Šentjur Šentjur Npmsn - - - prodamo prodati Vmer1p enosobno enosoben Agpnsa stanovanje stanovanje Ncnsa , , , 39 39 Mdc m2 m2 Y , , , ck ck Y , , , popolnoma popolnoma Rgp prenovljeno prenovljen Appnsa , , , cena cena Ncfsn 940 940 Mdc DEM DEM Y / / / m2 m2 Y . . .

Podlubnike podlubnik Ncmpa uspešno uspešno Rgp zatiramo zatirati Vmpr1p tudi tudi Q s z Si t. t. Y i. i. Y lovnimi loven Agpfpi nastavami nastava Ncfpi . . . To ta Pd-nsn so biti Va-r3p-n ponavadi ponavadi Rgp sveže sveže Rgp posekana posekan Appnpn drevesa drevo Ncnpn , , , lovna loven Agpnpn debla deblo Ncnpn ali ali Cc lovni loven Agpmpn kupi kup Ncmpn , , , ki ki Cs dva dva Mlcmda do do Sg tri trije Mlcmpa mesece mesec Ncmpa privabljajo privabljati Vmpr3p vse ves Pg-fpa vrste vrsta Ncfpa podlubnkov podlubnkov Xt , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n prehransko prehransko Rgp vezani vezan Appmpn na na Sa določeno določen Appfsa vrsto vrsta Ncfsa . . . Kot kot Cs take tak Pd-fpn so biti Va-r3p-n učinkovit učinkovit Agpmsnn pripomoček pripomoček Ncmsn za za Sa zatiranje zatiranje Ncnsa , , , pri pri Sl nepravilnem nepravilen Agpnsl in in Cc nepravočasnem nepravočasen Agpnsl uničenju uničenje Ncnsl pa pa Cc se se Px------y seveda seveda Q lahko lahko Rgp sprevržejo sprevreči Vmer3p v v Sa pravo pravi Agpnsa nasprotje nasprotje Ncnsa . . . V v Sl zadnjih zadnji Agpnpl letih leto Ncnpl v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl uporabljamo uporabljati Vmpr1p feromonske feromonski Agpfpa kontrolno kontrolno Rgp lovne loven Agpfpa nastave nastave Ncfpa . . . Sintetični sintetičen Agpmsny feromon feromon Ncmsn samice samica Ncfsg knaverja knaver Ncmsg in in Cc malega mali Agpmsg smrekovega smrekov Agpmsg lubadarja lubadar Ncmsg privablja privabljati Vmpr3s samčke samček Ncmpa , , , ki ki Cs , , , namesto namesto Sg da da Cs bi biti Va-c oplodili oploditi Vmep-pm samico samica Ncfsa , , , padejo pasti Vmbr3p v v Sa past past Ncfsa . . . Kontrolno kontrolno Rgp lovne loven Agpfpn nastave nastave Ncfpn so biti Va-r3p-n tudi tudi Q zelo zelo Rgp dober dober Agpmsnn pokazatelj pokazatelj Ncmsn populacije populacija Ncfsg podlubnikov podlubnik Ncmpg in in Cc vsekakor vsekakor Q » » » alarmna alarmen Agpfsn naprava naprava Ncfsn « « « za za Sa naš naš Ps1msap gozd gozd Ncmsan . . . Prav prav Rgp je biti Va-r3s-n , , , da da Cs kontrolno kontrolno Rgp lovne loven Agpfpa nastave nastave Ncfpa polagamo polagati Vmpr1p že že Q pred pred Si začetkom začetek Ncmsi rojenja rojenje Ncnsg , , , vendar vendar Cc ne ne Q prezgodaj prezgodaj Rgp in in Cc ne ne Q prepozno pozno Rgp . . . Zatiranje zatiranje Ncnsn podlubnikov podlubnik Ncmpg bo biti Va-f3s-n uspešno uspešen Agpnsn , , , če če Cs so biti Va-r3p-n pasti past Ncfpn pripravljene pripravljen Appfpn na na Sl pravem pravi Agpnsl mestu mesto Ncnsl . . . . . . Pasti past Ncfpa nastavimo nastaviti Vmer1p v v Sa ali ali Cc nad nad Sa 50 50 Mdc let leto Ncnpg stare star Agpmpa sestoje sestoj Ncmpa v v Sa območje območje Ncnsa žarišč žarišče Ncnpg , , , na na Sa lanskoletna lanskoleten Agpnpa in in Cc letošnja letošnji Agpnpa žarišča žarišče Ncnpa ter ter Cc ob ob Sa in in Cc v v Sa skladišča skladišče Ncnpa okroglega okrogel Agpmsg lesa les Ncmsg . . . Potrebna potreben Agpfsn je biti Va-r3s-n pravilna pravilen Agpfsn varnostna varnosten Agpfsn razdalja razdalja Ncfsn , , , saj saj Cc ob ob Sl veliki velik Agpfsl množici množica Ncfsl podlubnikov podlubnik Ncmpg ti ta Pd-mpn lahko lahko Rgp napadejo napasti Vmer3p tudi tudi Q povsem povsem Rgp zdrava zdrav Agpnpa drevesa drevo Ncnpa . . . Zato zato Cc mora morati Vmpr3s biti biti Va-n razdalja razdalja Ncfsn med med Si pastjo past Ncfsi in in Cc prvim prvi Mlonsi drevesom drevo Ncnsi vsaj vsaj Q 10-15 10-15 Mdc m m Y , , , v v Sl oslabljenem oslabljen Appmsl gozdu gozd Ncmsl pa pa Cc več veliko Rgc , , , od od Sg 15-25 15-25 Mdc m m Y . . . Past past Ncfsa je biti Va-r3s-n treba treba Rgp tudi tudi Q redno redno Rgp prazniti prazniti Vmpn in in Cc poskrbeti poskrbeti Vmen za za Sa uničenje uničenje Ncnsa hroščkov hrošček Ncmpg , , , saj saj Cc sicer sicer Rgp dosežemo doseči Vmer1p nasproten nasproten Agpmsan učinek učinek Ncmsan . . .

Ocenjujejo ocenjevati Vmpr3p , , , da da Cs komercialno komercialen Agpnsn zavarovanje zavarovanje Ncnsn lahko lahko Rgp brez brez Sg velikih velik Agpfpg težav težava Ncfpg zajema zajemati Vmpr3s tista tisti Pd-npa proizvodna proizvoden Agpnpa tveganja tveganje Ncnpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n kar kar Rgp najmanj najmanj Rgp povezana povezan Appnpn med med Si zavarovanimi zavarovan Appmpi posamezniki posameznik Ncmpi , , , o o Sl teh ta Pd-npl tveganjih tveganje Ncnpl pa pa Cc imajo imeti Vmpr3p-n zavarovanci zavarovanec Ncmpn in in Cc zavarovalnice zavarovalnica Ncfpn podobne podoben Agpfpa informacije informacija Ncfpa . . .

Čeprav čeprav Cs sta biti Va-r3d-n sedaj sedaj Rgp oba oba Pg-mdn močno močno Rgp angažirana angažiran Appmdn izven izven Sg kmetijstva kmetijstvo Ncnsg , , , še še Q vedno vedno Rgp kmetujeta kmetovati Vmpr3d in in Cc nameravata nameravati Vmpr3d v v Sl tej ta Pd-fsl smeri smer Ncfsl nadaljevati nadaljevati Vmpn in in Cc enemu en Mlpmsd od od Sg štirih štirje Mlcmpg otrok otrok Ncmpg zapustiti zapustiti Vmen kmetijo kmetija Ncfsa s z Si podjetjem podjetje Ncnsi visoke visok Agpfsg tehnologije tehnologija Ncfsg . . .

Uredba uredba Ncfsn o o Sl skupinskih skupinski Agpfpl izjemah izjema Ncfpl je biti Va-r3s-n pričela pričeti Vmep-sf veljati veljati Vmpn 1. 1. Mdo oktobra oktober Ncmsg letos letos Rgp . . . To ta Pd-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n avtomobile avtomobil Ncmpa lahko lahko Rgp servisirali servisirati Vmbp-pm tudi tudi Q nepooblaščeni nepooblaščen Agpmpn serviserji serviser Ncmpn , , , ki ki Cs bodo biti Va-f3p-n zadostili zadostiti Vmep-pm standardom standard Ncmpd , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y narekujejo narekovati Vmpr3p EU EU Npfsn in in Cc tovarne tovarna Ncfpn . . . Seveda seveda Q zaradi zaradi Sg tega ta Pd-nsg ne ne Q boste biti Va-f2p-n ob ob Sa garancijo garancija Ncfsa . . . Avto avto Ncmsn - - - moto moto Ncmsn trg trg Ncmsn . . .

Najpomembnejše pomembno Rgs je biti Va-r3s-n , , , da da Cs se se Px------y vrata vrata Ncnpn na na Sa široko široko Rgp odpirajo odpirati Vmpr3p : : : tako tako Rgp dobimo dobiti Vmer1p vstopni vstopen Agpmsay kot kot Ncmsan , , , ki ki Cs nam jaz Pp1-pd omogoča omogočati Vmpr3s , , , da da Cs noge noga Ncfpa udobno udobno Rgp stegnemo stegniti Vmer1p mimo mimo Sg vrat vrata Ncnpg . . . Višina višina Ncfsn sedeža sedež Ncmsg je biti Va-r3s-n gibljiva gibljiv Agpfsn pet pet Mlc-pa centimetrov centimeter Ncmpg gor gor Rgp ali ali Cc dol dol Rgp ( ( ( točneje točno Rgc od od Sg 28 28 Mdc do do Sg 33 33 Mdc cm cm Y ) ) ) , , , zato zato Cc lahko lahko Rgp vstopimo vstopiti Vmer1p skoraj skoraj Q s z Si stegnjenima stegnjen Appfdi nogama noga Ncfdi in in Cc se se Px------y nam jaz Pp1-pd ni biti Va-r3s-y treba treba Rgp » » » pobirati pobirati Vmpn « « « s z Sg sedeža sedež Ncmsg . . . Vsekakor vsekakor Q velika velik Agpfsn prednost prednost Ncfsn za za Sa invalide invalid Ncmpa s z Si protezami proteza Ncfpi . . .

» » » Gorenjci Gorenjci Npmpn že že Q od od Sg nekdaj nekdaj Rgp veljamo veljati Vmpr1p za za Sa pridne priden Agpmpa , , , delovne deloven Agpmpa , , , marljive marljiv Agpmpa in in Cc vztrajne vztrajen Agpmpa . . . Bral brati Vmpp-sm sem biti Va-r1s-n Trstenjaka Trstenjak Npmsay , , , in in Cc ko ko Cs govori govoriti Vmpr3s o o Sl slovenski slovenski Agpfsl poštenosti poštenost Ncfsl , , , kot kot Cs vrednoti vrednota Ncfsl , , , pri pri Sl tem ta Pd-nsl poudarja poudarjati Vmpr3s Gorenjce Gorenjci Npmpa . . . Vendar vendar Cc omenja omenjati Vmpr3s tudi tudi Q gorenjsko gorenjski Agpfsa trmo trma Ncfsa , , , ozkost ozkost Ncfsa , , , zaprtost zaprtost Ncfsa , , , kar kar Pr-nsn so biti Va-r3p-n lastnosti lastnost Ncfpn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n bile biti Va-p-pf stoletja stoletje Ncnpa nazaj nazaj Rgp morda morda Q prave pravi Agpfpn , , , potrebne potreben Agpfpn za za Sa preživetje preživetje Ncnsa na na Sl individualni individualen Agpfsl ravni raven Ncfsl . . . Danes danes Rgp pa pa Cc moramo morati Vmpr1p tekmovati tekmovati Vmpn z z Si drugimi drug Mlpfpi regijami regija Ncfpi , , , podjetja podjetje Ncnpn z z Si drugimi drug Mlpfpi firmami firma Ncfpi in in Cc celo celo Q mednarodnimi mednaroden Agpfpi korporacijami korporacija Ncfpi , , , delovna deloven Agpnpn mesta mesto Ncnpn nam jaz Pp1-pd uhajajo uhajati Vmpr3p v v Sa okolja okolje Ncnpa z z Si nižjimi nizek Agcmpi stroški strošek Ncmpi delovne deloven Agpfsg sile sila Ncfsg . . . Danes danes Rgp posameznik posameznik Ncmsn ni biti Va-r3s-y več več Q zadosten zadosten Agpmsnn . . . Nujno nujno Rgp je biti Va-r3s-n potrebno potrebno Rgp združiti združiti Vmen vedenja vedenje Ncnpa in in Cc znanja znanje Ncnpa in in Cc se se Px------y ne ne Q med med Si seboj se Px---i prerekati prerekati Vmpn . . . Potrebno potreben Agpnsn je biti Va-r3s-n medsebojno medsebojen Agpnsn spoštovanje spoštovanje Ncnsn različnih različen Agpnpg mnenj mnenje Ncnpg in in Cc iskanje iskanje Ncnsn skupnega skupen Agpnsg zrna zrno Ncnsg pšenice pšenica Ncfsg . . . Obsojeni obsojen Appmpn smo biti Va-r1p-n na na Sa sodelovanje sodelovanje Ncnsa , , , na na Sa socialno socialen Agpfsa komponento komponenta Ncfsa medsebojnega medsebojen Agpnsg komuniciranja komuniciranje Ncnsg , , , na na Sa iskanje iskanje Ncnsa sprejemljivih sprejemljiv Agpmpg kompromisov kompromis Ncmpg , , , ki ki Cs bodo biti Va-f3p-n omogočili omogočiti Vmep-pm razvoj razvoj Ncmsan . . . Za za Sa primer primer Ncmsan : : : socialno socialen Agpfsa inteligenco inteligenca Ncfsa bi biti Va-c hudo hudo Rgp rabili rabiti Vmpp-pm pri pri Sl projektu projekt Ncmsl obnove obnova Ncfsg HE HE Ncfsg Moste Moste Npfpn , , , kjer kjer Cs se se Px------y Gorenjska Gorenjska Npfsn zaradi zaradi Sg peščice peščica Ncfsg drugače drugače Rgp mislečih misleč Agpmpg odpoveduje odpovedovati Vmpr3s investiciji investicija Ncfsd 70 70 Mdc milijonov milijon Ncmpg evrov evro Ncmpg ob ob Sl vse vse Rgp bolj bolj Rgp nevarni nevaren Agpfsl elektrarni elektrarna Ncfsl in in Cc kljub kljub Sd napovedim napoved Ncfpd o o Sl novih nov Agpfpl možnostih možnost Ncfpl za za Sa turizem turizem Ncmsan , , , delovna deloven Agpnpa mesta mesto Ncnpa in in Cc nenazadnje nenazadnje Rgp za za Sa večjo velik Agcfsa energetsko energetski Agpfsa neodvisnost neodvisnost Ncfsa . . . Podoben podoben Agpmsnn primer primer Ncmsn je biti Va-r3s-n doslej doslej Rgp neuspešno neuspešen Agpnsn dogovarjanje dogovarjanje Ncnsn o o Sl problemu problem Ncmsl odgovornega odgovoren Agpnsg ravnanja ravnanje Ncnsg z z Si odpadki odpadek Ncmpi . . . V v Sl obeh oba Pg-mdl primerih primer Ncmdl bi biti Va-c bila biti Va-p-sf socialna socialen Agpfsn inteligenca inteligenca Ncfsn nujna nujen Agpfsn . . . « « «

KRANJ Kranj Npmsn okolica okolica Ncfsn , , , nujno nujno Rgp kupimo kupiti Vmer1p več veliko Rgc garsonjer garsonjera Ncfpg različnih različen Agpfpg velikosti velikost Ncfpg , , , za za Sa nam jaz Pp1-pd že že Q znane znan Agpfpa stranke stranka Ncfpa , , , nujno nujno Rgp ! ! ! ! ! !

TRŽIČ Tržič Npmsn : : : 14 14 Mdc let leto Ncnpg stara star Agpfsn pritlična pritličen Agpfsn atrijska atrijski Agpfsn hiša hiša Ncfsn - - - dvojček dvojček Ncmsn na na Sl parceli parcela Ncfsl 584 584 Mdc m2 m2 Y , , , na na Sl zelenem zelen Agpmsl pasu pas Ncmsl , , , mirna miren Agpfsn lokacija lokacija Ncfsn z z Si razgledom razgled Ncmsi , , , v v Sl eni en Mlpfsl etaži etaža Ncfsl 123 123 Mdc m2 m2 Y , , , cena cena Ncfsn = = = 47,8 47,8 Mdc mio mio Y SIT SIT Y . . .

TRŽIČ Tržič Npmsn , , , Deteljica deteljica Ncfsn : : : trisobno trisoben Agpnsn z z Si garderobo garderoba Ncfsi 79,40 79,40 Mdc m2 m2 Y v v Sl 3. 3. Mdo nad. nad. Y , , , letnik letnik Ncmsn 71 71 Mdc , , , cena cena Ncfsn = = = 18,2 18,2 Mdc mio mio Y SIT SIT Y . . .

V v Sa ceno cena Ncfsa je biti Va-r3s-n vštet vštet Appmsnn prevoz prevoz Ncmsn , , , vsi ves Pg-mpn ogledi ogled Ncmpn po po Sl programu program Ncmsl , , , večerja večerja Ncfsn , , , živa živ Agpfsn glasba glasba Ncfsn , , , osnovno osnoven Agpnsn nezgodno nezgoden Agpnsn zavarovanje zavarovanje Ncnsn , , , DDV DDV Ncmsn in in Cc organizacija organizacija Ncfsn izleta izlet Ncmsg . . .

Kranj Kranj Npmsn Arhitektonske arhitektonski Agpfpn ovire ovira Ncfpn se se Px------y v v Sl zadnjem zadnji Agpmsl času čas Ncmsl le le Q odpravljajo odpravljati Vmpr3p , , , kljub kljub Sd temu ta Pd-nsd pa pa Cc mestne mesten Agpfpa službe služba Ncfpa na na Sl tem ta Pd-nsl področju področje Ncnsl čaka čakati Vmpr3s še še Q precej precej Rgp dela delo Ncnsg . . . Tako tako Rgp bi biti Va-c lahko lahko Rgp povzeli povzeti Vmep-pm razmišljanja razmišljanje Ncnpa udeležencev udeleženec Ncmpg okrogle okrogel Agpfsg mize miza Ncfsg na na Sa temo tema Ncfsa primernosti primernost Ncfsg okolja okolje Ncnsg za za Sa osebe oseba Ncfpa s z Si posebnimi poseben Agpfpi potrebami potreba Ncfpi , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y minuli minuli Agpmsay teden teden Ncmsan v v Sl osnovni osnoven Agpfsl šoli šola Ncfsl Jakoba Jakob Npmsg Aljaža Aljaž Npmsg pripravili pripraviti Vmep-pm predstavniki predstavnik Ncmpn krajevnih krajeven Agpfpg skupnosti skupnost Ncfpg Huje Huje Npfpn , , , Planina Planina Npfsn in in Cc Bratov brat Ncmpg Smuk Smuk Npmsn . . . Na na Sa prvo prvi Mlofsa oviro ovira Ncfsa pa pa Cc so biti Va-r3p-n naleteli naleteti Vmep-pm že že Q pred pred Si začetkom začetek Ncmsi okrogle okrogel Agpfsg mize miza Ncfsg . . . Vhod vhod Ncmsn v v Sa šolo šola Ncfsa , , , ki ki Cs omogoča omogočati Vmpr3s dostop dostop Ncmsan tudi tudi Q osebam oseba Ncfpd na na Sl invalidskem invalidski Agpmsl vozičku voziček Ncmsl , , , je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm namreč namreč Cc zaklenjen zaklenjen Appmsnn , , , in in Cc kar kar Rgp precej precej Rgp truda trud Ncmsg je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn potrebno potrebno Rgp , , , da da Cs so biti Va-r3p-n vendarle vendarle Cc našli najti Vmep-pm ključe ključ Ncmpa . . .

Na na Sl Tednu teden Ncmsl mladih mlad Agpmpg sem biti Va-r1s-n že že Q nastopal nastopati Vmpp-sm , , , ko ko Cs sem biti Va-r1s-n bil biti Va-p-sm še še Q za za Xt začetku začetek Ncmsl svoje svoj Px-fsg kariere kariera Ncfsg , , , in in Cc odzivi odziv Ncmpn gorenjskega gorenjski Agpnsg občinstva občinstvo Ncnsg so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm naravnost naravnost Rgp presenetljivi presenetljiv Agpmpn . . . Tudi tudi Q sicer sicer Rgp se se Px------y pred pred Sa slovensko slovenski Agpnsa občinstvo občinstvo Ncnsa vedno vedno Rgp rad rad Rgp vračam vračati Vmpr1s . . . Upam upati Vmpr1s , , , da da Cs tudi tudi Q tokrat tokrat Rgp ne ne Q bom biti Va-f1s-n razočaral razočarati Vmep-sm Kranjčanov Kranjčan Npmpg in in Cc zadovoljil zadovoljiti Vmep-sm tudi tudi Q najbolj najbolj Rgp zahtevne zahteven Agpmpa ljubitelje ljubitelj Ncmpa hip hip Ncmsn hopa hop Ncmsg . . . N'Toko N'Toko Npmsn je biti Va-r3s-n najboljši dober Agsmsny slovenski slovenski Agpmsny raper raper Ncmsn , , , zato zato Cc se se Px------y nastopa nastop Ncmsg z z Si njim on Pp3msi še še Q posebej posebej Rgp veselim veseliti Vmpr1s ! ! ! Se se Px------y vidimo videti Vmbr1p na na Sl Hip hip Ncmsn hop hop Ncmsn koncertu koncert Ncmsl . . .

21:00 21:00 Mdc Čas čas Ncmsn za za Sa kantavtorje kantavtor Ncmpa - - - Adi Adi Npmsn Smolar Smolar Npmsn in in Cc mladi mlad Agpmpn kantavtorji kantavtor Ncmpn ( ( ( Pungert Pungert Npmsn ) ) )

Tako tako Rgp kot kot Cs Lokateks Lokateks Npmsn Trata Trata Npfsn je biti Va-r3s-n tudi tudi Q kranjski kranjski Agpmsny Center center Ncmsn Pekarna pekarna Ncfsn Vrhnika Vrhnika Npfsn izpadel izpasti Vmep-sm iz iz Sg evropskega evropski Agpmsg pokala pokal Ncmsg že že Q po po Sl prvem prvi Mlomsl dvoboju dvoboj Ncmsl . . .

Ministrstvo ministrstvo Ncnsn za za Sa delo delo Ncnsa ocenjuje ocenjevati Vmpr3s , , , da da Cs slovenski slovenski Agpmsny trg trg Ncmsn dela delo Ncnsg ni biti Va-r3s-y ogrožen ogrožen Appmsnn zaradi zaradi Sg pritoka pritok Ncmsg tuje tuj Agpfsg delovne deloven Agpfsg sile sila Ncfsg . . .

Kmetje kmet Ncmpn imajo imeti Vmpr3p-n do do Sg 15. 15. Mdo maja maj Ncmsg čas čas Ncmsan za za Sa vlogo vloga Ncfsa zbirnih zbiren Agpfpg vlog vloga Ncfpg za za Sa pridobitev pridobitev Ncfsa neposrednih neposreden Agpnpg plačil plačilo Ncnpg . . .

Cene cena Ncfpn življenjskih življenjski Agpfpg potrebščin potrebščina Ncfpg se se Px------y aprila april Ncmsg v v Sl primerjavi primerjava Ncfsl z z Si marcem marec Ncmsi v v Sl povprečju povprečje Ncnsl niso biti Va-r3p-y spremenile spremeniti Vmep-pf . . . Razlog razlog Ncmsn je biti Va-r3s-n ( ( ( po po Sl podatkih podatek Ncmpl Statističnega statističen Agpmsg urada urad Ncmsg RS RS Npfsg ) ) ) v v Sl močnem močen Agpnsl znižanju znižanje Ncnsl cen cena Ncfpg v v Sl skupini skupina Ncfsl hrana hrana Ncfsn in in Cc brezalkoholne brezalkoholen Agpfpn pijače pijača Ncfpn . . . Rast rast Ncfsn cen cena Ncfpg v v Sl prvih prvi Mlompl štirih štirje Mlcmpl mesecih mesec Ncmpl tako tako Rgp ostaja ostajati Vmpr3s 1,1 1,1 Mdc - - - odstotna odstoten Agpfsn , , , inflacija inflacija Ncfsn v v Sl medletni medleten Agpfsl primerjavi primerjava Ncfsl pa pa Cc je biti Va-r3s-n 2,7 2,7 Mdc - - - odstotna odstoten Agpfsn . . . Letna leten Agpfsn rast rast Ncfsn cen cena Ncfpg je biti Va-r3s-n aprila april Ncmsg tako tako Rgp spet spet Rgp padla pasti Vmbp-sf pod pod Sa 3 3 Mdc odstotke odstotek Ncmpa , , , povprečna povprečen Agpfsn 12 12 Mdc - - - mesečna mesečen Agpfsn rast rast Ncfsn cen cena Ncfpg ostaja ostajati Vmpr3s nespremenjena nespremenjen Agpfsn . . . Aprila april Ncmsg se se Px------y je biti Va-r3s-n najbolj najbolj Rgp podražilo podražiti Vmep-sn izobraževanje izobraževanje Ncnsn , , , obleka obleka Ncfsn in in Cc obutev obutev Ncfsn , , , stanovanje stanovanje Ncnsn … … … Razen razen Sg hrane hrana Ncfsg se se Px------y je biti Va-r3s-n pocenila poceniti Vmep-sf tudi tudi Q rekreacija rekreacija Ncfsn in in Cc kultura kultura Ncfsn ter ter Cc komunikacije komunikacija Ncfpn , , , nižje nizek Agcfpn so biti Va-r3p-n tudi tudi Q cene cena Ncfpn avtomobilov avtomobil Ncmpg . . .

Mesečna mesečen Agpfsn temeljna temeljen Agpfsn obrestna obresten Agpfsn mera mera Ncfsn ( ( ( TOM TOM Npfsn ) ) ) , , , ki ki Cs se se Px------y izračunava izračunavati Vmpr3s kot kot Cs aritmetično aritmetičen Agpnsn povprečje povprečje Ncnsn zadnjih zadnji Agpfpg dvanajstih dvanajst Mlc-pg stopenj stopnja Ncfpg rasti rast Ncfsg cen cena Ncfpg življenjskih življenjski Agpfpg potrebščin potrebščina Ncfpg , , , v v Sl maju maj Ncmsl znaša znašati Vmpr3s 0,2 0,2 Mdc odstotka odstotek Ncmsg . . . Letna leten Agpfsn temeljna temeljen Agpfsn obrestna obresten Agpfsn mera mera Ncfsn znaša znašati Vmpr3s 2,38 2,38 Mdc odstotka odstotek Ncmsg . . .

OPERATIVNI operativen Agpmsny VODJA vodja Ncmsn GRADBIŠČ gradbišče Ncnpg ; ; ; alter alter Y . . . izobr izobr Y . . . : : : INŽ. inž. Y LESARSTVA lesarstvo Ncnsg ; ; ; dol. dol. Y č č Y . . . 6 6 Mdc mes. mes. Y , , , del. del. Y izk izk Y . . . 5 5 Mdc let leto Ncnpg , , , kat kat Y . . . B B Ncmsn , , , komunikativnost komunikativnost Ncfsn / / / delo delo Ncnsn z z Si ljudmi človek Ncmpi , , , organizacijske organizacijski Agpfpn sposobnosti sposobnost Ncfpn , , , vodenje vodenje Ncnsn manjših majhen Agcfpg skupin skupina Ncfpg , , , angl. angl. Y j j Y . . . - - - dobro dobro Rgp , , , nem. nem. Y j. j. Y dobro dober Rgp , , , rok rok Ncmsn prijave prijava Ncfsg : : : 18.5.05 18.5.05 Mdc ; ; ; LEGOLES Legoles Npmsn , , , D. d. Y D. d. Y , , , KIDRIČEVA Kidričev Aspfsn C. c. Y 56 56 Mdc , , , ŠK Šk. Y . . . LOKA Loka Npfsn

" " " Ne ne Q , , , joga joga Ncfsn , , , " " " pravim praviti Vmbr1s , , , " " " ž ž I - - - ž ž I - - - žoga žoga Ncfsn ! ! ! " " " a a Cc ona on Pp3fsn spet spet Rgp poudarjeno poudarjeno Rgp : : : " " " J j I - - - j j I - - - joga joga Ncfsn ! ! ! " " " Nekajkrat nekajkrat Rgp zaporedoma zaporedoma Rgp . . .

Slovenski slovenski Agpmsny Javornik Javornik Npmsn Štefan Štefan Npmsn Nemec Nemec Npmsn je biti Va-r3s-n pri pri Sl štiriinsedemdesetih štiriinsedemdeset Mlc-pl letih leto Ncnpl , , , pred pred Si trinajstimi trinajst Mlc-pi leti leto Ncnpi se se Px------y je biti Va-r3s-n upokojil upokojiti Vmep-sm , , , pet pet Mlc-pa let leto Ncnpg je biti Va-r3s-n vdovec vdovec Ncmsn in in Cc živi živeti Vmpr3s sam sam Agpmsnn v v Sl delu del Ncmsl stanovanjskega stanovanjski Agpmsg dvojčka dvojček Ncmsg na na Sl Slovenskem slovenski Agpmsl Javorniku Javornik Npmsl . . . » » » Še še Q ko ko Cs sem biti Va-r1s-n bil biti Va-p-sm v v Sl službi služba Ncfsl , , , nisem biti Va-r1s-y imel imeti Vmpp-sm obstanka obstanek Ncmsg , , , vedno vedno Rgp sem biti Va-r1s-n bil biti Va-p-sm rad rad Rgp v v Sl družbi družba Ncfsl ali ali Cc tam tam Rgp , , , kjer kjer Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n kaj kaj Pq-nsn dogajalo dogajati Vmpp-sn . . . Tako tako Rgp je biti Va-r3s-n tudi tudi Q zdaj zdaj Rgp , , , ko ko Cs sem biti Va-r1s-n upokojen upokojen Appmsnn , , , « « « pojasnjuje pojasnjevati Vmpr3s . . .

Teniška teniški Agpfsn sekcija sekcija Ncfsn Društva društvo Ncnsg upokojencev upokojenec Ncmpg Kranj Kranj Npmsn obvešča obveščati Vmpr3s , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n maja maj Ncmsg treningi trening Ncmpn vsak vsak Pg-msa torek torek Ncmsan z z Si začetkom začetek Ncmsi ob ob Sl 8. 8. Mdo uri ura Ncfsl ( ( ( na na Sa voljo volja Ncfsa bodo biti Va-f3p-n štiri štirje Mlcnpn igrišča igrišče Ncnpn ) ) ) , , , junija junij Ncmsg pa pa Cc ob ob Sl sredah sreda Ncfpl z z Si izjemo izjema Ncfsi 1. 1. Mdo junija junij Ncmsg , , , ko ko Cs bo biti Va-f3s-n trening trening Ncmsn odpadel odpasti Vmep-sm zaradi zaradi Sg zasedenosti zasedenost Ncfsg igrišč igrišče Ncnpg . . . Društvena društven Agpfsn tekma tekma Ncfsn v v Sl mešanih mešan Appfpl dvojicah dvojica Ncfpl bo biti Va-f3s-n v v Sa sredo sreda Ncfsa , , , 25. 25. Mdo maja maj Ncmsg , , , z z Si začetkom začetek Ncmsi ob ob Sl 8. 8. Mdo uri ura Ncfsl , , , prva prvi Mlofsn meddruštvena meddruštven Agpfsn prijateljska prijateljski Agpfsn tekma tekma Ncfsn s z Si Tržičani Tržičan Npmpi pa pa Cc v v Sa torek torek Ncmsan , , , 7. 7. Mdo junija junij Ncmsg . . . V v Sa ponedeljek ponedeljek Ncmsan , , , 16. 16. Mdo maja maj Ncmsg , , , ob ob Sl 8. 8. Mdo uri ura Ncfsl bodo biti Va-f3p-n začeli začeti Vmep-pm z z Si začetnim začeten Agpmsi uvajalnim uvajalen Agpmsi tečajem tečaj Ncmsi tenisa tenis Ncmsg za za Sa člane član Ncmpa društva društvo Ncnsg , , , prijave prijava Ncfpa sprejemajo sprejemati Vmpr3p na na Sl telefonski telefonski Agpfsl številki številka Ncfsl 04/231-50-71 04/231-50-71 Mdc . . .

» » » Kocka kocka Ncfsn ruls ruls Ncmsn « « « , , , so biti Va-r3p-n velikokrat velikokrat Rgp besede beseda Ncfpn mladih mlad Agpmpg navdušencev navdušenec Ncmpg hip hip Ncmsn hop hop Ncmsn skupine skupina Ncfsg Kocka kocka Ncfsn . . . Skupina skupina Ncfsn je biti Va-r3s-n že že Q od od Sg samega sam Agpmsg začetka začetek Ncmsg štela šteti Vmpp-sf šest šest Mlc-pa članov član Ncmpg . . . Od od Sg tod tod Rgp tudi tudi Q ime ime Ncnsn Kocka kocka Ncfsn , , , saj saj Cc ima imeti Vmpr3s-n kocka kocka Ncfsn šest šest Mlc-pa plati plat Ncfpg ali ali Cc številk številka Ncfpg . . . Sestavljajo sestavljati Vmpr3p jo on Pp3fsa--y Zep Zep Npmsn , , , Chorchyp Chorchyp Npmsn , , , Koff Koff Npmsn , , , Big Big Npmsn K K Ncmsn , , , Peternelly Peternelly Npmsn in in Cc Sharky Sharky Npmsn . . .

3 3 Mdc 16 16 Mdc 9 9 Mdc FREELOADERS FREELOADERS Xf FT FT Xf . . . THE THE Xf REAL REAL Xf THIN THIN Xf : : : SO SO Xf MUCH MUCH Xf LOVE LOVE Xf TO TO Xf GIVE GIVE Xf

MONICA Monica Npfsn SE se Xf ZNOVA znova Xf ODPRAVI odpraviti Xf V v Xf PISARNO pisarna Xf . . . ODLOČENA odločen Appfsn JE biti Va-r3s-n , , , DA da Cs BO biti Va-f3s-n AGENCIJO agencija Ncfsa IZVLEKLA izvleči Vmep-sf IZ iz Sg FINANČNIH finančen Agpfpg TEŽAV težava Ncfpg . . . MONICO Monica Npfsa OBIŠČE obiskati Vmer3s ESTEBAN Esteban Npmsn ACHAVAL Achaval Npmsn , , , KI ki Cs TRDI trditi Vmpr3s , , , DA da Cs SE se Px------y JE biti Va-r3s-n DRUŽINA družina Ncfsn VALDEZ Valdez Npmsn ODLOČILA odločiti Vmep-sf , , , DA da Cs MU on Pp3msd--y BO biti Va-f3s-n PREPREČILA preprečiti Vmep-sf PRIHOD prihod Ncmsan NA na Sa OBLAST oblast Ncfsa . . . IZGOVARJA izgovarjati Vmpr3s SE se Px------y NA na Sa SVOJE svoj Px-nsa PODEŽELSKO podeželski Agpnsa POREKLO poreklo Ncnsa IN in Cc DEJSTVO dejstvo Ncnsa , , , DA da Cs SO biti Va-r3p-n VALDEZOVI Valdezov Aspmpn UGLEDNA ugleden Agpfsn KOLUMBIJSKA kolumbijski Agpfsn DRUŽINA družina Ncfsn . . . MONICA Monica Npfsn DA dati Vmer3s VALDEZU Valdez Npmsd JASNO jasno Rgp VEDETI vedeti Vmpn , , , DA da Cs MU on Pp3msd--y NE ne Q MISLI misliti Vmpr3s NASESTI nasesti Vmen IN in Cc DA da Cs VERJAME verjeti Vmbr3s BERNARDU Bernard Npmsd . . . MEDTEM medtem Rgp AGENCIJO agencija Ncfsa OBIŠČE obiskati Vmer3s TUDI tudi Q BERNARDO Bernardo Npmsn VALDEZ Valdez Npmsn . . .

V v Sl POPLAVI poplava Ncfsl ŠTEVILNIH številen Agpmpg DOGODKOV dogodek Ncmpg NAJ naj Q LE le Q NAMIGNEMO namigniti Vmer1p , , , KAKO kako Rgp SE se Px------y NA na Sl TEDNU teden Ncmsl MLADIH mlada Ncfpg LAHKO lahko Rgp ZABAVAJO zabavati Vmpr3p VSI ves Pg-mpn ČLANI član Ncmpn DRUŽINE družina Ncfsg . . . OČE oče Ncmsn SE se Px------y UDELEŽI udeležiti Vmer3s TURNIRJA turnir Ncmsg ČLOVEK človek Ncmsn NE ne Q JEZI jeziti Vmpr3s SE se Px------y , , , MAMA mama Ncfsn GRE iti Vmbr3s NA na Sa PREDAVANJE predavanje Ncnsa ŽENSKE ženska Ncfpn V v Sl MUSLIMANSKEM muslimanski Agpmsl SVETU svet Ncmsl . . . NAJSTNIŠKA najstniški Agpfsn HČI hči Ncfsn SE se Px------y ODPRAVI odpraviti Vmer3s NA na Sa HIP hip Ncmsn HOP hop Ncmsn ZABAVO zabava Ncfsa , , , ŠE še Q PREJ prej Rgp PA pa Cc SE se Px------y NA na Sl LITERARNI literaren Agpfsl DEBATI debata Ncfsl POSVETUJE posvetovati Vmbr3s , , , KAKO kako Rgp SE se Px------y NAPIŠE napisati Vmer3s MATURITETNI maturiteten Agpmsan ESEJ esej Ncmsan . . . STAREJŠI star Agcmsny SIN sin Ncmsn SI se Px---d--y OGLEDA ogledati Vmer3s URADNO uraden Agpfsa OTVORITEV otvoritev Ncfsa SKATE skate Npmsn PARKA park Ncmsg NA na Sl KRANJSKEM kranjski Agpmsl STADIONU stadion Ncmsl , , , BABICA babica Ncfsn IN in Cc DEDEK dedek Ncmsn PA pa Cc NAJMLAJŠEGA mlad Agsmsa ČLANA član Ncmsay DRUŽINE družina Ncfsg ODPELJETA odpeljati Vmer3d NA na Sa OTROŠKO otroški Agpfsa USTVARJALNO ustvarjalen Agpfsa DELAVNICO delavnica Ncfsa . . . LETOŠNJI letošnji Agpmsny TEDEN teden Ncmsn MLADIH mlad Agpmpg SE se Px------y POKRIVA pokrivati Vmpr3s S z Si TEDNOM teden Ncmsi RDEČEGA rdeč Agpmsg KRIŽA križ Ncmsg , , , ZATO zato Cc BODO biti Va-f3p-n TRI trije Mlcmpa ODSTOTKE odstotek Ncmpa OD od Sg VSAKE vsak Pg-fsg PRODANE prodan Appfsg VSTOPNICE vstopnica Ncfsg ZA za Sa KONCERTE koncert Ncmpa NAMENILI nameniti Vmep-pm RDEČEMU rdeč Agpmsd KRIŽU križ Ncmsd . . . KAKO kako Rgp KORISTNO koristno Rgp PORABITI porabiti Vmen ODPADNI odpaden Agpmsay MATERIAL material Ncmsan , , , PA pa Cc SE se Px------y BOSTE biti Va-f2p-n LAHKO lahko Rgp PREPRIČALI prepričati Vmep-pm NA na Sl TRI trije Mlcmpa DNI dan Ncmpa TRAJAJOČEM trajajoč Agpmsl KIPARSKEM kiparski Agpmsl FESTIVALU festival Ncmsl RECIKLAŽA reciklaža Ncfsn . . .

PRAVIJO praviti Vmbr3p , , , DA da Cs SE se Px------y RAZPRAVA razprava Ncfsn OB ob Sl POMEMBNIH pomemben Agpfpl TOČKAH točka Ncfpl OMEJUJE omejevati Vmpr3s IN in Cc JE biti Va-r3s-n NEZAŽELENA nezaželen Agpfsn . . . OČITAJO očitati Vmpr3p , , , DA da Cs ŽUPAN župan Ncmsn PRODUCIRA producirati Vmbr3s PREDVSEM predvsem Q VELIKE velik Agpmpa PROJEKTE projekt Ncmpa , , , KI ki Cs PA pa Cc SO biti Va-r3p-n SLABO slabo Rgp PRIPRAVLJENI pripravljen Appmpn IN in Cc DRAŽJI drag Agcmpn , , , KOT kot Cs BI biti Va-c LAHKO lahko Rgp BILI biti Va-p-pm . . . PRAV prav Q TAKO tako Rgp OPOZARJAJO opozarjati Vmpr3p , , , DA da Cs JE biti Va-r3s-n PROJEKT projekt Ncmsn TEHNOLOŠKEGA tehnološki Agpmsg PARKA park Ncmsg V v Sl TRŽIČU Tržič Npmsl NEDOREČEN nedorečen Agpmsnn GLEDE glede Sg VIROV vir Ncmpg IN in Cc OBSEGA obseg Ncmsg FINANCIRANJA financiranje Ncnsg . . . ŠTUDIJA študija Ncfsn , , , KI ki Cs JE biti Va-r3s-n KRAJANE krajan Ncmpa ŽE že Q STALA stati Vmpp-sf DEVET devet Mlc-pa MILIJONOV milijon Ncmpg TOLARJEV tolar Ncmpg , , , PA pa Cc KAR kar Rgp NEKAJ nekaj Rgp VPRAŠANJ vprašanje Ncnpg IZPUŠČA izpuščati Vmpr3s IZ iz Sg OBRAVNAVE obravnava Ncfsg . . . POLEG poleg Sg TEGA ta Pd-nsg LDS LDS Npfsn ŽUPANU župan Ncmsd OČITA očitati Vmpr3s , , , DA da Cs V v Sl NADZORNEM nadzoren Agpmsl SVETU svet Ncmsl NI biti Va-r3s-y NOBENEGA noben Pz-msg PREDSTAVNIKA predstavnik Ncmsg OPOZICIJE opozicija Ncfsg . . . POROČILO poročilo Ncnsn RAČUNSKEGA računski Agpnsg SODIŠČA sodišče Ncnsg JE biti Va-r3s-n PO po Sl NJIHOVEM njihov Ps3nslp MNENJU mnenje Ncnsl POTRDILO potrdilo Ncnsn , , , DA da Cs V v Sl OBČINI občina Ncfsl MRGOLI mrgoleti Vmpr3s NEPRAVILNOSTI nepravilnost Ncfpg IN in Cc ZLORAB zloraba Ncfpg . . .

PRIMER primer Ncmsn JOŽETA Jože Npmsg KAPUSA Kapus Npmsg , , , PODŽUPANA podžupan Ncmsg RADOVLJICE Radovljica Npfsg , , , OBČINSKEGA občinski Agpmsg SVETNIKA svetnik Ncmsg IN in Cc PREDSEDNIKA predsednik Ncmsg ODBORA odbor Ncmsg ZA za Sa STANOVANJSKO stanovanjski Agpnsa PODROČJE področje Ncnsa TER ter Cc DIREKTORJA direktor Ncmsg ZASEBNEGA zaseben Agpnsg PODJETJA podjetje Ncnsg ALPDOM ALPDOM Npmsn , , , JE biti Va-r3s-n BIL biti Va-p-sm PRVI prvi Mlomsn PRIMER primer Ncmsn , , , KI ki Cs GA on Pp3msa--y JE biti Va-r3s-n OBELODANILA obelodaniti Vmep-sf KOMISIJA komisija Ncfsn ZA za Sa PREPREČEVANJE preprečevanje Ncnsa KORUPCIJE korupcija Ncfsg . . . DRUŽINA družina Ncfsn KAPUSOVIH Kapusov Aspmpg PRESEGA presegati Vmpr3s Z z Si ZAKONOM zakon Ncmsi DOLOČENO določen Appfsa MEJO meja Ncfsa 20 20 Mdc ODSTOTKOV odstotek Ncmpg UPRAVLJALSKIH upravljalski Agpfpg PRAVIC pravica Ncfpg , , , POD pod Si KATERIM kateri Pq-msi PODJETJA podjetje Ncnpn ŠE še Q LAHKO lahko Rgp POSLUJEJO poslovati Vmpr3p Z z Si DRŽAVO država Ncfsi . . . NAVKLJUB navkljub Sd TEMU ta Pd-nsd STA biti Va-r3d-n PODJETJE podjetje Ncnsn ALPDOM ALPDOM Npmsn IN in Cc OBČINA občina Ncfsn RADOVLJICA Radovljica Npfsn PRED pred Si DVEMA dva Mlcndi LETOMA leto Ncndi SKLENILA skleniti Vmep-dm POGODBO pogodba Ncfsa ZA za Sa IZVAJANJE izvajanje Ncnsa STROKOVNIH strokoven Agpnpg OPRAVIL opravilo Ncnpg NA na Sl STANOVANJSKEM stanovanjski Agpnsl PODROČJU področje Ncnsl V v Sl TAMKAJŠNJI tamkajšnji Agpfsl OBČINI občina Ncfsl OZIROMA oziroma Cc UPRAVLJANJE upravljanje Ncnsa S z Si 172 172 Mdc OBČINSKIMI občinski Agpnpi STANOVANJI stanovanje Ncnpi . . . KAPUS Kapus Npmsn JE biti Va-r3s-n BIL biti Va-p-sm LE le Q NEKAJ nekaj Rgp MESECEV mesec Ncmpg PREJ prej Rgp IMENOVAN imenovan Appmsnn ZA za Sa PODŽUPANA podžupan Ncmsay , , , VREDNOST vrednost Ncfsn POSLA posel Ncmsg PA pa Cc JE biti Va-r3s-n SAMO samo Q V v Sl LETU leto Ncnsl 2003 2003 Mdc PRESEGLA preseči Vmep-sf 18 18 Mdc MILIJONOV milijon Ncmpg TOLARJEV tolar Ncmpg . . .

ŠKODA škoda Ncfsn FELICIA Felicia Npfsn COMBI Combi Npmsn 1,3 1,3 Mdc , , , l. l. Y 1996 1996 Mdc , , , 1. 1. Mdo lastnik lastnik Ncmsn , , , rdeče rdeč Agpfsg barve barva Ncfsg . . .

Drulovka Drulovka Npfsn : : : nova nov Agpnpn stanovanja stanovanje Ncnpn od od Sg 68 68 Mdc m2 m2 Y do do Sg 104 104 Mdc m2 m2 Y , , , l. l. Y 04 04 Mdc . . . CENA cena Ncfsn : : : od od Sg 24,5 24,5 Mdc mio mio Y SIT SIT Y do do Sg 34,9 34,9 Mdc mio mio Y SIT SIT Y , , , z z Si garažo garaža Ncfsi , , , ni biti Va-r3s-y provizije provizija Ncfsg . . .

Iskreno iskreno Rgp se se Px------y zahvaljujemo zahvaljevati Vmpr1p sorodnikom sorodnik Ncmpd , , , prijateljem prijatelj Ncmpd , , , sosedom sosed Ncmpd , , , čebelarjem čebelar Ncmpd , , , ZŠAM ZŠAM Npfsd , , , sodelavcem sodelavec Ncmpd Petrola Petrol Npmsg , , , AMZS AMZS Npfsg , , , Sconta Sconto Npmsg in in Cc znancem znanec Ncmpd za za Sa izrečena izrečen Appnpa ustna usten Agpnpa in in Cc pisna pisen Agpnpa sožalja sožalje Ncnpa , , , cvetje cvetje Ncnsa , , , sveče sveča Ncfpa in in Cc denarno denaren Agpfsa pomoč pomoč Ncfsa ter ter Cc medicinskemu medicinski Agpnsd osebju osebje Ncnsd . . . Zahvaljujemo zahvaljevati Vmpr1p se se Px------y gospodu gospod Ncmsd župniku župnik Ncmsd za za Sa lepo lepo Rgp opravljen opravljen Appmsan pogrebni pogreben Agpmsay obred obred Ncmsan , , , pevcem pevec Ncmpd za za Sa zapete zapet Appfpa žalostinke žalostinka Ncfpa , , , trobentaču trobentač Ncmsd ter ter Cc pogrebni pogreben Agpfsd službi služba Ncfsd Navček Navček Npmsn . . . Vsem ves Pg-mpd imenovanim imenovan Appmpd in in Cc neimenovanim neimenovan Agpmpd še še Q enkrat enkrat Rgp hvala hvala Ncfsn . . .

Organizatorji organizator Ncmpn delavnice delavnica Ncfsg , , , Osnovna osnoven Agpfsn šola šola Ncfsn Antona Anton Npmsg Janše Janša Npmsg iz iz Sg Radovljice Radovljica Npfsg ob ob Sl pomoči pomoč Ncfsl Lions Lions Npmsn cluba club Ncmsg Bled Bled Npmsn in in Cc Krajevne krajeven Agpfsg skupnosti skupnost Ncfsg Radovljica Radovljica Npfsn , , , bi biti Va-c radi rad Rgp skozi skozi Sa likovno likoven Agpnsa izražanje izražanje Ncnsa učencem učenec Ncmpd približali približati Vmep-pm ljudsko ljudski Agpfsa umetnost umetnost Ncfsa poslikave poslikava Ncfsg panjskih panjski Agpfpg končnic končnica Ncfpg . . . Na na Sa voljo volja Ncfsa pa pa Cc bodo biti Va-f3p-n tudi tudi Q stojnice stojnica Ncfpn različnih različen Agpfpg čebelarskih čebelarski Agpfpg obrti obrt Ncfpg , , , kjer kjer Cs bodo biti Va-f3p-n mojstri mojster Ncmpn predstavljali predstavljati Vmpp-pm svoje svoj Px-nsa delo delo Ncnsa in in Cc ponudili ponuditi Vmep-pm izdelke izdelek Ncmpa . . . Če če Cs pa pa Cc bi biti Va-c organizatorjem organizator Ncmpd zagodlo zagosti Vmep-sn vreme vreme Ncnsn , , , bo biti Va-f3s-n celotno celoten Agpnsn dogajanje dogajanje Ncnsn prestavljeno prestavljen Appnsn v v Sa notranjost notranjost Ncfsa radovljiške radovljiški Agpfsg Graščine graščina Ncfsg . . .

Odločilen odločilen Agpmsnn bo biti Va-f3s-n zagotovo zagotovo Rgp zadnji zadnji Agpmsny teden teden Ncmsn , , , ko ko Cs so biti Va-r3p-n na na Sl sporedu spored Ncmsl najtežje težek Agsfpn gorske gorski Agpfpn etape etapa Ncfpn v v Sl Dolomitih Dolomiti Npmpl , , , ki ki Cs bodo biti Va-f3p-n verjetno verjetno Rgp odločile odločiti Vmep-pf tudi tudi Q zmagovalca zmagovalec Ncmsay . . . » » » V v Sl teh ta Pd-fpl etapah etapa Ncfpl bi biti Va-c moral morati Vmpp-sm pridobiti pridobiti Vmen . . . Zame zame Pp1-sa--b bo biti Va-f3s-n delala delati Vmpp-sf celotna celoten Agpfsn ekipa ekipa Ncfsn , , , najbolj najbolj Rgp pa pa Cc seveda seveda Q računam računati Vmpr1s na na Sa Uroša Uroš Npmsay Murna Murn Npmsay , , , « « « še še Q dodaja dodajati Vmpr3s , , , medtem medtem Rgp ko ko Cs na na Sa vprašanje vprašanje Ncnsa glede glede Sg treme trema Ncfsg odgovori odgovoriti Vmer3s : : : » » » Dan dan Ncmsn pred pred Si začetkom začetek Ncmsi malce malce Rgp treme trema Ncfsg je biti Va-r3s-n , , , potem potem Rgp pa pa Cc zanjo zame Pp3fsa--b ne ne Q bo biti Va-f3s-n več več Q časa čas Ncmsg . . . « « «

I. I. Mro S s Ncmsn K k Ncmsn U u Ncmsn P p Ncmsn A a Ncmsn J j Ncmsn P p Ncmsn R r Ncmsn I i Ncmsn H h Ncmsn O o Ncmsn D d Ncmsn K k Ncmsn I i Ncmsn ( ( ( 70 70 Mdc + + + 71 71 Mdc + + + 72 72 Mdc + + + 74 74 Mdc ) ) ) 492.188 492.188 Mdc

V v Sl 69. 69. Mdo letu leto Ncnsl nas jaz Pp1-pa je biti Va-r3s-n zapustil zapustiti Vmep-sm dragi drag Agpmsny mož mož Ncmsn , , , oče oče Ncmsn , , , stari star Agpmsny oče oče Ncmsn , , , brat brat Ncmsn , , , stric stric Ncmsn in in Cc tast tast Ncmsn

Kranj Kranj Npmsn - - - V v Sl 3 3 Xp . . . SNL SNL Npfsn - - - Zahod zahod Ncmsn je biti Va-r3s-n vodilni vodilen Agpmsny Šenčur Šenčur Npmsn doživel doživeti Vmep-sm pod pod Si žarometi žaromet Ncmpi na na Sl Dobu Dob Npmsl v v Sa soboto sobota Ncfsa prvi prvi Mlomsa poraz poraz Ncmsan . . . Varovanci varovanec Ncmpn trenerja trener Ncmsg Janeza Janez Npmsg Zupančiča Zupančič Npmsg so biti Va-r3p-n morali morati Vmpp-pm priznati priznati Vmen premoč premoč Ncfsa očitno očitno Rgp boljšim dober Agcmpd gostiteljem gostitelj Ncmpd , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n povedli povesti Vmep-pm že že Q na na Sl začetku začetek Ncmsl tekme tekma Ncfsg , , , Šenčurjane Šenčurjan Npmpa pa pa Cc je biti Va-r3s-n z z Si evrogolom evrogol Ncmsi s z Sg kakih kak Pq-mpg 25 25 Mdc metrov meter Ncmpg razveselil razveseliti Vmep-sm Davor Davor Npmsn Zupančič Zupančič Npmsn . . . No no Q , , , gostitelji gostitelj Ncmpn so biti Va-r3p-n v v Sl drugem drug Mlpmsl polčasu polčas Ncmsl povedli povesti Vmep-pm že že Q s z Si tremi trije Mlcmpi goli gol Ncmpi razlike razlika Ncfsg in in Cc zmagovalec zmagovalec Ncmsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm odločen odločen Appmsnn . . . Dob Dob Npmsn ima imeti Vmpr3s-n eno en Mlpnsa najmočnejših močen Agsnpg moštev moštvo Ncnpg v v Sl ligi liga Ncfsl in in Cc le le Q jesenski jesenski Agpmpn slabi slab Agpmpn rezultati rezultat Ncmpn botrujejo botrovati Vmpr3p dokaj dokaj Rgp povprečni povprečen Agpfsd uvrstitvi uvrstitev Ncfsd . . . Vodilnima vodilen Agpmdd Šenčurju Šenčur Npmsd in in Cc Zarici Zarica Npfsd so biti Va-r3p-n prepustili prepustiti Vmep-pm le le Q točko točka Ncfsa , , , tokrat tokrat Rgp pa pa Cc Šenčur Šenčur Npmsn niti niti Q ob ob Sl podpori podpora Ncfsl gledalcev gledalec Ncmpg ( ( ( na na Sl tekmi tekma Ncfsl je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm tudi tudi Q predsednik predsednik Ncmsn Bojan Bojan Npmsn Vidmar Vidmar Npmsn ) ) ) ni biti Va-r3s-y uspevalo uspevati Vmpp-sn skoraj skoraj Q nič nič Pz-nsn pokazali pokazati Vmep-pm so biti Va-r3p-n celo celo Q preveč preveč Q živčnosti živčnost Ncfsg , , , da da Cs bi biti Va-c lahko lahko Rgp čvrstim čvrst Agpmpd gostiteljem gostitelj Ncmpd odvzeli odvzeti Vmep-pm vsaj vsaj Q točko točka Ncfsa . . . No no Q , , , tudi tudi Q zasledovalca zasledovalec Ncmdn Jesenice Jesenica Npfpn in in Cc Zarica Zarica Npfsn počasi počasi Rgp pešata pešati Vmpr3d . . . Zarica Zarica Npfsn je biti Va-r3s-n vse vse Rgp bolj bolj Rgp oddaljena oddaljen Appfsn od od Sg vrha vrh Ncmsg , , , tokrat tokrat Rgp niso biti Va-r3p-y uspeli uspeti Vmep-pm doma doma Rgp premagati premagati Vmen Bilj Bilje Npfpg , , , ki ki Cs se se Px------y borijo boriti Vmpr3p za za Sa obstanek obstanek Ncmsan . . . V v Sl gosteh gost Ncmpl pri pri Sl Slovanu Slovan Npmsl pa pa Cc so biti Va-r3p-n remizirali remizirati Vmbp-pm tudi tudi Q Jeseničani Jeseničan Npmpn in in Cc kljub kljub Sd porazu poraz Ncmsd se se Px------y zdi zdeti Vmpr3s Šenčur Šenčur Npmsn daleč daleč Rgp najbolje dobro Rgs organiziran organiziran Appmsnn in in Cc tudi tudi Q ambiciozen ambiciozen Agpmsnn klub klub Ncmsn za za Sa vstop vstop Ncmsan v v Sa drugo drug Mlpfsa ligo liga Ncfsa . . . Čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n do do Sg konca konec Ncmsg še še Q precej precej Rgp tekem tekma Ncfpg in in Cc tudi tudi Q derbi derbi Ncmsn med med Si Šenčurjem Šenčur Npmsi in in Cc Jesenicami Jesenice Npfpi , , , bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn vse ves Pg-nsn drugo drug Mlpnsn kot kot Cs prvo prvi Mlonsn mesto mesto Ncnsn Šenčurja Šenčur Npmsg presenečenje presenečenje Ncnsn . . .

Usoda usoda Ncfsn Dolenčeve Dolenčev Aspfsg kmetije kmetija Ncfsg v v Sl Vrbnjah Vrbnje Npfpl še še Q ni biti Va-r3s-y znana znan Agpfsn , , , Anton Anton Npmsn Dolenc Dolenc Npmsn upa upati Vmpr3s , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n vendarle vendarle Cc mogoča mogoč Agpfsn ustrezna ustrezen Agpfsn rešitev rešitev Ncfsn . . .

Vrednostni vrednosten Agpmsny obseg obseg Ncmsn prometa promet Ncmsg ( ( ( brez brez Sg upoštevanja upoštevanje Ncnsg svežnjev sveženj Ncmpg ) ) ) na na Sl vseh ves Pg-mpl trgih trg Ncmpl Ljubljanske ljubljanski Agpfsg borze borza Ncfsg je biti Va-r3s-n v v Sl aprilu april Ncmsl letos letos Rgp znašal znašati Vmpp-sm 9,6 9,6 Mdc milijarde milijarda Ncfsg tolarjev tolar Ncmpg . . . Promet promet Ncmsn v v Sl aprilu april Ncmsl je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm kar kar Rgp za za Sa 42,4 42,4 Mdc odstotka odstotek Ncmsg nižji nizek Agcmsny od od Sg lanskega lanski Agpnsg povprečja povprečje Ncnsg . . . V v Sl primerjavi primerjava Ncfsl z z Si istim isti Pi-msi mesecem mesec Ncmsi lani lani Rgp se se Px------y je biti Va-r3s-n vrednostni vrednosten Agpmsny obseg obseg Ncmsn prometa promet Ncmsg zmanjšal zmanjšati Vmep-sm za za Sa 11 11 Mdc milijard milijarda Ncfpg oziroma oziroma Cc 53,4 53,4 Mdc odstotka odstotek Ncmsg . . . Z z Si delnicami delnica Ncfpi rednih reden Agpfpg družb družba Ncfpg je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn opravljeno opravljen Appnsn 64,2 64,2 Mdc odstotka odstotek Ncmsg celotnega celoten Agpmsg vrednostnega vrednosten Agpmsg obsega obseg Ncmsg prometa promet Ncmsg na na Sl borzi borza Ncfsl , , , na na Sl drugem drug Mlpnsl mestu mesto Ncnsl os osa Xt obveznice obveznica Ncfpn , , , sledijo slediti Vmpr3p delnice delnica Ncfpn investicijskih investicijski Agpmpg skladov sklad Ncmpg . . . V v Sl 20 20 Mdc aprilskih aprilski Agpmpl trgovalnih trgovalen Agpmpl dneh dan Ncmpl je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn sklenjenih sklenjen Appmpg dobrih dober Agpmpg 20.000 20.000 Mdc poslov posel Ncmpg , , , kar kar Pr-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s približno približno Rgp 1.000 1.000 Mdc poslov posel Ncmpg na na Sa dan dan Ncmsan oziroma oziroma Cc za za Sa 27,2 27,2 Mdc odstotka odstotek Ncmsg manj manj Rgp , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n znašalo znašati Vmpp-sn povprečje povprečje Ncnsn lani lani Rgp . . .

KRANJ Kranj Npmsn Planina Planina Npfsn I I Mrc , , , enosobno enosoben Agpnsa , , , 39,5 39,5 Mdc m2 m2 Y , , , opremljeno opremljen Appnsa , , , III. III. Mro nad. nad. Y , , , l. l. Mro izd izd Y 1967 1967 Mdc , , , oddamo oddati Vmer1p za za Sa 52.800 52.800 Mdc SIT SIT Y , , , stroški strošek Ncmpn dodatno dodatno Rgp , , , predplačilo predplačilo Ncnsn 1 1 Mdc mes. mes. Y najemnina najemnina Ncfsn in in Cc 1 1 Mdc mesečna mesečen Agpfsn varščina varščina Ncfsn . . .

12.15 12.15 Mdc Župan župan Ncmsn pred pred Si kamero kamera Ncfsi : : : Mohor Mohor Npmsn Bogataj Bogataj Npmsn , , , župan župan Ncmsn Mestne mesten Agpfsg občine občina Ncfsg Kranj Kranj Npmsn , , , pon. pon. Y

20.15 20.15 Mdc Stavite staviti Vmbr2p , , , da da Cs … … … ? ? ? , , , velika velik Agpfsn zab. zab. Y odd. odd. Y z z Si nenavadnimi nenavaden Agpfpi stavami stava Ncfpi in in Cc slovitimi slovit Agpmpi gosti gost Ncmpi , , , voditelj voditelj Ncmsn : : : Thomas Thomas Npmsn Gottschalk Gottschalk Npmsn - - - v v Sa živo živo Rgp iz iz Sg Aspendosa Aspendos Npmsg

14.30 14.30 Mdc Moja moj Ps1fsns punca punca Ncfsn 2 2 Mdc , , , amer. amer. Y kom kom Y . . . ( ( ( 1993 1993 Mdc ) ) ) ; ; ; režija režija Ncfsn : : : Howard Howard Npmsn Zieff Zieff Npmsn ; ; ; igrajo igrati Vmpr3p : : : Anna Anna Npfsn Chlumsky Chlumsky Npfsn , , , Jamie Jamie Npfsn Lee Lea Npfsn Curtis Curtis Npfsn , , , Dan Dan Npmsn Aykroyd Aykroyd Npmsn , , , A. A. Y O'Brien O'Brien Npmsn

20.15 20.15 Mdc Druga drug Mlpfsn republika republika Ncfsn - - - neverjetna neverjeten Agpfsn zgodovina zgodovina Ncfsn , , , 4. 4. Mdo , , , zadnji zadnji Agpmsny del del Ncmsn dok. dok. Y serije serija Ncfsg o o Sl zgodovini zgodovina Ncfsl Avstrije Avstrija Npfsg po po Sl koncu konec Ncmsl 2. 2. Mdo svet svet Y . . . vojne vojna Ncfsg

17.05 17.05 Mdc Doživetje doživetje Ncnsn v v Sl Avstriji Avstrija Npfsl : : : Od od Xt donavski donavski Agpfsl kolesarski kolesarski Agpfsl poti pot Ncfsl po po Sl Spodnji spodnji Agpfsl Avstriji Avstrija Npfsl

16.10 16.10 Mdc Dunaj Dunaj Npmsn in in Cc Innsbruck Innsbruck Npmsn : : : SP SP Ncnsn v v Sl hokeju hokej Ncmsl na na Sl ledu led Ncmsl , , , polfinale polfinale Ncmsn , , , prenos prenos Ncmsn ( ( ( vps vps Npmsn 16.10 16.10 Mdc ) ) )

Čeprav čeprav Cs Ločane Ločan Npmpa po po Sl domačem domač Agpmsl porazu poraz Ncmsl čaka čakati Vmpr3s še še Q povratna povraten Agpfsn tekma tekma Ncfsn jutri jutri Rgp v v Sl Celju Celje Npnsl , , , si se Px---d--y nastopa nastop Ncmsg v v Sl velikem velik Agpmsl finalu finale Ncmsl ne ne Q obetajo obetati Vmpr3p več več Q . . . Uvrstitev uvrstitev Ncfsn med med Sa štiri štirje Mlcfpa najboljše dober Agsfpa ekipe ekipa Ncfpa v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl je biti Va-r3s-n resnično resnično Rgp za za Sa klub klub Ncmsan , , , ki ki Cs se se Px------y s z Si skromnimi skromen Agpmpi denarji denar Ncmpi komajda komajda Rgp prebija prebijati Vmpr3s iz iz Sg sezone sezona Ncfsg v v Sa sezono sezona Ncfsa , , , pravi pravi Agpmsny podvig podvig Ncmsn . . . Tudi tudi Q in in Cc predvsem predvsem Q zato zato Rgp , , , ker ker Cs so biti Va-r3p-n v v Sl loškem loški Agpmsl klubu klub Ncmsl delo delo Ncnsa zastavili zastaviti Vmep-pm z z Si mladimi mlad Agpmpi domačimi domač Agpmpi fanti fant Ncmpi , , , ki ki Cs iz iz Sg leta leto Ncnsg v v Sa leto leto Ncnsa zamenjujejo zamenjevati Vmpr3p izkušene izkušen Agpmpa igralce igralec Ncmpa . . . Dokaz dokaz Ncmsn temu ta Pd-nsd so biti Va-r3p-n tudi tudi Q visoke visok Agpfpn uvrstitve uvrstitev Ncfpn mlajših mlad Agcfpg ekip ekipa Ncfpg dečkov deček Ncmpg in in Cc tudi tudi Q deklet dekle Ncnpg v v Sl slovenskem slovenski Agpmsl prostoru prostor Ncmsl , , , prav prav Q minulo minuli Agpfsa nedeljo nedelja Ncfsa pa pa Cc so biti Va-r3p-n se se Px------y naslova naslov Ncmsg prvakov prvak Ncmpg v v Sl domači domač Agpfsl dvorani dvorana Ncfsl veselili veseliti Vmpp-pm starejši star Agcmpn dečki deček Ncmpn Terma Termo Npmsg . . .

Jesenice Jesenice Npfpn , , , Javorniški javorniški Agpmsny Rovt Rovt Npmsn » » » Lani lani Rgp smo biti Va-r1p-n uredili urediti Vmep-pm zajetje zajetje Ncnsa na na Sl izviru izvir Ncmsl Pod pod Si smreko smreka Ncfsi in in Cc cevovod cevovod Ncmsan do do Sg vodohrana vodohran Ncmsg , , , ki ki Cs predstavlja predstavljati Vmpr3s tudi tudi Q rezervoar rezervoar Ncmsan s z Si prostornino prostornina Ncfsi 150 150 Mdc kubičnih kubičen Agpmpg metrov meter Ncmpg . . . Zajetje zajetje Ncnsn je biti Va-r3s-n nad nad Si Centrom center Ncmsi šolskih šolski Agpfpg in in Cc obšolskih obšolski Agpfpg dejavnosti dejavnost Ncfpg Trilobit trilobit Ncmsn , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n na na Sa vodovod vodovod Ncmsan že že Q priključil priključiti Vmep-sm . . . Sedaj sedaj Rgp kopljemo kopati Vmpr1p traso trasa Ncfsa za za Sa cevovod cevovod Ncmsan od od Sg zajetja zajetje Ncnsg do do Sg vodohrana vodohran Ncmsg , , , hkrati hkrati Rgp potekajo potekati Vmpr3p dela delo Ncnpn na na Sl izgradnji izgradnja Ncfsl rezervoarja rezervoar Ncmsg , , , « « « je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm direktor direktor Ncmsn Komunalne komunalen Agpfsg direkcije direkcija Ncfsg Tomaž Tomaž Npmsn Vidmar Vidmar Npmsn . . . Vodohran vodohran Ncmsn je biti Va-r3s-n na na Sl nadmorski nadmorski Agpfsl višini višina Ncfsl 1060 1060 Mdc metrov meter Ncmpg pri pri Sl kmetiji kmetija Ncfsl Vrvač Vrvač Npmsn , , , 1300 1300 Mdc metrov meter Ncmpg vodovoda vodovod Ncmsg bo biti Va-f3s-n dvojnega dvojen Mlsmsg . . . Vodni voden Agpmsny vir vir Ncmsn je biti Va-r3s-n precej precej Rgp izdaten izdaten Agpmsnn z z Si 10 10 Mdc do do Sg 20 20 Mdc kubičnimi kubičen Agpmpi metri meter Ncmpi pretoka pretok Ncmsg na na Sa sekundo sekunda Ncfsa . . . Od od Sg tega ta Pd-nsg bo biti Va-f3s-n za za Sa oskrbo oskrba Ncfsa krajanov krajan Ncmpg dovolj dovolj Rgp 2,5 2,5 Mdc kubična kubičen Agpmsg metra meter Ncmsg na na Sa sekundo sekunda Ncfsa , , , višek višek Ncmsn vode voda Ncfsg pa pa Cc bo biti Va-f3s-n odtekal odtekati Vmpp-sm v v Sa akumulacijsko akumulacijski Agpnsa jezero jezero Ncnsa pri pri Sl domu dom Ncmsl na na Sl Trilobitu trilobit Ncmsl . . . S z Si tem ta Pd-nsi bo biti Va-f3s-n zagotovljena zagotovljen Appfsn tudi tudi Q požarna požaren Agpfsn voda voda Ncfsn , , , če če Cs bi biti Va-c jo on Pp3fsa--y potrebovali potrebovati Vmpp-pm v v Sl večjih velik Agcfpl količinah količina Ncfpl . . .

Komenda Komenda Npfsn - - - Spominska spominski Agpfsn slovesnost slovesnost Ncfsn ob ob Sl 60. 60. Mdo obletnici obletnica Ncfsl zmage zmaga Ncfsg nad nad Si fašizmom fašizem Ncmsi in in Cc nacizmom nacizem Ncmsi bo biti Va-f3s-n jutri jutri Rgp z z Si začetkom začetek Ncmsi ob ob Sl 10. 10. Mdo uri ura Ncfsl pri pri Sl spomeniku spomenik Ncmsl na na Sl Komendski komendski Agpfsl Dobravi Dobrava Npfsl . . . Zbor zbor Ncmsn udeležencev udeleženec Ncmpg bo biti Va-f3s-n pri pri Sl planinskem planinski Agpmsl domu dom Ncmsl na na Sl Podborštu Podboršt Npmsl . . .

YAMAHA Yamaha Npfsn PW PW Npmsn 80 80 Mdc , , , OTROŠKI otroški Agpmsny MOTOR motor Ncmsn - - - starost starost Ncfsn cca cca Y . . . 8 8 Mdc do do Sg 10 10 Mdc let leto Ncnpg , , , letnik letnik Ncmsn 2001 2001 Mdc , , , lepo lepo Rgp ohranjen ohranjen Appmsnn , , , kredit kredit Ncmsn na na Sa položnice položnica Ncfpa

Danes danes Rgp , , , v v Sa petek petek Ncmsan , , , bo biti Va-f3s-n pretežno pretežno Rgp jasno jasno Rgp . . . Jutri jutri Rgp , , , v v Sa soboto sobota Ncfsa čez čez Sa dan dan Ncmsan se se Px------y bo biti Va-f3s-n oblačnost oblačnost Ncfsn povečala povečati Vmep-sf , , , proti proti Sd večeru večer Ncmsd bodo biti Va-f3p-n prve prvi Mlofpn plohe ploha Ncfpn in in Cc nevihte nevihta Ncfpn , , , ki ki Cs bodo biti Va-f3p-n v v Sl noči noč Ncfsl na na Sa nedeljo nedelja Ncfsa zajele zajeti Vmep-pf vso ves Pg-fsa Slovenijo Slovenija Npfsa . . . V v Sa nedeljo nedelja Ncfsa bo biti Va-f3s-n spremenljivo spremenljivo Rgp oblačno oblačno Rgp , , , popoldne popoldne Rgp bodo biti Va-f3p-n krajevne krajeven Agpfpn plohe ploha Ncfpn in in Cc kakšna kakšen Pq-fsn nevihta nevihta Ncfsn . . .

Na na Sl blejskem blejski Agpmsl Playbojevem Playbojev Aspmsl VIP VIP Ncmsn golf golf Ncmsn turnirju turnir Ncmsl so biti Va-r3p-n dokazali dokazati Vmep-pm , , , da da Cs ' ' ' luknjo luknja Ncfsa lahko lahko Rgp osvojiš osvojiti Vmer2s ' ' ' na na Sa več veliko Rgc načinov način Ncmpg . . . Zajčice zajčica Ncfpn so biti Va-r3p-n z z Si visokimi visok Agpfpi petami peta Ncfpi spravljale spravljati Vmpp-pf v v Sa obup obup Ncmsan moško moški Agpfsa domišljijo domišljija Ncfsa , , , kranjski kranjski Agpmpn skaterji skater Ncmpn pa pa Cc so biti Va-r3p-n končno končno Rgp dobili dobiti Vmep-pm svoj svoj Px-msa park park Ncmsan . . . Foto foto Ncmsn : : : Tina Tina Npfsn Dokl Dokl Npfsn

Java Java Npfsn , , , Lesce Lesce Npfpn ob ob Sl 22. 22. Mdo uri ura Ncfsl : : : Ivana Ivana Npfsn Brkić Brkić Npfsn Pri pri Sl rdeči rdeč Agpfsl ostrigi ostriga Ncfsl : : : ob ob Sl 21. 21. Mdo uri ura Ncfsl , , , SIT SIT Xf DOWN DOWN Xf AND AND Xf DANCE DANCE Xf , , , VSTOP vstop Ncmsn PROST prost Agpmsnn , , , Muska muska Ncfsn by by Xf local local Npmsn crew crew Npmsn : : : DJ dj Ncmsn SLAVC Slavc Npmsn , , , DJ dj Ncmsn FLIPFLOP Flipflop Npmsn , , , DJ dj Ncmsn PAWLE Pawle Npmsn , , , DJ dj Ncmsn REPEAT Repeat Npmsn

Tržič Tržič Npmsn » » » Spoznavajmo spoznavati Vmpm1p lepote lepota Ncfpa kamnin kamnina Ncfpg in in Cc živimo živeti Vmpm1p z z Si naravo narava Ncfsi v v Sl sožitju sožitje Ncnsl , , , « « « je biti Va-r3s-n svetoval svetovati Vmbp-sm ob ob Sl sobotnem soboten Agpnsl odprtju odprtje Ncnsl 33. 33. Mdo prireditve prireditev Ncfsg MINFOS MINFOS Npmsn dr. dr. Y Bojan Bojan Npmsn Ogorelec Ogorelec Npmsn , , , predsednik predsednik Ncmsn Društva društvo Ncnsg prijateljev prijatelj Ncmpg mineralov mineral Ncmpg in in Cc fosilov fosil Ncmpg Slovenije Slovenija Npfsg . . . » » » To ta Pd-nsn ni biti Va-r3s-y neživa neživ Agpfsn narava narava Ncfsn , , , saj saj Cc kamnine kamnina Ncfpn skrivajo skrivati Vmpr3p fosile fosil Ncmpa z z Si bogato bogat Agpfsi zgodovino zgodovina Ncfsi . . . Ker ker Cs je biti Va-r3s-n geološka geološki Agpfsn zgradba zgradba Ncfsn Slovenije Slovenija Npfsg pestra pester Agpfsn , , , imamo imeti Vmpr1p-n vrsto vrsta Ncfsa specifičnih specifičen Agpmpg fosilov fosil Ncmpg , , , kakršne kakršen Pr-mpa so biti Va-r3p-n našli najti Vmep-pm v v Sl Dovžanovi Dovžanov Aspfsl soteski soteska Ncfsl . . . Žal žal Rgp se se Px------y lepote lepota Ncfsg kamna kamen Ncmsg premalo premalo Rgp zavedamo zavedati Vmpr1p , , , zato zato Cc je biti Va-r3s-n v v Sl naravi narava Ncfsl mnogo mnogo Rgp divjih divji Agpmpg kopov kop Ncmpg in in Cc odpadkov odpadek Ncmpg , , , « « « je biti Va-r3s-n menil meniti Vmbp-sm direktor direktor Ncmsn Geološkega geološki Agpmsg zavoda zavod Ncmsg Slovenije Slovenija Npfsg . . .

Naš naš Ps1msnp najdaljši dolg Agsmsny teden teden Ncmsn pomladi pomlad Ncfsg se se Px------y je biti Va-r3s-n zaključil zaključiti Vmep-sm , , , mladost mladost Ncfsn , , , ki ki Cs smo biti Va-r1p-n jo on Pp3fsa--y prinesli prinesti Vmep-pm na na Sa ulice ulica Ncfpa Kranja Kranj Npmsg , , , pa pa Cc tu tu Rgp ostaja ostajati Vmpr3s . . . Ostaja ostajati Vmpr3s v v Sl prebivalcih prebivalec Ncmpl starega star Agpnsg mestnega mesten Agpnsg jedra jedro Ncnsg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n skupaj skupaj Rgp z z Si nami jaz Pp1-pi preživeli preživeti Vmep-pm devet devet Mlc-pa kratkih kratek Agpfpg noči noč Ncfpg , , , za za Sa kar kar Pr-nsa se se Px------y jim on Pp3mpd--y še še Q posebej posebej Rgp zahvaljujemo zahvaljevati Vmpr1p . . . Ostaja ostajati Vmpr3s v v Sl vseh ves Pg-mpl naših naš Ps1mplp pomočnikih pomočnik Ncmpl , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n omogočili omogočiti Vmep-pm , , , da da Cs smo biti Va-r1p-n Kranj Kranj Npmsan spremenili spremeniti Vmep-pm v v Sa prizorišče prizorišče Ncnsa največjega velik Agsmsg mladinskega mladinski Agpmsg festivala festival Ncmsg v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl . . . Ostaja ostajati Vmpr3s v v Sl vseh ves Pg-mpl naših naš Ps1mplp pokroviteljih pokrovitelj Ncmpl , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n znali znati Vmpp-pm prisluhniti prisluhniti Vmen mladostni mladosten Agpfsd razigranosti razigranost Ncfsd in in Cc ustvarjalnosti ustvarjalnost Ncfsd . . .

Medtem medtem Rgp ko ko Cs pravilnik pravilnik Ncmsn o o Sl ukrepih ukrep Ncmpl za za Sa preprečevanje preprečevanje Ncnsa širjenja širjenje Ncnsg in in Cc zatiranje zatiranje Ncnsa hruševega hrušev Agpmsg ožiga ožig Ncmsg predpisuje predpisovati Vmpr3s za za Sa neokužena neokužen Agpnpa območja območje Ncnpa takojšnje takojšnji Agpnsa uničenje uničenje Ncnsa okuženih okužen Appfpg rastlin rastlina Ncfpg , , , na na Sl okuženih okužen Appfpl omogoča omogočati Vmpr3s radikalno radikalen Agpnsa izrezovanje izrezovanje Ncnsa okuženih okužen Appmpg poganjkov poganjek Ncmpg in in Cc vej veja Ncfpg ( ( ( najmanj najmanj Rgp 30 30 Mdc do do Sg 40 40 Mdc centimetrov centimeter Ncmpg v v Sa zdravo zdrav Agpnsa tkivo tkivo Ncnsa ) ) ) , , , sežiganje sežiganje Ncnsa na na Sl kraju kraj Ncmsl izrezovanja izrezovanje Ncnsg , , , razkuževanje razkuževanje Ncnsa orodja orodje Ncnsg , , , rok roka Ncfpg , , , obutve obutev Ncfsg in in Cc oblačil oblačilo Ncnpg in in Cc zavarovanje zavarovanje Ncnsa dostopa dostop Ncmsg do do Sg okuženega okužen Appnsg mesta mesto Ncnsg . . . Fitosanitarni fitosanitaren Agpmsny inšpektor inšpektor Ncmsn lahko lahko Rgp prekliče preklicati Vmer3s izrezovanje izrezovanje Ncnsa vej veja Ncfpg in in Cc odredi odrediti Vmer3s uničenje uničenje Ncnsa okužene okužen Appfsg rastline rastlina Ncfsg , , , če če Cs je biti Va-r3s-n ta ta Pd-fsn v v Sl tisočmetrskem tisočmetrski Agpmsl pasu pas Ncmsl okoli okoli Sg drevesnice drevesnica Ncfsg ali ali Cc matičnega matičen Agpmsg nasada nasad Ncmsg , , , v v Sl primerih primer Ncmpl , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n na na Sl rastlini rastlina Ncfsl več veliko Rgc prizadetih prizadet Appnpg mest mesto Ncnpg in in Cc ob ob Sl močni močen Agpfsl okužbi okužba Ncfsl , , , ki ki Cs prehaja prehajati Vmpr3s na na Sa deblo deblo Ncnsa in in Cc ogrodne ogroden Agpfpa veje veja Ncfpa . . .

FIAT Fiat Npmsn STILO Stilo Npmsn 1.9 1.9 Mdc JTD JTD Npmsn , , , let let Y . . . 2002 2002 Mdc , , , el. el. Y oprema oprema Ncfsn , , , abs abs Npmsn , , , klima klima Ncfsn , , , asr asr Npmsn , , , 6 6 Mdc x x Ncmsn airbag airbag Ncmsn , , , cena cena Ncfsn : : : 1.990.000 1.990.000 Mdc sit sit Y . . .

Darja Darja Npfsn : : : » » » To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n sicer sicer Rgp res res Rgp , , , ampak ampak Cc se se Px------y vedno vedno Rgp najprej najprej Rgp pogovorimo pogovoriti Vmer1p o o Sl njih on Pp3mpl , , , saj saj Cc ne ne Q bi biti Va-c želela želeti Vmpp-sf , , , da da Cs drugi drug Mlpfda dve dva Mlcfda silim siliti Vmpr1s prepevati prepevati Vmpn nekaj nekaj Pi-nsa , , , kar kar Pr-nsn jima on Pp3fdd--y ne ne Q bi biti Va-c bilo biti Vmpp-sn všeč všeč Rgp . . . « « «

Nataša Nataša Npfsn : : : » » » Sledile slediti Vmpp-pf smo biti Va-r1p-n rdeči rdeč Agpfsd niti nit Ncfsd albuma album Ncmsg , , , iz iz Sg katerega kateri Pq-msg veje veti Vmpr3s ženski ženski Agpmsny navdih navdih Ncmsn , , , ženska ženski Agpfsn inspiracija inspiracija Ncfsn , , , zato zato Cc naslov naslov Ncmsn Muza muza Ncfsn . . . Ta ta Pd-msn manifestira manifestirati Vmbr3s ženskost ženskost Ncfsa . . . « « «

NEDELJA nedelja Ncfsn OB ob Sl 9.00 9.00 Mdc URI ura Ncfsl : : : V v Sl ODDAJI oddaja Ncfsl AKTUALNO aktualno Rgp BOMO biti Va-f1p-n PREDSTAVILI predstaviti Vmep-pm SLOVENSKI slovenski Agpnda DRUŠTVI društvo Ncnda , , , KI ki Cs DELUJETA delovati Vmpr3d V v Sl BELGIJI Belgija Npfsl , , , OBISKALI obiskati Vmep-pm SMO biti Va-r1p-n JU on Pp3nda--y OB ob Sl SPREMLJANJU spremljanje Ncnsl ŠKOFJELOŠKE škofjeloški Agpfsg GLASBENE glasben Agpfsg ŠOLE šola Ncfsg NA na Sl NJIHOVI njihov Ps3fslp KONCERTNI koncerten Agpfsl POTI pot Ncfsl . . .

NA na Sl PODRUŽNIČNI podružničen Agpfsl ŠOLI šola Ncfsl V v Sl PODLJUBELJU Podljubelj Npmsl SO biti Va-r3p-n SLOVESNO slovesno Rgp OBELEŽILI obeležiti Vmep-pm 80 80 Xp . . . ROJSTNI rojsten Agpmsay DAN dan Ncmsan NEKDANJE nekdanji Agpfsg UČITELJICE učiteljica Ncfsg MILKE Milka Npfsg AHAČIČ Ahačič Npfsg , , , KI ki Cs JE biti Va-r3s-n ŠOLI šola Ncfsd V v Sl 31 31 Mdc LETIH leto Ncnpl POUČEVANJA poučevanje Ncnsg PUSTILA pustiti Vmep-sf VELIK velik Agpmsan PEČAT pečat Ncmsan . . . NJEJ on Pp3fsd V v Sa ČAST čast Ncfsa SO biti Va-r3p-n PRIPRAVILI pripraviti Vmep-pm PRIREDITEV prireditev Ncfsa , , , NA na Sl KATERI kateri Pq-fsl JE biti Va-r3s-n NASTOPILO nastopiti Vmep-sn VSEH ves Pg-mpg 28 28 Mdc UČENCEV učenec Ncmpg . . . AHAČIČEVA Ahačičev Aspfsn JE biti Va-r3s-n VSA ves Pg-npa LETA leto Ncnpa SKRBNO skrbno Rgp BELEŽILA beležiti Vmpp-sf DOGAJANJE dogajanje Ncnsa NA na Sl ŠOLI šola Ncfsl IN in Cc V v Sl VASI Vas Npfsl , , , KJER kjer Cs JO on Pp3fsa--y POZNAJO poznati Vmpr3p PREDVSEM predvsem Q KOT kot Cs ODLIČNO odličen Agpfsa KREATORKO kreatorka Ncfsa IN in Cc ŠIVILJO šivilja Ncfsa KOSTUMOV kostum Ncmpg ZA za Sa RAZLIČNE različen Agpfpa PRIREDITVE prireditev Ncfpa . . . » » » UČITELJICA učiteljica Ncfsn MILKA Milka Npfsn ŠE še Q DANES danes Rgp ŠIVA šivati Vmpr3s ZELO zelo Rgp LEPE lep Agpmpa KOSTUME kostum Ncmpa ZA za Sa NAŠE naš Ps1fpap IGRE igra Ncfpa . . . KO ko Cs BI biti Va-c VIDELI videti Vmbp-pm , , , KAKO kako Rgp VELIKO veliko Rgp JIH on Pp3mpg--y IMAMO imeti Vmpr1p-n NA na Sl PODSTREŠJU podstrešje Ncnsl … … … , , , « « « SO biti Va-r3p-n HITELI hiteti Vmpp-pm RAZLAGATI razlagati Vmpn OTROCI otrok Ncmpn , , , KI ki Cs SO biti Va-r3p-n SLAVLJENKO slavljenka Ncfsa PRESENETILI presenetiti Vmep-pm OBLEČENI oblečen Agpmpn V v Sa KOSTUME kostum Ncmpa , , , KI ki Cs JIH on Pp3mpa--y JE biti Va-r3s-n SAMA sam Agpfsn SEŠILA sešiti Vmep-sf . . . MILKA Milka Npfsn SE se Px------y ŠE še Q DANES danes Rgp SPOMINJA spominjati Vmpr3s DOGODKA dogodek Ncmsg IZ iz Sg OTROŠKIH otroški Agpnpg LET leto Ncnpg , , , KO ko Cs JE biti Va-r3s-n KOT kot Cs PREDŠOLSKA predšolski Agpfsn DEKLICA deklica Ncfsn V v Sl SVOJEM svoj Px-msl DOMAČEM domač Agpmsl KRAJU kraj Ncmsl V v Sl ŠMIHELU Šmihel Npmsl NA na Sl DOLENJSKEM Dolenjsko Npnsl OBISKOVALA obiskovati Vmpp-sf VRTEC vrtec Ncmsan , , , KI ki Cs SO biti Va-r3p-n GA on Pp3msa--y VODILE voditi Vmpp-pf ŠOLSKE šolski Agpfpn SESTRE sestra Ncfpn . . . NA na Sl KONCU konec Ncmsl LETA leto Ncnsg SO biti Va-r3p-n IMELI imeti Vmpp-pm PRIREDITEV prireditev Ncfsa . . . SESTRE sestra Ncfpn SO biti Va-r3p-n SEŠILE sešiti Vmep-pf KOSTUME kostum Ncmpa , , , NA na Sl PRIREDITVI prireditev Ncfsl PA pa Cc SO biti Va-r3p-n LAHKO lahko Rgp NATOPILI natopiti Xt LE le Q TISTI tisti Pd-mpn , , , KI ki Cs SO biti Va-r3p-n PRINESLI prinesti Vmep-pm DVA dva Mlcmda DINARJA dinar Ncmda . . . MILKE Milka Npfsg , , , KI ki Cs NI biti Va-r3s-y IMELA imeti Vmpp-sf DENARJA denar Ncmsg , , , NI biti Va-r3s-y BILO biti Va-p-sn MED med Si NJIMI on Pp3mpi , , , KAR kar Pr-nsn JO on Pp3fsa--y JE biti Va-r3s-n RAZŽALOSTILO razžalostiti Vmep-sn . . . KO ko Cs JE biti Va-r3s-n POSTALA postati Vmep-sf UČITELJICA učiteljica Ncfsn , , , SE se Px------y JE biti Va-r3s-n ODLOČILA odločiti Vmep-sf , , , DA da Cs BO biti Va-f3s-n SAMA sam Agpfsn ŠIVALA šivati Vmpp-sf KOSTUME kostum Ncmpa , , , DA da Cs OTROCI otrok Ncmpn NE ne Q BI biti Va-c DOŽIVELI doživeti Vmep-pm PODOBNE podoben Agpfsg BOLEČINE bolečina Ncfsg . . .

PRIDOBLJENA pridobljen Appnpa SREDSTVA sredstvo Ncnpa MORA morati Vmpr3s JESENIŠKA jeseniški Agpfsn OBČINA občina Ncfsn V v Sl 60 60 Mdc ODSTOTKIH odstotek Ncmpl PORABITI porabiti Vmen LETOS letos Rgp , , , 40 40 Mdc ODSTOTKOV odstotek Ncmpg DRUGO drug Mlpnsa LETO leto Ncnsa . . . TU tu Rgp LAHKO lahko Rgp NASTOPIJO nastopiti Vmer3p TEŽAVE težava Ncfpn ZARADI zaradi Sg POSTOPKOV postopek Ncmpg , , , KI ki Cs SO biti Va-r3p-n JIH on Pp3mpa--y DOLŽNI dolžen Agpmpn IZPELJATI izpeljati Vmen . . . ŽE že Q SKLEP sklep Ncmsn O o Sl ODOBRITVI odobritev Ncfsl DENARJA denar Ncmsg JE biti Va-r3s-n PRIŠEL priti Vmep-sm Z z Si DVOMESEČNO dvomesečen Agpfsi ZAMUDO zamuda Ncfsi , , , PRIDOBITI pridobiti Vmen JE biti Va-r3s-n POTREBNO potrebno Rgp SOGLASJE soglasje Ncnsa MINISTRSTVA ministrstvo Ncnsg ZA za Sa FINANCE finance Ncfpa , , , IZVESTI izvesti Vmen JAVNI javen Agpmsay RAZPIS razpis Ncmsan ZA za Sa IZBIRO izbira Ncfsa IZVAJALCEV izvajalec Ncmpg , , , TAKO tako Cc DA da Cs BI biti Va-c GRADBIŠČE gradbišče Ncnsa V v Sl NAJBOLJŠEM dober Agsmsl PRIMERU primer Ncmsl LAHKO lahko Rgp ODPRLI odpreti Vmep-pm V v Sl ZAČETKU začetek Ncmsl AVGUSTA avgust Ncmsg , , , ZARADI zaradi Sg DOPUSTOV dopust Ncmpg PA pa Cc BOLJ bolj Rgp VERJETNO verjetno Rgp SEPTEMBRA september Ncmsg . . . NATO nato Rgp BODO biti Va-f3p-n IMELI imeti Vmpp-pm DVA dva Mlcmda MESECA mesec Ncmda ČASA čas Ncmsg , , , DA da Cs KAJ kaj Pq-nsa NAREDIJO narediti Vmer3p . . .

V v Sl Srbiji Srbija Npfsl so biti Va-r3p-n v v Sa sredo sreda Ncfsa zjutraj zjutraj Rgp našli najti Vmep-pm umorjenega umorjen Appmsa šoferja šofer Ncmsay Darka Darko Npmsay Koširja Košir Npmsay iz iz Sg Ljubljane Ljubljana Npfsg . . .

7 7 Mdc . . . Vplačana vplačan Appfsn varščina varščina Ncfsn se se Px------y ne ne Q obrestuje obrestovati Vmpr3s in in Cc bo biti Va-f3s-n uspelemu uspel Agpmsd ponudniku ponudnik Ncmsd vračunana vračunan Appfsn v v Sa kupnino kupnina Ncfsa , , , neuspelemu neuspel Agpmsd pa pa Cc vrnjena vrnjen Appfsn v v Sl 8 8 Mdc delovnih deloven Agpmpl dneh dan Ncmpl po po Sl končanem končan Appmsl naroku narok Ncmsl za za Sa odpiranje odpiranje Ncnsa ponudb ponudba Ncfpg . . .

Imam imeti Vmpr1s-n srečo sreča Ncfsa , , , da da Cs je biti Va-r3s-n moj moj Ps1msns poklic poklic Ncmsn nekaj nekaj Pi-nsn , , , kar kar Pr-nsn me jaz Pp1-sa--y polni polniti Vmpr3s . . . Nekaj nekaj Pi-nsn , , , kjer kjer Cs nenehno nenehno Rgp preizprašuje preizprašovati Vmpr3s moj moj Ps1msas položaj položaj Ncmsan , , , moj moj Ps1msas talent talent Ncmsan , , , mojo moj Ps1fsas pamet pamet Ncfsa . . . Ne ne Q dovoli dovoliti Vmer3s mi jaz Pp1-sd--y , , , da da Cs se se Px------y ustavim ustaviti Vmer1s , , , da da Cs bi biti Va-c bila biti Va-p-sf zadovoljna zadovoljen Agpfsn . . . Ne ne Q vem vedeti Vmpr1s pa pa Cc , , , ali ali Rgp sem biti Va-r1s-n bila biti Va-p-sf zanj zame Pp3msa--b res res Rgp poklicana poklican Appfsn in in Cc je biti Va-r3s-n moje moj Ps1nsns delo delo Ncnsn tako tako Rgp zelo zelo Rgp močno močen Agpnsn , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n pustilo pustiti Vmep-sn sled sled Ncfsa . . . O o Sl tem ta Pd-nsl se se Px------y niti nit Q ne ne Q želim želeti Vmpr1s spraševati spraševati Vmpn . . . Zagotovo zagotovo Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n vzporednost vzporednost Ncfsn interesov interes Ncmpg z z Si osnovnim osnoven Agpmsi poklicem poklic Ncmsi nuja nuja Ncfsn . . .

Carnaroli Carnaroli Npmsn . . . Je biti Va-r3s-n precej precej Rgp škrobast škrobast Agpmsnn , , , zato zato Cc so biti Va-r3p-n rižote rižota Ncfpn iz iz Sg njega on Pp3msg zelo zelo Rgp kremaste kremast Agpfpn . . . Arborio Arborio Npmsn je biti Va-r3s-n najbolj najbolj Rgp poznan poznan Appmsnn zunaj zunaj Sg meja meja Ncfpg Italije Italija Npfsg . . . Baldo Baldo Npmsn je biti Va-r3s-n dokaj dokaj Rgp nova nov Agpfsn vrsta vrsta Ncfsn , , , a a Cc zelo zelo Rgp dobra dober Agpfsn , , , primerna primeren Agpfsn tako tako Cc za za Sa rižote rižota Ncfpa kot kot Cs solate solata Ncfpa . . . Vialone Vialone Npmsn nano nano Npmsn je biti Va-r3s-n najmanjši majhen Agsmsny , , , dober dober Agpmsnn za za Sa rižote rižota Ncfpa z z Si zelenjavo zelenjava Ncfsi ali ali Cc ribo riba Ncfsi . . . Imamo imeti Vmpr1p-n tudi tudi Q črni črn Agpmsay in in Cc rdeči rdeč Agpmsay riž riž Ncmsan . . . Črni črn Agpmsny je biti Va-r3s-n nastal nastati Vmep-sm s z Si križanjem križanje Ncnsi kitajskega kitajski Agpmsg cesarskega cesarski Agpmsg in in Cc našega naš Ps1msgp . . . Idealen idealen Agpmsnn je biti Va-r3s-n kot kot Cs priloga priloga Ncfsn zelenjavi zelenjava Ncfsd , , , ribam riba Ncfpd , , , na na Sa primer primer Ncmsan lososu losos Ncmsd , , , rakcem rakec Ncmpd . . . Rdeči rdeč Agpmsny riž riž Ncmsn , , , posebna poseben Agpfsn vrsta vrsta Ncfsn , , , je biti Va-r3s-n manj manj Rgp aromatičen aromatičen Agpmsnn . . . Nazadnje nazadnje Rgp smo biti Va-r1p-n iz iz Sg Vietnama Vietnam Npmsg uvozili uvoziti Vmep-pm zeleni zelen Agpmsay riž riž Ncmsan . . . Če če Cs ga on Pp3msa--y kuhate kuhati Vmpr2p s z Si špinačo špinača Ncfsi , , , bučkami bučka Ncfpi , , , blitvo blitva Ncfsi , , , dobi dobiti Vmer3s še še Q bolj bolj Rgp intenzivno intenziven Agpfsa barvo barva Ncfsa . . . Ljudi človek Ncmpa privlačijo privlačiti Vmpr3p takšne takšen Pd-fpn novosti novost Ncfpn . . .

Ricky Ricky Npmsn : : : O o Sl tem ta Pd-nsl ne ne Q bi biti Va-c rad rad Rgp govoril govoriti Vmpp-sm . . . Ne ne Q gre iti Vmbr3s za za Sa znesek znesek Ncmsan , , , ki ki Cs si se Px---d--y ga on Pp3msg--y družba družba Ncfsn , , , ko ko Cs praznuje praznovati Vmpr3s , , , ne ne Q bi biti Va-c mogla moči Vmpp-sf privoščiti privoščiti Vmbn . . .

Zelo zelo Rgp pomembno pomembno Rgp je biti Va-r3s-n , , , da da Cs pacient pacient Ncmsn ni biti Va-r3s-y zagorel zagorel Agpmsnn , , , ker ker Cs gre iti Vmbr3s tedaj tedaj Rgp vsa ves Pg-fsn energija energija Ncfsn laserja laser Ncmsg v v Sa krvno krven Agpfsa žilo žila Ncfsa in in Cc ta ta Pd-fsn koagulira koagulirati Vmbr3s . . . Laser laser Ncmsn , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y uporabljamo uporabljati Vmpr1p pri pri Sl nas jaz Pp1-pl , , , je biti Va-r3s-n bistveno bistveno Rgp manj manj Rgp agresiven agresiven Agpmsnn v v Sl primerjavi primerjava Ncfsl z z Si drugimi drug Mlpmpi . . .

Hropotovi Hropotov Aspmpn so biti Va-r3p-n člani član Ncmpn Društva društvo Ncnsg rejcev rejec Ncmpg drobnice drobnica Ncfsg celjske celjski Agpfsg in in Cc koroške koroški Agpfsg regije regija Ncfsg . . . Sedež sedež Ncmsn društva društvo Ncnsg je biti Va-r3s-n v v Sl Žalcu Žalec Npmsl in in Cc je biti Va-r3s-n zelo zelo Rgp dejavno dejaven Agpnsn . . . Društvo društvo Ncnsn se se Px------y bo biti Va-f3s-n predstavilo predstaviti Vmep-sn tudi tudi Q na na Sl letošnjem letošnji Agpmsl Jožefovem Jožefov Aspmsl sejmu sejem Ncmsl v v Sl Petrovčah Petrovče Npfpl . . .

Člani član Ncmpn odbora odbor Ncmsg so biti Va-r3p-n nato nato Rgp sprejeli sprejeti Vmep-pm in in Cc potrdili potrditi Vmep-pm besedilo besedilo Ncnsa do do Sg zdaj zdaj Rgp usklajenih usklajen Appmpg členov člen Ncmpg prenovljene prenovljen Appfsg splošne splošen Agpfsg kolektivne kolektiven Agpfsg pogodbe pogodba Ncfsg , , , pogajalsko pogajalski Agpfsa skupino skupina Ncfsa pa pa Cc pooblastili pooblastiti Vmep-pm , , , da da Cs delo delo Ncnsa intenzivno intenzivno Rgp nadaljuje nadaljevati Vmpr3s v v Sl smeri smer Ncfsl sklenitve sklenitev Ncfsg prenovljene prenovljen Appfsg pogodbe pogodba Ncfsg do do Sg konca konec Ncmsg maja maj Ncmsg . . . Pri pri Sl tem ta Pd-nsl je biti Va-r3s-n treba treba Rgp doseči doseči Vmen kompromise kompromis Ncmpa v v Sl smeri smer Ncfsl znižanja znižanje Ncnsg previsokih previsok Agpmpg stroškov strošek Ncmpg dela delo Ncnsg na na Sl nacionalni nacionalen Agpfsl ravni raven Ncfsl , , , sedaj sedaj Rgp veljavna veljaven Agpfsn pogodba pogodba Ncfsn pa pa Cc se se Px------y po po Sl 31. 31. Mdo maju maj Ncmsl 1997 1997 Mdc ne ne Q podaljša podaljšati Vmer3s . . . Upravni upraven Agpmsny odbor odbor Ncmsn je biti Va-r3s-n vodstvo vodstvo Ncnsa zbornice zbornica Ncfsg pooblastil pooblastiti Vmep-sm , , , da da Cs v v Sl primeru primer Ncmsl nesklenitve nesklenitev Ncfsg prenovljene prenovljen Appfsg splošne splošen Agpfsg kolektivne kolektiven Agpfsg pogodbe pogodba Ncfsg za za Sa gospodarstvo gospodarstvo Ncnsa zahteva zahtevati Vmbr3s od od Sg vlade vlada Ncfsg intenziviranje intenziviranje Ncnsa postopka postopek Ncmsg sprejema sprejem Ncmsg zakona zakon Ncmsg o o Sl uveljavitvi uveljavitev Ncfsl nekaterih nekateri Pi-fpg določb določba Ncfpg pogodbe pogodba Ncfsg , , , če če Cs bodo biti Va-f3p-n nastale nastati Vmep-pf nove nov Agpfpn okoliščine okoliščina Ncfpn , , , pa pa Cc bo biti Va-f3s-n odbor odbor Ncmsn odločal odločati Vmpp-sm na na Sl novi nov Agpfsl seji seja Ncfsl ali ali Cc korespondenčno korespondenčno Rgp . . .

" " " Seveda seveda Q sem biti Va-r1s-n ga on Pp3msa--y zavrnila zavrniti Vmep-sf . . . Kajti kajti Cc ves ves Pg-msa čas čas Ncmsan sem biti Va-r1s-n zaljubljena zaljubljen Agpfsn vate vame Pp2-sa--b . . . " " "

Biovremenski biovremenski Agpmpn dražljaji dražljaj Ncmpn bodo biti Va-f3p-n spet spet Rgp nekoliko nekoliko Rgp ugodnejši ugoden Agcmpn za za Sa osebe oseba Ncfpa z z Si nizkim nizek Agpmsi krvnim krven Agpmsi tlakom tlak Ncmsi . . . Zvišani zvišan Appmsny tonus tonus Ncmsn bo biti Va-f3s-n povečeval povečevati Vmpp-sm zbranost zbranost Ncfsa in in Cc delavnost delavnost Ncfsa . . . Hipotoniki hipotonik Ncmpn bodo biti Va-f3p-n v v Sl tem ta Pd-nsl prehodnem prehoden Agpnsl obdobju obdobje Ncnsl zelo zelo Rgp sveži svež Agpmpn , , , podjetni podjeten Agpmpn in in Cc aktivni aktiven Agpmpn . . . Vse ves Pg-nsn to ta Pd-nsn bo biti Va-f3s-n vplivalo vplivati Vmpp-sn na na Sa boljše dober Agcnsa telesno telesen Agpnsa in in Cc duševno duševen Agpnsa počutje počutje Ncnsa . . . Neprijetne neprijeten Agpfpa posledice posledica Ncfpa vremena vreme Ncnsg bodo biti Va-f3p-n občutili občutiti Vmep-pm vremensko vremensko Rgp občutljivi občutljiv Agpmpn ljudje človek Ncmpn z z Si želodčnimi želodčen Agpnpi , , , žolčnimi žolčen Agpnpi in in Cc črevesnimi črevesen Agpnpi obolenji obolenje Ncnpi . . . Na na Sl dnevnem dneven Agpmsl redu red Ncmsl bodo biti Va-f3p-n vse ves Pg-fpn vrste vrsta Ncfpn kolik kolika Ncfpg in in Cc krčev krč Ncmpg . . . Tudi tudi Q revmatiki revmatik Ncmpn bodo biti Va-f3p-n imeli imeti Vmpp-pm nekaj nekaj Rgp težav težava Ncfpg , , , bolečine bolečina Ncfpn bodo biti Va-f3p-n nekoliko nekoliko Rgp močnejše močen Agcfpn . . . ( ( ( Avtor avtor Ncmsn : : : dr. dr. Y Alois Alois Npmsn Machalek Machalek Npmsn , , , Dunaj Dunaj Npmsn ) ) )

Izraelski izraelski Agpmpn časopisi časopis Ncmpn so biti Va-r3p-n takoj takoj Rgp začeli začeti Vmep-pm namigovati namigovati Vmpn , , , da da Cs sta biti Va-r3d-n bila biti Va-p-dm umora umor Ncmdn povezana povezan Appmdn z z Si ministrovo ministrov Aspfsi grožnjo grožnja Ncfsi . . . Mešetarja mešetar Ncmda pa pa Cc naj naj Q ne ne Q bi biti Va-c umorili umoriti Vmep-pm samo samo Q zato zato Rgp , , , ker ker Cs sta biti Va-r3d-n Izraelcem Izraelec Npmpd prodajala prodajati Vmpp-dm palestinsko palestinski Agpfsa zemljo zemlja Ncfsa , , , temveč temveč Cc predvsem predvsem Q zato zato Rgp , , , da da Cs bi biti Va-c prestrašili prestrašiti Vmep-pm vse ves Pg-mpa , , , ki ki Cs bi biti Va-c se se Px------y morda morda Q še še Q hoteli hoteti Vmpp-pm lotiti lotiti Vmen česa kaj Pq-nsg takega tak Pd-nsg . . . Izraelski izraelski Agpmsny premier premier Ncmsn Benjamin Benjamin Npmsn Netanjahu Netanjahu Npmsn je biti Va-r3s-n umora umor Ncmda obsodil obsoditi Vmep-sm , , , izraelski izraelski Agpmpn časopisi časopis Ncmpn pa pa Cc so biti Va-r3p-n ju on Pp3mda--y razglasili razglasiti Vmep-pm za za Sa dokaz dokaz Ncmsan , , , kako kako Rgp palestinske palestinski Agpfpn oblasti oblast Ncfpn uporabljajo uporabljati Vmpr3p celo celo Q nasilje nasilje Ncnsa , , , samo samo Q da da Cs bi biti Va-c dosegle doseči Vmep-pf svoje svoj Px-mpa politične političen Agpmpa namene namen Ncmpa . . .

Cmera Cmera Npfsn se se Px------y je biti Va-r3s-n nemo nemo Rgp utapljala utapljati Vmpp-sf v v Sl debelih debel Agpfpl solzah solza Ncfpl , , , Bugi Bugi Npmsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n zavijal zavijati Vmpp-sm od od Sg navdušenja navdušenje Ncnsg , , , da da Cs se se Px------y mu on Pp3msd--y iz iz Sg dupline duplina Ncfsg oglaša oglašati Vmpr3s pasji pasji Agpmsny tovariš tovariš Ncmsn . . .

Previdno previdno Rgp se se Px------y je biti Va-r3s-n povzpel povzpeti Vmep-sm po po Sl trhlih trhel Agpfpl stopnicah stopnice Ncfpl in in Cc odškrnil odškrniti Vmep-sm škripajoča škripajoč Agpnpa vrata vrata Ncnpa . . . Tečaji tečaj Ncmpn so biti Va-r3p-n predirljivo predirljivo Rgp zacvilili zacviliti Vmep-pm in in Cc odprl odpreti Vmep-sm se se Px------y mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n razgled razgled Ncmsn na na Sa mračno mračen Agpfsa notranjščino notranjščina Ncfsa . . . V v Sl prvem prvi Mlonsl nadstropju nadstropje Ncnsl je biti Va-r3s-n zaslišal zaslišati Vmep-sm pritajeno pritajen Appnsa golčanje golčanje Ncnsa . . . Uh uh I , , , kako kako Rgp je biti Va-r3s-n obžaloval obžalovati Vmpp-sm , , , da da Cs ni biti Va-r3s-y s z Si seboj se Px---i povabil povabiti Vmep-sm Bugija Bugi Npmsg ! ! ! Večerni večeren Agpmsny sprehod sprehod Ncmsn bi biti Va-c mu on Pp3msd--y dobro dobro Rgp del deti Vmep-sm . . . Sklenil skleniti Vmep-sm je biti Va-r3s-n , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n Bugija Bugi Npmsay vsak vsak Pg-msa dan dan Ncmsan brezplačno brezplačno Rgp vodil voditi Vmpp-sm , , , kamor kamor Cs koli koli Q si se Px---d--y bo biti Va-f3s-n poželelo poželeti Vmep-sn njegovo njegov Ps3nsnsm pasje pasji Agpnsn srce srce Ncnsn . . .

» » » Veš vedeti Vmpr2s , , , že že Q dolgo dolgo Rgp se se Px------y nisem biti Va-r1s-y tako tako Rgp dobro dobro Rgp nasmejal nasmejati Vmep-sm , , , « « « je biti Va-r3s-n priznal priznati Vmep-sm gospod gospod Ncmsn direktor direktor Ncmsn . . .

Hvala hvala Ncfsn . . . Rad rad Rgp bi biti Va-c obvestil obvestiti Vmep-sm , , , da da Cs Uradni uraden Agpmsny list list Ncmsn št. št. Y 15 15 Mdc , , , z z Sg 18. 18. Mdo februarja februar Ncmsg 1994 1994 Mdc , , , v v Sl svojem svoj Px-msl 19. 19. Mdo členu člen Ncmsl govori govoriti Vmpr3s , , , da da Cs mora morati Vmpr3s Državni državen Agpmsny zbor zbor Ncmsn razpisati razpisati Vmen predhodni predhoden Agpmsay referendum referendum Ncmsan najkasneje kasno Rgs v v Sl tridesetih trideset Mlc-pl dneh dan Ncmpl po po Sl vložitvi vložitev Ncfsl zahteve zahteva Ncfsg za za Sa razpis razpis Ncmsan . . . Seveda seveda Q , , , v v Sl 16. 16. Mdo členu člen Ncmsl potem potem Rgp govori govoriti Vmpr3s , , , vkolikor vkolikor Cs gre iti Vmbr3s na na Sa Ustavno ustaven Agpnsa sodišče sodišče Ncnsa , , , pa pa Cc v v Sl sedmih sedem Mlc-pl dneh dan Ncmpl po po Sl dnevu dan Ncmsl odločbe odločba Ncfsg ; ; ; tako tako Cc da da Cs imamo imeti Vmpr1p-n to ta Pd-nsa urejeno urejen Appnsn . . . Hvala hvala Ncfsn . . . Besedo beseda Ncfsa ima imeti Vmpr3s-n gospod gospod Ncmsn Rejc Rejc Npmsn . . .

Po po Sl naših naš Ps1mplp kinih kino Ncmpl v v Sl Novem nov Agpnsl mestu mesto Ncnsl , , , Metliki Metlika Npfsl , , , Črnomlju Črnomelj Npmsl , , , Brežicah Brežice Npfpl in in Cc tako tako Rgp naprej naprej Rgp zadnja zadnji Agpmda dva dva Mlcmda tedna teden Ncmda vlada vladati Vmpr3s prava pravi Agpfsn kriza kriza Ncfsn . . . Filmi film Ncmpn se se Px------y namreč namreč Cc samo samo Q sprehajajo sprehajati Vmpr3p iz iz Sg enega en Mlpmsg kraja kraj Ncmsg v v Sa drugega drug Mlpmsa , , , novinca novinec Ncmsg pa pa Cc nobenega noben Pz-msg . . . Človek človek Ncmsn razume razumeti Vmbr3s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n treba treba Rgp izrabiti izrabiti Vmen oskarjevce oskarjevec Ncmpa , , , toda toda Cc vseeno vseeno Rgp ne ne Q bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn slabo slabo Rgp , , , če če Cs bi biti Va-c imeli imeti Vmpp-pm poleg poleg Sg njih on Pp3mpg na na Sa voljo volja Ncfsa še še Q kaj kaj Pq-nsa svežega svež Agpnsg . . .

Nedelja nedelja Ncfsn je biti Va-r3s-n namenjena namenjen Appfsn otrokom otrok Ncmpd . . . V v Sl Podpeci Podpeca Npfsl bo biti Va-f3s-n zabavna zabaven Agpfsn prireditev prireditev Ncfsn Snežni snežen Agpmsny popek popek Ncmsn za za Sa najmlajše mlad Agsmpa in in Cc Matjažev Matjažev Aspmsnn disko disko Ncmsn , , , tudi tudi Q uprizoritev uprizoritev Ncfsn kratke kratek Agpfsg igrice igrica Ncfsg kralj kralj Ncmsn Matjaž Matjaž Npmsn za za Sa najmlajše mlad Agsmpa , , , sam sam Agpmsnn kralj kralj Ncmsn pa pa Cc bo biti Va-f3s-n podelil podeliti Vmep-sm še še Q nagrade nagrada Ncfpa za za Sa najlepše lep Agsfpa risbice risbica Ncfpa z z Sg likovnega likoven Agpmsg natečaja natečaj Ncmsg . . . ( ( ( zs zs Y ) ) )

Danes danes Rgp to ta Pd-nsa umetelno umetelno Rgp imenujejo imenovati Vmbr3p okoljska okoljski Agpfsn vzgoja vzgoja Ncfsn , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n v v Sl Podbočju Podbočje Npnsl vključevala vključevati Vmpp-sf čolnarjenje čolnarjenje Ncnsa po po Sl Krki Krka Npfsl , , , smučanje smučanje Ncnsa , , , pohodništvo pohodništvo Ncnsa in in Cc taborjenje taborjenje Ncnsa na na Sl Gorjancih Gorjanci Npmpl , , , spoznavanje spoznavanje Ncnsa bogate bogate Agpfsg arheološke arheološki Agpfsg dediščine dediščina Ncfsg ... ... ... Ministrstvo ministrstvo Ncnsn bo biti Va-f3s-n tako tako Rgp vlagalo vlagati Vmpp-sn v v Sa ponovno ponoven Agpfsa obnovo obnova Ncfsa pred pred Si časom čas Ncmsi že že Q obnovljene obnovljen Appfsg stare star Agpfsg šole šola Ncfsg , , , v v Sa obnovo obnova Ncfsa in in Cc razširitev razširitev Ncfsa športnih športen Agpnpg igrišč igrišče Ncnpg , , , krajevna krajeven Agpfsn skupnost skupnost Ncfsn pa pa Cc bo biti Va-f3s-n poskrbela poskrbeti Vmep-sf za za Sa ureditev ureditev Ncfsa čolnarne čolnarna Ncfsg , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n na na Sa voljo volja Ncfsa tudi tudi Q vsem ves Pg-mpd drugim drug Mlpmpd turistom turist Ncmpd . . .

LJUBLJANA Ljubljana Npfsn , , , 13 13 Mdc . . . - - - Ulični uličen Agpmpn roparji ropar Ncmpn in in Cc tatovi tat Ncmpn so biti Va-r3p-n tudi tudi Q minuli minuli Agpmsay konec konec Ncmsan tedna teden Ncmsg napadali napadati Vmpp-pm nič nič Rgp hudega hud Agpnsg sluteče sluteč Agpmpa meščane meščan Ncmpa . . .

Po po Sl preboleni prebolen Appfsl jezuitski jezuitski Agpfsl duhovni duhoven Agpfsl inkviziciji inkvizicija Ncfsl je biti Va-r3s-n mož mož Ncmsn pri pri Sl 20 20 Mdc letih leto Ncnpl dosegel doseči Vmep-sm prvo prvi Mlofsa akademsko akademski Agpfsa stopnjo stopnja Ncfsa , , , bakalavreat bakalavreat Ncmsan umetnosti umetnost Ncfsg , , , potem potem Rgp pa pa Cc presedlal presedlati Vmep-sm na na Sa študij študij Ncmsan medicine medicina Ncfsg , , , ki ki Cs ga on Pp3msg--y ni biti Va-r3s-y nikoli nikoli Rgp dokončal dokončati Vmep-sm , , , ker ker Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n odločil odločiti Vmep-sm za za Sa povsem povsem Rgp svojo svoj Px-fsa pot pot Ncfsa , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y začrtava začrtavati Vmpr3s njegova njegov Ps3fsnsm misel misel Ncfsn : : : " " " Nočem hoteti Vmpr1s-y več več Q služiti služiti Vmpn temu ta Pd-nsd , , , v v Sa kar kar Pr-nsa več več Q ne ne Q verjamem verjeti Vmbr1s , , , pa pa Cc naj naj Cs se se Px------y imenuje imenovati Vmbr3s dom dom Ncmsn , , , domovina domovina Ncfsn ali ali Cc cerkev cerkev Ncfsn . . . Poskušal poskušati Vmpp-sm bom biti Va-f1s-n ubežati ubežati Vmen iz iz Sg teh ta Pd-fpg mrež mreža Ncfpg ! ! ! " " " Ta ta Pd-msn njegov njegov Ps3msnsm sklep sklep Ncmsn je biti Va-r3s-n dejansko dejansko Rgp pomenil pomeniti Vmbp-sm nekakšno nekakšen Pi-nsa prostovoljno prostovoljen Agpnsa izgnanstvo izgnanstvo Ncnsa , , , od od Sg katerega kateri Pq-nsg je biti Va-r3s-n največ veliko Rgs časa čas Ncmsg preživel preživeti Vmep-sm v v Sl Trstu Trst Npmsl , , , kot kot Cs učitelj učitelj Ncmsn angleščine angleščina Ncfsg na na Sl Berlitzovi Berlitzov Aspfsl šoli šola Ncfsl , , , nekaj nekaj Rgp mesecev mesec Ncmpg v v Sl Rimu Rim Npmsl , , , vso ves Pg-fsa prvo prvi Mlofsa svetovno svetoven Agpfsa vojno vojna Ncfsa pa pa Cc v v Sl Zürichu Zürich Npmsl . . . Moramo morati Vmpr1p pripomniti pripomniti Vmen , , , da da Cs je biti Va-r3s-n 22 22 Mdc - - - leten leten Agpmsnn zapustil zapustiti Vmep-sm domovino domovina Ncfsa s z Si svojo svoj Px-fsi izvoljenko izvoljenka Ncfsi , , , s z Si katero kateri Pq-fsi je biti Va-r3s-n pa pa Cc svojo svoj Px-fsa življenjsko življenjski Agpfsa skupnost skupnost Ncfsa potrdil potrditi Vmep-sm šele šele Q 27 27 Mdc let leto Ncnpg kasneje kasno Rgc s z Si civilno civilen Agpfsi poroko poroka Ncfsi v v Sl Londonu London Npmsl , , , čeprav čeprav Cs mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n medtem medtem Rgp rodila roditi Vmbp-sf hčerko hčerka Ncfsa in in Cc sina sin Ncmsay . . . Njegovo njegov Ps3nsnsm " " " evropenje evropenje Ncnsn " " " je biti Va-r3s-n trajalo trajati Vmpp-sn 37 37 Mdc let leto Ncnpg , , , v v Sl katerih kateri Pq-npl je biti Va-r3s-n svoj svoj Px-msa zapuščeni zapuščen Appmsay otoški otoški Agpmsay dom dom Ncmsan obiskal obiskati Vmep-sm samo samo Q trikrat trikrat Rgp , , , in in Cc to ta Pd-nsn v v Sl prvih prvi Mlonpl osmih osmi Mlc-pl letih leto Ncnpl izgnanstva izgnanstvo Ncnsg , , , potem potem Rgp pa pa Cc vse vse Rgp do do Sg smrti smrt Ncfsg nikoli nikoli Rgp več več Q . . .

Najvišja visok Agsfsn urna uren Agpfsn imisijska imisijski Agpfsn vrednost vrednost Ncfsn koncentracije koncentracija Ncfsg žveplovega žveplov Aspmsg dioksida dioksid Ncmsg je biti Va-r3s-n znašala znašati Vmpp-sf 124 124 Mdc mikrogramov mikrogram Ncmpg na na Sa kubični kubičen Agpmsay meter meter Ncmsan , , , namerili nameriti Vmep-pm pa pa Cc so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y v v Sa petek petek Ncmsan zvečer zvečer Rgp na na Sl merilnem merilen Agpnsl mestu mesto Ncnsl Bežigrad Bežigrad Npmsn . . . Najmanj najmanj Rgp te ta Pd-fsg snovi snov Ncfsg - - - 22 22 Mdc mikrogramov mikrogram Ncmpg na na Sa kubični kubičen Agpmsay meter meter Ncmsan , , , pa pa Cc je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn v v Sl zraku zrak Ncmsl v v Sa soboto sobota Ncfsa popoldne popoldne Rgp na na Sl merilnem merilen Agpnsl mestu mesto Ncnsl Figovec figovec Ncmsn . . .

Dr. dr. Y Janvit Janvit Npmsn Golob Golob Npmsn je biti Va-r3s-n v v Sl uvodni uvoden Agpfsl predstavitvi predstavitev Ncfsl pobude pobuda Ncfsg poudaril poudariti Vmep-sm , , , da da Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n univerza univerza Ncfsn s z Si sprejemom sprejem Ncmsi zakona zakon Ncmsg o o Sl visokem visok Agpnsl šolstvu šolstvo Ncnsl znašla znajti Vmep-sf v v Sl paradoksalnem paradoksalen Agpmsl položaju položaj Ncmsl . . . Po po Sl eni en Mlpfsl strani stran Ncfsl je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf s z Si tem ta Pd-nsi njena njen Ps3fsnsf avtonomija avtonomija Ncfsn uzakonjena uzakonjen Appfsn , , , po po Sl drugi drug Mlpfsl strani stran Ncfsl pa pa Cc ji on Pp3fsd--y je biti Va-r3s-n zakon zakon Ncmsn avtonomijo avtonomija Ncfsa v v Sl praksi praksa Ncfsl bistveno bistveno Rgp omejil omejiti Vmep-sm . . . Po po Sl mnenju mnenje Ncnsl dr. dr. Y Goloba Golob Npmsg je biti Va-r3s-n zakon zakon Ncmsn o o Sl visokem visok Agpnsl šolstvu šolstvo Ncnsl veliko veliko Rgp preveč preveč Rgp podroben podroben Agpmsnn , , , njegove njegov Ps3fpnsm določbe določba Ncfpn bi biti Va-c se se Px------y morale morati Vmpp-pf nanašati nanašati Vmpn le le Q na na Sa financiranje financiranje Ncnsa univerze univerza Ncfsg in in Cc na na Sa temeljne temeljen Agpfpa opredelitve opredelitev Ncfpa poslanstva poslanstvo Ncnsg , , , ne ne Q pa pa Cc da da Cs tako tako Rgp neposredno neposredno Rgp posega posegati Vmpr3s v v Sa zadeve zadeva Ncfpa , , , ki ki Cs bi biti Va-c jih on Pp3fpa--y morala morati Vmpp-sf univerza univerza Ncfsn urejati urejati Vmpn povsem povsem Rgp avtonomno avtonomno Rgp . . . Dr. dr. Y Janez Janez Npmsn Kranjc Kranjc Npmsn je biti Va-r3s-n dejal dejati Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n danes danes Rgp povsem povsem Rgp razumljivo razumljivo Rgp , , , da da Cs univerza univerza Ncfsn ne ne Q more moči Vmpr3s biti biti Va-n sistem sistem Ncmsn v v Sl sistemu sistem Ncmsl , , , toda toda Cc vsebina vsebina Ncfsn poučevanja poučevanje Ncnsg in in Cc raziskovanja raziskovanje Ncnsg ter ter Cc merila merilo Ncnpn za za Sa izbiro izbira Ncfsa , , , napredovanje napredovanje Ncnsa učiteljev učitelj Ncmpg in in Cc študentov študent Ncmpg morajo morati Vmpr3p biti biti Va-n v v Sl njeni njen Ps3fslsf izključni izključen Appfsl pristojnosti pristojnost Ncfsl . . . Pravna praven Agpfsn fakulteta fakulteta Ncfsn spodbija spodbijati Vmpr3s le le Q tri trije Mlcmpa člene člen Ncmpa zakona zakon Ncmsg o o Sl visokem visok Agpnsl šolstvu šolstvo Ncnsl : : : določilo določilo Ncnsa , , , da da Cs lahko lahko Rgp študentje študent Ncmpn najmanj najmanj Rgp trikrat trikrat Rgp opravljajo opravljati Vmpr3p izpit izpit Ncmsan iz iz Sg istega isti Pi-msg predmeta predmet Ncmsg v v Sl enem en Mlpnsl študijskem študijski Agpnsl letu leto Ncnsl , , , določilo določilo Ncnsa , , , da da Cs merila merilo Ncnpa za za Sa sprejem sprejem Ncmsan v v Sa študentske študentski Agpmpa domove dom Ncmpa določa določati Vmpr3s ministrstvo ministrstvo Ncnsn in in Cc ne ne Q univerza univerza Ncfsn , , , ter ter Cc določilo določilo Ncnsa o o Sl poostrenih poostren Appnpl merilih merilo Ncnpl za za Sa habilitacijo habilitacija Ncfsa kot kot Cs obveznosti obveznost Ncfsg univerze univerza Ncfsg , , , da da Cs to ta Pd-nsa upošteva upoštevati Vmbr3s pri pri Sl napredovanju napredovanje Ncnsl in in Cc volitvah volitev Ncfpl v v Sa nazive naziv Ncmpa . . . O o Sl četrtem četrti Mlonsl določilu določilo Ncnsl - - - da da Cs se se Px------y morajo morati Vmpr3p redni reden Agpmpn profesorji profesor Ncmpn upokojiti upokojiti Vmen s z Si 65. 65. Mdo letom leto Ncnsi starosti starost Ncfsg - - - se se Px------y je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc ustavno ustaven Agpnsn sodišče sodišče Ncnsn že že Q izreklo izreči Vmep-sn . . .

V v Sl zadnji zadnji Agpfsl disciplini disciplina Ncfsl prvega prvi Mlomsg dne dan Ncmsg plavalnega plavalen Agpmsg sporeda spored Ncmsg je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm Avstralec Avstralec Npmsn Michael Michael Npmsn Klim Klim Npmsn na na Sa 200 200 Mdc metrov meter Ncmpg prosto prosto Rgp na na Sl dobri dober Agpfsl poti pot Ncfsl , , , da da Cs doseže doseči Vmer3s svetovni svetoven Agpmsay rekord rekord Ncmsan . . . Moči moč Ncfsg mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n zmanjkalo zmanjkati Vmep-sn v v Sl zadnjih zadnji Agpmpl 50 50 Mdc metrih meter Ncmpl , , , vendar vendar Cc je biti Va-r3s-n zlata zlat Agpfsn medalja medalja Ncfsn ostala ostati Vmep-sf njegova njegov Ps3fsnsm . . . Naš naš Ps1msnp Jure Jure Npmsn Bučar Bučar Npmsn je biti Va-r3s-n s z Si časom čas Ncmsi 1:53,70 1:53,70 Mdc osvojil osvojiti Vmep-sm 24. 24. Mdo mesto mesto Ncnsa , , , a a Cc je biti Va-r3s-n v v Sl tej ta Pd-fsl disciplini disciplina Ncfsl predvsem predvsem Q " " " preveril preveriti Vmep-sm vodo voda Ncfsa " " " pred pred Si svojo svoj Px-fsi paradno paraden Agpfsi tekmo tekma Ncfsi na na Sa 400 400 Mdc m m Y prosto prosto Rgp : : : " " " Plaval plavati Vmpp-sm sem biti Va-r1s-n lahkotno lahkotno Rgp in in Cc sproščeno sproščeno Rgp , , , tako tako Cc da da Cs pričakujem pričakovati Vmpr1s na na Sa 400 400 Mdc metrov meter Ncmpg uvrstitev uvrstitev Ncfsa v v Sa B B Ncmsn finale finale Ncmsan oziroma oziroma Cc blizu blizu Sg njega on Pp3msg . . . Z z Si rezultatom rezultat Ncmsi na na Sa 200 200 Mdc metrov meter Ncmpg sem biti Va-r1s-n zadovoljen zadovoljen Agpmsnn . . . " " "

Priprave priprava Ncfpn bodo biti Va-f3p-n potekale potekati Vmpp-pf v v Sl Novi nov Agpfsl Gorici Gorica Npfsl , , , Katanec Katanec Npmsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n z z Si igralskim igralski Agpmsi kadrom kader Ncmsi zadovoljen zadovoljen Agpmsnn . . . Prvo prvi Mlofsa tekmo tekma Ncfsa za za Sa trening trening Ncmsan bodo biti Va-f3p-n Novogoričani Novogoričan Npmpn odigrali odigrati Vmep-pm 24. 24. Mdo januarja januar Ncmsg v v Sl Športnem športen Agpmsl parku park Ncmsl , , , ko ko Cs se se Px------y bodo biti Va-f3p-n v v Sl sklopu sklop Ncmsl seminarja seminar Ncmsg slovenskih slovenski Agpmpg trenerjev trener Ncmpg pomerili pomeriti Vmep-pm z z Si ajdovskim ajdovski Agpnsi Primorjem Primorje Npnsi . . . 27. 27. Mdo januarja januar Ncmsg bo biti Va-f3s-n Gorica Gorica Npfsn gostovala gostovati Vmpp-sf v v Sl Vipavi Vipava Npfsl in in Cc se se Px------y pomerila pomeriti Vmep-sf s z Si tamkajšnjim tamkajšnji Agpmsi primorskim primorski Agpmsi ligašem ligaš Ncmsi , , , 1. 1. Mdo februarja februar Ncmsg pa pa Cc bo biti Va-f3s-n v v Sl Novi nov Agpfsl Gorici Gorica Npfsl na na Sl sporedu spored Ncmsl prva prvi Mlofsn uradna uraden Agpfsn tekma tekma Ncfsn z z Si Reko Reka Npfsi . . . Izkupiček izkupiček Ncmsn s z Sg te ta Pd-fsg tekme tekma Ncfsg bo biti Va-f3s-n namenjen namenjen Appmsnn v v Sa humanitarne humanitaren Agpmpa namene namen Ncmpa . . . Hitovega Hitov Aspmsg turnirja turnir Ncmsg ne ne Q bo biti Va-f3s-n , , , med med Si 7. 7. Mdo in in Cc 15. 15. Mdo februarjem februar Ncmsi pa pa Cc bo biti Va-f3s-n HIT hit Ncmsn v v Sl Športnem športen Agpmsl parku park Ncmsl najverjetneje verjetno Rgs gostil gostiti Vmpp-sm beograjskega beograjski Agpmsa Partizana partizan Ncmsay . . . Za za Sa februarske februarski Agpfpa pripravljalne pripravljalen Agpfpa tekme tekma Ncfpa še še Q potekajo potekati Vmpr3p pogovori pogovor Ncmpn , , , v v Sl igri igra Ncfsl pa pa Cc je biti Va-r3s-n tudi tudi Q bivši bivši Agpmsny Katančev Katančev Aspmsnn klub klub Ncmsn Sampdoria Sampdoria Npfsn iz iz Sg Genove Genova Npfsg . . . Trener trener Ncmsn italijanskega italijanski Agpmsg prvoligaša prvoligaš Ncmsg Vujadin Vujadin Npmsn Boškov Boškov Npmsn je biti Va-r3s-n na na Sa tekmo tekma Ncfsa že že Q pristal pristati Vmbp-sm , , , zadnjo zadnji Agpfsa besedo beseda Ncfsa pa pa Cc ima imeti Vmpr3s-n predsednik predsednik Ncmsn Sampdorie Sampdoria Npfsg Mantovani Mantovani Npmsn . . . ( ( ( ml ml Y ) ) )

Brigitte Brigitte Npfsn Peglow Peglow Npfsn pravi praviti Vmbr3s , , , da da Cs brez brez Sg pridnih priden Agpfpg , , , spretnih spreten Agpfpg rok roka Ncfpg in in Cc veliko veliko Rgp domišljije domišljija Ncfsg njen njen Ps3msnsf vrt vrt Ncmsn ter ter Cc njegovi njegov Ps3mpnsm keramični keramičen Agpmpn prebivalci prebivalec Ncmpn ne ne Q bi biti Va-c bili biti Va-p-pm to ta Pd-nsn in in Cc takšni takšen Pd-mpn , , , kakršni kakršen Pr-mpn so biti Va-r3p-n . . . In in Cc to ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n tisto tisti Pd-nsn , , , kar kar Pr-nsn nas jaz Pp1-pa očara očarati Vmer3s in in Cc kar kar Pr-nsa lahko lahko Rgp občudujemo občudovati Vmpr1p v v Sl majhni majhen Agpfsl pravljični pravljičen Agpfsl deželi dežela Ncfsl za za Si vrtnimi vrten Agpnpi vrati vrata Ncnpi njenega njen Ps3msgsf vrta vrt Ncmsg . . .

Cvetje cvetje Ncnsn je biti Va-r3s-n tako tako Rgp barvno barvno Rgp ubrano ubran Appnsn , , , kot kot Cs bi biti Va-c ga on Pp3nsa--y zasajal zasajati Vmpp-sm poklicni poklicen Agpmsny strokovnjak strokovnjak Ncmsn . . .

Pri pri Sl nakupu nakup Ncmsl suhih suh Agpnpg zrn zrno Ncnpg velja veljati Vmpr3s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n najmehkejša mehek Agsfsn leča leča Ncfsn tista tisti Pd-fsn z z Si rdečimi rdeč Agpnpi zrni zrno Ncnpi , , , zelena zelen Agpnpn so biti Va-r3p-n , , , čeprav čeprav Cs najmanjša majhen Agsnpn , , , najokusnejša okusen Agsnpn , , , rumena rumen Agpnpn in in Cc rjava rjav Agpnpn pa pa Cc so biti Va-r3p-n trda trd Agpnpn in in Cc jih on Pp3npa--y moramo morati Vmpr1p zato zato Cc dolgo dolgo Rgp kuhati kuhati Vmpn . . . Enako enako Rgp kot kot Cs suh suh Agpmsan fižol fižol Ncmsan moramo morati Vmpr1p tudi tudi Q lečo leča Ncfsa pred pred Si kuhanjem kuhanje Ncnsi namočiti namočiti Vmen v v Sl mrzli mrzel Agpfsl vodi voda Ncfsl . . .

Kdo kdo Pq-msn je biti Va-r3s-n dr. dr. Y Jože Jože Npmsn Krašovec Krašovec Npmsn ? ? ? Če če Cs bi biti Va-c ga on Pp3msa--y hoteli hoteti Vmpp-pm predstaviti predstaviti Vmen zelo zelo Rgp na na Sa kratko kratko Rgp , , , bi biti Va-c morali morati Vmpp-pm povedati povedati Vmen vsaj vsaj Q to ta Pd-nsa , , , da da Cs je biti Va-r3s-n profesor profesor Ncmsn Stare star Agpfsg zaveze zaveza Ncfsg na na Sl Teološki teološki Agpfsl fakulteti fakulteta Ncfsl v v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl in in Cc štirikratni štirikraten Agpmsny doktor doktor Ncmsn znanosti znanost Ncfsg , , , kot kot Cs redni reden Agpmsny član član Ncmsn Slovenske slovenski Agpfsg in in Cc Evropske evropski Agpfsg akademije akademija Ncfsg znanosti znanost Ncfsg in in Cc umetnosti umetnost Ncfsg pa pa Cc je biti Va-r3s-n dvakratni dvakraten Agpmsny akademik akademik Ncmsn . . . Prvih prvi Mlonpg pet pet Mlc-pa let leto Ncnpg je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm sopredsednik sopredsednik Ncmsn , , , leta leto Ncnsg 1985 1985 Mdc pa pa Cc predsednik predsednik Ncmsn koordinacijskega koordinacijski Agpmsg odbora odbor Ncmsg za za Sa novi nov Agpmsay prevod prevod Ncmsan Svetega svet Agpnsg pisma pismo Ncnsg , , , imenovan imenovan Appmsan slovenski slovenski Agpmsny standardni standarden Agpmsny prevod prevod Ncmsn . . . Objavili objaviti Vmep-pm so biti Va-r3p-n mu on Pp3msd--y šest šest Mlc-pn strokovnih strokoven Agpfpg knjig knjiga Ncfpg , , , od od Sg tega ta Pd-nsg pet pet Mlc-pn v v Sl tujini tujina Ncfsl , , , in in Cc 200 200 Mdc znanstvenih znanstven Agpmpg in in Cc strokovnih strokoven Agpmpg člankov članek Ncmpg . . . V v Sl okviru okvir Ncmsl Slovenske slovenski Agpfsg akademije akademija Ncfsg znanosti znanost Ncfsg in in Cc umetnosti umetnost Ncfsg je biti Va-r3s-n organiziral organizirati Vmbp-sm doslej doslej Rgp največji velik Agsmsay mednarodni mednaroden Agpmsay simpozij simpozij Ncmsan o o Sl interpretaciji interpretacija Ncfsl Svetega svet Agpnsg pisma pismo Ncnsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm septembra september Ncmsg 1996 1996 Mdc v v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl , , , in in Cc uredil urediti Vmep-sm zbornik zbornik Ncmsan na na Sl skoraj skoraj Q dva dva Mlcmdn tisoč tisoč Mlc-pn straneh stran Ncfpl ( ( ( izšel iziti Vmep-sm 1998 1998 Mdc ob ob Sl 60 60 Mdc - - - letnici letnica Ncfsl SAZU SAZU Npfsg ) ) ) . . . Njegovo njegov Ps3nsnsm raziskovanje raziskovanje Ncnsn bibličnega bibličen Agpmsg sloga slog Ncmsg ter ter Cc krivde krivda Ncfsg , , , kazni kazen Ncfsg in in Cc odpuščanja odpuščanje Ncnsg sodi soditi Vmpr3s v v Sl sam sam Agpmsan svetovni svetoven Agpmsay vrh vrh Ncmsan znanstvenih znanstven Agpnpg prizadevanj prizadevanje Ncnpg na na Sl tem ta Pd-nsl področju področje Ncnsl . . .

Tudi tudi Q sicer sicer Rgp je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf trajnost trajnost Ncfsn posebna poseben Agpfsn odlika odlika Ncfsn vseh ves Pg-fpg rimskih rimski Agpfpg gradenj gradnja Ncfpg . . . Gaj Gaj Npmsn Julij Julij Npmsn Lacer Lacer Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n postavil postaviti Vmep-sm most most Ncmsan čez čez Sa reko reka Ncfsa Tajo Tajo Npmsn pri pri Sl Alcantari Alcantara Npfsl v v Sl Španiji Španija Npfsl , , , je biti Va-r3s-n ponosno ponosno Rgp dal dati Vmep-sm nanj name Pp3msa--b vklesati vklesati Vmen : : : # # # Zgradil zgraditi Vmep-sm sem biti Va-r1s-n most most Ncmsan , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n stal stati Vmpp-sm na na Sa veke vek Ncmpa . . . # # # Lacer Lacer Npmsn se se Px------y ni biti Va-r3s-y prav prav Q nič nič Rgp širokoustil širokoustiti Vmpp-sm , , , kajti kajti Cc most most Ncmsn trdno trdno Rgp stoji stati Vmpr3s še še Q danes danes Rgp in in Cc je biti Va-r3s-n eden eden Mlpmsn najimenitnejših imeniten Agsmpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n ostali ostati Vmep-pm iz iz Sg

Mercatorjev Mercatorjev Aspmsnn Zoran Zoran Npmsn Janković Janković Npmsn je biti Va-r3s-n po po Sl Sarajevu Sarajevo Npnsl , , , Pulju Pulj Npmsl , , , Zagrebu Zagreb Npmsl in in Cc Splitu Split Npmsl osvojil osvojiti Vmep-sm še še Q Beograd Beograd Npmsan ! ! !

V v Sl naši naš Ps1fslp igri igra Ncfsl za za Sa Siemensovo Siemensov Aspfsa veliko velik Agpfsa nagrado nagrada Ncfsa dobivamo dobivati Vmpr1p vse vse Rgp več veliko Rgc duhovitih duhovit Agpnpg in in Cc celo celo Q zgodovinskih zgodovinski Agpnpg gesel geslo Ncnpg , , , pa pa Cc tudi tudi Q veroizpovedi veroizpoved Ncfpg - - - Božiček božiček Ncmsn priporoča priporočati Vmpr3s najmanj najmanj Rgp dva dva Mlcmda Siemensova Siemensov Aspmda mobilčka mobilček Ncmda

- - - Omenjate omenjati Vmpr2p zdravnike zdravnik Ncmpa birokrate birokrat Ncmpa . . . Toda toda Cc minister minister Ncmsn Keber Keber Npmsn je biti Va-r3s-n pred pred Si dnevi dan Ncmpi v v Sl parlamentu parlament Ncmsl zatrjeval zatrjevati Vmpp-sm , , , da da Cs ste biti Va-r2p-n vsi ves Pg-mpn zdravniki zdravnik Ncmpn zavezani zavezan Appmpn istim isti Pi-mpd zakonom zakon Ncmpd , , , kodeksom kodeks Ncmpd in in Cc prisegam prisega Ncfpd , , , še še Q isti isti Pi-msa dodatek dodatek Ncmsan dobivate dobivati Vmpr2p . . . Zakaj zakaj Rgp se se Px------y potemtakem potemtakem Rgp delite deliti Vmpr2p ? ? ?

Slovenski slovenski Agpmpn politiki politik Ncmpn skušajo skušati Vmpr3p po po Sl praškem praški Agpnsl povabilu povabilo Ncnsl v v Sa Nato Nato Npmsan skeptični skeptičen Agpfsd javnosti javnost Ncfsd dopovedati dopovedati Vmen , , , zakaj zakaj Rgp je biti Va-r3s-n za za Sa nas jaz Pp1-pa to ta Pd-nsn dobro dober Agpnsn , , , čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n njihovo njihov Ps3nsnp argumentiranje argumentiranje Ncnsn precej precej Rgp dvomljivo dvomljiv Agpnsn . . . Trditev trditev Ncfsn , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n stroški strošek Ncmpn za za Sa obrambo obramba Ncfsa znotraj znotraj Sg Nata Nato Npmsg nižji nizek Agcmsny kot kot Cs pa pa Cc v v Sl primeru primer Ncmsl , , , če če Cs bi biti Va-c nastopali nastopati Vmpp-pm samostojno samostojno Rgp , , , je biti Va-r3s-n precej precej Rgp hipotetična hipotetičen Agpfsn . . . V v Sl primeru primer Ncmsl , , , če če Cs se se Px------y bomo biti Va-f1p-n o o Sl stroških strošek Ncmpl za za Sa oborožitev oborožitev Ncfsa odločali odločati Vmpp-pm sami sam Agpmpn , , , bomo biti Va-f1p-n verjetno verjetno Rgp te ta Pd-mpa stroške strošek Ncmpa postavili postaviti Vmep-pm v v Sa okvir okvir Ncmsan realnih realen Agpfpg možnosti možnost Ncfpg in in Cc stopnje stopnja Ncfsg pričakovane pričakovan Appfsg ogroženosti ogroženost Ncfsg . . . Ta ta Pd-fsn je biti Va-r3s-n sedaj sedaj Rgp izjemno izjemno Rgp majhna majhen Agpfsn , , , s z Si pridružitvijo pridružitev Ncfsi EU EU Npfsd pa pa Cc bo biti Va-f3s-n gotovo gotovo Rgp še še Q manjša majhen Agcfsn , , , kar kar Pr-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs stroški strošek Ncmpn za za Sa oborožitev oborožitev Ncfsa in in Cc načrtovano načrtovan Appfsa profesionalizacijo profesionalizacija Ncfsa vojske vojska Ncfsg le le Q ne ne Q smejo smeti Vmpr3p biti biti Va-n nenadzorovani nenadzorovan Agpmpn . . . Če če Cs se se Px------y odločimo odločiti Vmer1p za za Sa Nato Nato Npmsan , , , potem potem Rgp so biti Va-r3p-n zadeve zadeva Ncfpn bolj bolj Rgp ali ali Cc manj manj Rgp jasne jasen Agpfpn . . . Čeprav čeprav Cs ni biti Va-r3s-y pravila pravilo Ncnsg , , , koliko koliko Rgp točno točno Rgp mora morati Vmpr3s posamezna posamezen Agpfsn članica članica Ncfsn prispevati prispevati Vmbn za za Sa skupno skupen Agpfsa varnost varnost Ncfsa , , , je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn že že Q večkrat večkrat Rgp slišati slišati Vmbn očitke očitek Ncmpa o o Sl nizkih nizek Agpmpl izdatkih izdatek Ncmpl Slovenije Slovenija Npfsg za za Sa oborožene oborožen Appfpa sile sila Ncfpa . . . Omenjajo omenjati Vmpr3p se se Px------y tudi tudi Q konkretni konkreten Agpmpn zneski znesek Ncmpn , , , še še Q najbolj najbolj Rgp pogosto pogosto Rgp je biti Va-r3s-n slišati slišati Vmbn predlog predlog Ncmsan , , , da da Cs bi biti Va-c Slovenija Slovenija Npfsn za za Sa obrambo obramba Ncfsa morala morati Vmpp-sf sedanje sedanji Agpmpa stroške strošek Ncmpa dvigniti dvigniti Vmen še še Q za za Sa odstotek odstotek Ncmsan BDP BDP Ncmsg , , , kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n okrog okrog Rgp 200 200 Mdc milijonov milijon Ncmpg evrov evro Ncmpg . . .

" " " Če če Cs ne ne Q boš biti Va-f2s-n našel najti Vmep-sm boljše dober Agcfsg rešitve rešitev Ncfsg , , , boš biti Va-f2s-n moral morati Vmpp-sm . . . Dolžniki dolžnik Ncmpn naju jaz Pp1-da terjajo terjati Vmpr3p , , , položnic položnica Ncfpg ne ne Q plačujemo plačevati Vmpr1p , , , jesti jesti Vmpn moramo morati Vmpr1p , , , otroka otrok Ncmdn potrebujeta potrebovati Vmpr3d za za Sa šolo šola Ncfsa , , , mi jaz Pp1mpn pa pa Cc še še Q pasje pasji Agpfsg hrane hrana Ncfsg ne ne Q moremo moči Vmpr1p kupiti kupiti Vmen ! ! ! " " "

- - - Seveda seveda Q , , , moj moj Ps1msns sin sin Ncmsn . . . Ampak ampak Cc samo samo Q dokler dokler Cs se se Px------y ne ne Q boš biti Va-f2s-n poročil poročiti Vmep-sm . . .

Neka nek Pi-fsn vas vas Ncfsn na na Sl zahodu zahod Ncmsl Indije Indija Npfsg je biti Va-r3s-n uvedla uvesti Vmep-sf aidsov aidsov Aspmsan test test Ncmsan za za Sa tiste tisti Pd-mpa , , , ki ki Cs želijo želeti Vmpr3p skleniti skleniti Vmen zakonsko zakonski Agpfsa zvezo zveza Ncfsa . . . " " " Ljudje človek Ncmpn danes danes Rgp dobro dobro Rgp vedo vedeti Vmpr3p , , , kaj kaj Pq-nsn je biti Va-r3s-n aids aids Ncmsn in in Cc kakšne kakšen Pq-fpa težave težava Ncfpa povzroča povzročati Vmpr3s , , , " " " je biti Va-r3s-n dejal dejati Vmep-sm Popatrao Popatrao Npmsn Pawar Pawar Npmsn , , , župan župan Ncmsn Hiware Hiware Npmsn Bazarja Bazar Npmsg v v Sl zvezni zvezen Agpfsl indijski indijski Agpfsl državi država Ncfsl Majarašstra Majarašstra Npfsn . . . O o Sl tem ta Pd-nsl je biti Va-r3s-n poročal poročati Vmpp-sm Indian Indian Npmsn Express Express Npmsn . . . Doslej doslej Rgp v v Sl tem ta Pd-msl kraju kraj Ncmsl z z Si le le Q 1200 1200 Mdc prebivalcev prebivalec Ncmpg niso biti Va-r3p-y odkrili odkriti Vmep-pm nobenega noben Pz-msg okuženca okuženec Ncmsg z z Si virusom virus Ncmsi HIV HIV Ncmsn , , , toda toda Cc mimo mimo Sg vasi vas Ncfsg vodi voditi Vmpr3s avtomobilska avtomobilski Agpfsn cesta cesta Ncfsn , , , ob ob Sl njej on Pp3fsl pa pa Cc ustavljajo ustavljati Vmpr3p tovornjaki tovornjak Ncmpn , , , katerih kateri Pq-mpg vozniki voznik Ncmpn iščejo iskati Vmpr3p zabavo zabava Ncfsa po po Sl bordelih bordel Ncmpl . . .

Povprašali povprašati Vmep-pm smo biti Va-r1p-n enega en Mlpmsa izmed izmed Sg podpisnikov podpisnik Ncmpg lanske lanski Agpfsg zaobljube zaobljuba Ncfsg , , , kaj kaj Pq-nsn je biti Va-r3s-n bistvo bistvo Ncnsn tega ta Pd-nsg , , , da da Cs je biti Va-r3s-n prišlo priti Vmep-sn do do Sg takšnih takšen Pd-npg odstopanj odstopanje Ncnpg med med Si avtorji avtor Ncmpi in in Cc njihovo njihov Ps3fsip svečano svečan Agpfsi zaprisego zaprisega Ncfsi . . . Matjaža Matjaž Npmsay Vlašiča Vlašič Npmsay poznamo poznati Vmpr1p kot kot Cs dvakratnega dvakraten Agpmsa udeleženca udeleženec Ncmsay Eurosonga Eurosong Npmsg . . . Lansko lanski Agpnsa leto leto Ncnsa na na Sl našem naš Ps1mslp izboru izbor Ncmsl ni biti Va-r3s-y sodeloval sodelovati Vmpp-sm , , , a a Cc je biti Va-r3s-n izjavo izjava Ncfsa kljub kljub Sd temu ta Pd-nsd podpisal podpisati Vmep-sm , , , letos letos Rgp pa pa Cc sodeluje sodelovati Vmpr3s tudi tudi Q sam sam Agpmsnn , , , in in Cc to ta Pd-nsn s z Si pesmijo pesem Ncfsi Prvič prvič Rgp in in Cc zadnjič zadnjič Rgp . . . Takole takole Rgp je biti Va-r3s-n pojasnil pojasniti Vmep-sm svojo svoj Px-fsa odločitev odločitev Ncfsa : : :

Tokrat tokrat Rgp je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm zadovoljen zadovoljen Agpmsnn . . . In in Cc nato nato Rgp so biti Va-r3p-n posneli posneti Vmep-pm še še Q eno en Mlpfsa minuto minuta Ncfsa navdušenega navdušen Appnsg ploskanja ploskanje Ncnsg , , , pa pa Cc dvakrat dvakrat Rgp po po Sa pol pol Rgp minute minuta Ncfsg navadnega navaden Agpmsg ter ter Cc še še Q nekaj nekaj Rgp vložkov vložek Ncmpg razigranega razigran Appmsg , , , presenečenega presenečen Appmsg aplavza aplavz Ncmsg . . .

Dramaturginja dramaturginja Ncfsn Tina Tina Npfsn Kosi Kosi Npfsn pravi praviti Vmbr3s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn zaradi zaradi Sg tega ta Pd-nsg , , , ker ker Cs gre iti Vmbr3s predvsem predvsem Q za za Sa historično historičen Agpfsa igro igra Ncfsa , , , potrebno potrebno Rgp v v Sl predstavi predstava Ncfsl nekako nekako Rgp pojasniti pojasniti Vmen zgodovinsko zgodovinski Agpnsa ozadje ozadje Ncnsa kongresa kongres Ncmsg svete svet Agpfsg alianse aliansa Ncfsg , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n leta leto Ncnsg 1821 1821 Mdc zgodil zgoditi Vmep-sm v v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl . . . V v Sl sami sam Agpfsl igri igra Ncfsl se se Px------y po po Sl besedah beseda Ncfpl Kosijeve Kosijev Aspfsg srečujejo srečevati Vmpr3p trije trije Mlcmpn svetovi svet Ncmpn , , , in in Cc sicer sicer Cc političen političen Agpmsnn , , , to ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n svet svet Ncmsn kongresnikov kongresnik Ncmpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n takrat takrat Rgp prišli priti Vmep-pm v v Sa Ljubljano Ljubljana Npfsa , , , drugi drug Mlpmsny svet svet Ncmsn je biti Va-r3s-n svet svet Ncmsn slovenskih slovenski Agpmpg razumnikov razumnik Ncmpg Smoleta Smole Npmsg , , , Prešerna Prešeren Npmsg , , , Kastelica Kastelic Npmsg in in Cc drugih drug Mlpmpg , , , tretji tretji Mlomsn svet svet Ncmsn , , , v v Sa katerega kateri Pq-msa igra igra Ncfsn posega posegati Vmpr3s , , , pa pa Cc je biti Va-r3s-n svet svet Ncmsn slovenskega slovenski Agpnsg meščanstva meščanstvo Ncnsg . . .

KRŠKO Krško Npnsn , , , 3 3 Mdc . . . Kot kot Cs so biti Va-r3p-n pokazali pokazati Vmep-pm rezultati rezultat Ncmpn različnih različen Agpfpg anket anketa Ncfpg in in Cc javnomnenjskih javnomnenjski Agpfpg raziskav raziskava Ncfpg , , , je biti Va-r3s-n izredno izreden Agpnsn veliko velik Agpnsn število število Ncnsn Slovencev Slovenec Npmpg med med Si dogodki dogodek Ncmpi , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n najbolj najbolj Rgp zaznamovali zaznamovati Vmbp-pm dogajanja dogajanje Ncnpa v v Sl domovini domovina Ncfsl v v Sl preteklem pretekel Agpnsl letu leto Ncnsl , , , na na Sa prvo prvi Mlonsa mesto mesto Ncnsa postavilo postaviti Vmep-sn prevoz prevoz Ncmsan novih nov Agpmpg uparjalnikov uparjalnik Ncmpg za za Sa jedrsko jedrski Agpfsa elektrarno elektrarna Ncfsa v v Sl Krškem Krško Npnsl . . . To ta Pd-nsn le le Q potrjuje potrjevati Vmpr3s splošno splošen Agpnsa mnenje mnenje Ncnsa , , , da da Cs Slovenci Slovenec Npmpn zelo zelo Rgp aktivno aktivno Rgp spremljajo spremljati Vmpr3p vsa ves Pg-npa dogajanja dogajanje Ncnpa v v Sl zvezi zveza Ncfsl z z Si elektrarno elektrarna Ncfsi , , , ki ki Cs v v Sl zadnjem zadnji Agpmsl času čas Ncmsl bolj bolj Rgp kot kot Cs pri pri Sl nas jaz Pp1-pl duhove duh Ncmpa buri buriti Vmpr3s pri pri Sl naših naš Ps1mplp sosedih sosed Ncmpl in in Cc določenim določen Appmpd politikom politik Ncmpd pred pred Si očmi oči Ncfpi in in Cc ušesi uho Ncnpi njihovih njihov Ps3mpgp volivcev volivec Ncmpg prinaša prinašati Vmpr3s pomembne pomemben Agpfpa točke točka Ncfpa . . . V v Sl mislih misel Ncfpl imamo imeti Vmpr1p-n predvsem predvsem Q Avstrijo Avstrija Npfsa , , , čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf v v Sa dogajanja dogajanje Ncnpa okoli okoli Sg nuklearke nuklearka Ncfsg lani lani Rgp zelo zelo Rgp aktivno aktivno Rgp vpletena vpleten Appfsn tudi tudi Q Hrvaška Hrvaška Npfsn , , , s z Si katero kateri Pq-fsi naša naš Ps1fsnp država država Ncfsn še še Q vedno vedno Rgp ni biti Va-r3s-y uspela uspeti Vmep-sf najti najti Vmen končne končen Agpfsg rešitve rešitev Ncfsg v v Sl zvezi zveza Ncfsl z z Si lastništvom lastništvo Ncnsi in in Cc upravljanjem upravljanje Ncnsi JEK JEK Npfsg ter ter Cc s z Si plačilom plačilo Ncnsi doslej doslej Rgp dobavljene dobavljen Appfsg električne električen Agpfsg energije energija Ncfsg . . .

Augustine Augustine Npmsn se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl zadregi zadrega Ncfsl zazrl zazreti Vmep-sm v v Sa tla tla Ncnpa . . . Pravzaprav pravzaprav Q nam jaz Pp1-pd preostajata preostajati Vmpr3d le le Q dve dva Mlcfdn možnosti možnost Ncfdn : : : da da Cs si biti Px---d--y jaz jaz Pp1-sn vse ves Pg-nsa to ta Pd-nsa , , , o o Sl čemer kar Pr-nsl vam ti Pp2-pd pripovedujem pripovedovati Vmpr1s , , , bodisi bodisi Cc le le Q izmišljujem izmišljevati Vmpr1s ali ali Cc pa pa Cc da da Cs sem biti Va-r1s-n vse ves Pg-mpa dogodke dogodek Ncmpa pravzaprav pravzaprav Q sprožil sprožiti Vmep-sm sam sam Agpmsnn . . . Vidite videti Vmbr2p še še Q kakšno kakšen Pq-fsa drugo drug Mlpfsa možnost možnost Ncfsa ? ? ?

Volilna volilen Agpfsn udeležba udeležba Ncfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf okoli okoli Rgp 30 30 Mdc - - - odstotna odstoten Agpfsn in in Cc večina večina Ncfsn udeležencev udeleženec Ncmpg referenduma referendum Ncmsg se se Px------y je biti Va-r3s-n odločila odločiti Vmep-sf proti proti Sd uvedbi uvedba Ncfsd občinskega občinski Agpmsg samoprispevka samoprispevek Ncmsg . . . Odbor odbor Ncmsn za za Sa pripravo priprava Ncfsa referenduma referendum Ncmsg še še Q ni biti Va-r3s-y imel imeti Vmpp-sm zadnjega zadnji Agpnsg , , , finalnega finalen Agpnsg srečanja srečanje Ncnsg , , , na na Sl katerem kateri Pq-nsl bodo biti Va-f3p-n člani član Ncmpn le le Q - - - tega ta Pd-msg povedali povedati Vmep-pm svoja svoj Px-npa osebna oseben Agpnpa mnenja mnenje Ncnpa o o Sl narejenem narejen Appnsl . . . Pretiranega pretiran Agpnsg zadovoljstva zadovoljstvo Ncnsg ni biti Va-r3s-y , , , predvsem predvsem Q zaradi zaradi Sg neaktivnosti neaktivnost Ncfsg političnih političen Agpfpg strank stranka Ncfpg v v Sl občini občina Ncfsl Gornja gornji Agpfsn Radgona Radgona Npfsn , , , ki ki Cs niso biti Va-r3p-y v v Sl času čas Ncmsl priprav priprava Ncfpg na na Sa referendum referendum Ncmsan niti nit Q enkrat enkrat Rgp javno javno Rgp povedale povedati Vmep-pf svojega svoj Px-nsg mnenja mnenje Ncnsg o o Sl tako tako Rgp pomembni pomemben Agpfsl odločitvi odločitev Ncfsl . . . Verjetno verjetno Rgp bi biti Va-c bili biti Va-p-pm rezultati rezultat Ncmpn drugačni drugačen Agpmpn , , , če če Cs bi biti Va-c bile biti Va-p-pf politične političen Agpfpn stranke stranka Ncfpn na na Sl terenu teren Ncmsl aktivnejše aktiven Agcfpn , , , pa pa Cc tudi tudi Q parlamentarne parlamentaren Agpfpn volitve volitve Ncfpn bliže blizu Rgc , , , kot kot Cs so biti Va-r3p-n . . . Pozabili pozabiti Vmep-pm so biti Va-r3p-n , , , politični političen Agpmpn veljaki veljak Ncmpn namreč namreč Cc , , , da da Cs so biti Va-r3p-n pred pred Si letom leto Ncnsi dni dan Ncmpg dobili dobiti Vmep-pm takšno takšen Pd-fsa ali ali Cc drugačno drugačen Agpfsa podporo podpora Ncfsa občanov občan Ncmpg , , , da da Cs danes danes Rgp lahko lahko Rgp sedijo sedeti Vmpr3p v v Sl občinskem občinski Agpmsl parlamentu parlament Ncmsl . . . Koliko koliko Rgp so biti Va-r3p-n pripomogli pripomoči Vmep-pm k k Sd temu ta Pd-nsd , , , da da Cs s z Si skupnimi skupen Agpfpi močmi moč Ncfpi izpeljejo izpeljati Vmer3p akcijo akcija Ncfsa v v Sa dobro dobro Ncnsa vseh ves Pg-mpg krajanov krajan Ncmpg , , , vedo vedeti Vmpr3p sami sam Agpmpn najbolje dobro Rgs . . .

OKV OKV Npmsn Ko ko Cs je biti Va-r3s-n Bush Bush Npmsn udaril udariti Vmep-sm mimo mimo Rgp , , , je biti Va-r3s-n umrlo umreti Vmep-sn na na Sa tisoče tisoči Ncmpa iraških iraški Agpmpg civilistov civilist Ncmpg in in Cc na na Sa tisoče tisoči Ncmpa iraških iraški Agpmpg vojakov vojak Ncmpg . . . V v Sl normalnih normalen Agpfpl okoliščinah okoliščina Ncfpl bi biti Va-c ga on Pp3msa--y moralo morati Vmpp-sn to ta Pd-nsn pripeljati pripeljati Vmen v v Sa Haag Haag Npmsan , , , pred pred Sa Mednarodno mednaroden Agpnsa kazensko kazenski Agpnsa sodišče sodišče Ncnsa . . .

Možnost možnost Ncfsn za za Sa spopade spopad Ncmpa , , , pa pa Cc ne ne Q le le Q v v Sl Izraelu Izrael Npmsl , , , temveč temveč Cc tudi tudi Q v v Sl Iraku Irak Npmsl , , , če če Cs lahko lahko Rgp to ta Pd-nsa primerjamo primerjati Vmpr1p , , , ne ne Q nastane nastati Vmer3s zaradi zaradi Sg prodaje prodaja Ncfsg orožja orožje Ncnsg , , , niti niti Cc zaradi zaradi Sg nafte nafta Ncfsg oziroma oziroma Cc denarja denar Ncmsg . . . Denar denar Ncmsn , , , ki ki Cs se se Px------y steka stekati Vmpr3s v v Sa Izrael Izrael Npmsan , , , je biti Va-r3s-n dobra dober Agpfsn iztočnica iztočnica Ncfsn za za Sa pogovor pogovor Ncmsan , , , vendar vendar Cc mislim misliti Vmpr1s , , , da da Cs se se Px------y lahko lahko Rgp spor spor Ncmsn zaradi zaradi Sg tega ta Pd-nsg vleče vleči Vmpr3s le le Q nekaj nekaj Rgp let leto Ncnpg , , , ne ne Q pa pa Cc 30 30 Mdc ali ali Cc 40 40 Mdc let leto Ncnpg . . . Zelo zelo Rgp dobro dobro Rgp pa pa Cc gresta iti Vmbr3d vkup vkup Rgp denar denar Ncmsn in in Cc vera vera Ncfsn . . . Ljudje človek Ncmpn morajo morati Vmpr3p imeti imeti Vmpn občutek občutek Ncmsan , , , da da Cs se se Px------y borijo boriti Vmpr3p za za Sa nekaj nekaj Pi-nsa , , , kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n nad nad Si denarjem denar Ncmsi . . . Ljudje človek Ncmpn , , , ki ki Cs živijo živeti Vmpr3p v v Sl Izraelu Izrael Npmsl , , , imajo imeti Vmpr3p-n razvit razvit Appmsan močan močen Agpmsan občutek občutek Ncmsan za za Sa svoje svoj Px-fpa pravice pravica Ncfpa . . . Tudi tudi Q Palestinci Palestinec Npmpn . . . In in Cc kadar kadar Cs dva dva Mlcmdn mislita misliti Vmpr3d , , , da da Cs imata imeti Vmpr3d-n prav prav Rgp , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n zelo zelo Rgp težko težko Rgp pogajati pogajati Vmpn . . .

