzer . . . Temeljni temeljen Ppnmetd akt akt Sometn prihodnje prihodnji Ppnzer države država Sozer bodo biti Gp-ptm-n predvidoma predvidoma Rsn sprejeli sprejeti Ggdd-mm do do Dr 23. 23. Kav septembra september Somer . . .

Na na Dm regionalni regionalen Ppnzem cesti cesta Sozem zunaj zunaj Dr naselja naselje Soser Luče Luče Slzmi se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dt petek petek Sometn , , , 20. 20. Kav marca marec Somer okoli okoli Dr 21. 21. Kav ure ura Sozer , , , pripetila pripetiti Ggdd-ez nezgoda nezgoda Sozei , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei oseba oseba Sozei izgubila izgubiti Ggdd-ez življenje življenje Soset . . .

2 2 Kag . . . Drugi drug Kbzmeid razlog razlog Somei , , , zakaj zakaj Rsn smo biti Gp-spm-n poslance poslanec Sommt prijavili prijaviti Ggdd-mm , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em test test Somei za za Dt davčno davčen Ppnzet upravo uprava Sozet . . . Ta ta Zk-zei je biti Gp-ste-n , , , ko ko Vd terja terjati Ggnste podjetja podjetje Sosmt , , , ko ko Vd neusmiljeno neusmiljeno Rsn meče metati Ggnste iz iz Dr stroškov strošek Sommr dnevnice dnevnica Sozmt , , , kilometrine kilometrina Sozmt in in Vp podobno podoben Ppnset , , , zelo zelo Rsn neusmiljena neusmiljen Ppnzei . . . In in Vp velikokrat velikokrat Rsn povsem povsem Rsn upravičeno upravičeno Rsn . . . Velikokrat velikokrat Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n davčni davčen Ppnmeid zavezanec zavezanec Somei , , , ki ki Vd se se Zp------k sicer sicer Rsn sme smeti Ggnste pritožiti pritožiti Ggdn , , , prepuščen prepuščen Pdnmein na na Dt milost milost Sozet in in Vp nemilost nemilost Sozet inšpektorjem inšpektor Sommd - - - nekateri nekateri Zn-mmi od od Dr njih on Zotmmr znajo znati Ggnstm biti biti Gp-n krivični krivičen Ppnmmi , , , neupravičeno neupravičeno Rsn zlobni zloben Ppnmmi , , , nestrokovni nestrokoven Ppnmmi , , , ošabni ošaben Ppnmmi . . . Seveda seveda L to ta Zk-sei še še L zdaleč zdaleč Rsn ne ne L velja veljati Ggnste za za Dt vse ves Zc-mmt , , , ampak ampak Vp - - - kot kot Vd nam jaz Zop-md pravijo praviti Ggvstm naši naš Zspmmim bralci bralec Sommi in in Vp sodelavci sodelavec Sommi - - - takšnih takšen Zk-mmr inšpektorjev inšpektor Sommr , , , ki ki Vd mečejo metati Ggnstm slabo slab Ppnzet luč luč Sozet tudi tudi L na na Dt Stojana Stojan Slmetd Grilja Grilj Slmetd , , , ni biti Gp-ste-d malo malo Rsn . . . Tudi tudi L zato zato Vp nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n zanimalo zanimati Ggnd-es , , , ali ali Rsn si se Zp---d--k bo biti Gp-pte-n davkarija davkarija Sozei , , , ki ki Vd hoče hoteti Ggnste-n tudi tudi L z z Do nagradnimi nagraden Ppnzmo igrami igra Sozmo animirati animirati Ggvn ljudi človek Sommt , , , naj naj Vd bodo biti Gp-ptm-n pošteni pošten Ppnmmi davkoplačevalci davkoplačevalec Sommi ( ( ( Vzemite vzeti Ggdvdm račun račun Sometn ! ! ! ) ) ) , , , upala upati Ggnd-ez ne ne L samo samo L nad nad Dt navadne navaden Ppnmmt državljane državljan Sommt , , , delavce delavec Sommt , , , podjetnike podjetnik Sommt , , , menedžerje menedžer Sommt , , , delničarje delničar Sommt , , , ampak ampak Vp tudi tudi L nad nad Dt politike politik Sommt . . .

Mobilkom Mobilkom Slmei je biti Gp-ste-n s z Do slovenskimi slovenski Ppnmmo delničarji delničar Sommo podpisal podpisati Ggdd-em pogodbo pogodba Sozet , , , po po Dm kateri kateri Zv-zem bo biti Gp-pte-n do do Dr junija junij Somer 2002 2002 Kag plačal plačati Ggdd-em zadnjo zadnji Ppnzet četrtino četrtina Sozet zneska znesek Somer iz iz Dr pogodbe pogodba Sozer . . .

Komen Komen Slmei - - - » » » Lahko lahko Rsn smo biti Gp-spm-n ponosni ponosen Ppnmmi na na Dt to ta Zk-set , , , kar kar Zz-set imamo imeti Ggnspm-n . . . Prva prvi Kbvzei knjiga knjiga Sozei o o Dm teranu teran Somem je biti Gp-ste-n nastala nastati Ggdd-ez že že L 1910. 1910. Kav leta leto Soser , , , predlani predlani Rsn smo biti Gp-spm-n dobili dobiti Ggdd-mm knjigo knjiga Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n o o Dm tem ta Zk-sem vinu vino Sosem napisal napisati Ggdd-em Miran Miran Slmei Vodopivec Vodopivec Slmei , , , in in Vp lahko lahko Rsn rečem reči Ggdspe , , , da da Vd imamo imeti Ggnspm-n zadnja zadnji Ppnsmt leta leto Sosmt vsako vsak Zc-set leto leto Soset boljši dober Pppmetd teran teran Sometn . . . Seveda seveda L pa pa Vp ponos ponos Somei ni biti Gp-ste-d in in Vp ne ne L more moči Ggnste biti biti Gp-n vse ves Zc-sei . . . S z Do tem ta Zk-seo , , , kar kar Zz-set imamo imeti Ggnspm-n , , , moramo morati Ggnspm tudi tudi L nekaj nekaj Zn-set iztržiti iztržiti Ggdn . . . In in Vp ker ker Vd je biti Gp-ste-n kakovost kakovost Sozei pogoj pogoj Somei za za Dt trženje trženje Soset , , , smo biti Gp-spm-n se se Zp------k pred pred Do tremi trije Kbgsmo leti leto Sosmo odločili odločiti Ggdd-mm za za Dt zdaj zdaj Rsn že že L tradicionalno tradicionalen Ppnset ocenjevanje ocenjevanje Soset terana teran Somer za za Dt občino občina Sozet Komen Komen Slmei , , , « « « pravi praviti Ggvste Majda Majda Slzei Brdnik Brdnik Slzei , , , pospeševalka pospeševalka Sozei pri pri Dm Kmetijski kmetijski Ppnzem svetovalni svetovalen Ppnzem službi služba Sozem v v Dm Sežani Sežana Slzem . . .

Celje Celje Slsei - - - Mladinski mladinski Ppnmeid center center Somei v v Dm Celju Celje Slsem pripravlja pripravljati Ggnste skupaj skupaj Rsn s z Do Klubom klub Someo študentov študent Sommr celjske celjski Ppnzer regije regija Sozer predstavitev predstavitev Sozet študentske študentski Ppnzer agencije agencija Sozer STA STA Slzei iz iz Dr Ljubljane Ljubljana Slzer . . . Na na Dm predstavitvi predstavitev Sozem bodo biti Gp-ptm-n predstavniki predstavnik Sommi agencije agencija Sozer nanizali nanizati Ggdd-mm možnosti možnost Sozmt poletnega poleten Ppnser dela delo Soser študentov študent Sommr v v Dm ZDA ZDA Slzmm ( ( ( WEUSA WEUSA Slmei ) ) ) , , , mlade mlad Ppnmmt bodo biti Gp-ptm-n opozorili opozoriti Ggdd-mm , , , kje kje Rsn so biti Gp-stm-n ameriški ameriški Ppnmmi poletni poleten Ppnmmi kampi kamp Sommi ( ( ( CCUSA CCUSA Slmei ) ) ) , , , pojasnili pojasniti Ggdd-mm jim on Zotmmd--k bodo biti Gp-ptm-n podrobnosti podrobnost Sozmt o o Dm praksi praksa Sozem v v Dm ZDA ZDA Slzmm ( ( ( Internship Internship Slmei USA USA Slzei ) ) ) ter ter Vp opozorili opozoriti Ggdd-mm na na Dt možnosti možnost Sozmt počitniškega počitniški Ppnser dela delo Soser v v Dm Franciji Francija Slzem in in Vp na na Dm Irskem Irsko Slsem , , , na na Dt nujna nujen Ppnsmt potovalna potovalen Ppnsmt zavarovanja zavarovanje Sosmt , , , au au Slmei pair pair Slmei , , , na na Dt nakup nakup Sometn študentskih študentski Ppnzmr letalskih letalski Ppnzmr kart karta Sozmr STA STA Slzei Travel Travel Slmei in in Vp še še L kaj kaj Zv-set . . . Pogovor pogovor Somei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n začel začeti Ggdd-em v v Dt petek petek Sometn ob ob Dm 19.30 19.30 Kag uri ura Sozem v v Dm MCC MCC Slzem . . . D. D. O S. S. O

Podjetje podjetje Sosei Ediling Ediling Slmei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es ustanovljeno ustanovljen Pdnsei 1989. 1989. Kav leta leto Soser predvsem predvsem L za za Dt izpeljavo izpeljava Sozet vseh ves Zc-zmr vrst vrsta Sozmr gradbenih gradben Ppnmmr projektov projekt Sommr , , , Edilit Edilit Slmei pa pa Vp tri trije Kbgsmt leta leto Sosmt pozneje pozno Rsr predvsem predvsem L za za Dt izvajanja izvajanje Sosmt gradbenih gradben Ppnsmr , , , obrtniških obrtniški Ppnsmr in in Vp inštalacijskih inštalacijski Ppnsmr del delo Sosmr tako tako Vp na na Dm visokih visok Ppnzmm kot kot Vd nizkih nizek Ppnzmm gradnjah gradnja Sozmm . . . S z Do kooperanti kooperant Sommo podjetji podjetje Sosdi veliko veliko Rsn delata delati Ggnstd v v Dm Luki luka Sozem ( ( ( skladišča skladišče Sosmi , , , nadstrešnice nadstrešnica Sozmi ) ) ) , , , uveljavljeni uveljavljen Pdnmmi so biti Gp-stm-n na na Dm področju področje Sosem stanovanjske stanovanjski Ppnzer gradnje gradnja Sozer , , , s z Do Stavbenikom stavbenik Someo in in Vp SGP SGP Slseo Koper Koper Slmei pa pa Vp so biti Gp-stm-n pobudniki pobudnik Sommi nadaljevanja nadaljevanje Soser gradnje gradnja Sozer na na Dm območju območje Sosem Žusterne Žusterna Slzer 3 3 Kag v v Dm Kopru Koper Slmem . . . V v Dm Edilingu Ediling Slmem in in Vp Edilitu Edilit Slmem si se Zp---d--k želijo želeti Ggnstm , , , da da Vd bi biti Gp-g ob ob Dm delu delo Sosem s z Do pravimi pravi Ppnmmo zidarskimi zidarski Ppnmmo mojstri mojster Sommo , , , ki ki Vd jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n vse vse Rsn manj manj Rsn , , , v v Dm stanovanjski stanovanjski Ppnzem gradnji gradnja Sozem za za Dt trg trg Sometn dosegli doseči Ggdd-mm to ta Zk-set , , , da da Vd bi biti Gp-g na na Dm določenem določen Pdnsem prostorsko prostorsko Rsn zaokroženem zaokrožen Pdnsem in in Vp urejenem urejen Pdnsem območju območje Sosem na na Dm nekoliko nekoliko Rsn večjih velik Pppzmm parcelah parcela Sozmm začeli začeti Ggdd-mm graditi graditi Ggnn manjše majhen Pppzmt , , , tipične tipičen Ppnzmt istrske istrski Ppnzmt hiše hiša Sozmt . . . Direktor direktor Somei poudarja poudarjati Ggnste : : : » » » Ni biti Gp-ste-d nujno nujno Rsn samo samo L prenavljati prenavljati Ggnn stare star Ppnzmt hiše hiša Sozmt . . . Za za Dt skoraj skoraj L enak enak Zn-met denar denar Sometn , , , kot kot Vd ga on Zotmet--k vložiš vložiti Ggdsde v v Dt temeljit temeljit Ppnmetn prenovo prenova Sozet , , , se se Zp------k da dati Ggdste narediti narediti Ggdn povsem povsem Rsn novo nov Ppnzet hišo hiša Sozet z z Do vso ves Zc-zeo sodobno sodoben Ppnzeo opremo oprema Sozeo in in Vp značilno značilen Ppnzeo istrsko istrski Ppnzeo podobo podoba Sozeo . . . « « «

Na na Dm internetu internet Somem lahko lahko Rsn o o Dm koledarjih koledar Sommm in in Vp začetku začetek Somem novega nov Ppnser tisočletja tisočletje Soser najdemo najti Ggdspm obilo obilo Rsn dokumentov dokument Sommr . . . Najbolje dobro Rss bo biti Gp-pte-n začeti začeti Ggdn z z Do imenikom imenik Someo na na Dt

Novoveška novoveški Ppnzei zato zato Rsn , , , ker ker Vd - - - sledi slediti Ggnste v v Dm sklepnem sklepen Ppnmem delu del Somem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bolj bolj Rsn esejistično esejistično Rsn odprt odprt Pdnmein in in Vp seže seči Ggdste ven ven Rsn in in Vp nad nad Dt literarno literaren Ppnzet teorijo teorija Sozet - - - je biti Gp-ste-n že že L prvi prvi Kbvmei roman roman Somei , , ,

Čez čez Dt dva dva Kbgmdt tedna teden Somdt sta biti Gp-std-n vlomila vlomiti Ggdd-dm v v Dt stanovanjsko stanovanjski Ppnzet hišo hiša Sozet na na Dm Kvedrovi Kvedrov Psnzem ulici ulica Sozem . . . V v Dt notranjost notranjost Sozet stanovanja stanovanje Soser v v Dm tretjem tretji Kbvsem nadstropju nadstropje Sosem bloka blok Somer sta biti Gp-std-n prišla priti Ggdd-dm tako tako Rsn , , , da da Vd sta biti Gp-std-n zlomila zlomiti Ggdd-dm vložek vložek Sometn cilindrične cilindričen Ppnzer ključavnice ključavnica Sozer . . . Iz iz Dr stanovanja stanovanje Soser sta biti Gp-std-n odnesla odnesti Ggdd-dm več veliko Rsr zlatega zlat Ppnmer nakita nakit Somer , , , 600 600 Kag mark marka Sozmr in in Vp 400.000 400.000 Kag lir lira Sozmr in in Vp lastnika lastnik Sometd olajšala olajšati Ggdd-dm za za Dt približno približno Rsn 210 210 Kag tisoč tisoč Kbg-mt tolarjev tolar Sommr . . . Tudi tudi L tokrat tokrat Rsn sta biti Gp-std-n večino večina Sozet denarja denar Somer porabila porabiti Ggdd-dm za za Dt nakup nakup Sometn mamil mamilo Sosmr . . .

Kako kako Rsn si se Zp---d--k lahko lahko Rsn razložimo razložiti Ggdspm okrutnost okrutnost Sozet , , , ki ki Vd prizadane prizadeti Ggdste že že L tako tako Rsn nesrečnega nesrečen Ppnmet Rigoletta Rigoletto Slmetd ? ? ? Zakaj zakaj Rsn so biti Gp-stm-n kritiki kritik Sommi in in Vp občinstvo občinstvo Sosei tako tako Rsn navdušeni navdušen Pdnmmi nad nad Do izprijenim izprijen Pdnmeo in in Vp nemoralnim nemoralen Ppnmeo izidom izid Someo , , , ko ko Vd pa pa Vp Rigoletto Rigoletto Slmei v v Dm rokah roka Sozmm drži držati Ggnste truplo truplo Soset svoje svoj Zp-zer hčerke hčerka Sozer in in Vp lahko lahko Rsn vojvoda vojvoda Somei nekaznovano nekaznovano Rsn prepeva prepevati Ggnste opolzke opolzek Ppnzmt pesmice pesmica Sozmt o o Dm ženski ženska Sozem pokvarjenosti pokvarjenost Sozer ? ? ? Zakaj zakaj Rsn se se Zp------k nad nad Do vso ves Zc-zeo to ta Zk-zeo sprevrženostjo sprevrženost Sozeo preliva prelivati Ggnste toliko toliko Rsn nebeške nebeški Ppnzer lepote lepota Sozer ? ? ? Verdi Verdi Slmei sam sam Ppnmein je biti Gp-ste-n umetnino umetnina Sozet opisal opisati Ggdd-em kot kot Vd “ “ “ prelepo prelep Ppnzet dramo drama Sozet ” ” ” . . . ( ( ( Salter Salter Slmei , , , 11 11 Kag ) ) ) Odgovor odgovor Sometn moramo morati Ggnspm iskati iskati Ggnn v v Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd največjo velik Ppszet grožnjo grožnja Sozet ustaljenemu ustaljen Pdnmed družbenemu družben Ppnmed redu red Somed in in Vp prilagojenim prilagojen Pdnmmd vedenjskim vedenjski Ppnmmd vzorcem vzorec Sommd ne ne L predstavljajo predstavljati Ggnstm hudodelstva hudodelstvo Sosmi , , , ki ki Vd jih on Zotsmt--k izvajajo izvajati Ggnstm vojvoda vojvoda Somei in in Vp dvorjani dvorjan Sommi , , , temveč temveč Vp Rigolettova Rigolettov Psnzei genetska genetski Ppnzei okvara okvara Sozei . . . Da da Vd so biti Gp-stm-n v v Dm tistem tisti Zk-mem času čas Somem grbavstvo grbavstvo Soset imeli imeti Ggnd-mm za za Dt dedno deden Ppnset , , , je biti Gp-ste-n jasno jasno Rsn razvidno razvidno Rsn iz iz Dr Hugojeve Hugojev Psnzer drame drama Sozer , , , zatorej zatorej Vp je biti Gp-ste-n razlogov razlog Sommr za za Dt občutek občutek Sometn ogroženosti ogroženost Sozer dovolj dovolj Rsn . . . Z z Do izjemo izjema Sozeo vojvodove vojvodov Psnzer težnje težnja Sozer po po Dm nasilnem nasilen Ppnsem prisvajanju prisvajanje Sosem žensk ženska Sozmr vsa ves Zc-zei neracionalnost neracionalnost Sozei v v Dm operi opera Sozem izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr Rigolettove Rigolettov Psnzer telesne telesen Ppnzer zaznamovanosti zaznamovanost Sozer . . . Genetsko genetsko Rsn pogojeno pogojen Pdnsei vedenje vedenje Sosei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n ponavadi ponavadi Rsn usmerjeno usmerjen Pdnsei k k Dd izogibanju izogibanje Sosed incestnih incesten Ppnmmr odnosov odnos Sommr , , , zaradi zaradi Dr katerih kateri Zv-mmr lahko lahko Rsn pride priti Ggdste do do Dr hudih hud Ppnzmr okvar okvara Sozmr , , , je biti Gp-ste-n tu tu Rsn soočeno soočen Pdnsei z z Do neposredno neposredno Rsn izraženo izražen Pdnzeo grožnjo grožnja Sozeo , , , pred pred Do katero kateri Zv-zeo se se Zp------k je biti Gp-ste-n treba treba Rsn zavarovati zavarovati Ggdn . . .

Usode usoda Sozmi osrednjih osrednji Ppnmmr likov lik Sommr v v Dm igri igra Sozem so biti Gp-stm-n različne različen Ppnzmi in in Vp zdi zdeti Ggnste se se Zp------k najbolj najbolj Rsn primerno primerno Rsn , , , da da Vd jih on Zotzmt--k preučimo preučiti Ggdspm z z Dr genetskega genetski Ppnmer vidika vidik Somer . . . Vsej ves Zc-zed nemoralnosti nemoralnost Sozed navkljub navkljub Dd je biti Gp-ste-n vojvoda vojvoda Somei vendarle vendarle Vp privlačen privlačen Ppnmein moški moški Somei in in Vp ta ta Zk-mei zanesljiv zanesljiv Ppnmein dokaz dokaz Somei o o Dm kakovosti kakovost Sozem njegovih njegov Zstmmrem genov gen Sommr ga on Zotmet--k na na Dm koncu konec Somem reši rešiti Ggdste . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n Sparafucile Sparafucile Slmei že že L povsem povsem Rsn odločen odločen Pdnmein , , , da da Vd potegne potegniti Ggdste meč meč Sometn , , , ga on Zotmet--k njegova njegov Zstzeiem sestra sestra Sozei Maddalena Maddalena Slzei prosi prositi Ggvste , , , naj naj Vd vojvodi vojvoda Somed prizanese prizanesti Ggdste , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n zaljubljena zaljubljen Pdnzei vanj vame Zotmet--z , , , in in Vp naj naj Vd namesto namesto Dr njega on Zotmer raje rad Rsr ubije ubiti Ggdste ostudnega ostuden Ppnmet grbavca grbavec Sometd . . . Vojvoda vojvoda Somei se se Zp------k torej torej Rsn izmaže izmazati Ggdste brez brez Dr najmanjše majhen Ppszer praske praska Sozer in in Vp docela docela Rsn sposoben sposoben Ppnmein za za Dt nadaljnje nadaljnji Ppnzmt spolne spolen Ppnzmt pustolovščine pustolovščina Sozmt . . . Za za Dt razliko razlika Sozet od od Dr ostalih ostal Ppnmmr grbavcev grbavec Sommr , , , ki ki Vd svojih svoj Zp-zmr zgodb zgodba Sozmr običajno običajno Rsn ne ne L preživijo preživeti Ggdstm , , , Rigoletto Rigoletto Slmei na na Dm koncu konec Somem ostane ostati Ggdste živ živ Ppnmein , , , vendar vendar Vp njegov njegov Zstmeiem rod rod Somei s z Do smrtjo smrt Sozeo edinega edin Ppnmer potomca potomec Somer propade propasti Ggdste . . . Gildino Gildin Psnzet prostovoljno prostovoljen Ppnzet žrtev žrtev Sozet bi biti Gp-g logično logično Rsn sicer sicer Rsn težko težko Rsn utemeljili utemeljiti Ggdd-mm , , , toda toda Vp pri pri Dm gledalcih gledalec Sommm ne ne L vzbudi vzbuditi Ggdste negodovanja negodovanje Soser . . . Če če Vd Rigolettovo Rigolettov Psnzet bolezen bolezen Sozet razumemo razumeti Ggvspm kot kot Vd dedno deden Ppnzet , , , potem potem Rsn je biti Gp-ste-n njegova njegov Zstzeiem hčerka hčerka Sozei potencialna potencialen Ppnzei nosilka nosilka Sozei slabih slab Ppnmmr genov gen Sommr . . . Šele šele L ko ko Vd na na Dt fiktivne fiktiven Ppnmmt grbavce grbavec Sommt gledamo gledati Ggnspm kot kot Vd na na Dt predstavnike predstavnik Sommt genetske genetski Ppnzer grožnje grožnja Sozer – – – ponavadi ponavadi Rsn jim on Zotmmd--k ni biti Gp-ste-d dopuščeno dopuščeno Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k razmnoževal razmnoževati Ggnd-em , , , postane postati Ggdste razvidno razvidno Rsn , , , zakaj zakaj Rsn Gildin Gildin Psnmein propad propad Somei in in Vp vojvodovo vojvodov Psnsei zmagoslavje zmagoslavje Sosei pri pri Dm gledalcih gledalec Sommm ustvarita ustvariti Ggdstd sprevržen sprevržen Ppnmetn občutek občutek Sometn olajšanja olajšanje Soser . . . Nikjer nikjer Rsn ni biti Gp-ste-d zapisano zapisano Rsn , , , da da Vd morata morati Ggnstd umetnost umetnost Sozei in in Vp narava narava Sozei biti biti Gp-n moralni moralen Ppnzdi in in Vp pravični pravičen Ppnzdi . . . Ampak ampak Vp mi jaz Zopmmi si se Zp---d--k ju on Zotmdt--k takšni takšen Zk-zed neradi nerad Rsn predstavljamo predstavljati Ggnspm . . .

1990 1990 Kag How How Nj Storytellers Storytellers Nj Interpret Interpret Nj the the Nj Snakeprince Snakeprince Nj Tale Tale Nj . . . In in Nj The The Nj Telling Telling Nj of of Nj Stories Stories Nj : : : Approaches Approaches Nj to to Nj a a Nj Traditional Traditional Nj Craft Craft Nj . . . Morten Morten Slmei Nojgaard Nojgaard Slmei , , , Johan Johan Slmei de de Nj Mylius Mylius Slmei , , , Iorn Iorn Slmei Pio Pio Slmei , , , and and Nj Bengt Bengt Slmei Holbek Holbek Slmei , , , eds eds O . . . Pp Pp O . . . Êstr Êstr O . . . 47 47 Kag – – – 62 62 Kag . . . Odense Odense Slmei University University Slmei Press Press Slmei . . .

O’Hanlon O’Hanlon Slmei , , , M. M. O 1989 1989 Kag . . . Reading Reading Nj the the Nj skin skin Nj : : : Adornment Adornment Nj , , , display display Nj , , , and and Nj society society Nj among among Nj the the Nj Waghi Waghi Nj . . . London London Slmei : : : British British Slmei Museum Museum Slmei Publication Publication Slmei . . .

5 5 Kag LaPiere LaPiere Slmei in in Vp Farnsworth Farnsworth Slmei trdita trditi Ggnstd , , , da da Vd je biti Gp-ste-n » » » tekmovanje tekmovanje Sosei za za Dt prvenstvo prvenstvo Soset v v Dm pogovoru pogovor Somem « « « motivacijski motivacijski Ppnmeid dejavnik dejavnik Somei v v Dm širjenju širjenje Sosem govoric govorica Sozmr ( ( ( ki ki Vd jih on Zotzmt--k imamo imeti Ggnspm-n lahko lahko Rsn , , , kot kot Vd sem biti Gp-spe-n že že L povedala povedati Ggdd-ez , , , za za Dt obliko oblika Sozet pripovedi pripoved Sozer ) ) ) : : : » » » Tekmovalnost tekmovalnost Sozei vzpodbuja vzpodbujati Ggnste vsakega vsak Zc-met posameznika posameznik Sometd , , , da da Vd se se Zp------k potrudi potruditi Ggdste po po Dm najboljših dober Ppszmm močeh moč Sozmm , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd med med Do člani član Sommo skupine skupina Sozer načne načeti Ggdste temo tema Sozet , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm splošnem splošen Ppnmem interesu interes Somem skupine skupina Sozer ; ; ; da da Vd pove povedati Ggdste boljšo dober Pppzet zgodbo zgodba Sozet , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez ta ta Zk-zei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n nekdo nekdo Zn-mei drug drug Kbzmein ravnokar ravnokar Rsn pripovedoval pripovedovati Ggnd-em , , , ali ali Vp pa pa Vp da da Vd ji on Zotzed--k dodaja dodajati Ggnste podrobnosti podrobnost Sozmt « « « ( ( ( 1936 1936 Kag : : : 407 407 Kag ) ) ) . . . Iz iz Dr njune njun Zstzerd razprave razprava Sozer pa pa Vp vendarle vendarle Vp ni biti Gp-ste-d jasno jasno Rsn , , , ali ali Rsn to ta Zk-zet tekmovalnost tekmovalnost Sozet pri pri Nt - - - pisujeta pisovati Nt izključno izključno Rsn moškim moški Sommd ali ali Vp obema oba Zc-mdd spoloma spol Somdd . . .

» » » Vsaka vsak Zc-zei , , , torej torej Vp tudi tudi L slovenska slovenski Ppnzei Akadmeija Akadmeija Nt , , , je biti Gp-ste-n najprej najprej Rsn ustanova ustanova Sozei časti čast Sozer , , , ki ki Vd podeljuje podeljevati Ggnste življenjsko življenjski Ppnset priznanje priznanje Soset najzaslužnejšim zaslužen Ppsmmd znanstvenikom znanstvenik Sommd in in Vp umetnikom umetnik Sommd . . . Vendar vendar Vp pa pa Vp se se Zp------k akademije akademija Sozmi v v Dm našem naš Zspmemm času čas Somem vse vse Rsn bolj bolj Rsn razvijajo razvijati Ggnstm v v Dt operativne operativen Ppnzmt ustanove ustanova Sozmt . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n tudi tudi L pri pri Dm nas jaz Zop-mm . . . Pri pri Dm kandidiranju kandidiranje Sosem članov član Sommr upoštevamo upoštevati Ggvspm oba oba Zc-mdt kriterija kriterij Somdt , , , torej torej Vp odličnost odličnost Sozet posameznikov posameznik Sommr , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp tudi tudi L omejitve omejitev Sozmt razredov razred Sommr , , , saj saj Vp si se Zp---d--k kot kot Vd akademija akademija Sozei univerzalnega univerzalen Ppnmer tipa tip Somer ne ne L moremo moči Ggnspm privoščiti privoščiti Ggvn , , , da da Vd bi biti Gp-g dajali dajati Ggnd-mm prednost prednost Sozet neki nek Zn-zed stroki stroka Sozed na na Dt račun račun Sometn drugih drug Kbzzmr strok stroka Sozmr . . . Skušamo skušati Ggnspm ohranjati ohranjati Ggnn ustrezno ustrezen Ppnset ravnotežje ravnotežje Soset med med Do našimi naš Zspmmom 6. 6. Kav razredi razred Sommo , , , s z Do tem ta Zk-seo pa pa Vp tudi tudi L med med Do strokami stroka Sozmo , , , ozoroma ozoroma Nt posameznimi posamezen Ppnzmo znanostmi znanost Sozmo . . . Zdi zdeti Ggnste se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k , , , da da Vd nam jaz Zop-md to ta Zk-sei , , , vsaj vsaj L kolikor kolikor Vd toliko toliko Rsn , , , tudi tudi L uspeva uspevati Ggnste . . . « « «

Sneg sneg Somei je biti Gp-ste-n povzročal povzročati Ggnd-em preglavice preglavica Sozmt voznikom voznik Sommd domala domala L po po Dm vsej ves Zc-zem državi država Sozem , , , številni številen Ppnmmi šolarji šolar Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n morali morati Ggnd-mm ostati ostati Ggdn doma doma Rsn

V v Dm prihodnjih prihodnji Ppnmmm dneh dan Sommm naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k napolnil napolniti Ggdd-em tudi tudi L urad urad Somei predsednika predsednik Somer vlade vlada Sozer , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n bivši bivši Ppnmeid predsednik predsednik Somei vlade vlada Sozer in in Vp sedanji sedanji Ppnmeid predsednik predsednik Somei države država Sozer Janez Janez Slmei Drnovšek Drnovšek Slmei odpeljal odpeljati Ggdd-em vrsto vrsta Sozet svojih svoj Zp-mmr svetovalcev svetovalec Sommr s z Do seboj se Zp---o na na Dt Erjavčevo Erjavčev Psnzet . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n Valentina Valentina Slzei Flander Flander Slzei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm uradu urad Somem predsednika predsednik Somer vlade vlada Sozer skrbela skrbeti Ggnd-ez za za Dt stike stik Sommt z z Do javnostjo javnost Sozeo na na Dm zunanjepolitičnem zunanjepolitičen Ppnsem področju področje Sosem , , , postala postati Ggdd-ez šefinja šefinja Sozei kabineta kabinet Somer predsednika predsednik Somer države država Sozer . . . Generalni generalen Ppnmeid sekretar sekretar Somei predsednikovega predsednikov Psnmer urada urad Somer je biti Gp-ste-n kot kot Vd smo biti Gp-spm-n že že L poročali poročati Ggnd-mm postal postati Ggdd-em bivši bivši Ppnmeid direktor direktor Somei vladne vladen Ppnzer službe služba Sozer za za Dt zakonodajo zakonodaja Sozet ( ( ( znan znan Ppnmein tudi tudi L kot kot Vd glavni glaven Ppnmeid vladni vladen Ppnmeid pogajalec pogajalec Somei pri pri Dm pripravi priprava Sozem vatikanskega vatikanski Ppnmer sporazuma sporazum Somer ) ) ) Matjaž Matjaž Slmei Nahtigal Nahtigal Slmei , , , njegova njegov Zstzeiem namestnica namestnica Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n postala postati Ggdd-ez Divna Divna Slzei Potočar Potočar Slzei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez na na Dm Gregorčevi Gregorčev Psnzem Drnovškova Drnovškov Psnzei svetovalka svetovalka Sozei za za Dt pravna praven Ppnsmt vprašanja vprašanje Sosmt . . . Tudi tudi L oba oba Zc-mdi bivša bivši Ppnmdi svetovalca svetovalec Somdi za za Dt zunanjo zunanji Ppnzet politiko politika Sozet , , , Andreja Andrej Slmetd Benedejčiča Benedejčič Slmetd in in Vp Melito Melita Slzet Gabrič Gabrič Slzet , , , je biti Gp-ste-n Drnovšek Drnovšek Slmei odpeljal odpeljati Ggdd-em s z Do seboj se Zp---o in in Vp mu on Zotmed--k bosta biti Gp-ptd-n tudi tudi L kot kot Vd predsedniku predsednik Somed države država Sozer svetovala svetovati Ggvd-dm v v Dm zunanji zunanji Ppnzem politiki politika Sozem . . . O o Dm gospodarskih gospodarski Ppnzmm zadevah zadeva Sozmm mu on Zotmed--k bo biti Gp-pte-n še še L naprej naprej Rsn svetovala svetovati Ggvd-ez Barbara Barbara Slzei Fakin Fakin Slzei , , , za za Dt protokol protokol Sometn pa pa Vp bo biti Gp-pte-n tudi tudi L na na Dm Drnovškovem Drnovškov Psnmem novem nov Ppnmem položaju položaj Somem skrbela skrbeti Ggnd-ez Anja Anja Slzei Bajcer Bajcer Slzei . . . Drnovšek Drnovšek Slmei je biti Gp-ste-n vzel vzeti Ggdd-em s z Do seboj se Zp---o tudi tudi L dolgoletno dolgoleten Ppnzet tajnico tajnica Sozet Jano Jana Slzet Pogačnik Pogačnik Slzet , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n nekdanja nekdanji Ppnzei Kučanova Kučanov Psnzei tajnica tajnica Sozei odšla oditi Ggdd-ez v v Dt pokoj pokoj Sometn . . . Edini edin Ppnmeid svetovalec svetovalec Somei , , , ki ki Vd za za Dt zdaj zdaj Rsn ni biti Gp-ste-d prišel priti Ggdd-em iz iz Dr urada urad Somer predsednika predsednik Somer vlade vlada Sozer , , , je biti Gp-ste-n Renato Renato Slmei Petrič Petrič Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n predsednikov predsednikov Psnmein pribočnik pribočnik Somei in in Vp svetovalec svetovalec Somei za za Dt obrambne obramben Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt . . .

LOKAVEC Lokavec Slmei Številnim številen Ppnzmd težavam težava Sozmd na na Dm plazu plaz Somem Slano slan Ppnsei blato blato Sosei nad nad Do Lokavcem Lokavec Slmeo , , , zaradi zaradi Dr obilnega obilen Ppnser deževja deževje Soser se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm vrhnjem vrhnji Ppnmem delu del Somem odtrgalo odtrgati Ggdd-es okoli okoli Rsn 200.000 200.000 Kag kubičnih kubičen Ppnmmr metrov meter Sommr materiala material Somer , , , prav prav L toliko toliko Rsn pa pa Vp tudi tudi L v v Dm sredini sredina Sozem , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n pridružila pridružiti Ggdd-ez še še L nova nov Ppnzei . . . V v Dm zaselku zaselek Somem Kuši Kuši Slmei , , , ki ki Vd leži ležati Ggnste neposredno neposredno Rsn pod pod Do plazom plaz Someo in in Vp le le L 300 300 Kag metrov meter Sommr od od Dr pregrade pregrada Sozer , , , kamor kamor Vd se se Zp------k stekajo stekati Ggnstm vode voda Sozmi in in Vp blato blato Sosei s z Dr plazu plaz Somer , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn nenadzorovano nenadzorovano Rsn sprožila sprožiti Ggdd-ez sirena sirena Sozei javnega javen Ppnser alarmiranja alarmiranje Soser , , , ki ki Vd opozarja opozarjati Ggnste ogrožene ogrožen Pdnmmt krajane krajan Sommt na na Dt neposredno neposreden Ppnzet nevarnost nevarnost Sozet in in Vp evakuacijo evakuacija Sozet . . .

Največji velik Ppsmeid problem problem Somei pri pri Dm tem ta Zk-sem je biti Gp-ste-n , , , da da Vd želijo želeti Ggnstm nekateri nekateri Zn-mmi lastniki lastnik Sommi za za Dt nekaj nekaj Rsn borih bori Ppnmmr metrov meter Sommr zemlje zemlja Sozer za za Dt ureditev ureditev Sozet pločnika pločnik Somer od od Dr občine občina Sozer izsiliti izsiliti Ggdn vrtoglave vrtoglav Ppnzmt vsote vsota Sozmt , , , ki ki Vd jim on Zotmmd--k jih on Zotzmr--k občina občina Sozei ni biti Gp-ste-d pripravljena pripravljen Pdnzei in in Vp tudi tudi L ne ne L zmožna zmožen Ppnzei plačati plačati Ggdn , , , je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em župan župan Somei Jože Jože Slmei Rajh Rajh Slmei . . . Zato zato Vp se se Zp------k že že L izdelani izdelan Pdnmmi projekti projekt Sommi zavlačujejo zavlačevati Ggnstm , , , postopki postopek Sommi pa pa Vp zapletajo zapletati Ggnstm . . . Prav prav L v v Dm samem sam Ppnsem središču središče Sosem Laškega Laško Slser tako tako Rsn že že L nekaj nekaj Rsn časa čas Somer manjka manjkati Ggnste le le L nekaj nekaj Rsn metrov meter Sommr pločnika pločnik Somer , , , ki ki Vd kazi kaziti Ggnste podobo podoba Sozet in in Vp povzroča povzročati Ggnste slabo slab Ppnzet voljo volja Sozet kolesarjem kolesar Sommd , , , ki ki Vd morajo morati Ggnstm zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser zapeljati zapeljati Ggdn z z Dr urejene urejen Pdnzer kolesarske kolesarski Ppnzer steze steza Sozer na na Dt cestišče cestišče Soset prav prav L na na Dm mestu mesto Sosem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n s z Dr stališča stališče Soser varnosti varnost Sozer precej precej Rsn nevarno nevaren Ppnsei in in Vp nepregledno nepregleden Ppnsei . . .

Knjiga knjiga Sozei govori govoriti Ggnste o o Dm energijah energija Sozmm , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k človek človek Somei ima imeti Ggnste-n , , , a a Vp se se Zp------k jih on Zotzmr--k bolj bolj Rsn malo malo Rsn zaveda zavedati Ggnste . . . Uporablja uporabljati Ggnste jih on Zotzmt--k večinoma večinoma Rsn spontano spontano Rsn in in Vp običajno običajno Rsn nevidno nevidno Rsn . . . Posledice posledica Sozmi tega ta Zk-ser delovanja delovanje Soser so biti Gp-stm-n opazne opazen Ppnzmi pri pri Dm človeku človek Somem samem sam Ppnmem in in Vp pri pri Dm drugih drug Kbzmmm , , , s z Do katerimi kateri Zv-mmo prihaja prihajati Ggnste v v Dt stik stik Sometn v v Dm različnih različen Ppnzmm življenjskih življenjski Ppnzmm situacijah situacija Sozmm . . .

Po po Dm obvestilu obvestilo Sosem je biti Gp-ste-n stekla steči Ggdd-ez bliskovita bliskovit Ppnzei akcija akcija Sozei sežanskih sežanski Ppnmmr policistov policist Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n na na Dm bližnjem bližnji Ppnsem območju območje Sosem takoj takoj Rsn postavili postaviti Ggdd-mm zasedo zaseda Sozet , , , povezali povezati Ggdd-mm pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k tudi tudi L s z Do postojnskimi postojnski Ppnmmo in in Vp novogoriškimi novogoriški Ppnmmo policisti policist Sommo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n zasede zaseda Sozmt postavili postaviti Ggdd-mm v v Dm širši širok Pppzem okolici okolica Sozem . . .

Letošnja letošnji Ppnzei zima zima Sozei je biti Gp-ste-n do do Dr zdaj zdaj Rsn še še L najbolj najbolj Rsn prizanesla prizanesti Ggdd-ez smučarskim smučarski Ppnsmd središčem središče Sosmd v v Dm italijanskih italijanski Ppnmmm Dolomitih Dolomiti Slmmm

Strukturne strukturen Ppnzmi spremembe sprememba Sozmi v v Dm kmetijstvu kmetijstvo Sosem gredo iti Ggvstm na na Dt roko roka Sozet Koblerju Kobler Slmed . . . Vedno vedno Rsn več veliko Rsr je biti Gp-ste-n kmetov kmet Sommr , , , ki ki Vd svojega svoj Zp-mer strojnega strojen Ppnmer parka park Somer ne ne L obnavljajo obnavljati Ggnstm več več L , , , ampak ampak Vp si se Zp---d--k raje rad Rsr potrebne potreben Ppnmmt stroje stroj Sommt izposodijo izposoditi Ggdstm pri pri Dm njem on Zotmem . . . Izračun izračun Somei je biti Gp-ste-n preprost preprost Ppnmein : : : za za Dt izposojo izposoja Sozet strojev stroj Sommr večina večina Sozei kmetij kmetija Sozmr plača plačati Ggdste največ veliko Rss 3000 3000 Kag evrov evro Sommr na na Dt leto leto Soset , , , če če Vd bi biti Gp-g želeli želeti Ggnd-mm delati delati Ggnn z z Do lastnimi lasten Ppnmmo stroji stroj Sommo , , , pa pa Vp bi biti Gp-g za za Dt nabavo nabava Sozet oziroma oziroma Vp redno reden Ppnzet menjavo menjava Sozet teh ta Zk-mmr potrebovali potrebovati Ggnd-mm okoli okoli Rsn 100.000 100.000 Kag evrov evro Sommr lastnega lasten Ppnmer kapitala kapital Somer . . . Druga drug Kbzzei večinska večinski Ppnzei skupina skupina Sozei kmetov kmet Sommr pa pa Vp si se Zp---d--k stroje stroj Sommt sposoja sposojati Ggnste občasno občasno Rsn , , , predvsem predvsem L stroje stroj Sommt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k rabijo rabiti Ggnstm le le L enkrat enkrat Rsn ali ali Vp dvakrat dvakrat Rsn letno letno Rsn ( ( ( npr. npr. O trosilec trosilec Somei hlevskega hlevski Ppnmer gnoja gnoj Somer ) ) ) , , , večino večina Sozet strojev stroj Sommr pa pa Vp imajo imeti Ggnstm-n še še L lastnih lasten Ppnmmr . . . Kobler Kobler Slmei vidi videti Ggvste potencialne potencialen Ppnzmt stranke stranka Sozmt v v Dm krogu krog Somem okoli okoli Dr 25 25 Kag kilometrov kilometer Sommr , , , čeprav čeprav Vd se se Zp------k za za Dt izposojo izposoja Sozet zanimajo zanimati Ggnstm tudi tudi L bolj bolj Rsn oddaljeni oddaljen Ppnmmi kmetje kmet Sommi . . . Nekoč nekoč Rsn je biti Gp-ste-n eden eden Kbzmei poklical poklicati Ggdd-em celo celo L z z Dr 80 80 Kag kilometrov kilometer Sommr oddaljene oddaljen Ppnzer kmetije kmetija Sozer na na Dm Salzburškem Salzburško Slsem in in Vp se se Zp------k zanimal zanimati Ggnd-em , , , če če Vd je biti Gp-ste-n možno možno Rsn odpeljati odpeljati Ggdn cisterno cisterna Sozet s z Do tovornjakom tovornjak Someo . . .

Če če Vd se se Zp------k povrnem povrniti Ggdspe nazaj nazaj Rsn na na Dt nacionalni nacionalen Ppnmetd interes interes Sometn , , , lahko lahko Rsn tudi tudi L interes interes Sometn potrošnikov potrošnik Sommr glede glede Dr ostajanja ostajanje Soser mlekarn mlekarna Sozmr v v Dm slovenskih slovenski Ppnzmm rokah roka Sozmm torej torej Rsn črtamo črtati Ggvspm . . . Njihov njihov Zstmeim interes interes Somei so biti Gp-stm-n prepoznavni prepoznaven Ppnmmi izdelki izdelek Sommi znanih znan Ppnzmr blagovnih blagoven Ppnzmr znamk znamka Sozmr , , , za za Dt katere kateri Zv-zmt so biti Gp-stm-n pripravljeni pripravljen Pdnmmi tudi tudi L več veliko Rsr plačati plačati Ggdn . . . Interes interes Somei kmetov kmet Sommr je biti Gp-ste-n seveda seveda L čim čim Rsn višja visok Pppzei odkupna odkupen Ppnzei cena cena Sozei , , , ki ki Vd pa pa Vp jim on Zotmmd--k je on Zotzer--k domače domač Ppnzmi mlekarne mlekarna Sozmi z z Do izgubljanjem izgubljanje Soseo tržnega tržen Ppnmer deleža delež Somer doma doma Rsn in in Vp z z Do nekonkurenčnostjo nekonkurenčnost Sozeo na na Dm tujih tuj Ppnmmm trgih trg Sommm ne ne L morejo moči Ggnstm več več L zagotavljati zagotavljati Ggnn . . . Strašenje strašenje Sosei kmetov kmet Sommr s z Do tem ta Zk-seo , , , da da Vd tuje tuj Ppnzmi mlekarne mlekarna Sozmi že že L ne ne L bodo biti Gp-ptm-n odkupovale odkupovati Ggnd-mz mleka mleko Soser pri pri Dm nas jaz Zop-mm , , , vžgejo vžgati Ggdstm le le L še še L pri pri Dm popolnih popoln Ppnmmm bedakih bedak Sommm . . . Kajti kajti Vp z z Do začetkom začetek Someo neposrednega neposreden Ppnmer izvoza izvoz Somer gorenjskega gorenjski Ppnser mleka mleko Soser so biti Gp-stm-n prednosti prednost Sozmt vstopa vstop Somer v v Dt EU EU Slzet spregledali spregledati Ggdd-mm še še L najbolj najbolj Rsn naivni naiven Ppnmmi kmetje kmet Sommi . . . Domače domač Ppnzmi mlekarne mlekarna Sozmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n s z Do tem ta Zk-seo dobile dobiti Ggdd-mz neposredno neposreden Ppnzet konkurenco konkurenca Sozet tudi tudi L na na Dm odkupni odkupen Ppnzem strani stran Sozem in in Vp to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n za za Dt slovenskega slovenski Ppnmet kmeta kmet Sometd najboljše dober Ppssei , , , kar kar Zz-set je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn dočakal dočakati Ggdd-em . . . Prosta prost Ppnzei konkurenca konkurenca Sozei razbistri razbistriti Ggdste še še L tako tako Rsn kalne kalen Ppnzmt in in Vp usmrajene usmrajen Pdnzmt vode vod Sozmt in in Vp tudi tudi L slovenske slovenski Ppnzmi mlekarne mlekarna Sozmi se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n temu ta Zk-sed morale morati Ggnd-mz prilagoditi prilagoditi Ggdn ali ali Vp pa pa Vp jih on Zotzmr--k čez čez Dt leto leto Soset ali ali Vp dve dva Kbgsdt ne ne L bo biti Gp-pte-n več več L . . . Sicer sicer Rsn pa pa Vp na na Dm primeru primer Somem pivovarn pivovarna Sozmr lepo lepo Rsn vidimo videti Ggvspm , , , kam kam Rsn je biti Gp-ste-n privedel privesti Ggdd-em nacionalni nacionalen Ppnmeid interes interes Somei industrijo industrija Sozet pijač pijača Sozmr , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm osnovi osnova Sozem bistveno bistveno Rsn bolj bolj Rsn donosna donosen Ppnzei od od Dr mlekarstva mlekarstvo Soser . . .

Namen namen Somei : : : Sorta sorta Sozei je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn primerna primeren Ppnzei za za Dt zgodnjo zgodnji Ppnzet pridelavo pridelava Sozet jedilnega jedilen Ppnmer krompirja krompir Somer . . . Sorta sorta Sozei se se Zp------k tudi tudi L dobro dobro Rsn skladišči skladiščiti Ggnste . . . Sorta sorta Sozei je biti Gp-ste-n po po Dm lastnostih lastnost Sozmm zamenjava zamenjava Sozei za za Dt sorto sorta Sozet jaerla jaerla Slmei . . .

Nasvet nasvet Somei : : : Z z Do dosledno dosleden Ppnzeo agrotehniko agrotehnika Sozeo se se Zp------k lahko lahko Rsn zelo zelo Rsn hitro hitro Rsn pridela pridelati Ggdste gomolje gomolj Sommt za za Dt nadaljnjo nadaljnji Ppnzet prodajo prodaja Sozet . . .

Namen namen Somei : : : Vsestransko vsestransko Rsn uporabna uporaben Ppnzei in in Vp zelo zelo Rsn dobra dober Ppnzei jedilna jedilen Ppnzei sorta sorta Sozei ; ; ; tudi tudi L v v Dm slabših slab Pppmmm rastnih rasten Ppnmmm pogojih pogoj Sommm daje dajati Ggnste visoke visok Ppnmmt pridelke pridelek Sommt . . .

Gomolji gomolj Sommi : : : Ovalni ovalen Ppnmmi , , , izenačeni izenačen Pdnmmi in in Vp maloštevilni maloštevilen Ppnmmi . . . Barva barva Sozei kožice kožica Sozer je biti Gp-ste-n bela bel Ppnzei , , , barva barva Sozei mesa meso Soser pa pa Vp krem krem Ppnzei bela bel Ppnzei . . . Gomolji gomolj Sommi so biti Gp-stm-n srednje srednje Rsn veliki velik Ppnmmi s z Do plitvimi plitev Ppnsmo očesci očesce Sosmo . . .

Tek tek Somei na na Dt 21 21 Kag kilometrov kilometer Sommr bo biti Gp-pte-n veljal veljati Ggnd-em za za Dt državno državen Ppnset prvenstvo prvenstvo Soset . . . Dan dan Sometn pred pred Do maratonom maraton Someo bodo biti Gp-ptm-n pripravili pripraviti Ggdd-mm eno en Kbzzet izmed izmed Dr štirih štirje Kbgzmr tekem tekma Sozmr slovenske slovenski Ppnzer velike velik Ppnzer nagrade nagrada Sozer na na Dm tekaških tekaški Ppnzmm rolkah rolka Sozmm . . . Po po Dm besedah beseda Sozmm direktorja direktor Somer nordijskih nordijski Ppnzmr reprezentanc reprezentanca Sozmr Ljuba Ljubo Slmer Jasniča Jasnič Slmer bodo biti Gp-ptm-n na na Dm njej on Zotzem nastopili nastopiti Ggdd-mm vsi ves Zc-mmi naši naš Zspmmim tekaški tekaški Ppnmmi reprezentantje reprezentant Sommi . . . Za za Dt organizacijo organizacija Sozet bo biti Gp-pte-n skrbelo skrbeti Ggnd-es okoli okoli Rsn 400 400 Kag ljudi človek Sommr z z Dr obeh oba Zc-mdr bregov breg Somdr reke reka Sozer Mure Mura Slzer in in Vp obeh oba Zc-zdr strani stran Sozdr državne državen Ppnzer meje meja Sozer . . . Prijave prijava Sozmt za za Dt teke tek Sommt zbirajo zbirati Ggnstm tudi tudi L po po Dm medmrežju medmrežje Sosem : : : www.radenska.si www.radenska.si Slmei . . .

Pisateljica pisateljica Sozei Barbara Barbara Slzei Frischmuth Frischmuth Slzei je biti Gp-ste-n potem potem Rsn z z Do občutkom občutek Someo prebrala prebrati Ggdd-ez več veliko Rsr odlomkov odlomek Sommr iz iz Dr svojega svoj Zp-mer najnovejšega nov Ppsmer romana roman Somer Prijateljevo prijateljev Psnsei pisanje pisanje Sosei , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem se se Zp------k ukvarja ukvarjati Ggnste s z Do položajem položaj Someo manjšin manjšina Sozmr v v Dm evropskem evropski Ppnsem okolju okolje Sosem , , , v v Dm tem ta Zk-mem primeru primer Somem z z Do alevitskimi alevitski Ppnmmo Turki Turek Slmmo in in Vp pripadniki pripadnik Sommo drugih drug Kbzzmr neavstrijskih neavstrijski Ppnzmr narodnosti narodnost Sozmr na na Dm Dunaju Dunaj Slmem . . . V v Dt to ta Zk-set okolje okolje Soset zaide zaiti Ggdste Avstrijka Avstrijka Slzei Ana Ana Slzei , , , ki ki Vd sodeluje sodelovati Ggnste v v Dm državnem državen Ppnmem raziskovalnem raziskovalen Ppnmem projektu projekt Somem , , , ukvarjajočim ukvarjajoč Ppnmeo se se Zp------k z z Do vprašanjem vprašanje Soseo , , , kako kako Rsn preprečiti preprečiti Ggdn morebitne morebiten Ppnmmt slabe slab Ppnmmt vplive vpliv Sommt tujcev tujec Sommr na na Dt avstrijsko avstrijski Ppnzet družbeno družben Ppnzet monolitnost monolitnost Sozet . . . Duhovito duhovit Ppnsei in in Vp izredno izredno Rsn bogato bogat Ppnsei besedišče besedišče Sosei romana roman Somer ( ( ( " " " To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n debela debel Ppnzei knjiga knjiga Sozei , , , kakršnih kakršen Zz-zmr dandanes dandanes Rsn bralci bralec Sommi ne ne L marajo marati Ggnstm več več L " " " , , , je biti Gp-ste-n dejala dejati Ggdd-ez avtorica avtorica Sozei ) ) ) na na Dt dokaj dokaj Rsn satiričen satiričen Ppnmetn način način Sometn , , , ob ob Dm anonimnem anonimen Ppnmem motu moto Somem " " " Računalnik računalnik Somei je biti Gp-ste-n odgovor odgovor Somei , , , toda toda Vp kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n pravzaprav pravzaprav L vprašanje vprašanje Sosei " " " , , , obravnava obravnavati Ggnste modne moden Ppnzmt bolezni bolezen Sozmt današnjega današnji Ppnmer časa čas Somer , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n makrobiotična makrobiotičen Ppnzei prehrana prehrana Sozei , , , vzdrževanje vzdrževanje Sosei telesne telesen Ppnzer kondicije kondicija Sozer v v Dm zaprtih zaprt Pdnmmm prostorih prostor Sommm itn. itn. O , , , a a Vp obenem obenem Rsn pozabo pozaba Sozet transcendentalnega transcendentalen Ppnser , , , mističnega mističen Ppnser , , , sreče sreča Sozer in in Vp večnih večen Ppnzmr življenjskih življenjski Ppnzmr vrednot vrednota Sozmr . . . Njena njen Zstzeiez Ana Ana Slzei ima imeti Ggnste-n sicer sicer Rsn o o Dm tem ta Zk-sem kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn vizij vizija Sozmr , , , a a Vp obenem obenem Rsn jo on Zotzet--k tlačijo tlačiti Ggnstm more mora Sozmi , , , iz iz Dr katerih kateri Zv-zmr se se Zp------k prebuja prebujati Ggnste vsa ves Zc-zei prepotena prepoten Pdnzei . . . V v Dm tem ta Zk-mem svetu svet Somem je biti Gp-ste-n " " " človek človek Somei podatke podatek Sommt prežvekujoča prežvekujoč Ppnzei žival žival Sozei " " " , , , še še L sreča sreča Sozei , , , da da Vd nas jaz Zop-mt od od Dr računalnikov računalnik Sommr razlikuje razlikovati Ggnste vsaj vsaj L intuicija intuicija Sozei . . . Pisateljica pisateljica Sozei v v Dm svoji svoj Zp-zem zgodbi zgodba Sozem obravnava obravnavati Ggnste ljudi človek Sommt z z Do novo nov Ppnzeo domovino domovina Sozeo , , , a a Vp brez brez Dr očetnjave očetnjava Sozer , , , in in Vp cinično cinično Rsn namiguje namigovati Ggnste na na Dt željo želja Sozet mnogih mnog Zn-mmr računalniških računalniški Ppnmmr programerjev programer Sommr , , , da da Vd bi biti Gp-g v v Dm vrsticah vrstica Sozmm svojih svoj Zp-mmr izdelkov izdelek Sommr odkrili odkriti Ggdd-mm Boga bog Sometd ali ali Vp se se Zp------k celo celo L šli iti Ggvd-mm samega sam Ppnmet Boga bog Sometd . . . Besedilo besedilo Sosei je biti Gp-ste-n prežeto prežet Pdnsei z z Do mislijo misel Sozeo o o Dm pisanju pisanje Sosem novega nov Ppnser življenja življenje Soser med med Do premišljevanjem premišljevanje Soseo , , , ali ali Rsn še še L veljajo veljati Ggnstm stara star Ppnsmi pravila pravilo Sosmi , , , in in Vp ob ob Dm občutku občutek Somem , , , da da Vd je biti Gp-ste-n nemara nemara L vse ves Zc-set treba treba Rsn izumiti izumiti Ggdn na na Dt novo novo Rsn . . . Delo delo Sosei Prijateljevo prijateljev Psnsei pisanje pisanje Sosei je biti Gp-ste-n po po Dm prebranih prebran Pdnmmm odlomkih odlomek Sommm sodeč sodeč Rd v v Dm očeh oči Sozmm nekaterih nekateri Zn-mmr bralcev bralec Sommr nemara nemara L nekoliko nekoliko Rsn precinično preciničen Ppnsei , , , vendar vendar Vp gre iti Ggvste gotovo gotovo Rsn za za Dt prenicljivo prenicljiv Ppnset besedilo besedilo Soset , , , polno poln Ppnset drobnih droben Ppnzmr ostroumnosti ostroumnost Sozmr in in Vp velike velik Ppnzer miselne miseln Ppnzer in in Vp fabulativne fabulativen Ppnzer moči moč Sozer ter ter Vp prepričljivosti prepričljivost Sozer . . .

Na na Dm redni reden Ppnzem četrtkovi četrtkov Psnzem projekciji projekcija Sozem popotniškega popotniški Ppnser društva društvo Soser Vagant vagant Somei bo biti Gp-pte-n tokrat tokrat Rsn na na Dm sporedu spored Somem predavanje predavanje Sosei , , , seveda seveda L obogateno obogaten Pdnsei z z Do diapozitivi diapozitiv Sommo , , , Dominike Dominika Slzer Žiberna Žiberna Slzer , , , naslovila nasloviti Ggdd-ez ga on Zotset--k je biti Gp-ste-n Po po Dm poteh pot Sozmm Divjega divji Ppnmer zahoda zahod Somer . . . Obiskovalcem obiskovalec Sommd , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n v v Dt četrtek četrtek Sometn , , , 8. 8. Kav aprila april Somer , , , ob ob Dm 19. 19. Kav uri ura Sozem prišli priti Ggdd-mm v v Dt Belo bel Ppnzet dvorano dvorana Sozet Uniona Union Slmer , , , bo biti Gp-pte-n poskušala poskušati Ggnd-ez pričarati pričarati Ggdn svet svet Sometn Indijancev Indijanec Slmmr , , , kavbojev kavboj Sommr in in Vp tamkajšnjo tamkajšnji Ppnzet čudovito čudovit Ppnzet naravo narava Sozet . . .

Po po Dm mnenju mnenje Sosem članov član Sommr regionalnega regionalen Ppnmer sveta svet Somer bo biti Gp-pte-n treba treba Rsn delovanje delovanje Soset regio regio Nt - - - nalnih nalen Nt svetov svet Sommr institucionalizirati institucionalizirati Ggvn in in Vp se se Zp------k ne ne L več več L zadovoljevati zadovoljevati Ggnn z z Do bolj bolj Rsn ali ali Vp manj manj Rsn prostovoljnim prostovoljen Ppnseo delom delo Soseo zainteresiranih zainteresiran Pdnmmr posameznikov posameznik Sommr , , , pripravljenost pripravljenost Sozei in in Vp organiziranost organiziranost Sozei skupnosti skupnost Sozer ter ter Vp razvita razvit Pdnzei zavest zavest Sozei o o Dm pomembnosti pomembnost Sozem razvoja razvoj Somer človeških človeški Ppnmmr virov vir Sommr pa pa Vp morajo morati Ggnstm biti biti Gp-n osnovni osnoven Ppnmeid pogoj pogoj Somei za za Dt uspešno uspešen Ppnset delovanje delovanje Soset . . . Poudarili poudariti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n tudi tudi L , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n treba treba Rsn za za Dt učinkovito učinkovit Ppnset delovanje delovanje Soset zagotoviti zagotoviti Ggdn regionalnim regionalen Ppnmmd svetom svet Sommd potrebna potreben Ppnsmt strokovna strokoven Ppnsmt gradiva gradivo Sosmt in in Vp informacije informacija Sozmt iz iz Dr nacionalnega nacionalen Ppnmer in in Vp mednarodnega mednaroden Ppnmer prostora prostor Somer . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n denimo deti Ggdvpm v v Dm Bruslju Bruselj Slmem s z Do svojimi svoj Zp-mmo uradi urad Sommo že že L sedaj sedaj Rsn prisotnih prisoten Ppnzmr več veliko Rsr kot kot Vd 180 180 Kag regij regija Sozmr in in Vp v v Dm procesu proces Somem vključevanja vključevanje Soser bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es dobro dobro Rsn , , , če če Vd bi biti Gp-g tudi tudi L Slovenija Slovenija Slzei poiskala poiskati Ggdd-ez primerno primeren Ppnzet organizacijsko organizacijski Ppnzet obliko oblika Sozet , , , ki ki Vd bi biti Gp-g ji on Zotzed--k zagotavljala zagotavljati Ggnd-ez pridobivanje pridobivanje Soset informacij informacija Sozmr o o Dm možnostih možnost Sozmm sodelovanja sodelovanje Soser v v Dm projektih projekt Sommm EU EU Slzer , , , tehnično tehničen Ppnzet pomoč pomoč Sozet pri pri Dm prijavah prijava Sozmm na na Dt razpise razpis Sommt in in Vp iskanje iskanje Soset partnerjev partner Sommr za za Dt sodelovanje sodelovanje Soset v v Dm projektih projekt Sommm ter ter Vp informiranje informiranje Soset , , , ozaveščanje ozaveščanje Soset in in Vp usposabljanje usposabljanje Soset odgovornih odgovoren Ppnzmr institucij institucija Sozmr in in Vp posameznikov posameznik Sommr na na Dm različnih različen Ppnzmm ravneh raven Sozmm za za Dt delovanje delovanje Soset v v Dm skladu sklad Somem z z Do evropskimi evropski Ppnzmo usmeritvami usmeritev Sozmo . . . ( ( ( ms ms O ) ) )

V v Dm EU EU Slzem ne ne L bo biti Gp-pte-n mogoče mogoče Rsn živeti živeti Ggnn od od Dr ukradenih ukraden Pdnzmr dobrin dobrina Sozmr , , , zato zato Vp bi biti Gp-g kazalo kazati Ggnd-es vrniti vrniti Ggdn vse ves Zc-set ukradeno ukraden Pdnset in in Vp okupirano okupiran Pdnset , , , brez brez Dr priča pričati Nt - - - kovanja kovanje Nt nagrade nagrada Sozer za za Dt to ta Zk-set , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei tuje tuj Ppnsei imetje imetje Sosei , , , ki ki Vd si se Zp---d--k ga on Zotset--k karieristi karierist Sommi lastijo lastiti Ggnstm , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k prikupili prikupiti Ggdd-mm sebi se Zp---d podobnim podoben Ppnmmd volivcem volivec Sommd . . .

Če če Vd imate imeti Ggnsdm-n tudi tudi L vi ti Zodmmi radi rad Rsn bombone bombon Sommt , , , si se Zp---d--k lahko lahko Rsn privoščite privoščiti Ggvsdm nežno nežen Ppnzet obleko obleka Sozet roza roza Ppnzer barve barva Sozer Donne Donna Slzer Karan Karan Slzer , , , saj saj Vp boste biti Gp-pdm-n lahko lahko Rsn po po Dm mili mil Ppnzem volji volja Sozem kljubovali kljubovati Ggnd-mm vročemu vroč Ppnsed soncu sonce Sosed , , , kajti kajti Vp obleka obleka Sozei je biti Gp-ste-n sešita sešit Pdnzei iz iz Dr zelo zelo Rsn tankega tanek Ppnser blaga blago Soser , , , ki ki Vd preprečuje preprečevati Ggnste , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k potili potiti Ggnd-mm . . . Lahko lahko Rsn si se Zp---d--k privoščite privoščiti Ggvsdm tudi tudi L večplasno večplasen Ppnzet obleko obleka Sozet in in Vp si se Zp---d--k čez čez Dt osnovno osnoven Ppnzet tkanino tkanina Sozet omislite omisliti Ggdsdm dodatno dodaten Ppnzet , , , ki ki Vd pa pa Vp naj naj L bo biti Gp-pte-n tako tako Rsn kot kot Vd osnovna osnoven Ppnzei roza roza Ppnzer barve barva Sozer . . . Versacejeva Versacejev Psnzei obleka obleka Sozei z z Do globokim globok Ppnmeo , , , pravokotnim pravokoten Ppnmeo izrezom izrez Someo v v Dm nekoliko nekoliko Rsn rdečkasti rdečkast Ppnzem barvi barva Sozem je biti Gp-ste-n polna poln Ppnzei domišljije domišljija Sozer in in Vp tako tako Rsn primerna primeren Ppnzei za za Dt večerne večeren Ppnzmt slovesnosti slovesnost Sozmt . . .

Slovenska slovenski Ppnzei potovalna potovalen Ppnzei agencija agencija Sozei Relax Relax Slmei je biti Gp-ste-n predstavila predstaviti Ggdd-ez zanimiv zanimiv Ppnmetn katalog katalog Sometn Pomurje Pomurje Slsei ' ' ' 99 99 Kag - - - s z Do poudarkom poudarek Someo na na Dm odlični odličen Ppnzem kulinariki kulinarika Sozem in in Vp letovanju letovanje Sosem v v Dm pomurskih pomurski Ppnmmm turističnih turističen Ppnmmm centrih center Sommm . . . Pravijo praviti Ggvstm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n tudi tudi L cene cena Sozmi konkurenčne konkurenčen Ppnzmi . . . Relax Relax Slmei predlaga predlagati Ggvste turistom turist Sommd , , , naj naj Vd v v Dm Pomurju Pomurje Slsem obiščejo obiskati Ggdstm ljudi človek Sommt , , , ki ki Vd še še L vedno vedno Rsn pletejo plesti Ggnstm košare košara Sozmt iz iz Dr vrbovih vrbov Psnzmr in in Vp brezovih brezov Psnzmr vej veja Sozmr , , , zanimiva zanimiv Ppnzei je biti Gp-ste-n kolesarska kolesarski Ppnzei pot pot Sozei , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n start start Sometn in in Vp cilj cilj Sometn v v Dm Murski murski Ppnzem Soboti Sobota Slzem , , , pot pot Sozei vodi voditi Ggnste skozi skozi Dt Beltince Beltinci Slmmt , , , Ižakovce Ižakovci Slmmt in in Vp Banovce Banovci Slmmt , , , po po Dm učni učen Ppnzem poti pot Sozem ob ob Dm mrtvici mrtvica Sozem reke reka Sozer Mure Mura Slzer , , , mimo mimo Dr Veržeja Veržej Slmer ( ( ( kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn prečkati prečkati Ggvn Muro Mura Slzet tudi tudi L z z Do brodom brod Someo ) ) ) do do Dr Vučje vučji Ppnzer vasi vas Sozer in in Vp Kroga Krog Slmer . . . Privlačna privlačen Ppnzei je biti Gp-ste-n tudi tudi L druga drug Kbzzei kolesarska kolesarski Ppnzei pot pot Sozei - - - v v Dt okolico okolica Sozet Lendave Lendava Slzer , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n agencija agencija Sozei pripravila pripraviti Ggdd-ez pešpot pešpot Sozet - - - do do Dr Kranjčeve Kranjčev Psnzer kleti klet Sozer , , , Sv. sv. O Trojice Trojica Slzer in in Vp Ujtamasa Ujtamas Slmer . . . Ni biti Gp-ste-d treba treba Rsn posebej posebej Rsn poudariti poudariti Ggdn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei od od Dr počitniških počitniški Ppnzmr postojank postojanka Sozmr v v Dm Pomurju Pomurje Slsem tudi tudi L gostilna gostilna Sozei Rajh Rajh Slmei v v Dm Bakovcih Bakovci Slmmm , , , kjer kjer Vd imajo imeti Ggnstm-n na na Dm jedilnem jedilen Ppnmem listu list Somem kar kar Rsn 170 170 Kag različnih različen Ppnzmr jedi jed Sozmr . . .

- - - RADISSON RADISSON Slmei SEVEN SEVEN Slmei SEAS SEAS Slmei CRUISES CRUISES Slmei in in Vp monaški monaški Ppnmeid V v Somei - - - Ships Ships Slmei sta biti Gp-std-n naročila naročiti Ggdd-dm pri pri Dm francoski francoski Ppnzem ladjedelnici ladjedelnica Sozem Chantiers Chantiers Slmei de de Nj l'Atlantique l'Atlantique Slmei izdelavo izdelava Sozet moderne moderen Ppnzer ladje ladja Sozer za za Dt križarjenje križarjenje Soset za za Dt 720 720 Kag potnikov potnik Sommr ; ; ; ladja ladja Sozei naj naj L ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez izdelana izdelan Pdnzei do do Dr februarja februar Somer leta leto Soser 2001 2001 Kag . . .

Razočaranje razočaranje Soset skušajte skušati Ggnvdm pri pri Nj - - - kriti kriti Nj , , , ker ker Vd vam ti Zod-md marsikdo marsikdo Zn-mei ne ne L želi želeti Ggnste najboljše dober Ppsset . . . Več veliko Rsr se se Zp------k ukvarjajte ukvarjati Ggnvdm s z Do športom šport Someo . . .

" " " Vzorniki vzornik Sommi so biti Gp-stm-n vratarji vratar Sommi , , , ki ki Vd branijo braniti Ggnstm v v Dm klubih klub Sommm NHL NHL Slmei - - - lige liga Sozer , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n tudi tudi L v v Dm Evropi Evropa Slzem nekaj nekaj Rsn odličnih odličen Ppnmmr vratarjev vratar Sommr . . . Vsak vsak Zc-mei ima imeti Ggnste-n svoj svoj Zp-met slog slog Sometn branjenja branjenje Soser . . . Njihov njihov Zstmetm način način Sometn vpijam vpijati Ggnspe predvsem predvsem L z z Do ogledom ogled Someo videoposnetkov videoposnetek Sommr . . . " " "

Planinsko planinski Ppnsei društvo društvo Sosei Bohinj Bohinj Slmei - - - Srednja srednji Ppnzei vas vas Sozei obvešča obveščati Ggnste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n v v Dm aprilu april Somem planinska planinski Ppnzei koča koča Sozei na na Dm Uskovnici Uskovnica Slzem odprta odprt Pdnzei ob ob Dm sobotah sobota Sozmm in in Vp nedeljah nedelja Sozmm . . . Za za Dt večje velik Pppzmt skupine skupina Sozmt tudi tudi L med med Do tednom teden Someo . . . Najave najava Sozmt sprejemajo sprejemati Ggnstm na na Dt GSM GSM Sometn 041 041 Kag / / / 721-746 721-746 Kag . . .

V v Dm Semenarni semenarna Sozem Ljubljana Ljubljana Slzei je biti Gp-ste-n naprodaj naprodaj Rsn pilirano piliran Pdnsei seme seme Sosei dihondre dihondra Sozer . . . Poleg poleg Dr enostavnejše enostaven Pppzer setve setev Sozer in in Vp enakomernejše enakomerno Rsr razporeditve razporeditev Sozer semen seme Sosmr v v Dm tleh tla Sosmm ima imeti Ggnste-n takšno takšen Zk-sei seme seme Sosei dodana dodan Pdnsmt tudi tudi L potrebna potreben Ppnsmt hranila hranilo Sosmt za za Dt boljši dober Pppmetd vznik vznik Sometn in in Vp začetno začeten Ppnzet rast rast Sozet ; ; ; eno en Kbzsei pakiranje pakiranje Sosei ( ( ( 10 10 Kag g g O ) ) ) zadostuje zadostovati Ggnste za za Dt 10 10 Kag m2 m2 O površine površina Sozer . . .

" " " Pri pri Dm tem ta Zk-sem najbolj najbolj Rsn izstopa izstopati Ggnste prispevek prispevek Somei poslanca poslanec Somer Aurelia Aurelio Slmer Jurija Juri Slmer - - - ZLSD ZLSD Slzei ( ( ( Združena združen Pdnzei lista lista Sozei socialdemokratov socialdemokrat Sommr ) ) ) , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm svojem svoj Zp-mem govoru govor Somem očital očitati Ggnd-em Ustavnemu ustaven Ppnsed sodišču sodišče Sosed RS RS Slzer v v Dm zadevi zadeva Sozem Koper Koper Slmei večkratno večkraten Ppnzet grobo grob Ppnzet kršitev kršitev Sozet ustave ustava Sozer . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser je biti Gp-ste-n očital očitati Ggnd-em ustavnemu ustaven Ppnsed sodišču sodišče Sosed politično politično Rsn obarvano obarvan Pdnset odločanje odločanje Soset in in Vp hkrati hkrati Rsn izrazil izraziti Ggdd-em upanje upanje Soset , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n sestava sestava Sozei ustavnih ustaven Ppnmmr sodnikov sodnik Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n funkcijo funkcija Sozet prevzeli prevzeti Ggdd-mm pred pred Do nedavnim nedaven Ppnseo , , , z z Do bolj bolj Rsn skrbnim skrben Ppnmeo ter ter Vp strokovnim strokoven Ppnmeo in in Vp manj manj Rsn političnim političen Ppnmeo pristopom pristop Someo k k Dd svojemu svoj Zp-sed poslanstvu poslanstvo Sosed tudi tudi L povrnila povrniti Ggdd-ez načeti načet Pdnmetd ugled ugled Sometn . . . Vzporedno vzporedno Rsn s z Do tem ta Zk-seo se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm italijanskem italijanski Ppnsem časopisju časopisje Sosem v v Dm zvezi zveza Sozem z z Do obiskom obisk Someo Roberta Robert Slmer Specialeja Speciale Slmer v v Dm spremstvu spremstvo Sosem poslancev poslanec Sommr Aurelia Aurelio Slmer Jurija Juri Slmer ter ter Vp Roberta Robert Slmer Battellija Battelli Slmer v v Dm Kopru Koper Slmem začela začeti Ggdd-ez kampanja kampanja Sozei o o Dm domnevni domneven Ppnzem ogroženosti ogroženost Sozem italijanske italijanski Ppnzer manjšine manjšina Sozer zaradi zaradi Dr načrtovane načrtovan Pdnzer delitve delitev Sozer občine občina Sozer Koper Koper Slmei in in Vp o o Dm potrebi potreba Sozem po po Dm internacionalizaciji internacionalizacija Sozem tega ta Zk-ser vprašanja vprašanje Soser na na Dm ravni raven Sozem Evropske evropski Ppnzer zveze zveza Sozer . . . " " "

Darja Darja Slzei Lavtižar Lavtižar Slzei Bebler Bebler Slzei ( ( ( LDS LDS Slzei ) ) ) se se Zp------k je biti Gp-ste-n vprašala vprašati Ggdd-ez , , , kdo kdo Zv-mei lahko lahko Rsn kliče klicati Ggnste na na Dt odgovornost odgovornost Sozet poslanca poslanec Sometd , , , in in Vp omenila omeniti Ggdd-ez nevarnost nevarnost Sozet labodjega labodji Ppnmer speva spev Somer parlamentarizma parlamentarizem Somer ter ter Vp poudarila poudariti Ggdd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n presoja presoja Sozei razvoja razvoj Somer demokracije demokracija Sozer eno en Kbzsei od od Dr meril merilo Sosmr za za Dt sprejem sprejem Sometn v v Dt EU EU Slzet . . .

Začasni začasen Ppnmeid ciprski ciprski Ppnmeid predsednik predsednik Somei Spiros Spiros Slmei Kiprianu Kiprianu Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n včeraj včeraj Rsn predstavil predstaviti Ggdd-em predlog predlog Sometn jugoslovanskega jugoslovanski Ppnmer predsednika predsednik Somer Slobodana Slobodan Slmer Miloševića Milošević Slmer , , , da da Vd bi biti Gp-g tri trije Kbgmmt zajete zajet Pdnmmt ameriške ameriški Ppnmmt vojake vojak Sommt izročili izročiti Ggdd-mm Cipru Ciper Slmed . . . Kot kot Vd poroča poročati Ggnste ciprski ciprski Ppnmeid radio radio Somei , , , ki ki Vd se se Zp------k sklicuje sklicevati Ggnste na na Dt začasnega začasen Ppnmet predsednika predsednik Sometd države država Sozer , , , naj naj L bi biti Gp-g šlo iti Ggvd-es za za Dt Miloševićevo Miloševićev Psnzet " " " potezo poteza Sozet dobre dober Ppnzer volje volja Sozer " " " . . . Vojake vojak Sommt naj naj L bi biti Gp-g Beograd Beograd Slmei izročil izročiti Ggdd-em ciprskim ciprski Ppnzmd oblastem oblast Sozmd , , , te ta Zk-zmi pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g jih on Zotmmt--k nato nato Rsn prepeljale prepeljati Ggdd-mz v v Dt ameriško ameriški Ppnset veleposlaništvo veleposlaništvo Soset v v Dm Nikoziji Nikozija Slzem . . . Kiprianu Kiprianu Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn predsednik predsednik Somei parlamenta parlament Somer , , , je biti Gp-ste-n tudi tudi L napovedal napovedati Ggdd-em , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n danes danes Rsn prek prek Dr Aten Atene Slzmr odpotoval odpotovati Ggdd-em v v Dt Beograd Beograd Slmetn v v Dt " " " humanitarno humanitaren Ppnzet misijo misija Sozet " " " . . .

Shema shema Sozei je biti Gp-ste-n po po Dm njegovem njegov Zstsemem temelj temelj Somei prihodnje prihodnji Ppnzer stanovanjske stanovanjski Ppnzer politike politika Sozer . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem ga on Zotmer--k ne ne L skrbi skrbeti Ggnste , , , da da Vd banke banka Sozmi po po Dm obdobju obdobje Sosem varčevanja varčevanje Soser ne ne L bi biti Gp-g bile biti Gp-d-mz sposobne sposoben Ppnzmi odobriti odobriti Ggdn ustrezne ustrezen Ppnzer mase masa Sozer posojil posojilo Sosmr ( ( ( » » » Zaupam zaupati Ggvspe delu delo Sosed in in Vp odločitvam odločitev Sozmd menedžmenta menedžment Somer bank banka Sozmr . . . « « « ) ) ) , , , večje velik Pppsei vprašanje vprašanje Sosei pa pa Vp je biti Gp-ste-n , , , kaj kaj Zv-sei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n tedaj tedaj Rsn dogajalo dogajati Ggnd-es na na Dm stanovanjskem stanovanjski Ppnmem trgu trg Somem . . . Ta ta Zk-met trenutek trenutek Sometn se se Zp------k namreč namreč Vp že že L kaže kazati Ggnste presežna presežen Ppnzei ponudba ponudba Sozei stanovanj stanovanje Sosmr , , , povpraševanje povpraševanje Sosei zastaja zastajati Ggnste , , , ponudniki ponudnik Sommi pa pa Vp kljub kljub Dd temu ta Zk-sed vztrajajo vztrajati Ggnstm pri pri Dm ( ( ( pre pre L ) ) ) visokih visok Ppnzmm cenah cena Sozmm . . . Marketinško marketinški Ppnsei geslo geslo Sosei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bolje dobro Rsr kupiti kupiti Ggdn stanovanje stanovanje Soset danes danes Rsn , , , po po Dm današnjih današnji Ppnzmm cenah cena Sozmm kot kot Vd čez čez Dt leta leto Sosmt po po Dm višjih visok Pppzmm , , , je biti Gp-ste-n po po Dm Ovnu Oven Slmem račun račun Somei brez brez Dr krčmarja krčmar Somer . . . SSRS SSRS Slmei se se Zp------k namreč namreč Vp že že L pripravlja pripravljati Ggnste na na Dt vlogo vloga Sozet investitorja investitor Somer , , , kar kar Zz-set mu on Zotmed--k omogoča omogočati Ggnste novi nov Ppnmeid zakon zakon Somei o o Dm skladih sklad Sommm . . . Prihodnje prihodnji Ppnset leto leto Soset naj naj L bi biti Gp-g namenil nameniti Ggdd-em okoli okoli Rsn 2 2 Kag milijardi milijarda Sozdt tolarjev tolar Sommr za za Dt nakup nakup Sometn stavbnih stavben Ppnsmr zemljišč zemljišče Sosmr , , , njihovo njihov Zstzetm pripravo priprava Sozet in in Vp za za Dt gradnjo gradnja Sozet . . . Januarja januar Somer se se Zp------k bo biti Gp-pte-n sklad sklad Somei začel začeti Ggdd-em dogovarjati dogovarjati Ggnn s z Do predstavniki predstavnik Sommo občin občina Sozmr in in Vp mest mesto Sosmr , , , s z Do katerimi kateri Zv-mmo naj naj L bi biti Gp-g skupno skupno Rsn povečali povečati Ggdd-mm ponudbo ponudba Sozet najemnih najemen Ppnsmr stanovanj stanovanje Sosmr in in Vp s z Do tem ta Zk-seo olajšali olajšati Ggdd-mm pritisk pritisk Sometn povpraševanja povpraševanje Soser na na Dt tržne tržen Ppnzmt cene cena Sozmt . . . V v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem naj naj L bi biti Gp-g postavili postaviti Ggdd-mm svojo svoj Zp-zet censko censki Ppnzet znamko znamka Sozet od od Dr 2200 2200 Kag do do Dr 2500 2500 Kag mark marka Sozmr za za Dt kvadratni kvadraten Ppnmetd meter meter Sometn stanovanja stanovanje Soser . . . Ubili ubiti Ggdd-mm bi biti Gp-g dve dva Kbgzdt muhi muha Sozdt na na Dt mah mah Sometn , , , saj saj Vp bi biti Gp-g se se Zp------k z z Do znižanjem znižanje Soseo cen cena Sozmr stanovanj stanovanje Sosmr v v Dm absolutnih absoluten Ppnmmm zneskih znesek Sommm znižale znižati Ggdd-mz tudi tudi L neprofitne neprofiten Ppnzmi najemnine najemnina Sozmi . . .

V v Dt kateri kateri Zv-met zabojnik zabojnik Sometn pa pa Vp bi biti Gp-g odvrgel odvreči Ggdd-em ostale ostal Ppnmmt odpadke odpadek Sommt ? ? ? Naj naj L ti ti Zod-ed--k pomagajo pomagati Ggvstm starši starš Sommi . . .

4 4 Kag . . . Jernejeva Jernejev Psnzei sestra sestra Sozei Liza Liza Slzei je biti Gp-ste-n v v Dm svoji svoj Zp-zem sobi soba Sozem našla najti Ggdd-ez kup kup Sometn starih star Ppnmmr stripov strip Sommr . . . V v Dt katero kateri Zv-zet škatlo škatla Sozet v v Dm kleti klet Sozem jih on Zotmmt--k bo biti Gp-pte-n dala dati Ggdd-ez ? ? ?

