Postopanje postopanje Sosei pred pred Do afganistanskim afganistanski Ppnseo veleposlaništvom veleposlaništvo Soseo , , , širjenje širjenje Sosei govoric govorica Sozmr o o Dm tem ta Zk-sem , , , kdo kdo Zv-mei bo biti Gp-pte-n med med Do prvimi prvi Kbvmmo letel leteti Ggnd-em v v Dt Afganistan Afganistan Slmetn in in Vp kakšne kakšen Zv-zmi so biti Gp-stm-n možnosti možnost Sozmi , , , da da Vd se se Zp------k sploh sploh L uvrstiš uvrstiti Ggdsde na na Dt seznam seznam Sometn čakajočih čakajoč Ppnmmr , , , so biti Gp-stm-n postali postati Ggdd-mm del del Somei novinarskega novinarski Ppnmer vsakdana vsakdan Somer . . . V v Dt tadžikistansko tadžikistanski Ppnset glavno glaven Ppnset mesto mesto Soset je biti Gp-ste-n prihajalo prihajati Ggnd-es vse vse Rsn več veliko Rsr kolegov kolega Sommr , , , BBC BBC Slmei je biti Gp-ste-n iskal iskati Ggnd-em poti pot Sozmt , , , kako kako Rsn svojih svoj Zp-zmr nekaj nekaj Rsn ton tona Sozmr opreme oprema Sozer po po Dm kopnem kopno Sosem prepeljati prepeljati Ggdn na na Dt sever sever Sometn države država Sozer . . . Ameriški ameriški Ppnmeid CNN CNN Slmei , , , brez brez Dr katerega kateri Zv-met si se Zp---d--k vojne vojna Sozer ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn predstavljati predstavljati Ggnn , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dt še še L en en Kbzmet veliki velik Ppnmetd TV TV Sozei show show Sometn , , , poročanje poročanje Soset v v Dt živo živo Rsn in in Vp predvajanje predvajanje Soset ekskluzivnih ekskluziven Ppnmmr posnetkov posnetek Sommr rušilnih rušilen Ppnzmr ameriških ameriški Ppnzmr bomb bomba Sozmr in in Vp raket raketa Sozmr , , , pripravljal pripravljati Ggnd-em skoraj skoraj L tri trije Kbgmmt tedne teden Sommt pred pred Do konkurenco konkurenca Sozeo . . . Njegovi njegov Zstmmiem satelitski satelitski Ppnmmi krožniki krožnik Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm postavljeni postavljen Pdnmmi v v Dm dolini dolina Sozem Panširja Panšir Slmer , , , kakšnih kakšen Zv-mmr 50 50 Kag kilometrov kilometer Sommr od od Dr Kabula Kabul Slmer , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n druge drug Kbzzmi agencije agencija Sozmi in in Vp TV TV Sozei giganti gigant Sommi dovoljenja dovoljenje Soser za za Dt uvoz uvoz Sometn opreme oprema Sozer šele šele L iskali iskati Ggnd-mm . . .

Bolhe bolha Sozmi niso biti Gp-stm-d bile biti Gp-d-mz edino edini Ppnsei biološko biološki Ppnsei orožje orožje Sosei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k Američani Američan Slmmi uporabljali uporabljati Ggnd-mm . . . Neke nek Zn-zer aprilske aprilski Ppnzer noči noč Sozer leta leto Soser 1952 1952 Kag so biti Gp-stm-n prebivalci prebivalec Sommi kitajske kitajski Ppnzer vasi vas Sozer v v Dm bližini bližina Sozem mongolske mongolski Ppnzer meje meja Sozer opazili opaziti Ggdd-mm ameriško ameriški Ppnset lovsko lovski Ppnset letalo letalo Soset F F Np -82 -82 Np , , , naslednje naslednji Ppnset jutro jutro Soset pa pa Vp jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n » » » pozdravilo pozdraviti Ggdd-es « « « kakšnih kakšen Zv-mmr 700 700 Kag voluharjev voluhar Sommr . . . Številne številen Ppnzmi živali žival Sozmi so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz mrtve mrtev Ppnzmi , , , mnoge mnog Zn-zmi so biti Gp-stm-n imele imeti Ggnd-mz zaradi zaradi Dr padca padec Somer na na Dt zemljo zemlja Sozet polomljene polomljen Pdnmmt ude ud Sommt in in Vp otekline oteklina Sozmt , , , preiskava preiskava Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n pokazala pokazati Ggdd-ez , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz vse ves Zc-zmi živali žival Sozmi okužene okužen Pdnzmi s z Do kugo kuga Sozeo . . . Prav prav L tako tako Rsn naj naj L bi biti Gp-g Američani Američan Slmmi v v Dm bližini bližina Sozem nekega nek Zn-mer večjega velik Pppmer vodnega voden Ppnmer zbiralnika zbiralnik Somer v v Dm severni severen Ppnzem Koreji Koreja Slzem odvrgli odvreči Ggdd-mm školjke školjka Sozmt , , , okužene okužen Pdnzmt s z Do kolero kolera Sozeo . . .

Madžari Madžar Slmmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k z z Do Američani Američan Slmmo dogovorili dogovoriti Ggdd-mm , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n za za Dt deset deset Kbg-mt let leto Sosmr najeli najeti Ggdd-mm 24 24 Kag letal letalo Sosmr vrste vrsta Sozer F F Np -16A -16A Np z z Do vso ves Zc-zeo potrebno potreben Ppnzeo opremo oprema Sozeo , , , posel posel Somei pa pa Vp vključuje vključevati Ggnste tudi tudi L usposabljanje usposabljanje Soset madžarskih madžarski Ppnmmr pilotov pilot Sommr in in Vp tehničnega tehničen Ppnser osebja osebje Soser . . . Celoten celoten Ppnmein posel posel Somei je biti Gp-ste-n vreden vreden Ppnmein 160 160 Kag milijard milijarda Sozmr forintov forint Sommr oziroma oziroma Vp 557 557 Kag milijonov milijon Sommr ameriških ameriški Ppnmmr dolarjev dolar Sommr . . . Za za Dt kako kako Rsn velik velik Ppnmetn denar denar Sometn gre iti Ggvste , , , priča pričati Ggnste dejstvo dejstvo Sosei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei v v Dm bistvu bistvo Sosem enoleten enoleten Ppnmein madžarski madžarski Ppnmeid proračun proračun Somei za za Dt obrambo obramba Sozet . . . Z z Do najetimi najet Pdnsmo letali letalo Sosmo F F Np -16 -16 Np bodo biti Gp-ptm-n Madžari Madžar Slmmi začeli začeti Ggdd-mm leta leto Soser 2004 2004 Kag nadomeščati nadomeščati Ggnn letala letalo Sosmt mig mig Somei -29 -29 Kag ( ( ( fulcum fulcum Somei ) ) ) , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotsmt--k izdelali izdelati Ggdd-mm v v Dm nekdanji nekdanji Ppnzem Sovjetski sovjetski Ppnzem zvezi zveza Sozem . . . S z Do to ta Zk-zeo odločitvijo odločitev Sozeo so biti Gp-stm-n postavili postaviti Ggdd-mm na na Dt glavo glava Sozet pismo pismo Soset o o Dm nameri namera Sozem , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n lani lani Rsn Madžarska Madžarska Slzei podpisala podpisati Ggdd-ez z z Do nemško nemški Ppnzeo družbo družba Sozeo DaimlerChrysler DaimlerChrysler Slmei Aerospace Aerospace Slmei in in Vp rusko ruski Ppnzeo družbo družba Sozeo Mig mig Somei - - - MAPO MAPO Slmei o o Dm posodobitvi posodobitev Sozem in in Vp nadgradnji nadgradnja Sozem 14 14 Kag letal letalo Sosmr mig mig Somei -29 -29 Kag . . . Posel posel Somei naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em vreden vreden Ppnmein 70 70 Kag milijonov milijon Sommr ameriških ameriški Ppnmmr dolarjev dolar Sommr . . .

A a Vp glej gledati Ggnvde , , , v v Dm pradavnem pradaven Ppnmem budističnem budističen Ppnmem tekstu tekst Somem Madhyamika Madhyamika Slzei Karika Karika Slzei Vrrti Vrrti Slzei piše pisati Ggnste : : : » » » Budha Budha Slmei je biti Gp-ste-n učil učiti Ggnd-em , , , da da Vd so biti Gp-stm-n preteklost preteklost Sozei , , , prihodnost prihodnost Sozei , , , fizični fizičen Ppnmeid prostor prostor Somei in in Vp posamezne posamezen Ppnzmi stvari stvar Sozmi zgolj zgolj L imena ime Sosmi oblike oblika Sozer misli misel Sozer , , , vsakdanje vsakdanji Ppnzmi pogovorne pogovoren Ppnzmi besede beseda Sozmi , , , zgolj zgolj L površinske površinski Ppnzmi resničnosti resničnost Sozmi . . . « « « Vemo vedeti Ggnspm tudi tudi L , , , da da Vd so biti Gp-stm-n vzhodnjaški vzhodnjaški Ppnmmi mistiki mistik Sommi z z Do meditacijo meditacija Sozeo sposobni sposoben Ppnmmi preseči preseči Ggdn stanja stanje Sosmt navadnih navaden Ppnzmr oblik oblika Sozmr zavesti zavest Sozer ; ; ; prav prav L zato zato Vp razumejo razumeti Ggvstm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n razsežnosti razsežnost Sozmi vesolja vesolje Soser in in Vp časa čas Somer relativne relativen Ppnzmi . . . Einstein Einstein Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n med med Do rušenjem rušenje Soseo klasične klasičen Ppnzer fizike fizika Sozer dokopal dokopati Ggdd-em do do Dr enakih enak Zn-mmr sklepov sklep Sommr in in Vp dokazal dokazati Ggdd-em , , , da da Vd so biti Gp-stm-n časovne časoven Ppnzmi specifikacije specifikacija Sozmi odvisne odvisen Ppnzmi ob ob Dt opazovalca opazovalec Sometd . . . Zaradi zaradi Dr tega ta Zk-mer so biti Gp-stm-n v v Dm novi nov Ppnzem fiziki fizika Sozem trem trije Kbgzmd koordinatam koordinata Sozmd , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n povezane povezan Pdnzmi s z Do prostorom prostor Someo ( ( ( višino višina Sozet , , , širino širina Sozet , , , globino globina Sozet ) ) ) , , , dodali dodati Ggdd-mm še še L četrto četrti Kbvzet koordinato koordinata Sozet oziroma oziroma Vp razsežnost razsežnost Sozet , , , in in Vp sicer sicer Vp časovno časoven Ppnzet , , , tej ta Zk-zed pa pa Vp še še L eno en Kbzsei štiridimenzionalno štiridimenzionalen Ppnzet , , , imenovano imenovan Pdnzet prostor prostor Somei - - - čas čas Somei . . .

Truplo truplo Soset so biti Gp-stm-n prepeljali prepeljati Ggdd-mm v v Dt Atene Atene Slzmt in in Vp ga on Zotmet--k 4. 4. Kav januarja januar Somer 1891 1891 Kag z z Do državniškimi državniški Ppnzmo častmi čast Sozmo pokopali pokopati Ggdd-mm na na Dm tamkajšnjem tamkajšnji Ppnsem pokopališču pokopališče Sosem . . . Na na Dt grob grob Sometn so biti Gp-stm-n začasno začasno Rsn zasadili zasaditi Ggdd-mm samo samo L preprost preprost Ppnmetn križ križ Sometn z z Do napisom napis Someo v v Dm angleškem angleški Ppnmem jeziku jezik Somem : : : " " " Henry Henry Slmei Schliemann Schliemann Slmei : : : tako tako Rsn , , , kakor kakor Vd si biti Gp-sde-n sam sam Ppnmein želel želeti Ggnd-em . . . " " "

Častihlepni častihlepen Ppnmeid arheolog arheolog Somei amater amater Somei pa pa Vp si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n želel želeti Ggnd-em še še L nekaj nekaj Zn-set . . . Kaj kaj Zv-sei bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es lepšega lep Pppser , , , kot kot Vd da da Vd bi biti Gp-g ga on Zotmet--k njegovi njegov Zstmmiem novi nov Ppnmmi kolegi kolega Sommi arheologi arheolog Sommi začeli začeti Ggdd-mm naslavljati naslavljati Ggnn z z Do doktor doktor Somei Schliemann Schliemann Slmei . . . On on Zotmei , , , ki ki Vd ni biti Gp-ste-d imel imeti Ggnd-em ne ne L mature matura Sozer niti niti Vp ni biti Gp-ste-d napisal napisati Ggdd-em nobene noben Zl-zer doktorske doktorski Ppnzer disertacije disertacija Sozer , , , imel imeti Ggnd-em pa pa Vp je biti Gp-ste-n veliko veliko Rsn denarja denar Somer , , , si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n tega ta Zk-mer naslova naslov Somer nadvse nadvse Rsn želel želeti Ggnd-em . . . Medtem medtem Rsn ko ko Vd je biti Gp-ste-n univerza univerza Sozei v v Dm Rostocku Rostock Slmem razpravljala razpravljati Ggnd-ez o o Dm njegovi njegov Zstzemem prošnji prošnja Sozem za za Dt podelitev podelitev Sozet doktorskega doktorski Ppnmer naslova naslov Somer in in Vp pregledovala pregledovati Ggnd-ez njegov njegov Zstmetem znanstveni znanstven Ppnmetd prispevek prispevek Sometn , , , sestavljen sestavljen Pdnmetn iz iz Dr kopij kopija Sozmr njegovih njegov Zstmmrem arheoloških arheološki Ppnmmr potopisov potopis Sommr z z Do naslovoma naslov Somdo Itaka Itaka Slzei , , , Peloponez Peloponez Slmei in in Vp Troja Troja Slzei ter ter Vp Japonska Japonska Slzei in in Vp Kitajska Kitajska Slzei v v Dm sodobnem sodoben Ppnmem svetu svet Somem in in Vp življenjepisa življenjepis Somer , , , napisanega napisan Pdnmer v v Dm grškem grški Ppnmem in in Vp latinskem latinski Ppnmem jeziku jezik Somem , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Schliemann Schliemann Slmei v v Dm Ameriki Amerika Slzem in in Vp častitljivih častitljiv Ppnmmr profesorjev profesor Sommr iz iz Dr Rostocka Rostock Slmer sploh sploh L ni biti Gp-ste-d videl videti Ggvd-em . . . Univerza univerza Sozei v v Dm Rostocku Rostock Slmem mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n podelila podeliti Ggdd-ez doktorski doktorski Ppnmetd naslov naslov Sometn po po Dm samo samo L štirih štirje Kbgmmm dneh dan Sommm proučevanja proučevanje Soser njegovega njegov Zstserem " " " znanstvenega znanstven Ppnser " " " dela delo Soser . . .

Potem potem Rsn je biti Gp-ste-n prišel priti Ggdd-em 26. 26. Kav februar februar Somei 1993 1993 Kag . . . Dan dan Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em v v Dm najboljšem dober Ppssem razpoloženju razpoloženje Sosem . . . Poslovno posloven Ppnsei potovanje potovanje Sosei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es ravnokar ravnokar Rsn za za Do menoj jaz Zop-eo in in Vp lahko lahko Rsn sem biti Gp-spe-n se se Zp------k veselil veseliti Ggnd-em srečanja srečanje Soser z z Do Monico Monica Slzeo in in Vp Eddiejem Eddie Slmeo . . . Potem potem Rsn je biti Gp-ste-n nekdo nekdo Zn-mei planil planiti Ggdd-em na na Dt sejo seja Sozet in in Vp povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm Trade Trade Slmem Centru center Somem prišlo priti Ggdd-es do do Dr eksplozije eksplozija Sozer . . . Poklical poklicati Ggdd-em sem biti Gp-spe-n Monicino Monicin Psnzet pisarno pisarna Sozet . . . Nobenega noben Zl-mer odgovora odgovor Somer . . . In in Vp nikoli nikoli Rsn več več L ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es nobenega noben Zl-mer odgovora odgovor Somer . . .

Po po Dm dveh dva Kbgmdm letih leto Sosdm zasledovanja zasledovanje Soser so biti Gp-stm-n pakistanske pakistanski Ppnzmi oblasti oblast Sozmi februarja februar Somer 1995 1995 Kag prijele prijeti Ggdd-mz 29 29 Kag - - - letnega leten Ppnmet Ramzija Ramzi Slmetd Jusefa Jusef Slmetd in in Vp ga on Zotmet--k izročile izročiti Ggdd-mz Združenim združen Pdnzmd državam država Sozmd , , , avgusta avgust Somer 1995 1995 Kag pa pa Vp so biti Gp-stm-n v v Dm Jordaniji Jordanija Slzem prijeli prijeti Ggdd-mm še še L 26 26 Kag - - - letnega leten Ppnmet Ejada Ejad Slmetd Ismaila Ismail Slmetd in in Vp tudi tudi L on on Zotmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n znašel znajti Ggdd-em za za Do ameriškimi ameriški Ppnmmo zapahi zapah Sommo . . . Novembra november Somer 1997 1997 Kag sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm obsojena obsojen Pdnmdi na na Dt dosmrtno dosmrten Ppnzet ječo ječa Sozet brez brez Dr možnosti možnost Sozer pomilostitve pomilostitev Sozer . . .

Pri pri Dm Katrci katrca Sozem , , , Rožna rožen Ppnzei dolina dolina Sozei , , , Cesta cesta Sozei VIII VIII Krg 6 6 Kag , , , tel. tel. O 266 266 Kag - - - 800 800 Kag

Kulturni kulturen Ppnmeid razcvet razcvet Somei v v Dm prvi prvi Kbvzem polovici polovica Sozem 19. 19. Kav stoletja stoletje Soser je biti Gp-ste-n povezan povezan Pdnmein s z Do Francetom France Slmeo Prešernom Prešeren Slmeo ( ( ( 1800-1848 1800-1848 Kag ) ) ) in in Vp njegovim njegov Zstmeoem krogom krog Someo . . . Po po Dm njegovi njegov Zstzemem zaslugi zasluga Sozem je biti Gp-ste-n slovenska slovenski Ppnzei kultura kultura Sozei v v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem prvič prvič Rsn dosegla doseči Ggdd-ez evropsko evropski Ppnzet raven raven Sozet . . .

Odločilni odločilen Ppnmeid prelom prelom Somei v v Dm razvoju razvoj Somem mesta mesto Soser se se Zp------k je biti Gp-ste-n zgodil zgoditi Ggdd-em , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez med med Do letoma leto Sosdo 1849 1849 Kag in in Vp 1857 1857 Kag speljana speljan Pdnzei skozi skozi Dt Ljubljano Ljubljana Slzet železniška železniški Ppnzei proga proga Sozei Dunaj Dunaj Slmei - - - Trst Trst Slmei . . . Tedaj tedaj Rsn so biti Gp-stm-n začeli začeti Ggdd-mm pospešeno pospešen Pdnsei urejati urejati Ggnn in in Vp pozidavati pozidavati Ggnn področje področje Soset med med Do starim star Ppnseo mestom mesto Soseo in in Vp železniško železniški Ppnzeo progo proga Sozeo . . .

Slovenci Slovenec Slmmi tiskamo tiskati Ggnspm kar kar Rsn 656 656 Kag časopisov časopis Sommr najrazličnejših različen Ppszmr oblik oblika Sozmr in in Vp vsebin vsebina Sozmr . . . Ciciban ciciban Somei , , , PIL PIL Slmei in in Vp Gea Gea Slzei so biti Gp-stm-n le le L trije trije Kbgmmi izmed izmed Dr tridesetih trideset Kbg-mr časopisov časopis Sommr za za Dt otroke otrok Sommt in in Vp mladino mladina Sozet . . .

Paul Paul Slmei Hoffman Hoffman Slmei ( ( ( 1995 1995 Kag ) ) ) , , , Vse ves Zc-sei o o Dm Internetu internet Somem in in Vp Word word Somem Wide wide Somem Webu web Somem , , , Pasadena Pasadena Slzei d.o.o. d.o.o. O , , , str. str. O 28 28 Kag . . .

Ključ ključ Somei za za Dt uspešno uspešen Ppnset sodelovanje sodelovanje Soset ljudi človek Sommr pri pri Dm realizaciji realizacija Sozem ciljev cilj Sommr organizacije organizacija Sozer , , , se se Zp------k v v Dm veliki velik Ppnzem meri mera Sozem , , , skriva skrivati Ggnste v v Dm razumevanju razumevanje Sosem organizacijskih organizacijski Ppnmmr sistemov sistem Sommr . . . TQM TQM Slmei zagovarja zagovarjati Ggnste načelo načelo Soset , , , da da Vd so biti Gp-stm-n timi tim Sommi in in Vp z z Do njimi on Zotmmo povezane povezan Pdnzmi organizacijske organizacijski Ppnzmi spremembe sprememba Sozmi , , , pomemben pomemben Ppnmein ključ ključ Somei za za Dt odpiranje odpiranje Soset vrat vrata Sosmr k k Dd boljši dober Pppzed kakovosti kakovost Sozed dela delo Soser ter ter Vp večji velik Pppzed učinkovitosti učinkovitost Sozed in in Vp uspešnosti uspešnost Sozed poslovanja poslovanje Soser organizacije organizacija Sozer . . . Preko preko Dr timske timski Ppnzer organizacijske organizacijski Ppnzer strukture struktura Sozer je biti Gp-ste-n vsakdo vsakdo Zc-mei v v Dm organizaciji organizacija Sozem od od Dr predsednika predsednik Somer uprave uprava Sozer do do Dr posameznika posameznik Somer na na Dm najnižjem nizek Ppsmem hierarhičnem hierarhičen Ppnmem nivoju nivo Somem vključen vključen Pdnmein v v Dt upravljanje upravljanje Soset in in Vp izboljševanje izboljševanje Soset svojega svoj Zp-ser dela delo Soser . . .

- - - Skrbi skrbeti Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vsak vsak Zc-mei vodja vodja Somei tima tim Somer sposoben sposoben Ppnmein posredovati posredovati Ggvn potrebna potreben Ppnsmt znanja znanje Sosmt in in Vp informacije informacija Sozmt članom član Sommd tima tim Somer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k vodi voditi Ggnste

- - - Ocenjuje ocenjevati Ggnste dosežke dosežek Sommt timov tim Sommr in in Vp sodeluje sodelovati Ggnste pri pri Dm odločanju odločanje Sosem o o Dm naslednjih naslednji Ppnzmm izboljšavah izboljšava Sozmm . . .

- - - sodelovanju sodelovanje Sosed s z Do timom tim Someo glede glede Dr določitve določitev Sozer njihovih njihov Zstzmrm odgovornosti odgovornost Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n povezane povezan Pdnzmi z z Do njihovimi njihov Zstmmom kupci kupec Sommo , , , dobavitelji dobavitelj Sommo , , , procesi proces Sommo in in Vp merili merilo Sosmo njihovega njihov Zstserm dela delo Soser

Merila merilo Sosmi zadovoljstva zadovoljstvo Soser kupca kupec Somer so biti Gp-stm-n zelo zelo Rsn različna različen Ppnsmi . . . V v Dm glavnem glaven Ppnsem jih on Zotmmt--k delimo deliti Ggnspm na na Dt kvantitativne kvantitativen Ppnmmt in in Vp kvalitativne kvalitativen Ppnmmt . . .

- - - So biti Gp-stm-n zahteve zahteva Sozmi in in Vp pričakovanja pričakovanje Sosmi kupcev kupec Sommr nedvoumno nedvoumno Rsn prepoznane prepoznan Pdnzmi , , , določene določen Pdnzmi in in Vp izpolnjene izpolnjen Pdnzmi ; ; ;

- - - sistematično sistematično Rsn identificirajo identificirati Ggvstm in in Vp razumejo razumeti Ggvstm problem problem Sometn in in Vp njegov njegov Zstmetem kjučni kjučen Nt ( ( ( e e Np ) ) ) vzrok vzrok Sometn ( ( ( e e Np ) ) ) in in Vp ne ne L samo samo L njegove njegov Zstmmtem simptome simptom Sommt

• • • Večja velik Pppzei učinkovitost učinkovitost Sozei organizacije organizacija Sozer pri pri Dm izrabi izraba Sozem virov vir Sommr , , , potrebnih potreben Ppnmmr za za Dt povečanje povečanje Soset zadovoljstva zadovoljstvo Soser kupcev kupec Sommr ; ; ;

Opomba opomba Sozei : : : Izraza izraz Somdi “ “ “ načrtovanje načrtovanje Sosei ” ” ” in in Vp “ “ “ razvoj razvoj Somei ” ” ” sta biti Gp-std-n večkrat večkrat Rsn uporabljena uporabljen Pdnmdi pomensko pomensko Rsn sorodno sorodno Rsn . . . Načrtovanje načrtovanje Sosei in in Vp razvoj razvoj Somei se se Zp------k lahko lahko Rsn nanaša nanašati Ggnste na na Dt proizvod proizvod Sometn ali ali Vp proces proces Sometn . . .

Primer primer Somei : : : zapis zapis Somei , , , specifikacija specifikacija Sozei , , , postopek postopek Somei , , , risba risba Sozei , , , poročilo poročilo Sosei , , , standard standard Somei itd. itd. O Posrednik posrednik Somei je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn papir papir Somei , , , disketa disketa Sozei , , , vzorec vzorec Somei ali ali Vp kombinacija kombinacija Sozei več veliko Rsr posrednikov posrednik Sommr . . . Več veliko Rsr dokumentov dokument Sommr se se Zp------k pogoisto pogoisto Nt imenuje imenovati Ggvste dokumentacija dokumentacija Sozei . . .

To ta Zk-sei poglavje poglavje Sosei vključuje vključevati Ggnste zahteve zahteva Sozmt povezane povezan Pdnzmt z z Do načrtovanjem načrtovanje Soseo in in Vp razvojem razvoj Someo proizvoda proizvod Somer in in Vp vključuje vključevati Ggnste : : : planiranje planiranje Soset načrtovanja načrtovanje Soser in in Vp razvoja razvoj Somer , , , vhode vhod Sommt za za Dt načrtovanje načrtovanje Soset in in Vp razvoj razvoj Sometn , , , rezultate rezultat Sommt načrtovanja načrtovanje Soser in in Vp razvoja razvoj Somer , , , pregled pregled Sometn načrtovanja načrtovanje Soser in in Vp razvoja razvoj Somer , , , overjanje overjanje Soset načrtovanja načrtovanje Soser in in Vp razvoja razvoj Somer , , , validacijo validacija Sozet načrtovanja načrtovanje Soser in in Vp razvoja razvoj Somer , , , obvladovanje obvladovanje Soset sprememb sprememba Sozmr načrtovanja načrtovanje Soser in in Vp razvoja razvoj Somer . . .

Za za Dt storitve storitev Sozmt je biti Gp-ste-n značilno značilen Ppnsei , , , da da Vd so biti Gp-stm-n del del Somei gospodarstva gospodarstvo Soser za za Dt katere kateri Zv-zmt je biti Gp-ste-n značilno značilen Ppnsei , , , da da Vd imajo imeti Ggnstm-n visoko visok Ppnzet letno leten Ppnzet rast rast Sozet , , , nekatere nekateri Zn-zmi storitvene storitven Ppnzmi dejavnosti dejavnost Sozmi celo celo L okoli okoli Dr 10 10 Kag % % % . . . Vloga vloga Sozei storitvenih storitven Ppnzmr dejavnosti dejavnost Sozmr v v Dm okviru okvir Somem gospodarstva gospodarstvo Soser se se Zp------k krepi krepiti Ggnste , , , s z Do tem ta Zk-seo pa pa Vp postaja postajati Ggnste tudi tudi L problematika problematika Sozei kakovosti kakovost Sozer pri pri Dm storitvah storitev Sozmm vse vse Rsn bolj bolj Rsn aktualna aktualen Ppnzei , , , ker ker Vd v v Dm veliki velik Ppnzem meri mera Sozem vpliva vplivati Ggnste na na Dt uspešnost uspešnost Sozet in in Vp učinkovitost učinkovitost Sozet poslovanja poslovanje Soser organizacij organizacija Sozmr , , , ki ki Vd izvajajo izvajati Ggnstm storitvene storitven Ppnzmt dejavnosti dejavnost Sozmt . . .

Predznak predznak Somei + + + ( ( ( pozitivno pozitiven Ppnsei število število Sosei ) ) ) pove povedati Ggdste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ploščina ploščina Sozei desno desno Rsn od od Dr aritmetične aritmetičen Ppnzer sredine sredina Sozer

Vzemimo vzeti Ggdvpm operacijo operacija Sozet vrtanja vrtanje Soser v v Dt neko nek Zn-zet jekleno jeklen Ppnzet ploščo plošča Sozet . . . Za za Dt izvrtino izvrtina Sozet je biti Gp-ste-n podana podan Pdnzei specifikacija specifikacija Sozei premera premer Somer izvrtine izvrtina Sozer 8,00 8,00 Kag + + + - - - 0,04 0,04 Kag mm mm O . . . Celotno celoten Ppnsei tolerančno tolerančen Ppnsei območje območje Sosei je biti Gp-ste-n 0,04 0,04 Kag mm mm O X X Somei 2 2 Kag = = = 0,08 0,08 Kag mm mm O . . . Vzemimo vzeti Ggdvpm , , , da da Vd zahtevamo zahtevati Ggvspm , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n obstoječi obstoječ Ppnmeid proces proces Somei sposobnost sposobnost Sozei Cp Cp O 1,33 1,33 Kag . . . Iščemo iskati Ggnspm potrebni potreben Ppnmetd standardni standarden Ppnmetd odklon odklon Sometn procesa proces Somer , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n zagotovljena zagotovljen Pdnzei zahtevana zahtevan Pdnzei sposobnost sposobnost Sozei procesa proces Somer . . .

Tabela tabela Sozei XX XX Krg . . . Konstante konstanta Sozmi za za Dt izračun izračun Sometn kontrolnih kontrolen Ppnzmr mej meja Sozmr ter ter Vp faktorja faktor Somer konverzije konverzija Sozer c4 c4 Kag in in Vp d2 d2 Kag

Ko ko Vd izračunamo izračunati Ggdspm kontrolne kontrolen Ppnzmt meje meja Sozmt , , , jih on Zotmmt--k vrišemo vrisati Ggdspm v v Dt oba oba Zc-mdt grafikona grafikon Somdt kot kot Vd jih on Zotmmt--k prikazuje prikazovati Ggnste slika slika Sozei DD DD Slzei . . .

Na na Dt prvi prvi Kbvmet pogled pogled Sometn je biti Gp-ste-n ideja ideja Sozei , , , da da Vd imame imame Nt na na Dm kontrolnih kontrolen Ppnzmm kartah karta Sozmm tudi tudi L opozorilni opozorilen Ppnzdt meji meja Sozdt , , , privlačna privlačen Ppnzei . . . Vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n tudi tudi L razlogi razlog Sommi za za Dt to ta Zk-set , , , da da Vd imamo imeti Ggnspm-n same same Nt kontrolni kontrolen Ppnzdt meji meja Sozdt . . . Dve dva Kbgzdi vrsti vrsta Sozdi mej meja Sozmr lahko lahko Rsn zameglita zamegliti Ggdstd jasnost jasnost Sozet ukrepanja ukrepanje Soser v v Dm praksi praksa Sozem . . . Zavedati zavedati Ggnn se se Zp------k moramo morati Ggnspm , , , da da Vd bosta biti Gp-ptd-n opozorilni opozorilen Ppnzdi meji meja Sozdi " " " prebiti prebit Pdnzdi " " " okoli okoli Rsn 5 5 Kag % % % le le L zaradi zaradi Dr naključja naključje Soser . . . Če če Vd je biti Gp-ste-n posamezna posamezen Ppnzei vrednost vrednost Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n zunaj zunaj Rsn tik tik Rsn ob ob Dm opozorilnih opozorilen Ppnzmm mejah meja Sozmm , , , uporabljena uporabljen Pdnzei kot kot Vd osnova osnova Sozei za za Dt nastop nastop Sometn težave težava Sozer , , , se se Zp------k lahko lahko Rsn to ta Zk-sei izkaze izkaze Nt kot kot Vd neproduktivno neproduktiven Ppnsei in in Vp lahko lahko Rsn uniči uničiti Ggdste zaupanje zaupanje Soset v v Dt kontrolne kontrolen Ppnzmt karte karta Sozmt . . .

Krivuljo krivulja Sozet AOQ AOQ Slmei konstruiramo konstruirati Ggvspm tako tako Rsn , , , da da Vd izberemo izbrati Ggdspm več veliko Rsr različnih različen Ppnzmr vstopnih vstopen Ppnzmr kakovosti kakovost Sozmr serij serija Sozmr ali ali Vp procesa proces Somer ( ( ( prvi prvi Kbvmei stolpec stolpec Somei v v Dm tabeli tabela Sozem RR RR Slzei ) ) ) in in Vp izračunamo izračunati Ggdspm AOQ AOQ Slmei točke točka Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k povežemo povezati Ggdspm ter ter Vp tako tako Rsn dobimo dobiti Ggdspm OC OC Slmei krivuljo krivulja Sozet . . .

Pri pri Dm dvakratnem dvakraten Ppnmem planu plan Somem je biti Gp-ste-n velikost velikost Sozei prvega prvi Kbvmer vzorca vzorec Somer skoraj skoraj L polovico polovica Sozet manjš manjš Nt kot kot Vd pri pri Dm enkratnem enkraten Ppnmem planu plan Somem vzorčenja vzorčenje Soser ob ob Dm enaki enak Zn-zem selektivnosti selektivnost Sozem obeh oba Zc-mdr planov plan Somdr . . . Pri pri Dm večkratnem večkraten Ppnmem planu plan Somem vzorčenja vzorčenje Soser pa pa Vp so biti Gp-stm-n velikosti velikost Sozmi posameznih posamezen Ppnmmr vzorcev vzorec Sommr še še L dodatno dodatno Rsn zmanjšane zmanjšan Pdnzmi . . . V v Dm primeru primer Somem , , , da da Vd so biti Gp-stm-n stroški strošek Sommi preverjanja preverjanje Soser posameznega posamezen Ppnmer proizvoda proizvod Somer visoki visok Ppnmmi ( ( ( ali ali Vp pregled pregled Somei zahteva zahtevati Ggvste uničenje uničenje Soset proizvoda proizvod Somer ) ) ) , , , je biti Gp-ste-n odločitev odločitev Sozei na na Dm osnovi osnova Sozem pregleda pregled Somer manjšega majhen Pppser števila število Soser proizvodov proizvod Sommr lahko lahko Rsn ekonomsko ekonomsko Rsn zelo zelo Rsn upravičena upravičen Pdnzei . . . V v Dm takih tak Zk-mmm primerih primer Sommm je biti Gp-ste-n uporaba uporaba Sozei večkratnega večkraten Ppnmer plana plan Somer kljub kljub Dd večji velik Pppzed kompleksnosti kompleksnost Sozed samega sam Ppnser izvajanja izvajanje Soser vzorčenja vzorčenje Soser upravičena upravičen Pdnzei . . .

1 1 Kag . . . Pregledamo pregledati Ggdspm vsak vsak Zc-met proizvod proizvod Sometn zaporedoma zaporedoma Rsn , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n izdelan izdelan Pdnmein v v Dm procesu proces Somem . . . V v Dm našem naš Zspmemm primeru primer Somem 76 76 Kag proizvodov proizvod Sommr , , , in in Vp ugotovimo ugotoviti Ggdspm , , , če če Vd vse ves Zc-zmi ustrezajo ustrezati Ggnstm zahtevam zahteva Sozmd . . .

Obstaja obstajati Ggnste se se Zp------k več veliko Rsr poznanih poznan Pdnzmr vrst vrsta Sozmr planov plan Sommr vzorčenja vzorčenje Soser za za Dt sprejem sprejem Sometn , , , ki ki Vd temeljijo temeljiti Ggnstm na na Dm atributivni atributiven Ppnzem osnovi osnova Sozem , , , npr. npr. O plani plan Sommi verižnega verižen Ppnser vzorčenja vzorčenje Soser ( ( ( Chain Chain Slmei Sampling sampling Somei ) ) ) ali ali Vp plani plan Sommi spoznavajočega spoznavajoč Ppnser vzorčenja vzorčenje Soser ( ( ( Discovery Discovery Slmei Sampling sampling Somei ) ) ) itd. itd. O , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n primerni primeren Ppnmmi za za Dt specifične specifičen Ppnzmt okoliščine okoliščina Sozmt . . . Za za Dt njihovo njihov Zstzetm uporabo uporaba Sozet moramo morati Ggnspm imeti imeti Ggnn določene določen Pdnzmt informacije informacija Sozmt o o Dm preteklem pretekel Ppnsem dogajanju dogajanje Sosem procesa proces Somer . . .

Velikost velikost Sozei vzorca vzorec Somer se se Zp------k pri pri Dm vseh ves Zc-zmm metodah metoda Sozmm določi določiti Ggdste s z Do pomočjo pomoč Sozeo kodne koden Ppnzer črke črka Sozer , , , ki ki Vd temelji temeljiti Ggnste na na Dm velikosti velikost Sozem serije serija Sozer in in Vp nivoju nivo Somem preverjanja preverjanje Soser , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n razvidno razviden Ppnsei iz iz Dr tabeIe tabeIa Sozer DD DD Slzei . . . Od od Dr petih pet Kbg-mr nivojev nivo Sommr preverjanja preverjanje Soser se se Zp------k najbolj najbolj Rsn pogosto pogosto Rsn uporablja uporabljati Ggnste IV. IV. Krv nivo nivo Somei ( ( ( normalni normalen Ppnmeid nivo nivo Somei ) ) ) , , , razen razen Vp , , , če če Vd se se Zp------k izrecno izrecno Rsn ne ne L zahteva zahtevati Ggvste kak kak Zv-mei drug drug Kbzmein nivo nivo Somei . . . Nivo nivo Somei preverjanja preverjanje Soser V V Krg daje dajati Ggnste bolj bolj Rsn strmo strmo Rsn OC OC Slmei krivuljo krivulja Sozet in in Vp zato zato Vp zmanjša zmanjšati Ggdste tveganje tveganje Soset kupca kupec Somer . . . Kadar kadar Vd so biti Gp-stm-n dovoljena dovoljen Pdnsmi večja velik Pppsmi tveganja tveganje Sosmi kupca kupec Somer , , , se se Zp------k lahko lahko Rsn uporabijo uporabiti Ggdstm tudi tudi L nižji nizek Pppmmi nivoji nivo Sommi . . .

Še še L ena en Kbzzei družinska družinski Ppnzei povezava povezava Sozei med med Do vojno vojna Sozeo , , , mikrobi mikrob Sommo in in Vp globalizacijo globalizacija Sozeo pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n pokazala pokazati Ggdd-ez v v Dm minulih minul Ppnmmm tednih teden Sommm : : : zaslugo zasluga Sozet za za Dt izjemno izjemno Rsn velik velik Ppnmetn odziv odziv Sometn javnosti javnost Sozer na na Dm vseh ves Zc-mmm protivojnih protivojen Ppnzmm demonstracijah demonstracija Sozmm po po Dm vsem ves Zc-mem svetu svet Somem imata imeti Ggnstd-n internet internet Somei in in Vp dejstvo dejstvo Sosei , , , da da Vd se se Zp------k ljudje človek Sommi podobnega podoben Ppnser prepričanja prepričanje Soser po po Dm spletu splet Somem neverjetno neverjetno Rsn hitro hitro Rsn in in Vp uspešno uspešno Rsn povezujejo povezovati Ggnstm in in Vp organizirajo organizirati Ggvstm . . . Krivdo krivda Sozet za za Dt paniko panika Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n pojav pojav Somei neozdravljive neozdravljiv Ppnzer pljučnice pljučnica Sozer sprožil sprožiti Ggdd-em na na Dm kitajskem kitajski Ppnmem jugu jug Somem , , , pa pa Vp pripisujejo pripisovati Ggnstm množični množičen Ppnzed uporabi uporaba Sozed sporočil sporočilo Sosmr SMS SMS Somei med med Do Kitajci Kitajec Slmmo , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n približno približno Rsn 300 300 Kag milijonov milijon Sommr mobilnih mobilen Ppnmmr telefonov telefon Sommr . . .

Da da Vd bi biti Gp-g na na Dt to ta Zk-set retorično retoričen Ppnset vprašanje vprašanje Soset odgovoril odgovoriti Ggdd-em nikalno nikalno Rsn , , , Grdini Grdina Slzed ni biti Gp-ste-d treba treba Rsn naštevati naštevati Ggnn teoretskih teoretski Ppnzmr avtoritet avtoriteta Sozmr zadnjih zadnji Ppnsmr nekaj nekaj Rsn desetletij desetletje Sosmr ( ( ( Jean Jean Slmei - - - Franc Franc Np sois sois Np Lyotard Lyotard Slmei , , , Hyden Hyden Slmei White White Slmei , , , Dominick Dominick Slmei La La Nj Capra Capra Slmei , , , Michel Michel Slmei Foucault Foucault Slmei ... ... ... ) ) ) ali ali Vp teoretskih teoretski Ppnzmr šol šola Sozmr ( ( ( novi nov Ppnmeid historizem historizem Somei , , , dekonstrukcija dekonstrukcija Sozei , , , radikalni radikalen Ppnmeid konstruktivizem konstruktivizem Somei itn. itn. O ) ) ) , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm odločilen odločilen Ppnmetn vpliv vpliv Sometn na na Dt novejše nov Pppzmt koncepcije koncepcija Sozmt zgodovinopisja zgodovinopisje Soser , , , ampak ampak Vp se se Zp------k lahko lahko Rsn - - - čeprav čeprav Vd seveda seveda L teoretsko teoretski Ppnset ozadje ozadje Soset odlično odlično Rsn pozna poznati Ggnste - - - sklicuje sklicevati Ggnste na na Dt zdravo zdrav Ppnzet pamet pamet Sozet , , , na na Dt » » » fenomenološki fenomenološki Ppnmetd « « « argument argument Sometn neposredne neposreden Ppnzer razvidnosti razvidnost Sozer . . . Zgodovinar zgodovinar Somei je biti Gp-ste-n subjektiven subjektiven Ppnmein že že L zaradi zaradi Dr nujne nujen Ppnzer selekcije selekcija Sozer tem tema Sozmr , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k obravnava obravnavati Ggnste oziroma oziroma Vp ki ki Vd jih on Zotzmt--k je biti Gp-ste-n izbral izbrati Ggdd-em , , , da da Vd bi biti Gp-g z z Do njimi on Zotmmo ponazoril ponazoriti Ggdd-em neko nek Zn-set pomensko pomenski Ppnset sovisje sovisje Soset ( ( ( » » » Zgodovinarji zgodovinar Sommi si se Zp---d--k - - - zavestno zavestno Rsn ali ali Vp nezavedno nezavedno Rsn - - - izbirajo izbirati Ggnstm / / / izberejo izbrati Ggdstm različne različen Ppnmmt kriterije kriterij Sommt za za Dt reduciranje reduciranje Soset človeške človeški Ppnzer vednosti vednost Sozer o o Dm preteklem pretekel Ppnsem dogajanju dogajanje Sosem v v Dt pripoved pripoved Sozet o o Dm njej on Zotzem . . . « « « ) ) ) . . . Ta ta Zk-zei selekcija selekcija Sozei je biti Gp-ste-n nujna nujen Ppnzei - - - če če Vd zanemarimo zanemariti Ggdspm vse ves Zc-set drugo drug Kbzset - - - že že L samo samo L zato zato Rsn , , , ker ker Vd zgodovinar zgodovinar Somei preprosto preprosto Rsn ne ne L more moči Ggnste zaobseči zaobseči Ggdn prav prav L vsega ves Zc-ser ; ; ; pa pa Vp tudi tudi L seveda seveda L iz iz Dr razloga razlog Somer , , , da da Vd človeku človek Somed » » » ni biti Gp-ste-d mogoče mogoč Ppnsei iti iti Ggvn preko preko Dr sebe se Zp---r . . . Zgodovinar zgodovinar Somei ni biti Gp-ste-d nevtralen nevtralen Ppnmein . . . « « « Tako tako Rsn kot kot Vd vsak vsak Zc-mei raziskovalec raziskovalec Somei ( ( ( tudi tudi L denimo deti Ggdvpm fizik fizik Somei ; ; ; to ta Zk-set je biti Gp-ste-n nazorno nazorno Rsn pokazal pokazati Ggdd-em Werner Werner Slmei Heisenberg Heisenberg Slmei ) ) ) in in Vp premišljevalec premišljevalec Somei tudi tudi L zgodovinar zgodovinar Somei svojega svoj Zp-mer predmeta predmet Somer ne ne L pušča puščati Ggnste deviško deviško Rsn nedotaknjenega nedotaknjen Ppnmer , , , ampak ampak Vp vanj vame Zotmet--z projicira projicirati Ggvste sebe se Zp---t s z Do svojim svoj Zp-meo horizontom horizont Someo : : : » » » Zgodovinarju zgodovinar Somed pač pač L nikoli nikoli Rsn ne ne L uspe uspeti Ggdste stvari stvar Sozmr / / / zadev zadeva Sozmr pustiti pustiti Ggdn takšnih takšen Zk-mmr , , , kakršne kakršen Zz-zmi so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz , , , preden preden Vd se se Zp------k jih on Zotzmr--k je biti Gp-ste-n & & & apos apos Np ; ; ; dotaknil dotakniti Ggdd-em & & & apos apos Np ; ; ; s z Do svojo svoj Zp-zeo mislijo misel Sozeo : : : vednost vednost Sozei vse ves Zc-set in in Vp vsakogar vsakdo Zc-met spremeni spremeniti Ggdste . . . « « «

Pri pri Dm Trend trend Somei Micru micro Somem smo biti Gp-spm-n kot kot Vd večina večina Sozei naših naš Zspmmrm tekmecev tekmec Sommr povečali povečati Ggdd-mm vlaganja vlaganje Sosmt v v Dt zaščito zaščita Sozet IT IT Sozmr - - - stranke stranka Sozmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k namreč namreč Vp ustrašile ustrašiti Ggdd-mz kiberterorizma kiberterorizem Somer in in Vp so biti Gp-stm-n zahtevale zahtevati Ggvd-mz vse vse Rsn boljše dober Pppzmt rešitve rešitev Sozmt . . . Dobili dobiti Ggdd-mm pa pa Vp smo biti Gp-spm-n tudi tudi L očitke očitek Sommt , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n si se Zp---d--k sami sam Ppnmmi izmislili izmisliti Ggdd-mm teroriste terorist Sommt IT IT Sozmr in in Vp da da Vd želimo želeti Ggnspm le le L povečati povečati Ggdn prodajo prodaja Sozet . . . Vendar vendar Vp smo biti Gp-spm-n jim on Zotmmd--k kar kar Rsn nekajkrat nekajkrat Rsn dokazali dokazati Ggdd-mm , , , da da Vd podzemne podzemen Ppnzmi združbe združba Sozmi , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k redno redno Rsn spremljamo spremljati Ggnspm preko preko Dr njihovih njihov Zstzmrm spletnih spleten Ppnzmr strani stran Sozmr , , , pripravljajo pripravljati Ggnstm napade napad Sommt , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n jih on Zotmmt--k pogosto pogosto Rsn pravilno pravilno Rsn napovedali napovedati Ggdd-mm . . . Po po Dm enajstem enajsti Kbvmem septembru september Somem je biti Gp-ste-n prišel priti Ggdd-em čas čas Somei streznitve streznitev Sozer in in Vp zdaj zdaj Rsn večina večina Sozei ljudi človek Sommr ve vedeti Ggnste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n kibernapadi kibernapad Sommi mogoči mogoč Ppnmmi in in Vp da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n pred pred Do njimi on Zotmmo treba treba Rsn zaščititi zaščititi Ggdn . . .

Mobitel mobitel Somei Prule Prule Slzmi 67 67 Kag : : : Podpečan Podpečan Slmei , , , Šimon Šimon Slmei , , , Natek Natek Slmei 4 4 Kag , , , Backovič Backovič Slmei , , , Lubej Lubej Slmei 1 1 Kag , , , Sokolov Sokolov Slmei , , , Makovec Makovec Slmei , , , Ficko Ficko Slmei , , , Simonović Simonović Slmei 10 10 Kag ( ( ( 2 2 Kag ) ) ) , , , Zrnić Zrnić Slmei 6 6 Kag ( ( ( 1 1 Kag ) ) ) , , , Lapajne Lapajne Slmei , , , Matović Matović Slmei 2 2 Kag , , , Zorman Zorman Slmei 8 8 Kag ( ( ( 2 2 Kag ) ) ) , , , Kastelic Kastelic Slmei 2 2 Kag . . .

Termo terma Sozet : : : Franetič Franetič Slmei , , , Kugler Kugler Slmei , , , Jakac Jakac Slmei , , , Dolinar Dolinar Slmei 2 2 Kag , , , Jelčič Jelčič Slmei 4 4 Kag , , , Kogovšek Kogovšek Slmei , , , Markota Mark Slmetd 2 2 Kag , , , Jeras Jeras Slmei 3 3 Kag , , , Kersnič Kersnič Slmei , , , Mlakar Mlakar Slmei , , , Bulc Bulc Slmei 2 2 Kag , , , Šilc Šilc Slmei 3 3 Kag , , , M. M. O Keše Keše Slmei 6 6 Kag , , , Galof Galof Slmei 1 1 Kag . . .

» » » Ni biti Gp-ste-d kaj kaj Rsn , , , najbrž najbrž L je biti Gp-ste-n res res Rsn napočil napočiti Ggdd-em čas čas Somei , , , da da Vd postavimo postaviti Ggdspm še še L malce malce Rsn višje visok Pppmmt cilje cilj Sommt v v Dm prihodnji prihodnji Ppnzem zimi zima Sozem in in Vp to ta Zk-set bomo biti Gp-ppm-n tudi tudi L storili storiti Ggdd-mm . . . Kolajna kolajna Sozei ? ? ? Težko težko Rsn jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n napovedovati napovedovati Ggnn . . . Seveda seveda L je biti Gp-ste-n dosegljiva dosegljiv Ppnzei , , , a a Vp na na Dm slehernem sleherni Ppnsem SP SP Sosem odloča odločati Ggnste toliko toliko Rsn dejavnikov dejavnik Sommr , , , ko ko Vd se se Zp------k mnogim mnog Zn-mmd favoritom favorit Sommd podrejo podreti Ggdstm načrti načrt Sommi , , , na na Dt plano plano Soset pa pa Vp udarijo udariti Ggdstm tudi tudi L tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k med med Do sezono sezona Sozeo ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es med med Do najboljšimi dober Ppsmmo , , , da da Vd preprosto preprosto Rsn ne ne L moremo moči Ggnspm reči reči Ggdn - - - gremo iti Ggvspm po po Dt kolajno kolajna Sozet , , , « « « napoveduje napovedovati Ggnste Jure Jure Slmei Velepec Velepec Slmei smernice smernica Sozmt za za Dt zimo zima Sozet 2003/04 2003/04 Kag , , , katere kateri Zv-zer vrh vrh Somei bo biti Gp-pte-n februarsko februarski Ppnsei SP SP Sosei v v Dm Oberhofu Oberhof Slmem ( ( ( Nem Nem O ) ) ) : : : » » » Poglavitno poglaviten Ppnzet spremembo sprememba Sozet bomo biti Gp-ppm-n doživeli doživeti Ggdd-mm v v Dm sestavi sestava Sozem reprezentančnih reprezentančen Ppnzmr selekcij selekcija Sozmr . . . Res res Rsn bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es nesmiselno nesmiseln Ppnsei vztrajati vztrajati Ggnn pri pri Dm enajsterici enajsterica Sozem , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k vodi voditi Ggnste le le L en en Kbzmei trener trener Somei . . . Zato zato Vp bo biti Gp-pte-n poslej poslej Rsn Tomaš Tomaš Slmei Kos Kos Slmei vodil voditi Ggnd-em le le L novo nov Ppnzet ekipo ekipa Sozet A A Np -1 -1 Np , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem bo biti Gp-pte-n pet pet Kbg-mi ali ali Vp največ največ Rsn šest šest Kbg-mi tekmovalcev tekmovalec Sommr . . . Imeli imeti Ggnd-mm bomo biti Gp-ppm-n tudi tudi L zasedbo zasedba Sozet A A Np -2 -2 Np , , , kjer kjer Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n tekmovalci tekmovalec Sommi borili boriti Ggnd-mm za za Dt nastope nastop Sommt v v Dm svetovnem svetoven Ppnmem pokalu pokal Somem , , , morda morda L se se Zp------k jim on Zotmmd--k bo biti Gp-pte-n približal približati Ggdd-em kdo kdo Zv-mei iz iz Dr nove nov Ppnzer ekipe ekipa Sozer B. B. Np « « «

Domžale Domžale Slzmi - - - Gledalci gledalec Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n napolnili napolniti Ggdd-mm domžalsko domžalski Ppnzet dvorano dvorana Sozet , , , so biti Gp-stm-n burno burno Rsn pozdravili pozdraviti Ggdd-mm zvezdnike zvezdnik Sommt Uniona Union Slmer Olimpija Olimpija Slzei . . . Ti ta Zk-mmi so biti Gp-stm-n sicer sicer Rsn igrali igrati Ggnd-mm brez brez Dr Ratka Ratko Slmer Varde Varda Slzer in in Vp Stipeta Stipe Slmer Modrića Modrić Slmer , , , Goran Goran Slmei Jurak Jurak Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n tekmo tekma Sozet presedel presedeti Ggdd-em na na Dm klopi klop Sozem . . .

Očitno očitno Rsn vas ti Zod-mt pred pred Do polfinalnim polfinalen Ppnmeo dvobojem dvoboj Someo z z Do Joventutom Joventut Slmeo žene gnati Ggnste velikanski velikanski Ppnmeid motiv motiv Somei ... ... ...

Več veliko Rsr kot kot Vd 20.000 20.000 Kag - - - glava glav Ppnzei množica množica Sozei navijačev navijač Sommr v v Dm Bell Bell Slmei Centru center Somed ni biti Gp-ste-d ponovila ponoviti Ggdd-ez sramotne sramoten Ppnzer poteze poteza Sozer s z Dr prejšnje prejšnji Ppnzer domače domač Ppnzer tekme tekma Sozer z z Do New New Slmei York York Slmei Islanders Islanders Slmei , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n pred pred Do prvim prvi Kbvmeo piskom pisk Someo sirene sirena Sozer v v Dt znamenje znamenje Soset protesta protest Somer proti proti Dd vojni vojna Sozed z z Do žvižgi žvižg Sommo preglasili preglasiti Ggdd-mm ameriško ameriški Ppnzet himno himna Sozet , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n onstran onstran Dr » » » luže luža Sozer « « « seveda seveda L sprožilo sprožiti Ggdd-es burne buren Ppnmmt odzive odziv Sommt . . . Tokrat tokrat Rsn jih on Zotmmt--k je biti Ggnste prek prek Dr velikega velik Ppnmer ekrana ekran Somer » » » prebivalec prebivalec Somei « « « slovite slovit Ppnzer Dvorane dvorana Sozer slavnih slaven Ppnmmr Jean Jean Slmei Beliveau Beliveau Slmei pozval pozvati Ggdd-em , , , naj naj Vd spoštujejo spoštovati Ggnstm obe oba Zc-zdt himni himna Sozdt , , , s z Do tem ta Zk-seo pa pa Vp preprečil preprečiti Ggdd-em vnovične vnovičen Ppnmmt koncerte koncert Sommt žvižgov žvižg Sommr . . .

Če če Vd je biti Gp-ste-n odtenke odtenek Sommt težko težko Rsn določiti določiti Ggdn , , , je biti Gp-ste-n težko težko Rsn razbrati razbrati Ggdn tudi tudi L zvoke zvok Sommt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k zbujajo zbujati Ggnstm te ta Zk-zmi barve barva Sozmi . . . Na na Dm začetku začetek Somem 20. 20. Kav stoletja stoletje Soser je biti Gp-ste-n zavladalo zavladati Ggdd-es naraščajoče naraščajoč Ppnsei zanimanje zanimanje Sosei za za Dt sinestezijo sinestezija Sozet ali ali Vp » » » soobčutje soobčutje Soset « « « , , , prepletanje prepletanje Sosei različnih različen Ppnmmr čutov čut Sommr , , , sposobnost sposobnost Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pri pri Dm ženskah ženska Sozmm veliko veliko Rsn pogostejša pogost Pppzei kot kot Vd pri pri Dm moških moški Sommm . . . Na na Dt angleški angleški Ppnmetd vprašalnik vprašalnik Sometn na na Dt to ta Zk-zet temo tema Sozet je biti Gp-ste-n leta leto Soser 1992 1992 Kag odgovorilo odgovoriti Ggdd-es 210 210 Kag žensk ženska Sozmr , , , a a Vp le le L dva dva Kbgmdi moška moški Somdi . . . Sinestezija Sinestezija Sozei je biti Gp-ste-n za za Dt moške moški Sommt očitno očitno Rsn pomehkužena pomehkužen Pdnzei zadeva zadeva Sozei , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n obrodila obroditi Ggdd-ez nekaj nekaj Rsn osupljivih osupljiv Ppnzmr ugotovitev ugotovitev Sozmr . . . Nedavna nedaven Ppnzei raziskava raziskava Sozei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k opravili opraviti Ggdd-mm na na Dm devetih devet Kbg-mm študentkah študentka Sozmm , , , je biti Gp-ste-n pokazala pokazati Ggdd-ez , , , da da Vd zelo zelo Rsn dosledno dosledno Rsn pripisujejo pripisovati Ggnstm O o Np - - - ju on Np belo bel Ppnzet barvo barva Sozet , , , I I Np - - - ju on Np belo bel Ppnzet do do Dr bledo bledo Rsn sivo siv Ppnzet , , , U v Np - - - ju on Np pa pa Vp rumeno rumen Ppnzet ali ali Vp svetlo svetlo Rsn rjavo rjav Ppnzet . . . Druga drug Kbzzei študija študija Sozei je biti Gp-ste-n ugotovila ugotoviti Ggdd-ez , , , da da Vd češki češki Ppnmmi , , , nemški nemški Ppnmmi , , , srbski srbski Ppnmmi in in Vp ruski ruski Ppnmmi govorci govorec Sommi vidijo videti Ggvstm E E Sometn rumen rumen Ppnmetn ali ali Vp svetlo svetlo Rsn zelen zelen Ppnmetn . . .

In in Vp ti ti Zod-ei , , , dekle dekle Sosei , , , si biti Gp-sde-n se se Zp------k morala morati Ggnd-ez roditi roditi Ggvn na na Dm drugem drug Kbzmem koncu konec Somem sveta svet Somer , , , samo samo L zato zato Rsn , , , da da Vd si biti Gp-sde-n pravzaprav pravzaprav L čisto čisto Rsn po po Dm nesreči nesreča Sozem prišla priti Ggdd-ez sem sem Rsn , , , v v Dt Slovenijo Slovenija Slzet , , , kjer kjer Vd sva biti Gp-spd-n se se Zp------k spoznala spoznati Ggvd-dm in in Vp se se Zp------k zaljubila zaljubiti Ggdd-dm tako tako Rsn strastno strastno Rsn , , , tako tako Rsn globoko globoko Rsn , , , da da Vd se se Zp------k tega ta Zk-ser sploh sploh L ne ne L da dati Ggdste povedati povedati Ggdn … … …

» » » A a Rsn ti ti Zod-ei misliš misliti Ggnsde , , , da da Vd bom biti Gp-ppe-n tole tale Zk-set podpisala podpisati Ggdd-ez ? ? ? « « « je biti Gp-ste-n s z Do težavo težava Sozeo izdavila izdaviti Ggdd-ez . . .

Čez čez Dt čas čas Sometn so biti Gp-stm-n se se Zp------k gozdna gozden Ppnsmi tla tla Sosmi začela začeti Ggdd-ms rahlo rahlo Rsn vzpenjati vzpenjati Ggnn . . . Prašiči prašič Sommi so biti Gp-stm-n prišli priti Ggdd-mm na na Dt suho suho Soset , , , za za Dt trenutek trenutek Sometn so biti Gp-stm-n se se Zp------k ustavili ustaviti Ggdd-mm , , , se se Zp------k ozrli ozreti Ggdd-mm , , , nato nato Rsn pa pa Vp nadaljevali nadaljevati Ggnd-mm svojo svoj Zp-zet počasno počasen Ppnzet pot pot Sozet . . . Vedeli vedeti Ggnd-mm so biti Gp-stm-n , , , da da Vd si se Zp---d--k morajo morati Ggnstm poiskati poiskati Ggdn novo nov Ppnset skrivališče skrivališče Soset . . . Prejšnje prejšnji Ppnsei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es poplavljeno poplavljen Pdnsei , , , voda voda Sozei se se Zp------k še še L ni biti Gp-ste-d pričela pričeti Ggdd-ez umikati umikati Ggnn , , , merjasec merjasec Somei je biti Gp-ste-n ranjen ranjen Pdnmein in in Vp ves ves Zc-mei trop trop Somei je biti Gp-ste-n močno močno Rsn potreben potreben Ppnmein krepilnega krepilen Ppnmer spanca spanec Somer in in Vp hrane hrana Sozer … … …

Kaj kaj Zv-sei vse ves Zc-sei bi biti Gp-g dal dati Ggdd-em ta ta Zk-met trenutek trenutek Sometn za za Dt kapljico kapljica Sozet vode voda Sozer in in Vp spalno spalen Ppnzet vrečo vreča Sozet ! ! !

» » » Jaz jaz Zop-ei sem biti Gp-spe-n Abu Abu Slmei Seif Seif Slmei , , , « « « je biti Gp-ste-n zadonelo zadoneti Ggdd-es v v Dm moji moj Zspzeme glavi glava Sozem in in Vp istočasno istočasno Rsn se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n prikazala prikazati Ggdd-ez slika slika Sozei človeka človek Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm rokah roka Sozmm vihtel vihteti Ggnd-em krivo kriv Ppnzet , , , arabsko arabski Ppnzet sabljo sablja Sozet . . . Toda toda Vp čeprav čeprav Vd nisem biti Gp-spe-d znal znati Ggnd-em niti niti L besedice besedica Sozer arabsko arabsko Rsn , , , sem biti Gp-spe-n takoj takoj Rsn razumel razumeti Ggvd-em , , , da da Vd slika slika Sozei pomeni pomeniti Ggvste njegovo njegov Zstsetem ime ime Soset … … … Ampak ampak Vp starec starec Somei pri pri Dm tem ta Zk-sem sploh sploh L ni biti Gp-ste-d odprl odpreti Ggdd-em ust usta Sosmr . . . Ni biti Gp-ste-d govoril govoriti Ggnd-em niti niti Vp v v Dm francoščini francoščina Sozem , , , niti niti Vp v v Dm nobenem noben Zl-mem drugem drug Kbzmem jeziku jezik Somem ne ne L … … … Sploh sploh L ni biti Gp-ste-d govoril govoriti Ggnd-em ! ! !

Premetani premetan Pdnmeid , , , kajpada kajpada L , , , oziroma oziroma Vp kar kar Rsn premeteni premeten Ppnmeid rebus rebus Somei , , , kot kot Vd bi biti Gp-g verjetno verjetno Rsn rekli reči Ggdd-mm v v Dt novo novo Rsn zapečeni zapečen Pdnzem koaliciji koalicija Sozem Slovenija Slovenija Slzei . . . S z Do pomočjo pomoč Sozeo ključa ključ Somer , , , ki ki Vd razkriva razkrivati Ggnste tako tako Vp število število Soset besed beseda Sozmr kot kot Vd število število Soset črk črka Sozmr v v Dm vsaki vsak Zc-zem besedi beseda Sozem , , , dešifrirajte dešifrirati Ggvvdm sosledje sosledje Soset črk črka Sozmr in in Vp fotografije fotografija Sozer , , , nato nato Rsn pa pa Vp vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn zanagramirajte zanagramirati Ggdvdm v v Dm zaporedju zaporedje Sosem , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k veleva velevati Ggnste rešitev rešitev Sozei . . . Rešitev rešitev Sozei je biti Gp-ste-n kljub kljub Dd svoji svoj Zp-zed majhnosti majhnost Sozed zelo zelo Rsn velika velik Ppnzei in in Vp po po Dm definiciji definicija Sozem desne desni Ppnzer strani stran Sozer , , , tudi tudi L dežurni dežuren Ppnmeid krivec krivec Somei za za Dt take tak Zk-zmt in in Vp drugačne drugačen Ppnzmt nevšečnosti nevšečnost Sozmt vseh ves Zc-zmr velikosti velikost Sozmr . . .

Bistveno bistveno Rsn zlovoljnejši zlovoljen Pppmeid je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em zaradi zaradi Dr nastale nastal Ppnzer situacije situacija Sozer občinski občinski Ppnmeid svetnik svetnik Somei Stanislav Stanislav Slmei Gjerkeš Gjerkeš Slmei , , , s z Do katerim kateri Zv-meo smo biti Gp-spm-n si se Zp---d--k lahko lahko Rsn v v Dm večernih večeren Ppnsmm poročilih poročilo Sosmm skupaj skupaj Rsn ogledali ogledati Ggdd-mm televizijske televizijski Ppnmmt posnetke posnetek Sommt prejšnje prejšnji Ppnzer obmurske obmurski Ppnzer premočene premočen Ppnzer noči noč Sozer . . . " " " Po po Dm mojem moj Zspseme gre iti Ggvste za za Dt provokacijo provokacija Sozet in in Vp za za Dt kazanje kazanje Soset moči moč Sozer na na Dm meji meja Sozem , , , ki ki Vd ni biti Gp-ste-d določena določen Pdnzei . . . Po po Dm domače domače Rsn bi biti Gp-g rekel reči Ggdd-em , , , da da Vd so biti Gp-stm-n hrvaški hrvaški Ppnmmi policisti policist Sommi pač pač L navajeni navajen Pdnmmi na na Dt tak tak Zk-met način način Sometn dela delo Soser oziroma oziroma Vp kontrole kontrola Sozer na na Dm meji meja Sozem . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n še še L en en Kbzmei dokaz dokaz Somei , , , da da Vd katastrska katastrski Ppnzei meja meja Sozei ne ne L more moči Ggnste biti biti Gp-n državna državen Ppnzei meja meja Sozei . . . Taka tak Zk-zei , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n , , , je biti Gp-ste-n nesprejemljiva nesprejemljiv Ppnzei . . . " " "

IZJ IZJ Slmei Predsednik predsednik Somei SDS SDS Slzer JANEZ Janez Slmei JANŠA Janša Slmei , , , o o Dm tem ta Zk-sem kako kako Rsn je biti Gp-ste-n tekla teči Ggnd-ez trgovina trgovina Sozei z z Do orožjem orožje Soseo med med Do Izetbegovićem Izetbegović Slmeo in in Vp Kučanom Kučan Slmeo . . .

Zadnja zadnji Ppnmdt meseca mesec Somdt nam jaz Zop-md fotografije fotografija Sozmi in in Vp filmski filmski Ppnmmi posnetki posnetek Sommi kažejo kazati Ggnstm razcvet razcvet Sometn stare star Ppnzer ljubezni ljubezen Sozer . . . Slovenski slovenski Ppnmeid in in Vp hrvaški hrvaški Ppnmeid premier premier Somei sta biti Gp-std-n se se Zp------k v v Dm preteklih pretekel Ppnsmm letih leto Sosmm srečala srečati Ggdd-dm komaj komaj Rsn da da Vd kdaj kdaj Rsn , , , pa pa Vp še še L takrat takrat Rsn so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm nasmehi nasmeh Sommi bolj bolj Rsn vljudnostni vljudnosten Ppnmmi . . . Novega nov Ppnmet hrvaškega hrvaški Ppnmet premiera premier Sometd Ivico Ivica Slmetd Račana Račan Slmetd pa pa Vp videvamo videvati Ggnspm prešerno prešerno Rsn nasmejanega nasmejan Pdnmet s z Do Cirilom Ciril Slmeo Ribičičem Ribičič Slmeo ; ; ; enkrat enkrat Rsn na na Dm » » » Lutkovnih lutkoven Ppnmmm večerih večer Sommm « « « , , , drugič drugič Rsn na na Dm dolenjskih dolenjski Ppnsmm igriščih igrišče Sosmm tenisa tenis Somer . . . Nekdanjemu nekdanji Ppnmed glavarju glavar Somed združene združen Pdnzer liste lista Sozer se se Zp------k kar kar Rsn smeji smejati Ggnste , , , saj saj Vp si se Zp---d--k boljše dober Pppzer predvolilne predvolilen Ppnzer kampanje kampanja Sozer ne ne L bi biti Gp-g mogel moči Ggnd-em omisliti omisliti Ggdn . . . Tudi tudi L Zdravko Zdravko Slmei Tomac Tomac Slmei , , , desna desni Ppnzei roka roka Sozei hrvaškega hrvaški Ppnmer premiera premier Somer , , , poka pokati Ggnste od od Dr veselja veselje Soser : : : zdaj zdaj Rsn na na Dm Ribičičevih Ribičičev Psnmmm večerih večer Sommm , , , zdaj zdaj Rsn kot kot Vd vodja vodja Somei saborske saborski Ppnzer delegacije delegacija Sozer na na Dm srečanju srečanje Sosem s z Do slovenskimi slovenski Ppnmmo parlamentarci parlamentarec Sommo . . .

Dobila dobiti Ggdd-dm sva biti Gp-spd-n se se Zp------k v v Dm lepi lep Ppnzem restavraciji restavracija Sozem v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem nekaj nekaj Rsn metrov meter Sommr od od Dr hrvaške hrvaški Ppnzer meje meja Sozer . . . Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n lepo lepo Rsn oblečen oblečen Pdnmein in in Vp dobre dober Ppnzer volje volja Sozer . . . Naročila naročiti Ggdd-dm sva biti Gp-spd-n hrano hrana Sozet in in Vp pijačo pijača Sozet in in Vp se se Zp------k obnašala obnašati Ggnd-dm , , , kot kot Vd naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k obnašali obnašati Ggnd-mm dobri dober Ppnmmi prijatelji prijatelj Sommi ( ( ( ali ali Vp vsaj vsaj L poslovni posloven Ppnmmi partnerji partner Sommi ) ) ) . . . Povedal povedati Ggdd-em mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n posel posel Somei neverjetno neverjetno Rsn dober dober Ppnmein in in Vp mi jaz Zop-ed--k takoj takoj Rsn gostobesedno gostobesedno Rsn kot kot Vd prodajalci prodajalec Sommi od od Dr vrat vrata Sosmr do do Dr vrat vrata Sosmr svetoval svetovati Ggvd-em , , , naj naj Vd za za Dt svojega svoj Zp-met prijatelja prijatelj Sometd priskrbim priskrbeti Ggdspe slovenski slovenski Ppnmetd potni poten Ppnmetd list list Sometn . . . Bil biti Gp-d-em sem biti Gp-spe-n presenečen presenečen Pdnmein , , , da da Vd ponuja ponujati Ggnste slovenske slovenski Ppnmmt papirje papir Sommt , , , saj saj Vp sem biti Gp-spe-n vedel vedeti Ggnd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n hrvaški hrvaški Ppnmeid policist policist Somei . . . Povedal povedati Ggdd-em mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n “ “ “ neki neki Zn-mei njegov njegov Zstmeiem prijatelj prijatelj Somei ” ” ” na na Dm slovenskem slovenski Ppnsem notranjem notranji Ppnsem ministrstvu ministrstvo Sosem začel začeti Ggdd-em prodajati prodajati Ggnn slovenske slovenski Ppnmmt dokumente dokument Sommt po po Dt 5000 5000 Kag mark marka Sozmr . . . Dodal dodati Ggdd-em je biti Gp-ste-n še še L , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm zadnjem zadnji Ppnmem času čas Somem s z Do temi ta Zk-mmo potnimi poten Ppnmmo listi list Sommo Atlantik Atlantik Slmetn prečkalo prečkati Ggvd-es pet pet Kbg-mi ljudi človek Sommr in in Vp da da Vd pri pri Dm tem ta Zk-sem niso biti Gp-stm-d imeli imeti Ggnd-mm niti niti L najmanjše majhen Ppszer težave težava Sozer . . .

Zoran Zoran Slmei in in Vp Gordana Gordana Slzei sta biti Gp-std-n odšla oditi Ggdd-dm kmalu kmalu Rsn zatem zatem Rsn , , , rekoč rekoč Rd da da Vd morata morati Ggnstd nazaj nazaj Rsn na na Dt delo delo Soset . . . Ko ko Vd smo biti Gp-spm-n se se Zp------k rokovali rokovati Ggnd-mm , , , sta biti Gp-std-n odšla oditi Ggdd-dm iz iz Dr restavracije restavracija Sozer . . . Sam sam Ppnmein sem biti Gp-spe-n ostal ostati Ggdd-em in in Vp prižgal prižgati Ggdd-em novo nov Ppnzet cigareto cigareta Sozet . . . S z Do pogledom pogled Someo sem biti Gp-spe-n ošinil ošiniti Ggdd-em svojega svoj Zp-met šoferja šofer Sometd in in Vp se se Zp------k prepričal prepričati Ggdd-em , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n ostal ostati Ggdd-em miren miren Ppnmein in in Vp da da Vd se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k ne ne L bo biti Gp-pte-n skušal skušati Ggnd-em približati približati Ggdn ali ali Vp pokazati pokazati Ggdn , , , da da Vd se se Zp------k poznava poznati Ggnspd . . . Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n mirnejši miren Pppmeid , , , kot kot Vd sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em mislil misliti Ggnd-em . . .

VPR VPR Slmei To ta Zk-sei , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n bili biti Gp-d-mm njegov njegov Zstmeiem menedžer menedžer Somei , , , je biti Gp-ste-n najbrž najbrž L pomagalo pomagati Ggvd-es , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n ga on Zotmet--k peljali peljati Ggnd-mm tudi tudi L v v Dt druge drug Kbzzmt vode voda Sozmt , , , kot kot Vd bi biti Gp-g ga on Zotmet--k , , , denimo deti Ggdvpm , , , trener trener Somei Tofaša Tofaša Slmei . . .

OKV OKV Slmei Dobesedno dobesedno Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es to ta Zk-sei videti videti Ggvn tako tako Rsn , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n Milićevo Milićev Psnzet mamo mama Sozet pocukal pocukati Ggdd-em za za Dt rokav rokav Sometn . . . Dva dva Kbgmdt meseca mesec Somdt sem biti Gp-spe-n jo on Zotzet--k lovil loviti Ggnd-em , , , poznal poznati Ggnd-em sem biti Gp-spe-n jo on Zotzet--k le le L na na Dt videz videz Sometn , , , povedal povedati Ggdd-em sem biti Gp-spe-n ji on Zotzed--k , , , za za Dt kaj kaj Zv-set gre iti Ggvste . . .

Poslovimo posloviti Ggdspm se se Zp------k za za Dt trenutek trenutek Sometn od od Dr Gospoda gospod Somer Cinobra Cinober Slmer ( ( ( ki ki Vd nam jaz Zop-md ga on Zotmet--k bo biti Gp-pte-n še še L osebno osebno Rsn spoznati spoznati Ggvn ) ) ) in in Vp se se Zp------k vrnimo vrniti Ggdvpm k k Dd drugemu drug Kbzmed literarnemu literaren Ppnmed izviru izvir Somed , , , k k Dd Shakespearovemu Shakespearov Psnmed Hamletu Hamlet Slmed . . . Skozi skozi Dt puščave puščava Sozmt in in Vp goščave goščava Sozmt Jutrovega Jutrovo Slser se se Zp------k v v Dm potu pot Somem svojega svoj Zp-mer obraza obraz Somer trudoma trudoma Rsn prebija prebijati Ggnste legendarna legendaren Ppnzei trojka trojka Sozei , , , ki ki Vd bi biti Gp-g puščavo puščava Sozet rada rad Rsn spremenila spremeniti Ggdd-ez v v Dt pomladni pomladen Ppnmetd vrt vrt Sometn . . . To ta Zk-sei so biti Gp-stm-n naši naš Zspmmim sveti svet Sommi trije trije Kbgmmi magi mag Sommi Gašper Gašper Slmei , , , Miha Miha Slmei in in Vp Boltežar Boltežar Slmei . . . Utrujeni utrujen Pdnmmi so biti Gp-stm-n od od Dr dolgega dolg Ppnser in in Vp napornega naporen Ppnser pešačenja pešačenje Soser , , , posedejo posesti Ggdstm po po Dm najbližji blizek Ppszem rdečkasto rdečkasto Rsn obarvani obarvan Pdnzem sipini sipina Sozem in in Vp se se Zp------k s z Do stisnjenimi stisnjen Pdnzmo vekami veka Sozmo zazrejo zazreti Ggdstm v v Dt sinje sinji Ppnset nebo nebo Soset . . . Bradati bradat Ppnmeid Gašper Gašper Slmei , , , navihani navihan Ppnmeid Miha Miha Slmei in in Vp resnobno resnobno Rsn osredotočeni osredotočen Pdnmeid Boltežar Boltežar Slmei težko težko Rsn nagubanega naguban Pdnser čela čelo Soser . . . Kot kot Vd da da Vd bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm na na Dm danskem danski Ppnmem gradu grad Somem Elsinor Elsinor Slmei . . . Zdaj zdaj Rsn , , , še še L letos letos Rsn , , , bo biti Gp-pte-n šlo iti Ggvd-es za za Dt biti biti Gp-n ali ali Vp ne ne L biti biti Gp-n . . . In in Vp zgodi zgoditi Ggdste se se Zp------k čudež čudež Somei . . . Nebo nebo Sosei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es doslej doslej Rsn čisto čist Ppnsei kot kot Vd ribje ribji Ppnsei oko oko Sosei , , , je biti Gp-ste-n nenadoma nenadoma Rsn prepreženo preprežen Pdnsei z z Do oblaki oblak Sommo . . . » » » Ta ta Zk-mei oblak oblak Somei pa pa Vp diši dišati Ggnste po po Dm sproščeni sproščen Ppnzem Sloveniji Slovenija Slzem , , , « « « pomembno pomembno Rsn d D Nt Gašper Gašper Slmei , , , ki ki Vd prihaja prihajati Ggnste iz iz Dr srednje srednji Ppnzer Evrope Evropa Slzer . . . » » » Mene jaz Zop-et bolj bolj Rsn spominja spominjati Ggnste na na Dt Tromostovje tromostovje Soset , , , « « « mu on Zotmed--k s z Do prijaznim prijazen Ppnmeo nasmeškom nasmešek Someo ugovarja ugovarjati Ggnste mladi mlad Ppnmeid Miha Miha Slmei , , , doma doma Rsn iz iz Dr azijskih azijski Ppnzmr grap grapa Sozmr , , , in in Vp si se Zp---d--k prešerno prešerno Rsn popravi popraviti Ggdste kodrček kodrček Somei , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k nagajivo nagajivo Rsn poplesuje poplesovati Ggnste čez čez Dt čelo čelo Soset . . . Po po Dm tehtnem tehten Ppnmem premolku premolk Somem se se Zp------k oglasi oglasiti Ggdste še še L pojoči pojoč Ppnmeid zategli zategel Ppnmeid glas glas Somei maga mag Somer Boltežarja Boltežar Slmer . . . Kot kot Vd bi biti Gp-g rekel reči Ggdd-em znani znan Ppnmeid slovenski slovenski Ppnmeid časnikar časnikar Somei : : : » » » Afrika Afrika Slzei poje peti Ggnste v v Dm mojem moj Zspseme srcu srce Sosem . . . « « « Takole takole Rsn je biti Gp-ste-n Boltežar Boltežar Slmei zaokrožil zaokrožiti Ggdd-em oblačno oblačen Ppnzet zgodbo zgodba Sozet : : : » » » Kaj kaj Rsn dišave dišava Sozmi , , , kaj kaj Rsn mostovi most Sommi , , , tale tale Zk-mei oblak oblak Somei je biti Gp-ste-n kot kot Vd čudovti čudovti Nt asirski asirski Ppnmeid bojni bojen Ppnmeid voz voz Somei . . . Z z Do njim on Zotmeo se se Zp------k bom biti Gp-ppe-n odpeljal odpeljati Ggdd-em naravnost naravnost Rsn na na Dt prestol prestol Sometn . . . « « «

Ja ja L , , , vsi ves Zc-mmi se se Zp------k zbude zbuditi Ggdstm iz iz Dr sanj sanja Sozmr . . . Ampak ampak Vp kdaj kdaj Rsn , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n vprašanje vprašanje Sosei . . . Znamenita znamenit Ppnzei Baudelairova Baudelairov Psnzei pesem pesem Sozei v v Dm prozi proza Sozem Tujec tujec Somei se se Zp------k konča končati Ggdste približno približno Rsn takole takole Rsn . . . Na na Dt vprašanje vprašanje Soset , , , kaj kaj Zv-set ljubi ljubiti Ggnste , , , tujec tujec Somei zavrže zavreči Ggdste domovino domovina Sozet , , , prijatelje prijatelj Sommt in in Vp družino družina Sozet . . . » » » Samo samo L oblake oblak Sommt ljubim ljubiti Ggnspe , , , oblake oblak Sommt , , , ki ki Vd potujejo potovati Ggnstm tam tam Rsn daleč daleč Rsn ... ... ... « « «

Z z Do možem mož Someo se se Zp------k veliko veliko Rsn ukvarjava ukvarjati Ggnspd z z Do duhovnostjo duhovnost Sozeo in in Vp verjameva verjeti Ggvspd , , , da da Vd si se Zp---d--k otroci otrok Sommi svoje svoj Zp-mmt starše starš Sommt izberejo izbrati Ggdstm . . . Da da Vd se se Zp------k potem potem Rsn eden eden Kbzmei od od Dr drugega drug Kbzmer učijo učiti Ggnstm . . . Prepričana prepričan Pdnzei sem biti Gp-spe-n , , , da da Vd si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n najin najin Zspmeid otrok otrok Somei izbral izbrati Ggdd-em prav prav L naju jaz Zop-dt za za Dt starša starš Somdt , , , ker ker Vd potrebuje potrebovati Ggnste za za Dt življenje življenje Soset ravno ravno L to ta Zk-set , , , kar kar Zz-set mu on Zotmed--k midva jaz Zopmdi lahko lahko Rsn nudiva nuditi Ggnspd , , , " " "

Pred pred Do desetletji desetletje Sosmo je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es dokaj dokaj Rsn znano znan Ppnsei ime ime Sosei Anuška Anuška Slzei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k potem potem Rsn krajšali krajšati Ggnd-mm ali ali Vp prirejali prirejati Ggnd-mm v v Dt Nušo Nuša Slzet ali ali Vp Anito Anita Slzet ali ali Vp celo celo L v v Dt Aniko Anika Slzet . . . Anuša Anuša Slzei pa pa Vp prihaja prihajati Ggnste s z Dr povsem povsem Rsn druge drug Kbzzer strani stran Sozer sveta svet Somer , , , čeprav čeprav Vd zvenita zveneti Ggvstd izjemno izjemno Rsn podobno podobno Rsn . . . Anuša Anuša Slzei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp hindujsko hindujski Ppnsei ime ime Sosei ene en Kbzzer od od Dr najsvetlejših svetel Ppszmr zvezd zvezda Sozmr na na Dm nebu nebo Sosem . . .

Prodam prodati Ggdspe stajico stajica Sozet za za Dt dvojčke dvojček Sommt za za Dt 10.000 10.000 Kag SIT SIT O , , , črne črn Ppnzmt nosečniške nosečniški Ppnzmt hlače hlače Sozmt Prenatal Prenatal Slmei ( ( ( št. št. O 38 38 Kag ) ) ) za za Dt 4.000 4.000 Kag SIT SIT O , , , elastični elastičen Ppnmetd trebušni trebušen Ppnmetd podporni podporen Ppnmetd pas pas Sometn ( ( ( št. št. O 38 38 Kag ) ) ) za za Dt 3.000 3.000 Kag SIT SIT O . . .

Opozarjamo opozarjati Ggnspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n izračun izračun Somei le le L približen približen Ppnmein , , , saj saj Vp dolgoletna dolgoleten Ppnsmi opazovanja opazovanje Sosmi kažejo kazati Ggnstm , , , da da Vd se se Zp------k višina višina Sozei ljudi človek Sommr spreminja spreminjati Ggnste po po Dm procesu proces Somem " " " hibridizacije hibridizacija Sozer " " " . . . Če če Vd sta biti Gp-std-n starša starš Somdi iz iz Dr med med Do seboj se Zp---o oddaljenih oddaljen Ppnmmr krajev kraj Sommr , , , različnih različen Ppnmmr narodov narod Sommr ali ali Vp celo celo L različnih različen Ppnzmr ras rasa Sozmr , , , so biti Gp-stm-n njuni njun Zstmmid otroci otrok Sommi praviloma praviloma Rsn višji visok Pppmmi . . . V v Dm zaprtih zaprt Pdnzmm družbah družba Sozmm , , , kjer kjer Vd ni biti Gp-ste-d dotoka dotok Somer " " " nove nov Ppnzer krvi kri Sozer " " " oziroma oziroma Vp novega nov Ppnmer genetskega genetski Ppnmer materiala material Somer , , , povprečna povprečen Ppnzei višina višina Sozei posameznega posamezen Ppnmer rodu rod Somer ne ne L narašča naraščati Ggnste , , , ampak ampak Vp stagnira stagnirati Ggnste ali ali Vp se se Zp------k celo celo L manjša manjšati Ggnste . . . Ljudje človek Sommi smo biti Gp-spm-n dandanes dandanes Rsn v v Dm povprečju povprečje Sosem višji visok Pppmmi tudi tudi L zaradi zaradi Dr boljših dober Pppzmr komunikacij komunikacija Sozmr , , , potovanj potovanje Sosmr in in Vp posledičnega posledičen Ppnser mešanja mešanje Soser narodov narod Sommr in in Vp ras rasa Sozmr . . . Že že L dolgo dolgo Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L znano znan Ppnsei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm plemiških plemiški Ppnzmm družinah družina Sozmm , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k posamezniki posameznik Sommi poročali poročati Ggnd-mm praviloma praviloma Rsn znotraj znotraj Dr sorodstva sorodstvo Soser , , , prihajalo prihajati Ggnd-es do do Dr hudih hud Ppnzmr degeneracij degeneracija Sozmr . . .

- - - Ob ob Dm vstopu vstop Somed iz iz Dr zunanjega zunanji Ppnmer v v Dt zaprt zaprt Pdnmetn prostor prostor Sometn otroku otrok Somed slečemo sleči Ggdspm vrhnja vrhnji Ppnsmt oblačila oblačilo Sosmt in in Vp snamemo sneti Ggdspm kapico kapica Sozet . . . Novorojenčki novorojenček Sommi so biti Gp-stm-n bolj bolj Rsn občutljivi občutljiv Ppnmmi na na Dt pregrevanje pregrevanje Soset kot kot Vd mraz mraz Sometn . . .

- - - Nakupovalne nakupovalen Ppnzmi vrečke vrečka Sozmi ne ne L spadajo spadati Ggnstm na na Dt ročaje ročaj Sommt vozička voziček Somer , , , saj saj Vp se se Zp------k le le L - - - ta ta Zk-mei lahko lahko Rsn nagne nagniti Ggdste nazaj nazaj Rsn in in Vp prevrne prevrniti Ggdste z z Do otrokom otrok Someo vred vred Rsn . . . Razen razen Dr torbice torbica Sozer , , , ki ki Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn obesi obesiti Ggdste na na Dt za za Dt to ta Zk-set namenjene namenjen Pdnzmt zaponke zaponka Sozmt , , , vsa ves Zc-zei ostala ostal Ppnzei prtljaga prtljaga Sozei spada spadati Ggnste na na Dt mrežico mrežica Sozet ali ali Vp v v Dt košarico košarica Sozet pod pod Do vozičkom voziček Someo . . .

Za za Dt konec konec Sometn pa pa Vp bi biti Gp-g povedala povedati Ggdd-ez samo samo L še še L svoje svoj Zp-set mnenje mnenje Soset , , , da da Vd morda morda L ni biti Gp-ste-d tako tako Rsn bistveno bistven Ppnsei , , , kako kako Rsn rodimo roditi Ggvspm , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n pomembno pomemben Ppnsei to ta Zk-sei , , , da da Vd imamo imeti Ggnspm-n takrat takrat Rsn ob ob Dm sebi se Zp---m ljudi človek Sommt , , , ki ki Vd nas jaz Zop-mt v v Dm naših naš Zspzmmm željah želja Sozmm in in Vp potrebah potreba Sozmm podpirajo podpirati Ggnstm , , , z z Do razumevanjem razumevanje Soseo in in Vp strokovnostjo strokovnost Sozeo spremljajo spremljati Ggnstm dogajanje dogajanje Soset in in Vp nas jaz Zop-mt ljubeče ljubeče Rsn usmerjajo usmerjati Ggnstm , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei potrebno potreben Ppnsei . . . To ta Zk-sei ženski ženska Sozed omogoča omogočati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn sprosti sprostiti Ggdste in in Vp se se Zp------k z z Do zaupanjem zaupanje Soseo prepušča prepuščati Ggnste procesu proces Somed rojevanja rojevanje Soser in in Vp navodilom navodilo Soseo babice babica Sozer . . . In in Vp to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n tisto tisti Zk-sei , , , kar kar Zz-sei naredi narediti Ggdste porod porod Sometn lažji lahek Pppmetd , , , izkušnjo izkušnja Sozet pa pa Vp lepo lep Ppnzet . . .

Naj naj L bodo biti Gp-ptm-n prireditve prireditev Sozmi na na Dm Lentu Lent Slmem tudi tudi L priložnost priložnost Sozei za za Dt razmišljanje razmišljanje Soset o o Dm medsebojnem medsebojen Ppnsem sodelovanju sodelovanje Sosem . . . Vsi ves Zc-mmi skupaj skupaj Rsn lahko lahko Rsn nekaj nekaj Zn-set naredimo narediti Ggdspm , , , vsak vsak Zc-mei posamezno posamezno Rsn verjetno verjetno Rsn precej precej Rsn manj manj Rsn . . . Z z Do zavistjo zavist Sozeo in in Vp škodoželjnostjo škodoželjnost Sozeo naj naj L se se Zp------k ukvarj ukvarj Np ajo ajo Np drugi drug Kbzmmi . . .

VPR VPR Slmei Kaj kaj Zv-sei pa pa Vp omejitve omejitev Sozmi glede glede Dr dolžine dolžina Sozer smuči smuči Sozmr ? ? ? Zaradi zaradi Dr tega ta Zk-mer naj naj L bi biti Gp-g Japonci Japonec Slmmi precej precej Rsn rezultatsko rezultatsko Rsn padli pasti Ggvd-mm . . .

Najhujša hud Ppszei zagata zagata Sozei pri pri Dm hrani hrana Sozem halal halal Somei ( ( ( poleg poleg Dr snovi snov Sozmr , , , pridobljenih pridobljen Pdnzmr iz iz Dr svinjine svinjina Sozer , , , na na Dt katere kateri Zv-zmt v v Dm sedanji sedanji Ppnzem živilski živilski Ppnzem industriji industrija Sozem naletimo naleteti Ggdspm na na Dm povsem povsem Rsn nepričakovanih nepričakovan Ppnsmm mestih mesto Sosmm , , , na na Dt primer primer Sometn v v Dm na na Dt videz videz Sometn povsem povsem Rsn " " " nedolžnih nedolžen Ppnmmm " " " piškotih piškot Sommm ) ) ) je biti Gp-ste-n način način Somei klanja klanje Soser živali žival Sozmr . . . Večini večina Sozed pravil pravilo Sosmr halal halal Somei ne ne L mučiti mučiti Ggnn živali žival Sozmr pred pred Do ubojem uboj Someo in in Vp med med Do zakolom zakol Someo samim sam Ppnmeo , , , ne ne L ubijati ubijati Ggnn živali žival Sozmr z z Do udarcem udarec Someo po po Dm glavi glava Sozem ali ali Vp elektrošokom elektrošok Someo je biti Gp-ste-n zadoščeno zadoščen Pdnsei s z Do sodobnimi sodoben Ppnmmo veterinarskimi veterinarski Ppnmmo predpisi predpis Sommo ali ali Vp pa pa Vp so biti Gp-stm-n ne ne L pripravljati pripravljati Ggnn noža nož Somer za za Dt ubijanje ubijanje Soset pred pred Do očmi oči Sozmo živali žival Sozer samoumevna samoumeven Ppnsmi v v Dm industrijskih industrijski Ppnmmm obratih obrat Sommm . . . Težje težek Pppsei je biti Gp-ste-n , , , ko ko Vd gre iti Ggvste za za Dt obračanje obračanje Soset glave glava Sozer živali žival Sozer v v Dt smer smer Sozet proti proti Dd Meki Meka Slzed in in Vp za za Dt pravila pravilo Sosmt , , , ki ki Vd izhajajo izhajati Ggnstm iz iz Dr prepričanja prepričanje Soser , , , da da Vd mora morati Ggnste biti biti Gp-n vsako vsak Zc-sei dejanje dejanje Sosei storjeno storjen Pdnsei v v Dm Alahovem Alahov Psnsem imenu ime Sosem , , , kar kar Zz-sei mora morati Ggnste biti biti Gp-n , , , povedano povedan Pdnsei po po Dt domače domače Rsn , , , potrjeno potrjen Pdnsei z z Do ustreznimi ustrezen Ppnzmo besedami beseda Sozmo ob ob Dm zakolu zakol Somem . . .

V v Dt soboto sobota Sozet zjutraj zjutraj Rsn smo biti Gp-spm-n na na Dm tiskovni tiskoven Ppnzem konferenci konferenca Sozem končno končno Rsn v v Dt živo živo Rsn videli videti Ggvd-mm druge drug Kbzmmt udeležence udeleženec Sommt konvoja konvoj Somer Živi živ Ppnmeid ščit ščit Somei in in Vp Evo Eva Slzet Marn Marn Slzet , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n priletela prileteti Ggdd-ez iz iz Dr Ljubljane Ljubljana Slzer in in Vp s z Do sabo se Zp---o prinesla prinesti Ggdd-ez novo nov Ppnzet kamero kamera Sozet , , , ki ki Vd nam jaz Zop-md jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n velikodušno velikodušno Rsn posodil posoditi Ggdd-em studio studio Somei VPK VPK Slmei . . . Turški turški Ppnmmi gostitelji gostitelj Sommi , , , vidno vidno Rsn utrujeni utrujen Pdnmmi od od Dr čakanja čakanje Soser na na Dt konvoj konvoj Sometn , , , so biti Gp-stm-n projektu projekt Somed zagotovili zagotoviti Ggdd-mm odlično odličen Ppnzet logistično logističen Ppnzet podporo podpora Sozet . . . Stanje stanje Sosei na na Dm terenu teren Somem je biti Gp-ste-n potrdilo potrditi Ggdd-es sliko slika Sozet , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n si se Zp---d--k jo on Zotzet--k ustvarili ustvariti Ggdd-mm v v Dm prejšnjih prejšnji Ppnmmm dneh dan Sommm : : : konvoj konvoj Somei je biti Gp-ste-n v v Dm grobem grob Ppnsem razdeljen razdeljen Pdnmein na na Dt dve dva Kbgzdt struji struja Sozdt , , , ki ki Vd se se Zp------k med med Do sabo se Zp---o le le L stežka stežka Rsn razumeta razumeti Ggvstd in in Vp se se Zp------k še še L težje težko Rsr kaj kaj Zv-set določnega določen Pdnmet dogovorita dogovoriti Ggdstd . . . Organizacijo organizacija Sozet so biti Gp-stm-n prevzeli prevzeti Ggdd-mm ljudje človek Sommi , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n na na Dm umu um Somem plašnice plašnica Sozmt britanskega britanski Ppnmer imperija imperij Somer . . . Skandinavski skandinavski Ppnmmi aktivisti aktivist Sommi so biti Gp-stm-n besni besen Ppnmmi zaradi zaradi Dr neučinkovitosti neučinkovitost Sozer , , , Kanadčani Kanadčan Slmmi in in Vp Italijani Italijan Slmmi so biti Gp-stm-n z z Do minibusom minibus Someo odbrzeli odbrzeti Ggdd-mm naprej naprej Rsn , , , nekateri nekateri Zn-mmi udeleženci udeleženec Sommi so biti Gp-stm-n obupali obupati Ggdd-mm in in Vp se se Zp------k vrnili vrniti Ggdd-mm domov domov Rsn . . . Za za Dt krono krona Sozet vsega ves Zc-ser je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em pobudnik pobudnik Somei akcije akcija Sozer , , , nekdanji nekdanji Ppnmeid marinec marinec Somei Ken Ken Slmei O'Keefe O'Keefe Slmei , , , deportiran deportiran Pdnmein nazaj nazaj Rsn v v Dt Italijo Italija Slzet in in Vp od od Dr tam tam Rsn v v Dt ZDA ZDA Slzmt . . . Sklicujoč sklicujoč Rd se se Zp------k na na Dt globalno globalen Ppnset državljanstvo državljanstvo Soset na na Dm meji meja Sozem ni biti Gp-ste-d hotel hoteti Ggnd-em pokazati pokazati Ggdn potnega poten Ppnmer lista list Somer , , , a a Vp ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm Rimu Rim Slmem zavedel zavesti Ggdd-em , , , da da Vd gre iti Ggvste zares zares Rsn , , , ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n le le L potegnil potegniti Ggdd-em iz iz Dr žepa žep Somer , , , ameriškega ameriški Ppnmet . . . Človek človek Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pred pred Do slabim slab Ppnmeo mesecem mesec Someo javno javno Rsn zažgal zažgati Ggdd-em svoj svoj Zp-met potni poten Ppnmetd list list Sometn in in Vp se se Zp------k odpovedal odpovedati Ggdd-em ameriškemu ameriški Ppnsed državljanstvu državljanstvo Sosed , , , halo halo Somei ! ! ! Hitro hitro Rsn nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n postalo postati Ggdd-es jasno jasen Ppnsei , , , da da Vd bomo biti Gp-ppm-n pot pot Sozet nadaljevali nadaljevati Ggnd-mm sami sam Ppnmmi . . . Zjutraj zjutraj Rsn se se Zp------k nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n pridružil pridružiti Ggdd-em turški turški Ppnmeid mirovnik mirovnik Somei Faruk Faruk Slmei in in Vp nas jaz Zop-mt čez čez Dt Bosporski bosporski Ppnmetd most most Sometn usmerjal usmerjati Ggnd-em proti proti Dd Ankari Ankara Slzed . . . Hormonskonazorskonarodnostna Hormonskonazorskonarodnosten Ppnzei mešanica mešanica Sozei v v Dm kombiju kombi Somem je biti Gp-ste-n dosegla doseči Ggdd-ez vrhunec vrhunec Sometn . . . Nazaj nazaj Rsn v v Dt Babilon Babilon Slmetn ! ! ! Vreme vreme Sosei se se Zp------k nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n končno končno Rsn usmililo usmiliti Ggdd-es . . . Z z Dr biblično biblično Rsn zasneženih zasnežen Pdnzmr planin planina Sozmr smo biti Gp-spm-n se se Zp------k spustili spustiti Ggdd-mm do do Dr štirimilijonskega štirimilijonski Ppnser mesta mesto Soser . . . Nekdanjo nekdanji Ppnzet vas vas Sozet sredi sredi Dr Anatolske anatolski Ppnzer planote planota Sozer je biti Gp-ste-n Atatürk Atatürk Slmei , , , rabelj rabelj Somei Armencev Armenec Slmmr in in Vp oče oče Somei turške turški Ppnzer države država Sozer , , , povzdignil povzdigniti Ggdd-em v v Dt prestolnico prestolnica Sozet . . . Komaj komaj Rsn smo biti Gp-spm-n ustavili ustaviti Ggdd-mm v v Dm središču središče Sosem , , , že že L so biti Gp-stm-n nam jaz Zop-md od od Dr nekod nekod Rsn prinesli prinesti Ggdd-mm čajčke čajček Sommt . . . Turško turški Ppnsei ljudstvo ljudstvo Sosei nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n na na Dm vsakem vsak Zc-mem koraku korak Somem dokazovalo dokazovati Ggnd-es svoje svoj Zp-set protivojno protivojen Ppnset prepričanje prepričanje Soset . . . Faruk Faruk Slmei je biti Gp-ste-n od od Dr sindikata sindikat Somer učiteljev učitelj Sommr izposloval izposlovati Ggdd-em zastonj zastonj Rsn prenočišče prenočišče Soset , , , zastonj zastonj Rsn hrano hrana Sozet in in Vp pijačo pijača Sozet . . . Slednja slednji Ppnzei je biti Gp-ste-n predvsem predvsem L moški moški Ppnmetd del del Sometn ekipe ekipa Sozer spravila spraviti Ggdd-ez v v Dm značilno značilen Ppnzet dobro dober Ppnzet voljo volja Sozet . . . Izvedeli izvedeti Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n , , , da da Vd so biti Gp-stm-n slovenski slovenski Ppnmmi lakaji lakaj Sommi podpisali podpisati Ggdd-mm Vilensko vilenski Ppnzet izjavo izjava Sozet . . . Poklicala poklicati Ggdd-ez me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n sestra sestra Sozei iz iz Dr Amerike Amerika Slzer in in Vp mi jaz Zop-ed--k sporočila sporočiti Ggdd-ez , , , da da Vd sta biti Gp-std-n bili biti Gp-d-ds zadnji zadnji Ppnmeid dve dva Kbgsdi elektronski elektronski Ppnsdi sporočili sporočilo Sosdi prazni prazen Ppnsmi . . . Ko ko Vd sva biti Gp-spd-n pred pred Do mojim moj Zspmeoe odhodom odhod Someo zadnjič zadnjič Rsn telefonirala telefonirati Ggvd-dm in in Vp je biti Gp-ste-n nekajkrat nekajkrat Rsn padla pasti Ggvd-ez beseda beseda Sozei Irak Irak Slmetn , , , je biti Gp-ste-n v v Dm slušalki slušalka Sozem zaškrtalo zaškrtati Ggdd-es in in Vp zveza zveza Sozei je biti Gp-ste-n izginila izginiti Ggdd-ez . . . Hm hm M . . . Nenadoma nenadoma Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n pred pred Do našim naš Zspseom omizjem omizje Soseo materializiral materializirati Ggvd-em James James Slmei Martone Martone Slmei , , , turški turški Ppnmeid dopisnik dopisnik Somei CNN CNN Np - - - a a Np . . .

1 1 Kag . . . The The Nj Lord Lord Nj of of Nj the the Nj Rings Rings Nj : : : The The Nj Fellowship Fellowship Nj of of Nj the the Nj Ring Rings Nj 206 206 Kag

Od od Dr doma dom Somer je biti Gp-ste-n večkrat večkrat Rsn poklical poklicati Ggdd-em Eriko Erika Slzet in in Vp zahteval zahtevati Ggvd-em , , , naj naj Vd mu on Zotmed--k prinese prinesti Ggdste v v Dt Makedonijo Makedonija Slzet , , , če če Vd hoče hoteti Ggnste-n svoj svoj Zp-met avto avto Sometn nazaj nazaj Rsn , , , šest šest Kbg-mi tisoč tisoč Kbg-mi nemških nemški Ppnzmr mark marka Sozmr . . . Slovakinja Slovakinja Slzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez sicer sicer Rsn voljna voljen Ppnzei plačati plačati Ggdn , , , a a Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n bala bati Ggnd-ez poti pot Sozer do do Dr Gostivarja Gostivar Somer . . . Šaban Šaban Slmei je biti Gp-ste-n medtem medtem Rsn ' ' ' odkupnino odkupnina Sozet ' ' ' povišal povišati Ggdd-em na na Dt deset deset Kbg-mi tisoč tisoč Kbg-mi mark marka Sozmr in in Vp bil biti Gp-d-em pripravljen pripravljen Pdnmein priti priti Ggdn tudi tudi L v v Dt Šempeter Šempeter Slmetn , , , toda toda Vp samo samo L , , , če če Vd mu on Zotmed--k za za Dt pot pot Sozet pošlje poslati Ggdste 500 500 Kag mark marka Sozmr . . . Sicer sicer Rsn pa pa Vp ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n dal dati Ggdd-em še še L drugo drug Kbzzet možnost možnost Sozet : : : denar denar Sometn naj naj L izroči izročiti Ggdste Hakiju Haki Slmed . . . Grozil groziti Ggnd-em ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n tudi tudi L s z Do fizičnim fizičen Ppnmeo obračunom obračun Someo , , , če če Vd denarja denar Somer ne ne L bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es , , , ko ko Vd bi biti Gp-g prišel priti Ggdd-em ponj pome Zotmet--z iz iz Dr Makedonije Makedonija Slzer . . .

“ “ “ Vedno vedno Rsn več veliko Rsr je biti Gp-ste-n športnih športen Ppnzmr prireditev prireditev Sozmr , , , poleg poleg Dr tega ta Zk-ser je biti Gp-ste-n tempo tempo Somei življenja življenje Soser vse vse Rsn hujši hud Pppmeid , , , tako tako Vp da da Vd niti niti L ni biti Gp-ste-d časa čas Somer , , , da da Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn spremljali spremljati Ggnd-mm vsa ves Zc-smt športna športen Ppnsmt tekmovanja tekmovanje Sosmt . . . ” ” ”

V v Dm drugem drug Kbzsem nadaljevanju nadaljevanje Sosem omenjene omenjen Pdnzer tematike tematika Sozer smo biti Gp-spm-n se se Zp------k lahko lahko Rsn prepričali prepričati Ggdd-mm , , , da da Vd nam jaz Zop-md delo delo Sosei v v Dm tako tako Rsn imenovanem imenovan Pdnsem poprvenstvenem poprvenstven Ppnsem obdobju obdobje Sosem lahko lahko Rsn služi služiti Ggnste za za Dt izboljšanje izboljšanje Soset tehnike tehnika Sozer pred pred Do začetkom začetek Someo novega nov Ppnser prvenstva prvenstvo Soser . . . Toda toda Vp še še L preden preden Vd začnemo začeti Ggdspm s z Do tehničnim tehničen Ppnseo delom delo Soseo , , , je biti Gp-ste-n dobro dober Ppnsei analizirati analizirati Ggvn vse ves Zc-mmt tehnične tehničen Ppnmmt elemente element Sommt naše naš Zspzerm ekipe ekipa Sozer , , , še še L bolje dobro Rsr pa pa Vp je biti Gp-ste-n , , , če če Vd analiziramo analizirati Ggvspm vsakega vsak Zc-met posameznika posameznik Sometd . . . Torej torej Rsn gremo iti Ggvspm po po Dm vrsti vrsta Sozem : : :

“ “ “ Sosed sosed Somei , , , ne ne L bodi biti Gp-vde nesramen nesramen Ppnmein . . . Meni jaz Zop-ed se se Zp------k oči oči Sozmi solzijo solzeti Ggnstm , , , tudi tudi L ko ko Vd gledam gledati Ggnspe Bitko bitka Sozet na na Dm Neretvi Neretva Slzem , , , še še L bolj bolj Rsn pa pa Vp Kozaro Kozara Slzet ali ali Vp Ne ne L joči jokati Ggnvde , , , Peter Peter Slmei . . . " " "

Mehika Mehika Slzei : : : 1 1 Kag - - - Oswaldo Oswaldo Slmei Sanchez Sanchez Slmei ; ; ; 22 22 Kag - - - Luis Luis Slmei Perez Perez Slmei , , , 5 5 Kag - - - Ricardo Ricardo Slmei Osorio Osorio Slmei , , , 3 3 Kag - - - Carlos Carlos Slmei Salcido Salcido Slmei , , , 14 14 Kag - - - Gonzalo Gonzalo Slmei Pineda Pineda Slmei ; ; ; 20 20 Kag - - - Juan Juan Slmei Pablo Pablo Slmei Rodriguez Rodriguez Slmei , , , 11 11 Kag - - - Ramon Ramon Slmei Morales Morales Slmei , , , 8 8 Kag - - - Pavel Pavel Slmei Pardo Pardo Slmei , , , ( ( ( od od Dr 46. 46. Kav 19 19 Kag - - - Alberto Alberto Slmei Medina Medina Slmei ) ) ) , , , 16 16 Kag - - - Mario Mario Slmei Mendez Mendez Slmei , , , 21 21 Kag - - - Jaime Jaime Slmei Lozano Lozano Slmei

Pisatelj pisatelj Somei ni biti Gp-ste-d čutil čutiti Ggnd-em le le L odtujenosti odtujenost Sozer ljudem človek Sommd , , , temveč temveč Vp tudi tudi L odtujenost odtujenost Sozet samemu sam Ppnmed sebi se Zp---d . . . To ta Zk-set je biti Gp-ste-n izrazil izraziti Ggdd-em v v Dm pismu pismo Sosem pisateljici pisateljica Sozed Zofki Zofka Slzed Kvedrovi Kvedrov Psnzed , , , ko ko Vd ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n napisal napisati Ggdd-em : : :

Storiti storiti Ggdn , , , kakor kakor Vd je biti Gp-ste-n storil storiti Ggdd-em Gulliver Gulliver Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pobegnil pobegniti Ggdd-em od od Dr neblagih neblag Ppnmmr ljudi človek Sommr in in Vp živel živeti Ggnd-em srečno srečno Rsn med med Do blagimi blag Ppnmmo konji konj Sommo . . .

Spomnimo spomniti Ggdvpm se se Zp------k , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pisatelj pisatelj Somei pogosto pogosto Rsn čutil čutiti Ggnd-em strah strah Sometn pred pred Do ljudmi človek Sommo , , , čeprav čeprav Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n nezavedno nezavedno Rsn spreminjal spreminjati Ggnd-em v v Dt tesnobo tesnoba Sozet , , , torej torej Rsn v v Dt strah strah Sometn brez brez Dr določenega določen Pdnmer objekta objekt Somer , , , na na Dt katerega kateri Zv-met bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em usmerjen usmerjen Pdnmein . . . Strah strah Somei nas jaz Zop-mt pogosto pogosto Rsn spodbuja spodbujati Ggnste k k Dd napadalnosti napadalnost Sozed . . . Ko ko Vd se se Zp------k nekoga nekdo Zn-met ali ali Vp nečesa nekaj Zn-ser bojimo bati Ggnspm , , , navadno navadno Rsn začnemo začeti Ggdspm to ta Zk-zet osebo oseba Sozet ali ali Vp to ta Zk-zet stvar stvar Sozet sovražiti sovražiti Ggnn . . . To ta Zk-sei nam jaz Zop-md pomaga pomagati Ggvste , , , da da Vd late late Nj prenesemo prenesti Ggdspm bojazen bojazen Sozet , , , tesnobo tesnoba Sozet in in Vp druge drug Kbzzmt oblike oblika Sozmt strahu strah Somer . . . Dejaven dejaven Ppnmein čustven čustven Ppnmein odnos odnos Somei do do Dr vira vir Somer strahu strah Somer - - - napadalnost napadalnost Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n takšna takšen Zk-zei - - - vsaj vsaj L deloma deloma Rsn zaduši zadušiti Ggdste strah strah Sometn oziroma oziroma Vp ga on Zotmet--k potisne potisniti Ggdste iz iz Dr naše naš Zspzerm zavesti zavest Sozer . . . Cankarjevo Cankarjev Psnset navidezno navidezen Ppnset razočaranje razočaranje Soset nad nad Do ljudmi človek Sommo je biti Gp-ste-n najbrž najbrž L treba treba Rsn razumeti razumeti Ggvn v v Dm tem ta Zk-mem smislu smisel Somem . . .

Hanca Hanca Slzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez od od Dr vseh ves Zc-mmr štirih štirje Kbgmmr otrok otrok Sommr najmlajša mlad Ppszei in in Vp najšibkejša šibek Ppszei . . . Vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n v v Dm trenutku trenutek Somem hude hud Ppnzer utrujenosti utrujenost Sozer in in Vp duševne duševen Ppnzer krize kriza Sozer svoje svoj Zp-mmt tovariše tovariš Sommt rešila rešiti Ggdd-ez obupa obup Somer . . . V v Dm sebi se Zp---m je biti Gp-ste-n našla najti Ggdd-ez moč moč Sozet , , , da da Vd za za Dt nadaljevanje nadaljevanje Soset poti pot Sozer spodbudi spodbuditi Ggdste ne ne L samo samo L sebe se Zp---t , , , marveč marveč Vp tudi tudi L fante fant Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n omahovali omahovati Ggnd-mm v v Dm dežju dež Somem , , , megli megla Sozem in in Vp blatu blato Sosem . . . Zbrala zbrati Ggdd-ez je biti Gp-ste-n moč moč Sozei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pomagala pomagati Ggvd-ez tovarišu tovariš Somed . . . Njegovo njegov Zstsetem breme breme Soset je biti Gp-ste-n vrgla vreči Ggdd-ez na na Dt ramo rama Sozet , , , čeprav čeprav Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n tudi tudi L sama sam Ppnzei že že L komaj komaj Rsn vlekla vleči Ggnd-ez po po Dm razmočeni razmočen Pdnzem cesti cesta Sozem . . . Ženska ženska Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n torej torej Rsn pokazala pokazati Ggdd-ez sposobnejša sposoben Pppzei za za Dt življenje življenje Soset kot kot Vd moški moški Somei , , , sposobnejša sposoben Pppzei za za Dt boj boj Sometn z z Do življenjskimi življenjski Ppnzmo težavami težava Sozmo ! ! !

Njegova njegov Zstzeiem ljubezen ljubezen Sozei do do Dr dekleta dekle Soser ni biti Gp-ste-d zadosti zadosti Rsn močna močen Ppnzei . . . Morda morda L je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez Maksova Maksov Psnzei nesposobnost nesposobnost Sozei , , , da da Vd bi biti Gp-g pokazal pokazati Ggdd-em pravo pravi Ppnzet ljubezen ljubezen Sozet do do Dr Francke Francka Slzer , , , za za Dt pisatelja pisatelj Sometd razlog razlog Somei , , , četudi četudi Vd nezaveden nezaveden Ppnmein , , , da da Vd ga on Zotmet--k ubije ubiti Ggdste s z Do Kantorjevo Kantorjev Psnzeo roko roka Sozeo . . . Kaznoval kaznovati Ggvd-em ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n za za Dt hud hud Ppnmetn zločin zločin Sometn zoper zoper Dt življenje življenje Soset - - - za za Dt to ta Zk-set , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d sprejel sprejeti Ggdd-em ljubezni ljubezen Sozer ženske ženska Sozer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n privlačila privlačiti Ggnd-ez . . . Ne ne L moremo moči Ggnspm vedeti vedeti Ggnn , , , koliko koliko Rsn je biti Gp-ste-n Cankar Cankar Slmei v v Dm Maksu Maks Slmem videl videti Ggvd-em sebe se Zp---t , , , vendar vendar Vp ni biti Gp-ste-d dvoma dvom Somer , , , da da Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em mladeničev mladeničev Psnmein beg beg Somei pred pred Do spolno spolen Ppnzeo ljubeznijo ljubezen Sozeo zoprn zoprn Ppnmein . . . Nemara nemara L je biti Gp-ste-n s z Do kaznovanjem kaznovanje Soseo Maksa Maks Slmer simbolično simbolično Rsn kaznoval kaznovati Ggvd-em sebe se Zp---t . . .

Močno močen Ppnzet žensko ženski Ppnzet osebnost osebnost Sozet , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n zdrav zdrav Ppnmetn , , , optimističen optimističen Ppnmetn odnos odnos Sometn do do Dr življenja življenje Soser , , , je biti Gp-ste-n Cankar Cankar Slmei najbolj najbolj Rsn natančno natančno Rsn opisal opisati Ggdd-em v v Dm nedokončanem nedokončan Ppnmem romanu roman Somem Marta Marta Slzei . . . Glavna glaven Ppnzei oseba oseba Sozei tega ta Zk-ser dela delo Soser , , , Marta Marta Slzei , , , mlado mlad Ppnsei kmečko kmečki Ppnsei dekle dekle Sosei , , , ki ki Vd služi služiti Ggnste v v Dm mestu mesto Sosem , , , stopi stopiti Ggdste v v Dt ljubezensko ljubezenski Ppnset razmerje razmerje Soset s z Do študentom študent Someo in in Vp pesnikom pesnik Someo Lojzetom Lojze Slmeo . . . V v Dm njem on Zotmem je biti Gp-ste-n pisatelj pisatelj Somei poudaril poudariti Ggdd-em in in Vp okrepil okrepiti Ggdd-em nekatere nekateri Zn-zmt svoje svoj Zp-zmt lastnosti lastnost Sozmt . . . Ni biti Gp-ste-d naključje naključje Sosei , , , da da Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n naredil narediti Ggdd-em za za Dt pesnika pesnik Sometd in in Vp študenta študent Sometd , , , ki ki Vd ne ne L študira študirati Ggnste . . . Čeprav čeprav Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n podoben podoben Ppnmein , , , Lojze Lojze Slmei vendar vendar Vp ni biti Gp-ste-d Cankar Cankar Slmei . . . Toda toda Vp je biti Gp-ste-n primer primer Somei , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n pisatelj pisatelj Somei , , , ustvarjajoč ustvarjajoč Rd junake junak Sommt svojih svoj Zp-smr del delo Sosmr , , , včasih včasih Rsn karikiral karikirati Ggvd-em sebe se Zp---t , , , pretiraval pretiravati Ggnd-em v v Dm poudarjanju poudarjanje Sosem lastnih lasten Ppnzmr psihičnih psihičen Ppnzmr hib hiba Sozmr . . .

Ne ne L mogel moči Ggnd-em bi biti Gp-g se se Zp------k dotakniti dotakniti Ggdn teh ta Zk-mmr drobnih droben Ppnmmr prstkov prstek Sommr s z Do poželjivo poželjiv Ppnzeo roko roka Sozeo , , , z z Do nečistimi nečist Ppnzmo ustnicami ustnica Sozmo ... ... ... Že že L ob ob Dm sami sam Ppnzem nespodobni nespodoben Ppnzem misli misel Sozem bi biti Gp-g se se Zp------k bil biti Gp-d-em moral morati Ggnd-em izogniti izogniti Ggdn tistemu tisti Zk-med pogledu pogled Somed njenih njen Zstzmrez jasnih jasen Ppnzmr , , , rjavih rjav Ppnzmr oči oči Sozmr ... ... ...

Toda toda Vp Grudnov Grudnov Psnmein strah strah Somei pred pred Dt trajno trajen Ppnzet zvezo zveza Sozet z z Do Marijo Marija Slzeo je biti Gp-ste-n močnejši močen Pppmeid od od Dr njegove njegov Zstzerem vesti vest Sozer . . . Zato zato Vp izda izdati Ggdste to ta Zk-zet žensko ženska Sozet in in Vp svojo svoj Zp-zet ljubezen ljubezen Sozet do do Dr nje on Zotzer , , , čeprav čeprav Vd si se Zp---d--k mora morati Ggnste priznati priznati Ggdn : : :

To ta Zk-sei sovraštvo sovraštvo Sosei do do Dr ljubice ljubica Sozer je biti Gp-ste-n predvsem predvsem L sovraštvo sovraštvo Sosei do do Dr sebe se Zp---r oziroma oziroma Vp do do Dr svoje svoj Zp-zer nesposobnosti nesposobnost Sozer , , , da da Vd bi biti Gp-g sprejel sprejeti Ggdd-em njeno njen Zstzetez ljubezen ljubezen Sozet in in Vp jo on Zotzet--k vračal vračati Ggnd-em v v Dm enaki enak Zn-zem meri mera Sozem . . .

" " " Kar kar Rsn pljuni pljuniti Ggdvde predme predme Zop-et--z , , , zdaj zdaj Rsn , , , ko ko Vd si biti Gp-sde-n še še L ves ves Zc-mei čist čist Ppnmein in in Vp reci reči Ggdvde , , , kakor kakor Vd si biti Gp-sde-n že že L rekel reči Ggdd-em : : : Tvoje tvoj Zsdseie telo telo Sosei je biti Gp-ste-n moje moj Zspseie telo telo Sosei in in Vp moje moj Zspseie telo telo Sosei je biti Gp-ste-n tvoje tvoj Zsdseie ; ; ; moja moj Zspzeie duša duša Sozei pa pa Vp ti ti Zod-ed--k je biti Gp-ste-n tuja tuja Sozei , , , kakor kakor Vd zvezda zvezda Sozei tisti tisti Zk-zed luži luža Sozed , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem odseva odsevati Ggnste ... ... ... Tako tako Rsn reci reči Ggdvde in in Vp pojdi iti Ggvvde med med Dt zvezde zvezda Sozmt ! ! ! " " "

Zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser se se Zp------k odloči odločiti Ggdste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n naskrivaj naskrivaj Rsn pobegnil pobegniti Ggdd-em iz iz Dr mesta mesto Soser . . . V v Dm domišljiji domišljija Sozem se se Zp------k pogovori pogovoriti Ggdste o o Dm tem ta Zk-sem s z Do Pavlo Pavla Slzeo in in Vp njeno njen Zstzeoez materjo mati Sozeo ter ter Vp ju on Zotzdt--k skuša skušati Ggnste prepričati prepričati Ggdn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n njegov njegov Zstmeiem umik umik Somei upravičen upravičen Pdnmein : : :

Med med Do prvo prvi Kbvzeo svetovno svetoven Ppnzeo vojno vojna Sozeo je biti Gp-ste-n Cankar Cankar Slmei napisal napisati Ggdd-em črtico črtica Sozet Pogovor pogovor Somei pod pod Do lipo lipa Sozeo . . . Mlada mlad Ppnmdi vojaka vojak Somdi , , , ranjenca ranjenec Somdi , , , ki ki Vd okrevata okrevati Ggnstd , , , se se Zp------k " " " pred pred Do prijazno prijazen Ppnzeo krčmo krčma Sozeo pod pod Do cvetočo cvetoč Ppnzeo lipo lipa Sozeo " " " pogovarjata pogovarjati Ggnstd o o Dm ljubezni ljubezen Sozem do do Dr ženske ženska Sozer in in Vp jo on Zotzet--k hvalita hvaliti Ggnstd . . . Tako tako Rsn prvi prvi Kbvmei vojak vojak Somei pravi praviti Ggvste : : :

Ravno ravno L tako tako Rsn ni biti Gp-ste-d mogel moči Ggnd-em popolnoma popolnoma Rsn sprejeti sprejeti Ggdn partneričine partneričin Psnzer ljubezni ljubezen Sozer . . . Ta ta Zk-zei ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n še še L bolj bolj Rsn obremenjevala obremenjevati Ggnd-ez , , , kajti kajti Vp spolna spolen Ppnzei ljubezen ljubezen Sozei , , , za za Dt razliko razlika Sozet od od Dr materine materin Psnzer , , , pričakuje pričakovati Ggnste in in Vp zahteva zahtevati Ggvste od od Dr ljubljenega ljubljen Pdnser bitja bitje Soser vračanje vračanje Soset ljubezenskih ljubezenski Ppnsmr čustev čustvo Sosmr . . . Materina materin Psnzei ljubezen ljubezen Sozei , , , če če Vd je biti Gp-ste-n prava pravi Ppnzei , , , ne ne L zahteva zahtevati Ggvste povračila povračilo Soser ; ; ; spolna spolen Ppnzei ljubezen ljubezen Sozei pa pa Vp pričakuje pričakovati Ggnste neposredni neposreden Ppnmetd odmev odmev Sometn svojega svoj Zp-ser dajanja dajanje Soser . . . Zahteva zahtevati Ggvste , , , da da Vd ji on Zotzed--k vsaka vsak Zc-zei vloga vloga Sozei prinese prinesti Ggdste visoke visok Ppnzmt obresti obresti Sozmt , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n sprejemanje sprejemanje Sosei čustev čustvo Sosmr ljubljene ljubljen Pdnzer osebe oseba Sozer pogoj pogoj Somei , , , da da Vd se se Zp------k še še L naprej naprej Rsn lahko lahko Rsn daje dajati Ggnste v v Dm polni poln Ppnzem meri mera Sozem , , , brez brez Dr kakršnegakoli kakršenkoli Zz-mer zadržka zadržek Somer . . . Zato zato Vp je biti Gp-ste-n težje težek Pppsei sprejemati sprejemati Ggnn spolno spolen Ppnzet ljubezen ljubezen Sozet ; ; ; ta ta Zk-zei sili siliti Ggnste človeka človek Sometd k k Dd ljubezenski ljubezenski Ppnzed dejavnosti dejavnost Sozed . . .

DIPL. dipl. O PRAVNIK pravnik Somei ; ; ; M M O ; ; ; nemški nemški Ppnmeid , , , angleški angleški Ppnmeid , , , hrvaški hrvaški Ppnmeid ; ; ; gorenjska gorenjski Ppnzei , , , ljubljanska ljubljanski Ppnzei , , , celjska celjski Ppnzei , , , posavska posavski Ppnzei ; ; ; ; ; ; NAKLO Naklo Slsei ; ; ; poznavanje poznavanje Sosei delovanja delovanje Soser ekonomskih ekonomski Ppnmmr tokov tok Sommr , , , tranzicija tranzicija Sozei , , , vodstvene vodstven Ppnzmi sposobnosti sposobnost Sozmi ; ; ; ; ; ; gospodarstvo gospodarstvo Sosei - - - zunanja zunanji Ppnzei trgovina trgovina Sozei , , , prehrambno prehramben Ppnsei področje področje Sosei ; ; ; ; ; ; kreativno kreativno Rsn ; ; ; strokovno strokovno Rsn ; ; ; specialist specialist Somei , , , koordinator koordinator Somei , , , višji visok Pppmeid vodja vodja Somei , , , poslovodni poslovoden Ppnmeid organ organ Somei ; ; ; 60920 60920 Kag

13.15Ivan 13.15Ivan Np Potrč Potrč Slmei : : : Krefli Krefli Slmei , , , posnetek posnetek Somei predstave predstava Sozer SNG SNG Slser Drame drama Sozer Maribor Maribor Slmei ( ( ( VPS VPS Slmei 13.20 13.20 Kag ) ) )

MILANO Milano Slmei - - - Videoposnetke videoposnetek Sommt nesrečnega nesrečen Ppnmer poleta polet Somer v v Dm italijanskem italijanski Ppnsem mestecu mestece Sosem Cavalese Cavalese Slmei , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n trčenje trčenje Sosei z z Do vrvjo vrv Sozeo žičnice žičnica Sozer terjalo terjati Ggnd-es 20 20 Kag smrtnih smrten Ppnzmr žrtev žrtev Sozmr , , , so biti Gp-stm-n na na Dt ukaz ukaz Sometn mornariškega mornariški Ppnmet častnika častnik Sometd Chandlerja Chandler Somer Seagreavesa Seagreaves Slmer uničili uničiti Ggdd-mm . . . Častnik častnik Somei je biti Gp-ste-n pilotu pilot Somed svetoval svetovati Ggvd-em , , , naj naj Vd se se Zp------k znebi znebiti Ggdste videotraku videotrak Somer in in Vp to ta Zk-set je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn na na Dm sodnem soden Ppnmem procesu proces Somem priznal priznati Ggdd-em kot kot Vd priča priča Sozei . . . Ta ta Zk-mei videoposnetek videoposnetek Somei bi biti Gp-g namreč namreč Vp po po Dm izjavah izjava Sozmm državnega državen Ppnser tožilstva tožilstvo Soser lahko lahko Rsn dokazal dokazati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n reaktivno reaktiven Ppnsei letalo letalo Sosei letelo leteti Ggnd-es prehitro prehitro Rsn in in Vp prenizko prenizko Rsn . . .

407 407 Kag bo biti Gp-pte-n na na Dt trg trg Sometn prišel priti Ggdd-em marca marec Somer prihodnje prihodnji Ppnset leto leto Soset , , , najprej najprej Rsn kot kot Vd limuzina limuzina Sozei , , , potem potem Rsn še še L kot kot Vd kombi kombi Somei . . . V v Dt Slovenijo Slovenija Slzet bo biti Gp-pte-n zapeljal zapeljati Ggdd-em dva dva Kbgmdt meseca mesec Somdt kasneje kasno Rsr , , , torej torej Rsn maja maj Somer , , , verjetno verjetno Rsn bosta biti Gp-ptd-n takrat takrat Rsn na na Dt voljo volja Sozet že že L obe oba Zc-zdi različici različica Sozdi . . . Proti proti Dd koncu konec Somed leta leto Soser bo biti Gp-pte-n na na Dt voljo volja Sozet še še L kupejevska kupejevski Ppnzei različica različica Sozei . . . Cene cena Sozmi ? ? ? Podobne podoben Ppnzmi tistim tisti Zk-zmd , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n jih on Zotmmt--k že že L napovedali napovedati Ggdd-mm , , , torej torej Vp približno približno Rsn 4,5 4,5 Kag milijona milijon Somer tolarjev tolar Sommr za za Dt najcenejše poceni Ppsmmt modele model Sommt . . .

Le le L ena en Kbzzei stvar stvar Sozei nas jaz Zop-mt lahko lahko Rsn reši rešiti Ggdste pred pred Do prihajajočo prihajajoč Ppnzeo neumnostjo neumnost Sozeo v v Dm obliki oblika Sozem novele novela Sozer zakona zakon Somer : : : da da Vd bodo biti Gp-ptm-n slovenski slovenski Ppnmmi poslanci poslanec Sommi vse ves Zc-set skupaj skupaj Rsn poslali poslati Ggdd-mm tja tja Rsn , , , kamor kamor Vd spada spadati Ggnste - - - v v Dt koš koš Sometn za za Dt smeti smet Sozmt . . . To ta Zk-sei pa pa Vp utegne utegniti Ggvste biti biti Gp-n , , , tudi tudi L glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd se se Zp------k nekateri nekateri Zn-mmi med med Do njimi on Zotmmo občasno občasno Rsn pojavijo pojaviti Ggdstm na na Dm straneh stran Sozmm kronike kronika Sozer , , , kar kar Rsn verjetno verjeten Ppnsei ... ... ...

Land Land Slmei Rover Rover Slmei Freelander Freelander Slmei Td4 Td4 N , , , Land Land Slmei Rover Rover Slmei Defender Defender Slmei Td5 Td5 N , , , Land Land Slmei Rover Rover Slmei Discovery Discovery Slmei Td5 Td5 N , , , Range Range Slmei Rover Rover Slmei 3.0 3.0 Kag V6 V6 N D D Somei

» » » Jih on Zotmmt--k bomo biti Gp-ppm-n pač pač L morali morati Ggnd-mm prepričati prepričati Ggdn v v Dt nasprotno nasproten Ppnset , , , « « « je biti Gp-ste-n trdno trdno Rsn dejal dejati Ggdd-em Alarih Alarih Slmei . . . A a Vp ko ko Vd je biti Gp-ste-n Jordan Jordan Slzet prijel prijeti Ggdd-em za za Dt roko roka Sozet in in Vp jo on Zotzet--k odvedel odvesti Ggdd-em v v Dt zgradbo zgradba Sozet , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n spraševal spraševati Ggnd-em , , , kako kako Rsn jim on Zotmmd--k bo biti Gp-pte-n to ta Zk-sei sploh sploh L uspelo uspeti Ggdd-es . . .

» » » Se se Zp------k strinjam strinjati Ggnspe , , , « « « je biti Gp-ste-n odvrnil odvrniti Ggdd-em neznani neznan Ppnmeid terorist terorist Somei . . . » » » Osebno osebno Rsn se se Zp------k morava morati Ggnspd srečati srečati Ggdn . . . Čez čez Dt eno en Kbzzet uro ura Sozet te ti Zod-et--k bomo biti Gp-ppm-n pobrali pobrati Ggdd-mm na na Dm mostu most Somem 9-75 9-75 Kag . . . « « «

» » » Povedala povedati Ggdd-ez sem biti Gp-spe-n ti ti Zod-ed--k , , , kaj kaj Zv-set mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n rekla reči Ggdd-ez , , , « « « je biti Gp-ste-n mehko mehko Rsn odvrnila odvrniti Ggdd-ez Ali Ali Slzei . . . » » » Nihče nihče Zl-mei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n sposoben sposoben Ppnmein pobegniti pobegniti Ggdn pred pred Do CRP CRP Slmeo , , , se se Zp------k noče hoteti Ggnste-d obremenjevati obremenjevati Ggnn z z Do ljudmi človek Sommo , , , ki ki Vd niso biti Gp-stm-d . . . « « « Pogledala pogledati Ggdd-ez je biti Gp-ste-n v v Dt Vranino Vranin Psnzet smer smer Sozet , , , a a Vp dekle dekle Sosei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es vsaj vsaj L na na Dt videz videz Sometn povsem povsem Rsn zatopljeno zatopljen Pdnsei v v Dt terminal terminal Sometn . . . » » » Ko ko Vd smo biti Gp-spm-n odšli oditi Ggdd-mm iz iz Dr laboratorija laboratorij Somer , , , sploh sploh L ni biti Gp-ste-d hotela hoteti Ggnd-ez vzeti vzeti Ggdn s z Do sabo se Zp---o še še L drugih drug Kbzmmr poskusnih poskusen Ppnmmr primerkov primerek Sommr . . . « « «

Kez Kez Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n skušal skušati Ggnd-em otresti otresti Ggdn dolgočasja dolgočasje Soser , , , a a Vp to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es tako tako Rsn preprosto preprost Ppnsei , , , saj saj Vp mu on Zotmed--k je jesti Ggnste potem potem Rsn , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k drugi drug Kbzmmi odpravili odpraviti Ggdd-mm na na Dt zmenek zmenek Sometn z z Do Avalon Avalon Slzeo , , , preostalo preostati Ggdd-es le le L , , , da da Vd je biti Gp-ste-n skrbel skrbeti Ggnd-em za za Dt Maščevalko Maščevalka Slzet . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser , , , da da Vd ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n prinesel prinesti Ggdd-em zajtrk zajtrk Sometn in in Vp kosilo kosilo Soset , , , je biti Gp-ste-n še še L štirikrat štirikrat Rsn preveril preveriti Ggdd-em , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n z z Do njo on Zotzeo , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez vsakič vsakič Rsn priključena priključen Pdnzei na na Dt svojo svoj Zp-zet virtualno virtualen Ppnzet čelado čelada Sozet ali ali Vp pa pa Vp na na Dt računalniški računalniški Ppnmetd terminal terminal Sometn . . . Kljub kljub Dd Kezovim Kezov Psnmmd poskusom poskus Sommd ni biti Gp-ste-d z z Do njim on Zotmeo spregovorila spregovoriti Ggdd-ez niti niti L besedice besedica Sozer in in Vp kot kot Vd vedno vedno Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n vprašal vprašati Ggdd-em , , , ali ali Vp bo biti Gp-pte-n sploh sploh L kdaj kdaj Rsn spet spet Rsn zaživela zaživeti Ggdd-ez normalno normalen Ppnset življenje življenje Soset . . . Zmajal zmajati Ggdd-em je biti Gp-ste-n z z Do glavo glava Sozeo , , , se se Zp------k vrnil vrniti Ggdd-em v v Dt dnevno dneven Ppnzet sobo soba Sozet in in Vp si se Zp---d--k na na Dm Nutromacu Nutromac Slmem naročil naročiti Ggdd-em prigrizek prigrizek Sometn . . .

» » » Nič nič Zl-sei ne ne L pomaga pomagati Ggvste , , , « « « mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n povedala povedati Ggdd-ez . . . » » » Ojačeno ojačen Pdnsei steklo steklo Sosei . . . « « « Maščevalko Maščevalka Slzet je biti Gp-ste-n dvignila dvigniti Ggdd-ez nad nad Dt oblake oblak Sommt plina plin Somer . . . Deklici deklica Sozed so biti Gp-stm-n pomodrele pomodreti Ggdd-mz ustnice ustnica Sozmi . . . Začela začeti Ggdd-ez se se Zp------k je biti Gp-ste-n dušiti dušiti Ggnn . . . » » » Umira umirati Ggnste , , , « « « je biti Gp-ste-n mehko mehko Rsn dejala dejati Ggdd-ez Vrana Vrana Slzei . . . » » » Doza doza Sozei je biti Gp-ste-n premočna močen Ppnzei . . . « « «

» » » Oblak oblak Somei , , , kako kako Rsn si biti Gp-sde-n mogel moči Ggnd-em ? ? ? « « « Avalonin Avalonin Psnzei glas glas Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em brezupno brezupno Rsn zbegan zbegan Pdnmein . . .

Ali Ali Slzei je biti Gp-ste-n Navu Nav Slmed pomagala pomagati Ggvd-ez do do Dr stene stena Sozer , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn naslonil nasloniti Ggdd-em nanjo name Zotzet--z . . . Potem potem Rsn je biti Gp-ste-n sedla sesti Ggdd-ez ob ob Dt njegove njegov Zstzmtem noge noga Sozmt . . . Od od Dr vožnje vožnja Sozer se se Zp------k je biti Gp-ste-n počutila počutiti Ggnd-ez umazano umazan Pdnzet , , , obtolčeno obtolčen Pdnzet in in Vp neverjetno neverjetno Rsn utrujeno utrujen Pdnzet . . . Luciel Luciel Slmei si biti Zp---d--k je biti Gp-ste-n dajal dajati Ggnd-em opravka opravek Somer s z Do ključavnico ključavnica Sozeo , , , Avalon Avalon Slzei pa pa Vp jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n ščitila ščititi Ggnd-ez s z Do pištolo pištola Sozeo . . .

Klic klic Somei je biti Gp-ste-n prišel priti Ggdd-em kmalu kmalu Rsn po po Dm svitu svit Somem . . . Alarih Alarih Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n ob ob Dm piskanju piskanje Sosem komunikacijske komunikacijski Ppnzer enote enota Sozer zaspano zaspano Rsn spravil spraviti Ggdd-em pokonci pokonci Rsn in in Vp se se Zp------k zehaje zehaje Rd oglasil oglasiti Ggdd-em . . .

Alverstead Alverstead Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em videti videti Ggvn šokiran šokiran Pdnmein , , , Adam Adam Slmei Hammond Hammond Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n hitro hitro Rsn pogledal pogledati Ggdd-em doktorja doktor Sometd . . . Kaldenove Kaldenov Psnzmi oči oči Sozmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k jezno jezno Rsn zožile zožiti Ggdd-mz , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n spregovoril spregovoriti Ggdd-em z z Do mirnim miren Ppnmeo glasom glas Someo . . .

» » » Preden preden Vd začnete začeti Ggdsdm , , , « « « ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n prekinila prekiniti Ggdd-ez Avalon Avalon Slzei , , , » » » bi biti Gp-g nekaj nekaj Zn-set predlagala predlagati Ggvd-ez . . . « « « Obrnili obrniti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n se se Zp------k k k Dd njej on Zotzed , , , ona on Zotzei pa pa Vp je biti Gp-ste-n nadaljevala nadaljevati Ggnd-ez : : : » » » Če če Vd boste biti Gp-pdm-n ... ... ... . . . če če Vd bomo biti Gp-ppm-n Vrano Vrana Slzet poskusili poskusiti Ggdd-mm rešiti rešiti Ggdn , , , se se Zp------k bosta biti Gp-ptd-n morala morati Ggnd-dm Ali Ali Slmei in in Vp Luciel Luciel Slmei izuriti izuriti Ggdn v v Dm ravnanju ravnanje Sosem z z Do orožjem orožje Soseo , , , jaz jaz Zop-ei pa pa Vp tudi tudi L . . . « « «

Trditev trditev Sozei je biti Gp-ste-n morda morda L samo samo L malo malo Rsn pretirana pretiran Ppnzei - - - že že L blagajni blagajna Sozed carske carski Ppnzer Rusije Rusija Slzer je biti Gp-ste-n kar kar Rsn petina petina Sozei prihodkov prihodek Sommr pritekala pritekati Ggnd-ez od od Dr proizvodnje proizvodnja Sozer in in Vp prodaje prodaja Sozer vodke vodka Sozer - - - vsekakor vsekakor L pa pa Vp drži držati Ggnste vsaj vsaj L zrno zrno Sosei splošne splošen Ppnzer resnice resnica Sozer . . . Vojskovati vojskovati Ggnn se se Zp------k ne ne L da dati Ggdste , , , ne ne L bi biti Gp-g se se Zp------k plačala plačati Ggdd-ez cena cena Sozei . . . Celo celo L če če Vd se se Zp------k v v Dm imenu ime Sosem vrline vrlina Sozer vojskuje vojskovati Ggnste proti proti Dd kaki kak Zv-zed razvadi razvada Sozed . . .

Predvsem predvsem L so biti Gp-stm-n varnejši varen Pppmmi od od Dr pri pri Dm nas jaz Zop-mm najbolj najbolj Rsn pogosto pogosto Rsn predpisanih predpisan Pdnsmr nesteroidnih nesteroiden Ppnsmr protivnetnih protivneten Ppnsmr zdravil zdravilo Sosmr ? ? ?

Ti ti Zk-mmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n vsaj vsaj L v v Dm tretjini tretjina Sozem primerov primer Sommr lahko lahko Rsn zadovoljni zadovoljen Ppnmmi s z Do paracetamolom paracetamol Someo , , , drugi drug Kbzmmi lahko lahko Rsn dobijo dobiti Ggdstm bistveno bistveno Rsn varnejši varen Pppmetd nesteroidni nesteroiden Ppnmetd antirevmatik antirevmatik Sometn od od Dr najbolj najbolj Rsn toksičnega toksičen Ppnmer . . . Koksibi koksib Sommi te ti Zod-et--k ne ne L zaščitijo zaščititi Ggdstm , , , če če Vd imaš imeti Ggnsde-n težave težava Sozmt z z Do ledvicami ledvica Sozmo , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k imajo imeti Ggnstm-n številni številen Ppnmmi bolniki bolnik Sommi , , , dvigujejo dvigovati Ggnstm krvni krven Ppnmetd tlak tlak Sometn . . . Sicer sicer Rsn pa pa Vp smo biti Gp-spm-n naredili narediti Ggdd-mm začetni začeten Ppnmetd kompromis kompromis Sometn , , , kar kar Zz-sei bo biti Gp-pte-n verjetno verjetno Rsn sčasoma sčasoma Rsn stvari stvar Sozmt malo malo Rsn olajšalo olajšati Ggdd-es . . . Vendar vendar Vp pa pa Vp če če Vd bodo biti Gp-ptm-n študije študija Sozmi še še L naprej naprej Rsn prikazovale prikazovati Ggnd-mz , , , da da Vd so biti Gp-stm-n samo samo L za za Dt polovico polovica Sozet varnejši varen Pppmmi , , , je biti Gp-ste-n vprašanje vprašanje Sosei , , , ali ali Vp jih on Zotmmt--k bomo biti Gp-ppm-n obdržali obdržati Ggdd-mm na na Dm listi lista Sozem . . .

Komajda komajda Rsn spočet spočet Pdnmein je biti Gp-ste-n projekt projekt Somei že že L zajadral zajadrati Ggdd-em v v Dt težave težava Sozmt . . . Graditelji graditelj Sommi orgel orgle Sozmr so biti Gp-stm-n se se Zp------k prepirali prepirati Ggnd-mm glede glede Dr vprašanja vprašanje Soser , , , kako kako Rsn bi biti Gp-g moral morati Ggnd-em biti biti Gp-n inštrument inštrument Somei napravljen napravljen Pdnmein , , , da da Vd bi biti Gp-g prestal prestati Ggdd-em tako tako Rsn dolgotrajno dolgotrajen Ppnzet obremenitev obremenitev Sozet . . . Cageologi cageolog Sommi so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k bili biti Gp-d-mm neenotni neenoten Ppnmmi , , , kako kako Rsn bi biti Gp-g Organ2 Organ2 N časovno časovno Rsn raztegnili raztegniti Ggdd-mm na na Dt več veliko Rsr kot kot Vd šest šest Kbg-mt stoletij stoletje Sosmr in in Vp ga on Zotmet--k pri pri Dm pri pri Dm tem ta Zk-mem muzikalično muzikalično Rsn primerno primerno Rsn aranžirali aranžirati Ggvd-mm . . .

Politik politik Somei ali ali Vp druga drug Kbzzei javna javen Ppnzei oseba oseba Sozei je biti Gp-ste-n res res Rsn toliko toliko Rsn prisotna prisoten Ppnzei v v Dm zavesti zavest Sozem državljanov državljan Sommr , , , kolikor kolikor Vd se se Zp------k pojavlja pojavljati Ggnste na na Dm televiziji televizija Sozem , , , ko ko Vd zgine zginiti Ggvste iz iz Dr televizije televizija Sozer , , , pa pa Vp zgine zginiti Ggvste tudi tudi L iz iz Dr zavesti zavest Sozer občinstva občinstvo Soser . . . Ne ne L smemo smeti Ggnspm pa pa Vp pozabiti pozabiti Ggdn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n slika slika Sozei le le L posrednik posrednik Somei , , , ki ki Vd simulira simulirati Ggvste njegovo njegov Zstzetem prisotnost prisotnost Sozet . . . Samo samo L izgleda izgledati Ggnste tako tako Rsn , , , da da Vd nekdo nekdo Zn-mei izgine izginiti Ggdste iz iz Dr javnega javen Ppnser življenja življenje Soser , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n izginil izginiti Ggdd-em z z Dr ekranov ekran Sommr . . . V v Dm resnici resnica Sozem ga on Zotmer--k ni biti Gp-ste-d na na Dm ekranih ekran Sommm zato zato Rsn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n izginil izginiti Ggdd-em iz iz Dr javnega javen Ppnser življenja življenje Soser . . .