Seveda seveda Q je biti Va-r3s-n zanimivo zanimivo Rgp , , , kje kje Rgp si se Px---d--y državotvorna državotvoren Agpfsn paranoja paranoja Ncfsn jemlje jemati Vmpr3s hranivo hranivo Ncnsa . . . Jugovzhodni jugovzhoden Agpmpn ekstremisti ekstremist Ncmpn nas jaz Pp1-pg ne ne Q morejo moči Vmpr3p presenetiti presenetiti Vmen : : : zastopajo zastopati Vmpr3p pač pač Q travmo travma Ncfsa bogatih bogat Agpmpg zahodnjakov zahodnjak Ncmpg , , , kažejo kazati Vmpr3p na na Sa izropana izropan Appnpa čudesa čudesa Ncnpa vzhoda vzhod Ncmsg , , , na na Sa uničene uničen Appfpa krajine krajina Ncfpa juga jug Ncmsg . . . Tukajšnje tukajšnji Agpfpn obveščevalno obveščevalen Agpnsn - - - varnostne varnosten Agpfpn službe služba Ncfpn se se Px------y morajo morati Vmpr3p z z Si njimi on Pp3mpi ukvarjati ukvarjati Vmpn , , , ker ker Cs so biti Va-r3p-n jim on Pp3fpd--y tako tako Rgp rekli reči Vmep-pm gospodje gospod Ncmpn z z Si » » » zahoda zahod Ncmsg « « « . . . Antiglobalisti Antiglobalist Ncmpn so biti Va-r3p-n tudi tudi Q kliše kliše Ncmsn : : : notranji notranji Agpmsny sovražnik sovražnik Ncmsn bogatega bogat Agpmsg sveta svet Ncmsg . . . Naši naš Ps1mpnp se se Px------y ukvarjajo ukvarjati Vmpr3p z z Si njimi on Pp3mpi , , , ker ker Cs se se Px------y z z Si njimi on Pp3mpi ukvarjajo ukvarjati Vmpr3p vsi ves Pg-mpn imenitni imeniten Agpmpn . . . Nad nad Si državami država Ncfpi pristopnicami pristopnica Ncfpi , , , v v Sl katerih kateri Pq-fpl se se Px------y križata križati Vmbr3d rasistični rasističen Agpfdn tezi teza Ncfdn njihovih njihov Ps3mpgp zunanjih zunanji Agpmpg in in Cc notranjih notranji Agpmpg gospodarjev gospodar Ncmpg , , , visi viseti Vmpr3s pač pač Q dvojno dvojen Mlsnsn prekletstvo prekletstvo Ncnsn . . . Za za Sa zunanje zunanji Agpmpa gospodarje gospodar Ncmpa so biti Va-r3p-n zanikrni zanikrn Agpmsny jug jug Ncmsn , , , notranji notranji Agpmpn gospodarji gospodar Ncmpn se se Px------y hvalijo hvaliti Vmpr3p , , , da da Cs naj naj Q bi biti Va-c jih on Pp3mpa--y izvlekli izvleči Vmep-pm iz iz Sg blata blato Ncnsg Balkana Balkan Npmsg . . . Iz iz Sg te ta Pd-fsg dvojne dvojen Mlsfsg državne državen Agpfsg laži laž Ncfsg pač pač Q vznika vznikati Vmpr3s dvojno dvojen Mlsnsn gorje gorje Ncnsn pristopniških pristopniški Agpfpg varnostno varnosten Agpnsn - - - obveščevalnih obveščevalen Agpfpg služb služba Ncfpg . . . Dvoglavega dvoglav Agpmsa zmaja zmaj Ncmsay poosebljajo poosebljati Vmpr3p naši naš Ps1mpnp domači domač Agpmpn tukajšnji tukajšnji Agpmpn » » » antiglobalisti antiglobalist Ncmpn « « « : : : fanatiki fanatik Ncmpn kakor kakor Cs jugovzhodni jugovzhoden Agpmpn ekstremisti ekstremist Ncmpn , , , kompetentni kompetenten Agpmpn kot kot Cs pravi pravi Agpmpn antiglobalisti antiglobalist Ncmpn torej torej Rgp : : : » » » slovenske slovenski Agpfpn militantne militanten Agpfpn antiglobalistične antiglobalističen Agpfpn skupine skupina Ncfpn « « « . . .

Drni Drni Npmsn je biti Va-r3s-n nor nor Agpmsnn na na Sa letala letalo Ncnpa , , , to ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n dejstvo dejstvo Ncnsn . . . Neposredno neposredno Rgp po po Sl tem ta Pd-nsl , , , ko ko Cs ga on Pp3msa--y skuša skušati Vmpr3s nova nov Agpfsn vlada vlada Ncfsn na na Sl čelu čelo Ncnsl z z Si zlobnim zloben Agpmsi , , , zlobnim zloben Agpmsi ministrom minister Ncmsi Mramorjem Mramor Npmsi v v Sl javnosti javnost Ncfsl posredno posredno Rgp prikazati prikazati Vmen kot kot Cs edinega edini Agpmsa velmoža velmož Ncmsay , , , ki ki Cs udobje udobje Ncnsa lastnega lasten Agpmsg zadka zadek Ncmsg postavlja postavljati Vmpr3s nad nad Sa varčevalne varčevalen Agpmpa ukrepe ukrep Ncmpa skupnega skupen Agpnsg soustvarjanja soustvarjanje Ncnsg boljšega dober Agcmsg jutri jutri Ncmsg , , , si se Px---d--y pražnja pražnji Agpnpa sončna sončen Agpnpa očala očala Ncnpa nadene nadeti Vmer3s kot kot Cs , , , karkoli karkoli Pr-nsa že že Q to ta Pd-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , častni časten Agpmsny pokrovitelj pokrovitelj Ncmsn gromozanskega gromozanski Agpmsg letalskega letalski Agpmsg mitinga miting Ncmsg v v Sl Mariboru Maribor Npmsl . . . Videti videti Vmbn je biti Va-r3s-n , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n ostal ostati Vmep-sm zaprisežen zaprisežen Appmsnn fetišist fetišist Ncmsn vse vse Rgp do do Sg groba grob Ncmsg . . .

Nesposobneži nesposobnež Ncmpn Vodilni vodilen Agpmpn na na Sl RTV RTV Npfsl Slovenija Slovenija Npfsn so biti Va-r3p-n spet spet Rgp dokazali dokazati Vmep-pm , , , da da Cs so biti Va-r3p-n pravi pravi Agpmpn mojstri mojster Ncmpn , , , kako kako Rgp zapraviti zapraviti Vmen veliko veliko Rgp naročniškega naročniški Agpmsg denarja denar Ncmsg za za Sa prazen prazen Agpmsan nič nič Ncmsan . . . POP pop Ncmsn TV tv Ncfsn pa pa Cc bo biti Va-f3s-n kmalu kmalu Rgp prisiljena prisiljen Appfsn izreči izreči Vmen javno javno Agpfsa zahvalo zahvala Ncfsa , , , saj saj Cc ji on Pp3fsd--y RTV RTV Npfsn Slovenija Slovenija Npfsn z z Si lastno lasten Agpfsi produkcijo produkcija Ncfsi nenehno nenehno Rgp veča večati Vmpr3s gledanost gledanost Ncfsa . . . Milijonar milijonar Ncmsn je biti Va-r3s-n imel imeti Vmpp-sm v v Sl svoji svoj Px-fsl tretji tretji Mlofsl sezoni sezona Ncfsl predvajanja predvajanje Ncnsg po po Sl zaslugi zasluga Ncfsl Štrudla Štrudl Npmsg , , , Oriona Orion Npmsg in in Cc drugega drug Mlpmsg nenadkriljivega nenadkriljiv Agpmsg razvedrilnega razvedrilen Agpmsg programa program Ncmsg izjemno izjemno Rgp visoko visok Agpfsa gledanost gledanost Ncfsa , , , pa pa Cc čeprav čeprav Cs bi biti Va-c se se Px------y ga on Pp3msg--y morali morati Vmpp-pm gledalci gledalec Ncmpn po po Sl pravilu pravilo Ncnsl malce malce Rgp naveličati naveličati Vmen . . . Podobno podoben Agpfsa uslugo usluga Ncfsa so biti Va-r3p-n poptevejevcem poptevejevec Ncmpd naredili narediti Vmep-pm z z Si Uro ura Ncfsi resnice resnica Ncfsg . . . Za za Sa prenovo prenova Ncfsa osrednjega osrednji Agpmsg Dnevnika dnevnik Ncmsg so biti Va-r3p-n porabili porabiti Vmep-pm ogromne ogromen Agpfpa vsote vsota Ncfpa denarja denar Ncmsg , , , ratingi rating Ncmpn pa pa Cc so biti Va-r3p-n v v Sl primerjavi primerjava Ncfsl s z Si 24 24 Mdc ur ura Ncfpg na na Sl Popu pop Ncmsl vedno vedno Rgp slabši slab Agcmpn . . . Nekateri nekateri Pi-mpn medijski medijski Agpmpn strokovnjaki strokovnjak Ncmpn so biti Va-r3p-n menda menda Q dobrohotno dobrohotno Rgp opozarjali opozarjati Vmpp-pm mojstre mojster Ncmpa na na Sl Kolodvorski kolodvorski Agpfsl , , , da da Cs so biti Va-r3p-n za za Sa štart štart Ncmsan novih nov Agpfpg enournih enouren Agpfpg oddaj oddaja Ncfpg primernejši primeren Agcmpn hladnejši hladen Agcmpn jesenski jesenski Agpmpn ali ali Cc zimski zimski Agpmpn termini termin Ncmpn , , , ne ne Q pa pa Cc daljši dolg Agcmpn in in Cc toplejši topel Agcmpn dnevi dan Ncmpn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n kot kot Cs nalašč nalašč Rgp za za Sa zunanjo zunanji Agpfsa rekreacijo rekreacija Ncfsa . . . Na na Sl Kolodvorski kolodvorski Agpfsl pa pa Cc so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm mnenja mnenje Ncnsg , , , da da Cs je biti Va-r3s-n za za Sa štart štart Ncmsan maratonskih maratonski Agpnpg poročil poročilo Ncnpg najbolj najbolj Rgp primerna primeren Agpfsn 35 35 Mdc - - - letnica letnica Ncfsn TV tv Ncfsn Dnevnika dnevnik Ncmsg v v Sl slovenščini slovenščina Ncfsl . . .

Hm hm I , , , Jonas Jonas Npmsn Ž Ž Y . . . je biti Va-r3s-n v v Sl trenutno trenutno Rgp najbolj najbolj Rgp sveži svež Agpfsl slovenski slovenski Agpfsl zvezdniški zvezdniški Agpfsl tožbi tožba Ncfsl proti proti Sd Požarju Požar Npmsd zapisal zapisati Vmep-sm , , , da da Cs so biti Va-r3p-n Požarjeve Požarjev Aspfpn navedbe navedba Ncfpn menda menda Q nepopravljivo nepopravljivo Rgp uničile uničiti Vmep-pf njegovo njegov Ps3fsasm poklicno poklicno Agpfsa prihodnost prihodnost Ncfsa in in Cc ogrozile ogroziti Vmep-pf njegov njegov Ps3msasm obstanek obstanek Ncmsan . . . Zaradi zaradi Sg Požarjevih Požarjev Aspfpg navedb navedba Ncfpg naj naj Q bi biti Va-c se se Px------y odpovedal odpovedati Vmep-sm vodenju vodenje Ncnsd Milijonarja milijonar Ncmsg , , , bil biti Va-p-sm v v Sl depresiji depresija Ncfsl , , , trpelo trpeti Vmpp-sn naj naj Q bi biti Va-c njegovo njegov Ps3nsnsm družabno družabno Agpnsn življenje življenje Ncnsn . . .

Med med Si Kosovom Kosovo Npnsi in in Cc Čečenijo Čečenija Npfsi je biti Va-r3s-n v v Sl resnici resnica Ncfsl veliko veliko Rgp vzporednic vzporednica Ncfpg . . . S z Si precejšnjo precejšnji Agpfsi gotovostjo gotovost Ncfsi je biti Va-r3s-n mogoče mogoče Rgp trditi trditi Vmpn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n ruski ruski Agpmsay poseg poseg Ncmsan v v Sl » » » separatistični separatističen Agpfsl « « « severnokavkaški severnokavkaški Agpfsl republiki republika Ncfsl v v Sl mnogočem mnogokaj Pi-nsl spodbudil spodbuditi Vmep-sm prav prav Q Natov Natov Aspmsnn napad napad Ncmsn na na Sa ZRJ ZRJ Npfsa . . . Če če Cs je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc Zahod zahod Ncmsn privolil privoliti Vmep-sm v v Sa politiko politika Ncfsa prostih prost Agpfpg rok roka Ncfpg , , , potem potem Rgp si se Px---d--y tovrstne tovrsten Agpfpa pravice pravica Ncfpa kajpak kajpak Q lahko lahko Rgp vzame vzeti Vmer3s tudi tudi Q Moskva Moskva Npfsn , , , so biti Va-r3p-n bržkone bržkone Q modrovali modrovati Vmpp-pm v v Sl Kremlju Kremelj Npmsl . . . In in Cc zanimivo zanimivo Rgp je biti Va-r3s-n , , , da da Cs so biti Va-r3p-n se se Px------y ruski ruski Agpmpn generali general Ncmpn tudi tudi Q sicer sicer Rgp v v Sl mnogočem mnogokaj Pi-nsl zgledovali zgledovati Vmpp-pm po po Sl javno javno Rgp nadvse nadvse Rgp osovraženih osovražen Appmpl kolegih kolega Ncmpl z z Sg Zahoda zahod Ncmsg . . . Njihova njihov Ps3fsnp taktika taktika Ncfsn je biti Va-r3s-n v v Sl tej ta Pd-fsl vojni vojna Ncfsl na na Sa las las Ncmsan podobna podoben Agpfsn Natovim Natov Aspfpd operacijam operacija Ncfpd nad nad Sl Jugoslavijo Jugoslavija Npfsi . . . Letala letalo Ncnpn so biti Va-r3p-n prav prav Q tako tako Rgp več veliko Rgc mesecev mesec Ncmpg neusmiljeno neusmiljeno Rgp tolkla tolči Vmpp-pn objekt objekt Ncmsan za za Si objektom objekt Ncmsi in in Cc Grozni Grozni Npmsan , , , eno en Mlpnsa nekdaj nekdaj Rgp najbolj najbolj Rgp cvetočih cvetoč Agpnpg mest mesto Ncnpg na na Sl Kavkazu Kavkaz Npmsl , , , spremenila spremeniti Vmep-pn v v Sa mesto mesto Ncnsa duhov duh Ncmpg . . . Toda toda Cc rakete raketa Ncfpn in in Cc bombe bomba Ncfpn so biti Va-r3p-n tudi tudi Q v v Sl tej ta Pd-fsl vojni vojna Ncfsl velikokrat velikokrat Rgp letele leteti Vmpp-pf mimo mimo Sg » » » strateških strateški Agpmpg « « « ciljev cilj Ncmpg - - - na na Sa kolone kolona Ncfpa beguncev begunec Ncmpg in in Cc civilne civilen Agpmpa objekte objekt Ncmpa . . . Žrtve žrtev Ncfpn med med Si civilnim civilen Agpnsi prebivalstvom prebivalstvo Ncnsi so biti Va-r3p-n bile biti Va-p-pf - - - zlasti zlasti Q v v Sl Čečeniji Čečenija Npfsl - - - ogromne ogromen Agpfpn , , , a a Cc šteti šteti Vmpn jih on Pp3fpg--y seveda seveda Q noče hoteti Vmpr3s-y nihče nihče Pz-msn . . . Ne ne Q v v Sl Bruslju Bruselj Npmsl in in Cc ne ne Q v v Sl Kremlju Kremelj Npmsl . . .

Biba Biba Npfsn jih on Pp3mpa--y je biti Va-r3s-n dobila dobiti Vmep-sf še še Q od od Sg očeta oče Ncmsg . . . Stekla steči Vmep-sf je biti Va-r3s-n iz iz Sg sobe soba Ncfsg in in Cc pri pri Sl tem ta Pd-nsl prevrnila prevrniti Vmep-sf škatlo škatla Ncfsa z z Si bučkami bučka Ncfpi . . . S z Si tistimi tisti Pd-fpi pisanimi pisan Agpfpi , , , ki ki Cs jih on Pp3fpg--y tako tako Rgp ali ali Cc tako tako Rgp nismo biti Va-r1p-y smeli smeti Vmpp-pm obesiti obesiti Vmen na na Sa jelko jelka Ncfsa . . .

» » » A a Cc je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn tisti tisti Pd-msn … … … od od Sg tistega tisti Pd-msg veterinarja veterinar Ncmsg ? ? ? « « « je biti Va-r3s-n sumničavo sumničavo Rgp vprašal vprašati Vmep-sm Blažo Blažo Npmsn in in Cc preučeval preučevati Vmpp-sm , , , ali ali Rgp je biti Va-r3s-n bronasto bronast Agpnsn poprsje poprsje Ncnsn tovariša tovariš Ncmsg Tita Tito Npmsg dobro dobro Rgp zloščeno zloščen Appnsn in in Cc ali ali Rgp je biti Va-r3s-n na na Sl njem on Pp3msl kak kak Pq-msn mušji mušji Agpmsny drekec drekec Ncmsn ali ali Cc kaj kaj Pq-nsn drugega drug Mlpnsg nesprejemljivega nesprejemljiv Agpnsg . . .

Ta ta Pd-fsn ljubezen ljubezen Ncfsn in in Cc strah strah Ncmsn sta biti Va-r3d-n se se Px------y resnično resnično Rgp kazala kazati Vmpp-dm v v Sl številnih številen Agpmpl primerih primer Ncmpl iz iz Sg najzgodnejšega zgoden Agsnsg obdobja obdobje Ncnsg . . . Govorilo govoriti Vmpp-sn se se Px------y je biti Va-r3s-n , , , da da Cs je biti Va-r3s-n neka nek Pi-fsn Štefica Štefica Npfsn Votruba Votruba Npfsn , , , sicer sicer Rgp soproga soproga Ncfsn lokalnega lokalen Agpmsg numizmatika numizmatik Ncmsg , , , tako tako Rgp ljubila ljubiti Vmpp-sf partijo partija Ncfsa , , , da da Cs je biti Va-r3s-n že že Q v v Sl prvi prvi Mlofsl petletki petletka Ncfsl spala spati Vmpp-sf z z Si vsemi ves Pg-mpi člani član Ncmpi okrajnega okrajen Agpmsg komiteja komite Ncmsg . . . Poleg poleg Sg primerov primer Ncmpg ljubezni ljubezen Ncfsg obstajajo obstajati Vmpr3p tudi tudi Q tisti tisti Pd-mpn , , , ki ki Cs pričajo pričati Vmpr3p o o Sl strahu strah Ncmsl . . . Ko ko Cs je biti Va-r3s-n umrl umreti Vmep-sm tovariš tovariš Ncmsn Boris Boris Npmsn Kidrič Kidrič Npmsn , , , je biti Va-r3s-n tovarišica tovarišica Ncfsn Eva Eva Npfsn Jungvirt Jungvirt Npfsn , , , afežejka afežejka Ncfsn od od Sg prvega prvi Mlomsg dne dan Ncmsg , , , prišla priti Vmep-sf domov domov Rgp vsa ves Pg-fsn objokana objokan Agpfsn in in Cc kar kar Rgp ni biti Va-r3s-y mogla moči Vmpp-sf priti priti Vmen k k Sd sebi se Px---d , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n njen njen Ps3msnsf mož mož Ncmsn , , , klepar klepar Ncmsn Franta Franta Npmsn , , , rekel reči Vmep-sm : : :

» » » Khm khm I , , , « « « sem biti Va-r1s-n se se Px------y nasmehnil nasmehniti Vmep-sm , , , » » » ne ne Q na na Sl mednarodnem mednaroden Agpnsl , , , na na Sl medokrajnem medokrajen Agpnsl ! ! ! Zmotil zmotiti Vmep-sm sem biti Va-r1s-n se se Px------y , , , ker ker Cs se se Px------y mi jaz Pp1-sd--y je biti Va-r3s-n tekmovanje tekmovanje Ncnsn zaradi zaradi Sg pomembnosti pomembnost Ncfsg … … … zdelo zdeti Vmpp-sn bolj bolj Rgp mednarodno mednaroden Agpnsn … … … kot kot Cs medokrajno medokrajen Agpnsn . . . « « «

» » » Nevenka Nevenka Npfsn ! ! ! Če če Cs te ti Pp2-sg--y je biti Va-r3s-n strah strah Ncmsn gledati gledati Vmpn , , , pojdi iti Vmbm2s k k Sd Ožboltki Ožboltka Npfsd po po Sa nitroglicerin nitroglicerin Ncmsan in in Cc si se Px---d--y ga on Pp3msa--y daj dati Vmem2s pod pod Sa jezik jezik Ncmsan ! ! ! « « «

» » » Prav prav Rgp imaš imeti Vmpr2s-n . . . Lasten lasten Agpmsan podmladek podmladek Ncmsan nam jaz Pp1-pd trgajo trgati Vmpr3p , , , kot kot Cs se se Px------y jim on Pp3mpd--y zdi zdeti Vmpr3s . . . Prodajajo prodajati Vmpr3p jim on Pp3mpd--y te ta Pd-fpa svoje svoj Px-fpa zahodne zahoden Agpfpa pizdarije pizdarija Ncfpa , , , gledajo gledati Vmpr3p ameriške ameriški Agpmpa , , , da da Cs rečem reči Vmer1s , , , goveje goveji Agpmpa filme film Ncmpa … … … še še Q Cerkev cerkev Ncfsn ne ne Q miruje mirovati Vmpr3s . . . Seveda seveda Q ne ne Q , , , tudi tudi Q farji far Ncmpn delajo delati Vmpr3p za za Sa Cio Cia Npfsa . . . Za za Sa koga kdo Pq-msa pa pa Cc bi biti Va-c ? ? ? Za za Sa Afeže Afež Npmpa ali ali Cc Socialistično socialističen Agpfsa zvezo zveza Ncfsa ! ! ! ? ? ? Včeraj včeraj Rgp sem biti Va-r1s-n jih on Pp3mpa--y opazoval opazovati Vmpp-sm po po Sl tisti tisti Pd-fsl njihovi njihov Ps3fslp maši maša Ncfsl … … … s z Si tistim tisti Pd-msi gnojem gnoj Ncmsi so biti Va-r3p-n prišli priti Vmep-pm iz iz Sg cerkve cerkev Ncfsg trije trije Mlcmpn mladinci mladinec Ncmpn , , , mladi mlad Agpmpn , , , zdravi zdrav Agpmpn … … … kaj kaj Pq-nsa vem vedeti Vmpr1s , , , kakih kak Pq-npg sedemnajst sedemnajst Mlc-pa let leto Ncnpg … … … V v Sl njihovih njihov Ps3nplp letih leto Ncnpl sem biti Va-r1s-n bil biti Va-p-sm jaz jaz Pp1-sn že že Q v v Sl Skoju Sko Npmsl in in Cc veselo veselo Rgp podiral podirati Vmpp-sm babe baba Ncfpa naokrog naokrog Rgp … … … bil biti Va-p-sm bi biti Va-c tudi tudi Q že že Q v v Sl revoluciji revolucija Ncfsl in in Cc ofenzivah ofenziva Ncfpl , , , če če Cs bi biti Va-c takrat takrat Rgp že že Q bile biti Va-p-pf ! ! ! « « «

» » » V v Sl redu red Ncmsl , , , to ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n vse ves Pg-nsn zelo zelo Rgp pametno pameten Agpnsn … … … ampak ampak Cc od od Sg česa kaj Pq-nsg bomo biti Va-f1p-n živeli živeti Vmpp-pm ? ? ? Veš vedeti Vmpr2s , , , da da Cs imam imeti Vmpr1s-n dva dva Mlcmda otroka otrok Ncmda . . . « « «

» » » Saj saj Cc vem vedeti Vmpr1s , , , trapec trapec Ncmsn ! ! ! « « « me jaz Pp1-sa--y je biti Va-r3s-n strogo strogo Rgp pogledal pogledati Vmep-sm . . . » » » Vedel vedeti Vmpp-sm sem biti Va-r1s-n , , , da da Cs mi jaz Pp1-sd--y boš biti Va-f2s-n težil težiti Vmpp-sm . . . Vpisal vpisati Vmep-sm sem biti Va-r1s-n se se Px------y zaradi zaradi Sg Božene Božena Npfsg . . . « « «

Potem potem Rgp se se Px------y je biti Va-r3s-n zamislil zamisliti Vmep-sm , , , zavzdihnil zavzdihniti Vmep-sm in in Cc iz iz Sg žepa žep Ncmsg potegnil potegniti Vmep-sm nekakšno nekakšen Pi-fsa cunjo cunja Ncfsa z z Si raznobarvnimi raznobarven Agpmpi našitki našitek Ncmpi . . . Bilo biti Va-p-sn je biti Va-r3s-n očitno očitno Rgp , , , da da Cs je biti Va-r3s-n to ta Pd-fsa prismodarijo prismodarija Ncfsa naredil narediti Vmep-sm pri pri Sl krožku krožek Ncmsl tovarišice tovarišica Ncfsg Vrhlicki Vrhlicki Npfsn in in Cc da da Cs mu on Pp3msd--y z z Si izdelkom izdelek Ncmsi ni biti Va-r3s-y uspelo uspeti Vmep-sn očarati očarati Vmen tiste tisti Pd-fsg Božene Božena Npfsg . . .

Zumzo Zumzo Npmsn je biti Va-r3s-n pozneje pozno Rgc rad rad Rgp govoril govoriti Vmpp-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n čisto čisto Rgp normalno normalno Rgp , , , da da Cs so biti Va-r3p-n njihove njihov Ps3fpnp ovce ovca Ncfpn znale znati Vmpp-pf toliko toliko Rgp matematike matematika Ncfsg , , , ker ker Cs so biti Va-r3p-n jih on Pp3fpa--y zaradi zaradi Sg pomanjkanja pomanjkanje Ncnsg češpelj češplja Ncfpg vse ves Pg-fpa vprek vprek Rgp porivali porivati Vmpp-pm in in Cc jim on Pp3mpd--y na na Sa ušesa uho Ncnpa šepetali šepetati Vmpp-pm nežne nežen Agpmpa binome binom Ncmpa in in Cc opolzke opolzek Agpmpa trinome trinom Ncmpa . . .

Profesorica profesorica Ncfsn Fabković Fabković Npfsn torej torej Rgp plane planiti Vmer3s v v Sa razred razred Ncmsan z z Si dnevnikom dnevnik Ncmsi pod pod Si pazduho pazduha Ncfsi in in Cc z z Si bonbonom bonbon Ncmsi petstopetsčrto petstopetsčrto Ncmsn v v Sl ustih usta Ncnpl ter ter Cc že že Q z z Sg vrat vrata Ncnpg reče reči Vmer3s : : : » » » Sine Sine Npmsn Nemet Nemet Npmsn , , , « « « kajti kajti Cc tako tako Rgp se se Px------y je biti Va-r3s-n pravzaprav pravzaprav Q pisal pisati Vmpp-sm Kompa Kompa Npmsn , , , » » » začni začeti Vmem2s brati brati Vmpn zadnjo zadnji Agpfsa lekcijo lekcija Ncfsa ! ! ! « « «

» » » Bila biti Va-p-sf sem biti Va-r1s-n neumna neumen Agpfsn gos gos Ncfsn ! ! ! Kar kar Rgp naprej naprej Rgp si biti Va-r2s-n bil biti Va-p-sm v v Sl bližini bližina Ncfsl , , , pa pa Cc sem biti Va-r1s-n se se Px------y menda menda Q zaljubila zaljubiti Vmep-sf . . . Zdaj zdaj Rgp pa pa Cc … … … « « «

» » » Ti ti Pp2-sn ne ne Q vidiš videti Vmbr2s nič nič Rgp neprimernega neprimeren Agpnsg ! ! ! « « « ne ne Q more moči Vmpr3s priti priti Vmen k k Sd sebi se Px---d razrednik razrednik Ncmsn . . . » » » Ti ti Pp2-sn ! ! ! ? ? ? Kdo kdo Pq-msn pa pa Cc si biti Va-r2s-n ti ti Pp2-sn , , , da da Cs boš biti Va-f2s-n arbiter arbiter Ncmsn te ta Pd-fsg vrste vrsta Ncfsg ? ? ? « « «

» » » Kaj kaj Pq-nsn pa pa Cc vem vedeti Vmpr1s , , , fantje fant Ncmpn … … … « « « je biti Va-r3s-n mrmral mrmrati Vmpp-sm naš naš Ps1msnp nesojeni nesojen Agpmsny bobnar bobnar Ncmsn , , , » » » a a Cc ni biti Va-r3s-y tisti tisti Pd-msn grški grški Agpmsny filozof filozof Ncmsn rekel reči Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n treba treba Rgp oditi oditi Vmen glih glih Q takrat takrat Rgp , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n največja velik Agsfsn frka frka Ncfsn … … … « « «

» » » A a Cc ja ja Q ! ! ! ? ? ? « « « sem biti Va-r1s-n izdavil izdaviti Vmep-sm presenečeno presenečeno Rgp . . . » » » In in Cc kdo kdo Pq-msn je biti Va-r3s-n ta ta Pd-msn frend frend Ncmsn ? ? ? « « «

» » » Ni biti Va-r3s-y mi jaz Pp1-sd--y bilo biti Va-p-sn žal žal Rgp ! ! ! « « « je biti Va-r3s-n zdaj zdaj Rgp tudi tudi Q on on Pp3msn povdignil povdignil Vmep-sm glas glas Ncmsan . . . » » » Hočem hoteti Vmpr1s-n samo samo Q reči reči Vmen , , , da da Cs so biti Va-r3p-n tudi tudi Q zagrebške zagrebški Agpfpn trgovine trgovina Ncfpn polne poln Agpfpn paštet pašteta Ncfpg in in Cc salam salama Ncfpg in in Cc da da Cs ne ne Q rabi rabiti Vmpr3s matere mati Ncfsg , , , da da Cs bi biti Va-c mu on Pp3msd--y pripravila pripraviti Vmep-sf zajtrk zajtrk Ncmsan ! ! ! « « «

Ker ker Cs sem biti Va-r1s-n menil meniti Vmbp-sm , , , da da Cs se se Px------y Kompa Kompa Npmsn ne ne Q bo biti Va-f3s-n tako tako Rgp hitro hitro Rgp vrnil vrniti Vmep-sm , , , sem biti Va-r1s-n zapustil zapustiti Vmep-sm gospo gospa Ncfsa Kosijenko Kosijenko Npfsa in in Cc se se Px------y preselil preseliti Vmep-sm v v Sa Zumzovo Zumzov Aspfsa garsonjero garsonjera Ncfsa . . . Ko ko Cs sem biti Va-r1s-n odhajal odhajati Vmpp-sm , , , otovorjen otovorjen Appmsnn z z Si vsemi ves Pg-fpi svojimi svoj Px-fpi stvarmi stvar Ncfpi , , , mi jaz Pp1-sd--y je biti Va-r3s-n rekla reči Vmep-sf : : :

John John Npmsn F. F. Y Kennedy Kennedy Npmsn ( ( ( JFK JFK Npmsn ) ) ) je biti Va-r3s-n imel imeti Vmpp-sm kakovostne kakovosten Agpfpa trofeje trofeja Ncfpa ( ( ( uf uf I , , , vročo vroč Agpfsa Judith Judith Npfsa Exner Exner Npfsa , , , recimo reči Vmem1p ) ) ) , , , a a Cc med med Si njimi on Pp3fpi je biti Va-r3s-n zagotovo zagotovo Rgp najbolj najbolj Rgp izstopala izstopati Vmpp-sf blond blond Agpfsn bambina bambina Ncfsn Marilyn Marilyn Npfsn Monroe Monroe Npfsn , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n famozni famozen Agpmsny JFK JFK Npmsn prvič prvič Rgp nasadil nasaditi Vmep-sm na na Sl zabavi zabava Ncfsl Binga Bing Npmsg Crosbyja Crosby Npmsg . . . Bila biti Va-p-sf je biti Va-r3s-n prava pravi Agpfsn ljubica ljubica Ncfsn skrivnostna skrivnosten Agpfsn , , , lepa lep Agpfsn , , , ustrežljiva ustrežljiv Agpfsn in in Cc zadovoljna zadovoljen Agpfsn z z Si drugim drug Mlpnsi mestom mesto Ncnsi . . .

R r Y : : : Jean Jean Npmsn de de Xf Segonzac Segonzac Npmsn . . . I i Y : : : Alix Alix Npfsn Koromzay Koromzay Npfsn , , , Bruno Bruno Npmsn Campos Campos Npmsn , , , Will Will Npmsn Estes Estes Npmsn

Mojstra mojster Ncmsay Goljata Goljat Npmsay sem biti Va-r1s-n skušal skušati Vmpp-sm prepričati prepričati Vmen , , , naj naj Cs organizira organizirati Vmbr3s kratek kratek Agpmsan tečaj tečaj Ncmsan za za Sa usposabljanje usposabljanje Ncnsa kulinaričnega kulinaričen Agpnsg zapeljevanja zapeljevanje Ncnsg à à Rgp la la Rgp Playboy Playboy Npmsn , , , in in Cc takoj takoj Rgp je biti Va-r3s-n privolil privoliti Vmep-sm . . . Med med Si smehom smeh Ncmsi je biti Va-r3s-n od od Sg nekod nekod Rgp privlekel privleči Vmep-sm skrivnostno skrivnosten Agpfsa knjigo knjiga Ncfsa receptov recept Ncmpg , , , navdahnjenih navdahnjen Appmpg z z Si afrodiziaki afrodiziak Ncmpi . . . » » » Zakaj zakaj Rgp pa pa Cc ne ne Q ob ob Sl priliki prilika Ncfsl ? ? ? « « « je biti Va-r3s-n še še Q dodal dodati Vmep-sm . . .

Eden eden Mlpmsn njegovih njegov Ps3mpgsm » » » izvirnih izviren Agpmpg grehov greh Ncmpg « « « je biti Va-r3s-n tudi tudi Q poklic poklic Ncmsn , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y opravlja opravljati Vmpr3s : : : » » » Veste vedeti Vmpr2p , , , jaz jaz Pp1-sn rad rad Rgp delam delati Vmpr1s ! ! ! Še še Q ko ko Cs sem biti Va-r1s-n na na Sl dopustu dopust Ncmsl , , , kmalu kmalu Rgp začnem začeti Vmer1s brkljati brkljati Vmpn kaj kaj Pq-nsa za za Sa službo služba Ncfsa . . . « « « Čeprav čeprav Cs ga on Pp3msa--y kultura kultura Ncfsn spremlja spremljati Vmpr3s ( ( ( tako tako Rgp in in Cc drugače drugače Rgp ) ) ) dan dan Ncmsan in in Cc noč noč Ncfsa , , , se se Px------y je on Pp3fsg--y še še Q zdaleč zdaleč Rgp ni biti Va-r3s-y preobjedel preobjesti Vmep-sm : : : » » » Seveda seveda Q si se Px---d--y kljub kljub Sd temu ta Pd-nsd rad rad Rgp ogledam ogledati Vmer1s dobro dober Agpfsa gledališko gledališko Agpfsa predstavo predstava Ncfsa ali ali Cc film film Ncmsan . . . « « «

Playboy Playboy Npmsn : : : Večkrat večkrat Rgp se se Px------y dogaja dogajati Vmpr3s , , , da da Cs se se Px------y smučarji smučar Ncmpn in in Cc vodstvo vodstvo Ncnsn reprezentance reprezentanca Ncfsg sprete spreti Vmer2p zaradi zaradi Sg izbire izbira Ncfsg oziroma oziroma Cc zamenjave zamenjava Ncfsg trenerjev trener Ncmpg . . . Koliko koliko Rgp besede beseda Ncfsg imate imeti Vmpr2p-n pri pri Sl tem ta Pd-nsl smučarji smučar Ncmpn ? ? ? V v Sl slovenski slovenski Agpfsl reprezentanci reprezentanca Ncfsl so biti Va-r3p-n se se Px------y zadnja zadnji Agpnpn nesoglasja nesoglasje Ncnpn pojavila pojaviti Vmep-pn prav prav Q zaradi zaradi Sg letošnjih letošnji Agpmpg slabših slab Agcmpg rezultatov rezultat Ncmpg in in Cc posledične posledičen Agpfsg odstavitve odstavitev Ncfsg Marka Mark Npmsg Jurjeca Jurjec Npmsg . . .

Vse ves Pg-nsa najboljše dober Agsnsa poljskemu poljski Agpmsd Playboyu Playboy Npmsd , , , ki ki Cs prav prav Q te ta Pd-mpa dni dan Ncmpa praznuje praznovati Vmpr3s debelih debel Agpnpg deset deset Mlc-pa let leto Ncnpg obstoja obstoj Ncmsg . . . In in Cc kaj kaj Pq-nsn bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn lepše lep Agcnsn darilo darilo Ncnsn za za Sa bralce bralec Ncmpa kot kot Cs razgaljena razgaljen Appfsn misica misica Ncfsn ob ob Sl kozarcu kozarec Ncmsl šampanjca šampanjec Ncmsg in in Cc s z Si slastno slasten Agpfsi torto torta Ncfsi pred pred Si seboj se Px---i ! ! ! Skoraj skoraj Q bi biti Va-c nas jaz Pp1-pa načela načeti Vmep-sf nevoščljivost nevoščljivost Ncfsn ob ob Sl dejstvu dejstvo Ncnsl , , , da da Cs so biti Va-r3p-n poljske poljski Agpfpn lepotice lepotica Ncfpn , , , skupaj skupaj Rgp s z Si tistimi tisti Pd-fpi okronano okronano Rgp najlepšimi lep Agsfpi , , , pogumne pogumen Agpfpn kot kot Cs le le Q kaj kaj Pq-nsn in in Cc se se Px------y ne ne Q branijo braniti Vmpr3p Playboyevega Playboyev Aspmsg objektiva objektiv Ncmsg . . . Kako kako Rgp se se Px------y uvozi uvoziti Vmer3s pogum pogum Ncmsn in in Cc kolikšne kolikšen Pq-fpn bi biti Va-c bile biti Va-p-pf carinske carinski Agpfpn dajatve dajatev Ncfpn ? ? ? Slovenija Slovenija Npfsn bi biti Va-c ga on Pp3msg--y bila biti Va-p-sf potrebna potreben Agpfsn . . . Imamo imeti Vmpr1p-n zelo zelo Rgp lepe lep Agpfpa misice misica Ncfpa , , , samo samo Q poguma pogum Ncmsg jim on Pp3fpd--y primanjkuje primanjkovati Vmpr3s . . . Če če Cs ne ne Q bo biti Va-f3s-n šlo iti Vmbp-sn drugače drugače Rgp , , , bomo biti Va-f1p-n uvozili uvoziti Vmep-pm kar kar Rgp Joanno Joanna Npfsa . . . Izbrskajte izbrskati Vmem2p oktobrsko oktobrski Agpfsa številko številka Ncfsa svoje svoj Px-fsg najljubše ljub Agsfsg revije revija Ncfsg in in Cc si se Px---d--y napasite napasti Vmem2p oči oči Ncfpa … … …

Mati mati Ncfsn Marija Marija Npfsn , , , Kraljica kraljica Ncfsn družine družina Ncfsg , , , naša naš Ps1fsnp družina družina Ncfsn , , , združena združen Appfsn v v Sl medsebojni medsebojen Agpfsl ljubezni ljubezen Ncfsl , , , se se Px------y danes danes Rgp izroči izročiti Vmer3s tvojemu tvoj Ps2nsds brezmadežnemu brezmadežen Agpnsd Srcu srce Ncnsd . . . Sprejmi sprejeti Vmem2s nas jaz Pp1-pa v v Sa svoje svoj Px-nsa materinsko materinski Agpnsa varstvo varstvo Ncnsa in in Cc nas jaz Pp1-pa vodi voditi Vmpr3s k k Sd svojemu svoj Px-msd Sinu sin Ncmsd Jezusu Jezus Npmsd . . .

Hitro hitro Rgp po po Sl osamosvojitvi osamosvojitev Ncfsl Slovenije Slovenija Npfsg je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm ' ' ' klošter klošter Ncmsn ' ' ' v v Sl Veržeju Veržej Npmsl , , , dom dom Ncmsn , , , gospodarsko gospodarski Agpnsn poslopje poslopje Ncnsn in in Cc del del Ncmsn zemlje zemlja Ncfsg , , , vrnjen vrnjen Appmsnn Salezijanskemu salezijanski Agpmsd redu red Ncmsd Slovenije Slovenija Npfsg . . . Salezijanci Salezijanec Ncmpn so biti Va-r3p-n se se Px------y vselili vseliti Vmep-pm v v Sa nekaj nekaj Rgp let leto Ncnpg zapuščen zapuščen Appmsan zavod zavod Ncmsan in in Cc kasneje kasno Rgc begunski begunski Agpmsay center center Ncmsan , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm povsem povsem Rgp zapuščen zapuščen Appmsnn , , , zanemarjen zanemarjen Appmsnn in in Cc celo celo Q oropan oropan Appmsnn . . . Po po Sl hitri hiter Agpfsl obnovi obnova Ncfsl najnujnejšega nujen Agsnsg v v Sl zadnjem zadnji Agpmsl delu del Ncmsl zgradbe zgradba Ncfsg sta biti Va-r3d-n se se Px------y leta leto Ncnsg 1998 1998 Mdc vselila vseliti Vmep-dm prva prvi Mlomdn dva dva Mlcmdn duhovnika duhovnik Ncmdn , , , ki ki Cs sta biti Va-r3d-n začela začeti Vmep-dm izvajati izvajati Vmpn program program Ncmsan , , , ki ki Cs si se Px---d--y ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n začrtal začrtati Vmep-sm zavod zavod Ncmsn . . .

Da da Q , , , mlada mlad Agpfsn , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n stara star Agpfsn komaj komaj Rgp dvajset dvajset Mlc-pa let leto Ncnpg , , , Branko Branko Npmsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n deset deset Mlc-pa let leto Ncnpg starejši star Agcmsny , , , zato zato Cc mu on Pp3msd--y marsikdo marsikdo Pi-msn zavida zavidati Vmpr3s , , , ker ker Cs je biti Va-r3s-n uspel uspeti Vmep-sm najti najti Vmen tako tak Pd-fsa mlado mlad Agpfsa . . . Sicer sicer Rgp pa pa Cc , , , kako kako Rgp že že Q poje peti Vmpr3s pesem pesem Ncfsn ? ? ?

Slive sliva Ncfpa v v Sl hladni hladen Agpfsl vodi voda Ncfsl splahnemo splahniti Vmer1p , , , izkoščičimo izkoščičiti Vmer1p in in Cc narežemo narezati Vmer1p na na Sa kocke kocka Ncfpa . . . Sladkor sladkor Ncmsan damo dati Vmer1p v v Sa kozico kozica Ncfsa ter ter Cc mešamo mešati Vmpr1p na na Sl vroči vroč Agpfsl plošči plošča Ncfsl , , , da da Cs porjavi porjaveti Vmer3s ( ( ( karamelizira karamelizirati Vmbr3s ) ) ) , , , nato nato Rgp ga on Pp3msa--y zalijemo zaliti Vmer1p z z Si 20 20 Mdc cl cl Y vina vino Ncnsg in in Cc vode voda Ncfsg . . . Vse ves Pg-nsa skupaj skupaj Rgp dobro dobro Rgp prevremo prevreti Vmer1p , , , dodamo dodati Vmer1p vanilin vanilin Ncmsn sladkor sladkor Ncmsan in in Cc narezane narezan Appfpa slive sliva Ncfpa . . . Kuhamo kuhati Vmpr1p samo samo Q toliko toliko Rgp časa čas Ncmsg , , , da da Cs zavre zavreti Vmer3s . . . Zgostimo zgostiti Vmer1p s z Si škrobno škroben Agpfsi moko moka Ncfsi , , , ki ki Cs smo biti Va-r1p-n jo on Pp3fsa--y razmešali razmešati Vmep-pm v v Sl preostanku preostanek Ncmsl vina vino Ncnsg . . . Prevremo prevreti Vmer1p in in Cc postavimo postaviti Vmer1p na na Sa hladno hladen Agpnsa . . . Ohlajeno ohlajen Appnsa ponudimo ponuditi Vmer1p z z Si biskvitnimi biskviten Agpfpi kockami kocka Ncfpi . . .

V v Sl programu program Ncmsl so biti Va-r3p-n sodelovali sodelovati Vmpp-pm najboljši dober Agsmpn slovenski slovenski Agpmpn in in Cc tuji tuj Agpmpn piloti pilot Ncmpn na na Sl motornih motoren Agpnpl in in Cc ultralahkih ultralahek Agpnpl letalih letalo Ncnpl , , , motornih motoren Agpmpl zmajih zmaj Ncmpl in in Cc motornih motoren Agpnpl padalih padalo Ncnpl . . . Gledalci gledalec Ncmpn smo biti Va-r1p-n spremljali spremljati Vmpp-pm akrobatsko akrobatski Agpnsa letenje letenje Ncnsa najboljših dober Agsmpg slovenskih slovenski Agpmpg letalcev letalec Ncmpg , , , kot kot Cs sta biti Va-r3d-n Peter Peter Npmsn Podlunšek Podlunšek Npmsn iz iz Sg Murske murski Agpfsg Sobote Sobota Npfsg ( ( ( extra extra Npmsn 230 230 Mdc ) ) ) in in Cc Janez Janez Npmsn Vodovnik Vodovnik Npmsn iz iz Sg Slovenj Slovenj Npmsg Gradca Gradec Npmsg ( ( ( zlin zlin Npmsn 242L 242L X ) ) ) . . . Dih dih Ncmsn je biti Va-r3s-n zastajal zastajati Vmpp-sm , , , ko ko Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n na na Sl nebu nebo Ncnsl pojavil pojaviti Vmep-sm evropski evropski Agpmsny prvak prvak Ncmsn v v Sl akrobatskem akrobatski Agpnsl letenju letenje Ncnsl in in Cc svetovno svetovno Rgp znani znan Appmsny show show Ncmsn pilot pilot Ncmsn Zoltan Zoltan Npmsn Veres Veres Npmsn z z Sg Madžarskega Madžarsko Npnsg ( ( ( suhoj suhoj Npmsn 26 26 Mdc ) ) ) . . . Navdušili navdušiti Vmep-pm so biti Va-r3p-n piloti pilot Ncmpn 15. 15. Mdo letalske letalski Agpfsg brigade brigada Ncfsg Slovenske slovenski Agpfsg vojske vojska Ncfsg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n poleteli poleteti Vmep-pm s z Si pilatusema pilatus Npmdi PC PC Ncmsn -9 -9 Mdc in in Cc PC PC Ncmsn -6 -6 Mdc in in Cc helikopterjem helikopter Ncmsi Bell Bell Npmsn 412 412 Mdc . . . Prvič prvič Rgp na na Sl nebu nebo Ncnsl v v Sl teh ta Pd-mpl krajih kraj Ncmpl je biti Va-r3s-n poletelo poleteti Vmep-sn reaktivno reaktiven Agpnsn letalo letalo Ncnsn Galeb galeb Ncmsn G G Ncmsn -2 -2 Mdc . . . Gledalci gledalec Ncmpn smo biti Va-r1p-n videli videti Vmbp-pm tudi tudi Q krajši kratek Agcmsay let let Ncmsan replike replika Ncfsg Rusjanovega Rusjanov Aspnsg letala letalo Ncnsg EDA Eda Npmsn V V Ncmsn iz iz Sg leta leto Ncnsg 1910 1910 Mdc , , , s z Si katerim kateri Pq-msi je biti Va-r3s-n poletel poleteti Vmep-sm Ivo Ivo Npmsn Bascarol Bascarol Npmsn , , , Maks Maks Npmsn Vaupotič Vaupotič Npmsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n prikazal prikazati Vmep-sm nekaj nekaj Rgp vragolij vragolija Ncfpg s z Si piperjem piper Npmsi 18 18 Mdc . . . Večkrat večkrat Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n poletelo poleteti Vmep-sn dvanajstsedežno dvanajstsedežen Agpnsn letalo letalo Ncnsn Antonov Antonov Npmsn , , , bolj bolj Rgp znano znan Agpnsn kot kot Cs Anuška Anuška Npfsn , , , in in Cc z z Si njim on Pp3nsi se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl času čas Ncmsl šova šov Ncmsg v v Sl Mostju Mostje Npnsl popeljalo popeljati Vmep-sn 120 120 Mdc obiskovalcev obiskovalec Ncmpg . . . Člani član Ncmpn AK AK Npmsn Prlek Prlek Npmsn so biti Va-r3p-n prikazali prikazati Vmep-pm skupinsko skupinski Agpnsa letenje letenje Ncnsa z z Si motornimi motoren Agpmpi zmaji zmaj Ncmpi in in Cc ultralahkim ultralahek Agpnsi letalom letalo Ncnsi , , , skupinski skupinski Agpmsay let let Ncmsan pa pa Cc so biti Va-r3p-n prikazali prikazati Vmep-pm tudi tudi Q piloti pilot Ncmpn motornih motoren Agpnpg padal padalo Ncnpg Društva društvo Ncnsg motornih motoren Agpmpg padalcev padalec Ncmpg Štrk Štrk Npmsn iz iz Sg Murske murski Agpfsg Sobote Sobota Npfsg . . . Prav prav Q tako tako Rgp je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn mogoče mogoče Rgp videti videti Vmbn padalce padalec Ncmpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n opravili opraviti Vmep-pm več veliko Rgc tandemskih tandemski Agpmpg skokov skok Ncmpg . . .

Pred pred Si nedavnim nedaven Agpnsi so biti Va-r3p-n se se Px------y vrnili vrniti Vmep-pm iz iz Sg Londona London Npmsg , , , kjer kjer Cs so biti Va-r3p-n na na Sl sedemdnevnem sedemdneven Agpmsl festivalu festival Ncmsl naleteli naleteti Vmep-pm na na Sa zelo zelo Rgp dober dober Agpmsan odziv odziv Ncmsan publike publika Ncfsg , , , pa pa Cc tudi tudi Q njihov njihov Ps3msnp nastop nastop Ncmsn , , , ki ki Cs smo biti Va-r1p-n ga on Pp3msa--y spremljali spremljati Vmpp-pm na na Sl Pomurskem pomurski Agpmsl poletnem poleten Agpmsl festivalu festival Ncmsl v v Sl Veliki velik Agpfsl Polani Polana Npfsl , , , gotovo gotovo Rgp nikogar nihče Pz-msg ni biti Va-r3s-y pustil pustiti Vmep-sm hladnega hladen Agpmsg . . . V v Sl Londonu London Npmsl je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm njihov njihov Ps3msnp največji velik Agsmsny nastop nastop Ncmsn letos letos Rgp in in Cc s z Si sabo se Px---i so biti Va-r3p-n peljali peljati Vmpp-pm tudi tudi Q vso ves Pg-fsa veliko velik Agpfsa konstrukcijo konstrukcija Ncfsa . . . Tudi tudi Q v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl so biti Va-r3p-n zadovoljni zadovoljen Agpmpn z z Si odzivom odziv Ncmsi publike publika Ncfsg , , , a a Cc je biti Va-r3s-n problem problem Ncmsn , , , da da Cs v v Sl majhni majhen Agpfsl državi država Ncfsl z z Si glasbenim glasben Agpmsi programom program Ncmsi hitro hitro Rgp obkrožiš obkrožiti Vmer2s državo država Ncfsa . . . Omejitev omejitev Ncfsn pri pri Sl njihovem njihov Ps3nslp delu delo Ncnsl pa pa Cc je biti Va-r3s-n tudi tudi Q , , , da da Cs s z Si sabo se Px---i vozijo voziti Vmpr3p veliko veliko Rgp opreme oprema Ncfsg in in Cc so biti Va-r3p-n večkrat večkrat Rgp morali morati Vmpp-pm odpovedati odpovedati Vmen nastop nastop Ncmsan , , , saj saj Cc pogoji pogoj Ncmpn za za Sa nastop nastop Ncmsan niso biti Va-r3p-y bili biti Va-p-pm sprejemljivi sprejemljiv Agpmpn . . .

In in Cc kaj kaj Pq-nsn je biti Va-r3s-n na na Sl tem ta Pd-msl avtomobilu avtomobil Ncmsl , , , da da Cs je biti Va-r3s-n tako tako Rgp zanimiv zanimiv Agpmsnn in in Cc desetletja desetletje Ncnpa neuničljiv neuničljiv Agpmsnn ? ? ? ' ' ' To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n kultno kulten Agpnsn vozilo vozilo Ncnsn , , , avto avto Ncmsn stoletja stoletje Ncnsg . . . Je biti Va-r3s-n prijazen prijazen Agpmsnn avto avto Ncmsn in in Cc zelo zelo Rgp vzdržljiv vzdržljiv Agpmsnn , , , če če Cs pa pa Cc se se Px------y morda morda Q kaj kaj Pq-nsn pokvari pokvariti Vmer3s , , , ni biti Va-r3s-y težko težko Rgp popraviti popraviti Vmen , , , ' ' ' pravi praviti Vmbr3s Mižek Mižek Npmsn , , , lastnik lastnik Ncmsn več veliko Rgc primerkov primerek Ncmpg tega ta Pd-msg avtomobila avtomobil Ncmsg . . . Prav prav Q zaradi zaradi Sg tega ta Pd-nsg se se Px------y je biti Va-r3s-n obdržal obdržati Vmep-sm na na Sl svetovnem svetoven Agpnsl tržišču tržišče Ncnsl 70 70 Mdc let leto Ncnpg , , , zadnjega zadnji Agpmsa hrošča hrošč Ncmsay v v Sl Evropi Evropa Npfsl so biti Va-r3p-n naredili narediti Vmep-pm leta leto Ncnsg 1978 1978 Mdc . . . V v Sl teh ta Pd-mpl dneh dan Ncmpl pa pa Cc je biti Va-r3s-n v v Sl mehiškemu mehiški Agpnsd mestu mesto Ncnsl Pueblo Pueblo Npmsn s z Sg tekočega tekoč Agpmsg traku trak Ncmsg odpeljal odpeljati Vmep-sm zadnji zadnji Agpmsny hrošč hrošč Ncmsn v v Sl prvotni prvoten Agpfsl različici različica Ncfsl . . . V v Sl vseh ves Pg-npl desetletjih desetletje Ncnpl je biti Va-r3s-n nemški nemški Agpmsny proizvajalec proizvajalec Ncmsn izdelal izdelati Vmep-sm in in Cc prodal prodati Vmep-sm 21,5 21,5 Mdc milijona milijon Ncmsg avtomobilov avtomobil Ncmpg . . . Kljub kljub Sd sodobnim sodoben Agpfpd oblikam oblika Ncfpd in in Cc novim nov Agpmpd avtomobilom avtomobil Ncmpd pa pa Cc je biti Va-r3s-n hrošč hrošč Ncmsn z z Si manjšimi majhen Agcfpi spremembami sprememba Ncfpi obdržal obdržati Vmep-sm svojo svoj Px-fsa formo forma Ncfsa . . .

Izvedli izvesti Vmep-pm so biti Va-r3p-n že že Q dva dva Mlcmda projekta projekt Ncmda , , , imenovana imenovan Appmdn Hiša hiša Ncfsn Life Life Npmsn v v Sl Gornjem gornji Agpmsl Lakošu Lakoš Npmsl in in Cc Radmožancih Radmožanci Npmpl , , , kar kar Pr-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s ureditev ureditev Ncfsa in in Cc opremljanje opremljanje Ncnsa prostorov prostor Ncmpg za za Sa aktivnost aktivnost Ncfsa mladih mlad Agpmpg z z Si računalniki računalnik Ncmpi , , , športnimi športen Agpmpi rekviziti rekvizit Ncmpi in in Cc drugo drug Mlpfsi potrebno potreben Agpfsi opremo oprema Ncfsi za za Sa prostočasne prostočasen Agpfpa aktivnosti aktivnost Ncfpa z z Si namenom namen Ncmsi , , , da da Cs bi biti Va-c omogočili omogočiti Vmep-pm druženje druženje Ncnsa mladih mlad Agpmpg in in Cc aktivno aktiven Agpnsa preživljanje preživljanje Ncnsa prostega prost Agpmsg časa čas Ncmsg . . . Tudi tudi Q letos letos Rgp novembra november Ncmsg pa pa Cc podobno podobno Rgp kot kot Cs lani lani Rgp načrtujejo načrtovati Vmpr3p filmski filmski Agpmsay festival festival Ncmsan , , , v v Sl okviru okvir Ncmsl katerega kateri Pq-msg bodo biti Va-f3p-n predvajali predvajati Vmpp-pm filme film Ncmpa . . .

Ob ob Sl boleči boleč Agpfsl izgubi izguba Ncfsl drage drag Agpfsg mame mama Ncfsg se se Px------y zahvaljujemo zahvaljevati Vmpr1p vsem ves Pg-mpd sorodnikom sorodnik Ncmpd , , , sosedom sosed Ncmpd ter ter Cc znancem znanec Ncmpd in in Cc sodelavcem sodelavec Ncmpd Elektromateriala elektromaterial Ncmsg , , , ki ki Cs ste biti Va-r2p-n jo on Pp3fsa--y pospremili pospremiti Vmep-pm na na Sl njeni njen Ps3fslsf zadnji zadnji Agpfsl poti pot Ncfsl ter ter Cc darovali darovati Vmbp-pm cvetje cvetje Ncnsa , , , sveče sveča Ncfpa in in Cc za za Sa svete svet Agpfpa maše maša Ncfpa ter ter Cc za za Sa izrečeno izrečen Appnsa sožalje sožalje Ncnsa . . .

V v Sl 85. 85. Mdo letu leto Ncnsl nas jaz Pp1-pa je biti Va-r3s-n zapustil zapustiti Vmep-sm naš naš Ps1msnp dragi drag Agpmsny oče oče Ncmsn , , , tast tast Ncmsn in in Cc dedek dedek Ncmsn

V v Sl 79. 79. Mdo letu leto Ncnsl nas jaz Pp1-pa je biti Va-r3s-n za za Sa vedno vedno Rgp zapustil zapustiti Vmep-sm dragi drag Agpmsny mož mož Ncmsn , , , oče oče Ncmsn , , , tast tast Ncmsn , , , brat brat Ncmsn in in Cc dedek dedek Ncmsn

Tišinski tišinski Agpmsny župan župan Ncmsn Jožef Jožef Npmsn Poredoš Poredoš Npmsn si se Px---d--y je biti Va-r3s-n porečje porečje Ncnsa Mure Mura Npfsg ogledal ogledati Vmep-sm v v Sl najlepše lepo Rgs okrašenem okrašen Appmsl čolnu čoln Ncmsl . . . Zaradi zaradi Sg stabilnosti stabilnost Ncfsg so biti Va-r3p-n čoln čoln Ncmsan primerno primerno Rgp otežili otežiti Vmep-pm z z Si Bachusovo Bachusov Aspfsi vodico vodica Ncfsi . . .

Načrtovalci načrtovalec Ncmpn namakalnega namakalen Agpmsg sistema sistem Ncmsg na na Sl Ivancih Ivanci Npmpl pri pri Sl projektiranju projektiranje Ncnsl niso biti Va-r3p-y predvideli predvideti Vmep-pm suš suša Ncfpg , , , ki ki Cs pestijo pestiti Vmpr3p naše naš Ps1mpap kraje kraj Ncmpa . . . Zaradi zaradi Sg znižanja znižanje Ncnsg nivoja nivo Ncmsg vode voda Ncfsg v v Sl gramoznici gramoznica Ncfsl je biti Va-r3s-n prvi prvi Mlomsn reagiral reagirati Vmbp-sm Jože Jože Npmsn Štefko Štefko Npmsn in in Cc se se Px------y odločil odločiti Vmep-sm , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n v v Sl prostem prost Agpmsl času čas Ncmsl presedel presedeti Vmep-sm na na Sa sesalni sesalen Agpfda cevi cev Ncfda črpališča črpališče Ncnsg . . .

Prodam prodati Vmer1s prenosni prenosen Agpmsay avtosedež avtosedež Ncmsan Chicco Chicco Npmsn od od Sg 0-13 0-13 Mdc kg kg Y , , , letnik letnik Ncmsn 2000 2000 Mdc , , , z z Si oporo opora Ncfsi za za Sa glavico glavica Ncfsa in in Cc strehico strehica Ncfsi , , , ter ter Cc voziček voziček Ncmsan Hauck Hauck Npmsn , , , tip tip Ncmsn Ohio Ohio Npmsn 6 6 Mdc s z Si senčnikom senčnik Ncmsi , , , letnik letnik Ncmsn 2000 2000 Mdc , , , oboje oboj Pg-nsn malo malo Rgp rabljeno rabljen Appnsn in in Cc lepo lepo Rgp ohranjeno ohranjen Appnsn . . .

Prodam prodati Vmer1s avtosedež avtosedež Ncmsan , , , lepo lepo Rgp ohranjen ohranjen Appmsan , , , od od Sg 9-18 9-18 Mdc kg kg Y , , , črn črn Agpmsan s z Si pisanimi pisan Agpfpi kockami kocka Ncfpi . . . Cena cena Ncfsn : : : 7.000 7.000 Mdc SIT SIT Y . . . Prodam prodati Vmer1s tudi tudi Q voziček voziček Ncmsan Brittax Brittax Npmsn , , , modro moder Agpnsn - - - vijoličast vijoličast Agpmsan s z Si streho streha Ncfsi . . . Cena cena Ncfsn : : : 13.000 13.000 Mdc SIT SIT Y . . .

Podnaslov podnaslov Ncmsn : : : Že že Q ob ob Sl rojstvu rojstvo Ncnsl se se Px------y otrok otrok Ncmsn odziva odzivati Vmpr3s na na Sa materin materin Aspmsan glas glas Ncmsan , , , razlikuje razlikovati Vmpr3s med med Si oblikami oblika Ncfpi in in Cc ima imeti Vmpr3s-n raje rad Rgc določene določen Appmpa okuse okus Ncmpa in in Cc vonjave vonjava Ncfpa . . .

Že že Q v v Sl začetku začetek Ncmsl prve prvi Mlofsg porodne poroden Agpfsg dobe doba Ncfsg mora morati Vmpr3s porodnica porodnica Ncfsn dobiti dobiti Vmen v v Sa žilo žila Ncfsa vsaj vsaj Q liter liter Ncmsan infuzijskih infuzijski Agpfpg tekočin tekočina Ncfpg , , , kar kar Pr-nsn zmanjša zmanjšati Vmer3s možnost možnost Ncfsa kasnejšega kasen Agcmsg hitrega hiter Agpmsg padca padec Ncmsg krvnega krven Agpmsg tlaka tlak Ncmsg . . . V v Sl tem ta Pd-msl času čas Ncmsl ponavadi ponavadi Rgp anestezist anestezist Ncmsn tudi tudi Q vstavi vstaviti Vmer3s kateter kateter Ncmsan . . . Ob ob Sl položaju položaj Ncmsl porodnice porodnica Ncfsg na na Sl boku bok Ncmsl ali ali Cc sede sede Rr z z Si brado brada Ncfsi na na Sl prsih prsa Ncnpl ji on Pp3fsd--y vstavi vstaviti Vmer3s tanek tanek Agpmsan kateter kateter Ncmsan v v Sa epiduralni epiduralen Agpmsay prostor prostor Ncmsan tik tik Rgp ob ob Sl hrbtenjači hrbtenjača Ncfsl . . . Omeniti omeniti Vmen je biti Va-r3s-n treba treba Rgp , , , da da Cs so biti Va-r3p-n omenjeni omenjen Appmpn položaji položaj Ncmpn porodnice porodnica Ncfsg zanjo zame Pp3fsa--b ob ob Sl rednih reden Agpmpl popadkih popadek Ncmpl dostikrat dostikrat Rgp moteči moteč Agpmpn . . . Z z Si vbrizganjem vbrizganje Ncnsi testnega testen Agpmsg odmerka odmerek Ncmsg zdravila zdravilo Ncnsg anestezist anestezist Ncmsn ugotovi ugotoviti Vmer3s , , , če če Cs je biti Va-r3s-n konica konica Ncfsn katetra kateter Ncmsg na na Sl pravem pravi Agpnsl mestu mesto Ncnsl . . .

Spet spet Rgp bo biti Va-f3s-n nekaj nekaj Pi-nsn samo samo Q za za Sa vas ti Pp2-pa , , , romantični romantičen Agpmpn rakci rakec Ncmpn . . . Kaj kaj Pq-nsa vse ves Pg-nsa ste biti Va-r2p-n v v Sl tem ta Pd-nsl letu leto Ncnsl že že Q morali morati Vmpp-pm preživeti preživeti Vmen . . . Izboljšanje izboljšanje Ncnsn sledi slediti Vmpr3s po po Sl prvi prvi Mlofsl tretjini tretjina Ncfsl meseca mesec Ncmsg . . . Počutili počutiti Vmpp-pm se se Px------y boste biti Va-f2p-n , , , kot kot Cs bi biti Va-c se se Px------y ponovno ponovno Rgp rodili roditi Vmbp-pm . . . Tudi tudi Q kar kar Rgp nekaj nekaj Rgp novih nov Agpfpg priložnosti priložnost Ncfpg se se Px------y vam ti Pp2-pd obeta obetati Vmpr3s . . .

Držite držati Vmpm2p se se Px------y starih star Agpmpg in in Cc že že Q utečenih utečen Appmpg poslov posel Ncmpg . . . Trenutno trenutno Rgp uvajanje uvajanje Ncnsn novosti novost Ncfpg ni biti Va-r3s-y priporočljivo priporočljiv Agpnsn , , , saj saj Cc bi biti Va-c vam ti Pp2-pd povzročilo povzročiti Vmep-sn veliko veliko Rgp težav težava Ncfpg in in Cc sitnosti sitnost Ncfpg , , , koristi korist Ncfsg pa pa Cc prav prav Q nobene noben Pz-fsg . . .

Ob ob Sl deseti deseti Mlofsl obletnici obletnica Ncfsl prvega prvi Mlomsg materinskega materinski Agpmsg doma dom Ncmsg v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl je biti Va-r3s-n izšla iziti Vmep-sf knjižica knjižica Ncfsn , , , ki ki Cs v v Sl obliki oblika Ncfsl intervjuja intervju Ncmsg najprej najprej Rgp predstavlja predstavljati Vmpr3s njegovo njegov Ps3nsasm delovanje delovanje Ncnsa , , , prinaša prinašati Vmpr3s pa pa Cc tudi tudi Q življenjske življenjski Agpfpa zgodbe zgodba Ncfpa in in Cc usode usoda Ncfpa nekaterih nekateri Pi-fpg žensk ženska Ncfpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n si se Px---d--y v v Sl materinskem materinski Agpmsl domu dom Ncmsl poiskale poiskati Vmep-pf zavetje zavetje Ncnsa . . .

Modro modro Rgp je biti Va-r3s-n poskrbeti poskrbeti Vmen , , , da da Cs vsi ves Pg-mpn ljudje človek Ncmpn , , , ki ki Cs skrbijo skrbeti Vmpr3p za za Sa vašega vaš Ps2msap otroka otrok Ncmsay ( ( ( vključno vključno Rgp z z Si osebjem osebje Ncnsi v v Sl vrtcu vrtec Ncmsl ) ) ) , , , poznajo poznati Vmpr3p vsa ves Pg-npa ta ta Pd-npa tveganja tveganje Ncnpa in in Cc uporabljajo uporabljati Vmpr3p enake enak Pi-mpa preventivne preventiven Agpmpa ukrepe ukrep Ncmpa kot kot Cs vi ti Pp2mpn . . . In in Cc nikar nikar Q se se Px------y ne ne Q zanašajte zanašati Vmpm2p na na Sa to ta Pd-nsa , , , da da Cs si se Px---d--y bo biti Va-f3s-n otrok otrok Ncmsn zapomnil zapomniti Vmep-sm vsa ves Pg-npa pravila pravilo Ncnpa . . . Od od Sg malčkov malček Ncmpg ne ne Q morete moči Vmpr2p pričakovati pričakovati Vmpn , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n zanesljivi zanesljiv Agpmpn , , , saj saj Cc so biti Va-r3p-n preveč preveč Rgp impulzivni impulziven Agpmpn in in Cc radovedni radoveden Agpmpn . . . Zaradi zaradi Sg teh ta Pd-fpg lastnosti lastnost Ncfpg jih on Pp3mpa--y ljubimo ljubiti Vmpr1p in in Cc občudujemo občudovati Vmpr1p , , , po po Sl drugi drug Mlpfsl strani stran Ncfsl pa pa Cc jih on Pp3mpa--y moramo morati Vmpr1p ravno ravno Q zato zato Cc tudi tudi Q ves ves Pg-msa čas čas Ncmsan nadzorovati nadzorovati Vmpn . . .

Kelly Kelly Npmsn , , , voznik voznik Ncmsn , , , je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm majhen majhen Agpmsnn in in Cc svetlolas svetlolas Agpmsnn . . . Pištolo pištola Ncfsa je biti Va-r3s-n vtaknil vtakniti Vmep-sm nazaj nazaj Rgp v v Sa tok tok Ncmsan , , , medtem medtem Rgp ko ko Cs je biti Va-r3s-n Hodson Hodson Npmsn pogledal pogledati Vmep-sm nazaj nazaj Rgp . . .

" " " Cejka Cejka Npfsn je biti Va-r3s-n za za Sa veliko veliko Rgp Evropejcev Evropejec Npmpg , , , posebno posebno Rgp mladih mlad Agpmpg Nemcev Nemec Npmpg , , , atrakcija atrakcija Ncfsn . . . Mislim misliti Vmpr1s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn za za Sa novo nov Agpfsa generacijo generacija Ncfsa igralcev igralec Ncmpg povsem povsem Rgp dobro dober Agpnsn . . . " " "

- - - Vaš vaš Ps2msnp prvi prvi Mlomsn vidnejši viden Agcmsny trening trening Ncmsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm z z Si Ivo Iva Npfsi Majoli Majoli Npfsi , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n z z Si vami ti Pp2-pi hitro hitro Rgp napredovala napredovati Vmbp-sf . . . Gotovo gotovo Rgp ste biti Va-r2p-n postali postati Vmep-pm zelo zelo Rgp zaželen zaželen Appmsnn trener trener Ncmsn . . . Kje kje Rgp menite meniti Vmbr2p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n vaše vaš Ps2nsnp mesto mesto Ncnsn v v Sl tem ta Pd-msl poslu posel Ncmsl ? ? ?

VPR VPR Npmsn Navijači navijač Ncmpn niso biti Va-r3p-y nekaj nekaj Pi-nsn novega nov Agpnsg . . . Policija policija Ncfsn bi biti Va-c morala morati Vmpp-sf navsezadnje navsezadnje Rgp imeti imeti Vmpn veliko veliko Rgp izkušenj izkušnja Ncfpg . . . Kje kje Rgp se se Px------y urijo uriti Vmpr3p policisti policist Ncmpn za za Sa takšne takšen Pd-mpa primere primera Ncmpa ? ? ?

V v Sl istem isti Pi-msl času čas Ncmsl je biti Va-r3s-n do do Sg neredov nered Ncmpg prišlo priti Vmep-sn tudi tudi Q v v Sl Novem nov Agpmsl Sadu Sad Npmsl . . . V v Sl središču središče Ncnsl vojvodinske vojvodinski Agpfsg prestolnice prestolnica Ncfsg so biti Va-r3p-n se se Px------y izgredi izgred Ncmpn začeli začeti Vmep-pm okrog okrog Sg 20.30 20.30 Mdc , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n kakšnih kakšen Pq-mpg dvesto dvesto Mlc-pn mladeničev mladenič Ncmpg s z Si četniškimi četniški Agpfpi kučmami kučma Ncfpi na na Sl glavah glava Ncfpl in in Cc z z Si zastavami zastava Ncfpi v v Sl rokah roka Ncfpl začelo začeti Vmep-sn metati metati Vmpn kamenje kamenje Ncnsa v v Sa mestno mesten Agpfsa hišo hiša Ncfsa in in Cc lokale lokal Ncmpa v v Sl bližini bližina Ncfsl . . . Svoj svoj Px-msa bes bes Ncmsan so biti Va-r3p-n usmerili usmeriti Vmep-pm tudi tudi Q na na Sa McDonald's McDonald's Npmsan in in Cc upravo uprava Ncfsa EXIT EXIT Xp - - - a a Xp , , , ki ki Cs v v Sl glavnem glaven Agpnsl organizira organizirati Vmbr3s gostovanja gostovanje Ncnpa tujih tuj Agpmpg glasbenikov glasbenik Ncmpg na na Sl istoimenskem istoimenski Agpmsl glasbenem glasben Agpmsl festivalu festival Ncmsl . . .

Po po Sl grobih grob Agpmpl izračunih izračun Ncmpl bo biti Va-f3s-n zakon zakon Ncmsn obdavčil obdavčiti Vmep-sm približno približno Rgp pet pet Mlc-pa milijonov milijon Ncmpg parcel parcela Ncfpg , , , 750.000 750.000 Mdc stanovanj stanovanje Ncnpg in in Cc 1,4 1,4 Mdc milijona milijon Ncmsg stavb stavba Ncfpg s z Si površino površina Ncfsi , , , večjo velik Agcfsi od od Sg štirih štirje Mlcmpg kvadratnih kvadraten Agpmpg metrov meter Ncmpg . . . Občine občina Ncfpn , , , ki ki Cs na na Sa račun račun Ncmsan davka davek Ncmsg na na Sa premoženje premoženje Ncnsa in in Cc nadomestila nadomestilo Ncnsg za za Sa uporabo uporaba Ncfsa stavbnega stavben Agpnsg zemljišča zemljišče Ncnsg letno letno Rgp načrpajo načrpati Vmer3p okoli okoli Rgp 22,8 22,8 Mdc milijarde milijarda Ncfsg tolarjev tolar Ncmpg ( ( ( podatek podatek Ncmsn je biti Va-r3s-n iz iz Sg leta leto Ncnsg 2001 2001 Mdc ) ) ) , , , naj naj Q bi biti Va-c po po Sl novem nov Agpnsl zaradi zaradi Sg popolnejših popoln Agcmpg registrov register Ncmpg nepremičnin nepremičnina Ncfpg in in Cc širšega širok Agcmsg kroga krog Ncmsg zavezancev zavezanec Ncmpg zaslužile zaslužiti Vmep-pf tretjino tretjina Ncfsa več veliko Rgc denarja denar Ncmsg , , , torej torej Rgp približno približno Rgp 50 50 Mdc milijard milijarda Ncfpg tolarjev tolar Ncmpg letno letno Rgp . . . Tako tako Rgp vsaj vsaj Q trdi trditi Vmpr3s Žibrikova Žibrikov Aspfsn , , , medtem medtem Rgp ko ko Cs Kolarjeva Kolarjev Aspfsn govori govoriti Vmpr3s o o Sl povečanju povečanje Ncnsl za za Sa 10 10 Mdc do do Sg 20 20 Mdc odstotkov odstotek Ncmpg . . .

Predstavnik predstavnik Ncmsn konvencije konvencija Ncfsg nedavno nedavno Rgp ni biti Va-r3s-y hotel hoteti Vmpp-sm odgovoriti odgovoriti Vmen na na Sa vprašanje vprašanje Ncnsa , , , ali ali Cc bo biti Va-f3s-n v v Sl skladu sklad Ncmsl z z Si novo nov Agpfsi ustavo ustava Ncfsi predvideno predviden Appnsn večinsko večinski Agpnsn ali ali Cc soglasno soglasen Agpnsn odločanje odločanje Ncnsn o o Sl zunanji zunanji Agpfsl politiki politika Ncfsl , , , temveč temveč Cc je biti Va-r3s-n novinarje novinar Ncmpa pozval pozvati Vmep-sm , , , naj naj Cs to ta Pd-nsa ugotovijo ugotoviti Vmer3p sami sam Agpmpn . . . Menda menda Q bo biti Va-f3s-n odločanje odločanje Ncnsn soglasno soglasen Agpnsn . . . Evropski evropski Agpmsny svet svet Ncmsn , , , ki ki Cs povezuje povezovati Vmpr3s šefe šef Ncmpa držav država Ncfpg , , , bi biti Va-c o o Sl zunanjepolitičnih zunanjepolitičen Agpmpl predlogih predlog Ncmpl na na Sa novo novo Rgp uvedenega uveden Appmsg zunanjega zunanji Agpmsg ministra minister Ncmsg lahko lahko Rgp odločal odločati Vmpp-sm z z Si večino večina Ncfsi glasov glas Ncmpg , , , vendar vendar Cc bi biti Va-c ta ta Pd-msn predloge predlog Ncmpa predstavil predstaviti Vmep-sm le le Q , , , če če Cs ga on Pp3msa--y bodo biti Va-f3p-n članice članica Ncfpn soglasno soglasno Rgp zaprosile zaprositi Vmep-pf za za Sa to ta Pd-nsa . . . Država država Ncfsn , , , ki ki Cs bi biti Va-c se se Px------y bala bati Vmpp-sf , , , da da Cs bi biti Va-c jo on Pp3fsa--y pri pri Sl težavnem težaven Agpnsl vprašanju vprašanje Ncnsl , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm na na Sa primer primer Ncmsan Irak Irak Npmsn , , , lahko lahko Rgp stisnili stisniti Vmep-pm v v Sa kot kot Ncmsan , , , tako tako Rgp najbrž najbrž Q ne ne Q bi biti Va-c podprla podpreti Vmep-sf niti niti Q prošnje prošnja Ncfsg . . . Manj manj Rgp dvoumnosti dvoumnost Ncfpg je biti Va-r3s-n v v Sl zvezi zveza Ncfsl z z Si obrambo obramba Ncfsi . . . Vsi ves Pg-mpn se se Px------y strinjajo strinjati Vmpr3p , , , da da Cs z z Si večinskim večinski Agpnsi glasovanjem glasovanje Ncnsi ni biti Va-r3s-y mogoče mogoče Rgp koga kdo Pq-msg prisiliti prisiliti Vmen , , , naj naj Cs gre iti Vmbr3s v v Sa boj boj Ncmsan . . . Vendar vendar Cc nekateri nekateri Pi-mpn predlagajo predlagati Vmbr3p , , , da da Cs bi biti Va-c si se Px---d--y EU EU Npfsn morala morati Vmpp-sf prizadevati prizadevati Vmpn za za Sa » » » postopno postopen Agpnsa oblikovanje oblikovanje Ncnsa enotne enoten Agpfsg obrambne obramben Agpfsg politike politika Ncfsg « « « . . . To ta Pd-nsn spravlja spravljati Vmpr3s v v Sa obup obup Ncmsan države država Ncfpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n tradicionalno tradicionalno Rgp nevtralne nevtralen Agpfpn , , , na na Sa primer primer Ncmsan Irska Irska Npfsn in in Cc Avstrija Avstrija Npfsn . . . Poleg poleg Sg tega ta Pd-nsg naj naj Q bi biti Va-c ustanovili ustanoviti Vmep-pm Evropsko evropski Agpfsa agencijo agencija Ncfsa za za Sa oborožitev oborožitev Ncfsa , , , ki ki Cs naj naj Q bi biti Va-c članice članica Ncfpa EU EU Npfsg spodbudila spodbuditi Vmep-sf , , , da da Cs bi biti Va-c kupovale kupovati Vmpp-pf evropsko evropski Agpnsa orožje orožje Ncnsa namesto namesto Sg ameriškega ameriški Agpnsg . . .

OKV OKV Npmsn Kar kar Rgp nekaj nekaj Rgp farnih faren Agpfpg plošč plošča Ncfpg nosi nositi Vmpr3s napis napis Ncmsan Bog bog Ncmsn Narod narod Ncmsn Domovina domovina Ncfsn , , , te ta Pd-fpn tri trije Mlcfpn besede beseda Ncfpn so biti Va-r3p-n bile biti Va-p-pf seveda seveda Q domobransko domobranski Agpnsn geslo geslo Ncnsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n v v Sl medvojnem medvojen Agpmsl času čas Ncmsl pomenilo pomeniti Vmbp-sn nekaj nekaj Pi-nsa drugega drug Mlpnsg kot kot Cs pomiritev pomiritev Ncfsn in in Cc sprava sprava Ncfsn . . .

Pravzaprav pravzaprav Q mi jaz Pp1-sd--y je biti Va-r3s-n pri pri Sl pripravi priprava Ncfsl tega ta Pd-msg govora govor Ncmsg padlo pasti Vmbp-sn na na Sa pamet pamet Ncfsa , , , in in Cc to ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf prva prvi Mlofsn šokantna šokanten Agpfsn ugotovitev ugotovitev Ncfsn , , , da da Cs mineva minevati Vmpr3s tako tako Rgp rekoč rekoč Rr dvajset dvajset Mlc-pn let leto Ncnpg od od Sg začetka začetek Ncmsg gejevskega gejevski Agpnsg in in Cc lezbičnega lezbičen Agpnsg gibanja gibanje Ncnsg v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl . . . Vprašanje vprašanje Ncnsn spolne spolen Agpfsg usmerjenosti usmerjenost Ncfsg je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf ena en Mlpfsn izmed izmed Sg tem tema Ncfpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n v v Sl osemdesetih osemdeseti Mlonpl v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl oblikovale oblikovati Vmpp-pf politični političen Agpmsay prostor prostor Ncmsan v v Sl smislu smisel Ncmsl gesla geslo Ncnsg " " " osebno oseben Agpnsn je biti Va-r3s-n politično političen Agpnsn " " " . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn novo nov Agpnsn v v Sl politiki politika Ncfsl in in Cc je biti Va-r3s-n omogočilo omogočiti Vmep-sn nastop nastop Ncmsan transformacije transformacija Ncfsg v v Sl smislu smisel Ncmsl razbitja razbitje Ncnsg tradicionalnega tradicionalen Agpmsg subjekta subjekt Ncmsg : : : na na Sl eni en Mlpfsl strani stran Ncfsl odkrivanje odkrivanje Ncnsn novih nov Agpfpg taktik taktika Ncfpg političnega političen Agpnsg delovanja delovanje Ncnsg , , , na na Sl drugi drug Mlpfsl pa pa Cc vnos vnos Ncmsn novih nov Agpfpg tem tema Ncfpg , , , kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n prispevalo prispevati Vmbp-sn k k Sd redefiniciji redefinicija Ncfsd razmerja razmerje Ncnsg med med Si intimnim intimen Agpnsi , , , zasebnim zaseben Agpnsi in in Cc javnim javen Agpnsi , , , raznolikosti raznolikost Ncfsg v v Sl javnosti javnost Ncfsl . . . Prav prav Q tu tu Rgp se se Px------y je biti Va-r3s-n vzpostavljalo vzpostavljati Vmpp-sn eno en Mlpnsn izmed izmed Sg polj polje Ncnpg , , , kjer kjer Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n kazala kazati Vmpp-sf solidarnost solidarnost Ncfsn na na Sl alternativni alternativen Agpfsl sceni scena Ncfsl . . . Kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n praktično praktično Rgp pomenilo pomeniti Vmbp-sn , , , da da Cs v v Sa javni javen Agpmsay prostor prostor Ncmsan vstopaš vstopati Vmpr2s kot kot Cs to ta Pd-nsn kar kar Pr-nsn si biti Va-r2s-n in in Cc se se Px------y ti ti Pp2-sd--y za za Sa to ta Pd-nsa ni biti Va-r3s-y treba treba Rgp posebej posebej Rgp opravičevati opravičevati Vmpn . . . Seveda seveda Q " " " scena scena Ncfsn " " " niso biti Va-r3p-y bila biti Va-p-pn mala mali Agpnpn nebesa nebesa Ncnpn , , , a a Cc ustvarjanje ustvarjanje Ncnsn solidarnosti solidarnost Ncfsg vseh ves Pg-mpg , , , ki ki Cs smo biti Va-r1p-n se se Px------y počutili počutiti Vmpp-pm drugi drug Mlpmpn in in Cc drugačni drugačen Agpmpn in in Cc zahteva zahteva Ncfsn po po Sl priznanju priznanje Ncnsl in in Cc ne ne Q le le Q toleranca toleranca Ncfsn ( ( ( ki ki Cs je biti Va-r3s-n vedno vedno Rgp represivna represiven Agpfsn ) ) ) , , , je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn eno en Mlpnsn od od Sg temeljnih temeljen Agpnpg gonil gonilo Ncnpg oblikovanja oblikovanje Ncnsg političnega političen Agpmsg prostora prostor Ncmsg , , , iz iz Sg katerega kateri Pq-msg je biti Va-r3s-n potem potem Rgp zrasla zrasti Vmep-sf tudi tudi Q tukajšnja tukajšnji Agpfsn država država Ncfsn . . . Vse ves Pg-fpn skupine skupina Ncfpn novih nov Agpnpg družbenih družben Agpnpg gibanj gibanje Ncnpg , , , vključno vključno Rgp z z Si geji gej Ncmpi in in Cc lezbijkami lezbijka Ncfpi , , , so biti Va-r3p-n bile biti Va-p-pf tudi tudi Q leta leto Ncnsg 1988 1988 Mdc prve prvi Mlofpn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n jasno jasno Rgp in in Cc javno javno Rgp protestirale protestirati Vmbp-pf zaradi zaradi Sg aretacije aretacija Ncfsg četverice četverica Ncfsg in in Cc brez brez Sg zadržkov zadržek Ncmpg pokazale pokazati Vmep-pf nedvoumno nedvoumen Agpfsa solidarnost solidarnost Ncfsa . . .

Zdi zdeti Vmpr3s se se Px------y , , , da da Cs nobena noben Pz-fsn prodaja prodaja Ncfsn domačega domač Agpnsg podjetja podjetje Ncnsg skorajda skorajda Q ne ne Q more moči Vmpr3s brez brez Sg afere afera Ncfsg . . . Ponavadi ponavadi Rgp so biti Va-r3p-n sicer sicer Rgp škandali škandal Ncmpn nastajali nastajati Vmpp-pm zato zato Rgp , , , ker ker Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n podjetje podjetje Ncnsn prodajalo prodajati Vmpp-sn tujcem tujec Ncmpd , , , ampak ampak Cc v v Sl primeru primer Ncmsl Taluma Talum Npmsg bo biti Va-f3s-n situacija situacija Ncfsn obratna obraten Agpfsn . . . Talum Talum Npmsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm že že Q dalj dolgo Rgc časa čas Ncmsg na na Sl seznamu seznam Ncmsl državnih državen Agpnpg podjetij podjetje Ncnpg , , , namenjenih namenjen Appnpg za za Sa prodajo prodaja Ncfsa , , , v v Sl zadnjih zadnji Agpmpl mesecih mesec Ncmpl pa pa Cc je biti Va-r3s-n dogovarjanje dogovarjanje Ncnsn z z Si morebitnimi morebiten Agpmpi kupci kupec Ncmpi intenzivno intenzivno Rgp steklo steči Vmep-sn . . . Mimogrede mimogrede Rgp , , , od od Sg leta leto Ncnsg 1998 1998 Mdc je biti Va-r3s-n večinski večinski Agpmsny lastnik lastnik Ncmsn delniške delniški Agpfsg družbe družba Ncfsg Talum Talum Npmsn iz iz Sg Kidričevega Kidričevo Npnsg podjetje podjetje Ncnsn ELES Eles Npmsn , , , pred pred Si tem ta Pd-nsi je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn premoženje premoženje Ncnsn preneseno prenesen Appnsn na na Sa SRD SRD Npmsan . . . Na na Sa Kopačevo Kopačev Aspnsa ministrstvo ministrstvo Ncnsa za za Sa okolje okolje Ncnsa so biti Va-r3p-n na na Sa strokovno strokoven Agpfsa komisijo komisija Ncfsa prišle priti Vmep-pf tri trije Mlcfpn neobvezujoče neobvezujoč Agpfpn ponudbe ponudba Ncfpn za za Sa nakup nakup Ncmsan 86 86 Mdc odstotkov odstotek Ncmpg Taluma Talum Npmsg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n jih on Pp3fpa--y poslali poslati Vmep-pm švicarsko švicarski Agpnsn podjetje podjetje Ncnsn Glencore Glencore Npmsn International International Npmsn AG AG Npmsn , , , madžarski madžarski Agpmsny MAL MAL Npmsn ( ( ( Magyar Magyar Npmsn Aluminium Aluminium Npmsn ) ) ) ter ter Cc domači domač Agpmsny konzorcij konzorcij Ncmsn Sinal Sinal Npmsn . . . Iz iz Sg prvega prvi Mlomsg kroga krog Ncmsg je biti Va-r3s-n izpadel izpasti Vmep-sm švicarski švicarski Agpmsny kupec kupec Ncmsn , , , čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n ponudil ponuditi Vmep-sm najvišjo visok Agsfsa ceno cena Ncfsa 18 18 Mdc milijard milijarda Ncfpg tolarjev tolar Ncmpg , , , kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n več veliko Rgc , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n pričakovala pričakovati Vmpp-sf oziroma oziroma Cc zahtevala zahtevati Vmbp-sf vlada vlada Ncfsn . . . Kakšni kakšen Pq-mpn so biti Va-r3p-n razlogi razlog Ncmpn za za Sa izločitev izločitev Ncfsa Švicarjev Švicar Npmpg , , , še še Q ni biti Va-r3s-y znano znano Rgp , , , v v Sl igri igra Ncfsl pa pa Cc sta biti Va-r3d-n tako tako Rgp ostala ostati Vmep-dm še še Q madžarski madžarski Agpmsny kupec kupec Ncmsn in in Cc » » » naši naš Ps1mpnp « « « , , , torej torej Cc družba družba Ncfsn Sinal Sinal Npmsn . . . In in Cc kdo kdo Pq-msn so biti Va-r3p-n » » » naši naš Ps1mpnp « « « ? ? ? Sestavljajo sestavljati Vmpr3p ga on Pp3msa--y mariborski mariborski Agpmsny Infond Infond Npmsn Holding holding Ncmsn direktor direktor Ncmsn družbe družba Ncfsg je biti Va-r3s-n Marko Marko Npmsn Planinšec Planinšec Npmsn , , , člani član Ncmpn nadzornega nadzoren Agpmsg sveta svet Ncmsg pa pa Cc Matjaž Matjaž Npmsn Kovačič Kovačič Npmsn , , , predsednik predsednik Ncmsn nadzornega nadzoren Agpmsg sveta svet Ncmsg ( ( ( član član Ncmsn uprave uprava Ncfsg Nove nov Agpfsg KBM KBM Npfsg , , , d. d. Y d. d. Y ) ) ) , , , Mirko Mirko Npmsn Pavšič Pavšič Npmsn , , , član član Ncmsn nadzornega nadzoren Agpmsg sveta svet Ncmsg ( ( ( sicer sicer Rgp prokurist prokurist Ncmsn Luke luka Ncfsg Koper Koper Npmsn , , , d. d. Y d. d. Y ) ) ) , , , in in Cc Branko Branko Npmsn Šibakovski Šibakovski Npmsn , , , član član Ncmsn nadzornega nadzoren Agpmsg sveta svet Ncmsg ( ( ( sicer sicer Rgp direktor direktor Ncmsn AC AC Npmsn BPH BPH Npmsn , , , d. d. Y d. d. Y , , , Ljubljana Ljubljana Npfsn ) ) ) podjetje podjetje Ncnsn Impol Impol Npmsn ( ( ( predsednik predsednik Ncmsn uprave uprava Ncfsg Jernej Jernej Npmsn Čokl Čokl Npmsn ) ) ) ter ter Cc družba družba Ncfsn T T Ncmsn - - - Invest Invest Npmsn . . . In in Cc predvsem predvsem Q slednja slednji Agpfsn je biti Va-r3s-n še še Q posebej posebej Rgp zanimiva zanimiv Agpfsn , , , ker ker Cs je biti Va-r3s-n v v Sl njej on Pp3fsl 29 29 Mdc vodstvenih vodstven Agpmpg delavcev delavec Ncmpg iz iz Sg Taluma Talum Npmsg , , , med med Si njimi on Pp3mpi tudi tudi Q Talumov Talumov Aspmsnn predsednik predsednik Ncmsn uprave uprava Ncfsg Danilo Danilo Npmsn Toplek Toplek Npmsn . . . Direktor direktor Ncmsn družbe družba Ncfsg Sinal Sinal Npmsn je biti Va-r3s-n nekdanji nekdanji Agpmsny , , , zdaj zdaj Rgp upokojeni upokojen Appmsny finančnik finančnik Ncmsn Taluma Talum Npmsg Zlatko Zlatko Npmsn Špoljar Špoljar Npmsn . . . Sinal Sinal Npmsn je biti Va-r3s-n za za Sa nakup nakup Ncmsan Taluma Talum Npmsg ponudil ponuditi Vmep-sm okrog okrog Rgp 13 13 Mdc milijard milijarda Ncfpg tolarjev tolar Ncmpg , , , kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n pet pet Mlc-pn milijard milijarda Ncfpg tolarjev tolar Ncmpg manj manj Rgp kot kot Cs Švicarji Švicar Npmpn . . .

Popolnoma popolnoma Rgp mogoče mogoče Rgp je biti Va-r3s-n , , , da da Cs se se Px------y bodo biti Va-f3p-n strokovna strokoven Agpfsn komisija komisija Ncfsn , , , minister minister Ncmsn Janez Janez Npmsn Kopač Kopač Npmsn in in Cc za za Si njim on Pp3msi cela cel Agpfsn vlada vlada Ncfsn odločili odločiti Vmep-pm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n proizvodnja proizvodnja Ncfsn aluminija aluminij Ncmsg za za Sa Slovenijo Slovenija Npfsa strateška strateški Agpfsn panoga panoga Ncfsn in in Cc da da Cs je biti Va-r3s-n bolje dobro Rgc , , , če če Cs ostane ostati Vmer3s v v Sl rokah roka Ncfpl domačih domač Agpmpg lastnikov lastnik Ncmpg . . . Ampak ampak Cc obstajajo obstajati Vmpr3p neuradne neuraden Agpfpn informacije informacija Ncfpn , , , da da Cs se se Px------y v v Sl letni leten Agpfsl bilanci bilanca Ncfsl Taluma Talum Npmsg » » » skriva skrivati Vmpr3s « « « približno približno Rgp 9 9 Mdc do do Sg 10 10 Mdc milijard milijarda Ncfpg tolarjev tolar Ncmpg dobička dobiček Ncmsg , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y , , , kot kot Cs trdi trditi Vmpr3s naš naš Ps1msnp vir vir Ncmsn , , , ki ki Cs ne ne Q želi želeti Vmpr3s biti biti Va-n imenovan imenovan Appmsnn , , , vodstvo vodstvo Ncnsn v v Sl zadnjih zadnji Agpfpl bilancah bilanca Ncfpl ni biti Va-r3s-y želelo želeti Vmpp-sn prikazati prikazati Vmen , , , se se Px------y bo biti Va-f3s-n pa pa Cc » » » pojavil pojaviti Vmep-sm « « « po po Sl prodaji prodaja Ncfsl ( ( ( če če Cs bo biti Va-f3s-n seveda seveda Q ta ta Pd-fsn izpeljana izpeljan Appfsn » » » po po Sl načrtu načrt Ncmsl « « « ) ) ) . . . Takrat takrat Rgp oziroma oziroma Cc v v Sl naslednjem naslednji Agpnsl letu leto Ncnsl ali ali Cc dveh dva Mlcndl si biti Va-r2s-n ga on Pp3msa--y bodo biti Va-f3p-n lahko lahko Rgp novi nov Agpmpn lastniki lastnik Ncmpn razdelili razdeliti Vmep-pm oziroma oziroma Cc z z Si njim on Pp3msi izplačali izplačati Vmbp-pm na na Sa primer primer Ncmsan kredite kredit Ncmpa , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y bodo biti Va-f3p-n najeli najeti Vmep-pm za za Sa nakup nakup Ncmsan Taluma Talum Npmsg . . . Skratka skratka Rgp , , , talumovci talumovec Npmpn naj naj Q bi biti Va-c po po Sl mnenju mnenje Ncnsl našega naš Ps1msgp vira vir Ncmsg kupili kupiti Vmep-pm Talum Talum Npmsan s z Si Talumovim Talumov Aspmsi denarjem denar Ncmsi . . . To ta Pd-nsn pa pa Cc seveda seveda Q pomeni pomeniti Vmbr3s čisti čist Agpmsay dobiček dobiček Ncmsan za za Sa sinalovce sinalovec Npmpa , , , ne ne Q pa pa Cc tudi tudi Q za za Sa državo država Ncfsa in in Cc davkoplačevalce davkoplačevalec Ncmpa . . . N N Ncmsn

POD POD Npmsn Vojska vojska Ncfsn bo biti Va-f3s-n ostal ostati Vmep-sm brez brez Sg falcona falcon Ncmsg , , , morebiti morebiti Q tudi tudi Q brez brez Sg kupnine kupnina Ncfsg

POD POD Npmsn Likanje likanje Ncnsn v v Sl morskih morski Agpfpl globinah globina Ncfpl , , , spuščanje spuščanje Ncnsn po po Sl ograjah ograja Ncfpl z z Si namiljenimi namiljen Appmpi čevlji čevelj Ncmpi , , , rokoborba rokoborba Ncfsn na na Sl domačem domač Agpnsl dvorišču dvorišče Ncnsl ... ... ...

Zaradi zaradi Sg natrpanega natrpan Appmsg študija študij Ncmsg sem biti Va-r1s-n občasno občasno Rgp potrebovala potrebovati Vmpp-sf mentalni mentalen Agpmsay mir mir Ncmsan in in Cc ga on Pp3msa--y po po Sl nasvetu nasvet Ncmsl prijateljice prijateljica Ncfsg iz iz Sg Indije Indija Npfsg našla najti Vmep-sf v v Sl jogi joga Ncfsl , , , meditaciji meditacija Ncfsl , , , beli bel Agpfsl barvi barva Ncfsl ter ter Cc svetlih svetel Agpmpl barvnih barven Agpmpl tonih ton Ncmpl , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n reprezentativni reprezentativen Agpmpn v v Sl kolekciji kolekcija Ncfsl Off Off Npmsn White White Npmsn . . . Želja želja Ncfsn po po Sl eskapizmu eskapizem Ncmsl ( ( ( pobegniti pobegniti Vmen od od Sg knjig knjiga Ncfpg in in Cc računalnika računalnik Ncmsg , , , mestne mesten Agpfsg natrpanosti natrpanost Ncfsg , , , biti biti Va-n aktiven aktiven Agpmsnn in in Cc okusiti okusiti Vmen akcijo akcija Ncfsa , , , adrenalin adrenalin Ncmsan ) ) ) je biti Va-r3s-n izražen izražen Appmsnn skozi skozi Sa rdeče rdeč Agpmpa detajle detajl Ncmpa šivov šiv Ncmpg in in Cc prek prek Sg kompulzivnega kompulziven Agpmsg ' ' ' splash splash Ncmsn ' ' ' tiska tisk Ncmsg , , , ki ki Cs se se Px------y ponavlja ponavljati Vmpr3s na na Sl nekaterih nekateri Pi-mpl oblačilnih oblačilen Agpmpl kosih kos Ncmpl . . . Športno športen Agpnsn - - - elegantna eleganten Agpfsn kolekcija kolekcija Ncfsn , , , ki ki Cs v v Sl krojih kroj Ncmpl in in Cc materialih material Ncmpl izhaja izhajati Vmpr3s iz iz Sg športov šport Ncmpg na na Sl deskah deska Ncfpl , , , je biti Va-r3s-n namenjena namenjen Appfsn zdravi zdrav Agpfsd , , , samozavestni samozavesten Agpfsd , , , postmoderni postmoderen Agpfsd naravni naraven Agpfsd amazonki amazonka Ncfsd . . . Kajti kajti Cc v v Sl današnjem današnji Agpmsl času čas Ncmsl anoreksična anoreksičen Agpfsn Barbi Barbi Npfsn punčka punčka Ncfsn nikakor nikakor Rgp ne ne Q bi biti Va-c preživela preživeti Vmep-sf . . . « « «

Parlamentarci parlamentarec Ncmpn se se Px------y tako tako Rgp prikazujejo prikazovati Vmpr3p na na Sl TV3 TV3 Npfsl , , , TV tv Ncfsl Pika pika Ncfsn , , , na na Sl parlamentarnem parlamentaren Agpmsl programu program Ncmsl digitalnega digitalen Agpmsg paketa paket Ncmsg kabelskih kabelski Agpmpg operaterjev operater Ncmpg , , , vprašanja vprašanje Ncnpa & & & odgovore odgovoriti Ncmpa pa pa Cc prenašajo prenašati Vmpr3p tudi tudi Q na na Sl drugem drug Mlpmsl programu program Ncmsl TVS TVS Npfsg . . . Slednji slednji Agpmpn se se Px------y izgovarjajo izgovarjati Vmpr3p na na Sa javni javen Agpmsay interes interes Ncmsan . . . Prvi prvi Mlompn mašijo mašiti Vmpr3p luknje luknja Ncfpa v v Sl času čas Ncmsl transformacije transformacija Ncfsg programa program Ncmsg , , , ko ko Cs bo biti Va-f3s-n trojka trojka Ncfsn postala postati Vmep-sf slovenska slovenski Agpfsn varianta varianta Ncfsn hrvaške hrvaški Agpfsg Nove nov Agpfsg . . . Samo samo Q opomba opomba Ncfsn zadnjič zadnjič Rgp so biti Va-r3p-n prenašali prenašati Vmpp-pm neki neki Pi-msa mladinski mladinski Agpmsay zabavni zabaven Agpmsay šov šov Ncmsan iz iz Sg zagrebške zagrebški Agpfsg Tvornice Tvornica Npfsg . . . Videlo videti Vmbp-sn se se Px------y je biti Va-r3s-n popolnoma popolnoma Rgp zabavno zabavno Rgp , , , z z Si eno en Mlpfsi veliko velik Agpfsi napako napaka Ncfsi kvazi kvazi Agpmsny simultani simultan Agpmsny prevod prevod Ncmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm hujši hud Agcmsny kot kot Cs pri pri Sl prenosih prenos Ncmpl tekmovanj tekmovanje Ncnpg za za Sa miss miss Ncfsa sveta svet Ncmsg . . .

Drugič drugič Rgp , , , Turnšek Turnšek Npmsn trdi trditi Vmpr3s , , , da da Cs Močivnikovi Močivnikov Aspfsd ni biti Va-r3s-y kradel krasti Vmpp-sm denarja denar Ncmsg , , , kdor kdor Pr-msn pa pa Cc misli misliti Vmpr3s nasprotno nasprotno Rgp , , , pa pa Cc naj naj Q to ta Pd-nsa dokaže dokazati Vmer3s . . . Sam sam Agpmsnn je biti Va-r3s-n priznal priznati Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n na na Sl podlagi podlaga Ncfsl njenega njen Ps3nsgsf imena ime Ncnsg zbral zbrati Vmep-sm ogromno ogromno Rgp denarja denar Ncmsg ( ( ( Delo delo Ncnsn , , , 8. 8. Mdo december december Ncmsn 1994 1994 Mdc ) ) ) in in Cc sam sam Agpmsnn je biti Va-r3s-n priznal priznati Vmep-sm , , , da da Cs ji on Pp3fsd--y denarja denar Ncmsg ni biti Va-r3s-y dajal dajati Vmpp-sm , , , ker ker Cs mu on Pp3msd--y ona on Pp3fsn ni biti Va-r3s-y izstavljala izstavljati Vmpp-sf računov račun Ncmpg ( ( ( Studio studio Ncmsn City City Npmsn , , , november november Ncmsn 2002 2002 Mdc ) ) ) . . . Čista čist Agpfsn kraja kraj Ncfsn , , , kajti kajti Cc če če Cs ji on Pp3fsd--y ni biti Va-r3s-y zaupal zaupati Vmbp-sm , , , potem potem Rgp tudi tudi Q denarja denar Ncmsg na na Sl podlagi podlaga Ncfsl njenega njen Ps3nsgsf imena ime Ncnsg ne ne Q bi biti Va-c smel smeti Vmpp-sm zbirati zbirati Vmpn . . . Kam kam Rgp je biti Va-r3s-n tako tako Rgp šlo iti Vmbp-sn ogromno ogromno Rgp denarja denar Ncmsg , , , si se Px---d--y na na Sl podlagi podlaga Ncfsl že že Q opisanega opisan Appmsg Turnškovega Turnškov Aspmsg profila profil Ncmsg ni biti Va-r3s-y težko težko Rgp zamisliti zamisliti Vmen . . .

Celo cel Agpfsa zadevo zadeva Ncfsa so biti Va-r3p-n zakuhali zakuhati Vmep-pm Belgijci Belgijec Npmpn . . . Natančneje natančno Rgc povedano povedano Rgp , , , njihov njihov Ps3msnp premier premier Ncmsn Guy Guy Npmsn Verhofstadt Verhofstadt Npmsn , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n hudo hudo Rgp zameril zameriti Vmep-sm Američanom Američan Npmpd , , , ker ker Cs jih on Pp3mpa--y je biti Va-r3s-n obtožil obtožiti Vmep-sm , , , da da Cs so biti Va-r3p-n sprožili sprožiti Vmep-pm vojno vojna Ncfsa v v Sl Iraku Irak Npmsl brez brez Sg kakršnegakoli kakršenkoli Pr-msg povoda povod Ncmsg . . . Belgijci Belgijec Npmpn imajo imeti Vmpr3p-n seveda seveda Q prav prav Rgp , , , še še Q bolj bolj Rgp prav prav Rgp pa pa Cc imajo imeti Vmpr3p-n Bush Bush Npmsn in in Cc njegovi njegov Ps3mpnsm . . . Predvsem predvsem Q zato zato Rgp , , , ker ker Cs imajo imeti Vmpr3p-n na na Sa razpolago razpolaga Ncfsa neizmerno neizmeren Agpfsa vojaško vojaški Agpfsa moč moč Ncfsa . . . Belgijska belgijski Agpfsn vlada vlada Ncfsn se se Px------y je biti Va-r3s-n hitro hitro Rgp soočila soočiti Vmep-sf z z Si dejstvom dejstvo Ncnsi , , , da da Cs z z Si močnejšimi močen Agcmpi ni biti Va-r3s-y posebej posebej Rgp veselo veselo Rgp zobati zobati Vmpn češenj češnja Ncfpg . . . ČEŠNJEV češnjev Agpmsnn VRT vrt Ncmsn . . . Uradno uradno Rgp naj naj Q bi biti Va-c Belgija Belgija Npfsn spor spor Ncmsan z z Si Washingtonom Washington Npmsi zgladila zgladiti Vmep-sf na na Sl bilateralni bilateralen Agpfsl ravni raven Ncfsl . . . Neuradno neuradno Rgp pa pa Cc premier premier Ncmsn ne ne Q skriva skrivati Vmpr3s nelagodja nelagodje Ncnsg . . . V v Sl evforiji evforija Ncfsl je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc izjavil izjaviti Vmep-sm , , , da da Cs na na Sl balgijskem balgijski Agpnsl ozemlju ozemlje Ncnsl veljajo veljati Vmpr3p samo samo Q in in Cc edinole edinole Q belgijski belgijski Agpmpn zakoni zakon Ncmpn . . . Po po Sa domače domače Rgp povedano povedano Rgp , , , če če Cs bi biti Va-c se se Px------y obrambni obramben Agpmsny minister minister Ncmsn ZDA ZDA Npfpg Rumsfeld Rumsfeld Npmsn šetal šetati Vmpp-sm po po Sl Belgiji Belgija Npfsl in in Cc po po Sl prostranih prostran Agpmpl Prostorih prostor Ncmpl Nata Nato Npmsg na na Sl severu sever Ncmsl Bruslja Bruselj Npmsg , , , bi biti Va-c lahko lahko Rgp imel imeti Vmpp-sm težave težava Ncfpa s z Si tamkajšnjo tamkajšnji Agpfsi justico justica Ncfsi . . . Seveda seveda Q samo samo Q teoretično teoretično Rgp . . . Ha ha I , , , si se Px---d--y lahko lahko Rgp mislite misliti Vmpr2p , , , da da Cs bi biti Va-c bruseljski bruseljski Agpmpn orožniki orožnik Ncmpn preganjali preganjati Vmpp-pm Dicka Dick Npmsay Cheneya Cheney Npmsay ? ? ? IDIOT idiot Ncmsn . . .

PROFESOR profesor Ncmsn : : : Torej torej Rgp … … … khrm khrm I … … … Za za Sa začetek začetek Ncmsan mi jaz Pp1-sd--y dovolite dovoliti Vmem2p , , , da da Cs osvetlim osvetliti Vmer1s argument argument Ncmsan ireverzibilnosti ireverzibilnost Ncfsg astrološkega astrološki Agpnsg napovedovanja napovedovanje Ncnsg . . . Ta ta Pd-msn argument argument Ncmsn se se Px------y glasi glasiti Vmpr3s takole takole Rgp : : : tudi tudi Q če če Cs za za Sa hip hip Ncmsan odložimo odložiti Vmer1p svojo svoj Px-fsa nejevero nejevera Ncfsa in in Cc pripoznamo pripoznati Vmer1p moderni moderen Agpfsd astrologiji astrologija Ncfsd sposobnost sposobnost Ncfsa , , , da da Cs zna znati Vmpr3s iz iz Sg že že Q znanih znan Agpfpg osebnih oseben Agpfpg okoliščin okoliščina Ncfpg , , , kakršne kakršen Pr-fpn so biti Va-r3p-n čas čas Ncmsn in in Cc kraj kraj Ncmsn rojstva rojstvo Ncnsg določene določen Appfsg osebe oseba Ncfsg sklepati sklepati Vmbn o o Sl njenem njen Ps3mslsf značaju značaj Ncmsl in in Cc ravnanju ravnanje Ncnsl ter ter Cc o o Sl dogodkih dogodek Ncmpl , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n tako tako Rgp ali ali Cc drugače drugače Rgp povezani povezan Appmpn z z Si njo on Pp3fsi , , , pa pa Cc se se Px------y bodo biti Va-f3p-n tudi tudi Q najbolj najbolj Rgp zagrizeni zagrizen Appmpn zagovorniki zagovornik Ncmpn astrologije astrologija Ncfsg strinjali strinjati Vmpp-pm z z Si menoj jaz Pp1-si , , , da da Cs astrologija astrologija Ncfsn po po Sl drugi drug Mlpfsl strani stran Ncfsl ne ne Q zna znati Vmpr3s in in Cc ne ne Q zmore zmoči Vmer3s iz iz Sg že že Q znanih znan Agpmpg podatkov podatek Ncmpg o o Sl značaju značaj Ncmsl , , , ravnanju ravnanje Ncnsl in in Cc / / / ali ali Cc dogodku dogodek Ncmsl s z Si kakršnokoli kakršenkoli Pr-fsi zanesljivostjo zanesljivost Ncfsi , , , ki ki Cs bi biti Va-c presegala presegati Vmpp-sf raven raven Ncfsa naključnega naključen Agpnsg ugibanja ugibanje Ncnsg , , , sklepati sklepati Vmbn o o Sl konkretnih konkreten Agpmpl osebnih oseben Agpmpl podatkih podatek Ncmpl udeležencev udeleženec Ncmpg , , , če če Cs so biti Va-r3p-n ji on Pp3fsd--y ti ta Pd-mpn od od Sg prej prej Rgp seveda seveda Q nepoznani nepoznan Agpmpn , , , ali ali Cc z z Si drugimi drug Mlpfpi besedami beseda Ncfpi , , , vedeževalcu vedeževalec Ncmsd , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n človeku človek Ncmsd , , , rojenemu rojen Appmsd na na Sa primer primer Ncmsan 7.1.1951 7.1.1951 Mdc , , , ko ko Cs mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n v v Sl horoskopu horoskop Ncmsl napisal napisati Vmep-sm recimo reči Vmem1p , , , da da Cs naj naj Q bo biti Va-f3s-n v v Sl tem ta Pd-msl in in Cc tem ta Pd-msl tednu teden Ncmsl svojega svoj Px-nsg življenja življenje Ncnsg previden previden Agpmsnn , , , kadar kadar Cs prečka prečkati Vmbr3s cesto cesta Ncfsa , , , pa pa Cc dotičnega dotičen Agpmsa potem potem Rgp povozi povoziti Vmer3s , , , khm khm I , , , tramvaj tramvaj Ncmsn , , , sem biti Va-r1s-n pripravljen pripravljen Appmsnn priznati priznati Vmen , , , da da Cs je biti Va-r3s-n pravilno pravilno Rgp napovedal napovedati Vmep-sm , , , brž brž Rgp ko ko Cs mi jaz Pp1-sd--y bo biti Va-f3s-n , , , če če Cs mu on Pp3msd--y pomolim pomoliti Vmer1s pod pod Sa nos nos Ncmsan časopis časopis Ncmsan , , , v v Sl katerem kateri Pq-msl črna črn Agpfsn kronika kronika Ncfsn poroča poročati Vmpr3s o o Sl smrti smrt Ncfsl občana občan Ncmsg , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n takrat takrat Rgp pa pa Cc takrat takrat Rgp povozil povoziti Vmep-sm vlak vlak Ncmsn , , , znal znati Vmpp-sm pravilno pravilno Rgp povedati povedati Vmen , , , kdaj kdaj Rgp se se Px------y je biti Va-r3s-n rodil roditi Vmbp-sm dotični dotičen Agpmsny , , , ali ali Cc vsaj vsaj Q , , , v v Sl katerem kateri Pq-nsl znamenju znamenje Ncnsl je biti Va-r3s-n rojen rojen Appmsnn . . .

PROFESOR profesor Ncmsn : : : Gospa gospa Ncfsn , , , kje kje Rgp so biti Va-r3p-n ključi ključ Ncmpn od od Sg kleti klet Ncfsg ? ? ? A a Cc ne ne Q visijo viseti Vmpr3p vedno vedno Rgp za za Si vrati vrata Ncnpi ? ? ?

Jih on Pp3mpa--y izvleče izvleči Vmer3s iz iz Sg predpasnika predpasnik Ncmsg . . . Pravzaprav pravzaprav Q sta biti Va-r3d-n ključa ključ Ncmdn samo samo Q dva dva Mlcmdn : : : en en Mlpmsn ogromen ogromen Agpmsnn in in Cc en en Mlpmsn majčken majčken Agpmsnn , , , za za Sa žabico žabica Ncfsa … … …

KRALJICA kraljica Ncfsn SABE Sabe Npfsn : : : Ne ne Q - - - priklicala priklicati Vmep-dm bova biti Va-f1d-n duha duh Ncmsay vaše vaš Ps2fsgp mame mama Ncfsg ! ! ! A a Cc res res Rgp ne ne Q razumete razumeti Vmbr2p ? ? ? - - - pes pes Ncmsn je biti Va-r3s-n izginil izginiti Vmep-sm , , , ker ker Cs niste biti Va-r2p-y nikoli nikoli Rgp odpustili odpustiti Vmep-pm svoji svoj Px-fsd mami mama Ncfsd ! ! ! Imate imeti Vmpr2p-n kak kak Pq-msa njen njen Ps3msasf predmet predmet Ncmsan , , , ki ki Cs vas ti Pp2-pa spominja spominjati Vmpr3s nanjo name Pp3fsa--b ? ? ?

KRALJICA kraljica Ncfsn SABE Sabe Npfsn : : : Kaj kaj Pq-nsa si se Px---d--y pa pa Cc mislite misliti Vmpr2p ! ! ! To ta Pd-nsn bi biti Va-c vzburkalo vzburkalo Vmpp-sn energijske energijski Agpmpa vibe vibe Ncmpa … … …

Zaradi zaradi Sg velikega velik Agpmsg obsega obseg Ncmsg razstavnih razstaven Agpmpg eksponatov eksponat Ncmpg je biti Va-r3s-n gotska gotski Agpfsn arhitektura arhitektura Ncfsn našla najti Vmep-sf prostor prostor Ncmsan v v Sl Muzeju muzej Ncmsl novejše nov Agcfsg zgodovine zgodovina Ncfsg . . . V v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl je biti Va-r3s-n ohranjenih ohranjen Appfpg več veliko Rgc kot kot Cs 600 600 Mdc gotskih gotski Agpfpg cerkev cerkev Ncfpg , , , kar kar Pr-nsn priča pričati Vmpr3s , , , kako kako Rgp pomemben pomemben Agpmsnn del del Ncmsn naše naš Ps1fsgp kulturne kulturen Agpfsg dediščine dediščina Ncfsg so biti Va-r3p-n in in Cc kako kako Rgp živahna živahen Agpfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf gradbena gradben Agpfsn dejavnost dejavnost Ncfsn v v Sl tem ta Pd-nsl obdobju obdobje Ncnsl . . . Novi nov Agpmsny slog slog Ncmsn gradnje gradnja Ncfsg je biti Va-r3s-n k k Sd nam jaz Pp1-pd prihajal prihajati Vmpp-sm po po Sl različnih različen Agpfpl poteh pot Ncfpl . . . Frančiškanska frančiškanski Agpfsn cerkev cerkev Ncfsn v v Sl Kopru Koper Npmsl iz iz Sg leta leto Ncnsg 1260 1260 Mdc je biti Va-r3s-n značilen značilen Agpmsnn primer primer Ncmsn italijanskega italijanski Agpmsg vpliva vpliv Ncmsg pri pri Sl nas jaz Pp1-pl . . .

Kristus Kristus Npmsn na na Sl križu križ Ncmsl , , , beneški beneški Agpmsny rezbar rezbar Ncmsn , , , 2. 2. Mdo polovica polovica Ncfsn 14. 14. Mdo stoletja stoletje Ncnsg , , , lipov lipov Agpmsnn les les Ncmsn , , , iz iz Sg krstilnice krstilnica Ncfsg cerkve cerkev Ncfsg sv. sv. Y Jurija Juri Npmsg v v Sl Piranu Piran Npmsl

Ne ne Q glede glede Rgp na na Sa vse ves Pg-fpa polemike polemika Ncfpa , , , ali ali Rgp in in Cc kateri kateri Pq-mpn zdravniki zdravnik Ncmpn si se Px---d--y zaslužijo zaslužiti Vmer3p še še Q višje visok Agcfpa plače plača Ncfpa ter ter Cc kako kako Rgp hudo hudo Rgp bodo biti Va-f3p-n debelejše debel Agcfpn doktorske doktorski Agpfpn denarnice denarnica Ncfpn udarile udariti Vmep-pf po po Sl vse ves Rgp bolj bolj Rgp prazni prazen Agpfsl zdravstveni zdravstven Agpfsl blagajni blagajna Ncfsl in in Cc s z Si tem ta Pd-nsi posledično posledično Rgp po po Sl pravicah pravica Ncfpl zavarovancev zavarovanec Ncmpg ali ali Cc vsaj vsaj Q po po Sl prispevnih prispeven Agpfpl stopnjah stopnja Ncfpl je biti Va-r3s-n treba treba Rgp vedeti vedeti Vmpn dvoje dvoj Mlsnsa . . . Zdravniki zdravnik Ncmpn si se Px---d--y višjih visok Agcfpg plač plača Ncfpg niso biti Va-r3p-y izmislili izmisliti Vmep-pm letos letos Rgp ; ; ; zmeda zmeda Ncfsn ob ob Sl menjavi menjava Ncfsl vlade vlada Ncfsg in in Cc za za Sa stavkovne stavkoven Agpfpa zahteve zahteva Ncfpa dovzetnejši dovzeten Agcmpn predvolilni predvolilen Agpmpn ministri minister Ncmpn so biti Va-r3p-n delovali delovati Vmpp-pm le le Q kot kot Cs priročen priročen Agpmsnn spodbujevalnik spodbujevalnik Ncmsn . . . Zato zato Cc opozorila opozorilo Ncnpn in in Cc malce malce Rgp slabe slab Agpfsg volje volja Ncfsg , , , da da Cs je biti Va-r3s-n včerajšnji včerajšnji Agpmsny podpis podpis Ncmsn aneksa aneks Ncmsg le le Q dobljena dobljen Appfsn bitka bitka Ncfsn , , , ne ne Q pa pa Cc vojna vojna Ncfsn . . . V v Sl zdravniških zdravniški Agpfpl vrstah vrsta Ncfpl namreč namreč Cc menijo meniti Vmbr3p , , , da da Cs imajo imeti Vmpr3p-n njihova njihov Ps3npnp dolgoletna dolgoleten Agpnpn prizadevanja prizadevanje Ncnpn za za Sa izboljšanje izboljšanje Ncnsa statusa status Ncmsg zgolj zgolj Q demonstrativni demonstrativen Agpmsay efekt efekt Ncmsan za za Sa druge drug Mlpmpa sindikate sindikat Ncmpa , , , ki ki Cs poskočijo poskočiti Vmer3p ob ob Sl zdravniških zdravniški Agpfpl zahtevah zahteva Ncfpl in in Cc nato nato Rgp , , , povedano povedano Rgp z z Si jezikom jezik Ncmsi prvošolčkov prvošolček Ncmpg , , , ponavljajo ponavljati Vmpr3p za za Si njimi on Pp3mpi . . .

Izid izid Ncmsan jutrišnjih jutrišnji Agpfpg predsedniških predsedniški Agpfpg volitev volitve Ncfpg na na Sl Poljskem Poljsko Npnsl je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn mogoče mogoče Rgp z z Si gotovostjo gotovost Ncfsi napovedovati napovedovati Vmpn že že Q pred pred Si tedni teden Ncmpi . . . Ankete anketa Ncfpn so biti Va-r3p-n kazale kazati Vmpp-pf vselej vselej Rgp isto isti Pi-fsa podobo podoba Ncfsa : : : Aleksander Aleksander Npmsn Kwasniewski Kwasniewski Npmsn , , , iztekel izteči Vmep-sm se se Px------y mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n petletni petleten Agpmsny mandat mandat Ncmsn , , , bo biti Va-f3s-n osvojil osvojiti Vmep-sm še še Q drugi drug Mlpmsay mandat mandat Ncmsan . . .

Danes danes Rgp vabijo vabiti Vmpr3p na na Sa novo novo Rgp urejeno urejen Appnsa gimnazijsko gimnazijski Agpnsa telovadišče telovadišče Ncnsa za za Si trboveljsko trboveljski Agpfsi občinsko občinski Agpfsi stavbo stavba Ncfsa trboveljski trboveljski Agpmpn člani član Ncmpn Stranke stranka Ncfsg mladih mlad Agpmpg Slovenije Slovenija Npfsg ( ( ( SMS SMS Npfsn ) ) ) . . . Tamkaj tamkaj Rgp bo biti Va-f3s-n ob ob Sl 16.30 16.30 Mdc prireditev prireditev Ncfsn s z Si predstavitvijo predstavitev Ncfsi kandidatke kandidatka Ncfsg SMS SMS Npfsg Tadeje Tadeja Npfsg Bučar Bučar Npfsg skupaj skupaj Rgp s z Si predsednikom predsednik Ncmsi stranke stranka Ncfsg Dominikom Dominik Npmsi S. S. Y Černjakom Černjak Npmsi . . .

KRANJ Kranj Npmsn , , , 7 7 Mdc . . . Danes danes Rgp bodo biti Va-f3p-n stojnico stojnica Ncfsa sredi sredi Sg Kranja Kranj Npmsg postavili postaviti Vmep-pm predstavniki predstavnik Ncmpn SLS SLS Npfsg + + + SKD SKD Npfsg , , , včeraj včeraj Rgp zvečer zvečer Rgp pa pa Cc so biti Va-r3p-n svoje svoj Px-mpa kandidate kandidat Ncmpa predstavili predstaviti Vmep-pm v v Sl Hotelu hotel Ncmsl Creina Creina Npfsn predstavniki predstavnik Ncmpn SDS SDS Npfsg - - - poleg poleg Sg kandidatov kandidat Ncmpg Rudija Rudi Npmsg Šelige Šeligo Npmsg in in Cc Matjaža Matjaž Npmsg Janše Janša Npmsg še še Q neodvisna neodvisen Agpfsn kandidatka kandidatka Ncfsn na na Sl listi lista Ncfsl SDS SDS Npfsg Barbara Barbara Npfsn Brezigar Brezigar Npfsn in in Cc ugledni ugleden Agpmsny poslovnežNikolaj poslovnežNikolaj Xt Bevk Bevk Npmsn . . . Na na Sl Selu Selo Npnsl pri pri Sl Žirovnici Žirovnica Npfsl se se Px------y je biti Va-r3s-n včeraj včeraj Rgp predstavil predstaviti Vmep-sm Boris Boris Npmsn Bregant Bregant Npmsn ( ( ( ZLSD ZLSD Npfsn ) ) ) , , , kandidat kandidat Ncmsn iste isti Pi-fsg stranke stranka Ncfsg pa pa Cc je biti Va-r3s-n na na Sa povabilo povabilo Ncnsa partizanov partizan Ncmpg danes danes Rgp gost gost Ncmsn slovesnosti slovesnost Ncfsg ob ob Sl požigu požig Ncmsl vasi vas Ncfsg Gozd Gozd Npmsn in in Cc praznika praznik Ncmsg štirih štirje Mlcfpg KS KS Ncfpg . . .

LJUBLJANA Ljubljana Npfsn , , , 7 7 Mdc . . . - - - Na na Sl ploščadi ploščad Ncfsl pred pred Si ministrstvom ministrstvo Ncnsi za za Sa obrambo obramba Ncfsa so biti Va-r3p-n včeraj včeraj Rgp tudi tudi Q uradno uradno Rgp odkrili odkriti Vmep-pm spomenik spomenik Ncmsan generalu general Ncmsd Rudolfu Rudolf Npmsd Maistru Maister Npmsd , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n že že Q pred pred Si dvema dva Mlcndi letoma leto Ncndi naredil narediti Vmep-sm kipar kipar Ncmsn Boštjan Boštjan Npmsn Putrih Putrih Npmsn . . . Slavnostni slavnosten Agpmsay trak trak Ncmsan so biti Va-r3p-n prerezali prerezati Vmep-pm Ivan Ivan Npmsn Boštner Boštner Npmsn , , , Marko Marko Npmsn Pogorevc Pogorevc Npmsn in in Cc Tone Tone Npmsn Krkovič Krkovič Npmsn . . .

Ingmar Ingmar Npfsn Bergman Bergman Npfsn : : : Prizori prizor Ncmpn iz iz Sg zakonskega zakonski Agpnsg življenja življenje Ncnsg . . . Prevajalka prevajalka Ncfsn iz iz Sg francoščine francoščina Ncfsg : : : Alenka Alenka Npfsn Klabus Klabus Npfsn Vesel Vesel Npfsn ; ; ; režiser režiser Ncmsn : : : Mile Mile Npmsn Korun Korun Npmsn ; ; ; dramaturginja dramaturginja Ncfsn : : : Aleksandra Aleksandra Npfsn Krofl Krofl Npfsn ; ; ; scenografka scenografka Ncfsn in in Cc kostumografka kostumografka Ncfsn : : : Janja Janja Npfsn Korun Korun Npfsn ; ; ; lektorica lektorica Ncfsn : : : Rudenka Rudenka Npfsn Nabergoj Nabergoj Npfsn . . . Igrata igrati Vmpr3d : : : Bernarda Bernarda Npfsn Oman Oman Npfsn in in Cc Boris Boris Npmsn Ostan Ostan Npmsn . . . Premiera premiera Ncfsn : : : 5. 5. Mdo oktobra oktober Ncmsg 2000 2000 Mdc . . .

PORSCHE porsche Ncmsn CARRERA Carrera Npfsn GT GT Npmsn Porsche Porsche Npmsn proslavlja proslavljati Vmpr3s še še Q eno en Mlpnsa nadvse nadvse Rgp poslovno poslovno Rgp uspešno uspešen Agpnsa leto leto Ncnsa s z Si super super Agpmsi športnim športen Agpmsi avtom avto Ncmsi . . . Skozi skozi Sa deževni deževen Agpmsay Pariz Pariz Npmsan so biti Va-r3p-n ga on Pp3msa--y zgodaj zgodaj Rgp zjutraj zjutraj Rgp pripeljali pripeljati Vmep-pm med med Sa novinarje novinar Ncmpa v v Sl sloviti slovit Agpmsay Louvre Louvre Npmsan , , , nato nato Rgp pa pa Cc na na Sa sejmišče sejmišče Ncnsa , , , kjer kjer Cs je biti Va-r3s-n obiskovalcem obiskovalec Ncmpd zastajal zastajati Vmpp-sm dih dih Ncmsn . . . Več veliko Rgc kot kot Cs 4,5 4,5 Mdc metra meter Ncmsg dolg dolg Agpmsnn in in Cc komaj komaj Rgp 1,20 1,20 Mdc metra meter Ncmsg visok visok Agpmsnn dvosed dvosed Ncmsn privlači privlačiti Vmpr3s s z Si športno športen Agpfsi obliko oblika Ncfsi in in Cc najbolj najbolj Rgp zmogljivim zmogljiv Agpmsi motorjem motor Ncmsi . . . 5,5 5,5 Mdc - - - litrski litrski Agpmsny atmosferski atmosferski Agpmsny desetvaljni desetvaljen Agpmsny agregat agregat Ncmsn nudi nuditi Vmpr3s 558 558 Mdc konj konj Ncmpg in in Cc okroglih okrogel Agpmpg 600 600 Mdc Nm Nm Y navora navor Ncmsg . . . Zverina zverina Ncfsn doseže doseči Vmer3s največjo velik Agsfsa hitrost hitrost Ncfsa 330 330 Mdc km km Y / / / h h Y , , , v v Sl manj malo Rgc kot kot Cs desetih deset Mlc-pl sekundah sekunda Ncfpl je biti Va-r3s-n merilnik merilnik Ncmsn za za Sa hitrost hitrost Ncfsa pri pri Sl 200 200 Mdc km km Y / / / h h Y , , , do do Sg sto sto Mlc-pn pa pa Cc pospeši pospešiti Vmer3s v v Sl komaj komaj Rgp štirih štirje Mlcfpl sekundah sekunda Ncfpl . . . Odločitve odločitev Ncfsg o o Sl izdelovanju izdelovanje Ncnsl še še Q ni biti Va-r3s-y , , , smotrno smotrno Rgp bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn napraviti napraviti Vmen 500 500 Mdc primerkov primerek Ncmpg po po Sa 700.000 700.000 Mdc mark marka Ncfpg . . . Toliko toliko Rgp za za Sa prototipno prototipen Agpnsa ogrevanje ogrevanje Ncnsa , , , sicer sicer Rgp pa pa Cc bomo biti Va-f1p-n nadvse nadvse Rgp zanimive zanimiv Agpmpa študijske študijski Agpmpa modele model Ncmpa predstavili predstaviti Vmep-pm prihodnjo prihodnji Agpfsa soboto sobota Ncfsa . . .

Ljubljančanka Ljubljančanka Npfsn je biti Va-r3s-n pri pri Sl tem ta Pd-nsl , , , ker ker Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n tat tat Ncmsn potegnil potegniti Vmep-sm , , , tako tako Rgp nesrečno nesrečno Rgp padla pasti Vmbp-sf , , , da da Cs si se Px---d--y je biti Va-r3s-n zlomila zlomiti Vmep-sf roko roka Ncfsa in in Cc kolk kolk Ncmsan . . . Z z Si reševalnim reševalen Agpnsi vozilom vozilo Ncnsi so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y odpeljali odpeljati Vmep-pm v v Sa urgentni urgenten Agpmsay blok blok Ncmsan ljubljanskega ljubljanski Agpmsg kliničnega kliničen Agpmsg centra center Ncmsg . . . Neznanec neznanec Ncmsn je biti Va-r3s-n pobegnil pobegniti Vmep-sm z z Si njeno njen Ps3fsisf torbico torbica Ncfsi , , , v v Sl kateri kateri Pq-fsl je biti Va-r3s-n imela imeti Vmpp-sf denarnico denarnica Ncfsa , , , plačilno plačilen Agpfsa kartico kartica Ncfsa , , , dokumente dokument Ncmpa in in Cc očala očala Ncnpa . . . Tat tat Ncmsn je biti Va-r3s-n Ljubljančanko Ljubljančanka Npfsa oškodoval oškodovati Vmep-sm za za Sa okoli okoli Rgp 25.000 25.000 Mdc tolarjev tolar Ncmpg . . .

Od od Sg vprašanja vprašanje Ncnsg pogosto pogosto Rgp žalostne žalosten Agpfsg skupne skupen Agpfsg preteklosti preteklost Ncfsg je biti Va-r3s-n treba treba Rgp razlikovati razlikovati Vmpn to ta Pd-nsa , , , kar kar Pr-nsn se se Px------y danes danes Rgp dogaja dogajati Vmpr3s zaradi zaradi Sg denacionalizacijskega denacionalizacijski Agpmsg zakona zakon Ncmsg . . . Moteč moteč Agpmsnn za za Sa avstrijsko avstrijski Agpfsa stran stran Ncfsa je biti Va-r3s-n predvsem predvsem Q mehanizem mehanizem Ncmsn denacionalizacijskega denacionalizacijski Agpmsg zakona zakon Ncmsg , , , ki ki Cs za za Sa prosilce prosilec Ncmpa nemškega nemški Agpmsg rodu rod Ncmsg izhaja izhajati Vmpr3s iz iz Sg načela načelo Ncnsg kolektivne kolektiven Agpfsg krivde krivda Ncfsg . . . Da da Cs morajo morati Vmpr3p današnji današnji Agpmpn avstrijski avstrijski Agpmpn državljani državljan Ncmpn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n brez brez Sg državljanstva državljanstvo Ncnsg bežali bežati Vmpp-pm ali ali Cc bili biti Va-p-pm pregnani pregnan Appmpn , , , po po Sl 50 50 Mdc letih leto Ncnpl dokazati dokazati Vmen svojo svoj Px-fsa lojalnost lojalnost Ncfsa , , , v v Sl nasprotnem nasproten Agpmsl primeru primer Ncmsl mora morati Vmpr3s po po Sl zakonu zakon Ncmsl odgovorni odgovoren Agpmsny urad urad Ncmsn predpostaviti predpostaviti Vmen nelojalnost nelojalnost Ncfsa , , , je biti Va-r3s-n tudi tudi Q ob ob Sl upoštevanju upoštevanje Ncnsl zgodovinskih zgodovinski Agpfpg okoliščin okoliščina Ncfpg težko težko Rgp razumeti razumeti Vmbn . . . V v Sl letu leto Ncnsl 2000 2000 Mdc podmena podmena Ncfsn kolektivne kolektiven Agpfsg krivde krivda Ncfsg , , , četudi četudi Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n mogoče mogoče Rgp spodbiti spodbiti Vmen , , , ter ter Cc prenos prenos Ncmsn bremena breme Ncnsg dokazovanja dokazovanje Ncnsg na na Sa prosilca prosilec Ncmsay ni biti Va-r3s-y več več Q primerna primeren Agpfsn času čas Ncmsd in in Cc je biti Va-r3s-n hkrati hkrati Rgp v v Sl neskladju neskladje Ncnsl z z Si evropskimi evropski Agpmpi pravnimi praven Agpmpi standardi standard Ncmpi . . . Predpostavljati predpostavljati Vmpn , , , da da Cs so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm vsi ves Pg-mpn Nemci Nemec Npmpn , , , ljudje človek Ncmpn nemškega nemški Agpmsg rodu rod Ncmsg ali ali Cc ljudje človek Ncmpn , , , ki ki Cs danes danes Rgp le le Q govorijo govoriti Vmpr3p nemško nemško Rgp , , , vsi ves Pg-mpn ali ali Cc v v Sl večini večina Ncfsl nacisti nacist Ncmpn , , , ni biti Va-r3s-y upravičeno upravičen Appnsn . . . Če če Cs bi biti Va-c uporabili uporabiti Vmep-pm enako enak Pi-fsa predpostavko predpostavka Ncfsa za za Sa Slovenijo Slovenija Npfsa in in Cc nekdanjo nekdanji Agpfsa Jugoslavijo Jugoslavija Npfsa , , , bi biti Va-c prišli priti Vmep-pm do do Sg absurdnega absurden Agpmsg rezultata rezultat Ncmsg , , , da da Cs so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm vsi ves Pg-mpn Slovenci Slovenec Npmpn ali ali Cc nekdanji nekdanji Agpmpn jugoslovanski jugoslovanski Agpmpn državljani državljan Ncmpn komunisti komunist Ncmpn . . .

8.00 8.00 Mdc Highlander Highlander Npmsn - - - 8.25 8.25 Mdc Resnični resničen Agpmpn izganjalci izganjalec Ncmpn duhov duh Ncmpg - - - 8.55 8.55 Mdc Policijska policijski Agpfsn akademija akademija Ncfsn - - - 9.20 9.20 Mdc Zorro Zorro Npmsn - - - 9.50 9.50 Mdc Fantom fantom Ncmsn 2040 2040 Mdc - - - 10.20 10.20 Mdc Superman Superman Npmsn - - - 10.45 10.45 Mdc Batman Batman Npmsn prihodnosti prihodnost Ncfsg - - - 11.10 11.10 Mdc Babilon Babilon Npmsn 5 5 Mdc - - - 12.05 12.05 Mdc Kurja kurji Agpfsn polt polt Ncfsn - - - 12.30 12.30 Mdc Simpsonovi Simpsonov Aspmpn - - - 13.00 13.00 Mdc Simpsonovi Simpsonov Aspmpn - - - 13.35 13.35 Mdc Družina družina Ncfsn za za Sa umret umreti Vmeu , , , am. am. Y humoristična humorističen Agpfsn serija serija Ncfsn - - - 14.05 14.05 Mdc Družina družina Ncfsn za za Sa umret umreti Vmeu - - - 14.35 14.35 Mdc Dharma Dharma Npfsn in in Cc Greg Greg Npmsn - - - 15.05 15.05 Mdc Prijatelji prijatelj Ncmpn - - - 15.30 15.30 Mdc Jesse Jesse Npmsn - - - 16.00 16.00 Mdc Življenje življenje Ncnsn v v Sl New New Npmsl Yorku York Npmsl , , , am. am. Y serija serija Ncfsn , , , 1999 1999 Mdc - - - 17.00 17.00 Mdc Chamred Chamred Npmsn - - - Čarobne čaroben Agpfpn čarovnice čarovnica Ncfpn - - - 18.00 18.00 Mdc Vrtnice vrtnica Ncfpn od od Sg bivšega bivši Agpmsg , , , show show Ncmsn - - - 19.00 19.00 Mdc Talk Talk Npmsn , , , Talk Talk Npmsn , , , Talk Talk Npmsn - - - 19.30 19.30 Mdc MAX MAX Npmsn , , , magazin magazin Ncmsn zvezdnikov zvezdnik Ncmpg - - - 19.55 19.55 Mdc Pro pro Ncmsn 7 7 Mdc - - - poročila poročilo Ncnpn - - - 20.08 20.08 Mdc Pro pro Ncmsn 7 7 Mdc - - - šport šport Ncmsn - - - 20.09 20.09 Mdc Pro pro Ncmsn 7 7 Mdc - - - vreme vreme Ncnsn - - - 20.15 20.15 Mdc Clueless Clueless Npmsn ( ( ( Clueless Clueless Npmsn ) ) ) , , , am. am. Y komeidja komeidja Xt , , , 1995 1995 Mdc - - - 22.15 22.15 Mdc Zlomljena zlomljen Appfsn puščica puščica Ncfsn ( ( ( Broken Broken Npmsn Arrow Arrow Npmsn ) ) ) , , , am. am. Mdo akcijski akcijski Agpmsny film film Ncmsn , , , 1995 1995 Mdc - - - 0.20 0.20 Mdc TV tv Ncfsn Total Total Npmsn - - - 1.20 1.20 Mdc Quatsch Quatsch Npmsn - - - Comdy Comdy Npmsn club club Ncmsn - - - 1.50 1.50 Mdc Sow Sow Npmsn Inga Inga Npmsn Appelta Appelta Npmsn

Obvezne obvezen Agpfpn skladbe skladba Ncfpn za za Sa tekmovalni tekmovalen Agpmsay nastop nastop Ncmsan so biti Va-r3p-n : : : Žabe žaba Ncfpn Antona Anton Npmsg Lajovica Lajovic Npmsg za za Sa ženske ženski Agpmpa zbore zbor Ncmpa , , , Čist čist Rgp nora nor Agpfsn pesem pesem Ncfsn Pavla Pavel Npmsg Šivica Šivic Npmsg za za Sa moške moški Agpmpa zbore zbor Ncmpa in in Cc Žanjica žanjica Ncfsn Janka Janko Npmsg Ravnika Ravnik Npmsg za za Sa mešane mešan Appmpa zbore zbor Ncmpa . . . Poleg poleg Sg obvezne obvezen Agpfsg skladbe skladba Ncfsg bodo biti Va-f3p-n posamezni posamezen Agpmpn zbori zbor Ncmpn nastopili nastopiti Vmep-pm še še Q s z Si po po Sa tremi trije Mlcfpi skladbami skladba Ncfpi po po Sl lastni lasten Agpfsl izbiri izbira Ncfsl . . . Le le Q te ta Pd-fpn naj naj Q bi biti Va-c bile biti Va-p-pf izvirne izviren Agpfpn skladbe skladba Ncfpn slovenskih slovenski Agpmpg ali ali Cc tudjih tudjih Xt skladateljev skladatelj Ncmpg , , , ena en Mlpfsn skladba skladba Ncfsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n po po Sl izvoru izvor Ncmsl lahko lahko Rgp tudi tudi Q slovenska slovenski Agpfsn ljudska ljudski Agpfsn pesem pesem Ncfsn . . . Glede glede Rgp na na Sa prijavljena prijavljen Appnpa dela delo Ncnpa bodo biti Va-f3p-n zbori zbor Ncmpn zapeli zapeti Vmep-pm sto sto Mlc-pa pesmi pesem Ncfpg štiriindvajsetih štiriindvajset Mlc-pg slovenskih slovenski Agpmpg in in Cc dvaindvajsetih dvaindvajset Mlc-pg tujih tuj Agpmpg skladateljev skladatelj Ncmpg , , , kar kar Pr-nsn osem osem Mlc-pa Gallusa Gallus Npmsg , , , šest šest Mlc-pa Kogoja Kogoj Npmsg , , , Ježa Jež Npmsg in in Cc Vremšaka Vremšak Npmsg po po Sa štiri štirje Mlcfpa ... ... ... itd. itd. Y Nastopajoče nastopajoč Agpmpa bo biti Va-f3s-n ocenjevala ocenjevati Vmpp-sf štiričlanska štiričlanski Agpfsn žirija žirija Ncfsn , , , s z Si predsednikom predsednik Ncmsi Markom Mark Npmsi Munihom Munih Npmsi in in Cc člani član Ncmpn Aldom Aldo Npmsi Kumrom Kumer Npmsi , , , Urošem Uroš Npmsi Lajovicem Lajovic Npmsi in in Cc Igorjem Igor Npmsi Švaro Švara Npmsi . . .

Žalostni žalosten Agpmpn sporočamo sporočati Vmpr1p , , , da da Cs nas jaz Pp1-pa je biti Va-r3s-n zapustila zapustiti Vmep-sf naša naš Ps1fsnp draga drag Agpfsn babi babi Ncfsn Fani Fani Npfsn

Kranj Kranj Npmsn - - - Društvo društvo Ncnsn upokojencev upokojenec Ncmpg Kranj Kranj Npmsn vabi vabiti Vmpr3s v v Sa sredo sreda Ncfsa , , , 26. 26. Mdo aprila april Ncmsg , , , ob ob Sl 17. 17. Mdo uri ura Ncfsl na na Sa proslavo proslava Ncfsa združeno združen Appfsa z z Si družabnim družaben Agpmsi večerom večer Ncmsi , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n namenjena namenjen Appfsn praznovanju praznovanje Ncnsd 27. 27. Mdo aprila april Ncmsg in in Cc 1. 1. Mdo maja maj Ncmsg . . . Vabijo vabiti Vmpr3p upokojenke upokojenka Ncfpa in in Cc upokojence upokojenec Ncmpa , , , ki ki Cs imajo imeti Vmpr3p-n radi rad Rgp lepe lep Agpfpa partizanske partizanski Agpfpa pesmi pesem Ncfpa . . . Proslava proslava Ncfsn bo biti Va-f3s-n prostorih prostor Ncmpl DU DU Npmsn Kranj Kranj Npmsn . . .

Drugi drug Mlpmsny del del Ncmsn ofenzive ofenziva Ncfsg - - - operacija operacija Ncfsn " " " Winterende Winterende Npmsn " " " ( ( ( konec konec Ncmsn zime zima Ncfsg ) ) ) se se Px------y je biti Va-r3s-n začel začeti Vmep-sm istega isti Pi-msg dne dan Ncmsg kot kot Cs prvi prvi Mlomsn , , , trajal trajati Vmpp-sm pa pa Cc je biti Va-r3s-n tja tja Rgp do do Sg 6. 6. Mdo aprila april Ncmsg . . . V v Sl začetku začetek Ncmsl se se Px------y ga on Pp3msg--y je biti Va-r3s-n s z Sg sovražnikove sovražnikov Aspfsg strani stran Ncfsg udeleževalo udeleževati Vmpp-sn kakih kak Pq-mpg 23000 23000 Mdc mož mož Ncmpg , , , kasneje kasno Rgc pa pa Cc so biti Va-r3p-n tem ta Pd-mpd poslali poslati Vmep-pm v v Sa Cerkljanskega cerkljanski Agpmsa še še Q nekaj nekaj Rgp tisoč tisoč Mlc-pn vojakov vojak Ncmpg v v Sa okrepitev okrepitev Ncfsa . . . Tudi tudi Q v v Sl tem ta Pd-msl primeru primer Ncmsl je biti Va-r3s-n šlo iti Vmbp-sn za za Sa obkolitev obkolitev Ncfsa in in Cc sicer sicer Cc glavnine glavnina Ncfsg 9. 9. Mdo korpusa korpus Ncmsg na na Sl območju območje Ncnsl Trnovskega trnovski Agpmsg gozda gozd Ncmsg , , , Vojskega Vojsko Npnsg , , , Čepovanske čepovanski Agpfsg doline dolina Ncfsg in in Cc Banjške banjški Agpfsg planote planota Ncfsg . . .

O o Sl usodi usoda Ncfsl predlaganih predlagan Appfpg sprememb sprememba Ncfpg zakona zakon Ncmsg o o Sl denacionalizaciji denacionalizacija Ncfsl , , , ki ki Cs smo biti Va-r1p-n ga on Pp3msa--y dobili dobiti Vmep-pm pred pred Si tremi trije Mlcnpi leti leto Ncnpi , , , naj naj Q bi biti Va-c državni državen Agpmsny zbor zbor Ncmsn odločal odločati Vmpp-sm danes danes Rgp , , , v v Sa četrtek četrtek Ncmsan , , , 20. 20. Mdo aprila april Ncmsg . . . Kar kar Rgp nekaj nekaj Rgp dni dan Ncmpg že že Q teče teči Vmpr3s prepir prepir Ncmsn med med Si poslanci poslanec Ncmpi . . . Predlagatelji predlagatelj Ncmpn sprememb sprememba Ncfpg , , , podpirajo podpirati Vmpr3p jih on Pp3mpa--y Združena združen Appfsn lista lista Ncfsn , , , LDS LDS Npfsn in in Cc SNS SNS Npfsn , , , menijo meniti Vmbr3p , , , da da Cs vračanje vračanje Ncnsn v v Sl naravi narava Ncfsl uničuje uničevati Vmpr3s dobro dobro Rgp stoječa stoječ Agpnpa podjetja podjetje Ncnpa in in Cc povzroča povzročati Vmpr3s gospodarsko gospodarski Agpfsa škodo škoda Ncfsa , , , zato zato Cc naj naj Q država država Ncfsn s z Si svojim svoj Px-nsi jamstvom jamstvo Ncnsi drugače drugače Rgp poplača poplačati Vmer3s denacionalizacijske denacionalizacijski Agpmpa upravičence upravičenec Ncmpa , , , s z Si tem ta Pd-nsi pa pa Cc bo biti Va-f3s-n problemov problem Ncmpg manj manj Rgp in in Cc bo biti Va-f3s-n zakon zakon Ncmsn hitreje hitro Rgc uresničen uresničen Appmsnn . . . Opozicija opozicija Ncfsn pa pa Cc vztraja vztrajati Vmpr3s na na Sl doslednem dosleden Agpnsl spoštovanju spoštovanje Ncnsl zakona zakon Ncmsg . . .

Tokrat tokrat Rgp kar kar Rgp telegrafsko telegrafsko Rgp . . . Quatebriga Quatebriga Npfsn vol vol Y 1. 1. Mdo , , , Big Big Npmsn Band band Ncmsn RTV RTV Npfsg Slovenija Slovenija Npfsn dve dva Mlcfdn cedejki cedejka Ncfdn ( ( ( zadeva zadeva Ncfsn je biti Va-r3s-n izšla iziti Vmep-sf ob ob Sl njihovi njihov Ps3fslp 50. 50. Mdo letnici letnica Ncfsl ) ) ) , , , Na na Sl lepem lep Agpnsl prijazni prijazen Agpmpn - - - znan znan Agpmsnn slovenski slovenski Agpmsny band band Ncmsn iz iz Sg 80. 80. Mdo let leto Ncnpg , , , 2227 2227 Mdc - - - No No Xf Brains Brains Xf No No Xf Tumors Tumors Xf , , , Bosis Bosis Npmsn Novkovič Novkovič Npmsn , , , Atomsko atomsko Npmsn sklonište sklonište Npmsn , , , Elio Elio Npmsn Pisak Pisak Npmsn , , , dve dve Xf stare stare Xf stveri stveri Xf od od Sg Bijelo Bijelo Npnsn Dugme Dugme Npnsn sta biti Va-r3d-n odslej odslej Rgp tudi tudi Q na na Sl cedejkah cedejka Ncfpl in in Cc pa pa Cc Duo duo Ncmsn Ira Ira Npfsn Roma Roma Npfsn - - - Ruske ruski Agpfpn in in Cc ciganske ciganski Agpfpn . . .

V v Sl Gorenjski Gorenjska Npfsl banki banka Ncfsl obrestujejo obrestovati Vmpr3p nad nad Sa 31 31 Mdc do do Sg 90 90 Mdc dni dan Ncmpg vezane vezan Appfpa vloge vloga Ncfpa takole takole Rgp : : : zneske znesek Ncmpa od od Sg 10.000 10.000 Mdc do do Sg 50.000 50.000 Mdc tolarjev tolar Ncmpg z z Si 0,87 0,87 Mdc - - - odstotno odstoten Agpfsi mesečno mesečno Agpfsi obrestno obresten Agpfsi mero mera Ncfsi , , , vloge vloga Ncfpa od od Sg 50.001 50.001 Mdc do do Sg 100.000 100.000 Mdc tolarjev tolar Ncmpg z z Si 0,89 0,89 Mdc - - - odstotno odstoten Agpfsi in in Cc zneske znesek Ncmpa nad nad Sa 100.001 100.001 Mdc tolar tolar Ncmsan z z Si 0,90 0,90 Mdc - - - odstotno odstoten Agpfsi obrestno obresten Agpfsi mero mera Ncfsi . . . V v Sl banki banka Ncfsl sklepajo sklepati Vmbr3p vezave vezava Ncfpa ( ( ( nad nad Sa 10.000 10.000 Mdc tolarjev tolar Ncmpg ) ) ) tudi tudi Q za za Sa manj manj Rgp kot kot Cs en en Mlpmsa mesec mesec Ncmsan : : : za za Sa vezavo vezava Ncfsa od od Sg 10 10 Mdc do do Sg 19 19 Mdc dni dan Ncmpg je biti Va-r3s-n aprila april Ncmsg mesečna mesečen Agpfsn obrestna obresten Agpfsn mera mera Ncfsn 0,35 0,35 Mdc - - - odstotna odstoten Agpfsn , , , za za Sa vezavo vezava Ncfsa od od Sg 20 20 Mdc do do Sg 29 29 Mdc dni dan Ncmpg pa pa Cc 0,38 0,38 Mdc - - - odstotna odstoten Agpfsn . . .

Golfket Golfket Npmsn je biti Va-r3s-n postavljen postavljen Appmsnn že že Q v v Sl Bohinju Bohinj Npmsl ob ob Sl hotelu hotel Ncmsl Zlatorog Zlatorog Npmsn in in Cc tudi tudi Q v v Sl Novem nov Agpnsl mestu mesto Ncnsl . . . Ideja ideja Ncfsn se se Px------y je biti Va-r3s-n porodila poroditi Vmep-sf pred pred Si tremi trije Mlcnpi leti leto Ncnpi iz iz Sg želje želja Ncfsg , , , da da Cs bi biti Va-c popestrili popestriti Vmep-pm izvenpenzionsko izvenpenzionski Agpfsa ponudbo ponudba Ncfsa . . . Projekt projekt Ncmsn se se Px------y lahko lahko Rgp zjutraj zjutraj Rgp postavi postaviti Vmer3s , , , zvečer zvečer Rgp pa pa Cc pospravi pospraviti Vmer3s . . . Lahko lahko Rgp je biti Va-r3s-n postavljen postavljen Appmsnn ob ob Sl objektih objekt Ncmpl , , , ob ob Sl bazenih bazen Ncmpl , , , na na Sl terasi terasa Ncfsl , , , na na Sl vrtu vrt Ncmsl , , , v v Sl parku park Ncmsl . . . Bojan Bojan Npmsn Turunčič Turunčič Npmsn pravi praviti Vmbr3s , , , da da Cs se se Px------y projekt projekt Ncmsn šele šele Q dobro dobro Rgp predstavlja predstavljati Vmpr3s , , , predvsem predvsem Q ga on Pp3msa--y želi želeti Vmpr3s predstaviti predstaviti Vmen na na Sl naših naš Ps1mplp sejmih sejem Ncmpl . . . Č Č Ncmsn Š Š Ncmsn . . . Vidic Vidic Npmsn

Univerzalni univerzalen Agpmsny čistilec čistilec Ncmsn na na Sa pritisk pritisk Ncmsan z z Si enkratnim enkraten Agpnsi razmerjem razmerje Ncnsi med med Si ceno cena Ncfsi in in Cc kakovostjo kakovost Ncfsi . . . Takoj takoj Rgp še še Q zanimivejši zanimiv Agcmsny zaradi zaradi Sg novega nov Agpmsg programa program Ncmsg : : : manometer manometer Ncmsn na na Sl napravi naprava Ncfsl , , , " " " variopower variopower Npmsn " " " čistilna čistilen Agpfsn cev cev Ncfsn , , , 7,5 7,5 Mdc metra meter Ncmsg cevi cev Ncfsg za za Sa visoki visok Agpmsay pritisk pritisk Ncmsan s z Si pištolo pištola Ncfsi , , , čistilna čistilen Agpfsn krtača krtača Ncfsn , , , pogonska pogonski Agpfsn količina količina Ncfsn 500 500 Mdc litrov liter Ncmpg / / / uro ura Ncfsa , , , pritisk pritisk Ncmsn črpalke črpalka Ncfsg 20-120 20-120 Mdc barov bar Ncmpg , , , 2,2 2,2 Mdc KW KW Y . . .

Florjan Florjan Npmsn pri pri Sl Šoštanju Šoštanj Npmsl - - - Pred pred Si dnevi dan Ncmpi , , , popoldne popoldne Rgp je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn , , , ko ko Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl Florijanu Florijan Npmsl zgodila zgoditi Vmep-sf nenavadna nenavaden Agpfsn nesreča nesreča Ncfsn . . . Osemintridesetletni osemintridesetleten Agpmsny Franc Franc Npmsn F. F. Y iz iz Sg Ljubije Ljubija Npfsg je biti Va-r3s-n v v Sl gozdu gozd Ncmsl Ane Ana Npfsg M. M. Y iz iz Sg Florjana Florjan Npmsg podiral podirati Vmpp-sm večji velik Agcmsay bor bor Ncmsan . . . Ko ko Cs ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n spodžagal spodžagati Vmep-sm , , , je biti Va-r3s-n drevo drevo Ncnsn padlo pasti Vmbp-sn naravnost naravnost Rgp na na Sa streho streha Ncfsa starejše star Agcfsg stanovanjske stanovanjski Agpfsg hiše hiša Ncfsg . . . V v Sl njej on Pp3fsl so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm takrat takrat Rgp trije trije Mlcmpn ljudje človek Ncmpn , , , vendar vendar Cc k k Sd sreči sreča Ncfsd ni biti Va-r3s-y bil biti Va-p-sm nihče nihče Pz-msn poškodovan poškodovan Appmsnn , , , čeprav čeprav Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n streha streha Ncfsn skoraj skoraj Q čisto čisto Rgp sesula sesuti Vmep-sf . . . Škodo škoda Ncfsa so biti Va-r3p-n namreč namreč Cc ocenili oceniti Vmep-pm na na Sa kakih kak Pq-mpg 600 600 Mdc tisoč tisoč Mlc-pa tolarjev tolar Ncmpg . . . P. P. Y B. B. Y

Ljubljana Ljubljana Npfsn - - - Pred pred Si dnevi dan Ncmpi se se Px------y je biti Va-r3s-n na na Sl viški viški Agpfsl policijski policijski Agpfsl postaji postaja Ncfsl oglasil oglasiti Vmep-sm 38 38 Mdc - - - letni leten Agpmsny Ljubljančan Ljubljančan Npmsn in in Cc policistom policist Ncmpd zaupal zaupati Vmbp-sm , , , da da Cs ga on Pp3msa--y izsiljujeta izsiljevati Vmpr3d moška moški Ncmdn , , , ker ker Cs naj naj Q bi biti Va-c jima on Pp3mdd--y bil biti Va-p-sm dolžan dolžen Agpmsnn 7600 7600 Mdc mark marka Ncfpg . . . Kot kot Cs je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n 29. 29. Mdo julija julij Ncmsg z z Si njima on Pp3mdi odpeljal odpeljati Vmep-sm na na Sa območje območje Ncnsa Rožne rožen Agpfsg doline dolina Ncfsg v v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl , , , tam tam Rgp pa pa Cc sta biti Va-r3d-n od od Sg njega on Pp3msg zahtevala zahtevati Vmbp-dm denar denar Ncmsan . . . Ker ker Cs ga on Pp3msg--y ni biti Va-r3s-y imel imeti Vmpp-sm pri pri Sl sebi se Px---l , , , sta biti Va-r3d-n mu on Pp3msd--y vzela vzeti Vmep-dm ključe ključ Ncmpa in in Cc prometno prometen Agpnsa dovoljenje dovoljenje Ncnsa njegovega njegov Ps3msgsm opla opel Ncmsg kadetta kadett Ncmsg , , , ga on Pp3msa--y odpeljala odpeljati Vmep-dm do do Sg avta avt Ncmsg in in Cc mu on Pp3msd--y ga on Pp3msa--y nato nato Rgp vzela vzeti Vmep-dm . . . Policisti policist Ncmpn so biti Va-r3p-n zbirali zbirati Vmpp-pm obvestila obvestilo Ncnpa in in Cc ugotovili ugotoviti Vmep-pm , , , da da Cs gre iti Vmbr3s za za Sa 19 19 Mdc - - - letnega leten Agpmsa Ljubljančana Ljubljančan Npmsay E. E. Y R. R. Y in in Cc I. I. Y R. R. Y , , , 38 38 Mdc - - - letnega leten Agpmsa državljana državljan Ncmsay ZRJ ZRJ Npfsg z z Si bivališčem bivališče Ncnsi v v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl . . . Slednjemu slednji Agpmsd so biti Va-r3p-n zasegli zaseči Vmep-pm oškodovančevega oškodovančev Aspmsa kadetta kadett Ncmsay , , , z z Si drugim drug Mlpmsi osumljencem osumljenec Ncmsi pa pa Cc se se Px------y jim on Pp3mpd--y še še Q ni biti Va-r3s-y uspelo uspeti Vmep-sn pogovoriti pogovoriti Vmen , , , ker ker Cs je biti Va-r3s-n odsoten odsoten Agpmsnn . . . Kazenska kazenski Agpfsn ovadba ovadba Ncfsn sledi slediti Vmpr3s . . . I. I. Y R. R. Y

- - - primerno primerno Rgp močna močen Agpfsn palica palica Ncfsn , , , ki ki Cs naj naj Q bi biti Va-c bila biti Va-p-sf dolga dolg Agpfsn vsaj vsaj Q 2,70 2,70 Mdc m m Y pa pa Cc tja tja Rgp do do Sg 3 3 Mdc m m Y , , , metalna metalen Agpfsn teža teža Ncfsn naj naj Q bi biti Va-c bila biti Va-p-sf od od Sg 80 80 Mdc do100 do100 Xt g g Y , , , če če Cs le le Q mogoče mogoče Rgp hitre hiter Agpfsg akcije akcija Ncfsg . . . Z z Si njo on Pp3fsi boste biti Va-f2p-n zadovoljili zadovoljiti Vmep-pm vse ves Pg-fpa potrebe potreba Ncfpa po po Sl dolgih dolg Agpmpl metih met Ncmpl z z Sg obale obala Ncfsg in in Cc lažje lahko Rgc boste biti Va-f2p-n vodili voditi Vmpp-pm vabo vaba Ncfsa med med Si vodnimi voden Agpfpi ovirami ovira Ncfpi ; ; ;

7 7 Mdc . . . Žirija žirija Ncfsn bo biti Va-f3s-n upoštevala upoštevati Vmbp-sf izdelke izdelek Ncmpa , , , ki ki Cs bodo biti Va-f3p-n do do Sg 31. 31. Mdo decembra december Ncmsg poslani poslan Appmpn na na Sa naslov naslov Ncmsan : : :

Na na Sl podlagi podlaga Ncfsl navedenih naveden Appnpg meril merilo Ncnpg bo biti Va-f3s-n žirija žirija Ncfsn izbrala izbrati Vmep-sf po po Sa tri trije Mlcmpa najboljše dober Agsmpa izdelke izdelek Ncmpa v v Sl posamezni posamezen Agpfsl kategoriji kategorija Ncfsl in in Cc podelila podeliti Vmep-sf diplome diploma Ncfpa za za Sa prva prvi Mlonpa tri trije Mlcnpa mesta mesto Ncnpa . . .

Leto leto Ncnsn 1996 1996 Mdc : : : Eksplozija eksplozija Ncfsn bombe bomba Ncfsg v v Sl podzemni podzemen Agpfsl železnici železnica Ncfsl ubije ubiti Vmer3s 12 12 Mdc ljudi človek Ncmpg . . .