V v Dm narodnozabavni narodnozabaven Ppnzem sceni scena Sozem se se Zp------k le le L redko redko Rsn pojavi pojaviti Ggdste kdo kdo Zv-mei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pripravljen pripravljen Pdnmein ansamblom ansambel Sommd pomagati pomagati Ggvn in in Vp jih on Zotmmt--k tudi tudi L finančno finančno Rsn podpreti podpreti Ggdn . . . Že že L nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr pa pa Vp različnim različen Ppnmmd ansamblom ansambel Sommd pomaga pomagati Ggvste Stane Stane Slmei Petrič Petrič Slmei z z Dr Blatne blaten Ppnzer Brezovice Brezovica Slzer pri pri Dm Vrhniki Vrhnika Slzem . . . Stane Stane Slmei je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn uspešen uspešen Ppnmein podjetnik podjetnik Somei in in Vp menedžer menedžer Somei ter ter Vp ljubitelj ljubitelj Somei narodnozabavne narodnozabaven Ppnzer glasbe glasba Sozer . . . V v Dm šali šala Sozem rad rad Rsn pravi praviti Ggvste : : : " " " Drugi drug Kbzmmi kolegi kolega Sommi hodijo hoditi Ggnstm na na Dt golf golf Sometn in in Vp v v Dt igralnice igralnica Sozmt , , , jaz jaz Zop-ei pa pa Vp na na Dt veselice veselica Sozmt . . . " " " Seveda seveda L se se Zp------k je biti Gp-ste-n Stane Stane Slmei v v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem naučil naučiti Ggdd-em tudi tudi L igrati igrati Ggnn na na Dt diatonično diatoničen Ppnzet harmoniko harmonika Sozet in in Vp tako tako Rsn ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn večkrat večkrat Rsn vidimo videti Ggvspm na na Dm kakšni kakšen Zv-zem prireditvi prireditev Sozem z z Do ansamblom ansambel Someo Svetlin Svetlin Slmei , , , ko ko Vd zaigra zaigrati Ggdste na na Dt frajtonarico frajtonarica Sozet , , , rad rad Rsn pa pa Vp tudi tudi L zapoje zapeti Ggdste kakšno kakšen Zv-zet Slakovo Slakov Psnzet . . . Vesele vesel Ppnzmt Štajerke Štajerka Slzmt je biti Gp-ste-n Stane Stane Slmei tako tako Rsn navdušil navdušiti Ggdd-em , , , da da Vd so biti Gp-stm-n z z Do njim on Zotmeo posnele posneti Ggdd-mz videospot videospot Sometn za za Dt pesem pesem Sozet Stane Stane Slmei iz iz Dr Ljubljane Ljubljana Slzer . . . Vera Vera Slzei Šolinc Šolinc Slzei mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n napisala napisati Ggdd-ez tekst tekst Sometn in in Vp vižo viža Sozet za za Dt pesem pesem Sozet Domači domač Ppnmeid plot plot Somei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n tudi tudi L posnel posneti Ggdd-em s z Do Svetlini Svetlin Slmmo in in Vp že že L predstavil predstaviti Ggdd-em v v Dm oddaji oddaja Sozem Pod pod Do židano židan Ppnzeo marelo marela Sozeo . . .

Eno en Kbzzet oddajo oddaja Sozet Skrita skrit Pdnzei kamera kamera Sozei je biti Gp-ste-n nedavno nedavno Rsn odkupila odkupiti Ggdd-ez japonska japonski Ppnzei televizijska televizijski Ppnzei hiša hiša Sozei

Sestavni sestaven Ppnmeid del del Somei te ta Zk-zer bitke bitka Sozer za za Dt kupce kupec Sommt je biti Gp-ste-n vojna vojna Sozei z z Do rabati rabat Sommo , , , kakor kakor Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k poimenovali poimenovati Ggdd-mm , , , ki ki Vd se se Zp------k z z Dr ameriškega ameriški Ppnmer prenaša prenašati Ggnste na na Dt vse ves Zc-mmt svetovne svetoven Ppnmmt trge trg Sommt . . . Najrazličnejši različen Ppsmmi popusti popust Sommi pri pri Dm nakupu nakup Somem vozil vozilo Sosmr so biti Gp-stm-n na na Dm evropskem evropski Ppnmem trgu trg Somem že že L vsakdanjost vsakdanjost Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k polagoma polagoma Rsn seli seliti Ggnste tudi tudi L na na Dt slovenski slovenski Ppnmetd trg trg Sometn . . . Kupcem kupec Sommd gre iti Ggvste na na Dt roko roka Sozet , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n zanje zame Zotmmt--z vozila vozilo Sosmi nekoliko nekoliko Rsn cenejša poceni Pppsmi , , , proizvajalcem proizvajalec Sommd pa pa Vp odžira odžirati Ggnste dobiček dobiček Sometn , , , kar kar Zz-sei dodatno dodatno Rsn dokazuje dokazovati Ggnste , , , da da Vd prihodnje prihodnji Ppnsei leto leto Sosei kljub kljub Dd optimizmu optimizem Somed ne ne L bo biti Gp-pte-n prav prav L nič nič Rsn veselo vesel Ppnsei . . .

Ignis Ignis Slmei je biti Gp-ste-n avtomobil avtomobil Somei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n navdušil navdušiti Ggdd-em s z Do prostornostjo prostornost Sozeo na na Dm majhni majhen Ppnzem površini površina Sozem ( ( ( majhne majhen Ppnzmi zunanje zunanji Ppnzmi mere mera Sozmi ) ) ) , , , z z Do okretnostjo okretnost Sozeo , , , tudi tudi L z z Do ambientom ambient Someo in in Vp z z Do motorjem motor Someo . . . Pri pri Dm prilagodljivosti prilagodljivost Sozem prtljažnika prtljažnik Somer zaostaja zaostajati Ggnste za za Do sodobnimi sodoben Ppnmmo tekmeci tekmec Sommo pa pa Vp tudi tudi L s z Do ceno cena Sozeo ne ne L sodi soditi Ggnste med med Dt ugodnejše ugoden Pppmmt nakupe nakup Sommt v v Dm svojem svoj Zp-mem razredu razred Somem . . .

Očeta oče Sometd Olivierja Olivier Slmer Panisa Panis Slmer je biti Gp-ste-n policija policija Sozei pospremila pospremiti Ggdd-ez v v Dt zapore zapor Sommt Marseillesa Marseilles Slmer . . . Philippe Philippe Slmei Panis Panis Slmei naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em član član Somei tolpe tolpa Sozer avtomobilskih avtomobilski Ppnmmr tatov tat Sommr , , , obtožnica obtožnica Sozei pa pa Vp ga on Zotmet--k bremeni bremeniti Ggnste kraje kraja Sozer Mercedesovega Mercedesov Psnser terenskega terenski Ppnser vozila vozilo Soser ML ML Slmei v v Dm Švici Švica Slzem . . .

Edina edin Ppnzei krstna krsten Ppnzei uprizoritev uprizoritev Sozei domače domač Ppnzer novitete noviteta Sozer bo biti Gp-pte-n doživela doživeti Ggdd-ez premiero premiera Sozet marca marec Somer prihodnjega prihodnji Ppnser leta leto Soser . . . Kot kot Vd umetniško umetniški Ppnzet samoizpoved samoizpoved Sozet osebne oseben Ppnzer presunjenosti presunjenost Sozer in in Vp človeške človeški Ppnzer angažiranosti angažiranost Sozer je biti Gp-ste-n Boris Boris Slmei A. A. O Novak Novak Slmei napisal napisati Ggdd-em tragedijo tragedija Sozet v v Dm petih pet Kbg-mm dejanjih dejanje Sosmm in in Vp verzih verz Sommm Kasandra Kasandra Slzei ( ( ( 1998 1998 Kag ) ) ) , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k bo biti Gp-pte-n na na Dt oder oder Sometn postavil postaviti Ggdd-em Dušan Dušan Slmei Jovanović Jovanović Slmei . . . Obrobno obroben Ppnzet osebo oseba Sozet iz iz Dr trojanskega trojanski Ppnmer mita mit Somer je biti Gp-ste-n avtor avtor Somei postavil postaviti Ggdd-em v v Dt središče središče Soset dogajanja dogajanje Soser in in Vp skozi skozi Dt njeno njen Zstsetez razmerje razmerje Soset do do Dr trojanske trojanski Ppnzer vojne vojna Sozer izrazil izraziti Ggdd-em svoje svoj Zp-set doživljanje doživljanje Soset balkanske balkanski Ppnzer tragedije tragedija Sozer . . .

Popularne popularen Ppnzmi besede beseda Sozmi . . . Uporaba uporaba Sozei popularnih popularen Ppnzmr besed beseda Sozmr s z Do pozitivno pozitiven Ppnzeo asociacijo asociacija Sozeo za za Dt opis opis Sometn izdelka izdelek Somer . . .

Ali ali Rsn bi biti Gp-g propagandna propaganden Ppnzei akcija akcija Sozei lahko lahko Rsn bila biti Gp-d-ez proti proti Dd kajenju kajenje Sosed in in Vp alkoholizmu alkoholizem Somed v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem uspešna uspešen Ppnzei ? ? ? Ali ali Rsn je biti Gp-ste-n v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem pitje pitje Sosei alkohola alkohol Somer negativno negativen Ppnsei dejanje dejanje Sosei ? ? ? Kaj kaj Zv-set bi biti Gp-g morala morati Ggnd-ez upoštevati upoštevati Ggvn ? ? ?

Vsak vsak Zc-mei izmed izmed Dr nas jaz Zop-mr si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n na na Dt svoj svoj Zp-met način način Sometn razlagal razlagati Ggnd-em zgodbo zgodba Sozet . . . Stephan Stephan Slmei je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn malo malo Rsn razumel razumeti Ggvd-em zgodbo zgodba Sozet . . . Lahko lahko Rsn je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Homer Homer Slmei bolan bolan Ppnmein , , , vendar vendar Vp ni biti Gp-ste-d vedel vedeti Ggnd-em , , , zakaj zakaj Rsn in in Vp kako kako Rsn . . . Ni biti Gp-ste-d razumel razumeti Ggvd-em , , , kaj kaj Ppnsei je biti Gp-ste-n suši suši Somei . . . Najbolj najbolj Rsn mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em všeč všeč Rsn tisti tisti Zk-mei del del Somei zgodbe zgodba Sozer , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n Homer Homer Slmei pokazal pokazati Ggdd-em svojemu svoj Zp-med sinu sin Somed Bartu Bart Slmed , , , kako kako Rsn se se Zp------k brije briti Ggnste : : : Stephan Stephan Slmei rad rad Rsn opazuje opazovati Ggnste , , , kako kako Rsn se se Zp------k brije briti Ggnste njegov njegov Zstmeiem oče oče Somei , , , in in Vp ima imeti Ggnste-n zato zato Vp Barta Bart Slmetd rad rad Rsn . . . Razen razen Dr tega ta Zk-ser , , , da da Vd se se Zp------k Stephan Stephan Slmei smeji smejati Ggnste , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n Bart Bart Slmei na na Dm ekranu ekran Somem , , , pokaže pokazati Ggdste zelo zelo Rsn malo malo Rsn razumevanja razumevanje Soser ob ob Dm drugih drug Kbzmmm prizorih prizor Sommm : : : smeje smeje Rsn se se Zp------k , , , ko ko Vd policaj policaj Somei kaznuje kaznovati Ggvste Homerja Homer Slmetd zaradi zaradi Dr prevelike prevelik Ppnzer hitrosti hitrost Sozer in in Vp tedaj tedaj Rsn , , , ko ko Vd Homer Homer Slmei teče teči Ggnste domov domov Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n pokvaril pokvariti Ggdd-em avto avto Somei . . . Stephan Stephan Slmei ne ne L ve vedeti Ggnste natančno natančno Rsn , , , o o Dm čem kaj Zv-sem zgodba zgodba Sozei pravzaprav pravzaprav L govori govoriti Ggnste . . . Pokaže pokazati Ggdste osnovno osnoven Ppnset razumevanje razumevanje Soset zgodbe zgodba Sozer . . . Veliko veliko Rsn dogodkov dogodek Sommr pa pa Vp ne ne L more moči Ggnste povezati povezati Ggdn med med Do seboj se Zp---o . . .

Novinarji novinar Sommi in in Vp dnevniki dnevnik Sommi so biti Gp-stm-n vsak vsak Zc-met dan dan Sometn znova znova Rsn postavljeni postavljen Pdnmmi pred pred Dt nujnost nujnost Sozet , , , ugajati ugajati Ggnn svojim svoj Zp-mmd bralcem bralec Sommd , , , in in Vp nalogo naloga Sozet , , , predstaviti predstaviti Ggdn raznovrstne raznovrsten Ppnzmt relevantne relevanten Ppnzmt informacije informacija Sozmt . . . Z z Do leti leto Sosmo časopis časopis Somei izoblikuje izoblikovati Ggdste specifičen specifičen Ppnmetn stil stil Sometn , , , svojo svoj Zp-zet nezamenljivo nezamenljiv Ppnzet noto nota Sozet poročanja poročanje Soser in in Vp nagovarja nagovarjati Ggnste svoj svoj Zp-met krog krog Sometn občinstva občinstvo Soser . . . Bralci bralec Sommi so biti Gp-stm-n se se Zp------k navadili navaditi Ggdd-mm na na Dt ' ' ' svoj svoj Zp-met ' ' ' časopis časopis Sometn , , , mu on Zotmed--k zaupajo zaupati Ggvstm in in Vp si se Zp---d--k obenem obenem Rsn želijo želeti Ggnstm , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k ' ' ' njihov njihov Zstmeim ' ' ' časopis časopis Somei izogibal izogibati Ggnd-em informacijam informacija Sozmd in in Vp komentarjem komentar Sommd , , , ki ki Vd jim on Zotmmd--k ' ' ' ne ne L ležijo ležati Ggnstm ' ' ' . . .

Novica novica Sozei je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei od od Dr bistvenih bistven Ppnzmr lastnosti lastnost Sozmr vsake vsak Zc-zer informacije informacija Sozer . . . Je biti Gp-ste-n pričakovano pričakovan Pdnsei ali ali Vp nepričakovano nepričakovan Ppnsei dejstvo dejstvo Sosei , , , kot kot Vd na na Dt primer primer Sometn človek človek Somei , , , pojav pojav Somei , , , stanje stanje Sosei , , , dogodek dogodek Somei , , , problem problem Somei , , , ki ki Vd dobi dobiti Ggdste z z Do objavo objava Sozeo v v Dm medijih medij Sommm pravi pravi Ppnmetd pomen pomen Sometn . . . Da da Vd bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez informacija informacija Sozei objavljena objavljen Pdnzei , , , potrebuje potrebovati Ggnste novo nov Ppnset dejstvo dejstvo Soset , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k razlikovala razlikovati Ggnd-ez in in Vp identificirala identificirati Ggvd-ez od od Dr drugih drug Kbzzmr , , , prejšnjih prejšnji Ppnzmr informacij informacija Sozmr . . . Novica novica Sozei mora morati Ggnste informirati informirati Ggvn bralca bralec Sometd o o Dm nečem nekaj Zn-sem novem nov Ppnsem . . . Novica novica Sozei je biti Gp-ste-n za za Dt naslovnika naslovnik Sometd vse ves Zc-sei , , , česar kar Zz-ser ne ne L pozna poznati Ggnste , , , o o Dm čemer kar Zz-sem še še L ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em obveščen obveščen Pdnmein ali ali Vp ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em obveščen obveščen Pdnmein na na Dt tak tak Zk-met način način Sometn ( ( ( Košir Košir Slmei , , , 1988 1988 Kag ) ) ) . . .

Teorija teorija Sozei novičarskih novičarski Ppnzmr vrednot vrednota Sozmr izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr predpostavke predpostavka Sozer , , , da da Vd lahko lahko Rsn vsak vsak Zc-mei objavljen objavljen Pdnmein dogodek dogodek Somei vsebuje vsebovati Ggnste več veliko Rsr novičarskih novičarski Ppnmmr dejavnikov dejavnik Sommr . . . Nemogoče nemogoče Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n pričakovati pričakovati Ggnn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n posamezen posamezen Ppnmein dogodek dogodek Somei vseboval vsebovati Ggnd-em vse ves Zc-mmt dejavnike dejavnik Sommt , , , ali ali Vp da da Vd bodo biti Gp-ptm-n v v Dm prispevku prispevek Somem vsi ves Zc-mmi dejavniki dejavnik Sommi enako enako Rsn zastopani zastopan Ppnmmi . . .

Največkrat največkrat Rsn novinarstvo novinarstvo Sosei tudi tudi L ne ne L preverja preverjati Ggnste informacij informacija Sozmr , , , dobljenih dobljen Pdnzmr od od Dr informacijskega informacijski Ppnmer sistema sistem Somer oglaševanje oglaševanje Sosei / / / odnosi odnos Sommi z z Do javnostmi javnost Sozmo . . . Zaradi zaradi Dr svoje svoj Zp-zer prepričevalne prepričevalen Ppnzer funkcije funkcija Sozer velja veljati Ggnste za za Dt oglaševanje oglaševanje Soset predsodek predsodek Somei o o Dm njegovi njegov Zstzemem pristranskosti pristranskost Sozem , , , tudi tudi L če če Vd sporoča sporočati Ggnste preiskovana preiskovan Ppnsmt dejstva dejstvo Sosmt . . . Prav prav L pri pri Dm oglaševanju oglaševanje Sosem je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es opravljenih opravljen Pdnzmr mnogo mnogo Rsn raziskav raziskava Sozmr . . . Ta ta Zk-mei informacijski informacijski Ppnmeid sistem sistem Somei je biti Gp-ste-n tudi tudi L vedno vedno Rsn sprejemal sprejemati Ggnd-em informacije informacija Sozmt iz iz Dr različnih različen Ppnmmr virov vir Sommr : : : raziskave raziskava Sozmt občinstva občinstvo Soser , , , sociološke sociološki Ppnzmt in in Vp psihološke psihološki Ppnzmt raziskave raziskava Sozmt itd. itd. O Tudi tudi L službe služba Sozmi za za Dt odnose odnos Sommt z z Do javnostmi javnost Sozmo imajo imeti Ggnstm-n dobro dobro Rsn preiskovane preiskovan Pdnmmt učinke učinek Sommt različnih različen Ppnzmr predstavitvenih predstavitven Ppnzmr oblik oblika Sozmr , , , katerih kateri Zv-mmr novinarstvo novinarstvo Sosei zaradi zaradi Dr nenehne nenehen Ppnzer časovne časoven Ppnzer stiske stiska Sozer ne ne L more moči Ggnste analizirati analizirati Ggvn . . .

Eno en Kbzsei najpomembnejših pomemben Ppssmr načel načelo Sosmr preiskovanja preiskovanje Soser je biti Gp-ste-n nadzor nadzor Somei . . . Nadzor nadzor Somei ni biti Gp-ste-d potreben potreben Ppnmein samo samo L pri pri Dm iskanju iskanje Sosem informacij informacija Sozmr , , , ampak ampak Vp tudi tudi L pri pri Dm preverjanju preverjanje Sosem informacij informacija Sozmr in in Vp ocenjevanju ocenjevanje Sosem njihovega njihov Zstmerm pomena pomen Somer . . . Področje področje Sosei nadzora nadzor Somer vključuje vključevati Ggnste tudi tudi L odločanje odločanje Soset o o Dm možni možen Ppnzem predstavitvi predstavitev Sozem informacij informacija Sozmr v v Dm določenem določen Pdnmem žanru žanr Somem . . . V v Dt ta ta Zk-met kompleks kompleks Sometn spada spadati Ggnste tudi tudi L nadzor nadzor Somei interpretacij interpretacija Sozmr informacij informacija Sozmr . . .

Ko ko Vd oglaševalci oglaševalec Sommi oblikujejo oblikovati Ggnstm oglas oglas Sometn , , , je biti Gp-ste-n upoštevanje upoštevanje Sosei starosti starost Sozer potrošniške potrošniški Ppnzer ciljne ciljen Ppnzer skupine skupina Sozer ena en Kbzzei od od Dr pomembnih pomemben Ppnzmr spremenljivk spremenljivka Sozmr . . . Demografska demografski Ppnzei analiza analiza Sozei potrošnikov potrošnik Sommr na na Dt splošno splošno Rsn upošteva upoštevati Ggvste pet pet Kbg-mt starostnih starosten Ppnzmr kategorij kategorija Sozmr , , , in in Vp sicer sicer Vp od od Dr 2 2 Kag do do Dr 11 11 Kag let leto Sosmr , , , 12 12 Kag do do Dr 17 17 Kag let leto Sosmr , , , 18 18 Kag do do Dr 34 34 Kag let leto Sosmr , , , 35 35 Kag do do Dr 55 55 Kag let leto Sosmr in in Vp nad nad Dt 55 55 Kag let leto Sosmr . . . Čeprav čeprav Vd ima imeti Ggnste-n skupina skupina Sozei od od Dr 35 35 Kag do do Dr 55 55 Kag let leto Sosmr največje velik Ppsmmt prihodke prihodek Sommt , , , največ veliko Rsn denarja denar Somer potroši potrošiti Ggdste skupina skupina Sozei od od Dr 18 18 Kag do do Dr 34 34 Kag let leto Sosmr . . . Ker ker Vd ti ta Zk-mmi potrošniki potrošnik Sommi gradijo graditi Ggnstm svoje svoj Zp-mmt domove dom Sommt , , , kupujejo kupovati Ggnstm drage drag Ppnzmt dobrine dobrina Sozmt ( ( ( hladilnike hladilnik Sommt , , , avtomobile avtomobil Sommt , , , pohištvo pohištvo Soset ) ) ) . . . Oglaševalci oglaševalec Sommi tudi tudi L upoštevajo upoštevati Ggvstm zemljepisno zemljepisen Ppnzet pripadnost pripadnost Sozet potrošnikov potrošnik Sommr . . . Potrošniki potrošnik Sommi ob ob Dm morju morje Sosem bodo biti Gp-ptm-n potrošili potrošiti Ggdd-mm več veliko Rsr izdelkov izdelek Sommr , , , povezanih povezan Pdnmmr z z Do uživanjem uživanje Soseo na na Dm soncu sonce Sosem . . .

Hipertekst hipertekst Somei pa pa Vp pomeni pomeniti Ggvste nov nov Ppnmetn format format Sometn besedila besedilo Soser . . . Posamezne posamezen Ppnmmt znake znak Sommt v v Dm besedilu besedilo Sosem ( ( ( besede beseda Sozmi ali ali Vp grafični grafičen Ppnmmi simboli simbol Sommi ) ) ) rabimo rabiti Ggnspm kot kot Vd neposredno neposreden Ppnzet vez vez Sozet z z Do drugimi drug Kbzzmo datotekami datoteka Sozmo , , , tako tako Vp da da Vd lahko lahko Rsn z z Dr enega en Kbzser besedila besedilo Soser preidemo preiti Ggdspm neposredno neposredno Rsn na na Dt drugega drug Kbzset , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn del del Somei druge drug Kbzzer spletne spleten Ppnzer strani stran Sozer . . .

Večina večina Sozei učencev učenec Sommr gleda gledati Ggnste televizijo televizija Sozet samo samo L zaradi zaradi Dr razvedrila razvedrilo Soser . . . Televizija televizija Sozei pa pa Vp lahko lahko Rsn opravlja opravljati Ggnste tudi tudi L izobraževalno izobraževalen Ppnzet vlogo vloga Sozet . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem morajo morati Ggnstm dejavno dejavno Rsn sodelovati sodelovati Ggnn učitelji učitelj Sommi in in Vp starši starš Sommi . . .

V v Dm resnici resnica Sozem so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm vsi ves Zc-mmi stroški strošek Sommi z z Do volitvami volitve Sozmo , , , tudi tudi L grde grd Ppnzmi besede beseda Sozmi in in Vp huda hud Ppnzei jeza jeza Sozei , , , zato zato Rsn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei dama dama Sozei drugi drug Kbzzed dami dama Sozed hotela hoteti Ggnd-ez sneti sneti Ggdn zlato zlat Ppnzet verižico verižica Sozet in in Vp je on Zotzer--k zdaj zdaj Rsn štiri štirje Kbgsmt leta leto Sosmt noče hoteti Ggnste-d dati dati Ggdn nazaj nazaj Rsn . . .

Če če Vd se se Zp------k vrnemo vrniti Ggdspm k k Dd novemu nov Ppnmed glasbenemu glasben Ppnmed slogu slog Somed . . . Ali ali Rsn pričakujete pričakovati Ggnsdm nov nov Ppnmetn krog krog Sometn poslušalcev poslušalec Sommr ? ? ? Hkrati hkrati Rsn tvegate tvegati Ggvsdm , , , da da Vd nekatere nekateri Zn-mmt tudi tudi L izgubite izgubiti Ggdsdm . . .

Vražji vražji Ppnmeid Italijan Italijan Slmei je biti Gp-ste-n v v Dt naše naš Zspmmtm loge log Sommt prihajal prihajati Ggnd-em vsaj vsaj L dvakrat dvakrat Rsn na na Dt mesec mesec Sometn , , , vedno vedno Rsn med med Do tednom teden Someo in in Vp vselej vselej Rsn zvečer zvečer Rsn . . . Vse ves Zc-sei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es na na Dt moč moč Rsn skrivnostno skrivnosten Ppnsei , , , kot kot Vd bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em temnolasi temnolas Ppnmeid možak možak Somei kakšen kakšen Zv-mei tajni tajen Ppnmeid agent agent Somei 007 007 Kag , , , a a Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm resnici resnica Sozem čisto čisto Rsn običajen običajen Ppnmein latino latino Somei ljubimec ljubimec Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n potreboval potrebovati Ggnd-em skriven skriven Ppnmetn kotiček kotiček Sometn in in Vp varno varen Ppnset ljubezensko ljubezenski Ppnset gnezdo gnezdo Soset . . . Za za Dt eno en Kbzzet strastno strasten Ppnzet noč noč Sozet z z Do dolgo dolg Ppnzeo večerjo večerja Sozeo kot kot Vd predigro predigra Sozeo in in Vp kratkim kratek Ppnmeo zajtrkom zajtrk Someo po po Dm še še L eni en Kbzzem osvojeni osvojen Pdnzem trofeji trofeja Sozem . . . S z Do tem ta Zk-seo , , , koliko koliko Rsn vrtnic vrtnica Sozmr je biti Gp-ste-n zahteval zahtevati Ggvd-em v v Dm vazi vaza Sozem , , , je biti Gp-ste-n Mario Mario Slmei že že L vnaprej vnaprej Rsn vedel vedeti Ggnd-em , , , koliko koliko Rsn let leto Sosmr bo biti Gp-pte-n imela imeti Ggnd-ez tokratna tokraten Ppnzei posteljna posteljen Ppnzei izbranka izbranka Sozei . . .

Pa pa Vp naj naj L še še L kdo kdo Zv-mei reče reči Ggdste , , , da da Vd ženske ženska Sozmi niso biti Gp-stm-d podjetne podjeten Ppnzmi in in Vp ustvarjalne ustvarjalen Ppnzmi . . .

Vereni Verena Slzed , , , katere kateri Zv-zer podoba podoba Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr predsodka predsodek Somer v v Dm hipu hip Somem zamajala zamajati Ggdd-ez , , , povem povedati Ggdspe za za Dt nelagodnost nelagodnost Sozet , , , obenem obenem Rsn pa pa Vp zagrabim zagrabiti Ggdspe priložnost priložnost Sozet , , , da da Vd o o Dm gibanju gibanje Sosem Stražnega stražen Ppnmer stolpa stolp Somer izvem izvedeti Ggdspe kaj kaj Rsn več veliko Rsr . . .

Na na Dt današnji današnji Ppnmetd dan dan Sometn leta leto Soser 1184 1184 Kag se se Zp------k je biti Gp-ste-n rodil roditi Ggvd-em perzijski perzijski Ppnmeid pesnik pesnik Somei Muslih Muslih Slmei Al Al Nj - - - Din Din Slmei Sadi Sadi Slmei ( ( ( umrl umreti Ggdd-em 1283 1283 Kag . . . ) ) ) , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k zaradi zaradi Dr didaktičnosti didaktičnost Sozer primerjajo primerjati Ggnstm s z Do Horacem Horac Slmeo in in Vp La La Nj Fontainom Fontaine Slmeo ( ( ( Sadovnjak sadovnjak Somei , , , Cvetličnjak cvetličnjak Somei ) ) ) . . .

» » » JAAA jaaa M , , , « « « JE biti Gp-ste-n STOKALA stokati Ggnd-ez ŠTEFI Štefi Slzei , , , » » » TO ta Zk-sei NAM jaz Zop-md JE biti Gp-ste-n ŽE že L VSEM ves Zc-mmd JASNO jasen Ppnsei . . . « « «

» » » SPLOH sploh L NI biti Gp-ste-d SMEŠNO smešno Rsn ! ! ! « « « KARLI Karli Slmei SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n SPET spet Rsn RAZBURIL razburiti Ggdd-em . . . » » » ČE če Vd KUMARA kumara Sozei NI biti Gp-ste-d BILA biti Gp-d-ez UKRADENA ukraden Pdnzei , , , OSTANE ostati Ggdste SAMO samo L ŠE še L ENA en Kbzzei MOŽNOST možnost Sozei . . . « « «

STRIC stric Somei BERNI Berni Slmei JE biti Gp-ste-n SKOMIGNIL skomigniti Ggdd-em Z z Do RAMENI rame Sosmo . . . » » » NE ne L VEM vedeti Ggnspe , , , KAJ kaj Zv-sei JE biti Gp-ste-n PIČILO pičiti Ggdd-es ERVINA Ervin Slmetd . . . NAJBRŽ najbrž L GA on Zotmet--k JE biti Gp-ste-n PODŽGALA podžgati Ggdd-ez KLARICA Klarica Slzei CUZELJ Cuzelj Slzei . . . ZDAJ zdaj Rsn SE se Zp------k ŠOPIRI šopiriti Ggnste KOT kot Vd … … … « « «

» » » KOT kot Vd KARLI Karli Slmei , , , « « « JE biti Gp-ste-n DOKONČALA dokončati Ggdd-ez ŠTEFI Štefi Slzei IN in Vp SE se Zp------k SPET spet Rsn NAVIHANO navihano Rsn NASMEHNILA nasmehniti Ggdd-ez . . .

» » » MESTNI mesten Ppnmeid PARK park Somei ! ! ! « « « SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n VMEŠAL vmešati Ggdd-em GOSPOD gospod Somei SLABE Slabe Slmei . . . » » » RAVNO ravno L V v Dm TEM ta Zk-sem JE biti Gp-ste-n TEŽAVA težava Sozei . . . VAŠI vaš Zsdmmim VRTOVI vrt Sommi SO biti Gp-stm-n V v Dm REKREACIJSKEM rekreacijski Ppnmem PREDELU predel Somem MESTA mesto Soser . . . TA ta Zk-mei NE ne L BI biti Gp-g SMEL smeti Ggnd-em BITI biti Ggnn NA na Dt VOLJO volja Sozet SAMO samo L VAM ti Zod-md , , , AMPAK ampak Vp VSEM ves Zc-mmd PREBIVALCEM prebivalec Sommd . . . « « «

» » » KAKŠNA kakšen Zv-zei SRAMOTA sramota Sozei , , , « « « SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n ZGRAŽAL zgražati Ggnd-em KARLI Karli Slmei . . . » » » GORO gora Sozet LETAKOV letak Sommr SMO biti Gp-spm-n RAZDELILI razdeliti Ggdd-mm , , , PODPISA podpis Somdt IMAMO imeti Ggnspm-n PA pa Vp SAMO samo L DVA dva Kbgmdt . . . BOLJE dobro Rsr BO biti Gp-pte-n , , , DA da Vd SE se Zp------k V v Dm DRUŠTVU društvo Sosem SPLOH sploh L NE ne L PRIKAŽEMO prikazati Ggdspm VEČ več L . . . « « «

» » » KDO kdo Zv-mei DELI deliti Ggnste TE ta Zk-mmt LETAKE letak Sommt ? ? ? « « « SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n IZ iz Dr MNOŽICE množica Sozer ZASLIŠAL zaslišati Ggdd-em JEZEN jezen Ppnmein GLAS glas Somei . . . KO ko Vd SEM biti Gp-spe-n SE se Zp------k OBRNIL obrniti Ggdd-em , , , SEM biti Gp-spe-n ZAGLEDAL zagledati Ggdd-em MOŠKEGA moški Sometd , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n MAHAL mahati Ggnd-em NAD nad Do GLAVO glava Sozeo Z z Do NAŠIMI naš Zspmmom LETAKI letak Sommo . . . Z z Do BRANKOM Brank Slmeo SVA biti Gp-spd-n GA on Zotmet--k TAKOJ takoj Rsn PREPOZNALA prepoznati Ggdd-dm . . .

» » » KAKO kako Rsn VESTE vedeti Ggnsdm , , , DA da Vd NI biti Gp-ste-d DOVOLJENO dovoljen Pdnsei , , , KAR kar Zz-set POČNEJO početi Ggvstm ? ? ? « « « JE biti Gp-ste-n VPRAŠAL vprašati Ggdd-em EDEN eden Kbzmei OD od Dr OPAZUJOČIH opazujoč Ppnmmr . . . MEDTEM medtem Rsn SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n OKOLI okoli Dr NAS jaz Zop-mr ZBRALA zbrati Ggdd-ez CELA cel Ppnzei MNOŽICA množica Sozei LJUDI človek Sommr . . .

NASLEDNJE naslednji Ppnset JUTRO jutro Soset SMO biti Gp-spm-n SE se Zp------k O o Dm MATEMATIKI matematika Sozem POGOVARJALI pogovarjati Ggnd-mm TUDI tudi L PRI pri Dm ZAJTRKU zajtrk Somem . . . TO ta Zk-sei SEVEDA seveda L NI biti Gp-ste-d NIČ nič Zl-sei PRESENETLJIVEGA presenetljiv Ppnser , , , ČE če Vd IMAŠ imeti Ggnsde-n OČETA oče Sometd , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n UČITELJ učitelj Somei MATEMATIKE matematika Sozer . . .

» » » MOGOČE mogoče Rsn PA pa Vp IMAJO imeti Ggnstm-n OTROCI otrok Sommi KAKŠNO kakšen Zv-zet ZAMISEL zamisel Sozet , , , « « « SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n SPOMNILA spomniti Ggdd-ez TETA teta Sozei HILDA Hilda Slzei . . . » » » STE biti Gp-sdm-n ZATO zato Vp PRIŠLI priti Ggdd-mm ? ? ? « « «

» » » TETA teta Sozei HILDA Hilda Slzei , , , « « « JE biti Gp-ste-n ZAČEL začeti Ggdd-em SLOVESNO slovesno Rsn . . . » » » SI biti Gp-sde-n V v Dm ZADNJIH zadnji Ppnmmm DNEH dan Sommm DELALA delati Ggnd-ez KUMARIČNO kumaričen Ppnzet SOLATO solata Sozet ? ? ? « « «

» » » SE se Zp------k STRINJAM strinjati Ggnspe , , , « « « JE biti Gp-ste-n PRIPOMNIL pripomniti Ggdd-em SREČNEŽ srečnež Somei , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n MU on Zotmed--k POKOSILI pokositi Ggdd-mm TRAVO trava Sozet IN in Vp PREPLESKALI prepleskati Ggdd-mm OGRAJO ograja Sozet . . . » » » POHITETI pohiteti Ggdn MORAM morati Ggnspe . . . KDORKOLI kdorkoli Zz-mei JE biti Gp-ste-n ŽE že L PREPLESKAL prepleskati Ggdd-em OGRAJO ograja Sozet , , , OČITNO očitno Rsn V v Dm TEMI tema Sozem NI biti Gp-ste-d DOBRO dobro Rsn VIDEL videti Ggvd-em . . . NEKAJ nekaj Rsn DESK deska Sozmr JE biti Gp-ste-n PRAV prav L NEMARNO nemarno Rsn POBARVANIH pobarvan Pdnzmr , , , PA pa Vp JIH on Zotmmt--k MORAM morati Ggnspe PREPLESKATI prepleskati Ggdn ŠE še L ENKRAT enkrat Rsn . . . NA na Dm PREŽI Preža Slzem BI biti Gp-g MORALI morati Ggnd-ds BITI biti Gp-n . . . ČE če Vd NE ne L BI biti Gp-g IMEL imeti Ggnd-em NOČNE nočen Ppnzer SLUŽBE služba Sozer , , , BI biti Gp-g ZVEČER zvečer Rsn ČAKAL čakati Ggnd-em V v Dm ZASEDI zaseda Sozem . . . « « «

ČUDIL čuditi Ggnd-em SEM biti Gp-spe-n SE se Zp------k ŽE že L , , , DA da Vd NAM jaz Zop-md KARLI Karli Slmei ŠE še L NI biti Gp-ste-d RAZKRIL razkriti Ggdd-em SVOJIH svoj Zp-mmr NAČRTOV načrt Sommr , , , KI ki Vd JIH on Zotmmt--k JE biti Gp-ste-n PRAV prav L GOTOVO gotovo Rsn VES ves Zc-met ČAS čas Sometn NA na Dm TIHEM tih Ppnsem KOVAL kovati Ggnd-em . . . NAJBRŽ najbrž L JE biti Gp-ste-n VPRIČO vpričo Dr ODRASLIH odrasel Ppnmmr RAJE rad Rsr MOLČAL molčati Ggnd-em , , , DA da Vd NE ne L BI biti Gp-g SPET spet Rsn BRILI briti Ggnd-mm NORCEV norec Sommr IZ iz Dr NJEGA on Zotmer . . .

» » » JAZ jaz Zop-ei ŽE že L NE ne L ! ! ! « « « SEM biti Gp-spe-n TAKOJ takoj Rsn ZAGOTOVIL zagotoviti Ggdd-em . . . ŠOLMAN Šolman Slzei - - - TRATNIKOVA Tratnikov Psnzei JE biti Gp-ste-n SICER sicer Rsn ZELO zelo Rsn ČEDNA čeden Ppnzei , , , AMPAK ampak Vp TUDI tudi L ZELO zelo Rsn STROGA strog Ppnzei . . . ČE če Vd JI on Zotzed--k ZASTAVIŠ zastaviti Ggdsde KAKŠNO kakšen Zv-set NAPAČNO napačen Ppnset VPRAŠANJE vprašanje Soset , , , SO biti Gp-stm-n POSLEDICE posledica Sozmi LAHKO lahko Rsn ZELO zelo Rsn HUDE hud Ppnzmi . . . TO ta Zk-set SMO biti Gp-spm-n ŽE že L VEČKRAT večkrat Rsn OBČUTILI občutiti Ggdd-mm NA na Dm LASTNI lasten Ppnzem KOŽI koža Sozem . . .

TISTI tisti Zk-met VEČER večer Sometn SEM biti Gp-spe-n ŠEL iti Ggvd-em RAJE rad Rsr KAR kar Rsn TAKOJ takoj Rsn V v Dt POSTELJO postelja Sozet . . . SANJALO sanjati Ggnd-es SE se Zp------k MI jaz Zop-ed--k JE biti Gp-ste-n , , , DA da Vd BO biti Gp-pte-n MOJ moj Zspmeie OBJOKANI objokan Ppnmeid OBRAZ obraz Somei OBJAVLJEN objavljen Pdnmein V v Dm VSEH ves Zc-mmm ČASOPISIH časopis Sommm . . . IN in Vp KO ko Vd SEM biti Gp-spe-n ZJUTRAJ zjutraj Rsn PRIŠEL priti Ggdd-em K k Dd ZAJTRKU zajtrk Somed , , , SEM biti Gp-spe-n Z z Do GROZO groza Sozeo SPOZNAL spoznati Ggvd-em , , , DA da Vd SO biti Gp-stm-n SE se Zp------k MOJE moj Zspzmie MORE mora Sozmi URESNIČILE uresničiti Ggdd-mz . . .

» » » PROSJAČIL prosjačiti Ggnd-em JIH on Zotmmt--k BOŠ biti Gp-pde-n ? ? ? « « « JE biti Gp-ste-n OGORČENO ogorčeno Rsn VZKLIKNILA vzklikniti Ggdd-ez OMA oma Sozei . . . » » » NA na Dm KOLENIH koleno Sosmm BI biti Gp-g SE se Zp------k PLAZIL plaziti Ggnd-em PRED pred Do NJIMI on Zotmmo ? ? ? « « «

NISEM biti Gp-spe-d PRIČAKOVAL pričakovati Ggnd-em , , , DA da Vd BODO biti Gp-ptm-n MOJ moj Zspmete PREDLOG predlog Sometn VZELI vzeti Ggdd-mm RESNO resno Rsn . . . KARLI Karli Slmei , , , ŠTEFI Štefi Slzei IN in Vp BRANKO Branko Slmei SO biti Gp-stm-n SE se Zp------k NAENKRAT naenkrat Rsn USTAVILI ustaviti Ggdd-mm IN in Vp ME jaz Zop-et--k DEBELO debelo Rsn GLEDALI gledati Ggnd-mm . . .

» » » DOVOLJ dovolj Rsn DOLGO dolgo Rsn ŽE že L DELAM delati Ggnspe V v Dm MESTNI mesten Ppnzem HIŠI hiša Sozem . . . VEM vedeti Ggnspe , , , KAJ kaj Zv-sei SE se Zp------k TAM tam Rsn DOGAJA dogajati Ggnste . . . POLEG poleg Dr TEGA ta Zk-ser POZNAM poznati Ggnspe ŠTEVILNE številen Ppnmmt SVETNIKE svetnik Sommt . . . VELIKO veliko Rsn MI jaz Zop-ed--k ZAUPAJO zaupati Ggvstm . . . « « «

STOPIL stopiti Ggdd-em SEM biti Gp-spe-n ŠE še L BLIŽE blizu Rsr . . . CVETKO Cvetko Slmei JE biti Gp-ste-n HODIL hoditi Ggnd-em TESNO tesno Rsn OB ob Dm MENI jaz Zop-em . . . SRCE srce Sosei MI jaz Zop-ed--k JE biti Gp-ste-n ZAČELO začeti Ggdd-es DIVJE divje Rsn UTRIPATI utripati Ggnn . . . ZANIMALO zanimati Ggnd-es ME jaz Zop-et--k JE biti Gp-ste-n , , , ALI ali Vp MOŠKI moški Somei VENDARLE vendarle Vp NE ne L POČNE početi Ggvste ČESA kaj Zv-ser DRUGEGA drug Kbzser . . . LAHKO lahko Rsn BI biti Gp-g KOPAL kopati Ggnd-em LUKNJO luknja Sozet . . . ALI ali Vp GROB grob Sometn ! ! ! AMPAK ampak Vp KO ko Vd SVA biti Gp-spd-n GA on Zotmet--k S z Do CVETKOM Cvetko Slmeo ŠE še L NEKAJ nekaj Rsn ČASA čas Somer OPAZOVALA opazovati Ggnd-dm , , , SVA biti Gp-spd-n SE se Zp------k STRINJALA strinjati Ggnd-dm , , , DA da Vd RES res Rsn SAMO samo L RAHLJA rahljati Ggnste ZEMLJO zemlja Sozet . . .

» » » POTEM potem Rsn PA pa Vp POJDI iti Ggvvde PROČ proč Rsn OD od Dr VRAT vrata Sosmr , , , « « « JE biti Gp-ste-n REKEL reči Ggdd-em STRIC stric Somei BERNI Berni Slmei . . . » » » ŠE še L PREKMALU prekmalu Rsn BOMO biti Gp-ppm-n IZVEDELI izvedeti Ggdd-mm , , , KAJ kaj Zv-sei BO biti Gp-pte-n Z z Do NAŠIMI naš Zspmmom VRTOVI vrt Sommo . . . « « «

Zoper zoper Dt odločbo odločba Sozet sodnega soden Ppnmer sveta svet Somer o o Dm imenovanju imenovanje Sosem na na Dt sodniško sodniški Ppnset mesto mesto Soset oziroma oziroma Vp na na Dt položaj položaj Sometn svetnika svetnik Somer in in Vp zoper zoper Dt odločbo odločba Sozet glede glede Dr uvrstitve uvrstitev Sozer v v Dt plačilni plačilen Ppnmetd razred razred Sometn se se Zp------k sodnik sodnik Somei lahko lahko Rsn pritoži pritožiti Ggdste v v Dm roku rok Somem osmih osem Kbg-mr dni dan Sommr od od Dr njenega njen Zstmerez prejema prejem Somer . . .

Organi organ Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n pristojni pristojen Ppnmmi sprejemati sprejemati Ggnn odločitve odločitev Sozmt , , , o o Dm katerih kateri Zv-zmm se se Zp------k po po Dm določbi določba Sozem prvega prvi Kbvmer odstavka odstavek Somer tega ta Zk-mer člena člen Somer vodi voditi Ggnste osebna oseben Ppnzei evidenca evidenca Sozei , , , so biti Gp-stm-n dolžni dolžen Ppnmmi posredovati posredovati Ggvn podatke podatek Sommt ministrstvu ministrstvo Sosed , , , pristojnemu pristojen Ppnmed za za Dt pravosodje pravosodje Soset , , , če če Vd podatki podatek Sommi niso biti Gp-stm-d javno javno Rsn dostopni dostopen Ppnmmi . . .

Sadike sadika Sozmt rastlin rastlina Sozmr za za Dt živo živ Ppnzet mejo meja Sozet pa pa Vp lahko lahko Rsn dobite dobiti Ggdsdm tudi tudi L pri pri Dm nas jaz Zop-mm v v Dm Cvetličarni cvetličarna Sozem Špelca Špelca Slzei . . .

Javno javen Ppnsei govorjenje govorjenje Sosei utegne utegniti Ggvste nagnati nagnati Ggdn strah strah Sometn v v Dt kosti kost Sozmt tudi tudi L najboljšim dober Ppsmmd govornikom govornik Sommd . . . Celo celo L igralci igralec Sommi , , , komiki komik Sommi , , , pravniki pravnik Sommi , , , duhovniki duhovnik Sommi , , , politiki politik Sommi in in Vp marsikdo marsikdo Zn-mei drug drug Kbzmein , , , ki ki Vd redno redno Rsn javno javno Rsn nastopajo nastopati Ggnstm , , , priznajo priznati Ggdstm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n pred pred Do nastopom nastop Someo živčni živčen Ppnmmi . . . Toda toda Vp če če Vd zaupamo zaupati Ggvspm v v Dt svoj svoj Zp-met spomin spomin Sometn , , , če če Vd smo biti Gp-spm-n dobro dobro Rsn pripravili pripraviti Ggdd-mm govor govor Sometn in in Vp če če Vd si se Zp---d--k izmislimo izmisliti Ggdspm sistem sistem Sometn iztočnic iztočnica Sozmr , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n spodbudile spodbuditi Ggdd-mz prvo prvi Kbvzet in in Vp vse ves Zc-zmt naslednje naslednji Ppnzmt misli misel Sozmt , , , lahko lahko Rsn pozabimo pozabiti Ggdspm na na Dt tremo trema Sozet . . .

Nato nato Rsn prevedite prevesti Ggdvdm v v Dt osebe oseba Sozmt tudi tudi L vse ves Zc-zmt druge drug Kbzzmt karte karta Sozmt . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n težje težek Pppsei , , , toda toda Vp ko ko Vd boste biti Gp-pdm-n obvladali obvladati Ggvd-mm ta ta Zk-met del del Sometn kodiranja kodiranje Soser , , , si se Zp---d--k boste biti Gp-pdm-n snopič snopič Sometn mimogrede mimogrede Rsn zapomnili zapomniti Ggdd-mm - - - - - - ali ali Vp pa pa Vp vsaj vsaj L veliko veliko Rsn lažje lahko Rsr . . . Za za Dt vsako vsak Zc-zet barvo barva Sozet izberite izbrati Ggdvdm ustrezno ustrezen Ppnzet črko črka Sozet : : : S S Sometn za za Dt srca srce Sosmt , , , T T Sometn za za Dt križ križ Sometn ( ( ( SSKJ SSKJ Slmei - - - - - - tref tref Somei so biti Gp-stm-n igralne igralen Ppnzmi karte karta Sozmi z z Do znaki znak Sommo v v Dm obliki oblika Sozem križa križ Somer ) ) ) , , , K K Sometn za za Dt karo karo Sometn in in Vp P P Sometn za za Dt pik pik Sometn . . . Po po Dm sistemu sistem Somem DOMINIC DOMINIC Slmei ima imeti Ggnste-n vsaka vsak Zc-zei števka števka Sozei od od Dr 1 1 Kag do do Dr 10 10 Kag črko črka Sozet . . . Ko ko Vd pripišete pripisati Ggdsdm števkam števka Sozmd in in Vp barvam barva Sozmd črke črka Sozmt , , , ima imeti Ggnste-n vsaka vsak Zc-zei karta karta Sozei kod kod Sometn iz iz Dr dveh dva Kbgzdr črk črka Sozdr . . . Križeva križev Psnzei petka petka Sozei bo biti Gp-pte-n ET ET Slmei , , , karova karov Psnzei dvojka dvojka Sozei bo biti Gp-pte-n BK BK Slmei . . . Te ta Zk-zmi črke črka Sozmi naj naj L bodo biti Gp-ptm-n začetnice začetnica Sozmi kake kak Zv-zer osebe oseba Sozer - - - - - - človeka človek Somer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k sami sam Ppnmmi poznate poznati Ggnsdm ali ali Vp kake kak Zv-zer slavne slaven Ppnzer osebnosti osebnost Sozer . . . ET ET Slmei je biti Gp-ste-n morda morda L kak kak Zv-mei prijatelj prijatelj Somei s z Do tema ta Zk-zdo začetnicama začetnica Sozdo , , , BK BK Slmei pa pa Vp bi biti Gp-g lahko lahko Rsn bil biti Gp-d-em Bojan Bojan Slmei Križaj Križaj Slmei . . . Ni biti Gp-ste-d se se Zp------k treba treba Rsn strogo strogo Rsn oklepati oklepati Ggnn sistema sistem Somer DOMINIC DOMINIC Slmei : : : če če Vd si se Zp---d--k srčnega srčen Ppnmet asa as Sometd lažje lahko Rsr zapomnite zapomniti Ggdsdm kot kot Vd svojega svoj Zp-met partnerja partner Sometd , , , potem potem Rsn naj naj L bo biti Gp-pte-n tako tako Rsn ! ! ! Uprabljajte Uprabljajte Nt svojo svoj Zp-zet domišljijo domišljija Sozet - - - - - - ustvarjajte ustvarjati Ggnvdm vizualizacije vizualizacija Sozmt , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n izzvale izzvati Ggdd-mz močan močen Ppnmetn subjektivni subjektiven Ppnmetd odziv odziv Sometn . . .

Kako kako Rsn bi biti Gp-g s z Do pomočjo pomoč Sozeo svoje svoj Zp-zer domišljije domišljija Sozer in in Vp miselne miseln Ppnzer povezave povezava Sozer zapomnili zapomniti Ggdd-mm glavna glaven Ppnsmt mesta mesto Sosmt vseh ves Zc-zmr evropskih evropski Ppnzmr držav država Sozmr ? ? ? Primer primer Somei : : : glavno glaven Ppnsei mesto mesto Sosei Češke Češka Slzer je biti Gp-ste-n Praga Praga Slzei , , , zato zato Vp bi biti Gp-g si se Zp---d--k mogoče mogoče Rsn predstavljali predstavljati Ggnd-mm Čeha Čeh Slmetd , , , ki ki Vd se se Zp------k spotika spotikati Ggnste čez čez Dt prag prag Sometn , , , v v Dm roki roka Sozem pa pa Vp drži držati Ggnste vrček vrček Sometn piva pivo Soser - - - - - - to ta Zk-sei vas ti Zod-mt bo biti Gp-pte-n spomnilo spomniti Ggdd-es na na Dt Češko Češko Slset , , , saj saj Vp veste vedeti Ggnsdm , , , da da Vd slovi sloveti Ggnste po po Dm pivu pivo Sosem . . .

• • • Zapominjanje zapominjanje Sosei imen ime Sosmr in in Vp obrazov obraz Sommr • • • Sposobnost sposobnost Sozei takojšnjega takojšnji Ppnmer priklica priklic Somer podatkov podatek Sommr iz iz Dr spomina spomin Somer

POLICIJA policija Sozei JE biti Gp-ste-n MAMILARSKI mamilarski Ppnzed KAČI kača Sozed STOPILA stopiti Ggdd-ez NA na Dt REP rep Sometn , , , A a Vp GLAVO glava Sozet JI on Zotzed--k BO biti Gp-pte-n TEŽKO težko Rsn STRLA streti Ggdd-ez

• • • Rudi Rudi Slmei Omota Omota Slmei , , , pionir pionir Somei zvočnega zvočen Ppnmer filma film Somer , , , inovator inovator Somei , , , izumitelj izumitelj Somei in in Vp konstruktor konstruktor Somei tonskih tonski Ppnzmr aparatur aparatura Sozmr za za Dt film film Sometn in in Vp radiodifuzijo radiodifuzija Sozet , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n izvirno izvirno Rsn in in Vp plodno plodno Rsn sodeloval sodelovati Ggnd-em pri pri Dm razvoju razvoj Somem teh ta Zk-smr področij področje Sosmr , , , je biti Gp-ste-n prejel prejeti Ggdd-em državno državen Ppnset odlikovanje odlikovanje Soset zlati zlat Ppnmetd red red Sometn za za Dt zasluge zasluga Sozmt . . .

• • • Janez Janez Slmei Sušnik Sušnik Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em na na Dm čelu čelo Sosem delegacije delegacija Sozer državnega državen Ppnmer sveta svet Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n obiskala obiskati Ggdd-ez papeža papež Sometd Janeza Janez Slmetd Pavla Pavel Slmetd II II Krg . . .

" " " Zamisel zamisel Sozei o o Dm likovni likoven Ppnzem upodobitvi upodobitev Sozem ultradolgega ultradolg Ppnmer teka tek Somer se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n porodila poroditi Ggdd-ez konec konec Dr lanskega lanski Ppnser leta leto Soser in in Vp po po Dm nasvetu nasvet Somem prijateljice prijateljica Sozer sem biti Gp-spe-n se se Zp------k odločil odločiti Ggdd-em , , , da da Vd jo on Zotzet--k prelijem preliti Ggdspe v v Dt človekoljubno človekoljuben Ppnzet akcijo akcija Sozet . . . Revščina revščina Sozei obstaja obstajati Ggnste . . . Potrebno potreben Ppnsei je biti Gp-ste-n ukrepanje ukrepanje Sosei tudi tudi L zaradi zaradi Dr poznejše pozen Pppzer socialne socialen Ppnzer neodvisnosti neodvisnost Sozer . . . Obrnil obrniti Ggdd-em sem biti Gp-spe-n se se Zp------k na na Dt Iskrico iskrica Sozet Nedeljskega nedeljski Ppnmer , , , ki ki Vd pomaga pomagati Ggvste revnim reven Ppnmmd otrokom otrok Sommd , , , z z Do namenom namen Someo , , , da da Vd prispevam prispevati Ggvspe na na Dt svoj svoj Zp-met način način Sometn . . . " " " Petrušičevo Petrušičev Psnsei delo delo Sosei je biti Gp-ste-n na na Dt ogled ogled Sometn in in Vp seveda seveda L naprodaj naprodaj Rsn v v Dm škofjeloški škofjeloški Ppnzem prodajno prodajen Ppnsei razstavni razstaven Ppnzem galeriji galerija Sozem Fara fara Sozei na na Dm Cesti cesta Sozem talcev talec Sommr 2 2 Kag in in Vp to ta Zk-sei vse vse Rsn do do Dr konca konec Somer decembra december Somer oziroma oziroma Vp do do Dr prodaje prodaja Sozer . . . Začetna začeten Ppnzei cena cena Sozei je biti Gp-ste-n štirideset štirideset Kbg-mi tisoč tisoč Kbg-mi tolarjev tolar Sommr , , , celotni celoten Ppnmetd izkupiček izkupiček Sometn pa pa Vp je biti Gp-ste-n avtor avtor Somei namenil nameniti Ggdd-em naši naš Zspzedm Iskrici iskrica Sozed . . .

Tudi tudi L prizor prizor Somei , , , ko ko Vd se se Zp------k kriče kriče Rd poslavljate poslavljati Ggnsdm od od Dr staršev starš Sommr , , , govori govoriti Ggnste o o Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd se se Zp------k ne ne L morete moči Ggnsdm pripraviti pripraviti Ggdn do do Dr tega ta Zk-ser , , , da da Vd bi biti Gp-g samozavestno samozavestno Rsn zakorakali zakorakati Ggdd-mm v v Dt odraslost odraslost Sozet in in Vp zaorali zaorati Ggdd-mm ledino ledina Sozet povsem povsem Rsn svoje svoj Zp-zer poti pot Sozer , , , ampak ampak Vp se se Zp------k oklepate oklepati Ggnsdm idealnih idealen Ppnzmr slik slika Sozmr , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n si se Zp---d--k jih on Zotzmt--k ustvarili ustvariti Ggdd-mm v v Dm otroštvu otroštvo Sosem . . . Vendar vendar Vp pa pa Vp vam ti Zod-md odraslost odraslost Sozei , , , oblikovana oblikovan Pdnzei na na Dt ta ta Zk-met način način Sometn , , , ne ne L nudi nuditi Ggnste dovolj dovolj Rsn . . . Velikokrat velikokrat Rsn se se Zp------k počutite počutiti Ggnsdm ujeti ujet Pdnmmi , , , saj saj Vp si se Zp---d--k ne ne L dovolite dovoliti Ggdsdm , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k izrazili izraziti Ggdd-mm , , , čutite čutiti Ggnsdm omejitve omejitev Sozmt , , , a a Vp glede glede Dr tega ta Zk-ser ne ne L storite storiti Ggdsdm nič nič Rsn , , , raje rad Rsr se se Zp------k obkladate obkladati Ggnsdm z z Do občutki občutek Sommo sramu sram Somer in in Vp krivde krivda Sozer ( ( ( občutek občutek Somei , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n v v Dm sanjah sanja Sozmm umazani umazan Pdnmmi in in Vp da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k morali morati Ggnd-mm umiti umiti Ggdn , , , lahko lahko Rsn govori govoriti Ggnste o o Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd so biti Gp-stm-n občutki občutek Sommi sramu sram Somer povezani povezan Pdnmmi z z Do drugačnimi drugačen Ppnzmo željami želja Sozmo v v Dm spolnosti spolnost Sozem , , , da da Vd si se Zp---d--k želite želeti Ggnsdm nekaj nekaj Zn-set drugega drug Kbzser , , , vendar vendar Vp se se Zp------k to ta Zk-set bojite bati Ggnsdm povedati povedati Ggdn ; ; ; podcenjujete podcenjevati Ggnsdm svoje svoj Zp-set telo telo Soset in in Vp svoje svoj Zp-zmt potrebe potreba Sozmt ) ) ) . . . Kakor kakor Vd ste biti Gp-sdm-n zastavili zastaviti Ggdd-mm svoje svoj Zp-set življenje življenje Soset , , , je biti Gp-ste-n edina edin Ppnzei novica novica Sozei in in Vp edino edin Ppnsei plačilo plačilo Sosei za za Dt vaš vaš Zsdmetm preživeti preživet Pdnmetd čas čas Sometn mesečni mesečen Ppnmeid dohodek dohodek Somei ( ( ( v v Dm sanjah sanje Sozmm dobite dobiti Ggdsdm izpiske izpisek Sommt iz iz Dr banke banka Sozer ) ) ) , , , o o Dm svojem svoj Zp-mem fantu fant Somem pa pa Vp izveste izvedeti Ggdsdm le le L to ta Zk-set , , , kje kje Rsn se se Zp------k nahaja nahajati Ggnste ... ... ... Brskanje brskanje Sosei po po Dm temi tema Sozem in in Vp globinah globina Sozmm svoje svoj Zp-zer osebnosti osebnost Sozer je biti Gp-ste-n včasih včasih Rsn boleče boleč Ppnsei in in Vp vi ti Zodmmi se se Zp------k temu ta Zk-sed zaenkrat zaenkrat Rsn pazljivo pazljivo Rsn izogibate izogibati Ggnsdm , , , vendar vendar Vp pa pa Vp vam ti Zod-md zato zato Vp tudi tudi L življenje življenje Sosei vrača vračati Ggnste le le L banalne banalen Ppnzmt informacije informacija Sozmt , , , ob ob Dm katerih kateri Zv-zmm vam ti Zod-md le le L težko težko Rsn zapoje zapeti Ggdste srce srce Sosei ... ... ...

Sevde Sevda Slzer Türküsev Türküsev Psnmein skoraj skoraj L ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn zgrešiti zgrešiti Ggdn . . . Je biti Gp-ste-n plavolasa plavolas Ppnzei . . . Črni črn Ppnmeid hlačni hlačen Ppnmeid kostim kostim Somei še še L poudari poudariti Ggdste njeno njen Zstzetez vitko vitek Ppnzet postavo postava Sozet , , , da da Vd je biti Gp-ste-n videti videti Ggvn še še L nekaj nekaj Rsn centimetrov centimeter Sommr višja visok Pppzei , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n v v Dm resnici resnica Sozem , , , črno črn Ppnsei bela bel Ppnzei majica majica Sozei pa pa Vp poudarja poudarjati Ggnste njeno njen Zstsetez veselje veselje Soset do do Dr razposajenosti razposajenost Sozer . . . Za za Dt srečanje srečanje Soset je biti Gp-ste-n izbrala izbrati Ggdd-ez enega en Kbzmet svojih svoj Zp-smr " " " ljubezenskih ljubezenski Ppnsmr gnezdec gnezdece Sosmr " " " , , , eleganten eleganten Ppnmetn , , , nebotičniku nebotičnik Somed podoben podoben Ppnmetn hotel hotel Sometn na na Dm jugu jug Somem Carigrada Carigrad Slmer s z Do pogledom pogled Someo na na Dt Marmorno marmoren Ppnset morje morje Soset , , , bazen bazen Sometn in in Vp dvorano dvorana Sozet za za Dt fitnes fitnes Sometn . . . " " " Tukaj tukaj Rsn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n to ta Zk-sei zgodilo zgoditi Ggdd-es , , , " " " je biti Gp-ste-n zarotniško zarotniško Rsn pojasnila pojasniti Ggdd-ez Sevda Sevda Slzei . . . Nato nato Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n zasmejala zasmejati Ggdd-ez , , , na na Dt ves ves Zc-met glas glas Sometn in in Vp prav prav L nič nič Rsn zadržano zadržano Rsn , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n imela imeti Ggnd-ez namen namen Sometn govoriti govoriti Ggnn o o Dm temi tema Sozem , , , ki ki Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn prizadela prizadeti Ggdd-ez tudi tudi L njo on Zotzet . . .

Čisto čisto Rsn normalno normalno Rsn je biti Gp-ste-n , , , če če Vd moški moški Sommi pričakujejo pričakovati Ggnstm seks seks Sometn enkrat enkrat Rsn na na Dt dan dan Sometn ( ( ( po po Dm mnenju mnenje Sosem nekaterih nekateri Zn-mmr strokovnjakov strokovnjak Sommr ) ) ) , , , zato zato Vp jih on Zotmmt--k žene žena Sozmi ne ne L obsojajte obsojati Ggnvdm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n perverzneži perverznež Sommi . . . Če če Vd jim on Zotmmd--k ustrežete ustreči Ggdsdm trikrat trikrat Rsn na na Dt teden teden Sometn , , , bo biti Gp-pte-n verjetno verjetno Rsn v v Dm redu red Somem . . . Če če Vd pa pa Vp se se Zp------k mrk mrk Somei v v Dm postelji postelja Sozem vleče vleči Ggnste v v Dt nedogled nedogled Sometn , , , le le L kaj kaj Zv-set pričakujete pričakovati Ggnsdm - - - da da Vd vas ti Zod-mt bo biti Gp-pte-n mož mož Somei le le L gledal gledati Ggnd-em ? ? ? Nekaterim nekateri Zn-mmd moškim moški Sommd je biti Gp-ste-n lažje lahko Rsr oditi oditi Ggdn po po Dt zadovoljstvo zadovoljstvo Soset drugam drugam Rsn , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n zadeva zadeva Sozei rešena rešen Pdnzei . . . V v Dt dobro dobro Soset zakonske zakonski Ppnzer zveze zveza Sozer pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n najbolje dobro Rss resno resno Rsn pogovoriti pogovoriti Ggdn z z Do ženo žena Sozeo , , , kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n problem problem Somei . . . Preveč preveč Rsn dela delo Soser ? ? ? Za za Dt spremembo sprememba Sozet tu tu Rsn in in Vp tam tam Rsn pripravite pripraviti Ggdsdm večerjo večerja Sozet , , , pomijte pomiti Ggdvdm posodo posoda Sozet . . . Glavobol glavobol Somei ? ? ? Po po Dm navadi navada Sozem tableta tableta Sozei odpravi odpraviti Ggdste bolečino bolečina Sozet . . . Še še L vedno vedno Rsn nič nič Rsn ? ? ? Vzrok vzrok Somei je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn tudi tudi L ta ta Zk-mei , , , da da Vd žena žena Sozei v v Dm seksu seks Somem ne ne L uživa uživati Ggnste tako tako Rsn , , , kot kot Vd bi biti Gp-g morala morati Ggnd-ez . . . Pogovorita pogovoriti Ggdvdd se se Zp------k , , , kaj kaj Zv-sei ji on Zotzed--k prija prijati Ggnste , , , poskrbite poskrbeti Ggdvdm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n uživala uživati Ggnd-ez . . . Saj saj Vp veste vedeti Ggnsdm , , , kakšna kakšen Zv-zei nova nov Ppnzei tehnika tehnika Sozei , , , oralno oralen Ppnsei zadovoljevanje zadovoljevanje Sosei ... ... ... Moški moški Sommi tako tako Rsn znate znati Ggnsdm biti biti Gp-n strokovnjaki strokovnjak Sommi , , , ko ko Vd se se Zp------k potrudite potruditi Ggdsdm . . . Igrajte igrati Ggnvdm se se Zp------k z z Do ženo žena Sozeo , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n obema oba Zc-mdd lepo lepo Rsn . . . Ko ko Vd bo biti Gp-pte-n sinergija sinergija Sozei v v Dm postelji postelja Sozem , , , ne ne L bo biti Gp-pte-n potrebe potreba Sozer po po Dm varanju varanje Sosem . . .

Če če Vd mene jaz Zop-et vprašate vprašati Ggdsdm , , , bo biti Gp-pte-n od od Dr vsega ves Zc-ser še še L največje velik Ppssei presenečenje presenečenje Sosei takrat takrat Rsn , , , ko ko Vd bodo biti Gp-ptm-n novi nov Ppnmmi ministri minister Sommi začeli začeti Ggdd-mm odkrivati odkrivati Ggnn , , , kaj kaj Zv-sei vse ves Zc-sei jih on Zotmmt--k pravzaprav pravzaprav L sploh sploh L čaka čakati Ggnste . . . Denimo deti Ggdvpm našega naš Zspmetm Bajuka Bajuk Slmetd : : : človek človek Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm vseh ves Zc-zmm službah služba Sozmm v v Dm glavnem glaven Ppnsem bolj bolj Rsn gospod gospod Somei . . . Prihaja prihajati Ggnste iz iz Dr dežele dežela Sozer , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n opoldanska opoldanski Ppnzei siesta siesta Sozei skoraj skoraj L večji velik Pppmeid zakon zakon Somei kot kot Vd kaj kaj Zv-sei drugega drug Kbzser . . . Potem potem Rsn je biti Gp-ste-n šel iti Ggvd-em pa pa Vp v v Dt penzijo penzija Sozet ... ... ... Na na L , , , in in Vp zdaj zdaj Rsn ti ti Zod-ed--k odhaja odhajati Ggnste v v Dt službo služba Sozet na na Dt finance finance Sozmt , , , kjer kjer Vd gorijo goreti Ggnstm luči luč Sozmi vse vse Rsn tja tja Rsn do do Dr poznega pozen Ppnmer večera večer Somer . . . Še še L profesor profesor Somei Mramor Mramor Slmei je biti Gp-ste-n priznal priznati Ggdd-em , , , da da Vd si se Zp---d--k niti niti L v v Dm sanjah sanje Sozmm ni biti Gp-ste-d predstavljal predstavljati Ggnd-em , , , kaj kaj Zv-sei se se Zp------k mu on Zotmed--k obeta obetati Ggnste , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n zajadral zajadrati Ggdd-em na na Dt ministrstvo ministrstvo Soset . . . Pa pa Vp je biti Gp-ste-n možakar možakar Somei hudo hudo Rsn marljiv marljiv Ppnmein in in Vp potrpežljiv potrpežljiv Ppnmein . . .

Samo samo L v v Dm Skopju Skopje Slsem jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n zagotovo zagotovo Rsn več veliko Rsr kot kot Vd 40 40 Kag , , , v v Dm vsej ves Zc-zem Makedoniji Makedonija Slzem pa pa Vp je biti Gp-ste-n najmanj najmanj Rsn 70 70 Kag albanskih albanski Ppnmmr zdravnikov zdravnik Sommr . . .

‘ ‘ ‘ Pozimi pozimi Rsn se se Zp------k lepo lepo Rsn ogrejete ogreti Ggdsdm z z Do nogometom nogomet Someo , , , to ta Zk-zeo uporabno uporaben Ppnzeo in in Vp prijetno prijeten Ppnzeo telovadbo telovadba Sozeo . . . Žoga žoga Sozei je biti Gp-ste-n velika velik Ppnzei za za Dt človeško človeški Ppnzet glavo glava Sozet in in Vp lepo lepo Rsn napihnjena napihnjen Pdnzei . . . Tisti tisti Zk-mei , , , ki ki Vd pride priti Ggdste do do Dr nje on Zotzer , , , jo on Zotzet--k brcne brcniti Ggdste od od Dr sebe se Zp---r , , , in in Vp tako tako Rsn gre iti Ggvste od od Dr enega en Kbzmer konca konec Somer ulice ulica Sozer na na Dt drugega drug Kbzmet pa pa Vp spet spet Rsn nazaj nazaj Rsn - - - to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n vsa ves Zc-zei umetnost umetnost Sozei . . . ’ ’ ’

Tako tako Rsn sta biti Gp-std-n Tanja Tanja Slzei Pezdirnik Pezdirnik Slzei in in Vp Boštjan Boštjan Slmei Petauer Petauer Slmei iz iz Dr davčnosvetovalne davčnosvetovalen Ppnzer hiše hiša Sozer Eos Eos Slmei svetovanje svetovanje Sosei za za Dt Delo delo Soset izračunala izračunati Ggdd-dm , , , da da Vd bi biti Gp-g država država Sozei iz iz Dr naslova naslov Somer prispevkov prispevek Sommr in in Vp dohodnine dohodnina Sozer zaradi zaradi Dr uporabe uporaba Sozer službenega služben Ppnmer mercedesa mercedes Somer v v Dt zasebne zaseben Ppnmmt namene namen Sommt morala morati Ggnd-ez v v Dm zadnjih zadnji Ppnmmm 12 12 Kag mesecih mesec Sommm prejeti prejeti Ggdn 5.823.689 5.823.689 Kag tolarjev tolar Sommr . . . Od od Dr tega ta Zk-ser bi biti Gp-g Drnovšku Drnovšek Slmed za za Dt prispevke prispevek Sommt od od Dr osebnega oseben Ppnmer dohodka dohodek Somer trgali trgati Ggnd-mm 1.546.918 1.546.918 Kag tolarjev tolar Sommr , , , za za Dt dohodnino dohodnina Sozet 3.149.832 3.149.832 Kag tolarjev tolar Sommr ( ( ( skupaj skupaj Rsn 4.696.749 4.696.749 Kag tolarjev tolar Sommr ) ) ) , , , vlada vlada Sozei kot kot Vd delodajalec delodajalec Somei pa pa Vp bi biti Gp-g kot kot Vd prispevek prispevek Sometn plačala plačati Ggdd-ez še še L 1.126.940 1.126.940 Kag tolarjev tolar Sommr . . . Izračun izračun Somei je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn narejen narejen Pdnmein brez brez Dr upoštevanja upoštevanje Soser revalorizacije revalorizacija Sozer , , , spremembe sprememba Sozer vrednosti vrednost Sozer denarja denar Somer v v Dm času čas Somem , , , upoštevana upoštevan Pdnzei pa pa Vp niti niti L ni biti Gp-ste-d sprememba sprememba Sozei stopnje stopnja Sozer v v Dm prispevkih prispevek Sommm , , , vendar vendar Vp odseva odsevati Ggnste primerno primeren Ppnset stanje stanje Soset . . . Če če Vd povemo povedati Ggdspm bolj bolj Rsn preprosto preprosto Rsn , , , zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser , , , ker ker Vd mu on Zotmed--k niso biti Gp-stm-d obračunavali obračunavati Ggnd-mm bonitete boniteta Sozer za za Dt zasebno zaseben Ppnzet rabo raba Sozet službenega služben Ppnmer mercedesa mercedes Somer , , , je biti Gp-ste-n Drnovšek Drnovšek Slmei v v Dm letu leto Sosem dni dan Sommr prejel prejeti Ggdd-em za za Dt 4,7 4,7 Kag milijona milijon Somer tolarjev tolar Sommr višjo visok Pppzet neto neto Ppnzet plačo plača Sozet . . .

Odločitev odločitev Sozei je biti Gp-ste-n sedaj sedaj Rsn na na Dm svetu svet Somem za za Dt visoko visok Ppnset šolstvo šolstvo Soset , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L ministrica ministrica Sozei za za Dt šolstvo šolstvo Soset Lucija Lucija Slzei Čok Čok Slzei ob ob Dm zadnjem zadnji Ppnmem obisku obisk Somem v v Dm Mariboru Maribor Slmem opozorila opozoriti Ggdd-ez na na Dt nujnost nujnost Sozet intenzivnega intenziven Ppnmer in in Vp ne ne L ekspanzivnega ekspanziven Ppnmer razvoja razvoj Somer univerze univerza Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em značilen značilen Ppnmein za za Dt obdobje obdobje Soset bivšega bivši Ppnmer rektorja rektor Somer . . .

Pri pri Dm regionalni regionalen Ppnzem politiki politika Sozem je biti Gp-ste-n Bruselj Bruselj Slmei ublažil ublažiti Ggdd-em lanske lanski Ppnzmt kritike kritika Sozmt , , , znova znova Rsn pa pa Vp opozarja opozarjati Ggnste na na Dt neurejeno neurejen Ppnzet porazdelitev porazdelitev Sozet nalog naloga Sozmr med med Do agencijami agencija Sozmo , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n pristojne pristojen Ppnzmi za za Dt razdeljevanje razdeljevanje Soset denarja denar Somer iz iz Dr strukturnih strukturen Ppnmmr in in Vp kohezijskega kohezijski Ppnmer sklada sklad Somer , , , ter ter Vp na na Dt zagotavljanje zagotavljanje Soset učinkovite učinkovit Ppnzer koordinacije koordinacija Sozer med med Do ministrstvi ministrstvo Sosmo . . .

Dopolnil dopolniti Ggdd-em ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n Armaz Armaz Slmei Ahvlediani Ahvlediani Slmei , , , češ češ L da da Vd si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n Gruzija Gruzija Slzei vedno vedno Rsn prizadevala prizadevati Ggnd-ez za za Dt dobre dober Ppnmmt odnose odnos Sommt z z Do Rusijo Rusija Slzeo , , , Moskva Moskva Slzei pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dt zahvalo zahvala Sozet nenehno nenehno Rsn vmešavala vmešavati Ggnd-ez v v Dm gruzinske gruzinski Ppnzmt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt , , , pomagala pomagati Ggvd-ez Abhazijcem Abhazijec Sommd v v Dm vojni vojna Sozem proti proti Dd Tbilisiju Tbilisi Slmed in in Vp ves ves Zc-met ta ta Zk-met čas čas Sometn vodila voditi Ggnd-ez silovito silovit Ppnzet propagandno propaganden Ppnzet vojno vojna Sozet proti proti Dd Gruziji Gruzija Slzed . . .

Predsednik predsednik Somei in in Vp premier premier Somei sta biti Gp-std-n v v Dm vladno vladen Ppnsei - - - predsedniški predsedniški Ppnzem četrti četrt Sozem spočetka spočetka Rsn - - - tudi tudi L protokolarno protokolaren Rsn - - - bivala bivati Ggnd-dm drug drug Kbzmein zraven zraven Dr drugega drug Kbzmer . . . Toda toda Vp kare kare Somei med med Do Prešernovo Prešernov Psnzeo cesto cesta Sozeo , , , Gregoričičevo Gregoričičev Psnzeo in in Vp Erjavčevo Erjavčev Psnzeo je biti Gp-ste-n tesen tesen Ppnmein . . . Ima imeti Ggnste-n , , , denimo deti Ggdvpm , , , samo samo L en en Kbzmet protokolarni protokolaren Ppnmetd vhod vhod Sometn , , , vreden vreden Ppnmetn palače palača Sozer , , , pred pred Dt katerega kateri Zv-met se se Zp------k zdi zdeti Ggnste primerno primerno Rsn pogrniti pogrniti Ggdn preprogo preproga Sozet ; ; ; in in Vp eno en Kbzset samo sam Ppnset kolikor kolikor Vd toliko toliko Rsn monumentalno monumentalen Ppnset stopnišče stopnišče Soset . . . Vselej vselej Rsn , , , kadar kadar Vd je biti Gp-ste-n prišel priti Ggdd-em v v Dt Slovenijo Slovenija Slzet državni državen Ppnmeid gost gost Somei , , , bodisi bodisi Vp k k Dd predsedniku predsednik Somed , , , k k Dd premieru premier Somed , , , k k Dd obema oba Zc-mdd , , , je biti Gp-ste-n moral morati Ggnd-em skozi skozi Dt ista isti Zn-smt vrata vrata Sosmt . . . Ah ah M , , , kako kako Rsn nelagodno nelagodno Rsn . . .

Javni javen Ppnmeid razpis razpis Somei z z Do vsemi ves Zc-zmo ponovitvami ponovitev Sozmo do do Dr danes danes Rsn še še L ni biti Gp-ste-d uspel uspeti Ggdd-em , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k dela delo Sosmi na na Dm objektu objekt Somem nikakor nikakor Rsn ne ne L morejo moči Ggnstm začeti začeti Ggdn . . .

KS KS Sozei Vir Vir Slmei je biti Gp-ste-n medtem medtem Rsn iskala iskati Ggnd-ez najemnika najemnik Sometd , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g dokončal dokončati Ggdd-em na na Dt pol pol Rsn zgrajeni zgrajen Pdnmetd objekt objekt Sometn , , , v v Dt zameno zamena Sozet pa pa Vp bi biti Gp-g ga on Zotmet--k oprostili oprostiti Ggdd-mm plačevanja plačevanje Soser najemnine najemnina Sozer za za Dt več veliko Rsr let leto Sosmr . . . Ker ker Vd zanimanja zanimanje Soser za za Dt tak tak Zk-met načrt načrt Sometn ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es , , , so biti Gp-stm-n delo delo Soset nadaljevali nadaljevati Ggnd-mm po po Dm etapah etapa Sozmm . . . S z Do komunalnim komunalen Ppnmeo prispevkom prispevek Someo je biti Gp-ste-n krajevni krajeven Ppnzed skupnosti skupnost Sozed le le L uspelo uspeti Ggdd-es zbrati zbrati Ggdn 24 24 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n zadostovalo zadostovati Ggnd-es za za Dt ureditev ureditev Sozet kleti klet Sozer z z Do garderobami garderoba Sozmo in in Vp kopalnicami kopalnica Sozmo za za Dt nogometaše nogometaš Sommt , , , pritličja pritličje Soser z z Do gostinskim gostinski Ppnmeo lokalom lokal Someo , , , dvema dva Kbgzdo pisarnama pisarna Sozdo in in Vp pomožnimi pomožen Ppnmmo prostori prostor Sommo ter ter Vp za za Dt zunanjo zunanji Ppnzet ureditev ureditev Sozet . . .

S z Do tem ta Zk-meo projektom projekt Someo naj naj L bi biti Gp-g predvsem predvsem L poskrbeli poskrbeti Ggdd-mm za za Dt ureditev ureditev Sozet informacijskih informacijski Ppnzmr tabel tabela Sozmr , , , postavitev postavitev Sozet informacijskega informacijski Ppnmer centra center Somer , , , ureditev ureditev Sozet opazovalnic opazovalnica Sozmr in in Vp drugega drug Kbzser , , , kar kar Zz-sei naj naj L bi biti Gp-g omogočalo omogočati Ggnd-es obiskovanje obiskovanje Soset in in Vp ogledovanje ogledovanje Soset parka park Somer . . . Drugi drug Kbzmeid del del Somei projekta projekt Somer pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g omogočal omogočati Ggnd-em razvoj razvoj Sometn takih tak Zk-zmr turističnih turističen Ppnzmr dejavnosti dejavnost Sozmr , , , ki ki Vd bi biti Gp-g na na Dm obrobju obrobje Sosem krajinskega krajinski Ppnmer parka park Somer uporabljali uporabljati Ggnd-mm naravne naraven Ppnmmt dejavnike dejavnik Sommt ( ( ( slanico slanica Sozet , , , blato blato Soset , , , sol sol Sozet ... ... ... ) ) ) ali ali Vp razvijali razvijati Ggnd-mm določene določen Pdnzmt oblike oblika Sozmt ekoturizma ekoturizem Somer . . . Toda toda Vp pred pred Do vsemi ves Zc-mmo projekti projekt Sommo in in Vp konkretnimi konkreten Ppnzmo potezami poteza Sozmo mora morati Ggnste država država Sozei najprej najprej Rsn doseči doseči Ggdn podpis podpis Sometn dveh dva Kbgzdr koncesijskih koncesijski Ppnzmr pogodb pogodba Sozmr . . . Šele šele L tedaj tedaj Rsn bodo biti Gp-ptm-n Soline solina Sozmi dokončno dokončno Rsn koncesionar koncesionar Somei in in Vp s z Do tem ta Zk-seo vsaj vsaj L začasen začasen Ppnmein gospodar gospodar Somei tega ta Zk-mer občutljivega občutljiv Ppnmer prostora prostor Somer . . .

Društvo društvo Sosei slovenskih slovenski Ppnmmr skladateljev skladatelj Sommr včeraj včeraj Rsn prejelo prejeti Ggdd-es kandidaturo kandidatura Sozet za za Dt novega nov Ppnmet predsednika predsednik Sometd - - - Občni občen Ppnmeid zbor zbor Somei bo biti Gp-pte-n 24. 24. Kav oktobra oktober Somer

Kot kot Vd so biti Gp-stm-n še še L menili meniti Ggvd-mm ustavni ustaven Ppnmmi sodniki sodnik Sommi , , , bi biti Gp-g zadržanje zadržanje Sosei izvrševanja izvrševanje Soser spornega sporen Ppnmer sklepa sklep Somer pred pred Do odločitvijo odločitev Sozeo ustavnega ustaven Ppnser sodišča sodišče Soser o o Dm domnevnih domneven Ppnzmm kršitvah kršitev Sozmm Šuštarjevih Šuštarjev Psnzmr človekovih človekov Ppnzmr pravic pravica Sozmr in in Vp temeljnih temeljen Ppnzmr svoboščin svoboščina Sozmr izničilo izničiti Ggdd-es namen namen Sometn začasnega začasen Ppnser zavarovanja zavarovanje Soser zahtevka zahtevek Somer za za Dt odvzem odvzem Sometn premoženjske premoženjski Ppnzer koristi korist Sozer . . . » » » Zato zato Vp glede glede Rsn na na Dt možnost možnost Sozet nastanka nastanek Somer težko težko Rsn popravljivih popravljiv Ppnzmr škodljivih škodljiv Ppnzmr posledic posledica Sozmr ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es mogoče mogoče Rsn zadržati zadržati Ggdn izvrševanja izvrševanje Soser spornega sporen Ppnmer akta akt Somer v v Dm celoti celota Sozem , , , temveč temveč Vp le le L v v Dm delu del Somem , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei nujno nujno Rsn potrebno potreben Ppnsei za za Dt preživljanje preživljanje Soset Šuštarjevih Šuštarjev Psnmmr « « « , , , poudarjajo poudarjati Ggnstm ustavni ustaven Ppnmmi sodniki sodnik Sommi . . .