Zapornik zapornik Somei z z Do najdaljšim dolg Ppsmeo stažem staž Someo , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n na na Dm vesti vest Sozem vsaj vsaj L pet pet Kbg-mt žensk ženska Sozmr , , , bi biti Gp-g moral morati Ggnd-em zadihati zadihati Ggdn na na Dm prostosti prostost Sozem leta leto Soser 2014 2014 Kag - - - Svoje svoj Zp-zmt žrtve žrtev Sozmt je biti Gp-ste-n skuril skuriti Ggdd-em v v Dm krušni krušen Ppnzem peči peč Sozem

George George Slmei Bush Bush Slmei ml. ml. O , , , aktualni aktualen Ppnmeid ameriški ameriški Ppnmeid predsednik predsednik Somei , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n zahihital zahihitati Ggdd-em , , , ko ko Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n veliki velik Ppnmeid puran puran Somei , , , imenovan imenovan Pdnmein Svoboda svoboda Sozei , , , kavsnil kavsniti Ggdd-em v v Dt pas pas Sometn . . . Bilo biti Gp-d-es je biti Gp-ste-n v v Dm začetku začetek Somem tedna teden Somer v v Dm vrtu vrt Somem vrtnic vrtnica Sozmr pri pri Dm Beli bel Ppnzem hiši hiša Sozem , , , tri trije Kbgmmt dni dan Sommt pred pred Do zahvalnim zahvalen Ppnmeo dnevom dan Someo . . . Predsednik predsednik Somei Bush Bush Slmei je biti Gp-ste-n Svobodi svoboda Sozed podelil podeliti Ggdd-em amnestijo amnestija Sozet , , , in in Vp to ta Zk-sei zato zato Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm lahko lahko Rsn milijoni milijon Sommi drugih drug Kbzmmr puranov puran Sommr žrtvovani žrtvovan Pdnmmi na na Dt mizo miza Sozet Američanov Američan Slmmr , , , ki ki Vd se se Zp------k po po Dm tradiciji tradicija Sozem zahvaljujejo zahvaljevati Ggnstm za za Dt preživetje preživetje Soset . . . V v Dm Beli bel Ppnzem hiši hiša Sozem se se Zp------k je biti Gp-ste-n tako tako Rsn kot kot Vd vsako vsak Zc-set leto leto Soset s z Do puranovo puranov Psnzeo pomilostitvijo pomilostitev Sozeo sprožil sprožiti Ggdd-em ritual ritual Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n Američanom Američan Slmmd sila sila Rsn pri pri Dm srcu srce Sosem . . . Letos letos Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n s z Do praznikom praznik Someo sploh sploh L pohiteli pohiteti Ggdd-mm in in Vp vsem ves Zc-mmd nekako nekako Rsn omogočili omogočiti Ggdd-mm , , , da da Vd se se Zp------k po po Dm tragičnih tragičen Ppnmmm dogodkih dogodek Sommm 11. 11. Kav septembra september Somer še še L bolj bolj Rsn zbližajo zbližati Ggdstm in in Vp z z Do druženjem druženje Soseo za za Do bogato bogato Rsn obloženimi obložen Pdnzmo mizami miza Sozmo še še L bolj bolj Rsn poudarijo poudariti Ggdstm potrebo potreba Sozet po po Dm toplini toplina Sozem in in Vp strpnosti strpnost Sozem v v Dm medsebojnih medsebojen Ppnmmm odnosih odnos Sommm . . . Čimprej čimprej Rsn in in Vp čimbolj čimbolj Rsn združeni združen Pdnmmi v v Dm nesreči nesreča Sozem . . . Hitenje hitenje Sosei s z Do praznikom praznik Someo je biti Gp-ste-n seveda seveda L povezano povezan Pdnsei tudi tudi L s z Do čemernim čemeren Ppnseo licem lice Soseo gospe gospa Sozer Ekonomije ekonomija Sozer . . . Zahvalni zahvalen Ppnmeid dan dan Somei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp tudi tudi L štart štart Somei za za Dt pohod pohod Sometn po po Dm trgovinah trgovina Sozmm , , , za za Dt shopping shopping Sometn . . . Shop Shop Nj till till Nj you you Nj drop drop Nj , , , kupuj kupovati Ggnvde , , , dokler dokler Vd ne ne L zlezeš zlesti Ggdsde skupaj skupaj Rsn . . . Trgovci trgovec Sommi na na Dt ves ves Zc-met glas glas Sometn ponujajo ponujati Ggnstm velike velik Ppnmmt predpraznične predprazničen Ppnmmt popuste popust Sommt . . . Začetek začetek Somei recesije recesija Sozer , , , strah strah Somei pred pred Dt krizo kriza Sozet tudi tudi L pospešuje pospeševati Ggnste čredni čreden Ppnmetd nagon nagon Sometn - - - in in Vp povečuje povečevati Ggnste gnečo gneča Sozet za za Do praznično prazničen Ppnzeo mizo miza Sozeo . . . Čeprav čeprav Vd vlada vladati Ggnste strah strah Somei pred pred Do letenjem letenje Soseo , , , so biti Gp-stm-n letala letalo Sosmi te ta Zk-mmt dni dan Sommt nabito nabito Rsn polna poln Ppnsmi . . . Svojci svojec Sommi z z Dr vseh ves Zc-mmr koncev konec Sommr celine celina Sozer in in Vp sveta svet Somer hitijo hiteti Ggnstm na na Dt svoje svoj Zp-mmt domove dom Sommt , , , da da Vd se se Zp------k zberejo zbrati Ggdstm za za Dt praznik praznik Sometn in in Vp skupaj skupaj Rsn razkosajo razkosati Ggdstm purana puran Sometd ter ter Vp se se Zp------k nato nato Rsn zahvalijo zahvaliti Ggdstm Bogu bog Somed , , , staršem starš Sommd , , , prijateljem prijatelj Sommd za za Dt vse ves Zc-set , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n dobrega dober Ppnser na na Dm svetu svet Somem . . . Tokrat tokrat Rsn gre iti Ggvste zahvala zahvala Sozei v v Dm sila sila Rsn močnem močen Ppnmem patriotičnem patriotičen Ppnmem podtonu podton Somem tudi tudi L vsem ves Zc-mmd tistim tisti Zk-mmd , , , ki ki Vd tolčejo tolči Ggnstm boj boj Sometn s z Do teroristi terorist Sommo in in Vp terorizmom terorizem Someo . . .

Seveda seveda L zdravniki zdravnik Sommi ne ne L zanikajo zanikati Ggdstm vrednosti vrednost Sozer psihiatrije psihiatrija Sozer in in Vp pomena pomen Somer svojih svoj Zp-mmr kolegov kolega Sommr , , , ki ki Vd se se Zp------k ukvarjajo ukvarjati Ggnstm s z Do tem ta Zk-seo , , , nastopajo nastopati Ggnstm le le L proti proti Dd nekakšnemu nekakšen Zn-med kultu kult Somed , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n obdal obdati Ggdd-em psihiatre psihiater Sommt . . . V v Dm sedanjem sedanji Ppnmem New New Slmem Yorku York Slmem boste biti Gp-pdm-n le le L s z Do težavo težava Sozeo srečali srečati Ggdd-mm človeka človek Sometd - - - pravijo praviti Ggvstm - - - ki ki Vd se se Zp------k vam ti Zod-md ne ne L bi biti Gp-g takoj takoj Rsn potožil potožiti Ggdd-em , , , da da Vd trpi trpeti Ggnste zaradi zaradi Dr tega ta Zk-mer ali ali Vp onega oni Zk-mer kompleksa kompleks Somer , , , ali ali Vp ki ki Vd ne ne L bi biti Gp-g govoril govoriti Ggnd-em o o Dm svojem svoj Zp-mem » » » notranjem notranji Ppnmem boju boj Somem « « « . . .

Na na Dm trgih trg Sommm oblačil oblačilo Sosmr , , , pralnih pralen Ppnmmr praškov prašek Sommr in in Vp športne športen Ppnzer opreme oprema Sozer vplivajo vplivati Ggnstm na na Dt nakupno nakupen Ppnzet odločitev odločitev Sozet še še L drugi drug Kbzmmi dejavniki dejavnik Sommi : : : blagovna blagoven Ppnzei znamka znamka Sozei , , , ime ime Sosei proizvajalca proizvajalec Somer , , , kakovost kakovost Sozei blaga blago Soser , , , modne moden Ppnzmi smernice smernica Sozmi ; ; ; cena cena Sozei je biti Gp-ste-n manj manj Rsn pomembna pomemben Ppnzei . . .

Na na Dm katerem kateri Zv-mem trgu trg Somem srečuješ srečevati Ggnsde popolno popoln Ppnzet oziroma oziroma Vp svobodno svoboden Ppnzet konkurenco konkurenca Sozet ? ? ? Opiši opisati Ggdvde jo on Zotzet--k . . .

Ukvarjal ukvarjati Ggnd-em se se Zp------k bom biti Gp-ppe-n samo samo L še še L orožjem orožje Soseo , , , drogami droga Sozmo in in Vp ilegalnimi ilegalen Ppnmmo prebežniki prebežnik Sommo . . .

Skupina skupina Sozei držav država Sozmr po po Dm višini višina Sozem BDP BDP Somer na na Dt prebivalcaDelež prebivalcaDelež Np svetovnega svetoven Ppnser prebivalstvavisok15države prebivalstvavisok15države Np v v Dm razvoju85 razvoju85 Np

Ravnovesna ravnovesen Ppnzei mezda mezda Sozei se se Zp------k oblikuje oblikovati Ggnste v v Dm presečišču presečišče Sosem povpraševanja povpraševanje Soser in in Vp ponudbe ponudba Sozer . . . Če če Vd je biti Gp-ste-n povpraševanje povpraševanje Sosei po po Dm delovni deloven Ppnzem sili sila Sozem veliko velik Ppnsei ali ali Vp ponudba ponudba Sozei majhna majhen Ppnzei , , , se se Zp------k bo biti Gp-pte-n mezda mezda Sozei povečala povečati Ggdd-ez . . . In in Vp nasprotno nasprotno Rsn , , , če če Vd je biti Gp-ste-n ob ob Dm danem dan Pdnsem povpraševanju povpraševanje Sosem ponudba ponudba Sozei delovne deloven Ppnzer sile sila Sozer velika velik Ppnzei , , , so biti Gp-stm-n mezde mezda Sozmi majhne majhen Ppnzmi . . .

» » » Dobil dobiti Ggdd-em sem biti Gp-spe-n dobro dobro Rsn plačano plačan Pdnzet službo služba Sozet na na Dm drugem drug Kbzmem koncu konec Somem države država Sozer . . . Prihodnji prihodnji Ppnmetd teden teden Sometn se se Zp------k selimo seliti Ggnspm . . . « « «

Realna realen Ppnzei obrestna obresten Ppnzei mera mera Sozei je biti Gp-ste-n negativna negativen Ppnzei , , , torej torej Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n tvoja tvoj Zsdzeie kupna kupen Ppnzei moč moč Sozei zmanjšala zmanjšati Ggdd-ez . . .

V v Dm katerem kateri Zv-mem primeru primer Somem bi biti Gp-g najel najeti Ggdd-em precej precej Rsn drago drag Ppnset rodovitno rodoviten Ppnset zemljišče zemljišče Soset za za Dt gojenje gojenje Soset jagod jagoda Sozmr ? ? ?

Podlaga podlaga Sozei košarica košarica Sozei v v Dm vodnem voden Ppnmem tisku tisk Somem , , , v v Dm njej on Zotzem hrana hrana Sozei , , , pijača pijača Sozei , , , obleka obleka Sozei , , , kozmetika kozmetika Sozei … … … . . .

C. C. O Von von Nj Bar Bar Slmei : : : The The Nj Commmon Commmon Nj European European Nj Law Law Nj of of Nj Torts Torts Nj , , , Claredon Claredon Slmei Press Press Slmei Oxford Oxford Slmei 2000 2000 Kag

Nedopustno nedopusten Ppnsei ravnanje ravnanje Sosei je biti Gp-ste-n ravnanje ravnanje Sosei človeka človek Somer , , , ki ki Vd se se Zp------k ne ne L sklada skladati Ggnste s z Do pravili pravilo Sosmo pravnega praven Ppnmer reda red Somer . . . Človek človek Somei lahko lahko Rsn povzroči povzročiti Ggdste škodo škoda Sozet tako tako Rsn , , , da da Vd nekaj nekaj Zn-set stori storiti Ggdste ali ali Vp pa pa Vp ne ne L stori storiti Ggdste nečesa nekaj Zn-ser , , , kar kar Zz-set bi biti Gp-g moral morati Ggnd-em storiti storiti Ggdn , , , torej torej Rsn opusti opustiti Ggdste dolžno dolžen Ppnset ravnanje ravnanje Soset . . . Najpogosteje pogosto Rss prekrši prekršiti Ggdste pravno praven Ppnzet normo norma Sozet , , , ki ki Vd varuje varovati Ggnste interes interes Sometn oškodovanca oškodovanec Somer ali ali Vp oškodovanke oškodovanka Sozer . . . Ker ker Vd njegovo njegov Zstseiem ravnanje ravnanje Sosei nasprotuje nasprotovati Ggnste predpisom predpis Sommd , , , pravimo praviti Ggvspm da da Vd je biti Gp-ste-n protipravno protipraven Ppnsei . . . Zato zato Vp se se Zp------k včasih včasih Rsn med med Do predpostavkami predpostavka Sozmo za za Dt obstoj obstoj Sometn odškodninske odškodninski Ppnzer obveznosti obveznost Sozer navaja navajati Ggnste kar kar Rsn protipravno protipraven Ppnsei ravnanje ravnanje Sosei , , , toda toda Vp ta ta Zk-mei pojem pojem Somei je biti Gp-ste-n ožji ozek Pppmeid od od Dr nedopustnega nedopusten Ppnser ravnanja ravnanje Soser , , , saj saj Vp včasih včasih Rsn pravni praven Ppnmeid red red Somei predvideva predvidevati Ggnste odškodninske odškodninski Ppnzmt posledice posledica Sozmt že že L za za Dt primer primer Sometn , , , če če Vd kdo kdo Zv-mei prekrši prekršiti Ggdste poslovne posloven Ppnmmt običaje običaj Sommt ali ali Vp moralna moralen Ppnsmt načela načelo Sosmt . . .

( ( ( 2 2 Kag ) ) ) Višina višina Sozei odškodnine odškodnina Sozer za za Dt nepremoženjsko nepremoženjski Ppnzet škodo škoda Sozet je biti Gp-ste-n odvisna odvisen Ppnzei od od Dr pomena pomen Somer prizadete prizadet Pdnzmi dobrine dobrina Sozer in in Vp namena namen Somer te ta Zk-zer odškodnine odškodnina Sozer , , , ne ne L sme smeti Ggnste pa pa Vp podpirati podpirati Ggnn teženj težnja Sozmr , , , ki ki Vd niso biti Gp-stm-d združljive združljiv Ppnzmi z z Do njeno njen Zstzeoez naravo narava Sozeo in in Vp namenom namen Someo . . .

To ta Zk-set , , , da da Vd je biti Gp-ste-n treba treba Rsn tudi tudi L pri pri Dm vrnitvi vrnitev Sozem v v Dt prejšnje prejšnji Ppnset stanje stanje Soset paziti paziti Ggnn , , , da da Vd se se Zp------k povrne povrniti Ggdste vsa ves Zc-zei škoda škoda Sozei , , , in in Vp nič nič Zl-sei več veliko Rsr ali ali Vp manj manj Rsn , , , ilustrira ilustrirati Ggvste primer primer Somei , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem je biti Gp-ste-n sodišče sodišče Sosei naložilo naložiti Ggdd-es toženi tožen Pdnzed stranki stranka Sozed , , , da da Vd na na Dm stanovanjski stanovanjski Ppnzem hiši hiša Sozem in in Vp na na Dm gospodarskem gospodarski Ppnsem poslopju poslopje Sosem odstrani odstraniti Ggdste obstoječo obstoječ Ppnzet kritino kritina Sozet in in Vp jo on Zotzet--k nadomesti nadomestiti Ggdste z z Do novo nov Ppnzeo . . . Vrhovno vrhoven Ppnsei sodišče sodišče Sosei RS RS Slzer je biti Gp-ste-n v v Dm svoji svoj Zp-zem sodbi sodba Sozem Sodba sodba Sozei Vrhovnega vrhoven Ppnser sodišča sodišče Soser RS RS Slzer , , , opr. opr. O št. št. O 426/96 426/96 Kag z z Dr dne dan Somer 11. 11. Kav 9. 9. Kav 1996 1996 Kag

Tudi tudi L tožnici tožnica Sozed , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pred pred Do nesrečo nesreča Sozeo gospodinjila gospodinjiti Ggnd-ez in in Vp se se Zp------k ukvarjala ukvarjati Ggnd-ez s z Do šivanjem šivanje Soseo kot kot Vd postransko postranski Ppnzeo dejavnostjo dejavnost Sozeo , , , je biti Gp-ste-n ta ta Zk-met dohodek dohodek Sometn upoštevalo upoštevati Ggvd-es , , , ne ne L glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , če če Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em prijavljen prijavljen Pdnmein upravnemu upraven Ppnmed organu organ Somed ali ali Vp ne ne L , , , je biti Gp-ste-n pa pa Vp razveljavilo razveljaviti Ggdd-es izpodbijano izpodbijan Pdnzet sodbo sodba Sozet zato zato Rsn , , , ker ker Vd nižje nizek Pppsei sodišče sodišče Sosei pri pri Dm določanju določanje Sosem višine višina Sozer izgubljenega izgubljen Pdnmer zaslužka zaslužek Somer ni biti Gp-ste-d upoštevalo upoštevati Ggvd-es vseh ves Zc-zmr okoliščin okoliščina Sozmr , , , ki ki Vd vplivajo vplivati Ggnstm na na Dt zaslužek zaslužek Sometn , , , tudi tudi L davčnih davčen Ppnzmr obveznosti obveznost Sozmr . . . Sklep sklep Somei Vrhovnega vrhoven Ppnser sodišča sodišče Soser RS RS Slzer , , , opr. opr. O št. št. O II II Krg Ips Ips O 554/96 554/96 Kag z z Dr dne dan Somer 9. 9. Kav 4. 4. Kav 1998 1998 Kag

Pravkar pravkar Rsn obrazloženo obrazložen Pdnsei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n sodišče sodišče Sosei druge drug Kbzzer stopnje stopnja Sozer z z Do izpodbijanim izpodbijan Pdnmeo delom del Someo sodbe sodba Sozer zmotno zmotno Rsn uporabilo uporabiti Ggdd-es materialno materialen Ppnset pravo pravo Soset , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr ugoditve ugoditev Sozer pritožbi pritožba Sozed tožene tožen Pdnzer stranke stranka Sozer zavrnilo zavrniti Ggdd-es zahtevka zahtevek Somdt tretje tretji Kbvzer in in Vp četrte četrti Kbvzer tožnice tožnica Sozer . . . Pri pri Dm revizijskem revizijski Ppnmem preskusu preskus Somem izpodbijane izpodbijan Pdnzer sodbe sodba Sozer se se Zp------k je biti Gp-ste-n ob ob Dm tem ta Zk-sem izkazalo izkazati Ggdd-es , , , da da Vd so biti Gp-stm-n izpolnjeni izpolnjen Pdnmmi pogoji pogoj Sommi za za Dt ugoditev ugoditev Sozet reviziji revizija Sozed na na Dm podlagi podlaga Sozem določbe določba Sozer 1. 1. Kav odstavka odstavek Somer 395. 395. Kav člena člen Somer ZPP ZPP Slmer / / / 77 77 Kag , , , tj. tj. O s z Do spremembo sprememba Sozeo izpodbijane izpodbijan Pdnzer sodbe sodba Sozer . . . Tožena tožen Pdnzei stranka stranka Sozei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp izpodbijala izpodbijati Ggnd-ez sodbo sodba Sozet prve prvi Kbvzer stopnje stopnja Sozer glede glede Dr odločitve odločitev Sozer o o Dm zahtevkih zahtevek Sommm teh ta Zk-zdr dveh dva Kbgzdr tožnic tožnica Sozdr le le L z z Do razlogi razlog Sommo v v Dm mejah meja Sozmm uveljavljanega uveljavljan Pdnmer pritožbenega pritožben Ppnmer razloga razlog Somer zmotne zmoten Pdnzer uporabe uporaba Sozer materialnega materialen Ppnser prava pravo Soser . . . Sodišče sodišče Sosei druge drug Kbzzer stopnje stopnja Sozer je biti Gp-ste-n tako tako Rsn opravilo opraviti Ggdd-es preskus preskus Sometn sodbe sodba Sozer prve prvi Kbvzer stopnje stopnja Sozer v v Dm celotnem celoten Ppnmem zahtevanem zahtevan Pdnmem obsegu obseg Somem . . . Dejanska dejanski Ppnzei podlaga podlaga Sozei sodbe sodba Sozer prve prvi Kbvzer stopnje stopnja Sozer pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dm tem ta Zk-mem delu del Somem vsebovala vsebovati Ggnd-ez ugotovitve ugotovitev Sozmt vseh ves Zc-smr , , , po po Dm materialnem materialen Ppnsem pravu pravo Sosem potrebnih potreben Ppnsmr dejstev dejstvo Sosmr ; ; ; da da Vd sta biti Gp-std-n tožnici tožnica Sozdi imeli imeti Ggnd-dz stroške strošek Sommt z z Do žalno žalen Ppnzeo obleko obleka Sozeo , , , vencem venec Someo in in Vp cvetjem cvetje Soseo ; ; ; da da Vd so biti Gp-stm-n potrebni potreben Ppnmmi stroški strošek Sommi žalnih žalen Ppnsmr oblačil oblačilo Sosmr znašali znašati Ggnd-mm 15.000,00 15.000,00 Kag SIT SIT O za za Dt vsako vsak Zc-zet ; ; ; da da Vd so biti Gp-stm-n vsaki vsak Zc-zed utemeljeno utemeljeno Rsn nastali nastal Ppnmmi stroški strošek Sommi venca venec Somer in in Vp cvetja cvetje Soser v v Dm znesku znesek Somem 10.000,00 10.000,00 Kag SIT SIT O . . . Pri pri Dm tako tako Rsn ugotovljeni ugotovljen Pdnzem dejanski dejanski Ppnzem podlagi podlaga Sozem , , , pri pri Dm ugotovljeni ugotovljen Pdnzem odškodninski odškodninski Ppnzem odgovornosti odgovornost Sozem tožene tožen Pdnzer stranke stranka Sozer za za Dt dve dva Kbgzdt tretjini tretjina Sozdt škode škoda Sozer iz iz Dr obravnavanega obravnavan Pdnmer škodnega škoden Ppnmer dogodka dogodek Somer in in Vp pri pri Dm prej prej Rsn obrazloženi obrazložen Pdnzem podlagi podlaga Sozem za za Dt sporno sporen Ppnset odškodninsko odškodninski Ppnset upravičenje upravičenje Soset teh ta Zk-zdr dveh dva Kbgzdr tožnic tožnica Sozdr - - - je biti Gp-ste-n pravilna pravilen Ppnzei uporaba uporaba Sozei materialnega materialen Ppnser prava pravo Soser narekovala narekovati Ggnd-ez odločitev odločitev Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n glede glede Dr teh ta Zk-zdr dveh dva Kbgzdr tožnic tožnica Sozdr pomenila pomeniti Ggvd-ez sodba sodba Sozei prve prvi Kbvzer stopnje stopnja Sozer . . . Ob ob Dm neizpodbijanem neizpodbijan Ppnmem citiranem citiran Pdnmem delu del Somem dejanske dejanski Ppnzer podlage podlaga Sozer sodbe sodba Sozer prve prvi Kbvzer stopnje stopnja Sozer bi biti Gp-g zato zato Vp sodišče sodišče Sosei druge drug Kbzzer stopnje stopnja Sozer moralo morati Ggnd-es zavrniti zavrniti Ggdn pritožbo pritožba Sozet tožene tožen Pdnzer stranke stranka Sozer proti proti Dd obsodilnemu obsodilen Ppnmed delu del Somed sodbe sodba Sozer prve prvi Kbvzer stopnje stopnja Sozer glede glede Dr zahtevkov zahtevek Sommr tedanjih tedanji Ppnzdr tretje tretji Kbvzer in in Vp četrte četrti Kbvzer tožnice tožnica Sozer - - - in in Vp obenem obenem Rsn v v Dm tem ta Zk-mem delu del Somem potrditi potrditi Ggdn sodbo sodba Sozet prve prvi Kbvzer stopnje stopnja Sozer . . . Ko ko Vd sodišče sodišče Sosei druge drug Kbzzer stopnje stopnja Sozer zaradi zaradi Dr zmotne zmoten Pdnzer uporabe uporaba Sozer materialnega materialen Ppnser prava pravo Soser ni biti Gp-ste-d tako tako Rsn odločilo odločiti Ggdd-es , , , je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es treba treba Rsn na na Dm podlagi podlaga Sozem določbe določba Sozer 1. 1. Kav odst. odst. O 395. 395. Kav člena člen Somer ZPP ZPP Slmer ugoditi ugoditi Ggdn reviziji revizija Sozed teh ta Zk-mmr dveh dva Kbgzdr tožnic tožnica Sozdr s z Do spremembo sprememba Sozeo sodbe sodba Sozer druge drug Kbzzer stopnje stopnja Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n razvidna razviden Ppnzei iz iz Dr izreka izrek Somer revizijske revizijski Ppnzer sodbe sodba Sozer . . .

Sodišča sodišče Sosmi v v Dm evropskih evropski Ppnzmm državah država Sozmm ugotavljajo ugotavljati Ggnstm obseg obseg Sometn škode škoda Sozer na na Dt različne različen Ppnmmt načine način Sommt , , , ki ki Vd vodijo voditi Ggnstm od od Dr velike velik Ppnzer arbitrarnosti arbitrarnost Sozer ( ( ( npr. npr. O v v Dm Španiji Španija Slzem in in Vp na na Dm Poljskem Poljsko Slsem ) ) ) , , , do do Dr poudarjene poudarjen Pdnzer individualizacije individualizacija Sozer ( ( ( npr. npr. O v v Dm Luksemburgu Luksemburg Slmem , , , kjer kjer Vd oškodovanca oškodovanec Sometd pregledajo pregledati Ggdstm trije trije Kbgmmi zdravniki zdravnik Sommi ) ) ) . . . V v Dm večini večina Sozem evropskih evropski Ppnzmr držav država Sozmr imajo imeti Ggnstm-n izdelane izdelan Pdnmmt kriterije kriterij Sommt , , , na na Dm podlagi podlaga Sozem katerih kateri Zv-mmr ugotavljajo ugotavljati Ggnstm obseg obseg Sometn škode škoda Sozer in in Vp jo on Zotzet--k vrednotijo vrednotiti Ggnstm . . . V v Dm nekaterih nekateri Zn-zmm državah država Sozmm imajo imeti Ggnstm-n sistem sistem Sometn predpisanih predpisan Pdnmmr ali ali Vp priporočenih priporočen Pdnmmr zneskov znesek Sommr za za Dt posamezne posamezen Ppnzmt poškodbe poškodba Sozmt ( ( ( npr. npr. O v v Dm Belgiji Belgija Slzem , , , na na Dm Danskem Dansko Slsem , , , Finskem Finsko Slsem , , , Portugalskem Portugalsko Slsem , , , v v Dm Italiji Italija Slzem in in Vp na na Dm Švedskem Švedsko Slsem ) ) ) , , , pri pri Dm čemer kar Zz-sem v v Dm marsikateri marsikateri Zn-zem državi država Sozem sodišča sodišče Sosmi določijo določiti Ggdstm odškodnino odškodnina Sozet po po Dm dnevih dan Sommm ležanja ležanje Soser in in Vp bolnišničnega bolnišničen Ppnser zdravljenja zdravljenje Soser ( ( ( npr. npr. O v v Dm Belgiji Belgija Slzem , , , na na Dm Danskem Dansko Slsem , , , v v Dm Luksemburgu Luksemburg Slmem in in Vp v v Dm sosednji sosednji Ppnzem Hrvaški Hrvaška Slzem ) ) ) , , , na na Dm Norveškem Norveško Slsem pa pa Vp so biti Gp-stm-n izoblikovali izoblikovati Ggdd-mm natančne natančen Ppnzmt tabele tabela Sozmt , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm upoštevajo upoštevati Ggvstm starost starost Sozet oškodovanca oškodovanec Somer in in Vp odstotek odstotek Sometn invalidnosti invalidnost Sozer zaradi zaradi Dr poškodbe poškodba Sozer . . . V v Dm drugih drug Kbzzmm državah država Sozmm ( ( ( npr. npr. O Anglija Anglija Slzei , , , Avstrija Avstrija Slzei , , , Nemčija Nemčija Slzei , , , Nizozemska Nizozemska Slzei in in Vp druge drug Kbzzmi ) ) ) izhajajo izhajati Ggnstm iz iz Dr modela model Somer precedenčnih precedenčen Ppnmmr primerov primer Sommr . . . Kljub kljub Dd različnemu različen Ppnmed pristopu pristop Somed , , , pa pa Vp pridejo priti Ggdstm do do Dr podobnih podoben Ppnmmr rezultatov rezultat Sommr . . . Tako tako Rsn bo biti Gp-pte-n npr. npr. O italijanski italijanski Ppnmeid pravnik pravnik Somei ugotovil ugotoviti Ggdd-em obseg obseg Sometn škode škoda Sozer iz iz Dr zdravniškega zdravniški Ppnser mnenja mnenje Soser in in Vp ga on Zotmet--k ovrednotil ovrednotiti Ggdd-em na na Dm podlagi podlaga Sozem tabel tabela Sozmr , , , angleški angleški Ppnmeid pravnik pravnik Somei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n izhajal izhajati Ggnd-em iz iz Dr opisa opis Somer škode škoda Sozer in in Vp bo biti Gp-pte-n nato nato Rsn na na Dm podlagi podlaga Sozem zdravniškega zdravniški Ppnser mnenja mnenje Soser poiskal poiskati Ggdd-em podobne podoben Ppnmmt primere primer Sommt v v Dm sodni soden Ppnzem praksi praksa Sozem . . . W. W. O V. V. O H. H. O Rogers Rogers Slmei s z Do sodelavci sodelavec Sommo : : : Damages Damages Nj for for Nj Non Non Nj - - - Pecuniary Pecuniary Nj Loss Loss Nj in in Nj a a Nj Comparative Comparative Nj Perspective Perspective Nj , , , v v Dm zbirki zbirka Sozem Tort Tort Nj and and Nj insurance insurance Nj Law Law Nj , , , Vol vol O . . . 2 2 Kag , , , Springer Springer Slmei , , , Dunaj Dunaj Slmei - - - New New Slmei York York Slmei , , , 2000 2000 Kag , , , str. str. O 275 275 Kag

Človekova človekov Ppnsmi negativna negativen Ppnsmi čustva čustvo Sosmi in in Vp občutenja občutenje Sosmi se se Zp------k kažejo kazati Ggnstm v v Dm različnih različen Ppnzmm pojavnih pojaven Ppnzmm oblikah oblika Sozmm . . . Zakonodajalec zakonodajalec Somei v v Dm 179. 179. Kav členu člen Somem OZ OZ Slmer navaja navajati Ggnste telesne telesen Ppnzmt bolečine bolečina Sozmt , , , duševne duševen Ppnzmt bolečine bolečina Sozmt ali ali Vp strah strah Sometn . . . Te ta Zk-zmi nastanejo nastati Ggdstm zaradi zaradi Dr različnih različen Ppnmmr vzrokov vzrok Sommr in in Vp se se Zp------k pojavljajo pojavljati Ggnstm v v Dm različnih različen Ppnzmm oblikah oblika Sozmm . . . V v Dm prvem prvi Kbvmem odstavku odstavek Somem 179. 179. Kav člena člen Somer OZ OZ Slmer navaja navajati Ggnste tiste tisti Zk-zmt oblike oblika Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k je biti Gp-ste-n uveljavil uveljaviti Ggdd-em že že L 200. 200. Kav člen člen Somei ZOR ZOR Slmer in in Vp sicer sicer Vp : : :

V v Dm zvezi zveza Sozem s z Do preventivnim preventiven Ppnseo cepljenjem cepljenje Soseo pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dm zavrnilo zavrniti Ggdd-es pritožbo pritožba Sozet staršev starš Sommr proti proti Dd odločbi odločba Sozed Zdravstvenega zdravstven Ppnmer inšpektorata inšpektorat Somer RS RS Slzer , , , Sklep sklep Somei Vrhovnega vrhoven Ppnser sodišča sodišče Soser RS RS Slzer , , , I I Krg Up up O 593/01 593/01 Kag z z Dr dne dan Somer 13 13 Np . . . 6. 6. Kav 2001 2001 Kag

Ustava ustava Sozei v v Dm 39. 39. Kav členu člen Somem URS URS Slmei zagotavlja zagotavljati Ggnste pravico pravica Sozet do do Dr svobodnega svoboden Ppnser izražanja izražanje Soser z z Do naslednjim naslednji Ppnmeo besedami beseda Sozmo : : :

Vrhovno vrhoven Ppnsei sodišče sodišče Sosei RS RS Slzer je biti Gp-ste-n strožje strogo Rsr presojalo presojati Ggnd-es kršitev kršitev Sozet , , , če če Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em poseg poseg Somei povzročen povzročen Pdnmein v v Dt komercialne komercialen Ppnmmt namene namen Sommt , , , npr. npr. O ko ko Vd je biti Gp-ste-n toženec toženec Somei delal delati Ggnd-em reklamo reklama Sozet za za Dt svojo svoj Zp-zet knjigo knjiga Sozet s z Do tem ta Zk-seo , , , da da Vd je biti Gp-ste-n objavljal objavljati Ggnd-em izvlečke izvleček Sommt besedila besedilo Soser , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n posegala posegati Ggnd-ms v v Dt zasebnost zasebnost Sozet . . . Podobno podoben Ppnset stališče stališče Soset je biti Gp-ste-n zavzelo zavzeti Ggdd-es tudi tudi L Sodišče sodišče Sosei za za Dt človekove človekov Ppnzmt pravice pravica Sozmt pri pri Dm SE SE Slmem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n sestavke sestavek Sommt komercialne komercialen Ppnzer vsebine vsebina Sozer strožje strogo Rsr presojalo presojati Ggnd-es od od Dr tistih tisti Zk-mmr s z Do politično političen Ppnzeo vsebino vsebina Sozeo . . . primerjaj primerjati Ggnvde odločitev odločitev Sozet v v Dm zadevi zadeva Sozem Dudgeon Dudgeon Slmei proti proti Dd Združenemu združen Pdnsed kraljestvu kraljestvo Sosed in in Vp M. M. O Janis Janis Slmei in in Vp drugi drug Kbzmmi : : : European European Nj Human Human Nj Rights Rights Nj Law Law Nj , , , Text Text Nj and and Nj Materials Materials Nj , , , Claredon Claredon Slmei press press Slmei , , , Oxford Oxford Slmei 1995 1995 Kag

Tožena tožen Pdnzei stranka stranka Sozei je biti Gp-ste-n skušala skušati Ggnd-ez svoje svoj Zp-set ravnanje ravnanje Soset opredeliti opredeliti Ggdn kot kot Vd obrambo obramba Sozet svojih svoj Zp-mmr upravičenih upravičen Pdnmmr interesov interes Sommr zaradi zaradi Dr zatrjevano zatrjevano Rsn neupravičenih neupravičen Ppnzmr tožnikovih tožnikov Psnzmr trditev trditev Sozmr o o Dm nezakonito nezakonito Rsn vodenem voden Pdnmem disciplinskem disciplinski Ppnmem postopku postopek Somem . . . Na na Dt neutemeljenost neutemeljenost Sozet takega tak Zk-mer ugovora ugovor Somer sta biti Gp-std-n obširno obširno Rsn in in Vp pravilno pravilno Rsn odgovorili odgovoriti Ggdd-ds že že L obe oba Zc-sdi nižji nizek Pppsdi sodišči sodišče Sosdi , , , med med Do drugim drug Kbzseo tudi tudi L z z Do ugotovitvijo ugotovitev Sozeo , , , da da Vd bi biti Gp-g tožena tožen Pdnzei stranka stranka Sozei zadostila zadostiti Ggdd-ez potrebam potreba Sozmd svoje svoj Zp-zer obrambe obramba Sozer že že L s z Do pošiljatvijo pošiljatev Sozeo same sam Ppnzer odločbe odločba Sozer sodišča sodišče Soser združenega združen Pdnmer dela del Somer , , , da da Vd torej torej Rsn ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es prav prav L nobene noben Zl-zer upravičene upravičen Pdnzer potrebe potreba Sozer za za Dt pošiljanje pošiljanje Soset samega sam Ppnser psihiatrovega psihiatrov Psnser izvedeniškega izvedeniški Ppnser mnenja mnenje Soser . . . V v Dm reviziji revizija Sozem na na Dt novo novo Rsn podana podan Pdnzei opredelitev opredelitev Sozei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n šlo iti Ggvd-es za za Dt obrambo obramba Sozet pravice pravica Sozer tožene tožen Pdnzer stranke stranka Sozer do do Dr njenega njen Zstmerez ugleda ugled Somer in in Vp dobrega dober Ppnser imena ime Soser , , , stvari stvar Sozer same sam Ppnzer prav prav L nič nič Rsn ne ne L spremeni spremeniti Ggdste . . . Odgovor odgovor Somei obeh oba Zc-sdr sodišč sodišče Sosmr je biti Gp-ste-n tudi tudi L pri pri Dm taki tak Zk-zem opredelitvi opredelitev Sozem pravic pravica Sozmr tožene tožen Pdnzer stranke stranka Sozer še še L vedno vedno Rsn pravilen pravilen Ppnmein in in Vp zadosten zadosten Ppnmein . . . Tožena tožen Pdnzei stranka stranka Sozei bi biti Gp-g lahko lahko Rsn in in Vp bi biti Gp-g tudi tudi L morala morati Ggnd-ez svojo svoj Zp-zet pravico pravica Sozet do do Dr ugleda ugled Somer in in Vp dobrega dober Ppnser imena ime Soser braniti braniti Ggnn tako tako Rsn , , , da da Vd ne ne L bi biti Gp-g kršila kršiti Ggvd-ez tožnikove tožnikov Psnzer temeljne temeljen Ppnzer človekove človekov Ppnzer pravice pravica Sozer do do Dr zasebnosti zasebnost Sozer . . . Njena njen Zstzeiez obramba obramba Sozei bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez dovolj dovolj Rsn uspešna uspešen Ppnzei in in Vp zadostna zadosten Ppnzei , , , če če Vd bi biti Gp-g jo on Zotzet--k izvedla izvesti Ggdd-ez na na Dt že že L opisani opisan Pdnmetd način način Sometn . . . Zato zato Vp niti niti L ni biti Gp-ste-d potrebno potreben Ppnsei opozarjati opozarjati Ggnn , , , da da Vd iz iz Dr tožnikove tožnikov Psnzer vloge vloga Sozer jasno jasno Rsn izhaja izhajati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n očitek očitek Somei o o Dm nezakonitem nezakonit Ppnsem vodenju vodenje Sosem disciplinskega disciplinski Ppnmer postopka postopek Somer naslovljen naslovljen Pdnmein na na Dt točno točno Rsn določenega določen Ppnmet posameznika posameznik Sometd in in Vp ne ne L na na Dt samo sam Ppnzet toženo tožen Pdnzet stranko stranka Sozet . . . " " "

Za za Dt to ta Zk-set je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez tožniku tožnik Somed prisojena prisojen Pdnzei doslej doslej Rsn najvišja visok Ppszei denarna denaren Ppnzei odškodnina odškodnina Sozei zaradi zaradi Dr posega poseg Somer v v Dt zasebnost zasebnost Sozet , , , čast čast Sozet in in Vp ugled ugled Sometn in in Vp sicer sicer Vp 19,2 19,2 Kag povprečnih povprečen Ppnzmr neto neto Ppnzmr plač plača Sozmr . . .

Kaže kazati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n zakonodajalec zakonodajalec Somei v v Dm 183. 183. Kav členu člen Somem OZ OZ Slmer ne ne L dovolj dovolj Rsn premišljeno premišljeno Rsn vnesel vnesti Ggdd-em določbo določba Sozet o o Dm denarni denaren Ppnzem odškodnini odškodnina Sozem pravni praven Ppnzed osebi oseba Sozed in in Vp s z Do tem ta Zk-seo po po Dm nepotrebnem nepotreben Ppnmem vnesel vnesti Ggdd-em zmedo zmeda Sozet v v Dt sistem sistem Sometn slovenskega slovenski Ppnser odškodninskega odškodninski Ppnser prava pravo Soser za za Dt nepremoženjsko nepremoženjski Ppnzet škodo škoda Sozet , , , ki ki Vd temelji temeljiti Ggnste na na Dm satisfakciji satisfakcija Sozem . . . Na na Dt take tak Zk-zmt nevarnosti nevarnost Sozmt smo biti Gp-spm-n že že L opozorili opozoriti Ggdd-mm v v Dm razdelku razdelek Somem IV IV Krg . . . 1. 1. Kav 2 2 Kag . . .

Vrhovno vrhoven Ppnsei sodišče sodišče Sosei RS RS Slzer je biti Gp-ste-n sprejelo sprejeti Ggdd-es pravno praven Ppnset mnenje mnenje Soset , , , da da Vd zavarovalnica zavarovalnica Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n na na Dm podlagi podlaga Sozem pravnomočne pravnomočen Ppnzer sodbe sodba Sozer , , , proti proti Dd kateri kateri Zv-zed je biti Gp-ste-n vložila vložiti Ggdd-ez revizijo revizija Sozet , , , plačala plačati Ggdd-ez odškodnino odškodnina Sozet zaradi zaradi Dr telesnih telesen Ppnzmr poškodb poškodba Sozmr in in Vp prizadetega prizadet Pdnser zdravja zdravje Soser , , , lahko lahko Rsn od od Dr oškodovanca oškodovanec Somer , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em del del Somei tožbenega tožben Ppnmer zahtevka zahtevek Somer v v Dm revizijskem revizijski Ppnmem postopku postopek Somem zavrnjen zavrnjen Pdnmein , , , utemeljeno utemeljeno Rsn zahteva zahtevati Ggvste vrnitev vrnitev Sozet preveč preveč Rsn plačanega plačan Pdnmer zneska znesek Somer . . . Pravna praven Ppnsmi mnenja mnenje Sosmi Vrhovnega vrhoven Ppnser sodišča sodišče Soser RS RS Slzer ( ( ( načelna načelen Ppnsmi pravna praven Ppnsmi mnenja mnenje Sosmi in in Vp pravna praven Ppnsmi mnenja mnenje Sosmi z z Dr občne občen Ppnzer seje seja Sozer ) ) ) , , , Ljubljana Ljubljana Slzei 2000 2000 Kag , , , št. št. O II II Krg , , , str. str. O 15 15 Kag

Seveda seveda L jih on Zotmmt--k rabimo rabiti Ggnspm . . . Višja visok Pppzei ko ko Vd je biti Gp-ste-n produkcija produkcija Sozei mleka mleko Soser , , , večkrat večkrat Rsn živina živina Sozei zboli zboleti Ggdste . . . Ampak ampak Vp mleko mleko Sosei zdravljene zdravljen Pdnzer živali žival Sozer ne ne L sme smeti Ggnste v v Dt promet promet Sometn , , , dokler dokler Vd se se Zp------k antibiotik antibiotik Somei izloča izločati Ggnste iz iz Dr njenega njen Zstserez telesa telo Soser . . . Dokler dokler Vd ne ne L mine miniti Ggdste t. t. O i. i. O karenca karenca Sozei . . . Veterinar veterinar Somei vsakega vsak Zc-met kmeta kmet Sometd pri pri Dm zdravljenju zdravljenje Sosem opozori opozoriti Ggdste na na Dt to ta Zk-set in in Vp vsak vsak Zc-mei kmet kmet Somei ima imeti Ggnste-n t. t. O i. i. O hlevsko hlevski Ppnzet knjigo knjiga Sozet , , , kamor kamor Vd se se Zp------k te ta Zk-zmi stvari stvar Sozmi zapisujejo zapisovati Ggnstm . . . Kloramfenikol kloramfenikol Somei je biti Gp-ste-n v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem že že L deset deset Kbg-mt let leto Sosmr prepovedan prepovedan Pdnmein za za Dt t. t. O i. i. O food food Sommt animals animals Sommt , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste za za Dt zdravljenje zdravljenje Soset živali žival Sozmr , , , ki ki Vd kakorkoli kakorkoli Rsn lahko lahko Rsn prihajajo prihajati Ggnstm v v Dt prehransko prehranski Ppnzet verigo veriga Sozet , , , bodisi bodisi Vp preko preko Dr mesa meso Soser bodisi bodisi Vp preko preko Dr mleka mleko Soser ali ali Vp jajc jajce Sosmr . . . Ostali ostal Ppnmmi se se Zp------k seveda seveda L uporabljajo uporabljati Ggnstm , , , največ veliko Rss za za Dt zdravljenje zdravljenje Soset vimenskih vimenski Ppnsmr obolenj obolenje Sosmr - - - mastitisa mastitis Somer . . .

Ob ob Dm pol pol Rsn devetih devet Kbg-mm zvečer zvečer Rsn sva biti Gp-spd-n zmenjena zmenjen Pdnmdi z z Do Igorjem Igor Slmeo Ribičem Ribič Slmeo , , , za za Dt katerega kateri Zv-met upam upati Ggnspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n več veliko Rsr kot kot Vd nekdanji nekdanji Ppnmeid kolega kolega Somei in in Vp zdajšni zdajšni Ppnmeid sodelavec sodelavec Somei . . . Zanesljiv zanesljiv Ppnmein garač garač Somei bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez najkrajša kratek Ppszei in in Vp najbanalnejša banalen Ppszei oznaka oznaka Sozei tega ta Zk-mer direktorja direktor Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n akademski akademski Ppnmeid slikar slikar Somei in in Vp je biti Gp-ste-n včasih včasih Rsn brusil brusiti Ggnd-em prste prst Sommt na na Dt Gu Gu Np - - - Gujevih Gujev Np klaviaturah klaviatura Sozmm . . . V v Dm njegovem njegov Zstmemem studiu studio Somem še še L zadnjič zadnjič Rsn pregledava pregledati Ggdspd grafično grafičen Ppnzet podobo podoba Sozet ovitka ovitek Somer za za Dt » » » Zadnji zadnji Ppnmetd koncert koncert Sometn « « « , , , novi nov Ppnmetd album album Sometn prekmalu prekmalu Rsn preminulega preminul Ppnmer pianista pianist Somer Acija Aci Slmer Bertonclja Bertoncelj Slmer . . .

Zakaj zakaj Rsn človek človek Somei , , , kot kot Vd ste biti Gp-sdm-n vi ti Zodmmi , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n uspel uspeti Ggdd-em v v Dm gledališču gledališče Sosem , , , na na Dm filmu film Somem , , , celo celo L v v Dm Hollywoodu Hollywood Slmem - - - še še L vedno vedno Rsn - - - snema snemati Ggnste plošče plošča Sozmt ? ? ?

To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n dobra dober Ppnzei zgodba zgodba Sozei . . . Na na Dt Krleževa Krležev Psnsmt povabila povabilo Sosmt sem biti Gp-spe-n pogosto pogosto Rsn prihajal prihajati Ggnd-em k k Dd njemu on Zotmed domov domov Rsn , , , sedela sedeti Ggnd-dm sva biti Gp-spd-n v v Dm njegovem njegov Zstmemem salonu salon Somem in in Vp se se Zp------k pogovarjala pogovarjati Ggnd-dm , , , no no L , , , večinoma večinoma Rsn je biti Gp-ste-n govoril govoriti Ggnd-em on on Zotmei , , , jaz jaz Zop-ei pa pa Vp sem biti Gp-spe-n poslušal poslušati Ggnd-em . . . Pila piti Ggnd-dm sva biti Gp-spd-n courvoisier courvoisier Sometn , , , v v Dm tistem tisti Zk-mem času čas Somem njegovo njegov Zstzetem najljubšo ljub Ppszet pijačo pijača Sozet , , , in in Vp nekega nek Zn-mer večera večer Somer mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n rekel reči Ggdd-em : : : » » » Poslušaj poslušati Ggnvde , , , ko ko Vd bom biti Gp-ppe-n umrl umreti Ggdd-em , , , kaj kaj Zv-set želiš želeti Ggnsde , , , da da Vd ti ti Zod-ed--k pustim pustiti Ggdspe ? ? ? « « « Jaz jaz Zop-ei pa pa Vp sem biti Gp-spe-n rekel reči Ggdd-em : : : kaj kaj Zv-set mi jaz Zop-ed--k lahko lahko Rsn pustite pustiti Ggdsdm ? ? ? » » » Imam imeti Ggnspe-n vse ves Zc-set . . . Imam imeti Ggnspe-n veliko veliko Rsn stvari stvar Sozmr , , , nisem biti Gp-spe-d bogat bogat Ppnmein , , , ampak ampak Vp imam imeti Ggnspe-n denar denar Sometn , , , slike slika Sozmt ... ... ... « « « Rekel reči Ggdd-em sem biti Gp-spe-n mu on Zotmed--k : : : dajte dati Ggdvdm mi jaz Zop-ed--k svoj svoj Zp-met klobuk klobuk Sometn . . . » » » Kaj kaj Zv-sei ti ti Zod-ed--k bo biti Gp-pte-n moj moj Zspmeie klobuk klobuk Somei ? ? ? « « « » » » Ko ko Vd umrete umreti Ggdsdm , , , ga on Zotmet--k bom biti Gp-ppe-n za za Dt vas ti Zod-mt sprehodil sprehoditi Ggdd-em čez čez Dt Trg trg Sometn republike republika Sozer . . . « « « V v Dm sobi soba Sozem je biti Gp-ste-n postalo postati Ggdd-es vse ves Zc-sei tiho tih Ppnsei . . . Obmolknil obmolkniti Ggdd-em je biti Gp-ste-n in in Vp me jaz Zop-et--k pogledal pogledati Ggdd-em in in Vp zdelo zdeti Ggnd-es se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n , , , da da Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n prek prek Dr obraza obraz Somer šinila šiniti Ggdd-ez smrt smrt Sozei . . . Zavladala zavladati Ggdd-ez je biti Gp-ste-n neprijetna neprijeten Ppnzei tišina tišina Sozei . . . Vedel vedeti Ggnd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd se se Zp------k njegovo njegov Zstseiem življenje življenje Sosei izteka iztekati Ggnste , , , jaz jaz Zop-ei pa pa Vp da da Vd bom biti Gp-ppe-n res res Rsn nosil nositi Ggnd-em njegov njegov Zstmetem klobuk klobuk Sometn na na Dm Trgu trg Somem republike republika Sozer . . . Čez čez Dt dve dva Kbgsdt leti leto Sosdt je biti Gp-ste-n umrl umreti Ggdd-em in in Vp poklical poklicati Ggdd-em me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n njegov njegov Zstmeiem dedič dedič Somei in in Vp rekel reči Ggdd-em : : : » » » Na na Dm koncu konec Somem oporoke oporoka Sozer piše pisati Ggnste : : : klobuk klobuk Sometn dobi dobiti Ggdste Rade Rade Slmei Šerbedžija Šerbedžija Slmei . . . « « « To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez prva prvi Kbvzei od od Dr njegovih njegov Zstzmrem stvari stvar Sozmr , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez predana predan Pdnzei naprej naprej Rsn . . .

» » » Med med Do prispelimi prispel Ppnzmo pobudami pobuda Sozmo so biti Gp-stm-n močno močno Rsn prevladovale prevladovati Ggnd-mz pobude pobuda Sozmi za za Dt presojo presoja Sozet pravilnosti pravilnost Sozer ravnanja ravnanje Soser strokovnih strokoven Ppnzmr delavk delavka Sozmr in in Vp delavcev delavec Sommr pri pri Dm urejanju urejanje Sosem stikov stik Sommr z z Do otroki otrok Sommo . . . Pošiljatelji pošiljatelj Sommi teh ta Zk-zmr pobud pobuda Sozmr so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm v v Dm večini večina Sozem očetje oče Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k pritožili pritožiti Ggdd-mm nad nad Do pristranskostjo pristranskost Sozeo centrov center Sommr za za Dt socialno socialen Ppnset delo delo Soset v v Dt korist korist Sozet mater mati Sozmr . . . Le le L v v Dm enem en Kbzmem primeru primer Somem je biti Gp-ste-n šlo iti Ggvd-es za za Dt mater mati Sozet , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n pritožila pritožiti Ggdd-ez zaradi zaradi Dr pristranskosti pristranskost Sozer centra center Somer v v Dt korist korist Sozet očeta oče Somer otrok otrok Sommr . . . Tako tako Rsn visok visok Ppnmein delež delež Somei teh ta Zk-zmr pobud pobuda Sozmr kaže kazati Ggnste , , , da da Vd imamo imeti Ggnspm-n na na Dm tem ta Zk-sem področju področje Sosem socialnega socialen Ppnser dela delo Soser opraviti opraviti Ggdn z z Do določenimi določen Ppnzmo spremembami sprememba Sozmo in in Vp trendi trend Sommo v v Dm družbi družba Sozem , , , ki ki Vd bi biti Gp-g jih on Zotmmt--k kazalo kazati Ggnd-es proučiti proučiti Ggdn . . . V v Dm enem en Kbzmem primeru primer Somem se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dt razsodišče razsodišče Soset obrnila obrniti Ggdd-ez mati mati Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n pritožila pritožiti Ggdd-ez zaradi zaradi Dr kršitev kršitev Sozmr pri pri Dm urejanju urejanje Sosem stikov stik Sommr z z Do otrokom otrok Someo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm rejniški rejniški Ppnzem oskrbi oskrba Sozem . . . Edina edini Ppnzei prispela prispel Ppnzei pobuda pobuda Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k ni biti Gp-ste-d nanašala nanašati Ggnd-ez na na Dt urejanje urejanje Soset stikov stik Sommr z z Do otroki otrok Sommo , , , opozarja opozarjati Ggnste na na Dt domnevne domneven Ppnzmt kršitve kršitev Sozmt socialnega socialen Ppnmer delavca delavec Somer v v Dm zaporu zapor Somem . . . « « «

Odvisno odvisen Ppnsei od od Dr vrste vrsta Sozer bolezni bolezen Sozer . . . Pri pri Dm ulkusni ulkusen Ppnzem bolezni bolezen Sozem , , , na na Dt primer primer Sometn , , , lahko lahko Rsn pride priti Ggdste do do Dr hudih hud Ppnzmr krvavitev krvavitev Sozmr . . . Možno možen Ppnsei je biti Gp-ste-n tudi tudi L predrtje predrtje Sosei ulkusa ulkus Somer ali ali Vp pa pa Vp zožitev zožitev Sozei prehoda prehod Somer iz iz Dr želodca želodec Somer v v Dt dvanajstnik dvanajstnik Sometn na na Dt nekaj nekaj Rsn milimetrov milimeter Sommr , , , ko ko Vd prehod prehod Somei hrane hrana Sozer skorajda skorajda L ni biti Gp-ste-d več več L mogoč mogoč Ppnmein . . . Kaj kaj Zv-set lahko lahko Rsn naredimo narediti Ggdspm ? ? ?

Pri pri Dm nas jaz Zop-mm je biti Gp-ste-n trend trend Somei teh ta Zk-zmr bolezni bolezen Sozmr v v Dm naraščanju naraščanje Sosem . . . Zakaj zakaj Rsn je biti Gp-ste-n tako tako Rsn , , , je biti Gp-ste-n težko težko Rsn reči reči Ggdn . . . Morda morda L na na Dt račun račun Sometn staranja staranje Soser populacije populacija Sozer , , , spremenjenih spremenjen Pdnzmr navad navada Sozmr , , , zlasti zlasti L glede glede Rsn uporabe uporaba Sozer zdravil zdravilo Sosmr . . . Ki ki Vd so biti Gp-stm-n po po Dm eni en Kbzzem strani stran Sozem dobra dober Ppnsmi , , , imajo imeti Ggnstm-n pa pa Vp žal žal Rsn veliko veliko Rsn stranskih stranski Ppnmmr učinkov učinek Sommr . . . Na na Dt primer primer Sometn zdravila zdravilo Sosmi proti proti Dd revmatizmu revmatizem Somed in in Vp strjevanju strjevanje Sosed krvi kri Sozer so biti Gp-stm-n tipičen tipičen Ppnmein primer primer Somei z z Do zapleti zaplet Sommo na na Dm področju področje Sosem prebavne prebaven Ppnzer cevi cev Sozer , , , ki ki Vd lahko lahko Rsn delajo delati Ggnstm hude hud Ppnzmt težave težava Sozmt . . .

Sto sto Kbg-mi let leto Sosmr potem potem Rsn , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n Wilhelm Wilhelm Slmei Conrad Conrad Slmei Röntgen Röntgen Slmei za za Dt odkritje odkritje Soset po po Dm njem on Zotmem poimenovanih poimenovan Pdnmmr žarkov žarek Sommr dobil dobiti Ggdd-em Nobelovo Nobelov Psnzet nagrado nagrada Sozet , , , pisateljevega pisateljev Psnser začudenja začudenje Soser skoraj skoraj L ni biti Gp-ste-d več več L mogoče mogoče Rsn ponoviti ponoviti Ggdn . . . Rentgenski rentgenski Ppnmmi aparati aparat Sommi so biti Gp-stm-n postali postati Ggdd-mm skoraj skoraj L tako tako Rsn pogosti pogost Ppnmmi kot kot Vd avtomati avtomat Sommi za za Dt fotografiranje fotografiranje Soset . . . A a Vp podobno podobno Rsn kot kot Vd takrat takrat Rsn strokovnjake strokovnjak Sommt zdaj zdaj Rsn preseneča presenečati Ggnste nova nov Ppnzei vrsta vrsta Sozei žarkov žarek Sommr - - - teraherčno teraherčen Ppnsei valovanje valovanje Sosei , , , imenovano imenovan Pdnsei tudi tudi L T T Somei - - - žarki žarek Sommi . . .

Radijske radijski Ppnzmt in in Vp tv tv Somei aparature aparatura Sozmt lahko lahko Rsn napajamo napajati Ggnspm iz iz Dr vrste vrsta Sozer alternativnih alternativen Ppnmmr električnih električen Ppnmmr virov vir Sommr , , , ki ki Vd nimajo imeti Ggnstm-d z z Do Elektro Elektro Slmei podjetjem podjetje Soseo nobene noben Zl-zer zveze zveza Sozer , , , torej torej Vp RTVS RTVS Slmei za za Dt njih on Zotmmt ne ne L ve vedeti Ggnste in in Vp se se Zp------k naročnina naročnina Sozei ne ne L plačuje plačevati Ggnste . . .

Vlada vlada Sozei pripravlja pripravljati Ggnste nove nov Ppnmmt ukrepe ukrep Sommt , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g omogočili omogočiti Ggdd-mm dostop dostop Sometn do do Dr zamrznjenih zamrznjen Pdnsmr sredstev sredstvo Sosmr varčevalcev varčevalec Sommr , , , vendar vendar Vp predvsem predvsem L z z Do namenom namen Someo oživiti oživiti Ggdn proizvodnjo proizvodnja Sozet , , , ne ne L pa pa Vp za za Dt nenadzorovano nenadzorovan Ppnzet porabo poraba Sozet prihrankov prihranek Sommr . . . Dosedanji dosedanji Ppnmmi argentinski argentinski Ppnmmi ukrepi ukrep Sommi pomenijo pomeniti Ggvstm kazen kazen Sozet za za Dt varčevalce varčevalec Sommt in in Vp nagrado nagrada Sozet za za Dt dolžnike dolžnik Sommt . . . Varčevalci varčevalec Sommi so biti Gp-stm-n izgubili izgubiti Ggdd-mm velik velik Ppnmetn del del Sometn privarčevanih privarčevan Pdnsmr dolarskih dolarski Ppnsmr sredstev sredstvo Sosmr in in Vp potencialne potencialen Ppnzmt obresti obresti Sozmt , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k dolžnikom dolžnik Sommd dolarski dolarski Ppnmmi dolgovi dolg Sommi zmanjšali zmanjšati Ggdd-mm za za Dt stopnjo stopnja Sozet devalvacije devalvacija Sozer . . . V v Dm nekaterih nekateri Zn-mmm sektorjih sektor Sommm , , , denimo deti Ggdvpm v v Dm gradbeništvu gradbeništvo Sosem in in Vp prometu promet Somem z z Do nepremičninami nepremičnina Sozmo , , , so biti Gp-stm-n dejavnosti dejavnost Sozmi povsem povsem Rsn zamrle zamreti Ggdd-mz . . .

Britanija Britanija Slzei , , , Avstralija Avstralija Slzei in in Vp Nova nov Ppnzei Zelandija Zelandija Slzei so biti Gp-stm-n se se Zp------k z z Do vsemi ves Zc-zmo silami sila Sozmo prizadevale prizadevati Ggnd-mz , , , da da Vd bi biti Gp-g Zimbabve Zimbabve Slmei - - - zaradi zaradi Dr političnega političen Ppnser nasilja nasilje Soser in in Vp gonje gonja Sozer proti proti Dd opoziciji opozicija Sozed , , , ki ki Vd spremljata spremljati Ggnstd kampanjo kampanja Sozet za za Dt predsedniške predsedniški Ppnzmt volitve volitev Sozmt - - - začasno začasno Rsn suspendirale suspendirati Ggvd-mz iz iz Dr članstva članstvo Soser organizacije organizacija Sozer . . . Afriške afriški Ppnzmi države država Sozmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k odločno odločno Rsn uprle upreti Ggdd-mz , , , ogorčene ogorčen Pdnzmi nad nad Do pritiskom pritisk Someo , , , da da Vd bi biti Gp-g jih on Zotzmt--k prisilili prisiliti Ggdd-mm v v Dt akcijo akcija Sozet . . . Nekatere nekateri Zn-zmi so biti Gp-stm-n celo celo L zagrozile zagroziti Ggdd-mz , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n protestno protestno Rsn zapustile zapustiti Ggdd-mz zasedanje zasedanje Soset , , , če če Vd bi biti Gp-g prevladalo prevladati Ggdd-es mnenje mnenje Sosei držav država Sozmr z z Do belim bel Ppnseo prebivalstvom prebivalstvo Soseo . . .

Kršenju kršenje Sosed reda red Somer in in Vp miru mir Somer se se Zp------k v v Dt nedeljo nedelja Sozet ni biti Gp-ste-d mogel moči Ggnd-em upreti upreti Ggdn niti niti Vp D. D. O M. M. O Pod pod Do nadzorstvom nadzorstvo Soseo je biti Gp-ste-n 54 54 Kag - - - letni leten Ppnmeid Ptujčan Ptujčan Slmei svojo svoj Zp-zet streznitev streznitev Sozet dočakal dočakati Ggdd-em na na Dm Policijski policijski Ppnzem postaji postaja Sozem Ptuj Ptuj Slmei . . .

V v Dt petek petek Sometn , , , 1. 1. Kav marca marec Somer , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n ob ob Dm 17.40 17.40 Kag v v Dm križišču križišče Sosem Meljske meljski Ppnzer ceste cesta Sozer in in Vp hitre hiter Ppnzer ceste cesta Sozer v v Dm Mariboru Maribor Slmem zgodila zgoditi Ggdd-ez prometna prometen Ppnzei nesreča nesreča Sozei , , , v v Dm kateri kateri Zv-mem sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm udeležena udeležen Ppnmdi starejša star Pppzei peška peška Sozei in in Vp voznik voznik Somei tovornega tovoren Ppnmer avtomobila avtomobil Somer vlačilca vlačilec Somer s z Do kabino kabina Sozeo modre moder Ppnzer barve barva Sozer . . . Morebitne morebiten Ppnmmt očividce očividec Sommt oziroma oziroma Vp priče priča Sozmt prosimo prositi Ggvspm , , , da da Vd se se Zp------k zaradi zaradi Dr razjasnitve razjasnitev Sozer okoliščin okoliščina Sozmr prometne prometen Ppnzer nesreče nesreča Sozer oglasijo oglasiti Ggdstm na na Dm Postaji Postaja Slzem prometne prometen Ppnzer policije policija Sozer Maribor Maribor Slmei , , , Ptujska ptujski Ppnzei cesta cesta Sozei 117 117 Kag , , , ali ali Vp po po Dm telefonu telefon Somem pokličejo poklicati Ggdstm številko številka Sozet 113 113 Kag . . .

Med med Do skupinami skupina Sozmo jekel jeklo Sosmr , , , ki ki Vd jih on Zotsmt--k čakajo čakati Ggnstm večje velik Pppzmi carine carina Sozmi , , , so biti Gp-stm-n tudi tudi L orodna oroden Ppnsmi jekla jeklo Sosmi iz iz Dr Koroške Koroška Slzer , , , predvsem predvsem L zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n v v Dm tej ta Zk-zem skupni skupni Nj tudi tudi L jeklo jeklo Sosei za za Dt ležaje ležaj Sommt . . . V v Dm Metalu metal Somem se se Zp------k zavedajo zavedati Ggnstm , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k brez brez Dr tega ta Zk-mer zahtevnega zahteven Ppnmer trga trg Somer slabo slabo Rsn godilo goditi Ggnd-es njihovemu njihov Zstmedm paradnemu paraden Ppnmed proizvodnemu proizvoden Ppnmed programu program Somed . . . Ravenčani Ravenčan Slmmi v v Dm ZDA ZDA Slzmm iztržijo iztržiti Ggdstm za za Dt tono tona Sozet jekla jeklo Soser od od Dr dva dva Kbgmdi tisoč tisoč Kbg-mi do do Dr tri trije Kbgmmi tisoč tisoč Kbg-mi dolarjev dolar Sommr , , , torej torej Vp celo celo L več veliko Rsr kot kot Vd na na Dm trgih trg Sommm Evropske evropski Ppnzer unije unija Sozer . . .

V v Dm 9. 9. Kav krogu krog Somem igre igra Sozer 3 3 Kag x x Somei 3 3 Kag plus plus Rsn 6 6 Kag so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz izžrebane izžreban Pdnzmi naslednje naslednji Ppnzmi številke številka Sozmi : : :

V v Dm zadnjem zadnji Ppnmem mesecu mesec Somem smo biti Gp-spm-n bili biti Gp-d-mm navajeni navajen Pdnmmi , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es ponedeljkovo ponedeljkov Psnsei trgovanje trgovanje Sosei bolj bolj Rsn zadržano zadržan Pdnsei in in Vp ugotavljali ugotavljati Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n stagnacijo stagnacija Sozet delniških delniški Ppnmmr tečajev tečaj Sommr . . . Minule minul Ppnzmi objave objava Sozmi nerevidiranih nerevidiran Ppnsmr poslovnih posloven Ppnsmr poročil poročilo Sosmr pa pa Vp so biti Gp-stm-n okrepile okrepiti Ggdd-mz povpraševanje povpraševanje Soset in in Vp včeraj včeraj Rsn je biti Gp-ste-n na na Dm trgu trg Somem vladal vladati Ggnd-em zmeren zmeren Ppnmein optimizem optimizem Somei . . . Vrednost vrednost Sozei indeksa indeks Somer SBI SBI Somei 20 20 Kag je biti Gp-ste-n višja visok Pppzei za za Dt tri trije Kbgzmt desetine desetina Sozmt , , , bila biti Gp-d-ez bi biti Gp-g pa pa Vp še še L višja visok Pppzei , , , če če Vd bi biti Gp-g izločili izločiti Ggdd-mm negativni negativen Ppnmetd učinek učinek Sometn tečaja tečaj Somer delnic delnica Sozmr Banke banka Sozer Koper Koper Slmei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n znašla znajti Ggdd-ez v v Dm " " " poprevzemnem poprevzemen Ppnmem vakumu vakumu Somem " " " . . . Dnevni dneven Ppnmeid promet promet Somei je biti Gp-ste-n na na Dt račun račun Sometn večjih velik Pppmmr svežnjev sveženj Sommr z z Do republiškimi republiški Ppnzmo obveznicami obveznica Sozmo presegel preseči Ggdd-em milijardo milijarda Sozet tolarjev tolar Sommr , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n realni realen Ppnmeid promet promet Somei pod pod Do povprečjem povprečje Soseo . . .

Ravnatelj ravnatelj Somei zavrača zavračati Ggnste tudi tudi L vse ves Zc-mmt očitke očitek Sommt na na Dt razredničarko razredničarka Sozet ter ter Vp z z Do ugotovitvijo ugotovitev Sozeo šolskega šolski Ppnmer inšpektorata inšpektorat Somer dokazuje dokazovati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n šola šola Sozei v v Dm primeru primer Somem Filipa Filip Slmer Kodriča Kodrič Slmer ravnala ravnati Ggnd-ez korektno korektno Rsn . . . Vsi ves Zc-mmi skupaj skupaj Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm zvezane zvezan Pdnzmt roke roka Sozmt , , , ker ker Vd niso biti Gp-stm-d mogli moči Ggnd-mm storiti storiti Ggdn ničesar nič Zl-ser , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n ugotovili ugotoviti Ggdd-mm , , , da da Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es za za Dt Filipa Filip Slmetd vendarle vendarle Vp najbolje dobro Rss , , , da da Vd se se Zp------k prešola prešolati Ggdste na na Dt šolo šola Sozet s z Do prilagojenim prilagojen Pdnmeo programom program Someo . . .

Knjige knjiga Sozmi o o Dm Harryju Harry Slmem Potterju Potter Slmem po po Dm novem nov Ppnsem v v Dm Bolgariji Bolgarija Slzem niso biti Gp-stm-d več več L zaželene zaželen Ppnzmi . . . Pa pa Vp ne ne L , , , da da Vd otroci otrok Sommi ne ne L bi biti Gp-g segali segati Ggnd-mm po po Dm njih on Zotzmm ; ; ; tudi tudi L v v Dm Bolgariji Bolgarija Slzem je biti Gp-ste-n mladi mlad Ppnmeid čarodej čarodej Somei junak junak Somei številka številka Sozei ena en Kbzzei . . . Bolgarska bolgarski Ppnzei cerkev cerkev Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n popularne popularen Ppnzmt knjige knjiga Sozmt o o Dm Harryju Harry Slmem Potterju Potter Slmem označila označiti Ggdd-ez kot kot Vd duhovni duhoven Ppnmetd aids aids Sometn za za Dt bralce bralec Sommt , , , saj saj Vp naj naj L bi biti Gp-g oslabile oslabiti Ggdd-mz imunski imunski Ppnmetd sistem sistem Sometn proti proti Dd črni črn Ppnzed magiji magija Sozed in in Vp jih on Zotmmt--k napravile napraviti Ggdd-mz dovzetnejše dovzeten Pppmmt za za Dt zlo zlo Soset . . .

Trenutno trenutno Rsn se se Zp------k s z Do prizadevanji prizadevanje Sosmo za za Dt vstop vstop Sometn Slovenije Slovenija Slzer v v Dt Nato Nato Slmetn strinja strinjati Ggnste 44,6 44,6 Kag odstotka odstotek Somer Slovencev Slovenec Slmmr ( ( ( januarja januar Somer jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es 48 48 Kag odstotkov odstotek Sommr ) ) ) , , , 36,2 36,2 Kag odstotka odstotek Somer jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n proti proti Rsn , , , slabih slab Ppnmmr 20 20 Kag odstotkov odstotek Sommr pa pa Vp je biti Gp-ste-n neopredeljenih neopredeljen Ppnmmr . . . Na na Dt vprašanje vprašanje Soset , , , ali ali Vp bo biti Gp-pte-n Slovenija Slovenija Slzei na na Dm vrhu vrh Somem Nata Nato Slmer novembra november Somer v v Dm Pragi Praga Slzem dobila dobiti Ggdd-ez povabilo povabilo Soset za za Dt vstop vstop Sometn , , , je biti Gp-ste-n pritrdilno pritrdilno Rsn odgovorilo odgovoriti Ggdd-es dobrih dober Ppnmmr 42 42 Kag odstotkov odstotek Sommr , , , da da Vd Slovenija Slovenija Slzei ne ne L bo biti Gp-pte-n povabljena povabljen Pdnzei v v Dt Nato Nato Slmetn , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n menilo meniti Ggvd-es 32 32 Kag odstotkov odstotek Sommr anketirancev anketiranec Sommr . . . Drugi drug Kbzmmi se se Zp------k niso biti Gp-stm-d izrekli izreči Ggdd-mm . . . Po po Dm raziskavi raziskava Sozem sodeč sodeč Rd , , , naj naj Vd bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm največji velik Ppsmmi skeptiki skeptik Sommi ljudje človek Sommi z z Do nižjo nizek Pppzeo izobrazbo izobrazba Sozeo , , , študenti študent Sommi in in Vp kmetje kmet Sommi . . .

Od od Dr 3. 3. Kav do do Dr 9. 9. Kav aprila april Somer je biti Gp-ste-n za za Do posledicami posledica Sozmo prometnih prometen Ppnzmr nesreč nesreča Sozmr na na Dm slovenskih slovenski Ppnzmm cestah cesta Sozmm umrlo umreti Ggdd-es sedem sedem Kbg-mi ljudi človek Sommr . . .

- - - Kdo kdo Zv-mei vam ti Zod-md je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n Teja Teja Slzei rodila roditi Ggvd-ez med med Do prvimi prvi Kbvmmo Slovenčki Slovenček Slmmo v v Dm letu leto Sosem 2000 2000 Kag ? ? ?

" " " Presenečenje presenečenje Sosei , , , ja ja L . . . Bili biti Gp-d-mm smo biti Gp-spm-n na na Dm praznovanju praznovanje Sosem , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n začelo začeti Ggdd-es . . . " " "

Zanimivo zanimiv Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n o o Dm tem ta Zk-mem gradu grad Somem ohranjenih ohranjen Pdnzmr nenavadno nenavadno Rsn veliko veliko Rsn zgodb zgodba Sozmr , , , pravljic pravljica Sozmr , , , legend legenda Sozmr , , , ki ki Vd pripovedujejo pripovedovati Ggnstm o o Dm zmaju zmaj Somem pa pa Vp o o Dm kači kača Sozem

Po po Dm sedanji sedanji Ppnzem zakonodaji zakonodaja Sozem ni biti Gp-ste-d prepovedano prepovedan Pdnsei raznašati raznašati Ggnn nenaslovljenih nenaslovljen Ppnzmr tiskovin tiskovina Sozmr . . . Za za Dt vse ves Zc-mmt , , , ki ki Vd se se Zp------k ukvarjajo ukvarjati Ggnstm s z Do to ta Zk-zeo dejavnostjo dejavnost Sozeo , , , je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei znaten znaten Ppnmein vir vir Somei prihodka prihodek Somer . . . Zavedamo zavedati Ggnspm se se Zp------k , , , da da Vd postaja postajati Ggnste moteča moteč Ppnzei , , , za za Dt mnoge mnog Zn-mmt že že L kar kar Rsn nadležna nadležen Ppnzei , , , toda toda Vp ni biti Gp-ste-d je on Zotzer--k mogoče mogoče Rsn kar kar Rsn na na Dt hitro hitro Rsn in in Vp na na Dt kratko kratko Rsn prepovedati prepovedati Ggdn s z Do črko črka Sozeo zakona zakon Somer . . . " " "

Kakšno kakšen Zv-zet zemljo zemlja Sozet in in Vp kje kje Rsn lahko lahko Rsn dobim dobiti Ggdspe za za Dt naslednji naslednji Ppnzdt dve dva Kbgzdt roži roža Sozdt : : : Achimenes Achimenes Slmei x x Somei . . . - - - krožnički krožniček Sommi in in Vp Authurium Authurium Slmei - - - flamingovec flamingovec Somei - - - mali mali Ppnmeid ? ? ? V v Dm knjigi knjiga Sozem sem biti Gp-spe-n brala brati Ggnd-ez , , , da da Vd mora morati Ggnste za za Dt krožničke krožniček Sommt biti biti Gp-n zemlja zemlja Sozei TKS TKS Slmei 2 2 Kag , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n listavka listavka Sozei z z Do malo malo Rsn šotnice šotnica Sozer in in Vp mivke mivka Sozer . . .

Navpično navpično Rsn : : : 1. 1. Kav najstarejše star Ppssei obdobje obdobje Sosei v v Dm srednjem srednji Ppnmem veku vek Somem zgodovine zgodovina Sozer Zemlje Zemlja Slzer , , , 2. 2. Kav slanica slanica Sozei za za Dt konzerviranje konzerviranje Soset mesa meso Soser , , , 3. 3. Kav začetnici začetnica Sozdi slovenskega slovenski Ppnmer šahovskega šahovski Ppnmer velemojstra velemojster Somer Planinca Planinc Slmer , , , 4. 4. Kav rumenokljuna rumenokljun Ppnzei ptica ptica Sozei pevka pevka Sozei , , , 5. 5. Kav vinorodna vinoroden Ppnzei rastlina rastlina Sozei , , , 7. 7. Kav umetna umeten Ppnzei snov snov Sozei za za Dt prekrivanje prekrivanje Soset atletskih atletski Ppnsmr tekališč tekališče Sosmr in in Vp zaletišč zaletišče Sosmr , , , 10. 10. Kav ime ime Sosei slovenskega slovenski Ppnmer dramskega dramski Ppnmer umetnika umetnik Somer Severja Sever Slmer , , , 12. 12. Kav lesen lesen Ppnmein nosilec nosilec Somei , , , 15. 15. Kav ime ime Sosei sopranistke sopranistka Sozer Pusar Pusar Slzer Jerič Jerič Slzer , , , 18. 18. Kav avtomobilska avtomobilski Ppnzei oznaka oznaka Sozei Turčije Turčija Slzer . . .

V v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem bo biti Gp-pte-n s z Do Stevom Steve Slmeo Vaijem Vai Slmeo nastopil nastopiti Ggdd-em tudi tudi L Eric Eric Slmei Sardinas Sardinas Slmei , , , prav prav L tako tako Rsn ameriški ameriški Ppnmeid virtuoz virtuoz Somei na na Dm kitari kitara Sozem . . . Sardinas Sardinas Slmei je biti Gp-ste-n deset deset Kbg-mt let leto Sosmr mlajši mlad Pppmeid od od Dr Vaija Vai Slmer in in Vp slovi sloveti Ggnste kot kot Vd eden eden Kbzmei najboljših dober Ppsmmr mladih mlad Ppnmmr ameriških ameriški Ppnmmr kitaristov kitarist Sommr . . . Kitaro kitara Sozet je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em igrati igrati Ggnn že že L s z Do šestimi šest Kbg-mo leti leto Sosmo . . . Nekaj nekaj Rsn časa čas Somer se se Zp------k je biti Gp-ste-n potepal potepati Ggnd-em po po Dm Ameriki Amerika Slzem , , , nato nato Rsn je biti Gp-ste-n igral igrati Ggnd-em v v Dm raznih razen Ppnzmm klubskih klubski Ppnzmm skupinah skupina Sozmm . . . Pred pred Do kakšnim kakšen Zv-meo letom leto Soseo je biti Gp-ste-n končno končno Rsn objavil objaviti Ggdd-em prvenec prvenec Somei z z Do naslovom naslov Someo Treat Treat Nj Me Me Nj Right Right Nj . . .

Odgovor odgovor Somei : : : Žal žal Rsn ne ne L obstaja obstajati Ggnste nobena noben Zl-zei državna državen Ppnzei pogodba pogodba Sozei , , , ki ki Vd bi biti Gp-g delavcem delavec Sommd zagotavljala zagotavljati Ggnd-dm izplačilo izplačilo Soset plače plača Sozer v v Dm primeru primer Somem bolniške bolniški Ppnzer odsotnosti odsotnost Sozer . . . Imate imeti Ggnsdm-n pa pa Vp skladno skladno Rsn s z Do panožno panožen Ppnzeo kolektivno kolektiven Ppnzeo pogodbo pogodba Sozeo pravico pravica Sozet do do Dr solidarnostne solidarnosten Ppnzer pomoči pomoč Sozer , , , njeno njen Zstsetez izplačilo izplačilo Soset predlaga predlagati Ggvste sindikat sindikat Somei vašega vaš Zsdserm podjetja podjetje Soser . . . Pri pri Dm njenem njen Zstsemez izplačilu izplačilo Sosem pa pa Vp praviloma praviloma Rsn ni biti Gp-ste-d pomembno pomemben Ppnsei , , , kakšna kakšen Zv-zei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez vaša vaš Zsdzeim plača plača Sozei , , , ampak ampak Vp dejstvo dejstvo Sosei , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n že že L daljši dolg Pppmetd čas čas Sometn v v Dm bolniškem bolniški Ppnmem staležu stalež Somem . . . Solidarnostna solidarnosten Ppnzei pomoč pomoč Sozei se se Zp------k izplača izplačati Ggvste praviloma praviloma Rsn enkrat enkrat Rsn v v Dm koledarskem koledarski Ppnsem letu leto Sosem in in Vp jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n naslednje naslednji Ppnset leto leto Soset mogoče mogoče Rsn ponovno ponovno Rsn izplačati izplačati Ggvn . . . ( ( ( pa pa O ) ) )

Nekaj nekaj Rsn kilometrov kilometer Sommr pred pred Do ciljem cilj Someo zavijemo zaviti Ggdspm na na Dt zaledenelo zaledenel Ppnzet reko reka Sozet in in Vp po po Dm njej on Zotzem malo malo Rsn pred pred Do peto peti Kbvzeo popoldne popoldne Rsn pritečemo priteči Ggdspm v v Dt središče središče Soset mesta mesto Soser . . . Na na Dm cilju cilj Somem pred pred Do hotelom hotel Someo nas jaz Zop-mt pričaka pričakati Ggdste nekaj nekaj Rsn premraženih premražen Pdnmmr organizatorjev organizator Sommr . . . Naredim narediti Ggdspe par par Rsn fotografij fotografija Sozmr , , , potem potem Rsn pa pa Vp šele šele L pred pred Do vhodom vhod Someo v v Dt hotel hotel Sometn snamem sneti Ggdspe smuči smuči Sozmt . . . Vstopim vstopiti Ggdspe v v Dt avlo avla Sozet , , , se se Zp------k za za Dt hip hip Sometn ustavim ustaviti Ggdspe in in Vp zaprem zapreti Ggdspe oči oči Sozmt . . . Kar kar Zz-sei malo malo Rsn zaskrbi zaskrbeti Ggdste me jaz Zop-et--k , , , tako tako Rsn sem biti Gp-spe-n zadovoljen zadovoljen Ppnmein sam sam Ppnmein s z Do sabo se Zp---o . . . Uspelo uspeti Ggdd-es mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n preteči preteči Ggdn 450 450 Kag kilometrov kilometer Sommr v v Dm enem en Kbzmem tednu teden Somem ! ! !

Trajalo trajati Ggnd-es je biti Gp-ste-n kakih kak Zv-zmr deset deset Kbg-mt minut minuta Sozmr , , , da da Vd so biti Gp-stm-n nas jaz Zop-mt odkrili odkriti Ggdd-mm . . . V v Dm skupinah skupina Sozmm po po Di dva dva Kbgmdi , , , trije trije Kbgmmi ali ali Vp več veliko Rsr so biti Gp-stm-n toplo toplo Rsn oblečeni oblečen Pdnmmi možaki možak Sommi prišpancirali prišpancirati Ggdd-mm mimo mimo Rsn , , , nedolžno nedolžno Rsn in in Vp kradoma kradoma Rsn pogledovali pogledovati Ggnd-mm proti proti Dd voljnim voljen Ppnzmd lepotam lepota Sozmd narave narava Sozer , , , malo malo Rsn naprej naprej Rsn obrnili obrniti Ggdd-mm in in Vp ponovili ponoviti Ggdd-mm vajo vaja Sozet . . .

Odkar odkar Vd je biti Gp-ste-n veliki velik Ppnmeid beli bel Ppnmeid morski morski Ppnmeid pes pes Somei postal postati Ggdd-em slaven slaven Ppnmein , , , ga on Zotmet--k neusmiljeno neusmiljeno Rsn lovijo loviti Ggnstm . . . Pobijanje pobijanje Sosei se se Zp------k je biti Gp-ste-n po po Dm letu leto Sosem 1991 1991 Kag podvajseterilo podvajseteriti Ggdd-es . . . Za za Dt okostje okostje Soset z z Do njegovimi njegov Zstmmoem ostrimi oster Ppnmmo zobmi zob Sommo je biti Gp-ste-n treba treba Rsn odšteti odšteti Ggdn celo celo L 20000 20000 Kag mark marka Sozmr . . .

Prišla priti Ggdd-ez je biti Gp-ste-n oblečena oblečen Pdnzei v v Dt eleganten eleganten Ppnmetn komplet komplet Sometn s z Do svetlomodro svetlomoder Ppnzeo bluzo bluza Sozeo , , , izza izza Dr katere kateri Zv-zer se se Zp------k je biti Gp-ste-n sem sem Rsn ter ter Vp tja tja Rsn zaslutil zaslutiti Ggdd-em odblesk odblesk Somei diskretne diskreten Ppnzer ogrlice ogrlica Sozer . . . Kljub kljub Dd kislemu kisel Ppnsed vremenu vreme Sosed , , , značilnem značilen Ppnsem za za Dt najbolj najbolj Rsn cmeravi cmerav Ppnmetd mesec mesec Sometn v v Dm letu leto Sosem , , , je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez iskreno iskreno Rsn nasmejana nasmejan Pdnzei kot kot Vd vselej vselej Rsn prva prvi Kbvzei dama dama Sozei Slovenije Slovenija Slzer , , , soproga soproga Sozei predsednika predsednik Somer države država Sozer , , , gospa gospa Sozei Štefka Štefka Slzei Kučan Kučan Slzei . . . Prišla priti Ggdd-ez je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser , , , da da Vd odgrneva odgrniti Ggdspd nekaj nekaj Rsn tančic tančica Sozmr z z Dr njenih njen Zstzmrez življenjskih življenjski Ppnzmr vlog vloga Sozmr : : : ženske ženska Sozer , , , mame mama Sozer in in Vp predvsem predvsem L soproge soproga Sozer predsednika predsednik Somer države država Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n očem oči Sozmd javnosti javnost Sozer najbolj najbolj Rsn izpostavljena izpostavljen Pdnzei . . .

( ( ( Smeh smeh Somei . . . ) ) ) " " " Tako tako Rsn kot kot Vd za za Do uspešno uspešen Ppnzeo žensko ženska Sozeo gotovo gotovo Rsn stoji stati Ggnste prijazen prijazen Ppnmein moški moški Somei . . . Ja ja L , , , zadnje zadnji Ppnmmt čase čas Sommt , , , ko ko Vd smo biti Gp-spm-n gostili gostiti Ggnd-mm pri pri Dm nas jaz Zop-mm nekaj nekaj Rsn visokih visok Ppnmmr obiskov obisk Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm s z Do sabo se Zp---o v v Dm spremstvu spremstvo Sosem garderoberje garderober Sommt , , , sem biti Gp-spe-n Milanu Milan Slmed v v Dm šali šala Sozem predlagala predlagati Ggvd-ez , , , naj naj Vd me jaz Zop-et--k zaposli zaposliti Ggdste kot kot Vd svojo svoj Zp-zet garderoberko garderoberka Sozet . . . Imam imeti Ggnspe-n več veliko Rsr kot kot Vd trideset trideset Kbg-mt let leto Sosmr tovrstnih tovrsten Ppnzmr delovnih deloven Ppnzmr izkušenj izkušnja Sozmr in in Vp doslej doslej Rsn ni biti Gp-ste-d imel imeti Ggnd-em pripomb pripomba Sozmr na na Dt moje moj Zspsete delo delo Soset ... ... ... Seveda seveda L skrbim skrbeti Ggnspe za za Dt njegovo njegov Zstzetem obleko obleka Sozet , , , izbor izbor Sometn prilagajam prilagajati Ggnspe njegovim njegov Zstzmdem delovnim deloven Ppnzmd obveznostim obveznost Sozmd . . . Včasih včasih Rsn se se Zp------k zgodi zgoditi Ggdste , , , da da Vd v v Dm naglici naglica Sozem steče steči Ggdste skozi skozi Dt vrata vrata Sosmt , , , jaz jaz Zop-ei pa pa Vp za za Do njim on Zotmeo : : : ' ' ' Milan Milan Slmei , , , počakaj počakati Ggdvde , , , kravata kravata Sozei , , , ' ' ' ker ker Vd ga on Zotmet--k že že L vidim videti Ggvspe , , , kako kako Rsn bo biti Gp-pte-n videti videti Ggvn na na Dm televiziji televizija Sozem s z Do poševno poševno Rsn zavezanim zavezan Pdnmeo vozlom vozel Someo , , , on on Zotmei pa pa Vp meni jaz Zop-ed nazaj nazaj Rsn : : : ' ' ' Štefa Štefa Sozei , , , lepo lepo Rsn te ti Zod-et--k prosim prositi Ggvspe , , , pusti pustiti Ggdste zdaj zdaj Rsn kravato kravata Sozet . . . Ne ne L veš vedeti Ggnsde , , , kaj kaj Zv-set vse ves Zc-set bolj bolj Rsn pomembnega pomemben Ppnser imam imeti Ggnspe-n v v Dm glavi glava Sozem ! ! ! ' ' '

Ko ko Vd sem biti Gp-spe-n začela začeti Ggdd-ez pisati pisati Ggnn , , , sem biti Gp-spe-n mislila misliti Ggnd-ez , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n lažje lahek Pppsei , , , a a Vp ni biti Gp-ste-d , , , ker ker Vd ne ne L morem moči Ggnspe napisati napisati Ggdn vse ves Zc-zer resnice resnica Sozer , , , saj saj Vp bi biti Gp-g preveč preveč Rsn prizadela prizadeti Ggdd-ez svoje svoj Zp-mmt otroke otrok Sommt , , , ko ko Vd sva biti Gp-spd-n začela začeti Ggdd-dm prihajati prihajati Ggnn v v Dt vse vse Rsn večje velik Pppmmt konflikte konflikt Sommt , , , se se Zp------k moj moj Zspmeie mož mož Somei ni biti Gp-ste-d postavil postaviti Ggdd-em na na Dt mojo moj Zspzete stran stran Sozet . . . Takšna takšen Zk-zei psihološka psihološki Ppnzei grozljivka grozljivka Sozei je biti Gp-ste-n trajala trajati Ggnd-ez skoraj skoraj L deset deset Kbg-mt let leto Sosmr . . . Nič nič Rsn več veliko Rsr nisem biti Gp-spe-d veljala veljati Ggnd-ez . . . Tiste tisti Zk-zmi , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n ali ali Vp pa pa Vp to ta Zk-set doživljate doživljati Ggnsdm v v Dm tem ta Zk-mem trenutku trenutek Somem , , , boste biti Gp-pdm-n razumele razumeti Ggvd-mz vse ves Zc-set . . . Druge drug Kbzzmt je biti Gp-ste-n pa pa Vp bog bog Somei obvaroval obvarovati Ggdd-em pred pred Do velikim velik Ppnseo trpljenjem trpljenje Soseo . . . Jaz jaz Zop-ei vsaj vsaj L nisem biti Gp-spe-d videla videti Ggvd-ez izhoda izhod Somer , , , nikakor nikakor Rsn se se Zp------k jima on Zotmdd--k nisem biti Gp-spe-d mogla moči Ggnd-ez približati približati Ggdn - - - ati ati Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em vedno vedno Rsn tu tu Rsn in in Vp je biti Gp-ste-n še še L danes danes Rsn in in Vp vedno vedno Rsn bo biti Gp-pte-n , , , dokler dokler Vd bo biti Gp-pte-n živ živ Ppnmein . . . Jaz jaz Zop-ei pa pa Vp kradem krasti Ggnspe svoji svoj Zp-zdt hčeri hči Sozdt na na Dt minute minuta Sozmt , , , polnim polniti Ggnspe mozaik mozaik Sometn in in Vp sem biti Gp-spe-n srečna srečen Ppnzei za za Dt vsak vsak Zc-met njun njun Zstmetd nasmeh nasmeh Sometn , , , če če Vd me jaz Zop-et--k sploh sploh L kdo kdo Zv-mei razume razumeti Ggvste . . . Bila biti Gp-d-ez sem biti Gp-spe-n dokaj dokaj Rsn " " " dobra dober Ppnzei žena žena Sozei in in Vp mati mati Sozei " " " , , , ne ne L pijem piti Ggnspe in in Vp ne ne L kadim kaditi Ggnspe , , , služila služiti Ggnd-ez sem biti Gp-spe-n prek prek Dr dvajset dvajset Kbg-mt let leto Sosmr denar denar Sometn , , , a a Vp mi jaz Zop-ed--k tudi tudi L to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d nič nič Rsn pomagalo pomagati Ggvd-es . . . Tisto tisti Zk-zet pijanko pijanka Sozet in in Vp pocestnico pocestnica Sozet vedno vedno Rsn otroci otrok Sommi spravijo spraviti Ggdstm " " " varno varno Rsn " " " domov domov Rsn . . .

Mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n zares zares Rsn velik velik Ppnmein dar dar Somei srečati srečati Ggdn takega tak Zk-met človeka človek Sometd . . . Tudi tudi L sredi sredi Dr najtežje težek Ppszer bolezni bolezen Sozer je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei žena žena Sozei znala znati Ggnd-ez ohraniti ohraniti Ggdn svoje svoj Zp-set človeško človeški Ppnset dostojanstvo dostojanstvo Soset do do Dr konca konec Somer . . .

Bilo biti Gp-d-es je biti Gp-ste-n pred pred Do leti leto Sosmo na na Dt sveti svet Ppnmetd večer večer Sometn . . . Pri pri Dm znancih znanec Sommm sem biti Gp-spe-n srečala srečati Ggdd-ez osemletnega osemleten Ppnmet fantka fantek Sometd , , , telesno telesno Rsn in in Vp duševno duševno Rsn prizadetega prizadet Pdnmet , , , z z Do njegovimi njegov Zstmmoem starši starš Sommo . . . Niti niti Vp hodil hoditi Ggnd-em ni biti Gp-ste-d niti niti Vp govoril govoriti Ggnd-em , , , znal znati Ggnd-em pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n smehljati smehljati Ggnn in in Vp ta ta Zk-mei smehljaj smehljaj Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em tako tako Rsn prisrčen prisrčen Ppnmein , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n vsem ves Zc-mmd prikupil prikupiti Ggdd-em . . . Ta ta Zk-mei otrok otrok Somei je biti Gp-ste-n s z Do svojim svoj Zp-meo smehljajem smehljaj Someo pomagal pomagati Ggvd-em , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n tudi tudi L mi jaz Zopmmi postali postati Ggdd-mm prisrčnejši prisrčen Pppmmi . . . In in Vp moje moj Zspseie spoznanje spoznanje Sosei tega ta Zk-mer svetega svet Ppnmer večera večer Somer je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es ravno ravno L to ta Zk-sei : : : vsak vsak Zc-mei človek človek Somei je biti Gp-ste-n tak tak Zk-mei , , , kakršen kakršen Zz-mei je biti Gp-ste-n , , , vreden vreden Ppnmein ljubezni ljubezen Sozer , , , in in Vp vsak vsak Zc-mei lahko lahko Rsn tak tak Zk-mei , , , kakršen kakršen Zz-mei je biti Gp-ste-n , , , pomaga pomagati Ggvste graditi graditi Ggnn lepši lep Pppmetd in in Vp boljši dober Pppmetd svet svet Sometn . . .

Spominjam spominjati Ggnspe se se Zp------k pogovora pogovor Somer med med Do dvema dva Kbgzdo sestrama sestra Sozdo . . . Zunaj zunaj Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es zelo zelo Rsn hladno hladen Ppnsei in in Vp bolnik bolnik Somei je biti Gp-ste-n moral morati Ggnd-em na na Dt neko nek Zn-zet preiskavo preiskava Sozet v v Dt drugo drug Kbzzet hišo hiša Sozet . . . Zdelo zdeti Ggnd-es se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n logično logičen Ppnsei , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n oblekel obleči Ggdd-em v v Dt svojo svoj Zp-zet obleko obleka Sozet , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n tudi tudi L veliko veliko Rsn toplejša topel Pppzei od od Dr pižame pižama Sozer in in Vp bolniške bolniški Ppnzer halje halja Sozer . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm pižami pižama Sozem počutil počutiti Ggnd-em v v Dm nekoliko nekoliko Rsn podrejenem podrejen Pdnmem položaju položaj Somem in in Vp je biti Gp-ste-n želel želeti Ggnd-em pred pred Dt neznane neznan Ppnmmt ljudi človek Sommt stopiti stopiti Ggdn kot kot Vd ta ta Zk-zei in in Vp ta ta Zk-zei oseba oseba Sozei . . . Tako tako Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n zdelo zdeti Ggnd-es smiselno smiseln Ppnsei tudi tudi L eni en Kbzzed sestri sestra Sozed . . . Druga drug Kbzzei , , , njej on Zotzed nadrejena nadrejen Pdnzei , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n ugovarjala ugovarjati Ggnd-ez . . . Treba treba Rsn je biti Gp-ste-n spoštovati spoštovati Ggnn red red Sometn in in Vp bolniki bolnik Sommi ne ne L smejo smeti Ggnstm hoditi hoditi Ggnn naokrog naokrog Rsn kar kar Rsn v v Dm svojih svoj Zp-zmm oblekah obleka Sozmm ! ! ! Pravzaprav pravzaprav L jim on Zotmmd--k je biti Gp-ste-n treba treba Rsn obleko obleka Sozet odvzeti odvzeti Ggdn , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n sprejeti sprejet Pdnmmi v v Dt bolnišnico bolnišnica Sozet . . .

V v Dm medicini medicina Sozem je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn pogosto pogost Ppnsei tudi tudi L navajanje navajanje Sosei statističnih statističen Ppnmmr podatkov podatek Sommr . . . Ti ta Zk-mmi podatki podatek Sommi lahko lahko Rsn marsikaj marsikaj Zn-set povedo povedati Ggdstm , , , lahko lahko Rsn pa pa Vp tudi tudi L zavajajo zavajati Ggnstm . . . Zato zato Vp je biti Gp-ste-n merjenje merjenje Sosei uspeha uspeh Somer samo samo L po po Dm statističnih statističen Ppnmmm podatkih podatek Sommm vprašljivo vprašljiv Ppnsei . . . Če če Vd npr. npr. O nekdo nekdo Zn-mei s z Do takšnimi takšen Zk-mmo podatki podatek Sommo dokazuje dokazovati Ggnste , , , da da Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n z z Do nekim nek Zn-seo zdravilom zdravilo Soseo uspelo uspeti Ggdd-es bolnikom bolnik Sommd podaljšati podaljšati Ggdn življenje življenje Soset za za Dt dva dva Kbgmdt , , , tri trije Kbgmmt ali ali Vp štiri štirje Kbgmmt mesece mesec Sommt , , , to ta Zk-sei še še L nič nič Rsn ne ne L pove povedati Ggdste o o Dm tem ta Zk-sem , , , kako kako Rsn so biti Gp-stm-n bolniki bolnik Sommi v v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem živeli živeti Ggnd-mm . . . Ali ali Rsn so biti Gp-stm-n ves ves Zc-met čas čas Sometn trepetali trepetati Ggnd-mm , , , kdaj kdaj Rsn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n obrnilo obrniti Ggdd-es na na Dt slabše slabo Rsr , , , ali ali Vp pa pa Vp so biti Gp-stm-n živeli živeti Ggnd-mm dovolj dovolj Rsn sproščeno sproščeno Rsn ? ? ? Ali ali Rsn so biti Gp-stm-n te ta Zk-mmt mesece mesec Sommt morali morati Ggnd-mm preživljati preživljati Ggnn večinoma večinoma Rsn v v Dm bolnišnici bolnišnica Sozem ali ali Vp pa pa Vp so biti Gp-stm-n lahko lahko Rsn ostali ostati Ggdd-mm sredi sredi Dr svoje svoj Zp-zer družine družina Sozer ? ? ? Ali ali Rsn so biti Gp-stm-n ves ves Zc-met čas čas Sometn živeli živeti Ggnd-mm pasivno pasivno Rsn , , , popolnoma popolnoma Rsn odvisni odvisen Ppnmmi od od Dr medicine medicina Sozer , , , ali ali Vp pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k zavedali zavedati Ggnd-mm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n končno končno Rsn tu tu Rsn sami sam Ppnmmi glavni glaven Ppnmmi igralci igralec Sommi in in Vp imajo imeti Ggnstm-n pravico pravica Sozet odločati odločati Ggnn o o Dm sebi se Zp---m ? ? ?

Največje velik Ppsset prijetno prijeten Ppnset presenečenje presenečenje Soset v v Dm črni črn Ppnzem sredi sredi Dr velikih velik Ppnmmr zvezdnikov zvezdnik Sommr pa pa Vp je biti Gp-ste-n pripravil pripraviti Ggdd-em mladi mlad Ppnmeid Nemec Nemec Slmei Nils Nils Slmei Schumann Schumann Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm teku tek Somem na na Dt 800 800 Kag m m O presenetil presenetiti Ggdd-em Kipketerja Kipketer Sometd . . . » » » Pred pred Do finalom finale Someo sem biti Gp-spe-n upal upati Ggnd-em le le L na na Dt bron bron Sometn ali ali Vp srebro srebro Soset , , , nikakor nikakor Rsn pa pa Vp ne ne L na na Dt zlato zlato Soset . . . Zaradi zaradi Dr počasnega počasen Ppnmer tempa tempo Somer , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em boj boj Somei za za Dt 1. 1. Kav mesto mesto Soset v v Dm zaključku zaključek Somem povsem povsem Rsn odprt odprt Ppnmein in in Vp take tak Zk-zer priložnosti priložnost Sozer nisem biti Gp-spe-d smel smeti Ggnd-em izpustiti izpustiti Ggdn , , , « « « je biti Gp-ste-n razplet razplet Sometn opisal opisati Ggdd-em 22 22 Kag - - - letni leten Ppnmeid Schumann Schumann Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n prvič prvič Rsn opozoril opozoriti Ggdd-em nase nase Zp---t--z pred pred Do tremi trije Kbgsmo leti leto Sosmo na na Dm mladinskem mladinski Ppnsem EP EP Slsem v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n zmagal zmagati Ggdd-em na na Dt enak enak Zn-met način način Sometn kot kot Vd v v Dm Sydneyju Sydney Slmem - - - s z Do silovitim silovit Ppnmeo finišem finiš Someo . . .

Tudi tudi L pri pri Dm Daewooju Daewoo Slmem in in Vp njihovem njihov Zstmemm zastopniku zastopnik Somem že že L zrejo zreti Ggnstm v v Dt leto leto Soset 2000 2000 Kag . . . V v Dm drugi drug Kbzzem polovici polovica Sozem leta leto Soser bodo biti Gp-ptm-n pripeljali pripeljati Ggdd-mm dostavnik dostavnik Sometn nosilnosti nosilnost Sozer 2 2 Kag do do Dr 3,5 3,5 Kag tone tona Sozer in in Vp po po Dm poletnih poleten Ppnzmm počitnicah počitnice Sozmm enoprostorec enoprostorec Sometn tacuma tacuma Somei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k predstavili predstaviti Ggdd-mm na na Dm jesenskih jesenski Ppnmmm sejmih sejem Sommm v v Dm Frankfurtu Frankfurt Slmem in in Vp Tokiu Tokio Slmem . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n vozilo vozilo Sosei kompaktnega kompakten Ppnmer razreda razred Somer ( ( ( 4,35 4,35 Kag metra meter Somer ) ) ) , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem tudi tudi L med med Do enoprostorci enoprostorec Sommo postaja postajati Ggnste že že L prava pravi Ppnzei gneča gneča Sozei . . . Je biti Gp-ste-n dokaj dokaj Rsn futuristično futuristično Rsn oblikovan oblikovan Pdnmein , , , namenjen namenjen Pdnmein petim pet Kbg-md potnikom potnik Sommd in in Vp prijazno prijazno Rsn uporaben uporaben Ppnmein ter ter Vp s z Do prilagodljivo prilagodljiv Ppnzeo notranjostjo notranjost Sozeo . . . Namenili nameniti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k dva dva Kbgmdt bencinska bencinski Ppnmdt motorja motor Somdt : : : 1,8 1,8 Kag litra liter Somer s z Do 105 105 Kag konji konj Sommo , , , dvolitrski dvolitrski Ppnmeid pa pa Vp ima imeti Ggnste-n dve dva Kbgzdt odmični odmičen Ppnzdt gredi gred Sozdt v v Dm glavi glava Sozem in in Vp 129 129 Kag KM KM O . . . Po po Dm Južni južen Ppnzem Koreji Koreja Slzem se se Zp------k bo biti Gp-pte-n vozil voziti Ggnd-em od od Dr začetka začetek Somer novega nov Ppnser leta leto Soser . . . Na na Dt leto leto Soset nameravajo nameravati Ggnstm izdelati izdelati Ggdn sto sto Kbg-mt tisoč tisoč Kbg-mt tacum tacuma Sommr in in Vp jih on Zotmmt--k kar kar Rsn 70 70 Kag odstotkov odstotek Sommr izvoziti izvoziti Ggdn . . . ( ( ( Foto foto Somei : : : Boris Boris Slmei Lenič Lenič Slmei ) ) )

A a Vp ni biti Gp-ste-d vse ves Zc-sei v v Dm glasbi glasba Sozem ! ! ! " " " Kdo kdo Zv-mei ali ali Vp kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n jugonostalgik jugonostalgik Somei ? ? ? Pri pri Dm nas jaz Zop-mm je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei dokaj dokaj Rsn izkrivljen izkrivljen Pdnmein pojem pojem Somei , , , ki ki Vd ne ne L pove povedati Ggdste prav prav L dosti dosti Rsn . . . Je biti Gp-ste-n nekakšna nekakšen Zn-zei skovanka skovanka Sozei , , , tako tako Rsn kot kot Vd udbomafija udbomafija Sozei . . . Vsak vsak Zc-mei si se Zp---d--k to ta Zk-set besedo beseda Sozet razlaga razlagati Ggnste po po Dt svoje svoj Zp-set , , , nihče nihče Zl-mei pa pa Vp je on Zotzer--k ne ne L razume razumeti Ggvste popolnoma popolnoma Rsn . . . Kolikor kolikor Vd vem vedeti Ggnspe , , , ima imeti Ggnste-n ta ta Zk-zei beseda beseda Sozei , , , vsaj vsaj L pri pri Dm večini večina Sozem ljudi človek Sommr , , , negativen negativen Ppnmetn prizvok prizvok Sometn . . . Vendar vendar Vp mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n sama sam Ppnzei beseda beseda Sozei nostalgija nostalgija Sozei nekaj nekaj Zn-sei povsem povsem Rsn normalnega normalen Ppnser . . . Vedno vedno Rsn se se Zp------k radi rad Rsn spominjamo spominjati Ggnspm preteklih pretekel Ppnmmr dogodkov dogodek Sommr , , , še še L posebej posebej Rsn , , , če če Vd so biti Gp-stm-n pozitivni pozitiven Ppnmmi . . . Če če Vd smo biti Gp-spm-n še še L pred pred Do desetimi deset Kbg-mo leti leto Sommo živeli živeti Ggnd-mm v v Dm Jugoslaviji Jugoslavija Slzem , , , se se Zp------k še še L vedno vedno Rsn radi rad Rsn spominjamo spominjati Ggnspm pozitivnih pozitiven Ppnmmr in in Vp lepih lep Ppnmmr trenutkov trenutek Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k nam jaz Zop-md tedaj tedaj Rsn dogajali dogajati Ggnd-mm . . . Tako tako Rsn kot kot Vd se se Zp------k sedaj sedaj Rsn spominjamo spominjati Ggnspm dogodkov dogodek Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k nam jaz Zop-md zgodili zgoditi Ggdd-mm pred pred Do dvema dva Kbgsdo letoma leto Sosdo . . . Obstaja obstajati Ggnste tudi tudi L možnost možnost Sozei , , , da da Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k nam jaz Zop-md nekatere nekateri Zn-zmi stvari stvar Sozmi tedaj tedaj Rsn zdele zdeti Ggnd-mz popolnoma popolnoma Rsn nepomembne nepomemben Ppnzmi , , , ko ko Vd pa pa Vp se se Zp------k jih on Zotzmr--k sedaj sedaj Rsn spominjamo spominjati Ggnspm , , , nosijo nositi Ggnstm v v Dm sebi se Zp---m neko nek Zn-zet lepoto lepota Sozet , , , nostalgijo nostalgija Sozet . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n v v Dm človekovi človekov Ppnzem naravi narava Sozem nekaj nekaj Zn-sei povsem povsem Rsn normalnega normalen Ppnser . . . Zato zato Vp je biti Gp-ste-n čudno čuden Ppnsei , , , da da Vd dogodki dogodek Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k nam jaz Zop-md dogajali dogajati Ggnd-mm še še L v v Dm bivši bivši Ppnzem Jugoslaviji Jugoslavija Slzem in in Vp ki ki Vd so biti Gp-stm-n vezani vezan Pdnmmi na na Dt tedanji tedanji Ppnmetd prostor prostor Sometn , , , sedaj sedaj Rsn takoj takoj Rsn dobijo dobiti Ggdstm predznak predznak Sometn jugo jugo Somei , , , čeprav čeprav Vd gre iti Ggvste za za Dt povsem povsem Rsn običajno običajen Ppnzet nostalgijo nostalgija Sozet , , , " " " je biti Gp-ste-n pojasnil pojasniti Ggdd-em Vanja Vanja Slmei Alič Alič Slmei , , , vodja vodja Somei skupine skupina Sozer Zaklonišče zaklonišče Sosei prepeva prepevati Ggnste , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n znana znan Ppnzei po po Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd poje peti Ggnste v v Dm srbohrvaškem srbohrvaški Ppnmem jeziku jezik Somem in in Vp da da Vd na na Dm svojih svoj Zp-mmm koncertih koncert Sommm rada rad Rsn odigra odigrati Ggdste kakšen kakšen Zv-met venček venček Sometn " " " bivših bivši Ppnzmr " " " narodnih naroden Ppnzmr pesmi pesem Sozmr , , , kakršna kakršen Zz-zei je biti Gp-ste-n na na Dt primer primer Sometn Računajte računati Ggnvdm na na Dt nas jaz Zop-mt . . .

Le le L kako kako Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es pri pri Dm duši duša Sozem nesrečnemu nesrečen Ppnmed Janezu Janez Slmed Kohku Kohek Slmed , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k odpovedali odpovedati Ggdd-mm že že L napovedano napovedan Pdnzet operacijo operacija Sozet in in Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n z z Do bolečo boleč Ppnzeo ključnico ključnica Sozeo iz iz Dr bolnišnice bolnišnica Sozer vrnil vrniti Ggdd-em domov domov Rsn ? ? ? Poleg poleg Dr omenjenih omenjen Pdnsmr vprašanj vprašanje Sosmr o o Dm revščini revščina Sozem je biti Gp-ste-n odprl odpreti Ggdd-em tudi tudi L nekaj nekaj Rsn polemičnih polemičen Ppnsmr : : : če če Vd jaz jaz Zop-ei toliko toliko Rsn plačam plačati Ggdspe vsak vsak Zc-met mesec mesec Sometn za za Dt dodatno dodaten Ppnset zavarovanje zavarovanje Soset , , , on on Zotmei pa pa Vp ne ne L ( ( ( morda morda L jaz jaz Zop-ei lahko lahko Rsn , , , on on Zotmei pa pa Vp ne ne L ! ! ! ) ) ) , , , zakaj zakaj Rsn bi biti Gp-g morala morati Ggnd-dm imeti imeti Ggnn oba oba Zc-mdi enako enako Rsn od od Dr tega ta Zk-ser ? ? ? V v Dm redu red Somem ! ! ! Kaj kaj Zv-sei pa pa Vp , , , če če Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es še še L kaj kaj Zv-sei hujšega hud Pppser ? ? ? Ga on Zotmet--k pustimo pustiti Ggdspm umreti umreti Ggdn ? ? ? O. O. O K. K. O , , , nima imeti Ggnste-d dodatnega dodaten Ppnser zavarovanja zavarovanje Soser ... ... ...

" " " Ni biti Gp-ste-d mi jaz Zop-ed--k jasno jasen Ppnsei , , , zakaj zakaj Rsn se se Zp------k hočejo hoteti Ggnstm-n znebiti znebiti Ggdn tebe ti Zod-er , , , " " " je biti Gp-ste-n rekel reči Ggdd-em kolegu kolega Somed . . . Ta ta Zk-mei je biti Gp-ste-n samo samo L skomizgnil skomizgniti Ggdd-em z z Do rameni rame Sosmo . . . Nace Nace Slmei Bratina Bratina Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em nedoumljiv nedoumljiv Ppnmein . . . Na na Dm posvetu posvet Somem vrha vrh Somer stranke stranka Sozer si se Zp---d--k niso biti Gp-stm-d bili biti Gp-d-mm edini edin Ppnmmi , , , ali ali Vp je biti Gp-ste-n v v Dm resnici resnica Sozem vseskozi vseskozi Rsn pošten pošten Ppnmein ali ali Vp pa pa Vp je biti Gp-ste-n tako tako Rsn zelo zelo Rsn pokvarjen pokvarjen Pdnmein , , , da da Vd tega ta Zk-ser ne ne L more moči Ggnste nihče nihče Zl-mei odkriti odkriti Ggdn , , , so biti Gp-stm-n se se Zp------k spraševali spraševati Ggnd-mm . . . Vsekakor vsekakor L so biti Gp-stm-n zdaj zdaj Rsn , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm to ta Zk-zet priložnost priložnost Sozet , , , poskrbeli poskrbeti Ggdd-mm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n odšel oditi Ggdd-em . . . Človek človek Somei s z Do takšno takšen Zk-zeo integriteto integriteta Sozeo je biti Gp-ste-n zbujal zbujati Ggnd-em strah strah Sometn vsem ves Zc-mmd . . . Vedeli vedeti Ggnd-mm so biti Gp-stm-n , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n znašel znajti Ggdd-em . . .

Morali morati Ggnd-mm bi biti Gp-g se se Zp------k bolj bolj Rsn pripraviti pripraviti Ggdn na na Dt ta ta Zk-met čas čas Sometn , , , predolgo predolgo Rsn ste biti Gp-sdm-n odlašali odlašati Ggnd-mm . . . Niste biti Gp-sdm-d se se Zp------k počutili počutiti Ggnd-mm dovolj dovolj Rsn popolni popoln Ppnmmi . . . Kot kot Vd ponavadi ponavadi Rsn . . . Za za Dt vas ti Zod-mt je biti Gp-ste-n vedno vedno Rsn preizkušnja preizkušnja Sozei v v Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd bi biti Gp-g stvari stvar Sozmt radi rad Rsn dali dati Ggdd-mm pravočasno pravočasno Rsn iz iz Dr rok roka Sozmr , , , a a Vp upate upati Ggnsdm , , , da da Vd se se Zp------k boste biti Gp-pdm-n naslednji naslednji Ppnmetd dan dan Sometn bolj bolj Rsn potrudili potruditi Ggdd-mm . . . Kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n , , , je biti Gp-ste-n . . . Usoda usoda Sozei vam ti Zod-md bo biti Gp-pte-n pomagala pomagati Ggvd-ez , , , stvari stvar Sozmi se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n ujele ujeti Ggdd-mz kot kot Vd že že L dolgo dolgo Rsn ne ne L . . . Doživljajte doživljati Ggnvdm dneve dan Sommt kot kot Vd niz niz Sometn posameznih posamezen Ppnmmr dogodkov dogodek Sommr , , , ki ki Vd med med Do sabo se Zp---o niso biti Gp-stm-d povezani povezan Pdnmmi - - - tudi tudi L kadar kadar Vd so biti Gp-stm-n . . . Doživeli doživeti Ggdd-mm boste biti Gp-pdm-n več veliko Rsr , , , srečali srečati Ggdd-mm mnogo mnogo Rsn ljudi človek Sommr . . .

" " " Službo služba Sozet bi biti Gp-g dobila dobiti Ggdd-ez , , , pa pa Vp nisem biti Gp-spe-d sprejela sprejeti Ggdd-ez . . . Zaenkrat zaenkrat Rsn so biti Gp-stm-n otroci otrok Sommi še še L premajhni premajhen Ppnmmi , , , preprosto preprosto Rsn jih on Zotmmr--k ne ne L morem moči Ggnspe pustiti pustiti Ggdn samih sam Ppnmmr . . . V v Dm mojem moj Zspmeme poklicu poklic Somem je biti Gp-ste-n največ veliko Rss dela delo Soser prav prav L zvečer zvečer Rsn , , , ob ob Dm sobotah sobota Sozmm , , , nedeljah nedelja Sozmm in in Vp praznikih praznik Sommm , , , ravno ravno L tedaj tedaj Rsn , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n otroci otrok Sommi doma dom Somer . . . Hočem hoteti Ggnspe-n , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n skupaj skupaj Rsn , , , da da Vd me jaz Zop-et--k imajo imeti Ggnstm-n ves ves Zc-met čas čas Sometn ob ob Dm sebi se Zp---m , , , pa pa Vp četudi četudi Vd imamo imeti Ggnspm-n zato zato Vp manj malo Rsr denarja denar Somer . . . " " "

Zato zato Vp se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k zdi zdeti Ggnste nesmiselno nesmiseln Ppnsei širiti širiti Ggnn pisanje pisanje Soset velikih velik Ppnzmr začetnic začetnica Sozmr še še L na na Dt zveze zveza Sozmt , , , kakor kakor Vd so biti Gp-stm-n " " " Pogodbeni pogodben Ppnmeid izdelek izdelek Somei " " " , , , " " " Pogodbeno pogodben Ppnsei področje področje Sosei " " " , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n jasno jasen Ppnsei , , , da da Vd sta biti Gp-std-n mišljena mišljen Ppnmdi " " " izdelek izdelek Somei " " " in in Vp " " " področje področje Sosei " " " iz iz Dr te ta Zk-zer pogodbe pogodba Sozer . . .

Navpično navpično Rsn : : : 5 5 Kag . . . T T Np ( ( ( ine ine Np ) ) ) L L Np ( ( ( ogar ogar Np ) ) ) , , , 33 33 Kag . . . M M Np ( ( ( arko arko Np ) ) ) K K Np ( ( ( ravos ravos Np ) ) ) . . .

Ves ves Zc-met ta ta Zk-met čas čas Sometn na na Dt noben noben Zl-met način način Sometn ne ne L bodo biti Gp-ptm-n pokazale pokazati Ggdd-mz , , , da da Vd so biti Gp-stm-n poročene poročen Pdnzmi . . . Bojijo bati Ggnstm se se Zp------k samo samo L tega ta Zk-ser , , , da da Vd bi biti Gp-g njihov njihov Zstmeim mož mož Somei zbolel zboleti Ggdd-em in in Vp umrl umreti Ggdd-em ali ali Vp da da Vd bi biti Gp-g kje kje Rsn dobil dobiti Ggdd-em tako tako Rsn zaželeno zaželen Ppnzet uradniško uradniški Ppnzet službo služba Sozet in in Vp izginil izginiti Ggdd-em . . . Toda toda Vp v v Dm večini večina Sozem primerov primer Sommr zakonca zakonec Sommi po po Dm ženinem ženin Psnmem 18. 18. Kav rojstnem rojsten Ppnmem dnevu dan Somem zaživita zaživeti Ggdstd skupaj skupaj Rsn . . .

Vsaka vsak Zc-zei članica članica Sozei je biti Gp-ste-n zadolžena zadolžen Pdnzei za za Dt kaj kaj Zv-set . . . Romana Romana Slzei Gregorka Gregorka Slzei , , , kot kot Vd že že L rečeno rečen Pdnsei , , , je biti Gp-ste-n predsednica predsednica Sozei . . . Njena njen Zstzeiez namestnica namestnica Sozei je biti Gp-ste-n Mateja Mateja Slzei Slana Slana Slzei , , , Meta Meta Slzei je biti Gp-ste-n blagajničarka blagajničarka Sozei . . . Imajo imeti Ggnstm-n celo celo L arhivarko arhivarka Sozet , , , ki ki Vd skrbno skrbno Rsn ureja urejati Ggnste društveno društven Ppnzet dokumentacijo dokumentacija Sozet in in Vp arhiv arhiv Sometn . . . Zagotovo zagotovo Rsn daleč daleč Rsn najbolj najbolj Rsn znana znan Ppnzei med med Do njimi on Zotzmo , , , Nataša Nataša Slzei Pirc Pirc Slzei iz iz Dr oddaje oddaja Sozer 24 24 Kag ur ura Sozmr na na Dm Pop pop Sozem TV TV Sozem , , , je biti Gp-ste-n zadolžena zadolžen Pdnzei za za Dt stike stik Sommt z z Do mediji medij Sommo . . .

" " " Moj moj Zspmeie rod rod Somei res res Rsn izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr danes danes Rsn opuščenega opuščen Pdnmer zaselka zaselek Somer na na Dm Golčaju Golčaj Slmem . . . Še še L v v Dm moji moj Zspzeme mladosti mladost Sozem so biti Gp-stm-n starejši star Pppmmi okoliški okoliški Ppnmmi kmetje kmet Sommi pripovedovali pripovedovati Ggnd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez na na Dm strmem strm Ppnmem golčajskem golčajski Ppnmem hribu hrib Somem , , , ali ali Vp pa pa Vp morda morda L v v Dm sedlu sedlo Sosem , , , davno davno Rsn tega ta Zk-ser nekakšna nekakšen Zn-zei utrdba utrdba Sozei oziroma oziroma Vp trdnjava trdnjava Sozei . . . Ne ne L vem vedeti Ggnspe , , , kdaj kdaj Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez pozidana pozidan Pdnzei ali ali Vp kdo kdo Zv-mei jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n pozidal pozidati Ggdd-em . . . Pravili praviti Ggvd-mm so biti Gp-stm-n , , , da da Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k dolinci dolinec Sommi Črnega črn Ppnmer grabna graben Somer vanjo vame Zotzet--z zatekali zatekati Ggnd-mm pred pred Do barbarskimi barbarski Ppnmmo narodi narod Sommo in in Vp morda morda L kasneje kasno Rsr tudi tudi L pred pred Do Turki Turek Slmmo . . . Kakšna kakšen Zv-zei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez ta ta Zk-zei utrdba utrdba Sozei , , , ne ne L ve vedeti Ggnste nihče nihče Zl-mei . . . Slišala slišati Ggvd-ez pa pa Vp sem biti Gp-spe-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pod pod Do sedanjo sedanji Ppnzeo cerkvijo cerkev Sozeo sv. sv. O Neže Neža Slzer stala stati Ggnd-ez neka nek Zn-zei druga drug Kbzzei zgradba zgradba Sozei . . . A a Vp ne ne L vem vedeti Ggnspe , , , ali ali Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez to ta Zk-sei prvotna prvoten Ppnzei cerkev cerkev Sozei ali ali Vp kapela kapela Sozei ali ali Vp pa pa Vp gre iti Ggvste za za Dt ostanke ostanek Sommt nekdanjih nekdanji Ppnzmr utrdb utrdba Sozmr . . . Nisem biti Gp-spe-d pa pa Vp slišala slišati Ggvd-ez , , , da da Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es v v Dm vodnjaku vodnjak Somem potopljeno potopljen Pdnsei zlato zlat Ppnsei tele tele Sosei , , , in in Vp tudi tudi L ne ne L drugih drug Kbzzmr pripovedi pripoved Sozmr o o Dm nastanku nastanek Somem cerkve cerkev Sozer na na Dm Golčaju Golčaj Slmem . . . " " "

Zanimivo zanimiv Ppnsei pa pa Vp je biti Gp-ste-n izročilo izročilo Sosei , , , kakršno kakršen Zz-set mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n zaupala zaupati Ggvd-ez Jožica Jožica Slzei , , , ki ki Vd nastanek nastanek Sometn zaselka zaselek Somer na na Dm Golčaju Golčaj Slmem in in Vp posredno posredno Rsn tudi tudi L cerkev cerkev Sozet povezuje povezovati Ggnste s z Do francoskim francoski Ppnseo obdobjem obdobje Soseo . . .

Newyorški newyorški Ppnmeid center center Somei za za Dt poučevanje poučevanje Soset kabale kabala Sozer pa pa Vp ponuja ponujati Ggnste nekaj nekaj Zn-set popolnoma popolnoma Rsn drugega drug Kbzser . . . Priznati priznati Ggdn moramo morati Ggnspm , , , da da Vd se se Zp------k nobena noben Zl-zei židovska židovski Ppnzei organizacija organizacija Sozei po po Dm svetu svet Somem ni biti Gp-ste-d razvijala razvijati Ggnd-ez tako tako Rsn hitro hitro Rsn kot kot Vd ta ta Zk-mei . . . Več veliko Rsr kakor kakor Vd milijon milijon Somei Židov Žid Slmmr in in Vp Nežidov Nežid Slmmr je biti Gp-ste-n že že L končalo končati Ggdd-es njeno njen Zstsetez osnovno osnoven Ppnset izobraževanje izobraževanje Soset . . . Na na Dm tečajih tečaj Sommm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n razdeljeni razdeljen Pdnmmi na na Dt deset deset Kbg-mt delov del Sommr , , , poleg poleg Dr židovske židovski Ppnzer prakse praksa Sozer poučujejo poučevati Ggnstm še še L numerologijo numerologija Sozet in in Vp pomen pomen Sometn obraznih obrazen Ppnzmr potez poteza Sozmr . . . Daljni daljen Ppnmeid smoter smoter Somei poučevanja poučevanje Soser v v Dm skoraj skoraj L 50 50 Kag podružnicah podružnica Sozmm po po Dm vsem ves Zc-mem svetu svet Somem je biti Gp-ste-n izločiti izločiti Ggdn škodljive škodljiv Ppnmmt vplive vpliv Sommt iz iz Dr življenja življenje Soser in in Vp s z Do tem ta Zk-seo nadzirati nadzirati Ggnn lastno lasten Ppnset življenje življenje Soset . . .

Letošnji letošnji Ppnmeid december december Somei je biti Gp-ste-n v v Dm primerjavi primerjava Sozem z z Do lanskim lanski Ppnmeo premalo premalo Rsn pobeljen pobeljen Pdnmein . . . To ta Zk-sei velja veljati Ggnste seveda seveda L za za Dt nižine nižina Sozmt . . . Lani lani Rsn smo biti Gp-spm-n imeli imeti Ggnd-mm od od Dr novembra november Somer do do Dr silvestrovega silvestrovo Soser snežno snežen Ppnzet odejo odeja Sozet 34 34 Kag dni dan Sommr , , , do do Dr 4. 4. Kav dece dece Np , , , bra bra Np letos letos Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem našteli našteti Ggdd-mm samo samo L 17 17 Kag takih tak Zk-mmr dni dan Sommr . . . Nepričakovana nepričakovan Ppnzei močna močen Ppnzei odjuga odjuga Sozei z z Do jugozahodnim jugozahoden Ppnmeo vetrom veter Someo je biti Gp-ste-n stopila stopiti Ggdd-ez ves ves Zc-met sneg sneg Sometn in in Vp zaradi zaradi Dr otoplitve otoplitev Sozer tudi tudi L naslednje naslednji Ppnzmi padavine padavina Sozmi niso biti Gp-stm-d bile biti Gp-d-mz bele bel Ppnzmi , , , ampak ampak Vp je biti Gp-ste-n deževalo deževati Ggnd-es . . . Že že L pred pred Do časom čas Someo smo biti Gp-spm-n zapisali zapisati Ggdd-mm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n december december Somei verjetno verjetno Rsn bolj bolj Rsn suh suh Ppnmein kot kot Vd moker moker Ppnmein in in Vp manj manj Rsn bel bel Ppnmein , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em november november Somei . . . Zamujeno zamujen Pdnzet zimsko zimski Ppnzet sliko slika Sozet bo biti Gp-pte-n morda morda L popravila popraviti Ggdd-ez polna poln Ppnzei luna luna Sozei 22. 22. Kav decembra december Somer . . . Takrat takrat Rsn lahko lahko Rsn spet spet Rsn pričakujemo pričakovati Ggnspm padavine padavina Sozmt , , , in in Vp sicer sicer Vp dež dež Sometn ali ali Vp pa pa Vp sneg sneg Sometn . . .

Zdravnik zdravnik Somei vam ti Zod-md bo biti Gp-pte-n za za Dt zdravljenje zdravljenje Soset razvitega razvit Pdnmer ocvirka ocvirek Somer predpisal predpisati Ggdd-em kremo krema Sozet , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k suši sušiti Ggnste ali ali Vp ga on Zotmet--k drugače drugače Rsn uniči uničiti Ggdste . . . Nekateri nekateri Zn-mmi ljudje človek Sommi še še L danes danes Rsn uporabljajo uporabljati Ggnstm " " " cinkovo cinkov Psnzet pasto pasta Sozet " " " , , , drugi drug Kbzmmi posegajo posegati Ggnstm po po Dm gostih gost Ppnzmm kremah krema Sozmm , , , s z Do katerimi kateri Zv-zmo mamice mamica Sozmi mažejo mazati Ggnstm vnete vnet Ppnzmt ritke ritka Sozmt dojenčkov dojenček Sommr , , , dijaki dijak Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n " " " odkrili odkriti Ggdd-mm " " " , , , da da Vd herpes herpes Sometn posuši posušiti Ggdste tudi tudi L zobna zoben Ppnzei pasta pasta Sozei . . .

Psihologi psiholog Sommi , , , sociologi sociolog Sommi , , , teologi teolog Sommi in in Vp vedenjski vedenjski Ppnmmi psihologi psiholog Sommi trdijo trditi Ggnstm , , , da da Vd se se Zp------k ženske ženska Sozmi veliko veliko Rsn bolj bolj Rsn pogosto pogosto Rsn in in Vp natančno natančno Rsn ukvarjajo ukvarjati Ggnstm z z Do moško moški Ppnzeo dušo duša Sozeo kot kot Vd moški moški Sommi z z Do žensko ženski Ppnzeo . . . V v Dt pomoč pomoč Sozet nežnejšemu nežen Pppmed spolu spol Somed pri pri Dm odkrivanju odkrivanje Sosem skrivnosti skrivnost Sozer moškega moški Ppnmer spola spol Somer vam ti Zod-md danes danes Rsn ponujamo ponujati Ggnspm seznam seznam Sometn osmih osem Kbg-mr moških moški Ppnzmr navad navada Sozmr , , , ki ki Vd se se Zp------k jim on Zotzmd--k močnejši močen Pppmeid spol spol Somei praviloma praviloma Rsn ni biti Gp-ste-d pripravljen pripravljen Ppnmein odreči odreči Ggdn ali ali Vp jih on Zotzmt--k spremeniti spremeniti Ggdn , , , marveč marveč Vp vztraja vztrajati Ggnste pri pri Dm njih on Zotmmm z z Do nonšalatnimi nonšalaten Ppnmmo izgovori izgovor Sommo , , , argumenti argument Sommo in in Vp opravičili opravičilo Sosmo . . .

Hočeš hoteti Ggnsde-n nočeš hoteti Ggnsde-d sta biti Gp-std-n jo on Zotzet--k puntarja puntar Sommi ubrala ubrati Ggdd-dm zraven zraven Rsn in in Vp kobilice kobilica Sozmi so biti Gp-stm-n v v Dm diru dir Somem odskakljale odskakljati Ggdd-mz proti proti Dd svojemu svoj Zp-sed plenišču plenišče Sosed . . .

Vsa ves Zc-zei prestrašena prestrašen Pdnzei je biti Gp-ste-n Mrvica Mrvica Slzei stekla steči Ggdd-ez po po Dt pomoč pomoč Sozet . . . Pa pa Vp ne ne L domov domov Rsn - - - hitela hiteti Ggnd-ez je biti Gp-ste-n , , , kolikor kolikor Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k nesle nesti Ggnd-mz nožice nožica Sozmi , , , da da Vd bi biti Gp-g ujela ujeti Ggdd-dm Trohca Trohec Sometd in in Vp cirkusanarje cirkusanar Sommt . . .

Vinko Vinko Slmei Potočnik Potočnik Slmei , , , ki ki Vd se se Zp------k v v Dm Cerkvi cerkev Sozem na na Dm Slovenskem Slovensko Slsem največ največ Rsn ukvarja ukvarjati Ggnste s z Do statističnimi statističen Ppnzmo raziskavami raziskava Sozmo , , , je biti Gp-ste-n nad nad Do izločitvijo izločitev Sozeo vprašanja vprašanje Soser nadvse nadvse Rsn začuden začuden Pdnmein . . . Po po Dm njegovem njegov Zstsemem danes danes Rsn stvar stvar Sozei vere vera Sozer ni biti Gp-ste-d več več L tako tako Rsn ozko ozko Rsn razumljena razumljen Pdnzei kot kot Vd zgolj zgolj L zasebna zaseben Ppnzei zadeva zadeva Sozei , , , kakor kakor Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei veljalo veljati Ggnd-es ob ob Dm popisih popis Sommm v v Dm preteklih pretekel Ppnsmm desetletjih desetletje Sosmm . . . Potočniku Potočnik Slmed je biti Gp-ste-n jasno jasen Ppnsei , , , da da Vd obstajajo obstajati Ggnstm tehnični tehničen Ppnmmi problemi problem Sommi , , , ne ne L more moči Ggnste pa pa Vp pristati pristati Ggvn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd niso biti Gp-stm-d rešljivi rešljiv Ppnmmi . . . Če če Vd bi biti Gp-g hoteli hoteti Ggnd-mm , , , bi biti Gp-g v v Dm popisu popis Somem znali znati Ggnd-mm vprašati vprašati Ggdn tudi tudi L po po Dm veri vera Sozem , , , je biti Gp-ste-n prepričan prepričan Pdnmein . . . Drugod drugod Rsn to ta Zk-set znajo znati Ggnstm izvesti izvesti Ggdn ; ; ; ne ne L verjame verjeti Ggvste , , , da da Vd v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem tega ta Zk-ser ne ne L bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm sposobni sposoben Ppnmmi . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser se se Zp------k mu on Zotmed--k zdi zdeti Ggnste nenavadno nenavaden Ppnsei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm gori gora Sozem podatkov podatek Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k bodo biti Gp-ptm-n zbirali zbirati Ggnd-mm popisovalci popisovalec Sommi , , , edino edino L vprašanje vprašanje Sosei vere vera Sozer posebej posebej Rsn kvalificirano kvalificiran Pdnsei . . .

Predpremiera predpremiera Sozei jutri jutri Rsn ( ( ( 9. 9. Kav nov nov O . . . ) ) ) ob ob Dm 18. 18. Kav uri ura Sozem in in Vp 20.30 20.30 Kag , , , Avditorij avditorij Somei Portorož Portorož Slmei . . . Vstopnice vstopnica Sozmi ob ob Dm 18. 18. Kav uri ura Sozem po po Dt 500 500 Kag sit sit O , , , ob ob Dm 20. 20. Kav 30 30 Kag po po Dt 600 600 Kag . . . Rezervacije rezervacija Sozmi po po Dm tel. tel. O 747-230 747-230 Kag vsak vsak Zc-met delavnik delavnik Sometn od od Dr 8. 8. Kav do do Dr 14. 14. Kav ure ura Sozer in in Vp 746-610 746-610 Kag dve dva Kbgzdt uri ura Sozdt pred pred Do začetkom začetek Someo predstave predstava Sozer . . . V v Dt četrtek četrtek Sometn ( ( ( 13. 13. Kav nov nov O . . . ) ) ) ob ob Dm 16.30 16.30 Kag , , , Velika velik Ppnzei dvorana dvorana Sozei Kulturnega kulturen Ppnmer doma dom Somer Gorica Gorica Slzei , , , vstop vstop Somei prost prost Ppnmein . . .

Seviljski seviljski Ppnmeid vrh vrh Somei Evropske evropski Ppnzer unije unija Sozer po po Dm vsej ves Zc-zem verjetnosti verjetnost Sozem ne ne L bo biti Gp-pte-n zapisan zapisan Pdnmein v v Dt anale anali Sommt evropske evropski Ppnzer zgodovine zgodovina Sozer kot kot Vd prelomen prelomen Ppnmein dogodek dogodek Somei . . . Zanj zame Zotmet--z je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es značilnih značilen Ppnzmr nekaj nekaj Rsn formalnih formalen Ppnzmr potrditev potrditev Sozmr že že L sklenjenega sklenjen Pdnser , , , ugotovitve ugotovitev Sozmi o o Dm zadovoljivem zadovoljiv Ppnmem napredku napredek Somem pri pri Dm gospodarskih gospodarski Ppnzmm reformah reforma Sozmm , , , večinoma večinoma Rsn pa pa Vp povprečnost povprečnost Sozei in in Vp pogajanja pogajanje Sosmi o o Dm najmanjšem majhen Ppsmem skupnem skupen Ppnmem imenovalcu imenovalec Somem . . . Največje velik Ppssei razočaranje razočaranje Sosei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es pomanjkanje pomanjkanje Sosei zanimanja zanimanje Soser za za Dt zakonsko zakonski Ppnzet zajezitev zajezitev Sozet reke reka Sozer prišlekov prišlek Sommr , , , kar kar Zz-set sta biti Gp-std-n predlagala predlagati Ggvd-dm Tony Tony Slmei Blair Blair Slmei in in Vp Jose Jose Slmei Maria Maria Slmei Aznar Aznar Slmei . . .

Dela delo Sosmt naj naj L bi biti Gp-g končali končati Ggdd-mm predvidoma predvidoma Rsn do do Dr konca konec Somer letošnjega letošnji Ppnmer novembra november Somer , , , mladinsko mladinski Ppnsei prenočišče prenočišče Sosei bo biti Gp-pte-n tako tako Rsn predvidoma predvidoma Rsn nared nared Rsn za za Dt odprtje odprtje Soset na na Dt pomlad pomlad Sozet prihodnje prihodnji Ppnset leto leto Soset . . .

Postojna Postojna Slzei - - - Z z Do nedeljskim nedeljski Ppnmeo mitingom miting Someo , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n v v Dt zrak zrak Sometn poleteli poleteti Ggdd-mm pravi pravi Ppnmmi » » » letalski letalski Ppnmmi veterani veteran Sommi « « « , , , so biti Gp-stm-n se se Zp------k končali končati Ggdd-mm Dnevi dan Sommi slovenske slovenski Ppnzer letalske letalski Ppnzer zgodovine zgodovina Sozer , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n letos letos Rsn že že L drugič drugič Rsn zapored zapored Rsn pripravil pripraviti Ggdd-em Aeroklub aeroklub Somei Postojna Postojna Slzei . . . Domačini domačin Sommi so biti Gp-stm-n tako tako Rsn minuli minul Ppnmetd konec konec Sometn tedna teden Somer v v Dm zraku zrak Somem opazili opaziti Ggdd-mm za za Dt današnji današnji Ppnmetd čas čas Sometn nenavadna nenavaden Ppnsmt letala letalo Sosmt , , , na na Dm letališču letališče Sosem Rakitnik Rakitnik Slmei pa pa Vp so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k jih on Zotsmt--k lahko lahko Rsn pobliže pobliže Rsn pogledali pogledati Ggdd-mm . . .

Škofja Škofji Ppnzei Loka Loka Slzei - - - Lokalna lokalen Ppnzei akcijska akcijski Ppnzei skupina skupina Sozei za za Dt preprečevanje preprečevanje Soset zasvojenosti zasvojenost Sozer v v Dm občini občina Sozem Škofja Škofji Ppnzei Loka Loka Slzei ( ( ( Las las Somei ) ) ) je biti Gp-ste-n zbrala zbrati Ggdd-ez informacije informacija Sozmt o o Dm dejavnostih dejavnost Sozmm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotzmt--k za za Dt otroke otrok Sommt med med Do počitnicami počitnice Sozmo pripravili pripraviti Ggdd-mm študentje študent Sommi , , , društva društvo Sosmi in in Vp druge drug Kbzzmi organizacije organizacija Sozmi . . . Obljubljajo obljubljati Ggnstm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n dejavnosti dejavnost Sozmi zelo zelo Rsn raznovrstne raznovrsten Ppnzmi , , , da da Vd ne ne L dišijo dišati Ggnstm po po Dm šoli šola Sozem , , , a a Vp vseeno vseeno Rsn veliko veliko Rsn prinašajo prinašati Ggnstm . . . Dejavnosti dejavnost Sozmi bodo biti Gp-ptm-n potekale potekati Ggnd-mz v v Dm prostorih prostor Sommm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k odstopili odstopiti Ggdd-mm v v Dm Klubu klub Somem škofjeloških škofjeloški Ppnmmr študentov študent Sommr , , , osnovni osnoven Ppnzem šoli šola Sozem Ivana Ivan Slmer Groharja Grohar Slmer in in Vp Gasilski gasilski Ppnzem zvezi zveza Sozem Škofje Škofji Ppnzer Loke Loka Slzer . . .

Predvideno predviden Pdnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n mestni mesten Ppnmeid svet svet Somei obravnaval obravnavati Ggnd-em osnutek osnutek Sometn svojega svoj Zp-mer poslovnika poslovnik Somer na na Dm seji seja Sozem 8. 8. Kav julija julij Somer . . .

Neka nek Zn-zei univerza univerza Sozei v v Dm vzhodni vzhoden Ppnzem Indiji Indija Slzem se se Zp------k je biti Gp-ste-n odločila odločiti Ggdd-ez , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n otresla otresti Ggdd-ez kač kača Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k tako tako Rsn namnožile namnožiti Ggdd-mz , , , da da Vd so biti Gp-stm-n v v Dm študentskem študentski Ppnsem naselju naselje Sosem postale postati Ggdd-mz že že L resna resen Ppnzei nadloga nadloga Sozei , , , z z Do alternativno alternativen Ppnzeo metodo metoda Sozeo . . . Uprava uprava Sozei je biti Gp-ste-n najela najeti Ggdd-ez vrača vrač Sometn , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g kače kača Sozmt pregnal pregnati Ggdd-em s z Do čarovniškimi čarovniški Ppnmmo uroki urok Sommo . . . Menda menda L se se Zp------k kaj kaj Zv-sei takega tak Zk-ser ni biti Gp-ste-d zgodilo zgoditi Ggdd-es prvič prvič Rsn , , , po po Dm podobnih podoben Ppnmmm načinih način Sommm je biti Gp-ste-n poseglo poseči Ggdd-es že že L nekaj nekaj Zn-sei univerz univerza Sozmr v v Dm indijski indijski Ppnzem zvezni zvezen Ppnzem državi država Sozem Vzhodna vzhoden Ppnzei Bengalija Bengalija Slzei . . . DPA DPA Slmei

Reka Reka Slzei - - - Slovenska slovenski Ppnzei amaterska amaterski Ppnzei boksarska boksarski Ppnzei reprezentanca reprezentanca Sozei se se Zp------k hrvaški hrvaški Ppnzed izbrani izbran Pdnzed vrsti vrsta Sozed v v Dm povratnem povraten Ppnmem dvoboju dvoboj Somem na na Dm Reki Reka Slzem žal žal Rsn ni biti Gp-ste-d oddolžila oddolžiti Ggdd-ez za za Dt marčevski marčevski Ppnmetd poraz poraz Sometn z z Do 8:14 8:14 Kag v v Dm Sl Sl O . . . Bistrici Bistrica Slzem . . . Še še L več veliko Rsr . . . Tokrat tokrat Rsn so biti Gp-stm-n varovanci varovanec Sommi Staneta Stane Slmer Milutinoviča Milutinovič Slmer pred pred Do našimi naš Zspmmom južnimi južen Ppnmmo sosedi sosed Sommo klonili kloniti Ggdd-mm kar kar Rsn z z Do 2:10 2:10 Kag , , , za za Dt edino edini Ppnzet slovensko slovenski Ppnzet zmago zmaga Sozet pa pa Vp je biti Gp-ste-n pred pred Do več veliko Rsr kot kot Vd 1000 1000 Kag gledalci gledalec Sommo poskrbel poskrbeti Ggdd-em - - - kdo kdo Zv-mei drug drug Kbzmein kot kot Vd - - - Dejan Dejan Slmei Zavec Zavec Slmei . . .