Seveda seveda Q se se Px------y pobudniki pobudnik Ncmpn zavedajo zavedati Vmpr3p , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n moralo morati Vmpp-sn gibanje gibanje Ncnsn vendarle vendarle Cc imeti imeti Vmpn neko nek Pi-fsa organizacijsko organizacijski Agpfsa strukturo struktura Ncfsa , , , a a Cc za za Sa zdaj zdaj Rgp razmišljajo razmišljati Vmpr3p in in Cc skušajo skušati Vmpr3p dognati dognati Vmen predvsem predvsem Q , , , kakšne kakšen Pq-fpn so biti Va-r3p-n stvarne stvaren Agpfpn možnosti možnost Ncfpn za za Sa uspeh uspeh Ncmsan . . . Tržaški tržaški Agpmsny primer primer Ncmsn , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n uveljavil uveljaviti Vmep-sm Illy Illy Npmsn , , , je biti Va-r3s-n nedvomno nedvomno Rgp privlačen privlačen Agpmsnn . . . Pobudnikom pobudnik Ncmpd pa pa Cc nikakor nikakor Rgp ne ne Q gre iti Vmbr3s za za Sa to ta Pd-nsa , , , da da Cs bi biti Va-c imeli imeti Vmpp-pm nekakšno nekakšen Pi-fsa novo nov Agpfsa Naprej naprej Rgp , , , Italijo Italija Npfsa pod pod Si nespornim nesporen Agpnsi vodstvom vodstvo Ncnsi nezmotljivega nezmotljiv Agpmsg moža mož Ncmsg , , , poudarja poudarjati Vmpr3s sardinski sardinski Agpmsny kandidat kandidat Ncmsn Sopru Sopru Npmsn . . . Dosedanji dosedanji Agpmpn kazalci kazalec Ncmpn potrjujejo potrjevati Vmpr3p , , , da da Cs bi biti Va-c takšno takšen Pd-nsn gibanje gibanje Ncnsn na na Sl prvih prvi Mlofpl volitvah volitve Ncfpl lahko lahko Rgp dobilo dobiti Vmep-sn dva dva Mlcmda milijona milijon Ncmda glasov glas Ncmpg . . .

Warren Warren Npmsn Zimmerman Zimmerman Npmsn je biti Va-r3s-n skrbno skrbno Rgp spremljal spremljati Vmpp-sm dogajanja dogajanje Ncnpa v v Sl Jugoslaviji Jugoslavija Npfsl . . . Ocenjeval ocenjevati Vmpp-sm jih on Pp3npa--y je biti Va-r3s-n kot kot Cs poglabljanje poglabljanje Ncnsa krize kriza Ncfsg , , , vendar vendar Cc se se Px------y ameriško ameriški Agpnsn zunanje zunanji Agpnsn ministrstvo ministrstvo Ncnsn za za Sa njegova njegov Ps3npasm opozorila opozorilo Ncnpa najprej najprej Rgp ni biti Va-r3s-y zmenilo zmeniti Vmep-sn . . . Zganilo zganiti Vmep-sn se se Px------y je biti Va-r3s-n šele šele Q , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n začel začeti Vmep-sm v v Sl začetku začetek Ncmsl leta leto Ncnsg 1991 1991 Mdc opozarjati opozarjati Vmpn , , , da da Cs se se Px------y Srbija Srbija Npfsn pripravlja pripravljati Vmpr3s na na Sa vojaško vojaški Agpfsa ureditev ureditev Ncfsa jugoslovanske jugoslovanski Agpfsg zadeve zadeva Ncfsg . . . Naročilo naročiti Vmep-sn mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n , , , naj naj Cs takratnemu takraten Agpmsd predsedniku predsednik Ncmsd jugoslovanskega jugoslovanski Agpnsg predsedstva predsedstvo Ncnsg Borislavu Borislav Npmsd Joviću Jović Npmsd posreduje posredovati Vmbr3s resno resen Agpfsa ameriško ameriški Agpfsa zaskrbljenost zaskrbljenost Ncfsa in in Cc nasprotovanje nasprotovanje Ncnsa vsakršni vsakršen Pg-fsd uporabi uporaba Ncfsd sile sila Ncfsg ali ali Cc grožnje grožnja Ncfsg z z Si njo on Pp3fsi . . . Če če Cs bi biti Va-c se se Px------y kaj kaj Pq-nsn takega tak Pd-nsg zgodilo zgoditi Vmep-sn , , , bi biti Va-c se se Px------y Američani Američan Npmpn odločili odločiti Vmep-pm za za Sa gospodarsko gospodarski Agpfsa in in Cc diplomatsko diplomatski Agpfsa zaporo zapora Ncfsa . . . Toda toda Cc razmere razmera Ncfpn so biti Va-r3p-n postajale postajati Vmpp-pf vse ves Rgp slabše slab Agpfpn in in Cc slabše slab Agpfpn , , , zato zato Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n tudi tudi Q ameriški ameriški Agpmsny veleposlanik veleposlanik Ncmsn bolj bolj Rgp zavzel zavzeti Vmep-sm . . . Svoje svoj Px-nsa ministrstvo ministrstvo Ncnsa je biti Va-r3s-n prepričeval prepričevati Vmpp-sm , , , naj naj Cs močneje močno Rgc podpre podpreti Vmer3s Anteja Ante Npmsay Markovića Marković Npmsay in in Cc njegovo njegov Ps3fsasm zamisel zamisel Ncfsa demokratizacije demokratizacija Ncfsg enotne enoten Agpfsg Jugoslavije Jugoslavija Npfsg . . . Na na Sa njegovo njegov Ps3fsasm pobudo pobuda Ncfsa je biti Va-r3s-n potem potem Rgp junija junij Ncmsg 1991 1991 Mdc v v Sa Beograd Beograd Npmsan dopotoval dopotovati Vmep-sm takratni takraten Agpmsny ameriški ameriški Agpmsny zunanji zunanji Agpmsny minister minister Ncmsn James James Npmsn Baker Baker Npmsn . . . Očitno očitno Rgp prepozno prepozno Rgp , , , kajti kajti Cc le le Q nekaj nekaj Rgp dni dan Ncmpg pozneje pozno Rgc se se Px------y je biti Va-r3s-n začela začeti Vmep-sf vojna vojna Ncfsn v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl , , , kmalu kmalu Rgp za za Si njo on Pp3fsi pa pa Cc tudi tudi Q na na Sl Hrvaškem Hrvaško Npnsl . . .

Še še Q enkrat enkrat Rgp je biti Va-r3s-n vključil vključiti Vmep-sm magnetofon magnetofon Ncmsan in in Cc le le Q medlo medlo Rgp , , , kot kot Cs v v Sl snu sen Ncmsl , , , slišal slišati Vmbp-sm glas glas Ncmsan svoje svoj Px-fsg žene žena Ncfsg , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n tedaj tedaj Rgp že že Q imenovala imenovati Vmbp-sf njegova njegov Ps3fsnsm vdova vdova Ncfsn ... ... ...

Novartis Novartis Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n ob ob Sl prevzemu prevzem Ncmsl je biti Va-r3s-n prevzel prevzeti Vmep-sm nekaj nekaj Rgp več veliko Rgc kot kot Cs 97 97 Mdc - - - odstotni odstoten Agpmsay lastniški lastniški Agpmsay delež delež Ncmsan , , , je biti Va-r3s-n zdaj zdaj Rgp 100 100 Mdc - - - odstotni odstoten Agpmsny lastnik lastnik Ncmsn Leka lek Ncmsg . . . Na na Sl osnovi osnova Ncfsl določb določba Ncfpg zakona zakon Ncmsg o o Sl gospodarskih gospodarski Agpfpl družbah družba Ncfpl je biti Va-r3s-n preostalim preostali Agpmpd delničarjem delničar Ncmpd ponudil ponuditi Vmep-sm odpravnino odpravnina Ncfsa v v Sl denarju denar Ncmsl ali ali Cc v v Sl delnicah delnica Ncfpl Novartisa Novartis Npmsg . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n praksa praksa Ncfsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n tudi tudi Q v v Sl svetu svet Ncmsl običajna običajen Agpfsn , , , ko ko Cs gre iti Vmbr3s za za Sa tako tako Rgp visoke visok Agpmpa deleže delež Ncmpa lastništva lastništvo Ncnsg . . . Glede glede Sg statusa status Ncmsg Leka lek Ncmsg v v Sl okviru okvir Ncmsl Novartisa Novartis Npmsg pa pa Cc je biti Va-r3s-n treba treba Rgp ločevati ločevati Vmpn med med Si pravno praven Agpnsn - - - finančnim finančen Agpnsi lastništvom lastništvo Ncnsi in in Cc poslovno poslovno Agpfsi povezanostjo povezanost Ncfsi . . . Lek lek Ncmsn je biti Va-r3s-n tako tako Rgp v v Sl lasti last Ncfsl Novartisa Novartis Npmsg kot kot Cs švicarske švicarski Agpfsg družbe družba Ncfsg s z Si sedežem sedež Ncmsi v v Sl Baslu Basel Npmsl . . . Poslovno poslovno Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n koncern koncern Ncmsn organiziran organiziran Appmsnn tako tako Rgp , , , da da Cs je biti Va-r3s-n Lek lek Ncmsn vključen vključen Appmsnn v v Sa poslovno posloven Agpfsa enoto enota Ncfsa generike generika Ncfsg z z Si imenom ime Ncnsi Sandoz Sandoz Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n vodena voden Agpfsn z z Sg Dunaja Dunaj Npmsg . . .

Lastni lasten Agpmpn prihodki prihodek Ncmpn oziroma oziroma Cc prihodki prihodek Ncmpn iz iz Sg nejavnih nejaven Agpmpg virov vir Ncmpg so biti Va-r3p-n sestavni sestaven Agpmsny del del Ncmsn finančnega finančen Agpmsg načrta načrt Ncmsg posameznega posamezen Agpmsg javnega javen Agpmsg zavoda zavod Ncmsg . . . Pri pri Sl tem ta Pd-nsl upoštevamo upoštevati Vmbr1p različne različen Agpfpa možnosti možnost Ncfpa javnih javen Agpmpg zavodov zavod Ncmpg za za Sa njihovo njihov Ps3nsap pridobivanje pridobivanje Ncnsa , , , saj saj Cc jasno jasno Rgp razlikujemo razlikovati Vmpr1p različno različen Agpfsa naravo narava Ncfsa dela delo Ncnsg javnih javen Agpmpg zavodov zavod Ncmpg . . .

Koliko koliko Rgp naj naj Q bi biti Va-c znašala znašati Vmpp-sf nagrada nagrada Ncfsn , , , za za Sa zdaj zdaj Rgp vemo vedeti Vmpr1p samo samo Q igralci igralec Ncmpn in in Cc jaz jaz Pp1-sn . . . Znesek znesek Ncmsan mora morati Vmpr3s potrditi potrditi Vmen še še Q predsedstvo predsedstvo Ncnsn RZS RZS Npfsg . . . Ko ko Cs bo biti Va-f3s-n zadeva zadeva Ncfsn uradna uraden Agpfsn , , , boste biti Va-f2p-n o o Sl tem ta Pd-nsl izvedeli izvedeti Vmep-pm vsi ves Pg-mpn . . . Sicer sicer Rgp pa pa Cc višina višina Ncfsn nagrade nagrada Ncfsg niti niti Q ni biti Va-r3s-y pomembna pomemben Agpfsn . . . S z Si kolajno kolajna Ncfsi smo biti Va-r1p-n največjo velik Agsfsa nagrado nagrada Ncfsa že že Q dobili dobiti Vmep-pm . . . Kolajne kolajna Ncfsg nam jaz Pp1-pd ne ne Q more moči Vmpr3s nihče nihče Pz-msn vzeti vzeti Vmen , , , denar denar Ncmsan pa pa Cc človek človek Ncmsn porabi porabiti Vmer3s . . . Denarna denaren Agpfsn nagrada nagrada Ncfsn bo biti Va-f3s-n zanje zame Pp3mpa--b samo samo Q še še Q desert desert Ncmsn . . . Fantje fant Ncmpn pred pred Si EP EP Ncnsi niso biti Va-r3p-y vedeli vedeti Vmpp-pm , , , kakšno kakšen Pq-fsa nagrado nagrada Ncfsa bodo biti Va-f3p-n dobili dobiti Vmep-pm za za Sa morebiten morebiten Agpmsan uspeh uspeh Ncmsan . . . Pravzaprav pravzaprav Q niso biti Va-r3p-y vedeli vedeti Vmpp-pm , , , ali ali Rgp jo on Pp3fsa--y bodo biti Va-f3p-n sploh sploh Q dobili dobiti Vmep-pm , , , ker ker Cs prej prej Rgp nismo biti Va-r1p-y sprejeli sprejeti Vmep-pm nobenega noben Pz-msg pravilnika pravilnik Ncmsg . . .

21.00 21.00 Mdc Poltergeist Poltergeist Npmsn , , , grozljivka grozljivka Ncfsn , , , 1982 1982 Mdc ; ; ; i. i. Y : : : JoBeth JoBeth Xt Williams Williams Npmsn , , , Craig Craig Npmsn T. T. Y Nelson Nelson Npmsn

Si se Px---d--y zamišljate zamišljati Vmpr2p , , , da da Cs ste biti Va-r2p-n kje kje Rgp daleč daleč Rgp od od Sg najbližjega blizek Agsnsg naseljenega naseljen Appnsg področja področje Ncnsg ali ali Cc pa pa Cc celo celo Q v v Sl kakšni kakšen Pq-fsl puščavi puščava Ncfsl , , , na na Sl severnem severen Agpmsl ali ali Cc južnem južen Agpmsl polu pol Ncmsl , , , sredi sredi Sg morja morje Ncnsg na na Sl kakšni kakšen Pq-fsl ladjici ladjica Ncfsl ali ali Cc visoko visoko Rgp v v Sl himalajskih himalajski Agpmpl ali ali Cc kakšnih kakšen Pq-fpl drugih drug Mlpfpl gorah gora Ncfpl , , , ko ko Cs počasi počasi Rgp potegnete potegniti Vmer2p iz iz Sg žepa žep Ncmsg prenosni prenosen Agpmsay telefon telefon Ncmsan in in Cc pokličete poklicati Vmer2p koga kdo Pq-msa od od Sg domačih domač Agpmpg v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl . . . Ne ne Q to ta Pd-nsn ni biti Va-r3s-y odlomek odlomek Ncmsn iz iz Sg znanstvenofantastičnega znanstvenofantastičen Agpmsg romana roman Ncmsg . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n prihodnost prihodnost Ncfsn , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n po po Sl petih pet Mlc-pl letih leto Ncnpl in in Cc pol pol Rgp načrtovanj načrtovanje Ncnpg in in Cc priprav priprava Ncfpg pravkar pravkar Rgp začela začeti Vmep-sf odvijati odvijati Vmpn ; ; ; prihodnost prihodnost Ncfsn , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n lahko lahko Rgp naslednjo naslednji Agpfsa jesen jesen Ncfsa že že Q del del Ncmsn življenja življenje Ncnsg . . .

FOTO foto Ncmsn 3 3 Mdc ( ( ( Č Č Ncmsn / / / B B Ncmsn ) ) ) : : : Eden eden Mlpmsn najšibkejših šibek Agsmpg členov člen Ncmpg sistema sistem Ncmsg Iridium Iridium Npmsn je biti Va-r3s-n prenosni prenosen Agpmsny telefon telefon Ncmsn . . . Tehta tehtati Vmpr3s kar kar Rgp 40,4 40,4 Mdc dag dag Y . . . V v Sl Motoroli Motorola Npfsl se se Px------y trudijo truditi Vmpr3p , , , da da Cs bi biti Va-c njegovo njegov Ps3fsasm težo teža Ncfsa zmanjšali zmanjšati Vmep-pm skoraj skoraj Q za za Sa štirikrat štirikrat Rgp - - - na na Sa 10,5 10,5 Mdc dag dag Y . . . Na na Sl sliki slika Ncfsl je biti Va-r3s-n eden eden Mlpmsn od od Sg možnih možen Agpmpg modelov model Ncmpg telefona telefon Ncmsg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n ga on Pp3msa--y predlagali predlagati Vmbp-pm pred pred Si več veliko Rgc kot kot Cs petimi pet Mlc-pi leti leto Ncnpi . . . Foto foto Ncmsn : : : Motorola Motorola Npfsn

Zmagovalec zmagovalec Ncmsn je biti Va-r3s-n tudi tudi Q Žiga Žiga Npmsn Debeljak Debeljak Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n prvič prvič Rgp javno javno Rgp pokazal pokazati Vmep-sm , , , da da Cs zna znati Vmpr3s povedati povedati Vmen tudi tudi Q kaj kaj Pq-nsa konkretnega konkreten Agpnsg , , , če če Cs želi želeti Vmpr3s . . . Da da Cs ni biti Va-r3s-y le le Q marioneta marioneta Ncfsn v v Sl rokah roka Ncfpl največjih velik Agsmpg lastnikov lastnik Ncmpg , , , čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n seveda seveda Q vsem ves Pg-mpd jasno jasno Rgp , , , da da Cs je biti Va-r3s-n plesal plesati Vmpp-sm po po Sl njunih njun Ps3mpld taktih takt Ncmpl . . . Debeljaku Debeljak Npmsd je biti Va-r3s-n za za Sa kratek kratek Agpmsan čas čas Ncmsan uspelo uspeti Vmep-sn izbrisati izbrisati Vmen celo celo Q večni večen Agpmsay nasmešek nasmešek Ncmsan svojega svoj Px-msg predhodnika predhodnik Ncmsg Zorana Zoran Npmsg Jankovića Janković Npmsg ( ( ( ta ta Pd-msn ni biti Va-r3s-y izginil izginiti Vmep-sm niti niti Q ob ob Sl izglasovanju izglasovanje Ncnsl posebne poseben Agpfsg revizije revizija Ncfsg poslov posel Ncmpg ) ) ) . . . Jankoviću Janković Npmsd je biti Va-r3s-n razložil razložiti Vmep-sm , , , zakaj zakaj Rgp pravzaprav pravzaprav Q njegov njegov Ps3msnsm nakup nakup Ncmsn Erinega Erin Aspnsg premoženja premoženje Ncnsg ni biti Va-r3s-y bil biti Va-p-sm poceni poceni Agpmsnn , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n zatrjeval zatrjevati Vmpp-sm Janković Janković Npmsn . . . Debeljaku Debeljak Npmsd so biti Va-r3p-n namreč namreč Cc doslej doslej Rgp mnogi mnog Pi-mpn očitali očitati Vmpp-pm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n medel medel Agpmsnn , , , da da Cs ne ne Q zna znati Vmpr3s javno javno Rgp komunicirati komunicirati Vmpn in in Cc da da Cs kot kot Cs razbita razbit Appfsn plošča plošča Ncfsn ponavlja ponavljati Vmpr3s le le Q : : : " " " Mercator Mercator Npmsn , , , najboljši dober Agsmsny sosed sosed Ncmsn . . . " " " Podobno podobno Rgp , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsa do do Sg 15. 15. Mdo novembra november Ncmsg lani lani Rgp počel početi Vmbp-sm Janković Janković Npmsn . . .

Problemi problem Ncmpn s z Si pokojninami pokojnina Ncfpi vedno vedno Rgp najbolj najbolj Rgp razburijo razburiti Vmer3p upokojence upokojenec Ncmpa . . . Razumljivo razumljivo Rgp . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n njihov njihov Ps3msnp denar denar Ncmsn , , , za za Sa večino večina Ncfsa edini edin Agpmsny vir vir Ncmsn prihodkov prihodek Ncmpg . . . Vendar vendar Cc so biti Va-r3p-n pokojnine pokojnina Ncfpn najbolj najbolj Rgp zanesljiv zanesljiv Agpmsnn denar denar Ncmsn v v Sl tej ta Pd-fsl državi država Ncfsl . . . Prej prej Rgp bi biti Va-c moralo morati Vmpp-sn propasti propasti Vmen marsikaj marsikaj Pi-nsn drugega drug Mlpnsg v v Sl tej ta Pd-fsl državi država Ncfsl , , , preden preden Cs bi biti Va-c upokojenci upokojenec Ncmpn ostali ostati Vmep-pm brez brez Sg pokojnin pokojnina Ncfpg . . .

3 3 Mdc . . . Koliko koliko Rgp javnega javen Agpmsg denarja denar Ncmsg je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn v v Sl zadnjih zadnji Agpnpl desetih deset Mlc-pl letih leto Ncnpl vloženega vložen Appmsg v v Sa Tam Tam Npmsan in in Cc kakšne kakšen Pq-fpn so biti Va-r3p-n koristi korist Ncfpn vseh ves Pg-mpg nas jaz Pp1-pg od od Sg tega ta Pd-nsg ? ? ?

Kot kot Cs je biti Va-r3s-n dodala dodati Vmep-sf , , , je biti Va-r3s-n za za Sa vse ves Pg-mpa pomembno pomemben Rgp , , , da da Cs Slovenija Slovenija Npfsn dobi dobiti Vmer3s tak tak Pd-msa tretji tretji Mlomsa center center Ncmsan , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n očitno očitno Rgp , , , da da Cs so biti Va-r3p-n zdajšnje zdajšnji Agpfpn operativne operativen Agpfpn zmogljivosti zmogljivost Ncfpn v v Sl državi država Ncfsl premajhne majhen Agpfpn , , , zato zato Cc morajo morati Vmpr3p bolniki bolnik Ncmpn predolgo predolgo Rgp čakati čakati Vmpn . . . » » » Klinični kliničen Agpmsny center center Ncmsn očitno očitno Rgp ni biti Va-r3s-y sposoben sposoben Agpmsnn opraviti opraviti Vmen vsega ves Pg-nsg dela delo Ncnsg . . . Če če Cs bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn potrebno potrebno Rgp in in Cc če če Cs nas jaz Pp1-pa bodo biti Va-f3p-n podprli podpreti Vmep-pm občinski občinski Agpmpn sveti svet Ncmpn , , , bi biti Va-c bili biti Va-p-pm za za Sa uresničitev uresničitev Ncfsa tega ta Pd-msg centra center Ncmsg pripravljeni pripravljen Appmpn pomagati pomagati Vmbn tudi tudi Q materialno materialno Rgp , , , « « « je biti Va-r3s-n še še Q dejala dejati Vmep-sf Pečanova Pečanov Aspfsn . . . Župani župan Ncmpn so biti Va-r3p-n včeraj včeraj Rgp obravnavali obravnavati Vmpp-pm dve dva Mlcfda novici novica Ncfda ( ( ( dobro dober Agpfsa in in Cc slabo slab Agpfsa ) ) ) v v Sl zvezi zveza Ncfsl s z Si stalnim stalen Agpnsi merjenjem merjenje Ncnsi kakovosti kakovost Ncfsg kopalnih kopalen Agpfpg voda voda Ncfpg na na Sl kopališčih kopališče Ncnpl ob ob Sl morju morje Ncnsl . . . Dobra dober Agpfsn novica novica Ncfsn je biti Va-r3s-n predvsem predvsem Q ta ta Pd-fsn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn morje morje Ncnsn ob ob Sl slovenskih slovenski Agpnpl kopališčih kopališče Ncnpl v v Sl iztekajočih iztekajoč Agpmpl se se Px------y poletnih poleten Agpmpl mesecih mesec Ncmpl nadpovprečno nadpovprečno Rgp čisto čist Agpnsn . . . Niti niti Q enega en Mlpnsg samega sam Agpnsg kopališča kopališče Ncnsg ni biti Va-r3s-y , , , za za Sa katero kateri Pq-nsa bi biti Va-c v v Sl 19 19 Mdc primerih primer Ncmpl merjenja merjenje Ncnsg odkrili odkriti Vmep-pm , , , da da Cs v v Sl več veliko Rgc kot kot Cs 20 20 Mdc odstotkih odstotek Ncmpl primerov primer Ncmpg ne ne Q ustreza ustrezati Vmpr3s zahtevam zahteva Ncfpd iz iz Sg veljavnega veljaven Agpmsg pravilnika pravilnik Ncmsg o o Sl kakovosti kakovost Ncfsl kopalnih kopalen Agpfpg voda voda Ncfpg . . . To ta Pd-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs lahko lahko Rgp vsa ves Pg-npn kopališča kopališče Ncnpn ( ( ( v v Sl skladu sklad Ncmsl z z Si barcelonsko barcelonski Agpfsi konvencijo konvencija Ncfsi ) ) ) prihodnje prihodnji Agpnsa leto leto Ncnsa poslujejo poslovati Vmpr3p brez brez Sg zadržkov zadržek Ncmpg in in Cc ovir ovira Ncfpg , , , kar kar Pr-nsn se se Px------y čistoče čistoča Ncfsg morja morje Ncnsg tiče tikati Vmpr3s . . . Analize analiza Ncfpn so biti Va-r3p-n torej torej Rgp ovrgle ovreči Vmep-pf napačne napačen Agpfpa informacije informacija Ncfpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n jih on Pp3fpa--y nekateri nekateri Pi-mpn posredovali posredovati Vmbp-pm v v Sa javnost javnost Ncfsa sredi sredi Sg poletne poleten Agpfsg sezone sezona Ncfsg . . . Seveda seveda Q gre iti Vmbr3s zasluga zasluga Ncfsn za za Sa čisto čist Agpnsa morje morje Ncnsa predvsem predvsem Q vremenu vreme Ncnsd in in Cc močnemu močen Agpmsd toku tok Ncmsd . . . Dvakrat dvakrat Rgp ( ( ( 10. 10. Mdo in in Cc 23. 23. Mdo maja maj Ncmsg ) ) ) se se Px------y je biti Va-r3s-n primerilo primeriti Vmep-sn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn čez čez Sa mero mera Ncfsa bakteriološko bakteriološko Rgp onesnaženo onesnažen Appnsn vsako vsak Pg-nsn drugo drug Mlpnsn kopališče kopališče Ncnsn , , , tretjega tretji Mlomsg septembra september Ncmsg pa pa Cc je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn morje morje Ncnsn ( ( ( zaradi zaradi Sg močnega močen Agpmsg naliva naliv Ncmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n spral sprati Vmep-sm nesnago nesnaga Ncfsa s z Sg kopnega kopno Ncnsg v v Sa morje morje Ncnsa ) ) ) bakteriološko bakteriološko Rgp oporečno oporečen Agpnsn na na Sl prav prav Q vseh ves Pg-npl 29 29 Mdc kopališčih kopališče Ncnpl . . .

Logatec Logatec Npmsn - - - V v Sl občini občina Ncfsl Logatec Logatec Npmsn se se Px------y te ta Pd-mpa dni dan Ncmpa pripravljajo pripravljati Vmpr3p na na Sa 20. 20. Mdo september september Ncmsan , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n po po Sl novem nov Agpnsl občinski občinski Agpmsny praznik praznik Ncmsn . . . Doslej doslej Rgp ga on Pp3msg--y niso biti Va-r3p-y praznovali praznovati Vmpp-pm kar kar Rgp sedem sedem Mlc-pa let leto Ncnpg , , , prav prav Q tako tako Rgp niso biti Va-r3p-y podeljevali podeljevati Vmpp-pm občinskih občinski Agpnpg priznanj priznanje Ncnpg . . . Jutri jutri Rgp jih on Pp3npa--y bodo biti Va-f3p-n izročili izročiti Vmep-pm na na Sl slavnostni slavnosten Agpfsl seji seja Ncfsl občinskega občinski Agpmsg sveta svet Ncmsg v v Sl Narodnem naroden Agpmsl domu dom Ncmsl . . . Monsignor monsignor Ncmsn Anton Anton Npmsn Kompare Kompare Npmsn bo biti Va-f3s-n za za Sa pomembne pomemben Agpmpa dosežke dosežek Ncmpa med med Si 20 20 Mdc - - - letnim leten Agpnsi delovanjem delovanje Ncnsi v v Sl Logatcu Logatec Npmsl prejel prejeti Vmep-sm priznanje priznanje Ncnsa častni časten Agpmsny občan občan Ncmsn občine občina Ncfsg Logatec Logatec Npmsn . . . Listino listina Ncfsa občine občina Ncfsg Logatec Logatec Npmsn bosta biti Va-f3d-n dobila dobiti Vmep-dm Logaški logaški Agpmsny oktet oktet Ncmsn in in Cc športno športen Agpnsn - - - kulturno kulturen Agpnsn društvo društvo Ncnsn Vrh Vrh Npmsn Svetih svet Agpmpg Treh trije Mlcmpg Kraljev kralj Ncmpg . . . Spominsko spominski Agpfsa plaketo plaketa Ncfsa z z Si znakom znak Ncmsi občine občina Ncfsg Logatec Logatec Npmsn bo biti Va-f3s-n prejel prejeti Vmep-sm Miro Miro Npmsn Pogačnik Pogačnik Npmsn za za Sa izjemne izjemen Agpmpa uspehe uspeh Ncmpa in in Cc dosežke dosežek Ncmpa pri pri Sl obrambi obramba Ncfsl Slovenije Slovenija Npfsg in in Cc za za Sa svoje svoj Px-nsa delo delo Ncnsa med med Si aktivnimi aktiven Agpmpi in in Cc rezervnimi rezerven Agpmpi vojaki vojak Ncmpi Slovenske slovenski Agpfsg vojske vojska Ncfsg . . . V v Sa petek petek Ncmsan bodo biti Va-f3p-n ob ob Sl osnovni osnoven Agpfsl šoli šola Ncfsl 8 8 Mdc talcev talec Ncmpg postavili postaviti Vmep-pm temeljni temeljen Agpmsay kamen kamen Ncmsan za za Sa zidavo zidava Ncfsa večnamenske večnamenski Agpfsg športne športen Agpfsg dvorane dvorana Ncfsg , , , v v Sa soboto sobota Ncfsa pa pa Cc bodo biti Va-f3p-n ob ob Sl 10. 10. Mdo uri ura Ncfsl pod pod Si Cesarskim cesarski Agpmsi vrhom vrh Ncmsi odkrili odkriti Vmep-pm spominsko spominski Agpfsa ploščo plošča Ncfsa žrtvam žrtev Ncfpd domovinske domovinski Agpfsg vojne vojna Ncfsg v v Sl občini občina Ncfsl . . . Z. Z. Y M. M. Y

Podobno podobno Rgp je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn tudi tudi Q ob ob Sl SP SP Ncnsl v v Sl veslanju veslanje Ncnsl leta leto Ncnsg 1989 1989 Mdc . . . Da da Cs bi biti Va-c se se Px------y rešili rešiti Vmep-pm vseh ves Pg-mpg dvomov dvom Ncmpg , , , smo biti Va-r1p-n takrat takrat Rgp zaprosili zaprositi Vmep-pm za za Sa razlago razlaga Ncfsa predsednika predsednik Ncmsay Jezikovnega jezikoven Agpnsg razsodišča razsodišče Ncnsg pri pri Sl RK RK Npfsl SZDL SZDL Npfsg Staneta Stane Npmsay Ivanca Ivanc Npmsay , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm sicer sicer Rgp Delov delov Aspmsnn dolgoletni dolgoleten Agpmsny dopisnik dopisnik Ncmsn iz iz Sg Pariza Pariz Npmsg in in Cc tudi tudi Q odličen odličen Agpmsnn poznavalec poznavalec Ncmsn športa šport Ncmsg in in Cc njegove njegov Ps3fsgsm terminologije terminologija Ncfsg . . . Takole takole Rgp je biti Va-r3s-n v v Sl sobotni soboten Agpfsl prilogi priloga Ncfsl Dela delo Ncnsg 16. 16. Mdo septembra september Ncmsg 1989 1989 Mdc zdaj zdaj Rgp žal žal Rgp že že Q pokojni pokojen Agpmsny Stane Stane Npmsn Ivanc Ivanc Npmsn razložil razložiti Vmep-sm pomen pomen Ncmsan in in Cc uporabo uporaba Ncfsa francoske francoski Agpfsg besede beseda Ncfsg , , , ki ki Cs spet spet Rgp buri buriti Vmpr3s duhove duh Ncmpa : : :

Predstavniki predstavnik Ncmpn Hita Hit Ncmsg so biti Va-r3p-n poudarili poudariti Vmep-pm , , , da da Cs z z Si nakupom nakup Ncmsi ne ne Q pridobijo pridobiti Vmer3p samo samo Q hotela hotel Ncmsg , , , ampak ampak Cc predvsem predvsem Q priložnost priložnost Ncfsa za za Sa uresničenje uresničenje Ncnsa najlepšega lep Agsmsg zabaviščnega zabaviščen Agpmsg centra center Ncmsg na na Sl Jadranu Jadran Npmsl , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y bodo biti Va-f3p-n poleg poleg Sg domačinov domačin Ncmpg obiskovali obiskovati Vmpp-pm tudi tudi Q gostje gost Ncmpn z z Sg juga jug Ncmsg Italije Italija Npfsg in in Cc drugi drug Mlpmpn tuji tuj Agpmpn turisti turist Ncmpn . . .

Včeraj včeraj Rgp so biti Va-r3p-n na na Sl kopališču kopališče Ncnsl Tam Tam Npmsn v v Sl Mariboru Maribor Npmsl končali končati Vmep-pm nastope nastop Ncmpa na na Sl državnem državen Agpnsl prvenstvu prvenstvo Ncnsl v v Sl plavanju plavanje Ncnsl dečki deček Ncmpn in in Cc deklice deklica Ncfpn

Veliko veliko Rgp zanimanja zanimanje Ncnsg je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn tudi tudi Q tudi tudi Q za za Sa izbor izbor Ncmsan dekleta dekle Ncnsg in in Cc fanta fant Ncmsg Koprske koprski Agpfsg noči noč Ncfsg . . . Za za Sa najlepše lepo Agsnsa dekle dekle Ncnsa je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf izbrana izbran Appfsn 15 15 Mdc - - - letna leten Agpfsn dijakinja dijakinja Ncfsn Diana Diana Npfsn Borkovič Borkovič Npfsn iz iz Sg Izole Izola Npfsg , , , za za Sa najlepšega lep Agsmsa fanta fant Ncmsay pa pa Cc 21 21 Mdc - - - letni leten Agpmsny gimnazijski gimnazijski Agpmsny maturant maturant Ncmsn Andrej Andrej Npmsn Tušek Tušek Npmsn iz iz Sg Ankarana Ankaran Npmsg . . . Včeraj včeraj Rgp se se Px------y je biti Va-r3s-n proti proti Sd večeru večer Ncmsd množica množica Ncfsn preselila preseliti Vmep-sf še še Q na na Sa Ukmarjev Ukmarjev Aspmsan trg trg Ncmsan , , , kjer kjer Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf velika velik Agpfsn tombola tombola Ncfsn . . . Organizatorji organizator Ncmpn so biti Va-r3p-n razdelili razdeliti Vmep-pm okrog okrog Rgp 170 170 Mdc nagrad nagrada Ncfpg , , , med med Si njimi on Pp3fpi so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm tudi tudi Q avtomobili avtomobil Ncmpn in in Cc motorna motoren Agpnpn kolesa kolo Ncnpn . . .

Delovno deloven Agpnsn razmerje razmerje Ncnsn se se Px------y sklepa sklepati Vmbr3s za za Sa nedoločen nedoločen Agpmsan čas čas Ncmsan , , , s z Si polnim poln Agpmsi delovnim deloven Agpmsi časom čas Ncmsi . . . Pisne pisen Agpfpa prijave prijava Ncfpa z z Si dokazili dokazilo Ncnpi o o Sl izpolnjevanju izpolnjevanje Ncnsl pogojev pogoj Ncmpg pošljite poslati Vmem2p v v Sl roku rok Ncmsl 8 8 Mdc dni dan Ncmpg po po Sl objavi objava Ncfsl na na Sa zgoraj zgoraj Rgp navedeni naveden Appmsay naslov naslov Ncmsan . . . Kandidate kandidat Ncmpa bomo biti Va-f1p-n obvestili obvestiti Vmep-pm v v Sl 30 30 Mdc dneh dan Ncmpl po po Sl zaključku zaključek Ncmsl razpisa razpis Ncmsg . . .

V v Sa soboto sobota Ncfsa , , , 1. 1. Mdo aprila april Ncmsg , , , je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm v v Sl avstrijskem avstrijski Agpmsl Zeltwegu Zeltweg Npmsl B B Ncmsn finale finale Ncmsn alpske alpski Agpfsg lige liga Ncfsg dečkov deček Ncmpg , , , letnik letnik Ncmsn 1985 1985 Mdc in in Cc mlajši mlad Agcmpn . . . Poleg poleg Sg hokejske hokejski Agpfsg šole šola Ncfsg HK HK Npmsn Sportina Sportina Npfsn Bled Bled Npmsn iz iz Sg Slovenije Slovenija Npfsg , , , je biti Va-r3s-n nastopilo nastopiti Vmep-sn še še Q pet pet Mlc-pn ekip ekipa Ncfpg iz iz Sg Avstrije Avstrija Npfsg . . .

19.00 19.00 Mdc Šolski šolski Agpmpn utrinki utrinek Ncmpn - - - oddaja oddaja Ncfsn OŠ OŠ Npfsg Železniki Železniki Npmpn 20.00 20.00 Mdc Nedolžni nedolžen Agpmsny lahkoživec lahkoživec Ncmsn - - - odrska odrski Agpfsn predstava predstava Ncfsn igralske igralski Agpfsg skupine skupina Ncfsg " " " SCENA scena Ncfsn " " " iz iz Sg Železnikov Železniki Npmpg 20.50 20.50 Mdc Brez brez Sg komentarja komentar Ncmsg

8.45 8.45 Mdc TV tv Ncfsn koledar koledar Ncmsn 9.00 9.00 Mdc Dobro dober Agpnsa jutro jutro Ncnsa 10.30 10.30 Mdc Sezamova sezamov Aspfsn ulica ulica Ncfsn 11.30 11.30 Mdc Biskvitki biskvitek Ncmpn , , , risanka risanka Ncfsn 12.00 12.00 Mdc Poročila poročilo Ncnpn 12.05 12.05 Mdc Emparatriz Emparatriz Npfsn , , , nadaljevanka nadaljevanka Ncfsn 12.50 12.50 Mdc Me jaz Pp1-sa--y je biti Va-r3s-n kdo kdo Pq-msn iskal iskati Vmpp-sm ? ? ? 13.35 13.35 Mdc Briljantina briljantina Ncfsn , , , ponovitev ponovitev Ncfsn 14.15 14.15 Mdc Gospa gospa Ncfsn Marta Marta Npfsn 14.45 14.45 Mdc Prizma prizma Ncfsn 15.25 15.25 Mdc Poročila poročilo Ncnpn 15.55 15.55 Mdc Beverly Beverly Npmsn Hills Hills Npmsn , , , ponovitev ponovitev Ncfsn 16.45 16.45 Mdc Turbo turbo Ncmsn Limatch Limatch Npmsn show show Ncmsn 18.00 18.00 Mdc Televizija televizija Ncfsn o o Sl televiziji televizija Ncfsl 18.30 18.30 Mdc Dokumentarna dokumentaren Agpfsn oddaja oddaja Ncfsn 19.15 19.15 Mdc Na na Sl začetku začetek Ncmsl je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf beseda beseda Ncfsn 19.30 19.30 Mdc Dnevnik dnevnik Ncmsn 20.10 20.10 Mdc Plima plima Ncfsn , , , avstralski avstralski Agpmsny barvni barven Agpmsny film film Ncmsn 21.50 21.50 Mdc Koncert koncert Ncmsn Josipe Josipa Npfsg Lisac Lisac Npfsg 22.45 22.45 Mdc Slika slika Ncfsn na na Sa sliko slika Ncfsa 23.25 23.25 Mdc Poročila poročilo Ncnpn 23.30 23.30 Mdc Sanje sanje Ncfpn brez brez Sg meja meja Ncfpg

Miro Miro Npmsn Pinterič Pinterič Npmsn , , , direktor direktor Ncmsn škofjeloškega škofjeloški Agpmsg Šeširja Šešir Npmsg in in Cc predsednik predsednik Ncmsn upravnega upraven Agpmsg odbora odbor Ncmsg Gorenjske gorenjski Agpfsg banke banka Ncfsg " " " Delničarji delničar Ncmpn se se Px------y seveda seveda Q odločajo odločati Vmpr3p sami sam Agpmpn , , , trdno trdno Rgp pa pa Cc sem biti Va-r1s-n prepričan prepričan Appmsnn , , , da da Cs lastništva lastništvo Ncnsg za za Sa trenutne trenuten Agpmpa bonbončke bonbonček Ncmpa ne ne Q bodo biti Va-f3p-n spustili spustiti Vmep-pm iz iz Sg rok roka Ncfpg . . . Delnica delnica Ncfsn Gorenjske gorenjski Agpfsg banke banka Ncfsg je biti Va-r3s-n vredna vreden Agpfsn veliko veliko Rgp več veliko Rgc , , , kot kot Cs pokaže pokazati Vmer3s izračun izračun Ncmsn , , , tudi tudi Q sam sam Agpmsnn bi biti Va-c jih on Pp3fpa--y kupil kupiti Vmep-sm , , , če če Cs bi biti Va-c jih on Pp3fpa--y lahko lahko Rgp , , , in in Cc če če Cs bi biti Va-c bi biti Va-c imel imeti Vmpp-sm denar denar Ncmsan . . . Kot kot Cs komitent komitent Ncmsn pa pa Cc lahko lahko Rgp rečem reči Vmer1s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n Gorenjska gorenjski Agpfsn banka banka Ncfsn v v Sl zadnjih zadnji Agpnpl petih pet Mlc-pl letih leto Ncnpl izredno izredno Rgp očistila očistiti Vmep-sf svoj svoj Px-msa portfelj portfelj Ncmsan , , , zato zato Cc je biti Va-r3s-n v v Sl nekaterih nekateri Pi-fpl sredinah sredina Ncfpl prišlo priti Vmep-sn do do Sg sporov spor Ncmpg , , , poceni poceni Agpmsg denarja denar Ncmsg , , , na na Sa lepe lep Agpfpa oči oči Ncfpa , , , pač pač Q ni biti Va-r3s-y več več Q , , , začela začeti Vmep-sf se se Px------y je biti Va-r3s-n odgovornost odgovornost Ncfsn . . . Kdor kdor Pr-msn dolgoročno dolgoročno Rgp računa računati Vmpr3s na na Sa bančni bančen Agpmsay denar denar Ncmsan , , , ga on Pp3msa--y v v Sl Gorenjski gorenjski Agpfsl banki banka Ncfsl lahko lahko Rgp dobi dobiti Vmer3s , , , kdor kdor Pr-msn ga on Pp3msa--y ima imeti Vmpr3s-n , , , ga on Pp3msa--y lahko lahko Rgp varno varno Rgp naloži naložiti Vmer3s . . . Vodstvo vodstvo Ncnsn pa pa Cc bo biti Va-f3s-n verjetno verjetno Rgp moralo morati Vmpp-sn razpršiti razpršiti Vmen pooblastila pooblastilo Ncnpa , , , tako tako Rgp bo biti Va-f3s-n lažje lahko Rgc spremljajo spremljati Xt komitente komitent Ncmpa . . . V v Sl zadnjih zadnji Agpnpl letih leto Ncnpl je biti Va-r3s-n vodstvo vodstvo Ncnsn in in Cc seveda seveda Q delavci delavec Ncmpn banke banka Ncfsg naredilo narediti Vmep-sn izredno izredno Rgp veliko veliko Rgp , , , za za Sa lansko lanski Agpnsa leto leto Ncnsa je biti Va-r3s-n predvideno predviden Appnsn izplačilo izplačilo Ncnsn dividend dividenda Ncfpg , , , pa pa Cc ne ne Q zato zato Rgp , , , ker ker Cs jo on Pp3fsa--y zdaj zdaj Rgp obljublja obljubljati Vmpr3s SKB SKB Npfsn banka banka Ncfsn , , , saj saj Cc smo biti Va-r1p-n na na Sl upravnem upraven Agpmsl odboru odbor Ncmsl to ta Pd-nsa obravnavali obravnavati Vmpp-pm že že Q prejšnji prejšnji Agpmsay mesec mesec Ncmsan in in Cc zdaj zdaj Rgp pripravljamo pripravljati Vmpr1p predlog predlog Ncmsan za za Sa zbor zbor Ncmsan delničarjev delničar Ncmpg . . . Ker ker Cs SKB SKB Npfsn banka banka Ncfsn poskuša poskušati Vmpr3s že že Q drugič drugič Rgp , , , moram morati Vmpr1s reči reči Vmen , , , da da Cs ponosno ponosno Rgp gledam gledati Vmpr1s na na Sa to ta Pd-nsa , , , saj saj Cc se se Px------y vedno vedno Rgp kupuje kupovati Vmpr3s dobro dober Agpnsa blago blago Ncnsa , , , za za Sa slabega slab Agpmsa ni biti Va-r3s-y zanimanja zanimanje Ncnsg . . . Vendar vendar Cc se se Px------y ne ne Q bomo biti Va-f1p-n pustili pustiti Vmep-pm prodati prodati Vmen , , , saj saj Cc smo biti Va-r1p-n veliko veliko Rgp vredni vreden Agpmpn . . . Tudi tudi Q z z Sg nacionalnega nacionalen Agpmsg vidika vidik Ncmsg to ta Pd-nsn ne ne Q bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn dobro dober Agpnsn , , , če če Cs bi biti Va-c SKB SKB Npfsn banka banka Ncfsn postala postati Vmep-sf nova nov Agpfsn Ljubljanska ljubljanski Agpfsn banka banka Ncfsn , , , kajti kajti Cc čez čez Sa nekaj nekaj Rgp let leto Ncnpg bo biti Va-f3s-n imela imeti Vmpp-sf Slovenija Slovenija Npfsn podoben podoben Agpmsan problem problem Ncmsan , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y bomo biti Va-f1p-n reševali reševati Vmpp-pm z z Si davki davek Ncmpi skozi skozi Sa parlament parlament Ncmsan . . . Spet spet Rgp bo biti Va-f3s-n nastal nastati Vmep-sm dinozaver dinozaver Ncmsn , , , kakršnega kakršen Pr-msa smo biti Va-r1p-n imeli imeti Vmpp-pm pred pred Si tremi trije Mlcnpi leti leto Ncnpi in in Cc ga on Pp3msa--y razformirali razformirali Vmbp-pm . . . " " "

Bled Bled Npmsn , , , 5. 5. Mdo aprila april Ncmsg - - - Še še Q dolgo dolgo Rgp po po Sl sredini sredin Aspfsl tekmi tekma Ncfsl finala finale Ncmsg državnega državen Agpnsg prvenstva prvenstvo Ncnsg za za Sa odbojkarice odbojkarica Ncfpa sta biti Va-r3d-n v v Sl dvorani dvorana Ncfsl blejske blejski Agpfsg osnovne osnoven Agpfsg šole šola Ncfsg odmevala odmevati Vmpp-dm pesem pesem Ncfsn in in Cc smeh smeh Ncmsn . . . Številni številen Agpmpn gledalci gledalec Ncmpn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n napolnili napolniti Vmep-pm dvorano dvorana Ncfsa in in Cc balkon balkon Ncmsan , , , so biti Va-r3p-n želeli želeti Vmpp-pm stisniti stisniti Vmen roko roka Ncfsa prav prav Q vsaki vsak Pg-fsd igralki igralka Ncfsd prve prvi Mlofsg gorenjske gorenjski Agpfsg ekipe ekipa Ncfsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n osvojila osvojiti Vmep-sf naslov naslov Ncmsan državnih državen Agpfpg prvakinj prvakinja Ncfpg Slovenije Slovenija Npfsg in in Cc sploh sploh Q prvi prvi Mlomsa naslov naslov Ncmsan državnih državen Agpfpg prvakinj prvakinja Ncfpg med med Si odbojkarskimi odbojkarski Agpfpi ekipami ekipa Ncfpi . . . Blejkam Blejka Npfpd je biti Va-r3s-n pokal pokal Ncmsan za za Sa zmago zmaga Ncfsa na na Sl prvenstvu prvenstvo Ncnsl izročil izročiti Vmep-sm član član Ncmsn predsedstva predsedstvo Ncnsg Odbojkarske odbojkarski Agpfsg zveze zveza Ncfsg Slovenije Slovenija Npfsg in in Cc predsednik predsednik Ncmsn strokovnega strokoven Agpmsg sveta svet Ncmsg Marko Marko Npmsn Zadražnik Zadražnik Npmsn , , , kapetanka kapetanka Ncfsn blejske blejski Agpfsg ekipe ekipa Ncfsg Nada Nada Npfsn Domitrovič Domitrovič Npfsn ( ( ( na na Sl sliki slika Ncfsl ) ) ) , , , pa pa Cc je biti Va-r3s-n ob ob Sl pomoči pomoč Ncfsl domačih domač Agpmpg klubskih klubski Agpmpg delavcev delavec Ncmpg prva prvi Mlofsn nagnila nagniti Vmep-sf pokal pokal Ncmsan s z Si šampanjcem šampanjec Ncmsi . . . Po po Sl odlično odlično Rgp odigranem odigran Appnsl prvenstvu prvenstvo Ncnsl in in Cc finalu finale Ncmsl , , , ko ko Cs so biti Va-r3p-n tako tako Cc na na Sl tujem tuj Agpmsl kot kot Cs domačem domač Agpmsl terenu teren Ncmsl premagale premagati Vmep-pf ekipo ekipa Ncfsa Infonda Infond Npmsg Branika branik Ncmsg , , , so biti Va-r3p-n Blejske blejski Agpfpn še še Q kako kako Rgp zasluženo zasluženo Rgp slavile slaviti Vmpp-pf . . . Več veliko Rgc v v Sl Stotinki stotinka Ncfsl na na Sl 31. 31. Mdo strani stran Ncfsl . . . Č Č Ncmsn V. V. Y Stanovnik Stanovnik Npmsn , , , slika slika Ncfsn : : : L. L. Y Jeras Jeras Npmsn

Ja ja Q , , , tudi tudi Q to ta Pd-nsa veste vedeti Vmpr2p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n film film Ncmsn biografija biografija Ncfsn mladega mlad Agpmsg newyorškega newyorški Agpmsg slikarja slikar Ncmsg , , , čigar čigar Pr----sm starša starš Ncmdn sta biti Va-r3d-n bila biti Va-p-dm s z Sg Haitija Haiti Npmsg in in Cc Portorika Portoriko Npmsg , , , a a Cc ne ne Q uboga ubog Agpmdn , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl sedemsedetih sedemsedeti Mlonpl kot kot Cs najstnik najstnik Ncmsn priselil priseliti Vmep-sm na na Sa južni južen Agpmsay Manhattan Manhattan Npmsay in in Cc risal risati Vmpp-sm grafite grafit Ncmpa , , , v v Sl osemdesetih osemdeseti Mlonpl pa pa Cc je biti Va-r3s-n postal postati Vmep-sm protégé protégé Ncmsn umetnostne umetnosten Agpfsg elite elita Ncfsg okrog okrog Sg Andyja Andy Npmsg Warhola Warhol Npmsg . . . Se se Px------y pravi praviti Vmbr3s kroga krog Ncmsg , , , ki ki Cs mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n pripadal pripadati Vmpp-sm tudi tudi Q režiser režiser Ncmsn filma film Ncmsg Julian Julian Npmsn Schnabel Schnabel Npmsn ( ( ( v v Sl filmu film Ncmsl Albert Albert Npmsn Milo Mila Npmsn ) ) ) , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n pri pri Sl filmski filmski Agpfsl biografiji biografija Ncfsl Basquiata Basquiat Npmsg najprej najprej Rgp sodeloval sodelovati Vmpp-sm kot kot Cs koscenarist koscenarist Ncmsn , , , pač pač Q strokovnjak strokovnjak Ncmsn , , , poznavalec poznavalec Ncmsn , , , " " " a a Cc s z Si tem ta Pd-nsi sem biti Va-r1s-n se se Px------y toliko toliko Rgp ukvarjal ukvarjati Vmpp-sm , , , " " " pravi praviti Vmbr3s , , , " " " da da Cs sem biti Va-r1s-n na na Sl koncu konec Ncmsl film film Ncmsan še še Q posnel posneti Vmep-sm " " " . . . Zato zato Cc , , , vidite videti Vmbr2p , , , je biti Va-r3s-n film film Ncmsn predvsem predvsem Q rekonstrukcija rekonstrukcija Ncfsn časa čas Ncmsg , , , ko ko Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n Basquiat Basquiat Npmsn gibal gibati Vmpp-sm v v Sl krogu krog Ncmsl Schnabla Schnabl Npmsg in in Cc Warhola Warhol Npmsg in in Cc v v Sl filmu film Ncmsl boste biti Va-f2p-n videli videti Vmbp-pm kup kup Ncmsan fac faca Ncfpg , , , o o Sl katerih kateri Pq-fpl berete brati Vmpr2p v v Sl umetnostnih umetnosten Agpfpl biografijah biografija Ncfpl in in Cc enciklopedijah enciklopedija Ncfpl , , , npr. npr. Y razvpitega razvpit Appmsa mecena mecen Ncmsay , , , milijonarja milijonar Ncmsay po po Sl imenu ime Ncnsl plačevalec plačevalec Ncmsn denarja denar Ncmsg , , , Geldzahler Geldzahler Npmsn . . . Zato zato Cc tudi tudi Q bejba bejba Ncfsn , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y igra igrati Vmpr3s Courtney Courtney Npfsn Love Love Npfsn , , , ne ne Q more moči Vmpr3s biti biti Va-n kar kar Rgp ena en Mlpfsn , , , a a Cc ne ne Q ? ? ? , , , čeprav čeprav Cs takoj takoj Rgp povem povedati Vmer1s , , , da da Cs ni biti Va-r3s-y iz iz Sg iste isti Pi-fsg zgodbe zgodba Ncfsg , , , in in Cc če če Cs še še Q povem povedati Vmer1s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n Courtney Courtney Npfsn Love Love Npfsn do do Sg nje on Pp3fsg v v Sl podobnem podoben Agpmsl odnosu odnos Ncmsl kot kot Cs Bowie Bowie Npmsn do do Sg Warhola Warhol Npmsg , , , se se Px------y pravi praviti Vmbr3s v v Sl nekakšnem nekakšen Pi-msl rad rad Rgp - - - bi biti Va-c - - - bil biti Va-p-sm - - - ti ti Pp2-sn odnosu odnos Ncmsl ljubezni ljubezen Ncfsg in in Cc sovraštva sovraštvo Ncnsg , , , predvsem predvsem Q sovraštva sovraštvo Ncnsg , , , zaradi zaradi Sg katerega kateri Pq-msg s z Si prav prav Q takim tak Pd-nsi zadovoljstvom zadovoljstvo Ncnsi , , , kot kot Cs Bowie Bowie Npmsn upodobi upodobiti Vmer3s Warhola Warhol Npmsay kot kot Cs skopuškega skopuški Agpmsa prasca prasec Ncmsay , , , tudi tudi Q Courtney Courtney Npfsn Love lov Npfsn bejbo bejba Ncfsa , , , katere kateri Pq-fsg identiteto identiteta Ncfsa iščemo iskati Vmpr1p , , , predstavi predstaviti Vmer3s kot kot Cs prostaško prostaški Agpfsa kravo krava Ncfsa , , , lahko lahko Rgp začnete začeti Vmer2p ugibati ugibati Vmpn . . .

Dr. dr. Y Drnovšek Drnovšek Npmsn se se Px------y je biti Va-r3s-n prvič prvič Rgp , , , odkar odkar Cs je biti Va-r3s-n prevzel prevzeti Vmep-sm krmilo krmiti Ncnsa LDS LDS Npfsg soočil soočiti Vmep-sm z z Si resnim resen Agpmsi in in Cc organiziranim organiziran Appmsi znotrajstrankarskim znotrajstrankarski Agpmsi revoltom revolt Ncmsi . . .

Vsak vsak Pg-msn trgovec trgovec Ncmsn bo biti Va-f3s-n lahko lahko Rgp v v Sl Italiji Italija Npfsl začel začeti Vmep-sm prodajati prodajati Vmpn svoje svoj Px-nsa blago blago Ncnsa že že Q ob ob Sl sedmih sedem Mlc-pl zjutraj zjutraj Rgp in in Cc to ta Pd-nsa počel početi Vmbp-sm do do Sg desetih deset Mlc-pl zvečer zvečer Rgp , , , čeprav čeprav Cs skupaj skupaj Rgp ne ne Q več veliko Rgc kot kot Cs 13 13 Mdc ur ura Ncfpg na na Sa dan dan Ncmsan in in Cc 8 8 Mdc nedelj nedelja Ncfpg na na Sa leto leto Ncnsa . . .

Direktor direktor Ncmsn Fontane fontana Ncfsg Krešimir Krešimir Npmsn Čabrijan Čabrijan Npmsn je biti Va-r3s-n osebno oseben Rgp " " " obračunal obračunati Vmep-sm " " " s z Si tridesetletno tridesetleten Agpfsi obiskovalko obiskovalka Ncfsi , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n hodila hoditi Vmpp-sf ob ob Sl pomoči pomoč Ncfsl bergle bergla Ncfsg

Avstrija Avstrija Npfsn je biti Va-r3s-n prejšnji prejšnji Agpmsay teden teden Ncmsan ratificirala ratificirati Vmbp-sf okvirno okviren Agpfsa konvencijo konvencija Ncfsa o o Sl varstvu varstvo Ncnsl nacionalnih nacionalen Agpfpg manjšin manjšina Ncfpg

Pevka pevka Ncfsn in in Cc igralka igralka Ncfsn Marie Marie Npfsn - - - Helene Helene Npfsn Fery Fery Npfsn prepričljivo prepričljivo Rgp oživlja oživljati Vmpr3s in in Cc parodira parodirati Vmbr3s dvajseta dvajseti Mlonpa leta leto Ncnpa , , , skupaj skupaj Rgp s z Si svojimi svoj Px-mpi glasbeniki glasbenik Ncmpi pa pa Cc ji on Pp3fsd--y uspe uspeti Vmer3s pričarati pričarati Vmen pravo pravi Agpnsa pariško pariški Agpnsa vzdušje vzdušje Ncnsa . . .

O o Sl odgovorih odgovor Ncmpl vlade vlada Ncfsg na na Sa peticijo peticija Ncfsa o o Sl meji meja Ncfsl s z Si Hrvaško Hrvaška Npfsi in in Cc oskrbi oskrba Ncfsl z z Si vodo voda Ncfsi na na Sl obali obala Ncfsl

KRŠKO Krško Npnsn , , , 26 26 Mdc . . . - - - Po po Sl občasnem občasen Agpnsl streljanju streljanje Ncnsl v v Sl romskih romski Agpnpl naseljih naselje Ncnpl v v Sl okolici okolica Ncfsl Krškega Krško Npnsg je biti Va-r3s-n policija policija Ncfsn že že Q dalj dolgo Rgc časa čas Ncmsg sklepala sklepati Vmbp-sf , , , da da Cs gre iti Vmbr3s za za Sa živahno živahen Agpnsa trgovanje trgovanje Ncnsa z z Si orožjem orožje Ncnsi . . . Da da Cs pa pa Cc v v Sa tovrstno tovrsten Agpfsa trgovino trgovina Ncfsa niso biti Va-r3p-y vpleteni vpleten Appmpn samo samo Q Romi Rom Npmpn , , , ampak ampak Cc tudi tudi Q povsem povsem Rgp običajni običajen Agpmpn družinski družinski Agpmpn ljudje človek Ncmpn z z Si rednimi reden Agpfpi zaposlitvami zaposlitev Ncfpi , , , je biti Va-r3s-n potrdila potrditi Vmep-sf akcija akcija Ncfsn , , , v v Sl kateri kateri Pq-fsl so biti Va-r3p-n v v Sa ponedeljek ponedeljek Ncmsan in in Cc torek torek Ncmsan šestim šest Mlc-pd osebam oseba Ncfpd zasegli zaseči Vmep-pm večje velik Agcfpa količine količina Ncfpa orožja orožje Ncnsg . . . Brežičani Brežičan Npmpn in in Cc Krčani Krčan Npmpn so biti Va-r3p-n ga on Pp3nsa--y " " " uvažali uvažati Vmpp-pm " " " iz iz Sg Hrvaške Hrvaška Npfsg in in Cc preprodajali preprodajati Vmpp-pm vsem ves Pg-mpd zainteresiranim zainteresiran Appmpd kupcem kupec Ncmpd . . .

Kot kot Cs ugotavljajo ugotavljati Vmpr3p , , , so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm v v Sl prvih prvi Mlomdl dveh dva Mlcmdl mesecih mesec Ncmdl letošnjega letošnji Agpnsg leta leto Ncnsg na na Sl območju območje Ncnsl njihove njihov Ps3fsgp UNZ UNZ Npfsg v v Sl prometnih prometen Agpfpl nesrečah nesreča Ncfpl pešci pešec Ncmpn , , , kolesarji kolesar Ncmpn in in Cc vozniki voznik Ncmpn koles kolo Ncnpg z z Si motorjem motor Ncmsi udeleženi udeležen Appmpn desetkrat desetkrat Rgp , , , v v Sl enakem enak Pi-nsl obdobju obdobje Ncnsl lani lani Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn ranjenih ranjen Appmpg 5 5 Mdc pešcev pešec Ncmpg , , , 2 2 Mdc pa pa Cc sta biti Va-r3d-n umrla umreti Vmep-dm . . .

Spomnimo spomniti Vmem1p , , , da da Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n vsa ves Pg-fsn zadeva zadeva Ncfsn začela začeti Vmep-sf zapletati zapletati Vmpn že že Q pred pred Si tedni teden Ncmpi , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n mestna mesten Agpfsn kadrovska kadrovski Agpfsn komisija komisija Ncfsn pripravila pripraviti Vmep-sf predlog predlog Ncmsan enajstčlanskega enajstčlanski Agpmsg odbora odbor Ncmsg za za Sa pripravo priprava Ncfsa mestnih mesten Agpfpg proslav proslava Ncfpg . . . Odprto odprt Appnsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n ostalo ostati Vmep-sn vprašanje vprašanje Ncnsn , , , kdo kdo Pq-msn naj naj Q bi biti Va-c bil biti Va-p-sm predsednik predsednik Ncmsn tega ta Pd-msg odbora odbor Ncmsg : : : županja županja Ncfsn ali ali Cc predsednik predsednik Ncmsn mestnega mesten Agpmsg sveta svet Ncmsg . . . Kot kot Cs smo biti Va-r1p-n slišali slišati Vmbp-pm , , , naj naj Q bi biti Va-c Vika Vika Npfsn Potočnik Potočnik Npfsn Dimitriju Dimitrij Npmsd Kovačiču Kovačič Npmsd celo celo Q prepustila prepustiti Vmep-sf predsedniški predsedniški Agpmsay položaj položaj Ncmsan , , , toda toda Cc Kovačiču Kovačič Npmsd menda menda Q ni biti Va-r3s-y bila biti Va-p-sf všeč všeč Rgp sestava sestava Ncfsn enajstčlanskega enajstčlanski Agpmsg odbora odbor Ncmsg . . .

Brošura brošura Ncfsn , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n Čuden Čuden Npfsn - - - Rebulova Rebulov Aspfsn skupaj skupaj Rgp z z Si nekaterimi nekateri Pi-mpi omenjenimi omenjen Appmpi avtorji avtor Ncmpi včeraj včeraj Rgp predstavila predstaviti Vmep-sf v v Sl Informacijsko informacijski Agpnsn - - - dokumentacijskem dokumentacijski Agpmsl centru center Ncmsl Sveta svet Ncmsg Evrope Evropa Npfsg , , , naj naj Q bi biti Va-c prispevala prispevati Vmbp-sf k k Sd uveljavljanju uveljavljanje Ncnsd človekovih človekov Agpfpg političnih političen Agpfpg pravic pravica Ncfpg . . . Slovenska slovenski Agpfsn ustava ustava Ncfsn namreč namreč Cc zagotavlja zagotavljati Vmpr3s neposredno neposreden Agpnsa sodelovanje sodelovanje Ncnsa pri pri Sl upravljanju upravljanje Ncnsl javnih javen Agpfpg zadev zadeva Ncfpg in in Cc pravico pravica Ncfsa do do Sg pridobitve pridobitev Ncfsg informacije informacija Ncfsg javnega javen Agpmsg pomena pomen Ncmsg , , , vprašanje vprašanje Ncnsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n , , , ali ali Rgp nam jaz Pp1-pd v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl uspeva uspevati Vmpr3s uveljavljati uveljavljati Vmpn zagotovljene zagotovljen Appfpa pravice pravica Ncfpa . . . Brošura brošura Ncfsn bo biti Va-f3s-n služila služiti Vmpp-sf tudi tudi Q kot kot Cs podlaga podlaga Ncfsn za za Sa problemske problemski Agpfpa konference konferenca Ncfpa , , , ki ki Cs jih on Pp3fpa--y omenjeno omenjen Appnsn društvo društvo Ncnsn kot kot Cs nadaljevanje nadaljevanje Ncnsa projekta projekt Ncmsg Neposredna neposreden Agpfsn demokracija demokracija Ncfsn in in Cc decentralizacija decentralizacija Ncfsn v v Sl lokalni lokalen Agpfsl samoupravi samouprava Ncfsl namerava nameravati Vmpr3s organizirati organizirati Vmbn v v Sl letu leto Ncnsl lokalni lokalen Agpfpg volitev volitev Ncfpg , , , in in Cc sicer sicer Cc v v Sl Mariboru Maribor Npmsl , , , Domžalah Domžale Npfpl , , , Radovljici Radovljica Npfsl , , , Jesenicah Jesenice Npfpl , , , Metliki Metlika Npfsl ... ... ... Projekt projekt Ncmsn , , , tako tako Rgp namreč namreč Cc pravi praviti Vmbr3s urednica urednica Ncfsn brošure brošura Ncfsg , , , pa pa Cc naj naj Q bi biti Va-c prispeval prispevati Vmbp-sm tudi tudi Q k k Sd temu ta Pd-nsd , , , da da Cs bi biti Va-c v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl preko preko Sg spremembe sprememba Ncfsg zakona zakon Ncmsg o o Sl lokalni lokalen Agpfsl samoupravi samouprava Ncfsl ponovno ponovno Rgp uvedli uvesti Vmep-pm institut institut Ncmsan javne javen Agpfsg razprave razprava Ncfsg in in Cc dosegli doseči Vmep-pm , , , da da Cs pravica pravica Ncfsn do do Sg neposrednega neposreden Agpnsg odločanja odločanje Ncnsg v v Sl lokalni lokalen Agpfsl samoupravi samouprava Ncfsl ( ( ( zbor zbor Ncmsn občanov občan Ncmpg , , , referendum referendum Ncmsn in in Cc ljudska ljudski Agpfsn iniciativa iniciativa Ncfsn ) ) ) ne ne Q bi biti Va-c ostala ostati Vmep-sf le le Q pravica pravica Ncfsn , , , zapisana zapisan Appfsn v v Sl zakonu zakon Ncmsl in in Cc ustavi ustava Ncfsl . . . ( ( ( vv vv Y ) ) )

Na na Sl sinočnji sinočnji Agpfsl tekmi tekma Ncfsl na na Sl Jesenicah Jesenice Npfpl so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm takšni takšen Pd-mpn prizori prizor Ncmpn pred pred Si vrati vrata Ncnpi gostiteljev gostitelj Ncmpg dokaj dokaj Rgp pogosti pogost Agpmpn . . . Ljubljanski ljubljanski Agpmsny hokejist hokejist Ncmsn Dave Dave Npmsn Shute Shute Npmsn ( ( ( levo levo Rgp ) ) ) je biti Va-r3s-n imel imeti Vmpp-sm bližnje bližnji Agpnsa srečanje srečanje Ncnsa z z Si Borisom Boris Npmsi Kunčičem Kunčič Npmsi , , , njegov njegov Ps3msasm razplet razplet Ncmsan pa pa Cc spremljata spremljati Vmpr3d vratar vratar Ncmsn Gaber Gaber Npmsn Glavič Glavič Npmsn ( ( ( na na Sl tleh tla Ncnpl ) ) ) in in Cc Daniel Daniel Npmsn Guerard Guerard Npmsn ( ( ( skrajno skrajno Rgp desno desno Rgp ) ) ) . . . ( ( ( Foto foto Ncmsn : : : Tomaž Tomaž Npmsn Skale Skale Npmsn ) ) )

Prvi prvi Mlofda dve dva Mlcfda uri ura Ncfda smo biti Va-r1p-n imeli imeti Vmpp-pm telovadbo telovadba Ncfsa . . . Mlada mlad Agpfsn profesorica profesorica Ncfsn , , , ki ki Cs sem biti Va-r1s-n ji on Pp3fsd--y jaz jaz Pp1-sn poslala poslati Vmep-sf vrtnice vrtnica Ncfpa , , , nas jaz Pp1-pa je biti Va-r3s-n tako tako Rgp neusmiljeno neusmiljeno Rgp podila poditi Vmpp-sf po po Sl šolskem šolski Agpnsl igrišču igrišče Ncnsl , , , da da Cs je biti Va-r3s-n pot pot Ncmsn kar kar Rgp curljal curljati Vmpp-sm od od Sg nas jaz Pp1-pg . . . Celo celo Q Martina Martina Npfsn je biti Va-r3s-n lovila loviti Vmpp-sf sapo sapa Ncfsa , , , čeprav čeprav Cs hodi hoditi Vmpr3s redno redno Rgp na na Sa fitnes fitnes Ncmsan in in Cc k k Sd aerobiki aerobika Ncfsd in in Cc si se Px---d--y vsak vsak Pg-msa drugi drug Mlpmsay večer večer Ncmsan privošči privoščiti Vmbr3s samo samo Q velikansko velikanski Agpfsa skledo skleda Ncfsa solate solata Ncfsg . . . Zato zato Cc pa pa Cc tudi tudi Q ima imeti Vmpr3s-n tako tako Rgp vitko vitek Agpfsa postavo postava Ncfsa . . . Na na Sl drugi drug Mlpfsl polovici polovica Ncfsl igrišča igrišče Ncnsg so biti Va-r3p-n telovadili telovaditi Vmpp-pm fantje fant Ncmpn iz iz Sg osmega osmi Mlomsg razreda razred Ncmsg . . . Bala bati Vmpp-sf sem biti Va-r1s-n se se Px------y , , , da da Cs jim on Pp3mpd--y bodo biti Va-f3p-n oči oči Ncfpn kar kar Rgp izskočile izskočiti Vmep-pf iz iz Sg jamic jamica Ncfpg , , , tako tako Rgp so biti Va-r3p-n buljili buljiti Vmpp-pm vanjo vame Pp3fsa--b . . . No no Q , , , saj saj Cc tudi tudi Q moje moj Ps1fpns noge noga Ncfpn niso biti Va-r3p-y tako tako Rgp bedne beden Agpfpn , , , čeprav čeprav Cs se se Px------y po po Sl dolžini dolžina Ncfsl nikakor nikakor Rgp ne ne Q morejo moči Vmpr3p primerjati primerjati Vmpn z z Si njenimi njen Ps3fpisf . . . Svetli svetel Agpmpn lasje lasje Ncmpn so biti Va-r3p-n ji on Pp3fsd--y zapeljivo zapeljivo Rgp vihrali vihrati Vmpp-pm v v Sl jesenskem jesenski Agpnsl soncu sonce Ncnsl . . . Martina Martina Npfsn pa pa Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n delala delati Vmpp-sf , , , kot kot Cs da da Cs nič nič Rgp ne ne Q opazi opaziti Vmer3s , , , in in Cc se se Px------y ni biti Va-r3s-y menila meniti Vmbp-sf za za Sa odobravajoče odobravajoč Agpnsa fantovsko fantovski Agpnsa žvižganje žvižganje Ncnsa . . .

Nejeverno nejeverno Rgp sem biti Va-r1s-n zmajala zmajati Vmep-sf z z Si glavo glava Ncfsi in in Cc se se Px------y podvizala podvizati Vmep-sf nazaj nazaj Rgp proti proti Sd domu dom Ncmsd . . . Še še Q zadnjič zadnjič Rgp sem biti Va-r1s-n se se Px------y ustavila ustaviti Vmep-sf , , , da da Cs bi biti Va-c si se Px---d--y avto avto Ncmsan dodobra dodobra Rgp ogledala ogledati Vmep-sf . . . Takrat takrat Rgp pa pa Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n začelo začeti Vmep-sn dogajati dogajati Vmpn še še Q marsikaj marsikaj Pi-nsn . . . Za za Si črnim črn Agpmsi golfom golf Ncmsi se se Px------y je biti Va-r3s-n ustavil ustaviti Vmep-sm siv siv Agpmsnn mercedes mercedes Ncmsn . . . Videti videti Vmbn je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn , , , da da Cs moji moj Ps1fsds detektivski detektivski Agpfsd agenciji agencija Ncfsd tisti tisti Pd-msa dan dan Ncmsan ne ne Q bo biti Va-f3s-n zmanjkalo zmanjkati Vmep-sn dela delo Ncnsg . . . Skrila skriti Vmep-sf sem biti Va-r1s-n se se Px------y za za Sa avtomat avtomat Ncmsan za za Sa točenje točenje Ncnsa goriva gorivo Ncnsg . . . Na na Sl sopotnikovem sopotnikov Aspmsl sedežu sedež Ncmsl spredaj spredaj Rgp sem biti Va-r1s-n zagledala zagledati Vmep-sf Christino Christina Npfsa Altmann Altmann Npfsa . . . Tako tako Rgp je biti Va-r3s-n ime ime Ncnsn mami mama Ncfsd mojega moj Ps1msgs fanta fant Ncmsg . . . Oprijet oprijet Agpmsnn črn črn Agpmsnn kostim kostim Ncmsn ji on Pp3fsd--y je biti Va-r3s-n resnično resnično Rgp pristajal pristajati Vmpp-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf videti videti Vmbn nadvse nadvse Rgp zapeljiva zapeljiv Agpfsn . . . Tudi tudi Q tako tako Rgp od od Sg daleč daleč Rgp pa pa Cc sem biti Va-r1s-n lahko lahko Rgp videla videti Vmbp-sf , , , da da Cs je biti Va-r3s-n veliko veliko Rgp premočno premočno Rgp naličena naličen Appfsn . . . Voznik voznik Ncmsn mercedesa mercedes Ncmsg je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm moški moški Ncmsn v v Sl najboljših dober Agsnpl letih leto Ncnpl , , , kot kot Cs ljudje človek Ncmpn radi rad Rgp rečejo reči Vmer3p . . . Bradat bradat Agpmsnn tip tip Ncmsn z z Si brki brk Ncmpi in in Cc sivimi siv Agpmpi zalizci zalizec Ncmpi se se Px------y je biti Va-r3s-n trudil truditi Vmpp-sm , , , da da Cs bi biti Va-c jo on Pp3fsa--y poljubil poljubiti Vmep-sm , , , toda toda Cc ona on Pp3fsn se se Px------y mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n spretno spretno Rgp umikala umikati Vmpp-sf , , , dokler dokler Cs ni biti Va-r3s-y nazadnje nazadnje Rgp odprla odpreti Vmep-sf vrat vrata Ncnpg in in Cc izstopila izstopiti Vmep-sf . . . Pohitela pohiteti Vmep-sf je biti Va-r3s-n do do Sg svojega svoj Px-msg avtomobila avtomobil Ncmsg in in Cc se se Px------y še še Q enkrat enkrat Rgp ozrla ozreti Vmep-sf na na Sa moškega moški Ncmsay v v Sl mercesedu mercesed Ncmsl . . . Živčno živčno Rgp je biti Va-r3s-n brkljala brkljati Vmpp-sf po po Sl torbici torbica Ncfsl , , , dokler dokler Cs ni biti Va-r3s-y našla najti Vmep-sf ključev ključ Ncmpg . . . Odpeljala odpeljati Vmep-sf se se Px------y je biti Va-r3s-n tako tako Rgp hitro hitro Rgp , , , da da Cs so biti Va-r3p-n gume guma Ncfpn kar kar Rgp zacvilile zacviliti Vmep-pf . . .

» » » Ko ko Cs bi biti Va-c ga on Pp3msa--y vsaj vsaj Q , , , « « « je biti Va-r3s-n veselo veselo Rgp rekla reči Vmep-sf , , , » » » ampak ampak Cc kaj kaj Pq-nsn , , , ko ko Cs se se Px------y pa pa Cc on on Pp3msn raje rad Rgc drži držati Vmpr3s agentke agentka Ncfsg Scullyjeve Scullyjev Aspfsg ! ! ! Me jaz Pp1-sa--y prav prav Q zanima zanimati Vmpr3s , , , kaj kaj Pq-nsn se se Px------y bo biti Va-f3s-n izcimilo izcimiti Vmep-sn iz iz Sg tega ta Pd-nsg . . . Si biti Va-r2s-n ti ti Pp2-sn tudi tudi Q slišala slišati Vmbp-sf , , , da da Cs se se Px------y v v Sl filmu film Ncmsl , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y zdaj zdaj Rgp snemajo snemati Vmpr3p po po Sl Dosjejih dosje Ncmpl X X Ncmsn , , , med med Si njima on Pp3mdi končno končno Rgp nekaj nekaj Pi-nsn zgodi zgoditi Vmer3s ? ? ? A a Cc ni biti Va-r3s-y to ta Pd-nsn kul kul Agpnsn ? ? ? Jaz jaz Pp1-sn že že Q celo cel Agpfsa večnost večnost Ncfsa čakam čakati Vmpr1s , , , kdaj kdaj Rgp jo on Pp3fsa--y bo biti Va-f3s-n končno končno Rgp poljubil poljubiti Vmep-sm ! ! ! « « «

» » » Tako tako Rgp hitro hitro Rgp pa pa Cc tudi tudi Q ne ne Q gre iti Vmbr3s , , , « « « jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n miril miriti Vmpp-sm oče oče Ncmsn . . . » » » Sicer sicer Rgp pa pa Cc , , , saj saj Cc veš vedeti Vmpr2s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n vse ves Pg-nsn skupaj skupaj Rgp samo samo Q govorjenje govorjenje Ncnsn . . . Če če Cs nam jaz Pp1-pd vse ves Pg-nsn splava splavati Vmer3s po po Sl vodi voda Ncfsl , , , še še Q vedno vedno Rgp lahko lahko Rgp začnem začeti Vmer1s voziti voziti Vmpn taksi taksi Ncmsan . . . Še še Q raje rad Rgc pa pa Cc bi biti Va-c prodajal prodajati Vmpp-sm hamburgerje hamburger Ncmpa pri pri Sl McDonald'su McDonald's Npmsl , , , « « « je biti Va-r3s-n oče oče Ncmsn poskušal poskušati Vmpp-sm vse ves Pg-nsa skupaj skupaj Rgp obrniti obrniti Vmen na na Sa šalo šala Ncfsa . . .

Vročično vročično Rgp sem biti Va-r1s-n se se Px------y poskušala poskušati Vmpp-sf spomniti spomniti Vmen kakega kak Pq-msg prepričljivega prepričljiv Agpmsg izgovora izgovor Ncmsg . . . » » » Nimam imeti Vmpr1s-y časa čas Ncmsg , , , « « « sem biti Va-r1s-n butasto butasto Rgp bleknila blekniti Vmep-sf , , , » » » ker ker Cs moram morati Vmpr1s na na Sa postajo postaja Ncfsa . . . Na na Sa glavno glaven Agpfsa železniško železniški Agpfsa postajo postaja Ncfsa moram morati Vmpr1s po po Sa karto karta Ncfsa za za Sa mamo mama Ncfsa . . . V v Sa soboto sobota Ncfsa gre iti Vmbr3s v v Sa ... ... ... v v Sa Nürnberg Nürnberg Npmsan ... ... ... na na Sa obletnico obletnica Ncfsa mature matura Ncfsg . . . Ja ja Q , , , mislim misliti Vmpr1s , , , da da Cs imajo imeti Vmpr3p-n nekaj nekaj Pi-nsa takega tak Pd-nsg , , , se se Px------y mi jaz Pp1-sd--y zdi zdeti Vmpr3s , , , « « « sem biti Va-r1s-n nerodno nerodno Rgp jecljala jecljati Vmpp-sf . . .

» » » Majk Majk Npmsn ! ! ! « « « sem biti Va-r1s-n zaklicala zaklicati Vmep-sf . . . » » » Majk Majk Npmsn ! ! ! Narobe narobe Rgp si biti Va-r2s-n razumel razumeti Vmbp-sm ! ! ! Ni biti Va-r3s-y to ta Pd-nsn , , , kar kar Pr-nsa misliš misliti Vmpr2s ! ! ! « « «

Oba oba Pg-mdn druga drug Mlpmdn izdelka izdelek Ncmdn sta biti Va-r3d-n močna močen Agpmdn vsak vsak Pg-msn na na Sl svojem svoj Px-nsl področju področje Ncnsl . . . Lotusov lotusov Aspmsnn 1-2-3 1-2-3 Mdc je biti Va-r3s-n po po Sl pričakovanju pričakovanje Ncnsl zmogljiv zmogljiv Agpmsnn pri pri Sl pogovarjanju pogovarjanje Ncnsl z z Si Notes Notes Npmsn , , , dobro dobro Rgp pozna poznati Vmpr3s prednosti prednost Ncfpa skupinskega skupinski Agpnsg dela delo Ncnsg in in Cc je biti Va-r3s-n najlaže lahko Rgs obvladljiva obvladljiv Agpfsn preglednica preglednica Ncfsn . . . Lovorov lovorov Aspmsnn venec venec Ncmsn najboljše dober Agsfsg preglednice preglednica Ncfsg pa pa Cc bo biti Va-f3s-n do do Sg naslednjega naslednji Agpmsg kroga krog Ncmsg ostal ostati Vmep-sm v v Sl Microsoftovi Microsoftov Aspfsl lasti last Ncfsl . . . Excel Excel Npmsn je biti Va-r3s-n enostaven enostaven Agpmsnn in in Cc prijazen prijazen Agpmsnn , , , predvsem predvsem Q pa pa Cc neverjetno neverjetno Rgp zmogljiv zmogljiv Agpmsnn . . . Brez brez Sg dvoma dvom Ncmsg je biti Va-r3s-n njegova njegov Ps3fsnsm velika velik Agpfsn prednost prednost Ncfsn pred pred Si konkurentoma konkurent Ncmdi tudi tudi Q slovenski slovenski Agpmsny prevod prevod Ncmsn . . .

Pri pri Sl teh ta Pd-mdl dveh dva Mlcmdl tiskalnikih tiskalnik Ncmdl gre iti Vmbr3s pravzaprav pravzaprav Q za za Sa skoraj skoraj Q enak enak Pi-msa izdelek izdelek Ncmsan . . . To ta Pd-nsa potrjuje potrjevati Vmpr3s že že Q oblika oblika Ncfsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n skoraj skoraj Q povsem povsem Rgp enaka enak Pi-fsn , , , če če Cs izvzamemo izvzeti Vmer1p napise napis Ncmpa in in Cc obliko oblika Ncfsa tipk tipka Ncfpg oziroma oziroma Cc nadzornega nadzoren Agpmsg modula modul Ncmsg na na Sl zgornji zgornji Agpfsl strani stran Ncfsl tiskalnika tiskalnik Ncmsg . . . Po po Sl trditvah trditev Ncfpl poznavalcev poznavalec Ncmpg gre iti Vmbr3s pravzaprav pravzaprav Q za za Sa sad sad Ncmsan skupnega skupen Agpmsg razvoja razvoj Ncmsg Lexmarka Lexmark Npmsg in in Cc Minolte Minolta Npfsg : : : prvi prvi Mlomsn je biti Va-r3s-n poskrbel poskrbeti Vmep-sm za za Sa razvoj razvoj Ncmsan , , , drugi drug Mlpmsny pa pa Cc za za Sa izdelavo izdelava Ncfsa izdelka izdelek Ncmsg . . . Da da Cs gre iti Vmbr3s za za Sa Lexmarkov Lexmarkov Aspmsan načrt načrt Ncmsan , , , izdajajo izdajati Vmpr3p že že Q poteze poteza Ncfpn ohišja ohišje Ncnsg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n kljub kljub Sd velikosti velikost Ncfsd nekoliko nekoliko Rgp zaobljene zaobljen Appfpn , , , v v Sl skladu sklad Ncmsl s z Si povsem povsem Rgp oblimi obel Agpmpi modeli model Ncmpi iz iz Sg Lexmarkove Lexmarkov Aspfsg družine družina Ncfsg laserjev laser Ncmpg Optra Optra Npfsn S. S. Xp Lexmarkov Lexmarkov Aspmsnn model model Ncmsn je biti Va-r3s-n v v Sl primerjavi primerjava Ncfsl s z Si prejšnjim prejšnji Agpmsi modelom model Ncmsi manjši majhen Agcmsny , , , bolj bolj Rgp praktičen praktičen Agpmsnn za za Sa uporabo uporaba Ncfsa , , , pa pa Cc tudi tudi Q izpis izpis Ncmsn je biti Va-r3s-n lepši lep Agcmsny . . .

Pred pred Si časom čas Ncmsi sem biti Va-r1s-n napovedal napovedati Vmep-sm , , , da da Cs bom biti Va-f1s-n težko težko Rgp napolnil napolniti Vmep-sm celo celo Q en en Mlpmsa kanal kanal Ncmsan B B Ncmsn s z Si tokom tok Ncmsi uporabnih uporaben Agpmpg podatkov podatek Ncmpg , , , kaj kaj Pq-nsn šele šele Q oba oba Pg-mda kanala kanal Ncmda ISDN ISDN Npmsn . . . Moja moj Ps1fsns napoved napoved Ncfsn se se Px------y je biti Va-r3s-n uresničila uresničiti Vmep-sf : : : povprečna povprečen Agpfsn hitrost hitrost Ncfsn dela delo Ncnsg v v Sl spletu splet Ncmsl se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl zadnjih zadnji Agpmpl šestih šest Mlc-pl mesecih mesec Ncmpl skoraj skoraj Q razpolovila razpoloviti Vmep-sf . . .

Barvni barven Agpmpn tiskalniki tiskalnik Ncmpn doživljajo doživljati Vmpr3p pravi pravi Agpmsay razcvet razcvet Ncmsan in in Cc videti videti Vmbn je biti Va-r3s-n , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n sčasoma sčasoma Rgp povsem povsem Rgp izpodrinili izpodriniti Vmep-pm črno črn Agpnsn - - - bele bel Agpfpa enote enota Ncfpa . . . Najbolje dobro Rgs gre iti Vmbr3s barvnim barven Agpmpd brizgalnikom brizgalnik Ncmpd , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n skoraj skoraj Q povsem povsem Rgp prevladali prevladati Vmep-pm med med Si modeli model Ncmpi za za Sa rabo raba Ncfsa doma doma Rgp , , , vse vse Rgp bolj bolj Rgp pa pa Cc si se Px---d--y utirajo utirati Vmpr3p pot pot Ncfsa tudi tudi Q v v Sa poslovni posloven Agpmsay svet svet Ncmsan . . . K k Sd uspehu uspeh Ncmsd barvnih barven Agpmpg tiskalnikov tiskalnik Ncmpg so biti Va-r3p-n pristavili pristaviti Vmep-pm svoj svoj Px-msa lonček lonček Ncmsan tudi tudi Q izdelki izdelek Ncmpn z z Si drugimi drug Mlpfpi tehnologijami tehnologija Ncfpi za za Sa tiskanje tiskanje Ncnsa v v Sl barvah barva Ncfpl ( ( ( na na Sa primer primer Ncmsan sublimacijski sublimacijski Agpmpn ) ) ) , , , ki ki Cs tako tako Rgp ali ali Cc drugače drugače Rgp izkoriščajo izkoriščati Vmpr3p napake napaka Ncfpa in in Cc pomanjkljivosti pomanjkljivost Ncfpa barvnih barven Agpmpg brizgalnikov brizgalnik Ncmpg . . .

Tudi tudi Q cenovno cenovno Rgp je biti Va-r3s-n Apple Apple Npmsn ubral ubrati Vmep-sm enako enak Pi-fsa strategijo strategija Ncfsa kakor kakor Cs pri pri Sl operacijskemu operacijski Agpmsl sistemu sistem Ncmsl 7.6 7.6 Mdc . . . To ta Pd-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs ni biti Va-r3s-y več več Q zastonj zastonj Rgp , , , kakor kakor Cs je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn še še Q do do Sg nedavna nedavna Rgp v v Sl navadi navada Ncfsl . . . Pri pri Sl nas jaz Pp1-pl je biti Va-r3s-n treba treba Rgp zanj zame Pp3msa--b odšteti odšteti Vmen 26.000 26.000 Mdc tolarjev tolar Ncmpg . . . V v Sl ZDA ZDA Npfpl so biti Va-r3p-n kljub kljub Sd temu ta Pd-nsd v v Sl prvih prvi Mlomdl dveh dva Mlcmdl tednih teden Ncmdl po po Sl prihodu prihod Ncmsl sistema sistem Ncmsg na na Sa trg trg Ncmsan prodali prodati Vmep-pm kar kar Rgp 1.200.000 1.200.000 Mdc izvodov izvod Ncmpg , , , kar kar Pr-nsn ni biti Va-r3s-y malo malo Rgp . . . To ta Pd-nsn vsekakor vsekakor Q dokazuje dokazovati Vmpr3s , , , kako kako Rgp težko težko Rgp pričakovana pričakovan Appfsn in in Cc potrebna potreben Agpfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf nadgradnja nadgradnja Ncfsn prejšnjega prejšnji Agpmsg sistema sistem Ncmsg , , , 7.6 7.6 Mdc . . .

Dobrodošla dobrodošel Agpfsn je biti Va-r3s-n tudi tudi Q nova nov Agpfsn možnost možnost Ncfsn elastičnih elastičen Agpfpg map mapa Ncfpg ( ( ( Spring Spring Npmsn Folders Folders Npmsn ) ) ) . . . To ta Pd-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs se se Px------y pri pri Sl prenašanju prenašanje Ncnsl ene en Mlpfsg datoteke datoteka Ncfsg ali ali Cc mape mapa Ncfsg v v Sl drugo drug Mlpfsa , , , ta ta Pd-fsn odpira odpirati Vmpr3s v v Sa globino globina Ncfsa , , , dokler dokler Cs ne ne Q najdemo najti Vmer1p želene želen Appfsg mape mapa Ncfsg , , , vmesne vmesen Agpfpn pa pa Cc se se Px------y ob ob Sl tem ta Pd-nsl samodejno samodejno Rgp zapirajo zapirati Vmpr3p . . . To ta Pd-nsn nam jaz Pp1-pd prihrani prihraniti Vmer3s kar kar Rgp precej precej Rgp klikanja klikanje Ncnsg in in Cc prostora prostor Ncmsg na na Sl namizju namizje Ncnsl . . . Druga drug Mlpfsn zelo zelo Rgp uporabna uporaben Agpfsn možnost možnost Ncfsn elastičnih elastičen Agpfpg map mapa Ncfpg pa pa Cc je biti Va-r3s-n tista tisti Pd-fsn , , , ko ko Cs z z Si miško miška Ncfsi enkrat enkrat Rgp in in Cc pol pol Rgp kliknemo klikniti Vmer1p ikono ikona Ncfsa diska disk Ncmsg ali ali Cc mape mapa Ncfsg to ta Pd-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs pri pri Sl drugem drug Mlpmsl kliku klik Ncmsl držimo držati Vmpr1p tipko tipka Ncfsa na na Sl miški miška Ncfsl pritisnjeno pritisnjen Appfsa . . . Tedaj tedaj Rgp se se Px------y kazalec kazalec Ncmsn spremeni spremeniti Vmer3s v v Sa povečevalno povečevalen Agpnsa steklo steklo Ncnsa in in Cc samodejno samodejno Rgp odpira odpirati Vmpr3s mape mapa Ncfpa , , , na na Sa katere kateri Pq-fpa pokažemo pokazati Vmer1p , , , dokler dokler Cs držimo držati Vmpr1p pritisnjeno pritisnjen Appfsa tipko tipka Ncfsa na na Sl miški miška Ncfsl . . . Ko ko Cs jo on Pp3fsa--y spustimo spustiti Vmer1p , , , se se Px------y okna okno Ncnpn samodejno samodejno Rgp zaprejo zapreti Vmer3p , , , razen razen Sg zadnjega zadnji Agpnsg , , , ki ki Cs smo biti Va-r1p-n ga on Pp3nsa--y tako tako Rgp odprli odpreti Vmep-pm . . .

Gonilniki gonilnik Ncmpn za za Sa grafične grafičen Agpfpa kartice kartica Ncfpa s z Si čipom čip Ncmsi S3 S3 X 617 617 Mdc za za Sa Windows Windows Npmsan 95 95 Mdc , , , inačica inačica Ncfsn 4.03.1100 4.03.1100 Mdc . . .

Nič nič Rgp podobnega podoben Agpnsg pa pa Cc ne ne Q moremo moči Vmpr1p reči reči Vmen o o Sl ergonomski ergonomski Agpfsl zasnovi zasnova Ncfsl monitorja monitor Ncmsg . . . Stojalo stojalo Ncnsn je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc sestavljeno sestavljen Appnsn iz iz Sg dveh dva Mlcfdg aluminijastih aluminijast Agpfdg kotnih koten Agpfdg palic palica Ncfdg , , , na na Sa kateri kateri Pq-fda » » » nataknemo natakniti Vmer1p « « « zaslon zaslon Ncmsan . . . Če če Cs želimo želeti Vmpr1p spremeniti spremeniti Vmen višino višina Ncfsa in in Cc naklon naklon Ncmsan monitorja monitor Ncmsg , , , moramo morati Vmpr1p zaslon zaslon Ncmsan premikati premikati Vmpn po po Sl teh ta Pd-fdl palicah palica Ncfdl , , , kar kar Pr-nsn sploh sploh Q ni biti Va-r3s-y enostavno enostaven Agpnsn . . . Zaslon zaslon Ncmsan lahko lahko Rgp obračamo obračati Vmpr1p samo samo Q tako tako Rgp , , , da da Cs zasukamo zasukati Vmer1p ves ves Pg-msa monitor monitor Ncmsan , , , s z Si palicami palica Ncfpi vred vred Rgp . . . Morda morda Q se se Px------y bodo biti Va-f3p-n pri pri Sl Nokii Nokia Npfsl tega ta Pd-nsg pri pri Sl končnem končen Agpmsl , , , prodajnem prodajen Agpmsl modelu model Ncmsl rešili rešiti Vmep-pm … … … Nenavadno nenavadno Rgp se se Px------y nam jaz Pp1-pd je biti Va-r3s-n zdelo zdeti Vmpp-sn tudi tudi Q , , , da da Cs zunanjega zunanji Agpmsg napajalnika napajalnik Ncmsg ( ( ( ki ki Cs je biti Va-r3s-n silno silno Rgp majhen majhen Agpmsnn vse ves Pg-fpa pohvale pohvala Ncfpa ! ! ! ) ) ) niso biti Va-r3p-y vgradili vgraditi Vmep-pm v v Sa ohišje ohišje Ncnsa , , , saj saj Cc bi biti Va-c s z Si tem ta Pd-nsi uporabniku uporabnik Ncmsd prizanesli prizanesti Vmep-pm s z Si še še Q eno en Mlpfsi škatlico škatlica Ncfsi na na Sl delovni deloven Agpfsl mizi miza Ncfsl . . .

Sedaj sedaj Rgp zaprite zapreti Vmem2p Regedit Regedit Npmsan . . . Tako tako Rgp kakor kakor Cs je biti Va-r3s-n opisano opisano Rgp v v Sl prvem prvi Mlomsl odstavku odstavek Ncmsl , , , odprite odpreti Vmem2p stran stran Ncfsa za za Sa optimalizacijo optimalizacija Ncfsa računalnika računalnik Ncmsg in in Cc izberite izbrati Vmem2p poljubno poljuben Agpfsa vrednost vrednost Ncfsa . . . Vnovič vnovič Rgp poženite pognati Vmem2p računalnik računalnik Ncmsan . . .

» » » Sam sam Agpmsnn se se Px------y bom biti Va-f1s-n prav prav Q gotovo gotovo Rgp odpravil odpraviti Vmep-sm v v Sa Moskvo Moskva Npfsa , , , ne ne Q morem moči Vmpr1s pa pa Cc govoriti govoriti Vmpn v v Sl imenu ime Ncnsl indijskega indijski Agpmsg premiera premier Ncmsg , , , « « « je biti Va-r3s-n dejal dejati Vmep-sm Mušaraf Mušaraf Npmsn in in Cc dodal dodati Vmep-sm , , , da da Cs še še Q ne ne Q ve vedeti Vmpr3s , , , kdaj kdaj Rgp se se Px------y bo biti Va-f3s-n to ta Pd-nsn zgodilo zgoditi Vmep-sn . . . » » » To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n težavno težaven Agpnsn vprašanje vprašanje Ncnsn , , , saj saj Cc moramo morati Vmpr1p še še Q določiti določiti Vmen datume datum Ncmpa . . . Vendar vendar Cc sem biti Va-r1s-n pripravljen pripravljen Appmsnn oditi oditi Vmen , , , takoj takoj Rgp ko ko Cs se se Px------y dogovorimo dogovoriti Vmer1p o o Sl ustreznem ustrezen Agpmsl datumu datum Ncmsl . . . « « «

Navsezadnje navsezadnje Rgp sta biti Va-r3d-n postala postati Vmep-dm znova znova Rgp aktualna aktualen Agpmdn tudi tudi Q dva dva Mlcmdn » » » prastara prastar Agpmdn « « « problema problem Ncmdn . . . Prvi prvi Mlomsn je biti Va-r3s-n povezan povezan Appmsnn z z Si deviznimi devizen Agpfpi vlogami vloga Ncfpi 140.000 140.000 Mdc deviznih devizen Agpmpg varčevalcev varčevalec Ncmpg v v Sl zagrebški zagrebški Agpfsl podružnici podružnica Ncfsl slovenske slovenski Agpfsg Ljubljanske ljubljanski Agpfsg banke banka Ncfsg , , , katerih kateri Pq-fpg današnja današnji Agpfsn vrednost vrednost Ncfsn menda menda Q dosega dosegati Vmpr3s 150 150 Mdc milijonov milijon Ncmpg evrov evro Ncmpg . . . Problem problem Ncmsn je biti Va-r3s-n zaradi zaradi Sg nerešenih nerešen Agpnpg drugih drug Mlpnpg vprašanj vprašanje Ncnpg zamrznjen zamrznjen Appmsnn , , , zato zato Cc banki banka Ncfsd sodijo soditi Vmpr3p pred pred Si tržaškim tržaški Agpnsi sodiščem sodišče Ncnsi . . . Drug drug Mlpmsnn problem problem Ncmsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n parlamentarno parlamentaren Agpnsn zavračanje zavračanje Ncnsn decembra december Ncmsg lani lani Rgp podpisanega podpisan Appmsg sporazuma sporazum Ncmsg o o Sl prihodnjem prihodnji Agpnsl skupnem skupen Agpnsl izkoriščanju izkoriščanje Ncnsl slovenske slovenski Agpfsg in in Cc hrvaške hrvaški Agpfsg jedrske jedrski Agpfsg elektrarne elektrarna Ncfsg Krško Krško Npnsn . . . Državni državen Agpmsny svet svet Ncmsn , , , drugi drug Mlpmsny dom dom Ncmsn slovenskega slovenski Agpmsg parlamenta parlament Ncmsg , , , je biti Va-r3s-n zaradi zaradi Sg » » » pomanjkljivega pomanjkljiv Agpmsg dogovora dogovor Ncmsg o o Sl skladiščenju skladiščenje Ncnsl jedrskih jedrski Agpmpg odpadkov odpadek Ncmpg « « « zavrnil zavrniti Vmep-sm sporazum sporazum Ncmsan in in Cc zboru zbor Ncmsd poslancev poslanec Ncmpg predlagal predlagati Vmbp-sm , , , naj naj Cs ga on Pp3msg--y ne ne Q ratificira ratificirati Vmbr3s , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n uperjen uperjen Appmsnn » » » proti proti Sd slovenskim slovenski Agpmpd nacionalnim nacionalen Agpmpd interesom interes Ncmpd « « « . . . Hrvaška Hrvaška Npfsn se se Px------y je biti Va-r3s-n sicer sicer Rgp zavezala zavezati Vmep-sf , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n v v Sl dvajsetih dvajset Mlc-pl letih leto Ncnpl dokončno dokončno Rgp uskladiščila uskladiščiti Vmep-sf polovico polovica Ncfsa takrat takrat Rgp v v Sl Krškem Krško Npnsl deponiranih deponiran Agpmpg jedrskih jedrski Agpmpg odpadkov odpadek Ncmpg , , , toda toda Cc v v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl dvomijo dvomiti Vmpr3p , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n izpolnila izpolniti Vmep-sf te ta Pd-fpa obveznosti obveznost Ncfpa . . .

Sicer sicer Rgp so biti Va-r3p-n , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n dejal dejati Vmep-sm Vrečer Vrečer Npmsn , , , slovenski slovenski Agpmpn vinarji vinar Ncmpn v v Sl lanskem lanski Agpnsl letu leto Ncnsl skupno skupno Rgp izvozili izvoziti Vmep-pm 13,3 13,3 Mdc milijona milijon Ncmsg litrov liter Ncmpg svojih svoj Px-npg vin vino Ncnpg ( ( ( največ veliko Rgs v v Sl ZDA ZDA Npfpa , , , Japonsko Japonska Npfsa , , , Hrvaško Hrvaška Npfsa , , , BiH BiH Npfsa , , , Skandinavijo Skandinavija Npfsa ... ... ... ) ) ) , , , pri pri Sl čemer kar Pr-nsl je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn samo samo Q 4,5 4,5 Mdc milijona milijon Ncmsg litrov liter Ncmpg vin vino Ncnpg ustekleničenih ustekleničen Appnpg , , , drugo drug Mlpnsn pa pa Cc odprtih odprt Appnpg . . . To ta Pd-nsa razmerje razmerje Ncnsa bodo biti Va-f3p-n skušali skušati Vmpp-pm v v Sa prihodnje prihodnji Agpnsa spremeniti spremeniti Vmen , , , seveda seveda Q v v Sa korist korist Ncfsa ustekleničenih ustekleničen Appnpg vin vino Ncnpg . . .

In in Cc kaj kaj Pq-nsa zahtevajo zahtevati Vmbr3p rejci rejec Ncmpn ? ? ? Od od Sg MKGP MKGP Npnsg pričakujejo pričakovati Vmpr3p , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n pripravilo pripraviti Vmep-sn vse ves Pg-mpa potrebne potreben Agpmpa podzakonske podzakonski Agpmpa akte akt Ncmpa na na Sl področju področje Ncnsl velikih velik Agpfpg zveri zver Ncfpg , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n uvedlo uvesti Vmep-sn plačevanje plačevanje Ncnsa nadomestil nadomestilo Ncnpg tudi tudi Q za za Sa kmete kmet Ncmpa , , , ki ki Cs ne ne Q delujejo delovati Vmpr3p na na Sl ožjem ozek Agcnsl območju območje Ncnsl velikih velik Agpfpg zveri zver Ncfpg ter ter Cc da da Cs bodo biti Va-f3p-n določili določiti Vmep-pm območje območje Ncnsa strnjenih strnjen Appmpg gozdov gozd Ncmpg , , , na na Sl katerem kateri Pq-nsl bodo biti Va-f3p-n volkovi volk Ncmpn varovani varovan Appmpn , , , povsod povsod Rgp drugod drugod Rgp pa pa Cc se se Px------y bo biti Va-f3s-n odstrel odstrel Ncmsn teh ta Pd-fpg zveri zver Ncfpg sprostil sprostiti Vmep-sm . . . Nadalje nadalje Rgp rejci rejec Ncmpn menijo meniti Vmbr3p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n ocenjevanje ocenjevanje Ncnsa in in Cc plačevanje plačevanje Ncnsa škode škoda Ncfsg treba treba Rgp formalno formalno Rgp urediti urediti Vmen , , , v v Sa komisijo komisija Ncfsa za za Sa ocenjevanje ocenjevanje Ncnsa nastale nastal Agpfsg škode škoda Ncfsg pa pa Cc je biti Va-r3s-n nujno nujno Rgp vključiti vključiti Vmen tudi tudi Q strokovnjake strokovnjak Ncmpa s z Sg kmetijskega kmetijski Agpnsg področja področje Ncnsg . . . Poleg poleg Sg tega ta Pd-nsg pričakujejo pričakovati Vmpr3p , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n Zavod zavod Ncmsn za za Sa gozdove gozd Ncmpa lovsko lovski Agpnsn - - - gojitvene gojitven Agpmpa načrte načrt Ncmpa usklajeval usklajevati Vmpp-sm s z Si KGZS KGZS Npfsl in in Cc rejskimi rejski Agpfpi organizacijami organizacija Ncfpi . . .

Helsinško helsinški Agpfsa deklaracijo deklaracija Ncfsa ob ob Sl desetih deset Mlc-pl krajih kraj Ncmpl iz iz Sg tujine tujina Ncfsg podpisali podpisati Vmep-pm tudi tudi Q Koper Koper Npmsn , , , Nova nov Agpfsn Gorica Gorica Npfsn , , , Maribor Maribor Npmsn in in Cc Velenje Velenje Npnsn

Če če Cs bo biti Va-f3s-n Ficko Ficko Npmsn znal znati Vmpp-sm uskladiti uskladiti Vmen svoje svoj Px-fpa vsebine vsebina Ncfpa z z Si načinom način Ncmsi njihove njihov Ps3fsgp slikarske slikarski Agpfsg obdelave obdelava Ncfsg , , , kar kar Pr-nsn mu on Pp3msd--y na na Sl nekaterih nekateri Pi-fpl slikah slika Ncfpl že že Q uspeva uspevati Vmpr3s , , , in in Cc če če Cs ga on Pp3msg--y ne ne Q bo biti Va-f3s-n zaneslo zanesti Vmep-sn v v Sa stransko stranski Agpfsa ulico ulica Ncfsa pretiranega pretiran Agpmsg hermetizma hermetizem Ncmsg ali ali Cc poudarjanja poudarjanje Ncnsg vsebine vsebina Ncfsg na na Sa račun račun Ncmsan forme forma Ncfsg , , , si se Px---d--y lahko lahko Rgp od od Sg njega on Pp3msg še še Q veliko veliko Rgp obetamo obetati Vmpr1p . . . Subtilne subtilen Agpfpn vsebine vsebina Ncfpn zahtevajo zahtevati Vmbr3p tudi tudi Q subtilno subtilen Agpfsa obdelavo obdelava Ncfsa , , , zato zato Cc naloga naloga Ncfsn , , , ki ki Cs si se Px---d--y jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n zastavil zastaviti Vmep-sm , , , še še Q zdaleč zdaleč Rgp ni biti Va-r3s-y lahka lahek Agpfsn . . .

Posebno poseben Agpnsn doživetje doživetje Ncnsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm ogled ogled Ncmsn ene en Mlpfsg od od Sg poročnih poročen Agpfpg kapelic kapelica Ncfpg , , , okrašene okrašen Appfsg z z Si rožami roža Ncfpi in in Cc srčki srček Ncmpi raznih razen Agpfpg barv barva Ncfpg , , , kjer kjer Cs je biti Va-r3s-n par par Ncmsan poročal poročati Vmpp-sm duhovnik duhovnik Ncmsn , , , oblečen oblečen Appmsnn v v Sa Elvisa Elvis Npmsay Presleyja Presley Npmsay . . . Mladoporočencema mladoporočenec Ncmdd se se Px------y je biti Va-r3s-n ponudil ponuditi Vmep-sm , , , da da Cs jima on Pp3mdd--y za za Sa dodatnih dodaten Agpmpg nekaj nekaj Rgp dolarjev dolar Ncmpg zapoje zapeti Vmer3s katero kateri Pq-fsa od od Sg Elvisovih Elvisov Aspfpg uspešnic uspešnica Ncfpg po po Sl njunem njun Ps3msld izboru izbor Ncmsl . . .

Med med Si obiskom obisk Ncmsi mesta mesto Ncnsg so biti Va-r3p-n nekateri nekateri Pi-mpn obiskali obiskati Vmep-pm tudi tudi Q Slovenia Slovenia Npfsn center center Ncmsan , , , ob ob Sl katerem kateri Pq-msl je biti Va-r3s-n njihova njihov Ps3fsnp nesojena nesojen Agpfsn baza baza Ncfsn Gimnazium Gimnazium Npmsn stadion stadion Ncmsn . . . Tokrat tokrat Rgp so biti Va-r3p-n se se Px------y lahko lahko Rgp na na Sa lastne lasten Agpfpa oči oči Ncfpa prepričali prepričati Vmep-pm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n travnata travnat Agpfsn površina površina Ncfsn tod tod Rgp dobesedno dobesedno Rgp razriti razrit Appmsny travnik travnik Ncmsan . . . Popoldan popoldan Ncmsan so biti Va-r3p-n preživeli preživeti Vmep-pm » » » solo solo Rgp « « « ali ali Cc po po Sl skupinah skupina Ncfpl , , , misli misel Ncfpn pa pa Cc so biti Va-r3p-n ob ob Sl igrah igra Ncfpl in in Cc razvedrilu razvedrilo Ncnsl ter ter Cc prebiranju prebiranje Ncnsl zanimivih zanimiv Agpfpg vesti vest Ncfpg iz iz Sg Slovenije Slovenija Npfsg vsem ves Pg-mpd že že Q uhajale uhajati Vmpp-pf na na Sa nadaljevanje nadaljevanje Ncnsa prvenstva prvenstvo Ncnsg z z Si Južno južen Agpfsi Afriko Afrika Npfsi in in Cc Paragvajem Paragvaj Npmsi . . .

- - - Ilirija Ilirija Npfsn : : : Škale Škale Npfpn Mila Mila Npfsn Krško Krško Npnsn 2:2 2:2 Mdc , , , Jarše Jarše Npfpn : : : Krka Krka Npfsn Vitaskin Vitaskin Npmsn 4:4 4:4 Mdc , , , Maribor Maribor Npmsn : : : Velesovo Velesovo Npnsn 6:0 6:0 Mdc ; ; ; vrstni vrsten Agpmsny red red Ncmsn : : : Škale Škale Npfpn Mila Mila Npfsn Krško Krško Npnsn 44 44 Mdc , , , Ilirija Ilirija Npfsn 37 37 Mdc , , , Krka Krka Npfsn Vitaskin Vitaskin Npmsn 30 30 Mdc , , , Jarše Jarše Npfpn 26 26 Mdc ... ... ...

Maribor Maribor Npmsn - - - Sojenje sojenje Ncnsn 43 43 Mdc - - - letni leten Agpfsd Danili Danila Npfsd Sadar Sadar Npfsd , , , bivši bivši Agpfsd solastnici solastnica Ncfsd finančnega finančen Agpmsg imperija imperij Ncmsg Dadas Dadas Npmsn , , , obtožnica obtožnica Ncfsn jo on Pp3fsa--y bremeni bremeniti Vmpr3s preprodaje preprodaja Ncfsg delnic delnica Ncfpg , , , ki ki Cs naj naj Q ne ne Q bi biti Va-c bile biti Va-p-pf nikjer nikjer Rgp vknjižene vknjižen Appfpn , , , se se Px------y včeraj včeraj Rgp ni biti Va-r3s-y nadaljevalo nadaljevati Vmpp-sn . . . Sodišče sodišče Ncnsn namreč namreč Cc še še Q vedno vedno Rgp ni biti Va-r3s-y našlo najti Vmep-sn zadnje zadnji Agpfsg priče priča Ncfsg Mirjana Mirjan Npmsg Poljaka Poljak Npmsg , , , ki ki Cs bi biti Va-c lahko lahko Rgp marsikaj marsikaj Pi-nsa povedal povedati Vmep-sm o o Sl spornem sporen Agpnsl barantanju barantanje Ncnsl z z Si delnicami delnica Ncfpi Dadasa Dadas Npmsg , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm direktor direktor Ncmsn podjetja podjetje Ncnsg Inter Inter Npmsn timex timex Npmsn prav prav Q ob ob Sl koncu konec Ncmsl leta leto Ncnsg 1993 1993 Mdc , , , torej torej Rgp v v Sl času čas Ncmsl , , , ko ko Cs naj naj Q bi biti Va-c od od Sg Dadasa Dadas Npmsg prejel prejeti Vmep-sm spornih sporen Agpfpg 415 415 Mdc delnic delnica Ncfpg . . .

Imajo imeti Vmpr3p-n šest šest Mlc-pa nog noga Ncfpg in in Cc tri trije Mlcmpa telesne telesen Agpmpa oddelke oddelek Ncmpa . . . Čebele čebela Ncfpn , , , metulji metulj Ncmpn in in Cc hrošči hrošč Ncmpn so biti Va-r3p-n žuželke žuželka Ncfpn . . . Večina večina Ncfsn žuželk žuželka Ncfpg ima imeti Vmpr3s-n krila krilo Ncnpa in in Cc letajo letati Vmpr3p . . . Le le Q malo malo Rgp je biti Va-r3s-n tistih tisti Pd-fpg , , , kot kot Cs npr. npr. Y veliki velik Agpmpn hrošči hrošč Ncmpn , , , ki ki Cs ne ne Q morejo moči Vmpr3p letati letati Vmpn . . .

Vsaka vsak Pg-fsn žival žival Ncfsn ima imeti Vmpr3s-n svojo svoj Px-fsa ekološko ekološki Agpfsa nišo niša Ncfsa . . . Ekološka ekološki Agpfsn niša niša Ncfsn je biti Va-r3s-n dom dom Ncmsn , , , kjer kjer Cs živi živeti Vmpr3s , , , je biti Va-r3s-n hrana hrana Ncfsn , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y je jesti Vmpr3s , , , in in Cc vse ves Pg-nsn , , , s z Si čimer kar Pr-nsi je biti Va-r3s-n povezana povezan Appfsn v v Sl svojem svoj Px-nsl dnevnem dneven Agpnsl življenju življenje Ncnsl . . . Pogosto pogosto Rgp obstaja obstajati Vmpr3s kaka kak Pq-fsn prazna prazen Agpfsn niša niša Ncfsn . . . Predniki prednik Ncmpn kivijev kivi Ncmpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n prišli priti Vmep-pm na na Sa Novo nov Agpfsa Zelandijo Zelandija Npfsa , , , so biti Va-r3p-n našli najti Vmep-pm prazno prazen Agpfsa nišo niša Ncfsa na na Sl tleh tla Ncnpl . . . Opustili opustiti Vmep-pm so biti Va-r3p-n letanje letanje Ncnsa in in Cc se se Px------y predali predati Vmep-pm življenju življenje Ncnsd pri pri Sl tleh tla Ncnpl . . . Hranili hraniti Vmpp-pm so biti Va-r3p-n se se Px------y s z Si plodovi plod Ncmpi in in Cc žuželkami žuželka Ncfpi . . . Drugod drugod Rgp je biti Va-r3s-n ta ta Pd-fsn niša niša Ncfsn zasedena zaseden Appfsn z z Si malimi mali Agpmpi sesalci sesalec Ncmpi , , , kot kot Cs so biti Va-r3p-n npr. npr. Y ježi jež Ncmpn . . .

- - - Dolge dolg Agpfpn in in Cc ozke ozek Agpfpn peruti perut Ncfpn albatrosu albatros Ncmsd omogočajo omogočati Vmpr3p hitro hiter Agpnsa jadranje jadranje Ncnsa nad nad Si širnim širen Agpmsi morskim morski Agpmsi prostorom prostor Ncmsi . . . S z Si spretnim spreten Agpnsi izkoriščanjem izkoriščanje Ncnsi vetra veter Ncmsg , , , jadra jadrati Vmpr3s večino večina Ncfsa časa čas Ncmsg , , , ne ne Q da da Cs bi biti Va-c zamahnil zamahniti Vmep-sm s z Si perutmi perut Ncfpi . . .

Hobotnik hobotnik Ncmsn se se Px------y je biti Va-r3s-n uspešno uspešno Rgp prilagodil prilagoditi Vmep-sm okolju okolje Ncnsd , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n delno delno Rgp kopno kopen Agpnsn in in Cc delno delno Rgp vodno voden Agpnsn . . . Podobno podobno Rgp kot kot Cs njegovi njegov Ps3mpnsm predniki prednik Ncmpn tudi tudi Q on on Pp3msn lahko lahko Rgp diha dihati Vmpr3s pod pod Si vodo voda Ncfsi . . . Poleg poleg Sg tega ta Pd-nsg pa pa Cc zmore zmoči Vmer3s štiri štirje Mlcmpa dni dan Ncmpa preživeti preživeti Vmen na na Sl kopnem kopno Ncnsl , , , ker ker Cs vzame vzeti Vmer3s s z Si seboj se Px---i zalogo zaloga Ncfsa kisika kisik Ncmsg , , , shranjeno shranjen Appfsa v v Sl krvi kri Ncfsl . . .

Med med Si tem ta Pd-nsi ko ko Cs pajek pajek Ncmsn leti leteti Vmpr3s čez čez Sa dolino dolina Ncfsa , , , spušča spuščati Vmpr3s močno močen Agpfsa svileno svilen Agpfsa nit nit Ncfsa . . . Taka tak Pd-fsn sidrna sidrn Agpfsn nit nit Ncfsn služi služiti Vmpr3s drugim drug Mlpmpd za za Sa plezalno plezalen Agpfsa vrv vrv Ncfsa , , , zato zato Cc takoj takoj Rgp pohitijo pohiteti Vmer3p po po Sl njej on Pp3fsl in in Cc spotoma spotoma Rgp spletejo splesti Vmer3p nove nov Agpfpa niti nit Ncfpa . . .

Tea Tea Npfsn Petrin Petrin Npfsn je biti Va-r3s-n napovedala napovedati Vmep-sf , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n prodala prodati Vmep-sf 80 80 Mdc - - - odstotni odstoten Agpmsay delež delež Ncmsan v v Sl tovarni tovarna Ncfsl aluminija aluminij Ncmsg , , , minister minister Ncmsn Rop Rop Npmsn pa pa Cc že že Q računa računati Vmpr3s , , , koliko koliko Rgp bo biti Va-f3s-n manjša majhen Agcfsn proračunska proračunski Agpfsn luknja luknja Ncfsn - - - Toda toda Cc lastnik lastnik Ncmsn je biti Va-r3s-n vendar vendar Cc Eles Eles Npmsn

Med med Si firmami firma Ncfpi , , , ki ki Cs se se Px------y bodo biti Va-f3p-n predvidoma predvidoma Rgp kmalu kmalu Rgp lastninile lastniniti Vmpp-pf , , , a a Cc zanje zame Pp3mpa--b še še Q niso biti Va-r3p-y potrdili potrditi Vmep-pm privatizacijskih privatizacijski Agpmpg programov program Ncmpg , , , so biti Va-r3p-n hotelska hotelski Agpnpn podjetja podjetje Ncnpn ZOI ZOI Npmsn 84 84 Mdc , , , Hoteli hotel Ncmpn Ilidža Ilidža Npfsn , , , HTMP HTMP Npmsn Europa Europa Npfsn , , , J. J. Y P. P. Y Sarajevogas Sarajevogas Npmsn in in Cc Famos Famos Npmsn Holding holding Ncmsn . . . Tom Tom Npmsn Thomson Thomson Npmsn , , , iz iz Sg svetovalne svetovalen Agpfsg agencije agencija Ncfsg US Us Npmsn Aid Aid Npmsn , , , ki ki Cs pomaga pomagati Vmbr3s pri pri Sl privatizaciji privatizacija Ncfsl gospodarstva gospodarstvo Ncnsg BiH BiH Npfsg , , , poudarja poudarjati Vmpr3s , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n roki rok Ncmpn za za Sa prijave prijava Ncfpa na na Sa tenderje tender Ncmpa dva dva Mlcmda do do Sg tri trije Mlcmpa mesece mesec Ncmpa in in Cc da da Cs bo biti Va-f3s-n komisija komisija Ncfsn bolj bolj Rgp upoštevala upoštevati Vmbp-sf kakovost kakovost Ncfsa naložbenih naložben Agpmpg načrtov načrt Ncmpg kot kot Cs denar denar Ncmsan , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y bodo biti Va-f3p-n možni možen Agpmpn kupci kupec Ncmpn pripravljeni pripravljen Appmpn odšteti odšteti Vmen za za Sa posamezno posamezen Agpnsa podjetje podjetje Ncnsa . . .

Potni poten Agpmsay list list Ncmsan za za Sa begunca begunec Ncmsay ali ali Cc potni poten Agpmsay list list Ncmsan za za Sa tujca tujec Ncmsay dobi dobiti Vmer3s na na Sa prošnjo prošnja Ncfsa tujec tujec Ncmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n dopolnil dopolniti Vmep-sm 18 18 Mdc let leto Ncnpg starosti starost Ncfsg . . . Za za Sa osebo oseba Ncfsa mlajšo mlad Agcfsa od od Sg 18 18 Mdc let leto Ncnpg , , , zaprosi zaprositi Vmer3s za za Sa izdajo izdaja Ncfsa potne poten Agpfsg listine listina Ncfsg za za Sa begunca begunec Ncmsay ali ali Cc potne poten Agpfsg listine listina Ncfsg za za Sa tujca tujec Ncmsay njen njen Ps3msnsf zakoniti zakonit Agpmsny zastopnik zastopnik Ncmsn . . .

Tujci tujec Ncmpn , , , ki ki Cs imajo imeti Vmpr3p-n v v Sl Republiki republika Ncfsl Sloveniji Slovenija Npfsl stalno stalen Agpnsa prebivališče prebivališče Ncnsa ali ali Cc začasno začasno Rgp prebivajo prebivati Vmpr3p dalj dolgo Rgc kot kot Cs eno en Mlpnsa leto leto Ncnsa , , , lahko lahko Rgp ustanovijo ustanoviti Vmer3p tuje tuj Agpnsa društvo društvo Ncnsa po po Sl predpisih predpis Ncmpl , , , ki ki Cs veljajo veljati Vmpr3p za za Sa društva društvo Ncnpa , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y ustanavljajo ustanavljati Vmpr3p državljani državljan Ncmpn Republike republika Ncfsg Slovenije Slovenija Npfsg . . .

Evidenco evidenca Ncfsa iz iz Sg tretje tretji Mlofsg alinee alinea Ncfsg prvega prvi Mlomsg odstavka odstavek Ncmsg tega ta Pd-msg člena člen Ncmsg vodi voditi Vmpr3s tudi tudi Q organ organ Ncmsn , , , pristojen pristojen Agpmsnn za za Sa kontrolo kontrola Ncfsa prehajanja prehajanje Ncnsg čez čez Sa državno državen Agpfsa mejo meja Ncfsa . . .

Ležal ležati Vmpp-sm je biti Va-r3s-n na na Sl veliki velik Agpfsl ploščadi ploščad Ncfsl nad nad Si zalivom zaliv Ncmsi in in Cc pod pod Si Vezuvom Vezuv Npmsi . . . Stebri steber Ncmpn so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm iz iz Sg marmorja marmor Ncmsg ali ali Cc z z Si njim on Pp3msi preoblečeni preoblečen Appmpn . . . Na na Sl severni severen Agpfsl strani stran Ncfsl je biti Va-r3s-n stal stati Vmpp-sm Jupitrov Jupitrov Aspmsnn tempelj tempelj Ncmsn . . . Na na Sl zadnji zadnji Agpfsl steni stena Ncfsl , , , so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm v v Sl niši niša Ncfsl kipi kip Ncmpn Jupitra Jupiter Npmsg , , , Junone Junona Npfsg in in Cc Minerve Minerva Npfsg . . .

Arheologi arheolog Ncmpn nam jaz Pp1-pd sporočajo sporočati Vmpr3p , , , da da Cs z z Si deli delo Ncnpi pri pri Sl odkopavanju odkopavanje Ncnsl Emone Emona Npfsg in in Cc pri pri Sl sestavljanju sestavljanje Ncnsl njene njen Ps3fsgsf natančne natančen Agpfsg podobe podoba Ncfsg počasi počasi Rgp napredujejo napredovati Vmbr3p . . . Vzrokov vzrok Ncmpg za za Sa to ta Pd-nsa je biti Va-r3s-n več veliko Rgc . . .

ČE če Cs ŽELITE želeti Vmpr2p NEKOLIKO nekoliko Rgp OSVEŽITI osvežiti Vmen OBRAZ obraz Ncmsan IN in Cc DATI dati Vmen LASEH las Ncmpl HITRO hiter Agpfsa POŽIVITEV poživitev Ncfsa NE ne Q DA da Cs BI biti Va-c JIH on Pp3mpa--y BARVALI barvati Vmpp-pm ( ( ( IN in Cc LE le Q KDO kdo Pq-msn TEGA ta Pd-nsg V v Sl ZIMSKIH zimski Agpmpl MESECIH mesec Ncmpl NE ne Q POTREBUJE potrebovati Vmpr3s ! ! ! ? ? ? ! ! ! ) ) ) SO biti Va-r3p-n PRAMENI pramen Ncmpn ODLIČNA odličen Agpfsn IZBIRA izbira Ncfsn . . . POLEG poleg Sg TEGA ta Pd-nsg SE se Px------y LAHKO lahko Rgp POSTOPKA postopek Ncmsg UČINKOVITO učinkovito Rgp LOTITE lotiti Vmer2p TUDI tudi Q SAMI sam Agpmpn DOMA doma Rgp . . . VENDAR vendar Cc NE ne Q POZABITE pozabiti Vmem2p : : : MANJ manj Rgp JE biti Va-r3s-n VEČ veliko Rgc . . . PAZITE paziti Vmpm2p , , , DA da Cs NE ne Q BOSTE biti Va-f2p-n PRIHRANJENI prihranjen Appmsay DENAR denar Ncmsan ZAPRAVILI zapraviti Vmep-pm ZA za Sa POPRAVLJANJE popravljanje Ncnsa BARVNIH barven Agpmpg ODTENKOV odtenek Ncmpg V v Sl SALONU salon Ncmsl . . .

Suhe suh Agpmpa lase las Ncmpa spnite speti Vmbm2p zadaj zadaj Rgp v v Sa konjski konjski Agpmsay rep rep Ncmsan . . . Če če Cs nosite nositi Vmpr2p prečko prečka Ncfsa , , , lase las Ncmpa najprej najprej Rgp razdelite razdeliti Vmem2p v v Sa prečko prečka Ncfsa , , , nato nato Rgp pa pa Cc jih on Pp3mpa--y počešite počesati Vmem2p in in Cc spnite speti Vmbm2p v v Sa rep rep Ncmsan . . . Tako tako Rgp boste biti Va-f2p-n lahko lahko Rgp osvetlili osvetliti Vmep-pm pramene pramen Ncmpa las las Ncmpg tam tam Rgp , , , kjer kjer Cs bi biti Va-c jih on Pp3mpa--y naravno naravno Rgp osvetlilo osvetliti Vmep-sn sonce sonce Ncnsn . . . S z Si postopkom postopek Ncmsi pričnite pričeti Vmem2p spredaj spredaj Rgp na na Sl prečki prečka Ncfsl . . . S z Si prsti prst Ncmpi ali ali Cc z z Si glavnikom glavnik Ncmsi izberite izbrati Vmem2p polcentimetrski polcentimetrski Agpmsay pramen pramen Ncmsan las las Ncmpg in in Cc nanj name Pp3msa--b od od Sg korena koren Ncmsg do do Sg konic konica Ncfpg nanesite nanesti Vmem2p barvo barva Ncfsa , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n za za Sa dva dva Mlcmda odtenka odtenek Ncmda svetlejša svetel Agcfsn od od Sg vaše vaš Ps2fsgp barve barva Ncfsg . . . Nato nato Rgp pobarvajte pobarvati Vmem2p drug drug Mlpmsan polcentimetrski polcentimetrski Agpmsay pramen pramen Ncmsan , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y izberete izbrati Vmer2p bodisi bodisi Cc za za Si prvim prvi Mlomsi , , , če če Cs želite želeti Vmpr2p lase lasje Ncmpa posvetliti posvetliti Vmen ob ob Sl prečki prečka Ncfsl , , , ali ali Cc pa pa Cc ob ob Sl prvem prvi Mlomsl , , , če če Cs želite želeti Vmpr2p , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n posvetljeni posvetljen Appmpn prameni pramen Ncmpn okvirjali okvirjati Vmpp-pm obraz obraz Ncmsan . . . Za za Sa drugi drug Mlpmsay pramen pramen Ncmsan izberete izbrati Vmer2p barvo barva Ncfsa , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n vaše vaš Ps2mpap lase las Ncmpa posvetlila posvetliti Vmep-sf za za Sa tri trije Mlcmpa odtenke odtenek Ncmpa . . . Nadaljujte nadaljevati Vmpm2p menjaje menjaje Rr barvne barven Agpmpa odtenke odtenek Ncmpa , , , dokler dokler Cs ne ne Q boste biti Va-f2p-n pobarvali pobarvati Vmep-pm izbranega izbran Appmsg predela predel Ncmsg , , , bodisi bodisi Cc ob ob Sl prečki prečka Ncfsl ali ali Cc pa pa Cc linijo linija Ncfsa las las Ncmpg ob ob Sl obrazu obraz Ncmsl od od Sg enega en Mlpnsg do do Sg drugega drug Mlpnsg ušesa uho Ncnsg . . . Kosme kosem Ncmpa vate vata Ncfsg uporabite uporabiti Vmem2p kot kot Cs podlogo podloga Ncfsa za za Sa pramene pramen Ncmpa pobarvanih pobarvan Appmpg las las Ncmpg , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y odmaknete odmakniti Vmer2p od od Sg lasišča lasišče Ncnsg , , , da da Cs se se Px------y ne ne Q zlepijo zlepiti Vmer3p z z Si drugimi drug Mlpmpi lasmi las Ncmpi . . . Pustite pustiti Vmem2p , , , da da Cs barva barva Ncfsn učinkuje učinkovati Vmpr3s toliko toliko Rgp časa čas Ncmsg , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n predvideno predvideno Rgp v v Sl priloženih priložen Appnpl navodilih navodilo Ncnpl proizvajalca proizvajalec Ncmsg , , , nato nato Rgp pa pa Cc lase las Ncmpa umijte umiti Vmem2p s z Si šamponom šampon Ncmsi . . .

Torej torej Rgp zdaj zdaj Rgp niste biti Va-r2p-y poročeni poročen Appmpn . . . Kako kako Rgp moški moški Ncmpn , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y srečujete srečevati Vmpr2p - - - potencialni potencialen Agpmpn partnerji partner Ncmpn - - - gledajo gledati Vmpr3p na na Sa vas ti Pp2-pa ? ? ? Ste biti Va-r2p-n imeli imeti Vmpp-pm kdaj kdaj Rgp težave težava Ncfpa v v Sl tem ta Pd-msl smislu smisel Ncmsl , , , da da Cs so biti Va-r3p-n se se Px------y vas ti Pp2-pg bali bati Vmpp-pm , , , ker ker Cs ste biti Va-r2p-n tako tako Rgp uspešni uspešen Agpmpn ? ? ?

Si se Px---d--y želite želeti Vmpr2p sofisticiran sofisticiran Agpmsan videz videz Ncmsan ali ali Cc pa pa Cc bi biti Va-c radi rad Rgp z z Sg obraza obraz Ncmsg zbrisali zbrisati Vmep-pm znamenja znamenje Ncnpa utrujenosti utrujenost Ncfsg ? ? ? To ta Pd-nsa boste biti Va-f2p-n dosegli doseči Vmep-pm s z Si sijočimi sijoč Agpnpi ličili ličilo Ncnpi nove nov Agpfsg Lancastrove Lancastrov Aspfsg kolekcije kolekcija Ncfsg Luminizer Luminizer Npmsn . . . Ličila ličilo Ncnpa na na Sl obrazu obraz Ncmsl osvetlite osvetliti Vmem2p z z Si izdelkom izdelek Ncmsi Magic Magic Npmsn Shimmer Shimmer Npmsn , , , svetlečim svetleč Agpmsi se se Px------y belim bel Agpmsi gelom gel Ncmsi na na Sl vodni voden Agpfsl osnovi osnova Ncfsl , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y lahko lahko Rgp nanesete nanesti Vmer2p tudi tudi Q na na Sa vse ves Pg-mpa vidne viden Agpmpa dele del Ncmpa telesa telo Ncnsg za za Sa čudovito čudovito Rgp poudarjeno poudarjen Appfsa polt polt Ncfsa . . . Bleščeči bleščeč Agpmsny se se Px------y stik stik Ncmsn Magic Magic Npmsn Stick Stick Npmsn z z Si mehko mehek Agpfsi kremno kremen Agpfsi teksturo tekstura Ncfsi podari podariti Vmer3s obrazu obraz Ncmsd nežno nežen Agpfsa tančico tančica Ncfsa barve barva Ncfsg , , , uporabite uporabiti Vmer2p pa pa Cc ga on Pp3msa--y lahko lahko Rgp tudi tudi Q kot kot Cs rdečilo rdečilo Ncnsa za za Sa ličnice ličnica Ncfpa . . . Bleščeči bleščeč Agpmsny se se Px------y puder puder Ncmsn v v Sl prahu prah Ncmsl Magic Magic Npmsn Powder Powder Npmsn vsebuje vsebovati Vmpr3s vodne voden Agpmpa in in Cc transparentne transparenten Agpmpa sijajne sijajen Agpmpa delce delec Ncmpa , , , ki ki Cs se se Px------y po po Sl nanosu nanos Ncmsl s z Si čopičem čopič Ncmsi na na Sa obraz obraz Ncmsan ali ali Cc na na Sa roke roka Ncfpa , , , noge noga Ncfpa in in Cc dekolte dekolte Ncmsan v v Sl hipu hip Ncmsl spremenijo spremeniti Vmer3p v v Sa svežino svežina Ncfsa s z Si sijočim sijoč Agpmsi učinkom učinek Ncmsi . . . Magic Magic Npmsn Lipgloss Lipgloss Npmsn obda obdati Vmer3s ustnice ustnica Ncfpa s z Si transparentnim transparenten Agpmsi sijajem sijaj Ncmsi v v Sl spreminjajočih spreminjajoč Agpmpl se se Px------y tonih ton Ncmpl , , , lak lak Ncmsn za za Sa nohte noht Ncmpa Magic Magic Npmsn Nailgloss Nailgloss Npmsn pa pa Cc poskrbi poskrbeti Vmer3s za za Sa sijajne sijajen Agpmpa briljantne briljanten Agpmpa tone ton Ncmpa na na Sl nohtih noht Ncmpl . . .

- - - Pri pri Sl sedanjih sedanji Agpfpl znanih znan Agpfpl aferah afera Ncfpl vaši vaš Ps2mpnp poslanci poslanec Ncmpn in in Cc predstavniki predstavnik Ncmpn stranke stranka Ncfsg niso biti Va-r3p-y preveč preveč Rgp glasni glasen Agpmpn . . . Kakšno kakšen Pq-nsn je biti Va-r3s-n stališče stališče Ncnsn stranke stranka Ncfsg do do Sg afer afera Ncfpg in in Cc do do Sg načina način Ncmsg njihovega njihov Ps3nsgp razreševanja razreševanje Ncnsg ? ? ?

Dojenček dojenček Ncmsn je biti Va-r3s-n pravo pravi Agpnsn malo mali Agpnsn komunikacijsko komunikacijski Agpnsn čudo čudo Ncnsn , , , ker ker Cs gleda gledati Vmpr3s mamo mama Ncfsa ali ali Cc očeta oče Ncmsay v v Sa oči oči Ncfpa , , , vrti vrteti Vmpr3s glavo glava Ncfsa , , , vpija vpijati Vmpr3s vtise vtis Ncmpa . . . Z z Si zevanjem zevanje Ncnsi ali ali Cc odpiranjem odpiranje Ncnsi ust usta Ncnpg reče reči Vmer3s : : : » » » RAZUMEM razumeti Vmbr1s « « « , , , ko ko Cs pa pa Cc se se Px------y z z Si glavo glava Ncfsi obrne obrniti Vmer3s na na Sa drugo drug Mlpfsa stran stran Ncfsa , , , pomeni pomeniti Vmbr3s » » » SEDAJ sedaj Rgp ŽELIM želeti Vmpr1s MALO malo Rgp MIRU mir Ncmsg « « « . . .

Ekskurzija ekskurzija Ncfsn je biti Va-r3s-n specifična specifičen Agpfsn oblika oblika Ncfsn vzgojno vzgojen Agpnsn - - - izobraževalnega izobraževalen Agpnsg dela delo Ncnsg , , , ki ki Cs se se Px------y od od Sg pouka pouk Ncmsg v v Sl razredu razred Ncmsl bistveno bistveno Rgp razlikuje razlikovati Vmpr3s , , , saj saj Cc zahteva zahtevati Vmbr3s drugačne drugačen Agpfpa metode metoda Ncfpa in in Cc obširnejše obširen Agcfpa ter ter Cc skrbne skrben Agpfpa priprave priprava Ncfpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n potrebne potreben Agpfpn zaradi zaradi Sg specifičnih specifičen Agpfpg razmer razmera Ncfpg , , , v v Sl katerih kateri Pq-fpl se se Px------y znajdejo znajti Vmer3p učitelji učitelj Ncmpn in in Cc učenci učenec Ncmpn na na Sl terenu teren Ncmsl . . .

V v Sl primeru primer Ncmsl praktičnega praktičen Agpnsg dela delati Ncnsg učencev učenec Ncmpg je biti Va-r3s-n potrebno potrebno Rgp posebno poseben Agpfsa pozornost pozornost Ncfsa nameniti nameniti Vmen konkretnim konkreten Agpnpd navodilom navodilo Ncnpd za za Sa delo delo Ncnsa , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n nujno nujno Rgp , , , da da Cs se se Px------y učenci učenec Ncmpn oziroma oziroma Cc dijaki dijak Ncmpn seznanijo seznaniti Vmer3p z z Si delovnimi deloven Agpfpi operacijami operacija Ncfpi . . . Te ta Pd-fpn naj naj Q se se Px------y počasi počasi Rgp in in Cc nazorno nazorno Rgp prikažejo prikazati Vmer3p - - - demonstrirajo demonstrirati Vmbr3p . . .

Sektor sektor Ncmsn rudarstva rudarstvo Ncnsg se se Px------y sestoji sestati Vmpr3s iz iz Sg serij serija Ncfpg realističnih realističen Agpnpg in in Cc zgodovinsko zgodovinsko Rgp avtentičnih avtentičen Agpnpg prizorišč prizorišče Ncnpg delovnih deloven Agpmpg pogojev pogoj Ncmpg v v Sl rudniku rudnik Ncmsl . . . Razstavljena razstavljen Appfsn je biti Va-r3s-n originalna originalen Agpfsn oprema oprema Ncfsn in in Cc mašinerija mašinerija Ncfsn iz iz Sg vseh ves Pg-npg obdobij obdobje Ncnpg evropskega evropski Agpnsg rudarstva rudarstvo Ncnsg . . . Ob ob Sl vhodu vhod Ncmsl v v Sa rudnik rudnik Ncmsan je biti Va-r3s-n razstavljena razstavljen Appfsn naprava naprava Ncfsn za za Sa izdelovanje izdelovanje Ncnsa jaškov jašek Ncmpg , , , izdelana izdelan Appfsn v v Sl letu leto Ncnsl 1914 1914 Mdc . . . Dejanski dejanski Agpmsny ogled ogled Ncmsn se se Px------y prične pričeti Vmer3s z z Si repliko replika Ncfsi kapele kapela Ncfsg iz iz Sg 19. 19. Mdo stoletja stoletje Ncnsg , , , v v Sa katero kateri Pq-fsa so biti Va-r3p-n rudarji rudar Ncmpn prihajali prihajati Vmpp-pm pred pred Si delom delo Ncnsi in in Cc po po Sl njem on Pp3nsl , , , in in Cc se se Px------y nadaljuje nadaljevati Vmpr3s z z Si reprodukcijami reprodukcija Ncfpi lesenih lesen Agpmpg podpornikov podpornik Ncmpg rudnikov rudnik Ncmpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n se se Px------y uporabljali uporabljati Vmpp-pm v v Sl rudnikih rudnik Ncmpl Nemčije Nemčija Npfsg in in Cc Poljske Poljska Npfsg . . .

Na na Sa slikovit slikovit Agpmsan način način Ncmsan je biti Va-r3s-n prikazano prikazan Appnsn pridobivanje pridobivanje Ncnsn , , , in in Cc sicer sicer Cc s z Si pretaljevanjem pretaljevanje Ncnsi oksidov oksid Ncmpg , , , ki ki Cs se se Px------y pri pri Sl preoblikovaju preoblikovaju Xt ohlajajo ohlajati Vmpr3p in in Cc prehajajo prehajati Vmpr3p iz iz Sg tekočega tekoč Agpnsg v v Sa trdno trden Agpnsa amorfno amorfen Agpnsa stanje stanje Ncnsa . . .

• • • Varno varen Agpnsn in in Cc pravilno pravilen Agpnsn ravnanje ravnanje Ncnsn z z Si opremo oprema Ncfsi in in Cc gradivi gradivo Ncnpi . . . Skica skica Ncfsn letala letalo Ncnsg

• • • Ugotovili ugotoviti Vmep-pm smo biti Va-r1p-n , , , da da Cs otroci otrok Ncmpn starosti starost Ncfsg 2 2 Mdc do do Sg 3 3 Mdc let leto Ncnpg ne ne Q morejo moči Vmpr3p v v Sl celoti celota Ncfsl uporabljati uporabljati Vmpn opreme oprema Ncfsg , , , orodij orodje Ncnpg in in Cc naprav naprava Ncfpg , , , lahko lahko Rgp pa pa Cc njihovo njihov Ps3fsap ustvarjalnost ustvarjalnost Ncfsa omejimo omejiti Vmer1p na na Sa igro igra Ncfsa in in Cc uporabo uporaba Ncfsa opreme oprema Ncfsg pri pri Sl igralni igralen Agpfsl dejavnosti dejavnost Ncfsl ( ( ( predvsem predvsem Q delo delo Ncnsn s z Si sestavljankami sestavljanka Ncfpi ) ) ) . . .

• • • Vzgojiteljica vzgojiteljica Ncfsn Vesna Vesna Npfsn Širec Širec Npfsn je biti Va-r3s-n izvajala izvajati Vmpp-sf zaposlitve zaposlitev Ncfpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n trajale trajati Vmpp-pf po po Sa dve dva Mlcfda uri ura Ncfda s z Si krajšimi kratek Agcmpi odmori odmor Ncmpi ( ( ( predahi predah Ncmpi ) ) ) . . .

1 1 Mdc . . . Uvodno uvoden Agpnsn ali ali Cc začetno začeten Agpnsn urjenje urjenje Ncnsn : : : po po Sl začetni začeten Agpfsl instrukciji instrukcija Ncfsl začnejo začeti Vmer3p učenci učenec Ncmpn izvajati izvajati Vmpn določeno določen Appfsa delovno deloven Agpfsa operacijo operacija Ncfsa , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y gotovo gotovo Rgp spremljajo spremljati Vmpr3p začetne začeten Agpfpn težave težava Ncfpn . . . Delovno deloven Agpfsa nalogo naloga Ncfsa naj naj Q izvajajo izvajati Vmpr3p počasi počasi Rgp , , , a a Cc pravilno pravilno Rgp . . . Posebno poseben Agpfsa skrb skrb Ncfsa je biti Va-r3s-n potrebno potrebno Rgp nameniti nameniti Vmen varstvu varstvo Ncnsd pri pri Sl delu delo Ncnsl in in Cc odpravljanju odpravljanje Ncnsd skupnih skupen Agpfpg napak napaka Ncfpg in in Cc napak napaka Ncfpg pri pri Sl posameznikih posameznik Ncmpl ( ( ( nepravilna nepravilen Agpfsn drža drža Ncfsn orodja orodje Ncnsg , , , nepravilno nepravilen Agpnsn vpenjanje vpenjanje Ncnsn obdelovanca obdelovanec Ncmsg itd. itd. Y ) ) ) . . . Če če Cs se se Px------y pri pri Sl vseh ves Pg-mpl pojavljajo pojavljati Vmpr3p iste isti Pi-fpn napake napaka Ncfpn , , , je biti Va-r3s-n potrebno potrebno Rgp delovno deloven Agpfsa vajo vaja Ncfsa ustaviti ustaviti Vmen in in Cc v v Sl frontalni frontalen Agpfsl obliki oblika Ncfsl ponovno ponovno Rgp demonstrirati demonstrirati Vmbn operacijo operacija Ncfsa , , , postopek postopek Ncmsan ali ali Cc aktivnost aktivnost Ncfsa . . . Demostriranje demostriranje Ncnsn mora morati Vmpr3s biti biti Va-n operativna operativen Agpfsn dejavnost dejavnost Ncfsn , , , a a Cc ne ne Q samo samo Q verbalni verbalen Agpmsny opis opis Ncmsn dejavnosti dejavnost Ncfsg . . .

Takšni takšen Pd-mpn muzeji muzej Ncmpn so biti Va-r3p-n tudi tudi Q drugod drugod Rgp po po Sl svetu svet Ncmsl , , , toda toda Cc münchenski münchenski Agpmsny , , , ki ki Cs zavzema zavzemati Vmpr3s 60.000 60.000 Mdc kvadratnih kvadraten Agpmpg metrov meter Ncmpg , , , je biti Va-r3s-n zares zares Rgp posebnost posebnost Ncfsn . . . Obiskovalec obiskovalec Ncmsn mora morati Vmpr3s prehoditi prehoditi Vmen 27 27 Mdc km km Y , , , če če Cs želi želeti Vmpr3s mimo mimo Sg vseh ves Pg-mpg 55.000 55.000 Mdc razstavljenih razstavljen Appmpg predmetov predmet Ncmpg , , , modelov model Ncmpg in in Cc rekonstrukcij rekonstrukcija Ncfpg . . . Muzej muzej Ncmsn se se Px------y iz iz Sg leta leto Ncnsg v v Sa leto leto Ncnsa veča večati Vmpr3s . . . V v Sl njem on Pp3msl ni biti Va-r3s-y razstavljeno razstavljen Appnsn samo samo Q tisto tisti Pd-nsn , , , kar kar Pr-nsn sodi soditi Vmpr3s v v Sa preteklost preteklost Ncfsa , , , ampak ampak Cc tudi tudi Q vse ves Pg-nsn , , , kar kar Pr-nsa sta biti Va-r3d-n ustvarili ustvariti Vmep-df sodobna sodoben Agpfsn znanost znanost Ncfsn in in Cc tehnika tehnika Ncfsn . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n muzej muzej Ncmsn za za Sa otroke otrok Ncmpa , , , mlade mlad Agpmpa , , , za za Sa ljudi človek Ncmpa v v Sl zrelih zrel Agpnpl letih leto Ncnpl in in Cc tudi tudi Q za za Sa starejše star Agcmpa , , , za za Sa ljudi človek Ncmpa , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y zanima zanimati Vmpr3s znanost znanost Ncfsn , , , pa pa Cc tudi tudi Q za za Sa tiste tisti Pd-mpa , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y tehnika tehnika Ncfsn ne ne Q zanima zanimati Vmpr3s posebej posebej Rgp . . . V v Sl muzeju muzej Ncmsl dobimo dobiti Vmer1p nenadoma nenadoma Rgp občutek občutek Ncmsan , , , kakršnega kakršen Pr-msa smo biti Va-r1p-n imeli imeti Vmpp-pm kot kot Cs majhni majhen Agpmpn otroci otrok Ncmpn , , , ki ki Cs smo biti Va-r1p-n se se Px------y veselili veseliti Vmpp-pm vsake vsak Pg-fsg igračke igračka Ncfsg . . . V v Sl večini večina Ncfsl muzejev muzej Ncmpg piše pisati Vmpr3s , , , da da Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n prepovedano prepovedano Rgp dotikati dotikati Vmpn razstavljenih razstavljen Appmpg predmetov predmet Ncmpg , , , tukaj tukaj Rgp pa pa Cc vas ti Pp2-pa skoraj skoraj Q prosijo prositi Vmbr3p , , , da da Cs se se Px------y z z Si razstavljenimi razstavljen Appmpi predmeti predmet Ncmpi poigrate poigrati Vmer2p , , , da da Cs pritiskate pritiskati Vmpr2p na na Sa gumbe gumb Ncmpa in in Cc vlečete vleči Vmpr2p za za Sa vzvode vzvod Ncmpa , , , da da Cs storite storiti Vmer2p vse ves Pg-nsa , , , karkoli karkoli Pr-nsa si se Px---d--y želite želeti Vmpr2p . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n nenavaden nenavaden Agpmsnn muzej muzej Ncmsn , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n ali ali Cc pa pa Cc je biti Va-r3s-n že že Q ustregel ustreči Vmep-sm domišljiji domišljija Ncfsd mnogim mnog Pi-mpd obiskovalcem obiskovalec Ncmpd . . .

Oddelek oddelek Ncmsn prikazuje prikazovati Vmpr3s zahodnjaške zahodnjaški Agpmpa glasbene glasben Agpmpa inštrumente inštrument Ncmpa , , , kot kot Cs rezultat rezultat Ncmsan razvoja razvoj Ncmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n do do Sg 20. 20. Mdo stoletja stoletje Ncnsg temeljil temeljiti Vmpp-sm na na Sl tradiciji tradicija Ncfsl umetne umeten Agpfsg obrti obrt Ncfsg , , , in in Cc elektronske elektronski Agpmpa inštrumente inštrument Ncmpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n jih on Pp3mpa--y konstruirali konstruirati Vmbp-pm inženirji inženir Ncmpn . . . Le le Q - - - ti ta Pd-mpn ustvarjajo ustvarjati Vmpr3p nove nov Agpmpa zvoke zvok Ncmpa na na Sa različne različen Agpmpa načine način Ncmpa . . .

* * * IZBEREMO izbrati Vmer1p UKAZ ukaz Ncmsan IZ iz Sg STARTNEGA starten Agpmsg MENIJA meni Ncmsg , , , NAJVEČKRAT največkrat Rgp GA on Pp3msa--y NAJDEMO najti Vmer1p KOT kot Cs START start Ncmsn / / / PROGRAMI program Ncmpn / / / MICROSOFT Microsoft Npmsn OFFICE Office Npmsn / / / EXCEL Excel Npmsn ALI ali Cc

PO po Sl LISTU list Ncmsl SE se Px------y PREMIKAJ premikati Vmpm2s S z Si SMERNIMI smeren Agpfpi TIPKAMI tipka Ncfpi ALI ali Cc VODORAVNIM vodoraven Agpmsi IN in Cc NAVPIČNIM navpičen Agpmsi DRSNIKOM drsnik Ncmsi . . .

PREGLEDNICE preglednica Ncfpn SE se Px------y NAJVEČKRAT največkrat Rgp ZAČNEJO začeti Vmer3p Z z Si BESEDILOM besedilo Ncnsi , , , NASLOVOM naslov Ncmsi , , , NPR. npr. Y OSEBNI oseben Agpmpn PODATKI podatek Ncmpn , , , PRODAJA prodajati Vmpr3s V v Sl LETU leto Ncnsl 2004 2004 Mdc … … … Z z Si BESEDILI besedilo Ncnpi RAZLAGAMO razlagati Vmpr1p POMEN pomen Ncmsan ŠTEVILČNIH številčen Agpmpg PODATKOV podatek Ncmpg , , , NPR. npr. Y MESECI mesec Ncmpn , , , IZDELKI izdelek Ncmpn , , , DRŽAVE država Ncfpn , , , PODJETJA podjetje Ncnpn ... ... ...

SLIKA slika Ncfsn 16 16 Mdc : : : DOLOČANJE določanje Ncnsn ŠIRINE širina Ncfsg STOLPCAVČASIH STOLPCAVČASIH Xt SE se Px------y PO po Sl DVOJNEM dvojen Mlsmsl KLIKU klik Ncmsl STOLPEC stolpec Ncmsn NEPRIČAKOVANO nepričakovano Rgp RAZŠIRI razširiti Vmer3s , , , SAJ saj Cc SE se Px------y JE biti Va-r3s-n SAMODEJNO samodejno Rgp PRILAGODIL prilagoditi Vmep-sm NAJŠIRŠEMU širok Agsmsd VNOSU vnos Ncmsd V v Sl KATERIKOLI katerikoli Pr-fsl CELICI celica Ncfsl TEGA ta Pd-msg STOLPCA stolpec Ncmsg . . . STOLPEC stolpec Ncmsn JE biti Va-r3s-n NA na Sl ENEM en Mlpmsl LISTU list Ncmsl POVSOD povsod Rgp ENAKO enako Rgp ŠIROK širok Agpmsnn . . .

V v Sl TELOVADNICI telovadnica Ncfsl ŠPORTNEGA športen Agpmsg PARKA park Ncmsg BO biti Va-f3s-n TURNIR turnir Ncmsn V v Sl MALEM mali Agpmsl NOGOMETU nogomet Ncmsl . . . IGRALE igrati Vmpp-pf BODO biti Va-f3p-n ŠTIRI štirje Mlcfpn EKIPE ekipa Ncfpn : : : A A Ncmsn , , , B B Ncmsn , , , C C Ncmsn IN in Cc D. d. Xp POMERILE pomeriti Vmep-pf SE se Px------y BODO biti Va-f3p-n NAJPREJ najprej Rgp VSAKA vsak Pg-fsn Z z Si VSAKO vsak Pg-fsi . . . TRETJE tretji Mlonsn - - - IN in Cc ČETRTOUVRŠČENA četrtouvrščen Agpfsn EKIPA ekipa Ncfsn IZ iz Sg PREDTEKMOVANJA predtekmovanje Ncnsg SE se Px------y BOSTA biti Va-f3d-n POMERILI pomeriti Vmep-df V v Sl POLFINALNI polfinalen Agpfsl TEKMI tekma Ncfsl ZA za Sa TRETJE tretji Mlonsa MESTO mesto Ncnsa , , , PRVO prvi Mlonsn - - - IN in Cc DRUGOUVRŠČENA drugouvrščen Agpfsn EKIPA ekipa Ncfsn IZ iz Sg PREDTEKMOVANJA predtekmovanje Ncnsg PA pa Cc SE se Px------y BOSTA biti Va-f3d-n POMERILI pomeriti Vmep-df V v Sl FINALNI finalen Agpfsl TEKMI tekma Ncfsl ZA za Sa NASLOV naslov Ncmsan ZMAGOVALNE zmagovalen Agpfsg EKIPE ekipa Ncfsg TURNIRJA turnir Ncmsg . . . VSAKA vsak Pg-fsn TEKMA tekma Ncfsn TRAJA trajati Vmpr3s DVAKRAT dvakrat Rgp PO po Sa 20 20 Mdc MINUT minuta Ncfpg , , , VMESNI vmesen Appmpn ODMORI odmor Ncmpn PA pa Cc 10 10 Mdc MINUT minuta Ncfpg . . . SESTAVI sestaviti Vmer3s ČASOVNI časoven Agpmsay RAZPORED razpored Ncmsan TEKEM tekma Ncfpg . . . TELOVADNICA telovadnica Ncfsn JE biti Va-r3s-n PROSTA prost Agpfsn OD od Sg OSME osmi Mlofsg URE ura Ncfsg ZJUTRAJ zjutraj Rgp DO do Sg ŠTIRIH štirje Mlcfpg POPOLDNE popoldne Rgp . . . SE se Px------y BO biti Va-f3s-n TEKMOVANJE tekmovanje Ncnsa DALO dati Vmep-sn IZPELJATI izpeljati Vmen V v Sl ENEM en Mlpmsl DNEVU dan Ncmsl ? ? ?

SLIKA slika Ncfsn 31 31 Mdc : : : GALERIJA galerija Ncfsn SLIKPOLEG SLIKPOLEG Xt IZBRANE izbran Appfsg SLIKE slika Ncfsg SE se Px------y NA na Sl ZASLONU zaslon Ncmsl IZRIŠE izrisati Vmer3s ŠE še Q ORODNA oroden Agpfsn VRSTICA vrstica Ncfsn SLIKA slika Ncfsn , , , Z z Si GUMBI gumb Ncmpi ZA za Sa DODATNO dodaten Agpfsa OBDELAVO obdelava Ncfsa SLIKE slika Ncfsg LAHKO lahko Rgp : : :

ENAKO enako Rgp POIŠČI poiskati Vmem2s ŠE še Q , , , KOLIKO koliko Rgp DNI dan Ncmpg OZIROMA oziroma Cc LET leto Ncnpg STA biti Va-r3d-n IZBRANI izbran Appfdn OSEBI oseba Ncfdn STARI star Agpfdn . . .

GRAFIKONI grafikon Ncmpn MORAJO morati Vmpr3p BITI biti Va-n OPREMLJENI opremljen Appmpn TAKO tako Rgp , , , DA da Cs JE biti Va-r3s-n IZ iz Sg NJIH on Pp3mpg JASNO jasno Rgp RAZVIDNO razvidno Rgp , , , KAJ kaj Pq-nsa PRIKAZUJEJO prikazovati Vmpr3p IN in Cc V v Sl KATERIH kateri Pq-fpl MERSKIH merski Agpfpl ENOTAH enota Ncfpl SO biti Va-r3p-n PODATKI podatek Ncmpn . . . IMETI imeti Vmpn MORAJO morati Vmpr3p NEDVOUMEN nedvoumen Agpmsan NASLOV naslov Ncmsan IN in Cc PO po Sl MOŽNOSTI možnost Ncfsl VIR vir Ncmsan PODATKOV podatek Ncmpg . . .

TISKANJE tiskanje Ncnsn PREGLEDNICE preglednica Ncfsg ALI ali Cc GRAFIKONA grafikon Ncmsg SE se Px------y V v Sl PROGRAMU program Ncmsl ZA za Sa UREJANJE urejanje Ncnsa PREGLEDNIC preglednica Ncfpg NEKOLIKO nekoliko Rgp RAZLIKUJE razlikovati Vmpr3s OD od Sg TISKANJA tiskanje Ncnsg DOKUMENTA dokument Ncmsg V v Sl PROGRAMU program Ncmsl ZA za Sa UREJANJE urejanje Ncnsa BESEDIL besedilo Ncnpg . . . PODATKE podatek Ncmpa , , , KI ki Cs SE se Px------y SICER sicer Rgp NAHAJAJO nahajati Vmpr3p NA na Sl ENEM en Mlpmsl LISTU list Ncmsl DATOTEKE datoteka Ncfsg , , , LAHKO lahko Rgp PROGRAM program Ncmsn NATISNE natisniti Vmer3s NA na Sa VEČ veliko Rgc PAPIRNATIH papirnat Agpfpg STRANI stran Ncfpg , , , ZATO zato Cc IZGLED izgled Ncmsan ŠE še Q PRED pred Si TISKANJEM tiskanje Ncnsi PREVERIMO preveriti Vmer1p , , , NPR. npr. Y ENA en Mlpfsn RAZPREDELNICA razpredelnica Ncfsn JE biti Va-r3s-n RAZDELJENA razdeljen Appfsn NA na Sa DVA dva Mlcmda ALI ali Cc VEČ veliko Rgc LISTOV list Ncmpg , , , GLAVA glava Ncfsn TABELE tabela Ncfsg PA pa Cc JE biti Va-r3s-n IZPISANA izpisan Appfsn SAMO samo Q NA na Sl PRVEM prvi Mlomsl IZPISANEM izpisan Appmsl LISTU list Ncmsl . . .

Drugi drug Mlpmsny vidik vidik Ncmsn pa pa Cc se se Px------y nanaša nanašati Vmpr3s na na Sa poklicno poklicen Agpnsa usmerjanje usmerjanje Ncnsa . . . Tehniko tehnika Ncfsa mora morati Vmpr3s nekdo nekdo Pi-msn oblikovati oblikovati Vmpn , , , načrtovati načrtovati Vmpn , , , izdelovati izdelovati Vmpn in in Cc vzdrževati vzdrževati Vmpn . . . Za za Sa to ta Pd-nsa se se Px------y odločajo odločati Vmpr3p tisti tisti Pd-mpn , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y tehnika tehnika Ncfsn zanima zanimati Vmpr3s in in Cc v v Sl njej on Pp3fsl najdejo najti Vmer3p svoj svoj Px-msa življenjski življenjski Agpmsay cilj cilj Ncmsan . . . Ali ali Rgp je biti Va-r3s-n lahko lahko Rgp tehnično tehničen Agpnsn področje področje Ncnsn njihova njihov Ps3fsnp poklicna poklicen Agpfsn odločitev odločitev Ncfsn , , , bodo biti Va-f3p-n lahko lahko Rgp presodili presoditi Vmep-pm , , , če če Cs bodo biti Va-f3p-n tehniko tehnika Ncfsa poznali poznati Vmpp-pm in in Cc razumeli razumeti Vmbp-pm ter ter Cc ugotovili ugotoviti Vmep-pm , , , da da Cs imajo imeti Vmpr3p-n določene določen Appfpa sposobnosti sposobnost Ncfpa za za Sa opravljanje opravljanje Ncnsa tega ta Pd-nsg dela delo Ncnsg . . . Vzbujanje vzbujanje Ncnsn zanimanja zanimanje Ncnsg je biti Va-r3s-n ena en Mlpfsn od od Sg nalog naloga Ncfpg pouka pouk Ncmsg tehnike tehnika Ncfsg in in Cc tehnologije tehnologija Ncfsg . . .

Ob ob Sl shranjevanju shranjevanje Ncnsl se se Px------y učenec učenec Ncmsn uči učiti Vmpr3s tudi tudi Q ustreznega ustrezen Agpnsg imenovanja imenovanje Ncnsg datotek datoteka Ncfpg . . . Imena ime Ncnpn naj naj Q vsebujejo vsebovati Vmpr3p smiselne smiseln Agpfpa in in Cc prepoznavne prepoznaven Agpfpa informacije informacija Ncfpa . . . Vsebuje vsebovati Vmpr3s lahko lahko Rgp avtorja avtor Ncmsay , , , vsebino vsebina Ncfsa , , , morda morda Q datum datum Ncmsan in in Cc podobno podoben Agpnsa . . .

• • • pripomočki pripomoček Ncmpn , , , orodje orodje Ncnsn in in Cc stroji stroj Ncmpn za za Sa obdelavo obdelava Ncfsa lesa les Ncmsg • • • spozna spoznati Vmbr3s ob ob Sl praktičnem praktičen Agpnsl delu delo Ncnsl

• • • Pri pri Sl delu delo Ncnsl z z Si ostrimi oster Agpnpi in in Cc koničastimi koničast Agpnpi orodji orodje Ncnpi upoštevajmo upoštevati Vmbm1p vsa ves Pg-npa navodila navodilo Ncnpa , , , da da Cs ne ne Q poškodujemo poškodovati Vmer1p sebe se Px---g ali ali Cc drugih drug Mlpmpg . . . Koničasta koničast Agpnpa in in Cc ostra oster Agpnpa orodja orodje Ncnpa podajamo podajati Vmbr1p z z Si ročajem ročaj Ncmsi naprej naprej Rgp . . .

Pri pri Sl nas jaz Pp1-pl je biti Va-r3s-n tradicija tradicija Ncfsn ročno ročno Rgp izdelanega izdelan Appmsg papirja papir Ncmsg stara star Agpfsn več veliko Rgc kot kot Cs 400 400 Mdc let leto Ncnpg . . . Pri pri Sl nas jaz Pp1-pl je biti Va-r3s-n poraba poraba Ncfsn in in Cc potreba potreba Ncfsn po po Sl papirju papir Ncmsl nastala nastati Vmep-sf v v Sl dobi doba Ncfsl reformacije reformacija Ncfsg , , , v v Sl drugi drug Mlpfsl polovici polovica Ncfsl 16. 16. Mdo stoletja stoletje Ncnsg . . .