Radenci Radenci Slmmi - - - Ko ko Vd je biti Gp-ste-n prodajalec prodajalec Somei na na Dm bencinskem bencinski Ppnmem servisu servis Somem v v Dm Radencih Radenci Slmmm v v Dt torek torek Sometn zvečer zvečer Rsn okrog okrog Dr 20. 20. Kav ure ura Sozer ob ob Dm koncu konec Somem delovnega deloven Ppnmer časa čas Somer s z Do trakom trak Someo zapiral zapirati Ggnd-em dovozno dovozen Ppnzet pot pot Sozet na na Dt servis servis Sometn , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n do do Dr njega on Zotmer na na Dm kolesu kolo Sosem pripeljal pripeljati Ggdd-em zamaskirani zamaskiran Pdnmeid neznanec neznanec Somei . . . Zagrozil zagroziti Ggdd-em mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n z z Do neznanim neznan Ppnmeo predmetom predmet Someo in in Vp mu on Zotmed--k vzel vzeti Ggdd-em kasirno kasiren Ppnzet torbico torbica Sozet s z Do približno približno Rsn 22 22 Kag tisoč tisoč Kbg-mi tolarji tolar Sommo ter ter Vp izginil izginiti Ggdd-em . . . J. J. O P. P. O

Kamnik Kamnik Slmei - - - V v Dm vnaprej vnaprej Rsn odigrani odigran Pdnzem tekmi tekma Sozem 2. 2. Kav kola kolo Soser 12 12 Np . . . DP DP Soser so biti Gp-stm-n odbojkarji odbojkar Sommi Calcita Calcit Slmer Kamnika Kamnik Slmer z z Do 1:3 1:3 Kag ( ( ( 15 15 Kag , , , -26 -26 Kag , , , -22 -22 Kag , , , -22 -22 Kag ) ) ) izgubili izgubiti Ggdd-mm s z Do Salonitom salonit Someo Anhovo Anhovo Slsei . . . V v Dm prvem prvi Kbvmem nizu niz Somem so biti Gp-stm-n Kamničani Kamničan Slmmi ves ves Zc-met čas čas Sometn imeli imeti Ggnd-mm precejšnjo precejšnji Ppnzet prednost prednost Sozet ( ( ( tudi tudi L 10 10 Kag točk točka Sozmr ) ) ) in in Vp nič nič Zl-sei ni biti Gp-ste-d kazalo kazati Ggnd-es na na Dt tak tak Zk-met razplet razplet Sometn . . . Toda toda Vp Kanalci Kanalec Slmmi so biti Gp-stm-n v v Dm 2. 2. Kav nizu niz Somem zaigrali zaigrati Ggdd-mm bistveno bistveno Rsn bolje dobro Rsr , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd so biti Gp-stm-n domači domač Ppnmmi grešili grešiti Ggvd-mm pri pri Dm sprejemu sprejem Somem in in Vp zapravili zapraviti Ggdd-mm 3 3 Kag zaključne zaključen Ppnzmt žoge žoga Sozmt . . . V v Dm tretjem tretji Kbvmem nizu niz Somem je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em Salonit salonit Somei na na Dm polovici polovica Sozem 4 4 Kag točke točka Sozmt prednosti prednost Sozer in in Vp jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n uspešno uspešno Rsn branil braniti Ggnd-em , , , v v Dm zadnjem zadnji Ppnmem pa pa Vp sta biti Gp-std-n bili biti Gp-d-dz ekipi ekipa Sozdi poravnani poravnan Pdnzdi do do Dr 21. 21. Kav točke točka Sozer ; ; ; nato nato Rsn so biti Gp-stm-n gostje gost Sommi izkoristili izkoristiti Ggdd-mm napake napaka Sozmt Kamničanov Kamničan Slmmr . . . V v Dm preloženi preložen Pdnzem tekmi tekma Sozem 1. 1. Kav kola kolo Soser so biti Gp-stm-n odbojkarji odbojkar Sommi Maribora Maribor Slmer Stavbarja stavbar Somer IGM IGM Slmei z z Do 1:3 1:3 Kag ( ( ( -22 -22 Kag , , , 18 18 Kag , , , -21 -21 Kag , , , -19 -19 Kag ) ) ) presenetljivo presenetljivo Rsn izgubili izgubiti Ggdd-mm s z Do Svitom svit Someo iz iz Dr Slovenske slovenski Ppnzer Bistrice Bistrica Slzer . . . Gostje gost Sommi so biti Gp-stm-n se se Zp------k predstavili predstaviti Ggdd-mm z z Do izjemno izjemen Ppnzeo borbenostjo borbenost Sozeo , , , še še L posebej posebej Rsn Lampret Lampret Slmei , , , Đukić Đukić Slmei in in Vp nepremagljivi nepremagljiv Ppnmeid Miletić Miletić Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em za za Dt domače domač Ppnmmt prava pravi Ppnzei uganka uganka Sozei . . . » » » Izgubil izgubiti Ggdd-em « « « se se Zp------k je biti Gp-ste-n tudi tudi L domači domač Ppnmeid trener trener Somei Teo Teo Slmei Pajnik Pajnik Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n nerazumljivo nerazumljivo Rsn premešal premešati Ggdd-em prvo prvi Kbvzet šesterico šesterica Sozet . . . Šele šele L v v Dm zadnjem zadnji Ppnmem nizu niz Somem je biti Gp-ste-n dal dati Ggdd-em priložnost priložnost Sozet mladinskemu mladinski Ppnmed reprezentantu reprezentant Somed Galeševu Galešev Slmed , , , ki ki Vd pa pa Vp skupaj skupaj Rsn z z Do Miklavcem Miklavc Slmeo poraza poraz Somer ni biti Gp-ste-d mogel moči Ggnd-em preprečiti preprečiti Ggdn . . . J. J. O J. J. O , , , B. B. O F. F. O

Ljubljana Ljubljana Slzei - - - Dvorana dvorana Sozei na na Dm Galjevici Galjevica Slzem , , , gledalcev gledalec Sommr 100 100 Kag , , , sodnika sodnik Somdi Pangerc Pangerc Slmei ( ( ( Škofl Škofl O . . . ) ) ) in in Vp Veber Veber Slmei ( ( ( Lj Lj O ) ) ) . . .

Povečana povečan Pdnzei učinkovitost učinkovitost Sozei NOB NOB Slzer na na Dm Slovenskem Slovensko Slsem je biti Gp-ste-n ob ob Dm koncu konec Somem pomladi pomlad Sozer in in Vp v v Dm začetku začetek Somem poletja poletje Soser 1942 1942 Kag zahtevala zahtevati Ggvd-ez tudi tudi L višjo visok Pppzet organizacijsko organizacijski Ppnzet obliko oblika Sozet delovanja delovanje Soser osvobodilne osvobodilen Ppnzer vojske vojska Sozer . . . Glavno glaven Ppnsei poveljstvo poveljstvo Sosei slovenskih slovenski Ppnzmr partizanskih partizanski Ppnzmr čet četa Sozmr se se Zp------k je biti Gp-ste-n tega ta Zk-ser zavedalo zavedati Ggnd-es in in Vp uresničilo uresničiti Ggdd-es zaobljubo zaobljuba Sozet , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n v v Dt spomin spomin Sometn na na Dt umorjenega umorjen Pdnmet org. org. O sekretarja sekretar Sometd CK CK Somei KPS KPS Slzer Toneta Tone Slmetd Tomšiča Tomšič Slmetd ustanovljena ustanovljen Pdnzei udarna udaren Ppnzei enota enota Sozei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n nosila nositi Ggnd-ez njegovo njegov Zstsetem ime ime Soset . . .

Všeč všeč Rsn ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em direkten direkten Ppnmein pristop pristop Somei Brazilcev Brazilec Slmmr . . . Niso biti Gp-stm-d okolišili okolišiti Ggnd-mm , , , niso biti Gp-stm-d nakladali nakladati Ggnd-mm . . . Naravnost naravnost Rsn v v Dt obraz obraz Sometn so biti Gp-stm-n povedali povedati Ggdd-mm , , , kar kar Zz-set so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k mislili misliti Ggnd-mm o o Dm njej on Zotzem . . . Brez brez Dr dolgočasnega dolgočasen Ppnser požvižgavanja požvižgavanje Soser , , , kot kot Vd to ta Zk-set vedno vedno Rsn počnejo početi Ggvstm Italijani Italijan Slmmi . . . Žvižganje žvižganje Sosei ? ? ? Žvižgala žvižgati Ggnd-ez je biti Gp-ste-n ona on Zotzei , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n klicala klicati Ggnd-ez taksi taksi Sometn na na Dm Copacabani Copacabana Slzem ! ! !

Izraelsko izraelski Ppnzet varnostno varnosten Ppnsei - - - obveščevalno obveščevalen Ppnzet službo služba Sozet so biti Gp-stm-n ustanovili ustanoviti Ggdd-mm leta leto Soser 1951 1951 Kag . . . V v Dm svojih svoj Zp-zmm vrstah vrsta Sozmm ima imeti Ggnste-n izredno izredno Rsn dobro dobro Rsn izurjene izurjen Pdnmmt specialce specialec Sommt , , , o o Dm katerih kateri Zv-mmm javnost javnost Sozei le le L malo malo Rsn ve vedeti Ggnste . . . Glavne glaven Ppnzmi naloge naloga Sozmi Mosada Mosad Slmer so biti Gp-stm-n zbiranje zbiranje Sosei obveščevalnih obveščevalen Ppnmmr podatkov podatek Sommr ( ( ( pretežno pretežno Rsn o o Dm arabskih arabski Ppnzmm državah država Sozmm ) ) ) , , , boj boj Somei proti proti Dd terorizmu terorizem Somed in in Vp , , , povedano povedano Rsn kar kar Rsn naravnost naravnost Rsn , , , izvajanje izvajanje Sosei tajnih tajen Ppnzmr misij misija Sozmr . . . Glavni glaven Ppnmeid štab štab Somei Mosada Mosad Slmer je biti Gp-ste-n v v Dm Tel Tel Slmem Avivu Aviv Slmem . . . Celotna celoten Ppnzei služba služba Sozei zaposluje zaposlovati Ggnste okoli okoli Rsn 1200 1200 Kag ljudi človek Sommr , , , skupaj skupaj Rsn z z Do infiltriranimi infiltriran Pdnmmo agenti agent Sommo vsepovsod vsepovsod Rsn po po Dm svetu svet Somem . . . Največ veliko Rss naj naj L bi biti Gp-g jih on Zotmmr--k bilo biti Gp-d-es v v Dm nekdanjih nekdanji Ppnzmm socialističnih socialističen Ppnzmm državah država Sozmm , , , prodrli prodreti Ggdd-mm pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g tudi tudi L med med Dt vrste vrsta Sozmt uradnikov uradnik Sommr v v Dm Združenih združen Pdnmmm narodih narod Sommm . . . Identiteta identiteta Sozei vrhovnega vrhoven Ppnmer šefa šef Somer je biti Gp-ste-n državna državen Ppnzei skrivnost skrivnost Sozei in in Vp njegovo njegov Zstsetem ime ime Soset prav prav L tako tako Rsn kot kot Vd ime ime Soset šefov šef Sommr filmskega filmski Ppnmer Jamesa James Slmer Bonda Bond Slmer označuje označevati Ggnste ena en Kbzzei sama sam Ppnzei črka črka Sozei . . . Zadnji zadnji Ppnmeid šef šef Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n odstopil odstopiti Ggdd-em leta leto Soser 1994 1994 Kag , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n imenoval imenovati Ggvd-em » » » S S Somei « « « . . . Ali ali Rsn je biti Gp-ste-n Ian Ian Slmei Fleming Fleming Slmei kopiral kopirati Ggvd-em od od Dr Mosada Mosad Slmer ali ali Vp Mosad Mosad Slmei od od Dr njega on Zotmer , , , ostaja ostajati Ggnste skrivnost skrivnost Sozei . . . Prav prav L tako tako Rsn je biti Gp-ste-n skrivnost skrivnost Sozei trening trening Somei in in Vp usposabljanje usposabljanje Sosei Mosadovih Mosadov Psnmmr operativcev operativec Sommr . . . Mosad Mosad Slmei ima imeti Ggnste-n osem osem Kbg-mt oddelkov oddelek Sommr , , , od od Dr psihološkega psihološki Ppnmer , , , vohunskega vohunski Ppnmer , , , obveščevalnega obveščevalen Ppnmer ... ... ... do do Dr zadnjega zadnji Ppnmer , , , ki ki Vd nas jaz Zop-mt najbolj najbolj Rsn zanima zanimati Ggnste . . . Oddelek oddelek Somei Metsada Metsada Slzei , , , posebne poseben Ppnzmi operacije operacija Sozmi , , , specialci specialec Sommi . . . Že že L v v Dm statutu statut Somem je biti Gp-ste-n zapisano zapisano Rsn , , , da da Vd se se Zp------k tukaj tukaj Rsn ukvarjajo ukvarjati Ggnstm z z Do » » » zelo zelo Rsn občutljivimi občutljiv Ppnsmo področji področje Sosmo « « « , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n atentati atentat Sommi , , , sabotaže sabotaža Sozmi , , , psihološka psihološki Ppnsmi bojevanja bojevanje Sosmi in in Vp podobno podoben Ppnsei . . . Naloge naloga Sozmi , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k izvajajo izvajati Ggnstm metsadovci metsadovec Sommi , , , so biti Gp-stm-n skrivnostne skrivnosten Ppnzmi in in Vp smrtonosne smrtonosen Ppnzmi , , , število število Sosei ljudi človek Sommr pa pa Vp variira variirati Ggvste od od Dr naloge naloga Sozer do do Dr naloge naloga Sozer . . . Leta leto Soser 1968 1968 Kag je biti Gp-ste-n Mosad Mosad Slmei zajel zajeti Ggdd-em kar kar Rsn osem osem Kbg-mt raketnih raketen Ppnmmr čolnov čoln Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n za za Dt Izrael Izrael Slmetn naredila narediti Ggdd-ez Francija Francija Slzei , , , prodajo prodaja Sozet pa pa Vp je biti Gp-ste-n preprečil preprečiti Ggdd-em takratni takraten Ppnmeid francoski francoski Ppnmeid predsednik predsednik Somei De de Nj Gaulle Gaulle Slmei . . . Zelo zelo Rsn odmevna odmeven Ppnzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez ugrabitev ugrabitev Sozei nacističnega nacističen Ppnmer zločinca zločinec Somer Adolpha Adolph Slmer Eichmanna Eichmann Slmer , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n po po Dm zlomu zlom Somem Nemčije Nemčija Slzer leta leto Soser 1945 1945 Kag skril skriti Ggdd-em v v Dt Argentino Argentina Slzet , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k dali dati Ggdd-mm politični političen Ppnmetd azil azil Sometn . . . Mosad Mosad Slmei ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n » » » izvohal izvohati Ggdd-em « « « in in Vp metsadovci metsadovec Sommi » » » pohopsali pohopsati Ggdd-mm « « « . . . Leta leto Soser 1986 1986 Kag so biti Gp-stm-n isti isti Zn-mmi ljudje človek Sommi ugrabili ugrabiti Ggdd-mm jedrskega jedrski Ppnmet tehnika tehnik Sometd Mordechaija Mordechaija Slmetd Vanuna Vanunu Slmetd in in Vp ga on Zotmet--k pripeljali pripeljati Ggdd-mm v v Dt Izrael Izrael Slmetn na na Dt zaslišanje zaslišanje Soset . . . V v Dm sedemdesetih sedemdeseti Kbvsmm je biti Gp-ste-n Mosad Mosad Slmei likvidiral likvidirati Ggvd-em več veliko Rsr voditeljev voditelj Sommr teroristične terorističen Ppnzer skupine skupina Sozer Črni črn Ppnmeid september september Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez odgovorna odgovoren Ppnzei za za Dt pokol pokol Sometn izraelskih izraelski Ppnmmr športnikov športnik Sommr na na Dm olimpijskih olimpijski Ppnzmm igrah igra Sozmm v v Dm Münchnu München Slmem leta leto Soser 1972 1972 Kag . . . Kanadski kanadski Ppnmeid znanstvenik znanstvenik Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n razvijal razvijati Ggnd-em novo nov Ppnzet puško puška Sozet za za Dt Iračane Iračan Slmmt , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em ubit ubit Pdnmein v v Dm svojem svoj Zp-mem apartmaju apartma Somem v v Dm Bruslju Bruselj Slmem . . . A a Vp Mosad Mosad Slmei se se Zp------k lahko lahko Rsn tudi tudi L zmoti zmotiti Ggdste . . . Sedmega sedmi Kbvmer januarja januar Somer 1974 1974 Kag je biti Gp-ste-n Mosad Mosad Slmei ubil ubiti Ggdd-em nedolžnega nedolžen Ppnmet Alžirca Alžirec Slmetd Ahmada Ahmad Slmetd Boushikija Boushikija Slmetd , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k zamenjali zamenjati Ggdd-mm za za Dt enega en Kbzmet glavnih glaven Ppnmmr organizatorjev organizator Sommr münchenskega münchenski Ppnmer olimpijskega olimpijski Ppnmer pokola pokol Somer . . .

Vsako vsak Zc-set leto leto Soset je biti Gp-ste-n tretji tretji Kbvmei četrtek četrtek Somei v v Dm novembru november Somem poseben poseben Ppnmein dan dan Somei . . . Po po Dm vsej ves Zc-zem Franciji Francija Slzem ob ob Dm primerno primerno Rsn šegavem šegav Ppnmem ceremonialu ceremonial Somem odpro odpreti Ggdstm prve prvi Kbvzmt buteljke buteljka Sozmt in in Vp sodce sodec Sommt mamljivega mamljiv Ppnmer boujolaisa boujolais Somer . . . Vino vino Sosei trte trta Sozer , , , ki ki Vd v v Dm Burgundiji Burgundija Slzem uspeva uspevati Ggnste na na Dm pretežno pretežno Rsn granitno graniten Ppnsei - - - peščenih peščen Ppnsmm tleh tla Sosmm , , , je biti Gp-ste-n našlo najti Ggdd-es častilce častilec Sommt tudi tudi L v v Dm deželi dežela Sozem Kranjski Kranjska Slzem . . . Mama mama Sozei Elica Eliec Slzei in in Vp sinova sin Somdi Krištof Krištof Slmei in in Vp Roman Roman Slmei Bolka Bolka Slmei , , , ki ki Vd se se Zp------k trudijo truditi Ggnstm v v Dm družinski družinski Ppnzem nobel nobel Ppnzem oštariji oštarija Sozem Krištof Krištof Slmei v v Dm Predosljah Predoslje Slzmm pri pri Dm Kranju Kranj Slmem , , , vsako vsak Zc-set leto leto Soset pripravijo pripraviti Ggdstm večer večer Sometn s z Do flairom flair Someo Francije Francija Slzer , , , ko ko Vd bojoulaisa bojoulais Somer ne ne L more moči Ggnste zmanjkati zmanjkati Ggdn . . . Ljudem človek Sommd uvoženi uvožen Pdnmeid običaj običaj Somei neznansko neznansko Rsn ugaja ugajati Ggnste , , , so biti Gp-stm-n mi jaz Zop-ed--k zaupali zaupati Ggvd-mm . . . Ja ja L , , , kako kako Rsn jim on Zotmmd--k tudi tudi L ne ne L bi biti Gp-g , , , ko ko Vd pa pa Vp je biti Gp-ste-n trkljanje trkljanje Soset kozarčkov kozarček Sommr pospremila pospremiti Ggdd-ez gostija gostija Sozei : : : telečji telečji Ppnmeid pate pate Somei s z Do pistacijo pistacija Sozeo , , , lososov lososov Psnmein mousse mousse Somei , , , izvirni izviren Ppnmmi francoski francoski Ppnmmi siri sir Sommi , , , mangova mangov Psnzei pena pena Sozei s z Do sneženimi snežen Ppnzmo kepami kepa Sozmo in in Vp še še L kaj kaj Zv-sei kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n spremljalo spremljati Ggnd-es slovesno slovesen Ppnset odpiranje odpiranje Soset 50 50 Kag - - - litrskega litrski Ppnmer soda sod Somer . . . Krstnega krsten Ppnser zabijanja zabijanje Soser pipice pipica Sozer se se Zp------k je biti Gp-ste-n lotil lotiti Ggdd-em kar kar Rsn ljudski ljudski Ppnmeid tribun tribun Somei Andrej Andrej Slmei Šifrer Šifrer Slmei . . . Komentar komentar Somei : : : ni biti Gp-ste-d kaj kaj Zv-sei , , , tudi tudi L to ta Zk-sei mu on Zotmed--k gre iti Ggvste od od Dr rok roka Sozmr , , , saj saj Vp ni biti Gp-ste-d skoraj skoraj L nič nič Rsn polil politi Ggdd-em . . . Med med Do zbranimi zbran Pdnmmo smo biti Gp-spm-n izsledili izslediti Ggdd-mm še še L kulinarično kulinaričen Ppnsei vinoljubnega vinoljuben Ppnmet izvidnika izvidnik Sometd Tomaža Tomaž Slmetd Sršena Sršen Sometd , , , kar kar Zz-sei ob ob Dm dejstvu dejstvo Sosem , , , da da Vd pri pri Dm Krištofu Krištof Slmem na na Dt mizo miza Sozet padejo pasti Ggvstm tudi tudi L račje račji Ppnzmi prsi prsi Sozmi s z Do čokolado čokolada Sozeo , , , špinačni špinačen Ppnmeid kipnik kipnik Somei z z Do mandlji mandelj Sommo ali ali Vp dimljene dimljen Pdnzmi račje račji Ppnzmi prsi prsi Sozmi po po Dt provansalsko provansalsko Rsn , , , nikakor nikakor Rsn ne ne L preseneča presenečati Ggnste . . . Ker ker Vd je biti Gp-ste-n boujolais boujolais Sometn najbolje dobro Rss popiti popiti Ggdn do do Dr konca konec Somer januarja januar Somer , , , ko ko Vd nudi nuditi Ggnste pivcu pivec Somed največ veliko Rss žlahtne žlahten Ppnzer vsebinske vsebinski Ppnzer kompozicije kompozicija Sozer , , , se se Zp------k bo biti Gp-pte-n do do Dr gostišča gostišče Soser v v Dm Predosljah Predoslje Slzmm že že L vredno vreden Rsn potruditi potruditi Ggdn ! ! !

Kmalu kmalu Rsn zatem zatem Rsn so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm na na Dm TV tv Sozem Slovenija Slovenija Slzei okroglo okrogel Ppnzet mizo miza Sozet na na Dt temo tema Sozet deviantni devianten Ppnmmi pojavi pojava Sommi v v Dm športu šport Somem . . . Na na Dm tapeti tapeta Sozem smo biti Gp-spm-n bili biti Gp-d-mm : : : jaz jaz Zop-ei , , , pa pa Vp jaz jaz Zop-ei še še L celo celo L najmanj najmanj Rsn pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k namreč namreč Vp ogledal ogledati Ggdd-em posnetek posnetek Sometn te ta Zk-zer oddaje oddaja Sozer , , , Primož Primož Slmei Ulaga Ulaga Slmei , , , ker ker Vd ni biti Gp-ste-d hotel hoteti Ggnd-em skakati skakati Ggnn na na Dm velikanki velikanka Sozem , , , in in Vp neki nek Zn-mmi nogometaši nogometaš Sommi … … … No no L , , , leta leto Soser 2000 2000 Kag so biti Gp-stm-n v v Dm Jugoslaviji Jugoslavija Slzem izbirali izbirati Ggnd-mm deset deset Kbg-mt naj naj Ppnzmr športnih športen Ppnzmr potez poteza Sozmr stoletja stoletje Soser in in Vp z z Do Bobanom Boban Slmeo sva biti Gp-spd-n se se Zp------k uvrstila uvrstiti Ggdd-dm med med Dt teh ta Zk-mmr deset deset Kbg-mt . . . Šport šport Somei mora morati Ggnste biti biti Gp-n šov šov Somei . . . Na na Dt šport šport Sometn ne ne L gledam gledati Ggnspe na na Dt vulgaren vulgaren Ppnmetn način način Sometn . . . Tudi tudi L če če Vd nekdo nekdo Zn-mei pokaže pokazati Ggdste rit rit Sozet , , , ni biti Gp-ste-d nujno nujno Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei vulgarno vulgaren Ppnsei in in Vp primitivno primitiven Ppnsei . . .

Končno končno Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n leto leto Sosei obrnilo obrniti Ggdd-es in in Vp v v Dt kinodvorane kinodvorana Sozmt prihaja prihajati Ggnste drugi drug Kbzmeid , , , najtemačnejši temačen Ppsmeid del del Somei trilogije trilogija Sozer Gospodar gospodar Somei prstanov prstan Sommr : : : Stolpa stolp Somdi . . . Ste biti Gp-sdm-n že že L nestrpni nestrpen Ppnmmi ? ? ? Da da Vd pa pa Vp boste biti Gp-pdm-n tudi tudi L tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd knjige knjiga Sozer niste biti Gp-sdm-d prebrali prebrati Ggdd-mm in in Vp se se Zp------k prvega prvi Kbvmer dela del Somer , , , Bratovščine bratovščina Sozer prstana prstan Somer , , , ne ne L spomnite spomniti Ggdsdm več več L najbolje dobro Rss , , , laže lahko Rsr razumeli razumeti Ggvd-mm , , , kdo kdo Zv-mei je biti Gp-ste-n kdo kdo Zv-mei in in Vp kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n kaj kaj Zv-sei , , , smo biti Gp-spm-n za za Dt vas ti Zod-mt pripravili pripraviti Ggdd-mm kratek kratek Ppnmetn vodnik vodnik Sometn po po Dm Srednjem srednji Ppnmem svetu svet Somem ! ! ! Skupaj skupaj Rsn z z Do majhno majhen Ppnzeo nagradno nagraden Ppnzeo igro igra Sozeo ! ! ! Pa pa Vp veliko veliko Rsn užitkov užitek Sommr ob ob Dm gledanju gledanje Sosem in in Vp naj naj L vam ti Zod-md leto leto Sosei do do Dr Kraljeve kraljev Psnzer vrnitve vrnitev Sozer kar kar Rsn čim čim Rsn hitreje hitro Rsr mine miniti Ggdste ! ! !

Pomembno pomembno Rsn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd si se Zp---d--k najdeš najti Ggdsde žensko ženska Sozet , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n veliko veliko Rsn denarja denar Somer . . .

Libanonska libanonski Ppnzei kulinarika kulinarika Sozei je biti Gp-ste-n hedonistična hedonističen Ppnzei . . . Strokovnjaki strokovnjak Sommi v v Dm belih bel Ppnmmm predpasnikih predpasnik Sommm znajo znati Ggnstm potrditi potrditi Ggdn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ta ta Zk-mei del del Somei Sredozemlja Sredozemlje Slser gastronomsko gastronomsko Rsn v v Dm samem sam Ppnmem vrhu vrh Somem . . . Kar kar Zz-sei se se Zp------k mene jaz Zop-er tiče tikati Ggnste , , , je on Zotzer--k ni biti Gp-ste-d boljše dober Pppzer kuhinje kuhinja Sozer ! ! !

Edina edin Ppnzei slovenska slovenski Ppnzei playmate playmate Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n za za Dt dobrobit dobrobit Sozet kvalitetne kvaliteten Ppnzer fotografije fotografija Sozer slekla sleči Ggdd-ez v v Dm tujini tujina Sozem . . . Seveda seveda L ob ob Dm popolni popoln Ppnzem pomoči pomoč Sozem naše naš Zspzerm ekipe ekipa Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n z z Do Mariborčanko Mariborčanka Slzeo Mojco Mojca Slzeo fotografiranje fotografiranje Soset opravila opraviti Ggdd-ez v v Dm večnih večen Ppnzmm Benetkah Benetke Slzmm . . . Najbolj najbolj Rsn navdušeni navdušen Pdnmmi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm seveda seveda L beneški beneški Ppnmmi gondoljerji gondoljer Sommi , , , ki ki Vd tako tako Rsn ali ali Vp tako tako Rsn slovijo sloveti Ggnstm kot kot Vd ljubitelji ljubitelj Sommi lepih lep Ppnsmr deklet dekle Sosmr . . . Odzivi odziv Sommi ? ? ? Zvečine zvečine Rsn pozitivni pozitiven Ppnmmi . . . In in Vp kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es na na Dm samem sam Ppnsem snemanju snemanje Sosem najtežje težek Ppssei ? ? ? » » » Nošnja nošnja Sozei okornega okoren Ppnmer beneškega beneški Ppnmer kostuma kostum Somer in in Vp nizke nizek Ppnzmi temperature temperatura Sozmi « « « . . . Kljub kljub Dd vsemu ves Zc-sed se se Zp------k je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es vredno vredno Rsn potruditi potruditi Ggdn . . .

Zveza zveza Sozei z z Do rakom rak Someo deluje delovati Ggnste po po Dm principu princip Somem simbioze simbioza Sozer v v Dm biologiji biologija Sozem . . . Kako kako Rsn se se Zp------k otresti otresti Ggdn napornega naporen Ppnmer sostanovalca sostanovalec Somer ? ? ? Lahko lahko Rsn ga on Zotmet--k mučite mučiti Ggnsdm po po Dm mili mil Ppnzem volji volja Sozem , , , vendar vendar Vp se se Zp------k ga on Zotmer--k ne ne L boste biti Gp-pdm-n uspeli uspeti Ggdd-mm otresti otresti Ggdn . . . Pripravljen pripravljen Pdnmein je biti Gp-ste-n na na Dt vse ves Zc-set , , , samo samo L da da Vd vas ti Zod-mt obdrži obdržati Ggdste ob ob Dm sebi se Zp---m , , , četudi četudi Vd z z Do nadčloveškimi nadčloveški Ppnmmo napori napor Sommo . . . Pred pred Do njim on Zotmeo lahko lahko Rsn pobegnete pobegniti Ggdsdm le le L z z Do letalom letalo Soseo - - - v v Dt neobljuden neobljuden Ppnmetn kraj kraj Sometn , , , seveda seveda L pa pa Vp si se Zp---d--k morate morati Ggnsdm vozovnico vozovnica Sozet kupiti kupiti Ggdn pod pod Do lažnim lažen Ppnseo imenom ime Soseo . . .

To ta Zk-sei bitje bitje Sosei ima imeti Ggnste-n čudne čuden Ppnzmt navade navada Sozmt , , , saj saj Vp še še L najraje rad Rss ljubi ljubiti Ggnste tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd ga on Zotmer--k ne ne L marajo marati Ggnstm . . . Čeprav čeprav Vd si se Zp---d--k prizadevate prizadevati Ggnsdm , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k mu on Zotmed--k priskutili priskutiti Ggdd-mm , , , vas ti Zod-mt bo biti Gp-pte-n povsod povsod Rsn zasledoval zasledovati Ggnd-em . . . Celo celo L na na Dt glavo glava Sozet se se Zp------k bo biti Gp-pte-n postavil postaviti Ggdd-em , , , če če Vd boste biti Gp-pdm-n to ta Zk-set zahtevali zahtevati Ggvd-mm od od Dr njega on Zotmer . . . Če če Vd mu on Zotmed--k boste biti Gp-pdm-n jasno jasno Rsn in in Vp glasno glasno Rsn povedali povedati Ggdd-mm , , , da da Vd zares zares Rsn prekinjate prekinjati Ggnsdm zvezo zveza Sozet , , , bo biti Gp-pte-n morda morda L celo celo L poskušal poskušati Ggnd-em narediti narediti Ggdn samomor samomor Sometn . . . Bodite biti Gp-vdm previdni previden Ppnmmi , , , morda morda L se se Zp------k samo samo L spreneveda sprenevedati Ggnste , , , vendar vendar Vp bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es še še L najbolje dobro Rss , , , da da Vd se se Zp------k sprijaznite sprijazniti Ggdvdm z z Do življenjem življenje Soseo pod pod Do vodo voda Sozeo ! ! !

FBI FBI Slzed je biti Gp-ste-n v v Dm začetku začetek Somem leta leto Soser 1950 1950 Kag na na Dt pomoč pomoč Sozet priskočila priskočiti Ggdd-ez britanska britanski Ppnzei MI MI Np -5 -5 Np . . . Agenti agent Sommi obeh oba Zc-zdr obveščevalnih obveščevalen Ppnzdr služb služba Sozdr so biti Gp-stm-n začeli začeti Ggdd-mm nadzirati nadzirati Ggnn Fuchsa Fuchs Slmetd . . . Kmalu kmalu Rsn so biti Gp-stm-n odkrili odkriti Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Fuchs Fuchs Slmei , , , preden preden Vd je biti Gp-ste-n prebegnil prebegniti Ggdd-em v v Dt Veliko velik Ppnzet Britanijo Britanija Slzet , , , član član Somei nemške nemški Ppnzer komunistične komunističen Ppnzer partije partija Sozer . . . To ta Zk-sei ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n dokončno dokončno Rsn obremenilo obremeniti Ggdd-es . . . FBI FBI Slzei ni biti Gp-ste-d hotela hoteti Ggnd-ez , , , da da Vd bi biti Gp-g Rusi Rus Slmmi izvedeli izvedeti Ggdd-mm za za Dt dešifriranje dešifriranje Soset svoje svoj Zp-zer tajne tajen Ppnzer kode koda Sozer , , , zato zato Vp med med Do zasliševanjem zasliševanje Soseo Fuchsa Fuchs Slmer in in Vp nekaterih nekateri Zn-mmr drugih drug Kbzmmr vpletenih vpleten Pdnmmr niso biti Gp-stm-d hoteli hoteti Ggnd-mm izdati izdati Ggdn pravih pravi Ppnmmr virov vir Sommr informacij informacija Sozmr . . . Agenti agent Sommi KGB KGB Slzer pa pa Vp so biti Gp-stm-n kljub kljub Dd temu ta Zk-sed izvedeli izvedeti Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Američanom Američan Slmmd uspelo uspeti Ggdd-es razbiti razbiti Ggdn njihovo njihov Zstzetm kodo koda Sozet , , , izkazalo izkazati Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Kim Kim Slmei Philby Philby Slmei , , , sicer sicer Rsn agent agent Somei MI MI Np -5 -5 Np , , , pravzaprav pravzaprav L dvojni dvojen Kbdmeid agent agent Somei , , , in in Vp sodeluje sodelovati Ggnste tudi tudi L s z Do KGB KGB Slzeo in in Vp z z Do njeno njen Zstzeoez sestrično sestrična Sozeo NKVD NKVD Slzeo . . .

" " " Če če Vd nadzorni nadzoren Ppnmeid odbor odbor Somei v v Dm okviru okvir Somem svoje svoj Zp-zer pristojnosti pristojnost Sozer ugotovi ugotoviti Ggdste hujšo hud Pppzet kršitev kršitev Sozet predpisov predpis Sommr ali ali Vp nepravilnosti nepravilnost Sozmt pri pri Dm poslovanju poslovanje Sosem občine občina Sozer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n opredeljene opredeljen Pdnzmi v v Dm poslovniku poslovnik Somem , , , mora morati Ggnste o o Dm teh ta Zk-zmm kršitvah kršitev Sozmm v v Dm roku rok Somem petnajst petnajst Kbg-mi dni dan Sommr obvestiti obvestiti Ggdn pristojno pristojen Ppnset ministrstvo ministrstvo Soset in in Vp Računsko računski Ppnset sodišče sodišče Soset Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer . . .

" " " Če če Vd ni biti Gp-ste-d z z Do zakonom zakon Someo drugače drugače Rsn določeno določeno Rsn , , , se se Zp------k za za Dt odprodajo odprodaja Sozet ali ali Vp zamenjavo zamenjava Sozet nepremičnin nepremičnina Sozmr in in Vp premičnin premičnina Sozmr v v Dm lasti last Sozem občine občina Sozer smiselno smiselno Rsn uporabljajo uporabljati Ggnstm predpisi predpis Sommi , , , ki ki Vd veljajo veljati Ggnstm za za Dt odprodajo odprodaja Sozet ali ali Vp zamenjavo zamenjava Sozet državnega državen Ppnser premoženja premoženje Soser . . . " " "

Novo nov Ppnzet občino občina Sozet bremenijo bremeniti Ggnstm tudi tudi L vsa ves Zc-smi bremena breme Sosmi premoženja premoženje Soser , , , ki ki Vd ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n pripadlo pripasti Ggdd-es . . .

Ob ob Dm razpustitvi razpustitev Sozem občinskega občinski Ppnmer sveta svet Somer državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei razpiše razpisati Ggdste predčasne predčasen Ppnzmt volitve volitev Sozmt občinskega občinski Ppnmer sveta svet Somer , , , če če Vd razreši razrešiti Ggdste tudi tudi L župana župan Sometd , , , pa pa Vp tudi tudi L nadomestne nadomesten Ppnzmt volitve volitev Sozmt župana župan Somer . . . " " "

Velik velik Ppnmein uspeh uspeh Somei centrov center Sommr za za Dt preprečevanje preprečevanje Soset in in Vp zdravljenje zdravljenje Soset zasvojenosti zasvojenost Sozer se se Zp------k kaže kazati Ggnste v v Dm podatku podatek Somem , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm preteklih pretekel Ppnsdm dveh dva Kbgsdm letih leto Sosdm več veliko Rsr kot kot Vd 70 70 Kag odstotkov odstotek Sommr obiskovalcev obiskovalec Sommr novih nov Ppnmmr , , , pravi praviti Ggvste dr. dr. O Dušan Dušan Slmei Nolimal Nolimal Slmei , , , ki ki Vd meni meniti Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem še še L premalo premalo Rsn zavedamo zavedati Ggnspm pozitivnih pozitiven Ppnmmr učinkov učinek Sommr teh ta Zk-zmr ustanov ustanova Sozmr . . . Med med Do njimi on Zotmmo je biti Gp-ste-n po po Dm njegovem njegov Zstsemem mnenju mnenje Sosem tudi tudi L precejšnje precejšnji Ppnsei zmanjšanje zmanjšanje Sosei pogostosti pogostost Sozer tveganega tvegan Pdnser vedenja vedenje Soser oziroma oziroma Vp skupne skupen Ppnzer uporabe uporaba Sozer igel igla Sozmr in in Vp brizgalk brizgalka Sozmr med med Do odvisniki odvisnik Sommo . . .

Stvari stvar Sozmt se se Zp------k preveč preveč Rsn poenostavlja poenostavljati Ggnste , , , če če Vd se se Zp------k jih on Zotzmt--k reducira reducirati Ggvste na na Dt razmerja razmerje Sosmt kot kot Vd Maribor Maribor Slmei - - - Ljubljana Ljubljana Slzei ali ali Vp Koper Koper Slmei - - - Ljubljana Ljubljana Slzei . . . In in Vp v v Dm glavnem glaven Ppnsem se se Zp------k jih on Zotzmt--k poenostavlja poenostavljati Ggnste namenoma namenoma Rsn , , , zavoljo zavoljo Dr trenutnega trenuten Ppnmer političnega političen Ppnmer učinka učinek Somer . . . Mimogrede mimogrede Rsn : : : tudi tudi L Ljubljana Ljubljana Slzei ni biti Gp-ste-d biser biser Somei , , , ker ker Vd jo on Zotzet--k županja županja Sozei Vika Vika Slzei Potočnik Potočnik Slzei tako tako Rsn rekoč rekoč Rd sistematično sistematično Rsn prazni prazniti Ggnste , , , dejavnosti dejavnost Sozmi se se Zp------k selijo seliti Ggnstm na na Dt obrobja obrobje Sosmt in in Vp center center Somei bo biti Gp-pte-n kmalu kmalu Rsn le le L še še L mesto mesto Sosei duhov duh Sommr . . . Od od Dr poslancev poslanec Sommr v v Dm državnem državen Ppnmem zboru zbor Somem bi biti Gp-g torej torej Rsn smeli smeti Ggnd-mm pričakovati pričakovati Ggnn , , , da da Vd sem sem Rsn in in Vp tja tja Rsn skrtačijo skrtačiti Ggdstm domače domač Ppnset blato blato Soset s z Dr čevljev čevelj Sommr ter ter Vp spregovorijo spregovoriti Ggdstm kot kot Vd zastopniki zastopnik Sommi celotne celoten Ppnzer nacije nacija Sozer , , , ne ne L le le L svoje svoj Zp-zer fare fara Sozer . . . Tako tako Rsn jim on Zotmmd--k tudi tudi L nalaga nalagati Ggvste ustava ustava Sozei . . . To ta Zk-sei pa pa Vp pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vselej vselej Rsn treba treba Rsn videti videti Ggvn in in Vp umevati umevati Ggnn tudi tudi L » » » malce malce Rsn čez čez Rsn « « « . . .

Dokument dokument Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n poslala poslati Ggdd-ez bruseljski bruseljski Ppnzed komisiji komisija Sozed , , , utegne utegniti Ggvste sprožiti sprožiti Ggdn glasno glasen Ppnzet nejevoljo nejevolja Sozet kandidatk kandidatka Sozmr , , , že že L zato zato Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n pojavil pojaviti Ggdd-em v v Dm času čas Somem mrzličnega mrzličen Ppnser pričakovanja pričakovanje Soser analize analiza Sozer stroškov strošek Sommr širitve širitev Sozer in in Vp predlogov predlog Sommr za za Dt vključitev vključitev Sozet novink novinka Sozmr v v Dt zeleno zelen Ppnzet politiko politika Sozet Unije Unija Slzer , , , ki ki Vd ju on Zotmdt--k bo biti Gp-pte-n bruseljska bruseljski Ppnzei komisija komisija Sozei objavila objaviti Ggdd-ez prihodnjo prihodnji Ppnzet sredo sreda Sozet , , , a a Vp tudi tudi L , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n ideja ideja Sozei o o Dm reformi reforma Sozem kmetijstva kmetijstvo Soser , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g jo on Zotzet--k upoštevale upoštevati Ggvd-mz tudi tudi L novinke novinka Sozmi , , , v v Dm popolnem popoln Ppnsem neskladju neskladje Sosem z z Do enim en Kbzseo temeljnih temeljen Ppnsmr pravil praviti Sosmr širitve širitev Sozer , , , po po Dm katerem kateri Zv-sem na na Dm pristopnih pristopen Ppnsmm pogajanjih pogajanje Sosmm obravnavajo obravnavati Ggnstm sedanjo sedanji Ppnzet zakonodajo zakonodaja Sozet petnajsterice petnajsterica Sozer . . . In in Vp tudi tudi L v v Dm palači palača Sozem Breydel Breydel Slmei bi biti Gp-g raje rad Rsr videli videti Ggvd-mm , , , da da Vd članice članica Sozmi EU EU Slzer ne ne L bi biti Gp-g prezgodaj prezgodaj Rsn sprožile sprožiti Ggdd-mz razprave razprava Sozer o o Dm reformah reforma Sozmm . . .

V v Dm komisiji komisija Sozem imajo imeti Ggnstm-n namreč namreč Vp v v Dm mislih misel Sozmm tudi tudi L politični političen Ppnmetd koledar koledar Sometn v v Dm Franciji Francija Slzem ( ( ( največji velik Ppszem prejemnici prejemnica Sozem denarja denar Somer iz iz Dr kmetijske kmetijski Ppnzer blagajne blagajna Sozer ) ) ) , , , kjer kjer Vd bodo biti Gp-ptm-n aprila april Somer predsedniške predsedniški Ppnzmi , , , junija junij Somer pa pa Vp parlamentarne parlamentaren Ppnzmi volitve volitev Sozmi , , , v v Dm tako tako Rsn občutljivem občutljiv Ppnmem času čas Somem pa pa Vp je biti Gp-ste-n bolje dobro Rsr odložiti odložiti Ggdn to ta Zk-zet razpravo razprava Sozet . . . Toda toda Vp v v Dm Berlinu Berlin Slmem so biti Gp-stm-n vendarle vendarle Vp pohiteli pohiteti Ggdd-mm s z Do predlogi predlog Sommo o o Dm novih nov Ppnmmm posegih poseg Sommm v v Dt skupno skupen Ppnzet kmetijsko kmetijski Ppnzet politiko politika Sozet , , , ki ki Vd bi biti Gp-g morala morati Ggnd-ez zmanjšati zmanjšati Ggdn nemški nemški Ppnmetd prispevek prispevek Sometn v v Dt skupni skupen Ppnmetd proračun proračun Sometn ; ; ; sicer sicer Vp se se Zp------k s z Do sprejemom sprejem Someo novink novinka Sozmr utegne utegniti Ggvste povečati povečati Ggdn . . .

Minilo miniti Ggdd-es je biti Gp-ste-n 25 25 Kag let leto Sosmr od od Dr objave objava Sozer Listine listina Sozer 77 77 Kag , , , s z Do katero kateri Zv-zeo so biti Gp-stm-n češkoslovaški češkoslovaški Ppnmmi disidenti disident Sommi ( ( ( med med Do njimi on Zotmmo tudi tudi L Vaclav Vaclav Slmei Havel Havel Slmei ) ) ) vznemirili vznemiriti Ggdd-mm javnost javnost Sozet in in Vp takratne takraten Ppnmmt komunistične komunističen Ppnmmt oblastnike oblastnik Sommt

Naslov naslov Somei Future Future Slmei shock shock Slmei 2001 2001 Kag je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em vezan vezan Pdnmein na na Dt rejve rejv Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k dogajali dogajati Ggnd-mm v v Dm drugi drug Kbzzem polovici polovica Sozem devetdesetih devetdeseti Kbvsmr v v Dm Zagrebu Zagreb Slmem . . . Toda toda Vp kasneje kasno Rsr ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es nobenega noben Zl-mer pametnega pameten Ppnmer razloga razlog Somer , , , da da Vd bi biti Gp-g ta ta Zk-met naslov naslov Sometn ohranil ohraniti Ggdd-em . . . Film film Somei resda resda Rsn govori govoriti Ggnste o o Dm rejv rejv Somei sceni scena Sozem , , , toda toda Vp to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d vsa ves Zc-zei vsebina vsebina Sozei , , , govori govoriti Ggnste namreč namreč Vp še še L o o Dm drugih drug Kbzzmm stvareh stvar Sozmm . . . Imel imeti Ggnd-em sem biti Gp-spe-n več veliko Rsr variant varianta Sozmr , , , na na Dm testnih testen Ppnzmm projekcijah projekcija Sozmm filma film Somer sem biti Gp-spe-n udeležene udeležen Ppnmmt vprašal vprašati Ggdd-em , , , kaj kaj Zv-sei bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es po po Dm njihovem njihov Zstsemm mnenju mnenje Sosem najbolje dobro Rss . . . Velika velik Ppnzei večina večina Sozei je biti Gp-ste-n menila meniti Ggvd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n najboljši dober Ppsmeid izbor izbor Somei naslov naslov Somei Ljubljana Ljubljana Slzei . . . Šlo iti Ggvd-es je biti Gp-ste-n tako tako Rsn rekoč rekoč Rd za za Dt glas glas Sometn ljudstva ljudstvo Soser . . .

Lisa Lisa Slzei Arthur Arthur Slzei , , , ena en Kbzzei od od Dr podpredsednic podpredsednica Sozmr nadnacionalke nadnacionalka Sozer Oracle Oracle Slmei in in Vp odgovorna odgovoren Ppnzei za za Dt trženje trženje Soset programske programski Ppnzer opreme oprema Sozer e e Np - - - business business Np suite suite Slmei , , , ni biti Gp-ste-d nič nič Rsn drugačna drugačen Ppnzei od od Dr drugih drug Kbzmmr vodilnih vodilen Ppnmmr menedžerjev menedžer Sommr Oracla Oracle Slmer - - - pretirano pretirano Rsn prijazna prijazen Ppnzei , , , ko ko Vd spregovori spregovoriti Ggdste o o Dm Oraclovih Oraclov Psnmmm izdelkih izdelek Sommm , , , v v Dm tonu ton Somem njenega njen Zstmerez glasu glas Somer je biti Gp-ste-n čutiti čutiti Ggnn zanos zanos Sometn . . . Je biti Gp-ste-n odgovorna odgovoren Ppnzei za za Dt trženje trženje Soset in in Vp prodajo prodaja Sozet aplikacij aplikacija Sozmr , , , storitev storitev Sozmr , , , e e Np - - - storitev storitev Np in in Vp klicnih klicen Ppnmmr centrov center Sommr in in Vp ima imeti Ggnste-n » » » pod pod Do seboj se Zp---o « « « nekaj nekaj Rsn tisoč tisoč Kbg-mt zaposlenih zaposlen Pdnmmr . . . Nekaj nekaj Rsn zanimivih zanimiv Ppnzmr podrobnosti podrobnost Sozmr je biti Gp-ste-n povedala povedati Ggdd-ez tudi tudi L za za Dt Delo delo Soset . . .

Oraclov Oraclov Psnmein programski programski Ppnmeid paket paket Somei dokazano dokazano Rsn in in Vp preverjeno preverjeno Rsn zniža znižati Ggdste stroške strošek Sommt in in Vp naredi narediti Ggdste poslovanje poslovanje Soset in in Vp upravljanje upravljanje Soset bolj bolj Rsn učinkovito učinkovit Ppnset . . . Upravljanje upravljanje Sosei odnosov odnos Sommr s z Do strankami stranka Sozmo ( ( ( CRM CRM Slmei ) ) ) pomaga pomagati Ggvste pri pri Dm uspešnejšem uspešen Pppsem komuniciranju komuniciranje Sosem države država Sozer z z Do državljani državljan Sommo , , , zbere zbrati Ggdste podatke podatek Sommt o o Dm potrebah potreba Sozmm in in Vp pričakovanjih pričakovanje Sosmm državljanov državljan Sommr . . . Vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn je biti Gp-ste-n hitreje hitro Rsr in in Vp ceneje poceni Rsr . . .

Po po Dm mnenju mnenje Sosem dr. dr. O Zgage Zgaga Slmer lahko lahko Rsn število število Sosei točk točka Sozmr pomeni pomeniti Ggvste tudi tudi L kakovost kakovost Sozet šole šola Sozer , , , vendar vendar Vp ne ne L nujno nujno Rsn . . . Točke točka Sozmi same sam Ppnzmi po po Dm sebi se Zp---m ne ne L morejo moči Ggnstm neposredno neposredno Rsn zagotavljati zagotavljati Ggnn kakovosti kakovost Sozer , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n pač pač L le le L koeficient koeficient Somei dveh dva Kbgmdr faktorjev faktor Somdr , , , in in Vp eden eden Kbzmei od od Dr njiju on Zotmdr je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn zelo zelo Rsn nepredvidljiv nepredvidljiv Ppnmein in in Vp naključen naključen Ppnmein . . . Res res Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n , , , da da Vd se se Zp------k ljudje človek Sommi za za Dt ponudbo ponudba Sozet raje rad Rsr odločamo odločati Ggnspm , , , ko ko Vd menimo meniti Ggvspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n kakovostna kakovosten Ppnzei ; ; ; » » » dobro dober Ppnsei « « « pa pa Vp je biti Gp-ste-n kategorija kategorija Sozei , , , za za Dt katero kateri Zv-zet veljajo veljati Ggnstm človeška človeški Ppnsmi in in Vp torej torej Rsn subjektivna subjektiven Ppnsmi merila merilo Sosmi . . . Višje visok Pppsei število število Sosei točk točka Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n potrebne potreben Ppnzmi za za Dt vpis vpis Sometn , , , lahko lahko Rsn pomeni pomeniti Ggvste marsikaj marsikaj Zn-set : : : da da Vd mnogi mnog Zn-mmi verjamejo verjeti Ggvstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei šola šola Sozei dobra dober Ppnzei in in Vp da da Vd je biti Gp-ste-n pri pri Dm njihovi njihov Zstzemm dosedanji dosedanji Ppnzem šolski šolski Ppnzem uspešnosti uspešnost Sozem še še L dosegljiva dosegljiv Ppnzei , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd ona on Zotzei druga drug Kbzzei ni biti Gp-ste-d ; ; ; da da Vd je biti Gp-ste-n za za Dt kakšen kakšen Zv-met šolski šolski Ppnmetd program program Sometn premalo premalo Rsn razpisanih razpisan Pdnsmr mest mesto Sosmr ( ( ( ali ali Vp ustreznih ustrezen Ppnmmr učiteljev učitelj Sommr in in Vp primerne primeren Ppnzer opreme oprema Sozer ) ) ) ; ; ; da da Vd ima imeti Ggnste-n kakšen kakšen Zv-mei program program Somei prav prav L določeno določen Pdnset mesto mesto Soset na na Dm trgu trg Somem delovne deloven Ppnzer sile sila Sozer ali ali Vp prav prav L določeno določen Pdnset mesto mesto Soset v v Dm statusni statusen Ppnzem hierarhiji hierarhija Sozem itd. itd. O Z z Do besedo beseda Sozeo » » » točka točka Sozei « « « hočemo hoteti Ggnspm-n pri pri Dm nas jaz Zop-mm vse ves Zc-set to ta Zk-set povedati povedati Ggdn hkrati hkrati Rsn , , , zato zato Vp zavaja zavajati Ggnste . . . Če če Vd naj naj L bi biti Gp-g kakovost kakovost Sozet šol šola Sozmr merili meriti Ggnd-mm z z Do vpisnimi vpisen Ppnzmo točkami točka Sozmo , , , ali ali Rsn bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez tedaj tedaj Rsn kakovost kakovost Sozei šol šola Sozmr brez brez Dr omejitve omejitev Sozer vpisa vpis Somer neugotovljiva neugotovljiv Ppnzei ? ? ? Rangiranja rangiranje Soser kakovosti kakovost Sozer šol šola Sozmr ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn prirejati prirejati Ggnn po po Dm logiki logika Sozem lestvice lestvica Sozer nogometne nogometen Ppnzer lige liga Sozer . . .

Pri pri Dm dekletih dekle Sosmm dvomov dvom Sommr o o Dm skupni skupen Ppnzem zmagovalki zmagovalka Sozem ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es : : : Italijanka Italijanka Slzei Sonja Sonja Slzei Steinacher Steinacher Slzei je biti Gp-ste-n dobila dobiti Ggdd-ez kar kar Rsn pet pet Kbg-mt od od Dr 6 6 Kag tekem tekma Sozmr v v Dm tej ta Zk-zem sezoni sezona Sozem , , , le le L v v Dm Hüttauu Hüttau Slmem se se Zp------k je biti Gp-ste-n morala morati Ggnd-ez zadovoljiti zadovoljiti Ggdn z z Do zanjo zame Zotzet--z skromnim skromen Ppnseo 5. 5. Kav mestom mesto Soseo . . . Najboljša dober Ppszei v v Dm prejšnji prejšnji Ppnzem sezoni sezona Sozem , , , Rusinja Rusinja Slzei Ekaterina Ekaterina Slzei Lavrentjeva Lavrentjev Psnzei , , , ji on Zotzed--k v v Dm tej ta Zk-zem ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez dorasla dorasel Ppnzei , , , prehitela prehiteti Ggdd-ez jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n tudi tudi L Avstrijka Avstrijka Slzei Sandra Sandra Slzei Mariner Mariner Slzei . . . Tudi tudi L med med Do dvosedi dvosed Sommo sta biti Gp-std-n Poljaka Poljak Slmdi Andrzej Andrzej Slmei Laszczak Laszczak Slmei in in Vp Damian Damian Slmei Waniczek Waniczek Slmei z z Do novo nov Ppnzeo zmago zmaga Sozeo potrdila potrditi Ggdd-dm naslov naslov Sometn skupnih skupen Ppnmmr zmagovalcev zmagovalec Sommr svetovnega svetoven Ppnmer pokala pokal Somer . . .

Ljubljana Ljubljana Slzei - - - » » » Pozor pozor Somei , , , prihaja prihajati Ggnste Geoplin Geoplin Slmei Slovan Slovan Slmei ! ! ! « « « smo biti Gp-spm-n zapisali zapisati Ggdd-mm maja maj Somer lani lani Rsn , , , potem potem Rsn ko ko Vd so biti Gp-stm-n kodeljevški kodeljevški Ppnmmi košarkarji košarkar Sommi z z Do nizom niz Someo privlačnih privlačen Ppnzmr predstav predstava Sozmr prišli priti Ggdd-mm do do Dr 3. 3. Kav mesta mesto Soser v v Dm DP DP Sosem . . . Na na Dt naslov naslov Sometn je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em še še L posebej posebej Rsn ponosen ponosen Ppnmein direktor direktor Somei kluba klub Somer Janez Janez Slmei Rajgelj Rajgelj Slmei in in Vp hitel hiteti Ggnd-em razlagati razlagati Ggnn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n za za Dt naslednjo naslednji Ppnzet sezono sezona Sozet podvojil podvojiti Ggdd-em proračun proračun Sometn moštva moštvo Soser , , , zadržal zadržati Ggdd-em vse ves Zc-mmt ključne ključen Ppnmmt igralce igralec Sommt in in Vp jim on Zotmmd--k dodal dodati Ggdd-em tri trije Kbgmmt izkušene izkušen Ppnmmt ase as Sommt ter ter Vp se se Zp------k podal podati Ggvd-em v v Dt lov lov Sometn za za Do Krko Krka Slzeo . . . Zasukalo zasukati Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n povsem povsem Rsn drugače drugače Rsn . . . V v Dm naslednjih naslednji Ppnmmm mesecih mesec Sommm so biti Gp-stm-n Geoplin Geoplin Slmetn Slovan Slovan Slmetn zapustili zapustiti Ggdd-mm vsi ves Zc-mmi najboljši dober Ppsmmi košarkarji košarkar Sommi , , , v v Dt petek petek Sometn pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr neizpolnjenih neizpolnjen Ppnzmr obljub obljuba Sozmr in in Vp vse vse Rsn večjih velik Pppmmr dolgov dolg Sommr poslovil posloviti Ggdd-em tudi tudi L glavni glaven Ppnmeid tvorec tvorec Somei uspehov uspeh Sommr , , , trener trener Somei Tomo Tomo Slmei Mahorič Mahorič Slmei . . .

38 38 Kag - - - dnevni dneven Ppnmeid zimski zimski Ppnmeid odmor odmor Somei več veliko Rsr kot kot Vd očitno očitno Rsn še še L ni biti Gp-ste-d razrešil razrešiti Ggdd-em Hitzfeldovih Hitzfeldov Psnzmr neznank neznanka Sozmr o o Dm tem ta Zk-sem , , , kako kako Rsn izpeljati izpeljati Ggdn zmagovito zmagovit Ppnzet pot pot Sozet . . . Še še L zlasti zlasti L , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n večji velik Pppmetd del del Sometn jesenske jesenski Ppnzer sezone sezona Sozer Bayernov Bayernov Psnmein stroj stroj Somei deloval delovati Ggnd-em brezhibno brezhibno Rsn , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n igral igrati Ggnd-em brez brez Dr » » » motorjev motor Sommr « « « Stefana Stefan Slmer Effenberga Effenberg Slmer , , , Mehmeta Mehmet Slmer Scholla Scholl Slmer in in Vp Jensa Jens Slmer Jeremiesa Jeremies Slmer . . . Zdi zdeti Ggnste pa pa Vp se se Zp------k , , , da da Vd je biti Gp-ste-n nepopravljivo nepopravljiv Ppnzet okvaro okvara Sozet v v Dm » » » motorju motor Somem « « « povzročila povzročiti Ggdd-ez poškodba poškodba Sozei » » » allround allround Ppnmer « « « Bošnjaka Bošnjak Slmer Hasana Hasan Slmer Salihamidžića Salihamidžić Slmer , , , enega en Kbzmer najbolj najbolj Rsn hvaležnih hvaležen Ppnmmr igralcev igralec Sommr in in Vp ljubljenca ljubljenec Somer navijačev navijač Sommr . . . Po po Dm njegovem njegov Zstmemem slovesu sloves Somem je biti Gp-ste-n igra igra Sozei dejansko dejansko Rsn izgubila izgubiti Ggdd-ez rdečo rdeč Ppnzet nit nit Sozet . . .

Priprave priprava Sozmt na na Dt tržaško tržaški Ppnzet komemoracijo komemoracija Sozet so biti Gp-stm-n spričo spričo Dr dejstva dejstvo Soser , , , da da Vd predseduje predsedovati Ggnste odboru odbor Somed za za Dt Rižarno rižarna Sozet poslanec poslanec Somei in in Vp občinski občinski Ppnmeid odbornik odbornik Somei za za Dt kulturo kultura Sozet Roberto Roberto Slmei Menia Menia Slmei iz iz Dr postfašističnega postfašističen Ppnser Nacionalnega nacionalen Ppnser zavezništva zavezništvo Soser , , , spremljale spremljati Ggnd-mz konfliktne konflikten Ppnzmi polemike polemika Sozmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n pripeljale pripeljati Ggdd-mz do do Dr alternativne alternativen Ppnzer komemoracije komemoracija Sozer na na Dm judovskem judovski Ppnsem pokopališču pokopališče Sosem in in Vp protesta protest Somer komunistov komunist Sommr , , , Zelenih zelen Ppnmmr ter ter Vp pripadnikov pripadnik Sommr socialnih socialen Ppnmmr centrov center Sommr pred pred Do samo sam Ppnzeo Rižarno rižarna Sozeo . . . S z Do protesti protest Sommo je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez dosežena dosežen Pdnzei sprememba sprememba Sozei programa program Somer tako tako Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez vzeta vzet Pdnzei beseda beseda Sozei Menii Menia Slmed , , , ki ki Vd bi biti Gp-g zagotovo zagotovo Rsn poplitvil poplitviti Ggdd-em in in Vp preusmeril preusmeriti Ggdd-em vsebino vsebina Sozet komemoracije komemoracija Sozer . . .

Nova nov Ppnzei iraška iraški Ppnzei vlada vlada Sozei mora morati Ggnste čim čim Rsn prej prej Rsn nadomestiti nadomestiti Ggdn začasno začasen Ppnzet ameriško ameriški Ppnzet upravo uprava Sozet , , , je biti Gp-ste-n med med Do dvodnevnim dvodneven Ppnseo bivanjem bivanje Soseo v v Dm Budimpešti Budimpešta Slzem izjavil izjaviti Ggdd-em ruski ruski Ppnmeid zunanji zunanji Ppnmeid minister minister Somei Igor Igor Slmei Ivanov Ivanov Slmei . . . Po po Dm srečanju srečanje Sosem z z Do madžarskim madžarski Ppnmeo kolegom kolega Someo Laszlom Laszlo Slmeo Kovacsem Kovacs Slmeo je biti Gp-ste-n na na Dm tiskovni tiskoven Ppnzem konferenci konferenca Sozem še še L dejal dejati Ggdd-em , , , da da Vd morajo morati Ggnstm mednarodni mednaroden Ppnmmi inšpektorji inšpektor Sommi ugotoviti ugotoviti Ggdn , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n Irak Irak Slmei imel imeti Ggnd-em orožje orožje Soset za za Dt množično množičen Ppnset uničevanje uničevanje Soset . . .

Dokler dokler Vd ne ne L bodo biti Gp-ptm-n imeli imeti Ggnd-mm inženirji inženir Sommi glavne glaven Ppnzer besede beseda Sozer vsaj vsaj L v v Dm tovarnah tovarna Sozmm , , , ne ne L bomo biti Gp-ppm-n ne ne Vp industrijska industrijski Ppnzei ne ne Vp postindustrijska postindustrijski Ppnzei družba družba Sozei . . .

Na na Dm skupščini skupščina Sozem je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es večkrat večkrat Rsn poudarjeno poudarjeno Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm DeSUS DeSUS Slzem dopuščeno dopuščen Pdnsei razmišljanje razmišljanje Sosei in in Vp odločanje odločanje Sosei z z Do lastno lasten Ppnzeo glavo glava Sozeo , , , pri pri Dm čemer kar Zz-sem pa pa Vp se se Zp------k pričakuje pričakovati Ggnste upoštevanje upoštevanje Sosei programa program Somer in in Vp interesov interes Sommr stranke stranka Sozer in in Vp članstva članstvo Soser . . . Trebanjsko Trebanjsko Slsei je biti Gp-ste-n prepričano prepričan Pdnsei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em podpis podpis Somei koalicijskega koalicijski Ppnmer sporazuma sporazum Somer velik velik Ppnmein spodrsljaj spodrsljaj Somei začasne začasen Ppnzer predsednice predsednica Sozer in in Vp da da Vd bi biti Gp-g morala morati Ggnd-ez stranka stranka Sozei v v Dt korist korist Sozet občine občina Sozer sodelovati sodelovati Ggnn z z Do županjo županja Sozeo in in Vp s z Do strankami stranka Sozmo , , , s z Do katerimi kateri Zv-zmo so biti Gp-stm-n v v Dm koaliciji koalicija Sozem na na Dm državni državen Ppnzem ravni raven Sozem . . . Njihov njihov Zstmeim svetnik svetnik Somei Janez Janez Slmei Anton Anton Slmei Kovačič Kovačič Slmei naj naj L bi biti Gp-g že že L pokazal pokazati Ggdd-em pripravljenost pripravljenost Sozet spoštovati spoštovati Ggnn to ta Zk-zet usmeritev usmeritev Sozet prejšnji prejšnji Ppnmetd ponedeljek ponedeljek Sometn z z Do neudeležbo neudeležba Sozeo na na Dm izredni izreden Ppnzem seji seja Sozem občinskega občinski Ppnmer sveta svet Somer Trebnje Trebnje Slsei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k sami sam Ppnmmi sklicali sklicati Ggdd-mm pomladni pomladen Ppnmmi svetniki svetnik Sommi . . . Drugega drug Kbzmer svetnika svetnik Somer DeSUS DeSUS Slzer Jožeta Jože Slmer Rebolja Rebolj Slmer na na Dt skupščino skupščina Sozet ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es , , , odsotnosti odsotnost Sozer pa pa Vp ni biti Gp-ste-d opravičil opravičiti Ggdd-em . . . Ali ali Rsn to ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd ne ne L misli misliti Ggnste poslušati poslušati Ggnn stranke stranka Sozer , , , na na Dm listi lista Sozem katere kateri Zv-zer je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em izvoljen izvoljen Pdnmein , , , bo biti Gp-pte-n jasno jasno Rsn že že L v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn , , , ko ko Vd bo biti Gp-pte-n županja županja Sozei že že L četrtič četrtič Rsn poskusila poskusiti Ggdd-ez izpeljati izpeljati Ggdn peto peti Kbvzet redno reden Ppnzet sejo seja Sozet občinskega občinski Ppnmer sveta svet Somer . . . Na na Dm skupščini skupščina Sozem so biti Gp-stm-n sicer sicer Rsn menili meniti Ggvd-mm , , , naj naj Vd Rebolja Rebolj Slmetd na na Dm prvi prvi Kbvzem seji seja Sozem novega nov Ppnmer izvršnega izvršen Ppnmer odbora odbor Somer DeSUS DeSUS Slzer seznanijo seznaniti Ggdstm z z Do njenimi njen Zstzmoez odločitvami odločitev Sozmo , , , da da Vd se se Zp------k ne ne L bo biti Gp-pte-n mogel moči Ggnd-em izgovarjati izgovarjati Ggnn , , , da da Vd ne ne L ve vedeti Ggnste zanje zame Zotzmt--z . . . Če če Vd mu on Zotmed--k stališča stališče Sosmi stranke stranka Sozer ne ne L bi biti Gp-g bila biti Ggnd-ms mar mar Rsn , , , pa pa Vp se se Zp------k nameravajo nameravati Ggnstm od od Dr njega on Zotmer ograditi ograditi Ggdn . . . Ker ker Vd bi biti Gp-g v v Dm tem ta Zk-mem primeru primer Somem občinski občinski Ppnmeid svet svet Somei zaradi zaradi Dr razmerja razmerje Soser 13:13 13:13 Kag zagotovo zagotovo Rsn doživel doživeti Ggdd-em popolno popoln Ppnzet blokado blokada Sozet , , , bi biti Gp-g v v Dm trebanjski trebanjski Ppnzem DeSUS DeSUS Slzem podprli podpreti Ggdd-mm njegovo njegov Zstzetem razpustitev razpustitev Sozet in in Vp predčasne predčasen Ppnzmt volitve volitev Sozmt novega nov Ppnmer . . .

Končni končen Ppnmeid vrstni vrsten Ppnmeid red red Somei : : : Mamedjarov Mamedjarov Slmei 10 10 Kag , , , Azarov Azarov Slmei 9,5 9,5 Kag , , , Zubov Zubov Slmei , , , Gašimov Gašimov Slmei , , , Guseinov Guseinov Slmei , , , Bačin Bačin Slmei in in Vp Erenburg Erenburg Slmei po po Dt 8,5 8,5 Kag , , , Ganguly Ganguly Slmei , , , Harikrišna Harikrišna Slmei , , , Pantsulaia Pantsulaia Slmei 8 8 Kag , , , Mastrovasilis Mastrovasilis Slmei , , , Izoria Izoria Slmei , , , Mamedov Mamedov Slmei , , , Kritz Kritz Slmei , , , Schneider Schneider Slmei , , , Rohit Rohit Slmei in in Vp Jirka Jirka Slmei po po Dt 7,5 7,5 Kag itn. itn. O

Rudi Rudi Slmei je biti Gp-ste-n gledal gledati Ggnd-em za za Do njimi on Zotmmo , , , kako kako Rsn so biti Gp-stm-n na na Dt široko široko Rsn kot kot Vd smešni smešen Ppnmmi črni črn Ppnmmi pajaci pajac Sommi zakorakali zakorakati Ggdd-mm proti proti Dd velikemu velik Ppnmed črnemu črn Ppnmed beemveju beemve Somed , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n s z Do prižganim prižgan Pdnmeo motorjem motor Someo čakal čakati Ggnd-em ob ob Dm robu rob Somem ploščadi ploščad Sozer , , , avto avto Somei je biti Gp-ste-n sunkovito sunkovito Rsn speljal speljati Ggdd-em , , , da da Vd so biti Gp-stm-n gume guma Sozmi zacvilile zacviliti Ggdd-mz in in Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n s z Dr cestišča cestišče Soser dvignil dvigniti Ggdd-em vonj vonj Somei po po Dm ožgani ožgan Pdnzem gumi gumi Sozem , , , in in Vp nekaj nekaj Rsn deset deset Kbg-mt metrov meter Sommr naprej naprej Rsn med med Do sunkovitim sunkovit Ppnseo zaviranjem zaviranje Soseo obstal obstati Ggdd-em pred pred Do bifejem bife Someo na na Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem ceste cesta Sozer . . . Ni biti Gp-ste-d se se Zp------k jih on Zotmmr--k bal bati Ggnd-em , , , vajen vajen Ppnmein je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em njihovih njihov Zstzmrm groženj grožnja Sozmr , , , ni biti Gp-ste-d nameraval nameravati Ggnd-em priti priti Ggdn za za Do njimi on Zotmmo . . . Do do Dr konca konec Somer je biti Gp-ste-n preštel prešteti Ggdd-em denar denar Sometn , , , z z Dr zunanjih zunanji Ppnzmr polic polica Sozmr in in Vp stojal stojalo Sosmr pospravil pospraviti Ggdd-em časopise časopis Sommt in in Vp razglednice razglednica Sozmt v v Dt prostor prostor Sometn ter ter Vp zaklenil zakleniti Ggdd-em kiosk kiosk Sometn . . .

MARIBOR Maribor Slmei Izpolnile izpolniti Ggdd-mz so biti Gp-stm-n se se Zp------k napovedi napoved Sozmi , , , po po Dm katerih kateri Zv-zmm bo biti Gp-pte-n novega nov Ppnmet rektorja rektor Sometd Univerze univerza Sozer v v Dm Mariboru Maribor Slmem določil določiti Ggdd-em zelo zelo Rsn tesen tesen Ppnmein volilni volilen Ppnmeid izid izid Somei . . . Prof. prof. O dr. dr. O Ivan Ivan Slmei Rozman Rozman Slmei s z Dr fakultete fakulteta Sozer za za Dt elektrotehniko elektrotehnika Sozet , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n postal postati Ggdd-em novi nov Ppnmeid vodja vodja Somei mariborske mariborski Ppnzer alme alma Sozer mater mater Sozer , , , je biti Gp-ste-n dobil dobiti Ggdd-em 169 169 Kag glasov glas Sommr , , , kar kar Zz-sei so biti Gp-stm-n le le L trije trije Kbgmmi glasovi glas Sommi več veliko Rsr , , , kot kot Vd jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n prejel prejeti Ggdd-em dekan dekan Somei pedagoške pedagoški Ppnzer fakultete fakulteta Sozer prof. prof. O dr. dr. O Joso Joso Slmei Vukman Vukman Slmei . . . Volilna volilen Ppnzei udeležba udeležba Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez kar kar Rsn 89,3 89,3 Kag - - - odstotna odstoten Ppnzei . . .

LJUBLJANA Ljubljana Slzei Mobitel mobitel Somei in in Vp Nova nov Ppnzei KBM KBM Slzei sta biti Gp-std-n podpisala podpisati Ggdd-dm pogodbo pogodba Sozet o o Dm poslovnem posloven Ppnsem sodelovanju sodelovanje Sosem na na Dm področju področje Sosem mobilnega mobilen Ppnser plačevanja plačevanje Soser in in Vp sklenila skleniti Ggdd-dm ustanoviti ustanoviti Ggdn novo nov Ppnzet družbo družba Sozet , , , ki ki Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n ukvarjala ukvarjati Ggnd-ez s z Do tem ta Zk-seo . . . Mobitel mobitel Somei je biti Gp-ste-n naročnikom naročnik Sommd že že L ponudil ponuditi Ggdd-em posamezne posamezen Ppnzmt oblike oblika Sozmt mobilnega mobilen Ppnser plačevanja plačevanje Soser pod pod Do imenom ime Soseo Moneta moneta Sozei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n dostopne dostopen Ppnzmi na na Dm več veliko Rsr kot kot Vd dva dva Kbgmdi tisoč tisoč Kbg-mi prodajnih prodajen Ppnsmm mestih mesto Sosmm po po Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . Nova nov Ppnzei KBM KBM Slzei je biti Gp-ste-n prva prvi Kbvzei v v Dm regiji regija Sozem , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n storitev storitev Sozet mobilnega mobilen Ppnser plačevanja plačevanje Soser omogočila omogočiti Ggdd-ez svojim svoj Zp-mmd komitentom komitent Sommd . . . To ta Zk-sei ji on Zotzed--k omogoča omogočati Ggnste širitev širitev Sozet bančne bančen Ppnzet prodajne prodajen Ppnzer mreže mreža Sozer na na Dt nove nov Ppnzmt lokacije lokacija Sozmt , , , kjer kjer Vd brezgotovinska brezgotovinski Ppnsmi plačila plačilo Sosmi doslej doslej Rsn niso biti Gp-stm-d bila biti Gp-d-ms mogoča mogoč Ppnsmi . . . V v Dm kratkem kratek Ppnmem pa pa Vp bo biti Gp-pte-n povezava povezava Sozei operaterja operater Somer in in Vp banke banka Sozer omogočila omogočiti Ggdd-ez naročnikom naročnik Sommd Mobitela mobitel Somer tudi tudi L plačevanje plačevanje Soset večjih velik Pppmmr zneskov znesek Sommr z z Do mobilnim mobilen Ppnmeo telefonom telefon Someo , , , bodisi bodisi Vp z z Do mesečnim mesečen Ppnmeo računom račun Someo bodisi bodisi Vp neposredno neposredno Rsn z z Dr osebnega oseben Ppnmer ali ali Vp poslovnega posloven Ppnmer bančnega bančen Ppnmer računa račun Somer . . . ( ( ( rš rš O ) ) )

POSTOJNA Postojna Slzei Klub klub Somei študentov študent Sommr občin občina Sozdr Postojna Postojna Slzei in in Vp Pivka Pivka Slzei ( ( ( KŠOPP KŠOPP Slmei ) ) ) praznuje praznovati Ggnste danes danes Rsn deseto deseti Kbvzet obletnico obletnica Sozet delovanja delovanje Soser . . . Prvo prvi Kbvset darilo darilo Soset bo biti Gp-pte-n dobil dobiti Ggdd-em zvečer zvečer Rsn : : : ob ob Dm 19. 19. Kav uri ura Sozem bodo biti Gp-ptm-n slovesno slovesno Rsn odprli odpreti Ggdd-mm nove nov Ppnmmt prostore prostor Sommt kluba klub Somer pri pri Dm Mladinskem mladinski Ppnmem centru center Somem Postojna Postojna Slzei . . . V v Dm novih nov Ppnmmm klubskih klubski Ppnmmm prostorih prostor Sommm želimo želeti Ggnspm v v Dm sodelovanju sodelovanje Sosem z z Do Mladinskim mladinski Ppnmeo centrom center Someo Postojna Postojna Slzei združiti združiti Ggdn mladinske mladinski Ppnzmt dejavnosti dejavnost Sozmt in in Vp prerasti prerasti Ggdn okvire okvir Sommt študentskega študentski Ppnmer kluba klub Somer . . . Urediti urediti Ggdn si se Zp---d--k želimo želeti Ggnspm študijsko študijski Ppnset in in Vp študentsko študentski Ppnset središče središče Soset , , , kjer kjer Vd bodo biti Gp-ptm-n mladi mladi Sommi našli najti Ggdd-mm vse ves Zc-set , , , kar kar Zz-set potrebujejo potrebovati Ggnstm : : : informacije informacija Sozmt , , , tehnično tehničen Ppnzet in in Vp finančno finančen Ppnzet pomoč pomoč Sozet pri pri Dm študiju študij Somem , , , zavetje zavetje Soset za za Dt ustvarjanje ustvarjanje Soset bolj bolj Rsn ali ali Vp manj manj Rsn drznih drzen Ppnmmr projektov projekt Sommr in in Vp še še L kaj kaj Zv-set , , , je biti Gp-ste-n povedala povedati Ggdd-ez Klara Klara Slzei Škrinjar Škrinjar Slzei . . .

Na na Dm študentskem študentski Ppnmem plesu ples Somem se se Zp------k je biti Gp-ste-n predstavila predstaviti Ggdd-ez tudi tudi L plesna plesen Ppnzei skupina skupina Sozei Break Break Slmei dance dance Slmei Bit bit Sozei iz iz Dr Trbovelj Trbovlje Slzmr . . . Foto foto Somei : : : Luka Luka Slmei Cjuha Cjuha Slmei

LJUBLJANA Ljubljana Slzei - - - Podpis podpis Somei pogodbe pogodba Sozer o o Dm sodelovanju sodelovanje Sosem s z Do Peugeotom Peugeot Slmeo ter ter Vp predstavitev predstavitev Sozei ekipe ekipa Sozer za za Dt sezono sezona Sozet 2003 2003 Kag , , , tekmovalnega tekmovalen Ppnmer programa program Somer in in Vp programa program Somer organizacije organizacija Sozer dirk dirka Sozmr - - - to ta Zk-sei so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz glavne glaven Ppnzmi točke točka Sozmi včerajšnje včerajšnji Ppnzer novinarske novinarski Ppnzer konference konferenca Sozer kolesarskega kolesarski Ppnser društva društvo Soser Radenska radenski Ppnzei Rog rog Somei iz iz Dr Ljubljane Ljubljana Slzer . . . Posebno posebno Rsn slovesna slovesen Ppnzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez prva prvi Kbvzei točka točka Sozei , , , glede glede Rsn na na Dt šampanjec šampanjec Sometn in in Vp jagode jagoda Sozmt ( ( ( oblite oblit Pdnzmt s z Do čokolado čokolada Sozeo ) ) ) pa pa Vp smo biti Gp-spm-n imeli imeti Ggnd-mm občutek občutek Sometn , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n na na Dm teniškem teniški Ppnmem turnirju turnir Somem v v Dm Wimbledonu Wimbledon Slmem . . .

V v Dm primeru primer Somem , , , če če Vd bo biti Gp-pte-n Slovenija Slovenija Slzei četrta četrti Kbvzei v v Dm skupini skupina Sozem ( ( ( tekmeci tekmec Sommi so biti Gp-stm-n zadnjeuvrščeni zadnjeuvrščen Ppnmmi iz iz Dr skupin skupina Sozmr A A Somei , , , B B Somei in in Vp C C Somei - - - obstane obstati Ggdste le le L zmagovalec zmagovalec Somei ) ) )

21.05 21.05 Kag Skupaj skupaj Rsn za za Dt večjo velik Pppzet varnost varnost Sozet , , , izobraževalna izobraževalen Ppnzei oddaja oddaja Sozei z z Do gosti gost Sommo v v Dt živo živo Rsn

Kot kot Vd je biti Gp-ste-n poudaril poudariti Ggdd-em direktor direktor Somei postojnske postojnski Ppnzer porodnišnice porodnišnica Sozer dr. dr. O Aleksander Aleksander Slmei Merlo Merlo Slmei je biti Gp-ste-n slaba slab Ppnzei naseljenost naseljenost Sozei območja območje Soser eden eden Kbzmei od od Dr vzrokov vzrok Sommr , , , da da Vd Zavod zavod Somei za za Dt zdravstveno zdravstven Ppnset zavarovanje zavarovanje Soset tudi tudi L v v Dm pogledu pogled Somem porodnišnic porodnišnica Sozmr favorizira favorizirati Ggvste koprsko koprski Ppnzet pred pred Do postojnsko postojnski Ppnzeo . . . Ta ta Zk-mei odnos odnos Somei je biti Gp-ste-n viden viden Pdnmein tako tako Vp pri pri Dm zagotavljanju zagotavljanje Sosem kadrov kader Sommr kot kot Vd tudi tudi L finančnih finančen Ppnsmr sredstev sredstvo Sosmr . . . Osnovna osnoven Ppnzei dejavnost dejavnost Sozei postojnske postojnski Ppnzer porodnišnice porodnišnica Sozer je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn usmerjena usmerjen Pdnzei v v Dt varstvo varstvo Soset žena žena Sozmr in in Vp ginekologijo ginekologija Sozet , , , porodničarstvo porodničarstvo Sosei pa pa Vp predstavlja predstavljati Ggnste le le L manjši majhen Pppmetd del del Sometn dejavnosti dejavnost Sozer . . . Med med Do štirinajstimi štirinajst Kbg-mo slovenskimi slovenski Ppnzmo porodnišnicami porodnišnica Sozmo se se Zp------k nahajajo nahajati Ggnstm običajno običajno Rsn na na Dm sredini sredina Sozem lestvice lestvica Sozer glede glede Rsn na na Dt število število Soset porodov porod Sommr . . . Prav prav L zaradi zaradi Dr dosedanjih dosedanji Ppnzmr izkušenj izkušnja Sozmr je biti Gp-ste-n dr. dr. O Merlo Merlo Slmei direktno direktno Rsn izzval izzvati Ggdd-em ministra minister Sometd Voljča Voljč Slmetd z z Do vprašanjem vprašanje Soseo - - - ali ali Rsn obstajajo obstajati Ggnstm možnosti možnost Sozmi , , , da da Vd se se Zp------k na na Dm tem ta Zk-mem koncu konec Somem Slovenije Slovenija Slzer organizira organizirati Ggvste minimalna minimalen Ppnzei oblika oblika Sozei hospitaličnega hospitaličen Ppnser zdravljenje zdravljenje Soser ter ter Vp nenazadnje nenazadnje Rsn , , , da da Vd to ta Zk-sei območje območje Sosei dobi dobiti Ggdste svojo svoj Zp-zet enoto enota Sozet zavoda zavod Somer zdravstvenega zdravstven Ppnser zavarovanja zavarovanje Soser . . .