Žbogar Žbogar Slmei je biti Gp-ste-n ves ves Zc-met čas čas Sometn zatrjeval zatrjevati Ggnd-em , , , da da Vd sta biti Gp-std-n se se Zp------k v v Dm njegovem njegov Zstmemem zakonu zakon Somem cedila cediti Ggnd-dm mleko mleko Sosei in in Vp med med Somei , , , da da Vd v v Dm desetih deset Kbg-mm letih leto Sosmm družina družina Sozei ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez niti niti L enkrat enkrat Rsn sprta sprt Pdnzei , , , žena žena Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n namesto namesto Dr raja raj Somer opisovala opisovati Ggnd-ez pekel pekel Sometn . . . Ko ko Vd ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es vsega ves Zc-ser dovolj dovolj Rsn , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n odločila odločiti Ggdd-ez , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n odselila odseliti Ggdd-ez in in Vp razvezala razvezati Ggdd-ez , , , z z Do njo on Zotzeo pa pa Vp je biti Gp-ste-n odšel oditi Ggdd-em tudi tudi L Franci Franci Slmei G. G. O Delal delati Ggnd-em je biti Gp-ste-n v v Dm Žbogarjevi Žbogarjev Psnzem mehanični mehaničen Ppnzem delavnici delavnica Sozem in in Vp z z Do delom delo Soseo odslužil odslužiti Ggdd-em hrano hrana Sozet in in Vp stanovanje stanovanje Soset , , , delodajalčevo delodajalčev Psnzet ženo žena Sozet pa pa Vp je biti Gp-ste-n večkrat večkrat Rsn branil braniti Ggnd-em pred pred Do njegovimi njegov Zstmmoem izbruhi izbruh Sommo . . . Žbogar Žbogar Slmei je biti Gp-ste-n ženo žena Sozet zasledoval zasledovati Ggnd-em , , , za za Do njo on Zotzeo oprezal oprezati Ggnd-em z z Do daljnogledom daljnogled Someo , , , celo celo L na na Dt silo sila Sozet je biti Gp-ste-n hotel hoteti Ggnd-em vstopiti vstopiti Ggdn v v Dt najeto najet Pdnset stanovanje stanovanje Soset , , , kamor kamor Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k preselili preseliti Ggdd-mm . . . Najhuje hudo Rss je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es 29. 29. Kav septembra september Somer lani lani Rsn , , , ko ko Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n žena žena Sozei pripeljala pripeljati Ggdd-ez otroka otrok Sometd . . . Z z Do njo on Zotzeo je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em tudi tudi L Franci Franci Slmei , , , saj saj Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n moža mož Somer bala bati Ggnd-ez . . . Ko ko Vd sta biti Gp-std-n odhajala odhajati Ggnd-dm , , , je biti Gp-ste-n Francija Franci Slmetd ustrelil ustreliti Ggdd-em v v Dt trebuh trebuh Sometn , , , nato nato Rsn pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n s z Do pištolo pištola Sozeo zapodil zapoditi Ggdd-em tudi tudi L za za Do njo on Zotzeo . . . Komaj komaj Rsn mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n ušla uiti Ggdd-ez k k Dd sosedu sosed Somed , , , mladenič mladenič Somei pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n zatekel zateči Ggdd-em v v Dt garažo garaža Sozet . . . Tam tam Rsn sta biti Gp-std-n se se Zp------k z z Do Žbogarjem Žbogar Slmeo nato nato Rsn ruvala ruvati Ggnd-dm za za Dt orožje orožje Soset in in Vp med med Do prerivanjem prerivanje Soseo mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n krogla krogla Sozei zažvižgala zažvižgati Ggdd-ez mimo mimo Dr ušesa uho Soser , , , je biti Gp-ste-n pripovedoval pripovedovati Ggnd-em mladenič mladenič Somei , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n zdravniška zdravniški Ppnzei pomoč pomoč Sozei rešila rešiti Ggdd-ez življenje življenje Soset . . .

Cerklje Cerklje Slzmi na na Dm Gorenjskem Gorenjsko Slsem - - - Operativno operativen Ppnsei - - - komunikacijski komunikacijski Ppnmetd center center Sometn v v Dm Kranju Kranj Slmem so biti Gp-stm-n v v Dt torek torek Sometn ob ob Dm 16.40 16.40 Kag poklicali poklicati Ggdd-mm sorodniki sorodnik Sommi in in Vp povedali povedati Ggdd-mm , , , da da Vd pogrešajo pogrešati Ggnstm 73 73 Kag - - - letnega leten Ppnmet Leona Leon Slmetd Čuka Čuk Slmetd iz iz Dr Sežane Sežana Slzer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n s z Dr planine planina Sozer Jezerce Jezerce Slzmi na na Dm Krvavcu Krvavec Slmem okrog okrog Dr 11. 11. Kav dopoldne dopoldne Rsn skupaj skupaj Rsn s z Do svojim svoj Zp-meo psom pes Someo odšel oditi Ggdd-em na na Dt sprehod sprehod Sometn . . . Iskalno iskalen Ppnzet akcijo akcija Sozet - - - potekala potekati Ggnd-ez je biti Gp-ste-n na na Dm območju območje Sosem Dvora Dvor Slmer , , , Grada Grad Slmer , , , Cerkelj Cerklje Slzmr na na Dm Gorenjskem Gorenjsko Slsem , , , Štefanje Štefanji Ppnzer Gore Gora Slzer , , , Apna Apno Slser in in Vp Stiške stiški Ppnzer vasi vas Sozer , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n pogrešanega pogrešan Pdnmet okrog okrog Dr dveh dva Kbgzdr popoldne popoldne Rsn tudi tudi L nazadnje nazadnje Rsn opazili opaziti Ggdd-mm - - - , , , so biti Gp-stm-n gorski gorski Ppnmmi reševalci reševalec Sommi , , , vodniki vodnik Sommi reševalnih reševalen Ppnmmr psov pes Sommr , , , gasilci gasilec Sommi in in Vp policisti policist Sommi ob ob Dm 22.17 22.17 Kag zaradi zaradi Dr noči noč Sozer prekinili prekiniti Ggdd-mm in in Vp z z Do njo on Zotzeo nadaljevali nadaljevati Ggnd-mm naslednji naslednji Ppnmetd dan dan Sometn . . .

Ljubljana Ljubljana Slzei - - - Z z Do oplom opel Someo kadettom kadett Someo sive siv Ppnzer barve barva Sozer sta biti Gp-std-n se se Zp------k v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn okrog okrog Dr sedmih sedem Kbg-mr zvečer zvečer Rsn za za Do 51 51 Kag - - - letnim leten Ppnmeo Ljubljančanom Ljubljančan Slmeo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n šel iti Ggvd-em po po Dm Gerbičevi Gerbičev Psnzem ulici ulica Sozem , , , pripeljala pripeljati Ggdd-dm neznanca neznanec Sommi . . . Izstopila izstopiti Ggdd-dm sta biti Gp-std-n , , , ga on Zotmet--k začela začeti Ggdd-dm pretepati pretepati Ggnn in in Vp mu on Zotmed--k » » » mimogrede mimogrede Rsn « « « ukradla ukrasti Ggdd-dm tri trije Kbgmmt mobilne mobilen Ppnmmt telefone telefon Sommt , , , denar denar Sometn in in Vp vežico vežica Sozet . . . Oškodovala oškodovati Ggdd-dm sta biti Gp-std-n ga on Zotmet--k za za Dt približno približno Rsn 200 200 Kag tisoč tisoč Kbg-mi tolarjev tolar Sommr . . .

Plesni plesen Ppnmeid Teater teater Somei Ljubljana Ljubljana Slzei . . . Premiera premiera Sozei ob ob Dm 21.00. 21.00. Kag 1.800 1.800 Kag , , , 1.200 1.200 Kag ( ( ( dijaki dijak Sommi , , , študentje študent Sommi , , , upokojenci upokojenec Sommi ) ) ) sit sit O . . .

Večinoma večinoma Rsn kot kot Vd poustvarjalko poustvarjalka Sozet , , , vendar vendar Vp me jaz Zop-et--k zadnje zadnji Ppnmmt čase čas Sommt mika mikati Ggnste pot pot Sozei lastnega lasten Ppnser ustvarjanja ustvarjanje Soser glasbe glasba Sozer , , , ne ne L morem moči Ggnspe reči reči Ggdn skladanja skladanje Soser , , , ker ker Vd v v Dm njem on Zotmem nimam imeti Ggnspe-d treninga trening Somer , , , ki ki Vd se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n odprla odpreti Ggdd-ez z z Do improvizacijo improvizacija Sozeo . . . Približujem približevati Ggnspe se se Zp------k temu ta Zk-sed . . . V v Dm improvizaciji improvizacija Sozem je biti Gp-ste-n gotovo gotovo Rsn zajet zajet Pdnmein vsaj vsaj L odsev odsev Somei skladanja skladanje Soser oziroma oziroma Vp izbiranja izbiranje Soser elementov element Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k pozneje pozno Rsr kombiniraš kombinirati Ggvsde v v Dt novo nov Ppnzet stvar stvar Sozet . . . Bomo biti Gp-ppm-n videli videti Ggvd-mm . . . Vas ti Zod-mt bom biti Gp-ppe-n obveščala obveščati Ggnd-ez . . . ( ( ( smeh smeh Somei ) ) ) Trenutno trenutno Rsn je biti Gp-ste-n najbolj najbolj Rsn obširno obširen Ppnsei improvizirano improviziran Pdnsei delo delo Sosei petnajstminutni petnajstminuten Ppnmeid » » » balet balet Somei « « « Autopoiesis Autopoiesis Slmei , , , kjer kjer Vd se se Zp------k , , , v v Dm dialogu dialog Somem z z Do videoprojekcijo videoprojekcija Sozeo , , , gibam gibati Ggnspe in in Vp igram igrati Ggnspe s z Do svetlečimi svetleč Ppnzmo žicami žica Sozmo po po Dm telesu telo Sosem . . .

Vselej vselej Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n treba treba Rsn ukvarjati ukvarjati Ggnn z z Do nesprejemljivim nesprejemljiv Ppnseo vedenjem vedenje Soseo in in Vp se se Zp------k aktivno aktivno Rsn odzvati odzvati Ggdn že že L pri pri Dm obravnavanju obravnavanje Sosem lažjih lahek Pppmmr deliktov delikt Sommr . . . Pri pri Dm odločanju odločanje Sosem , , , kakšna kakšen Zv-zei pomoč pomoč Sozei in in Vp prevzgoja prevzgoja Sozei sta biti Gp-std-n potrebni potreben Ppnzdi , , , velja veljati Ggnste upoštevati upoštevati Ggvn težo teža Sozet prestopka prestopek Somer , , , kako kako Rsn pogosti pogost Ppnmmi so biti Gp-stm-n prekrški prekršek Sommi , , , kdaj kdaj Rsn je biti Gp-ste-n nekdo nekdo Zn-mei stopil stopiti Ggdd-em na na Dt kriminalno kriminalen Ppnzet pot pot Sozet in in Vp do do Dr koga kdo Zv-mer je biti Gp-ste-n nasilen nasilen Ppnmein . . . Nič nič Rsn manj manj Rsn pomembno pomemben Ppnsei ni biti Gp-ste-d njegovo njegov Zstseiem siceršnje siceršnji Ppnsei življenje življenje Sosei , , , zato zato Vp kajpak kajpak L vsakič vsakič Rsn , , , ko ko Vd se se Zp------k išče iskati Ggnste kompromis kompromis Somei , , , da da Vd bi biti Gp-g moral morati Ggnd-em svet svet Somei delovati delovati Ggnn drugače drugače Rsn , , , najprej najprej Rsn pokažemo pokazati Ggdspm na na Dt družine družina Sozmt in in Vp šole šola Sozmt . . . A a Vp zdi zdeti Ggnste se se Zp------k , , , da da Vd naraščajočemu naraščajoč Ppnsed nasilju nasilje Sosed mladostnikov mladostnik Sommr niso biti Gp-stm-d kos kos Rsn starši starš Sommi , , , še še L manj malo Rsr učitelji učitelj Sommi , , , čeprav čeprav Vd tako tako Vp eni en Kbzmmi kot kot Vd drugi drug Kbzmmi poznajo poznati Ggnstm domala domala L vse ves Zc-zmt njegove njegov Zstzmtem oblike oblika Sozmt . . . Menda menda L , , , ker ker Vd nimajo imeti Ggnstm-d prave pravi Ppnzer avtoritete avtoriteta Sozer . . .

Skandinavce Skandinavec Slmmt namreč namreč Vp zaznamuje zaznamovati Ggvste drugačen drugačen Ppnmein , , , svež svež Ppnmein pristop pristop Somei . . . V v Dm nasprotju nasprotje Sosem s z Do tipično tipično Rsn modnimi moden Ppnzmo državami država Sozmo , , , kot kot Vd sta biti Gp-std-n Francija Francija Slzei in in Vp Italija Italija Slzei , , , odlikuje odlikovati Ggvste severnjake severnjak Sommt tehnična tehničen Ppnzei čistost čistost Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn kosa kosati Ggnste z z Do italijansko italijanski Ppnzeo eleganco eleganca Sozeo in in Vp francosko francoski Ppnzeo šarmantnostjo šarmantnost Sozeo , , , po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem pa pa Vp so biti Gp-stm-n bolj bolj Rsn eksperimentalni eksperimentalen Ppnmmi . . . Mešanica mešanica Sozei sredozemske sredozemski Ppnzer ekspresivnosti ekspresivnost Sozer in in Vp severnjaške severnjaški Ppnzer premišljene premišljen Ppnzer avantgarde avantgarda Sozer daje dajati Ggnste v v Dm sodobni sodoben Ppnzem modi moda Sozem presenetljive presenetljiv Ppnmmt rezultate rezultat Sommt . . . Sodobni sodoben Ppnmmi krzneni krznen Ppnmmi izdelki izdelek Sommi to ta Zk-set zgolj zgolj L potrjujejo potrjevati Ggnstm . . .

Vključevanje vključevanje Soset Evropejcev Evropejec Slmmr med med Dt nas jaz Zop-mt doživljamo doživljati Ggnspm kot kot Vd izjemno izjemen Ppnzet čast čast Sozet . . . Hvalimo hvaliti Ggnspm se se Zp------k , , , da da Vd gre iti Ggvste za za Dt mednarodni mednaroden Ppnmetd vrtec vrtec Sometn , , , šolo šola Sozet , , , maturo matura Sozet , , , in in Vp s z Do tem ta Zk-seo ni biti Gp-ste-d nič nič Zl-sei narobe narobe Rsn . . . Hudo hudo Rsn narobe narobe Rsn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd vključevanje vključevanje Soset muslimanov musliman Sommr dojemamo dojemati Ggnspm kot kot Vd kazen kazen Sozet in in Vp nujno nujen Ppnset zlo zlo Soset ! ! ! Morda morda L ne ne L nosimo nositi Ggnspm rut ruta Sozmr , , , a a Vp smo biti Gp-spm-n v v Dt svojo svoj Zp-zet nesnago nesnaga Sozet pogreznjeni pogreznjen Pdnmmi do do Dr vratu vrat Somer in in Vp prek prek Dr mračnih mračen Ppnmmr pogledov pogled Sommr . . .

» » » Sovražila sovražiti Ggnd-ez sem biti Gp-spe-n telovadbo telovadba Sozet , , , ker ker Vd sem biti Gp-spe-n vedno vedno Rsn zaostajala zaostajati Ggnd-ez za za Do drugimi drug Kbzmmo . . . V v Dm rokah roka Sozmm nisem biti Gp-spe-d imela imeti Ggnd-ez toliko toliko Rsn moči moč Sozer kot kot Vd vrstniki vrstnik Sommi in in Vp tudi tudi L noge noga Sozmi me jaz Zop-er--k niso biti Gp-stm-d tako tako Rsn hitro hitro Rsn nesle nesti Ggnd-mz . . . Vesela vesel Ppnzei sem biti Gp-spe-n bila biti Gp-d-ez , , , če če Vd sem biti Gp-spe-n pri pri Dm teku tek Somem brez brez Dr padca padec Somer prišla priti Ggdd-ez skozi skozi Dt cilj cilj Sometn . . . Učiteljice učiteljica Sozmi so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k verjetno verjetno Rsn mislile misliti Ggnd-mz : : : Ah ah M , , , še še L en en Kbzmei nešporten nešporten Ppnmein otrok otrok Somei . . . « « « Petindvajsetletna petindvajsetleten Ppnzei Sonja Sonja Slzei ( ( ( ime ime Sosei je biti Gp-ste-n spremenjeno spremenjen Pdnsei ) ) ) je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez še še L pred pred Do enim en Kbzseo letom leto Soseo trdno trdno Rsn prepričana prepričan Pdnzei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n zdrava zdrav Ppnzei kot kot Vd dren dren Somei . . . Če če Vd ji on Zotzed--k ne ne L bi biti Gp-g otiščanci otiščanec Sommi na na Dm mezincu mezinec Somem noge noga Sozer povzročali povzročati Ggnd-mm nočne nočen Ppnzer more mora Sozer pri pri Dm nakupovanju nakupovanje Sosem čevljev čevelj Sommr , , , najbrž najbrž L še še L zdaj zdaj Rsn ne ne L bi biti Gp-g vedela vedeti Ggnd-ez , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n živčno živčen Ppnsei - - - mišično mišičen Ppnzet bolezen bolezen Sozet , , , imenovano imenovan Pdnzet bolezen bolezen Sozei Charcot Charcot Slmei - - - Marie Maria Slmei - - - Tooth Tooth Slmei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k označujemo označevati Ggnspm tudi tudi L s z Do kratico kratica Sozeo CMT CMT Slzei . . .

Powell Powell Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n sestal sestati Ggdd-em z z Do Arafatom Arafat Slmeo v v Dm njegovem njegov Zstmemem obleganem oblegan Pdnmem uradu urad Somem v v Dm Ramali Ramala Slzem

Ogled ogled Sometn kraja kraj Somer dogodka dogodek Somer je biti Gp-ste-n prevzel prevzeti Ggdd-em dežurni dežuren Ppnmeid preiskovalni preiskovalen Ppnmeid sodnik sodnik Somei . . . Kdaj kdaj Rsn in in Vp zakaj zakaj Rsn je biti Gp-ste-n moški moški Somei umrl umreti Ggdd-em , , , policisti policist Sommi še še L ugotavljajo ugotavljati Ggnstm . . . ( ( ( gm gm O ) ) )

LONDON London Slmei , , , 15 15 Kag . . . Madonna Madonna Slzei spet spet Rsn gola gol Ppnzei , , , so biti Gp-stm-n oni oni Zk-met dan dan Sometn vpili vpiti Ggvd-mm tabloidi tabloid Sommi v v Dm Britaniji Britanija Slzem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n zvezdnico zvezdnica Sozet posvojila posvojiti Ggdd-ez , , , odkar odkar Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n poročila poročiti Ggdd-ez z z Do britanskim britanski Ppnmeo režiserjem režiser Someo Guyem Guy Slmeo Richiejem Richie Slmeo in in Vp se se Zp------k tako tako Rsn rekoč rekoč Rsn preselila preseliti Ggdd-ez na na Dt vetrovni vetroven Ppnmetd , , , deževni deževen Ppnmetd in in Vp oblačni oblačen Ppnmetd otok otok Sometn , , , čeprav čeprav Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn , , , v v Dm največjem velik Ppssem razkošju razkošje Sosem , , , živela živeti Ggnd-ez kjer kjer Vd koli koli L na na Dm svetu svet Somem . . . Kdo kdo Zv-mei ne ne L bi biti Gp-g padel pasti Ggvd-em na na Dt ta ta Zk-met naslov naslov Sometn ? ? ?

Izidi izid Sommi : : : 100 100 Kag . . . Pariz Pariz Slmei - - - Roubaix Roubaix Slmei : : : 1 1 Kag . . . Museeuw Museeuw Slmei ( ( ( Bel Bel O , , , Domo Domo Slmei ) ) ) 6,37:57 6,37:57 Kag ( ( ( 39,3 39,3 Kag km km O / / / h h O ) ) ) , , , 2 2 Kag . . . Wesemann Wesemann Slmei ( ( ( Nem Nem O , , , Telekom Telekom Slmei ) ) ) + + + 3:03 3:03 Kag , , , 3 3 Kag . . . Boonen Boonen Slmei ( ( ( Bel Bel O , , , US US Slmei Postal Postal Slmei ) ) ) + + + 3:07 3:07 Kag , , , 4 4 Kag . . . Hoffman Hoffman Slmei ( ( ( Niz Niz O , , , CSC CSC Slmei ) ) ) + + + 3:58 3:58 Kag , , , 5 5 Kag . . . Michaelsen Michaelsen Slmei ( ( ( Dan Dan O , , , Coast Coast Slmei ) ) ) , , , 6 6 Kag . . . Hincapie Hincapie Slmei ( ( ( ZDA ZDA Slzmi , , , US US Slmei Postal Postal Slmei ) ) ) , , , 7 7 Kag . . . Gouvenou Gouvenou Slmei ( ( ( Fra Fra O , , , Big Big Slmei Mat Mat Slmei ) ) ) , , , 8 8 Kag . . . Heeswijk Heeswijk Slmei ( ( ( Niz Niz O , , , Domo Domo Slmei ) ) ) , , , 9 9 Kag . . . Mattan Mattan Slmei ( ( ( Bel Bel O , , , Cofidis Cofidis Slmei ) ) ) , , , 10 10 Kag . . . Cassani Cassan Slmei ( ( ( Ita Ita O , , , Domo Domo Slmei ) ) ) , , , 13 13 Kag . . . Knaven Knaven Slmei ( ( ( Niz Niz O , , , Domo Domo Slmei ) ) ) + + + 8:08 8:08 Kag , , , 17 17 Kag . . . Tafi Tafi Slmei ( ( ( Ita Ita O , , , Mapei Mapei Slmei ) ) ) + + + 9:15 9:15 Kag , , , Svetovni svetoven Ppnmeid pokal pokal Somei skupno skupno Rsn : : : 1 1 Kag . . . Museeuw Museeuw Slmei 170 170 Kag , , , 2 2 Kag . . . Cipollini Cipollini Slmei 120 120 Kag , , , 3 3 Kag . . . Tafi Tafi Slmei 106 106 Kag , , , ... ... ... 19 19 Kag . . . Hauptman Hauptman Slmei 25 25 Kag . . . ( ( ( mm mm O ) ) )

CELJE Celje Slsei , , , 15 15 Kag . . . - - - Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr izjemno izjemno Rsn skromnega skromen Ppnser zanimanja zanimanje Soser skoraj skoraj L tretjina tretjina Sozei brezplačnih brezplačen Ppnzmr vstopnic vstopnica Sozmr ostala ostati Ggdd-ez na na Dm blagajnah blagajna Sozmm , , , so biti Gp-stm-n na na Dm Skalni skalen Ppnzem kleti klet Sozem vseeno vseeno Rsn prodali prodati Ggdd-mm 64 64 Kag vstopnic vstopnica Sozmr . . . Daleč daleč Rsn najmanj malo Rss v v Dm sezoni sezona Sozem 2001/02 2001/02 Kag in in Vp tudi tudi L ocena ocena Sozei za za Dt prikazano prikazan Pdnzet igro igra Sozet obeh oba Zc-sdr moštev moštvo Sosdr je biti Gp-ste-n na na Dm dnu dno Sosem letošnje letošnji Ppnzer lestvice lestvica Sozer . . .

KOPER Koper Slmei - - - ELEKTRA Elektro Slmer : : : Koprčani Koprčan Slmmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k odločili odločiti Ggdd-mm , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n v v Dm zadnjih zadnji Ppnzmm tekmah tekma Sozmm več veliko Rsr priložnosti priložnost Sozmr dali dati Ggdd-mm mladim mlad Ppnmmd . . . Tako tako Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n poslovil posloviti Ggdd-em najboljši dober Ppsmeid strelec strelec Somei Aleksander Aleksander Slmei Nikolić Nikolić Slmei , , , zaradi zaradi Dr težav težava Sozmr s z Do hrbtom hrbet Someo ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es Ščekića Ščekić Slmer . . . Gostje gost Sommi so biti Gp-stm-n ravnotežje ravnotežje Soset vzpostavili vzpostaviti Ggdd-mm v v Dm drugi drug Kbzzem četrtini četrtina Sozem , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm domači domač Ppnmmi zgolj zgolj L statisti statist Sommi na na Dm igrišču igrišče Sosem . . . Izenačena izenačen Pdnzei tekma tekma Sozei z z Do velikim velik Ppnseo številom število Soseo trojk trojka Sozmr je biti Gp-ste-n zbudila zbuditi Ggdd-ez občinstvo občinstvo Soset šele šele L na na Dm koncu konec Somem ob ob Dm treh trije Kbgzmm spornih sporen Ppnzmm odločitvah odločitev Sozmm sodnika sodnik Somer Javorja Javor Slmer . . . Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em temnopolti temnopolt Ppnmeid Warmsley Warmsley Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm 40. 40. Kav minuti minuta Sozem zgrešil zgrešiti Ggdd-em met met Sometn za za Dt zmago zmaga Sozet , , , tokrat tokrat Rsn nerazpoložen nerazpoložen Ppnmein , , , je biti Gp-ste-n njegove njegov Zstzmtem trojke trojka Sozmt nadomeščal nadomeščati Ggnd-em Vidovič Vidovič Slmei , , , v v Dm začetku začetek Somem zadnje zadnji Ppnzer četrtine četrtina Sozer se se Zp------k je biti Gp-ste-n razigral razigrati Ggdd-em visoki visok Ppnmeid Belanović Belanović Slmei , , , večji velik Pppmetd del del Sometn tekme tekma Sozer pa pa Vp je biti Gp-ste-n s z Do svojo svoj Zp-zeo simultanko simultanka Sozeo Šoštanjce Šoštanjec Sommt predvsem predvsem L iz iz Dr prodorov prodor Sommr reševal reševati Ggnd-em Arsić Arsić Slmei , , , ki ki Vd sta biti Gp-std-n mu on Zotmed--k na na Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem parirala parirati Ggnd-dm razpoložena razpoložen Ppnzei Jaman Jaman Slmei ( ( ( 5 5 Kag trojk trojka Sozmr ) ) ) in in Vp Joksimovič Joksimovič Slmei . . . Podaljšek podaljšek Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em s z Do tehnično tehnično Rsn napako napaka Sozet Lazarevskemu Lazarevski Slmed , , , po po Dm izenačeni izenačen Pdnzem igri igra Sozem je biti Gp-ste-n odločitev odločitev Sozei o o Dm obstanku obstanek Somem v v Dm ligi liga Sozem padla pasti Ggvd-ez 8 8 Kag sekund sekunda Sozmr pred pred Do koncem konec Someo s z Do prostima prost Ppnmdo metoma met Somdo Čmera Čmer Slmer za za Dt neulovljive neulovljiv Ppnzmt 4 4 Kag točke točka Sozmt prednosti prednost Sozer . . . Koprčani Koprčan Slmmi so biti Gp-stm-n dobili dobiti Ggdd-mm skok skok Sometn kar kar Rsn s z Do 33:18 33:18 Kag , , , zanje zame Zotmmt--z usodnih usoden Ppnmmr za za Dt četrti četrti Kbvmet letošnji letošnji Ppnmetd poraz poraz Sometn z z Do Elektro Elektro Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es kar kar Rsn 12 12 Kag zgrešenih zgrešen Pdnmmr prostih prost Ppnmmr metov met Sommr . . .

Poleg poleg Dr treh trije Kbgzmr telovadk telovadka Sozmr in in Vp obeh oba Zc-mdr naštetih naštet Pdnmdr trenerjev trener Somdr bodo biti Gp-ptm-n v v Dm slovenski slovenski Ppnzem odpravi odprava Sozem še še L : : : vodja vodja Sozei reprezentance reprezentanca Sozer Poljanka Poljanka Slzei S. S. O Pavljetič Pavljetič Slzei , , , ekspertinja ekspertinja Sozei pri pri Dm FIG FIG Slzem dr. dr. O Marjeta Marjeta Slzei Kovač Kovač Slzei , , , sodnici sodnica Sozdi Bernarda Bernarda Slzei Mavrič Mavrič Slzei in in Vp Barbara Barbara Slzei Turšič Turšič Slzei , , , trenerka trenerka Sozei Nataša Nataša Slzei Retelj Retelj Slzei in in Vp fizioterapevtka fizioterapevtka Sozei Mateja Mateja Slzei Špicar Špicar Slzei . . . ( ( ( uš uš O ) ) )

ZAGREB Zagreb Slmei , , , 15 15 Kag . . . - - - Hrvaška Hrvaška Slzei , , , 29. 29. Kav krog krog Somei : : : Pomorac Pomorac Slmei - - - Zagreb Zagreb Slmei 1:0 1:0 Kag , , , Čakovec Čakovec Slmei - - - Hajduk Hajduk Slmei 0:3 0:3 Kag , , , Zadar Zadar Slmei - - - TŠK TŠK Slmei 7:1 7:1 Kag , , , Šibenik Šibenik Slmei - - - Vatreks Vatreks Slmei 1:0 1:0 Kag , , , Cibalia Cibalia Slzei - - - Marsonia Marsonia Slzei 3:2 3:2 Kag , , , Hrvatski Hrvatski Slmei dragovoljac dragovoljac Slmei - - - Osijek Osijek Slmei 2:2 2:2 Kag , , , Kamen Kamen Slmei Ingrad Ingrad Slmei - - - Slaven Slaven Slmei Belupo Belupo Slmei 1:0 1:0 Kag , , , Dinamo Dinamo Slmei - - - Rijeka Rijeka Slzei 2:3 2:3 Kag ; ; ; vrstni vrsten Ppnmeid red red Somei : : : Zagreb Zagreb Slmei 62 62 Kag , , , Hajduk Hajduk Slmei 59 59 Kag , , , Varteks Varteks Slmei 54 54 Kag , , , Dinamo Dinamo Slmei 53 53 Kag , , , Rijeka Rijeka Slzei 45 45 Kag , , , Slaven Slaven Slmei Belupo Belupo Slmei 36 36 Kag , , , Pomorac Pomorac Slmei 34 34 Kag , , , Osijek Osijek Slmei 33 33 Kag , , , Zadar Zadar Slmei 32 32 Kag . . . . . . Murray Murray Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em zvezda zvezda Sozei večera večer Somer

Dalj dolgo Rsr časa čas Somer trajajoča trajajoč Ppnzei fizična fizičen Ppnzei aktivnost aktivnost Sozei v v Dm zmernem zmeren Ppnmem ritmu ritem Somem poveča povečati Ggdste občutljivost občutljivost Sozei organizma organizem Somer na na Dt inzulin inzulin Sometn

10.45Beverly 10.45Beverly Np Hills Hills Slmei , , , 11. 11. Kav del del Somei - - - 11.30TV 11.30TV Np prodaja prodaja Sozei - - - 12.00Dannyjeve 12.00Dannyjev Np zvezde zvezda Sozmi , , , v v Dt živo živo Rsn - - - 13.00Ricki 13.00Ricki Np Lake Lake Slzei , , , ponovitev ponovitev Sozei - - - 13.45TV 13.45TV Np prodaja prodaja Sozei - - - 14.15Obala 14.15Obala Np ljubezni ljubezen Sozer , , , 15. 15. Kav del del Somei - - - 15.00Mladi 15.00Mladi Np in in Vp nemirni nemiren Ppnmmi , , , 141. 141. Kav del del Somei - - - 15.50Ricki 15.50Ricki Np Lake Lake Slzei : : : Z z Do moškimi moški Sommo sem biti Gp-spe-n kruta krut Ppnzei , , , pa pa Vp me jaz Zop-et--k ljubijo ljubiti Ggnstm , , , pogovorna pogovoren Ppnzei oddaja oddaja Sozei - - - 16.40Beverly 16.40Beverly Np Hills Hills Slmei , , , 12. 12. Kav del del Somei - - - 17.30Ned 17.30Ned Np in in Vp Stacey Stacey Slmei , , , 16. 16. Kav del del Somei - - - 18.00Roseanne 18.00Roseanne Np , , , 15. 15. Kav del del Somei - - - 18.30Korak 18.30Korak Np za za Do korakom korak Someo , , , 12. 12. Kav del del Somei - - - 19.00Popstars 19.00Popstars Np , , , najboljši dober Ppsmmi tega ta Zk-mer tedna teden Somer - - - 19.10Meteor 19.10Meteor Np , , , vreme vreme Sosei - - - 19.15Šov 19.15Šov Np Jerryja Jerry Slmer Springerja Springer Slmer : : : Moja moj Zspzeie zaročenka zaročenka Sozei me jaz Zop-et--k vara varati Ggnste , , , pogovorna pogovoren Ppnzei oddaja oddaja Sozei - - - 20.00Superfilm 20.00Superfilm Np : : : Očetov očetov Psnmein dan dan Somei , , , ameriški ameriški Ppnmeid film film Somei - - - 21.50Dharma 21.50Dharma Np in in Vp Greg Greg Slmei , , , 22. 22. Kav del del Somei - - - 22.20Cybill 22.20Cybill Np , , , am. am. O serija serija Sozei - - - 22.50Noro 22.50Noro Np zaljubljena zaljubljen Ppnmdi , , , 11. 11. Kav del del Somei - - - 23.20Šov 23.20Šov Np Jerryja Jerry Slmer Springerja Springer Slmer , , , ponovitev ponovitev Sozei - - - 0.10Paradiž 0.10Paradiž Np , , , erotična erotičen Ppnzei serija serija Sozei

8.05 8.05 Kag Modri moder Ppnmeid Peter Peter Slmei - - - 8.30 8.30 Kag Pripravljeni pripravljen Ppnmmi , , , pozor pozor Somei , , , kuhajte kuhati Ggnvdm ! ! ! - - - 9.15 9.15 Kag Hišni hišen Ppnmmi napadalci napadalec Sommi - - - 9.45 9.45 Kag Barantanje barantanje Sosei - - - 10.15 10.15 Kag Življenjska življenjski Ppnzei preizkušnja preizkušnja Sozei - - - 11.15 11.15 Kag Najslabša slab Ppszei zveza zveza Sozei - - - 12.00 12.00 Kag Čas čas Somei za za Dt angleške angleški Ppnmmt najstnike najstnik Sommt - - - 12.30 12.30 Kag Veliki velik Ppnmmi pisatelji pisatelj Sommi 20. 20. Kav stoletja stoletje Soser - - - 13.30 13.30 Kag Bergerac Bergerac Slmei - - - 14.30 14.30 Kag Pripravljeni pripravljen Ppnmmi , , , pozor pozor Somei , , , kuhajte kuhati Ggnvdm ! ! ! - - - 15.15 15.15 Kag Pripovedovalci pripovedovalec Sommi zgodb zgodba Sozmr - - - 15.30 15.30 Kag Stopi stopiti Ggdste noter noter Rsn - - - 15.40 15.40 Kag Kinkajoč kinkajoč Ppnmein - - - 15.50 15.50 Kag Joshua Joshua Slmei Jones Jones Slmei - - - 16.00 16.00 Kag Dnevi dan Sommi igre igra Sozer - - - 16.20 16.20 Kag Modri moder Ppnmeid Peter Peter Slmei - - - 16.45 16.45 Kag Skrivnosti skrivnost Sozmi gospe gospa Sozer Bradley Bradley Slzer - - - 17.45 17.45 Kag Safari safari Somei 21. 21. Kav stoletja stoletje Soser - - - 18.15 18.15 Kag Bolnišnica bolnišnica Sozei za za Dt živali žival Sozmt - - - 18.45 18.45 Kag Najslabša slab Ppszei zveza zveza Sozei - - - 19.30 19.30 Kag Najljubše ljub Ppszmi počitnice počitnice Sozmi - - - 20.00 20.00 Kag Eastenders Eastenders Slmei - - - 20.30 20.30 Kag Brittasov Brittasov Psnmein imperij imperij Somei - - - 21.00 21.00 Kag Žene žena Sozmi in in Vp hčere hči Sozmi - - - 22.00 22.00 Kag Popolni popoln Ppnmeid svet svet Somei - - - 22.30 22.30 Kag Parkinson Parkinson Slmei - - - 23.15 23.15 Kag Strah strah Somei - - - 23.30 23.30 Kag Policija policija Sozei za za Dt živali žival Sozmt - - - 0.00 0.00 Kag Policaji policaj Sommi - - - 1.00 1.00 Kag Območja območje Sosmi znanja znanje Soser

Ali ali Rsn poznaš poznati Ggnsde vsaj vsaj L tri trije Kbgmmt dejavnike dejavnik Sommt socializacije socializacija Sozer , , , ki ki Vd si biti Gp-sde-n jih on Zotmmt--k v v Dm svojem svoj Zp-sem življenju življenje Sosem že že L sprejel sprejeti Ggdd-em za za Dt svoje svoj Zp-mmt ? ? ?

S z Do svojim svoj Zp-seo delovanjem delovanje Soseo šola šola Sozei na na Dt učence učenec Sommt oz. oz. O dijake dijak Sommt ne ne L prenaša prenašati Ggnste samo samo L znanja znanje Soser , , , ampak ampak Vp jim on Zotmmd--k tako tako Vp s z Do formalnimi formalen Ppnzmo kot kot Vd neformalnimi neformalen Ppnzmo metodami metoda Sozmo in in Vp načini način Sommi dela delo Soser posreduje posredovati Ggvste tudi tudi L določene določen Ppnzmt vrednote vrednota Sozmt in in Vp norme norma Sozmt neke nek Zn-zer družbe družba Sozer . . .

Velika velik Ppnzei in in Vp trdno trdno Rsn institucionalizirana institucionaliziran Pdnzei verska verski Ppnzei skupnost skupnost Sozei je biti Gp-ste-n cerkev cerkev Sozei ( ( ( npr. npr. O rimskokatoliška rimskokatoliški Ppnzei cerkev cerkev Sozei , , , anglikanska anglikanski Ppnzei cerkev cerkev Sozei , , , pravoslavna pravoslaven Ppnzei cerkev cerkev Sozei , , , idr. idr. O ) ) ) . . . Za za Dt njeno njen Zstsetez delovanje delovanje Soset skrbijo skrbeti Ggnstm posebej posebej Rsn strokovno strokovno Rsn usposobljeni usposobljen Pdnmmi kadri kader Sommi ( ( ( npr. npr. O duhovniki duhovnik Sommi , , , menihi menih Sommi , , , nune nuna Sozmi , , , idr. idr. O ) ) ) v v Dm strogo strogo Rsn namenskih namenski Ppnmmm prostorih prostor Sommm ( ( ( npr. npr. O cerkvah cerkev Sozmm , , , sinagogah sinagoga Sozmm , , , mošejah mošeja Sozmm , , , samostanih samostan Sommm idr. idr. O ) ) ) . . . Njena njen Zstzeiez organiziranost organiziranost Sozei je biti Gp-ste-n specifično specifično Rsn hierarhična hierarhičen Ppnzei in in Vp birokratska birokratski Ppnzei . . . Ker ker Vd posameznik posameznik Somei postane postati Ggdste njen njen Zstmeiez član član Somei že že L ob ob Dm rojstvu rojstvo Sosem , , , ponavadi ponavadi Rsn s z Do posebnim poseben Ppnmeo obredom obred Someo ( ( ( npr. npr. O krstom krst Someo ) ) ) , , , so biti Gp-stm-n njeni njen Zstmmiez člani član Sommi ( ( ( skoraj skoraj L ) ) ) vsi ves Zc-mmi člani član Sommi neke nek Zn-zer družbe družba Sozer oz. oz. O družbene družben Ppnzer skupine skupina Sozer , , , ne ne L glede glede Rsn na na Dt svojo svoj Zp-zet razredno razreden Ppnzet pripadnost pripadnost Sozet . . .

Intenzivni intenziven Ppnmmi migracijski migracijski Ppnmmi procesi proces Sommi v v Dm 70. 70. Kav letih leto Sosmm so biti Gp-stm-n sprva sprva Rsn povzročili povzročiti Ggdd-mm odtujitev odtujitev Sozet od od Dr cerkve cerkev Sozer in in Vp povečanje povečanje Soset števila število Soser nereligioznih nereligiozen Ppnmmr , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n cerkev cerkev Sozei prav prav L v v Dm tem ta Zk-sem obdobju obdobje Sosem pridobivala pridobivati Ggnd-ez zaupanje zaupanje Soset pri pri Dm drugih drug Kbzmmm slojih sloj Sommm prebivalstva prebivalstvo Soser . . . Zato zato Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm 80. 80. Kav letih leto Sosmm začelo začeti Ggdd-es povečevati povečevati Ggnn število število Sosei religiozno religiozno Rsn opredeljenih opredeljen Pdnmmr , , , najbolj najbolj Rsn v v Dm sloju sloj Somem uslužbencev uslužbenec Sommr s z Do srednjo srednji Ppnzeo , , , višjo visok Pppzeo in in Vp visoko visok Ppnzeo izobrazbo izobrazba Sozeo . . .

A a Vp ne ne L samo samo L v v Dm Trbovljah Trbovlje Slzmm . . . Kdaj kdaj Rsn je biti Gp-ste-n nazadnje nazadnje Rsn pred pred Dt vašo vaš Zsdzetm hišo hiša Sozet pripeljal pripeljati Ggdd-em tovornjak tovornjak Somei in in Vp jo on Zotzet--k skorajda skorajda L zasul zasuti Ggdd-em z z Do več veliko Rsr tonami tona Sozmo premoga premog Somer , , , s z Do katerim kateri Zv-meo ste biti Gp-sdm-n se se Zp------k potem potem Rsn greli greti Ggnd-mm vso ves Zc-zet zimo zima Sozet ? ? ?

• • • pišimo pisati Ggnvpm jedrnato jedrnato Rsn ( ( ( ne ne L razsipavamo razsipavati Ggnspm z z Do besedami beseda Sozmo in in Vp ne ne L dolgovezimo dolgoveziti Ggnspm ; ; ; ne ne L ponavljamo ponavljati Ggnspm enakih enak Zn-zmr misli misel Sozmr ipd ipd O ) ) ) ; ; ;

Jurijevo Jurijev Psnsei ravnanje ravnanje Sosei se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k zdi zdeti Ggnste zelo zelo Rsn pogumno pogumen Ppnsei in in Vp pametno pameten Ppnsei . . . Dobro dobro Rsn je biti Gp-ste-n presodil presoditi Ggdd-em škofove škofov Psnzmt besede beseda Sozmt , , , da da Vd mora morati Ggnste Agata Agata Slzei priti priti Ggdn na na Dt kakršenkoli kakršenkoli Zz-met način način Sometn iz iz Dr vode voda Sozer in in Vp vse ves Zc-set to ta Zk-set potem potem Rsn tudi tudi L dobro dobro Rsn izpeljal izpeljati Ggdd-em . . . Vidi videti Ggvste se se Zp------k , , , da da Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em zelo zelo Rsn rad rad Rsn , , , ji on Zotzed--k zaupal zaupati Ggvd-em in in Vp verjel verjeti Ggvd-em . . . Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn preudaren preudaren Ppnmein , , , saj saj Vp ni biti Gp-ste-d nasedel nasesti Ggdd-em govoricam govorica Sozmd in in Vp je biti Gp-ste-n mislil misliti Ggnd-em trezno trezno Rsn s z Do svojo svoj Zp-zeo glavo glava Sozeo ; ; ; vsekakor vsekakor L pa pa Vp ni biti Gp-ste-d verjel verjeti Ggvd-em Marksu Marks Slmed Wulffingu Wulffing Slmed , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n storil storiti Ggdd-em že že L veliko veliko Rsn gorja gorje Soser . . . Množica množica Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n ob ob Dm obsodbi obsodba Sozem hotela hoteti Ggnd-ez videti videti Ggvn mučenje mučenje Soset in in Vp krvavo krvav Ppnset zadoščenje zadoščenje Soset , , , saj saj Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n malokrat malokrat Rsn zgodilo zgoditi Ggdd-es , , , da da Vd so biti Gp-stm-n odkrili odkriti Ggdd-mm čarovnico čarovnica Sozet in in Vp naivno naiven Ppnsei ljudstvo ljudstvo Sosei je biti Gp-ste-n to ta Zk-set z z Do veseljem veselje Soseo sprejelo sprejeti Ggdd-es . . . Vendar vendar Vp pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n kmalu kmalu Rsn pokazalo pokazati Ggdd-es , , , da da Vd niso biti Gp-stm-d tako tako Rsn naivni naiven Ppnmmi in in Vp so biti Gp-stm-n spredvideli spredvideti Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Schwarzkoblerica Schwarzkoblerica Slzei nedolžna nedolžen Ppnzei in in Vp so biti Gp-stm-n z z Do njo on Zotzeo sočustvovali sočustvovati Ggnd-mm ter ter Vp ji on Zotzed--k pomagali pomagati Ggvd-mm . . . Še še L posebno posebno Rsn ženske ženska Sozmi so biti Gp-stm-n ji on Zotzed--k vseskozi vseskozi Rsn stale stati Ggnd-mz ob ob Dm strani stran Sozem . . . Ljudstvo ljudstvo Sosei je biti Gp-ste-n ravnalo ravnati Ggnd-es naravno naravno Rsn - - - čeprav čeprav Vd se se Zp------k vsi ves Zc-mmi hitro hitro Rsn veselimo veseliti Ggnspm nad nad Do tujo tuj Ppnzeo nesrečo nesreča Sozeo a a Vp kmalu kmalu Rsn so biti Gp-stm-n spoznali spoznati Ggvd-mm pravega pravi Sometd krivca krivec Sometd in in Vp ji on Zotzed--k zato zato Vp tudi tudi L pomagali pomagati Ggvd-mm . . . Zdijo zdeti Ggnstm se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k dobri dober Ppnmmi ljudje človek Sommi , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k branili braniti Ggnd-mm pred pred Do mučenjem mučenje Soseo , , , ji on Zotzed--k pomagali pomagati Ggvd-mm in in Vp jo on Zotzet--k nato nato Rsn , , , kljub kljub Dd praznoverju praznoverje Sosed o o Dm čarovnicah čarovnica Sozmm , , , sprejeli sprejeti Ggdd-mm medse medse Zp---t--z . . .

Zdaj zdaj Rsn si se Zp---d--k dovolimo dovoliti Ggdspm še še L eno en Kbzzet zastranitev zastranitev Sozet . . . Pri pri Dm starih star Ppnmmm Grkih Grk Slmmm je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez znana znan Ppnzei Heziodova Heziodov Psnzei teogonija teogonija Sozei , , , nauk nauk Somei o o Dm nastanku nastanek Somem in in Vp rodovniku rodovnik Somem bogov bog Sommr . . . Čisto čisto Rsn na na Dm začetku začetek Somem naj naj L bi biti Gp-g vesolje vesolje Sosei obstajalo obstajati Ggnd-es kot kot Vd nekakšna nekakšen Zn-zei brezobličnost brezobličnost Sozei , , , apejron apejron Somei , , , potem potem Rsn pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k razvilo razviti Ggdd-es v v Dt nasprotje nasprotje Soset med med Do nečim nekaj Zn-seo , , , kar kar Zz-set so biti Gp-stm-n imenovali imenovati Ggvd-mm eros eros Somei in in Vp naj naj L bi biti Gp-g predstavljalo predstavljati Ggnd-es prijazno prijazen Ppnzet urejenost urejenost Sozet svetovij svetovje Sosmr , , , ljubezen ljubezen Sozet med med Do njimi on Zotsmo ter ter Vp kaos kaos Sometn , , , kar kar Zz-sei naj naj L bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es sovražni sovražen Ppnmeid nered nered Somei , , , zmešnjava zmešnjava Sozei in in Vp nasilje nasilje Sosei ; ; ; vse ves Zc-sei , , , kar kar Zz-sei poslej poslej Rsn nastaja nastajati Ggnste živega živ Ppnser in in Vp mrtvega mrtev Ppnser , , , je biti Gp-ste-n podrejeno podrejen Pdnsei tej ta Zk-zed dvojnosti dvojnost Sozed . . . Če če Vd vesolje vesolje Sosei do do Dr najmanjše majhen Ppszer stvarce stvarca Sozer ne ne L bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es erotično erotičen Ppnsei , , , bi biti Gp-g se se Zp------k svetovja svetovje Sosmi v v Dm njem on Zotsem že že L zdavnaj zdavnaj Rsn porazbila porazbiti Ggdd-ms v v Dm kaotičnem kaotičen Ppnsem medsebojnem medsebojen Ppnsem sovraštvu sovraštvo Sosem in in Vp neredu nered Somem . . . Podobno podoben Ppnsei velja veljati Ggnste za za Dt človeka človek Sometd : : : ljubezen ljubezen Sozei , , , eros eros Somei vznikne vznikniti Ggdste med med Do dvema dva Kbgsdo živima živ Ppnsdo bitjema bitje Sosdo nenadno nenadno Rsn in in Vp nerazložljivo nerazložljivo Rsn , , , po po Dm naturi natura Sozem , , , naenkrat naenkrat Rsn si se Zp---d--k postaneta postati Ggdstd dva dva Kbgmdi brezmejno brezmejno Rsn naklonjena naklonjen Ppnmdi ; ; ; in in Vp ne ne L vznikne vznikniti Ggdste samo samo L med med Do njima on Zotmdo , , , temveč temveč Vp nastaja nastajati Ggnste množično množično Rsn in in Vp kar kar Rsn naprej naprej Rsn - - - to ta Zk-sei človeštvu človeštvo Sosed zagotavlja zagotavljati Ggnste preživetje preživetje Soset . . . Zdi zdeti Ggnste se se Zp------k , , , da da Vd v v Dm ozadju ozadje Sosem Tavčarjevega Tavčarjev Psnser pripovedovanja pripovedovanje Soser tiči tičati Ggnste prav prav L tovrstno tovrsten Ppnsei naziranje naziranje Sosei , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es sicer sicer Rsn prav prav L izrecno izrecen Ppnsei - - - saj saj Vp bi biti Gp-g si se Zp---d--k bilo biti Gp-d-es drugače drugače Rsn težko težko Rsn razložiti razložiti Ggdn njegovo njegov Zstsetem nenehno nenehen Ppnset vračanje vračanje Soset k k Dd tej ta Zk-zed eni en Kbzzed in in Vp isti isti Zn-zed témi tema Sozed . . .

Dvojnost dvojnost Sozei in in Vp ambivalentnost ambivalentnost Sozei sta biti Gp-std-n temeljni temeljen Ppnzdi značilnosti značilnost Sozdi likov lik Sommr Dostojevskega Dostojevski Slmer to ta Zk-sei so biti Gp-stm-n razklani razklan Pdnmmi , , , razcepljeni razcepljen Pdnmmi , , , protislovni protisloven Ppnmmi ljudje človek Sommi , , , na na Dm meji meja Sozem bolezenskega bolezenski Ppnser , , , blaznega blazen Ppnser , , , ko ko Vd jih on Zotmmt--k nenehoma nenehoma Rsn spremlja spremljati Ggnste občutje občutje Sosei katastrofičnosti katastrofičnost Sozer . . . Človek človek Somei , , , razpet razpet Pdnmein med med Dt idejo ideja Sozet in in Vp strast strast Sozet , , , šibkost šibkost Sozet in in Vp moč moč Sozet , , , ljubezen ljubezen Sozet in in Vp sovraštvo sovraštvo Soset , , , dobro dobro Soset in in Vp zlo zlo Soset , , , nima imeti Ggnste-d drugega drug Kbzmer izhoda izhod Somer kot kot Vd vzeti vzeti Ggdn nase nase Zp---t--z svoje svoj Zp-set breme breme Soset trpljenja trpljenje Soser . . . Pomembno pomemben Ppnsei je biti Gp-ste-n le le L , , , kako kako Rsn ga on Zotset--k sprejema sprejemati Ggnste , , , občuti občutiti Ggdste in in Vp razume razumeti Ggvste . . . Ali ali Vp kot kot Vd je biti Gp-ste-n zapisal zapisati Ggdd-em sam sam Ppnmein Dostojevski Dostojevski Slmei : : : lepota lepota Sozei je biti Gp-ste-n strašna strašen Ppnzei in in Vp grozljiva grozljiv Ppnzei stvar stvar Sozei , , , tu tu Rsn vsa ves Zc-smi protislovja protislovje Sosmi skupaj skupaj Rsn živijo živeti Ggnstm . . .

Polikarp Polikarp Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n po po Dm zločinu zločin Somem vrnil vrniti Ggdd-em v v Dt Poljansko poljanski Ppnzet dolino dolina Sozet in in Vp z z Do nagrabljenim nagrabljen Pdnmeo , , , zločinsko zločinsko Rsn pridobljenim pridobljen Pdnmeo denarjem denar Someo je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em priložnost priložnost Sozet pridobiti pridobiti Ggdn veljavo veljava Sozet in in Vp se se Zp------k povzpeti povzpeti Ggdn na na Dm družbeni družben Ppnzem lestvici lestvica Sozem . . . Že že L čez čez Dt dve dva Kbgsdt leti leto Sosdt je biti Gp-ste-n postal postati Ggdd-em gospodar gospodar Somei dveh dva Kbgzdr visoških visoški Ppnzdr kmetij kmetija Sozdr . . . Dobro dobro Rsn je biti Gp-ste-n gospodaril gospodariti Ggnd-em in in Vp bogastvo bogastvo Sosei se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n množilo množiti Ggnd-es . . . Otrokoma otrok Somdd je biti Gp-ste-n hotel hoteti Ggnd-em zagotoviti zagotoviti Ggdn lepo lep Ppnzet prihodnost prihodnost Sozet , , , da da Vd ne ne L bi biti Gp-g bila biti Gp-d-dm berača berač Somdi in in Vp potepuha potepuh Somdi , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em on on Zotmei sam sam Ppnmein . . . Lastnina lastnina Sozei , , , ki ki Vd si se Zp---d--k jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n nepošteno nepošteno Rsn pridobil pridobiti Ggdd-em , , , mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n pomenila pomeniti Ggvd-ez vse ves Zc-set . . .

- - - V v Dm leksikonu leksikon Somem ali ali Vp slovarju slovar Somem poiščite poiskati Ggdvdm razlago razlaga Sozet besede beseda Sozer kronika kronika Sozei . . . Razmislite razmisliti Ggdvdm , , , ali ali Vp je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei beseda beseda Sozei ustrezna ustrezen Ppnzei za za Dt naslov naslov Sometn romana roman Somer . . . S z Do katerimi kateri Zv-smo jezikovnoslogovnimi jezikovnoslogoven Ppnsmo sredstvi sredstvo Sosmo pripovedovalec pripovedovalec Somei ustvarja ustvarjati Ggnste kronikalno kronikalen Ppnzet pripoved pripoved Sozet ? ? ?

V v Dm trenutku trenutek Somem , , , ko ko Vd si se Zp---d--k da dati Ggdste krono krona Sozet na na Dt glavo glava Sozet , , , je biti Gp-ste-n glede glede Rsn sovražnikov sovražnik Sommr v v Dm enakem enak Zn-mem položaju položaj Somem , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em prejšnji prejšnji Ppnmeid kralj kralj Somei . . . Ponovi ponoviti Ggdste se se Zp------k isti isti Zn-mei postopek postopek Somei : : : spet spet Rsn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n pojavil pojaviti Ggdd-em nov nov Ppnmein kandidat kandidat Somei in in Vp spet spet Rsn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n ponovila ponoviti Ggdd-ez stara star Ppnzei zgodba zgodba Sozei ... ... ...

To ta Zk-sei pa pa Vp je biti Gp-ste-n čisto čisto Rsn posebne poseben Ppnzer vrste vrsta Sozer abdikacija abdikacija Sozei , , , drugačna drugačen Ppnzei od od Dr tiste tisti Zk-zer , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n ji on Zotzed--k bili biti Gp-d-mm priča priča Sozei pri pri Dm Rihardu Rihard Slmem II II Krg . . . Tam tam Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n eden eden Kbzmei odpovedal odpovedati Ggdd-em kroni krona Sozed in in Vp je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei isto isti Zn-zet krono krona Sozet ( ( ( rad rad Rsn ali ali Vp nerad nerad Rsn ) ) ) predal predati Ggdd-em drugemu drug Kbzmed vladarju vladar Somed . . . Šlo iti Ggvd-es je biti Gp-ste-n torej torej Rsn za za Dt akt akt Sometn posvetnosti posvetnost Sozer , , , za za Dt “ “ “ prenos prenos Sometn ” ” ” moči moč Sozer , , , krona krona Sozei - - - simbol simbol Somei dejanske dejanski Ppnzer oblasti oblast Sozer - - - pa pa Vp še še L zmeraj zmeraj Rsn ostaja ostajati Ggnste cilj cilj Somei vseh ves Zc-mmr ciljev cilj Sommr . . . Henrik Henrik Slmei VI. VI. Krv pa pa Vp je biti Gp-ste-n prestavil prestaviti Ggdd-em krono krona Sozet z z Dr glave glava Sozer v v Dt srce srce Soset , , , to ta Zk-sei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em seveda seveda L prekršek prekršek Somei zoper zoper Dt vsa ves Zc-smt pravila pravilo Sosmt igre igra Sozer , , , izstop izstop Somei iz iz Dr sistema sistem Somer , , , degradacija degradacija Sozei moči moč Sozer / / / oblasti oblast Sozer kot kot Vd smisla smisel Somer . . . Tak tak Zk-mei položaj položaj Somei , , , meditativen meditativen Ppnmein in in Vp v v Dm sebi se Zp---m globoko globoko Rsn smiseln smiseln Ppnmein , , , je biti Gp-ste-n zmeraj zmeraj Rsn položaj položaj Somei nemočnega nemočen Ppnmer . . . In in Vp sploh sploh L ni biti Gp-ste-d naključje naključje Sosei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Rihard Rihard Slmei III. III. Krv rastel rasti Ggnd-em v v Dm tej ta Zk-zem prsti prst Sozem , , , do do Dr podrobnosti podrobnost Sozmr jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n poznal poznati Ggnd-em in in Vp jo on Zotzet--k tudi tudi L izsesal izsesati Ggdd-em . . .

Znamenita znamenit Ppnzei je biti Gp-ste-n Hamletova Hamletov Psnzei definicija definicija Sozei človeka človek Somer , , , ki ki Vd vsebuje vsebovati Ggnste celotno celoten Ppnzet izkušnjo izkušnja Sozet renesanse renesansa Sozer , , , od od Dr zgodnjega zgodnji Ppnmer optimizma optimizem Somer do do Dr zrele zrel Ppnzer skepse skepsa Sozer : : : Kakšna kakšen Zv-zei mojstrovina mojstrovina Sozei je biti Gp-ste-n človek človek Somei ! ! ! Kako kako Rsn plemenit plemenit Ppnmein po po Dm svoji svoj Zp-zem pameti pamet Sozem ! ! ! Kako kako Rsn neomejen neomejen Ppnmein po po Dm zmožnostih zmožnost Sozmm ! ! !

Menim meniti Ggvspe , , , da da Vd se se Zp------k dogodivščine dogodivščina Sozmi štirih štirje Kbgmmr mladih mlad Ppnmmr ljubimcev ljubimec Sommr le le L ne ne L da dati Ggdste poriniti poriniti Ggdn v v Dt zgolj zgolj L seksualiziranje seksualiziranje Soset : : : noč noč Sozei zablod zabloda Sozmr , , , prividov privid Sommr , , , iskanj iskanje Sosmr - - - in in Vp zares zares Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k zdelani zdelan Pdnmmi prebudili prebuditi Ggdd-mm v v Dt jutro jutro Soset - - - je biti Gp-ste-n odkrila odkriti Ggdd-ez , , , kaj kaj Zv-set je biti Gp-ste-n kdo kdo Zv-mei , , , in in Vp tudi tudi L to ta Zk-set , , , da da Vd ljubezen ljubezen Sozei ni biti Gp-ste-d dosegljiva dosegljiv Ppnzei s z Do prvim prvi Kbvmeo zamahom zamah Someo . . . In in Vp tudi tudi L ni biti Gp-ste-d razložljiva razložljiv Ppnzei v v Dm enem en Kbzmem samem sam Ppnmem trenutku trenutek Somem , , , z z Do eno en Kbzzeo samo sam Ppnzeo besedo beseda Sozeo . . . Blodnje blodnja Sozmi v v Dm začaranosti začaranost Sozem so biti Gp-stm-n odkrile odkriti Ggdd-mz vse ves Zc-mmt labirinte labirint Sommt , , , skozi skozi Dt katere kateri Zv-mmt potuje potovati Ggnste Eros eros Somei . . . Po po Dm vseh ves Zc-zmm transformacijah transformacija Sozmm , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz identitete identiteta Sozmi zgubljene zgubljen Pdnzmi , , , zamenjane zamenjan Pdnzmi , , , spremenjene spremenjen Pdnzmi - - - se se Zp------k je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es treba treba Rsn vrniti vrniti Ggdn “ “ “ nazaj nazaj Rsn v v Dt Atene Atene Slzmt ” ” ” ( ( ( tudi tudi L Titanijo Titanija Sozet je biti Gp-ste-n Obron Obron Slmei odčaral odčarati Ggdd-em , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n dobil dobiti Ggdd-em dečka deček Sometd ) ) ) - - - s z Do prečiščeno prečiščen Pdnzeo pametjo pamet Sozeo in in Vp naddionizično naddionizičen Ppnzeo mirnostjo mirnost Sozeo . . .

Vsekakor vsekakor L je biti Gp-ste-n pričujoča pričujoč Ppnzei komedija komedija Sozei stoodstotna stoodstoten Ppnzei in in Vp z z Do vsakršnim vsakršen Zc-seo veseljem veselje Soseo do do Dr lepega lep Ppnser navdihnjena navdihnjen Pdnzei umetnina umetnina Sozei . . . Je biti Gp-ste-n očarljiva očarljiv Ppnzei igra igra Sozei , , , morda morda L je biti Gp-ste-n tako tako Rsn darežljiva darežljiv Ppnzei res res Rsn samo samo L dvanajsta dvanajsti Kbvzei noč noč Sozei , , , na na Dt tri trije Kbgmmt kralje kralj Sommt , , , po po Dm božiču božič Somem . . . V v Dm njej on Zotzem ni biti Gp-ste-d nevarne nevaren Ppnzer omame omama Sozer iz iz Dr Sna sen Somer kresne kresen Ppnzer noči noč Sozer in in Vp tudi tudi L ni biti Gp-ste-d ( ( ( pre pre Np ) ) ) nevarnih nevaren Ppnzmr čeri čer Sozmr , , , ki ki Vd se se Zp------k marsikdaj marsikdaj Rsn pokažejo pokazati Ggdstm v v Dm reki reka Sozem njegovih njegov Zstzmrem komedij komedija Sozmr . . .

Pa pa Vp najbrž najbrž L bi biti Gp-g ji on Zotzed--k Troilus Troilus Slmei že že L pomagal pomagati Ggvd-em k k Dd ravnovesju ravnovesje Sosed , , , če če Vd ne ne L bi biti Gp-g prav prav L v v Dm tem ta Zk-mem trenutku trenutek Somem vmes vmes Rsn poseglo poseči Ggdd-es naključje naključje Sosei ( ( ( ali ali Vp deus deus Somei ex ex Somei machina machina Sozei , , , ali ali Vp celo celo L nekakšna nekakšen Zn-zei licentia licentia Sozei poetica poetica Sozei ) ) ) . . . Saj saj Vp mladca mladec Somdi še še L nista biti Gp-std-d do do Dr kraja kraj Somer použila použiti Ggdd-dm slasti slast Sozer prve prvi Kbvzer ljubezenske ljubezenski Ppnzer noči noč Sozer , , , pa pa Vp mora morati Ggnste Troilus Troilus Slmei med med Dt svoje svoj Zp-mmt bojne bojen Ppnmmt tovariše tovariš Sommt , , , Kresido Kresida Slzet pa pa Vp - - - bodo biti Gp-ptm-n odpeljali odpeljati Ggdd-mm . . . V v Dm trenutkih trenutek Sommm hitrega hiter Ppnser in in Vp neprostovoljnega neprostovoljen Ppnser slovesa slovo Soser Kresida Kresida Slzei nad nad Dt vse ves Zc-mmt spontano spontano Rsn vzklikne vzklikniti Ggdste : : :

Troje Troja Slzer je biti Gp-ste-n torej torej Rsn konec konec Somei in in Vp Troilus Troilus Slmei zaman zaman Rsn zasleduje zasledovati Ggnste Diomeda Diomed Slmetd , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k mu on Zotmed--k maščeval maščevati Ggvd-em in in Vp ( ( ( najbrž najbrž L ) ) ) tudi tudi L zaman zaman Rsn vzklika vzklikati Ggnste : : :

Avtor avtor Somei v v Dm svoji svoj Zp-zem dramaturški dramaturški Ppnzem delavnici delavnica Sozem uporablja uporabljati Ggnste že že L vse ves Zc-mmt znane znan Ppnmmt prijeme prijem Sommt in in Vp rekvizite rekvizit Sommt : : : poleg poleg Dr nakopičenih nakopičen Pdnzmr intrig intriga Sozmr , , , ki ki Vd jim on Zotmmd--k ni biti Gp-ste-d videti videti Ggvn konca konec Somer , , , so biti Gp-stm-n tu tu Rsn še še L zamenjave zamenjava Sozmi in in Vp preobleke preobleka Sozmi in in Vp še še L manjši majhen Pppmmi predmeti predmet Sommi , , , a a Vp prav prav L ti ta Zk-mmi povzročijo povzročiti Ggdstm zmedo zmeda Sozet , , , ki ki Vd bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez lahko lahko Rsn usodna usoden Ppnzei . . . Ti ta Zk-mmi predmeti predmet Sommi ( ( ( prstan prstan Somei , , , zapestnica zapestnica Sozei ... ... ... ) ) ) so biti Gp-stm-n namreč namreč Vp dobrodošli dobrodošel Ppnmmi intrigantom intrigant Sommd . . . Navzlic navzlic Dd svoji svoj Zp-zed majhnosti majhnost Sozed igrajo igrati Ggnstm pomembno pomemben Ppnzet vlogo vloga Sozet , , , ki ki Vd kaj kaj Rsn lahko lahko Rsn pelje peljati Ggnste tudi tudi L v v Dt katastrofo katastrofa Sozet . . . Tudi tudi L razna razen Ppnsmi zdravilna zdravilen Ppnsmi in in Vp nezdravilna nezdravilen Ppnsmi zelišča zelišče Sosmi pa pa Vp zvarki zvarek Sommi so biti Gp-stm-n nepogrešljivi nepogrešljiv Ppnmmi . . .

Svet svet Somei torej torej Rsn ni biti Gp-ste-d samo samo L črn črn Ppnmein in in Vp bel bel Ppnmein . . . - - - Cimbelin Cimbelin Slmei pravi praviti Ggvste na na Dm koncu konec Somem , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n ta ta Zk-zei zgodba zgodba Sozei “ “ “ vse vse Rsn polno polno Rsn stranskih stranski Ppnzmr vej veja Sozmr in in Vp vsaka vsak Zc-zei veja veja Sozei svoj svoj Zp-met sad sad Sometn . . . ” ” ” Usode usoda Sozmi , , , sovraštva sovraštvo Sosmi , , , ljubezni ljubezen Sozmi , , , naključja naključje Sosmi pa pa Vp še še L kaj kaj Zv-sei - - - vse ves Zc-sei se se Zp------k splete splesti Ggdste v v Dt svojsko svojski Ppnzet kompozicijo kompozicija Sozet , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n razumljiva razumljiv Ppnzei le le L , , , če če Vd premaga premagati Ggdste nerazumni nerazumen Ppnmetd kaos kaos Sometn . . . In in Vp to ta Zk-set poskuša poskušati Ggnste narediti narediti Ggdn več veliko Rsr kot kot Vd obsežen obsežen Ppnmein zaključek zaključek Somei , , , ki ki Vd že že L kar kar Rsn “ “ “ analitično analitično Rsn ” ” ” preverja preverjati Ggnste vse ves Zc-set , , , kar kar Zz-sei se se Zp------k je biti Gp-ste-n zgodilo zgoditi Ggdd-es . . .

Kljub kljub Dd različnim različen Ppnzmd lokacijam lokacija Sozmd in in Vp različnim različen Ppnmmd kostumom kostum Sommd Shakespearovih Shakespearov Psnzmr iger igra Sozmr je biti Gp-ste-n jasno jasen Ppnsei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n takratna takraten Ppnzei Anglija Anglija Slzei predstavljala predstavljati Ggnd-ez njegovo njegov Zstsetem edino edini Ppnset prizorišče prizorišče Soset . . . Ker ker Vd nobena noben Zl-zei umetnost umetnost Sozei ne ne L raste rasti Ggnste v v Dm brezzračnem brezzračen Ppnmem prostoru prostor Somem , , , je biti Gp-ste-n tudi tudi L Shakespearova Shakespearov Psnzei nastala nastati Ggdd-ez sredi sredi Dr konkretne konkreten Ppnzer družbe družba Sozer , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n živel živeti Ggnd-em . . . Konflikte konflikt Sommt , , , ki ki Vd se se Zp------k jih on Zotmmr--k udeležujejo udeleževati Ggnstm njegovi njegov Zstmmiem junaki junak Sommi in in Vp ki ki Vd se se Zp------k v v Dm osrednjih osrednji Ppnsmm delih delo Sosmm razrastejo razrasti Ggdstm do do Dr tragičnih tragičen Ppnzmr dimenzij dimenzija Sozmr , , , lahko lahko Rsn prav prav Rsn razumemo razumeti Ggvspm , , , če če Vd pregledamo pregledati Ggdspm njihovo njihov Zstsetm konkretno konkreten Ppnset življenjsko življenjski Ppnset ozračje ozračje Soset . . . Junak junak Somei ima imeti Ggnste-n sicer sicer Rsn v v Dm sebi se Zp---m predispozicije predispozicija Sozmt za za Dt takšno takšen Zk-set ali ali Vp drugačno drugačen Ppnset delovanje delovanje Soset , , , toda toda Vp tragičen tragičen Ppnmein postane postati Ggdste šele šele L , , , ko ko Vd njegove njegov Zstzmiem zamisli zamisel Sozmi trčijo trčiti Ggdstm s z Do svetom svet Someo in in Vp okoljem okolje Soseo , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem živi živeti Ggnste . . . - - - “ “ “ Misel misel Sozei je biti Gp-ste-n naša naš Zspzeim , , , njen njen Zstmeiez izid izid Somei nikdar nikdar Rsn . . . ” ” ” Besede beseda Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k pove povedati Ggdste v v Dm Hamletu Hamlet Slmem igralec igralec Somei , , , zelo zelo Rsn nazorno nazorno Rsn pojasnjujejo pojasnjevati Ggnstm položaj položaj Sometn junaka junak Somer v v Dm svetu svet Somem . . . Hamlet Hamlet Slmei je biti Gp-ste-n prepričan prepričan Pdnmein , , , da da Vd je biti Gp-ste-n na na Dm tem ta Zk-mem svetu svet Somem marsikaj marsikaj Zn-sei narobe narobe Rsn in in Vp da da Vd ga on Zotmet--k mora morati Ggnste on on Zotmei urediti urediti Ggdn , , , ne ne L more moči Ggnste pa pa Vp predvideti predvideti Ggdn različnih različen Ppnzmr posledic posledica Sozmr , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k bo biti Gp-pte-n sprožilo sprožiti Ggdd-es njegovo njegov Zstseiem delovanje delovanje Sosei . . . Klavdij Klavdij Slmei je biti Gp-ste-n mislil misliti Ggnd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n z z Do umorom umor Someo vse ves Zc-sei opravljeno opravljen Pdnsei , , , pridobil pridobiti Ggdd-em si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n ženo žena Sozet in in Vp kraljestvo kraljestvo Soset , , , pa pa Vp vendar vendar Vp se se Zp------k dogodki dogodek Sommi obrnejo obrniti Ggdstm proti proti Dd njemu on Zotmed . . . Izidi izid Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n vsaj vsaj L v v Dm Shakespearovih Shakespearov Psnsmm osrednjih osrednji Ppnsmm delih delo Sosmm vse vse Rsn prej prej Rsn kot kot Vd spodbudni spodbuden Ppnmmi , , , pojasnjujejo pojasnjevati Ggnstm v v Dm marsičem marsikaj Zn-sem tudi tudi L Shakespearov Shakespearov Psnmetn pogled pogled Sometn na na Dt življenje življenje Soset . . .

Veliko veliko Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es že že L napisanega napisan Pdnser o o Dm prekipevajočem prekipevajoč Ppnsem bogastvu bogastvo Sosem Shakespearovega Shakespearov Psnmer jezika jezik Somer v v Dm Romeu Romeo Slmem in in Vp Juliji Julija Slzem . . . Metafore metafora Sozmi naravnost naravnost Rsn spodrivajo spodrivati Ggnstm druga drug Kbzzei drugo drug Kbzzet in in Vp med med Do seboj se Zp---o tekmujejo tekmovati Ggnstm v v Dm izumiteljstvu izumiteljstvo Sosem . . . “ “ “ Concetti concetti Sommi ” ” ” ( ( ( domisleki domislek Sommi ) ) ) , , , besedne beseden Ppnzmi igre igra Sozmi in in Vp obrati obrat Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm obvezna obvezen Ppnzei moda moda Sozei časa čas Somer in in Vp literature literatura Sozer . . .

2 2 Kag . . . Zelenjavo zelenjava Sozet podušite podušiti Ggdvdm v v Dm maščobi maščoba Sozem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n ostala ostati Ggdd-ez od od Dr peke peka Sozer mesa meso Soser . . . Prilijte priliti Ggdvdm vino vino Soset in in Vp fond fond Sometn , , , dodajte dodati Ggdvdm limonino limonin Psnzet lupinico lupinica Sozet in in Vp zelišča zelišče Sosmt ter ter Vp solite soliti Ggnvdm in in Vp poprajte poprati Ggnvdm . . . V v Dt posodo posoda Sozet vrnite vrniti Ggdvdm meso meso Soset in in Vp dušite dušiti Ggnvdm 90 90 Kag minut minuta Sozmr . . .

Z z Do naravnimi naraven Ppnsmo sredstvi sredstvo Sosmo ostanete ostati Ggdsdm kljub kljub Dd daljšim dolg Pppmmd poletnim poleten Ppnmmd večerom večer Sommd v v Dm formi forma Sozem

Kern Kern Slmei pr pr O . . . Za za Dt generična generičen Ppnsmt zdravila zdravilo Sosmt ni biti Gp-ste-d potreben potreben Ppnmein noben noben Zl-mei denar denar Somei več več L za za Dt raziskave raziskava Sozmt in in Vp razvoj razvoj Sometn . . . V v Dm tujini tujina Sozem so biti Gp-stm-n zdravila zdravilo Sosmi pogosto pogosto Rsn cenejša poceni Pppsmi kot kot Vd v v Dm Nemčiji Nemčija Slzem . . . Če če Vd jih on Zotmmt--k uvozijo uvoziti Ggdstm v v Dt Nemčijo Nemčija Slzet , , , to ta Zk-sei močno močno Rsn zniža znižati Ggdste ceno cena Sozet . . .

... ... ... v v Dm poletnih poleten Ppnzmm nočeh noč Sozmm pričarajo pričarati Ggdstm majhne majhen Ppnzmt svečke svečka Sozmt v v Dm bogato bogato Rsn okrašenih okrašen Pdnmmm svečnikih svečnik Sommm . . . Zlati zlat Ppnmmi biseri biser Sommi in in Vp okrasne okrasen Ppnzmi kroglice kroglica Sozmi spominjajo spominjati Ggnstm na na Dt razkošne razkošen Ppnzmt palače palača Sozmt orientalskih orientalski Ppnmmr vladarjev vladar Sommr in in Vp v v Dt vaš vaš Zsdmetm dom dom Sometn vnesejo vnesti Ggdstm čarobnost čarobnost Sozet daljnih daljen Ppnzmr dežel dežela Sozmr . . . Sariko Sariko Slmei , , , BTC BTC Slmei hala hala Sozei A a Somei , , , večja velik Pppzei 2.340 2.340 Kag SIT SIT O , , , manjša majhen Pppzei 1.500 1.500 Kag SIT SIT O , , , zlata zlat Ppnzei svečka svečka Sozei 150 150 Kag SIT SIT O . . .

Jan Jan Slmei je biti Gp-ste-n vsem ves Zc-mmd svojim svoj Zp-mmd prijateljem prijatelj Sommd vedno vedno Rsn na na Dt razpolago razpolaga Sozet . . . Kdor kdor Zz-mei koli koli L ga on Zotmet--k kdo kdo Zv-mei pokliče poklicati Ggdste , , , spusti spustiti Ggdste vse ves Zc-set iz iz Dr rok roka Sozmr , , , se se Zp------k dobi dobiti Ggdste z z Do njim on Zotmeo in in Vp mu on Zotmed--k pomaga pomagati Ggvste . . . Tanja Tanja Slzei se se Zp------k v v Dm takšnih takšen Zk-mmm trenutkih trenutek Sommm počuti počutiti Ggnste , , , kot kot Vd bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez potisnjena potisnjen Pdnzei na na Dt stranski stranski Ppnmetd tir tir Sometn . . .

Naše naš Zspzmim tesnobe tesnoba Sozmi spodbujajo spodbujati Ggnstm in in Vp oblikujejo oblikovati Ggnstm zavest zavest Sozet ; ; ; ko ko Vd delo delo Soset opravijo opraviti Ggdstm , , , shirajo shirati Ggdstm in in Vp druga drug Kbzzei za za Do drugo drug Kbzzeo izginejo izginiti Ggdstm . . . Zavest zavest Sozei pa pa Vp ostane ostati Ggdste in in Vp jih on Zotzmt--k preživi preživeti Ggdste , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k spominjala spominjati Ggnd-ez , , , kaj kaj Zv-set jim on Zotzmd--k dolguje dolgovati Ggnste , , , saj saj Vp ni biti Gp-ste-d tega ta Zk-ser nikoli nikoli Rsn niti niti L vedela vedeti Ggnd-ez . . . Zato zato Vp kar kar Rsn naprej naprej Rsn razglaša razglašati Ggnste svojo svoj Zp-zet samostojnost samostojnost Sozet in in Vp neodvisnost neodvisnost Sozet , , , in in Vp to ta Zk-sei celó celo L tedaj tedaj Rsn , , , ko ko Vd sámo sam Ppnzet sebe se Zp---t prezira prezirati Ggnste in in Vp bi biti Gp-g se se Zp------k najraje rad Rss izničila izničiti Ggdd-ez . . .

Ko ko Vd je biti Gp-ste-n človek človek Somei do do Dr kraja kraj Somer prepričan prepričan Pdnmein , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei neresnično neresničen Ppnsei , , , res res Rsn ne ne L ve vedeti Ggnste , , , čemu kaj Rsn bi biti Gp-g se se Zp------k trudil truditi Ggnd-em , , , da da Vd to ta Zk-set dokaže dokazati Ggdste . . .

Odvratne odvraten Ppnzmi so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k bile biti Gp-d-mz objektivne objektiven Ppnzmi resnice resnica Sozmi , , , mučna mučen Ppnsmi utemeljevanja utemeljevanje Sosmi in in Vp pretehtana pretehtan Pdnsmi umovanja umovanje Sosmi . . . Ni biti Gp-ste-d maral marati Ggnd-em dokazovati dokazovati Ggnn , , , nikogar nihče Zl-mer ni biti Gp-ste-d želel želeti Ggnd-em prepričati prepričati Ggdn . . . Nekdo nekdo Zn-mei drug drug Kbzmein je biti Gp-ste-n dialektikova dialektikov Psnzei iznajdba iznajdba Sozei . . .

Nenadoma nenadoma Rsn občutiti občutiti Ggdn , , , da da Vd vemo vedeti Ggnspm o o Dm vseh ves Zc-zmm stvareh stvar Sozmm natančno natančno Rsn toliko toliko Rsn kot kot Vd Bog Bog Somei , , , in in Vp prav prav L tako tako Rsn nenadoma nenadoma Rsn ugledati ugledati Ggdn , , , kako kako Rsn to ta Zk-sei občutje občutje Sosei izginja izginjati Ggnste . . .

Čim čim Rsn dalje daleč Rsr hodim hoditi Ggnspe , , , manj manj Rsn se se Zp------k odzivam odzivati Ggnspe na na Dt besnenje besnenje Soset . . . Med med Do misleci mislec Sommo maram marati Ggnspe samó samo L še še L za za Dt ugasle ugasel Ppnmmt ognjenike ognjenik Sommt . . .

Torej torej Vp se se Zp------k niti niti L ne ne L morem moči Ggnspe hvaliti hvaliti Ggnn , , , da da Vd moje moj Zspseie nagnjenje nagnjenje Sosei h k Dd kesanju kesanje Sosed izvira izvirati Ggnste iz iz Dr mojih moj Zspsmre lastnih lasten Ppnsmr razočaranj razočaranje Sosmr . . . Starejše star Pppsei je biti Gp-ste-n od od Dr mene jaz Zop-er , , , del del Somei dediščine dediščina Sozer mojega moj Zspsere plemena pleme Soser . . . Kakšno kakšen Zv-sei volilo volilo Sosei : : : nezmožnost nezmožnost Sozei utvar utvara Sozmr ! ! !

Ta ta Zk-zei na na Dt pogled pogled Sometn prostodušna prostodušen Ppnzei opazka opazka Sozei v v Dm neki nek Zn-zem biografiji biografija Sozem Aleksandra Aleksander Slmer Bloka Blok Slmer kar kar Rsn najbolje dobro Rss označuje označevati Ggnste shemo shema Sozet vsakršnega vsakršen Zc-mer propada propad Somer . . .

“ “ “ Nikogar nihče Zl-met ne ne L obsojaj obsojati Ggnvde , , , dokler dokler Vd se se Zp------k ne ne L postaviš postaviti Ggdsde na na Dt njegovo njegov Zstsetem mesto mesto Soset . . . ” ” ” Ta ta Zk-mei stari star Ppnmeid nasvet nasvet Somei onemogoča onemogočati Ggnste vsakršno vsakršen Zc-zet razsodbo razsodba Sozet , , , kajti kajti Vp nekoga nekdo Zn-met obsojamo obsojati Ggnspm ravno ravno L zato zato Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k ne ne L moremo moči Ggnspm postaviti postaviti Ggdn na na Dt njegovo njegov Zstsetem mesto mesto Soset . . .

Za za Dt trenutek trenutek Sometn sem biti Gp-spe-n mislil misliti Ggnd-em , , , da da Vd občutim občutiti Ggdspe , , , kaj kaj Zv-set zlitje zlitje Sosei z z Do brahmanom brahman Someo pomeni pomeniti Ggvste gorečnemu gorečen Ppnmed privržencu privrženec Somed vedante vedanta Sozer . . . Kako kako Rsn sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k zaželel zaželeti Ggdd-em , , , da da Vd bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em ta ta Zk-mei trenutek trenutek Somei raztezljiv raztezljiv Ppnmein , , , v v Dt neskončnost neskončnost Sozet ! ! !

Ko ko Vd postane postati Ggdste navada navada Sozei , , , da da Vd gledamo gledati Ggnspm stvarem stvar Sozmd v v Dt obraz obraz Sometn , , , obsedenost obsedenost Sozei , , , nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n hudo hudo Rsn žal žal Rsn za za Do norcem norec Someo , , , kakršen kakršen Zz-mei smo biti Gp-spm-n bili biti Gp-d-mm in in Vp nismo biti Gp-spm-d več več L . . .

Če če Vd je biti Gp-ste-n Bog bog Somei lahko lahko Rsn trdil trditi Ggnd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n " " " tisti tisti Zk-mei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n " " " , , , bi biti Gp-g se se Zp------k lahko lahko Rsn človek človek Somei nasprotno nasprotno Rsn definiral definirati Ggvd-em kot kot Vd " " " tisti tisti Zk-mei , , , ki ki Vd ni biti Gp-ste-d " " " . . . In in Vp prav prav L ta ta Zk-mei manko manko Somei , , , ta ta Zk-mei primanjkljaj primanjkljaj Somei obstoja obstoj Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dt odgovor odgovor Sometn vzbudil vzbuditi Ggdd-em njegovo njegov Zstzetem ošabnost ošabnost Sozet , , , ga on Zotmet--k napeljuje napeljevati Ggnste k k Dd izzivom izziv Sommd ali ali Vp divjaštvu divjaštvo Sosed . . . Potem potem Rsn ko ko Vd je biti Gp-ste-n zapustil zapustiti Ggdd-em svoj svoj Zp-met izvor izvor Sometn , , , zabarantal zabarantati Ggdd-em večnost večnost Sozet za za Dt nastajanje nastajanje Soset , , , mučil mučiti Ggnd-em življenje življenje Soset , , , tako tako Vp da da Vd je biti Gp-ste-n vanj vame Zotset--z projiciral projicirati Ggvd-em svojo svoj Zp-zet mlado mlad Ppnzet norost norost Sozet , , , je biti Gp-ste-n iz iz Dr brezimnosti brezimnost Sozer vzniknil vznikniti Ggdd-em z z Do vrsto vrsta Sozeo zanikanj zanikanje Sosmr , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k delajo delati Ggnstm velikega velik Ppnmet odpadnika odpadnik Sometd biti bit Sozer . . . Primer primer Somei protinaravosti protinaravost Sozer je biti Gp-ste-n , , , z z Do njegovo njegov Zstzeoem osamo osama Sozeo se se Zp------k lahko lahko Rsn kosa kosati Ggnste le le L njegova njegov Zstzeiem negotovost negotovost Sozei . . . Anorgansko anorganski Ppnsei samo sam Ppnsei sebi se Zp---d zadošča zadoščati Ggnste ; ; ; organsko organski Ppnsei je biti Gp-ste-n odvisno odvisen Ppnsei , , , ogroženo ogrožen Pdnsei , , , nestanovitno nestanoviten Ppnsei ; ; ; zavestno zavesten Ppnsei je biti Gp-ste-n kvintesenca kvintesenca Sozei nemoči nemoč Sozer . . . Nekoč nekoč Rsn smo biti Gp-spm-n imeli imeti Ggnd-mm vse ves Zc-set razen razen Dr zavesti zavest Sozer ; ; ; zdaj zdaj Rsn , , , ko ko Vd jo on Zotzet--k imamo imeti Ggnspm-n , , , ko ko Vd nas jaz Zop-mt preganja preganjati Ggnste in in Vp se se Zp------k nam jaz Zop-md kaže kazati Ggnste kot kot Vd pravo pravi Ppnsei nasprotje nasprotje Sosei prvinske prvinski Ppnzer nedolžnosti nedolžnost Sozer , , , je on Zotzer--k ne ne L uspemo uspeti Ggdspm ne ne L sprejeti sprejeti Ggdn ne ne L zavreči zavreči Ggdn . . . Če če Vd povsod povsod Rsn najdemo najti Ggdspm več veliko Rsr resničnosti resničnost Sozer kot kot Vd v v Dm sebi se Zp---m , , , to ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste priznanje priznanje Soset , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n izbrali izbrati Ggdd-mm napačno napačen Ppnzet pot pot Sozet in in Vp si se Zp---d--k zaslužimo zaslužiti Ggdspm propad propad Sometn . . .

Tudi tudi L če če Vd časa čas Somer ne ne L čutim čutiti Ggnspe , , , če če Vd sem biti Gp-spe-n od od Dr njega on Zotmer oddaljen oddaljen Ppnmein bolj bolj Rsn ko ko Vd kdorkoli kdorkoli Zz-mei drug drug Kbzmein , , , ga on Zotmet--k vendarle vendarle Vp poznam poznati Ggnspe in in Vp neprestano neprestano Rsn opazujem opazovati Ggnspe : : : v v Dm moji moj Zspzeme zavesti zavest Sozem zaseda zasedati Ggnste osrednje osrednji Ppnset mesto mesto Soset . . . Kdo kdo Zv-mei ve vedeti Ggnste , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n celo celo L tisti tisti Zk-mei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n ustvaril ustvariti Ggdd-em , , , o o Dm njem on Zotmem toliko toliko Rsn razmišljal razmišljati Ggnd-em in in Vp sanjal sanjati Ggnd-em kot kot Vd jaz jaz Zop-ei ? ? ? Če če Vd je biti Gp-ste-n res res Rsn , , , da da Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n ustvaril ustvariti Ggdd-em Bog bog Somei , , , ga on Zotmet--k vendarle vendarle Vp ni biti Gp-ste-d mogel moči Ggnd-em poznati poznati Ggnn do do Dr dna dno Soser , , , ker ker Vd ni biti Gp-ste-d v v Dm njegovi njegov Zstzemem navadi navada Sozem , , , da da Vd bi biti Gp-g tuhtal tuhtati Ggnd-em o o Dm njem on Zotmem . . . Zase zase Zp---t--z pa pa Vp verjamem verjeti Ggvspe , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em iz iz Dr časa čas Somer pregnan pregnan Pdnmein le le L zato zato Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g iz iz Dr njega on Zotmer naredil narediti Ggdd-em snov snov Sozet svoje svoj Zp-zer obsedenosti obsedenost Sozer . . . Resnici resnica Sozed na na Dt ljubo ljubo Rsn se se Zp------k istovetim istovetiti Ggnspe z z Do nostalgijo nostalgija Sozeo , , , ki ki Vd mi jaz Zop-ed--k jo on Zotzet--k navdihuje navdihovati Ggnste . . .

Ne ne L izgubite izgubiti Ggdvdm poguma pogum Somer in in Vp veselja veselje Soser , , , najpozneje pozno Rss v v Dm 285 285 Kag tisoč tisoč Kbg-mi letih leto Sosmm boste biti Gp-pdm-n zadeli zadeti Ggdd-mm ! ! ! - - - Pri pri Dm žrebanjih žrebanje Sosmm je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei pošteno pošten Ppnsei , , , saj saj Vp nismo biti Gp-spm-d nobena noben Zl-zei banana banana Sozei republika republika Sozei - - - Človeška človeški Ppnzei domišljija domišljija Sozei ne ne L pozna poznati Ggnste meja meja Sozmr - - - Od od Dr " " " čudežnih čudežen Ppnmmr " " " kroglic kroglica Sozmr do do Dr kopiranja kopiranje Soser lističev listič Sommr - - - Zakaj zakaj Rsn žrebanja žrebanje Soser ne ne L prenašajo prenašati Ggnstm v v Dt živo živo Rsn - - - Z z Do izžrebanci izžrebanec Sommo bi biti Gp-g se se Zp------k hvalili hvaliti Ggnd-mm , , , toda toda Vp zakon zakon Somei tega ta Zk-ser ne ne L dovoli dovoliti Ggdste - - - Dvanajst dvanajst Kbg-mi nadzorov nadzor Sommr , , , nič nič Rsn kršitev kršitev Sozmr - - - V v Dm Italiji Italija Slzem so biti Gp-stm-n kroglice kroglica Sozmt greli greti Ggnd-mm in in Vp hladili hladiti Ggnd-mm - - - Strah strah Somei pred pred Do zamujeno zamujen Pdnzeo priložnostjo priložnost Sozeo

Minuli minul Ppnmetd teden teden Sometn nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n zapustil zapustiti Ggdd-em človek človek Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pri pri Dm svojem svoj Zp-sem delovanju delovanje Sosem ubral ubrati Ggdd-em precej precej Rsn drugačno drugačen Ppnzet pot pot Sozet , , , kot kot Vd jo on Zotzet--k izpričujejo izpričevati Ggnstm omenjeni omenjen Pdnmmi novokomponirani novokomponiran Pdnmmi politični političen Ppnmmi petelinčki petelinček Sommi . . . Svojo svoj Zp-zet bogato bogat Ppnzet življenjsko življenjski Ppnzet pot pot Sozet je biti Gp-ste-n končal končati Ggdd-em naslovni nasloven Ppnmeid škof škof Somei Vjekoslav Vjekoslav Slmei Grmič Grmič Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm novih nov Ppnmmm časih čas Sommm sicer sicer Rsn še še L najbolj najbolj Rsn znan znan Ppnmein po po Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n leta leto Soser 1996 1996 Kag " " " zgolj zgolj L rokoval rokovati Ggnd-em " " " s z Do papežem papež Someo in in Vp ni biti Gp-ste-d pokleknil poklekniti Ggdd-em pred pred Do njim on Zotmeo ter ter Vp mu on Zotmed--k ni biti Gp-ste-d poljubil poljubiti Ggdd-em roke roka Sozer . . . Grmič Grmič Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em predvsem predvsem L človek človek Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em posluh posluh Sometn za za Dt drugačnost drugačnost Sozet , , , ostal ostati Ggdd-em zvest zvest Ppnmein sebi se Zp---d in in Vp ustanovi ustanova Sozed , , , ki ki Vd ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n prisegel priseči Ggdd-em , , , s z Do katero kateri Zv-zeo pa pa Vp se se Zp------k marsikdaj marsikdaj Rsn in in Vp v v Dm marsičem marsikaj Zn-sem ni biti Gp-ste-d strinjal strinjati Ggnd-em , , , a a Vp iz iz Dr tega ta Zk-ser ni biti Gp-ste-d delal delati Ggnd-em velikih velik Ppnzmr zgodb zgodba Sozmr . . .

" " " GlaxoSmithKline GlaxoSmithKlin Slmei , , , MSD MSD Slmei , , , Novartis Novartis Slmei , , , Roche Roche Slmei , , , Johnson Johnson Slmei & & & Johnson Johnson Slmei , , , Aventis Aventis Slmei in in Vp Lilly Lilly Slzei . . . O o Dm novem nov Ppnmem načinu način Somem dela delo Soser sta biti Gp-std-n obveščena obveščen Pdnmdi tudi tudi L Krka Krka Slzei in in Vp Lek Lek Slmei . . . " " "

Povešeni povešen Pdnmmi listi list Sommi ( ( ( kar kar Zz-sei se se Zp------k je biti Gp-ste-n zgodilo zgoditi Ggdd-es pri pri Dm vas ti Zod-mm ) ) ) so biti Gp-stm-n običajno običajno Rsn res res Rsn posledica posledica Sozei izsušene izsušen Pdnzer koreninske koreninski Ppnzer grude gruda Sozer . . . Med med Do mirovanjem mirovanje Soseo potrebuje potrebovati Ggnste rastlina rastlina Sozei manj manj Rsn vlage vlaga Sozer , , , zato zato Vp mora morati Ggnste biti biti Gp-n zalivanje zalivanje Sosei pozimi pozimi Rsn " " " varčnejše varčen Pppsei " " " . . . Kljub kljub Dd temu ta Zk-sed je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn paziti paziti Ggnn , , , da da Vd listi list Sommi ne ne L ovenejo oveti Ggdstm . . .

Vprašanje vprašanje Sosei : : : Svojemu svoj Zp-med sinu sin Somed in in Vp vnuku vnuk Somed želite želeti Ggnsdm podariti podariti Ggdn stanovanje stanovanje Soset , , , vendar vendar Vp tako tako Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g oba oba Zc-mdi za za Dt darilo darilo Soset izvedela izvedeti Ggdd-dm šele šele L po po Dm vaši vaš Zsdzemm smrti smrt Sozem . . . Spašujete Spašovati Nt , , , kje kje Rsn lahko lahko Rsn overite overiti Ggdsdm to ta Zk-zet pogodbo pogodba Sozet in in Vp kje kje Rsn jo on Zotzet--k deponirate deponirati Ggvsdm . . . R. R. O D. D. O , , , Velenje Velenje Slsei

Pol pol Rsn ure ura Sozer iz iz Dr mesta mesto Soser nas jaz Zop-mt taksi taksi Somei odloži odložiti Ggdste pred pred Do cerkvijo cerkev Sozeo device devica Sozer Marije Marija Slzer de de Nj la la Nj Caridad Caridad Slmei . . . Pod pod Do njenim njen Zstseoez obličjem obličje Soseo je biti Gp-ste-n na na Dt znameniti znamenit Ppnzem romarski romarski Ppnzem poti pot Sozem El El Nj Cobre Cobre Slmei leta leto Soser 1998 1998 Kag molil moliti Ggnd-em sam sam Ppnmein papež papež Somei . . . V v Dm cerkvi cerkev Sozem je biti Gp-ste-n na na Dt stotine stotina Sozmt daril darilo Sosmr Mariji Marija Slzed z z Do Jezuščkom Jezušček Slmeo , , , med med Do njimi on Zotsmo najžlahtnejše žlahten Ppszmi kolajne kolajna Sozmi vrhunskih vrhunski Ppnmmr športnikov športnik Sommr z z Dr olimpijad olimpijada Sozmr in in Vp svetovnih svetoven Ppnsmr prvenstev prvenstvo Sosmr . . . Posebno poseben Ppnzet vitrino vitrina Sozet z z Do Mariji Marija Slzed podarjenimi podarjen Pdnsmo odličji odličje Sosmo ima imeti Ggnste-n eden eden Kbzmei najboljših dober Ppsmmr športnikov športnik Sommr sveta svet Somer Javier Javier Slmei Sotomayor Sotomayor Slmei . . .

Kakšne kakšen Zv-zmi so biti Gp-stm-n razmere razmera Sozmi ? ? ? Pričakovali pričakovati Ggnd-mm bi biti Gp-g , , , da da Vd so biti Gp-stm-n precej precej Rsn boljše dober Pppzmi kot kot Vd marsikje marsikje Rsn drugje drugje Rsn . . .

Proletarci proletarec Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm polni poln Ppnmmi tudi tudi L zgodb zgodba Sozmr iz iz Dr svoje svoj Zp-zer " " " bogate bogat Ppnzer " " " seksualne seksualen Ppnzer zgodovine zgodovina Sozer , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm so biti Gp-stm-n se se Zp------k gnetle gnesti Ggnd-mz pohotne pohoten Ppnzmi rasne rasen Ppnzmi lepotice lepotica Sozmi , , , na na Dm kolenih koleno Sosmm moledujoče moledujoč Ppnzmi za za Dt spolno spolen Ppnzet potešitev potešitev Sozet , , , katerih kateri Zv-zmr so biti Gp-stm-n se se Zp------k modroovratniški modroovratniški Ppnmmi mojstri mojster Sommi na na Dm koncu konec Somem le le L usmilili usmiliti Ggdd-mm in in Vp pokazali pokazati Ggdd-mm , , , kako kako Rsn se se Zp------k stvari stvar Sozed streže streči Ggnste . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n popolnoma popolnoma Rsn nasprotna nasproten Ppnzei slika slika Sozei od od Dr njihove njihov Zstzerm domače domač Ppnzer resničnosti resničnost Sozer , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem so biti Gp-stm-n gospodovale gospodovati Ggnd-mz njihove njihov Zstzmim zanemarjene zanemarjen Pdnzmi žene žena Sozmi , , , jezikave jezikav Ppnzmi , , , brezoblične brezobličen Ppnzmi in in Vp prehitro prehitro Rsn postarane postaran Pdnzmi . . .

Vsi ves Zc-mmi ! ! ! Klasične klasičen Ppnzmi ciljne ciljen Ppnzmi skupine skupina Sozmi , , , kakršne kakršen Zz-zmi potujejo potovati Ggnstm dandanes dandanes Rsn , , , bodo biti Gp-ptm-n razpadle razpasti Ggdd-mz . . . Intenzivnost intenzivnost Sozei potovanja potovanje Soser bo biti Gp-pte-n sicer sicer Rsn še še L vedno vedno Rsn slabela slabeti Ggnd-ez z z Do naraščajočo naraščajoč Ppnzeo starostjo starost Sozeo , , , toda toda Vp razlike razlika Sozmi med med Do srednje srednje Rsn starimi star Ppnmmo in in Vp starostniki starostnik Sommo se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n občutno občutno Rsn zmanjševale zmanjševati Ggnd-mz . . . " " " Novi nov Ppnmmi seniorji senior Sommi " " " imajo imeti Ggnstm-n denar denar Sometn , , , slo sla Sozet po po Dm potovanju potovanje Sosem in in Vp čas čas Sometn , , , so biti Gp-stm-n bolj bolj Rsn mobilni mobilen Ppnmmi in in Vp pripravljeni pripravljen Ppnmmi uživati uživati Ggnn ter ter Vp zapravljati zapravljati Ggnn , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n tudi tudi L bolje dobro Rsr obveščeni obveščen Pdnmmi . . . Samo samo L za za Dt primerjavo primerjava Sozet - - - leta leto Soser 2000 2000 Kag je biti Gp-ste-n v v Dm skupini skupina Sozem nad nad Do 50 50 Kag let leto Sosmr v v Dm Evropski evropski Ppnzem uniji unija Sozem potovalo potovati Ggnd-es 126 126 Kag milijonov milijon Sommr ljudi človek Sommr , , , do do Dr leta leto Soser 2020 2020 Kag pa pa Vp jih on Zotmmr--k bo biti Gp-pte-n še še L 37 37 Kag milijonov milijon Sommr več veliko Rsr . . .

Mein Mein Slmei Kampf Kampf Slmei je biti Gp-ste-n knjiga knjiga Sozei Adolfa Adolf Slmer Hitlerja Hitler Slmer , , , katere kateri Zv-zer prvi prvi Kbvmei del del Somei je biti Gp-ste-n izšel iziti Ggdd-em leta leto Soser 1925 1925 Kag , , , drugi drug Kbzmeid pa pa Vp leta leto Soser 1927 1927 Kag . . . Med med Do drugim drug Kbzmeo je biti Gp-ste-n postal postati Ggdd-em nekakšen nekakšen Zn-mei idejni idejen Ppnmeid program program Somei nacistične nacističen Ppnzer stranke stranka Sozer , , , evangelij evangelij Somei in in Vp sveto svet Ppnsei pismo pismo Sosei za za Dt pripadnike pripadnik Sommt nacionalsocialistične nacionalsocialističen Ppnzer stranke stranka Sozer Nemčije Nemčija Slzer tretjega tretji Kbvmer rajha rajh Somer . . .

Sama sam Ppnsmi čustva čustvo Sosmi še še L niso biti Gp-stm-d pravi pravi Ppnmeid odraz odraz Somei človeka človek Somer , , , ampak ampak Vp zmotna zmoten Ppnsmi . . . Človek človek Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n po po Dm naravi narava Sozem nepopolno nepopoln Ppnsei bitje bitje Sosei , , , se se Zp------k mora morati Ggnste stalno stalno Rsn v v Dm sebi se Zp---m usklajevati usklajevati Ggnn , , , dopolnjevati dopolnjevati Ggnn za za Dt celoto celota Sozet sebe se Zp---t in in Vp okolje okolje Soset odnosov odnos Sommr . . .

Seveda seveda L pa pa Vp tudi tudi L ta ta Zk-zei trditev trditev Sozei na na Dt noben noben Zl-met način način Sometn ne ne L rešuje reševati Ggnste vprašanja vprašanje Soser opredelitve opredelitev Sozer konteksta kontekst Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n resnično resnično Rsn pomemben pomemben Ppnmein za za Dt jezikovno jezikoven Ppnzet dejavnost dejavnost Sozet . . . Predvsem predvsem L moramo morati Ggnspm ugotoviti ugotoviti Ggdn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n termin termin Somei kontekst kontekst Somei znotraj znotraj Dr same sam Ppnzer znanosti znanost Sozer o o Dm jeziku jezik Somem večznačen večznačen Ppnmein , , , tudi tudi L ko ko Vd ga on Zotmet--k pojmujemo pojmovati Ggnspm kot kot Vd sklop sklop Sometn konkretnih konkreten Ppnzmr okoliščin okoliščina Sozmr , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm se se Zp------k odvija odvijati Ggnste jezikovna jezikoven Ppnzei dejavnost dejavnost Sozei . . . En en Kbzmet sklop sklop Sometn njegovih njegov Zstzmrem možnih možen Ppnzmr vsebin vsebina Sozmr predstavlja predstavljati Ggnste Jakobsonova Jakobsonov Psnzei Jakobson Jakobson Slmei , , , 1963 1963 Kag , , , 214. 214. Kav opredelitev opredelitev Sozei konteksta kontekst Somer v v Dm znamenitem znamenit Ppnmem delu delo Somem o o Dm lingvistiki lingvistika Sozem in in Vp poetiki poetika Sozem , , , v v Dm katerem kateri Zv-sem gradi graditi Ggnste nauk nauk Sometn o o Dm šestih šest Kbg-mm temeljnih temeljen Ppnzmm jezikovnih jezikoven Ppnzmm funkcijah funkcija Sozmm , , , katere kateri Zv-zmi izhajajo izhajati Ggnstm iz iz Dr šestih šest Kbg-mr elementov element Sommr verige veriga Sozer komunikacijskega komunikacijski Ppnmer procesa proces Somer . . . Eden eden Kbzmei izmed izmed Dr teh ta Zk-mmr elementov element Sommr je biti Gp-ste-n prav prav L kontekst kontekst Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n definiran definiran Pdnmein pravzaprav pravzaprav L kot kot Vd tisti tisti Zk-mei del del Somei zunajjezikovnega zunajjezikoven Ppnmer sveta svet Somer , , , na na Dt katerega kateri Zv-met se se Zp------k nanaša nanašati Ggnste vsebina vsebina Sozei jezikovnega jezikoven Ppnser sporočila sporočilo Soser s z Do pomočjo pomoč Sozeo referencialne referencialen Ppnzer funkcije funkcija Sozer jezika jezik Somer . . . Ker ker Vd je biti Gp-ste-n tako tak Zk-sei razumevanje razumevanje Sosei konteksta kontekst Somer zelo zelo Rsn omejujoče omejujoč Ppnsei in in Vp ne ne L odpira odpirati Ggnste dovolj dovolj Rsn prostora prostor Somer za za Dt prepoznavanje prepoznavanje Soset zapletenih zapleten Ppnmmr odnosov odnos Sommr med med Do jezikom jezik Someo in in Vp govorom govor Someo po po Dm eni en Kbzzem strani stran Sozem in in Vp njunih njun Zstsmrd konkretnih konkreten Ppnsdr okolij okolje Sosdr po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem , , , bomo biti Gp-ppm-n pojem pojem Sometn konteksta kontekst Somer določili določiti Ggdd-mm širše široko Rsr , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd bomo biti Gp-ppm-n pojav pojav Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k opisuje opisovati Ggnste Jakobson Jakobson Slmei , , , imenovali imenovati Ggvd-mm označeni označen Pdnmeid zunajjezikovni zunajjezikoven Ppnmeid fenomen fenomen Somei , , , ki ki Vd pomeni pomeniti Ggvste del del Sometn celotnega celoten Ppnmer potencialno potencialno Rsn označenega označen Pdnmer univerzuma univerzum Somer , , , o o Dm katerem kateri Zv-mem se se Zp------k s z Do pomočjo pomoč Sozeo jezika jezik Somer lahko lahko Rsn govori govoriti Ggnste , , , torej torej Vp univerzuma univerzum Somer , , , ki ki Vd vsebuje vsebovati Ggnste ne ne L samo samo L realni realen Ppnmetd svet svet Sometn , , , ampak ampak Vp tudi tudi L vse ves Zc-mmt človeške človeški Ppnmmt virtualne virtualen Ppnmmt svetove svet Sommt . . .

Že že L v v Dm Aristotelovem Aristotelov Psnmem času čas Somem so biti Gp-stm-n te ta Zk-zmi tri trije Kbgzmi domene domena Sozmi predstavljale predstavljati Ggnd-mz samo samo L primarni primaren Ppnmetd princip princip Sometn za za Dt klasifikacijo klasifikacija Sozet kontekstov kontekst Sommr javne javen Ppnzer komunikacije komunikacija Sozer in in Vp njenih njen Zstmmrez diskurzev diskurz Sommr , , , saj saj Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm vsaki vsak Zc-zem od od Dr njih on Zotzmr pojavljalo pojavljati Ggnd-es večje velik Pppsei število število Sosei specifičnih specifičen Ppnmmr idiomov idiom Sommr . . . Ti ta Zk-mmi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm pogojeni pogojen Ppnmmi tudi tudi L s z Do posebnostmi posebnost Sozmo " " " materialnega materialen Ppnmer " " " konteksta kontekst Somer in in Vp s z Do značilnostmi značilnost Sozmo socialnih socialen Ppnzmr in in Vp profesionalnih profesionalen Ppnzmr skupin skupina Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k uporabljale uporabljati Ggnd-mz , , , torej torej Rsn s z Do statusi status Sommo in in Vp vlogami vloga Sozmo svojih svoj Zp-mmr govorcev govorec Sommr in in Vp poslušalcev poslušalec Sommr in in Vp z z Do jezikovnimi jezikoven Ppnzmo tradicijami tradicija Sozmo žanrov žanr Sommr , , , katerim kateri Zv-meo so biti Gp-stm-n pripadali pripadati Ggnd-mm . . . Prav prav L tako tako Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n relativno relativno Rsn hitro hitro Rsn povečalo povečati Ggdd-es tudi tudi L število število Sosei znanstvenih znanstven Ppnzmr disciplin disciplina Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n proučevale proučevati Ggnd-mz jezik jezik Sometn javne javen Ppnzer komunikacije komunikacija Sozer , , , posebno posebno Rsn pomemben pomemben Ppnmein pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em pojav pojav Somei gramatike gramatika Sozer in in Vp filološke filološki Ppnzer kritike kritika Sozer teksta tekst Somer , , , ker ker Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm okviru okvir Somem njunih njun Zstsmrd proučevanj proučevanje Sosmr pojavil pojaviti Ggdd-em jezik jezik Somei sam sam Ppnmein kot kot Vd sistem sistem Somei ( ( ( in in Vp ne ne L njegova njegov Zstzeiem funkcionalna funkcionalen Ppnzei dimenzija dimenzija Sozei ) ) ) kot kot Vd predmet predmet Somei znanstvene znanstven Ppnzer analize analiza Sozer . . . Vse ves Zc-zmi te ta Zk-zmi in in Vp kasnejše kasen Pppzmi razširitve razširitev Sozmi domen domena Sozmr in in Vp diskurzev diskurz Sommr javne javen Ppnzer komunikacije komunikacija Sozer niso biti Gp-stm-d vse vse Rsn do do Dr najnovejšega nov Ppsmer časa čas Somer bistveno bistveno Rsn spremenile spremeniti Ggdd-mz aristotelovske aristotelovski Ppnzer razdelitve razdelitev Sozer in in Vp njene njen Zstzerez osnovne osnoven Ppnzer koncepcije koncepcija Sozer . . .

S z Do političnim političen Ppnmeo in in Vp administrativnim administrativen Ppnmeo diskurzom diskurz Someo deli deliti Ggnste pravni praven Ppnmeid diskurz diskurz Somei skupno skupen Ppnzet značilnost značilnost Sozet in in Vp to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n njegova njegov Zstzeiem eksplicitna ekspliciten Ppnzei vsebinska vsebinski Ppnzei usmerjenost usmerjenost Sozei k k Dd skupinskim skupinski Ppnmmd interesom interes Sommd , , , čeprav čeprav Vd se se Zp------k deloma deloma Rsn , , , na na Dt primer primer Sometn v v Dm okviru okvir Somem mestnega mesten Ppnser prava pravo Soser , , , ukvarja ukvarjati Ggnste z z Do individualnimi individualen Ppnmmo interesi interes Sommo , , , vendar vendar Vp vedno vedno Rsn v v Dm skladu sklad Somem z z Do normami norma Sozmo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n kolektivne kolektiven Ppnzmi . . . Administrativnemu administrativen Ppnmed diskurzu diskurz Somed je biti Gp-ste-n diskurz diskurz Somei prava pravo Soser podoben podoben Ppnmein tudi tudi L po po Dm visoki visok Ppnzem stopnji stopnja Sozem formalizacije formalizacija Sozer na na Dm strani stran Sozem jezikovne jezikoven Ppnzer izjave izjava Sozer , , , čeprav čeprav Vd se se Zp------k od od Dr nje on Zotzer do do Dr neke nek Zn-zer mere mera Sozer razlikuje razlikovati Ggnste po po Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd se se Zp------k - - - pogosteje pogosto Rsr kot kot Vd v v Dm domeni domena Sozem administracije administracija Sozer - - - njegova njegov Zstsmiem komunikacijska komunikacijski Ppnsmi dejanja dejanje Sosmi odvijajo odvijati Ggnstm v v Dm živi živ Ppnzem besedi beseda Sozem ( ( ( v v Dm pravdah pravda Sozmm , , , na na Dt primer primer Sometn ) ) ) , , , čeprav čeprav Vd praviloma pravilo Sosdd zadobivajo zadobivati Ggnstm tudi tudi L svojo svoj Zp-zet pisano pisan Ppnzet obliko oblika Sozet . . . Pravni praven Ppnmeid diskurz diskurz Somei poleg poleg Dr tega ta Zk-ser pripada pripadati Ggnste visoko visoko Rsn specializiranim specializiran Pdnmmd idiomom idiom Sommd . . . Če če Vd jih on Zotmmt--k želimo želeti Ggnspm zares zares Rsn obvladati obvladati Ggvn ( ( ( torej torej Vp : : : če če Vd želimo želeti Ggnspm obvladati obvladati Ggvn tudi tudi L njihovo njihov Zstzetm strogo strogo Rsn opredeljeno opredeljen Pdnzet raven raven Sozet izraza izraz Somer ter ter Vp znanja znanje Sosmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n potrebna potreben Ppnsmi za za Dt oblikovanje oblikovanje Soset njihovih njihov Zstzmrm ravni raven Sozmr vsebine vsebina Sozer ) ) ) moramo morati Ggnspm iti iti Ggvn skozi skozi Dt v v Dm principu princip Somem formalen formalen Ppnmetn proces proces Sometn izobraževanja izobraževanje Soser ; ; ; strokovno strokoven Ppnsei specializirano specializiran Pdnsei izobraževanje izobraževanje Sosei kot kot Vd predpogoj predpogoj Somei dejanske dejanski Ppnzer uporabe uporaba Sozer pravnega praven Ppnmer diskurza diskurz Somer je biti Gp-ste-n prav prav L tako tako Rsn element element Somei , , , po po Dm katerem kateri Zv-mem se se Zp------k ta ta Zk-mei idiom idiom Somei razlikuje razlikovati Ggnste od od Dr administrativnega administrativen Ppnmer diskurza diskurz Somer ( ( ( za za Dt katerega kateri Zv-met moramo morati Ggnspm večinoma večinoma Rsn imeti imeti Ggnn ali ali Vp strokovno strokoven Ppnzet nespecializirano nespecializiran Ppnzet izobrazbo izobrazba Sozet ali ali Vp izobrazbo izobrazba Sozet za za Dt različne različen Ppnzmt specializacije specializacija Sozmt ) ) ) ter ter Vp od od Dr političnega političen Ppnmer diskurza diskurz Somer ( ( ( ki ki Vd večinoma večinoma Rsn zahteva zahtevati Ggvste obče obči Ppnset in in Vp nespecializirano nespecializiran Ppnset znanje znanje Soset ) ) ) . . . Spričo spričo Dr vsega ves Zc-ser tega ta Zk-ser lahko lahko Rsn pravni praven Ppnmetd diskurz diskurz Sometn pojmujemo pojmovati Ggnspm ne ne L samo samo L kot kot Vd profesionalni profesionalen Ppnmetd žargon žargon Sometn , , , ampak ampak Vp tudi tudi L kot kot Vd sociolekt sociolekt Sometn , , , ki ki Vd znotraj znotraj Dr " " " kolektiva kolektiv Somer pravnikov pravnik Sommr " " " funkcionira funkcionirati Ggnste kot kot Vd povsem povsem Rsn jasno jasen Ppnsei sredstvo sredstvo Sosei njihovega njihov Zstserm medsebojnega medsebojen Ppnser razpoznavanja razpoznavanje Soser , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotset--k pridobili pridobiti Ggdd-mm v v Dm specifičnih specifičen Ppnmmm izobraževalnih izobraževalen Ppnmmm procesih proces Sommm . . .

Iz iz Dr perspektive perspektiva Sozer modela model Somer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k tu tu Rsn izgrajujemo izgrajevati Ggnspm , , , moramo morati Ggnspm predvsem predvsem L ugotoviti ugotoviti Ggdn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n delovanje delovanje Sosei te ta Zk-zer norme norma Sozer v v Dm prostoru prostor Somem javne javen Ppnzer komunikacije komunikacija Sozer izrecno izrecno Rsn poudarjeno poudarjen Pdnsei in in Vp da da Vd njeno njen Zstseiez kršenje kršenje Sosei običajno običajno Rsn podleže podleči Ggdste zelo zelo Rsn resnim resen Ppnzmd sankcijam sankcija Sozmd , , , ki ki Vd neredko neredko Rsn segajo segati Ggnstm vse ves Rsn do do Dr začasne začasen Ppnzer ali ali Vp trajne trajen Ppnzer izključitve izključitev Sozer kršitelja kršitelj Somer iz iz Dr javnih javen Ppnmmr kanalov kanal Sommr . . . Velik velik Ppnmein del del Somei pragmatičnih pragmatičen Ppnsmr pravil pravilo Sosmr v v Dm javnem javen Ppnsem komuniciranju komuniciranje Sosem je biti Gp-ste-n zasnovan zasnovan Pdnmein na na Dm navadi navada Sozem , , , kateri kateri Zv-zed daje dajati Ggnste eksplicitno ekspliciten Ppnzet dimenzijo dimenzija Sozet kolektivna kolektiven Ppnzei ali ali Vp individualna individualen Ppnzei avtoriteta avtoriteta Sozei , , , ki ki Vd izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr posameznih posamezen Ppnzmr " " " uglednih ugleden Ppnzmr " " " vlog vloga Sozmr in in Vp statusev status Sommr v v Dm socialni socialen Ppnzem strukturi struktura Sozem in in Vp kateri kateri Zv-mmi svoje svoj Zp-zmt norme norma Sozmt komunikacijskega komunikacijski Ppnser obnašanja obnašanje Soser vsiljujejo vsiljevati Ggnstm šibkejšim šibek Pppmmd udeležencem udeleženec Sommd komunikacijskih komunikacijski Ppnsmr dejanj dejanje Sosmr . . . Zato zato Vp ni biti Gp-ste-d nič nič Zl-sei čudnega čuden Ppnser , , , da da Vd se se Zp------k v v Dm trenutkih trenutek Sommm radikalnih radikalen Ppnzmr sprememb sprememba Sozmr socialne socialen Ppnzer strukturiranosti strukturiranost Sozer družbe družba Sozer , , , na na Dt primer primer Sometn v v Dm času čas Somem revolucij revolucija Sozmr in in Vp po po Dm njih on Zotzmm , , , pragmatične pragmatičen Ppnzmi norme norma Sozmi menjajo menjati Ggdstm hitreje hitro Rsr in in Vp radikalneje radikalno Rsr kot kot Vd jezikovne jezikoven Ppnzmi ali ali Vp komunikacijske komunikacijski Ppnzmi regulative regulativa Sozmi javne javen Ppnzer komunikacije komunikacija Sozer . . . Ker ker Vd pragmatična pragmatičen Ppnsmi pravila pravilo Sosmi v v Dm posameznih posamezen Ppnzmm domenah domena Sozmm javne javen Ppnzer komunikacije komunikacija Sozer in in Vp v v Dm številnih številen Ppnzmm konkretnih konkreten Ppnzmm situacijah situacija Sozmm ( ( ( na na Dt primer primer Sometn v v Dm sodni soden Ppnzem dvorani dvorana Sozem , , , v v Dm predavalnici predavalnica Sozem , , , za za Do politično političen Ppnzeo govornico govornica Sozeo , , , v v Dm cerkvi cerkev Sozem ) ) ) diktirajo diktirati Ggvstm v v Dm veliki velik Ppnzem meri mera Sozem formalizirano formaliziran Pdnset komunikacijsko komunikacijski Ppnset obnašanje obnašanje Soset , , , so biti Gp-stm-n ta ta Zk-smi pravila pravilo Sosmi pogosto pogosto Rsn tudi tudi L pisno pisno Rsn eksplicirana ekspliciran Pdnsmi v v Dm najrazličnejših različen Ppszmm oblikah oblika Sozmm , , , od od Dr navidezno navidezno Rsn neobveznih neobvezen Ppnsmr navodil navodilo Sosmr ( ( ( " " " kako kako Rsn se se Zp------k obnašati obnašati Ggnn v v Dm pogovoru pogovor Somem z z Do starejšo star Pppzeo osebo oseba Sozeo " " " , , , " " " kako kak Zv-sei napisati napisati Ggdn poslovno posloven Ppnset pismo pismo Soset " " " , , , na na Dt primer primer Sometn ) ) ) do do Dr zakonskih zakonski Ppnzmr odredb odredba Sozmr , , , s z Do katerimi kateri Zv-zmo se se Zp------k izrecno izrecno Rsn predpisuje predpisovati Ggnste , , , kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n dopuščeno dopuščen Pdnsei in in Vp kaj kaj Zv-sei ne ne L v v Dm javni javen Ppnzem komunikaciji komunikacija Sozem , , , prav prav L tako tako Rsn pa pa Vp se se Zp------k določajo določati Ggnstm kazni kazen Sozmi za za Dt nespoštovanje nespoštovanje Soset teh ta Zk-zmr norm norma Sozmr . . . Tako tako Vp formalne formalen Ppnzmi kot kot Vd neformalne neformalen Ppnzmi prepovedi prepoved Sozmi , , , ki ki Vd se se Zp------k uvajajo uvajati Ggnstm s z Do pragmatičnim pragmatičen Ppnseo normiranjem normiranje Soseo , , , lahko lahko Rsn zadevajo zadevati Ggnstm katerikoli katerikoli Zz-met element element Sometn komunikacijskega komunikacijski Ppnmer konteksta kontekst Somer : : : članom član Sommd posameznih posamezen Ppnzmr socialnih socialen Ppnzmr skupin skupina Sozmr ali ali Vp komunikacijskih komunikacijski Ppnmmr kolektivov kolektiv Sommr , , , pa pa Vp tudi tudi L nosilcem nosilec Sommd posameznih posamezen Ppnmmr socialnih socialen Ppnmmr statusov status Sommr in in Vp vlog vloga Sozmr , , , se se Zp------k lahko lahko Rsn deloma deloma Rsn ali ali Vp popolnoma popolnoma Rsn prepreči preprečiti Ggdste dostop dostop Somei k k Dd javnemu javen Ppnsed komuniciranju komuniciranje Sosed ; ; ; lahko lahko Rsn se se Zp------k prepove prepovedati Ggdste uporaba uporaba Sozei posameznih posamezen Ppnmmr jezikov jezik Sommr in in Vp idiomov idiom Sommr ali ali Vp določenih določen Ppnzmr besed beseda Sozmr in in Vp izrazov izraz Sommr ( ( ( zato zato Rsn ker ker Vd so biti Gp-stm-n predmet predmet Somei tabuja tabu Somer , , , ali ali Vp na na Dt primer primer Sometn zato zato Rsn , , , ker ker Vd - - - v v Dm sodobnih sodoben Ppnzmm družbah družba Sozmm - - - ne ne L ustrezajo ustrezati Ggnstm pojmu pojem Somed " " " politične političen Ppnzer korektnosti korektnost Sozer " " " ) ) ) kot kot Vd tudi tudi L načenjanje načenjanje Sosei nekaterih nekateri Zn-zmr vsebin vsebina Sozmr ( ( ( tabuiziranih tabuiziran Pdnzmr , , , žaljivih žaljiv Ppnzmr , , , obscenih obscen Ppnzmr ali ali Vp preprosto preprosto Rsn razglašenih razglašen Pdnzmr kot kot Vd " " " državna državen Ppnzei skrivnost skrivnost Sozei " " " ) ) ) ; ; ; lahko lahko Rsn se se Zp------k ne ne L dovoli dovoliti Ggdste uporaba uporaba Sozei določenih določen Ppnmmr kanalov kanal Sommr ( ( ( kot kot Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es Židom Žid Slmmd pod pod Do Hitlerjevo Hitlerjev Psnzeo oblastjo oblast Sozeo prepovedano prepovedan Pdnsei poslušati poslušati Ggnn radio radio Sometn ) ) ) ; ; ; končno končno Rsn se se Zp------k lahko lahko Rsn preganjajo preganjati Ggnstm določene določen Ppnzmi komunikacijske komunikacijski Ppnzmi situacije situacija Sozmi ( ( ( na na Dt primer primer Sometn tiste tisti Zk-zmi , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm se se Zp------k pojavljajo pojavljati Ggnstm pripadniki pripadnik Sommi različnih različen Ppnzmr ras rasa Sozmr kot kot Vd sogovorci sogovorec Sommi ) ) ) . . .

Temu ta Zk-sed spričevalu spričevalo Sosed je biti Gp-ste-n treba treba Rsn priložiti priložiti Ggdn poročilo poročilo Soset o o Dm opremi oprema Sozem ( ( ( obrazec obrazec Somei E e Somei ) ) )

300 300 Kag kg kg O NPK NPK Slmei 14-12-13 14-12-13 O + + + 2 2 Kag % % % MgO MgO O 42 42 Kag 36 36 Kag 39 39 Kag 6 6 Kag

V v Dm prihodnosti prihodnost Sozem se se Zp------k bo biti Gp-pte-n verjetno verjetno Rsn delež delež Somei naravnega naraven Ppnmer pripusta pripust Somer v v Dm rejah reja Sozmm dojilj dojilja Sozmr in in Vp v v Dm ekstenzivnih ekstenziven Ppnzmm rejah reja Sozmm nekoliko nekoliko Rsn povečal povečati Ggdd-em , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd rejcem rejec Sommd , , , usmerjenim usmerjen Pdnmmd v v Dt mlečno mlečen Ppnzet proizvodnjo proizvodnja Sozet , , , svetujem svetovati Ggvspe umetno umeten Ppnset osemenjevanje osemenjevanje Soset z z Do elitnimi eliten Ppnmmo domačimi domač Ppnmmo in in Vp uvoženimi uvožen Pdnmmo biki bik Sommo , , , saj saj Vp bomo biti Gp-ppm-n le le L tako tako Rsn držali držati Ggnd-mm korak korak Sometn z z Do svetom svet Someo . . . Prirodni priroden Ppnmeid pripust pripust Somei v v Dm obliki oblika Sozem klasičnih klasičen Ppnzmr pripustnih pripusten Ppnzmr postaj postaja Sozmr nima imeti Ggnste-d nobene noben Zl-zer prednosti prednost Sozer pred pred Do osemenjevanjem osemenjevanje Soseo , , , saj saj Vp mora morati Ggnste rejec rejec Somei prav prav L tako tako Rsn odkriti odkriti Ggdn pojatev pojatev Sozet , , , potreben potreben Ppnmein je biti Gp-ste-n transport transport Somei do do Dr pripustne pripusten Ppnzer postaje postaja Sozer , , , poveča povečati Ggdste se se Zp------k možnost možnost Sozei poškodb poškodba Sozmr ljudi človek Sommr in in Vp živali žival Sozmr , , , velika velik Ppnzei je biti Gp-ste-n nevarnost nevarnost Sozei okužbe okužba Sozer , , , ni biti Gp-ste-d cenejši poceni Pppmeid od od Dr umetnega umeten Ppnser osemenjevanja osemenjevanje Soser in in Vp omejeni omejen Pdnmmi smo biti Gp-spm-n z z Do izbiro izbira Sozeo bika bik Somer . . .

Naj naj L se se Zp------k dotaknem dotakniti Ggdspe nekoliko nekoliko Rsn tudi tudi L cene cena Sozer osemenjevanja osemenjevanje Soser in in Vp bodoče bodoč Ppnzer organiziranosti organiziranost Sozer osemenjevanja osemenjevanje Soser . . . S z Dr stališča stališče Soser rejca rejec Somer je biti Gp-ste-n paket paket Somei osemenitev osemenitev Sozmr najboljša dober Ppszei rešitev rešitev Sozei , , , saj saj Vp naj naj L bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez cena cena Sozei storitve storitev Sozer za za Dt vse ves Zc-mmt rejce rejec Sommt enaka enak Zn-zei . . . Problem problem Somei nastane nastati Ggdste na na Dm področjih področje Sosmm , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n manjša majhen Pppzei koncentracija koncentracija Sozei živali žival Sozmr in in Vp je biti Gp-ste-n strošek strošek Somei storitve storitev Sozer večji velik Pppmeid od od Dr tistega tisti Zk-mer , , , določenega določen Pdnmer s z Do paketom paket Someo uslug usluga Sozmr . . . Posamezne posamezen Ppnzmi veterinarske veterinarski Ppnzmi organizacije organizacija Sozmi nastalo nastal Ppnzet situacijo situacija Sozet rešujejo reševati Ggnstm tako tako Rsn , , , da da Vd se se Zp------k ne ne L držijo držati Ggnstm cenika cenik Somer in in Vp vse ves Zc-zmt storitve storitev Sozmt ( ( ( tudi tudi L preglede pregled Sommt na na Dt brejost brejost Sozet , , , 2. 2. Kav in in Vp 3. 3. Kav osemenitev osemenitev Sozet ) ) ) zaračunavajo zaračunavati Ggnstm . . . Tudi tudi L predlog predlog Somei Veterinarske veterinarski Ppnzer zbornice zbornica Sozer ( ( ( različne različen Ppnzmi cene cena Sozmi po po Dm območjih območje Sosmm ) ) ) ne ne L zagotavlja zagotavljati Ggnste enotne enoten Ppnzer cene cena Sozer za za Dt vse ves Zc-mmt rejce rejec Sommt . . . Prihaja prihajati Ggnste do do Dr absurda absurd Somer , , , da da Vd rejec rejec Somei v v Dm najtežjih težek Ppsmmm pogojih pogoj Sommm reje reja Sozer in in Vp z z Do najmanjšim majhen Ppsmeo dohodkom dohodek Someo plačuje plačevati Ggnste največjo velik Ppszet ceno cena Sozet storitve storitev Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n zakonsko zakonsko Rsn predpisana predpisan Pdnzei . . . Nekateri nekateri Zn-mmi rejci rejec Sommi situacijo situacija Sozet rešujejo reševati Ggnstm tudi tudi L tako tako Rsn , , , da da Vd nabavljajo nabavljati Ggnstm licencirane licenciran Pdnmmt bike bik Sommt , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n naravni naraven Ppnmeid pripust pripust Somei na na Dm določenih določen Ppnsmm področjih področje Sosmm prepovedan prepovedan Pdnmein . . . Kljub kljub Dd opisanim opisan Pdnzmd prednostim prednost Sozmd naravnega naraven Ppnmer pripusta pripust Somer pa pa Vp ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n potebno potebno Nt uporabljati uporabljati Ggnn zelo zelo Rsn omejeno omejeno Rsn ( ( ( samo samo L za za Dt lastno lasten Ppnzet čredo čreda Sozet ) ) ) , , , predvsem predvsem L zaradi zaradi Dr velike velik Ppnzer potencialne potencialen Ppnzer nevarnosti nevarnost Sozer prenosa prenos Somer kužnih kužen Ppnzmr bolezni bolezen Sozmr . . .

Povprečne povprečen Ppnzmi temperature temperatura Sozmi na na Dm Zemlji Zemlja Slzem se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n po po Dm napovedi napoved Sozem strokovnjakov strokovnjak Sommr v v Dm stotih sto Kbg-mm letih leto Sosmm povečale povečati Ggdd-mz za za Dt 1,4 1,4 Kag do do Dr 5,8 5,8 Kag stopinje stopinja Sozer Celzija Celzij Slmer , , , zaradi zaradi Dr česar kar Zz-ser se se Zp------k bo biti Gp-pte-n morska morski Ppnzei gladina gladina Sozei zvišala zvišati Ggdd-ez do do Dr 88 88 Kag centimetrov centimeter Sommr . . . Za za Dt nenadne nenaden Ppnzmt klimatske klimatski Ppnzmt spremembe sprememba Sozmt , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n pogubne poguben Ppnzmi za za Dt številne številen Ppnzmt rastlinske rastlinski Ppnzmt in in Vp živalske živalski Ppnzmt vrste vrsta Sozmt ter ter Vp njihov njihov Zstmetm življenjski življenjski Ppnmetd prostor prostor Sometn , , , je biti Gp-ste-n odgovoren odgovoren Ppnmein predvsem predvsem L človek človek Somei . . . Današnja današnji Ppnzei vsebnost vsebnost Sozei ogljikovega ogljikov Psnmer dioksida dioksid Somer , , , najpomembnejšega pomemben Ppsmer toplogrednega toplogreden Ppnmer plina plin Somer , , , je biti Gp-ste-n verjetno verjetno Rsn največja velik Ppszei v v Dm zadnjih zadnji Ppnmmm 20 20 Kag milijonih milijon Sommm let leto Sosmr , , , dokazano dokazano Rsn pa pa Vp v v Dm zadnjih zadnji Ppnsmm 420.000 420.000 Kag letih leto Sosmm . . . Slovenija Slovenija Slzei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr velike velik Ppnzer biotske biotski Ppnzer raznovrstnosti raznovrstnost Sozer med med Do bolj bolj Rsn ogroženimi ogrožen Pdnzmo državami država Sozmo , , , mora morati Ggnste po po Dm določilih določilo Sosmm kjotskega kjotski Ppnmer protokola protokol Somer in in Vp direktivah direktiva Sozmm EU EU Slzer zmanjšati zmanjšati Ggdn povprečno povprečen Ppnzet emisijo emisija Sozet za za Dt 8 8 Kag odstotkov odstotek Sommr v v Dm obdobju obdobje Sosem od od Dr 2008 2008 Kag do do Dr 2012 2012 Kag . . . Primerjalno primerjalen Ppnsei izhodišče izhodišče Sosei je biti Gp-ste-n leto leto Sosei 1986 1986 Kag , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez Slovenija Slovenija Slzei mnogo mnogo Rsn bolj bolj Rsn onesnažena onesnažen Pdnzei kot kot Vd kasneje kasno Rsr , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n recimo reči Ggdvpm termoelektrarne termoelektrarna Sozmi zgradile zgraditi Ggdd-mz čistilne čistilen Ppnzmt naprave naprava Sozmt . . . Ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt okolje okolje Soset , , , prostor prostor Sometn in in Vp energijo energija Sozet , , , ki ki Vd pod pod Do vodstvom vodstvo Soseo Janeza Janez Slmer Kopača Kopač Slmer skrbi skrbeti Ggnste tako tako Vp za za Dt varstvo varstvo Soset narave narava Sozer kot kot Vd za za Dt onesnaževalce onesnaževalec Sommt , , , se se Zp------k bo biti Gp-pte-n okoljevarstvenih okoljevarstven Ppnmmr ukrepov ukrep Sommr sistemsko sistemsko Rsn lotilo lotiti Ggdd-es z z Do » » » novim nov Ppnmeo operativnim operativen Ppnmeo programom program Someo « « « . . . Izvajati izvajati Ggnn jih on Zotmmt--k bodo biti Gp-ptm-n začeli začeti Ggdd-mm » » » šele šele L « « « leta leto Soser 2005 2005 Kag , , , leto leto Soset po po Dm državnozborskih državnozborski Ppnzmm volitvah volitve Sozmm , , , uresničevanje uresničevanje Sosei ukrepov ukrep Sommr pa pa Vp bo biti Gp-pte-n stalo stati Ggnd-es od od Dr 3,4 3,4 Kag do do Dr 7,9 7,9 Kag milijarde milijarda Sozer tolarjev tolar Sommr . . . Da da Vd se se Zp------k vreme vreme Sosei spreminja spreminjati Ggnste in in Vp da da Vd so biti Gp-stm-n posledica posledica Sozei teh ta Zk-zmr sprememb sprememba Sozmr številne številen Ppnzmi naravne naraven Ppnzmi nesreče nesreča Sozmi , , , je biti Gp-ste-n jasno jasen Ppnsei tudi tudi L ministru minister Somed Kopaču Kopač Slmed , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n podprl podpreti Ggdd-em » » » upravičenost upravičenost Sozet razprave razprava Sozer o o Dm zmanjševanju zmanjševanje Sosem emisij emisija Sozmr « « « . . . Z z Do napovedano napovedan Pdnzeo gradnjo gradnja Sozeo novih nov Ppnzmr vodnih voden Ppnzmr in in Vp vetrnih vetrn Ppnzmr elektrarn elektrarna Sozmr , , , za za Dt kar kar Zz-set si se Zp---d--k z z Do izjemo izjema Sozeo zadnjih zadnji Ppnzmr že že L desetletja desetletje Sosmt prizadeva prizadevati Ggnste energetski energetski Ppnmeid lobi lobi Somei , , , pa pa Vp utegnejo utegniti Ggvstm močno močno Rsn prizadeti prizadeti Ggdn slovensko slovenski Ppnzet naravo narava Sozet . . .

Oak Oak Slmei Hill Hill Slmei - - - Odprte odprt Pdnzmi so biti Gp-stm-n vse ves Zc-zmi možnosti možnost Sozmi , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n na na Dm vseh ves Zc-mmm štirih štirje Kbgmmm letošnjih letošnji Ppnmmm največjih velik Ppsmmm turnirjih turnir Sommm v v Dm golfu golf Somem , , , tako tako Rsn imenovanih imenovan Pdnmmm majorjih major Sommm , , , kateri kateri Zv-mei izmed izmed Dr igralcev igralec Sommr slavil slaviti Ggnd-em svoj svoj Zp-met prvenec prvenec Sometn , , , toda toda Vp dvakratni dvakraten Ppnmeid zmagovalec zmagovalec Somei prvenstva prvenstvo Soser PGA PGA Slmei Tiger Tiger Slmei Woods Woods Slmei bo biti Gp-pte-n storil storiti Ggdd-em vse ves Zc-set , , , da da Vd prihodnji prihodnji Ppnmetd teden teden Sometn v v Dm Oak Oak Slmem Hillu Hill Slmem prepreči preprečiti Ggdste takšen takšen Zk-met scenarij scenarij Sometn . . . Ker ker Vd so biti Gp-stm-n Mike Mike Slmei Weir Weir Slmei , , , Jim Jim Slmei Furyk Furyk Slmei in in Vp Ben Ben Slmei Curtis Curtis Slmei letos letos Rsn že že L segli seči Ggdd-mm po po Dm največji velik Ppszem lovoriki lovorika Sozem , , , želi želeti Ggnste tudi tudi L Woods Woods Slmei končati končati Ggdn svoj svoj Zp-met niz niz Sometn petih pet Kbg-mr majorjev major Sommr brez brez Dr zmage zmaga Sozer v v Dm tem ta Zk-sem letu leto Sosem . . . » » » Če če Vd se se Zp------k ti ti Zod-ed--k posreči posrečiti Ggdste osvojiti osvojiti Ggdn en en Kbzmet major major Sometn , , , si biti Gp-sde-n imel imeti Ggnd-em čudovito čudovit Ppnset leto leto Soset , , , « « « pravi praviti Ggvste najboljši dober Ppsmeid golfist golfist Somei na na Dm svetu svet Somem . . . » » » To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em vedno vedno Rsn moj moj Zspmeie cilj cilj Somei in in Vp tudi tudi L prihodnji prihodnji Ppnmetd teden teden Sometn bom biti Gp-ppe-n skušal skušati Ggnd-em zmagati zmagati Ggdn na na Dm turnirju turnir Somem . . . « « « Z z Do zmago zmaga Sozeo bi biti Gp-g si se Zp---d--k že že L petič petič Rsn zapored zapored Rsn priigral priigrati Ggdd-em naziv naziv Sometn igralca igralec Somer leta leto Soser , , , če če Vd pa pa Vp mu on Zotmed--k spodleti spodleteti Ggdste , , , se se Zp------k utegne utegniti Ggvste zgoditi zgoditi Ggdn , , , da da Vd mu on Zotmed--k tekmeci tekmec Sommi ne ne L bodo biti Gp-ptm-n prisodili prisoditi Ggdd-mm laskave laskav Ppnzer lovorike lovorika Sozer . . .

Niti niti L ni biti Gp-ste-d tako tako Rsn hudo hud Ppnsei v v Dm Ruplovem Ruplov Psnsem ministrstvu ministrstvo Sosem , , , če če Vd sta biti Gp-std-n pred pred Do matičarjem matičar Someo v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem srečna srečen Ppnmdi sklenila skleniti Ggdd-dm zakon zakon Sometn pooblaščeni pooblaščen Pdnmeid minister minister Somei na na Dm slovenskem slovenski Ppnsem veleposlaništvu veleposlaništvo Sosem pri pri Dm Evropski evropski Ppnzem uniji unija Sozem v v Dm Bruslju Bruselj Slmem Aleksander Aleksander Slmei Geržina Geržina Slmei in in Vp tretja tretji Kbvzei sekretarka sekretarka Sozei na na Dm veleposlaništvu veleposlaništvo Sosem v v Dm Rimu Rim Slmem Gaja Gaja Slzei Peric Peric Slzei ( ( ( njena njen Zstzeiez priča priča Sozei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em dopisnik dopisnik Somei RTV RTV Slzei Slovenija Slovenija Slzei v v Dm Italiji Italija Slzem Sebastjan Sebastjan Slmei Šik Šik Slmei ) ) ) . . . In in Vp kaj kaj Zv-set dela delati Ggnste ob ob Dm mladoporočencema mladoporočenec Somdd ukrajinski ukrajinski Ppnmeid kitarist kitarist Somei iz iz Dr ansambla ansambel Somer Mardjango Mardjango Slmei Vitalij Vitalij Slmei Osmačko Osmačko Slmei ? ? ? Zapel zapeti Ggdd-em je biti Gp-ste-n v v Dm jeziku jezik Somem ženinove ženinov Psnzer babice babica Sozer , , , Rusinje Rusinja Slzer , , , mame mama Sozer znanega znan Ppnmer poslovneža poslovnež Somer in in Vp nekdanjega nekdanji Ppnmer veleposlanika veleposlanik Somer v v Dm Moskvi Moskva Slzem Saše Saša Slmer Geržine Geržina Slmer . . .

» » » Veliko veliko Rsn miru mir Somer tega ta Zk-mer sveta svet Somer gre iti Ggvste v v Dt izgubo izguba Sozet , , , ker ker Vd ima imeti Ggnste-n človek človek Somei sam sam Ppnmein v v Dm sebi se Zp---m nadležnega nadležen Ppnmet in in Vp nevarnega nevaren Ppnmet sovražnika sovražnik Sometd ! ! ! « « « se se Zp------k je biti Gp-ste-n župnik župnik Somei obračal obračati Ggnd-em k k Dd paru par Somed pred pred Do oltarjem oltar Someo . . . » » » Zato zato Vp je biti Gp-ste-n naše naš Zspseim človeško človeški Ppnsei srce srce Sosei premnogokrat premnogokrat Rsn vojskino vojskin Psnsei polje polje Sosei , , , na na Dm katerem kateri Zv-sem se se Zp------k križa križati Ggvste brez brez Dr števila število Soser večjih velik Pppzmr in in Vp manjših majhen Pppzmr vojska vojska Sozmr ! ! ! « « « je biti Gp-ste-n dvigoval dvigovati Ggnd-em dlan dlan Sozet . . . » » » In in Vp sovražnik sovražnik Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k odganjamo odganjati Ggnspm , , , je biti Gp-ste-n tak tak Zk-mei , , , da da Vd se se Zp------k , , , stokrat stokrat Rsn zaboden zaboden Pdnmein , , , pobit pobit Pdnmein in in Vp premagan premagan Pdnmein , , , stokrat stokrat Rsn spet spet Rsn očvrsti očvrsteti Ggdste in in Vp vnovič vnovič Rsn napoveduje napovedovati Ggnste boj boj Sometn ! ! ! « « «

Na na Dm Koupafestu Koupafest Slmem smo biti Gp-spm-n . . . Festival festival Somei na na Dm Kolpi Kolpa Slzem , , , lepo lepo Rsn po po Dt slovensko slovensko Rsn . . . Velikanski velikanski Ppnmeid zabaviščni zabaviščen Ppnmeid prostor prostor Somei je biti Gp-ste-n ograjen ograjen Pdnmein in in Vp mrki mrk Ppnmmi redarji redar Sommi preverjajo preverjati Ggnstm vsak vsak Zc-met nahrbtnik nahrbtnik Sometn posebej posebej Rsn . . . Mamila mamilo Sosmi in in Vp alkohol alkohol Somei prepovedana prepovedan Pdnmdi , , , dobite dobiti Ggdsdm ga on Zotmet--k za za Do šankom šank Someo . . . No no L ja ja L , , , vsaj vsaj L alkohol alkohol Somei ! ! !