• • • Dolge dolg Agpmpa reze rez Ncmpa najkvalitetneje kvalitetno Rgs napravimo napraviti Vmer1p z z Si nožem nož Ncmsi . . . Za za Sa rezanje rezanje Ncnsa z z Si nožem nož Ncmsi moramo morati Vmpr1p zaščititi zaščititi Vmen delovno deloven Agpfsa ploskev ploskev Ncfsa s z Si tršo trd Agcfsi kartonsko kartonski Agpfsi podlago podlaga Ncfsi . . . Ravnilo ravnilo Ncnsn , , , ki ki Cs ga on Pp3nsa--y držimo držati Vmpr1p za za Sa ročaj ročaj Ncmsan , , , položimo položiti Vmem1p ob ob Sa črto črta Ncfsa in in Cc ga on Pp3nsa--y tudi tudi Q pritisnemo pritisniti Vmer1p , , , da da Cs se se Px------y med med Si rezanjem rezanje Ncnsi ne ne Q premakne premakniti Vmer3s . . . Ravnilo ravnilo Ncnsa držimo držati Vmpr1p tako tako Rgp , , , da da Cs v v Sl smeri smer Ncfsl rezanja rezanje Ncnsg ni biti Va-r3s-y prstov prst Ncmpg , , , sicer sicer Cc bi biti Va-c se se Px------y porezali porezati Vmep-pm . . . Rezilo rezilo Ncnsn naj naj Q iz iz Sg ročaja ročaj Ncmsg gleda gledati Vmpr3s le le Q toliko toliko Rgp , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n potrebno potrebno Rgp za za Sa rezanje rezanje Ncnsa . . . Debelejša debel Agcnpa papirna papiren Agpnpa gradiva gradivo Ncnpa režemo rezati Vmpr1p tako tako Rgp , , , da da Cs po po Sl istem isti Pi-msl rezu rez Ncmsl potegnemo potegniti Vmer1p previdno previdno Rgp dva dva Mlcmdn - - - do do Sg trikrat trikrat Rgp . . . S z Si tem ta Pd-nsi preprečimo preprečiti Vmer1p spodrsavanje spodrsavanje Ncnsa rezila rezilo Ncnsg in in Cc tako tako Rgp varneje varno Rgc opravljamo opravljati Vmpr1p to ta Pd-nsa opravilo opravilo Ncnsa . . .

LES les Ncmsan DOBIMO dobiti Vmer1p IZ iz Sg DREVES drevo Ncnpg . . . JE biti Va-r3s-n GRADIVO gradivo Ncnsn , , , KI ki Cs SE se Px------y DA dati Vmer3s ZELO zelo Rgp DOBRO dobro Rgp OBDELOVATI obdelovati Vmpn . . . DREVESA drevo Ncnpa OLUPIMO olupiti Vmer1p , , , RAZŽAGAMO razžagati Vmer1p ALI ali Cc RAZREŽEMO razrezati Vmer1p . . . DOBIMO dobiti Vmer1p OBDELAN obdelan Appmsan LES les Ncmsan . . . Z z Si RAZREZOM razrez Ncmsi IZDELUJEMO izdelovati Vmpr1p TRAMOVE tram Ncmpa , , , DESKE deska Ncfpa , , , LETVE letev Ncfpa PA pa Cc TUDI tudi Q FURNIR furnir Ncmsan , , , IZ iz Sg KATEREGA kateri Pq-msg IZDELUJEMO izdelovati Vmpr1p VEZAN vezan Appmsan LES les Ncmsan IN in Cc PANELNE panelen Agpfpa PLOŠČE plošča Ncfpa . . . VSE ves Pg-nsa TO ta Pd-nsa IMENUJEMO imenovati Vmbr1p S z Si SKUPNIM skupen Agpnsi IMENOM ime Ncnsi POLIZDELKI polizdelek Ncmpn . . . POLIZDELKI polizdelek Ncmpn SO biti Va-r3p-n DELNO delno Rgp OBDELANO obdelan Appnsn LESNO lesen Agpnsn GRADIVO gradivo Ncnsn , , , IZ iz Sg KATEREGA kateri Pq-nsg IZDELUJEMO izdelovati Vmpr1p KONČNE končen Agpmpa IZDELKE izdelek Ncmpa , , , KOT kot Cs SO biti Va-r3p-n POHIŠTVO pohištvo Ncnsn , , , ENOSTAVNE enostaven Agpfpn KONSTRUKCIJE konstrukcija Ncfpn MOSTOV most Ncmpg IN in Cc VRTNIH vrten Agpfpg UT uta Ncfpg . . . TI ta Pd-mpn IZDELKI izdelek Ncmpn PA pa Cc SO biti Va-r3p-n LAHKO lahko Rgp TUDI tudi Q ZELO zelo Rgp ZAHTEVNI zahteven Agpmpn , , , KO ko Cs SO biti Va-r3p-n NA na Sa PRIMER primer Ncmsan HIŠE hiša Ncfpn . . .

NALOGA naloga Ncfsn : : : POSKUSITE poskusiti Vmem2p OVREDNOTITI ovrednotiti Vmen CENO cena Ncfsa VLOŽENEGA vložen Appnsg ZNANJA znanje Ncnsg ! ! ! ( ( ( KOLIKO koliko Rgp ČASA čas Ncmsg STE biti Va-r2p-n POTREBOVALI potrebovati Vmpp-pm , , , DA da Cs STE biti Va-r2p-n USVOJILI usvojiti Vmep-pm VSA ves Pg-npa POTREBNA potreben Agpnpa ZNANJA znanje Ncnpa ZA za Sa NAČRTOVANJE načrtovanje Ncnsa IN in Cc IZDELAVO izdelava Ncfsa IZDELKA izdelek Ncmsg ? ? ?

Na na Sl sliki slika Ncfsl 3 3 Mdc je biti Va-r3s-n prikazan prikazan Appmsnn proizvodni proizvoden Agpmsny proces proces Ncmsn od od Sg surovin surovina Ncfpg do do Sg polizdelkov polizdelek Ncmpg oziroma oziroma Cc izdelkov izdelek Ncmpg iz iz Sg umetnih umeten Agpfpg snovi snov Ncfpg . . .

DA da Cs BI biti Va-c POSTOPKE postopek Ncmpa ZA za Sa OBDELAVO obdelava Ncfsa UMETNIH umeten Agpfpg SNOVI snov Ncfpg LAHKO lahko Rgp BOLJE dobro Rgc RAZUMELI razumeti Vmbp-pm IN in Cc DA da Cs BI biti Va-c BILI biti Va-p-pm BOLJ bolj Rgp PREGLEDNI pregleden Agpmpn , , , SO biti Va-r3p-n PRIKAZANI prikazan Appmpn NA na Sl SLIKI slika Ncfsl 5 5 Mdc . . .

V v Sl 8. 8. Mdo razredu razred Ncmsl se se Px------y gonil gonilo Ncnpg lotimo lotiti Vmer1p celovito celovito Rgp in in Cc jih on Pp3mpa--y obravnavamo obravnavati Vmpr1p kot kot Cs sistem sistem Ncmsan , , , ki ki Cs prenaša prenašati Vmpr3s gibanje gibanje Ncnsa od od Sg motorja motor Ncmsg do do Sg orodja orodje Ncnsg oziroma oziroma Cc od od Sg pogona pogon Ncmsg do do Sg odgona odgon Ncmsg . . . Zobniškemu zobniški Agpnsd gonilu gonilo Ncnsd , , , ki ki Cs ga on Pp3nsa--y utrdimo utrditi Vmer1p in in Cc dopolnimo dopolniti Vmer1p z z Si načini način Ncmpi določanja določanje Ncnsg prenosnega prenosen Agpnsg razmerja razmerje Ncnsg , , , dodamo dodati Vmer1p še še Q ostala ostal Agpnpa gonila gonilo Ncnpa . . . Med med Si temi ta Pd-npi nekoliko nekoliko Rgp podrobneje podrobno Rgc obdelamo obdelati Vmer1p verižni verižen Agpmsay prenos prenos Ncmsan in in Cc ročično ročičen Agpnsa gonilo gonilo Ncnsa . . . Slednje slednji Agpnsn se se Px------y pojavi pojaviti Vmer3s že že Q pri pri Sl batnem baten Agpmsl motorju motor Ncmsl . . . Vsebine vsebina Ncfpa je biti Va-r3s-n smiselno smiselno Rgp združiti združiti Vmen v v Sl projektu projekt Ncmsl Projekt projekt Ncmsn je biti Va-r3s-n podrobno podrobno Rgp opisan opisan Appmsnn v v Sl navodilih navodilo Ncnpl za za Sa učitelja učitelj Ncmsay za za Sa 7. 7. Mdo razred. razred. Ncmsan , , , v v Sl katerem kateri Pq-msl učenci učenec Ncmpn raziskujejo raziskovati Vmpr3p , , , kako kako Rgp se se Px------y prenaša prenašati Vmpr3s gibanje gibanje Ncnsn od od Sg motorja motor Ncmsg do do Sg orodja orodje Ncnsg in in Cc se se Px------y pri pri Sl tem ta Pd-nsl spreminja spreminjati Vmpr3s . . . Rezultat rezultat Ncmsn raziskave raziskava Ncfsg naj naj Q bi biti Va-c bila biti Va-p-sf konstrukcija konstrukcija Ncfsn oziroma oziroma Cc model model Ncmsn , , , ki ki Cs ponazarja ponazarjati Vmpr3s analizirani analiziran Appmsay stroj stroj Ncmsan ali ali Cc sklop sklop Ncmsan . . .

JE biti Va-r3s-n " " " TEŽKA težek Agpfsn " " " KOVINA kovina Ncfsn Z z Si GOSTOTO gostota Ncfsi 8900 8900 Mdc KG kg Y / / / CM3 cm3 Y IN in Cc TALIŠČEM tališče Ncnsi PRI1070-1090 PRI1070-1090 Xt OC OC Y . . . DOBRO dobro Rgp OBDELOVALNA obdelovalen Agpfsn IN in Cc PLASTIČNA plastičen Agpfsn . . . DOBER dober Agpmsnn ELEKTRIČNI električen Agpmsny IN in Cc TOPLOTNI toploten Agpmsny PREVODNIK prevodnik Ncmsn . . . LAHKO lahko Rgp SE se Px------y SPAJA spajati Vmpr3s IN in Cc SE se Px------y DA dati Vmer3s DOBRO dobro Rgp POLIRATI polirati Vmbn . . . DRAGA drag Agpfsn KOVINA kovina Ncfsn . . . SVINEC svinec Ncmsn ( ( ( PB Pb Y ) ) ) NAPRAVE naprava Ncfpn , , , ODPORNE odporen Agpfpn NA na Sa KISLINO kislina Ncfsa , , , ZAŠČITA zaščita Ncfsn PRED pred Si RADIOAKTIVNIM radioaktiven Agpnsi SEVANJEM sevanje Ncnsi ... ... ...

Gredi gred Ncfpn in in Cc vrteče vrteč Agpfpn osi os Ncfpn se se Px------y vrtijo vrteti Vmpr3p v v Sl posebnih poseben Agpfpl izvrtinah izvrtina Ncfpl ali ali Cc ležajih ležaj Ncmpl . . . Podobno podobno Rgp se se Px------y tudi tudi Q kolesa kolo Ncnpn vrtijo vrteti Vmpr3p okrog okrog Sg pritrjenih pritrjen Appfpg osi os Ncfpg . . . Vrteti vrteti Vmpn se se Px------y morajo morati Vmpr3p čim čim Rgp bolj bolj Rgp tekoče tekoče Rgp , , , s z Si čim čim Rgp manj manj Rgp trenja trenje Ncnsg . . . Zato zato Cc so biti Va-r3p-n površine površina Ncfpn ležajev ležaj Ncmpg zelo zelo Rgp gladke gladek Agpfpn . . . Ker ker Cs palica palica Ncfsn v v Sl izvrtini izvrtina Ncfsl drsi drseti Vmpr3s , , , pravimo praviti Vmbr1p takim tak Pd-mpd ležajem ležaj Ncmpd drsni drsen Agpmpn ležaji ležaj Ncmpn . . . Da da Cs trenje trenje Ncnsa še še Q bolj bolj Rgp zmanjšamo zmanjšati Vmer1p , , , ležaje ležaj Ncmpa namažemo namazati Vmer1p z z Si mastjo mast Ncfsi ali ali Cc oljem olje Ncnsi . . .

Na na Sl sliki slika Ncfsl 5.11 5.11 Mdc je biti Va-r3s-n prikazan prikazan Appmsnn sistem sistem Ncmsn računalniškega računalniški Agpnsg projektiranja projektiranje Ncnsg z z Si uporabo uporaba Ncfsi programa program Ncmsg CICYcad CICYcad Npmsn in in Cc računalniške računalniški Agpfsg proizvodnje proizvodnja Ncfsg na na Sl preprostem preprost Agpmsl primeru primer Ncmsl rezalnika rezalnik Ncmsg stiropora stiropor Ncmsg . . .

ČE če Cs SE se Px------y OZRETA ozreti Vmer2d V v Sa DALJAVO daljava Ncfsa , , , BOSTA biti Va-f2d-n VIDELA videti Vmbp-dm DEŽELO dežela Ncfsa PAMETNIH pameten Agpmpg STROJEV stroj Ncmpg . . .

PRI pri Sl REŠEVANJU reševanje Ncnsl TE ta Pd-fsg NALOGE naloga Ncfsg STE biti Va-r2p-n SPOZNALI spoznati Vmbp-pm , , , KAJ kaj Pq-nsn SO biti Va-r3p-n ELEKTRIČNA električen Agpnpn VEZJA vezje Ncnpn , , , KAJ kaj Pq-nsn JE biti Va-r3s-n TO ta Pd-nsn VZPOREDNA vzporeden Agpfsn IN in Cc KAJ kaj Pq-nsn JE biti Va-r3s-n TO ta Pd-nsn ZAPOREDNA zaporeden Agpfsn VEZAVA vezava Ncfsn , , , PA pa Cc TUDI tudi Q VZAJEMNO vzajemen Agpnsn DELOVANJE delovanje Ncnsn VEZIJ vezje Ncnpg . . . SPOZNALI spoznati Vmbp-pm STE biti Va-r2p-n OSNOVE osnova Ncfpa DELOVANJA delovanje Ncnsg RAČUNALNIKA računalnik Ncmsg . . .

Glede glede Rgp na na Sa razgibano razgiban Appnsa življenje življenje Ncnsa črnogorskega črnogorski Agpmsg kralja kralj Ncmsg Nikole Nikola Npmsg , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n dirka dirka Ncfsn minuli minuli Agpmsay torek torek Ncmsan začela začeti Vmep-sf v v Sl južni južen Agpfsl Italiji Italija Npfsl . . . Ptujčani Ptujčan Npmpn so biti Va-r3p-n napadli napasti Vmep-pm že že Q takoj takoj Rgp na na Sl prvi prvi Mlofsl etapi etapa Ncfsl ( ( ( Pesichi Pesichi Npmsn - - - Pesichi Pesichi Npmsn , , , 185 185 Mdc km km Y ) ) ) . . . Za za Si zmagovalcem zmagovalec Ncmsi Kam Kam Npmsn Po Po Npmsn Wongom Wong Npmsi ( ( ( Kitajska Kitajska Npfsn ) ) ) so biti Va-r3p-n se se Px------y uvrstili uvrstiti Vmep-pm Massimo Massimo Npmsn DeMarin DeMarin Npmsn , , , Mitja Mitja Npmsn Mahorič Mahorič Npmsn in in Cc Radoslav Radoslav Npmsn Rogina Rogina Npmsn ter ter Cc tako tako Rgp napovedali napovedati Vmep-pm oster oster Agpmsan boj boj Ncmsan za za Sa rumeno rumen Agpfsa majico majica Ncfsa vodilnega vodilen Agpmsg . . . Te ta Pd-fsg jim on Pp3mpd--y na na Sl drugi drug Mlpfsl etapi etapa Ncfsl ( ( ( Matinada Matinada Npfsn - - - Matinada Matinada Npfsn , , , 145 145 Mdc km km Y ) ) ) sicer sicer Rgp še še Q ni biti Va-r3s-y uspelo uspeti Vmep-sn odvzeti odvzeti Vmen , , , pred pred Si selitvijo selitev Ncfsi v v Sa Črno črn Agpfsa goro gora Ncfsa pa pa Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n na na Sa drugo drug Mlpnsa mesto mesto Ncnsa prebil prebiti Vmep-sm Mahorič Mahorič Npmsn . . . Po po Sl vožnji vožnja Ncfsl z z Si luksuznim luksuzen Agpmsi trajektom trajekt Ncmsi , , , na na Sl katerem kateri Pq-msl so biti Va-r3p-n kolesarjem kolesar Ncmpd čas čas Ncmsan krajšali krajšati Vmpp-pm igralni igralen Agpmpn avtomati avtomat Ncmpn in in Cc simpatične simpatičen Agpfpn hostese hostesa Ncfpn , , , je biti Va-r3s-n karavano karavana Ncfsa čakala čakati Vmpp-sf peklenska peklenski Agpfsn tretja tretji Mlofsn etapa etapa Ncfsn do do Sg Trebinja Trebinje Ncnsg . . .

Francoski francoski Agpmpn dirkači dirkač Ncmpn Guyot Guyot Npmsn , , , Dussauge Dussauge Npmsn in in Cc Scarnato Scarnato Npmsn so biti Va-r3p-n zmagali zmagati Vmep-pm na na Sl letošnji letošnji Agpfsl motociklistični motociklističen Agpfsl preizkušnji preizkušnja Ncfsl 24 24 Mdc ur ura Ncfpg Le le Q Mansa Mans Npmsg , , , uvodni uvoden Agpfsl tekmi tekma Ncfsl svetovnega svetoven Agpnsg prvenstva prvenstvo Ncnsg v v Sl vzdržljivostnem vzdržljivosten Agpmsl motociklizmu motociklizem Ncmsl 2001 2001 Mdc . . . Slovenec Slovenec Npmsn Igor Igor Npmsn Jerman Jerman Npmsn , , , Američan Američan Npmsn Jason Jason Npmsn Pridemore Pridemore Npmsn in in Cc Šved Šved Npmsn Peter Peter Npmsn Linden Linden Npmsn , , , ki ki Cs tvorijo tvoriti Vmpr3p moštvo moštvo Ncnsa Phase Phase Npmsn One One Npmsn , , , tokrat tokrat Rgp niso biti Va-r3p-y imeli imeti Vmpp-pm sreče sreča Ncfsg z z Si motorjem motor Ncmsi Suzuki Suzuki Npmsn GSX GSX Npmsn - - - R1000 R1000 X in in Cc so biti Va-r3p-n po po Sl nekaj nekaj Rgp urah ura Ncfpl odstopili odstopiti Vmep-pm . . .

V v Sl prihodnjih prihodnji Agpmpl dneh dan Ncmpl : : : V v Sa sredo sreda Ncfsa bo biti Va-f3s-n sončno sončno Rgp , , , začel začeti Vmep-sm bo biti Va-f3s-n pihati pihati Vmpn jugozahodni jugozahoden Agpmsny veter veter Ncmsn . . . Jutro jutro Ncnsn bo biti Va-f3s-n hladno hladen Agpnsn , , , ponekod ponekod Rgp je biti Va-r3s-n možna možen Agpfsn slana slana Ncfsn . . .

Vlada vlada Ncfsn Benina Benin Npmsg je biti Va-r3s-n zaprosila zaprositi Vmep-sf Združene združen Appmpa narode narod Ncmpa in in Cc zahodne zahoden Agpfpa sile sila Ncfpa , , , naj naj Cs pomagajo pomagati Vmbr3p poiskati poiskati Vmen ladjo ladja Ncfsa , , , Interpol Interpol Npmsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n izdal izdati Vmep-sm mednarodno mednaroden Agpnsa zaporno zaporen Agpnsa povelje povelje Ncnsa za za Sa kapitana kapitan Ncmsay in in Cc posadko posadka Ncfsa ter ter Cc za za Sa beninskega beninski Agpmsa poslovneža poslovnež Ncmsay Stanislava Stanislav Npmsay Abantona Abanton Npmsay , , , ki ki Cs naj naj Q bi biti Va-c bil biti Va-p-sm ladjo ladja Ncfsa najel najeti Vmep-sm za za Sa prevoz prevoz Ncmsan . . . Vse vse Rgp bolj bolj Rgp se se Px------y širijo širiti Vmpr3p domneve domneva Ncfpn , , , da da Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n Etireno Etireno Npfsn od od Sg četrtka četrtek Ncmsg , , , ko ko Cs so biti Va-r3p-n za za Si njo on Pp3fsi izginile izginiti Vmep-pf sledi sled Ncfpn in in Cc ko ko Cs je biti Va-r3s-n prenehala prenehati Vmep-sf odgovarjati odgovarjati Vmpn na na Sa komunikacije komunikacija Ncfpa , , , ustavila ustaviti Vmep-sf v v Sl kakšnem kakšen Pq-nsl manjšem majhen Agcnsl pristanišču pristanišče Ncnsl in in Cc izkrcala izkrcati Vmep-sf otroke otrok Ncmpa . . . Obstaja obstajati Vmpr3s pa pa Cc še še Q strahotnejša strahoten Agcfsn verjetnost verjetnost Ncfsn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n posadka posadka Ncfsn ladje ladja Ncfsg , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n zvedela zvedeti Vmep-sf , , , da da Cs ji on Pp3fsd--y grozi groziti Vmpr3s kazenski kazenski Agpmsny pregon pregon Ncmsn , , , male mali Agpmpa sužnje suženj Ncmpa , , , od od Sg katerih kateri Pq-mpg so biti Va-r3p-n nekateri nekateri Pi-mpn stari star Agpmpn celo celo Q manj manj Rgp kot kot Cs deset deset Mlc-pa let leto Ncnpg , , , vrgla vreči Vmep-sf v v Sa morje morje Ncnsa . . .

Domžalskim domžalski Agpmpd skavtom skavt Ncmpd je biti Va-r3s-n pri pri Sl prižiganju prižiganje Ncnsl bakel bakla Ncfpg močno močno Rgp nagajal nagajati Vmpp-sm veter veter Ncmsn , , , zato zato Cc pa pa Cc so biti Va-r3p-n toliko toliko Rgp lažje lahko Rgc prižgali prižgati Vmep-pm kres kres Ncmsan . . .

Plavalni plavalen Agpmsny klub klub Ncmsn Ljubljana Ljubljana Npfsn pa pa Cc letos letos Rgp organizira organizirati Vmbr3s tudi tudi Q že že Q 22. 22. Mdo plavalno plavalen Agpnsa tekmovanje tekmovanje Ncnsa Pokal pokal Ncmsn mesta mesto Ncnsg Ljubljane Ljubljana Npfsg . . . Tekmovanje tekmovanje Ncnsn bo biti Va-f3s-n na na Sl bazenu bazen Ncmsl Kolezija Kolezija Npfsn v v Sa soboto sobota Ncfsa , , , 28. 28. Mdo , , , in in Cc nedeljo nedelja Ncfsa , , , 29. 29. Mdo junija junij Ncmsg . . . Pričakujejo pričakovati Vmpr3p okoli okoli Rgp 300 300 Mdc plavalcev plavalec Ncmpg vseh ves Pg-fpg kategorij kategorija Ncfpg , , , kadetov kadet Ncmpg in in Cc mladincev mladinec Ncmpg iz iz Sg vseh ves Pg-mpg slovenskih slovenski Agpmpg klubov klub Ncmpg in in Cc drugih drug Mlpfpg držav država Ncfpg . . . ( ( ( mč mč Y ) ) )

Ustavno ustaven Agpnsn sodišče sodišče Ncnsn pripravilo pripraviti Vmep-sn daljšo dolg Agcfsa obrazložitev obrazložitev Ncfsa mnenja mnenje Ncnsg o o Sl zakonu zakon Ncmsl o o Sl ratifikaciji ratifikacija Ncfsl evropskega evropski Agpmsg sporazuma sporazum Ncmsg

Sikst Sikst Npmsn je biti Va-r3s-n seveda seveda Q najbolj najbolj Rgp znan znan Agpmsnn po po Sl tem ta Pd-nsl , , , da da Cs je biti Va-r3s-n dal dati Vmep-sm postaviti postaviti Vmen sikstinsko sikstinski Agpfsa kapelo kapela Ncfsa , , , kjer kjer Cs danes danes Rgp ustoličujejo ustoličevati Vmpr3p papeže papež Ncmpa , , , za za Si seboj se Px---i pa pa Cc je biti Va-r3s-n pustil pustiti Vmep-sm tudi tudi Q nekoliko nekoliko Rgp manj manj Rgp kulturno kulturen Agpfsa zapuščino zapuščina Ncfsa . . . Leta leto Ncnsg 1478 1478 Mdc je biti Va-r3s-n izdal izdati Vmep-sm papeško papeški Agpfsa bulo bula Ncfsa , , , s z Si katero kateri Pq-fsi je biti Va-r3s-n odobril odobriti Vmep-sm inkvizicijo inkvizicija Ncfsa v v Sl Kastilji Kastilja Npfsl , , , ter ter Cc imenoval imenovati Vmbp-sm razvpitega razvpit Appmsa Torquemado Torquemada Npmsay za za Sa njenega njen Ps3msasf velikega velik Agpmsa inkvizitorja inkvizitor Ncmsay . . . Torquemada Torquemada Npmsn se se Px------y je biti Va-r3s-n nemudoma nemudoma Rgp spravil spraviti Vmep-sm na na Sa delo delo Ncnsa . . . Leta leto Ncnsg 1482 1482 Mdc je biti Va-r3s-n španska španski Agpfsn inkvizicija inkvizicija Ncfsn samo samo Q v v Sl Andaluziji Andaluzija Npfsl sežgala sežgati Vmep-sf 2000 2000 Mdc " " " heretikov heretik Ncmpg " " " - - - s z Si tem ta Pd-nsi , , , da da Cs so biti Va-r3p-n sovražnike sovražnik Ncmpa Cerkve cerkev Ncfsg sežigali sežigati Vmpp-pm , , , so biti Va-r3p-n se se Px------y spretno spretno Rgp izognili izogniti Vmep-pm biblijski biblijski Agpfsd zapovedi zapoved Ncfsd proti proti Sd prelivanju prelivanje Ncnsd krvi kri Ncfsg . . . Tipičen tipičen Agpmsan primer primer Ncmsan sojenja sojenje Ncnsg je biti Va-r3s-n opisal opisati Vmep-sm Henry Henry Npmsn Charles Charles Npmsn Lea Lea Npmsn v v Sl svojem svoj Px-nsl klasičnem klasičen Agpnsl delu delo Ncnsl Zgodovina zgodovina Ncfsn inkvizicije inkvizicija Ncfsg v v Sl Španiji Španija Npfsl . . . Pripoveduje pripovedovati Vmpr3s o o Sl mladi mlad Agpfsl noseči noseč Agpfsl ženski ženska Ncfsl z z Si imenom ime Ncnsi Elvira Elvira Npfsn del del Xf Campo Campo Npfsn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y zaprli zapreti Vmep-pm , , , češ češ Q da da Cs je biti Va-r3s-n " " " prikrita prikrit Appfsn židinja židinja Ncfsn " " " . . . Leto leto Ncnsa pozneje pozno Rgc so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y privedli privesti Vmep-pm pred pred Sa sodišče sodišče Ncnsa v v Sl Toledu Toledo Npmsl , , , pred pred Si tem ta Pd-nsi pa pa Cc je biti Va-r3s-n v v Sl ječi ječa Ncfsl rodila roditi Vmbp-sf otroka otrok Ncmsay . . . Proti proti Sd njej on Pp3fsd sta biti Va-r3d-n pričala pričati Vmpp-dm dva dva Mlcmdn delavca delavec Ncmdn , , , ki ki Cs sta biti Va-r3d-n živela živeti Vmpp-dm v v Sl njeni njen Ps3fslsf hiši hiša Ncfsl . . . Povedala povedati Vmep-dm sta biti Va-r3d-n , , , da da Cs ni biti Va-r3s-y jedla jesti Vmpp-sf svinjine svinjina Ncfsg in in Cc si se Px---d--y je biti Va-r3s-n ob ob Sl sobotah sobota Ncfpl preoblekla preobleči Vmep-sf spodnje spodnji Agpnsa perilo perilo Ncnsa . . . Ker ker Cs sta biti Va-r3d-n inkviziciji inkvizicija Ncfsd prijavila prijaviti Vmep-dm tako tak Pd-nsa sumljivo sumljiv Agpnsa obnašanje obnašanje Ncnsa , , , sta biti Va-r3d-n bila biti Va-p-dm nagrajena nagrajen Appmdn s z Si tremi trije Mlcnpi leti leto Ncnpi posebnih poseben Agpfpg pravic pravica Ncfpg . . . Elvira Elvira Npfsn je biti Va-r3s-n ugovarjala ugovarjati Vmpp-sf , , , da da Cs je biti Va-r3s-n nedolžna nedolžen Agpfsn . . . Bila biti Va-p-sf je biti Va-r3s-n kristjanka kristjanka Ncfsn . . . Njen njen Ps3msnsf mož mož Ncmsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm kristjan kristjan Ncmsn . . . Njen njen Ps3msnsf oče oče Ncmsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm kristjan kristjan Ncmsn , , , njena njen Ps3fsnsf mati mati Ncfsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n očitno očitno Rgp imela imeti Vmpp-sf tudi tudi Q židovske židovski Agpmpa prednike prednik Ncmpa . . . Od od Sg svojega svoj Px-nsg enajstega enajsti Mlonsg leta leto Ncnsg preprosto preprosto Rgp ni biti Va-r3s-y marala marati Vmpp-sf svinjine svinjina Ncfsg . . . Kadar kadar Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n poskušala poskušati Vmpp-sf jesti jesti Vmpn , , , ji on Pp3fsd--y je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn slabo slabo Rgp . . . Mati mati Ncfsn jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n naučila naučiti Vmep-sf , , , naj naj Cs si se Px---d--y ob ob Sl sobotah sobota Ncfpl preobleče preobleči Vmer3s spodnje spodnji Agpnsa perilo perilo Ncnsa , , , vendar vendar Cc v v Sl tem ta Pd-nsl ni biti Va-r3s-y videla videti Vmbp-sf nobenega noben Pz-msg verskega verski Agpmsg pomena pomen Ncmsg . . . Sodišče sodišče Ncnsn jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n opozorilo opozoriti Vmep-sn , , , da da Cs jo on Pp3fsa--y bodo biti Va-f3p-n mučili mučiti Vmpp-pm , , , če če Cs ne ne Q pove povedati Vmer3s resnice resnica Ncfsg . . . Svoji svoj Px-fsd zgodbi zgodba Ncfsd ni biti Va-r3s-y imela imeti Vmpp-sf dodati dodati Vmen nič nič Rgp več več Q . . . Slekli sleči Vmep-pm so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y do do Sg golega gol Agpnsg in in Cc ji on Pp3fsd--y zvezali zvezati Vmep-pm roke roka Ncfpa . . . Povezovali povezovati Vmpp-pm so biti Va-r3p-n jih on Pp3fpa--y tako tako Rgp dolgo dolgo Rgp , , , dokler dokler Cs ni biti Va-r3s-y kričala kričati Vmpp-sf , , , da da Cs ji on Pp3fsd--y bodo biti Va-f3p-n zlomili zlomiti Vmep-pm roke roka Ncfpa . . . Ko ko Cs so biti Va-r3p-n ji on Pp3fsd--y vrv vrv Ncfsa ovijali ovijati Vmpp-pm okrog okrog Sg rok roka Ncfpg šestnajstič šestnajstič Rgp , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n strgala strgati Vmbp-sf . . . Zatem zatem Rgp so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y privezali privezati Vmep-pm na na Sa mizo miza Ncfsa , , , iz iz Sg katere kateri Pq-fsg so biti Va-r3p-n štrlele štrleti Vmpp-pf ostre oster Agpfpn železne železen Agpfpn palice palica Ncfpn . . . Tudi tudi Q tokrat tokrat Rgp so biti Va-r3p-n vrvi vrv Ncfpa , , , s z Si katerimi kateri Pq-fpi so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y zvezali zvezati Vmep-pm , , , dobro dobro Rgp zatisnili zatisniti Vmep-pm . . . V v Sl mukah muka Ncfpl in in Cc obupu obup Ncmsl je biti Va-r3s-n zajokala zajokati Vmep-sf in in Cc priznala priznati Vmep-sf , , , da da Cs je biti Va-r3s-n prekršila prekršiti Vmep-sf zakon zakon Ncmsan . . . " " " Kakšen kakšen Pq-msa zakon zakon Ncmsan ? ? ? " " " so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y vprašali vprašati Vmep-pm . . . Ker ker Cs se se Px------y ni biti Va-r3s-y mogla moči Vmpp-sf spomniti spomniti Vmen podrobnosti podrobnost Ncfpg o o Sl tem ta Pd-nsl , , , kateri kateri Pq-msa božji božji Agpmsay zakon zakon Ncmsan je biti Va-r3s-n prekršila prekršiti Vmep-sf , , , so biti Va-r3p-n ji on Pp3fsd--y s z Si palico palica Ncfsi zatlačili zatlačiti Vmep-pm v v Sa grlo grlo Ncnsa krpo krpa Ncfsa in in Cc začelo začeti Vmep-sn se se Px------y je biti Va-r3s-n mučenje mučenje Ncnsn z z Si vodo voda Ncfsi . . . Na na Sl koncu konec Ncmsl ni biti Va-r3s-y mogla moči Vmpp-sf več več Q govoriti govoriti Vmpn , , , zato zato Cc so biti Va-r3p-n mučenje mučenje Ncnsa prestavili prestaviti Vmep-pm za za Sa štiri štirje Mlcmpa dni dan Ncmpa . . . V v Sl tem ta Pd-msl času čas Ncmsl je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf zaprta zaprt Appfsn v v Sl samici samica Ncfsl . . . Ko ko Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n začelo začeti Vmep-sn naslednje naslednji Agpnsn zasedanje zasedanje Ncnsn , , , je biti Va-r3s-n lahko lahko Rgp samo samo Q še še Q prosila prositi Vmbp-sf , , , naj naj Cs pokrijejo pokriti Vmer3p njeno njen Ps3fsasf goloto golota Ncfsa , , , nato nato Rgp pa pa Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n čisto čisto Rgp zlomila zlomiti Vmep-sf . . . Končno končno Rgp je biti Va-r3s-n priznala priznati Vmep-sf , , , da da Cs je biti Va-r3s-n židinja židinja Ncfsn , , , in in Cc prosila prositi Vmbp-sf za za Sa milost milost Ncfsa . . . In in Cc sodniki sodnik Ncmpn so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm milostni milosten Agpmpn . . . Zaplenili zapleniti Vmep-pm so biti Va-r3p-n njeno njen Ps3nsasf imetje imetje Ncnsa in in Cc jo on Pp3fsa--y obsodili obsoditi Vmep-pm na na Sa dodatna dodaten Agpnpa tri trije Mlcnpa leta leto Ncnpa ječe ječa Ncfsg . . . Čez čez Sa šest šest Mlc-pa mesecev mesec Ncmpg so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y izpustili izpustiti Vmep-pm , , , ker ker Cs se se Px------y ji on Pp3fsd--y je biti Va-r3s-n omračil omračiti Vmep-sm um um Ncmsn . . . Kaj kaj Pq-nsn se se Px------y je biti Va-r3s-n zgodilo zgoditi Vmep-sn z z Si njenim njen Ps3msisf otrokom otrok Ncmsi , , , ni biti Va-r3s-y znano znan Agpnsn . . .

Pečemo peči Vmpr1p ju on Pp3mda--y na na Sl olju olje Ncnsl v v Sl pokriti pokrit Appfsl posodi posoda Ncfsl , , , proti proti Sd koncu konec Ncmsd pečenja pečenje Ncnsg posipamo posipati Vmpr1p s z Si sesekljano sesekljan Appfsi čebulo čebula Ncfsi , , , in in Cc ko ko Cs ta ta Pd-fsn postekleni postekleneti Vmer3s , , , prilijemo priliti Vmer1p pol pol Rgp lončka lonček Ncmsg umešane umešan Appfsg kisle kisel Agpfsg smetane smetana Ncfsg . . .

Slovenski slovenski Agpmsny premier premier Ncmsn je biti Va-r3s-n posebno poseben Agpnsa zasedanje zasedanje Ncnsa generalne generalen Agpfsg skupščine skupščina Ncfsg izkoristil izkoristiti Vmep-sm tudi tudi Q za za Sa številna številen Agpnpa dvostranska dvostranski Agpnpa srečanja srečanje Ncnpa . . . V v Sl središču središče Ncnsl vseh ves Pg-npg je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf vključitev vključitev Ncfsn Slovenije Slovenija Npfsg v v Sa Nato Nato Npmsan v v Sl prvem prvi Mlomsl krogu krog Ncmsl , , , pri pri Sl čemer kar Pr-nsl je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm najmanj najmanj Rgp optimističen optimističen Agpmsnn kanadski kanadski Agpmsny premier premier Ncmsn Chretien Chretien Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n Drnovšku Drnovšek Npmsd dejal dejati Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n za za Sa slednje slednji Agpnsa zelo zelo Rgp malo malo Rgp možnosti možnost Ncfpg . . . Premier premier Ncmsn Drnovšek Drnovšek Npmsn je biti Va-r3s-n na na Sl tiskovni tiskoven Agpfsl konferenci konferenca Ncfsl dejal dejati Vmep-sm , , , da da Cs Slovenija Slovenija Npfsn nadaljuje nadaljevati Vmpr3s s z Si prizadevanji prizadevanje Ncnpi v v Sl tej ta Pd-fsl smeri smer Ncfsl in in Cc upa upati Vmpr3s na na Sa dramatični dramatičen Agpmsay zasuk zasuk Ncmsan " " " minuto minuta Ncfsa pred pred Si vrhunskim vrhunski Agpnsi srečanjem srečanje Ncnsi v v Sl Madridu Madrid Npmsl " " " . . .

Najbolj najbolj Rgp pa pa Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n Mobitel mobitel Ncmsn zašil zašiti Vmep-sm pri pri Sl možnostih možnost Ncfpl downloadanja downloadanje Ncnsg . . . Če če Cs velja veljati Vmpr3s , , , da da Cs 11 11 Mdc ( ( ( 50 50 Mdc ) ) ) MB MB Y downloadamo downloadati Vmer1p v v Sl 45 45 Mdc ( ( ( 225 225 Mdc ) ) ) minutah minuta Ncfpl , , , potem potem Rgp je biti Va-r3s-n hitrost hitrost Ncfsn prenosa prenos Ncmsg v v Sl prvem prvi Mlomsl primeru primer Ncmsl le le Q malenkost malenkost Ncfsa več veliko Rgc kot kot Cs 4 4 Mdc kB kB Y / / / s s Y , , , v v Sl drugem drug Mlpmsl pa pa Cc celo celo Q le le Q 3,7 3,7 Mdc ! ! ! Toda toda Cc ! ! ! V v Sl drugih drug Mlpfpl reklamah reklama Ncfpl in in Cc specifikacijah specifikacija Ncfpl Mobitel mobitel Ncmsn trdi trditi Vmpr3s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n hitrost hitrost Ncfsn prenosa prenos Ncmsg po po Sl GPRS GPRS Npmsn do do Sg 42,5 42,5 Mdc kB kB Y / / / s s Y . . . Ta ta Pd-fsn res res Rgp ni biti Va-r3s-y stalna stalen Agpfsn , , , vendar vendar Cc bi biti Va-c vseeno vseeno Rgp pričakovali pričakovati Vmpp-pm , , , da da Cs ne ne Q bo biti Va-f3s-n nižja nizek Agcfsn od od Sg najnižje nizek Agsfsg izpred izpred Sg let leto Ncnpg , , , ko ko Cs so biti Va-r3p-n prenos prenos Ncmsan podatkov podatek Ncmpg šele šele Q uvajali uvajati Vmpp-pm . . .

V v Sl samostanu samostan Ncmsl je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf v v Sl sklopu sklop Ncmsl bogoslovne bogosloven Agpfsg šole šola Ncfsg za za Sa vzgojo vzgoja Ncfsa duhovnikov duhovnik Ncmpg tudi tudi Q glasbena glasben Agpfsn šola šola Ncfsn , , , v v Sl kateri kateri Pq-fsl je biti Va-r3s-n verjetno verjetno Rgp dobil dobiti Vmep-sm prvo prvi Mlofsa glasbeno glasben Agpfsa izobrazbo izobrazba Ncfsa naš naš Ps1msnp znameniti znamenit Agpmsny skladatelj skladatelj Ncmsn Jakob Jakob Npmsn Gallus Gallus Npmsn - - - Petelin Petelin Npmsn ( ( ( 1550-1591 1550-1591 Mdc ) ) ) . . .

» » » Iz iz Sg osebne oseben Agpfsg izkušnje izkušnja Ncfsg vem vedeti Vmpr1s , , , kaj kaj Pq-nsa pomeni pomeniti Vmbr3s soočenje soočenje Ncnsn z z Si diagnozo diagnoza Ncfsi rak rak Ncmsn dojk dojka Ncfpg , , , zato zato Cc smo biti Va-r1p-n uvedli uvesti Vmep-pm SOS SOS Npmsn - - - telefon telefon Ncmsan , , , ki ki Cs daje dajati Vmpr3s možnost možnost Ncfsa osebnega oseben Agpnsg svetovanja svetovanje Ncnsg . . . Vsak vsak Pg-msa torek torek Ncmsan od od Sg 16. 16. Mdo do do Sg 18. 18. Mdo ure ura Ncfsg me jaz Pp1-sa--y lahko lahko Rgp ženske ženska Ncfpn pokličejo poklicati Vmer3p na na Sa številko številka Ncfsa 041 041 Mdc / / / 516-900 516-900 Mdc . . . Z z Si veseljem veselje Ncnsi se se Px------y bom biti Va-f1s-n odzvala odzvati Vmep-sf tudi tudi Q ob ob Sl drugem drug Mlpmsl času čas Ncmsl , , , če če Cs bom biti Va-f1s-n le le Q lahko lahko Rgp pomagala pomagati Vmbp-sf . . . Pogovori pogovor Ncmpn so biti Va-r3p-n namenjeni namenjen Appmpn tako tako Cc bolnicam bolnica Ncfpd kot kot Cs sorodnikom sorodnik Ncmpd , , , prijateljem prijatelj Ncmpd , , , ki ki Cs začutijo začutiti Vmer3p stisko stiska Ncfsa ob ob Sl bolezni bolezen Ncfsl matere mati Ncfsg , , , žene žena Ncfsg , , , sestre sestra Ncfsg , , , hčerke hčerka Ncfsg … … …

Rudarjenje rudarjenje Ncnsn je biti Va-r3s-n Rečici Rečica Npfsd pustilo pustiti Vmep-sn velik velik Agpmsan pečat pečat Ncmsan , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n marsikateri marsikateri Pi-fsd družini družina Ncfsd dajalo dajati Vmpp-sn kruh kruh Ncmsan . . . Malo malo Rgp naprej naprej Rgp je biti Va-r3s-n vas vas Ncfsn Govce Govce Npfpn , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n prav prav Q zaradi zaradi Sg rudarjenja rudarjenje Ncnsg pred pred Si skoraj skoraj Q 40 40 Mdc leti leto Ncnpi pogreznila pogrezniti Vmep-sf sama sam Agpfsn vase vase Px---a--b . . . Pa pa Cc nikar nikar Q ne ne Q spreglejte spregledati Vmem2p Plečnikove Plečnikov Aspfsg mojstrovine mojstrovina Ncfsg v v Sl Zgornji zgornji Agpfsl Rečici Rečica Npfsl , , , cerkve cerkev Ncfsg , , , posvečene posvečen Appfsg svetniškemu svetniški Agpmsd škofu škof Ncmsd Antonu Anton Npmsd Martinu Martin Npmsd Slomšku Slomšek Npmsd . . .

» » » Poleti poleti Rgp ne ne Q grem iti Vmbr1s na na Sa počitnice počitnice Ncfpa , , , sem biti Va-r1s-n kar kar Rgp doma doma Rgp in in Cc sem biti Va-r1s-n s z Si ponudbo ponudba Ncfsi zadovoljna zadovoljen Agpfsn . . . Gostinci gostinec Ncmpn se se Px------y potrudijo potruditi Vmer3p . . .

Osnovna osnoven Agpnpn pravila pravilo Ncnpn , , , ki ki Cs si se Px---d--y jih on Pp3npa--y postavimo postaviti Vmer1p , , , so biti Va-r3p-n preprosta preprost Agpnpn . . . Nabiramo nabirati Vmpr1p vedno vedno Rgp v v Sl čistem čist Agpnsl okolju okolje Ncnsl , , , pozorni pozoren Agpmpn moramo morati Vmpr1p biti biti Va-n na na Sa to ta Pd-nsa , , , da da Cs rastlina rastlina Ncfsn v v Sl okolju okolje Ncnsl ni biti Va-r3s-y ogrožena ogrožen Appfsn , , , nabrano nabran Appnsa operemo oprati Vmer1p in in Cc čim čim Rgp prej prej Rgp po po Sl nabiranju nabiranje Ncnsl pripravimo pripraviti Vmer1p na na Sa različne različen Agpmpa načine način Ncmpa . . . Mladi mlad Agpmpn poganjki poganjek Ncmpn , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y nabiramo nabirati Vmpr1p od od Sg marca marec Ncmsg pa pa Cc tja tja Rgp do do Sg junija junij Ncmsg , , , so biti Va-r3p-n izvrstni izvrsten Agpmpn v v Sl različnih različen Agpfpl juhah juha Ncfpl , , , omakah omaka Ncfpl , , , prikuhah prikuha Ncfpl , , , solatah solata Ncfpl in in Cc prav prav Q vsaka vsak Pg-fsn vrsta vrsta Ncfsn jedi jed Ncfsg bo biti Va-f3s-n izdatno izdatno Rgp obogatila obogatiti Vmep-sf naše naš Ps1nsap telo telo Ncnsa z z Si dragocenimi dragocen Agpmpi vitamini vitamin Ncmpi , , , minerali mineral Ncmpi , , , kislinami kislina Ncfpi … … …

Balinanje balinanje Ncnsn se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl uveljavilo uveljaviti Vmep-sn že že Q pred pred Si drugo drug Mlpfsi svetovno svetoven Agpfsi vojno vojna Ncfsi , , , pravo pravi Agpnsn športno športen Agpnsn pa pa Cc v v Sl letu leto Ncnsl 1949 1949 Mdc , , , čez čez Sa dve dva Mlcnda leti leto Ncnda pa pa Cc je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf ustanovljena ustanovljen Appfsn tudi tudi Q Balinarska balinarski Agpfsn zveza zveza Ncfsn Slovenije Slovenija Npfsg . . . Tudi tudi Q prava pravi Agpnpn tekmovanja tekmovanje Ncnpn obstajajo obstajati Vmpr3p . . .

Turizem turizem Ncmsn je biti Va-r3s-n tu tu Rgp visoko visoko Rgp razvit razvit Appmsnn . . . Lahko lahko Rgp si biti Va-r2s-n premožen premožen Agpmsnn in in Cc zahteven zahteven Agpmsnn gost gost Ncmsn hotelskih hotelski Agpmpg kompleksov kompleks Ncmpg najvišjih visok Agsfpg kategorij kategorija Ncfpg ali ali Cc pa pa Cc povsem povsem Rgp preprost preprost Agpmsnn popotnik popotnik Ncmsn z z Si nahrbtnikom nahrbtnik Ncmsi , , , ki ki Cs spi spati Vmpr3s v v Sl prikupnih prikupen Agpmpl bungalovih bungalov Ncmpl ob ob Sl obali obala Ncfsl . . . Zadovoljiti zadovoljiti Vmen znajo znati Vmpr3p prav prav Q vse ves Pg-fpa potrebe potreba Ncfpa . . . Turist turist Ncmsn je biti Va-r3s-n tukaj tukaj Rgp dobrodošel dobrodošel Agpmsnn ne ne Q glede glede Rgp na na Sa debelino debelina Ncfsa njegove njegov Ps3fsgsm denarnice denarnica Ncfsg , , , saj saj Cc se se Px------y zavedajo zavedati Vmpr3p , , , da da Cs gre iti Vmbr3s dober dober Agpmsnn glas glas Ncmsn v v Sa deveto deveti Mlofsa vas vas Ncfsa , , , slab slab Agpmsnn pa pa Cc še še Q dlje daleč Rgc . . .

Najlepše lepo Rgs se se Px------y bo biti Va-f3s-n kitajsko kitajski Agpnsn zelje zelje Ncnsn razvilo razviti Vmep-sn v v Sl topli topel Agpfsl jeseni jesen Ncfsl , , , na na Sl rastišču rastišče Ncnsl pa pa Cc ga on Pp3msa--y lahko lahko Rgp pustimo pustiti Vmer1p še še Q pozno pozno Rgp v v Sa jesen jesen Ncfsa , , , saj saj Cc mu on Pp3msd--y mraz mraz Ncmsn ne ne Q škoduje škodovati Vmbr3s . . . Ko ko Cs ga on Pp3msa--y bo biti Va-f3s-n oplazil oplaziti Vmep-sm prvi prvi Mlomsn jesenski jesenski Agpmsny mraz mraz Ncmsn , , , bo biti Va-f3s-n še še Q bolj bolj Rgp prišel priti Vmep-sm do do Sg izraza izraz Ncmsg njegov njegov Ps3msnsm okus okus Ncmsn , , , predvsem predvsem Q če če Cs bomo biti Va-f1p-n zelje zelje Ncnsa uživali uživati Vmpp-pm v v Sl solati solata Ncfsl . . .

Steklo steklo Ncnsn med med Si risanjem risanje Ncnsi in in Cc barvanjem barvanje Ncnsi leži ležati Vmpr3s vodoravno vodoravno Rgp , , , ker ker Cs drugače drugače Rgp barv barva Ncfpg

Gianni Gianni Npmsn Rijavec Rijavec Npmsn , , , pevec pevec Ncmsn : : : » » » Na na Sl Melodijah melodija Ncfpl morja morje Ncnsg in in Cc sonca sonce Ncnsg sem biti Va-r1s-n že že Q večkrat večkrat Rgp nastopal nastopati Vmpp-sm in in Cc upam upati Vmpr1s , , , da da Cs še še Q bom biti Va-f1s-n . . . Želim želeti Vmpr1s pa pa Cc si se Px---d--y , , , da da Cs bi biti Va-c imel imeti Vmpp-sm festival festival Ncmsn večjo velik Agcfsa podporo podpora Ncfsa nacionalne nacionalen Agpfsg televizije televizija Ncfsg oziroma oziroma Cc države država Ncfsg , , , tako tako Cc da da Cs bi biti Va-c lahko lahko Rgp postal postati Vmep-sm mednarodni mednaroden Agpmsny . . . Mali mali Agpmsny San San Npmsn Remo Remo Npmsn , , , torej torej Rgp . . . Glede glede Rgp na na Sa turistični turističen Agpmsay Portorož Portorož Npmsan ima imeti Vmpr3s-n vse ves Pg-mpa pogoje pogoj Ncmpa , , , tudi tudi Q to ta Pd-nsn , , , da da Cs smo biti Va-r1p-n pridružena pridružen Appfsn članica članica Ncfsn EU EU Npfsg , , , je biti Va-r3s-n njegov njegov Ps3msnsm plus plus Ncmsn . . . Festival festival Ncmsn mi jaz Pp1-sd--y je biti Va-r3s-n všeč všeč Rgp predvsem predvsem Q zaradi zaradi Sg sproščenega sproščen Agpnsg ozračja ozračje Ncnsg . . . Všeč všeč Rgp mi jaz Pp1-sd--y je biti Va-r3s-n tudi tudi Q to ta Pd-nsn , , , da da Cs so biti Va-r3p-n ga on Pp3msa--y prestavili prestaviti Vmep-pm na na Sa junij junij Ncmsan , , , tako tako Cc da da Cs lahko lahko Rgp zmagovalna zmagovalen Agpfsn pesem pesem Ncfsn resnično resnično Rgp postane postati Vmer3s poletni poleten Agpmsny hit hit Ncmsn . . . « « « + + + FOTO foto Ncmsn

Loto loto Ncmsn številke številka Ncfpn : : : 16 16 Mdc , , , 35 35 Mdc , , , 37 37 Mdc , , , 3 3 Mdc , , , 24 24 Mdc , , , 34 34 Mdc , , , 10 10 Mdc , , , 38 38 Mdc . . .

V v Sa kulturno kulturen Agpfsa dediščino dediščina Ncfsa pod pod Si pokroviteljstvom pokroviteljstvo Ncnsi UNESCA Unesco Npmsg nedvomno nedvomno Rgp sodi soditi Vmpr3s tudi tudi Q eden eden Mlpmsn najbolj najbolj Rgp veličastnih veličasten Agpmpg gradov grad Ncmpg v v Sl Evropi Evropa Npfsl , , , znameniti znamenit Agpmsny grad grad Ncmsn Marlbork Marlbork Npmsn v v Sl istoimenskem istoimenski Agpmsl kraju kraj Ncmsl na na Sl severu sever Ncmsl Poljske Poljska Npfsg , , , dobrih dober Agpmpg 70 70 Mdc kilometrov kilometer Ncmpg oddaljen oddaljen Appmsnn od od Sg pristanišča pristanišče Ncnsg Gdansk Gdansk Npmsn ali ali Cc približno približno Rgp 400 400 Mdc kilometrov kilometer Ncmpg od od Sg poljske poljski Agpfsg prestolnice prestolnica Ncfsg Varšava Varšava Npfsn . . . Prometno prometno Rgp je biti Va-r3s-n dobro dobro Rgp povezan povezan Appmsnn tako tako Cc z z Si Varšavo Varšava Npfsi kot kot Cs Gdandskom Gdandsk Npmsi . . .

Čarovne čaroven Agpfpn lastnosti lastnost Ncfpn lipe lipa Ncfsg so biti Va-r3p-n znane znan Agpfpn že že Q od od Sg nekdaj nekdaj Rgp , , , saj saj Cc lipovo lipov Agpnsn drevo drevo Ncnsn v v Sl bližini bližina Ncfsl doma dom Ncmsg odganja odganjati Vmpr3s zlo zlo Ncnsa in in Cc nas jaz Pp1-pa ščiti ščititi Vmpr3s . . . Lipa lipa Ncfsn je biti Va-r3s-n drevo drevo Ncnsn nesmrtnosti nesmrtnost Ncfsg in in Cc jo on Pp3fsa--y zato zato Rgp uporabljamo uporabljati Vmpr1p pri pri Sl tovrstnih tovrsten Agpfpl rotitvah rotitev Ncfpl . . . Vzglavje vzglavje Ncnsn , , , napolnjeno napolnjen Appnsn z z Si lipovimi lipov Aspmpi in in Cc sivkinimi sivkin Aspmpi cvetovi cvet Ncmpi , , , nam jaz Pp1-pd bo biti Va-f3s-n prineslo prinesti Vmep-sn miren miren Agpmsan in in Cc globok globok Agpmsan spanec spanec Ncmsan . . .

Vitamin vitamin Ncmsn E E Ncmsn se se Px------y zaradi zaradi Sg svoje svoj Px-fsg izjemne izjemen Agpfsg sposobnosti sposobnost Ncfsg lovljenja lovljenje Ncnsg prostih prost Agpmpg radikalov radikal Ncmpg velikokrat velikokrat Rgp omenja omenjati Vmpr3s kot kot Cs porok porok Ncmsn mladosti mladost Ncfsg , , , moškosti moškost Ncfsg in in Cc rodovitnosti rodovitnost Ncfsg . . . Tako tako Rgp kot kot Cs vitamin vitamin Ncmsn C C Ncmsn je biti Va-r3s-n tudi tudi Q vitamin vitamin Ncmsn E E Ncmsn zelo zelo Rgp občutljiv občutljiv Agpmsnn za za Sa svetlobo svetloba Ncfsa , , , vročino vročina Ncfsa in in Cc kisik kisik Ncmsan . . . S z Si kuhanjem kuhanje Ncnsi ga on Pp3msa--y uničimo uničiti Vmer1p do do Sg 55 55 Mdc odstotkov odstotek Ncmpg . . . Zato zato Cc raje rad Rgc uživajmo uživati Vmpm1p sveža svež Agpnpa surova surov Agpnpa živila živilo Ncnpa . . . Pomembna pomemben Agpfsn za za Sa oskrbovanje oskrbovanje Ncnsa z z Si njim on Pp3msi je biti Va-r3s-n hrana hrana Ncfsn iz iz Sg rastlin rastlina Ncfpg in in Cc njihovih njihov Ps3npgp olj olje Ncnpg . . . Z z Si vitaminom vitamin Ncmsi E E Ncmsn je biti Va-r3s-n najbogatejše bogat Agsnsn olje olje Ncnsn iz iz Sg pšeničnih pšeničen Agpmpg kalčkov kalček Ncmpg , , , veliko veliko Rgp pa pa Cc ga on Pp3msg--y je biti Va-r3s-n tudi tudi Q v v Sl sončničnem sončničen Agpnsl , , , olivnem oliven Agpnsl in in Cc koruznem koruzen Agpnsl olju olje Ncnsl . . .

Trimsko trimski Agpnsn gibanje gibanje Ncnsn je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn pri pri Sl nas jaz Pp1-pl na na Sl vrhuncu vrhunec Ncmsl med med Si letoma leto Ncndi 1970 1970 Mdc in in Cc 1985 1985 Mdc . . . Uredili urediti Vmep-pm so biti Va-r3p-n mnogo mnogo Rgp trimskih trimski Agpmpg kabinetov kabinet Ncmpg in in Cc trimskih trimski Agpfpg stez steza Ncfpg . . . Miki Miki Npmsn Muster Muster Npmsn je biti Va-r3s-n ustvaril ustvariti Vmep-sm trimčka trimček Ncmsay , , , gesli geslo Ncnda Vsi ves Pg-mpn na na Sa kolo kolo Ncnsa za za Sa zdravo zdrav Agpnsa telo telo Ncnsa in in Cc pa pa Cc Za za Sa vitko vitek Agpfsa postavo postava Ncfsa je biti Va-r3s-n plavanje plavanje Ncnsn pravo pravi Agpnsn pa pa Cc tako tako Rgp ali ali Cc tako tako Rgp vsi ves Pg-mpn poznamo poznati Vmpr1p . . .

Po po Sl Starmanovem Starmanov Aspnsl mnenju mnenje Ncnsl Joras Joras Npmsn na na Sl kontrolni kontrolen Agpfsl točki točka Ncfsl ne ne Q bo biti Va-f3s-n kazal kazati Vmpp-sm osebne oseben Agpfsg izkaznice izkaznica Ncfsg , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n celo celo Q France France Npmsn Bučar Bučar Npmsn izjavil izjaviti Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm ugrabljen ugrabljen Appmsnn . . . » » » V v Sl Zagrebu Zagreb Npmsl smo biti Va-r1p-n najeli najeti Vmep-pm uglednega ugleden Agpmsa advokata advokat Ncmsay Anteja Ante Npmsay Nobila Nobilo Npmsay , , , vztrajali vztrajati Vmpp-pm bomo biti Va-f1p-n pri pri Sl odškodninski odškodninski Agpfsl odgovornosti odgovornost Ncfsl in in Cc po po Sl preklicu preklic Ncmsl odredbe odredba Ncfsg sodnika sodnik Ncmsg za za Sa prekrške prekršek Ncmpa , , , da da Cs lahko lahko Rgp Jorasu Joras Npmsd dve dva Mlcnda leti leto Ncnda kadarkoli kadarkoli Rgp pregledajo pregledati Vmer3p hišo hiša Ncfsa . . . Starman Starman Npmsn je biti Va-r3s-n še še Q menil meniti Vmbp-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n k k Sd Jorasovi Jorasov Aspfsd izpustitvi izpustitev Ncfsd prispeval prispevati Vmbp-sm pritisk pritisk Ncmsn škofovske škofovski Agpfsg konference konferenca Ncfsg , , , predvsem predvsem Q pa pa Cc enotna enoten Agpfsn akcija akcija Ncfsn vseslovenske vseslovenski Agpfsg politike politika Ncfsg , , , strank stranka Ncfpg in in Cc civilne civilen Agpfsg družbe družba Ncfsg . . . Take tak Pd-fsg enotnosti enotnost Ncfsg Slovenci Slovenec Npmpn niso biti Va-r3p-y pokazali pokazati Vmep-pm od od Sg plebiscita plebiscit Ncmsg za za Sa osamosvojitev osamosvojitev Ncfsa dalje dolgo Rgc , , , « « « je biti Va-r3s-n dejal dejati Vmep-sm Starman Starman Npmsn . . .

Piran Piran Npmsn - - - Predstavniki predstavnik Ncmpn slovenskih slovenski Agpmpg in in Cc hrvaških hrvaški Agpmpg ribičev ribič Ncmpg so biti Va-r3p-n se se Px------y dogovorili dogovoriti Vmep-pm za za Sa sestanek sestanek Ncmsan , , , ki ki Cs naj naj Q bi biti Va-c urejal urejati Vmpp-sm njihove njihov Ps3mpap odnose odnos Ncmpa na na Sl morju morje Ncnsl . . . Ta ta Pd-msn sestanek sestanek Ncmsn bi biti Va-c se se Px------y moral morati Vmpp-sm začeti začeti Vmen danes danes Rgp zjutraj zjutraj Rgp ob ob Sl 9. 9. Mdo uri ura Ncfsl v v Sl veliki velik Agpfsl dvorani dvorana Ncfsl piranske piranski Agpfsg občinske občinski Agpfsg palače palača Ncfsg . . . » » » Potem potem Rgp ko ko Cs smo biti Va-r1p-n se se Px------y že že Q dogovorili dogovoriti Vmep-pm za za Sa kraj kraj Ncmsan sestanka sestanek Ncmsg , , , smo biti Va-r1p-n zvedeli zvedeti Vmep-pm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n nekaj nekaj Rgp hrvaških hrvaški Agpmpg ribičev ribič Ncmpg nezadovoljnih nezadovoljen Agpmpg z z Si izbiro izbira Ncfsi kraja kraj Ncmsg in in Cc zahtevajo zahtevati Vmbr3p sestanek sestanek Ncmsan na na Sl morju morje Ncnsl . . . Toda toda Cc tako tako Rgp spet spet Rgp ne ne Q gre iti Vmbr3s , , , saj saj Cc smo biti Va-r1p-n že že Q vse ves Pg-mpa obvestili obvestiti Vmep-pm in in Cc pripravili pripraviti Vmep-pm sestanek sestanek Ncmsan , , , « « « je biti Va-r3s-n včeraj včeraj Rgp povedal povedati Vmep-sm Zlatko Zlatko Npmsn Novogradec Novogradec Npmsn , , , član član Ncmsn pogajalske pogajalski Agpfsg skupine skupina Ncfsg na na Sl slovenski slovenski Agpfsl strani stran Ncfsl , , , ki ki Cs upa upati Vmpr3s , , , da da Cs sestanek sestanek Ncmsn vendarle vendarle Cc bo biti Va-f3s-n . . .

Ker ker Cs v v Sl Kabulu Kabul Npmsl niso biti Va-r3p-y zmogli zmoči Vmep-pm raziskati raziskati Vmen ozadja ozadje Ncnsg nobenega noben Pz-msg dosedanjega dosedanji Agpmsg atentata atentat Ncmsg in in Cc eksplozije eksplozija Ncfsg , , , je biti Va-r3s-n vprašanje vprašanje Ncnsn , , , ali ali Rgp so biti Va-r3p-n za za Sa ta ta Pd-npa dejanja dejanje Ncnpa krivi kriv Agpmpn samo samo Q ostanki ostanek Ncmpn talibskega talibski Agpmsg režima režim Ncmsg in in Cc Al Al Xf Kaide Kaida Npfsg . . . Morda morda Q so biti Va-r3p-n v v Sl njihovem njihov Ps3nslp ozadju ozadje Ncnsl globoko globoko Rgp zakoreninjena zakoreninjen Appnpn medetnična medetničen Agpnpn nasprotja nasprotje Ncnpn med med Si večinskimi večinski Agpmpi Paštuni Paštun Npmpi in in Cc manjšinskimi manjšinski Agpmpi Tadžiki Tadžik Npmpi in in Cc Uzbeki Uzbek Npmpi , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n večinoma večinoma Rgp sestavljali sestavljati Vmpp-pm Severno severen Agpfsa zvezo zveza Ncfsa , , , ter ter Cc med med Si šiitskimi šiitski Agpmpi Hazari Hazar Npmpi in in Cc Turkmeni Turkmen Npmpi . . . Ker ker Cs je biti Va-r3s-n mednarodna mednaroden Agpfsn skupnost skupnost Ncfsn na na Sl čelu čelo Ncnsl z z Si ZDA ZDA Npfpi po po Sl vojaško vojaški Agpnsn - - - političnem političen Agpmsl porazu poraz Ncmsl talibskega talibski Agpmsg režima režim Ncmsg naredila narediti Vmep-sf odločno odločno Rgp premalo premalo Rgp za za Sa izboljšanje izboljšanje Ncnsa gospodarsko gospodarski Agpnsn - - - socialnih socialen Agpfpg razmer razmera Ncfpg 23 23 Mdc milijonov milijon Ncmpg prebivalcev prebivalec Ncmpg , , , so biti Va-r3p-n atentati atentat Ncmpn in in Cc bombne bomben Agpfpn eksplozije eksplozija Ncfpn morda morda Q posledica posledica Ncfsn spopadanja spopadanje Ncnsg med med Si baroni baron Ncmpi vojne vojna Ncfsg in in Cc opijsko opijski Agpfsi mafijo mafija Ncfsi , , , s z Si katero kateri Pq-fsi so biti Va-r3p-n med med Si drugim drug Mlpnsi povezovali povezovati Vmpp-pm ubitega ubit Appmsa podpredsednika podpredsednik Ncmsay Abdula Abdul Npmsay Kadirja Kadir Npmsay . . .

Tudi tudi Q v v Sl programskih programski Agpnpl besedilih besedilo Ncnpl je biti Va-r3s-n očitna očiten Agpfsn želja želja Ncfsn po po Sl proevropskem proevropski Agpnsl profiliranju profiliranje Ncnsl . . . » » » Razširjena razširjen Appfsn Evropa Evropa Npfsn z z Si Avstrijo Avstrija Npfsi kot kot Cs središčno središčen Agpfsi državo država Ncfsi , , , « « « s z Si to ta Pd-fsi formulo formula Ncfsi je biti Va-r3s-n zunanja zunanji Agpfsn ministrica ministrica Ncfsn Benita Benita Npfsn Ferrero Ferrero Npfsn - - - Waldner Waldner Npfsn prejšnji prejšnji Agpmsay teden teden Ncmsan odprla odpreti Vmep-sf letošnji letošnji Agpmsay zbor zbor Ncmsan avstrijskih avstrijski Agpmpg veleposlanikov veleposlanik Ncmpg na na Sl Dunaju Dunaj Npmsl . . . » » » Že že Q danes danes Rgp moramo morati Vmpr1p misliti misliti Vmpn na na Sa to ta Pd-nsa , , , kje kje Rgp bodo biti Va-f3p-n nekoč nekoč Rgp zunanje zunanji Agpfpn meje meja Ncfpn EU EU Npfsg in in Cc kakšni kakšen Pq-mpn bodo biti Va-f3p-n odnosi odnos Ncmpn z z Si novimi nov Agpmpi sosedi sosed Ncmpi , , , « « « je biti Va-r3s-n dejala dejati Vmep-sf . . .

V v Sl arheološkem arheološki Agpmsl parku park Ncmsl iz iz Sg rimske rimski Agpfsg dobe doba Ncfsg bo biti Va-f3s-n v v Sa nedeljo nedelja Ncfsa slovesna slovesen Agpfsn akademija akademija Ncfsn z z Si gledališko gledališki Agpfsi predstavo predstava Ncfsi , , , že že Q zdaj zdaj Rgp pa pa Cc so biti Va-r3p-n obiskovalcem obiskovalec Ncmpd na na Sa voljo volja Ncfsa nove nov Agpfpn zloženke zloženka Ncfpn o o Sl parku park Ncmsl ; ; ; splošna splošen Agpfsn , , , zloženka zloženka Ncfsn o o Sl bližnji bližnji Agpfsl rimski rimski Agpfsl cesti cesta Ncfsl ter ter Cc štiri štirje Mlcfpn o o Sl predstavljenih predstavljen Appfpl grobnicah grobnica Ncfpl nekdanjih nekdanji Agpfpg celjskih celjski Agpfpg družin družina Ncfpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n bile biti Va-p-pf tukaj tukaj Rgp pokopane pokopan Appfpn , , , ker ker Cs so biti Va-r3p-n imele imeti Vmpp-pf v v Sl bližini bližina Ncfsl svoja svoj Px-npa poletna poleten Agpnpa posestva posestvo Ncnpa . . . Med med Si mnogimi mnog Pi-fpi grobnicami grobnica Ncfpi so biti Va-r3p-n odkrili odkriti Vmep-pm tudi tudi Q grobova grob Ncmda dveh dva Mlcmdg nekdanjih nekdanji Agpmdg celjskih celjski Agpmdg županov župan Ncmdg . . .

Hrastnik Hrastnik Npmsn - - - Z z Si nakupom nakup Ncmsi delnic delnica Ncfpg družbe družba Ncfsg Duka Duka Npfsn je biti Va-r3s-n postala postati Vmep-sf Steklarna steklarna Ncfsn Hrastnik Hrastnik Npmsn , , , d. d. Y d. d. Y , , , 49,47 49,47 Mdc - - - odstotna odstoten Agpfsn solastnica solastnica Ncfsn trboveljske trboveljski Agpfsg tovarne tovarna Ncfsg pohištva pohištvo Ncnsg . . . Odločitev odločitev Ncfsn omenjene omenjen Appfsg skupine skupina Ncfsg , , , registrirane registriran Appfsg sicer sicer Rgp za za Sa upravljanje upravljanje Ncnsa družb družba Ncfpg , , , je biti Va-r3s-n naletela naleteti Vmep-sf na na Sa precejšen precejšen Agpmsan odmev odmev Ncmsan , , , saj saj Cc gre iti Vmbr3s za za Sa prvi prvi Mlomsa » » » prevzem prevzem Ncmsan « « « te ta Pd-fsg vrste vrsta Ncfsg v v Sl Zasavju Zasavje Npnsl . . . Kot kot Cs pravijo praviti Vmbr3p v v Sl Steklarni steklarna Ncfsl , , , je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf tovarna tovarna Ncfsn pohištva pohištvo Ncnsg zanje zame Pp3mpa--b zanimiva zanimiv Agpfsn iz iz Sg ekoloških ekološki Agpmpg razlogov razlog Ncmpg . . . Kot kot Cs je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm direktor direktor Ncmsn Steklarne steklarna Ncfsg Stojan Stojan Npmsn Binder Binder Npmsn , , , je biti Va-r3s-n nakup nakup Ncmsn skoraj skoraj Q 50 50 Mdc - - - odstotnega odstoten Agpmsg solastniškega solastniški Agpmsg deleža delež Ncmsg del del Ncmsn njihove njihov Ps3fsgp strategije strategija Ncfsg , , , po po Sl kateri kateri Pq-fsl kupujejo kupovati Vmpr3p druga drug Mlpnpa podjetja podjetje Ncnpa in in Cc deleže delež Ncmpa v v Sl njih on Pp3npl zato zato Rgp , , , da da Cs bi biti Va-c realizirali realizirati Vmbp-pm načrtovane načrtovan Appmpa projekte projekt Ncmpa in in Cc razpršili razpršiti Vmep-pm naložbe naložba Ncfpa , , , ne ne Q pa pa Cc iz iz Sg finančnih finančen Agpmpg interesov interes Ncmpg . . . Tovarna tovarna Ncfsn pohištva pohištvo Ncnsg je biti Va-r3s-n po po Sl njegovi njegov Ps3fslsm oceni ocena Ncfsl v v Sl svojem svoj Px-nsl jedru jedro Ncnsl zdravo zdrav Agpnsn podjetje podjetje Ncnsn , , , v v Sl katerem kateri Pq-msl vidi videti Vmbr3s Steklarna steklarna Ncfsn predelovalca predelovalec Ncmsay odpadnega odpaden Agpmsg lesa les Ncmsg . . . Prav prav Q reciklaža reciklaža Ncfsn odpadkov odpadek Ncmpg oziroma oziroma Cc njihova njihov Ps3fsnp predelava predelava Ncfsn v v Sa drug drug Mlpmsan koristen koristen Agpmsan produkt produkt Ncmsan z z Si višjo visok Agcfsi dodano dodan Appfsi vrednostjo vrednost Ncfsi , , , ki ki Cs bi biti Va-c ga on Pp3msa--y bilo biti Va-p-sn mogoče mogoče Rgp brez brez Sg težav težava Ncfpg tržiti tržiti Vmpn , , , pa pa Cc se se Px------y ujema ujemati Vmpr3s tudi tudi Q z z Si njihovimi njihov Ps3mpip ekološkimi ekološki Agpmpi projekti projekt Ncmpi . . . Steklarna steklarna Ncfsn je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc pred pred Si kratkim kratek Agpmsi že že Q ustanovila ustanoviti Vmep-sf podjetje podjetje Ncnsa za za Sa reciklažo reciklaža Ncfsa odpadnega odpaden Agpnsg stekla steklo Ncnsg , , , v v Sl katerem kateri Pq-nsl bodo biti Va-f3p-n iz iz Sg odpadnih odpaden Agpfpg črepinj črepinja Ncfpg izdelovali izdelovati Vmpp-pm steklene steklen Agpfpa granule granula Ncfpa . . . Podjetje podjetje Ncnsn naj naj Q bi biti Va-c imelo imeti Vmpp-sn prostore prostor Ncmpa v v Sl Hrastniku Hrastnik Npmsl , , , na na Sl kranjski kranjski Agpfsl strani stran Ncfsl Save Sava Npfsg . . . Glede glede Rgp na na Sa to ta Pd-nsa , , , da da Cs ima imeti Vmpr3s-n tovarna tovarna Ncfsn pohištva pohištvo Ncnsg na na Sl svoji svoj Px-fsl lokaciji lokacija Ncfsl omejene omejen Appfpa prostorske prostorski Agpfpa možnosti možnost Ncfpa , , , pa pa Cc bi biti Va-c tu tu Rgp tekla teči Vmpp-sf tudi tudi Q predelava predelava Ncfsn lesa les Ncmsg . . . Sicer sicer Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n Steklarna steklarna Ncfsn Hrastnik Hrastnik Npmsn v v Sl letošnjih letošnji Agpmpl sedmih sedem Mlc-pl mesecih mesec Ncmpl presegla preseči Vmep-sf vse ves Pg-mpa s z Si planom plan Ncmsi zastavljene zastavljen Appmpa cilje cilj Ncmpa . . . Zabeležila zabeležiti Vmep-sf je biti Va-r3s-n 75 75 Mdc milijonov milijon Ncmpg tolarjev tolar Ncmpg dobička dobiček Ncmsg in in Cc ustvarila ustvariti Vmep-sf še še Q za za Sa 210 210 Mdc milijonov milijon Ncmpg tolarjev tolar Ncmpg rezervacij rezervacija Ncfpg , , , ki ki Cs jih on Pp3fpa--y bodo biti Va-f3p-n porabili porabiti Vmep-pm za za Sa pokrivanje pokrivanje Ncnsa izgub izguba Ncfpg v v Sl letih leto Ncnpl 2003 2003 Mdc in in Cc 2004 2004 Mdc , , , ko ko Cs se se Px------y bodo biti Va-f3p-n lotili lotiti Vmep-pm remonta remont Ncmsg svojih svoj Px-fdg dveh dva Mlcfdg največjih velik Agsfdg steklarskih steklarski Agpfdg peči peč Ncfdg . . . Za za Sa okrog okrog Rgp 15 15 Mdc odstotkov odstotek Ncmpg so biti Va-r3p-n v v Sl tem ta Pd-msl času čas Ncmsl presegli preseči Vmep-pm tudi tudi Q planirane planiran Appmpa prihodke prihodek Ncmpa . . . Sicer sicer Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n pred pred Si hrastniško hrastniški Agpfsi Steklarno steklarna Ncfsi zahteven zahteven Agpmsnn projekt projekt Ncmsn . . . V v Sl naslednjih naslednji Agpnpl petih pet Mlc-pl letih leto Ncnpl nameravajo nameravati Vmpr3p z z Si novimi nov Agpmpi izdelki izdelek Ncmpi z z Si novo nov Agpfsi tehnologijo tehnologija Ncfsi in in Cc z z Si novimi nov Agpmpi trgi trg Ncmpi povsem povsem Rgp prenoviti prenoviti Vmen proizvodni proizvoden Agpmsay program program Ncmsan gostinskega gostinski Agpnsg stekla steklo Ncnsg . . . Ocenjujejo ocenjevati Vmpr3p , , , da da Cs jih on Pp3mpa--y bo biti Va-f3s-n stal stati Vmpp-sm vsaj vsaj Q 10 10 Mdc milijonov milijon Ncmpg evrov evro Ncmpg . . . P. P. Y M. M. Y

Rodila roditi Vmbp-sf se se Px------y je biti Va-r3s-n angleška angleški Agpfsn kraljica kraljica Ncfsn Elizabeta Elizabeta Npfsn I. I. Mro , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n prestol prestol Ncmsan zasedla zasesti Vmep-sf leta leto Ncnsg 1558 1558 Mdc in in Cc vladala vladati Vmpp-sf 45 45 Mdc let leto Ncnpg , , , do do Sg smrti smrt Ncfsg 1603 1603 Mdc . . .

1951 1951 Mdc V v Sl San San Npmsl Franciscu Francisco Npmsl je biti Va-r3s-n 40 40 Mdc držav država Ncfpg podpisalo podpisati Vmep-sn mirovno miroven Agpfsa pogodbo pogodba Ncfsa z z Si Japonsko Japonska Npfsi . . .

Slovenski slovenski Agpmpn nogometaši nogometaš Ncmpn začenjajo začenjati Vmpr3p drevi drevi Rgp za za Si Bežigradom Bežigrad Npmsi kvalifikacije kvalifikacija Ncfpa za za Sa EP EP Ncnsa 2004 2004 Mdc

Za za Sa hip hip Ncmsan je biti Va-r3s-n svojo svoj Px-fsa torbo torba Ncfsa odložila odložiti Vmep-sf na na Sa stopnice stopnice Ncfpa , , , nepridiprav nepridiprav Ncmsn pa pa Cc jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n pograbil pograbiti Vmep-sm , , , stekel steči Vmep-sm na na Sa cesto cesta Ncfsa in in Cc se se Px------y izgubil izgubiti Vmep-sm . . . Odnesel odnesti Vmep-sm ji on Pp3fsd--y je biti Va-r3s-n tudi tudi Q denarnico denarnica Ncfsa z z Si dokumenti dokument Ncmpi in in Cc lepo lep Agpfsa vsoto vsota Ncfsa denarja denar Ncmsg , , , s z Si čimer kar Pr-nsi jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n oškodoval oškodovati Vmep-sm za za Sa kakih kak Pq-mpg 90 90 Mdc tisočakov tisočak Ncmpg . . .

Glavno glaven Agpfsa besedo beseda Ncfsa o o Sl tem ta Pd-nsl bo biti Va-f3s-n imela imeti Vmpp-sf v v Sa ponedeljek ponedeljek Ncmsan skupna skupen Agpfsn ustavna ustaven Agpfsn komisija komisija Ncfsn ; ; ; ta ta Pd-fsn je biti Va-r3s-n čakala čakati Vmpp-sf na na Sa posredovanje posredovanje Ncnsa Solane Solana Npmsg in in Cc dogovor dogovor Ncmsan med med Si političnimi političen Agpmpi predstavniki predstavnik Ncmpi , , , ki ki Cs različno različno Rgp gledajo gledati Vmpr3p na na Sa vlogo vloga Ncfsa in in Cc pomen pomen Ncmsan prihodnje prihodnji Agpfsg državne državen Agpfsg skupnosti skupnost Ncfsg . . . Pričakovati pričakovati Vmpn je biti Va-r3s-n , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n v v Sa ponedeljek ponedeljek Ncmsan na na Sl komisiji komisija Ncfsl potrdili potrditi Vmep-pm ustavno ustaven Agpfsa listino listina Ncfsa , , , da da Cs jo on Pp3fsa--y bodo biti Va-f3p-n lahko lahko Rgp poslali poslati Vmep-pm v v Sa razpravo razprava Ncfsa in in Cc odločanje odločanje Ncnsa parlamentom parlament Ncmpd Srbije Srbija Npfsg , , , Črne črn Agpfsg gore gora Ncfsg in in Cc ZR ZR Npfsg Jugoslavije Jugoslavija Npfsg . . . Temeljni temeljen Agpmsay akt akt Ncmsan prihodnje prihodnji Agpfsg države država Ncfsg bodo biti Va-f3p-n predvidoma predvidoma Rgp sprejeli sprejeti Vmep-pm do do Sg 23. 23. Mdo septembra september Ncmsg . . .

Na na Sl regionalni regionalen Agpfsl cesti cesta Ncfsl zunaj zunaj Sg naselja naselje Ncnsg Luče Luče Npfpn se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sa petek petek Ncmsan , , , 20. 20. Mdo marca marec Ncmsg okoli okoli Sg 21. 21. Mdo ure ura Ncfsg , , , pripetila pripetiti Vmep-sf nezgoda nezgoda Ncfsn , , , v v Sl kateri kateri Pq-fsl je biti Va-r3s-n ena en Mlpfsn oseba oseba Ncfsn izgubila izgubiti Vmep-sf življenje življenje Ncnsa . . .

2 2 Mdc . . . Drugi drug Mlpmsny razlog razlog Ncmsn , , , zakaj zakaj Rgp smo biti Va-r1p-n poslance poslanec Ncmpa prijavili prijaviti Vmep-pm , , , je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm test test Ncmsn za za Sa davčno davčen Agpfsa upravo uprava Ncfsa . . . Ta ta Pd-fsn je biti Va-r3s-n , , , ko ko Cs terja terjati Vmpr3s podjetja podjetje Ncnpa , , , ko ko Cs neusmiljeno neusmiljeno Rgp meče metati Vmpr3s iz iz Sg stroškov strošek Ncmpg dnevnice dnevnica Ncfpa , , , kilometrine kilometrina Ncfpa in in Cc podobno podoben Agpnsa , , , zelo zelo Rgp neusmiljena neusmiljen Agpfsn . . . In in Cc velikokrat velikokrat Rgp povsem povsem Rgp upravičeno upravičeno Rgp . . . Velikokrat velikokrat Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n davčni davčen Agpmsny zavezanec zavezanec Ncmsn , , , ki ki Cs se se Px------y sicer sicer Rgp sme smeti Vmpr3s pritožiti pritožiti Vmen , , , prepuščen prepuščen Appmsnn na na Sa milost milost Ncfsa in in Cc nemilost nemilost Ncfsa inšpektorjem inšpektor Ncmpd - - - nekateri nekateri Pi-mpn od od Sg njih on Pp3mpg znajo znati Vmpr3p biti biti Va-n krivični krivičen Agpmpn , , , neupravičeno neupravičeno Rgp zlobni zloben Agpmpn , , , nestrokovni nestrokoven Agpmpn , , , ošabni ošaben Agpmpn . . . Seveda seveda Q to ta Pd-nsn še še Q zdaleč zdaleč Rgp ne ne Q velja veljati Vmpr3s za za Sa vse ves Pg-mpa , , , ampak ampak Cc - - - kot kot Cs nam jaz Pp1-pd pravijo praviti Vmbr3p naši naš Ps1mpnp bralci bralec Ncmpn in in Cc sodelavci sodelavec Ncmpn - - - takšnih takšen Pd-mpg inšpektorjev inšpektor Ncmpg , , , ki ki Cs mečejo metati Vmpr3p slabo slab Agpfsa luč luč Ncfsa tudi tudi Q na na Sa Stojana Stojan Npmsay Grilja Grilj Npmsay , , , ni biti Va-r3s-y malo malo Rgp . . . Tudi tudi Q zato zato Cc nas jaz Pp1-pa je biti Va-r3s-n zanimalo zanimati Vmpp-sn , , , ali ali Rgp si se Px---d--y bo biti Va-f3s-n davkarija davkarija Ncfsn , , , ki ki Cs hoče hoteti Vmpr3s-n tudi tudi Q z z Si nagradnimi nagraden Agpfpi igrami igra Ncfpi animirati animirati Vmbn ljudi človek Ncmpa , , , naj naj Cs bodo biti Va-f3p-n pošteni pošten Agpmpn davkoplačevalci davkoplačevalec Ncmpn ( ( ( Vzemite vzeti Vmem2p račun račun Ncmsan ! ! ! ) ) ) , , , upala upati Vmpp-sf ne ne Q samo samo Q nad nad Sa navadne navaden Agpmpa državljane državljan Ncmpa , , , delavce delavec Ncmpa , , , podjetnike podjetnik Ncmpa , , , menedžerje menedžer Ncmpa , , , delničarje delničar Ncmpa , , , ampak ampak Cc tudi tudi Q nad nad Sa politike politik Ncmpa . . .

Mobilkom Mobilkom Npmsn je biti Va-r3s-n s z Si slovenskimi slovenski Agpmpi delničarji delničar Ncmpi podpisal podpisati Vmep-sm pogodbo pogodba Ncfsa , , , po po Sl kateri kateri Pq-fsl bo biti Va-f3s-n do do Sg junija junij Ncmsg 2002 2002 Mdc plačal plačati Vmep-sm zadnjo zadnji Agpfsa četrtino četrtina Ncfsa zneska znesek Ncmsg iz iz Sg pogodbe pogodba Ncfsg . . .

Komen Komen Npmsn - - - » » » Lahko lahko Rgp smo biti Va-r1p-n ponosni ponosen Agpmpn na na Sa to ta Pd-nsa , , , kar kar Pr-nsa imamo imeti Vmpr1p-n . . . Prva prvi Mlofsn knjiga knjiga Ncfsn o o Sl teranu teran Ncmsl je biti Va-r3s-n nastala nastati Vmep-sf že že Q 1910. 1910. Mdo leta leto Ncnsg , , , predlani predlani Rgp smo biti Va-r1p-n dobili dobiti Vmep-pm knjigo knjiga Ncfsa , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n o o Sl tem ta Pd-nsl vinu vino Ncnsl napisal napisati Vmep-sm Miran Miran Npmsn Vodopivec Vodopivec Npmsn , , , in in Cc lahko lahko Rgp rečem reči Vmer1s , , , da da Cs imamo imeti Vmpr1p-n zadnja zadnji Agpnpa leta leto Ncnpa vsako vsak Pg-nsa leto leto Ncnsa boljši dober Agcmsay teran teran Ncmsan . . . Seveda seveda Q pa pa Cc ponos ponos Ncmsn ni biti Va-r3s-y in in Cc ne ne Q more moči Vmpr3s biti biti Va-n vse ves Pg-nsn . . . S z Si tem ta Pd-nsi , , , kar kar Pr-nsa imamo imeti Vmpr1p-n , , , moramo morati Vmpr1p tudi tudi Q nekaj nekaj Pi-nsa iztržiti iztržiti Vmen . . . In in Cc ker ker Cs je biti Va-r3s-n kakovost kakovost Ncfsn pogoj pogoj Ncmsn za za Sa trženje trženje Ncnsa , , , smo biti Va-r1p-n se se Px------y pred pred Si tremi trije Mlcnpi leti leto Ncnpi odločili odločiti Vmep-pm za za Sa zdaj zdaj Rgp že že Q tradicionalno tradicionalen Agpnsa ocenjevanje ocenjevanje Ncnsa terana teran Ncmsg za za Sa občino občina Ncfsa Komen Komen Npmsn , , , « « « pravi praviti Vmbr3s Majda Majda Npfsn Brdnik Brdnik Npfsn , , , pospeševalka pospeševalka Ncfsn pri pri Sl Kmetijski kmetijski Agpfsl svetovalni svetovalen Agpfsl službi služba Ncfsl v v Sl Sežani Sežana Npfsl . . .

Celje Celje Npnsn - - - Mladinski mladinski Agpmsny center center Ncmsn v v Sl Celju Celje Npnsl pripravlja pripravljati Vmpr3s skupaj skupaj Rgp s z Si Klubom klub Ncmsi študentov študent Ncmpg celjske celjski Agpfsg regije regija Ncfsg predstavitev predstavitev Ncfsa študentske študentski Agpfsg agencije agencija Ncfsg STA STA Npfsn iz iz Sg Ljubljane Ljubljana Npfsg . . . Na na Sl predstavitvi predstavitev Ncfsl bodo biti Va-f3p-n predstavniki predstavnik Ncmpn agencije agencija Ncfsg nanizali nanizati Vmep-pm možnosti možnost Ncfpa poletnega poleten Agpnsg dela delo Ncnsg študentov študent Ncmpg v v Sl ZDA ZDA Npfpl ( ( ( WEUSA WEUSA Npmsn ) ) ) , , , mlade mlad Agpmpa bodo biti Va-f3p-n opozorili opozoriti Vmep-pm , , , kje kje Rgp so biti Va-r3p-n ameriški ameriški Agpmpn poletni poleten Agpmpn kampi kamp Ncmpn ( ( ( CCUSA CCUSA Npmsn ) ) ) , , , pojasnili pojasniti Vmep-pm jim on Pp3mpd--y bodo biti Va-f3p-n podrobnosti podrobnost Ncfpa o o Sl praksi praksa Ncfsl v v Sl ZDA ZDA Npfpl ( ( ( Internship Internship Npmsn USA USA Npfsn ) ) ) ter ter Cc opozorili opozoriti Vmep-pm na na Sa možnosti možnost Ncfpa počitniškega počitniški Agpnsg dela delo Ncnsg v v Sl Franciji Francija Npfsl in in Cc na na Sl Irskem Irsko Npnsl , , , na na Sa nujna nujen Agpnpa potovalna potovalen Agpnpa zavarovanja zavarovanje Ncnpa , , , au au Npmsn pair pair Npmsn , , , na na Sa nakup nakup Ncmsan študentskih študentski Agpfpg letalskih letalski Agpfpg kart karta Ncfpg STA STA Npfsn Travel Travel Npmsn in in Cc še še Q kaj kaj Pq-nsa . . . Pogovor pogovor Ncmsn se se Px------y bo biti Va-f3s-n začel začeti Vmep-sm v v Sa petek petek Ncmsan ob ob Sl 19.30 19.30 Mdc uri ura Ncfsl v v Sl MCC MCC Npfsl . . . D. D. Y S. S. Y

Podjetje podjetje Ncnsn Ediling Ediling Npmsn je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn ustanovljeno ustanovljen Appnsn 1989. 1989. Mdo leta leto Ncnsg predvsem predvsem Q za za Sa izpeljavo izpeljava Ncfsa vseh ves Pg-fpg vrst vrsta Ncfpg gradbenih gradben Agpmpg projektov projekt Ncmpg , , , Edilit Edilit Npmsn pa pa Cc tri trije Mlcnpa leta leto Ncnpa pozneje pozno Rgc predvsem predvsem Q za za Sa izvajanja izvajanje Ncnpa gradbenih gradben Agpnpg , , , obrtniških obrtniški Agpnpg in in Cc inštalacijskih inštalacijski Agpnpg del delo Ncnpg tako tako Cc na na Sl visokih visok Agpfpl kot kot Cs nizkih nizek Agpfpl gradnjah gradnja Ncfpl . . . S z Si kooperanti kooperant Ncmpi podjetji podjetje Ncndn veliko veliko Rgp delata delati Vmpr3d v v Sl Luki luka Ncfsl ( ( ( skladišča skladišče Ncnpn , , , nadstrešnice nadstrešnica Ncfpn ) ) ) , , , uveljavljeni uveljavljen Appmpn so biti Va-r3p-n na na Sl področju področje Ncnsl stanovanjske stanovanjski Agpfsg gradnje gradnja Ncfsg , , , s z Si Stavbenikom stavbenik Ncmsi in in Cc SGP SGP Npnsi Koper Koper Npmsn pa pa Cc so biti Va-r3p-n pobudniki pobudnik Ncmpn nadaljevanja nadaljevanje Ncnsg gradnje gradnja Ncfsg na na Sl območju območje Ncnsl Žusterne Žusterna Npfsg 3 3 Mdc v v Sl Kopru Koper Npmsl . . . V v Sl Edilingu Ediling Npmsl in in Cc Edilitu Edilit Npmsl si se Px---d--y želijo želeti Vmpr3p , , , da da Cs bi biti Va-c ob ob Sl delu delo Ncnsl s z Si pravimi pravi Agpmpi zidarskimi zidarski Agpmpi mojstri mojster Ncmpi , , , ki ki Cs jih on Pp3mpg--y je biti Va-r3s-n vse vse Rgp manj manj Rgp , , , v v Sl stanovanjski stanovanjski Agpfsl gradnji gradnja Ncfsl za za Sa trg trg Ncmsan dosegli doseči Vmep-pm to ta Pd-nsa , , , da da Cs bi biti Va-c na na Sl določenem določen Appnsl prostorsko prostorsko Rgp zaokroženem zaokrožen Appnsl in in Cc urejenem urejen Appnsl območju območje Ncnsl na na Sl nekoliko nekoliko Rgp večjih velik Agcfpl parcelah parcela Ncfpl začeli začeti Vmep-pm graditi graditi Vmpn manjše majhen Agcfpa , , , tipične tipičen Agpfpa istrske istrski Agpfpa hiše hiša Ncfpa . . . Direktor direktor Ncmsn poudarja poudarjati Vmpr3s : : : » » » Ni biti Va-r3s-y nujno nujno Rgp samo samo Q prenavljati prenavljati Vmpn stare star Agpfpa hiše hiša Ncfpa . . . Za za Sa skoraj skoraj Q enak enak Pi-msa denar denar Ncmsan , , , kot kot Cs ga on Pp3msa--y vložiš vložiti Vmer2s v v Sa temeljit temeljit Agpmsan prenovo prenova Ncfsa , , , se se Px------y da dati Vmer3s narediti narediti Vmen povsem povsem Rgp novo nov Agpfsa hišo hiša Ncfsa z z Si vso ves Pg-fsi sodobno sodoben Agpfsi opremo oprema Ncfsi in in Cc značilno značilen Agpfsi istrsko istrski Agpfsi podobo podoba Ncfsi . . . « « «

Na na Sl internetu internet Ncmsl lahko lahko Rgp o o Sl koledarjih koledar Ncmpl in in Cc začetku začetek Ncmsl novega nov Agpnsg tisočletja tisočletje Ncnsg najdemo najti Vmer1p obilo obilo Rgp dokumentov dokument Ncmpg . . . Najbolje dobro Rgs bo biti Va-f3s-n začeti začeti Vmen z z Si imenikom imenik Ncmsi na na Sa

Novoveška novoveški Agpfsn zato zato Rgp , , , ker ker Cs - - - sledi slediti Vmpr3s v v Sl sklepnem sklepen Agpmsl delu del Ncmsl , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bolj bolj Rgp esejistično esejistično Rgp odprt odprt Appmsnn in in Cc seže seči Vmer3s ven ven Rgp in in Cc nad nad Sa literarno literaren Agpfsa teorijo teorija Ncfsa - - - je biti Va-r3s-n že že Q prvi prvi Mlomsn roman roman Ncmsn , , ,

Čez čez Sa dva dva Mlcmda tedna teden Ncmda sta biti Va-r3d-n vlomila vlomiti Vmep-dm v v Sa stanovanjsko stanovanjski Agpfsa hišo hiša Ncfsa na na Sl Kvedrovi Kvedrov Aspfsl ulici ulica Ncfsl . . . V v Sa notranjost notranjost Ncfsa stanovanja stanovanje Ncnsg v v Sl tretjem tretji Mlonsl nadstropju nadstropje Ncnsl bloka blok Ncmsg sta biti Va-r3d-n prišla priti Vmep-dm tako tako Rgp , , , da da Cs sta biti Va-r3d-n zlomila zlomiti Vmep-dm vložek vložek Ncmsan cilindrične cilindričen Agpfsg ključavnice ključavnica Ncfsg . . . Iz iz Sg stanovanja stanovanje Ncnsg sta biti Va-r3d-n odnesla odnesti Vmep-dm več veliko Rgc zlatega zlat Agpmsg nakita nakit Ncmsg , , , 600 600 Mdc mark marka Ncfpg in in Cc 400.000 400.000 Mdc lir lira Ncfpg in in Cc lastnika lastnik Ncmsay olajšala olajšati Vmep-dm za za Sa približno približno Rgp 210 210 Mdc tisoč tisoč Mlc-pa tolarjev tolar Ncmpg . . . Tudi tudi Q tokrat tokrat Rgp sta biti Va-r3d-n večino večina Ncfsa denarja denar Ncmsg porabila porabiti Vmep-dm za za Sa nakup nakup Ncmsan mamil mamilo Ncnpg . . .

Kako kako Rgp si se Px---d--y lahko lahko Rgp razložimo razložiti Vmer1p okrutnost okrutnost Ncfsa , , , ki ki Cs prizadane prizadeti Vmer3s že že Q tako tako Rgp nesrečnega nesrečen Agpmsa Rigoletta Rigoletto Npmsay ? ? ? Zakaj zakaj Rgp so biti Va-r3p-n kritiki kritik Ncmpn in in Cc občinstvo občinstvo Ncnsn tako tako Rgp navdušeni navdušen Appmpn nad nad Si izprijenim izprijen Appmsi in in Cc nemoralnim nemoralen Agpmsi izidom izid Ncmsi , , , ko ko Cs pa pa Cc Rigoletto Rigoletto Npmsn v v Sl rokah roka Ncfpl drži držati Vmpr3s truplo truplo Ncnsa svoje svoj Px-fsg hčerke hčerka Ncfsg in in Cc lahko lahko Rgp vojvoda vojvoda Ncmsn nekaznovano nekaznovano Rgp prepeva prepevati Vmpr3s opolzke opolzek Agpfpa pesmice pesmica Ncfpa o o Sl ženski ženska Ncfsl pokvarjenosti pokvarjenost Ncfsg ? ? ? Zakaj zakaj Rgp se se Px------y nad nad Si vso ves Pg-fsi to ta Pd-fsi sprevrženostjo sprevrženost Ncfsi preliva prelivati Vmpr3s toliko toliko Rgp nebeške nebeški Agpfsg lepote lepota Ncfsg ? ? ? Verdi Verdi Npmsn sam sam Agpmsnn je biti Va-r3s-n umetnino umetnina Ncfsa opisal opisati Vmep-sm kot kot Cs “ “ “ prelepo prelep Agpfsa dramo drama Ncfsa ” ” ” . . . ( ( ( Salter Salter Npmsn , , , 11 11 Mdc ) ) ) Odgovor odgovor Ncmsan moramo morati Vmpr1p iskati iskati Vmpn v v Sl tem ta Pd-nsl , , , da da Cs največjo velik Agsfsa grožnjo grožnja Ncfsa ustaljenemu ustaljen Appmsd družbenemu družben Agpmsd redu red Ncmsd in in Cc prilagojenim prilagojen Appmpd vedenjskim vedenjski Agpmpd vzorcem vzorec Ncmpd ne ne Q predstavljajo predstavljati Vmpr3p hudodelstva hudodelstvo Ncnpn , , , ki ki Cs jih on Pp3npa--y izvajajo izvajati Vmpr3p vojvoda vojvoda Ncmsn in in Cc dvorjani dvorjan Ncmpn , , , temveč temveč Cc Rigolettova Rigolettov Aspfsn genetska genetski Agpfsn okvara okvara Ncfsn . . . Da da Cs so biti Va-r3p-n v v Sl tistem tisti Pd-msl času čas Ncmsl grbavstvo grbavstvo Ncnsa imeli imeti Vmpp-pm za za Sa dedno deden Agpnsa , , , je biti Va-r3s-n jasno jasno Rgp razvidno razvidno Rgp iz iz Sg Hugojeve Hugojev Aspfsg drame drama Ncfsg , , , zatorej zatorej Cc je biti Va-r3s-n razlogov razlog Ncmpg za za Sa občutek občutek Ncmsan ogroženosti ogroženost Ncfsg dovolj dovolj Rgp . . . Z z Si izjemo izjema Ncfsi vojvodove vojvodov Aspfsg težnje težnja Ncfsg po po Sl nasilnem nasilen Agpnsl prisvajanju prisvajanje Ncnsl žensk ženska Ncfpg vsa ves Pg-fsn neracionalnost neracionalnost Ncfsn v v Sl operi opera Ncfsl izhaja izhajati Vmpr3s iz iz Sg Rigolettove Rigolettov Aspfsg telesne telesen Agpfsg zaznamovanosti zaznamovanost Ncfsg . . . Genetsko genetsko Rgp pogojeno pogojen Appnsn vedenje vedenje Ncnsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n ponavadi ponavadi Rgp usmerjeno usmerjen Appnsn k k Sd izogibanju izogibanje Ncnsd incestnih incesten Agpmpg odnosov odnos Ncmpg , , , zaradi zaradi Sg katerih kateri Pq-mpg lahko lahko Rgp pride priti Vmer3s do do Sg hudih hud Agpfpg okvar okvara Ncfpg , , , je biti Va-r3s-n tu tu Rgp soočeno soočen Appnsn z z Si neposredno neposredno Rgp izraženo izražen Appfsi grožnjo grožnja Ncfsi , , , pred pred Si katero kateri Pq-fsi se se Px------y je biti Va-r3s-n treba treba Rgp zavarovati zavarovati Vmen . . .

Usode usoda Ncfpn osrednjih osrednji Agpmpg likov lik Ncmpg v v Sl igri igra Ncfsl so biti Va-r3p-n različne različen Agpfpn in in Cc zdi zdeti Vmpr3s se se Px------y najbolj najbolj Rgp primerno primerno Rgp , , , da da Cs jih on Pp3fpa--y preučimo preučiti Vmer1p z z Sg genetskega genetski Agpmsg vidika vidik Ncmsg . . . Vsej ves Pg-fsd nemoralnosti nemoralnost Ncfsd navkljub navkljub Sd je biti Va-r3s-n vojvoda vojvoda Ncmsn vendarle vendarle Cc privlačen privlačen Agpmsnn moški moški Ncmsn in in Cc ta ta Pd-msn zanesljiv zanesljiv Agpmsnn dokaz dokaz Ncmsn o o Sl kakovosti kakovost Ncfsl njegovih njegov Ps3mpgsm genov gen Ncmpg ga on Pp3msa--y na na Sl koncu konec Ncmsl reši rešiti Vmer3s . . . Ko ko Cs je biti Va-r3s-n Sparafucile Sparafucile Npmsn že že Q povsem povsem Rgp odločen odločen Appmsnn , , , da da Cs potegne potegniti Vmer3s meč meč Ncmsan , , , ga on Pp3msa--y njegova njegov Ps3fsnsm sestra sestra Ncfsn Maddalena Maddalena Npfsn prosi prositi Vmbr3s , , , naj naj Cs vojvodi vojvoda Ncmsd prizanese prizanesti Vmer3s , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n zaljubljena zaljubljen Appfsn vanj vame Pp3msa--b , , , in in Cc naj naj Cs namesto namesto Sg njega on Pp3msg raje rad Rgc ubije ubiti Vmer3s ostudnega ostuden Agpmsa grbavca grbavec Ncmsay . . . Vojvoda vojvoda Ncmsn se se Px------y torej torej Rgp izmaže izmazati Vmer3s brez brez Sg najmanjše majhen Agsfsg praske praska Ncfsg in in Cc docela docela Rgp sposoben sposoben Agpmsnn za za Sa nadaljnje nadaljnji Agpfpa spolne spolen Agpfpa pustolovščine pustolovščina Ncfpa . . . Za za Sa razliko razlika Ncfsa od od Sg ostalih ostal Agpmpg grbavcev grbavec Ncmpg , , , ki ki Cs svojih svoj Px-fpg zgodb zgodba Ncfpg običajno običajno Rgp ne ne Q preživijo preživeti Vmer3p , , , Rigoletto Rigoletto Npmsn na na Sl koncu konec Ncmsl ostane ostati Vmer3s živ živ Agpmsnn , , , vendar vendar Cc njegov njegov Ps3msnsm rod rod Ncmsn s z Si smrtjo smrt Ncfsi edinega edin Agpmsg potomca potomec Ncmsg propade propasti Vmer3s . . . Gildino Gildin Aspfsa prostovoljno prostovoljen Agpfsa žrtev žrtev Ncfsa bi biti Va-c logično logično Rgp sicer sicer Rgp težko težko Rgp utemeljili utemeljiti Vmep-pm , , , toda toda Cc pri pri Sl gledalcih gledalec Ncmpl ne ne Q vzbudi vzbuditi Vmer3s negodovanja negodovanje Ncnsg . . . Če če Cs Rigolettovo Rigolettov Aspfsa bolezen bolezen Ncfsa razumemo razumeti Vmbr1p kot kot Cs dedno deden Agpfsa , , , potem potem Rgp je biti Va-r3s-n njegova njegov Ps3fsnsm hčerka hčerka Ncfsn potencialna potencialen Agpfsn nosilka nosilka Ncfsn slabih slab Agpmpg genov gen Ncmpg . . . Šele šele Q ko ko Cs na na Sa fiktivne fiktiven Agpmpa grbavce grbavec Ncmpa gledamo gledati Vmpr1p kot kot Cs na na Sa predstavnike predstavnik Ncmpa genetske genetski Agpfsg grožnje grožnja Ncfsg – – – ponavadi ponavadi Rgp jim on Pp3mpd--y ni biti Va-r3s-y dopuščeno dopuščeno Rgp , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y razmnoževal razmnoževati Vmpp-sm , , , postane postati Vmer3s razvidno razvidno Rgp , , , zakaj zakaj Rgp Gildin Gildin Aspmsnn propad propad Ncmsn in in Cc vojvodovo vojvodov Aspnsn zmagoslavje zmagoslavje Ncnsn pri pri Sl gledalcih gledalec Ncmpl ustvarita ustvariti Vmer3d sprevržen sprevržen Agpmsan občutek občutek Ncmsan olajšanja olajšanje Ncnsg . . . Nikjer nikjer Rgp ni biti Va-r3s-y zapisano zapisano Rgp , , , da da Cs morata morati Vmpr3d umetnost umetnost Ncfsn in in Cc narava narava Ncfsn biti biti Va-n moralni moralen Agpfdn in in Cc pravični pravičen Agpfdn . . . Ampak ampak Cc mi jaz Pp1mpn si se Px---d--y ju on Pp3mda--y takšni takšen Pd-fsd neradi nerad Rgp predstavljamo predstavljati Vmpr1p . . .

1990 1990 Mdc How How Xf Storytellers Storytellers Xf Interpret Interpret Xf the the Xf Snakeprince Snakeprince Xf Tale Tale Xf . . . In in Xf The The Xf Telling Telling Xf of of Xf Stories Stories Xf : : : Approaches Approaches Xf to to Xf a a Xf Traditional Traditional Xf Craft Craft Xf . . . Morten Morten Npmsn Nojgaard Nojgaard Npmsn , , , Johan Johan Npmsn de de Xf Mylius Mylius Npmsn , , , Iorn Iorn Npmsn Pio Pio Npmsn , , , and and Xf Bengt Bengt Npmsn Holbek Holbek Npmsn , , , eds eds Y . . . Pp Pp Y . . . Êstr Êstr Y . . . 47 47 Mdc – – – 62 62 Mdc . . . Odense Odense Npmsn University University Npmsn Press Press Npmsn . . .

O’Hanlon O’Hanlon Npmsn , , , M. M. Y 1989 1989 Mdc . . . Reading Reading Xf the the Xf skin skin Xf : : : Adornment Adornment Xf , , , display display Xf , , , and and Xf society society Xf among among Xf the the Xf Waghi Waghi Xf . . . London London Npmsn : : : British British Npmsn Museum Museum Npmsn Publication Publication Npmsn . . .

5 5 Mdc LaPiere LaPiere Npmsn in in Cc Farnsworth Farnsworth Npmsn trdita trditi Vmpr3d , , , da da Cs je biti Va-r3s-n » » » tekmovanje tekmovanje Ncnsn za za Sa prvenstvo prvenstvo Ncnsa v v Sl pogovoru pogovor Ncmsl « « « motivacijski motivacijski Agpmsny dejavnik dejavnik Ncmsn v v Sl širjenju širjenje Ncnsl govoric govorica Ncfpg ( ( ( ki ki Cs jih on Pp3fpa--y imamo imeti Vmpr1p-n lahko lahko Rgp , , , kot kot Cs sem biti Va-r1s-n že že Q povedala povedati Vmep-sf , , , za za Sa obliko oblika Ncfsa pripovedi pripoved Ncfsg ) ) ) : : : » » » Tekmovalnost tekmovalnost Ncfsn vzpodbuja vzpodbujati Vmpr3s vsakega vsak Pg-msa posameznika posameznik Ncmsay , , , da da Cs se se Px------y potrudi potruditi Vmer3s po po Sl najboljših dober Agsfpl močeh moč Ncfpl , , , kar kar Pr-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs med med Si člani član Ncmpi skupine skupina Ncfsg načne načeti Vmer3s temo tema Ncfsa , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n v v Sl splošnem splošen Agpmsl interesu interes Ncmsl skupine skupina Ncfsg ; ; ; da da Cs pove povedati Vmer3s boljšo dober Agcfsa zgodbo zgodba Ncfsa , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf ta ta Pd-fsn , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n nekdo nekdo Pi-msn drug drug Mlpmsnn ravnokar ravnokar Rgp pripovedoval pripovedovati Vmpp-sm , , , ali ali Cc pa pa Cc da da Cs ji on Pp3fsd--y dodaja dodajati Vmpr3s podrobnosti podrobnost Ncfpa « « « ( ( ( 1936 1936 Mdc : : : 407 407 Mdc ) ) ) . . . Iz iz Sg njune njun Ps3fsgd razprave razprava Ncfsg pa pa Cc vendarle vendarle Cc ni biti Va-r3s-y jasno jasno Rgp , , , ali ali Rgp to ta Pd-fsa tekmovalnost tekmovalnost Ncfsa pri pri Xt - - - pisujeta pisovati Xt izključno izključno Rgp moškim moški Ncmpd ali ali Cc obema oba Pg-mdd spoloma spol Ncmdd . . .

» » » Vsaka vsak Pg-fsn , , , torej torej Cc tudi tudi Q slovenska slovenski Agpfsn Akadmeija Akadmeija Xt , , , je biti Va-r3s-n najprej najprej Rgp ustanova ustanova Ncfsn časti čast Ncfsg , , , ki ki Cs podeljuje podeljevati Vmpr3s življenjsko življenjski Agpnsa priznanje priznanje Ncnsa najzaslužnejšim zaslužen Agsmpd znanstvenikom znanstvenik Ncmpd in in Cc umetnikom umetnik Ncmpd . . . Vendar vendar Cc pa pa Cc se se Px------y akademije akademija Ncfpn v v Sl našem naš Ps1mslp času čas Ncmsl vse vse Rgp bolj bolj Rgp razvijajo razvijati Vmpr3p v v Sa operativne operativen Agpfpa ustanove ustanova Ncfpa . . . Tako tako Rgp je biti Va-r3s-n tudi tudi Q pri pri Sl nas jaz Pp1-pl . . . Pri pri Sl kandidiranju kandidiranje Ncnsl članov član Ncmpg upoštevamo upoštevati Vmbr1p oba oba Pg-mda kriterija kriterij Ncmda , , , torej torej Cc odličnost odličnost Ncfsa posameznikov posameznik Ncmpg , , , hkrati hkrati Rgp pa pa Cc tudi tudi Q omejitve omejitev Ncfpa razredov razred Ncmpg , , , saj saj Cc si se Px---d--y kot kot Cs akademija akademija Ncfsn univerzalnega univerzalen Agpmsg tipa tip Ncmsg ne ne Q moremo moči Vmpr1p privoščiti privoščiti Vmbn , , , da da Cs bi biti Va-c dajali dajati Vmpp-pm prednost prednost Ncfsa neki nek Pi-fsd stroki stroka Ncfsd na na Sa račun račun Ncmsan drugih drug Mlpfpg strok stroka Ncfpg . . . Skušamo skušati Vmpr1p ohranjati ohranjati Vmpn ustrezno ustrezen Agpnsa ravnotežje ravnotežje Ncnsa med med Si našimi naš Ps1mpip 6. 6. Mdo razredi razred Ncmpi , , , s z Si tem ta Pd-nsi pa pa Cc tudi tudi Q med med Si strokami stroka Ncfpi , , , ozoroma ozoroma Xt posameznimi posamezen Agpfpi znanostmi znanost Ncfpi . . . Zdi zdeti Vmpr3s se se Px------y mi jaz Pp1-sd--y , , , da da Cs nam jaz Pp1-pd to ta Pd-nsn , , , vsaj vsaj Q kolikor kolikor Cs toliko toliko Rgp , , , tudi tudi Q uspeva uspevati Vmpr3s . . . « « «

Sneg sneg Ncmsn je biti Va-r3s-n povzročal povzročati Vmpp-sm preglavice preglavica Ncfpa voznikom voznik Ncmpd domala domala Q po po Sl vsej ves Pg-fsl državi država Ncfsl , , , številni številen Agpmpn šolarji šolar Ncmpn pa pa Cc so biti Va-r3p-n morali morati Vmpp-pm ostati ostati Vmen doma doma Rgp

V v Sl prihodnjih prihodnji Agpmpl dneh dan Ncmpl naj naj Q bi biti Va-c se se Px------y napolnil napolniti Vmep-sm tudi tudi Q urad urad Ncmsn predsednika predsednik Ncmsg vlade vlada Ncfsg , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n bivši bivši Agpmsny predsednik predsednik Ncmsn vlade vlada Ncfsg in in Cc sedanji sedanji Agpmsny predsednik predsednik Ncmsn države država Ncfsg Janez Janez Npmsn Drnovšek Drnovšek Npmsn odpeljal odpeljati Vmep-sm vrsto vrsta Ncfsa svojih svoj Px-mpg svetovalcev svetovalec Ncmpg s z Si seboj se Px---i na na Sa Erjavčevo Erjavčev Aspfsa . . . Tako tako Rgp je biti Va-r3s-n Valentina Valentina Npfsn Flander Flander Npfsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n v v Sl uradu urad Ncmsl predsednika predsednik Ncmsg vlade vlada Ncfsg skrbela skrbeti Vmpp-sf za za Sa stike stik Ncmpa z z Si javnostjo javnost Ncfsi na na Sl zunanjepolitičnem zunanjepolitičen Agpnsl področju področje Ncnsl , , , postala postati Vmep-sf šefinja šefinja Ncfsn kabineta kabinet Ncmsg predsednika predsednik Ncmsg države država Ncfsg . . . Generalni generalen Agpmsny sekretar sekretar Ncmsn predsednikovega predsednikov Aspmsg urada urad Ncmsg je biti Va-r3s-n kot kot Cs smo biti Va-r1p-n že že Q poročali poročati Vmpp-pm postal postati Vmep-sm bivši bivši Agpmsny direktor direktor Ncmsn vladne vladen Agpfsg službe služba Ncfsg za za Sa zakonodajo zakonodaja Ncfsa ( ( ( znan znan Agpmsnn tudi tudi Q kot kot Cs glavni glaven Agpmsny vladni vladen Agpmsny pogajalec pogajalec Ncmsn pri pri Sl pripravi priprava Ncfsl vatikanskega vatikanski Agpmsg sporazuma sporazum Ncmsg ) ) ) Matjaž Matjaž Npmsn Nahtigal Nahtigal Npmsn , , , njegova njegov Ps3fsnsm namestnica namestnica Ncfsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n postala postati Vmep-sf Divna Divna Npfsn Potočar Potočar Npfsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf na na Sl Gregorčevi Gregorčev Aspfsl Drnovškova Drnovškov Aspfsn svetovalka svetovalka Ncfsn za za Sa pravna praven Agpnpa vprašanja vprašanje Ncnpa . . . Tudi tudi Q oba oba Pg-mdn bivša bivši Agpmdn svetovalca svetovalec Ncmdn za za Sa zunanjo zunanji Agpfsa politiko politika Ncfsa , , , Andreja Andrej Npmsay Benedejčiča Benedejčič Npmsay in in Cc Melito Melita Npfsa Gabrič Gabrič Npfsa , , , je biti Va-r3s-n Drnovšek Drnovšek Npmsn odpeljal odpeljati Vmep-sm s z Si seboj se Px---i in in Cc mu on Pp3msd--y bosta biti Va-f3d-n tudi tudi Q kot kot Cs predsedniku predsednik Ncmsd države država Ncfsg svetovala svetovati Vmbp-dm v v Sl zunanji zunanji Agpfsl politiki politika Ncfsl . . . O o Sl gospodarskih gospodarski Agpfpl zadevah zadeva Ncfpl mu on Pp3msd--y bo biti Va-f3s-n še še Q naprej naprej Rgp svetovala svetovati Vmbp-sf Barbara Barbara Npfsn Fakin Fakin Npfsn , , , za za Sa protokol protokol Ncmsan pa pa Cc bo biti Va-f3s-n tudi tudi Q na na Sl Drnovškovem Drnovškov Aspmsl novem nov Agpmsl položaju položaj Ncmsl skrbela skrbeti Vmpp-sf Anja Anja Npfsn Bajcer Bajcer Npfsn . . . Drnovšek Drnovšek Npmsn je biti Va-r3s-n vzel vzeti Vmep-sm s z Si seboj se Px---i tudi tudi Q dolgoletno dolgoleten Agpfsa tajnico tajnica Ncfsa Jano Jana Npfsa Pogačnik Pogačnik Npfsa , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n nekdanja nekdanji Agpfsn Kučanova Kučanov Aspfsn tajnica tajnica Ncfsn odšla oditi Vmep-sf v v Sa pokoj pokoj Ncmsan . . . Edini edin Agpmsny svetovalec svetovalec Ncmsn , , , ki ki Cs za za Sa zdaj zdaj Rgp ni biti Va-r3s-y prišel priti Vmep-sm iz iz Sg urada urad Ncmsg predsednika predsednik Ncmsg vlade vlada Ncfsg , , , je biti Va-r3s-n Renato Renato Npmsn Petrič Petrič Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n predsednikov predsednikov Aspmsnn pribočnik pribočnik Ncmsn in in Cc svetovalec svetovalec Ncmsn za za Sa obrambne obramben Agpfpa zadeve zadeva Ncfpa . . .

LOKAVEC Lokavec Npmsn Številnim številen Agpfpd težavam težava Ncfpd na na Sl plazu plaz Ncmsl Slano slan Agpnsn blato blato Ncnsn nad nad Si Lokavcem Lokavec Npmsi , , , zaradi zaradi Sg obilnega obilen Agpnsg deževja deževje Ncnsg se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl vrhnjem vrhnji Agpmsl delu del Ncmsl odtrgalo odtrgati Vmep-sn okoli okoli Rgp 200.000 200.000 Mdc kubičnih kubičen Agpmpg metrov meter Ncmpg materiala material Ncmsg , , , prav prav Q toliko toliko Rgp pa pa Cc tudi tudi Q v v Sl sredini sredina Ncfsl , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n pridružila pridružiti Vmep-sf še še Q nova nov Agpfsn . . . V v Sl zaselku zaselek Ncmsl Kuši Kuši Npmsn , , , ki ki Cs leži ležati Vmpr3s neposredno neposredno Rgp pod pod Si plazom plaz Ncmsi in in Cc le le Q 300 300 Mdc metrov meter Ncmpg od od Sg pregrade pregrada Ncfsg , , , kamor kamor Cs se se Px------y stekajo stekati Vmpr3p vode voda Ncfpn in in Cc blato blato Ncnsn s z Sg plazu plaz Ncmsg , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sa ponedeljek ponedeljek Ncmsan nenadzorovano nenadzorovano Rgp sprožila sprožiti Vmep-sf sirena sirena Ncfsn javnega javen Agpnsg alarmiranja alarmiranje Ncnsg , , , ki ki Cs opozarja opozarjati Vmpr3s ogrožene ogrožen Appmpa krajane krajan Ncmpa na na Sa neposredno neposreden Agpfsa nevarnost nevarnost Ncfsa in in Cc evakuacijo evakuacija Ncfsa . . .

Največji velik Agsmsny problem problem Ncmsn pri pri Sl tem ta Pd-nsl je biti Va-r3s-n , , , da da Cs želijo želeti Vmpr3p nekateri nekateri Pi-mpn lastniki lastnik Ncmpn za za Sa nekaj nekaj Rgp borih bori Agpmpg metrov meter Ncmpg zemlje zemlja Ncfsg za za Sa ureditev ureditev Ncfsa pločnika pločnik Ncmsg od od Sg občine občina Ncfsg izsiliti izsiliti Vmen vrtoglave vrtoglav Agpfpa vsote vsota Ncfpa , , , ki ki Cs jim on Pp3mpd--y jih on Pp3fpg--y občina občina Ncfsn ni biti Va-r3s-y pripravljena pripravljen Appfsn in in Cc tudi tudi Q ne ne Q zmožna zmožen Agpfsn plačati plačati Vmen , , , je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm župan župan Ncmsn Jože Jože Npmsn Rajh Rajh Npmsn . . . Zato zato Cc se se Px------y že že Q izdelani izdelan Appmpn projekti projekt Ncmpn zavlačujejo zavlačevati Vmpr3p , , , postopki postopek Ncmpn pa pa Cc zapletajo zapletati Vmpr3p . . . Prav prav Q v v Sl samem sam Agpnsl središču središče Ncnsl Laškega Laško Npnsg tako tako Rgp že že Q nekaj nekaj Rgp časa čas Ncmsg manjka manjkati Vmpr3s le le Q nekaj nekaj Rgp metrov meter Ncmpg pločnika pločnik Ncmsg , , , ki ki Cs kazi kaziti Vmpr3s podobo podoba Ncfsa in in Cc povzroča povzročati Vmpr3s slabo slab Agpfsa voljo volja Ncfsa kolesarjem kolesar Ncmpd , , , ki ki Cs morajo morati Vmpr3p zaradi zaradi Sg tega ta Pd-nsg zapeljati zapeljati Vmen z z Sg urejene urejen Appfsg kolesarske kolesarski Agpfsg steze steza Ncfsg na na Sa cestišče cestišče Ncnsa prav prav Q na na Sl mestu mesto Ncnsl , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n s z Sg stališča stališče Ncnsg varnosti varnost Ncfsg precej precej Rgp nevarno nevaren Agpnsn in in Cc nepregledno nepregleden Agpnsn . . .

Knjiga knjiga Ncfsn govori govoriti Vmpr3s o o Sl energijah energija Ncfpl , , , ki ki Cs jih on Pp3fpa--y človek človek Ncmsn ima imeti Vmpr3s-n , , , a a Cc se se Px------y jih on Pp3fpg--y bolj bolj Rgp malo malo Rgp zaveda zavedati Vmpr3s . . . Uporablja uporabljati Vmpr3s jih on Pp3fpa--y večinoma večinoma Rgp spontano spontano Rgp in in Cc običajno običajno Rgp nevidno nevidno Rgp . . . Posledice posledica Ncfpn tega ta Pd-nsg delovanja delovanje Ncnsg so biti Va-r3p-n opazne opazen Agpfpn pri pri Sl človeku človek Ncmsl samem sam Agpmsl in in Cc pri pri Sl drugih drug Mlpmpl , , , s z Si katerimi kateri Pq-mpi prihaja prihajati Vmpr3s v v Sa stik stik Ncmsan v v Sl različnih različen Agpfpl življenjskih življenjski Agpfpl situacijah situacija Ncfpl . . .

Po po Sl obvestilu obvestilo Ncnsl je biti Va-r3s-n stekla steči Vmep-sf bliskovita bliskovit Agpfsn akcija akcija Ncfsn sežanskih sežanski Agpmpg policistov policist Ncmpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n na na Sl bližnjem bližnji Agpnsl območju območje Ncnsl takoj takoj Rgp postavili postaviti Vmep-pm zasedo zaseda Ncfsa , , , povezali povezati Vmep-pm pa pa Cc so biti Va-r3p-n se se Px------y tudi tudi Q s z Si postojnskimi postojnski Agpmpi in in Cc novogoriškimi novogoriški Agpmpi policisti policist Ncmpi , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n zasede zaseda Ncfpa postavili postaviti Vmep-pm v v Sl širši širok Agcfsl okolici okolica Ncfsl . . .

Letošnja letošnji Agpfsn zima zima Ncfsn je biti Va-r3s-n do do Sg zdaj zdaj Rgp še še Q najbolj najbolj Rgp prizanesla prizanesti Vmep-sf smučarskim smučarski Agpnpd središčem središče Ncnpd v v Sl italijanskih italijanski Agpmpl Dolomitih Dolomiti Npmpl

Strukturne strukturen Agpfpn spremembe sprememba Ncfpn v v Sl kmetijstvu kmetijstvo Ncnsl gredo iti Vmbr3p na na Sa roko roka Ncfsa Koblerju Kobler Npmsd . . . Vedno vedno Rgp več veliko Rgc je biti Va-r3s-n kmetov kmet Ncmpg , , , ki ki Cs svojega svoj Px-msg strojnega strojen Agpmsg parka park Ncmsg ne ne Q obnavljajo obnavljati Vmpr3p več več Q , , , ampak ampak Cc si se Px---d--y raje rad Rgc potrebne potreben Agpmpa stroje stroj Ncmpa izposodijo izposoditi Vmer3p pri pri Sl njem on Pp3msl . . . Izračun izračun Ncmsn je biti Va-r3s-n preprost preprost Agpmsnn : : : za za Sa izposojo izposoja Ncfsa strojev stroj Ncmpg večina večina Ncfsn kmetij kmetija Ncfpg plača plačati Vmer3s največ veliko Rgs 3000 3000 Mdc evrov evro Ncmpg na na Sa leto leto Ncnsa , , , če če Cs bi biti Va-c želeli želeti Vmpp-pm delati delati Vmpn z z Si lastnimi lasten Agpmpi stroji stroj Ncmpi , , , pa pa Cc bi biti Va-c za za Sa nabavo nabava Ncfsa oziroma oziroma Cc redno reden Agpfsa menjavo menjava Ncfsa teh ta Pd-mpg potrebovali potrebovati Vmpp-pm okoli okoli Rgp 100.000 100.000 Mdc evrov evro Ncmpg lastnega lasten Agpmsg kapitala kapital Ncmsg . . . Druga drug Mlpfsn večinska večinski Agpfsn skupina skupina Ncfsn kmetov kmet Ncmpg pa pa Cc si se Px---d--y stroje stroj Ncmpa sposoja sposojati Vmpr3s občasno občasno Rgp , , , predvsem predvsem Q stroje stroj Ncmpa , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y rabijo rabiti Vmpr3p le le Q enkrat enkrat Rgp ali ali Cc dvakrat dvakrat Rgp letno letno Rgp ( ( ( npr. npr. Y trosilec trosilec Ncmsn hlevskega hlevski Agpmsg gnoja gnoj Ncmsg ) ) ) , , , večino večina Ncfsa strojev stroj Ncmpg pa pa Cc imajo imeti Vmpr3p-n še še Q lastnih lasten Agpmpg . . . Kobler Kobler Npmsn vidi videti Vmbr3s potencialne potencialen Agpfpa stranke stranka Ncfpa v v Sl krogu krog Ncmsl okoli okoli Sg 25 25 Mdc kilometrov kilometer Ncmpg , , , čeprav čeprav Cs se se Px------y za za Sa izposojo izposoja Ncfsa zanimajo zanimati Vmpr3p tudi tudi Q bolj bolj Rgp oddaljeni oddaljen Agpmpn kmetje kmet Ncmpn . . . Nekoč nekoč Rgp je biti Va-r3s-n eden eden Mlpmsn poklical poklicati Vmep-sm celo celo Q z z Sg 80 80 Mdc kilometrov kilometer Ncmpg oddaljene oddaljen Agpfsg kmetije kmetija Ncfsg na na Sl Salzburškem Salzburško Npnsl in in Cc se se Px------y zanimal zanimati Vmpp-sm , , , če če Cs je biti Va-r3s-n možno možno Rgp odpeljati odpeljati Vmen cisterno cisterna Ncfsa s z Si tovornjakom tovornjak Ncmsi . . .

Če če Cs se se Px------y povrnem povrniti Vmer1s nazaj nazaj Rgp na na Sa nacionalni nacionalen Agpmsay interes interes Ncmsan , , , lahko lahko Rgp tudi tudi Q interes interes Ncmsan potrošnikov potrošnik Ncmpg glede glede Sg ostajanja ostajanje Ncnsg mlekarn mlekarna Ncfpg v v Sl slovenskih slovenski Agpfpl rokah roka Ncfpl torej torej Rgp črtamo črtati Vmbr1p . . . Njihov njihov Ps3msnp interes interes Ncmsn so biti Va-r3p-n prepoznavni prepoznaven Agpmpn izdelki izdelek Ncmpn znanih znan Agpfpg blagovnih blagoven Agpfpg znamk znamka Ncfpg , , , za za Sa katere kateri Pq-fpa so biti Va-r3p-n pripravljeni pripravljen Appmpn tudi tudi Q več veliko Rgc plačati plačati Vmen . . . Interes interes Ncmsn kmetov kmet Ncmpg je biti Va-r3s-n seveda seveda Q čim čim Rgp višja visok Agcfsn odkupna odkupen Agpfsn cena cena Ncfsn , , , ki ki Cs pa pa Cc jim on Pp3mpd--y je on Pp3fsg--y domače domač Agpfpn mlekarne mlekarna Ncfpn z z Si izgubljanjem izgubljanje Ncnsi tržnega tržen Agpmsg deleža delež Ncmsg doma doma Rgp in in Cc z z Si nekonkurenčnostjo nekonkurenčnost Ncfsi na na Sl tujih tuj Agpmpl trgih trg Ncmpl ne ne Q morejo moči Vmpr3p več več Q zagotavljati zagotavljati Vmpn . . . Strašenje strašenje Ncnsn kmetov kmet Ncmpg s z Si tem ta Pd-nsi , , , da da Cs tuje tuj Agpfpn mlekarne mlekarna Ncfpn že že Q ne ne Q bodo biti Va-f3p-n odkupovale odkupovati Vmpp-pf mleka mleko Ncnsg pri pri Sl nas jaz Pp1-pl , , , vžgejo vžgati Vmer3p le le Q še še Q pri pri Sl popolnih popoln Agpmpl bedakih bedak Ncmpl . . . Kajti kajti Cc z z Si začetkom začetek Ncmsi neposrednega neposreden Agpmsg izvoza izvoz Ncmsg gorenjskega gorenjski Agpnsg mleka mleko Ncnsg so biti Va-r3p-n prednosti prednost Ncfpa vstopa vstop Ncmsg v v Sa EU EU Npfsa spregledali spregledati Vmep-pm še še Q najbolj najbolj Rgp naivni naiven Agpmpn kmetje kmet Ncmpn . . . Domače domač Agpfpn mlekarne mlekarna Ncfpn pa pa Cc so biti Va-r3p-n s z Si tem ta Pd-nsi dobile dobiti Vmep-pf neposredno neposreden Agpfsa konkurenco konkurenca Ncfsa tudi tudi Q na na Sl odkupni odkupen Agpfsl strani stran Ncfsl in in Cc to ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n za za Sa slovenskega slovenski Agpmsa kmeta kmet Ncmsay najboljše dober Agsnsn , , , kar kar Pr-nsa je biti Va-r3s-n lahko lahko Rgp dočakal dočakati Vmep-sm . . . Prosta prost Agpfsn konkurenca konkurenca Ncfsn razbistri razbistriti Vmer3s še še Q tako tako Rgp kalne kalen Agpfpa in in Cc usmrajene usmrajen Appfpa vode vod Ncfpa in in Cc tudi tudi Q slovenske slovenski Agpfpn mlekarne mlekarna Ncfpn se se Px------y bodo biti Va-f3p-n temu ta Pd-nsd morale morati Vmpp-pf prilagoditi prilagoditi Vmen ali ali Cc pa pa Cc jih on Pp3fpg--y čez čez Sa leto leto Ncnsa ali ali Cc dve dva Mlcnda ne ne Q bo biti Va-f3s-n več več Q . . . Sicer sicer Rgp pa pa Cc na na Sl primeru primer Ncmsl pivovarn pivovarna Ncfpg lepo lepo Rgp vidimo videti Vmbr1p , , , kam kam Rgp je biti Va-r3s-n privedel privesti Vmep-sm nacionalni nacionalen Agpmsny interes interes Ncmsn industrijo industrija Ncfsa pijač pijača Ncfpg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n v v Sl osnovi osnova Ncfsl bistveno bistveno Rgp bolj bolj Rgp donosna donosen Agpfsn od od Sg mlekarstva mlekarstvo Ncnsg . . .

Namen namen Ncmsn : : : Sorta sorta Ncfsn je biti Va-r3s-n zelo zelo Rgp primerna primeren Agpfsn za za Sa zgodnjo zgodnji Agpfsa pridelavo pridelava Ncfsa jedilnega jedilen Agpmsg krompirja krompir Ncmsg . . . Sorta sorta Ncfsn se se Px------y tudi tudi Q dobro dobro Rgp skladišči skladiščiti Vmpr3s . . . Sorta sorta Ncfsn je biti Va-r3s-n po po Sl lastnostih lastnost Ncfpl zamenjava zamenjava Ncfsn za za Sa sorto sorta Ncfsa jaerla jaerla Npmsn . . .

Nasvet nasvet Ncmsn : : : Z z Si dosledno dosleden Agpfsi agrotehniko agrotehnika Ncfsi se se Px------y lahko lahko Rgp zelo zelo Rgp hitro hitro Rgp pridela pridelati Vmer3s gomolje gomolj Ncmpa za za Sa nadaljnjo nadaljnji Agpfsa prodajo prodaja Ncfsa . . .

Namen namen Ncmsn : : : Vsestransko vsestransko Rgp uporabna uporaben Agpfsn in in Cc zelo zelo Rgp dobra dober Agpfsn jedilna jedilen Agpfsn sorta sorta Ncfsn ; ; ; tudi tudi Q v v Sl slabših slab Agcmpl rastnih rasten Agpmpl pogojih pogoj Ncmpl daje dajati Vmpr3s visoke visok Agpmpa pridelke pridelek Ncmpa . . .

Gomolji gomolj Ncmpn : : : Ovalni ovalen Agpmpn , , , izenačeni izenačen Appmpn in in Cc maloštevilni maloštevilen Agpmpn . . . Barva barva Ncfsn kožice kožica Ncfsg je biti Va-r3s-n bela bel Agpfsn , , , barva barva Ncfsn mesa meso Ncnsg pa pa Cc krem krem Agpfsn bela bel Agpfsn . . . Gomolji gomolj Ncmpn so biti Va-r3p-n srednje srednje Rgp veliki velik Agpmpn s z Si plitvimi plitev Agpnpi očesci očesce Ncnpi . . .

Tek tek Ncmsn na na Sa 21 21 Mdc kilometrov kilometer Ncmpg bo biti Va-f3s-n veljal veljati Vmpp-sm za za Sa državno državen Agpnsa prvenstvo prvenstvo Ncnsa . . . Dan dan Ncmsan pred pred Si maratonom maraton Ncmsi bodo biti Va-f3p-n pripravili pripraviti Vmep-pm eno en Mlpfsa izmed izmed Sg štirih štirje Mlcfpg tekem tekma Ncfpg slovenske slovenski Agpfsg velike velik Agpfsg nagrade nagrada Ncfsg na na Sl tekaških tekaški Agpfpl rolkah rolka Ncfpl . . . Po po Sl besedah beseda Ncfpl direktorja direktor Ncmsg nordijskih nordijski Agpfpg reprezentanc reprezentanca Ncfpg Ljuba Ljubo Npmsg Jasniča Jasnič Npmsg bodo biti Va-f3p-n na na Sl njej on Pp3fsl nastopili nastopiti Vmep-pm vsi ves Pg-mpn naši naš Ps1mpnp tekaški tekaški Agpmpn reprezentantje reprezentant Ncmpn . . . Za za Sa organizacijo organizacija Ncfsa bo biti Va-f3s-n skrbelo skrbeti Vmpp-sn okoli okoli Rgp 400 400 Mdc ljudi človek Ncmpg z z Sg obeh oba Pg-mdg bregov breg Ncmdg reke reka Ncfsg Mure Mura Npfsg in in Cc obeh oba Pg-fdg strani stran Ncfdg državne državen Agpfsg meje meja Ncfsg . . . Prijave prijava Ncfpa za za Sa teke tek Ncmpa zbirajo zbirati Vmpr3p tudi tudi Q po po Sl medmrežju medmrežje Ncnsl : : : www.radenska.si www.radenska.si Npmsn . . .

Pisateljica pisateljica Ncfsn Barbara Barbara Npfsn Frischmuth Frischmuth Npfsn je biti Va-r3s-n potem potem Rgp z z Si občutkom občutek Ncmsi prebrala prebrati Vmep-sf več veliko Rgc odlomkov odlomek Ncmpg iz iz Sg svojega svoj Px-msg najnovejšega nov Agsmsg romana roman Ncmsg Prijateljevo prijateljev Aspnsn pisanje pisanje Ncnsn , , , v v Sl katerem kateri Pq-msl se se Px------y ukvarja ukvarjati Vmpr3s s z Si položajem položaj Ncmsi manjšin manjšina Ncfpg v v Sl evropskem evropski Agpnsl okolju okolje Ncnsl , , , v v Sl tem ta Pd-msl primeru primer Ncmsl z z Si alevitskimi alevitski Agpmpi Turki Turek Npmpi in in Cc pripadniki pripadnik Ncmpi drugih drug Mlpfpg neavstrijskih neavstrijski Agpfpg narodnosti narodnost Ncfpg na na Sl Dunaju Dunaj Npmsl . . . V v Sa to ta Pd-nsa okolje okolje Ncnsa zaide zaiti Vmer3s Avstrijka Avstrijka Npfsn Ana Ana Npfsn , , , ki ki Cs sodeluje sodelovati Vmpr3s v v Sl državnem državen Agpmsl raziskovalnem raziskovalen Agpmsl projektu projekt Ncmsl , , , ukvarjajočim ukvarjajoč Agpmsi se se Px------y z z Si vprašanjem vprašanje Ncnsi , , , kako kako Rgp preprečiti preprečiti Vmen morebitne morebiten Agpmpa slabe slab Agpmpa vplive vpliv Ncmpa tujcev tujec Ncmpg na na Sa avstrijsko avstrijski Agpfsa družbeno družben Agpfsa monolitnost monolitnost Ncfsa . . . Duhovito duhovit Agpnsn in in Cc izredno izredno Rgp bogato bogat Agpnsn besedišče besedišče Ncnsn romana roman Ncmsg ( ( ( " " " To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n debela debel Agpfsn knjiga knjiga Ncfsn , , , kakršnih kakršen Pr-fpg dandanes dandanes Rgp bralci bralec Ncmpn ne ne Q marajo marati Vmpr3p več več Q " " " , , , je biti Va-r3s-n dejala dejati Vmep-sf avtorica avtorica Ncfsn ) ) ) na na Sa dokaj dokaj Rgp satiričen satiričen Agpmsan način način Ncmsan , , , ob ob Sl anonimnem anonimen Agpmsl motu moto Ncmsl " " " Računalnik računalnik Ncmsn je biti Va-r3s-n odgovor odgovor Ncmsn , , , toda toda Cc kaj kaj Pq-nsn je biti Va-r3s-n pravzaprav pravzaprav Q vprašanje vprašanje Ncnsn " " " , , , obravnava obravnavati Vmpr3s modne moden Agpfpa bolezni bolezen Ncfpa današnjega današnji Agpmsg časa čas Ncmsg , , , kot kot Cs so biti Va-r3p-n makrobiotična makrobiotičen Agpfsn prehrana prehrana Ncfsn , , , vzdrževanje vzdrževanje Ncnsn telesne telesen Agpfsg kondicije kondicija Ncfsg v v Sl zaprtih zaprt Appmpl prostorih prostor Ncmpl itn. itn. Y , , , a a Cc obenem obenem Rgp pozabo pozaba Ncfsa transcendentalnega transcendentalen Agpnsg , , , mističnega mističen Agpnsg , , , sreče sreča Ncfsg in in Cc večnih večen Agpfpg življenjskih življenjski Agpfpg vrednot vrednota Ncfpg . . . Njena njen Ps3fsnsf Ana Ana Npfsn ima imeti Vmpr3s-n sicer sicer Rgp o o Sl tem ta Pd-nsl kar kar Rgp nekaj nekaj Rgp vizij vizija Ncfpg , , , a a Cc obenem obenem Rgp jo on Pp3fsa--y tlačijo tlačiti Vmpr3p more mora Ncfpn , , , iz iz Sg katerih kateri Pq-fpg se se Px------y prebuja prebujati Vmpr3s vsa ves Pg-fsn prepotena prepoten Appfsn . . . V v Sl tem ta Pd-msl svetu svet Ncmsl je biti Va-r3s-n " " " človek človek Ncmsn podatke podatek Ncmpa prežvekujoča prežvekujoč Agpfsn žival žival Ncfsn " " " , , , še še Q sreča sreča Ncfsn , , , da da Cs nas jaz Pp1-pa od od Sg računalnikov računalnik Ncmpg razlikuje razlikovati Vmpr3s vsaj vsaj Q intuicija intuicija Ncfsn . . . Pisateljica pisateljica Ncfsn v v Sl svoji svoj Px-fsl zgodbi zgodba Ncfsl obravnava obravnavati Vmpr3s ljudi človek Ncmpa z z Si novo nov Agpfsi domovino domovina Ncfsi , , , a a Cc brez brez Sg očetnjave očetnjava Ncfsg , , , in in Cc cinično cinično Rgp namiguje namigovati Vmpr3s na na Sa željo želja Ncfsa mnogih mnog Pi-mpg računalniških računalniški Agpmpg programerjev programer Ncmpg , , , da da Cs bi biti Va-c v v Sl vrsticah vrstica Ncfpl svojih svoj Px-mpg izdelkov izdelek Ncmpg odkrili odkriti Vmep-pm Boga bog Ncmsay ali ali Cc se se Px------y celo celo Q šli iti Vmbp-pm samega sam Agpmsa Boga bog Ncmsay . . . Besedilo besedilo Ncnsn je biti Va-r3s-n prežeto prežet Appnsn z z Si mislijo misel Ncfsi o o Sl pisanju pisanje Ncnsl novega nov Agpnsg življenja življenje Ncnsg med med Si premišljevanjem premišljevanje Ncnsi , , , ali ali Rgp še še Q veljajo veljati Vmpr3p stara star Agpnpn pravila pravilo Ncnpn , , , in in Cc ob ob Sl občutku občutek Ncmsl , , , da da Cs je biti Va-r3s-n nemara nemara Q vse ves Pg-nsa treba treba Rgp izumiti izumiti Vmen na na Sa novo novo Rgp . . . Delo delo Ncnsn Prijateljevo prijateljev Aspnsn pisanje pisanje Ncnsn je biti Va-r3s-n po po Sl prebranih prebran Appmpl odlomkih odlomek Ncmpl sodeč sodeč Rr v v Sl očeh oči Ncfpl nekaterih nekateri Pi-mpg bralcev bralec Ncmpg nemara nemara Q nekoliko nekoliko Rgp precinično preciničen Agpnsn , , , vendar vendar Cc gre iti Vmbr3s gotovo gotovo Rgp za za Sa prenicljivo prenicljiv Agpnsa besedilo besedilo Ncnsa , , , polno poln Agpnsa drobnih droben Agpfpg ostroumnosti ostroumnost Ncfpg in in Cc velike velik Agpfsg miselne miseln Agpfsg in in Cc fabulativne fabulativen Agpfsg moči moč Ncfsg ter ter Cc prepričljivosti prepričljivost Ncfsg . . .

Na na Sl redni reden Agpfsl četrtkovi četrtkov Aspfsl projekciji projekcija Ncfsl popotniškega popotniški Agpnsg društva društvo Ncnsg Vagant vagant Ncmsn bo biti Va-f3s-n tokrat tokrat Rgp na na Sl sporedu spored Ncmsl predavanje predavanje Ncnsn , , , seveda seveda Q obogateno obogaten Appnsn z z Si diapozitivi diapozitiv Ncmpi , , , Dominike Dominika Npfsg Žiberna Žiberna Npfsg , , , naslovila nasloviti Vmep-sf ga on Pp3nsa--y je biti Va-r3s-n Po po Sl poteh pot Ncfpl Divjega divji Agpmsg zahoda zahod Ncmsg . . . Obiskovalcem obiskovalec Ncmpd , , , ki ki Cs bodo biti Va-f3p-n v v Sa četrtek četrtek Ncmsan , , , 8. 8. Mdo aprila april Ncmsg , , , ob ob Sl 19. 19. Mdo uri ura Ncfsl prišli priti Vmep-pm v v Sa Belo bel Agpfsa dvorano dvorana Ncfsa Uniona Union Npmsg , , , bo biti Va-f3s-n poskušala poskušati Vmpp-sf pričarati pričarati Vmen svet svet Ncmsan Indijancev Indijanec Npmpg , , , kavbojev kavboj Ncmpg in in Cc tamkajšnjo tamkajšnji Agpfsa čudovito čudovit Agpfsa naravo narava Ncfsa . . .

Po po Sl mnenju mnenje Ncnsl članov član Ncmpg regionalnega regionalen Agpmsg sveta svet Ncmsg bo biti Va-f3s-n treba treba Rgp delovanje delovanje Ncnsa regio regio Xt - - - nalnih nalen Xt svetov svet Ncmpg institucionalizirati institucionalizirati Vmbn in in Cc se se Px------y ne ne Q več več Q zadovoljevati zadovoljevati Vmpn z z Si bolj bolj Rgp ali ali Cc manj manj Rgp prostovoljnim prostovoljen Agpnsi delom delo Ncnsi zainteresiranih zainteresiran Appmpg posameznikov posameznik Ncmpg , , , pripravljenost pripravljenost Ncfsn in in Cc organiziranost organiziranost Ncfsn skupnosti skupnost Ncfsg ter ter Cc razvita razvit Appfsn zavest zavest Ncfsn o o Sl pomembnosti pomembnost Ncfsl razvoja razvoj Ncmsg človeških človeški Agpmpg virov vir Ncmpg pa pa Cc morajo morati Vmpr3p biti biti Va-n osnovni osnoven Agpmsny pogoj pogoj Ncmsn za za Sa uspešno uspešen Agpnsa delovanje delovanje Ncnsa . . . Poudarili poudariti Vmep-pm so biti Va-r3p-n tudi tudi Q , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n treba treba Rgp za za Sa učinkovito učinkovit Agpnsa delovanje delovanje Ncnsa zagotoviti zagotoviti Vmen regionalnim regionalen Agpmpd svetom svet Ncmpd potrebna potreben Agpnpa strokovna strokoven Agpnpa gradiva gradivo Ncnpa in in Cc informacije informacija Ncfpa iz iz Sg nacionalnega nacionalen Agpmsg in in Cc mednarodnega mednaroden Agpmsg prostora prostor Ncmsg . . . Tako tako Rgp je biti Va-r3s-n denimo deti Vmem1p v v Sl Bruslju Bruselj Npmsl s z Si svojimi svoj Px-mpi uradi urad Ncmpi že že Q sedaj sedaj Rgp prisotnih prisoten Agpfpg več veliko Rgc kot kot Cs 180 180 Mdc regij regija Ncfpg in in Cc v v Sl procesu proces Ncmsl vključevanja vključevanje Ncnsg bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn dobro dobro Rgp , , , če če Cs bi biti Va-c tudi tudi Q Slovenija Slovenija Npfsn poiskala poiskati Vmep-sf primerno primeren Agpfsa organizacijsko organizacijski Agpfsa obliko oblika Ncfsa , , , ki ki Cs bi biti Va-c ji on Pp3fsd--y zagotavljala zagotavljati Vmpp-sf pridobivanje pridobivanje Ncnsa informacij informacija Ncfpg o o Sl možnostih možnost Ncfpl sodelovanja sodelovanje Ncnsg v v Sl projektih projekt Ncmpl EU EU Npfsg , , , tehnično tehničen Agpfsa pomoč pomoč Ncfsa pri pri Sl prijavah prijava Ncfpl na na Sa razpise razpis Ncmpa in in Cc iskanje iskanje Ncnsa partnerjev partner Ncmpg za za Sa sodelovanje sodelovanje Ncnsa v v Sl projektih projekt Ncmpl ter ter Cc informiranje informiranje Ncnsa , , , ozaveščanje ozaveščanje Ncnsa in in Cc usposabljanje usposabljanje Ncnsa odgovornih odgovoren Agpfpg institucij institucija Ncfpg in in Cc posameznikov posameznik Ncmpg na na Sl različnih različen Agpfpl ravneh raven Ncfpl za za Sa delovanje delovanje Ncnsa v v Sl skladu sklad Ncmsl z z Si evropskimi evropski Agpfpi usmeritvami usmeritev Ncfpi . . . ( ( ( ms ms Y ) ) )

V v Sl EU EU Npfsl ne ne Q bo biti Va-f3s-n mogoče mogoče Rgp živeti živeti Vmpn od od Sg ukradenih ukraden Appfpg dobrin dobrina Ncfpg , , , zato zato Cc bi biti Va-c kazalo kazati Vmpp-sn vrniti vrniti Vmen vse ves Pg-nsa ukradeno ukraden Appnsa in in Cc okupirano okupiran Appnsa , , , brez brez Sg priča pričati Xt - - - kovanja kovanje Xt nagrade nagrada Ncfsg za za Sa to ta Pd-nsa , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn tuje tuj Agpnsn imetje imetje Ncnsn , , , ki ki Cs si se Px---d--y ga on Pp3nsa--y karieristi karierist Ncmpn lastijo lastiti Vmpr3p , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y prikupili prikupiti Vmep-pm sebi se Px---d podobnim podoben Agpmpd volivcem volivec Ncmpd . . .

Če če Cs imate imeti Vmpr2p-n tudi tudi Q vi ti Pp2mpn radi rad Rgp bombone bombon Ncmpa , , , si se Px---d--y lahko lahko Rgp privoščite privoščiti Vmbr2p nežno nežen Agpfsa obleko obleka Ncfsa roza roza Agpfsg barve barva Ncfsg Donne Donna Npfsg Karan Karan Npfsg , , , saj saj Cc boste biti Va-f2p-n lahko lahko Rgp po po Sl mili mil Agpfsl volji volja Ncfsl kljubovali kljubovati Vmpp-pm vročemu vroč Agpnsd soncu sonce Ncnsd , , , kajti kajti Cc obleka obleka Ncfsn je biti Va-r3s-n sešita sešit Appfsn iz iz Sg zelo zelo Rgp tankega tanek Agpnsg blaga blago Ncnsg , , , ki ki Cs preprečuje preprečevati Vmpr3s , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y potili potiti Vmpp-pm . . . Lahko lahko Rgp si se Px---d--y privoščite privoščiti Vmbr2p tudi tudi Q večplasno večplasen Agpfsa obleko obleka Ncfsa in in Cc si se Px---d--y čez čez Sa osnovno osnoven Agpfsa tkanino tkanina Ncfsa omislite omisliti Vmer2p dodatno dodaten Agpfsa , , , ki ki Cs pa pa Cc naj naj Q bo biti Va-f3s-n tako tako Rgp kot kot Cs osnovna osnoven Agpfsn roza roza Agpfsg barve barva Ncfsg . . . Versacejeva Versacejev Aspfsn obleka obleka Ncfsn z z Si globokim globok Agpmsi , , , pravokotnim pravokoten Agpmsi izrezom izrez Ncmsi v v Sl nekoliko nekoliko Rgp rdečkasti rdečkast Agpfsl barvi barva Ncfsl je biti Va-r3s-n polna poln Agpfsn domišljije domišljija Ncfsg in in Cc tako tako Rgp primerna primeren Agpfsn za za Sa večerne večeren Agpfpa slovesnosti slovesnost Ncfpa . . .

Slovenska slovenski Agpfsn potovalna potovalen Agpfsn agencija agencija Ncfsn Relax Relax Npmsn je biti Va-r3s-n predstavila predstaviti Vmep-sf zanimiv zanimiv Agpmsan katalog katalog Ncmsan Pomurje Pomurje Npnsn ' ' ' 99 99 Mdc - - - s z Si poudarkom poudarek Ncmsi na na Sl odlični odličen Agpfsl kulinariki kulinarika Ncfsl in in Cc letovanju letovanje Ncnsl v v Sl pomurskih pomurski Agpmpl turističnih turističen Agpmpl centrih center Ncmpl . . . Pravijo praviti Vmbr3p , , , da da Cs so biti Va-r3p-n tudi tudi Q cene cena Ncfpn konkurenčne konkurenčen Agpfpn . . . Relax Relax Npmsn predlaga predlagati Vmbr3s turistom turist Ncmpd , , , naj naj Cs v v Sl Pomurju Pomurje Npnsl obiščejo obiskati Vmer3p ljudi človek Ncmpa , , , ki ki Cs še še Q vedno vedno Rgp pletejo plesti Vmpr3p košare košara Ncfpa iz iz Sg vrbovih vrbov Aspfpg in in Cc brezovih brezov Aspfpg vej veja Ncfpg , , , zanimiva zanimiv Agpfsn je biti Va-r3s-n kolesarska kolesarski Agpfsn pot pot Ncfsn , , , ki ki Cs ima imeti Vmpr3s-n start start Ncmsan in in Cc cilj cilj Ncmsan v v Sl Murski murski Agpfsl Soboti Sobota Npfsl , , , pot pot Ncfsn vodi voditi Vmpr3s skozi skozi Sa Beltince Beltinci Npmpa , , , Ižakovce Ižakovci Npmpa in in Cc Banovce Banovci Npmpa , , , po po Sl učni učen Agpfsl poti pot Ncfsl ob ob Sl mrtvici mrtvica Ncfsl reke reka Ncfsg Mure Mura Npfsg , , , mimo mimo Sg Veržeja Veržej Npmsg ( ( ( kjer kjer Cs je biti Va-r3s-n mogoče mogoče Rgp prečkati prečkati Vmbn Muro Mura Npfsa tudi tudi Q z z Si brodom brod Ncmsi ) ) ) do do Sg Vučje vučji Agpfsg vasi vas Ncfsg in in Cc Kroga Krog Npmsg . . . Privlačna privlačen Agpfsn je biti Va-r3s-n tudi tudi Q druga drug Mlpfsn kolesarska kolesarski Agpfsn pot pot Ncfsn - - - v v Sa okolico okolica Ncfsa Lendave Lendava Npfsg , , , kjer kjer Cs je biti Va-r3s-n agencija agencija Ncfsn pripravila pripraviti Vmep-sf pešpot pešpot Ncfsa - - - do do Sg Kranjčeve Kranjčev Aspfsg kleti klet Ncfsg , , , Sv. sv. Y Trojice Trojica Npfsg in in Cc Ujtamasa Ujtamas Npmsg . . . Ni biti Va-r3s-y treba treba Rgp posebej posebej Rgp poudariti poudariti Vmen , , , da da Cs je biti Va-r3s-n ena en Mlpfsn od od Sg počitniških počitniški Agpfpg postojank postojanka Ncfpg v v Sl Pomurju Pomurje Npnsl tudi tudi Q gostilna gostilna Ncfsn Rajh Rajh Npmsn v v Sl Bakovcih Bakovci Npmpl , , , kjer kjer Cs imajo imeti Vmpr3p-n na na Sl jedilnem jedilen Agpmsl listu list Ncmsl kar kar Rgp 170 170 Mdc različnih različen Agpfpg jedi jed Ncfpg . . .

- - - RADISSON RADISSON Npmsn SEVEN SEVEN Npmsn SEAS SEAS Npmsn CRUISES CRUISES Npmsn in in Cc monaški monaški Agpmsny V v Ncmsn - - - Ships Ships Npmsn sta biti Va-r3d-n naročila naročiti Vmep-dm pri pri Sl francoski francoski Agpfsl ladjedelnici ladjedelnica Ncfsl Chantiers Chantiers Npmsn de de Xf l'Atlantique l'Atlantique Npmsn izdelavo izdelava Ncfsa moderne moderen Agpfsg ladje ladja Ncfsg za za Sa križarjenje križarjenje Ncnsa za za Sa 720 720 Mdc potnikov potnik Ncmpg ; ; ; ladja ladja Ncfsn naj naj Q ni biti Va-r3s-y bila biti Va-p-sf izdelana izdelan Appfsn do do Sg februarja februar Ncmsg leta leto Ncnsg 2001 2001 Mdc . . .

Razočaranje razočaranje Ncnsa skušajte skušati Vmpm2p pri pri Xf - - - kriti kriti Xf , , , ker ker Cs vam ti Pp2-pd marsikdo marsikdo Pi-msn ne ne Q želi želeti Vmpr3s najboljše dober Agsnsa . . . Več veliko Rgc se se Px------y ukvarjajte ukvarjati Vmpm2p s z Si športom šport Ncmsi . . .

" " " Vzorniki vzornik Ncmpn so biti Va-r3p-n vratarji vratar Ncmpn , , , ki ki Cs branijo braniti Vmpr3p v v Sl klubih klub Ncmpl NHL NHL Npmsn - - - lige liga Ncfsg , , , čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n tudi tudi Q v v Sl Evropi Evropa Npfsl nekaj nekaj Rgp odličnih odličen Agpmpg vratarjev vratar Ncmpg . . . Vsak vsak Pg-msn ima imeti Vmpr3s-n svoj svoj Px-msa slog slog Ncmsan branjenja branjenje Ncnsg . . . Njihov njihov Ps3msap način način Ncmsan vpijam vpijati Vmpr1s predvsem predvsem Q z z Si ogledom ogled Ncmsi videoposnetkov videoposnetek Ncmpg . . . " " "

Planinsko planinski Agpnsn društvo društvo Ncnsn Bohinj Bohinj Npmsn - - - Srednja srednji Agpfsn vas vas Ncfsn obvešča obveščati Vmpr3s , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n v v Sl aprilu april Ncmsl planinska planinski Agpfsn koča koča Ncfsn na na Sl Uskovnici Uskovnica Npfsl odprta odprt Appfsn ob ob Sl sobotah sobota Ncfpl in in Cc nedeljah nedelja Ncfpl . . . Za za Sa večje velik Agcfpa skupine skupina Ncfpa tudi tudi Q med med Si tednom teden Ncmsi . . . Najave najava Ncfpa sprejemajo sprejemati Vmpr3p na na Sa GSM GSM Ncmsan 041 041 Mdc / / / 721-746 721-746 Mdc . . .

V v Sl Semenarni semenarna Ncfsl Ljubljana Ljubljana Npfsn je biti Va-r3s-n naprodaj naprodaj Rgp pilirano piliran Appnsn seme seme Ncnsn dihondre dihondra Ncfsg . . . Poleg poleg Sg enostavnejše enostaven Agcfsg setve setev Ncfsg in in Cc enakomernejše enakomerno Rgc razporeditve razporeditev Ncfsg semen seme Ncnpg v v Sl tleh tla Ncnpl ima imeti Vmpr3s-n takšno takšen Pd-nsn seme seme Ncnsn dodana dodan Appnpa tudi tudi Q potrebna potreben Agpnpa hranila hranilo Ncnpa za za Sa boljši dober Agcmsay vznik vznik Ncmsan in in Cc začetno začeten Agpfsa rast rast Ncfsa ; ; ; eno en Mlpnsn pakiranje pakiranje Ncnsn ( ( ( 10 10 Mdc g g Y ) ) ) zadostuje zadostovati Vmpr3s za za Sa 10 10 Mdc m2 m2 Y površine površina Ncfsg . . .

" " " Pri pri Sl tem ta Pd-nsl najbolj najbolj Rgp izstopa izstopati Vmpr3s prispevek prispevek Ncmsn poslanca poslanec Ncmsg Aurelia Aurelio Npmsg Jurija Juri Npmsg - - - ZLSD ZLSD Npfsn ( ( ( Združena združen Appfsn lista lista Ncfsn socialdemokratov socialdemokrat Ncmpg ) ) ) , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n v v Sl svojem svoj Px-msl govoru govor Ncmsl očital očitati Vmpp-sm Ustavnemu ustaven Agpnsd sodišču sodišče Ncnsd RS RS Npfsg v v Sl zadevi zadeva Ncfsl Koper Koper Npmsn večkratno večkraten Agpfsa grobo grob Agpfsa kršitev kršitev Ncfsa ustave ustava Ncfsg . . . Poleg poleg Sg tega ta Pd-nsg je biti Va-r3s-n očital očitati Vmpp-sm ustavnemu ustaven Agpnsd sodišču sodišče Ncnsd politično politično Rgp obarvano obarvan Appnsa odločanje odločanje Ncnsa in in Cc hkrati hkrati Rgp izrazil izraziti Vmep-sm upanje upanje Ncnsa , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n sestava sestava Ncfsn ustavnih ustaven Agpmpg sodnikov sodnik Ncmpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n funkcijo funkcija Ncfsa prevzeli prevzeti Vmep-pm pred pred Si nedavnim nedaven Agpnsi , , , z z Si bolj bolj Rgp skrbnim skrben Agpmsi ter ter Cc strokovnim strokoven Agpmsi in in Cc manj manj Rgp političnim političen Agpmsi pristopom pristop Ncmsi k k Sd svojemu svoj Px-nsd poslanstvu poslanstvo Ncnsd tudi tudi Q povrnila povrniti Vmep-sf načeti načet Appmsay ugled ugled Ncmsan . . . Vzporedno vzporedno Rgp s z Si tem ta Pd-nsi se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl italijanskem italijanski Agpnsl časopisju časopisje Ncnsl v v Sl zvezi zveza Ncfsl z z Si obiskom obisk Ncmsi Roberta Robert Npmsg Specialeja Speciale Npmsg v v Sl spremstvu spremstvo Ncnsl poslancev poslanec Ncmpg Aurelia Aurelio Npmsg Jurija Juri Npmsg ter ter Cc Roberta Robert Npmsg Battellija Battelli Npmsg v v Sl Kopru Koper Npmsl začela začeti Vmep-sf kampanja kampanja Ncfsn o o Sl domnevni domneven Agpfsl ogroženosti ogroženost Ncfsl italijanske italijanski Agpfsg manjšine manjšina Ncfsg zaradi zaradi Sg načrtovane načrtovan Appfsg delitve delitev Ncfsg občine občina Ncfsg Koper Koper Npmsn in in Cc o o Sl potrebi potreba Ncfsl po po Sl internacionalizaciji internacionalizacija Ncfsl tega ta Pd-nsg vprašanja vprašanje Ncnsg na na Sl ravni raven Ncfsl Evropske evropski Agpfsg zveze zveza Ncfsg . . . " " "

Darja Darja Npfsn Lavtižar Lavtižar Npfsn Bebler Bebler Npfsn ( ( ( LDS LDS Npfsn ) ) ) se se Px------y je biti Va-r3s-n vprašala vprašati Vmep-sf , , , kdo kdo Pq-msn lahko lahko Rgp kliče klicati Vmpr3s na na Sa odgovornost odgovornost Ncfsa poslanca poslanec Ncmsay , , , in in Cc omenila omeniti Vmep-sf nevarnost nevarnost Ncfsa labodjega labodji Agpmsg speva spev Ncmsg parlamentarizma parlamentarizem Ncmsg ter ter Cc poudarila poudariti Vmep-sf , , , da da Cs je biti Va-r3s-n presoja presoja Ncfsn razvoja razvoj Ncmsg demokracije demokracija Ncfsg eno en Mlpnsn od od Sg meril merilo Ncnpg za za Sa sprejem sprejem Ncmsan v v Sa EU EU Npfsa . . .