V v Dm literaturi literatura Sozem lahko lahko Rsn preberete prebrati Ggdsdm , , , da da Vd se se Zp------k soška soški Ppnzei postrv postrv Sozei drsti drstiti Ggnste od od Dr novembra november Somer do do Dr konca konec Somer januarja januar Somer . . . Če če Vd si se Zp---d--k hočete hoteti Ggnsdm-n ogledati ogledati Ggdn njeno njen Zstzetez drst drst Sozet v v Dm naravi narava Sozem ali ali Vp če če Vd morate morati Ggnsdm zbrati zbrati Ggdn plemenke plemenka Sozmt soške soški Ppnzer postrvi postrv Sozer za za Dt potrebe potreba Sozmt umetne umeten Ppnzer vzreje vzreja Sozer , , , se se Zp------k vam ti Zod-md vseeno vseeno Rsn lahko lahko Rsn zgodi zgoditi Ggdste , , , da da Vd se se Zp------k boste biti Gp-pdm-n ob ob Dm reki reka Sozem znašli znajti Ggdd-mm ob ob Dm nepravem nepravi Ppnmem času čas Somem . . .

RD RD Slzei Tržič Tržič Slmei je biti Gp-ste-n 24. 24. Kav septembra september Somer 2000 2000 Kag na na Dm Savi Sava Slzem organizirala organizirati Ggvd-ez zadnjo zadnji Ppnzet tekmo tekma Sozet Državnega državen Ppnser prvenstva prvenstvo Soser v v Dm lovu lov Somem rib riba Sozmr z z Do umetno umeten Ppnzeo muho muha Sozeo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n odločila odločiti Ggdd-ez o o Dm državnem državen Ppnmem prvaku prvak Somem med med Do posamezniki posameznik Sommo in in Vp o o Dm najboljši dober Ppszem ekipi ekipa Sozem . . . Tekmovanja tekmovanje Soser , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n potekalo potekati Ggnd-es na na Dm trasi trasa Sozem od od Dr mlina mlin Somer pri pri Dm Okroglem Okroglo Slsem do do Dr železniškega železniški Ppnmer mostu most Somer v v Dm Struževem Struževo Slsem pri pri Dm Kranju Kranj Slmem , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n udeležilo udeležiti Ggdd-es 60 60 Kag tekmovalcev tekmovalec Sommr . . .

Evropski evropski Ppnmeid pokal pokal Somei sestavlja sestavljati Ggnste sedem sedem Kbg-mi tekem tekma Sozmr , , , od od Dr katerih kateri Zv-zmr vsaka vsak Zc-zei poteka potekati Ggnste v v Dm drugi drug Kbzzem evropski evropski Ppnzem državi država Sozem . . . Ker ker Vd so biti Gp-stm-n v v Dm končnem končen Ppnmem seštevku seštevek Somem upoštevani upoštevan Ppnmmi rezultati rezultat Sommi štirih štirje Kbgzmr najboljših dober Ppszmr tekem tekma Sozmr , , , to ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd mora morati Ggnste vsaka vsak Zc-zei reprezentanca reprezentanca Sozei tekmovati tekmovati Ggnn najmanj najmanj Rsn štirikrat štirikrat Rsn . . .

Med med Do članicami članica Sozmo je biti Gp-ste-n zmagala zmagati Ggdd-ez Alena Alena Slzei Zinner Zinner Slzei ( ( ( Avstrija Avstrija Slzei 4 4 Kag ) ) ) pred pred Do Magdaleno Magdalena Slzeo Gankovo Gankov Psnzeo ( ( ( Bolgarija Bolgarija Slzei 4 4 Kag ) ) ) in in Vp Lise Lise Slzeo Lotte Lotte Slzeo Janson Janson Slzeo ( ( ( Švedska Švedska Slzei ) ) ) . . . Med med Do ekipami ekipa Sozmo članic članica Sozmr je biti Gp-ste-n zmagala zmagati Ggdd-ez ekipa ekipa Sozei Bolgarija Bolgarija Slzei 4 4 Kag pred pred Do Avstrijo Avstrija Slzeo 4 4 Kag in in Vp Slovenijo Slovenija Slzeo 3 3 Kag . . .

Zavod zavod Somei za za Dt gozdove gozd Sommt Slovenije Slovenija Slzer je biti Gp-ste-n v v Dm sodelovanju sodelovanje Sosem s z Do strokovnimi strokoven Ppnzmo službami služba Sozmo obeh oba Zc-sdr ministrstev ministrstvo Sosdr in in Vp lovskimi lovski Ppnzmo ter ter Vp ribiškimi ribiški Ppnzmo organizacijami organizacija Sozmo 9. 9. Kav avgusta avgust Somer 2000 2000 Kag pripravil pripraviti Ggdd-em predlog predlog Sometn akcijskega akcijski Ppnmer načrta načrt Somer za za Dt sezono sezona Sozet 2000-2001 2000-2001 Kag in in Vp ga on Zotmet--k posredoval posredovati Ggvd-em v v Dt podpis podpis Sometn obema oba Zc-mdd ministroma minister Somdd . . . Ker ker Vd do do Dr danes danes Rsn načrt načrt Somei še še L ni biti Gp-ste-d podpisan podpisan Pdnmein in in Vp glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k kormorani kormoran Sommi ponovno ponovno Rsn v v Dm velikem velik Ppnsem številu število Sosem vrnili vrniti Ggdd-mm na na Dt naše naš Zspzmtm ribolovne riboloven Ppnzmt vode vod Sozmt , , , sprašujemo spraševati Ggnspm Vlado vlada Sozet in in Vp predvsem predvsem L oba oba Zc-mdt ministra minister Somdt , , , zakaj zakaj Rsn nista biti Gp-std-d uresničila uresničiti Ggdd-dm na na Dm Vladi vlada Sozem sprejetega sprejet Pdnmer sklepa sklep Somer . . .

Vas ti Zod-mr ni biti Gp-ste-d med med Do njimi on Zotmmo . . . Po po Dm vsebini vsebina Sozem Vašega vaš Zsdserm pisma pismo Soser bi biti Gp-g sodil soditi Ggnd-em , , , da da Vd prav prav L ničesar nič Zl-ser ne ne L zamujam zamujati Ggnspe . . .

Končno končno Rsn sem biti Gp-spe-n se se Zp------k odločil odločiti Ggdd-em za za Dt največjega velik Ppsmet črnega črn Ppnmet » » » voolly voolly Slmei baggerja bagger Slmetd « « « . . . Že že L dolgo dolgo Rsn je biti Gp-ste-n čepel čepeti Ggnd-em v v Dm škatli škatla Sozem s z Do potezankami potezanka Sozmo in in Vp čakal čakati Ggnd-em na na Dt svojo svoj Zp-zet priložnost priložnost Sozet . . . Navezal navezati Ggdd-em sem biti Gp-spe-n ga on Zotmet--k ter ter Vp preizkusil preizkusiti Ggdd-em trdnost trdnost Sozet vozlov vozel Sommr . . . Vse ves Zc-sei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es videti videti Ggvn brezhibno brezhiben Ppnsei . . . Približal približati Ggdd-em sem biti Gp-spe-n se se Zp------k obali obala Sozed , , , a a Vp tokrat tokrat Rsn v v Dm smeri smer Sozem košatega košat Ppnmer grma grm Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n rasel rasti Ggnd-em ob ob Dm bregu breg Somem . . . Med med Do vejami veja Sozmo sem biti Gp-spe-n previdno previdno Rsn pokukal pokukati Ggdd-em proti proti Dd ščuki ščuka Sozed . . . Še še L vedno vedno Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez tam tam Rsn , , , mogoče mogoče Rsn za za Dt kakšen kakšen Zv-met meter meter Sometn nižje nizko Rsr kot kot Vd prej prej Rsn . . .

Met met Sometn sem biti Gp-spe-n izvedel izvedeti Ggdd-em kar kar Rsn prek prek Dr grma grm Somer , , , za za Do katerim kateri Zv-meo sem biti Gp-spe-n se se Zp------k skrival skrivati Ggnd-em . . . Usmeril usmeriti Ggdd-em sem biti Gp-spe-n ga on Zotmet--k tako tako Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n muha muha Sozei padla pasti Ggvd-ez ob ob Dt grm grm Sometn pri pri Dm nasprotni nasproten Ppnzem obali obala Sozem . . . Želel želeti Ggnd-em sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k , , , da da Vd ne ne L bi biti Gp-g splašil splašiti Ggdd-em ribe riba Sozer s z Do hrupom hrup Someo , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k povzroči povzročiti Ggdste velika velik Ppnzei potezanka potezanka Sozei ob ob Dm padcu padec Somem na na Dt vodno voden Ppnzet površino površina Sozet . . . Morda morda L je biti Gp-ste-n sedaj sedaj Rsn vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn slišati slišati Ggvn preprosto preprosto Rsn , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n treba treba Rsn vedeti vedeti Ggnn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n tak tak Zk-mei met met Somei z z Do veliko velik Ppnzeo potezanko potezanka Sozeo in in Vp s z Do palico palica Sozeo take tak Zk-zer oznake oznaka Sozer zelo zelo Rsn težko težko Rsn izvesti izvesti Ggdn . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem sem biti Gp-spe-n mislil misliti Ggnd-em izvesti izvesti Ggdn naslednji naslednji Ppnmetd manever manever Sometn : : : pustiti pustiti Ggdn potezanko potezanka Sozet , , , da da Vd bi biti Gp-g potonila potoniti Ggdd-ez ob ob Dm grmu grm Somem , , , potem potem Rsn pa pa Vp jo on Zotzet--k s z Do pomočjo pomoč Sozeo vodnega voden Ppnmer toka tok Somer povleči povleči Ggdn mimo mimo Dr ščukinega ščukin Psnser ležišča ležišče Soser . . . Od od Dr tu tu Rsn naprej naprej Rsn je biti Gp-ste-n zgodba zgodba Sozei skoraj skoraj L neverjetna neverjeten Ppnzei . . .

Reportažo reportaža Sozet o o Dm muharjenju muharjenje Sosem na na Dm tropskem tropski Ppnsem morju morje Sosem , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n zaradi zaradi Dr obsežnosti obsežnost Sozer objavljena objavljen Pdnzei v v Dm dveh dva Kbgmdm delih del Somdm , , , je biti Gp-ste-n pripravil pripraviti Ggdd-em dr. dr. O Jože Jože Slmei Ocvirk Ocvirk Slmei . . . Morda morda L bo biti Gp-pte-n z z Do njo on Zotzeo komu kdo Zv-med vzbudil vzbuditi Ggdd-em željo želja Sozet po po Dm podobnem podoben Ppnmem eksotičnem eksotičen Ppnmem podvigu podvig Somem . . . Na na Dm trdnejših trden Pppsmm tleh tla Sosmm pa pa Vp ostaja ostajati Ggnste Bojan Bojan Slmei Kuntarič Kuntarič Slmei , , , ki ki Vd v v Dm svojih svoj Zp-smm Srečanjih srečanje Sosmm ob ob Dm vodi voda Sozem predstavlja predstavljati Ggnste tekmovalno tekmovalen Ppnzet ekipo ekipa Sozet Van Van Slmei den den Nj Eynde Eynde Slmei ; ; ; no no L , , , fantje fant Sommi so biti Gp-stm-n naši naš Zspmmim , , , kljub kljub Dd nekoliko nekoliko Rsn nenavadnemu nenavaden Ppnsed imenu ime Sosed . . .

Največje velik Ppssei spominsko spominski Ppnsei srečanje srečanje Sosei , , , na na Dm katerem kateri Zv-sem nekdanji nekdanji Ppnmmi ustaši ustaš Sommi paradirajo paradirati Ggnstm v v Dm svojih svoj Zp-zmm uniformah uniforma Sozmm , , , je biti Gp-ste-n vsako vsak Zc-zet pomlad pomlad Sozet pri pri Dm Pliberku Pliberk Slmem , , , na na Dm mestu mesto Sosem , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm zajeti zajet Pdnmmi sodelavci sodelavec Sommi okupatorja okupator Somer predani predan Pdnmmi partizanski partizanski Ppnzed vojski vojska Sozed . . . Lani lani Rsn je biti Gp-ste-n kot kot Vd predstavnik predstavnik Somei sabora sabor Somer nastopil nastopiti Ggdd-em poslanec poslanec Somei vladne vladen Ppnzer HSLS HSLS Slzer Baltazar Baltazar Slmei Jalšovec Jalšovec Slmei . . . Na na Dt presenečenje presenečenje Soset hrvaške hrvaški Ppnzer javnosti javnost Sozer je biti Gp-ste-n izjavil izjaviti Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Pliberk Pliberk Slmei največja velik Ppszei izdaja izdaja Sozei v v Dm zgodovini zgodovina Sozem človeštva človeštvo Soser in in Vp temelj temelj Somei hrvaške hrvaški Ppnzer suverenosti suverenost Sozer . . .

A a Vp pojdimo iti Ggvvpm lepo lepo Rsn po po Dm vrsti vrsta Sozem . . . Glavni glaven Ppnmeid " " " krivec krivec Somei " " " za za Dr odlične odličen Ppnzmt makro makro Somei možnosti možnost Sozmt je biti Gp-ste-n pravzaprav pravzaprav L samo sam Ppnsei tipalo tipalo Sosei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bistveno bistveno Rsn manjše majhen Pppsei od od Dr površine površina Sozer 35mm 35mm N filma film Somer . . . S z Do tem ta Zk-sem je biti Gp-ste-n povezana povezan Pdnzei tudi tudi L konstrukcija konstrukcija Sozei objektiva objektiv Somer in in Vp najpomembnejša pomemben Ppszei lastnost lastnost Sozei , , , globinska globinski Ppnzei ostrina ostrina Sozei . . . Digitalni digitalen Ppnmmi fotoaparati fotoaparat Sommi jo on Zotzet--k imajo imeti Ggnstm-n zelo zelo Rsn veliko velik Ppnzet v v Dm primerjavi primerjava Sozem z z Do klasiko klasika Sozeo in in Vp ta ta Zk-zei lastnost lastnost Sozei je biti Gp-ste-n ravno ravno L pri pri Dm makro makro Somei fotografiji fotografija Sozem ključnega ključen Ppnmer pomena pomen Somer . . . Tako tako Rsn imajo imeti Ggnstm-n nekateri nekateri Zn-mmi modeli model Sommi možnost možnost Sozet ostrenja ostrenje Soser od od Dr nekaj nekaj Rsn centimetrov centimeter Sommr pred pred Do objektivom objektiv Someo , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste izjemno izjemen Ppnset približanje približanje Soset objektu objekt Somed slikanja slikanje Soser . . . Za za Dt primerjavo primerjava Sozet , , , v v Dm klasiki klasika Sozem bi biti Gp-g za za Dt to ta Zk-set morali morati Ggnd-mm poseči poseči Ggdn po po Dm posebnih poseben Ppnmmm , , , prav prav L nič nič Rsn poceni poceni Ppnmmm objektivih objektiv Sommm . . . Kljub kljub Dd vsemu ves Zc-sed je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei pri pri Dm makro makro Somei posnetkih posnetek Sommm velikokrat velikokrat Rsn ovira ovirati Ggnste kot kot Vd prednost prednost Sozei , , , kajti kajti Vp če če Vd gre iti Ggvste za za Dt fotografiranje fotografiranje Soset žuželk žuželka Sozmr , , , se se Zp------k te ta Zk-zmi ob ob Dm taki tak Zk-zem bližini bližina Sozem velikokrat velikokrat Rsn splašijo splašiti Ggdstm , , , če če Vd nič nič Zl-sei drugega drug Kbzser pa pa Vp zna znati Ggnste objektiv objektiv Somei metati metati Ggnn grdo grd Ppnzet senco senca Sozet na na Dt objekt objekt Sometn slikanja slikanje Soser . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser večina večina Sozei fotoaparatov fotoaparat Sommr tako tak Zk-set približanje približanje Soset omogoča omogočati Ggnste le le L pri pri Dm širokem širok Ppnmem kotu kot Somem , , , ki ki Vd za za Dt makro makro Somei posnetke posnetek Sommt ni biti Gp-ste-d ravno ravno L primeren primeren Ppnmein . . . V v Dt sam sam Ppnmetn kader kader Sometn lahko lahko Rsn dobimo dobiti Ggdspm še še L kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn okoliškega okoliški Ppnser dogajanja dogajanje Soser , , , kar kar Zz-sei velikokrat velikokrat Rsn ni biti Gp-ste-d najbolj najbolj Rsn zaželjeno zaželjen Pdnsei . . . Zato zato Vp je biti Gp-ste-n bolje dobro Rsr poseči poseči Ggdn po po Dm daljših dolg Pppzmm goriščnicah goriščnica Sozmm , , , a a Vp tu tu Rsn se se Zp------k velikokrat velikokrat Rsn spremeni spremeniti Ggdste tudi tudi L najbližja blizek Ppszei razdalja razdalja Sozei ostrenja ostrenje Soser . . . Da da Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn še še L vedno vedno Rsn prišli priti Ggdd-mm dovolj dovolj Rsn blizu blizu Rsn , , , moramo morati Ggnspm sedaj sedaj Rsn poseči poseči Ggdn po po Dm dodatkih dodatek Sommm , , , kamor kamor Vd sodijo soditi Ggnstm predvsem predvsem L predleče predleča Sozmi . . . Te ta Zk-zmi se se Zp------k označujejo označevati Ggnstm z z Do dioptrijo dioptrija Sozeo , , , od od Dr + + + 1 1 Kag dalje daleč Rsr . . . Velikokrat velikokrat Rsn se se Zp------k jih on Zotzmt--k dobi dobiti Ggdste v v Dm setu set Somem , , , + + + 1 1 Kag , , , + + + 2 2 Kag in in Vp + + + 3 3 Kag , , , poleg poleg Dr tega ta Zk-ser niso biti Gp-stm-d niti niti L pretirano pretirano Rsn drage drag Ppnzmi . . . Predvsem predvsem L morate morati Ggnsdm preveriti preveriti Ggdn možnost možnost Sozet , , , če če Vd jih on Zotzmt--k lahko lahko Rsn na na Dm vašem vaš Zsdmemm fotoaparatu fotoaparat Somem sploh sploh L uporabljate uporabljati Ggnsdm . . . Nekateri nekateri Zn-mmi modeli model Sommi , , , na na Dt primer primer Sometn Olympus Olympus Slmei serija serija Sozei 7XX 7XX N , , , Fujifilm Fujifilm Slmei S7000 S7000 N / / / S602 S602 N ali ali Vp Canon Canon Slmei A A Somei in in Vp G G Somei imajo imeti Ggnstm-n možnost možnost Sozet dokupa dokup Somer posebnega poseben Ppnmer nastavka nastavek Somer , , , na na Dt katerega kateri Zv-met lahko lahko Rsn navijete naviti Ggdsdm predleče predleča Sozmt . . . Pri pri Dm Olympusu Olympus Slmem in in Vp Fujifilmu Fujifilm Slmem si se Zp---d--k ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn naredite narediti Ggdsdm celo celo L sami sam Ppnmmi , , , le le L pravilne pravilen Ppnmmt premere premer Sommt in in Vp dolžino dolžina Sozet morate morati Ggnsdm ugotoviti ugotoviti Ggdn . . . Še še L nekaj nekaj Rsn nasvetov nasvet Sommr za za Dt makro makro Somei fotografijo fotografija Sozet . . . Za za Dt začetek začetek Sometn , , , bodite biti Gp-vdm potrpežljivi potrpežljiv Ppnmmi . . . Kobilice kobilica Sozmi , , , čebele čebela Sozmi in in Vp ostali ostal Ppnmmi žužki žužek Sommi ne ne L marajo marati Ggnstm hitrih hiter Ppnmmr in in Vp sunkovitih sunkovit Ppnmmr gibov gib Sommr , , , torej torej Vp se se Zp------k jim on Zotmmd--k približujte približevati Ggnvdm počasi počasi Rsn . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser so biti Gp-stm-n kompaktni kompakten Ppnmmi digitalni digitalen Ppnmmi fotoaparati fotoaparat Sommi pri pri Dm ostrenju ostrenje Sosem dokaj dokaj Rsn počasni počasen Ppnmmi , , , v v Dm makro makro Somei načinu način Somem pa pa Vp večina večina Sozei postane postati Ggdste prava pravi Ppnsmi počasnela počasnelo Sosmi . . . Raje rad Rsr preklopite preklopiti Ggdvdm v v Dt ročni ročen Ppnmetd način način Sometn ostrenja ostrenje Soser , , , nastavite nastaviti Ggdvdm na na Dt na na Dt primer primer Sometn na na Dt najkrajšo kratek Ppszet razdaljo razdalja Sozet in in Vp ko ko Vd ocenite oceniti Ggdsdm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n objekt objekt Somei oster oster Ppnmein , , , fotografirajte fotografirati Ggvvdm . . . Tak tak Zk-met način način Sometn fotografiranja fotografiranje Soser je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn malo malo Rsn povaditi povaditi Ggdn , , , a a Vp se se Zp------k hitro hitro Rsn obrestuje obrestovati Ggnste . . . Še še L zadnji zadnji Ppnmeid nasvet nasvet Somei , , , fotografirajte fotografirati Ggvvdm z z Do čimbolj čimbolj Rsn zaprto zaprt Pdnzeo zaslonko zaslonka Sozeo oziroma oziroma Vp toliko toliko Rsn , , , kolikor kolikor Vd dopušča dopuščati Ggnste svetloba svetloba Sozei . . . Slednje slednji Ppnsei še še L posebej posebej Rsn velja veljati Ggnste pri pri Dm uporabi uporaba Sozem predleč predleča Sozmr , , , kjer kjer Vd se se Zp------k globinska globinski Ppnzei ostrina ostrina Sozei še še L dodatno dodatno Rsn zmanjša zmanjšati Ggdste . . .

Od od Dr obetajočih obetajoč Ppnzmr tehnologij tehnologija Sozmr , , , ki ki Vd si se Zp---d--k utirajo utirati Ggnstm pot pot Sozet v v Dt procesorje procesor Sommt namiznih namizen Ppnmmr in in Vp prenosnih prenosen Ppnmmr računalnikov računalnik Sommr , , , najobetavneje obetavno Rss izgleda izgledati Ggnste virtualizacija virtualizacija Sozei računalnika računalnik Somer , , , kar kar Zz-sei bo biti Gp-pte-n omogočalo omogočati Ggnd-es dodajanje dodajanje Soset novih nov Ppnzmr funkcionalnosti funkcionalnost Sozmr . . . Izkaže izkazati Ggdste se se Zp------k namreč namreč Vp , , , da da Vd bi biti Gp-g danes danes Rsn v v Dm idealni idealen Ppnzem pisarni pisarna Sozem , , , zaradi zaradi Dr varnostnih varnosten Ppnzmr in in Vp zmogljivostnih zmogljivosten Ppnzmr zahtev zahteva Sozmr potrebovali potrebovati Ggnd-mm štiri štirje Kbgmmt računalnike računalnik Sommt . . . Prvi prvi Kbvmei bi biti Gp-g omogočal omogočati Ggnd-em korporativne korporativen Ppnzmt aplikacije aplikacija Sozmt ( ( ( MS MS Slmei office office Slmei , , , Navision Navision Slmei , , , SAP SAP Slmei … … … ) ) ) , , , na na Dm drugem drug Kbzmem bi biti Gp-g bile biti Gp-d-mz osebne oseben Ppnzmi aplikacije aplikacija Sozmi ( ( ( voice voice Slmei over over Slmei IP IP Somei , , , igre igra Sozmi , , , beležke beležka Sozmi . . . . . . ) ) ) , , , na na Dm tretjem tretji Kbvmem razvojno razvojen Ppnsei okolje okolje Sosei ( ( ( linux linux Slmei ) ) ) , , , na na Dm četrtem četrti Kbvmem pa pa Vp nadzorna nadzoren Ppnsmi in in Vp upravljalna upravljalen Ppnsmi orodja orodje Sosmi ( ( ( administracija administracija Sozei , , , antivirus antivirus Somei , , , ipd ipd O ) ) ) . . . Vanderpool Vanderpool Slmei je biti Gp-ste-n tehnologija tehnologija Sozei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n s z Do pomočjo pomoč Sozeo particioniranja particioniranje Soser spremenila spremeniti Ggdd-ez računalnik računalnik Sometn v v Dt več veliko Rsr logično logično Rsn ločenih ločen Pdnzmr , , , a a Vp sočasno sočasno Rsn delujočih delujoč Ppnzmr enot enota Sozmr , , , od od Dr katerih kateri Zv-zmr bo biti Gp-pte-n vsak vsak Zc-mei opravljal opravljati Ggnd-em svojo svoj Zp-zet funkcijo funkcija Sozet neodvisno neodvisno Rsn od od Dr drugega drug Kbzmer - - - sočasno sočasno Rsn . . . Da da Vd stvar stvar Sozei resnično resnično Rsn deluje delovati Ggnste smo biti Gp-spm-n videli videti Ggvd-mm na na Dm živi živ Ppnzem ( ( ( uspešni uspešen Ppnzem ) ) ) demonstraciji demonstracija Sozem . . .

Kot kot Vd smo biti Gp-spm-n videli videti Ggvd-mm je biti Gp-ste-n internet internet Somei eno en Kbzsei najmočnejših močen Ppssmr orodij orodje Sosmr za za Dt zbiranje zbiranje Soset informacij informacija Sozmr o o Dm posamezniku posameznik Somem ( ( ( Usenet Usenet Slmei , , , IRC IRC Slmei , , , e e Np - - - mail mail Np , , , ... ... ... ) ) ) in in Vp zato zato Vp ne ne L ravno ravno L medij medij Somei v v Dm katerem kateri Zv-mem bi biti Gp-g posameznik posameznik Somei uveljavljal uveljavljati Ggnd-em pravico pravica Sozet do do Dr svobodnega svoboden Ppnser izražanja izražanje Soser na na Dt račun račun Sometn , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g mu on Zotmed--k zagotavljal zagotavljati Ggnd-em anonimnost anonimnost Sozet . . .

5. 5. Kav razmislite razmisliti Ggdvdm o o Dm uporabi uporaba Sozem več veliko Rsr brskalnikov brskalnik Sommr za za Dt različne različen Ppnmmt namene namen Sommt ( ( ( internetno interneten Ppnsei bančništvo bančništvo Sosei , , , e e Np - - - mail mail Np , , , FTP FTP Somei , , , IRC IRC Somei ... ... ... ) ) )

Ko ko Vd že že L govorimo govoriti Ggnspm o o Dm Applovem Applov Psnmem iPodu iPod Slmem naj naj L navržemo navreči Ggdspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n podjetje podjetje Sosei Bose Bose Slmei predstavilo predstaviti Ggdd-es priključno priključen Pdnset mesto mesto Soset SoundDock SoundDock Slmei za za Dt omenjeni omenjen Pdnmetd predvajalnik predvajalnik Sometn , , , kateri kateri Zv-mei le le L tega ta Zk-met priključi priključiti Ggdste na na Dt zmogljiv zmogljiv Ppnmetn sistem sistem Sometn zvočnikov zvočnik Sommr pa pa Vp imamo imeti Ggnspm-n domači domač Ppnmetd glasbeni glasben Ppnmetd stolp stolp Sometn . . . Njegova njegov Zstzeiem cena cena Sozei je biti Gp-ste-n preračunano preračunano Rsn okoli okoli Rsn 60 60 Kag tisočakov tisočak Sommr . . .

7 7 Kag . . . Septembra september Somer je biti Gp-ste-n Podjetje podjetje Sosei Hitachi Hitachi Slmei sklicalo sklicati Ggdd-es v v Dm zadnjem zadnji Ppnmem času čas Somem največjo velik Ppszet tiskovno tiskoven Ppnzet konferenco konferenca Sozet . . . Odvijala odvijati Ggnd-ez se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm več veliko Rsr mestih mesto Sosmm po po Dm svetu svet Somem , , , glavni glaven Ppnmeid del del Somei prireditve prireditev Sozer pa pa Vp je biti Gp-ste-n potekal potekati Ggnd-em v v Dm Barceloni Barcelona Slzem in in Vp New New Slmem Yorku York Slmem . . . Predstavili predstaviti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n nov nov Ppnmetn zmogljiv zmogljiv Ppnmetn sistem sistem Sometn za za Dt hranjenje hranjenje Soset podatkov podatek Sommr pod pod Do imenom ime Soseo TagmaStore TagmaStore Slmei - - - Universal Universal Slmei Storage Storage Slmei Platform Platform Slmei , , , ki ki Vd bi biti Gp-g naj naj L predstavljal predstavljati Ggnd-em nov nov Ppnmetn standard standard Sometn na na Dm svojem svoj Zp-sem področju področje Sosem . . . Sistem sistem Somei je biti Gp-ste-n sestavljen sestavljen Pdnmein iz iz Dr treh trije Kbgsmr polj polje Sosmr trdih trd Ppnmmr diskov disk Sommr s z Do potrebnimi potreben Ppnzmo preklopnimi preklopen Ppnzmo napravami naprava Sozmo , , , z z Do zmogljivostjo zmogljivost Sozeo 332 332 Kag TB TB Slmei . . . V v Dt sistem sistem Sometn je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn povezati povezati Ggdn vse ves Zc-zmt mogoče mogoč Ppnzmt prejšnje prejšnji Ppnzmt različice različica Sozmt pomnilnih pomnilen Ppnmmr sistemov sistem Sommr tako tako Vp podjetja podjetje Soser Hitachi Hitachi Slmei kot kot Vd tudi tudi L drugih drug Kbzmmr proizvajalcev proizvajalec Sommr in in Vp jih on Zotmmt--k uporabiti uporabiti Ggdn kot kot Vd zunanje zunanji Ppnmmt pomnilne pomnilen Ppnmmt sisteme sistem Sommt . . . Skupno skupno Rsn je biti Gp-ste-n tako tako Rsn mogoče mogoče Rsn naslavljati naslavljati Ggnn do do Dr 32 32 Kag PB PB Slmei ( ( ( ! ! ! ) ) ) diskovja diskovje Soser , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n videti videti Ggvn kot kot Vd en en Kbzmei sam sam Ppnmein pomnilni pomnilen Ppnmeid bazen bazen Somei . . . Naprava naprava Sozei nudi nuditi Ggnste do do Dr 192 192 Kag optičnih optičen Ppnmmr vhodov vhod Sommr , , , ki ki Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn delijo deliti Ggnstm na na Dt do do Dr 1024 1024 Kag virtualnih virtualen Ppnmmr vhodov vhod Sommr na na Dt katere kateri Zv-mmt je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn priključiti priključiti Ggdn enako enak Zn-set število število Soset gostiteljskih gostiteljski Ppnmmr strežnikov strežnik Sommr . . . Programska programski Ppnzei oprema oprema Sozei omogoča omogočati Ggnste deljenje deljenje Soset polja polje Soser v v Dt 32 32 Kag virtualnih virtualen Ppnmmr sistemov sistem Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k skrbnik skrbnik Somei vidi videti Ggvste kot kot Vd ločene ločen Pdnmmt pomnilne pomnilen Ppnmmt sisteme sistem Sommt . . . Na na Dt ta ta Zk-met način način Sometn je biti Gp-ste-n olajšano olajšan Pdnsei testiranje testiranje Sosei novih nov Ppnzmr sistemskih sistemski Ppnzmr rešitev rešitev Sozmr brez brez Dr strahu strah Somer za za Dt podatke podatek Sommt na na Dm ostalih ostal Ppnmmm virtualnih virtualen Ppnmmm sistemih sistem Sommm . . . Med med Do glavnimi glaven Ppnzmo prednostmi prednost Sozmo sistema sistem Somer so biti Gp-stm-n izredno izredno Rsn velike velik Ppnzmi hitrosti hitrost Sozmi prenosov prenos Sommr med med Do oddaljenimi oddaljen Ppnmmo zunanjimi zunanji Ppnmmo pomnilnimi pomnilen Ppnmmo sistemi sistem Sommo , , , programska programski Ppnzei oprema oprema Sozei pa pa Vp omogoča omogočati Ggnste samodejno samodejen Ppnset prenašanje prenašanje Soset , , , kopiranje kopiranje Soset in in Vp množenje množenje Soset podatkov podatek Sommr . . . Povezave povezava Sozmi med med Do posameznimi posamezen Ppnmmo sistemi sistem Sommo pa pa Vp le le L niso biti Gp-stm-d linearne linearen Ppnzmi . . . Opazen opazen Ppnmein je biti Gp-ste-n trend trend Somei shranjevanja shranjevanje Soser podatkov podatek Sommr na na Dm različnih različen Ppnmmm koncih konec Sommm sveta svet Somer in in Vp se se Zp------k tako tako Rsn izogniti izogniti Ggdn mogoči mogoč Ppnzed katastrofi katastrofa Sozed . . . Tudi tudi L tukaj tukaj Rsn se se Zp------k pozna poznati Ggnste vpliv vpliv Somei sindroma sindrom Somer 9/11 9/11 Kag . . . Kljub kljub Dd izredni izreden Ppnzed pripravljenosti pripravljenost Sozed predstavnikov predstavnik Sommr Hitachija Hitachi Slmer po po Dm podrobnem podroben Ppnmem opisu opis Somem in in Vp razložitvi razložitev Sozem same sam Ppnzer strojne strojen Ppnzer opreme oprema Sozer , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez programska programski Ppnzei oprema oprema Sozei nekoliko nekoliko Rsn zapostavljena zapostavljen Pdnzei . . . Zanimiva zanimiv Ppnzei odločitev odločitev Sozei , , , posebej posebej Rsn zato zato Rsn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n ravno ravno L programska programski Ppnzei oprema oprema Sozei še še L kako kako Rsn pomembna pomemben Ppnzei za za Dt delovanje delovanje Soset takšnega takšen Zk-mer pomnilnega pomnilen Ppnmer sistema sistem Somer . . . Tudi tudi L po po Dm pogovoru pogovor Somem z z Do gospodom gospod Someo Bob Bob Slmei Plumridge Plumridge Np - - - om om Np , , , direktorjem direktor Someo programskega programski Ppnmer dela del Somer za za Dt področje področje Soset EMEA EMEA Slmei , , , je biti Gp-ste-n ostalo ostati Ggdd-es nekoliko nekoliko Rsn nejasno nejasno Rsn ali ali Rsn so biti Gp-stm-n prednosti prednost Sozmi nove nov Ppnzer programske programski Ppnzer opreme oprema Sozer le le L novosti novost Sozmi , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k pač pač L prinaša prinašati Ggnste nova nov Ppnzei strojna strojen Ppnzei oprema oprema Sozei ali ali Vp pa pa Vp gre iti Ggvste za za Dt resnično resničen Ppnzet novost novost Sozet tudi tudi L v v Dm sami sam Ppnzem programski programski Ppnzem opremi oprema Sozem . . . Vsekakor vsekakor L je biti Gp-ste-n tudi tudi L sama sam Ppnzei programska programski Ppnzei oprema oprema Sozei temeljito temeljito Rsn prenovljena prenovljen Pdnzei , , , veliko veliko Rsn naporov napor Sommr pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es vloženih vložen Pdnmmr v v Dt samo sam Ppnzet optimizacijo optimizacija Sozet dela delo Soser s z Do posameznimi posamezen Ppnzmo aplikacijami aplikacija Sozmo . . . Žal žal Rsn ne ne L gre iti Ggvste za za Dt določeno določen Pdnzet samodejno samodejen Ppnzet in in Vp univerzalno univerzalen Ppnzet rešitev rešitev Sozet , , , ampak ampak Vp so biti Gp-stm-n izdelali izdelati Ggdd-mm posebne poseben Ppnmmt optimizacijske optimizacijski Ppnmmt module modul Sommt za za Dt najpogosteje pogosto Rss uporabljane uporabljan Pdnzmt aplikacije aplikacija Sozmt . . . No no L , , , tudi tudi L to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Zn-sei . . .

Kot kot Vd prvo prvi Kbvsei , , , je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei razlika razlika Sozei 300Kb 300Kb N pri pri Dm osnovi osnova Sozem 21Gb 21Gb N zanemarljivo zanemarljivo Rsn majhna majhen Ppnzei in in Vp nikakor nikakor Rsn ne ne L vpliva vplivati Ggnste na na Dt kakovost kakovost Sozet posnetka posnetek Somer . . . Bojazen bojazen Sozei , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n izgubil izgubiti Ggdd-em kakšno kakšen Zv-zet slikico slikica Sozet ( ( ( Frame Frame Slmei ) ) ) je biti Gp-ste-n tu tu Rsn odveč odveč Rsn , , , saj saj Vp če če Vd manjka manjkati Ggnste slikica slikica Sozei v v Dm nizu niz Somem 21Gb 21Gb N tega ta Zk-ser še še L opazili opaziti Ggdd-mm ne ne L boste biti Gp-pdm-n . . . Nobeden nobeden Zl-mei tega ta Zk-ser ne ne L opazi opaziti Ggdste ! ! !

Letalo letalo Sosei ima imeti Ggnste-n nekaj nekaj Rsn značilnih značilen Ppnzmr krmilnih krmilen Ppnzmr površin površina Sozmr in in Vp prav prav Rsn je biti Gp-ste-n da da Vd si se Zp---d--k jih on Zotzmt--k zelo zelo Rsn na na Dt kratko kratko Rsn pogledamo pogledati Ggdspm . . .

No no L sedaj sedaj Rsn pa pa Vp že že L lahko lahko Rsn pogledamo pogledati Ggdspm kako kako Rsn spraviti spraviti Ggdn letalo letalo Soset v v Dt zrak zrak Sometn . . .

Osnovna osnoven Ppnzei funkcija funkcija Sozei je biti Gp-ste-n ura ura Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k nam jaz Zop-md prikaže prikazati Ggdste čez čez Dt cel cel Ppnmetn zaslon zaslon Sometn . . . Gre iti Ggvste za za Dt lično ličen Ppnzet analogno analogen Ppnzet uro ura Sozet vključno vključno Rsn s z Do sekundnim sekunden Ppnmeo kazalcem kazalec Someo . . . Za za Dt popestritev popestritev Sozet lahko lahko Rsn ozadje ozadje Soset spreminjamo spreminjati Ggnspm in in Vp to ta Zk-set zelo zelo Rsn preprosto preprosto Rsn , , , kar kar Rsn s z Do smernim smeren Ppnmeo gumbom gumb Someo . . .

Če če Vd ste biti Gp-sdm-n nov nov Ppnmein uporabnik uporabnik Somei in in Vp vas ti Zod-mr ne ne L » » » bremeni bremeniti Ggnste « « « zapuščina zapuščina Sozei starih star Ppnzmr kaset kaseta Sozmr , , , je biti Gp-ste-n trenutno trenutno Rsn najvarnejša varen Ppszei izbira izbira Sozei kar kar Rsn DV DV Slmei oziroma oziroma Vp MiniDV MiniDV Slmei . . . Cene cena Sozmi takšnih takšen Zk-zmr kamer kamera Sozmr so biti Gp-stm-n dokaj dokaj Rsn spodobne spodoben Ppnzmi , , , njihova njihov Zstzeim funkcionalnost funkcionalnost Sozei tudi tudi L , , , izredno izredno Rsn dobro dobro Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n tudi tudi L povezljive povezljiv Ppnzmi z z Do računalnikom računalnik Someo . . . Ostali ostal Ppnmmi formati format Sommi so biti Gp-stm-n načeloma načeloma Rsn za za Dt tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd imate imeti Ggnsdm-n posebne poseben Ppnzmt želje želja Sozmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n podprte podprt Pdnzmi tudi tudi L z z Do ustrezno ustrezen Ppnzeo globino globina Sozeo žepa žep Somer . . .

- - - www.rolan.si www.rolan.si Slmei kamere kamera Sozmi Canon Canon Slmei , , , Sony Sony Slmei , , , JVC JVC Slmei in in Vp Sanyo Sanyo Slmei z z Do dokaj dokaj Rsn podrobnimi podroben Ppnmmo opisi opis Sommo , , , marsikje marsikje Rsn pa pa Vp tudi tudi L povezavami povezava Sozmo do do Dr dokumentov dokument Sommr PDF PDF Slmei , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn najti najti Ggdn podrobne podroben Ppnzmt tehnične tehničen Ppnzmt lastnosti lastnost Sozmt naprav naprava Sozmr . . . Preko preko Dr strani stran Sozmr je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn tudi tudi L kupiti kupiti Ggdn in in Vp primerjati primerjati Ggnn med med Do seboj se Zp---o . . .

Pri pri Dm sinhronizaciji sinhronizacija Sozem z z Do Outlookom Outlook Slmeo se se Zp------k v v Dt napravo naprava Sozet prenesejo prenesti Ggdstm le le L informacije informacija Sozmi določenih določen Pdnsmr polj polje Sosmr ( ( ( v v Dm Outlooku Outlook Slmem je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez telefonska telefonski Ppnzei številka številka Sozei stika stik Somer vpisana vpisan Pdnzei pod pod Dt » » » Other Other Slmei phone phone Slmei « « « , , , zato zato Vp je on Zotzer--k P900 P900 N ni biti Gp-ste-d prenesel prenesti Ggdd-em oz. oz. O pokazal pokazati Ggdd-em , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez edina edin Ppnzei številka številka Sozei stika stik Somer ) ) ) . . . Še še L vedno vedno Rsn nerazložljiv nerazložljiv Ppnmein je biti Gp-ste-n tudi tudi L dogodek dogodek Somei , , , ob ob Dm katerem kateri Zv-mem je biti Gp-ste-n naprava naprava Sozei ob ob Dm sinhronizaciji sinhronizacija Sozem zbrisala zbrisati Ggdd-ez podatke podatek Sommt iz iz Dr Outlooka Outlook Slmer ter ter Vp magično magično Rsn tudi tudi L iz iz Dr samega sam Ppnmer telefona telefon Somer ( ( ( a a Vp imeli imeti Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n varnostno varnosten Ppnzet kopijo kopija Sozet - - - - - - tok tok M , , , tok tok M , , , tok tok M ) ) ) . . . Vdelani vdelan Pdnmeid koledar koledar Somei žal žal Rsn ne ne L podpira podpirati Ggnste v v Dm Nokii Nokia Slzem že že L leta leto Sosmt prisotnih prisoten Ppnmmr zaznamkov zaznamek Sommr rojstnih rojsten Ppnmmr dni dan Sommr , , , kar kar Zz-set štejem šteti Ggnspe za za Dt osnovno osnoven Ppnzet funkcijo funkcija Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k zagotovo zagotovo Rsn uporablja uporabljati Ggnste večina večina Sozei uporabnikov uporabnik Sommr naprednih napreden Pdnmmr telefonov telefon Sommr . . .

- - - Kaj kaj Zv-set je biti Gp-ste-n agencija agencija Sozei storila storiti Ggdd-ez , , , da da Vd zavaruje zavarovati Ggdste tajnost tajnost Sozet teh ta Zk-mmr dokumentov dokument Sommr ( ( ( dokler dokler Vd so biti Gp-stm-n seveda seveda L še še L tajni tajen Ppnmmi ) ) ) ? ? ?

Državno državen Ppnsei pravobranilstvo pravobranilstvo Sosei je biti Gp-ste-n prejelo prejeti Ggdd-es 32.932 32.932 Kag zahtevkov zahtevek Sommr za za Dt vračilo vračilo Soset vlaganj vlaganje Sosmr v v Dt javno javen Ppnset telekomunikacijsko telekomunikacijski Ppnset omrežje omrežje Soset , , , od od Dr tega ta Zk-ser so biti Gp-stm-n jih on Zotmmr--k do do Dr 20. 20. Kav januarja januar Somer zaključili zaključiti Ggdd-mm in in Vp prav prav L toliko toliko Rsn zavrnili zavrniti Ggdd-mm 15.628 15.628 Kag . . . Glavni glaven Ppnmeid razlog razlog Somei je biti Gp-ste-n ta ta Zk-mei , , , da da Vd so biti Gp-stm-n vlagatelji vlagatelj Sommi zahtevali zahtevati Ggvd-mm vrnitev vrnitev Sozet priključnine priključnina Sozer ali ali Vp prispevka prispevek Somer za za Dt samoupravno samoupraven Ppnzet interesno interesen Ppnzet skupnost skupnost Sozet , , , ki ki Vd ga on Zotmer--k po po Dm zakonu zakon Somem državi država Sozed ni biti Gp-ste-d treba treba Rsn vrniti vrniti Ggdn . . . Nekateri nekateri Zn-mmi niso biti Gp-stm-d vložili vložiti Ggdd-mm popolne popoln Ppnzer dokumentacije dokumentacija Sozer ali ali Vp pa pa Vp so biti Gp-stm-n prispevke prispevek Sommt vložile vložiti Ggdd-mz pravne praven Ppnzmi osebe oseba Sozmi , , , ki ki Vd do do Dr vračila vračilo Soser niso biti Gp-stm-d upravičene upravičen Pdnzmi . . . Pravobranilstvo pravobranilstvo Sosei je biti Gp-ste-n glavnino glavnina Sozet vlog vloga Sozmr prejelo prejeti Ggdd-es do do Dr začetka začetek Somer junija junij Somer , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n iztekel izteči Ggdd-em rok rok Somei za za Dt njihovo njihov Zstzetm vložitev vložitev Sozet , , , v v Dm podaljšanem podaljšan Pdnmem roku rok Somem naslednjih naslednji Ppnmmr šestih šest Kbg-mr mesecev mesec Sommr pa pa Vp so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k upravičenci upravičenec Sommi poslali poslati Ggdd-mm še še L okoli okoli Rsn tri trije Kbgmmt tisoč tisoč Kbg-mt . . .

Z z Do novim nov Ppnseo letom leto Soseo je biti Gp-ste-n začela začeti Ggdd-ez veljati veljati Ggnn novela novela Sozei zakona zakon Somer o o Dm splošnem splošen Ppnmem upravnem upraven Ppnmem postopku postopek Somem , , , ki ki Vd uvaja uvajati Ggnste upravne upraven Ppnzmt overitve overitev Sozmt lastnoročnih lastnoročen Ppnmmr podpisov podpis Sommr , , , prepisov prepis Sommr in in Vp kopij kopija Sozmr . . . Upravna upraven Ppnzei overitev overitev Sozei bo biti Gp-pte-n uporabna uporaben Ppnzei za za Dt potrebe potreba Sozmt upravnih upraven Ppnmmr postopkov postopek Sommr in in Vp je biti Gp-ste-n enakovredna enakovreden Ppnzei notarski notarski Ppnzed overitvi overitev Sozed . . . To ta Zk-sei po po Dm besedah beseda Sozmm vodje vodja Somer oddelka oddelek Somer za za Dt upravne upraven Ppnzmt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt Nade Nada Slzer Fužir Fužir Slzer pomeni pomeniti Ggvste , , , veliko velik Ppnzet pridobitev pridobitev Sozet za za Dt prebivalce prebivalec Sommt Zgornje zgornji Ppnzer Savinjske savinjski Ppnzer doline dolina Sozer , , , saj saj Vp lahko lahko Rsn to ta Zk-zet storitev storitev Sozet opravijo opraviti Ggdstm na na Dm sedežu sedež Somem upravne upraven Ppnzer enote enota Sozer v v Dm Mozirju Mozirje Slsem oziroma oziroma Vp na na Dm krajevnih krajeven Ppnmmm uradih urad Sommm . . . Doslej doslej Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es potrtebno potrtebno Nt sleherno sleherni Ppnzet overitev overitev Sozet opraviti opraviti Ggdn v v Dm Velenju Velenje Slsem ali ali Vp drugih drug Kbzmmm krajih kraj Sommm , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n notarske notarski Ppnzmi pisarne pisarna Sozmi . . .

Ljubenska ljubenski Ppnzei županja županja Sozei Anka Anka Slzei Rakun Rakun Slzei : : : » » » Malo malo Rsn bom biti Gp-ppe-n zadremala zadremati Ggdd-ez , , , samo samo L paziti paziti Ggnn moram morati Ggnspe , , , da da Vd se se Zp------k zbudim zbuditi Ggdspe pred pred Do volitvami volitev Sozmo . . . « « «

Glin Glin Slmei kot kot Vd celota celota Sozei je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em gospodarsko gospodarsko Rsn slabeti slabeti Ggnn v v Dm primežu primež Somem Razvojnega razvojen Ppnmer sklada sklad Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n nazarske nazarski Ppnmmt lesarje lesar Sommt , , , tako tako Rsn kot kot Vd pozneje pozno Rsr Slovenska slovenski Ppnzei razvojna razvojen Ppnzei družba družba Sozei , , , pod pod Do krinko krinka Sozeo pomoči pomoč Sozer , , , v v Dm resnici resnica Sozem bolj bolj Rsn izčrpaval izčrpavati Ggnd-em , , , kot kot Vd pa pa Vp jim on Zotmmd--k pomagal pomagati Ggvd-em premostiti premostiti Ggdn dolgove dolg Sommt . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem je biti Gp-ste-n nemalo nemali Ppnzet vlogo vloga Sozet odigralo odigrati Ggdd-es vodstvo vodstvo Sosei Glin Glin Slmei Holdinga holding Somer , , , nekaj nekaj Rsn negativnega negativen Ppnmer salda saldo Somer izpred izpred Dr desetih deset Kbg-mr let leto Sosmr pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n morala morati Ggnd-dm prevzeti prevzeti Ggdn tudi tudi L vodstva vodstvo Sosmi hčerinskih hčerinski Ppnsmr podjetij podjetje Sosmr . . . » » » V v Dm Glinovih Glinov Psnsmm podjetjih podjetje Sosmm smo biti Gp-spm-n vsa ves Zc-smt leta leto Sosmt životarili životariti Ggnd-mm in in Vp če če Vd smo biti Gp-spm-n hoteli hoteti Ggnd-mm obdržati obdržati Ggdn delovna deloven Ppnsmt mesta mesto Sosmt smo biti Gp-spm-n morali morati Ggnd-mm pristati pristati Ggvn v v Dt delni delen Ppnmetd menagerski menagerski Ppnmetd in in Vp delno delno Rsn delavski delavski Ppnmetd odkup odkup Sometn . . . V v Dm primeru primer Somem Glin Glin Slmei Grifa grif Somer smo biti Gp-spm-n z z Do sredstvi sredstvo Sosmo , , , ki ki Vd bi biti Gp-g jih on Zotsmt--k življenjsko življenjsko Rsn rabili rabiti Ggnd-mm za za Dt obnovo obnova Sozet tehnologije tehnologija Sozer ali ali Vp rešitev rešitev Sozet podkapitaliziranosti podkapitaliziranost Sozer , , , nekomu nekdo Zn-med še še L dodatno dodatno Rsn napolnili napolniti Ggdd-mm vrečo vreča Sozet brez brez Dr dna dno Soser . . . To ta Zk-set štejem šteti Ggnspe za za Dt svojo svoj Zp-zet največjo velik Ppszet napako napaka Sozet , , , « « « ocenjuje ocenjevati Ggnste razmere razmera Sozmt izpred izpred Dr nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr direktor direktor Somei podjetja podjetje Soser za za Dt proizvodnjo proizvodnja Sozet toplotne toploten Ppnzer energije energija Sozer Glin Glin Slmei Grif grif Somei Božidar Božidar Slmei Vodovnik Vodovnik Slmei . . . Prepričan prepričan Pdnmein je biti Gp-ste-n , , , da da Vd v v Dm tem ta Zk-mem trenutku trenutek Somem ni biti Gp-ste-d pred pred Do stečajem stečaj Someo samo samo L tovarna tovarna Sozei ivernih iveren Ppnzmr plošč plošča Sozmr , , , ampak ampak Vp gre iti Ggvste po po Dm isti isti Zn-zem poti pot Sozem proizvodnja proizvodnja Sozei stavbnega stavben Ppnser pohištva pohištvo Soser in in Vp mogoče mogoče Rsn še še L kdo kdo Zv-mei . . . Glin Glin Slmei TIP TIP Slmei Brest Brest Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em za za Dt Glin Glin Slmei Grif grif Sometn strateški strateški Ppnmeid partner partner Somei saj saj Vp je biti Gp-ste-n odkupil odkupiti Ggdd-em skoraj skoraj L 30 30 Kag odstotkov odstotek Sommr proizvodnje proizvodnja Sozer toplotne toploten Ppnzer energije energija Sozer , , , z z Do stagnacijo stagnacija Sozeo proizvodnje proizvodnja Sozer stavbnega stavben Ppnser pohištva pohištvo Soser pa pa Vp se se Zp------k lahko lahko Rsn zelo zelo Rsn hitro hitro Rsn zgodi zgoditi Ggdste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n izpad izpad Somei polovičen polovičen Ppnmein . . .

Za za Dt slovensko slovenski Ppnzet tekstilno tekstilen Ppnzet in in Vp oblačilno oblačilen Ppnzet industrijo industrija Sozet se se Zp------k obetajo obetati Ggnstm prelomna prelomen Ppnsmi leta leto Sosmi . . . Ne ne L le le L zaradi zaradi Dr vstopa vstop Somer Slovenije Slovenija Slzer v v Dt Evropsko evropski Ppnzet unijo unija Sozet , , , ampak ampak Vp predvsem predvsem L zaradi zaradi Dr sprostitve sprostitev Sozer trgovanja trgovanje Soser s z Do kitajskimi kitajski Ppnmmo tekstilnimi tekstilen Ppnmmo in in Vp oblačilnimi oblačilen Ppnmmo izdelki izdelek Sommo v v Dm članicah članica Sozmm Svetovne svetoven Ppnzer trgovinske trgovinski Ppnzer organizacije organizacija Sozer . . . V v Dm nazarskem nazarski Ppnmem Elkroju Elkroj Slmem je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es pred pred Do tednom teden Someo dni dan Sommr zaposlenih zaposlen Pdnmmr 343 343 Kag delavk delavka Sozmr in in Vp delavcev delavec Sommr , , , ki ki Vd se se Zp------k skupaj skupaj Rsn z z Do vodstvom vodstvo Soseo firme firma Sozer zavedajo zavedati Ggnstm , , , da da Vd se se Zp------k cenovno cenovno Rsn nikakor nikakor Rsn ne ne L morejo moči Ggnstm primerjati primerjati Ggnn s z Do Kitajci Kitajec Slmmo . . . Zato zato Vp je biti Gp-ste-n nadvse nadvse Rsn pomembna pomemben Ppnzei hitra hiter Ppnzei odzivnost odzivnost Sozei na na Dt potrebe potreba Sozmt trga trg Somer in in Vp kvaliteta kvaliteta Sozei izdelka izdelek Somer . . .

Še še L zanimivejši zanimiv Pppmeid je biti Gp-ste-n Würthov Würthov Psnmein sistem sistem Somei skladiščenja skladiščenje Soser orodja orodje Soser in in Vp materiala material Somer Orsy Orsy Slmei mobil mobil Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n namenjen namenjen Pdnmein » » » mobilnim mobilen Ppnmmd « « « mojstrom mojster Sommd oziroma oziroma Vp vsem ves Zc-mmd tistim tisti Zk-mmd , , , ki ki Vd opravljajo opravljati Ggnstm različne različen Ppnzmt storitve storitev Sozmt na na Dm terenu teren Somem in in Vp morajo morati Ggnstm delavnico delavnica Sozet dobesedno dobesedno Rsn voziti voziti Ggnn s z Do seboj se Zp---o . . . Glede glede Rsn na na Dt potrebe potreba Sozmt izbrane izbran Pdnmmt regale regal Sommt preprosto preprosto Rsn pritrdimo pritrditi Ggdspm na na Dt stene stena Sozmt in in Vp tla tla Sosmt kombija kombi Somer ali ali Vp podobnega podoben Ppnser servisnega servisen Ppnser vozila vozilo Soser ( ( ( pick pick Somei up up Somei ) ) ) ; ; ; dodamo dodati Ggdspm lahko lahko Rsn tudi tudi L delovno deloven Ppnzet mizo miza Sozet s z Do primežem primež Someo . . . Da da Vd je biti Gp-ste-n sistem sistem Somei čim čim Rsn bolj bolj Rsn učinkovit učinkovit Ppnmein , , , firma firma Sozei Würth Würth Slmei ponuja ponujati Ggnste tudi tudi L kompletno kompleten Ppnzet paleto paleta Sozet izredno izredno Rsn kakovostnih kakovosten Ppnmmr izdelkov izdelek Sommr , , , ki ki Vd sodijo soditi Ggnstm v v Dt te ta Zk-mmt regale regal Sommt . . .

Pri pri Dm vprašanju vprašanje Sosem , , , kako kako Rsn so biti Gp-stm-n anketiranci anketiranec Sommi zadovoljni zadovoljen Ppnmmi s z Do samo sam Ppnzeo storitvijo storitev Sozeo e e Np - - - bančništva bančništvo Np , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n izkazalo izkazati Ggdd-es , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ta ta Zk-mei na na Dm visoki visok Ppnzem ravni raven Sozem - - - na na Dm lestvici lestvica Sozem od od Dr 1 1 Kag do do Dr 5 5 Kag so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k namreč namreč Vp dali dati Ggdd-mm povprečno povprečen Ppnzet oceno ocena Sozet nad nad Dt 4 4 Kag . . . Tudi tudi L z z Do vsebinsko vsebinski Ppnzeo platjo plat Sozeo storitve storitev Sozer so biti Gp-stm-n uporabniki uporabnik Sommi zadovoljni zadovoljen Ppnmmi , , , malo malo Rsn manj manj Rsn pa pa Vp z z Do obliko oblika Sozeo spletne spleten Ppnzer strani stran Sozer . . . E E Np - - - bančne bančen Np strani stran Sozmi so biti Gp-stm-n tudi tudi L med med Do bolj bolj Rsn obiskanimi obiskan Pdnzmo spletnimi spleten Ppnzmo stranmi stran Sozmo - - - spletne spleten Ppnzmt strani stran Sozmt štirih štirje Kbgzmr najbolj najbolj Rsn obiskanih obiskan Pdnzmr bank banka Sozmr obiskuje obiskovati Ggnste 5 5 Kag do do Dr 10 10 Kag odstotkov odstotek Sommr aktivnih aktiven Ppnmmr uporabnikov uporabnik Sommr interneta internet Somer . . .

Moskva Moskva Slzei - - - » » » Širokopotezna širokopotezen Ppnzei vojaška vojaški Ppnzei operacija operacija Sozei v v Dm Čečeniji Čečenija Slzem je biti Gp-ste-n končana končan Pdnzei , , , « « « je biti Gp-ste-n v v Dt torek torek Sometn slovesno slovesno Rsn izjavil izjaviti Ggdd-em general general Somei Genadij Genadij Slmei Trošev Trošev Slmei , , , potem potem Rsn ko ko Vd je biti Gp-ste-n tudi tudi L v v Dm Šatoju Šato Slmem , , , zadnji zadnji Ppnzem utrdbi utrdba Sozem čečenskih čečenski Ppnmmr bojevnikov bojevnik Sommr v v Dm zasneženih zasnežen Pdnzmm gorah gora Sozmm , , , zavihrala zavihrati Ggdd-ez ruska ruski Ppnzei zastava zastava Sozei . . . Čečenske čečenski Ppnzmi enote enota Sozmi so biti Gp-stm-n razbite razbit Pdnzmi . . . V v Dm naslednjih naslednji Ppnmmm dveh dva Kbgmdm , , , treh trije Kbgmmm tednih teden Sommm bo biti Gp-pte-n ruska ruski Ppnzei vojska vojska Sozei poskušala poskušati Ggnd-ez zajeti zajeti Ggdn ali ali Vp uničiti uničiti Ggdn še še L vse ves Zc-mmt pobegle pobegel Ppnmmt bojevnike bojevnik Sommt , , , ki ki Vd se se Zp------k od od Dr tod tod Rsn prebijajo prebijati Ggnstm v v Dt Gruzijo Gruzija Slzet in in Vp Azerbajdžan Azerbajdžan Slmetn , , , je biti Gp-ste-n v v Dm Šatoju Šato Slmem zmagoslavno zmagoslavno Rsn dodal dodati Ggdd-em Trošev Trošev Slmei . . .

Odločitev odločitev Sozet o o Dm predčasni predčasen Ppnzem upokojitvi upokojitev Sozem generala general Somer Clarka Clark Slmer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez sprejeta sprejet Pdnzei konec konec Dr tedna teden Somer , , , je biti Gp-ste-n uradni uraden Ppnmeid Washington Washington Slmei pospremil pospremiti Ggdd-em z z Do razlagami razlaga Sozmo o o Dm kadrovskih kadrovski Ppnmmm premikih premik Sommm , , , s z Do katerimi kateri Zv-mmo naj naj L bi biti Gp-g ohranili ohraniti Ggdd-mm v v Dm uniformi uniforma Sozem sedanjega sedanji Ppnmet namestnika namestnik Sometd načelnika načelnik Somer združenega združen Pdnmer štaba štab Somer ameriške ameriški Ppnzer vojske vojska Sozer , , , letalskega letalski Ppnmet generala general Sometd Josepha Joseph Slmetd W. W. O Ralstona Ralston Slmetd . . . Temu ta Zk-med se se Zp------k namreč namreč Vp februarja februar Somer izteče izteči Ggdste mandat mandat Somei in in Vp bi biti Gp-g moral morati Ggnd-em po po Dm zakonu zakon Somem oditi oditi Ggdn v v Dt pokoj pokoj Sometn , , , če če Vd v v Dm dveh dva Kbgmdm mesecih mesec Somdm po po Dm upokojitvi upokojitev Sozem ne ne L bi biti Gp-g zasedel zasesti Ggdd-em kakega kak Zv-mer drugega drug Kbzmer položaja položaj Somer . . . Ker ker Vd bi biti Gp-g se se Zp------k generalu general Somed Clarku Clark Slmed mandat mandat Somei poveljnika poveljnik Somer Nata Nato Slmer in in Vp ameriških ameriški Ppnzmr sil sila Sozmr v v Dm Evropi Evropa Slzem iztekel izteči Ggdd-em prihodnje prihodnji Ppnset poletje poletje Soset , , , so biti Gp-stm-n se se Zp------k v v Dm Pentagonu Pentagon Slmem , , , natančneje natančno Rsr v v Dm pisarni pisarna Sozem obrambnega obramben Ppnmer ministra minister Somer Williama William Slmer Cohena Cohen Slmer , , , odločili odločiti Ggdd-mm za za Dt sicer sicer Rsn nenavadno nenavaden Ppnzet , , , vendar vendar Vp praktično praktičen Ppnzet potezo poteza Sozet : : : upokojiti upokojiti Ggdn Clarka Clark Slmetd tri trije Kbgmmt mesece mesec Sommt pred pred Do rokom rok Someo , , , na na Dt njegovo njegov Zstsetem mesto mesto Soset pa pa Vp postaviti postaviti Ggdn Ralstona Ralston Slmetd in in Vp ga on Zotmet--k ohraniti ohraniti Ggdn v v Dm aktivni aktiven Ppnzem vojaški vojaški Ppnzem službi služba Sozem . . . Pentagon Pentagon Slmei in in Vp Bela bel Ppnzei hiša hiša Sozei sta biti Gp-std-n namreč namreč Vp njegova njegov Zstmdiem velika velik Ppnmdi dolžnika dolžnik Somdi - - - pred pred Do dvema dva Kbgsdo letoma leto Sosdo je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em namreč namreč Vp Ralston Ralston Slmei glavni glaven Ppnmeid kandidat kandidat Somei za za Dt imenovanje imenovanje Soset na na Dt položaj položaj Sometn prvega prvi Kbvmer uniformiranega uniformiran Pdnmer moža mož Somer ameriške ameriški Ppnzer vojske vojska Sozer , , , vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k postavili postaviti Ggdd-mm za za Dt namestnika namestnik Sometd načelnika načelnik Somer združenega združen Pdnmer štaba štab Somer , , , predvsem predvsem L zato zato Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k izognili izogniti Ggdd-mm javnim javen Ppnzmd kritikam kritika Sozmd zaradi zaradi Dr neke nek Zn-zer njegove njegov Zstzerem stare star Ppnzer afere afera Sozer s z Do prešuštvovanjem prešuštvovanje Soseo . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n položaj položaj Somei Natovega Natov Psnmer poveljnika poveljnik Somer prišel priti Ggdd-em zdaj zdaj Rsn kot kot Vd naročen naročen Pdnmein , , , da da Vd visoko visoko Rsn odlikovani odlikovan Pdnmeid nekdanji nekdanji Ppnmeid vojaški vojaški Ppnmeid pilot pilot Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n med med Do vietnamsko vietnamski Ppnzeo vojno vojna Sozeo letel leteti Ggnd-em na na Dt več veliko Rsr kot kot Vd 100 100 Kag bojnih bojen Ppnzmm misijah misija Sozmm in in Vp ima imeti Ggnste-n baje baje L zelo zelo Rsn dobro dobro Rsn razvito razvit Pdnzet diplomatsko diplomatski Ppnzet žilico žilica Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k bo biti Gp-pte-n potreboval potrebovati Ggnd-em v v Dm Bruslju Bruselj Slmem oziroma oziroma Vp Monsu Mons Slmem , , , lahko lahko Rsn prestavi prestaviti Ggdste upokojitev upokojitev Sozet in in Vp jo on Zotzet--k dočaka dočakati Ggdste na na Dm uglednem ugleden Ppnmem stolčku stolček Somem . . .

Tako tako Rsn kot kot Vd v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem se se Zp------k tudi tudi L v v Dm vseh ves Zc-zmm razvitih razvit Pdnzmm evropskih evropski Ppnzmm državah država Sozmm trudijo truditi Ggnstm , , , kako kako Rsn omejiti omejiti Ggdn rast rast Sozet stroškov strošek Sommr za za Dt zdravila zdravilo Sosmt , , , in in Vp to ta Zk-sei predvsem predvsem L tistih tisti Zk-smr , , , ki ki Vd jih on Zotsmt--k krije kriti Ggnste zdravstveno zdravstven Ppnsei zavarovanje zavarovanje Sosei . . . Ukrepi ukrep Sommi so biti Gp-stm-n različni različen Ppnmmi . . . Ponekod ponekod Rsn zavarovalnica zavarovalnica Sozei plača plačati Ggdste referenčne referenčen Ppnzmt cene cena Sozmt zdravila zdravilo Soser , , , kjer kjer Vd razliko razlika Sozet doplača doplačati Ggdste bolnik bolnik Somei , , , drugod drugod Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k , , , tako tako Rsn kot kot Vd pri pri Dm nas jaz Zop-mm , , , odločili odločiti Ggdd-mm za za Dt razvrstitev razvrstitev Sozet zdravil zdravilo Sosmr na na Dt pozitivno pozitiven Ppnzet listo lista Sozet , , , spreminjajo spreminjati Ggnstm delež delež Sometn plačil plačilo Sosmr , , , ki ki Vd jih on Zotsmt--k povrne povrniti Ggdste zavarovalnica zavarovalnica Sozei , , , v v Dm lekarnah lekarna Sozmm zamenjujejo zamenjevati Ggnstm paralelna paralelen Ppnsmt zdravila zdravilo Sosmt s z Do cenejšimi poceni Pppsmo in in Vp drugo drug Kbzsei . . . Večina večina Sozei pa pa Vp jih on Zotmmr--k poudarja poudarjati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n eden eden Kbzmei izmed izmed Dr načinov način Sommr zmanjševanja zmanjševanje Soser plačevanja plačevanje Soser stroškov strošek Sommr za za Dt zdravila zdravilo Sosmt iz iz Dr obveznega obvezen Ppnser zdravstvenega zdravstven Ppnser zavarovanja zavarovanje Soser v v Dm povečevanju povečevanje Sosem samozdrav samozdrav Nt - - - ljenja ljenje Nt . . . Tako tako Rsn tudi tudi L pri pri Dm nas jaz Zop-mm postaja postajati Ggnste samo samo Nt - - - zdravljenje zdravljenje Nt vedno vedno Rsn bolj bolj Rsn pomemben pomemben Ppnmein del del Somei zdravstvenega zdravstven Ppnser varstva varstvo Soser . . . V v Dm državah država Sozmm Evropske evropski Ppnzer unije unija Sozer , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n samozdravljenje samozdravljenje Sosei sestavni sestaven Ppnmeid del del Somei zdravstvenega zdravstven Ppnser varstva varstvo Soser več veliko Rsr kot kot Vd 30 30 Kag let leto Sosmr , , , so biti Gp-stm-n razlike razlika Sozmi med med Do nacionalnimi nacionalen Ppnsmo tržišči tržišče Sosmo zelo zelo Rsn velike velik Ppnzmi , , , samozdravljenje samozdravljenje Sosei pa pa Vp zajema zajemati Ggnste 10 10 Kag do do Dr 36 36 Kag odstotkov odstotek Sommr prodaje prodaja Sozer vseh ves Zc-smr zdravil zdravilo Sosmr . . . Ta ta Zk-mei delež delež Somei je biti Gp-ste-n pri pri Dm nas jaz Zop-mm še še L vedno vedno Rsn manjši majhen Pppmeid kot kot Vd v v Dm večini večina Sozem držav država Sozmr Evropske evropski Ppnzer unije unija Sozer in in Vp v v Dm zadnjih zadnji Ppnsmm letih leto Sosmm dosega dosegati Ggnste med med Do 12 12 Kag in in Vp 15 15 Kag odstotkov odstotek Sommr prodaje prodaja Sozer vseh ves Zc-smr zdravil zdravilo Sosmr . . .

Glavni glaven Ppnmeid direktor direktor Somei OMV OMV Slmei Istrabenz Istrabenz Slmei Milan Milan Slmei Vergan Vergan Slmei je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n nadaljevanje nadaljevanje Sosei prehajanja prehajanje Soser prodajne prodajen Ppnzer mreže mreža Sozer v v Dt partnersko partnerski Ppnset upravljanje upravljanje Soset neobhodno neobhoden Ppnsei , , , saj saj Vp pozitivno pozitivno Rsn vpliva vplivati Ggnste na na Dt poslovanje poslovanje Soset družbe družba Sozer , , , pomembno pomemben Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n , , , da da Vd jim on Zotmmd--k je biti Gp-ste-n uspelo uspeti Ggdd-es podpisati podpisati Ggdn tristranski tristranski Ppnmetd dogovor dogovor Sometn , , , ki ki Vd ne ne L obvezuje obvezovati Ggnste le le L Istrabenza Istrabenz Slmer in in Vp delavcev delavec Sommr , , , temveč temveč Vp tudi tudi L nove nov Ppnmmt delodajalce delodajalec Sommt . . . Prehod prehod Sometn delavcev delavec Sommr k k Dd njim on Zotmmd bo biti Gp-pte-n nadzirala nadzirati Ggnd-ez posebna poseben Ppnzei komisija komisija Sozei . . .

V v Dm oktobru oktober Somem ob ob Dm tednu teden Somem prometne prometen Ppnzer varnosti varnost Sozer v v Dm občini občina Sozem Lovrenc Lovrenc Slmei na na Dm Pohorju Pohorje Slsem vsako vsak Zc-set leto leto Soset prirejajo prirejati Ggnstm dejavnosti dejavnost Sozmt , , , s z Do katerimi kateri Zv-zmo želijo želeti Ggnstm izboljšati izboljšati Ggdn prometno prometen Ppnzet varnost varnost Sozet v v Dm kraju kraj Somem . . . Včeraj včeraj Rsn je biti Gp-ste-n župan župan Somei Franc Franc Slmei Ladinek Ladinek Slmei sprejel sprejeti Ggdd-em predstavnike predstavnik Sommt Sveta svet Somer za za Dt preventivo preventiva Sozet in in Vp vzgojo vzgoja Sozet v v Dm cestnem cesten Ppnmem prometu promet Somem , , , predstavnike predstavnik Sommt policijske policijski Ppnzer postaje postaja Sozer Ruše Ruše Slzmi ter ter Vp mentorico mentorica Sozet prometne prometen Ppnzer vzgoje vzgoja Sozer Sonjo Sonja Slzet Wolfgruber Wolfgruber Slzet in in Vp deset deset Kbg-mt učencev učenec Sommr osnovne osnoven Ppnzer šole šola Sozer Lovrenc Lovrenc Slmei na na Dm Pohorju Pohorje Slsem . . . Občina občina Sozei je biti Gp-ste-n ob ob Dm tej ta Zk-zem priložnosti priložnost Sozem šoli šola Sozed podarila podariti Ggdd-ez gorsko gorski Ppnset kolo kolo Soset , , , s z Do katerim kateri Zv-seo bodo biti Gp-ptm-n učenci učenec Sommi lahko lahko Rsn preizkušali preizkušati Ggnd-mm svoje svoj Zp-set znanje znanje Soset in in Vp sposobnosti sposobnost Sozmt pri pri Dm urah ura Sozmm prometne prometen Ppnzer vzgoje vzgoja Sozer , , , predšolskim predšolski Ppnmmd otrokom otrok Sommd in in Vp otrokom otrok Sommd razredne razreden Ppnzer stopnje stopnja Sozer pa pa Vp bo biti Gp-pte-n občina občina Sozei omogočila omogočiti Ggdd-ez ogled ogled Sometn lutkovne lutkoven Ppnzer igrice igrica Sozer Ena en Kbzzei ena en Kbzzei tri trije Kbgzmi , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k pripravlja pripravljati Ggnste ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt in in Vp ki ki Vd otroke otrok Sommt seznanja seznanjati Ggnste z z Do nevarnostmi nevarnost Sozmo v v Dm prometu promet Somem in in Vp možnim možen Ppnseo samozaščitnim samozaščiten Ppnseo ravnanjem ravnanje Soseo . . .

Ne ne L spomnim spomniti Ggdspe se se Zp------k , , , da da Vd bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez kdaj kdaj Rsn naletela naleteti Ggdd-ez na na Dt proizvajalca proizvajalec Sometd , , , ki ki Vd bi biti Gp-g ga on Zotmet--k bilo biti Gp-d-es strah strah Somei govoriti govoriti Ggnn o o Dm sebi se Zp---m . . . Vse vse Rsn dokler dokler Vd nisem biti Gp-spe-d srečala srečati Ggdd-ez Pečjakovih Pečjakov Psnmmr , , , sem biti Gp-spe-n bila biti Gp-d-ez prepričana prepričan Pdnzei , , , da da Vd takšnih takšen Zk-mmr ljudi človek Sommr ni biti Gp-ste-d . . . Potem potem Rsn pa pa Vp ... ... ...

Vendar vendar Vp se se Zp------k nam jaz Zop-md po po Dm novo novo Rsn sprejetem sprejet Pdnmem zakonu zakon Somem o o Dm kmetijstvu kmetijstvo Sosem najkasneje kasno Rss do do Dr 1. 1. Kav julija julij Somer 2001 2001 Kag obeta obetati Ggnste sprememba sprememba Sozei na na Dt bolje dobro Rsr , , , saj saj Vp naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em do do Dr tega ta Zk-mer datuma datum Somer izdelan izdelan Pdnmein podroben podroben Ppnmein popis popis Somei vseh ves Zc-mmr oljčnikov oljčnik Sommr , , , ki ki Vd merijo meriti Ggnstm nad nad Dt 1000 1000 Kag mkvadratnih mkvadraten Nt metrov meter Sommr . . . Dotlej dotlej Rsn pa pa Vp lahko lahko Rsn le le L ocenjujejo ocenjevati Ggnstm , , , je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em državni državen Ppnmeid sekretar sekretar Somei za za Dt prehrano prehrana Sozet dr. dr. O Anton Anton Slmei Svetlin Svetlin Slmei , , , da da Vd v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem iz iz Dr 2200 2200 Kag ton tona Sozmr oljk oljka Sozmr iztisnemo iztisniti Ggdspm 400 400 Kag ton tona Sozmr oljčnega oljčen Ppnser olja olje Soser , , , ki ki Vd pa pa Vp se se Zp------k pravzaprav pravzaprav L sploh sploh L ne ne L pojavi pojaviti Ggdste na na Dm policah polica Sozmm naših naš Zspzmrm prodajaln prodajalna Sozmr , , , saj saj Vp ga on Zotset--k pridelovalci pridelovalec Sommi večinoma večinoma Rsn prodajo prodati Ggdstm neustekleničeno neustekleničeno Rsn . . .

" " " S z Do ponosom ponos Someo bomo biti Gp-ppm-n gledali gledati Ggnd-mm na na Dt minulo minuli Ppnset štiriletno štirileten Ppnset obdobje obdobje Soset , , , " " " je biti Gp-ste-n ob ob Dm predstavitvi predstavitev Sozem poročila poročilo Soser o o Dm delu delo Sosem DZ DZ Slmei v v Dm letih leto Sosmm 1996-2000 1996-2000 Kag povedal povedati Ggdd-em njegov njegov Zstmeiem predsednik predsednik Somei Janez Janez Slmei Podobnik Podobnik Slmei . . . Dejal dejati Ggdd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n že že L v v Dm kratkem kratek Ppnmem sklical sklicati Ggdd-em delovni deloven Ppnmetd sestanek sestanek Sometn , , , na na Dm katerem kateri Zv-mem se se Zp------k bo biti Gp-pte-n s z Do predstavniki predstavnik Sommo novoizvoljenih novoizvoljen Ppnzmr parlamentarnih parlamentaren Ppnzmr strank stranka Sozmr dogovoril dogovoriti Ggdd-em o o Dm organizaciji organizacija Sozem prve prvi Kbvzer seje seja Sozer DZ DZ Slmei v v Dm novi nov Ppnzem sestavi sestava Sozem . . . Po po Dm njegovem njegov Zstsemem mnenju mnenje Sosem bo biti Gp-pte-n ta ta Zk-zei glede glede Rsn na na Dt napovedi napoved Sozmt še še L ta ta Zk-met teden teden Sometn . . . Zadnjo zadnji Ppnzet besedo beseda Sozet bo biti Gp-pte-n seveda seveda L imel imeti Ggnd-em predsednik predsednik Somei države država Sozer Milan Milan Slmei Kučan Kučan Slmei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n po po Dm današnji današnji Ppnzem razglasitvi razglasitev Sozem uradnih uraden Ppnmmr izidov izid Sommr volitev volitev Sozmr določil določiti Ggdd-em datum datum Sometn sklica sklic Somer . . .

Nasilje nasilje Sosei v v Dm družini družina Sozem se se Zp------k pri pri Dm žrtvi žrtev Sozem odraža odražati Ggnste na na Dm vseh ves Zc-smm področjih področje Sosmm njenega njen Zstserez življenja življenje Soser - - - tudi tudi L ali ali Vp predvsem predvsem L na na Dm delovnem deloven Ppnsem mestu mesto Sosem . . . In in Vp čeprav čeprav Vd nasilje nasilje Sosei v v Dm družini družina Sozem običajno običajno Rsn velja veljati Ggnste za za Dt osebno oseben Ppnzet zadevo zadeva Sozet , , , je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn delovno deloven Ppnsei okolje okolje Sosei za za Dt žrtev žrtev Sozet tudi tudi L vir vir Somei pomoči pomoč Sozer na na Dm poti pot Sozem iz iz Dr krize kriza Sozer , , , pravi praviti Ggvste Donna Donna Slzei Norton Norton Slzei , , , svetovalka svetovalka Sozei v v Dm eni en Kbzzem izmed izmed Dr ameriških ameriški Ppnzmr organizacij organizacija Sozmr za za Dt preprečevanje preprečevanje Soset nasilja nasilje Soser v v Dm družini družina Sozem s z Do sedežem sedež Someo v v Dm San San Slmem Franciscu Francisco Slmem . . .

Dawn Dawn Slzei Noren Noren Slzei si se Zp---d--k zada zadati Ggdste na na Dt hrbet hrbet Sometn jeklenko jeklenka Sozet kisika kisik Somer , , , v v Dt usta usta Sosmt si se Zp---d--k namesti namestiti Ggdste cev cev Sozet za za Dt dihanje dihanje Soset , , , pobere pobrati Ggdste plastično plastičen Ppnzet škatlo škatla Sozet in in Vp tablico tablica Sozet za za Dt zapiske zapisek Sommt ter ter Vp se se Zp------k z z Dr motornega motoren Ppnmer čolna čoln Somer požene pognati Ggdste v v Dt morje morje Soset . . . Skozi skozi Dt kakih kak Zv-mmr 12 12 Kag m m O svetlo svetlo Rsn modre moder Ppnzer bahamske bahamski Ppnzer vode voda Sozer lahko lahko Rsn vidi videti Ggvste še še L deset deset Kbg-mt drugih drug Kbzmmr potapljačev potapljač Sommr , , , ki ki Vd v v Dm krogu krog Somem klečijo klečati Ggnstm na na Dm peščenih peščen Ppnsmm , , , valovitih valovit Ppnsmm oceanskih oceanski Ppnsmm tleh tla Sosmm . . . Spusti spustiti Ggdste se se Zp------k do do Dr skupine skupina Sozer in in Vp se se Zp------k ustavi ustaviti Ggdste na na Dm njenem njen Zstmemez robu rob Somem . . . V v Dt sredino sredina Sozet kroga krog Somer prideta priti Ggdstd se se Zp------k dva dva Kbgmdi potapljača potapljač Somdi , , , ki ki Vd prineseta prinesti Ggdstd dolge dolg Ppnzmt bele bel Ppnzmt posode posoda Sozmt , , , polne poln Ppnzmt mrtvih mrtev Ppnmmr slanikov slanik Sommr . . . Sledita slediti Ggnstd jima on Zotmdd--k živali žival Sozdi , , , zaradi zaradi Dr katerih kateri Zv-zdr so biti Gp-stm-n vsi ves Zc-mmi skupaj skupaj Rsn sploh sploh L prišli priti Ggdd-mm sem sem Rsn : : : dva dva Kbgmdi atlantska atlantski Ppnmdi rdečenosa rdečenos Ppnmdi delfina delfin Somdi , , , Bimini Bimini Slmei in in Vp Stripe Stripe Slmei . . .