Po po Dm Brkinih Brkini Slmmm smo biti Gp-spm-n letos letos Rsn že že L kolesarili kolesariti Ggnd-mm . . . Spomladi spomladi Rsn smo biti Gp-spm-n bili biti Gp-d-mm v v Dm zahodnem zahoden Ppnmem , , , višjem visok Pppmem delu del Somem tega ta Zk-ser razgibanega razgiban Pdnser slemena sleme Soser na na Dm meji meja Sozem med med Do primorskim primorski Ppnmeo in in Vp celinskim celinski Ppnmeo svetom svet Someo , , , tokrat tokrat Rsn se se Zp------k podajmo podati Ggvvpm proti proti Dd vzhodu vzhod Somed , , , kjer kjer Vd se se Zp------k višine višina Sozmi vse vse Rsn bolj bolj Rsn umirjajo umirjati Ggnstm in in Vp na na Dm koncu konec Somem zlijejo zliti Ggdstm z z Do Ilirskobistriško ilirskobistriški Ppnzeo kotlino kotlina Sozeo . . . Izhodišče izhodišče Sosei izleta izlet Somer je biti Gp-ste-n v v Dm Ilirski ilirski Ppnzem Bistrici Bistrica Slzem , , , in in Vp ker ker Vd do do Dr tja tja Rsn pripelje pripeljati Ggdste železnica železnica Sozei , , , vam ti Zod-md predlagam predlagati Ggvspe , , , da da Vd se se Zp------k na na Dt pot pot Sozet odpravite odpraviti Ggdsdm z z Do vlakom vlak Someo . . . Saj saj Vp ni biti Gp-ste-d treba treba Rsn , , , da da Vd čakate čakati Ggnsdm na na Dt evropski evropski Ppnmetd dan dan Sometn brez brez Dr avtomobila avtomobil Somer sredi sredi Dr septembra september Somer . . . Zakaj zakaj Rsn se se Zp------k ne ne L bi biti Gp-g že že L avgusta avgust Somer izkazali izkazati Ggdd-mm s z Do svojo svoj Zp-zeo okoljsko okoljski Ppnzeo ozaveščenostjo ozaveščenost Sozeo ? ? ?

GREM iti Ggvspe NA na Dt DOM dom Sometn perilo perilo Soset in in Vp obleko obleka Sozet krpat krpati Ggnm . . . Ponudbe ponudba Sozmt na na Dt oglasni oglasen Ppnmetd oddelek oddelek Sometn pod pod Dt Pridna priden Ppnzei

Točke točka Sozmi , , , ki ki Vd sledijo slediti Ggnstm v v Dm nadaljevanju nadaljevanje Sosem , , , vam ti Zod-md bodo biti Gp-ptm-n pomagale pomagati Ggvd-mz pri pri Dm izboljšanju izboljšanje Sosem in in Vp upravljanju upravljanje Sosem vaše vaš Zsdzerm e e Np - - - pošte pošta Sozer kot kot Vd medija medij Somer za za Dt komunikacijo komunikacija Sozet . . .

O o Dm uničujočem uničujoč Ppnmem požaru požar Somem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n 17. 17. Kav julija julij Somer 2003 2003 Kag popolnoma popolnoma Rsn uničil uničiti Ggdd-em svečarski svečarski Ppnmetd objekt objekt Sometn Milene Milena Slzer Kostanjevec Kostanjevec Slmei iz iz Dr Stojnc Stojnce Slzmr , , , smo biti Gp-spm-n v v Dm Obrtniku obrtnik Somem že že L pisali pisati Ggnd-mm . . . Takrat takrat Rsn smo biti Gp-spm-n povabili povabiti Ggdd-mm vse ves Zc-mmt obrtnike obrtnik Sommt in in Vp ostale ostali Ppnmmt , , , naj naj Vd pomagajo pomagati Ggvstm družini družina Sozed Kostanjevec Kostanjevec Slmei v v Dm težkih težek Ppnmmm trenutkih trenutek Sommm . . . Odzvale odzvati Ggdd-mz so biti Gp-stm-n se se Zp------k tudi tudi L nekatere nekateri Zn-zmi območne območen Ppnzmi obrtne obrten Ppnzmi zbornice zbornica Sozmi . . . Posebej posebej Rsn zagnano zagnano Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n zbiranja zbiranje Soser pomoči pomoč Sozer lotila lotiti Ggdd-ez Obrtna obrten Ppnzei zbornica zbornica Sozei Velenje Velenje Slsei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pridobila pridobiti Ggdd-ez skoraj skoraj L 60 60 Kag svojih svoj Zp-mmr članov član Sommr , , , da da Vd so biti Gp-stm-n po po Dm svojih svoj Zp-zmm močeh moč Sozmm prispevali prispevati Ggvd-mm k k Dd obnovi obnova Sozed pogorele pogorel Ppnzer obratovalnice obratovalnica Sozer . . . Predstavniki predstavnik Sommi OOZ OOZ Slzer Velenje Velenje Slsei , , , predsednik predsednik Somei Miran Miran Slmei Irman Irman Slmei , , , predsednik predsednik Somei upravnega upraven Ppnmer odbora odbor Somer Branko Branko Slmei Meh Meh Slmei in in Vp sekretarka sekretarka Sozei Sonja Sonja Slzei Jamnikar Jamnikar Slzei , , , so biti Gp-stm-n povedali povedati Ggdd-mm , , , da da Vd se se Zp------k v v Dm Velenju Velenje Slsem iz iz Dr bližnje bližnji Ppnzer in in Vp daljnje daljnji Ppnzer preteklosti preteklost Sozer dobro dobro Rsn zavedajo zavedati Ggnstm , , , kaj kaj Zv-set pomenijo pomeniti Ggvstm različne različen Ppnzmi nesreče nesreča Sozmi in in Vp požari požar Sommi , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k srečevali srečevati Ggnd-mm z z Do nesrečami nesreča Sozmo v v Dm rudniku rudnik Somem , , , pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo pa pa Vp tudi tudi L s z Do katastrofalnim katastrofalen Ppnmeo požarom požar Someo v v Dm Gorenju Gorenje Slsem . . . Ob ob Dm takšnih takšen Zk-zmm priložnostih priložnost Sozmm so biti Gp-stm-n spoznali spoznati Ggvd-mm , , , kako kako Rsn pomembna pomemben Ppnzei je biti Gp-ste-n dobra dober Ppnzei misel misel Sozei in in Vp pomoč pomoč Sozei znanih znan Ppnmmr in in Vp tudi tudi L neznanih neznan Ppnmmr ljudi človek Sommr , , , ki ki Vd nesrečnežem nesrečnež Sommd pomagajo pomagati Ggvstm prebroditi prebroditi Ggdn najtežje težek Ppsmmt trenutke trenutek Sommt . . .

Škoda škoda Sozei Auto Auto Slmei je biti Gp-ste-n v v Dm svoji svoj Zp-zem 400 400 Kag milijonov milijon Sommr evrov evro Sommr vredni vreden Ppnzem tovarni tovarna Sozem avtomobilskih avtomobilski Ppnmmr motorjev motor Sommr in in Vp menjalnikov menjalnik Sommr v v Dm Mladi Mlada Slzem Boleslavi Boleslav Slzem v v Dm treh trije Kbgsmm letih leto Sosmm že že L izdelala izdelati Ggdd-ez pol pol Rsn milijona milijon Somer avtomobilskih avtomobilski Ppnmmr menjalnikov menjalnik Sommr . . . Vsak vsak Zc-met dan dan Sometn izdelajo izdelati Ggdstm 1.400 1.400 Kag menjalnikov menjalnik Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k vgrajujejo vgrajevati Ggnstm v v Dt vozila vozilo Sosmt Škoda škoda Sozei Fabia Fabia Slzei , , , VW VW Slmei Polo polo Somei , , , Audi Audi Slmei A2 A2 N in in Vp VW VW Slmei Beetle Beetle Slmei . . .

S z Do 1. 1. Kav oktobrom oktober Someo je biti Gp-ste-n začela začeti Ggdd-ez veljati veljati Ggnn tako tako Rsn imenovana imenovan Pdnzei Montijeva Montijev Psnzei direktiva direktiva Sozei , , , ki ki Vd v v Dm vseh ves Zc-zmm državah država Sozmm EU EU Slzer uveljavlja uveljavljati Ggnste nov nov Ppnmetn način način Sometn prodaje prodaja Sozer , , , servisiranja servisiranje Sosmi in in Vp poprodajnih poprodajen Ppnzdr storitev storitev Sozmr prodajalcev prodajalec Sommr in in Vp serviserjev serviser Sommr avtomobilov avtomobil Sommr . . . V v Dm Sloveniji Slovenija Slzem smo biti Gp-spm-n direktivo direktiva Sozet vzeli vzeti Ggdd-mm zelo zelo Rsn resno resno Rsn in in Vp jo on Zotzet--k že že L izvajamo izvajati Ggnspm . . .

Ker ker Vd v v Dm PTZ PTZ Slzem » » » Lipa lipa Sozei « « « z. z. O o. o. O o. o. O nenehno nenehno Rsn stremijo stremeti Ggnstm k k Dd temu ta Zk-sed , , , da da Vd bi biti Gp-g dela delo Sosmt opravljali opravljati Ggnd-mm čim čim Rsn bolj bolj Rsn kvalitetno kvalitetno Rsn , , , se se Zp------k lahko lahko Rsn upravičeno upravičeno Rsn nadejajo nadejati Ggnstm , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n v v Dm bližnji bližnji Ppnzem prihodnosti prihodnost Sozem izvajali izvajati Ggnd-mm dela delo Sosmt v v Dm višjih visok Pppmmm cenovnih cenoven Ppnmmm razredih razred Sommm . . .

Karmen Karmen Slzei Jurekovič Jurekovič Slzei , , , frizerska frizerski Ppnzei mojstrica mojstrica Sozei : : : » » » Glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd imam imeti Ggnspe-n že že L kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn izkušenj izkušnja Sozmr , , , mi jaz Zop-ed--k bo biti Gp-pte-n mojstrski mojstrski Ppnmeid naziv naziv Somei omogočil omogočiti Ggdd-em , , , da da Vd jih on Zotmmt--k bom biti Gp-ppe-n lahko lahko Rsn prenašala prenašati Ggnd-ez na na Dt mlade mlad Ppnmmt . . . Mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd mora morati Ggnste mojster mojster Somei svoje svoj Zp-set mojstrstvo mojstrstvo Soset tudi tudi L znati znati Ggnn pokazati pokazati Ggdn . . . Stranke stranka Sozmi pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n odslej odslej Rsn pri pri Dm meni jaz Zop-em najbrž najbrž L res res Rsn iskale iskati Ggnd-mz le le L najboljše dober Ppsset . . . Prav prav L to ta Zk-sei bo biti Gp-pte-n zame zame Zop-et--z še še L eden eden Kbzmei od od Dr izzivov izziv Sommr . . . Res res Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n , , , da da Vd diploma diploma Sozei ni biti Gp-ste-d vse ves Zc-sei . . . Če če Vd že že L v v Dm osnovi osnova Sozem nimaš imeti Ggnsde-d v v Dm sebi se Zp---m nekega nek Zn-mer čuta čut Somer za za Dt dobro dober Ppnset delo delo Soset , , , tudi tudi L diploma diploma Sozei ne ne L pomaga pomagati Ggvste dosti dosti Rsn . . . « « «

Minister minister Somei za za Dt šolstvo šolstvo Soset , , , znanost znanost Sozet in in Vp šport šport Sometn dr. dr. O Slavko Slavko Slmei Gaber Gaber Slmei je biti Gp-ste-n svečanosti svečanost Sozed dal dati Ggdd-em poseben poseben Ppnmetn pečat pečat Sometn z z Do izrečeno izrečen Pdnzeo mislijo misel Sozeo in in Vp pozivom poziv Someo novim nov Ppnmmd kandidatom kandidat Sommd , , , da da Vd Slovenija Slovenija Slzei nedvoumno nedvoumno Rsn potrebuje potrebovati Ggnste obrtne obrten Ppnmmt mojstre mojster Sommt , , , ki ki Vd predstavljajo predstavljati Ggnstm najvišjo visok Ppszet kvaliteto kvaliteta Sozet obrti obrt Sozer , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n nujen nujen Ppnmein del del Somei poklicnega poklicen Ppnmer izobraževalnega izobraževalen Ppnmer sistema sistem Somer . . . Vse vse Rsn večje velik Pppsei število število Sosei mojstric mojstrica Sozmr in in Vp mojstrov mojster Sommr namreč namreč Vp predstavlja predstavljati Ggnste formalno formalen Ppnset zagotavljanje zagotavljanje Soset pričakovane pričakovan Pdnzer kvalitete kvaliteta Sozer , , , vsem ves Zc-mmd , , , ki ki Vd skrbijo skrbeti Ggnstm za za Dt razvoj razvoj Sometn poklicnega poklicen Ppnser izobraževanja izobraževanje Soser , , , pa pa Vp zagotovilo zagotovilo Soset , , , da da Vd prihaja prihajati Ggnste nova nov Ppnzei generacija generacija Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n usposobljena usposobljen Pdnzei za za Dt prenašanje prenašanje Soset svojih svoj Zp-zmr izkušenj izkušnja Sozmr na na Dt nove nov Ppnzmt generacije generacija Sozmt vajencev vajenec Sommr in in Vp dijakov dijak Sommr . . . Povezovanje povezovanje Sosei izobraževanja izobraževanje Soser in in Vp dela delo Soser , , , šole šola Sozer in in Vp obratovalnice obratovalnica Sozer , , , je biti Gp-ste-n strateškega strateški Ppnmer pomena pomen Somer za za Dt kvalitetno kvaliteten Ppnset poklicno poklicen Ppnset izobraževanje izobraževanje Soset . . . Samo samo L takšno takšen Zk-sei izmenjevanje izmenjevanje Sosei zagotavlja zagotavljati Ggnste doseganje doseganje Soset ciljev cilj Sommr poklicnega poklicen Ppnser izobraževanja izobraževanje Soser , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n razvoj razvoj Somei poklicnih poklicen Ppnzmr kompetenc kompetenca Sozmr , , , zaposljivost zaposljivost Sozei , , , zmožnost zmožnost Sozei nadaljnjega nadaljnji Ppnser izobraževanja izobraževanje Soser ali ali Vp graditev graditev Sozei kariere kariera Sozer . . . Minister minister Somei Gaber Gaber Slmei je biti Gp-ste-n zagotovil zagotoviti Ggdd-em , , , da da Vd ne ne L glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , ali ali Vp bomo biti Gp-ppm-n kaj kaj Rsn spreminjali spreminjati Ggnd-mm sistemsko sistemski Ppnzet ureditev ureditev Sozet dualnega dualen Ppnmer sistema sistem Somer izobraževanja izobraževanje Soser , , , o o Dm čemer kar Zz-sem je biti Gp-ste-n obrtna obrten Ppnzei zbornica zbornica Sozei že že L dala dati Ggdd-ez nekaj nekaj Rsn predlogov predlog Sommr , , , bo biti Gp-pte-n ministrstvo ministrstvo Sosei vztrajalo vztrajati Ggnd-es pri pri Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n nove nov Ppnzmi generacije generacija Sozmi dijakov dijak Sommr in in Vp vajencev vajenec Sommr opravile opraviti Ggdd-mz del del Sometn izobraževanja izobraževanje Soser tudi tudi L v v Dm delovnem deloven Ppnmem procesu proces Somem . . . Kadrovski kadrovski Ppnmmi pogoji pogoj Sommi z z Do novimi nov Ppnzmo mojstricami mojstrica Sozmo in in Vp mojstri mojster Sommo se se Zp------k zato zato Vp z z Do gotovostjo gotovost Sozeo krepijo krepiti Ggnstm , , , nove nov Ppnzmi mojstrice mojstrica Sozmi in in Vp mojstri mojster Sommi pa pa Vp dokazujejo dokazovati Ggnstm , , , je biti Gp-ste-n še še L poudaril poudariti Ggdd-em dr. dr. O Gaber Gaber Slmei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n poklicno poklicen Ppnsei izobraževanje izobraževanje Sosei za za Dt mlade mlad Ppnmmt ena en Kbzzei izmed izmed Dr atraktivnih atraktiven Ppnzmr poti pot Sozmr izobraževanja izobraževanje Soser . . . Poklicna poklicen Ppnzei šola šola Sozei in in Vp izkušnje izkušnja Sozmi ter ter Vp mojstrski mojstrski Ppnmeid izpit izpit Somei so biti Gp-stm-n pot pot Sozei , , , ki ki Vd omogoča omogočati Ggnste lepo lep Ppnzet kariero kariera Sozet , , , sistem sistem Somei pa pa Vp omogoča omogočati Ggnste tudi tudi L nadaljevanje nadaljevanje Soset izobraževanja izobraževanje Soser v v Dm višjih visok Pppzmm strokovnih strokoven Ppnzmm šolah šola Sozmm . . . Z z Do mojstrskim mojstrski Ppnmeo izpitom izpit Someo se se Zp------k odpirajo odpirati Ggnstm lepe lep Ppnzmi možnosti možnost Sozmi za za Dt razvoj razvoj Sometn kariere kariera Sozer v v Dm dejavnosti dejavnost Sozem , , , je biti Gp-ste-n dejal dejati Ggdd-em minister minister Somei , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp vse ves Zc-mmt mojstre mojster Sommt povabil povabiti Ggdd-em , , , da da Vd postanejo postati Ggdstm del del Somei izobraževalnega izobraževalen Ppnmer sistema sistem Somer s z Do tem ta Zk-seo , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n na na Dt vajence vajenec Sommt v v Dm dualnem dualen Ppnmem sistemu sistem Somem prenesli prenesti Ggdd-mm del del Sometn svojega svoj Zp-ser znanja znanje Soser . . .

Usklajuje usklajevati Ggnste se se Zp------k vsakih vsak Zc-mmr šest šest Kbg-mt mesecev mesec Sommr z z Do rastjo rast Sozeo cen cena Sozmr prehrambenih prehramben Ppnmmr izdelkov izdelek Sommr . . .

- - - 1/1 1/1 Kag ( ( ( nad nad Dt 12 12 Kag ur ura Sozmr do do Dr vključno vključno Rsn 24 24 Kag ur ura Sozmr ) ) ) 3.500,00 3.500,00 Kag SIT SIT O

- - - za za Dt potovanja potovanje Sosmt z z Do javnimi javen Ppnsmo prevoznimi prevozen Ppnsmo sredstvi sredstvo Sosmo - - - do do Dr višine višina Sozer stroškov strošek Sommr prevoza prevoz Somer z z Do javnimi javen Ppnsmo prevoznimi prevozen Ppnsmo sredstvi sredstvo Sosmo ( ( ( na na Dm podlagi podlaga Sozem dokazila dokazilo Soser oziroma oziroma Vp računa račun Somer ; ; ;

Ker ker Vd besedilo besedilo Sosei 43. 43. Kav člena člen Somer zakona zakon Somer o o Dm dohodnini dohodnina Sozem ( ( ( Uradni uraden Ppnmeid list list Somei RS RS Slzer , , , št. št. O 71/93 71/93 Kag , , , 7/95 7/95 Kag in in Vp 44/96 44/96 Kag ) ) ) ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es dovolj dovolj Rsn jasno jasen Ppnsei , , , je biti Gp-ste-n ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt finance finance Sozmt dne dan Somer 24. 24. Kav 2. 2. Kav 1994 1994 Kag z z Do dopisom dopis Someo št. št. O 416-14/94 416-14/94 Kag dodatno dodatno Rsn pojasnilo pojasniti Ggdd-es način način Sometn priznavanja priznavanje Soser stroškov strošek Sommr za za Dt uporabo uporaba Sozet osebnih oseben Ppnsmr vozil vozilo Sosmr v v Dt službene služben Ppnmmt namene namen Sommt in in Vp pogoje pogoj Sommt za za Dt njihovo njihov Zstsetm vključevanje vključevanje Soset med med Dt osnovna osnoven Ppnsmt sredstva sredstvo Sosmt zasebnikov zasebnik Sommr , , , vendar vendar Vp iz iz Dr samega sam Ppnser pojasnila pojasnilo Soser ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es razvidno razviden Ppnsei , , , kako kako Rsn naj naj L bi biti Gp-g to ta Zk-set izvedli izvesti Ggdd-mm v v Dm praksi praksa Sozem . . . V v Dt ta ta Zk-met namen namen Sometn je biti Gp-ste-n takratna takraten Ppnzei Republiška republiški Ppnzei uprava uprava Sozei za za Dt javne javen Ppnmmt prihodke prihodek Sommt pripravila pripraviti Ggdd-ez dodatno dodaten Ppnset pojasnilo pojasnilo Soset št. št. O 402-9/94 402-9/94 Kag z z Dr dne dan Somer 17. 17. Kav 5. 5. Kav 1994 1994 Kag , , , s z Do katerim kateri Zv-seo je biti Gp-ste-n dopolnila dopolniti Ggdd-ez že že L omenjeno omenjen Pdnset pojasnilo pojasnilo Soset ministrstva ministrstvo Soser . . . Ne ne L bomo biti Gp-ppm-n ponavljali ponavljati Ggnd-mm pravil pravilo Sosmr oziroma oziroma Vp pogojev pogoj Sommr za za Dt uvrstitev uvrstitev Sozet osebnega oseben Ppnmer avta avto Somer med med Dt osnovna osnoven Ppnsmt sredstva sredstvo Sosmt podjetnika podjetnik Somer , , , temveč temveč Vp bomo biti Gp-ppm-n le le L ponovno ponovno Rsn zapisali zapisati Ggdd-mm pravilo pravilo Soset , , , ki ki Vd izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr pojasnila pojasnilo Soser davčnega davčen Ppnmer organa organ Somer , , , da da Vd sme smeti Ggnste podjetnik podjetnik Somei za za Dt uporabo uporaba Sozet že že L amortiziranega amortiziran Pdnmer osebnega oseben Ppnmer avta avto Somer obračunati obračunati Ggdn le le L kilometrino kilometrina Sozet . . . To ta Zk-sei pa pa Vp pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd podjetnik podjetnik Somei , , , ko ko Vd obračunava obračunavati Ggnste kilometrino kilometrina Sozet , , , ne ne L sme smeti Ggnste obračunati obračunati Ggdn nobenega noben Zl-mer drugega drug Kbzmer stroška strošek Somer , , , ki ki Vd se se Zp------k nanaša nanašati Ggnste na na Dt uporabo uporaba Sozet osebnega oseben Ppnmer avta avto Somer v v Dt službene služben Ppnmmt namene namen Sommt . . . V v Dm kilometrini kilometrina Sozem so biti Gp-stm-n namreč namreč Vp zajeti zajet Pdnmmi vsi ves Zc-mmi stroški strošek Sommi , , , kot kot Vd na na Dt primer primer Sometn tekoče tekoč Ppnsei , , , investicijsko investicijski Ppnsei vzdrževanje vzdrževanje Sosei , , , amortizacija amortizacija Sozei , , , registracija registracija Sozei , , , zavarovanje zavarovanje Sosei , , , stroški strošek Sommi goriva gorivo Soser ipd. ipd. O

V v Dm ministrstvu ministrstvo Sosem za za Dt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt oziroma oziroma Vp policiji policija Sozem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n nosilec nosilec Somei zakonodajnih zakonodajen Ppnzmr aktivnosti aktivnost Sozmr za za Dt omenjeno omenjen Pdnset zakonodajno zakonodajen Ppnset področje področje Soset , , , zagotavljajo zagotavljati Ggnstm , , , da da Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n brezpogojno brezpogojno Rsn ravnali ravnati Ggnd-mm v v Dm skladu sklad Somem z z Do odločbo odločba Sozeo ustavnega ustaven Ppnser sodišča sodišče Soser in in Vp spoštovali spoštovati Ggnd-mm tudi tudi L rok rok Sometn . . . Kot kot Vd poročajo poročati Ggnstm , , , so biti Gp-stm-n njihove njihov Zstzmim strokovne strokoven Ppnzmi službe služba Sozmi že že L začele začeti Ggdd-mz določene določen Ppnzmt aktivnosti aktivnost Sozmt pri pri Dm pripravi priprava Sozem novih nov Ppnmmr zakonskih zakonski Ppnmmr predlogov predlog Sommr . . . Načrtujejo načrtovati Ggnstm tudi tudi L skorajšnja skorajšnji Ppnsmt srečanja srečanje Sosmt z z Do drugimi drug Kbzmmo zainteresiranimi zainteresiran Pdnmmo udeleženci udeleženec Sommo zakonodajne zakonodajen Ppnzer razprave razprava Sozer , , , kot kot Vd sta biti Gp-std-n obe oba Zc-zdi zbornici zbornica Sozdi , , , združenje združenje Sosei ravnateljev ravnatelj Sommr , , , republiški republiški Ppnmeid svet svet Somei za za Dt vzgojo vzgoja Sozet in in Vp preventivo preventiva Sozet v v Dm cestnem cesten Ppnmem prometu promet Somem , , , občine občina Sozmi … … …

Srečanja srečanje Sosmi so biti Gp-stm-n iz iz Dr leta leto Soser v v Dt leto leto Soset dobivala dobivati Ggnd-ms nove nov Ppnzmt vsebine vsebina Sozmt in in Vp oblike oblika Sozmt , , , vseskozi vseskozi Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k navezovala navezovati Ggnd-ms na na Dt osnovno osnoven Ppnzet temo tema Sozet - - - povezovati povezovati Ggnn in in Vp med med Do seboj se Zp---o spoznavati spoznavati Ggnn gospodarske gospodarski Ppnzmt možnosti možnost Sozmt in in Vp potenciale potencial Sommt regije regija Sozer . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n cilj cilj Somei srečanja srečanje Soser predvsem predvsem L spodbuditi spodbuditi Ggdn povezovanje povezovanje Soset malih mali Ppnmmr podjetnikov podjetnik Sommr z z Do velikim velik Ppnseo gospodarstvom gospodarstvo Soseo . . . Šaleški šaleški Ppnmmi in in Vp koroški koroški Ppnmmi obrtniki obrtnik Sommi in in Vp mali mali Ppnmmi podjetniki podjetnik Sommi živijo živeti Ggnstm v v Dm izrazito izrazito Rsn industrijskem industrijski Ppnsem okolju okolje Sosem , , , zato zato Vp morajo morati Ggnstm slediti slediti Ggnn zahtevam zahteva Sozmd svojega svoj Zp-ser okolja okolje Soser , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste večno večen Ppnzet bitko bitka Sozet za za Dt kakovost kakovost Sozet izdelkov izdelek Sommr in in Vp storitev storitev Sozmr . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm doslej doslej Rsn kar kar Rsn uspešni uspešen Ppnmmi , , , kar kar Zz-set potrjujejo potrjevati Ggnstm tudi tudi L objavljeni objavljen Pdnmmi podatki podatek Sommi . . . Skoraj skoraj L 1000 1000 Kag samostojnih samostojen Ppnmmr podjetnikov podjetnik Sommr in in Vp njihovih njihov Zstmmrm 1360 1360 Kag delavcev delavec Sommr ter ter Vp 415 415 Kag malih mali Ppnzmr gospodarskih gospodarski Ppnzmr družb družba Sozmr z z Do 2100 2100 Kag delavci delavec Sommo predstavlja predstavljati Ggnste jedro jedro Soset malega mali Ppnser gospodarstva gospodarstvo Soser mestne mesten Ppnzer občine občina Sozer Velenje Velenje Slsei , , , občine občina Sozer Šoštanj Šoštanj Slmei in in Vp občine občina Sozer Šmartno Šmartno Slsei ob ob Dm Paki Paka Slzem . . . Če če Vd bi biti Gp-g pogledali pogledati Ggdd-mm splet splet Sometn dejavnosti dejavnost Sozmr , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k opravlja opravljati Ggnste malo mali Ppnsei gospodarstvo gospodarstvo Sosei , , , bi biti Gp-g zajeli zajeti Ggdd-mm celotno celoten Ppnzet paleto paleta Sozet pridobitnih pridobiten Ppnzmr dejavnosti dejavnost Sozmr gospodarskega gospodarski Ppnmer sektorja sektor Somer . . . Vse vse Zc-set bolj bolj Rsn pogumno pogumno Rsn pa pa Vp se se Zp------k malo mali Ppnsei gospodarstvo gospodarstvo Sosei razvija razvijati Ggnste tudi tudi L na na Dm področju področje Sosem negospodarstva negospodarstvo Soser in in Vp prav prav L tu tu Rsn je biti Gp-ste-n slutiti slutiti Ggnn nadaljnji nadaljnji Ppnmetd razvoj razvoj Sometn . . .

• • • delo delo Sosei dijakov dijak Sommr ali ali Vp študentov študent Sommr preko preko Dr napotnic napotnica Sozmr dijaškega dijaški Ppnmer oziroma oziroma Vp študentskega študentski Ppnmer servisa servis Somer , , , in in Vp sicer sicer Vp brez brez Dr prekinitve prekinitev Sozer do do Dr 90 90 Kag dni dan Sommr v v Dm koledarskem koledarski Ppnsem letu leto Sosem na na Dm podlagi podlaga Sozem ene en Kbzzer napotnice napotnica Sozer . . . Ugodnost ugodnost Sozei te ta Zk-zer oblike oblika Sozer zaposlovanja zaposlovanje Soser je biti Gp-ste-n predvsem predvsem L v v Dm tem ta Zk-sem , , , ker ker Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn uporabi uporabiti Ggdste tako tako Vp za za Dt sistemizirano sistemiziran Pdnset delo delo Soset kot kot Vd tudi tudi L za za Dt začasno začasen Ppnset ali ali Vp občasno občasen Ppnset delo deti Soset , , , pa pa Vp tudi tudi L v v Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd po po Dm izteku iztek Somem 90 90 Kag - - - dnevne dneven Ppnzer omejitve omejitev Sozer zadostuje zadostovati Ggnste zgolj zgolj L enodnevna enodneven Ppnzei prekinitev prekinitev Sozei , , , nato nato Rsn pa pa Vp na na Dm podlagi podlaga Sozem nove nov Ppnzer napotnice napotnica Sozer lahko lahko Rsn isti isti Zn-mei dijak dijak Somei ali ali Vp študent študent Somei nadaljuje nadaljevati Ggnste z z Do istim isti Zn-seo ali ali Vp seveda seveda L drugim drug Kbzseo delom delo Soseo spet spet Rsn največ veliko Rss do do Dr 90 90 Kag dni dan Sommr . . . To ta Zk-sei teoretično teoretično Rsn pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n na na Dm podlagi podlaga Sozem štirih štirje Kbgzmr napotnic napotnica Sozmr moč moč Sozei » » » zaposliti zaposliti Ggdn « « « dijaka dijak Sometd ali ali Vp študenta študent Sometd za za Dt celo cel Ppnset leto leto Soset ( ( ( kako kako Rsn potem potem Rsn lahko lahko Rsn tak tak Zk-mei dijak dijak Somei ali ali Vp študent študent Somei izpolni izpolniti Ggdste svoje svoj Zp-zmt šolske šolski Ppnzmt obveznosti obveznost Sozmt , , , seveda seveda L ni biti Gp-ste-d stvar stvar Sozei delodajalcev delodajalec Sommr ) ) ) ; ; ;

3 3 Kag . . . Več veliko Rsr blagovnih blagoven Ppnzmr znamk znamka Sozmr v v Dm portfelju portfelj Somem tudi tudi L pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k proizvajalec proizvajalec Somei laže lahko Rsr pogaja pogajati Ggnste z z Do distributerjem distributer Someo . . . Večji velik Pppmeid popust popust Somei za za Dt eno en Kbzzet blagovno blagoven Ppnzet znamko znamka Sozet se se Zp------k lahko lahko Rsn nadomesti nadomestiti Ggdste z z Do nižjim nizek Pppmeo popustom popust Someo pri pri Dm drugi drug Kbzzem znamki znamka Sozem v v Dm portfelju portfelj Somem . . .

Če če Vd se se Zp------k v v Dm veleblagovnici veleblagovnica Sozem ustavimo ustaviti Ggdspm na na Dm oddelku oddelek Somem žitnih žiten Ppnmmr kosmičev kosmič Sommr za za Dt zajtrk zajtrk Sometn , , , bomo biti Gp-ppm-n naleteli naleteti Ggdd-mm na na Dt navadne navaden Ppnmmt kosmiče kosmič Sommt , , , kosmiče kosmič Sommt s z Do sladkorjem sladkor Someo ali ali Vp brez brez Dr , , , pražene pražen Pdnmmt , , , s z Do čokolado čokolada Sozeo , , , z z Do otrobi otrob Sommo , , , z z Do vlakninami vlaknina Sozmo , , , z z Do lešniki lešnik Sommo , , , v v Dm manjši majhen Pppzem embalaži embalaža Sozem , , , družinsko družinsko Rsn pakirane pakiran Pdnmmt in in Vp še še L mnoge mnog Zn-zmt druge drug Kbzzmt vrste vrsta Sozmt . . .

V v Dm nadaljevanju nadaljevanje Sosem bomo biti Gp-ppm-n navedli navesti Ggdd-mm glavne glaven Ppnzmt metode metoda Sozmt razvoja razvoj Somer novih nov Ppnmmr izdelkov izdelek Sommr , , , ki ki Vd temeljijo temeljiti Ggnstm na na Dm domnevi domneva Sozem , , , da da Vd so biti Gp-stm-n trgi trg Sommi nespremenljivi nespremenljiv Ppnmmi . . .

Namesto namesto Dr tega ta Zk-ser pa pa Vp so biti Gp-stm-n pri pri Dm Ferreru Ferrero Slmem uvedli uvesti Ggdd-mm nov nov Ppnmetn koncept koncept Sometn : : : čokoladno čokoladen Ppnset jajce jajce Soset z z Do igračko igračka Sozeo , , , in in Vp to ta Zk-sei eno en Kbzset izmed izmed Dr množice množica Sozer igračk igračka Sozmr , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k otroci otrok Sommi lahko lahko Rsn zbirajo zbirati Ggnstm . . .

Trgovine trgovina Sozmi so biti Gp-stm-n postale postati Ggdd-mz nekakšne nekakšen Zn-zmi zbirne zbiren Ppnzmi točke točka Sozmi za za Dt naročanje naročanje Soset , , , dvigovanje dvigovanje Soset in in Vp plačilo plačilo Soset blaga blago Soser , , , naročenega naročen Pdnser prek prek Dr interneta internet Somer . . . Kjerkoli kjerkoli Rsn torej torej Rsn oddaš oddati Ggdsde naročilo naročilo Soset po po Dm internetu internet Somem , , , lahko lahko Rsn naročeno naročen Pdnset blago blago Soset dvigneš dvigniti Ggdsde in in Vp plačaš plačati Ggdsde v v Dm trgovini trgovina Sozem 7-11 7-11 Kag . . .

Zdaj zdaj Rsn pa pa Vp nekaj nekaj Rsn časa čas Somer pozabite pozabiti Ggdvdm na na Dt internet internet Sometn . . . Katere kateri Zv-zmt druge drug Kbzzmt možnosti možnost Sozmt ima imeti Ggnste-n še še L kavarna kavarna Sozei ? ? ? Uporabi uporabiti Ggdste lahko lahko Rsn pristop pristop Sometn segmentiranja segmentiranje Soser ali ali Vp pozicioniranja pozicioniranje Soser in in Vp se se Zp------k osredotoči osredotočiti Ggdste na na Dt primer primer Sometn na na Dt ljubitelje ljubitelj Sommt kave kava Sozer , , , ki ki Vd jim on Zotmmd--k ponuja ponujati Ggnste več veliko Rsr kot kot Vd 50 50 Kag vrst vrsta Sozmr te ta Zk-zer pijače pijača Sozer . . . Lahko lahko Rsn je biti Gp-ste-n namenjena namenjen Pdnzei parom par Sommd ali ali Vp prijateljem prijatelj Sommd , , , ki ki Vd si se Zp---d--k želijo želeti Ggnstm intimnega intimen Ppnmer pogovora pogovor Somer . . . Lahko lahko Rsn postane postati Ggdste kavarna kavarna Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k odlikuje odlikovati Ggvste po po Dm hitri hiter Ppnzem postrežbi postrežba Sozem po po Dm sistemu sistem Somem samopostrežne samopostrežen Ppnzer restavracije restavracija Sozer . . . Potem potem Rsn je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei lahko lahko Rsn kavarna kavarna Sozei za za Dt večje velik Pppzmt skupine skupina Sozmt , , , z z Do mizami miza Sozmo za za Dt več veliko Rsr kot kot Vd 10 10 Kag ljudi človek Sommr . . .

Z z Dr vidika vidik Somer proizvajalca proizvajalec Somer so biti Gp-stm-n pleničke plenička Sozmi torej torej Rsn namenjene namenjen Pdnzmi ciljni ciljen Ppnzed skupini skupina Sozed otrok otrok Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n le le L redko redko Rsn starejši star Pppmmi od od Dr treh trije Kbgsmr let leto Sosmr . . . Inteligentno inteligenten Ppnsei vprašanje vprašanje Sosei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k ga on Zotset--k zastavili zastaviti Ggdd-mm pri pri Dm enem en Kbzmem od od Dr proizvajalcev proizvajalec Sommr , , , je biti Gp-ste-n torej torej Rsn , , , kako kako Rsn prodajati prodajati Ggnn pleničke plenička Sozmt tudi tudi L po po Dm starosti starost Sozem , , , ko ko Vd jih on Zotzmr--k otrok otrok Somei ne ne L potrebuje potrebovati Ggnste več več L ? ? ?

Lateralno lateralen Ppnsei trženje trženje Sosei deluje delovati Ggnste na na Dm področjih področje Sosmm , , , na na Dm katerih kateri Zv-smm navpično navpičen Ppnsei trženje trženje Sosei odpove odpovedati Ggdste . . . Lateralno lateralen Ppnsei trženje trženje Sosei izdelek izdelek Sometn preoblikuje preoblikovati Ggdste tako tako Rsn , , , da da Vd mu on Zotmed--k doda dodati Ggdste potrebe potreba Sozmt , , , način način Sometn uporabe uporaba Sozer , , , situacije situacija Sozmt ali ali Vp ciljne ciljen Ppnzmt skupine skupina Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn doseči doseči Ggdn brez brez Dr ustreznih ustrezen Ppnzmr sprememb sprememba Sozmr . . .

Edwardu Edward Slmed de de Nj Bonu Bon Slmed so biti Gp-stm-n sledili slediti Ggnd-mm še še L drugi drug Kbzmmi avtorji avtor Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n razvijali razvijati Ggnd-mm nove nov Ppnmmt mogoče mogoč Ppnmmt načine način Sommt prestrukturiranja prestrukturiranje Soser . . .

• • • Omogoča omogočati Ggnste , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n navzoči navzoč Ppnmmi v v Dm vseh ves Zc-zmm mogočih mogoč Ppnzmm situacijah situacija Sozmm , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm naš naš Zspmeim izdelek izdelek Somei lahko lahko Rsn obstaja obstajati Ggnste znotraj znotraj Dr obstoječega obstoječ Ppnmer trga trg Somer . . .

Najboljši dober Ppsmeid način način Somei za za Dt razčlenitev razčlenitev Sozet izdelka izdelek Somer ali ali Vp storitve storitev Sozer za za Dt namene namen Sommt trženja trženje Soser je biti Gp-ste-n uporaba uporaba Sozei sheme shema Sozer navpičnega navpičen Ppnser trženja trženje Soser . . . Boljšega dober Pppmer načina način Somer ni biti Gp-ste-d . . .

Enako enako Rsn je biti Gp-ste-n treba treba Rsn tudi tudi L spodbudo spodbuda Sozet , , , če če Vd želimo želeti Ggnspm izvleči izvleči Ggdn najdragocenejše dragocen Ppsmmt dele del Sommt informacij informacija Sozmr , , , analizirati analizirati Ggvn . . .

Petlitrske petlitrski Ppnzmi steklenice steklenica Sozmi vode voda Sozer s z Do pipico pipica Sozeo namesto namesto Dr zamaška zamašek Somer potrošniku potrošnik Somed omogočajo omogočati Ggnstm , , , da da Vd steklenico steklenica Sozet položi položiti Ggdste v v Dt hladilnik hladilnik Sometn in in Vp zamašek zamašek Sometn uporablja uporabljati Ggnste kot kot Vd pipo pipa Sozet . . . Ko ko Vd odpre odpreti Ggdste hladilnik hladilnik Sometn , , , obrne obrniti Ggdste pipo pipa Sozet in in Vp voda voda Sozei priteče priteči Ggdste , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g moral morati Ggnd-em pri pri Dm tem ta Zk-sem dvigovati dvigovati Ggnn težko težek Ppnzet petlitrsko petlitrski Ppnzet steklenico steklenica Sozet . . .

Slika slika Sozei 3 3 Kag Na na Dm prireditvenem prireditven Ppnmem prostoru prostor Somem se se Zp------k je biti Gp-ste-n predstavila predstaviti Ggdd-ez razvojna razvojen Ppnzei agencija agencija Sozei ICRA ICRA Slzei , , , LTO LTO Slmei Laufar Laufar Slmei , , , mladi mlad Ppnmmi in in Vp Turistično turističen Ppnsei društvo društvo Sosei . . .

Z z Dr Mrzlega mrzel Ppnmer Studenca Studenec Slmer najprej najprej Rsn krenemo kreniti Ggdspm proti proti Dd jugovzhodu jugovzhod Somed do do Dr prve prvi Kbvzer informacijske informacijski Ppnzer točke točka Sozer na na Dm Grajski grajski Ppnzem planini planina Sozem . . . Življenje življenje Sosei planine planina Sozer je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es najbolj najbolj Rsn živahno živahen Ppnsei v v Dm času čas Somem med med Do obema oba Zc-zdo svetovnima svetoven Ppnzdo vojnama vojna Sozdo v v Dm prvi prvi Kbvzem polovici polovica Sozem 20. 20. Kav stoletja stoletje Soser . . . Zdaj zdaj Rsn beležimo beležiti Ggnspm le le L občasno občasen Ppnzet pašo paša Sozet jalove jalov Ppnser govedi govedo Soser z z Dr bližnje bližnji Ppnzer Rečiške rečiški Ppnzer planine planina Sozer . . . Ker ker Vd ni biti Gp-ste-d več več L paše paša Sozer in in Vp gospodarjenja gospodarjenje Soser , , , lahko lahko Rsn na na Dm robovih rob Sommm planine planina Sozer opazujemo opazovati Ggnspm hitro hiter Ppnset zaraščanje zaraščanje Soset , , , ki ki Vd grozi groziti Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n kulturna kulturen Ppnzei krajina krajina Sozei izgubila izgubiti Ggdd-ez v v Dm gozdu gozd Somem . . . Z z Dr Grajske grajski Ppnzer planine planina Sozer ob ob Dm Velikem velik Ppnsem Blejskem blejski Ppnsem barju barje Sosem nadaljujemo nadaljevati Ggnspm na na Dt zahod zahod Sometn vse vse Rsn do do Dr Goreljka Goreljek Slmer . . . Sledimo slediti Ggnspm markirani markiran Pdnzed planinski planinski Ppnzed poti pot Sozed ; ; ; skoraj skoraj L tri trije Kbgzmt četrt četrt Rsn ure ura Sozer smo biti Gp-spm-n prepuščeni prepuščen Pdnmmi doživljanju doživljanje Sosed narave narava Sozer na na Dm hoji hoja Sozem skozi skozi Dt pokljuški pokljuški Ppnmetd gozd gozd Sometn . . . Med med Dt počitniške počitniški Ppnzmt hišice hišica Sozmt obljudenega obljuden Ppnmer Goreljka Goreljek Slmer je biti Gp-ste-n stisnjeno stisnjen Pdnsei in in Vp mnogim mnog Zn-mmd skrito skrit Pdnsei visoko visok Ppnsei barje barje Sosei . . . Na na Dm barju barje Sosem Goreljek Goreljek Slmei je biti Gp-ste-n urejena urejen Pdnzei samostojna samostojen Ppnzei učna učen Ppnzei pot pot Sozei , , , na na Dm kateri kateri Zv-zem se se Zp------k lahko lahko Rsn seznanimo seznaniti Ggdspm z z Do vsemi ves Zc-zmo posebnostmi posebnost Sozmo visokih visok Ppnsmr šotnih šoten Ppnsmr barij barje Sosmr . . . Pokljuška pokljuški Ppnzei pot pot Sozei nas jaz Zop-mt popelje popeljati Ggdste naprej naprej Rsn na na Dt sever sever Sometn , , , prečka prečkati Ggvste glavno glaven Ppnzet cesto cesta Sozet in in Vp se se Zp------k usmeri usmeriti Ggdste proti proti Dd Žontarici Žontarica Slzed . . . Tam tam Rsn bomo biti Gp-ppm-n spoznali spoznati Ggvd-mm zakonitosti zakonitost Sozmt pomlajevanja pomlajevanje Soser v v Dm gozdu gozd Somem , , , zatem zatem Rsn pa pa Vp nas jaz Zop-mt čaka čakati Ggnste pravo pravi Ppnsei malo mali Ppnsei presenečenje presenečenje Sosei : : : prišli priti Ggdd-mm bomo biti Gp-ppm-n do do Dr kopišča kopišče Soser z z Do oglarsko oglarski Ppnzeo kočo koča Sozeo . . . V v Dm preteklosti preteklost Sozem je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es namreč namreč Vp oglarjenje oglarjenje Sosei najpogostejša pogost Ppszei oblika oblika Sozei izkoriščanja izkoriščanje Soser gozdov gozd Sommr . . . Pred pred Do nekaj nekaj Rsn stoletji stoletje Sosmo so biti Gp-stm-n na na Dm Pokljuki Pokljuka Slzem še še L prevladovali prevladovati Ggnd-mm bukovi bukov Psnmmi gozdovi gozd Sommi , , , ki ki Vd pa pa Vp so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm prav prav L zaradi zaradi Dr oglarjenja oglarjenje Soser zelo zelo Rsn spremenjeni spremenjen Pdnmmi . . . Zdaj zdaj Rsn je biti Gp-ste-n tak tak Zk-mei način način Somei pridobivanja pridobivanje Soser oglja oglje Soser le le L še še L spomin spomin Somei na na Dt nekoč nekoč Rsn zelo zelo Rsn razvito razvit Pdnzet obrt obrt Sozet . . . Delavci delavec Sommi Triglavskega triglavski Ppnmer narodnega naroden Ppnmer parka park Somer so biti Gp-stm-n z z Do namenom namen Someo predstavitve predstavitev Sozer oglarske oglarski Ppnzer dejavnosti dejavnost Sozer za za Dt šolske šolski Ppnzmt in in Vp druge drug Kbzzmt skupine skupina Sozmt obiskovalcev obiskovalec Sommr ter ter Vp zaradi zaradi Dr oživljanja oživljanje Soser oglarske oglarski Ppnzer tradicije tradicija Sozer na na Dm tem ta Zk-sem mestu mesto Sosem leta leto Soser 1997 1997 Kag ponovno ponovno Rsn postavili postaviti Ggdd-mm kožarico kožarica Sozet , , , ob ob Dm kateri kateri Zv-zem skoraj skoraj L vsako vsak Zc-set leto leto Soset zložijo zložiti Ggdstm kopo kopa Sozet in in Vp skuhajo skuhati Ggdstm oglje oglje Soset . . . Bližamo bližati Ggnspm se se Zp------k koncu konec Somed našega naš Zspserm potepanja potepanje Soser po po Dm gozdovih gozd Sommm Pokljuke Pokljuka Slzer . . . Na na Dm poti pot Sozem si se Zp---d--k ogledamo ogledati Ggdspm še še L smrekov smrekov Psnmetn gozd gozd Sometn v v Dm ekstremnih ekstremen Ppnzmm razmerah razmera Sozmm in in Vp ostaline ostalina Sozmt savske savski Ppnzer linije linija Sozer . . . Od od Dr tod tod Rsn se se Zp------k vrnemo vrniti Ggdspm proti proti Dd jugovzhodu jugovzhod Somed na na Dt Mrzli mrzel Ppnmetd Studenec Studenec Slmetn , , , kjer kjer Vd Pokljuška pokljuški Ppnzei pot pot Sozei sklene skleniti Ggdste svoj svoj Zp-met krog krog Sometn . . .

Šolar šolar Somei M. M. O , , , 1995 1995 Kag . . . Naravoslovna naravosloven Ppnzei učna učen Ppnzei pot pot Sozei Vrata Vrata Slsmi . . . Prospekt prospekt Somei . . . Bled Bled Slmei , , , Triglavski triglavski Ppnmeid narodni naroden Ppnmeid park park Somei . . .

K k Dd slikam slika Sozmd ali ali Vp dopolnilo dopolnilo Sosei k k Dd tekstu tekst Somed ( ( ( odvisno odvisno Rsn od od Dr izbora izbor Somer slik slika Sozmr ) ) ) : : :

Mene jaz Zop-et pri pri Dm Atkinsonovi Atkinsonov Psnzem dieti dieta Sozem najbolj najbolj Rsn moti motiti Ggnste neomejen neomejen Ppnmein vnos vnos Somei nasičenih nasičen Pdnzmr maščob maščoba Sozmr . . . Zdaj zdaj Rsn imamo imeti Ggnspm-n dokaze dokaz Sommt , , , da da Vd pride priti Ggdste takoj takoj Rsn po po Dm obroku obrok Somem , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem je biti Gp-ste-n veliko veliko Rsn nasičenih nasičen Pdnzmr maščob maščoba Sozmr , , , do do Dr napak napaka Sozmr v v Dm delovanju delovanje Sosem arterij arterija Sozmr , , , tudi tudi L tistih tisti Zk-mmr , , , ki ki Vd srce srce Soset preskrbujejo preskrbovati Ggnstm s z Do krvjo kri Sozeo . . . Notranja notranji Ppnzei stena stena Sozei arterij arterija Sozmr ( ( ( endotelij endotelij Somei ) ) ) se se Zp------k po po Dm mastnem masten Ppnmem obroku obrok Somem pogosto pogosto Rsn skrči skrčiti Ggdste in in Vp maši mašiti Ggnste . . . Kaj kaj Zv-set to ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste ? ? ? Da da Vd lahko lahko Rsn v v Dm dobrih dober Ppnmmm ( ( ( oziroma oziroma Vp slabih slab Ppnmmm ) ) ) pogojih pogoj Sommm obrok obrok Somei , , , ki ki Vd vsebuje vsebovati Ggnste veliko veliko Rsn nasičenih nasičen Pdnzmr maščob maščoba Sozmr , , , sproži sprožiti Ggdste srčni srčen Ppnmetd napad napad Sometn ! ! ! Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser po po Dm visoko visoko Rsn mastnem masten Ppnmem obroku obrok Somem ostajajo ostajati Ggnstm mastni masten Ppnmmi delci delec Sommi ali ali Vp lipidi lipid Sommi v v Dm krvi kri Sozem dlje dolgo Rsr , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n zdravo zdravo Rsn . . . Zaradi zaradi Dr lipidov lipid Sommr se se Zp------k na na Dm stenah stena Sozmm žil žila Sozmr nabira nabirati Ggnste obloga obloga Sozei ( ( ( plak plak Somei ) ) ) . . . Teh ta Zk-smr odkritij odkritje Sosmr doktor doktor Somei Atkins Atkins Slmei še še L ni biti Gp-ste-d poznal poznati Ggnd-em , , , mi jaz Zopmmi pa pa Vp jih on Zotsmt--k . . .

No no L , , , obstaja obstajati Ggnste več veliko Rsr dobrih dober Ppnmmr razlogov razlog Sommr , , , zakaj zakaj Rsn je biti Gp-ste-n treba treba Rsn jesti jesti Ggnn ogljikove ogljikov Psnmmt hidrate hidrat Sommt . . . Prvič prvič Rsn , , , nekateri nekateri Zn-mmi so biti Gp-stm-n koristni koristen Ppnmmi še še L posebej posebej Rsn tisti tisti Zk-mmi v v Dm sadju sadje Sosem . . . Tudi tudi L kruh kruh Somei , , , če če Vd seveda seveda L jeste jesti Ggnsdm polnozrnatega polnozrnat Ppnmet , , , ima imeti Ggnste-n koristne koristen Ppnzmt hranilne hranilen Ppnzmt snovi snov Sozmt . . . Pomembno pomemben Ppnsei je biti Gp-ste-n tudi tudi L , , , da da Vd vsi ves Zc-mmi , , , ki ki Vd hujšajo hujšati Ggnstm , , , uživajo uživati Ggnstm v v Dm hrani hrana Sozem vsaj vsaj L tako tako Rsn kot kot Vd prej prej Rsn in in Vp jejo jesti Ggnstm raznolike raznolik Ppnzmt jedi jed Sozmt iz iz Dr različnih različen Ppnzmr sestavin sestavina Sozmr . . . Ljudje človek Sommi pač pač L radi rad Rsn jemo jesti Ggnspm in in Vp zakaj zakaj Rsn ne ne L bi biti Gp-g v v Dm hrani hrana Sozem uživali uživati Ggnd-mm , , , tudi tudi L če če Vd se se Zp------k ne ne L smemo smeti Ggnspm basati basati Ggnn s z Do čisto čisto Rsn vsem ves Zc-seo , , , kar kar Zz-set nam jaz Zop-md srce srce Sosei poželi poželeti Ggdste . . .

Pionirske pionirski Ppnzmt raziskave raziskava Sozmt na na Dm področju področje Sosem merjenja merjenje Soser lipidov lipid Sommr v v Dm krvi kri Sozem so biti Gp-stm-n začeli začeti Ggdd-mm na na Dm univerzi univerza Sozem Berkeley Berkeley Slmei , , , v v Dm laboratoriju laboratorij Somem Lawrence Lawrence Slmei Berkeley Berkeley Slmei National National Slmei Laboratory Laboratory Slmei in in Vp njeni njen Zstzemez podružnici podružnica Sozem Berkeley Berkeley Slmei Heartlab Heartlab Slmei . . . Strokovni strokoven Ppnmeid vodja vodja Somei laboratorija laboratorij Somer , , , doktor doktor Somei H. H. O Robert Robert Slmei Superko Superko Slmei , , , je biti Gp-ste-n znal znati Ggnd-em izvrstno izvrstno Rsn izobraziti izobraziti Ggdn zdravnike zdravnik Sommt o o Dm pomenu pomen Somem in in Vp uporabi uporaba Sozem takšne takšen Zk-zer analize analiza Sozer krvi kri Sozer pri pri Dm zdravljenju zdravljenje Sosem pacientov pacient Sommr . . . Z z Do natančnim natančen Ppnmeo pregledom pregled Someo podskupin podskupina Sozmr holesterola holesterol Somer in in Vp z z Do drugimi drug Kbzzmo naprednimi napreden Pdnzmo analizami analiza Sozmo lahko lahko Rsn pojasnimo pojasniti Ggdspm več veliko Rsr kot kot Vd 90 90 Kag odstotkov odstotek Sommr vseh ves Zc-zmr srčnih srčen Ppnzmr bolezni bolezen Sozmr . . . Lahko lahko Rsn opravimo opraviti Ggdspm tudi tudi L preizkus preizkus Sometn občutljivosti občutljivost Sozer na na Dt C C Somei - - - reaktivni reaktiven Ppnmetd protein protein Sometn ( ( ( CRP CRP Slmei ) ) ) , , , ki ki Vd kaže kazati Ggnste na na Dt vnetje vnetje Soset endotelija endotelij Somer oziroma oziroma Vp notranje notranji Ppnzer stene stena Sozer krvnih krven Ppnzmr žil žila Sozmr . . . Paul Paul Slmei Ridiker Ridiker Slmei z z Dr univerze univerza Sozer Harvard Harvard Slmei je biti Gp-ste-n v v Dm svoji svoj Zp-zem revolucionarni revolucionaren Ppnzem raziskavi raziskava Sozem dokazal dokazati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vnetje vnetje Sosei arterij arterija Sozmr lahko lahko Rsn odločilno odločilen Ppnsei pri pri Dm arteriosklerozi arterioskleroza Sozem in in Vp srčnem srčen Ppnmem napadu napad Somem . . . S z Do testiranjem testiranje Soseo vnetja vnetje Soser lahko lahko Rsn določimo določiti Ggdspm , , , komu kdo Zv-med preti pretiti Ggnste srčni srčen Ppnmeid napad napad Somei , , , čeprav čeprav Vd ima imeti Ggnste-n bolnik bolnik Somei normalen normalen Ppnmetn ali ali Vp celo celo L nizek nizek Ppnmetn holesterol holesterol Sometn . . . Zanimivo zanimiv Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd imajo imeti Ggnstm-n ljudje človek Sommi z z Do znižano znižan Pdnzeo toleranco toleranca Sozeo na na Dt glukozo glukoza Sozet oba oba Zc-mdt holesterola holesterol Somdt povsem povsem Rsn normalna normalen Ppnmdt , , , imajo imeti Ggnstm-n pa pa Vp visok visok Ppnmetn CRP CRP Slmetn . . .

Ta ta Zk-zei solata solata Sozei lahko lahko Rsn služi služiti Ggnste tudi tudi L kot kot Vd odlična odličen Ppnzei priloga priloga Sozei k k Dd piščancu piščanec Somed ali ali Vp ribi riba Sozed na na Dm žaru žar Somem . . .

Na na Dt osebo oseba Sozet : : : 38 38 Kag kalorij kalorija Sozmr , , , 2 2 Kag g g O proteinov protein Sommr , , , 8 8 Kag g g O ogljikovih ogljikov Psnmmr hidratov hidrat Sommr , , , 1 1 Kag g g O maščobe maščoba Sozer , , , 0 0 Kag g g O nasičenih nasičen Pdnzmr maščob maščoba Sozmr , , , 16 16 Kag mg mg O natrija natrij Somer , , , 0 0 Kag mg mg O holesterola holesterol Somer , , , 2 2 Kag g g O vlaknin vlaknina Sozmr

500 500 Kag g g O olupljene olupljen Pdnzer juke juka Sozer ( ( ( Juko juka Sozet lahko lahko Rsn nadomestite nadomestiti Ggdsdm z z Do drugo drug Kbzzeo gomoljnico gomoljnica Sozeo kot kot Vd je biti Gp-ste-n rutabaga rutabaga Sozei ali ali Vp kasava kasava Sozei , , , ne ne L pa pa Vp z z Do navadnim navaden Ppnmeo krompirjem krompir Someo , , , ker ker Vd vsebuje vsebovati Ggnste preveč veliko Rsn ogljikovih ogljikov Psnmmr hidratov hidrat Sommr . . . Op. op. O prev prev O . . . ) ) )

Juko juka Sozet skuhajte skuhati Ggdvdm v v Dm osoljenem osoljen Pdnmem kropu krop Somem , , , da da Vd se se Zp------k zmehča zmehčati Ggdste , , , nato nato Rsn jo on Zotzet--k odcedite odcediti Ggdvdm . . .

Vodstvu vodstvo Sosed restavracij restavracija Sozdr China China Slmei Grill grill Somei in in Vp Tuscan Tuscan Slmei Steak steak Somei , , , za za Dt recepte recept Sommt na na Dm straneh stran Sozmm ? ? ? ? ? ? ? ? ? in in Vp ? ? ? ? ? ? ? ? ? . . .

» » » S z Do plastičnimi plastičen Ppnmmo ne ne L bo biti Gp-pte-n šlo iti Ggvd-es . . . Tako tako Rsn nizke nizek Ppnzer gladine gladina Sozer , , , kot kot Vd jo on Zotzet--k ima imeti Ggnste-n Kolpa Kolpa Slzei letos letos Rsn , , , še še L nikoli nikoli Rsn nisem biti Gp-spe-d videl videti Ggvd-em . . . Deževalo deževati Ggnd-es ni biti Gp-ste-d že že L dober dober Ppnmetn mesec mesec Sometn , , , zato zato Vp bomo biti Gp-ppm-n morali morati Ggnd-mm veslati veslati Ggnn v v Dm gumijastih gumijast Ppnmmm kanujih kanu Sommm , , , « « « je biti Gp-ste-n modroval modrovati Ggnd-em samooklicani samooklican Ppnmeid štajerski štajerski Ppnmeid poznavalec poznavalec Somei najjužnejše južen Ppszer slovenske slovenski Ppnzer reke reka Sozer že že L dneve dan Sommt pred pred Do odhodom odhod Someo . . . Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n treba treba Rsn njegove njegov Zstzmtem napovedi napoved Sozmt vedno vedno Rsn jemati jemati Ggnn z z Do zadržkom zadržek Someo , , , smo biti Gp-spm-n se se Zp------k lahko lahko Rsn v v Dm kraju kraj Somem Radenci Radenci Slmmi prepričali prepričati Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em tokrat tokrat Rsn prav prav Rsn . . . Poletna poleten Ppnzei suša suša Sozei je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn res res Rsn močno močno Rsn zmanjšala zmanjšati Ggdd-ez količino količina Sozet vode voda Sozer v v Dm njeni njen Zstzemez strugi struga Sozem , , , a a Vp to ta Zk-sei nikakor nikakor Rsn ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez ovira ovira Sozei za za Dt odličen odličen Ppnmetn spust spust Sometn . . . Visoke visok Ppnzmi avgustovske avgustovski Ppnzmi temperature temperatura Sozmi so biti Gp-stm-n letos letos Rsn namreč namreč Vp dodobra dodobra Rsn ogrele ogreti Ggdd-mz običajno običajno Rsn ledeno ledeno Rsn mrzlo mrzel Ppnzet vodo voda Sozet , , , ki ki Vd lahko lahko Rsn precej precej Rsn zagreni zagreniti Ggdste popotovanje popotovanje Soset v v Dm zgornjem zgornji Ppnmem toku tok Somem . . . Spusti spust Sommi v v Dm kanujih kanu Sommm in in Vp podobnih podoben Ppnsmm plovilih plovilo Sosmm so biti Gp-stm-n postali postati Ggdd-mm zadnja zadnji Ppnsmt leta leto Sosmt velika velik Ppnzei » » » uspešnica uspešnica Sozei « « « . . . Klub klub Dd temu ta Zk-sed , , , da da Vd so biti Gp-stm-n reke reka Sozmi v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem večinoma večinoma Rsn krotke krotek Ppnzmi ( ( ( morda morda L pa pa Vp prav prav L zato zato Rsn ) ) ) , , , vse ves Zc-zmt več veliko Rsr ljudi človek Sommr preživi preživeti Ggdste nekaj nekaj Rsn dni dan Sommr dopusta dopust Somer na na Dm čolnih čoln Sommm . . . Še še L več veliko Rsr jih on Zotmmr--k temu ta Zk-sed nameni nameniti Ggdste kak kak Zv-met daljši dolg Pppmetd konec konec Sometn tedna teden Somer . . . Kolpa Kolpa Slzei je biti Gp-ste-n gotovo gotovo Rsn najbolj najbolj Rsn priljubljena priljubljen Ppnzei reka reka Sozei za za Dt tovrstni tovrsten Ppnmetd aktivni aktiven Ppnmetd oddih oddih Sometn . . . Ponavadi ponavadi Rsn mirni miren Ppnmetd tok tok Sometn prekinja prekinjati Ggnste okrog okrog Rsn 50 50 Kag jezov jez Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k postavili postaviti Ggdd-mm za za Dt mline mlin Sommt in in Vp žage žaga Sozmt . . . Večina večina Sozei nekdanjih nekdanji Ppnmmr mlinov mlin Sommr je biti Gp-ste-n danes danes Rsn sicer sicer Rsn v v Dm ruševinah ruševina Sozmm , , , spust spust Somei čez čez Dt njihove njihov Zstmmtm jezove jez Sommt , , , zgrajene zgrajen Pdnmmt iz iz Dr velikanskih velikanski Ppnzmr skal skala Sozmr , , , pa pa Vp močno močno Rsn dvigne dvigniti Ggdste adrenalin adrenalin Sometn . . . Za za Dt tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd nimajo imeti Ggnstm-d svojega svoj Zp-mer kanuja kanu Somer , , , so biti Gp-stm-n ob ob Dm reki reka Sozem odprli odpreti Ggdd-mm štiri štirje Kbgzmt agencije agencija Sozmt , , , kjer kjer Vd jih on Zotmmt--k lahko lahko Rsn najamejo najeti Ggdstm . . . Za za Dt nekaj nekaj Rsn tisočakov tisočak Sommr si se Zp---d--k lahko lahko Rsn vsakdo vsakdo Zc-mei pridobi pridobiti Ggdste » » » vstopnico vstopnica Sozet « « « za za Dt avanturo avantura Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn raztegniti raztegniti Ggdn tudi tudi L na na Dt ves ves Zc-met teden teden Sometn . . .

V v Dm nasprotju nasprotje Sosem z z Do doslej doslej Rsn že že L videnimi viden Ppnzmo enostranskimi enostranski Ppnzmo genocidnimi genociden Ppnzmo deportacijami deportacija Sozmo prebivalstva prebivalstvo Soser je biti Gp-ste-n » » » obvezni obvezen Ppnmeid transfer transfer Somei « « « sicer sicer Rsn nepriljubljeno nepriljubljen Ppnsei , , , skrajno skrajen Ppnsei , , , toda toda Vp hkrati hkrati Rsn tudi tudi L mednarodnopravno mednarodnopravno Rsn dovoljeno dovoljen Pdnsei sredstvo sredstvo Sosei za za Dt » » » končno končen Ppnzet rešitev rešitev Sozet manjšinskih manjšinski Ppnsmr vprašanj vprašanje Sosmr « « « . . . Ali ali Rsn se se Zp------k ljudje človek Sommi res res Rsn želijo želeti Ggnstm izseliti izseliti Ggdn , , , pri pri Dm takšnih takšen Zk-zmm preselitvah preselitev Sozmm pravzaprav pravzaprav L ni biti Gp-ste-d pomembno pomemben Ppnsei , , , pomembno pomemben Ppnsei je biti Gp-ste-n le le L , , , da da Vd države država Sozmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n v v Dm sporu spor Somem , , , pristanejo pristati Ggvstm , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n sprejele sprejeti Ggdd-mz izgnane izgnan Pdnmmt pripadnike pripadnik Sommt te ta Zk-zer ali ali Vp one oni Zk-zer narodnosti narodnost Sozer . . .

PISTXT PISTXT Slmei GA GA Np - - - GA GA Np jevce jevce Np pa pa Vp kar kar Rsn lepo lepo Rsn pri pri Dm miru mir Somem pustite pustiti Ggdvdm . . . Čisto čisto Rsn v v Dm redu red Somem fantje fant Sommi so biti Gp-stm-n . . . Če če Vd jih on Zotmmt--k primerjam primerjati Ggnspe z z Do našimi naš Zspmmom poslanci poslanec Sommo v v Dm parlamentu parlament Somem ( ( ( model model Somei Gros Gros Slmei , , , Starman Starman Slmei , , , ... ... ... ) ) ) pa pa Vp so biti Gp-stm-n ti ta Zk-mmi naravnost naravnost Rsn zlati zlat Ppnmmi . . .

PISTXT PISTXT Slmei Verjetno verjetno Rsn se se Zp------k boste biti Gp-pdm-n strinjali strinjati Ggnd-mm z z Do menoj jaz Zop-eo , , , da da Vd je biti Gp-ste-n za za Dt narod narod Sometn pomembno pomemben Ppnsei , , , da da Vd živi živeti Ggnste - - - kjerkoli kjerkoli Rsn - - - in in Vp da da Vd ne ne L izgine izginiti Ggdste z z Dr odra oder Somer zgodovine zgodovina Sozer . . . Važno važen Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm svetu svet Somem znan znan Ppnmein in in Vp priznan priznan Pdnmein , , , še še L posebej posebej Rsn , , , če če Vd ima imeti Ggnste-n svojo svoj Zp-zet državo država Sozet ali ali Vp če če Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n treba treba Rsn pred pred Do tem ta Zk-seo šele šele L priznati priznati Ggdn . . .

Ali ali Vp s z Do podnaslovom podnaslov Someo : : : vse ves Zc-zmi barve barva Sozmi , , , ki ki Vd vam ti Zod-md pristajajo pristajati Ggnstm in in Vp potem potem Rsn v v Dm detajlu detajl Somem - - - obleka obleka Sozei , , , make make Np - - - up up Np , , , lasje las Sommi , , , očala očala Sosmi , , , nakit nakit Somei . . .

Slovenska slovenski Ppnzei skupina skupina Sozei LEELOOJAMAIS LEELOOJAMAIS Slmei bo biti Gp-pte-n na na Dm promocijskem promocijski Ppnmem koncertu koncert Somem v v Dm KUD KUD Np - - - u v Np France France Slmei Prešeren Prešeren Slmei v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem ob ob Dm 21.00 21.00 Kag predstavila predstaviti Ggdd-ez svojo svoj Zp-zet prvo prvi Kbvzet zgoščenko zgoščenka Sozet z z Do naslovom naslov Someo Pod pod Do vplivom vpliv Someo . . . Ne ne L zamudite zamuditi Ggdvdm ! ! !

Številne številen Ppnzmi dobro dobro Rsn izpeljane izpeljan Pdnzmi poslovne posloven Ppnzmi poteze poteza Sozmi vam ti Zod-md bodo biti Gp-ptm-n zvabile zvabiti Ggdd-mz smehljaj smehljaj Sometn ne ne L ustnice ustnica Sozmt . . . Čas čas Somei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd uživate uživati Ggnsdm na na Dm lovorikah lovorika Sozmm , , , poleg poleg Dr tega ta Zk-ser pa pa Vp nekaj nekaj Rsn časa čas Somer posvetite posvetiti Ggdsdm razvajanju razvajanje Sosed svojega svoj Zp-ser telesa telo Soser . . . Najbolje dobro Rss bo biti Gp-pte-n , , , da da Vd si se Zp---d--k privoščite privoščiti Ggvsdm masažo masaža Sozet in in Vp romantično romantičen Ppnzet večerjo večerja Sozet v v Dt dvoje dvoje Rsn . . . Ne ne L silite siliti Ggnvdm v v Dt družbo družba Sozet , , , ki ki Vd vam ti Zod-md ni biti Gp-ste-d po po Dm godu god Somem , , , čeprav čeprav Vd bi biti Gp-g morda morda L imeli imeti Ggnd-mm od od Dr tega ta Zk-mer koristi korist Sozmt . . . Egoistično egoističen Ppnsei obnašanje obnašanje Sosei je biti Gp-ste-n posledica posledica Sozei ljubosumja ljubosumje Soser . . .

Olivno oliven Ppnset olje olje Soset segrejte segreti Ggdvdm v v Dm ponvi ponev Sozem , , , dodajte dodati Ggdvdm cele cel Ppnzmt šalotke šalotka Sozmt in in Vp jih on Zotzmt--k počasi počasi Rsn cvrite cvreti Ggnvdm , , , dokler dokler Vd ne ne L posteklenijo postekleneti Ggdstm . . . Dodajte dodati Ggdvdm koščke košček Sommt jagnjetine jagnjetina Sozer , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n jih on Zotmmt--k prej prej Rsn povaljali povaljati Ggdd-mm v v Dm moki moka Sozem , , , in in Vp jih on Zotmmt--k pecite peči Ggnvdm , , , dokler dokler Vd ne ne L porjavijo porjaveti Ggdstm . . . Dodajte dodati Ggdvdm cele cel Ppnmmt stroke strok Sommt česna česen Somer , , , bučki bučka Sozdt , , , korenje korenje Soset , , , jušno jušen Ppnzet osnovo osnova Sozet in in Vp vino vino Soset . . . Počakajte počakati Ggdvdm , , , da da Vd zavre zavreti Ggdste , , , nato nato Rsn pa pa Vp pretresite pretresti Ggdvdm v v Dt posodo posoda Sozet , , , varno varen Ppnzet proti proti Dd ognju ogenj Somed . . . Povrhu povrhu Rsn razporedite razporediti Ggdvdm rezine rezina Sozmt krompirja krompir Somer , , , tako tako Vp da da Vd se se Zp------k malce malce Rsn prekrivajo prekrivati Ggnstm . . . V v Dm ponvici ponvica Sozem raztopite raztopiti Ggdvdm maslo maslo Soset , , , primešajte primešati Ggdvdm sesekljan sesekljan Pdnmetn česen česen Sometn in in Vp timijan timijan Sometn ter ter Vp mešanico mešanica Sozet potresite potresti Ggdvdm čez čez Dt krompirjeve krompirjev Psnzmt rezine rezina Sozmt . . . Jed jed Sozet eno en Kbzzet uro ura Sozet pecite peči Ggnvdm v v Dm pečici pečica Sozem , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n jo on Zotzet--k segreli segreti Ggdd-mm na na Dt 180 180 Kag ° ° ° C. C. O

• • • Pred pred Do iznajdbo iznajdba Sozeo sodobnih sodoben Ppnmmr higienskih higienski Ppnmmr pripomočkov pripomoček Sommr so biti Gp-stm-n mestne mesten Ppnzmi ženske ženska Sozmi v v Dm devetnajstem devetnajsti Kbvsem stoletju stoletje Sosem in in Vp še še L prej prej Rsn same sam Ppnzmi oblikovale oblikovati Ggnd-mz higienske higienski Ppnmmt vložke vložek Sommt iz iz Dr krp krpa Sozmr , , , spletene spleten Pdnzer volne volna Sozer , , , gobe goba Sozer in in Vp celo celo L trave trava Sozer . . . Ženske ženska Sozmi na na Dm podeželju podeželje Sosem pa pa Vp med med Do menstruacijo menstruacija Sozeo praviloma praviloma Rsn niso biti Gp-stm-d nosile nositi Ggnd-mz vložkov vložek Sommr niti niti Vp spodnjih spodnji Ppnzmr hlač hlače Sozmr . . . Ko ko Vd so biti Gp-stm-n imele imeti Ggnd-mz menstruacijo menstruacija Sozet , , , so biti Gp-stm-n med med Dt hojo hoja Sozet za za Do seboj se Zp---o puščale puščati Ggnd-mz krvavo krvav Ppnzet sled sled Sozet . . .

Odzivnost odzivnost Sozei javnosti javnost Sozer na na Dt velika velik Ppnsmt javna javen Ppnsmt vprašanja vprašanje Sosmt , , , primer primer Somei Nato Nato Slmei , , , se se Zp------k zmanjšuje zmanjševati Ggnste . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn nevarno nevaren Ppnsei . . . V v Dm osemdesetih osemdeseti Kbvsmm je biti Gp-ste-n ljudi človek Sommt vodil voditi Ggnd-em višji visok Pppmeid interes interes Somei . . . Cilj cilj Somei . . . Zavest zavest Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez na na Dm višjem visok Pppmem ravni raven Sozem . . . V v Dm osemdesetih osemdeset Kbvsmm sta biti Gp-std-n se se Zp------k za za Dt emancipacijo emancipacija Sozet spolne spolen Ppnzer različnosti različnost Sozer bojevala bojevati Ggnd-dm tako tako Rsn homoskesualec homoskesualec Nt kot kot Vd heteroseksualec heteroseksualec Somei . . . Danes danes Rsn je biti Gp-ste-n bistveno bistveno Rsn drugače drugače Rsn . . . Ekologija ekologija Sozei ne ne L zanima zanimati Ggnste nikogar nihče Zl-mer več več L . . . Upam upati Ggnspe , , , da da Vd se se Zp------k civilna civilen Ppnzei družba družba Sozei ciklično ciklično Rsn obnavlja obnavljati Ggnste . . . Morda morda L se se Zp------k nova nov Ppnzei oblika oblika Sozei zdaj zdaj Rsn nakazuje nakazovati Ggnste skozi skozi Dt protiglobalizem protiglobalizem Sometn , , , ki ki Vd mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn simpatičen simpatičen Ppnmein , , , a a Vp kljub kljub Dd temu ta Zk-sed gojim gojiti Ggnspe določeno določen Pdnzet skepso skepsa Sozet , , , saj saj Vp nima imeti Ggnste-d nikakršne nikakršen Zl-zer teoretske teoretski Ppnzer podlage podlaga Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n nujno nujno Rsn potrebna potreben Ppnzei . . . Pomembno pomemben Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd se se Zp------k s z Do protiglobalizmom protiglobalizem Someo rojeva rojevati Ggnste neka nek Zn-zei nova nov Ppnzei senzibilnost senzibilnost Sozei . . . Civilna civilen Ppnzei družba družba Sozei osemdesetih osemdeset Kbvsmr let leto Sosmr je biti Gp-ste-n imela imeti Ggnd-ez za za Do seboj se Zp---o dvajset dvajset Kbg-mt , , , celo celo L trideset trideset Kbg-mt let leto Sosmr teoretske teoretski Ppnzer predpriprave predpriprava Sozer . . . Za za Do njo on Zotzeo je biti Gp-ste-n stala stati Ggnd-ez celo celo L stara star Ppnzei klasična klasičen Ppnzei frankfurtska frankfurtski Ppnzei šola šola Sozei z z Do Marcusjem Marcuse Slmeo in in Vp Theodorom Theodor Slmeo Adornom Adorno Slmeo na na Dm čelu čelo Somem . . . Mi jaz Zopmmi smo biti Gp-spm-n se se Zp------k učili učiti Ggnd-mm reflektirati reflektirati Ggnn družbena družben Ppnsmt stanja stanje Sosmt . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em prvi prvi Kbvmei pogoj pogoj Somei za za Dt aktivnost aktivnost Sozet . . . Podobno podobno Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es s z Do študentskim študentski Ppnseo gibanjem gibanje Soseo konec konec Rsn šestdesetih šestdeset Kbvsmr let leto Sosmr . . . Tedaj tedaj Rsn so biti Gp-stm-n na na Dm prvih prvi Kbvzmm bojni bojen Ppnzem črti črta Sozem stali stati Ggnd-mm prav prav L vodilni vodilen Ppnmmi teoretiki teoretik Sommi in in Vp se se Zp------k učili učiti Ggnd-mm tudi tudi L od od Dr prejetih prejet Pdnmmr udarcev udarec Sommr . . . Teoretsko teoretski Ppnzet refleksijo refleksija Sozet so biti Gp-stm-n združili združiti Ggdd-mm z z Do izkustvom izkustvo Soseo . . . Zdaj zdaj Rsn se se Zp------k dogaja dogajati Ggnste prav prav L obratno obraten Ppnsei . . . Najprej najprej Rsn aktivizem aktivizem Somei , , , potem potem Rsn če če Vd sploh sploh L teorija teorija Sozei . . . Nevarno nevaren Ppnsei , , , zelo zelo Rsn nevarno nevaren Ppnsei . . . Tu tu Rsn se se Zp------k protiglobalizem protiglobalizem Somei včasih včasih Rsn lomi lomiti Ggnste . . .

Statistika statistika Sozei vojnih vojen Ppnmmr spopadov spopad Sommr zadnjega zadnji Ppnser desetletja desetletje Soser je biti Gp-ste-n grozljiva grozljiv Ppnzei . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser , , , da da Vd se se Zp------k države država Sozer , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm vlada vladati Ggnste povojni povojen Ppnmeid mir mir Somei , , , srečujejo srečevati Ggnstm z z Do množico množica Sozeo gospodarskih gospodarski Ppnzmr , , , družbenih družben Ppnzmr in in Vp političnih političen Ppnzmr težav težava Sozmr , , , pa pa Vp največji velik Ppsmetd davek davek Sometn preteklosti preteklost Sozer plačujejo plačevati Ggnstm prav prav L otroci otrok Sommi . . . V v Dm oboroženih oborožen Ppnmmm spopadih spopad Sommm v v Dm zadnjih zadnji Ppnmmm desetih deset Kbg-mm letih leto Sosmm jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n umrlo umreti Ggdd-es več veliko Rsr kot kot Vd 2 2 Kag milijona milijon Somdi , , , več veliko Rsr kot kot Vd 6 6 Kag milijonov milijon Sommr pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es ranjenih ranjen Pdnmmr ali ali Vp pa pa Vp so biti Gp-stm-n ostali ostati Ggdd-mm za za Dt vedno vedno Rsn invalidi invalid Sommi . . . Milijon milijon Somei otrok otrok Sommr je biti Gp-ste-n sirot sirota Sozmr , , , več veliko Rsr kot kot Vd 20 20 Kag milijonov milijon Sommr otrok otrok Sommr pa pa Vp beguncev begunec Sommr . . . Vsako vsak Zc-set leto leto Soset na na Dm minskih minski Ppnsmm poljih polje Sosmm umre umreti Ggdste približno približno Rsn 10.000 10.000 Kag otrok otrok Sommr . . . Tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd vendarle vendarle Vp preživijo preživeti Ggdstm vojne vojna Sozmt grozote grozota Sozmt , , , se se Zp------k srečujejo srečevati Ggnstm s z Do hudimi hud Ppnzmo psiho psiho Somei - - - socialnimi socialen Ppnzmo težavami težava Sozmo . . . V v Dm Kambodži Kambodža Slzem na na Dt primer primer Sometn imajo imeti Ggnstm-n danes danes Rsn veliko veliko Rsn težav težava Sozmr z z Do izoblikovanjem izoblikovanje Soseo primernega primeren Ppnmer programa program Somer za za Dt izobraževanje izobraževanje Soset , , , družbeno družben Ppnzet integracijo integracija Sozet in in Vp duševni duševen Ppnmetd razvoj razvoj Sometn nekdanjih nekdanji Ppnmmr otrok otrok Sommr vojakov vojak Sommr . . . UNICEF Unicef Slmei je biti Gp-ste-n v v Dm Ugandi Uganda Slzem posnel posneti Ggdd-em srhljivo srhljiv Ppnset pričevanje pričevanje Soset 13 13 Kag - - - letnega leten Ppnmer Wol Wol Slmei Wol Wol Slmei Denga Deng Slmer , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n pridružil pridružiti Ggdd-em uporniški uporniški Ppnzed vojski vojska Sozed , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k pripadniki pripadnik Sommi sudanske sudanski Ppnzer vladne vladen Ppnzer milice milica Sozer ubili ubiti Ggdd-mm starša starš Somdt . . . Povedal povedati Ggdd-em je biti Gp-ste-n : : : » » » Ko ko Vd so biti Gp-stm-n ustrelili ustreliti Ggdd-mm moja moj Zspmdte starša starš Somdt , , , sem biti Gp-spe-n se se Zp------k skril skriti Ggdd-em v v Dm gozdu gozd Somem . . . Potem potem Rsn pa pa Vp sem biti Gp-spe-n pomislil pomisliti Ggdd-em , , , da da Vd moram morati Ggnspe njuno njun Zstzetd smrt smrt Sozet maščevati maščevati Ggvn . . . Vendar vendar Vp ne ne L vem vedeti Ggnspe , , , ali ali Rsn sem biti Gp-spe-n pobil pobiti Ggdd-em že že L dovolj dovolj Rsn ljudi človek Sommr . . . V v Dm boju boj Somem namreč namreč Vp ne ne L veš vedeti Ggnsde , , , ali ali Rsn si biti Gp-sde-n zgrešil zgrešiti Ggdd-em ali ali Vp zadel zadeti Ggdd-em . . . Kadar kadar Vd zadanem zadeti Ggdspe , , , ju on Zotmdt--k maščujem maščevati Ggvspe . . . « « « Ker ker Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k demobilizirali demobilizirati Ggvd-mm , , , Wol Wol Slmei Wol Wol Slmei ni biti Gp-ste-d prepričan prepričan Pdnmein , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n opravil opraviti Ggdd-em svojo svoj Zp-zet dolžnost dolžnost Sozet … … …

Eksplozija eksplozija Sozei v v Dm Hammersmithu Hammersmith Slmem je biti Gp-ste-n Britanijo Britanija Slzet znova znova Rsn opozorila opozoriti Ggdd-ez , , , kako kako Rsn hitro hitro Rsn Severna severen Ppnzei Irska Irska Slzei zaniha zanihati Ggdste med med Do optimizmom optimizem Someo in in Vp pesimizmom pesimizem Someo

Košarkarski košarkarski Ppnmeid klub klub Somei Celjski celjski Ppnmeid vitez vitez Somei je biti Gp-ste-n avgusta avgust Somer že že L tretje tretji Kbvset leto leto Soset zapored zapored Rsn organiziral organizirati Ggvd-em brezplačne brezplačen Ppnmmt treninge trening Sommt košarke košarka Sozer za za Dt otroke otrok Sommt in in Vp mladino mladina Sozet . . . Prireditev prireditev Sozei Košarka košarka Sozei za za Dt mlade mlad Ppnmmt je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez kljub kljub Dd času čas Somed dopustov dopust Sommr dobro dobro Rsn obiskana obiskan Pdnzei , , , mladi mlad Ppnmmi košarkarji košarkar Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n lahko lahko Rsn prihajali prihajati Ggnd-mm na na Dt treninge trening Sommt na na Dt zunanje zunanji Ppnset košarkarsko košarkarski Ppnset igrišče igrišče Soset Gimnazije gimnazija Sozer Center center Somei vsak vsak Zc-met delavnik delavnik Sometn v v Dm dopoldanskem dopoldanski Ppnmem ali ali Vp popoldanskem popoldanski Ppnmem času čas Somem . . . Med med Do uro ura Sozeo in in Vp pol pol Rsn treninga trening Somer so biti Gp-stm-n udeleženci udeleženec Sommi izvedli izvesti Ggdd-mm vaje vaja Sozmt za za Dt ogrevanje ogrevanje Soset , , , se se Zp------k pomerili pomeriti Ggdd-mm z z Do igro igra Sozeo na na Dt dva dva Kbgmdt koša koš Somdt , , , sledile slediti Ggnd-mz pa pa Vp so biti Gp-stm-n zabavne zabaven Ppnzmi vaje vaja Sozmi motoričnih motoričen Ppnzmr spretnosti spretnost Sozmr . . .

V v Dm hali hala Sozem B b Somei na na Dm sejmišču sejmišče Sosem Golovec Golovec Slmei bo biti Gp-pte-n Celje Celje Slsei kmalu kmalu Rsn dobilo dobiti Ggdd-es mestno mesten Ppnzet savno savna Sozet . . . Na na Dm 400 400 Kag kvadratnih kvadraten Ppnmmm metrih meter Sommm se se Zp------k bo biti Gp-pte-n lahko lahko Rsn hkrati hkrati Rsn savnalo savnati Ggnd-es do do Dr 60 60 Kag ljudi človek Sommr , , , možna možen Ppnzei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n tudi tudi L uporaba uporaba Sozei zimskega zimski Ppnmer bazena bazen Somer in in Vp solarija solarij Somer . . .

» » » Pretirana pretiran Ppnzei nadutost nadutost Sozei in in Vp samovšečnst samovšečnst Nt pri pri Dm navezovanju navezovanje Sosem stika stik Somer . . . Tudi tudi L nesproščen nesproščen Ppnmein pogovor pogovor Somei . . . Ponavadi ponavadi Rsn pa pa Vp skušam skušati Ggnspe poiskati poiskati Ggdn pozitivne pozitiven Ppnzmt stvari stvar Sozmt , , , ne ne L pa pa Vp tisto tisti Zk-set , , , kar kar Zz-sei bi biti Gp-g me jaz Zop-et--k odbijalo odbijati Ggnd-es . . . « « «

Od od Dr 15 15 Kag do do Dr 20 20 Kag minut minuta Sozmr pred pred Do večerjo večerja Sozeo ( ( ( ali ali Vp kosilom kosilo Soseo ) ) ) pojejte pojesti Ggdvdm pol pol Rsn rezine rezina Sozer kruha kruh Somer , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n jo on Zotzet--k prepojili prepojiti Ggdd-mm z z Do 2 2 Kag žličkama žlička Sozdo oljčnega oljčen Ppnser olja olje Soser , , , da da Vd boste biti Gp-pdm-n lažje lahko Rsr krotili krotiti Ggnd-mm svoj svoj Zp-met apetit apetit Sometn . . . Oljčno oljčen Ppnsei olje olje Sosei namreč namreč Vp spodbuja spodbujati Ggnste sproščanje sproščanje Soset holecistokinina holecistokinin Somer , , , hormona hormon Somer v v Dm dvanajstniku dvanajstnik Somem in in Vp tankem tanek Ppnsem črevesu črevo Sosem , , , ki ki Vd možganom možgani Sommd sporoča sporočati Ggnste , , , naj naj Vd se se Zp------k hranjenje hranjenje Sosei ustavi ustaviti Ggdste . . . Ta ta Zk-zei zvijača zvijača Sozei vam ti Zod-md bo biti Gp-pte-n pomagala pomagati Ggvd-ez , , , da da Vd boste biti Gp-pdm-n pojedli pojesti Ggdd-mm manj manj Rsn ali ali Vp se se Zp------k na na Dm koncu konec Somem odpovedali odpovedati Ggdd-mm sladici sladica Sozed . . .

Nič nič Zl-sei ga on Zotmer--k ni biti Gp-ste-d moglo moči Ggnd-es ustaviti ustaviti Ggdn . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n govoril govoriti Ggnd-em s z Do svojimi svoj Zp-mmo pacienti pacient Sommo neverjetno neverjetno Rsn uspešni uspešen Ppnmmi , , , blazno blazno Rsn zagnani zagnan Ppnmmi morski morski Ppnmmi psi pes Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n doživeli doživeti Ggdd-mm kap kap Sozet zelo zelo Rsn zgodaj zgodaj Rsn njegovo njegov Zstseiem sporočilo sporočilo Sosei nikoli nikoli Rsn ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es : : : » » » Bil biti Gp-d-em sem biti Gp-spe-n tip tip Somei A a Somei , , , zato zato Vp imam imeti Ggnspe-n slabo slab Ppnset srce srce Soset , , , « « « temveč temveč Vp vedno vedno Rsn : : : » » » Bil biti Gp-d-em sem biti Gp-spe-n tip tip Somei A a Somei in in Vp zato zato Vp slab slab Ppnmein človek človek Somei . . . « « « Človek človek Somei bi biti Gp-g si se Zp---d--k včasih včasih Rsn mislil misliti Ggnd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n terapija terapija Sozei tega ta Zk-mer uglajenega uglajen Ppnmer možaka možak Somer le le L načrtna načrten Ppnzei igra igra Sozei , , , ki ki Vd pomaga pomagati Ggvste bolnikom bolnik Sommd . . . Vendar vendar Vp roko roka Sozet na na Dt srce srce Soset , , , Fridman Fridman Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm mladih mlad Ppnsmm letih leto Sosmm res res Rsn podivjan podivjan Pdnmein . . . Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n kot kot Vd bakla bakla Sozei , , , ki ki Vd z z Do ognjem ogenj Someo požira požirati Ggnste vse ves Zc-set okrog okrog Dr sebe se Zp---r . . . Sčasoma sčasoma Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n našel najti Ggdd-em ravnotežje ravnotežje Soset . . . Ni biti Gp-ste-d se se Zp------k prelevil preleviti Ggdd-em v v Dt prijaznega prijazen Ppnmet , , , zasanjanega zasanjan Ppnmet starčka starček Sometd , , , ki ki Vd balina balinati Ggnste s z Do prijatelji prijatelj Sommo . . . Pri pri Dm devetdesetih devetdeseti Kbvsmm je biti Gp-ste-n še še L vedno vedno Rsn raziskoval raziskovati Ggnd-em in in Vp delal delati Ggnd-em v v Dm bolnišnici bolnišnica Sozem . . . Imel imeti Ggnd-em je biti Gp-ste-n mnenje mnenje Soset o o Dm vsem ves Zc-sem , , , in in Vp včasih včasih Rsn je biti Gp-ste-n popolnoma popolnoma Rsn znorel znoreti Ggdd-em , , , kadar kadar Vd delo delo Sosei ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es uspešno uspešen Ppnsei . . . Vendar vendar Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n znebil znebiti Ggdd-em črnih črn Ppnzmr misli misel Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k pestile pestiti Ggnd-mz . . . Tudi tudi L občutka občutek Somer , , , da da Vd ura ura Sozei tiktaka tiktakati Ggnste . . . Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n človek človek Somei , , , ki ki Vd statistično statistično Rsn ni biti Gp-ste-d imel imeti Ggnd-em več veliko Rsr časa čas Somer , , , a a Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n obnašal obnašati Ggnd-em , , , kot kot Vd da da Vd ima imeti Ggnste-n ves ves Zc-met čas čas Sometn na na Dm tem ta Zk-mem svetu svet Somem . . . Ni biti Gp-ste-d ponujal ponujati Ggnd-em pomehkuženih pomehkužen Pdnzmr , , , enostavnih enostaven Ppnzmr razlag razlaga Sozmr , , , kako kako Rsn biti biti Gp-n dober dober Ppnmein . . . Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n zagrizen zagrizen Ppnmein , , , racionalen racionalen Ppnmein , , , neveren neveren Ppnmein znanstvenik znanstvenik Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n dokazal dokazati Ggdd-em , , , da da Vd si se Zp---d--k lahko lahko Rsn podaljšaš podaljšati Ggdsde življenje življenje Soset , , , če če Vd si biti Gp-sde-n dobra dober Ppnzei oseba oseba Sozei . . .

V v Dm zadnjih zadnji Ppnsmm štirih štirje Kbgsmm letih leto Sosmm je biti Gp-ste-n delal delati Ggnd-em za za Dt tri trije Kbgsmt podjetja podjetje Sosmt . . . Nedavno nedavno Rsn je biti Gp-ste-n postal postati Ggdd-em začasno začasno Rsn brezposeln brezposeln Ppnmein , , , najdlje dolgo Rss je biti Gp-ste-n na na Dm enem en Kbzsem delovnem deloven Ppnsem mestu mesto Sosem zdržal zdržati Ggdd-em tri trije Kbgsmt leta leto Sosmt . . . Delodajalca delodajalec Sometd bi biti Gp-g morala morati Ggnd-ez zaskrbeti zaskrbeti Ggdn njegova njegov Zstzeiem » » » begavost begavost Sozei « « « . . .

DODAJTE dodati Ggdvdm KANČEK kanček Sometn BARVE barva Sozer . . . Če če Vd se se Zp------k boste biti Gp-pdm-n odločili odločiti Ggdd-mm za za Dt nevtralne nevtralen Ppnzmt hlače hlače Sozmt iz iz Dr kakija kaki Somer in in Vp prav prav L takšen takšen Zk-met pulover pulover Sometn , , , začinite začiniti Ggdvdm svoj svoj Zp-met videz videz Sometn z z Do nekaj nekaj Rsn barve barva Sozer in in Vp vzorcev vzorec Sommr v v Dm obliki oblika Sozem živahne živahen Ppnzer srajce srajca Sozer . . . Ko ko Vd boste biti Gp-pdm-n slekli sleči Ggdd-mm pulover pulover Sometn , , , bo biti Gp-pte-n ta ta Zk-zei zasijala zasijati Ggdd-ez v v Dm vsej ves Zc-zem lepoti lepota Sozem . . . Ne ne L pozabite pozabiti Ggdvdm na na Dt športne športen Ppnmmt čevlje čevelj Sommt iz iz Dr semiša semiš Somer ali ali Vp superge superga Sozmt , , , ki ki Vd se se Zp------k v v Dm barvi barva Sozem ujemajo ujemati Ggnstm s z Do srajco srajca Sozeo . . .

Košara košara Sozei za za Dt piknik piknik Sometn in in Vp odeja odeja Sozei iz iz Dr trgovine trgovina Sozer Osat osat Somei škotska škotski Ppnzei hiša hiša Sozei , , , Trubarjeva Trubarjev Psnzei 50 50 Kag , , , Ljubljana Ljubljana Slzei . . .

Škotski škotski Ppnmmi raziskovalci raziskovalec Sommi razvijajo razvijati Ggnstm premeteno premeten Ppnzet tabletko tabletka Sozet , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n sposobna sposoben Ppnzei pretentati pretentati Ggdn vaše vaš Zsdsetm telo telo Soset tako tako Rsn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n celo celo L med med Do gledanjem gledanje Soseo televizije televizija Sozer na na Dm kavču kavč Somem mislilo misliti Ggnd-es , , , da da Vd telovadi telovaditi Ggnste . . . Tabletka tabletka Sozei naj naj L bi biti Gp-g pospešila pospešiti Ggdd-ez vašo vaš Zsdzetm presnovo presnova Sozet ter ter Vp pripomogla pripomoči Ggdd-ez k k Dd večji velik Pppzed porabi poraba Sozed ogljikovih ogljikov Psnmmr hidratov hidrat Sommr in in Vp maščob maščoba Sozmr . . . S z Do tem ta Zk-seo naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k zmanjšalo zmanjšati Ggdd-es tudi tudi L tveganje tveganje Sosei za za Dt nastanek nastanek Sometn sladkorne sladkoren Ppnzer bolezni bolezen Sozer . . .

- - - Bodite biti Gp-vdm tekoči tekoč Ppnmmi kot kot Vd voda voda Sozei . . . Plavajte plavati Ggnvdm enakomerno enakomerno Rsn in in Vp tekoče tekoče Rsn . . . Nikoli nikoli Rsn se se Zp------k ne ne L zaganjajte zaganjati Ggnvdm , , , kot kot Vd da da Vd bi biti Gp-g hiteli hiteti Ggnd-mm na na Dt sestanek sestanek Sometn . . .

2 2 Kag . . . Dvignite dvigniti Ggdvdm palico palica Sozet , , , kolikor kolikor Vd visoko visoko Rsn morete moči Ggnsdm , , , nadlakti nadlaket Sozmr pa pa Vp ne ne L premikajte premikati Ggnvdm s z Dr podlage podlaga Sozer . . .

9 9 Kag . . . Zakletega zaklet Pdnmer podzavestnega podzavesten Ppnmer ( ( ( pa pa Vp je biti Gp-ste-n res res Rsn ? ? ? ) ) ) nagona nagon Somer , , , da da Vd bi biti Gp-g naši naš Zspmmim otroci otrok Sommi uspeli uspeti Ggdd-mm tam tam Rsn , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n spodrsnilo spodrsniti Ggdd-es nam jaz Zop-md . . .

Pri pri Dm zdravju zdravje Sosem pazite paziti Ggnvdm na na Dt srce srce Soset in in Vp ožilje ožilje Soset . . . Sreča sreča Sozei vam ti Zod-md je biti Gp-ste-n naklonjena naklonjen Ppnzei pri pri Dm raznih razen Ppnzmm igrah igra Sozmm in in Vp loteriji loterija Sozem . . . Denar denar Somei vam ti Zod-md v v Dm prihodnosti prihodnost Sozem ne ne L bo biti Gp-pte-n povzročal povzročati Ggnd-em posebnih poseben Ppnzmr težav težava Sozmr . . . Vaš vaš Zsdmeim sin sin Somei naj naj L pazi paziti Ggnste na na Dt organe organ Sommt , , , ki ki Vd se se Zp------k nahajajo nahajati Ggnstm v v Dm trebušni trebušen Ppnzem votlini votlina Sozem , , , hči hči Sozei pa pa Vp v v Dm poznejši pozen Pppzem starosti starost Sozem na na Dt kosti kost Sozmt . . . V v Dm življenju življenje Sosem bosta biti Gp-ptd-n oba oba Zc-mdi srečna srečen Ppnmdi in in Vp uspešna uspešen Ppnmdi . . . Vsem ves Zc-mmd želim želeti Ggnspe srečo sreča Sozet . . .

Hvala hvala Sozei za za Dt sodelovanje sodelovanje Soset in in Vp igrajte igrati Ggnvdm bridž bridž Sometn čim čim Rsn več veliko Rsr , , , ker ker Vd boste biti Gp-pdm-n le le L na na Dt tak tak Zk-met način način Sometn postali postati Ggdd-mm boljši dober Pppmmi . . .

1 1 Kag . . . Buče buča Sozmi v v Dm noči noč Sozem na na Dt čarovnice čarovnica Sozmt ščitijo ščititi Ggnstm ljudi človek Sommt pred pred Do izgubljenimi izgubljen Pdnzmo dušami duša Sozmo . . .

Ko ko Vd v v Dm družini družina Sozem ne ne L bo biti Gp-pte-n več več L zalege zalega Sozer , , , konec konec Rsn novembra november Somer v v Dm začetku začetek Somem decembra december Somer , , , izkoristimo izkoristiti Ggdspm prvi prvi Kbvmet sončen sončen Ppnmetn dan dan Sometn za za Dt tretiranje tretiranje Soset varoje varoja Sozer z z Do zameglevanjem zameglevanje Soseo . . . To ta Zk-set počnem početi Ggvspe že že L nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr in in Vp spomladi spomladi Rsn nimam imeti Ggnspe-d težav težava Sozmr z z Do varojo varoja Sozeo , , , družine družina Sozmi so biti Gp-stm-n le le L minimalno minimalno Rsn okužene okužen Pdnzmi z z Do njo on Zotzeo in in Vp se se Zp------k hitro hitro Rsn razvijajo razvijati Ggnstm . . . Če če Vd je biti Gp-ste-n vreme vreme Sosei ugodno ugoden Ppnsei , , , se se Zp------k okrog okrog Dr 20. 20. Kav aprila april Somer že že L pojavi pojaviti Ggdste kakšen kakšen Zv-mei roj roj Somei . . . Pažanje pažanje Soset panjev panj Sommr za za Dt ta ta Zk-met čas čas Sometn še še L ne ne L priporočam priporočati Ggnspe . . . Če če Vd pa pa Vp želite želeti Ggnsdm svoje svoj Zp-zmt čebelice čebelica Sozmt toplo toplo Rsn odeti odeti Ggdn že že L oktobra oktober Somer , , , naj naj Vd bo biti Gp-pte-n opaž opaž Somei zračen zračen Ppnmein in in Vp suh suh Ppnmein . . . Moram morati Ggnspe pa pa Vp reči reči Ggdn , , , da da Vd čebele čebela Sozmi zelo zelo Rsn dobro dobro Rsn prenašajo prenašati Ggnstm nizke nizek Ppnzmt temperature temperatura Sozmt in in Vp da da Vd jim on Zotzmd--k je biti Gp-ste-n bolj bolj Rsn potreben potreben Ppnmein svež svež Ppnmein dotok dotok Somei zraka zrak Somer kot kot Vd pa pa Vp pretirana pretiran Ppnzei toplota toplota Sozei . . .

Poletja poletje Sosmi so biti Gp-stm-n razgibana razgiban Pdnsmi . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n čas čas Somei dopustov dopust Sommr , , , letovanj letovanje Sosmr , , , potovanj potovanje Sosmr , , , poležavanja poležavanje Soser na na Dm plažah plaža Sozmm ... ... ... Upokojenci upokojenec Sommi Konovega Konovo Slser pa pa Vp radi rad Rsn hodimo hoditi Ggnspm na na Dt izlete izlet Sommt , , , daljše dolg Pppmmt in in Vp krajše kratek Pppmmt . . . Tokrat tokrat Rsn smo biti Gp-spm-n se se Zp------k odločili odločiti Ggdd-mm , , , da da Vd se se Zp------k ohladimo ohladiti Ggdspm v v Dm Postojnski postojnski Ppnzem jami jama Sozem . . . Vsaj vsaj L enkrat enkrat Rsn , , , če če Vd že že L ne ne L večkrat večkrat Rsn , , , je biti Gp-ste-n vsakdo vsakdo Zc-mei od od Dr nas jaz Zop-mr že že L bil biti Gp-d-em v v Dm tem ta Zk-sem čudovitem čudovit Ppnsem podzemlju podzemlje Sosem , , , pa pa Vp vendar vendar Vp smo biti Gp-spm-n med med Do čudovitimi čudovit Ppnmmo kapniki kapnik Sommo ponovno ponovno Rsn podoživljali podoživljati Ggnd-mm lepoto lepota Sozet narave narava Sozer . . . Iz iz Dr jame jama Sozer smo biti Gp-spm-n se se Zp------k vrnili vrniti Ggdd-mm kot kot Vd prerojeni prerojen Pdnmmi in in Vp si se Zp---d--k ogledali ogledati Ggdd-mm Predjamski predjamski Ppnmetd grad grad Sometn . . . Toliko toliko Rsn lepega lep Ppnser v v Dm enem en Kbzmem dnevu dan Somem . . . Pa pa Vp naj naj L še še L kdo kdo Zv-mei reče reči Ggdste , , , da da Vd naša naš Zspzeim dežela dežela Sozei ni biti Gp-ste-d lepa lep Ppnzei . . . Predsednica predsednica Sozei pododbora pododbor Somer upokojencev upokojenec Sommr Konovega Konovo Slser , , , Ivanka Ivanka Slzei Grobelnik Grobelnik Slzei , , , pa pa Vp nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n povedala povedati Ggdd-ez , , , da da Vd že že L načrtuje načrtovati Ggnste nove nov Ppnmmt izlete izlet Sommt . . .

Jože Jože Slmei Vild Vild Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n rodil roditi Ggvd-em leta leto Soser 1924 1924 Kag v v Dm družini družina Sozem kmečkih kmečki Ppnmmr proletarcev proletarec Sommr v v Dm Murski murski Ppnzem Soboti Sobota Slzem . . . Okolje okolje Sosei v v Dm katerem kateri Zv-sem je biti Gp-ste-n odraščal odraščati Ggnd-em je biti Gp-ste-n tudi tudi L usmerjalo usmerjati Ggnd-es njegovo njegov Zstsetem zanimanje zanimanje Soset za za Dt socialno socialen Ppnset , , , čustveno čustven Ppnset , , , duhovno duhoven Ppnset , , , novinarsko novinarski Ppnset in in Vp kulturno kulturen Ppnset področje področje Soset . . . V v Dm njem on Zotsem se se Zp------k je biti Gp-ste-n izoblikoval izoblikovati Ggdd-em v v Dt osebnost osebnost Sozet z z Do močnim močen Ppnmeo občutkom občutek Someo za za Dt pravičnost pravičnost Sozet , , , poštenost poštenost Sozet in in Vp človečnost človečnost Sozet . . . V v Dm poklicnem poklicen Ppnmem delu delo Sosem je biti Gp-ste-n že že L leta leto Soser 1948 1948 Kag postal postati Ggdd-em urednik urednik Somei pomurskega pomurski Ppnmer časopisa časopis Somer Vestnik vestnik Somei , , , naslednje naslednji Ppnset leto leto Soset je biti Gp-ste-n postal postati Ggdd-em urednik urednik Somei radia radio Somer Maribor Maribor Slmei . . . Leta leto Soser 1954 1954 Kag je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em pobudnik pobudnik Somei oživitve oživitev Sozer tiskarstva tiskarstvo Soser in in Vp založništva založništvo Soser v v Dm Murski murski Ppnzem Soboti Sobota Slzem . . . Do do Dr upokojitve upokojitev Sozer leta leto Soser 1984 1984 Kag pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em dolga dolg Ppnsmt desetletja desetletje Sosmt direktor direktor Somei Tiskarsko tiskarski Ppnsei - - - kartonažnega kartonažen Ppnser in in Vp založniškega založniški Ppnser podjetja podjetje Soser Pomurski pomurski Ppnmeid tisk tisk Somei Murska murski Ppnzei Sobota sobota Slzei . . .

Moj moj Zspmeie prvi prvi Kbvmei cilj cilj Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em preplavati preplavati Ggdn reko reka Sozet Krko Krka Slzet v v Dm enem en Kbzmem kosu kos Somem ( ( ( čez čez Dt sto sto Kbg-mt kilometrov kilometer Sommr ) ) ) . . . Bila biti Gp-d-ez je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn mrzla mrzel Ppnzei voda voda Sozei . . . Potem potem Rsn smo biti Gp-spm-n šli iti Ggvd-mm v v Dt morja morje Sosmt , , , kjer kjer Vd sem biti Gp-spe-n recimo reči Ggdvpm plaval plavati Ggnd-em neprekinjeno neprekinjeno Rsn 160 160 Kag kilometrov kilometer Sommr . . . Sledilo slediti Ggnd-es je biti Gp-ste-n uspešno uspešen Ppnsei postavljanje postavljanje Sosei rekordov rekord Sommr v v Dm jezerih jezero Sosmm . . . Nazadnje nazadnje Rsn sem biti Gp-spe-n šel iti Ggvd-em v v Dt reke reka Sozmt . . . Leta leto Soser 2000 2000 Kag je biti Gp-ste-n prišla priti Ggdd-ez na na Dt vrsto vrsta Sozet Donava Donava Slzei . . . To ta Zk-set plavanje plavanje Soset so biti Gp-stm-n načrtovali načrtovati Ggnd-mm že že L 20 20 Kag let leto Sosmr , , , vendar vendar Vp jo on Zotzet--k nikomur nihče Zl-med ni biti Gp-ste-d uspelo uspeti Ggdd-es preplavati preplavati Ggdn od od Dr izvira izvir Somer do do Dr izliva izliv Somer . . . Jaz jaz Zop-ei sem biti Gp-spe-n uspel uspeti Ggdd-em , , , nato nato Rsn pa pa Vp sem biti Gp-spe-n moral morati Ggnd-em preplavati preplavati Ggdn še še L tri trije Kbgzmt etape etapa Sozmt , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n dosegel doseči Ggdd-em nekaj nekaj Rsn čez čez Dt tri trije Kbgmmt tisoč tisoč Kbg-mt kilometrov kilometer Sommr in in Vp se se Zp------k tako tako Rsn prvič prvič Rsn vpisal vpisati Ggdd-em v v Dt Guinnessovo Guinnessov Psnzet knjigo knjiga Sozet rekordov rekord Sommr . . . Nato nato Rsn sem biti Gp-spe-n nadaljeval nadaljevati Ggnd-em z z Do rekami reka Sozmo Parana Parana Slzei , , , Mississippi Mississippi Slmei in in Vp Jangce Jangce Slmei kiang kiang Slmei . . . « « «

Janez Janez Slmei Žnidaršič Žnidaršič Slmei ob ob Dm vpoklicu vpoklic Somem v v Dm I. I. Krv svetovno svetoven Ppnzet vojno vojna Sozet v v Dm Šempetru Šempeter Slmem na na Dm Krasu Kras Slmem , , , leta leto Soser 1914 1914 Kag . . .

» » » Starost starost Sozei je biti Gp-ste-n bližanje bližanje Sosei koncu konec Somed tvoje tvoj Zsdzere poti pot Sozer , , , bližanje bližanje Sosei koncu konec Somed življenjske življenjski Ppnzer rasti rast Sozer . . . Ampak ampak Vp dokler dokler Vd si biti Gp-sde-n star star Ppnmein , , , lahko lahko Rsn še še L marsikaj marsikaj Zn-set nepostorjenega nepostorjen Ppnser postoriš postoriti Ggdsde . . . Česar kar Zz-ser pač pač L nisi biti Gp-sde-d uspel uspeti Ggdd-em narediti narediti Ggdn v v Dm tem ta Zk-sem , , , ti ti Zod-ed--k je biti Gp-ste-n prihranjeno prihranjen Pdnsei za za Dt naslednje naslednji Ppnset življenje življenje Soset , , , « « « verjame verjeti Ggvste Jolanda Jolanda Slzei . . .

Trije trije Kbgmmi razgrajači razgrajač Sommi iz iz Dr Ljubljane Ljubljana Slzer so biti Gp-stm-n res res Rsn pravi pravi Ppnmmi srčki srček Sommi babice babica Sozer Anice Anica Slzer in in Vp deda ded Somer Mirkota Mirko Slmer . . .

“ “ “ Osrednji osrednji Ppnmeid del del Somei naše naš Zspzerm nove nov Ppnzer pridobitve pridobitev Sozer je biti Gp-ste-n 15 15 Kag metrov meter Sommr visok visok Ppnmein stolp stolp Somei , , , s z Dr katerega kateri Zv-mer smo biti Gp-spm-n za za Dt začetek začetek Sometn speljali speljati Ggdd-mm šest šest Kbg-mt toboganov tobogan Sommr . . . Stolp stolp Somei je biti Gp-ste-n grajen grajen Pdnmein tako tako Rsn , , , da da Vd jih on Zotmmt--k bo biti Gp-pte-n imel imeti Ggnd-em v v Dm končni končen Ppnzem fazi faza Sozem kar kar Rsn 24 24 Kag , , , obstoječim obstoječ Ppnmmd toboganom tobogan Sommd pa pa Vp bomo biti Gp-ppm-n tako tako Rsn lahko lahko Rsn kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr zapored zapored Rsn dodajali dodajati Ggnd-mm nove nov Ppnmmt . . . Čeprav čeprav Vd se se Zp------k radi rad Rsn pohvalimo pohvaliti Ggdspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n naš naš Zspmeim zeleni zelen Ppnmeid tobogan tobogan Somei , , , po po Dm vijugah vijuga Sozmm katerega kateri Zv-mer se se Zp------k kopalci kopalec Sommi lahko lahko Rsn na na Dm obročih obroč Sommm spuščajo spuščati Ggnstm v v Dm dvojcu dvojec Somem , , , največji velik Ppsmeid v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n pokazalo pokazati Ggdd-es , , , da da Vd hitrost hitrost Sozei drčanja drčanje Soser vendarle vendarle Vp ni biti Gp-ste-d tolikšna tolikšen Zk-zei , , , da da Vd se se Zp------k po po Dm njem on Zotmem ne ne L bi biti Gp-g spuščali spuščati Ggnd-mm tudi tudi L dedki dedek Sommi z z Do vnuki vnuk Sommo . . . Veliko veliko Rsn bolj bolj Rsn adrenalinski adrenalinski Ppnmmi so biti Gp-stm-n seveda seveda L rdeči rdeč Ppnmmi tobogani tobogan Sommi , , , vendar vendar Vp smo biti Gp-spm-n veliko veliko Rsn pozornosti pozornost Sozer posvetili posvetiti Ggdd-mm varnosti varnost Sozed naših naš Zspmmrm kopalcev kopalec Sommr , , , za za Dt katere kateri Zv-mmt na na Dm in in Vp ob ob Dm toboganih tobogan Sommm skrbi skrbeti Ggnste naše naš Zspseim ustrezno ustrezno Rsn usposobljeno usposobljen Pdnsei osebje osebje Sosei . . . Najvišja visok Ppszei ploščad ploščad Sozei stolpa stolp Somer , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n ga on Zotmet--k z z Do malce malce Rsn domišljije domišljija Sozer in in Vp upoštevaje upoštevaje Rd našo naš Zspzetm ptujsko ptujski Ppnzet tradicijo tradicija Sozet poimenovali poimenovati Ggdd-mm Korantova Korantov Psnzei kapa kapa Sozei , , , je biti Gp-ste-n tudi tudi L čudovito čudovit Ppnsei razgledišče razgledišče Sosei po po Dm okolici okolica Sozem . . . Okoli okoli Dr stolpa stolp Somer smo biti Gp-spm-n speljali speljati Ggdd-mm tudi tudi L 160 160 Kag metrov meter Sommr dolgo dolg Ppnzet Počasno počasen Ppnzet reko reka Sozet , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem se se Zp------k lahko lahko Rsn naši naš Zspmmim kopalci kopalec Sommi na na Dm obroču obroč Somem brezskrbno brezskrbno Rsn prepustijo prepustiti Ggdstm vodnemu voden Ppnmed toku tok Somed . . .

14. 14. Kav decembra december Somer leta leto Soser 1957. 1957. Kav se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dm sedežu sedež Somem ljubljanske ljubljanski Ppnzer milice milica Sozer dan dan Somei začel začeti Ggdd-em povsem povsem Rsn običajno običajno Rsn . . . Telefon telefon Somei v v Dm stalni stalen Ppnzem službi služba Sozem je biti Gp-ste-n nemo nemo Rsn počival počivati Ggnd-em , , , le le L neka nek Zn-zei ženska ženska Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n zbala zbati Ggdd-ez za za Dt svojega svoj Zp-met moža mož Sometd ter ter Vp poklicala poklicati Ggdd-ez , , , če če Vd morda morda L njen njen Zstmeiez veseljak veseljak Somei ni biti Gp-ste-d priprt priprt Pdnmein zaradi zaradi Dr pijanosti pijanost Sozer , , , saj saj Vp ga on Zotmer--k kljub kljub Dd pozni pozen Ppnzed jutranji jutranji Ppnzed uri ura Sozed še še L ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es od od Dr nikoder nikoder Rsn . . .

- - - začetek začetek Somei služenja služenje Soser vojaškega vojaški Ppnmer roka rok Somer , , , nadomestne nadomesten Ppnzer civilne civilen Ppnzer službe služba Sozer ali ali Vp osnovnega osnoven Ppnser usposabljanja usposabljanje Soser za za Dt rezervno rezerven Ppnzet sestavo sestava Sozet policije policija Sozer upravičenca upravičenec Somer do do Dr družinske družinski Ppnzer pokojnine pokojnina Sozer , , ,

Bistvo bistvo Sosei pohote pohota Sozer je biti Gp-ste-n , , , da da Vd človek človek Somei erotike erotika Sozer ne ne L uporablja uporabljati Ggnste iz iz Dr čustvenega čustven Ppnmer interesa interes Somer do do Dr partnerja partner Somer , , , pač pač L pa pa Vp iz iz Dr erotike erotika Sozer naredi narediti Ggdste nekaj nekaj Zn-set , , , kar kar Zz-sei naj naj L bi biti Gp-g prekrivalo prekrivati Ggnd-es njegove njegov Zstzmtem notranje notranji Ppnzmt bolečine bolečina Sozmt in in Vp mu on Zotmed--k mašilo mašiti Ggnd-es čustvene čustven Ppnzmt praznine praznina Sozmt . . . S z Do tem ta Zk-seo je biti Gp-ste-n erotika erotika Sozei porabljena porabljen Pdnzei in in Vp izrabljena izrabljen Pdnzei za za Dt nekaj nekaj Zn-set povsem povsem Rsn tretjega tretji Kbvser in in Vp na na Dt ta ta Zk-met način način Sometn je biti Gp-ste-n človekova človekov Ppnzei spolnost spolnost Sozei vedno vedno Rsn manj manj Rsn erotika erotika Sozei in in Vp vedno vedno Rsn bolj bolj Rsn neobčutljivo neobčutljiv Ppnsei kravje kravji Ppnsei pehanje pehanje Soset , , , samodokazovanje samodokazovanje Sosei in in Vp demonstriranje demonstriranje Sosei . . . Simbol simbol Somei pohote pohota Sozer - - - krava krava Sozei - - - izraža izražati Ggnste po po Dm eni en Kbzzem strani stran Sozem skrajno skrajen Ppnzet razgaljenost razgaljenost Sozet in in Vp spolno spolen Ppnzet eksplicitnost eksplicitnost Sozet , , , po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem prav prav L ta ta Zk-zei spolnost spolnost Sozei sama sam Ppnzei sebe se Zp---t zanikuje zanikovati Ggnste z z Do neerotično neerotičen Ppnzeo okornostjo okornost Sozeo in in Vp neodzivnostjo neodzivnost Sozeo . . .

Hvalabogu Hvalabogu Somei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n podobno podoben Ppnsei na na Dm vsem ves Zc-mem božjem božji Ppnmem svetu svet Somem . . . Primer primer Somei iz iz Dr zgodovine zgodovina Sozer ? ? ? Spomnil spomniti Ggdd-em sem biti Gp-spe-n se se Zp------k češke češki Ppnzer krize kriza Sozer leta leto Soser 1968 1968 Kag . . .

Z z Do MNZ MNZ Slseo RS RS Slzer smo biti Gp-spm-n poslovali poslovati Ggnd-mm od od Dr septembra september Somer 1991 1991 Kag do do Dr marca marec Somer 1992 1992 Kag . . . Zveza zveza Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez vzpostavljena vzpostavljen Pdnzei prek prek Dr ministra minister Somer Bavčarja Bavčar Slmer , , , njega on Zotmet pa pa Vp sem biti Gp-spe-n spoznal spoznati Ggvd-em v v Dm kabinetu kabinet Somem predsednika predsednik Somer Kučana Kučan Slmer . . . Minister minister Somei Bavčar Bavčar Slmei mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n obljubil obljubiti Ggdd-em pomoč pomoč Sozet pri pri Dm transportu transport Somem skozi skozi Dt Slovenijo Slovenija Slzet , , , pozneje pozno Rsr smo biti Gp-spm-n začeli začeti Ggdd-mm kupovati kupovati Ggnn orožje orožje Soset iz iz Dr skladišč skladišče Sosmr MNZ MNZ Slser RS RS Slzer . . . Prvi prvi Kbvmei oficir oficir Somei za za Dt zvezo zveza Sozet je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em gospod gospod Somei Piber Piber Slmei , , , potem potem Rsn sem biti Gp-spe-n vzpostavil vzpostaviti Ggdd-em korektne korekten Ppnmmt odnose odnos Sommt tudi tudi L z z Do dr. dr. O Miho Miha Slmeo Brejcem Brejc Slmeo , , , direktorjem direktor Someo slovenske slovenski Ppnzer varnostne varnosten Ppnzer službe služba Sozer . . . Kupovali kupovati Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n avtomatsko avtomatski Ppnset , , , polavtomatsko polavtomatski Ppnset orožje orožje Soset , , , mitraljeze mitraljez Sommt , , , pištole pištola Sozmt in in Vp nekaj nekaj Rsn streliva strelivo Soser . . . Vse ves Zc-sei to ta Zk-sei orožje orožje Sosei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es rabljeno rabljen Pdnsei , , , iz iz Dr rezerv rezerva Sozmr MNZ MNZ Slser , , , v v Dm glavnem glaven Ppnsem jugoslovanske jugoslovanski Ppnzer in in Vp ruske ruski Ppnzer izdelave izdelava Sozer , , , celo celo L nemško nemški Ppnsei iz iz Dr druge drug Kbzzer svetovne svetoven Ppnzer vojne vojna Sozer . . . Cene cena Sozmi za za Dt vse ves Zc-set to ta Zk-set orožje orožje Soset so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz natančno natančno Rsn določene določen Pdnzmi , , , v v Dm pogovoru pogovor Somem z z Do ministrom minister Someo Bavčarjem Bavčar Slmeo sem biti Gp-spe-n jih on Zotzmt--k sicer sicer Rsn poskušal poskušati Ggnd-em znižati znižati Ggdn , , , a a Vp brez brez Dr uspeha uspeh Somer . . . Bile biti Gp-d-mz so biti Gp-stm-n od od Dr okoli okoli Dr 250 250 Kag do do Dr 1200 1200 Kag nemških nemški Ppnzmr mark marka Sozmr za za Dt kos kos Sometn , , , odvisno odvisen Ppnsei od od Dr vrste vrsta Sozer orožja orožje Soser . . . Vse ves Zc-set smo biti Gp-spm-n plačali plačati Ggdd-mm z z Do gotovino gotovina Sozeo , , , večinoma večinoma Rsn v v Dm pisarni pisarna Sozem gospoda gospod Somer Mihe Miha Slmer Brejca Brejc Slmer v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem . . .

MED MED Slmei “ “ “ Kakšne kakšen Zv-zmt vse ves Zc-zmt koristi korist Sozmt nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n prinesla prinesti Ggdd-ez pravljica pravljica Sozei o o Dm kristusu kristus Slmem ! ! ! ” ” ”

Policijska policijski Ppnzei zgodba zgodba Sozei o o Dm intervenciji intervencija Sozem in in Vp pridržanju pridržanje Sosem je biti Gp-ste-n seveda seveda L nasprotna nasproten Ppnzei . . . Na na Dm redni reden Ppnzem tiskovni tiskoven Ppnzem konferenci konferenca Sozem policijske policijski Ppnzer uprave uprava Sozer Ljubljana Ljubljana Slzei so biti Gp-stm-n nam jaz Zop-md izročili izročiti Ggdd-mm fotografije fotografija Sozmt policistov policist Somdr , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g ju on Zotmdt--k bili biti Gp-d-mm trije trije Kbgmmi fantje fant Sommi pred pred Do lokalom lokal Someo Breskvar Breskvar Slmei tako tako Rsn močno močno Rsn zbrcali zbrcati Ggdd-mm , , , da da Vd sta biti Gp-std-n zaradi zaradi Dr poškodb poškodba Sozmr morala morati Ggnd-dm na na Dt bolniški bolniški Ppnmetd dopust dopust Sometn . . . Zdravniškega zdravniški Ppnser potrdila potrdilo Soser niso biti Gp-stm-d predložili predložiti Ggdd-mm . . . Na na Dm fotografijah fotografija Sozmm imata imeti Ggnstd-n policista policist Somdi strgane strgan Pdnzmt hlače hlače Sozmt in in Vp z z Do blatom blato Soseo popackani popackan Pdnzdt uniformi uniforma Sozdt . . . Dodatno dodatno Rsn so biti Gp-stm-n nam jaz Zop-md pokazali pokazati Ggdd-mm še še L fotografije fotografija Sozmt s z Do poškodbami poškodba Sozmo na na Dm obrazu obraz Somem policista policist Somer s z Do prebito prebit Pdnzeo ustnico ustnica Sozeo , , , zaradi zaradi Dr česar kar Zz-ser bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es logično logično Rsn pričakovati pričakovati Ggnn vsaj vsaj L nekaj nekaj Rsn krvi kri Sozer na na Dm srajci srajca Sozem . . . Vendar vendar Vp o o Dm krvi kri Sozem ni biti Gp-ste-d ne ne Vp duha duh Somer ne ne Vp sluha sluh Somer . . . Kakšna kakšen Zv-zei je biti Gp-ste-n torej torej Rsn policijska policijski Ppnzei zgodba zgodba Sozei ? ? ? Po po Dm besedah beseda Sozmm Matjaža Matjaž Slmer Šinkovca Šinkovec Slmer , , , načelnika načelnik Somer urada urad Somer uniformirane uniformiran Pdnzer policije policija Sozer , , , je biti Gp-ste-n vse ves Zc-set skupaj skupaj Rsn začel začeti Ggdd-em Matej Matej Slmei , , , ker ker Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n vmešal vmešati Ggdd-em v v Dt uradni uraden Ppnmetd postopek postopek Sometn . . . Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n izredno izredno Rsn moteč moteč Rsn , , , kljub kljub Dd ukazu ukaz Somed se se Zp------k ni biti Gp-ste-d hotel hoteti Ggnd-em odmakniti odmakniti Ggdn , , , zato zato Vp sta biti Gp-std-n ga on Zotmet--k policista policist Somdi z z Do uporabo uporaba Sozeo fizične fizičen Ppnzer sile sila Sozer iz iz Dr lokala lokal Somer odstranila odstraniti Ggdd-dm . . . » » » Ukaz ukaz Sometn policista policist Somer je biti Gp-ste-n treba treba Rsn spoštovati spoštovati Ggnn , , , « « « je biti Gp-ste-n opozoril opozoriti Ggdd-em Šinkovec Šinkovec Slmei in in Vp dodal dodati Ggdd-em , , , da da Vd so biti Gp-stm-n napadi napad Sommi na na Dt policiste policist Sommt čedalje čedalje Rsn pogostejši pogost Pppmmi prav prav L zato zato Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k v v Dt postopke postopek Sommt vmešavajo vmešavati Ggnstm nepovabljene nepovabljen Ppnzmi osebe oseba Sozmi , , , ki ki Vd niso biti Gp-stm-d stranka stranka Sozei v v Dm policijskem policijski Ppnmem postopku postopek Somem . . . Matej Matej Slmei naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em enega en Kbzmet od od Dr policistov policist Somdr udaril udariti Ggdd-em v v Dt obraz obraz Sometn . . . Pristopili pristopiti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n menda menda L še še L drugi drug Kbzmmi gostje gost Sommi lokala lokal Somer in in Vp policistoma policist Somdd pred pred Do lokalom lokal Someo grozili groziti Ggnd-mm , , , ju on Zotmdt--k žalili žaliti Ggnd-mm in in Vp zahtevali zahtevati Ggvd-mm , , , da da Vd Mateja Matej Slmetd spustita spustiti Ggdstd . . . Trije trije Kbgmmi izmed izmed Dr gostov gost Sommr naj naj L bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm policista policist Somdt obkolili obkoliti Ggdd-mm , , , ju on Zotmdt--k začeli začeti Ggdd-mm odrivati odrivati Ggnn , , , ju on Zotmdt--k zbili zbiti Ggdd-mm na na Dt tla tla Sosmt in in Vp zbrcali zbrcati Ggdd-mm . . . Enemu en Kbzmed od od Dr policistov policist Somdr se se Zp------k je biti Gp-ste-n vendarle vendarle Vp uspelo uspeti Ggdd-es prebiti prebiti Ggdn do do Dr marice marica Sozer in in Vp Mateja Matej Slmetd je biti Gp-ste-n skušal skušati Ggnd-em potisniti potisniti Ggdn noter noter Rsn . . . Takrat takrat Rsn naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k bil biti Gp-d-em proti proti Dd njemu on Zotmed zagnal zagnati Ggdd-em Robi Robi Slmei in in Vp mu on Zotmed--k skušal skušati Ggnd-em iz iz Dr rok roka Sozmr iztrgati iztrgati Ggdn avtomobilske avtomobilski Ppnmmt ključe ključ Sommt ter ter Vp ga on Zotmet--k udaril udariti Ggdd-em . . . Policista policist Somdi sta biti Gp-std-n ga on Zotmet--k obvladala obvladati Ggvd-dm in in Vp zaprla zapreti Ggdd-dm v v Dt marico marica Sozet . . . Poklicala poklicati Ggdd-dm sta biti Gp-std-n okrepitev okrepitev Sozet . . . Mladi mlad Ppnmmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k umaknili umakniti Ggdd-mm v v Dt lokal lokal Sometn in in Vp po po Dm Šinkovčevih Šinkovčev Psnzmm besedah beseda Sozmm naj naj L bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm vrata vrata Sosmt zaklenili zakleniti Ggdd-mm , , , nato nato Rsn pa pa Vp jih on Zotsmt--k spet spet Rsn odklenili odkleniti Ggdd-mm in in Vp dopustili dopustiti Ggdd-mm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n policisti policist Sommi opravili opraviti Ggdd-mm varnostni varnosten Ppnmetd pregled pregled Sometn . . . Iz iz Dr lokala lokal Somer so biti Gp-stm-n potegnili potegniti Ggdd-mm Roberta Robert Slmetd in in Vp Marka Mark Slmetd , , , ker ker Vd naj naj L bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm v v Dm njiju on Zotmdm prepoznali prepoznati Ggdd-mm napadalca napadalec Somdt . . . Vsem ves Zc-mmd štirim štirje Kbgmmd fantom fant Sommd so biti Gp-stm-n odvzeli odvzeti Ggdd-mm prostost prostost Sozet zaradi zaradi Dr pridržanja pridržanje Soser do do Dr iztreznitve iztreznitev Sozer . . . Rezultatov rezultat Sommr alkotesta alkotest Somer še še L nimajo imeti Ggnstm-d . . . Pravijo praviti Ggvstm pa pa Vp , , , da da Vd so biti Gp-stm-n fante fant Sommt seznanili seznaniti Ggdd-mm z z Do njihovimi njihov Zstzmom pravicami pravica Sozmo in in Vp jim on Zotmmd--k na na Dt njihovo njihov Zstzetm željo želja Sozet omogočili omogočiti Ggdd-mm tudi tudi L stik stik Sometn z z Do odvetniki odvetnik Sommo . . . Šinkovec Šinkovec Slmei še še L pravi praviti Ggvste , , , da da Vd naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k bili biti Gp-d-mm policisti policist Sommi na na Dt željo želja Sozet mladih mlad Ppnmmr predstavili predstaviti Ggdd-mm z z Do imeni ime Sosmo in in Vp priimki priimek Sommo . . . Zavrača zavračati Ggnste vse ves Zc-zmt obtožbe obtožba Sozmt , , , češ češ L da da Vd naj naj L bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm silo sila Sozet uporabili uporabiti Ggdd-mm tudi tudi L , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm fantje fant Sommi že že L prepeljani prepeljan Pdnmmi na na Dt policijsko policijski Ppnzet postajo postaja Sozet . . . » » » M. M. O V. V. O smo biti Gp-spm-n v v Dm celici celica Sozem res res Rsn vklenili vkleniti Ggdd-mm , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n brcal brcati Ggnd-em v v Dt železna železen Ppnsmt vrata vrata Sosmt ! ! ! « « « Na na Dt vprašanje vprašanje Soset , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n policisti policist Sommi imeli imeti Ggnd-mm le le L nekaj nekaj Rsn blata blato Soser na na Dm uniformi uniforma Sozem , , , Marko Marko Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n dobil dobiti Ggdd-em pretres pretres Sometn možganov možgani Sommr , , , je biti Gp-ste-n odgovoril odgovoriti Ggdd-em : : : » » » Ponudili ponuditi Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n mu on Zotmed--k zdravstveno zdravstven Ppnzet pomoč pomoč Sozet , , , a a Vp je biti Gp-ste-n rekel reči Ggdd-em , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n o o Dm tem ta Zk-sem , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n poškodovan poškodovan Pdnmein , , , odločil odločiti Ggdd-em po po Dm posvetu posvet Somem z z Do odvetnikom odvetnik Someo . . . Policisti policist Sommi imajo imeti Ggnstm-n pravico pravica Sozet uporabiti uporabiti Ggdn prisilna prisilen Ppnsmt sredstva sredstvo Sosmt , , , pa pa Vp ne ne L zato zato Rsn , , , ker ker Vd bi biti Gp-g se se Zp------k želeli želeti Ggnd-mm pretepati pretepati Ggnn , , , ampak ampak Vp ker ker Vd so biti Gp-stm-n postopek postopek Sometn dolžni dolžen Ppnmmi izpeljati izpeljati Ggdn do do Dr konca konec Somer . . . Za za Dt zdaj zdaj Rsn se se Zp------k uporabljajo uporabljati Ggnstm najmilejša mil Ppssmi prisilna prisilen Ppnsmi sredstva sredstvo Sosmi . . . A a Vp ker ker Vd se se Zp------k trend trend Somei napadov napad Sommr nadaljuje nadaljevati Ggnste in in Vp je biti Gp-ste-n postal postati Ggdd-em nacionalni nacionalen Ppnmeid šport šport Somei Slovencev Slovenec Slmmr , , , ne ne L vem vedeti Ggnspe , , , koliko koliko Rsn časa čas Somer bo biti Gp-pte-n še še L tako tako Rsn ... ... ... « « « Ker ker Vd naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em to ta Zk-sei po po Dm Šinkovčevih Šinkovčev Psnzmm besedah beseda Sozmm eden eden Kbzmei letošnjih letošnji Ppnmmr najhujših hud Ppsmmr napadov napad Sommr na na Dt policiste policist Sommt na na Dm ljubljanskem ljubljanski Ppnsem območju območje Sosem , , , je biti Gp-ste-n pravzaprav pravzaprav L čudno čuden Ppnsei , , , da da Vd policisti policist Sommi gostov gost Sommr lokala lokal Somer sploh sploh L niso biti Gp-stm-d popisali popisati Ggdd-mm . . .

Na na Dm severovzhodu severovzhod Somem , , , v v Dm revnejših reven Pppmmm predelih predel Sommm , , , pa pa Vp na na Dm jugu jug Somem , , , okoli okoli Dr Pécsa Pécs Slmer , , , na na Dm jugozahodu jugozahod Somem ... ... ... Najrevnejše reven Ppszmi množice množica Sozmi Romov Rom Slmmr živijo živeti Ggnstm na na Dm severovzhodu severovzhod Somem , , , v v Dm okolici okolica Sozem Miskolca Miskolc Slmer in in Vp Ózda Ózd Slmer , , , nimajo imeti Ggnstm-d dela delo Soser , , , prav prav L tako tako Rsn ne ne L kaže kazati Ggnste , , , da da Vd ga on Zotset--k bodo biti Gp-ptm-n kaj kaj Rsn kmalu kmalu Rsn dobili dobiti Ggdd-mm , , , med med Do brezposelnimi brezposeln Ppnmmo bodo biti Gp-ptm-n med med Do zadnjimi zadnji Ppnmmo , , , ki ki Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n zaposlili zaposliti Ggdd-mm . . . Sicer sicer Vp pa pa Vp poglejva pogledati Ggdvpd , , , kdo kdo Zv-mei dela delati Ggnste tukaj tukaj Rsn na na Dm gradbišču gradbišče Sosem : : : 80 80 Kag % % % delavcev delavec Sommr , , , ki ki Vd opravljajo opravljati Ggnstm najtežja težek Ppssmt , , , najbolj najbolj Rsn umazana umazan Ppnsmt in in Vp neprijetna neprijeten Ppnsmt dela delo Sosmt , , , je biti Gp-ste-n Romov Rom Slmmr . . . Prav prav L tako tako Rsn kot kot Vd so biti Gp-stm-n v v Dm ZDA ZDA Slzmm smetarji smetar Sommi črnci črnec Sommi . . .

Nihče nihče Zl-mei ne ne L bo biti Gp-pte-n oporekal oporekati Ggnd-em temu ta Zk-sed , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Slovenijo Slovenija Slzet zlahka zlahka Rsn mogoče mogoče Rsn označiti označiti Ggdn kot kot Vd najbolj najbolj Rsn stabilno stabilen Ppnzet od od Dr šestih šest Kbg-mr republik republika Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n nekoč nekoč Rsn sestavljale sestavljati Ggnd-mz na na Dt propad propad Sometn obsojeno obsojen Pdnzet jugoslovansko jugoslovanski Ppnzet federacijo federacija Sozet , , , kar kar Zz-sei sicer sicer Rsn , , , kot kot Vd si se Zp---d--k boste biti Gp-pdm-n mislili misliti Ggnd-mm , , , ne ne L pove povedati Ggdste kaj kaj Rsn dosti dosti Rsn . . . A a Vp ko ko Vd je biti Gp-ste-n pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo padla pasti Ggvd-ez slovenska slovenski Ppnzei vlada vlada Sozei , , , potem potem Rsn ko ko Vd je biti Gp-ste-n del del Somei njene njen Zstzerez koalicije koalicija Sozer malce malce Rsn zamenjal zamenjati Ggdd-em strani stran Sozmt , , , so biti Gp-stm-n običajno običajno Rsn živčni živčen Ppnmmi opazovalci opazovalec Sommi Balkana Balkan Slmer komajda komajda Rsn trenili treniti Ggdd-mm z z Do očesom oko Soseo . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser pa pa Vp je biti Gp-ste-n človek človek Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm Evropi Evropa Slzem na na Dm drugem drug Kbzsem mestu mesto Sosem po po Dm trajanju trajanje Sosem vodenja vodenje Soser vlade vlada Sozer ( ( ( islandski islandski Ppnmeid David David Slmei Oddsson Oddsson Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n na na Dm tem ta Zk-mem vročem vroč Ppnmem položaju položaj Somem skorajda skorajda L devet devet Kbg-mt let leto Sosmr , , , ga on Zotmet--k prehiteva prehitevati Ggnste za za Dt eno en Kbzset leto leto Soset ) ) ) , , , videti videti Ggvn odločen odločen Ppnmein , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n zmagal zmagati Ggdd-em na na Dm svojih svoj Zp-zmm tretjih tretji Kbvzmm zaporednih zaporeden Ppnzmm volitvah volitev Sozmm . . . Če če Vd si se Zp---d--k glavna glaven Ppnzei opozicijska opozicijski Ppnzei skupina skupina Sozei v v Dm parlamentu parlament Somem ne ne L bo biti Gp-pte-n priskrbela priskrbeti Ggdd-ez dovolj dovolj Rsn glasov glas Sommr in in Vp postavila postaviti Ggdd-ez na na Dt oblast oblast Sozet svojega svoj Zp-mer kandidata kandidat Somer , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g Slovenci Slovenec Slmmi morali morati Ggnd-mm oditi oditi Ggdn na na Dt volišča volišče Sosmt pred pred Do jesenjo jesen Sozeo , , , potem potem Rsn je biti Gp-ste-n Janez Janez Slmei Drnovšek Drnovšek Slmei odločen odločen Ppnmein , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n obnovil obnoviti Ggdd-em svojo svoj Zp-zet oblast oblast Sozet v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . .

Zato zato Vp smo biti Gp-spm-n z z Do nekaterimi nekateri Zn-mmo domačimi domač Ppnmmo in in Vp tujimi tuj Ppnmmo kolegi kolega Sommo odšli oditi Ggdd-mm na na Dt pivo pivo Soset . . . Definitivno definitivno Rsn , , , nič nič Rsn kave kava Sozer ! ! ! Tolažilo tolažiti Ggnd-es nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n spoznanje spoznanje Sosei , , , da da Vd so biti Gp-stm-n skrbi skrb Sozmi , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k ima imeti Ggnste-n predsedujoča predsedujoč Ppnzei država država Sozei v v Dm EU EU Slzem kot kot Vd gostiteljica gostiteljica Sozei rednega reden Ppnser polletnega polleten Ppnser srečanja srečanje Soser političnih političen Ppnsmr vodstev vodstvo Sosmr držav država Sozmr članic članica Sozmr EU EU Slzer , , , kar kar Zz-sei zadeva zadevati Ggnste Slovenijo Slovenija Slzet , , , še še L daleč daleč Rsn . . .

Velika velik Ppnzei Britanija Britanija Slzei in in Vp Španija Španija Slzei sta biti Gp-std-n se se Zp------k sporazumeli sporazumeti Ggdd-dz o o Dm pogojih pogoj Sommm za za Dt bančne bančen Ppnzmt in in Vp zavarovalniške zavarovalniški Ppnzmt družbe družba Sozmt s z Do sedežem sedež Someo v v Dm Gibraltarju Gibraltar Slmem , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n lahko lahko Rsn prodajale prodajati Ggnd-mz svoje svoj Zp-mmt produkte produkt Sommt v v Dm Evropski evropski Ppnzem uniji unija Sozem , , , ter ter Vp za za Dt splošno splošen Ppnset evropsko evropski Ppnset priznanje priznanje Soset tamkajšnjih tamkajšnji Ppnzmr osebnih oseben Ppnzmr izkaznic izkaznica Sozmr . . . Tako tako Rsn bo biti Gp-pte-n omogočen omogočen Pdnmein sprejem sprejem Somei novega nov Ppnmer zakona zakon Somer Unije unija Sozer o o Dm prevzemu prevzem Somem , , , Velika velik Ppnzei Britanija Britanija Slzei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n lahko lahko Rsn bolj bolj Rsn sprejemala sprejemati Ggnd-ez politiko politika Sozet odprtih odprt Pdnzmr meja meja Sozmr Unije unija Sozer . . .

Združene združen Pdnzmi države država Sozmi so biti Gp-stm-n prodale prodati Ggdd-mz izstrel izstrel Np ke ke Np in in Vp radar radar Sometn Tajvanu Tajvan Slmed , , , zadržale zadržati Ggdd-mz pa pa Vp so biti Gp-stm-n prodajo prodaja Sozet štirih štirje Kbgmmr rušilcev rušilec Sommr , , , za za Dt katere kateri Zv-mmt so biti Gp-stm-n prosili prositi Ggvd-mm Tajvanci Tajvanec Slmmi . . . Kitajska Kitajska Slzei , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n Tajvan Tajvan Slmetn za za Dt svojo svoj Zp-zet uporniško uporniški Ppnzet provinco provinca Sozet , , , je biti Gp-ste-n dejala dejati Ggdd-ez , , , da da Vd vsaka vsak Zc-zei prodaja prodaja Sozei orožja orožje Soser » » » podžiga podžigati Ggnste aroganco aroganca Sozet tajvanskih tajvanski Ppnzmr osamosvojitvenih osamosvojitven Ppnzmr sil sila Sozmr « « « . . .

2 2 Kag . . . SKL SKL Slzei ( ( ( M M O ) ) ) - - - vzhod vzhod Somei , , , 9. 9. Kav krog krog Somei - - - Celje Celje Slsei : : : Celje Celje Slsei - - - BP BP Slmei 93 93 Kag Kamnik Kamnik Slmei , , , Zreče Zreče Slzmi : : : Rogla Rogla Slzei Atras Atras Slmei - - - Bistrica Bistrica Slzei , , , Šoštanj Šoštanj Slmei : : : Elektra Elektra Slzei - - - Maribor Maribor Slmei , , , Maribor Maribor Slmei : : : Slivnica Slivnica Slzei - - - Plima plima Sozei Prebold Prebold Slmei . . .

Celje Celje Slsei : : : Ekipa ekipa Sozei Gradisa Gradis Slmer ( ( ( Petrovič Petrovič Slmei , , , Pusovnik Pusovnik Slmei , , , Polavder Polavder Slmei , , , Senič Senič Slmei , , , Cvikl Cvikl Slmei , , , Kobale Kobale Slmei , , , Koštomaj Koštomaj Slmei , , , Jazbec Jazbec Slmei , , , Trobiš Trobiš Slmei in in Vp Džakovič Džakovič Slmei ) ) ) je biti Gp-ste-n zmagovalec zmagovalec Somei košarkarskega košarkarski Ppnser tekmovanja tekmovanje Soser pod pod Do okriljem okrilje Soseo ŠZ ŠZ Slmei Celje Celje Slsei . . . Drugo drug Kbzset mesto mesto Soset je biti Gp-ste-n zasedel zasesti Ggdd-em Izletnik izletnik Somei , , , tretje tretji Kbvset pa pa Vp Kovinotehna Kovinotehna Slzei . . . Novo nov Ppnsei prvenstvo prvenstvo Sosei se se Zp------k prične pričeti Ggdste marca marec Somer prihodnje prihodnji Ppnset leto leto Soset . . .