Začasni začasen Agpmsny ciprski ciprski Agpmsny predsednik predsednik Ncmsn Spiros Spiros Npmsn Kiprianu Kiprianu Npmsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n včeraj včeraj Rgp predstavil predstaviti Vmep-sm predlog predlog Ncmsan jugoslovanskega jugoslovanski Agpmsg predsednika predsednik Ncmsg Slobodana Slobodan Npmsg Miloševića Milošević Npmsg , , , da da Cs bi biti Va-c tri trije Mlcmpa zajete zajet Appmpa ameriške ameriški Agpmpa vojake vojak Ncmpa izročili izročiti Vmep-pm Cipru Ciper Npmsd . . . Kot kot Cs poroča poročati Vmpr3s ciprski ciprski Agpmsny radio radio Ncmsn , , , ki ki Cs se se Px------y sklicuje sklicevati Vmpr3s na na Sa začasnega začasen Agpmsa predsednika predsednik Ncmsay države država Ncfsg , , , naj naj Q bi biti Va-c šlo iti Vmbp-sn za za Sa Miloševićevo Miloševićev Aspfsa " " " potezo poteza Ncfsa dobre dober Agpfsg volje volja Ncfsg " " " . . . Vojake vojak Ncmpa naj naj Q bi biti Va-c Beograd Beograd Npmsn izročil izročiti Vmep-sm ciprskim ciprski Agpfpd oblastem oblast Ncfpd , , , te ta Pd-fpn pa pa Cc naj naj Q bi biti Va-c jih on Pp3mpa--y nato nato Rgp prepeljale prepeljati Vmep-pf v v Sa ameriško ameriški Agpnsa veleposlaništvo veleposlaništvo Ncnsa v v Sl Nikoziji Nikozija Npfsl . . . Kiprianu Kiprianu Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n sicer sicer Rgp predsednik predsednik Ncmsn parlamenta parlament Ncmsg , , , je biti Va-r3s-n tudi tudi Q napovedal napovedati Vmep-sm , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n danes danes Rgp prek prek Sg Aten Atene Npfpg odpotoval odpotovati Vmep-sm v v Sa Beograd Beograd Npmsan v v Sa " " " humanitarno humanitaren Agpfsa misijo misija Ncfsa " " " . . .

Shema shema Ncfsn je biti Va-r3s-n po po Sl njegovem njegov Ps3nslsm temelj temelj Ncmsn prihodnje prihodnji Agpfsg stanovanjske stanovanjski Agpfsg politike politika Ncfsg . . . Pri pri Sl tem ta Pd-nsl ga on Pp3msg--y ne ne Q skrbi skrbeti Vmpr3s , , , da da Cs banke banka Ncfpn po po Sl obdobju obdobje Ncnsl varčevanja varčevanje Ncnsg ne ne Q bi biti Va-c bile biti Va-p-pf sposobne sposoben Agpfpn odobriti odobriti Vmen ustrezne ustrezen Agpfsg mase masa Ncfsg posojil posojilo Ncnpg ( ( ( » » » Zaupam zaupati Vmbr1s delu delo Ncnsd in in Cc odločitvam odločitev Ncfpd menedžmenta menedžment Ncmsg bank banka Ncfpg . . . « « « ) ) ) , , , večje velik Agcnsn vprašanje vprašanje Ncnsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n , , , kaj kaj Pq-nsn se se Px------y bo biti Va-f3s-n tedaj tedaj Rgp dogajalo dogajati Vmpp-sn na na Sl stanovanjskem stanovanjski Agpmsl trgu trg Ncmsl . . . Ta ta Pd-msa trenutek trenutek Ncmsan se se Px------y namreč namreč Cc že že Q kaže kazati Vmpr3s presežna presežen Agpfsn ponudba ponudba Ncfsn stanovanj stanovanje Ncnpg , , , povpraševanje povpraševanje Ncnsn zastaja zastajati Vmpr3s , , , ponudniki ponudnik Ncmpn pa pa Cc kljub kljub Sd temu ta Pd-nsd vztrajajo vztrajati Vmpr3p pri pri Sl ( ( ( pre pre Q ) ) ) visokih visok Agpfpl cenah cena Ncfpl . . . Marketinško marketinški Agpnsn geslo geslo Ncnsn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bolje dobro Rgc kupiti kupiti Vmen stanovanje stanovanje Ncnsa danes danes Rgp , , , po po Sl današnjih današnji Agpfpl cenah cena Ncfpl kot kot Cs čez čez Sa leta leto Ncnpa po po Sl višjih visok Agcfpl , , , je biti Va-r3s-n po po Sl Ovnu Oven Npmsl račun račun Ncmsn brez brez Sg krčmarja krčmar Ncmsg . . . SSRS SSRS Npmsn se se Px------y namreč namreč Cc že že Q pripravlja pripravljati Vmpr3s na na Sa vlogo vloga Ncfsa investitorja investitor Ncmsg , , , kar kar Pr-nsa mu on Pp3msd--y omogoča omogočati Vmpr3s novi nov Agpmsny zakon zakon Ncmsn o o Sl skladih sklad Ncmpl . . . Prihodnje prihodnji Agpnsa leto leto Ncnsa naj naj Q bi biti Va-c namenil nameniti Vmep-sm okoli okoli Rgp 2 2 Mdc milijardi milijarda Ncfda tolarjev tolar Ncmpg za za Sa nakup nakup Ncmsan stavbnih stavben Agpnpg zemljišč zemljišče Ncnpg , , , njihovo njihov Ps3fsap pripravo priprava Ncfsa in in Cc za za Sa gradnjo gradnja Ncfsa . . . Januarja januar Ncmsg se se Px------y bo biti Va-f3s-n sklad sklad Ncmsn začel začeti Vmep-sm dogovarjati dogovarjati Vmpn s z Si predstavniki predstavnik Ncmpi občin občina Ncfpg in in Cc mest mesto Ncnpg , , , s z Si katerimi kateri Pq-mpi naj naj Q bi biti Va-c skupno skupno Rgp povečali povečati Vmep-pm ponudbo ponudba Ncfsa najemnih najemen Agpnpg stanovanj stanovanje Ncnpg in in Cc s z Si tem ta Pd-nsi olajšali olajšati Vmep-pm pritisk pritisk Ncmsan povpraševanja povpraševanje Ncnsg na na Sa tržne tržen Agpfpa cene cena Ncfpa . . . V v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl naj naj Q bi biti Va-c postavili postaviti Vmep-pm svojo svoj Px-fsa censko censki Agpfsa znamko znamka Ncfsa od od Sg 2200 2200 Mdc do do Sg 2500 2500 Mdc mark marka Ncfpg za za Sa kvadratni kvadraten Agpmsay meter meter Ncmsan stanovanja stanovanje Ncnsg . . . Ubili ubiti Vmep-pm bi biti Va-c dve dva Mlcfda muhi muha Ncfda na na Sa mah mah Ncmsan , , , saj saj Cc bi biti Va-c se se Px------y z z Si znižanjem znižanje Ncnsi cen cena Ncfpg stanovanj stanovanje Ncnpg v v Sl absolutnih absoluten Agpmpl zneskih znesek Ncmpl znižale znižati Vmep-pf tudi tudi Q neprofitne neprofiten Agpfpn najemnine najemnina Ncfpn . . .

V v Sa kateri kateri Pq-msa zabojnik zabojnik Ncmsan pa pa Cc bi biti Va-c odvrgel odvreči Vmep-sm ostale ostal Agpmpa odpadke odpadek Ncmpa ? ? ? Naj naj Q ti ti Pp2-sd--y pomagajo pomagati Vmbr3p starši starš Ncmpn . . .

4 4 Mdc . . . Jernejeva Jernejev Aspfsn sestra sestra Ncfsn Liza Liza Npfsn je biti Va-r3s-n v v Sl svoji svoj Px-fsl sobi soba Ncfsl našla najti Vmep-sf kup kup Ncmsan starih star Agpmpg stripov strip Ncmpg . . . V v Sa katero kateri Pq-fsa škatlo škatla Ncfsa v v Sl kleti klet Ncfsl jih on Pp3mpa--y bo biti Va-f3s-n dala dati Vmep-sf ? ? ?

V v Sl narodnozabavni narodnozabaven Agpfsl sceni scena Ncfsl se se Px------y le le Q redko redko Rgp pojavi pojaviti Vmer3s kdo kdo Pq-msn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n pripravljen pripravljen Appmsnn ansamblom ansambel Ncmpd pomagati pomagati Vmbn in in Cc jih on Pp3mpa--y tudi tudi Q finančno finančno Rgp podpreti podpreti Vmen . . . Že že Q nekaj nekaj Rgp let leto Ncnpg pa pa Cc različnim različen Agpmpd ansamblom ansambel Ncmpd pomaga pomagati Vmbr3s Stane Stane Npmsn Petrič Petrič Npmsn z z Sg Blatne blaten Agpfsg Brezovice Brezovica Npfsg pri pri Sl Vrhniki Vrhnika Npfsl . . . Stane Stane Npmsn je biti Va-r3s-n sicer sicer Rgp uspešen uspešen Agpmsnn podjetnik podjetnik Ncmsn in in Cc menedžer menedžer Ncmsn ter ter Cc ljubitelj ljubitelj Ncmsn narodnozabavne narodnozabaven Agpfsg glasbe glasba Ncfsg . . . V v Sl šali šala Ncfsl rad rad Rgp pravi praviti Vmbr3s : : : " " " Drugi drug Mlpmpn kolegi kolega Ncmpn hodijo hoditi Vmpr3p na na Sa golf golf Ncmsan in in Cc v v Sa igralnice igralnica Ncfpa , , , jaz jaz Pp1-sn pa pa Cc na na Sa veselice veselica Ncfpa . . . " " " Seveda seveda Q se se Px------y je biti Va-r3s-n Stane Stane Npmsn v v Sl tem ta Pd-msl času čas Ncmsl naučil naučiti Vmep-sm tudi tudi Q igrati igrati Vmpn na na Sa diatonično diatoničen Agpfsa harmoniko harmonika Ncfsa in in Cc tako tako Rgp ga on Pp3msa--y lahko lahko Rgp večkrat večkrat Rgp vidimo videti Vmbr1p na na Sl kakšni kakšen Pq-fsl prireditvi prireditev Ncfsl z z Si ansamblom ansambel Ncmsi Svetlin Svetlin Npmsn , , , ko ko Cs zaigra zaigrati Vmer3s na na Sa frajtonarico frajtonarica Ncfsa , , , rad rad Rgp pa pa Cc tudi tudi Q zapoje zapeti Vmer3s kakšno kakšen Pq-fsa Slakovo Slakov Aspfsa . . . Vesele vesel Agpfpa Štajerke Štajerka Npfpa je biti Va-r3s-n Stane Stane Npmsn tako tako Rgp navdušil navdušiti Vmep-sm , , , da da Cs so biti Va-r3p-n z z Si njim on Pp3msi posnele posneti Vmep-pf videospot videospot Ncmsan za za Sa pesem pesem Ncfsa Stane Stane Npmsn iz iz Sg Ljubljane Ljubljana Npfsg . . . Vera Vera Npfsn Šolinc Šolinc Npfsn mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n napisala napisati Vmep-sf tekst tekst Ncmsan in in Cc vižo viža Ncfsa za za Sa pesem pesem Ncfsa Domači domač Agpmsny plot plot Ncmsn , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n tudi tudi Q posnel posneti Vmep-sm s z Si Svetlini Svetlin Npmpi in in Cc že že Q predstavil predstaviti Vmep-sm v v Sl oddaji oddaja Ncfsl Pod pod Si židano židan Agpfsi marelo marela Ncfsi . . .

Eno en Mlpfsa oddajo oddaja Ncfsa Skrita skrit Appfsn kamera kamera Ncfsn je biti Va-r3s-n nedavno nedavno Rgp odkupila odkupiti Vmep-sf japonska japonski Agpfsn televizijska televizijski Agpfsn hiša hiša Ncfsn

Sestavni sestaven Agpmsny del del Ncmsn te ta Pd-fsg bitke bitka Ncfsg za za Sa kupce kupec Ncmpa je biti Va-r3s-n vojna vojna Ncfsn z z Si rabati rabat Ncmpi , , , kakor kakor Cs so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y poimenovali poimenovati Vmep-pm , , , ki ki Cs se se Px------y z z Sg ameriškega ameriški Agpmsg prenaša prenašati Vmpr3s na na Sa vse ves Pg-mpa svetovne svetoven Agpmpa trge trg Ncmpa . . . Najrazličnejši različen Agsmpn popusti popust Ncmpn pri pri Sl nakupu nakup Ncmsl vozil vozilo Ncnpg so biti Va-r3p-n na na Sl evropskem evropski Agpmsl trgu trg Ncmsl že že Q vsakdanjost vsakdanjost Ncfsn , , , ki ki Cs se se Px------y polagoma polagoma Rgp seli seliti Vmpr3s tudi tudi Q na na Sa slovenski slovenski Agpmsay trg trg Ncmsan . . . Kupcem kupec Ncmpd gre iti Vmbr3s na na Sa roko roka Ncfsa , , , saj saj Cc so biti Va-r3p-n zanje zame Pp3mpa--b vozila vozilo Ncnpn nekoliko nekoliko Rgp cenejša poceni Agcnpn , , , proizvajalcem proizvajalec Ncmpd pa pa Cc odžira odžirati Vmpr3s dobiček dobiček Ncmsan , , , kar kar Pr-nsn dodatno dodatno Rgp dokazuje dokazovati Vmpr3s , , , da da Cs prihodnje prihodnji Agpnsn leto leto Ncnsn kljub kljub Sd optimizmu optimizem Ncmsd ne ne Q bo biti Va-f3s-n prav prav Q nič nič Rgp veselo vesel Agpnsn . . .

Ignis Ignis Npmsn je biti Va-r3s-n avtomobil avtomobil Ncmsn , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n navdušil navdušiti Vmep-sm s z Si prostornostjo prostornost Ncfsi na na Sl majhni majhen Agpfsl površini površina Ncfsl ( ( ( majhne majhen Agpfpn zunanje zunanji Agpfpn mere mera Ncfpn ) ) ) , , , z z Si okretnostjo okretnost Ncfsi , , , tudi tudi Q z z Si ambientom ambient Ncmsi in in Cc z z Si motorjem motor Ncmsi . . . Pri pri Sl prilagodljivosti prilagodljivost Ncfsl prtljažnika prtljažnik Ncmsg zaostaja zaostajati Vmpr3s za za Si sodobnimi sodoben Agpmpi tekmeci tekmec Ncmpi pa pa Cc tudi tudi Q s z Si ceno cena Ncfsi ne ne Q sodi soditi Vmpr3s med med Sa ugodnejše ugoden Agcmpa nakupe nakup Ncmpa v v Sl svojem svoj Px-msl razredu razred Ncmsl . . .

Očeta oče Ncmsay Olivierja Olivier Npmsg Panisa Panis Npmsg je biti Va-r3s-n policija policija Ncfsn pospremila pospremiti Vmep-sf v v Sa zapore zapor Ncmpa Marseillesa Marseilles Npmsg . . . Philippe Philippe Npmsn Panis Panis Npmsn naj naj Q bi biti Va-c bil biti Va-p-sm član član Ncmsn tolpe tolpa Ncfsg avtomobilskih avtomobilski Agpmpg tatov tat Ncmpg , , , obtožnica obtožnica Ncfsn pa pa Cc ga on Pp3msa--y bremeni bremeniti Vmpr3s kraje kraja Ncfsg Mercedesovega Mercedesov Aspnsg terenskega terenski Agpnsg vozila vozilo Ncnsg ML ML Npmsn v v Sl Švici Švica Npfsl . . .

Edina edin Agpfsn krstna krsten Agpfsn uprizoritev uprizoritev Ncfsn domače domač Agpfsg novitete noviteta Ncfsg bo biti Va-f3s-n doživela doživeti Vmep-sf premiero premiera Ncfsa marca marec Ncmsg prihodnjega prihodnji Agpnsg leta leto Ncnsg . . . Kot kot Cs umetniško umetniški Agpfsa samoizpoved samoizpoved Ncfsa osebne oseben Agpfsg presunjenosti presunjenost Ncfsg in in Cc človeške človeški Agpfsg angažiranosti angažiranost Ncfsg je biti Va-r3s-n Boris Boris Npmsn A. A. Y Novak Novak Npmsn napisal napisati Vmep-sm tragedijo tragedija Ncfsa v v Sl petih pet Mlc-pl dejanjih dejanje Ncnpl in in Cc verzih verz Ncmpl Kasandra Kasandra Npfsn ( ( ( 1998 1998 Mdc ) ) ) , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y bo biti Va-f3s-n na na Sa oder oder Ncmsan postavil postaviti Vmep-sm Dušan Dušan Npmsn Jovanović Jovanović Npmsn . . . Obrobno obroben Agpfsa osebo oseba Ncfsa iz iz Sg trojanskega trojanski Agpmsg mita mit Ncmsg je biti Va-r3s-n avtor avtor Ncmsn postavil postaviti Vmep-sm v v Sa središče središče Ncnsa dogajanja dogajanje Ncnsg in in Cc skozi skozi Sa njeno njen Ps3nsasf razmerje razmerje Ncnsa do do Sg trojanske trojanski Agpfsg vojne vojna Ncfsg izrazil izraziti Vmep-sm svoje svoj Px-nsa doživljanje doživljanje Ncnsa balkanske balkanski Agpfsg tragedije tragedija Ncfsg . . .

Popularne popularen Agpfpn besede beseda Ncfpn . . . Uporaba uporaba Ncfsn popularnih popularen Agpfpg besed beseda Ncfpg s z Si pozitivno pozitiven Agpfsi asociacijo asociacija Ncfsi za za Sa opis opis Ncmsan izdelka izdelek Ncmsg . . .

Ali ali Rgp bi biti Va-c propagandna propaganden Agpfsn akcija akcija Ncfsn lahko lahko Rgp bila biti Va-p-sf proti proti Sd kajenju kajenje Ncnsd in in Cc alkoholizmu alkoholizem Ncmsd v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl uspešna uspešen Agpfsn ? ? ? Ali ali Rgp je biti Va-r3s-n v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl pitje pitje Ncnsn alkohola alkohol Ncmsg negativno negativen Agpnsn dejanje dejanje Ncnsn ? ? ? Kaj kaj Pq-nsa bi biti Va-c morala morati Vmpp-sf upoštevati upoštevati Vmbn ? ? ?

Vsak vsak Pg-msn izmed izmed Sg nas jaz Pp1-pg si se Px---d--y je biti Va-r3s-n na na Sa svoj svoj Px-msa način način Ncmsan razlagal razlagati Vmpp-sm zgodbo zgodba Ncfsa . . . Stephan Stephan Npmsn je biti Va-r3s-n zelo zelo Rgp malo malo Rgp razumel razumeti Vmbp-sm zgodbo zgodba Ncfsa . . . Lahko lahko Rgp je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm Homer Homer Npmsn bolan bolan Agpmsnn , , , vendar vendar Cc ni biti Va-r3s-y vedel vedeti Vmpp-sm , , , zakaj zakaj Rgp in in Cc kako kako Rgp . . . Ni biti Va-r3s-y razumel razumeti Vmbp-sm , , , kaj kaj Agpnsn je biti Va-r3s-n suši suši Ncmsn . . . Najbolj najbolj Rgp mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm všeč všeč Rgp tisti tisti Pd-msn del del Ncmsn zgodbe zgodba Ncfsg , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n Homer Homer Npmsn pokazal pokazati Vmep-sm svojemu svoj Px-msd sinu sin Ncmsd Bartu Bart Npmsd , , , kako kako Rgp se se Px------y brije briti Vmpr3s : : : Stephan Stephan Npmsn rad rad Rgp opazuje opazovati Vmpr3s , , , kako kako Rgp se se Px------y brije briti Vmpr3s njegov njegov Ps3msnsm oče oče Ncmsn , , , in in Cc ima imeti Vmpr3s-n zato zato Cc Barta Bart Npmsay rad rad Rgp . . . Razen razen Sg tega ta Pd-nsg , , , da da Cs se se Px------y Stephan Stephan Npmsn smeji smejati Vmpr3s , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n Bart Bart Npmsn na na Sl ekranu ekran Ncmsl , , , pokaže pokazati Vmer3s zelo zelo Rgp malo malo Rgp razumevanja razumevanje Ncnsg ob ob Sl drugih drug Mlpmpl prizorih prizor Ncmpl : : : smeje smeje Rgp se se Px------y , , , ko ko Cs policaj policaj Ncmsn kaznuje kaznovati Vmbr3s Homerja Homer Npmsay zaradi zaradi Sg prevelike prevelik Agpfsg hitrosti hitrost Ncfsg in in Cc tedaj tedaj Rgp , , , ko ko Cs Homer Homer Npmsn teče teči Vmpr3s domov domov Rgp , , , ker ker Cs se se Px------y mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n pokvaril pokvariti Vmep-sm avto avto Ncmsn . . . Stephan Stephan Npmsn ne ne Q ve vedeti Vmpr3s natančno natančno Rgp , , , o o Sl čem kaj Pq-nsl zgodba zgodba Ncfsn pravzaprav pravzaprav Q govori govoriti Vmpr3s . . . Pokaže pokazati Vmer3s osnovno osnoven Agpnsa razumevanje razumevanje Ncnsa zgodbe zgodba Ncfsg . . . Veliko veliko Rgp dogodkov dogodek Ncmpg pa pa Cc ne ne Q more moči Vmpr3s povezati povezati Vmen med med Si seboj se Px---i . . .

Novinarji novinar Ncmpn in in Cc dnevniki dnevnik Ncmpn so biti Va-r3p-n vsak vsak Pg-msa dan dan Ncmsan znova znova Rgp postavljeni postavljen Appmpn pred pred Sa nujnost nujnost Ncfsa , , , ugajati ugajati Vmpn svojim svoj Px-mpd bralcem bralec Ncmpd , , , in in Cc nalogo naloga Ncfsa , , , predstaviti predstaviti Vmen raznovrstne raznovrsten Agpfpa relevantne relevanten Agpfpa informacije informacija Ncfpa . . . Z z Si leti leto Ncnpi časopis časopis Ncmsn izoblikuje izoblikovati Vmer3s specifičen specifičen Agpmsan stil stil Ncmsan , , , svojo svoj Px-fsa nezamenljivo nezamenljiv Agpfsa noto nota Ncfsa poročanja poročanje Ncnsg in in Cc nagovarja nagovarjati Vmpr3s svoj svoj Px-msa krog krog Ncmsan občinstva občinstvo Ncnsg . . . Bralci bralec Ncmpn so biti Va-r3p-n se se Px------y navadili navaditi Vmep-pm na na Sa ' ' ' svoj svoj Px-msa ' ' ' časopis časopis Ncmsan , , , mu on Pp3msd--y zaupajo zaupati Vmbr3p in in Cc si se Px---d--y obenem obenem Rgp želijo želeti Vmpr3p , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y ' ' ' njihov njihov Ps3msnp ' ' ' časopis časopis Ncmsn izogibal izogibati Vmpp-sm informacijam informacija Ncfpd in in Cc komentarjem komentar Ncmpd , , , ki ki Cs jim on Pp3mpd--y ' ' ' ne ne Q ležijo ležati Vmpr3p ' ' ' . . .

Novica novica Ncfsn je biti Va-r3s-n ena en Mlpfsn od od Sg bistvenih bistven Agpfpg lastnosti lastnost Ncfpg vsake vsak Pg-fsg informacije informacija Ncfsg . . . Je biti Va-r3s-n pričakovano pričakovan Appnsn ali ali Cc nepričakovano nepričakovan Agpnsn dejstvo dejstvo Ncnsn , , , kot kot Cs na na Sa primer primer Ncmsan človek človek Ncmsn , , , pojav pojav Ncmsn , , , stanje stanje Ncnsn , , , dogodek dogodek Ncmsn , , , problem problem Ncmsn , , , ki ki Cs dobi dobiti Vmer3s z z Si objavo objava Ncfsi v v Sl medijih medij Ncmpl pravi pravi Agpmsay pomen pomen Ncmsan . . . Da da Cs bi biti Va-c bila biti Va-p-sf informacija informacija Ncfsn objavljena objavljen Appfsn , , , potrebuje potrebovati Vmpr3s novo nov Agpnsa dejstvo dejstvo Ncnsa , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y razlikovala razlikovati Vmpp-sf in in Cc identificirala identificirati Vmbp-sf od od Sg drugih drug Mlpfpg , , , prejšnjih prejšnji Agpfpg informacij informacija Ncfpg . . . Novica novica Ncfsn mora morati Vmpr3s informirati informirati Vmbn bralca bralec Ncmsay o o Sl nečem nekaj Pi-nsl novem nov Agpnsl . . . Novica novica Ncfsn je biti Va-r3s-n za za Sa naslovnika naslovnik Ncmsay vse ves Pg-nsn , , , česar kar Pr-nsg ne ne Q pozna poznati Vmpr3s , , , o o Sl čemer kar Pr-nsl še še Q ni biti Va-r3s-y bil biti Va-p-sm obveščen obveščen Appmsnn ali ali Cc ni biti Va-r3s-y bil biti Va-p-sm obveščen obveščen Appmsnn na na Sa tak tak Pd-msa način način Ncmsan ( ( ( Košir Košir Npmsn , , , 1988 1988 Mdc ) ) ) . . .

Teorija teorija Ncfsn novičarskih novičarski Agpfpg vrednot vrednota Ncfpg izhaja izhajati Vmpr3s iz iz Sg predpostavke predpostavka Ncfsg , , , da da Cs lahko lahko Rgp vsak vsak Pg-msn objavljen objavljen Appmsnn dogodek dogodek Ncmsn vsebuje vsebovati Vmpr3s več veliko Rgc novičarskih novičarski Agpmpg dejavnikov dejavnik Ncmpg . . . Nemogoče nemogoče Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n pričakovati pričakovati Vmpn , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n posamezen posamezen Agpmsnn dogodek dogodek Ncmsn vseboval vsebovati Vmpp-sm vse ves Pg-mpa dejavnike dejavnik Ncmpa , , , ali ali Cc da da Cs bodo biti Va-f3p-n v v Sl prispevku prispevek Ncmsl vsi ves Pg-mpn dejavniki dejavnik Ncmpn enako enako Rgp zastopani zastopan Agpmpn . . .

Največkrat največkrat Rgp novinarstvo novinarstvo Ncnsn tudi tudi Q ne ne Q preverja preverjati Vmpr3s informacij informacija Ncfpg , , , dobljenih dobljen Appfpg od od Sg informacijskega informacijski Agpmsg sistema sistem Ncmsg oglaševanje oglaševanje Ncnsn / / / odnosi odnos Ncmpn z z Si javnostmi javnost Ncfpi . . . Zaradi zaradi Sg svoje svoj Px-fsg prepričevalne prepričevalen Agpfsg funkcije funkcija Ncfsg velja veljati Vmpr3s za za Sa oglaševanje oglaševanje Ncnsa predsodek predsodek Ncmsn o o Sl njegovi njegov Ps3fslsm pristranskosti pristranskost Ncfsl , , , tudi tudi Q če če Cs sporoča sporočati Vmpr3s preiskovana preiskovan Agpnpa dejstva dejstvo Ncnpa . . . Prav prav Q pri pri Sl oglaševanju oglaševanje Ncnsl je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn opravljenih opravljen Appfpg mnogo mnogo Rgp raziskav raziskava Ncfpg . . . Ta ta Pd-msn informacijski informacijski Agpmsny sistem sistem Ncmsn je biti Va-r3s-n tudi tudi Q vedno vedno Rgp sprejemal sprejemati Vmpp-sm informacije informacija Ncfpa iz iz Sg različnih različen Agpmpg virov vir Ncmpg : : : raziskave raziskava Ncfpa občinstva občinstvo Ncnsg , , , sociološke sociološki Agpfpa in in Cc psihološke psihološki Agpfpa raziskave raziskava Ncfpa itd. itd. Y Tudi tudi Q službe služba Ncfpn za za Sa odnose odnos Ncmpa z z Si javnostmi javnost Ncfpi imajo imeti Vmpr3p-n dobro dobro Rgp preiskovane preiskovan Appmpa učinke učinek Ncmpa različnih različen Agpfpg predstavitvenih predstavitven Agpfpg oblik oblika Ncfpg , , , katerih kateri Pq-mpg novinarstvo novinarstvo Ncnsn zaradi zaradi Sg nenehne nenehen Agpfsg časovne časoven Agpfsg stiske stiska Ncfsg ne ne Q more moči Vmpr3s analizirati analizirati Vmbn . . .

Eno en Mlpnsn najpomembnejših pomemben Agsnpg načel načelo Ncnpg preiskovanja preiskovanje Ncnsg je biti Va-r3s-n nadzor nadzor Ncmsn . . . Nadzor nadzor Ncmsn ni biti Va-r3s-y potreben potreben Agpmsnn samo samo Q pri pri Sl iskanju iskanje Ncnsl informacij informacija Ncfpg , , , ampak ampak Cc tudi tudi Q pri pri Sl preverjanju preverjanje Ncnsl informacij informacija Ncfpg in in Cc ocenjevanju ocenjevanje Ncnsl njihovega njihov Ps3msgp pomena pomen Ncmsg . . . Področje področje Ncnsn nadzora nadzor Ncmsg vključuje vključevati Vmpr3s tudi tudi Q odločanje odločanje Ncnsa o o Sl možni možen Agpfsl predstavitvi predstavitev Ncfsl informacij informacija Ncfpg v v Sl določenem določen Appmsl žanru žanr Ncmsl . . . V v Sa ta ta Pd-msa kompleks kompleks Ncmsan spada spadati Vmpr3s tudi tudi Q nadzor nadzor Ncmsn interpretacij interpretacija Ncfpg informacij informacija Ncfpg . . .

Ko ko Cs oglaševalci oglaševalec Ncmpn oblikujejo oblikovati Vmpr3p oglas oglas Ncmsan , , , je biti Va-r3s-n upoštevanje upoštevanje Ncnsn starosti starost Ncfsg potrošniške potrošniški Agpfsg ciljne ciljen Agpfsg skupine skupina Ncfsg ena en Mlpfsn od od Sg pomembnih pomemben Agpfpg spremenljivk spremenljivka Ncfpg . . . Demografska demografski Agpfsn analiza analiza Ncfsn potrošnikov potrošnik Ncmpg na na Sa splošno splošno Rgp upošteva upoštevati Vmbr3s pet pet Mlc-pa starostnih starosten Agpfpg kategorij kategorija Ncfpg , , , in in Cc sicer sicer Cc od od Sg 2 2 Mdc do do Sg 11 11 Mdc let leto Ncnpg , , , 12 12 Mdc do do Sg 17 17 Mdc let leto Ncnpg , , , 18 18 Mdc do do Sg 34 34 Mdc let leto Ncnpg , , , 35 35 Mdc do do Sg 55 55 Mdc let leto Ncnpg in in Cc nad nad Sa 55 55 Mdc let leto Ncnpg . . . Čeprav čeprav Cs ima imeti Vmpr3s-n skupina skupina Ncfsn od od Sg 35 35 Mdc do do Sg 55 55 Mdc let leto Ncnpg največje velik Agsmpa prihodke prihodek Ncmpa , , , največ veliko Rgp denarja denar Ncmsg potroši potrošiti Vmer3s skupina skupina Ncfsn od od Sg 18 18 Mdc do do Sg 34 34 Mdc let leto Ncnpg . . . Ker ker Cs ti ta Pd-mpn potrošniki potrošnik Ncmpn gradijo graditi Vmpr3p svoje svoj Px-mpa domove dom Ncmpa , , , kupujejo kupovati Vmpr3p drage drag Agpfpa dobrine dobrina Ncfpa ( ( ( hladilnike hladilnik Ncmpa , , , avtomobile avtomobil Ncmpa , , , pohištvo pohištvo Ncnsa ) ) ) . . . Oglaševalci oglaševalec Ncmpn tudi tudi Q upoštevajo upoštevati Vmbr3p zemljepisno zemljepisen Agpfsa pripadnost pripadnost Ncfsa potrošnikov potrošnik Ncmpg . . . Potrošniki potrošnik Ncmpn ob ob Sl morju morje Ncnsl bodo biti Va-f3p-n potrošili potrošiti Vmep-pm več veliko Rgc izdelkov izdelek Ncmpg , , , povezanih povezan Appmpg z z Si uživanjem uživanje Ncnsi na na Sl soncu sonce Ncnsl . . .

Hipertekst hipertekst Ncmsn pa pa Cc pomeni pomeniti Vmbr3s nov nov Agpmsan format format Ncmsan besedila besedilo Ncnsg . . . Posamezne posamezen Agpmpa znake znak Ncmpa v v Sl besedilu besedilo Ncnsl ( ( ( besede beseda Ncfpn ali ali Cc grafični grafičen Agpmpn simboli simbol Ncmpn ) ) ) rabimo rabiti Vmpr1p kot kot Cs neposredno neposreden Agpfsa vez vez Ncfsa z z Si drugimi drug Mlpfpi datotekami datoteka Ncfpi , , , tako tako Cc da da Cs lahko lahko Rgp z z Sg enega en Mlpnsg besedila besedilo Ncnsg preidemo preiti Vmer1p neposredno neposredno Rgp na na Sa drugega drug Mlpnsa , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n lahko lahko Rgp del del Ncmsn druge drug Mlpfsg spletne spleten Agpfsg strani stran Ncfsg . . .

Večina večina Ncfsn učencev učenec Ncmpg gleda gledati Vmpr3s televizijo televizija Ncfsa samo samo Q zaradi zaradi Sg razvedrila razvedrilo Ncnsg . . . Televizija televizija Ncfsn pa pa Cc lahko lahko Rgp opravlja opravljati Vmpr3s tudi tudi Q izobraževalno izobraževalen Agpfsa vlogo vloga Ncfsa . . . Pri pri Sl tem ta Pd-nsl morajo morati Vmpr3p dejavno dejavno Rgp sodelovati sodelovati Vmpn učitelji učitelj Ncmpn in in Cc starši starš Ncmpn . . .

V v Sl resnici resnica Ncfsl so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm vsi ves Pg-mpn stroški strošek Ncmpn z z Si volitvami volitve Ncfpi , , , tudi tudi Q grde grd Agpfpn besede beseda Ncfpn in in Cc huda hud Agpfsn jeza jeza Ncfsn , , , zato zato Rgp , , , ker ker Cs je biti Va-r3s-n ena en Mlpfsn dama dama Ncfsn drugi drug Mlpfsd dami dama Ncfsd hotela hoteti Vmpp-sf sneti sneti Vmen zlato zlat Agpfsa verižico verižica Ncfsa in in Cc je on Pp3fsg--y zdaj zdaj Rgp štiri štirje Mlcnpa leta leto Ncnpa noče hoteti Vmpr3s-y dati dati Vmen nazaj nazaj Rgp . . .

Če če Cs se se Px------y vrnemo vrniti Vmer1p k k Sd novemu nov Agpmsd glasbenemu glasben Agpmsd slogu slog Ncmsd . . . Ali ali Rgp pričakujete pričakovati Vmpr2p nov nov Agpmsan krog krog Ncmsan poslušalcev poslušalec Ncmpg ? ? ? Hkrati hkrati Rgp tvegate tvegati Vmbr2p , , , da da Cs nekatere nekateri Pi-mpa tudi tudi Q izgubite izgubiti Vmer2p . . .

Vražji vražji Agpmsny Italijan Italijan Npmsn je biti Va-r3s-n v v Sa naše naš Ps1mpap loge log Ncmpa prihajal prihajati Vmpp-sm vsaj vsaj Q dvakrat dvakrat Rgp na na Sa mesec mesec Ncmsan , , , vedno vedno Rgp med med Si tednom teden Ncmsi in in Cc vselej vselej Rgp zvečer zvečer Rgp . . . Vse ves Pg-nsn je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn na na Sa moč moč Rgp skrivnostno skrivnosten Agpnsn , , , kot kot Cs bi biti Va-c bil biti Va-p-sm temnolasi temnolas Agpmsny možak možak Ncmsn kakšen kakšen Pq-msn tajni tajen Agpmsny agent agent Ncmsn 007 007 Mdc , , , a a Cc je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm v v Sl resnici resnica Ncfsl čisto čisto Rgp običajen običajen Agpmsnn latino latino Ncmsn ljubimec ljubimec Ncmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n potreboval potrebovati Vmpp-sm skriven skriven Agpmsan kotiček kotiček Ncmsan in in Cc varno varen Agpnsa ljubezensko ljubezenski Agpnsa gnezdo gnezdo Ncnsa . . . Za za Sa eno en Mlpfsa strastno strasten Agpfsa noč noč Ncfsa z z Si dolgo dolg Agpfsi večerjo večerja Ncfsi kot kot Cs predigro predigra Ncfsi in in Cc kratkim kratek Agpmsi zajtrkom zajtrk Ncmsi po po Sl še še Q eni en Mlpfsl osvojeni osvojen Appfsl trofeji trofeja Ncfsl . . . S z Si tem ta Pd-nsi , , , koliko koliko Rgp vrtnic vrtnica Ncfpg je biti Va-r3s-n zahteval zahtevati Vmbp-sm v v Sl vazi vaza Ncfsl , , , je biti Va-r3s-n Mario Mario Npmsn že že Q vnaprej vnaprej Rgp vedel vedeti Vmpp-sm , , , koliko koliko Rgp let leto Ncnpg bo biti Va-f3s-n imela imeti Vmpp-sf tokratna tokraten Agpfsn posteljna posteljen Agpfsn izbranka izbranka Ncfsn . . .

Pa pa Cc naj naj Q še še Q kdo kdo Pq-msn reče reči Vmer3s , , , da da Cs ženske ženska Ncfpn niso biti Va-r3p-y podjetne podjeten Agpfpn in in Cc ustvarjalne ustvarjalen Agpfpn . . .

Vereni Verena Npfsd , , , katere kateri Pq-fsg podoba podoba Ncfsn se se Px------y je biti Va-r3s-n zaradi zaradi Sg predsodka predsodek Ncmsg v v Sl hipu hip Ncmsl zamajala zamajati Vmep-sf , , , povem povedati Vmer1s za za Sa nelagodnost nelagodnost Ncfsa , , , obenem obenem Rgp pa pa Cc zagrabim zagrabiti Vmer1s priložnost priložnost Ncfsa , , , da da Cs o o Sl gibanju gibanje Ncnsl Stražnega stražen Agpmsg stolpa stolp Ncmsg izvem izvedeti Vmer1s kaj kaj Rgp več veliko Rgc . . .

Na na Sa današnji današnji Agpmsay dan dan Ncmsan leta leto Ncnsg 1184 1184 Mdc se se Px------y je biti Va-r3s-n rodil roditi Vmbp-sm perzijski perzijski Agpmsny pesnik pesnik Ncmsn Muslih Muslih Npmsn Al Al Xf - - - Din Din Npmsn Sadi Sadi Npmsn ( ( ( umrl umreti Vmep-sm 1283 1283 Mdc . . . ) ) ) , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y zaradi zaradi Sg didaktičnosti didaktičnost Ncfsg primerjajo primerjati Vmpr3p s z Si Horacem Horac Npmsi in in Cc La La Xf Fontainom Fontaine Npmsi ( ( ( Sadovnjak sadovnjak Ncmsn , , , Cvetličnjak cvetličnjak Ncmsn ) ) ) . . .

» » » JAAA jaaa I , , , « « « JE biti Va-r3s-n STOKALA stokati Vmpp-sf ŠTEFI Štefi Npfsn , , , » » » TO ta Pd-nsn NAM jaz Pp1-pd JE biti Va-r3s-n ŽE že Q VSEM ves Pg-mpd JASNO jasen Agpnsn . . . « « «

» » » SPLOH sploh Q NI biti Va-r3s-y SMEŠNO smešno Rgp ! ! ! « « « KARLI Karli Npmsn SE se Px------y JE biti Va-r3s-n SPET spet Rgp RAZBURIL razburiti Vmep-sm . . . » » » ČE če Cs KUMARA kumara Ncfsn NI biti Va-r3s-y BILA biti Va-p-sf UKRADENA ukraden Appfsn , , , OSTANE ostati Vmer3s SAMO samo Q ŠE še Q ENA en Mlpfsn MOŽNOST možnost Ncfsn . . . « « «

STRIC stric Ncmsn BERNI Berni Npmsn JE biti Va-r3s-n SKOMIGNIL skomigniti Vmep-sm Z z Si RAMENI rame Ncnpi . . . » » » NE ne Q VEM vedeti Vmpr1s , , , KAJ kaj Pq-nsn JE biti Va-r3s-n PIČILO pičiti Vmep-sn ERVINA Ervin Npmsay . . . NAJBRŽ najbrž Q GA on Pp3msa--y JE biti Va-r3s-n PODŽGALA podžgati Vmep-sf KLARICA Klarica Npfsn CUZELJ Cuzelj Npfsn . . . ZDAJ zdaj Rgp SE se Px------y ŠOPIRI šopiriti Vmpr3s KOT kot Cs … … … « « «

» » » KOT kot Cs KARLI Karli Npmsn , , , « « « JE biti Va-r3s-n DOKONČALA dokončati Vmep-sf ŠTEFI Štefi Npfsn IN in Cc SE se Px------y SPET spet Rgp NAVIHANO navihano Rgp NASMEHNILA nasmehniti Vmep-sf . . .

» » » MESTNI mesten Agpmsny PARK park Ncmsn ! ! ! « « « SE se Px------y JE biti Va-r3s-n VMEŠAL vmešati Vmep-sm GOSPOD gospod Ncmsn SLABE Slabe Npmsn . . . » » » RAVNO ravno Q V v Sl TEM ta Pd-nsl JE biti Va-r3s-n TEŽAVA težava Ncfsn . . . VAŠI vaš Ps2mpnp VRTOVI vrt Ncmpn SO biti Va-r3p-n V v Sl REKREACIJSKEM rekreacijski Agpmsl PREDELU predel Ncmsl MESTA mesto Ncnsg . . . TA ta Pd-msn NE ne Q BI biti Va-c SMEL smeti Vmpp-sm BITI biti Vmpn NA na Sa VOLJO volja Ncfsa SAMO samo Q VAM ti Pp2-pd , , , AMPAK ampak Cc VSEM ves Pg-mpd PREBIVALCEM prebivalec Ncmpd . . . « « «

» » » KAKŠNA kakšen Pq-fsn SRAMOTA sramota Ncfsn , , , « « « SE se Px------y JE biti Va-r3s-n ZGRAŽAL zgražati Vmpp-sm KARLI Karli Npmsn . . . » » » GORO gora Ncfsa LETAKOV letak Ncmpg SMO biti Va-r1p-n RAZDELILI razdeliti Vmep-pm , , , PODPISA podpis Ncmda IMAMO imeti Vmpr1p-n PA pa Cc SAMO samo Q DVA dva Mlcmda . . . BOLJE dobro Rgc BO biti Va-f3s-n , , , DA da Cs SE se Px------y V v Sl DRUŠTVU društvo Ncnsl SPLOH sploh Q NE ne Q PRIKAŽEMO prikazati Vmer1p VEČ več Q . . . « « «

» » » KDO kdo Pq-msn DELI deliti Vmpr3s TE ta Pd-mpa LETAKE letak Ncmpa ? ? ? « « « SE se Px------y JE biti Va-r3s-n IZ iz Sg MNOŽICE množica Ncfsg ZASLIŠAL zaslišati Vmep-sm JEZEN jezen Agpmsnn GLAS glas Ncmsn . . . KO ko Cs SEM biti Va-r1s-n SE se Px------y OBRNIL obrniti Vmep-sm , , , SEM biti Va-r1s-n ZAGLEDAL zagledati Vmep-sm MOŠKEGA moški Ncmsay , , , KI ki Cs JE biti Va-r3s-n MAHAL mahati Vmpp-sm NAD nad Si GLAVO glava Ncfsi Z z Si NAŠIMI naš Ps1mpip LETAKI letak Ncmpi . . . Z z Si BRANKOM Brank Npmsi SVA biti Va-r1d-n GA on Pp3msa--y TAKOJ takoj Rgp PREPOZNALA prepoznati Vmep-dm . . .

» » » KAKO kako Rgp VESTE vedeti Vmpr2p , , , DA da Cs NI biti Va-r3s-y DOVOLJENO dovoljen Appnsn , , , KAR kar Pr-nsa POČNEJO početi Vmbr3p ? ? ? « « « JE biti Va-r3s-n VPRAŠAL vprašati Vmep-sm EDEN eden Mlpmsn OD od Sg OPAZUJOČIH opazujoč Agpmpg . . . MEDTEM medtem Rgp SE se Px------y JE biti Va-r3s-n OKOLI okoli Sg NAS jaz Pp1-pg ZBRALA zbrati Vmep-sf CELA cel Agpfsn MNOŽICA množica Ncfsn LJUDI človek Ncmpg . . .

NASLEDNJE naslednji Agpnsa JUTRO jutro Ncnsa SMO biti Va-r1p-n SE se Px------y O o Sl MATEMATIKI matematika Ncfsl POGOVARJALI pogovarjati Vmpp-pm TUDI tudi Q PRI pri Sl ZAJTRKU zajtrk Ncmsl . . . TO ta Pd-nsn SEVEDA seveda Q NI biti Va-r3s-y NIČ nič Pz-nsn PRESENETLJIVEGA presenetljiv Agpnsg , , , ČE če Cs IMAŠ imeti Vmpr2s-n OČETA oče Ncmsay , , , KI ki Cs JE biti Va-r3s-n UČITELJ učitelj Ncmsn MATEMATIKE matematika Ncfsg . . .

» » » MOGOČE mogoče Rgp PA pa Cc IMAJO imeti Vmpr3p-n OTROCI otrok Ncmpn KAKŠNO kakšen Pq-fsa ZAMISEL zamisel Ncfsa , , , « « « SE se Px------y JE biti Va-r3s-n SPOMNILA spomniti Vmep-sf TETA teta Ncfsn HILDA Hilda Npfsn . . . » » » STE biti Va-r2p-n ZATO zato Cc PRIŠLI priti Vmep-pm ? ? ? « « «

» » » TETA teta Ncfsn HILDA Hilda Npfsn , , , « « « JE biti Va-r3s-n ZAČEL začeti Vmep-sm SLOVESNO slovesno Rgp . . . » » » SI biti Va-r2s-n V v Sl ZADNJIH zadnji Agpmpl DNEH dan Ncmpl DELALA delati Vmpp-sf KUMARIČNO kumaričen Agpfsa SOLATO solata Ncfsa ? ? ? « « «

» » » SE se Px------y STRINJAM strinjati Vmpr1s , , , « « « JE biti Va-r3s-n PRIPOMNIL pripomniti Vmep-sm SREČNEŽ srečnež Ncmsn , , , KI ki Cs SO biti Va-r3p-n MU on Pp3msd--y POKOSILI pokositi Vmep-pm TRAVO trava Ncfsa IN in Cc PREPLESKALI prepleskati Vmep-pm OGRAJO ograja Ncfsa . . . » » » POHITETI pohiteti Vmen MORAM morati Vmpr1s . . . KDORKOLI kdorkoli Pr-msn JE biti Va-r3s-n ŽE že Q PREPLESKAL prepleskati Vmep-sm OGRAJO ograja Ncfsa , , , OČITNO očitno Rgp V v Sl TEMI tema Ncfsl NI biti Va-r3s-y DOBRO dobro Rgp VIDEL videti Vmbp-sm . . . NEKAJ nekaj Rgp DESK deska Ncfpg JE biti Va-r3s-n PRAV prav Q NEMARNO nemarno Rgp POBARVANIH pobarvan Appfpg , , , PA pa Cc JIH on Pp3mpa--y MORAM morati Vmpr1s PREPLESKATI prepleskati Vmen ŠE še Q ENKRAT enkrat Rgp . . . NA na Sl PREŽI Preža Npfsl BI biti Va-c MORALI morati Vmpp-dn BITI biti Va-n . . . ČE če Cs NE ne Q BI biti Va-c IMEL imeti Vmpp-sm NOČNE nočen Agpfsg SLUŽBE služba Ncfsg , , , BI biti Va-c ZVEČER zvečer Rgp ČAKAL čakati Vmpp-sm V v Sl ZASEDI zaseda Ncfsl . . . « « «

ČUDIL čuditi Vmpp-sm SEM biti Va-r1s-n SE se Px------y ŽE že Q , , , DA da Cs NAM jaz Pp1-pd KARLI Karli Npmsn ŠE še Q NI biti Va-r3s-y RAZKRIL razkriti Vmep-sm SVOJIH svoj Px-mpg NAČRTOV načrt Ncmpg , , , KI ki Cs JIH on Pp3mpa--y JE biti Va-r3s-n PRAV prav Q GOTOVO gotovo Rgp VES ves Pg-msa ČAS čas Ncmsan NA na Sl TIHEM tih Agpnsl KOVAL kovati Vmpp-sm . . . NAJBRŽ najbrž Q JE biti Va-r3s-n VPRIČO vpričo Sg ODRASLIH odrasel Agpmpg RAJE rad Rgc MOLČAL molčati Vmpp-sm , , , DA da Cs NE ne Q BI biti Va-c SPET spet Rgp BRILI briti Vmpp-pm NORCEV norec Ncmpg IZ iz Sg NJEGA on Pp3msg . . .

» » » JAZ jaz Pp1-sn ŽE že Q NE ne Q ! ! ! « « « SEM biti Va-r1s-n TAKOJ takoj Rgp ZAGOTOVIL zagotoviti Vmep-sm . . . ŠOLMAN Šolman Npfsn - - - TRATNIKOVA Tratnikov Aspfsn JE biti Va-r3s-n SICER sicer Rgp ZELO zelo Rgp ČEDNA čeden Agpfsn , , , AMPAK ampak Cc TUDI tudi Q ZELO zelo Rgp STROGA strog Agpfsn . . . ČE če Cs JI on Pp3fsd--y ZASTAVIŠ zastaviti Vmer2s KAKŠNO kakšen Pq-nsa NAPAČNO napačen Agpnsa VPRAŠANJE vprašanje Ncnsa , , , SO biti Va-r3p-n POSLEDICE posledica Ncfpn LAHKO lahko Rgp ZELO zelo Rgp HUDE hud Agpfpn . . . TO ta Pd-nsa SMO biti Va-r1p-n ŽE že Q VEČKRAT večkrat Rgp OBČUTILI občutiti Vmep-pm NA na Sl LASTNI lasten Agpfsl KOŽI koža Ncfsl . . .

TISTI tisti Pd-msa VEČER večer Ncmsan SEM biti Va-r1s-n ŠEL iti Vmbp-sm RAJE rad Rgc KAR kar Rgp TAKOJ takoj Rgp V v Sa POSTELJO postelja Ncfsa . . . SANJALO sanjati Vmpp-sn SE se Px------y MI jaz Pp1-sd--y JE biti Va-r3s-n , , , DA da Cs BO biti Va-f3s-n MOJ moj Ps1msns OBJOKANI objokan Agpmsny OBRAZ obraz Ncmsn OBJAVLJEN objavljen Appmsnn V v Sl VSEH ves Pg-mpl ČASOPISIH časopis Ncmpl . . . IN in Cc KO ko Cs SEM biti Va-r1s-n ZJUTRAJ zjutraj Rgp PRIŠEL priti Vmep-sm K k Sd ZAJTRKU zajtrk Ncmsd , , , SEM biti Va-r1s-n Z z Si GROZO groza Ncfsi SPOZNAL spoznati Vmbp-sm , , , DA da Cs SO biti Va-r3p-n SE se Px------y MOJE moj Ps1fpns MORE mora Ncfpn URESNIČILE uresničiti Vmep-pf . . .

» » » PROSJAČIL prosjačiti Vmpp-sm JIH on Pp3mpa--y BOŠ biti Va-f2s-n ? ? ? « « « JE biti Va-r3s-n OGORČENO ogorčeno Rgp VZKLIKNILA vzklikniti Vmep-sf OMA oma Ncfsn . . . » » » NA na Sl KOLENIH koleno Ncnpl BI biti Va-c SE se Px------y PLAZIL plaziti Vmpp-sm PRED pred Si NJIMI on Pp3mpi ? ? ? « « «

NISEM biti Va-r1s-y PRIČAKOVAL pričakovati Vmpp-sm , , , DA da Cs BODO biti Va-f3p-n MOJ moj Ps1msas PREDLOG predlog Ncmsan VZELI vzeti Vmep-pm RESNO resno Rgp . . . KARLI Karli Npmsn , , , ŠTEFI Štefi Npfsn IN in Cc BRANKO Branko Npmsn SO biti Va-r3p-n SE se Px------y NAENKRAT naenkrat Rgp USTAVILI ustaviti Vmep-pm IN in Cc ME jaz Pp1-sa--y DEBELO debelo Rgp GLEDALI gledati Vmpp-pm . . .

» » » DOVOLJ dovolj Rgp DOLGO dolgo Rgp ŽE že Q DELAM delati Vmpr1s V v Sl MESTNI mesten Agpfsl HIŠI hiša Ncfsl . . . VEM vedeti Vmpr1s , , , KAJ kaj Pq-nsn SE se Px------y TAM tam Rgp DOGAJA dogajati Vmpr3s . . . POLEG poleg Sg TEGA ta Pd-nsg POZNAM poznati Vmpr1s ŠTEVILNE številen Agpmpa SVETNIKE svetnik Ncmpa . . . VELIKO veliko Rgp MI jaz Pp1-sd--y ZAUPAJO zaupati Vmbr3p . . . « « «

STOPIL stopiti Vmep-sm SEM biti Va-r1s-n ŠE še Q BLIŽE blizu Rgc . . . CVETKO Cvetko Npmsn JE biti Va-r3s-n HODIL hoditi Vmpp-sm TESNO tesno Rgp OB ob Sl MENI jaz Pp1-sl . . . SRCE srce Ncnsn MI jaz Pp1-sd--y JE biti Va-r3s-n ZAČELO začeti Vmep-sn DIVJE divje Rgp UTRIPATI utripati Vmpn . . . ZANIMALO zanimati Vmpp-sn ME jaz Pp1-sa--y JE biti Va-r3s-n , , , ALI ali Cc MOŠKI moški Ncmsn VENDARLE vendarle Cc NE ne Q POČNE početi Vmbr3s ČESA kaj Pq-nsg DRUGEGA drug Mlpnsg . . . LAHKO lahko Rgp BI biti Va-c KOPAL kopati Vmpp-sm LUKNJO luknja Ncfsa . . . ALI ali Cc GROB grob Ncmsan ! ! ! AMPAK ampak Cc KO ko Cs SVA biti Va-r1d-n GA on Pp3msa--y S z Si CVETKOM Cvetko Npmsi ŠE še Q NEKAJ nekaj Rgp ČASA čas Ncmsg OPAZOVALA opazovati Vmpp-dm , , , SVA biti Va-r1d-n SE se Px------y STRINJALA strinjati Vmpp-dm , , , DA da Cs RES res Rgp SAMO samo Q RAHLJA rahljati Vmpr3s ZEMLJO zemlja Ncfsa . . .

» » » POTEM potem Rgp PA pa Cc POJDI iti Vmbm2s PROČ proč Rgp OD od Sg VRAT vrata Ncnpg , , , « « « JE biti Va-r3s-n REKEL reči Vmep-sm STRIC stric Ncmsn BERNI Berni Npmsn . . . » » » ŠE še Q PREKMALU prekmalu Rgp BOMO biti Va-f1p-n IZVEDELI izvedeti Vmep-pm , , , KAJ kaj Pq-nsn BO biti Va-f3s-n Z z Si NAŠIMI naš Ps1mpip VRTOVI vrt Ncmpi . . . « « «

Zoper zoper Sa odločbo odločba Ncfsa sodnega soden Agpmsg sveta svet Ncmsg o o Sl imenovanju imenovanje Ncnsl na na Sa sodniško sodniški Agpnsa mesto mesto Ncnsa oziroma oziroma Cc na na Sa položaj položaj Ncmsan svetnika svetnik Ncmsg in in Cc zoper zoper Sa odločbo odločba Ncfsa glede glede Sg uvrstitve uvrstitev Ncfsg v v Sa plačilni plačilen Agpmsay razred razred Ncmsan se se Px------y sodnik sodnik Ncmsn lahko lahko Rgp pritoži pritožiti Vmer3s v v Sl roku rok Ncmsl osmih osem Mlc-pg dni dan Ncmpg od od Sg njenega njen Ps3msgsf prejema prejem Ncmsg . . .

Organi organ Ncmpn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n pristojni pristojen Agpmpn sprejemati sprejemati Vmpn odločitve odločitev Ncfpa , , , o o Sl katerih kateri Pq-fpl se se Px------y po po Sl določbi določba Ncfsl prvega prvi Mlomsg odstavka odstavek Ncmsg tega ta Pd-msg člena člen Ncmsg vodi voditi Vmpr3s osebna oseben Agpfsn evidenca evidenca Ncfsn , , , so biti Va-r3p-n dolžni dolžen Agpmpn posredovati posredovati Vmbn podatke podatek Ncmpa ministrstvu ministrstvo Ncnsd , , , pristojnemu pristojen Agpmsd za za Sa pravosodje pravosodje Ncnsa , , , če če Cs podatki podatek Ncmpn niso biti Va-r3p-y javno javno Rgp dostopni dostopen Agpmpn . . .

Sadike sadika Ncfpa rastlin rastlina Ncfpg za za Sa živo živ Agpfsa mejo meja Ncfsa pa pa Cc lahko lahko Rgp dobite dobiti Vmer2p tudi tudi Q pri pri Sl nas jaz Pp1-pl v v Sl Cvetličarni cvetličarna Ncfsl Špelca Špelca Npfsn . . .

Javno javen Agpnsn govorjenje govorjenje Ncnsn utegne utegniti Vmbr3s nagnati nagnati Vmen strah strah Ncmsan v v Sa kosti kost Ncfpa tudi tudi Q najboljšim dober Agsmpd govornikom govornik Ncmpd . . . Celo celo Q igralci igralec Ncmpn , , , komiki komik Ncmpn , , , pravniki pravnik Ncmpn , , , duhovniki duhovnik Ncmpn , , , politiki politik Ncmpn in in Cc marsikdo marsikdo Pi-msn drug drug Mlpmsnn , , , ki ki Cs redno redno Rgp javno javno Rgp nastopajo nastopati Vmpr3p , , , priznajo priznati Vmer3p , , , da da Cs so biti Va-r3p-n pred pred Si nastopom nastop Ncmsi živčni živčen Agpmpn . . . Toda toda Cc če če Cs zaupamo zaupati Vmbr1p v v Sa svoj svoj Px-msa spomin spomin Ncmsan , , , če če Cs smo biti Va-r1p-n dobro dobro Rgp pripravili pripraviti Vmep-pm govor govor Ncmsan in in Cc če če Cs si se Px---d--y izmislimo izmisliti Vmer1p sistem sistem Ncmsan iztočnic iztočnica Ncfpg , , , ki ki Cs bodo biti Va-f3p-n spodbudile spodbuditi Vmep-pf prvo prvi Mlofsa in in Cc vse ves Pg-fpa naslednje naslednji Agpfpa misli misel Ncfpa , , , lahko lahko Rgp pozabimo pozabiti Vmer1p na na Sa tremo trema Ncfsa . . .

Nato nato Rgp prevedite prevesti Vmem2p v v Sa osebe oseba Ncfpa tudi tudi Q vse ves Pg-fpa druge drug Mlpfpa karte karta Ncfpa . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n težje težek Agcnsn , , , toda toda Cc ko ko Cs boste biti Va-f2p-n obvladali obvladati Vmbp-pm ta ta Pd-msa del del Ncmsan kodiranja kodiranje Ncnsg , , , si se Px---d--y boste biti Va-f2p-n snopič snopič Ncmsan mimogrede mimogrede Rgp zapomnili zapomniti Vmep-pm - - - - - - ali ali Cc pa pa Cc vsaj vsaj Q veliko veliko Rgp lažje lahko Rgc . . . Za za Sa vsako vsak Pg-fsa barvo barva Ncfsa izberite izbrati Vmem2p ustrezno ustrezen Agpfsa črko črka Ncfsa : : : S S Ncmsan za za Sa srca srce Ncnpa , , , T T Ncmsan za za Sa križ križ Ncmsan ( ( ( SSKJ SSKJ Npmsn - - - - - - tref tref Ncmsn so biti Va-r3p-n igralne igralen Agpfpn karte karta Ncfpn z z Si znaki znak Ncmpi v v Sl obliki oblika Ncfsl križa križ Ncmsg ) ) ) , , , K K Ncmsan za za Sa karo karo Ncmsan in in Cc P P Ncmsan za za Sa pik pik Ncmsan . . . Po po Sl sistemu sistem Ncmsl DOMINIC DOMINIC Npmsn ima imeti Vmpr3s-n vsaka vsak Pg-fsn števka števka Ncfsn od od Sg 1 1 Mdc do do Sg 10 10 Mdc črko črka Ncfsa . . . Ko ko Cs pripišete pripisati Vmer2p števkam števka Ncfpd in in Cc barvam barva Ncfpd črke črka Ncfpa , , , ima imeti Vmpr3s-n vsaka vsak Pg-fsn karta karta Ncfsn kod kod Ncmsan iz iz Sg dveh dva Mlcfdg črk črka Ncfdg . . . Križeva križev Aspfsn petka petka Ncfsn bo biti Va-f3s-n ET ET Npmsn , , , karova karov Aspfsn dvojka dvojka Ncfsn bo biti Va-f3s-n BK BK Npmsn . . . Te ta Pd-fpn črke črka Ncfpn naj naj Q bodo biti Va-f3p-n začetnice začetnica Ncfpn kake kak Pq-fsg osebe oseba Ncfsg - - - - - - človeka človek Ncmsg , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y sami sam Agpmpn poznate poznati Vmpr2p ali ali Cc kake kak Pq-fsg slavne slaven Agpfsg osebnosti osebnost Ncfsg . . . ET ET Npmsn je biti Va-r3s-n morda morda Q kak kak Pq-msn prijatelj prijatelj Ncmsn s z Si tema ta Pd-fdi začetnicama začetnica Ncfdi , , , BK BK Npmsn pa pa Cc bi biti Va-c lahko lahko Rgp bil biti Va-p-sm Bojan Bojan Npmsn Križaj Križaj Npmsn . . . Ni biti Va-r3s-y se se Px------y treba treba Rgp strogo strogo Rgp oklepati oklepati Vmpn sistema sistem Ncmsg DOMINIC DOMINIC Npmsn : : : če če Cs si se Px---d--y srčnega srčen Agpmsa asa as Ncmsay lažje lahko Rgc zapomnite zapomniti Vmer2p kot kot Cs svojega svoj Px-msa partnerja partner Ncmsay , , , potem potem Rgp naj naj Q bo biti Va-f3s-n tako tako Rgp ! ! ! Uprabljajte Uprabljajte Xt svojo svoj Px-fsa domišljijo domišljija Ncfsa - - - - - - ustvarjajte ustvarjati Vmpm2p vizualizacije vizualizacija Ncfpa , , , ki ki Cs bodo biti Va-f3p-n izzvale izzvati Vmep-pf močan močen Agpmsan subjektivni subjektiven Agpmsay odziv odziv Ncmsan . . .

Kako kako Rgp bi biti Va-c s z Si pomočjo pomoč Ncfsi svoje svoj Px-fsg domišljije domišljija Ncfsg in in Cc miselne miseln Agpfsg povezave povezava Ncfsg zapomnili zapomniti Vmep-pm glavna glaven Agpnpa mesta mesto Ncnpa vseh ves Pg-fpg evropskih evropski Agpfpg držav država Ncfpg ? ? ? Primer primer Ncmsn : : : glavno glaven Agpnsn mesto mesto Ncnsn Češke Češka Npfsg je biti Va-r3s-n Praga Praga Npfsn , , , zato zato Cc bi biti Va-c si se Px---d--y mogoče mogoče Rgp predstavljali predstavljati Vmpp-pm Čeha Čeh Npmsay , , , ki ki Cs se se Px------y spotika spotikati Vmpr3s čez čez Sa prag prag Ncmsan , , , v v Sl roki roka Ncfsl pa pa Cc drži držati Vmpr3s vrček vrček Ncmsan piva pivo Ncnsg - - - - - - to ta Pd-nsn vas ti Pp2-pa bo biti Va-f3s-n spomnilo spomniti Vmep-sn na na Sa Češko Češko Npnsa , , , saj saj Cc veste vedeti Vmpr2p , , , da da Cs slovi sloveti Vmpr3s po po Sl pivu pivo Ncnsl . . .

• • • Zapominjanje zapominjanje Ncnsn imen ime Ncnpg in in Cc obrazov obraz Ncmpg • • • Sposobnost sposobnost Ncfsn takojšnjega takojšnji Agpmsg priklica priklic Ncmsg podatkov podatek Ncmpg iz iz Sg spomina spomin Ncmsg

POLICIJA policija Ncfsn JE biti Va-r3s-n MAMILARSKI mamilarski Agpfsd KAČI kača Ncfsd STOPILA stopiti Vmep-sf NA na Sa REP rep Ncmsan , , , A a Cc GLAVO glava Ncfsa JI on Pp3fsd--y BO biti Va-f3s-n TEŽKO težko Rgp STRLA streti Vmep-sf

• • • Rudi Rudi Npmsn Omota Omota Npmsn , , , pionir pionir Ncmsn zvočnega zvočen Agpmsg filma film Ncmsg , , , inovator inovator Ncmsn , , , izumitelj izumitelj Ncmsn in in Cc konstruktor konstruktor Ncmsn tonskih tonski Agpfpg aparatur aparatura Ncfpg za za Sa film film Ncmsan in in Cc radiodifuzijo radiodifuzija Ncfsa , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n izvirno izvirno Rgp in in Cc plodno plodno Rgp sodeloval sodelovati Vmpp-sm pri pri Sl razvoju razvoj Ncmsl teh ta Pd-npg področij področje Ncnpg , , , je biti Va-r3s-n prejel prejeti Vmep-sm državno državen Agpnsa odlikovanje odlikovanje Ncnsa zlati zlat Agpmsay red red Ncmsan za za Sa zasluge zasluga Ncfpa . . .

• • • Janez Janez Npmsn Sušnik Sušnik Npmsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm na na Sl čelu čelo Ncnsl delegacije delegacija Ncfsg državnega državen Agpmsg sveta svet Ncmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n obiskala obiskati Vmep-sf papeža papež Ncmsay Janeza Janez Npmsay Pavla Pavel Npmsay II II Mrc . . .

" " " Zamisel zamisel Ncfsn o o Sl likovni likoven Agpfsl upodobitvi upodobitev Ncfsl ultradolgega ultradolg Agpmsg teka tek Ncmsg se se Px------y mi jaz Pp1-sd--y je biti Va-r3s-n porodila poroditi Vmep-sf konec konec Sg lanskega lanski Agpnsg leta leto Ncnsg in in Cc po po Sl nasvetu nasvet Ncmsl prijateljice prijateljica Ncfsg sem biti Va-r1s-n se se Px------y odločil odločiti Vmep-sm , , , da da Cs jo on Pp3fsa--y prelijem preliti Vmer1s v v Sa človekoljubno človekoljuben Agpfsa akcijo akcija Ncfsa . . . Revščina revščina Ncfsn obstaja obstajati Vmpr3s . . . Potrebno potreben Agpnsn je biti Va-r3s-n ukrepanje ukrepanje Ncnsn tudi tudi Q zaradi zaradi Sg poznejše pozen Agcfsg socialne socialen Agpfsg neodvisnosti neodvisnost Ncfsg . . . Obrnil obrniti Vmep-sm sem biti Va-r1s-n se se Px------y na na Sa Iskrico iskrica Ncfsa Nedeljskega nedeljski Agpmsg , , , ki ki Cs pomaga pomagati Vmbr3s revnim reven Agpmpd otrokom otrok Ncmpd , , , z z Si namenom namen Ncmsi , , , da da Cs prispevam prispevati Vmbr1s na na Sa svoj svoj Px-msa način način Ncmsan . . . " " " Petrušičevo Petrušičev Aspnsn delo delo Ncnsn je biti Va-r3s-n na na Sa ogled ogled Ncmsan in in Cc seveda seveda Q naprodaj naprodaj Rgp v v Sl škofjeloški škofjeloški Agpfsl prodajno prodajen Agpnsn razstavni razstaven Agpfsl galeriji galerija Ncfsl Fara fara Ncfsn na na Sl Cesti cesta Ncfsl talcev talec Ncmpg 2 2 Mdc in in Cc to ta Pd-nsn vse vse Rgp do do Sg konca konec Ncmsg decembra december Ncmsg oziroma oziroma Cc do do Sg prodaje prodaja Ncfsg . . . Začetna začeten Agpfsn cena cena Ncfsn je biti Va-r3s-n štirideset štirideset Mlc-pn tisoč tisoč Mlc-pn tolarjev tolar Ncmpg , , , celotni celoten Agpmsay izkupiček izkupiček Ncmsan pa pa Cc je biti Va-r3s-n avtor avtor Ncmsn namenil nameniti Vmep-sm naši naš Ps1fsdp Iskrici iskrica Ncfsd . . .

Tudi tudi Q prizor prizor Ncmsn , , , ko ko Cs se se Px------y kriče kriče Rr poslavljate poslavljati Vmpr2p od od Sg staršev starš Ncmpg , , , govori govoriti Vmpr3s o o Sl tem ta Pd-nsl , , , da da Cs se se Px------y ne ne Q morete moči Vmpr2p pripraviti pripraviti Vmen do do Sg tega ta Pd-nsg , , , da da Cs bi biti Va-c samozavestno samozavestno Rgp zakorakali zakorakati Vmep-pm v v Sa odraslost odraslost Ncfsa in in Cc zaorali zaorati Vmep-pm ledino ledina Ncfsa povsem povsem Rgp svoje svoj Px-fsg poti pot Ncfsg , , , ampak ampak Cc se se Px------y oklepate oklepati Vmpr2p idealnih idealen Agpfpg slik slika Ncfpg , , , ki ki Cs ste biti Va-r2p-n si se Px---d--y jih on Pp3fpa--y ustvarili ustvariti Vmep-pm v v Sl otroštvu otroštvo Ncnsl . . . Vendar vendar Cc pa pa Cc vam ti Pp2-pd odraslost odraslost Ncfsn , , , oblikovana oblikovan Appfsn na na Sa ta ta Pd-msa način način Ncmsan , , , ne ne Q nudi nuditi Vmpr3s dovolj dovolj Rgp . . . Velikokrat velikokrat Rgp se se Px------y počutite počutiti Vmpr2p ujeti ujet Appmpn , , , saj saj Cc si se Px---d--y ne ne Q dovolite dovoliti Vmer2p , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y izrazili izraziti Vmep-pm , , , čutite čutiti Vmpr2p omejitve omejitev Ncfpa , , , a a Cc glede glede Sg tega ta Pd-nsg ne ne Q storite storiti Vmer2p nič nič Rgp , , , raje rad Rgc se se Px------y obkladate obkladati Vmpr2p z z Si občutki občutek Ncmpi sramu sram Ncmsg in in Cc krivde krivda Ncfsg ( ( ( občutek občutek Ncmsn , , , da da Cs ste biti Va-r2p-n v v Sl sanjah sanja Ncfpl umazani umazan Appmpn in in Cc da da Cs bi biti Va-c se se Px------y morali morati Vmpp-pm umiti umiti Vmen , , , lahko lahko Rgp govori govoriti Vmpr3s o o Sl tem ta Pd-nsl , , , da da Cs so biti Va-r3p-n občutki občutek Ncmpn sramu sram Ncmsg povezani povezan Appmpn z z Si drugačnimi drugačen Agpfpi željami želja Ncfpi v v Sl spolnosti spolnost Ncfsl , , , da da Cs si se Px---d--y želite želeti Vmpr2p nekaj nekaj Pi-nsa drugega drug Mlpnsg , , , vendar vendar Cc se se Px------y to ta Pd-nsa bojite bati Vmpr2p povedati povedati Vmen ; ; ; podcenjujete podcenjevati Vmpr2p svoje svoj Px-nsa telo telo Ncnsa in in Cc svoje svoj Px-fpa potrebe potreba Ncfpa ) ) ) . . . Kakor kakor Cs ste biti Va-r2p-n zastavili zastaviti Vmep-pm svoje svoj Px-nsa življenje življenje Ncnsa , , , je biti Va-r3s-n edina edin Agpfsn novica novica Ncfsn in in Cc edino edin Agpnsn plačilo plačilo Ncnsn za za Sa vaš vaš Ps2msap preživeti preživet Appmsay čas čas Ncmsan mesečni mesečen Agpmsny dohodek dohodek Ncmsn ( ( ( v v Sl sanjah sanje Ncfpl dobite dobiti Vmer2p izpiske izpisek Ncmpa iz iz Sg banke banka Ncfsg ) ) ) , , , o o Sl svojem svoj Px-msl fantu fant Ncmsl pa pa Cc izveste izvedeti Vmer2p le le Q to ta Pd-nsa , , , kje kje Rgp se se Px------y nahaja nahajati Vmpr3s ... ... ... Brskanje brskanje Ncnsn po po Sl temi tema Ncfsl in in Cc globinah globina Ncfpl svoje svoj Px-fsg osebnosti osebnost Ncfsg je biti Va-r3s-n včasih včasih Rgp boleče boleč Agpnsn in in Cc vi ti Pp2mpn se se Px------y temu ta Pd-nsd zaenkrat zaenkrat Rgp pazljivo pazljivo Rgp izogibate izogibati Vmpr2p , , , vendar vendar Cc pa pa Cc vam ti Pp2-pd zato zato Cc tudi tudi Q življenje življenje Ncnsn vrača vračati Vmpr3s le le Q banalne banalen Agpfpa informacije informacija Ncfpa , , , ob ob Sl katerih kateri Pq-fpl vam ti Pp2-pd le le Q težko težko Rgp zapoje zapeti Vmer3s srce srce Ncnsn ... ... ...

Sevde Sevda Npfsg Türküsev Türküsev Aspmsnn skoraj skoraj Q ni biti Va-r3s-y mogoče mogoče Rgp zgrešiti zgrešiti Vmen . . . Je biti Va-r3s-n plavolasa plavolas Agpfsn . . . Črni črn Agpmsny hlačni hlačen Agpmsny kostim kostim Ncmsn še še Q poudari poudariti Vmer3s njeno njen Ps3fsasf vitko vitek Agpfsa postavo postava Ncfsa , , , da da Cs je biti Va-r3s-n videti videti Vmbn še še Q nekaj nekaj Rgp centimetrov centimeter Ncmpg višja visok Agcfsn , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n v v Sl resnici resnica Ncfsl , , , črno črn Agpnsn bela bel Agpfsn majica majica Ncfsn pa pa Cc poudarja poudarjati Vmpr3s njeno njen Ps3nsasf veselje veselje Ncnsa do do Sg razposajenosti razposajenost Ncfsg . . . Za za Sa srečanje srečanje Ncnsa je biti Va-r3s-n izbrala izbrati Vmep-sf enega en Mlpmsa svojih svoj Px-npg " " " ljubezenskih ljubezenski Agpnpg gnezdec gnezdece Ncnpg " " " , , , eleganten eleganten Agpmsan , , , nebotičniku nebotičnik Ncmsd podoben podoben Agpmsan hotel hotel Ncmsan na na Sl jugu jug Ncmsl Carigrada Carigrad Npmsg s z Si pogledom pogled Ncmsi na na Sa Marmorno marmoren Agpnsa morje morje Ncnsa , , , bazen bazen Ncmsan in in Cc dvorano dvorana Ncfsa za za Sa fitnes fitnes Ncmsan . . . " " " Tukaj tukaj Rgp se se Px------y bo biti Va-f3s-n to ta Pd-nsn zgodilo zgoditi Vmep-sn , , , " " " je biti Va-r3s-n zarotniško zarotniško Rgp pojasnila pojasniti Vmep-sf Sevda Sevda Npfsn . . . Nato nato Rgp se se Px------y je biti Va-r3s-n zasmejala zasmejati Vmep-sf , , , na na Sa ves ves Pg-msa glas glas Ncmsan in in Cc prav prav Q nič nič Rgp zadržano zadržano Rgp , , , čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n imela imeti Vmpp-sf namen namen Ncmsan govoriti govoriti Vmpn o o Sl temi tema Ncfsl , , , ki ki Cs bi biti Va-c lahko lahko Rgp prizadela prizadeti Vmep-sf tudi tudi Q njo on Pp3fsa . . .

Čisto čisto Rgp normalno normalno Rgp je biti Va-r3s-n , , , če če Cs moški moški Ncmpn pričakujejo pričakovati Vmpr3p seks seks Ncmsan enkrat enkrat Rgp na na Sa dan dan Ncmsan ( ( ( po po Sl mnenju mnenje Ncnsl nekaterih nekateri Pi-mpg strokovnjakov strokovnjak Ncmpg ) ) ) , , , zato zato Cc jih on Pp3mpa--y žene žena Ncfpn ne ne Q obsojajte obsojati Vmpm2p , , , da da Cs so biti Va-r3p-n perverzneži perverznež Ncmpn . . . Če če Cs jim on Pp3mpd--y ustrežete ustreči Vmer2p trikrat trikrat Rgp na na Sa teden teden Ncmsan , , , bo biti Va-f3s-n verjetno verjetno Rgp v v Sl redu red Ncmsl . . . Če če Cs pa pa Cc se se Px------y mrk mrk Ncmsn v v Sl postelji postelja Ncfsl vleče vleči Vmpr3s v v Sa nedogled nedogled Ncmsan , , , le le Q kaj kaj Pq-nsa pričakujete pričakovati Vmpr2p - - - da da Cs vas ti Pp2-pa bo biti Va-f3s-n mož mož Ncmsn le le Q gledal gledati Vmpp-sm ? ? ? Nekaterim nekateri Pi-mpd moškim moški Ncmpd je biti Va-r3s-n lažje lahko Rgc oditi oditi Vmen po po Sa zadovoljstvo zadovoljstvo Ncnsa drugam drugam Rgp , , , pa pa Cc je biti Va-r3s-n zadeva zadeva Ncfsn rešena rešen Appfsn . . . V v Sa dobro dobro Ncnsa zakonske zakonski Agpfsg zveze zveza Ncfsg pa pa Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n najbolje dobro Rgs resno resno Rgp pogovoriti pogovoriti Vmen z z Si ženo žena Ncfsi , , , kaj kaj Pq-nsn je biti Va-r3s-n problem problem Ncmsn . . . Preveč preveč Rgp dela delo Ncnsg ? ? ? Za za Sa spremembo sprememba Ncfsa tu tu Rgp in in Cc tam tam Rgp pripravite pripraviti Vmer2p večerjo večerja Ncfsa , , , pomijte pomiti Vmem2p posodo posoda Ncfsa . . . Glavobol glavobol Ncmsn ? ? ? Po po Sl navadi navada Ncfsl tableta tableta Ncfsn odpravi odpraviti Vmer3s bolečino bolečina Ncfsa . . . Še še Q vedno vedno Rgp nič nič Rgp ? ? ? Vzrok vzrok Ncmsn je biti Va-r3s-n lahko lahko Rgp tudi tudi Q ta ta Pd-msn , , , da da Cs žena žena Ncfsn v v Sl seksu seks Ncmsl ne ne Q uživa uživati Vmpr3s tako tako Rgp , , , kot kot Cs bi biti Va-c morala morati Vmpp-sf . . . Pogovorita pogovoriti Vmem2d se se Px------y , , , kaj kaj Pq-nsn ji on Pp3fsd--y prija prijati Vmpr3s , , , poskrbite poskrbeti Vmem2p , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n uživala uživati Vmpp-sf . . . Saj saj Cc veste vedeti Vmpr2p , , , kakšna kakšen Pq-fsn nova nov Agpfsn tehnika tehnika Ncfsn , , , oralno oralen Agpnsn zadovoljevanje zadovoljevanje Ncnsn ... ... ... Moški moški Ncmpn tako tako Rgp znate znati Vmpr2p biti biti Va-n strokovnjaki strokovnjak Ncmpn , , , ko ko Cs se se Px------y potrudite potruditi Vmer2p . . . Igrajte igrati Vmpm2p se se Px------y z z Si ženo žena Ncfsi , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n obema oba Pg-mdd lepo lepo Rgp . . . Ko ko Cs bo biti Va-f3s-n sinergija sinergija Ncfsn v v Sl postelji postelja Ncfsl , , , ne ne Q bo biti Va-f3s-n potrebe potreba Ncfsg po po Sl varanju varanje Ncnsl . . .

Če če Cs mene jaz Pp1-sa vprašate vprašati Vmer2p , , , bo biti Va-f3s-n od od Sg vsega ves Pg-nsg še še Q največje velik Agsnsn presenečenje presenečenje Ncnsn takrat takrat Rgp , , , ko ko Cs bodo biti Va-f3p-n novi nov Agpmpn ministri minister Ncmpn začeli začeti Vmep-pm odkrivati odkrivati Vmpn , , , kaj kaj Pq-nsn vse ves Pg-nsn jih on Pp3mpa--y pravzaprav pravzaprav Q sploh sploh Q čaka čakati Vmpr3s . . . Denimo deti Vmem1p našega naš Ps1msap Bajuka Bajuk Npmsay : : : človek človek Ncmsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm v v Sl vseh ves Pg-fpl službah služba Ncfpl v v Sl glavnem glaven Agpnsl bolj bolj Rgp gospod gospod Ncmsn . . . Prihaja prihajati Vmpr3s iz iz Sg dežele dežela Ncfsg , , , kjer kjer Cs je biti Va-r3s-n opoldanska opoldanski Agpfsn siesta siesta Ncfsn skoraj skoraj Q večji velik Agcmsny zakon zakon Ncmsn kot kot Cs kaj kaj Pq-nsn drugega drug Mlpnsg . . . Potem potem Rgp je biti Va-r3s-n šel iti Vmbp-sm pa pa Cc v v Sa penzijo penzija Ncfsa ... ... ... Na na Q , , , in in Cc zdaj zdaj Rgp ti ti Pp2-sd--y odhaja odhajati Vmpr3s v v Sa službo služba Ncfsa na na Sa finance finance Ncfpa , , , kjer kjer Cs gorijo goreti Vmpr3p luči luč Ncfpn vse vse Rgp tja tja Rgp do do Sg poznega pozen Agpmsg večera večer Ncmsg . . . Še še Q profesor profesor Ncmsn Mramor Mramor Npmsn je biti Va-r3s-n priznal priznati Vmep-sm , , , da da Cs si se Px---d--y niti niti Q v v Sl sanjah sanje Ncfpl ni biti Va-r3s-y predstavljal predstavljati Vmpp-sm , , , kaj kaj Pq-nsn se se Px------y mu on Pp3msd--y obeta obetati Vmpr3s , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n zajadral zajadrati Vmep-sm na na Sa ministrstvo ministrstvo Ncnsa . . . Pa pa Cc je biti Va-r3s-n možakar možakar Ncmsn hudo hudo Rgp marljiv marljiv Agpmsnn in in Cc potrpežljiv potrpežljiv Agpmsnn . . .

Samo samo Q v v Sl Skopju Skopje Npnsl jih on Pp3mpg--y je biti Va-r3s-n zagotovo zagotovo Rgp več veliko Rgc kot kot Cs 40 40 Mdc , , , v v Sl vsej ves Pg-fsl Makedoniji Makedonija Npfsl pa pa Cc je biti Va-r3s-n najmanj najmanj Rgp 70 70 Mdc albanskih albanski Agpmpg zdravnikov zdravnik Ncmpg . . .

‘ ‘ ‘ Pozimi pozimi Rgp se se Px------y lepo lepo Rgp ogrejete ogreti Vmer2p z z Si nogometom nogomet Ncmsi , , , to ta Pd-fsi uporabno uporaben Agpfsi in in Cc prijetno prijeten Agpfsi telovadbo telovadba Ncfsi . . . Žoga žoga Ncfsn je biti Va-r3s-n velika velik Agpfsn za za Sa človeško človeški Agpfsa glavo glava Ncfsa in in Cc lepo lepo Rgp napihnjena napihnjen Appfsn . . . Tisti tisti Pd-msn , , , ki ki Cs pride priti Vmer3s do do Sg nje on Pp3fsg , , , jo on Pp3fsa--y brcne brcniti Vmer3s od od Sg sebe se Px---g , , , in in Cc tako tako Rgp gre iti Vmbr3s od od Sg enega en Mlpmsg konca konec Ncmsg ulice ulica Ncfsg na na Sa drugega drug Mlpmsa pa pa Cc spet spet Rgp nazaj nazaj Rgp - - - to ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n vsa ves Pg-fsn umetnost umetnost Ncfsn . . . ’ ’ ’

Tako tako Rgp sta biti Va-r3d-n Tanja Tanja Npfsn Pezdirnik Pezdirnik Npfsn in in Cc Boštjan Boštjan Npmsn Petauer Petauer Npmsn iz iz Sg davčnosvetovalne davčnosvetovalen Agpfsg hiše hiša Ncfsg Eos Eos Npmsn svetovanje svetovanje Ncnsn za za Sa Delo delo Ncnsa izračunala izračunati Vmep-dm , , , da da Cs bi biti Va-c država država Ncfsn iz iz Sg naslova naslov Ncmsg prispevkov prispevek Ncmpg in in Cc dohodnine dohodnina Ncfsg zaradi zaradi Sg uporabe uporaba Ncfsg službenega služben Agpmsg mercedesa mercedes Ncmsg v v Sa zasebne zaseben Agpmpa namene namen Ncmpa morala morati Vmpp-sf v v Sl zadnjih zadnji Agpmpl 12 12 Mdc mesecih mesec Ncmpl prejeti prejeti Vmen 5.823.689 5.823.689 Mdc tolarjev tolar Ncmpg . . . Od od Sg tega ta Pd-nsg bi biti Va-c Drnovšku Drnovšek Npmsd za za Sa prispevke prispevek Ncmpa od od Sg osebnega oseben Agpmsg dohodka dohodek Ncmsg trgali trgati Vmpp-pm 1.546.918 1.546.918 Mdc tolarjev tolar Ncmpg , , , za za Sa dohodnino dohodnina Ncfsa 3.149.832 3.149.832 Mdc tolarjev tolar Ncmpg ( ( ( skupaj skupaj Rgp 4.696.749 4.696.749 Mdc tolarjev tolar Ncmpg ) ) ) , , , vlada vlada Ncfsn kot kot Cs delodajalec delodajalec Ncmsn pa pa Cc bi biti Va-c kot kot Cs prispevek prispevek Ncmsan plačala plačati Vmep-sf še še Q 1.126.940 1.126.940 Mdc tolarjev tolar Ncmpg . . . Izračun izračun Ncmsn je biti Va-r3s-n sicer sicer Rgp narejen narejen Appmsnn brez brez Sg upoštevanja upoštevanje Ncnsg revalorizacije revalorizacija Ncfsg , , , spremembe sprememba Ncfsg vrednosti vrednost Ncfsg denarja denar Ncmsg v v Sl času čas Ncmsl , , , upoštevana upoštevan Appfsn pa pa Cc niti niti Q ni biti Va-r3s-y sprememba sprememba Ncfsn stopnje stopnja Ncfsg v v Sl prispevkih prispevek Ncmpl , , , vendar vendar Cc odseva odsevati Vmpr3s primerno primeren Agpnsa stanje stanje Ncnsa . . . Če če Cs povemo povedati Vmer1p bolj bolj Rgp preprosto preprosto Rgp , , , zaradi zaradi Sg tega ta Pd-nsg , , , ker ker Cs mu on Pp3msd--y niso biti Va-r3p-y obračunavali obračunavati Vmpp-pm bonitete boniteta Ncfsg za za Sa zasebno zaseben Agpfsa rabo raba Ncfsa službenega služben Agpmsg mercedesa mercedes Ncmsg , , , je biti Va-r3s-n Drnovšek Drnovšek Npmsn v v Sl letu leto Ncnsl dni dan Ncmpg prejel prejeti Vmep-sm za za Sa 4,7 4,7 Mdc milijona milijon Ncmsg tolarjev tolar Ncmpg višjo visok Agcfsa neto neto Agpfsa plačo plača Ncfsa . . .

Odločitev odločitev Ncfsn je biti Va-r3s-n sedaj sedaj Rgp na na Sl svetu svet Ncmsl za za Sa visoko visok Agpnsa šolstvo šolstvo Ncnsa , , , vendar vendar Cc je biti Va-r3s-n tudi tudi Q ministrica ministrica Ncfsn za za Sa šolstvo šolstvo Ncnsa Lucija Lucija Npfsn Čok Čok Npfsn ob ob Sl zadnjem zadnji Agpmsl obisku obisk Ncmsl v v Sl Mariboru Maribor Npmsl opozorila opozoriti Vmep-sf na na Sa nujnost nujnost Ncfsa intenzivnega intenziven Agpmsg in in Cc ne ne Q ekspanzivnega ekspanziven Agpmsg razvoja razvoj Ncmsg univerze univerza Ncfsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm značilen značilen Agpmsnn za za Sa obdobje obdobje Ncnsa bivšega bivši Agpmsg rektorja rektor Ncmsg . . .

Pri pri Sl regionalni regionalen Agpfsl politiki politika Ncfsl je biti Va-r3s-n Bruselj Bruselj Npmsn ublažil ublažiti Vmep-sm lanske lanski Agpfpa kritike kritika Ncfpa , , , znova znova Rgp pa pa Cc opozarja opozarjati Vmpr3s na na Sa neurejeno neurejen Agpfsa porazdelitev porazdelitev Ncfsa nalog naloga Ncfpg med med Si agencijami agencija Ncfpi , , , ki ki Cs bodo biti Va-f3p-n pristojne pristojen Agpfpn za za Sa razdeljevanje razdeljevanje Ncnsa denarja denar Ncmsg iz iz Sg strukturnih strukturen Agpmpg in in Cc kohezijskega kohezijski Agpmsg sklada sklad Ncmsg , , , ter ter Cc na na Sa zagotavljanje zagotavljanje Ncnsa učinkovite učinkovit Agpfsg koordinacije koordinacija Ncfsg med med Si ministrstvi ministrstvo Ncnpi . . .

Dopolnil dopolniti Vmep-sm ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n Armaz Armaz Npmsn Ahvlediani Ahvlediani Npmsn , , , češ češ Q da da Cs si se Px---d--y je biti Va-r3s-n Gruzija Gruzija Npfsn vedno vedno Rgp prizadevala prizadevati Vmpp-sf za za Sa dobre dober Agpmpa odnose odnos Ncmpa z z Si Rusijo Rusija Npfsi , , , Moskva Moskva Npfsn pa pa Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sa zahvalo zahvala Ncfsa nenehno nenehno Rgp vmešavala vmešavati Vmpp-sf v v Sl gruzinske gruzinski Agpfpa notranje notranji Agpfpa zadeve zadeva Ncfpa , , , pomagala pomagati Vmbp-sf Abhazijcem Abhazijec Ncmpd v v Sl vojni vojna Ncfsl proti proti Sd Tbilisiju Tbilisi Npmsd in in Cc ves ves Pg-msa ta ta Pd-msa čas čas Ncmsan vodila voditi Vmpp-sf silovito silovit Agpfsa propagandno propaganden Agpfsa vojno vojna Ncfsa proti proti Sd Gruziji Gruzija Npfsd . . .

Predsednik predsednik Ncmsn in in Cc premier premier Ncmsn sta biti Va-r3d-n v v Sl vladno vladen Agpnsn - - - predsedniški predsedniški Agpfsl četrti četrt Ncfsl spočetka spočetka Rgp - - - tudi tudi Q protokolarno protokolaren Rgp - - - bivala bivati Vmpp-dm drug drug Mlpmsnn zraven zraven Sg drugega drug Mlpmsg . . . Toda toda Cc kare kare Ncmsn med med Si Prešernovo Prešernov Aspfsi cesto cesta Ncfsi , , , Gregoričičevo Gregoričičev Aspfsi in in Cc Erjavčevo Erjavčev Aspfsi je biti Va-r3s-n tesen tesen Agpmsnn . . . Ima imeti Vmpr3s-n , , , denimo deti Vmem1p , , , samo samo Q en en Mlpmsa protokolarni protokolaren Agpmsay vhod vhod Ncmsan , , , vreden vreden Agpmsan palače palača Ncfsg , , , pred pred Sa katerega kateri Pq-msa se se Px------y zdi zdeti Vmpr3s primerno primerno Rgp pogrniti pogrniti Vmen preprogo preproga Ncfsa ; ; ; in in Cc eno en Mlpnsa samo sam Agpnsa kolikor kolikor Cs toliko toliko Rgp monumentalno monumentalen Agpnsa stopnišče stopnišče Ncnsa . . . Vselej vselej Rgp , , , kadar kadar Cs je biti Va-r3s-n prišel priti Vmep-sm v v Sa Slovenijo Slovenija Npfsa državni državen Agpmsny gost gost Ncmsn , , , bodisi bodisi Cc k k Sd predsedniku predsednik Ncmsd , , , k k Sd premieru premier Ncmsd , , , k k Sd obema oba Pg-mdd , , , je biti Va-r3s-n moral morati Vmpp-sm skozi skozi Sa ista isti Pi-npa vrata vrata Ncnpa . . . Ah ah I , , , kako kako Rgp nelagodno nelagodno Rgp . . .

Javni javen Agpmsny razpis razpis Ncmsn z z Si vsemi ves Pg-fpi ponovitvami ponovitev Ncfpi do do Sg danes danes Rgp še še Q ni biti Va-r3s-y uspel uspeti Vmep-sm , , , kar kar Pr-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs se se Px------y dela delo Ncnpn na na Sl objektu objekt Ncmsl nikakor nikakor Rgp ne ne Q morejo moči Vmpr3p začeti začeti Vmen . . .

KS KS Ncfsn Vir Vir Npmsn je biti Va-r3s-n medtem medtem Rgp iskala iskati Vmpp-sf najemnika najemnik Ncmsay , , , ki ki Cs naj naj Q bi biti Va-c dokončal dokončati Vmep-sm na na Sa pol pol Rgp zgrajeni zgrajen Appmsay objekt objekt Ncmsan , , , v v Sa zameno zamena Ncfsa pa pa Cc bi biti Va-c ga on Pp3msa--y oprostili oprostiti Vmep-pm plačevanja plačevanje Ncnsg najemnine najemnina Ncfsg za za Sa več veliko Rgc let leto Ncnpg . . . Ker ker Cs zanimanja zanimanje Ncnsg za za Sa tak tak Pd-msa načrt načrt Ncmsan ni biti Va-r3s-y bilo biti Va-p-sn , , , so biti Va-r3p-n delo delo Ncnsa nadaljevali nadaljevati Vmpp-pm po po Sl etapah etapa Ncfpl . . . S z Si komunalnim komunalen Agpmsi prispevkom prispevek Ncmsi je biti Va-r3s-n krajevni krajeven Agpfsd skupnosti skupnost Ncfsd le le Q uspelo uspeti Vmep-sn zbrati zbrati Vmen 24 24 Mdc milijonov milijon Ncmpg tolarjev tolar Ncmpg , , , kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n zadostovalo zadostovati Vmpp-sn za za Sa ureditev ureditev Ncfsa kleti klet Ncfsg z z Si garderobami garderoba Ncfpi in in Cc kopalnicami kopalnica Ncfpi za za Sa nogometaše nogometaš Ncmpa , , , pritličja pritličje Ncnsg z z Si gostinskim gostinski Agpmsi lokalom lokal Ncmsi , , , dvema dva Mlcfdi pisarnama pisarna Ncfdi in in Cc pomožnimi pomožen Agpmpi prostori prostor Ncmpi ter ter Cc za za Sa zunanjo zunanji Agpfsa ureditev ureditev Ncfsa . . .

S z Si tem ta Pd-msi projektom projekt Ncmsi naj naj Q bi biti Va-c predvsem predvsem Q poskrbeli poskrbeti Vmep-pm za za Sa ureditev ureditev Ncfsa informacijskih informacijski Agpfpg tabel tabela Ncfpg , , , postavitev postavitev Ncfsa informacijskega informacijski Agpmsg centra center Ncmsg , , , ureditev ureditev Ncfsa opazovalnic opazovalnica Ncfpg in in Cc drugega drug Mlpnsg , , , kar kar Pr-nsn naj naj Q bi biti Va-c omogočalo omogočati Vmpp-sn obiskovanje obiskovanje Ncnsa in in Cc ogledovanje ogledovanje Ncnsa parka park Ncmsg . . . Drugi drug Mlpmsny del del Ncmsn projekta projekt Ncmsg pa pa Cc naj naj Q bi biti Va-c omogočal omogočati Vmpp-sm razvoj razvoj Ncmsan takih tak Pd-fpg turističnih turističen Agpfpg dejavnosti dejavnost Ncfpg , , , ki ki Cs bi biti Va-c na na Sl obrobju obrobje Ncnsl krajinskega krajinski Agpmsg parka park Ncmsg uporabljali uporabljati Vmpp-pm naravne naraven Agpmpa dejavnike dejavnik Ncmpa ( ( ( slanico slanica Ncfsa , , , blato blato Ncnsa , , , sol sol Ncfsa ... ... ... ) ) ) ali ali Cc razvijali razvijati Vmpp-pm določene določen Appfpa oblike oblika Ncfpa ekoturizma ekoturizem Ncmsg . . . Toda toda Cc pred pred Si vsemi ves Pg-mpi projekti projekt Ncmpi in in Cc konkretnimi konkreten Agpfpi potezami poteza Ncfpi mora morati Vmpr3s država država Ncfsn najprej najprej Rgp doseči doseči Vmen podpis podpis Ncmsan dveh dva Mlcfdg koncesijskih koncesijski Agpfpg pogodb pogodba Ncfpg . . . Šele šele Q tedaj tedaj Rgp bodo biti Va-f3p-n Soline solina Ncfpn dokončno dokončno Rgp koncesionar koncesionar Ncmsn in in Cc s z Si tem ta Pd-nsi vsaj vsaj Q začasen začasen Agpmsnn gospodar gospodar Ncmsn tega ta Pd-msg občutljivega občutljiv Agpmsg prostora prostor Ncmsg . . .

Društvo društvo Ncnsn slovenskih slovenski Agpmpg skladateljev skladatelj Ncmpg včeraj včeraj Rgp prejelo prejeti Vmep-sn kandidaturo kandidatura Ncfsa za za Sa novega nov Agpmsa predsednika predsednik Ncmsay - - - Občni občen Agpmsny zbor zbor Ncmsn bo biti Va-f3s-n 24. 24. Mdo oktobra oktober Ncmsg

Kot kot Cs so biti Va-r3p-n še še Q menili meniti Vmbp-pm ustavni ustaven Agpmpn sodniki sodnik Ncmpn , , , bi biti Va-c zadržanje zadržanje Ncnsn izvrševanja izvrševanje Ncnsg spornega sporen Agpmsg sklepa sklep Ncmsg pred pred Si odločitvijo odločitev Ncfsi ustavnega ustaven Agpnsg sodišča sodišče Ncnsg o o Sl domnevnih domneven Agpfpl kršitvah kršitev Ncfpl Šuštarjevih Šuštarjev Aspfpg človekovih človekov Agpfpg pravic pravica Ncfpg in in Cc temeljnih temeljen Agpfpg svoboščin svoboščina Ncfpg izničilo izničiti Vmep-sn namen namen Ncmsan začasnega začasen Agpnsg zavarovanja zavarovanje Ncnsg zahtevka zahtevek Ncmsg za za Sa odvzem odvzem Ncmsan premoženjske premoženjski Agpfsg koristi korist Ncfsg . . . » » » Zato zato Cc glede glede Rgp na na Sa možnost možnost Ncfsa nastanka nastanek Ncmsg težko težko Rgp popravljivih popravljiv Agpfpg škodljivih škodljiv Agpfpg posledic posledica Ncfpg ni biti Va-r3s-y bilo biti Va-p-sn mogoče mogoče Rgp zadržati zadržati Vmen izvrševanja izvrševanje Ncnsg spornega sporen Agpmsg akta akt Ncmsg v v Sl celoti celota Ncfsl , , , temveč temveč Cc le le Q v v Sl delu del Ncmsl , , , v v Sl katerem kateri Pq-msl je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn nujno nujno Rgp potrebno potreben Agpnsn za za Sa preživljanje preživljanje Ncnsa Šuštarjevih Šuštarjev Aspmpg « « « , , , poudarjajo poudarjati Vmpr3p ustavni ustaven Agpmpn sodniki sodnik Ncmpn . . .

Radenci Radenci Npmpn - - - Ko ko Cs je biti Va-r3s-n prodajalec prodajalec Ncmsn na na Sl bencinskem bencinski Agpmsl servisu servis Ncmsl v v Sl Radencih Radenci Npmpl v v Sa torek torek Ncmsan zvečer zvečer Rgp okrog okrog Sg 20. 20. Mdo ure ura Ncfsg ob ob Sl koncu konec Ncmsl delovnega deloven Agpmsg časa čas Ncmsg s z Si trakom trak Ncmsi zapiral zapirati Vmpp-sm dovozno dovozen Agpfsa pot pot Ncfsa na na Sa servis servis Ncmsan , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n do do Sg njega on Pp3msg na na Sl kolesu kolo Ncnsl pripeljal pripeljati Vmep-sm zamaskirani zamaskiran Appmsny neznanec neznanec Ncmsn . . . Zagrozil zagroziti Vmep-sm mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n z z Si neznanim neznan Agpmsi predmetom predmet Ncmsi in in Cc mu on Pp3msd--y vzel vzeti Vmep-sm kasirno kasiren Agpfsa torbico torbica Ncfsa s z Si približno približno Rgp 22 22 Mdc tisoč tisoč Mlc-pn tolarji tolar Ncmpi ter ter Cc izginil izginiti Vmep-sm . . . J. J. Y P. P. Y

Kamnik Kamnik Npmsn - - - V v Sl vnaprej vnaprej Rgp odigrani odigran Appfsl tekmi tekma Ncfsl 2. 2. Mdo kola kolo Ncnsg 12 12 Xp . . . DP DP Ncnsg so biti Va-r3p-n odbojkarji odbojkar Ncmpn Calcita Calcit Npmsg Kamnika Kamnik Npmsg z z Si 1:3 1:3 Mdc ( ( ( 15 15 Mdc , , , -26 -26 Mdc , , , -22 -22 Mdc , , , -22 -22 Mdc ) ) ) izgubili izgubiti Vmep-pm s z Si Salonitom salonit Ncmsi Anhovo Anhovo Npnsn . . . V v Sl prvem prvi Mlomsl nizu niz Ncmsl so biti Va-r3p-n Kamničani Kamničan Npmpn ves ves Pg-msa čas čas Ncmsan imeli imeti Vmpp-pm precejšnjo precejšnji Agpfsa prednost prednost Ncfsa ( ( ( tudi tudi Q 10 10 Mdc točk točka Ncfpg ) ) ) in in Cc nič nič Pz-nsn ni biti Va-r3s-y kazalo kazati Vmpp-sn na na Sa tak tak Pd-msa razplet razplet Ncmsan . . . Toda toda Cc Kanalci Kanalec Npmpn so biti Va-r3p-n v v Sl 2. 2. Mdo nizu niz Ncmsl zaigrali zaigrati Vmep-pm bistveno bistveno Rgp bolje dobro Rgc , , , medtem medtem Rgp ko ko Cs so biti Va-r3p-n domači domač Agpmpn grešili grešiti Vmbp-pm pri pri Sl sprejemu sprejem Ncmsl in in Cc zapravili zapraviti Vmep-pm 3 3 Mdc zaključne zaključen Agpfpa žoge žoga Ncfpa . . . V v Sl tretjem tretji Mlomsl nizu niz Ncmsl je biti Va-r3s-n imel imeti Vmpp-sm Salonit salonit Ncmsn na na Sl polovici polovica Ncfsl 4 4 Mdc točke točka Ncfpa prednosti prednost Ncfsg in in Cc jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n uspešno uspešno Rgp branil braniti Vmpp-sm , , , v v Sl zadnjem zadnji Agpmsl pa pa Cc sta biti Va-r3d-n bili biti Va-p-df ekipi ekipa Ncfdn poravnani poravnan Appfdn do do Sg 21. 21. Mdo točke točka Ncfsg ; ; ; nato nato Rgp so biti Va-r3p-n gostje gost Ncmpn izkoristili izkoristiti Vmep-pm napake napaka Ncfpa Kamničanov Kamničan Npmpg . . . V v Sl preloženi preložen Appfsl tekmi tekma Ncfsl 1. 1. Mdo kola kolo Ncnsg so biti Va-r3p-n odbojkarji odbojkar Ncmpn Maribora Maribor Npmsg Stavbarja stavbar Ncmsg IGM IGM Npmsn z z Si 1:3 1:3 Mdc ( ( ( -22 -22 Mdc , , , 18 18 Mdc , , , -21 -21 Mdc , , , -19 -19 Mdc ) ) ) presenetljivo presenetljivo Rgp izgubili izgubiti Vmep-pm s z Si Svitom svit Ncmsi iz iz Sg Slovenske slovenski Agpfsg Bistrice Bistrica Npfsg . . . Gostje gost Ncmpn so biti Va-r3p-n se se Px------y predstavili predstaviti Vmep-pm z z Si izjemno izjemen Agpfsi borbenostjo borbenost Ncfsi , , , še še Q posebej posebej Rgp Lampret Lampret Npmsn , , , Đukić Đukić Npmsn in in Cc nepremagljivi nepremagljiv Agpmsny Miletić Miletić Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm za za Sa domače domač Agpmpa prava pravi Agpfsn uganka uganka Ncfsn . . . » » » Izgubil izgubiti Vmep-sm « « « se se Px------y je biti Va-r3s-n tudi tudi Q domači domač Agpmsny trener trener Ncmsn Teo Teo Npmsn Pajnik Pajnik Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n nerazumljivo nerazumljivo Rgp premešal premešati Vmep-sm prvo prvi Mlofsa šesterico šesterica Ncfsa . . . Šele šele Q v v Sl zadnjem zadnji Agpmsl nizu niz Ncmsl je biti Va-r3s-n dal dati Vmep-sm priložnost priložnost Ncfsa mladinskemu mladinski Agpmsd reprezentantu reprezentant Ncmsd Galeševu Galešev Npmsd , , , ki ki Cs pa pa Cc skupaj skupaj Rgp z z Si Miklavcem Miklavc Npmsi poraza poraz Ncmsg ni biti Va-r3s-y mogel moči Vmpp-sm preprečiti preprečiti Vmen . . . J. J. Y J. J. Y , , , B. B. Y F. F. Y

Ljubljana Ljubljana Npfsn - - - Dvorana dvorana Ncfsn na na Sl Galjevici Galjevica Npfsl , , , gledalcev gledalec Ncmpg 100 100 Mdc , , , sodnika sodnik Ncmdn Pangerc Pangerc Npmsn ( ( ( Škofl Škofl Y . . . ) ) ) in in Cc Veber Veber Npmsn ( ( ( Lj Lj Y ) ) ) . . .

Povečana povečan Appfsn učinkovitost učinkovitost Ncfsn NOB NOB Npfsg na na Sl Slovenskem Slovensko Npnsl je biti Va-r3s-n ob ob Sl koncu konec Ncmsl pomladi pomlad Ncfsg in in Cc v v Sl začetku začetek Ncmsl poletja poletje Ncnsg 1942 1942 Mdc zahtevala zahtevati Vmbp-sf tudi tudi Q višjo visok Agcfsa organizacijsko organizacijski Agpfsa obliko oblika Ncfsa delovanja delovanje Ncnsg osvobodilne osvobodilen Agpfsg vojske vojska Ncfsg . . . Glavno glaven Agpnsn poveljstvo poveljstvo Ncnsn slovenskih slovenski Agpfpg partizanskih partizanski Agpfpg čet četa Ncfpg se se Px------y je biti Va-r3s-n tega ta Pd-nsg zavedalo zavedati Vmpp-sn in in Cc uresničilo uresničiti Vmep-sn zaobljubo zaobljuba Ncfsa , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n v v Sa spomin spomin Ncmsan na na Sa umorjenega umorjen Appmsa org. org. Y sekretarja sekretar Ncmsay CK CK Ncmsn KPS KPS Npfsg Toneta Tone Npmsay Tomšiča Tomšič Npmsay ustanovljena ustanovljen Appfsn udarna udaren Agpfsn enota enota Ncfsn , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n nosila nositi Vmpp-sf njegovo njegov Ps3nsasm ime ime Ncnsa . . .

Všeč všeč Rgp ji on Pp3fsd--y je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm direkten direkten Agpmsnn pristop pristop Ncmsn Brazilcev Brazilec Npmpg . . . Niso biti Va-r3p-y okolišili okolišiti Vmpp-pm , , , niso biti Va-r3p-y nakladali nakladati Vmpp-pm . . . Naravnost naravnost Rgp v v Sa obraz obraz Ncmsan so biti Va-r3p-n povedali povedati Vmep-pm , , , kar kar Pr-nsa so biti Va-r3p-n si se Px---d--y mislili misliti Vmpp-pm o o Sl njej on Pp3fsl . . . Brez brez Sg dolgočasnega dolgočasen Agpnsg požvižgavanja požvižgavanje Ncnsg , , , kot kot Cs to ta Pd-nsa vedno vedno Rgp počnejo početi Vmbr3p Italijani Italijan Npmpn . . . Žvižganje žvižganje Ncnsn ? ? ? Žvižgala žvižgati Vmpp-sf je biti Va-r3s-n ona on Pp3fsn , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n klicala klicati Vmpp-sf taksi taksi Ncmsan na na Sl Copacabani Copacabana Npfsl ! ! !

Izraelsko izraelski Agpfsa varnostno varnosten Agpnsn - - - obveščevalno obveščevalen Agpfsa službo služba Ncfsa so biti Va-r3p-n ustanovili ustanoviti Vmep-pm leta leto Ncnsg 1951 1951 Mdc . . . V v Sl svojih svoj Px-fpl vrstah vrsta Ncfpl ima imeti Vmpr3s-n izredno izredno Rgp dobro dobro Rgp izurjene izurjen Appmpa specialce specialec Ncmpa , , , o o Sl katerih kateri Pq-mpl javnost javnost Ncfsn le le Q malo malo Rgp ve vedeti Vmpr3s . . . Glavne glaven Agpfpn naloge naloga Ncfpn Mosada Mosad Npmsg so biti Va-r3p-n zbiranje zbiranje Ncnsn obveščevalnih obveščevalen Agpmpg podatkov podatek Ncmpg ( ( ( pretežno pretežno Rgp o o Sl arabskih arabski Agpfpl državah država Ncfpl ) ) ) , , , boj boj Ncmsn proti proti Sd terorizmu terorizem Ncmsd in in Cc , , , povedano povedano Rgp kar kar Rgp naravnost naravnost Rgp , , , izvajanje izvajanje Ncnsn tajnih tajen Agpfpg misij misija Ncfpg . . . Glavni glaven Agpmsny štab štab Ncmsn Mosada Mosad Npmsg je biti Va-r3s-n v v Sl Tel Tel Npmsl Avivu Aviv Npmsl . . . Celotna celoten Agpfsn služba služba Ncfsn zaposluje zaposlovati Vmpr3s okoli okoli Rgp 1200 1200 Mdc ljudi človek Ncmpg , , , skupaj skupaj Rgp z z Si infiltriranimi infiltriran Appmpi agenti agent Ncmpi vsepovsod vsepovsod Rgp po po Sl svetu svet Ncmsl . . . Največ veliko Rgs naj naj Q bi biti Va-c jih on Pp3mpg--y bilo biti Va-p-sn v v Sl nekdanjih nekdanji Agpfpl socialističnih socialističen Agpfpl državah država Ncfpl , , , prodrli prodreti Vmep-pm pa pa Cc naj naj Q bi biti Va-c tudi tudi Q med med Sa vrste vrsta Ncfpa uradnikov uradnik Ncmpg v v Sl Združenih združen Appmpl narodih narod Ncmpl . . . Identiteta identiteta Ncfsn vrhovnega vrhoven Agpmsg šefa šef Ncmsg je biti Va-r3s-n državna državen Agpfsn skrivnost skrivnost Ncfsn in in Cc njegovo njegov Ps3nsasm ime ime Ncnsa prav prav Q tako tako Rgp kot kot Cs ime ime Ncnsa šefov šef Ncmpg filmskega filmski Agpmsg Jamesa James Npmsg Bonda Bond Npmsg označuje označevati Vmpr3s ena en Mlpfsn sama sam Agpfsn črka črka Ncfsn . . . Zadnji zadnji Agpmsny šef šef Ncmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n odstopil odstopiti Vmep-sm leta leto Ncnsg 1994 1994 Mdc , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n imenoval imenovati Vmbp-sm » » » S S Ncmsn « « « . . . Ali ali Rgp je biti Va-r3s-n Ian Ian Npmsn Fleming Fleming Npmsn kopiral kopirati Vmbp-sm od od Sg Mosada Mosad Npmsg ali ali Cc Mosad Mosad Npmsn od od Sg njega on Pp3msg , , , ostaja ostajati Vmpr3s skrivnost skrivnost Ncfsn . . . Prav prav Q tako tako Rgp je biti Va-r3s-n skrivnost skrivnost Ncfsn trening trening Ncmsn in in Cc usposabljanje usposabljanje Ncnsn Mosadovih Mosadov Aspmpg operativcev operativec Ncmpg . . . Mosad Mosad Npmsn ima imeti Vmpr3s-n osem osem Mlc-pa oddelkov oddelek Ncmpg , , , od od Sg psihološkega psihološki Agpmsg , , , vohunskega vohunski Agpmsg , , , obveščevalnega obveščevalen Agpmsg ... ... ... do do Sg zadnjega zadnji Agpmsg , , , ki ki Cs nas jaz Pp1-pa najbolj najbolj Rgp zanima zanimati Vmpr3s . . . Oddelek oddelek Ncmsn Metsada Metsada Npfsn , , , posebne poseben Agpfpn operacije operacija Ncfpn , , , specialci specialec Ncmpn . . . Že že Q v v Sl statutu statut Ncmsl je biti Va-r3s-n zapisano zapisano Rgp , , , da da Cs se se Px------y tukaj tukaj Rgp ukvarjajo ukvarjati Vmpr3p z z Si » » » zelo zelo Rgp občutljivimi občutljiv Agpnpi področji področje Ncnpi « « « , , , kot kot Cs so biti Va-r3p-n atentati atentat Ncmpn , , , sabotaže sabotaža Ncfpn , , , psihološka psihološki Agpnpn bojevanja bojevanje Ncnpn in in Cc podobno podoben Agpnsn . . . Naloge naloga Ncfpn , , , ki ki Cs jih on Pp3fpa--y izvajajo izvajati Vmpr3p metsadovci metsadovec Ncmpn , , , so biti Va-r3p-n skrivnostne skrivnosten Agpfpn in in Cc smrtonosne smrtonosen Agpfpn , , , število število Ncnsn ljudi človek Ncmpg pa pa Cc variira variirati Vmbr3s od od Sg naloge naloga Ncfsg do do Sg naloge naloga Ncfsg . . . Leta leto Ncnsg 1968 1968 Mdc je biti Va-r3s-n Mosad Mosad Npmsn zajel zajeti Vmep-sm kar kar Rgp osem osem Mlc-pa raketnih raketen Agpmpg čolnov čoln Ncmpg , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y je biti Va-r3s-n za za Sa Izrael Izrael Npmsan naredila narediti Vmep-sf Francija Francija Npfsn , , , prodajo prodaja Ncfsa pa pa Cc je biti Va-r3s-n preprečil preprečiti Vmep-sm takratni takraten Agpmsny francoski francoski Agpmsny predsednik predsednik Ncmsn De de Xf Gaulle Gaulle Npmsn . . . Zelo zelo Rgp odmevna odmeven Agpfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf ugrabitev ugrabitev Ncfsn nacističnega nacističen Agpmsg zločinca zločinec Ncmsg Adolpha Adolph Npmsg Eichmanna Eichmann Npmsg , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n po po Sl zlomu zlom Ncmsl Nemčije Nemčija Npfsg leta leto Ncnsg 1945 1945 Mdc skril skriti Vmep-sm v v Sa Argentino Argentina Npfsa , , , kjer kjer Cs so biti Va-r3p-n mu on Pp3msd--y dali dati Vmep-pm politični političen Agpmsay azil azil Ncmsan . . . Mosad Mosad Npmsn ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n » » » izvohal izvohati Vmep-sm « « « in in Cc metsadovci metsadovec Ncmpn » » » pohopsali pohopsati Vmep-pm « « « . . . Leta leto Ncnsg 1986 1986 Mdc so biti Va-r3p-n isti isti Pi-mpn ljudje človek Ncmpn ugrabili ugrabiti Vmep-pm jedrskega jedrski Agpmsa tehnika tehnik Ncmsay Mordechaija Mordechaija Npmsay Vanuna Vanunu Npmsay in in Cc ga on Pp3msa--y pripeljali pripeljati Vmep-pm v v Sa Izrael Izrael Npmsan na na Sa zaslišanje zaslišanje Ncnsa . . . V v Sl sedemdesetih sedemdeseti Mlonpl je biti Va-r3s-n Mosad Mosad Npmsn likvidiral likvidirati Vmbp-sm več veliko Rgc voditeljev voditelj Ncmpg teroristične terorističen Agpfsg skupine skupina Ncfsg Črni črn Agpmsny september september Ncmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf odgovorna odgovoren Agpfsn za za Sa pokol pokol Ncmsan izraelskih izraelski Agpmpg športnikov športnik Ncmpg na na Sl olimpijskih olimpijski Agpfpl igrah igra Ncfpl v v Sl Münchnu München Npmsl leta leto Ncnsg 1972 1972 Mdc . . . Kanadski kanadski Agpmsny znanstvenik znanstvenik Ncmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n razvijal razvijati Vmpp-sm novo nov Agpfsa puško puška Ncfsa za za Sa Iračane Iračan Npmpa , , , je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm ubit ubit Appmsnn v v Sl svojem svoj Px-msl apartmaju apartma Ncmsl v v Sl Bruslju Bruselj Npmsl . . . A a Cc Mosad Mosad Npmsn se se Px------y lahko lahko Rgp tudi tudi Q zmoti zmotiti Vmer3s . . . Sedmega sedmi Mlomsg januarja januar Ncmsg 1974 1974 Mdc je biti Va-r3s-n Mosad Mosad Npmsn ubil ubiti Vmep-sm nedolžnega nedolžen Agpmsa Alžirca Alžirec Npmsay Ahmada Ahmad Npmsay Boushikija Boushikija Npmsay , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n ga on Pp3msa--y zamenjali zamenjati Vmep-pm za za Sa enega en Mlpmsa glavnih glaven Agpmpg organizatorjev organizator Ncmpg münchenskega münchenski Agpmsg olimpijskega olimpijski Agpmsg pokola pokol Ncmsg . . .

Vsako vsak Pg-nsa leto leto Ncnsa je biti Va-r3s-n tretji tretji Mlomsn četrtek četrtek Ncmsn v v Sl novembru november Ncmsl poseben poseben Agpmsnn dan dan Ncmsn . . . Po po Sl vsej ves Pg-fsl Franciji Francija Npfsl ob ob Sl primerno primerno Rgp šegavem šegav Agpmsl ceremonialu ceremonial Ncmsl odpro odpreti Vmer3p prve prvi Mlofpa buteljke buteljka Ncfpa in in Cc sodce sodec Ncmpa mamljivega mamljiv Agpmsg boujolaisa boujolais Ncmsg . . . Vino vino Ncnsn trte trta Ncfsg , , , ki ki Cs v v Sl Burgundiji Burgundija Npfsl uspeva uspevati Vmpr3s na na Sl pretežno pretežno Rgp granitno graniten Agpnsn - - - peščenih peščen Agpnpl tleh tla Ncnpl , , , je biti Va-r3s-n našlo najti Vmep-sn častilce častilec Ncmpa tudi tudi Q v v Sl deželi dežela Ncfsl Kranjski Kranjska Npfsl . . . Mama mama Ncfsn Elica Eliec Npfsn in in Cc sinova sin Ncmdn Krištof Krištof Npmsn in in Cc Roman Roman Npmsn Bolka Bolka Npmsn , , , ki ki Cs se se Px------y trudijo truditi Vmpr3p v v Sl družinski družinski Agpfsl nobel nobel Agpfsl oštariji oštarija Ncfsl Krištof Krištof Npmsn v v Sl Predosljah Predoslje Npfpl pri pri Sl Kranju Kranj Npmsl , , , vsako vsak Pg-nsa leto leto Ncnsa pripravijo pripraviti Vmer3p večer večer Ncmsan s z Si flairom flair Ncmsi Francije Francija Npfsg , , , ko ko Cs bojoulaisa bojoulais Ncmsg ne ne Q more moči Vmpr3s zmanjkati zmanjkati Vmen . . . Ljudem človek Ncmpd uvoženi uvožen Appmsny običaj običaj Ncmsn neznansko neznansko Rgp ugaja ugajati Vmpr3s , , , so biti Va-r3p-n mi jaz Pp1-sd--y zaupali zaupati Vmbp-pm . . . Ja ja Q , , , kako kako Rgp jim on Pp3mpd--y tudi tudi Q ne ne Q bi biti Va-c , , , ko ko Cs pa pa Cc je biti Va-r3s-n trkljanje trkljanje Ncnsa kozarčkov kozarček Ncmpg pospremila pospremiti Vmep-sf gostija gostija Ncfsn : : : telečji telečji Agpmsny pate pate Ncmsn s z Si pistacijo pistacija Ncfsi , , , lososov lososov Aspmsnn mousse mousse Ncmsn , , , izvirni izviren Agpmpn francoski francoski Agpmpn siri sir Ncmpn , , , mangova mangov Aspfsn pena pena Ncfsn s z Si sneženimi snežen Agpfpi kepami kepa Ncfpi in in Cc še še Q kaj kaj Pq-nsn kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n spremljalo spremljati Vmpp-sn slovesno slovesen Agpnsa odpiranje odpiranje Ncnsa 50 50 Mdc - - - litrskega litrski Agpmsg soda sod Ncmsg . . . Krstnega krsten Agpnsg zabijanja zabijanje Ncnsg pipice pipica Ncfsg se se Px------y je biti Va-r3s-n lotil lotiti Vmep-sm kar kar Rgp ljudski ljudski Agpmsny tribun tribun Ncmsn Andrej Andrej Npmsn Šifrer Šifrer Npmsn . . . Komentar komentar Ncmsn : : : ni biti Va-r3s-y kaj kaj Pq-nsn , , , tudi tudi Q to ta Pd-nsn mu on Pp3msd--y gre iti Vmbr3s od od Sg rok roka Ncfpg , , , saj saj Cc ni biti Va-r3s-y skoraj skoraj Q nič nič Rgp polil politi Vmep-sm . . . Med med Si zbranimi zbran Appmpi smo biti Va-r1p-n izsledili izslediti Vmep-pm še še Q kulinarično kulinaričen Agpnsn vinoljubnega vinoljuben Agpmsa izvidnika izvidnik Ncmsay Tomaža Tomaž Npmsay Sršena Sršen Ncmsay , , , kar kar Pr-nsn ob ob Sl dejstvu dejstvo Ncnsl , , , da da Cs pri pri Sl Krištofu Krištof Npmsl na na Sa mizo miza Ncfsa padejo pasti Vmbr3p tudi tudi Q račje račji Agpfpn prsi prsi Ncfpn s z Si čokolado čokolada Ncfsi , , , špinačni špinačen Agpmsny kipnik kipnik Ncmsn z z Si mandlji mandelj Ncmpi ali ali Cc dimljene dimljen Appfpn račje račji Agpfpn prsi prsi Ncfpn po po Sa provansalsko provansalsko Rgp , , , nikakor nikakor Rgp ne ne Q preseneča presenečati Vmpr3s . . . Ker ker Cs je biti Va-r3s-n boujolais boujolais Ncmsan najbolje dobro Rgs popiti popiti Vmen do do Sg konca konec Ncmsg januarja januar Ncmsg , , , ko ko Cs nudi nuditi Vmpr3s pivcu pivec Ncmsd največ veliko Rgs žlahtne žlahten Agpfsg vsebinske vsebinski Agpfsg kompozicije kompozicija Ncfsg , , , se se Px------y bo biti Va-f3s-n do do Sg gostišča gostišče Ncnsg v v Sl Predosljah Predoslje Npfpl že že Q vredno vreden Rgp potruditi potruditi Vmen ! ! !

Kmalu kmalu Rgp zatem zatem Rgp so biti Va-r3p-n imeli imeti Vmpp-pm na na Sl TV tv Ncfsl Slovenija Slovenija Npfsn okroglo okrogel Agpfsa mizo miza Ncfsa na na Sa temo tema Ncfsa deviantni devianten Agpmpn pojavi pojava Ncmpn v v Sl športu šport Ncmsl . . . Na na Sl tapeti tapeta Ncfsl smo biti Va-r1p-n bili biti Va-p-pm : : : jaz jaz Pp1-sn , , , pa pa Cc jaz jaz Pp1-sn še še Q celo celo Q najmanj najmanj Rgp pred pred Si kratkim kratek Agpmsi sem biti Va-r1s-n si se Px---d--y namreč namreč Cc ogledal ogledati Vmep-sm posnetek posnetek Ncmsan te ta Pd-fsg oddaje oddaja Ncfsg , , , Primož Primož Npmsn Ulaga Ulaga Npmsn , , , ker ker Cs ni biti Va-r3s-y hotel hoteti Vmpp-sm skakati skakati Vmpn na na Sl velikanki velikanka Ncfsl , , , in in Cc neki nek Pi-mpn nogometaši nogometaš Ncmpn … … … No no Q , , , leta leto Ncnsg 2000 2000 Mdc so biti Va-r3p-n v v Sl Jugoslaviji Jugoslavija Npfsl izbirali izbirati Vmpp-pm deset deset Mlc-pa naj naj Agpfpg športnih športen Agpfpg potez poteza Ncfpg stoletja stoletje Ncnsg in in Cc z z Si Bobanom Boban Npmsi sva biti Va-r1d-n se se Px------y uvrstila uvrstiti Vmep-dm med med Sa teh ta Pd-mpg deset deset Mlc-pa . . . Šport šport Ncmsn mora morati Vmpr3s biti biti Va-n šov šov Ncmsn . . . Na na Sa šport šport Ncmsan ne ne Q gledam gledati Vmpr1s na na Sa vulgaren vulgaren Agpmsan način način Ncmsan . . . Tudi tudi Q če če Cs nekdo nekdo Pi-msn pokaže pokazati Vmer3s rit rit Ncfsa , , , ni biti Va-r3s-y nujno nujno Rgp , , , da da Cs je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn vulgarno vulgaren Agpnsn in in Cc primitivno primitiven Agpnsn . . .

Končno končno Rgp se se Px------y je biti Va-r3s-n leto leto Ncnsn obrnilo obrniti Vmep-sn in in Cc v v Sa kinodvorane kinodvorana Ncfpa prihaja prihajati Vmpr3s drugi drug Mlpmsny , , , najtemačnejši temačen Agsmsny del del Ncmsn trilogije trilogija Ncfsg Gospodar gospodar Ncmsn prstanov prstan Ncmpg : : : Stolpa stolp Ncmdn . . . Ste biti Va-r2p-n že že Q nestrpni nestrpen Agpmpn ? ? ? Da da Cs pa pa Cc boste biti Va-f2p-n tudi tudi Q tisti tisti Pd-mpn , , , ki ki Cs knjige knjiga Ncfsg niste biti Va-r2p-y prebrali prebrati Vmep-pm in in Cc se se Px------y prvega prvi Mlomsg dela del Ncmsg , , , Bratovščine bratovščina Ncfsg prstana prstan Ncmsg , , , ne ne Q spomnite spomniti Vmer2p več več Q najbolje dobro Rgs , , , laže lahko Rgc razumeli razumeti Vmbp-pm , , , kdo kdo Pq-msn je biti Va-r3s-n kdo kdo Pq-msn in in Cc kaj kaj Pq-nsn je biti Va-r3s-n kaj kaj Pq-nsn , , , smo biti Va-r1p-n za za Sa vas ti Pp2-pa pripravili pripraviti Vmep-pm kratek kratek Agpmsan vodnik vodnik Ncmsan po po Sl Srednjem srednji Agpmsl svetu svet Ncmsl ! ! ! Skupaj skupaj Rgp z z Si majhno majhen Agpfsi nagradno nagraden Agpfsi igro igra Ncfsi ! ! ! Pa pa Cc veliko veliko Rgp užitkov užitek Ncmpg ob ob Sl gledanju gledanje Ncnsl in in Cc naj naj Q vam ti Pp2-pd leto leto Ncnsn do do Sg Kraljeve kraljev Aspfsg vrnitve vrnitev Ncfsg kar kar Rgp čim čim Rgp hitreje hitro Rgc mine miniti Vmer3s ! ! !

Pomembno pomembno Rgp je biti Va-r3s-n , , , da da Cs si se Px---d--y najdeš najti Vmer2s žensko ženska Ncfsa , , , ki ki Cs ima imeti Vmpr3s-n veliko veliko Rgp denarja denar Ncmsg . . .

Libanonska libanonski Agpfsn kulinarika kulinarika Ncfsn je biti Va-r3s-n hedonistična hedonističen Agpfsn . . . Strokovnjaki strokovnjak Ncmpn v v Sl belih bel Agpmpl predpasnikih predpasnik Ncmpl znajo znati Vmpr3p potrditi potrditi Vmen , , , da da Cs je biti Va-r3s-n ta ta Pd-msn del del Ncmsn Sredozemlja Sredozemlje Npnsg gastronomsko gastronomsko Rgp v v Sl samem sam Agpmsl vrhu vrh Ncmsl . . . Kar kar Pr-nsn se se Px------y mene jaz Pp1-sg tiče tikati Vmpr3s , , , je on Pp3fsg--y ni biti Va-r3s-y boljše dober Agcfsg kuhinje kuhinja Ncfsg ! ! !

Edina edin Agpfsn slovenska slovenski Agpfsn playmate playmate Ncfsn , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n za za Sa dobrobit dobrobit Ncfsa kvalitetne kvaliteten Agpfsg fotografije fotografija Ncfsg slekla sleči Vmep-sf v v Sl tujini tujina Ncfsl . . . Seveda seveda Q ob ob Sl popolni popoln Agpfsl pomoči pomoč Ncfsl naše naš Ps1fsgp ekipe ekipa Ncfsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n z z Si Mariborčanko Mariborčanka Npfsi Mojco Mojca Npfsi fotografiranje fotografiranje Ncnsa opravila opraviti Vmep-sf v v Sl večnih večen Agpfpl Benetkah Benetke Npfpl . . . Najbolj najbolj Rgp navdušeni navdušen Appmpn so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm seveda seveda Q beneški beneški Agpmpn gondoljerji gondoljer Ncmpn , , , ki ki Cs tako tako Rgp ali ali Cc tako tako Rgp slovijo sloveti Vmpr3p kot kot Cs ljubitelji ljubitelj Ncmpn lepih lep Agpnpg deklet dekle Ncnpg . . . Odzivi odziv Ncmpn ? ? ? Zvečine zvečine Rgp pozitivni pozitiven Agpmpn . . . In in Cc kaj kaj Pq-nsn je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn na na Sl samem sam Agpnsl snemanju snemanje Ncnsl najtežje težek Agsnsn ? ? ? » » » Nošnja nošnja Ncfsn okornega okoren Agpmsg beneškega beneški Agpmsg kostuma kostum Ncmsg in in Cc nizke nizek Agpfpn temperature temperatura Ncfpn « « « . . . Kljub kljub Sd vsemu ves Pg-nsd se se Px------y je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn vredno vredno Rgp potruditi potruditi Vmen . . .

Zveza zveza Ncfsn z z Si rakom rak Ncmsi deluje delovati Vmpr3s po po Sl principu princip Ncmsl simbioze simbioza Ncfsg v v Sl biologiji biologija Ncfsl . . . Kako kako Rgp se se Px------y otresti otresti Vmen napornega naporen Agpmsg sostanovalca sostanovalec Ncmsg ? ? ? Lahko lahko Rgp ga on Pp3msa--y mučite mučiti Vmpr2p po po Sl mili mil Agpfsl volji volja Ncfsl , , , vendar vendar Cc se se Px------y ga on Pp3msg--y ne ne Q boste biti Va-f2p-n uspeli uspeti Vmep-pm otresti otresti Vmen . . . Pripravljen pripravljen Appmsnn je biti Va-r3s-n na na Sa vse ves Pg-nsa , , , samo samo Q da da Cs vas ti Pp2-pa obdrži obdržati Vmer3s ob ob Sl sebi se Px---l , , , četudi četudi Cs z z Si nadčloveškimi nadčloveški Agpmpi napori napor Ncmpi . . . Pred pred Si njim on Pp3msi lahko lahko Rgp pobegnete pobegniti Vmer2p le le Q z z Si letalom letalo Ncnsi - - - v v Sa neobljuden neobljuden Agpmsan kraj kraj Ncmsan , , , seveda seveda Q pa pa Cc si se Px---d--y morate morati Vmpr2p vozovnico vozovnica Ncfsa kupiti kupiti Vmen pod pod Si lažnim lažen Agpnsi imenom ime Ncnsi . . .

To ta Pd-nsn bitje bitje Ncnsn ima imeti Vmpr3s-n čudne čuden Agpfpa navade navada Ncfpa , , , saj saj Cc še še Q najraje rad Rgs ljubi ljubiti Vmpr3s tiste tisti Pd-mpa , , , ki ki Cs ga on Pp3msg--y ne ne Q marajo marati Vmpr3p . . . Čeprav čeprav Cs si se Px---d--y prizadevate prizadevati Vmpr2p , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y mu on Pp3msd--y priskutili priskutiti Vmep-pm , , , vas ti Pp2-pa bo biti Va-f3s-n povsod povsod Rgp zasledoval zasledovati Vmpp-sm . . . Celo celo Q na na Sa glavo glava Ncfsa se se Px------y bo biti Va-f3s-n postavil postaviti Vmep-sm , , , če če Cs boste biti Va-f2p-n to ta Pd-nsa zahtevali zahtevati Vmbp-pm od od Sg njega on Pp3msg . . . Če če Cs mu on Pp3msd--y boste biti Va-f2p-n jasno jasno Rgp in in Cc glasno glasno Rgp povedali povedati Vmep-pm , , , da da Cs zares zares Rgp prekinjate prekinjati Vmpr2p zvezo zveza Ncfsa , , , bo biti Va-f3s-n morda morda Q celo celo Q poskušal poskušati Vmpp-sm narediti narediti Vmen samomor samomor Ncmsan . . . Bodite biti Va-m2p previdni previden Agpmpn , , , morda morda Q se se Px------y samo samo Q spreneveda sprenevedati Vmpr3s , , , vendar vendar Cc bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn še še Q najbolje dobro Rgs , , , da da Cs se se Px------y sprijaznite sprijazniti Vmem2p z z Si življenjem življenje Ncnsi pod pod Si vodo voda Ncfsi ! ! !

FBI FBI Npfsd je biti Va-r3s-n v v Sl začetku začetek Ncmsl leta leto Ncnsg 1950 1950 Mdc na na Sa pomoč pomoč Ncfsa priskočila priskočiti Vmep-sf britanska britanski Agpfsn MI MI Xp -5 -5 Xp . . . Agenti agent Ncmpn obeh oba Pg-fdg obveščevalnih obveščevalen Agpfdg služb služba Ncfdg so biti Va-r3p-n začeli začeti Vmep-pm nadzirati nadzirati Vmpn Fuchsa Fuchs Npmsay . . . Kmalu kmalu Rgp so biti Va-r3p-n odkrili odkriti Vmep-pm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm Fuchs Fuchs Npmsn , , , preden preden Cs je biti Va-r3s-n prebegnil prebegniti Vmep-sm v v Sa Veliko velik Agpfsa Britanijo Britanija Npfsa , , , član član Ncmsn nemške nemški Agpfsg komunistične komunističen Agpfsg partije partija Ncfsg . . . To ta Pd-nsn ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n dokončno dokončno Rgp obremenilo obremeniti Vmep-sn . . . FBI FBI Npfsn ni biti Va-r3s-y hotela hoteti Vmpp-sf , , , da da Cs bi biti Va-c Rusi Rus Npmpn izvedeli izvedeti Vmep-pm za za Sa dešifriranje dešifriranje Ncnsa svoje svoj Px-fsg tajne tajen Agpfsg kode koda Ncfsg , , , zato zato Cc med med Si zasliševanjem zasliševanje Ncnsi Fuchsa Fuchs Npmsg in in Cc nekaterih nekateri Pi-mpg drugih drug Mlpmpg vpletenih vpleten Appmpg niso biti Va-r3p-y hoteli hoteti Vmpp-pm izdati izdati Vmen pravih pravi Agpmpg virov vir Ncmpg informacij informacija Ncfpg . . . Agenti agent Ncmpn KGB KGB Npfsg pa pa Cc so biti Va-r3p-n kljub kljub Sd temu ta Pd-nsd izvedeli izvedeti Vmep-pm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n Američanom Američan Npmpd uspelo uspeti Vmep-sn razbiti razbiti Vmen njihovo njihov Ps3fsap kodo koda Ncfsa , , , izkazalo izkazati Vmep-sn se se Px------y je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc , , , da da Cs je biti Va-r3s-n Kim Kim Npmsn Philby Philby Npmsn , , , sicer sicer Rgp agent agent Ncmsn MI MI Xp -5 -5 Xp , , , pravzaprav pravzaprav Q dvojni dvojen Mlsmsny agent agent Ncmsn , , , in in Cc sodeluje sodelovati Vmpr3s tudi tudi Q s z Si KGB KGB Npfsi in in Cc z z Si njeno njen Ps3fsisf sestrično sestrična Ncfsi NKVD NKVD Npfsi . . .

" " " Če če Cs nadzorni nadzoren Agpmsny odbor odbor Ncmsn v v Sl okviru okvir Ncmsl svoje svoj Px-fsg pristojnosti pristojnost Ncfsg ugotovi ugotoviti Vmer3s hujšo hud Agcfsa kršitev kršitev Ncfsa predpisov predpis Ncmpg ali ali Cc nepravilnosti nepravilnost Ncfpa pri pri Sl poslovanju poslovanje Ncnsl občine občina Ncfsg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n opredeljene opredeljen Appfpn v v Sl poslovniku poslovnik Ncmsl , , , mora morati Vmpr3s o o Sl teh ta Pd-fpl kršitvah kršitev Ncfpl v v Sl roku rok Ncmsl petnajst petnajst Mlc-pn dni dan Ncmpg obvestiti obvestiti Vmen pristojno pristojen Agpnsa ministrstvo ministrstvo Ncnsa in in Cc Računsko računski Agpnsa sodišče sodišče Ncnsa Republike republika Ncfsg Slovenije Slovenija Npfsg . . .

" " " Če če Cs ni biti Va-r3s-y z z Si zakonom zakon Ncmsi drugače drugače Rgp določeno določeno Rgp , , , se se Px------y za za Sa odprodajo odprodaja Ncfsa ali ali Cc zamenjavo zamenjava Ncfsa nepremičnin nepremičnina Ncfpg in in Cc premičnin premičnina Ncfpg v v Sl lasti last Ncfsl občine občina Ncfsg smiselno smiselno Rgp uporabljajo uporabljati Vmpr3p predpisi predpis Ncmpn , , , ki ki Cs veljajo veljati Vmpr3p za za Sa odprodajo odprodaja Ncfsa ali ali Cc zamenjavo zamenjava Ncfsa državnega državen Agpnsg premoženja premoženje Ncnsg . . . " " "

Novo nov Agpfsa občino občina Ncfsa bremenijo bremeniti Vmpr3p tudi tudi Q vsa ves Pg-npn bremena breme Ncnpn premoženja premoženje Ncnsg , , , ki ki Cs ji on Pp3fsd--y je biti Va-r3s-n pripadlo pripasti Vmep-sn . . .

Ob ob Sl razpustitvi razpustitev Ncfsl občinskega občinski Agpmsg sveta svet Ncmsg državni državen Agpmsny zbor zbor Ncmsn razpiše razpisati Vmer3s predčasne predčasen Agpfpa volitve volitev Ncfpa občinskega občinski Agpmsg sveta svet Ncmsg , , , če če Cs razreši razrešiti Vmer3s tudi tudi Q župana župan Ncmsay , , , pa pa Cc tudi tudi Q nadomestne nadomesten Agpfpa volitve volitev Ncfpa župana župan Ncmsg . . . " " "

Velik velik Agpmsnn uspeh uspeh Ncmsn centrov center Ncmpg za za Sa preprečevanje preprečevanje Ncnsa in in Cc zdravljenje zdravljenje Ncnsa zasvojenosti zasvojenost Ncfsg se se Px------y kaže kazati Vmpr3s v v Sl podatku podatek Ncmsl , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn v v Sl preteklih pretekel Agpndl dveh dva Mlcndl letih leto Ncndl več veliko Rgc kot kot Cs 70 70 Mdc odstotkov odstotek Ncmpg obiskovalcev obiskovalec Ncmpg novih nov Agpmpg , , , pravi praviti Vmbr3s dr. dr. Y Dušan Dušan Npmsn Nolimal Nolimal Npmsn , , , ki ki Cs meni meniti Vmbr3s , , , da da Cs se se Px------y v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl še še Q premalo premalo Rgp zavedamo zavedati Vmpr1p pozitivnih pozitiven Agpmpg učinkov učinek Ncmpg teh ta Pd-fpg ustanov ustanova Ncfpg . . . Med med Si njimi on Pp3mpi je biti Va-r3s-n po po Sl njegovem njegov Ps3nslsm mnenju mnenje Ncnsl tudi tudi Q precejšnje precejšnji Agpnsn zmanjšanje zmanjšanje Ncnsn pogostosti pogostost Ncfsg tveganega tvegan Appnsg vedenja vedenje Ncnsg oziroma oziroma Cc skupne skupen Agpfsg uporabe uporaba Ncfsg igel igla Ncfpg in in Cc brizgalk brizgalka Ncfpg med med Si odvisniki odvisnik Ncmpi . . .

Stvari stvar Ncfpa se se Px------y preveč preveč Rgp poenostavlja poenostavljati Vmpr3s , , , če če Cs se se Px------y jih on Pp3fpa--y reducira reducirati Vmbr3s na na Sa razmerja razmerje Ncnpa kot kot Cs Maribor Maribor Npmsn - - - Ljubljana Ljubljana Npfsn ali ali Cc Koper Koper Npmsn - - - Ljubljana Ljubljana Npfsn . . . In in Cc v v Sl glavnem glaven Agpnsl se se Px------y jih on Pp3fpa--y poenostavlja poenostavljati Vmpr3s namenoma namenoma Rgp , , , zavoljo zavoljo Sg trenutnega trenuten Agpmsg političnega političen Agpmsg učinka učinek Ncmsg . . . Mimogrede mimogrede Rgp : : : tudi tudi Q Ljubljana Ljubljana Npfsn ni biti Va-r3s-y biser biser Ncmsn , , , ker ker Cs jo on Pp3fsa--y županja županja Ncfsn Vika Vika Npfsn Potočnik Potočnik Npfsn tako tako Rgp rekoč rekoč Rr sistematično sistematično Rgp prazni prazniti Vmpr3s , , , dejavnosti dejavnost Ncfpn se se Px------y selijo seliti Vmpr3p na na Sa obrobja obrobje Ncnpa in in Cc center center Ncmsn bo biti Va-f3s-n kmalu kmalu Rgp le le Q še še Q mesto mesto Ncnsn duhov duh Ncmpg . . . Od od Sg poslancev poslanec Ncmpg v v Sl državnem državen Agpmsl zboru zbor Ncmsl bi biti Va-c torej torej Rgp smeli smeti Vmpp-pm pričakovati pričakovati Vmpn , , , da da Cs sem sem Rgp in in Cc tja tja Rgp skrtačijo skrtačiti Vmer3p domače domač Agpnsa blato blato Ncnsa s z Sg čevljev čevelj Ncmpg ter ter Cc spregovorijo spregovoriti Vmer3p kot kot Cs zastopniki zastopnik Ncmpn celotne celoten Agpfsg nacije nacija Ncfsg , , , ne ne Q le le Q svoje svoj Px-fsg fare fara Ncfsg . . . Tako tako Rgp jim on Pp3mpd--y tudi tudi Q nalaga nalagati Vmbr3s ustava ustava Ncfsn . . . To ta Pd-nsn pa pa Cc pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n vselej vselej Rgp treba treba Rgp videti videti Vmbn in in Cc umevati umevati Vmpn tudi tudi Q » » » malce malce Rgp čez čez Rgp « « « . . .

Dokument dokument Ncmsn , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n poslala poslati Vmep-sf bruseljski bruseljski Agpfsd komisiji komisija Ncfsd , , , utegne utegniti Vmbr3s sprožiti sprožiti Vmen glasno glasen Agpfsa nejevoljo nejevolja Ncfsa kandidatk kandidatka Ncfpg , , , že že Q zato zato Rgp , , , ker ker Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n pojavil pojaviti Vmep-sm v v Sl času čas Ncmsl mrzličnega mrzličen Agpnsg pričakovanja pričakovanje Ncnsg analize analiza Ncfsg stroškov strošek Ncmpg širitve širitev Ncfsg in in Cc predlogov predlog Ncmpg za za Sa vključitev vključitev Ncfsa novink novinka Ncfpg v v Sa zeleno zelen Agpfsa politiko politika Ncfsa Unije Unija Npfsg , , , ki ki Cs ju on Pp3mda--y bo biti Va-f3s-n bruseljska bruseljski Agpfsn komisija komisija Ncfsn objavila objaviti Vmep-sf prihodnjo prihodnji Agpfsa sredo sreda Ncfsa , , , a a Cc tudi tudi Q , , , ker ker Cs je biti Va-r3s-n ideja ideja Ncfsn o o Sl reformi reforma Ncfsl kmetijstva kmetijstvo Ncnsg , , , ki ki Cs naj naj Q bi biti Va-c jo on Pp3fsa--y upoštevale upoštevati Vmbp-pf tudi tudi Q novinke novinka Ncfpn , , , v v Sl popolnem popoln Agpnsl neskladju neskladje Ncnsl z z Si enim en Mlpnsi temeljnih temeljen Agpnpg pravil praviti Ncnpg širitve širitev Ncfsg , , , po po Sl katerem kateri Pq-nsl na na Sl pristopnih pristopen Agpnpl pogajanjih pogajanje Ncnpl obravnavajo obravnavati Vmpr3p sedanjo sedanji Agpfsa zakonodajo zakonodaja Ncfsa petnajsterice petnajsterica Ncfsg . . . In in Cc tudi tudi Q v v Sl palači palača Ncfsl Breydel Breydel Npmsn bi biti Va-c raje rad Rgc videli videti Vmbp-pm , , , da da Cs članice članica Ncfpn EU EU Npfsg ne ne Q bi biti Va-c prezgodaj prezgodaj Rgp sprožile sprožiti Vmep-pf razprave razprava Ncfsg o o Sl reformah reforma Ncfpl . . .

V v Sl komisiji komisija Ncfsl imajo imeti Vmpr3p-n namreč namreč Cc v v Sl mislih misel Ncfpl tudi tudi Q politični političen Agpmsay koledar koledar Ncmsan v v Sl Franciji Francija Npfsl ( ( ( največji velik Agsfsl prejemnici prejemnica Ncfsl denarja denar Ncmsg iz iz Sg kmetijske kmetijski Agpfsg blagajne blagajna Ncfsg ) ) ) , , , kjer kjer Cs bodo biti Va-f3p-n aprila april Ncmsg predsedniške predsedniški Agpfpn , , , junija junij Ncmsg pa pa Cc parlamentarne parlamentaren Agpfpn volitve volitev Ncfpn , , , v v Sl tako tako Rgp občutljivem občutljiv Agpmsl času čas Ncmsl pa pa Cc je biti Va-r3s-n bolje dobro Rgc odložiti odložiti Vmen to ta Pd-fsa razpravo razprava Ncfsa . . . Toda toda Cc v v Sl Berlinu Berlin Npmsl so biti Va-r3p-n vendarle vendarle Cc pohiteli pohiteti Vmep-pm s z Si predlogi predlog Ncmpi o o Sl novih nov Agpmpl posegih poseg Ncmpl v v Sa skupno skupen Agpfsa kmetijsko kmetijski Agpfsa politiko politika Ncfsa , , , ki ki Cs bi biti Va-c morala morati Vmpp-sf zmanjšati zmanjšati Vmen nemški nemški Agpmsay prispevek prispevek Ncmsan v v Sa skupni skupen Agpmsay proračun proračun Ncmsan ; ; ; sicer sicer Cc se se Px------y s z Si sprejemom sprejem Ncmsi novink novinka Ncfpg utegne utegniti Vmbr3s povečati povečati Vmen . . .

Minilo miniti Vmep-sn je biti Va-r3s-n 25 25 Mdc let leto Ncnpg od od Sg objave objava Ncfsg Listine listina Ncfsg 77 77 Mdc , , , s z Si katero kateri Pq-fsi so biti Va-r3p-n češkoslovaški češkoslovaški Agpmpn disidenti disident Ncmpn ( ( ( med med Si njimi on Pp3mpi tudi tudi Q Vaclav Vaclav Npmsn Havel Havel Npmsn ) ) ) vznemirili vznemiriti Vmep-pm javnost javnost Ncfsa in in Cc takratne takraten Agpmpa komunistične komunističen Agpmpa oblastnike oblastnik Ncmpa

Naslov naslov Ncmsn Future Future Npmsn shock shock Npmsn 2001 2001 Mdc je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm vezan vezan Appmsnn na na Sa rejve rejv Ncmpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n se se Px------y dogajali dogajati Vmpp-pm v v Sl drugi drug Mlpfsl polovici polovica Ncfsl devetdesetih devetdeseti Mlonpg v v Sl Zagrebu Zagreb Npmsl . . . Toda toda Cc kasneje kasno Rgc ni biti Va-r3s-y bilo biti Va-p-sn nobenega noben Pz-msg pametnega pameten Agpmsg razloga razlog Ncmsg , , , da da Cs bi biti Va-c ta ta Pd-msa naslov naslov Ncmsan ohranil ohraniti Vmep-sm . . . Film film Ncmsn resda resda Rgp govori govoriti Vmpr3s o o Sl rejv rejv Ncmsn sceni scena Ncfsl , , , toda toda Cc to ta Pd-nsn ni biti Va-r3s-y vsa ves Pg-fsn vsebina vsebina Ncfsn , , , govori govoriti Vmpr3s namreč namreč Cc še še Q o o Sl drugih drug Mlpfpl stvareh stvar Ncfpl . . . Imel imeti Vmpp-sm sem biti Va-r1s-n več veliko Rgc variant varianta Ncfpg , , , na na Sl testnih testen Agpfpl projekcijah projekcija Ncfpl filma film Ncmsg sem biti Va-r1s-n udeležene udeležen Agpmpa vprašal vprašati Vmep-sm , , , kaj kaj Pq-nsn bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn po po Sl njihovem njihov Ps3nslp mnenju mnenje Ncnsl najbolje dobro Rgs . . . Velika velik Agpfsn večina večina Ncfsn je biti Va-r3s-n menila meniti Vmbp-sf , , , da da Cs je biti Va-r3s-n najboljši dober Agsmsny izbor izbor Ncmsn naslov naslov Ncmsn Ljubljana Ljubljana Npfsn . . . Šlo iti Vmbp-sn je biti Va-r3s-n tako tako Rgp rekoč rekoč Rr za za Sa glas glas Ncmsan ljudstva ljudstvo Ncnsg . . .

Lisa Lisa Npfsn Arthur Arthur Npfsn , , , ena en Mlpfsn od od Sg podpredsednic podpredsednica Ncfpg nadnacionalke nadnacionalka Ncfsg Oracle Oracle Npmsn in in Cc odgovorna odgovoren Agpfsn za za Sa trženje trženje Ncnsa programske programski Agpfsg opreme oprema Ncfsg e e Xp - - - business business Xp suite suite Npmsn , , , ni biti Va-r3s-y nič nič Rgp drugačna drugačen Agpfsn od od Sg drugih drug Mlpmpg vodilnih vodilen Agpmpg menedžerjev menedžer Ncmpg Oracla Oracle Npmsg - - - pretirano pretirano Rgp prijazna prijazen Agpfsn , , , ko ko Cs spregovori spregovoriti Vmer3s o o Sl Oraclovih Oraclov Aspmpl izdelkih izdelek Ncmpl , , , v v Sl tonu ton Ncmsl njenega njen Ps3msgsf glasu glas Ncmsg je biti Va-r3s-n čutiti čutiti Vmpn zanos zanos Ncmsan . . . Je biti Va-r3s-n odgovorna odgovoren Agpfsn za za Sa trženje trženje Ncnsa in in Cc prodajo prodaja Ncfsa aplikacij aplikacija Ncfpg , , , storitev storitev Ncfpg , , , e e Xp - - - storitev storitev Xp in in Cc klicnih klicen Agpmpg centrov center Ncmpg in in Cc ima imeti Vmpr3s-n » » » pod pod Si seboj se Px---i « « « nekaj nekaj Rgp tisoč tisoč Mlc-pa zaposlenih zaposlen Appmpg . . . Nekaj nekaj Rgp zanimivih zanimiv Agpfpg podrobnosti podrobnost Ncfpg je biti Va-r3s-n povedala povedati Vmep-sf tudi tudi Q za za Sa Delo delo Ncnsa . . .

Oraclov Oraclov Aspmsnn programski programski Agpmsny paket paket Ncmsn dokazano dokazano Rgp in in Cc preverjeno preverjeno Rgp zniža znižati Vmer3s stroške strošek Ncmpa in in Cc naredi narediti Vmer3s poslovanje poslovanje Ncnsa in in Cc upravljanje upravljanje Ncnsa bolj bolj Rgp učinkovito učinkovit Agpnsa . . . Upravljanje upravljanje Ncnsn odnosov odnos Ncmpg s z Si strankami stranka Ncfpi ( ( ( CRM CRM Npmsn ) ) ) pomaga pomagati Vmbr3s pri pri Sl uspešnejšem uspešen Agcnsl komuniciranju komuniciranje Ncnsl države država Ncfsg z z Si državljani državljan Ncmpi , , , zbere zbrati Vmer3s podatke podatek Ncmpa o o Sl potrebah potreba Ncfpl in in Cc pričakovanjih pričakovanje Ncnpl državljanov državljan Ncmpg . . . Vse ves Pg-nsn skupaj skupaj Rgp je biti Va-r3s-n hitreje hitro Rgc in in Cc ceneje poceni Rgc . . .

Po po Sl mnenju mnenje Ncnsl dr. dr. Y Zgage Zgaga Npmsg lahko lahko Rgp število število Ncnsn točk točka Ncfpg pomeni pomeniti Vmbr3s tudi tudi Q kakovost kakovost Ncfsa šole šola Ncfsg , , , vendar vendar Cc ne ne Q nujno nujno Rgp . . . Točke točka Ncfpn same sam Agpfpn po po Sl sebi se Px---l ne ne Q morejo moči Vmpr3p neposredno neposredno Rgp zagotavljati zagotavljati Vmpn kakovosti kakovost Ncfsg , , , ker ker Cs so biti Va-r3p-n pač pač Q le le Q koeficient koeficient Ncmsn dveh dva Mlcmdg faktorjev faktor Ncmdg , , , in in Cc eden eden Mlpmsn od od Sg njiju on Pp3mdg je biti Va-r3s-n lahko lahko Rgp zelo zelo Rgp nepredvidljiv nepredvidljiv Agpmsnn in in Cc naključen naključen Agpmsnn . . . Res res Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n , , , da da Cs se se Px------y ljudje človek Ncmpn za za Sa ponudbo ponudba Ncfsa raje rad Rgc odločamo odločati Vmpr1p , , , ko ko Cs menimo meniti Vmbr1p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n kakovostna kakovosten Agpfsn ; ; ; » » » dobro dober Agpnsn « « « pa pa Cc je biti Va-r3s-n kategorija kategorija Ncfsn , , , za za Sa katero kateri Pq-fsa veljajo veljati Vmpr3p človeška človeški Agpnpn in in Cc torej torej Rgp subjektivna subjektiven Agpnpn merila merilo Ncnpn . . . Višje visok Agcnsn število število Ncnsn točk točka Ncfpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n potrebne potreben Agpfpn za za Sa vpis vpis Ncmsan , , , lahko lahko Rgp pomeni pomeniti Vmbr3s marsikaj marsikaj Pi-nsa : : : da da Cs mnogi mnog Pi-mpn verjamejo verjeti Vmbr3p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n ta ta Pd-fsn šola šola Ncfsn dobra dober Agpfsn in in Cc da da Cs je biti Va-r3s-n pri pri Sl njihovi njihov Ps3fslp dosedanji dosedanji Agpfsl šolski šolski Agpfsl uspešnosti uspešnost Ncfsl še še Q dosegljiva dosegljiv Agpfsn , , , medtem medtem Rgp ko ko Cs ona on Pp3fsn druga drug Mlpfsn ni biti Va-r3s-y ; ; ; da da Cs je biti Va-r3s-n za za Sa kakšen kakšen Pq-msa šolski šolski Agpmsay program program Ncmsan premalo premalo Rgp razpisanih razpisan Appnpg mest mesto Ncnpg ( ( ( ali ali Cc ustreznih ustrezen Agpmpg učiteljev učitelj Ncmpg in in Cc primerne primeren Agpfsg opreme oprema Ncfsg ) ) ) ; ; ; da da Cs ima imeti Vmpr3s-n kakšen kakšen Pq-msn program program Ncmsn prav prav Q določeno določen Appnsa mesto mesto Ncnsa na na Sl trgu trg Ncmsl delovne deloven Agpfsg sile sila Ncfsg ali ali Cc prav prav Q določeno določen Appnsa mesto mesto Ncnsa v v Sl statusni statusen Agpfsl hierarhiji hierarhija Ncfsl itd. itd. Y Z z Si besedo beseda Ncfsi » » » točka točka Ncfsn « « « hočemo hoteti Vmpr1p-n pri pri Sl nas jaz Pp1-pl vse ves Pg-nsa to ta Pd-nsa povedati povedati Vmen hkrati hkrati Rgp , , , zato zato Cc zavaja zavajati Vmpr3s . . . Če če Cs naj naj Q bi biti Va-c kakovost kakovost Ncfsa šol šola Ncfpg merili meriti Vmpp-pm z z Si vpisnimi vpisen Agpfpi točkami točka Ncfpi , , , ali ali Rgp bi biti Va-c bila biti Va-p-sf tedaj tedaj Rgp kakovost kakovost Ncfsn šol šola Ncfpg brez brez Sg omejitve omejitev Ncfsg vpisa vpis Ncmsg neugotovljiva neugotovljiv Agpfsn ? ? ? Rangiranja rangiranje Ncnsg kakovosti kakovost Ncfsg šol šola Ncfpg ni biti Va-r3s-y mogoče mogoče Rgp prirejati prirejati Vmpn po po Sl logiki logika Ncfsl lestvice lestvica Ncfsg nogometne nogometen Agpfsg lige liga Ncfsg . . .

Pri pri Sl dekletih dekle Ncnpl dvomov dvom Ncmpg o o Sl skupni skupen Agpfsl zmagovalki zmagovalka Ncfsl ni biti Va-r3s-y bilo biti Va-p-sn : : : Italijanka Italijanka Npfsn Sonja Sonja Npfsn Steinacher Steinacher Npfsn je biti Va-r3s-n dobila dobiti Vmep-sf kar kar Rgp pet pet Mlc-pa od od Sg 6 6 Mdc tekem tekma Ncfpg v v Sl tej ta Pd-fsl sezoni sezona Ncfsl , , , le le Q v v Sl Hüttauu Hüttau Npmsl se se Px------y je biti Va-r3s-n morala morati Vmpp-sf zadovoljiti zadovoljiti Vmen z z Si zanjo zame Pp3fsa--b skromnim skromen Agpnsi 5. 5. Mdo mestom mesto Ncnsi . . . Najboljša dober Agsfsn v v Sl prejšnji prejšnji Agpfsl sezoni sezona Ncfsl , , , Rusinja Rusinja Npfsn Ekaterina Ekaterina Npfsn Lavrentjeva Lavrentjev Aspfsn , , , ji on Pp3fsd--y v v Sl tej ta Pd-fsl ni biti Va-r3s-y bila biti Va-p-sf dorasla dorasel Agpfsn , , , prehitela prehiteti Vmep-sf jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n tudi tudi Q Avstrijka Avstrijka Npfsn Sandra Sandra Npfsn Mariner Mariner Npfsn . . . Tudi tudi Q med med Si dvosedi dvosed Ncmpi sta biti Va-r3d-n Poljaka Poljak Npmdn Andrzej Andrzej Npmsn Laszczak Laszczak Npmsn in in Cc Damian Damian Npmsn Waniczek Waniczek Npmsn z z Si novo nov Agpfsi zmago zmaga Ncfsi potrdila potrditi Vmep-dm naslov naslov Ncmsan skupnih skupen Agpmpg zmagovalcev zmagovalec Ncmpg svetovnega svetoven Agpmsg pokala pokal Ncmsg . . .

Ljubljana Ljubljana Npfsn - - - » » » Pozor pozor Ncmsn , , , prihaja prihajati Vmpr3s Geoplin Geoplin Npmsn Slovan Slovan Npmsn ! ! ! « « « smo biti Va-r1p-n zapisali zapisati Vmep-pm maja maj Ncmsg lani lani Rgp , , , potem potem Rgp ko ko Cs so biti Va-r3p-n kodeljevški kodeljevški Agpmpn košarkarji košarkar Ncmpn z z Si nizom niz Ncmsi privlačnih privlačen Agpfpg predstav predstava Ncfpg prišli priti Vmep-pm do do Sg 3. 3. Mdo mesta mesto Ncnsg v v Sl DP DP Ncnsl . . . Na na Sa naslov naslov Ncmsan je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm še še Q posebej posebej Rgp ponosen ponosen Agpmsnn direktor direktor Ncmsn kluba klub Ncmsg Janez Janez Npmsn Rajgelj Rajgelj Npmsn in in Cc hitel hiteti Vmpp-sm razlagati razlagati Vmpn , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n za za Sa naslednjo naslednji Agpfsa sezono sezona Ncfsa podvojil podvojiti Vmep-sm proračun proračun Ncmsan moštva moštvo Ncnsg , , , zadržal zadržati Vmep-sm vse ves Pg-mpa ključne ključen Agpmpa igralce igralec Ncmpa in in Cc jim on Pp3mpd--y dodal dodati Vmep-sm tri trije Mlcmpa izkušene izkušen Agpmpa ase as Ncmpa ter ter Cc se se Px------y podal podati Vmbp-sm v v Sa lov lov Ncmsan za za Si Krko Krka Npfsi . . . Zasukalo zasukati Vmep-sn se se Px------y je biti Va-r3s-n povsem povsem Rgp drugače drugače Rgp . . . V v Sl naslednjih naslednji Agpmpl mesecih mesec Ncmpl so biti Va-r3p-n Geoplin Geoplin Npmsan Slovan Slovan Npmsan zapustili zapustiti Vmep-pm vsi ves Pg-mpn najboljši dober Agsmpn košarkarji košarkar Ncmpn , , , v v Sa petek petek Ncmsan pa pa Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n zaradi zaradi Sg neizpolnjenih neizpolnjen Agpfpg obljub obljuba Ncfpg in in Cc vse vse Rgp večjih velik Agcmpg dolgov dolg Ncmpg poslovil posloviti Vmep-sm tudi tudi Q glavni glaven Agpmsny tvorec tvorec Ncmsn uspehov uspeh Ncmpg , , , trener trener Ncmsn Tomo Tomo Npmsn Mahorič Mahorič Npmsn . . .

38 38 Mdc - - - dnevni dneven Agpmsny zimski zimski Agpmsny odmor odmor Ncmsn več veliko Rgc kot kot Cs očitno očitno Rgp še še Q ni biti Va-r3s-y razrešil razrešiti Vmep-sm Hitzfeldovih Hitzfeldov Aspfpg neznank neznanka Ncfpg o o Sl tem ta Pd-nsl , , , kako kako Rgp izpeljati izpeljati Vmen zmagovito zmagovit Agpfsa pot pot Ncfsa . . . Še še Q zlasti zlasti Q , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n večji velik Agcmsay del del Ncmsan jesenske jesenski Agpfsg sezone sezona Ncfsg Bayernov Bayernov Aspmsnn stroj stroj Ncmsn deloval delovati Vmpp-sm brezhibno brezhibno Rgp , , , čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n igral igrati Vmpp-sm brez brez Sg » » » motorjev motor Ncmpg « « « Stefana Stefan Npmsg Effenberga Effenberg Npmsg , , , Mehmeta Mehmet Npmsg Scholla Scholl Npmsg in in Cc Jensa Jens Npmsg Jeremiesa Jeremies Npmsg . . . Zdi zdeti Vmpr3s pa pa Cc se se Px------y , , , da da Cs je biti Va-r3s-n nepopravljivo nepopravljiv Agpfsa okvaro okvara Ncfsa v v Sl » » » motorju motor Ncmsl « « « povzročila povzročiti Vmep-sf poškodba poškodba Ncfsn » » » allround allround Agpmsg « « « Bošnjaka Bošnjak Npmsg Hasana Hasan Npmsg Salihamidžića Salihamidžić Npmsg , , , enega en Mlpmsg najbolj najbolj Rgp hvaležnih hvaležen Agpmpg igralcev igralec Ncmpg in in Cc ljubljenca ljubljenec Ncmsg navijačev navijač Ncmpg . . . Po po Sl njegovem njegov Ps3mslsm slovesu sloves Ncmsl je biti Va-r3s-n igra igra Ncfsn dejansko dejansko Rgp izgubila izgubiti Vmep-sf rdečo rdeč Agpfsa nit nit Ncfsa . . .