Za za Dt Draškovičevo Draškovičev Psnset imenovanje imenovanje Soset je biti Gp-ste-n po po Dm Toševih Tošev Psnzmm besedah beseda Sozmm soglasno soglasno Rsn glasovalo glasovati Ggvd-es vseh ves Zc-mmr šest šest Kbg-mi članov član Sommr nadzornega nadzoren Ppnmer sveta svet Somer . . . » » » Kolikor kolikor Vd vem vedeti Ggnspe , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Draškovič Draškovič Slmei najboljši dober Ppsmeid kandidat kandidat Somei , , , « « « je biti Gp-ste-n včeraj včeraj Rsn na na Dt kratko kratko Rsn ocenila oceniti Ggdd-ez ljubljanska ljubljanski Ppnzei županja županja Sozei Danica Danica Slzei Simšič Simšič Slzei , , , o o Dm drugih drug Kbzmmm možnih možen Ppnmmm kandidatih kandidat Sommm pa pa Vp ni biti Gp-ste-d želela želeti Ggnd-ez govoriti govoriti Ggnn . . . Jože Jože Slmei Lenič Lenič Slmei , , , prvi prvi Kbvmei mož mož Somei Kapitalske kapitalski Ppnzer družbe družba Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n solastnica solastnica Sozei banke banka Sozer SIB SIB Slzei , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n o o Dm Draškovičevem Draškovičev Psnsem imenovanju imenovanje Sosem povedal povedati Ggdd-em : : : » » » Imenovanja imenovanje Soser ne ne L moremo moči Ggnspm komentirati komentirati Ggvn , , , ker ker Vd še še L ne ne L poznamo poznati Ggnspm stališč stališče Sosmr imenovanega imenovan Pdnmer v v Dm povezavi povezava Sozem z z Do družbami družba Sozmo , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm smo biti Gp-spm-n solastniki solastnik Sommi . . . « « «

Državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei je biti Gp-ste-n obravnaval obravnavati Ggnd-em posebno poseben Ppnset poročilo poročilo Soset varuha varuh Somer človekovih človekov Ppnzmr pravic pravica Sozmr o o Dm problematiki problematika Sozem najemnikov najemnik Sommr v v Dm denacionaliziranih denacionaliziran Pdnsmm stanovanjih stanovanje Sosmm . . . Namestnik namestnik Somei varuha varuh Somer Jernej Jernej Slmei Rovšek Rovšek Slmei je biti Gp-ste-n pojasnil pojasniti Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n varuh varuh Somei pripravil pripraviti Ggdd-em poročilo poročilo Soset zaradi zaradi Dr veliko veliko Rsn pobud pobuda Sozmr najemnikov najemnik Sommr zaradi zaradi Dr konflikta konflikt Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em povzročen povzročen Pdnmein z z Do vračanjem vračanje Soseo stanovanj stanovanje Sosmr v v Dm denacionalizaciji denacionalizacija Sozem skupaj skupaj Rsn z z Do najemniki najemnik Sommo . . . Drugi drug Kbzmeid razlog razlog Somei za za Dt predložitev predložitev Sozet poročila poročilo Soser pa pa Vp je biti Gp-ste-n dosedanja dosedanji Ppnzei neodzivnost neodzivnost Sozei izvršilne izvršilen Ppnzer veje veja Sozer oblasti oblast Sozer , , , predvsem predvsem L ministrstva ministrstvo Soser za za Dt okolje okolje Soset in in Vp prostor prostor Sometn . . . Varuh varuh Somei predlaga predlagati Ggvste , , , naj naj Vd zakonodajalec zakonodajalec Somei spremeni spremeniti Ggdste stanovanjski stanovanjski Ppnmetd zakon zakon Sometn tako tako Rsn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n najemnikom najemnik Sommd omogočil omogočiti Ggdd-em nakup nakup Sometn stanovanj stanovanje Sosmr pod pod Do ugodnimi ugoden Ppnmmo pogoji pogoj Sommo . . .

Protislovensko protislovenski Ppnzet kampanjo kampanja Sozet v v Dm javnosti javnost Sozem vodijo voditi Ggnstm iz iz Dr institucij institucija Sozmr , , , ki ki Vd česa kaj Zv-ser takega tak Zk-ser ne ne L bi biti Gp-g smele smeti Ggnd-mz početi početi Ggvn . . . Ko ko Vd gre iti Ggvste , , , na na Dt primer primer Sometn , , , za za Dt jedrsko jedrski Ppnzet elektrarno elektrarna Sozet , , , vlada vlada Sozei vztraja vztrajati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k problem problem Somei njenega njen Zstserez lastništva lastništvo Soser ureja urejati Ggnste na na Dm podlagi podlaga Sozem na na Dm Hrvaškem Hrvaško Slsem ratificiranega ratificiran Pdnmer meddržavnega meddržaven Ppnmer sporazuma sporazum Somer . . . Kampanje kampanja Sozer za za Dt odstop odstop Sometn od od Dr ratifikacije ratifikacija Sozer tega ta Zk-mer sporazuma sporazum Somer pa pa Vp ne ne L vodijo voditi Ggnstm le le L opozicijske opozicijski Ppnzmi stranke stranka Sozmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n nasprotovale nasprotovati Ggnd-mz tudi tudi L ratifikaciji ratifikacija Sozed , , , pač pač L pa pa Vp tudi tudi L nekateri nekateri Zn-mmi krogi krog Sommi v v Dm Hrvaškem hrvaški Ppnsem elektrogospodarstvu elektrogospodarstvo Sosem . . . Iz iz Dr Hrvaškega hrvaški Ppnser elektrogospodarstva elektrogospodarstvo Soser je biti Gp-ste-n tako tako Rsn prišla priti Ggdd-ez zgodba zgodba Sozei , , , da da Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn Hrvaška Hrvaška Slzei , , , če če Vd ne ne L bo biti Gp-pte-n razveljavila razveljaviti Ggdd-ez ratifikacije ratifikacija Sozer , , , ostala ostati Ggdd-ez brez brez Dr elektrike elektrika Sozer iz iz Dr Krškega Krško Slser in in Vp brez brez Dr solastništva solastništvo Soser v v Dm jedrski jedrski Ppnzem elektrarni elektrarna Sozem , , , a a Vp z z Do obveznostjo obveznost Sozeo skrbeti skrbeti Ggnn za za Dt polovico polovica Sozet jedrskih jedrski Ppnmmr odpadkov odpadek Sommr . . . Za za Dt vladne vladen Ppnmmt argumente argument Sommt , , , da da Vd je biti Gp-ste-n šele šele L z z Do meddržavnim meddržaven Ppnmeo sporazumom sporazum Someo Hrvaška Hrvaška Slzei uveljavila uveljaviti Ggdd-ez svoje svoj Zp-zmt lastniške lastniški Ppnzmt pravice pravica Sozmt v v Dm jedrski jedrski Ppnzem elektrarni elektrarna Sozem in in Vp da da Vd lahko lahko Rsn šele šele L potem potem Rsn , , , ko ko Vd bo biti Gp-pte-n sporazum sporazum Sometn ratificiral ratificirati Ggvd-em tudi tudi L državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei , , , prodaja prodajati Ggnste svoj svoj Zp-met lastniški lastniški Ppnmetd delež delež Sometn in in Vp se se Zp------k umakne umakniti Ggdste iz iz Dr investicije investicija Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n šla iti Ggvd-ez za za Dt hrvaško hrvaški Ppnzet stran stran Sozet po po Dm zlu zlo Sosem , , , v v Dm javnosti javnost Sozem ni biti Gp-ste-d razumevanja razumevanje Soser . . . Ni biti Gp-ste-d izključeno izključeno Rsn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n sabor sabor Somei na na Dm svoji svoj Zp-zem prihodnji prihodnji Ppnzem seji seja Sozem razveljavil razveljaviti Ggdd-em ratifikacijo ratifikacija Sozet sporazuma sporazum Somer in in Vp tako tako Rsn urejanje urejanje Soset odnosov odnos Sommr v v Dm jedrski jedrski Ppnzem elektrarni elektrarna Sozem vrnil vrniti Ggdd-em na na Dt začetni začeten Ppnmetd položaj položaj Sometn . . .

Maribor Maribor Slmei - - - V v Dm okviru okvir Somem humanitarne humanitaren Ppnzer akcije akcija Sozer Zadihajmo zadihati Ggdvpm skupaj skupaj Rsn v v Dm Mariboru Maribor Slmem že že L nekaj nekaj Rsn časa čas Somer zbirajo zbirati Ggnstm denar denar Sometn , , , s z Do katerim kateri Zv-meo bodo biti Gp-ptm-n kupili kupiti Ggdd-mm respirator respirator Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k za za Dt zdravljenje zdravljenje Soset novorojenčkov novorojenček Sommr z z Do dihalnimi dihalen Ppnzmo težavami težava Sozmo potrebuje potrebovati Ggnste klinični kliničen Ppnmeid oddelek oddelek Somei za za Dt pediatrijo pediatrija Sozet v v Dm tukajšnji tukajšnji Ppnzem splošni splošen Ppnzem bolnišnici bolnišnica Sozem . . . V v Dt akcijo akcija Sozet se se Zp------k je biti Gp-ste-n včeraj včeraj Rsn vključil vključiti Ggdd-em še še L Si. Si. Np mobil mobil Np , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n organizatorjem organizator Sommd podaril podariti Ggdd-em ček ček Sometn za za Dt 1,5 1,5 Kag milijona milijon Somer tolarjev tolar Sommr . . .

Vinko Vinko Slmei Rous Rous Slmei je biti Gp-ste-n star star Ppnmein radgonski radgonski Ppnmeid politični političen Ppnmeid maček maček Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n že že L od od Dr nekdaj nekdaj Rsn dejaven dejaven Ppnmein v v Dm lokalni lokalen Ppnzem politiki politika Sozem . . . Tudi tudi L v v Dm novem nov Ppnmem mandatu mandat Somem mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n kot kot Vd članu član Somed ZLSD ZLSD Slzer uspelo uspeti Ggdd-es priti priti Ggdn v v Dt občinski občinski Ppnmetd svet svet Sometn . . . Vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n Rous Rous Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n vsa ves Zc-smt dolga dolg Ppnsmt leta leto Sosmt političnega političen Ppnser udejstvovanja udejstvovanje Soser vedno vedno Rsn in in Vp povsod povsod Rsn bil biti Gp-d-em Vinko Vinko Slmei , , , sedaj sedaj Rsn nenadoma nenadoma Rsn postal postati Ggdd-em Vincenc Vincenc Slmei . . . Morda morda L se se Zp------k mu on Zotmed--k dosedanja dosedanji Ppnzei oblika oblika Sozei njegovega njegov Zstserem imena ime Soser v v Dm času čas Somem zakonskega zakonski Ppnser omejevanja omejevanje Soser porabe poraba Sozer alkohola alkohol Somer v v Dm naši naš Zspzemm državi država Sozem ne ne L zdi zdeti Ggnste več več L primerna primeren Ppnzei . . . Vincenc Vincenc Slmei pač pač L zveni zveneti Ggvste manj manj Rsn vinsko vinsko Rsn kot kot Vd Vinko Vinko Slmei . . . Ampak ampak Vp v v Dm občini občina Sozem , , , ki ki Vd si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n za za Dt občinski občinski Ppnmetd praznik praznik Sometn izbrala izbrati Ggdd-ez čas čas Sometn zorenja zorenje Soser grozdja grozdje Soser in in Vp največjega velik Ppsmer dogodka dogodek Somer v v Dm vinogradništvu vinogradništvo Sosem - - - trgatve trgatev Sozer , , , je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei že že L mala mali Ppnzei izdaja izdaja Sozei , , , kaj kaj Rsn ? ? ?

Varšava Varšava Slzei - - - Načrt načrt Sometn preselitve preselitev Sozer ameriških ameriški Ppnsmr vojaških vojaški Ppnsmr oporišč oporišče Sosmr iz iz Dr Nemčije Nemčija Slzer na na Dt Poljsko Poljska Slzet čedalje čedalje Rsn pogosteje pogosto Rsr in in Vp obširneje obširno Rsr obravnavajo obravnavati Ggnstm svetovni svetoven Ppnmmi mediji medij Sommi , , , čeprav čeprav Vd ne ne Vp v v Dm Washingtonu Washington Slmem ne ne Vp v v Dm Varšavi Varšava Slzem ni biti Gp-ste-d uradnih uraden Ppnzmr potrditev potrditev Sozmr te ta Zk-zer operacije operacija Sozer . . . Obe oba Zc-zdi strani stran Sozdi sicer sicer Rsn ne ne L skrivata skrivati Ggnstd , , , da da Vd sta biti Gp-std-n zainteresirani zainteresiran Pdnzdi za za Dt » » » selitev selitev Sozet « « « oporišč oporišče Sosmr , , , nočeta hoteti Ggnstd-d pa pa Vp razkriti razkriti Ggdn podrobnosti podrobnost Sozmr . . .

» » » Nisem biti Gp-spe-d ga on Zotmer--k ( ( ( Giggsa Giggs Slmer op. op. O p p O . . . ) ) ) želel želeti Ggnd-em utrujati utrujati Ggnn , , , a a Vp Diego Diego Slmei Forlan Forlan Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n poškodoval poškodovati Ggdd-em in in Vp Ryan Ryan Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n izkazal izkazati Ggdd-em za za Dt našega naš Zspmetm zmagovalca zmagovalec Sometd . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez naša naš Zspzeim fantastična fantastičen Ppnzei predstava predstava Sozei in in Vp vesel vesel Ppnmein sem biti Gp-spe-n , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n prišli priti Ggdd-mm skozi skozi Rsn ( ( ( v v Dt četrtfinale četrtfinale Sometn op. op. O p p O . . . ) ) ) . . . Ko ko Vd tako tako Rsn eksperimentiraš eksperimentirati Ggnsde , , , je biti Gp-ste-n zraven zraven Rsn malce malce Rsn hazarda hazard Somer , , , zato zato Vp potebuješ potebovati Ggnsde srečo sreča Sozet na na Dm začetku začetek Somem . . . In in Vp imeli imeti Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n jo on Zotzet--k . . . A a Vp ko ko Vd smo biti Gp-spm-n spravili spraviti Ggdd-mm našo naš Zspzetm protinapadalno protinapadalen Ppnzet igro igra Sozet v v Dt pogon pogon Sometn , , , smo biti Gp-spm-n Juventusu Juventus Slmed predstavljali predstavljati Ggnd-mm veliko velik Ppnzet grožnjo grožnja Sozet , , , « « « je biti Gp-ste-n žarel žareti Ggnd-em sir sir Somei Alex Alex Slmei Ferguson Ferguson Slmei . . .

Ljubljana Ljubljana Slzei - - - Predvidoma predvidoma Rsn v v Dm prvi prvi Kbvzem polovici polovica Sozem marca marec Somer bo biti Gp-pte-n mariborsko mariborski Ppnsei okrajno okrajen Ppnsei sodišče sodišče Sosei spet spet Rsn razpravljalo razpravljati Ggnd-es o o Dm tem ta Zk-sem , , , kateri kateri Zv-mei od od Dr dveh dva Kbgmdr nadzornih nadzoren Ppnmdr svetov svet Somdr , , , ki ki Vd se se Zp------k predstavljata predstavljati Ggnstd za za Dt zakonita zakonit Ppnmdt predstavnika predstavnik Somdt tovarne tovarna Sozer umetnih umeten Ppnmmr brusov brus Sommr Swaty Swaty Slmei , , , je biti Gp-ste-n pravi pravi Ppnmeid . . . Nadzorni nadzoren Ppnmeid svet svet Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k vodi voditi Ggnste Tadej Tadej Slmei Počivavšek Počivavšek Slmei iz iz Dr Aktive aktiva Sozer Investa Invest Slmer , , , namreč namreč Vp še še L vedno vedno Rsn toži tožiti Ggnste nadzorni nadzoren Ppnmetd svet svet Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k vodi voditi Ggnste Milana Milan Slzei Lah Lah Slzei iz iz Dr Probanke Probanka Slzer , , , tožbe tožba Sozmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n vložene vložen Pdnzmi tudi tudi L v v Dm obratni obraten Ppnzem smeri smer Sozem . . .

Na na Dt uspešno uspešen Ppnset upravljanje upravljanje Soset podjetja podjetje Soser vpliva vplivati Ggnste tudi tudi L lastni lasten Ppnmeid krovni kroven Ppnmeid sistem sistem Somei vodenja vodenje Soser , , , ki ki Vd pa pa Vp ga on Zotmer--k , , , ob ob Dm poplavi poplava Sozem različnih različen Ppnmmr konceptov koncept Sommr , , , poslovnih posloven Ppnmmr modelov model Sommr in in Vp znanj znanje Sosmr , , , ki ki Vd iz iz Dr tujine tujina Sozer prihajajo prihajati Ggnstm k k Dd nam jaz Zop-md , , , večinoma večinoma Rsn sicer sicer Rsn z z Do zamudo zamuda Sozeo , , , naša naš Zspsmim podjetja podjetje Sosmi praviloma praviloma Rsn nimajo imeti Ggnstm-d . . . Prav prav L zato zato Vp pogosto pogosto Rsn uporabljajo uporabljati Ggnstm kot kot Vd krovne kroven Ppnmmt sisteme sistem Sommt različne različen Ppnmmt , , , med med Do seboj se Zp---o precej precej Rsn nepovezane nepovezan Ppnmmt sisteme sistem Sommt , , , ki ki Vd se se Zp------k velikokrat velikokrat Rsn tudi tudi L podvajajo podvajati Ggnstm . . .

Nuhanovič Nuhanovič Slmei je biti Gp-ste-n v v Dm včerajšnjem včerajšnji Ppnmem zagovoru zagovor Somem obžaloval obžalovati Ggnd-em storjeno storjen Pdnset ter ter Vp povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d hotel hoteti Ggnd-em sodelovati sodelovati Ggnn , , , a a Vp mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n Borojevič Borojevič Slmei rekel reči Ggdd-em , , , da da Vd mora morati Ggnste biti biti Gp-n zraven zraven Rsn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei dobro dobro Rsn organizirano organiziran Ppnsei , , , in in Vp da da Vd mu on Zotmed--k pripada pripadati Ggnste delež delež Somei . . . » » » Obljubili obljubiti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n mi jaz Zop-ed--k 250.000 250.000 Kag tolarjev tolar Sommr , , , še še L prej prej Rsn so biti Gp-stm-n me jaz Zop-et--k izločili izločiti Ggdd-mm iz iz Dr igre igra Sozer , , , da da Vd ne ne L bi biti Gp-g izdal izdati Ggdd-em , , , kam kam Rsn so biti Gp-stm-n denar denar Sometn skrili skriti Ggdd-mm . . . « « « Za za Dt pustolovščino pustolovščina Sozet naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k odločil odločiti Ggdd-em zato zato Rsn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez njegova njegov Zstzeiem naloga naloga Sozei zgolj zgolj L zapreti zapreti Ggdn vrata vrata Sosmt , , , med med Do ropom rop Someo nikomur nihče Zl-med ni biti Gp-ste-d grozil groziti Ggnd-em niti niti Vp se se Zp------k dotaknil dotakniti Ggdd-em denarja denar Somer , , , kar kar Ppnset naj naj L bi biti Gp-g posnele posneti Ggdd-mz varnostne varnosten Ppnzmi kamere kamera Sozmi . . . » » » Najraje rad Rss bi biti Gp-g videl videti Ggvd-em , , , da da Vd bi biti Gp-g denar denar Sometn našli najti Ggdd-mm in in Vp ga on Zotmet--k vrnili vrniti Ggdd-mm . . . Od od Dr vsega ves Zc-ser skupaj skupaj Rsn nimam imeti Ggnspe-d nič nič Rsn . . . Obogatel obogateti Ggdd-em nisem biti Gp-spe-d , , , prej prej Rsn tudi tudi L nisem biti Gp-spe-d vedel vedeti Ggnd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Knepova Knepov Psnzei Koširjeva Koširjev Psnzei prijateljica prijateljica Sozei in in Vp uslužbenka uslužbenka Sozei Krekove Krekov Psnzer banke banka Sozer , , , « « « se se Zp------k kesa kesati Ggnste prvoobtoženi prvoobtožen Ppnmmi , , , saj saj Vp mu on Zotmed--k grozi groziti Ggnste najmanj najmanj Rsn pet pet Kbg-mi let leto Sosmr ječe ječa Sozer . . . Že že L zdaj zdaj Rsn ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n strah strah Somei , , , da da Vd ga on Zotmet--k bodo biti Gp-ptm-n za za Do rešetkami rešetka Sozmo prebunkali prebunkati Ggdd-mm , , , kar kar Ppnset naj naj L bi biti Gp-g razbral razbrati Ggdd-em iz iz Dr pogovora pogovor Somer med med Do Koširjem Košir Slmeo in in Vp Knepovo Knepov Psnzeo skozi skozi Dt zaporniško zaporniški Ppnset okno okno Soset . . . O o Dm skrivnostnem skrivnosten Ppnmem Borojevičevem Borojevičev Psnmem prijatelju prijatelj Somem Ninu Nino Slmem iz iz Dr Maribora Maribor Slmer , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g tudi tudi L bil biti Gp-d-em vpleten vpleten Pdnmein v v Dt zadevo zadeva Sozet , , , Ljubljančan Ljubljančan Slmei ne ne L ve vedeti Ggnste nič nič Rsn . . . Morda morda L je biti Gp-ste-n bolje dobro Rsr obveščena obveščen Pdnzei katera kateri Zv-zei od od Dr prič priča Sozmr , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k bodo biti Gp-ptm-n danes danes Rsn zasliševali zasliševati Ggnd-mm . . .

Požar požar Somei je biti Gp-ste-n izbruhnil izbruhniti Ggdd-em nekaj nekaj Rsn po po Dm 23. 23. Kav uri ura Sozem , , , zakonca zakonec Somdi pa pa Vp sta biti Gp-std-n že že L ob ob Dm 17. 17. Kav uri ura Sozem opazila opaziti Ggdd-dm , , , da da Vd nekaj nekaj Zn-sei ni biti Gp-ste-d v v Dm redu red Somem z z Do dimno dimen Ppnzeo tuljavo tuljava Sozeo , , , saj saj Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n iz iz Dr nje on Zotzer nenavadno nenavadno Rsn dimilo dimiti Ggnd-es . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n prenehalo prenehati Ggdd-es , , , sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm prepričana prepričan Pdnmdi , , , da da Vd s z Do tuljavo tuljava Sozeo ni biti Gp-ste-d nič nič Zl-sei narobe narobe Rsn , , , in in Vp okoli okoli Dr 23. 23. Kav ure ura Sozer legla leči Ggvd-dm k k Dd počitku počitek Somed v v Dm spalnici spalnica Sozem v v Dm prvem prvi Kbvsem nadstropju nadstropje Sosem . . . Že že L po po Dm nekaj nekaj Rsn minutah minuta Sozmm je biti Gp-ste-n Anica Anica Slzei vstala vstati Ggdd-ez in in Vp šla iti Ggvd-ez v v Dt kuhinjo kuhinja Sozet v v Dt prvo prvi Kbvset nadstropje nadstropje Soset , , , za za Do njo on Zotzeo je biti Gp-ste-n pritekel priteči Ggdd-em mož mož Somei in in Vp ji on Zotzed--k povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n spalnica spalnica Sozei zadimljena zadimljen Pdnzei in in Vp da da Vd gori goreti Ggnste . . .

NOVO nov Ppnsei MESTO mesto Sosei , , , 16 16 Kag . . . V v Dm novomeški novomeški Ppnzem območni območen Ppnzem službi služba Sozem republiškega republiški Ppnmer Zavoda zavod Somer za za Dt zaposlovanje zaposlovanje Soset so biti Gp-stm-n pred pred Do dobrim dober Ppnseo letom leto Soseo uvedli uvesti Ggdd-mm prvi prvi Kbvmet samopostrežni samopostrežen Ppnmetd informativni informativen Ppnmetd kotiček kotiček Sometn pri pri Dm nas jaz Zop-mm . . . Enoletne enoleten Ppnzmi izkušnje izkušnja Sozmi so biti Gp-stm-n več veliko Rsr kot kot Vd spodbudne spodbuden Ppnzmi . . . Anketa anketa Sozei je biti Gp-ste-n pokazala pokazati Ggdd-ez , , , da da Vd samopostrežni samopostrežen Ppnmetd kotiček kotiček Sometn uporablja uporabljati Ggnste več veliko Rsr kot kot Vd dvajset dvajset Kbg-mi odstotkov odstotek Sommr iskalcev iskalec Sommr zaposlitve zaposlitev Sozer . . . Je biti Gp-ste-n pa pa Vp res res Rsn , , , da da Vd sede sesti Ggdste za za Dt računalnik računalnik Sometn predvsem predvsem L generacija generacija Sozei , , , ki ki Vd prihaja prihajati Ggnste , , , pravi praviti Ggvste Matjaž Matjaž Slmei Verbič Verbič Slmei , , , vodja vodja Somei zaposlovanja zaposlovanje Soser v v Dm novomeški novomeški Ppnzem območni območen Ppnzem službi služba Sozem . . .

V v Dm okviru okvir Somem obrestnih obresten Ppnmmr izvedenih izveden Pdnmmr finančnih finančen Ppnmmr instrumentov instrument Sommr v v Dm Novi nov Ppnzem LB LB Slzem trgujejo trgovati Ggnstm predvsem predvsem L z z Do dolgoročnimi dolgoročen Ppnmmo instrumenti instrument Sommo : : : zamenjavami zamenjava Sozmo obrestnih obresten Ppnzmr mer mera Sozmr ( ( ( IRS IRS Slmei ) ) ) in in Vp obrestnimi obresten Ppnzmo opcijami opcija Sozmo ( ( ( kapica kapica Sozei , , , dno dno Sosei in in Vp ovratnica ovratnica Sozei ) ) ) . . . Te ta Zk-mmt instrumente instrument Sommt ponujajo ponujati Ggnstm samo samo L za za Dt obrestne obresten Ppnzmt mere mera Sozmt glavnih glaven Ppnzmr svetovnih svetoven Ppnzmr valut valuta Sozmr ( ( ( USD USD O , , , EUR EUR O , , , CHF CHF O ) ) ) . . . Sklenili skleniti Ggdd-mm pa pa Vp so biti Gp-stm-n tudi tudi L nekaj nekaj Rsn butičnih butičen Ppnmmr poslov posel Sommr , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k z z Do različnimi različen Ppnzmo opcijskimi opcijski Ppnzmo kombinacijami kombinacija Sozmo poskušali poskušati Ggnd-mm kar kar Rsn najbolj najbolj Rsn prilagoditi prilagoditi Ggdn potrebam potreba Sozmd komitentov komitent Sommr . . . Seveda seveda L pa pa Vp ponujajo ponujati Ggnstm tudi tudi L kratkoročne kratkoročen Ppnmmt instrumente instrument Sommt za za Dt zavarovanje zavarovanje Soset pred pred Do obrestnim obresten Ppnseo tveganjem tveganje Soseo , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n na na Dt primer primer Sometn dogovor dogovor Somei o o Dm terminski terminski Ppnzem obrestni obresten Ppnzem meri mera Sozem ( ( ( FRA FRA Slmei ) ) ) . . .

Med med Do vsesplošnim vsesplošen Ppnseo rajanjem rajanje Soseo in in Vp veseljačenjem veseljačenje Soseo naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em ranjen ranjen Pdnmein le le L eden eden Kbzmei od od Dr veseljakov veseljak Sommr . . . Slednji slednji Ppnmeid je biti Gp-ste-n v v Dt glavo glava Sozet dobil dobiti Ggdd-em prazno prazen Ppnzet steklenico steklenica Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n neznanec neznanec Somei , , , verjetno verjetno Rsn od od Dr navdušenja navdušenje Soser , , , zalučal zalučati Ggdd-em v v Dt zrak zrak Sometn . . .

Kako kako Rsn dolgo dolgo Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n poveselil poveseliti Ggdd-em , , , ni biti Gp-ste-d znano znano Rsn , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k šele šele L ob ob Dm 6.43 6.43 Kag uri ura Sozem zjutraj zjutraj Rsn našli najti Ggdd-mm pred pred Do blokom blok Someo vsega ves Zc-met okrvavljenega okrvavljen Pdnmet , , , mrtvega mrtev Ppnmet . . . Po po Dm ugotovitvah ugotovitev Sozmm policije policija Sozer naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em nesrečnež nesrečnež Somei izgubil izgubiti Ggdd-em ključe ključ Sommt , , , zato zato Vp ni biti Gp-ste-d mogel moči Ggnd-em v v Dt zgradbo zgradba Sozet in in Vp je biti Gp-ste-n skušal skušati Ggnd-em kar kar Rsn splezati splezati Ggdn v v Dt drugo drug Kbzset nadstropje nadstropje Soset . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem se se Zp------k je biti Gp-ste-n odtrgal odtrgati Ggdd-em del del Somei odtočne odtočen Ppnzer cevi cev Sozer strešnega strešen Ppnmer žleba žleb Somer in in Vp je biti Gp-ste-n plezalec plezalec Somei izgubil izgubiti Ggdd-em oporo opora Sozet ter ter Vp zgrmel zgrmeti Ggdd-em kakšnih kakšen Zv-mmr šest šest Kbg-mt metrov meter Sommr globoko globoko Rsn . . . Obležal obležati Ggdd-em je biti Gp-ste-n nezavesten nezavesten Ppnmein , , , usodno usodno Rsn zanj zame Zotmet--z pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es , , , da da Vd njegovega njegov Zstmerem padca padec Somer ni biti Gp-ste-d nihče nihče Zl-mei opazil opaziti Ggdd-em in in Vp da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm tisti tisti Zk-zem noči noč Sozem temperatura temperatura Sozei padla pasti Ggvd-ez pod pod Dt zmrzlišče zmrzlišče Soset . . . Obdukcija obdukcija Sozei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp pokazala pokazati Ggdd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n A. A. O V. V. O umrl umreti Ggdd-em zaradi zaradi Dr podhladitve podhladitev Sozer . . . ( ( ( ok ok O ) ) )

7.30 7.30 Kag Wai Wai Slmei Lana Lana Slmei joga joga Sozei - - - 8.00 8.00 Kag Iz iz Dr domače domač Ppnzer skrinje skrinja Sozer , , , ponovitev ponovitev Sozei - - - 9.45 9.45 Kag Družinska družinski Ppnzei TV tv Sozei prodaja prodaja Sozei - - - 10.00 10.00 Kag TV tv Sozei prodaja prodaja Sozei - - - 11.00 11.00 Kag Dorotej Dorotej Slmei , , , film film Somei - - - 13.00 13.00 Kag Kuharski kuharski Ppnmeid dvoboj dvoboj Somei , , , ponovitev ponovitev Sozei - - - 13.45 13.45 Kag TV tv Sozei prodaja prodaja Sozei - - - 14.15 14.15 Kag Video video Somei strani stran Sozmi - - - 15.15 15.15 Kag Automobille Automobille Slmei , , , ponovitev ponovitev Sozei - - - 15.45 15.45 Kag Reporter reporter Somei X X Somei - - - 16.15 16.15 Kag Družinska družinski Ppnzei TV tv Sozei prodaja prodaja Sozei - - - 16.30 16.30 Kag Iz iz Dr domače domač Ppnzer skrinje skrinja Sozer , , , kontaktna kontakten Ppnzei oddaja oddaja Sozei - - - 18.15 18.15 Kag Kuharski kuharski Ppnmeid dvoboj dvoboj Somei - - - 19.00 19.00 Kag Glasba glasba Sozei - - - 20.00 20.00 Kag Raketa raketa Sozei pod pod Do kozolcem kozolec Someo , , , zabavnoglasbena zabavnoglasben Ppnzei oddaja oddaja Sozei - - - 21.30 21.30 Kag Navzkrižni navzkrižen Ppnmeid ogenj ogenj Somei , , , ameriški ameriški Ppnmeid triler triler Somei , , , 1989 1989 Kag ; ; ; režija režija Sozei Dennis Dennis Slmei Hopper Hopper Slmei , , , igrata igrati Ggnstd Jodie Jodie Slzei Foster Foster Slzei , , , Dennis Dennis Slmei Hopper Hopper Slmei - - - 00.15 00.15 Kag Wai Wai Slmei Lana Lana Slmei joga joga Sozei - - - 00.45 00.45 Kag Video video Somei strani stran Sozmi

Večkrat večkrat Rsn me jaz Zop-et--k prešine prešiniti Ggdste , , , kako kako Rsn srečna srečen Ppnzei sem biti Gp-spe-n , , , da da Vd me jaz Zop-et--k obdajajo obdajati Ggnstm tako tako Rsn sončni sončen Ppnmmi ljudje človek Sommi . . . Izvor izvor Somei ljubezni ljubezen Sozer je biti Gp-ste-n moja moj Zspzeie družina družina Sozei , , , imam imeti Ggnspe-n krasnega krasen Ppnmet fanta fant Sometd , , , zavidljiv zavidljiv Ppnmetn krog krog Sometn dobrih dober Ppnmmr prijateljev prijatelj Sommr . . . Zdi zdeti Ggnste se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k , , , da da Vd vsak vsak Zc-mei nov nov Ppnmein dan dan Somei pripelje pripeljati Ggdste kakšno kakšen Zv-zet zanimivo zanimiv Ppnzet osebo oseba Sozet v v Dt moje moj Zspsete življenje življenje Soset . . .

Gostja gostja Sozei oddaje oddaja Sozer Živimo živeti Ggnspm lepo lepo Rsn bo biti Gp-pte-n tokrat tokrat Rsn Nataša Nataša Slzei Bolčina Bolčina Slzei Žgavec Žgavec Slzei , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n po po Dm dolgih dolg Ppnsmm letih leto Sosmm ' ' ' svobodnjaštva svobodnjaštvo Soser ' ' ' zdaj zdaj Rsn redno reden Ppnzet službo služba Sozet . . . Za za Dt svojo svoj Zp-zet hčer hči Sozet je biti Gp-ste-n včasih včasih Rsn pisala pisati Ggnd-ez pravljice pravljica Sozmt in in Vp dve dva Kbgzdt tudi tudi L izdala izdati Ggdd-ez . . . O o Dm tem ta Zk-sem , , , kako kako Rsn stroga strog Ppnzei mama mama Sozei je biti Gp-ste-n , , , in in Vp še še L o o Dm marsičem marsikaj Zn-sem bomo biti Gp-ppm-n govorili govoriti Ggnd-mm . . . Poslušajte poslušati Ggnvdm oddajo oddaja Sozet Živimo živeti Ggnspm lepo lepo Rsn na na Dm eni en Kbzzem od od Dr dvajsetih dvajset Kbg-mr radijskih radijski Ppnzmr postaj postaja Sozmr , , , med med Do drugim drug Kbzseo tudi tudi L na na Dm Radiu radio Somem Krško Krško Slsei v v Dt nedeljo nedelja Sozet ob ob Dm 12h 12h Kag , , , Radiu radio Somem Štajerski štajerski Ppnmeid val val Somei v v Dt nedeljo nedelja Sozet ob ob Dm 22h 22h Kag , , , Radiu radio Somem Celje Celje Slsei v v Dt soboto sobota Sozet ob ob Dm 22h 22h Kag , , , Radiu radio Somem Net net Somei FM FM Slmei v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn ob ob Dm 21h 21h Kag , , , Radiu radio Somem Odmev odmev Somei v v Dt petek petek Sometn ob ob Dm 14h 14h Kag , , , Radiu radio Somem Sraka sraka Sozei v v Dt torek torek Sometn ob ob Dm 20h 20h Kag in in Vp Radiu radio Somem Ptuj Ptuj Slmei v v Dt soboto sobota Sozet ob ob Dm 22h 22h Kag . . . Na na Dt naslov naslov Sometn HELIOPOLIS@SIOL.COM HELIOPOLIS@SIOL.COM Slmei ALI ali Vp HELIOPOLIS HELIOPOLIS Slmei p. p. O p p O . . . 4090 4090 Kag , , , 1001 1001 Kag Ljubljana Ljubljana Slzei lahko lahko Rsn pošljete poslati Ggdsdm predloge predlog Sommt za za Dt goste gost Sommt , , , ki ki Vd bi biti Gp-g jih on Zotmmt--k želeli želeti Ggnd-mm slišati slišati Ggvn , , , prav prav L tako tako Rsn pa pa Vp lahko lahko Rsn z z Do vprašanji vprašanje Sosmo sodelujete sodelovati Ggnsdm v v Dm kotičku kotiček Somem Leka lek Somer Kozmetike kozmetika Sozer . . .

Aleš Aleš Slmei Rod Rod Slmei , , , nekdanji nekdanji Ppnmeid voditelj voditelj Somei glasbenih glasben Ppnzmr oddaj oddaja Sozmr na na Dt TV3 TV3 Slzem , , , je biti Gp-ste-n našel najti Ggdd-em nov nov Ppnmetn izziv izziv Sometn ! ! ! Dokazal dokazati Ggdd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d nadarjen nadarjen Ppnmein samo samo L glasbeno glasbeno Rsn , , , ampak ampak Vp ima imeti Ggnste-n posluh posluh Sometn tudi tudi L za za Dt motorje motor Sommt . . . Aleš Aleš Slmei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp glavni glaven Ppnmeid junak junak Somei novega nov Ppnmer videospota videospot Somer skupine skupina Sozer Zaklonišče zaklonišče Sosei prepeva prepevati Ggnste , , , ki ki Vd spremlja spremljati Ggnste njegovo njegov Zstzetem pot pot Sozet od od Dr anonimnosti anonimnost Sozer do do Dr uspeha uspeh Somer na na Dm rokerskem rokerski Ppnsem prizorišču prizorišče Sosem . . . V v Dm videospotu videospot Somem igra igrati Ggnste še še L nekaj nekaj Rsn znanih znan Ppnmmr obrazov obraz Sommr : : : Miha Miha Slmei Šalehar Šalehar Slmei , , , kitarist kitarist Somei Matej Matej Slmei Mršnik Mršnik Slmei in in Vp Sarajevčan Sarajevčan Slmei Elvis Elvis Slmei J. J. O Kurtović Kurtović Slmei , , , ki ki Vd igra igrati Ggnste njegovega njegov Zstmetem očeta oče Sometd . . .

Gledališki gledališki Ppnmeid režiser režiser Somei in in Vp med med Do drugim drug Kbzseo avtor avtor Somei videospota videospot Somer Big Big Slmei Foot Foot Slmei Mame mama Sozer Led led Somei s z Dr severa sever Somer , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n všečno všečno Rsn oblekel obleči Ggdd-em za za Dt sprehod sprehod Sometn med med Do ljubljanskimi ljubljanski Ppnzmo stavbami stavba Sozmo ... ... ... in in Vp potem potem Rsn kar kar Rsn takšen takšen Zk-mei prikorakal prikorakati Ggdd-em v v Dt galerijo galerija Sozet na na Dt umetnostno umetnosten Ppnzet premiero premiera Sozet . . . Neprimerna neprimeren Ppnzei poteza poteza Sozei ! ! !

Monaška monaški Ppnzei princesa princesa Sozei Stephanie Stephanie Slzei je biti Gp-ste-n spet spet Rsn v v Dm središču središče Sosem pozornosti pozornost Sozer . . . In in Vp sicer sicer Vp zaradi zaradi Dr ljubezenskih ljubezenski Ppnzmr peripetij peripetija Sozmr , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k je biti Gp-ste-n zakuhala zakuhati Ggdd-ez s z Do svojim svoj Zp-meo najnovejšim nov Ppsmeo izbrancem izbranec Someo , , , nekdanjim nekdanji Ppnmeo strežnikom strežnik Someo na na Dm monaškem monaški Ppnmem dvoru dvor Somem , , , Richardom Richard Slmeo Lucasom Lucas Slmeo . . . Zadeva zadeva Sozei sicer sicer Rsn sploh sploh L ne ne L bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez nič nič Zl-sei posebnega poseben Ppnser , , , če če Vd Richardova Richardov Psnzei žena žena Sozei Catherine Catherine Slzei Lucas Lucas Slzei zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser ne ne L bi biti Gp-g poskušala poskušati Ggnd-ez narediti narediti Ggdn samomora samomor Somer . . .

To ta Zk-sei , , , da da Vd v v Dm zakonu zakon Somem med med Do vojvodo vojvoda Someo Edwardom Edward Slmeo ( ( ( 67 67 Kag ) ) ) in in Vp njegovo njegov Zstzeoem ženo žena Sozeo Katherine Katherine Slzeo ( ( ( 69 69 Kag ) ) ) že že L dalj dolgo Rsr časa čas Somer škriplje škripati Ggnste , , , ni biti Gp-ste-d pravzaprav pravzaprav L nič nič Zl-sei novega nov Ppnser . . . Toda toda Vp vojvodinja vojvodinja Sozei , , , ki ki Vd letos letos Rsn prvič prvič Rsn ni biti Gp-ste-d podelila podeliti Ggdd-ez wimbledonskega wimbledonski Ppnmer pokala pokal Somer , , , ima imeti Ggnste-n sitnega siten Ppnmer moža mož Somer dokončno dokončno Rsn vrh vrh Dr glave glava Sozer in in Vp se se Zp------k hoče hoteti Ggnste-n ločiti ločiti Ggvn . . . Katherine Katherine Slzei je biti Gp-ste-n očitno očitno Rsn že že L naredila narediti Ggdd-ez tudi tudi L prvi prvi Kbvmet korak korak Sometn v v Dm tej ta Zk-zem smeri smer Sozem , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n pred pred Do kratkim kratek Ppnseo v v Dm Londonu London Slmem kupila kupiti Ggdd-ez in in Vp preuredila preurediti Ggdd-ez hišo hiša Sozet , , , v v Dt katero kateri Zv-zet se se Zp------k je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn vselila vseliti Ggdd-ez . . .

1 1 Kag . . . Vojvodinja vojvodinja Sozei Katherine Katherine Slzei von von Nj Kent Kent Slzei je biti Gp-ste-n vsako vsak Zc-set leto leto Soset skupaj skupaj Rsn z z Do možem mož Someo Edwardom Edward Slmeo delila deliti Ggnd-ez pokale pokal Sommt zmagovalcem zmagovalec Sommd teniškega teniški Ppnmer turnirja turnir Somer v v Dm Wimbledonu Wimbledon Slmem . . . Letos letos Rsn je on Zotzer--k ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es zraven zraven Rsn . . .

Igralec igralec Somei Russell Russell Slmei Crowe Crowe Slmei se se Zp------k za za Dt nekaj nekaj Rsn časa čas Somer poslavlja poslavljati Ggnste od od Dr zabaviščnega zabaviščen Ppnmer sveta svet Somer , , , potem potem Rsn ko ko Vd je biti Gp-ste-n priznal priznati Ggdd-em , , , da da Vd trpi trpeti Ggnste zaradi zaradi Dr ' ' ' hudega hud Ppnmer stresa stres Somer ' ' ' . . . Hollywoodski hollywoodski Ppnmeid upornik upornik Somei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n nazadnje nazadnje Rsn zapletel zaplesti Ggdd-em v v Dt glasen glasen Ppnmetn prepir prepir Sometn v v Dm londonski londonski Ppnzem restavraciji restavracija Sozem , , , je biti Gp-ste-n odpovedal odpovedati Ggdd-em ameriško ameriški Ppnzet turnejo turneja Sozet s z Do svojo svoj Zp-zeo rok rok Somei skupino skupina Sozeo 30 30 Kag Odd Odd Nj Foot Foot Nj Of Of Nj Grunts Grunts Nj in in Vp se se Zp------k odpravil odpraviti Ggdd-em domov domov Rsn v v Dt Avstralijo Avstralija Slzet . . . Russell Russell Slmei je biti Gp-ste-n dejal dejati Ggdd-em , , , da da Vd Veliko velik Ppnzet Britanijo Britanija Slzet zapušča zapuščati Ggnste samo samo L zato zato Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em lahko lahko Rsn s z Do svojim svoj Zp-seo dekletom dekle Soseo Danielle Danielle Slzeo Spencer Spencer Slzeo in in Vp z z Do očetom oče Someo Alexom Alex Slmeo , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k decembra december Somer čaka čakati Ggnste kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn težkih težek Ppnzmr operacij operacija Sozmr zapestij zapestje Sosmr . . . Igralec igralec Somei je biti Gp-ste-n preko preko Dr svoje svoj Zp-zer tiskovne tiskoven Ppnzer predstavnice predstavnica Sozer svojim svoj Zp-mmd oboževalcem oboževalec Sommd sporočil sporočiti Ggdd-em naslednje naslednji Ppnset : : : » » » Čeprav čeprav Vd imam imeti Ggnspe-n rad rad Rsn vse ves Zc-mmt vidike vidik Sommt svojega svoj Zp-ser dela delo Soser , , , je biti Gp-ste-n uspeh uspeh Somei zadnjih zadnji Ppnsmr treh trije Kbgsmr let leto Sosmr s z Do seboj se Zp---o prinesel prinesti Ggdd-em tudi tudi L veliko velik Ppnzet mero mera Sozet stresa stres Somer . . . Pa pa Vp ne ne L samo samo L meni jaz Zop-ed , , , ampak ampak Vp tudi tudi L mojim moj Zspmmde domačim domač Ppnmmd . . . Moj moj Zspmeie oče oče Somei bo biti Gp-pte-n decembra december Somer moral morati Ggnd-em na na Dt vrsto vrsta Sozet operacij operacija Sozmr , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k bodo biti Gp-ptm-n pomagale pomagati Ggvd-mz omiliti omiliti Ggdn bolečine bolečina Sozmt v v Dm obeh oba Zc-sdm zapestjih zapestje Sosdm . . . Doba doba Sozei okrevanja okrevanje Soser bo biti Gp-pte-n dolgotrajna dolgotrajen Ppnzei , , , zato zato Vp bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em rad rad Rsn ob ob Dm njem on Zotmem in in Vp mu on Zotmed--k pomagal pomagati Ggvd-em , , , kolikor kolikor Vd bom biti Gp-ppe-n le le L mogel moči Ggnd-em . . . Rad rad Rsn pa pa Vp bi biti Gp-g pojasnil pojasniti Ggdd-em še še L nekaj nekaj Zn-set . . . Še še L vedno vedno Rsn sem biti Gp-spe-n zaljubljen zaljubljen Ppnmein v v Dt svoje svoj Zp-set avstralsko avstralski Ppnset dekle dekle Soset Danielle Danielle Slzet Spencer Spencer Slzet , , , vendar vendar Vp z z Do njo on Zotzeo nisem biti Gp-spe-d dovolj dovolj Rsn časa čas Somer . . . Dani Dani Slzei je biti Gp-ste-n glede glede Dr vseh ves Zc-zmr govoric govorica Sozmr iz iz Dr preteklih pretekel Ppnsmr let leto Sosmr zelo zelo Rsn potrpežljiva potrpežljiv Ppnzei , , , zaradi zaradi Dr česar kar Zz-ser sem biti Gp-spe-n ji on Zotzed--k zelo zelo Rsn hvaležen hvaležen Ppnmein . . . Zato zato Vp čutim čutiti Ggnspe veliko velik Ppnzet potrebo potreba Sozet , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k lahko lahko Rsn zjutraj zjutraj Rsn zbujal zbujati Ggnd-em ob ob Dm njej on Zotzem . . . « « «

Princesa princesa Sozei Victoria Victoria Slzei bivanja bivanje Soser v v Dm Berlinu Berlin Slmem ni biti Gp-ste-d izkoristila izkoristiti Ggdd-ez samo samo L za za Dt učenje učenje Soset , , , temveč temveč Vp si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n privoščila privoščiti Ggvd-ez tudi tudi L zabavo zabava Sozet s z Do svojo svoj Zp-zeo nekdanjo nekdanji Ppnzeo simpatijo simpatija Sozeo . . .

BRITANSKI britanski Ppnmeid DVOR dvor Somei : : : Princ princ Somei Charles Charles Slmei je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em že že L od od Dr nekdaj nekdaj Rsn nenavadne nenavaden Ppnzmt ideje ideja Sozmt : : : zdaj zdaj Rsn bi biti Gp-g rad rad Rsn naredil narediti Ggdd-em svojo svoj Zp-zet staro star Ppnzet mamo mama Sozet za za Dt nesmrtno nesmrten Ppnzet . . . V v Dt čast čast Sozet kraljici kraljica Sozed materi mati Sozed bi biti Gp-g rad rad Rsn uprizoril uprizoriti Ggdd-em muzikal muzikal Sometn . . . Pravega pravi Sometd skladatelja skladatelj Sometd za za Dt glasbeno glasben Ppnzet ljubezensko ljubezenski Ppnzet pripoved pripoved Sozet , , , v v Dm središču središče Sosem katere kateri Zv-zer bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es življenje življenje Sosei kraljice kraljica Sozer metare metare Nt , , , je biti Gp-ste-n prestolonaslednik prestolonaslednik Somei že že L našel najti Ggdd-em . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n Patrick Patrick Slmei Doyle Doyle Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n med med Do drugim drug Kbzseo napisal napisati Ggdd-em tudi tudi L glasbo glasba Sozet za za Dt filmsko filmski Ppnzet uspešnico uspešnica Sozet Bridget Bridget Slzei Jones Jones Slzei Čokolada čokolada Sozei za za Dt zajtrk zajtrk Sometn . . . Devetinštiridesetletni devetinštiridesetleten Ppnmeid Škot Škot Slmei pa pa Vp tudi tudi L sicer sicer Rsn ni biti Gp-ste-d neznanec neznanec Somei v v Dm Buckinghamski buckinghamski Ppnzem palači palača Sozem . . . Za za Dt Windsorje Windsor Slmmt je biti Gp-ste-n delal delati Ggnd-em že že L leta leto Soser 1990 1990 Kag , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n pripravil pripraviti Ggdd-em zabavo zabava Sozet za za Dt devetdeseti devetdeseti Kbvmet rojstni rojsten Ppnmetd dan dan Sometn kraljice kraljica Sozer matere mati Sozer . . . Kdaj kdaj Rsn bo biti Gp-pte-n muzikal muzikal Somei narejen narejen Pdnmein , , , je biti Gp-ste-n še še L uganka uganka Sozei . . . Znan znan Ppnmein pa pa Vp je biti Gp-ste-n že že L prostor prostor Somei , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem ga on Zotmet--k bodo biti Gp-ptm-n predvajali predvajati Ggnd-mm . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n Royal Royal Slmei Albert Albert Slmei Hall Hall Slmei , , , dvorana dvorana Sozei , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n kraljica kraljica Sozei mati mati Sozei najraje rad Rss poslušala poslušati Ggnd-ez klasično klasičen Ppnzet glasbo glasba Sozet . . .

Ameriška ameriški Ppnzei pop pop Somei zvezdnica zvezdnica Sozei ni biti Gp-ste-d velikokrat velikokrat Rsn v v Dm zadregi zadrega Sozem . . . Na na Dm londonski londonski Ppnzem premieri premiera Sozem filma film Somer o o Dm Jamesu James Slmem Bondu Bond Slmem Umri umreti Ggdvde kdaj kdaj Rsn drugič drugič Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez predstavljena predstavljen Pdnsmi angleški angleški Ppnzed kraljici kraljica Sozed , , , Elizabethi Elizabeth Slzed II. II. Krv , , , in in Vp vsi ves Zc-mmi , , , ki ki Vd samozavestno samozavesten Ppnzet pevko pevka Sozet dobro dobro Rsn poznajo poznati Ggnstm , , , so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm nemalo nemalo Rsn presenečeni presenečen Pdnmmi , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm zadregi zadrega Sozem priklonila prikloniti Ggdd-ez angleški angleški Ppnzed monarhinji monarhinja Sozed . . . Seveda seveda L so biti Gp-stm-n fotografi fotograf Sommi z z Do največjim velik Ppsseo veseljem veselje Soseo protiskali protiskali Nt na na Dt sprožilec sprožilec Sometn in in Vp Madonnino Madonnin Psnzet zadrego zadrega Sozet zabeležili zabeležiti Ggdd-mm . . .

- - - CELA cel Ppnzei TRGOVINA trgovina Sozei , , , ZADAJ zadaj Rsn SLIKA slika Sozei : : : Pogled pogled Somei v v Dt trgovino trgovina Sozet . . . V v Dm ozadju ozadje Sosem grafika grafik Somer Matjaževe Matjažev Psnzer ljubezni ljubezen Sozer Maje Maja Slzer . . .

Kraljica kraljica Sozei je biti Gp-ste-n na na Dm koncu konec Somem z z Do živci živec Sommo tako tako Rsn zelo zelo Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n zajokala zajokati Ggdd-ez celo celo L v v Dm javnosti javnost Sozem . . . Vendar vendar Vp ji on Zotzed--k bremena breme Soser krone krona Sozer ne ne L more moči Ggnste nihče nihče Zl-mei odvzeti odvzeti Ggdn . . . » » » Najbolj najbolj Rsn od od Dr vsega ves Zc-ser jo on Zotzet--k boli boleti Ggnste , , , da da Vd morata morati Ggnstd breme breme Soset svojih svoj Zp-mmr staršev starš Sommr nositi nositi Ggnn tudi tudi L njena njen Zstmdiez vnuka vnuk Somdi , , , princ princ Somei William William Slmei in in Vp Harry Harry Slmei , , , « « « pravijo praviti Ggvstm tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd dobro dobro Rsn poznajo poznati Ggnstm razmere razmera Sozmt na na Dm dvoru dvor Somem . . .

Maxima Maxima Slzei dan dan Sometn za za Do dnem dan Someo na na Dt skrivaj skrivaj Rsn obiskuje obiskovati Ggnste haaško haaški Ppnzet bolnišnico bolnišnica Sozet . . . Vsako vsak Zc-set jutro jutro Soset skozi skozi Dt zadnja zadnji Ppnsmt vrata vrata Sosmt vstopi vstopiti Ggdste v v Dt bolnišnico bolnišnica Sozet in in Vp jo on Zotzet--k zapusti zapustiti Ggdste eno en Kbzzet uro ura Sozet kasneje kasno Rsr . . . Razlog razlog Somei ? ? ? Svetlolaska svetlolaska Sozei se se Zp------k boji bati Ggnste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n njen njen Zstmeiez otrok otrok Somei podedoval podedovati Ggdd-em isto isti Zn-zet bolezen bolezen Sozet , , , kot kot Vd jo on Zotzet--k ima imeti Ggnste-n njen njen Zstmeiez mož mož Somei . . .

Britanska britanski Ppnzei manekenka manekenka Sozei in in Vp igralka igralka Sozei je biti Gp-ste-n pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo ' ' ' razkurila razkuriti Ggdd-ez ' ' ' novinarje novinar Sommt , , , ker ker Vd na na Dm tiskovni tiskoven Ppnzem konferenci konferenca Sozem za za Dt film film Sometn Poziv poziv Somei za za Dt Saro Sara Slzet ni biti Gp-ste-d želela želeti Ggnd-ez dajati dajati Ggnn uradnih uraden Ppnzmr izjav izjava Sozmr v v Dm zvezi zveza Sozem s z Do filmom film Someo , , , češ češ L da da Vd so biti Gp-stm-n ji on Zotzed--k novinarji novinar Sommi naredili narediti Ggdd-mm že že L dosti dosti Rsn škode škoda Sozer . . . Ko ko Vd pa pa Vp je biti Gp-ste-n končno končno Rsn vendarle vendarle Vp pristala pristati Ggvd-ez na na Dt en en Kbzmet sam sam Ppnmetn intervju intervju Sometn z z Do ' ' ' resnim resen Ppnmeo ' ' ' novinarjem novinar Someo , , , je biti Gp-ste-n skoraj skoraj L eksplodirala eksplodirati Ggvd-ez od od Dr jeze jeza Sozer . . . Novinar novinar Somei jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp vprašal vprašati Ggdd-em , , , če če Vd namerava nameravati Ggnste pred pred Do kamero kamera Sozeo še še L kdaj kdaj Rsn pokazati pokazati Ggdn ' ' ' joške joška Sozmt ' ' ' . . .

Mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm Zvenenju zvenenje Sosem v v Dm glavi glava Sozem to ta Zk-sei zelo zelo Rsn pogosto pogost Ppnsei , , , tudi tudi L zasebno zasebno Rsn smo biti Gp-spm-n se se Zp------k precej precej Rsn pogosto pogosto Rsn družili družiti Ggnd-mm in in Vp nismo biti Gp-spm-d se se Zp------k slabo slabo Rsn zabavali zabavati Ggnd-mm , , , delovali delovati Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n kot kot Vd ' ' ' gang gang Somei ' ' ' in in Vp še še L vedno vedno Rsn radi rad Rsn potujemo potovati Ggnspm po po Dm premierah premiera Sozmm po po Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . Primož Primož Slmei Petkovšek Petkovšek Slmei vozi voziti Ggnste , , , Šugman Šugman Slmei in in Vp drugi drug Kbzmmi pa pa Vp ves ves Zc-met čas čas Sometn skrbimo skrbeti Ggnspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n res res Rsn zabavno zabavno Rsn . . . « « «

NIZOZEMSKI nizozemski Ppnmeid DVOR dvor Somei : : : Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n kraljeva kraljev Psnzei palača palača Sozei te ta Zk-mmt dni dan Sommt zavita zavit Pdnzei v v Dt pajčolan pajčolan Sometn žalovanja žalovanje Soser , , , pa pa Vp nizozemski nizozemski Ppnmmi mediji medij Sommi že že L razglabljajo razglabljati Ggnstm o o Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n kraljica kraljica Sozei Beatrix Beatrix Slzei po po Dm moževi možev Psnzem smrti smrt Sozem najverjetneje verjetno Rss poslovila posloviti Ggdd-ez od od Dr kraljevega kraljev Psnmer prestola prestol Somer . . . Beatrix Beatrix Slzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez namreč namreč Vp zelo zelo Rsn navezana navezan Pdnzei na na Dt moža mož Sometd in in Vp je biti Gp-ste-n nekoč nekoč Rsn celo celo L priznala priznati Ggdd-ez , , , da da Vd brez brez Dr njegove njegov Zstzerem moralne moralen Ppnzer podpore podpora Sozer sploh sploh L ne ne L bi biti Gp-g mogla moči Ggnd-ez vladati vladati Ggnn . . . Če če Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n res res Rsn poslovila posloviti Ggdd-ez od od Dr krone krona Sozer , , , bo biti Gp-pte-n njeno njen Zstsetez mesto mesto Soset zasedel zasesti Ggdd-em prestolonaslednik prestolonaslednik Somei Willem Willem Slmei Alexander Alexander Slmei , , , ob ob Dm njem on Zotmem pa pa Vp bo biti Gp-pte-n njegova njegov Zstzeiem žena žena Sozei Maxima Maxima Slzei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pri pri Dm Nizozemcih Nizozemec Slmmm zelo zelo Rsn priljubljena priljubljen Ppnzei . . .

Kaj kaj Zv-sei pa pa Vp glasba glasba Sozei , , , oboževalci oboževalec Sommi ? ? ? Pred pred Do novim nov Ppnseo letom leto Soseo bomo biti Gp-ppm-n lahko lahko Rsn slišali slišati Ggvd-mm in in Vp videli videti Ggvd-mm prvo prvi Kbvzet skladbo skladba Sozet z z Dr Vilijevega Vilijev Psnmer novega nov Ppnmer albuma album Somer , , , ki ki Vd že že L malce malce Rsn zamuja zamujati Ggnste . . . Ker ker Vd - - - kot kot Vd pravi praviti Ggvste Vili Vili Slmei - - - je biti Gp-ste-n včasih včasih Rsn kar kar Rsn malo malo Rsn len len Ppnmein . . . Pa pa Vp bi biti Gp-g mu on Zotmed--k verjeli verjeti Ggvd-mm ? ? ? Ob ob Dm poslušanju poslušanje Sosem oddaje oddaja Sozer Živimo živeti Ggnspm lepo lepo Rsn se se Zp------k nam jaz Zop-md ne ne L bo biti Gp-pte-n predstavil predstaviti Ggdd-em kot kot Vd lenobnež lenobnež Somei , , , ravno ravno L nasprotno nasprotno Rsn . . . Zato zato Vp vabljeni vabljen Pdnmmi v v Dt družbo družba Sozet Živimo živeti Ggnspm lepo lepo Rsn na na Dt 20 20 Kag radijskih radijski Ppnzmm postajah postaja Sozmm , , , med med Do njimi on Zotzmo tudi tudi L na na Dt Radio radio Sometn Odmev odmev Somei ob ob Dm petkih petek Sommm ob ob Dm 14h 14h Kag , , , Radio radio Sometn Sraka sraka Sozei ob ob Dm torkih torek Sommm ob ob Dm 20h 20h Kag , , , Radio radio Sometn Odeon Odeon Slmei ob ob Dm nedeljah nedelja Sozmm ob ob Dm 18h 18h Kag , , , Radio radio Sometn Ptuj Ptuj Slmei ob ob Dm sobotah sobota Sozmm ob ob Dm 22h 22h Kag , , , Koroški koroški Ppnmetd radio radio Sometn ob ob Dm sobotah sobota Sozmm ob ob Dm 18h 18h Kag . . .

" " " Čakanja čakanje Soser je biti Gp-ste-n res res Rsn veliko veliko Rsn , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n bolje dobro Rsr , , , kakor kakor Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm naših naš Zspmmmm časih čas Sommm , , , ko ko Vd nihče nihče Zl-mei ni biti Gp-ste-d vedel vedeti Ggnd-em , , , kaj kaj Zv-set počnemo početi Ggvspm . . . Kako kako Rsn gre iti Ggvste vašemu vaš Zsdmedm sinu sin Somed ? ? ? " " " Kot kot Vd šefinja šefinja Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n Fran Fran Slzei trudila truditi Ggnd-ez , , , da da Vd bi biti Gp-g vedela vedeti Ggnd-ez čim čim Rsn več veliko Rsr o o Dm uslužbencih uslužbenec Sommm . . . Vedela vedeti Ggnd-ez je biti Gp-ste-n , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n Peggy Peggy Slzei dva dva Kbgmdt otroka otrok Somdt , , , ki ki Vd sta biti Gp-std-n ji on Zotzed--k povzročala povzročati Ggnd-dm veliko veliko Rsn skrbi skrb Sozmr . . . Hčerka hčerka Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez že že L odrasla odrasel Ppnzei in in Vp se se Zp------k ni biti Gp-ste-d razumela razumeti Ggvd-ez z z Do očetom oče Someo , , , sin sin Somei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em mlajši mlad Pppmeid in in Vp ni biti Gp-ste-d nikoli nikoli Rsn odprl odpreti Ggdd-em učbenika učbenik Somer . . .

Rada rad Rsn kuha kuhati Ggnste tudi tudi L testenine testenina Sozmt , , , sama sam Ppnzei celo celo L pripravlja pripravljati Ggnste krompirjeve krompirjev Psnmmt njoke njok Sommt , , , pite pita Sozmi so biti Gp-stm-n njena njen Zstzeiez posebna poseben Ppnzei strast strast Sozei in in Vp zelenjava zelenjava Sozei : : : » » » Nisem biti Gp-spe-d vegetarijanka vegetarijanka Sozei , , , ampak ampak Vp mesa meso Soser si se Zp---d--k nikoli nikoli Rsn ne ne L pripravljam pripravljati Ggnspe doma doma Rsn . . . Ne ne L vem vedeti Ggnspe , , , nisem biti Gp-spe-d se se Zp------k naučila naučiti Ggdd-ez . . . « « «

Radi rad Rsn imate imeti Ggnsdm-n belo bel Ppnzet . . . Motiv motiv Sometn belega bel Ppnmer kvadrata kvadrat Somer na na Dm beli bel Ppnzem steni stena Sozem . . . Oblečeni oblečen Pdnmmi pa pa Vp ste biti Gp-sdm-n povečinoma povečinoma Rsn v v Dt črno črn Ppnzet . . . Je biti Gp-ste-n tukaj tukaj Rsn kakšen kakšen Zv-mei skrit skrit Pdnmein pomen pomen Somei ? ? ?

Odločila odločiti Ggdd-ez sem biti Gp-spe-n se se Zp------k , , , da da Vd bom biti Gp-ppe-n začela začeti Ggdd-ez obiskovati obiskovati Ggnn fitnes fitnes Sometn . . . Prijateljica prijateljica Sozei mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n povedala povedati Ggdd-ez , , , da da Vd bom biti Gp-ppe-n dosegla doseči Ggdd-ez največji velik Ppsmetd učinek učinek Sometn , , , če če Vd bom biti Gp-ppe-n telovadila telovaditi Ggnd-ez tešče tešče Rsn . . . Zanima zanimati Ggnste me jaz Zop-et--k , , , ali ali Rsn to ta Zk-sei res res Rsn drži držati Ggnste , , , če če Vd to ta Zk-sei ne ne L drži držati Ggnste , , , pa pa Vp bi biti Gp-g rada rad Rsn izvedela izvedeti Ggdd-ez , , , kakšen kakšen Zv-mei je biti Gp-ste-n pravilen pravilen Ppnmein način način Somei prehranjevanja prehranjevanje Soser pred pred Do telovadbo telovadba Sozeo oziroma oziroma Vp pred pred Do vsako vsak Zc-zeo drugo drug Kbzzeo telesno telesen Ppnzeo aktivnostjo aktivnost Sozeo . . .

Naj naj L torej torej Rsn pričakujemo pričakovati Ggnspm njeno njen Zstzetez avtobiografijo avtobiografija Sozet ? ? ? » » » Rada rad Rsn bi biti Gp-g jo on Zotzet--k nekoč nekoč Rsn napisala napisati Ggdd-ez , , , to ta Zk-sei se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k zdi zdeti Ggnste blazno blazno Rsn zanimivo zanimiv Ppnsei . . . Sicer sicer Rsn pa pa Vp ravno ravno L berem brati Ggnspe knjigo knjiga Sozet o o Dm tem ta Zk-sem , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n razpadla razpasti Ggdd-ez Jugoslavija Jugoslavija Slzei . . . « « «

2 2 Kag . . . Svetlikajoč svetlikajoč Ppnmein se se Zp------k šal šal Somei s z Do srebrno srebrno Rsn kovinskimi kovinski Ppnzmo nitkami nitka Sozmo Topshop Topshop Slmei , , , 3.000,00 3.000,00 Kag , , , Emporium Emporium Slmei

Nenazadnje nenazadnje Rsn in in Vp najpomembnejše pomembno Rss ! ! ! Preživela preživeti Ggdd-ez ga on Zotmet--k bom biti Gp-ppe-n v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem ali ali Vp pa pa Vp me jaz Zop-et--k bo biti Gp-pte-n

Trenja trenje Sosmi med med Do staroselci staroselec Sommo in in Vp turističnimi turističen Ppnzmo dejavnostmi dejavnost Sozmo ter ter Vp interesi interes Sommo mesta mesto Soser . . . Mesto mesto Sosei je biti Gp-ste-n , , , tudi tudi L ožji ozek Pppmeid center center Somei , , , in in Vp to ta Zk-sei kljub kljub Dd vse vse Rsn boljši dober Pppzed ureditvi ureditev Sozed parkirnih parkiren Ppnsmr mest mesto Sosmr , , , preveč preveč Rsn zatrpano zatrpan Pdnsei z z Do avtomobili avtomobil Sommo . . . Želel želeti Ggnd-em bi biti Gp-g , , , da da Vd bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em javni javen Ppnmeid promet promet Somei bolje dobro Rsr urejen urejen Pdnmein . . . Da da Vd bi biti Gp-g ljudje človek Sommi , , , predvsem predvsem L tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd se se Zp------k v v Dt Ljubljano Ljubljana Slzet vozijo voziti Ggnstm iz iz Dr krajev kraj Sommr in in Vp mest mesto Sosmr izven izven Dr nje on Zotzer , , , razumeli razumeti Ggvd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n petsto petsto Kbg-mi metrov meter Sommr peš peš Rsn hoje hoja Sozer v v Dt službo služba Sozet nekaj nekaj Zn-sei povsem povsem Rsn običajnega običajen Ppnser . . . Da da Vd ni biti Gp-ste-d nujno nujen Rsn , , , da da Vd prav prav L vsak vsak Zc-mei parkira parkirati Ggvste pred pred Do vrati vrata Sosmo pisarne pisarna Sozer . . . Nihče nihče Zl-mei nima imeti Ggnste-d , , , niti niti L ministrstva ministrstvo Sosmi ne ne L , , , pravice pravica Sozer rezervirati rezervirati Ggvn cele cel Ppnzer ulice ulica Sozer za za Dt službeno služben Ppnset parkiranje parkiranje Soset . . . Začel začeti Ggdd-em bi biti Gp-g proces proces Sometn oživljanja oživljanje Soser nabrežja nabrežje Soser Ljubljanice Ljubljanica Slzer . . . In in Vp to ta Zk-sei z z Do javnim javen Ppnmeo naborom nabor Someo idej ideja Sozmr . . . Kjer kjer Vd se se Zp------k začne začeti Ggdste Grubarjev Grubarjev Psnmein kanal kanal Somei , , , bi biti Gp-g dal dati Ggdd-em zgraditi zgraditi Ggdn jez jez Sometn . . . Trdim trditi Ggnspe , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k mesto mesto Sosei tako tako Rsn samo sam Ppnsei oskrbovalo oskrbovati Ggnd-es z z Do elektriko elektrika Sozeo in in Vp da da Vd bi biti Gp-g jo on Zotzet--k lahko lahko Rsn prodajali prodajati Ggnd-mm še še L državi država Sozed . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser bi biti Gp-g dvignjena dvignjen Pdnzei gladina gladina Sozei Ljubljanice Ljubljanica Slzer omogočila omogočiti Ggdd-ez , , , da da Vd reka reka Sozei postane postati Ggdste povsem povsem Rsn prehodna prehoden Ppnzei , , , da da Vd se se Zp------k napolnijo napolniti Ggdstm vsi ves Zc-mmi njeni njen Zstmmiez kanali kanal Sommi . . .

Na na Dt hitro hitro Rsn sva biti Gp-spd-n se se Zp------k poslovili posloviti Ggdd-dz . . . Dan dan Somei je biti Gp-ste-n dobil dobiti Ggdd-em grenak grenek Ppnmetn priokus priokus Sometn . . . Toliko toliko Rsn bolj bolj Rsn , , , ker ker Vd sem biti Gp-spe-n Nejca Nejc Slmetd imela imeti Ggnd-ez priložnost priložnost Sozet spoznati spoznati Ggvn . . . Danes danes Rsn lahko lahko Rsn povem povedati Ggdspe , , , da da Vd me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n ( ( ( še še L ne ne L ) ) ) osemnajstletnik osemnajstletnik Somei s z Do svojo svoj Zp-zeo neverjetno neverjetno Rsn pozitivno pozitiven Ppnzeo energijo energija Sozet , , , iskrenostjo iskrenost Sozeo in in Vp nepokvarjenostjo nepokvarjenost Sozeo popolnoma popolnoma Rsn očaral očarati Ggdd-em in in Vp naredil narediti Ggdd-em velik velik Ppnmetn vtis vtis Sometn name name Zop-et--z . . . Naša naš Zspzeim revija revija Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez med med Do prvimi prvi Kbvzmo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n poleti poleti Rsn pisale pisati Ggnd-mz o o Dm novopečenih novopečen Ppnmmm Bepopovcih Bepopovec Slmmm , , , Nejčevo Nejčev Psnzet pot pot Sozet pa pa Vp smo biti Gp-spm-n spremljali spremljati Ggnd-mm že že L vse vse Rsn od od Dr kvalifikacij kvalifikacija Sozmr Popstarsov Popstars Slmmr . . . Simpatični simpatičen Ppnmeid modrooki modrook Ppnmeid temnolasec temnolasec Somei se se Zp------k nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp takoj takoj Rsn zasidral zasidrati Ggdd-em v v Dt srca srce Sosmt in in Vp držali držati Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n pesti pest Sozmt zanj zame Zotmet--z , , , upajoč upajoč Rd , , , da da Vd mu on Zotmed--k bo biti Gp-pte-n sicer sicer Rsn brezkompromisna brezkompromisen Ppnzei komisija komisija Sozei oprostila oprostiti Ggdd-ez še še L nedopolnjeno nedopolnjen Ppnzet ( ( ( a a Vp zahtevano zahtevan Pdnzet ) ) ) polnoletnost polnoletnost Sozet . . . In in Vp so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k jo on Zotzet--k . . . No no L , , , roko roka Sozet na na Dt srce srce Soset Nejc Nejc Slmei je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em med med Do vsemi ves Zc-mmo kandidati kandidat Sommo prav prav L gotovo gotovo Rsn največjo velik Ppszet karizmo karizma Sozet , , , njegovo njegov Zstzetem energijo energija Sozet si biti Gp-sde-n lahko lahko Rsn prijel prijeti Ggdd-em skoraj skoraj L z z Do roko roka Sozeo in in Vp , , , seveda seveda L , , , obetal obetati Ggnd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n zaradi zaradi Dr njega on Zotmer pokala pokati Ggnd-ms dekliška dekliški Ppnsmi srca srce Sosmi . . . In in Vp tako tako Rsn je biti Gp-ste-n kasneje kasno Rsr , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n uvrstil uvrstiti Ggdd-em v v Dt skupino skupina Sozet in in Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k mu on Zotmed--k uresničile uresničiti Ggdd-mz prve prvi Kbvzmi sanje sanja Sozmi , , , tudi tudi L bilo biti Gp-d-es . . . Začel začeti Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n nori nor Ppnmeid tempo tempo Somei zvezdniškega zvezdniški Ppnser življenja življenje Soser , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n skupaj skupaj Rsn z z Do drugimi drug Kbzmmo člani član Sommo skupine skupina Sozer , , , Alenko Alenka Slzeo , , , Ano Ana Slzeo , , , Tinkaro Tinkara Slzeo in in Vp Simonom Simon Slmeo , , , začel začeti Ggdd-em z z Do velikimi velik Ppnmmo koraki korak Sommo spoznavati spoznavati Ggnn . . . Po po Dm uspešno uspešno Rsn posnetem posnet Pdnmem prvencu prvenec Somem Ti ti Zod-ei si biti Gp-sde-n moje moj Zspseie sonce sonce Sosei je biti Gp-ste-n sledilo slediti Ggnd-es snemanje snemanje Sosei videospota videospot Somer na na Dm Krku Krk Slmem , , , kjer kjer Vd smo biti Gp-spm-n se se Zp------k tudi tudi L srečali srečati Ggdd-mm . . . Ko ko Vd sva biti Gp-spd-n s z Do fotografom fotograf Someo prispela prispeti Ggdd-dm v v Dt Baško Baška Slzet , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n snemali snemati Ggnd-mm , , , je biti Gp-ste-n Nejc Nejc Slmei na na Dm vročem vroč Ppnsem soncu sonce Sosem , , , naslonjen naslonjen Pdnmein na na Dt rdečega rdeč Ppnmet oldtimerja oldtimer Sometd , , , ravno ravno L igral igrati Ggnd-em na na Dt svoj svoj Zp-met saksofon saksofon Sometn , , , svojo svoj Zp-zet veliko velik Ppnzet ljubezen ljubezen Sozet . . . Malo malo Rsn kasneje kasno Rsr smo biti Gp-spm-n si se Zp---d--k z z Do Bepopčki Bepopček Slmmo segli seči Ggdd-mm v v Dt roko roka Sozet , , , dan dan Somei , , , preklepetan preklepetan Pdnmein in in Vp preživet preživet Pdnmein z z Do njimi on Zotmmo , , , pa pa Vp mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n doživeto doživeto Rsn in in Vp zelo zelo Rsn globoko globoko Rsn ostal ostati Ggdd-em v v Dm spominu spomin Somem . . . Fanta fant Somdi in in Vp dekleta dekle Sosmi so biti Gp-stm-n naredili narediti Ggdd-mm name name Zop-et--z močan močen Ppnmetn vtis vtis Sometn . . . S z Do svojo svoj Zp-zeo sproščenostjo sproščenost Sozeo in in Vp skoraj skoraj L neverjetno neverjeten Ppnzeo , , , skozi skozi Dt kvalifikacije kvalifikacija Sozmt pridobljeno pridobljen Pdnzeo , , , povezanostjo povezanost Sozeo ter ter Vp res res Rsn pravim pravi Ppnseo , , , iskrenim iskren Ppnseo prijateljstvom prijateljstvo Soseo . . . Nejc Nejc Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n še še L izstopal izstopati Ggnd-em . . . Tako tako Rsn pozitivno pozitivno Rsn radoveden radoveden Ppnmein in in Vp simpatičen simpatičen Ppnmein , , , iskriv iskriv Ppnmein in in Vp duhovit duhovit Ppnmein , , , na na Dt trenutke trenutek Sommt najstniško najstniško Rsn prebujajoč prebujajoč Ppnmein se se Zp------k . . . Njegova njegov Zstzeiem energija energija Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez nekaj nekaj Zn-set posebnega poseben Ppnser , , , kar kar Rsn žarela žareti Ggnd-ez je biti Gp-ste-n iz iz Dr in in Vp okoli okoli Dr njega on Zotmer . . . Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Zn-sei neopisljivega neopisljiv Ppnser . . . Nejca Nejc Slmetd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es treba treba Rsn doživeti doživeti Ggdn . . .

2 2 Kag . . . » » » V v Dt torek torek Sometn se se Zp------k začne začeti Ggdste oktober oktober Somei . . . Moj moj Zspmeie mesec mesec Somei . . . « « « Mojca Mojca Slzei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n odslej odslej Rsn treba treba Rsn izogibati izogibati Ggnn horoskopom horoskop Sommd in in Vp napovedim napoved Sozmd v v Dm revijah revija Sozmm , , , ki ki Vd pišejo pisati Ggnstm , , , kakšna kakšen Zv-smi so biti Gp-stm-n dekleta dekle Sosmi , , , rojena rojen Pdnsmi v v Dm znamenju znamenje Sosem škorpijona škorpijon Somer ! ! ! Dopoldne dopoldne Rsn bo biti Gp-pte-n obiskala obiskati Ggdd-ez Idrijo Idrija Slzet - - - mesto mesto Soset z z Do največ veliko Rss registriranimi registriran Pdnmmo avtomobili avtomobil Sommo znamke znamka Sozer Jugo jugo Somei v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . » » » Jugo jugo Somei je biti Gp-ste-n vendarle vendarle Vp za za Dt dugo dugo Rsn ? ? ? « « « Z z Do zanimanjem zanimanje Soseo pričakuje pričakovati Ggnste srečanje srečanje Soset z z Do mladimi mlad Ppnmmo vozniki voznik Sommo rallyja rally Somer . . . To ta Zk-sei bo biti Gp-pte-n ena en Kbzzei od od Dr tem tema Sozmr v v Dm oddaji oddaja Sozem Čez čez Dt planke planka Sozmt o o Dm Srbiji Srbija Slzem in in Vp Črni črn Ppnzem gori gora Sozem , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k končuje končevati Ggnste ta ta Zk-met teden teden Sometn . . .

9. 9. Kav glos glos Somei za za Dt rahlo rahlo Rsn poudarjene poudarjen Pdnzmt ustnice ustnica Sozmt / / / L'OREAL L'OREAL Slmei / / / Pastel pastel Somei Repair Repair Slmei / / / 02 02 Kag Strawberry Strawberry Slmei Shake Shake Slmei

» » » Človek človek Somei je biti Gp-ste-n ustvaril ustvariti Ggdd-em vazo vaza Sozet s z Do šopkom šopek Someo . . . Vaza vaza Sozei cvetlice cvetlica Sozer sploh sploh L ne ne L rabi rabiti Ggnste , , , šopek šopek Somei si se Zp---d--k jo on Zotzet--k izbere izbrati Ggdste kot kot Vd svoj svoj Zp-met objekt objekt Sometn . . . Vaza vaza Sozei mora morati Ggnste biti biti Gp-n votla votel Ppnzei . . . Imeti imeti Ggnn mora morati Ggnste notranjost notranjost Sozet . . . Mora morati Ggnste objemati objemati Ggnn . . . Zaprta zaprt Pdnzei bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez le le L gol gol Ppnmein objekt objekt Somei . . . « « « Marjan Marjan Slmei Lovšin Lovšin Slmei

Sharon Sharon Slzei Stone Stone Slzei : : : Že že L nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr se se Zp------k pojavlja pojavljati Ggnste novica novica Sozei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n hollywoodska hollywoodski Ppnzei igralka igralka Sozei tudi tudi L uradno uradno Rsn genij genij Somei . . . Na na Dm letošnji letošnji Ppnzem podelitvi podelitev Sozem oskarjev oskar Sommr pa pa Vp je biti Gp-ste-n priznala priznati Ggdd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n njeno njen Zstseiez članstvo članstvo Sosei v v Dm organizaciji organizacija Sozem Mensa Mensa Slzei samo samo L novinarska novinarski Ppnzei raca raca Sozei . . . V v Dm Menso Mensa Slzet sprejmejo sprejeti Ggdstm samo samo L ljudi človek Sommt z z Do nadpovprečno nadpovprečno Rsn visokim visok Ppnmeo inteligenčnim inteligenčen Ppnmeo kvocientom kvocient Someo . . . Oglasil oglasiti Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n tudi tudi L predsednik predsednik Somei te ta Zk-zer organizacije organizacija Sozer in in Vp povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vesel vesel Ppnmein , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n gospa gospa Sozei Stone Stone Slzei končno končno Rsn odločila odločiti Ggdd-ez povedati povedati Ggdn resnico resnica Sozet . . .

Zadnji zadnji Ppnmmi dnevi dan Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm torej torej Rsn za za Dt Andreja Andrej Slmetd izredno izredno Rsn naporni naporen Ppnmmi . . . Tako tako Rsn naporni naporen Ppnmmi , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn trinajstega trinajsti Kbvmer celo celo L izjemno izjemno Rsn nesrečen nesrečen Ppnmein . . . Zalomilo zalomiti Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n s z Do snemalci snemalec Sommo , , , ki ki Vd bi biti Gp-g morali morati Ggnd-mm posneti posneti Ggdn koncert koncert Sometn . . . Eden eden Kbzmei od od Dr Dublinersev Dubliners Slmmr je biti Gp-ste-n odpovedal odpovedati Ggdd-em prihod prihod Sometn zaradi zaradi Dr smrti smrt Sozer v v Dm družini družina Sozem . . . Zapletlo zaplesti Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n z z Do letalskimi letalski Ppnzmo kartami karta Sozmo ... ... ... Trinajsti trinajsti Kbvmei je biti Gp-ste-n skratka skratka Rsn prinesel prinesti Ggdd-em nesrečo nesreča Sozet . . . Andrej Andrej Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n tako tako Rsn zaprl zapreti Ggdd-em v v Dt svojo svoj Zp-zet sobico sobica Sozet in in Vp obupoval obupovati Ggnd-em . . . Potem potem Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n potrkala potrkati Ggdd-ez njegova njegov Zstzeiem starejša star Pppzei hči hči Sozei Eva Eva Slzei , , , študentka študentka Sozei medicine medicina Sozer . . . In in Vp izrekla izreči Ggdd-ez nekaj nekaj Rsn prijaznih prijazen Ppnzmr besed beseda Sozmr , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Andrej Andrej Slmei videl videti Ggvd-em , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n že že L novi nov Ppnmeid dan dan Somei lepši lep Pppmeid , , , pa pa Vp tudi tudi L to ta Zk-set , , , da da Vd je biti Gp-ste-n svoje svoj Zp-mmt otroke otrok Sommt dobro dobro Rsn vzgojil vzgojiti Ggdd-em . . .

Kopalke kopalke Sozmi so biti Gp-stm-n že že L v v Dm potovalki potovalka Sozem , , , jeziček jeziček Somei na na Dm tehtnici tehtnica Sozem pa pa Vp še še L nikakor nikakor Rsn noče hoteti Ggnste-d pasti pasti Ggvn za za Dt tista tisti Zk-mdt dva dva Kbgmdt odvečna odvečen Ppnmdt kilograma kilogram Somdt . . . Pred pred Do vami ti Zod-mo je biti Gp-ste-n idealna idealen Ppnzei dieta dieta Sozei , , , izhod izhod Somei v v Dm sili sila Sozem ! ! !

Zvečer zvečer Rsn Florjana Florjan Slmer ne ne L bo biti Gp-pte-n k k Dd meni jaz Zop-ed , , , ker ker Vd ima imeti Ggnste-n neke nek Zn-mmt posle posel Sommt čez čez Dt vikend vikend Sometn . . . V v Dm tujini tujina Sozem . . . Šmrc šmrc M . . . Bom biti Gp-ppe-n pa pa Vp poiskala poiskati Ggdd-ez Hildo Hilda Slzet . . . Po po Dm vsem ves Zc-sem tem ta Zk-sem , , , kaj kaj Zv-set mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n naredila narediti Ggdd-ez dobrega dober Ppnser , , , sem biti Gp-spe-n res res Rsn nehvaležna nehvaležen Ppnzei do do Dr nje on Zotzer . . . Kako kako Rsn profesionalno profesionalno Rsn detektivsko detektivsko Rsn je biti Gp-ste-n razkrinkala razkrinkati Ggdd-ez Saro Sara Slzet ! ! !

Vanesa Vanesa Slzei zajame zajeti Ggdste sapo sapa Sozet : : : » » » Ampak ampak Vp , , , maam maam M ! ! ! Saj saj Vp nisva biti Gp-spd-d več več L otroka otrok Somdi ! ! ! To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n totalno totalno Rsn bedno beden Ppnsei ! ! ! « « «

Škatla škatla Sozei je biti Gp-ste-n nekam nekam Rsn čudna čuden Ppnzei . . . Kot kot Vd da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm njej on Zotzem premalo premalo Rsn cigaret cigareta Sozmr . . . Bolj bolj Rsn natančno natančno Rsn si se Zp---d--k jo on Zotzet--k ogledam ogledati Ggdspe . . . Vse ves Zc-sei v v Dm redu red Somem , , , nihče nihče Zl-mei je on Zotzer--k ni biti Gp-ste-d prej prej Rsn odpiral odpirati Ggnd-em . . .