V v Dm tretjem tretji Kbvmem odstavku odstavek Somem 31. 31. Kav člena člen Somer se se Zp------k besede beseda Sozmi " " " sprememba sprememba Sozei namembnosti namembnost Sozer , , , prenova prenova Sozei , , , izboljšave izboljšava Sozmi " " " črtajo črtati Ggvstm . . .

V v Dm primerjavi primerjava Sozem s z Do podobnimi podoben Ppnmmo programi program Sommo se se Zp------k da dati Ggdste s z Do programom program Someo MAX MAX Slmei v v Dm dosti dosti Rsn krajšem kratek Pppmem času čas Somem narediti narediti Ggdn dosti dosti Rsn več veliko Rsr . . . Ne ne L zaradi zaradi Dr hitrosti hitrost Sozer senčenja senčenje Soser , , , ki ki Vd pravzaprav pravzaprav L niti niti L ni biti Gp-ste-d tako tako Rsn pomembna pomemben Ppnzei ( ( ( saj saj Vp so biti Gp-stm-n noči noč Sozmi za za Dt računanje računanje Soset dovolj dovolj Rsn dolge dolg Ppnzmi ) ) ) , , , bolj bolj Rsn zaradi zaradi Dr izredne izreden Ppnzer odzivnosti odzivnost Sozer in in Vp interaktivnosti interaktivnost Sozer . . . Precej precej Rsn zaslug zasluga Sozmr za za Dt odzivnost odzivnost Sozet lahko lahko Rsn pripišemo pripisati Ggdspm resnično resnično Rsn hitrim hiter Ppnmmd grafičnim grafičen Ppnmmd gonilnikom gonilnik Sommd Heidi Heidi Slzei , , , ki ki Vd komunicirajo komunicirati Ggnstm s z Do sistemskim sistemski Ppnmeo OpenGL OpenGL Slmeo , , , vendar vendar Vp mora morati Ggnste biti biti Gp-n vmes vmes Rsn tudi tudi L še še L kaka kak Zv-zei čarovnija čarovnija Sozei isto isti Zn-set prizorišče prizorišče Soset smo biti Gp-spm-n v v Dm sorodnih soroden Ppnmmm programih program Sommm z z Do miško miška Sozeo » » » vrteli vrteti Ggnd-mm « « « kar kar Rsn nekajkrat nekajkrat Rsn počasneje počasi Rsr . . . Prav prav L tako tako Rsn se se Zp------k razlike razlika Sozmi med med Do programskim programski Ppnseo in in Vp strojnim strojen Ppnseo pospeševanjem pospeševanje Soseo 3D 3D Somei grafike grafika Sozer ( ( ( na na Dm eni en Kbzzem strani stran Sozem smo biti Gp-spm-n imeli imeti Ggnd-mm standarden standarden Ppnmetn 2D 2D Somei pospeševalnik pospeševalnik Sometn z z Do 2 2 Kag MB MB O VRAM VRAM Slmei in in Vp čipom čip Someo S3 S3 N 986 986 Kag , , , na na Dm drugi drug Kbzzem pa pa Vp 3D 3D Somei pospeševalnik pospeševalnik Sometn ELSA ELSA Slmei GLoria GLoria Slzei s z Do 4 4 Kag + + + 8 8 Kag MB MB O pomnilnika pomnilnik Somer in in Vp procesorjem procesor Someo Glint Glint Slmei , , , ki ki Vd zmore zmoči Ggdste prikazati prikazati Ggdn 300.000 300.000 Kag osenčenih osenčen Pdnmmr poligonov poligon Sommr na na Dt sekundo sekunda Sozet ) ) ) niso biti Gp-stm-d pokazale pokazati Ggdd-mz takoj takoj Rsn , , , ampak ampak Vp šele šele L ko ko Vd smo biti Gp-spm-n prizorišče prizorišče Soset dovolj dovolj Rsn zapacali zapacati Ggdd-mm s z Do predmeti predmet Sommo , , , teksturami tekstura Sozmo in in Vp izvori izvor Sommo svetlobe svetloba Sozer . . . Ko ko Vd smo biti Gp-spm-n že že L pri pri Dm procesorju procesor Somem Glint Glint Slmei ta ta Zk-mei ima imeti Ggnste-n sicer sicer Rsn res res Rsn najhitrejši hiter Ppsmeid OpenGL OpenGL Slmetn , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn žalostno žalosten Ppnsei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei hkrati hkrati Rsn edini edin Ppnmeid gonilnik gonilnik Somei za za Dt grafične grafičen Ppnzmt kartice kartica Sozmt , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n programu program Somed priložen priložen Pdnmein . . . Pričakovali pričakovati Ggnd-mm bi biti Gp-g , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n priložili priložiti Ggdd-mm vsaj vsaj L še še L gonilnik gonilnik Sometn , , , ki ki Vd bi biti Gp-g izkoriščal izkoriščati Ggnd-em tisti tisti Zk-met OpenGL OpenGL Slmetn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k sistem sistem Somei ponuja ponujati Ggnste ( ( ( na na Dm trgu trg Somem je biti Gp-ste-n že že L precej precej Rsn kartic kartica Sozmr , , , združljivih združljiv Ppnzmr z z Do OpenGL OpenGL Slmeo ) ) ) , , , ne ne L pa pa Vp da da Vd se se Zp------k , , , če če Vd ni biti Gp-ste-d Glinta Glinta Slzei , , , program program Somei začne začeti Ggdste kujati kujati Ggnn in in Vp preklopi preklopiti Ggdste v v Dt programsko programski Ppnset posnemanje posnemanje Soset . . . Verjetno verjetno Rsn zveni zveneti Ggvste zapleteno zapleteno Rsn , , , ampak ampak Vp delovalo delovati Ggnd-es bi biti Gp-g hitreje hitro Rsr . . . Nadalje nadalje Rsn je biti Gp-ste-n tu tu Rsn predmetna predmeten Ppnzei usmerjenost usmerjenost Sozei , , , ki ki Vd omogoča omogočati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k » » » vračamo vračati Ggnspm v v Dt preteklost preteklost Sozet « « « in in Vp odpravljamo odpravljati Ggnspm napake napaka Sozmt . . . In in Vp ne ne L nazadnje nazadnje Rsn , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n po po Dm našem naš Zspsemm mnenju mnenje Sosem prav prav L to ta Zk-sei najpomembnejše pomemben Ppssei : : : odprtost odprtost Sozei programa program Somer . . . Če če Vd je biti Gp-ste-n 3D 3D Somei Studio studio Somei že že L prej prej Rsn slovel sloveti Ggnd-em po po Dm odprtosti odprtost Sozem , , , so biti Gp-stm-n sedaj sedaj Rsn njegove njegov Zstzmiem možnosti možnost Sozmi še še L večje velik Pppzmi , , , saj saj Vp lahko lahko Rsn priključni priključen Ppnmetd ( ( ( plug plug Np - - - in in Np ) ) ) dodatek dodatek Sometn vklopimo vklopiti Ggdspm praktično praktično Rsn kamorkoli kamorkoli Rsn . . . Edino edini Ppnsei vprašanje vprašanje Sosei , , , ki ki Vd si se Zp---d--k ga on Zotset--k glede glede Dr tega ta Zk-ser lahko lahko Rsn zastavimo zastaviti Ggdspm , , , je biti Gp-ste-n naslednje naslednji Ppnsei : : : Kdaj kdaj Rsn bodo biti Gp-ptm-n dodatki dodatek Sommi dostopni dostopen Ppnmmi , , , kako kako Rsn dobri dober Ppnmmi bodo biti Gp-ptm-n in in Vp koliko koliko Rsn jih on Zotmmr--k bo biti Gp-pte-n prišlo priti Ggdd-es na na Dt trg trg Sometn ? ? ? Autodesk Autodesk Slmei oziroma oziroma Vp Kinetix Kinetix Slmei jih on Zotmmt--k sicer sicer Rsn precej precej Rsn ponujata ponujati Ggnstd ( ( ( ob ob Dm registraciji registracija Sozem programa program Somer uporabnik uporabnik Somei prejme prejeti Ggdste še še L dokumentacijo dokumentacija Sozet za za Dt razvoj razvoj Sometn programov program Sommr SDK SDK Slmei ) ) ) , , , vendar vendar Vp bo biti Gp-pte-n verjetno verjetno Rsn treba treba Rsn počakati počakati Ggdn na na Dt večje velik Pppmmt izdelovalce izdelovalec Sommt dodatkov dodatek Sommr . . . Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n program program Somei ta ta Zk-met hip hip Sometn nekaj nekaj Zn-sei najboljšega dober Ppsser , , , kar kar Zz-sei lahko lahko Rsn deluje delovati Ggnste v v Dm vašem vaš Zsdmemm PC PC Somei , , , in in Vp se se Zp------k mu on Zotmed--k tudi tudi L pred pred Do programi program Sommo iz iz Dr delovnih deloven Ppnzmr postaj postaja Sozmr ni biti Gp-ste-d treba treba Rsn skrivati skrivati Ggnn , , , bodo biti Gp-ptm-n druge drug Kbzzmi programske programski Ppnzmi hiše hiša Sozmi verjetno verjetno Rsn kmalu kmalu Rsn vrnile vrniti Ggdd-mz udarec udarec Sometn . . . Za za Dt uporabnike uporabnik Sommt je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei odlično odličen Ppnsei , , , za za Dt MAX MAX Slmetn pa pa Vp malo malo Rsn manj manj Rsn . . . Uspel uspeti Ggdd-em ali ali Vp padel pasti Ggvd-em bo biti Gp-pte-n zaradi zaradi Dr dodatkov dodatek Sommr . . .

WEB2-104 WEB2-104 N . . . A a M ? ? ? ? ? ? 847 847 Kag KB KB O OS OS Slmei / / / 2 2 Kag HTTPD HTTPD Slmei 1.04 1.04 Kag Web web Somei Server server Somei . . .

Fotoaparatu fotoaparat Somed še še L najbolj najbolj Rsn zamerimo zameriti Ggdspm slabe slab Ppnmmt algoritme algoritem Sommt za za Dt nastavljanje nastavljanje Soset osvetlitve osvetlitev Sozer . . . Tudi tudi L zanj zame Zotmet--z pa pa Vp velja veljati Ggnste , , , da da Vd za za Dt enak enak Zn-met denar denar Sometn dobimo dobiti Ggdspm zelo zelo Rsn dober dober Ppnmetn klasičen klasičen Ppnmetn fotoaparat fotoaparat Sometn , , , zato zato Vp se se Zp------k bo biti Gp-pte-n najbrž najbrž L le le L redko redko Rsn kdo kdo Zv-mei odločil odločiti Ggdd-em za za Dt nakup nakup Sometn elektronske elektronski Ppnzer inačice inačica Sozer . . .

Poiščimo poiskati Ggdvpm na na Dm tej ta Zk-zem sliki slika Sozem besedo beseda Sozet kan kan Somei . . . Pri pri Dm okaču okač Somem moramo morati Ggnspm levo levo Rsn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n kan kan Somei pred pred Do njim on Zotmeo . . . Pri pri Dm draču drač Somem zavijemo zaviti Ggdspm desno desno Rsn in in Vp naletimo naleteti Ggdspm na na Dt kan kan Sometn . . . Kaj kaj Zv-sei pa pa Vp talige talige Sozmi ? ? ? Pri pri Dm okaču okač Somem gremo iti Ggvspm desno desno Rsn , , , pri pri Dm spaziti spaziti Ggdn tudi tudi L , , , pri pri Dm važi važiti Ggnste in in Vp vdilj vdilj Rsn levo levi Rsn … … … in in Vp pademo pasti Ggvspm z z Dr drevesa drevo Soser ! ! ! To ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste dvoje dvoje Kbdset : : : da da Vd talig talige Sozmr ni biti Gp-ste-d v v Dm drevesu drevo Sosem in in Vp da da Vd jih on Zotzmt--k moramo morati Ggnspm , , , če če Vd jih on Zotzmt--k hočemo hoteti Ggnspm-n dodati dodati Ggdn , , , zapeljati zapeljati Ggdn levo levo Rsn od od Dr vdilj vdilj Rsn . . . Kaj kaj Zv-sei se se Zp------k zgodi zgoditi Ggdste po po Dm dodajanju dodajanje Sosem ? ? ? Vdilj vdilj Rsn ima imeti Ggnste-n le le L enega en Kbzmet sina sin Sometd je biti Gp-ste-n tako tak Zk-sei drevo drevo Sosei še še L dvojiško dvojiški Ppnsei ? ? ? Je biti Gp-ste-n , , , v v Dm dvojiških dvojiški Ppnsmm drevesih drevo Sosmm dopuščamo dopuščati Ggnspm tudi tudi L taka tak Zk-smt vozlišča vozlišče Sosmt , , , sicer sicer Vp bi biti Gp-g bila biti Gp-d-dm dovoljena dovoljen Pdnsmi le le L dvojiška dvojiški Ppnsmi drevesa drevo Sosmi z z Do 2n 2n N 1 1 Kag vozlišči vozlišče Sosmo . . . Drugačnega drugačen Ppnser števila število Soser vozlišč vozlišče Sosmr ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn razporediti razporediti Ggdn tako tako Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g imel imeti Ggnd-em vsak vsak Zc-mei oče oče Somei natanko natanko Rsn dva dva Kbgmdt sinova sin Somdt . . .

Prebral prebrati Ggdd-em sem biti Gp-spe-n vaš vaš Zsdmetm članek članek Sometn o o Dm Telekomu Telekom Slmem in in Vp SiOLU SiOL Slmem ! ! ! Kako kako Rsn prav prav Rsn imate imeti Ggnsdm-n . . . Tudi tudi L sam sam Ppnmein sem biti Gp-spe-n

Zamisel zamisel Sozei je biti Gp-ste-n stara star Ppnzei najmanj najmanj Rsn toliko toliko Rsn kakor kakor Vd arabska arabski Ppnzei pravljica pravljica Sozei z z Dr začetka začetek Somer tega ta Zk-ser pisanja pisanje Soser . . . Ukazovanje ukazovanje Sosei napravam naprava Sozmd ali ali Vp predmetom predmet Sommd z z Do glasom glas Someo je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es sprva sprva Rsn seveda seveda L povezano povezan Pdnsei s z Do čarobnimi čaroben Ppnzmo sposobnostmi sposobnost Sozmo , , , bodisi bodisi Vp naprave naprava Sozer ali ali Vp ukazovalca ukazovalec Somer . . . Kar kar Zz-sei se se Zp------k povsem povsem Rsn sklada skladati Ggnste s z Do trditvijo trditev Sozeo pisca pisec Somer znanstvene znanstven Ppnzer fantastike fantastika Sozer Arthurja Arthur Slmer C. C. O Clarka Clark Slmer ( ( ( ki ki Vd je biti Gp-ste-n , , , med med Do drugim drug Kbzseo , , , napisal napisati Ggdd-em kratko kratek Ppnzet zgodbo zgodba Sozet , , , po po Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em posnet posnet Pdnmein prej prej Rsn omenjeni omenjen Pdnmeid film film Somei z z Do računalnikom računalnik Someo HAL HAL Slmei kot kot Vd glavnim glaven Ppnmeo negativcem negativec Someo ) ) ) , , , ki ki Vd pravi praviti Ggvste , , , da da Vd nobene noben Zl-zer dovolj dovolj Rsn razvite razvit Pdnzer tehnologije tehnologija Sozer ne ne L moremo moči Ggnspm ločiti ločiti Ggvn od od Dr čarovnije čarovnija Sozer . . . Če če Vd skalo skala Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n z z Do glasom glas Someo premaknil premakniti Ggdd-em Ali Ali Slmei Baba Baba Slmei , , , opazujemo opazovati Ggnspm od od Dr daleč daleč Rsn , , , nikakor nikakor Rsn ne ne L moremo moči Ggnspm vedeti vedeti Ggnn , , , ali ali Vp jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n premaknila premakniti Ggdd-ez čarovnija čarovnija Sozei ali ali Vp vgrajeni vgrajen Pdnmein mehanizem mehanizem Somei s z Do sposobnostjo sposobnost Sozeo prepoznave prepoznava Sozer govora govor Somer . . . Pri pri Dm IBM IBM Slmei so biti Gp-stm-n morda morda L hoteli hoteti Ggnd-mm z z Do imenom ime Soseo svojega svoj Zp-mer novega nov Ppnmer operacijskega operacijski Ppnmer sistema sistem Somer povedati povedati Ggdn , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n njegove njegov Zstzmiem sposobnosti sposobnost Sozmi videti videti Ggvn čarobne čaroben Ppnzmi . . .

Če če Vd za za Dt Applove Applov Psnmmt modele model Sommt Power Power Slmei Macintosh Macintosh Slmei velja veljati Ggnste , , , da da Vd imajo imeti Ggnstm-n zmogljivosti zmogljivost Sozmt AV AV Slmei ( ( ( AvdioVideo AvdioVideo Slmei ) ) ) , , , velja veljati Ggnste za za Dt modele model Sommt podjetja podjetje Soser Power Power Slmei Computing Computing Slmei ravno ravno L nasprotno nasproten Ppnsei , , , kar kar Zz-sei pa pa Vp v v Dm bistvu bistvo Sosem spoh spoh Nt ni biti Gp-ste-d moteče moteč Ppnsei , , , saj saj Vp jih on Zotmmr--k večina večina Sozei ljudi človek Sommr tako tako Rsn ali ali Vp tako tako Rsn ne ne L uporablja uporabljati Ggnste . . . A a Vp kaj kaj Zv-set sploh sploh L razumemo razumeti Ggvspm pod pod Do pojmom pojem Someo zmogljivosti zmogljivost Sozmi AV AV Slmei ? ? ? Pri pri Dm Applu Apple Slmem to ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd imajo imeti Ggnstm-n modeli model Sommi avdio avdio Somei vhod vhod Sometn in in Vp izhod izhod Sometn kakovosti kakovost Sozer CD CD Somei ter ter Vp video video Somei izhod izhod Sometn PAL PAL Slmei . . . Drugačno drugačen Ppnzet razlago razlaga Sozet imata imeti Ggnstd-n le le L modela model Somdi 7600 7600 Kag ( ( ( namesto namesto Dr video video Somei izhoda izhod Somer PAL PAL Slmei ima imeti Ggnste-n video video Somei vhod vhod Sometn PAL PAL Slmei ) ) ) in in Vp 8500 8500 Kag ( ( ( ima imeti Ggnste-n video video Somei vhod vhod Sometn in in Vp izhod izhod Sometn PAL PAL Slmei ) ) ) . . . Ker ker Vd modeli model Sommi podjetja podjetje Soser Power Power Slmei Computing Computing Slmei nimajo imeti Ggnstm-d video video Somei vhoda vhod Somer ali ali Vp izhoda izhod Somer PAL PAL Slmei , , , pri pri Dm teh ta Zk-mmm modelih model Sommm pač pač L ne ne L moremo moči Ggnspm govoriti govoriti Ggnn o o Dm zmogljivostih zmogljivost Sozmm AV AV Slmei . . . Imajo imeti Ggnstm-n pa pa Vp 44,1 44,1 Kag KHz kHz O 16 16 Kag - - - bitni biten Ppnmetd stereo stereo Somei vhod vhod Sometn / / / izhod izhod Sometn kakovosti kakovost Sozer CD CD Somei , , , vgrajen vgrajen Pdnmetn zvočnik zvočnik Sometn ter ter Vp priključek priključek Sometn za za Dt mikrofon mikrofon Sometn in in Vp slušalke slušalka Sozmt . . .

Intel Intel Slmei je biti Gp-ste-n napovedal napovedati Ggdd-em nove nov Ppnmmt gonilnike gonilnik Sommt za za Dt svoje svoj Zp-zmt omrežne omrežen Ppnzmt kartice kartica Sozmt , , , ki ki Vd omogočajo omogočati Ggnstm upraviteljem upravitelj Sommd včitavanje včitavanje Soset novih nov Ppnzmr mikrokod mikrokoda Sozmr v v Dt kartice kartica Sozmt brez brez Dr odpiranja odpiranje Soser računalnika računalnik Somer in in Vp ročnega ročen Ppnser spreminjanja spreminjanje Soser kartic kartica Sozmr . . .

Le le L korak korak Sometn za za Do njim on Zotmeo je biti Gp-ste-n Proline Proline Slmei Cyrix Cyrix Slmei P166 P166 N + + + , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n nekoliko nekoliko Rsn večji velik Pppmetd Quantumov Quantumov Psnmet disk disk Sometn z z Do 1,7 1,7 Kag GB GB O , , , hitrejšo hiter Pppzet grafično grafičen Ppnzet kartico kartica Sozet Diamond Diamond Slmei Stealth Stealth Slmei 64 64 Kag Video video Somei 3200 3200 Kag z z Do 2 2 Kag MB MB O VRAM VRAM Slmei in in Vp zmogljivejšo zmogljiv Pppzet 6x 6x N enoto enota Sozet CD CD Somei - - - ROM ROM Somei Mitsumi Mitsumi Slmei . . . Pri pri Dm merjenju merjenje Sosem hitrosti hitrost Sozer je biti Gp-ste-n ta ta Zk-mei 133 133 Kag - - - megaherčni megaherčen Ppnmeid procesor procesor Somei dosegal dosegati Ggnd-em enake enak Zn-mmt rezultate rezultat Sommt kakor kakor Vd manjši majhen Pppmeid model model Somei , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n kar kar Rsn za za Dt 70.000 70.000 Kag tolarjev tolar Sommr dražji drag Pppmeid . . .

Med med Do tujimi tuj Ppnmmo izdelovalci izdelovalec Sommo AST AST Slmei ponuja ponujati Ggnste Bravo bravo Sometn MS MS Slmetn - - - T T Slmetn 6150 6150 Kag , , , ki ki Vd temelji temeljiti Ggnste na na Dm 150 150 Kag - - - megaherčni megaherčen Ppnzem različici različica Sozem procesorja procesor Somer Pentium Pentium Slmei Pro pro Somei . . . Računalnik računalnik Somei je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn v v Dm mini mini Somei stolpu stolp Somem , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n ta ta Zk-mei nekoliko nekoliko Rsn širši širok Pppmeid in in Vp odločno odločno Rsn težji težek Pppmeid od od Dr značilnega značilen Ppnmer računalnika računalnik Somer v v Dm podobnem podoben Ppnsem ohišju ohišje Sosem . . . Pod pod Do pokrovom pokrov Someo najdemo najti Ggdspm 32 32 Kag MB MB O RAM RAM Slmei , , , Maxtorjev Maxtorjev Psnmet disk disk Sometn velikosti velikost Sozer 1,7 1,7 Kag GB GB O , , , grafično grafičen Ppnzet kartico kartica Sozet Graphic Graphic Slmei Pro pro Somei Turbo turbo Somei podjetja podjetje Soser ATI ATI Slmei s z Do 4 4 Kag MB MB O VRAM VRAM Slmei , , , 4x 4x N enoto enota Sozet CD CD Somei - - - ROM Rom Slmei Toshiba Toshiba Slzei in in Vp 16 16 Kag - - - bitno biten Ppnzet zvočno zvočen Ppnzet kartico kartica Sozet . . . Kar kar Zz-sei zadeva zadevati Ggnste zmogljivost zmogljivost Sozet , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em računalnik računalnik Somei hiter hiter Ppnmein , , , vendar vendar Vp ne ne L med med Do najhitrejšimi hiter Ppsmmo . . . Ima imeti Ggnste-n pa pa Vp zato zato Vp sorazmerno sorazmerno Rsn ugodno ugoden Ppnzet ceno cena Sozet . . .

Jeseni jeseni Rsn naj naj L bi biti Gp-g Microsoft Microsoft Slmei predstavil predstaviti Ggdd-em novo nov Ppnzet , , , precej precej Rsn izboljšano izboljšan Pdnzet različico različica Sozet jezika jezik Somer Visual Visual Slmei Basic Basic Slmei for for Nj Applications Applications Nj ( ( ( VBA VBA Slmei ) ) ) , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k ta ta Zk-mei izdelovalec izdelovalec Somei uporablja uporabljati Ggnste kot kot Vd opisni opisen Ppnmetd skriptni skripten Ppnmetd jezik jezik Sometn v v Dm svojih svoj Zp-mmm namiznih namizen Ppnmmm programih program Sommm . . . Pod pod Do delovnim deloven Ppnseo imenom ime Soseo VBA3 VBA3 Slmei nastaja nastajati Ggnste različica različica Sozei Visual Visual Slmer Basica Basic Slmer 5.0 5.0 Kag , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n skušala skušati Ggnd-ez odpraviti odpraviti Ggdn vse ves Zc-zmt pomanjkljivosti pomanjkljivost Sozmt dosedanjih dosedanji Ppnzmr izdaj izdaja Sozmr . . . VBA3 VBA3 Slmetn bodo biti Gp-ptm-n podpirali podpirati Ggnd-mm vsi ves Zc-mmi Microsoftovi Microsoftov Psnmmi izdelki izdelek Sommi , , , vključno vključno Rsn z z Do dolgo dolgo Rsn pričakovano pričakovan Pdnzeo podporo podpora Sozeo Microsoftovemu Microsoftov Psnmed Wordu Word Slmed . . . Paket paket Somei bo biti Gp-pte-n poleg poleg Dr drugega drug Kbzser vseboval vsebovati Ggnd-em tudi tudi L posebno poseben Ppnzet različico različica Sozet paketa paket Somer Forms Forms Slmei 3 3 Kag , , , namenjeno namenjen Pdnzet izdelavi izdelava Sozed obrazcev obrazec Sommr , , , prenosljivih prenosljiv Ppnmmr tudi tudi L na na Dt druge drug Kbzmmt operacijske operacijski Ppnmmt sisteme sistem Sommt . . . Med med Dt pomembnejše pomembno Pppzmt novosti novost Sozmt sodi soditi Ggnste podpora podpora Sozei kontrolnikom kontrolnik Sommd ActiveX ActiveX Slmei in in Vp avtomatizacija avtomatizacija Sozei povezave povezava Sozer z z Do Internetom internet Someo . . . VBA3 VBA3 Slmetn bodo biti Gp-ptm-n poleg poleg Dr paketa paket Somer Office Office Slmei 97 97 Kag vsebovali vsebovati Ggnd-mm najbrž najbrž L tudi tudi L številni številen Ppnmmi drugi drug Kbzmmi programski programski Ppnmmi paketi paket Sommi . . . Povrh povrh Dr vsega ves Zc-ser namerava nameravati Ggnste Microsoft Microsoft Slmei VBA3 VBA3 Slmetn licenčno licenčno Rsn ponuditi ponuditi Ggdn tudi tudi L drugim drug Kbzzmd programerskim programerski Ppnzmd hišam hiša Sozmd , , , dogovarjajo dogovarjati Ggnstm pa pa Vp se se Zp------k že že L s z Do podjetji podjetje Sosmo Micrografx Micrografx Slmei , , , Adobe Adobe Slmei , , , Autodesk Autodesk Slmei , , , Visio Visio Slmei in in Vp NetManage NetManage Slmei . . . Pri pri Dm Microsoftu Microsoft Slmem trdijo trditi Ggnstm , , , da da Vd visual visual Slmetn basic basic Slmetn uporablja uporabljati Ggnste poldrugi poldrugi Ppnmeid milijon milijon Somei programerjev programer Sommr , , , delež delež Somei VBA VBA Slmer pa pa Vp je biti Gp-ste-n zanemarljivo zanemarljivo Rsn majhen majhen Ppnmein , , , kar kar Zz-set bi biti Gp-g srčno srčno Rsn radi rad Rsn spremenili spremeniti Ggdd-mm . . .

Težavo težava Sozet boste biti Gp-pdm-n najlažje lahko Rss rešili rešiti Ggdd-mm , , , če če Vd boste biti Gp-pdm-n graf graf Sometn spremenili spremeniti Ggdd-mm v v Dt bitno biten Ppnzet sliko slika Sozet . . . Izberite izbrati Ggdvdm graf graf Sometn in in Vp v v Dm menuju menu Somem izberite izbrati Ggdvdm Urejanje urejanje Sosei . . . Kopiraj kopirati Ggvvde / / / Edit Edit Slmei . . . Copy Copy Slmei . . . Kliknite klikniti Ggdvdm prazni prazen Ppnmetd del del Sometn preglednice preglednica Sozer in in Vp izberite izbrati Ggdvdm Urejanje urejanje Sosei . . . Posebno poseben Ppnsei lepljenje lepljenje Sosei / / / Edit Edit Slmei . . . Paste Paste Slmei Special special Somei . . . V v Dm pogovornem pogovoren Ppnsem oknu okno Sosem izberite izbrati Ggdvdm tip tip Sometn Picture Picture Slmei in in Vp kliknite klikniti Ggdvdm V v Dm redu red Somem / / / OK ok Rsn . . .

Osnova osnova Sozei vseh ves Zc-mmr opisanih opisan Pdnzmr sledilnih sledilen Ppnzmr naprav naprava Sozmr je biti Gp-ste-n tehnologija tehnologija Sozei VersaPoint VersaPoint Slmei , , , zato zato Vp se se Zp------k po po Dm vodenju vodenje Sosem kazalca kazalec Somer po po Dm zaslonu zaslon Somem tako tako Rsn rekoč rekoč Rsn ne ne L razlikujejo razlikovati Ggnstm . . . Kazalec kazalec Somei se se Zp------k premika premikati Ggnste gladko gladko Rsn in in Vp razmeroma razmeroma Rsn natančno natančno Rsn . . . Premikanju premikanje Sosed kazalca kazalec Somer s z Do samo samo L enim en Kbzmeo prstom prst Someo se se Zp------k moramo morati Ggnspm sprva sprva Rsn privaditi privaditi Ggdn , , , prav prav L tako tako Rsn pa pa Vp tudi tudi L za za Dt pritisk pritisk Sometn občutljivemu občutljiv Ppnmed senzorju senzor Somed . . . V v Dm praksi praksa Sozem se se Zp------k izkaže izkazati Ggdste , , , da da Vd samo samo L z z Do enim en Kbzmeo prstom prst Someo ne ne L moremo moči Ggnspm tako tako Rsn natančno natančno Rsn voditi voditi Ggnn kazalca kazalec Somer kakor kakor Vd z z Do vso ves Zc-zeo roko roka Sozeo , , , kar kar Zz-sei pride priti Ggdste do do Dr izraza izraz Somer predvsem predvsem L pri pri Dm risanju risanje Sosem oziroma oziroma Vp načrtovanju načrtovanje Sosem . . . Pri pri Dm drugih drug Kbzsmm opravili opravilo Sosmo razlike razlika Sozer praktično praktično Rsn ne ne L opazimo opaziti Ggdspm . . .

Hiter hiter Ppnmein pa pa Vp ni biti Gp-ste-d le le L razvoj razvoj Somei programov program Sommr , , , temveč temveč Vp tudi tudi L tako tako Rsn imenovanih imenovan Pdnmmr standardov standard Sommr , , , ki ki Vd skušajo skušati Ggnstm vzpostaviti vzpostaviti Ggdn red red Sometn na na Dm novih nov Ppnsmm področjih področje Sosmm uporabe uporaba Sozer Interneta internet Somer in in Vp Svetovnega svetoven Ppnmer spleta splet Somer . . . Za za Dt razliko razlika Sozet od od Dr drugih drug Kbzmmr standardov standard Sommr v v Dm računalništvu računalništvo Sosem se se Zp------k izdelovalci izdelovalec Sommi tu tu Rsn zadev zadeva Sozmr lotevajo lotevati Ggnstm nekoliko nekoliko Rsn drugače drugače Rsn . . . V v Dm bistvu bistvo Sosem je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn podobno podoben Ppnsei popotovanjem popotovanje Sosmd prvih prvi Kbvmmr pionirjev pionir Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n odkrivali odkrivati Ggnd-mm ameriški ameriški Ppnmetd divji divji Ppnmetd zahod zahod Sometn . . . Kdor kdor Zz-mei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em prvi prvi Kbvmei , , , je biti Gp-ste-n pač pač L zasadil zasaditi Ggdd-em svojo svoj Zp-zet zastavo zastava Sozet in in Vp zemljo zemlja Sozet proglasil proglasiti Ggdd-em za za Dt svojo svoj Zp-zet . . . Točno točno Rsn tako tako Rsn je biti Gp-ste-n s z Do standardi standard Sommo , , , ki ki Vd nastajajo nastajati Ggnstm v v Dm Internetu internet Somem . . . Marsikateri marsikateri Zn-mei si se Zp---d--k zaradi zaradi Dr svoje svoj Zp-zer enostranskosti enostranskost Sozer in in Vp nedorečenosti nedorečenost Sozer pravzaprav pravzaprav L niti niti L ne ne L zasluži zaslužiti Ggdste tega ta Zk-ser imena ime Soser . . . Še še L bolj bolj Rsn nevarno nevaren Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , če če Vd se se Zp------k uporabniki uporabnik Sommi določenih določen Ppnsmr vodil vodilo Sosmr dejansko dejansko Rsn držijo držati Ggnstm , , , nato nato Rsn pa pa Vp jih on Zotsmt--k že že L prvi prvi Kbvmei prišlek prišlek Somei zaradi zaradi Dr svoje svoj Zp-zer moči moč Sozer ali ali Vp položaja položaj Somer spremeni spremeniti Ggdste in in Vp s z Do tem ta Zk-seo morda morda L izniči izničiti Ggdste mesece mesec Sommt učenja učenje Soser in in Vp truda trud Somer . . . Vsekakor vsekakor L morajo morati Ggnstm pravi pravi Ppnmmi standardi standard Sommi šele šele L nastati nastati Ggdn , , , pa pa Vp tudi tudi L močnejše močen Pppzmi ustanove ustanova Sozmi , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n skrbele skrbeti Ggnd-mz za za Dt njihov njihov Zstmetm razvoj razvoj Sometn . . .

Malteški malteški Ppnmeid viteški viteški Ppnmeid red red Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n nekdaj nekdaj Rsn posedoval posedovati Ggnd-em Komendo Komenda Slzet ima imeti Ggnste-n torej torej Rsn z z Do delom delo Soseo in in Vp življenjem življenje Soseo Petra Peter Slmer Pavla Pavla Slmer Glavarja Glavar Slmer le le L to ta Zk-zet neposredno neposreden Ppnzet povezavo povezava Sozet , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em njegov njegov Zstmeiem nezakonski nezakonski Ppnmeid oče oče Somei viteškega viteški Ppnmer rodu rod Somer , , , vsa ves Zc-zei kulturna kulturen Ppnzei , , , duhovna duhoven Ppnzei in in Vp gospodarska gospodarski Ppnzei moč moč Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n izhajala izhajati Ggnd-ez iz iz Dr njega on Zotmer samega sam Ppnmer . . .

Splošna splošen Ppnzei težnja težnja Sozei , , , v v Dt katero kateri Zv-zet se se Zp------k , , , tako tako Rsn vse ves Zc-sei kaže kazati Ggnste , , , vključujemo vključevati Ggnspm pod pod Dt krinko krinka Sozet " " " vključevanja vključevanje Soser v v Dt Evropo Evropa Slzet " " " , , , je biti Gp-ste-n tale tale Zk-zei : : : tako tako Rsn imenovana imenovan Pdnzei " " " izvršna izvršen Ppnzei oblast oblast Sozei " " " se se Zp------k vse vse Rsn bolj bolj Rsn odmika odmikati Ggnste od od Dr nadzora nadzor Somer javnosti javnost Sozer , , , izmika izmikati Ggnste se se Zp------k celo celo L spod spod Dr nadzora nadzor Somer predstavniških predstavniški Ppnsmr političnih političen Ppnsmr teles telo Sosmr . . . Dejansko dejanski Ppnzet oblast oblast Sozet vse vse Rsn bolj bolj Rsn izvršujejo izvrševati Ggnstm organizacije organizacija Sozmi , , , ki ki Vd niso biti Gp-stm-d ne ne Vp pod pod Do predstavniškim predstavniški Ppnmeo in in Vp še še L manj manj Rsn pod pod Do javnim javen Ppnmeo nadzorom nadzor Someo : : : Svetovna svetoven Ppnzei trgovinska trgovinski Ppnzei organizacija organizacija Sozei , , , Mednarodni mednaroden Ppnmeid denarni denaren Ppnmeid sklad sklad Somei , , , Svetovna svetoven Ppnzei banka banka Sozei , , , zveza zveza Sozei Nato Nato Slmei … … … Med med Do njimi on Zotzmo so biti Gp-stm-n celo celo L zasebne zaseben Ppnzmi organizacije organizacija Sozmi , , , kakršna kakršen Zz-zei je biti Gp-ste-n Svetovni svetoven Ppnmeid ekonomski ekonomski Ppnmeid forum forum Somei . . . Značilno značilen Ppnsei za za Do sedanji sedanji Ppnmetd " " " javni javen Ppnmetd " " " diskurz diskurz Sometn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd si se Zp---d--k politiki politik Sommi " " " novih nov Ppnzmr " " " nomenklatur nomenklatura Sozmr na na Dt vso ves Zc-zet moč moč Sozet prizadevajo prizadevati Ggnstm " " " sodelovati sodelovati Ggnn " " " na na Dm tem ta Zk-mem " " " forumu forum Somem " " " , , , množična množičen Ppnsmi občila občilo Sosmi v v Dm teh ta Zk-zmm deželah dežela Sozmm pa pa Vp sicer sicer Rsn pridno pridno Rsn poročajo poročati Ggnstm o o Dm njihovi njihov Zstzemm udeležbi udeležba Sozem , , , a a Vp v v Dm glavnem glaven Ppnsem zamolčujejo zamolčevati Ggnstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n " " " forum forum Somei " " " zasebna zaseben Ppnzei organizacija organizacija Sozei . . . Te ta Zk-zmi organizacije organizacija Sozmi vse vse Rsn bolj bolj Rsn diktirajo diktirati Ggvstm politiko politika Sozet nacionalnim nacionalen Ppnzmd vladam vlada Sozmd , , , diktirajo diktirati Ggvstm jo on Zotzet--k celo celo L Evropski evropski Ppnzed uniji unija Sozed , , , vsekakor vsekakor L perifernim periferen Ppnzmd vladam vlada Sozmd , , , tako tako Rsn rekoč rekoč Rsn v v Dm popolnosti popolnost Sozem diktirajo diktirati Ggvstm politiko politika Sozet " " " tranzicijskim tranzicijski Ppnzmd " " " vladam vlada Sozmd . . . Te ta Zk-zmi so biti Gp-stm-n dejansko dejansko Rsn odgovorne odgovoren Ppnzmi " " " navzgor navzgor Rsn " " " . . . Zato zato Vp poskušajo poskušati Ggnstm spremeniti spremeniti Ggdn parlamente parlament Sommt v v Dt ideološke ideološki Ppnmmt aparate aparat Sommt svoje svoj Zp-zer diktirane diktiran Pdnzer politike politika Sozer , , , domača domač Ppnsmt občila občilo Sosmt pa pa Vp v v Dt njena njen Zstsmtez trobila trobiti Sosmt . . . Kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n zunaj zunaj Dr te ta Zk-zer ideološke ideološki Ppnzer predstave predstava Sozer , , , pade pasti Ggvste pod pod Dt represivno represiven Ppnzet obravnavo obravnava Sozet . . .

Pater pater Somei Nicholas Nicholas Slmei je biti Gp-ste-n zagotovil zagotoviti Ggdd-em , , , da da Vd v v Dt votlino votlina Sozet ni biti Gp-ste-d nihče nihče Zl-mei niti niti L poskušal poskušati Ggnd-em stopiti stopiti Ggdn . . . Povedal povedati Ggdd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd pogrešajo pogrešati Ggnstm nekaj nekaj Rsn duhovniških duhovniški Ppnsmr oblačil oblačilo Sosmr in in Vp svečnikov svečnik Sommr . . . Palestinski palestinski Ppnmmi pribežniki pribežnik Sommi so biti Gp-stm-n neko nek Zn-zet noč noč Sozet menda menda L vzeli vzeti Ggdd-mm tudi tudi L nekaj nekaj Rsn ikon ikona Sozmr in in Vp drugih drug Kbzmmr predmetov predmet Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm » » » videti videti Ggvn zlati zlat Ppnmmi « « « , , , a a Vp so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k zjutraj zjutraj Rsn vrnili vrniti Ggdd-mm . . .

Celje Celje Slsei - - - Zavod zavod Somei za za Dt informacijsko informacijski Ppnzet dejavnost dejavnost Sozet in in Vp alternativno alternativen Ppnzet kulturo kultura Sozet je biti Gp-ste-n v v Dm okviru okvir Somem projekta projekt Somer Konoplja.org Konoplja.org Slzei in in Vp s z Do podporo podpora Sozeo slovenske slovenski Ppnzer vlade vlada Sozer včeraj včeraj Rsn v v Dm Mladinskem mladinski Ppnmem centru center Somem Celje Celje Slsei pripravil pripraviti Ggdd-em seminar seminar Sometn z z Do naslovom naslov Someo Navadna navaden Ppnzei konoplja konoplja Sozei in in Vp EU EU Slzei . . . Evropska evropski Ppnzei unija unija Sozei namreč namreč Vp vzpodbuja vzpodbujati Ggnste in in Vp podpira podpirati Ggnste biološko biološki Ppnset kmetijstvo kmetijstvo Soset , , , v v Dm okviru okvir Somem tega ta Zk-ser pa pa Vp tudi tudi L pridelavo pridelava Sozet in in Vp predelavo predelava Sozet navadne navaden Ppnzer konoplje konoplja Sozer . . . Na na Dm seminarju seminar Somem so biti Gp-stm-n spregovorili spregovoriti Ggdd-mm o o Dm konoplji konoplja Sozem kot kot Vd industrijski industrijski Ppnzem , , , živilski živilski Ppnzem in in Vp zdravilni zdravilen Ppnzem rastlini rastlina Sozem , , , o o Dm praktičnih praktičen Ppnzmm izkušnjah izkušnja Sozmm s z Do pridelovanjem pridelovanje Soseo in in Vp tudi tudi L z z Do organi organ Sommo pregona pregon Somer pri pri Dm poskusih poskus Sommm pridelovanja pridelovanje Soser navadne navaden Ppnzer konoplje konoplja Sozer v v Dm samostojni samostojen Ppnzem Sloveniji Slovenija Slzem , , , posebej posebej Rsn zanimivi zanimiv Ppnmmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm podatki podatek Sommi o o Dm možnostih možnost Sozmm pridobivanja pridobivanje Soser subvencij subvencija Sozmr za za Dt pridelovanje pridelovanje Soset konoplje konoplja Sozer in in Vp tudi tudi L sodelovanja sodelovanje Soser z z Do evropsko evropski Ppnzeo industrijo industrija Sozeo . . . Konoplja konoplja Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez pri pri Dm nas jaz Zop-mm nekoč nekoč Rsn zelo zelo Rsn razširjena razširjen Pdnzei na na Dm Gorenjskem Gorenjsko Slsem , , , Štajerskem Štajersko Slsem , , , Dolenjskem Dolenjsko Slsem , , , v v Dm Beli bel Ppnzem Krajini Krajina Slzem in in Vp Prekmurju Prekmurje Slsem . . . Gojili gojiti Ggnd-mm so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k na na Dm približno približno Rsn 2000 2000 Kag hektarih hektar Sommm površin površina Sozmr . . . V v Dm prvi prvi Kbvzem polovici polovica Sozem 20. 20. Kav stoletja stoletje Soser so biti Gp-stm-n se se Zp------k površine površina Sozmi močno močno Rsn zmanjšale zmanjšati Ggdd-mz , , , po po Dm drugi drug Kbzzem svetovni svetoven Ppnzem vojni vojna Sozem pa pa Vp so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k kmetje kmet Sommi zaradi zaradi Dr specializacije specializacija Sozer kmetijstva kmetijstvo Soser povsem povsem Rsn opustili opustiti Ggdd-mm . . . V v Dm industriji industrija Sozem so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k izrinila izriniti Ggdd-ms cenejša poceni Pppsmi vlakna vlakno Sosmi tropskih tropski Ppnzmr predivnic predivnica Sozmr , , , največ veliko Rss pa pa Vp je biti Gp-ste-n k k Dd izginjanju izginjanje Sosed navadne navaden Ppnzer konoplje konoplja Sozer prispevala prispevati Ggvd-ez indijska indijski Ppnzei konoplja konoplja Sozei , , , ki ki Vd vsebuje vsebovati Ggnste omamne omamen Ppnzmt snovi snov Sozmt ( ( ( THC THC Slmei ) ) ) . . . V v Dm EU EU Slzem se se Zp------k konoplja konoplja Sozei znova znova Rsn uveljavlja uveljavljati Ggnste za za Dt olje olje Soset , , , vlakna vlakno Sosmt , , , ogljikove ogljikov Psnmmt hidrate hidrat Sommt in in Vp nekatere nekateri Zn-mmt posebne poseben Ppnmmt izdelke izdelek Sommt . . . Potrebna potreben Ppnzei je biti Gp-ste-n za za Dt esencialna esencialen Ppnsmt olja olje Sosmt , , , farmacijo farmacija Sozet , , , popularne popularen Ppnmmt izdelke izdelek Sommt za za Dt zdravje zdravje Soset , , , barvila barvilo Sosmt , , , parfume parfum Sommt , , , proteinske proteinski Ppnmmt izdelke izdelek Sommt . . .

Še še L več veliko Rsr , , , potem potem Rsn ko ko Vd so biti Gp-stm-n članice članica Sozmi pred pred Do poldrugim poldrugi Ppnseo letom leto Soseo na na Dm vrhu vrh Somem v v Dm Nici Nica Slzem po po Dm lastnem lasten Ppnmem okusu okus Somem izoblikovale izoblikovati Ggdd-mz institucionalno institucionalen Ppnzet podobo podoba Sozet razširjene razširjen Pdnzer skupnosti skupnost Sozer , , , poskušajo poskušati Ggnstm zdaj zdaj Rsn v v Dm finišu finiš Somem pristopnih pristopen Ppnsmr pogajanj pogajanje Sosmr na na Dm hrbtu hrbet Somem kandidatk kandidatka Sozmr predčasno predčasno Rsn iztržiti iztržiti Ggdn koncesije koncesija Sozmt pri pri Dm reformah reforma Sozmm kmetijske kmetijski Ppnzer in in Vp strukturne strukturen Ppnzer politike politika Sozer , , , pri pri Dm tem ta Zk-sem pa pa Vp pozabljajo pozabljati Ggnstm na na Dt načelo načelo Soset solidarnosti solidarnost Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n med med Do odpiranjem odpiranje Soseo bruseljskih bruseljski Ppnsmr vrat vrata Sosmr doslej doslej Rsn najrevnejši reven Ppszed skupini skupina Sozed novink novinka Sozmr nujnejše nujno Pppsei kot kot Vd kdaj kdaj Rsn v v Dm skoraj skoraj L petdesetletni petdesetleten Ppnzem zgodovini zgodovina Sozem skupnosti skupnost Sozer . . .

Kot kot Vd je biti Gp-ste-n še še L povedal povedati Ggdd-em Maks Maks Slmei Gale Gale Slmei , , , stečajni stečajen Ppnmeid dolžnik dolžnik Somei razen razen Dr šivalnih šivalen Ppnmmr strojev stroj Sommr nima imeti Ggnste-d v v Dm lasti last Sozem nobenih noben Zl-zmr nepremičnin nepremičnina Sozmr . . . Stoodstotni stoodstoten Ppnmeid lastnik lastnik Somei A a Somei Grada grad Somer in in Vp s z Do tem ta Zk-seo tudi tudi L objekta objekt Somer , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem se se Zp------k je biti Gp-ste-n doslej doslej Rsn odvijala odvijati Ggnd-ez njegova njegov Zstzeiem proizvodnja proizvodnja Sozei , , , je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp podjetje podjetje Sosei Ipoz Ipoz Slmei v v Dm likvidaciji likvidacija Sozem , , , le le L - - - to ta Zk-sei pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dm večinski večinski Ppnzem lasti last Sozem štajerskega štajerski Ppnser podjetja podjetje Soser Engro Engro Slmei Tuš Tuš Slmei ; ; ; 12 12 Kag - - - odstotni odstoten Ppnmetd lastniški lastniški Ppnmetd delež delež Sometn iz iz Dr naslova naslov Somer občinskih občinski Ppnzmr obveznic obveznica Sozmr ima imeti Ggnste-n v v Dm njem on Zotsem še še L vedno vedno Rsn tudi tudi L občina občina Sozei Trbovlje Trbovlje Slzmi . . . Emil Emil Slmei Štukelj Štukelj Slmei , , , direktor direktor Somei A a Somei Grada grad Somer v v Dm stečaju stečaj Somem , , , je biti Gp-ste-n za za Dt Delo delo Soset že že L pred pred Do tedni teden Sommo izjavil izjaviti Ggdd-em , , , da da Vd premoženje premoženje Sosei A a Somei Grada grad Somer ocenjuje ocenjevati Ggnste na na Dt 20 20 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr , , , terjatve terjatev Sozmt delavcev delavec Sommr in in Vp drugih drug Kbzmmr upnikov upnik Sommr pa pa Vp na na Dt približno približno Rsn 30 30 Kag milijonov milijon Sommr , , , tako tako Vp da da Vd naj naj L bi biti Gp-g s z Do poplačilom poplačilo Soseo le le L - - - teh ta Zk-mmr ne ne L bilo biti Gp-d-es težav težava Sozmr . . . Prav prav L tako tako Rsn pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g imelo imeti Ggnd-es podjetje podjetje Sosei Engro Engro Slmei Tuš Tuš Slmei za za Dt lokacijo lokacija Sozet A a Somei Grada grad Somer že že L na na Dt voljo volja Sozet zanimiv zanimiv Ppnmetn projekt projekt Sometn : : : postavitev postavitev Sozei logističnega logističen Ppnmer centra center Somer za za Dt blago blago Soset z z Dr vzhoda vzhod Somer , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k ponovno ponovno Rsn odprlo odpreti Ggdd-es nekaj nekaj Rsn novih nov Ppnsmr delovnih deloven Ppnsmr mest mesto Sosmr . . .

» » » Menimo meniti Ggvspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n prav prav Rsn , , , da da Vd končno končno Rsn uresničimo uresničiti Ggdspm zahteve zahteva Sozmt ustavnega ustaven Ppnser sodišča sodišče Soser , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n že že L leta leto Soser 1996 1996 Kag zahtevalo zahtevati Ggvd-es takšno takšen Zk-zet spremembo sprememba Sozet olajšav olajšava Sozmr za za Dt otroke otrok Sommt , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n neobdavčeni neobdavčen Ppnmmi dohodki dohodek Sommi , , , nujni nujen Ppnmmi za za Dt preživljanje preživljanje Soset otroka otrok Somer . . . Pri pri Dm pripravi priprava Sozem dopolnitev dopolnitev Sozmr in in Vp sprememb sprememba Sozmr zakona zakon Somer o o Dm dohodnini dohodnina Sozem je biti Gp-ste-n vlada vlada Sozei sodelovala sodelovati Ggnd-ez tudi tudi L zato zato Rsn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez takšna takšen Zk-zei volja volja Sozei državnega državen Ppnmer zbora zbor Somer ob ob Dm prvi prvi Kbvzem obravnavi obravnava Sozem zakonskega zakonski Ppnmer predloga predlog Somer . . . V v Dt veljavni veljaven Ppnmetd zakon zakon Sometn o o Dm dohodnini dohodnina Sozem tehnično tehnično Rsn ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es mogoče mogoč Ppnsei vnesti vnesti Ggdn sprememb sprememba Sozmr , , , o o Dm kakršnih kakršen Zz-mmm je biti Gp-ste-n vlada vlada Sozei razmišljala razmišljati Ggnd-ez leta leto Soser 1997 1997 Kag , , , zato zato Vp smo biti Gp-spm-n ocenili oceniti Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm resnici resnica Sozem najbolj najbolj Rsn primerno primeren Ppnsei , , , da da Vd sistem sistem Sometn olajšav olajšava Sozmr za za Dt otroke otrok Sommt spremenimo spremeniti Ggdspm tako tako Rsn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n iz iz Dr obdavčitve obdavčitev Sozer izključen izključen Pdnmein znesek znesek Somei minimalnih minimalen Ppnmmr življenjskih življenjski Ppnmmr stroškov strošek Sommr , , , za za Dt vsakega vsak Zc-met otroka otrok Sometd enako enako Rsn , , , « « « pojasnjuje pojasnjevati Ggnste državni državen Ppnmeid sekretar sekretar Somei Darko Darko Slmei Končan Končan Slmei . . . Po po Dm njegovih njegov Zstzmmem besedah beseda Sozmm je biti Gp-ste-n sprememba sprememba Sozei veljavnega veljaven Ppnmer zakona zakon Somer na na Dm področju področje Sosem olajšav olajšava Sozmr začasna začasen Ppnzei , , , saj saj Vp bo biti Gp-pte-n novi nov Ppnmeid sistemski sistemski Ppnmeid zakon zakon Somei uveljavil uveljaviti Ggdd-em drugačna drugačen Ppnsmt načela načelo Sosmt . . .

Ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt promet promet Sometn je biti Gp-ste-n lani lani Rsn za za Dt pripravo priprava Sozet študij študija Sozmr , , , analiz analiza Sozmr in in Vp strokovno strokovno Ppnsei razvojnih razvojen Ppnzmr nalog naloga Sozmr s z Dr prometnega prometen Ppnser področja področje Soser in in Vp za za Dt strokovne strokoven Ppnzmt podlage podlaga Sozmt za za Dt pripravo priprava Sozet nacionalnih nacionalen Ppnmmr programov program Sommr ter ter Vp podzakonskih podzakonski Ppnmmr predpisov predpis Sommr porabilo porabiti Ggdd-es 29,8 29,8 Kag milijona milijon Somer tolarjev tolar Sommr . . . Večino večina Sozet teh ta Zk-smr del delo Sosmr so biti Gp-stm-n opravili opraviti Ggdd-mm zunanji zunanji Ppnmmi strokovnjaki strokovnjak Sommi in in Vp sodelavci sodelavec Sommi . . . Peter Peter Slmei Pengal Pengal Slmei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd zaposleni zaposlen Pdnmmi na na Dm ministrstvu ministrstvo Sosem preprosto preprosto Rsn nimajo imeti Ggnstm-d časa čas Somer za za Dt te ta Zk-zmt naloge naloga Sozmt , , , saj saj Vp se se Zp------k morajo morati Ggnstm ukvarjati ukvarjati Ggnn s z Do številnimi številen Ppnzmo proceduralnimi proceduralen Ppnzmo , , , organizacijskimi organizacijski Ppnzmo in in Vp drugimi drug Kbzzmo podobnimi podoben Ppnzmo nalogami naloga Sozmo . . .

Ljubljana Ljubljana Slzei - - - Skoraj skoraj L brezskrbno brezskrbno Rsn in in Vp brez brez Dr velikih velik Ppnmmr načrtov načrt Sommr smo biti Gp-spm-n se se Zp------k odzvali odzvati Ggdd-mm vabilu vabilo Sosed Andreja Andrej Slmer Miklavca Miklavc Slmer na na Dt tiskovno tiskoven Ppnzet konferenco konferenca Sozet v v Dm prostorih prostor Sommm Mobitela mobitel Somer , , , kajti kajti Vp vse ves Zc-sei je biti Gp-ste-n kazalo kazati Ggnd-es na na Dt še še L en en Kbzmet podpis podpis Sometn sponzorske sponzorski Ppnzer pogobe pogobe Nt med med Do slovenskim slovenski Ppnmeo smučarskim smučarski Ppnmeo reprezentantom reprezentant Someo in in Vp podjetjem podjetje Soseo , , , ki ki Vd sta biti Gp-std-n že že L tako tako Rsn zelo zelo Rsn dolgo dolgo Rsn sodelovala sodelovati Ggnd-dm . . . Toda toda Vp čakalo čakati Ggnd-es nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n presenečenje presenečenje Sosei , , , kajti kajti Vp loški loški Ppnmeid slalomist slalomist Somei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n čez čez Dt slab slab Ppnmetn mesec mesec Sometn praznoval praznovati Ggnd-em 32. 32. Kav rojstni rojsten Ppnmetd dan dan Sometn , , , je biti Gp-ste-n napovedal napovedati Ggdd-em slovo slovo Soset od od Dr belih bel Ppnzmr strmin strmina Sozmr . . .

Zgodba zgodba Sozei zase zase Zp---t--z so biti Gp-stm-n restavracije restavracija Sozmi , , , naložene naložen Pdnzmi na na Dm cedejih cede Sommm . . . Njihova njihov Zstzeim kakovost kakovost Sozei je biti Gp-ste-n včasih včasih Rsn vprašljiva vprašljiv Ppnzei , , , zopet zopet Rsn drugič drugič Rsn vas ti Zod-mt navigacija navigacija Sozei pripelje pripeljati Ggdste na na Dt izbrani izbran Pdnmetd kraj kraj Sometn , , , a a Vp se se Zp------k tam tam Rsn že že L dolgo dolgo Rsn nabira nabirati Ggnste pajčevina pajčevina Sozei na na Dm vhodnih vhoden Ppnsmm vratih vrata Sosmm . . . Posebne poseben Ppnmmt cilje cilj Sommt je biti Gp-ste-n tako tako Rsn bolje dobro Rsr poiskati poiskati Ggdn po po Dm turističnih turističen Ppnmmm vodnikih vodnik Sommm , , , zbornikih zbornik Sommm hotelov hotel Sommr in in Vp restavracij restavracija Sozmr , , , posebej posebej Rsn tistih tisti Zk-mmr , , , ki ki Vd jim on Zotmmd--k zaupate zaupati Ggvsdm in in Vp o o Dm katerih kateri Zv-mmr objektivnosti objektivnost Sozem ste biti Gp-sdm-n se se Zp------k že že L prepričali prepričati Ggdd-mm . . . Tako tako Rsn vas vas Sozet sistem sistem Somei pripelje pripeljati Ggdste tja tja Rsn , , , kamor kamor Vd si se Zp---d--k zares zares Rsn želite želeti Ggnvdm . . .

Nekdanji nekdanji Ppnmeid roker roker Somei , , , ki ki Vd si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n pred pred Do skoraj skoraj L osmimi osem Kbg-mo leti leto Sosmo kupil kupiti Ggdd-em prve prvi Kbvzmt plošče plošča Sozmt , , , gramofone gramofon Sommt in in Vp mikser mikser Sometn , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n odločil odločiti Ggdd-em posneti posneti Ggdn svoj svoj Zp-met prvi prvi Kbvmet domači domač Ppnmetd ( ( ( legalni legalen Ppnmetd ) ) ) miks miks Somei plošček plošček Sometn , , , na na Dt katerega kateri Zv-met je biti Gp-ste-n uvrstil uvrstiti Ggdd-em štirinajst štirinajst Kbg-mt zelo zelo Rsn poslušljivih poslušljiv Ppnmmr in in Vp nalezljivih nalezljiv Ppnmmr house house Somei klubskih klubski Ppnmmr komadov komad Sommr . . . Aleksijev Aleksijev Psnmein spekter spekter Somei » » » hišne hišen Ppnzer « « « glasbe glasba Sozer poslušalca poslušalec Sometd osvoji osvojiti Ggdste postopoma postopoma Rsn , , , iz iz Dr pesmi pesem Sozer v v Dt pesem pesem Sozet , , , in in Vp ga on Zotmer--k ne ne L spusti spustiti Ggdste do do Dr konca konec Somer . . . Dramaturško dramaturško Rsn zasnovan zasnovan Pdnmein koncept koncept Somei naznani naznaniti Ggdste prvi prvi Kbvmet vrhunec vrhunec Sometn z z Do nežnim nežen Ppnmeo vokalom vokal Someo in in Vp ritmom ritem Someo » » » prijatelja prijatelj Somer bluesa blues Somer « « « ( ( ( Friend Friend Nj Of Of Nj The The Nj Blues Blues Nj ) ) ) v v Dm režiji režija Sozem Miguel Miguel Slmei Migsa Migs Slmer & & & amp amp O ; ; ; Jay Jay Slmei - - - J J Somei feat feat Np . . . Jo Jo Slmei Jo Jo Slmei Hayley Hayley Slmei , , , nato nato Rsn pa pa Vp zgrabi zgrabiti Ggdste z z Do Leliwo Leliwa Slzeo Valentina Valentino Slmetd Kanzyanija Kanzyani Slmetd . . . Pesmico pesmica Sozet bomo biti Gp-ppm-n na na Dm house house Somei partyjih party Sommm to ta Zk-set leto leto Soset slišali slišati Ggvd-mm še še L mnogokrat mnogokrat Rsn , , , kdo kdo Zv-mei ve vedeti Ggnste , , , morda morda L tudi tudi L na na Dm MTV MTV Slmei . . .

Rezultate rezultat Sommt raziskav raziskava Sozmr in in Rsn vitro vitro Rsn smo biti Gp-spm-n v v Dm nadaljevanju nadaljevanje Sosem na na Dt enostaven enostaven Ppnmetn način način Sometn povezali povezati Ggdd-mm z z Do raziskavami raziskava Sozmo in in Rsn vivo vivo Rsn . . . FDDNP FDDNP Slmetn , , , če če Vd je biti Gp-ste-n v v Dm molekuli molekula Sozem radioaktiven radioaktiven Ppnmein fluor fluor Somei 18F 18F N , , , je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp mogoče mogoče Rsn neposredno neposredno Rsn uporabiti uporabiti Ggdn tudi tudi L v v Dm raziskavah raziskava Sozmm in in Rsn vivo vivo Rsn s z Do PET PET Slmeo . . . Ker ker Vd v v Dm začetku začetek Somem naših naš Zspzmrm raziskav raziskava Sozmr nismo biti Gp-spm-d imeli imeti Ggnd-mm na na Dt voljo volja Sozet živalskih živalski Ppnmmr modelov model Sommr alzheimerjeve alzheimerjev Psnzer bolezni bolezen Sozer , , , smo biti Gp-spm-n se se Zp------k na na Dm podlagi podlaga Sozem zelo zelo Rsn obetavnih obetaven Ppnmmr rezultatov rezultat Sommr in in Rsn vitro vitro Rsn odločili odločiti Ggdd-mm za za Dt poskuse poskus Sommt s z Do prostovoljci prostovoljec Sommo . . . Odločili odločiti Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n se se Zp------k za za Dt primerjavo primerjava Sozet uporabe uporaba Sozer FDDNP FDDNP Slmer v v Dm PET PET Slmem ( ( ( FDDNP FDDNP Slmei PET PET Slmei ) ) ) s z Do slikanjem slikanje Soseo z z Do magnetno magneten Ppnzeo resonanco resonanca Sozeo ( ( ( MRI MRI Slmei ) ) ) in in Vp slikanjem slikanje Soseo PET PET Slmei z z Do 2 2 Kag - - - fluoro fluoro Somei -2 -2 Kag - - - deoksiglukozo deoksiglukoza Sozeo ( ( ( FDG FDG Slmei PET PET Slmei ) ) ) , , , metodama metoda Sozdo , , , ki ki Vd ju on Zotzdt--k druge drug Kbzzmi raziskovalne raziskovalen Ppnzmi skupine skupina Sozmi poskušajo poskušati Ggnstm uporabiti uporabiti Ggdn za za Dt diagnostiko diagnostika Sozet alzheimerjeve alzheimerjev Psnzer bolezni bolezen Sozer . . . S z Do primerjavo primerjava Sozeo slike slika Sozer MRI MRI Slmei možganov možgani Sommr zdrave zdrav Ppnzer osebe oseba Sozer ( ( ( slika slika Sozei 3 3 Kag , , , sredina sredina Sozei spodaj spodaj Rsn ) ) ) in in Vp osebe oseba Sozer z z Do alzheimerjevo alzheimerjev Psnzeo boleznijo bolezen Sozeo ( ( ( ista isti Zn-zei slika slika Sozei , , , zgoraj zgoraj Rsn ) ) ) strokovnjaki strokovnjak Sommi ugotovijo ugotoviti Ggdstm , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n pri pri Dm bolniku bolnik Somem možgansko možganski Ppnsei tkivo tkivo Sosei skrčilo skrčiti Ggdd-es ( ( ( atrofiralo atrofirati Ggvd-es ) ) ) . . . S z Do poskusom poskus Someo FDG FDG Slmei PET PET Slmei ( ( ( slika slika Sozei 3 3 Kag , , , desno desno Rsn ) ) ) lahko lahko Rsn na na Dm podlagi podlaga Sozem intenzivnosti intenzivnost Sozer porabe poraba Sozer glukoze glukoza Sozer merimo meriti Ggnspm možgansko možganski Ppnzet aktivnost aktivnost Sozet . . . Ob ob Dm normalnem normalen Ppnsem delovanju delovanje Sosem zdravi zdrav Ppnmmi možgani možgani Sommi porabljajo porabljati Ggnstm veliko veliko Rsn energije energija Sozer , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k dobijo dobiti Ggdstm iz iz Dr glukoze glukoza Sozer . . . To ta Zk-sei se se Zp------k v v Dm sliki slika Sozem FDG FDG Slmei PET PET Slmei kaže kazati Ggnste kot kot Vd svetlejša svetel Pppsmi območja območje Sosmi ( ( ( slika slika Sozei 3 3 Kag , , , desno desno Rsn spodaj spodaj Rsn ) ) ) . . . V v Dm sliki slika Sozem možganov možgani Sommr bolnika bolnik Somer so biti Gp-stm-n jasno jasno Rsn vidna viden Ppnsmi območja območje Sosmi z z Do zmanjšano zmanjšan Pdnzeo porabo poraba Sozeo glukoze glukoza Sozer . . . Žal žal Rsn niti niti Vp MRI MRI Slmetn niti niti Vp FDG FDG Slmetn PET PET Slmetn ne ne L moremo moči Ggnspm uporabiti uporabiti Ggdn kot kot Vd nedvoumno nedvoumen Ppnzet metodo metoda Sozet za za Dt diagnostiko diagnostika Sozet alzheimerjeve alzheimerjev Psnzer bolezni bolezen Sozer , , , kajti kajti Vp opisane opisan Pdnzmi razlike razlika Sozmi med med Do normalnim normalen Ppnseo in in Vp bolezenskim bolezenski Ppnseo stanjem stanje Soseo so biti Gp-stm-n lahko lahko Rsn posledica posledica Sozei različnih različen Ppnsmr obolenj obolenje Sosmr . . .

Skupno skupen Ppnsei delovanje delovanje Sosei onkološke onkološki Ppnzer in in Vp internistične internističen Ppnzer nuklearne nuklearen Ppnzer medicine medicina Sozer ( ( ( po po Dm lokaciji lokacija Sozem ) ) ) je biti Gp-ste-n trajalo trajati Ggnd-es do do Dr leta leto Soser 1968 1968 Kag , , , ko ko Vd sta biti Gp-std-n iz iz Dr Bazičnega bazičen Ppnmer laboratorija laboratorij Somer za za Dt delo delo Soset z z Do izotopi izotop Sommo izšli iziti Ggdd-dz dve dva Kbgzdi enoti enota Sozdi : : : Izotopna izotopen Ppnzei enota enota Sozei Onkološkega onkološki Ppnmer inštituta inštitut Somer in in Vp Klinika klinika Sozei za za Dt nuklearno nuklearen Ppnzet medicino medicina Sozet Kliničnega kliničen Ppnmer centra center Somer . . .

Cilj cilj Somei mobilnega mobilen Ppnser bančništva bančništvo Soser v v Dm NLB NLB Slzem je biti Gp-ste-n hkrati hkrati Rsn zagotoviti zagotoviti Ggdn visoko visok Ppnzet raven raven Sozet varnosti varnost Sozer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k že že L sedaj sedaj Rsn uporabljamo uporabljati Ggnspm pri pri Dm spletni spleten Ppnzem poslovalnici poslovalnica Sozem Klik klik Somei NLB NLB Slzer in in Vp je biti Gp-ste-n na na Dm najvišji visok Ppszem ravni raven Sozem tudi tudi L v v Dm svetovnem svetoven Ppnsem merilu merilo Sosem . . . Ob ob Dm tem ta Zk-sem bomo biti Gp-ppm-n ponujali ponujati Ggnd-mm storitve storitev Sozmt še še L uporabnikom uporabnik Sommd klasičnih klasičen Ppnmmr mobilnih mobilen Ppnmmr telefonov telefon Sommr , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n prek prek Dr teh ta Zk-mmr lahko lahko Rsn prejemali prejemati Ggnd-mm sporočila sporočilo Sosmt o o Dm stanju stanje Sosem na na Dm računu račun Somem . . .

Tudi tudi L sklep sklep Sometn o o Dm pristopu pristop Somem k k Dd ustanovitvi ustanovitev Sozed konzorcija konzorcij Somer občin občina Sozmr severovzhodne severovzhoden Ppnzer Slovenije Slovenija Slzer in in Vp ustanovitvi ustanovitev Sozed gospodarske gospodarski Ppnzer družbe družba Sozer za za Dt realizacijo realizacija Sozet projekta projekt Somer termične termičen Ppnzer obdelave obdelava Sozer odpadkov odpadek Sommr so biti Gp-stm-n svetniki svetnik Sommi brez brez Dr pripomb pripomba Sozmr sprejeli sprejeti Ggdd-mm . . . Sedež sedež Somei sežigalnice sežigalnica Sozer odpadkov odpadek Sommr naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em v v Dm Kidričevem Kidričevo Slsem , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n občinski občinski Ppnmeid svet svet Somei mnenja mnenje Soser , , , da da Vd se se Zp------k tamkajšnji tamkajšnji Ppnmmi prebivalci prebivalec Sommi s z Do tem ta Zk-seo ne ne L bodo biti Gp-ptm-n strinjali strinjati Ggnd-mm . . .

Mali mali Ppnmmi šolarji šolar Sommi iz iz Dr vrtca vrtec Somer Anice Anica Slzer Černejeve Černejev Psnzer v v Dm Celju Celje Slsem so biti Gp-stm-n vsakodnevni vsakodneven Ppnmmi obiskovalci obiskovalec Sommi celjskega celjski Ppnser kopališča kopališče Soser . . . Za za Dt marsikoga marsikdo Zn-met pa pa Vp je biti Gp-ste-n risanje risanje Sosei celo celo L bolj bolj Rsn zabavno zabaven Ppnsei kot kot Vd kopanje kopanje Sosei . . .

In in Vp kako kako Rsn so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm nekoč nekoč Rsn zgrajeni zgrajen Pdnmmi čebelnjaki čebelnjak Sommi ? ? ? Iz iz Dr majhnih majhen Ppnmmr lesenih lesen Ppnmmr so biti Gp-stm-n zrasli zrasti Ggdd-mm pleteni pleten Pdnmmi , , , največkrat največkrat Rsn z z Do blatom blato Soseo premazani premazan Pdnmmi ali ali Vp zidani zidan Pdnmmi . . . Čebelnjak čebelnjak Somei spada spadati Ggnste med med Dt že že L pozabljeno pozabljen Pdnzet kulturno kulturen Ppnzet dediščino dediščina Sozet . . . Največji velik Ppsmetd korak korak Sometn k k Dd ohranjanju ohranjanje Sosed dediščine dediščina Sozer na na Dm področju področje Sosem čebelarstva čebelarstvo Soser je biti Gp-ste-n naredil narediti Ggdd-em Drago Drago Slmei Šalamun Šalamun Slmei iz iz Dr Gornjega gornji Ppnser Krapja Krapje Slser v v Dm Prlekiji Prlekija Slzem . . . Streljaj streljaj Sometn od od Dr vasi vas Sozer je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp na na Dm svoji svoj Zp-zem njivi njiva Sozem pred pred Do leti leto Sosmo postavil postaviti Ggdd-em osemkotni osemkoten Ppnmetn sto sto Kbg-mt let leto Sosmr stari star Ppnmetd čebelnjak čebelnjak Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n kupil kupiti Ggdd-em v v Dm Tropovcih Tropovci Slmmm . . . Gre iti Ggvste za za Dt paviljonski paviljonski Ppnmetd čebelnjak čebelnjak Sometn s z Do panji panj Sommo tipa tip Somer neiseer neiseer Somei , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k čebelarji čebelar Sommi že že L dolgo dolgo Rsn ne ne L poznajo poznati Ggnstm . . . Čebelarski čebelarski Ppnmeid muzej muzej Somei v v Dm Gornjem gornji Ppnsem Krapju Krapje Slsem je biti Gp-ste-n torej torej Rsn star star Ppnmein sto sto Kbg-mt let leto Sosmr in in Vp je biti Gp-ste-n vreden vreden Ppnmein ogleda ogled Somer . . . Danes danes Rsn je biti Gp-ste-n ob ob Dm čebelarskem čebelarski Ppnmem muzeju muzej Somem 52 52 Kag čebeljih čebelji Ppnmmr panjev panj Sommr . . . V v Dm muzeju muzej Somem si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n moč moč Sozei ogledati ogledati Ggdn najrazličnejše različen Ppsset čebelarsko čebelarski Ppnset orodje orodje Soset ter ter Vp slikovno slikoven Ppnset in in Vp drugo drug Kbzset gradivo gradivo Soset . . . Na na Dt ogled ogled Sometn so biti Gp-stm-n preša preša Sozei , , , panji panj Sommi , , , točila točilo Sosmi , , , koši koš Sommi za za Dt čebele čebela Sozmt , , , vosek vosek Somei itd. itd. O Ima imeti Ggnste-n tudi tudi L čebelarsko čebelarski Ppnzet knjigo knjiga Sozet iz iz Dr leta leto Soser 1907 1907 Kag . . . Gre iti Ggvste za za Dt edini edin Ppnmetd tovrstni tovrsten Ppnmetd čebelarski čebelarski Ppnmetd muzej muzej Sometn v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pod pod Do zaščito zaščita Sozeo Zavoda zavod Somer za za Dt naravo narava Sozet in in Vp kulturno kulturen Ppnzet dediščino dediščina Sozet Maribor Maribor Slmei . . .

Slovesnost slovesnost Sozei in in Vp maša maša Sozei ob ob Dm deseti deseti Kbvzem obletnici obletnica Sozem prve prvi Kbvzer spravne spraven Ppnzer slovesnosti slovesnost Sozer v v Dm Kočevskem kočevski Ppnmem Rogu Rog Slmem

Na na Dt vprašanje vprašanje Soset , , , ali ali Vp bo biti Gp-pte-n zaradi zaradi Dr dejstva dejstvo Soser , , , da da Vd je biti Gp-ste-n OVS OVS Slzei generator generator Somei škandalov škandal Sommr , , , razpustil razpustiti Ggdd-em to ta Zk-zet službo služba Sozet , , , je biti Gp-ste-n obrambni obramben Ppnmeid minister minister Somei Janez Janez Slmei Janša Janša Slmei za za Dt Odmeve odmev Sommt TVS TVS Slzer dejal dejati Ggdd-em : : : " " " No no L , , , bila biti Gp-d-ez je biti Gp-ste-n generator generator Somei teh ta Zk-mmr škandalov škandal Sommr . . . Za za Dt tega ta Zk-met zadnjega zadnji Ppnmet bi biti Gp-g težko težko Rsn rekel reči Ggdd-em , , , da da Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n generirala generirati Ggvd-ez prav prav L ta ta Zk-zei služba služba Sozei , , , generiral generirati Ggvd-em ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n nekdo nekdo Zn-mei zunaj zunaj Rsn , , , so biti Gp-stm-n pa pa Vp posamezniki posameznik Sommi iz iz Dr te ta Zk-zer službe služba Sozer pridno pridno Rsn pomagali pomagati Ggvd-mm . . . " " " Na na Dt vprašanje vprašanje Soset , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n šlo iti Ggvd-es za za Dt nezakonito nezakonit Ppnset sodelovanje sodelovanje Soset dveh dva Kbgzdr vojaških vojaški Ppnzdr obveščevalnih obveščevalen Ppnzdr služb služba Sozdr in in Vp ali ali Rsn smo biti Gp-spm-n res res Rsn razkrili razkriti Ggdd-mm podatke podatek Sommt o o Dm naših naš Zspmmmm vohunih vohun Sommm v v Dm ZRJ ZRJ Slzem , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n obrambni obramben Ppnmeid minister minister Somei dejal dejati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n po po Dm njegovih njegov Zstzmmem informacijah informacija Sozmm ( ( ( ministrstvo ministrstvo Soset je biti Gp-ste-n prevzel prevzeti Ggdd-em šele šele L v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn ) ) ) šlo iti Ggvd-es za za Dt " " " korektno korekten Ppnset sodelovanje sodelovanje Soset in in Vp ameriška ameriški Ppnzei stran stran Sozei na na Dt to ta Zk-set nima imeti Ggnste-d pripomb pripomba Sozmr " " " in in Vp da da Vd je biti Gp-ste-n šlo iti Ggvd-es za za Dt " " " običajno običajen Ppnset sodelovanje sodelovanje Soset " " " na na Dm zakonski zakonski Ppnzem podlagi podlaga Sozem . . . " " " Tudi tudi L ni biti Gp-ste-d šlo iti Ggvd-es za za Dt podrejanje podrejanje Soset ene en Kbzzer službe služba Sozer drugi drug Kbzzed , , , temveč temveč Vp je biti Gp-ste-n šlo iti Ggvd-es za za Dt sodelovanje sodelovanje Soset držav država Sozmr članic članica Sozmr Nata Nato Slmer in in Vp partnerskih partnerski Ppnzmr držav država Sozmr pri pri Dm skupnem skupen Ppnmem projektu projekt Somem , , , ki ki Vd se se Zp------k imenuje imenovati Ggvste ' ' ' stabilnost stabilnost Sozei v v Dm tem ta Zk-mem delu del Somem Evrope Evropa Slzer ' ' ' , , , " " " je biti Gp-ste-n ocenil oceniti Ggdd-em obrambni obramben Ppnmeid minister minister Somei . . . Pa pa Vp je biti Gp-ste-n afera afera Sozei ogrozila ogroziti Ggdd-ez življenja življenje Sosmt naših naš Zspmmrm obveščevalcev obveščevalec Sommr v v Dm ZRJ ZRJ Slzem ? ? ? " " " Po po Dm zatrjevanju zatrjevanje Sosem službe služba Sozer se se Zp------k to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d zgodilo zgoditi Ggdd-es . . . V v Dm teh ta Zk-mmm dokumentih dokument Sommm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm odtujeni odtujen Pdnmmi , , , ni biti Gp-ste-d imen ime Sosmr teh ta Zk-mmr sodelavcev sodelavec Sommr in in Vp tako tako Rsn življenja življenje Sosmi niso biti Gp-stm-d bila biti Gp-d-ms ogrožena ogrožen Pdnsmi . . . " " "

Na na Dt dan dan Sometn varčevalcev varčevalec Sommr , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n hkrati hkrati Rsn tudi tudi L dan dan Somei reformacije reformacija Sozer , , , ste biti Gp-sdm-n šli iti Ggvd-mm v v Dm Puconcih Puconci Slmmm k k Dd maši maša Sozed . . . Kdaj kdaj Rsn ste biti Gp-sdm-n bili biti Gp-d-mm pri pri Dm maši maša Sozem predzadnjič predzadnjič Rsn , , , če če Vd odštejemo odšteti Ggdspm spravno spraven Ppnzet slovesnost slovesnost Sozet v v Dm Rogu Rog Slmem ? ? ?

Ali ali Rsn bi biti Gp-g zvezi zveza Sozed NATO NATO Slmei dovolili dovoliti Ggdd-mm , , , da da Vd parkira parkirati Ggvste letalonosilko letalonosilka Sozet Saratoga Saratoga Slzei v v Dm koprskem koprski Ppnsem pristanišču pristanišče Sosem ? ? ?

5 5 Kag . . . S z Do filmom film Someo - - - in in Vp to ta Zk-sei prek prek Dr njenih njen Zstmmrez otrok otrok Sommr , , , ki ki Vd obožujejo oboževati Ggnstm filme film Sommt z z Do Arnoldom Arnold Slmeo Schwarzeneggerjem Schwarzenegger Slmeo . . . Njej on Zotzed je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em od od Dr Arniejevih Arniejev Psnmmr filmov film Sommr najbolj najbolj Rsn všeč všeč Rsn The The Nj Running Running Slmei Man Man Slmei , , , to ta Zk-sei pa pa Vp zaradi zaradi Dr literarne literaren Ppnzer predloge predloga Sozer Stephena Stephen Slmer Kinga King Slmer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n veliko veliko Rsn boljša dober Pppzei od od Dr filma film Somer . . . Vseeno vseeno Rsn pa pa Vp ostaja ostajati Ggnste njen njen Zstmeiez najljubši ljub Ppsmeid film film Somei Andrej Andrej Slmei Rubljov Rubljov Slmei . . .

Ko ko Vd je biti Gp-ste-n ministrstvu ministrstvo Sosed za za Dt kulturo kultura Sozet odpadlo odpasti Ggdd-es gostovanje gostovanje Sosei Drame drama Sozer SNG SNG Slmei Maribor Maribor Slmei v v Dm Mehiki Mehika Slzem , , , so biti Gp-stm-n hoteli hoteti Ggnd-mm sredstva sredstvo Sosmt porabiti porabiti Ggdn za za Dt pet pet Kbg-mt drugih drug Kbzzmr , , , manjših majhen Pppzmr akcij akcija Sozmr . . . Te ta Zk-zmi v v Dm prvotnem prvoten Ppnmem programu program Somem resda resda Rsn niso biti Gp-stm-d bile biti Gp-d-mz predvidene predviden Pdnzmi , , , vendar vendar Vp bi biti Gp-g moral morati Ggnd-em denar denar Somei za za Dt njihovo njihov Zstzetm realizacijo realizacija Sozet obstajati obstajati Ggnn . . . Štiri štirje Kbgzmt vloge vloga Sozmt od od Dr petih pet Kbg-mr jim on Zotmmd--k je biti Gp-ste-n ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt informiranje informiranje Soset sprva sprva Rsn zavrnilo zavrniti Ggdd-es . . . Nekaj nekaj Rsn dni dan Sommr kasneje kasno Rsr jim on Zotmmd--k je biti Gp-ste-n na na Dt šesto šesti Kbvzet vlogo vloga Sozet , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n zaprosili zaprositi Ggdd-mm za za Dt sredstva sredstvo Sosmt za za Dt praznovanje praznovanje Soset 100 100 Kag - - - letnice letnica Sozer Operne operen Ppnzer hiše hiša Sozer v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem , , , odgovorilo odgovoriti Ggdd-es , , , da da Vd projekta projekt Somer ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn sofinancirati sofinancirati Ggvn , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n » » » načrtovana načrtovan Pdnsmi sredstva sredstvo Sosmi praktično praktično Rsn že že L vsa ves Zc-smi porabljena porabljen Pdnsmi « « « . . . Čez čez Dt mesec mesec Sometn dni dan Sommr se se Zp------k je biti Gp-ste-n denar denar Somei za za Dt vseh ves Zc-zmr šest šest Kbg-mt in in Vp še še L za za Dt nekaj nekaj Rsn dodatnih dodaten Ppnzmr akcij akcija Sozmr našel najti Ggdd-em . . . Ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt kulturo kultura Sozet torej torej Vp s z Do sredstvi sredstvo Sosmo , , , ki ki Vd jih on Zotsmt--k je biti Gp-ste-n imelo imeti Ggnd-es po po Dm programu program Somem rezervirana rezerviran Pdnsmt za za Dt svoje svoj Zp-zmt promotivne promotiven Ppnzmt akcije akcija Sozmt , , , ni biti Gp-ste-d moglo moči Ggnd-es prosto prosto Rsn razpolagati razpolagati Ggnn . . . Še še L manj manj Rsn je biti Gp-ste-n to ta Zk-set storilo storiti Ggdd-es ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt varstvo varstvo Soset okolja okolje Soser in in Vp urejanje urejanje Soset prostora prostor Somer , , , ki ki Vd ni biti Gp-ste-d dobilo dobiti Ggdd-es niti niti L sredstev sredstvo Sosmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms za za Dt njihove njihov Zstzmtm akcije akcija Sozmt predvidena predviden Pdnsmi po po Dm programu program Somem . . . Za za Dt izdajo izdaja Sozet revije revija Sozer Piranesi Piranesi Slmei je biti Gp-ste-n zaprosilo zaprositi Ggdd-es za za Dt 6.612.976 6.612.976 Kag tolarjev tolar Sommr in in Vp prejelo prejeti Ggdd-es 3.300.000 3.300.000 Kag SIT SIT O . . . Za za Dt sofinanciranje sofinanciranje Soset razstave razstava Sozer Tehnika tehnika Sozei za za Dt okolje okolje Soset je biti Gp-ste-n hotelo hoteti Ggnd-es 7.386.738 7.386.738 Kag SIT SIT O in in Vp dobilo dobiti Ggdd-es 3.700.000 3.700.000 Kag SIT SIT O . . . Sredstva sredstvo Sosmi so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms torej torej Rsn za za Dt polovico polovica Sozet manjša majhen Pppsmi od od Dr zaprošenih zaprošen Pdnsmr , , , kljub kljub Dd temu ta Zk-sed , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms v v Dm celotnem celoten Ppnmem znesku znesek Somem predvidena predviden Pdnsmi v v Dm programu program Somem , , , in in Vp kljub kljub Dd temu ta Zk-sed , , , da da Vd so biti Gp-stm-n znašala znašati Ggnd-ms le le L dve dva Kbgzdt tretjini tretjina Sozdt vseh ves Zc-smr sredstev sredstvo Sosmr , , , ki ki Vd jih on Zotsmt--k je biti Gp-ste-n imelo imeti Ggnd-es ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt varstvo varstvo Soset okolja okolje Soser in in Vp urejanje urejanje Soset prostora prostor Somer predvidenih predviden Pdnsmr v v Dm programu program Somem . . .

Zopet zopet Rsn izvira izvirati Ggnste iz iz Dr zgodovine zgodovina Sozer . . . Do do Dr letošnjega letošnji Ppnser leta leto Soser v v Dm proračunu proračun Somem Slovenije Slovenija Slzer ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es namenskega namenski Ppnmer denarja denar Somer za za Dt promocijo promocija Sozet . . . Letošnje letošnji Ppnset leto leto Soset se se Zp------k je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei zgodilo zgoditi Ggdd-es prvič prvič Rsn . . . Razumeti razumeti Ggvn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd so biti Gp-stm-n na na Dm postavki postavka Sozem promocije promocija Sozer Slovenije Slovenija Slzer marsikatera marsikateri Zn-smi ministrstva ministrstvo Sosmi računala računati Ggnd-ms na na Dt dodatna dodaten Ppnsmt sredstva sredstvo Sosmt . . . Tista tisti Zk-smi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k zanje zame Zotsmt--z borila boriti Ggnd-ms , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n za za Dt svoj svoj Zp-met resor resor Sometn kvalitetno kvalitetno Rsn delala delati Ggnd-ms , , , so biti Gp-stm-n sredstva sredstvo Sosmt porabljala porabljati Ggnd-ms , , , čim čim Rsn več veliko Rsr se se Zp------k je biti Gp-ste-n dalo dati Ggdd-es . . . Tu tu Rsn jim on Zotsmd--k ni biti Gp-ste-d ničesar nič Zl-ser oporekati oporekati Ggnn . . . Vendar vendar Vp , , , kako kako Rsn bo biti Gp-pte-n v v Dt bodoče bodoč Ppnset ? ? ? Pred pred Do vrati vrata Sosmo so biti Gp-stm-n volitve volitev Sozmi , , , po po Dm katerih kateri Zv-zmm se se Zp------k obeta obetati Ggnste reorganizacija reorganizacija Sozei vlade vlada Sozer . . . Kako kako Rsn in in Vp na na Dm čem kaj Zv-sem bo biti Gp-pte-n promocijo promocija Sozet Slovenije Slovenija Slzer zasnovala zasnovati Ggdd-ez nova nov Ppnzei vladna vladen Ppnzei ekipa ekipa Sozei ? ? ? Izkušnje izkušnja Sozmi letošnjega letošnji Ppnser leta leto Soser namreč namreč Vp kažejo kazati Ggnstm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n mnenja mnenje Sosmi , , , kaj kaj Zv-sei sodi soditi Ggnste v v Dt promocijo promocija Sozet Slovenije Slovenija Slzer , , , različna različen Ppnsmi . . .

Tine Tine Slmei Hribar Hribar Slmei : : : » » » Glede glede Dr same sam Ppnzer teološke teološki Ppnzer fakultete fakulteta Sozer , , , to ta Zk-sei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vključena vključen Pdnzei v v Dt univerzo univerza Sozet , , , še še L ne ne L pomeni pomeniti Ggvste nobenih noben Zl-zmr neposrednih neposreden Ppnzmr finančnih finančen Ppnzmr konsekvenc konsekvenca Sozmr . . . Seveda seveda L bo biti Gp-pte-n deloma deloma Rsn financirana financiran Pdnzei . . . « « «

NOVA nov Ppnzei GORICA Gorica Slzei - - - Lansko lanski Ppnset šolsko šolski Ppnset leto leto Soset so biti Gp-stm-n v v Dm Foto foto Somem Fantasy Fantasy Slmei iz iz Dr Nove nov Ppnzer Gorice Gorice Slzer uspešno uspešno Rsn izpeljali izpeljati Ggdd-mm akcijo akcija Sozet Foto foto Somei krožek krožek Somei Fantasy Fantasy Slmei v v Dt vsako vsak Zc-zet šolo šola Sozet , , , pri pri Dm čemer kar Zz-sem so biti Gp-stm-n ustanovili ustanoviti Ggdd-mm nove nov Ppnmmt foto foto Sommt krožke krožek Sommt na na Dm osnovnih osnoven Ppnzmm šolah šola Sozmm v v Dm Čepovanu Čepovan Slmem , , , Solkanu Solkan Slmem in in Vp Sežani Sežana Slzem . . .

Včeraj včeraj Rsn so biti Gp-stm-n morali morati Ggnd-mm zato zato Vp na na Dt zatožno zatožen Ppnzet klop klop Sozet na na Dm niškem niški Ppnsem sodišču sodišče Sosem lastnik lastnik Somei žganjarne žganjarna Sozer Miroslav Miroslav Slmei Živadinović Živadinović Slmei in in Vp še še L štirje štirje Kbgmmi kuharji kuhar Sommi žganja žganje Soser . . .

Tolminska tolminski Ppnzei knjižnica knjižnica Sozei je biti Gp-ste-n prva prvi Kbvzei na na Dm Slovenskem Slovensko Slsem odprla odpreti Ggdd-ez glasbeni glasben Ppnmetd oddelek oddelek Sometn , , , in in Vp to ta Zk-sei že že L leta leto Soser 1974 1974 Kag , , , ko ko Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n vodila voditi Ggnd-ez dolgoletna dolgoleten Ppnzei ravnateljica ravnateljica Sozei Marta Marta Slzei Filli Filli Slzei . . . Pred pred Do tremi trije Kbgsmo leti leto Sosmo ( ( ( 1996 1996 Kag ) ) ) je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez Knjižnica knjižnica Sozei Cirila Ciril Slmer Kosmača Kosmač Slmer tudi tudi L prva prvi Kbvzei na na Dm Primorskem Primorsko Slsem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pripravila pripraviti Ggdd-ez brezplačno brezplačen Ppnzet poletno poleten Ppnzet internet internet Somei delavnico delavnica Sozet , , , imenova imenova Nt Cyber cyber Ppnmein cafe cafe Somei Tolmin Tolmin Slmei , , , in in Vp letos letos Rsn so biti Gp-stm-n pripravili pripraviti Ggdd-mm že že L tretjo tretji Kbvzet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n v v Dm obeh oba Zc-mdm počitniških počitniški Ppnmdm mesecih mesec Somdm obiskalo obiskati Ggdd-es več veliko Rsr kot kot Vd 4000 4000 Kag računalniških računalniški Ppnmmr navdušencev navdušenec Sommr . . . V v Dm Tolminu Tolmin Slmem so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm tudi tudi L med med Do prvimi prvi Kbvmmo priključeni priključen Pdnmmi na na Dt informacijsko informacijski Ppnzet omrečje omrečje Nt COBISS COBISS Slmei ( ( ( že že L leta leto Soser 1992 1992 Kag ) ) ) in in Vp imajo imeti Ggnstm-n zdaj zdaj Rsn avtomatizirani avtomatiziran Pdnsdt izposojevališči izposojevališče Sosdt v v Dm Tolminu Tolmin Slmem in in Vp Bovcu Bovec Slmem , , , vse ves Zc-set to ta Zk-set pa pa Vp si se Zp---d--k , , , pravi praviti Ggvste ravnatelj ravnatelj Somei Leban Leban Slmei , , , lahko lahko Rsn privoščijo privoščiti Ggvstm , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm na na Dm mednarodnem mednaroden Ppnmem natečaju natečaj Somem Open Open Slmei Society Society Slmei v v Dm Budimpešti Budimpešta Slzem izbrani izbran Pdnmmi med med Dt petnajst petnajst Kbg-mt bibliotečnih bibliotečen Ppnmmr projektov projekt Sommr iz iz Dr dežel dežela Sozmr postkomunistične postkomunističen Ppnzer tranzicije tranzicija Sozer in in Vp tako tako Rsn dobili dobiti Ggdd-mm 6 6 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr za za Dt ureditev ureditev Sozet avtomatizacije avtomatizacija Sozer . . . Pomemben pomemben Ppnmein podatek podatek Somei je biti Gp-ste-n tudi tudi L , , , da da Vd so biti Gp-stm-n v v Dm tolminski tolminski Ppnzem knjižnici knjižnica Sozem lani lani Rsn z z Do nabavo nabava Sozeo novega nov Ppnser gradiva gradivo Soser kar kar Rsn za za Dt petdeset petdeset Kbg-mt odstotkov odstotek Sommr presegli preseči Ggdd-mm normative normativ Sommt , , , zato zato Vp pa pa Vp , , , žal žal Rsn , , , pri pri Dm zaposlenih zaposlen Pdnmmm strokovnih strokoven Ppnmmr delavcev delavec Sommr za za Dt petdeset petdeset Kbg-mt odstotkov odstotek Sommr zaostajajo zaostajati Ggnstm za za Do istimi isti Zn-mmo normativi normativ Sommo . . .

- - - Pusti pustiti Ggdvde ga on Zotmet--k pri pri Dm miru mir Somem , , , - - - ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n vzel vzeti Ggdd-em nekdo nekdo Zn-mei v v Dt obrambo obramba Sozet . . .

Proti proti Dd mraku mrak Somed je biti Gp-ste-n prispel prispeti Ggdd-em do do Dr vasi vas Sozer . . . Tam tam Rsn blizu blizu Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez tudi tudi L farma farma Sozei , , , na na Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n živel živeti Ggnd-em . . .

Pismo pismo Sosei o o Dm nameri namera Sozem v v Dm teh ta Zk-mmm dneh dan Sommm kroži krožiti Ggnste po po Dm občinskih občinski Ppnmmm svetih svet Sommm , , , z z Do njim on Zotseo pa pa Vp bo biti Gp-pte-n postalo postati Ggdd-es jasno jasen Ppnsei , , , kdo kdo Zv-mei vse vse Rsn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n vključil vključiti Ggdd-em v v Dt projekt projekt Sometn . . . Zdaj zdaj Rsn morajo morati Ggnstm namreč namreč Vp izvajalci izvajalec Sommi pripravljati pripravljati Ggnn variantne varianten Ppnmmt predloge predlog Sommt , , , saj saj Vp ne ne L vedo vedeti Ggnstm natančno natančno Rsn , , , koliko koliko Rsn odpadkov odpadek Sommr se se Zp------k bo biti Gp-pte-n čez čez Dt pet pet Kbg-mt let leto Sosmr znašlo znajti Ggdd-es v v Dm Orehovških orehovški Ppnsmm brdih brdo Sosmm . . .

Kriminalist kriminalist Somei Vrbnjak Vrbnjak Slmei je biti Gp-ste-n opisal opisati Ggdd-em policijsko policijski Ppnzet akcijo akcija Sozet od od Dr takrat takrat Rsn , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n zvedeli zvedeti Ggdd-mm za za Dt domnevno domneven Ppnset podkupovanje podkupovanje Soset , , , do do Dr Šuštarjeve Šuštarjev Psnzer aretacije aretacija Sozer 6. 6. Kav 11. 11. Kav 2000 2000 Kag takoj takoj Rsn po po Dm primopredaji primopredaja Sozem 70 70 Kag tisoč tisoč Kbg-mi mark marka Sozmr , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k je biti Gp-ste-n v v Dm okviru okvir Somem ukrepa ukrep Somer navideznega navidezen Ppnser dajanja dajanje Soser podkupnine podkupnina Sozer izročil izročiti Ggdd-em » » » tajni tajen Ppnmeid policijski policijski Ppnmeid sodelavec sodelavec Somei Selan Selan Slmei « « « . . . Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n Prokšelj Prokšelj Slmei zanikal zanikati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n na na Dt Šuštarjevo Šuštarjev Psnzet pobudo pobuda Sozet proti proti Dd plačilu plačilo Sosed 10 10 Kag tisoč tisoč Kbg-mi evrov evro Sommr skušal skušati Ggnd-em vplivati vplivati Ggnn na na Dt Selana Selan Slmetd , , , da da Vd bi biti Gp-g spremenil spremeniti Ggdd-em svojo svoj Zp-zet za za Dt Šuštarja Šuštar Slmetd obremenilno obremenilen Ppnzet izjavo izjava Sozet , , , je biti Gp-ste-n kriminalist kriminalist Somei vztrajal vztrajati Ggnd-em , , , da da Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n Prokšelj Prokšelj Slmei to ta Zk-set celo celo L sam sam Ppnmein povedal povedati Ggdd-em . . .

Gostujoča gostujoč Ppnzei razstava razstava Sozei madžarskega madžarski Ppnmer nacionalnega nacionalen Ppnmer Etnografskega etnografski Ppnmer muzeja muzej Somer iz iz Dr Budimpešte Budimpešta Slzer ( ( ( Néprajzi Néprajzi Slmei Múzeum Múzeum Slmei ) ) ) prikazuje prikazovati Ggnste izbrane izbran Pdnmmt predmete predmet Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k madžarski madžarski Ppnmmi kmetje kmet Sommi in in Vp drugi drug Kbzmmi vaški vaški Ppnmmi prebivalci prebivalec Sommi kot kot Vd nakit nakit Sometn nosili nositi Ggnd-mm v v Dm 19. 19. Kav in in Vp 20. 20. Kav stoletju stoletje Sosem na na Dm ozemlju ozemlje Sosem madžarskega madžarski Ppnser govornega govoren Ppnser območja območje Soser med med Do Karpatsko karpatski Ppnzeo dolino dolina Sozeo in in Vp Moldavijo Moldavija Slzeo , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n živeli živeti Ggnd-mm skupaj skupaj Rsn s z Do predstavniki predstavnik Sommo drugih drug Kbzzmr narodnosti narodnost Sozmr . . . Raziskave raziskava Sozmi kažejo kazati Ggnstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ljudski ljudski Ppnmeid nakit nakit Somei v v Dm Evropi Evropa Slzem znan znan Ppnmein predvsem predvsem L na na Dm dveh dva Kbgsdm geografskih geografski Ppnsdm območjih območje Sosdm . . . Prvo prvi Kbvsei obsega obsegati Ggnste južno južen Ppnzet in in Vp vzhodno vzhoden Ppnzet Evropo Evropa Slzet vključno vključno Rsn z z Do Balkanom Balkan Slmeo , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n zbirke zbirka Sozmi nakita nakit Somer izjemno izjemno Rsn bogate bogat Ppnzmi in in Vp kažejo kazati Ggnstm podobnosti podobnost Sozmt z z Do nakitom nakit Someo zahodnoazijskega zahodnoazijski Ppnser in in Vp severnoafriškega severnoafriški Ppnser območja območje Soser ter ter Vp vplive vpliv Sommt islamske islamski Ppnzer kulture kultura Sozer . . . Drugo drug Kbzset veliko velik Ppnset geografsko geografski Ppnset območje območje Soset predstavljajo predstavljati Ggnstm zahodne zahoden Ppnzmi in in Vp severne severen Ppnzmi evropske evropski Ppnzmi pokrajine pokrajina Sozmi , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n nakit nakit Somei skromnejši skromen Pppmeid in in Vp preprostejši preprost Pppmeid . . . V v Dt to ta Zk-zet skupino skupina Sozet uvrščajo uvrščati Ggnstm nakit nakit Sometn Madžarov Madžar Slmmr , , , ki ki Vd živijo živeti Ggnstm v v Dm Centralni centralen Ppnzem Evropi Evropa Slzem . . . Razstavljeni razstavljen Pdnmmi predmeti predmet Sommi predstavljajo predstavljati Ggnstm posebnosti posebnost Sozmt madžarskega madžarski Ppnmer ljudskega ljudski Ppnmer nakita nakit Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr svojih svoj Zp-zmr tipičnih tipičen Ppnzmr oblikovnih oblikoven Ppnzmr značilnosti značilnost Sozmr poseben poseben Ppnmein in in Vp zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser bogatejši bogat Pppmeid , , , čeprav čeprav Vd v v Dm določenih določen Pdnmmm pogledih pogled Sommm skromnejši skromen Pppmeid od od Dr podobnega podoben Ppnmer nakita nakit Somer drugih drug Kbzmmr narodov narod Sommr . . . Okoli okoli Dr 400 400 Kag razstavljenih razstavljen Pdnmmr predmetov predmet Sommr bo biti Gp-pte-n predstavljenih predstavljen Pdnmmr v v Dm več veliko Rsr sklopih sklop Sommm : : : naglavno naglaven Ppnsei okrasje okrasje Sosei , , , ogrlice ogrlica Sozmi , , , okrasni okrasen Ppnmmi pasovi pas Sommi , , , zapestnice zapestnica Sozmi in in Vp prstani prstan Sommi , , , okrasne okrasen Ppnzmi igle igla Sozmi , , , jermenske jermenski Ppnzmi zaponke zaponka Sozmi , , , gumbi gumb Sommi idr. idr. O Prikazani prikazan Pdnmmi bodo biti Gp-ptm-n tudi tudi L materiali material Sommi za za Dt izdelavo izdelava Sozet nakita nakit Somer , , , njegova njegov Zstzeiem vloga vloga Sozei in in Vp uporaba uporaba Sozei ob ob Dm različnih različen Ppnzmm življenjskih življenjski Ppnzmm ter ter Vp prazničnih prazničen Ppnzmm priložnostih priložnost Sozmm . . . Avtorici avtorica Sozdi razstave razstava Sozer sta biti Gp-std-n kustosinji kustosinja Sozdi Terézia Terézia Slzei Balogh Balogh Slzei Jánosné Jánosné Slzei Horváth Horváth Slzei in in Vp Edit Edit Slzei Katona Katona Slzei . . . Razstavo razstava Sozet spremlja spremljati Ggnste katalog katalog Somei s z Do fotografijami fotografija Sozmo vseh ves Zc-mmr razstavljenih razstavljen Pdnmmr predmetov predmet Sommr . . . Gostovanje gostovanje Sosei temelji temeljiti Ggnste na na Dm meddržavnem meddržaven Ppnmem sporazumu sporazum Somem o o Dm programu program Somem sodelovanja sodelovanje Soser v v Dm izobraževanju izobraževanje Sosem , , , kulturi kultura Sozem in in Vp znanosti znanost Sozem ter ter Vp sodi soditi Ggnste v v Dt programski programski Ppnmetd sklop sklop Sometn , , , s z Do katerim kateri Zv-meo Slovenski slovenski Ppnmeid etnografski etnografski Ppnmeid muzej muzej Somei predstavlja predstavljati Ggnste tradicijske tradicijski Ppnzmt kulturne kulturen Ppnzmt sestavine sestavina Sozmt in in Vp življenja življenje Sosmt drugih drug Kbzmmr evropskih evropski Ppnmmr narodov narod Sommr . . . M. M. O V. V. O

Ohranitev ohranitev Sozei ( ( ( ali ali Vp ponovna ponoven Ppnzei pridobitev pridobitev Sozei ) ) ) vitke vitek Ppnzer postave postava Sozer in in Vp privlačne privlačen Ppnzer podobe podoba Sozer od od Dr vas ti Zod-mr ne ne L zahteva zahtevati Ggvste nikakršnega nikakršen Zl-ser odrekanja odrekanje Soser ali ali Vp asketskega asketski Ppnser življenja življenje Soser . . . Vse ves Zc-sei kar kar Zz-set potrebujete potrebovati Ggnsdm , , , je biti Gp-ste-n dobro dober Ppnsei poznavanje poznavanje Sosei delovanja delovanje Soser vaše vaš Zsdzerm presnove presnova Sozer . . . Izkoristite izkoristiti Ggdvdm ga on Zotset--k sebi se Zp---d v v Dt prid prid Sometn , , , namesto namesto Dr da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k nesmiselno nesmiselno Rsn borili boriti Ggnd-mm proti proti Dd lastnemu lasten Ppnsed telesu telo Sosed . . .

Če če Vd je biti Gp-ste-n razgradnja razgradnja Sozei maščobnega maščoben Ppnser tkiva tkivo Soser vsesplošno vsesplošno Rsn zaželena zaželen Ppnzei , , , pa pa Vp velja veljati Ggnste za za Dt razgradnjo razgradnja Sozet mišične mišičen Ppnzer mase masa Sozer ravno ravno L nasprotno nasproten Ppnsei , , , saj saj Vp predstavlja predstavljati Ggnste pravo pravi Ppnset zaviralo zaviralo Soset za za Dt nadaljnje nadaljnji Ppnset hujšanje hujšanje Soset . . . Kadar kadar Vd hujšate hujšati Ggnsdm , , , pazite paziti Ggnvdm vsaj vsaj L na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd boste biti Gp-pdm-n zaužili zaužiti Ggdd-mm dovolj dovolj Rsn beljakovin beljakovina Sozmr . . .

Z z Do uživanjem uživanje Soseo skvalena skvalen Somer , , , na na Dt voljo volja Sozet je biti Gp-ste-n tudi tudi L v v Dm obliki oblika Sozem kapsul kapsula Sozmr , , , lahko lahko Rsn spet spet Rsn uredite urediti Ggdsdm porušeno porušen Pdnzet presnovo presnova Sozet DHEA DHEA Slmer . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem se se Zp------k posvetujte posvetovati Ggvvdm z z Do zdravnikom zdravnik Someo . . .

• • • Tudi tudi L aminokisline aminokislina Sozmi arginin arginin Somei in in Vp ornitin ornitin Somei v v Dm lekarnah lekarna Sozmm se se Zp------k dobijo dobiti Ggdstm v v Dm obliki oblika Sozem kapsul kapsula Sozmr spodbujajo spodbujati Ggnstm izločanje izločanje Soset rastnega rasten Ppnmer hormona hormon Somer . . . O o Dm jemanju jemanje Sosem le le L - - - teh ta Zk-zmr se se Zp------k prej prej Rsn posvetujte posvetovati Ggvvdm z z Do zdravnikom zdravnik Someo . . .

- - - Korenina korenina Sozei sladkega sladek Ppnmer korena koren Somer uravnava uravnavati Ggnste razmerje razmerje Soset estrogena estrogen Somer in in Vp progesterona progesteron Somer . . . Ugodno ugodno Rsn vpliva vplivati Ggnste na na Dt delovanje delovanje Soset nadledvičnih nadledvičen Ppnzmr žlez žleza Sozmr in in Vp pomaga pomagati Ggvste pri pri Dm stanjih stanje Sosmm utrujenosti utrujenost Sozer . . . Ne ne L uživajte uživati Ggnvdm sladkega sladek Ppnmer korena koren Somer , , , če če Vd imate imeti Ggnsdm-n povišan povišan Pdnmetn krvni krven Ppnmetd tlak tlak Sometn . . . Sok sok Somei je biti Gp-ste-n glavna glaven Ppnzei sestavina sestavina Sozei lakrice lakrica Sozer . . . Na na Dt voljo volja Sozet je biti Gp-ste-n tudi tudi L v v Dm obliki oblika Sozem čaja čaj Somer in in Vp pastil pastila Sozmr . . .

- - - Zmerni zmeren Ppnmmi vzdržljivostni vzdržljivosten Ppnmmi športi šport Sommi kot kot Vd so biti Gp-stm-n tek tek Somei , , , tek tek Somei na na Dm smučeh smuč Sozmm , , , kolesarjenje kolesarjenje Sosei in in Vp hitrostno hitrosten Ppnsei rolanje rolanje Sosei od od Dr 30 30 Kag do do Dr 60 60 Kag minut minuta Sozmr so biti Gp-stm-n izvrstni izvrsten Ppnmmi porabniki porabnik Sommi maščob maščoba Sozmr . . .

Vadba vadba Sozei z z Do utežmi utež Sozmo je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn uspešna uspešen Ppnzei , , , z z Do njo on Zotzeo dosegamo dosegati Ggnspm vidne viden Ppnmmt rezultate rezultat Sommt tudi tudi L v v Dm pozni pozen Ppnzem starosti starost Sozem . . . Za za Dt krepitev krepitev Sozet mišic mišica Sozmr ni biti Gp-ste-d torej torej Rsn nikoli nikoli Rsn prepozno prepozen Ppnsei . . .

- - - Vzemite vzeti Ggdvdm utežno utežen Ppnzet ročko ročka Sozet in in Vp dlan dlan Sozet v v Dm zapestju zapestje Sosem počasi počasi Rsn dvigujte dvigovati Ggnvdm in in Vp spuščajte spuščati Ggnvdm , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g pri pri Dm tem ta Zk-sem dvignili dvigniti Ggdd-mm podlaht podlaht Sozet . . . Vajo vaja Sozet ponovite ponoviti Ggdvdm osemkrat osemkrat Rsn na na Dm vsaki vsak Zc-zem roki roka Sozem . . .

- - - Sedite sedeti Ggdvdm vzravnano vzravnano Rsn na na Dm stolu stol Somem . . . V v Dm rokah roka Sozmm , , , ki ki Vd iztegnjene iztegnjen Pdnzmi visijo viseti Ggnstm navzdol navzdol Rsn , , , držite držati Ggnvdm uteži utež Sozmt . . . Dlani dlan Sozmi so biti Gp-stm-n obrnjene obrnjen Pdnzmi druga drug Kbzzei proti proti Dd drugi drug Kbzzed . . .

KONČANA končan Pdnzei I. I. Krv FAZA faza Sozei Poleg poleg Dr predstavnikov predstavnik Sommr ministrstva ministrstvo Soser za za Dt okolje okolje Soset in in Vp prostor prostor Sometn , , , ki ki Vd vodi voditi Ggnste projekt projekt Sometn priprav priprava Sozmr strokovnih strokoven Ppnzmr osnov osnova Sozmr za za Dt ustanovitev ustanovitev Sozet parka park Somer Kočevsko Kočevsko Slsei - - - Kolpa Kolpa Slzei , , , ter ter Vp predstavnika predstavnik Somer Zavoda zavod Somer za za Dt gozdove gozd Sommt Slovenije Slovenija Slzer , , , ki ki Vd projekt projekt Sometn koordinira koordinirati Ggvste , , , sta biti Gp-std-n se se Zp------k novinarske novinarski Ppnzer konference konferenca Sozer ob ob Dm zaključku zaključek Somem I. I. Krv faze faza Sozer projekta projekt Somer udeležila udeležiti Ggdd-dm tudi tudi L predstavnika predstavnik Somdi nacionalnega nacionalen Ppnmer parka park Somer Risnjak Risnjak Slmei iz iz Dr sosednje sosednji Ppnzer Hrvaške Hrvaška Slzer , , , na na Dt katerega kateri Zv-met bo biti Gp-pte-n park park Somei Kočevsko Kočevsko Slsei - - - Kolpa Kolpa Slzei mejil mejiti Ggnd-em . . . Na na Dm posnetku posnetek Somem : : : direktor direktor Somei parka park Somer Risnjak Risnjak Slmei Ivan Ivan Slmei Malnar Malnar Slmei , , , koordinator koordinator Somei projekta projekt Somer Tomaž Tomaž Slmei Hartman Hartman Slmei in in Vp pomočnica pomočnica Sozei direktorja direktor Somer uprave uprava Sozer RS RS Slzer za za Dt varstvo varstvo Soset narave narava Sozer Alma Alma Slzei Vičar Vičar Slzei ( ( ( Foto foto Somei : : : M. M. O L. L. O - - - S. S. O ) ) )

Pobudnika pobudnik Somdi sta biti Gp-std-n v v Dm predlogu predlog Somem navajala navajati Ggnd-dm , , , da da Vd bi biti Gp-g po po Dm sedanjem sedanji Ppnmem zakonu zakon Somem delavci delavec Sommi lahko lahko Rsn preko preko Dr nadzornega nadzoren Ppnmer sveta svet Somer prevzeli prevzeti Ggdd-mm pravice pravica Sozmt , , , ki ki Vd sicer sicer Rsn izhajajo izhajati Ggnstm iz iz Dr lastnine lastnina Sozer , , , s z Do čimer kar Zz-seo bi biti Gp-g posegli poseči Ggdd-mm v v Dt ustavno ustaven Ppnzet pravico pravica Sozet do do Dr svobodne svoboden Ppnzer gospodarske gospodarski Ppnzer pobude pobuda Sozer in in Vp v v Dm z z Do ustavo ustava Sozeo varovano varovan Pdnzet lastninsko lastninski Ppnzet pravico pravica Sozet . . . Državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei mora morati Ggnste neskladnost neskladnost Sozet odpraviti odpraviti Ggdn v v Dm letu leto Sosem dni dan Sommr po po Dm objavi objava Sozem odločbe odločba Sozer v v Dm Uradnem uraden Ppnmem listu list Somem . . .

ZBORI zbor Sommi OBČANOV občan Sommr Po po Dm celi cel Ppnzem občini občina Sozem Žužemberk Žužemberk Slmei potekajo potekati Ggnstm te ta Zk-mmt dni dan Sommt zbori zbor Sommi občanov občan Sommr , , , na na Dm katerih kateri Zv-mmm bodo biti Gp-ptm-n predstavili predstaviti Ggdd-mm plan plan Sometn dela delo Soser in in Vp program program Sometn za za Dt letošnje letošnji Ppnset leto leto Soset , , , občani občan Sommi pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n govorili govoriti Ggnd-mm tudi tudi L o o Dm tem ta Zk-sem , , , ali ali Rsn so biti Gp-stm-n za za Dt ali ali Vp proti proti Dd krajevnim krajeven Ppnzmd skupnostim skupnost Sozmd . . . Žužemberški žužemberški Ppnmeid občinski občinski Ppnmeid svet svet Somei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp predlagal predlagati Ggvd-em , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k na na Dm območju območje Sosem sedanje sedanji Ppnzer občine občina Sozer ustanovile ustanoviti Ggdd-mz tri trije Kbgzmi krajevne krajeven Ppnzmi skupnosti skupnost Sozmi , , , in in Vp sicer sicer Vp Dvor Dvor Slmei , , , Hinje Hinje Slzmi in in Vp Žužemberk Žužemberk Slmei , , , vsaka vsak Zc-zei od od Dr njih on Zotzmr pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g obsegala obsegati Ggnd-ez območje območje Soset vasi vas Sozmr in in Vp zaselkov zaselek Sommr kot kot Vd v v Dm bivši bivši Ppnzem Mestni mesten Ppnzem občini občina Sozem Novo nov Ppnsei mesto mesto Sosei . . . Konec konec Sometn tedna teden Somer bo biti Gp-pte-n zbor zbor Somei v v Dm Žužemberku Žužemberk Slmem in in Vp Šmihelu Šmihel Slmem , , , v v Dm Hinjah Hinje Slzmm pa pa Vp bo biti Gp-pte-n v v Dt nedeljo nedelja Sozet . . .

POSTOJNA Postojna Slzei - - - V v Dm koprodukciji koprodukcija Sozem Slovenskega slovenski Ppnser mladinskega mladinski Ppnser gledališča gledališče Soser , , , Postojnske postojnski Ppnzer jame jama Sozer , , , Turizma turizem Somer in in Vp RTV RTV Slzer Slovenija Slovenija Slzei so biti Gp-stm-n v v Dt sredo sreda Sozet , , , 28. 28. Kav junija junij Somer , , , zvečer zvečer Rsn na na Dm vhodu vhod Somem v v Dt Postojnsko postojnski Ppnzet jamo jama Sozet in in Vp nato nato Rsn v v Dm jamski jamski Ppnzem Koncertni koncerten Ppnzem dvorani dvorana Sozem premierno premierno Rsn uprizorili uprizoriti Ggdd-mm novo nov Ppnzet gledališko gledališki Ppnzet predstavo predstava Sozet Interpretacija interpretacija Sozei sanj sanje Sozmr režiserja režiser Somer Matjaža Matjaž Slmer Bergerja Berger Slmer iz iz Dr Novega nov Ppnser mesta mesto Soser . . . Zasnoval zasnovati Ggdd-em jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n na na Dm fragmentih fragment Sommm znamenitega znamenit Ppnser istoimenskega istoimenski Ppnser dela delo Soser Sigmunda Sigmund Slmer Freuda Freud Slmer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n ob ob Dm tej ta Zk-zem priložnosti priložnost Sozem tudi tudi L dočakalo dočakati Ggdd-es prvi prvi Kbvmet knjižni knjižen Ppnmetd prevod prevod Sometn v v Dt slovenščino slovenščina Sozet pri pri Dm založbi založba Sozem Studia studio Slzei humanitatis humanitatis Slzei . . . Koreografijo koreografija Sozet trinajstih trinajst Kbg-mr nastopajočih nastopajoč Ppnmmr igralcev igralec Sommr je biti Gp-ste-n pripravil pripraviti Ggdd-em Marko Marko Slmei Mlačnik Mlačnik Slmei , , , scenografijo scenografija Sozet jamskega jamski Ppnser prizorišča prizorišče Soser pa pa Vp Vadim Vadim Slmei Fiškin Fiškin Slmei . . .

Današnja današnji Ppnzei tehnika tehnika Sozei omogoča omogočati Ggnste zagotoviti zagotoviti Ggdn v v Dm kleteh klet Sozmm postopke postopek Sommt za za Dt vzdrževanje vzdrževanje Soset higiene higiena Sozer . . . Ob ob Dm upoštevanju upoštevanje Sosem več veliko Rsr dejavnikov dejavnik Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n povezani povezan Pdnmmi z z Do vzdrževanjem vzdrževanje Soseo čistoče čistoča Sozer , , , lahko lahko Rsn zagotovimo zagotoviti Ggdspm zaželeno zaželen Ppnzet stopnjo stopnja Sozet čistosti čistost Sozer tal tla Sosmr , , , posode posoda Sozer itd. itd. O z z Do majhno majhen Ppnzeo količino količina Sozeo vode voda Sozer in in Vp majhno majhen Ppnzeo porabo poraba Sozeo čistilnega čistilen Ppnser sredstva sredstvo Soser . . . Še še L vedno vedno Rsn so biti Gp-stm-n v v Dm uporabi uporaba Sozem mehanična mehaničen Ppnsmi sredstva sredstvo Sosmi ( ( ( krtače krtača Sozmi , , , krpe krpa Sozmi , , , spužve spužva Sozmi ) ) ) , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k razvila razviti Ggdd-ms do do Dr visokotlačnih visokotlačen Ppnmmr pripomočkov pripomoček Sommr z z Do mrzlo mrzel Ppnzeo ali ali Vp vročo vroč Ppnzeo vodo voda Sozeo . . . V v Dm igri igra Sozem so biti Gp-stm-n torej torej Rsn mehanika mehanika Sozei , , , temperatura temperatura Sozei in in Vp kemična kemičen Ppnsmi čistila čistilo Sosmi . . . Vroča vroč Ppnzei voda voda Sozei ali ali Vp celo celo L para para Sozei deluje delovati Ggnste razkuževalno razkuževalno Rsn , , , tako tako Vp da da Vd ni biti Gp-ste-d potrebno potrebno Rsn dodajati dodajati Ggnn niti niti Vp kemičnih kemičen Ppnmmr preparatov preparat Sommr niti niti Vp ni biti Gp-ste-d potrebno potrebno Rsn po po Dm končanem končan Pdnsem čiščenju čiščenje Sosem poplakovati poplakovati Ggnn z z Do vodo voda Sozeo . . . Čiščenje čiščenje Sosei naj naj L bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es temeljito temeljit Ppnsei in in Vp čim čim Rsn cenejše poceni Pppsei , , , toda toda Vp zastavljeno zastavljen Pdnsei tako tako Rsn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n čim čim Rsn manj manj Rsn obremenjevalo obremenjevati Ggnd-es okolje okolje Soset . . . Pri pri Dm zniževanju zniževanje Sosem stroškov strošek Sommr s z Do čiščenjem čiščenje Soseo moramo morati Ggnspm vsekakor vsekakor L upoštevati upoštevati Ggvn tudi tudi L čas čas Sometn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n omejen omejen Pdnmein podobno podobno Rsn kot kot Vd pitna piten Ppnzei voda voda Sozei in in Vp ga on Zotmet--k imamo imeti Ggnspm-n vse vse Rsn manj manj Rsn . . .

Velika velik Ppnzei nagrada nagrada Sozei Krke Krka Slzer mlajši mlad Pppmmi mladinci mladinec Sommi : : : 1 1 Kag . . . Rožman Rožman Slmei ( ( ( Sava Sava Slzei ) ) ) , , , 32 32 Kag . . . Prevejšek Prevejšek Slmei , , , 44 44 Kag . . . Klobučar Klobučar Slmei ( ( ( oba oba Zc-mdi Krka Krka Slzei Telekom Telekom Slmei ) ) ) , , , 50 50 Kag . . . Kodrič Kodrič Slmei ( ( ( Savaprojekt Savaprojekt Slmei Kr Kr O . . . ) ) ) , , , starejši star Pppmmi mladinci mladinec Sommi : : : 1 1 Kag . . . Zrimšek Zrimšek Slmei , , , 7 7 Kag . . . Nose Nose Slmei , , , 10 10 Kag . . . Vene Vene Slmei , , , 19 19 Kag . . . Kebelj Kebelj Slmei , , , 21 21 Kag . . . Švajger Švajger Slmei ( ( ( vsi ves Zc-mmi Krka Krka Slzei Telekom Telekom Slmei ) ) ) ; ; ; člani član Sommi : : : 1 1 Kag . . . Derganc Derganc Slmei 4 4 Kag . . . Mervar Mervar Slmei , , , 8 8 Kag . . . Murn Murn Slmei ( ( ( vsi ves Zc-mmi Krka Krka Slzei telekom telekom Somei ) ) ) , , , 9 9 Kag . . . Elkasovič Elkasovič Slmei , , , 10 10 Kag . . . Zajc Zajc Slmei ( ( ( oba oba Zc-mdi Savaprojekt Savaprojekt Slmei ) ) ) , , , 25 25 Kag . . . Plankar Plankar Slmei , , , 30 30 Kag . . . Premužič Premužič Slmei , , , 35 35 Kag . . . Demarin Demarin Slmei ( ( ( vsi ves Zc-mmi Krka Krka Slzei Telekom Telekom Slmei ) ) ) . . .

J J Np A a Np V v Np N N Np I I Np M M Np N N Np A a Np Z z Np N N Np A a Np N N Np I I Np L L Np O o Np M M Np

Še še L ta ta Zk-met mesec mesec Sometn naj naj L bi biti Gp-g začeli začeti Ggdd-mm graditi graditi Ggnn rožnodolski rožnodolski Ppnmetd vodovod vodovod Sometn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n največja velik Ppszei letošnja letošnji Ppnzei naložba naložba Sozei v v Dm semiški semiški Ppnzem občini občina Sozem - - - Za za Dt denar denar Sometn zaprosili zaprositi Ggdd-mm na na Dm treh trije Kbgsmm ministrstvih ministrstvo Sosmm , , , precej precej Rsn pa pa Vp bo biti Gp-pte-n občina občina Sozei prispevala prispevati Ggvd-ez sama sam Ppnzei

Upokojence upokojenec Sommt iz iz Dr bližnjih bližnji Ppnsmr in in Vp daljnih daljen Ppnsmr naselij naselje Sosmr je biti Gp-ste-n nagovoril nagovoriti Ggdd-em predsednik predsednik Somei društva društvo Soser Janez Janez Slmei Bukovec Bukovec Slmei in in Vp poročal poročati Ggnd-em o o Dm dejavnosti dejavnost Sozem društva društvo Soser , , , ki ki Vd šteje šteti Ggnste 824 824 Kag članov član Sommr , , , ter ter Vp njihovi njihov Zstzemm udeležbi udeležba Sozem na na Dm športnih športen Ppnzmm in in Vp ostalih ostal Ppnzmm prireditvah prireditev Sozmm , , , podpredsednica podpredsednica Sozei Ivanka Ivanka Slzei Lazar Lazar Slzei pa pa Vp je biti Gp-ste-n predstavila predstaviti Ggdd-ez višje visok Pppmmt člane član Sommt društva društvo Soser . . . Najzaslužnejšim zaslužen Ppsmmd članom član Sommd so biti Gp-stm-n za za Dt njihovo njihov Zstsetm delo delo Soset v v Dm društvu društvo Sosem podelili podeliti Ggdd-mm priznanja priznanje Sosmt , , , pohvalo pohvala Sozet pa pa Vp so biti Gp-stm-n dobile dobiti Ggdd-mz tudi tudi L upokojenke upokojenka Sozmi za za Dt organizacijo organizacija Sozet pletiljskega pletiljski Ppnmer krožka krožek Somer , , , ki ki Vd deluje delovati Ggnste že že L več veliko Rsr let leto Sosmr . . . So biti Gp-stm-n tudi tudi L dobre dober Ppnzmi pevke pevka Sozmi in in Vp svoje svoj Zp-mmt glasove glas Sommt tako tako Rsn združile združiti Ggdd-mz v v Dm pevskem pevski Ppnmem zboru zbor Somem " " " Vesele vesel Ppnzmi pletilje pletilja Sozmi " " " . . . Zbranim zbran Pdnmmd so biti Gp-stm-n se se Zp------k predstavile predstaviti Ggdd-mz s z Do svojo svoj Zp-zeo himno himna Sozeo in in Vp nadaljevale nadaljevati Ggnd-mz z z Do domačimi domač Ppnzmo pesmimi pesem Sozmo , , , za za Dt veselo vesel Ppnset razpoloženje razpoloženje Soset pa pa Vp je biti Gp-ste-n skrbela skrbeti Ggnd-ez glasbena glasben Ppnzei skupina skupina Sozei Tulipan tulipan Somei . . .

Kultura kultura Sozei ni biti Gp-ste-d odvečno odvečen Ppnsei razkošje razkošje Sosei presitih presit Ppnmmr , , , ampak ampak Vp potreba potreba Sozei , , , s z Do katero kateri Zv-zeo človek človek Somei ohranja ohranjati Ggnste svojo svoj Zp-zet človeškost človeškost Sozet , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n podlaga podlaga Sozei družbe družba Sozer . . . - - - P. P. O BIBIČ Bibič Slmei

Poveljnik poveljnik Somei PGD PGD Slser Branko Branko Slmei Zore Zore Slmei je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm vrstah vrsta Sozmm PGD PGD Slser Štatenberk Štatenberk Slmei poleg poleg Dr 106 106 Kag članov član Sommr še še L več veliko Rsr kot kot Vd 50 50 Kag pionirjev pionir Sommr in in Vp mladincev mladinec Sommr . . . Največjo velik Ppszet pozornost pozornost Sozet posvečajo posvečati Ggnstm usposabljanju usposabljanje Sosed . . . Mladi mlad Ppnmmi gasilci gasilec Sommi so biti Gp-stm-n prav prav L željni željen Ppnmmi vaj vaja Sozmr . . . Letos letos Rsn so biti Gp-stm-n na na Dm občinskem občinski Ppnsem tekmovanju tekmovanje Sosem osvojili osvojiti Ggdd-mm vseh ves Zc-mmr pet pet Kbg-mt prvih prvi Kbvsmr mest mesto Sosmr ! ! ! Lani lani Rsn so biti Gp-stm-n na na Dm občinskih občinski Ppnsmm , , , regijskih regijski Ppnsmm in in Vp državnih državen Ppnsmm tekmovanjih tekmovanje Sosmm osvojili osvojiti Ggdd-mm kar kar Rsn 11 11 Kag pokalov pokal Sommr . . .

Seveda seveda L obstaja obstajati Ggnste še še L niz niz Somei izdatkov izdatek Sommr za za Dt to ta Zk-set leto leto Soset : : : sofinanciranje sofinanciranje Sosei obnove obnova Sozer cerkve cerkev Sozer sv. sv. O Florijana Florijan Slmer ; ; ; nekaj nekaj Rsn opreme oprema Sozer za za Dt osnovno osnoven Ppnzet šolo šola Sozet ; ; ; ureditev ureditev Sozei TIC TIC Np - - - a a Np , , , ki ki Vd že že L deluje delovati Ggnste ; ; ; obnova obnova Sozei igrišča igrišče Soser , , , ureditev ureditev Sozei odlagališča odlagališče Soser smeti smet Sozmr , , , sofinanciranje sofinanciranje Sosei smetišča smetišče Soser v v Dm Ribnici Ribnica Slzem , , , ureditev ureditev Sozei poti pot Sozer , , , mostu most Somer in in Vp požiralnika požiralnik Somer v v Dm Travniku Travnik Slmem . . . Nujna nujen Ppnzei pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L obnova obnova Sozei ali ali Vp nakup nakup Somei novih nov Ppnzmr tabel tabela Sozmr s z Do krajevnimi krajeven Ppnsmo imeni ime Sosmo . . . Tako tako Rsn se se Zp------k letos letos Rsn po po Dm mnenju mnenje Sosem potoškega potoški Ppnmer župana župan Somer obeta obetati Ggnste izredno izredno Rsn živahna živahen Ppnzei dinamika dinamika Sozei . . .

Vendar vendar Vp se se Zp------k ne ne L ustavljamo ustavljati Ggnspm , , , kajti kajti Vp Lozar Lozar Slmei je biti Gp-ste-n po po Dm telefonu telefon Somem izvedel izvedeti Ggdd-em , , , da da Vd nas jaz Zop-mt v v Dm kampu kamp Somem Katra katra Sozei v v Dm Vinici Vinica Slzem že že L čaka čakati Ggnste lovski lovski Ppnmeid golaž golaž Somei . . . Z z Dr viniškega viniški Ppnmer mosta most Somer , , , katerega kateri Zv-mer ograja ograja Sozei je biti Gp-ste-n pobarvana pobarvan Pdnzei z z Do dvema dva Kbgzdo barvama barva Sozdo , , , da da Vd je biti Gp-ste-n že že L od od Dr daleč daleč Rsn očitna očiten Ppnzei meja meja Sozei med med Do dvema dva Kbgzdo državama država Sozdo , , , nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n pomahal pomahati Ggdd-em policist policist Somei in in Vp že že L smo biti Gp-spm-n spuščali spuščati Ggnd-mm čoln čoln Sometn čez čez Dt prvi prvi Kbvmet hrvaški hrvaški Ppnmetd jez jez Sometn v v Dm Pribanjcih Pribanjci Slmmm . . . " " " Pri pri Dm spodnjem spodnji Ppnmem Prokšlju Prokšelj Slmem " " " mu on Zotmed--k pravijo praviti Ggvstm , , , vendar vendar Vp po po Dm Lozarjevih Lozarjev Psnzmm besedah beseda Sozmm v v Dm nekdanjem nekdanji Ppnmem mlinu mlin Somem in in Vp žagi žaga Sozem sicer sicer Rsn še še L živijo živeti Ggnstm ljudje človek Sommi , , , a a Vp je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei obstalo obstati Ggdd-es . . . Mlin mlin Somei je biti Gp-ste-n stal stati Ggnd-em že že L ob ob Dm Dularjevem Dularjev Psnsem popotovanju popotovanje Sosem , , , le le L žaga žaga Sozei je biti Gp-ste-n še še L šla iti Ggvd-ez . . .

MOKRONOG Mokronog Slmei Do do Dr konca konec Somer letošnjega letošnji Ppnser leta leto Soser bodo biti Gp-ptm-n v v Dm krajevni krajeven Ppnzem skupnosti skupnost Sozem Mokronog Mokronog Slmei uresničili uresničiti Ggdd-mm vsaj vsaj L 70 70 Kag odstotkov odstotek Sommr referendumskega referendumski Ppnmer programa program Somer zadnjega zadnji Ppnmer petletnega petleten Ppnmer krajevnega krajeven Ppnmer samoprispevka samoprispevek Somer , , , ki ki Vd teče teči Ggnste četrto četrti Kbvset leto leto Soset . . . Predsednik predsednik Somei sveta svet Somer KS KS Slzer Anton Anton Slmei Maver Maver Slmei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k sami sam Ppnmmi lotili lotiti Ggdd-mm štirih štirje Kbgmmr večjih velik Pppmmr posegov poseg Sommr , , , peti peti Kbvmet projekt projekt Sometn izgradnje izgradnja Sozer kanalizacije kanalizacija Sozer pa pa Vp so biti Gp-stm-n 17. 17. Kav julija julij Somer pričeli pričeti Ggdd-mm skupaj skupaj Rsn s z Do Komunalo komunala Sozeo Trebnje Trebnje Slsei . . . Zato zato Vp te ta Zk-mmt dni dan Sommt ponuja ponujati Ggnste središče središče Sosei Mokronoga Mokronog Slmer podobo podoba Sozet gradbišča gradbišče Soser . . .

Svetovalka svetovalka Sozei za za Dt prašičerejo prašičereja Sozet v v Dm novomeški novomeški Ppnzem enoti enota Sozem Kmetijskega kmetijski Ppnmer zavoda zavod Somer mag. mag. O Zdenka Zdenka Slzei Kramar Kramar Slzei je biti Gp-ste-n prepričana prepričan Pdnzei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ta ta Zk-met trenutek trenutek Sometn v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem premalo premalo Rsn prašičev prašič Sommr , , , in in Vp ocenjuje ocenjevati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm zasebni zaseben Ppnzem reji reja Sozem število število Sosei prašičev prašič Sommr že že L zmanjšalo zmanjšati Ggdd-es za za Dt 20 20 Kag odst. odst. O Slovenske slovenski Ppnzmi farme farma Sozmi in in Vp kmetije kmetija Sozmi pridelajo pridelati Ggdstm 70 70 Kag odst. odst. O potrebnega potreben Ppnser svinjskega svinjski Ppnser mesa meso Soser za za Dt domačo domač Ppnzet porabo poraba Sozet , , , ostalo ostal Ppnset uvažamo uvažati Ggnspm , , , predvsem predvsem L mesnopredelovalna mesnopredelovalen Ppnzei industrija industrija Sozei . . . Ta ta Zk-zei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez lani lani Rsn , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n Evropa Evropa Slzei utapljala utapljati Ggnd-ez v v Dm presežkih presežek Sommm svinjine svinjina Sozer in in Vp je biti Gp-ste-n rejcem rejec Sommd poleg poleg Dr neposrednih neposreden Ppnsmr plačil plačilo Sosmr ponujala ponujati Ggnd-ez še še L izvozne izvozen Ppnzmt spodbude spodbuda Sozmt , , , zadovoljna zadovoljen Ppnzei s z Do poceni poceni Ppnmeo uvozom uvoz Someo . . .

V v Dm prejšnji prejšnji Ppnzem številki številka Sozem Dolenjskega dolenjski Ppnmer lista list Somer je biti Gp-ste-n pomotoma pomotoma Rsn prišlo priti Ggdd-es do do Dr napačne napačen Ppnzer navedbe navedba Sozer , , , da da Vd sta biti Gp-std-n na na Dm otvoritvi otvoritev Sozem razstave razstava Sozer slikarja slikar Somer in in Vp filmskega filmski Ppnmer ustvarjalca ustvarjalec Somer Oliverja Oliver Slmer Marčete Marče Slmer nastopila nastopiti Ggdd-dm člana član Somdi iz iz Dr skupine skupina Sozer Dan dan Somei D. D. Somei V v Dm resnici resnica Sozed sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm to ta Zk-sei Tomo Tomo Slmei Jovanovič Jovanovič Slmei - - - Tokac Tokac Slmei iz iz Dr skupine skupina Sozer Dan dan Somei D D Somei in in Vp Tomaž Tomaž Slmei Zorko Zorko Slmei - - - Zore Zore Slmei iz iz Dr skupine skupina Sozer Ž'Kovači Ž'Kovači Slmmi . . . Za za Dt napako napaka Sozet se se Zp------k opravičujemo opravičevati Ggnspm . . .

IZGNALI izgnati Ggdd-mm MAKEDONCA Makedonec Slmetd Na na Dt mejni mejen Ppnmetd prehod prehod Sometn Dobova Dobova Slzei sta biti Gp-std-n se se Zp------k ponoči ponoči Rsn 13. 13. Kav julija julij Somer z z Do vlakom vlak Someo pripeljala pripeljati Ggdd-dm Makedonca Makedonec Slmdi M. M. O Z. Z. O in in Vp I. I. O M. M. O V v Dm potnem poten Ppnmem listu list Somem sta biti Gp-std-n imela imeti Ggnd-dm ponarejeno ponarejen Pdnset italijansko italijanski Ppnset dovoljenje dovoljenje Soset za za Dt začasno začasen Ppnset bivanje bivanje Soset . . . Zoper zoper Dt njiju on Zotmdt so biti Gp-stm-n podali podati Ggvd-mm kazensko kazenski Ppnzet ovadbo ovadba Sozet , , , nato nato Rsn pa pa Vp vrnili vrniti Ggdd-mm na na Dt Hrvaško Hrvaška Slzet . . .

Vrnemo vrniti Ggdspm se se Zp------k v v Dt mesto mesto Soset . . . Malo malo Rsn smo biti Gp-spm-n utrujeni utrujen Pdnmmi , , , vendar vendar Vp nas jaz Zop-mt ogled ogled Somei starega star Ppnmer turškega turški Ppnmer dela del Somer mesta mesto Soser spet spet Rsn prebudi prebuditi Ggdste . . . Menda menda L zato zato Rsn , , , ker ker Vd smo biti Gp-spm-n zašli zaiti Ggdd-mm v v Dt drug drug Kbzmetn čas čas Sometn . . . Res res Rsn se se Zp------k zdi zdeti Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n tu tu Rsn čas čas Somei ustavil ustaviti Ggdd-em in in Vp da da Vd nas jaz Zop-mt objema objemati Ggnste neka nek Zn-zei že že L davna daven Ppnzei resničnost resničnost Sozei . . . Tu tu Rsn si se Zp---d--k med med Do drugim drug Kbzseo ogledamo ogledati Ggdspm triladijsko triladijski Ppnzet pravoslavno pravoslaven Ppnzet cerkev cerkev Sozet sv. sv. O Spasa Spas Slmer iz iz Dr začetka začetek Somer 18. 18. Kav stoletja stoletje Soser . . . Cerkev cerkev Sozei je biti Gp-ste-n enostavna enostaven Ppnzei nizka nizek Ppnzei zgradba zgradba Sozei , , , kajti kajti Vp v v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem Osmani Osman Slmmi niso biti Gp-stm-d pustili pustiti Ggdd-mm graditi graditi Ggnn preveč preveč Rsn vpadljivih vpadljiv Ppnmmr sakralnih sakralen Ppnmmr objektov objekt Sommr . . . Današnja današnji Ppnzei podoba podoba Sozei cerkve cerkev Sozer je biti Gp-ste-n iz iz Dr začetka začetek Somer 19. 19. Kav stoletja stoletje Soser . . . Leta leto Soser 1824 1824 Kag so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz dokončane dokončan Pdnzmi ikone ikona Sozmi in in Vp velik velik Ppnmein ikonostas ikonostas Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n dolg dolg Ppnmein 10 10 Kag metrov meter Sommr in in Vp visok visok Ppnmein 6 6 Kag metrov meter Sommr . . . Mojstrsko mojstrski Ppnsei delo delo Sosei je biti Gp-ste-n najpomembnejši pomemben Ppsmeid lesorez lesorez Somei v v Dm Makedoniji Makedonija Slzem . . .

Kompleks kompleks Somei obsega obsegati Ggnste štiri štirje Kbgzmt cerkve cerkev Sozmt in in Vp ostanke ostanek Sommt nekdanjega nekdanji Ppnmer samostana samostan Somer . . . Najpomembnejši pomemben Ppsmmi predmeti predmet Sommi samostanske samostanski Ppnzer zakladnice zakladnica Sozer so biti Gp-stm-n razstavljeni razstavljen Pdnmmi v v Dm cerkvi cerkev Sozem sv. sv. O Dimitrija Dimitrij Slmer . . . To ta Zk-sei so biti Gp-stm-n predvsem predvsem L ikone ikona Sozmi in in Vp rokopisne rokopisen Ppnzmi knjige knjiga Sozmi . . .

Otroci otrok Sommi prodajajo prodajati Ggnstm borovnice borovnica Sozmt , , , ovce ovca Sozmi na na Dm bližnjih bližnji Ppnsmm pobočjih pobočje Sosmm so biti Gp-stm-n kot kot Vd majhni majhen Ppnmmi beli bel Ppnmmi oblački oblaček Sommi . . .

7.00 7.00 Kag ola ola Nt golfa golf Somer 7.30 7.30 Kag Obraz obraz Somei tedna teden Somer 8.30 8.30 Kag Brez brez Dr zapor zapora Sozmr 9.30 9.30 Kag Modna moden Ppnsmi popotovanja popotovanje Sosmi - - - 10.30 10.30 Kag Tri trije Kbgzmi ženske ženska Sozmi , , , nad nad O . . . - - - 11.30 11.30 Kag Divji divji Ppnmeid angel angel Somei , , , nad nad O . . . - - - 12.25 12.25 Kag Labirint labirint Somei strasti strast Sozer , , , nad nad O . . . - - - 14.00 14.00 Kag Domače domač Ppnsei kraljestvo kraljestvo Sosei , , , nan nan O . . . - - - 14.30 14.30 Kag Matlock Matlock Slmei , , , nan nan O . . . - - - 15.30 15.30 Kag Zakon zakon Somei v v Dm L. L. O A. A. O , , , nan nan O . . . - - - 16.25 16.25 Kag Tri trije Kbgzmi ženske ženska Sozmi , , , nad nad O . . . - - - 17.15 17.15 Kag Divji divji Ppnmeid angel angel Somei , , , nad nad O . . . - - - 18.15 18.15 Kag Labirint labirint Somei strasti strast Sozer , , , nad nad O . . . - - - 19.15 19.15 Kag 24 24 Kag ur ura Sozmr - - - 20.00 20.00 Kag Pobeg pobeg Somei iz iz Dr Absolma Absolom Slmer , , , film film Somei - - - 22.00 22.00 Kag Komandosi komandos Sommi , , , nan nan O . . . - - - 23.00 23.00 Kag Milenium milenium Somei , , , nan nan O . . . 0.00 0.00 Kag Patton Patton Slmei , , , film film Somei

8.00 8.00 Kag Vremenska vremenski Ppnzei panorama panorama Sozei 14.20 14.20 Kag Sharman Sharman Slmei ( ( ( ser ser O . . . ) ) ) 15.35 15.35 Kag Omerta Omerta Slzei I I Krg ( ( ( ser ser O . . . ) ) ) - - - 16.20 16.20 Kag Urgenca urgenca Sozei ( ( ( serija serija Sozei ) ) ) 17.05 17.05 Kag Serija serija Sozei - - - 18.05 18.05 Kag Hladna hladen Ppnzei vojna vojna Sozei ( ( ( dok. dok. O ser ser O . . . ) ) ) 19.00 19.00 Kag Hugo Hugo Slmei - - - 19.30 19.30 Kag Dnevnik dnevnik Somei - - - 20.10 20.10 Kag Kviz kviz Somei - - - 20.25 20.25 Kag Velikani velikan Sommi 20. 20. Kav stol stol O . . . 21.30 21.30 Kag Desire Desire Slmei ( ( ( film film Somei ) ) ) 23.00 23.00 Kag Čas čas Somei je biti Gp-ste-n za za Dt jazz jazz Sometn - - - 0.40 0.40 Kag Umetnine umetnina Sozmi svetovnih svetoven Ppnmmr muzejev muzej Sommr

7.55 7.55 Kag Tedenski tedenski Ppnmeid izbor izbor Somei : : : Odmevi odmev Sommi ; ; ; 8.30 8.30 Kag Zgodbe zgodba Sozmi iz iz Dr školjke školjka Sozer ; ; ; 9.00 9.00 Kag Radovedni radoveden Ppnmeid Taček Taček Slmei ; ; ; 9.15 9.15 Kag Nanizanka nanizanka Sozei ; ; ; 9.40 9.40 Kag True True Slzei Tilda Tilda Slzei , , , film film Somei - - - 11.35 11.35 Kag Srebrnogrivi srebrnogriv Ppnmeid konjič konjič Somei , , , nan nan O . . . - - - 12.00 12.00 Kag Tednik tednik Somei - - - 13.00 13.00 Kag Poročila poročilo Sosmi - - - 13.30 13.30 Kag Spring Spring Slmei awakenings awakenings Slmei , , , film film Somei - - - 15.00 15.00 Kag Boj boj Somei za za Dt hčerko hčerka Sozet , , , film film Somei - - - 16.30 16.30 Kag Poročila poročilo Sosmi - - - 16.45 16.45 Kag Fračji fračji Ppnmeid dol dol Somei , , , nan nan O . . . - - - 17.05 17.05 Kag Fliper fliper Somei in in Vp Lopatka lopatka Sozei , , , ris ris O . . . - - - 17.50 17.50 Kag Na na Dm vrtu vrt Somem - - - 18.20 18.20 Kag Novi nov Ppnmeid raziskovalec raziskovalec Somei , , , 12/13 12/13 Kag - - - 18.50 18.50 Kag Risanka risanka Sozei - - - 19.00 19.00 Kag Danes danes Rsn - - - 19.05 19.05 Kag Utrip utrip Somei - - - 19.30 19.30 Kag Dnevnik dnevnik Somei , , , vreme vreme Sosei , , , šport šport Somei - - - 20.05 20.05 Kag Osamljeni osamljen Ppnmeid planet planet Somei , , , oddaja oddaja Sozei - - - 21.00 21.00 Kag Festival festival Somei MMS MMS Slmei - - - 22.50 22.50 Kag Poročila poročilo Sosmi , , , šport šport Somei 23.20 23.20 Kag Festival festival Somei MMS MMS Slmei 23.40 23.40 Kag Po po Dm Dekameronu Dekameron Slmem : : : Pes pes Somei , , , nad nada O . . . 0.40 0.40 Kag Vrtiljak vrtiljak Somei , , , nan nan O . . . 1.10 1.10 Kag Vran vran Somei , , , nan nan O . . . 1.55 1.55 Kag Mrtvi mrtev Ppnmeid kot kot Somei , , , film film Somei

Kandidati kandidat Sommi , , , ki ki Vd izpolnjujejo izpolnjevati Ggnstm z z Do zakoni zakon Sommo predpisane predpisan Pdnmmt pogoje pogoj Sommt , , , naj naj L pošljejo poslati Ggdstm prijave prijava Sozmt z z Do dokazili dokazilo Sosmo v v Dm 8 8 Kag dneh dan Sommm po po Dm objavi objava Sozem razpisa razpis Somer na na Dt naslov naslov Sometn šole šola Sozer . . .