Priprave priprava Ncfpa na na Sa tržaško tržaški Agpfsa komemoracijo komemoracija Ncfsa so biti Va-r3p-n spričo spričo Sg dejstva dejstvo Ncnsg , , , da da Cs predseduje predsedovati Vmpr3s odboru odbor Ncmsd za za Sa Rižarno rižarna Ncfsa poslanec poslanec Ncmsn in in Cc občinski občinski Agpmsny odbornik odbornik Ncmsn za za Sa kulturo kultura Ncfsa Roberto Roberto Npmsn Menia Menia Npmsn iz iz Sg postfašističnega postfašističen Agpnsg Nacionalnega nacionalen Agpnsg zavezništva zavezništvo Ncnsg , , , spremljale spremljati Vmpp-pf konfliktne konflikten Agpfpn polemike polemika Ncfpn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n pripeljale pripeljati Vmep-pf do do Sg alternativne alternativen Agpfsg komemoracije komemoracija Ncfsg na na Sl judovskem judovski Agpnsl pokopališču pokopališče Ncnsl in in Cc protesta protest Ncmsg komunistov komunist Ncmpg , , , Zelenih zelen Agpmpg ter ter Cc pripadnikov pripadnik Ncmpg socialnih socialen Agpmpg centrov center Ncmpg pred pred Si samo sam Agpfsi Rižarno rižarna Ncfsi . . . S z Si protesti protest Ncmpi je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf dosežena dosežen Appfsn sprememba sprememba Ncfsn programa program Ncmsg tako tako Rgp , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf vzeta vzet Appfsn beseda beseda Ncfsn Menii Menia Npmsd , , , ki ki Cs bi biti Va-c zagotovo zagotovo Rgp poplitvil poplitviti Vmep-sm in in Cc preusmeril preusmeriti Vmep-sm vsebino vsebina Ncfsa komemoracije komemoracija Ncfsg . . .

Nova nov Agpfsn iraška iraški Agpfsn vlada vlada Ncfsn mora morati Vmpr3s čim čim Rgp prej prej Rgp nadomestiti nadomestiti Vmen začasno začasen Agpfsa ameriško ameriški Agpfsa upravo uprava Ncfsa , , , je biti Va-r3s-n med med Si dvodnevnim dvodneven Agpnsi bivanjem bivanje Ncnsi v v Sl Budimpešti Budimpešta Npfsl izjavil izjaviti Vmep-sm ruski ruski Agpmsny zunanji zunanji Agpmsny minister minister Ncmsn Igor Igor Npmsn Ivanov Ivanov Npmsn . . . Po po Sl srečanju srečanje Ncnsl z z Si madžarskim madžarski Agpmsi kolegom kolega Ncmsi Laszlom Laszlo Npmsi Kovacsem Kovacs Npmsi je biti Va-r3s-n na na Sl tiskovni tiskoven Agpfsl konferenci konferenca Ncfsl še še Q dejal dejati Vmep-sm , , , da da Cs morajo morati Vmpr3p mednarodni mednaroden Agpmpn inšpektorji inšpektor Ncmpn ugotoviti ugotoviti Vmen , , , ali ali Rgp je biti Va-r3s-n Irak Irak Npmsn imel imeti Vmpp-sm orožje orožje Ncnsa za za Sa množično množičen Agpnsa uničevanje uničevanje Ncnsa . . .

Dokler dokler Cs ne ne Q bodo biti Va-f3p-n imeli imeti Vmpp-pm inženirji inženir Ncmpn glavne glaven Agpfsg besede beseda Ncfsg vsaj vsaj Q v v Sl tovarnah tovarna Ncfpl , , , ne ne Q bomo biti Va-f1p-n ne ne Cc industrijska industrijski Agpfsn ne ne Cc postindustrijska postindustrijski Agpfsn družba družba Ncfsn . . .

Na na Sl skupščini skupščina Ncfsl je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn večkrat večkrat Rgp poudarjeno poudarjeno Rgp , , , da da Cs je biti Va-r3s-n v v Sl DeSUS DeSUS Npfsl dopuščeno dopuščen Appnsn razmišljanje razmišljanje Ncnsn in in Cc odločanje odločanje Ncnsn z z Si lastno lasten Agpfsi glavo glava Ncfsi , , , pri pri Sl čemer kar Pr-nsl pa pa Cc se se Px------y pričakuje pričakovati Vmpr3s upoštevanje upoštevanje Ncnsn programa program Ncmsg in in Cc interesov interes Ncmpg stranke stranka Ncfsg in in Cc članstva članstvo Ncnsg . . . Trebanjsko Trebanjsko Npnsn je biti Va-r3s-n prepričano prepričan Appnsn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm podpis podpis Ncmsn koalicijskega koalicijski Agpmsg sporazuma sporazum Ncmsg velik velik Agpmsnn spodrsljaj spodrsljaj Ncmsn začasne začasen Agpfsg predsednice predsednica Ncfsg in in Cc da da Cs bi biti Va-c morala morati Vmpp-sf stranka stranka Ncfsn v v Sa korist korist Ncfsa občine občina Ncfsg sodelovati sodelovati Vmpn z z Si županjo županja Ncfsi in in Cc s z Si strankami stranka Ncfpi , , , s z Si katerimi kateri Pq-fpi so biti Va-r3p-n v v Sl koaliciji koalicija Ncfsl na na Sl državni državen Agpfsl ravni raven Ncfsl . . . Njihov njihov Ps3msnp svetnik svetnik Ncmsn Janez Janez Npmsn Anton Anton Npmsn Kovačič Kovačič Npmsn naj naj Q bi biti Va-c že že Q pokazal pokazati Vmep-sm pripravljenost pripravljenost Ncfsa spoštovati spoštovati Vmpn to ta Pd-fsa usmeritev usmeritev Ncfsa prejšnji prejšnji Agpmsay ponedeljek ponedeljek Ncmsan z z Si neudeležbo neudeležba Ncfsi na na Sl izredni izreden Agpfsl seji seja Ncfsl občinskega občinski Agpmsg sveta svet Ncmsg Trebnje Trebnje Npnsn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n jo on Pp3fsa--y sami sam Agpmpn sklicali sklicati Vmep-pm pomladni pomladen Agpmpn svetniki svetnik Ncmpn . . . Drugega drug Mlpmsg svetnika svetnik Ncmsg DeSUS DeSUS Npfsg Jožeta Jože Npmsg Rebolja Rebolj Npmsg na na Sa skupščino skupščina Ncfsa ni biti Va-r3s-y bilo biti Va-p-sn , , , odsotnosti odsotnost Ncfsg pa pa Cc ni biti Va-r3s-y opravičil opravičiti Vmep-sm . . . Ali ali Rgp to ta Pd-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs ne ne Q misli misliti Vmpr3s poslušati poslušati Vmpn stranke stranka Ncfsg , , , na na Sl listi lista Ncfsl katere kateri Pq-fsg je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm izvoljen izvoljen Appmsnn , , , bo biti Va-f3s-n jasno jasno Rgp že že Q v v Sa ponedeljek ponedeljek Ncmsan , , , ko ko Cs bo biti Va-f3s-n županja županja Ncfsn že že Q četrtič četrtič Rgp poskusila poskusiti Vmep-sf izpeljati izpeljati Vmen peto peti Mlofsa redno reden Agpfsa sejo seja Ncfsa občinskega občinski Agpmsg sveta svet Ncmsg . . . Na na Sl skupščini skupščina Ncfsl so biti Va-r3p-n sicer sicer Rgp menili meniti Vmbp-pm , , , naj naj Cs Rebolja Rebolj Npmsay na na Sl prvi prvi Mlofsl seji seja Ncfsl novega nov Agpmsg izvršnega izvršen Agpmsg odbora odbor Ncmsg DeSUS DeSUS Npfsg seznanijo seznaniti Vmer3p z z Si njenimi njen Ps3fpisf odločitvami odločitev Ncfpi , , , da da Cs se se Px------y ne ne Q bo biti Va-f3s-n mogel moči Vmpp-sm izgovarjati izgovarjati Vmpn , , , da da Cs ne ne Q ve vedeti Vmpr3s zanje zame Pp3fpa--b . . . Če če Cs mu on Pp3msd--y stališča stališče Ncnpn stranke stranka Ncfsg ne ne Q bi biti Va-c bila biti Vmpp-pn mar mar Rgp , , , pa pa Cc se se Px------y nameravajo nameravati Vmpr3p od od Sg njega on Pp3msg ograditi ograditi Vmen . . . Ker ker Cs bi biti Va-c v v Sl tem ta Pd-msl primeru primer Ncmsl občinski občinski Agpmsny svet svet Ncmsn zaradi zaradi Sg razmerja razmerje Ncnsg 13:13 13:13 Mdc zagotovo zagotovo Rgp doživel doživeti Vmep-sm popolno popoln Agpfsa blokado blokada Ncfsa , , , bi biti Va-c v v Sl trebanjski trebanjski Agpfsl DeSUS DeSUS Npfsl podprli podpreti Vmep-pm njegovo njegov Ps3fsasm razpustitev razpustitev Ncfsa in in Cc predčasne predčasen Agpfpa volitve volitev Ncfpa novega nov Agpmsg . . .

Končni končen Agpmsny vrstni vrsten Agpmsny red red Ncmsn : : : Mamedjarov Mamedjarov Npmsn 10 10 Mdc , , , Azarov Azarov Npmsn 9,5 9,5 Mdc , , , Zubov Zubov Npmsn , , , Gašimov Gašimov Npmsn , , , Guseinov Guseinov Npmsn , , , Bačin Bačin Npmsn in in Cc Erenburg Erenburg Npmsn po po Sa 8,5 8,5 Mdc , , , Ganguly Ganguly Npmsn , , , Harikrišna Harikrišna Npmsn , , , Pantsulaia Pantsulaia Npmsn 8 8 Mdc , , , Mastrovasilis Mastrovasilis Npmsn , , , Izoria Izoria Npmsn , , , Mamedov Mamedov Npmsn , , , Kritz Kritz Npmsn , , , Schneider Schneider Npmsn , , , Rohit Rohit Npmsn in in Cc Jirka Jirka Npmsn po po Sa 7,5 7,5 Mdc itn. itn. Y

Rudi Rudi Npmsn je biti Va-r3s-n gledal gledati Vmpp-sm za za Si njimi on Pp3mpi , , , kako kako Rgp so biti Va-r3p-n na na Sa široko široko Rgp kot kot Cs smešni smešen Agpmpn črni črn Agpmpn pajaci pajac Ncmpn zakorakali zakorakati Vmep-pm proti proti Sd velikemu velik Agpmsd črnemu črn Agpmsd beemveju beemve Ncmsd , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y je biti Va-r3s-n s z Si prižganim prižgan Appmsi motorjem motor Ncmsi čakal čakati Vmpp-sm ob ob Sl robu rob Ncmsl ploščadi ploščad Ncfsg , , , avto avto Ncmsn je biti Va-r3s-n sunkovito sunkovito Rgp speljal speljati Vmep-sm , , , da da Cs so biti Va-r3p-n gume guma Ncfpn zacvilile zacviliti Vmep-pf in in Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n s z Sg cestišča cestišče Ncnsg dvignil dvigniti Vmep-sm vonj vonj Ncmsn po po Sl ožgani ožgan Appfsl gumi gumi Ncfsl , , , in in Cc nekaj nekaj Rgp deset deset Mlc-pa metrov meter Ncmpg naprej naprej Rgp med med Si sunkovitim sunkovit Agpnsi zaviranjem zaviranje Ncnsi obstal obstati Vmep-sm pred pred Si bifejem bife Ncmsi na na Sl drugi drug Mlpfsl strani stran Ncfsl ceste cesta Ncfsg . . . Ni biti Va-r3s-y se se Px------y jih on Pp3mpg--y bal bati Vmpp-sm , , , vajen vajen Agpmsnn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm njihovih njihov Ps3fpgp groženj grožnja Ncfpg , , , ni biti Va-r3s-y nameraval nameravati Vmpp-sm priti priti Vmen za za Si njimi on Pp3mpi . . . Do do Sg konca konec Ncmsg je biti Va-r3s-n preštel prešteti Vmep-sm denar denar Ncmsan , , , z z Sg zunanjih zunanji Agpfpg polic polica Ncfpg in in Cc stojal stojalo Ncnpg pospravil pospraviti Vmep-sm časopise časopis Ncmpa in in Cc razglednice razglednica Ncfpa v v Sa prostor prostor Ncmsan ter ter Cc zaklenil zakleniti Vmep-sm kiosk kiosk Ncmsan . . .

MARIBOR Maribor Npmsn Izpolnile izpolniti Vmep-pf so biti Va-r3p-n se se Px------y napovedi napoved Ncfpn , , , po po Sl katerih kateri Pq-fpl bo biti Va-f3s-n novega nov Agpmsa rektorja rektor Ncmsay Univerze univerza Ncfsg v v Sl Mariboru Maribor Npmsl določil določiti Vmep-sm zelo zelo Rgp tesen tesen Agpmsnn volilni volilen Agpmsny izid izid Ncmsn . . . Prof. prof. Y dr. dr. Y Ivan Ivan Npmsn Rozman Rozman Npmsn s z Sg fakultete fakulteta Ncfsg za za Sa elektrotehniko elektrotehnika Ncfsa , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n postal postati Vmep-sm novi nov Agpmsny vodja vodja Ncmsn mariborske mariborski Agpfsg alme alma Ncfsg mater mater Ncfsg , , , je biti Va-r3s-n dobil dobiti Vmep-sm 169 169 Mdc glasov glas Ncmpg , , , kar kar Pr-nsn so biti Va-r3p-n le le Q trije trije Mlcmpn glasovi glas Ncmpn več veliko Rgc , , , kot kot Cs jih on Pp3mpg--y je biti Va-r3s-n prejel prejeti Vmep-sm dekan dekan Ncmsn pedagoške pedagoški Agpfsg fakultete fakulteta Ncfsg prof. prof. Y dr. dr. Y Joso Joso Npmsn Vukman Vukman Npmsn . . . Volilna volilen Agpfsn udeležba udeležba Ncfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf kar kar Rgp 89,3 89,3 Mdc - - - odstotna odstoten Agpfsn . . .

LJUBLJANA Ljubljana Npfsn Mobitel mobitel Ncmsn in in Cc Nova nov Agpfsn KBM KBM Npfsn sta biti Va-r3d-n podpisala podpisati Vmep-dm pogodbo pogodba Ncfsa o o Sl poslovnem posloven Agpnsl sodelovanju sodelovanje Ncnsl na na Sl področju področje Ncnsl mobilnega mobilen Agpnsg plačevanja plačevanje Ncnsg in in Cc sklenila skleniti Vmep-dm ustanoviti ustanoviti Vmen novo nov Agpfsa družbo družba Ncfsa , , , ki ki Cs se se Px------y bo biti Va-f3s-n ukvarjala ukvarjati Vmpp-sf s z Si tem ta Pd-nsi . . . Mobitel mobitel Ncmsn je biti Va-r3s-n naročnikom naročnik Ncmpd že že Q ponudil ponuditi Vmep-sm posamezne posamezen Agpfpa oblike oblika Ncfpa mobilnega mobilen Agpnsg plačevanja plačevanje Ncnsg pod pod Si imenom ime Ncnsi Moneta moneta Ncfsn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n dostopne dostopen Agpfpn na na Sl več veliko Rgc kot kot Cs dva dva Mlcmdn tisoč tisoč Mlc-pn prodajnih prodajen Agpnpl mestih mesto Ncnpl po po Sl Sloveniji Slovenija Npfsl . . . Nova nov Agpfsn KBM KBM Npfsn je biti Va-r3s-n prva prvi Mlofsn v v Sl regiji regija Ncfsl , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n storitev storitev Ncfsa mobilnega mobilen Agpnsg plačevanja plačevanje Ncnsg omogočila omogočiti Vmep-sf svojim svoj Px-mpd komitentom komitent Ncmpd . . . To ta Pd-nsn ji on Pp3fsd--y omogoča omogočati Vmpr3s širitev širitev Ncfsa bančne bančen Agpfsa prodajne prodajen Agpfsg mreže mreža Ncfsg na na Sa nove nov Agpfpa lokacije lokacija Ncfpa , , , kjer kjer Cs brezgotovinska brezgotovinski Agpnpn plačila plačilo Ncnpn doslej doslej Rgp niso biti Va-r3p-y bila biti Va-p-pn mogoča mogoč Agpnpn . . . V v Sl kratkem kratek Agpmsl pa pa Cc bo biti Va-f3s-n povezava povezava Ncfsn operaterja operater Ncmsg in in Cc banke banka Ncfsg omogočila omogočiti Vmep-sf naročnikom naročnik Ncmpd Mobitela mobitel Ncmsg tudi tudi Q plačevanje plačevanje Ncnsa večjih velik Agcmpg zneskov znesek Ncmpg z z Si mobilnim mobilen Agpmsi telefonom telefon Ncmsi , , , bodisi bodisi Cc z z Si mesečnim mesečen Agpmsi računom račun Ncmsi bodisi bodisi Cc neposredno neposredno Rgp z z Sg osebnega oseben Agpmsg ali ali Cc poslovnega posloven Agpmsg bančnega bančen Agpmsg računa račun Ncmsg . . . ( ( ( rš rš Y ) ) )

POSTOJNA Postojna Npfsn Klub klub Ncmsn študentov študent Ncmpg občin občina Ncfdg Postojna Postojna Npfsn in in Cc Pivka Pivka Npfsn ( ( ( KŠOPP KŠOPP Npmsn ) ) ) praznuje praznovati Vmpr3s danes danes Rgp deseto deseti Mlofsa obletnico obletnica Ncfsa delovanja delovanje Ncnsg . . . Prvo prvi Mlonsa darilo darilo Ncnsa bo biti Va-f3s-n dobil dobiti Vmep-sm zvečer zvečer Rgp : : : ob ob Sl 19. 19. Mdo uri ura Ncfsl bodo biti Va-f3p-n slovesno slovesno Rgp odprli odpreti Vmep-pm nove nov Agpmpa prostore prostor Ncmpa kluba klub Ncmsg pri pri Sl Mladinskem mladinski Agpmsl centru center Ncmsl Postojna Postojna Npfsn . . . V v Sl novih nov Agpmpl klubskih klubski Agpmpl prostorih prostor Ncmpl želimo želeti Vmpr1p v v Sl sodelovanju sodelovanje Ncnsl z z Si Mladinskim mladinski Agpmsi centrom center Ncmsi Postojna Postojna Npfsn združiti združiti Vmen mladinske mladinski Agpfpa dejavnosti dejavnost Ncfpa in in Cc prerasti prerasti Vmen okvire okvir Ncmpa študentskega študentski Agpmsg kluba klub Ncmsg . . . Urediti urediti Vmen si se Px---d--y želimo želeti Vmpr1p študijsko študijski Agpnsa in in Cc študentsko študentski Agpnsa središče središče Ncnsa , , , kjer kjer Cs bodo biti Va-f3p-n mladi mladi Ncmpn našli najti Vmep-pm vse ves Pg-nsa , , , kar kar Pr-nsa potrebujejo potrebovati Vmpr3p : : : informacije informacija Ncfpa , , , tehnično tehničen Agpfsa in in Cc finančno finančen Agpfsa pomoč pomoč Ncfsa pri pri Sl študiju študij Ncmsl , , , zavetje zavetje Ncnsa za za Sa ustvarjanje ustvarjanje Ncnsa bolj bolj Rgp ali ali Cc manj manj Rgp drznih drzen Agpmpg projektov projekt Ncmpg in in Cc še še Q kaj kaj Pq-nsa , , , je biti Va-r3s-n povedala povedati Vmep-sf Klara Klara Npfsn Škrinjar Škrinjar Npfsn . . .

Na na Sl študentskem študentski Agpmsl plesu ples Ncmsl se se Px------y je biti Va-r3s-n predstavila predstaviti Vmep-sf tudi tudi Q plesna plesen Agpfsn skupina skupina Ncfsn Break Break Npmsn dance dance Npmsn Bit bit Ncfsn iz iz Sg Trbovelj Trbovlje Npfpg . . . Foto foto Ncmsn : : : Luka Luka Npmsn Cjuha Cjuha Npmsn

LJUBLJANA Ljubljana Npfsn - - - Podpis podpis Ncmsn pogodbe pogodba Ncfsg o o Sl sodelovanju sodelovanje Ncnsl s z Si Peugeotom Peugeot Npmsi ter ter Cc predstavitev predstavitev Ncfsn ekipe ekipa Ncfsg za za Sa sezono sezona Ncfsa 2003 2003 Mdc , , , tekmovalnega tekmovalen Agpmsg programa program Ncmsg in in Cc programa program Ncmsg organizacije organizacija Ncfsg dirk dirka Ncfpg - - - to ta Pd-nsn so biti Va-r3p-n bile biti Va-p-pf glavne glaven Agpfpn točke točka Ncfpn včerajšnje včerajšnji Agpfsg novinarske novinarski Agpfsg konference konferenca Ncfsg kolesarskega kolesarski Agpnsg društva društvo Ncnsg Radenska radenski Agpfsn Rog rog Ncmsn iz iz Sg Ljubljane Ljubljana Npfsg . . . Posebno posebno Rgp slovesna slovesen Agpfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf prva prvi Mlofsn točka točka Ncfsn , , , glede glede Rgp na na Sa šampanjec šampanjec Ncmsan in in Cc jagode jagoda Ncfpa ( ( ( oblite oblit Appfpa s z Si čokolado čokolada Ncfsi ) ) ) pa pa Cc smo biti Va-r1p-n imeli imeti Vmpp-pm občutek občutek Ncmsan , , , da da Cs smo biti Va-r1p-n na na Sl teniškem teniški Agpmsl turnirju turnir Ncmsl v v Sl Wimbledonu Wimbledon Npmsl . . .

V v Sl primeru primer Ncmsl , , , če če Cs bo biti Va-f3s-n Slovenija Slovenija Npfsn četrta četrti Mlofsn v v Sl skupini skupina Ncfsl ( ( ( tekmeci tekmec Ncmpn so biti Va-r3p-n zadnjeuvrščeni zadnjeuvrščen Agpmpn iz iz Sg skupin skupina Ncfpg A A Ncmsn , , , B B Ncmsn in in Cc C C Ncmsn - - - obstane obstati Vmer3s le le Q zmagovalec zmagovalec Ncmsn ) ) )

21.05 21.05 Mdc Skupaj skupaj Rgp za za Sa večjo velik Agcfsa varnost varnost Ncfsa , , , izobraževalna izobraževalen Agpfsn oddaja oddaja Ncfsn z z Si gosti gost Ncmpi v v Sa živo živo Rgp

Kot kot Cs je biti Va-r3s-n poudaril poudariti Vmep-sm direktor direktor Ncmsn postojnske postojnski Agpfsg porodnišnice porodnišnica Ncfsg dr. dr. Y Aleksander Aleksander Npmsn Merlo Merlo Npmsn je biti Va-r3s-n slaba slab Agpfsn naseljenost naseljenost Ncfsn območja območje Ncnsg eden eden Mlpmsn od od Sg vzrokov vzrok Ncmpg , , , da da Cs Zavod zavod Ncmsn za za Sa zdravstveno zdravstven Agpnsa zavarovanje zavarovanje Ncnsa tudi tudi Q v v Sl pogledu pogled Ncmsl porodnišnic porodnišnica Ncfpg favorizira favorizirati Vmbr3s koprsko koprski Agpfsa pred pred Si postojnsko postojnski Agpfsi . . . Ta ta Pd-msn odnos odnos Ncmsn je biti Va-r3s-n viden viden Appmsnn tako tako Cc pri pri Sl zagotavljanju zagotavljanje Ncnsl kadrov kader Ncmpg kot kot Cs tudi tudi Q finančnih finančen Agpnpg sredstev sredstvo Ncnpg . . . Osnovna osnoven Agpfsn dejavnost dejavnost Ncfsn postojnske postojnski Agpfsg porodnišnice porodnišnica Ncfsg je biti Va-r3s-n sicer sicer Rgp usmerjena usmerjen Appfsn v v Sa varstvo varstvo Ncnsa žena žena Ncfpg in in Cc ginekologijo ginekologija Ncfsa , , , porodničarstvo porodničarstvo Ncnsn pa pa Cc predstavlja predstavljati Vmpr3s le le Q manjši majhen Agcmsay del del Ncmsan dejavnosti dejavnost Ncfsg . . . Med med Si štirinajstimi štirinajst Mlc-pi slovenskimi slovenski Agpfpi porodnišnicami porodnišnica Ncfpi se se Px------y nahajajo nahajati Vmpr3p običajno običajno Rgp na na Sl sredini sredina Ncfsl lestvice lestvica Ncfsg glede glede Rgp na na Sa število število Ncnsa porodov porod Ncmpg . . . Prav prav Q zaradi zaradi Sg dosedanjih dosedanji Agpfpg izkušenj izkušnja Ncfpg je biti Va-r3s-n dr. dr. Y Merlo Merlo Npmsn direktno direktno Rgp izzval izzvati Vmep-sm ministra minister Ncmsay Voljča Voljč Npmsay z z Si vprašanjem vprašanje Ncnsi - - - ali ali Rgp obstajajo obstajati Vmpr3p možnosti možnost Ncfpn , , , da da Cs se se Px------y na na Sl tem ta Pd-msl koncu konec Ncmsl Slovenije Slovenija Npfsg organizira organizirati Vmbr3s minimalna minimalen Agpfsn oblika oblika Ncfsn hospitaličnega hospitaličen Agpnsg zdravljenje zdravljenje Ncnsg ter ter Cc nenazadnje nenazadnje Rgp , , , da da Cs to ta Pd-nsn območje območje Ncnsn dobi dobiti Vmer3s svojo svoj Px-fsa enoto enota Ncfsa zavoda zavod Ncmsg zdravstvenega zdravstven Agpnsg zavarovanja zavarovanje Ncnsg . . .

V v Sl literaturi literatura Ncfsl lahko lahko Rgp preberete prebrati Vmer2p , , , da da Cs se se Px------y soška soški Agpfsn postrv postrv Ncfsn drsti drstiti Vmpr3s od od Sg novembra november Ncmsg do do Sg konca konec Ncmsg januarja januar Ncmsg . . . Če če Cs si se Px---d--y hočete hoteti Vmpr2p-n ogledati ogledati Vmen njeno njen Ps3fsasf drst drst Ncfsa v v Sl naravi narava Ncfsl ali ali Cc če če Cs morate morati Vmpr2p zbrati zbrati Vmen plemenke plemenka Ncfpa soške soški Agpfsg postrvi postrv Ncfsg za za Sa potrebe potreba Ncfpa umetne umeten Agpfsg vzreje vzreja Ncfsg , , , se se Px------y vam ti Pp2-pd vseeno vseeno Rgp lahko lahko Rgp zgodi zgoditi Vmer3s , , , da da Cs se se Px------y boste biti Va-f2p-n ob ob Sl reki reka Ncfsl znašli znajti Vmep-pm ob ob Sl nepravem nepravi Agpmsl času čas Ncmsl . . .

RD RD Npfsn Tržič Tržič Npmsn je biti Va-r3s-n 24. 24. Mdo septembra september Ncmsg 2000 2000 Mdc na na Sl Savi Sava Npfsl organizirala organizirati Vmbp-sf zadnjo zadnji Agpfsa tekmo tekma Ncfsa Državnega državen Agpnsg prvenstva prvenstvo Ncnsg v v Sl lovu lov Ncmsl rib riba Ncfpg z z Si umetno umeten Agpfsi muho muha Ncfsi , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n odločila odločiti Vmep-sf o o Sl državnem državen Agpmsl prvaku prvak Ncmsl med med Si posamezniki posameznik Ncmpi in in Cc o o Sl najboljši dober Agsfsl ekipi ekipa Ncfsl . . . Tekmovanja tekmovanje Ncnsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n potekalo potekati Vmpp-sn na na Sl trasi trasa Ncfsl od od Sg mlina mlin Ncmsg pri pri Sl Okroglem Okroglo Npnsl do do Sg železniškega železniški Agpmsg mostu most Ncmsg v v Sl Struževem Struževo Npnsl pri pri Sl Kranju Kranj Npmsl , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n udeležilo udeležiti Vmep-sn 60 60 Mdc tekmovalcev tekmovalec Ncmpg . . .

Evropski evropski Agpmsny pokal pokal Ncmsn sestavlja sestavljati Vmpr3s sedem sedem Mlc-pn tekem tekma Ncfpg , , , od od Sg katerih kateri Pq-fpg vsaka vsak Pg-fsn poteka potekati Vmpr3s v v Sl drugi drug Mlpfsl evropski evropski Agpfsl državi država Ncfsl . . . Ker ker Cs so biti Va-r3p-n v v Sl končnem končen Agpmsl seštevku seštevek Ncmsl upoštevani upoštevan Agpmpn rezultati rezultat Ncmpn štirih štirje Mlcfpg najboljših dober Agsfpg tekem tekma Ncfpg , , , to ta Pd-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs mora morati Vmpr3s vsaka vsak Pg-fsn reprezentanca reprezentanca Ncfsn tekmovati tekmovati Vmpn najmanj najmanj Rgp štirikrat štirikrat Rgp . . .

Med med Si članicami članica Ncfpi je biti Va-r3s-n zmagala zmagati Vmep-sf Alena Alena Npfsn Zinner Zinner Npfsn ( ( ( Avstrija Avstrija Npfsn 4 4 Mdc ) ) ) pred pred Si Magdaleno Magdalena Npfsi Gankovo Gankov Aspfsi ( ( ( Bolgarija Bolgarija Npfsn 4 4 Mdc ) ) ) in in Cc Lise Lise Npfsi Lotte Lotte Npfsi Janson Janson Npfsi ( ( ( Švedska Švedska Npfsn ) ) ) . . . Med med Si ekipami ekipa Ncfpi članic članica Ncfpg je biti Va-r3s-n zmagala zmagati Vmep-sf ekipa ekipa Ncfsn Bolgarija Bolgarija Npfsn 4 4 Mdc pred pred Si Avstrijo Avstrija Npfsi 4 4 Mdc in in Cc Slovenijo Slovenija Npfsi 3 3 Mdc . . .

Zavod zavod Ncmsn za za Sa gozdove gozd Ncmpa Slovenije Slovenija Npfsg je biti Va-r3s-n v v Sl sodelovanju sodelovanje Ncnsl s z Si strokovnimi strokoven Agpfpi službami služba Ncfpi obeh oba Pg-ndg ministrstev ministrstvo Ncndg in in Cc lovskimi lovski Agpfpi ter ter Cc ribiškimi ribiški Agpfpi organizacijami organizacija Ncfpi 9. 9. Mdo avgusta avgust Ncmsg 2000 2000 Mdc pripravil pripraviti Vmep-sm predlog predlog Ncmsan akcijskega akcijski Agpmsg načrta načrt Ncmsg za za Sa sezono sezona Ncfsa 2000-2001 2000-2001 Mdc in in Cc ga on Pp3msa--y posredoval posredovati Vmbp-sm v v Sa podpis podpis Ncmsan obema oba Pg-mdd ministroma minister Ncmdd . . . Ker ker Cs do do Sg danes danes Rgp načrt načrt Ncmsn še še Q ni biti Va-r3s-y podpisan podpisan Appmsnn in in Cc glede glede Rgp na na Sa to ta Pd-nsa , , , da da Cs so biti Va-r3p-n se se Px------y kormorani kormoran Ncmpn ponovno ponovno Rgp v v Sl velikem velik Agpnsl številu število Ncnsl vrnili vrniti Vmep-pm na na Sa naše naš Ps1fpap ribolovne riboloven Agpfpa vode vod Ncfpa , , , sprašujemo spraševati Vmpr1p Vlado vlada Ncfsa in in Cc predvsem predvsem Q oba oba Pg-mda ministra minister Ncmda , , , zakaj zakaj Rgp nista biti Va-r3d-y uresničila uresničiti Vmep-dm na na Sl Vladi vlada Ncfsl sprejetega sprejet Appmsg sklepa sklep Ncmsg . . .

Vas ti Pp2-pg ni biti Va-r3s-y med med Si njimi on Pp3mpi . . . Po po Sl vsebini vsebina Ncfsl Vašega vaš Ps2nsgp pisma pismo Ncnsg bi biti Va-c sodil soditi Vmpp-sm , , , da da Cs prav prav Q ničesar nič Pz-nsg ne ne Q zamujam zamujati Vmpr1s . . .

Končno končno Rgp sem biti Va-r1s-n se se Px------y odločil odločiti Vmep-sm za za Sa največjega velik Agsmsa črnega črn Agpmsa » » » voolly voolly Npmsn baggerja bagger Npmsay « « « . . . Že že Q dolgo dolgo Rgp je biti Va-r3s-n čepel čepeti Vmpp-sm v v Sl škatli škatla Ncfsl s z Si potezankami potezanka Ncfpi in in Cc čakal čakati Vmpp-sm na na Sa svojo svoj Px-fsa priložnost priložnost Ncfsa . . . Navezal navezati Vmep-sm sem biti Va-r1s-n ga on Pp3msa--y ter ter Cc preizkusil preizkusiti Vmep-sm trdnost trdnost Ncfsa vozlov vozel Ncmpg . . . Vse ves Pg-nsn je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn videti videti Vmbn brezhibno brezhiben Agpnsn . . . Približal približati Vmep-sm sem biti Va-r1s-n se se Px------y obali obala Ncfsd , , , a a Cc tokrat tokrat Rgp v v Sl smeri smer Ncfsl košatega košat Agpmsg grma grm Ncmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n rasel rasti Vmpp-sm ob ob Sl bregu breg Ncmsl . . . Med med Si vejami veja Ncfpi sem biti Va-r1s-n previdno previdno Rgp pokukal pokukati Vmep-sm proti proti Sd ščuki ščuka Ncfsd . . . Še še Q vedno vedno Rgp je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf tam tam Rgp , , , mogoče mogoče Rgp za za Sa kakšen kakšen Pq-msa meter meter Ncmsan nižje nizko Rgc kot kot Cs prej prej Rgp . . .

Met met Ncmsan sem biti Va-r1s-n izvedel izvedeti Vmep-sm kar kar Rgp prek prek Sg grma grm Ncmsg , , , za za Si katerim kateri Pq-msi sem biti Va-r1s-n se se Px------y skrival skrivati Vmpp-sm . . . Usmeril usmeriti Vmep-sm sem biti Va-r1s-n ga on Pp3msa--y tako tako Rgp , , , da da Cs je biti Va-r3s-n muha muha Ncfsn padla pasti Vmbp-sf ob ob Sa grm grm Ncmsan pri pri Sl nasprotni nasproten Agpfsl obali obala Ncfsl . . . Želel želeti Vmpp-sm sem biti Va-r1s-n si se Px---d--y , , , da da Cs ne ne Q bi biti Va-c splašil splašiti Vmep-sm ribe riba Ncfsg s z Si hrupom hrup Ncmsi , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y povzroči povzročiti Vmer3s velika velik Agpfsn potezanka potezanka Ncfsn ob ob Sl padcu padec Ncmsl na na Sa vodno voden Agpfsa površino površina Ncfsa . . . Morda morda Q je biti Va-r3s-n sedaj sedaj Rgp vse ves Pg-nsn skupaj skupaj Rgp slišati slišati Vmbn preprosto preprosto Rgp , , , vendar vendar Cc je biti Va-r3s-n treba treba Rgp vedeti vedeti Vmpn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n tak tak Pd-msn met met Ncmsn z z Si veliko velik Agpfsi potezanko potezanka Ncfsi in in Cc s z Si palico palica Ncfsi take tak Pd-fsg oznake oznaka Ncfsg zelo zelo Rgp težko težko Rgp izvesti izvesti Vmen . . . Pri pri Sl tem ta Pd-nsl sem biti Va-r1s-n mislil misliti Vmpp-sm izvesti izvesti Vmen naslednji naslednji Agpmsay manever manever Ncmsan : : : pustiti pustiti Vmen potezanko potezanka Ncfsa , , , da da Cs bi biti Va-c potonila potoniti Vmep-sf ob ob Sl grmu grm Ncmsl , , , potem potem Rgp pa pa Cc jo on Pp3fsa--y s z Si pomočjo pomoč Ncfsi vodnega voden Agpmsg toka tok Ncmsg povleči povleči Vmen mimo mimo Sg ščukinega ščukin Aspnsg ležišča ležišče Ncnsg . . . Od od Sg tu tu Rgp naprej naprej Rgp je biti Va-r3s-n zgodba zgodba Ncfsn skoraj skoraj Q neverjetna neverjeten Agpfsn . . .

Reportažo reportaža Ncfsa o o Sl muharjenju muharjenje Ncnsl na na Sl tropskem tropski Agpnsl morju morje Ncnsl , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n zaradi zaradi Sg obsežnosti obsežnost Ncfsg objavljena objavljen Appfsn v v Sl dveh dva Mlcmdl delih del Ncmdl , , , je biti Va-r3s-n pripravil pripraviti Vmep-sm dr. dr. Y Jože Jože Npmsn Ocvirk Ocvirk Npmsn . . . Morda morda Q bo biti Va-f3s-n z z Si njo on Pp3fsi komu kdo Pq-msd vzbudil vzbuditi Vmep-sm željo želja Ncfsa po po Sl podobnem podoben Agpmsl eksotičnem eksotičen Agpmsl podvigu podvig Ncmsl . . . Na na Sl trdnejših trden Agcnpl tleh tla Ncnpl pa pa Cc ostaja ostajati Vmpr3s Bojan Bojan Npmsn Kuntarič Kuntarič Npmsn , , , ki ki Cs v v Sl svojih svoj Px-npl Srečanjih srečanje Ncnpl ob ob Sl vodi voda Ncfsl predstavlja predstavljati Vmpr3s tekmovalno tekmovalen Agpfsa ekipo ekipa Ncfsa Van Van Npmsn den den Xf Eynde Eynde Npmsn ; ; ; no no Q , , , fantje fant Ncmpn so biti Va-r3p-n naši naš Ps1mpnp , , , kljub kljub Sd nekoliko nekoliko Rgp nenavadnemu nenavaden Agpnsd imenu ime Ncnsd . . .

Največje velik Agsnsn spominsko spominski Agpnsn srečanje srečanje Ncnsn , , , na na Sl katerem kateri Pq-nsl nekdanji nekdanji Agpmpn ustaši ustaš Ncmpn paradirajo paradirati Vmpr3p v v Sl svojih svoj Px-fpl uniformah uniforma Ncfpl , , , je biti Va-r3s-n vsako vsak Pg-fsa pomlad pomlad Ncfsa pri pri Sl Pliberku Pliberk Npmsl , , , na na Sl mestu mesto Ncnsl , , , kjer kjer Cs so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm zajeti zajet Appmpn sodelavci sodelavec Ncmpn okupatorja okupator Ncmsg predani predan Appmpn partizanski partizanski Agpfsd vojski vojska Ncfsd . . . Lani lani Rgp je biti Va-r3s-n kot kot Cs predstavnik predstavnik Ncmsn sabora sabor Ncmsg nastopil nastopiti Vmep-sm poslanec poslanec Ncmsn vladne vladen Agpfsg HSLS HSLS Npfsg Baltazar Baltazar Npmsn Jalšovec Jalšovec Npmsn . . . Na na Sa presenečenje presenečenje Ncnsa hrvaške hrvaški Agpfsg javnosti javnost Ncfsg je biti Va-r3s-n izjavil izjaviti Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm Pliberk Pliberk Npmsn največja velik Agsfsn izdaja izdaja Ncfsn v v Sl zgodovini zgodovina Ncfsl človeštva človeštvo Ncnsg in in Cc temelj temelj Ncmsn hrvaške hrvaški Agpfsg suverenosti suverenost Ncfsg . . .

A a Cc pojdimo iti Vmbm1p lepo lepo Rgp po po Sl vrsti vrsta Ncfsl . . . Glavni glaven Agpmsny " " " krivec krivec Ncmsn " " " za za Sg odlične odličen Agpfpa makro makro Ncmsn možnosti možnost Ncfpa je biti Va-r3s-n pravzaprav pravzaprav Q samo sam Agpnsn tipalo tipalo Ncnsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bistveno bistveno Rgp manjše majhen Agcnsn od od Sg površine površina Ncfsg 35mm 35mm X filma film Ncmsg . . . S z Si tem ta Pd-nsl je biti Va-r3s-n povezana povezan Appfsn tudi tudi Q konstrukcija konstrukcija Ncfsn objektiva objektiv Ncmsg in in Cc najpomembnejša pomemben Agsfsn lastnost lastnost Ncfsn , , , globinska globinski Agpfsn ostrina ostrina Ncfsn . . . Digitalni digitalen Agpmpn fotoaparati fotoaparat Ncmpn jo on Pp3fsa--y imajo imeti Vmpr3p-n zelo zelo Rgp veliko velik Agpfsa v v Sl primerjavi primerjava Ncfsl z z Si klasiko klasika Ncfsi in in Cc ta ta Pd-fsn lastnost lastnost Ncfsn je biti Va-r3s-n ravno ravno Q pri pri Sl makro makro Ncmsn fotografiji fotografija Ncfsl ključnega ključen Agpmsg pomena pomen Ncmsg . . . Tako tako Rgp imajo imeti Vmpr3p-n nekateri nekateri Pi-mpn modeli model Ncmpn možnost možnost Ncfsa ostrenja ostrenje Ncnsg od od Sg nekaj nekaj Rgp centimetrov centimeter Ncmpg pred pred Si objektivom objektiv Ncmsi , , , kar kar Pr-nsn pomeni pomeniti Vmbr3s izjemno izjemen Agpnsa približanje približanje Ncnsa objektu objekt Ncmsd slikanja slikanje Ncnsg . . . Za za Sa primerjavo primerjava Ncfsa , , , v v Sl klasiki klasika Ncfsl bi biti Va-c za za Sa to ta Pd-nsa morali morati Vmpp-pm poseči poseči Vmen po po Sl posebnih poseben Agpmpl , , , prav prav Q nič nič Rgp poceni poceni Agpmpl objektivih objektiv Ncmpl . . . Kljub kljub Sd vsemu ves Pg-nsd je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn pri pri Sl makro makro Ncmsn posnetkih posnetek Ncmpl velikokrat velikokrat Rgp ovira ovirati Vmpr3s kot kot Cs prednost prednost Ncfsn , , , kajti kajti Cc če če Cs gre iti Vmbr3s za za Sa fotografiranje fotografiranje Ncnsa žuželk žuželka Ncfpg , , , se se Px------y te ta Pd-fpn ob ob Sl taki tak Pd-fsl bližini bližina Ncfsl velikokrat velikokrat Rgp splašijo splašiti Vmer3p , , , če če Cs nič nič Pz-nsn drugega drug Mlpnsg pa pa Cc zna znati Vmpr3s objektiv objektiv Ncmsn metati metati Vmpn grdo grd Agpfsa senco senca Ncfsa na na Sa objekt objekt Ncmsan slikanja slikanje Ncnsg . . . Poleg poleg Sg tega ta Pd-nsg večina večina Ncfsn fotoaparatov fotoaparat Ncmpg tako tak Pd-nsa približanje približanje Ncnsa omogoča omogočati Vmpr3s le le Q pri pri Sl širokem širok Agpmsl kotu kot Ncmsl , , , ki ki Cs za za Sa makro makro Ncmsn posnetke posnetek Ncmpa ni biti Va-r3s-y ravno ravno Q primeren primeren Agpmsnn . . . V v Sa sam sam Agpmsan kader kader Ncmsan lahko lahko Rgp dobimo dobiti Vmer1p še še Q kar kar Rgp nekaj nekaj Rgp okoliškega okoliški Agpnsg dogajanja dogajanje Ncnsg , , , kar kar Pr-nsn velikokrat velikokrat Rgp ni biti Va-r3s-y najbolj najbolj Rgp zaželjeno zaželjen Appnsn . . . Zato zato Cc je biti Va-r3s-n bolje dobro Rgc poseči poseči Vmen po po Sl daljših dolg Agcfpl goriščnicah goriščnica Ncfpl , , , a a Cc tu tu Rgp se se Px------y velikokrat velikokrat Rgp spremeni spremeniti Vmer3s tudi tudi Q najbližja blizek Agsfsn razdalja razdalja Ncfsn ostrenja ostrenje Ncnsg . . . Da da Cs bi biti Va-c lahko lahko Rgp še še Q vedno vedno Rgp prišli priti Vmep-pm dovolj dovolj Rgp blizu blizu Rgp , , , moramo morati Vmpr1p sedaj sedaj Rgp poseči poseči Vmen po po Sl dodatkih dodatek Ncmpl , , , kamor kamor Cs sodijo soditi Vmpr3p predvsem predvsem Q predleče predleča Ncfpn . . . Te ta Pd-fpn se se Px------y označujejo označevati Vmpr3p z z Si dioptrijo dioptrija Ncfsi , , , od od Sg + + + 1 1 Mdc dalje daleč Rgc . . . Velikokrat velikokrat Rgp se se Px------y jih on Pp3fpa--y dobi dobiti Vmer3s v v Sl setu set Ncmsl , , , + + + 1 1 Mdc , , , + + + 2 2 Mdc in in Cc + + + 3 3 Mdc , , , poleg poleg Sg tega ta Pd-nsg niso biti Va-r3p-y niti niti Q pretirano pretirano Rgp drage drag Agpfpn . . . Predvsem predvsem Q morate morati Vmpr2p preveriti preveriti Vmen možnost možnost Ncfsa , , , če če Cs jih on Pp3fpa--y lahko lahko Rgp na na Sl vašem vaš Ps2mslp fotoaparatu fotoaparat Ncmsl sploh sploh Q uporabljate uporabljati Vmpr2p . . . Nekateri nekateri Pi-mpn modeli model Ncmpn , , , na na Sa primer primer Ncmsan Olympus Olympus Npmsn serija serija Ncfsn 7XX 7XX X , , , Fujifilm Fujifilm Npmsn S7000 S7000 X / / / S602 S602 X ali ali Cc Canon Canon Npmsn A A Ncmsn in in Cc G G Ncmsn imajo imeti Vmpr3p-n možnost možnost Ncfsa dokupa dokup Ncmsg posebnega poseben Agpmsg nastavka nastavek Ncmsg , , , na na Sa katerega kateri Pq-msa lahko lahko Rgp navijete naviti Vmer2p predleče predleča Ncfpa . . . Pri pri Sl Olympusu Olympus Npmsl in in Cc Fujifilmu Fujifilm Npmsl si se Px---d--y ga on Pp3msa--y lahko lahko Rgp naredite narediti Vmer2p celo celo Q sami sam Agpmpn , , , le le Q pravilne pravilen Agpmpa premere premer Ncmpa in in Cc dolžino dolžina Ncfsa morate morati Vmpr2p ugotoviti ugotoviti Vmen . . . Še še Q nekaj nekaj Rgp nasvetov nasvet Ncmpg za za Sa makro makro Ncmsn fotografijo fotografija Ncfsa . . . Za za Sa začetek začetek Ncmsan , , , bodite biti Va-m2p potrpežljivi potrpežljiv Agpmpn . . . Kobilice kobilica Ncfpn , , , čebele čebela Ncfpn in in Cc ostali ostal Agpmpn žužki žužek Ncmpn ne ne Q marajo marati Vmpr3p hitrih hiter Agpmpg in in Cc sunkovitih sunkovit Agpmpg gibov gib Ncmpg , , , torej torej Cc se se Px------y jim on Pp3mpd--y približujte približevati Vmpm2p počasi počasi Rgp . . . Poleg poleg Sg tega ta Pd-nsg so biti Va-r3p-n kompaktni kompakten Agpmpn digitalni digitalen Agpmpn fotoaparati fotoaparat Ncmpn pri pri Sl ostrenju ostrenje Ncnsl dokaj dokaj Rgp počasni počasen Agpmpn , , , v v Sl makro makro Ncmsn načinu način Ncmsl pa pa Cc večina večina Ncfsn postane postati Vmer3s prava pravi Agpnpn počasnela počasnelo Ncnpn . . . Raje rad Rgc preklopite preklopiti Vmem2p v v Sa ročni ročen Agpmsay način način Ncmsan ostrenja ostrenje Ncnsg , , , nastavite nastaviti Vmem2p na na Sa na na Sa primer primer Ncmsan na na Sa najkrajšo kratek Agsfsa razdaljo razdalja Ncfsa in in Cc ko ko Cs ocenite oceniti Vmer2p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n objekt objekt Ncmsn oster oster Agpmsnn , , , fotografirajte fotografirati Vmbm2p . . . Tak tak Pd-msa način način Ncmsan fotografiranja fotografiranje Ncnsg je biti Va-r3s-n potrebno potrebno Rgp malo malo Rgp povaditi povaditi Vmen , , , a a Cc se se Px------y hitro hitro Rgp obrestuje obrestovati Vmpr3s . . . Še še Q zadnji zadnji Agpmsny nasvet nasvet Ncmsn , , , fotografirajte fotografirati Vmbm2p z z Si čimbolj čimbolj Rgp zaprto zaprt Appfsi zaslonko zaslonka Ncfsi oziroma oziroma Cc toliko toliko Rgp , , , kolikor kolikor Cs dopušča dopuščati Vmpr3s svetloba svetloba Ncfsn . . . Slednje slednji Agpnsn še še Q posebej posebej Rgp velja veljati Vmpr3s pri pri Sl uporabi uporaba Ncfsl predleč predleča Ncfpg , , , kjer kjer Cs se se Px------y globinska globinski Agpfsn ostrina ostrina Ncfsn še še Q dodatno dodatno Rgp zmanjša zmanjšati Vmer3s . . .

Od od Sg obetajočih obetajoč Agpfpg tehnologij tehnologija Ncfpg , , , ki ki Cs si se Px---d--y utirajo utirati Vmpr3p pot pot Ncfsa v v Sa procesorje procesor Ncmpa namiznih namizen Agpmpg in in Cc prenosnih prenosen Agpmpg računalnikov računalnik Ncmpg , , , najobetavneje obetavno Rgs izgleda izgledati Vmpr3s virtualizacija virtualizacija Ncfsn računalnika računalnik Ncmsg , , , kar kar Pr-nsn bo biti Va-f3s-n omogočalo omogočati Vmpp-sn dodajanje dodajanje Ncnsa novih nov Agpfpg funkcionalnosti funkcionalnost Ncfpg . . . Izkaže izkazati Vmer3s se se Px------y namreč namreč Cc , , , da da Cs bi biti Va-c danes danes Rgp v v Sl idealni idealen Agpfsl pisarni pisarna Ncfsl , , , zaradi zaradi Sg varnostnih varnosten Agpfpg in in Cc zmogljivostnih zmogljivosten Agpfpg zahtev zahteva Ncfpg potrebovali potrebovati Vmpp-pm štiri štirje Mlcmpa računalnike računalnik Ncmpa . . . Prvi prvi Mlomsn bi biti Va-c omogočal omogočati Vmpp-sm korporativne korporativen Agpfpa aplikacije aplikacija Ncfpa ( ( ( MS MS Npmsn office office Npmsn , , , Navision Navision Npmsn , , , SAP SAP Npmsn … … … ) ) ) , , , na na Sl drugem drug Mlpmsl bi biti Va-c bile biti Va-p-pf osebne oseben Agpfpn aplikacije aplikacija Ncfpn ( ( ( voice voice Npmsn over over Npmsn IP IP Ncmsn , , , igre igra Ncfpn , , , beležke beležka Ncfpn . . . . . . ) ) ) , , , na na Sl tretjem tretji Mlomsl razvojno razvojen Agpnsn okolje okolje Ncnsn ( ( ( linux linux Npmsn ) ) ) , , , na na Sl četrtem četrti Mlomsl pa pa Cc nadzorna nadzoren Agpnpn in in Cc upravljalna upravljalen Agpnpn orodja orodje Ncnpn ( ( ( administracija administracija Ncfsn , , , antivirus antivirus Ncmsn , , , ipd ipd Y ) ) ) . . . Vanderpool Vanderpool Npmsn je biti Va-r3s-n tehnologija tehnologija Ncfsn , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n s z Si pomočjo pomoč Ncfsi particioniranja particioniranje Ncnsg spremenila spremeniti Vmep-sf računalnik računalnik Ncmsan v v Sa več veliko Rgc logično logično Rgp ločenih ločen Appfpg , , , a a Cc sočasno sočasno Rgp delujočih delujoč Agpfpg enot enota Ncfpg , , , od od Sg katerih kateri Pq-fpg bo biti Va-f3s-n vsak vsak Pg-msn opravljal opravljati Vmpp-sm svojo svoj Px-fsa funkcijo funkcija Ncfsa neodvisno neodvisno Rgp od od Sg drugega drug Mlpmsg - - - sočasno sočasno Rgp . . . Da da Cs stvar stvar Ncfsn resnično resnično Rgp deluje delovati Vmpr3s smo biti Va-r1p-n videli videti Vmbp-pm na na Sl živi živ Agpfsl ( ( ( uspešni uspešen Agpfsl ) ) ) demonstraciji demonstracija Ncfsl . . .

Kot kot Cs smo biti Va-r1p-n videli videti Vmbp-pm je biti Va-r3s-n internet internet Ncmsn eno en Mlpnsn najmočnejših močen Agsnpg orodij orodje Ncnpg za za Sa zbiranje zbiranje Ncnsa informacij informacija Ncfpg o o Sl posamezniku posameznik Ncmsl ( ( ( Usenet Usenet Npmsn , , , IRC IRC Npmsn , , , e e Xp - - - mail mail Xp , , , ... ... ... ) ) ) in in Cc zato zato Cc ne ne Q ravno ravno Q medij medij Ncmsn v v Sl katerem kateri Pq-msl bi biti Va-c posameznik posameznik Ncmsn uveljavljal uveljavljati Vmpp-sm pravico pravica Ncfsa do do Sg svobodnega svoboden Agpnsg izražanja izražanje Ncnsg na na Sa račun račun Ncmsan , , , ki ki Cs naj naj Q bi biti Va-c mu on Pp3msd--y zagotavljal zagotavljati Vmpp-sm anonimnost anonimnost Ncfsa . . .

5. 5. Mdo razmislite razmisliti Vmem2p o o Sl uporabi uporaba Ncfsl več veliko Rgc brskalnikov brskalnik Ncmpg za za Sa različne različen Agpmpa namene namen Ncmpa ( ( ( internetno interneten Agpnsn bančništvo bančništvo Ncnsn , , , e e Xp - - - mail mail Xp , , , FTP FTP Ncmsn , , , IRC IRC Ncmsn ... ... ... ) ) )

Ko ko Cs že že Q govorimo govoriti Vmpr1p o o Sl Applovem Applov Aspmsl iPodu iPod Npmsl naj naj Q navržemo navreči Vmer1p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n podjetje podjetje Ncnsn Bose Bose Npmsn predstavilo predstaviti Vmep-sn priključno priključen Appnsa mesto mesto Ncnsa SoundDock SoundDock Npmsn za za Sa omenjeni omenjen Appmsay predvajalnik predvajalnik Ncmsan , , , kateri kateri Pq-msn le le Q tega ta Pd-msa priključi priključiti Vmer3s na na Sa zmogljiv zmogljiv Agpmsan sistem sistem Ncmsan zvočnikov zvočnik Ncmpg pa pa Cc imamo imeti Vmpr1p-n domači domač Agpmsay glasbeni glasben Agpmsay stolp stolp Ncmsan . . . Njegova njegov Ps3fsnsm cena cena Ncfsn je biti Va-r3s-n preračunano preračunano Rgp okoli okoli Rgp 60 60 Mdc tisočakov tisočak Ncmpg . . .

7 7 Mdc . . . Septembra september Ncmsg je biti Va-r3s-n Podjetje podjetje Ncnsn Hitachi Hitachi Npmsn sklicalo sklicati Vmep-sn v v Sl zadnjem zadnji Agpmsl času čas Ncmsl največjo velik Agsfsa tiskovno tiskoven Agpfsa konferenco konferenca Ncfsa . . . Odvijala odvijati Vmpp-sf se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl več veliko Rgc mestih mesto Ncnpl po po Sl svetu svet Ncmsl , , , glavni glaven Agpmsny del del Ncmsn prireditve prireditev Ncfsg pa pa Cc je biti Va-r3s-n potekal potekati Vmpp-sm v v Sl Barceloni Barcelona Npfsl in in Cc New New Npmsl Yorku York Npmsl . . . Predstavili predstaviti Vmep-pm so biti Va-r3p-n nov nov Agpmsan zmogljiv zmogljiv Agpmsan sistem sistem Ncmsan za za Sa hranjenje hranjenje Ncnsa podatkov podatek Ncmpg pod pod Si imenom ime Ncnsi TagmaStore TagmaStore Npmsn - - - Universal Universal Npmsn Storage Storage Npmsn Platform Platform Npmsn , , , ki ki Cs bi biti Va-c naj naj Q predstavljal predstavljati Vmpp-sm nov nov Agpmsan standard standard Ncmsan na na Sl svojem svoj Px-nsl področju področje Ncnsl . . . Sistem sistem Ncmsn je biti Va-r3s-n sestavljen sestavljen Appmsnn iz iz Sg treh trije Mlcnpg polj polje Ncnpg trdih trd Agpmpg diskov disk Ncmpg s z Si potrebnimi potreben Agpfpi preklopnimi preklopen Agpfpi napravami naprava Ncfpi , , , z z Si zmogljivostjo zmogljivost Ncfsi 332 332 Mdc TB TB Npmsn . . . V v Sa sistem sistem Ncmsan je biti Va-r3s-n mogoče mogoče Rgp povezati povezati Vmen vse ves Pg-fpa mogoče mogoč Agpfpa prejšnje prejšnji Agpfpa različice različica Ncfpa pomnilnih pomnilen Agpmpg sistemov sistem Ncmpg tako tako Cc podjetja podjetje Ncnsg Hitachi Hitachi Npmsn kot kot Cs tudi tudi Q drugih drug Mlpmpg proizvajalcev proizvajalec Ncmpg in in Cc jih on Pp3mpa--y uporabiti uporabiti Vmen kot kot Cs zunanje zunanji Agpmpa pomnilne pomnilen Agpmpa sisteme sistem Ncmpa . . . Skupno skupno Rgp je biti Va-r3s-n tako tako Rgp mogoče mogoče Rgp naslavljati naslavljati Vmpn do do Sg 32 32 Mdc PB PB Npmsn ( ( ( ! ! ! ) ) ) diskovja diskovje Ncnsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n videti videti Vmbn kot kot Cs en en Mlpmsn sam sam Agpmsnn pomnilni pomnilen Agpmsny bazen bazen Ncmsn . . . Naprava naprava Ncfsn nudi nuditi Vmpr3s do do Sg 192 192 Mdc optičnih optičen Agpmpg vhodov vhod Ncmpg , , , ki ki Cs se se Px------y lahko lahko Rgp delijo deliti Vmpr3p na na Sa do do Sg 1024 1024 Mdc virtualnih virtualen Agpmpg vhodov vhod Ncmpg na na Sa katere kateri Pq-mpa je biti Va-r3s-n mogoče mogoče Rgp priključiti priključiti Vmen enako enak Pi-nsa število število Ncnsa gostiteljskih gostiteljski Agpmpg strežnikov strežnik Ncmpg . . . Programska programski Agpfsn oprema oprema Ncfsn omogoča omogočati Vmpr3s deljenje deljenje Ncnsa polja polje Ncnsg v v Sa 32 32 Mdc virtualnih virtualen Agpmpg sistemov sistem Ncmpg , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y skrbnik skrbnik Ncmsn vidi videti Vmbr3s kot kot Cs ločene ločen Appmpa pomnilne pomnilen Agpmpa sisteme sistem Ncmpa . . . Na na Sa ta ta Pd-msa način način Ncmsan je biti Va-r3s-n olajšano olajšan Appnsn testiranje testiranje Ncnsn novih nov Agpfpg sistemskih sistemski Agpfpg rešitev rešitev Ncfpg brez brez Sg strahu strah Ncmsg za za Sa podatke podatek Ncmpa na na Sl ostalih ostal Agpmpl virtualnih virtualen Agpmpl sistemih sistem Ncmpl . . . Med med Si glavnimi glaven Agpfpi prednostmi prednost Ncfpi sistema sistem Ncmsg so biti Va-r3p-n izredno izredno Rgp velike velik Agpfpn hitrosti hitrost Ncfpn prenosov prenos Ncmpg med med Si oddaljenimi oddaljen Agpmpi zunanjimi zunanji Agpmpi pomnilnimi pomnilen Agpmpi sistemi sistem Ncmpi , , , programska programski Agpfsn oprema oprema Ncfsn pa pa Cc omogoča omogočati Vmpr3s samodejno samodejen Agpnsa prenašanje prenašanje Ncnsa , , , kopiranje kopiranje Ncnsa in in Cc množenje množenje Ncnsa podatkov podatek Ncmpg . . . Povezave povezava Ncfpn med med Si posameznimi posamezen Agpmpi sistemi sistem Ncmpi pa pa Cc le le Q niso biti Va-r3p-y linearne linearen Agpfpn . . . Opazen opazen Agpmsnn je biti Va-r3s-n trend trend Ncmsn shranjevanja shranjevanje Ncnsg podatkov podatek Ncmpg na na Sl različnih različen Agpmpl koncih konec Ncmpl sveta svet Ncmsg in in Cc se se Px------y tako tako Rgp izogniti izogniti Vmen mogoči mogoč Agpfsd katastrofi katastrofa Ncfsd . . . Tudi tudi Q tukaj tukaj Rgp se se Px------y pozna poznati Vmpr3s vpliv vpliv Ncmsn sindroma sindrom Ncmsg 9/11 9/11 Mdc . . . Kljub kljub Sd izredni izreden Agpfsd pripravljenosti pripravljenost Ncfsd predstavnikov predstavnik Ncmpg Hitachija Hitachi Npmsg po po Sl podrobnem podroben Agpmsl opisu opis Ncmsl in in Cc razložitvi razložitev Ncfsl same sam Agpfsg strojne strojen Agpfsg opreme oprema Ncfsg , , , pa pa Cc je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf programska programski Agpfsn oprema oprema Ncfsn nekoliko nekoliko Rgp zapostavljena zapostavljen Appfsn . . . Zanimiva zanimiv Agpfsn odločitev odločitev Ncfsn , , , posebej posebej Rgp zato zato Rgp , , , ker ker Cs je biti Va-r3s-n ravno ravno Q programska programski Agpfsn oprema oprema Ncfsn še še Q kako kako Rgp pomembna pomemben Agpfsn za za Sa delovanje delovanje Ncnsa takšnega takšen Pd-msg pomnilnega pomnilen Agpmsg sistema sistem Ncmsg . . . Tudi tudi Q po po Sl pogovoru pogovor Ncmsl z z Si gospodom gospod Ncmsi Bob Bob Npmsn Plumridge Plumridge Xp - - - om om Xp , , , direktorjem direktor Ncmsi programskega programski Agpmsg dela del Ncmsg za za Sa področje področje Ncnsa EMEA EMEA Npmsn , , , je biti Va-r3s-n ostalo ostati Vmep-sn nekoliko nekoliko Rgp nejasno nejasno Rgp ali ali Rgp so biti Va-r3p-n prednosti prednost Ncfpn nove nov Agpfsg programske programski Agpfsg opreme oprema Ncfsg le le Q novosti novost Ncfpn , , , ki ki Cs jih on Pp3fpa--y pač pač Q prinaša prinašati Vmpr3s nova nov Agpfsn strojna strojen Agpfsn oprema oprema Ncfsn ali ali Cc pa pa Cc gre iti Vmbr3s za za Sa resnično resničen Agpfsa novost novost Ncfsa tudi tudi Q v v Sl sami sam Agpfsl programski programski Agpfsl opremi oprema Ncfsl . . . Vsekakor vsekakor Q je biti Va-r3s-n tudi tudi Q sama sam Agpfsn programska programski Agpfsn oprema oprema Ncfsn temeljito temeljito Rgp prenovljena prenovljen Appfsn , , , veliko veliko Rgp naporov napor Ncmpg pa pa Cc je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn vloženih vložen Appmpg v v Sa samo sam Agpfsa optimizacijo optimizacija Ncfsa dela delo Ncnsg s z Si posameznimi posamezen Agpfpi aplikacijami aplikacija Ncfpi . . . Žal žal Rgp ne ne Q gre iti Vmbr3s za za Sa določeno določen Appfsa samodejno samodejen Agpfsa in in Cc univerzalno univerzalen Agpfsa rešitev rešitev Ncfsa , , , ampak ampak Cc so biti Va-r3p-n izdelali izdelati Vmep-pm posebne poseben Agpmpa optimizacijske optimizacijski Agpmpa module modul Ncmpa za za Sa najpogosteje pogosto Rgs uporabljane uporabljan Appfpa aplikacije aplikacija Ncfpa . . . No no Q , , , tudi tudi Q to ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n nekaj nekaj Pi-nsn . . .

Kot kot Cs prvo prvi Mlonsn , , , je biti Va-r3s-n ta ta Pd-fsn razlika razlika Ncfsn 300Kb 300Kb X pri pri Sl osnovi osnova Ncfsl 21Gb 21Gb X zanemarljivo zanemarljivo Rgp majhna majhen Agpfsn in in Cc nikakor nikakor Rgp ne ne Q vpliva vplivati Vmpr3s na na Sa kakovost kakovost Ncfsa posnetka posnetek Ncmsg . . . Bojazen bojazen Ncfsn , , , da da Cs ste biti Va-r2p-n izgubil izgubiti Vmep-sm kakšno kakšen Pq-fsa slikico slikica Ncfsa ( ( ( Frame Frame Npmsn ) ) ) je biti Va-r3s-n tu tu Rgp odveč odveč Rgp , , , saj saj Cc če če Cs manjka manjkati Vmpr3s slikica slikica Ncfsn v v Sl nizu niz Ncmsl 21Gb 21Gb X tega ta Pd-nsg še še Q opazili opaziti Vmep-pm ne ne Q boste biti Va-f2p-n . . . Nobeden nobeden Pz-msn tega ta Pd-nsg ne ne Q opazi opaziti Vmer3s ! ! !

Letalo letalo Ncnsn ima imeti Vmpr3s-n nekaj nekaj Rgp značilnih značilen Agpfpg krmilnih krmilen Agpfpg površin površina Ncfpg in in Cc prav prav Rgp je biti Va-r3s-n da da Cs si se Px---d--y jih on Pp3fpa--y zelo zelo Rgp na na Sa kratko kratko Rgp pogledamo pogledati Vmer1p . . .

No no Q sedaj sedaj Rgp pa pa Cc že že Q lahko lahko Rgp pogledamo pogledati Vmer1p kako kako Rgp spraviti spraviti Vmen letalo letalo Ncnsa v v Sa zrak zrak Ncmsan . . .

Osnovna osnoven Agpfsn funkcija funkcija Ncfsn je biti Va-r3s-n ura ura Ncfsn , , , ki ki Cs se se Px------y nam jaz Pp1-pd prikaže prikazati Vmer3s čez čez Sa cel cel Agpmsan zaslon zaslon Ncmsan . . . Gre iti Vmbr3s za za Sa lično ličen Agpfsa analogno analogen Agpfsa uro ura Ncfsa vključno vključno Rgp s z Si sekundnim sekunden Agpmsi kazalcem kazalec Ncmsi . . . Za za Sa popestritev popestritev Ncfsa lahko lahko Rgp ozadje ozadje Ncnsa spreminjamo spreminjati Vmpr1p in in Cc to ta Pd-nsa zelo zelo Rgp preprosto preprosto Rgp , , , kar kar Rgp s z Si smernim smeren Agpmsi gumbom gumb Ncmsi . . .

Če če Cs ste biti Va-r2p-n nov nov Agpmsnn uporabnik uporabnik Ncmsn in in Cc vas ti Pp2-pg ne ne Q » » » bremeni bremeniti Vmpr3s « « « zapuščina zapuščina Ncfsn starih star Agpfpg kaset kaseta Ncfpg , , , je biti Va-r3s-n trenutno trenutno Rgp najvarnejša varen Agsfsn izbira izbira Ncfsn kar kar Rgp DV DV Npmsn oziroma oziroma Cc MiniDV MiniDV Npmsn . . . Cene cena Ncfpn takšnih takšen Pd-fpg kamer kamera Ncfpg so biti Va-r3p-n dokaj dokaj Rgp spodobne spodoben Agpfpn , , , njihova njihov Ps3fsnp funkcionalnost funkcionalnost Ncfsn tudi tudi Q , , , izredno izredno Rgp dobro dobro Rgp pa pa Cc so biti Va-r3p-n tudi tudi Q povezljive povezljiv Agpfpn z z Si računalnikom računalnik Ncmsi . . . Ostali ostal Agpmpn formati format Ncmpn so biti Va-r3p-n načeloma načeloma Rgp za za Sa tiste tisti Pd-mpa , , , ki ki Cs imate imeti Vmpr2p-n posebne poseben Agpfpa želje želja Ncfpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n podprte podprt Appfpn tudi tudi Q z z Si ustrezno ustrezen Agpfsi globino globina Ncfsi žepa žep Ncmsg . . .

- - - www.rolan.si www.rolan.si Npmsn kamere kamera Ncfpn Canon Canon Npmsn , , , Sony Sony Npmsn , , , JVC JVC Npmsn in in Cc Sanyo Sanyo Npmsn z z Si dokaj dokaj Rgp podrobnimi podroben Agpmpi opisi opis Ncmpi , , , marsikje marsikje Rgp pa pa Cc tudi tudi Q povezavami povezava Ncfpi do do Sg dokumentov dokument Ncmpg PDF PDF Npmsn , , , kjer kjer Cs je biti Va-r3s-n mogoče mogoče Rgp najti najti Vmen podrobne podroben Agpfpa tehnične tehničen Agpfpa lastnosti lastnost Ncfpa naprav naprava Ncfpg . . . Preko preko Sg strani stran Ncfpg je biti Va-r3s-n mogoče mogoče Rgp tudi tudi Q kupiti kupiti Vmen in in Cc primerjati primerjati Vmpn med med Si seboj se Px---i . . .

Pri pri Sl sinhronizaciji sinhronizacija Ncfsl z z Si Outlookom Outlook Npmsi se se Px------y v v Sa napravo naprava Ncfsa prenesejo prenesti Vmer3p le le Q informacije informacija Ncfpn določenih določen Appnpg polj polje Ncnpg ( ( ( v v Sl Outlooku Outlook Npmsl je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf telefonska telefonski Agpfsn številka številka Ncfsn stika stik Ncmsg vpisana vpisan Appfsn pod pod Sa » » » Other Other Npmsn phone phone Npmsn « « « , , , zato zato Cc je on Pp3fsg--y P900 P900 X ni biti Va-r3s-y prenesel prenesti Vmep-sm oz. oz. Y pokazal pokazati Vmep-sm , , , čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf edina edin Agpfsn številka številka Ncfsn stika stik Ncmsg ) ) ) . . . Še še Q vedno vedno Rgp nerazložljiv nerazložljiv Agpmsnn je biti Va-r3s-n tudi tudi Q dogodek dogodek Ncmsn , , , ob ob Sl katerem kateri Pq-msl je biti Va-r3s-n naprava naprava Ncfsn ob ob Sl sinhronizaciji sinhronizacija Ncfsl zbrisala zbrisati Vmep-sf podatke podatek Ncmpa iz iz Sg Outlooka Outlook Npmsg ter ter Cc magično magično Rgp tudi tudi Q iz iz Sg samega sam Agpmsg telefona telefon Ncmsg ( ( ( a a Cc imeli imeti Vmpp-pm smo biti Va-r1p-n varnostno varnosten Agpfsa kopijo kopija Ncfsa - - - - - - tok tok I , , , tok tok I , , , tok tok I ) ) ) . . . Vdelani vdelan Appmsny koledar koledar Ncmsn žal žal Rgp ne ne Q podpira podpirati Vmpr3s v v Sl Nokii Nokia Npfsl že že Q leta leto Ncnpa prisotnih prisoten Agpmpg zaznamkov zaznamek Ncmpg rojstnih rojsten Agpmpg dni dan Ncmpg , , , kar kar Pr-nsa štejem šteti Vmpr1s za za Sa osnovno osnoven Agpfsa funkcijo funkcija Ncfsa , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y zagotovo zagotovo Rgp uporablja uporabljati Vmpr3s večina večina Ncfsn uporabnikov uporabnik Ncmpg naprednih napreden Appmpg telefonov telefon Ncmpg . . .

- - - Kaj kaj Pq-nsa je biti Va-r3s-n agencija agencija Ncfsn storila storiti Vmep-sf , , , da da Cs zavaruje zavarovati Vmer3s tajnost tajnost Ncfsa teh ta Pd-mpg dokumentov dokument Ncmpg ( ( ( dokler dokler Cs so biti Va-r3p-n seveda seveda Q še še Q tajni tajen Agpmpn ) ) ) ? ? ?

Državno državen Agpnsn pravobranilstvo pravobranilstvo Ncnsn je biti Va-r3s-n prejelo prejeti Vmep-sn 32.932 32.932 Mdc zahtevkov zahtevek Ncmpg za za Sa vračilo vračilo Ncnsa vlaganj vlaganje Ncnpg v v Sa javno javen Agpnsa telekomunikacijsko telekomunikacijski Agpnsa omrežje omrežje Ncnsa , , , od od Sg tega ta Pd-nsg so biti Va-r3p-n jih on Pp3mpg--y do do Sg 20. 20. Mdo januarja januar Ncmsg zaključili zaključiti Vmep-pm in in Cc prav prav Q toliko toliko Rgp zavrnili zavrniti Vmep-pm 15.628 15.628 Mdc . . . Glavni glaven Agpmsny razlog razlog Ncmsn je biti Va-r3s-n ta ta Pd-msn , , , da da Cs so biti Va-r3p-n vlagatelji vlagatelj Ncmpn zahtevali zahtevati Vmbp-pm vrnitev vrnitev Ncfsa priključnine priključnina Ncfsg ali ali Cc prispevka prispevek Ncmsg za za Sa samoupravno samoupraven Agpfsa interesno interesen Agpfsa skupnost skupnost Ncfsa , , , ki ki Cs ga on Pp3msg--y po po Sl zakonu zakon Ncmsl državi država Ncfsd ni biti Va-r3s-y treba treba Rgp vrniti vrniti Vmen . . . Nekateri nekateri Pi-mpn niso biti Va-r3p-y vložili vložiti Vmep-pm popolne popoln Agpfsg dokumentacije dokumentacija Ncfsg ali ali Cc pa pa Cc so biti Va-r3p-n prispevke prispevek Ncmpa vložile vložiti Vmep-pf pravne praven Agpfpn osebe oseba Ncfpn , , , ki ki Cs do do Sg vračila vračilo Ncnsg niso biti Va-r3p-y upravičene upravičen Appfpn . . . Pravobranilstvo pravobranilstvo Ncnsn je biti Va-r3s-n glavnino glavnina Ncfsa vlog vloga Ncfpg prejelo prejeti Vmep-sn do do Sg začetka začetek Ncmsg junija junij Ncmsg , , , ko ko Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n iztekel izteči Vmep-sm rok rok Ncmsn za za Sa njihovo njihov Ps3fsap vložitev vložitev Ncfsa , , , v v Sl podaljšanem podaljšan Appmsl roku rok Ncmsl naslednjih naslednji Agpmpg šestih šest Mlc-pg mesecev mesec Ncmpg pa pa Cc so biti Va-r3p-n jih on Pp3mpa--y upravičenci upravičenec Ncmpn poslali poslati Vmep-pm še še Q okoli okoli Rgp tri trije Mlcmpa tisoč tisoč Mlc-pa . . .

Z z Si novim nov Agpnsi letom leto Ncnsi je biti Va-r3s-n začela začeti Vmep-sf veljati veljati Vmpn novela novela Ncfsn zakona zakon Ncmsg o o Sl splošnem splošen Agpmsl upravnem upraven Agpmsl postopku postopek Ncmsl , , , ki ki Cs uvaja uvajati Vmpr3s upravne upraven Agpfpa overitve overitev Ncfpa lastnoročnih lastnoročen Agpmpg podpisov podpis Ncmpg , , , prepisov prepis Ncmpg in in Cc kopij kopija Ncfpg . . . Upravna upraven Agpfsn overitev overitev Ncfsn bo biti Va-f3s-n uporabna uporaben Agpfsn za za Sa potrebe potreba Ncfpa upravnih upraven Agpmpg postopkov postopek Ncmpg in in Cc je biti Va-r3s-n enakovredna enakovreden Agpfsn notarski notarski Agpfsd overitvi overitev Ncfsd . . . To ta Pd-nsn po po Sl besedah beseda Ncfpl vodje vodja Ncmsg oddelka oddelek Ncmsg za za Sa upravne upraven Agpfpa notranje notranji Agpfpa zadeve zadeva Ncfpa Nade Nada Npfsg Fužir Fužir Npfsg pomeni pomeniti Vmbr3s , , , veliko velik Agpfsa pridobitev pridobitev Ncfsa za za Sa prebivalce prebivalec Ncmpa Zgornje zgornji Agpfsg Savinjske savinjski Agpfsg doline dolina Ncfsg , , , saj saj Cc lahko lahko Rgp to ta Pd-fsa storitev storitev Ncfsa opravijo opraviti Vmer3p na na Sl sedežu sedež Ncmsl upravne upraven Agpfsg enote enota Ncfsg v v Sl Mozirju Mozirje Npnsl oziroma oziroma Cc na na Sl krajevnih krajeven Agpmpl uradih urad Ncmpl . . . Doslej doslej Rgp je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn potrtebno potrtebno Xt sleherno sleherni Agpfsa overitev overitev Ncfsa opraviti opraviti Vmen v v Sl Velenju Velenje Npnsl ali ali Cc drugih drug Mlpmpl krajih kraj Ncmpl , , , kjer kjer Cs so biti Va-r3p-n notarske notarski Agpfpn pisarne pisarna Ncfpn . . .

Ljubenska ljubenski Agpfsn županja županja Ncfsn Anka Anka Npfsn Rakun Rakun Npfsn : : : » » » Malo malo Rgp bom biti Va-f1s-n zadremala zadremati Vmep-sf , , , samo samo Q paziti paziti Vmpn moram morati Vmpr1s , , , da da Cs se se Px------y zbudim zbuditi Vmer1s pred pred Si volitvami volitev Ncfpi . . . « « «

Glin Glin Npmsn kot kot Cs celota celota Ncfsn je biti Va-r3s-n začel začeti Vmep-sm gospodarsko gospodarsko Rgp slabeti slabeti Vmpn v v Sl primežu primež Ncmsl Razvojnega razvojen Agpmsg sklada sklad Ncmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n nazarske nazarski Agpmpa lesarje lesar Ncmpa , , , tako tako Rgp kot kot Cs pozneje pozno Rgc Slovenska slovenski Agpfsn razvojna razvojen Agpfsn družba družba Ncfsn , , , pod pod Si krinko krinka Ncfsi pomoči pomoč Ncfsg , , , v v Sl resnici resnica Ncfsl bolj bolj Rgp izčrpaval izčrpavati Vmpp-sm , , , kot kot Cs pa pa Cc jim on Pp3mpd--y pomagal pomagati Vmbp-sm premostiti premostiti Vmen dolgove dolg Ncmpa . . . Pri pri Sl tem ta Pd-nsl je biti Va-r3s-n nemalo nemali Agpfsa vlogo vloga Ncfsa odigralo odigrati Vmep-sn vodstvo vodstvo Ncnsn Glin Glin Npmsn Holdinga holding Ncmsg , , , nekaj nekaj Rgp negativnega negativen Agpmsg salda saldo Ncmsg izpred izpred Sg desetih deset Mlc-pg let leto Ncnpg pa pa Cc bodo biti Va-f3p-n morala morati Vmpp-dm prevzeti prevzeti Vmen tudi tudi Q vodstva vodstvo Ncnpn hčerinskih hčerinski Agpnpg podjetij podjetje Ncnpg . . . » » » V v Sl Glinovih Glinov Aspnpl podjetjih podjetje Ncnpl smo biti Va-r1p-n vsa ves Pg-npa leta leto Ncnpa životarili životariti Vmpp-pm in in Cc če če Cs smo biti Va-r1p-n hoteli hoteti Vmpp-pm obdržati obdržati Vmen delovna deloven Agpnpa mesta mesto Ncnpa smo biti Va-r1p-n morali morati Vmpp-pm pristati pristati Vmbn v v Sa delni delen Agpmsay menagerski menagerski Agpmsay in in Cc delno delno Rgp delavski delavski Agpmsay odkup odkup Ncmsan . . . V v Sl primeru primer Ncmsl Glin Glin Npmsn Grifa grif Ncmsg smo biti Va-r1p-n z z Si sredstvi sredstvo Ncnpi , , , ki ki Cs bi biti Va-c jih on Pp3npa--y življenjsko življenjsko Rgp rabili rabiti Vmpp-pm za za Sa obnovo obnova Ncfsa tehnologije tehnologija Ncfsg ali ali Cc rešitev rešitev Ncfsa podkapitaliziranosti podkapitaliziranost Ncfsg , , , nekomu nekdo Pi-msd še še Q dodatno dodatno Rgp napolnili napolniti Vmep-pm vrečo vreča Ncfsa brez brez Sg dna dno Ncnsg . . . To ta Pd-nsa štejem šteti Vmpr1s za za Sa svojo svoj Px-fsa največjo velik Agsfsa napako napaka Ncfsa , , , « « « ocenjuje ocenjevati Vmpr3s razmere razmera Ncfpa izpred izpred Sg nekaj nekaj Rgp let leto Ncnpg direktor direktor Ncmsn podjetja podjetje Ncnsg za za Sa proizvodnjo proizvodnja Ncfsa toplotne toploten Agpfsg energije energija Ncfsg Glin Glin Npmsn Grif grif Ncmsn Božidar Božidar Npmsn Vodovnik Vodovnik Npmsn . . . Prepričan prepričan Appmsnn je biti Va-r3s-n , , , da da Cs v v Sl tem ta Pd-msl trenutku trenutek Ncmsl ni biti Va-r3s-y pred pred Si stečajem stečaj Ncmsi samo samo Q tovarna tovarna Ncfsn ivernih iveren Agpfpg plošč plošča Ncfpg , , , ampak ampak Cc gre iti Vmbr3s po po Sl isti isti Pi-fsl poti pot Ncfsl proizvodnja proizvodnja Ncfsn stavbnega stavben Agpnsg pohištva pohištvo Ncnsg in in Cc mogoče mogoče Rgp še še Q kdo kdo Pq-msn . . . Glin Glin Npmsn TIP TIP Npmsn Brest Brest Npmsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm za za Sa Glin Glin Npmsn Grif grif Ncmsan strateški strateški Agpmsny partner partner Ncmsn saj saj Cc je biti Va-r3s-n odkupil odkupiti Vmep-sm skoraj skoraj Q 30 30 Mdc odstotkov odstotek Ncmpg proizvodnje proizvodnja Ncfsg toplotne toploten Agpfsg energije energija Ncfsg , , , z z Si stagnacijo stagnacija Ncfsi proizvodnje proizvodnja Ncfsg stavbnega stavben Agpnsg pohištva pohištvo Ncnsg pa pa Cc se se Px------y lahko lahko Rgp zelo zelo Rgp hitro hitro Rgp zgodi zgoditi Vmer3s , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n izpad izpad Ncmsn polovičen polovičen Agpmsnn . . .

Za za Sa slovensko slovenski Agpfsa tekstilno tekstilen Agpfsa in in Cc oblačilno oblačilen Agpfsa industrijo industrija Ncfsa se se Px------y obetajo obetati Vmpr3p prelomna prelomen Agpnpn leta leto Ncnpn . . . Ne ne Q le le Q zaradi zaradi Sg vstopa vstop Ncmsg Slovenije Slovenija Npfsg v v Sa Evropsko evropski Agpfsa unijo unija Ncfsa , , , ampak ampak Cc predvsem predvsem Q zaradi zaradi Sg sprostitve sprostitev Ncfsg trgovanja trgovanje Ncnsg s z Si kitajskimi kitajski Agpmpi tekstilnimi tekstilen Agpmpi in in Cc oblačilnimi oblačilen Agpmpi izdelki izdelek Ncmpi v v Sl članicah članica Ncfpl Svetovne svetoven Agpfsg trgovinske trgovinski Agpfsg organizacije organizacija Ncfsg . . . V v Sl nazarskem nazarski Agpmsl Elkroju Elkroj Npmsl je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn pred pred Si tednom teden Ncmsi dni dan Ncmpg zaposlenih zaposlen Appmpg 343 343 Mdc delavk delavka Ncfpg in in Cc delavcev delavec Ncmpg , , , ki ki Cs se se Px------y skupaj skupaj Rgp z z Si vodstvom vodstvo Ncnsi firme firma Ncfsg zavedajo zavedati Vmpr3p , , , da da Cs se se Px------y cenovno cenovno Rgp nikakor nikakor Rgp ne ne Q morejo moči Vmpr3p primerjati primerjati Vmpn s z Si Kitajci Kitajec Npmpi . . . Zato zato Cc je biti Va-r3s-n nadvse nadvse Rgp pomembna pomemben Agpfsn hitra hiter Agpfsn odzivnost odzivnost Ncfsn na na Sa potrebe potreba Ncfpa trga trg Ncmsg in in Cc kvaliteta kvaliteta Ncfsn izdelka izdelek Ncmsg . . .

Še še Q zanimivejši zanimiv Agcmsny je biti Va-r3s-n Würthov Würthov Aspmsnn sistem sistem Ncmsn skladiščenja skladiščenje Ncnsg orodja orodje Ncnsg in in Cc materiala material Ncmsg Orsy Orsy Npmsn mobil mobil Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n namenjen namenjen Appmsnn » » » mobilnim mobilen Agpmpd « « « mojstrom mojster Ncmpd oziroma oziroma Cc vsem ves Pg-mpd tistim tisti Pd-mpd , , , ki ki Cs opravljajo opravljati Vmpr3p različne različen Agpfpa storitve storitev Ncfpa na na Sl terenu teren Ncmsl in in Cc morajo morati Vmpr3p delavnico delavnica Ncfsa dobesedno dobesedno Rgp voziti voziti Vmpn s z Si seboj se Px---i . . . Glede glede Rgp na na Sa potrebe potreba Ncfpa izbrane izbran Appmpa regale regal Ncmpa preprosto preprosto Rgp pritrdimo pritrditi Vmer1p na na Sa stene stena Ncfpa in in Cc tla tla Ncnpa kombija kombi Ncmsg ali ali Cc podobnega podoben Agpnsg servisnega servisen Agpnsg vozila vozilo Ncnsg ( ( ( pick pick Ncmsn up up Ncmsn ) ) ) ; ; ; dodamo dodati Vmer1p lahko lahko Rgp tudi tudi Q delovno deloven Agpfsa mizo miza Ncfsa s z Si primežem primež Ncmsi . . . Da da Cs je biti Va-r3s-n sistem sistem Ncmsn čim čim Rgp bolj bolj Rgp učinkovit učinkovit Agpmsnn , , , firma firma Ncfsn Würth Würth Npmsn ponuja ponujati Vmpr3s tudi tudi Q kompletno kompleten Agpfsa paleto paleta Ncfsa izredno izredno Rgp kakovostnih kakovosten Agpmpg izdelkov izdelek Ncmpg , , , ki ki Cs sodijo soditi Vmpr3p v v Sa te ta Pd-mpa regale regal Ncmpa . . .

Pri pri Sl vprašanju vprašanje Ncnsl , , , kako kako Rgp so biti Va-r3p-n anketiranci anketiranec Ncmpn zadovoljni zadovoljen Agpmpn s z Si samo sam Agpfsi storitvijo storitev Ncfsi e e Xp - - - bančništva bančništvo Xp , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n izkazalo izkazati Vmep-sn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n ta ta Pd-msn na na Sl visoki visok Agpfsl ravni raven Ncfsl - - - na na Sl lestvici lestvica Ncfsl od od Sg 1 1 Mdc do do Sg 5 5 Mdc so biti Va-r3p-n mu on Pp3msd--y namreč namreč Cc dali dati Vmep-pm povprečno povprečen Agpfsa oceno ocena Ncfsa nad nad Sa 4 4 Mdc . . . Tudi tudi Q z z Si vsebinsko vsebinski Agpfsi platjo plat Ncfsi storitve storitev Ncfsg so biti Va-r3p-n uporabniki uporabnik Ncmpn zadovoljni zadovoljen Agpmpn , , , malo malo Rgp manj manj Rgp pa pa Cc z z Si obliko oblika Ncfsi spletne spleten Agpfsg strani stran Ncfsg . . . E E Xp - - - bančne bančen Xp strani stran Ncfpn so biti Va-r3p-n tudi tudi Q med med Si bolj bolj Rgp obiskanimi obiskan Appfpi spletnimi spleten Agpfpi stranmi stran Ncfpi - - - spletne spleten Agpfpa strani stran Ncfpa štirih štirje Mlcfpg najbolj najbolj Rgp obiskanih obiskan Appfpg bank banka Ncfpg obiskuje obiskovati Vmpr3s 5 5 Mdc do do Sg 10 10 Mdc odstotkov odstotek Ncmpg aktivnih aktiven Agpmpg uporabnikov uporabnik Ncmpg interneta internet Ncmsg . . .

Moskva Moskva Npfsn - - - » » » Širokopotezna širokopotezen Agpfsn vojaška vojaški Agpfsn operacija operacija Ncfsn v v Sl Čečeniji Čečenija Npfsl je biti Va-r3s-n končana končan Appfsn , , , « « « je biti Va-r3s-n v v Sa torek torek Ncmsan slovesno slovesno Rgp izjavil izjaviti Vmep-sm general general Ncmsn Genadij Genadij Npmsn Trošev Trošev Npmsn , , , potem potem Rgp ko ko Cs je biti Va-r3s-n tudi tudi Q v v Sl Šatoju Šato Npmsl , , , zadnji zadnji Agpfsl utrdbi utrdba Ncfsl čečenskih čečenski Agpmpg bojevnikov bojevnik Ncmpg v v Sl zasneženih zasnežen Appfpl gorah gora Ncfpl , , , zavihrala zavihrati Vmep-sf ruska ruski Agpfsn zastava zastava Ncfsn . . . Čečenske čečenski Agpfpn enote enota Ncfpn so biti Va-r3p-n razbite razbit Appfpn . . . V v Sl naslednjih naslednji Agpmpl dveh dva Mlcmdl , , , treh trije Mlcmpl tednih teden Ncmpl bo biti Va-f3s-n ruska ruski Agpfsn vojska vojska Ncfsn poskušala poskušati Vmpp-sf zajeti zajeti Vmen ali ali Cc uničiti uničiti Vmen še še Q vse ves Pg-mpa pobegle pobegel Agpmpa bojevnike bojevnik Ncmpa , , , ki ki Cs se se Px------y od od Sg tod tod Rgp prebijajo prebijati Vmpr3p v v Sa Gruzijo Gruzija Npfsa in in Cc Azerbajdžan Azerbajdžan Npmsan , , , je biti Va-r3s-n v v Sl Šatoju Šato Npmsl zmagoslavno zmagoslavno Rgp dodal dodati Vmep-sm Trošev Trošev Npmsn . . .

Odločitev odločitev Ncfsa o o Sl predčasni predčasen Agpfsl upokojitvi upokojitev Ncfsl generala general Ncmsg Clarka Clark Npmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf sprejeta sprejet Appfsn konec konec Sg tedna teden Ncmsg , , , je biti Va-r3s-n uradni uraden Agpmsny Washington Washington Npmsn pospremil pospremiti Vmep-sm z z Si razlagami razlaga Ncfpi o o Sl kadrovskih kadrovski Agpmpl premikih premik Ncmpl , , , s z Si katerimi kateri Pq-mpi naj naj Q bi biti Va-c ohranili ohraniti Vmep-pm v v Sl uniformi uniforma Ncfsl sedanjega sedanji Agpmsa namestnika namestnik Ncmsay načelnika načelnik Ncmsg združenega združen Appmsg štaba štab Ncmsg ameriške ameriški Agpfsg vojske vojska Ncfsg , , , letalskega letalski Agpmsa generala general Ncmsay Josepha Joseph Npmsay W. W. Y Ralstona Ralston Npmsay . . . Temu ta Pd-msd se se Px------y namreč namreč Cc februarja februar Ncmsg izteče izteči Vmer3s mandat mandat Ncmsn in in Cc bi biti Va-c moral morati Vmpp-sm po po Sl zakonu zakon Ncmsl oditi oditi Vmen v v Sa pokoj pokoj Ncmsan , , , če če Cs v v Sl dveh dva Mlcmdl mesecih mesec Ncmdl po po Sl upokojitvi upokojitev Ncfsl ne ne Q bi biti Va-c zasedel zasesti Vmep-sm kakega kak Pq-msg drugega drug Mlpmsg položaja položaj Ncmsg . . . Ker ker Cs bi biti Va-c se se Px------y generalu general Ncmsd Clarku Clark Npmsd mandat mandat Ncmsn poveljnika poveljnik Ncmsg Nata Nato Npmsg in in Cc ameriških ameriški Agpfpg sil sila Ncfpg v v Sl Evropi Evropa Npfsl iztekel izteči Vmep-sm prihodnje prihodnji Agpnsa poletje poletje Ncnsa , , , so biti Va-r3p-n se se Px------y v v Sl Pentagonu Pentagon Npmsl , , , natančneje natančno Rgc v v Sl pisarni pisarna Ncfsl obrambnega obramben Agpmsg ministra minister Ncmsg Williama William Npmsg Cohena Cohen Npmsg , , , odločili odločiti Vmep-pm za za Sa sicer sicer Rgp nenavadno nenavaden Agpfsa , , , vendar vendar Cc praktično praktičen Agpfsa potezo poteza Ncfsa : : : upokojiti upokojiti Vmen Clarka Clark Npmsay tri trije Mlcmpa mesece mesec Ncmpa pred pred Si rokom rok Ncmsi , , , na na Sa njegovo njegov Ps3nsasm mesto mesto Ncnsa pa pa Cc postaviti postaviti Vmen Ralstona Ralston Npmsay in in Cc ga on Pp3msa--y ohraniti ohraniti Vmen v v Sl aktivni aktiven Agpfsl vojaški vojaški Agpfsl službi služba Ncfsl . . . Pentagon Pentagon Npmsn in in Cc Bela bel Agpfsn hiša hiša Ncfsn sta biti Va-r3d-n namreč namreč Cc njegova njegov Ps3mdnsm velika velik Agpmdn dolžnika dolžnik Ncmdn - - - pred pred Si dvema dva Mlcndi letoma leto Ncndi je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm namreč namreč Cc Ralston Ralston Npmsn glavni glaven Agpmsny kandidat kandidat Ncmsn za za Sa imenovanje imenovanje Ncnsa na na Sa položaj položaj Ncmsan prvega prvi Mlomsg uniformiranega uniformiran Appmsg moža mož Ncmsg ameriške ameriški Agpfsg vojske vojska Ncfsg , , , vendar vendar Cc so biti Va-r3p-n ga on Pp3msa--y postavili postaviti Vmep-pm za za Sa namestnika namestnik Ncmsay načelnika načelnik Ncmsg združenega združen Appmsg štaba štab Ncmsg , , , predvsem predvsem Q zato zato Rgp , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y izognili izogniti Vmep-pm javnim javen Agpfpd kritikam kritika Ncfpd zaradi zaradi Sg neke nek Pi-fsg njegove njegov Ps3fsgsm stare star Agpfsg afere afera Ncfsg s z Si prešuštvovanjem prešuštvovanje Ncnsi . . . Tako tako Rgp je biti Va-r3s-n položaj položaj Ncmsn Natovega Natov Aspmsg poveljnika poveljnik Ncmsg prišel priti Vmep-sm zdaj zdaj Rgp kot kot Cs naročen naročen Appmsnn , , , da da Cs visoko visoko Rgp odlikovani odlikovan Appmsny nekdanji nekdanji Agpmsny vojaški vojaški Agpmsny pilot pilot Ncmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n med med Si vietnamsko vietnamski Agpfsi vojno vojna Ncfsi letel leteti Vmpp-sm na na Sa več veliko Rgc kot kot Cs 100 100 Mdc bojnih bojen Agpfpl misijah misija Ncfpl in in Cc ima imeti Vmpr3s-n baje baje Q zelo zelo Rgp dobro dobro Rgp razvito razvit Appfsa diplomatsko diplomatski Agpfsa žilico žilica Ncfsa , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y bo biti Va-f3s-n potreboval potrebovati Vmpp-sm v v Sl Bruslju Bruselj Npmsl oziroma oziroma Cc Monsu Mons Npmsl , , , lahko lahko Rgp prestavi prestaviti Vmer3s upokojitev upokojitev Ncfsa in in Cc jo on Pp3fsa--y dočaka dočakati Vmer3s na na Sl uglednem ugleden Agpmsl stolčku stolček Ncmsl . . .

Tako tako Rgp kot kot Cs v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl se se Px------y tudi tudi Q v v Sl vseh ves Pg-fpl razvitih razvit Appfpl evropskih evropski Agpfpl državah država Ncfpl trudijo truditi Vmpr3p , , , kako kako Rgp omejiti omejiti Vmen rast rast Ncfsa stroškov strošek Ncmpg za za Sa zdravila zdravilo Ncnpa , , , in in Cc to ta Pd-nsn predvsem predvsem Q tistih tisti Pd-npg , , , ki ki Cs jih on Pp3npa--y krije kriti Vmpr3s zdravstveno zdravstven Agpnsn zavarovanje zavarovanje Ncnsn . . . Ukrepi ukrep Ncmpn so biti Va-r3p-n različni različen Agpmpn . . . Ponekod ponekod Rgp zavarovalnica zavarovalnica Ncfsn plača plačati Vmer3s referenčne referenčen Agpfpa cene cena Ncfpa zdravila zdravilo Ncnsg , , , kjer kjer Cs razliko razlika Ncfsa doplača doplačati Vmer3s bolnik bolnik Ncmsn , , , drugod drugod Rgp so biti Va-r3p-n se se Px------y , , , tako tako Rgp kot kot Cs pri pri Sl nas jaz Pp1-pl , , , odločili odločiti Vmep-pm za za Sa razvrstitev razvrstitev Ncfsa zdravil zdravilo Ncnpg na na Sa pozitivno pozitiven Agpfsa listo lista Ncfsa , , , spreminjajo spreminjati Vmpr3p delež delež Ncmsan plačil plačilo Ncnpg , , , ki ki Cs jih on Pp3npa--y povrne povrniti Vmer3s zavarovalnica zavarovalnica Ncfsn , , , v v Sl lekarnah lekarna Ncfpl zamenjujejo zamenjevati Vmpr3p paralelna paralelen Agpnpa zdravila zdravilo Ncnpa s z Si cenejšimi poceni Agcnpi in in Cc drugo drug Mlpnsn . . . Večina večina Ncfsn pa pa Cc jih on Pp3mpg--y poudarja poudarjati Vmpr3s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n eden eden Mlpmsn izmed izmed Sg načinov način Ncmpg zmanjševanja zmanjševanje Ncnsg plačevanja plačevanje Ncnsg stroškov strošek Ncmpg za za Sa zdravila zdravilo Ncnpa iz iz Sg obveznega obvezen Agpnsg zdravstvenega zdravstven Agpnsg zavarovanja zavarovanje Ncnsg v v Sl povečevanju povečevanje Ncnsl samozdrav samozdrav Xt - - - ljenja ljenje Xt . . . Tako tako Rgp tudi tudi Q pri pri Sl nas jaz Pp1-pl postaja postajati Vmpr3s samo samo Xt - - - zdravljenje zdravljenje Xt vedno vedno Rgp bolj bolj Rgp pomemben pomemben Agpmsnn del del Ncmsn zdravstvenega zdravstven Agpnsg varstva varstvo Ncnsg . . . V v Sl državah država Ncfpl Evropske evropski Agpfsg unije unija Ncfsg , , , kjer kjer Cs je biti Va-r3s-n samozdravljenje samozdravljenje Ncnsn sestavni sestaven Agpmsny del del Ncmsn zdravstvenega zdravstven Agpnsg varstva varstvo Ncnsg več veliko Rgc kot kot Cs 30 30 Mdc let leto Ncnpg , , , so biti Va-r3p-n razlike razlika Ncfpn med med Si nacionalnimi nacionalen Agpnpi tržišči tržišče Ncnpi zelo zelo Rgp velike velik Agpfpn , , , samozdravljenje samozdravljenje Ncnsn pa pa Cc zajema zajemati Vmpr3s 10 10 Mdc do do Sg 36 36 Mdc odstotkov odstotek Ncmpg prodaje prodaja Ncfsg vseh ves Pg-npg zdravil zdravilo Ncnpg . . . Ta ta Pd-msn delež delež Ncmsn je biti Va-r3s-n pri pri Sl nas jaz Pp1-pl še še Q vedno vedno Rgp manjši majhen Agcmsny kot kot Cs v v Sl večini večina Ncfsl držav država Ncfpg Evropske evropski Agpfsg unije unija Ncfsg in in Cc v v Sl zadnjih zadnji Agpnpl letih leto Ncnpl dosega dosegati Vmpr3s med med Si 12 12 Mdc in in Cc 15 15 Mdc odstotkov odstotek Ncmpg prodaje prodaja Ncfsg vseh ves Pg-npg zdravil zdravilo Ncnpg . . .

Glavni glaven Agpmsny direktor direktor Ncmsn OMV OMV Npmsn Istrabenz Istrabenz Npmsn Milan Milan Npmsn Vergan Vergan Npmsn je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n nadaljevanje nadaljevanje Ncnsn prehajanja prehajanje Ncnsg prodajne prodajen Agpfsg mreže mreža Ncfsg v v Sa partnersko partnerski Agpnsa upravljanje upravljanje Ncnsa neobhodno neobhoden Agpnsn , , , saj saj Cc pozitivno pozitivno Rgp vpliva vplivati Vmpr3s na na Sa poslovanje poslovanje Ncnsa družbe družba Ncfsg , , , pomembno pomemben Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n , , , da da Cs jim on Pp3mpd--y je biti Va-r3s-n uspelo uspeti Vmep-sn podpisati podpisati Vmen tristranski tristranski Agpmsay dogovor dogovor Ncmsan , , , ki ki Cs ne ne Q obvezuje obvezovati Vmpr3s le le Q Istrabenza Istrabenz Npmsg in in Cc delavcev delavec Ncmpg , , , temveč temveč Cc tudi tudi Q nove nov Agpmpa delodajalce delodajalec Ncmpa . . . Prehod prehod Ncmsan delavcev delavec Ncmpg k k Sd njim on Pp3mpd bo biti Va-f3s-n nadzirala nadzirati Vmpp-sf posebna poseben Agpfsn komisija komisija Ncfsn . . .

V v Sl oktobru oktober Ncmsl ob ob Sl tednu teden Ncmsl prometne prometen Agpfsg varnosti varnost Ncfsg v v Sl občini občina Ncfsl Lovrenc Lovrenc Npmsn na na Sl Pohorju Pohorje Npnsl vsako vsak Pg-nsa leto leto Ncnsa prirejajo prirejati Vmpr3p dejavnosti dejavnost Ncfpa , , , s z Si katerimi kateri Pq-fpi želijo želeti Vmpr3p izboljšati izboljšati Vmen prometno prometen Agpfsa varnost varnost Ncfsa v v Sl kraju kraj Ncmsl . . . Včeraj včeraj Rgp je biti Va-r3s-n župan župan Ncmsn Franc Franc Npmsn Ladinek Ladinek Npmsn sprejel sprejeti Vmep-sm predstavnike predstavnik Ncmpa Sveta svet Ncmsg za za Sa preventivo preventiva Ncfsa in in Cc vzgojo vzgoja Ncfsa v v Sl cestnem cesten Agpmsl prometu promet Ncmsl , , , predstavnike predstavnik Ncmpa policijske policijski Agpfsg postaje postaja Ncfsg Ruše Ruše Npfpn ter ter Cc mentorico mentorica Ncfsa prometne prometen Agpfsg vzgoje vzgoja Ncfsg Sonjo Sonja Npfsa Wolfgruber Wolfgruber Npfsa in in Cc deset deset Mlc-pa učencev učenec Ncmpg osnovne osnoven Agpfsg šole šola Ncfsg Lovrenc Lovrenc Npmsn na na Sl Pohorju Pohorje Npnsl . . . Občina občina Ncfsn je biti Va-r3s-n ob ob Sl tej ta Pd-fsl priložnosti priložnost Ncfsl šoli šola Ncfsd podarila podariti Vmep-sf gorsko gorski Agpnsa kolo kolo Ncnsa , , , s z Si katerim kateri Pq-nsi bodo biti Va-f3p-n učenci učenec Ncmpn lahko lahko Rgp preizkušali preizkušati Vmpp-pm svoje svoj Px-nsa znanje znanje Ncnsa in in Cc sposobnosti sposobnost Ncfpa pri pri Sl urah ura Ncfpl prometne prometen Agpfsg vzgoje vzgoja Ncfsg , , , predšolskim predšolski Agpmpd otrokom otrok Ncmpd in in Cc otrokom otrok Ncmpd razredne razreden Agpfsg stopnje stopnja Ncfsg pa pa Cc bo biti Va-f3s-n občina občina Ncfsn omogočila omogočiti Vmep-sf ogled ogled Ncmsan lutkovne lutkoven Agpfsg igrice igrica Ncfsg Ena en Mlpfsn ena en Mlpfsn tri trije Mlcfpn , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y pripravlja pripravljati Vmpr3s ministrstvo ministrstvo Ncnsn za za Sa notranje notranji Agpfpa zadeve zadeva Ncfpa in in Cc ki ki Cs otroke otrok Ncmpa seznanja seznanjati Vmpr3s z z Si nevarnostmi nevarnost Ncfpi v v Sl prometu promet Ncmsl in in Cc možnim možen Agpnsi samozaščitnim samozaščiten Agpnsi ravnanjem ravnanje Ncnsi . . .

Ne ne Q spomnim spomniti Vmer1s se se Px------y , , , da da Cs bi biti Va-c bila biti Va-p-sf kdaj kdaj Rgp naletela naleteti Vmep-sf na na Sa proizvajalca proizvajalec Ncmsay , , , ki ki Cs bi biti Va-c ga on Pp3msa--y bilo biti Va-p-sn strah strah Ncmsn govoriti govoriti Vmpn o o Sl sebi se Px---l . . . Vse vse Rgp dokler dokler Cs nisem biti Va-r1s-y srečala srečati Vmep-sf Pečjakovih Pečjakov Aspmpg , , , sem biti Va-r1s-n bila biti Va-p-sf prepričana prepričan Appfsn , , , da da Cs takšnih takšen Pd-mpg ljudi človek Ncmpg ni biti Va-r3s-y . . . Potem potem Rgp pa pa Cc ... ... ...

Vendar vendar Cc se se Px------y nam jaz Pp1-pd po po Sl novo novo Rgp sprejetem sprejet Appmsl zakonu zakon Ncmsl o o Sl kmetijstvu kmetijstvo Ncnsl najkasneje kasno Rgs do do Sg 1. 1. Mdo julija julij Ncmsg 2001 2001 Mdc obeta obetati Vmpr3s sprememba sprememba Ncfsn na na Sa bolje dobro Rgc , , , saj saj Cc naj naj Q bi biti Va-c bil biti Va-p-sm do do Sg tega ta Pd-msg datuma datum Ncmsg izdelan izdelan Appmsnn podroben podroben Agpmsnn popis popis Ncmsn vseh ves Pg-mpg oljčnikov oljčnik Ncmpg , , , ki ki Cs merijo meriti Vmpr3p nad nad Sa 1000 1000 Mdc mkvadratnih mkvadraten Xt metrov meter Ncmpg . . . Dotlej dotlej Rgp pa pa Cc lahko lahko Rgp le le Q ocenjujejo ocenjevati Vmpr3p , , , je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm državni državen Agpmsny sekretar sekretar Ncmsn za za Sa prehrano prehrana Ncfsa dr. dr. Y Anton Anton Npmsn Svetlin Svetlin Npmsn , , , da da Cs v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl iz iz Sg 2200 2200 Mdc ton tona Ncfpg oljk oljka Ncfpg iztisnemo iztisniti Vmer1p 400 400 Mdc ton tona Ncfpg oljčnega oljčen Agpnsg olja olje Ncnsg , , , ki ki Cs pa pa Cc se se Px------y pravzaprav pravzaprav Q sploh sploh Q ne ne Q pojavi pojaviti Vmer3s na na Sl policah polica Ncfpl naših naš Ps1fpgp prodajaln prodajalna Ncfpg , , , saj saj Cc ga on Pp3nsa--y pridelovalci pridelovalec Ncmpn večinoma večinoma Rgp prodajo prodati Vmer3p neustekleničeno neustekleničeno Rgp . . .

" " " S z Si ponosom ponos Ncmsi bomo biti Va-f1p-n gledali gledati Vmpp-pm na na Sa minulo minuli Agpnsa štiriletno štirileten Agpnsa obdobje obdobje Ncnsa , , , " " " je biti Va-r3s-n ob ob Sl predstavitvi predstavitev Ncfsl poročila poročilo Ncnsg o o Sl delu delo Ncnsl DZ DZ Npmsn v v Sl letih leto Ncnpl 1996-2000 1996-2000 Mdc povedal povedati Vmep-sm njegov njegov Ps3msnsm predsednik predsednik Ncmsn Janez Janez Npmsn Podobnik Podobnik Npmsn . . . Dejal dejati Vmep-sm je biti Va-r3s-n , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n že že Q v v Sl kratkem kratek Agpmsl sklical sklicati Vmep-sm delovni deloven Agpmsay sestanek sestanek Ncmsan , , , na na Sl katerem kateri Pq-msl se se Px------y bo biti Va-f3s-n s z Si predstavniki predstavnik Ncmpi novoizvoljenih novoizvoljen Agpfpg parlamentarnih parlamentaren Agpfpg strank stranka Ncfpg dogovoril dogovoriti Vmep-sm o o Sl organizaciji organizacija Ncfsl prve prvi Mlofsg seje seja Ncfsg DZ DZ Npmsn v v Sl novi nov Agpfsl sestavi sestava Ncfsl . . . Po po Sl njegovem njegov Ps3nslsm mnenju mnenje Ncnsl bo biti Va-f3s-n ta ta Pd-fsn glede glede Rgp na na Sa napovedi napoved Ncfpa še še Q ta ta Pd-msa teden teden Ncmsan . . . Zadnjo zadnji Agpfsa besedo beseda Ncfsa bo biti Va-f3s-n seveda seveda Q imel imeti Vmpp-sm predsednik predsednik Ncmsn države država Ncfsg Milan Milan Npmsn Kučan Kučan Npmsn , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n po po Sl današnji današnji Agpfsl razglasitvi razglasitev Ncfsl uradnih uraden Agpmpg izidov izid Ncmpg volitev volitev Ncfpg določil določiti Vmep-sm datum datum Ncmsan sklica sklic Ncmsg . . .

Nasilje nasilje Ncnsn v v Sl družini družina Ncfsl se se Px------y pri pri Sl žrtvi žrtev Ncfsl odraža odražati Vmpr3s na na Sl vseh ves Pg-npl področjih področje Ncnpl njenega njen Ps3nsgsf življenja življenje Ncnsg - - - tudi tudi Q ali ali Cc predvsem predvsem Q na na Sl delovnem deloven Agpnsl mestu mesto Ncnsl . . . In in Cc čeprav čeprav Cs nasilje nasilje Ncnsn v v Sl družini družina Ncfsl običajno običajno Rgp velja veljati Vmpr3s za za Sa osebno oseben Agpfsa zadevo zadeva Ncfsa , , , je biti Va-r3s-n lahko lahko Rgp delovno deloven Agpnsn okolje okolje Ncnsn za za Sa žrtev žrtev Ncfsa tudi tudi Q vir vir Ncmsn pomoči pomoč Ncfsg na na Sl poti pot Ncfsl iz iz Sg krize kriza Ncfsg , , , pravi praviti Vmbr3s Donna Donna Npfsn Norton Norton Npfsn , , , svetovalka svetovalka Ncfsn v v Sl eni en Mlpfsl izmed izmed Sg ameriških ameriški Agpfpg organizacij organizacija Ncfpg za za Sa preprečevanje preprečevanje Ncnsa nasilja nasilje Ncnsg v v Sl družini družina Ncfsl s z Si sedežem sedež Ncmsi v v Sl San San Npmsl Franciscu Francisco Npmsl . . .

Dawn Dawn Npfsn Noren Noren Npfsn si se Px---d--y zada zadati Vmer3s na na Sa hrbet hrbet Ncmsan jeklenko jeklenka Ncfsa kisika kisik Ncmsg , , , v v Sa usta usta Ncnpa si se Px---d--y namesti namestiti Vmer3s cev cev Ncfsa za za Sa dihanje dihanje Ncnsa , , , pobere pobrati Vmer3s plastično plastičen Agpfsa škatlo škatla Ncfsa in in Cc tablico tablica Ncfsa za za Sa zapiske zapisek Ncmpa ter ter Cc se se Px------y z z Sg motornega motoren Agpmsg čolna čoln Ncmsg požene pognati Vmer3s v v Sa morje morje Ncnsa . . . Skozi skozi Sa kakih kak Pq-mpg 12 12 Mdc m m Y svetlo svetlo Rgp modre moder Agpfsg bahamske bahamski Agpfsg vode voda Ncfsg lahko lahko Rgp vidi videti Vmbr3s še še Q deset deset Mlc-pa drugih drug Mlpmpg potapljačev potapljač Ncmpg , , , ki ki Cs v v Sl krogu krog Ncmsl klečijo klečati Vmpr3p na na Sl peščenih peščen Agpnpl , , , valovitih valovit Agpnpl oceanskih oceanski Agpnpl tleh tla Ncnpl . . . Spusti spustiti Vmer3s se se Px------y do do Sg skupine skupina Ncfsg in in Cc se se Px------y ustavi ustaviti Vmer3s na na Sl njenem njen Ps3mslsf robu rob Ncmsl . . . V v Sa sredino sredina Ncfsa kroga krog Ncmsg prideta priti Vmer3d se se Px------y dva dva Mlcmdn potapljača potapljač Ncmdn , , , ki ki Cs prineseta prinesti Vmer3d dolge dolg Agpfpa bele bel Agpfpa posode posoda Ncfpa , , , polne poln Agpfpa mrtvih mrtev Agpmpg slanikov slanik Ncmpg . . . Sledita slediti Vmpr3d jima on Pp3mdd--y živali žival Ncfdn , , , zaradi zaradi Sg katerih kateri Pq-fdg so biti Va-r3p-n vsi ves Pg-mpn skupaj skupaj Rgp sploh sploh Q prišli priti Vmep-pm sem sem Rgp : : : dva dva Mlcmdn atlantska atlantski Agpmdn rdečenosa rdečenos Agpmdn delfina delfin Ncmdn , , , Bimini Bimini Npmsn in in Cc Stripe Stripe Npmsn . . .

Za za Sa Draškovičevo Draškovičev Aspnsa imenovanje imenovanje Ncnsa je biti Va-r3s-n po po Sl Toševih Tošev Aspfpl besedah beseda Ncfpl soglasno soglasno Rgp glasovalo glasovati Vmbp-sn vseh ves Pg-mpg šest šest Mlc-pn članov član Ncmpg nadzornega nadzoren Agpmsg sveta svet Ncmsg . . . » » » Kolikor kolikor Cs vem vedeti Vmpr1s , , , je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm Draškovič Draškovič Npmsn najboljši dober Agsmsny kandidat kandidat Ncmsn , , , « « « je biti Va-r3s-n včeraj včeraj Rgp na na Sa kratko kratko Rgp ocenila oceniti Vmep-sf ljubljanska ljubljanski Agpfsn županja županja Ncfsn Danica Danica Npfsn Simšič Simšič Npfsn , , , o o Sl drugih drug Mlpmpl možnih možen Agpmpl kandidatih kandidat Ncmpl pa pa Cc ni biti Va-r3s-y želela želeti Vmpp-sf govoriti govoriti Vmpn . . . Jože Jože Npmsn Lenič Lenič Npmsn , , , prvi prvi Mlomsn mož mož Ncmsn Kapitalske kapitalski Agpfsg družbe družba Ncfsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n solastnica solastnica Ncfsn banke banka Ncfsg SIB SIB Npfsn , , , pa pa Cc je biti Va-r3s-n o o Sl Draškovičevem Draškovičev Aspnsl imenovanju imenovanje Ncnsl povedal povedati Vmep-sm : : : » » » Imenovanja imenovanje Ncnsg ne ne Q moremo moči Vmpr1p komentirati komentirati Vmbn , , , ker ker Cs še še Q ne ne Q poznamo poznati Vmpr1p stališč stališče Ncnpg imenovanega imenovan Appmsg v v Sl povezavi povezava Ncfsl z z Si družbami družba Ncfpi , , , v v Sl katerih kateri Pq-fpl smo biti Va-r1p-n solastniki solastnik Ncmpn . . . « « «

Državni državen Agpmsny zbor zbor Ncmsn je biti Va-r3s-n obravnaval obravnavati Vmpp-sm posebno poseben Agpnsa poročilo poročilo Ncnsa varuha varuh Ncmsg človekovih človekov Agpfpg pravic pravica Ncfpg o o Sl problematiki problematika Ncfsl najemnikov najemnik Ncmpg v v Sl denacionaliziranih denacionaliziran Appnpl stanovanjih stanovanje Ncnpl . . . Namestnik namestnik Ncmsn varuha varuh Ncmsg Jernej Jernej Npmsn Rovšek Rovšek Npmsn je biti Va-r3s-n pojasnil pojasniti Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n varuh varuh Ncmsn pripravil pripraviti Vmep-sm poročilo poročilo Ncnsa zaradi zaradi Sg veliko veliko Rgp pobud pobuda Ncfpg najemnikov najemnik Ncmpg zaradi zaradi Sg konflikta konflikt Ncmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm povzročen povzročen Appmsnn z z Si vračanjem vračanje Ncnsi stanovanj stanovanje Ncnpg v v Sl denacionalizaciji denacionalizacija Ncfsl skupaj skupaj Rgp z z Si najemniki najemnik Ncmpi . . . Drugi drug Mlpmsny razlog razlog Ncmsn za za Sa predložitev predložitev Ncfsa poročila poročilo Ncnsg pa pa Cc je biti Va-r3s-n dosedanja dosedanji Agpfsn neodzivnost neodzivnost Ncfsn izvršilne izvršilen Agpfsg veje veja Ncfsg oblasti oblast Ncfsg , , , predvsem predvsem Q ministrstva ministrstvo Ncnsg za za Sa okolje okolje Ncnsa in in Cc prostor prostor Ncmsan . . . Varuh varuh Ncmsn predlaga predlagati Vmbr3s , , , naj naj Cs zakonodajalec zakonodajalec Ncmsn spremeni spremeniti Vmer3s stanovanjski stanovanjski Agpmsay zakon zakon Ncmsan tako tako Rgp , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n najemnikom najemnik Ncmpd omogočil omogočiti Vmep-sm nakup nakup Ncmsan stanovanj stanovanje Ncnpg pod pod Si ugodnimi ugoden Agpmpi pogoji pogoj Ncmpi . . .

Protislovensko protislovenski Agpfsa kampanjo kampanja Ncfsa v v Sl javnosti javnost Ncfsl vodijo voditi Vmpr3p iz iz Sg institucij institucija Ncfpg , , , ki ki Cs česa kaj Pq-nsg takega tak Pd-nsg ne ne Q bi biti Va-c smele smeti Vmpp-pf početi početi Vmbn . . . Ko ko Cs gre iti Vmbr3s , , , na na Sa primer primer Ncmsan , , , za za Sa jedrsko jedrski Agpfsa elektrarno elektrarna Ncfsa , , , vlada vlada Ncfsn vztraja vztrajati Vmpr3s , , , da da Cs se se Px------y problem problem Ncmsn njenega njen Ps3nsgsf lastništva lastništvo Ncnsg ureja urejati Vmpr3s na na Sl podlagi podlaga Ncfsl na na Sl Hrvaškem Hrvaško Npnsl ratificiranega ratificiran Appmsg meddržavnega meddržaven Agpmsg sporazuma sporazum Ncmsg . . . Kampanje kampanja Ncfsg za za Sa odstop odstop Ncmsan od od Sg ratifikacije ratifikacija Ncfsg tega ta Pd-msg sporazuma sporazum Ncmsg pa pa Cc ne ne Q vodijo voditi Vmpr3p le le Q opozicijske opozicijski Agpfpn stranke stranka Ncfpn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n nasprotovale nasprotovati Vmpp-pf tudi tudi Q ratifikaciji ratifikacija Ncfsd , , , pač pač Q pa pa Cc tudi tudi Q nekateri nekateri Pi-mpn krogi krog Ncmpn v v Sl Hrvaškem hrvaški Agpnsl elektrogospodarstvu elektrogospodarstvo Ncnsl . . . Iz iz Sg Hrvaškega hrvaški Agpnsg elektrogospodarstva elektrogospodarstvo Ncnsg je biti Va-r3s-n tako tako Rgp prišla priti Vmep-sf zgodba zgodba Ncfsn , , , da da Cs bi biti Va-c lahko lahko Rgp Hrvaška Hrvaška Npfsn , , , če če Cs ne ne Q bo biti Va-f3s-n razveljavila razveljaviti Vmep-sf ratifikacije ratifikacija Ncfsg , , , ostala ostati Vmep-sf brez brez Sg elektrike elektrika Ncfsg iz iz Sg Krškega Krško Npnsg in in Cc brez brez Sg solastništva solastništvo Ncnsg v v Sl jedrski jedrski Agpfsl elektrarni elektrarna Ncfsl , , , a a Cc z z Si obveznostjo obveznost Ncfsi skrbeti skrbeti Vmpn za za Sa polovico polovica Ncfsa jedrskih jedrski Agpmpg odpadkov odpadek Ncmpg . . . Za za Sa vladne vladen Agpmpa argumente argument Ncmpa , , , da da Cs je biti Va-r3s-n šele šele Q z z Si meddržavnim meddržaven Agpmsi sporazumom sporazum Ncmsi Hrvaška Hrvaška Npfsn uveljavila uveljaviti Vmep-sf svoje svoj Px-fpa lastniške lastniški Agpfpa pravice pravica Ncfpa v v Sl jedrski jedrski Agpfsl elektrarni elektrarna Ncfsl in in Cc da da Cs lahko lahko Rgp šele šele Q potem potem Rgp , , , ko ko Cs bo biti Va-f3s-n sporazum sporazum Ncmsan ratificiral ratificirati Vmbp-sm tudi tudi Q državni državen Agpmsny zbor zbor Ncmsn , , , prodaja prodajati Vmpr3s svoj svoj Px-msa lastniški lastniški Agpmsay delež delež Ncmsan in in Cc se se Px------y umakne umakniti Vmer3s iz iz Sg investicije investicija Ncfsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n šla iti Vmbp-sf za za Sa hrvaško hrvaški Agpfsa stran stran Ncfsa po po Sl zlu zlo Ncnsl , , , v v Sl javnosti javnost Ncfsl ni biti Va-r3s-y razumevanja razumevanje Ncnsg . . . Ni biti Va-r3s-y izključeno izključeno Rgp , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n sabor sabor Ncmsn na na Sl svoji svoj Px-fsl prihodnji prihodnji Agpfsl seji seja Ncfsl razveljavil razveljaviti Vmep-sm ratifikacijo ratifikacija Ncfsa sporazuma sporazum Ncmsg in in Cc tako tako Rgp urejanje urejanje Ncnsa odnosov odnos Ncmpg v v Sl jedrski jedrski Agpfsl elektrarni elektrarna Ncfsl vrnil vrniti Vmep-sm na na Sa začetni začeten Agpmsay položaj položaj Ncmsan . . .

Maribor Maribor Npmsn - - - V v Sl okviru okvir Ncmsl humanitarne humanitaren Agpfsg akcije akcija Ncfsg Zadihajmo zadihati Vmem1p skupaj skupaj Rgp v v Sl Mariboru Maribor Npmsl že že Q nekaj nekaj Rgp časa čas Ncmsg zbirajo zbirati Vmpr3p denar denar Ncmsan , , , s z Si katerim kateri Pq-msi bodo biti Va-f3p-n kupili kupiti Vmep-pm respirator respirator Ncmsan , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y za za Sa zdravljenje zdravljenje Ncnsa novorojenčkov novorojenček Ncmpg z z Si dihalnimi dihalen Agpfpi težavami težava Ncfpi potrebuje potrebovati Vmpr3s klinični kliničen Agpmsny oddelek oddelek Ncmsn za za Sa pediatrijo pediatrija Ncfsa v v Sl tukajšnji tukajšnji Agpfsl splošni splošen Agpfsl bolnišnici bolnišnica Ncfsl . . . V v Sa akcijo akcija Ncfsa se se Px------y je biti Va-r3s-n včeraj včeraj Rgp vključil vključiti Vmep-sm še še Q Si. Si. Xp mobil mobil Xp , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n organizatorjem organizator Ncmpd podaril podariti Vmep-sm ček ček Ncmsan za za Sa 1,5 1,5 Mdc milijona milijon Ncmsg tolarjev tolar Ncmpg . . .

Vinko Vinko Npmsn Rous Rous Npmsn je biti Va-r3s-n star star Agpmsnn radgonski radgonski Agpmsny politični političen Agpmsny maček maček Ncmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n že že Q od od Sg nekdaj nekdaj Rgp dejaven dejaven Agpmsnn v v Sl lokalni lokalen Agpfsl politiki politika Ncfsl . . . Tudi tudi Q v v Sl novem nov Agpmsl mandatu mandat Ncmsl mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n kot kot Cs članu član Ncmsd ZLSD ZLSD Npfsg uspelo uspeti Vmep-sn priti priti Vmen v v Sa občinski občinski Agpmsay svet svet Ncmsan . . . Vendar vendar Cc je biti Va-r3s-n Rous Rous Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n vsa ves Pg-npa dolga dolg Agpnpa leta leto Ncnpa političnega političen Agpnsg udejstvovanja udejstvovanje Ncnsg vedno vedno Rgp in in Cc povsod povsod Rgp bil biti Va-p-sm Vinko Vinko Npmsn , , , sedaj sedaj Rgp nenadoma nenadoma Rgp postal postati Vmep-sm Vincenc Vincenc Npmsn . . . Morda morda Q se se Px------y mu on Pp3msd--y dosedanja dosedanji Agpfsn oblika oblika Ncfsn njegovega njegov Ps3nsgsm imena ime Ncnsg v v Sl času čas Ncmsl zakonskega zakonski Agpnsg omejevanja omejevanje Ncnsg porabe poraba Ncfsg alkohola alkohol Ncmsg v v Sl naši naš Ps1fslp državi država Ncfsl ne ne Q zdi zdeti Vmpr3s več več Q primerna primeren Agpfsn . . . Vincenc Vincenc Npmsn pač pač Q zveni zveneti Vmbr3s manj manj Rgp vinsko vinsko Rgp kot kot Cs Vinko Vinko Npmsn . . . Ampak ampak Cc v v Sl občini občina Ncfsl , , , ki ki Cs si se Px---d--y je biti Va-r3s-n za za Sa občinski občinski Agpmsay praznik praznik Ncmsan izbrala izbrati Vmep-sf čas čas Ncmsan zorenja zorenje Ncnsg grozdja grozdje Ncnsg in in Cc največjega velik Agsmsg dogodka dogodek Ncmsg v v Sl vinogradništvu vinogradništvo Ncnsl - - - trgatve trgatev Ncfsg , , , je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn že že Q mala mali Agpfsn izdaja izdaja Ncfsn , , , kaj kaj Rgp ? ? ?

Varšava Varšava Npfsn - - - Načrt načrt Ncmsan preselitve preselitev Ncfsg ameriških ameriški Agpnpg vojaških vojaški Agpnpg oporišč oporišče Ncnpg iz iz Sg Nemčije Nemčija Npfsg na na Sa Poljsko Poljska Npfsa čedalje čedalje Rgp pogosteje pogosto Rgc in in Cc obširneje obširno Rgc obravnavajo obravnavati Vmpr3p svetovni svetoven Agpmpn mediji medij Ncmpn , , , čeprav čeprav Cs ne ne Cc v v Sl Washingtonu Washington Npmsl ne ne Cc v v Sl Varšavi Varšava Npfsl ni biti Va-r3s-y uradnih uraden Agpfpg potrditev potrditev Ncfpg te ta Pd-fsg operacije operacija Ncfsg . . . Obe oba Pg-fdn strani stran Ncfdn sicer sicer Rgp ne ne Q skrivata skrivati Vmpr3d , , , da da Cs sta biti Va-r3d-n zainteresirani zainteresiran Appfdn za za Sa » » » selitev selitev Ncfsa « « « oporišč oporišče Ncnpg , , , nočeta hoteti Vmpr3d-y pa pa Cc razkriti razkriti Vmen podrobnosti podrobnost Ncfpg . . .

» » » Nisem biti Va-r1s-y ga on Pp3msg--y ( ( ( Giggsa Giggs Npmsg op. op. Y p p Y . . . ) ) ) želel želeti Vmpp-sm utrujati utrujati Vmpn , , , a a Cc Diego Diego Npmsn Forlan Forlan Npmsn se se Px------y je biti Va-r3s-n poškodoval poškodovati Vmep-sm in in Cc Ryan Ryan Npmsn se se Px------y je biti Va-r3s-n izkazal izkazati Vmep-sm za za Sa našega naš Ps1msap zmagovalca zmagovalec Ncmsay . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf naša naš Ps1fsnp fantastična fantastičen Agpfsn predstava predstava Ncfsn in in Cc vesel vesel Agpmsnn sem biti Va-r1s-n , , , da da Cs smo biti Va-r1p-n prišli priti Vmep-pm skozi skozi Rgp ( ( ( v v Sa četrtfinale četrtfinale Ncmsan op. op. Y p p Y . . . ) ) ) . . . Ko ko Cs tako tako Rgp eksperimentiraš eksperimentirati Vmpr2s , , , je biti Va-r3s-n zraven zraven Rgp malce malce Rgp hazarda hazard Ncmsg , , , zato zato Cc potebuješ potebovati Vmpr2s srečo sreča Ncfsa na na Sl začetku začetek Ncmsl . . . In in Cc imeli imeti Vmpp-pm smo biti Va-r1p-n jo on Pp3fsa--y . . . A a Cc ko ko Cs smo biti Va-r1p-n spravili spraviti Vmep-pm našo naš Ps1fsap protinapadalno protinapadalen Agpfsa igro igra Ncfsa v v Sa pogon pogon Ncmsan , , , smo biti Va-r1p-n Juventusu Juventus Npmsd predstavljali predstavljati Vmpp-pm veliko velik Agpfsa grožnjo grožnja Ncfsa , , , « « « je biti Va-r3s-n žarel žareti Vmpp-sm sir sir Ncmsn Alex Alex Npmsn Ferguson Ferguson Npmsn . . .

Ljubljana Ljubljana Npfsn - - - Predvidoma predvidoma Rgp v v Sl prvi prvi Mlofsl polovici polovica Ncfsl marca marec Ncmsg bo biti Va-f3s-n mariborsko mariborski Agpnsn okrajno okrajen Agpnsn sodišče sodišče Ncnsn spet spet Rgp razpravljalo razpravljati Vmpp-sn o o Sl tem ta Pd-nsl , , , kateri kateri Pq-msn od od Sg dveh dva Mlcmdg nadzornih nadzoren Agpmdg svetov svet Ncmdg , , , ki ki Cs se se Px------y predstavljata predstavljati Vmpr3d za za Sa zakonita zakonit Agpmda predstavnika predstavnik Ncmda tovarne tovarna Ncfsg umetnih umeten Agpmpg brusov brus Ncmpg Swaty Swaty Npmsn , , , je biti Va-r3s-n pravi pravi Agpmsny . . . Nadzorni nadzoren Agpmsny svet svet Ncmsn , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y vodi voditi Vmpr3s Tadej Tadej Npmsn Počivavšek Počivavšek Npmsn iz iz Sg Aktive aktiva Ncfsg Investa Invest Npmsg , , , namreč namreč Cc še še Q vedno vedno Rgp toži tožiti Vmpr3s nadzorni nadzoren Agpmsay svet svet Ncmsan , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y vodi voditi Vmpr3s Milana Milan Npfsn Lah Lah Npfsn iz iz Sg Probanke Probanka Npfsg , , , tožbe tožba Ncfpn pa pa Cc so biti Va-r3p-n vložene vložen Appfpn tudi tudi Q v v Sl obratni obraten Agpfsl smeri smer Ncfsl . . .

Na na Sa uspešno uspešen Agpnsa upravljanje upravljanje Ncnsa podjetja podjetje Ncnsg vpliva vplivati Vmpr3s tudi tudi Q lastni lasten Agpmsny krovni kroven Agpmsny sistem sistem Ncmsn vodenja vodenje Ncnsg , , , ki ki Cs pa pa Cc ga on Pp3msg--y , , , ob ob Sl poplavi poplava Ncfsl različnih različen Agpmpg konceptov koncept Ncmpg , , , poslovnih posloven Agpmpg modelov model Ncmpg in in Cc znanj znanje Ncnpg , , , ki ki Cs iz iz Sg tujine tujina Ncfsg prihajajo prihajati Vmpr3p k k Sd nam jaz Pp1-pd , , , večinoma večinoma Rgp sicer sicer Rgp z z Si zamudo zamuda Ncfsi , , , naša naš Ps1npnp podjetja podjetje Ncnpn praviloma praviloma Rgp nimajo imeti Vmpr3p-y . . . Prav prav Q zato zato Cc pogosto pogosto Rgp uporabljajo uporabljati Vmpr3p kot kot Cs krovne kroven Agpmpa sisteme sistem Ncmpa različne različen Agpmpa , , , med med Si seboj se Px---i precej precej Rgp nepovezane nepovezan Agpmpa sisteme sistem Ncmpa , , , ki ki Cs se se Px------y velikokrat velikokrat Rgp tudi tudi Q podvajajo podvajati Vmpr3p . . .

Nuhanovič Nuhanovič Npmsn je biti Va-r3s-n v v Sl včerajšnjem včerajšnji Agpmsl zagovoru zagovor Ncmsl obžaloval obžalovati Vmpp-sm storjeno storjen Appnsa ter ter Cc povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs ni biti Va-r3s-y hotel hoteti Vmpp-sm sodelovati sodelovati Vmpn , , , a a Cc mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n Borojevič Borojevič Npmsn rekel reči Vmep-sm , , , da da Cs mora morati Vmpr3s biti biti Va-n zraven zraven Rgp , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n vse ves Pg-nsn dobro dobro Rgp organizirano organiziran Agpnsn , , , in in Cc da da Cs mu on Pp3msd--y pripada pripadati Vmpr3s delež delež Ncmsn . . . » » » Obljubili obljubiti Vmep-pm so biti Va-r3p-n mi jaz Pp1-sd--y 250.000 250.000 Mdc tolarjev tolar Ncmpg , , , še še Q prej prej Rgp so biti Va-r3p-n me jaz Pp1-sa--y izločili izločiti Vmep-pm iz iz Sg igre igra Ncfsg , , , da da Cs ne ne Q bi biti Va-c izdal izdati Vmep-sm , , , kam kam Rgp so biti Va-r3p-n denar denar Ncmsan skrili skriti Vmep-pm . . . « « « Za za Sa pustolovščino pustolovščina Ncfsa naj naj Q bi biti Va-c se se Px------y odločil odločiti Vmep-sm zato zato Rgp , , , ker ker Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf njegova njegov Ps3fsnsm naloga naloga Ncfsn zgolj zgolj Q zapreti zapreti Vmen vrata vrata Ncnpa , , , med med Si ropom rop Ncmsi nikomur nihče Pz-msd ni biti Va-r3s-y grozil groziti Vmpp-sm niti niti Cc se se Px------y dotaknil dotakniti Vmep-sm denarja denar Ncmsg , , , kar kar Agpnsa naj naj Q bi biti Va-c posnele posneti Vmep-pf varnostne varnosten Agpfpn kamere kamera Ncfpn . . . » » » Najraje rad Rgs bi biti Va-c videl videti Vmbp-sm , , , da da Cs bi biti Va-c denar denar Ncmsan našli najti Vmep-pm in in Cc ga on Pp3msa--y vrnili vrniti Vmep-pm . . . Od od Sg vsega ves Pg-nsg skupaj skupaj Rgp nimam imeti Vmpr1s-y nič nič Rgp . . . Obogatel obogateti Vmep-sm nisem biti Va-r1s-y , , , prej prej Rgp tudi tudi Q nisem biti Va-r1s-y vedel vedeti Vmpp-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n Knepova Knepov Aspfsn Koširjeva Koširjev Aspfsn prijateljica prijateljica Ncfsn in in Cc uslužbenka uslužbenka Ncfsn Krekove Krekov Aspfsg banke banka Ncfsg , , , « « « se se Px------y kesa kesati Vmpr3s prvoobtoženi prvoobtožen Agpmpn , , , saj saj Cc mu on Pp3msd--y grozi groziti Vmpr3s najmanj najmanj Rgp pet pet Mlc-pn let leto Ncnpg ječe ječa Ncfsg . . . Že že Q zdaj zdaj Rgp ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n strah strah Ncmsn , , , da da Cs ga on Pp3msa--y bodo biti Va-f3p-n za za Si rešetkami rešetka Ncfpi prebunkali prebunkati Vmep-pm , , , kar kar Agpnsa naj naj Q bi biti Va-c razbral razbrati Vmep-sm iz iz Sg pogovora pogovor Ncmsg med med Si Koširjem Košir Npmsi in in Cc Knepovo Knepov Aspfsi skozi skozi Sa zaporniško zaporniški Agpnsa okno okno Ncnsa . . . O o Sl skrivnostnem skrivnosten Agpmsl Borojevičevem Borojevičev Aspmsl prijatelju prijatelj Ncmsl Ninu Nino Npmsl iz iz Sg Maribora Maribor Npmsg , , , ki ki Cs naj naj Q bi biti Va-c tudi tudi Q bil biti Va-p-sm vpleten vpleten Appmsnn v v Sa zadevo zadeva Ncfsa , , , Ljubljančan Ljubljančan Npmsn ne ne Q ve vedeti Vmpr3s nič nič Rgp . . . Morda morda Q je biti Va-r3s-n bolje dobro Rgc obveščena obveščen Appfsn katera kateri Pq-fsn od od Sg prič priča Ncfpg , , , ki ki Cs jih on Pp3fpa--y bodo biti Va-f3p-n danes danes Rgp zasliševali zasliševati Vmpp-pm . . .

Požar požar Ncmsn je biti Va-r3s-n izbruhnil izbruhniti Vmep-sm nekaj nekaj Rgp po po Sl 23. 23. Mdo uri ura Ncfsl , , , zakonca zakonec Ncmdn pa pa Cc sta biti Va-r3d-n že že Q ob ob Sl 17. 17. Mdo uri ura Ncfsl opazila opaziti Vmep-dm , , , da da Cs nekaj nekaj Pi-nsn ni biti Va-r3s-y v v Sl redu red Ncmsl z z Si dimno dimen Agpfsi tuljavo tuljava Ncfsi , , , saj saj Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n iz iz Sg nje on Pp3fsg nenavadno nenavadno Rgp dimilo dimiti Vmpp-sn . . . Ko ko Cs je biti Va-r3s-n prenehalo prenehati Vmep-sn , , , sta biti Va-r3d-n bila biti Va-p-dm prepričana prepričan Appmdn , , , da da Cs s z Si tuljavo tuljava Ncfsi ni biti Va-r3s-y nič nič Pz-nsn narobe narobe Rgp , , , in in Cc okoli okoli Sg 23. 23. Mdo ure ura Ncfsg legla leči Vmbp-dm k k Sd počitku počitek Ncmsd v v Sl spalnici spalnica Ncfsl v v Sl prvem prvi Mlonsl nadstropju nadstropje Ncnsl . . . Že že Q po po Sl nekaj nekaj Rgp minutah minuta Ncfpl je biti Va-r3s-n Anica Anica Npfsn vstala vstati Vmep-sf in in Cc šla iti Vmbp-sf v v Sa kuhinjo kuhinja Ncfsa v v Sa prvo prvi Mlonsa nadstropje nadstropje Ncnsa , , , za za Si njo on Pp3fsi je biti Va-r3s-n pritekel priteči Vmep-sm mož mož Ncmsn in in Cc ji on Pp3fsd--y povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n spalnica spalnica Ncfsn zadimljena zadimljen Appfsn in in Cc da da Cs gori goreti Vmpr3s . . .

NOVO nov Agpnsn MESTO mesto Ncnsn , , , 16 16 Mdc . . . V v Sl novomeški novomeški Agpfsl območni območen Agpfsl službi služba Ncfsl republiškega republiški Agpmsg Zavoda zavod Ncmsg za za Sa zaposlovanje zaposlovanje Ncnsa so biti Va-r3p-n pred pred Si dobrim dober Agpnsi letom leto Ncnsi uvedli uvesti Vmep-pm prvi prvi Mlomsa samopostrežni samopostrežen Agpmsay informativni informativen Agpmsay kotiček kotiček Ncmsan pri pri Sl nas jaz Pp1-pl . . . Enoletne enoleten Agpfpn izkušnje izkušnja Ncfpn so biti Va-r3p-n več veliko Rgc kot kot Cs spodbudne spodbuden Agpfpn . . . Anketa anketa Ncfsn je biti Va-r3s-n pokazala pokazati Vmep-sf , , , da da Cs samopostrežni samopostrežen Agpmsay kotiček kotiček Ncmsan uporablja uporabljati Vmpr3s več veliko Rgc kot kot Cs dvajset dvajset Mlc-pn odstotkov odstotek Ncmpg iskalcev iskalec Ncmpg zaposlitve zaposlitev Ncfsg . . . Je biti Va-r3s-n pa pa Cc res res Rgp , , , da da Cs sede sesti Vmer3s za za Sa računalnik računalnik Ncmsan predvsem predvsem Q generacija generacija Ncfsn , , , ki ki Cs prihaja prihajati Vmpr3s , , , pravi praviti Vmbr3s Matjaž Matjaž Npmsn Verbič Verbič Npmsn , , , vodja vodja Ncmsn zaposlovanja zaposlovanje Ncnsg v v Sl novomeški novomeški Agpfsl območni območen Agpfsl službi služba Ncfsl . . .

V v Sl okviru okvir Ncmsl obrestnih obresten Agpmpg izvedenih izveden Appmpg finančnih finančen Agpmpg instrumentov instrument Ncmpg v v Sl Novi nov Agpfsl LB LB Npfsl trgujejo trgovati Vmpr3p predvsem predvsem Q z z Si dolgoročnimi dolgoročen Agpmpi instrumenti instrument Ncmpi : : : zamenjavami zamenjava Ncfpi obrestnih obresten Agpfpg mer mera Ncfpg ( ( ( IRS IRS Npmsn ) ) ) in in Cc obrestnimi obresten Agpfpi opcijami opcija Ncfpi ( ( ( kapica kapica Ncfsn , , , dno dno Ncnsn in in Cc ovratnica ovratnica Ncfsn ) ) ) . . . Te ta Pd-mpa instrumente instrument Ncmpa ponujajo ponujati Vmpr3p samo samo Q za za Sa obrestne obresten Agpfpa mere mera Ncfpa glavnih glaven Agpfpg svetovnih svetoven Agpfpg valut valuta Ncfpg ( ( ( USD USD Y , , , EUR EUR Y , , , CHF CHF Y ) ) ) . . . Sklenili skleniti Vmep-pm pa pa Cc so biti Va-r3p-n tudi tudi Q nekaj nekaj Rgp butičnih butičen Agpmpg poslov posel Ncmpg , , , kjer kjer Cs so biti Va-r3p-n se se Px------y z z Si različnimi različen Agpfpi opcijskimi opcijski Agpfpi kombinacijami kombinacija Ncfpi poskušali poskušati Vmpp-pm kar kar Rgp najbolj najbolj Rgp prilagoditi prilagoditi Vmen potrebam potreba Ncfpd komitentov komitent Ncmpg . . . Seveda seveda Q pa pa Cc ponujajo ponujati Vmpr3p tudi tudi Q kratkoročne kratkoročen Agpmpa instrumente instrument Ncmpa za za Sa zavarovanje zavarovanje Ncnsa pred pred Si obrestnim obresten Agpnsi tveganjem tveganje Ncnsi , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n na na Sa primer primer Ncmsan dogovor dogovor Ncmsn o o Sl terminski terminski Agpfsl obrestni obresten Agpfsl meri mera Ncfsl ( ( ( FRA FRA Npmsn ) ) ) . . .

Med med Si vsesplošnim vsesplošen Agpnsi rajanjem rajanje Ncnsi in in Cc veseljačenjem veseljačenje Ncnsi naj naj Q bi biti Va-c bil biti Va-p-sm ranjen ranjen Appmsnn le le Q eden eden Mlpmsn od od Sg veseljakov veseljak Ncmpg . . . Slednji slednji Agpmsny je biti Va-r3s-n v v Sa glavo glava Ncfsa dobil dobiti Vmep-sm prazno prazen Agpfsa steklenico steklenica Ncfsa , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n neznanec neznanec Ncmsn , , , verjetno verjetno Rgp od od Sg navdušenja navdušenje Ncnsg , , , zalučal zalučati Vmep-sm v v Sa zrak zrak Ncmsan . . .

Kako kako Rgp dolgo dolgo Rgp se se Px------y je biti Va-r3s-n poveselil poveseliti Vmep-sm , , , ni biti Va-r3s-y znano znano Rgp , , , saj saj Cc so biti Va-r3p-n ga on Pp3msa--y šele šele Q ob ob Sl 6.43 6.43 Mdc uri ura Ncfsl zjutraj zjutraj Rgp našli najti Vmep-pm pred pred Si blokom blok Ncmsi vsega ves Pg-msa okrvavljenega okrvavljen Appmsa , , , mrtvega mrtev Agpmsa . . . Po po Sl ugotovitvah ugotovitev Ncfpl policije policija Ncfsg naj naj Q bi biti Va-c bil biti Va-p-sm nesrečnež nesrečnež Ncmsn izgubil izgubiti Vmep-sm ključe ključ Ncmpa , , , zato zato Cc ni biti Va-r3s-y mogel moči Vmpp-sm v v Sa zgradbo zgradba Ncfsa in in Cc je biti Va-r3s-n skušal skušati Vmpp-sm kar kar Rgp splezati splezati Vmen v v Sa drugo drug Mlpnsa nadstropje nadstropje Ncnsa . . . Pri pri Sl tem ta Pd-nsl se se Px------y je biti Va-r3s-n odtrgal odtrgati Vmep-sm del del Ncmsn odtočne odtočen Agpfsg cevi cev Ncfsg strešnega strešen Agpmsg žleba žleb Ncmsg in in Cc je biti Va-r3s-n plezalec plezalec Ncmsn izgubil izgubiti Vmep-sm oporo opora Ncfsa ter ter Cc zgrmel zgrmeti Vmep-sm kakšnih kakšen Pq-mpg šest šest Mlc-pa metrov meter Ncmpg globoko globoko Rgp . . . Obležal obležati Vmep-sm je biti Va-r3s-n nezavesten nezavesten Agpmsnn , , , usodno usodno Rgp zanj zame Pp3msa--b pa pa Cc je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn , , , da da Cs njegovega njegov Ps3msgsm padca padec Ncmsg ni biti Va-r3s-y nihče nihče Pz-msn opazil opaziti Vmep-sm in in Cc da da Cs je biti Va-r3s-n v v Sl tisti tisti Pd-fsl noči noč Ncfsl temperatura temperatura Ncfsn padla pasti Vmbp-sf pod pod Sa zmrzlišče zmrzlišče Ncnsa . . . Obdukcija obdukcija Ncfsn je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc pokazala pokazati Vmep-sf , , , da da Cs je biti Va-r3s-n A. A. Y V. V. Y umrl umreti Vmep-sm zaradi zaradi Sg podhladitve podhladitev Ncfsg . . . ( ( ( ok ok Y ) ) )

7.30 7.30 Mdc Wai Wai Npmsn Lana Lana Npmsn joga joga Ncfsn - - - 8.00 8.00 Mdc Iz iz Sg domače domač Agpfsg skrinje skrinja Ncfsg , , , ponovitev ponovitev Ncfsn - - - 9.45 9.45 Mdc Družinska družinski Agpfsn TV tv Ncfsn prodaja prodaja Ncfsn - - - 10.00 10.00 Mdc TV tv Ncfsn prodaja prodaja Ncfsn - - - 11.00 11.00 Mdc Dorotej Dorotej Npmsn , , , film film Ncmsn - - - 13.00 13.00 Mdc Kuharski kuharski Agpmsny dvoboj dvoboj Ncmsn , , , ponovitev ponovitev Ncfsn - - - 13.45 13.45 Mdc TV tv Ncfsn prodaja prodaja Ncfsn - - - 14.15 14.15 Mdc Video video Ncmsn strani stran Ncfpn - - - 15.15 15.15 Mdc Automobille Automobille Npmsn , , , ponovitev ponovitev Ncfsn - - - 15.45 15.45 Mdc Reporter reporter Ncmsn X X Ncmsn - - - 16.15 16.15 Mdc Družinska družinski Agpfsn TV tv Ncfsn prodaja prodaja Ncfsn - - - 16.30 16.30 Mdc Iz iz Sg domače domač Agpfsg skrinje skrinja Ncfsg , , , kontaktna kontakten Agpfsn oddaja oddaja Ncfsn - - - 18.15 18.15 Mdc Kuharski kuharski Agpmsny dvoboj dvoboj Ncmsn - - - 19.00 19.00 Mdc Glasba glasba Ncfsn - - - 20.00 20.00 Mdc Raketa raketa Ncfsn pod pod Si kozolcem kozolec Ncmsi , , , zabavnoglasbena zabavnoglasben Agpfsn oddaja oddaja Ncfsn - - - 21.30 21.30 Mdc Navzkrižni navzkrižen Agpmsny ogenj ogenj Ncmsn , , , ameriški ameriški Agpmsny triler triler Ncmsn , , , 1989 1989 Mdc ; ; ; režija režija Ncfsn Dennis Dennis Npmsn Hopper Hopper Npmsn , , , igrata igrati Vmpr3d Jodie Jodie Npfsn Foster Foster Npfsn , , , Dennis Dennis Npmsn Hopper Hopper Npmsn - - - 00.15 00.15 Mdc Wai Wai Npmsn Lana Lana Npmsn joga joga Ncfsn - - - 00.45 00.45 Mdc Video video Ncmsn strani stran Ncfpn

Večkrat večkrat Rgp me jaz Pp1-sa--y prešine prešiniti Vmer3s , , , kako kako Rgp srečna srečen Agpfsn sem biti Va-r1s-n , , , da da Cs me jaz Pp1-sa--y obdajajo obdajati Vmpr3p tako tako Rgp sončni sončen Agpmpn ljudje človek Ncmpn . . . Izvor izvor Ncmsn ljubezni ljubezen Ncfsg je biti Va-r3s-n moja moj Ps1fsns družina družina Ncfsn , , , imam imeti Vmpr1s-n krasnega krasen Agpmsa fanta fant Ncmsay , , , zavidljiv zavidljiv Agpmsan krog krog Ncmsan dobrih dober Agpmpg prijateljev prijatelj Ncmpg . . . Zdi zdeti Vmpr3s se se Px------y mi jaz Pp1-sd--y , , , da da Cs vsak vsak Pg-msn nov nov Agpmsnn dan dan Ncmsn pripelje pripeljati Vmer3s kakšno kakšen Pq-fsa zanimivo zanimiv Agpfsa osebo oseba Ncfsa v v Sa moje moj Ps1nsas življenje življenje Ncnsa . . .

Gostja gostja Ncfsn oddaje oddaja Ncfsg Živimo živeti Vmpr1p lepo lepo Rgp bo biti Va-f3s-n tokrat tokrat Rgp Nataša Nataša Npfsn Bolčina Bolčina Npfsn Žgavec Žgavec Npfsn , , , ki ki Cs ima imeti Vmpr3s-n po po Sl dolgih dolg Agpnpl letih leto Ncnpl ' ' ' svobodnjaštva svobodnjaštvo Ncnsg ' ' ' zdaj zdaj Rgp redno reden Agpfsa službo služba Ncfsa . . . Za za Sa svojo svoj Px-fsa hčer hči Ncfsa je biti Va-r3s-n včasih včasih Rgp pisala pisati Vmpp-sf pravljice pravljica Ncfpa in in Cc dve dva Mlcfda tudi tudi Q izdala izdati Vmep-sf . . . O o Sl tem ta Pd-nsl , , , kako kako Rgp stroga strog Agpfsn mama mama Ncfsn je biti Va-r3s-n , , , in in Cc še še Q o o Sl marsičem marsikaj Pi-nsl bomo biti Va-f1p-n govorili govoriti Vmpp-pm . . . Poslušajte poslušati Vmpm2p oddajo oddaja Ncfsa Živimo živeti Vmpr1p lepo lepo Rgp na na Sl eni en Mlpfsl od od Sg dvajsetih dvajset Mlc-pg radijskih radijski Agpfpg postaj postaja Ncfpg , , , med med Si drugim drug Mlpnsi tudi tudi Q na na Sl Radiu radio Ncmsl Krško Krško Npnsn v v Sa nedeljo nedelja Ncfsa ob ob Sl 12h 12h Mdc , , , Radiu radio Ncmsl Štajerski štajerski Agpmsny val val Ncmsn v v Sa nedeljo nedelja Ncfsa ob ob Sl 22h 22h Mdc , , , Radiu radio Ncmsl Celje Celje Npnsn v v Sa soboto sobota Ncfsa ob ob Sl 22h 22h Mdc , , , Radiu radio Ncmsl Net net Ncmsn FM FM Npmsn v v Sa ponedeljek ponedeljek Ncmsan ob ob Sl 21h 21h Mdc , , , Radiu radio Ncmsl Odmev odmev Ncmsn v v Sa petek petek Ncmsan ob ob Sl 14h 14h Mdc , , , Radiu radio Ncmsl Sraka sraka Ncfsn v v Sa torek torek Ncmsan ob ob Sl 20h 20h Mdc in in Cc Radiu radio Ncmsl Ptuj Ptuj Npmsn v v Sa soboto sobota Ncfsa ob ob Sl 22h 22h Mdc . . . Na na Sa naslov naslov Ncmsan HELIOPOLIS@SIOL.COM HELIOPOLIS@SIOL.COM Npmsn ALI ali Cc HELIOPOLIS HELIOPOLIS Npmsn p. p. Y p p Y . . . 4090 4090 Mdc , , , 1001 1001 Mdc Ljubljana Ljubljana Npfsn lahko lahko Rgp pošljete poslati Vmer2p predloge predlog Ncmpa za za Sa goste gost Ncmpa , , , ki ki Cs bi biti Va-c jih on Pp3mpa--y želeli želeti Vmpp-pm slišati slišati Vmbn , , , prav prav Q tako tako Rgp pa pa Cc lahko lahko Rgp z z Si vprašanji vprašanje Ncnpi sodelujete sodelovati Vmpr2p v v Sl kotičku kotiček Ncmsl Leka lek Ncmsg Kozmetike kozmetika Ncfsg . . .

Aleš Aleš Npmsn Rod Rod Npmsn , , , nekdanji nekdanji Agpmsny voditelj voditelj Ncmsn glasbenih glasben Agpfpg oddaj oddaja Ncfpg na na Sa TV3 TV3 Npfsl , , , je biti Va-r3s-n našel najti Vmep-sm nov nov Agpmsan izziv izziv Ncmsan ! ! ! Dokazal dokazati Vmep-sm je biti Va-r3s-n , , , da da Cs ni biti Va-r3s-y nadarjen nadarjen Agpmsnn samo samo Q glasbeno glasbeno Rgp , , , ampak ampak Cc ima imeti Vmpr3s-n posluh posluh Ncmsan tudi tudi Q za za Sa motorje motor Ncmpa . . . Aleš Aleš Npmsn je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc glavni glaven Agpmsny junak junak Ncmsn novega nov Agpmsg videospota videospot Ncmsg skupine skupina Ncfsg Zaklonišče zaklonišče Ncnsn prepeva prepevati Vmpr3s , , , ki ki Cs spremlja spremljati Vmpr3s njegovo njegov Ps3fsasm pot pot Ncfsa od od Sg anonimnosti anonimnost Ncfsg do do Sg uspeha uspeh Ncmsg na na Sl rokerskem rokerski Agpnsl prizorišču prizorišče Ncnsl . . . V v Sl videospotu videospot Ncmsl igra igrati Vmpr3s še še Q nekaj nekaj Rgp znanih znan Agpmpg obrazov obraz Ncmpg : : : Miha Miha Npmsn Šalehar Šalehar Npmsn , , , kitarist kitarist Ncmsn Matej Matej Npmsn Mršnik Mršnik Npmsn in in Cc Sarajevčan Sarajevčan Npmsn Elvis Elvis Npmsn J. J. Y Kurtović Kurtović Npmsn , , , ki ki Cs igra igrati Vmpr3s njegovega njegov Ps3msasm očeta oče Ncmsay . . .

Gledališki gledališki Agpmsny režiser režiser Ncmsn in in Cc med med Si drugim drug Mlpnsi avtor avtor Ncmsn videospota videospot Ncmsg Big Big Npmsn Foot Foot Npmsn Mame mama Ncfsg Led led Ncmsn s z Sg severa sever Ncmsg , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n všečno všečno Rgp oblekel obleči Vmep-sm za za Sa sprehod sprehod Ncmsan med med Si ljubljanskimi ljubljanski Agpfpi stavbami stavba Ncfpi ... ... ... in in Cc potem potem Rgp kar kar Rgp takšen takšen Pd-msn prikorakal prikorakati Vmep-sm v v Sa galerijo galerija Ncfsa na na Sa umetnostno umetnosten Agpfsa premiero premiera Ncfsa . . . Neprimerna neprimeren Agpfsn poteza poteza Ncfsn ! ! !

Monaška monaški Agpfsn princesa princesa Ncfsn Stephanie Stephanie Npfsn je biti Va-r3s-n spet spet Rgp v v Sl središču središče Ncnsl pozornosti pozornost Ncfsg . . . In in Cc sicer sicer Cc zaradi zaradi Sg ljubezenskih ljubezenski Agpfpg peripetij peripetija Ncfpg , , , ki ki Cs jih on Pp3fpa--y je biti Va-r3s-n zakuhala zakuhati Vmep-sf s z Si svojim svoj Px-msi najnovejšim nov Agsmsi izbrancem izbranec Ncmsi , , , nekdanjim nekdanji Agpmsi strežnikom strežnik Ncmsi na na Sl monaškem monaški Agpmsl dvoru dvor Ncmsl , , , Richardom Richard Npmsi Lucasom Lucas Npmsi . . . Zadeva zadeva Ncfsn sicer sicer Rgp sploh sploh Q ne ne Q bi biti Va-c bila biti Va-p-sf nič nič Pz-nsn posebnega poseben Agpnsg , , , če če Cs Richardova Richardov Aspfsn žena žena Ncfsn Catherine Catherine Npfsn Lucas Lucas Npfsn zaradi zaradi Sg tega ta Pd-nsg ne ne Q bi biti Va-c poskušala poskušati Vmpp-sf narediti narediti Vmen samomora samomor Ncmsg . . .

To ta Pd-nsn , , , da da Cs v v Sl zakonu zakon Ncmsl med med Si vojvodo vojvoda Ncmsi Edwardom Edward Npmsi ( ( ( 67 67 Mdc ) ) ) in in Cc njegovo njegov Ps3fsism ženo žena Ncfsi Katherine Katherine Npfsi ( ( ( 69 69 Mdc ) ) ) že že Q dalj dolgo Rgc časa čas Ncmsg škriplje škripati Vmpr3s , , , ni biti Va-r3s-y pravzaprav pravzaprav Q nič nič Pz-nsn novega nov Agpnsg . . . Toda toda Cc vojvodinja vojvodinja Ncfsn , , , ki ki Cs letos letos Rgp prvič prvič Rgp ni biti Va-r3s-y podelila podeliti Vmep-sf wimbledonskega wimbledonski Agpmsg pokala pokal Ncmsg , , , ima imeti Vmpr3s-n sitnega siten Agpmsg moža mož Ncmsg dokončno dokončno Rgp vrh vrh Sg glave glava Ncfsg in in Cc se se Px------y hoče hoteti Vmpr3s-n ločiti ločiti Vmbn . . . Katherine Katherine Npfsn je biti Va-r3s-n očitno očitno Rgp že že Q naredila narediti Vmep-sf tudi tudi Q prvi prvi Mlomsa korak korak Ncmsan v v Sl tej ta Pd-fsl smeri smer Ncfsl , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n pred pred Si kratkim kratek Agpnsi v v Sl Londonu London Npmsl kupila kupiti Vmep-sf in in Cc preuredila preurediti Vmep-sf hišo hiša Ncfsa , , , v v Sa katero kateri Pq-fsa se se Px------y je biti Va-r3s-n zdaj zdaj Rgp vselila vseliti Vmep-sf . . .

1 1 Mdc . . . Vojvodinja vojvodinja Ncfsn Katherine Katherine Npfsn von von Xf Kent Kent Npfsn je biti Va-r3s-n vsako vsak Pg-nsa leto leto Ncnsa skupaj skupaj Rgp z z Si možem mož Ncmsi Edwardom Edward Npmsi delila deliti Vmpp-sf pokale pokal Ncmpa zmagovalcem zmagovalec Ncmpd teniškega teniški Agpmsg turnirja turnir Ncmsg v v Sl Wimbledonu Wimbledon Npmsl . . . Letos letos Rgp je on Pp3fsg--y ni biti Va-r3s-y bilo biti Va-p-sn zraven zraven Rgp . . .