Hilda Hilda Slzei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei normalno normalen Ppnsei . . . Da da Vd je biti Gp-ste-n ona on Zotzei počela početi Ggvd-ez svojim svoj Zp-mmd staršem starš Sommd še še L hujše hud Pppzmt stvari stvar Sozmt . . . » » » Ko ko Vd sta biti Gp-std-n me jaz Zop-et--k poslala poslati Ggdd-ez v v Dt trgovino trgovina Sozet , , , nisem biti Gp-spe-d nikoli nikoli Rsn vrnila vrniti Ggdd-ez ostanka ostanek Somer . . . In in Vp kadar kadar Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em fotr fotr Somei nadelan nadelan Pdnmein , , , sem biti Gp-spe-n mu on Zotmed--k običajno običajno Rsn sunila suniti Ggdd-ez kakšnega kakšen Zv-met jurja jurij Sometd iz iz Dr denarnice denarnica Sozer . . . Pa pa Vp sem biti Gp-spe-n danes danes Rsn čisto čisto Rsn poštena pošten Ppnzei ženska ženska Sozei ! ! ! « « «

Gorazd Gorazd Slmei Drevenšek Drevenšek Slmei , , , predsednik predsednik Somei mlade mlad Ppnzer stranke stranka Sozer NOVA nov Ppnzei in in Vp obenem obenem Rsn najmlajši mlad Ppsmeid izmed izmed Dr kandidatov kandidat Sommr , , , je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd ga on Zotmer--k volilni volilen Ppnmeid dan dan Somei ni biti Gp-ste-d odvrnil odvrniti Ggdd-em od od Dr praznovanja praznovanje Soser martinovanja martinovanje Soser , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n konec konec Somei koncev konec Sommr tudi tudi L njegovi njegov Zstzedem ženi žena Sozed ime ime Sosei Martina Martina Slzei . . . Noč noč Sometn pred pred Do volitvami volitve Sozmo je biti Gp-ste-n mirno mirno Rsn prespal prespati Ggdd-em , , , pravi praviti Ggvste pa pa Vp , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n trdo trd Ppnsei delo delo Sosei za za Dt kadidate kadidate Nt končalo končati Ggdd-es že že L v v Dt petek petek Sometn po po Dm zadnjem zadnji Ppnsem soočenju soočenje Sosem . . . In in Vp kam kam Rsn naprej naprej Rsn ? ? ? Zadovoljen zadovoljen Ppnmein z z Do volilno volilen Ppnzeo kampanjo kampanja Sozeo pravi praviti Ggvste , , , » » » da da Vd se se Zp------k ne ne L da dati Ggdste vplivati vplivati Ggnn na na Dt končni končen Ppnmetd rezultat rezultat Sometn , , , da dati Ggdste se se Zp------k pa pa Vp vplivati vplivati Ggnn na na Dt dolgoročne dolgoročen Ppnmmt projekte projekt Sommt , , , « « « kar kar Zz-sei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n zanj zame Zotmet--z pokazalo pokazati Ggdd-es v v Dm naslednjih naslednji Ppnmmm mesecih mesec Sommm , , , ko ko Vd bo biti Gp-pte-n vlada vlada Sozei podvržena podvržen Pdnzei spremembam sprememba Sozmd . . .

» » » Če če Vd samo samo L pogledamo pogledati Ggdspm , , , kje kje Rsn so biti Gp-stm-n danes danes Rsn v v Dm razvoju razvoj Somem bivše bivši Ppnzmi republike republika Sozmi bivše bivši Ppnzer skupne skupen Ppnzer države država Sozer in in Vp kje kje Rsn smo biti Gp-spm-n mi jaz Zopmmi , , , lahko lahko Rsn na na Dt hitro hitro Rsn ugotovimo ugotoviti Ggdspm , , , da da Vd nam jaz Zop-md gre iti Ggvste dobro dobro Rsn . . . « « «

Nina Nina Slzei je biti Gp-ste-n drugo drug Kbzset leto leto Soset predstave predstava Sozer Žurka žurka Sozei za za Dt punce punca Sozmt zanosila zanositi Ggdd-ez , , , vendar vendar Vp zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser ni biti Gp-ste-d imela imeti Ggnd-ez prav prav L nič nič Rsn težav težava Sozmr , , , ravno ravno L nasprotno nasprotno Rsn . . . V v Dm predstavi predstava Sozem namreč namreč Vp igra igrati Ggnste nosečnico nosečnica Sozet in in Vp tako tako Rsn na na Dm odru oder Somem kmalu kmalu Rsn ni biti Gp-ste-d več več L potrebovala potrebovati Ggnd-ez umetnega umeten Ppnmer trebuha trebuh Somer . . . Do do Dr rojstva rojstvo Soser sina sin Sometd je biti Gp-ste-n igrala igrati Ggnd-ez tudi tudi L v v Dm balkanskem balkanski Ppnmem špijonu špijon Somem in in Vp Dnevu dan Somem norosti norost Sozmr . . .

5 5 Kag . . . Ivana Ivana Slzei obožuje oboževati Ggnste stare star Ppnmmt dele del Sommt obeh oba Zc-sdr mest mesto Sosdr , , , v v Dm katerih kateri Zv-sdm živi živeti Ggnste , , , vendar vendar Vp se se Zp------k v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem opazi opaziti Ggdste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n za za Dt prenovo prenova Sozet namenjenega namenjen Pdnmer več veliko Rsr denarja denar Somer . . . Razlika razlika Sozei v v Dm utripu utrip Somem obeh oba Zc-sdr mest mesto Sosdr je biti Gp-ste-n le le L v v Dt nedeljo nedelja Sozet , , , ko ko Vd se se Zp------k Ljubljana Ljubljana Slzei zavije zaviti Ggdste v v Dt molk molk Sometn , , , v v Dm Zagrebu Zagreb Slmem pa pa Vp se se Zp------k na na Dm cvetnem cveten Ppnmem trgu trg Somem prav prav L ta ta Zk-met dan dan Sometn dogaja dogajati Ggnste največ veliko Rss . . .

Na na Dt stara star Ppnsmt leta leto Sosmt naju jaz Zop-dt vidim videti Ggvspe kot kot Vd še še L vedno vedno Rsn zaljubljena zaljubljen Ppnmdt in in Vp radovedna radoveden Ppnmdt vsega ves Zc-ser , , , kar kar Zz-set nama jaz Zop-dd bo biti Gp-pte-n prinesel prinesti Ggdd-em nov nov Ppnmein dan dan Somei . . . Sedela sedeti Ggnd-dm bova biti Gp-ppd-n na na Dm sončku sonček Somem pred pred Do kantino kantina Sozeo Žižola Žižola Slzei na na Dm Tartinijevem Tartinijev Psnmem trgu trg Somem v v Dm Piranu Piran Slmem , , , ki ki Vd sem biti Gp-spe-n jo on Zotzet--k odprl odpreti Ggdd-em pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo skupaj skupaj Rsn s z Do prijateljem prijatelj Someo Bojanom Bojan Slmeo Šalamonom Šalamon Slmeo ter ter Vp si se Zp---d--k prepevala prepevati Ggnd-dm tisto tisti Zk-zet od od Dr Sidharte Sidharta Slzer ; ; ; » » » ker ker Vd ne ne L verjamem verjeti Ggvspe v v Dt telo telo Soset , , , rad rad Rsn bi biti Gp-g te ti Zod-et--k videl videti Ggvd-em v v Dt srce srce Soset ! ! ! « « «

2 2 Kag . . . Jagodna jagoden Ppnzei maska maska Sozei za za Dt obraz obraz Sometn očisti očistiti Ggdste in in Vp napne napeti Ggdste kožo koža Sozet / / / SCHAEBEN'S SCHAEBEN'S Slmei / / / 283,80 283,80 Kag SIT SIT O

3 3 Kag . . . Tekoče tekoč Ppnsei kremno kremen Ppnsei milo milo Sosei z z Do vonjem vonj Someo jagode jagoda Sozer , , , ki ki Vd neguje negovati Ggnste in in Vp ščiti ščititi Ggnste kožo koža Sozet pred pred Do izsušitvijo izsušitev Sozeo / / / Florena Florena Slzei / / / 593,00 593,00 Kag SIT SIT O

2 2 Kag . . . Čevlji čevelj Sommi Mass Mass Slmei , , , Laira Laira Slzei , , , 9.900 9.900 Kag SIT SIT O ; ; ; torbica torbica Sozei Mass Mass Slmei , , , K. K. O Play Play Slmei USA USA Slzei limited limited Nj , , , 5.950 5.950 Kag SIT SIT O

Ko ko Vd pripoveduje pripovedovati Ggnste pred pred Do kamero kamera Sozeo , , , je biti Gp-ste-n videti videti Ggvn kot kot Vd urejen urejen Pdnmein genij genij Somei iz iz Dr sosednje sosednji Ppnzer ulice ulica Sozer . . . Kadar kadar Vd svoja svoj Zp-smt značilna značilen Ppnsmt očala očala Sosmt združi združiti Ggdste z z Do nevpadljivo nevpadljiv Ppnzeo in in Vp sproščeno sproščen Ppnzeo opravo oprava Sozeo , , , nas jaz Zop-mt še še L vedno vedno Rsn prepriča prepričati Ggdste . . .

JESENSKO jesenski Ppnsei DREVO drevo Sosei , , , Neža Neža Slzei Plut Plut Slzei , , , 2. 2. Kav r. r. O devetletke devetletka Sozer , , , OŠ OŠ Slzei Zalog Zalog Slmei , , , Ljubljana Ljubljana Slzei

PREDLOG predlog Somei : : : Z z Do BAGERJEM bager Someo PORIVA porivati Ggnste VES ves Zc-met SNEG sneg Sometn NA na Dt ENO en Kbzzet STRAN stran Sozet HIŠE hiša Sozer , , , TAKO tako Rsn DA da Vd SNEG sneg Somei DEL del Sometn HIŠE hiša Sozer S z Do STREHO streha Sozeo POPOLNOMA popolnoma Rsn ZAKRIJE zakriti Ggdste . . .

Ljubljana Ljubljana Slzei - - - Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n kazalo kazati Ggnd-es , , , da da Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n razmere razmera Sozmi v v Dm državnem državen Ppnsem tožilstvu tožilstvo Sosem po po Dm odstopu odstop Somem vodje vodja Somer posebne poseben Ppnzer skupine skupina Sozer tožilcev tožilec Sommr Barbare Barbara Slzer Brezigar Brezigar Slzer in in Vp imenovanju imenovanje Sosem začasnega začasen Ppnmer vršilca vršilec Somer dolžnosti dolžnost Sozmr na na Dm tej ta Zk-zem funkciji funkcija Sozem Antona Anton Slmer Ribnikarja Ribnikar Slmer umirile umiriti Ggdd-mz , , , so biti Gp-stm-n predstavniki predstavnik Sommi izvršne izvršen Ppnzer oblasti oblast Sozer - - - podpredsednik podpredsednik Somei vlade vlada Sozer Marjan Marjan Slmei Podobnik Podobnik Slmei v v Dm imenu ime Sosem komisije komisija Sozer za za Dt preprečevanje preprečevanje Soset oškodovanja oškodovanje Soser premoženja premoženje Soser in in Vp pravosodni pravosoden Ppnmeid minister minister Somei Tomaž Tomaž Slmei Marušič Marušič Slmei - - - včeraj včeraj Rsn poskrbeli poskrbeti Ggdd-mm za za Dt presenečenje presenečenje Soset , , , saj saj Vp sta biti Gp-std-n omenjena omenjen Pdnmdi visoka visok Ppnmdi funkcionarja funkcionar Somdi uradno uradno Rsn predlagala predlagati Ggvd-dm , , , naj naj Vd se se Zp------k začne začeti Ggdste postopek postopek Somei razrešitve razrešitev Sozer generalne generalen Ppnzer državne državen Ppnzer tožilke tožilka Sozer Zdenke Zdenka Slzer Cerar Cerar Slzer . . .

" " " 11. 11. Kav pri pri Dm upravnem upraven Ppnsem sodišču sodišče Sosem , , , 12. 12. Kav pri pri Dm organu organ Somem za za Dt postopek postopek Sometn o o Dm prekrških prekršek Sommm . . . " " "

Življenje življenje Sosei in in Vp bolezen bolezen Sozei sta biti Gp-std-n Štefana Štefan Slmetd Žvižej Žvižej Slmei večkrat večkrat Rsn temeljito temeljito Rsn preizkusila preizkusiti Ggdd-dm , , , ampak ampak Vp hvaležen hvaležen Ppnmein je biti Gp-ste-n za za Dt to ta Zk-set . . . » » » V v Dm vseh ves Zc-smm teh ta Zk-smm letih leto Sosmm sem biti Gp-spe-n doživel doživeti Ggdd-em marsikaj marsikaj Zn-set lepega lep Ppnser kot kot Vd tudi tudi L hudega hud Ppnser . . . Predvsem predvsem L paraliza paraliza Sozei , , , ki ki Vd sem biti Gp-spe-n jo on Zotzet--k prebolel preboleti Ggdd-em , , , pa pa Vp mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n dala dati Ggdd-ez ogromno ogromen Ppnzet količino količina Sozet trme trma Sozer , , , ki ki Vd mi jaz Zop-ed--k pomaga pomagati Ggvste že že L vse ves Zc-set življenje življenje Soset , , , « « « se se Zp------k nasmehne nasmehniti Ggdste , , , ko ko Vd sediva sedeti Ggnspd v v Dm predprostoru predprostor Somem odra oder Somer trnoveljskega trnoveljski Ppnser gledališča gledališče Soser , , , nad nad Do katerim kateri Zv-seo Štefan Štefan Slmei , , , skupaj skupaj Rsn z z Do ženo žena Sozeo , , , tudi tudi L živi živeti Ggnste . . .

V v Dm Sloveniji Slovenija Slzem je biti Gp-ste-n vsak vsak Zc-met teden teden Sometn objavljenih objavljen Pdnmmr najmanj najmanj Rsn osem osem Kbg-mi tedenskih tedenski Ppnmmr horoskopov horoskop Sommr . . . Pregledali pregledati Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n vseh ves Zc-mmr osem osem Kbg-mt , , , tudi tudi L našega naš Zspmetm v v Dm Nedeljskem nedeljski Ppnmem dnevniku dnevnik Somem . . . Seveda seveda L smo biti Gp-spm-n pozorno pozorno Rsn prebrali prebrati Ggdd-mm , , , kaj kaj Zv-set napovedujejo napovedovati Ggnstm rojenim rojen Pdnmmd v v Dm znamenju znamenje Sosem raka rak Somer , , , torej torej Rsn v v Dm znamenju znamenje Sosem , , , v v Dm katerem kateri Zv-sem je biti Gp-ste-n rojen rojen Pdnmein predsednik predsednik Somei Bush Bush Slmei . . . V v Dm Jani Jana Slzem , , , recimo reči Ggdvpm , , , mu on Zotmed--k svetujejo svetovati Ggvstm , , , naj naj Vd bo biti Gp-pte-n previden previden Ppnmein na na Dm cesti cesta Sozem , , , v v Dm Oni Ona Slzem , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n v v Dm službi služba Sozem preobremenjen preobremenjen Pdnmein , , , v v Dm Lady lady Sozem , , , da da Vd bolje dobro Rsr ne ne L bo biti Gp-pte-n nikoli nikoli Rsn ( ( ( ! ! ! ) ) ) in in Vp da da Vd bo biti Gp-pte-n na na Dm ljubezenskem ljubezenski Ppnsem področju področje Sosem zelo zelo Rsn pestro pestro Rsn , , , v v Dm Stopu stop Somem , , , da da Vd so biti Gp-stm-n zvezde zvezda Sozmi rojenim rojen Pdnmmd v v Dm znamenju znamenje Sosem raka rak Somer končno končno Rsn namenile nameniti Ggdd-mz nekaj nekaj Rsn dni dan Sommr zasluženega zaslužen Ppnmer počitka počitek Somer . . . Tudi tudi L po po Dm horoskopu horoskop Somem v v Dm Nedeljskem nedeljski Ppnmem dnevniku dnevnik Somem naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k rojenim rojen Pdnmmd v v Dm tem ta Zk-sem znamenju znamenje Sosem sredi sredi Dr septembra september Somer ne ne L zgodilo zgoditi Ggdd-es nič nič Zl-sei pretirano pretirano Rsn posebnega poseben Ppnser . . .

Nedvomno nedvomno Rsn bosta biti Gp-ptd-n potrebna potreben Ppnmdi širša širok Pppzei družbena družben Ppnzei akcija akcija Sozei in in Vp tudi tudi L konkretno konkreten Ppnsei ukrepanje ukrepanje Sosei oblasti oblast Sozer , , , zato zato Vp smo biti Gp-spm-n se se Zp------k odločili odločiti Ggdd-mm , , , da da Vd bomo biti Gp-ppm-n v v Dm prvi prvi Kbvzem polovici polovica Sozem oktobra oktober Somer na na Dm Kokrici Kokrica Slzem pripravili pripraviti Ggdd-mm okroglo okrogel Ppnzet mizo miza Sozet , , , na na Dt katero kateri Zv-zet bomo biti Gp-ppm-n povabili povabiti Ggdd-mm tudi tudi L ministra minister Sometd za za Dt okolje okolje Soset , , , poslance poslanec Sommt , , , župane župan Sommt vseh ves Zc-zmr občin občina Sozmr , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm smo biti Gp-spm-n gostovali gostovati Ggnd-mm z z Do našimi naš Zspzmom čistilnimi čistilen Ppnzmo akcijami akcija Sozmo , , , predsednike predsednik Sommt ekoloških ekološki Ppnsmr združenj združenje Sosmr in in Vp pokrovitelje pokrovitelj Sommt . . . Potrudili potruditi Ggdd-mm se se Zp------k bomo biti Gp-ppm-n , , , kolikor kolikor Vd je biti Gp-ste-n v v Dm naši naš Zspzemm moči moč Sozem , , , da da Vd Slovenija Slovenija Slzei že že L v v Dm bližji blizek Pppzem prihodnosti prihodnost Sozem ne ne L bo biti Gp-pte-n postala postati Ggdd-ez eno en Kbzsei samo sam Ppnsei veliko velik Ppnsei smetišče smetišče Sosei . . .

Na na Dm evropski evropski Ppnzem strani stran Sozem spet spet Rsn čakajo čakati Ggnstm posredniki posrednik Sommi , , , ki ki Vd jim on Zotmmd--k pokažejo pokazati Ggdstm pot pot Sozet k k Dd poljem polje Sosmd paradižnikov paradižnik Sommr in in Vp rastlinjakom rastlinjak Sommd v v Dm španskem španski Ppnsem zaledju zaledje Sosem . . . Včasih včasih Rsn mora morati Ggnste begunec begunec Somei plačati plačati Ggdn kar kar Rsn 600.000 600.000 Kag tolarjev tolar Sommr , , , da da Vd sme smeti Ggnste garati garati Ggnn na na Dm prašnih prašen Ppnzmm andaluzijskih andaluzijski Ppnzmm plantažah plantaža Sozmm . . . Da da Vd o o Dm smrtni smrten Ppnzem nevarnosti nevarnost Sozem bega beg Somer sploh sploh L ne ne L govorimo govoriti Ggnspm . . .

Začelo začeti Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n pred pred Do petimi pet Kbg-mo leti leto Sosmo , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n Darinka Darinka Slzei začela začeti Ggdd-ez resno resno Rsn razmišljati razmišljati Ggnn o o Dm lastni lasten Ppnzem hiši hiša Sozem . . . Prej prej Rsn je biti Gp-ste-n dve dva Kbgsdt leti leto Sosdt prebirala prebirati Ggnd-ez oglase oglas Sommt , , , naročala naročati Ggnd-ez je biti Gp-ste-n prospekte prospekt Sommt Marlesa Marles Slmer , , , Jelovice Jelovica Slzer , , , družina družina Sozei je biti Gp-ste-n sanjarila sanjariti Ggnd-ez nad nad Do lepimi lep Ppnmmo obeti obet Sommo večjega velik Pppmer doma dom Somer sredi sredi Dr zelenja zelenje Soser . . . Le le L cene cena Sozmi so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k postavljale postavljati Ggnd-mz na na Dt trdna trden Ppnsmt tla tla Sosmt . . . A a Vp vsaj vsaj L prospekti prospekt Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm zastonj zastonj Rsn ... ... ...

" " " Spet spet Rsn nisem biti Gp-spe-d mogla moči Ggnd-ez verjeti verjeti Ggvn . . . Prodala prodati Ggdd-ez sem biti Gp-spe-n trisobno trisoben Ppnset stanovanje stanovanje Soset in in Vp kupec kupec Somei nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n kajpak kajpak L že že L pred pred Do tremi trije Kbgsmo leti leto Sosmo izselil izseliti Ggdd-em . . . Si se Zp---d--k predstavljate predstavljati Ggnsdm ? ? ? ! ! ! Na na Dt cesto cesta Sozet z z Do družino družina Sozeo , , , ogoljufali ogoljufati Ggdd-mm so biti Gp-stm-n me jaz Zop-et--k za za Dt kupnino kupnina Sozet in in Vp prihranke prihranek Sommt , , , plača plača Sozei 128.000 128.000 Kag tolarjev tolar Sommr , , , pet pet Kbg-mi let leto Sosmr pravdanja pravdanje Soser , , , bolezni bolezen Sozmr ... ... ... Čudno čudno Rsn , , , da da Vd se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k ni biti Gp-ste-d zmešalo zmešati Ggdd-es . . . In in Vp enega en Kbzmet od od Dr krivcev krivec Sommr , , , no no L , , , edinega edin Ppnmet pred pred Do očmi oči Sozmo pravice pravica Sozer , , , nagradijo nagraditi Ggdstm z z Do milo mil Ppnzeo pogojno pogojen Ppnzeo , , , kaznijo kazen Sozeo ' ' ' . . .

Višnjegorci Višnjegorec Sommi sanjajo sanjati Ggnstm o o Dm novi nov Ppnzem občini občina Sozem , , , v v Dm Dolu Dol Slmem pri pri Dm Ljubljani Ljubljana Slzem negodujejo negodovati Ggnstm zaradi zaradi Dr avtobusa avtobus Somer mestnega mesten Ppnmer potniškega potniški Ppnmer prevoza prevoz Somer , , , v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem pa pa Vp je biti Gp-ste-n dež dež Somei skazil skaziti Ggdd-em akcijo akcija Sozet , , , tako tako Vp da da Vd so biti Gp-stm-n prišli priti Ggdd-mm le le L najbolj najbolj Rsn vztrajni vztrajen Ppnmmi - - - Majice majica Sozmi in in Vp kape kapa Sozmi so biti Gp-stm-n že že L potolažile potolažiti Ggdd-mz jokajoča jokajoč Ppnsmt dekleta dekle Sosmt iz iz Dr Dola Dol Slmer

In in Vp tako tako Rsn sem biti Gp-spe-n poslušal poslušati Ggnd-em in in Vp še še L poslušam poslušati Ggnspe , , , da da Vd ljudje človek Sommi o o Dm ljudeh človek Sommm nimajo imeti Ggnstm-d dobrega dober Ppnser mnenja mnenje Soser . . .

" " " Krči krč Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k takoj takoj Rsn po po Dm tej ta Zk-zem nesreči nesreča Sozem močno močen Rsn zvijali zvijati Ggnd-mm roke roka Sozmt , , , so biti Gp-stm-n nekoliko nekoliko Rsn popustili popustiti Ggdd-mm . . . Začel začeti Ggdd-em je biti Gp-ste-n pretegovati pretegovati Ggnn roke roka Sozmt in in Vp glavo glava Sozet počasi počasi Rsn obračati obračati Ggnn . . . Zdaj zdaj Rsn se se Zp------k tudi tudi L že že L zasmeji zasmejati Ggdste in in Vp z z Do očmi oči Sozmo občasno občasno Rsn opazuje opazovati Ggnste okoli okoli Dr sebe se Zp---r . . . To ta Zk-sei sicer sicer Rsn niso biti Gp-stm-d veliki velik Ppnmmi napredki napredek Sommi , , , vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n opazni opazen Ppnmmi in in Vp sva biti Gp-spd-n jih on Zotmmt--k oba oba Zc-mdi z z Do možem mož Someo zelo zelo Rsn vesela vesel Ppnmdi . . . Nikoli nikoli Rsn ne ne L bova biti Gp-ppd-n izgubila izgubiti Ggdd-dm upanja upanje Soser in in Vp za za Dt svojega svoj Zp-met sina sin Sometd bova biti Gp-ppd-n naredila narediti Ggdd-dm vse ves Zc-set , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n v v Dm najini najin Zspzemd moči moč Sozem . . . Morda morda L se se Zp------k bo biti Gp-pte-n kdaj kdaj Rsn našel najti Ggdd-em kdo kdo Zv-mei , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k bo biti Gp-pte-n lahko lahko Rsn pomagal pomagati Ggvd-em . . . Morda morda L bo biti Gp-pte-n to ta Zk-zet zgodbo zgodba Sozet v v Dm Nedeljcu nedeljec Somem prebral prebrati Ggdd-em kdo kdo Zv-mei , , , ki ki Vd pozna poznati Ggnste kakšen kakšen Zv-met drug drug Kbzmetn način način Sometn zdravljenja zdravljenje Soser podobnega podoben Ppnmer primera primera Somer ali ali Vp kakšne kakšen Zv-zmt tablete tableta Sozmt , , , ki ki Vd bi biti Gp-g vsaj vsaj L omilile omiliti Ggdd-mz posledice posledica Sozmt . . . Ne ne L , , , upanja upanje Soser pa pa Vp ne ne L bova biti Gp-ppd-n nikoli nikoli Rsn izgubila izgubiti Ggdd-dm ! ! ! V v Dm življenju življenje Sosem se se Zp------k zgodi zgoditi Ggdste marsikaj marsikaj Zn-sei in in Vp morda morda L se se Zp------k bo biti Gp-pte-n nekega nek Zn-mer lepega lep Ppnmer dne dan Somer tudi tudi L Vili Vili Slmei zbudil zbuditi Ggdd-em iz iz Dr svojih svoj Zp-zmr globokih globok Ppnzmr sanj sanje Sozmr ... ... ... " " "

Na na Dt vprašanje vprašanje Soset , , , kam kam Rsn s z Do toliko toliko Rsn jajci jajce Sosmo , , , je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd jih on Zotsmr--k tretjino tretjina Sozet proda prodati Ggdste na na Dt mariborsko mariborski Ppnset območje območje Soset , , , dve dva Kbgzdt tretjimi tretji Nt pa pa Vp kupcem kupec Sommd , , , zlasti zlasti L grosistom grosist Sommd v v Dm Pomurju Pomurje Slsem . . .

Zato zato Vp vsem ves Zc-mmd ljudem človek Sommd želim želeti Ggnspe čim čim Rsn več veliko Rsr lepe lep Ppnzer sedanjosti sedanjost Sozer , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n prihodnost prihodnost Sozei še še L lepša lep Pppzei in in Vp da da Vd bo biti Gp-pte-n potem potem Rsn preteklost preteklost Sozei lahko lahko Rsn lep lep Ppnmein spomin spomin Somei . . . Naj naj L vas ti Zod-mr prihodnost prihodnost Sozei ne ne L vznemirja vznemirjati Ggnste in in Vp preteklost preteklost Sozei ne ne L zadržuje zadrževati Ggnste , , , da da Vd vam ti Zod-md sedanjost sedanjost Sozei ne ne L bo biti Gp-pte-n ušla uiti Ggdd-ez ! ! ! Pa pa Vp srečno srečno Rsn na na Dm novi nov Ppnzem poti pot Sozem ! ! !

TRAKTOR traktor Somei SAME Same Slmei LEOPARD leopard Somei 4 4 Kag X X Somei 4 4 Kag , , , letnik letnik Somei 1983 1983 Kag , , , čelni čelen Ppnmeid nakladalec nakladalec Somei in in Vp traktor traktor Somei Mase Mase Slmei ferguson ferguson Slmei 4 4 Kag x x Somei 4 4 Kag , , , 100 100 Kag KS KS O , , , prednja prednji Ppnzei hidravlika hidravlika Sozei , , , letnik letnik Somei 1989 1989 Kag , , , prodam prodati Ggdspe . . . Tel. tel. O : : : 031 031 Kag 377 377 Kag 882. 882. Kav m15198 m15198 Kag

Draga drag Ppnzei prijateljica prijateljica Sozei Micika Micika Slzei iz iz Dr Los Los Slmer Angelesa Angeles Slmer ! ! ! Ob ob Dm tvojem tvoj Zsdmeme rojstnem rojsten Ppnmem dnevu dan Somem vse ves Zc-set najboljše dober Ppsset , , , predvsem predvsem L pa pa Vp dobro dober Ppnset zdravje zdravje Soset , , , veselje veselje Soset in in Vp da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k kmalu kmalu Rsn srečali srečati Ggdd-mm Trezika Trezika Slzei iz iz Dr Radenec Radenci Slmmr . . .

Ob ob Dm boleči boleč Ppnzem izgubi izguba Sozem se se Zp------k iskreno iskreno Rsn zahvaljujemo zahvaljevati Ggnspm vsem ves Zc-mmd dobrim dober Ppnmmd sosedom sosed Sommd , , , sorodnikom sorodnik Sommd in in Vp znancem znanec Sommd , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n v v Dm težkih težek Ppnmmm trenutkih trenutek Sommm stali stati Ggnd-mm ob ob Dm strani stran Sozem , , , darovali darovati Ggvd-mm cvetje cvetje Soset , , , sveče sveča Sozmt , , , za za Dt svete svet Ppnzmt maše maša Sozmt ter ter Vp nam jaz Zop-md izrekli izreči Ggdd-mm sožalje sožalje Soset . . .

Zadnji zadnji Ppnmmi podatki podatek Sommi o o Dm tekočih tekoč Ppnsmm gibanjih gibanje Sosmm v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem Glas glas Somei gospodarstva gospodarstvo Soser , , , november november Somei - - - december december Somei 2000 2000 Kag 31.05.2001 31.05.2001 Kag

Številka številka Sozei PP PP Slmei 12394 12394 Kag / / / 02 02 Kag ( ( ( 10759 10759 Kag ) ) ) Slovensko slovenski Ppnsei podjetje podjetje Sosei išče iskati Ggnste dobavitelja dobavitelj Sometd polizdelkov polizdelek Sommr : : : - - - Cu Cu O trak trak Somei 0,55 0,55 Kag x x Somei 1000 1000 Kag x x Somei l l O ( ( ( DIN DIN O 17670 17670 Kag ) ) ) - - - 12.000 12.000 Kag kg kg O - - - Al Al O trak trak Somei 0,7 0,7 Kag x x Somei 1000 1000 Kag x x Somei l l O ( ( ( 1/2 1/2 Kag T T Somei , , , barva barva Sozei testa testa Slmei di di Nj moro moro Slmei ) ) ) - - - 10.000 10.000 Kag kg kg O - - - Ms Ms O trak trak Somei 0,8 0,8 Kag x x Krg 300 300 Kag x x Krg l l O ( ( ( MS MS Slmei 63 63 Kag 1/2 1/2 Kag T T Somei ) ) ) - - - 2000 2000 Kag kg kg O - - - Cu Cu O ploščato ploščat Ppnzet 30 30 Kag x x Somei 5 5 Kag x x Somei 4500 4500 Kag za za Dt kleparske kleparski Ppnzmt kljuke kljuka Sozmt - - - 2000 2000 Kag kg kg O - - - Pocinkan pocinkan Pdnmein trak trak Somei 0,55 0,55 Kag x x Somei 1000 1000 Kag x x Somei l l O ST ST Slmei 03 03 Kag - - - 20.000 20.000 Kag kg kg O . . . OZ OZ Slmei Železopromet Železopromet Slmei , , , Z.O.O. Z.O.O. O , , , Podmilščakova Podmilščakov Psnzei 18 18 Kag , , , 1000 1000 Kag Ljubljana Ljubljana Slzei , , , Tel. tel. O : : : 01 01 Kag / / / 231 231 Kag 44 44 Kag 41 41 Kag , , , Faks faks Somei : : : 01 01 Kag / / / 432 432 Kag 51 51 Kag 71 71 Kag , , , Gregor Gregor Slmei Vidic Vidic Slmei

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 7 7 Kag . . . Za za Dt sofinanciranje sofinanciranje Soset javnih javen Ppnmmr razpisov razpis Sommr , , , katerih kateri Zv-mmr namen namen Somei je biti Gp-ste-n spodbuditi spodbuditi Ggdn razvoj razvoj Sometn informacijske informacijski Ppnzer družbe družba Sozer z z Do razvijanjem razvijanje Soseo infrastrukture infrastruktura Sozer in in Vp aplikacij aplikacija Sozmr ( ( ( zlasti zlasti L s z Dr področja področje Soser elektronskega elektronski Ppnser poslovanja poslovanje Soser in in Vp e e Np - - - uprave uprava Np ) ) ) , , , omogočiti omogočiti Ggdn dostop dostop Sometn do do Dr interneta internet Somer vsem ves Zc-mmd ter ter Vp vključiti vključiti Ggdn v v Dt projekte projekt Sommt javni javen Ppnmetd in in Vp zasebni zaseben Ppnmetd sektor sektor Sometn ter ter Vp civilno civilen Ppnzet družbo družba Sozet , , , bo biti Gp-pte-n ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt informacijsko informacijski Ppnzet družbo družba Sozet letos letos Rsn namenilo nameniti Ggdd-es 439 439 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr . . . Javni javen Ppnmmi razpisi razpis Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n v v Dm skladu sklad Somem s z Do programom program Someo Evropske evropski Ppnzer unije unija Sozer eEvropa eEvropa Slzei + + + , , , že že L potekajo potekati Ggnstm , , , skupaj skupaj Rsn z z Do drugimi drug Kbzmmo viri vir Sommo pa pa Vp se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n sredstva sredstvo Sosmi zanje zame Zotmmt--z letos letos Rsn povečala povečati Ggdd-ms na na Dt najmanj najmanj Rsn 536 536 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr . . .

Pester pester Ppnmetn počitniški počitniški Ppnmetd program program Sometn so biti Gp-stm-n oblikovali oblikovati Ggnd-mm tudi tudi L pri pri Dm konjiški konjiški Ppnzem Zvezi zveza Sozem prijateljev prijatelj Sommr mladine mladina Sozer . . . V v Dm juliju julij Somem pripravljajo pripravljati Ggnstm ustvarjalne ustvarjalen Ppnzmt delavnice delavnica Sozmt z z Do grafiko grafika Sozeo in in Vp tehničnimi tehničen Ppnmmo izdelki izdelek Sommo , , , avgusta avgust Somer se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n mladi mlad Ppnmmi lotili lotiti Ggdd-mm nabiranja nabiranje Soser rastlin rastlina Sozmr in in Vp izdelave izdelava Sozer herbarija herbarij Somer , , , posebna poseben Ppnsmi doživetja doživetje Sosmi pa pa Vp se se Zp------k obetajo obetati Ggnstm na na Dm vsakotedenskih vsakotedenski Ppnmmm poučnih poučen Ppnmmm izletih izlet Sommm . . . Slednji slednji Ppnmeid vključujejo vključevati Ggnstm spoznavanje spoznavanje Soset starega star Ppnser mestnega mesten Ppnser jedra jedro Soser , , , kolesarski kolesarski Ppnmetd izlet izlet Sometn v v Dt Mlače Mlače Slzmt z z Do ogledom ogled Someo etnološkega etnološki Ppnmer muzeja muzej Somer , , , obisk obisk Sometn Donačke donački Ppnzer gore gora Sozer , , , sprehod sprehod Sometn do do Dr Cankarjevih Cankarjev Psnmmr ribnikov ribnik Sommr in in Vp potovanje potovanje Soset z z Do vlakom vlak Someo . . . Vse ves Zc-zmi naštete naštet Pdnzmi dejavnosti dejavnost Sozmi bodo biti Gp-ptm-n z z Do izjemo izjema Sozeo izleta izlet Somer z z Do vlakom vlak Someo in in Vp na na Dt Donačko donački Ppnzet goro gora Sozet brezplačne brezplačen Ppnzmi ob ob Dm četrtkih četrtek Sommm dopoldne dopoldne Rsn . . . ( ( ( uk uk O ) ) )

Predstavnik predstavnik Somei ministrstva ministrstvo Soser za za Dt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt Igor Igor Slmei Vezavnik Vezavnik Slmei je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ministrstvo ministrstvo Sosei zainteresirano zainteresiran Pdnsei za za Dt uskladitev uskladitev Sozet interesov interes Sommr , , , da da Vd so biti Gp-stm-n upoštevali upoštevati Ggvd-mm številne številen Ppnzmt zahteve zahteva Sozmt in in Vp da da Vd si se Zp---d--k želijo želeti Ggnstm , , , da da Vd občinski občinski Ppnmeid svet svet Somei pogodbo pogodba Sozet potrdi potrditi Ggdste . . .

Podobno podoben Ppnsei se se Zp------k je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Rsn ur ura Sozmr kasneje kasno Rsr zgodilo zgoditi Ggdd-es tudi tudi L Mariborčanu Mariborčan Slmed T. T. O I. I. O , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n sprl spreti Ggdd-em z z Do ženo žena Sozeo in in Vp jo on Zotzet--k udaril udariti Ggdd-em , , , od od Dr takšnega takšen Zk-ser ravnanja ravnanje Soser pa pa Vp ga on Zotmer--k niso biti Gp-stm-d odvrnila odvrniti Ggdd-ms niti niti L opozorila opozoriti Sosmi policistov policist Sommr . . .

To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n zanimivo zanimiv Ppnsei vprašanje vprašanje Sosei . . . Na na Dt to ta Zk-zet temo tema Sozet je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es že že L kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn špekulacij špekulacija Sozmr . . . V v Dm primeru primer Somem Türk Türk Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em problem problem Somei ta ta Zk-mei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n hote hote Rd ali ali Vp nehote nehote Rd s z Do svojimi svoj Zp-zmo informacijami informacija Sozmo zavajal zavajati Ggnd-em nadzorni nadzoren Ppnmetd svet svet Sometn Elesa Eles Slmer . . . Zato zato Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n pojavilo pojaviti Ggdd-es vprašanje vprašanje Sosei kredibilnosti kredibilnost Sozer človeka človek Somer na na Dm najvišji visok Ppszem ravni raven Sozem v v Dm javnem javen Ppnsem podjetju podjetje Sosem . . . Njegovim njegov Zstzmdem izjavam izjava Sozmd pač pač L ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es mogoče mogoče Rsn več več L verjeti verjeti Ggvn . . . Gospod gospod Somei je biti Gp-ste-n Türk Türk Slmei na na Dt primer primer Sometn izjavljal izjavljati Ggnd-em , , , da da Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n vladna vladen Ppnzei uredba uredba Sozei prepovedala prepovedati Ggdd-ez trgovanje trgovanje Soset , , , zato zato Vp mu on Zotmed--k ni biti Gp-ste-d uspelo uspeti Ggdd-es izvoziti izvoziti Ggdn presežkov presežek Sommr elektrike elektrika Sozer . . . Ampak ampak Vp ne ne L glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set se se Zp------k je biti Gp-ste-n iz iz Dr pregleda pregled Somer dokumentacije dokumentacija Sozer izkazalo izkazati Ggdd-es , , , da da Vd je biti Gp-ste-n tudi tudi L po po Dm uveljavitvi uveljavitev Sozem uredbe uredba Sozer še še L naprej naprej Rsn sklepal sklepati Ggvd-em pogodbe pogodba Sozmt o o Dm prodaji prodaja Sozem elektrike elektrika Sozer . . . Ker ker Vd je biti Gp-ste-n vlada vlada Sozei takrat takrat Rsn menila meniti Ggvd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n sklepal sklepati Ggvd-em škodljive škodljiv Ppnzmt pogodbe pogodba Sozmt , , , smo biti Gp-spm-n zadevo zadeva Sozet zato zato Vp predali predati Ggdd-mm kriminalistični kriminalističen Ppnzed policiji policija Sozed . . .

Otroštvo otroštvo Sosei pri pri Dm vas ti Zod-mm na na Dm eni en Kbzzem strani stran Sozem simbolizira simbolizirati Ggvste mir mir Sometn , , , srečo sreča Sozet , , , zavetje zavetje Soset , , , na na Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem pa pa Vp postaja postajati Ggnste pojem pojem Somei za za Dt razbitost razbitost Sozet , , , praznino praznina Sozet in in Vp izgubljenost izgubljenost Sozet . . .

1860 1860 Kag V v Dm Kalištu Kalište Slmem na na Dm Češkem Češko Slsem se se Zp------k je biti Gp-ste-n rodil roditi Ggvd-em znameniti znamenit Ppnmeid avstrijski avstrijski Ppnmeid skladatelj skladatelj Somei Gustav Gustav Slmei Mahler Mahler Slmei . . . Svojo svoj Zp-zet glasbeno glasben Ppnzet pot pot Sozet je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em kot kot Vd dirigent dirigent Somei , , , nekaj nekaj Rsn časa čas Somer pa pa Vp je biti Gp-ste-n kot kot Vd dirigent dirigent Somei deloval delovati Ggnd-em tudi tudi L v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem ( ( ( umrl umreti Ggdd-em leta leto Soser 1911 1911 Kag ) ) ) . . .

MEDVODE Medvode Slzmi , , , 7 7 Kag . . . - - - Po po Dm kolesarski kolesarski Ppnzem dirki dirka Sozem " " " Giro Giro Slmei d'Italia d'Italia Slmei " " " smo biti Gp-spm-n na na Dm delu delo Sosem v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem znova znova Rsn videli videti Ggvd-mm najboljše dober Ppsmmt slovenske slovenski Ppnmmt profesionalce profesionalec Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k pomerili pomeriti Ggdd-mm na na Dm prvem prvi Kbvmem kriteriju kriterij Somem po po Dm ulicah ulica Sozmm Medvod Medvode Slzmr . . . Na na Dm 60 60 Kag kilometrov kilometer Sommr dolgi dolg Ppnzem dirki dirka Sozem ( ( ( 100 100 Kag krogov krog Sommr po po Dt 600 600 Kag metrov meter Sommr ) ) ) je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em razred razred Somei zase zase Zp---t--z Andrej Andrej Slmei Hauptman Hauptman Slmei ( ( ( Tacconi Tacconi Slmei ) ) ) , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n od od Dr 105 105 Kag možnih možen Ppnzmr zbral zbrati Ggdd-em kar kar Rsn 85 85 Kag točk točka Sozmr . . . Dirka dirka Sozei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n vpisala vpisati Ggdd-ez v v Dt slovensko slovenski Ppnzet zgodovino zgodovina Sozet tudi tudi L kot kot Vd zadnja zadnji Ppnzei , , , na na Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n nastopil nastopiti Ggdd-em Rajko Rajko Slmei Petek Petek Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n po po Dm 18 18 Kag sezonah sezona Sozmm kolo kolo Soset postavil postaviti Ggdd-em v v Dt kot kot Sometn . . .

RALLY rally Somei : : : Rally rally Somei KMB KMB Slmei Zagorje Zagorje Slsei za za Dt državno državen Ppnset prvenstvo prvenstvo Soset : : : danes danes Rsn ob ob Dm 9.30 9.30 Kag v v Dm okolici okolica Sozem Zagorja Zagorje Slser . . .

8.10 8.10 Kag Siebenstein Siebenstein Slmei - - - 8.35 8.35 Kag 1 1 Kag , , , 2 2 Kag ali ali Vp tri trije Kbgzmi , , , kviz kviz Somei za za Dt otroke otrok Sommt - - - 9.00 9.00 Kag Čebelica čebelica Sozei Maja Maja Slzei - - - 9.25 9.25 Kag Regrat regrat Somei - - - 9.50 9.50 Kag Tabaluga Tabaluga Slzei tivi tivi Slmei - - - 11.20 11.20 Kag Nelly Nelly Slmei - - - 11.30 11.30 Kag Minty Minty Slmei - - - 11.55 11.55 Kag Nelly Nelly Slmei - - - 12.10 12.10 Kag PuR PuR Slmei - - - 12.35 12.35 Kag Viking Viking Slmei Viki Viki Slmei - - - 13.00 13.00 Kag Danes danes Rsn - - - 13.05 13.05 Kag TOP top Ppnmein 7 7 Kag , , , vikend vikend Somei magazin magazin Somei - - - 14.00 14.00 Kag Sodnik sodnik Somei za za Dt prekrške prekršek Sommt , , , " " " Smrtonosna smrtonosen Ppnzei past past Sozei " " " - - - 15.30 15.30 Kag Klepet klepet Somei ob ob Dm kavici kavica Sozem - - - 16.00 16.00 Kag Dolce Dolce Slzei Vita Vita Slzei - - - 17.00 17.00 Kag Danes danes Rsn - - - 17.05 17.05 Kag Igra igra Sozei dežel dežela Sozmr - - - 17.45 17.45 Kag Sodeluj sodelovati Ggnvde - - - 18.00 18.00 Kag Diani Diana Slzed - - - Njena njen Zstzeiez resnična resničen Ppnzei zgodba zgodba Sozei ( ( ( Diana diana Sozei - - - Ihr Ihr Nj wahres wahres Nj Leben Leben Slmei ) ) ) , , , " " " Svetnica svetnica Sozei " " " - - - 19.00 19.00 Kag Danes danes Rsn - - - 19.20 19.20 Kag Vreme vreme Sosei - - - 19.25 19.25 Kag Naš naš Zspmeim Čarli Čarli Slmei - - - 20.15 20.15 Kag Zločini zločin Sommi profesorja profesor Somer Capellarija Capellari Slmei , , , tv tv Somei film film Somei , , , 1998 1998 Kag , , , " " " Smrt smrt Sozei kralja kralj Somer " " " - - - 21.45 21.45 Kag Danes danes Rsn - - - 21.58 21.58 Kag Vreme vreme Sosei - - - 22.00 22.00 Kag ZDF ZDF Slmei Šport šport Somei - - - 23.00 23.00 Kag Čast čast Sozei in in Vp vest vest Sozei ( ( ( The The Nj Glass Glass Nj Shield Shield Nj ) ) ) , , , am. am. Kav film film Somei , , , 1994 1994 Kag - - - 0.40 0.40 Kag Danes danes Rsn - - - 0.45 0.45 Kag Sherlock Sherlock Slmei Holmes Holmes Slmei : : : Kremplji krempelj Sommi ( ( ( The The Nj Scarlet Scarlet Nj Claw Claw Nj ) ) ) , , , am. am. O film film Somei , , , 1944 1944 Kag - - - 1.55 1.55 Kag Danes danes Rsn - - - 2.00 2.00 Kag Nežni nežen Ppnmeid pingvin pingvin Somei ( ( ( Sei Sei Nj zärtlich zärtlich Nj , , , Pinguin Pinguin Nj ) ) ) , , , film film Somei , , , 1982 1982 Kag

7.15 7.15 Kag Otvoritev otvoritev Sozei programa program Somer , , , pozdrav pozdrav Somei ( ( ( Po po Dm koncu konec Somem Jutranje jutranji Ppnzer kronike kronika Sozer ) ) ) - - - 7.30 7.30 Kag Kmetijski kmetijski Ppnmmi nasveti nasvet Sommi - - - 7.45 7.45 Kag Po po Dt domače domače Rsn - - - 8.00 8.00 Kag Noč noč Sozei in in Vp dan dan Somei , , , OKC OKC Slmei primorskih primorski Ppnzmr policijskih policijski Ppnzmr uprav uprava Sozmr poročajo poročati Ggnstm - - - 8.15 8.15 Kag Radijska radijski Ppnzei kronika kronika Sozei - - - 8.30 8.30 Kag Jutranjik jutranjik Somei , , , osmrtnice osmrtnica Sozmi - - - 8.45 8.45 Kag Danes danes Rsn v v Dm Nedelu nedelo Sosem - - - 9.30 9.30 Kag Povabilo povabilo Sosei na na Dt izlet izlet Sometn v v Dt Krpanovo Krpanov Psnzet deželo dežela Sozet in in Vp rojstno rojsten Ppnzet vas vas Sozet slalvnega slalven Nt Martina Martin Slmer - - - 10.30 10.30 Kag Poročila poročilo Sosmi , , , osmrtnice osmrtnica Sozmi - - - 11.00 11.00 Kag Primorski primorski Ppnmmi kraji kraj Sommi in in Vp ljudje človek Sommi - - - 4. 4. Kav zamejski zamejski Ppnmeid festival festival Somei amaterskih amaterski Ppnzmr dramskih dramski Ppnzmr skupin skupina Sozmr Mavhinje Mavhinje Slzmi 2001 2001 Kag - - - 11.30 11.30 Kag Glasba glasba Sozei po po Dm željah želja Sozmm - - - 12.30 12.30 Kag Primorski primorski Ppnmeid dnevnik dnevnik Somei - - - 14.00 14.00 Kag Du Du Nj jes jes Nj ? ? ? ! ! ! - - - skrajšana skrajšan Pdnzei ponovitev ponovitev Sozei humoristične humorističen Ppnzer oddaje oddaja Sozer - - - 14.30 14.30 Kag do do Dr 19.00 19.00 Kag Šport šport Somei in in Vp glasba glasba Sozei : : : pregled pregled Somei vesti vest Sozmr , , , odmevi odmev Sommi na na Dt tekmovanja tekmovanje Sosmt , , , pogovori pogovor Sommi : : : Boris Boris Slmei Zrinski Zrinski Slmei o o Dm državni državen Ppnzem košarkarski košarkarski Ppnzem reprezentanci reprezentanca Sozem , , , Ivan Ivan Slmei Štravs Štravs Slmei o o Dm državnem državen Ppnsem jadralnem jadralen Ppnsem prvenstvu prvenstvo Sosem v v Dm razredu razred Somem 470 470 Kag , , , rokometni rokometen Ppnmeid efrofest efrofest Somei v v Dm Izoli Izola Slzem , , , atletika atletika Sozei Nova nov Ppnzei Gorica Gorica Slzei - - - 15.30 15.30 Kag Prenos prenos Somei dogodkov dogodek Sommr in in Vp odmevov odmev Sommr RASLO RASLO Slser - - - 17.00 17.00 Kag Oglašanje oglašanje Sosei s z Dr tradicionalnega tradicionalen Ppnmer pohoda pohod Somer vojnih vojen Ppnmmr veteranov veteran Sommr in in Vp društva društvo Soser Sever sever Somei s z Dr pohoda pohod Somer iz iz Dr Ankarana Ankaran Slmer na na Dt Triglav Triglav Slmetn - - - 17.30 17.30 Kag Poročila poročilo Sosmi , , , osmrtnice osmrtnica Sozmi - - - 19.00 19.00 Kag Večerni večeren Ppnmeid radijski radijski Ppnmeid dnevnik dnevnik Somei - - - prenos prenos Somei RASLO RASLO Slser - - - 20.00 20.00 Kag Večer večer Somei večnozelenih večnozelen Ppnzmr s z Do Tulio Tulio Slmei Furlaničem Furlanič Slmeo - - - 22.00 22.00 Kag Zrcalo zrcalo Sosei dneva dan Somer , , , prenos prenos Somei RASLO RASLO Slser - - - 22.30 22.30 Kag Iz iz Dr naše naš Zspzerm diskoteke diskoteka Sozer - - - 24.00 24.00 Kag Prenos prenos Somei nočnega nočen Ppnmer programa program Somer RASLO RASLO Slser

In in Vp na na Dm koncu konec Somem poglavja poglavje Soser o o Dm premikanju premikanje Sosem seveda seveda L ne ne L smete smeti Ggnsdm pozabiti pozabiti Ggdn starega star Ppnser , , , znanega znan Ppnser , , , a a Vp ne ne L ravno ravno L glasno glasno Rsn izgovarjajočega izgovarjajoč Ppnser dejstva dejstvo Soser . . . Večina večina Sozei terencev terenec Sommr te ta Zk-zer sorte sorta Sozer namreč namreč Vp terena teren Somer nikoli nikoli Rsn ne ne L vidi videti Ggvste , , , če če Vd pa pa Vp že že L , , , je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei teren teren Somei z z Do velikimi velik Ppnmmo narekovaji narekovaj Sommo . . . Navsezadnje navsezadnje Rsn nobeden nobeden Zl-mei od od Dr njiju on Zotmdr ni biti Gp-ste-d opremljen opremljen Pdnmein s z Do kakršnemukoli kakršenkoli Zz-med terenu teren Somed namenjenimi namenjen Pdnzmo gumami guma Sozmo ; ; ; ne ne Vp pesku pesek Somed , , , ne ne Vp snegu sneg Somed , , , ne ne Vp blatu blato Sosed . . . Največ veliko Rss terena teren Somer takšni takšen Zk-mmi mehki mehek Ppnmmi terenci terenec Sommi doživijo doživeti Ggdstm kar kar Rsn v v Dm mestu mesto Sosem , , , najvišja visok Ppszei prepreka prepreka Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n 20 20 Kag - - - centimetrski centimetrski Ppnmeid pločnik pločnik Somei . . .

Odzivnost odzivnost Sozei volanskega volanski Ppnmer mehanizma mehanizem Somer je biti Gp-ste-n slaba slab Ppnzei , , , avtomobil avtomobil Somei je biti Gp-ste-n prijeten prijeten Ppnmein med med Do umirjeno umirjen Pdnzeo vožnjo vožnja Sozeo in in Vp naporen naporen Ppnmein med med Do preganjanjem preganjanje Soseo . . .

Hkrati hkrati Rsn vabimo vabiti Ggnspm podjetja podjetje Sosmt , , , da da Vd izkoristijo izkoristiti Ggdstm možnost možnost Sozet vpisa vpis Somer svoje svoj Zp-zer ponudbe ponudba Sozer v v Dt Mednarodni mednaroden Ppnmetd sistem sistem Sometn Borza borza Sozei ponudb ponudba Sozmr in in Vp povpraševanj povpraševanje Sosmr , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n dostopen dostopen Ppnmein vsem ves Zc-mmd uporabnikom uporabnik Sommd doma doma Rsn in in Vp v v Dm tujini tujina Sozem preko preko Dr spletne spleten Ppnzer strani stran Sozer http http Np : : : / / / / / / www. www. Np gzs.si gzs.si Np / / / si si Np / / / borza borza Np / / / index. index. Np htm htm Np ali ali Vp na na Dm prijavnem prijaven Ppnmem obrazcu obrazec Somem . . . Ponudbe ponudba Sozmt in in Vp povpraševanja povpraševanje Sosmt iz iz Dr Borze borza Sozer objavljamo objavljati Ggnspm tudi tudi L v v Dm različnih različen Ppnzmm publikacijah publikacija Sozmm doma doma Rsn in in Vp v v Dm tujini tujina Sozem ter ter Vp nudimo nuditi Ggnspm možnost možnost Sozet vnosa vnos Somer v v Dt posamezne posamezen Ppnmmt tuje tuj Ppnmmt informacijske informacijski Ppnmmt sisteme sistem Sommt . . .

Za za Dt vodenje vodenje Soset oblikovalskega oblikovalski Ppnmer procesa proces Somer je biti Gp-ste-n potrebna potreben Ppnzei kontinuiteta kontinuiteta Sozei ne ne L le le L v v Dm sodelovanju sodelovanje Sosem z z Do oblikovalci oblikovalec Sommo , , , temveč temveč Vp tudi tudi L v v Dm usmeritvi usmeritev Sozem podjetja podjetje Soser , , , z z Do upoštevanjem upoštevanje Soseo vseh ves Zc-smr razvojnih razvojen Ppnsmr znanj znanje Sosmr , , , inovacij inovacija Sozmr , , , trženja trženje Soser , , , gradnje gradnja Sozer izgleda izgled Somer podjetja podjetje Soser , , , nastopa nastop Somer na na Dm trgu trg Somem , , , upoštevanje upoštevanje Sosei dognanj dognanje Sosmr varstva varstvo Soser okolja okolje Soser in in Vp imperativov imperativ Sommr za za Dt trajnostni trajnosten Ppnmetd , , , uravnoteženi uravnotežen Pdnmetd razvoj razvoj Sometn , , , pa pa Vp do do Dr kategorij kategorija Sozmr virtualnosti virtualnost Sozer in in Vp interaktivnosti interaktivnost Sozer . . .

ROK Rok Slmei KVATERNIK Kvaternik Slmei : : : Prav prav L zdaj zdaj Rsn opažamo opažati Ggnspm že že L omenjeni omenjen Pdnmetd razkorak razkorak Sometn med med Do starim star Ppnseo in in Vp novim nov Ppnseo . . . Poslovna posloven Ppnsmi darila darilo Sosmi prehajajo prehajati Ggnstm iz iz Dr množičnih množičen Ppnsmr v v Dt izbrana izbran Pdnsmt , , , za za Dt bolj bolj Rsn izdelan izdelan Pdnmetn okus okus Sometn . . .

Naš naš Zspmeim predlog predlog Somei , , , za za Dt katerega kateri Zv-met smo biti Gp-spm-n prepričani prepričan Pdnmmi , , , da da Vd vzdrži vzdržati Ggdste vsakršno vsakršen Zc-zet resno resen Ppnzet strokovno strokoven Ppnzet presojo presoja Sozet , , , bo biti Gp-pte-n nedvomno nedvomno Rsn vplival vplivati Ggnd-em tudi tudi L na na Dt maso masa Sozet plač plača Sozmr v v Dm privatnem privaten Ppnmem sektorju sektor Somem približno približno Rsn za za Dt 3 3 Kag % % % . . .

V v Dm avtomobilu avtomobil Somem preživim preživeti Ggdspe najmanj najmanj Rsn uro ura Sozet in in Vp pol pol Rsn dnevno dnevno Rsn , , , največ veliko Rss pa pa Vp šest šest Kbg-mt do do Dr sedem sedem Kbg-mt . . . Letno letno Rsn tako tako Rsn prevozim prevoziti Ggdspe 40.000 40.000 Kag kilometrov kilometer Sommr . . . Sedaj sedaj Rsn vozim voziti Ggnspe Chrysler Chrysler Slmetn Voyager Voyager Slmetn . . . Naslednji naslednji Ppnmeid bo biti Gp-pte-n nekaj nekaj Zn-sei podobnega podoben Ppnser , , , verjetno verjetno Rsn zopet zopet Rsn ženoprostorec ženoprostorec Nt . . . Razmišljam razmišljati Ggnspe o o Dm Voyagerju Voyager Slmem , , , pa pa Vp tudi tudi L Renaultovem Renaultov Psnmem Espaceu Espace Slmem morda morda L , , , bo biti Gp-pte-n Trajet Trajet Slmei ali ali Vp pa pa Vp celo celo L eden eden Kbzmei od od Dr boljših dober Pppmmr limuzinskih limuzinski Ppnmmr žpick žpick Np - - - up up Np - - - ov ov Np . . . Povprečno povprečno Rsn presedim presedeti Ggdspe v v Dm avtomobilu avtomobil Somem dve dva Kbgzdt uri ura Sozdt na na Dt dan dan Sometn , , , njegovo njegov Zstzetem zunanjost zunanjost Sozet pa pa Vp gledam gledati Ggnspe le le L nekaj nekaj Rsn minut minuta Sozmr dnevno dnevno Rsn . . . Zato zato Vp se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k zdi zdeti Ggnste pomembno pomemben Ppnsei predvsem predvsem L počutje počutje Sosei v v Dm avtomobilu avtomobil Somem in in Vp zanesljivost zanesljivost Sozei med med Do vožnjo vožnja Sozeo , , , njegova njegov Zstzeiem zunanjost zunanjost Sozei , , , uglednost uglednost Sozei ali ali Vp celo celo L prestižnost prestižnost Sozei torej torej Rsn ni biti Gp-ste-d tako tako Rsn zelo zelo Rsn pomembna pomemben Ppnzei . . . žEnoprostorec žEnoprostorec Nt je biti Gp-ste-n veliko velik Ppnsei in in Vp udobno udoben Ppnsei vozilo vozilo Sosei , , , v v Dm katerem kateri Zv-sem sediš sedeti Ggnsde kot kot Vd doma doma Rsn v v Dm fotelju fotelj Somem , , , zaradi zaradi Dr višjega visok Pppmer sedeža sedež Somer imam imeti Ggnspe-n dober dober Ppnmetn pregled pregled Sometn nad nad Do voziščem vozišče Soseo . . . Običajno običajno Rsn je biti Gp-ste-n tudi tudi L dovolj dovolj Rsn robusten robusten Ppnmein in in Vp z z Do močnim močen Ppnmeo motorjem motor Someo , , , kar kar Zz-sei mi jaz Zop-ed--k daje dajati Ggnste občutek občutek Sometn varnosti varnost Sozer . . . Končna končen Ppnzei hitrost hitrost Sozei avtomobila avtomobil Somer ni biti Gp-ste-d tako tako Rsn zelo zelo Rsn pomembna pomemben Ppnzei , , , saj saj Vp vozim voziti Ggnspe do do Dr 150 150 Kag kilometrov kilometer Sommr na na Dt uro ura Sozet . . . Na na Dt vsak vsak Zc-met način način Sometn pri pri Dm avtomobilu avtomobil Somem najprej najprej Rsn zahtevam zahtevati Ggvspe udobje udobje Soset , , , varnost varnost Sozet , , , zanesljivost zanesljivost Sozet , , , na na Dm koncu konec Somem pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L potovalna potovalen Ppnzei hitrost hitrost Sozei . . . Najraje rad Rss vozim voziti Ggnspe limuzine limuzina Sozmt , , , že že L dvajset dvajset Kbg-mt let leto Sosmr pa pa Vp imam imeti Ggnspe-n karavana karavan Sometd ali ali Vp ženoprostorca ženoprostorec Nt . . . Odločujoči odločujoč Ppnmmi kriteriji kriterij Sommi pri pri Dm nakupu nakup Somem avta avt Somer so biti Gp-stm-n zanesljivost zanesljivost Sozei , , , udobnost udobnost Sozei vožnje vožnja Sozer in in Vp ekonomičnost ekonomičnost Sozei . . .

V v Dt klub klub Sometn se se Zp------k je biti Gp-ste-n vključilo vključiti Ggdd-es 123 123 Kag brezposelnih brezposeln Ppnmmr , , , od od Dr katerih kateri Zv-mmr se se Zp------k jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n 20 20 Kag že že L uspelo uspeti Ggdd-es zaposliti zaposliti Ggdn

O o Dm delu delo Sosem kluba klub Somer je biti Gp-ste-n treba treba Rsn zapisati zapisati Ggdn še še L to ta Zk-set , , , da da Vd se se Zp------k člani član Sommi prva prvi Kbvmdt dva dva Kbgmdt tedna teden Somdt učijo učiti Ggnstm predvsem predvsem L učinkovitega učinkovit Ppnmer osebnega oseben Ppnmer marketinga marketing Somer ter ter Vp iskanja iskanje Soser dela delo Soser in in Vp delodajalcev delodajalec Sommr , , , zatem zatem Rsn pa pa Vp še še L šest šest Kbg-mt tednov teden Sommr iščejo iskati Ggnstm zaposlitev zaposlitev Sozet , , , in in Vp sicer sicer Vp sami sam Ppnmmi in in Vp ob ob Dm pomoči pomoč Sozem vodje vodja Somer kluba klub Somer ter ter Vp drugih drug Kbzmmr članov član Sommr . . . Storitve storitev Sozmi kluba klub Somer so biti Gp-stm-n jim on Zotmmd--k na na Dt voljo volja Sozet sicer sicer Rsn največ veliko Rss 12 12 Kag tednov teden Sommr . . . Iz iz Dr programa program Somer naj naj L omenimo omeniti Ggdspm ustrezno ustrezen Ppnset pogovarjanje pogovarjanje Soset po po Dm telefonu telefon Somem , , , pisanje pisanje Soset prošenj prošenje Sosmr za za Dt zaposlitev zaposlitev Sozet , , , kako kako Rsn se se Zp------k pogovarjati pogovarjati Ggnn z z Do odgovornim odgovoren Ppnmeo o o Dm zaposlitvi zaposlitev Sozem ... ... ... V v Dm klubu klub Somem se se Zp------k naučijo naučiti Ggdstm , , , kakšna kakšen Zv-smt priporočila priporočilo Sosmt je biti Gp-ste-n treba treba Rsn zbrati zbrati Ggdn , , , kakšne kakšen Zv-mmt spremne spremen Ppnmmt dokumente dokument Sommt priskrbeti priskrbeti Ggdn in in Vp kako kako Rsn se se Zp------k vesti vesti Ggnn prvi prvi Kbvmet dan dan Sometn v v Dm službi služba Sozem , , , se se Zp------k zahvaliti zahvaliti Ggdn za za Dt zaposlitev zaposlitev Sozet in in Vp kako kako Rsn jo on Zotzet--k tudi tudi L obdržati obdržati Ggdn . . . Program program Somei je biti Gp-ste-n torej torej Rsn takšen takšen Zk-mei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dt pomoč pomoč Sozet tistim tisti Zk-mmd , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n pripravljeni pripravljen Pdnmmi vzeti vzeti Ggdn svojo svoj Zp-zet usodo usoda Sozet v v Dt svoje svoj Zp-zmt roke rok Sozmt in in Vp ne ne L čakati čakati Ggnn , , , da da Vd zanje zame Zotmmt--z poskrbi poskrbeti Ggdste kdo kdo Zv-mei drug drug Kbzmein . . .

RIBNICA Ribnica Slzei - - - Pater pater Somei in in Vp jezikoslovec jezikoslovec Somei Stanislav Stanislav Slmei Škrabec Škrabec Slmei je biti Gp-ste-n eden eden Kbzmei najzaslužnejših zaslužen Ppsmmr mož mož Sommr ribniške ribniški Ppnzer doline dolina Sozer . . . Njegovo njegov Zstzetem 150 150 Kag - - - letnico letnica Sozet rojstva rojstvo Soser so biti Gp-stm-n počastili počastiti Ggdd-mm pred pred Do dvema dva Kbgsdo letoma leto Sosdo . . . Staro star Ppnzet domačijo domačija Sozet v v Dm Hrovači Hrovača Slzem pri pri Dm Ribnici Ribnica Slzem ( ( ( na na Dm sliki slika Sozem ) ) ) , , , kjer kjer Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n 7. 7. Kav novembra november Somer 1844 1844 Kag rodil roditi Ggvd-em ta ta Zk-mei pomemben pomemben Ppnmein mož mož Somei slovenske slovenski Ppnzer kulture kultura Sozer , , , bodo biti Gp-ptm-n člani član Sommi družine družina Sozer Škrabec Škrabec Slmei z z Do zasebnim zaseben Ppnmeo denarjem denar Someo v v Dm celoti celota Sozem preuredili preurediti Ggdd-mm v v Dt sodoben sodoben Ppnmetn muzej muzej Sometn . . . Tako tako Rsn bodo biti Gp-ptm-n omogočili omogočiti Ggdd-mm , , , da da Vd v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem ohranimo ohraniti Ggdspm še še L en en Kbzmet pomemben pomemben Ppnmetn kulturni kulturen Ppnmetd spomenik spomenik Sometn . . . Domačijo domačija Sozet sestavljajo sestavljati Ggnstm stanovanjska stanovanjski Ppnzei hiša hiša Sozei , , , svinjak svinjak Somei , , , lesena lesen Ppnzei kašča kašča Sozei , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n ohranjeno ohranjen Pdnzet dero dera Sozet za za Dt sušenje sušenje Soset različnih različen Ppnzmr vrst vrsta Sozmr žita žito Soser , , , kozolec kozolec Sometn in in Vp skedenj skedenj Sometn . . . K k Dd sodelovanju sodelovanje Sosed so biti Gp-stm-n povabili povabiti Ggdd-mm konservatorske konservatorski Ppnmmt , , , muzejske muzejski Ppnmmt in in Vp projektno projekten Ppnsei - - - arhitekturne arhitekturen Ppnmmt strokovnjake strokovnjak Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n skupaj skupaj Rsn predlagali predlagati Ggvd-mm načrt načrt Sometn ambientalne ambientalen Ppnzer muzejske muzejski Ppnzer predstavitve predstavitev Sozer . . . ( ( ( Foto foto Somei : : : Milan Milan Slmei Glavonjić Glavonjić Slmei ) ) )

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , ZAGORJE Zagorje Slsei , , , VRHNIKA Vrhnika Slzei , , , 13 13 Kag . . . - - - Mladi mlad Ppnmmi prestopniki prestopnik Sommi uporabljajo uporabljati Ggnstm najrazličnejše različen Ppsmmt načine način Sommt , , , da da Vd svojim svoj Zp-zmd žrtvam žrtev Sozmd poberejo pobrati Ggdstm tistih tisti Zk-mmr nekaj nekaj Rsn tolarjev tolar Sommr . . . Večina večina Sozei se se Zp------k jih on Zotmmr--k zanaša zanašati Ggnste na na Dt golo gol Ppnzet silo sila Sozet , , , nekateri nekateri Zn-mmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n tudi tudi L bolj bolj Rsn prefinjeni prefinjen Ppnmmi in in Vp si se Zp---d--k pomagajo pomagati Ggvstm tudi tudi L z z Do ženskimi ženski Ppnmmo čari čar Sommo . . .

Člani član Sommi vlade vlada Sozer so biti Gp-stm-n se se Zp------k včeraj včeraj Rsn seznanili seznaniti Ggdd-mm tudi tudi L s z Do poročilom poročilo Soseo o o Dm dopolnilnih dopolnilen Ppnsmm pogajanjih pogajanje Sosmm za za Dt sklenitev sklenitev Sozet novega nov Ppnmer socialnega socialen Ppnmer sporazuma sporazum Somer o o Dm socialni socialen Ppnzem varnosti varnost Sozem med med Do Slovenijo Slovenija Slzeo in in Vp Avstrijo Avstrija Slzeo . . . Premier premier Somei Drnovšek Drnovšek Slmei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n v v Dt soboto sobota Sozet sodeloval sodelovati Ggnd-em na na Dm vrhunskem vrhunski Ppnsem srečanju srečanje Sosem predstavnikov predstavnik Sommr vlad vlada Sozmr članic članica Sozmr EU EU Slzer in in Vp pridruženih pridružen Pdnzmr članic članica Sozmr , , , na na Dt katerega kateri Zv-set ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n povabil povabiti Ggdd-em predsedujoči predsedujoč Ppnmeid srečanja srečanje Soser , , , irski irski Ppnmeid predsednik predsednik Somei vlade vlada Sozer . . . Janez Janez Slmei Drnovšek Drnovšek Slmei bo biti Gp-pte-n na na Dm tem ta Zk-sem srečanju srečanje Sosem , , , kjer kjer Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n pogovarjali pogovarjati Ggnd-mm o o Dm sodelovanju sodelovanje Sosem držav država Sozmr na na Dm področju področje Sosem pravosodja pravosodje Soser , , , boja boj Somer proti proti Dd organiziranemu organiziran Pdnmed kriminalu kriminal Somed , , , nelegalni nelegalen Ppnzed trgovini trgovina Sozed z z Do drogami droga Sozmo in in Vp ljudmi človek Sommo , , , spregovoril spregovoriti Ggdd-em o o Dm slovenskem slovenski Ppnsem uresničevanju uresničevanje Sosem predpristopne predpristopen Ppnzer strategije strategija Sozer . . .

Igre igra Sozmi na na Dt srečo sreča Sozet so biti Gp-stm-n občutljivo občutljiv Ppnsei področje področje Sosei - - - Ali ali Rsn gre iti Ggvste pri pri Dm tem ta Zk-sem za za Dt avtorsko avtorski Ppnset delo delo Soset ? ? ?

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 13 13 Kag . . . - - - Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n predsednik predsednik Somei dr. dr. O Marjan Marjan Slmei Hribar Hribar Slmei razpravljalce razpravljalec Sommt nenehno nenehno Rsn pozival pozivati Ggnd-em , , , da da Vd ne ne L bi biti Gp-g dramatizirali dramatizirati Ggvd-mm , , , se se Zp------k čustvenim čustven Ppnzmd razpravam razprava Sozmd na na Dm včerajšnji včerajšnji Ppnzem seji seja Sozem strokovnega strokoven Ppnmer sveta svet Somer za za Dt splošno splošen Ppnset izobraževanje izobraževanje Soset le le L ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es mogoče mogoče Rsn izogniti izogniti Ggdn . . . Povod povod Somei za za Dt to ta Zk-set je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez obravnava obravnava Sozei predloga predlog Somer predmetnika predmetnik Somer osnovne osnoven Ppnzer šole šola Sozer , , , ki ki Vd nekatere nekateri Zn-mmt predmete predmet Sommt , , , na na Dt primer primer Sometn glasbeno glasben Ppnzet in in Vp likovno likoven Ppnzet vzgojo vzgoja Sozet , , , umika umikati Ggnste iz iz Dr obveznega obvezen Ppnmer dela del Somer predmetnika predmetnik Somer zadnjega zadnji Ppnser triletja triletje Soser osnovne osnoven Ppnzer šole šola Sozer . . . Razprava razprava Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n končala končati Ggdd-ez z z Do odstopom odstop Someo člana član Somer sveta svet Somer Bogoslava Bogoslav Slmer Kalaša Kalaš Slmer , , , akademskega akademski Ppnmer slikarja slikar Somer in in Vp rednega reden Ppnmer profesorja profesor Somer na na Dm Akademiji akademija Sozem za za Dt likovne likoven Ppnzmt umetnosti umetnost Sozmt . . .

MARIBOR Maribor Slmei , , , 13 13 Kag . . . - - - Ugledni ugleden Ppnmmi vodilni vodilen Ppnmmi predstavniki predstavnik Sommi obeh oba Zc-zdr slovenski slovenski Nt univerz univerza Sozdr , , , SAZU SAZU Slzer , , , Cerkve cerkev Sozer in in Vp političnega političen Ppnser življenja življenje Soser so biti Gp-stm-n se se Zp------k zbrali zbrati Ggdd-mm na na Dm slovesnosti slovesnost Sozem v v Dm Kazinski kazinski Ppnzem dvorani dvorana Sozem , , , med med Do katero kateri Zv-zeo so biti Gp-stm-n ljubljanskemu ljubljanski Ppnmed nadškofu nadškof Somed , , , slovenskemu slovenski Ppnmed metropolitu metropolit Somed in in Vp članu član Somed Evropske evropski Ppnzer akademije akademija Sozer znanosti znanost Sozer in in Vp umetnosti umetnost Sozer dr. dr. O Alojziju Alojzij Slmed Šuštarju Šuštar Slmed podelili podeliti Ggdd-mm častni časten Ppnmetd doktorat doktorat Sometn . . .

9.25Val 9.25Val Nt d'Isere d'Isere Slmei : : : Svetovni svetoven Ppnmeid pokal pokal Somei v v Dm alpskem alpski Ppnsem smučanju smučanje Sosem , , , veleslalom veleslalom Somei ( ( ( Ž ž O ) ) ) , , , prenos prenos Somei 1. 1. Kav teka tek Somer

Po po Dm Huntingtonovem Huntingtonov Psnsem mnenju mnenje Sosem bo biti Gp-pte-n torej torej Rsn večji velik Pppmeid del del Somei sveta svet Somer prav prav L zaradi zaradi Dr modernizacije modernizacija Sozer vse vse Rsn bolj bolj Rsn protizahodno protizahodno Rsn nastrojen nastrojen Pdnmein in in Vp v v Dm tem ta Zk-mem smislu smisel Somem še še L bolj bolj Rsn zainteresiran zainteresiran Pdnmein za za Dt prekinitev prekinitev Sozet globalne globalen Ppnzer dominacije dominacija Sozer Zahoda zahod Somer . . . Z z Do oblikovanjem oblikovanje Soseo te ta Zk-zer napovedi napoved Sozer se se Zp------k je biti Gp-ste-n akademik akademik Somei iz iz Dr vloge vloga Sozer znanstvenega znanstven Ppnmer in in Vp neobremenjenega neobremenjen Ppnmer preučevalca preučevalec Somer gibanj gibanje Sosmr v v Dm mednarodnih mednaroden Ppnmmm odnosih odnos Sommm nekako nekako Rsn prelevil preleviti Ggdd-em v v Dt svetovalca svetovalec Sometd zahodnega zahoden Ppnmer sveta svet Somer in in Vp začel začeti Ggdd-em nastopati nastopati Ggnn kot kot Vd insider insider Somei , , , ki ki Vd zaskrbljeno zaskrbljeno Rsn spremlja spremljati Ggnste usodo usoda Sozet svojega svoj Zp-ser civilizacijskega civilizacijski Ppnser okolja okolje Soser . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n menil meniti Ggvd-em , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k moral morati Ggnd-em Zahod zahod Somei otresti otresti Ggdn iluzije iluzija Sozer o o Dm svoji svoj Zp-zem univerzalnosti univerzalnost Sozem oziroma oziroma Vp univerzalnosti univerzalnost Sozem svojih svoj Zp-zmr vrednot vrednota Sozmr ( ( ( človekove človekov Ppnzmi pravice pravica Sozmi , , , ločitev ločitev Sozei cerkve cerkev Sozer od od Dr države država Sozer , , , vladavina vladavina Sozei prava pravo Soser , , , demokracija demokracija Sozei ) ) ) in in Vp jih on Zotzmt--k prenehati prenehati Ggdn vsiljevati vsiljevati Ggnn bistveno bistveno Rsn drugačnim drugačen Ppnsmd civilizacijsko civilizacijski Ppnsei - - - kulturnim kulturen Ppnsmd okoljem okolje Sosmd , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k bodo biti Gp-ptm-n zaradi zaradi Dr svoje svoj Zp-zer naraščajoče naraščajoč Ppnzer samozavesti samozavest Sozer vedno vedno Rsn manj manj Rsn pripravljena pripravljen Pdnsmi sprejemati sprejemati Ggnn . . . Nezahodne nezahoden Ppnzmi družbe družba Sozmi Zahod zahod Sometn zaradi zaradi Dr njegove njegov Zstzerem samozaverovanosti samozaverovanost Sozer zaznavajo zaznavati Ggnstm kot kot Vd imperialistični imperialističen Ppnmetd tujek tujek Sometn , , , ki ki Vd se se Zp------k verbalno verbalno Rsn sicer sicer Rsn predstavlja predstavljati Ggnste kot kot Vd nosilec nosilec Somei vsezveličavnih vsezveličaven Ppnzmr resnic resnica Sozmr , , , dejansko dejansko Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dm njegovem njegov Zstsemem ravnanju ravnanje Sosem veliko veliko Rsn hipokrizije hipokrizija Sozer ( ( ( vojaška vojaški Ppnzei intervencija intervencija Sozei v v Dm Kuvajtu Kuvajt Slmem in in Vp bolj bolj Rsn ali ali Vp manj manj Rsn mirno miren Ppnsei opazovanje opazovanje Sosei masakriranja masakriranje Soser bosanskih bosanski Ppnmmr Muslimanov Musliman Slmmr , , , zagovarjanje zagovarjanje Sosei liberalizacije liberalizacija Sozer svetovne svetoven Ppnzer trgovine trgovina Sozer za za Dt industrijske industrijski Ppnmmt izdelke izdelek Sommt in in Vp protekcionizem protekcionizem Somei glede glede Dr kmetijskih kmetijski Ppnmmr izdelkov izdelek Sommr , , , promoviranje promoviranje Sosei demokracije demokracija Sozer , , , a a Vp le le L dokler dokler Vd ne ne L pride priti Ggdste do do Dr zmage zmaga Sozer islamske islamski Ppnzer stranke stranka Sozer ... ... ... ) ) ) . . .

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 13 13 Kag . . . - - - Čeprav čeprav Vd so biti Gp-stm-n nogometaši nogometaš Sommi na na Dm zasluženih zaslužen Ppnzmm zimskih zimski Ppnzmm počitnicah počitnice Sozmm , , , na na Dm Nogometni nogometen Ppnzem zvezi zveza Sozem Slovenije Slovenija Slzer ( ( ( NZS NZS Slzei ) ) ) ni biti Gp-ste-d časa čas Somer za za Dt zimsko zimski Ppnset spanje spanje Soset . . . Generalni generalen Ppnmeid sekretar sekretar Somei NZS NZS Slzer Dane Dane Slmei Jošt Jošt Slmei ima imeti Ggnste-n polne poln Ppnzmt roke roka Sozmt dela delo Soser , , , saj saj Vp mora morati Ggnste " " " delati delati Ggnn za za Dt dva dva Kbgmdt " " " , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n njegova njegov Zstzeiem " " " desna desni Ppnzei roka roka Sozei " " " Andrej Andrej Slmei Zalar Zalar Slmei na na Dm bolniški bolniška Ppnzem . . . Vse ves Zc-sei delo delo Sosei je biti Gp-ste-n podrejeno podrejen Pdnsei pripravam priprava Sozmd na na Dt tradicionalno tradicionalen Ppnset novoletno novoleten Ppnset srečanje srečanje Soset , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n v v Dt petek petek Sometn , , , 20. 20. Kav decembra december Somer , , , na na Dm katerem kateri Zv-sem bodo biti Gp-ptm-n izžrebali izžrebati Ggdd-mm para par Somdt polfinala polfinale Somer slovenskega slovenski Ppnmer pokala pokal Somer , , , delili deliti Ggnd-mm priznanja priznanje Sosmt za za Dt leto leto Soset 1996 1996 Kag , , , podpisali podpisati Ggdd-mm pogodbo pogodba Sozet z z Do Adidasom Adidas Slmeo ... ... ...

CELOVEC Celovec Slmei , , , 13 13 Kag . . . - - - Konzulat konzulat Somei Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer v v Dm Celovcu Celovec Slmem je biti Gp-ste-n včeraj včeraj Rsn prejel prejeti Ggdd-em grozilno grozilen Ppnset pismo pismo Soset , , , v v Dm katerem kateri Zv-sem je biti Gp-ste-n pisec pisec Somei manjšine manjšina Sozmt v v Dm Avstriji Avstrija Slzem označil označiti Ggdd-em za za Dt " " " parazite parazit Sommt " " " in in Vp zagrozil zagroziti Ggdd-em z z Do njihovim njihov Zstseom uničenjem uničenje Soseo . . . Enako enak Zn-set pismo pismo Soset sta biti Gp-std-n prejeli prejeti Ggdd-dz tudi tudi L uredništvi uredništvo Sozdi dveh dva Kbgmdr slovenskih slovenski Ppnmdr časopisov časopis Somdr na na Dm avstrijskem avstrijski Ppnsem Koroškem Koroško Slsem , , , Slovenskega slovenski Ppnmer vestnika vestnik Somer in in Vp Našega naš Zspmerm tednika tednik Somer . . .

MÜLLER Müller Slmei - - - FREIENFELS Freienfels Slmei , , , R. R. O ( ( ( 1932 1932 Kag ) ) ) . . . Bildungs Bildungs Nj - - - und und Nj Erziehungsgeschichte Erziehungsgeschichte Nj vom vom Nj Mittelalter Mittelalter Nj bis bis Nj zum zum Nj Ausgang Ausgang Nj der der Nj Aufklärung Aufklärung Nj , , , Leipzig Leipzig Slmei : : : Quelle Quelle Slmei & & & Meyer Meyer Slmei . . .