V v Dm Münchnu München Slmem izžrebali izžrebati Ggdd-mm skupine skupina Sozmt suprolige suproliga Sozer Novomeščani Novomeščan Slmmi v v Dm B B Somei - - - skupini skupina Sozem z z Do Macabijem Macabi Slmeo V v Dm suproligi suproliga Sozem želijo želeti Ggnstm ostati ostati Ggdn več veliko Rsr let leto Sosmr

V v Dt soboto sobota Sozet se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n ob ob Dm 15. 15. Kav uri ura Sozem v v Dm jurjevskih jurjevski Ppnzmm igrah igra Sozmm pomerile pomeriti Ggdd-mz ekipe ekipa Sozmi društev društvo Sosmr podeželske podeželski Ppnzer mladine mladina Sozer iz iz Dr Bele bel Ppnzer krajine krajina Sozer in in Vp Dolenjske Dolenjska Slzer . . . Ob ob Dm 17. 17. Kav uri ura Sozem bo biti Gp-pte-n koncert koncert Somei tamburaške tamburaški Ppnzer skupine skupina Sozer Dobreč Dobreč Slmei iz iz Dr Dragatuša Dragatuš Slmer in in Vp črnomaljske črnomaljski Ppnzer godbe godba Sozer na na Dt pihala pihalo Sosmt , , , ob ob Dm 20. 20. Kav uri ura Sozem pa pa Vp bo biti Gp-pte-n belokranjske belokranjski Ppnmmt izseljence izseljenec Sommt nagovoril nagovoriti Ggdd-em črnomaljski črnomaljski Ppnmeid župan župan Somei Andrej Andrej Slmei Fabjan Fabjan Slmei . . . Sledil slediti Ggnd-em bo biti Gp-pte-n nastop nastop Somei folklornih folkloren Ppnzmr skupin skupina Sozmr iz iz Dr Črnomlja Črnomelj Slmer , , , Metlike Metlika Slzer , , , Vinice Vinica Slzer in in Vp Predgrada Predgrad Slmer , , , Jaza jaz Somer ter ter Vp gostujočih gostujoč Ppnzmr folklornih folkloren Ppnzmr skupin skupina Sozmr iz iz Dr Kopra Koper Slmer in in Vp Vipave Vipava Slzer . . . Prvi prvi Kbvmet večer večer Sometn bodo biti Gp-ptm-n za za Dt ples ples Sometn in in Vp razvedrilo razvedrilo Soset poskrbeli poskrbeti Ggdd-mm Čuki čuk Sommi , , , drugi drug Kbzmetd večer večer Sometn pa pa Vp ansambel ansambel Somei Lojzeta Lojze Slmer Slaka Slak Slmer . . .

FIČKO fičko Somei PLEZA plezati Ggnste NA na Dt DREVO drevo Soset Če če Vd bi biti Gp-g se se Zp------k kdo kdo Zv-mei močno močno Rsn potrudil potruditi Ggdd-em , , , bi biti Gp-g težko težko Rsn spravil spraviti Ggdd-em jeklenega jeklen Ppnmet konjička konjiček Sometd v v Dt takšno takšen Zk-zet pokončno pokončen Ppnzet pozo poza Sozet . . . To ta Zk-sei pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dm Dolenjih dolenji Ppnzmm Jesenicah Jesenice Slzmm pri pri Dm nekdanjem nekdanji Ppnmem mlinu mlin Somem uspelo uspeti Ggdd-es vozniku voznik Somed fička fičko Somer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em preveč preveč Rsn pod pod Do kapo kapa Sozeo in in Vp je biti Gp-ste-n izgubil izgubiti Ggdd-em oblast oblast Sozet nad nad Do vozilom vozilo Soseo , , , da da Vd je biti Gp-ste-n takole takole Rsn splezalo splezati Ggdd-es na na Dt drevo drevo Soset . . . ( ( ( Foto foto Somei : : : P. P. O P. P. O ) ) )

Vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n morala morati Ggnd-ez ameriška ameriški Ppnzei družba družba Sozei Genetech Genetech Slmei , , , ki ki Vd izdeluje izdelovati Ggnste sintetični sintetičen Ppnmetd somatotropin somatotropin Sometn in in Vp ga on Zotmet--k imenuje imenovati Ggvste Somatropin Somatropin Slmei , , , plačati plačati Ggdn 50 50 Kag milijonov milijon Sommr dolarjev dolar Sommr kazni kazen Sozer , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n zdravilo zdravilo Soset neprimerno neprimerno Rsn tržila tržiti Ggnd-ez med med Do " " " bolniki bolnik Sommo " " " , , , ki ki Vd ga on Zotser--k glede glede Rsn na na Dt svojo svoj Zp-zet bolezensko bolezenski Ppnzet sliko slika Sozet niso biti Gp-stm-d potrebovali potrebovati Ggnd-mm . . . Vrsta vrsta Sozei športnih športen Ppnzmr zvez zveza Sozmr in in Vp Mednarodni mednaroden Ppnmeid olimpijski olimpijski Ppnmeid komite komite Somei so biti Gp-stm-n somatotropin somatotropin Sometn razglasili razglasiti Ggdd-mm za za Dt doping doping Sometn ; ; ; kljub kljub Dd temu ta Zk-sed je biti Gp-ste-n znano znan Ppnsei , , , da da Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k jemali jemati Ggnd-mm ( ( ( in in Vp ga on Zotmet--k še še L jemljejo jemati Ggnstm ) ) ) mnogi mnog Zn-mmi znani znan Ppnmmi športniki športnik Sommi . . .

NABRUSIMO nabrusiti Ggdvpm KOSE kosa Sozmt Prvo prvi Kbvsei tekmovanje tekmovanje Sosei koscev kosec Sommr s z Do staro star Ppnzeo koso kosa Sozeo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es zaradi zaradi Dr suše suša Sozer odpovedano odpovedan Pdnsei , , , bo biti Gp-pte-n zdaj zdaj Rsn to ta Zk-zet soboto sobota Sozet , , , 29. 29. Kav julija julij Somer , , , ob ob Dm 18. 18. Kav uri ura Sozem na na Dm območju območje Sosem Hriba Hrib Slmer . . . Zbirališče zbirališče Sosei tekmovalcev tekmovalec Sommr bo biti Gp-pte-n ob ob Dm 17. 17. Kav uri ura Sozem pri pri Dm bistroju bistro Somem Kolpa Kolpa Slzei , , , kjer kjer Vd bodo biti Gp-ptm-n tekmovalci tekmovalec Sommi dobili dobiti Ggdd-mm navodila navodilo Sosmt in in Vp plačali plačati Ggdd-mm startnino startnina Sozet . . . Najuspešnejši uspešen Ppsmmi bodo biti Gp-ptm-n prejeli prejeti Ggdd-mm darila darilo Sosmt , , , vsi ves Zc-mmi pa pa Vp spominke spominek Sommt . . . Tekmovanje tekmovanje Sosei sodi soditi Ggnste v v Dt okvir okvir Sometn akcij akcija Sozmr Turistične turističen Ppnzer zveze zveza Sozer Slovenije Slovenija Slzer " " " Moja moj Zspzeie dežela dežela Sozei , , , lepa lep Ppnzei in in Vp gostoljubna gostoljuben Ppnzei " " " ter ter Vp domačega domač Ppnser TŠD TŠD Slmer " " " Kostelci Kostelec Slmmi , , , pometimo pomesti Ggdvpm pred pred Do svojim svoj Zp-meo pragom prag Someo ! ! ! " " " Dodatna dodaten Ppnsmt pojasnila pojasnilo Sosmt dobite dobiti Ggdsdm na na Dm telefonu telefon Somem 802-175 802-175 Kag . . . Vabljeni vabljen Pdnmmi vsi ves Zc-mmi , , , ki ki Vd znajo znati Ggnstm uporabljati uporabljati Ggnn stare star Ppnzmt ročne ročen Ppnzmt kose kosa Sozmt . . .

Mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd naši naš Zspmmim fantje fant Sommi še še L niso biti Gp-stm-d dosegli doseči Ggdd-mm maksimuma maksimum Somer . . . Ko ko Vd pridejo priti Ggdstm v v Dt tuje tuj Ppnset moštvo moštvo Soset , , , so biti Gp-stm-n v v Dm slabšem slab Pppmem položaju položaj Somem od od Dr domačih domač Ppnmmr tekmovalcev tekmovalec Sommr . . . Najprej najprej Rsn se se Zp------k morajo morati Ggnstm izkazati izkazati Ggdn , , , da da Vd sploh sploh L dobijo dobiti Ggdstm sebi se Zp---d primerno primeren Ppnset mesto mesto Soset v v Dm moštvu moštvo Sosem . . . Če če Vd bi biti Gp-g imeli imeti Ggnd-mm srečo sreča Sozet , , , bi biti Gp-g komu kdo Zv-med lahko lahko Rsn tudi tudi L uspel uspeti Ggdd-em veliki velik Ppnmeid met met Somei , , , a a Vp ne ne L vem vedeti Ggnspe kakšnega kakšen Zv-mer šampiona šampion Somer kova kov Somer Pantanija Pantani Slmer , , , Ulricha Ulrich Slmer ali ali Vp Armstronga Armstrong Slmer , , , ki ki Vd bi biti Gp-g se se Zp------k bil biti Gp-d-em sposoben sposoben Ppnmein uvrstiti uvrstiti Ggdn med med Dt najboljših dober Ppsmmr deset deset Kbg-mt na na Dm Tour tour Somei de de Nj France France Slmei , , , mi jaz Zop-ed--k nimamo imeti Ggnspm-d . . . Imamo imeti Ggnspm-n pa pa Vp kolesarje kolesar Sommt , , , ki ki Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn dobili dobiti Ggdd-mm etapo etapa Sozet na na Dm tej ta Zk-zem največji velik Ppszem dirki dirka Sozem na na Dm svetu svet Somem : : : Štangelj Štangelj Slmei , , , Derganc Derganc Slmei , , , Murn Murn Slmei ; ; ; ne ne L takrat takrat Rsn , , , ko ko Vd o o Dm zmagovalcu zmagovalec Somem odloča odločati Ggnste šprint šprint Somei glavnine glavnina Sozer , , , ali ali Vp ko ko Vd se se Zp------k odloča odločati Ggnste o o Dm zmagovalcu zmagovalec Somem dirke dirka Sozer , , , ampak ampak Vp kadar kadar Vd razplet razplet Somei etape etapa Sozer ne ne L vpliva vplivati Ggnste na na Dt skupni skupen Ppnmetd vrstni vrsten Ppnmetd red red Sometn . . . Za za Dt kaj kaj Zv-set takega tak Zk-ser so biti Gp-stm-n naši naš Zspmmim kolesarji kolesar Sommi dovolj dovolj Rsn dobri dober Ppnmmi . . . Seveda seveda L morajo morati Ggnstm biti biti Gp-n v v Dm pravem pravi Ppnsem moštvu moštvo Sosem in in Vp imeti imeti Ggnn tudi tudi L nekaj nekaj Rsn sreče sreča Sozer . . .

ZELIŠČAR zeliščar Somei - - - MOČ moč Sozei NARAVE narava Sozer . . . Zdravilo zdraviti Ggnd-es Travin Travin Slmei trajno trajno Rsn zaustavi zaustaviti Ggdste simptome simptom Sommt artritisa artritis Somer , , , artroze artroza Sozer ter ter Vp obnovi obnoviti Ggdste sklepni sklepen Ppnmetd hrustanec hrustanec Sometn . . . # # # ( ( ( 041 041 Kag ) ) ) 886-345. 886-345. Kag 2018 2018 Kag

MLAD mlad Ppnmein poročen poročen Pdnmein par par Somei najame najeti Ggdste eno en Kbzset - - - ali ali Vp dvosobno dvosoben Ppnset stanovanje stanovanje Soset , , , po po Dm možnosti možnost Sozem neopremljeno neopremljen Ppnset . . . # # # ( ( ( 041 041 Kag ) ) ) 838-024. 838-024. Kag 2034 2034 Kag

V v Dt nedeljo nedelja Sozet , , , 25. 25. Kav junija junij Somer , , , je biti Gp-ste-n minilo miniti Ggdd-es 13 13 Kag let leto Sosmr , , , odkar odkar Vd nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n tragično tragično Rsn zapustil zapustiti Ggdd-em n n Np

V v Dm 93. 93. Kav letu leto Sosem starosti starost Sozer nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n zapustila zapustiti Ggdd-ez draga drag Ppnzei mama mama Sozei , , , stara star Ppnzei mama mama Sozei , , , teta teta Sozei in in Vp prab prab Np

čevi čevi Np za za Dt obiske obisk Sommt in in Vp skrb skrb Sozet v v Dm času čas Somem njenega njen Zstserez bivanja bivanje Soser v v Dm bolnišnici bolnišnica Sozem . . . Zahvaljujemo zahvaljevati Ggnspm

Brskalniki brskalnik Sommi prvega prvi Kbvmer rodu rod Somer so biti Gp-stm-n delovali delovati Ggnd-mm skoraj skoraj L tako tako Rsn , , , kakor kakor Vd smo biti Gp-spm-n navedli navesti Ggdd-mm v v Dm zgornjem zgornji Ppnmem zgledu zgled Somem . . . Njihova njihov Zstzeim največja velik Ppszei slabost slabost Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n , , , da da Vd spletno spleten Ppnzet stran stran Sozet lahko lahko Rsn prikažejo prikazati Ggdstm šele šele L po po Dm tem ta Zk-sem , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n prenos prenos Somei iz iz Dr strežnika strežnik Somer končal končati Ggdd-em . . . Če če Vd bi biti Gp-g imeli imeti Ggnd-mm zelo zelo Rsn hitre hiter Ppnzmt povezave povezava Sozmt , , , bi biti Gp-g te ta Zk-zer slabosti slabost Sozer niti nit L ne ne L opazili opaziti Ggdd-mm , , , toda toda Vp večina večina Sozei uporabnikov uporabnik Sommr je biti Gp-ste-n z z Do Internetom internet Someo povezana povezan Pdnzei prek prek Dr modema modem Somer . . . Ti ta Zk-mmi so biti Gp-stm-n z z Do brskalniki brskalnik Sommo prvega prvi Kbvmer rodu rod Somer zaradi zaradi Dr večminutnega večminuten Ppnser čakanja čakanje Soser na na Dt prikaz prikaz Sometn nove nov Ppnzer strani stran Sozer brez brez Dr prave pravi Ppnzer možnosti možnost Sozer , , , da da Vd bi biti Gp-g imeli imeti Ggnd-mm vsaj vsaj L delni delen Ppnmetd vpogled vpogled Sometn v v Dt besedilo besedilo Soset , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n odjemalec odjemalec Somei že že L prenesel prenesti Ggdd-em , , , zato zato Vp prej prej Rsn obupajo obupati Ggdstm . . .

Tu tu Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n pred pred Do časom čas Someo prebilo prebiti Ggdd-es v v Dt ospredje ospredje Soset podjetje podjetje Sosei Visoneer Visoneer Slmei s z Do svojim svoj Zp-meo skenerjem skener Someo PaperPort PaperPort Slmei . . . Kmalu kmalu Rsn so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k začeli začeti Ggdd-mm posnemati posnemati Ggnn tudi tudi L drugi drug Kbzmmi , , , tako tako Vp da da Vd danes danes Rsn skoraj skoraj L ne ne L najdemo najti Ggdspm podjetja podjetje Soser , , , ki ki Vd bi biti Gp-g ne ne L imelo imeti Ggnd-es v v Dm svoji svoj Zp-zem ponudbi ponudba Sozem tudi tudi L priročnega priročen Ppnmer potisnega potisen Ppnmer skenerja skener Somer , , , ki ki Vd pa pa Vp mora morati Ggnste biti biti Gp-n sposoben sposoben Ppnmein brez brez Dr težav težava Sozmr in in Vp hitro hitro Rsn poskenirati poskenirati Ggdn tudi tudi L list list Sometn formata format Somer A4 A4 N . . . Visioneer Visioneer Slmei je biti Gp-ste-n prav prav L na na Dm Comdexu Comdex Slmem predstavil predstaviti Ggdd-em nov nov Ppnmetn model model Sometn z z Do oznako oznaka Sozeo PaperPort PaperPort Slmei VX VX Slmei , , , ki ki Vd premore premoči Ggvste predvsem predvsem L novo nov Ppnzet različico različica Sozet ( ( ( 3.0 3.0 Kag ) ) ) programske programski Ppnzer opreme oprema Sozer . . .

Corel Corel Slmei je biti Gp-ste-n predstavil predstaviti Ggdd-em cel cel Ppnmetn kup kup Sometn novosti novost Sozmr . . . Največ veliko Rss zanimanja zanimanje Soser je biti Gp-ste-n vzbudil vzbuditi Ggdd-em risarski risarski Ppnmeid paket paket Somei CorelXARA CorelXARA Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm bistvu bistvo Sosem nastal nastati Ggdd-em v v Dm britanski britanski Ppnzem programerski programerski Ppnzem hiši hiša Sozem Xara Xara Slzei Ltd Ltd Slmei . . . Pri pri Dm Corelu Corel Slmem zatrjujejo zatrjevati Ggnstm , , , da da Vd ne ne L gre iti Ggvste za za Dt tekmeca tekmec Sometd vsem ves Zc-mmd znanega znan Ppnmer izdelka izdelek Somer Draw Draw Slmei . . . Odlikuje odlikovati Ggvste se se Zp------k predvsem predvsem L po po Dm hitrosti hitrost Sozem ( ( ( menda menda L je biti Gp-ste-n napisan napisan Pdnmein večinoma večinoma Rsn v v Dm zbirniku zbirnik Somem ! ! ! ! ! ! ! ! ! ) ) ) in in Vp po po Dm zelo zelo Rsn veliki velik Ppnzem natančnosti natančnost Sozem . . . Interno interno Rsn naj naj L bi biti Gp-g deloval delovati Ggnd-em z z Do natančnostjo natančnost Sozeo 72.000 72.000 Kag pik pika Sozmr na na Dt palec palec Sometn . . . Na na Dm predstavitvi predstavitev Sozem so biti Gp-stm-n brez brez Dr težav težava Sozmr toliko toliko Rsn časa čas Somer povečevali povečevati Ggnd-mm drobno droben Ppnzet piko pika Sozet , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n iz iz Dr nje on Zotzer končno končno Rsn izluščila izluščiti Ggdd-ez oseba oseba Sozei v v Dm naslonjaču naslonjač Somem . . . Posebnost posebnost Sozei so biti Gp-stm-n tudi tudi L » » » galjenje galjenje Sosei « « « v v Dm realnem realen Ppnmem času čas Somem , , , mehki mehek Ppnmmi barvni barven Ppnmmi prehodi prehod Sommi , , , prosojnost prosojnost Sozei s z Do prehodom prehod Someo in in Vp nekaj nekaj Zn-sei , , , čemur kar Zz-sed pri pri Dm Corelu Corel Slmem pravijo praviti Ggvstm » » » imenovane imenovan Pdnzmi « « « barve barva Sozmi . . . Če če Vd imamo imeti Ggnspm-n na na Dm sliki slika Sozem predmet predmet Sometn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n sestavljen sestavljen Pdnmein iz iz Dr osnovne osnoven Ppnzer barve barva Sozer in in Vp njenih njen Zstmmrez odtenkov odtenek Sommr , , , lahko lahko Rsn vse ves Zc-zmt barve barva Sozmt spremenimo spremeniti Ggdspm tako tako Rsn , , , da da Vd spremenimo spremeniti Ggdspm le le L osnovno osnoven Ppnzet . . . Program program Somei namreč namreč Vp sproti sproti Rsn gradi graditi Ggnste drevo drevo Soset izpeljank izpeljanka Sozmr . . . Stane stati Ggnste 289 289 Kag dolarjev dolar Sommr ( ( ( precej precej Rsn manj manj Rsr kakor kakor Vd Draw Draw Slmei 6.0 6.0 Kag ) ) ) , , , deluje delovati Ggnste pa pa Vp v v Dm okoljih okolje Sosmm Windows Windows Slmei 3.1 3.1 Kag , , , Windows Windows Slmei 95 95 Kag in in Vp Windows Windows Slmei NT NT Slmei . . .

Čeprav čeprav Vd se se Zp------k prenosniki prenosnik Sommi po po Dm računski računski Ppnzem moči moč Sozem lahko lahko Rsn primerjajo primerjati Ggnstm z z Do namiznimi namizen Ppnmmo modeli model Sommo , , , pa pa Vp pri pri Dm grafiki grafika Sozem in in Vp video video Somei prikazovanju prikazovanje Sosem močno močno Rsn zaostajajo zaostajati Ggnstm . . . Delni delen Ppnmeid razlog razlog Somei za za Dt to ta Zk-set so biti Gp-stm-n zasloni zaslon Sommi LCD LCD Slmei , , , ki ki Vd zaradi zaradi Dr majhnosti majhnost Sozer in in Vp velike velik Ppnzer potrošnje potrošnja Sozer električne električen Ppnzer moči moč Sozer niso biti Gp-stm-d kos kos Rsn profesionalni profesionalen Ppnzed grafiki grafika Sozed . . . Da da Vd se se Zp------k tudi tudi L tu tu Rsn marsikaj marsikaj Zn-sei spreminja spreminjati Ggnste , , , so biti Gp-stm-n nedavno nedavno Rsn dokazali dokazati Ggdd-mm različni različen Ppnmmi izdelovalci izdelovalec Sommi s z Do predstavitvijo predstavitev Sozeo plazemskih plazemski Ppnmmr zaslonov zaslon Sommr LCD LCD Slmei . . . Podjetje podjetje Sosei Chips Chips Slmei and and Nj Technologies Technologies Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n ponudilo ponuditi Ggdd-es 64 64 Kag - - - bitni biten Ppnmetd video video Somei in in Vp grafični grafičen Ppnmetd krmilnik krmilnik Sometn HiQVideo HiQVideo Slmei . . . Ta ta Zk-mei video video Somei krmilnik krmilnik Somei lahko lahko Rsn predvaja predvajati Ggnste video video Somei posnetke posnetek Sommt s z Do hitrostjo hitrost Sozeo 30 30 Kag sličic sličica Sozmr na na Dt sekundo sekunda Sozet , , , poleg poleg Dr tega ta Zk-ser pa pa Vp ponuja ponujati Ggnste 24 24 Kag - - - bitne biten Ppnzmt barve barva Sozmt pri pri Dm ločljivosti ločljivost Sozem do do Dr 800 800 Kag × × × 600 600 Kag pik pika Sozmr . . . HiQVideo HiQVideo Slmei ima imeti Ggnste-n poleg poleg Dr video video Somei pospeševalnika pospeševalnik Somer vgrajen vgrajen Pdnmetn tudi tudi L grafični grafičen Ppnmetd pospeševalnik pospeševalnik Sometn . . . Pri pri Dm delu delo Sosem uporablja uporabljati Ggnste Zoom zoom Somei Video video Somei Port port Sometn , , , ki ki Vd omogoča omogočati Ggnste neposreden neposreden Ppnmetn video video Somei prenos prenos Sometn , , , brez brez Dr obremenitve obremenitev Sozer procesorja procesor Somer . . . Cena cena Sozei videokrmilnika videokrmilnik Somer HiQVideo HiQVideo Slmei je biti Gp-ste-n za za Dt velike velik Ppnzmt količine količina Sozmt 40 40 Kag dolarjev dolar Sommr . . .

Packard Packard Slmei Bell Bell Slmei je biti Gp-ste-n ponudil ponuditi Ggdd-em računalnik računalnik Sometn Microsoft Microsoft Slmei Station Station Slmei , , , prirejen prirejen Pdnmein za za Dt uporabnike uporabnik Sommt samo samo L Microsoftovih Microsoftov Psnmmr programov program Sommr . . . Računalnik računalnik Somei ima imeti Ggnste-n 133 133 Kag MHz MHz O procesor procesor Sometn Pentium Pentium Slmei , , , 1,6 1,6 Kag GB GB O disk disk Sometn , , , 16 16 Kag MB MB O pomnilnika pomnilnik Sometn , , , enoto enota Sozet CD CD Somei - - - ROM ROM Somei , , , Microsoftovo Microsoftov Psnzet tipkovnico tipkovnica Sozet , , , miš miš Sozet in in Vp programske programski Ppnmmt pakete paket Sommt Okna okno Sosmi 95 95 Kag , , , Office Office Slmei , , , enciklopedijo enciklopedija Sozet Encarta Encarta Slzei 96 96 Kag , , , Wine Wine Slmei Guide Guide Slmetn , , , AutoMap AutoMap Slmei Road Road Slmei Atlas atlas Sometn in in Vp AutoMap AutoMap Slmetn . . . Packard Packard Slmei Bell Bell Slmei je biti Gp-ste-n navrgel navreči Ggdd-em še še L nekaj nekaj Rsn dodatkov dodatek Sommr , , , ki ki Vd omogočajo omogočati Ggnstm dostop dostop Sometn na na Dt daljavo daljava Sozet in in Vp nadzor nadzor Sometn nad nad Do telefonom telefon Someo in in Vp drugimi drug Kbzzmo napravami naprava Sozmo . . . Za za Dt tako tako Rsn opremljen opremljen Pdnmetn računalnik računalnik Sometn je biti Gp-ste-n treba treba Rsn odšteti odšteti Ggdn 3500 3500 Kag dolarjev dolar Sommr , , , vodilni vodilen Ppnmmi pri pri Dm Packard Packard Slmei Bellu Bell Slmem pa pa Vp računajo računati Ggnstm , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n z z Do izdelkom izdelek Someo privabili privabiti Ggdd-mm predvsem predvsem L uporabnike uporabnik Sommt , , , ki ki Vd se se Zp------k hočejo hoteti Ggnstm-n z z Do enim en Kbzmeo nakupom nakup Someo rešiti rešiti Ggdn vseh ves Zc-zmr težav težava Sozmr z z Do dograjevanjem dograjevanje Soseo in in Vp namestitvijo namestitev Sozeo raznih razen Ppnmmr dodatnih dodaten Ppnmmr programov program Sommr . . .

Upajmo upati Ggnvpm tudi tudi L , , , da da Vd pri pri Dm Microsoftu Microsoft Slmem svojega svoj Zp-mer prevoda prevod Somer ne ne L bodo biti Gp-ptm-n spremenili spremeniti Ggdd-mm v v Dt dogmo dogma Sozet in in Vp bodo biti Gp-ptm-n dojemljivi dojemljiv Ppnmmi za za Dt nasvete nasvet Sommt in in Vp kritike kritika Sozmt . . . V v Dt končni končen Ppnzem , , , prodajni prodajen Ppnzem različici različica Sozem Pisarne pisarna Sozer pa pa Vp bom biti Gp-ppe-n najprej najprej Rsn pogledal pogledati Ggdd-em dvoje dvoje Kbdset : : : ali ali Rsn je biti Gp-ste-n prevedena preveden Pdnzei tudi tudi L licenčna licenčen Ppnzei pogodba pogodba Sozei za za Dt končnega končen Ppnmet uporabnika uporabnik Sometd in in Vp ali ali Rsn je biti Gp-ste-n končno končno Rsn kje kje Rsn vsaj vsaj L omenjena omenjen Pdnzei slovenska slovenski Ppnzei podružnica podružnica Sozei . . . Kljub kljub Dd prevodom prevod Sommd je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp zaenkrat zaenkrat Rsn videti videti Ggvn , , , kakor kakor Vd bi biti Gp-g pri pri Dm Microsoftu Microsoft Slmem sploh sploh L ne ne L vedeli vedeti Ggnd-mm , , , da da Vd obstaja obstajati Ggnste tudi tudi L Microsoft Microsoft Slmei Slovenija Slovenija Slzei . . .

Splošen splošen Ppnmetn skrivnopisni skrivnopisen Ppnmetd sestav sestav Sometn sestavljata sestavljati Ggnstd dva dva Kbgmdi ključa ključ Somdi in in Vp postopka postopek Somdi . . . Predstavljajmo predstavljati Ggnvpm si se Zp---d--k , , , da da Vd imamo imeti Ggnspm-n pripravljeno pripravljen Pdnset sporočilo sporočilo Soset , , , ki ki Vd ga on Zotser--k ne ne L smejo smeti Ggnstm videti videti Ggvn oči oči Sozmi nepooblaščenih nepooblaščen Ppnmmr . . . Imenujemo imenovati Ggvspm ga on Zotset--k odprto odprt Pdnsei sporočilo sporočilo Sosei ( ( ( plaintext plaintext Somei ) ) ) . . . To ta Zk-set sporočilo sporočilo Soset pošiljatelj pošiljatelj Somei s z Do prikrivnim prikriven Ppnmeo postopkom postopek Someo ( ( ( encrypt encrypt Somei ) ) ) in in Vp ključem ključ Someo K1 K1 N spremeni spremeniti Ggdste v v Dt prikrito prikrit Pdnset sporočilo sporočilo Soset ( ( ( ciphertext ciphertext Somei ) ) ) . . . Sporočilo sporočilo Sosei se se Zp------k prenese prenesti Ggdste po po Dm nezavarovanem nezavarovan Ppnmem kanalu kanal Somem , , , kjer kjer Vd ga on Zotset--k lahko lahko Rsn prestreže prestreči Ggdste prestrezalec prestrezalec Somei ( ( ( interceptor interceptor Somei ) ) ) in in Vp ga on Zotset--k poskuša poskušati Ggnste razbiti razbit Ggdn ( ( ( pretvoriti pretvoriti Ggdn nazaj nazaj Rsn v v Dt odprto odprt Pdnset sporočilo sporočilo Soset ) ) ) . . . Če če Vd je biti Gp-ste-n skrivnopisni skrivnopisen Ppnmeid sestav sestav Somei dober dober Ppnmein , , , mu on Zotmed--k to ta Zk-sei ne ne L bo biti Gp-pte-n uspelo uspeti Ggdd-es . . .

Internet internet Somei je biti Gp-ste-n že že L večkrat večkrat Rsn presenetil presenetiti Ggdd-em mnoge mnog Zn-mmt strokovnjake strokovnjak Sommt . . . Še še L pred pred Do petimi peti Kbg-mo leti leto Sosmo , , , denimo deti Ggdvpm , , , si se Zp---d--k nihče nihče Zl-mei , , , tudi tudi L v v Dm najbolj najbolj Rsn optimističnih optimističen Ppnzmm napovedih napoved Sozmm , , , ni biti Gp-ste-d upal upati Ggnd-em napovedati napovedati Ggdn tako tako Rsn hitrega hiter Ppnser povečanja povečanje Soser števila število Soser novih nov Ppnmmr uporabnikov uporabnik Sommr . . . Seveda seveda L imata imeti Ggnstd-n pri pri Dm tem ta Zk-sem največ veliko Rss zaslug zasluga Sozmr Svetovni svetoven Ppnmeid splet splet Somei in in Vp opisni opisen Ppnmeid jezik jezik Somei HTML HTML Slmei . . . Poplava poplava Sozei strežnikov strežnik Sommr , , , ki ki Vd bolj bolj Rsn ali ali Vp manj manj Rsr neorganizirano neorganizirano Rsn ponujajo ponujati Ggnstm velike velik Ppnzmt količine količina Sozmt najrazličnejših različen Ppsmmr podatkov podatek Sommr , , , naravnost naravnost Rsn kliče klicati Ggnste po po Dm nekakšnem nekakšen Zn-mem sistemu sistem Somem , , , ki ki Vd bi biti Gp-g olajšal olajšati Ggdd-em krmarjenje krmarjenje Soset . . .

Ogled ogled Somei navideznih navidezen Ppnzmr galerij galerija Sozmr , , , muzejev muzej Sommr , , , sprehodi sprehod Sommi po po Dm modelih model Sommm mest mesto Sosmr in in Vp pokrajin pokrajina Sozmr , , , udeležba udeležba Sozei navideznih navidezen Ppnmmr seminarjev seminar Sommr in in Vp razne razen Ppnzmi 3D 3D Somei - - - igre igra Sozmi , , , pri pri Dm katerih kateri Zv-zmm bodo biti Gp-ptm-n sodelovali sodelovati Ggnd-mm igralci igralec Sommi z z Dr vsega ves Zc-mer sveta svet Somer , , , so biti Gp-stm-n zgledi zgled Sommi , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k najpogosteje pogosto Rss navajajo navajati Ggnstm zagovorniki zagovornik Sommi navidezne navidezen Ppnzer resničnosti resničnost Sozer . . . Pa pa Vp je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei sploh sploh L uresničljivo uresničljiv Ppnsei ? ? ? Sliši slišati Ggvste se se Zp------k skoraj skoraj L neverjetno neverjetno Rsn . . .

Oblikovati oblikovati Ggnn je biti Gp-ste-n treba treba Rsn skupino skupina Sozet za za Dt načrtovanje načrtovanje Soset skladišča skladišče Soser . . . Vanjo vame Zotzet--z je biti Gp-ste-n treba treba Rsn razen razen Dr računalnikarjev računalnikar Sommr obvezno obvezno Rsn vključiti vključiti Ggdn ključne ključen Ppnmmt analitike analitik Sommt za za Dt izbrana izbran Pdnsmt področja področje Sosmt poslovanja poslovanje Soser in in Vp razne razen Ppnmmt druge drug Kbzmmt strokovnjake strokovnjak Sommt , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n administratorji administrator Sommi baz baza Sozmr podatkov podatek Sommr , , , specialisti specialist Sommi za za Dt računalniška računalniški Ppnsmt omrežja omrežje Sosmt , , , strokovnjaki strokovnjak Sommi za za Dt izvedbo izvedba Sozet modela model Somer strežnik strežnik Somei / / / odjemalec odjemalec Somei , , , poznavalci poznavalec Sommi sistemov sistem Sommr za za Dt podporo podpora Sozet odločanju odločanje Sosed in in Vp drugi drug Kbzmmi . . . Izkušnje izkušnja Sozmi v v Dm nekaterih nekateri Zn-smm podjetjih podjetje Sosmm , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n že že L naredili narediti Ggdd-mm skladišče skladišče Soset podatkov podatek Sommr , , , kažejo kazati Ggnstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n postopek postopek Somei načrtovanja načrtovanje Soser skladišča skladišče Soser uspešnejši uspešen Pppmeid , , , če če Vd ga on Zotmet--k vodi voditi Ggnste oseba oseba Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n po po Dm strokovnosti strokovnost Sozem bolj bolj Rsn analitik analitik Somei kakor kakor Vd računalnikar računalnikar Somei . . .

Pomembno pomemben Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd si se Zp---d--k vedno vedno Rsn zapomnite zapomniti Ggdsdm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n na na Dm magikalnem magikalen Ppnmem planu plan Somem simboli simbol Sommi žive živ Ppnzmi stvari stvar Sozmi , , , žive živ Ppnzmi stvari stvar Sozmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n simboli simbol Sommi . . . Prav prav L zato zato Vp je biti Gp-ste-n pomembno pomemben Ppnsei , , , da da Vd se se Zp------k znaki znak Sommi izvajajo izvajati Ggnstm pravilno pravilno Rsn in in Vp s z Do polno poln Ppnzeo pozornostjo pozornost Sozeo magika magik Somer , , , ki ki Vd transformira transformirati Ggvste svoje svoj Zp-set lastno lasten Ppnset telo telo Soset v v Dt živ živ Ppnmetn simbol simbol Sometn . . . V v Dm večjem velik Pppmem ritualu ritual Somem pentagrama pentagram Somer so biti Gp-stm-n to ta Zk-sei znaki znak Sommi , , , ki ki Vd predstavljajo predstavljati Ggnstm element element Sometn , , , toda toda Vp v v Dm naprednejšeih naprednejšeih Nt ritualih ritual Sommm predstavljajo predstavljati Ggnstm celo celo L večje velik Pppmmt in in Vp globje globok Pppmmt koncepte koncept Sommt . . .

Slovenske slovenski Ppnzmi zahteva zahteva Sozei po po Dm meji meja Sozem na na Dm Mirni Mirna Slzem in in Vp enostranskem enostranski Ppnmem nadzoru nadzor Somem spornih sporen Ppnsmr ozemelj ozemlje Sosmr bi biti Gp-g bile biti Gp-d-mz po po Dm vsej ves Zc-zem verjetnosti verjetnost Sozem označene označen Pdnzmi kot kot Vd neupravičena neupravičen Ppnzei teritorialna teritorialen Ppnzei pretenzija pretenzija Sozei po po Dm delu del Somem sosednje sosednja Sozer suverene suveren Ppnzer države država Sozer . . . Badinterjeva Badinterjev Psnzei arbitražna arbitražen Ppnzei komisija komisija Sozei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp načelo načelo Soset nedotakljivosti nedotakljivost Sozer administrativnih administrativen Ppnzmr meja meja Sozmr nekdanjih nekdanji Ppnzmr republik republika Sozmr federacije federacija Sozer potrdila potrditi Ggdd-ez in in Vp na na Dm osnovi osnova Sozem tega ta Zk-ser načela načelo Sosmi ugotovila ugotoviti Ggdd-ez , , , da da Vd Slovenija Slovenija Slzei izpolnjuje izpolnjevati Ggnste pogoje pogoj Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n nujni nujen Ppnmmi za za Dt priznavanje priznavanje Soset novih nov Ppnzmr držav država Sozmr . . .

PREVALJE Prevalje Slzmi Župan župan Somei dr. dr. O Matic Matic Slmei Tasič Tasič Slmei in in Vp direktor direktor Somei zdravstvenega zdravstven Ppnmer doma dom Somer Ravne Ravne Slzmi mag. mag. O Stanislav Stanislav Slmei Pušnik Pušnik Slmei , , , dr. dr. O med. med. O , , , sta biti Gp-std-n včeraj včeraj Rsn v v Dm Farni faren Ppnzem vasi vas Sozem na na Dm Prevaljah Prevalje Slzmm slovesno slovesno Rsn odprla odpreti Ggdd-dm prenovljeno prenovljen Pdnzet zdravstveno zdravstven Ppnzet postajo postaja Sozet . . . Občina občina Sozei Prevalje Prevalje Slzmi je biti Gp-ste-n za za Dt prenovo prenova Sozet prispevala prispevati Ggvd-ez največ veliko Rss denarja denar Somer 67 67 Kag milijonov milijon Sommr , , , ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt zdravstvo zdravstvo Soset 21,5 21,5 Kag milijona milijon Somer , , , Zdravstveni zdravstven Ppnmeid dom dom Somei Ravne Ravne Slzmi pa pa Vp 25 25 Kag milijonov milijon Sommr . . .

Za za Dt uporabnike uporabnik Sommt manj manj Rsn vidna viden Ppnzei , , , vendar vendar Vp kljub kljub Dd temu ta Zk-sed izjemno izjemno Rsn koristna koristen Ppnzei novost novost Sozei , , , je biti Gp-ste-n požarna požaren Ppnzei pregrada pregrada Sozei Windows Windows Slmei Firewall Firewall Slmei . . . Požarna požaren Ppnzei pregrada pregrada Sozei v v Dm drugem drug Kbzmem svežnju sveženj Somem popravkov popravek Sommr za za Dt Windows Windows Slmetn XP XP Slmei deluje delovati Ggnste tako tako Rsn , , , da da Vd preprečuje preprečevati Ggnste povezave povezava Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmr--k računalnik računalnik Somei ali ali Vp uporabnik uporabnik Somei nista biti Gp-std-d zahtevala zahtevati Ggvd-dm . . . Gre iti Ggvste za za Dt dobrodošlo dobrodošel Ppnzet novost novost Sozet , , , ki ki Vd sicer sicer Rsn ne ne L ponuja ponujati Ggnste vseh ves Zc-zmr nastavitvenih nastavitven Ppnzmr možnosti možnost Sozmr in in Vp naprednih napreden Pdnzmr funkcij funkcija Sozmr komercialnih komercialen Ppnmmr izdelkov izdelek Sommr , , , vendar vendar Vp kljub kljub Dd temu ta Zk-sed predstavlja predstavljati Ggnste pomembno pomemben Ppnzet zaščito zaščita Sozet pred pred Do internetnimi interneten Ppnmmo napadalci napadalec Sommo . . . Požarna požaren Ppnzei pregrada pregrada Sozei se se Zp------k vključi vključiti Ggdste samodejno samodejno Rsn ob ob Dm namestitvi namestitev Sozem servisnega servisen Ppnmer svežnja sveženj Somer in in Vp ima imeti Ggnste-n nekaj nekaj Rsn vnaprej vnaprej Rsn določenih določen Pdnzmr aplikacij aplikacija Sozmr , , , ki ki Vd lahko lahko Rsn povezave povezava Sozmt z z Do internetom internet Someo vzpostavljajo vzpostavljati Ggnstm brez brez Dr posebnega poseben Ppnser dovoljenja dovoljenje Soser . . . Gre iti Ggvste predvsem predvsem L za za Dt spletni spleten Ppnmetd brskalnik brskalnik Sometn in in Vp odjemalec odjemalec Sometn elektronske elektronski Ppnzer pošte pošta Sozer , , , nekatere nekateri Zn-zmt druge drug Kbzzmt aplikacije aplikacija Sozmt , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n večigralske večigralski Ppnzmi igre igra Sozmi ali ali Vp programi program Sommi za za Dt takojšnje takojšnji Ppnset sporočanje sporočanje Soset , , , pa pa Vp zahtevajo zahtevati Ggvstm uporabnikovo uporabnikov Psnzet potrditev potrditev Sozet za za Dt dostop dostop Sometn do do Dr interneta internet Somer . . .

16.20 16.20 Kag Potovanja potovanje Sosmi na na Dt konec konec Sometn sveta svet Somer , , , avstral avstral O . . . dok. dok. O serija serija Sozei , , , 12/13 12/13 Kag , , , pon. pon. O

Gradnja gradnja Sozei štiripasovne štiripasoven Ppnzer vpadnice vpadnica Sozer v v Dt mesto mesto Soset je biti Gp-ste-n prinesla prinesti Ggdd-ez tudi tudi L zgodovinske zgodovinski Ppnzmt koristi korist Sozmt

Za za Dt osvežitev osvežitev Sozet kaže kazati Ggnste omeniti omeniti Ggdn vroče vroč Ppnmmt dni dan Sommt izpred izpred Dr štirih štirje Kbgsmr let leto Sosmr , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n na na Dt novo novo Rsn ustanovljena ustanovljen Pdnzei Iskra iskra Sozei Holding holding Somei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n vzel vzeti Ggdd-em v v Dt roke roka Sozmt Dušan Dušan Slmei Šešok Šešok Slmei , , , z z Do obljubami obljuba Sozmo spravila spraviti Ggdd-ez pod pod Dt svoj svoj Zp-met krov krov Sometn kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn Iskrinih iskrin Psnsmr podjetij podjetje Sosmr . . . Šešku Šešek Slmed ni biti Gp-ste-d uspelo uspeti Ggdd-es le le L pri pri Dm Iskri iskra Sozem Števcih števec Sommm , , , kar kar Zz-sei se se Zp------k je biti Gp-ste-n podjetju podjetje Sosed maščevalo maščevati Ggvd-es tako tako Rsn , , , da da Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n Iskra iskra Sozei Holding holding Somei tožila tožiti Ggnd-ez za za Dt neplačevanje neplačevanje Soset imena ime Soser Iskra iskra Sozei , , , čeprav čeprav Vd so biti Gp-stm-n Števci števec Sommi ustanovili ustanoviti Ggdd-mm Iskro iskra Sozet in in Vp njeno njen Zstsetez ime ime Soset . . . Direktor direktor Somei Niko Niko Slmei Bevk Bevk Slmei je biti Gp-ste-n zato zato Vp ime ime Soset spremenil spremeniti Ggdd-em v v Dt Emeco Emeco Slmei in in Vp tako tako Rsn dokazal dokazati Ggdd-em , , , da da Vd so biti Gp-stm-n uspešni uspešen Ppnmmi zaradi zaradi Dr izdelkov izdelek Sommr in in Vp ne ne L zaradi zaradi Dr imena ime Soser Iskra iskra Sozei . . .

" " " Dušan Dušan Slmei Šešok Šešok Slmei je biti Gp-ste-n medtem medtem Rsn igral igrati Ggnd-em kadrovske kadrovski Ppnzmt igrice igrica Sozmt , , , menjaval menjavati Ggnd-em direktorje direktor Sommt , , , dokler dokler Vd se se Zp------k ni biti Gp-ste-d pojavil pojaviti Ggdd-em uspešni uspešen Ppnmeid Boštjan Boštjan Slmei Šoba Šoba Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n z z Do novimi nov Ppnmmo posli posel Sommo v v Dm kratkem kratek Ppnmem času čas Somem dosegel doseči Ggdd-em zaslužek zaslužek Sometn podjetja podjetje Soser v v Dm višini višina Sozem milijon milijon Somei mark marka Sozmr . . . Ker ker Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n Šešok Šešok Slmei očital očitati Ggnd-em premajhno premajhen Ppnzet skrb skrb Sozet za za Dt Iskro Iskra Slmetd Holding holding Somei , , , je biti Gp-ste-n tudi tudi L tega ta Zk-met zamenjal zamenjati Ggdd-em . . . Ukazal ukazati Ggdd-em je biti Gp-ste-n ustaviti ustaviti Ggdn vse ves Zc-mmt nove nov Ppnmmt posle posel Sommt in in Vp se se Zp------k usmeriti usmeriti Ggdn na na Dt posel posel Sometn s z Do Češko Češka Slzeo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n prav prav L tako tako Rsn propadel propasti Ggdd-em , , , " " " očitajo očitati Ggnstm kranjski kranjski Ppnmmi sindikati sindikat Sommi predsedniku predsednik Somed Iskre iskre Sozer Holding holding Somei , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k , , , kot kot Vd pravijo praviti Ggvstm , , , propade propasti Ggdste vse ves Zc-sei , , , česar kar Zz-ser se se Zp------k loti lotiti Ggdste : : : Iskra iskra Sozei Handels Handels Slmei , , , Iskra iskra Sozei MTP MTP Slmei , , , Iskre iskra Sozmi Francija Francija Slzei in in Vp New New Slmei York York Slmei , , , polom polom Somei košarkarske košarkarski Ppnzer reprezentance reprezentanca Sozer Slovenije Slovenija Slzer na na Dm evropskem evropski Ppnsem prvenstvu prvenstvo Sosem ... ... ...

Na na Dm sredi sreda Sozem Medine Medina Slzer so biti Gp-stm-n stali stati Ggnd-mm vojaki vojak Sommi v v Dm obliki oblika Sozem pravokotnika pravokotnik Somer , , , okrog okrog Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez množica množica Sozei opazovalcev opazovalec Sommr . . . Celo celo L po po Dm zidovih zid Sommm sem biti Gp-spe-n videla videti Ggvd-ez žene žena Sozmt in in Vp otroke otrok Sommt . . . Rablja rabelj Sometd so biti Gp-stm-n pripeljali pripeljati Ggdd-mm z z Do džipom džip Someo . . . Imel imeti Ggnd-em je biti Gp-ste-n vklenjene vklenjen Pdnzmt roke roka Sozmt , , , noge noga Sozmt pa pa Vp v v Dm okovih okov Sommm . . . Takega tak Zk-met so biti Gp-stm-n pripeljali pripeljati Ggdd-mm na na Dt sredino sredina Sozet tistega tisti Zk-mer prostora prostor Somer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k obkrožali obkrožati Ggnd-mm vojaki vojak Sommi . . .

Seme seme Sosei , , , ki ki Vd ti ti Zod-ei zasejal zasejati Ggdd-em si biti Gp-sde-n ga on Zotset--k , , , že že L gre iti Ggvste v v Dt klasje klasje Soset veselo veselo Rsn , , ,

Kot kot Vd je biti Gp-ste-n predsednik predsednik Somei SLS SLS Slzer Marjan Marjan Slmei Podobnik Podobnik Slmei ponovil ponoviti Ggdd-em na na Dm včerajšnji včerajšnji Ppnzem tiskovni tiskoven Ppnzem konferenci konferenca Sozem , , , ostajajo ostajati Ggnstm bistvene bistven Ppnzmi točke točka Sozmi aneksa aneks Somer , , , s z Do podpisom podpis Someo katerega kateri Zv-mer je biti Gp-ste-n SLS SLS Slzei nedavno nedavno Rsn povezovala povezovati Ggnd-ez svoje svoj Zp-set nadaljnje nadaljnji Ppnset sodelovanje sodelovanje Soset v v Dm vladi vlada Sozem , , , dostopnost dostopnost Sozei do do Dr podatkov podatek Sommr - - - arhivov arhiv Sommr , , , denacionalizacija denacionalizacija Sozei v v Dm skladu sklad Somem z z Do veljavnim veljaven Ppnmeo zakonom zakon Someo in in Vp zaščitna zaščiten Ppnzei zakonodaja zakonodaja Sozei , , , še še L posebno posebno Rsn pa pa Vp sprememba sprememba Sozei zakona zakon Somer o o Dm skladu sklad Somem kmetijskih kmetijski Ppnsmr zemljišč zemljišče Sosmr in in Vp gozdov gozd Sommr ter ter Vp ustanovitev ustanovitev Sozei kmetijsko kmetijski Ppnsei - - - gozdarskih gozdarski Ppnzmr zbornic zbornica Sozmr . . . Za za Dt SLS SLS Slzet pa pa Vp so biti Gp-stm-n pomembna pomemben Ppnsmi tudi tudi L uvedba uvedba Sozei domovinske domovinski Ppnzer in in Vp državljanske državljanski Ppnzer vzgoje vzgoja Sozer v v Dt šole šola Sozmt in in Vp vprašanja vprašanje Sosmi demografske demografski Ppnzer politike politika Sozer . . . Kar kar Zz-sei zadeva zadevati Ggnste slednja slednji Ppnsmt , , , ima imeti Ggnste-n SLS SLS Slzei dva dva Kbgmdt predloga predlog Somdt , , , in in Vp sicer sicer Vp , , , da da Vd naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k porodniški porodniški Ppnmeid dopust dopust Somei podaljšal podaljšati Ggdd-em za za Dt tri trije Kbgmmt mesece mesec Sommt , , , število število Sosei otrok otrok Sommr pa pa Vp bi biti Gp-g se se Zp------k upoštevalo upoštevati Ggvd-es tudi tudi L pri pri Dm določanju določanje Sosem pokojninske pokojninski Ppnzer dobe doba Sozer oziroma oziroma Vp naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k za za Dt vsakega vsak Zc-met otroka otrok Sometd delovna deloven Ppnzei doba doba Sozei enemu en Kbzmed od od Dr staršev starš Sommr skrajšala skrajšati Ggdd-ez za za Dt leto leto Soset dni dan Sommr . . .

Po po Dm nekajletnem nekajleten Ppnmem trudu trud Somem predsednika predsednik Somer FZS FZS Slmer Mitje Mitja Slmer Jančarja Jančar Slmer , , , da da Vd bi biti Gp-g glasilo glasilo Soset obudil obuditi Ggdd-em k k Dd delu delo Sosed in in Vp življenju življenje Sosed , , , je biti Gp-ste-n lani lani Rsn s z Do svojo svoj Zp-zeo idejo ideja Sozeo uspel uspeti Ggdd-em . . . Lani lani Rsn sta biti Gp-std-n izšli iziti Ggdd-dz sta biti Gp-std-n dve dva Kbgzdi številki številka Sozdi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ju on Zotzdt--k člani član Sommi filatelističnih filatelističen Ppnsmr društev društvo Sosmr , , , včlanjenih včlanjen Pdnsmr v v Dm FZS FZS Slzet , , , dobili dobiti Ggdd-mm brezplačno brezplačno Rsn . . . V v Dm prvi prvi Kbvzem številki številka Sozem so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm med med Do drugim drug Kbzseo objavljeni objavljen Pdnmmi prispevki prispevek Sommi o o Dm slovenskih slovenski Ppnzmm rednih reden Ppnzmm znamkah znamka Sozmm , , , o o Dm znamkah znamka Sozmm in in Vp poštnem pošten Ppnmem prometu promet Somem v v Dm Slovenskem slovenski Ppnsem Primorju Primorje Sosem po po Dm koncu konec Somem druge drug Kbzzer svetovne svetoven Ppnzer vojne vojna Sozer , , , o o Dm slovenskih slovenski Ppnzmm pomožnih pomožen Ppnzmm poštah pošta Sozmm , , , znamkarska znamkarski Ppnzei delavnica delavnica Sozei za za Dt začetnike začetnik Sommt in in Vp daljši dolg Pppmeid prispevek prispevek Somei o o Dm dejavnosti dejavnost Sozem FZS FZS Slzer . . . Druga drug Kbzzei številka številka Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez posvečena posvečen Pdnzei državni državen Ppnzed filatelistični filatelističen Ppnzed razstavi razstava Sozed v v Dm Mariboru Maribor Slmem , , , posebej posebej Rsn pa pa Vp velja veljati Ggnste omeniti omeniti Ggdn prispevek prispevek Sometn o o Dm filatelistično filatelističen Ppnsei - - - poštni pošten Ppnzem zgodovini zgodovina Sozem na na Dm območju območje Sosem Slovenije Slovenija Slzer . . .

Premier premier Somei Lionel Lionel Slmei Jospin Jospin Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n opravičil opravičiti Ggdd-em za za Dt francosko francoski Ppnzet vlogo vloga Sozet v v Dm holokavstu holokavst Somem

VsebineOperativni VsebineOperativen Np cilji cilj Sommi Standardi standard Sommi znanja znanje Soser - - - osnovni osnoven Ppnmmi geometrijski geometrijski Ppnmmi pojmi pojem Sommi : : : točke točka Sozmi in in Vp premice premica Sozmi v v Dm ravnini ravnina Sozem ter ter Vp odnosi odnos Sommi med med Do njimi on Zotzmo

Pri pri Dm matematiki matematika Sozem v v Dm gimnazijah gimnazija Sozmm ' ' ' standarde standard Sommt znanja znanje Soser ' ' ' razumejo razumeti Ggvstm kot kot Vd » » » prehodno prehoden Ppnset znanje znanje Soset « « « preko preko Dr katerega kateri Zv-ser se se Zp------k poskuša poskušati Ggnste dosegati dosegati Ggnn več veliko Rsr ' ' ' temeljnih temeljen Ppnmmr operativnih operativen Ppnmmr ciljev cilj Sommr ' ' ' . . .

V v Dm tretjem tretji Kbvsem obdobju obdobje Sosem se se Zp------k vpelje vpeljati Ggdste nov nov Ppnmetn pojem pojem Sometn ' ' ' zahtevnejši zahteven Pppmmi standardi standard Sommi ' ' ' , , , kjer kjer Vd gre iti Ggvste za za Dt opis opis Sometn nivoja nivo Somer znanja znanje Soser , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k predvidoma predvidoma Rsn doseže doseči Ggdste le le L del del Somei učencev učenec Sommr . . .

PREGLEDNICA preglednica Sozei 5 5 Kag : : : ZAPIS zapis Somei MINIMALNIH minimalen Ppnmmr , , , TEMELJNIH temeljen Ppnmmr IN in Vp ZAHTEVNEJŠIH zahteven Pppmmr STANDARDOV standard Sommr OB ob Dm KONCU konec Somem DEVETEGA deveti Kbvmer RAZREDA razred Somer PRIMERI primer Sommi IZ iz Dr MATEMATIKE matematika Sozer

HTTP HTTP Np : : : / / / / / / WWW WWW Np . . . MSZS.SI MSZS.SI Np / / / SLO sla Np / / / SOLSTVO SOLSTVO Np / / / SS SS Np / / / PROGRAMI program Np % % % 202003 202003 Np / / / SLO sla Np / / / SOLSTVO SOLSTVO Np / / / SS SS Np / / / PROGRAMI program Np / / / GIMNAZIJA gimnazija Np / / / GIMNAZIJA gimnazija Np / / / BIO BIO Np . . . SPL SPL Np . . . - - - POPRAVLJENO popravljen Np . . . HTM HTM Slmei

Zakaj zakaj Rsn je biti Gp-ste-n pid pid Somei Plod plod Somei proti proti Dd predvideni predviden Pdnzed prodaji prodaja Sozed poslovno poslovno Rsn nepotrebnega nepotreben Ppnser premoženja premoženje Soser ? ? ?

Sive siv Ppnmmt lase las Sommt ljudem človek Sommd in in Vp tudi tudi L predsedniku predsednik Somed dela delati Ggnste tako tako Rsn imenovani imenovan Pdnmeid načrt načrt Somei ekološke ekološki Ppnzer sanacije sanacija Sozer . . . Radi rad Rsn bi biti Gp-g namreč namreč Vp zgradili zgraditi Ggdd-mm čistilno čistilen Ppnzet napravo naprava Sozet in in Vp povezali povezati Ggdd-mm vse ves Zc-mmt jaške jašek Sommt ter ter Vp tako tako Rsn preprečili preprečiti Ggdd-mm onesnaževanje onesnaževanje Soset doline dolina Sozer . . . Denar denar Sometn za za Dt naložbo naložba Sozet pričakujejo pričakovati Ggnstm tudi tudi L od od Dr občine občina Sozer , , , nekaj nekaj Zn-set pa pa Vp bo biti Gp-pte-n prispevala prispevati Ggvd-ez tudi tudi L krajevna krajeven Ppnzei skupnost skupnost Sozei . . . Pred pred Do dnevi dan Sommo so biti Gp-stm-n odprli odpreti Ggdd-mm obnovljeno obnovljen Pdnset športno športen Ppnset igrišče igrišče Soset , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es zgrajeno zgrajen Pdnsei z z Do veliko velik Ppnzeo pomočjo pomoč Sozeo prizadevnih prizadeven Ppnmmr članov član Sommr domačega domač Ppnser športnega športen Ppnser društva društvo Soser Lončar Lončar Slmei . . . Oberstar Oberstar Slmei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n zelo zelo Rsn hvaležni hvaležen Ppnmmi krajanom krajan Sommd , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n pomagali pomagati Ggvd-mm pri pri Dm delu delo Sosem . . .

Z z Do menjavanjem menjavanje Soseo globink globinka Sozmr in in Vp plitvink plitvinka Sozmr enakomerno enakomerno Rsn izčrpavamo izčrpavati Ggnspm hranila hranilo Sosmt iz iz Dr tal tla Sosmr , , , katera kateri Zv-smt lahko lahko Rsn enakomerno enakomerno Rsn vračamo vračati Ggnspm v v Dt tla tla Sosmt z z Do gnojenjem gnojenje Soseo . . . Pri pri Dm gojenju gojenje Sosem ene en Kbzzer vrtnine vrtnina Sozer več veliko Rsr let leto Sosmr na na Dm istem isti Zn-sem mestu mesto Sosem se se Zp------k nam jaz Zop-md pojavljajo pojavljati Ggnstm bolezni bolezen Sozmi , , , škodljivci škodljivec Sommi in in Vp pleveli plevel Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n značilni značilen Ppnmmi za za Dt določeno določen Ppnzet kulturo kultura Sozet . . . Pri pri Dm takem tak Zk-mem načinu način Somem pridelave pridelava Sozer moramo morati Ggnspm pogosto pogosto Rsn poseči poseči Ggdn po po Dm raznih razen Ppnsmm sredstvih sredstvo Sosmm za za Dt varstvo varstvo Soset rastlin rastlina Sozmr pred pred Do boleznimi bolezen Sozmo in in Vp škodljivci škodljivec Sommo ter ter Vp pleveli plevel Sommo . . .

Naknadne naknaden Ppnmmt posevke posevek Sommt sejemo sejati Ggnspm za za Do vrtninami vrtnina Sozmo , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k že že L poleti poleti Rsn pospravimo pospraviti Ggdspm . . . To ta Zk-sei so biti Gp-stm-n : : : endivija endivija Sozei , , , kitajski kitajski Ppnmeid kapus kapus Somei , , , špinača špinača Sozei , , , motovilec motovilec Somei , , , zimski zimski Ppnmeid česen česen Somei . . .

Približno približno Rsn kilometer kilometer Sometn stran stran Rsn od od Dr hotela hotel Somer deluje delovati Ggnste v v Dm neugledni neugleden Ppnzem baraki baraka Sozem , , , ki ki Vd se se Zp------k seveda seveda L ne ne L more moči Ggnste primerjati primerjati Ggnn z z Do razmerami razmera Sozmo , , , v v Dm katerih kateri Zv-mmm delajo delati Ggnstm » » » uradni uraden Ppnmmi srbski srbski Ppnmmi novinarji novinar Sommi « « « , , , Informativni informativen Ppnmeid center center Somei Kosova Kosovo Slser . . . Kot kot Vd je biti Gp-ste-n slišati slišati Ggvn , , , je biti Gp-ste-n center center Somei blizu blizu Dr DSK DSK Slzer Ibrahima Ibrahim Slmer Rugove Rugova Slmer , , , čeprav čeprav Vd imata imeti Ggnstd-n omenjena omenjen Pdnzei stranka stranka Sozei in in Vp tudi tudi L sam sam Ppnmein Rugova Rugova Slmei svoja svoj Zp-mdt predstavnika predstavnik Somdt za za Dt tisk tisk Sometn . . . V v Dm centru center Somem je biti Gp-ste-n zaposlenih zaposlen Pdnmmr pet pet Kbg-mt , , , šest šest Kbg-mt izkušenih izkušen Ppnmmr albanskih albanski Ppnmmr novinarjev novinar Sommr . . . Dvakrat dvakrat Rsn na na Dt dan dan Sometn izdajajo izdajati Ggnstm bilten bilten Sometn ( ( ( v v Dm albanščini albanščina Sozem in in Vp angleščini angleščina Sozem ) ) ) , , , ki ki Vd vsebuje vsebovati Ggnste veliko veliko Rsn več veliko Rsr informacij informacija Sozmr in in Vp podrobnosti podrobnost Sozmr o o Dm dogajanju dogajanje Sosem na na Dm Kosovu Kosovo Slsem , , , kot kot Vd jih on Zotzmt--k lahko lahko Rsn preberemo prebrati Ggdspm v v Dm sporočilih sporočilo Sosmm njihovih njihov Zstmmrm srbskih srbski Ppnmmr kolegov kolega Sommr . . . Obojim oboj Zc-mmd je biti Gp-ste-n skupno skupen Ppnsei le le L to ta Zk-sei , , , da da Vd se se Zp------k ne ne L spuščajo spuščati Ggnstm v v Dt komentiranje komentiranje Soset , , , vsi ves Zc-mmi podatki podatek Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k diametralno diametralno Rsn nasprotni nasproten Ppnmmi . . .

S z Do slikami slika Sozmo je biti Gp-ste-n zaslužil zaslužiti Ggdd-em zgolj zgolj L za za Dt material material Sometn . . . In in Vp čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n dr. dr. O Dolenc Dolenc Slmei prepričan prepričan Pdnmein , , , da da Vd Savinjski savinjski Ppnzed ne ne L dolguje dolgovati Ggnste ničesar nič Zl-ser , , , bi biti Gp-g rad rad Rsn videl videti Ggvd-em , , , če če Vd bi biti Gp-g nekje nekje Rsn uredili urediti Ggdd-mm spominsko spominski Ppnzet sobo soba Sozet ali ali Vp galerijo galerija Sozet , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem bi biti Gp-g se se Zp------k predstavili predstaviti Ggdd-mm zgornjesavinjski zgornjesavinjski Ppnmmi umetniki umetnik Sommi . . . Že že L pred pred Do časom čas Someo je biti Gp-ste-n Turističnemu turističen Ppnsed društvu društvo Sosed Rečica Rečica Slzei ponudil ponuditi Ggdd-em v v Dt dar dar Sometn 30 30 Kag slik slika Sozmr , , , sedaj sedaj Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n dvignil dvigniti Ggdd-em ponudbo ponudba Sozet : : : za za Dt galerijo galerija Sozet ponuja ponujati Ggnste 50 50 Kag lastnih lasten Ppnzmr slik slika Sozmr , , , seveda seveda L brezplačno brezplačno Rsn . . . S z Do tem ta Zk-seo je biti Gp-ste-n javno javno Rsn izzval izzvati Ggdd-em Rečičane Rečičan Slmmt , , , ki ki Vd dobivajo dobivati Ggnstm novo nov Ppnzet šolo šola Sozet , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem bi biti Gp-g lahko lahko Rsn uredili urediti Ggdd-mm primerno primeren Ppnzet galerijo galerija Sozet . . . » » » Dajte dati Ggdvdm pohiteti pohiteti Ggdn , , , da da Vd dobite dobiti Ggdsdm tistih tisti Zk-zmr 50 50 Kag slik slika Sozmr , , , preden preden Vd me jaz Zop-et--k pokopljejo pokopati Ggdstm , , , potem potem Rsn najbrž najbrž L ne ne L bo biti Gp-pte-n nič nič Rsn , , , « « « je biti Gp-ste-n na na Dt svoj svoj Zp-met način način Sometn dr. dr. O Dolenc Dolenc Slmei izzval izzvati Ggdd-em Rečičane Rečičan Slmmt . . .

Zanimajo zanimati Ggnstm ga on Zotmet--k vsi ves Zc-mmi zvoki zvok Sommi , , , najraje rad Rss pa pa Vp ima imeti Ggnste-n igračke igračka Sozmt , , , ki ki Vd piskajo piskati Ggnstm , , , igrajo igrati Ggnstm , , , cvilijo cviliti Ggnstm ... ... ... Zelo zelo Rsn dolgo dolgo Rsn se se Zp------k lahko lahko Rsn igra igrati Ggnste z z Do različnimi različen Ppnzmo ropotuljami ropotulja Sozmo in in Vp drugimi drug Kbzzmo igračkami igračka Sozmo , , , ki ki Vd oddajajo oddajati Ggnstm zvoke zvok Sommt in in Vp jih on Zotzmt--k lahko lahko Rsn stlači stlačiti Ggdste v v Dt usta usta Sosmt . . .

Po po Dm porodu porod Somem se se Zp------k lahko lahko Rsn marsikaj marsikaj Zn-sei spremeni spremeniti Ggdste , , , tudi tudi L pri pri Dm menstruaciji menstruacija Sozem . . . Mnoge mnog Zn-zmi ženske ženska Sozmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n prej prej Rsn imele imeti Ggnd-mz bolj bolj Rsn nereden nereden Ppnmetn ciklus ciklus Sometn , , , ugotavljajo ugotavljati Ggnstm , , , da da Vd po po Dm rojstvu rojstvo Sosem prvega prvi Kbvmer otroka otrok Somer menstruacija menstruacija Sozei postane postati Ggdste bolj bolj Rsn redna reden Ppnzei in in Vp enakomerna enakomeren Ppnzei . . .

Starši starš Sommi se se Zp------k včasih včasih Rsn ne ne L znamo znati Ggnspm postaviti postaviti Ggdn v v Dt kožo koža Sozet svojih svoj Zp-mmr otrok otrok Sommr . . . Težave težava Sozmi , , , ki ki Vd mučijo mučiti Ggnstm najmlajše mlad Ppsmmt , , , se se Zp------k nam jaz Zop-md zdijo zdeti Ggnstm postranske postranski Ppnzmi , , , nepomembne nepomemben Ppnzmi , , , zanemarljive zanemarljiv Ppnzmi , , , pozabljamo pozabljati Ggnspm pa pa Vp , , , kakšne kakšen Zv-zmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k nam jaz Zop-md podobne podoben Ppnzmi težave težava Sozmi zdele zdeti Ggnd-mz , , , ko ko Vd smo biti Gp-spm-n bili biti Gp-d-mm sami sam Ppnmmi majhni majhen Ppnmmi . . . V v Dm svetu svet Somem , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k šele šele L začneš začeti Ggdsde spoznavati spoznavati Ggnn , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem še še L nisi biti Gp-sde-d osvojil osvojiti Ggdd-em razumevanja razumevanje Soser in in Vp orodij orodje Sosmr , , , s z Do katerimi kateri Zv-smo se se Zp------k lotevaš lotevati Ggnsde različnih različen Ppnmmr problemov problem Sommr , , , se se Zp------k vsaka vsak Zc-zei težava težava Sozei zdi zdeti Ggnste ogromna ogromen Ppnzei . . . In in Vp tudi tudi L je biti Gp-ste-n . . .

• • • se se Zp------k začne začeti Ggdste neznosno neznosno Rsn obnašati obnašati Ggnn , , , da da Vd bi biti Gp-g zbudil zbuditi Ggdd-em pozornost pozornost Sozet in in Vp tako tako Rsn prekinil prekiniti Ggdd-em prepir prepir Sometn med med Do vama ti Zod-do ; ; ;

Pravilen pravilen Ppnmetn odgovor odgovor Sometn zapišite zapisati Ggdvdm na na Dt dopisnico dopisnica Sozet , , , pripišite pripisati Ggdvdm svoje svoj Zp-mmt podatke podatek Sommt ( ( ( ime ime Sosei in in Vp priimek priimek Somei , , , naslov naslov Somei , , , pošta pošta Sozei , , , kraj kraj Somei ) ) ) in in Vp pošljite poslati Ggdvdm na na Dt naslov naslov Sometn : : : Avto avto Somei magazin magazin Somei , , , Vošnjakova Vošnjakov Psnzei 3 3 Kag , , , 1000 1000 Kag Ljubljana Ljubljana Slzei . . . V v Dt žrebanje žrebanje Soset bodo biti Gp-ptm-n uvrščeni uvrščen Pdnmmi vsi ves Zc-mmi pravilni pravilen Ppnmmi odgovori odgovor Sommi , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n prispeli prispeti Ggdd-mm v v Dm času čas Somem trajanja trajanje Soser nagradne nagraden Ppnzer igre igra Sozer , , , tj. tj. O med med Do 1. 1. Kav marcem marec Someo in in Vp 16. 16. Kav majem maj Someo 2004 2004 Kag . . . Med med Do pravilnimi pravilen Ppnmmo odgovori odgovor Sommo bo biti Gp-pte-n tričlanska tričlanski Ppnzei komisija komisija Sozei 18. 18. Kav maja maj Somer izžrebala izžrebati Ggdd-ez dvodnevno dvodneven Ppnset potovanje potovanje Soset na na Dt Portugalsko Portugalska Slzet in in Vp ogled ogled Sometn nogometnega nogometen Ppnser prvenstva prvenstvo Soser na na Dm EURU EURO Slmem 2004 2004 Kag ( ( ( akontacijo akontacija Sozet dohodnine dohodnina Sozer plača plačati Ggdste nagrajenec nagrajenec Somei ) ) ) in in Vp 10 10 Kag majic majica Sozmr Carglass Carglass Slmei . . . Odločitev odločitev Sozei komisije komisija Sozer je biti Gp-ste-n dokončna dokončen Ppnzei in in Vp se se Zp------k nanjo name Zotzet--z ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn pritožiti pritožiti Ggdn . . . Nagrajence nagrajenec Sommt bomo biti Gp-ppm-n o o Dm nagradah nagrada Sozmm obvestili obvestiti Ggdd-mm po po Dm pošti pošta Sozem . . . Nagrade nagrada Sozmi niso biti Gp-stm-d prenosljive prenosljiv Ppnzmi in in Vp jih on Zotzmt--k ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn zamenjati zamenjati Ggdn za za Dt gotovino gotovina Sozet ali ali Vp drugo drug Kbzset blago blago Soset . . . Nakup nakup Somei revije revija Sozer ni biti Gp-ste-d pogoj pogoj Somei za za Dt sodelovanje sodelovanje Soset v v Dm nagradni nagraden Ppnzem igri igra Sozem . . . S z Do poslano poslan Pdnzeo dopisnico dopisnica Sozeo sodelujoči sodelujoč Ppnmeid potrjuje potrjevati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n seznanjen seznanjen Pdnmein s z Do pravili pravilo Sosmo nagradne nagraden Ppnzer igre igra Sozer . . . V v Dm igri igra Sozem ne ne L morejo moči Ggnstm sodelovati sodelovati Ggnn osebe oseba Sozmi , , , ki ki Vd sodelujejo sodelovati Ggnstm pri pri Dm organizaciji organizacija Sozem , , , pripravi priprava Sozem in in Vp izvedbi izvedba Sozem nagradne nagraden Ppnzer igre igra Sozer , , , ter ter Vp zaposleni zaposlen Pdnmmi v v Dm podjetju podjetje Sosem Burda Burda Slzei , , , d. d. O o. o. O o. o. O , , , in in Vp njihovi njihov Zstmmim ožji ožji Ppnmmi sorodniki sorodnik Sommi . . .

Renault renault Slmei je biti Gp-ste-n podpisal podpisati Ggdd-em pogodbo pogodba Sozet z z Do iranskima iranski Ppnmdo proizvajalcema proizvajalec Somdo avtomobilov avtomobil Sommr Iran Iran Slmei Khodro Khodro Slmei in in Vp Saipa Saipa Slzei , , , ki ki Vd bosta biti Gp-ptd-n izdelovala izdelovati Ggnd-dm poceni poceni Ppnmmt Renaulte renault Sommt , , , t. t. O i. i. O avtomobil avtomobil Sometn za za Dt 5000 5000 Kag evrov evro Sommr . . . Na na Dt leto leto Soset bodo biti Gp-ptm-n naredili narediti Ggdd-mm 300.000 300.000 Kag modelov model Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k še še L vedno vedno Rsn imenujejo imenovati Ggvstm s z Do tovarniško tovarniški Ppnzeo oznako oznaka Sozeo X X Np -90 -90 Np . . .

Rekel reči Ggdd-em si biti Gp-sde-n , , , da da Vd si biti Gp-sde-n se se Zp------k začel začeti Ggdd-em zdraviti zdraviti Ggnn ob ob Dm začetku začetek Somem letošnjega letošnji Ppnser koledarskega koledarski Ppnser leta leto Soser . . . Od od Dr takrat takrat Rsn nisi biti Gp-sde-d povohal povohati Ggdd-em heroina heroin Somer ? ? ?

- - - Bilo biti Gp-d-es je biti Gp-ste-n lepo lep Ppnsei , , , hrana hrana Sozei bi biti Gp-g lahko lahko Rsn bila biti Gp-d-ez boljša dober Pppzei . . . Ideja ideja Sozei za za Dt šolo šola Sozet v v Dm naravi narava Sozem v v Dm gorah gora Sozmm mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n všeč všeč Rsn . . . ( ( ( Kristina Kristina Slzei ) ) )

Spodnja spodnji Ppnzei Idrija Idrija Slzei - - - V v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn ob ob Dm 15.25 15.25 Kag je biti Gp-ste-n 35 35 Kag - - - letna leten Ppnzei N. N. O S. S. O iz iz Dr Idrije Idrija Slzer vozila voziti Ggnd-ez hyundaija hyundai Sometd accenta accent Sometd od od Dr Spodnje spodnji Ppnzer Idrije Idrija Slzer proti proti Dd Cerknem Cerkno Slsem . . . V v Dm dolgem dolg Ppnmem desnem desni Ppnmem nepreglednem nepregleden Ppnmem ovinku ovinek Somem je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr prevelike prevelik Ppnzer hitrosti hitrost Sozer izgubila izgubiti Ggdd-ez nadzor nadzor Sometn nad nad Do avtom avto Someo . . . Takrat takrat Rsn je biti Gp-ste-n nasproti nasproti Rsn pripeljal pripeljati Ggdd-em avtobus avtobus Somei , , , katerega kateri Zv-mer voznik voznik Somei je biti Gp-ste-n zapeljal zapeljati Ggdd-em skrajno skrajno Rsn desno desno Rsn k k Dd varovalni varovalen Ppnzed ograji ograja Sozed in in Vp se se Zp------k ustavil ustaviti Ggdd-em . . . Voznica voznica Sozei je biti Gp-ste-n z z Do nezmanjšano nezmanjšan Ppnzeo hitrostjo hitrost Sozeo treščila treščiti Ggdd-ez v v Dt prednji prednji Ppnmetd del del Sometn avtobusa avtobus Somer in in Vp ostala ostati Ggdd-ez ukleščena ukleščen Pdnzei v v Dm avtu avto Somem , , , iz iz Dr katerega kateri Zv-mer so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k rešili rešiti Ggdd-mm gasilci gasilec Sommi . . . Hudo hudo Rsn poškodovano poškodovan Pdnzet so biti Gp-stm-n z z Do rešilnim rešilen Ppnmeo avtom avto Someo odpeljali odpeljati Ggdd-mm v v Dt Klinični kliničen Ppnmetd center center Sometn . . . Hudo hudo Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-dm poškodovana poškodovan Pdnzei tudi tudi L njena njen Zstzeiez dvanajstletna dvanajstleten Ppnzei hči hči Sozei S. S. O S. S. O J. J. O S. S. O

4 4 Kag J. J. O Clifford Clifford Slmei , , , Person Person Slmei and and Nj Myth Myth Slmei : : : Maurice Maurice Slmei Leenhardt Leenhardt Slmei in in Nj the the Nj Melanesian Melanesian Nj World World Nj , , , University University Slmei of of Nj California California Slzei Press Press Slmei , , , Berkeley Berkeley Slmei , , , 1982 1982 Kag . . .

8 8 Kag A. A. O Kuper Kuper Slmei , , , South South Nj Africa Africa Nj and and Nj the the Nj Anthropologist Anthropologist Nj , , , Routledge Routledge Slmei and and Nj Kegan Kegan Slmei Paul Paul Slmei , , , London London Slmei , , , 1987 1987 Kag , , , str. str. O 170 170 Kag . . .

Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn najbolj najbolj Rsn priljubljen priljubljen Ppnmein izraz izraz Somei » » » komplementarna komplementaren Ppnzei medicina medicina Sozei « « « , , , je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es staro star Ppnsei ime ime Sosei » » » alternativna alternativen Ppnzei medicina medicina Sozei « « « kar kar Rsn ustrezno ustrezen Ppnsei , , , saj saj Vp ta ta Zk-zei terapevtska terapevtski Ppnzei dejavnost dejavnost Sozei streže streči Ggnste drugačnim drugačen Ppnzmd zahtevam zahteva Sozmd po po Dm zdravstvenem zdravstven Ppnsem varstvu varstvo Sosem , , , ki ki Vd prihajajo prihajati Ggnstm iz iz Dr drugačnih drugačen Ppnmmr virov vir Sommr in in Vp nosijo nositi Ggnstm drugačen drugačen Ppnmetn prapor prapor Sometn . . . Alternativna alternativen Ppnzei je biti Gp-ste-n v v Dm polnem poln Ppnmem protikulturnem protikulturen Ppnmem pomenu pomen Somem ; ; ; je biti Gp-ste-n » » » spiritualna spiritualen Ppnzei « « « v v Dm nasprotju nasprotje Sosem z z Do » » » materialno materialen Ppnzeo « « « . . . Zato zato Vp so biti Gp-stm-n zgolj zgolj L medicinske medicinski Ppnzmi primerjave primerjava Sozmi vse ves Zc-zmi preozke preozek Ppnzmi , , , da da Vd bi biti Gp-g na na Dm njihovi njihov Zstzemm podlagi podlaga Sozem interpretirali interpretirati Ggvd-mm ključno ključen Ppnzet besedo beseda Sozet » » » holizem holizem Somei « « « . . . Dandanašnji dandanašnji Ppnmeid medicinski medicinski Ppnmeid holizem holizem Somei je biti Gp-ste-n filozofija filozofija Sozei telesa telo Soser , , , ki ki Vd ne ne L izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr zgodovine zgodovina Sozer zahodne zahoden Ppnzer medicine medicina Sozer . . . Drugače drugače Rsn bi biti Gp-g namreč namreč Vp lahko lahko Rsn rekli reči Ggdd-mm , , , da da Vd tudi tudi L naša naš Zspzeim družinska družinski Ppnzei zdravnica zdravnica Sozei gleda gledati Ggnste na na Dt medicino medicina Sozet holistično holistično Rsn . . . Najmanjša majhen Ppszei težava težava Sozei , , , pa pa Vp že že L pretrese pretresti Ggdste ves ves Zc-met rang rang Sometn telesnih telesen Ppnmmr delov del Sommr in in Vp zdravniškega zdravniški Ppnser znanja znanje Soser in in Vp premisli premisliti Ggdste , , , kakšni kakšen Zv-mmi bi biti Gp-g lahko lahko Rsn bili biti Gp-d-mm skrajni skrajen Ppnmmi neprijetni neprijeten Ppnmmi učinki učinek Sommi . . . Posvetujete posvetovati Ggvsdm se se Zp------k z z Do njo on Zotzeo zaradi zaradi Dr otekle otekel Ppnzer golenice golenica Sozer , , , pa pa Vp že že L misli misliti Ggnste na na Dt trombozo tromboza Sozet ; ; ; greste iti Ggvsdm k k Dd njej on Zotzed zaradi zaradi Dr bolečin bolečina Sozmr v v Dm ušesu uho Sosem , , , pa pa Vp vas ti Zod-mt opozori opozoriti Ggdste na na Dt nevarnost nevarnost Sozet možganskega možganski Ppnmer tumorja tumor Somer ; ; ; obiščete obiskati Ggdsdm jo on Zotzet--k zaradi zaradi Dr težkih težek Ppnzmr nog noga Sozmr , , , pa pa Vp že že L sumi sumiti Ggnste , , , da da Vd gre iti Ggvste za za Dt Parkinsonovo Parkinsonov Psnzet bolezen bolezen Sozet . . . Osebno osebno Rsn mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n kar kar Rsn všeč všeč Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n mi jaz Zop-ed--k na na Dt voljo volja Sozet diagnostični diagnostičen Ppnmmi viri vir Sommi zahodne zahoden Ppnzer medicine medicina Sozer . . . Vendar vendar Vp pa pa Vp to ta Zk-sei še še L zdaleč zdaleč Rsn ni biti Gp-ste-d medicinski medicinski Ppnmeid holizem holizem Somei . . . Holizem holizem Somei naših naš Zspmmrm zdravnikov zdravnik Sommr se se Zp------k konča končati Ggdste na na Dm mejah meja Sozmm telesa telo Soser in in Vp ostaja ostajati Ggnste v v Dm mejah meja Sozmm zdravniškega zdravniški Ppnmer poklica poklic Somer , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd se se Zp------k holi holi Np - - - stična stičen Np medicina medicina Sozei globalno globalno Rsn zanima zanimati Ggnste za za Dt bolnikovo bolnikov Psnzet osebnost osebnost Sozet v v Dm celoti celota Sozem in in Vp za za Dt njegovo njegov Zstzetem duhovno duhoven Ppnzet okolico okolica Sozet . . .

Telesno telesen Ppnsei vedenje vedenje Sosei in in Vp slog slog Somei predmetov predmet Sommr in in Vp vrsta vrsta Sozei priložnosti priložnost Sozmr so biti Gp-stm-n vsi ves Zc-mmi vpisani vpisan Pdnmmi drug drug Kbzmein čez čez Dt drugega drug Kbzmet . . . Komaj komaj Rsn opazni opazen Ppnmmi gibi gib Sommi , , , pridušeni pridušen Pdnmmi glasovi glas Sommi , , , nič nič Rsn divjega divji Ppnser mahanja mahanje Soser z z Do rokami roka Sozmo – – – tako tak Zk-sei zadržano zadržan Ppnsei vedenje vedenje Sosei se se Zp------k projicira projicirati Ggvste na na Dt gladke gladek Ppnzmt površine površina Sozmt , , , mehke mehek Ppnzmt krivulje krivulja Sozmt , , , lepo lepo Rsn uravnotežene uravnotežen Pdnzmt oblike oblika Sozmt – – – in in Vp narobe narobe Rsn . . . Vemo vedeti Ggnspm , , , kako kako Rsn brati brati Ggnn kod kod Sometn , , , vemo vedeti Ggnspm , , , kaj kaj Zv-set navadno navadno Rsn pomeni pomeniti Ggvste spodnji spodnji Ppnmeid konec konec Somei seznama seznam Somer , , , in in Vp tako tako Rsn vemo vedeti Ggnspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei tudi tudi L vir vir Somei za za Dt signaliziranje signaliziranje Soset protesta protest Somer proti proti Dd tistim tisti Zk-mmd , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n rajši rad Rsr zgornji zgornji Ppnmetd konec konec Sometn . . . Intimni intimen Ppnmeid , , , vsakdanji vsakdanji Ppnmeid , , , navadni navaden Ppnmeid del del Somei lestvice lestvica Sozer , , , preprosto preprosto Rsn , , , majhno majhno Rsn , , , neokrašeno neokrašeno Rsn , , , gre iti Ggvste naravnost naravnost Rsn na na Dt zgornji zgornji Ppnmetd konec konec Sometn lestvice lestvica Sozer nasprotnega nasproten Ppnmer življenjskega življenjski Ppnmer sloga slog Somer . . . Preprosti preprost Ppnmeid slog slog Somei poveličuje poveličevati Ggnste kreposti krepost Sozmt preprostega preprost Ppnser življenja življenje Soser . . .

23 23 Kag Cl CI Somei . . . Lévi Lévi Slmei - - - Strauss Strauss Slmei , , , The The Nj Savage Savage Slmei Mind Mind Slmei , , , Weidenfeld Weidenfeld Slmei & & & Nicolson Nicolson Slmei , , , London London Slmei , , , 1966 1966 Kag ( ( ( 1962 1962 Kag ) ) ) , , , str. str. O 265 265 Kag . . .

Fischer Fischer Slmei - - - Kowalski Kowalski Slmei , , , M. M. O in in Vp Haberl Haberl Slmei , , , H. H. O , , , » » » Metabolism Metabolism Nj and and Nj colonisation colonisation Nj , , , modes modes Nj of of Nj production production Nj and and Nj the the Nj physical physical Nj exchange exchange Nj between between Nj societies societies Nj and and Nj nature nature Nj « « « , , , Innovation Innovation Nj in in Nj Social Social Nj Research Research Nj , , , 3 3 Kag , , , 1993 1993 Kag . . .

Po po Dm prehranjevalnih prehranjevalen Ppnmmm zakonih zakon Sommm se se Zp------k naslednjih naslednji Ppnsmr pet pet Kbg-mi poglavij poglavje Sosmr ukvarja ukvarjati Ggnste s z Do telesno telesen Ppnzeo nečistostjo nečistost Sozeo , , , tokrat tokrat Rsn ljudi človek Sommr , , , ne ne L živali žival Sozmr . . . Ugotoviti ugotoviti Ggdn moramo morati Ggnspm , , , da da Vd Leviticus Leviticus Slmei uporablja uporabljati Ggnste telo telo Soset za za Dt velikopotezno velikopotezen Ppnzet analogijo analogija Sozet . . . Zakoni zakon Sommi glede glede Dr hrane hrana Sozer so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm o o Dm tem ta Zk-sem , , , kar kar Zz-sei gre iti Ggvste v v Dt telo telo Soset , , , poglavja poglavje Sosmi 12 12 Kag – – – 15 15 Kag pa pa Vp vsebujejo vsebovati Ggnstm zakone zakon Sommt o o Dm tem ta Zk-sem , , , kar kar Zz-sei gre iti Ggvste iz iz Dr telesa telo Soser . . . To ta Zk-sei so biti Gp-stm-n poglavja poglavje Sosmi o o Dm » » » gobah goba Sozmm na na Dm ljudeh človek Sommm « « « in in Vp o o Dm vseh ves Zc-zmm vrstah vrsta Sozmm bolezni bolezen Sozer , , , ki ki Vd prizadenejo prizadeti Ggdstm kožo koža Sozet , , , ki ki Vd pokriva pokrivati Ggnste telo telo Soset . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem nam jaz Zop-md ne ne L povedo povedati Ggdstm , , , kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n pri pri Dm teh ta Zk-zmm telesnih telesen Ppnzmm napakah napaka Sozmm nečisto nečist Ppnsei ali ali Vp nesveto nesvet Ppnsei . . . Jasno jasen Ppnsei nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es povedano povedan Pdnsei , , , da da Vd ne ne L smemo smeti Ggnspm darovati darovati Ggvn žrtvene žrtven Ppnzer živali žival Sozer , , , če če Vd je biti Gp-ste-n » » » z z Do madežem madež Someo « « « ( ( ( 1 1 Kag . . . – – – 4. 4. Kav poglavje poglavje Sosei ) ) ) , , , vendar vendar Vp pa pa Vp še še L zmerom zmerom Rsn nimamo imeti Ggnspm-d ključa ključ Somer do do Dr tega ta Zk-ser , , , kaj kaj Zv-set pomeni pomeniti Ggvste » » » z z Do madežem madež Someo « « « : : : o o Dm tem ta Zk-sem pozneje pozno Rsr . . .

( ( ( z z Do Aaronom Aaron Slmeo Wildavskim Wildavski Slmeo ) ) ) , , , Risk Risk Slmei and and Nj Culture Culture Slmei : : : An An Nj Essey Essey Nj on on Nj the the Nj Selection Selection Nj of of Nj Technical Technical Nj and and Nj Environmental Environmental Nj Dangers Dangers Nj , , , University University Slmei of of Nj California California Slzei Press Press Slmei , , , Berkeley Berkeley Slmei , , , London London Slmei . . .

Prevajala prevajati Ggnd-ez je biti Gp-ste-n tudi tudi L Ingeborg Ingeborg Slzei Bachmann Bachmann Slzei , , , med med Do drugim drug Kbzseo njeno njen Zstzetez dolgo dolg Ppnzet novelo novela Sozet Tri trije Kbgzmi poti pot Sozmi k k Dd jezeru jezero Sosed iz iz Dr zbirke zbirka Sozer Simultano simultano Rsn . . . Letos letos Rsn bodo biti Gp-ptm-n zbirko zbirka Sozet pri pri Dm Mohorjevi Mohorjev Psnzem izdali izdati Ggdd-mm v v Dm celoti celota Sozem . . . » » » Bernhard Bernhard Slmei in in Vp Bachmannova Bachmannov Psnzei sta biti Gp-std-n si biti Gp-sde-n sorodni soroden Ppnzdi duši duša Sozdi , , , v v Dm tej ta Zk-zem njuni njun Zstzedd sovražni sovražen Ppnzem ljubezni ljubezen Sozem do do Dr Avstrije Avstrija Slzer in in Vp domačega domač Ppnser okolja okolje Soser . . . Oba oba Zc-mdt je biti Gp-ste-n provinca provinca Sozei , , , iz iz Dr katere kateri Zv-zer sta biti Gp-std-n izhajala izhajati Ggnd-dm , , , omejevala omejevati Ggnd-dm in in Vp dušila dušiti Ggnd-dm . . . Pisateljici pisateljica Sozed , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n danes danes Rsn seveda seveda L priznana priznan Pdnzei , , , so biti Gp-stm-n ob ob Dm tej ta Zk-zem zbirki zbirka Sozem svojčas svojčas Rsn celo celo L očitali očitati Ggnd-mm trivialnost trivialnost Sozet , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n v v Dm njej on Zotzem obravnavala obravnavati Ggnd-ez sodobne sodoben Ppnzmt ženske ženska Sozmt z z Do njihovimi njihov Zstmmom problemi problem Sommo , , , kar kar Zz-sei pa pa Vp po po Dm visokih visok Ppnmmm standardih standard Sommm literarnih literaren Ppnmmr papežev papež Sommr ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es ustrezno ustrezen Ppnsei . . . « « «

L. L. O Jenčič Jenčič Slzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez najprej najprej Rsn v v Dm svobodnem svoboden Ppnmem poklicu poklic Somem , , , potem potem Rsn je biti Gp-ste-n , , , kot kot Vd pravi praviti Ggvste , , , vnovič vnovič Rsn po po Dm naključju naključje Sosem , , , pristala pristati Ggvd-ez v v Dm filmski filmski Ppnzem redakciji redakcija Sozem . . . Rada rad Rsn počne početi Ggvste tudi tudi L druge drug Kbzzmt , , , vedno vedno Rsn s z Do književnostjo književnost Sozeo povezane povezan Pdnzmt stvari stvar Sozmt : : : piše pisati Ggnste recenzije recenzija Sozmt , , , pripravlja pripravljati Ggnste intervjuje intervju Sommt za za Dt Ampak ampak Sometn . . . V v Dm zadnjih zadnji Ppnsmm petih peti Kbvsmm letih leto Sosmm ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n v v Dt veliko velik Ppnset veselje veselje Soset pisanje pisanje Sosei scenarijev scenarij Sommr in in Vp snemanje snemanje Sosei dokumentarnih dokumentaren Ppnmmr filmov film Sommr . . . Posneli posneti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n filme film Sommt o o Dm Alojzu Alojz Slmem Rebuli Rebula Slmem , , , Gustavu Gustav Slmem Janušu Januš Slmem , , , Janku Janko Slmem Modru Moder Slmem in in Vp pravkar pravkar Rsn o o Dm arhitektu arhitekt Somem Borisu Boris Slmem Podrecci Podrecca Slmem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm montaži montaža Sozem . . . Prešla preiti Ggdd-ez je biti Gp-ste-n v v Dt drug drug Kbzmetn slog slog Sometn dela delo Soser , , , v v Dt ekipo ekipa Sozet , , , kar kar Zz-sei jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n očaralo očarati Ggdd-es , , , ugotovila ugotoviti Ggdd-ez je biti Gp-ste-n prednosti prednost Sozmt skupinskega skupinski Ppnser dela delo Soser . . .

V v Dm Novi nov Ppnzem reviji revija Sozem je biti Gp-ste-n lani lani Rsn izšla iziti Ggdd-ez izvirna izviren Ppnzei poezija poezija Sozei Lučke Lučka Slzer Jenčič Jenčič Slzer . . . Ko ko Vd govori govoriti Ggnste o o Dm tem ta Zk-sem , , , je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn zadržana zadržan Ppnzei . . . » » » Najprej najprej Rsn sem biti Gp-spe-n nekaj nekaj Rsn pesmi pesem Sozmr objavila objaviti Ggdd-ez na na Dm radiu radio Somem . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n moj moj Zspmeie medij medij Somei , , , kjer kjer Vd si se Zp---d--k več veliko Rsr upam upati Ggnspe . . . Imam imeti Ggnspe-n močno močen Ppnzet samocenzuro samocenzura Sozet in in Vp samokontrolo samokontrola Sozet . . . Kritični kritičen Ppnmeid prag prag Somei je biti Gp-ste-n nujen nujen Ppnmein . . . « « « Nekoč nekoč Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n vozila voziti Ggnd-ez z z Do vlakom vlak Someo in in Vp si se Zp---d--k zaželela zaželeti Ggdd-ez napisati napisati Ggdn zgodbo zgodba Sozet , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem Ana Ana Slzei Karenina Karenin Psnzei ne ne L bi biti Gp-g umrla umreti Ggdd-ez . . . Namesto namesto Dr tega ta Zk-ser je biti Gp-ste-n nastala nastati Ggdd-ez pesem pesem Sozei . . . » » » Berem brati Ggnspe prozo proza Sozet , , , pišem pisati Ggnspe poezijo poezija Sozet . . . Tudi tudi L pisma pismo Sosmi so biti Gp-stm-n taka tak Zk-smi , , , imam imeti Ggnspe-n strukturo struktura Sozet stavka stavek Somer , , , ki ki Vd se se Zp------k tako tako Rsn obrne obrniti Ggdste . . . Pred pred Do leti leto Sosmo sem biti Gp-spe-n sklenila skleniti Ggdd-ez - - - a a Vp ne ne L samo samo L zaradi zaradi Dr pozabljivosti pozabljivost Sozer - - - , , , da da Vd bom biti Gp-ppe-n pisala pisati Ggnd-ez dnevnik dnevnik Sometn . . . Znova znova Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es vse ves Zc-sei , , , kar kar Zz-set sem biti Gp-spe-n oblikovala oblikovati Ggnd-ez , , , podobno podoben Ppnsei poeziji poezija Sozed . . . Nisem biti Gp-spe-d nameravala nameravati Ggnd-ez pisati pisati Ggnn pesmi pesem Sozmr . . . Vsi ves Zc-mmi smo biti Gp-spm-n deloma deloma Rsn vkalupljeni vkalupljen Pdnmmi , , , ampak ampak Vp tudi tudi L znotraj znotraj Dr kalupa kalup Somer si biti Gp-sde-n lahko lahko Rsn samosvoj samosvoj Ppnmein in in Vp drugačen drugačen Ppnmein . . . Hodiš hoditi Ggnsde v v Dt nasprotno nasproten Ppnzet smer smer Sozet , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g okolica okolica Sozei to ta Zk-set zares zares Rsn opazila opaziti Ggdd-ez . . . « « « Morda morda L se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n njene njen Zstzmiez pesmi pesem Sozmi strnile strniti Ggdd-mz v v Dt zbirko zbirka Sozet , , , tudi tudi L poezijo poezija Sozet I. I. O Bachmann Bachmann Slzer bi biti Gp-g rada rad Rsn izdala izdati Ggdd-ez v v Dm prepesnitvi prepesnitev Sozem . . . » » » Ampak ampak Vp šla iti Ggvd-ez bi biti Gp-g tudi tudi L na na Dt Lošinj Lošinj Slmetn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n moj moj Zspmeie otok otok Somei , , , in in Vp gojila gojiti Ggnd-ez pomaranče pomaranča Sozmt . . . Sediš sedeti Ggnsde na na Dm skali skala Sozem , , , gledaš gledati Ggnsde morje morje Soset , , , se se Zp------k počutiš počutiti Ggnsde kot kot Vd Bernhard Bernhard Slmei . . . « « «

V v Dm zadnjem zadnji Ppnmem času čas Somem tako tako Vp v v Dm hrvaškem hrvaški Ppnmem kot kot Vd v v Dm slovenskem slovenski Ppnmem javnem javen Ppnmem prostoru prostor Somem , , , ki ki Vd v v Dm pisani pisan Pdnzem ali ali Vp govorjeni govorjen Pdnzem besedi beseda Sozem obdajata obdajati Ggnstd strokovne strokoven Ppnzmt razlage razlaga Sozmt glede glede Dr mednarodnopravne mednarodnopraven Ppnzer problematike problematika Sozer razmejitve razmejitev Sozer Piranskega piranski Ppnmer zaliva zaliv Somer , , , skokovito skokovito Rsn narašča naraščati Ggnste število število Sosei tistih tisti Zk-mmr , , , ki ki Vd menijo meniti Ggvstm , , , da da Vd lahko lahko Rsn argumente argument Sommt okrepijo okrepiti Ggdstm z z Do uvajanjem uvajanje Soseo starih star Ppnmmr , , , doslej doslej Rsn mirujočih mirujoč Ppnmmr predsodkov predsodek Sommr . . . Po po Dm vsebinskih vsebinski Ppnmmm poudarkih poudarek Sommm so biti Gp-stm-n sicer sicer Rsn različni različen Ppnmmi , , , a a Vp njihova njihov Zstzeim skupna skupen Ppnzei značilnost značilnost Sozei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd poskušajo poskušati Ggnstm strokovni strokoven Ppnmetd gordijski gordijski Ppnmetd vozel vozel Sometn razmejitve razmejitev Sozer presekati presekati Ggdn tako tako Rsn , , , da da Vd pripišejo pripisati Ggdstm narodu narod Somed druge drug Kbzzer države država Sozer negativne negativen Ppnzmt kolektivne kolektiven Ppnzmt lastnosti lastnost Sozmt . . . Ljudje človek Sommi , , , o o Dm katerih kateri Zv-mmm vedo vedeti Ggnstm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n dojemljivi dojemljiv Ppnmmi za za Dt tak tak Zk-met način način Sometn dokazovanja dokazovanje Soser , , , so biti Gp-stm-n tedaj tedaj Rsn pripravljeni pripravljen Pdnmmi odobriti odobriti Ggdn tvegane tvegan Ppnzmt rešitve rešitev Sozmt , , , saj saj Vp izhajajo izhajati Ggnstm iz iz Dr prepričanja prepričanje Soser , , , da da Vd druga drug Kbzzei stran stran Sozei nima imeti Ggnste-d le le L napačnih napačen Ppnsmr pravnih praven Ppnsmr izhodišč izhodišče Sosmr , , , temveč temveč Vp da da Vd tam tam Rsn vladajo vladati Ggnstm tudi tudi L poniglavost poniglavost Sozei , , , neupravičena neupravičen Ppnzei domišljavost domišljavost Sozei in in Vp ošabnost ošabnost Sozei , , , in in Vp tako tako Rsn naj naj L bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es že že L od od Dr nekdaj nekdaj Rsn . . .

Medana Medana Slzei je biti Gp-ste-n primer primer Somei uspešne uspešen Ppnzer združitve združitev Sozer vrhunske vrhunski Ppnzer kulturne kulturen Ppnzer artikulacije artikulacija Sozer in in Vp regionalnega regionalen Ppnser gospodarstva gospodarstvo Soser ter ter Vp turizma turizem Somer . . . Po po Dm programski programski Ppnzem zasnovi zasnova Sozem nima imeti Ggnste-d populističnih populističen Ppnzmr tendenc tendenca Sozmr , , , populistična populističen Ppnzei je biti Gp-ste-n prej prej Rsn po po Dm ozračju ozračje Sosem , , , ki ki Vd ga on Zotset--k ustvarja ustvarjati Ggnste . . . S z Do tem ta Zk-seo pa pa Vp je biti Gp-ste-n pripomogla pripomoči Ggdd-ez k k Dd prepoznavnosti prepoznavnost Sozed celotne celoten Ppnzer regije regija Sozer . . .

Nacionalni nacionalen Ppnmeid program program Somei predvideva predvidevati Ggnste tudi tudi L priprave priprava Sozmt programov program Sommr na na Dm lokalni lokalen Ppnzem ravni raven Sozem . . . Predstavniki predstavnik Sommi policije policija Sozer , , , notranjega notranji Ppnser ministrstva ministrstvo Soser in in Vp republiškega republiški Ppnmer sveta svet Somer za za Dt preventivo preventiva Sozet in in Vp vzgojo vzgoja Sozet v v Dm cestnem cesten Ppnmem prometu promet Somem bodo biti Gp-ptm-n na na Dm radgonskem radgonski Ppnmem kmetijskem kmetijski Ppnmem sejmu sejem Somem predstavili predstaviti Ggdd-mm nacionalni nacionalen Ppnmeid program program Somei prometne prometen Ppnzer varnosti varnost Sozer . . . To ta Zk-sei pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L priložnost priložnost Sozei , , , da da Vd se se Zp------k kmetje kmet Sommi še še L podrobneje podrobno Rsr seznanijo seznaniti Ggdstm z z Do varnostjo varnost Sozeo pri pri Dm delu delo Sosem s z Do traktorji traktor Sommo . . . Kajti kajti Vp nedeljska nedeljski Ppnzei nesreča nesreča Sozei mladega mlad Ppnmer traktorista traktorist Somer iz iz Dr Liboj Liboje Slzmr opozarja opozarjati Ggnste na na Dt pomanjkljivo pomanjkljiv Ppnset zagotavljanje zagotavljanje Soset varnosti varnost Sozer . . .

Na na Dm tretji tretji Kbvzem tekmi tekma Sozem sezone sezona Sozer za za Dt poletni poleten Ppnmetd Grand grand Sometn prix prix Sometn v v Dm Courchevelu Courchevel Slmem se se Zp------k je biti Gp-ste-n naš naš Zspmeim obetavni obetaven Ppnmeid smučarski smučarski Ppnmeid skakalec skakalec Somei kot kot Vd tretji tretji Kbvmei drugič drugič Rsn v v Dm svoji svoj Zp-zem karieri kariera Sozem povzpel povzpeti Ggdd-em na na Dt posamične posamičen Ppnzer zmagovalne zmagovalen Ppnzer stopničke stopnička Sozer . . .

Glede glede Rsn na na Dt številne številen Ppnzmt študije študija Sozmt stres stres Somei na na Dm delovnem deloven Ppnsem mestu mesto Sosem prizadene prizadeti Ggdste skorajda skorajda L vsakega vsak Zc-met tretjega tretji Kbvmet ( ( ( 28 28 Kag odstotkov odstotek Sommr ) ) ) delavca delavec Sometd v v Dm 15 15 Kag članicah članica Sozmm EU EU Slzer . . . Ženske ženska Sozmi so biti Gp-stm-n bolj bolj Rsn pod pod Do stresom stres Someo kot kot Vd moški moški Sommi , , , vendar vendar Vp imata imeti Ggnstd-n z z Do njim on Zotmeo težave težava Sozmt oba oba Zc-mdi spola spol Somdi , , , v v Dm vseh ves Zc-zmm poklicnih poklicen Ppnzmm dejavnostih dejavnost Sozmm in in Vp na na Dm vseh ves Zc-zmm ravneh raven Sozmm organizacij organizacija Sozmr . . . Eden eden Kbzmei od od Dr najpogostejših pogost Ppsmmr vzrokov vzrok Sommr je biti Gp-ste-n pomanjkanje pomanjkanje Sosei nadzora nadzor Somer na na Dm delovnem deloven Ppnsem mestu mesto Sosem . . . Tako tako Rsn na na Dt primer primer Sometn 35 35 Kag odstotkov odstotek Sommr zaposlenih zaposleni Pdnmmr trdi trditi Ggnste , , , da da Vd nimajo imeti Ggnstm-d vpliva vpliv Somer na na Dt svoj svoj Zp-met razpored razpored Sometn nalog naloga Sozmr , , , in in Vp 55 55 Kag odstotkov odstotek Sommr , , , da da Vd ne ne L morejo moči Ggnstm vplivati vplivati Ggnn na na Dt to ta Zk-set , , , kako kako Rsn dolgo dolgo Rsn bodo biti Gp-ptm-n delali delati Ggnd-mm . . . Med med Do drugimi drug Kbzmmo pogostimi pogost Ppnmmo dejavniki dejavnik Sommo so biti Gp-stm-n tudi tudi L monotonija monotonija Sozei , , , kratki kratek Ppnmmi roki rok Sommi ( ( ( 29 29 Kag odstotkov odstotek Sommr zaposlenih zaposleni Pdnmmr trdi trditi Ggnste , , , da da Vd morajo morati Ggnstm nenehno nenehno Rsn slediti slediti Ggnn rokom rok Sommd ) ) ) in in Vp nadlegovanje nadlegovanje Sosei ( ( ( fizično fizičen Ppnsei in in Vp psihično psihičen Ppnsei ) ) ) . . .

Solista solist Somdi : : : Malcolm Malcolm Slmei Bilson Bilson Slmei , , , Augustus Augustus Slmei Arnone Arnone Slmei ( ( ( oba oba Zc-mdi klavir klavir Somei ) ) ) . . . Spored spored Somei : : : J. J. O Haydn Haydn Slmei ( ( ( Sonata sonata Sozei v v Dm G g Somei - - - duru dur Somem ) ) ) , , , M. M. O Clementi Clementi Slmei ( ( ( Sonata sonata Sozei v v Dm f f Somei - - - molu mol Somem ) ) ) , , , J. J. O B. B. O Cramer Cramer Somei ( ( ( Variacije variacija Sozmi na na Dt temo tema Sozet Papagena Papageno Slmer iz iz Dr opere opera Sozer Čarobna čaroben Ppnzei piščal piščal Sozei ) ) ) , , , P. P. O Šavli Šavli Slmei ( ( ( Requieto Requieto Slmei - - - Irrequieto Irrequieto Slmei ) ) ) , , , W. W. O A. A. O Mozart Mozart Slmei ( ( ( Sonata sonata Sozei v v Dm D d O - - - duru dur Somem KV KV O 311 311 Kag ) ) ) . . . Festival festival Somei klasične klasičen Ppnzer glasbe glasba Sozer . . . Od od Dr ponedeljka ponedeljek Somer , , , 12. 12. Kav 8. 8. Kav , , , do do Dr nedelje nedelja Sozer , , , 25. 25. Kav 8 8 Kag . . .

" " " Dela delo Soser mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n čez čez Dt glavo glava Sozet - - - produkt produkt Somei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em neznaten neznaten Ppnmein ... ... ... Ali ali Vp človek človek Somei je biti Gp-ste-n kakor kakor Vd žoga žoga Sozei : : : skoči skočiti Ggdste v v Dt zid zid Sometn , , , misleč misleč Rd sedaj sedaj Rsn bo biti Gp-pte-n tu tu Rsn mogoče mogoče Rsn mirno miren Ppnsei , , , pa pa Vp se se Zp------k odbije odbiti Ggdste še še L naprej naprej Rsn . . . Beži bežati Ggnste iz iz Dr kraja kraj Somer v v Dt kraj kraj Sometn ... ... ... " " " / / / 11. 11. Kav pismo pismo Sosei Mirjam Mirjam Slzed , , , Tomaj Tomaj Slmei , , , 16. 16. Kav febr febr O . . . 1925 1925 Kag / / /

" " " Ni biti Gp-ste-d mi jaz Zop-ed--k do do Dr priznanjanj priznanjanje Sosmr in in Vp ničesar nič Zl-ser , , , uteha uteha Sozei mi jaz Zop-ed--k bo biti Gp-pte-n , , , če če Vd se se Zp------k hrepenenje hrepenenje Sosei izpolni izpolniti Ggdste ; ; ; upam upati Ggnspe v v Dt to ta Zk-set mnogo mnogo Rsn . . . " " " / / / III III Krg , , , 361 361 Kag / / /

" " " Naše naš Zspseim življenje življenje Sosei v v Dm Lj Lj O . . . ( ( ( ubljani ubljani Np ) ) ) je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn klavrno klavrno Rsn . . . Edino edini Ppnsei , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n še še L lepega lep Ppnser na na Dm svetu svet Somem , , , je biti Gp-ste-n sonce sonce Sosei , , , sonce sonce Sosei , , , sonce sonce Sosei . . . " " " / / / 29. 29. Kav pismo pismo Sosei Mirjam Mirjam Slzed , , , Ljubljana Ljubljana Slzei , , , 8. 8. Kav maja maj Rsn 1925 1925 Kag / / /

Atentat atentat Somei Gavrila Gavril Slmer Principa Princip Slmer na na Dt avstroogrskega avstroogrski Ppnmet prestolonaslednika prestolonaslednik Sometd Franca Franc Slmetd Ferdinanda Ferdinand Slmetd v v Dm Sarajevu Sarajevo Slsem , , ,

Katastrofa katastrofa Sozei prve prvi Kbvzer svetovne svetoven Ppnzer vojne vojna Sozer je biti Gp-ste-n jasno jasno Rsn pokazala pokazati Ggdd-ez samouničevalnost samouničevalnost Sozet evropske evropski Ppnzer ( ( ( v v Dm primerjavi primerjava Sozem z z Do azijsko azijski Ppnzeo zahodne zahoden Ppnzer ) ) ) civilizacije civilizacija Sozer . . . Različni različen Ppnmmi intelektualci intelektualec Sommi , , , filozofi filozof Sommi , , , zgodovinarji zgodovinar Sommi , , , pisatelji pisatelj Sommi so biti Gp-stm-n začeli začeti Ggdd-mm napovedovati napovedovati Ggnn njen njen Zstmetez propad propad Sometn . . . Eno en Kbzsei najbolj najbolj Rsn odmevnih odmeven Ppnzmr knjig knjiga Sozmr o o Dm tem ta Zk-sem je biti Gp-ste-n ob ob Dm koncu konec Somem vojne vojna Sozer napisal napisati Ggdd-em nemški nemški Ppnmeid mislec mislec Somei Oswald Oswald Slmei Spengler Spengler Somei z z Do naslovom naslov Someo Zaton zaton Somei Zahoda zahod Somer . . . Trdil trditi Ggnd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd zahodna zahoden Ppnzei civilizacija civilizacija Sozei ni biti Gp-ste-d več več L ustvarjalna ustvarjalen Ppnzei in in Vp da da Vd se se Zp------k preveč veliko Rsn posveča posvečati Ggnste samo samo L materialnim materialen Ppnzmd dobrinam dobrina Sozmd . . . Ker ker Vd je biti Gp-ste-n v v Dm vojni vojna Sozem umrlo umreti Ggdd-es okrog okrog Dr 5 5 Kag milijonov milijon Sommr fantov fant Sommr mlajših mlad Pppmmr od od Dr 30 30 Kag let leto Sosmr , , , so biti Gp-stm-n začeli začeti Ggdd-mm govoriti govoriti Ggnn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez izgubljena izgubljen Pdnzei cela cel Ppnzei generacija generacija Sozei . . .

Poleg poleg Dr komunističnih komunističen Ppnzmr idej ideja Sozmr o o Dm brezrazredni brezrazreden Ppnzem družbi družba Sozem , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k jih on Zotmmt--k premožni premožen Ppnmmi sloji sloj Sommi najbolj najbolj Rsn bali bati Ggnd-ds zaradi zaradi Dr razlastitve razlastitev Sozer oziroma oziroma Vp podržavljenja podržavljenje Soser zasebnega zaseben Ppnser premoženja premoženje Soser , , , je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez v v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem popularna popularen Ppnzei tudi tudi L fašistična fašističen Ppnzei ideologija ideologija Sozei . . . Fašizem fašizem Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n predstavljal predstavljati Ggnd-em kot kot Vd branilec branilec Somei pred pred Do komunistično komunističen Ppnzeo nevarnostjo nevarnost Sozeo , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n puščal puščati Ggnd-em zasebno zaseben Ppnzet lastnino lastnina Sozet bogatih bogat Ppnmmr nedotaknjeno nedotaknjen Ppnzet . . .

Kominterna Kominterna Slzei je biti Gp-ste-n zato zato Rsn leta leto Soser 1935 1935 Kag spremenila spremeniti Ggdd-ez svojo svoj Zp-zet neuspešno neuspešen Ppnzet politiko politika Sozet . . . Zaradi zaradi Dr fašistične fašističen Ppnzer nevarnosti nevarnost Sozer je biti Gp-ste-n vodila voditi Ggnd-ez komuniste komunist Sommt v v Dt povezovanje povezovanje Soset z z Do drugimi drug Kbzmmo socialno socialno Rsn in in Vp demokratično demokratično Rsn usmerjenimi usmerjen Pdnzmo strankami stranka Sozmo v v Dt tako tako Rsn imenovane imenovan Pdnzmt " " " ljudske ljudski Ppnzmt fronte fronta Sozmt " " " . . . Najpogostejši pogost Ppsmmi zavezniki zaveznik Sommi so biti Gp-stm-n postali postati Ggdd-mm socialisti socialist Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jim on Zotmmd--k komunisti komunist Sommi prej prej Rsn zaradi zaradi Dr cepitve cepitev Sozer delavskega delavski Ppnser gibanja gibanje Soser najbolj najbolj Rsn nasprotovali nasprotovati Ggnd-mm . . .

Prvi prvi Kbvmei most most Sometn čez čez Dt reko reka Sozet Muro Mura Slzet so biti Gp-stm-n zgradili zgraditi Ggdd-mm pri pri Dm Veržeju Veržej Slmem leta leto Soser 1920 1920 Kag in in Vp tako tako Rsn cestno cestno Rsn povezali povezati Ggdd-mm novo nov Ppnset ozemlje ozemlje Soset s z Do Štajersko Štajerska Slzeo . . .

Ob ob Dm koncu konec Somem vojne vojna Sozer maja maj Somer 1945 1945 Kag je biti Gp-ste-n zapustilo zapustiti Ggdd-es domove dom Sommt več veliko Rsr tisoč tisoč Kbg-mi Slovencev Slovenec Slmmr , , , med med Do temi ta Zk-mmo veliko veliko Rsn kolaborantov kolaborant Sommr in in Vp takšnih takšen Zk-mmr , , , ki ki Vd niso biti Gp-stm-d hoteli hoteti Ggnd-mm živeti živeti Ggnn v v Dm državi država Sozem s z Do komunistično komunističen Ppnzeo vladavino vladavina Sozeo . . . Prvo prvi Kbvset povojno povojen Ppnset leto leto Soset so biti Gp-stm-n v v Dm večini večina Sozem preživeli preživeti Ggdd-mm v v Dm begunskih begunski Ppnsmm taboriščih taborišče Sosmm v v Dm Italiji Italija Slzem in in Vp Avstriji Avstrija Slzem , , , nato nato Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k preselili preseliti Ggdd-mm v v Dt države država Sozmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k bile biti Gp-d-mz pripravljene pripravljen Pdnzmi sprejeti sprejeti Ggdn . . . Največ največ Rss se se Zp------k jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n izselilo izseliti Ggdd-es v v Dt Argentino Argentina Slzet . . . Tudi tudi L v v Dm povojnih povojen Ppnsmm letih leto Sosmm se se Zp------k je biti Gp-ste-n večalo večati Ggnd-es število število Sosei slovenskih slovenski Ppnmmr emigrantov emigrant Sommr . . . V v Dm prvem prvi Kbvsem desetletju desetletje Sosem so biti Gp-stm-n prevladovali prevladovati Ggnd-mm ilegalni ilegalen Ppnmmi pobegi pobeg Sommi na na Dt zahod zahod Sometn , , , v v Dm šestdesetih šestdeseti Kbvsmm letih leto Sosmm pa pa Vp so biti Gp-stm-n ljudje človek Sommi zapuščali zapuščati Ggnd-mm domovino domovina Sozet zaradi zaradi Dr ekonomskih ekonomski Ppnmmr vzrokov vzrok Sommr . . . V v Dm razvitih razvit Pdnzmm državah država Sozmm predvsem predvsem L zahodne zahoden Ppnzer Evrope Evropa Slzer so biti Gp-stm-n iskali iskati Ggnd-mm boljše dober Pppzmt službe služba Sozmt in in Vp boljši dober Pppmetd zaslužek zaslužek Sometn . . .

Najbolj najbolj Rsn grobe grob Ppnmmt policijske policijski Ppnmmt ukrepe ukrep Sommt so biti Gp-stm-n izvajali izvajati Ggnd-mm do do Dr začetka začetek Somer petdesetih petdeseti Kbvsmr let leto Sosmr , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez oblast oblast Sozei zaradi zaradi Dr osamljenosti osamljenost Sozer v v Dm mednarodnih mednaroden Ppnmmm odnosih odnos Sommm prisiljena prisiljen Pdnzei spremeniti spremeniti Ggdn dotedanjo dotedanji Ppnzet politiko politika Sozet . . . Z z Do zahodnimi zahoden Ppnzmo silami sila Sozmo se se Zp------k je biti Gp-ste-n politično politično Rsn sprla spreti Ggdd-ez takoj takoj Rsn po po Dm vojni vojna Sozem , , , leta leto Soser 1948 1948 Kag pa pa Vp še še L z z Do vzhodom vzhod Someo . . . Z z Do odpovedjo odpoved Sozeo Marshallovega Marshallov Psnmer načrtu načrt Somed je biti Gp-ste-n prekinila prekiniti Ggdd-ez gospodarsko gospodarski Ppnset sodelovanje sodelovanje Soset z z Do zahodnimi zahoden Ppnzmo državami država Sozmo , , , po po Dm informbirojevskem informbirojevski Ppnmem sporu spor Somem pa pa Vp so biti Gp-stm-n gospodarsko gospodarski Ppnset sodelovanje sodelovanje Soset prekinile prekiniti Ggdd-mz še še L vzhodnoevropske vzhodnoevropski Ppnzmi države država Sozmi . . .

Zakaj zakaj Rsn je biti Gp-ste-n Slovenija Slovenija Slzei več veliko Rsr uvažala uvažati Ggnd-ez kot kot Vd izvažala izvažati Ggnd-ez ? ? ? Primerjaj primerjati Ggnvde jo on Zotzet--k z z Do evropskimi evropski Ppnzmo državami država Sozmo , , , ZDA ZDA Slzmo in in Vp nerazvitimi nerazvit Ppnzmo državami država Sozmo južne južen Ppnzer poloble polobla Sozer ! ! !

Eksistenčni eksistenčen Ppnmeid minimum minimum Somei - - - najmanjši majhen Ppsmmi prejemki prejemek Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n še še L zadostni zadosten Ppnmmi za za Dt najnujnejše nujen Ppszmt življenjske življenjski Ppnzmt potrebe potreba Sozmt . . .

S z Do sprejemom sprejem Someo v v Dm OZN OZN Slzet je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es Sloveniji Slovenija Slzed omogočeno omogočen Pdnsei , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn včlanila včlaniti Ggdd-ez v v Dt številne številen Ppnzmt mednarodne mednaroden Ppnzmt gospodarske gospodarski Ppnzmt , , , finančne finančen Ppnzmt , , , kulturne kulturen Ppnzmt , , , športne športen Ppnzmt in in Vp druge drug Kbzzmt organizacije organizacija Sozmt . . . Poglavitne poglaviten Ppnzmi zunanjepolitične zunanjepolitičen Ppnzmi težave težava Sozmi so biti Gp-stm-n posledica posledica Sozei dejstva dejstvo Soser , , , da da Vd razpadanje razpadanje Sosei bivše bivši Ppnzer Jugoslavije Jugoslavija Slzer ni biti Gp-ste-d potekalo potekati Ggnd-es mirno mirno Rsn in in Vp sporazumno sporazumno Rsn . . . Slovenija Slovenija Slzei se se Zp------k je biti Gp-ste-n uspela uspeti Ggdd-ez ločiti ločiti Ggvn od od Dr bivše bivši Ppnzer države država Sozer na na Dt manj manj Rsn krvav krvav Ppnmein način način Somei kot kot Vd druge drug Kbzzmi republike republika Sozmi . . . Težavi težava Sozdi pa pa Vp sta biti Gp-std-n določitev določitev Sozei meje meja Sozer s z Do Hrvaško Hrvaška Slzeo in in Vp ureditev ureditev Sozei nasledstva nasledstvo Soser nekdanje nekdanji Ppnzer Jugoslavije Jugoslavija Slzer . . . V v Dm tujini tujina Sozem Slovenijo Slovenija Slzet predstavlja predstavljati Ggnste predsednik predsednik Somei republike republika Sozer ; ; ; za za Dt prvega prvi Kbvmet je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em decembra december Somer 1992 1992 Kag izvoljen izvoljen Pdnmein Milan Milan Slmei Kučan Kučan Slmei . . . Zakonodajno zakonodajen Ppnzet oblast oblast Sozet ima imeti Ggnste-n 90 90 Kag - - - članski članski Ppnmeid Državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei , , , ki ki Vd voli voliti Ggvste Vlado vlada Sozet Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer . . .

Na na Dm področju področje Sosem prostega prost Ppnser gibanja gibanje Soser oseb oseba Sozmr , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei od od Dr štirih štirje Kbgzmr osnovnih osnoven Ppnzmr svoboščin svoboščina Sozmr na na Dm skupnem skupen Ppnmem evropskem evropski Ppnmem trgu trg Somem ( ( ( poleg poleg Dr prostega prost Ppnser gibanja gibanje Soser blaga blago Soser , , , kapitala kapital Somer in in Vp storitev storitev Sozmr ) ) ) , , , pričakuje pričakovati Ggnste EU EU Slzei po po Dm širitvi širitev Sozem z z Dr vzhoda vzhod Somer precejšno precejšen Ppnzet imigracijo imigracija Sozet delavcev delavec Sommr . . . Po po Dm oceni ocena Sozem prejšnji prejšnji Ppnmetd teden teden Sometn objavljene objavljen Pdnzer raziskave raziskava Sozer , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n za za Dt Evropsko evropski Ppnzet komisijo komisija Sozet pripravil pripraviti Ggdd-em mednarodni mednaroden Ppnmeid konzorcij konzorcij Somei za za Dt evropsko evropski Ppnzet integracijo integracija Sozet , , , naj naj Vd bi biti Gp-g se se Zp------k z z Dr vzhoda vzhod Somer na na Dt zahod zahod Sometn po po Dm širitvi širitev Sozem EU EU Slzer preselilo preseliti Ggdd-es 335.000 335.000 Kag ljudi človek Sommr letno letno Rsn , , , predvsem predvsem L v v Dt Nemčijo Nemčija Slzet in in Vp Avstrijo Avstrija Slzet , , , zaradi zaradi Dr česar kar Zz-ser želita želeti Ggnstd ti ta Zk-zdi dve dva Kbgzdi državi država Sozdi za za Dt daljše dolg Pppset obdobje obdobje Soset omejiti omejiti Ggdn priseljevanje priseljevanje Soset iz iz Dr bodočih bodoč Ppnzmr novih nov Ppnzmr držav država Sozmr članic članica Sozmr . . .

Na na Dm področju področje Sosem pravosodja pravosodje Soser in in Vp notranjih notranji Ppnzmr zadev zadeva Sozmr imajo imeti Ggnstm-n države država Sozmi članice članica Sozmi EU EU Slzer , , , zlasti zlasti L Francija Francija Slzei , , , precejšnje precejšnji Ppnset nezaupanje nezaupanje Soset v v Dt sposobnost sposobnost Sozet držav država Sozmr kandidatk kandidatka Sozmr , , , da da Vd učinkovito učinkovito Rsn nadzirajo nadzirati Ggnstm bodočo bodoč Ppnzet vzhodno vzhoden Ppnzet mejo meja Sozet EU EU Slzer , , , zlasti zlasti L na na Dm današnji današnji Ppnzem meji meja Sozem Poljske Poljska Slzer z z Do Ukrajino Ukrajina Slzeo in in Vp Belorusijo Belorusija Slzeo . . . Dr. dr. O Potočnik Potočnik Slmei je biti Gp-ste-n izrazil izraziti Ggdd-em razumevanje razumevanje Soset za za Dt zaskrbljenost zaskrbljenost Sozet Unije Unija Slzer , , , ker ker Vd gre iti Ggvste za za Dt zelo zelo Rsn zapleteno zapleten Ppnzet nalogo naloga Sozet izpolnjevanja izpolnjevanje Soser schengenskih schengenski Ppnmmr predpisov predpis Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k bo biti Gp-pte-n mogoče mogoče Rsn v v Dm celoti celota Sozem izpolniti izpolniti Ggdn šele šele L po po Dm vključitvi vključitev Sozem v v Dm EU EU Slzet , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei tehnično tehnično Rsn vezano vezan Pdnsei na na Dt vključitev vključitev Sozet v v Dt schengenski schengenski Ppnmetd informacijski informacijski Ppnmetd sistem sistem Somei . . .

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 27 27 Kag . . . V v Dm Sladolednem sladoleden Ppnmem vrtu vrt Somem Samsara Samsara Slzei bo biti Gp-pte-n jutri jutri Rsn ob ob Dt 11. 11. Kav uri ura Sozem Glasbeno glasben Ppnsei gledališče gledališče Sosei Melite Melita Slzer Osojnik Osojnik Slzer pripravilo pripraviti Ggdd-es lutkovno lutkoven Ppnzet predstavo predstava Sozet Take tak Zk-zmi mačje mačji Ppnzmi , , , take tak Zk-zmi mišje mišji Ppnzmi . . . Otroke otrok Sommt bo biti Gp-pte-n zabaval zabavati Ggnd-em poulični pouličen Ppnmeid maček maček Somei Čori Čori Slmei , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k bo biti Gp-pte-n na na Dt pomoč pomoč Sozet priskočila priskočiti Ggdd-ez miška miška Sozei Kotališka Kotališka Slzei . . .

Moje moj Zspsete delo delo Soset v v Dm mirovnem miroven Ppnmem komiteju komite Somem mednarodnega mednaroden Ppnmer PEN PEN Slmer se se Zp------k seveda seveda L da dati Ggdste povezovati povezovati Ggnn tudi tudi L s z Do prej prej Rsn omenjenimi omenjen Pdnsmo spoznanji spoznanje Sosmo , , , saj saj Vp gre iti Ggvste v v Dm obeh oba Zc-mdm primerih primer Somdm za za Dt človekove človekov Ppnzmt pravice pravica Sozmt in in Vp njihove njihov Zstzmtm kršitve kršitev Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n še še L vedno vedno Rsn veliko veliko Rsn , , , in in Vp moramo morati Ggnspm nanje name Zotzmt--z neprestano neprestano Rsn in in Vp odločno odločno Rsn opozarjati opozarjati Ggnn . . . Sicer sicer Rsn pa pa Vp naj naj L omenim omeniti Ggdspe nekaj nekaj Rsn mejnikov mejnik Sommr v v Dm našem naš Zspsemm delovanju delovanje Sosem . . . V v Dm začetku začetek Somem osemdesetih osemdeseti Kbvsmr let leto Sosmr smo biti Gp-spm-n že že L vedeli vedeti Ggnd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Jugoslavija Jugoslavija Slzei pred pred Do hudimi hud Ppnzmo preskušnjami preskušnja Sozmo , , , najprej najprej Rsn predvsem predvsem L tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n bili biti Gp-d-mm bolj bolj Rsn vpleteni vpleten Pdnmmi v v Dt politična političen Ppnsmt dogajanja dogajanje Sosmt , , , javnost javnost Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n kmalu kmalu Rsn tudi tudi L sama sam Ppnzei začela začeti Ggdd-ez dojemati dojemati Ggnn , , , kaj kaj Zv-sei se se Zp------k v v Dm resnici resnica Sozem dogaja dogajati Ggnste . . . Spomnimo spomniti Ggdspm se se Zp------k samo samo L ostrih oster Ppnmmr odzivov odziv Sommr na na Dt skupna skupen Ppnsmt šolska šolski Ppnsmt jedra jedro Sosmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms neposreden neposreden Ppnmein poskus poskus Somei unitarizacije unitarizacija Sozer izobraževalnega izobraževalen Ppnmer sistema sistem Somer , , , spomnimo spomniti Ggdspm se se Zp------k javnih javen Ppnmmr odzivov odziv Sommr na na Dt aktivnost aktivnost Sozet Društva društvo Soser slovenskih slovenski Ppnmmr pisateljev pisatelj Sommr , , , kjer kjer Vd smo biti Gp-spm-n se se Zp------k takrat takrat Rsn vsi ves Zc-mmi , , , levi levi Ppnmmi in in Vp desni desni Ppnmmi , , , složno složno Rsn zavzemali zavzemati Ggnd-mm za za Dt demokracijo demokracija Sozet v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem in in Vp se se Zp------k upirali upirati Ggnd-mm srbskemu srbski Ppnmed nacionalboljševizmu nacionalboljševizem Somed , , , kot kot Vd smo biti Gp-spm-n ga on Zotmet--k takrat takrat Rsn imenovali imenovati Ggvd-mm . . . Mirovni miroven Ppnmeid komite komite Somei je biti Gp-ste-n nastal nastati Ggdd-em v v Dm Benetkah Benetke Slzmm , , , na na Dm kongresu kongres Somem mednarodnega mednaroden Ppnmer PEN PEN Slmer leta leto Soser 1983 1983 Kag . . . Takrat takrat Rsn sva biti Gp-spd-n bila biti Gp-d-dm tam tam Rsn kot kot Vd slovenska slovenski Ppnmdi predstavnika predstavnik Somdi z z Do Miro Mira Slzeo Mihelič Mihelič Slzeo . . . Veliko veliko Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n govorilo govoriti Ggnd-es o o Dm hladni hladen Ppnzem vojni vojna Sozem , , , o o Dm kopičenju kopičenje Sosem orožja orožje Soser , , , o o Dm zaskrbljenosti zaskrbljenost Sozem , , , sprejemali sprejemati Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n nekakšno nekakšen Zn-zet papirnato papirnat Ppnzet resolucijo resolucija Sozet . . . S z Do takšno takšen Zk-zeo splošnostjo splošnost Sozeo se se Zp------k nisem biti Gp-spe-d strinjal strinjati Ggnd-em in in Vp sem biti Gp-spe-n povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n zaskrbljen zaskrbljen Pdnmein sleherni sleherni Ppnmeid vietnamski vietnamski Ppnmeid ribič ribič Somei ali ali Vp slovenski slovenski Ppnmeid kmet kmet Somei , , , pisatelji pisatelj Sommi pa pa Vp moramo morati Ggnspm narediti narediti Ggdn več velliko Rsr . . . Predlagal predlagati Ggvd-em sem biti Gp-spe-n , , , da da Vd ustanovimo ustanoviti Ggdspm odbor odbor Sometn , , , ki ki Vd bi biti Gp-g se se Zp------k pridružil pridružiti Ggdd-em takrat takrat Rsn že že L številnim številen Ppnsmd mirovnim miroven Ppnsmd gibanjem gibanje Sosmd in in Vp bi biti Gp-g s z Do pisateljsko pisateljski Ppnzeo avtoriteto avtoriteta Sozeo opozarjal opozarjati Ggnd-em tudi tudi L na na Dt številne številen Ppnzmt kršitve kršitev Sozmt človekovih človekov Ppnzmr pravic pravica Sozmr . . . Vsi ves Zc-mmi so biti Gp-stm-n me jaz Zop-et--k podprli podpreti Ggdd-mm in in Vp me jaz Zop-et--k naslednje naslednji Ppnset leto leto Soset v v Dm Tokiu Tokio Slmem imenovali imenovati Ggvd-mm za za Dt predsednika predsednik Sometd novoustanovljenega novoustanovljen Ppnmer mirovnega miroven Ppnmer komiteja komite Somer . . . Mednarodni mednaroden Ppnmeid PEN PEN Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n tako tako Rsn aktivno aktivno Rsn vključil vključiti Ggdd-em v v Dt mirovna miroven Ppnsmt gibanja gibanje Sosmt tistega tisti Zk-mer časa čas Somer in in Vp opravil opraviti Ggdd-em svojo svoj Zp-zet dolžnost dolžnost Sozet . . . Le le L nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr pozneje pozno Rsr je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez naša naš Zspzeim aktivnost aktivnost Sozei v v Dm mednarodnem mednaroden Ppnmem PEN PEN Slmem Sloveniji Slovenija Slzer v v Dt veliko velik Ppnzet moralno moralen Ppnzet pomoč pomoč Sozet . . . Ob ob Dm napadu napad Somem jugovojske jugovojska Sozer so biti Gp-stm-n nas jaz Zop-mt podprli podpreti Ggdd-mm pisatelji pisatelj Sommi iz iz Dr vsega ves Zc-mer sveta svet Somer . . .

Če če Vd twingu twingo Somed initiale initiale Somed česa kaj Zv-ser ne ne L moremo moči Ggnspm oporekati oporekati Ggnn , , , je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei gotovo gotovo Rsn dejstvo dejstvo Sosei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n izdelan izdelan Pdnmein s z Do prefinjenim prefinjen Ppnmeo okusom okus Someo . . . In in Vp ta ta Zk-mei se se Zp------k začne začeti Ggdste že že L pri pri Dm izbiri izbira Sozem barve barva Sozer zunanjosti zunanjost Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez pri pri Dm testnem testen Ppnmem twingu twingo Somem biserno biserno Rsn siva siv Ppnzei , , , kupci kupec Sommi pa pa Vp se se Zp------k lahko lahko Rsn odločijo odločiti Ggdstm tudi tudi L za za Dt črno črn Ppnzet . . . Biserno biserno Rsn siva siv Ppnzei barva barva Sozei se se Zp------k nato nato Rsn nadaljuje nadaljevati Ggnste v v Dm notranjosti notranjost Sozem , , , na na Dm prekrasnih krasen Ppnmmm in in Vp udobnih udoben Ppnmmm usnjenih usnjen Ppnmmm sedežih sedež Sommm , , , na na Dm katerih kateri Zv-mmm je biti Gp-ste-n vidno vidno Rsn izpisano izpisan Pdnsei ime ime Sosei initiale initiale Somei , , , v v Dt usnje usnje Soset sta biti Gp-std-n odeta odet Pdnmdi tudi tudi L volanski volanski Ppnmeid obroč obroč Somei in in Vp prestavna prestaven Ppnzei ročica ročica Sozei , , , barvni barven Ppnmeid odtenek odtenek Somei se se Zp------k nato nato Rsn nadaljuje nadaljevati Ggnste na na Dm armaturni armaturen Ppnzem plošči plošča Sozem in in Vp celo celo L tekstilne tekstilen Ppnzmi preproge preproga Sozmi na na Dm tleh tla Sosmm so biti Gp-stm-n v v Dm odtenku odtenek Somem te ta Zk-zer barve barva Sozer . . . Prav prav L ta ta Zk-zei barvna barven Ppnzei usklajenost usklajenost Sozei in in Vp toplina toplina Sozei barve barva Sozer so biti Gp-stm-n porok porok Somei , , , da da Vd se se Zp------k lastnik lastnik Somei twinga twingo Somer initiale initiale Somer vselej vselej Rsn odlično odlično Rsn počuti počutiti Ggnste . . .

Alfa alfa Sozei 147 147 Kag bo biti Gp-pte-n tako tako Rsn v v Dt dolžino dolžina Sozet merila meriti Ggnd-dm 4,16 4,16 Kag in in Vp v v Dt širino širina Sozet 1,70 1,70 Kag metra meter Somer , , , njena njen Zstzeiez zunanja zunanji Ppnzei oblika oblika Sozei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n nadaljevala nadaljevati Ggnd-ez lepotne lepoten Ppnzmt smernice smernica Sozmt , , , začrtane začrtan Pdnzmt z z Do alfama alfa Sozdo 156 156 Kag in in Vp 166 166 Kag . . . Kupci kupec Sommi bodo biti Gp-ptm-n imeli imeti Ggnd-mm na na Dt razpolago razpolaga Sozet štiri štirje Kbgmmt motorje motor Sommt , , , bencinskega bencinski Ppnmet 1,6 1,6 Kag - - - litrskega litrski Ppnmet s z Do 105 105 Kag ali ali Vp 120 120 Kag konjskimi konjski Ppnzmo močmi moč Sozmo in in Vp 2 2 Kag - - - litrskega litrski Ppnmet s z Do 150 150 Kag konjički konjiček Sommo ter ter Vp seveda seveda L dizelskega dizelski Ppnmet s z Do tehnologijo tehnologija Sozeo skupnega skupen Ppnmer voda vod Somer in in Vp 110 110 Kag konji konj Sommo ( ( ( 1,9 1,9 Kag litra liter Somer ) ) ) . . . Slednji slednji Ppnmeid bo biti Gp-pte-n na na Dt voljo volja Sozet šele šele L spomladi spomladi Rsn leta leto Soser 2001 2001 Kag , , , ko ko Vd bo biti Gp-pte-n na na Dm trgu trg Somem tudi tudi L različica različica Sozei s z Do petimi pet Kbg-mo vrati vrata Sosmo . . .

Pravi pravi Ppnmeid novomeški novomeški Ppnmeid športnik športnik Somei s z Do 172 172 Kag konji konj Sommo ; ; ; do do Dr 100 100 Kag kilometrov kilometer Sommr na na Dt uro ura Sozet pospeši pospešiti Ggdste v v Dt 7,3 7,3 Kag sekunde sekunda Sozmt , , , najvišja visok Ppszei hitrost hitrost Sozei je biti Gp-ste-n 215 215 Kag kilometrov kilometer Sommr na na Dt uro ura Sozet , , , v v Dm povprečju povprečje Sosem porabi porabiti Ggdste devet devet Kbg-mt litrov liter Sommr bencina bencin Somer na na Dt sto sto Kbg-mt prevoženih prevožen Pdnmmr kilometrov kilometer Sommr . . .

Spomladi spomladi Rsn 1980 1980 Kag se se Zp------k v v Dm Linhartovi Linhartov Psnzem dvorani dvorana Sozem že že L začno začeti Ggdstm prve prvi Kbvzmi kulturne kulturen Ppnzmi in in Vp kongresne kongresen Ppnzmi prireditve prireditev Sozmi , , , še še L prej prej Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n ustanovljena ustanovljen Pdnzei KDIC KDIC Slzei v v Dm ustanavljanju ustanavljanje Sosem z z Do Miranom Miran Slmeo Kertom Kert Slmeo kot kot Vd prvim prvi Kbvmeo generalnim generalen Ppnmeo direktorjem direktor Someo , , , Marjanom Marjan Slmeo Javornikom Javornik Slmeo kot kot Vd prvim prvi Kbvmeo programskim programski Ppnmeo direktorjem direktor Someo in in Vp Igorjem Igor Slmeo Lampretom Lampret Slmeo kot kot Vd njegovim njegov Zstmeoem namestnikom namestnik Someo . . . Božena Božena Slzei Zakrajšek Zakrajšek Slmei je biti Gp-ste-n kljub kljub Dd nasprotovanjem nasprotovanje Sosmd pripeljala pripeljati Ggdd-ez iz iz Dr Kompasa kompas Somer Magistrat magistrat Somei večinski večinski Ppnmetd del del Sometn takratne takraten Ppnzer kongresne kongresen Ppnzer ekipe ekipa Sozer ; ; ; zaposlita zaposliti Ggdsdd se se Zp------k tudi tudi L inž. inž. O Sašo Sašo Slmei Kranjc Kranjc Slmei in in Vp Jana Jana Slzei Kramberger Kramberger Slzei , , , prvi prvi Kbvmei postane postati Ggdste tehnični tehničen Ppnmeid direktor direktor Somei CD CD Slmer , , , druga drug Kbzzei pa pa Vp vodja vodja Sozei načrtovanja načrtovanje Soser in in Vp 1992 1992 Kag direktorica direktorica Sozei skupnih skupen Ppnzmr služb služba Sozmr , , , kjer kjer Vd uspešno uspešno Rsn vztrajata vztrajati Ggnstd še še L danes danes Rsn . . .