Igralec igralec Ncmsn Russell Russell Npmsn Crowe Crowe Npmsn se se Px------y za za Sa nekaj nekaj Rgp časa čas Ncmsg poslavlja poslavljati Vmpr3s od od Sg zabaviščnega zabaviščen Agpmsg sveta svet Ncmsg , , , potem potem Rgp ko ko Cs je biti Va-r3s-n priznal priznati Vmep-sm , , , da da Cs trpi trpeti Vmpr3s zaradi zaradi Sg ' ' ' hudega hud Agpmsg stresa stres Ncmsg ' ' ' . . . Hollywoodski hollywoodski Agpmsny upornik upornik Ncmsn , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n nazadnje nazadnje Rgp zapletel zaplesti Vmep-sm v v Sa glasen glasen Agpmsan prepir prepir Ncmsan v v Sl londonski londonski Agpfsl restavraciji restavracija Ncfsl , , , je biti Va-r3s-n odpovedal odpovedati Vmep-sm ameriško ameriški Agpfsa turnejo turneja Ncfsa s z Si svojo svoj Px-fsi rok rok Ncmsn skupino skupina Ncfsi 30 30 Mdc Odd Odd Xf Foot Foot Xf Of Of Xf Grunts Grunts Xf in in Cc se se Px------y odpravil odpraviti Vmep-sm domov domov Rgp v v Sa Avstralijo Avstralija Npfsa . . . Russell Russell Npmsn je biti Va-r3s-n dejal dejati Vmep-sm , , , da da Cs Veliko velik Agpfsa Britanijo Britanija Npfsa zapušča zapuščati Vmpr3s samo samo Q zato zato Rgp , , , da da Cs bi biti Va-c bil biti Va-p-sm lahko lahko Rgp s z Si svojim svoj Px-nsi dekletom dekle Ncnsi Danielle Danielle Npfsi Spencer Spencer Npfsi in in Cc z z Si očetom oče Ncmsi Alexom Alex Npmsi , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y decembra december Ncmsg čaka čakati Vmpr3s kar kar Rgp nekaj nekaj Rgp težkih težek Agpfpg operacij operacija Ncfpg zapestij zapestje Ncnpg . . . Igralec igralec Ncmsn je biti Va-r3s-n preko preko Sg svoje svoj Px-fsg tiskovne tiskoven Agpfsg predstavnice predstavnica Ncfsg svojim svoj Px-mpd oboževalcem oboževalec Ncmpd sporočil sporočiti Vmep-sm naslednje naslednji Agpnsa : : : » » » Čeprav čeprav Cs imam imeti Vmpr1s-n rad rad Rgp vse ves Pg-mpa vidike vidik Ncmpa svojega svoj Px-nsg dela delo Ncnsg , , , je biti Va-r3s-n uspeh uspeh Ncmsn zadnjih zadnji Agpnpg treh trije Mlcnpg let leto Ncnpg s z Si seboj se Px---i prinesel prinesti Vmep-sm tudi tudi Q veliko velik Agpfsa mero mera Ncfsa stresa stres Ncmsg . . . Pa pa Cc ne ne Q samo samo Q meni jaz Pp1-sd , , , ampak ampak Cc tudi tudi Q mojim moj Ps1mpds domačim domač Agpmpd . . . Moj moj Ps1msns oče oče Ncmsn bo biti Va-f3s-n decembra december Ncmsg moral morati Vmpp-sm na na Sa vrsto vrsta Ncfsa operacij operacija Ncfpg , , , ki ki Cs mu on Pp3msd--y bodo biti Va-f3p-n pomagale pomagati Vmbp-pf omiliti omiliti Vmen bolečine bolečina Ncfpa v v Sl obeh oba Pg-ndl zapestjih zapestje Ncndl . . . Doba doba Ncfsn okrevanja okrevanje Ncnsg bo biti Va-f3s-n dolgotrajna dolgotrajen Agpfsn , , , zato zato Cc bi biti Va-c bil biti Va-p-sm rad rad Rgp ob ob Sl njem on Pp3msl in in Cc mu on Pp3msd--y pomagal pomagati Vmbp-sm , , , kolikor kolikor Cs bom biti Va-f1s-n le le Q mogel moči Vmpp-sm . . . Rad rad Rgp pa pa Cc bi biti Va-c pojasnil pojasniti Vmep-sm še še Q nekaj nekaj Pi-nsa . . . Še še Q vedno vedno Rgp sem biti Va-r1s-n zaljubljen zaljubljen Agpmsnn v v Sa svoje svoj Px-nsa avstralsko avstralski Agpnsa dekle dekle Ncnsa Danielle Danielle Npfsa Spencer Spencer Npfsa , , , vendar vendar Cc z z Si njo on Pp3fsi nisem biti Va-r1s-y dovolj dovolj Rgp časa čas Ncmsg . . . Dani Dani Npfsn je biti Va-r3s-n glede glede Sg vseh ves Pg-fpg govoric govorica Ncfpg iz iz Sg preteklih pretekel Agpnpg let leto Ncnpg zelo zelo Rgp potrpežljiva potrpežljiv Agpfsn , , , zaradi zaradi Sg česar kar Pr-nsg sem biti Va-r1s-n ji on Pp3fsd--y zelo zelo Rgp hvaležen hvaležen Agpmsnn . . . Zato zato Cc čutim čutiti Vmpr1s veliko velik Agpfsa potrebo potreba Ncfsa , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y lahko lahko Rgp zjutraj zjutraj Rgp zbujal zbujati Vmpp-sm ob ob Sl njej on Pp3fsl . . . « « «

Princesa princesa Ncfsn Victoria Victoria Npfsn bivanja bivanje Ncnsg v v Sl Berlinu Berlin Npmsl ni biti Va-r3s-y izkoristila izkoristiti Vmep-sf samo samo Q za za Sa učenje učenje Ncnsa , , , temveč temveč Cc si se Px---d--y je biti Va-r3s-n privoščila privoščiti Vmbp-sf tudi tudi Q zabavo zabava Ncfsa s z Si svojo svoj Px-fsi nekdanjo nekdanji Agpfsi simpatijo simpatija Ncfsi . . .

BRITANSKI britanski Agpmsny DVOR dvor Ncmsn : : : Princ princ Ncmsn Charles Charles Npmsn je biti Va-r3s-n imel imeti Vmpp-sm že že Q od od Sg nekdaj nekdaj Rgp nenavadne nenavaden Agpfpa ideje ideja Ncfpa : : : zdaj zdaj Rgp bi biti Va-c rad rad Rgp naredil narediti Vmep-sm svojo svoj Px-fsa staro star Agpfsa mamo mama Ncfsa za za Sa nesmrtno nesmrten Agpfsa . . . V v Sa čast čast Ncfsa kraljici kraljica Ncfsd materi mati Ncfsd bi biti Va-c rad rad Rgp uprizoril uprizoriti Vmep-sm muzikal muzikal Ncmsan . . . Pravega pravi Ncmsay skladatelja skladatelj Ncmsay za za Sa glasbeno glasben Agpfsa ljubezensko ljubezenski Agpfsa pripoved pripoved Ncfsa , , , v v Sl središču središče Ncnsl katere kateri Pq-fsg bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn življenje življenje Ncnsn kraljice kraljica Ncfsg metare metare Xt , , , je biti Va-r3s-n prestolonaslednik prestolonaslednik Ncmsn že že Q našel najti Vmep-sm . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n Patrick Patrick Npmsn Doyle Doyle Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n med med Si drugim drug Mlpnsi napisal napisati Vmep-sm tudi tudi Q glasbo glasba Ncfsa za za Sa filmsko filmski Agpfsa uspešnico uspešnica Ncfsa Bridget Bridget Npfsn Jones Jones Npfsn Čokolada čokolada Ncfsn za za Sa zajtrk zajtrk Ncmsan . . . Devetinštiridesetletni devetinštiridesetleten Agpmsny Škot Škot Npmsn pa pa Cc tudi tudi Q sicer sicer Rgp ni biti Va-r3s-y neznanec neznanec Ncmsn v v Sl Buckinghamski buckinghamski Agpfsl palači palača Ncfsl . . . Za za Sa Windsorje Windsor Npmpa je biti Va-r3s-n delal delati Vmpp-sm že že Q leta leto Ncnsg 1990 1990 Mdc , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n pripravil pripraviti Vmep-sm zabavo zabava Ncfsa za za Sa devetdeseti devetdeseti Mlomsa rojstni rojsten Agpmsay dan dan Ncmsan kraljice kraljica Ncfsg matere mati Ncfsg . . . Kdaj kdaj Rgp bo biti Va-f3s-n muzikal muzikal Ncmsn narejen narejen Appmsnn , , , je biti Va-r3s-n še še Q uganka uganka Ncfsn . . . Znan znan Agpmsnn pa pa Cc je biti Va-r3s-n že že Q prostor prostor Ncmsn , , , v v Sl katerem kateri Pq-msl ga on Pp3msa--y bodo biti Va-f3p-n predvajali predvajati Vmpp-pm . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n Royal Royal Npmsn Albert Albert Npmsn Hall Hall Npmsn , , , dvorana dvorana Ncfsn , , , v v Sl kateri kateri Pq-fsl je biti Va-r3s-n kraljica kraljica Ncfsn mati mati Ncfsn najraje rad Rgs poslušala poslušati Vmpp-sf klasično klasičen Agpfsa glasbo glasba Ncfsa . . .

Ameriška ameriški Agpfsn pop pop Ncmsn zvezdnica zvezdnica Ncfsn ni biti Va-r3s-y velikokrat velikokrat Rgp v v Sl zadregi zadrega Ncfsl . . . Na na Sl londonski londonski Agpfsl premieri premiera Ncfsl filma film Ncmsg o o Sl Jamesu James Npmsl Bondu Bond Npmsl Umri umreti Vmem2s kdaj kdaj Rgp drugič drugič Rgp je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf predstavljena predstavljen Appnpn angleški angleški Agpfsd kraljici kraljica Ncfsd , , , Elizabethi Elizabeth Npfsd II. II. Mro , , , in in Cc vsi ves Pg-mpn , , , ki ki Cs samozavestno samozavesten Agpfsa pevko pevka Ncfsa dobro dobro Rgp poznajo poznati Vmpr3p , , , so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm nemalo nemalo Rgp presenečeni presenečen Appmpn , , , ko ko Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl zadregi zadrega Ncfsl priklonila prikloniti Vmep-sf angleški angleški Agpfsd monarhinji monarhinja Ncfsd . . . Seveda seveda Q so biti Va-r3p-n fotografi fotograf Ncmpn z z Si največjim velik Agsnsi veseljem veselje Ncnsi protiskali protiskali Xt na na Sa sprožilec sprožilec Ncmsan in in Cc Madonnino Madonnin Aspfsa zadrego zadrega Ncfsa zabeležili zabeležiti Vmep-pm . . .

- - - CELA cel Agpfsn TRGOVINA trgovina Ncfsn , , , ZADAJ zadaj Rgp SLIKA slika Ncfsn : : : Pogled pogled Ncmsn v v Sa trgovino trgovina Ncfsa . . . V v Sl ozadju ozadje Ncnsl grafika grafik Ncmsg Matjaževe Matjažev Aspfsg ljubezni ljubezen Ncfsg Maje Maja Npfsg . . .

Kraljica kraljica Ncfsn je biti Va-r3s-n na na Sl koncu konec Ncmsl z z Si živci živec Ncmpi tako tako Rgp zelo zelo Rgp , , , da da Cs je biti Va-r3s-n zajokala zajokati Vmep-sf celo celo Q v v Sl javnosti javnost Ncfsl . . . Vendar vendar Cc ji on Pp3fsd--y bremena breme Ncnsg krone krona Ncfsg ne ne Q more moči Vmpr3s nihče nihče Pz-msn odvzeti odvzeti Vmen . . . » » » Najbolj najbolj Rgp od od Sg vsega ves Pg-nsg jo on Pp3fsa--y boli boleti Vmpr3s , , , da da Cs morata morati Vmpr3d breme breme Ncnsa svojih svoj Px-mpg staršev starš Ncmpg nositi nositi Vmpn tudi tudi Q njena njen Ps3mdnsf vnuka vnuk Ncmdn , , , princ princ Ncmsn William William Npmsn in in Cc Harry Harry Npmsn , , , « « « pravijo praviti Vmbr3p tisti tisti Pd-mpn , , , ki ki Cs dobro dobro Rgp poznajo poznati Vmpr3p razmere razmera Ncfpa na na Sl dvoru dvor Ncmsl . . .

Maxima Maxima Npfsn dan dan Ncmsan za za Si dnem dan Ncmsi na na Sa skrivaj skrivaj Rgp obiskuje obiskovati Vmpr3s haaško haaški Agpfsa bolnišnico bolnišnica Ncfsa . . . Vsako vsak Pg-nsa jutro jutro Ncnsa skozi skozi Sa zadnja zadnji Agpnpa vrata vrata Ncnpa vstopi vstopiti Vmer3s v v Sa bolnišnico bolnišnica Ncfsa in in Cc jo on Pp3fsa--y zapusti zapustiti Vmer3s eno en Mlpfsa uro ura Ncfsa kasneje kasno Rgc . . . Razlog razlog Ncmsn ? ? ? Svetlolaska svetlolaska Ncfsn se se Px------y boji bati Vmpr3s , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n njen njen Ps3msnsf otrok otrok Ncmsn podedoval podedovati Vmep-sm isto isti Pi-fsa bolezen bolezen Ncfsa , , , kot kot Cs jo on Pp3fsa--y ima imeti Vmpr3s-n njen njen Ps3msnsf mož mož Ncmsn . . .

Britanska britanski Agpfsn manekenka manekenka Ncfsn in in Cc igralka igralka Ncfsn je biti Va-r3s-n pred pred Si kratkim kratek Agpmsi ' ' ' razkurila razkuriti Vmep-sf ' ' ' novinarje novinar Ncmpa , , , ker ker Cs na na Sl tiskovni tiskoven Agpfsl konferenci konferenca Ncfsl za za Sa film film Ncmsan Poziv poziv Ncmsn za za Sa Saro Sara Npfsa ni biti Va-r3s-y želela želeti Vmpp-sf dajati dajati Vmpn uradnih uraden Agpfpg izjav izjava Ncfpg v v Sl zvezi zveza Ncfsl s z Si filmom film Ncmsi , , , češ češ Q da da Cs so biti Va-r3p-n ji on Pp3fsd--y novinarji novinar Ncmpn naredili narediti Vmep-pm že že Q dosti dosti Rgp škode škoda Ncfsg . . . Ko ko Cs pa pa Cc je biti Va-r3s-n končno končno Rgp vendarle vendarle Cc pristala pristati Vmbp-sf na na Sa en en Mlpmsa sam sam Agpmsan intervju intervju Ncmsan z z Si ' ' ' resnim resen Agpmsi ' ' ' novinarjem novinar Ncmsi , , , je biti Va-r3s-n skoraj skoraj Q eksplodirala eksplodirati Vmbp-sf od od Sg jeze jeza Ncfsg . . . Novinar novinar Ncmsn jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc vprašal vprašati Vmep-sm , , , če če Cs namerava nameravati Vmpr3s pred pred Si kamero kamera Ncfsi še še Q kdaj kdaj Rgp pokazati pokazati Vmen ' ' ' joške joška Ncfpa ' ' ' . . .

Mislim misliti Vmpr1s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn v v Sl Zvenenju zvenenje Ncnsl v v Sl glavi glava Ncfsl to ta Pd-nsn zelo zelo Rgp pogosto pogost Agpnsn , , , tudi tudi Q zasebno zasebno Rgp smo biti Va-r1p-n se se Px------y precej precej Rgp pogosto pogosto Rgp družili družiti Vmpp-pm in in Cc nismo biti Va-r1p-y se se Px------y slabo slabo Rgp zabavali zabavati Vmpp-pm , , , delovali delovati Vmpp-pm smo biti Va-r1p-n kot kot Cs ' ' ' gang gang Ncmsn ' ' ' in in Cc še še Q vedno vedno Rgp radi rad Rgp potujemo potovati Vmpr1p po po Sl premierah premiera Ncfpl po po Sl Sloveniji Slovenija Npfsl . . . Primož Primož Npmsn Petkovšek Petkovšek Npmsn vozi voziti Vmpr3s , , , Šugman Šugman Npmsn in in Cc drugi drug Mlpmpn pa pa Cc ves ves Pg-msa čas čas Ncmsan skrbimo skrbeti Vmpr1p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n res res Rgp zabavno zabavno Rgp . . . « « «

NIZOZEMSKI nizozemski Agpmsny DVOR dvor Ncmsn : : : Čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n kraljeva kraljev Aspfsn palača palača Ncfsn te ta Pd-mpa dni dan Ncmpa zavita zavit Appfsn v v Sa pajčolan pajčolan Ncmsan žalovanja žalovanje Ncnsg , , , pa pa Cc nizozemski nizozemski Agpmpn mediji medij Ncmpn že že Q razglabljajo razglabljati Vmpr3p o o Sl tem ta Pd-nsl , , , da da Cs se se Px------y bo biti Va-f3s-n kraljica kraljica Ncfsn Beatrix Beatrix Npfsn po po Sl moževi možev Aspfsl smrti smrt Ncfsl najverjetneje verjetno Rgs poslovila posloviti Vmep-sf od od Sg kraljevega kraljev Aspmsg prestola prestol Ncmsg . . . Beatrix Beatrix Npfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf namreč namreč Cc zelo zelo Rgp navezana navezan Appfsn na na Sa moža mož Ncmsay in in Cc je biti Va-r3s-n nekoč nekoč Rgp celo celo Q priznala priznati Vmep-sf , , , da da Cs brez brez Sg njegove njegov Ps3fsgsm moralne moralen Agpfsg podpore podpora Ncfsg sploh sploh Q ne ne Q bi biti Va-c mogla moči Vmpp-sf vladati vladati Vmpn . . . Če če Cs se se Px------y bo biti Va-f3s-n res res Rgp poslovila posloviti Vmep-sf od od Sg krone krona Ncfsg , , , bo biti Va-f3s-n njeno njen Ps3nsasf mesto mesto Ncnsa zasedel zasesti Vmep-sm prestolonaslednik prestolonaslednik Ncmsn Willem Willem Npmsn Alexander Alexander Npmsn , , , ob ob Sl njem on Pp3msl pa pa Cc bo biti Va-f3s-n njegova njegov Ps3fsnsm žena žena Ncfsn Maxima Maxima Npfsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n pri pri Sl Nizozemcih Nizozemec Npmpl zelo zelo Rgp priljubljena priljubljen Agpfsn . . .

Kaj kaj Pq-nsn pa pa Cc glasba glasba Ncfsn , , , oboževalci oboževalec Ncmpn ? ? ? Pred pred Si novim nov Agpnsi letom leto Ncnsi bomo biti Va-f1p-n lahko lahko Rgp slišali slišati Vmbp-pm in in Cc videli videti Vmbp-pm prvo prvi Mlofsa skladbo skladba Ncfsa z z Sg Vilijevega Vilijev Aspmsg novega nov Agpmsg albuma album Ncmsg , , , ki ki Cs že že Q malce malce Rgp zamuja zamujati Vmpr3s . . . Ker ker Cs - - - kot kot Cs pravi praviti Vmbr3s Vili Vili Npmsn - - - je biti Va-r3s-n včasih včasih Rgp kar kar Rgp malo malo Rgp len len Agpmsnn . . . Pa pa Cc bi biti Va-c mu on Pp3msd--y verjeli verjeti Vmbp-pm ? ? ? Ob ob Sl poslušanju poslušanje Ncnsl oddaje oddaja Ncfsg Živimo živeti Vmpr1p lepo lepo Rgp se se Px------y nam jaz Pp1-pd ne ne Q bo biti Va-f3s-n predstavil predstaviti Vmep-sm kot kot Cs lenobnež lenobnež Ncmsn , , , ravno ravno Q nasprotno nasprotno Rgp . . . Zato zato Cc vabljeni vabljen Appmpn v v Sa družbo družba Ncfsa Živimo živeti Vmpr1p lepo lepo Rgp na na Sa 20 20 Mdc radijskih radijski Agpfpl postajah postaja Ncfpl , , , med med Si njimi on Pp3fpi tudi tudi Q na na Sa Radio radio Ncmsan Odmev odmev Ncmsn ob ob Sl petkih petek Ncmpl ob ob Sl 14h 14h Mdc , , , Radio radio Ncmsan Sraka sraka Ncfsn ob ob Sl torkih torek Ncmpl ob ob Sl 20h 20h Mdc , , , Radio radio Ncmsan Odeon Odeon Npmsn ob ob Sl nedeljah nedelja Ncfpl ob ob Sl 18h 18h Mdc , , , Radio radio Ncmsan Ptuj Ptuj Npmsn ob ob Sl sobotah sobota Ncfpl ob ob Sl 22h 22h Mdc , , , Koroški koroški Agpmsay radio radio Ncmsan ob ob Sl sobotah sobota Ncfpl ob ob Sl 18h 18h Mdc . . .

" " " Čakanja čakanje Ncnsg je biti Va-r3s-n res res Rgp veliko veliko Rgp , , , vendar vendar Cc je biti Va-r3s-n bolje dobro Rgc , , , kakor kakor Cs je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn v v Sl naših naš Ps1mplp časih čas Ncmpl , , , ko ko Cs nihče nihče Pz-msn ni biti Va-r3s-y vedel vedeti Vmpp-sm , , , kaj kaj Pq-nsa počnemo početi Vmbr1p . . . Kako kako Rgp gre iti Vmbr3s vašemu vaš Ps2msdp sinu sin Ncmsd ? ? ? " " " Kot kot Cs šefinja šefinja Ncfsn se se Px------y je biti Va-r3s-n Fran Fran Npfsn trudila truditi Vmpp-sf , , , da da Cs bi biti Va-c vedela vedeti Vmpp-sf čim čim Rgp več veliko Rgc o o Sl uslužbencih uslužbenec Ncmpl . . . Vedela vedeti Vmpp-sf je biti Va-r3s-n , , , da da Cs ima imeti Vmpr3s-n Peggy Peggy Npfsn dva dva Mlcmda otroka otrok Ncmda , , , ki ki Cs sta biti Va-r3d-n ji on Pp3fsd--y povzročala povzročati Vmpp-dm veliko veliko Rgp skrbi skrb Ncfpg . . . Hčerka hčerka Ncfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf že že Q odrasla odrasel Agpfsn in in Cc se se Px------y ni biti Va-r3s-y razumela razumeti Vmbp-sf z z Si očetom oče Ncmsi , , , sin sin Ncmsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm mlajši mlad Agcmsny in in Cc ni biti Va-r3s-y nikoli nikoli Rgp odprl odpreti Vmep-sm učbenika učbenik Ncmsg . . .

Rada rad Rgp kuha kuhati Vmpr3s tudi tudi Q testenine testenina Ncfpa , , , sama sam Agpfsn celo celo Q pripravlja pripravljati Vmpr3s krompirjeve krompirjev Aspmpa njoke njok Ncmpa , , , pite pita Ncfpn so biti Va-r3p-n njena njen Ps3fsnsf posebna poseben Agpfsn strast strast Ncfsn in in Cc zelenjava zelenjava Ncfsn : : : » » » Nisem biti Va-r1s-y vegetarijanka vegetarijanka Ncfsn , , , ampak ampak Cc mesa meso Ncnsg si se Px---d--y nikoli nikoli Rgp ne ne Q pripravljam pripravljati Vmpr1s doma doma Rgp . . . Ne ne Q vem vedeti Vmpr1s , , , nisem biti Va-r1s-y se se Px------y naučila naučiti Vmep-sf . . . « « «

Radi rad Rgp imate imeti Vmpr2p-n belo bel Agpfsa . . . Motiv motiv Ncmsan belega bel Agpmsg kvadrata kvadrat Ncmsg na na Sl beli bel Agpfsl steni stena Ncfsl . . . Oblečeni oblečen Appmpn pa pa Cc ste biti Va-r2p-n povečinoma povečinoma Rgp v v Sa črno črn Agpfsa . . . Je biti Va-r3s-n tukaj tukaj Rgp kakšen kakšen Pq-msn skrit skrit Appmsnn pomen pomen Ncmsn ? ? ?

Odločila odločiti Vmep-sf sem biti Va-r1s-n se se Px------y , , , da da Cs bom biti Va-f1s-n začela začeti Vmep-sf obiskovati obiskovati Vmpn fitnes fitnes Ncmsan . . . Prijateljica prijateljica Ncfsn mi jaz Pp1-sd--y je biti Va-r3s-n povedala povedati Vmep-sf , , , da da Cs bom biti Va-f1s-n dosegla doseči Vmep-sf največji velik Agsmsay učinek učinek Ncmsan , , , če če Cs bom biti Va-f1s-n telovadila telovaditi Vmpp-sf tešče tešče Rgp . . . Zanima zanimati Vmpr3s me jaz Pp1-sa--y , , , ali ali Rgp to ta Pd-nsn res res Rgp drži držati Vmpr3s , , , če če Cs to ta Pd-nsn ne ne Q drži držati Vmpr3s , , , pa pa Cc bi biti Va-c rada rad Rgp izvedela izvedeti Vmep-sf , , , kakšen kakšen Pq-msn je biti Va-r3s-n pravilen pravilen Agpmsnn način način Ncmsn prehranjevanja prehranjevanje Ncnsg pred pred Si telovadbo telovadba Ncfsi oziroma oziroma Cc pred pred Si vsako vsak Pg-fsi drugo drug Mlpfsi telesno telesen Agpfsi aktivnostjo aktivnost Ncfsi . . .

Naj naj Q torej torej Rgp pričakujemo pričakovati Vmpr1p njeno njen Ps3fsasf avtobiografijo avtobiografija Ncfsa ? ? ? » » » Rada rad Rgp bi biti Va-c jo on Pp3fsa--y nekoč nekoč Rgp napisala napisati Vmep-sf , , , to ta Pd-nsn se se Px------y mi jaz Pp1-sd--y zdi zdeti Vmpr3s blazno blazno Rgp zanimivo zanimiv Agpnsn . . . Sicer sicer Rgp pa pa Cc ravno ravno Q berem brati Vmpr1s knjigo knjiga Ncfsa o o Sl tem ta Pd-nsl , , , kako kako Rgp je biti Va-r3s-n razpadla razpasti Vmep-sf Jugoslavija Jugoslavija Npfsn . . . « « «

2 2 Mdc . . . Svetlikajoč svetlikajoč Agpmsnn se se Px------y šal šal Ncmsn s z Si srebrno srebrno Rgp kovinskimi kovinski Agpfpi nitkami nitka Ncfpi Topshop Topshop Npmsn , , , 3.000,00 3.000,00 Mdc , , , Emporium Emporium Npmsn

Nenazadnje nenazadnje Rgp in in Cc najpomembnejše pomembno Rgs ! ! ! Preživela preživeti Vmep-sf ga on Pp3msa--y bom biti Va-f1s-n v v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl ali ali Cc pa pa Cc me jaz Pp1-sa--y bo biti Va-f3s-n

Trenja trenje Ncnpn med med Si staroselci staroselec Ncmpi in in Cc turističnimi turističen Agpfpi dejavnostmi dejavnost Ncfpi ter ter Cc interesi interes Ncmpi mesta mesto Ncnsg . . . Mesto mesto Ncnsn je biti Va-r3s-n , , , tudi tudi Q ožji ozek Agcmsny center center Ncmsn , , , in in Cc to ta Pd-nsn kljub kljub Sd vse vse Rgp boljši dober Agcfsd ureditvi ureditev Ncfsd parkirnih parkiren Agpnpg mest mesto Ncnpg , , , preveč preveč Rgp zatrpano zatrpan Appnsn z z Si avtomobili avtomobil Ncmpi . . . Želel želeti Vmpp-sm bi biti Va-c , , , da da Cs bi biti Va-c bil biti Va-p-sm javni javen Agpmsny promet promet Ncmsn bolje dobro Rgc urejen urejen Appmsnn . . . Da da Cs bi biti Va-c ljudje človek Ncmpn , , , predvsem predvsem Q tisti tisti Pd-mpn , , , ki ki Cs se se Px------y v v Sa Ljubljano Ljubljana Npfsa vozijo voziti Vmpr3p iz iz Sg krajev kraj Ncmpg in in Cc mest mesto Ncnpg izven izven Sg nje on Pp3fsg , , , razumeli razumeti Vmbp-pm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n petsto petsto Mlc-pn metrov meter Ncmpg peš peš Rgp hoje hoja Ncfsg v v Sa službo služba Ncfsa nekaj nekaj Pi-nsn povsem povsem Rgp običajnega običajen Agpnsg . . . Da da Cs ni biti Va-r3s-y nujno nujen Rgp , , , da da Cs prav prav Q vsak vsak Pg-msn parkira parkirati Vmbr3s pred pred Si vrati vrata Ncnpi pisarne pisarna Ncfsg . . . Nihče nihče Pz-msn nima imeti Vmpr3s-y , , , niti niti Q ministrstva ministrstvo Ncnpn ne ne Q , , , pravice pravica Ncfsg rezervirati rezervirati Vmbn cele cel Agpfsg ulice ulica Ncfsg za za Sa službeno služben Agpnsa parkiranje parkiranje Ncnsa . . . Začel začeti Vmep-sm bi biti Va-c proces proces Ncmsan oživljanja oživljanje Ncnsg nabrežja nabrežje Ncnsg Ljubljanice Ljubljanica Npfsg . . . In in Cc to ta Pd-nsn z z Si javnim javen Agpmsi naborom nabor Ncmsi idej ideja Ncfpg . . . Kjer kjer Cs se se Px------y začne začeti Vmer3s Grubarjev Grubarjev Aspmsnn kanal kanal Ncmsn , , , bi biti Va-c dal dati Vmep-sm zgraditi zgraditi Vmen jez jez Ncmsan . . . Trdim trditi Vmpr1s , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y mesto mesto Ncnsn tako tako Rgp samo sam Agpnsn oskrbovalo oskrbovati Vmpp-sn z z Si elektriko elektrika Ncfsi in in Cc da da Cs bi biti Va-c jo on Pp3fsa--y lahko lahko Rgp prodajali prodajati Vmpp-pm še še Q državi država Ncfsd . . . Poleg poleg Sg tega ta Pd-nsg bi biti Va-c dvignjena dvignjen Appfsn gladina gladina Ncfsn Ljubljanice Ljubljanica Npfsg omogočila omogočiti Vmep-sf , , , da da Cs reka reka Ncfsn postane postati Vmer3s povsem povsem Rgp prehodna prehoden Agpfsn , , , da da Cs se se Px------y napolnijo napolniti Vmer3p vsi ves Pg-mpn njeni njen Ps3mpnsf kanali kanal Ncmpn . . .

Na na Sa hitro hitro Rgp sva biti Va-r1d-n se se Px------y poslovili posloviti Vmep-df . . . Dan dan Ncmsn je biti Va-r3s-n dobil dobiti Vmep-sm grenak grenek Agpmsan priokus priokus Ncmsan . . . Toliko toliko Rgp bolj bolj Rgp , , , ker ker Cs sem biti Va-r1s-n Nejca Nejc Npmsay imela imeti Vmpp-sf priložnost priložnost Ncfsa spoznati spoznati Vmbn . . . Danes danes Rgp lahko lahko Rgp povem povedati Vmer1s , , , da da Cs me jaz Pp1-sa--y je biti Va-r3s-n ( ( ( še še Q ne ne Q ) ) ) osemnajstletnik osemnajstletnik Ncmsn s z Si svojo svoj Px-fsi neverjetno neverjetno Rgp pozitivno pozitiven Agpfsi energijo energija Ncfsa , , , iskrenostjo iskrenost Ncfsi in in Cc nepokvarjenostjo nepokvarjenost Ncfsi popolnoma popolnoma Rgp očaral očarati Vmep-sm in in Cc naredil narediti Vmep-sm velik velik Agpmsan vtis vtis Ncmsan name name Pp1-sa--b . . . Naša naš Ps1fsnp revija revija Ncfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf med med Si prvimi prvi Mlofpi , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n poleti poleti Rgp pisale pisati Vmpp-pf o o Sl novopečenih novopečen Agpmpl Bepopovcih Bepopovec Npmpl , , , Nejčevo Nejčev Aspfsa pot pot Ncfsa pa pa Cc smo biti Va-r1p-n spremljali spremljati Vmpp-pm že že Q vse vse Rgp od od Sg kvalifikacij kvalifikacija Ncfpg Popstarsov Popstars Npmpg . . . Simpatični simpatičen Agpmsny modrooki modrook Agpmsny temnolasec temnolasec Ncmsn se se Px------y nam jaz Pp1-pd je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc takoj takoj Rgp zasidral zasidrati Vmep-sm v v Sa srca srce Ncnpa in in Cc držali držati Vmpp-pm smo biti Va-r1p-n pesti pest Ncfpa zanj zame Pp3msa--b , , , upajoč upajoč Rr , , , da da Cs mu on Pp3msd--y bo biti Va-f3s-n sicer sicer Rgp brezkompromisna brezkompromisen Agpfsn komisija komisija Ncfsn oprostila oprostiti Vmep-sf še še Q nedopolnjeno nedopolnjen Agpfsa ( ( ( a a Cc zahtevano zahtevan Appfsa ) ) ) polnoletnost polnoletnost Ncfsa . . . In in Cc so biti Va-r3p-n mu on Pp3msd--y jo on Pp3fsa--y . . . No no Q , , , roko roka Ncfsa na na Sa srce srce Ncnsa Nejc Nejc Npmsn je biti Va-r3s-n imel imeti Vmpp-sm med med Si vsemi ves Pg-mpi kandidati kandidat Ncmpi prav prav Q gotovo gotovo Rgp največjo velik Agsfsa karizmo karizma Ncfsa , , , njegovo njegov Ps3fsasm energijo energija Ncfsa si biti Va-r2s-n lahko lahko Rgp prijel prijeti Vmep-sm skoraj skoraj Q z z Si roko roka Ncfsi in in Cc , , , seveda seveda Q , , , obetal obetati Vmpp-sm je biti Va-r3s-n , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n zaradi zaradi Sg njega on Pp3msg pokala pokati Vmpp-pn dekliška dekliški Agpnpn srca srce Ncnpn . . . In in Cc tako tako Rgp je biti Va-r3s-n kasneje kasno Rgc , , , ko ko Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n uvrstil uvrstiti Vmep-sm v v Sa skupino skupina Ncfsa in in Cc so biti Va-r3p-n se se Px------y mu on Pp3msd--y uresničile uresničiti Vmep-pf prve prvi Mlofpn sanje sanja Ncfpn , , , tudi tudi Q bilo biti Va-p-sn . . . Začel začeti Vmep-sm se se Px------y je biti Va-r3s-n nori nor Agpmsny tempo tempo Ncmsn zvezdniškega zvezdniški Agpnsg življenja življenje Ncnsg , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n skupaj skupaj Rgp z z Si drugimi drug Mlpmpi člani član Ncmpi skupine skupina Ncfsg , , , Alenko Alenka Npfsi , , , Ano Ana Npfsi , , , Tinkaro Tinkara Npfsi in in Cc Simonom Simon Npmsi , , , začel začeti Vmep-sm z z Si velikimi velik Agpmpi koraki korak Ncmpi spoznavati spoznavati Vmpn . . . Po po Sl uspešno uspešno Rgp posnetem posnet Appmsl prvencu prvenec Ncmsl Ti ti Pp2-sn si biti Va-r2s-n moje moj Ps1nsns sonce sonce Ncnsn je biti Va-r3s-n sledilo slediti Vmpp-sn snemanje snemanje Ncnsn videospota videospot Ncmsg na na Sl Krku Krk Npmsl , , , kjer kjer Cs smo biti Va-r1p-n se se Px------y tudi tudi Q srečali srečati Vmep-pm . . . Ko ko Cs sva biti Va-r1d-n s z Si fotografom fotograf Ncmsi prispela prispeti Vmep-dm v v Sa Baško Baška Npfsa , , , kjer kjer Cs so biti Va-r3p-n snemali snemati Vmpp-pm , , , je biti Va-r3s-n Nejc Nejc Npmsn na na Sl vročem vroč Agpnsl soncu sonce Ncnsl , , , naslonjen naslonjen Appmsnn na na Sa rdečega rdeč Agpmsa oldtimerja oldtimer Ncmsay , , , ravno ravno Q igral igrati Vmpp-sm na na Sa svoj svoj Px-msa saksofon saksofon Ncmsan , , , svojo svoj Px-fsa veliko velik Agpfsa ljubezen ljubezen Ncfsa . . . Malo malo Rgp kasneje kasno Rgc smo biti Va-r1p-n si se Px---d--y z z Si Bepopčki Bepopček Npmpi segli seči Vmep-pm v v Sa roko roka Ncfsa , , , dan dan Ncmsn , , , preklepetan preklepetan Appmsnn in in Cc preživet preživet Appmsnn z z Si njimi on Pp3mpi , , , pa pa Cc mi jaz Pp1-sd--y je biti Va-r3s-n doživeto doživeto Rgp in in Cc zelo zelo Rgp globoko globoko Rgp ostal ostati Vmep-sm v v Sl spominu spomin Ncmsl . . . Fanta fant Ncmdn in in Cc dekleta dekle Ncnpn so biti Va-r3p-n naredili narediti Vmep-pm name name Pp1-sa--b močan močen Agpmsan vtis vtis Ncmsan . . . S z Si svojo svoj Px-fsi sproščenostjo sproščenost Ncfsi in in Cc skoraj skoraj Q neverjetno neverjeten Agpfsi , , , skozi skozi Sa kvalifikacije kvalifikacija Ncfpa pridobljeno pridobljen Appfsi , , , povezanostjo povezanost Ncfsi ter ter Cc res res Rgp pravim pravi Agpnsi , , , iskrenim iskren Agpnsi prijateljstvom prijateljstvo Ncnsi . . . Nejc Nejc Npmsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n še še Q izstopal izstopati Vmpp-sm . . . Tako tako Rgp pozitivno pozitivno Rgp radoveden radoveden Agpmsnn in in Cc simpatičen simpatičen Agpmsnn , , , iskriv iskriv Agpmsnn in in Cc duhovit duhovit Agpmsnn , , , na na Sa trenutke trenutek Ncmpa najstniško najstniško Rgp prebujajoč prebujajoč Agpmsnn se se Px------y . . . Njegova njegov Ps3fsnsm energija energija Ncfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf nekaj nekaj Pi-nsa posebnega poseben Agpnsg , , , kar kar Rgp žarela žareti Vmpp-sf je biti Va-r3s-n iz iz Sg in in Cc okoli okoli Sg njega on Pp3msg . . . Bil biti Va-p-sm je biti Va-r3s-n nekaj nekaj Pi-nsn neopisljivega neopisljiv Agpnsg . . . Nejca Nejc Npmsay je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn treba treba Rgp doživeti doživeti Vmen . . .

2 2 Mdc . . . » » » V v Sa torek torek Ncmsan se se Px------y začne začeti Vmer3s oktober oktober Ncmsn . . . Moj moj Ps1msns mesec mesec Ncmsn . . . « « « Mojca Mojca Npfsn pravi praviti Vmbr3s , , , da da Cs se se Px------y bo biti Va-f3s-n odslej odslej Rgp treba treba Rgp izogibati izogibati Vmpn horoskopom horoskop Ncmpd in in Cc napovedim napoved Ncfpd v v Sl revijah revija Ncfpl , , , ki ki Cs pišejo pisati Vmpr3p , , , kakšna kakšen Pq-npn so biti Va-r3p-n dekleta dekle Ncnpn , , , rojena rojen Appnpn v v Sl znamenju znamenje Ncnsl škorpijona škorpijon Ncmsg ! ! ! Dopoldne dopoldne Rgp bo biti Va-f3s-n obiskala obiskati Vmep-sf Idrijo Idrija Npfsa - - - mesto mesto Ncnsa z z Si največ veliko Rgs registriranimi registriran Appmpi avtomobili avtomobil Ncmpi znamke znamka Ncfsg Jugo jugo Ncmsn v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl . . . » » » Jugo jugo Ncmsn je biti Va-r3s-n vendarle vendarle Cc za za Sa dugo dugo Rgp ? ? ? « « « Z z Si zanimanjem zanimanje Ncnsi pričakuje pričakovati Vmpr3s srečanje srečanje Ncnsa z z Si mladimi mlad Agpmpi vozniki voznik Ncmpi rallyja rally Ncmsg . . . To ta Pd-nsn bo biti Va-f3s-n ena en Mlpfsn od od Sg tem tema Ncfpg v v Sl oddaji oddaja Ncfsl Čez čez Sa planke planka Ncfpa o o Sl Srbiji Srbija Npfsl in in Cc Črni črn Agpfsl gori gora Ncfsl , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y končuje končevati Vmpr3s ta ta Pd-msa teden teden Ncmsan . . .

9. 9. Mdo glos glos Ncmsn za za Sa rahlo rahlo Rgp poudarjene poudarjen Appfpa ustnice ustnica Ncfpa / / / L'OREAL L'OREAL Npmsn / / / Pastel pastel Ncmsn Repair Repair Npmsn / / / 02 02 Mdc Strawberry Strawberry Npmsn Shake Shake Npmsn

» » » Človek človek Ncmsn je biti Va-r3s-n ustvaril ustvariti Vmep-sm vazo vaza Ncfsa s z Si šopkom šopek Ncmsi . . . Vaza vaza Ncfsn cvetlice cvetlica Ncfsg sploh sploh Q ne ne Q rabi rabiti Vmpr3s , , , šopek šopek Ncmsn si se Px---d--y jo on Pp3fsa--y izbere izbrati Vmer3s kot kot Cs svoj svoj Px-msa objekt objekt Ncmsan . . . Vaza vaza Ncfsn mora morati Vmpr3s biti biti Va-n votla votel Agpfsn . . . Imeti imeti Vmpn mora morati Vmpr3s notranjost notranjost Ncfsa . . . Mora morati Vmpr3s objemati objemati Vmpn . . . Zaprta zaprt Appfsn bi biti Va-c bila biti Va-p-sf le le Q gol gol Agpmsnn objekt objekt Ncmsn . . . « « « Marjan Marjan Npmsn Lovšin Lovšin Npmsn

Sharon Sharon Npfsn Stone Stone Npfsn : : : Že že Q nekaj nekaj Rgp let leto Ncnpg se se Px------y pojavlja pojavljati Vmpr3s novica novica Ncfsn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n hollywoodska hollywoodski Agpfsn igralka igralka Ncfsn tudi tudi Q uradno uradno Rgp genij genij Ncmsn . . . Na na Sl letošnji letošnji Agpfsl podelitvi podelitev Ncfsl oskarjev oskar Ncmpg pa pa Cc je biti Va-r3s-n priznala priznati Vmep-sf , , , da da Cs je biti Va-r3s-n njeno njen Ps3nsnsf članstvo članstvo Ncnsn v v Sl organizaciji organizacija Ncfsl Mensa Mensa Npfsn samo samo Q novinarska novinarski Agpfsn raca raca Ncfsn . . . V v Sl Menso Mensa Npfsa sprejmejo sprejeti Vmer3p samo samo Q ljudi človek Ncmpa z z Si nadpovprečno nadpovprečno Rgp visokim visok Agpmsi inteligenčnim inteligenčen Agpmsi kvocientom kvocient Ncmsi . . . Oglasil oglasiti Vmep-sm se se Px------y je biti Va-r3s-n tudi tudi Q predsednik predsednik Ncmsn te ta Pd-fsg organizacije organizacija Ncfsg in in Cc povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n vesel vesel Agpmsnn , , , da da Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n gospa gospa Ncfsn Stone Stone Npfsn končno končno Rgp odločila odločiti Vmep-sf povedati povedati Vmen resnico resnica Ncfsa . . .

Zadnji zadnji Agpmpn dnevi dan Ncmpn so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm torej torej Rgp za za Sa Andreja Andrej Npmsay izredno izredno Rgp naporni naporen Agpmpn . . . Tako tako Rgp naporni naporen Agpmpn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm v v Sa ponedeljek ponedeljek Ncmsan trinajstega trinajsti Mlomsg celo celo Q izjemno izjemno Rgp nesrečen nesrečen Agpmsnn . . . Zalomilo zalomiti Vmep-sn se se Px------y je biti Va-r3s-n s z Si snemalci snemalec Ncmpi , , , ki ki Cs bi biti Va-c morali morati Vmpp-pm posneti posneti Vmen koncert koncert Ncmsan . . . Eden eden Mlpmsn od od Sg Dublinersev Dubliners Npmpg je biti Va-r3s-n odpovedal odpovedati Vmep-sm prihod prihod Ncmsan zaradi zaradi Sg smrti smrt Ncfsg v v Sl družini družina Ncfsl . . . Zapletlo zaplesti Vmep-sn se se Px------y je biti Va-r3s-n z z Si letalskimi letalski Agpfpi kartami karta Ncfpi ... ... ... Trinajsti trinajsti Mlomsn je biti Va-r3s-n skratka skratka Rgp prinesel prinesti Vmep-sm nesrečo nesreča Ncfsa . . . Andrej Andrej Npmsn se se Px------y je biti Va-r3s-n tako tako Rgp zaprl zapreti Vmep-sm v v Sa svojo svoj Px-fsa sobico sobica Ncfsa in in Cc obupoval obupovati Vmpp-sm . . . Potem potem Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n potrkala potrkati Vmep-sf njegova njegov Ps3fsnsm starejša star Agcfsn hči hči Ncfsn Eva Eva Npfsn , , , študentka študentka Ncfsn medicine medicina Ncfsg . . . In in Cc izrekla izreči Vmep-sf nekaj nekaj Rgp prijaznih prijazen Agpfpg besed beseda Ncfpg , , , da da Cs je biti Va-r3s-n Andrej Andrej Npmsn videl videti Vmbp-sm , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n že že Q novi nov Agpmsny dan dan Ncmsn lepši lep Agcmsny , , , pa pa Cc tudi tudi Q to ta Pd-nsa , , , da da Cs je biti Va-r3s-n svoje svoj Px-mpa otroke otrok Ncmpa dobro dobro Rgp vzgojil vzgojiti Vmep-sm . . .

Kopalke kopalke Ncfpn so biti Va-r3p-n že že Q v v Sl potovalki potovalka Ncfsl , , , jeziček jeziček Ncmsn na na Sl tehtnici tehtnica Ncfsl pa pa Cc še še Q nikakor nikakor Rgp noče hoteti Vmpr3s-y pasti pasti Vmbn za za Sa tista tisti Pd-mda dva dva Mlcmda odvečna odvečen Agpmda kilograma kilogram Ncmda . . . Pred pred Si vami ti Pp2-pi je biti Va-r3s-n idealna idealen Agpfsn dieta dieta Ncfsn , , , izhod izhod Ncmsn v v Sl sili sila Ncfsl ! ! !

Zvečer zvečer Rgp Florjana Florjan Npmsg ne ne Q bo biti Va-f3s-n k k Sd meni jaz Pp1-sd , , , ker ker Cs ima imeti Vmpr3s-n neke nek Pi-mpa posle posel Ncmpa čez čez Sa vikend vikend Ncmsan . . . V v Sl tujini tujina Ncfsl . . . Šmrc šmrc I . . . Bom biti Va-f1s-n pa pa Cc poiskala poiskati Vmep-sf Hildo Hilda Npfsa . . . Po po Sl vsem ves Pg-nsl tem ta Pd-nsl , , , kaj kaj Pq-nsa mi jaz Pp1-sd--y je biti Va-r3s-n naredila narediti Vmep-sf dobrega dober Agpnsg , , , sem biti Va-r1s-n res res Rgp nehvaležna nehvaležen Agpfsn do do Sg nje on Pp3fsg . . . Kako kako Rgp profesionalno profesionalno Rgp detektivsko detektivsko Rgp je biti Va-r3s-n razkrinkala razkrinkati Vmep-sf Saro Sara Npfsa ! ! !

Vanesa Vanesa Npfsn zajame zajeti Vmer3s sapo sapa Ncfsa : : : » » » Ampak ampak Cc , , , maam maam I ! ! ! Saj saj Cc nisva biti Va-r1d-y več več Q otroka otrok Ncmdn ! ! ! To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n totalno totalno Rgp bedno beden Agpnsn ! ! ! « « «

Škatla škatla Ncfsn je biti Va-r3s-n nekam nekam Rgp čudna čuden Agpfsn . . . Kot kot Cs da da Cs je biti Va-r3s-n v v Sl njej on Pp3fsl premalo premalo Rgp cigaret cigareta Ncfpg . . . Bolj bolj Rgp natančno natančno Rgp si se Px---d--y jo on Pp3fsa--y ogledam ogledati Vmer1s . . . Vse ves Pg-nsn v v Sl redu red Ncmsl , , , nihče nihče Pz-msn je on Pp3fsg--y ni biti Va-r3s-y prej prej Rgp odpiral odpirati Vmpp-sm . . .

Hilda Hilda Npfsn pravi praviti Vmbr3s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn normalno normalen Agpnsn . . . Da da Cs je biti Va-r3s-n ona on Pp3fsn počela početi Vmbp-sf svojim svoj Px-mpd staršem starš Ncmpd še še Q hujše hud Agcfpa stvari stvar Ncfpa . . . » » » Ko ko Cs sta biti Va-r3d-n me jaz Pp1-sa--y poslala poslati Vmep-sf v v Sa trgovino trgovina Ncfsa , , , nisem biti Va-r1s-y nikoli nikoli Rgp vrnila vrniti Vmep-sf ostanka ostanek Ncmsg . . . In in Cc kadar kadar Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm fotr fotr Ncmsn nadelan nadelan Appmsnn , , , sem biti Va-r1s-n mu on Pp3msd--y običajno običajno Rgp sunila suniti Vmep-sf kakšnega kakšen Pq-msa jurja jurij Ncmsay iz iz Sg denarnice denarnica Ncfsg . . . Pa pa Cc sem biti Va-r1s-n danes danes Rgp čisto čisto Rgp poštena pošten Agpfsn ženska ženska Ncfsn ! ! ! « « «

Gorazd Gorazd Npmsn Drevenšek Drevenšek Npmsn , , , predsednik predsednik Ncmsn mlade mlad Agpfsg stranke stranka Ncfsg NOVA nov Agpfsn in in Cc obenem obenem Rgp najmlajši mlad Agsmsny izmed izmed Sg kandidatov kandidat Ncmpg , , , je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs ga on Pp3msg--y volilni volilen Agpmsny dan dan Ncmsn ni biti Va-r3s-y odvrnil odvrniti Vmep-sm od od Sg praznovanja praznovanje Ncnsg martinovanja martinovanje Ncnsg , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n konec konec Ncmsn koncev konec Ncmpg tudi tudi Q njegovi njegov Ps3fsdsm ženi žena Ncfsd ime ime Ncnsn Martina Martina Npfsn . . . Noč noč Ncmsan pred pred Si volitvami volitve Ncfpi je biti Va-r3s-n mirno mirno Rgp prespal prespati Vmep-sm , , , pravi praviti Vmbr3s pa pa Cc , , , da da Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n trdo trd Agpnsn delo delo Ncnsn za za Sa kadidate kadidate Xt končalo končati Vmep-sn že že Q v v Sa petek petek Ncmsan po po Sl zadnjem zadnji Agpnsl soočenju soočenje Ncnsl . . . In in Cc kam kam Rgp naprej naprej Rgp ? ? ? Zadovoljen zadovoljen Agpmsnn z z Si volilno volilen Agpfsi kampanjo kampanja Ncfsi pravi praviti Vmbr3s , , , » » » da da Cs se se Px------y ne ne Q da dati Vmer3s vplivati vplivati Vmpn na na Sa končni končen Agpmsay rezultat rezultat Ncmsan , , , da dati Vmer3s se se Px------y pa pa Cc vplivati vplivati Vmpn na na Sa dolgoročne dolgoročen Agpmpa projekte projekt Ncmpa , , , « « « kar kar Pr-nsn se se Px------y bo biti Va-f3s-n zanj zame Pp3msa--b pokazalo pokazati Vmep-sn v v Sl naslednjih naslednji Agpmpl mesecih mesec Ncmpl , , , ko ko Cs bo biti Va-f3s-n vlada vlada Ncfsn podvržena podvržen Appfsn spremembam sprememba Ncfpd . . .

» » » Če če Cs samo samo Q pogledamo pogledati Vmer1p , , , kje kje Rgp so biti Va-r3p-n danes danes Rgp v v Sl razvoju razvoj Ncmsl bivše bivši Agpfpn republike republika Ncfpn bivše bivši Agpfsg skupne skupen Agpfsg države država Ncfsg in in Cc kje kje Rgp smo biti Va-r1p-n mi jaz Pp1mpn , , , lahko lahko Rgp na na Sa hitro hitro Rgp ugotovimo ugotoviti Vmer1p , , , da da Cs nam jaz Pp1-pd gre iti Vmbr3s dobro dobro Rgp . . . « « «

Nina Nina Npfsn je biti Va-r3s-n drugo drug Mlpnsa leto leto Ncnsa predstave predstava Ncfsg Žurka žurka Ncfsn za za Sa punce punca Ncfpa zanosila zanositi Vmep-sf , , , vendar vendar Cc zaradi zaradi Sg tega ta Pd-nsg ni biti Va-r3s-y imela imeti Vmpp-sf prav prav Q nič nič Rgp težav težava Ncfpg , , , ravno ravno Q nasprotno nasprotno Rgp . . . V v Sl predstavi predstava Ncfsl namreč namreč Cc igra igrati Vmpr3s nosečnico nosečnica Ncfsa in in Cc tako tako Rgp na na Sl odru oder Ncmsl kmalu kmalu Rgp ni biti Va-r3s-y več več Q potrebovala potrebovati Vmpp-sf umetnega umeten Agpmsg trebuha trebuh Ncmsg . . . Do do Sg rojstva rojstvo Ncnsg sina sin Ncmsay je biti Va-r3s-n igrala igrati Vmpp-sf tudi tudi Q v v Sl balkanskem balkanski Agpmsl špijonu špijon Ncmsl in in Cc Dnevu dan Ncmsl norosti norost Ncfpg . . .

5 5 Mdc . . . Ivana Ivana Npfsn obožuje oboževati Vmpr3s stare star Agpmpa dele del Ncmpa obeh oba Pg-ndg mest mesto Ncndg , , , v v Sl katerih kateri Pq-ndl živi živeti Vmpr3s , , , vendar vendar Cc se se Px------y v v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl opazi opaziti Vmer3s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n za za Sa prenovo prenova Ncfsa namenjenega namenjen Appmsg več veliko Rgc denarja denar Ncmsg . . . Razlika razlika Ncfsn v v Sl utripu utrip Ncmsl obeh oba Pg-ndg mest mesto Ncndg je biti Va-r3s-n le le Q v v Sa nedeljo nedelja Ncfsa , , , ko ko Cs se se Px------y Ljubljana Ljubljana Npfsn zavije zaviti Vmer3s v v Sa molk molk Ncmsan , , , v v Sl Zagrebu Zagreb Npmsl pa pa Cc se se Px------y na na Sl cvetnem cveten Agpmsl trgu trg Ncmsl prav prav Q ta ta Pd-msa dan dan Ncmsan dogaja dogajati Vmpr3s največ veliko Rgs . . .

Na na Sa stara star Agpnpa leta leto Ncnpa naju jaz Pp1-da vidim videti Vmbr1s kot kot Cs še še Q vedno vedno Rgp zaljubljena zaljubljen Agpmda in in Cc radovedna radoveden Agpmda vsega ves Pg-nsg , , , kar kar Pr-nsa nama jaz Pp1-dd bo biti Va-f3s-n prinesel prinesti Vmep-sm nov nov Agpmsnn dan dan Ncmsn . . . Sedela sedeti Vmpp-dm bova biti Va-f1d-n na na Sl sončku sonček Ncmsl pred pred Si kantino kantina Ncfsi Žižola Žižola Npfsn na na Sl Tartinijevem Tartinijev Aspmsl trgu trg Ncmsl v v Sl Piranu Piran Npmsl , , , ki ki Cs sem biti Va-r1s-n jo on Pp3fsa--y odprl odpreti Vmep-sm pred pred Si kratkim kratek Agpmsi skupaj skupaj Rgp s z Si prijateljem prijatelj Ncmsi Bojanom Bojan Npmsi Šalamonom Šalamon Npmsi ter ter Cc si se Px---d--y prepevala prepevati Vmpp-dm tisto tisti Pd-fsa od od Sg Sidharte Sidharta Npfsg ; ; ; » » » ker ker Cs ne ne Q verjamem verjeti Vmbr1s v v Sa telo telo Ncnsa , , , rad rad Rgp bi biti Va-c te ti Pp2-sa--y videl videti Vmbp-sm v v Sa srce srce Ncnsa ! ! ! « « «

2 2 Mdc . . . Jagodna jagoden Agpfsn maska maska Ncfsn za za Sa obraz obraz Ncmsan očisti očistiti Vmer3s in in Cc napne napeti Vmer3s kožo koža Ncfsa / / / SCHAEBEN'S SCHAEBEN'S Npmsn / / / 283,80 283,80 Mdc SIT SIT Y

3 3 Mdc . . . Tekoče tekoč Agpnsn kremno kremen Agpnsn milo milo Ncnsn z z Si vonjem vonj Ncmsi jagode jagoda Ncfsg , , , ki ki Cs neguje negovati Vmpr3s in in Cc ščiti ščititi Vmpr3s kožo koža Ncfsa pred pred Si izsušitvijo izsušitev Ncfsi / / / Florena Florena Npfsn / / / 593,00 593,00 Mdc SIT SIT Y

2 2 Mdc . . . Čevlji čevelj Ncmpn Mass Mass Npmsn , , , Laira Laira Npfsn , , , 9.900 9.900 Mdc SIT SIT Y ; ; ; torbica torbica Ncfsn Mass Mass Npmsn , , , K. K. Y Play Play Npmsn USA USA Npfsn limited limited Xf , , , 5.950 5.950 Mdc SIT SIT Y

Ko ko Cs pripoveduje pripovedovati Vmpr3s pred pred Si kamero kamera Ncfsi , , , je biti Va-r3s-n videti videti Vmbn kot kot Cs urejen urejen Appmsnn genij genij Ncmsn iz iz Sg sosednje sosednji Agpfsg ulice ulica Ncfsg . . . Kadar kadar Cs svoja svoj Px-npa značilna značilen Agpnpa očala očala Ncnpa združi združiti Vmer3s z z Si nevpadljivo nevpadljiv Agpfsi in in Cc sproščeno sproščen Agpfsi opravo oprava Ncfsi , , , nas jaz Pp1-pa še še Q vedno vedno Rgp prepriča prepričati Vmer3s . . .

JESENSKO jesenski Agpnsn DREVO drevo Ncnsn , , , Neža Neža Npfsn Plut Plut Npfsn , , , 2. 2. Mdo r. r. Y devetletke devetletka Ncfsg , , , OŠ OŠ Npfsn Zalog Zalog Npmsn , , , Ljubljana Ljubljana Npfsn

PREDLOG predlog Ncmsn : : : Z z Si BAGERJEM bager Ncmsi PORIVA porivati Vmpr3s VES ves Pg-msa SNEG sneg Ncmsan NA na Sa ENO en Mlpfsa STRAN stran Ncfsa HIŠE hiša Ncfsg , , , TAKO tako Rgp DA da Cs SNEG sneg Ncmsn DEL del Ncmsan HIŠE hiša Ncfsg S z Si STREHO streha Ncfsi POPOLNOMA popolnoma Rgp ZAKRIJE zakriti Vmer3s . . .

Ljubljana Ljubljana Npfsn - - - Čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n kazalo kazati Vmpp-sn , , , da da Cs se se Px------y bodo biti Va-f3p-n razmere razmera Ncfpn v v Sl državnem državen Agpnsl tožilstvu tožilstvo Ncnsl po po Sl odstopu odstop Ncmsl vodje vodja Ncmsg posebne poseben Agpfsg skupine skupina Ncfsg tožilcev tožilec Ncmpg Barbare Barbara Npfsg Brezigar Brezigar Npfsg in in Cc imenovanju imenovanje Ncnsl začasnega začasen Agpmsg vršilca vršilec Ncmsg dolžnosti dolžnost Ncfpg na na Sl tej ta Pd-fsl funkciji funkcija Ncfsl Antona Anton Npmsg Ribnikarja Ribnikar Npmsg umirile umiriti Vmep-pf , , , so biti Va-r3p-n predstavniki predstavnik Ncmpn izvršne izvršen Agpfsg oblasti oblast Ncfsg - - - podpredsednik podpredsednik Ncmsn vlade vlada Ncfsg Marjan Marjan Npmsn Podobnik Podobnik Npmsn v v Sl imenu ime Ncnsl komisije komisija Ncfsg za za Sa preprečevanje preprečevanje Ncnsa oškodovanja oškodovanje Ncnsg premoženja premoženje Ncnsg in in Cc pravosodni pravosoden Agpmsny minister minister Ncmsn Tomaž Tomaž Npmsn Marušič Marušič Npmsn - - - včeraj včeraj Rgp poskrbeli poskrbeti Vmep-pm za za Sa presenečenje presenečenje Ncnsa , , , saj saj Cc sta biti Va-r3d-n omenjena omenjen Appmdn visoka visok Agpmdn funkcionarja funkcionar Ncmdn uradno uradno Rgp predlagala predlagati Vmbp-dm , , , naj naj Cs se se Px------y začne začeti Vmer3s postopek postopek Ncmsn razrešitve razrešitev Ncfsg generalne generalen Agpfsg državne državen Agpfsg tožilke tožilka Ncfsg Zdenke Zdenka Npfsg Cerar Cerar Npfsg . . .

" " " 11. 11. Mdo pri pri Sl upravnem upraven Agpnsl sodišču sodišče Ncnsl , , , 12. 12. Mdo pri pri Sl organu organ Ncmsl za za Sa postopek postopek Ncmsan o o Sl prekrških prekršek Ncmpl . . . " " "

Življenje življenje Ncnsn in in Cc bolezen bolezen Ncfsn sta biti Va-r3d-n Štefana Štefan Npmsay Žvižej Žvižej Npmsn večkrat večkrat Rgp temeljito temeljito Rgp preizkusila preizkusiti Vmep-dm , , , ampak ampak Cc hvaležen hvaležen Agpmsnn je biti Va-r3s-n za za Sa to ta Pd-nsa . . . » » » V v Sl vseh ves Pg-npl teh ta Pd-npl letih leto Ncnpl sem biti Va-r1s-n doživel doživeti Vmep-sm marsikaj marsikaj Pi-nsa lepega lep Agpnsg kot kot Cs tudi tudi Q hudega hud Agpnsg . . . Predvsem predvsem Q paraliza paraliza Ncfsn , , , ki ki Cs sem biti Va-r1s-n jo on Pp3fsa--y prebolel preboleti Vmep-sm , , , pa pa Cc mi jaz Pp1-sd--y je biti Va-r3s-n dala dati Vmep-sf ogromno ogromen Agpfsa količino količina Ncfsa trme trma Ncfsg , , , ki ki Cs mi jaz Pp1-sd--y pomaga pomagati Vmbr3s že že Q vse ves Pg-nsa življenje življenje Ncnsa , , , « « « se se Px------y nasmehne nasmehniti Vmer3s , , , ko ko Cs sediva sedeti Vmpr1d v v Sl predprostoru predprostor Ncmsl odra oder Ncmsg trnoveljskega trnoveljski Agpnsg gledališča gledališče Ncnsg , , , nad nad Si katerim kateri Pq-nsi Štefan Štefan Npmsn , , , skupaj skupaj Rgp z z Si ženo žena Ncfsi , , , tudi tudi Q živi živeti Vmpr3s . . .

V v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl je biti Va-r3s-n vsak vsak Pg-msa teden teden Ncmsan objavljenih objavljen Appmpg najmanj najmanj Rgp osem osem Mlc-pn tedenskih tedenski Agpmpg horoskopov horoskop Ncmpg . . . Pregledali pregledati Vmep-pm smo biti Va-r1p-n vseh ves Pg-mpg osem osem Mlc-pa , , , tudi tudi Q našega naš Ps1msap v v Sl Nedeljskem nedeljski Agpmsl dnevniku dnevnik Ncmsl . . . Seveda seveda Q smo biti Va-r1p-n pozorno pozorno Rgp prebrali prebrati Vmep-pm , , , kaj kaj Pq-nsa napovedujejo napovedovati Vmpr3p rojenim rojen Appmpd v v Sl znamenju znamenje Ncnsl raka rak Ncmsg , , , torej torej Rgp v v Sl znamenju znamenje Ncnsl , , , v v Sl katerem kateri Pq-nsl je biti Va-r3s-n rojen rojen Appmsnn predsednik predsednik Ncmsn Bush Bush Npmsn . . . V v Sl Jani Jana Npfsl , , , recimo reči Vmem1p , , , mu on Pp3msd--y svetujejo svetovati Vmbr3p , , , naj naj Cs bo biti Va-f3s-n previden previden Agpmsnn na na Sl cesti cesta Ncfsl , , , v v Sl Oni Ona Npfsl , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n v v Sl službi služba Ncfsl preobremenjen preobremenjen Appmsnn , , , v v Sl Lady lady Ncfsl , , , da da Cs bolje dobro Rgc ne ne Q bo biti Va-f3s-n nikoli nikoli Rgp ( ( ( ! ! ! ) ) ) in in Cc da da Cs bo biti Va-f3s-n na na Sl ljubezenskem ljubezenski Agpnsl področju področje Ncnsl zelo zelo Rgp pestro pestro Rgp , , , v v Sl Stopu stop Ncmsl , , , da da Cs so biti Va-r3p-n zvezde zvezda Ncfpn rojenim rojen Appmpd v v Sl znamenju znamenje Ncnsl raka rak Ncmsg končno končno Rgp namenile nameniti Vmep-pf nekaj nekaj Rgp dni dan Ncmpg zasluženega zaslužen Agpmsg počitka počitek Ncmsg . . . Tudi tudi Q po po Sl horoskopu horoskop Ncmsl v v Sl Nedeljskem nedeljski Agpmsl dnevniku dnevnik Ncmsl naj naj Q bi biti Va-c se se Px------y rojenim rojen Appmpd v v Sl tem ta Pd-nsl znamenju znamenje Ncnsl sredi sredi Sg septembra september Ncmsg ne ne Q zgodilo zgoditi Vmep-sn nič nič Pz-nsn pretirano pretirano Rgp posebnega poseben Agpnsg . . .

Nedvomno nedvomno Rgp bosta biti Va-f3d-n potrebna potreben Agpmdn širša širok Agcfsn družbena družben Agpfsn akcija akcija Ncfsn in in Cc tudi tudi Q konkretno konkreten Agpnsn ukrepanje ukrepanje Ncnsn oblasti oblast Ncfsg , , , zato zato Cc smo biti Va-r1p-n se se Px------y odločili odločiti Vmep-pm , , , da da Cs bomo biti Va-f1p-n v v Sl prvi prvi Mlofsl polovici polovica Ncfsl oktobra oktober Ncmsg na na Sl Kokrici Kokrica Npfsl pripravili pripraviti Vmep-pm okroglo okrogel Agpfsa mizo miza Ncfsa , , , na na Sa katero kateri Pq-fsa bomo biti Va-f1p-n povabili povabiti Vmep-pm tudi tudi Q ministra minister Ncmsay za za Sa okolje okolje Ncnsa , , , poslance poslanec Ncmpa , , , župane župan Ncmpa vseh ves Pg-fpg občin občina Ncfpg , , , v v Sl katerih kateri Pq-fpl smo biti Va-r1p-n gostovali gostovati Vmpp-pm z z Si našimi naš Ps1fpip čistilnimi čistilen Agpfpi akcijami akcija Ncfpi , , , predsednike predsednik Ncmpa ekoloških ekološki Agpnpg združenj združenje Ncnpg in in Cc pokrovitelje pokrovitelj Ncmpa . . . Potrudili potruditi Vmep-pm se se Px------y bomo biti Va-f1p-n , , , kolikor kolikor Cs je biti Va-r3s-n v v Sl naši naš Ps1fslp moči moč Ncfsl , , , da da Cs Slovenija Slovenija Npfsn že že Q v v Sl bližji blizek Agcfsl prihodnosti prihodnost Ncfsl ne ne Q bo biti Va-f3s-n postala postati Vmep-sf eno en Mlpnsn samo sam Agpnsn veliko velik Agpnsn smetišče smetišče Ncnsn . . .

Na na Sl evropski evropski Agpfsl strani stran Ncfsl spet spet Rgp čakajo čakati Vmpr3p posredniki posrednik Ncmpn , , , ki ki Cs jim on Pp3mpd--y pokažejo pokazati Vmer3p pot pot Ncfsa k k Sd poljem polje Ncnpd paradižnikov paradižnik Ncmpg in in Cc rastlinjakom rastlinjak Ncmpd v v Sl španskem španski Agpnsl zaledju zaledje Ncnsl . . . Včasih včasih Rgp mora morati Vmpr3s begunec begunec Ncmsn plačati plačati Vmen kar kar Rgp 600.000 600.000 Mdc tolarjev tolar Ncmpg , , , da da Cs sme smeti Vmpr3s garati garati Vmpn na na Sl prašnih prašen Agpfpl andaluzijskih andaluzijski Agpfpl plantažah plantaža Ncfpl . . . Da da Cs o o Sl smrtni smrten Agpfsl nevarnosti nevarnost Ncfsl bega beg Ncmsg sploh sploh Q ne ne Q govorimo govoriti Vmpr1p . . .

Začelo začeti Vmep-sn se se Px------y je biti Va-r3s-n pred pred Si petimi pet Mlc-pi leti leto Ncnpi , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n Darinka Darinka Npfsn začela začeti Vmep-sf resno resno Rgp razmišljati razmišljati Vmpn o o Sl lastni lasten Agpfsl hiši hiša Ncfsl . . . Prej prej Rgp je biti Va-r3s-n dve dva Mlcnda leti leto Ncnda prebirala prebirati Vmpp-sf oglase oglas Ncmpa , , , naročala naročati Vmpp-sf je biti Va-r3s-n prospekte prospekt Ncmpa Marlesa Marles Npmsg , , , Jelovice Jelovica Npfsg , , , družina družina Ncfsn je biti Va-r3s-n sanjarila sanjariti Vmpp-sf nad nad Si lepimi lep Agpmpi obeti obet Ncmpi večjega velik Agcmsg doma dom Ncmsg sredi sredi Sg zelenja zelenje Ncnsg . . . Le le Q cene cena Ncfpn so biti Va-r3p-n jih on Pp3mpa--y postavljale postavljati Vmpp-pf na na Sa trdna trden Agpnpa tla tla Ncnpa . . . A a Cc vsaj vsaj Q prospekti prospekt Ncmpn so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm zastonj zastonj Rgp ... ... ...

" " " Spet spet Rgp nisem biti Va-r1s-y mogla moči Vmpp-sf verjeti verjeti Vmbn . . . Prodala prodati Vmep-sf sem biti Va-r1s-n trisobno trisoben Agpnsa stanovanje stanovanje Ncnsa in in Cc kupec kupec Ncmsn nas jaz Pp1-pa je biti Va-r3s-n kajpak kajpak Q že že Q pred pred Si tremi trije Mlcnpi leti leto Ncnpi izselil izseliti Vmep-sm . . . Si se Px---d--y predstavljate predstavljati Vmpr2p ? ? ? ! ! ! Na na Sa cesto cesta Ncfsa z z Si družino družina Ncfsi , , , ogoljufali ogoljufati Vmep-pm so biti Va-r3p-n me jaz Pp1-sa--y za za Sa kupnino kupnina Ncfsa in in Cc prihranke prihranek Ncmpa , , , plača plača Ncfsn 128.000 128.000 Mdc tolarjev tolar Ncmpg , , , pet pet Mlc-pn let leto Ncnpg pravdanja pravdanje Ncnsg , , , bolezni bolezen Ncfpg ... ... ... Čudno čudno Rgp , , , da da Cs se se Px------y mi jaz Pp1-sd--y ni biti Va-r3s-y zmešalo zmešati Vmep-sn . . . In in Cc enega en Mlpmsa od od Sg krivcev krivec Ncmpg , , , no no Q , , , edinega edin Agpmsa pred pred Si očmi oči Ncfpi pravice pravica Ncfsg , , , nagradijo nagraditi Vmer3p z z Si milo mil Agpfsi pogojno pogojen Agpfsi , , , kaznijo kazen Ncfsi ' ' ' . . .

Višnjegorci Višnjegorec Ncmpn sanjajo sanjati Vmpr3p o o Sl novi nov Agpfsl občini občina Ncfsl , , , v v Sl Dolu Dol Npmsl pri pri Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl negodujejo negodovati Vmpr3p zaradi zaradi Sg avtobusa avtobus Ncmsg mestnega mesten Agpmsg potniškega potniški Agpmsg prevoza prevoz Ncmsg , , , v v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl pa pa Cc je biti Va-r3s-n dež dež Ncmsn skazil skaziti Vmep-sm akcijo akcija Ncfsa , , , tako tako Cc da da Cs so biti Va-r3p-n prišli priti Vmep-pm le le Q najbolj najbolj Rgp vztrajni vztrajen Agpmpn - - - Majice majica Ncfpn in in Cc kape kapa Ncfpn so biti Va-r3p-n že že Q potolažile potolažiti Vmep-pf jokajoča jokajoč Agpnpa dekleta dekle Ncnpa iz iz Sg Dola Dol Npmsg

In in Cc tako tako Rgp sem biti Va-r1s-n poslušal poslušati Vmpp-sm in in Cc še še Q poslušam poslušati Vmpr1s , , , da da Cs ljudje človek Ncmpn o o Sl ljudeh človek Ncmpl nimajo imeti Vmpr3p-y dobrega dober Agpnsg mnenja mnenje Ncnsg . . .

" " " Krči krč Ncmpn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n mu on Pp3msd--y takoj takoj Rgp po po Sl tej ta Pd-fsl nesreči nesreča Ncfsl močno močen Rgp zvijali zvijati Vmpp-pm roke roka Ncfpa , , , so biti Va-r3p-n nekoliko nekoliko Rgp popustili popustiti Vmep-pm . . . Začel začeti Vmep-sm je biti Va-r3s-n pretegovati pretegovati Vmpn roke roka Ncfpa in in Cc glavo glava Ncfsa počasi počasi Rgp obračati obračati Vmpn . . . Zdaj zdaj Rgp se se Px------y tudi tudi Q že že Q zasmeji zasmejati Vmer3s in in Cc z z Si očmi oči Ncfpi občasno občasno Rgp opazuje opazovati Vmpr3s okoli okoli Sg sebe se Px---g . . . To ta Pd-nsn sicer sicer Rgp niso biti Va-r3p-y veliki velik Agpmpn napredki napredek Ncmpn , , , vendar vendar Cc so biti Va-r3p-n opazni opazen Agpmpn in in Cc sva biti Va-r1d-n jih on Pp3mpa--y oba oba Pg-mdn z z Si možem mož Ncmsi zelo zelo Rgp vesela vesel Agpmdn . . . Nikoli nikoli Rgp ne ne Q bova biti Va-f1d-n izgubila izgubiti Vmep-dm upanja upanje Ncnsg in in Cc za za Sa svojega svoj Px-msa sina sin Ncmsay bova biti Va-f1d-n naredila narediti Vmep-dm vse ves Pg-nsa , , , kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n v v Sl najini najin Ps1fsld moči moč Ncfsl . . . Morda morda Q se se Px------y bo biti Va-f3s-n kdaj kdaj Rgp našel najti Vmep-sm kdo kdo Pq-msn , , , ki ki Cs mu on Pp3msd--y bo biti Va-f3s-n lahko lahko Rgp pomagal pomagati Vmbp-sm . . . Morda morda Q bo biti Va-f3s-n to ta Pd-fsa zgodbo zgodba Ncfsa v v Sl Nedeljcu nedeljec Ncmsl prebral prebrati Vmep-sm kdo kdo Pq-msn , , , ki ki Cs pozna poznati Vmpr3s kakšen kakšen Pq-msa drug drug Mlpmsan način način Ncmsan zdravljenja zdravljenje Ncnsg podobnega podoben Agpmsg primera primera Ncmsg ali ali Cc kakšne kakšen Pq-fpa tablete tableta Ncfpa , , , ki ki Cs bi biti Va-c vsaj vsaj Q omilile omiliti Vmep-pf posledice posledica Ncfpa . . . Ne ne Q , , , upanja upanje Ncnsg pa pa Cc ne ne Q bova biti Va-f1d-n nikoli nikoli Rgp izgubila izgubiti Vmep-dm ! ! ! V v Sl življenju življenje Ncnsl se se Px------y zgodi zgoditi Vmer3s marsikaj marsikaj Pi-nsn in in Cc morda morda Q se se Px------y bo biti Va-f3s-n nekega nek Pi-msg lepega lep Agpmsg dne dan Ncmsg tudi tudi Q Vili Vili Npmsn zbudil zbuditi Vmep-sm iz iz Sg svojih svoj Px-fpg globokih globok Agpfpg sanj sanje Ncfpg ... ... ... " " "

Na na Sa vprašanje vprašanje Ncnsa , , , kam kam Rgp s z Si toliko toliko Rgp jajci jajce Ncnpi , , , je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs jih on Pp3npg--y tretjino tretjina Ncfsa proda prodati Vmer3s na na Sa mariborsko mariborski Agpnsa območje območje Ncnsa , , , dve dva Mlcfda tretjimi tretji Xt pa pa Cc kupcem kupec Ncmpd , , , zlasti zlasti Q grosistom grosist Ncmpd v v Sl Pomurju Pomurje Npnsl . . .

Zato zato Cc vsem ves Pg-mpd ljudem človek Ncmpd želim želeti Vmpr1s čim čim Rgp več veliko Rgc lepe lep Agpfsg sedanjosti sedanjost Ncfsg , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n prihodnost prihodnost Ncfsn še še Q lepša lep Agcfsn in in Cc da da Cs bo biti Va-f3s-n potem potem Rgp preteklost preteklost Ncfsn lahko lahko Rgp lep lep Agpmsnn spomin spomin Ncmsn . . . Naj naj Q vas ti Pp2-pg prihodnost prihodnost Ncfsn ne ne Q vznemirja vznemirjati Vmpr3s in in Cc preteklost preteklost Ncfsn ne ne Q zadržuje zadrževati Vmpr3s , , , da da Cs vam ti Pp2-pd sedanjost sedanjost Ncfsn ne ne Q bo biti Va-f3s-n ušla uiti Vmep-sf ! ! ! Pa pa Cc srečno srečno Rgp na na Sl novi nov Agpfsl poti pot Ncfsl ! ! !

TRAKTOR traktor Ncmsn SAME Same Npmsn LEOPARD leopard Ncmsn 4 4 Mdc X X Ncmsn 4 4 Mdc , , , letnik letnik Ncmsn 1983 1983 Mdc , , , čelni čelen Agpmsny nakladalec nakladalec Ncmsn in in Cc traktor traktor Ncmsn Mase Mase Npmsn ferguson ferguson Npmsn 4 4 Mdc x x Ncmsn 4 4 Mdc , , , 100 100 Mdc KS KS Y , , , prednja prednji Agpfsn hidravlika hidravlika Ncfsn , , , letnik letnik Ncmsn 1989 1989 Mdc , , , prodam prodati Vmer1s . . . Tel. tel. Y : : : 031 031 Mdc 377 377 Mdc 882. 882. Mdo m15198 m15198 Mdc

Draga drag Agpfsn prijateljica prijateljica Ncfsn Micika Micika Npfsn iz iz Sg Los Los Npmsg Angelesa Angeles Npmsg ! ! ! Ob ob Sl tvojem tvoj Ps2msls rojstnem rojsten Agpmsl dnevu dan Ncmsl vse ves Pg-nsa najboljše dober Agsnsa , , , predvsem predvsem Q pa pa Cc dobro dober Agpnsa zdravje zdravje Ncnsa , , , veselje veselje Ncnsa in in Cc da da Cs bi biti Va-c se se Px------y kmalu kmalu Rgp srečali srečati Vmep-pm Trezika Trezika Npfsn iz iz Sg Radenec Radenci Npmpg . . .

Ob ob Sl boleči boleč Agpfsl izgubi izguba Ncfsl se se Px------y iskreno iskreno Rgp zahvaljujemo zahvaljevati Vmpr1p vsem ves Pg-mpd dobrim dober Agpmpd sosedom sosed Ncmpd , , , sorodnikom sorodnik Ncmpd in in Cc znancem znanec Ncmpd , , , ki ki Cs ste biti Va-r2p-n v v Sl težkih težek Agpmpl trenutkih trenutek Ncmpl stali stati Vmpp-pm ob ob Sl strani stran Ncfsl , , , darovali darovati Vmbp-pm cvetje cvetje Ncnsa , , , sveče sveča Ncfpa , , , za za Sa svete svet Agpfpa maše maša Ncfpa ter ter Cc nam jaz Pp1-pd izrekli izreči Vmep-pm sožalje sožalje Ncnsa . . .

Zadnji zadnji Agpmpn podatki podatek Ncmpn o o Sl tekočih tekoč Agpnpl gibanjih gibanje Ncnpl v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl Glas glas Ncmsn gospodarstva gospodarstvo Ncnsg , , , november november Ncmsn - - - december december Ncmsn 2000 2000 Mdc 31.05.2001 31.05.2001 Mdc

Številka številka Ncfsn PP PP Npmsn 12394 12394 Mdc / / / 02 02 Mdc ( ( ( 10759 10759 Mdc ) ) ) Slovensko slovenski Agpnsn podjetje podjetje Ncnsn išče iskati Vmpr3s dobavitelja dobavitelj Ncmsay polizdelkov polizdelek Ncmpg : : : - - - Cu Cu Y trak trak Ncmsn 0,55 0,55 Mdc x x Ncmsn 1000 1000 Mdc x x Ncmsn l l Y ( ( ( DIN DIN Y 17670 17670 Mdc ) ) ) - - - 12.000 12.000 Mdc kg kg Y - - - Al Al Y trak trak Ncmsn 0,7 0,7 Mdc x x Ncmsn 1000 1000 Mdc x x Ncmsn l l Y ( ( ( 1/2 1/2 Mdc T T Ncmsn , , , barva barva Ncfsn testa testa Npmsn di di Xf moro moro Npmsn ) ) ) - - - 10.000 10.000 Mdc kg kg Y - - - Ms Ms Y trak trak Ncmsn 0,8 0,8 Mdc x x Mrc 300 300 Mdc x x Mrc l l Y ( ( ( MS MS Npmsn 63 63 Mdc 1/2 1/2 Mdc T T Ncmsn ) ) ) - - - 2000 2000 Mdc kg kg Y - - - Cu Cu Y ploščato ploščat Agpfsa 30 30 Mdc x x Ncmsn 5 5 Mdc x x Ncmsn 4500 4500 Mdc za za Sa kleparske kleparski Agpfpa kljuke kljuka Ncfpa - - - 2000 2000 Mdc kg kg Y - - - Pocinkan pocinkan Appmsnn trak trak Ncmsn 0,55 0,55 Mdc x x Ncmsn 1000 1000 Mdc x x Ncmsn l l Y ST ST Npmsn 03 03 Mdc - - - 20.000 20.000 Mdc kg kg Y . . . OZ OZ Npmsn Železopromet Železopromet Npmsn , , , Z.O.O. Z.O.O. Y , , , Podmilščakova Podmilščakov Aspfsn 18 18 Mdc , , , 1000 1000 Mdc Ljubljana Ljubljana Npfsn , , , Tel. tel. Y : : : 01 01 Mdc / / / 231 231 Mdc 44 44 Mdc 41 41 Mdc , , , Faks faks Ncmsn : : : 01 01 Mdc / / / 432 432 Mdc 51 51 Mdc 71 71 Mdc , , , Gregor Gregor Npmsn Vidic Vidic Npmsn

LJUBLJANA Ljubljana Npfsn , , , 7 7 Mdc . . . Za za Sa sofinanciranje sofinanciranje Ncnsa javnih javen Agpmpg razpisov razpis Ncmpg , , , katerih kateri Pq-mpg namen namen Ncmsn je biti Va-r3s-n spodbuditi spodbuditi Vmen razvoj razvoj Ncmsan informacijske informacijski Agpfsg družbe družba Ncfsg z z Si razvijanjem razvijanje Ncnsi infrastrukture infrastruktura Ncfsg in in Cc aplikacij aplikacija Ncfpg ( ( ( zlasti zlasti Q s z Sg področja področje Ncnsg elektronskega elektronski Agpnsg poslovanja poslovanje Ncnsg in in Cc e e Xp - - - uprave uprava Xp ) ) ) , , , omogočiti omogočiti Vmen dostop dostop Ncmsan do do Sg interneta internet Ncmsg vsem ves Pg-mpd ter ter Cc vključiti vključiti Vmen v v Sa projekte projekt Ncmpa javni javen Agpmsay in in Cc zasebni zaseben Agpmsay sektor sektor Ncmsan ter ter Cc civilno civilen Agpfsa družbo družba Ncfsa , , , bo biti Va-f3s-n ministrstvo ministrstvo Ncnsn za za Sa informacijsko informacijski Agpfsa družbo družba Ncfsa letos letos Rgp namenilo nameniti Vmep-sn 439 439 Mdc milijonov milijon Ncmpg tolarjev tolar Ncmpg . . . Javni javen Agpmpn razpisi razpis Ncmpn , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n v v Sl skladu sklad Ncmsl s z Si programom program Ncmsi Evropske evropski Agpfsg unije unija Ncfsg eEvropa eEvropa Npfsn + + + , , , že že Q potekajo potekati Vmpr3p , , , skupaj skupaj Rgp z z Si drugimi drug Mlpmpi viri vir Ncmpi pa pa Cc se se Px------y bodo biti Va-f3p-n sredstva sredstvo Ncnpn zanje zame Pp3mpa--b letos letos Rgp povečala povečati Vmep-pn na na Sa najmanj najmanj Rgp 536 536 Mdc milijonov milijon Ncmpg tolarjev tolar Ncmpg . . .

Pester pester Agpmsan počitniški počitniški Agpmsay program program Ncmsan so biti Va-r3p-n oblikovali oblikovati Vmpp-pm tudi tudi Q pri pri Sl konjiški konjiški Agpfsl Zvezi zveza Ncfsl prijateljev prijatelj Ncmpg mladine mladina Ncfsg . . . V v Sl juliju julij Ncmsl pripravljajo pripravljati Vmpr3p ustvarjalne ustvarjalen Agpfpa delavnice delavnica Ncfpa z z Si grafiko grafika Ncfsi in in Cc tehničnimi tehničen Agpmpi izdelki izdelek Ncmpi , , , avgusta avgust Ncmsg se se Px------y bodo biti Va-f3p-n mladi mlad Agpmpn lotili lotiti Vmep-pm nabiranja nabiranje Ncnsg rastlin rastlina Ncfpg in in Cc izdelave izdelava Ncfsg herbarija herbarij Ncmsg , , , posebna poseben Agpnpn doživetja doživetje Ncnpn pa pa Cc se se Px------y obetajo obetati Vmpr3p na na Sl vsakotedenskih vsakotedenski Agpmpl poučnih poučen Agpmpl izletih izlet Ncmpl . . . Slednji slednji Agpmsny vključujejo vključevati Vmpr3p spoznavanje spoznavanje Ncnsa starega star Agpnsg mestnega mesten Agpnsg jedra jedro Ncnsg , , , kolesarski kolesarski Agpmsay izlet izlet Ncmsan v v Sa Mlače Mlače Npfpa z z Si ogledom ogled Ncmsi etnološkega etnološki Agpmsg muzeja muzej Ncmsg , , , obisk obisk Ncmsan Donačke donački Agpfsg gore gora Ncfsg , , , sprehod sprehod Ncmsan do do Sg Cankarjevih Cankarjev Aspmpg ribnikov ribnik Ncmpg in in Cc potovanje potovanje Ncnsa z z Si vlakom vlak Ncmsi . . . Vse ves Pg-fpn naštete naštet Appfpn dejavnosti dejavnost Ncfpn bodo biti Va-f3p-n z z Si izjemo izjema Ncfsi izleta izlet Ncmsg z z Si vlakom vlak Ncmsi in in Cc na na Sa Donačko donački Agpfsa goro gora Ncfsa brezplačne brezplačen Agpfpn ob ob Sl četrtkih četrtek Ncmpl dopoldne dopoldne Rgp . . . ( ( ( uk uk Y ) ) )

Predstavnik predstavnik Ncmsn ministrstva ministrstvo Ncnsg za za Sa notranje notranji Agpfpa zadeve zadeva Ncfpa Igor Igor Npmsn Vezavnik Vezavnik Npmsn je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n ministrstvo ministrstvo Ncnsn zainteresirano zainteresiran Appnsn za za Sa uskladitev uskladitev Ncfsa interesov interes Ncmpg , , , da da Cs so biti Va-r3p-n upoštevali upoštevati Vmbp-pm številne številen Agpfpa zahteve zahteva Ncfpa in in Cc da da Cs si se Px---d--y želijo želeti Vmpr3p , , , da da Cs občinski občinski Agpmsny svet svet Ncmsn pogodbo pogodba Ncfsa potrdi potrditi Vmer3s . . .

Podobno podoben Agpnsn se se Px------y je biti Va-r3s-n nekaj nekaj Rgp ur ura Ncfpg kasneje kasno Rgc zgodilo zgoditi Vmep-sn tudi tudi Q Mariborčanu Mariborčan Npmsd T. T. Y I. I. Y , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n sprl spreti Vmep-sm z z Si ženo žena Ncfsi in in Cc jo on Pp3fsa--y udaril udariti Vmep-sm , , , od od Sg takšnega takšen Pd-nsg ravnanja ravnanje Ncnsg pa pa Cc ga on Pp3msg--y niso biti Va-r3p-y odvrnila odvrniti Vmep-pn niti niti Q opozorila opozoriti Ncnpn policistov policist Ncmpg . . .

To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n zanimivo zanimiv Agpnsn vprašanje vprašanje Ncnsn . . . Na na Sa to ta Pd-fsa temo tema Ncfsa je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn že že Q kar kar Rgp nekaj nekaj Rgp špekulacij špekulacija Ncfpg . . . V v Sl primeru primer Ncmsl Türk Türk Npmsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm problem problem Ncmsn ta ta Pd-msn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n hote hote Rr ali ali Cc nehote nehote Rr s z Si svojimi svoj Px-fpi informacijami informacija Ncfpi zavajal zavajati Vmpp-sm nadzorni nadzoren Agpmsay svet svet Ncmsan Elesa Eles Npmsg . . . Zato zato Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n pojavilo pojaviti Vmep-sn vprašanje vprašanje Ncnsn kredibilnosti kredibilnost Ncfsg človeka človek Ncmsg na na Sl najvišji visok Agsfsl ravni raven Ncfsl v v Sl javnem javen Agpnsl podjetju podjetje Ncnsl . . . Njegovim njegov Ps3fpdsm izjavam izjava Ncfpd pač pač Q ni biti Va-r3s-y bilo biti Va-p-sn mogoče mogoče Rgp več več Q verjeti verjeti Vmbn . . . Gospod gospod Ncmsn je biti Va-r3s-n Türk Türk Npmsn na na Sa primer primer Ncmsan izjavljal izjavljati Vmpp-sm , , , da da Cs mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n vladna vladen Agpfsn uredba uredba Ncfsn prepovedala prepovedati Vmep-sf trgovanje trgovanje Ncnsa , , , zato zato Cc mu on Pp3msd--y ni biti Va-r3s-y uspelo uspeti Vmep-sn izvoziti izvoziti Vmen presežkov presežek Ncmpg elektrike elektrika Ncfsg . . . Ampak ampak Cc ne ne Q glede glede Rgp na na Sa to ta Pd-nsa se se Px------y je biti Va-r3s-n iz iz Sg pregleda pregled Ncmsg dokumentacije dokumentacija Ncfsg izkazalo izkazati Vmep-sn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n tudi tudi Q po po Sl uveljavitvi uveljavitev Ncfsl uredbe uredba Ncfsg še še Q naprej naprej Rgp sklepal sklepati Vmbp-sm pogodbe pogodba Ncfpa o o Sl prodaji prodaja Ncfsl elektrike elektrika Ncfsg . . . Ker ker Cs je biti Va-r3s-n vlada vlada Ncfsn takrat takrat Rgp menila meniti Vmbp-sf , , , da da Cs je biti Va-r3s-n sklepal sklepati Vmbp-sm škodljive škodljiv Agpfpa pogodbe pogodba Ncfpa , , , smo biti Va-r1p-n zadevo zadeva Ncfsa zato zato Cc predali predati Vmep-pm kriminalistični kriminalističen Agpfsd policiji policija Ncfsd . . .

Otroštvo otroštvo Ncnsn pri pri Sl vas ti Pp2-pl na na Sl eni en Mlpfsl strani stran Ncfsl simbolizira simbolizirati Vmbr3s mir mir Ncmsan , , , srečo sreča Ncfsa , , , zavetje zavetje Ncnsa , , , na na Sl drugi drug Mlpfsl strani stran Ncfsl pa pa Cc postaja postajati Vmpr3s pojem pojem Ncmsn za za Sa razbitost razbitost Ncfsa , , , praznino praznina Ncfsa in in Cc izgubljenost izgubljenost Ncfsa . . .

1860 1860 Mdc V v Sl Kalištu Kalište Npmsl na na Sl Češkem Češko Npnsl se se Px------y je biti Va-r3s-n rodil roditi Vmbp-sm znameniti znamenit Agpmsny avstrijski avstrijski Agpmsny skladatelj skladatelj Ncmsn Gustav Gustav Npmsn Mahler Mahler Npmsn . . . Svojo svoj Px-fsa glasbeno glasben Agpfsa pot pot Ncfsa je biti Va-r3s-n začel začeti Vmep-sm kot kot Cs dirigent dirigent Ncmsn , , , nekaj nekaj Rgp časa čas Ncmsg pa pa Cc je biti Va-r3s-n kot kot Cs dirigent dirigent Ncmsn deloval delovati Vmpp-sm tudi tudi Q v v Sl Ljubljani Ljubljana Npfsl ( ( ( umrl umreti Vmep-sm leta leto Ncnsg 1911 1911 Mdc ) ) ) . . .

MEDVODE Medvode Npfpn , , , 7 7 Mdc . . . - - - Po po Sl kolesarski kolesarski Agpfsl dirki dirka Ncfsl " " " Giro Giro Npmsn d'Italia d'Italia Npmsn " " " smo biti Va-r1p-n na na Sl delu delo Ncnsl v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl znova znova Rgp videli videti Vmbp-pm najboljše dober Agsmpa slovenske slovenski Agpmpa profesionalce profesionalec Ncmpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n se se Px------y pomerili pomeriti Vmep-pm na na Sl prvem prvi Mlomsl kriteriju kriterij Ncmsl po po Sl ulicah ulica Ncfpl Medvod Medvode Npfpg . . . Na na Sl 60 60 Mdc kilometrov kilometer Ncmpg dolgi dolg Agpfsl dirki dirka Ncfsl ( ( ( 100 100 Mdc krogov krog Ncmpg po po Sa 600 600 Mdc metrov meter Ncmpg ) ) ) je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm razred razred Ncmsn zase zase Px---a--b Andrej Andrej Npmsn Hauptman Hauptman Npmsn ( ( ( Tacconi Tacconi Npmsn ) ) ) , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n od od Sg 105 105 Mdc možnih možen Agpfpg zbral zbrati Vmep-sm kar kar Rgp 85 85 Mdc točk točka Ncfpg . . . Dirka dirka Ncfsn se se Px------y bo biti Va-f3s-n vpisala vpisati Vmep-sf v v Sa slovensko slovenski Agpfsa zgodovino zgodovina Ncfsa tudi tudi Q kot kot Cs zadnja zadnji Agpfsn , , , na na Sl kateri kateri Pq-fsl je biti Va-r3s-n nastopil nastopiti Vmep-sm Rajko Rajko Npmsn Petek Petek Npmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n po po Sl 18 18 Mdc sezonah sezona Ncfpl kolo kolo Ncnsa postavil postaviti Vmep-sm v v Sa kot kot Ncmsan . . .

RALLY rally Ncmsn : : : Rally rally Ncmsn KMB KMB Npmsn Zagorje Zagorje Npnsn za za Sa državno državen Agpnsa prvenstvo prvenstvo Ncnsa : : : danes danes Rgp ob ob Sl 9.30 9.30 Mdc v v Sl okolici okolica Ncfsl Zagorja Zagorje Npnsg . . .

8.10 8.10 Mdc Siebenstein Siebenstein Npmsn - - - 8.35 8.35 Mdc 1 1 Mdc , , , 2 2 Mdc ali ali Cc tri trije Mlcfpn , , , kviz kviz Ncmsn za za Sa otroke otrok Ncmpa - - - 9.00 9.00 Mdc Čebelica čebelica Ncfsn Maja Maja Npfsn - - - 9.25 9.25 Mdc Regrat regrat Ncmsn - - - 9.50 9.50 Mdc Tabaluga Tabaluga Npfsn tivi tivi Npmsn - - - 11.20 11.20 Mdc Nelly Nelly Npmsn - - - 11.30 11.30 Mdc Minty Minty Npmsn - - - 11.55 11.55 Mdc Nelly Nelly Npmsn - - - 12.10 12.10 Mdc PuR PuR Npmsn - - - 12.35 12.35 Mdc Viking Viking Npmsn Viki Viki Npmsn - - - 13.00 13.00 Mdc Danes danes Rgp - - - 13.05 13.05 Mdc TOP top Agpmsnn 7 7 Mdc , , , vikend vikend Ncmsn magazin magazin Ncmsn - - - 14.00 14.00 Mdc Sodnik sodnik Ncmsn za za Sa prekrške prekršek Ncmpa , , , " " " Smrtonosna smrtonosen Agpfsn past past Ncfsn " " " - - - 15.30 15.30 Mdc Klepet klepet Ncmsn ob ob Sl kavici kavica Ncfsl - - - 16.00 16.00 Mdc Dolce Dolce Npfsn Vita Vita Npfsn - - - 17.00 17.00 Mdc Danes danes Rgp - - - 17.05 17.05 Mdc Igra igra Ncfsn dežel dežela Ncfpg - - - 17.45 17.45 Mdc Sodeluj sodelovati Vmpm2s - - - 18.00 18.00 Mdc Diani Diana Npfsd - - - Njena njen Ps3fsnsf resnična resničen Agpfsn zgodba zgodba Ncfsn ( ( ( Diana diana Ncfsn - - - Ihr Ihr Xf wahres wahres Xf Leben Leben Npmsn ) ) ) , , , " " " Svetnica svetnica Ncfsn " " " - - - 19.00 19.00 Mdc Danes danes Rgp - - - 19.20 19.20 Mdc Vreme vreme Ncnsn - - - 19.25 19.25 Mdc Naš naš Ps1msnp Čarli Čarli Npmsn - - - 20.15 20.15 Mdc Zločini zločin Ncmpn profesorja profesor Ncmsg Capellarija Capellari Npmsn , , , tv tv Ncmsn film film Ncmsn , , , 1998 1998 Mdc , , , " " " Smrt smrt Ncfsn kralja kralj Ncmsg " " " - - - 21.45 21.45 Mdc Danes danes Rgp - - - 21.58 21.58 Mdc Vreme vreme Ncnsn - - - 22.00 22.00 Mdc ZDF ZDF Npmsn Šport šport Ncmsn - - - 23.00 23.00 Mdc Čast čast Ncfsn in in Cc vest vest Ncfsn ( ( ( The The Xf Glass Glass Xf Shield Shield Xf ) ) ) , , , am. am. Mdo film film Ncmsn , , , 1994 1994 Mdc - - - 0.40 0.40 Mdc Danes danes Rgp - - - 0.45 0.45 Mdc Sherlock Sherlock Npmsn Holmes Holmes Npmsn : : : Kremplji krempelj Ncmpn ( ( ( The The Xf Scarlet Scarlet Xf Claw Claw Xf ) ) ) , , , am. am. Y film film Ncmsn , , , 1944 1944 Mdc - - - 1.55 1.55 Mdc Danes danes Rgp - - - 2.00 2.00 Mdc Nežni nežen Agpmsny pingvin pingvin Ncmsn ( ( ( Sei Sei Xf zärtlich zärtlich Xf , , , Pinguin Pinguin Xf ) ) ) , , , film film Ncmsn , , , 1982 1982 Mdc

7.15 7.15 Mdc Otvoritev otvoritev Ncfsn programa program Ncmsg , , , pozdrav pozdrav Ncmsn ( ( ( Po po Sl koncu konec Ncmsl Jutranje jutranji Agpfsg kronike kronika Ncfsg ) ) ) - - - 7.30 7.30 Mdc Kmetijski kmetijski Agpmpn nasveti nasvet Ncmpn - - - 7.45 7.45 Mdc Po po Sa domače domače Rgp - - - 8.00 8.00 Mdc Noč noč Ncfsn in in Cc dan dan Ncmsn , , , OKC OKC Npmsn primorskih primorski Agpfpg policijskih policijski Agpfpg uprav uprava Ncfpg poročajo poročati Vmpr3p - - - 8.15 8.15 Mdc Radijska radijski Agpfsn kronika kronika Ncfsn - - - 8.30 8.30 Mdc Jutranjik jutranjik Ncmsn , , , osmrtnice osmrtnica Ncfpn - - - 8.45 8.45 Mdc Danes danes Rgp v v Sl Nedelu nedelo Ncnsl - - - 9.30 9.30 Mdc Povabilo povabilo Ncnsn na na Sa izlet izlet Ncmsan v v Sa Krpanovo Krpanov Aspfsa deželo dežela Ncfsa in in Cc rojstno rojsten Agpfsa vas vas Ncfsa slalvnega slalven Xt Martina Martin Npmsg - - - 10.30 10.30 Mdc Poročila poročilo Ncnpn , , , osmrtnice osmrtnica Ncfpn - - - 11.00 11.00 Mdc Primorski primorski Agpmpn kraji kraj Ncmpn in in Cc ljudje človek Ncmpn - - - 4. 4. Mdo zamejski zamejski Agpmsny festival festival Ncmsn amaterskih amaterski Agpfpg dramskih dramski Agpfpg skupin skupina Ncfpg Mavhinje Mavhinje Npfpn 2001 2001 Mdc - - - 11.30 11.30 Mdc Glasba glasba Ncfsn po po Sl željah želja Ncfpl - - - 12.30 12.30 Mdc Primorski primorski Agpmsny dnevnik dnevnik Ncmsn - - - 14.00 14.00 Mdc Du Du Xf jes jes Xf ? ? ? ! ! ! - - - skrajšana skrajšan Appfsn ponovitev ponovitev Ncfsn humoristične humorističen Agpfsg oddaje oddaja Ncfsg - - - 14.30 14.30 Mdc do do Sg 19.00 19.00 Mdc Šport šport Ncmsn in in Cc glasba glasba Ncfsn : : : pregled pregled Ncmsn vesti vest Ncfpg , , , odmevi odmev Ncmpn na na Sa tekmovanja tekmovanje Ncnpa , , , pogovori pogovor Ncmpn : : : Boris Boris Npmsn Zrinski Zrinski Npmsn o o Sl državni državen Agpfsl košarkarski košarkarski Agpfsl reprezentanci reprezentanca Ncfsl , , , Ivan Ivan Npmsn Štravs Štravs Npmsn o o Sl državnem državen Agpnsl jadralnem jadralen Agpnsl prvenstvu prvenstvo Ncnsl v v Sl razredu razred Ncmsl 470 470 Mdc , , , rokometni rokometen Agpmsny efrofest efrofest Ncmsn v v Sl Izoli Izola Npfsl , , , atletika atletika Ncfsn Nova nov Agpfsn Gorica Gorica Npfsn - - - 15.30 15.30 Mdc Prenos prenos Ncmsn dogodkov dogodek Ncmpg in in Cc odmevov odmev Ncmpg RASLO RASLO Npnsg - - - 17.00 17.00 Mdc Oglašanje oglašanje Ncnsn s z Sg tradicionalnega tradicionalen Agpmsg pohoda pohod Ncmsg vojnih vojen Agpmpg veteranov veteran Ncmpg in in Cc društva društvo Ncnsg Sever sever Ncmsn s z Sg pohoda pohod Ncmsg iz iz Sg Ankarana Ankaran Npmsg na na Sa Triglav Triglav Npmsan - - - 17.30 17.30 Mdc Poročila poročilo Ncnpn , , , osmrtnice osmrtnica Ncfpn - - - 19.00 19.00 Mdc Večerni večeren Agpmsny radijski radijski Agpmsny dnevnik dnevnik Ncmsn - - - prenos prenos Ncmsn RASLO RASLO Npnsg - - - 20.00 20.00 Mdc Večer večer Ncmsn večnozelenih večnozelen Agpfpg s z Si Tulio Tulio Npmsn Furlaničem Furlanič Npmsi - - - 22.00 22.00 Mdc Zrcalo zrcalo Ncnsn dneva dan Ncmsg , , , prenos prenos Ncmsn RASLO RASLO Npnsg - - - 22.30 22.30 Mdc Iz iz Sg naše naš Ps1fsgp diskoteke diskoteka Ncfsg - - - 24.00 24.00 Mdc Prenos prenos Ncmsn nočnega nočen Agpmsg programa program Ncmsg RASLO RASLO Npnsg

In in Cc na na Sl koncu konec Ncmsl poglavja poglavje Ncnsg o o Sl premikanju premikanje Ncnsl seveda seveda Q ne ne Q smete smeti Vmpr2p pozabiti pozabiti Vmen starega star Agpnsg , , , znanega znan Agpnsg , , , a a Cc ne ne Q ravno ravno Q glasno glasno Rgp izgovarjajočega izgovarjajoč Agpnsg dejstva dejstvo Ncnsg . . . Večina večina Ncfsn terencev terenec Ncmpg te ta Pd-fsg sorte sorta Ncfsg namreč namreč Cc terena teren Ncmsg nikoli nikoli Rgp ne ne Q vidi videti Vmbr3s , , , če če Cs pa pa Cc že že Q , , , je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn teren teren Ncmsn z z Si velikimi velik Agpmpi narekovaji narekovaj Ncmpi . . . Navsezadnje navsezadnje Rgp nobeden nobeden Pz-msn od od Sg njiju on Pp3mdg ni biti Va-r3s-y opremljen opremljen Appmsnn s z Si kakršnemukoli kakršenkoli Pr-msd terenu teren Ncmsd namenjenimi namenjen Appfpi gumami guma Ncfpi ; ; ; ne ne Cc pesku pesek Ncmsd , , , ne ne Cc snegu sneg Ncmsd , , , ne ne Cc blatu blato Ncnsd . . . Največ veliko Rgs terena teren Ncmsg takšni takšen Pd-mpn mehki mehek Agpmpn terenci terenec Ncmpn doživijo doživeti Vmer3p kar kar Rgp v v Sl mestu mesto Ncnsl , , , najvišja visok Agsfsn prepreka prepreka Ncfsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n 20 20 Mdc - - - centimetrski centimetrski Agpmsny pločnik pločnik Ncmsn . . .

Odzivnost odzivnost Ncfsn volanskega volanski Agpmsg mehanizma mehanizem Ncmsg je biti Va-r3s-n slaba slab Agpfsn , , , avtomobil avtomobil Ncmsn je biti Va-r3s-n prijeten prijeten Agpmsnn med med Si umirjeno umirjen Appfsi vožnjo vožnja Ncfsi in in Cc naporen naporen Agpmsnn med med Si preganjanjem preganjanje Ncnsi . . .

Hkrati hkrati Rgp vabimo vabiti Vmpr1p podjetja podjetje Ncnpa , , , da da Cs izkoristijo izkoristiti Vmer3p možnost možnost Ncfsa vpisa vpis Ncmsg svoje svoj Px-fsg ponudbe ponudba Ncfsg v v Sa Mednarodni mednaroden Agpmsay sistem sistem Ncmsan Borza borza Ncfsn ponudb ponudba Ncfpg in in Cc povpraševanj povpraševanje Ncnpg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n dostopen dostopen Agpmsnn vsem ves Pg-mpd uporabnikom uporabnik Ncmpd doma doma Rgp in in Cc v v Sl tujini tujina Ncfsl preko preko Sg spletne spleten Agpfsg strani stran Ncfsg http http Xp : : : / / / / / / www. www. Xp gzs.si gzs.si Xp / / / si si Xp / / / borza borza Xp / / / index. index. Xp htm htm Xp ali ali Cc na na Sl prijavnem prijaven Agpmsl obrazcu obrazec Ncmsl . . . Ponudbe ponudba Ncfpa in in Cc povpraševanja povpraševanje Ncnpa iz iz Sg Borze borza Ncfsg objavljamo objavljati Vmpr1p tudi tudi Q v v Sl različnih različen Agpfpl publikacijah publikacija Ncfpl doma doma Rgp in in Cc v v Sl tujini tujina Ncfsl ter ter Cc nudimo nuditi Vmpr1p možnost možnost Ncfsa vnosa vnos Ncmsg v v Sa posamezne posamezen Agpmpa tuje tuj Agpmpa informacijske informacijski Agpmpa sisteme sistem Ncmpa . . .

Za za Sa vodenje vodenje Ncnsa oblikovalskega oblikovalski Agpmsg procesa proces Ncmsg je biti Va-r3s-n potrebna potreben Agpfsn kontinuiteta kontinuiteta Ncfsn ne ne Q le le Q v v Sl sodelovanju sodelovanje Ncnsl z z Si oblikovalci oblikovalec Ncmpi , , , temveč temveč Cc tudi tudi Q v v Sl usmeritvi usmeritev Ncfsl podjetja podjetje Ncnsg , , , z z Si upoštevanjem upoštevanje Ncnsi vseh ves Pg-npg razvojnih razvojen Agpnpg znanj znanje Ncnpg , , , inovacij inovacija Ncfpg , , , trženja trženje Ncnsg , , , gradnje gradnja Ncfsg izgleda izgled Ncmsg podjetja podjetje Ncnsg , , , nastopa nastop Ncmsg na na Sl trgu trg Ncmsl , , , upoštevanje upoštevanje Ncnsn dognanj dognanje Ncnpg varstva varstvo Ncnsg okolja okolje Ncnsg in in Cc imperativov imperativ Ncmpg za za Sa trajnostni trajnosten Agpmsay , , , uravnoteženi uravnotežen Appmsay razvoj razvoj Ncmsan , , , pa pa Cc do do Sg kategorij kategorija Ncfpg virtualnosti virtualnost Ncfsg in in Cc interaktivnosti interaktivnost Ncfsg . . .

ROK Rok Npmsn KVATERNIK Kvaternik Npmsn : : : Prav prav Q zdaj zdaj Rgp opažamo opažati Vmpr1p že že Q omenjeni omenjen Appmsay razkorak razkorak Ncmsan med med Si starim star Agpnsi in in Cc novim nov Agpnsi . . . Poslovna posloven Agpnpn darila darilo Ncnpn prehajajo prehajati Vmpr3p iz iz Sg množičnih množičen Agpnpg v v Sa izbrana izbran Appnpa , , , za za Sa bolj bolj Rgp izdelan izdelan Appmsan okus okus Ncmsan . . .

Naš naš Ps1msnp predlog predlog Ncmsn , , , za za Sa katerega kateri Pq-msa smo biti Va-r1p-n prepričani prepričan Appmpn , , , da da Cs vzdrži vzdržati Vmer3s vsakršno vsakršen Pg-fsa resno resen Agpfsa strokovno strokoven Agpfsa presojo presoja Ncfsa , , , bo biti Va-f3s-n nedvomno nedvomno Rgp vplival vplivati Vmpp-sm tudi tudi Q na na Sa maso masa Ncfsa plač plača Ncfpg v v Sl privatnem privaten Agpmsl sektorju sektor Ncmsl približno približno Rgp za za Sa 3 3 Mdc % % % . . .

V v Sl avtomobilu avtomobil Ncmsl preživim preživeti Vmer1s najmanj najmanj Rgp uro ura Ncfsa in in Cc pol pol Rgp dnevno dnevno Rgp , , , največ veliko Rgs pa pa Cc šest šest Mlc-pa do do Sg sedem sedem Mlc-pa . . . Letno letno Rgp tako tako Rgp prevozim prevoziti Vmer1s 40.000 40.000 Mdc kilometrov kilometer Ncmpg . . . Sedaj sedaj Rgp vozim voziti Vmpr1s Chrysler Chrysler Npmsan Voyager Voyager Npmsan . . . Naslednji naslednji Agpmsny bo biti Va-f3s-n nekaj nekaj Pi-nsn podobnega podoben Agpnsg , , , verjetno verjetno Rgp zopet zopet Rgp ženoprostorec ženoprostorec Xt . . . Razmišljam razmišljati Vmpr1s o o Sl Voyagerju Voyager Npmsl , , , pa pa Cc tudi tudi Q Renaultovem Renaultov Aspmsl Espaceu Espace Npmsl morda morda Q , , , bo biti Va-f3s-n Trajet Trajet Npmsn ali ali Cc pa pa Cc celo celo Q eden eden Mlpmsn od od Sg boljših dober Agcmpg limuzinskih limuzinski Agpmpg žpick žpick Xp - - - up up Xp - - - ov ov Xp . . . Povprečno povprečno Rgp presedim presedeti Vmer1s v v Sl avtomobilu avtomobil Ncmsl dve dva Mlcfda uri ura Ncfda na na Sa dan dan Ncmsan , , , njegovo njegov Ps3fsasm zunanjost zunanjost Ncfsa pa pa Cc gledam gledati Vmpr1s le le Q nekaj nekaj Rgp minut minuta Ncfpg dnevno dnevno Rgp . . . Zato zato Cc se se Px------y mi jaz Pp1-sd--y zdi zdeti Vmpr3s pomembno pomemben Agpnsn predvsem predvsem Q počutje počutje Ncnsn v v Sl avtomobilu avtomobil Ncmsl in in Cc zanesljivost zanesljivost Ncfsn med med Si vožnjo vožnja Ncfsi , , , njegova njegov Ps3fsnsm zunanjost zunanjost Ncfsn , , , uglednost uglednost Ncfsn ali ali Cc celo celo Q prestižnost prestižnost Ncfsn torej torej Rgp ni biti Va-r3s-y tako tako Rgp zelo zelo Rgp pomembna pomemben Agpfsn . . . žEnoprostorec žEnoprostorec Xt je biti Va-r3s-n veliko velik Agpnsn in in Cc udobno udoben Agpnsn vozilo vozilo Ncnsn , , , v v Sl katerem kateri Pq-nsl sediš sedeti Vmpr2s kot kot Cs doma doma Rgp v v Sl fotelju fotelj Ncmsl , , , zaradi zaradi Sg višjega visok Agcmsg sedeža sedež Ncmsg imam imeti Vmpr1s-n dober dober Agpmsan pregled pregled Ncmsan nad nad Si voziščem vozišče Ncnsi . . . Običajno običajno Rgp je biti Va-r3s-n tudi tudi Q dovolj dovolj Rgp robusten robusten Agpmsnn in in Cc z z Si močnim močen Agpmsi motorjem motor Ncmsi , , , kar kar Pr-nsn mi jaz Pp1-sd--y daje dajati Vmpr3s občutek občutek Ncmsan varnosti varnost Ncfsg . . . Končna končen Agpfsn hitrost hitrost Ncfsn avtomobila avtomobil Ncmsg ni biti Va-r3s-y tako tako Rgp zelo zelo Rgp pomembna pomemben Agpfsn , , , saj saj Cc vozim voziti Vmpr1s do do Sg 150 150 Mdc kilometrov kilometer Ncmpg na na Sa uro ura Ncfsa . . . Na na Sa vsak vsak Pg-msa način način Ncmsan pri pri Sl avtomobilu avtomobil Ncmsl najprej najprej Rgp zahtevam zahtevati Vmbr1s udobje udobje Ncnsa , , , varnost varnost Ncfsa , , , zanesljivost zanesljivost Ncfsa , , , na na Sl koncu konec Ncmsl pa pa Cc je biti Va-r3s-n tudi tudi Q potovalna potovalen Agpfsn hitrost hitrost Ncfsn . . . Najraje rad Rgs vozim voziti Vmpr1s limuzine limuzina Ncfpa , , , že že Q dvajset dvajset Mlc-pa let leto Ncnpg pa pa Cc imam imeti Vmpr1s-n karavana karavan Ncmsay ali ali Cc ženoprostorca ženoprostorec Xt . . . Odločujoči odločujoč Agpmpn kriteriji kriterij Ncmpn pri pri Sl nakupu nakup Ncmsl avta avt Ncmsg so biti Va-r3p-n zanesljivost zanesljivost Ncfsn , , , udobnost udobnost Ncfsn vožnje vožnja Ncfsg in in Cc ekonomičnost ekonomičnost Ncfsn . . .

V v Sa klub klub Ncmsan se se Px------y je biti Va-r3s-n vključilo vključiti Vmep-sn 123 123 Mdc brezposelnih brezposeln Agpmpg , , , od od Sg katerih kateri Pq-mpg se se Px------y jih on Pp3mpg--y je biti Va-r3s-n 20 20 Mdc že že Q uspelo uspeti Vmep-sn zaposliti zaposliti Vmen

O o Sl delu delo Ncnsl kluba klub Ncmsg je biti Va-r3s-n treba treba Rgp zapisati zapisati Vmen še še Q to ta Pd-nsa , , , da da Cs se se Px------y člani član Ncmpn prva prvi Mlomda dva dva Mlcmda tedna teden Ncmda učijo učiti Vmpr3p predvsem predvsem Q učinkovitega učinkovit Agpmsg osebnega oseben Agpmsg marketinga marketing Ncmsg ter ter Cc iskanja iskanje Ncnsg dela delo Ncnsg in in Cc delodajalcev delodajalec Ncmpg , , , zatem zatem Rgp pa pa Cc še še Q šest šest Mlc-pa tednov teden Ncmpg iščejo iskati Vmpr3p zaposlitev zaposlitev Ncfsa , , , in in Cc sicer sicer Cc sami sam Agpmpn in in Cc ob ob Sl pomoči pomoč Ncfsl vodje vodja Ncmsg kluba klub Ncmsg ter ter Cc drugih drug Mlpmpg članov član Ncmpg . . . Storitve storitev Ncfpn kluba klub Ncmsg so biti Va-r3p-n jim on Pp3mpd--y na na Sa voljo volja Ncfsa sicer sicer Rgp največ veliko Rgs 12 12 Mdc tednov teden Ncmpg . . . Iz iz Sg programa program Ncmsg naj naj Q omenimo omeniti Vmer1p ustrezno ustrezen Agpnsa pogovarjanje pogovarjanje Ncnsa po po Sl telefonu telefon Ncmsl , , , pisanje pisanje Ncnsa prošenj prošenje Ncnpg za za Sa zaposlitev zaposlitev Ncfsa , , , kako kako Rgp se se Px------y pogovarjati pogovarjati Vmpn z z Si odgovornim odgovoren Agpmsi o o Sl zaposlitvi zaposlitev Ncfsl ... ... ... V v Sl klubu klub Ncmsl se se Px------y naučijo naučiti Vmer3p , , , kakšna kakšen Pq-npa priporočila priporočilo Ncnpa je biti Va-r3s-n treba treba Rgp zbrati zbrati Vmen , , , kakšne kakšen Pq-mpa spremne spremen Agpmpa dokumente dokument Ncmpa priskrbeti priskrbeti Vmen in in Cc kako kako Rgp se se Px------y vesti vesti Vmpn prvi prvi Mlomsa dan dan Ncmsan v v Sl službi služba Ncfsl , , , se se Px------y zahvaliti zahvaliti Vmen za za Sa zaposlitev zaposlitev Ncfsa in in Cc kako kako Rgp jo on Pp3fsa--y tudi tudi Q obdržati obdržati Vmen . . . Program program Ncmsn je biti Va-r3s-n torej torej Rgp takšen takšen Pd-msn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n v v Sa pomoč pomoč Ncfsa tistim tisti Pd-mpd , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n pripravljeni pripravljen Appmpn vzeti vzeti Vmen svojo svoj Px-fsa usodo usoda Ncfsa v v Sa svoje svoj Px-fpa roke rok Ncfpa in in Cc ne ne Q čakati čakati Vmpn , , , da da Cs zanje zame Pp3mpa--b poskrbi poskrbeti Vmer3s kdo kdo Pq-msn drug drug Mlpmsnn . . .

RIBNICA Ribnica Npfsn - - - Pater pater Ncmsn in in Cc jezikoslovec jezikoslovec Ncmsn Stanislav Stanislav Npmsn Škrabec Škrabec Npmsn je biti Va-r3s-n eden eden Mlpmsn najzaslužnejših zaslužen Agsmpg mož mož Ncmpg ribniške ribniški Agpfsg doline dolina Ncfsg . . . Njegovo njegov Ps3fsasm 150 150 Mdc - - - letnico letnica Ncfsa rojstva rojstvo Ncnsg so biti Va-r3p-n počastili počastiti Vmep-pm pred pred Si dvema dva Mlcndi letoma leto Ncndi . . . Staro star Agpfsa domačijo domačija Ncfsa v v Sl Hrovači Hrovača Npfsl pri pri Sl Ribnici Ribnica Npfsl ( ( ( na na Sl sliki slika Ncfsl ) ) ) , , , kjer kjer Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n 7. 7. Mdo novembra november Ncmsg 1844 1844 Mdc rodil roditi Vmbp-sm ta ta Pd-msn pomemben pomemben Agpmsnn mož mož Ncmsn slovenske slovenski Agpfsg kulture kultura Ncfsg , , , bodo biti Va-f3p-n člani član Ncmpn družine družina Ncfsg Škrabec Škrabec Npmsn z z Si zasebnim zaseben Agpmsi denarjem denar Ncmsi v v Sl celoti celota Ncfsl preuredili preurediti Vmep-pm v v Sa sodoben sodoben Agpmsan muzej muzej Ncmsan . . . Tako tako Rgp bodo biti Va-f3p-n omogočili omogočiti Vmep-pm , , , da da Cs v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl ohranimo ohraniti Vmer1p še še Q en en Mlpmsa pomemben pomemben Agpmsan kulturni kulturen Agpmsay spomenik spomenik Ncmsan . . . Domačijo domačija Ncfsa sestavljajo sestavljati Vmpr3p stanovanjska stanovanjski Agpfsn hiša hiša Ncfsn , , , svinjak svinjak Ncmsn , , , lesena lesen Agpfsn kašča kašča Ncfsn , , , ki ki Cs ima imeti Vmpr3s-n ohranjeno ohranjen Appfsa dero dera Ncfsa za za Sa sušenje sušenje Ncnsa različnih različen Agpfpg vrst vrsta Ncfpg žita žito Ncnsg , , , kozolec kozolec Ncmsan in in Cc skedenj skedenj Ncmsan . . . K k Sd sodelovanju sodelovanje Ncnsd so biti Va-r3p-n povabili povabiti Vmep-pm konservatorske konservatorski Agpmpa , , , muzejske muzejski Agpmpa in in Cc projektno projekten Agpnsn - - - arhitekturne arhitekturen Agpmpa strokovnjake strokovnjak Ncmpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n skupaj skupaj Rgp predlagali predlagati Vmbp-pm načrt načrt Ncmsan ambientalne ambientalen Agpfsg muzejske muzejski Agpfsg predstavitve predstavitev Ncfsg . . . ( ( ( Foto foto Ncmsn : : : Milan Milan Npmsn Glavonjić Glavonjić Npmsn ) ) )

LJUBLJANA Ljubljana Npfsn , , , ZAGORJE Zagorje Npnsn , , , VRHNIKA Vrhnika Npfsn , , , 13 13 Mdc . . . - - - Mladi mlad Agpmpn prestopniki prestopnik Ncmpn uporabljajo uporabljati Vmpr3p najrazličnejše različen Agsmpa načine način Ncmpa , , , da da Cs svojim svoj Px-fpd žrtvam žrtev Ncfpd poberejo pobrati Vmer3p tistih tisti Pd-mpg nekaj nekaj Rgp tolarjev tolar Ncmpg . . . Večina večina Ncfsn se se Px------y jih on Pp3mpg--y zanaša zanašati Vmpr3s na na Sa golo gol Agpfsa silo sila Ncfsa , , , nekateri nekateri Pi-mpn pa pa Cc so biti Va-r3p-n tudi tudi Q bolj bolj Rgp prefinjeni prefinjen Agpmpn in in Cc si se Px---d--y pomagajo pomagati Vmbr3p tudi tudi Q z z Si ženskimi ženski Agpmpi čari čar Ncmpi . . .

Člani član Ncmpn vlade vlada Ncfsg so biti Va-r3p-n se se Px------y včeraj včeraj Rgp seznanili seznaniti Vmep-pm tudi tudi Q s z Si poročilom poročilo Ncnsi o o Sl dopolnilnih dopolnilen Agpnpl pogajanjih pogajanje Ncnpl za za Sa sklenitev sklenitev Ncfsa novega nov Agpmsg socialnega socialen Agpmsg sporazuma sporazum Ncmsg o o Sl socialni socialen Agpfsl varnosti varnost Ncfsl med med Si Slovenijo Slovenija Npfsi in in Cc Avstrijo Avstrija Npfsi . . . Premier premier Ncmsn Drnovšek Drnovšek Npmsn pa pa Cc bo biti Va-f3s-n v v Sa soboto sobota Ncfsa sodeloval sodelovati Vmpp-sm na na Sl vrhunskem vrhunski Agpnsl srečanju srečanje Ncnsl predstavnikov predstavnik Ncmpg vlad vlada Ncfpg članic članica Ncfpg EU EU Npfsg in in Cc pridruženih pridružen Appfpg članic članica Ncfpg , , , na na Sa katerega kateri Pq-nsa ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n povabil povabiti Vmep-sm predsedujoči predsedujoč Agpmsny srečanja srečanje Ncnsg , , , irski irski Agpmsny predsednik predsednik Ncmsn vlade vlada Ncfsg . . . Janez Janez Npmsn Drnovšek Drnovšek Npmsn bo biti Va-f3s-n na na Sl tem ta Pd-nsl srečanju srečanje Ncnsl , , , kjer kjer Cs se se Px------y bodo biti Va-f3p-n pogovarjali pogovarjati Vmpp-pm o o Sl sodelovanju sodelovanje Ncnsl držav država Ncfpg na na Sl področju področje Ncnsl pravosodja pravosodje Ncnsg , , , boja boj Ncmsg proti proti Sd organiziranemu organiziran Appmsd kriminalu kriminal Ncmsd , , , nelegalni nelegalen Agpfsd trgovini trgovina Ncfsd z z Si drogami droga Ncfpi in in Cc ljudmi človek Ncmpi , , , spregovoril spregovoriti Vmep-sm o o Sl slovenskem slovenski Agpnsl uresničevanju uresničevanje Ncnsl predpristopne predpristopen Agpfsg strategije strategija Ncfsg . . .

Igre igra Ncfpn na na Sa srečo sreča Ncfsa so biti Va-r3p-n občutljivo občutljiv Agpnsn področje področje Ncnsn - - - Ali ali Rgp gre iti Vmbr3s pri pri Sl tem ta Pd-nsl za za Sa avtorsko avtorski Agpnsa delo delo Ncnsa ? ? ?

LJUBLJANA Ljubljana Npfsn , , , 13 13 Mdc . . . - - - Čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n predsednik predsednik Ncmsn dr. dr. Y Marjan Marjan Npmsn Hribar Hribar Npmsn razpravljalce razpravljalec Ncmpa nenehno nenehno Rgp pozival pozivati Vmpp-sm , , , da da Cs ne ne Q bi biti Va-c dramatizirali dramatizirati Vmbp-pm , , , se se Px------y čustvenim čustven Agpfpd razpravam razprava Ncfpd na na Sl včerajšnji včerajšnji Agpfsl seji seja Ncfsl strokovnega strokoven Agpmsg sveta svet Ncmsg za za Sa splošno splošen Agpnsa izobraževanje izobraževanje Ncnsa le le Q ni biti Va-r3s-y bilo biti Va-p-sn mogoče mogoče Rgp izogniti izogniti Vmen . . . Povod povod Ncmsn za za Sa to ta Pd-nsa je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf obravnava obravnava Ncfsn predloga predlog Ncmsg predmetnika predmetnik Ncmsg osnovne osnoven Agpfsg šole šola Ncfsg , , , ki ki Cs nekatere nekateri Pi-mpa predmete predmet Ncmpa , , , na na Sa primer primer Ncmsan glasbeno glasben Agpfsa in in Cc likovno likoven Agpfsa vzgojo vzgoja Ncfsa , , , umika umikati Vmpr3s iz iz Sg obveznega obvezen Agpmsg dela del Ncmsg predmetnika predmetnik Ncmsg zadnjega zadnji Agpnsg triletja triletje Ncnsg osnovne osnoven Agpfsg šole šola Ncfsg . . . Razprava razprava Ncfsn se se Px------y je biti Va-r3s-n končala končati Vmep-sf z z Si odstopom odstop Ncmsi člana član Ncmsg sveta svet Ncmsg Bogoslava Bogoslav Npmsg Kalaša Kalaš Npmsg , , , akademskega akademski Agpmsg slikarja slikar Ncmsg in in Cc rednega reden Agpmsg profesorja profesor Ncmsg na na Sl Akademiji akademija Ncfsl za za Sa likovne likoven Agpfpa umetnosti umetnost Ncfpa . . .

MARIBOR Maribor Npmsn , , , 13 13 Mdc . . . - - - Ugledni ugleden Agpmpn vodilni vodilen Agpmpn predstavniki predstavnik Ncmpn obeh oba Pg-fdg slovenski slovenski Xt univerz univerza Ncfdg , , , SAZU SAZU Npfsg , , , Cerkve cerkev Ncfsg in in Cc političnega političen Agpnsg življenja življenje Ncnsg so biti Va-r3p-n se se Px------y zbrali zbrati Vmep-pm na na Sl slovesnosti slovesnost Ncfsl v v Sl Kazinski kazinski Agpfsl dvorani dvorana Ncfsl , , , med med Si katero kateri Pq-fsi so biti Va-r3p-n ljubljanskemu ljubljanski Agpmsd nadškofu nadškof Ncmsd , , , slovenskemu slovenski Agpmsd metropolitu metropolit Ncmsd in in Cc članu član Ncmsd Evropske evropski Agpfsg akademije akademija Ncfsg znanosti znanost Ncfsg in in Cc umetnosti umetnost Ncfsg dr. dr. Y Alojziju Alojzij Npmsd Šuštarju Šuštar Npmsd podelili podeliti Vmep-pm častni časten Agpmsay doktorat doktorat Ncmsan . . .

9.25Val 9.25Val Xt d'Isere d'Isere Npmsn : : : Svetovni svetoven Agpmsny pokal pokal Ncmsn v v Sl alpskem alpski Agpnsl smučanju smučanje Ncnsl , , , veleslalom veleslalom Ncmsn ( ( ( Ž ž Y ) ) ) , , , prenos prenos Ncmsn 1. 1. Mdo teka tek Ncmsg

Po po Sl Huntingtonovem Huntingtonov Aspnsl mnenju mnenje Ncnsl bo biti Va-f3s-n torej torej Rgp večji velik Agcmsny del del Ncmsn sveta svet Ncmsg prav prav Q zaradi zaradi Sg modernizacije modernizacija Ncfsg vse vse Rgp bolj bolj Rgp protizahodno protizahodno Rgp nastrojen nastrojen Appmsnn in in Cc v v Sl tem ta Pd-msl smislu smisel Ncmsl še še Q bolj bolj Rgp zainteresiran zainteresiran Appmsnn za za Sa prekinitev prekinitev Ncfsa globalne globalen Agpfsg dominacije dominacija Ncfsg Zahoda zahod Ncmsg . . . Z z Si oblikovanjem oblikovanje Ncnsi te ta Pd-fsg napovedi napoved Ncfsg se se Px------y je biti Va-r3s-n akademik akademik Ncmsn iz iz Sg vloge vloga Ncfsg znanstvenega znanstven Agpmsg in in Cc neobremenjenega neobremenjen Agpmsg preučevalca preučevalec Ncmsg gibanj gibanje Ncnpg v v Sl mednarodnih mednaroden Agpmpl odnosih odnos Ncmpl nekako nekako Rgp prelevil preleviti Vmep-sm v v Sa svetovalca svetovalec Ncmsay zahodnega zahoden Agpmsg sveta svet Ncmsg in in Cc začel začeti Vmep-sm nastopati nastopati Vmpn kot kot Cs insider insider Ncmsn , , , ki ki Cs zaskrbljeno zaskrbljeno Rgp spremlja spremljati Vmpr3s usodo usoda Ncfsa svojega svoj Px-nsg civilizacijskega civilizacijski Agpnsg okolja okolje Ncnsg . . . Tako tako Rgp je biti Va-r3s-n menil meniti Vmbp-sm , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y moral morati Vmpp-sm Zahod zahod Ncmsn otresti otresti Vmen iluzije iluzija Ncfsg o o Sl svoji svoj Px-fsl univerzalnosti univerzalnost Ncfsl oziroma oziroma Cc univerzalnosti univerzalnost Ncfsl svojih svoj Px-fpg vrednot vrednota Ncfpg ( ( ( človekove človekov Agpfpn pravice pravica Ncfpn , , , ločitev ločitev Ncfsn cerkve cerkev Ncfsg od od Sg države država Ncfsg , , , vladavina vladavina Ncfsn prava pravo Ncnsg , , , demokracija demokracija Ncfsn ) ) ) in in Cc jih on Pp3fpa--y prenehati prenehati Vmen vsiljevati vsiljevati Vmpn bistveno bistveno Rgp drugačnim drugačen Agpnpd civilizacijsko civilizacijski Agpnsn - - - kulturnim kulturen Agpnpd okoljem okolje Ncnpd , , , ki ki Cs jih on Pp3fpa--y bodo biti Va-f3p-n zaradi zaradi Sg svoje svoj Px-fsg naraščajoče naraščajoč Agpfsg samozavesti samozavest Ncfsg vedno vedno Rgp manj manj Rgp pripravljena pripravljen Appnpn sprejemati sprejemati Vmpn . . . Nezahodne nezahoden Agpfpn družbe družba Ncfpn Zahod zahod Ncmsan zaradi zaradi Sg njegove njegov Ps3fsgsm samozaverovanosti samozaverovanost Ncfsg zaznavajo zaznavati Vmpr3p kot kot Cs imperialistični imperialističen Agpmsay tujek tujek Ncmsan , , , ki ki Cs se se Px------y verbalno verbalno Rgp sicer sicer Rgp predstavlja predstavljati Vmpr3s kot kot Cs nosilec nosilec Ncmsn vsezveličavnih vsezveličaven Agpfpg resnic resnica Ncfpg , , , dejansko dejansko Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n v v Sl njegovem njegov Ps3nslsm ravnanju ravnanje Ncnsl veliko veliko Rgp hipokrizije hipokrizija Ncfsg ( ( ( vojaška vojaški Agpfsn intervencija intervencija Ncfsn v v Sl Kuvajtu Kuvajt Npmsl in in Cc bolj bolj Rgp ali ali Cc manj manj Rgp mirno miren Agpnsn opazovanje opazovanje Ncnsn masakriranja masakriranje Ncnsg bosanskih bosanski Agpmpg Muslimanov Musliman Npmpg , , , zagovarjanje zagovarjanje Ncnsn liberalizacije liberalizacija Ncfsg svetovne svetoven Agpfsg trgovine trgovina Ncfsg za za Sa industrijske industrijski Agpmpa izdelke izdelek Ncmpa in in Cc protekcionizem protekcionizem Ncmsn glede glede Sg kmetijskih kmetijski Agpmpg izdelkov izdelek Ncmpg , , , promoviranje promoviranje Ncnsn demokracije demokracija Ncfsg , , , a a Cc le le Q dokler dokler Cs ne ne Q pride priti Vmer3s do do Sg zmage zmaga Ncfsg islamske islamski Agpfsg stranke stranka Ncfsg ... ... ... ) ) ) . . .

LJUBLJANA Ljubljana Npfsn , , , 13 13 Mdc . . . - - - Čeprav čeprav Cs so biti Va-r3p-n nogometaši nogometaš Ncmpn na na Sl zasluženih zaslužen Agpfpl zimskih zimski Agpfpl počitnicah počitnice Ncfpl , , , na na Sl Nogometni nogometen Agpfsl zvezi zveza Ncfsl Slovenije Slovenija Npfsg ( ( ( NZS NZS Npfsn ) ) ) ni biti Va-r3s-y časa čas Ncmsg za za Sa zimsko zimski Agpnsa spanje spanje Ncnsa . . . Generalni generalen Agpmsny sekretar sekretar Ncmsn NZS NZS Npfsg Dane Dane Npmsn Jošt Jošt Npmsn ima imeti Vmpr3s-n polne poln Agpfpa roke roka Ncfpa dela delo Ncnsg , , , saj saj Cc mora morati Vmpr3s " " " delati delati Vmpn za za Sa dva dva Mlcmda " " " , , , ker ker Cs je biti Va-r3s-n njegova njegov Ps3fsnsm " " " desna desni Agpfsn roka roka Ncfsn " " " Andrej Andrej Npmsn Zalar Zalar Npmsn na na Sl bolniški bolniška Agpfsl . . . Vse ves Pg-nsn delo delo Ncnsn je biti Va-r3s-n podrejeno podrejen Appnsn pripravam priprava Ncfpd na na Sa tradicionalno tradicionalen Agpnsa novoletno novoleten Agpnsa srečanje srečanje Ncnsa , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n v v Sa petek petek Ncmsan , , , 20. 20. Mdo decembra december Ncmsg , , , na na Sl katerem kateri Pq-nsl bodo biti Va-f3p-n izžrebali izžrebati Vmep-pm para par Ncmda polfinala polfinale Ncmsg slovenskega slovenski Agpmsg pokala pokal Ncmsg , , , delili deliti Vmpp-pm priznanja priznanje Ncnpa za za Sa leto leto Ncnsa 1996 1996 Mdc , , , podpisali podpisati Vmep-pm pogodbo pogodba Ncfsa z z Si Adidasom Adidas Npmsi ... ... ...

CELOVEC Celovec Npmsn , , , 13 13 Mdc . . . - - - Konzulat konzulat Ncmsn Republike republika Ncfsg Slovenije Slovenija Npfsg v v Sl Celovcu Celovec Npmsl je biti Va-r3s-n včeraj včeraj Rgp prejel prejeti Vmep-sm grozilno grozilen Agpnsa pismo pismo Ncnsa , , , v v Sl katerem kateri Pq-nsl je biti Va-r3s-n pisec pisec Ncmsn manjšine manjšina Ncfpa v v Sl Avstriji Avstrija Npfsl označil označiti Vmep-sm za za Sa " " " parazite parazit Ncmpa " " " in in Cc zagrozil zagroziti Vmep-sm z z Si njihovim njihov Ps3nsip uničenjem uničenje Ncnsi . . . Enako enak Pi-nsa pismo pismo Ncnsa sta biti Va-r3d-n prejeli prejeti Vmep-df tudi tudi Q uredništvi uredništvo Ncfdn dveh dva Mlcmdg slovenskih slovenski Agpmdg časopisov časopis Ncmdg na na Sl avstrijskem avstrijski Agpnsl Koroškem Koroško Npnsl , , , Slovenskega slovenski Agpmsg vestnika vestnik Ncmsg in in Cc Našega naš Ps1msgp tednika tednik Ncmsg . . .

MÜLLER Müller Npmsn - - - FREIENFELS Freienfels Npmsn , , , R. R. Y ( ( ( 1932 1932 Mdc ) ) ) . . . Bildungs Bildungs Xf - - - und und Xf Erziehungsgeschichte Erziehungsgeschichte Xf vom vom Xf Mittelalter Mittelalter Xf bis bis Xf zum zum Xf Ausgang Ausgang Xf der der Xf Aufklärung Aufklärung Xf , , , Leipzig Leipzig Npmsn : : : Quelle Quelle Npmsn & & & Meyer Meyer Npmsn . . .

V v Sa ponev ponev Ncfsa stresemo stresti Vmer1p sesekljano sesekljan Appfsa čebulo čebula Ncfsa , , , dolijemo doliti Vmer1p morsko morski Agpfsa vodo voda Ncfsa , , , pokrijemo pokriti Vmer1p s z Si pokrovko pokrovka Ncfsi in in Cc kuhamo kuhati Vmpr1p , , , dokler dokler Cs se se Px------y čebula čebula Ncfsn ne ne Q zmehča zmehčati Vmer3s . . . Zatem zatem Rgp dodamo dodati Vmer1p olivno oliven Agpnsa olje olje Ncnsa in in Cc čez čez Sa vse ves Pg-nsa to ta Pd-nsa vlijemo vliti Vmer1p štiri štirje Mlcnpa jajca jajce Ncnpa na na Sa oko oko Ncnsa , , , začinimo začiniti Vmer1p , , , ponovno ponovno Rgp pokrijemo pokriti Vmer1p , , , dušimo dušiti Vmpr1p približno približno Rgp četrt četrt Rgp ure ura Ncfsg in in Cc jed jed Ncfsa še še Q toplo topel Agpfsa postrežemo postreči Vmer1p . . .

Trenutno trenutno Rgp je biti Va-r3s-n še še Q vedno vedno Rgp veliko veliko Rgp Hrvatov Hrvat Npmpg proti proti Sd Bobetkovi Bobetkov Aspfsd izročitvi izročitev Ncfsd Haagu Haag Npmsd , , , vendar vendar Cc pa pa Cc se se Px------y razmerje razmerje Ncnsn sil sila Ncfpg naglo naglo Rgp spreminja spreminjati Vmpr3s . . . Tako tako Rgp je biti Va-r3s-n na na Sl nedavni nedaven Agpfsl seji seja Ncfsl sabora sabor Ncmsg premier premier Ncmsn Ivica Ivica Npmsn Račan Račan Npmsn dejal dejati Vmep-sm , , , da da Cs si se Px---d--y bo biti Va-f3s-n Hrvaška Hrvaška Npfsn z z Si vsemi ves Pg-npi pravnimi praven Agpnpi sredstvi sredstvo Ncnpi prizadevala prizadevati Vmpp-sf ubraniti ubraniti Vmen Bobetka Bobetko Npmsay , , , a a Cc je biti Va-r3s-n hkrati hkrati Rgp poudaril poudariti Vmep-sm , , , da da Cs ne ne Q bo biti Va-f3s-n dopustil dopustiti Vmep-sm , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y Hrvaška Hrvaška Npfsn znašla znajti Vmep-sf pod pod Si pritiski pritisk Ncmpi sankcij sankcija Ncfpg in in Cc da da Cs bi biti Va-c bili biti Va-p-pm Hrvati Hrvat Npmpn zaradi zaradi Sg Bobetka Bobetko Npmsg prisiljeni prisiljen Appmpn jesti jesti Vmpn travo trava Ncfsa . . .

Ne ne Q čakajte čakati Vmpm2p torej torej Rgp , , , da da Cs doživite doživeti Vmer2p srčni srčen Agpmsay infarkt infarkt Ncmsan , , , da da Cs bi biti Va-c šele šele Q potem potem Rgp ukrepali ukrepati Vmpp-pm proti proti Sd svoji svoj Px-fsd jezi jeza Ncfsd . . . Z z Si več veliko Rgc zaupanja zaupanje Ncnsg drugim drug Mlpmpd ljudem človek Ncmpd in in Cc ljubeznivostjo ljubeznivost Ncfsi do do Sg njih on Pp3mpg boste biti Va-f2p-n začeli začeti Vmep-pm zmanjševati zmanjševati Vmpn škodljive škodljiv Agpmpa učinke učinek Ncmpa jeze jeza Ncfsg na na Sa svoje svoj Px-nsa telo telo Ncnsa . . . Poleg poleg Sg tega ta Pd-nsg boste biti Va-f2p-n s z Si takšnim takšen Pd-nsi vedenjem vedenje Ncnsi mnogo mnogo Rgp bolj bolj Rgp prijetni prijeten Agpmpn v v Sl družbi družba Ncfsl . . . ( ( ( ib ib Y ) ) )

" " " Seveda seveda Q . . . Imam imeti Vmpr1s-n tudi tudi Q veliko veliko Rgp njihovih njihov Ps3fpgp plošč plošča Ncfpg in in Cc zelo zelo Rgp so biti Va-r3p-n mi jaz Pp1-sd--y všeč všeč Rgp . . . Moram morati Vmpr1s pa pa Cc povedati povedati Vmen , , , da da Cs sem biti Va-r1s-n bil biti Va-p-sm razočaran razočaran Appmsnn , , , ko ko Cs sem biti Va-r1s-n si se Px---d--y zaželel zaželeti Vmep-sm imeti imeti Vmpn njihovo njihov Ps3fsap celotno celoten Agpfsa diskografijo diskografija Ncfsa . . . Izkazalo izkazati Vmep-sn se se Px------y je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc , , , da da Cs so biti Va-r3p-n njihove njihov Ps3fpnp najboljše dober Agsfpn stvari stvar Ncfpn tudi tudi Q njihove njihov Ps3fpnp največje velik Agsfpn uspešnice uspešnica Ncfpn . . . Njihove njihov Ps3fpnp druge drug Mlpfpn skladbe skladba Ncfpn mi jaz Pp1-sd--y niso biti Va-r3p-y tako tako Rgp všeč všeč Rgp . . . Moramo morati Vmpr1p si se Px---d--y biti biti Va-n tudi tudi Q na na Sl jasnem jasen Agpnsl , , , da da Cs njihova njihov Ps3fsnp glasba glasba Ncfsn ni biti Va-r3s-y surf surf Ncmsn . . . Lahko lahko Rgp bi biti Va-c jo on Pp3fsa--y opisali opisati Vmep-pm kot kot Cs tipičen tipičen Agpmsan , , , 60 60 Mdc british british Npmsn instrumental instrumental Ncmsn sound sound Npmsan ' ' ' , , , ki ki Cs ima imeti Vmpr3s-n svoje svoj Px-fpa zakonitosti zakonitost Ncfpa . . . " " "

Prireditelji prireditelj Ncmpn torej torej Rgp spremljajo spremljati Vmpr3p duh duh Ncmsan časa čas Ncmsg , , , saj saj Cc postaja postajati Vmpr3s mariborsko mariborski Agpnsn gledališče gledališče Ncnsn prav prav Q ta ta Pd-msa čas čas Ncmsan državno državen Agpnsn gledališče gledališče Ncnsn velikih velik Agpfpg razsežnosti razsežnost Ncfpg . . . Naposled naposled Rgp so biti Va-r3p-n narečja narečje Ncnpn del del Ncmsn našega naš Ps1msgp " " " državnega državen Agpmsg " " " slovenskega slovenski Agpmsg jezika jezik Ncmsg . . . Narečni narečen Agpmsny festival festival Ncmsn oživlja oživljati Vmpr3s slovenska slovenski Agpnpa narečja narečje Ncnpa in in Cc slovensko slovenski Agpnsa narodopisje narodopisje Ncnsa in in Cc prispeva prispevati Vmbr3s k k Sd žlahtnjenju žlahtnjenje Ncnsd slovenske slovenski Agpfsg narodnostne narodnosten Agpfsg istovetnosti istovetnost Ncfsg , , , zato zato Cc je biti Va-r3s-n njegovo njegov Ps3nsnsm poslanstvo poslanstvo Ncnsn vredno vreden Agpnsn pozornosti pozornost Ncfsg . . .

Leta leto Ncnsg 1997 1997 Mdc se se Px------y je biti Va-r3s-n danes danes Rgp 28 28 Mdc - - - letni leten Agpmsny administrator administrator Ncmsn iz iz Sg Leicestra Leicester Npmsg nekega nek Pi-msg večera večer Ncmsg truden truden Agpmsnn vrnil vrniti Vmep-sm z z Sg dela delo Ncnsg in in Cc ni biti Va-r3s-y imel imeti Vmpp-sm prav prav Q nobene noben Pz-fsg volje volja Ncfsg , , , da da Cs bi biti Va-c še še Q likal likati Vmpp-sm perilo perilo Ncnsa . . . Veliko veliko Rgp raje rad Rgc bi biti Va-c šel iti Vmbp-sm plezat plezati Vmpu . . . Zato zato Cc je biti Va-r3s-n vzel vzeti Vmep-sm perilo perilo Ncnsa in in Cc ga on Pp3msa--y likal likati Vmpp-sm , , , privezan privezan Appmsnn na na Sa pobočje pobočje Ncnsa hriba hrib Ncmsg - - - ekstremno ekstremen Agpnsn likanje likanje Ncnsn je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn rojeno rojen Appnsn . . . Reklamna reklamen Agpfsn kampanja kampanja Ncfsn ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n vodila voditi Vmpp-sf v v Sa Ameriko Amerika Npfsa , , , na na Sa otočje otočje Ncnsa Fidži Fidži Npmsn , , , v v Sa Avstralijo Avstralija Npfsa , , , Južno južen Agpfsa Ameriko Amerika Npfsa in in Cc na na Sa Novo nov Agpfsa Zelandijo Zelandija Npfsa , , , kjer kjer Cs je biti Va-r3s-n takoj takoj Rgp navdušil navdušiti Vmep-sm skupino skupina Ncfsa tujih tuj Agpmpg turistov turist Ncmpg . . . Člani član Ncmpn gibanja gibanje Ncnsg so biti Va-r3p-n stvar stvar Ncfsa vzeli vzeti Vmep-pm zares zares Rgp in in Cc najprej najprej Rgp razvili razviti Vmep-pm posebno poseben Agpfsa vrsto vrsta Ncfsa likalnika likalnik Ncmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n deloval delovati Vmpp-sm brez brez Sg električne električen Agpfsg energije energija Ncfsg in in Cc je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm s z Si tem ta Pd-nsi že že Q vnaprej vnaprej Rgp določen določen Appmsnn za za Sa opremo oprema Ncfsa na na Sl svetovnem svetoven Agpnsl prvenstvu prvenstvo Ncnsl . . . V v Sl Valleyu Valley Npmsl so biti Va-r3p-n našli najti Vmep-pm optimalne optimalen Agpmpa pogoje pogoj Ncmpa : : : velik velik Agpmsan travnik travnik Ncmsan , , , potok potok Ncmsan , , , gozd gozd Ncmsan in in Cc umetno umeten Agpfsa plezalno plezalen Agpfsa umetno umeten Agpfsa steno stena Ncfsa , , , ker ker Cs gore gora Ncfsg ni biti Va-r3s-y bilo biti Va-p-sn v v Sl bližini bližina Ncfsl . . .

Kritika kritika Ncfsn novih nov Agpmpg kovancev kovanec Ncmpg je biti Va-r3s-n dobila dobiti Vmep-sf nov nov Agpmsan zagon zagon Ncmsan s z Si člankom članek Ncmsi v v Sl strokovnem strokoven Agpmsl časopisu časopis Ncmsl Nature Nature Npmsn . . . V v Sl članku članek Ncmsl poročajo poročati Vmpr3p dermatolog dermatolog Ncmsn z z Sg univerzitetne univerziteten Agpfsg klinike klinika Ncfsg Zuerich Zürich Npmsn in in Cc dva dva Mlcmdn metalurga metalurg Ncmdn s z Sg tehniške tehniški Agpfsg visoke visok Agpfsg šole šola Ncfsg o o Sl dramatično dramatično Rgp zvenečih zveneč Agpfpl ugotovitvah ugotovitev Ncfpl . . . Znanstveniki znanstvenik Ncmpn so biti Va-r3p-n kovance kovanec Ncmpa za za Sa enega en Mlpmsa in in Cc dva dva Mlcmda evra evro Ncmda teden teden Ncmsan dni dan Ncmpg kopali kopati Vmpp-pm v v Sl umetnem umeten Agpmsl znoju znoj Ncmsl , , , kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n standarden standarden Agpmsnn postopek postopek Ncmsn za za Sa nakit nakit Ncmsan in in Cc kovance kovanec Ncmpa . . . Po po Sl tednu teden Ncmsl dni dan Ncmpg so biti Va-r3p-n evri evro Ncmpn oddali oddati Vmep-pm toliko toliko Rgp niklja nikelj Ncmsg , , , da da Cs so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm videti videti Vmbn , , , kot kot Cs bi biti Va-c 200 200 Mdc let leto Ncnpg ležali ležati Vmpp-pm v v Sl morju morje Ncnsl . . .

Prototip prototip Ncmsn spodnjega spodnji Agpmsg dela del Ncmsg roke roka Ncfsg ( ( ( dlan dlan Ncfsn in in Cc prsti prst Ncmpn ) ) ) preko preko Sg mikroprocesorjev mikroprocesor Ncmpg sprejema sprejemati Vmpr3s mišične mišičen Agpmpa signale signal Ncmpa , , , ki ki Cs uravnavajo uravnavati Vmpr3p gibe gib Ncmpa . . . To ta Pd-nsa opravljajo opravljati Vmpr3p posodice posodica Ncfpn , , , ki ki Cs se se Px------y polnijo polniti Vmpr3p ali ali Cc praznijo prazniti Vmpr3p s z Si tekočino tekočina Ncfsi . . . Taka tak Pd-fsn roka roka Ncfsn bo biti Va-f3s-n na na Sl trgu trg Ncmsl v v Sl dveh dva Mlcndl letih leto Ncndl in in Cc bo biti Va-f3s-n veljala veljati Vmpp-sf dvanajst dvanajst Mlc-pa tisoč tisoč Mlc-pa evrov evro Ncmpg . . .

Nasprotno nasprotno Rgp pa pa Cc so biti Va-r3p-n izplačila izplačilo Ncnpn najbolj najbolj Rgp nazadovala nazadovati Vmpp-pn v v Sl panogi panoga Ncfsl » » » poslovanje poslovanje Ncnsn z z Si nepremičninami nepremičnina Ncfpi , , , najem najem Ncmsn in in Cc poslovne posloven Agpfpn storitve storitev Ncfpn « « « , , , kjer kjer Cs so biti Va-r3p-n bila biti Va-p-pn za za Sa 80,5 80,5 Mdc odstotka odstotek Ncmsg manjša majhen Agcnpn kot kot Cs v v Sl prvem prvi Mlonsl četrtletju četrtletje Ncnsl lani lani Rgp , , , v v Sl ribištvu ribištvo Ncnsl so biti Va-r3p-n bila biti Va-p-pn manjša majhen Agcnpn za za Sa 50,8 50,8 Mdc , , , v v Sl finančnem finančen Agpnsl posredništvu posredništvo Ncnsl za za Sa 40,5 40,5 Mdc , , , v v Sl zdravstvenem zdravstven Agpnsl in in Cc socialnem socialen Agpnsl varstvu varstvo Ncnsl za za Sa 31,3 31,3 Mdc , , , v v Sl gostinstvu gostinstvo Ncnsl za za Sa 30,2 30,2 Mdc , , , v v Sl predelovalnih predelovalen Agpfpl dejavnostih dejavnost Ncfpl za za Sa 21,5 21,5 Mdc , , , v v Sl izobraževanju izobraževanje Ncnsl za za Sa 10,3 10,3 Mdc ter ter Cc v v Sl drugih drug Mlpfpl storitvah storitev Ncfpl za za Sa 3,3 3,3 Mdc odstotka odstotek Ncmsg . . .

Urad urad Ncmsn za za Sa varstvo varstvo Ncnsa konkurence konkurenca Ncfsg bo biti Va-f3s-n preveril preveriti Vmep-sm vladne vladen Agpfpa usmeritve usmeritev Ncfpa za za Sa uvoz uvoz Ncmsan in in Cc izvoz izvoz Ncmsan elektrike elektrika Ncfsg

Zadnjič zadnjič Rgp so biti Va-r3p-n v v Sl živilu živilo Ncnsl pri pri Sl nas jaz Pp1-pl odkrili odkriti Vmep-pm kloramfenikol kloramfenikol Ncmsan leta leto Ncnsg 1997 1997 Mdc , , , sicer sicer Rgp pa pa Cc veterinarska veterinarski Agpfsn uprava uprava Ncfsn v v Sl skladu sklad Ncmsl z z Si evropskimi evropski Agpfpi direktivami direktiva Ncfpi izvaja izvajati Vmpr3s redni reden Agpmsay monitoring monitoring Ncmsan za za Sa ugotavljanje ugotavljanje Ncnsa prisotnosti prisotnost Ncfsg tega ta Pd-msg prepovedanega prepovedan Appmsg antibiotika antibiotik Ncmsg , , , je biti Va-r3s-n še še Q povedal povedati Vmep-sm Kovač Kovač Npmsn . . . » » » Tako tako Rgp je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm julija julij Ncmsg letos letos Rgp opravljen opravljen Appmsnn pregled pregled Ncmsn mleka mleko Ncnsg , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n obstajal obstajati Vmpp-sm sum sum Ncmsn prisotnosti prisotnost Ncfsg kloramfenikola kloramfenikol Ncmsg . . . Vse ves Pg-fpn takratne takraten Agpfpn analize analiza Ncfpn so biti Va-r3p-n bile biti Va-p-pf negativne negativen Agpfpn . . . Avgusta avgust Ncmsg je biti Va-r3s-n sicer sicer Rgp bil biti Va-p-sm zavrnjen zavrnjen Appmsnn izvoz izvoz Ncmsn mleka mleko Ncnsg v v Sa Nemčijo Nemčija Npfsa , , , vendar vendar Cc pa pa Cc je biti Va-r3s-n šlo iti Vmbp-sn za za Sa komercialno komercialen Agpfsa zavrnitev zavrnitev Ncfsa , , , za za Sa katero kateri Pq-fsa na na Sl veterinarski veterinarski Agpfsl upravi uprava Ncfsl uradno uradno Rgp ne ne Q vemo vedeti Vmpr1p . . . Uvoznik uvoznik Ncmsn nas jaz Pp1-pa je biti Va-r3s-n pač pač Q obvestil obvestiti Vmep-sm , , , da da Cs naj naj Q bi biti Va-c s z Si hitro hiter Agpfsi metodo metoda Ncfsi ugotovili ugotoviti Vmep-pm prisotnost prisotnost Ncfsa kloramfenikola kloramfenikol Ncmsg , , , kar kar Pr-nsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn s z Si potrditvenimi potrditven Agpmpi testi test Ncmpi ovrženo ovržen Appnsn . . . Pomeni pomeniti Vmbr3s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n pač pač Q encimski encimski Agpmsny test test Ncmsn , , , ki ki Cs se se Px------y bo biti Va-f3s-n v v Sa prihodnje prihodnji Agpnsa uporabljal uporabljati Vmpp-sm pri pri Sl nas jaz Pp1-pl , , , silno silno Rgp občutljiva občutljiv Agpfsn metoda metoda Ncfsn , , , vendar vendar Cc malo malo Rgp natančna natančen Agpfsn . . . To ta Pd-nsn so biti Va-r3p-n presejalni presejalen Agpmpn testi test Ncmpn , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y v v Sl veterinarski veterinarski Agpfsl medicini medicina Ncfsl in in Cc tudi tudi Q drugod drugod Rgp uporabljajo uporabljati Vmpr3p za za Sa skrining skrining Ncmsan stanja stanje Ncnsg in in Cc po po Sl tej ta Pd-fsl poti pot Ncfsl ugotovijo ugotoviti Vmer3p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n nekaj nekaj Pi-nsn narobe narobe Rgp , , , nato nato Rgp pa pa Cc s z Si potrditvenimi potrditven Agpmpi testi test Ncmpi natančno natančno Rgp dokažejo dokazati Vmer3p , , , kaj kaj Pq-nsn je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn , , , kar kar Pr-nsn naj naj Q bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn narobe narobe Rgp . . . No no Q v v Sl tem ta Pd-msl primeru primer Ncmsl , , , na na Sa katerega kateri Pq-msa se se Px------y nekateri nekateri Pi-mpn sklicujejo sklicevati Vmpr3p , , , ni biti Va-r3s-y šlo iti Vmbp-sn za za Sa kloramfenikol kloramfenikol Ncmsan . . . Toda toda Cc na na Sl podlagi podlaga Ncfsl teh ta Pd-fpg informacij informacija Ncfpg smo biti Va-r1p-n ponovno ponovno Rgp opravili opraviti Vmep-pm vzorčenje vzorčenje Ncnsa , , , s z Si katerega kateri Pq-nsg posledico posledica Ncfsi se se Px------y pač pač Q soočamo soočati Vmpr1p danes danes Rgp . . . « « «

Vodstvo vodstvo Ncnsn JSB JSB Npfsg opaža opažati Vmpr3s pozitivne pozitiven Agpmpa trende trend Ncmpa zmanjševanja zmanjševanje Ncnsg stroškov strošek Ncmpg na na Sl določenih določen Appnpl področjih področje Ncnpl , , , predvsem predvsem Q na na Sa račun račun Ncmsan zmanjšanja zmanjšanje Ncnsg ležalne ležalen Agpfsg dobe doba Ncfsg in in Cc postopnega postopen Agpmsg prehoda prehod Ncmsg na na Sa ambulantno ambulanten Agpfsa in in Cc dnevno dneven Agpfsa obravnavo obravnava Ncfsa bolnikov bolnik Ncmpg . . . Včeraj včeraj Rgp so biti Va-r3p-n sprejeli sprejeti Vmep-pm pobudo pobuda Ncfsa , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n analizirali analizirati Vmbp-pm stroške strošek Ncmpa na na Sl oddelkih oddelek Ncmpl , , , kjer kjer Cs so biti Va-r3p-n nadpovprečno nadpovprečno Rgp visoki visok Agpmpn . . . S z Si finančnim finančen Agpmsi položajem položaj Ncmsi bodo biti Va-f3p-n seznanili seznaniti Vmep-pm predstojnike predstojnik Ncmpa oddelkov oddelek Ncmpg , , , prav prav Q tako tako Rgp pa pa Cc bodo biti Va-f3p-n na na Sa pereč pereč Agpmsan položaj položaj Ncmsan v v Sl JSB JSB Npfsl opozorili opozoriti Vmep-pm ministrstvo ministrstvo Ncnsa za za Sa zdravje zdravje Ncnsa in in Cc zavod zavod Ncmsan za za Sa zdravstveno zdravstven Agpnsa varstvo varstvo Ncnsa Slovenije Slovenija Npfsg . . .

SMS SMS Npfsn ( ( ( 4 4 Mdc ) ) ) : : : Marko Marko Npmsn Štrukelj Štrukelj Npmsn , , , Uroš Uroš Npmsn Brežan Brežan Npmsn , , , Aljoša Aljoša Npmsn Pavšič Pavšič Npmsn , , , Martina Martina Npfsn Kenda Kenda Npfsn

Peking Peking Npmsn - - - V v Sl Pekingu Peking Npmsl se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sa četrtek četrtek Ncmsan končal končati Vmep-sm 16. 16. Mdo kongres kongres Ncmsn Komunistične komunističen Agpfsg partije partija Ncfsg Kitajske Kitajska Npfsg , , , na na Sl katerem kateri Pq-msl so biti Va-r3p-n izvolili izvoliti Vmbp-pm novi nov Agpmsay centralni centralen Agpmsay komite komite Ncmsan in in Cc revidirali revidirati Vmbp-pm partijski partijski Agpmsay statut statut Ncmsan . . . Med med Si 198 198 Mdc rednimi reden Agpmpi in in Cc 158 158 Mdc nadomestnimi nadomesten Agpmpi člani član Ncmpi CK CK Npmsn ni biti Va-r3s-y dosedanjega dosedanji Agpmsg generalnega generalen Agpmsg sekretarja sekretar Ncmsg Jiang Jiang Npmsn Zemina Zemin Npmsg in in Cc petih pet Mlc-pg drugih drug Mlpmpg članov član Ncmpg stalnega stalen Agpmsg komiteja komite Ncmsg CK CK Npmsn 15. 15. Mdo sklica sklic Ncmsg . . . Znova znova Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm izvoljen izvoljen Appmsnn Hu Hu Npmsn Jintao Jintao Npmsn , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y bodo biti Va-f3p-n za za Sa novega nov Agpmsa voditelja voditelj Ncmsay partije partija Ncfsg po po Sl vsej ves Pg-fsl verjetnosti verjetnost Ncfsl imenovali imenovati Vmbp-pm danes danes Rgp , , , na na Sl prvem prvi Mlomsl plenumu plenum Ncmsl centralnega centralen Agpmsg komiteja komite Ncmsg sedanjega sedanji Agpmsg sklica sklic Ncmsg . . .

» » » Tekme tekma Ncfsg je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn hitro hitro Rgp konec konec Ncmsn . . . Dobili dobiti Vmep-pm smo biti Va-r1p-n tri trije Mlcmpa gole gol Ncmpa iz iz Sg treh trije Mlcfpg priložnosti priložnost Ncfpg , , , « « « je biti Va-r3s-n kratko kratko Rgp in in Cc jedrnato jedrnato Rgp rekel reči Vmep-sm Katanec Katanec Npmsn , , , ki ki Cs ni biti Va-r3s-y skrival skrivati Vmpp-sm nezadovoljstva nezadovoljstvo Ncnsg . . .