V v Dt ponev ponev Sozet stresemo stresti Ggdspm sesekljano sesekljan Pdnzet čebulo čebula Sozet , , , dolijemo doliti Ggdspm morsko morski Ppnzet vodo voda Sozet , , , pokrijemo pokriti Ggdspm s z Do pokrovko pokrovka Sozeo in in Vp kuhamo kuhati Ggnspm , , , dokler dokler Vd se se Zp------k čebula čebula Sozei ne ne L zmehča zmehčati Ggdste . . . Zatem zatem Rsn dodamo dodati Ggdspm olivno oliven Ppnset olje olje Soset in in Vp čez čez Dt vse ves Zc-set to ta Zk-set vlijemo vliti Ggdspm štiri štirje Kbgsmt jajca jajce Sosmt na na Dt oko oko Soset , , , začinimo začiniti Ggdspm , , , ponovno ponovno Rsn pokrijemo pokriti Ggdspm , , , dušimo dušiti Ggnspm približno približno Rsn četrt četrt Rsn ure ura Sozer in in Vp jed jed Sozet še še L toplo topel Ppnzet postrežemo postreči Ggdspm . . .

Trenutno trenutno Rsn je biti Gp-ste-n še še L vedno vedno Rsn veliko veliko Rsn Hrvatov Hrvat Slmmr proti proti Dd Bobetkovi Bobetkov Psnzed izročitvi izročitev Sozed Haagu Haag Slmed , , , vendar vendar Vp pa pa Vp se se Zp------k razmerje razmerje Sosei sil sila Sozmr naglo naglo Rsn spreminja spreminjati Ggnste . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n na na Dm nedavni nedaven Ppnzem seji seja Sozem sabora sabor Somer premier premier Somei Ivica Ivica Slmei Račan Račan Slmei dejal dejati Ggdd-em , , , da da Vd si se Zp---d--k bo biti Gp-pte-n Hrvaška Hrvaška Slzei z z Do vsemi ves Zc-smo pravnimi praven Ppnsmo sredstvi sredstvo Sosmo prizadevala prizadevati Ggnd-ez ubraniti ubraniti Ggdn Bobetka Bobetko Slmetd , , , a a Vp je biti Gp-ste-n hkrati hkrati Rsn poudaril poudariti Ggdd-em , , , da da Vd ne ne L bo biti Gp-pte-n dopustil dopustiti Ggdd-em , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k Hrvaška Hrvaška Slzei znašla znajti Ggdd-ez pod pod Do pritiski pritisk Sommo sankcij sankcija Sozmr in in Vp da da Vd bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm Hrvati Hrvat Slmmi zaradi zaradi Dr Bobetka Bobetko Slmer prisiljeni prisiljen Pdnmmi jesti jesti Ggnn travo trava Sozet . . .

Ne ne L čakajte čakati Ggnvdm torej torej Rsn , , , da da Vd doživite doživeti Ggdsdm srčni srčen Ppnmetd infarkt infarkt Sometn , , , da da Vd bi biti Gp-g šele šele L potem potem Rsn ukrepali ukrepati Ggnd-mm proti proti Dd svoji svoj Zp-zed jezi jeza Sozed . . . Z z Do več veliko Rsr zaupanja zaupanje Soser drugim drug Kbzmmd ljudem človek Sommd in in Vp ljubeznivostjo ljubeznivost Sozeo do do Dr njih on Zotmmr boste biti Gp-pdm-n začeli začeti Ggdd-mm zmanjševati zmanjševati Ggnn škodljive škodljiv Ppnmmt učinke učinek Sommt jeze jeza Sozer na na Dt svoje svoj Zp-set telo telo Soset . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser boste biti Gp-pdm-n s z Do takšnim takšen Zk-seo vedenjem vedenje Soseo mnogo mnogo Rsn bolj bolj Rsn prijetni prijeten Ppnmmi v v Dm družbi družba Sozem . . . ( ( ( ib ib O ) ) )

" " " Seveda seveda L . . . Imam imeti Ggnspe-n tudi tudi L veliko veliko Rsn njihovih njihov Zstzmrm plošč plošča Sozmr in in Vp zelo zelo Rsn so biti Gp-stm-n mi jaz Zop-ed--k všeč všeč Rsn . . . Moram morati Ggnspe pa pa Vp povedati povedati Ggdn , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em razočaran razočaran Pdnmein , , , ko ko Vd sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k zaželel zaželeti Ggdd-em imeti imeti Ggnn njihovo njihov Zstzetm celotno celoten Ppnzet diskografijo diskografija Sozet . . . Izkazalo izkazati Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp , , , da da Vd so biti Gp-stm-n njihove njihov Zstzmim najboljše dober Ppszmi stvari stvar Sozmi tudi tudi L njihove njihov Zstzmim največje velik Ppszmi uspešnice uspešnica Sozmi . . . Njihove njihov Zstzmim druge drug Kbzzmi skladbe skladba Sozmi mi jaz Zop-ed--k niso biti Gp-stm-d tako tako Rsn všeč všeč Rsn . . . Moramo morati Ggnspm si se Zp---d--k biti biti Gp-n tudi tudi L na na Dm jasnem jasen Ppnsem , , , da da Vd njihova njihov Zstzeim glasba glasba Sozei ni biti Gp-ste-d surf surf Somei . . . Lahko lahko Rsn bi biti Gp-g jo on Zotzet--k opisali opisati Ggdd-mm kot kot Vd tipičen tipičen Ppnmetn , , , 60 60 Kag british british Slmei instrumental instrumental Somei sound sound Slmetn ' ' ' , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n svoje svoj Zp-zmt zakonitosti zakonitost Sozmt . . . " " "

Prireditelji prireditelj Sommi torej torej Rsn spremljajo spremljati Ggnstm duh duh Sometn časa čas Somer , , , saj saj Vp postaja postajati Ggnste mariborsko mariborski Ppnsei gledališče gledališče Sosei prav prav L ta ta Zk-met čas čas Sometn državno državen Ppnsei gledališče gledališče Sosei velikih velik Ppnzmr razsežnosti razsežnost Sozmr . . . Naposled naposled Rsn so biti Gp-stm-n narečja narečje Sosmi del del Somei našega naš Zspmerm " " " državnega državen Ppnmer " " " slovenskega slovenski Ppnmer jezika jezik Somer . . . Narečni narečen Ppnmeid festival festival Somei oživlja oživljati Ggnste slovenska slovenski Ppnsmt narečja narečje Sosmt in in Vp slovensko slovenski Ppnset narodopisje narodopisje Soset in in Vp prispeva prispevati Ggvste k k Dd žlahtnjenju žlahtnjenje Sosed slovenske slovenski Ppnzer narodnostne narodnosten Ppnzer istovetnosti istovetnost Sozer , , , zato zato Vp je biti Gp-ste-n njegovo njegov Zstseiem poslanstvo poslanstvo Sosei vredno vreden Ppnsei pozornosti pozornost Sozer . . .

Leta leto Soser 1997 1997 Kag se se Zp------k je biti Gp-ste-n danes danes Rsn 28 28 Kag - - - letni leten Ppnmeid administrator administrator Somei iz iz Dr Leicestra Leicester Slmer nekega nek Zn-mer večera večer Somer truden truden Ppnmein vrnil vrniti Ggdd-em z z Dr dela delo Soser in in Vp ni biti Gp-ste-d imel imeti Ggnd-em prav prav L nobene noben Zl-zer volje volja Sozer , , , da da Vd bi biti Gp-g še še L likal likati Ggnd-em perilo perilo Soset . . . Veliko veliko Rsn raje rad Rsr bi biti Gp-g šel iti Ggvd-em plezat plezati Ggnm . . . Zato zato Vp je biti Gp-ste-n vzel vzeti Ggdd-em perilo perilo Soset in in Vp ga on Zotmet--k likal likati Ggnd-em , , , privezan privezan Pdnmein na na Dt pobočje pobočje Soset hriba hrib Somer - - - ekstremno ekstremen Ppnsei likanje likanje Sosei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es rojeno rojen Pdnsei . . . Reklamna reklamen Ppnzei kampanja kampanja Sozei ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n vodila voditi Ggnd-ez v v Dt Ameriko Amerika Slzet , , , na na Dt otočje otočje Soset Fidži Fidži Slmei , , , v v Dt Avstralijo Avstralija Slzet , , , Južno južen Ppnzet Ameriko Amerika Slzet in in Vp na na Dt Novo nov Ppnzet Zelandijo Zelandija Slzet , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n takoj takoj Rsn navdušil navdušiti Ggdd-em skupino skupina Sozet tujih tuj Ppnmmr turistov turist Sommr . . . Člani član Sommi gibanja gibanje Soser so biti Gp-stm-n stvar stvar Sozet vzeli vzeti Ggdd-mm zares zares Rsn in in Vp najprej najprej Rsn razvili razviti Ggdd-mm posebno poseben Ppnzet vrsto vrsta Sozet likalnika likalnik Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n deloval delovati Ggnd-em brez brez Dr električne električen Ppnzer energije energija Sozer in in Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em s z Do tem ta Zk-seo že že L vnaprej vnaprej Rsn določen določen Pdnmein za za Dt opremo oprema Sozet na na Dm svetovnem svetoven Ppnsem prvenstvu prvenstvo Sosem . . . V v Dm Valleyu Valley Slmem so biti Gp-stm-n našli najti Ggdd-mm optimalne optimalen Ppnmmt pogoje pogoj Sommt : : : velik velik Ppnmetn travnik travnik Sometn , , , potok potok Sometn , , , gozd gozd Sometn in in Vp umetno umeten Ppnzet plezalno plezalen Ppnzet umetno umeten Ppnzet steno stena Sozet , , , ker ker Vd gore gora Sozer ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es v v Dm bližini bližina Sozem . . .

Kritika kritika Sozei novih nov Ppnmmr kovancev kovanec Sommr je biti Gp-ste-n dobila dobiti Ggdd-ez nov nov Ppnmetn zagon zagon Sometn s z Do člankom članek Someo v v Dm strokovnem strokoven Ppnmem časopisu časopis Somem Nature Nature Slmei . . . V v Dm članku članek Somem poročajo poročati Ggnstm dermatolog dermatolog Somei z z Dr univerzitetne univerziteten Ppnzer klinike klinika Sozer Zuerich Zürich Slmei in in Vp dva dva Kbgmdi metalurga metalurg Somdi s z Dr tehniške tehniški Ppnzer visoke visok Ppnzer šole šola Sozer o o Dm dramatično dramatično Rsn zvenečih zveneč Ppnzmm ugotovitvah ugotovitev Sozmm . . . Znanstveniki znanstvenik Sommi so biti Gp-stm-n kovance kovanec Sommt za za Dt enega en Kbzmet in in Vp dva dva Kbgmdt evra evro Somdt teden teden Sometn dni dan Sommr kopali kopati Ggnd-mm v v Dm umetnem umeten Ppnmem znoju znoj Somem , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n standarden standarden Ppnmein postopek postopek Somei za za Dt nakit nakit Sometn in in Vp kovance kovanec Sommt . . . Po po Dm tednu teden Somem dni dan Sommr so biti Gp-stm-n evri evro Sommi oddali oddati Ggdd-mm toliko toliko Rsn niklja nikelj Somer , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm videti videti Ggvn , , , kot kot Vd bi biti Gp-g 200 200 Kag let leto Sosmr ležali ležati Ggnd-mm v v Dm morju morje Sosem . . .

Prototip prototip Somei spodnjega spodnji Ppnmer dela del Somer roke roka Sozer ( ( ( dlan dlan Sozei in in Vp prsti prst Sommi ) ) ) preko preko Dr mikroprocesorjev mikroprocesor Sommr sprejema sprejemati Ggnste mišične mišičen Ppnmmt signale signal Sommt , , , ki ki Vd uravnavajo uravnavati Ggnstm gibe gib Sommt . . . To ta Zk-set opravljajo opravljati Ggnstm posodice posodica Sozmi , , , ki ki Vd se se Zp------k polnijo polniti Ggnstm ali ali Vp praznijo prazniti Ggnstm s z Do tekočino tekočina Sozeo . . . Taka tak Zk-zei roka roka Sozei bo biti Gp-pte-n na na Dm trgu trg Somem v v Dm dveh dva Kbgsdm letih leto Sosdm in in Vp bo biti Gp-pte-n veljala veljati Ggnd-ez dvanajst dvanajst Kbg-mt tisoč tisoč Kbg-mt evrov evro Sommr . . .

Nasprotno nasprotno Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n izplačila izplačilo Sosmi najbolj najbolj Rsn nazadovala nazadovati Ggnd-ms v v Dm panogi panoga Sozem » » » poslovanje poslovanje Sosei z z Do nepremičninami nepremičnina Sozmo , , , najem najem Somei in in Vp poslovne posloven Ppnzmi storitve storitev Sozmi « « « , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms za za Dt 80,5 80,5 Kag odstotka odstotek Somer manjša majhen Pppsmi kot kot Vd v v Dm prvem prvi Kbvsem četrtletju četrtletje Sosem lani lani Rsn , , , v v Dm ribištvu ribištvo Sosem so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms manjša majhen Pppsmi za za Dt 50,8 50,8 Kag , , , v v Dm finančnem finančen Ppnsem posredništvu posredništvo Sosem za za Dt 40,5 40,5 Kag , , , v v Dm zdravstvenem zdravstven Ppnsem in in Vp socialnem socialen Ppnsem varstvu varstvo Sosem za za Dt 31,3 31,3 Kag , , , v v Dm gostinstvu gostinstvo Sosem za za Dt 30,2 30,2 Kag , , , v v Dm predelovalnih predelovalen Ppnzmm dejavnostih dejavnost Sozmm za za Dt 21,5 21,5 Kag , , , v v Dm izobraževanju izobraževanje Sosem za za Dt 10,3 10,3 Kag ter ter Vp v v Dm drugih drug Kbzzmm storitvah storitev Sozmm za za Dt 3,3 3,3 Kag odstotka odstotek Somer . . .

Urad urad Somei za za Dt varstvo varstvo Soset konkurence konkurenca Sozer bo biti Gp-pte-n preveril preveriti Ggdd-em vladne vladen Ppnzmt usmeritve usmeritev Sozmt za za Dt uvoz uvoz Sometn in in Vp izvoz izvoz Sometn elektrike elektrika Sozer

Zadnjič zadnjič Rsn so biti Gp-stm-n v v Dm živilu živilo Sosem pri pri Dm nas jaz Zop-mm odkrili odkriti Ggdd-mm kloramfenikol kloramfenikol Sometn leta leto Soser 1997 1997 Kag , , , sicer sicer Rsn pa pa Vp veterinarska veterinarski Ppnzei uprava uprava Sozei v v Dm skladu sklad Somem z z Do evropskimi evropski Ppnzmo direktivami direktiva Sozmo izvaja izvajati Ggnste redni reden Ppnmetd monitoring monitoring Sometn za za Dt ugotavljanje ugotavljanje Soset prisotnosti prisotnost Sozer tega ta Zk-mer prepovedanega prepovedan Pdnmer antibiotika antibiotik Somer , , , je biti Gp-ste-n še še L povedal povedati Ggdd-em Kovač Kovač Slmei . . . » » » Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em julija julij Somer letos letos Rsn opravljen opravljen Pdnmein pregled pregled Somei mleka mleko Soser , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n obstajal obstajati Ggnd-em sum sum Somei prisotnosti prisotnost Sozer kloramfenikola kloramfenikol Somer . . . Vse ves Zc-zmi takratne takraten Ppnzmi analize analiza Sozmi so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz negativne negativen Ppnzmi . . . Avgusta avgust Somer je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn bil biti Gp-d-em zavrnjen zavrnjen Pdnmein izvoz izvoz Somei mleka mleko Soser v v Dt Nemčijo Nemčija Slzet , , , vendar vendar Vp pa pa Vp je biti Gp-ste-n šlo iti Ggvd-es za za Dt komercialno komercialen Ppnzet zavrnitev zavrnitev Sozet , , , za za Dt katero kateri Zv-zet na na Dm veterinarski veterinarski Ppnzem upravi uprava Sozem uradno uradno Rsn ne ne L vemo vedeti Ggnspm . . . Uvoznik uvoznik Somei nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n pač pač L obvestil obvestiti Ggdd-em , , , da da Vd naj naj L bi biti Gp-g s z Do hitro hiter Ppnzeo metodo metoda Sozeo ugotovili ugotoviti Ggdd-mm prisotnost prisotnost Sozet kloramfenikola kloramfenikol Somer , , , kar kar Zz-sei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es s z Do potrditvenimi potrditven Ppnmmo testi test Sommo ovrženo ovržen Pdnsei . . . Pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pač pač L encimski encimski Ppnmeid test test Somei , , , ki ki Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n v v Dt prihodnje prihodnji Ppnset uporabljal uporabljati Ggnd-em pri pri Dm nas jaz Zop-mm , , , silno silno Rsn občutljiva občutljiv Ppnzei metoda metoda Sozei , , , vendar vendar Vp malo malo Rsn natančna natančen Ppnzei . . . To ta Zk-sei so biti Gp-stm-n presejalni presejalen Ppnmmi testi test Sommi , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k v v Dm veterinarski veterinarski Ppnzem medicini medicina Sozem in in Vp tudi tudi L drugod drugod Rsn uporabljajo uporabljati Ggnstm za za Dt skrining skrining Sometn stanja stanje Soser in in Vp po po Dm tej ta Zk-zem poti pot Sozem ugotovijo ugotoviti Ggdstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Zn-sei narobe narobe Rsn , , , nato nato Rsn pa pa Vp s z Do potrditvenimi potrditven Ppnmmo testi test Sommo natančno natančno Rsn dokažejo dokazati Ggdstm , , , kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei , , , kar kar Zz-sei naj naj L bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es narobe narobe Rsn . . . No no L v v Dm tem ta Zk-mem primeru primer Somem , , , na na Dt katerega kateri Zv-met se se Zp------k nekateri nekateri Zn-mmi sklicujejo sklicevati Ggnstm , , , ni biti Gp-ste-d šlo iti Ggvd-es za za Dt kloramfenikol kloramfenikol Sometn . . . Toda toda Vp na na Dm podlagi podlaga Sozem teh ta Zk-zmr informacij informacija Sozmr smo biti Gp-spm-n ponovno ponovno Rsn opravili opraviti Ggdd-mm vzorčenje vzorčenje Soset , , , s z Do katerega kateri Zv-ser posledico posledica Sozeo se se Zp------k pač pač L soočamo soočati Ggnspm danes danes Rsn . . . « « «

Vodstvo vodstvo Sosei JSB JSB Slzer opaža opažati Ggnste pozitivne pozitiven Ppnmmt trende trend Sommt zmanjševanja zmanjševanje Soser stroškov strošek Sommr na na Dm določenih določen Pdnsmm področjih področje Sosmm , , , predvsem predvsem L na na Dt račun račun Sometn zmanjšanja zmanjšanje Soser ležalne ležalen Ppnzer dobe doba Sozer in in Vp postopnega postopen Ppnmer prehoda prehod Somer na na Dt ambulantno ambulanten Ppnzet in in Vp dnevno dneven Ppnzet obravnavo obravnava Sozet bolnikov bolnik Sommr . . . Včeraj včeraj Rsn so biti Gp-stm-n sprejeli sprejeti Ggdd-mm pobudo pobuda Sozet , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n analizirali analizirati Ggvd-mm stroške strošek Sommt na na Dm oddelkih oddelek Sommm , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n nadpovprečno nadpovprečno Rsn visoki visok Ppnmmi . . . S z Do finančnim finančen Ppnmeo položajem položaj Someo bodo biti Gp-ptm-n seznanili seznaniti Ggdd-mm predstojnike predstojnik Sommt oddelkov oddelek Sommr , , , prav prav L tako tako Rsn pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n na na Dt pereč pereč Ppnmetn položaj položaj Sometn v v Dm JSB JSB Slzem opozorili opozoriti Ggdd-mm ministrstvo ministrstvo Soset za za Dt zdravje zdravje Soset in in Vp zavod zavod Sometn za za Dt zdravstveno zdravstven Ppnset varstvo varstvo Soset Slovenije Slovenija Slzer . . .

SMS SMS Slzei ( ( ( 4 4 Kag ) ) ) : : : Marko Marko Slmei Štrukelj Štrukelj Slmei , , , Uroš Uroš Slmei Brežan Brežan Slmei , , , Aljoša Aljoša Slmei Pavšič Pavšič Slmei , , , Martina Martina Slzei Kenda Kenda Slzei

Peking Peking Slmei - - - V v Dm Pekingu Peking Slmem se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dt četrtek četrtek Sometn končal končati Ggdd-em 16. 16. Kav kongres kongres Somei Komunistične komunističen Ppnzer partije partija Sozer Kitajske Kitajska Slzer , , , na na Dm katerem kateri Zv-mem so biti Gp-stm-n izvolili izvoliti Ggvd-mm novi nov Ppnmetd centralni centralen Ppnmetd komite komite Sometn in in Vp revidirali revidirati Ggvd-mm partijski partijski Ppnmetd statut statut Sometn . . . Med med Do 198 198 Kag rednimi reden Ppnmmo in in Vp 158 158 Kag nadomestnimi nadomesten Ppnmmo člani član Sommo CK CK Slmei ni biti Gp-ste-d dosedanjega dosedanji Ppnmer generalnega generalen Ppnmer sekretarja sekretar Somer Jiang Jiang Slmei Zemina Zemin Slmer in in Vp petih pet Kbg-mr drugih drug Kbzmmr članov član Sommr stalnega stalen Ppnmer komiteja komite Somer CK CK Slmei 15. 15. Kav sklica sklic Somer . . . Znova znova Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em izvoljen izvoljen Pdnmein Hu Hu Slmei Jintao Jintao Slmei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k bodo biti Gp-ptm-n za za Dt novega nov Ppnmet voditelja voditelj Sometd partije partija Sozer po po Dm vsej ves Zc-zem verjetnosti verjetnost Sozem imenovali imenovati Ggvd-mm danes danes Rsn , , , na na Dm prvem prvi Kbvmem plenumu plenum Somem centralnega centralen Ppnmer komiteja komite Somer sedanjega sedanji Ppnmer sklica sklic Somer . . .

» » » Tekme tekma Sozer je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es hitro hitro Rsn konec konec Somei . . . Dobili dobiti Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n tri trije Kbgmmt gole gol Sommt iz iz Dr treh trije Kbgzmr priložnosti priložnost Sozmr , , , « « « je biti Gp-ste-n kratko kratko Rsn in in Vp jedrnato jedrnato Rsn rekel reči Ggdd-em Katanec Katanec Slmei , , , ki ki Vd ni biti Gp-ste-d skrival skrivati Ggnd-em nezadovoljstva nezadovoljstvo Soser . . .

Vrstni vrsten Ppnmeid red red Somei po po Dm 9. 9. Kav kolu kolo Sosem : : : Acroni Acroni Slmei Jesenice Jesenice Slzmi ( ( ( + + + 69 69 Kag ) ) ) 16 16 Kag , , , Zavarovalnica zavarovalnica Sozei Maribor Maribor Slmei Olimpija Olimpija Slzei ( ( ( 46 46 Kag ) ) ) 16 16 Kag , , , Slavija Slavija Slzei M M Somei Optima Optima Slzei ( ( ( 37 37 Kag ) ) ) 16 16 Kag , , , Maribor Maribor Slmei 7 7 Kag , , , Bled Bled Slmei ( ( ( - - - 11 11 Kag ) ) ) 5 5 Kag , , , HIT hit Somei , , , Triglav Triglav Slmei ( ( ( -27 -27 Kag ) ) ) 5 5 Kag , , , HIT hit Somei Casino casino Somei Kranjska kranjski Ppnzei Gora Gora Slzei ( ( ( -44 -44 Kag ) ) ) 5 5 Kag , , , Marc Marc Slmei Interieri interier Sommi 2 2 Kag . . .

Včeraj včeraj Rsn dopoldne dopoldne Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez črnjanska črnjanski Ppnzei ekspozitura ekspozitura Sozei Koroške koroški Ppnzer banke banka Sozer zaprta zaprt Pdnzei . . . Delavci delavec Sommi Kristala kristal Somer iz iz Dr Dravograda Dravograd Slmer so biti Gp-stm-n pripeljali pripeljati Ggdd-mm nove nov Ppnzmt šipe šipa Sozmt in in Vp jih on Zotzmt--k montirali montirati Ggvd-mm na na Dm vratih vrata Sosmm , , , iz iz Dr Slovenj Slovenj Slmei Gradca Gradec Slmer pa pa Vp so biti Gp-stm-n v v Dt banko banka Sozet nekaj nekaj Rsn pred pred Do enajsto enajsti Kbvzeo pripeljali pripeljati Ggdd-mm tudi tudi L gotovino gotovina Sozet . . . Komunalni komunalen Ppnmmi delavci delavec Sommi so biti Gp-stm-n dopoldne dopoldne Rsn še še L pometali pometati Ggvd-mm razbito razbit Pdnset steklo steklo Soset pred pred Do banko banka Sozeo , , , ljudje človek Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k pogovarjali pogovarjati Ggnd-mm le le L o o Dm bančnem bančen Ppnmem ropu rop Somem . . . Saj saj Vp se se Zp------k bančni bančen Ppnmeid rop rop Somei v v Dm Črni Črna Slzem res res Rsn ne ne L zgodi zgoditi Ggdste vsak vsak Zc-met dan dan Sometn ... ... ...

Novo nov Ppnsei mesto mesto Sosei - - - Izpred izpred Dr gostinskega gostinski Ppnmer lokala lokal Somer v v Dm Črmošnjicah Črmošnjice Slzmm pri pri Dm Stopičah Stopiče Slzmm je biti Gp-ste-n v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn neznanec neznanec Somei ukradel ukrasti Ggdd-em čelado čelada Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n lastnik lastnik Somei iz iz Dr okolice okolica Sozer Novega nov Ppnser mesta mesto Soser odložil odložiti Ggdd-em na na Dt krmilo krmilo Soset mopeda moped Somer . . . Oškodoval oškodovati Ggdd-em ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n za za Dt približno približno Rsn 20 20 Kag tisoč tisoč Kbg-mt tolarjev tolar Sommr . . . J. J. O S. S. O

Po po Dm poročanju poročanje Sosem lokalnih lokalen Ppnmmr medijev medij Sommr so biti Gp-stm-n vojaki vojak Sommi v v Dm starinskih starinski Ppnsmm gasilskih gasilski Ppnsmm vozilih vozilo Sosmm , , , imenovanih imenovan Pdnsmm Zelene zelen Ppnzmi boginje boginja Sozmi , , , pozno pozno Rsn prihajali prihajati Ggnd-mm na na Dt prizorišče prizorišče Soset požarov požar Sommr , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd reševalci reševalec Sommi in in Vp policisti policist Sommi niso biti Gp-stm-d bili biti Gp-d-mm primerno primerno Rsn opremljeni opremljen Pdnmmi za za Dt vstop vstop Sometn v v Dt goreče goreč Ppnzmt stavbe stavba Sozmt . . . Čeprav čeprav Vd ni biti Gp-ste-d jasno jasno Rsn , , , ali ali Rsn bi biti Gp-g lahko lahko Rsn rešili rešiti Ggdd-mm vse ves Zc-zmt štiri štirje Kbgzmt žrtve žrtev Sozmt , , , so biti Gp-stm-n novice novica Sozmi zelo zelo Rsn prizadele prizadeti Ggdd-mz stavkajoče stavkajoč Ppnmmt gasilce gasilec Sommt , , , ki ki Vd zahtevajo zahtevati Ggvstm 40 40 Kag - - - odstotno odstoten Ppnzet povišico povišica Sozet , , , vendar vendar Vp ne ne L nameravajo nameravati Ggnstm popustiti popustiti Ggdn . . . Na na Dt delo delo Soset bi biti Gp-g se se Zp------k vrnili vrniti Ggdd-mm le le L zaradi zaradi Dr naravnih naraven Ppnzmr katastrof katastrofa Sozmr ali ali Vp terorističnih terorističen Ppnmmr napadov napad Sommr . . .

Papež papež Somei Janez Janez Slmei Pavel Pavel Slmei II. II. Krv je biti Gp-ste-n Poljak Poljak Slmei in in Vp s z Do seboj se Zp---o ne ne L nosi nositi Ggnste bremena breme Soser Garibaldijevega Garibaldijev Psnmer vdora vdor Somer v v Dt Rim Rim Slmetn , , , pa pa Vp tudi tudi L o o Dm polstoletni polstoleten Ppnzem sramoti sramota Sozem in in Vp ponižanju ponižanje Sosem ujetih ujet Pdnmmr papežev papež Sommr ne ne L razmišlja razmišljati Ggnste kakor kakor Vd rimske rimski Ppnzmi plemiške plemiški Ppnzmi družine družina Sozmi , , , ki ki Vd še še L zdaj zdaj Rsn ne ne L sprejemajo sprejemati Ggnstm resnice resnica Sozer , , , da da Vd je biti Gp-ste-n papeškega papeški Ppnmer posvetnega posveten Ppnmer imperija imperij Somer in in Vp tudi tudi L njihove njihov Zstzerm vloge vloga Sozer konec konec Somei , , , ostajata ostajati Ggnstd samo samo L moralna moralen Ppnzei moč moč Sozei in in Vp vpliv vpliv Somei cerkve cerkev Sozer kot kot Vd religiozne religiozen Ppnzer institucije institucija Sozer . . .

Prvi prvi Kbvmei vtis vtis Somei o o Dm vsebini vsebina Sozem dela delo Soser sploh sploh L ni biti Gp-ste-d slab slab Ppnmein pa pa Vp še še L » » » organizirana organiziran Pdnzei « « « je biti Gp-ste-n dobro dobro Rsn . . . Kaj kaj Zv-sei pa pa Vp jezik jezik Somei ? ? ? Edina edin Ppnzei pripomba pripomba Sozei , , , ki ki Vd bi biti Gp-g jo on Zotzet--k že že L v v Dm tej ta Zk-zem fazi faza Sozem prebiranja prebiranje Soser lahko lahko Rsn imeli imeti Ggnd-mm o o Dm jeziku jezik Somem , , , je biti Gp-ste-n razlikovanje razlikovanje Sosei med med Do izrazoma izraz Somdo tehnika tehnik Sozei in in Vp tehnologijo tehnologija Sozeo ( ( ( avtor avtor Somei in in Vp / / / ali ali Vp lektorica lektorica Sozei sicer sicer Rsn uporabljata uporabljati Ggnstd oboje oboj Zc-set in in Vp tudi tudi L oba oba Zc-mdt izpeljana izpeljan Pdnmdt pridevnika pridevnik Somdt , , , vendar vendar Vp pogosto pogosto Rsn napačno napačno Rsn ) ) ) , , , drugače drugače Rsn pa pa Vp se se Zp------k v v Dm knjigi knjiga Sozem jasno jasno Rsn zrcali zrcaliti Ggnste skrb skrb Sozei za za Dt dobro dober Ppnzet jezikovno jezikoven Ppnzet podobo podoba Sozet . . .

Kotizacije kotizacija Sozer ni biti Gp-ste-d . . . Dodatne dodaten Ppnzmt informacije informacija Sozmt o o Dm Femopet Femopet Slmei Slovenija Slovenija Slzei lahko lahko Rsn dobite dobiti Ggdsdm na na Dm internetu internet Somem : : : http http Np : : : / / / / / / www2. www2. Np ijs.si ijs.si Np / / / ? ? ? ? ? ? ? ? ? femopet femopet Np / / / home. home. Np html html Np

Za za Dt ocenjevanje ocenjevanje Soset ustreznosti ustreznost Sozer razvojnih razvojen Ppnzmr smeri smer Sozmr inštitut inštitut Somei pri pri Dm analizah analiza Sozmm uporablja uporabljati Ggnste zelo zelo Rsn široke širok Ppnmmt in in Vp posplošene posplošen Pdnmmt kriterije kriterij Sommt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k lahko lahko Rsn strnemo strniti Ggdspm v v Dt naslednje naslednji Ppnzmt skupine skupina Sozmt : : : ( ( ( 1 1 Kag ) ) ) energetski energetski Ppnmeid razvoj razvoj Somei ne ne L sme smeti Ggnste ogrožati ogrožati Ggnn neodvisnosti neodvisnost Sozer države država Sozer ; ; ; energetska energetski Ppnzei struktura struktura Sozei ne ne L sme smeti Ggnste biti biti Gp-n preveč preveč Rsn ranljiva ranljiv Ppnzei v v Dm primeru primer Somem kriznih krizen Ppnzmr razmer razmera Sozmr ; ; ; ( ( ( 2 2 Kag ) ) ) energetski energetski Ppnmeid razvoj razvoj Somei ne ne L sme smeti Ggnste ogrožati ogrožati Ggnn gospodarske gospodarski Ppnzer stabilnosti stabilnost Sozer in in Vp socialnega socialen Ppnmer miru mir Somer , , , tudi tudi L po po Dm znižanih znižan Pdnzmm stopnjah stopnja Sozmm rasti rast Sozer ne ne L ; ; ; ( ( ( 3 3 Kag ) ) ) poraba poraba Sozei energije energija Sozer naj naj L ne ne L zaostruje zaostrovati Ggnste mednarodnega mednaroden Ppnmer boja boj Somer za za Dt naravna naraven Ppnsmt bogastva bogastvo Sosmt ; ; ; ( ( ( 4 4 Kag ) ) ) spodbujati spodbujati Ggnn je biti Gp-ste-n treba treba Rsn strukturne strukturen Ppnzmt spremembe sprememba Sozmt , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n omogočale omogočati Ggnd-mz zaostajanje zaostajanje Soset rasti rast Sozer porabe poraba Sozer energije energija Sozer za za Do gospodarsko gospodarski Ppnzeo rastjo rast Sozeo ; ; ; ( ( ( 5 5 Kag ) ) ) energetske energetski Ppnzmi naprave naprava Sozmi ne ne L smejo smeti Ggnstm ogrožati ogrožati Ggnn zdravja zdravje Soser in in Vp življenja življenje Soser ljudi človek Sommr ne ne Vp na na Dm delu delo Sosem ne ne Vp doma doma Rsn . . . Ne ne L smejo smeti Ggnstm izčrpavati izčrpavati Ggnn ekoloških ekološki Ppnzmr » » » zalog zaloga Sozmr « « « , , , ne ne L vnašati vnašati Ggnn nepovratnih nepovraten Ppnzmr sprememb sprememba Sozmr v v Dt biosfero biosfera Sozet , , , ne ne L smejo smeti Ggnstm ogrožati ogrožati Ggnn naravne naraven Ppnzer in in Vp kulturne kulturen Ppnzer dediščine dediščina Sozer človeštva človeštvo Soser ; ; ; ( ( ( 6 6 Kag ) ) ) energetske energetski Ppnzmi strukture struktura Sozmi ne ne L smejo smeti Ggnstm zabetonirati zabetonirati Ggdn gospodarskih gospodarski Ppnzmr in in Vp družbenih družben Ppnzmr struktur struktura Sozmr , , , ohranjati ohranjati Ggnn morajo morati Ggnstm družbeno družben Ppnzet in in Vp osebno oseben Ppnzet svobodo svoboda Sozet odločanja odločanje Soser , , , ohranjati ohranjati Ggnn morajo morati Ggnstm možnost možnost Sozet družbenega družben Ppnmer in in Vp gospodarskega gospodarski Ppnmer razvoja razvoj Somer ter ter Vp neboleče neboleč Ppnmmt prehode prehod Sommt na na Dt bodoče bodoč Ppnzmt tehnologije tehnologija Sozmt ; ; ; ( ( ( 7 7 Kag ) ) ) in in Vp ne ne L nazadnje nazadnje Rsn : : : razvojne razvojen Ppnzmi usmeritve usmeritev Sozmi morajo morati Ggnstm biti biti Gp-n sposobne sposoben Ppnzmi pridobiti pridobiti Ggdn podporo podpora Sozet nosilcev nosilec Sommr odločanja odločanje Soser , , , vključno vključno Rsn s z Do podporo podpora Sozeo za za Dt izvedbo izvedba Sozet nepopularnih nepopularen Ppnmmr , , , vendar vendar Vp nujnih nujen Ppnmmr ukrepov ukrep Sommr . . .

- - - od od Dr 1905 1905 Kag je biti Gp-ste-n 5. 5. Kav julija julij Somer sejem sejem Somei na na Dt god god Sometn sv. sv. O Cirila Ciril Slmer in in Vp Metoda Metod Slmer

Glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd v v Dm maju maj Somem niti niti Vp negativna negativen Ppnzei stopnja stopnja Sozei rasti rast Sozer drobnoprodajnih drobnoprodajen Ppnzmr cen cena Sozmr niti niti Vp predvidene predviden Pdnzmi dividende dividenda Sozmi ne ne Vp nizka nizek Ppnzei raven raven Sozei bančnih bančen Ppnzmr obrestnih obresten Ppnzmr mer mera Sozmr niso biti Gp-stm-d oživile oživiti Ggdd-mz trgovanja trgovanje Soser z z Do vrednostnimi vrednosten Ppnmmo papirji papir Sommo v v Dm takšni takšen Zk-zem meri mera Sozem , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es pričakovati pričakovati Ggnn , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n očitno očitno Rsn objava objava Sozei sklepa sklep Somer o o Dm izdaji izdaja Sozem tretje tretji Kbvzer emisije emisija Sozer blagajniških blagajniški Ppnmmr zapisov zapis Sommr z z Do nakupnim nakupen Ppnmeo bonom bon Someo le le L pomenila pomeniti Ggvd-ez piko pika Sozet na na Dt i i Sometn in in Vp doprinesla doprinesti Ggdd-ez k k Dd vidnejši viden Pppzed korekciji korekcija Sozed predvsem predvsem L delniških delniški Ppnmmr tečajev tečaj Sommr . . .

Torej torej Vp : : : tudi tudi L , , , če če Vd komunala komunala Sozei redno redno Rsn odpadkov odpadek Sommr ne ne L odvaža odvažati Ggnste , , , se se Zp------k odpadki odpadek Sommi odvozijo odvoziti Ggdstm sami sam Ppnmmi . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n naravnost naravnost Rsn fenomen fenomen Somei : : : nobenih noben Zl-mmr stroškov strošek Sommr , , , kajti kajti Vp odpadki odpadek Sommi kar kar Rsn splahnijo splahneti Ggdstm in in Vp vse ves Zc-sei ugibanje ugibanje Sosei o o Dm nekakšnih nekakšen Zn-zmm ljubljanskih ljubljanski Ppnzmm in in Vp kaj kaj Zv-set vem vedeti Ggnspe kakšnih kakšen Zv-zmm deponijah deponija Sozmm so biti Gp-stm-n prazne prazen Ppnzmi marnje marnja Sozmi . . . . . . Č Č Somei D. D. O Sedej Sedej Slmei

Zato zato Vp je biti Gp-ste-n Klein Klein Slmei pogosto pogosto Rsn ugotovil ugotoviti Ggdd-em , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n " " " v v Dm BiH BiH Slzem po po Dm Daytonu Dayton Slmem precej precej Rsn spremenilo spremeniti Ggdd-es , , , četudi četudi Vd je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei ostalo ostati Ggdd-es enako enak Zn-sei " " " . . . To ta Zk-set je biti Gp-ste-n ponazoril ponazoriti Ggdd-em s z Do podatkom podatek Someo , , , da da Vd polovica polovica Sozei prebivalcev prebivalec Sommr BiH BiH Slzer te ta Zk-zer države država Sozer nima imeti Ggnste-d za za Dt svojo svoj Zp-zet domovino domovina Sozet . . . Veliko veliko Rsn vodilnih vodilen Ppnmmr Srbov Srb Slmmr in in Vp Hrvatov Hrvat Slmmr se se Zp------k - - - podobno podobno Rsn kot kot Vd vodilni vodilen Ppnmmi Albanci Albanec Slmmi na na Dm Kosovu Kosovo Slsem - - - še še L zavzema zavzemati Ggnste za za Dt referendum referendum Sometn o o Dm tem ta Zk-sem , , , ali ali Vp ostati ostati Ggdn v v Dm BiH BiH Slzem ali ali Vp se se Zp------k priključiti priključiti Ggdn ZRJ ZRJ Slzed oziroma oziroma Vp Hrvaški Hrvaška Slzed . . .

Mednarodni mednaroden Ppnmeid sklad sklad Somei za za Dt razminiranje razminiranje Soset in in Vp pomoč pomoč Sozet žrtvam žrtev Sozmd min mina Sozmr ( ( ( ITF ITF Slmei ) ) ) , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k vodi voditi Ggnste Slovenija Slovenija Slzei , , , je biti Gp-ste-n od od Dr Velike velik Ppnzer Britanije Britanija Slzer prejel prejeti Ggdd-em novo nov Ppnzet donacijo donacija Sozet v v Dm višini višina Sozem 500.000 500.000 Kag britanskih britanski Ppnmmr funtov funt Sommr ( ( ( približno približno Rsn 176,5 176,5 Kag milijona milijon Somer tolarjev tolar Sommr ) ) ) . . . Sporazum sporazum Sometn o o Dm donaciji donacija Sozem sta biti Gp-std-n včeraj včeraj Rsn podpisala podpisati Ggdd-dm britanski britanski Ppnmeid veleposlanik veleposlanik Somei v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem Hugh Hugh Slmei Mortimer Mortimer Slmei in in Vp direktor direktor Somei ITF ITF Slmei Jernej Jernej Slmei Cimperšek Cimperšek Slmei . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n že že L druga drug Kbzzei donacija donacija Sozei Velike velik Ppnzer Britanije Britanija Slzer mednarodnemu mednaroden Ppnmed skladu sklad Somed ITF ITF Slmei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n namenjena namenjen Pdnzei za za Dt razminiranje razminiranje Soset in in Vp podporo podpora Sozet strukturam struktura Sozmd za za Dt razminiranje razminiranje Soset v v Dm BiH BiH Slzem . . . Velika velik Ppnzei Britanija Britanija Slzei je biti Gp-ste-n prvo prvi Kbvzet donacijo donacija Sozet v v Dm višini višina Sozem 500.000 500.000 Kag funtov funt Sommr skladu sklad Somed predala predati Ggdd-ez leta leto Soser 1999 1999 Kag , , , ITF ITF Slmei pa pa Vp jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n za za Dt svoje svoj Zp-zmt dejavnosti dejavnost Sozmt v v Dm BiH BiH Slzem že že L skoraj skoraj L porabil porabiti Ggdd-em in in Vp s z Do tem ta Zk-seo omogočil omogočiti Ggdd-em razminiranje razminiranje Soset več veliko Rsr kot kot Vd 335.000 335.000 Kag kvadratnih kvadraten Ppnmmr metrov meter Sommr območja območje Soser . . .

" " " Doma doma Rsn . . . In in Vp Kralj Kralj Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em zraven zraven Rsn . . . ( ( ( dr. dr. O Lado Lado Slmei Kralj Kralj Slmei , , , publicist publicist Somei , , , prevajalec prevajalec Somei in in Vp profesor profesor Somei na na Dm ljubljanski ljubljanski Ppnzem filozofski filozofski Ppnzem fakulteti fakulteta Sozem , , , je biti Gp-ste-n mož mož Somei Jožice Jožica Slzer Avbelj Avbelj Slzer , , , op. op. O p p O . . . ) ) ) Prvi prvi Kbvmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em , , , ki ki Vd me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n slišal slišati Ggvd-em stokati stokati Ggnn pri pri Dm telefonu telefon Somem . . . Moram morati Ggnspe reči reči Ggdn , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n bila biti Gp-d-ez čisto čisto Rsn paf paf Ppnzei . . . Ta ta Zk-zei nagrada nagrada Sozei je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Zn-sei posebnega poseben Ppnser . . . Moje moj Zspzmie mulekule mulekula Sozmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k kar kar Rsn razletele razleteti Ggdd-mz naokrog naokrog Rsn , , , štirinajst štirinajst Kbg-mt dni dan Sommr so biti Gp-stm-n se se Zp------k pobirale pobirati Ggnd-mz in in Vp sestavljale sestavljati Ggnd-mz . . . " " "

Prav prav L zanimivo zanimiv Rsn bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es videti videti Ggvn reakcije reakcija Sozmt , , , denimo deti Ggdvpm Srdjana Srdjan Slmer Dragojeviča Dragojevič Slmer in in Vp ostalih ostal Ppnmmr , , , na na Dt izbor izbor Sometn igre igra Sozer te ta Zk-zer mlade mlad Ppnzer ustvarjalne ustvarjalen Ppnzer sile sila Sozer , , , osebnostno osebnostno Rsn odrasle odrasel Ppnzer v v Dm pogojih pogoj Sommm potrošniške potrošniški Ppnzer družbe družba Sozer , , , še še L posebej posebej Rsn , , , če če Vd vzamemo vzeti Ggdspm v v Dt obzir obzir Sometn njihove njihov Zstzmtm teze teza Sozmt o o Dm " " " generacijah generacija Sozmm po po Dm Titu Tito Slmem " " " . . .

13.15 13.15 Kag Evropska evropski Ppnzei glasbena glasben Ppnzei noč noč Sozei : : : Soo Soo Slmei Kyong Kyong Slmei Hong Hong Slmei - - - violončelo violončelo Somei , , , Jens Jens Slmei Elkvekjaer Elkvekjaer Slmei - - - klavir klavir Somei

Tudi tudi L tokratni tokraten Ppnmeid Politbarometer politbarometer Somei je biti Gp-ste-n meril meriti Ggnd-em zaupanje zaupanje Soset v v Dt institucije institucija Sozmt . . . Največ veliko Rss zaupanja zaupanje Soser uživajo uživati Ggnstm predsednik predsednik Somei države država Sozer , , , tolar tolar Somei , , , predsednik predsednik Somei vlade vlada Sozer , , , vojska vojska Sozei , , , Banka banka Sozei Slovenije Slovenija Slzer , , , mediji medij Sommi , , , zdravstvo zdravstvo Sosei , , , šolstvo šolstvo Sosei , , , ustavno ustaven Ppnsei sodišče sodišče Sosei , , , tudi tudi L policija policija Sozei , , , najmanj najmanj Rsn podpore podpora Sozer pa pa Vp v v Dm javnosti javnost Sozem uživajo uživati Ggnstm cerkev cerkev Sozei , , , sodišča sodišče Sosmi , , , politične političen Ppnzmi stranke stranka Sozmi in in Vp državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei . . .

V v Dm prihodnjih prihodnji Ppnmmm dneh dan Sommm : : : V v Dt sredo sreda Sozet bo biti Gp-pte-n pretežno pretežno Rsn jasno jasno Rsn , , , v v Dm hribovitem hribovit Ppnmem svetu svet Somem zahodne zahoden Ppnzer Slovenije Slovenija Slzer pa pa Vp zmerno zmerno Rsn do do Dr pretežno pretežno Rsn oblačno oblačno Rsn . . . Zjutraj zjutraj Rsn in in Vp del del Sometn dopoldneva dopoldan Somer bo biti Gp-pte-n po po Dm nižinah nižina Sozmm megla megla Sozei , , , po po Dm nižinah nižina Sozmm Primorske Primorska Slzer lahko lahko Rsn večji velik Pppmetd del del Sometn dneva dan Somer . . . V v Dm notranjosti notranjost Sozem države država Sozer bo biti Gp-pte-n čez čez Dt dan dan Sometn zapihal zapihati Ggdd-em jugozahodni jugozahoden Ppnmeid veter veter Somei . . . Toplo toplo Rsn bo biti Gp-pte-n . . . V v Dt četrtek četrtek Sometn nas jaz Zop-mt bo biti Gp-pte-n prešla preiti Ggdd-ez hladna hladen Ppnzei fronta fronta Sozei . . . Prehodno prehodno Rsn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n pooblačilo pooblačiti Ggdd-es , , , ponekod ponekod Rsn bo biti Gp-pte-n deževalo deževati Ggnd-es . . . Zapihal zapihati Ggdd-em bo biti Gp-pte-n severovzhodni severovzhoden Ppnmeid veter veter Somei , , , na na Dm Primorskem Primorsko Slsem burja burja Sozei . . . Ohladilo ohladiti Ggdd-es se se Zp------k bo biti Gp-pte-n . . .

Drama drama Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n začela začeti Ggdd-ez nekaj nekaj Rsn po po Dm deseti deseti Kbvzem uri ura Sozem dopoldne dopoldne Rsn , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n po po Dm navedbah navedba Sozmm očividcev očividec Sommr iz iz Dr vozila vozilo Soser nedaleč nedaleč Rsn od od Dr trga trg Somer Jean Jean Slmei Jaures Jaures Slmei , , , kjer kjer Vd stoji stati Ggnste tudi tudi L mestna mesten Ppnzei hiša hiša Sozei , , , izstopil izstopiti Ggdd-em moški moški Somei in in Vp začel začeti Ggdd-em streljati streljati Ggnn na na Dt mimoidoče mimoidoči Ppnmmt in in Vp avtomobile avtomobil Sommt . . . Medtem medtem Rsn ko ko Vd so biti Gp-stm-n ljudje človek Sommi iskali iskati Ggnd-mm zavetje zavetje Soset , , , je biti Gp-ste-n moški moški Somei pobegnil pobegniti Ggdd-em na na Dt veliko velik Ppnset parkirišče parkirišče Soset pri pri Dm železniški železniški Ppnzem postaji postaja Sozem kakih kak Zv-mmr 200 200 Kag metrov meter Sommr od od Dr glavnega glaven Ppnmer trga trg Somer . . . Nemška nemški Ppnzei agencija agencija Sozei DPA DPA Slzei je biti Gp-ste-n poročala poročati Ggnd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n domnevni domneven Ppnmeid storilec storilec Somei 44 44 Kag - - - letni leten Ppnmeid uslužbenec uslužbenec Somei francoskih francoski Ppnzmr državnih državen Ppnzmr železnic železnica Sozmr SNCF SNCF Slmei , , , v v Dm napadu napad Somem pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em sodeloval sodelovati Ggnd-em še še L en en Kbzmei moški moški Somei . . . Ranjencem ranjenec Sommd , , , svojcem svojec Sommd umrlih umrl Ppnmmr in in Vp drugim drug Kbzmmd prizadetim prizadet Pdnmmd meščanom meščan Sommd so biti Gp-stm-n oblasti oblast Sozmi zagotovile zagotoviti Ggdd-mz psihološko psihološki Ppnzet pomoč pomoč Sozet v v Dm bolnišnici bolnišnica Sozem v v Dm Toursu Tours Slmem . . .

• • • DEUTZ DEUTZ Slmei - - - FAHR FAHR Slmei edini edin Ppnmeid proizvajalec proizvajalec Somei traktorjev traktor Sommr , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n povečal povečati Ggdd-em tržni tržen Ppnmetd delež delež Sometn v v Dm obeh oba Zc-sdm zadnjih zadnji Ppnsdm letih leto Sosdm ( ( ( 2003 2003 Kag in in Vp 2004 2004 Kag ) ) ) ? ? ?

Kadarkoli kadarkoli Rsn se se Zp------k pretrga pretrgati Ggdste nit nit Sozei življenja življenje Soser , , , nas jaz Zop-mt zaboli zaboleti Ggdste srce srce Sosei ; ; ; če če Vd pa pa Vp ugasne ugasniti Ggdste tako tako Rsn mlado mlad Ppnsei življenje življenje Sosei , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n tvoje tvoj Zsdseie , , , Mihaela Mihaela Slzei , , , je biti Gp-ste-n bolečina bolečina Sozei še še L toliko toliko Rsn večja velik Pppzei . . .

Lansko lanski Ppnsei povečanje povečanje Sosei industrijske industrijski Ppnzer izdelave izdelava Sozer je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es manjše majhen Pppsei od od Dr prej prej Rsn objavljenega objavljen Pdnser , , , kaže kazati Ggnste , , , da da Vd decembrsko decembrski Ppnsei umirjanje umirjanje Sosei aktivnosti aktivnost Sozer prehaja prehajati Ggnste v v Dt stagnacijo stagnacija Sozet . . . Januarska januarski Ppnzei aktivnost aktivnost Sozei v v Dm neindustrijskih neindustrijski Ppnzmm dejavnostih dejavnost Sozmm ostaja ostajati Ggnste visoka visok Ppnzei , , , v v Dm prometu promet Somem in in Vp turizmu turizem Somem se se Zp------k krepi krepiti Ggnste , , , v v Dm gradbeništvu gradbeništvo Sosem pa pa Vp slabi slabeti Ggnste . . .

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 31 31 Kag . . . - - - Medtem medtem Rsn ko ko Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm stanovalci stanovalec Sommi stanovanja stanovanje Soser v v Dm osmem osmi Kbvsem nadstropju nadstropje Sosem bloka blok Somer na na Dm Ulici ulica Sozem Metoda Metod Slmer Mikuža Mikuž Slmer v v Dm službi služba Sozem , , , je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em tudi tudi L vlomilec vlomilec Somei , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n obiskal obiskati Ggdd-em , , , polne poln Ppnzmt roke roka Sozmt dela delo Soser . . .

Pregledna pregleden Ppnzei razstava razstava Sozei slik slika Sozmr in in Vp risb risba Sozmr akademskega akademski Ppnmer slikarja slikar Somer Marjana Marjan Slmer Gumilarja Gumilar Slmer bo biti Gp-pte-n prikazala prikazati Ggdd-ez umetnikovo umetnikov Psnset delovno deloven Ppnset obdobje obdobje Soset od od Dr leta leto Soser 1986 1986 Kag do do Dr 1995 1995 Kag . . . Gumilar Gumilar Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dm slovenski slovenski Ppnzem likovni likoven Ppnzem sceni scena Sozem pojavil pojaviti Ggdd-em konec konec Dr osemdesetih osemdeseti Kbvsmr . . . Sodi soditi Ggnste med med Dt tiste tisti Zk-mmt mlajše mlad Pppmmt ustvarjalce ustvarjalec Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n z z Do raziskovanjem raziskovanje Soseo drugačnih drugačen Ppnzmr poti pot Sozmr v v Dm slikarstvu slikarstvo Sosem , , , še še L zlasti zlasti L v v Dm zdajšnjem zdajšnji Ppnsem obdobju obdobje Sosem interdisciplinarnih interdisciplinaren Ppnzmr povezav povezava Sozmr in in Vp različnih različen Ppnmmr medijev medij Sommr , , , pustili pustiti Ggdd-mm pečat pečat Sometn v v Dm slovenski slovenski Ppnzem likovni likoven Ppnzem umetnosti umetnost Sozem . . . Razstavljalci razstavljalec Sommi so biti Gp-stm-n njegov njegov Zstmetem desetletni desetleten Ppnmetd opus opus Sometn zaokrožili zaokrožiti Ggdd-mm po po Dm treh trije Kbgzmm razvojnih razvojen Ppnzmm fazah faza Sozmm , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k zaznamuje zaznamovati Ggvste pretanjen pretanjen Pdnmein čut čut Somei za za Dt odslikavanje odslikavanje Soset , , , tako tako Vp vidne viden Ppnzer realnosti realnost Sozer kot kot Vd subjektivnih subjektiven Ppnzmr vizij vizija Sozmr . . . Razstava razstava Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n posredovala posredovati Ggvd-ez Galerija galerija Sozei Murska murski Ppnzei Sobota Sobota Slzei , , , bo biti Gp-pte-n na na Dt ogled ogled Sometn do do Dr 24. 24. Kav februarja februar Somer . . .

Naši naš Zspmmim anketiranci anketiranec Sommi Drnovškovi Drnovškov Psnzed vladi vlada Sozed napovedujejo napovedovati Ggnstm kar kar Rsn dolgo dolg Ppnset življenje življenje Soset , , , številni številen Ppnmmi celo celo L do do Dr konca konec Somer mandata mandat Somer

8.00 8.00 Kag Ljubezenske ljubezenski Ppnzmi zveze zveza Sozmi - - - 8.20 8.20 Kag Pritisni pritisniti Ggdvde za za Dt srečo sreča Sozet ! ! ! - - - 9.00 9.00 Kag Hotel hotel Somei - - - 10.00 10.00 Kag Spletkarske spletkarski Ppnzmi ženske ženska Sozmi - - - 11.00 11.00 Kag Drugačen drugačen Ppnmein svet svet Somei - - - 12.00 12.00 Kag Dnevi dan Sommi naših naš Zspsmrm življenj življenje Sosmr - - - 13.00 13.00 Kag Oprah Oprah Slzei Winfrey Winfrey Slzei Show show Somei - - - 14.00 14.00 Kag Geraldo Geraldo Slmei - - - 15.00 15.00 Kag Sally Sally Slzei Jessy Jessy Slzei Raphael Raphael Slzei - - - 16.00 16.00 Kag Jenny Jenny Slzei Jones Jones Slzei - - - 17.00 17.00 Kag Oprah Oprah Slzei Winfrey Winfrey Slzei Show show Somei - - - 18.00 18.00 Kag Star Star Slmei Trek Trek Slmei - - - 19.00 19.00 Kag Resnična resničen Ppnzei Tv tv Sozei - - - 19.30 19.30 Kag Poročen poročen Pdnmein z z Do otroci otrok Sommo - - - 20.00 20.00 Kag Simpsonovi Simpsonov Psnmmi - - - 20.30 20.30 Kag M M Np * * * A a Np * * * S z Np * * * H k Np - - - 21.00 21.00 Kag Jag Jag Slmei - - - 22.00 22.00 Kag Walker Walker Slmei , , , teksaški teksaški Ppnmeid ranger ranger Somei - - - 23.00 23.00 Kag Incident incident Somei - - - 0.00 0.00 Kag Star Star Slmei Trek Trek Slmei - - - 1.00 1.00 Kag Lapd Lapd Slmei - - - 1.30 1.30 Kag Lucyjev Lucyjev Psnmein Show show Somei - - - 2.00 2.00 Kag Hit hit Somei Mix mix Somei Long Long Slmei Play Play Slmei

Vse ves Zc-sei , , , kar kar Zz-set sem biti Gp-spe-n zapisal zapisati Ggdd-em , , , temelji temeljiti Ggnste na na Dm dokumentih dokument Sommm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n vsakemu vsak Zc-med dostopni dostopen Ppnmmi , , , profesionalcu profesionalec Somed ali ali Vp ljubitelju ljubitelj Somed . . . Potrebno potrebno Rsn je biti Gp-ste-n le le L nekaj nekaj Rsn ekonomskega ekonomski Ppnser znanja znanje Soser in in Vp jih on Zotmmt--k le le L poiskati poiskati Ggdn in in Vp prebrati prebrati Ggdn . . . Seveda seveda L pa pa Vp se se Zp------k s z Do takim tak Zk-meo odgovornim odgovoren Ppnmeo in in Vp strokovnim strokoven Ppnmeo pristopom pristop Someo ne ne L more moči Ggnste doseči doseči Ggdn " " " ljubiteljskega ljubiteljski Ppnmer " " " cilja cilj Somer - - - diskvalifikacije diskvalifikacija Sozer vseh ves Zc-mmr , , , ki ki Vd vodijo voditi Ggnstm zdravstveno zdravstven Ppnzet dejavnost dejavnost Sozet , , , zdravstveno zdravstven Ppnzet politiko politika Sozet in in Vp zdravstveno zdravstven Ppnset zavarovanje zavarovanje Soset . . .

Selektor selektor Somei Andrej Andrej Slmei Urlep Urlep Slmei - - - 7,5 7,5 Kag : : : Finska Finska Slzei je biti Gp-ste-n leta leto Soser 1990 1990 Kag proizvedla proizvesti Ggdd-ez 54.563 54.563 Kag gigavatnih gigavaten Ppnzmr ur ura Sozmr električne električen Ppnzer energije energija Sozer , , , porabila porabiti Ggdd-ez pa pa Vp jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n za za Dt 58.835 58.835 Kag gigavatnih gigavaten Ppnzmr ur ura Sozmr . . . Številke številka Sozmi Andreja Andrej Slmer Urlepa Urlep Slmer so biti Gp-stm-n ugodnejše ugoden Pppzmi , , , predvsem predvsem L pa pa Vp enostavnejše enostaven Pppzmi : : : najprej najprej Rsn trije trije Kbgmmi porazi poraz Sommi , , , nato nato Rsn šest šest Kbg-mi zmag zmaga Sozmr . . . Take tak Zk-zer pozitivne pozitiven Ppnzer bilance bilanca Sozer bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es veselo vesel Ppnsei elektrogospodarstvo elektrogospodarstvo Sosei vsake vsak Zc-zer države država Sozer . . .

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 31 31 Kag . . . - - - Tudi tudi L v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm zadnjih zadnji Ppnsmm letih leto Sosmm močno močno Rsn razmahnilo razmahniti Ggdd-es praktično praktičen Ppnsei streljanje streljanje Sosei . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n v v Dm naši naš Zspzemm državi država Sozem registriranih registriran Pdnmmr 17 17 Kag klubov klub Sommr , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n več veliko Rsr kot kot Vd 1200 1200 Kag članov član Sommr . . . Slovenska slovenski Ppnzei zveza zveza Sozei za za Dt praktično praktičen Ppnset streljanje streljanje Soset je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez ustanovljena ustanovljen Pdnzei leta leto Soser 1994 1994 Kag . . .

Letošnji letošnji Ppnmeid februar februar Somei je biti Gp-ste-n bolj bolj Rsn skromen skromen Ppnmein mesec mesec Somei , , , saj saj Vp se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n v v Dm njem on Zotmem zvrstile zvrstiti Ggdd-mz samo samo L tri trije Kbgzmi lunine lunin Psnzmi mene mena Sozmi . . . Prvo prvi Kbvzet spremembo sprememba Sozet vremena vreme Soser lahko lahko Rsn pričakujemo pričakovati Ggnspm v v Dm dneh dan Sommm od od Dr 7. 7. Kav dneva dan Somer naprej naprej Rsn , , , ki ki Vd jim on Zotmmd--k bo biti Gp-pte-n vladal vladati Ggnd-em Lunin lunin Psnmein mlaj mlaj Somei . . . In in Vp v v Dm času čas Somem te ta Zk-zer lunine lunin Psnzer mene mena Sozer nas jaz Zop-mt čaka čakati Ggnste nekaj nekaj Rsn lepega lep Ppnser vremena vreme Soser , , , lepega lep Ppnser vsaj vsaj L za za Dt ta ta Zk-met še še L vedno vedno Rsn zimski zimski Ppnmetd čas čas Sometn . . . Ponovno ponoven Ppnzet spremembo sprememba Sozet vremena vreme Soser pa pa Vp nam jaz Zop-md lahko lahko Rsn prinese prinesti Ggdste prvi prvi Kbvmei krajec krajec Somei , , , ki ki Vd nastopi nastopiti Ggdste 14. 14. Kav dne dan Somer . . . Takrat takrat Rsn nas jaz Zop-mt lahko lahko Rsn obišče obiskati Ggdste dež dež Somei , , , in in Vp sicer sicer Vp ob ob Dm severozahodnih severozahoden Ppnmmm vetrovih veter Sommm , , , sneg sneg Somei pa pa Vp , , , če če Vd bo biti Gp-pte-n pihal pihati Ggnd-em vzhodnik vzhodnik Somei . . . Ta ta Zk-mei veter veter Somei nam jaz Zop-md v v Dm dolinah dolina Sozmm ponavadi ponavadi Rsn prinese prinesti Ggdste še še L največ veliko Rss snega sneg Somer . . . Po po Dm Herschlovem Herschlov Psnmem ključu ključ Somem torej torej Rsn februarski februarski Ppnmeid sneg sneg Somei ni biti Gp-ste-d zanesljiv zanesljiv Ppnmein , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n prav prav L ta ta Zk-mei mesec mesec Somei znan znan Ppnmein po po Dm obilnih obilen Ppnzmm snežnih snežen Ppnzmm padavinah padavina Sozmm . . .

" " " V v Dm intervjuju intervju Somem z z Do Danom Dan Slmeo Ratherjem Rather Slmeo je biti Gp-ste-n Sadam Sadam Slmei pozval pozvati Ggdd-em predsednika predsednik Sometd Busha Bush Slmetd na na Dt neposredno neposreden Ppnset televizijsko televizijski Ppnset soočenje soočenje Soset . . . Mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es to ta Zk-sei pošteno pošten Ppnsei , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n angleščina angleščina Sozei za za Dt oba oba Zc-mdt drugi drug Kbzmeid jezik jezik Somei . . . " " " Jay Jay Slmei Leno Leno Slmei

Upniki upnik Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm že že L toliko toliko Rsn obupani obupan Ppnmmi , , , da da Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k strinjali strinjati Ggnd-mm s z Do poplačilom poplačilo Soseo samo samo L 60 60 Kag odstotkov odstotek Sommr vrednosti vrednost Sozer glavnice glavnica Sozer , , , a a Vp tudi tudi L tega ta Zk-mer denarja denar Somer niso biti Gp-stm-d dobili dobiti Ggdd-mm . . . Zlagoma zlagoma Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k sprijaznili sprijazniti Ggdd-mm s z Do svojo svoj Zp-zeo usodo usoda Sozeo in in Vp s z Do tem ta Zk-seo , , , da da Vd jim on Zotmmd--k Leljak Leljak Slmei njihovega njihov Zstmerm denarja denar Somer ne ne L bo biti Gp-pte-n nikoli nikoli Rsn vrnil vrniti Ggdd-em , , , in in Vp so biti Gp-stm-n upali upati Ggnd-mm vsaj vsaj L na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n za za Dt svoje svoj Zp-set početje početje Soset " " " plačal plačati Ggdd-em " " " vsaj vsaj L v v Dm kazenskem kazenski Ppnmem postopku postopek Somem . . . Zaman zaman Rsn . . .

Vodoravno vodoravno Rsn : : : PS PS Slmei , , , DF DF Slmei , , , varčevalka varčevalka Sozei , , , artilerist artilerist Somei , , , anestezist anestezist Somei , , , razvijalnica razvijalnica Sozei , , , las las Somei , , , Etna Etna Slzei , , , osat osat Somei , , , Oran Oran Slmei , , , eben eben Somei , , , parlament parlament Somei , , , es es Somei , , , incident incident Somei , , , oljar oljar Somei , , , tiraža tiraža Sozei , , , kviz kviz Somei , , , Rae Rae Slmei , , , monsun monsun Somei , , , rajon rajon Somei , , , LD LD Slmei , , , epoha epoha Sozei , , , Ind Ind Slmei , , , rasa rasa Sozei , , , Apolon Apolon Slmei , , , data data Somei , , , pa pa Vp , , , Lee Lee Slmei , , , ameba ameba Sozei , , , Dino Dino Slmei , , , Lvovčan Lvovčan Slmei , , , karitas karitas Sozei , , , Pilat Pilat Slmei , , , lišpavka lišpavka Sozei , , , Al Al Nj , , , doktrina doktrina Sozei , , , Rodine Rodine Slzmi , , , neon neon Somei , , , Evariste Evariste Slmei , , , Atos Atos Slmei , , , Roekk Roekk Slmei , , , Štajerec Štajerec Slmei , , , RN RN Slmei , , , Žonta Žonta Slmei , , , Saar Saar Slmei , , , teraco teraco Somei , , , kvinta kvinta Sozei , , , Bizet Bizet Slmei , , , Čap Čap Slmei , , , jod jod Somei , , , Voyager Voyager Slmei , , , Bač Bač Slmei , , , bes bes Somei , , , VR VR Slmei , , , alergik alergik Somei , , , raca raca Sozei , , , as as Somei , , , Germani German Slmmi , , , konjiček konjiček Somei , , , nit nit Sozei , , , Hans Hans Slmei , , , maj maj Somei , , , Gian Gian Slmei , , , luks luks Somei , , , smisel smisel Somei , , , uvala uvala Sozei , , , Bepop bepop Somei , , , streznitev streznitev Sozei , , , nakov nakov Somei , , , robidnica robidnica Sozei , , , glorija glorija Sozei , , , UN UN Slmei , , , tlak tlak Somei , , , Ribeiro Ribeiro Slmei , , , ukor ukor Somei , , , DŠ DŠ Slmei . . .

20.718-24 20.718-24 Kag - - - Olga Olga Slzei Tanja Tanja Slzei Jamnik Jamnik Slzei , , , Medvedova Medvedov Psnzei ulica ulica Sozei 5 5 Kag a a Somei , , , 1240 1240 Kag Kamnik Kamnik Slmei ; ; ; 20.725 20.725 Kag - - - Adolf Adolf Slmei Vrana Vrana Slmei , , , Glavna glaven Ppnzei cesta cesta Sozei 54 54 Kag , , , 8233 8233 Kag Mirna Mirna Slzei ; ; ; 20.726 20.726 Kag - - - 30 30 Kag - - - Bori Bori Slzei Novinc Novinc Slzei , , , Ob ob Dm sotočju sotočje Sosem 8 8 Kag , , , 1119 1119 Kag Ljubljana Ljubljana Slzei ; ; ; 20.731 20.731 Kag - - - Sava Sava Slmei Romaniuk Romaniuk Slmei , , , Potrčeva Potrčev Psnzei ulica ulica Sozei 2 2 Kag , , , 1000 1000 Kag Ljubljana Ljubljana Slzei ; ; ; 20.732-36 20.732-36 Kag - - - Karmen Karmen Slzei Marčič Marčič Slzei , , , Leskovec Leskovec Slmei 41 41 Kag , , , 2331 2331 Kag Pragersko Pragersko Slsei ; ; ; 20.737-39 20.737-39 Kag - - - Marjana Marjana Slzei Raduha Raduha Slzei , , , Severna severen Ppnzei ulica ulica Sozei 5 5 Kag , , , 9231 9231 Kag Beltinci Beltinci Slmmi . . .

Mož mož Somei bo biti Gp-pte-n izpolnil izpolniti Ggdd-em pogoje pogoj Sommt za za Dt starostno starosten Ppnzet pokojnino pokojnina Sozet predvidoma predvidoma Rsn v v Dm decembru december Somem 2012 2012 Kag ob ob Dm starosti starost Sozem 58 58 Kag let leto Sosmr in in Vp osem osem Kbg-mi mesecev mesec Sommr ter ter Vp pokojninski pokojninski Ppnzem dobi doba Sozem 38 38 Kag let leto Sosmr in in Vp enajst enajst Kbg-mi mesecev mesec Sommr , , , če če Vd bo biti Gp-pte-n do do Dr takrat takrat Rsn neprekinjeno neprekinjeno Rsn zavarovan zavarovan Pdnmein . . . Za za Dt zavarovanca zavarovanec Sometd se se Zp------k sicer sicer Rsn ob ob Dm starosti starost Sozem 58 58 Kag let leto Sosmr zahteva zahtevati Ggvste še še L pokojninska pokojninski Ppnzei doba doba Sozei 40 40 Kag let leto Sosmr , , , vendar vendar Vp se se Zp------k za za Dt pridobitev pridobitev Sozet pravice pravica Sozer do do Dr pokojnine pokojnina Sozer , , , ne ne L pa pa Vp tudi tudi L za za Dt odmero odmera Sozet pokojnine pokojnina Sozer , , , delno delno Rsn upošteva upoštevati Ggvste tudi tudi L vojaški vojaški Ppnmeid rok rok Somei kot kot Vd dodana dodan Pdnzei doba doba Sozei in in Vp sicer sicer Rsn se se Zp------k v v Dm letu leto Sosem 2012 2012 Kag za za Dt petnajst petnajst Kbg-mt mesecev mesec Sommr vojaškega vojaški Ppnmer roka rok Somer šteje šteti Ggnste kot kot Vd dodana dodan Pdnzei doba doba Sozei trinajst trinajst Kbg-mi mesecev mesec Sommr . . . ( ( ( fp fp O ) ) )

Letališko letališki Ppnsei osebje osebje Sosei si se Zp---d--k ob ob Dm tem ta Zk-sem zelo zelo Rsn prizadeva prizadevati Ggnste , , , da da Vd ne ne L bi biti Gp-g prišlo priti Ggdd-es do do Dr panike panika Sozer . . . " " " Vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn ni biti Gp-ste-d niti niti L pol pol Rsn toliko toliko Rsn hudo hud Ppnsei , , , " " " je biti Gp-ste-n pripovedovala pripovedovati Ggnd-ez neka nek Zn-zei ženska ženska Sozei pri pri Dm okencu okence Sosem za za Dt informacije informacija Sozmt . . . O o Dm tem ta Zk-sem se se Zp------k človek človek Somei lahko lahko Rsn sam sam Ppnmein prepriča prepričati Ggdste , , , ko ko Vd vidi videti Ggvste , , , da da Vd na na Dm letališču letališče Sosem ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn kupiti kupiti Ggdn obrazne obrazen Ppnzer maske maska Sozer . . . Tudi tudi L osebje osebje Sosei nima imeti Ggnste-d mask maska Sozmr , , , nimajo imeti Ggnstm-d jih on Zotzmr--k niti niti L spremljevalci spremljevalec Sommi , , , ki ki Vd vodijo voditi Ggnstm skupine skupina Sozmt proti proti Dd ciljem cilj Sommd v v Dm Aziji Azija Slzem . . . Kljub kljub Dd temu ta Zk-sed pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n nekoliko nekoliko Rsn pozneje pozno Rsr pojavila pojaviti Ggdd-ez neka nek Zn-zei stevardesa stevardesa Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n imela imeti Ggnd-ez v v Dm torbici torbica Sozem nekaj nekaj Rsn mask maska Sozmr in in Vp eno en Kbzzet izročila izročiti Ggdd-ez potnici potnica Sozed , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez zelo zelo Rsn zaskrbljena zaskrbljen Pdnzei . . . " " " Ne ne L bomo biti Gp-ppm-n jih on Zotzmr--k razdelile razdeliti Ggdd-mz vsem ves Zc-mmd , , , jaz jaz Zop-ei sem biti Gp-spe-n imela imeti Ggnd-ez le le L nekaj nekaj Rsn odvečnih odvečen Ppnzmr , , , " " " je biti Gp-ste-n pojasnila pojasniti Ggdd-ez . . .

Tudi tudi L jaz jaz Zop-ei bi biti Gp-g vaše vaš Zsdsetm duševne duševen Ppnmmt stanje stanje Soset opredelil opredeliti Ggdd-em kot kot Vd osebnostno osebnosten Ppnzet motnjo motnja Sozet . . . Zanjo zame Zotzet--z so biti Gp-stm-n značilni značilen Ppnmmi občutek občutek Somei manjvrednosti manjvrednost Sozer , , , pomanjkanje pomanjkanje Sosei samozaupanja samozaupanje Soser in in Vp brezvzročne brezvzročen Ppnzer zaskrlbjenosti zaskrlbjenost Nt . . . Posledica posledica Sozei te ta Zk-zer skrivljene skrivljen Pdnzer samopodobe samopodoba Sozer je biti Gp-ste-n strah strah Somei pred pred Do okoljem okolje Soseo , , , bojazen bojazen Sozei . . . Po po Dt domače domače Rsn bi biti Gp-g lahko lahko Rsn rekli reči Ggdd-mm , , , da da Vd se se Zp------k človek človek Somei boji bati Ggnste lastne lasten Ppnzer sence senca Sozer . . .

Še še L nekaj nekaj Zn-sei si se Zp---d--k zasluži zaslužiti Ggdste našo naš Zspzetm pozornost pozornost Sozet pri pri Dm načinu način Somem , , , kako kako Rsn se se Zp------k oblikuje oblikovati Ggnste v v Dm naravi narava Sozem takšen takšen Zk-mei spontan spontan Ppnmein red red Somei . . . Za za Dt vedenje vedenje Soset elementov element Sommr ni biti Gp-ste-d potrebno potrebno Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es določeno določen Pdnsei v v Dm vsem ves Zc-sem , , , mora morati Ggnste pa pa Vp ustrezati ustrezati Ggnn vsaj vsaj L nekaterim nekateri Zn-mmd teoretskim teoretski Ppnmmd pogojem pogoj Sommd , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k lahko lahko Rsn oblikovala oblikovati Ggnd-ez struktura struktura Sozei določnih določen Ppnzmr značilnosti značilnost Sozmr . . . Vse ves Zc-sei , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n potrebno potreben Ppnsei , , , je biti Gp-ste-n , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n zmeraj zmeraj Rsn , , , ko ko Vd obstajajo obstajati Ggnstm določene določen Pdnzmi značilnosti značilnost Sozmi okolice okolica Sozer , , , vedenje vedenje Sosei elementov element Sommr prav prav L tako tako Rsn pokazalo pokazati Ggdd-es do do Nt – – – ločne ločen Nt značilnosti značilnost Sozmt . . . Z z Do drugimi drug Kbzzmo besedami beseda Sozmo , , , za za Dt oblikovanje oblikovanje Soset spontanega spontan Ppnmer reda red Somer ni biti Gp-ste-d nujno nujno Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k predvidelo predvideti Ggdd-es vedenje vedenje Sosei posameznih posamezen Ppnmmr elementov element Sommr v v Dm vsakem vsak Zc-mem pogledu pogled Somem : : : že že L samo samo L delna delen Ppnzei pravilnost pravilnost Sozei njihovega njihov Zstserm delovanja delovanje Soser je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn zadostna zadosten Ppnzei , , , da da Vd nastane nastati Ggdste natančno natančno Rsn do do Nt – – – ločen ločen Nt red red Somei celote celota Sozer . . .

Zato zato Vp pa pa Vp javno javen Ppnsei mnenje mnenje Sosei pogosto pogosto Rsn vpliva vplivati Ggnste tudi tudi L na na Dt vprašanja vprašanje Sosmt pravice pravica Sozer . . . Slavko Slavko Slmei Debelak Debelak Slmei , , , direktor direktor Somei Uprave uprava Sozer za za Dt upravno upraven Ppnsei - - - pravne praven Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt pri pri Dm notranjem notranji Ppnsem ministrstvu ministrstvo Sosem , , , je biti Gp-ste-n junija junij Somer letos letos Rsn za za Dt Delo delo Soset povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n policija policija Sozei sedaj sedaj Rsn » » » sorazmerno sorazmerno Rsn dober dober Ppnmetn seznam seznam Sometn vseh ves Zc-zmr oseb oseba Sozmr , , , še še L zlasti zlasti L tistih tisti Zk-zmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n z z Do armado armada Sozeo odšle oditi Ggdd-mz iz iz Dr Slovenije Slovenija Slzer ali ali Vp na na Dt območja območje Sosmt drugih drug Kbzzmr držav država Sozmr , , , in in Vp tem ta Zk-mmd enostavno enostavno Rsn ne ne L dovolimo dovoliti Ggdspm več več L vstopa vstop Somer v v Dt Slovenijo Slovenija Slzet , , , čeprav čeprav Vd imajo imeti Ggnstm-n tu tu Rsn družine družina Sozmt in in Vp stanovanja stanovanje Sosmt . . . Tudi tudi L stališče stališče Sosei Sveta svet Somer za za Dt človekove človekov Ppnzmt pravice pravica Sozmt in in Vp večine večina Sozer njegovih njegov Zstmmrem članov član Sommr je biti Gp-ste-n približno približno Rsn enako enak Ppnsei . . . Interesi interes Sommi državljanov državljan Sommr Slovenije Slovenija Slzer in in Vp pravila pravilo Sosmi mednarodnega mednaroden Ppnser prava pravo Soser tega ta Zk-ser ne ne L dopuščajo dopuščati Ggnstm in in Vp tega ta Zk-ser zagotovo zagotovo Rsn ne ne L bomo biti Gp-ppm-n več več L delali delati Ggnd-mm . . . « « « Je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei resnično resničen Ppnsei stališče stališče Sosei Sveta svet Somer ? ? ?

Spomladi spomladi Rsn 1992 1992 Kag Miha Miha Slmei priobči priobčiti Ggdste , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n število število Sosei uslužbencev uslužbenec Sommr VIS VIS Slzer z z Dr nekdanjih nekdanji Ppnmmr več veliko Rsr kot kot Vd 600 600 Kag zmanjšalo zmanjšati Ggdd-es na na Dt trenutnih trenuten Ppnmmr 418 418 Kag , , , ter ter Vp se se Zp------k znova znova Rsn pohvali pohvaliti Ggdste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n VIS VIS Slzei napovedala napovedati Ggdd-ez padec padec Sometn jugoslovanskih jugoslovanski Ppnmmr generalov general Sommr že že L mesec mesec Sometn pred pred Do njihovo njihov Zstzeom razrešitvijo razrešitev Sozeo . . . Maja maj Somer skupščinski skupščinski Ppnzed komisiji komisija Sozed razkrije razkriti Ggdste , , , da da Vd VIS VIS Slzei razpolaga razpolagati Ggnste z z Do borimi borimi Ppnmmo 45 45 Kag tekočimi tekoč Ppnmmo metri meter Sommo arhiva arhiv Somer bivše bivši Ppnzer SDV SDV Slzer ter ter Vp da da Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez večina večina Sozei arhivskega arhivski Ppnser gradiva gradivo Soser uničena uničen Pdnzei še še L pred pred Do volitvami volitev Sozmo . . . Ob ob Dm prvi prvi Kbvzem obletnici obletnica Sozem junijske junijski Ppnzer vojne vojna Sozer Janez Janez Slmei Janša Janša Slmei izda izdati Ggdste svojo svoj Zp-zet drugo drug Kbzzet knjigo knjiga Sozet , , , znane znan Ppnmmt Premike premik Sommt , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem strahovito strahovito Rsn našpiči našpičiti Ggdste plejado plejada Sozet slovenskih slovenski Ppnmmr politikov politik Sommr , , , politike politik Sommt nasploh nasploh Rsn ter ter Vp Cirila Ciril Slmetd Zlobca Zlobec Slmetd posebej posebej Rsn . . . Poet poet Somei Zlobec Zlobec Slmei na na Dt knjigo knjiga Sozet odgovori odgovoriti Ggdste s z Do knjigo knjiga Sozeo , , , posledica posledica Sozei vsega ves Zc-ser skupaj skupaj Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n eksplozivna eksploziven Ppnzei notranjepolitična notranjepolitičen Ppnzei polemika polemika Sozei , , , med med Do drugim drug Kbzseo tudi tudi L o o Dm tem ta Zk-sem , , , kdo kdo Zv-mei in in Vp s z Do čigavim čigav Zv-seo pooblastilom pooblastilo Soseo je biti Gp-ste-n prisluškoval prisluškovati Ggnd-em italijanskemu italijanski Ppnmed konzulatu konzulat Somed . . . Senca senca Sozei krivde krivda Sozer sprva sprva Rsn pade pasti Ggvste na na Dt Janšo Janša Slmetd in in Vp varnostno varnosten Ppnzet službo služba Sozet obrambnega obramben Ppnser ministrstva ministrstvo Soser , , , nato nato Rsn pa pa Vp se se Zp------k zlagoma zlagoma Rsn seli seliti Ggnste na na Dt Bavčarja Bavčar Slmetd in in Vp Miho Miha Slmetd . . . Polemika polemika Sozei zbudi zbuditi Ggdste tudi tudi L zanimanje zanimanje Soset skupščinske skupščinski Ppnzer komisije komisija Sozer za za Dt nadzor nadzor Sometn nad nad Do delom delo Soseo VIS VIS Slzer , , , ki ki Vd Mihi Miha Slmed postavi postaviti Ggdste desetdnevni desetdneven Ppnmetd rok rok Sometn , , , da da Vd spiše spisati Ggdste poročilo poročilo Soset , , , s z Do katerim kateri Zv-seo se se Zp------k bo biti Gp-pte-n bodisi bodisi Vp potunkal potunkati Ggdd-em bodisi bodisi Vp opral oprati Ggdd-em . . .