CERKNICA Cerknica Slzei - - - Kovinskopredelovalno kovinskopredelovalen Ppnsei podjetje podjetje Sosei Tovarna tovarna Sozei transportnih transporten Ppnzmr naprav naprava Sozmr Cerknica Cerknica Slzei je biti Gp-ste-n v v Dm težavah težava Sozmm že že L skoraj skoraj L sedem sedem Kbg-mt let leto Sosmr . . . Vodilni vodilen Ppnmmi so biti Gp-stm-n zato zato Vp pred pred Do slabim slab Ppnmeo letom leto Soseo sprejeli sprejeti Ggdd-mm sanacijski sanacijski Ppnmetd program program Sometn , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm odpustitev odpustitev Sozei petindvajsetih petindvajset Kbg-mr odvečnih odvečen Ppnmmr delavcev delavec Sommr ter ter Vp najem najem Somei dolgoročnih dolgoročen Ppnsmr posojil posojilo Sosmr . . . Tovarna tovarna Sozei doslej doslej Rsn še še L ni biti Gp-ste-d dobila dobiti Ggdd-ez načrtovanega načrtovan Pdnser posojila posojilo Soser v v Dm višini višina Sozem nekaj nekaj Zn-sei več veliko Rsr kot kot Vd 37 37 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr . . . 66 66 Kag zaposlenih zaposlen Pdnmmr sicer sicer Rsn redno redno Rsn prejema prejemati Ggnste osebne oseben Ppnmmt dohodke dohodek Sommt , , , za za Dt odpravnine odpravnina Sozmt odpuščenim odpuščen Pdnmmd delavcem delavec Sommd pa pa Vp ni biti Gp-ste-d denarja denar Somer , , , zato zato Vp ti ta Zk-mmi že že L izrabljajo izrabljati Ggnstm pravne praven Ppnzmt poti pot Sozmt . . . ( ( ( mk mk O ) ) )

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 24 24 Kag . . . - - - Uprava uprava Sozei Ljubljanske ljubljanski Ppnzer borze borza Sozer je biti Gp-ste-n sprejela sprejeti Ggdd-ez sklep sklep Sometn o o Dm uvrstitvi uvrstitev Sozem delnic delnica Sozmr Novolita Novolit Slmer na na Dt odprti odprt Pdnmetd trg trg Sometn C. C. Np Prvi prvi Kbvmei dan dan Somei trgovanja trgovanje Soser s z Do temi ta Zk-zmo delnicami delnica Sozmo bo biti Gp-pte-n 6. 6. Kav januar januar Somei 1997 1997 Kag . . .

In in Vp kako kako Rsn je biti Gp-ste-n Slovenija Slovenija Slzei pripravljena pripravljen Pdnzei na na Dt takšno takšen Zk-set sodelovanje sodelovanje Soset ? ? ? Tuji tuj Ppnmmi strokovnjaki strokovnjak Sommi so biti Gp-stm-n ocenili oceniti Ggdd-mm , , , da da Vd naša naš Zspzeim kazenska kazenski Ppnzei zakonodaja zakonodaja Sozei temu ta Zk-sed povsem povsem Rsn ustreza ustrezati Ggnste , , , bo biti Gp-pte-n pa pa Vp nekatere nekateri Zn-zmt določbe določba Sozmt potrebno potrebno Rsn dopolniti dopolniti Ggdn . . . Kot kot Vd kaznivo kazniv Ppnsei dejanje dejanje Sosei , , , na na Dt primer primer Sometn , , , bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es potrebno potrebno Rsn določiti določiti Ggdn možnost možnost Sozet podkupovanja podkupovanje Soser tuje tuj Ppnzer uradne uraden Ppnzer osebe oseba Sozer pri pri Dm nas jaz Zop-mm in in Vp narobe narobe Rsn ter ter Vp razširitev razširitev Sozet podkupovanja podkupovanje Soser na na Dt nekatera nekateri Zn-smt nova nov Ppnsmt področja področje Sosmt , , , na na Dt primer primer Sometn športa šport Somer in in Vp zdravstva zdravstvo Soser . . . Tudi tudi L glede glede Dr vrst vrsta Sozmr in in Vp strogosti strogost Sozer kazni kazen Sozer spadamo spadati Ggnspm v v Dt srednjeevropski srednjeevropski Ppnmetd krog krog Sometn . . . Predlog predlog Somei za za Dt spremembo sprememba Sozet zakonodaje zakonodaja Sozer pa pa Vp gre iti Ggvste tudi tudi L pri pri Dm nas jaz Zop-mm v v Dt smer smer Sozet , , , da da Vd organiziranemu organiziran Pdnmed kriminalu kriminal Somed ob ob Dm denarni denaren Ppnzem kazni kazen Sozem odvzamemo odvzeti Ggdspm tudi tudi L premoženjsko premoženjski Ppnzet korist korist Sozet . . .

Ministrstvo ministrstvo Sosei je biti Gp-ste-n tudi tudi L preučilo preučiti Ggdd-es devizni devizen Ppnmetd in in Vp tolarski tolarski Ppnmetd del del Sometn cene cena Sozer plina plin Somer ( ( ( prvi prvi Kbvmei znaša znašati Ggnste dobrih dober Ppnmmr 89 89 Kag odstotkov odstotek Sommr ) ) ) . . . Vrednost vrednost Sozei dolarja dolar Somer se se Zp------k je biti Gp-ste-n od od Dr zadnje zadnji Ppnzer podražitve podražitev Sozer povečala povečati Ggdd-ez za za Dt 4,5 4,5 Kag odstotka odstotek Somer , , , inflacija inflacija Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez v v Dm tem ta Zk-sem obdobju obdobje Sosem 36,6 36,6 Kag - - - odstotna odstoten Ppnzei . . . Cena cena Sozei zemeljskega zemeljski Ppnmer plina plin Somer dosega dosegati Ggnste 77 77 Kag odstotkov odstotek Sommr evropskega evropski Ppnser povprečja povprečje Soser za za Dt manjše majhen Pppmmt uporabnike uporabnik Sommt ( ( ( do do Dr milijon milijon Somei kubikov kubik Sommr ) ) ) in in Vp 84 84 Kag odstotkov odstotek Sommr za za Dt večje velik Pppmmt ( ( ( nad nad Dt 10 10 Kag milijonov milijon Sommr kubikov kubik Sommr ) ) ) . . .

8.00Otroški 8.00Otroški Ppnmeid program program Somei ; ; ; M. M. O C. C. O Machado Machado Slmei : : : Strahec strahec Somei Plufff Plufff Slmei , , , otroška otroški Ppnzei gledališka gledališki Ppnzei predstava predstava Sozei , , , 1/3 1/3 Kag

9.30 9.30 Kag Poročila poročilo Sosmi - - - 10.00 10.00 Kag Pravljica pravljica Sozei o o Dm Timku Timko Slmem in in Vp medvedu medved Somem ( ( ( 1970 1970 Kag ) ) ) , , , pripoveduje pripovedovati Ggnste John John Slmei McIntrie McIntrie Slmei - - - 11.35 11.35 Kag Čudoviti čudovit Ppnmeid Disneyev Disneyev Psnmein svet svet Somei - - - 12.25 12.25 Kag Poročila poročilo Sosmi - - - 12.35 12.35 Kag Gospa gospa Sozei z z Dr Zahoda zahod Somer , , , TV tv Somei film film Somei - - - 13.30 13.30 Kag Poročila poročilo Sosmi - - - 13.55 13.55 Kag Ekonomija ekonomija Sozei - - - 14.05 14.05 Kag 40 40 Kag z z Dr Raffaello Raffaella Slzer - - - 15.00 15.00 Kag Quarkov Quarkov Psnmein svet svet Somei - - - 15.45 15.45 Kag Otroški otroški Ppnmeid program program Somei - - - 16.10 16.10 Kag Zorro Zorro Slmei , , , TV tv Somei film film Somei - - - 16.40 16.40 Kag Risanke risanka Sozmi - - - 18.00 18.00 Kag Poročila poročilo Sosmi - - - 18.10 18.10 Kag Italija Italija Slzei zvečer zvečer Rsn - - - 18.50 18.50 Kag Lunapark lunapark Somei - - - 20.00 20.00 Kag Dnevnik dnevnik Somei - - - 20.30 20.30 Kag Športna športen Ppnsmi poročila poročilo Sosmi - - - 20.35 20.35 Kag Ciganka ciganka Sozei , , , vodi voditi Ggnste Cloris Cloris Slzei Brosca Brosca Slzei - - - 20.50 20.50 Kag Mali mali Ppnmeid lord lord Somei , , , režija režija Sozei Gianfranco Gianfranco Slmei Albano Albano Slmei , , , igrata igrati Ggnstd Mario Mario Slmei Adolf Adolf Slmei , , , Marianne Marianne Slzei Sagerbrecht Sagerbrecht Slzei . . . - - - 22.45 22.45 Kag Poročila poročilo Sosmi - - - 22.50 22.50 Kag Quark Quark Slmei , , , posebna poseben Ppnzei oddaja oddaja Sozei - - - 24.00 24.00 Kag Poročila poročilo Sosmi

8.00 8.00 Kag Disneyjev Disneyjev Psnmein festival festival Somei - - - 8.55 8.55 Kag Vsi ves Zc-mmi pod pod Do eno en Kbzzeo streho streha Sozeo - - - 9.20 9.20 Kag California California Slzei Highschool Highschool Slzei - - - 9.40 9.40 Kag A a Somei Team Team Somei - - - 10.30 10.30 Kag V v Dm cirkusu cirkus Somem senzacij senzacija Sozmr - - - 12.00 12.00 Kag Viking Viking Slmei Viki Viki Slmei - - - 12.25 12.25 Kag Calimero Calimero Slmei - - - 12.50 12.50 Kag Smrkci smrkec Sommi - - - 13.05 13.05 Kag Beethoven Beethoven Slmei - - - 13.30 13.30 Kag Confetti Confetti Slmei show show Somei - - - 13.55 13.55 Kag Tom Tom Slmei in in Vp Jerry Jerry Slmei - - - 14.20 14.20 Kag Artefix Artefix Slmei - - - 14.25 14.25 Kag Mini mini Ppnmeid ČVS ČVS Somei - - - 14.30 14.30 Kag Hišica hišica Sozei v v Dm preriji prerija Sozem - - - 15.40 15.40 Kag Vesoljska vesoljski Ppnzei ladja ladja Sozei Enterprise Enterprise Slzei - - - 16.30 16.30 Kag A a Somei Team Team Somei - - - 17.15 17.15 Kag Vsi ves Zc-mmi pod pod Do eno en Kbzzeo streho streha Sozeo - - - 17.40 17.40 Kag Kdo kdo Zv-mei je biti Gp-ste-n tukaj tukaj Rsn glavni glaven Ppnmeid ? ? ? - - - 18.05 18.05 Kag Polna poln Ppnzei hiša hiša Sozei - - - 18.30 18.30 Kag Sam sam Ppnmein svoj svoj Zp-mei mojster mojster Somei - - - 19.00 19.00 Kag Prijatelji prijatelj Sommi - - - 19.30 19.30 Kag Čas čas Somei v v Dm sliki slika Sozem in in Vp kultura kultura Sozei - - - 20.00 20.00 Kag Šport šport Somei - - - 20.15 20.15 Kag Duh duh Somei ( ( ( Ghost Ghost Sozei , , , ZDA ZDA Slzmi , , , 1990 1990 Kag ) ) ) - - - Igrata igrati Ggnsdd Patrick Patrick Slmei Swayze Swayze Slmei , , , Demi Demi Slzei Moore Moore Slzei . . . Režija režija Sozei Jerry Jerry Slmei Zucker Zucker Slmei . . . - - - 22.15 22.15 Kag Pogledi pogled Sommi s z Dr strani stran Sozer počitnice počitnice Sozmi - - - 22.25 22.25 Kag Terminator terminator Somei ( ( ( The The Nj Terminator terminator Somei , , , ZDA ZDA Slzmi , , , 1984 1984 Kag ) ) ) - - - Igrata igrati Ggnsdd Arnold Arnold Slmei Schwarzenegger Schwarzenegger Slmei , , , Michael Michael Slmei Biehn Biehn Slmei . . . Režija režija Sozei James James Slmei Cameron Cameron Slmei . . . - - - 0.05 0.05 Kag Čas čas Somei v v Dm sliki slika Sozem - - - 0.10 0.10 Kag Skrivni skriven Ppnmeid cilj cilj Somei ( ( ( Brass Brass Slmei Target Target Slmei , , , ZDA ZDA Slzmi , , , 1978 1978 Kag ) ) ) - - - Igrata igrati Ggnsdd Sophia Sophia Slzei Loren Loren Slzei , , , John John Slmei Cassavetes Cassavetes Slmei . . . Režija režija Sozei John John Slmei Hough Hough Slmei . . . - - - 1.55 1.55 Kag Čas čas Somei v v Dm sliki slika Sozem 2 2 Kag - - - 2.20 2.20 Kag Schiejok Schiejok Somei dnevno dnevno Rsn - - - 3.20 3.20 Kag Dobrodošla dobrodošel Ppnzei Avstrija Avstrija Slzei - - - 5.10 5.10 Kag Vesoljska vesoljski Ppnzei ladja ladja Sozei Enterprise Enterprise Slzei

Tokrat tokrat Rsn so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k lovili loviti Ggnd-mm na na Dm plitvini plitvina Sozem dveh dva Kbgmdr do do Dr štirih štirje Kbgmmr metrov meter Sommr pred pred Do polotokom polotok Someo Seča Seča Slzer z z Do mrežo mreža Sozeo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n dolga dolg Ppnzei kar kar Rsn tisoč tisoč Kbg-mi tristo tristo Kbg-mi metrov meter Sommr , , , in in Vp s z Do tremi trije Kbgzmo večjimi velik Pppzmo ter ter Vp desetimi deset Kbg-mo manjšimi majhen Pppzmo barkami barka Sozmo . . . Prvih prvi Kbvmdm dva dva Kbgmdi tisoč tisoč Kbg-mi kilogramov kilogram Sommr cipljev cipelj Sommr so biti Gp-stm-n že že L včeraj včeraj Rsn navsezgodaj navsezgodaj Rsn predali predati Ggdd-mm izolskemu izolski Ppnmed Delmarju Delmar Somed , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n razposlal razposlati Ggdd-em v v Dt svoje svoj Zp-zmt ribarnice ribarnica Sozmt po po Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . .

Največja velik Ppszei privlačnost privlačnost Sozei za za Dt obiskovalce obiskovalec Sommt razkošnih razkošen Ppnsmr poslopij poslopje Sosmr nekdanje nekdanji Ppnzer železniške železniški Ppnzer postaje postaja Sozer in in Vp hotela hotel Somer iz iz Dr obdobja obdobje Soser " " " belle belle Slmmt epoque epoque Somer " " " , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ju on Zotmdt--k za za Dt 400 400 Kag milijonov milijon Sommr mark marka Sozmr preuredili preurediti Ggdd-mm v v Dt muzej muzej Sometn , , , je biti Gp-ste-n vsekakor vsekakor L zbirka zbirka Sozei impresionistov impresionist Sommr , , , med med Do katerimi kateri Zv-mmo so biti Gp-stm-n tudi tudi L Auguste Auguste Slmei Renoir Renoir Slmei , , , Claude Claude Slmei Monet Monet Slmei in in Vp Edouard Edouard Slmei Manet Manet Slmei . . .

- - - V v Dt torek torek Sometn okrog okrog Dr pol pol Rsn desetih deset Kbg-mr zjutraj zjutraj Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dm Partizanski partizanski Ppnzem ulici ulica Sozem v v Dm Litiji Litija Slzem ponesrečila ponesrečiti Ggdd-ez 81 81 Kag - - - letna leten Ppnzei domačinka domačinka Sozei . . . Tamkajšnji tamkajšnji Ppnmmi policisti policist Sommi so biti Gp-stm-n v v Dt poročilo poročilo Soset zapisali zapisati Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Litijanka Litijanka Slzei krenila kreniti Ggdd-ez čez čez Dt cesto cesta Sozet , , , sicer sicer Rsn zunaj zunaj Dr prehoda prehod Somer za za Dt pešce pešec Sommt , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n mimo mimo Rsn na na Dm motociklu motocikel Somem MZ MZ Somei 125 125 Kag pripeljal pripeljati Ggdd-em 16 16 Kag - - - letni leten Ppnmeid motorist motorist Somei s z Do 15 15 Kag - - - letnim leten Ppnmeo sopotnikom sopotnik Someo . . . Oba oba Zc-mdi sta biti Gp-std-n Litijana Litijan Slmdi . . . Fant fant Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em prehiter hiter Ppnmein in in Vp ni biti Gp-ste-d mogel moči Ggnd-em pravočasno pravočasno Rsn zavreti zavreti Ggdn , , , tako tako Vp da da Vd je biti Gp-ste-n domačinko domačinka Sozet zadel zadeti Ggdd-em in in Vp zbil zbiti Ggdd-em , , , potem potem Rsn pa pa Vp še še L sam sam Ppnmein izgubil izgubiti Ggdd-em ravnotežje ravnotežje Soset in in Vp skupaj skupaj Rsn s z Do sopotnikom sopotnik Someo padel pasti Ggvd-em . . . Oba oba Zc-mdi sta biti Gp-sdd-n bila biti Gp-d-dm lažje lahko Rsr poškodovana poškodovan Pdnmdi , , , ponesrečeno ponesrečen Pdnzet žensko ženska Sozet pa pa Vp so biti Gp-stm-n hudo hudo Rsn ranjeno ranjen Pdnzet odpeljali odpeljati Ggdd-mm v v Dt ljubljanski ljubljanski Ppnmetd klinični kliničen Ppnmetd center center Sometn . . .

Strokovnjaki strokovnjak Sommi celo celo L trdijo trditi Ggnstm , , , da da Vd mladoletnim mladoleten Ppnmmd bolnikom bolnik Sommd čas čas Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k preživijo preživeti Ggdstm v v Dm Bystri Bystra Slzem , , , bolj bolj Rsn koristi koristiti Ggnste kot kot Vd bivanje bivanje Sosei na na Dm morju morje Sosem ali ali Vp v v Dm gorah gora Sozmm . . . » » » Statistični statističen Ppnmmi podatki podatek Sommi so biti Gp-stm-n pokazali pokazati Ggdd-mm , , , da da Vd približno približno Rsn tretjina tretjina Sozei otrok otrok Sommr tu tu Rsn popolnoma popolnoma Rsn ozdravi ozdraveti Ggdste , , , drugim drug Kbzmmd pa pa Vp zdravljenje zdravljenje Sosei pri pri Dm nas jaz Zop-mm močno močno Rsn ublaži ublažiti Ggdste zdravstvene zdravstven Ppnzmt težave težava Sozmt , , , « « « je biti Gp-ste-n izjavil izjaviti Ggdd-em Jan Jan Slmei Vrabec Vrabec Slmei , , , upravitelj upravitelj Somei jame jama Sozer ( ( ( ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm lasti last Sozem slovaške slovaški Ppnzer države država Sozer ) ) ) . . .

Kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn zgodovinskih zgodovinski Ppnmmr dosežkov dosežek Sommr so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k na na Dt SP SP Slsem v v Dm Anaheimu Anaheim Slmem zaželeli zaželeti Ggdd-mm Američani Američan Slmmi in in Vp ob ob Dm zlatih zlat Ppnzmm kolajnah kolajna Sozmm v v Dm ekipnem ekipen Ppnmem delu del Somem tekmovanja tekmovanje Soser je biti Gp-ste-n tu tu Rsn tudi tudi L zmaga zmaga Sozei v v Dm moškem moški Ppnmem mnogoboju mnogoboj Somem , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem ne ne L bosta biti Gp-ptd-n nastopila nastopiti Ggdd-dm najboljša dober Ppszei iz iz Dr Genta Gent Slmer 2001 2001 Kag , , , Kitajec Kitajec Slmei Feng Feng Slmei Jing Jing Slmei in in Vp Belorus Belorus Slmei Ivan Ivan Slmei Ivankov Ivankov Slmei . . . Že že L v v Dm Belgiji Belgija Slzem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Hamm Hamm Slmei sicer sicer Rsn zelo zelo Rsn blizu blizu Rsn izpolnitvi izpolnitev Sozed svojih svoj Zp-zmr sanj sanja Sozmr , , , a a Vp je biti Gp-ste-n na na Dm koncu konec Somem pristal pristati Ggvd-em na na Dm 8. 8. Kav mestu mesto Sosem , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n na na Dm zadnjem zadnji Ppnsem orodju orodje Sosem padel pasti Ggvd-em . . . Enako enako Rsn se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n primerilo primeriti Ggdd-es tudi tudi L v v Dm nedeljskih nedeljski Ppnzmm kvalifikacijah kvalifikacija Sozmm , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n zgrmel zgrmeti Ggdd-em z z Dr droga drog Somer , , , pa pa Vp tudi tudi L na na Dm drugih drug Kbzsmm orodjih orodje Sosmm ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em preveč veliko Rsn prepričljiv prepričljiv Ppnmein , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n še še L vseeno vseeno Rsn končal končati Ggdd-em na na Dm 2. 2. Kav mestu mesto Sosem z z Do le le L slabe slab Ppnzer pol pol Rsn točke točka Sozer zaostanka zaostanek Somer za za Do Japoncem Japonec Slmeo Naojo Naoja Slmeo Cukaharo Cukahara Slmeo . . .

Ozadje ozadje Sosei : : : Očkov očkov Psnmein vrtec vrtec Somei je biti Gp-ste-n že že L tretji tretji Kbvmei film film Somei distribucijske distribucijski Ppnzer firme firma Sozer Continental Continental Slmei film film Somei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n sinhroniziran sinhroniziran Pdnmein v v Dt slovenščino slovenščina Sozet . . . Prvič prvič Rsn so biti Gp-stm-n leta leto Soser 1995 1995 Kag sinhronizirali sinhronizirati Ggvd-mm nemški nemški Ppnmetd animirani animiran Ppnmetd film film Sometn Asteriks Asteriks Slmei osvaja osvajati Ggnste Ameriko Amerika Slzet , , , lani lani Rsn so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k lahko lahko Rsn številni številen Ppnmmi gledalci gledalec Sommi ogledali ogledati Ggdd-mm sinhronizirani sinhroniziran Pdnmetd igrano igran Pdnsei - - - animirani animiran Ppnmetd film film Sometn Mišek mišek Somei Stuart Stuart Slmei Little Little Slmei 2 2 Kag , , , sedaj sedaj Rsn pa pa Vp bo biti Gp-pte-n prvič prvič Rsn na na Dm sporedu spored Somem njihov njihov Zstmeim sinhroniziran sinhroniziran Pdnmein celoten celoten Ppnmein igrani igran Pdnmeid celovečerni celovečeren Ppnmeid film film Somei . . . Vse ves Zc-mmt ljubitelje ljubitelj Sommt Eddieja Eddie Slmer Murphyja Murphy Slmer je biti Gp-ste-n treba treba Rsn torej torej Rsn opozoriti opozoriti Ggdn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n priljubljen priljubljen Ppnmein temnopolti temnopolt Ppnmeid ameriški ameriški Ppnmeid komik komik Somei govoril govoriti Ggnd-em z z Do glasom glas Someo Jerneja Jernej Slmer Kuntnerja Kuntner Slmer , , , vse vse Rsn bolj bolj Rsn priljubljenemu priljubljen Ppnmed ameriškemu ameriški Ppnmed komiku komik Somed Stevu Steve Slmed Zahnu Zahn Slmed , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n s z Do čuvanjem čuvanje Soseo otrok otrok Sommr ukvarjal ukvarjati Ggnd-em že že L v v Dm komediji komedija Sozem Happy Happy Slmei , , , Texas Texas Slmei glas glas Sometn posoja posojati Ggnste Rok Rok Slmei Vihar Vihar Slmei , , , ostalim ostal Ppnmmd junakom junak Sommd pa pa Vp še še L Sašo Sašo Slmei Hribar Hribar Slmei ( ( ( Phil Phil Slmei ) ) ) , , , Tjaša Tjaša Slzei Železnik Železnik Slzei ( ( ( Kim Kim Slzei Hinton Hinton Slzei ) ) ) , , , Damjana Damjana Slzei Černe Černe Slmei ( ( ( ravnateljica ravnateljica Sozei Gwyneth Gwyneth Slzei Harridan Harridan Slzei ) ) ) , , , Gregor Gregor Slmei Bakovič Bakovič Slmei ( ( ( inšpektor inšpektor Somei Dan Dan Slmei Kubitz Kubitz Slmei ) ) ) , , , Mojca Mojca Slzei Fatur Fatur Slzei ( ( ( Kelli Kelli Slzei ) ) ) , , , Karin Karin Slzei Komljanec Komljanec Slzei ( ( ( Peggy Peggy Slzei ) ) ) in in Vp Tim Tim Slmei Pugerčar Pugerčar Slmei ( ( ( Ben Ben Slmei Hinton Hinton Slmei ) ) ) . . . Film film Somei je biti Gp-ste-n v v Dm ZDA ZDA Slzmm prinesel prinesti Ggdd-em v v Dt blagajne blagajna Sozmt več veliko Rsr kot kot Vd 100 100 Kag milijonov milijon Sommr dolarjev dolar Sommr , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n uveljavil uveljaviti Ggdd-em kot kot Vd družinski družinski Ppnmeid film film Somei , , , pri pri Dm nas jaz Zop-mm pa pa Vp bo biti Gp-pte-n s z Do sinhronizacijo sinhronizacija Sozeo primeren primeren Ppnmein predvsem predvsem L za za Dt tiste tisti Zk-mmt otroke otrok Sommt , , , ki ki Vd še še L ne ne L morejo moči Ggnstm brati brati Ggnn podnapisov podnapis Sommr ( ( ( do do Dr osmih osem Kbg-mr let leto Sosmr starosti starost Sozer ) ) ) . . . D. D. O F. F. O

Vsebnost vsebnost Sozei beljakovin beljakovina Sozmr v v Dt mlekuVsebnost mlekuVsebnost Np sečnine sečnina Sozer Napake napaka Sozer v v Dm prehraniMožnosti prehraniMožnost Np za za Dt izboljšanjeNizkaNizkaPomanjkljiva izboljšanjeNizkaNizkaPomanjkljiv Np oskrba oskrba Sozei z z Do energijo energija Sozeo , , , surovimi surov Ppnzmo beljakovinami beljakovina Sozmo in in Vp beljakovinami beljakovina Sozmo , , , izkoristljivimi izkoristljiv Ppnmmo v v Dm tankem tanek Ppnsem črevesu črevo Sosem . . . Izboljšati izboljšati Ggdn kakovost kakovost Sozet osnovne osnoven Ppnzer krme krma Sozer , , , povečati povečati Ggdn zauživanje zauživanje Soset oziroma oziroma Vp količino količina Sozet krme krma Sozer , , , dopolnilno dopolnilen Ppnset krmljenje krmljenje Soset , , , preveriti preveriti Ggdn sestavo sestava Sozet krmila krmilo Soser . . . NizkaNormalnaPomanjkljiva NizkaNormalnaPomanjkljiv Np oskrba oskrba Sozei z z Do energijo energija Sozeo in in Vp beljakovinami beljakovina Sozmo , , , izkoristljivimi izkoristljiv Ppnmmo v v Dm tankem tanek Ppnsem črevesu črevo Sosem . . . Izboljšati izboljšati Ggdn kakovost kakovost Sozet osnovne osnoven Ppnzer krme krma Sozer , , , povečati povečati Ggdn zauživanje zauživanje Soset , , , uporabiti uporabiti Ggdn krmila krmilo Sosmt z z Do višjim visok Pppmeo deležem delež Someo v v Dm vampu vamp Somem nerazgradljivih nerazgradljiv Ppnzmr beljakovin beljakovina Sozmr ( ( ( koruza koruza Sozei , , , pesni pesen Ppnmmi rezanci rezanec Sommi , , , sojine sojin Psnzmi tropine tropina Sozmi , , , pivske pivski Ppnzmi tropine tropina Sozmi ) ) ) . . . NizkaVisokaPomanjkljiva NizkaVisokaPomanjkljiv Np oskrba oskrba Sozei z z Do energijo energija Sozeo in in Vp beljakovinami beljakovina Sozmo , , , izkoristljivimi izkoristljiv Ppnmmo v v Dm tankem tanek Ppnsem črevesu črevo Sosem , , , kljub kljub Dd presežku presežek Somed beljakovin beljakovina Sozmr v v Dm obroku obrok Somem . . . Izboljšati izboljšati Ggdn kakovost kakovost Sozet osnovne osnoven Ppnzer krme krma Sozer , , , povečati povečati Ggdn zauživanje zauživanje Soset , , , uporabiti uporabiti Ggdn energijska energijski Ppnsmt krmila krmilo Sosmt z z Do višjim visok Pppmeo deležem delež Someo v v Dm vampu vamp Somem nerazgradljivih nerazgradljiv Ppnzmr beljakovin beljakovina Sozmr ( ( ( koruza koruza Sozei , , , pesni pesen Ppnmmi rezanci rezanec Sommi ) ) ) . . . SrednjaNizka SrednjaNizka Np

Ustrezne ustrezen Ppnmmt podatke podatek Sommt vnesemo vnesti Ggdspm v v Dt enačbe enačba Sozmt in in Vp izračunamo izračunati Ggdspm spodnjo spodnji Ppnzet in in Vp zgornjo zgornji Ppnzet mejo meja Sozet . . . Nato nato Rsn analizne analizen Ppnmmt podatke podatek Sommt o o Dm vsebnosti vsebnost Sozem sečnine sečnina Sozer primerjamo primerjati Ggnspm s z Do temi ta Zk-zmo mejami meja Sozmo : : : če če Vd je biti Gp-ste-n analizni analizen Ppnmeid podatek podatek Somei znotraj znotraj Dr izračunanih izračunan Pdnzmr mej meja Sozmr , , , potem potem Rsn je biti Gp-ste-n vsebnost vsebnost Sozei sečnine sečnina Sozer normalna normalen Ppnzei , , , sicer sicer Vp je biti Gp-ste-n sečnine sečnina Sozer preveč preveč Rsn ali ali Vp premalo premalo Rsn . . . Ko ko Vd vemo vedeti Ggnspm , , , kam kam Rsn sodi soditi Ggnste naša naš Zspzeim vsebnost vsebnost Sozei sečnine sečnina Sozer , , , iz iz Dr preglednice preglednica Sozer 4 4 Kag odčitamo odčitati Ggdspm , , , kaj kaj Zv-set je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn spremeniti spremeniti Ggdn pri pri Dm krmljenju krmljenje Sosem . . .

Posamezni posamezen Ppnmmi preparati preparat Sommi in in Vp dodatki dodatek Sommi so biti Gp-stm-n preizkušeni preizkušen Pdnmmi v v Dm laboratorijih laboratorij Sommm , , , praktičnih praktičen Ppnmmm krmnih krmen Ppnmmm poskusih poskus Sommm ter ter Vp na na Dm raziskovalnih raziskovalen Ppnzmm postajah postaja Sozmm po po Dm vsem ves Zc-mem svetu svet Somem . . . Njihova njihov Zstzeim učinkovitost učinkovitost Sozei je biti Gp-ste-n preverjena preverjen Pdnzei v v Dm številnih številen Ppnmmm poskusih poskus Sommm pri pri Dm različnih različen Ppnzmm vrstah vrsta Sozmm in in Vp kategorijah kategorija Sozmm živali žival Sozmr ( ( ( govedo govedo Sosei : : : teleta tele Soser , , , goveji goveji Ppnmmi pitanci pitanec Sommi in in Vp molznice molznica Sozmi ; ; ; ovce ovca Sozmi ; ; ; prašiči prašič Sommi : : : novorojeni novorojen Ppnmmi pujski pujsek Sommi , , , odstavljeni odstavljen Pdnmmi pujski pujsek Sommi , , , tekači tekač Sommi , , , pitanci pitanec Sommi , , , plemenske plemenski Ppnzmi svinje svinja Sozmi ; ; ; perutnina perutnina Sozei : : : nesnice nesnica Sozmi , , , pitovni pitoven Ppnmmi piščanci piščanec Sommi ( ( ( brojlerji brojler Sommi ) ) ) , , , purani puran Sommi ; ; ; konji konj Sommi ; ; ; male mali Ppnzmi ter ter Vp eksotične eksotičen Ppnzmi živali žival Sozmi : : : psi pes Sommi , , , mačke mačka Sozmi , , , glodalci glodalec Sommi , , , velike velik Ppnzmi okrasne okrasen Ppnzmi ptice ptica Sozmi ipd. ipd. O ) ) ) . . .

• • • 0,5 0,5 Kag mg mg O železa železo Soser , , , 20 20 Kag mg mg O kalcija kalcij Somer , , , 22 22 Kag mg mg O fosforja fosfor Somer , , , 11 11 Kag mg mg O magnezija magnezij Somer , , , 175 175 Kag mg mg O kalija kalij Somer , , ,

• • • Unicum Unicum Slmei : : : poletna poleten Ppnzei , , , K K Somei , , , glavnata glavnat Ppnzei solata solata Sozei z z Do nekoliko nekoliko Rsn izdolženo izdolžen Ppnzeo glavo glava Sozeo , , , list list Somei je biti Gp-ste-n zelen zelen Ppnmein z z Do rjavimi rjav Ppnzmo pegami pega Sozmo . . .

Ker ker Vd je biti Gp-ste-n zakonodaja zakonodaja Sozei spremenjena spremenjen Pdnzei samo samo L v v Dm državah država Sozmm članicah članica Sozmm EU EU Slzer , , , se se Zp------k bo biti Gp-pte-n njihov njihov Zstmeim položaj položaj Somei na na Dm svetovnem svetoven Ppnmem trgu trg Somem jajc jajce Sosmr precej precej Rsn poslabšal poslabšati Ggdd-em . . . Spremenjeni spremenjen Pdnmmi pogoji pogoj Sommi reje reja Sozer bodo biti Gp-ptm-n znatno znatno Rsn dvignili dvigniti Ggdd-mm lastno lasten Ppnzet ceno cena Sozet jajc jajce Sosmr , , , zato zato Vp v v Dm državah država Sozmm EU EU Slzer pričakujejo pričakovati Ggnstm precejšnjo precejšnji Ppnzet ponudbo ponudba Sozet poceni poceni Ppnsmr jajc jajce Sosmr iz iz Dr Amerike Amerika Slzer , , , pa pa Vp tudi tudi L vzhodne vzhoden Ppnzer Evrope Evropa Slzer , , , Turčije Turčija Slzer in in Vp severne severen Ppnzer Afrike Afrika Slzer . . . Perutninarska perutninarski Ppnzei industrija industrija Sozei v v Dm teh ta Zk-zmm državah država Sozmm se se Zp------k lahko lahko Rsn hitro hitro Rsn odzove odzvati Ggdste s z Do povečano povečan Pdnzeo proizvodnjo proizvodnja Sozeo in in Vp ponudbo ponudba Sozeo poceni poceni Ppnsmr jajc jajce Sosmr v v Dm državah država Sozmm EU EU Slzer . . . Rejci rejec Sommi v v Dm državah država Sozmm EU EU Slzer tudi tudi L s z Do strahom strah Someo pričakujejo pričakovati Ggnstm nove nov Ppnzmt članice članica Sozmt , , , saj saj Vp bodo biti Gp-ptm-n tudi tudi L glede glede Dr živinorejske živinorejski Ppnzer zakonodaje zakonodaja Sozer imele imeti Ggnd-mz prehodno prehoden Ppnset obdobje obdobje Soset in in Vp v v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem bi biti Gp-g lahko lahko Rsn zlasti zlasti L Poljska Poljska Slzei in in Vp Madžarska Madžarska Slzei poskušali poskušati Ggnd-dz s z Do svojimi svoj Zp-smo jajci jajce Sosmo ( ( ( pridobljenimi pridobljen Pdnmmo z z Do rejo reja Sozeo kokoši kokoš Sozer v v Dm kletkah kletka Sozmm ) ) ) prodreti prodreti Ggdn na na Dt skupni skupen Ppnmetd trg trg Sometn . . .

LITIJA Litija Slzei - - - V v Dm Kulturnem kulturen Ppnmem domu dom Somem v v Dm Šmartnem Šmartno Slsem pri pri Dm Litiji Litija Slzem sta biti Gp-std-n pripravili pripraviti Ggdd-dz pianistki pianistka Sozdi , , , študentki študentka Sozdi 3. 3. Kav letnika letnik Somer Akademije akademija Sozer za za Dt glasbo glasba Sozet , , , Veronika Veronika Slzei Hauptman Hauptman Slzei in in Vp Tina Tina Slzei Gašperšič Gašperšič Slzei klavirski klavirski Ppnmetd recital recital Sometn . . . Predstavili predstaviti Ggdd-dz sta biti Gp-std-n dela delo Sosmt Rahmaninova Rahmaninov Slmer , , , Liszta Liszt Slmer , , , Chopina Chopin Slmer in in Vp Debussyja Debussy Slmer . . .

Ameriško ameriški Ppnsei vesoljsko vesoljski Ppnsei plovilo plovilo Sosei Columbia Columbia Slzei se se Zp------k je biti Gp-ste-n po po Dm 17 17 Kag dneh dan Sommm spet spet Rsn vrnilo vrniti Ggdd-es na na Dt trdna trden Ppnsmt tla tla Sosmt . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em najdaljši dolg Ppsmeid polet polet Somei kateregakoli katerikoli Zz-met space space Somer shuttla shuttle Somer v v Dm zgodovini zgodovina Sozem , , , preučevali preučevati Ggnd-mm pa pa Vp so biti Gp-stm-n predvsem predvsem L , , , kako kako Rsn vesoljska vesoljski Ppnsmi potovanja potovanje Sosmi učinkujejo učinkovati Ggnstm na na Dt človeški človeški Ppnmetd organizem organizem Sometn . . .

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 13 13 Kag . . . - - - Svet svet Somei za za Dt radiodifuzijo radiodifuzija Sozet RS RS Slzer v v Dm okviru okvir Somem svoje svoj Zp-zer pristojnosti pristojnost Sozer varovanja varovanje Soser pluralnosti pluralnost Sozer RTV RTV Slzei programov program Sommr ocenjuje ocenjevati Ggnste , , , da da Vd bi biti Gp-g morebitna morebiten Ppnzei ukinitev ukinitev Sozei TV tv Somei programa program Somer Kanala kanal Slmer A a Somei , , , prve prvi Kbvzer zasebne zaseben Ppnzer televizije televizija Sozer v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem , , , in in Vp radijskega radijski Ppnmer programa program Somer RGL RGL Slmei , , , edinega edin Ppnmer nekomercialnega nekomercialen Ppnmer radijskega radijski Ppnmer programa program Somer v v Dm ljubljanski ljubljanski Ppnzem regiji regija Sozem , , , osiromašila osiromašiti Ggdd-ez slovenski slovenski Ppnmetd medijski medijski Ppnmetd prostor prostor Sometn z z Dr vidika vidik Somer pluralnosti pluralnost Sozer in in Vp raznovrstnosti raznovrstnost Sozer javnih javen Ppnsmr glasil glasilo Sosmr . . .

Če če Vd izvzamemo izvzeti Ggdspm njegovo njegov Zstzetem velikansko velikanski Ppnzet zbirko zbirka Sozet gramofonskih gramofonski Ppnzmr plošč plošča Sozmr , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n še še L danes danes Rsn verjetno verjetno Rsn največja velik Ppszei tovrstna tovrsten Ppnzei zasebna zaseben Ppnzei zbirka zbirka Sozei v v Dm ZDA ZDA Slzmm , , , je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn malo malo Rsn zapravljal zapravljati Ggnd-em . . . Tri trije Kbgzmt slike slika Sozmt Degasovih Degasov Psnzmr baletk baletka Sozmr , , , ki ki Vd visijo viseti Ggnstm v v Dm njeni njen Zstzemez spalnici spalnica Sozem , , , je biti Gp-ste-n pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo kupila kupiti Ggdd-ez njegova njegov Zstzeiem žena žena Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n tudi tudi L izbrala izbrati Ggdd-ez primerno primeren Ppnset pohištvo pohištvo Soset . . .

Bi biti Gp-g potem potem Rsn kakšen kakšen Zv-mei slabo slabo Rsn plačan plačan Pdnmein član član Somei maturitetnih maturiteten Ppnzmr komisij komisija Sozmr za za Dt nagrado nagrada Sozet lahko lahko Rsn domov domov Rsn odnesel odnesti Ggdd-em tudi tudi L izpitno izpiten Ppnset vprašanje vprašanje Soset ali ali Vp dve dva Kbgsdt ali ali Vp pa pa Vp morda morda L " " " svojim svoj Zp-mmd " " " dijakom dijak Sommd maturitetni maturiteten Ppnmetd izbor izbor Sometn izpitnih izpiten Ppnzmr tem tema Sozmr zožil zožiti Ggdd-em na na Dt ravno ravno Rsn pravo pravi Ppnzet mero mera Sozet , , , da da Vd bi biti Gp-g jim on Zotmmd--k bila biti Gp-d-ez matura matura Sozei nekoliko nekoliko Rsn prijaznejša prijazen Pppzei , , , maturitetni maturiteten Ppnmeid " " " iztržek iztržek Somei " " " šole šola Sozer pa pa Vp na na Dm koncu konec Somem uglednejši ugleden Pppmeid ? ? ? Ali ali Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n izpitna izpiten Ppnzei tajnost tajnost Sozei tudi tudi L ob ob Dm takšni takšen Zk-zem praksi praksa Sozem , , , ki ki Vd po po Dm neustavljivih neustavljiv Ppnzmm govoricah govorica Sozmm ni biti Gp-ste-d umanjkala umanjkati Ggdd-ez ne ne Vp lani lani Rsn ne ne Vp letos letos Rsn , , , že že L optimalno optimalno Rsn zagotovljena zagotovljen Pdnzei ? ? ?

NEW New Slmei YORK York Slmei , , , 13 13 Kag . . . - - - V v Dm ameriških ameriški Ppnmmm boksarskih boksarski Ppnmmm ringih ring Sommm še še L ni biti Gp-ste-d prišlo priti Ggdd-es do do Dr takega tak Zk-mer pretepa pretep Somer , , , kot kot Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n zgodil zgoditi Ggdd-em na na Dm koncu konec Somem boja boj Somer v v Dm težki težek Ppnzem kategoriji kategorija Sozem med med Do nekdanjim nekdanji Ppnmeo svetovnim svetoven Ppnmeo prvakom prvak Someo Riddickom Riddick Slmeo Bowom Bow Slmeo in in Vp poljskim poljski Ppnmeo boksarjem boksar Someo Andrewom Andrew Slmeo Golotom Golota Slmeo . . . Boksarja boksar Somdi se se Zp------k nista biti Gp-std-d borila boriti Ggnd-dm za za Dt naslov naslov Sometn , , , ampak ampak Vp le le L za za Dt boljše dober Pppset mesto mesto Soset na na Dm lestvici lestvica Sozem v v Dm težki težek Ppnzem kategoriji kategorija Sozem , , , a a Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em dvoboj dvoboj Somei vseeno vseeno Rsn zelo zelo Rsn pomemben pomemben Ppnmein za za Dt Bowa Bow Slmetd . . . Zmaga zmaga Sozei v v Dm Madison Madison Slmei Square Square Slmei Gardnu Garden Slmem mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp prinašala prinašati Ggnd-ez novo nov Ppnzet priložnost priložnost Sozet za za Dt boj boj Sometn za za Dt naslov naslov Sometn svetovnega svetoven Ppnmer prvaka prvak Somer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n nekoč nekoč Rsn osvojil osvojiti Ggdd-em proti proti Dd Miku mik Somed Tysonu Tyson Slmed in in Vp ga on Zotmet--k nato nato Rsn kmalu kmalu Rsn izgubil izgubiti Ggdd-em . . .

Ljubljansko ljubljanski Ppnzet plinarno plinarna Sozet je biti Gp-ste-n na na Dm podlagi podlaga Sozem pogodbe pogodba Sozer z z Do mestom mesto Soseo , , , podpisane podpisan Pdnzer leta leto Soser 1860 1860 Kag , , , začel začeti Ggdd-em postavljati postavljati Ggnn zasebnik zasebnik Somei - - - tovarnar tovarnar Somei L. L. O A. A. O Riedinger Riedinger Slmei iz iz Dr Augsburga Augsburg Slmer . . . Po po Dm tej ta Zk-zem pogodbi pogodba Sozem mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez nato nato Rsn dodeljena dodeljen Pdnzei izključna izključen Pdnzei pravica pravica Sozei dobave dobava Sozer plina plin Somer za za Dt razsvetljavo razsvetljava Sozet za za Dt naslednjih naslednji Ppnsmr 35 35 Kag let leto Sosmr . . . Po po Dm letu leto Sosem in in Vp pol pol Rsn je biti Gp-ste-n plinarna plinarna Sozei že že L začela začeti Ggdd-ez obratovati obratovati Ggnn . . . Od od Dr tedaj tedaj Rsn dalje dalje Rsn je biti Gp-ste-n tako tako Rsn imenovani imenovan Pdnmeid " " " svetilni svetilen Ppnmeid plin plin Somei " " " začel začeti Ggdd-em razsvetljevati razsvetljevati Ggnn 1300 1300 Kag cestnih cesten Ppnzmr svetilk svetilka Sozmr . . . Spomin spomin Somei na na Dt tista tisti Zk-smt leta leto Sosmt iz iz Dr prejšnjega prejšnji Ppnser stoletja stoletje Soser se se Zp------k je biti Gp-ste-n razmeroma razmeroma Rsn zelo zelo Rsn dolgo dolgo Rsn ohranil ohraniti Ggdd-em , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n zadnjo zadnji Ppnzet plinsko plinski Ppnzet svetilko svetilka Sozet odstranili odstraniti Ggdd-mm šele šele L leta leto Soser 1946 1946 Kag . . .

Tablica tablica Sozei čokolade čokolada Sozer ponavadi ponavadi Rsn vsebuje vsebovati Ggnste 55-60 55-60 Kag odstotkov odstotek Sommr ogljikovih ogljikov Psnmmr hidratov hidrat Sommr , , , torej torej Rsn sladkorja sladkor Somer in in Vp škroba škrob Somer , , , ter ter Vp 30-35 30-35 Kag odstotkov odstotek Sommr rastlinskih rastlinski Ppnzmr maščob maščoba Sozmr . . . Največ veliko Rss kalorij kalorija Sozmr ima imeti Ggnste-n bela bel Ppnzei čokolada čokolada Sozei . . .

Ker ker Vd ste biti Gp-sdm-n v v Dm svojem svoj Zp-sem pismu pismo Sosem našteli našteti Ggdd-mm premalo premalo Rsn podatkov podatek Sommr , , , vam ti Zod-md obsežnejšega obsežen Pppmer in in Vp bolj bolj Rsn konkretnega konkreten Ppnmer odgovora odgovor Somer ne ne L morem moči Ggnspe posredovati posredovati Ggvn . . . Oglasite oglasiti Ggdsdm se se Zp------k še še L ! ! !

Bolnice bolnica Sozmi s z Do sindromom sindrom Someo PCO PCO Slmer preprosto preprosto Rsn zlahka zlahka Rsn pridobijo pridobiti Ggdstm težo teža Sozet , , , zelo zelo Rsn težko težko Rsn pa pa Vp se se Zp------k je on Zotzer--k znebijo znebiti Ggdstm . . . Ponavadi ponavadi Rsn pri pri Dm zdravniku zdravnik Somem dobijo dobiti Ggdstm le le L nasvet nasvet Sometn , , , naj naj Vd se se Zp------k več veliko L gibljejo gibati Ggnstm in in Vp manj manj Rsn jedo jesti Ggnstm . . .

Liza Liza Slzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez presrečna srečen Ppnzei . . . Zrasla zrasti Ggdd-ez je biti Gp-ste-n , , , koristna koristen Ppnzei je biti Gp-ste-n , , , pa pa Vp še še L prijatelje prijatelj Sommt je biti Gp-ste-n spoznala spoznati Ggvd-ez . . . Kaj kaj Zv-set si se Zp---d--k lahko lahko Rsn glista glista Sozei sploh sploh L še še L želi želeti Ggnste ? ? ?

Kruh kruh Sometn napojite napojiti Ggdvdm v v Dm mleku mleko Sosem . . . Zmešajte zmešati Ggdvdm skupaj skupaj Rsn napojen napojen Pdnmetn kruh kruh Sometn , , , nasekljano nasekljan Pdnzet polenovko polenovka Sozet , , , nasekljano nasekljan Pdnzet čebulico čebulica Sozet in in Vp jajce jajce Soset , , , da da Vd nastane nastati Ggdste gosta gost Ppnzei zmes zmes Sozei . . . Zavrite zavreti Ggdvdm zelenjavno zelenjaven Ppnzet juho juha Sozet . . . Z z Do žlico žlica Sozeo oblikujte oblikovati Ggnvdm majhne majhen Ppnzmt kroglice kroglica Sozmt iz iz Dr zmesi zmes Sozer kruha kruh Somer , , , ribe riba Sozer , , , jajca jajce Soser in in Vp čebulice čebulica Sozer . . . Ti ti Zk-mmi žličniki žličnik Sommi naj naj L v v Dm juhi juha Sozem vrejo vreti Ggnstm približno približno Rsn 12 12 Kag minut minuta Sozmr . . . Zmešajte zmešati Ggdvdm paradižnikovo paradižnikov Psnzet mezgo mezga Sozet in in Vp sveži svež Ppnmetd sir sir Sometn , , , da da Vd dobite dobiti Ggdsdm gosto gost Ppnzet omako omaka Sozet . . . Kuhane kuhan Pdnmmt žličnike žličnik Sommt odcedite odcediti Ggdsdm in in Vp jih on Zotmmt--k postrezite postreči Ggdvdm s z Do sirovo sirov Psnzeo omako omaka Sozeo . . . Lahko lahko Rsn pa pa Vp kot kot Vd prilogo priloga Sozet naredite narediti Ggdsdm tudi tudi L zelenjavni zelenjaven Ppnmetd pire pire Sometn . . .

- - - Včasih včasih Rsn v v Dm stanovanju stanovanje Sosem začutimo začutiti Ggdspm prepih prepih Sometn . . . Dajmo dati Ggdvpm otroku otrok Somed papirnat papirnat Ppnmetn trak trak Sometn , , , najbolje dobro Rss košček košček Sometn papirnate papirnat Ppnzer brisače brisača Sozer ali ali Vp toaletnega toaleten Ppnmer papirja papir Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n tanek tanek Ppnmein in in Vp mehak mehek Ppnmein , , , pa pa Vp naj naj Vd se se Zp------k z z Do njim on Zotmeo postavi postaviti Ggdste na na Dt različna različen Ppnsmt mesta mesto Sosmt v v Dm stanovanju stanovanje Sosem in in Vp opazuje opazovati Ggnste gibanje gibanje Soset zraka zrak Somer . . .

3 3 Kag . . . Maske maska Sozmi : : : Iz iz Dr belih bel Ppnmmr papirnatih papirnat Ppnmmr krožnikov krožnik Sommr lahko lahko Rsn naredimo narediti Ggdspm raznovrstne raznovrsten Ppnzmt živalske živalski Ppnzmt maske maska Sozmt . . . Najprej najprej Rsn naredimo narediti Ggdspm odprtine odprtina Sozmt za za Dt oči oči Sozmt in in Vp usta usta Sosmt , , , nato nato Rsn pa pa Vp krožnik krožnik Sometn ustrezno ustrezno Rsn pobarvamo pobarvati Ggdspm . . . Lahko lahko Rsn prilepimo prilepiti Ggdspm še še L ušeska ušesek Somdt iz iz Dr kartona karton Somer , , , na na Dm straneh stran Sozmm pa pa Vp naredimo narediti Ggdspm dve dva Kbgzdt luknjici luknjica Sozdt , , , skozi skozi Dt kateri kateri Zv-zdt napeljemo napeljati Ggdspm elastiko elastika Sozet . . .

“ “ “ Odkar odkar Vd je biti Gp-ste-n moja moj Zspzeie hči hči Sozei Mateja Mateja Slzei dopolnila dopolniti Ggdd-ez tretje tretji Kbvset leto leto Soset , , , je biti Gp-ste-n jutranji jutranji Ppnmeid vrstni vrsten Ppnmeid red red Somei natančno natančno Rsn določen določen Pdnmein : : : najprej najprej Rsn se se Zp------k v v Dm moji moj Zspzeme postelji postelja Sozem crklja crkljati Ggnste , , , nato nato Rsn pozajtrkuje pozajtrkovati Ggdste in in Vp med med Do zajtrkom zajtrk Someo gleda gledati Ggnste risanke risanka Sozmt , , , si se Zp---d--k umije umiti Ggdste zobe zob Sommt , , , se se Zp------k počasi počasi Rsn obleče obleči Ggdste , , , nazadnje nazadnje Rsn pa pa Vp se se Zp------k končno končno Rsn še še L počeševa počesati Ggdspd . . . Če če Vd ne ne L poteka potekati Ggnste vse ves Zc-sei natanko natanko Rsn tako tako Rsn , , , eksplodira eksplodirati Ggvste . . . ” ” ”

Starši starš Sommi temu ta Zk-sed pravijo praviti Ggvstm , , , " " " da da Vd se se Zp------k veleče veleče Nt kot kot Vd megla megla Sozei " " " , , , strokovnjaki strokovnjak Sommi pa pa Vp se se Zp------k sklicujejo sklicevati Ggnstm na na Dt staro star Ppnzet teorijo teorija Sozet frustracije frustracija Sozer . . . Ko ko Vd se se Zp------k staršem starš Sommd mudi muditi Ggnste , , , majhni majhen Ppnmmi otroci otrok Sommi omahujejo omahovati Ggnstm preprosto preprosto Rsn zato zato Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k še še L ne ne L znajo znati Ggnstm tako tako Rsn organizirati organizirati Ggvn kot kot Vd starši starš Sommi . . . Nato nato Rsn se se Zp------k vznemirijo vznemiriti Ggdstm , , , ker ker Vd ne ne L morejo moči Ggnstm držati držati Ggnn koraka korak Somer s z Do starši starš Sommo , , , in in Vp jok jok Somei je biti Gp-ste-n tu tu Rsn ! ! !

V v Dm vodniku vodnik Somem so biti Gp-stm-n predstavljena predstavljen Pdnsmi teoretična teoretičen Ppnsmi izhodišča izhodišče Sosmi za za Dt načrtovanje načrtovanje Soset in in Vp izvajanje izvajanje Soset tehniški tehniški Ppnmmi dni dan Sommr od od Dr 1. 1. Kav do do Dr 5. 5. Kav razreda razred Somer , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n učitelju učitelj Somed v v Dt pomoč pomoč Sozet pri pri Dm realizaciji realizacija Sozem . . . Primeri primer Sommi iz iz Dr prakse praksa Sozer prikazujejo prikazovati Ggnstm izvirnost izvirnost Sozet in in Vp inovativnost inovativnost Sozet učiteljev učitelj Sommr na na Dm tem ta Zk-sem področju področje Sosem . . .

Cilji cilj Sommi dni dan Sommr dejavnosti dejavnost Sozer so biti Gp-stm-n vezani vezan Pdnmmi na na Dt vrsto vrsta Sozet dejavnosti dejavnost Sozer . . . Tako tako Rsn bodo biti Gp-ptm-n kulturni kulturen Ppnmmi dnevi dan Sommi povezani povezan Pdnmmi s z Do kulturnimi kulturen Ppnmmo dogodki dogodek Sommo in in Vp vsebinami vsebina Sozmo s z Dr kulturnega kulturen Ppnser področja področje Soser . . . Pri pri Dm naravoslovnih naravosloven Ppnmmm dnevih dan Sommm bodo biti Gp-ptm-n prevladovale prevladovati Ggnd-mz aktivnosti aktivnost Sozmi z z Dr naravoslovnega naravosloven Ppnser področja področje Soser . . . Učenci učenec Sommi bodo biti Gp-ptm-n opazovali opazovati Ggnd-mm spremembe sprememba Sozmt v v Dm naravi narava Sozem , , , eksperimentirali eksperimentirati Ggnd-mm in in Vp izvajali izvajati Ggnd-mm različne različen Ppnmmt poskuse poskus Sommt . . . Pri pri Dm tehniškem tehniški Ppnmem dnevu dan Somem bodo biti Gp-ptm-n izdelovali izdelovati Ggnd-mm različne različen Ppnmmt izdelke izdelek Sommt in in Vp si se Zp---d--k razvijali razvijati Ggnd-mm še še L mnoge mnog Zn-zmt druge drug Kbzzmt spretnosti spretnost Sozmt in in Vp sposobnosti sposobnost Sozmt . . .

Naštete naštet Pdnmmt postopke postopek Sommt obdelave obdelava Sozer gradiv gradivo Sosmr učenci učenec Sommi ne ne L usvajajo usvajati Ggnstm na na Dm formalni formalen Ppnzem ravni raven Sozem , , , ampak ampak Vp jih on Zotmmt--k spoznavajo spoznavati Ggnstm pri pri Dm delu del Somem z z Do različnimi različen Ppnsmo orodji orodje Sosmo in in Vp gradivi gradivo Sosmo . . .

Vsebine vsebina Sozmi tehniških tehniški Ppnmmr dni dan Sommr učencem učenec Sommd omogočajo omogočati Ggnstm utrjevanje utrjevanje Soset in in Vp povezovanje povezovanje Soset znanja znanje Soser pri pri Dm posameznih posamezen Ppnmmm predmetih predmet Sommm in in Vp predmetnih predmeten Ppnsmm področjih področje Sosmm . . . Vsebine vsebina Sozmt tehniških tehniški Ppnmmr dni dan Sommr lahko lahko Rsn izbiramo izbirati Ggnspm iz iz Dr posameznih posamezen Ppnmmr učnih učen Ppnmmr načrtov načrt Sommr ali ali Vp pa pa Vp jih on Zotzmt--k izberejo izbrati Ggdstm učenci učenec Sommi skupaj skupaj Rsn z z Do učiteljem učitelj Someo glede glede Rsn na na Dt aktualnost aktualnost Sozet dogodkov dogodek Sommr v v Dm bližnji bližnji Ppnzem okolici okolica Sozem . . .

Pri pri Dm pouku pouk Somem NIT NIT Sozer v v Dm 4. 4. Kav razredu razred Somem učenci učenec Sommi spoznajo spoznati Ggvstm in in Vp uporabijo uporabiti Ggdstm postopke postopek Sommt za za Dt obdelavo obdelava Sozet lesa les Somer , , , berejo brati Ggnstm načrt načrt Sometn , , , razvijajo razvijati Ggnstm in in Vp urijo uriti Ggnstm delovne deloven Ppnzmt spretnosti spretnost Sozmt ter ter Vp upoštevajo upoštevati Ggvstm pravila pravilo Sosmt varnega varen Ppnser dela delo Soser . . . Pri pri Dm pouku pouk Somem bodo biti Gp-ptm-n zapisane zapisan Pdnmmt cilje cilj Sommt dosegli doseči Ggdd-mm in in Vp pridobljeno pridobljen Pdnset znanje znanje Soset bodo biti Gp-ptm-n pri pri Dm tehniškem tehniški Ppnmem dnevu dan Somem uporabili uporabiti Ggdd-mm tako tako Rsn , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n izdelali izdelati Ggdd-mm nov nov Ppnmetn izdelek izdelek Sometn iz iz Dr lesa les Somer po po Dm načrtu načrt Somem in in Vp pri pri Dm tem ta Zk-sem upoštevali upoštevati Ggvd-mm tehnološke tehnološki Ppnzmt in in Vp druge drug Kbzzmt značilnosti značilnost Sozmt lesa les Somer ter ter Vp pravilno pravilno Rsn in in Vp varno varno Rsn uporabljali uporabljati Ggnd-mm primerno primeren Ppnset orodje orodje Soset . . . Morda morda L bodo biti Gp-ptm-n spoznali spoznati Ggvd-mm še še L poklic poklic Sometn mizarja mizar Somer in in Vp se se Zp------k seznanili seznaniti Ggdd-mm še še L z z Do drugimi drug Kbzmmo postopki postopek Sommi pri pri Dm obdelovanju obdelovanje Sosem lesa les Somer . . .

Uporabljajo uporabljati Ggnstm različne različen Ppnzmt informacijske informacijski Ppnzmt in in Vp komunikacijske komunikacijski Ppnzmt tehnologije tehnologija Sozmt in in Vp različne različen Ppnmmt vire vir Sommt informacij informacija Sozmr . . . DružbaVrednotijo DružbaVrednotija Np načine način Sommt preživljanja preživljanje Soser prostega prost Ppnmer časa čas Somer . . . SlovenščinaIzvedejo SlovenščinaIzvedejo Np intervju intervju Sometn z z Do avtomehanikom avtomehanik Someo . . .

• • • Individualno individualno Rsn izdelujejo izdelovati Ggnstm vozila vozilo Sosmt s z Do pogonom pogon Someo na na Dt gumo guma Sozet in in Vp si se Zp---d--k med med Do seboj se Zp---o pomagajo pomagati Ggvstm . . . Poimenujejo poimenovati Ggdstm dele del Sommt vozila vozilo Soser . . . Primerjajo primerjati Ggnstm izdelek izdelek Sometn s z Do skico skica Sozeo in in Vp utemeljujejo utemeljevati Ggnstm razlike razlika Sozmt . . .

V v Dm zaključnem zaključen Ppnmem delu del Somem so biti Gp-stm-n se se Zp------k preizkusili preizkusiti Ggdd-mm v v Dm vlogi vloga Sozem projektanta projektant Somer in in Vp postavljali postavljati Ggnd-mm igrala igralo Sosmt po po Dm prostoru prostor Somem z z Do utemeljitvami utemeljitev Sozmo in in Vp komentarji komentar Sommo . . .

• • • igrala igralo Sosmi , , , igrače igrača Sozmi , , , žagica žagica Sozei , , , škarje škarje Sozmi , , , ravnilo ravnilo Sosei , , , nožki nožek Sommi , , , zobotrebci zobotrebec Sommi , , , žica žica Sozei , , , stiropor stiropor Somei , , , rezalnik rezalnik Somei stiroporaViri stiroporaViri Np : : :

- - - Izdelajo izdelati Ggdstm model model Sometn svoje svoj Zp-zer domišljijske domišljijski Ppnzer hiše hiša Sozer individualno individualno Rsn in in Vp si se Zp---d--k med med Do seboj se Zp---o pomagajo pomagati Ggvstm pri pri Dm spajanju spajanje Sosem gradiv gradivo Sosmr . . .

Usmerja usmerjati Ggnste pozornost pozornost Sozet učencev učenec Sommr na na Dt podrobnosti podrobnost Sozmt : : : Kako kako Rsn je biti Gp-ste-n sešito sešit Pdnsei ? ? ? Kje kje Rsn poteka potekati Ggnste vrvica vrvica Sozei ? ? ? ... ... ...

Telefon telefon Somei 25 25 Kag 25 25 Kag 325 325 Kag Otroke otrok Sommt varujejo varovati Ggnstm od od Dr 6.30 6.30 Kag do do Dr 16.00 16.00 Kag ure ura Sozer . . . V v Dm enoti enota Sozem sta biti Gp-std-n dva dva Kbgmdi oddelka oddelek Somdi otrok otrok Sommr od od Dr 3 3 Kag - - - 5 5 Kag let leto Sosmr . . . Majhne majhen Ppnzmi igralnice igralnica Sozmi dajejo dajati Ggnstm občutek občutek Sometn domačnosti domačnost Sozer , , , so biti Gp-stm-n svetle svetel Ppnzmi in in Vp v v Dm prijetnih prijeten Ppnzmm barvah barva Sozmm . . . Glede glede Rsn na na Dt manjšo majhen Pppzet površino površina Sozet je biti Gp-ste-n v v Dm oddelku oddelek Somem tudi tudi L manjše majhen Pppsei število število Sosei otrok otrok Sommr od od Dr normative normativa Sozer . . . Ob ob Dm enoti enota Sozem je biti Gp-ste-n veliko velik Ppnsei igrišče igrišče Sosei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm celoti celota Sozem obnovljeno obnovljen Pdnsei . . .

Na na Dm trati trata Sozem 6 6 Kag , , , telefon telefon Somei 46 46 Kag 17 17 Kag 426 426 Kag Starost starosta Sommr otrok otrok Sommr od od Dr 3 3 Kag do do Dr 6 6 Kag let leto Sosmr , , , enota enota Sozei deluje delovati Ggnste od od Dr 5.30 5.30 Kag do do Dr 16.30 16.30 Kag in in Vp ima imeti Ggnste-n dva dva Kbgmdt oddelka oddelek Somdt . . . Posebnost posebnost Sozei enote enota Sozer : : : oblikovalni oblikovalen Ppnmeid , , , raziskovalni raziskovalen Ppnmeid , , , eksperimentalni eksperimentalen Ppnmeid krožek krožek Somei . . .

Učinki učinek Sommi programov program Sommr celotnega celoten Ppnmer razvoja razvoj Somer podeželja podeželje Soser in in Vp vasi vas Sozer CRPOV CRPOV Slmei so biti Gp-stm-n na na Dm Tolminskem tolminski Ppnmem spodbudni spodbuden Ppnmmi - - - Šentviška šentviški Ppnzei planota planota Sozei , , , Rut Rut Slmei in in Vp Grant Grant Slmei že že L gredo iti Ggvstm naprej naprej Rsn

Predlagani predlagan Pdnmeid proračun proračun Somei za za Dt leto leto Soset 2002 2002 Kag znaša znašati Ggnste 2,412 2,412 Kag milijarde milijarda Sozer tolarjev tolar Sommr , , , zadolžiti zadolžiti Ggdn pa pa Vp se se Zp------k nameravajo nameravati Ggnstm za za Dt 94 94 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr

Naklo Naklo Slsei - - - Pet pet Kbg-mi osmošolcev osmošolec Sommr z z Dr osnovne osnoven Ppnzer šole šola Sozer Naklo Naklo Slsei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n konec konec Dr februarja februarja Somer udeležilo udeležiti Ggdd-es osemdnevnega osemdneven Ppnser letovanja letovanje Soser v v Dm kraju kraj Somem Rückersdorf Rückersdorf Slmei v v Dm pokrajini pokrajina Sozem Brandenburg Brandenburg Slmei . . . Poleg poleg Dr Naklancev Naklanec Slmmr bodo biti Gp-ptm-n sodelovali sodelovati Ggnd-mm še še L mladi mladi Sommi iz iz Dr Nemčije Nemčija Slzer , , , Danske Danska Slzer , , , Poljske Poljska Slzer in in Vp Češke Češka Slzer . . . O o Dm tem ta Zk-sem so biti Gp-stm-n se se Zp------k dogovorili dogovoriti Ggdd-mm prejšnji prejšnji Ppnmetd teden teden Sometn na na Dm sedežu sedež Somem fundacije fundacija Sozer Evropska evropski Ppnzei integracija integracija Sozei Brandenburg Brandenburg Slmei ( ( ( EIB EIB Slmei ) ) ) v v Dm mestu mesto Sosem Elsterwerda Elsterwerda Slzei , , , 40 40 Kag kilometrov kilometer Sommr od od Dr Dresdna Dresden Slmer . . .

» » » Zdaj zdaj Rsn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n lahko lahko Rsn del del Somei prometa promet Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n doslej doslej Rsn potekal potekati Ggnd-em v v Dt Poljansko poljanski Ppnzet dolino dolina Sozet čez čez Dt Horjul Horjul Slmetn , , , preusmeril preusmeriti Ggdd-em čez čez Dt Lučine Lučine Slzmt , , , « « « je biti Gp-ste-n prepričan prepričan Pdnmein župan župan Somei . . . Vsak vsak Zc-mei dan dan Sometn naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k po po Dm tej ta Zk-zem cesti cesta Sozem že že L doslej doslej Rsn vozilo voziti Ggnd-es okoli okoli Dr 600 600 Kag vozil vozilo Sosmr , , , 2,65 2,65 Kag kilometra kilometer Somer makadama makadam Somer , , , predvsem predvsem L pa pa Vp nevarni nevaren Ppnmmi odseki odsek Sommi cest cesta Sozmr pa pa Vp so biti Gp-stm-n odvračali odvračati Ggnd-mm predvsem predvsem L voznike voznik Sommt iz iz Dr Ljubljane Ljubljana Slzer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k raje rad Rsr odločali odločati Ggnd-mm za za Dt drugo drug Kbzzet pot pot Sozet . . . Dela delo Sosmi , , , vredna vreden Ppnsmi več veliko Rsr kot kot Vd 200 200 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr , , , so biti Gp-stm-n trajala trajati Ggnd-ms kar kar Rsn leto leto Soset dni dan Sommr . . .

Skrb skrb Sozei za za Dt sodobni sodoben Ppnmetd ples ples Sometn v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem bi biti Gp-g morala morati Ggnd-ez bolj bolj Rsn slediti slediti Ggnn njegovi njegov Zstzedem razmahnjenosti razmahnjenost Sozed in in Vp uspehom uspeh Sommd Ljubljana Ljubljana Slzei razmišlja razmišljati Ggnste o o Dm stalno stalno Rsn financirani financiran Pdnzem sodobnoplesni sodobnoplesen Ppnzem ali ali Vp sodobnobaletni sodobnobaleten Ppnzem skupini skupina Sozem

Ljubljana Ljubljana Slzei - - - Največja velik Ppszei razpravna razpraven Ppnzei dvorana dvorana Sozei ljubljanskega ljubljanski Ppnser okrožnega okrožen Ppnser sodišča sodišče Soser se se Zp------k je biti Gp-ste-n včeraj včeraj Rsn spremenila spremeniti Ggdd-ez v v Dt športno športen Ppnset igrišče igrišče Soset , , , žogo žoga Sozet pa pa Vp so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k podajali podajati Ggvd-mm odvetniki odvetnik Sommi in in Vp tožilka tožilka Sozei . . . Morebiti morebiti L bi biti Gp-g ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn primerjali primerjati Ggnd-mm celo celo L z z Do drsališčem drsališče Soseo , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n zagovorniki zagovornik Sommi kar kar Rsn tekmovali tekmovati Ggnd-mm , , , kdo kdo Zv-mei bo biti Gp-pte-n z z Do nastopom nastop Someo in in Vp nizanjem nizanje Soseo argumentov argument Sommr prepričal prepričati Ggdd-em senat senat Sometn , , , naj naj Vd obtožence obtoženec Sommt spusti spustiti Ggdste na na Dt prostost prostost Sozet . . . Tu tu Rsn in in Vp tam tam Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k v v Dm vnemi vnema Sozem spustili spustiti Ggdd-mm na na Dt tanek tanek Ppnmetn led led Sometn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n tožilka tožilka Sozei Jožica Jožica Slzei Boljte Boljte Slzei Brus Brus Slzei njihove njihov Zstzmtm pripombe pripomba Sozmt o o Dm slabem slab Ppnsem in in Vp nekorektnem nekorekten Ppnsem delu del Sosem tožilstva tožilstvo Soser označila označiti Ggdd-ez za za Dt žalitve žalitev Sozmt , , , zagovornik zagovornik Somei Miha Miha Slmei Kozinc Kozinc Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n poudaril poudariti Ggdd-em , , , da da Vd gre iti Ggvste le le L za za Dt mnenje mnenje Soset o o Dm tožilskem tožilski Ppnmem delu del Somem v v Dm tem ta Zk-mem postopku postopek Somem . . .

Posel posel Somei je biti Gp-ste-n zavarovan zavarovan Pdnmein s z Do poroštvom poroštvo Soseo londonske londonski Ppnzer banke banka Sozer prek prek Dr NLB NLB Slzer , , , zato zato Vp pri pri Dm Elesu Eles Slmem upajo upati Ggnstm , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n denar denar Sometn dobili dobiti Ggdd-mm - - - Nadomestne nadomesten Ppnzmi pogodbe pogodba Sozmi s z Do tremi trije Kbgmmo italijanskimi italijanski Ppnmmo kupci kupec Sommo

Finančni finančen Ppnmmi ministri minister Sommi kandidatk kandidatka Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k dopoldne dopoldne Rsn sestali sestati Ggdd-mm na na Dm ločenem ločen Pdnmem posvetu posvet Somem , , , so biti Gp-stm-n v v Dm skupni skupen Ppnzem izjavi izjava Sozem izrazili izraziti Ggdd-mm zadovoljstvo zadovoljstvo Soset z z Do razpravo razprava Sozeo o o Dm pristopnih pristopen Ppnmmm gospodarskih gospodarski Ppnmmm programih program Sommm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k njihove njihov Zstzmtm države država Sozmt letos letos Rsn prvič prvič Rsn poslalo poslati Ggdd-es v v Dt Bruselj Bruselj Slmetn . . . Zavzeli zavzeti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n se se Zp------k tudi tudi L za za Dt spremembo sprememba Sozet oblike oblika Sozer in in Vp vsebine vsebina Sozer , , , saj saj Vp bi biti Gp-g v v Dt razpravo razprava Sozet morali morati Ggnd-mm vključiti vključiti Ggdn tudi tudi L težave težava Sozmt v v Dm zvezi zveza Sozem s z Do pripravami priprava Sozmo na na Dt širitev širitev Sozet in in Vp še še L predvsem predvsem L o o Dm strukturnih strukturen Ppnzmm reformah reforma Sozmm Unije Unija Slzer , , , prihodnji prihodnji Ppnzem podobi podoba Sozem skupne skupen Ppnzer kmetijske kmetijski Ppnzer in in Vp proračunske proračunski Ppnzer politike politika Sozer . . . Ministri minister Sommi so biti Gp-stm-n sprejeli sprejeti Ggdd-mm pobudo pobuda Sozet in in Vp naročili naročiti Ggdd-mm evropski evropski Ppnzed komisiji komisija Sozed , , , naj naj Vd za za Dt srečanje srečanje Soset gospodarsko gospodarski Ppnsei - - - finančnega finančen Ppnmer odbora odbor Somer marca marca Somer 2002 2002 Kag pripravi pripraviti Ggdste predlog predlog Sometn , , , kako kako Rsn spremeniti spremeniti Ggdn preučevanje preučevanje Soset predpristopnih predpristopen Ppnmmr gospodarskih gospodarski Ppnmmr programov program Sommr kandidatk kandidatka Sozmr . . .

Čeprav čeprav Vd primerjava primerjava Sozei Janeza Janez Slmer Janše Janša Slmer z z Do Lady Lady Slzeo Di Di Slzeo bržkone bržkone L ni biti Gp-ste-d primerna primeren Ppnzei , , , je biti Gp-ste-n vendarle vendarle Vp res res Rsn , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n Janša Janša Slmei po po Dm zaslugi zasluga Sozem pretepa pretep Somer v v Dm slovenskem slovenski Ppnmem prostoru prostor Somem znova znova Rsn ( ( ( kot kot Vd v v Dm primeru primer Somem Rizman Rizman Slmei in in Vp še še L nekaterih nekateri Zn-mmr ) ) ) pionirsko pionirski Ppnzet in in Vp eksperimentalno eksperimentalen Ppnzet vlogo vloga Sozet pri pri Dm določanju določanje Sosem meje meja Sozer med med Do javnim javen Ppnmeo in in Vp zasebnim zaseben Ppnmeo . . . " " " Še še L pes pes Somei ima imeti Ggnste-n rad rad Rsn mir mir Sometn pri pri Dm jedi jed Sozem , , , " " " je biti Gp-ste-n menda menda L dejal dejati Ggdd-em Janez Janez Slmei Janša Janša Slmei podjetniku podjetnik Somed Milanu Milan Slmed Šercerju Šercer Slmed - - - in in Vp tako tako Rsn z z Do nezmotljivim nezmotljiv Ppnmeo političnim političen Ppnmeo instinktom instinkt Someo poskušal poskušati Ggnd-em zajeti zajeti Ggdn v v Dt svoja svoj Zp-smt jadra jadro Sosmt vsaj vsaj L del del Sometn širokega širok Ppnser ljudskega ljudski Ppnser nezaupanja nezaupanje Soser do do Dr takšnih takšen Zk-mmr in in Vp drugačnih drugačen Ppnmmr " " " paparazzov paparazzi Sommr " " " . . .

* * * Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n na na Dm službenih služben Ppnsmm potovanjih potovanje Sosmm od od Dr ZDA ZDA Slzmr in in Vp Kitajske Kitajska Slzer do do Dr Indonezije Indonezija Slzer , , , za za Dt katera kateri Zv-smt mestnim mesten Ppnmmd svetnikom svetnik Sommd ni biti Gp-ste-d želel želeti Ggnd-em polagati polagati Ggnn računov račun Sommr in in Vp jim on Zotmmd--k zato zato Rsn tudi tudi L ni biti Gp-ste-d poročal poročati Ggnd-em o o Dm uspehih uspeh Sommm na na Dm mednarodni mednaroden Ppnzem ravni raven Sozem . . .

V v Dm Hamburgu Hamburg Slmem so biti Gp-stm-n 21. 21. Kav septemra septemra Somer potekale potekati Ggnd-mz lokalne lokalen Ppnzmi volitve volitev Sozmi . . . Kot kot Vd smo biti Gp-spm-n poročali poročati Ggnd-mm v v Dm prejšnji prejšnji Ppnzem številki številka Sozem Mladine mladina Sozer , , , so biti Gp-stm-n volilci volilec Sommi najbolj najbolj Rsn razočarali razočarati Ggdd-mm socialne socialen Ppnmmt demokrate demokrat Sommt SPD SPD Slzer . . . Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei stranka stranka Sozei zasedla zasesti Ggdd-ez največ veliko Rsn sedežev sedež Sommr v v Dm parlamentu parlament Somem , , , je biti Gp-ste-n s z Do padcem padec Someo deležev delež Sommr glasov glas Sommr s z Dr 40 40 Kag odstotkov odstotek Sommr izpred izpred Dr štirih štirje Kbgsmr let leto Sosmr na na Dt 36 36 Kag odstotkov odstotek Sommr dosegla doseči Ggdd-ez najnižji nizek Ppsmetd rezultat rezultat Sometn v v Dm Hamburgu Hamburg Slmem po po Dt drugi drug Kbzzem svetovni svetoven Ppnzem vojni vojna Sozem . . . Prvič prvič Rsn v v Dm tem ta Zk-sem mestu mesto Sosem se se Zp------k je biti Gp-ste-n zgodilo zgoditi Ggdd-es tudi tudi L to ta Zk-sei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dt parlament parlament Sometn prišla priti Ggdd-ez skrajno skrajno Rsn desničarska desničarski Ppnzei stranka stranka Sozei . . . Desni desni Ppnzed stranki stranka Sozed DVU DVU Slzed je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp uspelo uspeti Ggdd-es zbrati zbrati Ggdn 5,4 5,4 Kag odstotka odstotek Somer glasov glas Sommr , , , s z Do čimer kar Zz-seo je biti Gp-ste-n prehitela prehiteti Ggdd-ez vse ves Zc-zmt tekmice tekmica Sozmt iz iz Dr svojega svoj Zp-mer tabora tabor Somer . . . Volilci volilec Sommi skrajno skrajno Rsn desničarskih desničarski Ppnzmr strank stranka Sozmr so biti Gp-stm-n verjetno verjetno Rsn volili voliti Ggvd-mm to ta Zk-zet stranko stranka Sozet , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n imela imeti Ggnd-ez najučinkovitejšo učinkovit Ppszet propagando propaganda Sozet . . . Predvsem predvsem L brezposelnim brezposeln Ppnmmd rojakom rojak Sommd , , , na na Dt katere kateri Zv-mmt so biti Gp-stm-n najbolj najbolj Rsn računali računati Ggnd-mm , , , je biti Gp-ste-n na na Dt dom dom Sometn pošiljala pošiljati Ggnd-ez propagandne propaganden Ppnmmt letake letak Sommt . . . Na na Dm njih on Zotzmm so biti Gp-stm-n lahko lahko Rsn prebrali prebrati Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Nemčija Nemčija Slzei polna poln Ppnzei lažnih lažen Ppnmmr azilantov azilant Sommr in in Vp tujih tuj Ppnmmr delavcev delavec Sommr na na Dt črno črno Rsn , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n menda menda L več veliko Rsr pravic pravica Sozmr kot kot Vd čistokrvni čistokrven Ppnmmi Nemci Nemec Slmmi , , , poleg poleg Dr tega ta Zk-ser jim on Zotmmd--k odžirajo odžirati Ggnstm delo delo Soset . . . Kritični kritičen Ppnmmi so biti Gp-stm-n tudi tudi L do do Dr vladajočih vladajoč Ppnzmr strank stranka Sozmr , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g le le L ohranjale ohranjati Ggnd-mz status status Sometn quo quo Sometn . . . Naci naci Somei fani fan Sommi prek prek Dr DVU DVU Slzer lahko lahko Rsn naročijo naročiti Ggdstm priljubljene priljubljen Ppnmmt našitke našitek Sommt , , , CD CD Sometn z z Do nemško nemški Ppnzeo himno himna Sozeo in in Vp drugimi drug Kbzzmo domoljubnimi domoljuben Ppnzmo pesmimi pesem Sozmo ter ter Vp videokaseto videokaseta Sozet s z Do posnetki posnetek Sommo stotih sto Kbg-mr " " " velikih velik Ppnzmr prevar prevara Sozmr " " " z z Dr nemških nemški Ppnmmr TV tv Somei - - - zaslonov zaslon Sommr . . .

September september Somei 1996 1996 Kag . . . Pred pred Do nekaj nekaj Rsn dnevi dan Sommo sem biti Gp-spe-n prišel priti Ggdd-em v v Dt Ljubljano Ljubljana Slzet in in Vp v v Dm klubu klub Somem Central Central Slmei čakal čakati Ggnd-em na na Dt modno moden Ppnzet revijo revija Sozet . . . V v Dm Centralu Central Slmem sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em prvič prvič Rsn : : : velik velik Ppnmein prostor prostor Somei , , , draga drag Ppnzei pijača pijača Sozei , , , prazen prazen Ppnmein oder oder Somei . . . Edina edin Ppnzei stvar stvar Sozei , , , ki ki Vd sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k jo on Zotzet--k lahko lahko Rsn ogledoval ogledovati Ggnd-em , , , sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm dva dva Kbgmdi mlada mlad Ppnmdi človeka človek Somdi , , , naslonjena naslonjen Pdnmdi na na Dt steno stena Sozet . . . Fant fant Somei z z Do lasmi las Sommo čez čez Dt obraz obraz Sometn je biti Gp-ste-n gledal gledati Ggnd-em nekoliko nekoliko Rsn preplašeno preplašeno Rsn , , , dekle dekle Sosei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es oblečeno oblečen Pdnsei v v Dt obleko obleka Sozet iz iz Dr poliuretana poliuretan Somer živih živ Ppnzmr barv barva Sozmr . . . Vprašal vprašati Ggdd-em sem biti Gp-spe-n ju on Zotmdt--k , , , od od Dr kod kod Rsn prihajata prihajati Ggnstd , , , in in Vp na na Dt svoje svoj Zp-set presenečenje presenečenje Soset sem biti Gp-spe-n izvedel izvedeti Ggdd-em , , , da da Vd sta biti Gp-std-n domačina domačin Somdi . . . Fantu fant Somed je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es ime ime Sosei Uroš Uroš Slmei . . . Razložil razložiti Ggdd-em mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n , , , da da Vd študira študirati Ggnste modo modo Sozet na na Dm Dunaju Dunaj Slmem , , , da da Vd je biti Gp-ste-n obleko obleka Sozet svoje svoj Zp-zer prijateljice prijateljica Sozer pravzaprav pravzaprav L oblikoval oblikovati Ggnd-em sam sam Ppnmein , , , in in Vp da da Vd očitno očitno Rsn ne ne L bo biti Gp-pte-n nobene noben Zl-zer modne moden Ppnzer revije revija Sozer . . . Preden preden Vd sem biti Gp-spe-n se se Zp------k vrnil vrniti Ggdd-em k k Dd svoji svoj Zp-zed mizi miza Sozed , , , je biti Gp-ste-n segel seči Ggdd-em v v Dt torbo torba Sozet in in Vp mi jaz Zop-ed--k podal podati Ggvd-em jabolko jabolko Soset z z Dr materinega materin Psnmer vrta vrt Somer z z Do nalepko nalepka Sozeo " " " Think Think Nj twice twice Nj before before Nj you you Nj bite bite Nj " " " . . .

Že že L v v Dm starem star Ppnmem Egiptu Egipt Slmem so biti Gp-stm-n čebulice čebulica Sozmt narcis narcisa Sozmr polagali polagati Ggnd-mm v v Dt krste krsta Sozmt pokojnikov pokojnik Sommr , , , da da Vd bi biti Gp-g jim on Zotmmd--k s z Do tem ta Zk-seo zagotovili zagotoviti Ggdd-mm novo nov Ppnset rojstvo rojstvo Soset in in Vp večno večen Ppnzet srečo sreča Sozet v v Dm onstranstvu onstranstvo Sosem . . . Stari star Ppnmmi Grki Grk Slmmi so biti Gp-stm-n jih on Zotzmt--k sadili saditi Ggnd-mm na na Dt grobove grob Sommt in in Vp narcisa narcisa Sozei je biti Gp-ste-n veljala veljati Ggnd-ez za za Dt rožo roža Sozet podzemlja podzemlje Soser , , , cvet cvet Sometn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em posvečen posvečen Pdnmein vladarju vladar Somed podzemnega podzemen Ppnser kraljestva kraljestvo Soser . . . Narcisa narcisa Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez Hadu Had Slmed posebno posebno Rsn ljuba ljub Ppnzei , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n z z Do njeno njen Zstzeoez pomočjo pomoč Sozeo zapeljal zapeljati Ggdd-em in in Vp ugrabil ugrabiti Ggdd-em Demetrino Demetrin Psnzet hčer hči Sozet Kore Kore Sommt . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp na na Dm livadi livada Sozem nabirala nabirati Ggnd-ez rože roža Sozmt , , , je biti Gp-ste-n prvič prvič Rsn v v Dm življenju življenje Sosem zagledala zagledati Ggdd-ez prelepe prelep Ppnzmt narcise narcisa Sozmt in in Vp nič nič Zl-set hudega hud Ppnser sluteč sluteč Rd segla seči Ggdd-ez po po Dt njih on Zotzmt . . . A a Vp ko ko Vd je biti Gp-ste-n utrgala utrgati Ggdd-ez prvi prvi Kbvmet cvet cvet Sometn , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n pred pred Do njo on Zotzeo odprla odpreti Ggdd-ez zemlja zemlja Sozei in in Vp iz iz Dr nje on Zotzer se se Zp------k je biti Gp-ste-n dvignil dvigniti Ggdd-em Had Had Slmei na na Dm svojem svoj Zp-mem vozu voz Somem ter ter Vp jo on Zotzet--k odpeljal odpeljati Ggdd-em s z Do seboj se Zp---o v v Dt podzemlje podzemlje Soset , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n proti proti Dd svoji svoj Zp-zed volji volja Sozed postala postati Ggdd-ez njegova njegov Zstzeiem žena žena Sozei . . . Narcisa narcisa Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez hkrati hkrati Rsn Demetrina Demetrin Psnzei sveta svet Ppnzei cvetlica cvetlica Sozei in in Vp simbol simbol Somei žalosti žalost Sozer , , , saj saj Vp naj naj L bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez svojo svoj Zp-zet belo bel Ppnzet barvo barva Sozet prejela prejeti Ggdd-ez od od Dr bledice bledica Sozer užaloščene užaloščen Pdnzer boginje boginja Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n žalovala žalovati Ggnd-ez za za Do izgubljeno izgubljen Pdnzeo hčerko hčerka Sozeo . . . Motiv motiv Somei smrti smrt Sozer in in Vp globokega globok Ppnmer odrevenelega odrevenel Ppnmer spanca spanec Somer , , , s z Do katerim kateri Zv-meo so biti Gp-stm-n v v Dm antiki antika Sozem povezovali povezovati Ggnd-mm narciso narcisa Sozet , , , pa pa Vp ima imeti Ggnste-n tudi tudi L drugačne drugačen Ppnzmt korenine korenina Sozmt . . . Narcisa narcisa Sozei je biti Gp-ste-n v v Dm resnici resnica Sozem strupena strupen Ppnzei in in Vp zaužitje zaužitje Sosei lahko lahko Rsn povzroči povzročiti Ggdste odrevenelost odrevenelost Sozet ali ali Vp celo cel Ppnzet smrt smrt Sozet . . . O o Dm tem ta Zk-sem nazorno nazorno Rsn govori govoriti Ggnste njeno njen Zstseiez grško grški Ppnsei ime ime Sosei nrkissos nrkissos Nj , , , ki ki Vd izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr besede beseda Sozer nrke nrke Nj , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste odrevenelost odrevenelost Sozet , , , in in Vp znano znan Pdnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd so biti Gp-stm-n narciso narcisa Sozet že že L v v Dm antičnem antičen Ppnsem zdravilstvu zdravilstvo Sosem uporabljali uporabljati Ggnd-mm kot kot Vd učinkovito učinkovit Ppnset sredstvo sredstvo Soset proti proti Dd bolečinam bolečina Sozmd . . . ( ( ( Od od Dr tod tod Rsn izvira izvirati Ggnste tudi tudi L beseda beseda Sozei narkoza narkoza Sozei . . . ) ) )

V v Dm kulturni kulturen Ppnzem tradiciji tradicija Sozem evropskih evropski Ppnzmr dežel dežela Sozmr lotos lotos Somei ni biti Gp-ste-d posebej posebej Rsn trdno trdno Rsn zakoreninjen zakoreninjen Pdnmein , , , saj saj Vp v v Dm Evropi Evropa Slzem ni biti Gp-ste-d samonikla samonikel Ppnzei rastlina rastlina Sozei . . . Z z Do naselitvijo naselitev Sozeo te ta Zk-zer eksotične eksotičen Ppnzer cvetlice cvetlica Sozer je biti Gp-ste-n Zahod zahod Somei sprejel sprejeti Ggdd-em tudi tudi L uveljavljene uveljavljen Pdnmmt simbolne simbolen Ppnmmt pomene pomen Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k razvile razviti Ggdd-mz vzhodne vzhoden Ppnzer kulture kultura Sozer , , , del del Somei simbolnih simbolen Ppnzmr vsebin vsebina Sozmr lotosa lotos Somer pa pa Vp se se Zp------k v v Dm evropski evropski Ppnzem ikonografiji ikonografija Sozem cvetlic cvetlica Sozmr povezuje povezovati Ggnste z z Do nekoliko nekoliko Rsn skromnejšim skromen Pppmeo , , , a a Vp nič nič Rsn manj manj Rsn lepim lep Ppnmeo cvetom cvet Someo belega bel Ppnmer lokvanja lokvanj Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n na na Dm Zahodu zahod Somem od od Dr nekdaj nekdaj Rsn simbol simbol Somei čistosti čistost Sozer , , , neomadeževanosti neomadeževanost Sozer in in Vp lepote lepota Sozer . . .

O o Dm ljubezenski ljubezenski Ppnzem moči moč Sozem granatnega granaten Ppnser jabolka jabolko Soser prepričljivo prepričljivo Rsn govori govoriti Ggnste znani znan Pdnmeid mit mit Somei o o Dm ugrabitvi ugrabitev Sozem Persefone Persefona Slzer . . . Had Had Slmei , , , grški grški Ppnmeid bog bog Somei podzemlja podzemlje Soser , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n zaljubil zaljubiti Ggdd-em v v Dt prelepo prelep Ppnzet Demetrino Demetrin Psnzet hčer hči Sozet Kore Kore Slzet , , , jo on Zotzet--k ugrabil ugrabiti Ggdd-em in in Vp jo on Zotzet--k odpeljal odpeljati Ggdd-em v v Dt svoje svoj Zp-set podzemno podzemen Ppnset kraljestvo kraljestvo Soset . . . Deklici deklica Sozed je biti Gp-ste-n ponudil ponuditi Ggdd-em granatno granaten Ppnset jabolko jabolko Soset in in Vp jo on Zotzet--k prepričal prepričati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n jedla jesti Ggnd-ez od od Dr njega on Zotmer . . . Dovolj dovolj Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es , , , da da Vd je biti Gp-ste-n zaužila zaužiti Ggdd-ez nekaj nekaj Rsn rubinastih rubinast Ppnsmr zrnc zrnce Sosmr , , , in in Vp ostala ostati Ggdd-ez je biti Gp-ste-n za za Dt vedno vedno Rsn obsojena obsojen Pdnzei na na Dt življenje življenje Soset z z Do vladarjem vladar Someo podzemnega podzemen Ppnmer sveta svet Somer . . . Postala postati Ggdd-ez je biti Gp-ste-n kraljica kraljica Sozei mračnega mračen Ppnser Hadovega Hadov Psnser kraljestva kraljestvo Soser in in Vp se se Zp------k poslej poslej Rsn imenovala imenovati Ggvd-ez Persefona Persefona Slzei . . . Niti niti Vp mogočna mogočen Ppnzei mati mati Sozei niti niti Vp kraljevski kraljevski Ppnmeid oče oče Somei Zevs Zevs Slmei je on Zotzer--k nista biti Gp-std-d mogla moči Ggnd-dm rešiti rešiti Ggdn krute krut Ppnzer usode usoda Sozer . . . Neutolažljiva neutolažljiv Ppnzei mati mati Sozei si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n pri pri Dm vladarju vladar Somem bogov bog Sommr izprosila izprositi Ggdd-ez vsaj vsaj L to ta Zk-set , , , da da Vd je biti Gp-ste-n smela smeti Ggnd-ez hči hči Sozei dve dva Kbgzdt tretjini tretjina Sozdt leta leto Soser preživeti preživeti Ggdn pri pri Dm njej on Zotzem in in Vp samo samo L eno en Kbzzet tretjino tretjina Sozet pri pri Dm svojem svoj Zp-mem soprogu soprog Somem . . . Ker ker Vd vsakoletno vsakoleten Ppnsei vračanje vračanje Sosei Persefone Persefona Slzer iz iz Dr podzemlja podzemlje Soser simbolično simbolično Rsn sovpada sovpadati Ggnste s z Do pomladnim pomladen Ppnseo prebujanjem prebujanje Soseo vegetacije vegetacija Sozer , , , je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es granatno granaten Ppnsei jabolko jabolko Sosei v v Dm antiki antika Sozem tudi tudi L simbol simbol Somei pomladi pomlad Sozer , , , večnega večen Ppnser življenja življenje Soser in in Vp nesmrtnosti nesmrtnost Sozer . . . V v Dm likovni likoven Ppnzem umetnosti umetnost Sozem stare star Ppnzer Grčije Grčija Slzer in in Vp Rima Rim Slmer je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez zgodba zgodba Sozei zelo zelo Rsn priljubljena priljubljen Ppnzei in in Vp granatno granaten Ppnsei jabolko jabolko Sosei je biti Gp-ste-n v v Dm njej on Zotzem velikokrat velikokrat Rsn upodobljeno upodobljen Pdnsei kot kot Vd atribut atribut Somei boginje boginja Sozer Persefone Persefona Slzer . . .

- - - pri pri Dm krstu krst Somem majhnega majhen Ppnmer otroka otrok Somer se se Zp------k po po Dm možnosti možnost Sozem udeleži udeležiti Ggdste priprave priprava Sozer na na Dt krst krst Sometn ; ; ; pri pri Dm krstu krst Somem dejavno dejavno Rsn sodeluje sodelovati Ggnste in in Vp po po Dm krstu krst Somem z z Do zgledom zgled Someo in in Vp molitvijo molitev Sozeo podpira podpirati Ggnste krščenca krščenec Sometd . . .

OTROK otrok Somei IMA imeti Ggnste-n NESPUŠČENE nespuščen Ppnmmt TESTISE testis Sommt , , , ČE če Vd JE biti Gp-ste-n MOŠNJA mošnja Sozei OB ob Dm ROJSTVU rojstvo Sosem PRAZNA prazen Ppnzei . . . TO ta Zk-set LAHKO lahko Rsn PREVERITE preveriti Ggdsdm SAMI sam Ppnmmi , , , TAKO tako Rsn DA da Vd NEŽNO nežno Rsn POTIPATE potipati Ggdsdm VSAKO vsak Zc-zet STRAN stran Sozet MOŠNJE mošnja Sozer ( ( ( S z Do TOPLIMI topel Ppnzmo ROKAMI roka Sozmo , , , SAJ saj Vp SE se Zp------k OB ob Dm DOTIKU dotik Somem MRZLE mrzel Ppnzer ROKE roka Sozer LAHKO lahko Rsn MODA modo Sosmi UMAKNEJO umakniti Ggdstm V v Dt TREBUŠNO trebušen Ppnzet VOTLINO votlina Sozet ) ) ) . . . VČASIH včasih Rsn SE se Zp------k NE ne L SPUSTI spustiti Ggdste SAMO samo L EN en Kbzmei TESTIS testis Somei , , , VČASIH včasih Rsn OBA oba Zc-mdi . . .

ČE če Vd SE se Zp------k OTROK otrok Somei HRANI hraniti Ggnste PO po Dm STEKLENIČKI steklenička Sozem , , , MU on Zotmed--k PONUDITE ponuditi Ggdsdm PREKUHANO prekuhan Pdnzet IN in Vp OHLAJENO ohlajen Pdnzet VODO voda Sozet . . . VEČJI velik Pppmmi DOJENČKI dojenček Sommi IMAJO imeti Ggnstm-n RAJE rad Rsn RAZREDČEN razredčen Pdnmetn SOK sok Sometn . . . OTROKU otrok Somed JE biti Gp-ste-n POTREBNO potrebno Rsn DAJATI dajati Ggnn DOVOLJ dovolj Rsn TEKOČIN tekočina Sozmr , , , DA da Vd NE ne L PRIDE priti Ggdste DO do Dr IZSUŠITVE izsušitev Sozer . . .

ŽELODČNEGA želodčen Ppnmer REFLUKSA refluks Somer NE ne L SMETE smeti Ggnsdm ZAMENJEVATI zamenjevati Ggnn S z Do POLIVANJEM polivanje Soseo PO po Dm HRANJENJU hranjenje Sosem OZIROMA oziroma Vp Z z Do NORMALNIM normalen Ppnseo SPAHOVANJEM spahovanje Soseo MAJHNIH majhen Ppnzmr KOLIČIN količina Sozmr MLEKA mleko Soser ALI ali Vp HRANE hrana Sozer , , , KI ki Vd SE se Zp------k OBČASNO občasno Rsn POJAVLJA pojavljati Ggnste PRI pri Dm VSEH ves Zc-mmm OTROCIH otrok Sommm . . .

» » » Kaj kaj Zv-set bomo biti Gp-ppm-n pa pa Vp zdaj zdaj Rsn storili storiti Ggdd-mm ? ? ? « « « so biti Gp-stm-n spraševali spraševati Ggnd-mm zobki zobek Sommi kar kar Rsn vsevprek vsevprek Rsn . . .

Veliko velik Ppnsei potovanje potovanje Sosei se se Zp------k je biti Gp-ste-n začelo začeti Ggdd-es v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn ob ob Dt pol pol Rsn štirih štirje Kbgzmm popoldne popoldne Rsn . . . Iz iz Dr Ljubljane Ljubljana Slzer na na Dt letališče letališče Soset Brnik Brnik Slmei . . . Na na Dm okencu okence Sosem sem biti Gp-spe-n dvignila dvigniti Ggdd-ez letalske letalski Ppnzmt vozovnice vozovnica Sozmt in in Vp imeli imeti Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n še še L čas čas Sometn za za Dt kavo kava Sozet . . . Ko ko Vd smo biti Gp-spm-n jo on Zotzet--k popili popiti Ggdd-mm , , , je biti Gp-ste-n moža mož Sometd v v Dt vrat vrat Sometn pičila pičiti Ggdd-ez osa osa Sozei ( ( ( ali ali Vp morda morda L čebela čebela Sozei ? ? ? ) ) ) . . . Vrat vrat Somei mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n vse vse Rsn bolj bolj Rsn otekal otekati Ggnd-em , , , in in Vp ko ko Vd smo biti Gp-spm-n se se Zp------k prebili prebiti Ggdd-mm čez čez Dt carino carina Sozet , , , nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n prijazen prijazen Ppnmein policist policist Somei usmeril usmeriti Ggdd-em k k Dd zdravniku zdravnik Somed ( ( ( ki ki Vd je biti Gp-ste-n na na Dm letališču letališče Sosem prisoten prisoten Ppnmein noč noč Sozet in in Vp dan dan Sometn ) ) ) . . . Ob ob Dm pol pol Rsn šestih šest Kbg-mm je biti Gp-ste-n mož mož Somei dobil dobiti Ggdd-em injekcijo injekcija Sozet proti proti Dd alergični alergičen Ppnzed reakciji reakcija Sozed , , , meni jaz Zop-ed pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n skoraj skoraj L zmešalo zmešati Ggdd-es , , , ali ali Rsn bomo biti Gp-ppm-n sploh sploh L poleteli poleteti Ggdd-mm ( ( ( imeli imeti Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n le le L še še L nekaj nekaj Rsn minut minuta Sozmr do do Dr odhoda odhod Somer ) ) ) . . . Slab slab Ppnmein začetek začetek Somei , , , vendar vendar Vp … … …

OTROŠKA otroški Ppnzei PARALIZA paraliza Sozei ( ( ( POLIOMIELITIS poliomielitis Somei ) ) ) JE biti Gp-ste-n VIRUSNA virusen Ppnzei OKUŽBA okužba Sozei CENTRALNEGA centralen Ppnser ŽIVČEVJA živčevje Soser . . . POVZROČITELJ povzročitelj Somei SE se Zp------k IZLOČA izločati Ggnste PREK prek Dr ČREVESJA črevesje Soser , , , VSTOPI vstopiti Ggdste PA pa Vp Z z Do OKUŽENO okužen Pdnzeo VODO voda Sozeo ALI ali Vp Z z Do ŽIVILI živilo Sosmo , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n BILI biti Gp-d-mm V v Dm STIKU stik Somem Z z Do BLATOM blato Soseo OKUŽENE okužen Pdnzer OSEBE oseba Sozer . . . POSEBEJ posebej Rsn NEVARNO nevaren Ppnsei ZA za Dt OKUŽBO okužba Sozet JE biti Gp-ste-n POLETNO poleten Ppnsei KOPANJE kopanje Sosei V v Dm STOJEČI stoječ Ppnzem , , , TOPLI topel Ppnzem VODI voda Sozem . . . V v Dm ENEM en Kbzmem DO do Dr NAJVEČ največ Rsn ŠTIRIH štirje Kbgmmm TEDNIH teden Sommm SE se Zp------k VIRUSI virus Sommi V v Dm ŽELODCU želodec Somem IN in Vp ČREVESJU črevesje Sosem MOČNO močno Rsn RAZMNOŽIJO razmnožiti Ggdstm , , , PREIDEJO preiti Ggdstm V v Dt KRI kri Sozet , , , Z z Do NJO on Zotzeo PA pa Vp V v Dt HRBTENJAČO hrbtenjača Sozet IN in Vp V v Dt MOŽGANE možgani Sommt , , , KJER kjer Vd UNIČUJEJO uničevati Ggnstm ŽIVČNE živčen Ppnzmt CELICE celica Sozmt . . . POJAVI pojaviti Ggdste SE se Zp------k PARALIZA paraliza Sozei IN in Vp PROPAD propad Somei MIŠIC mišica Sozmr . . . V v Dm 90 90 Kag ODSTOTKIH odstotek Sommm PRIMEROV primer Sommr POTEKA potekati Ggnste OTROŠKA otroški Ppnzei PARALIZA paraliza Sozei MIRNO mirno Rsn IN in Vp BREZ brez Dr POSLEDIC posledica Sozmr , , , DA da Vd JE on Zotzer--k OBOLELI obolel Ppnmeid SPLOH sploh L NE ne L OPAZI opaziti Ggdste . . . OSTANE ostati Ggdste MU on Zotmed--k LE le L DOSMRTNA dosmrten Ppnzei ZAŠČITA zaščita Sozei PRED pred Dt PONOVNO ponoven Ppnzet OKUŽBO okužba Sozet . . .

MALA mali Ppnzei V v Dm RUMENEM rumen Ppnsem Z z Do RDEČO rdeč Ppnzeo RUTO ruta Sozeo NA na Dm GLAVI glava Sozem FOTO foto Somei : : : ARHIV arhiv Somei MAMA mama Sozei

Vedeti vedeti Ggnn moramo morati Ggnspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n dojenčkov dojenčkov Psnmein želodček želodček Somei majhen majhen Ppnmein , , , zato zato Vp ne ne L more moči Ggnste pojesti pojesti Ggdn velikih velik Ppnzmr količin količina Sozmr hrane hrana Sozer . . . Ta ta Zk-mei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k zaužije zaužiti Ggdste , , , pa pa Vp mora morati Ggnste biti biti Gp-n otroku otrok Somed primerna primeren Ppnzei . . . 50 50 Kag odstotkov odstotek Sommr kalorij kalorija Sozmr mora morati Ggnste v v Dm prvem prvi Kbvsem letu leto Sosem dobiti dobiti Ggdn iz iz Dr različnih različen Ppnzmr maščob maščoba Sozmr . . . Zato zato Vp hrana hrana Sozei , , , bogata bogat Ppnzei z z Do vlakninami vlaknina Sozmo in in Vp z z Do nizko nizek Ppnzeo vsebnostjo vsebnost Sozeo maščobe maščoba Sozer , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k za za Dt vzdrževanje vzdrževanje Soset primerne primeren Ppnzer telesne telesen Ppnzer teže teža Sozer uživamo uživati Ggnspm odrasli odrasel Ppnmmi , , , ni biti Gp-ste-d primerna primeren Ppnzei za za Dt otroke otrok Sommt , , , mlajše mlad Pppmmt od od Dr petih pet Kbg-mr let leto Sosmr . . .

Večjo velik Pppzet pozornost pozornost Sozet je biti Gp-ste-n treba treba Rsn posvetiti posvetiti Ggdn koži koža Sozed v v Dm predelu predel Somem plenic plenica Sozmr , , , ker ker Vd na na Dm tem ta Zk-sem mestu mesto Sosem hitreje hitro Rsr pride priti Ggdste do do Dr vnetja vnetje Soser in in Vp poškodb poškodba Sozmr vrhnjice vrhnjica Sozer . . . Te ta Zk-zmi spremembe sprememba Sozmi nastanejo nastati Ggdstm zaradi zaradi Dr skoraj skoraj L nepredušno nepredušno Rsn pokrite pokrit Pdnzer kože koža Sozer z z Do debelo debel Ppnzeo plastjo plast Sozeo plenice plenica Sozer , , , zaradi zaradi Dr česar kar Zz-ser je biti Gp-ste-n ta ta Zk-mei predel predel Somei topel topel Ppnmein in in Vp vlažen vlažen Ppnmein . . . Blato blato Sosei in in Vp urin urin Somei še še L dodatno dodatno Rsn poškodujeta poškodovati Ggdstd vrhnjo vrhnji Ppnzet plast plast Sozet kože koža Sozer , , , ki ki Vd postane postati Ggdste dovzetna dovzeten Ppnzei za za Dt različne različen Ppnzmt okužbe okužba Sozmt z z Do glivicami glivica Sozmo in in Vp bakterijami bakterija Sozmo . . . Da da Vd ne ne L bi biti Gp-g prišlo priti Ggdd-es do do Dr tega ta Zk-ser je biti Gp-ste-n nujno nujno Rsn potrebno potrebno Rsn pri pri Dm vsakem vsak Zc-sem previjanju previjanje Sosem dojenčka dojenček Somer umiti umiti Ggdn plenični pleničen Ppnmetd predel predel Sometn , , , posušiti posušiti Ggdn ga on Zotmet--k in in Vp nato nato Rsn namazati namazati Ggdn z z Do indiferentno indiferenten Ppnzeo ali ali Vp vitaminsko vitaminski Ppnzeo kremo krema Sozeo ali ali Vp mazilom mazilo Soseo , , , na na Dt pr pr O . . . Bepanthol Bepanthol Somei mazilom mazilo Soseo . . .

Prvi prvi Kbvmei veliki velik Ppnmeid album album Somei skupine skupina Sozer je biti Gp-ste-n kljub kljub Dd všečni všečen Ppnzed glasbi glasba Sozed in in Vp prijetni prijeten Ppnzed vokalistki vokalistka Sozed izšel iziti Ggdd-em ob ob Dm dokaj dokaj Rsn nepravem nepravi Ppnmem času čas Somem in in Vp posledično posledično Rsn tudi tudi L ni biti Gp-ste-d prinesel prinesti Ggdd-em večjega velik Pppmer komercialnega komercialen Ppnmer uspeha uspeh Somer . . . Takrat takrat Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp dogajal dogajati Ggnd-em grunge grunge Somei . . . Prodaja prodaja Sozei plošče plošča Sozer je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez povprečna povprečen Ppnzei in in Vp njihove njihov Zstzerm glasbe glasba Sozer radijske radijski Ppnzmi postaje postaja Sozmi niso biti Gp-stm-d hotele hoteti Ggnd-mz predvajati predvajati Ggnn . . . Skupina skupina Sozei jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n mahnila mahniti Ggdd-ez na na Dt turnejo turneja Sozet po po Dm zahodni zahoden Ppnzem obali obala Sozem in in Vp se se Zp------k začela začeti Ggdd-dm pripravljati pripravljati Ggnn na na Dt snemanje snemanje Soset naslednjega naslednji Ppnmer albuma album Somer . . .

Krist Krista Slzmr Novoselic Novoselica Sozmr : : : Zvesti zvest Ppnmeid basist basist Somei skupine skupina Sozer Nirvana nirvana Sozei . . . Sedaj sedaj Rsn razmišlja razmišljati Ggnste , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k potegoval potegovati Ggnd-em za za Dt službo služba Sozet v v Dm državnem državen Ppnmem uradu urad Somem zvezne zvezen Ppnzer države država Sozer Washington Washington Slmei . . .

Kaj kaj Zv-sei pa pa Vp , , , če če Vd ne ne L bi biti Gp-g več več L delal delati Ggnd-em rapa rap Somer , , , ampak ampak Vp kakšno kakšen Zv-sei drugo drug Kbzzet glasbo glasba Sozet . . . Kaj kaj Zv-set bi biti Gp-g izbral izbrati Ggdd-em ? ? ?

Včasih včasih Rsn se se Zp------k vam ti Zod-md zazdi zazdeti Ggdste , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n ostali ostati Ggdd-mm povsem povsem Rsn osamljeni osamljen Ppnmeid . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n le le L vaša vaš Zsdzeim domneva domneva Sozei , , , saj saj Vp vas ti Zod-mt imajo imeti Ggnstm-n prijatelji prijatelj Sommi prav prav L tako tako Rsn radi rad Rsn kot kot Vd doslej doslej Rsn . . . Morda morda L to ta Zk-set le le L manj manj Rsn opazite opaziti Ggdsdm , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n vsi ves Zc-mmi zelo zelo Rsn zaposleni zaposlen Pdnmmi . . .

Ustavil ustaviti Ggdd-em ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n , , , pokazal pokazati Ggdd-em , , , kam kam Rsn naj naj Vd pelje peljati Ggnste in in Vp fant fant Somei je biti Gp-ste-n ubogal ubogati Ggvd-em . . . Šele šele L potem potem Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n usmeril usmeriti Ggdd-em k k Dd ženski ženska Sozed v v Dm vozilu vozilo Sosem . . . Ona on Zotzei je biti Gp-ste-n izgubila izgubiti Ggdd-ez dar dar Sometn govora govor Somer . . . Samo samo L pokazala pokazati Ggdd-ez je biti Gp-ste-n na na Dt kačo kača Sozet . . . Policist policist Somei jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n pogledal pogledati Ggdd-em , , , otipal otipati Ggdd-em , , , se se Zp------k začel začeti Ggdd-em veselo veselo Rsn smejati smejati Ggnn . . . Tudi tudi L taksist taksist Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n smejal smejati Ggnd-em . . .

Nekega nek Zn-ser jutra jutro Soser šestindvajsetletna šestindvajsetleten Ppnzei Alice Alice Slzei , , , delavka delavka Sozei v v Dm predelovalnici predelovalnica Sozem rib riba Sozmr , , , izgubi izgubiti Ggdste službo služba Sozet . . . To ta Zk-set je biti Gp-ste-n pravi pravi Ppnmeid trenutek trenutek Somei za za Dt začetek začetek Sometn novega nov Ppnser življenja življenje Soser , , , toda toda Vp kje kje Rsn ? ? ? V v Dm rojstnem rojsten Ppnsem mestecu mestece Sosem , , , kjer kjer Vd enoličnost enoličnost Sozei vsakdana vsakdan Somer traja trajati Ggnste in in Vp traja trajati Ggnste , , , ali ali Vp kje kje Rsn drugje drugje Rsn ? ? ? V v Dm Lyonu Lyon Slmem pa pa Vp sedemindvajsetletni sedemindvajsetleten Ppnmeid Bruno Bruno Slmei , , , po po Dm poklicu poklic Somem gradbeni gradben Ppnmeid delavec delavec Somei , , , tava tavati Ggnste iz iz Dr dneva dan Somer v v Dt dan dan Sometn . . . In in Vp nekega nek Zn-mer večera večer Somer Bruno Bruno Slmei v v Dm hotelskem hotelski Ppnmem baru bar Somem opazi opaziti Ggdste privlačno privlačen Ppnzet svetlolasko svetlolaska Sozet . . .

Nepričakovani nepričakovan Ppnmeid zaplet zaplet Somei pred pred Do začetkom začetek Someo 30. 30. Kav tedna teden Somer slovenske slovenski Ppnzer drame drama Sozer v v Dm Kranju Kranj Slmem

Pri pri Dm nas jaz Zop-mm dela delati Ggnste v v Dm različnih različen Ppnmmm razvojnih razvojen Ppnmmm oddelkih oddelek Sommm okoli okoli Dr 350 350 Kag ljudi človek Sommr , , , v v Dm širšem širok Pppmem smislu smisel Somem razvoja razvoj Somer poslovanja poslovanje Soser , , , kamor kamor Vd so biti Gp-stm-n vključeni vključen Pdnmmi inženirji inženir Sommi in in Vp tehniki tehnik Sommi , , , pa pa Vp okoli okoli Dr 600 600 Kag ljudi človek Sommr . . . Razvoj razvoj Somei je biti Gp-ste-n ključen ključen Ppnmein element element Somei konkurenčnosti konkurenčnost Sozer farmacevtske farmacevtski Ppnzer industrije industrija Sozer . . . Razvojna razvojen Ppnzei strategija strategija Sozei mora morati Ggnste biti biti Gp-n zelo zelo Rsn jasno jasno Rsn oblikovana oblikovan Pdnzei , , , posebno posebno Rsn glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd velika velik Ppnsmi razvojna razvojen Ppnsmi vlaganja vlaganje Sosmi zahtevajo zahtevati Ggvstm tudi tudi L posebne poseben Ppnmmt načine način Sommt menedžiranja menedžiranje Soser . . . Ena en Kbzzei bistvenih bistven Ppnmmr značilnosti značilnost Sozmr razvoja razvoj Somer je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n treba treba Rsn delati delati Ggnn na na Dm široki širok Ppnzem fronti fronta Sozem rešitev rešitev Sozmr in in Vp znanja znanje Soser , , , projekti projekt Sommi so biti Gp-stm-n daleč daleč Rsn od od Dr doseženih dosežen Pdnmmr končnih končen Ppnmmr rezultatov rezultat Sommr , , , prinašajo prinašati Ggnstm pa pa Vp kakovostne kakovosten Ppnzmt rešitve rešitev Sozmt . . . Izpleni izplen Sommi razvojnih razvojen Ppnzmr aktivnosti aktivnost Sozmr so biti Gp-stm-n ključni ključen Ppnmmi in in Vp je biti Gp-ste-n potrebno potreben Ppnsei od od Dr široke širok Ppnzer baze baza Sozer idej ideja Sozmr preko preko Dr sistema sistem Somer selekcij selekcija Sozmr in in Vp vrednotenja vrednotenje Soser idej ideja Sozmr na na Dm koncu konec Somem priti priti Ggdn do do Dr prave prava Sozer kakovosti kakovost Sozer izdelkov izdelek Sommr , , , ki ki Vd medicini medicina Sozed in in Vp zdravstvu zdravstvo Sosed prinašajo prinašati Ggnstm neko nek Zn-zet dodano dodan Pdnzet vrednost vrednost Sozet . . . Zelo zelo Rsn veliko veliko Rsn se se Zp------k ukvarjamo ukvarjati Ggnspm s z Do tem ta Zk-meo , , , da da Vd so biti Gp-stm-n rezultati rezultat Sommi razvojnega razvojen Ppnmer dela del Somer tudi tudi L merljivi merljiv Ppnmmi . . . Zgolj zgolj L kazalec kazalec Somei , , , koliko koliko Rsn vlagamo vlagati Ggnspm v v Dt razvoj razvoj Sometn , , , danes danes Rsn ni biti Gp-ste-d več več L zadosten zadosten Ppnmein . . . Zelo zelo Rsn pomembni pomemben Ppnmmi so biti Gp-stm-n rezultati rezultat Sommi in in Vp produktivnost produktivnost Sozei pri pri Dm tem ta Zk-sem delu delo Sosem . . . Naše naš Zspzmim finančne finančen Ppnzmi možnosti možnost Sozmi so biti Gp-stm-n v v Dm primerjavi primerjava Sozem z z Do velikimi velik Ppnzmo firmami firma Sozmo v v Dm svetu svet Somem manjše majhen Pppzmi , , , vendar vendar Vp se se Zp------k s z Do temi ta Zk-mmo problemi problem Sommo ukvarjajo ukvarjati Ggnstm povsod povsod Rsn po po Dm svetu svet Somem . . . Posebno posebno Rsn ameriške ameriški Ppnzer farmacevtske farmacevtski Ppnzmi družbe družba Sozmi so biti Gp-stm-n zdaj zdaj Rsn bistveno bistveno Rsn bolj bolj Rsn inovativne inovativen Ppnzmi od od Dr evropskih evropski Ppnzmr in in Vp kar kar Rsn dve dva Kbgzdi tretjini tretjina Sozdi novosti novost Sozmr prihaja prihajati Ggnste od od Dr ameriških ameriški Ppnmmr proizvajalcev proizvajalec Sommr . . . V v Dm Leku Lek Slmed za za Dt razvoj razvoj Sometn namenjamo namenjati Ggnspm 12 12 Kag odstotkov odstotek Sommr prodajne prodajen Ppnzer vrednosti vrednost Sozer , , , v v Dm širšem širok Pppmem smislu smisel Somem od od Dr nekaj nekaj Rsn čez čez Dt 360 360 Kag milijonov milijon Sommr dolarjev dolar Sommr 400 400 Kag milijonov milijon Sommr dolarjev dolar Sommr . . .

Nad nad Do severnim severen Ppnmeo Atlantikom Atlantik Slmeo in in Vp severno severno Rsn Evropo Evropa Slzet je biti Gp-ste-n območje območje Sosei nizkaga nizkaga Nt zračnega zračen Ppnmer pritiska pritisk Somer z z Do več veliko Rsr frontami fronta Sozmo , , , nad nad Do južno južen Ppnzeo Evropo Evropa Slzeo in in Vp Sredozemljem Sredozemlje Slseo pa pa Vp je biti Gp-ste-n območje območje Sosei visokega visok Ppnmer zračnega zračen Ppnmer pritiska pritisk Somer . . . Z z Do zahodnimi zahoden Ppnmmo vetrovi veter Sommo bo biti Gp-pte-n dotekal dotekati Ggnd-em nad nad Dt naše naš Zspmmtm kraje kraj Sommt topel topel Ppnmein in in Vp suh suh Ppnmein zrak zrak Somei . . .

Žena žena Sozei nekdanjega nekdanji Ppnmer kitajskega kitajski Ppnmer vojaškega vojaški Ppnmer voditelja voditelj Somer Čankajška Čankajšek Slmer razstavlja razstavljati Ggnste deset deset Kbg-mt slik slika Sozmr in in Vp kaligrafij kaligrafija Sozmr na na Dm razstavi razstava Sozem kitajske kitajski Ppnzer umetnosti umetnost Sozer 20. 20. Kav stoletja stoletje Soser v v Dm newyorškem newyorški Ppnmem muzeju muzej Somem azijske azijski Ppnzer umetnosti umetnost Sozer . . . Postavitev postavitev Sozei bo biti Gp-pte-n iz iz Dr New New Slmer Yorka York Slmer naslednji naslednji Ppnmetd mesec mesec Sometn odpotovala odpotovati Ggdd-ez v v Dt San San Slmetn Francisco Francisco Slmetn . . .

Tako tako Rsn piškurji piškur Sommi kot kot Vd glenavice glenavica Sozmi plavajo plavati Ggnstm z z Do zvijanjem zvijanje Soseo telesa telo Soser , , , tako tako Rsn da da Vd izmenično izmenično Rsn krčijo krčiti Ggnstm mišičje mišičje Soset na na Dm eni en Kbzzem in in Vp na na Dm drugi drug Kbzzem bočni bočen Ppnzem strani stran Sozem . . . Rečemo reči Ggdspm lahko lahko Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n dihala dihalo Sosmi teh ta Zk-mmr najpreprostejših preprost Ppsmmr danes danes Rsn živečih živeč Ppnmmr vretenčarjev vretenčar Sommr nekakšen nekakšen Zn-mei osnoven osnoven Ppnmein prototip prototip Somei škržnega škržen Ppnmer sistema sistem Somer , , , s z Do katerim kateri Zv-meo danes danes Rsn dihajo dihati Ggnstm v v Dm vodi voda Sozem vse ves Zc-zmi višje visoko Rsr razvite razvit Pdnzmi ribe riba Sozmi . . . Stene stena Sozmi požiralnika požiralnik Somer so biti Gp-stm-n preluknjane preluknjan Pdnzmi za za Dt škržne škržen Ppnzmt odprtine odprtina Sozmt . . . Pri pri Dm piškurjih piškur Sommm je biti Gp-ste-n na na Dm vsaki vsak Zc-zem strani stran Sozem za za Dt glavo glava Sozet 7 7 Kag škržnih škržen Ppnzmr odprtin odprtina Sozmr . . . Zaradi zaradi Dr piškurjevega piškurjev Psnmer priseska prisesek Somer voda voda Sozei ne ne L more moči Ggnste vedno vedno Rsn pritekati pritekati Ggnn skozi skozi Dt usta usta Sosmt . . . Tedaj tedaj Rsn , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n prisesek prisesek Somei aktiven aktiven Ppnmein ( ( ( ko ko Vd je biti Gp-ste-n piškur piškur Somei prisesan prisesan Pdnmein ) ) ) , , , skozi skozi Dt te ta Zk-zmt odprtine odprtina Sozmt voda voda Sozei priteka pritekati Ggnste in in Vp odteka odtekati Ggnste , , , sveža svež Ppnzei voda voda Sozei pa pa Vp prinaša prinašati Ggnste kisik kisik Sometn v v Dt kri kri Sozet . . . Srce srce Sosei poganja poganjati Ggnste kri kri Sozet skozi skozi Dt škrge škrga Sozmt s z Do pomočjo pomoč Sozeo 8 8 Kag parov par Sommr škržnih škržen Ppnzmr arterij arterija Sozmr . . .

IME ime Sosei : : : ugor ugor Somei / / / plavajoči plavajoč Ppnmeid gruj gruj Somei , , , Conger Conger Somei conger conger Somei ugor ugor Somei / / / plavajoči plavajoč Ppnmeid gruj gruj Somei , , , Conger Conger Somei conger conger Somei

Selilska Selilski Ppnzei oblika oblika Sozei zlatovčice zlatovčica Sozer se se Zp------k drsti drstiti Ggnste na na Dm prodnatem prodnat Ppnsem rečnem rečen Ppnsem dnu dno Sosem . . . Samica samica Sozei pripravi pripraviti Ggdste na na Dm samčevem samčev Psnmem teritoriju teritorij Somem gnezdo gnezdo Soset in in Vp vanj vame Zotmet--z odloži odložiti Ggdste ikre ikra Sozmt . . . Rečne rečen Ppnzmi oblike oblika Sozmi se se Zp------k podobno podobno Rsn drstijo drstiti Ggnstm v v Dm rekah reka Sozmm in in Vp jezerih jezero Sosmm . . . Rastejo rasti Ggnstm počasi počasi Rsn , , , hitrost hitrost Sozei rasti rast Sozer variira variirati Ggvste od od Dr populacije populacija Sozer do do Dr populacije populacija Sozer . . . Selilske Selilski Ppnzer oblike oblika Sozer rastejo rasti Ggnstm vse vse Rsn tja tja Rsn do do Dr 20. 20. Kav leta leto Soser . . . Zlatovčice zlatovčica Sozmi so biti Gp-stm-n zelo zelo Rsn dobre dober Ppnzmi in in Vp kot kot Vd hrana hrana Sozei zelo zelo Rsn pomembne pomemben Ppnzmi zlasti zlasti L za za Dt ljudi človek Sommt na na Dm severu sever Somem Kanade Kanada Slzer . . .

Pisanec pisanec Somei je biti Gp-ste-n majhna majhen Ppnzei riba riba Sozei vitkega vitek Ppnser telesa telo Soser , , , vzdolž vzdolž Dr bokov bok Sommr ima imeti Ggnste-n značilne značilen Ppnzmt temne temen Ppnzmt pege pega Sozmt . . . Je biti Gp-ste-n pogost pogost Ppnmein in in Vp poleti poleti Rsn se se Zp------k v v Dm jatah jata Sozmm zadržuje zadrževati Ggnste na na Dm plitvinah plitvina Sozmm . . . Pozimi pozimi Rsn se se Zp------k preseli preseliti Ggdste v v Dt globine globina Sozmt . . . Njegova njegov Zstzeiem glavna glaven Ppnzei hrana hrana Sozei so biti Gp-stm-n ličinke ličinka Sozmi žuželk žuželka Sozmr in in Vp raki rak Sommi , , , je biti Gp-ste-n tudi tudi L rastlinje rastlinje Sosei . . . Je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn pomemben pomemben Ppnmein plen plen Somei za za Dt številne številen Ppnmmt ribojede ribojed Ppnmmt ptiče ptič Sommt in in Vp ribe riba Sozmt . . .

Ameriški ameriški Ppnmeid somič somič Somei je biti Gp-ste-n predstavnik predstavnik Somei severnoameriških severnoameriški Ppnmmr somičev somič Sommr , , , ki ki Vd se se Zp------k od od Dr drugih drug Kbzmmr somičev somič Sommr prav prav L jasno jasno Rsn loči ločiti Ggvste po po Dm značilnem značilen Ppnmem zaokroženem zaokrožen Pdnmem repu rep Somem . . . Ima imeti Ggnste-n vitko vitek Ppnset srednje srednje Rsn veliko velik Ppnset telo telo Soset prelivajoče prelivajoč Ppnzer se se Zp------k rjave rjav Ppnzer barve barva Sozer , , , spodaj spodaj Rsn je biti Gp-ste-n svetlejši svetel Pppmeid . . . Predrepna predrepen Ppnzei plavut plavut Sozei ima imeti Ggnste-n dolgo dolg Ppnzet bazo baza Sozet , , , na na Dm hrbtu hrbet Somem je biti Gp-ste-n tolščenka tolščenka Sozei , , , okoli okoli Dr ust usta Sosmr ima imeti Ggnste-n čutilne čutilen Ppnmmt brke brk Sommt . . . Zadržuje zadrževati Ggnste se se Zp------k večinoma večinoma Rsn na na Dm dnu dno Sosem in in Vp pogosto pogosto Rsn naletimo naleteti Ggdspm nanj name Zotmet--z v v Dm zelo zelo Rsn zarastlinjenih zarastlinjen Pdnzmm vodah voda Sozmm , , , kjer kjer Vd se se Zp------k hrani hraniti Ggnste večinoma večinoma Rsn z z Do nevretenčarji nevretenčar Sommo , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n ličinke ličinka Sozmi žuželk žuželka Sozmr in in Vp mehkužci mehkužec Sommi , , , sicer sicer Vp pa pa Vp je jesti Ggnste vse ves Zc-set od od Dr rastlin rastlina Sozmr do do Dr rib riba Sozmr . . . Aktiven aktiven Ppnmein je biti Gp-ste-n ponoči ponoči Rsn svoj svoj Zp-met plen plen Sometn zaznava zaznavati Ggnste s z Do svojimi svoj Zp-mmo občutljivimi občutljiv Ppnmmo brki brk Sommo . . .

V v Dm tem ta Zk-mem redu red Somem je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei sama sam Ppnzei družina družina Sozei s z Do 3 3 Kag precej precej Rsn podobnimi podoben Ppnzmo vrstami vrsta Sozmo . . . So biti Gp-stm-n morske morski Ppnzmi in in Vp živijo živeti Ggnstm v v Dm tropskih tropski Ppnmmm in in Vp subtropskih subtropski Ppnmmm predelih predel Sommm Atlantika Atlantik Slmer , , , Indijskega indijski Ppnmer in in Vp Tihega tih Ppnmer oceana ocean Somer navadno navadno Rsn v v Dm globini globina Sozem 180-640 180-640 Kag m m O . . . Vsi ves Zc-mmi barbudosi barbudos Sommi imajo imeti Ggnstm-n visoko visok Ppnset telo telo Sosei , , , velike velik Ppnzmt oči oči Sozmt in in Vp na na Dm bradi brada Sozem par par Rsn brkov brk Sommr . . .

Drstiti drstiti Ggnn se se Zp------k začnejo začeti Ggdstm pozno pozno Rsn pomladi pomladi Rsn in in Vp sredi sredi Dr poletja poletje Soser . . . Popovke popovka Sozmi se se Zp------k običajno običajno Rsn drstijo drstiti Ggnstm v v Dm obalnih obalen Ppnzmm lagunah laguna Sozmm . . . Ikre ikra Sozmi imajo imeti Ggnstm-n dolge dolg Ppnmmt nitaste nitast Ppnmmt izrastke izrastek Sommt , , , s z Do katerimi kateri Zv-mmo se se Zp------k pritrdijo pritrditi Ggdstm na na Dt alge alga Sozmt . . . Izvaljen izvaljen Pdnmein zarod zarod Somei je biti Gp-ste-n dolg dolg Ppnmein 7 7 Kag mm mm O . . .

RAZŠIRJENOST razširjenost Sozei : : : Indijski indijski Ppnmeid in in Vp Tihi tih Ppnmeid ocean ocean Somei : : : od od Dr Južne južen Ppnzer Afrike Afrika Slzer do do Dr Japonske Japonska Slzer

Hrani hraniti Ggnste se se Zp------k z z Do mehkužci mehkužec Sommo in in Vp z z Do raki rak Sommo , , , saj saj Vp ima imeti Ggnste-n zobe zob Sommt prilagojene prilagojen Pdnmmt za za Dt trenje trenje Soset trdih trd Ppnzmr lupin lupina Sozmr in in Vp oklepov oklep Sommr . . . Sprednji sprednji Ppnmmi so biti Gp-stm-n koničati koničati Nt , , , zakrivljeni zakrivljen Pdnmmi in in Vp z z Do njimi on Zotmmo lahko lahko Rsn grabi grabiti Ggnste školjke školjka Sozmt , , , tisti tisti Zk-mmi ob ob Dm straneh stran Sozmm so biti Gp-stm-n široki širok Ppnmmi in in Vp ploščati ploščat Ppnmmi za za Dt drobljenje drobljenje Soset in in Vp mletje mletje Soset hrane hrana Sozer . . . Zaradi zaradi Dr svojega svoj Zp-mer načina način Somer prehrane prehrana Sozer so biti Gp-stm-n zlate zlat Ppnzmi orade orada Sozmi prava pravi Ppnzei nadloga nadloga Sozei na na Dm ostrižiščih ostrižišče Sosmm in in Vp školjčiščih školjčišče Sosmm . . .

Američani Američan Slmmi so biti Gp-stm-n prav prav L zato zato Vp razširili razširiti Ggdd-mm pojem pojem Sometn goljufije goljufija Sozer . . . Poznajo poznati Ggnstm dve dva Kbgzdt kategoriji kategorija Sozdt , , , actual actual Nj fraud fraud Nj ( ( ( torej torej Vp dejansko dejanski Ppnzet goljufijo goljufija Sozet ) ) ) in in Vp constructive constructive Nj fraud fraud Nj ( ( ( predpostavljeno predpostavljen Pdnzet goljufijo goljufija Sozet ) ) ) . . . Ena en Kbzzei je biti Gp-ste-n zavestno zavesten Ppnsei zavajanje zavajanje Sosei , , , druga drug Kbzzei predpostavlja predpostavljati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn zavesti zavesti Ggdn tudi tudi L brez brez Dr naklepa naklep Somer , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei še še L vedno vedno Rsn goljufija goljufija Sozei . . . Če če Vd prodajate prodajati Ggnsdm hišo hiša Sozet in in Vp pozabite pozabiti Ggdsdm omeniti omeniti Ggdn , , , da da Vd jo on Zotzet--k bo biti Gp-pte-n ob ob Dm jesenskem jesenski Ppnsem deževju deževje Sosem zalila zaliti Ggdd-ez voda voda Sozei , , , vam ti Zod-md ne ne L bo biti Gp-pte-n nihče nihče Zl-mei dokazoval dokazovati Ggnd-em , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n to ta Zk-set zamolčali zamolčati Ggdd-mm namenoma namenoma Rsn . . . Ampak ampak Vp oškodovanec oškodovanec Somei bo biti Gp-pte-n imel imeti Ggnd-em zakonsko zakonski Ppnzet oporo opora Sozet , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n v v Dm civilnopravnem civilnopraven Ppnmem zahtevku zahtevek Somem ( ( ( t. t. O i. i. O tort tort Nj ) ) ) pogodbo pogodba Sozet razveljavil razveljaviti Ggdd-em , , , dobil dobiti Ggdd-em odškodnino odškodnina Sozet ipd. ipd. O

Gradišnik Gradišnik Slmei : : : Zdaj zdaj Rsn jih on Zotmmt--k tako tako Rsn ne ne L bo biti Gp-pte-n nihče nihče Zl-mei hotel hoteti Ggnd-em , , , ker ker Vd po po Dm pravkar pravkar Rsn predlaganih predlagan Pdnzmm spremembah sprememba Sozmm za za Dt lastnika lastnik Sometd res res Rsn ne ne L bo biti Gp-pte-n nič nič Rsn več več L ostajalo ostajati Ggnd-es . . .

Po po Dm spodletelem spodletel Ppnmem poskusu poskus Somem , , , da da Vd bi biti Gp-g izvolili izvoliti Ggvd-mm Nečadeža Nečadež Slmetd ( ( ( torej torej Vp po po Dm tistem tisti Zk-sem , , , ko ko Vd ima imeti Ggnste-n SRD SRD Slzei še še L vedno vedno Rsn istega isti Zn-met direktorja direktor Sometd ) ) ) ; ; ; po po Dm očitkih očitek Sommm na na Dt račun račun Sometn koruptivnosti koruptivnost Sozer članov član Sommr sveta svet Somer RTV RTV Slzer , , , ki ki Vd bi biti Gp-g ob ob Dm povsem povsem Rsn čisti čist Ppnzed vesti vest Sozed vendarle vendarle Vp manjkrat malokrat Rsr ponavljali ponavljati Ggnd-mm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n institut institut Somei civilne civilen Ppnzer družbe družba Sozer ; ; ; po po Dm tistem tisti Zk-sem , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n svoje svoj Zp-set povedali povedati Ggdd-mm še še L hišni hišen Ppnmmi sindikati sindikat Sommi , , , bi biti Gp-g lahko lahko Rsn prevladal prevladati Ggdd-em vtis vtis Somei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n povsem povsem Rsn vseeno vseeno Rsn , , , kdo kdo Zv-mei je biti Gp-ste-n na na Dm vrhu vrh Somem vodstvene vodstven Ppnzer piramide piramida Sozer naše naš Zspzerm hiše hiša Sozer . . . Kar kar Rsn pa pa Vp seveda seveda L ni biti Gp-ste-d res res Rsn ; ; ; podobno podobno Rsn kot kot Vd tudi tudi L ne ne L , , , da da Vd je biti Gp-ste-n najpomembneje pomembno Rss , , , da da Vd to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d Janez Janez Slmei Čadež Čadež Slmei . . . V v Dm državnem državen Ppnmem zboru zbor Somem so biti Gp-stm-n v v Dt četrtek četrtek Sometn v v Dm nasprotju nasprotje Sosem z z Do vplivnim vpliven Ppnmeo , , , a a Vp vendarle vendarle Vp delom del Someo zaposlenih zaposlen Pdnmmr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k šele šele L čaka čakati Ggnste spoznanje spoznanje Sosei , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n tudi tudi L po po Dm Čadeževem Čadežev Psnmem odhodu odhod Somem delovni deloven Ppnmmi pogoji pogoj Sommi še še L vedno vedno Rsn v v Dm resnici resnica Sozem katastrofalni katastrofalen Ppnmmi in in Vp sovražni sovražen Ppnmmi do do Dr ustvarjalnosti ustvarjalnost Sozer , , , naseljene naseljen Pdnzer v v Dm dobršnem dobršen Ppnmem delu del Somem kolektiva kolektiv Somer ( ( ( do do Dr obisti obist Sozer poznam poznati Ggnspe radijce radijec Sommt in in Vp verjemite verjeti Ggvvdm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n tako tako Rsn ! ! ! ) ) ) poslanci poslanec Sommi javno javno Rsn povedali povedati Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n krivda krivda Sozei za za Dt vse ves Zc-set to ta Zk-set še še L kje kje Rsn drugje drugje Rsn . . . A a Vp vse ves Zc-sei je biti Gp-ste-n ostalo ostati Ggdd-es na na Dm ravni raven Sozem ugibanja ugibanje Soser , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n za za Dt poslance poslanec Sommt , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n še še L ta ta Zk-met mesec mesec Sometn odločali odločati Ggnd-mm o o Dm novi nov Ppnzem medijski medijski Ppnzem zakonodaji zakonodaja Sozem , , , precej precej Rsn nevarno nevaren Ppnsei početje početje Sosei . . . Ni biti Gp-ste-d namreč namreč Vp dovolj dovolj Rsn reči reči Ggdn , , , da da Vd Čadež Čadež Slmei verjetno verjetno Rsn ni biti Gp-ste-d edini edin Ppnmeid krivec krivec Somei , , , ga on Zotmet--k vseeno vseeno Rsn pljuniti pljuniti Ggdn in in Vp namesto namesto Dr sprejetja sprejetje Soser ustrezne ustrezen Ppnzer sistemske sistemski Ppnzer zakonodaje zakonodaja Sozer poseči poseči Ggdn po po Dm trhlih trhel Ppnmmm argumentih argument Sommm iz iz Dr zakladnice zakladnica Sozer laži laž Sozmr , , , kaset kaseta Sozmr in in Vp videotrakov videotrak Sommr . . . Takšna takšen Zk-smi dejanja dejanje Sosmi seveda seveda L ne ne L pripeljejo pripeljati Ggdstm dlje daleč Rsr od od Dr govoranc govoranca Sozmr , , , da da Vd bi biti Gp-g moral morati Ggnd-em odstopiti odstopiti Ggdn tudi tudi L svet svet Somei RTV RTV Slzer , , , kar kar Zz-sei ni biti Gp-ste-d nič nič Zl-sei drugega drug Kbzser kot kot Vd tipični tipičen Ppnmeid primer primer Somei pogromaštva pogromaštvo Soser . . . Še še L posebno posebno Rsn , , , če če Vd si se Zp---d--k prvi prvi Kbvmei mož mož Somei opozicije opozicija Sozer to ta Zk-set privošči privoščiti Ggvste ob ob Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd niti niti Vp z z Do besedico besedica Sozeo ne ne L omeni omeniti Ggdste odgovornosti odgovornost Sozer nadzornega nadzoren Ppnmer odbora odbor Somer RTVS RTVS Slzer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k naključje naključje Sosei ? ? ? vodi voditi Ggnste njegov njegov Zstmeiem strankarski strankarski Ppnmeid kolega kolega Somei . . .

Ker ker Vd pa pa Vp je biti Gp-ste-n zavod zavod Somei dobil dobiti Ggdd-em iz iz Dr državnega državen Ppnmer proračuna proračun Somer premalo premalo Rsn odobrenih odobren Pdnsmr sredstev sredstvo Sosmr ( ( ( vlada vlada Sozei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp nerealno nerealno Rsn ocenila oceniti Ggdd-dm možno možen Ppnzet davčno davčen Ppnzet izterjavo izterjava Sozet neplačanih neplačan Ppnmmr prispevkov prispevek Sommr po po Dm oceni ocena Sozem 8 8 Kag milijard milijarda Sozmr , , , dejansko dejansko Rsn izterjanih izterjan Pdnmmr pa pa Vp le le L nekaj nekaj Rsn več veliko Rsr kot kot Vd 300 300 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr ) ) ) , , , in in Vp zaradi zaradi Dr dodatne dodaten Ppnzer medletne medleten Ppnzer uskladitve uskladitev Sozer pokojnin pokojnina Sozmr ( ( ( zaradi zaradi Dr višje visok Pppzer rasti rast Sozer plač plača Sozmr ) ) ) , , , je biti Gp-ste-n zavod zavod Somei poslovno posloven Ppnset leto leto Soset 2000 2000 Kag zaključil zaključiti Ggdd-em s z Do 14,3 14,3 Kag milijarde milijarda Sozer primanjkljaja primanjkljaj Somer , , , ki ki Vd skupaj skupaj Rsn s z Do še še L nepokritim nepokrit Ppnmeo primanjkljajem primanjkljaj Someo iz iz Dr leta leto Soser 1999 1999 Kag bremeni bremeniti Ggnste njegov njegov Zstmeiem splošni splošen Ppnmeid sklad sklad Somei za za Dt 23,2 23,2 Kag milijarde milijarda Sozer tolarjev tolar Sommr . . . Stroški strošek Sommi vračila vračilo Soser bančnih bančen Ppnsmr posojil posojilo Sosmr , , , ki ki Vd jih on Zotsmt--k je biti Gp-ste-n zavod zavod Somei moral morati Ggnd-em najemati najemati Ggnn za za Dt izplačilo izplačilo Soset pokojnin pokojnina Sozmr v v Dm zadnjih zadnji Ppnmmm mesecih mesec Sommm minulega minuli Ppnser leta leto Soser , , , pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n bremenili bremeniti Ggnd-mm zavodov zavodov Psnmetn finančni finančen Ppnmetd načrt načrt Sometn za za Dt letošnje letošnji Ppnset leto leto Soset . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem pa pa Vp v v Dm strokovni strokoven Ppnzem službi služba Sozem zavoda zavod Somer opozarjajo opozarjati Ggnstm , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n pri pri Dm deležu delež Somem sredstev sredstvo Sosmr , , , ki ki Vd bi biti Gp-g jih on Zotsmt--k bilo biti Gp-d-es treba treba Rsn zagotoviti zagotoviti Ggdn v v Dm državnem državen Ppnmem proračunu proračun Somem za za Dt zakonsko zakonsko Rsn predvideno predviden Pdnzet izravnano izravnan Pdnzet bilanco bilanca Sozet prihodkov prihodek Sommr in in Vp odhodkov odhodek Sommr zavoda zavod Somer , , , ponovila ponoviti Ggdd-ez stara star Ppnzei zgodba zgodba Sozei : : : tudi tudi L letos letos Rsn bo biti Gp-pte-n vlada vlada Sozei zagotovila zagotoviti Ggdd-ez manj manj Rsn sredstev sredstvo Sosmr , , , zato zato Vp bo biti Gp-pte-n tudi tudi L letos letos Rsn potrebno potrebno Rsn najemati najemati Ggnn posojila posojilo Sosmt ... ... ... ( ( ( mu on Zotmed--k ) ) )

Po po Dm dveh dva Kbgmdm mandatih mandat Somdm se se Zp------k mora morati Ggnste predsednik predsednik Somei vlade vlada Sozer John John Slmei Howard Howard Slmei že že L kar kar Rsn nekoliko nekoliko Rsn bati bati Ggnn za za Dt svojo svoj Zp-zet politično političen Ppnzet prihodnost prihodnost Sozet . . . Volilna volilen Ppnzei taktika taktika Sozei Pauline Pauline Slzer Howard Howard Slzer utegne utegniti Ggvste njegovo njegov Zstzetem koalicijo koalicija Sozet , , , sestavljeno sestavljen Pdnzet iz iz Dr torijcev torijec Sommr ( ( ( Liberal Liberal Nj Party Party Nj ) ) ) in in Vp kmetovalcev kmetovalec Sommr ( ( ( National National Nj Party Party Nj ) ) ) veljati veljati Ggnn precej precej Rsn marginalnih marginalen Ppnmmr sedežev sedež Sommr na na Dm podeželju podeželje Sosem . . . Njegove njegov Zstzerem , , , v v Dt modernizacijo modernizacija Sozet Avstralije Avstralija Slzer usmerjene usmerjen Pdnzer tržne tržen Ppnzer , , , politike politika Sozer v v Dm bistvenih bistven Ppnzmm postavkah postavka Sozmm skoraj skoraj L ne ne L more moči Ggnste spremeniti spremeniti Ggdn . . . S z Do svojim svoj Zp-seo obotavljanjem obotavljanje Soseo , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k Aboriginom aborigin Sommd opravičil opravičiti Ggdd-em za za Dt grehe greh Sommt belopoltih belopolt Ppnmmr priseljencev priseljenec Sommr , , , zdaj zdaj Rsn pa pa Vp s z Do strahovalno strahovalen Ppnzeo politiko politika Sozeo do do Dr beguncev begunec Sommr , , , ki ki Vd s z Do čolni čoln Sommo prihajajo prihajati Ggnstm v v Dt Avstralijo Avstralija Slzet in in Vp iščejo iskati Ggnstm zatočišče zatočišče Soset in in Vp delo delo Soset , , , hoče hoteti Ggnste-n utišati utišati Ggdn desno desno Rsn radikalno radikalen Ppnzet konkurenco konkurenca Sozet . . . Tu tu Rsn je biti Gp-ste-n doživel doživeti Ggdd-em totalni totalen Ppnmetd polom polom Sometn , , , begunce begunec Sommt pa pa Vp spravil spraviti Ggdd-em za za Dt bodečo bodeč Ppnzet žico žica Sozet . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser Howard Howard Slmei zdaj zdaj Rsn plačuje plačevati Ggnste ceno cena Sozet za za Dt malomarnost malomarnost Sozet in in Vp cinizem cinizem Sometn na na Dm začetku začetek Somem fenomena fenomen Somer , , , imenovanega imenovan Pdnmer Pauline Paulin Slzei Hanson Hanson Slzei . . . Namesto namesto Dr da da Vd bi biti Gp-g to ta Zk-zet političarko političarka Sozet upošteval upoštevati Ggvd-em kot kot Vd nevarnega nevaren Ppnmet nasprotnika nasprotnik Sometd in in Vp njene njen Zstzmtez zahteve zahteva Sozmt označil označiti Ggdd-em za za Dt neavstralske neavstralski Ppnzmt , , , je biti Gp-ste-n molčal molčati Ggnd-em in in Vp jo on Zotzet--k opogumil opogumiti Ggdd-em , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n spregovorila spregovoriti Ggdd-ez o o Dm marsičem marsikaj Zn-sem , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n tudi tudi L njemu on Zotmed prihajalo prihajati Ggnd-es na na Dt misel misel Sozet , , , vendar vendar Vp si se Zp---d--k ni biti Gp-ste-d upal upati Ggnd-em z z Do besedo beseda Sozeo pred pred Dt avstralsko avstralski Ppnzet javnost javnost Sozet . . .