Vrstni vrsten Agpmsny red red Ncmsn po po Sl 9. 9. Mdo kolu kolo Ncnsl : : : Acroni Acroni Npmsn Jesenice Jesenice Npfpn ( ( ( + + + 69 69 Mdc ) ) ) 16 16 Mdc , , , Zavarovalnica zavarovalnica Ncfsn Maribor Maribor Npmsn Olimpija Olimpija Npfsn ( ( ( 46 46 Mdc ) ) ) 16 16 Mdc , , , Slavija Slavija Npfsn M M Ncmsn Optima Optima Npfsn ( ( ( 37 37 Mdc ) ) ) 16 16 Mdc , , , Maribor Maribor Npmsn 7 7 Mdc , , , Bled Bled Npmsn ( ( ( - - - 11 11 Mdc ) ) ) 5 5 Mdc , , , HIT hit Ncmsn , , , Triglav Triglav Npmsn ( ( ( -27 -27 Mdc ) ) ) 5 5 Mdc , , , HIT hit Ncmsn Casino casino Ncmsn Kranjska kranjski Agpfsn Gora Gora Npfsn ( ( ( -44 -44 Mdc ) ) ) 5 5 Mdc , , , Marc Marc Npmsn Interieri interier Ncmpn 2 2 Mdc . . .

Včeraj včeraj Rgp dopoldne dopoldne Rgp je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf črnjanska črnjanski Agpfsn ekspozitura ekspozitura Ncfsn Koroške koroški Agpfsg banke banka Ncfsg zaprta zaprt Appfsn . . . Delavci delavec Ncmpn Kristala kristal Ncmsg iz iz Sg Dravograda Dravograd Npmsg so biti Va-r3p-n pripeljali pripeljati Vmep-pm nove nov Agpfpa šipe šipa Ncfpa in in Cc jih on Pp3fpa--y montirali montirati Vmbp-pm na na Sl vratih vrata Ncnpl , , , iz iz Sg Slovenj Slovenj Npmsn Gradca Gradec Npmsg pa pa Cc so biti Va-r3p-n v v Sa banko banka Ncfsa nekaj nekaj Rgp pred pred Si enajsto enajsti Mlofsi pripeljali pripeljati Vmep-pm tudi tudi Q gotovino gotovina Ncfsa . . . Komunalni komunalen Agpmpn delavci delavec Ncmpn so biti Va-r3p-n dopoldne dopoldne Rgp še še Q pometali pometati Vmbp-pm razbito razbit Appnsa steklo steklo Ncnsa pred pred Si banko banka Ncfsi , , , ljudje človek Ncmpn pa pa Cc so biti Va-r3p-n se se Px------y pogovarjali pogovarjati Vmpp-pm le le Q o o Sl bančnem bančen Agpmsl ropu rop Ncmsl . . . Saj saj Cc se se Px------y bančni bančen Agpmsny rop rop Ncmsn v v Sl Črni Črna Npfsl res res Rgp ne ne Q zgodi zgoditi Vmer3s vsak vsak Pg-msa dan dan Ncmsan ... ... ...

Novo nov Agpnsn mesto mesto Ncnsn - - - Izpred izpred Sg gostinskega gostinski Agpmsg lokala lokal Ncmsg v v Sl Črmošnjicah Črmošnjice Npfpl pri pri Sl Stopičah Stopiče Npfpl je biti Va-r3s-n v v Sa ponedeljek ponedeljek Ncmsan neznanec neznanec Ncmsn ukradel ukrasti Vmep-sm čelado čelada Ncfsa , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n lastnik lastnik Ncmsn iz iz Sg okolice okolica Ncfsg Novega nov Agpnsg mesta mesto Ncnsg odložil odložiti Vmep-sm na na Sa krmilo krmilo Ncnsa mopeda moped Ncmsg . . . Oškodoval oškodovati Vmep-sm ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n za za Sa približno približno Rgp 20 20 Mdc tisoč tisoč Mlc-pa tolarjev tolar Ncmpg . . . J. J. Y S. S. Y

Po po Sl poročanju poročanje Ncnsl lokalnih lokalen Agpmpg medijev medij Ncmpg so biti Va-r3p-n vojaki vojak Ncmpn v v Sl starinskih starinski Agpnpl gasilskih gasilski Agpnpl vozilih vozilo Ncnpl , , , imenovanih imenovan Appnpl Zelene zelen Agpfpn boginje boginja Ncfpn , , , pozno pozno Rgp prihajali prihajati Vmpp-pm na na Sa prizorišče prizorišče Ncnsa požarov požar Ncmpg , , , medtem medtem Rgp ko ko Cs reševalci reševalec Ncmpn in in Cc policisti policist Ncmpn niso biti Va-r3p-y bili biti Va-p-pm primerno primerno Rgp opremljeni opremljen Appmpn za za Sa vstop vstop Ncmsan v v Sa goreče goreč Agpfpa stavbe stavba Ncfpa . . . Čeprav čeprav Cs ni biti Va-r3s-y jasno jasno Rgp , , , ali ali Rgp bi biti Va-c lahko lahko Rgp rešili rešiti Vmep-pm vse ves Pg-fpa štiri štirje Mlcfpa žrtve žrtev Ncfpa , , , so biti Va-r3p-n novice novica Ncfpn zelo zelo Rgp prizadele prizadeti Vmep-pf stavkajoče stavkajoč Agpmpa gasilce gasilec Ncmpa , , , ki ki Cs zahtevajo zahtevati Vmbr3p 40 40 Mdc - - - odstotno odstoten Agpfsa povišico povišica Ncfsa , , , vendar vendar Cc ne ne Q nameravajo nameravati Vmpr3p popustiti popustiti Vmen . . . Na na Sa delo delo Ncnsa bi biti Va-c se se Px------y vrnili vrniti Vmep-pm le le Q zaradi zaradi Sg naravnih naraven Agpfpg katastrof katastrofa Ncfpg ali ali Cc terorističnih terorističen Agpmpg napadov napad Ncmpg . . .

Papež papež Ncmsn Janez Janez Npmsn Pavel Pavel Npmsn II. II. Mro je biti Va-r3s-n Poljak Poljak Npmsn in in Cc s z Si seboj se Px---i ne ne Q nosi nositi Vmpr3s bremena breme Ncnsg Garibaldijevega Garibaldijev Aspmsg vdora vdor Ncmsg v v Sa Rim Rim Npmsan , , , pa pa Cc tudi tudi Q o o Sl polstoletni polstoleten Agpfsl sramoti sramota Ncfsl in in Cc ponižanju ponižanje Ncnsl ujetih ujet Appmpg papežev papež Ncmpg ne ne Q razmišlja razmišljati Vmpr3s kakor kakor Cs rimske rimski Agpfpn plemiške plemiški Agpfpn družine družina Ncfpn , , , ki ki Cs še še Q zdaj zdaj Rgp ne ne Q sprejemajo sprejemati Vmpr3p resnice resnica Ncfsg , , , da da Cs je biti Va-r3s-n papeškega papeški Agpmsg posvetnega posveten Agpmsg imperija imperij Ncmsg in in Cc tudi tudi Q njihove njihov Ps3fsgp vloge vloga Ncfsg konec konec Ncmsn , , , ostajata ostajati Vmpr3d samo samo Q moralna moralen Agpfsn moč moč Ncfsn in in Cc vpliv vpliv Ncmsn cerkve cerkev Ncfsg kot kot Cs religiozne religiozen Agpfsg institucije institucija Ncfsg . . .

Prvi prvi Mlomsn vtis vtis Ncmsn o o Sl vsebini vsebina Ncfsl dela delo Ncnsg sploh sploh Q ni biti Va-r3s-y slab slab Agpmsnn pa pa Cc še še Q » » » organizirana organiziran Appfsn « « « je biti Va-r3s-n dobro dobro Rgp . . . Kaj kaj Pq-nsn pa pa Cc jezik jezik Ncmsn ? ? ? Edina edin Agpfsn pripomba pripomba Ncfsn , , , ki ki Cs bi biti Va-c jo on Pp3fsa--y že že Q v v Sl tej ta Pd-fsl fazi faza Ncfsl prebiranja prebiranje Ncnsg lahko lahko Rgp imeli imeti Vmpp-pm o o Sl jeziku jezik Ncmsl , , , je biti Va-r3s-n razlikovanje razlikovanje Ncnsn med med Si izrazoma izraz Ncmdi tehnika tehnik Ncfsn in in Cc tehnologijo tehnologija Ncfsi ( ( ( avtor avtor Ncmsn in in Cc / / / ali ali Cc lektorica lektorica Ncfsn sicer sicer Rgp uporabljata uporabljati Vmpr3d oboje oboj Pg-nsa in in Cc tudi tudi Q oba oba Pg-mda izpeljana izpeljan Appmda pridevnika pridevnik Ncmda , , , vendar vendar Cc pogosto pogosto Rgp napačno napačno Rgp ) ) ) , , , drugače drugače Rgp pa pa Cc se se Px------y v v Sl knjigi knjiga Ncfsl jasno jasno Rgp zrcali zrcaliti Vmpr3s skrb skrb Ncfsn za za Sa dobro dober Agpfsa jezikovno jezikoven Agpfsa podobo podoba Ncfsa . . .

Kotizacije kotizacija Ncfsg ni biti Va-r3s-y . . . Dodatne dodaten Agpfpa informacije informacija Ncfpa o o Sl Femopet Femopet Npmsn Slovenija Slovenija Npfsn lahko lahko Rgp dobite dobiti Vmer2p na na Sl internetu internet Ncmsl : : : http http Xp : : : / / / / / / www2. www2. Xp ijs.si ijs.si Xp / / / ? ? ? ? ? ? ? ? ? femopet femopet Xp / / / home. home. Xp html html Xp

Za za Sa ocenjevanje ocenjevanje Ncnsa ustreznosti ustreznost Ncfsg razvojnih razvojen Agpfpg smeri smer Ncfpg inštitut inštitut Ncmsn pri pri Sl analizah analiza Ncfpl uporablja uporabljati Vmpr3s zelo zelo Rgp široke širok Agpmpa in in Cc posplošene posplošen Appmpa kriterije kriterij Ncmpa , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y lahko lahko Rgp strnemo strniti Vmer1p v v Sa naslednje naslednji Agpfpa skupine skupina Ncfpa : : : ( ( ( 1 1 Mdc ) ) ) energetski energetski Agpmsny razvoj razvoj Ncmsn ne ne Q sme smeti Vmpr3s ogrožati ogrožati Vmpn neodvisnosti neodvisnost Ncfsg države država Ncfsg ; ; ; energetska energetski Agpfsn struktura struktura Ncfsn ne ne Q sme smeti Vmpr3s biti biti Va-n preveč preveč Rgp ranljiva ranljiv Agpfsn v v Sl primeru primer Ncmsl kriznih krizen Agpfpg razmer razmera Ncfpg ; ; ; ( ( ( 2 2 Mdc ) ) ) energetski energetski Agpmsny razvoj razvoj Ncmsn ne ne Q sme smeti Vmpr3s ogrožati ogrožati Vmpn gospodarske gospodarski Agpfsg stabilnosti stabilnost Ncfsg in in Cc socialnega socialen Agpmsg miru mir Ncmsg , , , tudi tudi Q po po Sl znižanih znižan Appfpl stopnjah stopnja Ncfpl rasti rast Ncfsg ne ne Q ; ; ; ( ( ( 3 3 Mdc ) ) ) poraba poraba Ncfsn energije energija Ncfsg naj naj Q ne ne Q zaostruje zaostrovati Vmpr3s mednarodnega mednaroden Agpmsg boja boj Ncmsg za za Sa naravna naraven Agpnpa bogastva bogastvo Ncnpa ; ; ; ( ( ( 4 4 Mdc ) ) ) spodbujati spodbujati Vmpn je biti Va-r3s-n treba treba Rgp strukturne strukturen Agpfpa spremembe sprememba Ncfpa , , , ki ki Cs bodo biti Va-f3p-n omogočale omogočati Vmpp-pf zaostajanje zaostajanje Ncnsa rasti rast Ncfsg porabe poraba Ncfsg energije energija Ncfsg za za Si gospodarsko gospodarski Agpfsi rastjo rast Ncfsi ; ; ; ( ( ( 5 5 Mdc ) ) ) energetske energetski Agpfpn naprave naprava Ncfpn ne ne Q smejo smeti Vmpr3p ogrožati ogrožati Vmpn zdravja zdravje Ncnsg in in Cc življenja življenje Ncnsg ljudi človek Ncmpg ne ne Cc na na Sl delu delo Ncnsl ne ne Cc doma doma Rgp . . . Ne ne Q smejo smeti Vmpr3p izčrpavati izčrpavati Vmpn ekoloških ekološki Agpfpg » » » zalog zaloga Ncfpg « « « , , , ne ne Q vnašati vnašati Vmpn nepovratnih nepovraten Agpfpg sprememb sprememba Ncfpg v v Sa biosfero biosfera Ncfsa , , , ne ne Q smejo smeti Vmpr3p ogrožati ogrožati Vmpn naravne naraven Agpfsg in in Cc kulturne kulturen Agpfsg dediščine dediščina Ncfsg človeštva človeštvo Ncnsg ; ; ; ( ( ( 6 6 Mdc ) ) ) energetske energetski Agpfpn strukture struktura Ncfpn ne ne Q smejo smeti Vmpr3p zabetonirati zabetonirati Vmen gospodarskih gospodarski Agpfpg in in Cc družbenih družben Agpfpg struktur struktura Ncfpg , , , ohranjati ohranjati Vmpn morajo morati Vmpr3p družbeno družben Agpfsa in in Cc osebno oseben Agpfsa svobodo svoboda Ncfsa odločanja odločanje Ncnsg , , , ohranjati ohranjati Vmpn morajo morati Vmpr3p možnost možnost Ncfsa družbenega družben Agpmsg in in Cc gospodarskega gospodarski Agpmsg razvoja razvoj Ncmsg ter ter Cc neboleče neboleč Agpmpa prehode prehod Ncmpa na na Sa bodoče bodoč Agpfpa tehnologije tehnologija Ncfpa ; ; ; ( ( ( 7 7 Mdc ) ) ) in in Cc ne ne Q nazadnje nazadnje Rgp : : : razvojne razvojen Agpfpn usmeritve usmeritev Ncfpn morajo morati Vmpr3p biti biti Va-n sposobne sposoben Agpfpn pridobiti pridobiti Vmen podporo podpora Ncfsa nosilcev nosilec Ncmpg odločanja odločanje Ncnsg , , , vključno vključno Rgp s z Si podporo podpora Ncfsi za za Sa izvedbo izvedba Ncfsa nepopularnih nepopularen Agpmpg , , , vendar vendar Cc nujnih nujen Agpmpg ukrepov ukrep Ncmpg . . .

- - - od od Sg 1905 1905 Mdc je biti Va-r3s-n 5. 5. Mdo julija julij Ncmsg sejem sejem Ncmsn na na Sa god god Ncmsan sv. sv. Y Cirila Ciril Npmsg in in Cc Metoda Metod Npmsg

Glede glede Rgp na na Sa to ta Pd-nsa , , , da da Cs v v Sl maju maj Ncmsl niti niti Cc negativna negativen Agpfsn stopnja stopnja Ncfsn rasti rast Ncfsg drobnoprodajnih drobnoprodajen Agpfpg cen cena Ncfpg niti niti Cc predvidene predviden Appfpn dividende dividenda Ncfpn ne ne Cc nizka nizek Agpfsn raven raven Ncfsn bančnih bančen Agpfpg obrestnih obresten Agpfpg mer mera Ncfpg niso biti Va-r3p-y oživile oživiti Vmep-pf trgovanja trgovanje Ncnsg z z Si vrednostnimi vrednosten Agpmpi papirji papir Ncmpi v v Sl takšni takšen Pd-fsl meri mera Ncfsl , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn pričakovati pričakovati Vmpn , , , pa pa Cc je biti Va-r3s-n očitno očitno Rgp objava objava Ncfsn sklepa sklep Ncmsg o o Sl izdaji izdaja Ncfsl tretje tretji Mlofsg emisije emisija Ncfsg blagajniških blagajniški Agpmpg zapisov zapis Ncmpg z z Si nakupnim nakupen Agpmsi bonom bon Ncmsi le le Q pomenila pomeniti Vmbp-sf piko pika Ncfsa na na Sa i i Ncmsan in in Cc doprinesla doprinesti Vmep-sf k k Sd vidnejši viden Agcfsd korekciji korekcija Ncfsd predvsem predvsem Q delniških delniški Agpmpg tečajev tečaj Ncmpg . . .

Torej torej Cc : : : tudi tudi Q , , , če če Cs komunala komunala Ncfsn redno redno Rgp odpadkov odpadek Ncmpg ne ne Q odvaža odvažati Vmpr3s , , , se se Px------y odpadki odpadek Ncmpn odvozijo odvoziti Vmer3p sami sam Agpmpn . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n naravnost naravnost Rgp fenomen fenomen Ncmsn : : : nobenih noben Pz-mpg stroškov strošek Ncmpg , , , kajti kajti Cc odpadki odpadek Ncmpn kar kar Rgp splahnijo splahneti Vmer3p in in Cc vse ves Pg-nsn ugibanje ugibanje Ncnsn o o Sl nekakšnih nekakšen Pi-fpl ljubljanskih ljubljanski Agpfpl in in Cc kaj kaj Pq-nsa vem vedeti Vmpr1s kakšnih kakšen Pq-fpl deponijah deponija Ncfpl so biti Va-r3p-n prazne prazen Agpfpn marnje marnja Ncfpn . . . . . . Č Č Ncmsn D. D. Y Sedej Sedej Npmsn

Zato zato Cc je biti Va-r3s-n Klein Klein Npmsn pogosto pogosto Rgp ugotovil ugotoviti Vmep-sm , , , da da Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n " " " v v Sl BiH BiH Npfsl po po Sl Daytonu Dayton Npmsl precej precej Rgp spremenilo spremeniti Vmep-sn , , , četudi četudi Cs je biti Va-r3s-n vse ves Pg-nsn ostalo ostati Vmep-sn enako enak Pi-nsn " " " . . . To ta Pd-nsa je biti Va-r3s-n ponazoril ponazoriti Vmep-sm s z Si podatkom podatek Ncmsi , , , da da Cs polovica polovica Ncfsn prebivalcev prebivalec Ncmpg BiH BiH Npfsg te ta Pd-fsg države država Ncfsg nima imeti Vmpr3s-y za za Sa svojo svoj Px-fsa domovino domovina Ncfsa . . . Veliko veliko Rgp vodilnih vodilen Agpmpg Srbov Srb Npmpg in in Cc Hrvatov Hrvat Npmpg se se Px------y - - - podobno podobno Rgp kot kot Cs vodilni vodilen Agpmpn Albanci Albanec Npmpn na na Sl Kosovu Kosovo Npnsl - - - še še Q zavzema zavzemati Vmpr3s za za Sa referendum referendum Ncmsan o o Sl tem ta Pd-nsl , , , ali ali Cc ostati ostati Vmen v v Sl BiH BiH Npfsl ali ali Cc se se Px------y priključiti priključiti Vmen ZRJ ZRJ Npfsd oziroma oziroma Cc Hrvaški Hrvaška Npfsd . . .

Mednarodni mednaroden Agpmsny sklad sklad Ncmsn za za Sa razminiranje razminiranje Ncnsa in in Cc pomoč pomoč Ncfsa žrtvam žrtev Ncfpd min mina Ncfpg ( ( ( ITF ITF Npmsn ) ) ) , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y vodi voditi Vmpr3s Slovenija Slovenija Npfsn , , , je biti Va-r3s-n od od Sg Velike velik Agpfsg Britanije Britanija Npfsg prejel prejeti Vmep-sm novo nov Agpfsa donacijo donacija Ncfsa v v Sl višini višina Ncfsl 500.000 500.000 Mdc britanskih britanski Agpmpg funtov funt Ncmpg ( ( ( približno približno Rgp 176,5 176,5 Mdc milijona milijon Ncmsg tolarjev tolar Ncmpg ) ) ) . . . Sporazum sporazum Ncmsan o o Sl donaciji donacija Ncfsl sta biti Va-r3d-n včeraj včeraj Rgp podpisala podpisati Vmep-dm britanski britanski Agpmsny veleposlanik veleposlanik Ncmsn v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl Hugh Hugh Npmsn Mortimer Mortimer Npmsn in in Cc direktor direktor Ncmsn ITF ITF Npmsn Jernej Jernej Npmsn Cimperšek Cimperšek Npmsn . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n že že Q druga drug Mlpfsn donacija donacija Ncfsn Velike velik Agpfsg Britanije Britanija Npfsg mednarodnemu mednaroden Agpmsd skladu sklad Ncmsd ITF ITF Npmsn , , , ki ki Cs bo biti Va-f3s-n namenjena namenjen Appfsn za za Sa razminiranje razminiranje Ncnsa in in Cc podporo podpora Ncfsa strukturam struktura Ncfpd za za Sa razminiranje razminiranje Ncnsa v v Sl BiH BiH Npfsl . . . Velika velik Agpfsn Britanija Britanija Npfsn je biti Va-r3s-n prvo prvi Mlofsa donacijo donacija Ncfsa v v Sl višini višina Ncfsl 500.000 500.000 Mdc funtov funt Ncmpg skladu sklad Ncmsd predala predati Vmep-sf leta leto Ncnsg 1999 1999 Mdc , , , ITF ITF Npmsn pa pa Cc jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n za za Sa svoje svoj Px-fpa dejavnosti dejavnost Ncfpa v v Sl BiH BiH Npfsl že že Q skoraj skoraj Q porabil porabiti Vmep-sm in in Cc s z Si tem ta Pd-nsi omogočil omogočiti Vmep-sm razminiranje razminiranje Ncnsa več veliko Rgc kot kot Cs 335.000 335.000 Mdc kvadratnih kvadraten Agpmpg metrov meter Ncmpg območja območje Ncnsg . . .

" " " Doma doma Rgp . . . In in Cc Kralj Kralj Npmsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm zraven zraven Rgp . . . ( ( ( dr. dr. Y Lado Lado Npmsn Kralj Kralj Npmsn , , , publicist publicist Ncmsn , , , prevajalec prevajalec Ncmsn in in Cc profesor profesor Ncmsn na na Sl ljubljanski ljubljanski Agpfsl filozofski filozofski Agpfsl fakulteti fakulteta Ncfsl , , , je biti Va-r3s-n mož mož Ncmsn Jožice Jožica Npfsg Avbelj Avbelj Npfsg , , , op. op. Y p p Y . . . ) ) ) Prvi prvi Mlomsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm , , , ki ki Cs me jaz Pp1-sa--y je biti Va-r3s-n slišal slišati Vmbp-sm stokati stokati Vmpn pri pri Sl telefonu telefon Ncmsl . . . Moram morati Vmpr1s reči reči Vmen , , , da da Cs sem biti Va-r1s-n bila biti Va-p-sf čisto čisto Rgp paf paf Agpfsn . . . Ta ta Pd-fsn nagrada nagrada Ncfsn je biti Va-r3s-n nekaj nekaj Pi-nsn posebnega poseben Agpnsg . . . Moje moj Ps1fpns mulekule mulekula Ncfpn so biti Va-r3p-n se se Px------y kar kar Rgp razletele razleteti Vmep-pf naokrog naokrog Rgp , , , štirinajst štirinajst Mlc-pa dni dan Ncmpg so biti Va-r3p-n se se Px------y pobirale pobirati Vmpp-pf in in Cc sestavljale sestavljati Vmpp-pf . . . " " "

Prav prav Q zanimivo zanimiv Rgp bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn videti videti Vmbn reakcije reakcija Ncfpa , , , denimo deti Vmem1p Srdjana Srdjan Npmsg Dragojeviča Dragojevič Npmsg in in Cc ostalih ostal Agpmpg , , , na na Sa izbor izbor Ncmsan igre igra Ncfsg te ta Pd-fsg mlade mlad Agpfsg ustvarjalne ustvarjalen Agpfsg sile sila Ncfsg , , , osebnostno osebnostno Rgp odrasle odrasel Agpfsg v v Sl pogojih pogoj Ncmpl potrošniške potrošniški Agpfsg družbe družba Ncfsg , , , še še Q posebej posebej Rgp , , , če če Cs vzamemo vzeti Vmer1p v v Sa obzir obzir Ncmsan njihove njihov Ps3fpap teze teza Ncfpa o o Sl " " " generacijah generacija Ncfpl po po Sl Titu Tito Npmsl " " " . . .

13.15 13.15 Mdc Evropska evropski Agpfsn glasbena glasben Agpfsn noč noč Ncfsn : : : Soo Soo Npmsn Kyong Kyong Npmsn Hong Hong Npmsn - - - violončelo violončelo Ncmsn , , , Jens Jens Npmsn Elkvekjaer Elkvekjaer Npmsn - - - klavir klavir Ncmsn

Tudi tudi Q tokratni tokraten Agpmsny Politbarometer politbarometer Ncmsn je biti Va-r3s-n meril meriti Vmpp-sm zaupanje zaupanje Ncnsa v v Sa institucije institucija Ncfpa . . . Največ veliko Rgs zaupanja zaupanje Ncnsg uživajo uživati Vmpr3p predsednik predsednik Ncmsn države država Ncfsg , , , tolar tolar Ncmsn , , , predsednik predsednik Ncmsn vlade vlada Ncfsg , , , vojska vojska Ncfsn , , , Banka banka Ncfsn Slovenije Slovenija Npfsg , , , mediji medij Ncmpn , , , zdravstvo zdravstvo Ncnsn , , , šolstvo šolstvo Ncnsn , , , ustavno ustaven Agpnsn sodišče sodišče Ncnsn , , , tudi tudi Q policija policija Ncfsn , , , najmanj najmanj Rgp podpore podpora Ncfsg pa pa Cc v v Sl javnosti javnost Ncfsl uživajo uživati Vmpr3p cerkev cerkev Ncfsn , , , sodišča sodišče Ncnpn , , , politične političen Agpfpn stranke stranka Ncfpn in in Cc državni državen Agpmsny zbor zbor Ncmsn . . .

V v Sl prihodnjih prihodnji Agpmpl dneh dan Ncmpl : : : V v Sa sredo sreda Ncfsa bo biti Va-f3s-n pretežno pretežno Rgp jasno jasno Rgp , , , v v Sl hribovitem hribovit Agpmsl svetu svet Ncmsl zahodne zahoden Agpfsg Slovenije Slovenija Npfsg pa pa Cc zmerno zmerno Rgp do do Sg pretežno pretežno Rgp oblačno oblačno Rgp . . . Zjutraj zjutraj Rgp in in Cc del del Ncmsan dopoldneva dopoldan Ncmsg bo biti Va-f3s-n po po Sl nižinah nižina Ncfpl megla megla Ncfsn , , , po po Sl nižinah nižina Ncfpl Primorske Primorska Npfsg lahko lahko Rgp večji velik Agcmsay del del Ncmsan dneva dan Ncmsg . . . V v Sl notranjosti notranjost Ncfsl države država Ncfsg bo biti Va-f3s-n čez čez Sa dan dan Ncmsan zapihal zapihati Vmep-sm jugozahodni jugozahoden Agpmsny veter veter Ncmsn . . . Toplo toplo Rgp bo biti Va-f3s-n . . . V v Sa četrtek četrtek Ncmsan nas jaz Pp1-pa bo biti Va-f3s-n prešla preiti Vmep-sf hladna hladen Agpfsn fronta fronta Ncfsn . . . Prehodno prehodno Rgp se se Px------y bo biti Va-f3s-n pooblačilo pooblačiti Vmep-sn , , , ponekod ponekod Rgp bo biti Va-f3s-n deževalo deževati Vmpp-sn . . . Zapihal zapihati Vmep-sm bo biti Va-f3s-n severovzhodni severovzhoden Agpmsny veter veter Ncmsn , , , na na Sl Primorskem Primorsko Npnsl burja burja Ncfsn . . . Ohladilo ohladiti Vmep-sn se se Px------y bo biti Va-f3s-n . . .

Drama drama Ncfsn se se Px------y je biti Va-r3s-n začela začeti Vmep-sf nekaj nekaj Rgp po po Sl deseti deseti Mlofsl uri ura Ncfsl dopoldne dopoldne Rgp , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n po po Sl navedbah navedba Ncfpl očividcev očividec Ncmpg iz iz Sg vozila vozilo Ncnsg nedaleč nedaleč Rgp od od Sg trga trg Ncmsg Jean Jean Npmsn Jaures Jaures Npmsn , , , kjer kjer Cs stoji stati Vmpr3s tudi tudi Q mestna mesten Agpfsn hiša hiša Ncfsn , , , izstopil izstopiti Vmep-sm moški moški Ncmsn in in Cc začel začeti Vmep-sm streljati streljati Vmpn na na Sa mimoidoče mimoidoči Agpmpa in in Cc avtomobile avtomobil Ncmpa . . . Medtem medtem Rgp ko ko Cs so biti Va-r3p-n ljudje človek Ncmpn iskali iskati Vmpp-pm zavetje zavetje Ncnsa , , , je biti Va-r3s-n moški moški Ncmsn pobegnil pobegniti Vmep-sm na na Sa veliko velik Agpnsa parkirišče parkirišče Ncnsa pri pri Sl železniški železniški Agpfsl postaji postaja Ncfsl kakih kak Pq-mpg 200 200 Mdc metrov meter Ncmpg od od Sg glavnega glaven Agpmsg trga trg Ncmsg . . . Nemška nemški Agpfsn agencija agencija Ncfsn DPA DPA Npfsn je biti Va-r3s-n poročala poročati Vmpp-sf , , , da da Cs je biti Va-r3s-n domnevni domneven Agpmsny storilec storilec Ncmsn 44 44 Mdc - - - letni leten Agpmsny uslužbenec uslužbenec Ncmsn francoskih francoski Agpfpg državnih državen Agpfpg železnic železnica Ncfpg SNCF SNCF Npmsn , , , v v Sl napadu napad Ncmsl pa pa Cc naj naj Q bi biti Va-c bil biti Va-p-sm sodeloval sodelovati Vmpp-sm še še Q en en Mlpmsn moški moški Ncmsn . . . Ranjencem ranjenec Ncmpd , , , svojcem svojec Ncmpd umrlih umrl Agpmpg in in Cc drugim drug Mlpmpd prizadetim prizadet Appmpd meščanom meščan Ncmpd so biti Va-r3p-n oblasti oblast Ncfpn zagotovile zagotoviti Vmep-pf psihološko psihološki Agpfsa pomoč pomoč Ncfsa v v Sl bolnišnici bolnišnica Ncfsl v v Sl Toursu Tours Npmsl . . .

• • • DEUTZ DEUTZ Npmsn - - - FAHR FAHR Npmsn edini edin Agpmsny proizvajalec proizvajalec Ncmsn traktorjev traktor Ncmpg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n povečal povečati Vmep-sm tržni tržen Agpmsay delež delež Ncmsan v v Sl obeh oba Pg-ndl zadnjih zadnji Agpndl letih leto Ncndl ( ( ( 2003 2003 Mdc in in Cc 2004 2004 Mdc ) ) ) ? ? ?

Kadarkoli kadarkoli Rgp se se Px------y pretrga pretrgati Vmer3s nit nit Ncfsn življenja življenje Ncnsg , , , nas jaz Pp1-pa zaboli zaboleti Vmer3s srce srce Ncnsn ; ; ; če če Cs pa pa Cc ugasne ugasniti Vmer3s tako tako Rgp mlado mlad Agpnsn življenje življenje Ncnsn , , , kot kot Cs je biti Va-r3s-n tvoje tvoj Ps2nsns , , , Mihaela Mihaela Npfsn , , , je biti Va-r3s-n bolečina bolečina Ncfsn še še Q toliko toliko Rgp večja velik Agcfsn . . .

Lansko lanski Agpnsn povečanje povečanje Ncnsn industrijske industrijski Agpfsg izdelave izdelava Ncfsg je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn manjše majhen Agcnsn od od Sg prej prej Rgp objavljenega objavljen Appnsg , , , kaže kazati Vmpr3s , , , da da Cs decembrsko decembrski Agpnsn umirjanje umirjanje Ncnsn aktivnosti aktivnost Ncfsg prehaja prehajati Vmpr3s v v Sa stagnacijo stagnacija Ncfsa . . . Januarska januarski Agpfsn aktivnost aktivnost Ncfsn v v Sl neindustrijskih neindustrijski Agpfpl dejavnostih dejavnost Ncfpl ostaja ostajati Vmpr3s visoka visok Agpfsn , , , v v Sl prometu promet Ncmsl in in Cc turizmu turizem Ncmsl se se Px------y krepi krepiti Vmpr3s , , , v v Sl gradbeništvu gradbeništvo Ncnsl pa pa Cc slabi slabeti Vmpr3s . . .

LJUBLJANA Ljubljana Npfsn , , , 31 31 Mdc . . . - - - Medtem medtem Rgp ko ko Cs so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm stanovalci stanovalec Ncmpn stanovanja stanovanje Ncnsg v v Sl osmem osmi Mlonsl nadstropju nadstropje Ncnsl bloka blok Ncmsg na na Sl Ulici ulica Ncfsl Metoda Metod Npmsg Mikuža Mikuž Npmsg v v Sl službi služba Ncfsl , , , je biti Va-r3s-n imel imeti Vmpp-sm tudi tudi Q vlomilec vlomilec Ncmsn , , , ki ki Cs jih on Pp3mpa--y je biti Va-r3s-n obiskal obiskati Vmep-sm , , , polne poln Agpfpa roke roka Ncfpa dela delo Ncnsg . . .

Pregledna pregleden Agpfsn razstava razstava Ncfsn slik slika Ncfpg in in Cc risb risba Ncfpg akademskega akademski Agpmsg slikarja slikar Ncmsg Marjana Marjan Npmsg Gumilarja Gumilar Npmsg bo biti Va-f3s-n prikazala prikazati Vmep-sf umetnikovo umetnikov Aspnsa delovno deloven Agpnsa obdobje obdobje Ncnsa od od Sg leta leto Ncnsg 1986 1986 Mdc do do Sg 1995 1995 Mdc . . . Gumilar Gumilar Npmsn se se Px------y je biti Va-r3s-n na na Sl slovenski slovenski Agpfsl likovni likoven Agpfsl sceni scena Ncfsl pojavil pojaviti Vmep-sm konec konec Sg osemdesetih osemdeseti Mlonpg . . . Sodi soditi Vmpr3s med med Sa tiste tisti Pd-mpa mlajše mlad Agcmpa ustvarjalce ustvarjalec Ncmpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n z z Si raziskovanjem raziskovanje Ncnsi drugačnih drugačen Agpfpg poti pot Ncfpg v v Sl slikarstvu slikarstvo Ncnsl , , , še še Q zlasti zlasti Q v v Sl zdajšnjem zdajšnji Agpnsl obdobju obdobje Ncnsl interdisciplinarnih interdisciplinaren Agpfpg povezav povezava Ncfpg in in Cc različnih različen Agpmpg medijev medij Ncmpg , , , pustili pustiti Vmep-pm pečat pečat Ncmsan v v Sl slovenski slovenski Agpfsl likovni likoven Agpfsl umetnosti umetnost Ncfsl . . . Razstavljalci razstavljalec Ncmpn so biti Va-r3p-n njegov njegov Ps3msasm desetletni desetleten Agpmsay opus opus Ncmsan zaokrožili zaokrožiti Vmep-pm po po Sl treh trije Mlcfpl razvojnih razvojen Agpfpl fazah faza Ncfpl , , , ki ki Cs jih on Pp3fpa--y zaznamuje zaznamovati Vmbr3s pretanjen pretanjen Appmsnn čut čut Ncmsn za za Sa odslikavanje odslikavanje Ncnsa , , , tako tako Cc vidne viden Agpfsg realnosti realnost Ncfsg kot kot Cs subjektivnih subjektiven Agpfpg vizij vizija Ncfpg . . . Razstava razstava Ncfsn , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n posredovala posredovati Vmbp-sf Galerija galerija Ncfsn Murska murski Agpfsn Sobota Sobota Npfsn , , , bo biti Va-f3s-n na na Sa ogled ogled Ncmsan do do Sg 24. 24. Mdo februarja februar Ncmsg . . .

Naši naš Ps1mpnp anketiranci anketiranec Ncmpn Drnovškovi Drnovškov Aspfsd vladi vlada Ncfsd napovedujejo napovedovati Vmpr3p kar kar Rgp dolgo dolg Agpnsa življenje življenje Ncnsa , , , številni številen Agpmpn celo celo Q do do Sg konca konec Ncmsg mandata mandat Ncmsg

8.00 8.00 Mdc Ljubezenske ljubezenski Agpfpn zveze zveza Ncfpn - - - 8.20 8.20 Mdc Pritisni pritisniti Vmem2s za za Sa srečo sreča Ncfsa ! ! ! - - - 9.00 9.00 Mdc Hotel hotel Ncmsn - - - 10.00 10.00 Mdc Spletkarske spletkarski Agpfpn ženske ženska Ncfpn - - - 11.00 11.00 Mdc Drugačen drugačen Agpmsnn svet svet Ncmsn - - - 12.00 12.00 Mdc Dnevi dan Ncmpn naših naš Ps1npgp življenj življenje Ncnpg - - - 13.00 13.00 Mdc Oprah Oprah Npfsn Winfrey Winfrey Npfsn Show show Ncmsn - - - 14.00 14.00 Mdc Geraldo Geraldo Npmsn - - - 15.00 15.00 Mdc Sally Sally Npfsn Jessy Jessy Npfsn Raphael Raphael Npfsn - - - 16.00 16.00 Mdc Jenny Jenny Npfsn Jones Jones Npfsn - - - 17.00 17.00 Mdc Oprah Oprah Npfsn Winfrey Winfrey Npfsn Show show Ncmsn - - - 18.00 18.00 Mdc Star Star Npmsn Trek Trek Npmsn - - - 19.00 19.00 Mdc Resnična resničen Agpfsn Tv tv Ncfsn - - - 19.30 19.30 Mdc Poročen poročen Appmsnn z z Si otroci otrok Ncmpi - - - 20.00 20.00 Mdc Simpsonovi Simpsonov Aspmpn - - - 20.30 20.30 Mdc M M Xp * * * A a Xp * * * S z Xp * * * H k Xp - - - 21.00 21.00 Mdc Jag Jag Npmsn - - - 22.00 22.00 Mdc Walker Walker Npmsn , , , teksaški teksaški Agpmsny ranger ranger Ncmsn - - - 23.00 23.00 Mdc Incident incident Ncmsn - - - 0.00 0.00 Mdc Star Star Npmsn Trek Trek Npmsn - - - 1.00 1.00 Mdc Lapd Lapd Npmsn - - - 1.30 1.30 Mdc Lucyjev Lucyjev Aspmsnn Show show Ncmsn - - - 2.00 2.00 Mdc Hit hit Ncmsn Mix mix Ncmsn Long Long Npmsn Play Play Npmsn

Vse ves Pg-nsn , , , kar kar Pr-nsa sem biti Va-r1s-n zapisal zapisati Vmep-sm , , , temelji temeljiti Vmpr3s na na Sl dokumentih dokument Ncmpl , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n vsakemu vsak Pg-msd dostopni dostopen Agpmpn , , , profesionalcu profesionalec Ncmsd ali ali Cc ljubitelju ljubitelj Ncmsd . . . Potrebno potrebno Rgp je biti Va-r3s-n le le Q nekaj nekaj Rgp ekonomskega ekonomski Agpnsg znanja znanje Ncnsg in in Cc jih on Pp3mpa--y le le Q poiskati poiskati Vmen in in Cc prebrati prebrati Vmen . . . Seveda seveda Q pa pa Cc se se Px------y s z Si takim tak Pd-msi odgovornim odgovoren Agpmsi in in Cc strokovnim strokoven Agpmsi pristopom pristop Ncmsi ne ne Q more moči Vmpr3s doseči doseči Vmen " " " ljubiteljskega ljubiteljski Agpmsg " " " cilja cilj Ncmsg - - - diskvalifikacije diskvalifikacija Ncfsg vseh ves Pg-mpg , , , ki ki Cs vodijo voditi Vmpr3p zdravstveno zdravstven Agpfsa dejavnost dejavnost Ncfsa , , , zdravstveno zdravstven Agpfsa politiko politika Ncfsa in in Cc zdravstveno zdravstven Agpnsa zavarovanje zavarovanje Ncnsa . . .

Selektor selektor Ncmsn Andrej Andrej Npmsn Urlep Urlep Npmsn - - - 7,5 7,5 Mdc : : : Finska Finska Npfsn je biti Va-r3s-n leta leto Ncnsg 1990 1990 Mdc proizvedla proizvesti Vmep-sf 54.563 54.563 Mdc gigavatnih gigavaten Agpfpg ur ura Ncfpg električne električen Agpfsg energije energija Ncfsg , , , porabila porabiti Vmep-sf pa pa Cc jo on Pp3fsa--y je biti Va-r3s-n za za Sa 58.835 58.835 Mdc gigavatnih gigavaten Agpfpg ur ura Ncfpg . . . Številke številka Ncfpn Andreja Andrej Npmsg Urlepa Urlep Npmsg so biti Va-r3p-n ugodnejše ugoden Agcfpn , , , predvsem predvsem Q pa pa Cc enostavnejše enostaven Agcfpn : : : najprej najprej Rgp trije trije Mlcmpn porazi poraz Ncmpn , , , nato nato Rgp šest šest Mlc-pn zmag zmaga Ncfpg . . . Take tak Pd-fsg pozitivne pozitiven Agpfsg bilance bilanca Ncfsg bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn veselo vesel Agpnsn elektrogospodarstvo elektrogospodarstvo Ncnsn vsake vsak Pg-fsg države država Ncfsg . . .

LJUBLJANA Ljubljana Npfsn , , , 31 31 Mdc . . . - - - Tudi tudi Q v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl zadnjih zadnji Agpnpl letih leto Ncnpl močno močno Rgp razmahnilo razmahniti Vmep-sn praktično praktičen Agpnsn streljanje streljanje Ncnsn . . . Tako tako Rgp je biti Va-r3s-n v v Sl naši naš Ps1fslp državi država Ncfsl registriranih registriran Appmpg 17 17 Mdc klubov klub Ncmpg , , , ki ki Cs imajo imeti Vmpr3p-n več veliko Rgc kot kot Cs 1200 1200 Mdc članov član Ncmpg . . . Slovenska slovenski Agpfsn zveza zveza Ncfsn za za Sa praktično praktičen Agpnsa streljanje streljanje Ncnsa je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf ustanovljena ustanovljen Appfsn leta leto Ncnsg 1994 1994 Mdc . . .

Letošnji letošnji Agpmsny februar februar Ncmsn je biti Va-r3s-n bolj bolj Rgp skromen skromen Agpmsnn mesec mesec Ncmsn , , , saj saj Cc se se Px------y bodo biti Va-f3p-n v v Sl njem on Pp3msl zvrstile zvrstiti Vmep-pf samo samo Q tri trije Mlcfpn lunine lunin Aspfpn mene mena Ncfpn . . . Prvo prvi Mlofsa spremembo sprememba Ncfsa vremena vreme Ncnsg lahko lahko Rgp pričakujemo pričakovati Vmpr1p v v Sl dneh dan Ncmpl od od Sg 7. 7. Mdo dneva dan Ncmsg naprej naprej Rgp , , , ki ki Cs jim on Pp3mpd--y bo biti Va-f3s-n vladal vladati Vmpp-sm Lunin lunin Aspmsnn mlaj mlaj Ncmsn . . . In in Cc v v Sl času čas Ncmsl te ta Pd-fsg lunine lunin Aspfsg mene mena Ncfsg nas jaz Pp1-pa čaka čakati Vmpr3s nekaj nekaj Rgp lepega lep Agpnsg vremena vreme Ncnsg , , , lepega lep Agpnsg vsaj vsaj Q za za Sa ta ta Pd-msa še še Q vedno vedno Rgp zimski zimski Agpmsay čas čas Ncmsan . . . Ponovno ponoven Agpfsa spremembo sprememba Ncfsa vremena vreme Ncnsg pa pa Cc nam jaz Pp1-pd lahko lahko Rgp prinese prinesti Vmer3s prvi prvi Mlomsn krajec krajec Ncmsn , , , ki ki Cs nastopi nastopiti Vmer3s 14. 14. Mdo dne dan Ncmsg . . . Takrat takrat Rgp nas jaz Pp1-pa lahko lahko Rgp obišče obiskati Vmer3s dež dež Ncmsn , , , in in Cc sicer sicer Cc ob ob Sl severozahodnih severozahoden Agpmpl vetrovih veter Ncmpl , , , sneg sneg Ncmsn pa pa Cc , , , če če Cs bo biti Va-f3s-n pihal pihati Vmpp-sm vzhodnik vzhodnik Ncmsn . . . Ta ta Pd-msn veter veter Ncmsn nam jaz Pp1-pd v v Sl dolinah dolina Ncfpl ponavadi ponavadi Rgp prinese prinesti Vmer3s še še Q največ veliko Rgs snega sneg Ncmsg . . . Po po Sl Herschlovem Herschlov Aspmsl ključu ključ Ncmsl torej torej Rgp februarski februarski Agpmsny sneg sneg Ncmsn ni biti Va-r3s-y zanesljiv zanesljiv Agpmsnn , , , čeprav čeprav Cs je biti Va-r3s-n prav prav Q ta ta Pd-msn mesec mesec Ncmsn znan znan Agpmsnn po po Sl obilnih obilen Agpfpl snežnih snežen Agpfpl padavinah padavina Ncfpl . . .

" " " V v Sl intervjuju intervju Ncmsl z z Si Danom Dan Npmsi Ratherjem Rather Npmsi je biti Va-r3s-n Sadam Sadam Npmsn pozval pozvati Vmep-sm predsednika predsednik Ncmsay Busha Bush Npmsay na na Sa neposredno neposreden Agpnsa televizijsko televizijski Agpnsa soočenje soočenje Ncnsa . . . Mislim misliti Vmpr1s , , , da da Cs bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn to ta Pd-nsn pošteno pošten Agpnsn , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n angleščina angleščina Ncfsn za za Sa oba oba Pg-mda drugi drug Mlpmsny jezik jezik Ncmsn . . . " " " Jay Jay Npmsn Leno Leno Npmsn

Upniki upnik Ncmpn so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm že že Q toliko toliko Rgp obupani obupan Agpmpn , , , da da Cs so biti Va-r3p-n se se Px------y strinjali strinjati Vmpp-pm s z Si poplačilom poplačilo Ncnsi samo samo Q 60 60 Mdc odstotkov odstotek Ncmpg vrednosti vrednost Ncfsg glavnice glavnica Ncfsg , , , a a Cc tudi tudi Q tega ta Pd-msg denarja denar Ncmsg niso biti Va-r3p-y dobili dobiti Vmep-pm . . . Zlagoma zlagoma Rgp so biti Va-r3p-n se se Px------y sprijaznili sprijazniti Vmep-pm s z Si svojo svoj Px-fsi usodo usoda Ncfsi in in Cc s z Si tem ta Pd-nsi , , , da da Cs jim on Pp3mpd--y Leljak Leljak Npmsn njihovega njihov Ps3msgp denarja denar Ncmsg ne ne Q bo biti Va-f3s-n nikoli nikoli Rgp vrnil vrniti Vmep-sm , , , in in Cc so biti Va-r3p-n upali upati Vmpp-pm vsaj vsaj Q na na Sa to ta Pd-nsa , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n za za Sa svoje svoj Px-nsa početje početje Ncnsa " " " plačal plačati Vmep-sm " " " vsaj vsaj Q v v Sl kazenskem kazenski Agpmsl postopku postopek Ncmsl . . . Zaman zaman Rgp . . .

Vodoravno vodoravno Rgp : : : PS PS Npmsn , , , DF DF Npmsn , , , varčevalka varčevalka Ncfsn , , , artilerist artilerist Ncmsn , , , anestezist anestezist Ncmsn , , , razvijalnica razvijalnica Ncfsn , , , las las Ncmsn , , , Etna Etna Npfsn , , , osat osat Ncmsn , , , Oran Oran Npmsn , , , eben eben Ncmsn , , , parlament parlament Ncmsn , , , es es Ncmsn , , , incident incident Ncmsn , , , oljar oljar Ncmsn , , , tiraža tiraža Ncfsn , , , kviz kviz Ncmsn , , , Rae Rae Npmsn , , , monsun monsun Ncmsn , , , rajon rajon Ncmsn , , , LD LD Npmsn , , , epoha epoha Ncfsn , , , Ind Ind Npmsn , , , rasa rasa Ncfsn , , , Apolon Apolon Npmsn , , , data data Ncmsn , , , pa pa Cc , , , Lee Lee Npmsn , , , ameba ameba Ncfsn , , , Dino Dino Npmsn , , , Lvovčan Lvovčan Npmsn , , , karitas karitas Ncfsn , , , Pilat Pilat Npmsn , , , lišpavka lišpavka Ncfsn , , , Al Al Xf , , , doktrina doktrina Ncfsn , , , Rodine Rodine Npfpn , , , neon neon Ncmsn , , , Evariste Evariste Npmsn , , , Atos Atos Npmsn , , , Roekk Roekk Npmsn , , , Štajerec Štajerec Npmsn , , , RN RN Npmsn , , , Žonta Žonta Npmsn , , , Saar Saar Npmsn , , , teraco teraco Ncmsn , , , kvinta kvinta Ncfsn , , , Bizet Bizet Npmsn , , , Čap Čap Npmsn , , , jod jod Ncmsn , , , Voyager Voyager Npmsn , , , Bač Bač Npmsn , , , bes bes Ncmsn , , , VR VR Npmsn , , , alergik alergik Ncmsn , , , raca raca Ncfsn , , , as as Ncmsn , , , Germani German Npmpn , , , konjiček konjiček Ncmsn , , , nit nit Ncfsn , , , Hans Hans Npmsn , , , maj maj Ncmsn , , , Gian Gian Npmsn , , , luks luks Ncmsn , , , smisel smisel Ncmsn , , , uvala uvala Ncfsn , , , Bepop bepop Ncmsn , , , streznitev streznitev Ncfsn , , , nakov nakov Ncmsn , , , robidnica robidnica Ncfsn , , , glorija glorija Ncfsn , , , UN UN Npmsn , , , tlak tlak Ncmsn , , , Ribeiro Ribeiro Npmsn , , , ukor ukor Ncmsn , , , DŠ DŠ Npmsn . . .

20.718-24 20.718-24 Mdc - - - Olga Olga Npfsn Tanja Tanja Npfsn Jamnik Jamnik Npfsn , , , Medvedova Medvedov Aspfsn ulica ulica Ncfsn 5 5 Mdc a a Ncmsn , , , 1240 1240 Mdc Kamnik Kamnik Npmsn ; ; ; 20.725 20.725 Mdc - - - Adolf Adolf Npmsn Vrana Vrana Npmsn , , , Glavna glaven Agpfsn cesta cesta Ncfsn 54 54 Mdc , , , 8233 8233 Mdc Mirna Mirna Npfsn ; ; ; 20.726 20.726 Mdc - - - 30 30 Mdc - - - Bori Bori Npfsn Novinc Novinc Npfsn , , , Ob ob Sl sotočju sotočje Ncnsl 8 8 Mdc , , , 1119 1119 Mdc Ljubljana Ljubljana Npfsn ; ; ; 20.731 20.731 Mdc - - - Sava Sava Npmsn Romaniuk Romaniuk Npmsn , , , Potrčeva Potrčev Aspfsn ulica ulica Ncfsn 2 2 Mdc , , , 1000 1000 Mdc Ljubljana Ljubljana Npfsn ; ; ; 20.732-36 20.732-36 Mdc - - - Karmen Karmen Npfsn Marčič Marčič Npfsn , , , Leskovec Leskovec Npmsn 41 41 Mdc , , , 2331 2331 Mdc Pragersko Pragersko Npnsn ; ; ; 20.737-39 20.737-39 Mdc - - - Marjana Marjana Npfsn Raduha Raduha Npfsn , , , Severna severen Agpfsn ulica ulica Ncfsn 5 5 Mdc , , , 9231 9231 Mdc Beltinci Beltinci Npmpn . . .

Mož mož Ncmsn bo biti Va-f3s-n izpolnil izpolniti Vmep-sm pogoje pogoj Ncmpa za za Sa starostno starosten Agpfsa pokojnino pokojnina Ncfsa predvidoma predvidoma Rgp v v Sl decembru december Ncmsl 2012 2012 Mdc ob ob Sl starosti starost Ncfsl 58 58 Mdc let leto Ncnpg in in Cc osem osem Mlc-pn mesecev mesec Ncmpg ter ter Cc pokojninski pokojninski Agpfsl dobi doba Ncfsl 38 38 Mdc let leto Ncnpg in in Cc enajst enajst Mlc-pn mesecev mesec Ncmpg , , , če če Cs bo biti Va-f3s-n do do Sg takrat takrat Rgp neprekinjeno neprekinjeno Rgp zavarovan zavarovan Appmsnn . . . Za za Sa zavarovanca zavarovanec Ncmsay se se Px------y sicer sicer Rgp ob ob Sl starosti starost Ncfsl 58 58 Mdc let leto Ncnpg zahteva zahtevati Vmbr3s še še Q pokojninska pokojninski Agpfsn doba doba Ncfsn 40 40 Mdc let leto Ncnpg , , , vendar vendar Cc se se Px------y za za Sa pridobitev pridobitev Ncfsa pravice pravica Ncfsg do do Sg pokojnine pokojnina Ncfsg , , , ne ne Q pa pa Cc tudi tudi Q za za Sa odmero odmera Ncfsa pokojnine pokojnina Ncfsg , , , delno delno Rgp upošteva upoštevati Vmbr3s tudi tudi Q vojaški vojaški Agpmsny rok rok Ncmsn kot kot Cs dodana dodan Appfsn doba doba Ncfsn in in Cc sicer sicer Rgp se se Px------y v v Sl letu leto Ncnsl 2012 2012 Mdc za za Sa petnajst petnajst Mlc-pa mesecev mesec Ncmpg vojaškega vojaški Agpmsg roka rok Ncmsg šteje šteti Vmpr3s kot kot Cs dodana dodan Appfsn doba doba Ncfsn trinajst trinajst Mlc-pn mesecev mesec Ncmpg . . . ( ( ( fp fp Y ) ) )

Letališko letališki Agpnsn osebje osebje Ncnsn si se Px---d--y ob ob Sl tem ta Pd-nsl zelo zelo Rgp prizadeva prizadevati Vmpr3s , , , da da Cs ne ne Q bi biti Va-c prišlo priti Vmep-sn do do Sg panike panika Ncfsg . . . " " " Vse ves Pg-nsn skupaj skupaj Rgp ni biti Va-r3s-y niti niti Q pol pol Rgp toliko toliko Rgp hudo hud Agpnsn , , , " " " je biti Va-r3s-n pripovedovala pripovedovati Vmpp-sf neka nek Pi-fsn ženska ženska Ncfsn pri pri Sl okencu okence Ncnsl za za Sa informacije informacija Ncfpa . . . O o Sl tem ta Pd-nsl se se Px------y človek človek Ncmsn lahko lahko Rgp sam sam Agpmsnn prepriča prepričati Vmer3s , , , ko ko Cs vidi videti Vmbr3s , , , da da Cs na na Sl letališču letališče Ncnsl ni biti Va-r3s-y mogoče mogoče Rgp kupiti kupiti Vmen obrazne obrazen Agpfsg maske maska Ncfsg . . . Tudi tudi Q osebje osebje Ncnsn nima imeti Vmpr3s-y mask maska Ncfpg , , , nimajo imeti Vmpr3p-y jih on Pp3fpg--y niti niti Q spremljevalci spremljevalec Ncmpn , , , ki ki Cs vodijo voditi Vmpr3p skupine skupina Ncfpa proti proti Sd ciljem cilj Ncmpd v v Sl Aziji Azija Npfsl . . . Kljub kljub Sd temu ta Pd-nsd pa pa Cc se se Px------y je biti Va-r3s-n nekoliko nekoliko Rgp pozneje pozno Rgc pojavila pojaviti Vmep-sf neka nek Pi-fsn stevardesa stevardesa Ncfsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n imela imeti Vmpp-sf v v Sl torbici torbica Ncfsl nekaj nekaj Rgp mask maska Ncfpg in in Cc eno en Mlpfsa izročila izročiti Vmep-sf potnici potnica Ncfsd , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf zelo zelo Rgp zaskrbljena zaskrbljen Appfsn . . . " " " Ne ne Q bomo biti Va-f1p-n jih on Pp3fpg--y razdelile razdeliti Vmep-pf vsem ves Pg-mpd , , , jaz jaz Pp1-sn sem biti Va-r1s-n imela imeti Vmpp-sf le le Q nekaj nekaj Rgp odvečnih odvečen Agpfpg , , , " " " je biti Va-r3s-n pojasnila pojasniti Vmep-sf . . .

Tudi tudi Q jaz jaz Pp1-sn bi biti Va-c vaše vaš Ps2nsap duševne duševen Agpmpa stanje stanje Ncnsa opredelil opredeliti Vmep-sm kot kot Cs osebnostno osebnosten Agpfsa motnjo motnja Ncfsa . . . Zanjo zame Pp3fsa--b so biti Va-r3p-n značilni značilen Agpmpn občutek občutek Ncmsn manjvrednosti manjvrednost Ncfsg , , , pomanjkanje pomanjkanje Ncnsn samozaupanja samozaupanje Ncnsg in in Cc brezvzročne brezvzročen Agpfsg zaskrlbjenosti zaskrlbjenost Xt . . . Posledica posledica Ncfsn te ta Pd-fsg skrivljene skrivljen Appfsg samopodobe samopodoba Ncfsg je biti Va-r3s-n strah strah Ncmsn pred pred Si okoljem okolje Ncnsi , , , bojazen bojazen Ncfsn . . . Po po Sa domače domače Rgp bi biti Va-c lahko lahko Rgp rekli reči Vmep-pm , , , da da Cs se se Px------y človek človek Ncmsn boji bati Vmpr3s lastne lasten Agpfsg sence senca Ncfsg . . .

Še še Q nekaj nekaj Pi-nsn si se Px---d--y zasluži zaslužiti Vmer3s našo naš Ps1fsap pozornost pozornost Ncfsa pri pri Sl načinu način Ncmsl , , , kako kako Rgp se se Px------y oblikuje oblikovati Vmpr3s v v Sl naravi narava Ncfsl takšen takšen Pd-msn spontan spontan Agpmsnn red red Ncmsn . . . Za za Sa vedenje vedenje Ncnsa elementov element Ncmpg ni biti Va-r3s-y potrebno potrebno Rgp , , , da da Cs bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn določeno določen Appnsn v v Sl vsem ves Pg-nsl , , , mora morati Vmpr3s pa pa Cc ustrezati ustrezati Vmpn vsaj vsaj Q nekaterim nekateri Pi-mpd teoretskim teoretski Agpmpd pogojem pogoj Ncmpd , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y lahko lahko Rgp oblikovala oblikovati Vmpp-sf struktura struktura Ncfsn določnih določen Agpfpg značilnosti značilnost Ncfpg . . . Vse ves Pg-nsn , , , kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n potrebno potreben Agpnsn , , , je biti Va-r3s-n , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n zmeraj zmeraj Rgp , , , ko ko Cs obstajajo obstajati Vmpr3p določene določen Appfpn značilnosti značilnost Ncfpn okolice okolica Ncfsg , , , vedenje vedenje Ncnsn elementov element Ncmpg prav prav Q tako tako Rgp pokazalo pokazati Vmep-sn do do Xt – – – ločne ločen Xt značilnosti značilnost Ncfpa . . . Z z Si drugimi drug Mlpfpi besedami beseda Ncfpi , , , za za Sa oblikovanje oblikovanje Ncnsa spontanega spontan Agpmsg reda red Ncmsg ni biti Va-r3s-y nujno nujno Rgp , , , da da Cs bi biti Va-c se se Px------y predvidelo predvideti Vmep-sn vedenje vedenje Ncnsn posameznih posamezen Agpmpg elementov element Ncmpg v v Sl vsakem vsak Pg-msl pogledu pogled Ncmsl : : : že že Q samo samo Q delna delen Agpfsn pravilnost pravilnost Ncfsn njihovega njihov Ps3nsgp delovanja delovanje Ncnsg je biti Va-r3s-n lahko lahko Rgp zadostna zadosten Agpfsn , , , da da Cs nastane nastati Vmer3s natančno natančno Rgp do do Xt – – – ločen ločen Xt red red Ncmsn celote celota Ncfsg . . .

Zato zato Cc pa pa Cc javno javen Agpnsn mnenje mnenje Ncnsn pogosto pogosto Rgp vpliva vplivati Vmpr3s tudi tudi Q na na Sa vprašanja vprašanje Ncnpa pravice pravica Ncfsg . . . Slavko Slavko Npmsn Debelak Debelak Npmsn , , , direktor direktor Ncmsn Uprave uprava Ncfsg za za Sa upravno upraven Agpnsn - - - pravne praven Agpfpa zadeve zadeva Ncfpa pri pri Sl notranjem notranji Agpnsl ministrstvu ministrstvo Ncnsl , , , je biti Va-r3s-n junija junij Ncmsg letos letos Rgp za za Sa Delo delo Ncnsa povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs ima imeti Vmpr3s-n policija policija Ncfsn sedaj sedaj Rgp » » » sorazmerno sorazmerno Rgp dober dober Agpmsan seznam seznam Ncmsan vseh ves Pg-fpg oseb oseba Ncfpg , , , še še Q zlasti zlasti Q tistih tisti Pd-fpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n z z Si armado armada Ncfsi odšle oditi Vmep-pf iz iz Sg Slovenije Slovenija Npfsg ali ali Cc na na Sa območja območje Ncnpa drugih drug Mlpfpg držav država Ncfpg , , , in in Cc tem ta Pd-mpd enostavno enostavno Rgp ne ne Q dovolimo dovoliti Vmer1p več več Q vstopa vstop Ncmsg v v Sa Slovenijo Slovenija Npfsa , , , čeprav čeprav Cs imajo imeti Vmpr3p-n tu tu Rgp družine družina Ncfpa in in Cc stanovanja stanovanje Ncnpa . . . Tudi tudi Q stališče stališče Ncnsn Sveta svet Ncmsg za za Sa človekove človekov Agpfpa pravice pravica Ncfpa in in Cc večine večina Ncfsg njegovih njegov Ps3mpgsm članov član Ncmpg je biti Va-r3s-n približno približno Rgp enako enak Agpnsn . . . Interesi interes Ncmpn državljanov državljan Ncmpg Slovenije Slovenija Npfsg in in Cc pravila pravilo Ncnpn mednarodnega mednaroden Agpnsg prava pravo Ncnsg tega ta Pd-nsg ne ne Q dopuščajo dopuščati Vmpr3p in in Cc tega ta Pd-nsg zagotovo zagotovo Rgp ne ne Q bomo biti Va-f1p-n več več Q delali delati Vmpp-pm . . . « « « Je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn resnično resničen Agpnsn stališče stališče Ncnsn Sveta svet Ncmsg ? ? ?

Spomladi spomladi Rgp 1992 1992 Mdc Miha Miha Npmsn priobči priobčiti Vmer3s , , , da da Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n število število Ncnsn uslužbencev uslužbenec Ncmpg VIS VIS Npfsg z z Sg nekdanjih nekdanji Agpmpg več veliko Rgc kot kot Cs 600 600 Mdc zmanjšalo zmanjšati Vmep-sn na na Sa trenutnih trenuten Agpmpg 418 418 Mdc , , , ter ter Cc se se Px------y znova znova Rgp pohvali pohvaliti Vmer3s , , , da da Cs je biti Va-r3s-n VIS VIS Npfsn napovedala napovedati Vmep-sf padec padec Ncmsan jugoslovanskih jugoslovanski Agpmpg generalov general Ncmpg že že Q mesec mesec Ncmsan pred pred Si njihovo njihov Ps3fsip razrešitvijo razrešitev Ncfsi . . . Maja maj Ncmsg skupščinski skupščinski Agpfsd komisiji komisija Ncfsd razkrije razkriti Vmer3s , , , da da Cs VIS VIS Npfsn razpolaga razpolagati Vmpr3s z z Si borimi borimi Agpmpi 45 45 Mdc tekočimi tekoč Agpmpi metri meter Ncmpi arhiva arhiv Ncmsg bivše bivši Agpfsg SDV SDV Npfsg ter ter Cc da da Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf večina večina Ncfsn arhivskega arhivski Agpnsg gradiva gradivo Ncnsg uničena uničen Appfsn še še Q pred pred Si volitvami volitev Ncfpi . . . Ob ob Sl prvi prvi Mlofsl obletnici obletnica Ncfsl junijske junijski Agpfsg vojne vojna Ncfsg Janez Janez Npmsn Janša Janša Npmsn izda izdati Vmer3s svojo svoj Px-fsa drugo drug Mlpfsa knjigo knjiga Ncfsa , , , znane znan Agpmpa Premike premik Ncmpa , , , v v Sl kateri kateri Pq-fsl strahovito strahovito Rgp našpiči našpičiti Vmer3s plejado plejada Ncfsa slovenskih slovenski Agpmpg politikov politik Ncmpg , , , politike politik Ncmpa nasploh nasploh Rgp ter ter Cc Cirila Ciril Npmsay Zlobca Zlobec Npmsay posebej posebej Rgp . . . Poet poet Ncmsn Zlobec Zlobec Npmsn na na Sa knjigo knjiga Ncfsa odgovori odgovoriti Vmer3s s z Si knjigo knjiga Ncfsi , , , posledica posledica Ncfsn vsega ves Pg-nsg skupaj skupaj Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n eksplozivna eksploziven Agpfsn notranjepolitična notranjepolitičen Agpfsn polemika polemika Ncfsn , , , med med Si drugim drug Mlpnsi tudi tudi Q o o Sl tem ta Pd-nsl , , , kdo kdo Pq-msn in in Cc s z Si čigavim čigav Pq-nsi pooblastilom pooblastilo Ncnsi je biti Va-r3s-n prisluškoval prisluškovati Vmpp-sm italijanskemu italijanski Agpmsd konzulatu konzulat Ncmsd . . . Senca senca Ncfsn krivde krivda Ncfsg sprva sprva Rgp pade pasti Vmbr3s na na Sa Janšo Janša Npmsay in in Cc varnostno varnosten Agpfsa službo služba Ncfsa obrambnega obramben Agpnsg ministrstva ministrstvo Ncnsg , , , nato nato Rgp pa pa Cc se se Px------y zlagoma zlagoma Rgp seli seliti Vmpr3s na na Sa Bavčarja Bavčar Npmsay in in Cc Miho Miha Npmsay . . . Polemika polemika Ncfsn zbudi zbuditi Vmer3s tudi tudi Q zanimanje zanimanje Ncnsa skupščinske skupščinski Agpfsg komisije komisija Ncfsg za za Sa nadzor nadzor Ncmsan nad nad Si delom delo Ncnsi VIS VIS Npfsg , , , ki ki Cs Mihi Miha Npmsd postavi postaviti Vmer3s desetdnevni desetdneven Agpmsay rok rok Ncmsan , , , da da Cs spiše spisati Vmer3s poročilo poročilo Ncnsa , , , s z Si katerim kateri Pq-nsi se se Px------y bo biti Va-f3s-n bodisi bodisi Cc potunkal potunkati Vmep-sm bodisi bodisi Cc opral oprati Vmep-sm . . .

Spoznal spoznati Vmbp-sm sem biti Va-r1s-n novinarje novinar Ncmpa iz iz Sg Novega nov Agpmsg Sada Sad Npmsg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n se se Px------y sramovali sramovati Vmpp-pm samih sam Agpmpg sebe se Px---g zaradi zaradi Sg tega ta Pd-nsg , , , kar kar Pr-nsa so biti Va-r3p-n delali delati Vmpp-pm . . . Poročali poročati Vmpp-pm so biti Va-r3p-n , , , kar kar Pr-nsa je biti Va-r3s-n njihova njihov Ps3fsnp oblast oblast Ncfsn hotela hoteti Vmpp-sf slišati slišati Vmbn . . . Takšni takšen Pd-mpn ljudje človek Ncmpn so biti Va-r3p-n odgovorni odgovoren Agpmpn za za Sa zgodbe zgodba Ncfpa tipa tip Ncmsg srbski srbski Agpmpn dojenčki dojenček Ncmpn - - - hrana hrana Ncfsn za za Sa leve lev Ncmpa . . . Vedo vedeti Vmpr3p , , , kaj kaj Pq-nsa potrebuje potrebovati Vmpr3s njihova njihov Ps3fsnp publika publika Ncfsn . . . Podobno podobno Rgp je biti Va-r3s-n na na Sl hrvaški hrvaški Agpfsl strani stran Ncfsl . . . Nekateri nekateri Pi-mpn njihovi njihov Ps3mpnp novinarji novinar Ncmpn poročajo poročati Vmpr3p to ta Pd-nsa , , , kar kar Pr-nsa mislijo misliti Vmpr3p , , , da da Cs morajo morati Vmpr3p poročati poročati Vmpn , , , ne ne Q da da Cs bi biti Va-c preverjali preverjati Vmpp-pm fakte fakt Ncmpa . . . Tudi tudi Q o o Sl meni jaz Pp1-sl je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn polno polno Rgp poročil poročilo Ncnpg , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n bila biti Va-p-pn popolnoma popolnoma Rgp neresnična neresničen Agpnpn in in Cc nepreverjena nepreverjen Agpnpn , , , med med Si njimi on Pp3npi tudi tudi Q vsaj vsaj Q dve dva Mlcfdn » » » novici novica Ncfdn « « « v v Sl sarajevskih sarajevski Agpmpl medijih medij Ncmpl , , , da da Cs so biti Va-r3p-n me jaz Pp1-sa--y Srbi Srb Npmpn ubili ubiti Vmep-pm . . .

Enkrat enkrat Rgp je biti Va-r3s-n voditelj voditelj Ncmsn komentiral komentirati Vmbp-sm tako tako Rgp : : : to ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n poročilo poročilo Ncnsn Dana Dan Npmsg Damona Damon Npmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm seveda seveda Q toliko toliko Rgp časa čas Ncmsg srbski srbski Agpmsny navijač navijač Ncmsn , , , da da Cs ni biti Va-r3s-y treba treba Rgp verjeti verjeti Vmbn ničesar nič Pz-nsg , , , sploh sploh Q pa pa Cc dela delo Ncnsg na na Sl Palah Pale Npfpl . . . Naslednji naslednji Agpmsay dan dan Ncmsan sem biti Va-r1s-n imel imeti Vmpp-sm poročilo poročilo Ncnsa iz iz Sg Sarajeva Sarajevo Npnsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn nastrojeno nastrojen Appnsn proti proti Sd Srbom Srb Npmpd in in Cc v v Sl tej ta Pd-fsl oddaji oddaja Ncfsl so biti Va-r3p-n rekli reči Vmep-pm : : : zdaj zdaj Rgp pa pa Cc poročilo poročilo Ncnsn Dana Dan Npmsg Damona Damon Npmsg , , , edinega edini Agpmsg novinarja novinar Ncmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm dovolj dovolj Rgp pogumen pogumen Agpmsnn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n v v Sl Sarajevu Sarajevo Npnsl , , , to ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n končno končno Rgp prava pravi Agpfsn resnica resnica Ncfsn … … … Že že Q naslednjo naslednji Agpfsa noč noč Ncfsa pa pa Cc so biti Va-r3p-n ob ob Sl mojem moj Ps1msls prispevku prispevek Ncmsl rekli reči Vmep-pm : : : zdaj zdaj Rgp pa pa Cc poročilo poročilo Ncnsn Dana Dan Npmsg Damona Damon Npmsg , , , še še Q vedno vedno Rgp ne ne Q vemo vedeti Vmpr1p , , , na na Sl čigavi čigav Pq-fsl strani stran Ncfsl je biti Va-r3s-n . . . To ta Pd-nsn je biti Va-r3s-n to ta Pd-nsn , , , radi rad Rgp bi biti Va-c , , , da da Cs se se Px------y postavite postaviti Vmer2p na na Sa njihovo njihov Ps3fsap stran stran Ncfsa . . . V v Sl enem en Mlpnsl poročilu poročilo Ncnsl smo biti Va-r1p-n pokazali pokazati Vmep-pm vas vas Ncfsa v v Sl zahodni zahoden Agpfsl Slavoniji Slavonija Npfsl , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf nekoč nekoč Rgp srbska srbski Agpfsn . . . Bila biti Va-p-sf je biti Va-r3s-n popolnoma popolnoma Rgp zravnana zravnan Appfsn z z Si zemljo zemlja Ncfsi , , , hiše hiša Ncfpn so biti Va-r3p-n bile biti Va-p-pf sistematično sistematično Rgp razstreljene razstreljen Appfpn z z Si dinamitom dinamit Ncmsi , , , cela cel Agpfsn vas vas Ncfsn . . . Zelo zelo Rgp impresivni impresiven Agpmpn posnetki posnetek Ncmpn , , , ki ki Cs smo biti Va-r1p-n jih on Pp3mpa--y zmontirali zmontirati Vmep-pm k k Sd poročilu poročilo Ncnsd o o Sl Slavonskem slavonski Agpmsl in in Cc Bosanskem bosanski Agpmsl brodu brod Ncmsl kot kot Cs ilustracijo ilustracija Ncfsa , , , kaj kaj Pq-nsn se se Px------y dogaja dogajati Vmpr3s v v Sl tem ta Pd-msl okolišu okoliš Ncmsl . . . Hrvaški hrvaški Agpmpn tehniki tehnik Ncmpn na na Sl HTV HTV Npfsl , , , od od Sg koder koder Cs smo biti Va-r1p-n takrat takrat Rgp pošiljali pošiljati Vmpp-pm v v Sa London London Npmsan , , , so biti Va-r3p-n takrat takrat Rgp rekli reči Vmep-pm , , , da da Cs » » » ne ne Q bodo biti Va-f3p-n delali delati Vmpp-pm za za Sa te ta Pd-mpa četnike četnik Ncmpa « « « , , , se se Px------y pravi praviti Vmbr3s za za Sa nas jaz Pp1-pa . . . Ne ne Q vem vedeti Vmpr1s , , , kaj kaj Pq-nsn je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm resnični resničen Agpmsny razlog razlog Ncmsn , , , toda toda Cc tega ta Pd-nsg poročila poročilo Ncnsg niso biti Va-r3p-y prenesli prenesti Vmep-pm v v Sa London London Npmsan , , , izgovarjali izgovarjati Vmpp-pm so biti Va-r3p-n se se Px------y , , , da da Cs so biti Va-r3p-n izgubili izgubiti Vmep-pm trak trak Ncmsan , , , da da Cs ni biti Va-r3s-y bilo biti Va-p-sn aparatov aparat Ncmpg , , , vse ves Pg-mpa mogoče mogoč Agpmpa izgovore izgovor Ncmpa so biti Va-r3p-n našli najti Vmep-pm . . .

Rešenih rešen Appfpg ni biti Va-r3s-y okoli okoli Rgp 2.000 2.000 Mdc vlog vloga Ncfpg , , , zlasti zlasti Q glede glede Sg oseb oseba Ncfpg iz iz Sg vrst vrsta Ncfpg bivše bivši Agpfsg JLA JLA Npfsg in in Cc tistih tisti Pd-mpg s z Si kriminalno kriminalen Agpfsi preteklostjo preteklost Ncfsi . . . V v Sl 87. 87. Mdo primerih primer Ncmpl je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf za za Sa te ta Pd-fpa osebe oseba Ncfpa vložena vložen Appfsn kazenska kazenski Agpfsn ovadba ovadba Ncfsn , , , zato zato Cc moramo morati Vmpr1p počakati počakati Vmen na na Sa razsodbo razsodba Ncfsa sodišča sodišče Ncnsg . . . Nekaj nekaj Rgp je biti Va-r3s-n tudi tudi Q takih tak Pd-mpg , , , pri pri Sl katerih kateri Pq-mpl še še Q sedaj sedaj Rgp ugotavljamo ugotavljati Vmpr1p dejanskost dejanskost Ncfsa življenja življenje Ncnsg v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl . . . Morate morati Vmpr2p vedeti vedeti Vmpn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm večji velik Agcmsny del del Ncmsn vlog vloga Ncfpg oddan oddan Appmsnn šele šele Q v v Sl decembru december Ncmsl . . . V v Sl nekaterih nekateri Pi-fpl so biti Va-r3p-n bili biti Va-p-pm podatki podatek Ncmpn pomanjkljivi pomanjkljiv Agpmpn in in Cc smo biti Va-r1p-n jih on Pp3fpa--y morali morati Vmpp-pm dopolnjevati dopolnjevati Vmpn . . . Sočasno sočasno Rgp z z Si izvajanjem izvajanje Ncnsi določbe določba Ncfsg 40. 40. Mdo člena člen Ncmsg smo biti Va-r1p-n namreč namreč Cc začeli začeti Vmep-pm obsežno obsežen Agpfsa akcijo akcija Ncfsa vzpostavljanja vzpostavljanje Ncnsg evidence evidenca Ncfsg slovenskih slovenski Agpmpg državljanov državljan Ncmpg . . . Za za Sa evidenco evidenca Ncfsa pa pa Cc so biti Va-r3p-n potrebni potreben Agpmpn natančni natančen Agpmpn podatki podatek Ncmpn . . .

Že že Q velikokrat velikokrat Rgp sem biti Va-r1s-n ponovil ponoviti Vmep-sm naslednje naslednji Agpnsa : : : nisem biti Va-r1s-y za za Sa to ta Pd-nsa , , , da da Cs se se Px------y politične političen Agpfpn stvari stvar Ncfpn urejajo urejati Vmpr3p z z Si upravnimi upraven Agpfpi odločitvami odločitev Ncfpi . . . Na na Sl političnem političen Agpmsl nivoju nivo Ncmsl se se Px------y bodo biti Va-f3p-n morali morati Vmpp-pm dogovoriti dogovoriti Vmen , , , kako kako Rgp te ta Pd-fpa stvari stvar Ncfpa urediti urediti Vmen . . . Normalno normalno Rgp je biti Va-r3s-n , , , da da Cs imamo imeti Vmpr1p-n določeno določen Rgp , , , kako kako Rgp posamezne posamezen Agpfpa kategorije kategorija Ncfpa obravnavati obravnavati Vmpn , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n veliko veliko Rgp oficirjev oficir Ncmpg v v Sl državi država Ncfsl , , , ker ker Cs so biti Va-r3p-n se se Px------y pravočasno pravočasno Rgp umaknili umakniti Vmep-pm in in Cc si se Px---d--y uredili urediti Vmep-pm status status Ncmsan . . . Drugače drugače Rgp je biti Va-r3s-n , , , če če Cs velikodušno velikodušno Rgp sprejmemo sprejeti Vmer1p človeka človek Ncmsay , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n okoli okoli Sg Šentvida Šentvid Npmsg postavljal postavljati Vmpp-sm minska minski Agpnpa polja polje Ncnpa , , , ki ki Cs jih on Pp3npg--y še še Q danes danes Rgp niso biti Va-r3p-y uspeli uspeti Vmep-pm deaktivirati deaktivirati Vmbn . . . Ministrstvo ministrstvo Ncnsn za za Sa notranje notranji Agpfpa zadeve zadeva Ncfpa je biti Va-r3s-n postavljeno postavljen Appnsn pred pred Sa dilemo dilema Ncfsa : : : ali ali Cc upoštevati upoštevati Vmbn izključno izključno Rgp pravo pravo Ncnsa , , , pravo pravo Ncnsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n relativno relativen Agpnsn in in Cc odraz odraz Ncmsn časa čas Ncmsg , , , ali ali Cc upoštevati upoštevati Vmbn tudi tudi Q neke nek Pi-fsg vrste vrsta Ncfsg javni javen Agpmsay interes interes Ncmsan . . . Mi jaz Pp1mpn se se Px------y odločamo odločati Vmpr1p po po Sl zakonu zakon Ncmsl o o Sl splošnem splošen Agpmsl upravnem upraven Agpmsl postopku postopek Ncmsl , , , kjer kjer Cs je biti Va-r3s-n izrecno izrecno Rgp rečeno rečeno Rgp , , , da da Cs naša naš Ps1fsnp odločitev odločitev Ncfsn nikoli nikoli Rgp ne ne Q sme smeti Vmpr3s biti biti Va-n v v Sl nasprotju nasprotje Ncnsl z z Si javnim javen Agpmsi interesom interes Ncmsi . . . Vi ti Pp2mpn veste vedeti Vmpr2p , , , kakšno kakšen Pq-nsn je biti Va-r3s-n mnenje mnenje Ncnsn javnosti javnost Ncfsg . . . Čez čez Sa čas čas Ncmsan vam ti Pp2-pd bom biti Va-f1s-n pokazal pokazati Vmep-sm pisma pismo Ncnpa , , , ki ki Cs jih on Pp3npa--y dobivamo dobivati Vmpr1p . . . Ljudje človek Ncmpn dobesedno dobesedno Rgp ovajajo ovajati Vmpr3p , , , kdo kdo Pq-msn je biti Va-r3s-n prišel priti Vmep-sm . . . Zato zato Cc smo biti Va-r1p-n v v Sl dilemi dilema Ncfsl . . . Če če Cs se se Px------y držimo držati Vmpr1p izključno izključno Rgp prava pravo Ncnsg , , , ki ki Cs ni biti Va-r3s-y prilagojeno prilagojen Appnsn razmeram razmera Ncfpd , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n nastale nastati Vmep-pf po po Sl agresiji agresija Ncfsl , , , bomo biti Va-f1p-n trčili trčiti Vmep-pm v v Sa javni javen Agpmsay interes interes Ncmsan , , , kar kar Pr-nsn bo biti Va-f3s-n naredilo narediti Vmep-sn več veliko Rgc škode škoda Ncfsg , , , kot kot Cs če če Cs bi biti Va-c se se Px------y striktno striktno Rgp držali držati Vmpp-pm nekaterih nekateri Pi-fpg stvari stvar Ncfpg . . . Tudi tudi Q svetu svet Ncmsd za za Sa varstvo varstvo Ncnsa človekovih človekov Agpfpg pravic pravica Ncfpg smo biti Va-r1p-n morali morati Vmpp-pm za za Sa 15 15 Mdc konkretnih konkreten Agpmpg primerov primer Ncmpg napisati napisati Vmen odgovore odgovor Ncmpa , , , zakaj zakaj Rgp smo biti Va-r1p-n ravnali ravnati Vmpp-pm , , , kot kot Cs smo biti Va-r1p-n . . . Sam sam Agpmsnn sem biti Va-r1s-n razveljavil razveljaviti Vmep-sm štiri štirje Mlcfpa odločbe odločba Ncfpa o o Sl izgonu izgon Ncmsl , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n bile biti Va-p-pf izdane izdan Appfpn mimo mimo Sg prava pravo Ncnsg in in Cc zakona zakon Ncmsg . . .

Tu tu Rgp ste biti Va-r2p-n potemtakem potemtakem Rgp zato zato Rgp , , , ker ker Cs bolje dobro Rgc sodelujete sodelovati Vmpr2p s z Si črnogorsko črnogorski Agpfsi kot kot Cs srbsko srbsko Agpfsi vlado vlada Ncfsi ? ? ?

Znamka znamka Ncfsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n še še Q bolj bolj Rgp redka redek Agpfsn in in Cc še še Q dragocenejša dragocen Agcfsn , , , je biti Va-r3s-n znamenita znamenit Agpfsn britanska britanski Agpfsn gvajana gvajana Ncfsn , , , znamka znamka Ncfsn z z Si nominalno nominalen Agpfsi vrednostjo vrednost Ncfsi 1 1 Mdc cent cent Ncmsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf izdana izdan Appfsn leta leto Ncnsg 1856 1856 Mdc . . . Tega ta Pd-nsg leta leto Ncnsg zaradi zaradi Sg različnih različen Agpmpg vzrokov vzrok Ncmpg iz iz Sg Londona London Npmsg niso biti Va-r3p-y mogli moči Vmpp-pm poslati poslati Vmen svoji svoj Px-fsd koloniji kolonija Ncfsd Britanski britanski Agpfsd Gvajani Gvajana Npfsd dovolj dovolj Rgp znamk znamka Ncfpg . . . Kot kot Cs pomožno pomožen Agpfsa izdajo izdaja Ncfsa so biti Va-r3p-n izdali izdati Vmep-pm celo cel Agpfsa serijo serija Ncfsa znamk znamka Ncfpg s z Si črnim črn Agpmsi tiskom tisk Ncmsi na na Sl različnih različen Agpmpl barvastih barvast Agpmpl papirjih papir Ncmpl kar kar Rgp v v Sl koloniji kolonija Ncfsl na na Sa guvernerjev guvernerjev Aspmsan ukaz ukaz Ncmsan . . . To ta Pd-nsn niso biti Va-r3p-y lepo lepo Rgp oblikovane oblikovan Appfpn znamke znamka Ncfpn , , , saj saj Cc so biti Va-r3p-n bile biti Va-p-pf izdane izdan Appfpn le le Q kot kot Cs pomožne pomožen Agpfpn znamke znamka Ncfpn . . . Iz iz Sg pol pola Ncfpg so biti Va-r3p-n jih on Pp3fpa--y izrezovali izrezovati Vmpp-pm kar kar Rgp s z Si škarjami škarje Ncfpi , , , lepili lepiti Vmpp-pm pa pa Cc z z Si običajnim običajen Agpnsi lepilom lepilo Ncnsi . . . Skupna skupen Agpfsn naklada naklada Ncfsn ni biti Va-r3s-y znana znan Agpfsn , , , vendar vendar Cc ni biti Va-r3s-y mogla moči Vmpp-sf biti biti Va-n velika velik Agpfsn , , , saj saj Cc potrebe potreba Ncfpn kolonije kolonija Ncfsg po po Sl znamkah znamka Ncfpl tudi tudi Q niso biti Va-r3p-y bile biti Va-p-pf velike velik Agpfpn . . . Od od Sg te ta Pd-fsg skupne skupen Agpfsg naklade naklada Ncfsg je biti Va-r3s-n ostalo ostati Vmep-sn le le Q zelo zelo Rgp malo malo Rgp znamk znamka Ncfpg in in Cc samo samo Q ena en Mlpfsn z z Si nominalno nominalen Agpfsi vrednostjo vrednost Ncfsi 1 1 Mdc cent cent Ncmsn , , , črni črn Agpmsny tisk tisk Ncmsn na na Sl vijoličnem vijoličen Agpmsl papirju papir Ncmsl . . .

Podporo podpora Ncfsa parlamentarne parlamentaren Agpfsg večina večina Ncfsn sta biti Va-r3d-n včeraj včeraj Rgp dobila dobiti Vmep-dm še še Q zakona zakon Ncmdn o o Sl kemičnem kemičen Agpnsl orožju orožje Ncnsl in in Cc o o Sl kemikalijah kemikalija Ncfpl . . . Prvi prvi Mlomsn je biti Va-r3s-n nujen nujen Agpmsnn za za Sa izvajanje izvajanje Ncnsa mednarodne mednaroden Agpfsg konvencije konvencija Ncfsg o o Sl prepovedi prepoved Ncfsl razvoja razvoj Ncmsg , , , proizvodnje proizvodnja Ncfsg , , , kopičenja kopičenje Ncnsg zalog zaloga Ncfpg in in Cc uporabe uporaba Ncfsg kemičnega kemičen Agpnsg orožja orožje Ncnsg . . . Po po Sl pojasnilih pojasnilo Ncnpl predstavnikov predstavnik Ncmpg vlade vlada Ncfsg je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn vadbeno vadben Agpnsn orožje orožje Ncnsn , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn na na Sl ozemlju ozemlje Ncnsl Slovenije Slovenija Npfsg še še Q v v Sl času čas Ncmsl Jugoslavije Jugoslavija Npfsg , , , uničeno uničen Appnsn . . . Z z Si zakonom zakon Ncmsi o o Sl kemikalijah kemikalija Ncfpl se se Px------y ureja urejati Vmpr3s ravnanje ravnanje Ncnsa s z Si kemičnimi kemičen Agpfpi snovmi snov Ncfpi , , , nevarnimi nevaren Agpfpi zdravju zdravje Ncnsd in in Cc okolju okolje Ncnsd . . .

Zakaj zakaj Rgp so biti Va-r3p-n se se Px------y odločili odločiti Vmep-pm za za Sa tako tako Rgp težko težko Rgp pričakovano pričakovan Appfsa transakcijo transakcija Ncfsa ali ali Cc plačilo plačilo Ncnsa are ara Ncfsg za za Sa odkup odkup Ncmsan premoženja premoženje Ncnsg , , , smo biti Va-r1p-n vprašali vprašati Vmep-pm direktorja direktor Ncmsay MTI MTI Npfsg Evropa Evropa Npfsn Martina Martin Npmsay Budno Budna Npmsay . . . Pravi praviti Vmbr3s , , , da da Cs po po Sl preučitvi preučitev Ncfsl poslovanja poslovanje Ncnsg družb družba Ncfpg v v Sl lasti last Ncfsl Slovenske slovenski Agpfsg razvojne razvojen Agpfsg družbe družba Ncfsg , , , ki ki Cs delajo delati Vmpr3p v v Sl okviru okvir Ncmsl Mariborskega mariborski Agpmsg projekta projekt Ncmsg prestrukturiranja prestrukturiranje Ncnsg . . . Čeprav čeprav Cs so biti Va-r3p-n morali morati Vmpp-pm ponudbo ponudba Ncfsa za za Sa odkup odkup Ncmsan vložiti vložiti Vmen v v Sl sedmih sedem Mlc-pl dneh dan Ncmpl , , , so biti Va-r3p-n potem potem Rgp od od Sg lastnice lastnica Ncfsg Slovenske slovenski Agpfsg razvojne razvojen Agpfsg družbe družba Ncfsg dobili dobiti Vmep-pm odgovor odgovor Ncmsan , , , naj naj Cs ponudbo ponudba Ncfsa dopolnijo dopolniti Vmer3p do do Sg 15. 15. Mdo maja maj Ncmsg . . . Za za Sa to ta Pd-nsa so biti Va-r3p-n imeli imeti Vmpp-pm več veliko Rgc kot kot Cs mesec mesec Ncmsan dni dan Ncmpg časa čas Ncmsg . . . " " " Ugotovili ugotoviti Vmep-pm smo biti Va-r1p-n , , , da da Cs se se Px------y SRD SRD Npfsd ne ne Q mudi muditi Vmpr3s prodati prodati Vmen svojih svoj Px-fpg družb družba Ncfpg , , , zato zato Cc smo biti Va-r1p-n spremenili spremeniti Vmep-pm strategijo strategija Ncfsa ; ; ; sprva sprva Rgp smo biti Va-r1p-n nameravali nameravati Vmpp-pm najprej najprej Rgp odkupiti odkupiti Vmen te ta Pd-fpa družbe družba Ncfpa , , , šele šele Q potem potem Rgp pa pa Cc celotno celoten Agpnsa premoženje premoženje Ncnsa . . . Ker ker Cs bodo biti Va-f3p-n pogajanja pogajanje Ncnpn s z Si Slovensko slovenski Agpfsi razvojno razvojen Agpfsi družbo družba Ncfsi dolgotrajnejša dolgotrajen Agcnpn , , , smo biti Va-r1p-n se se Px------y odločili odločiti Vmep-pm za za Sa nakup nakup Ncmsan premoženja premoženje Ncnsg Tama Tam Npmsg v v Sl stečaju stečaj Ncmsl , , , " " " pravi praviti Vmbr3s Martin Martin Npmsn Budna Budna Npmsn in in Cc dodaja dodajati Vmpr3s , , , da da Cs so biti Va-r3p-n v v Sl teh ta Pd-fpl družbah družba Ncfpl poslovne posloven Agpfpn rane rana Ncfpn tako tako Rgp globoke globok Agpfpn ( ( ( v v Sl mislih misel Ncfpl je biti Va-r3s-n imel imeti Vmpp-sm najbrž najbrž Q velike velik Agpfpa obveznosti obveznost Ncfpa ) ) ) , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n pogajanja pogajanje Ncnpn daljša dolg Agcnpn . . . Vrh vrh Sg tega ta Pd-nsg Slovenska slovenski Agpfsn razvojna razvojen Agpfsn družba družba Ncfsn ne ne Q bi biti Va-c mogla moči Vmpp-sf imeti imeti Vmpn dlje dolgo Rgc časa čas Ncmsg teh ta Pd-fpg Tamovih Tamov Aspfpg družb družba Ncfpg , , , ker ker Cs bi biti Va-c potem potem Rgp po po Sl njegovem njegov Ps3nslsm mnenju mnenje Ncnsl najbrž najbrž Q bankrotirala bankrotirati Vmbp-sf . . .

Z z Si letošnjimi letošnji Agpmpi prazniki praznik Ncmpi si se Px---d--y sicer sicer Rgp človek človek Ncmsn kaj kaj Rgp malo malo Rgp lahko lahko Rgp pomaga pomagati Vmbr3s , , , saj saj Cc so biti Va-r3p-n se se Px------y kot kot Cs naročeno naročeno Rgp nakopičili nakopičiti Vmep-pm samo samo Q na na Sa vikende vikend Ncmpa . . . Na na Sl malo malo Rgp boljšem dober Agcnsl je biti Va-r3s-n vsaj vsaj Q šoloobvezna šoloobvezen Agpfsn mladina mladina Ncfsn , , , ki ki Cs si se Px---d--y v v Sl tem ta Pd-msl tednu teden Ncmsl lahko lahko Rgp privošči privoščiti Vmbr3s vsaj vsaj Q malo malo Rgp oddiha oddih Ncmsg . . . In in Cc morda morda Q tudi tudi Q obisk obisk Ncmsan v v Sl kinu kino Ncmsl , , , kjer kjer Cs mariborski mariborski Agpmpn kinematografi kinematograf Ncmpn te ta Pd-mpa dni dan Ncmpa ponujajo ponujati Vmpr3p kar kar Rgp sedem sedem Mlc-pa različnih različen Agpmpg naslovov naslov Ncmpg . . .

Če če Cs vam ti Pp2-pd izpadajo izpadati Vmpr3p lasje las Ncmpn , , , se se Px------y cepijo cepiti Vmbr3p ali ali Cc so biti Va-r3p-n brez brez Sg pravega pravi Agpmsg leska lesk Ncmsg , , , vodi voda Ncfsd za za Sa umivanje umivanje Ncnsa dodajte dodati Vmem2p nekaj nekaj Rgp kapljic kapljica Ncfpg naravnega naraven Agpmsg kisa kis Ncmsg . . . Lasje las Ncmpn bodo biti Va-f3p-n spet spet Rgp zdravi zdrav Agpmpn , , , močnejši močen Agcmpn , , , ohranili ohraniti Vmep-pm bodo biti Va-f3p-n naraven naraven Agpmsan lesk lesk Ncmsan . . .

Kozmetika kozmetika Ncfsn se se Px------y dnevno dnevno Rgp srečuje srečevati Vmpr3s z z Si biološkimi biološki Agpmpi razlogi razlog Ncmpi staranja staranje Ncnsg . . . Mlada mlad Agpfsn koža koža Ncfsn se se Px------y stalno stalno Rgp obnavlja obnavljati Vmpr3s , , , kar kar Pr-nsa kaže kazati Vmpr3s pripisati pripisati Vmen proizvodnji proizvodnja Ncfsd novih nov Agpfpg celic celica Ncfpg , , , ki ki Cs priplavajo priplavati Vmer3p na na Sa površje površje Ncnsa in in Cc odrinejo odriniti Vmer3p odmrle odmrl Agpfpa , , , te ta Pd-fpn pa pa Cc se se Px------y izločijo izločiti Vmer3p z z Si naravnim naraven Agpnsi luščenjem luščenje Ncnsi . . . Od od Sg 30. 30. Mdo leta leto Ncnsg naprej naprej Rgp sta biti Va-r3d-n metabolizem metabolizem Ncmsn kože koža Ncfsg in in Cc celična celičen Agpfsn obnova obnova Ncfsn upočasnjena upočasnjen Agpmdn , , , zato zato Cc postane postati Vmer3s roževinasto roževinast Agpnsn tkivo tkivo Ncnsn gostejše gost Agcnsn , , , zaradi zaradi Sg nezadostne nezadosten Agpfsg celične celičen Agpfsg izmenjave izmenjava Ncfsg v v Sl dermi derma Ncfsl se se Px------y zmanjša zmanjšati Vmer3s proizvodnja proizvodnja Ncfsn kalogena kalogen Ncmsg , , , elastina elastin Ncmsg in in Cc hialuronske hialuronski Agpfsg kisline kislina Ncfsg , , , to ta Pd-nsn pa pa Cc so biti Va-r3p-n snovi snov Ncfpn , , , zaradi zaradi Sg katerih kateri Pq-fpg je biti Va-r3s-n koža koža Ncfsn kompaktna kompakten Agpfsn , , , prožna prožen Agpfsn , , , oskrbovana oskrbovan Appfsn s z Si primerno primeren Agpfsi vlago vlaga Ncfsi , , , pravijo praviti Vmbr3p strokovnjaki strokovnjak Ncmpn s z Sg pariškega pariški Agpmsg kongresa kongres Ncmsg . . . Tudi tudi Q mikrocirkulacija mikrocirkulacija Ncfsn postane postati Vmer3s počasnejša počasen Agcfsn in in Cc zmanjša zmanjšati Vmer3s se se Px------y vnos vnos Ncmsn življenjskih življenjski Agpmpg elementov element Ncmpg , , , kot kot Cs so biti Va-r3p-n kisik kisik Ncmsn in in Cc hranila hranilo Ncnpn . . . Zato zato Cc postane postati Vmer3s koža koža Ncfsn , , , ki ki Cs nima imeti Vmpr3s-y ustrezne ustrezen Agpfsg nege nega Ncfsg z z Si vitaminoma vitamin Ncmdi C C Ncmsn in in Cc E E Ncmsn , , , betakaroteni betakaroten Ncmpi , , , liposomi liposom Ncmpi in in Cc algami alga Ncfpi , , , ranljiva ranljiv Agpfsn , , , brez brez Sg sijaja sijaj Ncmsg , , , izsušena izsušen Appfsn , , , izgubi izgubiti Vmer3s čvrstost čvrstost Ncfsa in in Cc je biti Va-r3s-n dovzetna dovzeten Agpfsn za za Sa nastanek nastanek Ncmsan gub guba Ncfpg . . .

Javnost javnost Ncfsa in in Cc sodstvo sodstvo Ncnsa sprašujem spraševati Vmpr1s , , , če če Cs naše naš Ps1nsnp pravo pravo Ncnsn razsoja razsojati Vmpr3s na na Sl ravni raven Ncfsl intrig intriga Ncfpg iz iz Sg pogrošnih pogrošen Agpfpg televizijskih televizijski Agpfpg nadaljevank nadaljevanka Ncfpg

Tudi tudi Q zaradi zaradi Sg rebalansa rebalans Ncmsg državnega državen Agpmsg proračuna proračun Ncmsg so biti Va-r3p-n se se Px------y pripravljalna pripravljalen Agpnpn dela delo Ncnpn , , , s z Si katerimi kateri Pq-npi po po Sl nacionalnem nacionalen Agpmsl programu program Ncmsl že že Q tako tako Rgp kasnijo kasniti Vmpr3p , , , zelo zelo Rgp zavlekla zavleči Vmep-pn , , , so biti Va-r3p-n povedali povedati Vmep-pm poslanci poslanec Ncmpn . . . Župane župan Ncmpa , , , predvsem predvsem Q na na Sl desnem desni Agpmsl bregu breg Ncmsl Mure Mura Npfsg , , , pa pa Cc skrbi skrbeti Vmpr3s , , , kje kje Rgp in in Cc kako kako Rgp bo biti Va-f3s-n med med Si obnovo obnova Ncfsi murskih murski Agpmpg mostov most Ncmpg speljan speljan Appmsnn zlasti zlasti Q tranzitni tranziten Agpmsny promet promet Ncmsn , , , ki ki Cs sedaj sedaj Rgp povzroča povzročati Vmpr3s velike velik Agpfpa preglavice preglavica Ncfpa Prekmurcem Prekmurec Npmpd . . . V v Sl soboški soboški Agpfsl mestni mesten Agpfsl občini občina Ncfsl , , , ki ki Cs vztraja vztrajati Vmpr3s pri pri Sl obvozni obvozen Agpfsl progi proga Ncfsl mimo mimo Sg mesta mesto Ncnsg in in Cc njeni njen Ps3fslsf navezavi navezava Ncfsl na na Sa tire tir Ncmpa proti proti Sd Madžarski Madžarska Npfsd , , , tudi tudi Q še še Q ne ne Q nameravajo nameravati Vmpr3p umakniti umakniti Vmen pritožbe pritožba Ncfsg na na Sa Upravno upraven Agpnsa sodišče sodišče Ncnsa RS RS Npfsg , , , saj saj Cc jih on Pp3mpg--y država država Ncfsn pri pri Sl tem ta Pd-nsl ni biti Va-r3s-y obravnavala obravnavati Vmpp-sf kot kot Cs partnerja partner Ncmsay . . .

Lendavska lendavski Agpfsn območna območen Agpfsn izpostava izpostava Ncfsn sklada sklad Ncmsg za za Sa ljubiteljsko ljubiteljski Agpfsa dejavnost dejavnost Ncfsa , , , Kulturno kulturno Agpnsn društvo društvo Ncnsn Miška Miško Npmsg Kranjca Kranjec Npmsg Velika velik Agpfsn Polana Polana Npfsn in in Cc ZKD ZKD Npnsn Lendava Lendava Npfsn pripravljajo pripravljati Vmpr3p v v Sa soboto sobota Ncfsa , , , 24. 24. Mdo aprila april Ncmsg , , , ob ob Sl 20. 20. Mdo uri ura Ncfsl območno območen Agpnsa srečanje srečanje Ncnsa folklornih folkloren Agpfpg skupin skupina Ncfpg odraslih odrasel Agpmpg v v Sl Kulturnem kulturen Agpmsl domu dom Ncmsl v v Sl Veliki velik Agpfsl Polani Polana Npfsl . . . Zaplesale zaplesati Vmep-pf bodo biti Va-f3p-n folklorne folkloren Agpfpn skupine skupina Ncfpn iz iz Sg Črenšovcev Črenšovci Npmpg , , , Turnišča Turnišče Npnsg , , , Gaberja Gaberje Npnsg , , , Bistrice Bistrica Npfsg , , , Žižkov Žižki Npmpg , , , Hotize Hotiza Npfsg in in Cc Velike velik Agpfsg Polane Polana Npfsg ter ter Cc gostujoča gostujoč Agpfsn folklorna folkloren Agpfsn skupina skupina Ncfsn Sandžak Sandžak Npmsn iz iz Sg Ljubljane Ljubljana Npfsg . . . Srečanje srečanje Ncnsa so biti Va-r3p-n finančno finančno Rgp podprle podpreti Vmep-pf občine občina Ncfpn z z Sg območja območje Ncnsg Upravne upraven Agpfsg enote enota Ncfsg Lendava Lendava Npfsn . . . Zbrane zbran Appmpa bo biti Va-f3s-n nagovoril nagovoriti Vmep-sm župan župan Ncmsn občine občina Ncfsg Velika velik Agpfsn Polana Polana Npfsn Štefan Štefan Npmsn Prša Prša Npmsn . . . ( ( ( jž jž Y ) ) )

Na na Sl kvizu kviz Ncmsl o o Sl pivu pivo Ncnsl so biti Va-r3p-n zmagali zmagati Vmep-pm dijaki dijak Ncmpn slovenjgraške slovenjgraški Agpfsg srednje srednji Agpfsg šole šola Ncfsg

Na na Sl Bledu Bled Npmsl veliko veliko Rgp gradijo graditi Vmpr3p . . . Za za Sa prednostne prednosten Agpfpa naložbe naložba Ncfpa so biti Va-r3p-n v v Sl proračunu proračun Ncmsl namenili nameniti Vmep-pm 362 362 Mdc milijonov milijon Ncmpg tolarjev tolar Ncmpg . . . Že že Q včeraj včeraj Rgp pa pa Cc so biti Va-r3p-n ob ob Sl prazniku praznik Ncmsl občine občina Ncfsg Bled Bled Npmsn v v Sl poslovni posloven Agpfsl stavbi stavba Ncfsl Vezenine vezenina Ncfpn odprli odpreti Vmep-pm tri trije Mlcmpa nove nov Agpmpa poslovne posloven Agpmpa prostore prostor Ncmpa . . .

Položaj položaj Ncmsn slovenskega slovenski Agpmsg turizma turizem Ncmsg se se Px------y je biti Va-r3s-n v v Sl devetdesetih devetdeseti Mlonpl letih leto Ncnpl , , , predvsem predvsem Q zaradi zaradi Sg bližine bližina Ncfsg kriznih krizen Agpnpg območij območje Ncnpg na na Sl Balkanu Balkan Npmsl , , , poslabšal poslabšati Vmep-sm in in Cc tudi tudi Q v v Sl turističnih turističen Agpnpl središčih središče Ncnpl Gorenjske Gorenjska Npfsg in in Cc Gornjega gornji Agpnsg Posočja Posočje Npnsg se se Px------y borijo boriti Vmpr3p s z Si težavami težava Ncfpi . . . Ob ob Sl zavedanju zavedanje Ncnsl , , , da da Cs so biti Va-r3p-n povezani povezan Appmpn lahko lahko Rgp učinkovitejši učinkovit Agcmpn , , , so biti Va-r3p-n se se Px------y zato zato Cc lotili lotiti Vmep-pm priprave priprava Ncfsg nove nov Agpfsg strategije strategija Ncfsg razvoja razvoj Ncmsg za za Sa prihodnje prihodnji Agpnsa srednjeročno srednjeročen Agpnsa obdobje obdobje Ncnsa . . . Pri pri Sl tem ta Pd-nsl so biti Va-r3p-n z z Si denarjem denar Ncmsi pomagali pomagati Vmbp-pm še še Q ministrstvo ministrstvo Ncnsn za za Sa malo mali Agpnsa gospodarstvo gospodarstvo Ncnsa in in Cc turizem turizem Ncmsan , , , center center Ncmsn za za Sa promocijo promocija Ncfsa turizma turizem Ncmsg in in Cc nacionalno nacionalno Agpnsn turistično turističen Agpnsn združenje združenje Ncnsn . . . Projekt projekt Ncmsan so biti Va-r3p-n pripravili pripraviti Vmep-pm strokovnjaki strokovnjak Ncmpn podjetja podjetje Ncnsg TBTA TBTA Npmsn z z Sg Dunaja Dunaj Npmsg in in Cc so biti Va-r3p-n ga on Pp3msa--y minuli minuli Agpmsay torek torek Ncmsan tudi tudi Q že že Q predstavili predstaviti Vmep-pm na na Sl Bledu Bled Npmsl . . .

Kot kot Cs veliko velik Agpfsa prednost prednost Ncfsa in in Cc možnosti možnost Ncfpa tega ta Pd-nsg območja območje Ncnsg projekt projekt Ncmsn poudarja poudarjati Vmpr3s predvsem predvsem Q edinstveno edinstven Agpfsa naravo narava Ncfsa v v Sl Triglavskem triglavski Agpmsl narodnem naroden Agpmsl parku park Ncmsl , , , česar kar Pr-nsg v v Sl nekaterih nekateri Pi-fpl sosednjih sosednji Agpfpl regijah regija Ncfpl Alp Alpe Npfpg nimajo imeti Vmpr3p-y . . . Seveda seveda Q projekt projekt Ncmsn nakazuje nakazovati Vmpr3s še še Q druge drug Mlpfpa možnosti možnost Ncfpa pestrejše pester Agcfsg turistične turističen Agpfsg ponudbe ponudba Ncfsg , , , s z Si čimer kar Pr-nsi bi biti Va-c v v Sa prihodnje prihodnji Agpnsa lahko lahko Rgp privabili privabiti Vmep-pm na na Sa območje območje Ncnsa Julijskih julijski Agpfpg Alp Alpe Npfpg še še Q več veliko Rgc turistov turist Ncmpg in in Cc si se Px---d--y s z Si tem ta Pd-nsi zagotovili zagotoviti Vmep-pm boljši dober Agcmsay turističnih turističen Agpmpg iztržek iztržek Ncmsan . . . Teo Teo Npmsn Lipicer Lipicer Npmsn

V v Sl osrčju osrčje Ncnsl zahodne zahoden Agpfsg Afrike Afrika Npfsg je biti Va-r3s-n ena en Mlpfsn najrevnejših reven Agsfpg držav država Ncfpg na na Sl svetu svet Ncmsl Burkina Burkina Npfsn Faso Faso Npfsn , , , kar kar Pr-nsn v v Sl tamkajšnjem tamkajšnji Agpmsl jeziku jezik Ncmsl pomeni pomeniti Vmbr3s Dežela dežela Ncfsn nepodkupljivih nepodkupljiv Agpmpg oziroma oziroma Cc poštenih pošten Agpmpg ljudi človek Ncmpg . . . Vendar vendar Cc ni biti Va-r3s-y naključje naključje Ncnsn , , , da da Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n prav prav Q tam tam Rgp skupina skupina Ncfsn filmskih filmski Agpmpg ustvarjalcev ustvarjalec Ncmpg pred pred Si 30 30 Mdc leti leto Ncnpi odločila odločiti Vmep-sf za za Sa tekmovalni tekmovalen Agpmsay festival festival Ncmsan , , , kajti kajti Cc ta ta Pd-msn dogodek dogodek Ncmsn je biti Va-r3s-n še še Q danes danes Rgp eden eden Mlpmsn izmed izmed Sg načinov način Ncmpg boja boj Ncmsg proti proti Sd revščini revščina Ncfsd in in Cc opozarja opozarjati Vmpr3s svet svet Ncmsan na na Sa problem problem Ncmsan nerazvitih nerazvit Agpnpg področij področje Ncnpg Afrike Afrika Npfsg . . . Najpoglavitnejši poglaviten Agsmsny vzrok vzrok Ncmsn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n takratna takraten Agpfsn oblast oblast Ncfsn podprla podpreti Vmep-sf festival festival Ncmsan , , , pa pa Cc je biti Va-r3s-n nedvomno nedvomno Rgp dejstvo dejstvo Ncnsn , , , da da Cs je biti Va-r3s-n film film Ncmsn kot kot Cs medij medij Ncmsn najučinkovitejše učinkovit Agsnsn izobraževalno izobraževalen Agpnsn sredstvo sredstvo Ncnsn za za Sa večji velik Agcmsay del del Ncmsan nepismenega nepismen Agpnsg prebivalstva prebivalstvo Ncnsg črne črn Agpfsg celine celina Ncfsg . . . Največji velik Agsmsny nacionalni nacionalen Agpmsny dogodek dogodek Ncmsn te ta Pd-fsg male mali Agpfsg , , , dokaj dokaj Rgp neznane neznan Agpfsg dežele dežela Ncfsg širi širiti Vmpr3s meje meja Ncfpa ustvarjalnega ustvarjalen Agpmsg potenciala potencial Ncmsg , , , ustvarja ustvarjati Vmpr3s turistično turističen Agpfsa atrakcijo atrakcija Ncfsa , , , mamljivo mamljiv Agpfsa za za Sa širšo širok Agcfsa svetovno svetoven Agpfsa javnost javnost Ncfsa , , , ter ter Cc hkrati hkrati Rgp dviguje dvigovati Vmpr3s kulturno kulturen Agpfsa zavest zavest Ncfsa domačinov domačin Ncmpg in in Cc tujih tuj Agpmpg obiskovalcev obiskovalec Ncmpg . . . Obenem obenem Rgp pa pa Cc je biti Va-r3s-n festival festival Ncmsn afriškega afriški Agpmsg filma film Ncmsg pravo pravi Agpnsn nasprotje nasprotje Ncnsn že že Q znane znan Agpfsg podelitve podelitev Ncfsg oskarjev oskar Ncmpg ali ali Cc Festivala festival Ncmsg slovenskega slovenski Agpmsg filma film Ncmsg in in Cc drugih drug Mlpfpg podobnih podoben Agpfpg prireditev prireditev Ncfpg iz iz Sg filmskega filmski Agpmsg sveta svet Ncmsg , , , ki ki Cs smo biti Va-r1p-n jih on Pp3fpa--y imeli imeti Vmpp-pm možnost možnost Ncfsa spremljati spremljati Vmpn v v Sl preteklih pretekel Agpmpl mesecih mesec Ncmpl , , , saj saj Cc s z Si svojo svoj Px-fsi eksotičnostjo eksotičnost Ncfsi omogoča omogočati Vmpr3s vpogled vpogled Ncmsan v v Sa neko nek Pi-fsa novo nov Agpfsa , , , nam jaz Pp1-pd oddaljeno oddaljen Appfsa poetiko poetika Ncfsa . . .

Jasmin Jasmin Npmsn Stavros Stavros Npmsn je biti Va-r3s-n med med Si koncertom koncert Ncmsi v v Sl splitski splitski Agpfsl diskoteki diskoteka Ncfsl Masters Masters Npmsn Club Club Npmsn Kaltenberg Kaltenberg Npmsn začel začeti Vmep-sm krvaveti krvaveti Vmpn iz iz Sg glave glava Ncfsg in in Cc se se Px------y onesvestil onesvestiti Vmep-sm pred pred Si poslušalci poslušalec Ncmpi . . . Ni biti Va-r3s-y bil biti Va-p-sm pretep pretep Ncmsn , , , zgodila zgoditi Vmep-sf se se Px------y je biti Va-r3s-n nesreča nesreča Ncfsn in in Cc se se Px------y končala končati Vmep-sf s z Si petimi pet Mlc-pi šivi šiv Ncmpi na na Sl glavi glava Ncfsl . . .

Strelci strelec Ncmpn : : : 1:0 1:0 Mdc Mujanović Mujanović Npmsn ( ( ( v v Sl 70. 70. Mdo minuti minuta Ncfsl ) ) ) , , , 2:0 2:0 Mdc Zlodej Zlodej Npmsn ( ( ( 75 75 Mdc . . . ) ) ) , , , 3:0 3:0 Mdc Mujanović Mujanović Npmsn ( ( ( 80 80 Mdc . . . ) ) ) . . .

Časi čas Ncmpn , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n slovenskobistriški slovenskobistriški Agpmsny Impol Impol Npmsn , , , naš naš Ps1msnp najboljši dober Agsmsny klub klub Ncmsn doslej doslej Rgp , , , nekaj nekaj Pi-nsa veljal veljati Vmpp-sm tudi tudi Q v v Sl Evropi Evropa Npfsl , , , so biti Va-r3p-n preteklost preteklost Ncfsn . . . Ljubitelji ljubitelj Ncmpn juda jud Ncmsg se se Px------y zagotovo zagotovo Rgp spomnijo spomniti Vmer3p leta leto Ncnsg 1984 1984 Mdc , , , ko ko Cs je biti Va-r3s-n Impol Impol Npmsn v v Sl postavi postava Ncfsl Arbeiter Arbeiter Npmsn , , , Cuk Cuk Npmsn , , , Očko Očko Npmsn , , , Fabjan Fabjan Npmsn , , , Leščak Leščak Npmsn , , , Leskovar Leskovar Npmsn in in Cc Anderle Anderle Npmsn v v Sl klubskem klubski Agpmsl pokalu pokal Ncmsl osvojil osvojiti Vmep-sm tretje tretji Mlonsa mesto mesto Ncnsa na na Sl stari star Agpfsl celini celina Ncfsl . . . Od od Sg tedaj tedaj Rgp je biti Va-r3s-n minilo miniti Vmep-sn petnajst petnajst Mlc-pn let leto Ncnpg in in Cc v v Sl tem ta Pd-msl času čas Ncmsl se se Px------y noben noben Pz-msn slovenski slovenski Agpmsny klub klub Ncmsn ni biti Va-r3s-y niti niti Q približal približati Vmep-sm tedanjemu tedanji Agpmsd uspehu uspeh Ncmsd Impola Impol Npmsg . . . V v Sl samostojni samostojen Agpfsl Sloveniji Slovenija Npfsl so biti Va-r3p-n naši naš Ps1mpnp klubi klub Ncmpn - - - največkrat največkrat Rgp ( ( ( spet spet Rgp ) ) ) Impol Impol Npmsn - - - v v Sl evropskem evropski Agpmsl klubskem klubski Agpmsl pokalu pokal Ncmsl izpadali izpadati Vmpp-pm v v Sl prvem prvi Mlomsl krogu krog Ncmsl , , , le le Q leta leto Ncnsg 1993 1993 Mdc so biti Va-r3p-n se se Px------y bistriški bistriški Agpmpn judoisti judoist Ncmpn uvrstili uvrstiti Vmep-pm v v Sa drugi drug Mlpmsay krog krog Ncmsan . . .

Olympiakos Olympiakos Npmsn : : : Komazec Komazec Npmsn 7 7 Mdc ( ( ( 2-2 2-2 Mdc ) ) ) , , , Goldwire Goldwire Npmsn 7 7 Mdc ( ( ( 5-6 5-6 Mdc ) ) ) , , , Tomić Tomić Npmsn 2 2 Mdc ( ( ( 2-4 2-4 Mdc ) ) ) , , , Tarlač Tarlač Npmsn 15 15 Mdc ( ( ( 5-7 5-7 Mdc ) ) ) , , , Rogers Rogers Npmsn 8 8 Mdc ( ( ( 2-2 2-2 Mdc ) ) ) , , , Vukčević Vukčević Npmsn 6 6 Mdc , , , Papanikolaou Papanikolaou Npmsn 12 12 Mdc ( ( ( 4-6 4-6 Mdc ) ) ) , , , Ademensah Ademensah Npmsn 12 12 Mdc ( ( ( 3-4 3-4 Mdc ) ) ) , , , Fassoulas Fassoulas Npmsn , , , Oberto Oberto Npmsn 2 2 Mdc . . .

3 3 Mdc . . . Toaste toast Ncmpa premažite premazati Vmem2p s z Si skuto skuta Ncfsi , , , potresite potresti Vmem2p z z Si mlado mlad Agpfsi čebulo čebula Ncfsi in in Cc redkvico redkvica Ncfsi ter ter Cc takoj takoj Rgp ponudite ponuditi Vmem2p . . .

3 3 Mdc . . . V v Sl veliki velik Agpfsl ponvi ponev Ncfsl segrejte segreti Vmem2p olje olje Ncnsa in in Cc margarino margarina Ncfsa ter ter Cc položite položiti Vmem2p dele del Ncmpa piščanca piščanec Ncmsg najprej najprej Rgp s z Si kožo koža Ncfsi navzdol navzdol Rgp , , , da da Cs se se Px------y zapeče zapeči Vmer3s . . . Pecite peči Vmpm2p približno približno Rgp 10 10 Mdc minut minuta Ncfpg na na Sl vsaki vsak Pg-fsl strani stran Ncfsl . . . Po po Sl 5 5 Mdc minutah minuta Ncfpl pečenja pečenje Ncnsg dodajte dodati Vmem2p v v Sa ponev ponev Ncfsa šalotke šalotka Ncfpa , , , česen česen Ncmsan , , , poprova poprov Aspnpa zrnca zrnce Ncnpa , , , brinove brinov Aspfpa jagode jagoda Ncfpa , , , timijan timijan Ncmsan in in Cc rožmarin rožmarin Ncmsan . . . Med med Si pečenjem pečenje Ncnsi meso meso Ncnsa solite soliti Vmpm2p in in Cc poprajte poprati Vmpm2p . . . Na na Sl koncu konec Ncmsl dodajte dodati Vmem2p 20 20 Mdc g g Y masla maslo Ncnsg in in Cc z z Si njim on Pp3nsi pokapljajte pokapljati Vmem2p meso meso Ncnsa . . .

4 4 Mdc . . . Torek torek Ncmsn PLOD plod Ncmsn : : : Sadimo saditi Vmpr1p fižol fižol Ncmsan preklar preklar Ncmsan , , , kumare kumara Ncfpa , , , buče buča Ncfpa in in Cc bučke bučka Ncfpa . . .

Turbulence turbulenca Ncfpn bodo biti Va-f3p-n na na Sl kapitalskem kapitalski Agpmsl trgu trg Ncmsl v v Sl naslednjih naslednji Agpnpl letih leto Ncnpl izredno izredno Rgp velike velik Agpfpn , , , zlasti zlasti Q s z Si prihodom prihod Ncmsi novih nov Agpnpg podjetij podjetje Ncnpg na na Sa kapitalski kapitalski Agpmsay trg trg Ncmsan , , , saj saj Cc se se Px------y zdaj zdaj Rgp šele šele Q začenja začenjati Vmpr3s spreminjati spreminjati Vmpn struktura struktura Ncfsn lastništva lastništvo Ncnsg : : : lastniki lastnik Ncmpn bodo biti Va-f3p-n tisti tisti Pd-mpn , , , ki ki Cs imajo imeti Vmpr3p-n kapital kapital Ncmsan in in Cc ga on Pp3msa--y bodo biti Va-f3p-n vložili vložiti Vmep-pm v v Sa izbrana izbran Appnpa podjetja podjetje Ncnpa . . . Mnogo mnogo Rgp podjetij podjetje Ncnpg ravno ravno Q zaradi zaradi Sg tega ta Pd-nsg ne ne Q gre iti Vmbr3s na na Sa borzo borza Ncfsa , , , ker ker Cs se se Px------y bojijo bati Vmpr3p prevzemov prevzem Ncmpg . . . Razne razen Agpfpn varovalke varovalka Ncfpn v v Sl statutih statut Ncmpl družb družba Ncfpg z z Si družbami družba Ncfpi pooblaščenkami pooblaščenka Ncfpi , , , zaščitnimi zaščiten Agpfpi klavzulami klavzula Ncfpi o o Sl možnostih možnost Ncfpl prodaje prodaja Ncfsg ali ali Cc nakupa nakup Ncmsg niso biti Va-r3p-y čisto čisto Rgp v v Sl skladu sklad Ncmsl z z Si logiko logika Ncfsi delovanja delovanje Ncnsg delniških delniški Agpfpg družb družba Ncfpg . . . " " " Irena Irena Npfsn Ferluga Ferluga Npfsn

V v Sl marcu marec Ncmsl se se Px------y je biti Va-r3s-n zaposlilo zaposliti Vmep-sn 6883 6883 Mdc oseb oseba Ncfpg , , , kar kar Pr-nsn je biti Va-r3s-n 53,9 53,9 Mdc odstotka odstotek Ncmsg več veliko Rgc kot kot Cs februarja februar Ncmsg , , , med med Si brezposelnimi brezposeln Agpmpi pa pa Cc je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn konec konec Sg marca marec Ncmsg 49,6 49,6 Mdc odstotka odstotek Ncmsg žensk ženska Ncfpg , , , 26,3 26,3 Mdc odstotka odstotek Ncmsg mlajših mlad Agcfpg od od Sg 26 26 Mdc let leto Ncnpg , , , prednjačili prednjačiti Vmpp-pm pa pa Cc so biti Va-r3p-n starejši star Agcmpn od od Sg 40 40 Mdc let leto Ncnpg , , , teh ta Pd-mpg je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn kar kar Rgp 47,3 47,3 Mdc odstotka odstotek Ncmsg . . .

Ameriško ameriški Agpnsn zunanje zunanji Agpnsn ministrstvo ministrstvo Ncnsn je biti Va-r3s-n v v Sa torek torek Ncmsan zvečer zvečer Rgp sporočilo sporočiti Vmep-sn , , , da da Cs bo biti Va-f3s-n Washington Washington Npmsn v v Sl prihodnjih prihodnji Agpmpl dneh dan Ncmpl odločal odločati Vmpp-sm o o Sl morebitni morebiten Agpfsl prepovedi prepoved Ncfsl izvoza izvoz Ncmsg vseh ves Pg-fpg vrst vrsta Ncfpg blaga blago Ncnsg , , , vključno vključno Rgp z z Si naftnimi naften Agpmpi proizvodi proizvod Ncmpi , , , v v Sa Srbijo Srbija Npfsa . . . Tiskovni tiskoven Agpmsny predstavnik predstavnik Ncmsn State State Npmsn Departmenta Department Npmsg James James Npmsn Rubin Rubin Npmsn je biti Va-r3s-n povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs je biti Va-r3s-n zakonski zakonski Agpmsny predlog predlog Ncmsn že že Q v v Sl pripravi priprava Ncfsl in in Cc da da Cs naj naj Q bi biti Va-c ga on Pp3msa--y v v Sl kratkem kratek Agpmsl podrobneje podrobno Rgc predstavili predstaviti Vmep-pm . . .

Brokoli brokoli Ncmsn vsebuje vsebovati Vmpr3s veliko veliko Rgp vitamina vitamin Ncmsg A A Ncmsn in in Cc C C Ncmsn , , , ki ki Cs koristita koristiti Vmpr3d v v Sl boju boj Ncmsl z z Si znaki znak Ncmpi staranja staranje Ncnsg . . . Paradižnik paradižnik Ncmsn vsebuje vsebovati Vmpr3s veliko veliko Rgp likopena likopen Ncmsg , , , ki ki Cs zmanjšuje zmanjševati Vmpr3s nevarnost nevarnost Ncfsa za za Sa nastanek nastanek Ncmsan srčnih srčen Agpnpg obolenj obolenje Ncnpg . . . Grozdje grozdje Ncnsn , , , zlasti zlasti Q temne temen Agpfpn sorte sorta Ncfpn , , , vsebuje vsebovati Vmpr3s kar kar Rgp 20 20 Mdc vrst vrsta Ncfpg znanih znan Agpmpg antioksidantov antioksidant Ncmpg , , , med med Si drugim drug Mlpnsi tudi tudi Q tiste tisti Pd-mpa , , , ki ki Cs ohranjajo ohranjati Vmpr3p čvrsto čvrst Agpfsa kožo koža Ncfsa . . .

Dobro dobro Rgp premislite premisliti Vmem2p in in Cc odgovorite odgovoriti Vmem2p po po Sl resnici resnica Ncfsl : : : ste biti Va-r2p-n danes danes Rgp spili spiti Vmep-pm dovolj dovolj Rgp tekočine tekočina Ncfsg ? ? ? Koliko koliko Rgp tekočine tekočina Ncfsg spijete spiti Vmer2p vsak vsak Pg-msa dan dan Ncmsan ? ? ? Dva dva Mlcmda litra liter Ncmda naj naj Cs bi biti Va-c popili popiti Vmep-pm vsak vsak Pg-msa dan dan Ncmsan , , , svetujejo svetovati Vmbr3p zdravniki zdravnik Ncmpn , , , toda toda Cc večina večina Ncfsn zmore zmoči Vmer3s popiti popiti Vmen le le Q slabo slab Agpfsa polovico polovica Ncfsa priporočene priporočen Appfsg količine količina Ncfsg . . . Vse vse Rgp premalo premalo Rgp se se Px------y zavedamo zavedati Vmpr1p , , , kako kako Rgp pomembno pomemben Agpnsn je biti Va-r3s-n pitje pitje Ncnsn za za Sa ledvice ledvica Ncfpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n najpomembnejši pomemben Agsmsny čistilni čistilen Agpmsny organ organ Ncmsn našega naš Ps1nsgp telesa telo Ncnsg . . .

Roke roka Ncfpa prekrižamo prekrižati Vmer1p pred pred Si sabo se Px---i ( ( ( risba risba Ncfsn 2 2 Mdc c c Ncmsn ) ) ) in in Cc se se Px------y počasi počasi Rgp spustimo spustiti Vmer1p v v Sa počep počep Ncmsan , , , kot kot Cs da da Cs bi biti Va-c hoteli hoteti Vmpp-pm sesti sesti Vmen na na Sa stol stol Ncmsan . . . Naredimo narediti Vmer1p 30 30 Mdc počepov počep Ncmpg . . .

Vlada vlada Ncfsn je biti Va-r3s-n prejšnji prejšnji Agpmsay četrtek četrtek Ncmsan za za Sa pol pol Rgp leta leto Ncnsg ponovno ponovno Rgp uvedla uvesti Vmep-sf star star Agpmsan model model Ncmsan za za Sa oblikovanje oblikovanje Ncnsa cen cena Ncfpg naftnih naften Agpmpg derivatov derivat Ncmpg . . . Na na Sl njegovi njegov Ps3fslsm podlagi podlaga Ncfsl bodo biti Va-f3p-n naftni naften Agpmpn trgovci trgovec Ncmpn od od Sg 1. 1. Mdo maja maj Ncmsg maloprodajne maloprodajen Agpfpa cene cena Ncfpa goriv gorivo Ncnpg spet spet Rgp izračunavali izračunavati Vmpp-pm vsakih vsak Pg-mpg 14 14 Mdc dni dan Ncmpg . . . Prvič prvič Rgp bodo biti Va-f3p-n to ta Pd-nsa naredili narediti Vmep-pm 12. 12. Mdo maja maj Ncmsg . . .

Pogajanja pogajanje Ncnpn med med Si ZDA ZDA Npfpi , , , S. S. Y Korejo Koreja Npfsi in in Cc Kitajsko Kitajsko Npfsi so biti Va-r3p-n bila biti Va-p-pn neuspešna neuspešen Agpnpn : : : Pjongjang Pjongjang Npmsn je biti Va-r3s-n potrdil potrditi Vmep-sm , , , da da Cs nadaljuje nadaljevati Vmpr3s jedrski jedrski Agpmsay program program Ncmsan , , , hkrati hkrati Rgp pa pa Cc ni biti Va-r3s-y niti niti Q najmanjše majhen Agsfsg možnosti možnost Ncfsg za za Sa omilitev omilitev Ncfsa napetosti napetost Ncfsg

Zveni zveneti Vmbr3s skoraj skoraj Q absurdno absurden Rgp , , , vsaj vsaj Q surrealistično surrealistično Rgp , , , kar kar Pr-nsa so biti Va-r3p-n dvorni dvoren Agpmpn kronisti kronist Ncmpn poročali poročati Vmpp-pm s z Sg Sardinije Sardinija Npfsg , , , morda morda Q najlepšega lep Agsmsg koščka košček Ncmsg Evrope Evropa Npfsg sredi sredi Sg Sredozemlja Sredozemlje Npnsg . . . Predsednik predsednik Ncmsn vlade vlada Ncfsg je biti Va-r3s-n vendar vendar Cc direktor direktor Ncmsn podjetja podjetje Ncnsg , , , ne ne Q nekdo nekdo Pi-msn , , , ki ki Cs se se Px------y podi poditi Vmpr3s po po Sl proslavah proslava Ncfpl , , , jih on Pp3mpa--y je biti Va-r3s-n opomnil opomniti Vmep-sm premier premier Ncmsn , , , ko ko Cs so biti Va-r3p-n sitnarili sitnariti Vmpp-pm , , , ali ali Rgp bo biti Va-f3s-n šel iti Vmbp-sm vsaj vsaj Q na na Sa prvomajsko prvomajski Agpfsa proslavo proslava Ncfsa , , , ko ko Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n že že Q izognil izogniti Vmep-sm proslavam proslava Ncfpd za za Sa dan dan Ncmsan osvoboditve osvoboditev Ncfsg . . .

- - - Slovenski slovenski Agpmpn osnovnošolci osnovnošolec Ncmpn so biti Va-r3p-n dobili dobiti Vmep-pm novo nov Agpfsa priložnost priložnost Ncfsa za za Sa šolo šola Ncfsa v v Sl naravi narava Ncfsl in in Cc za za Sa aktivno aktiven Agpnsa preživljanje preživljanje Ncnsa prostega prost Agpmsg časa čas Ncmsg . . . Na na Sl Bregu Breg Npmsl nad nad Si Mežico Mežica Npfsi , , , v v Sl pobočju pobočje Ncnsl od od Sg rudarjev rudar Ncmpg preluknjane preluknjan Appfsg Pece Peca Npfsg in in Cc v v Sl soseščini soseščina Ncfsl kralja kralj Ncmsg Matjaža Matjaž Npmsg , , , je biti Va-r3s-n Center center Ncmsn šolskih šolski Agpfpg in in Cc obšolskih obšolski Agpfpg dejavnosti dejavnost Ncfpg odprl odpreti Vmep-sm že že Q svoj svoj Px-msa 21. 21. Mdo dom dom Ncmsan , , , v v Sl katerem kateri Pq-msl bo biti Va-f3s-n prostora prostor Ncmsg za za Sa nekaj nekaj Rgp več veliko Rgc kot kot Cs 60 60 Mdc otrok otrok Ncmpg . . . Minister minister Ncmsn Slavko Slavko Npmsn Gaber Gaber Npmsn je biti Va-r3s-n ob ob Sl odprtju odprtje Ncnsl povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs se se Px------y bodo biti Va-f3p-n otroci otrok Ncmpn iz iz Sg vse ves Pg-fsg Slovenije Slovenija Npfsg poslej poslej Rgp lahko lahko Rgp še še Q bolj bolj Rgp seznanili seznaniti Vmep-pm z z Si Mežico Mežica Npfsi in in Cc Koroško Koroška Npfsi , , , direktor direktor Ncmsn Centra center Ncmsg Jelko Jelko Npmsn Gros Gros Npmsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n namignil namigniti Vmep-sm , , , da da Cs bodo biti Va-f3p-n mladi mlad Agpmpn Slovenci Slovenec Npmpn s z Si svojim svoj Px-msi živžavom živžav Ncmsi morda morda Q le le Q prebudili prebuditi Vmep-pm kralja kralj Ncmsay Matjaža Matjaž Npmsay v v Sl jami jama Ncfsl pod pod Si Peco Peca Npfsi . . . Dom dom Ncmsn CŠOD CŠOD Npmsn Peca Peca Npfsn v v Sl Mežici Mežica Npfsl bo biti Va-f3s-n lahko lahko Rgp sprejel sprejeti Vmep-sm tri trije Mlcmpa tisoč tisoč Mlc-pa šolarjev šolar Ncmpg na na Sa leto leto Ncnsa , , , naložba naložba Ncfsn pa pa Cc je biti Va-r3s-n stala stati Vmpp-sf nekaj nekaj Rgp več veliko Rgc kot kot Cs 180 180 Mdc milijonov milijon Ncmpg tolarjev tolar Ncmpg . . . Dom dom Ncmsan Peca Peca Npfsn bo biti Va-f3s-n vodila voditi Vmpp-sf Metka Metka Npfsn Tajzel Tajzel Npfsn iz iz Sg Dravograda Dravograd Npmsg . . . Mežiški mežiški Agpmpn šolarji šolar Ncmpn in in Cc godbeniki godbenik Ncmpn so biti Va-r3p-n ob ob Sl odprtju odprtje Ncnsl doma dom Ncmsg pripravili pripraviti Vmep-pm bogat bogat Agpmsan program program Ncmsan , , , tudi tudi Q o o Sl tem ta Pd-nsl , , , kako kako Rgp so biti Va-r3p-n včasih včasih Rgp živeli živeti Vmpp-pm rudarji rudar Ncmpn in in Cc gozdarji gozdar Ncmpn . . .

1. 1. Mdo kolo kolo Ncnsn končnice končnica Ncfsg , , , vzhodna vzhoden Agpfsn konferenca konferenca Ncfsn - - - Orlando Orlando Npmsn ( ( ( 8 8 Mdc ) ) ) : : : Detroit Detroit Npmsn ( ( ( 1 1 Mdc ) ) ) 100:92 100:92 Mdc - - - 3:1 3:1 Mdc ( ( ( McGrady McGrady Npmsn 27 27 Mdc , , , Gooden Gooden Npmsn 20 20 Mdc točk točka Ncfpg in in Cc 13 13 Mdc skokov skok Ncmpg , , , D. D. Y Armstrong Armstrong Npmsn 18 18 Mdc , , , Giriček Giriček Npmsn 10 10 Mdc ; ; ; Billups Billups Npmsn 25 25 Mdc , , , C. C. Y Robinson Robinson Npmsn 14 14 Mdc , , , Okur Okur Npmsn 9 9 Mdc , , , Rebrača Rebrača Npmsn 8 8 Mdc ) ) ) , , , Boston Boston Npmsn ( ( ( 6 6 Mdc ) ) ) : : : Indiana Indiana Npfsn ( ( ( 3 3 Mdc ) ) ) 102:92 102:92 Mdc - - - 3:1 3:1 Mdc ( ( ( Pierce Pierce Npmsn 37 37 Mdc , , , Delk Delk Npmsn 21 21 Mdc , , , Walker Walker Npmsn 17 17 Mdc ; ; ; J. J. Y O O Y & & & apos apos Npmsn ; ; ; Neal Neal Npmsn 25 25 Mdc točk točka Ncfpg in in Cc 19 19 Mdc skokov skok Ncmpg , , , B. B. Y Miller Miller Npmsn 21 21 Mdc , , , Brezec Brezec Npmsn ni biti Va-r3s-y bil biti Va-p-sm v v Sl moštvu moštvo Ncnsl ) ) ) . . .

Gerhard Gerhard Npmsn Schröder Schröder Npmsn stavi staviti Vmbr3s na na Sa edini edini Agpmsay adut adut Ncmsan , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y ima imeti Vmpr3s-n - - - na na Sa samega sam Agpmsa sebe se Px---a . . . Tudi tudi Q njegovi njegov Ps3mpnsm najbolj najbolj Rgp zagrizeni zagrizen Appmpn nasprotniki nasprotnik Ncmpn v v Sl SPD SPD Npfsl dobro dobro Rgp vedo vedeti Vmpr3p , , , da da Cs lahko lahko Rgp brez brez Sg njega on Pp3msg pozabijo pozabiti Vmer3p na na Sa vladanje vladanje Ncnsa . . . Kancler kancler Ncmsn upa upati Vmpr3s , , , da da Cs proti proti Sd njemu on Pp3msd nastopa nastopati Vmpr3s samo samo Q glasna glasen Agpfsn , , , a a Cc majhna majhen Agpfsn struja struja Ncfsn v v Sl SPD SPD Npfsl . . . V v Sl Bonnu Bonn Npmsl so biti Va-r3p-n ga on Pp3msa--y v v Sa ponedeljek ponedeljek Ncmsan predstavniki predstavnik Ncmpn najmočnejše močen Agsfsg območne območen Agpfsg organizacije organizacija Ncfsg podprli podpreti Vmep-pm na na Sl prvi prvi Mlofsl od od Sg štirih štirje Mlcfpg deželnih deželen Agpfpg konferenc konferenca Ncfpg SPD SPD Npfsg , , , v v Sl Berlinu Berlin Npmsl pa pa Cc še še Q predsedstvo predsedstvo Ncnsn stranke stranka Ncfsg . . .

V v Sl tem ta Pd-msl pogledu pogled Ncmsl imajo imeti Vmpr3p-n prav prav Rgp ; ; ; mnoge mnog Pi-fpn populistične populističen Agpfpn stranke stranka Ncfpn ogrožajo ogrožati Vmpr3p evropsko evropski Agpfsa združitev združitev Ncfsa . . . Motijo motiti Vmpr3p pa pa Cc se se Px------y , , , ko ko Cs podcenjujejo podcenjevati Vmpr3p pomen pomen Ncmsan avstrijskega avstrijski Agpmsg zgleda zgled Ncmsg . . . Prav prav Q zato zato Rgp , , , ker ker Cs je biti Va-r3s-n med med Si prebivalci prebivalec Ncmpi evropskih evropski Agpfpg držav država Ncfpg še še Q močan močen Agpmsnn odpor odpor Ncmsn zoper zoper Sa skupno skupen Agpfsa » » » državo država Ncfsa « « « , , , morajo morati Vmpr3p evropski evropski Agpmpn protagonisti protagonist Ncmpn ukrepati ukrepati Vmpn pri pri Sl prvem prvi Mlomsl povodu povod Ncmsl , , , ki ki Cs daljnosežno daljnosežno Rgp ogroža ogrožati Vmpr3s celoto celota Ncfsa . . . Kakšna kakšen Pq-fsn je biti Va-r3s-n navsezadnje navsezadnje Rgp alternativa alternativa Ncfsn ? ? ? Če če Cs bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn vseeno vseeno Rgp , , , da da Cs sedijo sedeti Vmpr3p v v Sl vladi vlada Ncfsl ene en Mlpfsg od od Sg manjših majhen Agcfpg držav država Ncfpg predstavniki predstavnik Ncmpn stranke stranka Ncfsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n nabirala nabirati Vmpp-sf volivce volivec Ncmpa s z Si protievropskimi protievropski Agpnpi gesli geslo Ncnpi , , , bi biti Va-c še še Q teže težko Rgc ukrepali ukrepati Vmpp-pm , , , če če Cs bi biti Va-c se se Px------y obrnilo obrniti Vmep-sn razmerje razmerje Ncnsn sil sila Ncfpg v v Sl Nemčiji Nemčija Npfsl ali ali Cc Franciji Francija Npfsl . . . Vemo vedeti Vmpr1p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n v v Sl Franciji Francija Npfsl maastrichtsko maastrichtski Agpfsa pogodbo pogodba Ncfsa odobrila odobriti Vmep-sf komaj komaj Rgp dobra dober Agpfsn polovica polovica Ncfsn udeležencev udeleženec Ncmpg referenduma referendum Ncmsg in in Cc da da Cs je on Pp3fsg--y v v Sl Nemčiji Nemčija Npfsl tedaj tedaj Rgp vladajoči vladajoč Agpmpn krščanski krščanski Agpmpn demokrati demokrat Ncmpn in in Cc liberalci liberalec Ncmpn niso biti Va-r3p-y dali dati Vmep-pm na na Sa referendum referendum Ncmsan , , , vedoč vedoč Rr , , , da da Cs zanjo zame Pp3fsa--b ne ne Q bi biti Va-c bilo biti Va-p-sn večine večina Ncfsg . . .

Če če Cs se se Px------y bodo biti Va-f3p-n izraelske izraelski Agpfpn enote enota Ncfpn ( ( ( na na Sl jugu jug Ncmsl Libanona Libanon Npmsg je biti Va-r3s-n 3000 3000 Mdc vojakov vojak Ncmpg in in Cc 2500 2500 Mdc pripadnikov pripadnik Ncmpg Južnolibanonske južnolibanonski Agpfsg vojske vojska Ncfsg ) ) ) dejansko dejansko Rgp umaknile umakniti Vmep-pf , , , bo biti Va-f3s-n Izrael Izrael Npmsn po po Sl 22 22 Mdc letih leto Ncnpl uresničil uresničiti Vmep-sm resolucijo resolucija Ncfsa varnostnega varnosten Agpmsg sveta svet Ncmsg št. št. Y 425 425 Mdc , , , ki ki Cs govori govoriti Vmpr3s o o Sl takojšnjem takojšnji Agpmsl in in Cc popolnem popoln Agpmsl umiku umik Ncmsl izraelskih izraelski Agpfpg sil sila Ncfpg iz iz Sg Libanona Libanon Npmsg . . . A a Cc hkrati hkrati Rgp se se Px------y bo biti Va-f3s-n svetovna svetoven Agpfsn organizacija organizacija Ncfsn znašla znajti Vmep-sf pred pred Si drugo drug Mlpfsi zagato zagata Ncfsi : : : na na Sl jugu jug Ncmsl Libanona Libanon Npmsg je biti Va-r3s-n namreč namreč Cc 4500 4500 Mdc mirovnih miroven Agpmpg vojakov vojak Ncmpg OZN OZN Npfsg , , , ki ki Cs bi biti Va-c morali morati Vmpp-pm v v Sl novih nov Agpfpl razmerah razmera Ncfpl poskrbeti poskrbeti Vmen , , , da da Cs se se Px------y ne ne Q bi biti Va-c nadaljevali nadaljevati Vmpp-pm napadi napad Ncmpn Hezbolaha Hezbolah Npmsg na na Sa izraelsko izraelski Agpnsa ozemlje ozemlje Ncnsa . . . V v Sl Tel Tel Npmsl Avivu Aviv Npmsl trdijo trditi Vmpr3p , , , da da Cs je biti Va-r3s-n ključ ključ Ncmsn za za Sa Hezbolahove Hezbolahov Aspmpa napade napad Ncmpa v v Sl Damasku Damask Npmsl , , , a a Cc to ta Pd-nsn najbrž najbrž Q drži držati Vmpr3s le le Q delno delno Rgp , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n vprašanje vprašanje Ncnsn , , , ali ali Rgp Sirija Sirija Npfsn v v Sl vseh ves Pg-mpl ozirih ozir Ncmpl nadzira nadzirati Vmpr3s islamske islamski Agpmpa gverilce gverilec Ncmpa . . .

Zdaj zdaj Rgp se se Px------y najbolj najbolj Rgp sladko sladko Rgp zagotovo zagotovo Rgp smeji smejati Vmpr3s Lojze Lojze Npmsn Peterle Peterle Npmsn . . . Njegov njegov Ps3msnsm ugled ugled Ncmsn vnovič vnovič Rgp cveti cveteti Vmpr3s . . . Raziskovalcem raziskovalec Ncmpd političnega političen Agpnsg javnega javen Agpnsg mnenja mnenje Ncnsg pa pa Cc ne ne Q bi biti Va-c smelo smeti Vmpp-sn biti biti Va-n prav prav Q nič nič Rgp do do Sg smeha smeh Ncmsg . . . Njihov njihov Ps3msnp ugled ugled Ncmsn je biti Va-r3s-n v v Sl resni resen Agpfsl nevarnosti nevarnost Ncfsl . . .

Ameriški ameriški Agpmsny poziv poziv Ncmsn kandidatkam kandidatka Ncfpd . . . ZDA ZDA Npfpn si se Px---d--y v v Sl novem nov Agpmsl krogu krog Ncmsl ( ( ( skoraj skoraj Q zagotovo zagotovo Rgp na na Sl vrhu vrh Ncmsl v v Sl Pragi Praga Npfsl novembra november Ncmsg 2002 2002 Mdc ) ) ) želijo želeti Vmpr3p močno močen Agpfsa širitev širitev Ncfsa Nata Nato Npmsg , , , zato zato Cc pozivajo pozivati Vmpr3p vse ves Pg-fpa kandidatke kandidatka Ncfpa , , , naj naj Cs pospešeno pospešeno Rgp nadaljujejo nadaljevati Vmpr3p priprave priprava Ncfpa na na Sa članstvo članstvo Ncnsa , , , je biti Va-r3s-n v v Sl Bruslju Bruselj Npmsl na na Sl srečanju srečanje Ncnsl z z Si zunanjimi zunanji Agpmpi ministri minister Ncmpi devetih devet Mlc-pg kandidatk kandidatka Ncfpg ( ( ( med med Si njimi on Pp3mpi je biti Va-r3s-n bil biti Va-p-sm tudi tudi Q Dimitrij Dimitrij Npmsn Rupel Rupel Npmsn ) ) ) izjavil izjaviti Vmep-sm ameriški ameriški Agpmsny državni državen Agpmsny sekretar sekretar Ncmsn Colin Colin Npmsn Powell Powell Npmsn . . .

Z z Si njegovim njegov Ps3msism podpisom podpis Ncmsi je biti Va-r3s-n stekel steči Vmep-sm dobri dober Agpnda dve dva Mlcnda leti leto Ncnda trajajoči trajajoč Agpmsny proces proces Ncmsn , , , v v Sl okviru okvir Ncmsl katerega kateri Pq-msg so biti Va-r3p-n slovenski slovenski Agpmpn mednarodnopravni mednarodnopraven Agpmpn in in Cc kazenskopravni kazenskopraven Agpmpn strokovnjaki strokovnjak Ncmpn med med Si drugim drug Mlpnsi proučevali proučevati Vmpp-pm , , , ali ali Rgp je biti Va-r3s-n Rimski rimski Agpmsny statut statut Ncmsn v v Sl skladu sklad Ncmsl s z Si slovensko slovenski Agpfsi ustavo ustava Ncfsi . . . Ugotovili ugotoviti Vmep-pm so biti Va-r3p-n , , , da da Cs ni biti Va-r3s-y ustavnopravnih ustavnopraven Agpmpg zadržkov zadržek Ncmpg , , , saj saj Cc je biti Va-r3s-n predaja predajati Vmpr3s slovenskega slovenski Agpmsg državljana državljan Ncmsg mednarodni mednaroden Agpfsd organizaciji organizacija Ncfsd po po Sl pravni praven Agpfsl kvalifikaciji kvalifikacija Ncfsl drugačno drugačen Agpnsn dejanje dejanje Ncnsn od od Sg izročitve izročitev Ncfsg tuji tuj Agpfsd državi država Ncfsd , , , ki ki Cs jo on Pp3fsa--y ustava ustava Ncfsn prepoveduje prepovedovati Vmpr3s . . . Pravni praven Agpmpn strokovnjaki strokovnjak Ncmpn so biti Va-r3p-n poskrbeli poskrbeti Vmep-pm tudi tudi Q za za Sa slovenski slovenski Agpmsay prevod prevod Ncmsan Rimskega rimski Agpmsg statuta statut Ncmsg , , , na na Sa katerega kateri Pq-msa je biti Va-r3s-n vlada vlada Ncfsn pritisnila pritisniti Vmep-sf svoj svoj Px-msa pečat pečat Ncmsan 15. 15. Mdo novembra november Ncmsg letos letos Rgp . . . Državni državen Agpmsny zbor zbor Ncmsn ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n ratificiral ratificirati Vmbp-sm 22. 22. Mdo novembra november Ncmsg . . .

Skoraj skoraj Q tri trije Mlcfpn četrtine četrtina Ncfpn državnih državen Agpfpg uprav uprava Ncfpg ima imeti Vmpr3s-n spletne spleten Agpfpa strani stran Ncfpa oziroma oziroma Cc portale portal Ncmpa tudi tudi Q v v Sl angleščini angleščina Ncfsl , , , skoraj skoraj Q polovica polovica Ncfsn pa pa Cc jih on Pp3fpg--y ima imeti Vmpr3s-n tri trije Mlcfpa ali ali Cc več veliko Rgc jezičnih jezičen Agpfpg različic različica Ncfpg . . . Celovite celovit Agpfpa državljanske državljanski Agpfpa e e Xp - - - dveri dveri Xp s z Si polnim poln Agpmsi pregledom pregled Ncmsi storitev storitev Ncfpg in in Cc vsebin vsebina Ncfpg ima imeti Vmpr3s-n , , , tako tako Rgp kot kot Cs Slovenija Slovenija Npfsn , , , šest šest Mlc-pn odstotkov odstotek Ncmpg e e Xp - - - vlad vlada Xp , , , osem osem Mlc-pn odstotkov odstotek Ncmpg pa pa Cc jih on Pp3fpg--y ima imeti Vmpr3s-n storitve storitev Ncfpa , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n takoj takoj Rgp izvedljive izvedljiv Agpfpn . . .

Valdizerski valdizerski Agpmsny veleslalom veleslalom Ncmsn je biti Va-r3s-n imel imeti Vmpp-sm dva dva Mlcmda povsem povsem Rgp različna različen Agpmda polčasa polčas Ncmda . . . Prvega prvi Mlomsa je biti Va-r3s-n s z Si svojo svoj Px-fsi na na Sa hitrost hitrost Ncfsa urezano urezan Appfsi postavitvijo postavitev Ncfsi proge proga Ncfsg zakuhal zakuhati Vmep-sm liechtensteinski liechtensteinski Agpmsny trener trener Ncmsn Cattin Cattin Npmsn , , , drugega drug Mlpmsa pa pa Cc je biti Va-r3s-n bolj bolj Rgp zavil zaviti Vmep-sm švedski švedski Agpmsny trener trener Ncmsn Krug Krug Npmsn . . . Prva prvi Mlofsn proga proga Ncfsn je biti Va-r3s-n bila biti Va-p-sf pisana pisan Appfsn na na Sa kožo koža Ncfsa Eberharterju Eberharter Npmsd , , , druga drug Mlpfsn pa pa Cc Bodeju Bode Npmsd Millerju Miller Npmsd . . . Seveda seveda Q ob ob Sl upoštevanju upoštevanje Ncnsl dejstva dejstvo Ncnsg , , , da da Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n prvi prvi Mlomsn zvezdnik zvezdnik Ncmsn veleslaloma veleslalom Ncmsg Michael Michael Npmsn von von Xf Grünigen Grünigen Npmsn znašel znajti Vmep-sm v v Sl nenavadnih nenavaden Agpfpl težavah težava Ncfpl , , , ki ki Cs sicer sicer Rgp nekako nekako Rgp tudi tudi Q sodijo soditi Vmpr3p v v Sa švicarsko švicarski Agpfsa črno črn Agpfsa kroniko kronika Ncfsa : : : med med Si treningom trening Ncmsi v v Sl Davosu Davos Npmsl ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n tako tako Rgp silovito silovito Rgp udaril udariti Vmep-sm v v Sa hrbet hrbet Ncmsan kol kol Ncmsn , , , ki ki Cs se se Px------y je biti Va-r3s-n odbil odbiti Vmep-sm od od Sg ledene leden Agpfsg podlage podlaga Ncfsg , , , da da Cs mu on Pp3msd--y je biti Va-r3s-n zlomil zlomiti Vmep-sm lopatico lopatica Ncfsa . . . Zdravniki zdravnik Ncmpn so biti Va-r3p-n ga on Pp3msa--y sicer sicer Rgp pripravili pripraviti Vmep-pm za za Sa nastop nastop Ncmsan , , , lahko lahko Rgp pa pa Cc si se Px---d--y mislimo misliti Vmpr1p , , , da da Cs več veliko Rgc od od Sg sicer sicer Rgp sijajnega sijajen Agpnsg 5. 5. Mdo mesta mesto Ncnsg res res Rgp ni biti Va-r3s-y mogel moči Vmpp-sm iztržiti iztržiti Vmen . . . Tudi tudi Q sicer sicer Rgp je biti Va-r3s-n bilo biti Va-p-sn pred pred Si njim on Pp3msi le le Q eno en Mlpnsn nekoliko nekoliko Rgp bolj bolj Rgp presenetljivo presenetljiv Agpnsn ime ime Ncnsn , , , Italijan Italijan Npmsn Massimo Massimo Npmsn Blardone Blardone Npmsn , , , vsi ves Pg-mpn drugi drug Mlpmpn , , , Eberharter Eberharter Npmsn , , , Frederic Frederic Npmsn Covilli Covilli Npmsn , , , zmagovalec zmagovalec Ncmsn veleslalomskega veleslalomski Agpmsg uvoda uvod Ncmsg v v Sl Söldnu Sölden Npmsl , , , in in Cc Bode Bode Npmsn Miller Miller Npmsn pa pa Cc tja tja Rgp nedvomno nedvomno Rgp sodijo soditi Vmpr3p . . .

Po po Sl uspešno uspešno Rgp končanem končan Appnsl , , , a a Cc tragično tragično Rgp prekinjenem prekinjen Appnsl dvomesečnem dvomesečen Agpnsl raziskovanju raziskovanje Ncnsl porečja porečje Ncnsg Amazonke Amazonka Npfsg je biti Va-r3s-n Seamaster Seamaster Npmsn ostal ostati Vmep-sm brez brez Sg najbolj najbolj Rgp slovitega slovit Agpmsg jadralnega jadralen Agpmsg kapitana kapitan Ncmsg , , , ki ki Cs je biti Va-r3s-n prav prav Q s z Si svojim svoj Px-nsi imenom ime Ncnsi in in Cc športno športen Agpfsi karizmo karizma Ncfsi v v Sa naravovarstveni naravovarstven Agpmsay program program Ncmsan OZN OZN Npfsg pritegnil pritegniti Vmep-sm velike velik Agpmpa pokrovitelje pokrovitelj Ncmpa . . . Sloviti slovit Agpmsny brazilski brazilski Agpmsny jadralec jadralec Ncmsn Robert Robert Npmsn Scheidt Scheidt Npmsn , , , svetovni svetoven Agpmsny prvak prvak Ncmsn v v Sl olimpijskem olimpijski Agpmsl enosedu enosed Ncmsl laser laser Ncmsn , , , ki ki Cs ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n mednarodna mednaroden Agpfsn jadralska jadralski Agpfsn zveza zveza Ncfsn proglasila proglasiti Vmep-sf za za Sa najboljšega dober Agsmsa svetovnega svetoven Agpmsa jadralca jadralec Ncmsay leta leto Ncnsg 2001 2001 Mdc , , , se se Px------y je biti Va-r3s-n ob ob Sl novici novica Ncfsl o o Sl tragični tragičen Agpfsl smrti smrt Ncfsl legendarnega legendaren Agpmsg sira sir Ncmsg Petra Peter Npmsg Blaka Blake Npmsg zjokal zjokati Vmep-sm in in Cc novinarjem novinar Ncmpd skrušen skrušen Appmsnn povedal povedati Vmep-sm , , , da da Cs ga on Pp3msa--y je biti Va-r3s-n zaradi zaradi Sg nezaslišenega nezaslišen Agpmsg dogodka dogodek Ncmsg v v Sl delti delta Ncfsl Amazonke Amazonka Npfsg sram sram Rgp , , , da da Cs je biti Va-r3s-n Brazilec Brazilec Npmsn . . .

IZVOZ izvoz Ncmsn IN in Cc UVOZ uvoz Ncmsn SLOVENIJE Slovenija Npfsg V v Sa / / / IZ iz Sg HRVAŠKE Hrvaška Npfsg V v Sl LETIH leto Ncnpl OD od Sg 1992 1992 Mdc DO do Sg 1996 1996 Mdc

S z Si tem ta Pd-nsi je biti Va-r3s-n Slovenija Slovenija Npfsn sklenila skleniti Vmep-sf krog krog Ncmsan sporazumov sporazum Ncmpg o o Sl prosti prost Agpfsl trgovini trgovina Ncfsl z z Si vsemi ves Pg-fpi pridruženimi pridružen Appfpi članicami članica Ncfpi EU EU Npfsg , , , ter ter Cc seveda seveda Q s z Si samo sam Agpfsi EU EU Npfsi in in Cc Efto Efta Npfsi . . . To ta Pd-nsn sta biti Va-r3d-n dosegli doseči Vmep-df le le Q še še Q Češka Češka Npfsn in in Cc Slovaška Slovaška Npfsn . . . Tako tako Rgp bo biti Va-f3s-n Sloveniji Slovenija Npfsd omogočena omogočen Appfsn uporaba uporaba Ncfsn panevropske panevropski Agpfsg kumulacije kumulacija Ncfsg blaga blago Ncnsg z z Si vsemi ves Pg-fpi 28 28 Mdc državami država Ncfpi , , , ki ki Cs so biti Va-r3p-n v v Sl sistemu sistem Ncmsl diagonalne diagonalen Agpfsg kumulacije kumulacija Ncfsg ( ( ( skupaj skupaj Rgp je biti Va-r3s-n v v Sl tem ta Pd-msl krogu krog Ncmsl 29 29 Mdc držav država Ncfpg ) ) ) . . . Sporazum sporazum Ncmsn se se Px------y bo biti Va-f3s-n začel začeti Vmep-sm začasno začasno Rgp uporabljati uporabljati Vmpn s z Si 1. 1. Mdo julijem julij Ncmsi 1997 1997 Mdc . . . S z Si Sporazumom sporazum Ncmsi se se Px------y medsebojno medsebojno Rgp postopoma postopoma Rgp ukinjajo ukinjati Vmpr3p uvozne uvozen Agpfpn dajatve dajatev Ncfpn za za Sa industrijske industrijski Agpmpa in in Cc kmetijske kmetijski Agpmpa izdelke izdelek Ncmpa . . . Če če Cs se se Px------y opredelimo opredeliti Vmer1p le le Q na na Sa tisti tisti Pd-msa del del Ncmsan Sporazuma sporazum Ncmsg , , , ki ki Cs govori govoriti Vmpr3s o o Sl Sloveniji Slovenija Npfsl in in Cc Romuniji Romunija Npfsl , , , se se Px------y bo biti Va-f3s-n prehodno prehoden Agpnsn obdobje obdobje Ncnsn odpiranja odpiranje Ncnsg slovenskega slovenski Agpmsg in in Cc romunskega romunski Agpmsg trga trg Ncmsg končalo končati Vmep-sn najkasneje kasno Rgs do do Sg 1. 1. Mdo 1. 1. Mdo 2002 2002 Mdc . . . Sporazum sporazum Ncmsn ločeno ločeno Rgp določa določati Vmpr3s odpiranje odpiranje Ncnsa trga trg Ncmsg z z Si industrijskimi industrijski Agpmpi in in Cc ločeno ločeno Rgp s z Si kmetijskimi kmetijski Agpmpi izdelki izdelek Ncmpi . . . Industijski Industijski Agpmpn izdelki izdelek Ncmpn : : : Carinske carinski Agpfpn dajatve dajatev Ncfpn : : : Industrijski industrijski Agpmpn izdelki izdelek Ncmpn so biti Va-r3p-n pri pri Sl obeh oba Pg-fdl državah država Ncfdl razdeljeni razdeljen Appmpn v v Sl več veliko Rgc skupin skupina Ncfpg , , , glede glede Rgp na na Sa občutljivost občutljivost Ncfsa proizvodnje proizvodnja Ncfsg za za Sa tujo tuj Agpfsa konkurenco konkurenca Ncfsa . . . Uvozne uvozen Agpfpn uvozne uvozen Agpfpn dajatve dajatev Ncfpn se se Px------y bodo biti Va-f3p-n na na Sl obeh oba Pg-fdl straneh stran Ncfdl zmanjševale zmanjševati Vmpp-pf postopoma postopoma Rgp v v Sl skladu sklad Ncmsl s z Si časovnim časoven Agpmsi razporedom razpored Ncmsi , , , določenim določen Appmsi s z Si Sporazumom sporazum Ncmsi . . . Na na Sa dan dan Ncmsan uveljavitve uveljavitev Ncfsg sporazuma sporazum Ncmsg bo biti Va-f3s-n liberalizirano liberaliziran Appnsn več veliko Rgc kot kot Cs 80 80 Mdc % % % trgovine trgovina Ncfsg z z Si industrijskimi industrijski Agpmpi izdelki izdelek Ncmpi . . . Ostali ostal Agpmpn proizvodi proizvod Ncmpn so biti Va-r3p-n glede glede Rgp na na Sa občutljivost občutljivost Ncfsa razdeljeni razdeljen Appmpn v v Sa več veliko Rgc skupin skupina Ncfpg , , , za za Sa katere kateri Pq-fpa velja veljati Vmpr3s različna različen Agpfsn dinamika dinamika Ncfsn zmanjševanja zmanjševanje Ncnsg uvoznih uvozen Agpfpg dajatev dajatev Ncfpg . . . Vendar vendar Cc se se Px------y bodo biti Va-f3p-n z z Si dnem dan Ncmsi uveljavitve uveljavitev Ncfsg sporazuma sporazum Ncmsg uvozne uvozen Agpfpn dajatve dajatev Ncfpn v v Sl Romuniji Romunija Npfsl in in Cc Sloveniji Slovenija Npfsl za za Sa proizvode proizvod Ncmpa v v Sl teh ta Pd-fpl skupinah skupina Ncfpl zmanjšale zmanjšati Vmep-pf najmanj najmanj Rgp za za Sa 20 20 Mdc % % % . . . V v Sl naslednjih naslednji Agpnpl letih leto Ncnpl se se Px------y bodo biti Va-f3p-n uvozne uvozen Agpfpn dajatve dajatev Ncfpn postopoma postopoma Rgp še še Q ukinjale ukinjati Vmpp-pf , , , in in Cc se se Px------y bodo biti Va-f3p-n v v Sl Romuniji Romunija Npfsl za za Sa proizvode proizvod Ncmpa slovenskega slovenski Agpnsg porekla poreklo Ncnsg dokončno dokončno Rgp ukinile ukiniti Vmep-pf s z Si 1. 1. Mdo 1. 1. Mdo 2002 2002 Mdc , , , v v Sl Sloveniji Slovenija Npfsl pa pa Cc se se Px------y bodo biti Va-f3p-n uvozne uvozen Agpfpn dajatve dajatev Ncfpn za za Sa proizvode proizvod Ncmpa romunskega romunski Agpnsg porekla poreklo Ncnsg ukinile ukiniti Vmep-pf najkasneje kasno Rgs s z Si 1. 1. Mdo 1. 1. Mdo 2001 2001 Mdc . . . Romunija Romunija Npfsn pozna poznati Vmpr3s v v Sl svojem svoj Px-msl sistemu sistem Ncmsl zaščitne zaščiten Agpfsg politike politika Ncfsg tudi tudi Q davščino davščina Ncfsa za za Sa carinsko carinski Agpnsa evidentiranje evidentiranje Ncnsa v v Sl višini višina Ncfsl 0.25 0.25 Mdc % % % od od Sg uvozne uvoze