Spoznal spoznati Ggvd-em sem biti Gp-spe-n novinarje novinar Sommt iz iz Dr Novega nov Ppnmer Sada Sad Slmer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k sramovali sramovati Ggnd-mm samih sam Ppnmmr sebe se Zp---r zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser , , , kar kar Zz-set so biti Gp-stm-n delali delati Ggnd-mm . . . Poročali poročati Ggnd-mm so biti Gp-stm-n , , , kar kar Zz-set je biti Gp-ste-n njihova njihov Zstzeim oblast oblast Sozei hotela hoteti Ggnd-ez slišati slišati Ggvn . . . Takšni takšen Zk-mmi ljudje človek Sommi so biti Gp-stm-n odgovorni odgovoren Ppnmmi za za Dt zgodbe zgodba Sozmt tipa tip Somer srbski srbski Ppnmmi dojenčki dojenček Sommi - - - hrana hrana Sozei za za Dt leve lev Sommt . . . Vedo vedeti Ggnstm , , , kaj kaj Zv-set potrebuje potrebovati Ggnste njihova njihov Zstzeim publika publika Sozei . . . Podobno podobno Rsn je biti Gp-ste-n na na Dm hrvaški hrvaški Ppnzem strani stran Sozem . . . Nekateri nekateri Zn-mmi njihovi njihov Zstmmim novinarji novinar Sommi poročajo poročati Ggnstm to ta Zk-set , , , kar kar Zz-set mislijo misliti Ggnstm , , , da da Vd morajo morati Ggnstm poročati poročati Ggnn , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g preverjali preverjati Ggnd-mm fakte fakt Sommt . . . Tudi tudi L o o Dm meni jaz Zop-em je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es polno polno Rsn poročil poročilo Sosmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms popolnoma popolnoma Rsn neresnična neresničen Ppnsmi in in Vp nepreverjena nepreverjen Ppnsmi , , , med med Do njimi on Zotsmo tudi tudi L vsaj vsaj L dve dva Kbgzdi » » » novici novica Sozdi « « « v v Dm sarajevskih sarajevski Ppnmmm medijih medij Sommm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n me jaz Zop-et--k Srbi Srb Slmmi ubili ubiti Ggdd-mm . . .

Enkrat enkrat Rsn je biti Gp-ste-n voditelj voditelj Somei komentiral komentirati Ggvd-em tako tako Rsn : : : to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n poročilo poročilo Sosei Dana Dan Slmer Damona Damon Slmer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em seveda seveda L toliko toliko Rsn časa čas Somer srbski srbski Ppnmeid navijač navijač Somei , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d treba treba Rsn verjeti verjeti Ggvn ničesar nič Zl-ser , , , sploh sploh L pa pa Vp dela delo Soser na na Dm Palah Pale Slzmm . . . Naslednji naslednji Ppnmetd dan dan Sometn sem biti Gp-spe-n imel imeti Ggnd-em poročilo poročilo Soset iz iz Dr Sarajeva Sarajevo Slser , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es nastrojeno nastrojen Pdnsei proti proti Dd Srbom Srb Slmmd in in Vp v v Dm tej ta Zk-zem oddaji oddaja Sozem so biti Gp-stm-n rekli reči Ggdd-mm : : : zdaj zdaj Rsn pa pa Vp poročilo poročilo Sosei Dana Dan Slmer Damona Damon Slmer , , , edinega edini Ppnmer novinarja novinar Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em dovolj dovolj Rsn pogumen pogumen Ppnmein , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm Sarajevu Sarajevo Slsem , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n končno končno Rsn prava pravi Ppnzei resnica resnica Sozei … … … Že že L naslednjo naslednji Ppnzet noč noč Sozet pa pa Vp so biti Gp-stm-n ob ob Dm mojem moj Zspmeme prispevku prispevek Somem rekli reči Ggdd-mm : : : zdaj zdaj Rsn pa pa Vp poročilo poročilo Sosei Dana Dan Slmer Damona Damon Slmer , , , še še L vedno vedno Rsn ne ne L vemo vedeti Ggnspm , , , na na Dm čigavi čigav Zv-zem strani stran Sozem je biti Gp-ste-n . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei , , , radi rad Rsn bi biti Gp-g , , , da da Vd se se Zp------k postavite postaviti Ggdsdm na na Dt njihovo njihov Zstzetm stran stran Sozet . . . V v Dm enem en Kbzsem poročilu poročilo Sosem smo biti Gp-spm-n pokazali pokazati Ggdd-mm vas vas Sozet v v Dm zahodni zahoden Ppnzem Slavoniji Slavonija Slzem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez nekoč nekoč Rsn srbska srbski Ppnzei . . . Bila biti Gp-d-ez je biti Gp-ste-n popolnoma popolnoma Rsn zravnana zravnan Pdnzei z z Do zemljo zemlja Sozeo , , , hiše hiša Sozmi so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz sistematično sistematično Rsn razstreljene razstreljen Pdnzmi z z Do dinamitom dinamit Someo , , , cela cel Ppnzei vas vas Sozei . . . Zelo zelo Rsn impresivni impresiven Ppnmmi posnetki posnetek Sommi , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n jih on Zotmmt--k zmontirali zmontirati Ggdd-mm k k Dd poročilu poročilo Sosed o o Dm Slavonskem slavonski Ppnmem in in Vp Bosanskem bosanski Ppnmem brodu brod Somem kot kot Vd ilustracijo ilustracija Sozet , , , kaj kaj Zv-sei se se Zp------k dogaja dogajati Ggnste v v Dm tem ta Zk-mem okolišu okoliš Somem . . . Hrvaški hrvaški Ppnmmi tehniki tehnik Sommi na na Dm HTV HTV Slzem , , , od od Dr koder koder Vd smo biti Gp-spm-n takrat takrat Rsn pošiljali pošiljati Ggnd-mm v v Dt London London Slmetn , , , so biti Gp-stm-n takrat takrat Rsn rekli reči Ggdd-mm , , , da da Vd » » » ne ne L bodo biti Gp-ptm-n delali delati Ggnd-mm za za Dt te ta Zk-mmt četnike četnik Sommt « « « , , , se se Zp------k pravi praviti Ggvste za za Dt nas jaz Zop-mt . . . Ne ne L vem vedeti Ggnspe , , , kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em resnični resničen Ppnmeid razlog razlog Somei , , , toda toda Vp tega ta Zk-ser poročila poročilo Soser niso biti Gp-stm-d prenesli prenesti Ggdd-mm v v Dt London London Slmetn , , , izgovarjali izgovarjati Ggnd-mm so biti Gp-stm-n se se Zp------k , , , da da Vd so biti Gp-stm-n izgubili izgubiti Ggdd-mm trak trak Sometn , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es aparatov aparat Sommr , , , vse ves Zc-mmt mogoče mogoč Ppnmmt izgovore izgovor Sommt so biti Gp-stm-n našli najti Ggdd-mm . . .

Rešenih rešen Pdnzmr ni biti Gp-ste-d okoli okoli Rsn 2.000 2.000 Kag vlog vloga Sozmr , , , zlasti zlasti L glede glede Dr oseb oseba Sozmr iz iz Dr vrst vrsta Sozmr bivše bivši Ppnzer JLA JLA Slzer in in Vp tistih tisti Zk-mmr s z Do kriminalno kriminalen Ppnzeo preteklostjo preteklost Sozeo . . . V v Dm 87. 87. Kav primerih primer Sommm je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez za za Dt te ta Zk-zmt osebe oseba Sozmt vložena vložen Pdnzei kazenska kazenski Ppnzei ovadba ovadba Sozei , , , zato zato Vp moramo morati Ggnspm počakati počakati Ggdn na na Dt razsodbo razsodba Sozet sodišča sodišče Soser . . . Nekaj nekaj Rsn je biti Gp-ste-n tudi tudi L takih tak Zk-mmr , , , pri pri Dm katerih kateri Zv-mmm še še L sedaj sedaj Rsn ugotavljamo ugotavljati Ggnspm dejanskost dejanskost Sozet življenja življenje Soser v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . Morate morati Ggnsdm vedeti vedeti Ggnn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em večji velik Pppmeid del del Somei vlog vloga Sozmr oddan oddan Pdnmein šele šele L v v Dm decembru december Somem . . . V v Dm nekaterih nekateri Zn-zmm so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm podatki podatek Sommi pomanjkljivi pomanjkljiv Ppnmmi in in Vp smo biti Gp-spm-n jih on Zotzmt--k morali morati Ggnd-mm dopolnjevati dopolnjevati Ggnn . . . Sočasno sočasno Rsn z z Do izvajanjem izvajanje Soseo določbe določba Sozer 40. 40. Kav člena člen Somer smo biti Gp-spm-n namreč namreč Vp začeli začeti Ggdd-mm obsežno obsežen Ppnzet akcijo akcija Sozet vzpostavljanja vzpostavljanje Soser evidence evidenca Sozer slovenskih slovenski Ppnmmr državljanov državljan Sommr . . . Za za Dt evidenco evidenca Sozet pa pa Vp so biti Gp-stm-n potrebni potreben Ppnmmi natančni natančen Ppnmmi podatki podatek Sommi . . .

Že že L velikokrat velikokrat Rsn sem biti Gp-spe-n ponovil ponoviti Ggdd-em naslednje naslednji Ppnset : : : nisem biti Gp-spe-d za za Dt to ta Zk-set , , , da da Vd se se Zp------k politične političen Ppnzmi stvari stvar Sozmi urejajo urejati Ggnstm z z Do upravnimi upraven Ppnzmo odločitvami odločitev Sozmo . . . Na na Dm političnem političen Ppnmem nivoju nivo Somem se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n morali morati Ggnd-mm dogovoriti dogovoriti Ggdn , , , kako kako Rsn te ta Zk-zmt stvari stvar Sozmt urediti urediti Ggdn . . . Normalno normalno Rsn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd imamo imeti Ggnspm-n določeno določen Rsn , , , kako kako Rsn posamezne posamezen Ppnzmt kategorije kategorija Sozmt obravnavati obravnavati Ggnn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n veliko veliko Rsn oficirjev oficir Sommr v v Dm državi država Sozem , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k pravočasno pravočasno Rsn umaknili umakniti Ggdd-mm in in Vp si se Zp---d--k uredili urediti Ggdd-mm status status Sometn . . . Drugače drugače Rsn je biti Gp-ste-n , , , če če Vd velikodušno velikodušno Rsn sprejmemo sprejeti Ggdspm človeka človek Sometd , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n okoli okoli Dr Šentvida Šentvid Slmer postavljal postavljati Ggnd-em minska minski Ppnsmt polja polje Sosmt , , , ki ki Vd jih on Zotsmr--k še še L danes danes Rsn niso biti Gp-stm-d uspeli uspeti Ggdd-mm deaktivirati deaktivirati Ggvn . . . Ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt je biti Gp-ste-n postavljeno postavljen Pdnsei pred pred Dt dilemo dilema Sozet : : : ali ali Vp upoštevati upoštevati Ggvn izključno izključno Rsn pravo pravo Soset , , , pravo pravo Sosei pa pa Vp je biti Gp-ste-n relativno relativen Ppnsei in in Vp odraz odraz Somei časa čas Somer , , , ali ali Vp upoštevati upoštevati Ggvn tudi tudi L neke nek Zn-zer vrste vrsta Sozer javni javen Ppnmetd interes interes Sometn . . . Mi jaz Zopmmi se se Zp------k odločamo odločati Ggnspm po po Dm zakonu zakon Somem o o Dm splošnem splošen Ppnmem upravnem upraven Ppnmem postopku postopek Somem , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n izrecno izrecno Rsn rečeno rečeno Rsn , , , da da Vd naša naš Zspzeim odločitev odločitev Sozei nikoli nikoli Rsn ne ne L sme smeti Ggnste biti biti Gp-n v v Dm nasprotju nasprotje Sosem z z Do javnim javen Ppnmeo interesom interes Someo . . . Vi ti Zodmmi veste vedeti Ggnsdm , , , kakšno kakšen Zv-sei je biti Gp-ste-n mnenje mnenje Sosei javnosti javnost Sozer . . . Čez čez Dt čas čas Sometn vam ti Zod-md bom biti Gp-ppe-n pokazal pokazati Ggdd-em pisma pismo Sosmt , , , ki ki Vd jih on Zotsmt--k dobivamo dobivati Ggnspm . . . Ljudje človek Sommi dobesedno dobesedno Rsn ovajajo ovajati Ggnstm , , , kdo kdo Zv-mei je biti Gp-ste-n prišel priti Ggdd-em . . . Zato zato Vp smo biti Gp-spm-n v v Dm dilemi dilema Sozem . . . Če če Vd se se Zp------k držimo držati Ggnspm izključno izključno Rsn prava pravo Soser , , , ki ki Vd ni biti Gp-ste-d prilagojeno prilagojen Pdnsei razmeram razmera Sozmd , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n nastale nastati Ggdd-mz po po Dm agresiji agresija Sozem , , , bomo biti Gp-ppm-n trčili trčiti Ggdd-mm v v Dt javni javen Ppnmetd interes interes Sometn , , , kar kar Zz-sei bo biti Gp-pte-n naredilo narediti Ggdd-es več veliko Rsr škode škoda Sozer , , , kot kot Vd če če Vd bi biti Gp-g se se Zp------k striktno striktno Rsn držali držati Ggnd-mm nekaterih nekateri Zn-zmr stvari stvar Sozmr . . . Tudi tudi L svetu svet Somed za za Dt varstvo varstvo Soset človekovih človekov Ppnzmr pravic pravica Sozmr smo biti Gp-spm-n morali morati Ggnd-mm za za Dt 15 15 Kag konkretnih konkreten Ppnmmr primerov primer Sommr napisati napisati Ggdn odgovore odgovor Sommt , , , zakaj zakaj Rsn smo biti Gp-spm-n ravnali ravnati Ggnd-mm , , , kot kot Vd smo biti Gp-spm-n . . . Sam sam Ppnmein sem biti Gp-spe-n razveljavil razveljaviti Ggdd-em štiri štirje Kbgzmt odločbe odločba Sozmt o o Dm izgonu izgon Somem , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz izdane izdan Pdnzmi mimo mimo Dr prava pravo Soser in in Vp zakona zakon Somer . . .

Tu tu Rsn ste biti Gp-sdm-n potemtakem potemtakem Rsn zato zato Rsn , , , ker ker Vd bolje dobro Rsr sodelujete sodelovati Ggnsdm s z Do črnogorsko črnogorski Ppnzeo kot kot Vd srbsko srbsko Ppnzeo vlado vlada Sozeo ? ? ?

Znamka znamka Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n še še L bolj bolj Rsn redka redek Ppnzei in in Vp še še L dragocenejša dragocen Pppzei , , , je biti Gp-ste-n znamenita znamenit Ppnzei britanska britanski Ppnzei gvajana gvajana Sozei , , , znamka znamka Sozei z z Do nominalno nominalen Ppnzeo vrednostjo vrednost Sozeo 1 1 Kag cent cent Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez izdana izdan Pdnzei leta leto Soser 1856 1856 Kag . . . Tega ta Zk-ser leta leto Soser zaradi zaradi Dr različnih različen Ppnmmr vzrokov vzrok Sommr iz iz Dr Londona London Slmer niso biti Gp-stm-d mogli moči Ggnd-mm poslati poslati Ggdn svoji svoj Zp-zed koloniji kolonija Sozed Britanski britanski Ppnzed Gvajani Gvajana Slzed dovolj dovolj Rsn znamk znamka Sozmr . . . Kot kot Vd pomožno pomožen Ppnzet izdajo izdaja Sozet so biti Gp-stm-n izdali izdati Ggdd-mm celo cel Ppnzet serijo serija Sozet znamk znamka Sozmr s z Do črnim črn Ppnmeo tiskom tisk Someo na na Dm različnih različen Ppnmmm barvastih barvast Ppnmmm papirjih papir Sommm kar kar Rsn v v Dm koloniji kolonija Sozem na na Dt guvernerjev guvernerjev Psnmetn ukaz ukaz Sometn . . . To ta Zk-sei niso biti Gp-stm-d lepo lepo Rsn oblikovane oblikovan Pdnzmi znamke znamka Sozmi , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz izdane izdan Pdnzmi le le L kot kot Vd pomožne pomožen Ppnzmi znamke znamka Sozmi . . . Iz iz Dr pol pola Sozmr so biti Gp-stm-n jih on Zotzmt--k izrezovali izrezovati Ggnd-mm kar kar Rsn s z Do škarjami škarje Sozmo , , , lepili lepiti Ggnd-mm pa pa Vp z z Do običajnim običajen Ppnseo lepilom lepilo Soseo . . . Skupna skupen Ppnzei naklada naklada Sozei ni biti Gp-ste-d znana znan Ppnzei , , , vendar vendar Vp ni biti Gp-ste-d mogla moči Ggnd-ez biti biti Gp-n velika velik Ppnzei , , , saj saj Vp potrebe potreba Sozmi kolonije kolonija Sozer po po Dm znamkah znamka Sozmm tudi tudi L niso biti Gp-stm-d bile biti Gp-d-mz velike velik Ppnzmi . . . Od od Dr te ta Zk-zer skupne skupen Ppnzer naklade naklada Sozer je biti Gp-ste-n ostalo ostati Ggdd-es le le L zelo zelo Rsn malo malo Rsn znamk znamka Sozmr in in Vp samo samo L ena en Kbzzei z z Do nominalno nominalen Ppnzeo vrednostjo vrednost Sozeo 1 1 Kag cent cent Somei , , , črni črn Ppnmeid tisk tisk Somei na na Dm vijoličnem vijoličen Ppnmem papirju papir Somem . . .

Podporo podpora Sozet parlamentarne parlamentaren Ppnzer večina večina Sozei sta biti Gp-std-n včeraj včeraj Rsn dobila dobiti Ggdd-dm še še L zakona zakon Somdi o o Dm kemičnem kemičen Ppnsem orožju orožje Sosem in in Vp o o Dm kemikalijah kemikalija Sozmm . . . Prvi prvi Kbvmei je biti Gp-ste-n nujen nujen Ppnmein za za Dt izvajanje izvajanje Soset mednarodne mednaroden Ppnzer konvencije konvencija Sozer o o Dm prepovedi prepoved Sozem razvoja razvoj Somer , , , proizvodnje proizvodnja Sozer , , , kopičenja kopičenje Soser zalog zaloga Sozmr in in Vp uporabe uporaba Sozer kemičnega kemičen Ppnser orožja orožje Soser . . . Po po Dm pojasnilih pojasnilo Sosmm predstavnikov predstavnik Sommr vlade vlada Sozer je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es vadbeno vadben Ppnsei orožje orožje Sosei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es na na Dm ozemlju ozemlje Sosem Slovenije Slovenija Slzer še še L v v Dm času čas Somem Jugoslavije Jugoslavija Slzer , , , uničeno uničen Pdnsei . . . Z z Do zakonom zakon Someo o o Dm kemikalijah kemikalija Sozmm se se Zp------k ureja urejati Ggnste ravnanje ravnanje Soset s z Do kemičnimi kemičen Ppnzmo snovmi snov Sozmo , , , nevarnimi nevaren Ppnzmo zdravju zdravje Sosed in in Vp okolju okolje Sosed . . .

Zakaj zakaj Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k odločili odločiti Ggdd-mm za za Dt tako tako Rsn težko težko Rsn pričakovano pričakovan Pdnzet transakcijo transakcija Sozet ali ali Vp plačilo plačilo Soset are ara Sozer za za Dt odkup odkup Sometn premoženja premoženje Soser , , , smo biti Gp-spm-n vprašali vprašati Ggdd-mm direktorja direktor Sometd MTI MTI Slzer Evropa Evropa Slzei Martina Martin Slmetd Budno Budna Slmetd . . . Pravi praviti Ggvste , , , da da Vd po po Dm preučitvi preučitev Sozem poslovanja poslovanje Soser družb družba Sozmr v v Dm lasti last Sozem Slovenske slovenski Ppnzer razvojne razvojen Ppnzer družbe družba Sozer , , , ki ki Vd delajo delati Ggnstm v v Dm okviru okvir Somem Mariborskega mariborski Ppnmer projekta projekt Somer prestrukturiranja prestrukturiranje Soser . . . Čeprav čeprav Vd so biti Gp-stm-n morali morati Ggnd-mm ponudbo ponudba Sozet za za Dt odkup odkup Sometn vložiti vložiti Ggdn v v Dm sedmih sedem Kbg-mm dneh dan Sommm , , , so biti Gp-stm-n potem potem Rsn od od Dr lastnice lastnica Sozer Slovenske slovenski Ppnzer razvojne razvojen Ppnzer družbe družba Sozer dobili dobiti Ggdd-mm odgovor odgovor Sometn , , , naj naj Vd ponudbo ponudba Sozet dopolnijo dopolniti Ggdstm do do Dr 15. 15. Kav maja maj Somer . . . Za za Dt to ta Zk-set so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm več veliko Rsr kot kot Vd mesec mesec Sometn dni dan Sommr časa čas Somer . . . " " " Ugotovili ugotoviti Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n , , , da da Vd se se Zp------k SRD SRD Slzed ne ne L mudi muditi Ggnste prodati prodati Ggdn svojih svoj Zp-zmr družb družba Sozmr , , , zato zato Vp smo biti Gp-spm-n spremenili spremeniti Ggdd-mm strategijo strategija Sozet ; ; ; sprva sprva Rsn smo biti Gp-spm-n nameravali nameravati Ggnd-mm najprej najprej Rsn odkupiti odkupiti Ggdn te ta Zk-zmt družbe družba Sozmt , , , šele šele L potem potem Rsn pa pa Vp celotno celoten Ppnset premoženje premoženje Soset . . . Ker ker Vd bodo biti Gp-ptm-n pogajanja pogajanje Sosmi s z Do Slovensko slovenski Ppnzeo razvojno razvojen Ppnzeo družbo družba Sozeo dolgotrajnejša dolgotrajen Pppsmi , , , smo biti Gp-spm-n se se Zp------k odločili odločiti Ggdd-mm za za Dt nakup nakup Sometn premoženja premoženje Soser Tama Tam Slmer v v Dm stečaju stečaj Somem , , , " " " pravi praviti Ggvste Martin Martin Slmei Budna Budna Slmei in in Vp dodaja dodajati Ggnste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n v v Dm teh ta Zk-zmm družbah družba Sozmm poslovne posloven Ppnzmi rane rana Sozmi tako tako Rsn globoke globok Ppnzmi ( ( ( v v Dm mislih misel Sozmm je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em najbrž najbrž L velike velik Ppnzmt obveznosti obveznost Sozmt ) ) ) , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n pogajanja pogajanje Sosmi daljša dolg Pppsmi . . . Vrh vrh Dr tega ta Zk-ser Slovenska slovenski Ppnzei razvojna razvojen Ppnzei družba družba Sozei ne ne L bi biti Gp-g mogla moči Ggnd-ez imeti imeti Ggnn dlje dolgo Rsr časa čas Somer teh ta Zk-zmr Tamovih Tamov Psnzmr družb družba Sozmr , , , ker ker Vd bi biti Gp-g potem potem Rsn po po Dm njegovem njegov Zstsemem mnenju mnenje Sosem najbrž najbrž L bankrotirala bankrotirati Ggvd-ez . . .

Z z Do letošnjimi letošnji Ppnmmo prazniki praznik Sommo si se Zp---d--k sicer sicer Rsn človek človek Somei kaj kaj Rsn malo malo Rsn lahko lahko Rsn pomaga pomagati Ggvste , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k kot kot Vd naročeno naročeno Rsn nakopičili nakopičiti Ggdd-mm samo samo L na na Dt vikende vikend Sommt . . . Na na Dm malo malo Rsn boljšem dober Pppsem je biti Gp-ste-n vsaj vsaj L šoloobvezna šoloobvezen Ppnzei mladina mladina Sozei , , , ki ki Vd si se Zp---d--k v v Dm tem ta Zk-mem tednu teden Somem lahko lahko Rsn privošči privoščiti Ggvste vsaj vsaj L malo malo Rsn oddiha oddih Somer . . . In in Vp morda morda L tudi tudi L obisk obisk Sometn v v Dm kinu kino Somem , , , kjer kjer Vd mariborski mariborski Ppnmmi kinematografi kinematograf Sommi te ta Zk-mmt dni dan Sommt ponujajo ponujati Ggnstm kar kar Rsn sedem sedem Kbg-mt različnih različen Ppnmmr naslovov naslov Sommr . . .

Če če Vd vam ti Zod-md izpadajo izpadati Ggnstm lasje las Sommi , , , se se Zp------k cepijo cepiti Ggvstm ali ali Vp so biti Gp-stm-n brez brez Dr pravega pravi Ppnmer leska lesk Somer , , , vodi voda Sozed za za Dt umivanje umivanje Soset dodajte dodati Ggdvdm nekaj nekaj Rsn kapljic kapljica Sozmr naravnega naraven Ppnmer kisa kis Somer . . . Lasje las Sommi bodo biti Gp-ptm-n spet spet Rsn zdravi zdrav Ppnmmi , , , močnejši močen Pppmmi , , , ohranili ohraniti Ggdd-mm bodo biti Gp-ptm-n naraven naraven Ppnmetn lesk lesk Sometn . . .

Kozmetika kozmetika Sozei se se Zp------k dnevno dnevno Rsn srečuje srečevati Ggnste z z Do biološkimi biološki Ppnmmo razlogi razlog Sommo staranja staranje Soser . . . Mlada mlad Ppnzei koža koža Sozei se se Zp------k stalno stalno Rsn obnavlja obnavljati Ggnste , , , kar kar Zz-set kaže kazati Ggnste pripisati pripisati Ggdn proizvodnji proizvodnja Sozed novih nov Ppnzmr celic celica Sozmr , , , ki ki Vd priplavajo priplavati Ggdstm na na Dt površje površje Soset in in Vp odrinejo odriniti Ggdstm odmrle odmrl Ppnzmt , , , te ta Zk-zmi pa pa Vp se se Zp------k izločijo izločiti Ggdstm z z Do naravnim naraven Ppnseo luščenjem luščenje Soseo . . . Od od Dr 30. 30. Kav leta leto Soser naprej naprej Rsn sta biti Gp-std-n metabolizem metabolizem Somei kože koža Sozer in in Vp celična celičen Ppnzei obnova obnova Sozei upočasnjena upočasnjen Ppnmdi , , , zato zato Vp postane postati Ggdste roževinasto roževinast Ppnsei tkivo tkivo Sosei gostejše gost Pppsei , , , zaradi zaradi Dr nezadostne nezadosten Ppnzer celične celičen Ppnzer izmenjave izmenjava Sozer v v Dm dermi derma Sozem se se Zp------k zmanjša zmanjšati Ggdste proizvodnja proizvodnja Sozei kalogena kalogen Somer , , , elastina elastin Somer in in Vp hialuronske hialuronski Ppnzer kisline kislina Sozer , , , to ta Zk-sei pa pa Vp so biti Gp-stm-n snovi snov Sozmi , , , zaradi zaradi Dr katerih kateri Zv-zmr je biti Gp-ste-n koža koža Sozei kompaktna kompakten Ppnzei , , , prožna prožen Ppnzei , , , oskrbovana oskrbovan Pdnzei s z Do primerno primeren Ppnzeo vlago vlaga Sozeo , , , pravijo praviti Ggvstm strokovnjaki strokovnjak Sommi s z Dr pariškega pariški Ppnmer kongresa kongres Somer . . . Tudi tudi L mikrocirkulacija mikrocirkulacija Sozei postane postati Ggdste počasnejša počasen Pppzei in in Vp zmanjša zmanjšati Ggdste se se Zp------k vnos vnos Somei življenjskih življenjski Ppnmmr elementov element Sommr , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n kisik kisik Somei in in Vp hranila hranilo Sosmi . . . Zato zato Vp postane postati Ggdste koža koža Sozei , , , ki ki Vd nima imeti Ggnste-d ustrezne ustrezen Ppnzer nege nega Sozer z z Do vitaminoma vitamin Somdo C C Somei in in Vp E E Somei , , , betakaroteni betakaroten Sommo , , , liposomi liposom Sommo in in Vp algami alga Sozmo , , , ranljiva ranljiv Ppnzei , , , brez brez Dr sijaja sijaj Somer , , , izsušena izsušen Pdnzei , , , izgubi izgubiti Ggdste čvrstost čvrstost Sozet in in Vp je biti Gp-ste-n dovzetna dovzeten Ppnzei za za Dt nastanek nastanek Sometn gub guba Sozmr . . .

Javnost javnost Sozet in in Vp sodstvo sodstvo Soset sprašujem spraševati Ggnspe , , , če če Vd naše naš Zspseim pravo pravo Sosei razsoja razsojati Ggnste na na Dm ravni raven Sozem intrig intriga Sozmr iz iz Dr pogrošnih pogrošen Ppnzmr televizijskih televizijski Ppnzmr nadaljevank nadaljevanka Sozmr

Tudi tudi L zaradi zaradi Dr rebalansa rebalans Somer državnega državen Ppnmer proračuna proračun Somer so biti Gp-stm-n se se Zp------k pripravljalna pripravljalen Ppnsmi dela delo Sosmi , , , s z Do katerimi kateri Zv-smo po po Dm nacionalnem nacionalen Ppnmem programu program Somem že že L tako tako Rsn kasnijo kasniti Ggnstm , , , zelo zelo Rsn zavlekla zavleči Ggdd-ms , , , so biti Gp-stm-n povedali povedati Ggdd-mm poslanci poslanec Sommi . . . Župane župan Sommt , , , predvsem predvsem L na na Dm desnem desni Ppnmem bregu breg Somem Mure Mura Slzer , , , pa pa Vp skrbi skrbeti Ggnste , , , kje kje Rsn in in Vp kako kako Rsn bo biti Gp-pte-n med med Do obnovo obnova Sozeo murskih murski Ppnmmr mostov most Sommr speljan speljan Pdnmein zlasti zlasti L tranzitni tranziten Ppnmeid promet promet Somei , , , ki ki Vd sedaj sedaj Rsn povzroča povzročati Ggnste velike velik Ppnzmt preglavice preglavica Sozmt Prekmurcem Prekmurec Slmmd . . . V v Dm soboški soboški Ppnzem mestni mesten Ppnzem občini občina Sozem , , , ki ki Vd vztraja vztrajati Ggnste pri pri Dm obvozni obvozen Ppnzem progi proga Sozem mimo mimo Dr mesta mesto Soser in in Vp njeni njen Zstzemez navezavi navezava Sozem na na Dt tire tir Sommt proti proti Dd Madžarski Madžarska Slzed , , , tudi tudi L še še L ne ne L nameravajo nameravati Ggnstm umakniti umakniti Ggdn pritožbe pritožba Sozer na na Dt Upravno upraven Ppnset sodišče sodišče Soset RS RS Slzer , , , saj saj Vp jih on Zotmmr--k država država Sozei pri pri Dm tem ta Zk-sem ni biti Gp-ste-d obravnavala obravnavati Ggnd-ez kot kot Vd partnerja partner Sometd . . .

Lendavska lendavski Ppnzei območna območen Ppnzei izpostava izpostava Sozei sklada sklad Somer za za Dt ljubiteljsko ljubiteljski Ppnzet dejavnost dejavnost Sozet , , , Kulturno kulturno Ppnsei društvo društvo Sosei Miška Miško Slmer Kranjca Kranjec Slmer Velika velik Ppnzei Polana Polana Slzei in in Vp ZKD ZKD Slsei Lendava Lendava Slzei pripravljajo pripravljati Ggnstm v v Dt soboto sobota Sozet , , , 24. 24. Kav aprila april Somer , , , ob ob Dm 20. 20. Kav uri ura Sozem območno območen Ppnset srečanje srečanje Soset folklornih folkloren Ppnzmr skupin skupina Sozmr odraslih odrasel Ppnmmr v v Dm Kulturnem kulturen Ppnmem domu dom Somem v v Dm Veliki velik Ppnzem Polani Polana Slzem . . . Zaplesale zaplesati Ggdd-mz bodo biti Gp-ptm-n folklorne folkloren Ppnzmi skupine skupina Sozmi iz iz Dr Črenšovcev Črenšovci Slmmr , , , Turnišča Turnišče Slser , , , Gaberja Gaberje Slser , , , Bistrice Bistrica Slzer , , , Žižkov Žižki Slmmr , , , Hotize Hotiza Slzer in in Vp Velike velik Ppnzer Polane Polana Slzer ter ter Vp gostujoča gostujoč Ppnzei folklorna folkloren Ppnzei skupina skupina Sozei Sandžak Sandžak Slmei iz iz Dr Ljubljane Ljubljana Slzer . . . Srečanje srečanje Soset so biti Gp-stm-n finančno finančno Rsn podprle podpreti Ggdd-mz občine občina Sozmi z z Dr območja območje Soser Upravne upraven Ppnzer enote enota Sozer Lendava Lendava Slzei . . . Zbrane zbran Pdnmmt bo biti Gp-pte-n nagovoril nagovoriti Ggdd-em župan župan Somei občine občina Sozer Velika velik Ppnzei Polana Polana Slzei Štefan Štefan Slmei Prša Prša Slmei . . . ( ( ( jž jž O ) ) )

Na na Dm kvizu kviz Somem o o Dm pivu pivo Sosem so biti Gp-stm-n zmagali zmagati Ggdd-mm dijaki dijak Sommi slovenjgraške slovenjgraški Ppnzer srednje srednji Ppnzer šole šola Sozer

Na na Dm Bledu Bled Slmem veliko veliko Rsn gradijo graditi Ggnstm . . . Za za Dt prednostne prednosten Ppnzmt naložbe naložba Sozmt so biti Gp-stm-n v v Dm proračunu proračun Somem namenili nameniti Ggdd-mm 362 362 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr . . . Že že L včeraj včeraj Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n ob ob Dm prazniku praznik Somem občine občina Sozer Bled Bled Slmei v v Dm poslovni posloven Ppnzem stavbi stavba Sozem Vezenine vezenina Sozmi odprli odpreti Ggdd-mm tri trije Kbgmmt nove nov Ppnmmt poslovne posloven Ppnmmt prostore prostor Sommt . . .

Položaj položaj Somei slovenskega slovenski Ppnmer turizma turizem Somer se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm devetdesetih devetdeseti Kbvsmm letih leto Sosmm , , , predvsem predvsem L zaradi zaradi Dr bližine bližina Sozer kriznih krizen Ppnsmr območij območje Sosmr na na Dm Balkanu Balkan Slmem , , , poslabšal poslabšati Ggdd-em in in Vp tudi tudi L v v Dm turističnih turističen Ppnsmm središčih središče Sosmm Gorenjske Gorenjska Slzer in in Vp Gornjega gornji Ppnser Posočja Posočje Slser se se Zp------k borijo boriti Ggnstm s z Do težavami težava Sozmo . . . Ob ob Dm zavedanju zavedanje Sosem , , , da da Vd so biti Gp-stm-n povezani povezan Pdnmmi lahko lahko Rsn učinkovitejši učinkovit Pppmmi , , , so biti Gp-stm-n se se Zp------k zato zato Vp lotili lotiti Ggdd-mm priprave priprava Sozer nove nov Ppnzer strategije strategija Sozer razvoja razvoj Somer za za Dt prihodnje prihodnji Ppnset srednjeročno srednjeročen Ppnset obdobje obdobje Soset . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem so biti Gp-stm-n z z Do denarjem denar Someo pomagali pomagati Ggvd-mm še še L ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt malo mali Ppnset gospodarstvo gospodarstvo Soset in in Vp turizem turizem Sometn , , , center center Somei za za Dt promocijo promocija Sozet turizma turizem Somer in in Vp nacionalno nacionalno Ppnsei turistično turističen Ppnsei združenje združenje Sosei . . . Projekt projekt Sometn so biti Gp-stm-n pripravili pripraviti Ggdd-mm strokovnjaki strokovnjak Sommi podjetja podjetje Soser TBTA TBTA Slmei z z Dr Dunaja Dunaj Slmer in in Vp so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k minuli minuli Ppnmetd torek torek Sometn tudi tudi L že že L predstavili predstaviti Ggdd-mm na na Dm Bledu Bled Slmem . . .

Kot kot Vd veliko velik Ppnzet prednost prednost Sozet in in Vp možnosti možnost Sozmt tega ta Zk-ser območja območje Soser projekt projekt Somei poudarja poudarjati Ggnste predvsem predvsem L edinstveno edinstven Ppnzet naravo narava Sozet v v Dm Triglavskem triglavski Ppnmem narodnem naroden Ppnmem parku park Somem , , , česar kar Zz-ser v v Dm nekaterih nekateri Zn-zmm sosednjih sosednji Ppnzmm regijah regija Sozmm Alp Alpe Slzmr nimajo imeti Ggnstm-d . . . Seveda seveda L projekt projekt Somei nakazuje nakazovati Ggnste še še L druge drug Kbzzmt možnosti možnost Sozmt pestrejše pester Pppzer turistične turističen Ppnzer ponudbe ponudba Sozer , , , s z Do čimer kar Zz-seo bi biti Gp-g v v Dt prihodnje prihodnji Ppnset lahko lahko Rsn privabili privabiti Ggdd-mm na na Dt območje območje Soset Julijskih julijski Ppnzmr Alp Alpe Slzmr še še L več veliko Rsr turistov turist Sommr in in Vp si se Zp---d--k s z Do tem ta Zk-seo zagotovili zagotoviti Ggdd-mm boljši dober Pppmetd turističnih turističen Ppnmmr iztržek iztržek Sometn . . . Teo Teo Slmei Lipicer Lipicer Slmei

V v Dm osrčju osrčje Sosem zahodne zahoden Ppnzer Afrike Afrika Slzer je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei najrevnejših reven Ppszmr držav država Sozmr na na Dm svetu svet Somem Burkina Burkina Slzei Faso Faso Slzei , , , kar kar Zz-sei v v Dm tamkajšnjem tamkajšnji Ppnmem jeziku jezik Somem pomeni pomeniti Ggvste Dežela dežela Sozei nepodkupljivih nepodkupljiv Ppnmmr oziroma oziroma Vp poštenih pošten Ppnmmr ljudi človek Sommr . . . Vendar vendar Vp ni biti Gp-ste-d naključje naključje Sosei , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n prav prav L tam tam Rsn skupina skupina Sozei filmskih filmski Ppnmmr ustvarjalcev ustvarjalec Sommr pred pred Do 30 30 Kag leti leto Sosmo odločila odločiti Ggdd-ez za za Dt tekmovalni tekmovalen Ppnmetd festival festival Sometn , , , kajti kajti Vp ta ta Zk-mei dogodek dogodek Somei je biti Gp-ste-n še še L danes danes Rsn eden eden Kbzmei izmed izmed Dr načinov način Sommr boja boj Somer proti proti Dd revščini revščina Sozed in in Vp opozarja opozarjati Ggnste svet svet Sometn na na Dt problem problem Sometn nerazvitih nerazvit Ppnsmr področij področje Sosmr Afrike Afrika Slzer . . . Najpoglavitnejši poglaviten Ppsmeid vzrok vzrok Somei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n takratna takraten Ppnzei oblast oblast Sozei podprla podpreti Ggdd-ez festival festival Sometn , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n nedvomno nedvomno Rsn dejstvo dejstvo Sosei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n film film Somei kot kot Vd medij medij Somei najučinkovitejše učinkovit Ppssei izobraževalno izobraževalen Ppnsei sredstvo sredstvo Sosei za za Dt večji velik Pppmetd del del Sometn nepismenega nepismen Ppnser prebivalstva prebivalstvo Soser črne črn Ppnzer celine celina Sozer . . . Največji velik Ppsmeid nacionalni nacionalen Ppnmeid dogodek dogodek Somei te ta Zk-zer male mali Ppnzer , , , dokaj dokaj Rsn neznane neznan Ppnzer dežele dežela Sozer širi širiti Ggnste meje meja Sozmt ustvarjalnega ustvarjalen Ppnmer potenciala potencial Somer , , , ustvarja ustvarjati Ggnste turistično turističen Ppnzet atrakcijo atrakcija Sozet , , , mamljivo mamljiv Ppnzet za za Dt širšo širok Pppzet svetovno svetoven Ppnzet javnost javnost Sozet , , , ter ter Vp hkrati hkrati Rsn dviguje dvigovati Ggnste kulturno kulturen Ppnzet zavest zavest Sozet domačinov domačin Sommr in in Vp tujih tuj Ppnmmr obiskovalcev obiskovalec Sommr . . . Obenem obenem Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n festival festival Somei afriškega afriški Ppnmer filma film Somer pravo pravi Ppnsei nasprotje nasprotje Sosei že že L znane znan Ppnzer podelitve podelitev Sozer oskarjev oskar Sommr ali ali Vp Festivala festival Somer slovenskega slovenski Ppnmer filma film Somer in in Vp drugih drug Kbzzmr podobnih podoben Ppnzmr prireditev prireditev Sozmr iz iz Dr filmskega filmski Ppnmer sveta svet Somer , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n jih on Zotzmt--k imeli imeti Ggnd-mm možnost možnost Sozet spremljati spremljati Ggnn v v Dm preteklih pretekel Ppnmmm mesecih mesec Sommm , , , saj saj Vp s z Do svojo svoj Zp-zeo eksotičnostjo eksotičnost Sozeo omogoča omogočati Ggnste vpogled vpogled Sometn v v Dt neko nek Zn-zet novo nov Ppnzet , , , nam jaz Zop-md oddaljeno oddaljen Pdnzet poetiko poetika Sozet . . .

Jasmin Jasmin Slmei Stavros Stavros Slmei je biti Gp-ste-n med med Do koncertom koncert Someo v v Dm splitski splitski Ppnzem diskoteki diskoteka Sozem Masters Masters Slmei Club Club Slmei Kaltenberg Kaltenberg Slmei začel začeti Ggdd-em krvaveti krvaveti Ggnn iz iz Dr glave glava Sozer in in Vp se se Zp------k onesvestil onesvestiti Ggdd-em pred pred Do poslušalci poslušalec Sommo . . . Ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em pretep pretep Somei , , , zgodila zgoditi Ggdd-ez se se Zp------k je biti Gp-ste-n nesreča nesreča Sozei in in Vp se se Zp------k končala končati Ggdd-ez s z Do petimi pet Kbg-mo šivi šiv Sommo na na Dm glavi glava Sozem . . .

Strelci strelec Sommi : : : 1:0 1:0 Kag Mujanović Mujanović Slmei ( ( ( v v Dm 70. 70. Kav minuti minuta Sozem ) ) ) , , , 2:0 2:0 Kag Zlodej Zlodej Slmei ( ( ( 75 75 Kag . . . ) ) ) , , , 3:0 3:0 Kag Mujanović Mujanović Slmei ( ( ( 80 80 Kag . . . ) ) ) . . .

Časi čas Sommi , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n slovenskobistriški slovenskobistriški Ppnmeid Impol Impol Slmei , , , naš naš Zspmeim najboljši dober Ppsmeid klub klub Somei doslej doslej Rsn , , , nekaj nekaj Zn-set veljal veljati Ggnd-em tudi tudi L v v Dm Evropi Evropa Slzem , , , so biti Gp-stm-n preteklost preteklost Sozei . . . Ljubitelji ljubitelj Sommi juda jud Somer se se Zp------k zagotovo zagotovo Rsn spomnijo spomniti Ggdstm leta leto Soser 1984 1984 Kag , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n Impol Impol Slmei v v Dm postavi postava Sozem Arbeiter Arbeiter Slmei , , , Cuk Cuk Slmei , , , Očko Očko Slmei , , , Fabjan Fabjan Slmei , , , Leščak Leščak Slmei , , , Leskovar Leskovar Slmei in in Vp Anderle Anderle Slmei v v Dm klubskem klubski Ppnmem pokalu pokal Somem osvojil osvojiti Ggdd-em tretje tretji Kbvset mesto mesto Soset na na Dm stari star Ppnzem celini celina Sozem . . . Od od Dr tedaj tedaj Rsn je biti Gp-ste-n minilo miniti Ggdd-es petnajst petnajst Kbg-mi let leto Sosmr in in Vp v v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem se se Zp------k noben noben Zl-mei slovenski slovenski Ppnmeid klub klub Somei ni biti Gp-ste-d niti niti L približal približati Ggdd-em tedanjemu tedanji Ppnmed uspehu uspeh Somed Impola Impol Slmer . . . V v Dm samostojni samostojen Ppnzem Sloveniji Slovenija Slzem so biti Gp-stm-n naši naš Zspmmim klubi klub Sommi - - - največkrat največkrat Rsn ( ( ( spet spet Rsn ) ) ) Impol Impol Slmei - - - v v Dm evropskem evropski Ppnmem klubskem klubski Ppnmem pokalu pokal Somem izpadali izpadati Ggnd-mm v v Dm prvem prvi Kbvmem krogu krog Somem , , , le le L leta leto Soser 1993 1993 Kag so biti Gp-stm-n se se Zp------k bistriški bistriški Ppnmmi judoisti judoist Sommi uvrstili uvrstiti Ggdd-mm v v Dt drugi drug Kbzmetd krog krog Sometn . . .

Olympiakos Olympiakos Slmei : : : Komazec Komazec Slmei 7 7 Kag ( ( ( 2-2 2-2 Kag ) ) ) , , , Goldwire Goldwire Slmei 7 7 Kag ( ( ( 5-6 5-6 Kag ) ) ) , , , Tomić Tomić Slmei 2 2 Kag ( ( ( 2-4 2-4 Kag ) ) ) , , , Tarlač Tarlač Slmei 15 15 Kag ( ( ( 5-7 5-7 Kag ) ) ) , , , Rogers Rogers Slmei 8 8 Kag ( ( ( 2-2 2-2 Kag ) ) ) , , , Vukčević Vukčević Slmei 6 6 Kag , , , Papanikolaou Papanikolaou Slmei 12 12 Kag ( ( ( 4-6 4-6 Kag ) ) ) , , , Ademensah Ademensah Slmei 12 12 Kag ( ( ( 3-4 3-4 Kag ) ) ) , , , Fassoulas Fassoulas Slmei , , , Oberto Oberto Slmei 2 2 Kag . . .

3 3 Kag . . . Toaste toast Sommt premažite premazati Ggdvdm s z Do skuto skuta Sozeo , , , potresite potresti Ggdvdm z z Do mlado mlad Ppnzeo čebulo čebula Sozeo in in Vp redkvico redkvica Sozeo ter ter Vp takoj takoj Rsn ponudite ponuditi Ggdvdm . . .

3 3 Kag . . . V v Dm veliki velik Ppnzem ponvi ponev Sozem segrejte segreti Ggdvdm olje olje Soset in in Vp margarino margarina Sozet ter ter Vp položite položiti Ggdvdm dele del Sommt piščanca piščanec Somer najprej najprej Rsn s z Do kožo koža Sozeo navzdol navzdol Rsn , , , da da Vd se se Zp------k zapeče zapeči Ggdste . . . Pecite peči Ggnvdm približno približno Rsn 10 10 Kag minut minuta Sozmr na na Dm vsaki vsak Zc-zem strani stran Sozem . . . Po po Dm 5 5 Kag minutah minuta Sozmm pečenja pečenje Soser dodajte dodati Ggdvdm v v Dt ponev ponev Sozet šalotke šalotka Sozmt , , , česen česen Sometn , , , poprova poprov Psnsmt zrnca zrnce Sosmt , , , brinove brinov Psnzmt jagode jagoda Sozmt , , , timijan timijan Sometn in in Vp rožmarin rožmarin Sometn . . . Med med Do pečenjem pečenje Soseo meso meso Soset solite soliti Ggnvdm in in Vp poprajte poprati Ggnvdm . . . Na na Dm koncu konec Somem dodajte dodati Ggdvdm 20 20 Kag g g O masla maslo Soser in in Vp z z Do njim on Zotseo pokapljajte pokapljati Ggdvdm meso meso Soset . . .

4 4 Kag . . . Torek torek Somei PLOD plod Somei : : : Sadimo saditi Ggnspm fižol fižol Sometn preklar preklar Sometn , , , kumare kumara Sozmt , , , buče buča Sozmt in in Vp bučke bučka Sozmt . . .

Turbulence turbulenca Sozmi bodo biti Gp-ptm-n na na Dm kapitalskem kapitalski Ppnmem trgu trg Somem v v Dm naslednjih naslednji Ppnsmm letih leto Sosmm izredno izredno Rsn velike velik Ppnzmi , , , zlasti zlasti L s z Do prihodom prihod Someo novih nov Ppnsmr podjetij podjetje Sosmr na na Dt kapitalski kapitalski Ppnmetd trg trg Sometn , , , saj saj Vp se se Zp------k zdaj zdaj Rsn šele šele L začenja začenjati Ggnste spreminjati spreminjati Ggnn struktura struktura Sozei lastništva lastništvo Soser : : : lastniki lastnik Sommi bodo biti Gp-ptm-n tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n kapital kapital Sometn in in Vp ga on Zotmet--k bodo biti Gp-ptm-n vložili vložiti Ggdd-mm v v Dt izbrana izbran Pdnsmt podjetja podjetje Sosmt . . . Mnogo mnogo Rsn podjetij podjetje Sosmr ravno ravno L zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser ne ne L gre iti Ggvste na na Dt borzo borza Sozet , , , ker ker Vd se se Zp------k bojijo bati Ggnstm prevzemov prevzem Sommr . . . Razne razen Ppnzmi varovalke varovalka Sozmi v v Dm statutih statut Sommm družb družba Sozmr z z Do družbami družba Sozmo pooblaščenkami pooblaščenka Sozmo , , , zaščitnimi zaščiten Ppnzmo klavzulami klavzula Sozmo o o Dm možnostih možnost Sozmm prodaje prodaja Sozer ali ali Vp nakupa nakup Somer niso biti Gp-stm-d čisto čisto Rsn v v Dm skladu sklad Somem z z Do logiko logika Sozeo delovanja delovanje Soser delniških delniški Ppnzmr družb družba Sozmr . . . " " " Irena Irena Slzei Ferluga Ferluga Slzei

V v Dm marcu marec Somem se se Zp------k je biti Gp-ste-n zaposlilo zaposliti Ggdd-es 6883 6883 Kag oseb oseba Sozmr , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n 53,9 53,9 Kag odstotka odstotek Somer več veliko Rsr kot kot Vd februarja februar Somer , , , med med Do brezposelnimi brezposeln Ppnmmo pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es konec konec Dr marca marec Somer 49,6 49,6 Kag odstotka odstotek Somer žensk ženska Sozmr , , , 26,3 26,3 Kag odstotka odstotek Somer mlajših mlad Pppzmr od od Dr 26 26 Kag let leto Sosmr , , , prednjačili prednjačiti Ggnd-mm pa pa Vp so biti Gp-stm-n starejši star Pppmmi od od Dr 40 40 Kag let leto Sosmr , , , teh ta Zk-mmr je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es kar kar Rsn 47,3 47,3 Kag odstotka odstotek Somer . . .

Ameriško ameriški Ppnsei zunanje zunanji Ppnsei ministrstvo ministrstvo Sosei je biti Gp-ste-n v v Dt torek torek Sometn zvečer zvečer Rsn sporočilo sporočiti Ggdd-es , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n Washington Washington Slmei v v Dm prihodnjih prihodnji Ppnmmm dneh dan Sommm odločal odločati Ggnd-em o o Dm morebitni morebiten Ppnzem prepovedi prepoved Sozem izvoza izvoz Somer vseh ves Zc-zmr vrst vrsta Sozmr blaga blago Soser , , , vključno vključno Rsn z z Do naftnimi naften Ppnmmo proizvodi proizvod Sommo , , , v v Dt Srbijo Srbija Slzet . . . Tiskovni tiskoven Ppnmeid predstavnik predstavnik Somei State State Slmei Departmenta Department Slmer James James Slmei Rubin Rubin Slmei je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n zakonski zakonski Ppnmeid predlog predlog Somei že že L v v Dm pripravi priprava Sozem in in Vp da da Vd naj naj L bi biti Gp-g ga on Zotmet--k v v Dm kratkem kratek Ppnmem podrobneje podrobno Rsr predstavili predstaviti Ggdd-mm . . .

Brokoli brokoli Somei vsebuje vsebovati Ggnste veliko veliko Rsn vitamina vitamin Somer A A Somei in in Vp C C Somei , , , ki ki Vd koristita koristiti Ggnstd v v Dm boju boj Somem z z Do znaki znak Sommo staranja staranje Soser . . . Paradižnik paradižnik Somei vsebuje vsebovati Ggnste veliko veliko Rsn likopena likopen Somer , , , ki ki Vd zmanjšuje zmanjševati Ggnste nevarnost nevarnost Sozet za za Dt nastanek nastanek Sometn srčnih srčen Ppnsmr obolenj obolenje Sosmr . . . Grozdje grozdje Sosei , , , zlasti zlasti L temne temen Ppnzmi sorte sorta Sozmi , , , vsebuje vsebovati Ggnste kar kar Rsn 20 20 Kag vrst vrsta Sozmr znanih znan Ppnmmr antioksidantov antioksidant Sommr , , , med med Do drugim drug Kbzseo tudi tudi L tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd ohranjajo ohranjati Ggnstm čvrsto čvrst Ppnzet kožo koža Sozet . . .

Dobro dobro Rsn premislite premisliti Ggdvdm in in Vp odgovorite odgovoriti Ggdvdm po po Dm resnici resnica Sozem : : : ste biti Gp-sdm-n danes danes Rsn spili spiti Ggdd-mm dovolj dovolj Rsn tekočine tekočina Sozer ? ? ? Koliko koliko Rsn tekočine tekočina Sozer spijete spiti Ggdsdm vsak vsak Zc-met dan dan Sometn ? ? ? Dva dva Kbgmdt litra liter Somdt naj naj Vd bi biti Gp-g popili popiti Ggdd-mm vsak vsak Zc-met dan dan Sometn , , , svetujejo svetovati Ggvstm zdravniki zdravnik Sommi , , , toda toda Vp večina večina Sozei zmore zmoči Ggdste popiti popiti Ggdn le le L slabo slab Ppnzet polovico polovica Sozet priporočene priporočen Pdnzer količine količina Sozer . . . Vse vse Rsn premalo premalo Rsn se se Zp------k zavedamo zavedati Ggnspm , , , kako kako Rsn pomembno pomemben Ppnsei je biti Gp-ste-n pitje pitje Sosei za za Dt ledvice ledvica Sozmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n najpomembnejši pomemben Ppsmeid čistilni čistilen Ppnmeid organ organ Somei našega naš Zspserm telesa telo Soser . . .

Roke roka Sozmt prekrižamo prekrižati Ggdspm pred pred Do sabo se Zp---o ( ( ( risba risba Sozei 2 2 Kag c c Somei ) ) ) in in Vp se se Zp------k počasi počasi Rsn spustimo spustiti Ggdspm v v Dt počep počep Sometn , , , kot kot Vd da da Vd bi biti Gp-g hoteli hoteti Ggnd-mm sesti sesti Ggdn na na Dt stol stol Sometn . . . Naredimo narediti Ggdspm 30 30 Kag počepov počep Sommr . . .

Vlada vlada Sozei je biti Gp-ste-n prejšnji prejšnji Ppnmetd četrtek četrtek Sometn za za Dt pol pol Rsn leta leto Soser ponovno ponovno Rsn uvedla uvesti Ggdd-ez star star Ppnmetn model model Sometn za za Dt oblikovanje oblikovanje Soset cen cena Sozmr naftnih naften Ppnmmr derivatov derivat Sommr . . . Na na Dm njegovi njegov Zstzemem podlagi podlaga Sozem bodo biti Gp-ptm-n naftni naften Ppnmmi trgovci trgovec Sommi od od Dr 1. 1. Kav maja maj Somer maloprodajne maloprodajen Ppnzmt cene cena Sozmt goriv gorivo Sosmr spet spet Rsn izračunavali izračunavati Ggnd-mm vsakih vsak Zc-mmr 14 14 Kag dni dan Sommr . . . Prvič prvič Rsn bodo biti Gp-ptm-n to ta Zk-set naredili narediti Ggdd-mm 12. 12. Kav maja maj Somer . . .

Pogajanja pogajanje Sosmi med med Do ZDA ZDA Slzmo , , , S. S. O Korejo Koreja Slzeo in in Vp Kitajsko Kitajsko Slzeo so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms neuspešna neuspešen Ppnsmi : : : Pjongjang Pjongjang Slmei je biti Gp-ste-n potrdil potrditi Ggdd-em , , , da da Vd nadaljuje nadaljevati Ggnste jedrski jedrski Ppnmetd program program Sometn , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp ni biti Gp-ste-d niti niti L najmanjše majhen Ppszer možnosti možnost Sozer za za Dt omilitev omilitev Sozet napetosti napetost Sozer

Zveni zveneti Ggvste skoraj skoraj L absurdno absurden Rsn , , , vsaj vsaj L surrealistično surrealistično Rsn , , , kar kar Zz-set so biti Gp-stm-n dvorni dvoren Ppnmmi kronisti kronist Sommi poročali poročati Ggnd-mm s z Dr Sardinije Sardinija Slzer , , , morda morda L najlepšega lep Ppsmer koščka košček Somer Evrope Evropa Slzer sredi sredi Dr Sredozemlja Sredozemlje Slser . . . Predsednik predsednik Somei vlade vlada Sozer je biti Gp-ste-n vendar vendar Vp direktor direktor Somei podjetja podjetje Soser , , , ne ne L nekdo nekdo Zn-mei , , , ki ki Vd se se Zp------k podi poditi Ggnste po po Dm proslavah proslava Sozmm , , , jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n opomnil opomniti Ggdd-em premier premier Somei , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n sitnarili sitnariti Ggnd-mm , , , ali ali Rsn bo biti Gp-pte-n šel iti Ggvd-em vsaj vsaj L na na Dt prvomajsko prvomajski Ppnzet proslavo proslava Sozet , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n že že L izognil izogniti Ggdd-em proslavam proslava Sozmd za za Dt dan dan Sometn osvoboditve osvoboditev Sozer . . .

- - - Slovenski slovenski Ppnmmi osnovnošolci osnovnošolec Sommi so biti Gp-stm-n dobili dobiti Ggdd-mm novo nov Ppnzet priložnost priložnost Sozet za za Dt šolo šola Sozet v v Dm naravi narava Sozem in in Vp za za Dt aktivno aktiven Ppnset preživljanje preživljanje Soset prostega prost Ppnmer časa čas Somer . . . Na na Dm Bregu Breg Slmem nad nad Do Mežico Mežica Slzeo , , , v v Dm pobočju pobočje Sosem od od Dr rudarjev rudar Sommr preluknjane preluknjan Pdnzer Pece Peca Slzer in in Vp v v Dm soseščini soseščina Sozem kralja kralj Somer Matjaža Matjaž Slmer , , , je biti Gp-ste-n Center center Somei šolskih šolski Ppnzmr in in Vp obšolskih obšolski Ppnzmr dejavnosti dejavnost Sozmr odprl odpreti Ggdd-em že že L svoj svoj Zp-met 21. 21. Kav dom dom Sometn , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem bo biti Gp-pte-n prostora prostor Somer za za Dt nekaj nekaj Rsn več veliko Rsr kot kot Vd 60 60 Kag otrok otrok Sommr . . . Minister minister Somei Slavko Slavko Slmei Gaber Gaber Slmei je biti Gp-ste-n ob ob Dm odprtju odprtje Sosem povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n otroci otrok Sommi iz iz Dr vse ves Zc-zer Slovenije Slovenija Slzer poslej poslej Rsn lahko lahko Rsn še še L bolj bolj Rsn seznanili seznaniti Ggdd-mm z z Do Mežico Mežica Slzeo in in Vp Koroško Koroška Slzeo , , , direktor direktor Somei Centra center Somer Jelko Jelko Slmei Gros Gros Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n namignil namigniti Ggdd-em , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n mladi mlad Ppnmmi Slovenci Slovenec Slmmi s z Do svojim svoj Zp-meo živžavom živžav Someo morda morda L le le L prebudili prebuditi Ggdd-mm kralja kralj Sometd Matjaža Matjaž Slmetd v v Dm jami jama Sozem pod pod Do Peco Peca Slzeo . . . Dom dom Somei CŠOD CŠOD Slmei Peca Peca Slzei v v Dm Mežici Mežica Slzem bo biti Gp-pte-n lahko lahko Rsn sprejel sprejeti Ggdd-em tri trije Kbgmmt tisoč tisoč Kbg-mt šolarjev šolar Sommr na na Dt leto leto Soset , , , naložba naložba Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n stala stati Ggnd-ez nekaj nekaj Rsn več veliko Rsr kot kot Vd 180 180 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr . . . Dom dom Sometn Peca Peca Slzei bo biti Gp-pte-n vodila voditi Ggnd-ez Metka Metka Slzei Tajzel Tajzel Slzei iz iz Dr Dravograda Dravograd Slmer . . . Mežiški mežiški Ppnmmi šolarji šolar Sommi in in Vp godbeniki godbenik Sommi so biti Gp-stm-n ob ob Dm odprtju odprtje Sosem doma dom Somer pripravili pripraviti Ggdd-mm bogat bogat Ppnmetn program program Sometn , , , tudi tudi L o o Dm tem ta Zk-sem , , , kako kako Rsn so biti Gp-stm-n včasih včasih Rsn živeli živeti Ggnd-mm rudarji rudar Sommi in in Vp gozdarji gozdar Sommi . . .

1. 1. Kav kolo kolo Sosei končnice končnica Sozer , , , vzhodna vzhoden Ppnzei konferenca konferenca Sozei - - - Orlando Orlando Slmei ( ( ( 8 8 Kag ) ) ) : : : Detroit Detroit Slmei ( ( ( 1 1 Kag ) ) ) 100:92 100:92 Kag - - - 3:1 3:1 Kag ( ( ( McGrady McGrady Slmei 27 27 Kag , , , Gooden Gooden Slmei 20 20 Kag točk točka Sozmr in in Vp 13 13 Kag skokov skok Sommr , , , D. D. O Armstrong Armstrong Slmei 18 18 Kag , , , Giriček Giriček Slmei 10 10 Kag ; ; ; Billups Billups Slmei 25 25 Kag , , , C. C. O Robinson Robinson Slmei 14 14 Kag , , , Okur Okur Slmei 9 9 Kag , , , Rebrača Rebrača Slmei 8 8 Kag ) ) ) , , , Boston Boston Slmei ( ( ( 6 6 Kag ) ) ) : : : Indiana Indiana Slzei ( ( ( 3 3 Kag ) ) ) 102:92 102:92 Kag - - - 3:1 3:1 Kag ( ( ( Pierce Pierce Slmei 37 37 Kag , , , Delk Delk Slmei 21 21 Kag , , , Walker Walker Slmei 17 17 Kag ; ; ; J. J. O O O O & & & apos apos Slmei ; ; ; Neal Neal Slmei 25 25 Kag točk točka Sozmr in in Vp 19 19 Kag skokov skok Sommr , , , B. B. O Miller Miller Slmei 21 21 Kag , , , Brezec Brezec Slmei ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em v v Dm moštvu moštvo Sosem ) ) ) . . .

Gerhard Gerhard Slmei Schröder Schröder Slmei stavi staviti Ggvste na na Dt edini edini Ppnmetd adut adut Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k ima imeti Ggnste-n - - - na na Dt samega sam Ppnmet sebe se Zp---t . . . Tudi tudi L njegovi njegov Zstmmiem najbolj najbolj Rsn zagrizeni zagrizen Pdnmmi nasprotniki nasprotnik Sommi v v Dm SPD SPD Slzem dobro dobro Rsn vedo vedeti Ggnstm , , , da da Vd lahko lahko Rsn brez brez Dr njega on Zotmer pozabijo pozabiti Ggdstm na na Dt vladanje vladanje Soset . . . Kancler kancler Somei upa upati Ggnste , , , da da Vd proti proti Dd njemu on Zotmed nastopa nastopati Ggnste samo samo L glasna glasen Ppnzei , , , a a Vp majhna majhen Ppnzei struja struja Sozei v v Dm SPD SPD Slzem . . . V v Dm Bonnu Bonn Slmem so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn predstavniki predstavnik Sommi najmočnejše močen Ppszer območne območen Ppnzer organizacije organizacija Sozer podprli podpreti Ggdd-mm na na Dm prvi prvi Kbvzem od od Dr štirih štirje Kbgzmr deželnih deželen Ppnzmr konferenc konferenca Sozmr SPD SPD Slzer , , , v v Dm Berlinu Berlin Slmem pa pa Vp še še L predsedstvo predsedstvo Sosei stranke stranka Sozer . . .

V v Dm tem ta Zk-mem pogledu pogled Somem imajo imeti Ggnstm-n prav prav Rsn ; ; ; mnoge mnog Zn-zmi populistične populističen Ppnzmi stranke stranka Sozmi ogrožajo ogrožati Ggnstm evropsko evropski Ppnzet združitev združitev Sozet . . . Motijo motiti Ggnstm pa pa Vp se se Zp------k , , , ko ko Vd podcenjujejo podcenjevati Ggnstm pomen pomen Sometn avstrijskega avstrijski Ppnmer zgleda zgled Somer . . . Prav prav L zato zato Rsn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n med med Do prebivalci prebivalec Sommo evropskih evropski Ppnzmr držav država Sozmr še še L močan močen Ppnmein odpor odpor Somei zoper zoper Dt skupno skupen Ppnzet » » » državo država Sozet « « « , , , morajo morati Ggnstm evropski evropski Ppnmmi protagonisti protagonist Sommi ukrepati ukrepati Ggnn pri pri Dm prvem prvi Kbvmem povodu povod Somem , , , ki ki Vd daljnosežno daljnosežno Rsn ogroža ogrožati Ggnste celoto celota Sozet . . . Kakšna kakšen Zv-zei je biti Gp-ste-n navsezadnje navsezadnje Rsn alternativa alternativa Sozei ? ? ? Če če Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es vseeno vseeno Rsn , , , da da Vd sedijo sedeti Ggnstm v v Dm vladi vlada Sozem ene en Kbzzer od od Dr manjših majhen Pppzmr držav država Sozmr predstavniki predstavnik Sommi stranke stranka Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n nabirala nabirati Ggnd-ez volivce volivec Sommt s z Do protievropskimi protievropski Ppnsmo gesli geslo Sosmo , , , bi biti Gp-g še še L teže težko Rsr ukrepali ukrepati Ggnd-mm , , , če če Vd bi biti Gp-g se se Zp------k obrnilo obrniti Ggdd-es razmerje razmerje Sosei sil sila Sozmr v v Dm Nemčiji Nemčija Slzem ali ali Vp Franciji Francija Slzem . . . Vemo vedeti Ggnspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm Franciji Francija Slzem maastrichtsko maastrichtski Ppnzet pogodbo pogodba Sozet odobrila odobriti Ggdd-ez komaj komaj Rsn dobra dober Ppnzei polovica polovica Sozei udeležencev udeleženec Sommr referenduma referendum Somer in in Vp da da Vd je on Zotzer--k v v Dm Nemčiji Nemčija Slzem tedaj tedaj Rsn vladajoči vladajoč Ppnmmi krščanski krščanski Ppnmmi demokrati demokrat Sommi in in Vp liberalci liberalec Sommi niso biti Gp-stm-d dali dati Ggdd-mm na na Dt referendum referendum Sometn , , , vedoč vedoč Rd , , , da da Vd zanjo zame Zotzet--z ne ne L bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es večine večina Sozer . . .

Če če Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n izraelske izraelski Ppnzmi enote enota Sozmi ( ( ( na na Dm jugu jug Somem Libanona Libanon Slmer je biti Gp-ste-n 3000 3000 Kag vojakov vojak Sommr in in Vp 2500 2500 Kag pripadnikov pripadnik Sommr Južnolibanonske južnolibanonski Ppnzer vojske vojska Sozer ) ) ) dejansko dejansko Rsn umaknile umakniti Ggdd-mz , , , bo biti Gp-pte-n Izrael Izrael Slmei po po Dm 22 22 Kag letih leto Sosmm uresničil uresničiti Ggdd-em resolucijo resolucija Sozet varnostnega varnosten Ppnmer sveta svet Somer št. št. O 425 425 Kag , , , ki ki Vd govori govoriti Ggnste o o Dm takojšnjem takojšnji Ppnmem in in Vp popolnem popoln Ppnmem umiku umik Somem izraelskih izraelski Ppnzmr sil sila Sozmr iz iz Dr Libanona Libanon Slmer . . . A a Vp hkrati hkrati Rsn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n svetovna svetoven Ppnzei organizacija organizacija Sozei znašla znajti Ggdd-ez pred pred Do drugo drug Kbzzeo zagato zagata Sozeo : : : na na Dm jugu jug Somem Libanona Libanon Slmer je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp 4500 4500 Kag mirovnih miroven Ppnmmr vojakov vojak Sommr OZN OZN Slzer , , , ki ki Vd bi biti Gp-g morali morati Ggnd-mm v v Dm novih nov Ppnzmm razmerah razmera Sozmm poskrbeti poskrbeti Ggdn , , , da da Vd se se Zp------k ne ne L bi biti Gp-g nadaljevali nadaljevati Ggnd-mm napadi napad Sommi Hezbolaha Hezbolah Slmer na na Dt izraelsko izraelski Ppnset ozemlje ozemlje Soset . . . V v Dm Tel Tel Slmem Avivu Aviv Slmem trdijo trditi Ggnstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ključ ključ Somei za za Dt Hezbolahove Hezbolahov Psnmmt napade napad Sommt v v Dm Damasku Damask Slmem , , , a a Vp to ta Zk-sei najbrž najbrž L drži držati Ggnste le le L delno delno Rsn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n vprašanje vprašanje Sosei , , , ali ali Rsn Sirija Sirija Slzei v v Dm vseh ves Zc-mmm ozirih ozir Sommm nadzira nadzirati Ggnste islamske islamski Ppnmmt gverilce gverilec Sommt . . .

Zdaj zdaj Rsn se se Zp------k najbolj najbolj Rsn sladko sladko Rsn zagotovo zagotovo Rsn smeji smejati Ggnste Lojze Lojze Slmei Peterle Peterle Slmei . . . Njegov njegov Zstmeiem ugled ugled Somei vnovič vnovič Rsn cveti cveteti Ggnste . . . Raziskovalcem raziskovalec Sommd političnega političen Ppnser javnega javen Ppnser mnenja mnenje Soser pa pa Vp ne ne L bi biti Gp-g smelo smeti Ggnd-es biti biti Gp-n prav prav L nič nič Rsn do do Dr smeha smeh Somer . . . Njihov njihov Zstmeim ugled ugled Somei je biti Gp-ste-n v v Dm resni resen Ppnzem nevarnosti nevarnost Sozem . . .

Ameriški ameriški Ppnmeid poziv poziv Somei kandidatkam kandidatka Sozmd . . . ZDA ZDA Slzmi si se Zp---d--k v v Dm novem nov Ppnmem krogu krog Somem ( ( ( skoraj skoraj L zagotovo zagotovo Rsn na na Dm vrhu vrh Somem v v Dm Pragi Praga Slzem novembra november Somer 2002 2002 Kag ) ) ) želijo želeti Ggnstm močno močen Ppnzet širitev širitev Sozet Nata Nato Slmer , , , zato zato Vp pozivajo pozivati Ggnstm vse ves Zc-zmt kandidatke kandidatka Sozmt , , , naj naj Vd pospešeno pospešeno Rsn nadaljujejo nadaljevati Ggnstm priprave priprava Sozmt na na Dt članstvo članstvo Soset , , , je biti Gp-ste-n v v Dm Bruslju Bruselj Slmem na na Dm srečanju srečanje Sosem z z Do zunanjimi zunanji Ppnmmo ministri minister Sommo devetih devet Kbg-mr kandidatk kandidatka Sozmr ( ( ( med med Do njimi on Zotmmo je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em tudi tudi L Dimitrij Dimitrij Slmei Rupel Rupel Slmei ) ) ) izjavil izjaviti Ggdd-em ameriški ameriški Ppnmeid državni državen Ppnmeid sekretar sekretar Somei Colin Colin Slmei Powell Powell Slmei . . .

Z z Do njegovim njegov Zstmeoem podpisom podpis Someo je biti Gp-ste-n stekel steči Ggdd-em dobri dober Ppnsdt dve dva Kbgsdt leti leto Sosdt trajajoči trajajoč Ppnmeid proces proces Somei , , , v v Dm okviru okvir Somem katerega kateri Zv-mer so biti Gp-stm-n slovenski slovenski Ppnmmi mednarodnopravni mednarodnopraven Ppnmmi in in Vp kazenskopravni kazenskopraven Ppnmmi strokovnjaki strokovnjak Sommi med med Do drugim drug Kbzseo proučevali proučevati Ggnd-mm , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n Rimski rimski Ppnmeid statut statut Somei v v Dm skladu sklad Somem s z Do slovensko slovenski Ppnzeo ustavo ustava Sozeo . . . Ugotovili ugotoviti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d ustavnopravnih ustavnopraven Ppnmmr zadržkov zadržek Sommr , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n predaja predajati Ggnste slovenskega slovenski Ppnmer državljana državljan Somer mednarodni mednaroden Ppnzed organizaciji organizacija Sozed po po Dm pravni praven Ppnzem kvalifikaciji kvalifikacija Sozem drugačno drugačen Ppnsei dejanje dejanje Sosei od od Dr izročitve izročitev Sozer tuji tuj Ppnzed državi država Sozed , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k ustava ustava Sozei prepoveduje prepovedovati Ggnste . . . Pravni praven Ppnmmi strokovnjaki strokovnjak Sommi so biti Gp-stm-n poskrbeli poskrbeti Ggdd-mm tudi tudi L za za Dt slovenski slovenski Ppnmetd prevod prevod Sometn Rimskega rimski Ppnmer statuta statut Somer , , , na na Dt katerega kateri Zv-met je biti Gp-ste-n vlada vlada Sozei pritisnila pritisniti Ggdd-ez svoj svoj Zp-met pečat pečat Sometn 15. 15. Kav novembra november Somer letos letos Rsn . . . Državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n ratificiral ratificirati Ggvd-em 22. 22. Kav novembra november Somer . . .

Skoraj skoraj L tri trije Kbgzmi četrtine četrtina Sozmi državnih državen Ppnzmr uprav uprava Sozmr ima imeti Ggnste-n spletne spleten Ppnzmt strani stran Sozmt oziroma oziroma Vp portale portal Sommt tudi tudi L v v Dm angleščini angleščina Sozem , , , skoraj skoraj L polovica polovica Sozei pa pa Vp jih on Zotzmr--k ima imeti Ggnste-n tri trije Kbgzmt ali ali Vp več veliko Rsr jezičnih jezičen Ppnzmr različic različica Sozmr . . . Celovite celovit Ppnzmt državljanske državljanski Ppnzmt e e Np - - - dveri dveri Np s z Do polnim poln Ppnmeo pregledom pregled Someo storitev storitev Sozmr in in Vp vsebin vsebina Sozmr ima imeti Ggnste-n , , , tako tako Rsn kot kot Vd Slovenija Slovenija Slzei , , , šest šest Kbg-mi odstotkov odstotek Sommr e e Np - - - vlad vlada Np , , , osem osem Kbg-mi odstotkov odstotek Sommr pa pa Vp jih on Zotzmr--k ima imeti Ggnste-n storitve storitev Sozmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n takoj takoj Rsn izvedljive izvedljiv Ppnzmi . . .

Valdizerski valdizerski Ppnmeid veleslalom veleslalom Somei je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em dva dva Kbgmdt povsem povsem Rsn različna različen Ppnmdt polčasa polčas Somdt . . . Prvega prvi Kbvmet je biti Gp-ste-n s z Do svojo svoj Zp-zeo na na Dt hitrost hitrost Sozet urezano urezan Pdnzeo postavitvijo postavitev Sozeo proge proga Sozer zakuhal zakuhati Ggdd-em liechtensteinski liechtensteinski Ppnmeid trener trener Somei Cattin Cattin Slmei , , , drugega drug Kbzmet pa pa Vp je biti Gp-ste-n bolj bolj Rsn zavil zaviti Ggdd-em švedski švedski Ppnmeid trener trener Somei Krug Krug Slmei . . . Prva prvi Kbvzei proga proga Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez pisana pisan Pdnzei na na Dt kožo koža Sozet Eberharterju Eberharter Slmed , , , druga drug Kbzzei pa pa Vp Bodeju Bode Slmed Millerju Miller Slmed . . . Seveda seveda L ob ob Dm upoštevanju upoštevanje Sosem dejstva dejstvo Soser , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n prvi prvi Kbvmei zvezdnik zvezdnik Somei veleslaloma veleslalom Somer Michael Michael Slmei von von Nj Grünigen Grünigen Slmei znašel znajti Ggdd-em v v Dm nenavadnih nenavaden Ppnzmm težavah težava Sozmm , , , ki ki Vd sicer sicer Rsn nekako nekako Rsn tudi tudi L sodijo soditi Ggnstm v v Dt švicarsko švicarski Ppnzet črno črn Ppnzet kroniko kronika Sozet : : : med med Do treningom trening Someo v v Dm Davosu Davos Slmem ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n tako tako Rsn silovito silovito Rsn udaril udariti Ggdd-em v v Dt hrbet hrbet Sometn kol kol Somei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n odbil odbiti Ggdd-em od od Dr ledene leden Ppnzer podlage podlaga Sozer , , , da da Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n zlomil zlomiti Ggdd-em lopatico lopatica Sozet . . . Zdravniki zdravnik Sommi so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k sicer sicer Rsn pripravili pripraviti Ggdd-mm za za Dt nastop nastop Sometn , , , lahko lahko Rsn pa pa Vp si se Zp---d--k mislimo misliti Ggnspm , , , da da Vd več veliko Rsr od od Dr sicer sicer Rsn sijajnega sijajen Ppnser 5. 5. Kav mesta mesto Soser res res Rsn ni biti Gp-ste-d mogel moči Ggnd-em iztržiti iztržiti Ggdn . . . Tudi tudi L sicer sicer Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es pred pred Do njim on Zotmeo le le L eno en Kbzsei nekoliko nekoliko Rsn bolj bolj Rsn presenetljivo presenetljiv Ppnsei ime ime Sosei , , , Italijan Italijan Slmei Massimo Massimo Slmei Blardone Blardone Slmei , , , vsi ves Zc-mmi drugi drug Kbzmmi , , , Eberharter Eberharter Slmei , , , Frederic Frederic Slmei Covilli Covilli Slmei , , , zmagovalec zmagovalec Somei veleslalomskega veleslalomski Ppnmer uvoda uvod Somer v v Dm Söldnu Sölden Slmem , , , in in Vp Bode Bode Slmei Miller Miller Slmei pa pa Vp tja tja Rsn nedvomno nedvomno Rsn sodijo soditi Ggnstm . . .

Po po Dm uspešno uspešno Rsn končanem končan Pdnsem , , , a a Vp tragično tragično Rsn prekinjenem prekinjen Pdnsem dvomesečnem dvomesečen Ppnsem raziskovanju raziskovanje Sosem porečja porečje Soser Amazonke Amazonka Slzer je biti Gp-ste-n Seamaster Seamaster Slmei ostal ostati Ggdd-em brez brez Dr najbolj najbolj Rsn slovitega slovit Ppnmer jadralnega jadralen Ppnmer kapitana kapitan Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n prav prav L s z Do svojim svoj Zp-seo imenom ime Soseo in in Vp športno športen Ppnzeo karizmo karizma Sozeo v v Dt naravovarstveni naravovarstven Ppnmetd program program Sometn OZN OZN Slzer pritegnil pritegniti Ggdd-em velike velik Ppnmmt pokrovitelje pokrovitelj Sommt . . . Sloviti slovit Ppnmeid brazilski brazilski Ppnmeid jadralec jadralec Somei Robert Robert Slmei Scheidt Scheidt Slmei , , , svetovni svetoven Ppnmeid prvak prvak Somei v v Dm olimpijskem olimpijski Ppnmem enosedu enosed Somem laser laser Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n mednarodna mednaroden Ppnzei jadralska jadralski Ppnzei zveza zveza Sozei proglasila proglasiti Ggdd-ez za za Dt najboljšega dober Ppsmet svetovnega svetoven Ppnmet jadralca jadralec Sometd leta leto Soser 2001 2001 Kag , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n ob ob Dm novici novica Sozem o o Dm tragični tragičen Ppnzem smrti smrt Sozem legendarnega legendaren Ppnmer sira sir Somer Petra Peter Slmer Blaka Blake Slmer zjokal zjokati Ggdd-em in in Vp novinarjem novinar Sommd skrušen skrušen Pdnmein povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr nezaslišenega nezaslišen Ppnmer dogodka dogodek Somer v v Dm delti delta Sozem Amazonke Amazonka Slzer sram sram Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Brazilec Brazilec Slmei . . .

IZVOZ izvoz Somei IN in Vp UVOZ uvoz Somei SLOVENIJE Slovenija Slzer V v Dt / / / IZ iz Dr HRVAŠKE Hrvaška Slzer V v Dm LETIH leto Sosmm OD od Dr 1992 1992 Kag DO do Dr 1996 1996 Kag

S z Do tem ta Zk-seo je biti Gp-ste-n Slovenija Slovenija Slzei sklenila skleniti Ggdd-ez krog krog Sometn sporazumov sporazum Sommr o o Dm prosti prost Ppnzem trgovini trgovina Sozem z z Do vsemi ves Zc-zmo pridruženimi pridružen Pdnzmo članicami članica Sozmo EU EU Slzer , , , ter ter Vp seveda seveda L s z Do samo sam Ppnzeo EU EU Slzeo in in Vp Efto Efta Slzeo . . . To ta Zk-sei sta biti Gp-std-n dosegli doseči Ggdd-dz le le L še še L Češka Češka Slzei in in Vp Slovaška Slovaška Slzei . . . Tako tako Rsn bo biti Gp-pte-n Sloveniji Slovenija Slzed omogočena omogočen Pdnzei uporaba uporaba Sozei panevropske panevropski Ppnzer kumulacije kumulacija Sozer blaga blago Soser z z Do vsemi ves Zc-zmo 28 28 Kag državami država Sozmo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n v v Dm sistemu sistem Somem diagonalne diagonalen Ppnzer kumulacije kumulacija Sozer ( ( ( skupaj skupaj Rsn je biti Gp-ste-n v v Dm tem ta Zk-mem krogu krog Somem 29 29 Kag držav država Sozmr ) ) ) . . . Sporazum sporazum Somei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n začel začeti Ggdd-em začasno začasno Rsn uporabljati uporabljati Ggnn s z Do 1. 1. Kav julijem julij Someo 1997 1997 Kag . . . S z Do Sporazumom sporazum Someo se se Zp------k medsebojno medsebojno Rsn postopoma postopoma Rsn ukinjajo ukinjati Ggnstm uvozne uvozen Ppnzmi dajatve dajatev Sozmi za za Dt industrijske industrijski Ppnmmt in in Vp kmetijske kmetijski Ppnmmt izdelke izdelek Sommt . . . Če če Vd se se Zp------k opredelimo opredeliti Ggdspm le le L na na Dt tisti tisti Zk-met del del Sometn Sporazuma sporazum Somer , , , ki ki Vd govori govoriti Ggnste o o Dm Sloveniji Slovenija Slzem in in Vp Romuniji Romunija Slzem , , , se se Zp------k bo biti Gp-pte-n prehodno prehoden Ppnsei obdobje obdobje Sosei odpiranja odpiranje Soser slovenskega slovenski Ppnmer in in Vp romunskega romunski Ppnmer trga trg Somer končalo končati Ggdd-es najkasneje kasno Rss do do Dr 1. 1. Kav 1. 1. Kav 2002 2002 Kag . . . Sporazum sporazum Somei ločeno ločeno Rsn določa določati Ggnste odpiranje odpiranje Soset trga trg Somer z z Do industrijskimi industrijski Ppnmmo in in Vp ločeno ločeno Rsn s z Do kmetijskimi kmetijski Ppnmmo izdelki izdelek Sommo . . . Industijski Industijski Ppnmmi izdelki izdelek Sommi : : : Carinske carinski Ppnzmi dajatve dajatev Sozmi : : : Industrijski industrijski Ppnmmi izdelki izdelek Sommi so biti Gp-stm-n pri pri Dm obeh oba Zc-zdm državah država Sozdm razdeljeni razdeljen Pdnmmi v v Dm več veliko Rsr skupin skupina Sozmr , , , glede glede Rsn na na Dt občutljivost občutljivost Sozet proizvodnje proizvodnja Sozer za za Dt tujo tuj Ppnzet konkurenco konkurenca Sozet . . . Uvozne uvozen Ppnzmi uvozne uvozen Ppnzmi dajatve dajatev Sozmi se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n na na Dm obeh oba Zc-zdm straneh stran Sozdm zmanjševale zmanjševati Ggnd-mz postopoma postop