V v Dm ZDA ZDA Slzmm so biti Gp-stm-n ravno ravno L v v Dm času čas Somem padanja padanje Soser prodaje prodaja Sozer predstavili predstaviti Ggdd-mm veliko veliko Rsn študijskih študijski Ppnmmr modelov model Sommr

Moderno moderen Ppnsei orožje orožje Sosei mora morati Ggnste postati postati Ggdn nevidno neviden Ppnsei , , , skrito skrit Pdnsei v v Dm hrani hrana Sozem in in Vp le le L tako tako Rsn bomo biti Gp-ppm-n lahko lahko Rsn kontrolirali kontrolirati Ggvd-mm svetovno svetoven Ppnzet politiko politika Sozet . . . Veliki velik Ppnmeid brat brat Somei je biti Gp-ste-n pozabljen pozabljen Pdnmein , , , na na Dt sceno scena Sozet stopa stopati Ggnste Veliki velik Ppnmeid želodec želodec Somei . . .

Matjaž Matjaž Slmei Hanžek Hanžek Slmei : : : Politiki politik Sommi se se Zp------k bojijo bati Ggnstm javnega javen Ppnser mnenja mnenje Soser , , , kolikor kolikor Vd pa pa Vp se se Zp------k ga on Zotmer--k ne ne L bojijo bati Ggnstm , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n treba treba Rsn javno javen Ppnset mnenje mnenje Soset narediti narediti Ggdn takšno takšen Zk-set , , , da da Vd se se Zp------k ga on Zotmer--k bodo biti Gp-ptm-n bali bati Ggnd-mm . . .

To ta Zk-sei , , , kar kar Zz-set sem biti Gp-spe-n doslej doslej Rsn počel početi Ggvd-em , , , ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es nič nič Rsn manj manj Rsn stresno stresen Ppnsei od od Dr tega ta Zk-ser , , , kar kar Zz-set bom biti Gp-ppe-n počel početi Ggvd-em v v Dt prihodnje prihodnji Ppnset . . . Na na Dm Uradu urad Somem za za Dt makroekonomske makroekonomski Ppnzmt analize analiza Sozmt in in Vp razvoj razvoj Sometn sem biti Gp-spe-n namreč namreč Vp pripravljal pripravljati Ggnd-em Poročilo poročilo Soset o o Dm človekovem človekov Ppnmem razvoju razvoj Somem , , , bil biti Gp-d-em sem biti Gp-spe-n njegov njegov Zstmeiem urednik urednik Somei . . . Posamezne posamezen Ppnzmt ekspertize ekspertiza Sozmt mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n dala dati Ggdd-ez cela cel Ppnzei vrsta vrsta Sozei ljudi človek Sommr , , , moja moj Zspzeie sodelavka sodelavka Sozei in in Vp jaz jaz Zop-ei pa pa Vp sva biti Gp-spd-n morala morati Ggnd-dm vse ves Zc-set to ta Zk-set urediti urediti Ggdn in in Vp v v Dm določenih določen Pdnmmm rokih rok Sommm oddati oddati Ggdn v v Dt tiskarno tiskarna Sozet . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n izjemno izjemno Rsn stresno stresen Ppnsei delo delo Sosei , , , odgovornost odgovornost Sozei je biti Gp-ste-n velika velik Ppnzei , , , saj saj Vp poročilo poročilo Sosei izide iziti Ggdste v v Dm knjižni knjižen Ppnzem obliki oblika Sozem , , , v v Dm slovenščini slovenščina Sozem in in Vp angleščini angleščina Sozem , , , vsi ves Zc-mmi ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn preberejo prebrati Ggdstm in in Vp vsak vsak Zc-mei lahko lahko Rsn oceni oceniti Ggdste , , , izmeri izmeriti Ggdste tvoje tvoj Zsdsete delo delo Soset . . . Za za Dt ocenjevanje ocenjevanje Soset dela delo Soser ombudsmana ombudsman Somer pa pa Vp , , , če če Vd smo biti Gp-spm-n pošteni pošten Ppnmmi , , , ni biti Gp-ste-d kakšnih kakšen Zv-smr eksaktnih eksakten Ppnsmr meril merilo Sosmr , , , saj saj Vp se se Zp------k bo biti Gp-pte-n vedno vedno Rsn našlo najti Ggdd-es nekaj nekaj Rsn prošenj prošenje Sozmr in in Vp problemov problem Sommr , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n ostali ostati Ggdd-mm nerešeni nerešen Ppnmmi . . . Uspešnost uspešnost Sozet dela delo Soser ombudsmana ombudsman Somer bi biti Gp-g morda morda L laže lahko Rsr ocenjevali ocenjevati Ggnd-mm v v Dm nekem nek Zn-sem daljšem dolg Pppsem časovnem časoven Ppnsem obdobju obdobje Sosem , , , pa pa Vp še še L takrat takrat Rsn bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es to ta Zk-sei vprašljivo vprašljiv Ppnsei , , , saj saj Vp bi biti Gp-g se se Zp------k lahko lahko Rsn zgodilo zgoditi Ggdd-es , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k varuh varuh Somei človekovih človekov Ppnzmr pravic pravica Sozmr srečeval srečevati Ggnd-em z z Do večjim velik Pppseo številom število Soseo različnih različen Ppnmmr problemov problem Sommr ali ali Vp pa pa Vp bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em sam sam Ppnmein tako tako Rsn agilen agilen Ppnmein , , , da da Vd bi biti Gp-g jih on Zotmmt--k toliko toliko Rsn več veliko Rsr našel najti Ggdd-em . . . Po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem pa pa Vp lahko lahko Rsn dokazuješ dokazovati Ggnsde , , , da da Vd je biti Gp-ste-n kršitev kršitev Sozmr človekovih človekov Ppnzmr pravic pravica Sozmr manj manj Rsr in in Vp da da Vd si biti Gp-sde-n zato zato Vp bolj bolj Rsn uspešen uspešen Ppnmein , , , saj saj Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n nate name Zod-et--z obrnilo obrniti Ggdd-es manj manj Rsn ljudi človek Sommr . . . Je biti Gp-ste-n čisto čisto Rsn mogoče mogoč Ppnsei , , , če če Vd si biti Gp-sde-n okrog okrog Dr sebe se Zp---t zgradil zgraditi Ggdd-em tolikšen tolikšen Zk-met zid zid Sometn , , , da da Vd nihče nihče Zl-mei več več L do do Dr tebe ti Zod-er ne ne L pride priti Ggdste . . . Zase zase Zp---t--z upam upati Ggnspe , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n reakcije reakcija Sozmi ljudi človek Sommr na na Dt moje moj Zspsete delo delo Soset dobre dober Ppnzmi in in Vp da da Vd bodo biti Gp-ptm-n nekaj nekaj Rsn povedale povedati Ggdd-mz o o Dm moji moj Zspzeme uspešnosti uspešnost Sozem . . .

Nato nato Rsn pa pa Vp pogovor pogovor Sometn pretrga pretrgati Ggdste poltiho poltih Ppnsei ječanje ječanje Sosei , , , ki ki Vd se se Zp------k vse vse Rsn bolj bolj Rsn bliža bližati Ggnste . . . Ozrem ozreti Ggdspe se se Zp------k in in Vp se se Zp------k stisnem stisniti Ggdspe ob ob Dt obledele obledel Ppnzmt stene stena Sozmt , , , saj saj Vp prihajata prihajati Ggnstd bolničarja bolničar Somdi z z Do vozičkom voziček Someo , , , za za Do katerim kateri Zv-meo stopa stopati Ggnste ženska ženska Sozei z z Do okamnelim okamnel Ppnmeo izrazom izraz Someo na na Dm obrazu obraz Somem . . . Ječanje ječanje Sosei in in Vp nemočno nemočen Ppnsei stokanje stokanje Sosei , , , ki ki Vd prihaja prihajati Ggnste z z Dr vozička voziček Somer , , , je biti Gp-ste-n vse vse Rsn bližje blizek Pppsei . . . Nato nato Rsn se se Zp------k bolničarja bolničar Somdi ustavita ustaviti Ggdstd , , , kajti kajti Vp nekako nekako Rsn morata morati Ggnstd odpreti odpreti Ggdn nihajna nihajen Ppnsmt vrata vrata Sosmt , , , ki ki Vd pa pa Vp uporno uporno Rsn silijo siliti Ggnstm v v Dt svoj svoj Zp-met prvotni prvoten Ppnmetd položaj položaj Sometn . . . Vsakič vsakič Rsn , , , ko ko Vd se se Zp------k voziček voziček Somei zatrese zatresti Ggdste , , , bolnica bolnica Sozei na na Dm njem on Zotmem glasneje glasno Rsr stoka stokati Ggnste . . . Potem potem Rsn jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n treba treba Rsn peljati peljati Ggnn po po Dm sicer sicer Rsn blagi blag Ppnzem , , , a a Vp neravni neraven Ppnzem klančini klančina Sozem do do Dr vhoda vhod Somer in in Vp jasno jasen Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd ji on Zotzed--k vsak vsak Zc-mei nepotrebni nepotreben Ppnmeid tresljaj tresljaj Somei povzroča povzročati Ggnste nečloveške nečloveški Ppnzmt bolečine bolečina Sozmt . . . Ženska ženska Sozei , , , ki ki Vd hodi hoditi Ggnste za za Do vozičkom voziček Someo , , , ne ne L reagira reagirati Ggvste ; ; ; najbrž najbrž L je biti Gp-ste-n vse ves Zc-set to ta Zk-set in in Vp še še L kaj kaj Zv-set hujšega hud Pppser videla videti Ggvd-ez že že L prevečkrat prevečkrat Rsn . . . Kriki krik Sommi , , , ko ko Vd pred pred Dt stavbo stavba Sozet bolnico bolnica Sozet premeščajo premeščati Ggnstm v v Dt reševalni reševalen Ppnmetd avtomobil avtomobil Sometn , , , pa pa Vp se se Zp------k nekako nekako Rsn ne ne L skladajo skladati Ggnstm s z Do sončnim sončen Ppnmeo dnem dan Someo . . .

» » » Posluš poslušati Ggvvde , , , punca punca Sozei brez brez Dr dovolena dovolene Soser za za Dt delo delo Soset , , , « « « je biti Gp-ste-n zahrkal zahrkati Ggdd-em Svarog Svarog Slmei in in Vp izpljunil izpljuniti Ggdd-em dobro dobro Rsn prežvečeno prežvečen Pdnzet vrečko vrečka Sozet za za Dt smeti smet Sozmt . . . » » » A a Vp sem biti Gp-spe-n jaz jaz Zop-ei zastonj zastonj Rsn prebiral prebirati Ggnd-em te ta Zk-zmt nesrečne nesrečen Ppnzmt zgodbe zgodba Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k je biti Gp-ste-n slovensko slovenski Ppnsei ljudstvo ljudstvo Sosei zapustilo zapustiti Ggdd-es v v Dm spominu spomin Somem , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g njegovi njegov Zstmmiem ideologi ideolog Sommi s z Do prstom prst Someo na na Dm nogi noga Sozem mignili migniti Ggdd-mm za za Dt to ta Zk-set . . . V v Dm Zilski zilski Ppnzem dolini dolina Sozem , , , pravi praviti Ggvste ljudski ljudski Ppnmeid vir vir Somei , , , je biti Gp-ste-n Krvava krvav Ppnzei pečina pečina Sozei . . . Imenuje imenovati Ggvste se se Zp------k tako tako Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n tukaj tukaj Rsn izvojeval izvojevati Ggdd-em boj boj Somei med med Dt staro star Ppnzet in in Vp novo nov Ppnzet vero vera Sozet , , , in in Vp sicer sicer Vp s z Do tako tak Zk-zeo krutostjo krutost Sozeo , , , da da Vd so biti Gp-stm-n metali metati Ggnd-mm ranjence ranjenec Sommt in in Vp mrliče mrlič Sommt ob ob Dt steno stena Sozet . . . Kri kri Sozei je biti Gp-ste-n pri pri Dm tem ta Zk-sem kar kar Rsn brizgala brizgati Ggnd-ez od od Dr sten stena Sozmr in in Vp neurja neurje Sosmi niso biti Gp-stm-d mogla moči Ggnd-ms izprati izprati Ggdn krvavih krvav Ppnmmr madežev madež Sommr . . . « « «

Mnogi mnog Zn-mmi si se Zp---d--k miren miren Ppnmetn nočni nočen Ppnmetd spanec spanec Sometn omogočijo omogočiti Ggdstm s z Do kemijo kemija Sozeo : : : leta leto Soser 1998 1998 Kag je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm Avstriji Avstrija Slzem izdanih izdan Pdnmmr 1,3 1,3 Kag milijona milijon Somer receptov recept Sommr za za Dt uspavalne uspavalen Ppnzmt in in Vp pomirjevalne pomirjevalen Ppnzmt tablete tableta Sozmt . . . Farmacevtski farmacevtski Ppnmmi koncerni koncern Sommi so biti Gp-stm-n tako tako Rsn prislužili prislužiti Ggdd-mm 77 77 Kag milijonov milijon Sommr šilingov šiling Sommr prihodka prihodek Somer - - - 10 10 Kag milijonov milijon Sommr več veliko Rsr kot kot Vd pred pred Do štirimi štirje Kbgsmo leti leto Sosmo . . . Podobno podobno Rsn je biti Gp-ste-n z z Do zdravili zdravilo Sosmo brez brez Dr recepta recept Somer : : : leta leto Soser 1998 1998 Kag so biti Gp-stm-n proizvajalci proizvajalec Sommi prislužili prislužiti Ggdd-mm za za Dt četrtino četrtina Sozet več veliko Rsr kot kot Vd leta leto Soser 1994 1994 Kag . . .

» » » Z z Do grafikami grafika Sozmo lahko lahko Rsn naredite narediti Ggdsdm nekaj nekaj Zn-set , , , česar kar Zz-ser kratko kratko Rsn malo malo Rsn ne ne L morete moči Ggnsdm z z Do nobenim noben Zl-meo drugim drug Kbzmeo medijem medij Someo . . . Pri pri Dm slikanju slikanje Sosem je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei , , , kar kar Zz-set imate imeti Ggnsdm-n , , , neposreden neposreden Ppnmein rezultat rezultat Somei dotikanja dotikanje Soser s z Do čopičem čopič Someo . . . Pri pri Dm grafiki grafika Sozem to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d tako tako Rsn zelo zelo Rsn neposredno neposreden Ppnsei . . . Vključuje vključevati Ggnste postopek postopek Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k uporabljajo uporabljati Ggnstm že že L zelo zelo Rsn , , , zelo zelo Rsn dolgo dolgo Rsn , , , že že L stoletja stoletje Sosmt , , , in in Vp morda morda L je biti Gp-ste-n prav prav L v v Dm tem ta Zk-sem nekaj nekaj Zn-sei , , , kar kar Zz-sei mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n všeč všeč Rsn , , , « « « je biti Gp-ste-n v v Dm nekem nek Zn-mem intervjuju intervju Somem povedal povedati Ggdd-em Sean Sean Slmei Scully Scully Slmei , , , eden eden Kbzmei najodmevnejših odmeven Ppsmmr ameriških ameriški Ppnmmr slikarjev slikar Sommr , , , ki ki Vd nadaljuje nadaljevati Ggnste vrhunska vrhunski Ppnsmt estetska estetski Ppnsmt in in Vp etična etičen Ppnsmt spoznanja spoznanje Sosmt visokega visok Ppnmer modernizma modernizem Somer . . .

Ljudje človek Sommi , , , ki ki Vd niso biti Gp-stm-d vajeni vajen Ppnmmi ravnanja ravnanje Soser z z Do otroki otrok Sommo - - - predvsem predvsem L večina večina Sozei današnjih današnji Ppnmmr dedkov dedek Sommr ni biti Gp-ste-d imela imeti Ggnd-ez kaj kaj Rsn veliko veliko Rsn opravka opravek Somer z z Do vzgojo vzgoja Sozeo svojih svoj Zp-mmr lastnih lasten Ppnmmr otrok otrok Sommr - - - - - - se se Zp------k ob ob Dt njih on Zotmmm velikokrat velikokrat Rsn počutijo počutiti Ggnstm negotovo negotovo Rsn . . . Če če Vd je biti Gp-ste-n tako tako Rsn tudi tudi L z z Do vami ti Zod-mo , , , bo biti Gp-pte-n otrok otrok Somei jokal jokati Ggnd-em , , , ko ko Vd ga on Zotmet--k boste biti Gp-pdm-n vzeli vzeti Ggdd-mm v v Dt naročje naročje Soset . . . Občutil občutiti Ggdd-em bo biti Gp-pte-n namreč namreč Vp vašo vaš Zsdzetm negotovost negotovost Sozet in in Vp jo on Zotzet--k s z Do svojim svoj Zp-seo vedenjem vedenje Soseo le le L še še L okrepil okrepiti Ggdd-em . . . Če če Vd niste biti Gp-sdm-d povsem povsem Rsn prepričani prepričan Pdnmmi o o Dm sebi se Zp---m in in Vp svojih svoj Zp-smm čustvih čustvo Sosmm , , , dajte dati Ggdvdm raje rad Rsr prednost prednost Sozet drugim drug Kbzmmd . . . Boste biti Gp-pdm-n že že L še še L prišli priti Ggdd-mm na na Dt vrsto vrsta Sozet - - - takrat takrat Rsn ko ko Vd bodo biti Gp-ptm-n vaša vaš Zsdsmim čustva čustvo Sosmi malce malce Rsn bolj bolj Rsn uravnovešena uravnovešen Pdnsmi . . . Otroci otrok Sommi pa pa Vp večkrat večkrat Rsn kar kar Rsn sami sam Ppnmmi z z Do jokom jok Someo pokažejo pokazati Ggdstm , , , da da Vd sploh sploh L ne ne L marajo marati Ggnstm podajanja podajanje Soser iz iz Dr rok roka Sozmr v v Dt roke roka Sozmt , , , početja početje Soser , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k odrasli odrasel Ppnmmi preprosto preprosto Rsn " " " obožujejo oboževati Ggnstm " " " . . . Sicer sicer Vp pa pa Vp starši starš Sommi , , , še še L posebej posebej Rsn , , , če če Vd niso biti Gp-stm-d dovolj dovolj Rsn samozavestni samozavesten Ppnmmi , , , otroka otrok Somer ne ne L bodo biti Gp-ptm-n rade rad Rsn volje volja Sozer " " " podajali podajati Ggvd-mm " " " naokoli naokoli Rsn , , , vsaj vsaj L toliko toliko Rsn časa čas Somer ne ne L , , , dokler dokler Vd se se Zp------k sami sam Ppnmmi ne ne L naučijo naučiti Ggdstm ravnanja ravnanje Soser z z Do njim on Zotmeo . . . Zagotovo zagotovo Rsn pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n veliko veliko Rsn bolj bolj Rsn navdušeni navdušen Pdnmmi nad nad Do vašo vaš Zsdzdom strpnostjo strpnost Sozeo in in Vp zadržanostjo zadržanost Sozeo , , , kot kot Vd pa pa Vp nad nad Do zagnanostjo zagnanost Sozeo na na Dt način način Sometn " " " jaz jaz Zop-ei znam znati Ggnspe najbolje dobro Rss " " " . . .

Mogoče mogoče Rsn boste biti Gp-pdm-n prav prav L vi ti Zodmmi prvi prvi Kbvmet opazili opaziti Ggdd-mm , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n mlada mlad Ppnzei mama mama Sozei čustvene čustven Ppnzmt težave težava Sozmt . . . Večina večina Sozei misli misliti Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn pojavi pojaviti Ggdste poporodna poporoden Ppnzei depresija depresija Sozei le le L v v Dm prvih prvi Kbvmmm nekaj nekaj Rsn tednih teden Sommm po po Dm porodu porod Somem , , , vendar vendar Vp ni biti Gp-ste-d vedno vedno Rsn tako tako Rsn . . . Mati mati Sozei joka jokati Ggnste , , , zdi zdeti Ggnste se se Zp------k ji on Zotzed--k , , , da da Vd ne ne L obvlada obvladati Ggvste položaja položaj Somer in in Vp da da Vd je biti Gp-ste-n odtujena odtujen Pdnzei od od Dr otroka otrok Somer . . . Morda morda L se se Zp------k boji bati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k mu on Zotmed--k bo biti Gp-pte-n v v Dm prvem prvi Kbvsem letu leto Sosem življenja življenje Soser kaj kaj Zv-sei zgodilo zgoditi Ggdd-es . . . Za za Dt otroka otrok Sometd še še L nekako nekako Rsn poskrbi poskrbeti Ggdste , , , vseh ves Zc-mmr drugih drug Kbzmmr opravil opraviti Ggdd-em - - - gospodinjskih gospodinjski Ppnmmr in in Vp še še L kakšnih kakšen Zv-mmr - - - pa pa Vp ne ne L zmore zmoči Ggdste več več L . . .

Če če Vd je biti Gp-ste-n vaša vaš Zsdzeim hči hči Sozei samska samski Ppnzei mamica mamica Sozei , , , vas ti Zod-mt bo biti Gp-pte-n mogoče mogoče Rsn prosila prositi Ggvd-ez za za Dt čustveno čustven Ppnzet in in Vp tudi tudi L praktično praktičen Ppnzet pomoč pomoč Sozet , , , za za Dt podporo podpora Sozet torej torej Vp , , , ki ki Vd bi biti Gp-g jo on Zotzet--k drugače drugače Rsn dobivala dobivati Ggnd-ez od od Dr otrokovega otrokov Psnmer očeta oče Somer . . . Vanjo vame Zotzet--z lahko lahko Rsn sodi soditi Ggnste vse ves Zc-sei od od Dr nakupovanja nakupovanje Soser do do Dr spremljanja spremljanje Soser na na Dt poporodne poporoden Ppnmmt preglede pregled Sommt , , , včasih včasih Rsn pa pa Vp vse ves Zc-sei le le L za za Dt to ta Zk-set , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n preprosto preprosto Rsn z z Do njo on Zotzeo , , , osebno osebno Rsn ali ali Vp po po Dm telefonu telefon Somem , , , če če Vd vas ti Zod-mt potrebuje potrebovati Ggnste . . . Če če Vd se se Zp------k težko težko Rsn sprijaznite sprijazniti Ggdsdm z z Do njenim njen Zstmeoez položajem položaj Someo , , , se se Zp------k skušajte skušati Ggnvdm mirno mirno Rsn pogovoriti pogovoriti Ggdn z z Do njo on Zotzeo . . . Najpomembnejša pomemben Ppszei pri pri Dm vsem ves Zc-sem skupaj skupaj Rsn je biti Gp-ste-n zagotovo zagotovo Rsn prihodnost prihodnost Sozei njenega njen Zstmerez otroka otrok Somer in in Vp če če Vd se se Zp------k ji on Zotzed--k boste biti Gp-pdm-n zaradi zaradi Dr svojega svoj Zp-ser nestrinjanja nestrinjanje Soser morda morda L odtujili odtujiti Ggdd-mm , , , boste biti Gp-pdm-n mogoče mogoče Rsn zamudili zamuditi Ggdd-mm enega en Kbzmet izmed izmed Dr najlepših lep Ppsmmr in in Vp najplodnejših ploden Ppsmmr odnosov odnos Sommr v v Dm življenju življenje Sosem . . .

Jasno jasen Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd botre boter Sommt izberejo izbrati Ggdstm starši starš Sommi , , , prav prav L tako tako Rsn pa pa Vp določijo določiti Ggdstm tudi tudi L seznam seznam Sometn povabljenih povabljen Pdnmmr gostov gost Sommr , , , tako tako Vp za za Dt krst krst Sometn kot kot Vd za za Dt druge drug Kbzzmt družinske družinski Ppnzmt prireditve prireditev Sozmt . . . Vi ti Zodmmi pa pa Vp vseeno vseeno Rsn lahko lahko Rsn pomagate pomagati Ggvsdm . . . Predlagajte predlagati Ggvvdm , , , da da Vd bi biti Gp-g spekli speči Ggdd-mm ali ali Vp kupili kupiti Ggdd-mm torto torta Sozet , , , in in Vp če če Vd je biti Gp-ste-n vaša vaš Zsdzeim hiša hiša Sozei večja velik Pppzei od od Dr hiše hiša Sozer vašega vaš Zsdmerm otroka otrok Somer , , , se se Zp------k ponudite ponuditi Ggdvdm , , , da da Vd boste biti Gp-pdm-n gostitelj gostitelj Somei vi ti Zodmmi . . . Ali ali Vp pa pa Vp preprosto preprosto Rsn vprašajte vprašati Ggdvdm starše starš Sommt , , , kako kako Rsn jim on Zotmmd--k lahko lahko Rsn pomagate pomagati Ggvsdm , , , da da Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n ob ob Dm tem ta Zk-mem dogodku dogodek Somem imeli imeti Ggnd-mm lepo lepo Rsn tudi tudi L oni on Zotmmi . . .

Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es nekdaj nekdaj Rsn osebje osebje Sosei v v Dm velikih velik Ppnzmm porodnišnicah porodnišnica Sozmm do do Dr dojenčkov dojenček Sommr ljubeče ljubeč Ppnsei , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez individualnost individualnost Sozei majhnih majhen Ppnmmr otrok otrok Sommr zelo zelo Rsn pogosto pogosto Rsn prezrta prezrt Pdnzei ( ( ( fotografija fotografija Sozei na na Dm strani stran Sozem 44 44 Kag ) ) ) . . . Dojenček dojenček Somei se se Zp------k počuti počutiti Ggnste veliko veliko Rsn bolje dobro Rsr , , , če če Vd je biti Gp-ste-n doma doma Rsn in in Vp v v Dm skrbnih skrben Ppnzmm rokah roka Sozmm mamere mamere Nt , , , babice babica Sozer ali ali Vp varuške varuška Sozer . . .

Človek človek Somei mimogrede mimogrede Rsn pozabi pozabiti Ggdste , , , kako kako Rsn hitro hitro Rsn rastejo rasti Ggnstm otroci otrok Sommi . . . Vaš vaš Zsdmeim vnuk vnuk Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em še še L pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo nebogljen nebogljen Ppnmein dojenček dojenček Somei , , , potem potem Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n kar kar Rsn čez čez Dt noč noč Sozet shodil shoditi Ggdd-em in in Vp se se Zp------k čez čez Dt nekaj nekaj Rsn časa čas Somer začel začeti Ggdd-em z z Do vami ti Zod-mo " " " pogovarjati pogovarjati Ggnn " " " z z Do razpoznavnimi razpoznaven Ppnzmo besedami beseda Sozmo in in Vp znamenji znamenje Sosmo . . . Postal postati Ggdd-em je biti Gp-ste-n majhna majhen Ppnzei oseba oseba Sozei ( ( ( včasih včasih Rsn tudi tudi L trmasta trmast Ppnzei ) ) ) s z Do svojo svoj Zp-zeo voljo volja Sozeo . . . Življenje življenje Sosei malčka malček Somer je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei sama sam Ppnzei velika velik Ppnzei dogodivščina dogodivščina Sozei in in Vp vaš vaš Zsdmeim malček malček Somei bo biti Gp-pte-n vesel vesel Ppnmein , , , če če Vd se se Zp------k mu on Zotmed--k boste biti Gp-pdm-n pridružili pridružiti Ggdd-mm v v Dm njej on Zotzem . . .

Tudi tudi L , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n otrok otrok Somei že že L suh suh Ppnmein in in Vp " " " že že L zna znati Ggnste " " " , , , se se Zp------k še še L lahko lahko Rsn pripeti pripetiti Ggdste kakšna kakšen Zv-zei " " " nesreča nesreča Sozei " " " . . .

Mestni mesten Ppnmmi otroci otrok Sommi imajo imeti Ggnstm-n radi rad Rsn kmetije kmetija Sozmt in in Vp življenje življenje Soset na na Dm njih on Zotmmm . . . Vnuka vnuk Sometd boste biti Gp-pdm-n torej torej Vp zagotovo zagotovo Rsn zelo zelo Rsn razveselili razveseliti Ggdd-mm , , , če če Vd mu on Zotmed--k boste biti Gp-pdm-n omogočili omogočiti Ggdd-mm obisk obisk Sometn na na Dm kmetih kmet Sommm . . . Mogoče mogoče Rsn bodo biti Gp-ptm-n kje kje Rsn strigli striči Ggnd-mm ovce ovca Sozmt ali ali Vp pa pa Vp imajo imeti Ggnstm-n kje kje Rsn mlade mlad Ppnmmt jagenjčke jagenjček Sommt ali ali Vp piščančke piščanček Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k komaj komaj Rsn izvalili izvaliti Ggdd-mm in in Vp jih on Zotmmt--k bo biti Gp-pte-n otrok otrok Somei lahko lahko Rsn držal držati Ggnd-em v v Dm naročju naročje Sosem . . . Otrok otrok Somei , , , ki ki Vd živali žival Sozmr ni biti Gp-ste-d vajen vajen Ppnmein , , , bo biti Gp-pte-n verjetno verjetno Rsn zelo zelo Rsn previden previden Ppnmein in in Vp si se Zp---d--k ne ne L bo biti Gp-pte-n upal upati Ggnd-em blizu blizu Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g mu on Zotmed--k jagenjčki jagenjček Sommi ali ali Vp mladički mladiček Sommi jedli jesti Ggnd-mm z z Dr roke roka Sozer . . . Bodite biti Gp-vdm pripravljeni pripravljen Pdnmmi tudi tudi L na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n otrok otrok Somei mogoče mogoče Rsn raje rad Rsn igral igrati Ggnd-em na na Dm kakšnem kakšen Zv-sem bižnjem bižnjem Nt igrišču igrišče Sosem , , , pa pa Vp če če Vd se se Zp------k vam ti Zod-md živali žival Sozmi zdijo zdeti Ggnstm že že L tako tako Rsn zanimive zanimiv Ppnzmi . . .

Ob ob Dm vnukovem vnukov Psnmem rojstnem rojsten Ppnmem dnevu dan Somem in in Vp drugih drug Kbzzmm posebnih poseben Ppnzmm priložnostih priložnost Sozmm se se Zp------k pogovorite pogovoriti Ggdvdm z z Do njegovimi njegov Zstmmoem starši starš Sommo , , , da da Vd boste biti Gp-pdm-n izvedeli izvedeti Ggdd-mm , , , kakšen kakšen Zv-mei je biti Gp-ste-n njegov njegov Zstmeiem seznam seznam Somei želja želja Sozmr . . . Mogoče mogoče Rsn se se Zp------k ne ne L more moči Ggnste odločiti odločiti Ggdn med med Do walkmanom walkman Someo ali ali Vp kotalkami kotalka Sozmo . . . Predlagajte predlagati Ggvvdm staršem starš Sommd , , , da da Vd mu on Zotmed--k boste biti Gp-pdm-n vi ti Zodmmi uresničili uresničiti Ggdd-mm eno en Kbzset izmed izmed Dr teh ta Zk-zmr želja želja Sozmr , , , za za Dt drugo drug Kbzzet pa pa Vp ste biti Gp-sdm-n pripravljeni pripravljen Pdnmmi deliti deliti Ggnn stroške strošek Sommt z z Do drugimi drug Kbzmmo starimi star Ppnmmo starši starš Sommo , , , če če Vd je biti Gp-ste-n treba treba Rsn . . .

To ta Zk-sei pa pa Vp je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn zelo zelo Rsn neprijetno neprijetno Rsn tako tako Vp za za Dt mladostnika mladostnik Sometd kot kot Vd za za Dt njegove njegov Zstmmtem starše starš Sommt , , , kajti kajti Vp starši starš Sommi z z Do velikim velik Ppnseo zadovoljstvom zadovoljstvo Soseo opazujejo opazovati Ggnstm , , , kako kako Rsn njihov njihov Zstmeim otrok otrok Somei na na Dm svojem svoj Zp-sem začenja začenjati Ggnste živeti živeti Ggnn samostojno samostojen Ppnset življenje življenje Soset . . . Če če Vd pa pa Vp ostane ostati Ggdste odrasel odrasel Ppnmein otrok otrok Somei doma doma Rsn , , , se se Zp------k starši starš Sommi le le L težko težko Rsn sprijaznijo sprijazniti Ggdstm s z Do tem ta Zk-seo , , , da da Vd je biti Gp-ste-n " " " velik velik Ppnmein " " " , , , otrok otrok Somei pa pa Vp ima imeti Ggnste-n ves ves Zc-met čas čas Sometn občutek občutek Sometn , , , da da Vd se se Zp------k njegovi njegov Zstmmiem starši starš Sommi po po Dm nepotrebnem nepotreben Ppnmem vtikajo vtikati Ggnstm v v Dt njegovo njegov Zstsetem življenje življenje Soset . . . Če če Vd imate imeti Ggnsdm-n tudi tudi L sami sam Ppnmmi podobne podoben Ppnzmt mladostne mladosten Ppnzmt izkušnje izkušnja Sozmt , , , boste biti Gp-pdm-n v v Dm vseh ves Zc-zmm teh ta Zk-zmm " " " peripetijah peripetija Sozmm " " " na na Dm vnukovi vnukov Psnzem strani stran Sozem in in Vp skušali skušati Ggnd-mm boste biti Gp-pdm-n omiliti omiliti Ggdn trenja trenje Sosmt med med Do generacijama generacija Sozdo . . .

Vaš vaš Zsdmeim vnuk vnuk Somei se se Zp------k pripravlja pripravljati Ggnste na na Dt poroko poroka Sozet in in Vp vi ti Zodmmi bi biti Gp-g mu on Zotmed--k tako tako Rsn zelo zelo Rsn radi rad Rsn pomagali pomagati Ggvd-mm pri pri Dm pripravah priprava Sozmm nanjo name Zotzet--z . . . Ampak ampak Vp to ta Zk-sei prav prav L gotovo gotovo Rsn ni biti Gp-ste-d priložnost priložnost Sozei za za Dt vmešavanje vmešavanje Soset brez brez Dr povabila povabilo Soser . . . Čeprav čeprav Vd so biti Gp-stm-n poroke poroka Sozmi večinoma večinoma Rsn veseli vesel Ppnmmi dogodki dogodek Sommi , , , so biti Gp-stm-n lahko lahko Rsn priprave priprava Sozmi na na Dt to ta Zk-set slavje slavje Soset polne poln Ppnzmi težav težava Sozmr in in Vp celo celo L vzrok vzrok Somei prepirov prepir Sommr v v Dm družini družina Sozem . . . Ko ko Vd se se Zp------k bliža bližati Ggnste veliki velik Ppnmeid dan dan Somei , , , sta biti Gp-std-n ženin ženin Somei in in Vp nevesta nevesta Sozei vse vse Rsn bolj bolj Rsn napeta napet Pdnmdi in in Vp razdražljiva razdražljiv Ppnmdi , , , in in Vp tudi tudi L starši starš Sommi , , , po po Dm navadi navada Sozem " " " finančni finančen Ppnmmi podporniki podpornik Sommi " " " , , , so biti Gp-stm-n lahko lahko Rsn pod pod Do velikim velik Ppnmeo psihičnim psihičen Ppnmeo pritiskom pritisk Someo in in Vp že že L kar kar Rsn izčrpani izčrpan Pdnmmi . . . Poleg poleg Dr vsega ves Zc-ser seveda seveda L tudi tudi L zaradi zaradi Dr velikih velik Ppnmmr stroškov strošek Sommr . . . Prav prav Rsn bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es , , , če če Vd bi biti Gp-g tudi tudi L vi ti Zodmmi ponudili ponuditi Ggdd-mm kakšno kakšen Zv-zet denarno denaren Ppnzet pomoč pomoč Sozet , , , če če Vd to ta Zk-set zmorete zmoči Ggdsdm , , , seveda seveda L . . . Ampak ampak Vp le le L prostovoljno prostovoljno Rsn , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g vas ti Zod-mt kdorkoli kdorkoli Zz-mei silil siliti Ggnd-em k k Dd temu ta Zk-sed . . .

Zamuda zamuda Sozei pri pri Dm obnovi obnova Sozem Pretorske pretorski Ppnzer palače palača Sozer naj naj L bi biti Gp-g nastala nastati Ggdd-ez zaradi zaradi Dr muhastega muhast Ppnser spomladanskega spomladanski Ppnser vremena vreme Soser , , , napačnih napačen Ppnsmr predvidevanj predvidevanje Sosmr o o Dm poteku potek Somem sanacijskih sanacijski Ppnmmr del delo Sosmr , , , pa pa Vp tudi tudi L zaradi zaradi Dr konstrukcijskih konstrukcijski Ppnmmr in in Vp ostalih ostal Ppnmmr problemov problem Sommr , , , ki ki Vd spremljajo spremljati Ggnstm tovrstne tovrsten Ppnzmt gradnje gradnja Sozmt . . . Na na Dm palači palača Sozem so biti Gp-stm-n do do Dr zdaj zdaj Rsn v v Dm glavnem glaven Ppnsem končali končati Ggdd-mm že že L vsa ves Zc-smt sanacijska sanacijski Ppnsmt dela delo Sosmt . . . Obnovili obnoviti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n ostrešje ostrešje Soset , , , postavili postaviti Ggdd-mm novo nov Ppnzet kritino kritina Sozet nad nad Do delom del Someo palače palača Sozer in in Vp tudi tudi L nad nad Do zadnjim zadnji Ppnmeo delom del Someo mestne mesten Ppnzer hiše hiša Sozer ter ter Vp zamenjali zamenjati Ggdd-mm stropove strop Sommt nad nad Do prvim prvi Kbvseo nadstropjem nadstropje Soseo . . . V v Dm tem ta Zk-mem mesecu mesec Somem naj naj L bi biti Gp-g delavci delavec Sommi GIP GIP Slmer Stavbenika stavbenik Somer dokončali dokončati Ggdd-mm še še L obnovo obnova Sozet strešnih strešen Ppnzmr in in Vp stropnih stropen Ppnzmr konstrukcij konstrukcija Sozmr ter ter Vp sanirali sanirati Ggvd-mm stropove strop Sommt nad nad Do podhodom podhod Someo v v Dm Čevljarski čevljarski Ppnzem ulici ulica Sozem in in Vp nad nad Do Loggio Loggia Slzeo . . . Potrebno potreben Ppnsei bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es obnoviti obnoviti Ggdn tudi tudi L fasado fasada Sozet palače palača Sozer ( ( ( ki ki Vd sicer sicer Rsn ni biti Gp-ste-d zajeta zajet Pdnzei v v Dm pogodbi pogodba Sozem ) ) ) , , , za za Dt kar kar Zz-set si se Zp---d--k mestna mesten Ppnzei občina občina Sozei Koper Koper Slmei prizadeva prizadevati Ggnste , , , da da Vd bi biti Gp-g del del Sometn denarja denar Somer prispevalo prispevati Ggvd-es Ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt kulturo kultura Sozet . . .

P P Np red red Np približno približno Rsn 30.000 30.000 Kag gledalci gledalec Sommo je biti Gp-ste-n minuli minuli Ppnmetd petek petek Sometn domačin domačin Somei Martin Martin Slmei Schmitt Schmitt Slmei dosegel doseči Ggdd-em že že L šesto šesti Kbvzet zmago zmaga Sozet v v Dm tej ta Zk-zem sezoni sezona Sozem svetovnega svetoven Ppnmer pokala pokal Somer in in Vp tako tako Rsn ponovno ponovno Rsn zasedel zasesti Ggdd-em " " " prestol prestol Sometn " " " v v Dm skupnem skupen Ppnmem seštevku seštevek Somem . . . Po po Dm prvi prvi Kbvzem seriji serija Sozem je biti Gp-ste-n Schmitt Schmitt Slmei sicer sicer Rsn zaostajal zaostajati Ggnd-em za za Dt Jannejem Janne Slmeo Ahonenom Ahonen Slmeo ( ( ( Finska Finska Slzei ) ) ) za za Dt desetinki desetinka Sozdt točke točka Sozer , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dt drugo drug Kbzset nepremagljiv nepremagljiv Ppnmein in in Vp znova znova Rsn zasluženo zasluženo Rsn slavil slaviti Ggnd-em . . . Na na Dt drugo drug Kbzset mesto mesto Soset se se Zp------k je biti Gp-ste-n s z Do 7,8 7,8 Kag točke točka Sozer zaostanka zaostanek Somer uvrstil uvrstiti Ggdd-em Finec Finec Slmei Janne Janne Slmei Ahonen Ahonen Slmei , , , s z Do tem ta Zk-seo je biti Gp-ste-n izgubil izgubiti Ggdd-em vodstvo vodstvo Soset v v Dm skupnem skupen Ppnmem seštevku seštevek Somem , , , tretji tretji Kbvmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Japonec Japonec Slmei z z Do modro modro Rsn pobarvanimi pobarvan Pdnmmo lasmi las Sommo , , , Noriaki Noriaki Slmei Kasai Kasai Slmei . . .

" " " Ko ko Vd so biti Gp-stm-n prvič prvič Rsn prestavili prestaviti Ggdd-mm začetek začetek Sometn tekme tekma Sozer , , , smo biti Gp-spm-n počakale počakati Ggdd-mz na na Dm štartu štart Somem , , , nato nato Rsn pa pa Vp smo biti Gp-spm-n odšle oditi Ggdd-mz v v Dt dolino dolina Sozet , , , potem potem Rsn smo biti Gp-spm-n se se Zp------k vrnile vrniti Ggdd-mz na na Dt štart štart Sometn , , , žal žal Rsn pa pa Vp nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n megla megla Sozei premagala premagati Ggdd-ez . . . Počela početi Ggvd-ez nisem biti Gp-spe-d torej torej Vp nič nič Zl-set posebnega poseben Ppnser . . . " " "

PVC PVC Somei - - - talne talen Ppnzmi obloge obloga Sozmi so biti Gp-stm-n trpežne trpežen Ppnzmi , , , privlačne privlačen Ppnzmi na na Dt pogled pogled Sometn , , , lahko lahek Ppnsei jih on Zotzmt--k je biti Gp-ste-n vzdrževati vzdrževati Ggnn , , , primerne primeren Ppnzmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n zlasti zlasti L za za Dt kuhinje kuhinja Sozmt in in Vp kopalnice kopalnica Sozmt . . . Odporne odporen Ppnzmi so biti Gp-stm-n tudi tudi L zoper zoper Dt topila topilo Sosmt in in Vp umazanijo umazanija Sozet . . .

" " " Menimo meniti Ggvspm , , , da da Vd ne ne L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em prehud hud Ppnmein , , , saj saj Vp gre iti Ggvste za za Dt 11 11 Kag hektarjev hektar Sommr površin površina Sozmr ; ; ; tako tako Rsn bi biti Gp-g lahko lahko Rsn zaokrožili zaokrožiti Ggdd-mm center center Sometn na na Dm Pohorju Pohorje Slsem . . . V v Dm Rušah Ruše Slzmm bi biti Gp-g lahko lahko Rsn dobili dobiti Ggdd-mm celo celo L okrog okrog Rsn 400 400 Kag ležišč ležišče Sosmr v v Dm turističnih turističen Ppnzmm sobah soba Sozmm pri pri Dm zasebnikih zasebnik Sommm . . . " " "

" " " Trenirale trenirati Ggnd-mz smo biti Gp-spm-n kakovostno kakovostno Rsn , , , absolutno absolutno Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n lažje lahek Pppsei , , , če če Vd so biti Gp-stm-n v v Dm ekipi ekipa Sozem dve dva Kbgzdi ali ali Vp tri trije Kbgzmi dobre dober Ppnzmi smučarke smučarka Sozmi . . . Ostale ostal Ppnzmi imajo imeti Ggnstm-n namreč namreč Vp tako tako Rsn izziv izziv Sometn in in Vp najverjetneje verjetno Rss se se Zp------k nato nato Rsn one on Zotzmi približajo približati Ggdstm najboljšim dober Ppsmmd . . . " " "

- - - Se se Zp------k vam ti Zod-md zdi zdeti Ggnste , , , da da Vd pri pri Dm smučariji smučarija Sozem ni biti Gp-ste-d diskriminacije diskriminacija Sozer ? ? ? Nagrade nagrada Sozmi pri pri Dm ženskem ženski Ppnsem in in Vp moškem moški Ppnsem smučanju smučanje Sosem so biti Gp-stm-n v v Dm osnovi osnova Sozem enake enak Zn-zmi , , , za za Dt razliko razlika Sozet od od Dr nekaterih nekateri Zn-mmr drugih drug Kbzmmr športov šport Sommr . . .

" " " Hvala hvala Sozei . . . Po po Dt švedsko švedsko Rsn " " " tak tak Nj " " " . . . Nekaj nekaj Rsn švedščine švedščina Sozer že že L znam znati Ggnspe , , , prodali prodati Ggdd-mm me jaz Zop-et--k ne ne L bi biti Gp-g . . . Ampak ampak Vp tekoče tekoče Rsn še še L ne ne L znam znati Ggnspe . . . Za za Dt tekočo tekoč Ppnzet švedščino švedščina Sozet bi biti Gp-g morala morati Ggnd-ez iti iti Ggvn v v Dt tečaj tečaj Sometn . . . " " "

" " " Ne ne L , , , že že L dolgo dolgo Rsn je on Zotzer--k ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es . . . Sicer sicer Vp Janez Janez Slmei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd to ta Zk-sei njega on Zotmer ne ne L moti motiti Ggnste , , , a a Vp Alenka Alenka Slzei nima imeti Ggnste-d časa čas Somer . . . Bo biti Gp-pte-n pa pa Vp še še L prišla priti Ggdd-dm kakšno kakšen Zv-set pogledat pogledati Ggdm . . . " " "

" " " ... ... ... in in Vp s z Do svetovno svetoven Ppnzeo rang rang Somei lestvico lestvica Sozeo . . . Premije premija Sozmi za za Dt rezultate rezultat Sommt so biti Gp-stm-n za za Dt vse ves Zc-set enake enak Zn-zmi , , , fiksne fiksen Ppnzmi pogodbe pogodba Sozmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n stvar stvar Sozei posameznika posameznik Somer . . . Logično logičen Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd bi biti Gp-g , , , na na Dt primer primer Sometn , , , Tomba Tomba Slmei dobil dobiti Ggdd-em gromozansko gromozansko Rsn dosti dosti Rsn denarja denar Somer , , , ne ne L glede glede Rsn na na Dt rangiranje rangiranje Soset . . . " " "

" " " Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n precej precej Rsn oblečen oblečen Pdnmein , , , ampak ampak Vp zdi zdeti Ggnste se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k , , , da da Vd ne ne L . . . " " "

New New Slmei York York Slmei Times Times Slmei poudarja poudarjati Ggnste , , , da da Vd bi biti Gp-g utegnil utegniti Ggvd-em omenjeni omenjen Pdnmeid predlog predlog Somei povzročiti povzročiti Ggdn razhajanja razhajanje Sosmt med med Do tistimi tisti Zk-mmo republikanci republikanec Sommo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n naklonjeni naklonjen Ppnmmi krepitvi krepitev Sozed ameriške ameriški Ppnzer vojaške vojaški Ppnzer moči moč Sozer , , , in in Vp zagovorniki zagovornik Sommo " " " večje velik Pppzer discipline disciplina Sozer " " " na na Dm področju področje Sosem proračuna proračun Somer . . .

Napadi napad Sommi islamskih islamski Ppnmmr skrajnežev skrajnež Sommr v v Dm času čas Somem ramadana ramadan Somer so biti Gp-stm-n v v Dm Alžiriji Alžirija Slzem zahtevali zahtevati Ggvd-mm več veliko Rsr kot kot Vd 70 70 Kag človeških človeški Ppnsmr življenj življenje Sosmr . . . Po po Dm podatkih podatek Sommm varnostnih varnosten Ppnzmr sil sila Sozmr je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm noči noč Sozem na na Dt soboto sobota Sozet umorjenih umorjen Pdnmmr 22 22 Kag članov član Sommr neke nek Zn-zer družine družina Sozer , , , med med Do njimi on Zotmmo številne številen Ppnzmi ženske ženska Sozmi in in Vp otroci otrok Sommi . . . Kot kot Vd je biti Gp-ste-n poročal poročati Ggnd-em radio radio Somei , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em prizorišče prizorišče Sosei poboja poboj Somer Oued Oued Slmei el el Slmei Atchane Atchane Slmei , , , kraj kraj Somei jugozahodno jugozahodno Rsn od od Dr Alžira Alžir Slmer . . . Varnostne varnosten Ppnzmi sile sila Sozmi so biti Gp-stm-n sprožile sprožiti Ggdd-mz akcijo akcija Sozet iskanja iskanje Soser storilcev storilec Sommr . . . ( ( ( sta sta Slzei ) ) )

Vsekakor vsekakor L kaže kazati Ggnste verstvo verstvo Sosei enako enak Zn-zet razslojenost razslojenost Sozet sveta svet Somer , , , kot kot Vd smo biti Gp-spm-n ga on Zotmet--k tudi tudi L v v Dm drugih drug Kbzmmm sklopih sklop Sommm že že L večkrat večkrat Rsn opazovali opazovati Ggnd-mm . . . S z Do prvimi prvi Kbvmmo Rimljani Rimljan Slmmo ali ali Vp bolje dobro Rsr Italiki Italik Slmmo in in Vp rimskimi rimski Ppnmmo državljani državljan Sommo in in Vp skupaj skupaj Rsn z z Do navado navada Sozeo , , , postavljati postavljati Ggnn napise napis Sommt s z Do posvetili posvetilo Sosmo bogovom bog Sommd , , , so biti Gp-stm-n ob ob Dm prelomu prelom Somem štetja štetje Soser let leto Sosmr prišli priti Ggdd-mm k k Dd nam jaz Zop-md bogovi bog Sommi veljavnega veljaven Ppnmer sredozemskega sredozemski Ppnmer panteona panteon Somer ( ( ( občestva občestvo Soser bogov bog Sommr ) ) ) . . . Njihovi njihov Zstmmim glavni glaven Ppnmmi predstavniki predstavnik Sommi so biti Gp-stm-n nosili nositi Ggnd-mm v v Dm latinskih latinski Ppnmmm napisih napis Sommm latinska latinski Ppnsmt imena ime Sosmt , , , a a Vp so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm v v Dm upodobitvah upodobitev Sozmm in in Vp legendah legenda Sozmm bolj bolj Rsn ali ali Vp manj manj Rsn izenačeni izenačen Pdnmmi z z Do grškimi grški Ppnmmo , , , znanimi znan Ppnmmo iz iz Dr Homerjevih Homerjev Psnzmr pesnitev pesnitev Sozmr in in Vp sploh sploh L iz iz Dr grške grški Ppnzer literature literatura Sozer ter ter Vp iz iz Dr grške grški Ppnzer likovne likoven Ppnzer umetnosti umetnost Sozer . . . Srečujemo srečevati Ggnspm tako tako Rsn imena ime Sosmt Jupiter Jupiter Slmei , , , Juno Juno Slmei , , , Minerva Minerva Slzei , , , Neptun Neptun Slmei , , , Apolon Apolon Slmei , , , Mars Mars Slmei , , , Merkur Merkur Slmei , , , Venus Venus Slmei , , , Volcanus Volcanus Slmei , , , Diana Diana Slzei , , , Merkur Merkur Slmei , , , Eskulap Eskulap Slmei in in Vp Higieja Higieja Slzei , , , Nemesis Nemesis Slmei , , , Ceres Ceres Slmei , , , pa pa Vp tudi tudi L imena ime Sosmt polbogov polbog Sommr in in Vp boštev boštvo Sosmr raznih razen Ppnzmr naravnih naraven Ppnzmr sil sila Sozmr . . . Priljubljeno priljubljen Ppnsei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es čaščenje čaščenje Sosei Herkula Herkul Slmer ( ( ( Herakla Herakel Slmer ) ) ) , , , polbožanstva polbožanstvo Soser , , , v v Dm njegovih njegov Zstzmmem nesrečah nesreča Sozmm in in Vp težkih težek Ppnzmm preskušnjah preskušnja Sozmm so biti Gp-stm-n ljudje človek Sommi verjetno verjetno Rsn mnogokrat mnogokrat Rsn spoznavali spoznavati Ggnd-mm sami sam Ppnmmi sebe se Zp---t in in Vp svojo svoj Zp-zet usodo usoda Sozet . . . Mnogokrat mnogokrat Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k obračali obračati Ggnd-mm tudi tudi L na na Dt vodne voden Ppnzmt vile vila Sozmt nimfe nimfa Sozmt in in Vp duha duh Sometd travnikov travnik Sommr in in Vp gozdov gozd Sommr Silena silen Sometd , , , dasiravno dasiravno Vd so biti Gp-stm-n , , , kot kot Vd bomo biti Gp-ppm-n brž brž Rsn slišali slišati Ggvd-mm , , , ti ta Zk-mmi duhovi duh Sommi lahko lahko Rsn tudi tudi L pomenili pomeniti Ggvd-mm prevod prevod Sometn pojmov pojem Sommr iz iz Dr staroselskih staroselski Ppnzmr verskih verski Ppnzmr predstav predstava Sozmr v v Dm Italikom Italik Slmmd razumljivo razumljiv Ppnzet govorico govorica Sozet . . . Dasi dasi Vd današnjemu današnji Ppnmed človeku človek Somed iz iz Dr grško grški Ppnsei - - - rimske rimski Ppnzer literature literatura Sozer silijo siliti Ggnstm v v Dt misel misel Sozet predvsem predvsem L razne razen Ppnzmi ljubko ljubko Rsn spotikljive spotikljiv Ppnzmi prigode prigoda Sozmi teh ta Zk-mmr bogov bog Sommr , , , se se Zp------k moramo morati Ggnspm zavedati zavedati Ggnn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm za za Dt večino večina Sozet svojih svoj Zp-mmr častilcev častilec Sommr vendarle vendarle Vp poosebljenja poosebljenje Soser naravnih naraven Ppnzmr sil sila Sozmr . . . Ker ker Vd sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm na na Dt primer primer Sometn Dioskura dioskur Somdi Kastor Kastor Slmei in in Vp Poluks Poluks Slmei , , , sinova sin Somdi dvojčka dvojček Somdi umrljive umrljiv Ppnzer matere mati Sozer in in Vp večnega večen Ppnmer Zevsa Zevs Slmer - - - Jupitra Jupiter Slmer , , , bi biti Gp-g moral morati Ggnd-em biti biti Gp-n eden eden Kbzmei od od Dr njiju on Zotmdr smrtnik smrtnik Somei , , , drugi drug Kbzmeid pa pa Vp nesmrten nesmrten Ppnmein . . . Izprosila izprositi Ggdd-dm sta biti Gp-std-n si se Zp---d--k , , , da da Vd sta biti Gp-std-n smela smeti Ggnd-dm živeti živeti Ggnn oba oba Zc-mdi pol pol Rsn leta leto Soser v v Dm podzemlju podzemlje Sosem , , , pol pol Rsn leta leto Soser pa pa Vp na na Dm nebu nebo Sosem v v Dm družbi družba Sozem bogov bog Sommr . . . V v Dm sredozemskih sredozemski Ppnzmm deželah dežela Sozmm je biti Gp-ste-n zvezdni zvezden Ppnmeid par par Somei , , , ki ki Vd še še L danes danes Rsn nosi nositi Ggnste njuni njun Zstsdtd imeni ime Sosdt , , , viden viden Pdnmein ravno ravno L pol pol Rsn leta leto Soser . . . Zelo zelo Rsn kratek kratek Ppnmein je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em korak korak Somei od od Dr te ta Zk-zer ljubke ljubek Ppnzer razlage razlaga Sozer naravnega naraven Ppnmer pojava pojav Somer do do Dr tega ta Zk-ser , , , da da Vd so biti Gp-stm-n ju on Zotmdt--k šteli šteti Ggnd-mm za za Dt zavetnika zavetnik Somdt umrlih umrl Ppnmmr in in Vp ju on Zotmdt--k zato zato Vp upodobili upodobiti Ggdd-mm tudi tudi L na na Dm steni stena Sozem Priscianove Priscianov Psnzer grobnice grobnica Sozer v v Dm Šempetru Šempeter Slmem . . .

V v Dm hiši hiša Sozem , , , opremljeni opremljen Pdnzem na na Dt rimski rimski Ppnmetd , , , italski italski Ppnmetd način način Sometn , , , je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez kuhinja kuhinja Sozei kaj kaj Rsn malo malo Rsn pomemben pomemben Ppnmein prostor prostor Somei . . . Komaj komaj Rsn kje kje Rsn v v Dm Emoni Emona Slzem so biti Gp-stm-n našli najti Ggdd-mm sledove sled Sommt zidanega zidan Ppnser ognjišča ognjišče Soser . . . Verjetno verjetno Rsn so biti Gp-stm-n marsikaj marsikaj Zn-set skuhali skuhati Ggdd-mm na na Dm žarečem žareč Ppnsem oglju oglje Sosem na na Dm majhni majhen Ppnzem prenosni prenosen Ppnzem pečici pečica Sozem ( ( ( Plesničar Plesničar Slmei Gec Gec Slmei , , , Kuhar Kuhar Slmei 1996 1996 Kag ) ) ) . . . Take tak Zk-zmi železne železen Ppnzmi pečke pečka Sozmi so biti Gp-stm-n pomagale pomagati Ggvd-mz ogrevati ogrevati Ggnn tudi tudi L mrzla mrzel Ppnsmt bivališča bivališče Sosmt , , , so biti Gp-stm-n pa pa Vp služile služiti Ggnd-mz tako tako Rsn dolgo dolgo Rsn , , , da da Vd njihovih njihov Zstmmrm razpadlih razpadel Ppnmmr sledov sled Sommr med med Do arheološkimi arheološki Ppnzmo najdbami najdba Sozmo kar kar Rsn ne ne L zaznavamo zaznavati Ggnspm . . . Za za Dt ohranjanje ohranjanje Soset toplote toplota Sozer so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm domiselni domiseln Ppnmmi . . . Poznali poznati Ggnd-mm so biti Gp-stm-n , , , tako tako Rsn vsaj vsaj L sklepamo sklepati Ggvspm po po Dm odlomku odlomek Somem iz iz Dr Ptuja Ptuj Slmer , , , celo celo L neke nek Zn-zer vrste vrsta Sozer samovar samovar Sometn , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n ostajala ostajati Ggnd-ez voda voda Sozei topla topel Ppnzei v v Dm valjasti valjast Ppnzem bronasti bronast Ppnzem posodi posoda Sozem nad nad Do plamenom plamen Someo oljenke oljenka Sozer . . . Tudi tudi L velika velik Ppnzei skleda skleda Sozei je biti Gp-ste-n marsikdaj marsikdaj Rsn opravljala opravljati Ggnd-ez vlogo vloga Sozet žerjavnice žerjavnica Sozer . . .

Nasploh nasploh Rsn je biti Gp-ste-n pa pa Vp vendarle vendarle Vp sklepanje sklepanje Sosei na na Dm osnovi osnova Sozem latinskih latinski Ppnmmr napisov napis Sommr in in Vp uvoženega uvožen Pdnser gradiva gradivo Soser o o Dm stopnji stopnja Sozem porimljanjenja porimljanjenje Soser in in Vp zlasti zlasti L razširjenosti razširjenost Sozem omike omika Sozer na na Dt moč moč Sozet nezanesljivo nezanesljiv Ppnset početje početje Soset . . . Naši naš Zspmmim viri vir Sommi nam jaz Zop-md brez brez Dr dvoma dvom Somer predstavljajo predstavljati Ggnstm samo samo L določen določen Pdnmetn odstotek odstotek Sometn prebivalstva prebivalstvo Soser . . . Napisni napisen Ppnmeid nagrobnik nagrobnik Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em pravilo pravilo Sosei , , , tako tako Rsn nam jaz Zop-md kažejo kazati Ggnstm besedila besedilo Sosmi nagrobnih nagroben Ppnmmr napisov napis Sommr , , , predvsem predvsem L za za Dt člane član Sommt srednjega srednji Ppnmer in in Vp višjih visok Pppmmr stanov stan Sommr . . . Izjeme izjema Sozmi , , , ko ko Vd tipamo tipati Ggnspm za za Do tem ta Zk-meo , , , kako kako Rsn globoko globoko Rsn je biti Gp-ste-n rimska rimski Ppnzei omika omika Sozei prekvasila prekvasiti Ggdd-ez deželo dežela Sozet , , , samo samo L potrjujejo potrjevati Ggnstm pravilo pravilo Soset . . . Res res Rsn da da Vd se se Zp------k na na Dt tak tak Zk-met način način Sometn našemu naš Zspsedm raziskovanju raziskovanje Sosed predstavlja predstavljati Ggnste najznačilnejši značilen Ppsmeid sloj sloj Somei , , , a a Vp vendar vendar Vp moramo morati Ggnspm reči reči Ggdn , , , da da Vd po po Dm napisih napis Sommm ne ne L moremo moči Ggnspm takoj takoj Rsn sklepati sklepati Ggvn na na Dt splošno splošen Ppnzet pismenost pismenost Sozet . . . Še še L bolj bolj Rsn omejena omejen Pdnzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez pravica pravica Sozei postavljati postavljati Ggnn javne javen Ppnmmt napise napis Sommt . . . Tudi tudi L tu tu Rsn so biti Gp-stm-n ovekovečali ovekovečali Ggdd-mm svoje svoj Zp-mmt namene namen Sommt predstavniki predstavnik Sommi višjih visok Pppmmr slojev sloj Sommr . . . Pač pač L pa pa Vp so biti Gp-stm-n bogovom bog Sommd posvečali posvečati Ggnd-mm svoje svoj Zp-zmt zaobljube zaobljuba Sozmt predstavniki predstavnik Sommi vseh ves Zc-mmr slojev sloj Sommr . . . Gotovo gotovo Rsn poznamo poznati Ggnspm le le L manjši majhen Pppmetd del del Sometn vseh ves Zc-mmr napisov napis Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k v v Dm rimskih rimski Ppnsmm stoletjih stoletje Sosmm postavili postaviti Ggdd-mm na na Dm naših naš Zspsmmm tleh tla Sosmm . . . Toda toda Vp že že L dejstvo dejstvo Sosei , , , da da Vd so biti Gp-stm-n šteli šteti Ggnd-mm za za Dt potrebno potreben Ppnset , , , ovekovečati ovekovečati Ggdn svoje svoj Zp-zmt zaobljube zaobljuba Sozmt bogovom bog Sommd z z Do napisano napisan Pdnzeo besedo beseda Sozeo , , , da da Vd so biti Gp-stm-n želeli želeti Ggnd-mm ohraniti ohraniti Ggdn spomin spomin Sometn na na Dt kar kar Rsn moč moč Rsn dosti dosti Rsn ljudi človek Sommr in in Vp dejanj dejanje Sosmr z z Do javno javno Rsn razstavljeno razstavljen Pdnsei zapisano zapisan Pdnsei besedo beseda Sozet , , , je biti Gp-ste-n vendarle vendarle Vp tako tako Rsn mogočna mogočen Ppnzei sprememba sprememba Sozei v v Dm miselnosti miselnost Sozem in in Vp v v Dm okolju okolje Sosem , , , da da Vd dejansko dejansko Rsn moramo morati Ggnspm domnevati domnevati Ggnn da da Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez sposobnost sposobnost Sozei brati brati Ggnn in in Vp razumeti razumeti Ggvn latinski latinski Ppnmetd jezik jezik Sometn zelo zelo Rsn razširjena razširjen Pdnzei . . . S z Do tem ta Zk-seo pa pa Vp so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms vrata vrata Sosmi latinski latinski Ppnzed literaturi literatura Sozed in in Vp omiki omika Sozed v v Dm deželi dežela Sozem široko široko Rsn odprta odprt Pdnsmi . . . Še še L bolj bolj Rsn so biti Gp-stm-n ji on Zotzed--k , , , kot kot Vd smo biti Gp-spm-n omenili omeniti Ggdd-mm ( ( ( gl gl O . . . Verstvo verstvo Sosei ) ) ) , , , ta ta Zk-smt vrata vrata Sosmt tudi tudi L med med Dt nižje nizek Pppmmt sloje sloj Sommt odpirali odpirati Ggnd-mm verski verski Ppnmmi obredi obred Sommi in in Vp praznovanja praznovanje Sosmi . . . K k Dd njim on Zotmmd so biti Gp-stm-n sodile soditi Ggnd-mz mitološke mitološki Ppnzmi zgodbe zgodba Sozmi , , , in in Vp te ta Zk-zmi so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz v v Dm cesarskem cesarski Ppnmem času čas Somem že že L bogato bogato Rsn izdelane izdelan Pdnzmi besedne beseden Ppnzmi umetnine umetnina Sozmi . . .

Cevc Cevc Slmei T. t. O 1997 1997 Kag , , , Davni daven Ppnmmi sledovi sled Sommi človeka človek Somer v v Dm Kamniških kamniški Ppnzmm Alpah Alpe Slzmm , , , Ljubljana Ljubljana Slzei

Lazar Lazar Slmei I. I. O 1997 1997 Kag , , , The The Nj Roman Roman Nj Tile tale Nj Factory Factory Nj at ata Nj Vransko Vransko Slsei , , , RCRF RCRF Slmei Acta Acta Slzei 35. 35. Kav 159-164 159-164 Kag Abingdon Abingdon Slmei

- - - Organizacija organizacija Sozei izvaja izvajati Ggnste storitve storitev Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k ureja urejati Ggnste regulativa regulativa Sozei ( ( ( na na Dt primer primer Sometn zdravstvene zdravstven Ppnzmi storitve storitev Sozmi , , , projektantske projektantski Ppnzmi storitve storitev Sozmi ) ) ) . . . Zahteve zahteva Sozmt regulative regulativa Sozer je biti Gp-ste-n organizacija organizacija Sozei dopolnila dopolniti Ggdd-ez še še L s z Do svojimi svoj Zp-zmo posebnimi poseben Ppnzmo zahtevami zahteva Sozmo . . . Ali ali Rsn te ta Zk-zmi zahteve zahteva Sozmi sodijo soditi Ggnstm pod pod Dt tč. tč. O 7.2.1. 7.2.1. Kag c c Somei ( ( ( zakonske zakonski Ppnzmi zahteve zahteva Sozmi in in Vp zahteve zahteva Sozmi regulative regulativa Sozer v v Dm zvezi zveza Sozem s z Do proizvodom proizvod Someo ) ) ) ? ? ?

Še še L Raymie Raymie Slmei pa pa Vp Alison Alison Slzei sta biti Gp-std-n bla biti Gp-d-dm tam tam Rsn . . . Ali Ali Slzei je biti Gp-ste-n glih glih Rsn kuhala kuhati Ggnd-ez fiks fiks Sometn . . . Zgledal zgledati Ggvd-em je biti Gp-ste-n kar kar Rsn obetavn obetaven Ppnmein . . .

Sikboj Sikboj Slmei je biti Gp-ste-n poslušu poslušati Ggnd-em to ta Zk-zet debato debata Sozet . . . Obrnem obrniti Ggdspe se se Zp------k k k Dd njemu on Zotmed . . . — — — Kva kaj Rsn , , , a a Vp mislš misliti Ggnsde , , , da da Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei res res Rsn ? ? ? Da da Vd je biti Gp-ste-n Kelly Kelly Slzei zacopana zacopan Pdnzei vame vame Zop-et--z ? ? ?

S z Do papirjem papir Someo , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n pomočila pomočiti Ggdd-ez v v Dt vodo voda Sozet , , , ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n uspelo uspeti Ggdd-es spraviti spraviti Ggdn s z Dr preproge preproga Sozer večino večina Sozet madežev madež Sommr . . .

— — — Ma ma M , , , morš morati Ggnsde izpast izpasti Ggdn totalno totalno Rsn navdušen navdušen Pdnmein , , , sam samo L pol potem Rsn pa pa Vp vseen vseeno Rsn zajebat zajebati Ggdm . . . Dokler dokler Vd se se Zp------k jim on Zotmmd--k zdiš zdeti Ggnsde prpravlen pripravljen Pdnmein delat delati Ggnm , , , ti ti Zod-ed--k nč nič Zl-set ne ne L morjo moči Ggnstm . . . Čeuva čeuva Vd čist čisto Rsn taka tak Zk-mdi , , , koker kakor Vd sva biti Gp-spd-n , , , pa pa Vp čeuva čeuva Vd poštena pošten Ppnmdi , , , nama jaz Zop-dd nkol nikoli Rsn navjo navjo Gp-ptm-d dal dati Ggdd-em tega ta Zk-mer kurčevga kurčev Psnmer džoba džob Somer . . . Sam samo L to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n problem problem Somei , , , če če Vd sediš sedeti Ggnsde tam tam Rsn pa pa Vp jim on Zotmmd--k nč nič Zl-set ne ne L rečeš reči Ggdsde , , , bojo biti Gp-ptm-n takoj takoj Rsn šibal šibati Ggnd-mm na na Dt socialno socialen Ppnzet . . . Rekl reči Ggdd-mm bojo biti Gp-ptm-n : : : tega ta Zk-met tipa tip Sometd totalno totalno Rsn boli boleti Ggnste kurac kurac Somei . . .

Resnica resnica Sozei : : : Begbiejevi Begbie Psnmmi frendi frend Sommi so biti Gp-stm-n na na Dt splošn splošno Rsn preveč preveč Rsn presran presran Ppnmmi , , , dab dab Vd sprobal sprobati Ggdd-mm to ta Zk-zet teorijo teorija Sozet , , , če če Vd pa pa Vp jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n kdo kdo Zv-mei kdej kdaj Rsn vseen vseeno Rsn sprobu sprobati Ggdd-em , , , je biti Gp-ste-n dokazu dokazati Ggdd-em , , , da da Vd ne ne L drži držati Ggnste . . .

— — — Sam samo L pravm praviti Ggvspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n glupo glup Ppnsei nost nositi Ggnn tolk toliko Rsn keša keš Somer okrog okrog Rsn . . . Sam samo L to ta Zk-set pravm praviti Ggvspe , , , je biti Gp-ste-n izjavil izjaviti Ggdd-em Jackie Jackie Slmei . . . Malce malce Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n bal bati Ggnd-em Lennyja Lenny Slmer . . .

— — — Oprostite oprostiti Ggdvdm , , , ne ne L razumem razumeti Ggvspe čisto čisto Rsn dobro dobro Rsn … … … Te ta Zk-zmi tujci tujec Sommi majo imeti Ggnstm-n probleme problem Sommt z z Do našo naš Zspzeom kraljevsko kraljevski Ppnzeo angleščino angleščina Sozeo , , , jebemti jebemti M , , , sej saj Vp štekaš štekati Ggnsde . . . Bol bolj Rsn na na Dt glas glas Sometn morš morati Ggnsde govort govoriti Ggnn , , , počasnej počasno Rsr , , , tko tako Rsn mal malo Rsn bol bolj Rsn fino fino Rsn , , , da da Vd te ti Zod-et--k lohk lahko Rsn te ta Zk-zmi kurbe kurba Sozmi poštekajo poštekati Ggnstm . . .

Vsi ves Zc-mmi začnejo začeti Ggdstm prepevat prepevati Ggnm : : : — — — Prasi prasi Np - - - ca ca Np čr čr Np - - - na na Np ! ! ! Prasi prasi Np - - - ca ca Np čr čr Np - - - na na Np ! ! !

Renton Renton Slmei se se Zp------k skremži skremžiti Ggdste , , , ko ko Vd v v Dm daljavi daljava Sozem zagleda zagledati Ggdste Sikboja Sikboj Slmetd in in Vp pomisli pomisliti Ggdste , , , kakšne kakšen Zv-zmi bedarije bedarija Sozmi mu on Zotmed--k morajo morati Ggnstm trenutno trenutno Rsn prihajati prihajati Ggnn iz iz Dr ust usta Sosmr . . .

— — — Pa pa Vp še še L babica babica Sozei bom biti Gp-ppe-n vsak vsak Zc-met cajt cajt Sometn ! ! ! O o M ti ti Zod-ei boga bogi Ppnzei , , , sej saj Vp ni biti Gp-ste-d , , , dab dab Vd verjel verjeti Ggvd-em . . . Mat mati Sozei je biti Gp-ste-n pogledala pogledati Ggdd-ez Billyja Billy Slmetd s z Do spoštovanjem spoštovanje Soseo pa pa Vp s z Do ponosom ponos Someo . . . Billy Billy Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n ves ves Zc-mei ponosen ponosen Ppnmein idiotsko idiotsko Rsn zarežu zarežati Ggdd-em . . . Že že L vse vse Rsn odkar odkar Vd je biti Gp-ste-n uno uni Zk-zet svojo svoj Zp-zet limonco limonca Sozet , , , Sharon Sharon Slzet , , , na na Dt štango štanga Sozet dobu dobiti Ggdd-em , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em zlati zlat Ppnmeid dečko dečko Somei od od Dr mat mati Sozer pa pa Vp fotra foter Somer . . . Sta biti Gp-std-n že že L vse ves Zc-set pozabla pozabiti Ggdd-dm , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei pizda pizda Sozei domov domov Rsn polcaje policaj Sommt prvleku privleči Ggdd-em večkrat večkrat Rsn koker kakor Vd jaz jaz Zop-ei ; ; ; jaz jaz Zop-ei sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em vsej vsaj L tolk toliko Rsn kulturen kulturen Ppnmein , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n po po Dm svojmu svoj Zp-mem lastnmu lasten Ppnmem pragu prag Somem sral srati Ggnd-em . . . To ta Zk-sei jih on Zotmmt--k zdej zdaj Rsn pol pol Rsn kurca kurac Somer ne ne L briga brigati Ggnste . . . Sam samo L zato zato Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n spet spet Rsn nazaj nazaj Rsn v v Dt vojsko vojska Sozet vpisu vpisati Ggdd-em , , , zdej zdaj Rsn za za Dt celih cel Ppnsmr šest šest Kbg-mt let leto Sosmr , , , pa pa Vp froca froc Sometd naredu narediti Ggdd-em eni en Kbzzed kravi krava Sozed . . . Mat mati Sozei pa pa Vp foter foter Somei bga bga Gp-g nej naj L raj rad Rsr mal malo Rsn povprašala povprašati Ggdd-dm , , , kva kaj Rsn misl misliti Ggdd-em s z Do svojim svoj Zp-seo živlenjem življenje Soseo nardit narediti Ggdn . . . Sam samo L ne ne L . . . En en Kbzmei sam sam Ppnmein ponosen ponosen Ppnmein režanje režanje Sosei jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n . . .

Begbiejeve Begbiejev Psnzmi bojevite bojevit Ppnzmi oči oči Sozmi , , , odprt odprt Pdnmein gobec gobec Somei pa pa Vp zamrznena zamrznjen Pdnzei faca faca Sozei se se Zp------k stran stran Rsn obrnejo obrniti Ggdstm pa pa Vp probavajo probavati Ggnstm nekak nekako Rsn dojet dojeti Ggdn to ta Zk-zet informacijo informacija Sozet pa pa Vp se se Zp------k odločt odločiti Ggdn , , , a a Vp je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei zdaj zdaj Rsn v v Dm redu red Somem , , , slabo slab Ppnsei al ali Vp pa pa Vp ga on Zotmet--k totalno totalno Rsn boli boleti Ggnste kurac kurac Somei za za Dt vse ves Zc-set skupi skupaj Rsn . . . Nazadne nazadnje Rsn se se Zp------k obrne obrniti Ggdste k k Dd Tommyju Tommy Slmed pa pa Vp mu on Zotmed--k ful ful Rsn prjatlsk prijateljsko Rsn reče reči Ggdste , , , kakšna kakšen Zv-zei fejst fejst Sozei kurba kurba Sozei stara star Ppnzei da da Vd je biti Gp-ste-n . . .

Prhulen prihuljeno Rsn se se Zp------k splazm splaziti Ggdspe odzad odzadaj Rsn za za Dt psa pes Sometd ; ; ; nočem hoteti Ggnspe-d , , , dab dab Vd ga on Zotmet--k ta ta Zk-zei kurba kurba Sozei spustu spustiti Ggdd-em pa pa Vp name name Zop-et--z skoču skočiti Ggdd-em , , , čeprou čeprav Slmed je biti Gp-ste-n zlo zelo Rsn mal malo Rsn verjetn verjetno Ppnmein , , , dab dab Vd to ta Zk-set naredu narediti Ggdd-em . . . Tipu tip Somed iz iz Dr roke roka Sozer teče teči Ggnste kri kri Sozei pa pa Vp psu pes Somed dol dol Rsn po po Dm gobcu gobec Somem , , , tipov tipov Psnmein džeki džeki Somei je biti Gp-ste-n že že L čist čisto Rsn prepojen prepojen Pdnmein . . . Tip tip Somei menda menda L misl misliti Ggnste , , , dam dam Vd začel začeti Ggdd-em mlatit mlatiti Ggnn psa pes Sometd s z Do palco palico Sozeo , , , sam samo L to ta Zk-sei b biti Gp-g blo biti Gp-d-es tko tako Rsn , , , ko ko Vd dab dab Vd poslal poslati Ggdd-em Rentona Renton Slmetd al ali Vp pa pa Vp Kartofla Kartofl Slmetd , , , da da Vd seksualno seksualno Rsn zadovolita zadovoljiti Ggdstd Lauro Laura Slzet McEwan McEwan Slmei . . .

Mislm misliti Ggnspe , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n mu on Zotmed--k mal malo Rsn zameru zameriti Ggdd-em , , , ko ko Vd sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em še še L mejhen majhen Ppnmein . . . Mislm misliti Ggnspe , , , mat mati Sozei ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n kar kar Rsn ven ven Rsn pelala peljati Ggnd-ez v v Dm tistmu tisti Zk-mem vozičku voziček Somem . . . Ta ta Zk-zei ogromna ogromen Ppnzei , , , velka velik Ppnzei zadeva zadeva Sozei v v Dm vozičku voziček Somem , , , mislm misliti Ggnspe , , , jebemti jebemti M . . . Zarad zaradi Dr njega on Zotmer so biti Gp-stm-n mene jaz Zop-et pa pa Vp mojga moj Zspmete tavelzga velik Ppnmet brata brat Sometd , , , Billyja Billy Slmetd , , , vsi ves Zc-mmi drugi drug Kbzmmi froci froc Sommi zajebaval zajebavati Ggnd-em . . . Stalno stalno Rsn sva biti Gp-spd-n poslušala poslušati Ggnd-dm : : : štvoj tvoj Zsdmeie brat brat Somei je biti Gp-ste-n pa pa Vp kripl kripl Somei ’ ’ ’ al ali Vp pa pa Vp štvoj tvoj Zsdmeie brat brat Somei je biti Gp-ste-n pa pa Vp zombi zombi Somei ’ ’ ’ pa pa Vp take tak Zk-zmt pizdarije pizdarija Sozmt . . . Sej saj Vp so biti Gp-stm-n bli biti Gp-d-mm sam samo L froci froc Sommi , , , sej saj Vp vem vedeti Ggnspe , , , sam samo L takrat takrat Rsn to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d glih glih Rsn tko tako Rsn zgledal zgledati Ggvd-em . . . Ker ker Vd jest jaz Zop-ei sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em pa pa Vp velik velik Ppnmein pa pa Vp štorast štorast Ppnmein , , , ko ko Vd sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em mejhen majhen Ppnmein , , , tko tako Vd da da Vd sem biti Gp-spe-n začel začeti Ggdd-em verjet verjeti Ggvn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n z z Do mano jaz Zop-eo tud tudi L neki nekaj Zn-sei narobe narobe Rsn , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n tud tudi L jest jaz Zop-ei nekak nekako Rsn tak tak Zk-mei ko ko Vd Davie Davie Slmei … … …

Dr. dr. O Forbes Forbes Slmei : : : Ste biti Gp-sdm-n se se Zp------k o o Dm teh ta Zk-mmm občutkih občutek Sommm že že L kdaj kdaj Rsn s z Do kom kdo Zv-meo pogovarjali pogovarjati Ggnd-mm ? ? ?

— — — Ne ne L ! ! ! Ne ne L na na Dt kliniko klinika Sozet . . . Ne ne L metadona metadon Somer . . . Od od Dr tistga tisti Zk-ser ti ti Zod-ed--k je biti Gp-ste-n blo biti Gp-d-es sam samo L še še L slabš slabo Pppsei , , , sine sine Somei , , , sej saj Vp si biti Gp-sde-n nam jaz Zop-md tko tako Rsn reku reči Ggdd-em . . . Lagal lagati Ggnd-em si biti Gp-sde-n mi jaz Zop-ed--k , , , sine sine Somei . . . Svoji svoj Zp-zed lastni lasten Ppnzed mami mama Sozed pa pa Vp atiju ati Somed ! ! ! Vzel vzeti Ggdd-em si se Zp---d--k tist tisti Zk-met metadon metadon Sometn , , , pol potem Rsn si biti Gp-sde-n šu iti Ggvd-em pa pa Vp vseen vseeno Rsn drogo droga Sozet iskat iskati Ggnm . . . Od od Dr dons danes Rsn naprej naprej Rsn , , , sine sine Somei , , , smo biti Gp-spm-n končal končati Ggdd-em s z Do tem ta Zk-seo . . . Tlelevš tlelevš Gp-pde-n ostal ostati Ggdd-em , , , kjer kjer Vd te ti Zod-et--k mam imeti Ggnspe-n pred pred Do očmi oči Sozmo . . . Enga en Kbzmet fanta fant Sometd sem biti Gp-spe-n že že L zgubila zgubiti Ggdd-ez , , , pa pa Vp nam nam Gp-ppe-d zdej zdaj Rsn še še L enga en Kbzmer ! ! ! Solze solza Sozmi so biti Gp-stm-n ji on Zotzed--k prvrele privreti Ggdd-mz v v Dt oči oči Sozmt . . .

Dojenček dojenček Somei je biti Gp-ste-n . . . Tamala mali Ppnzei Dawn Dawn Slzei , , , plaz plaziti Ggnste se se Zp------k po po Dm stropu strop Somem . . . Dere dreti Ggnste se se Zp------k . . . Pol potem Rsn pa pa Vp me jaz Zop-et--k pogleda pogledati Ggdste dol dol Rsn . . .

Sam samo L bolečino bolečina Sozet pa pa Vp zdej zdaj Rsn zamena zamenjati Ggdste grda grd Ppnzei , , , gola gol Ppnzei , , , črna črn Ppnzei depresija depresija Sozei . . . Še še L nkol nikoli Rsn si se Zp---d--k nisem biti Gp-spe-d predstavlu predstavljati Ggnd-em občutka občutek Somer take tak Zk-zer totalne totalen Ppnzer , , , take tak Zk-zer absolutne absoluten Ppnzer depresije depresija Sozer , , , kjo kjo Vd prekinjajo prekinjati Ggnstm sam samo L napadi napad Sommi ubitačne ubitačen Ppnzer tesnobe tesnoba Sozer . . . Tolk toliko Rsn me jaz Zop-et--k imobilizira imobilizirati Ggvste , , , da da Vd sam samo L sedim sedeti Ggnspe v v Dm fotelju fotelj Somem pa pa Vp mi jaz Zop-ed--k gre iti Ggvste program program Somei na na Dm televiziji televizija Sozem ful ful Rsn na na Dt kurac kurac Sometd , , , sam samo L se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k zdi zdeti Ggnste , , , ko ko Vd da da Vd seu seu Gp-pte-n neki nekaj Zn-sei groznga grozen Ppnser zgodl zgoditi Ggdd-es , , , če če Vd ga on Zotmet--k probam probati Ggdspe prešaltat prešaltati Ggdn . . . Sedim sedeti Ggnspe pa pa Vp me jaz Zop-et--k tolk toliko Rsn scat scati Ggnn tišči tiščati Ggnste , , , da da Vd meu meu Gp-pte-n raznesl raznesti Ggdd-es , , , sem samo L se se Zp------k preveč preveč Rsn bojim bati Ggnspe , , , dab dab Vd šu iti Ggvd-em gor gor Rsn na na Dt skret sekret Sometn , , , če če Vd slučajno slučajno Rsn neki nekaj Zn-sei ne ne L preži prežati Ggnste name name Zop-et--z gor gor Rsn na na Dm štengah štenga Slzmm . . . Sikboj Sikboj Slmei me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n že že L opozoru opozoriti Ggdd-em na na Dt to ta Zk-set , , , pa pa Vp tud tudi L sam sam Ppnmein sem biti Gp-spe-n to ta Zk-set že že L skoz skozi Dt dal dati Ggdd-em ; ; ; sam samo L nben noben Zl-sei prejšn prejšnje Ppnsei opozarjanje opozarjanje Sosei al ali Vp pa pa Vp izkušne izkušnja Sozmi te ti Zod-et--k ne ne L morjo moči Ggnstm čist čisto Rsn prpravt pripraviti Ggdn na na Dt to ta Zk-set . . . Zraven zraven Dr tega ta Zk-ser se se Zp------k tud tudi L tanajhujš hud Ppsmeid maček maček Somei po po Dm alkoholu alkohol Somem zdi zdeti Ggnste koker kakor Vd pravlca pravljica Sozei . . .

Ta ta Zk-mei kurc kurac Somei mi jaz Zop-ed--k pomaha pomahati Ggdste , , , nej naj L stopm stopiti Ggdspe na na Dt stran stran Sozet . . . Ko ko Vd ga on Zotmet--k ignoriram ignorirati Ggvspe , , , me jaz Zop-et--k zagrab zagrabiti Ggdste za za Dt roko roka Sozet . . . Dobr dobro Rsn je biti Gp-ste-n že že L prbasan pribasan Pdnmein . . . Trdo trdo Rsn mi jaz Zop-ed--k šepeta šepetati Ggnste , , , v v Dm njegovi njegov Zstzemem sapi sapa Sozem voham vohati Ggnspe viski viski Sometn . . .

— — — Zelo zelo Rsn pogumno pogumno Rsn od od Dr tebe ti Zod-er , , , da da Vd si biti Gp-sde-n to ta Zk-set povedal povedati Ggdd-em , , , Davie Davie Slmei . . . Prepričan prepričan Pdnmein sem biti Gp-spe-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n terjalo terjati Ggnd-es veliko veliko Rsn korajže korajža Sozer , , , je biti Gp-ste-n svečano svečano Rsn rekel reči Ggdd-em Tom Tom Slmei . . .

— — — Jest jaz Zop-ei ne ne L vem vedeti Ggnspe … … … jest jaz Zop-ei ne ne L vem vedeti Ggnspe , , , kva kaj Rsn govoriš govoriti Ggnsde tlele tule Rsn , , , Davie Davie Slmei … … …

— — — Sej saj Vp je biti Gp-ste-n sam samo L plastika plastika Sozei , , , budala budala Sozei kurčeva kurčev Psnzei ! ! ! Sam samo L košček košček Somei plastike plastika Sozer , , , jebemti jebemti M ! ! ! Franco Franco Slmei se se Zp------k prezirliv prezirljivo Rsn reži režati Ggnste pa pa Vp našteje našteti Ggdste tamalmu mali Ppnmed kup kup Sometn bankovcev bankovec Sommr , , , v v Dm glavnem glaven Ppnsem pa pa Vp sam samo L kovance kovanec Sommt . . . — — — Če če Vd te ti Zod-et--k polcija policija Sozei ustav ustaviti Ggdste , , , si biti Gp-sde-n zadel zadeti Ggdd-em v v Dm lunaparku lunapark Somem v v Dm Portobellu Portobello Slmem , , , al ali Vp pa pa Vp na na Dm video video Somei igrcah igrica Sozmm . . . Če če Vd sam samo L prdneš prdniti Ggdsde kakšenmu kakšen Zv-med kurcu kurac Somed o o Dm celi cel Ppnzem tej ta Zk-zem zadevi zadeva Sozem , , , pol potem Rsn lohk lahko Rsn sam samo L molš moliti Ggnsde , , , da da Vd teu teu Zod-et--k polcija policija Sozei kurčeva kurčev Psnzei prej prej Rsn zagrabla zagrabiti Ggdd-ez pa pa Vp te ti Zod-et--k v v Dt Polmont Polmont Slmetn poslala poslati Ggdd-ez , , , koker kakor Vd te ti Zod-et--k jest jaz Zop-ei v v Dt roke roka Sozmt dobim dobiti Ggdspe , , , as as Vp me jaz Zop-et--k slišu slišati Ggvd-em ? ? ?

— — — Kako kako Rsn s biti Gp-n kej kaj Rsn , , , Nelly Nelly Slmei ? ? ? Celo cel Ppnzet večnost večnost Sozet te ti Zod-et--k že že L nismo biti Gp-spm-d vidl videti Ggvd-em , , , ti ti Zod-ei pizda pizda Sozei , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n Franco Franco Slmei nasmejal nasmejati Ggdd-em Nellyju Nelly Slmed , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm obleki obleka Sozem videti videti Ggvn nekam nekam Rsn neprepričljiv neprepričljiv Ppnmein , , , tetovirana tetoviran Pdnzei kača kača Sozei se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n ovijala ovijati Ggnd-ez okoli okoli Dr vratu vrat Somer , , , na na Dm čelu čelo Somem pa pa Vp je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em naslikan naslikan Pdnmetn otoček otoček Sometn s z Do palmami palma Sozmo in in Vp valovi val Sommo , , , ki ki Vd božajo božati Ggnstm obalo obala Sozet . . .

— — — Mislm misliti Ggnspe , , , dam dam Vd preskoču preskočiti Ggdd-em . . . Lohk lahko Rsn mi jaz Zop-ed--k rečeš reči Ggdsde drkač drkač Somei , , , sam samo Rsn sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em zmer zmeraj Rsn mal malo Rsn živčen živčen Ppnmein , , , kar kar Zz-sei se se Zp------k drog droga Sozmr tiče tikati Ggnste . . . Sem biti Gp-spe-n poznal poznati Ggnd-em ene en Kbzzer par par Rsn folka folk Somer , , , kse kse Vd je biti Gp-ste-n s z Do tem ta Zk-seo bavu baviti Ggnd-em , , , pa pa Vp so biti Gp-stm-n zagazl zagaziti Ggdd-em v v Dt pizdarije pizdarija Sozmt . . .

Renton Renton Slmei odide oditi Ggdste na na Dt stranišče stranišče Soset in in Vp za za Do seboj se Zp---o zaklene zakleniti Ggdste vrata vrata Sosmt . . . Z z Dr roba rob Somer aluminijaste aluminijast Ppnzer školjke školjka Sozer obriše obrisati Ggdste scavnico scavnica Sozet . . . Ne ne L skrbi skrbeti Ggnste ga on Zotmer--k higiena higiena Sozei , , , le le L občutku občutek Somed mokrote mokrota Sozer na na Dm naježeni naježen Pdnzem koži koža Sozem bi biti Gp-g se se Zp------k rad rad Rsn izognil izogniti Ggdd-em . . .

Toda toda Vp vseeno vseeno Rsn je biti Gp-ste-n med med Do vsemi ves Zc-mmo trni trn Sommo na na Dm avtobusu avtobus Somem le le L bil biti Gp-d-em en en Kbzmei cvet cvet Somei . . . Sikbojeve Sikbojev Psnzmi oči oči Sozmi prekinejo prekiniti Ggdstm kritično kritičen Ppnset proučevanje proučevanje Soset sopotnikov sopotnik Sommr , , , ko ko Vd se se Zp------k ustavijo ustaviti Ggdstm na na Dm turistki turistka Sozem s z Do prameni pramen Sommo plavih plav Ppnmmr las las Sommr . . . Čisto čisto Rsn sama sam Ppnzei sedi sedeti Ggnste pred pred Do parom par Someo v v Dm anorakih anorak Sommm . . .

Ricky Ricky Slmei , , , Monny Monny Slmei , , , Richard Richard Slmei Monaghan Monaghan Slmei , , , moj moj Zspmeie irski irski Ppnmeid soborc soborec Somei za za Dt svobodo svoboda Sozet , , , tolk toliko Rsn , , , da da Vd veste vedeti Ggnsdm , , , tolk toliko Rsn , , , da da Vd veste vedeti Ggnsdm , , , spizdi spizditi Ggdvde v v Dt mest mesto Soset na na Dt randi randi Sometn z z Do babo baba Sozeo . . . Se se Zp------k prav praviti Ggvste , , , da da Vd ostanem ostati Ggdspe sam sam Ppnmein . . . Odločm odločiti Ggdspe se se Zp------k , , , dam dam Vd obisku obiskati Ggdd-em Na Na Nj Na Na Nj v v Dm unih uni Ppnmmm zavarvanih zavarovan Pdnmmm fletih flet Sommm dol dol Rsn na na Dm konc konec Somem Easter Easter Slmei Roada Road Slmer . . . Na Na Nj Na Na Nj ful ful Rsn sovraž sovražiti Ggnste tist tisti Zk-met plac plac Sometn , , , čeprav čeprav Vd ma imeti Ggnste-n totalno totalno Rsn dober dober Ppnmein stanvanje stanovanje Soset . . . Če če Vd bi biti Gp-g jaz jaz Zop-ei lohk lahko Rsn dobu dobiti Ggdd-em kej kaj Zn-set tazga tak Zk-ser . . . Totalno totalno Rsn mega mega Ppnsei , , , ampak ampak Vp je biti Gp-ste-n sam samo L za za Dt tastare star Ppnmmt . . . Sam samo L za za Dt ketnco ketnca Sozet potegneš potegniti Ggdsde pa pa Vp pride priti Ggdste paznca paznca Sozei pa pa Vp te ti Zod-et--k začne začeti Ggdste pedenat pedenati Ggnn , , , a a Vp štekaš štekati Ggnsde . . . To ta Zk-sei bi biti Gp-g blo biti Gp-d-es neki nekaj Zn-sei zame zame Zop-et--z , , , jebemti jebemti M , , , pa pa Vp od od Dr Franka Frank Slmer Zappe Zappa Slmer hčerka hčerka Sozei , , , ona oni Zk-zei taubrisana ubrisan Ppnzei pička pička Sozei , , , Moon Moon Slzei Unit Unit Slzei Zappa Zappa Slmei bi biti Gp-g bla biti Gp-d-ez paznica paznica Sozei . . . Kva kaj Zv-sei bi biti Gp-g bla biti Gp-d-ez to ta Zk-sei kul kul Ppnzei scena scena Sozei , , , u u M , , , jebemti jebemti M , , , se se Zp------k ne ne L zajebavam zajebavati Ggnspe , , , muca muca Sozei moja moj Zspzeie . . .

Čez čez Dt nekaj nekaj Rsn časa čas Somer se se Zp------k Dianne Dianne Slzei in in Vp njena njen Zstzeiez prijateljica prijateljica Sozei odpravita odpraviti Ggdstd na na Dt stranišče stranišče Soset , , , da da Vd se se Zp------k pogovorita pogovoriti Ggdstd in in Vp ocenita oceniti Ggdstd Rentona Renton Slmetd in in Vp Kartofla Kartofl Slmetd . . . Dianne Dianne Slzei se se Zp------k o o Dm Rentonu Renton Slmem ne ne L more moči Ggnste odločiti odločiti Ggdn . . . Zdi zdeti Ggnste se se Zp------k ji on Zotzed--k , , , da da Vd je biti Gp-ste-n malo malo Rsn brezvezen brezvezen Ppnmein , , , ampak ampak Vp ta ta Zk-mei lokal lokal Somei je biti Gp-ste-n itak itak L poln poln Ppnmein brezveznikov brezveznik Sommr in in Vp on on Zotmei se se Zp------k zdi zdeti Ggnste nekoliko nekoliko Rsn drugačen drugačen Ppnmein . . . Ne ne L toliko toliko Rsn drugačen drugačen Ppnmein , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser morala morati Ggnd-ez posebej posebej Rsn razvnemati razvnemati Ggnn . . . Toda toda Vp bilo biti Gp-d-es je biti Gp-ste-n že že L pozno pozen Ppnsei . . . . . . . . .

V v Dm taksiju taksi Somem sta biti Gp-std-n se se Zp------k pogovarjala pogovarjati Ggnd-dm . . . Dianne Dianne Slzei se se Zp------k je biti Gp-ste-n sprla spreti Ggdd-ez z z Do Liso Lisa Slzeo , , , svojo svoj Zp-zeo prijateljico prijateljica Sozeo , , , in in Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n odločila odločiti Ggdd-ez , , , da da Vd gre iti Ggvste domov domov Rsn . . . Kolikor kolikor Vd je biti Gp-ste-n ona on Zotzei vedela vedeti Ggnd-ez , , , je biti Gp-ste-n Lisa Lisa Slzei še še L vedno vedno Rsn poskakovala poskakovati Ggnd-ez po po Dm plesišču plesišče Sosem s z Do Kartoflom Kartofl Slmeo in in Vp še še L kakšnem kakšen Zv-mem kretenom kreten Someo ter ter Vp ju on Zotmdt--k podpihovala podpihovati Ggnd-ez enega en Kbzmet proti proti Dd drugemu drug Kbzmed . . . Renton Renton Slmei bi biti Gp-g stavil staviti Ggvd-em svoj svoj Zp-met denar denar Sometn na na Dt onega oni Zk-met drugega drug Kbzmet kretena kreten Sometd . . .

Slišal slišati Ggvd-em je biti Gp-ste-n , , , kako kako Rsn sta biti Gp-std-n se se Zp------k vrnila vrniti Ggdd-dm v v Dt predsobo predsoba Sozet , , , potem potem Rsn pa pa Vp spet spet Rsn odšla oditi Ggdd-dm . . . Hitro hitro Rsn je biti Gp-ste-n potegnil potegniti Ggdd-em nase nase Zp---t--z majico majica Sozet in in Vp pulover pulover Sometn . . . Potem potem Rsn je biti Gp-ste-n odprl odpreti Ggdd-em spalno spalen Ppnzet vrečo vreča Sozet , , , vrgel vreči Ggdd-em noge noga Sozmt s z Dr kavča kavč Somer in in Vp si se Zp---d--k potegnil potegniti Ggdd-em gor gor Rsn kavbojke kavbojke Sozmt , , , vse ves Zc-set skoraj skoraj L v v Dm enem en Kbzmem samem sam Ppnmem gibu gib Somem . . . Skrbno skrbno Rsn je biti Gp-ste-n zložil zložiti Ggdd-em spalno spalen Ppnzet vrečo vreča Sozet in in Vp postavil postaviti Ggdd-em blazine blazina Sozmt tja tja Rsn , , , kamor kamor Vd so biti Gp-stm-n spadale spadati Ggnd-mz . . . Njegove njegov Zstzmiem nogavice nogavica Sozmi in in Vp superge superge Sozmi so biti Gp-stm-n smrdele smrdeti Ggnd-mz , , , vendar vendar Vp si se Zp---d--k jih on Zotzmt--k je biti Gp-ste-n obul obuti Ggdd-em . . . Upal upati Ggnd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d tega ta Zk-ser nihče nihče Zl-mei opazil opaziti Ggdd-em , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez jalovost jalovost Sozei tega ta Zk-mer upa up Somer tudi tudi L njemu on Zotmed očitna očiten Ppnzei . . .

— — — Ne ne L , , , ni biti Gp-ste-d problema problem Somer , , , stari star Ppnmeid . . . Tvoja tvoj Zsdzeie je biti Gp-ste-n za za Dt petdeset petdeset Kbg-mt funtov funt Sommr , , , brez brez Dr heca hec Somer . . . Sikboj Sikboj Slmei začne začeti Ggdste govort govoriti Ggnn potihem potihem Rsn . . .

Vsi ves Zc-mmi so biti Gp-stm-n bli biti Gp-d-mm not notri Rsn v v Dm tej ta Zk-zem fori fora Sozem , , , v v Dm tem ta Zk-sem obujanju obujanje Sosem spominov spomin Sommr . . . Vsak vsak Zc-mei pogovor pogovor Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em z z Do ‘ ‘ ‘ a a Vp se se Zp------k spomnte spomniti Ggdsdm cajta cajt Somer , , , ko ko Vd . . . . . . . . . ’ ’ ’ , , , in in Vp zdej zdaj Rsn smo biti Gp-spm-n se se Zp------k pogovarjal pogovarjati Ggnd-em o o Dm Kartoflu Kartofl Slmem , , , bogi bogi Ppnzem pizdi pizda Sozem stari star Ppnzem . . .

— — — To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n dobr dobro Rsn faširan faširan Ppnmein meso meso Sosei . . . Pojedu pojesti Ggdd-em gauš gauš Gp-pde-n , , , prav praviti Ggvste foter foter Somei . . . Tole tale Zk-sei ratuje ratovati Ggnste idiotsko idiotski Ppnsei . . .

— — — Prav praviti Ggvste , , , da da Vd nisi biti Gp-sde-d mogu moči Ggnd-em zadovolit zadovoljiti Ggdn tud tudi L sebe se Zp---r ne ne L , , , kva kaj Rsn šele šele L kakšno kakšen Zv-zet pičko pička Sozet z z Do unim uni Ppnmeo štempselnom štempsel Someo , , , ko ko Vd si se Zp---d--k mu on Zotmed--k upaš upati Ggnsde reč reči Ggdn penis penis Somei . . .

— — — Ne ne L , , , ta ta Zk-mei je biti Gp-ste-n en en Kbzmei velik velik Ppnmein tip tip Somei z z Dr Liverpoola Liverpool Slmer . . . Temne temen Ppnmmt lase lasje Sommt na na Dt špice špica Sozmt , , , nos nos Sometn ma imeti Ggnste-n ko ko Vd smučarska smučarski Ppnzei proga proga Sozei . . . Ne ne L morš moči Ggnsde ga on Zotmet--k falit faliti Ggvn . . .

— — — Sem biti Gp-spe-n ful ful Rsn vesel vesel Ppnmein , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Davie Davie Slmei to ta Zk-set reku reči Ggdd-em . . . . . . . . . jest jaz Zop-ei sem biti Gp-spe-n isto isti Zn-set naredu narediti Ggdd-em . . . . . . . . . jest jaz Zop-ei sem biti Gp-spe-n čist čisto Rsn isto isti Zn-set naredu narediti Ggdd-em , , , jebemti jebemti M . . . . . . . . . z z Do nedolžno nedolžen Ppnzeo punco punca Sozeo , , , ko ko Vd ni biti Gp-ste-d nikol nikoli Rsn nobenmu noben Zl-med nč nič Zl-set nardila narediti Ggdd-ez , , , jebemti jebemti M . . . . . . . . . sovražu sovražiti Ggnd-em sem biti Gp-spe-n ves ves Zc-met svet svet Sometn . . . . . . . . . mislm misliti Ggnspe . . . . . . . . . mislu misliti Ggnd-em sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k , , , zakva zakaj Rsn nej naj L bi biti Gp-g pa pa Vp mene jaz Zop-et brigal brigati Ggnd-em ? ? ? Kva kaj Zv-set sem biti Gp-spe-n pa pa Vp jest jaz Zop-ei mel imeti Ggnd-em od od Dr živlenja življenje Soser . . . . . . . . . triindvajset triindvajset Kbg-mi sem biti Gp-spe-n star star Ppnmein , , , pa pa Vp nisem biti Gp-spe-d še še L nikol nikoli Rsn mel imeti Ggnd-em nč nič Zl-set , , , tud tudi L službe služba Sozer ne ne L , , , jebemti jebemti M . . . . . . . . . zakva zakaj Sozei nej naj L bi biti Gp-g mene jaz Zop-et brigal brigati Ggnd-em . . . . . . . . . ko ko Vd sem biti Gp-spe-n punci punca Sozed povedu povedati Ggdd-em , , , se se Zp------k ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n skor skoraj L zmešal zmešati Ggdd-em . . . . . . . . . je biti Gp-ste-n hlipal hlipati Ggnd-em kot kot Vd otrok otrok Somei . . . Potem potem Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n obrnil obrniti Ggdd-em proti proti Dd nam jaz Zop-md in in Vp skozi skozi Dt solze solza Sozmt izoblikoval izoblikovati Ggdd-em najlepši lep Ppsmetd nasmeh nasmeh Sometn , , , kar kar Zz-sei sem biti Gp-spe-n jih on Zotmmt--k videl videti Ggvd-em v v Dm življenju življenje Sosem . . . — — — . . . . . . . . . ampak ampak Vp je biti Gp-ste-n blo biti Gp-d-es v v Dm redu red Somem . . . Testirala testirati Ggvd-ez se se Zp------k je biti Gp-ste-n . . . Trikrat trikrat Rsn v v Dm šestih šest Kbg-mm mescih mesec Sommm . . . Nč nič Zl-sei . . . Ni biti Gp-ste-d bla biti Gp-d-ez okužena okužen Pdnzei . . . . . . . . .

Nč nič Zl-sei kej kaj Rsn posebnga poseben Ppnser , , , oča oča Somei . . . O o M , , , a a Vp sem biti Gp-spe-n ti ti Zod-ed--k omenu omeniti Ggdd-em , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n seropozitiven seropozitiven Ppnmein ? ? ? To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n dons danes Rsn zlo zelo Rsn modern moderen Ppnsei , , , veš vedeti Ggnsde . . . Človk človek Somei dons danes Rsn preprost preprosto Rsn mora morati Ggnste met imeti Ggnn uničen uničen Pdnmetn imunski imunski Ppnmetd sistem sistem Sometn . . .

— — — No no L , , , pa pa Vp kva kaj Zv-set boš biti Gp-pde-n . . . . . . . . . kva kaj Zv-set boš biti Gp-pde-n pa pa Vp pol potem Rsn naredu narediti Ggdd-em ? ? ? . . . . . . . . . A a Vp me jaz Zop-et--k boš biti Gp-pde-n ubil ubiti Ggdd-em ? ? ? Kar kar Rsn dej dati Ggdvde . . . . . . . . . mi jaz Zop-ed--k boš biti Gp-pde-n uslugo usluga Sozet naredu narediti Ggdd-em . . . . . . . . . boli boleti Ggnste me jaz Zop-et--k kurac kurac Somei . . . Zazdelo zazdeti Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n , , , kot kot Vd da da Vd je biti Gp-ste-n njegova njegov Zstzeiem smrtna smrten Ppnzei maska maska Sozei oživela oživeti Ggdd-ez , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n napolnila napolniti Ggdd-ez s z Do čudno čuden Ppnzeo , , , grdo grd Ppnzeo energijo energija Sozeo . . . To ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es človeško človeški Ppnsei bitje bitje Sosei . . . Seveda seveda L mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n šlo iti Ggvd-es v v Dm tistem tisti Zk-mem trenutku trenutek Somem na na Dt roko roka Sozet , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n verjel verjeti Ggvd-em kaj kaj Zv-set takega tak Zk-ser , , , bilo biti Gp-d-es mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n laže lahko Rsr storiti storiti Ggdn , , , kar kar Zz-set sem biti Gp-spe-n moral morati Ggnd-em storiti storiti Ggdn , , , toda toda Vp to ta Zk-set verjamem verjeti Ggvspe tudi tudi L danes danes Rsn in in Vp pri pri Dm belem bel Ppnmem dnevu dan Somem . . . Napočil napočiti Ggdd-em je biti Gp-ste-n čas čas Somei , , , da da Vd razkrijem razkriti Ggdspe karte karta Sozmt . . . Mirno mirno Rsn sem biti Gp-spe-n izvlekel izvleči Ggdd-em fotografije fotografija Sozmt iz iz Dr notranjega notranji Ppnmer žepa žep Somer . . .

Renton Renton Slmei mi jaz Zop-ed--k mogel moči Ggnd-em ujeti ujeti Ggdn pogleda pogled Somer Kartofla Kartofl Slmer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n stal stati Ggnd-em poleg poleg Dr njega on Zotmer , , , vendar vendar Vp ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n zvil zviti Ggdd-em živčen živčen Ppnmein smeh smeh Somei . . . Matty Matty Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em najslabši slab Ppsmeid kitarist kitarist Somei , , , kar kar Zz-set jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n poznal poznati Ggnd-em , , , kolikor kolikor Vd toliko toliko Rsn v v Dm redu red Somem je biti Gp-ste-n znal znati Ggnd-em igrati igrati Ggnn samo samo L ' ' ' Roadhouse Roadhouse Nj Blues Blues Nj ' ' ' od od Dr Doorsov Doorsi Slmmr in in Vp nekaj nekaj Rsn skladb skladba Sozmr Clash Clash Slmei in in Vp Status Status Slmei Quo Quo Slmei . . . Na na Dt vse ves Zc-zmt kriplje kriplje Sozmt si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n prizadeva prizadevati Ggnste sneti sneti Ggdn riff riff Sometn iz iz Dr ' ' ' Clash Clash Nj City City Nj Rockers Rockers Nj ' ' ' , , , vendar vendar Vp mu on Zotmed--k ni biti Gp-ste-d nikoli nikoli Rsn zares zares Rsn uspelo uspeti Ggdd-es . . . Kljub kljub Dd temu ta Zk-sed je biti Gp-ste-n svojo svoj Zp-zet stratocasterico stratocasterica Sozet ljubil ljubiti Ggnd-em . . . Bila biti Gp-d-ez je biti Gp-ste-n zadnja zadnji Ppnzei stvar stvar Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n prodal prodati Ggdd-em , , , oklepal oklepati Ggnd-em se se Zp------k je on Zotzer--k je biti Gp-ste-n tudi tudi L potem potem Rsn , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n že že L zdavnaj zdavnaj Rsn prodal prodati Ggdd-em ojačevalec ojačevalec Sometn , , , da da Vd bi biti Gp-g si se Zp---d--k lahko lahko Rsn napolnil napolniti Ggdd-em žile žila Sozmt s z Do sranjem sranje Soseo . . . Ubogi ubog Ppnmeid Matty Matty Slmei , , , je biti Gp-ste-n pomislil pomisliti Ggdd-em Renton Renton Slmei . . . Kako kako Rsn dobro dobro Rsn ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n kdo kdo Zv-mei od od Dr nas jaz Zop-mr sploh sploh L zares zares Rsn poznal poznati Ggnd-em ? ? ? Kako kako Rsn dobro dobro Rsn lahko lahko Rsn sploh sploh L kdorkoli kdorkoli Zz-mei pozna poznati Ggnste koga kdo Zv-met drugega drug Kbzmet ? ? ?

Londona London Slmer ne ne L pogrešam pogrešati Ggnspe , , , sam samo L Marka Mark Slmetd . . . . . . . . . tko tako Rsn , , , mal malo Rsn . . . Ma ma M , , , mogoče mogoče Rsn tod tod Rsn mal malo Rsn bol bolj Rsn koker kakor Vd sam samo L tko tako Rsn mal malo Rsn , , , sam samo L ne ne L tolk toliko Rsn , , , koker kakor Vd sem biti Gp-spe-n mislila misliti Ggnd-ez . . . Reku reči Ggdd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd če če Vd hočem hoteti Ggnspe-n it iti Ggvn na na Dt univerzo univerza Sozet , , , lohk lahko Rsn to ta Zk-set delam delati Ggnspe tud tudi L v v Dm Londonu London Slmem glih glih Rsn tolk toliko Rsn simpl simpl Rsn koker kakor Vd doma doma Rsn . . . Ko ko Vd sem biti Gp-spe-n mu on Zotmed--k rekla reči Ggdd-ez , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d s z Do štipendijo štipendija Sozeo nikjer nikjer Rsn glih glih Rsn lahko lahko Rsn žvet živeti Ggnn , , , v v Dm Londonu London Slmem je biti Gp-ste-n pa pa Vp nemogoče nemogoč Ppnsei , , , čist čisto Rsn matematičn matematično Rsn nemogoče nemogoč Ppnsei , , , je biti Gp-ste-n reku reči Ggdd-em , , , da da Vd on on Zotmei dobr dobro Rsn služ služiti Ggnste , , , pa pa Vp da da Vd b biti Gp-g nama jaz Zop-dd čist čisto Rsn v v Dm redu red Somem šlo iti Ggvd-es . . . Ko ko Vd sem biti Gp-spe-n mu on Zotmed--k rekla reči Ggdd-ez , , , da da Vd nočem hoteti Ggnspe-d , , , da da Vd me jaz Zop-et--k on on Zotmei vzdržuje vzdrževati Ggnste , , , ko ko Vd da da Vd je biti Gp-ste-n on on Zotmei en en Kbzmei zvodnik zvodnik Somei , , , jest jaz Zop-ei pa pa Vp nekšna nekakšen Zn-zei gejša gejša Sozei , , , je biti Gp-ste-n reku reči Ggdd-em , , , da da Vd ne ne L bi biti Gp-g blo biti Gp-d-es tko tako Rsn . . . V v Dm glavnem glaven Ppnsem , , , jest jaz Zop-ei sm biti Gp-spe-n pršla priti Ggdd-ez nazaj nazaj Rsn , , , on on Zotmei je biti Gp-ste-n ostal ostati Ggdd-em , , , pa pa Vp mislm misliti Ggnspe , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d nobenmu noben Zl-med od od Dr naju jaz Zop-dr res res Rsn žal žal Rsn . . . Mark Mark Slmei zna znati Ggnste bit biti Gp-n lubeč ljubeč Ppnmein , , , sam samo L zgleda zgledati Ggvste , , , ko ko Vd da da Vd ne ne L rab rabiti Ggnste kej kaj Rsn posebn posebno Rsn drugih drug Kbzmmr ludi človek Sommr . . . Z z Do njim on Zotmeo sem biti Gp-spe-n žvela živeti Ggnd-ez šest šest Kbg-mt mescev mesec Sommr , , , pa pa Vp se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k še še L zmer zmeraj Rsn zdi zdeti Ggnste , , , da da Vd ga on Zotmer--k ne ne L poznam poznati Ggnspe res res Rsn dobr dobro Rsn . . . Včas včasih Rsn mam imeti Ggnspe-n filing filing Sometn , , , ko ko Vd da da Vd sem biti Gp-spe-n preveč preveč Rsn prčakvala pričakovati Ggnd-ez pa pa Vp da da Vd je biti Gp-ste-n na na Dm njem on Zotmem v v Dm bistvu bistvo Sosem velik veliko Rsn manj manj Rsn , , , koker kakor Vd zgleda zgledati Ggvste . . .

— — — Beli bel Ppnmeid labod labod Somei neb neb Gp-g---d nikol nikoli Rsn izkoristu izkoristiti Ggdd-em dame dama Sozer v v Dm stiski stiska Sozem , , , se se Zp------k zareži zarežati Ggdste . . .

V v Dm Andreasovem Andreasov Psnmem hotelu hotel Somem je biti Gp-ste-n Renton Renton Slmei sicer sicer Rsn bolan bolan Ppnmein , , , vendar vendar Vp ne ne L tako tako Rsn hudo hudo Rsn , , , kot kot Vd jim on Zotmmd--k je biti Gp-ste-n odigral odigrati Ggdd-em . . . Strmi strmeti Ggnste na na Dt vrt vrt Sometn za za Do hotelom hotel Someo , , , kjer kjer Vd vidi videti Ggvste Andreasa Andreas Slmetd , , , ki ki Vd skaklja skakljati Ggnste naokoli naokoli Rsn s z Do Sarah Sarah Slzeo , , , svojo svoj Zp-zeo punco punca Sozeo . . .

Jeseničani Jeseničan Slmmi so biti Gp-stm-n priznanje priznanje Soset dobili dobiti Ggdd-mm kot kot Vd sedmi sedmi Kbvmmi od od Dr 14 14 Kag slovenskih slovenski Ppnzmr porodnišnic porodnišnica Sozmr . . . Prva prvi Kbvsmi , , , leta leto Soser 1998 1998 Kag , , , sta biti Gp-std-n ga on Zotmet--k dobila dobiti Ggdd-dm Ljubljana Ljubljana Slzei in in Vp Celje Celje Slsei . . . Za za Dt pridobitev pridobitev Sozet priznanja priznanje Soser je biti Gp-ste-n treba treba Rsn izpolniti izpolniti Ggdn 80 80 Kag odstotkov odstotek Sommr Unicefovih Unicefov Psnmmr kriterijev kriterij Sommr . . . Poudarek poudarek Somei je biti Gp-ste-n na na Dm uspešnem uspešen Ppnsem dojenju dojenje Sosem , , , zato zato Vp sta biti Gp-std-n mati mati Sozei in in Vp otrok otrok Somei skupaj skupaj Rsn od od Dr otrokovega otrokov Psnser rojstva rojstvo Soser do do Dr njunega njun Zstmerd odhoda odhod Somer iz iz Dr bolnišnice bolnišnica Sozer . . . Zdravniki zdravnik Sommi priporočajo priporočati Ggnstm , , , da da Vd bi biti Gp-g matere mati Sozmi samo samo L dojile dojiti Ggnd-mz otroke otrok Sommt šest šest Kbg-mt mesecev mesec Sommr . . . Osemnajsturne osemnajsturen Ppnzer šole šola Sozer dojenja dojenje Soser , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k organizirali organizirati Ggvd-mm v v Dm bolnišnici bolnišnica Sozem , , , so biti Gp-stm-n se se Zp------k udeležile udeležiti Ggdd-mz tudi tudi L patronažne patronažen Ppnzmi sestre sestra Sozmi vseh ves Zc-mmr zdravstvenih zdravstven Ppnmmr domov dom Sommr na na Dm Gorenjskem Gorenjsko Slsem . . . Enkrat enkrat Rsn na na Dt teden teden Sometn imajo imeti Ggnstm-n tudi tudi L organiziran organiziran Pdnmetn tečaj tečaj Sometn dojenja dojenje Soser za za Dt vse ves Zc-zmt nosečnice nosečnica Sozmt , , , ob ob Dm odpustu odpust Somem vsaka vsak Zc-zei mati mati Sozei dobi dobiti Ggdste napotke napotek Sommt , , , kako kako Rsn dojiti dojiti Ggnn doma doma Rsn , , , organizirali organizirati Ggvd-mm so biti Gp-stm-n tudi tudi L skupino skupina Sozet za za Dt podporo podpora Sozet dojenja dojenje Soser , , , na na Dm oddelku oddelek Somem pa pa Vp imajo imeti Ggnstm-n tudi tudi L posebno poseben Ppnzet telefonsko telefonski Ppnzet številko številka Sozet , , , namenjeno namenjen Pdnsei nasvetom nasvet Sommd v v Dm zvezi zveza Sozem z z Do dojenjem dojenje Soseo . . .

Hokejska hokejski Ppnzei afera afera Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n vendarle vendarle Vp samo samo L povod povod Somei za za Dt razmišljanje razmišljanje Soset o o Dm tej ta Zk-zem problematiki problematika Sozem . . . Kot kot Vd privlačna privlačen Ppnzei športna športen Ppnzei igra igra Sozei zanesljivo zanesljivo Rsn sam sam Ppnmein po po Dm sebi se Zp---m ni biti Gp-ste-d prav prav L nič nič Rsn kriv kriv Ppnmein za za Dt nekatere nekateri Zn-mmt trende trend Sommt v v Dm slovenskem slovenski Ppnmem športu šport Somem . . . Javna javen Ppnsmi občila občilo Sosmi so biti Gp-stm-n slovenski slovenski Ppnmeid hokej hokej Somei zaradi zaradi Dr razmer razmera Sozmr in in Vp odnosov odnos Sommr v v Dm njem on Zotmem , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n afera afera Sozei razgalila razgaliti Ggdd-ez , , , resda resda Rsn naredila narediti Ggdd-ms za za Dt » » » grešnega grešen Ppnmet kozla kozel Sometd « « « , , , pri pri Dm tem ta Zk-sem pa pa Vp so biti Gp-stm-n vede vede Rd ali ali Vp nevede nevede Rd spregledala spregledati Ggdd-ms širše širok Pppmmt procese proces Sommt , , , ki ki Vd že že L vrsto vrsta Sozet let leto Sosmr pri pri Dm nas jaz Zop-mm niso biti Gp-stm-d navzoči navzoč Ppnmmi samo samo L v v Dm tej ta Zk-zem športni športen Ppnzem panogi panoga Sozem , , , temveč temveč Vp vse ves Rsn bolj bolj Rsn v v Dm slovenskem slovenski Ppnmem športu šport Somem nasploh nasploh Rsn . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem seveda seveda L ne ne L gre iti Ggvste prezreti prezreti Ggdn , , , da da Vd gre iti Ggvste tudi tudi L za za Dt posledice posledica Sozmt in in Vp vplive vpliv Sommt dogajanj dogajanje Sosmr v v Dm svetovnem svetoven Ppnmem športu šport Somem . . .

Evropska evropski Ppnzei komisija komisija Sozei vsako vsak Zc-zet jesen jesen Sozet objavlja objavljati Ggnste letno leten Ppnset poročilo poročilo Soset o o Dm napredku napredek Somem vsake vsak Zc-zer kandidatke kandidatka Sozer za za Dt članstvo članstvo Soset v v Dm EU EU Slzem , , , pri pri Dm čemer kar Zz-sem upošteva upoštevati Ggvste napredek napredek Somei pri pri Dm privzemanju privzemanje Sosem in in Vp uresničevanju uresničevanje Sosem zakonodaje zakonodaja Sozer , , , nujnem nujen Ppnsem za za Dt članstvo članstvo Soset v v Dm uniji unija Sozem . . .

Generalni generalen Ppnmeid sekretar sekretar Somei OZN OZN Slzer Kofi Kofi Slmei Annan Annan Slmei je biti Gp-ste-n v v Dm poročilu poročilo Sosem Varnostnemu varnosten Ppnmed svetu svet Somed o o Dm položaju položaj Somem v v Dm afriški afriški Ppnzem državi država Sozem Sierra Sierra Slzei Leone Leone Slzei predlagal predlagati Ggvd-em povečanje povečanje Soset števila število Soser pripadnikov pripadnik Sommr mirovnih miroven Ppnzmr sil sila Sozmr UNAMSIL UNAMSIL Slmei na na Dt 16.500 16.500 Kag . . . VS VS Slmei je biti Gp-ste-n pretekli pretekel Ppnmetd teden teden Sometn že že L odobril odobriti Ggdd-em povečanje povečanje Soset števila število Soser pripadnikov pripadnik Sommr UNAMSIL UNAMSIL Slmei z z Dr začetnih začeten Ppnmmr 11.100 11.100 Kag na na Dt 13.000 13.000 Kag , , , to ta Zk-sei pa pa Vp po po Dm Annanovem Annanov Psnsem mnenju mnenje Sosem v v Dm sedanjih sedanji Ppnzmm razmerah razmera Sozmm ne ne L bi biti Gp-g zadostovalo zadostovati Ggnd-es za za Dt ureditev ureditev Sozet razmer razmera Sozmr v v Dm državi država Sozem . . . Poročilo poročilo Sosei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n v v Dm prihodnosti prihodnost Sozem morda morda L treba treba Rsn še še L povečati povečati Ggdn število število Soset mednarodnih mednaroden Ppnmmr vojakov vojak Sommr , , , dokler dokler Vd ne ne L bo biti Gp-pte-n odpravljena odpravljen Pdnzei grožnja grožnja Sozei Revolucionarne revolucionaren Ppnzer združene združen Pdnzer fronte fronta Sozer ( ( ( RUF Ruf Slmei ) ) ) , , , ki ki Vd še še L vedno vedno Rsn zadržuje zadrževati Ggnste okrog okrog Dr 250 250 Kag mednarodnih mednaroden Ppnmmr talcev talec Sommr . . .

Zaključna zaključen Ppnzei prireditev prireditev Sozei letošnjih letošnji Ppnmmr Dnevov dan Sommr mladih mlad Ppnmmr in in Vp kulture kultura Sozer bo biti Gp-pte-n na na Dm velenjskem velenjski Ppnmem gradu grad Somem , , , ko ko Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n začel začeti Ggdd-em ob ob Dm 21. 21. Kav uri ura Sozem že že L tradicionalni tradicionalen Ppnmeid rock rock Somei koncert koncert Somei , , , na na Dm katerem kateri Zv-mem bodo biti Gp-ptm-n nastopile nastopiti Ggdd-mz skupine skupina Sozer Demiolition Demiolition Slmei Group Group Slmei iz iz Dr Brežic Brežice Slzmr , , , Alterra Alterra Slzei iz iz Dr Ljubljane Ljubljana Slzer in in Vp New New Nj Model Model Nj Army Army Nj iz iz Dr Velike Velika Slzer Britanije Britanija Slzer , , , ki ki Vd slavi slaviti Ggnste letos letos Rsn 20 20 Kag - - - letnico letnica Sozet delovanja delovanje Soser , , , nastop nastop Somei v v Dm Velenju Velenje Slsem pa pa Vp bo biti Gp-pte-n prva prvi Kbvzei predstavitev predstavitev Sozei skupine skupina Sozer v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . .

Tik tik Rsn pred pred Do glasovanjem glasovanje Soseo je biti Gp-ste-n za za Dt vsesplošna vsesplošen Ppnsmt ugibanja ugibanje Sosmt poskrbela poskrbeti Ggdd-ez poslanka poslanka Sozei Polona Polona Slzei Dobrajc Dobrajc Slzei z z Do izjavo izjava Sozeo : : : " " " Dokler dokler Vd ste biti Gp-sdm-n prepričevali prepričevati Ggnd-mm mene jaz Zop-et , , , me jaz Zop-er--k niste biti Gp-sdm-d prepričali prepričati Ggdd-mm . . . Ko ko Vd ste biti Gp-sdm-n se se Zp------k v v Dm zgodbi zgodba Sozem prepričevanja prepričevanje Soser , , , kako kako Rsn naj naj Vd se se Zp------k glasuje glasovati Ggvste za za Dt vlado vlada Sozet , , , lotili lotiti Ggdd-mm celo celo L mojih moj Zspmmre staršev starš Sommr , , , mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n postalo postati Ggdd-es jasno jasen Ppnsei , , , da da Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es pametno pameten Ppnsei , , , če če Vd bi biti Gp-g danes danes Rsn glasovala glasovati Ggvd-ez drugače drugače Rsn , , , kot kot Vd sem biti Gp-spe-n glasovala glasovati Ggvd-ez pri pri Dm mandatarju mandatar Somem . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei , , , kar kar Zz-set lahko lahko Rsn povem povedati Ggdspe , , , glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd je biti Gp-ste-n glasovanje glasovanje Sosei tajno tajen Ppnsei . . . " " " Obe oba Zc-sdi glasovanji glasovanje Sosdi sta biti Gp-std-n bili biti Gp-d-ds tajni tajen Ppnsdi in in Vp zato zato Vp ni biti Gp-ste-d znano znan Pdnsei , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n Dobrajčeva Dobrajčev Psnzei glasovala glasovati Ggvd-ez prvič prvič Rsn in in Vp kako kako Rsn tokrat tokrat Rsn . . . Na na Dm obeh oba Zc-zdm straneh stran Sozdm so biti Gp-stm-n ugibali ugibati Ggnd-mm , , , kaj kaj Zv-set napoved napoved Sozet pomeni pomeniti Ggvste in in Vp skušali skušati Ggnd-mm razvozlati razvozlati Ggdn , , , kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n imela imeti Ggnd-ez poslanka poslanka Sozei v v Dm mislih misel Sozmm s z Do pritiski pritisk Sommo na na Dt - - - že že L pokojne pokojen Ppnmmt - - - starše starš Sommt . . . Razburjenje razburjenje Sosei se se Zp------k je biti Gp-ste-n še še L povečalo povečati Ggdd-es , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es prvo prvi Kbvsei glasovanje glasovanje Sosei razveljavljeno razveljavljen Pdnsei . . .

Obeta obetati Ggnste se se Zp------k vroča vroč Ppnzei skupščina skupščina Sozei regionalne regionalen Ppnzer razvojne razvojen Ppnzer agencije agencija Sozer - - - Nepovratna nepovraten Ppnsmi sredstva sredstvo Sosmi Evropske evropski Ppnzer unije unija Sozer in in Vp države država Sozer - - - Celjska celjski Ppnzei regionalna regionalen Ppnzei razvojna razvojen Ppnzei agencija agencija Sozei je biti Gp-ste-n lani lani Rsn vstopila vstopiti Ggdd-ez v v Dt svojo svoj Zp-zet drugo drug Kbzzet fazo faza Sozet

Matjaž Matjaž Slmei Zanoškar Zanoškar Slmei je biti Gp-ste-n po po Dm duši duša Sozem veseljak veseljak Somei . . . Aktualna aktualen Ppnzei politika politika Sozei ga on Zotmet--k ne ne L zanima zanimati Ggnste kaj kaj Rsn prida prida Rsn , , , bolj bolj Rsn ga on Zotmet--k skrbijo skrbeti Ggnstm planetarne planetaren Ppnzmi zadeve zadeva Sozmi , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n pomanjkanje pomanjkanje Sosei pitne piten Ppnzer vode voda Sozer , , , ozonska ozonski Ppnzei luknja luknja Sozei in in Vp lakota lakota Sozei v v Dm Afriki Afrika Slzem . . . Ali ali Vp vse ves Rsn bolj bolj Rsn pereče pereč Ppnsei vprašanje vprašanje Sosei , , , denimo deti Ggdvpm , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n zakonski zakonski Ppnmeid stan stan Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n partijski partijski Ppnmeid sekretar sekretar Somei sklenil skleniti Ggdd-em pri pri Dm stranskih stranski Ppnsmm cerkvenih cerkven Ppnsmm vratih vrata Sosmm z z Do rdečo rdeč Ppnzeo knjižico knjižica Sozeo v v Dm žepu žep Somem , , , sploh sploh L veljaven veljaven Ppnmein . . . Kot kot Vd pevca pevec Sometd okteta oktet Somer , , , ki ki Vd nosi nositi Ggnste ime ime Soset Lesna Lesna Slzei , , , ga on Zotmet--k seveda seveda L skrbi skrbeti Ggnste usoda usoda Sozei Lesne Lesna Slzer , , , potem potem Rsn ko ko Vd je biti Gp-ste-n podjetje podjetje Soset prevzel prevzeti Ggdd-em Andrej Andrej Slmei Kokalj Kokalj Slmei . . . Kaj kaj Zv-sei čaka čakati Ggnste Lesno Lesna Slzet in in Vp oktet oktet Sometn Lesna Lesna Slzei : : : sanacija sanacija Sozei , , , revitalizacija revitalizacija Sozei ali ali Vp stečaj stečaj Somei ? ? ?

Lov lov Somei menol menola Sozmr , , , avtohtone avtohton Ppnzer ribje ribji Ppnzer vrste vrsta Sozer našega naš Zspserm morja morje Soser , , , je biti Gp-ste-n presenetil presenetiti Ggdd-em številne številen Ppnmmt turiste turist Sommt - - - 435 435 Kag kilogramov kilogram Sommr rib riba Sozmr , , , in in Vp to ta Zk-sei zastonj zastonj Rsn - - - tega ta Zk-ser svet svet Somei še še L ni biti Gp-ste-d videl videti Ggvd-em ! ! !

Mednarodna mednaroden Ppnzei nogometna nogometen Ppnzei zveza zveza Sozei ( ( ( Fifa Fifa Slzei ) ) ) je biti Gp-ste-n sporočila sporočiti Ggdd-ez , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n odločitev odločitev Sozei o o Dm prireditelju prireditelj Somem svetovnega svetoven Ppnser nogometnega nogometen Ppnser prvenstva prvenstvo Soser 2006 2006 Kag znana znan Ppnzei 6. 6. Kav julija julij Somer ob ob Dm 14. 14. Kav uri ura Sozem v v Dm Zürichu Zürich Slmem . . . Po po Dm zasedanju zasedanje Sosem izvršnega izvršen Ppnmer komiteja komite Somer jo on Zotzet--k bo biti Gp-pte-n sporočil sporočiti Ggdd-em predsednik predsednik Somei FIFA FIFA Slzei Joseph Joseph Slmei Blatter Blatter Slmei . . .

Liga liga Sozei YUBA YUBA Slzei : : : Tomašević Tomašević Slmei 18 18 Kag ( ( ( 6-9 6-9 Kag ) ) ) , , , Topić Topić Slmei 10 10 Kag ( ( ( 2-3 2-3 Kag ) ) ) , , , Radonjić Radonjić Slmei 4 4 Kag ( ( ( 1-2 1-2 Kag ) ) ) , , , Radošević Radošević Slmei 5 5 Kag ( ( ( 3-3 3-3 Kag ) ) ) , , , Čanak Čanak Slmei 2 2 Kag , , , Lukovski Lukovski Slmei 9 9 Kag ( ( ( 3-4 3-4 Kag ) ) ) , , , Stanojević Stanojević Slmei 6 6 Kag ( ( ( 2-2 2-2 Kag ) ) ) , , , Radmanović Radmanović Slmei 2 2 Kag ( ( ( 2-2 2-2 Kag ) ) ) , , , Milojević Milojević Slmei ( ( ( 0-4 0-4 Kag ) ) ) , , , Nadfeji Nadfeji Slmei 13 13 Kag ( ( ( 2-2 2-2 Kag ) ) ) . . .

15.25 15.25 Kag Kolesarstvo kolesarstvo Sosei - - - Giro Giro Slmei d'Italia d'Italia Slzei , , , 11. 11. Kav etapa etapa Sozei dirke dirka Sozer po po Dm Italiji Italija Slzem , , , 45 45 Kag km km O ( ( ( TVS TVS Slzei 2 2 Kag ) ) )

Delavska delavski Ppnzei participacija participacija Sozei ali ali Vp sodelovanje sodelovanje Sosei je biti Gp-ste-n poslovno posloven Ppnsei in in Vp ne ne L socialno socialen Ppnsei vprašanje vprašanje Sosei , , , je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei od od Dr ugotovitev ugotovitev Sozmr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n pokazala pokazati Ggdd-ez raziskava raziskava Sozei združenja združenje Soser svetov svet Sommr delavcev delavec Sommr slovenskih slovenski Ppnsmr podjetij podjetje Sosmr z z Do naslovom naslov Someo Vpliv vpliv Somei delavske delavski Ppnzer participacije participacija Sozer ali ali Vp soudeležbe soudeležba Sozer na na Dt poslovno posloven Ppnzet uspešnost uspešnost Sozet . . . Rezultate rezultat Sommt so biti Gp-stm-n predstavili predstaviti Ggdd-mm včeraj včeraj Rsn na na Dm rednem reden Ppnmem posvetu posvet Somem predsednikov predsednik Sommr svetov svet Sommr delavcev delavec Sommr na na Dm Bledu Bled Slmem , , , raziskavo raziskava Sozet so biti Gp-stm-n opravili opraviti Ggdd-mm v v Dm 54 54 Kag delniških delniški Ppnzmm družbah družba Sozmm ali ali Vp podjetjih podjetje Sosmm , , , vprašalnike vprašalnik Sommt pa pa Vp je biti Gp-ste-n izpolnilo izpolniti Ggdd-es nekaj nekaj Rsn več veliko Rsr kot kot Vd pet pet Kbg-mi tisoč tisoč Kbg-mi delavcev delavec Sommr . . .

Kot kot Vd začetnike začetnik Sommt heppeningov heppening Sommr najpogosteje pogosto Rss omenjajo omenjati Ggnstm umetniško umetniški Ppnset gibanje gibanje Soset Fluxus Fluxus Slmetn , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem sta biti Gp-std-n sodelovala sodelovati Ggnd-dm tudi tudi L videast videast Somei Nam Nam Slmei June June Slmei Paik Paik Slmei in in Vp Joseph Joseph Slmei Beuys Beuys Slmei . . . Neverjetna neverjeten Ppnzei hitrost hitrost Sozei , , , s z Do katero kateri Zv-zeo so biti Gp-stm-n se se Zp------k hepeningi hepening Sommi razširili razširiti Ggdd-mm , , , priča pričati Ggnste o o Dm miku mik Somem te ta Zk-zer umetnostne umetnosten Ppnzer zvrsti zvrst Sozer . . . Danes danes Rsn je biti Gp-ste-n zvrst zvrst Sozei in in Vp vse ves Zc-zmi njene njen Zstzmiez izpeljave izpeljava Sozmi bolj bolj Rsn znana znan Ppnzei pod pod Do izrazom izraz Someo performans performans Somei ( ( ( Performance Performance Nj Art Art Nj ) ) ) . . .

Poenostavljeno poenostavljeno Rsn rečeno rečen Pdnsei , , , igralec igralec Somei v v Dm gledališki gledališki Ppnzem igri igra Sozem igra igrati Ggnste določeno določen Pdnzet vlogo vloga Sozet , , , kjer kjer Vd umetniški umetniški Ppnmetd akt akt Sometn predstavlja predstavljati Ggnste najprej najprej Rsn vloga vloga Sozei sama sam Ppnzei , , , kot kot Vd si biti Zp---d--k jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n zamislil zamisliti Ggdd-em pisec pisec Somei , , , avtor avtor Somei drame drama Sozer , , , in in Vp drugič drugič Rsn igralčeva igralčev Psnzei interpretacija interpretacija Sozei le le L - - - te ti Zk-zer , , , pri pri Dm performansu performans Somem pa pa Vp avtor avtor Somei umetnik umetnik Somei živi živeti Ggnste svojo svoj Zp-zet vlogo vloga Sozet , , , umetniški umetniški Ppnmetd akt akt Sometn pa pa Vp predstavljajo predstavljati Ggnstm ideje ideja Sozmi , , , asociacije asociacija Sozmi , , , občutki občutek Sommi ob ob Dm spremljanju spremljanje Sosem izvajanja izvajanje Soser performansa performans Somer . . . Te ta Zk-zmi izhajajo izhajati Ggnstm iz iz Dr vsebinskih vsebinski Ppnzmr konotacij konotacija Sozmr in in Vp izvedbe izvedba Sozer same sam Ppnzer . . . V v Dm gledališču gledališče Sosem smo biti Gp-spm-n priča priča Sozei igri igra Sozed , , , ki ki Vd oponaša oponašati Ggnste ali ali Vp zrcali zrcaliti Ggnste življenje življenje Soset , , , performans performans Somei pa pa Vp je biti Gp-ste-n življenje življenje Sosei samo sam Ppnsei . . .

BERGER Berger Slmei , , , J. J. O ( ( ( 1977 1977 Kag ) ) ) . . . Ways Ways Nj of of Nj Seeing Seeing Nj . . . London London Slmei : : : BBC BBC Slmei and and Nj Penguin Penguin Nj Books Books Nj . . .

Pri pri Dm postavljanju postavljanje Sosem razstave razstava Sozer lahko lahko Rsn učenci učenec Sommi uporabljajo uporabljati Ggnstm usvojena usvojen Pdnsmt znanja znanje Sosmt s z Dr področij področje Sosmr plastičnega plastičen Ppnser oblikovanja oblikovanje Soser in in Vp oblikovanja oblikovanje Soser prostora prostor Somer , , , ki ki Vd pa pa Vp imajo imeti Ggnstm-n v v Dm okviru okvir Somem te ta Zk-zer zaposlitve zaposlitev Sozer sekundarno sekundaren Ppnzet vlogo vloga Sozet . . . Pri pri Dm predstavitvi predstavitev Sozem likovne likoven Ppnzer naloge naloga Sozer se se Zp------k osredotočimo osredotočiti Ggdspm in in Vp poudarjamo poudarjati Ggnspm pomene pomen Sommt , , , vsebine vsebina Sozmt , , , spomine spomin Sommt in in Vp čustva čustvo Sosmt miselne miseln Ppnzer vsebine vsebina Sozer , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k sprožajo sprožati Ggnstm uporabljeni uporabljen Pdnmmi predmeti predmet Sommi . . .

Nekatere nekateri Zn-zmi slike slika Sozmi so biti Gp-stm-n visele viseti Ggnd-mz same sam Ppnzmi zase zase Zp---t--z , , , druge drug Kbzzmi so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz združene združen Pdnzmi v v Dt skupine skupina Sozmt ali ali Vp pa pa Vp so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz obešene obešen Pdnzmi ena en Kbzzei nad nad Do drugo drug Kbzzeo . . . Knjige knjiga Sozmi , , , revije revija Sozmi , , , posamezni posamezen Ppnmmi papirji papir Sommi , , , fotografije fotografija Sozmi , , , etikete etiketa Sozmi in in Vp emblemi emblem Sommi , , , skupaj skupaj Rsn z z Do nakitom nakit Someo in in Vp malimi mali Ppnzmo skulpturami skulptura Sozmo , , , so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm razstavljeni razstavljen Pdnmmi v v Dm vitrinah vitrina Sozmm . . . Opazen opazen Ppnmein ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em nikakršen nikakršen Zl-mei razpoznaven razpoznaven Ppnmein red red Somei ali ali Vp kronološka kronološki Ppnzei oziroma oziroma Vp geografska geografski Ppnzei postavitev postavitev Sozei , , , kategorije kategorija Sozmi in in Vp klasifikacije klasifikacija Sozmi so biti Gp-stm-n ostale ostati Ggdd-mz le le L delno delno Rsn razpoznavne razpoznaven Ppnzmi . . . Sodobne sodoben Ppnzmi upodobitve upodobitev Sozmi orlov orel Sommr so biti Gp-stm-n stale stati Ggnd-mz ob ob Dm zgodovinskih zgodovinski Ppnmmm primerkih primerek Sommm ( ( ( na na Dt primer primer Sometn papirnati papirnat Ppnmeid zmaj zmaj Somei v v Dm obliki oblika Sozem orla orel Somer ob ob Dm paradni paraden Ppnzem zastavi zastava Sozem iz iz Dr devetnajstega devetnajsti Kbvser stoletja stoletje Soser ) ) ) , , , vojaški vojaški Ppnmmi orli orel Sommi so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k delili deliti Ggnd-mm vitrino vitrina Sozet z z Do objekti objekt Sommo iz iz Dr naravoslovnega naravosloven Ppnmer muzeja muzej Somer ( ( ( ornament ornament Somei na na Dm trobenti trobenta Sozem zmajskega zmajski Ppnmer regimenta regiment Somer ob ob Dm treh trije Kbgsmm orlovih orlov Psnsmm jajcih jajce Sosmm z z Do njihovimi njihov Zstmmom znanstvenimi znanstven Ppnmmo opisi opis Sommo ) ) ) . . . Zgodovinsko zgodovinsko Ppnsei bitje bitje Sosei orel orel Somei , , , je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es podvrženo podvržen Pdnsei brezciljnemu brezciljen Ppnmed procesu proces Somed transformacij transformacija Sozmr in in Vp izgledalo izgledati Ggnd-es je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez razstava razstava Sozei organizirana organiziran Pdnzei na na Dm osnovnem osnoven Ppnmem vidiku vidik Somem distanci distanca Sozed . . .

Za za Dt Broodthaersovo Broodthaersov Psnset delo delo Soset je biti Gp-ste-n torej torej Rsn najznačilnejše značilen Ppssei iskanje iskanje Sosei neskladij neskladje Sosmr , , , nasprotij nasprotje Sosmr , , , nezdružljivosti nezdružljivost Sozmr med med Do besedami beseda Sozmo in in Vp pojavi pojav Sommo , , , med med Do koncepti koncept Sommo in in Vp vizualno vizualen Ppnzeo percepcijo percepcija Sozeo , , , tem ta Zk-mmd pa pa Vp je biti Gp-ste-n dodajal dodajati Ggnd-em sociološko sociološki Ppnzet dimenzijo dimenzija Sozet , , , s z Do tem ta Zk-seo ko ko Vd je biti Gp-ste-n analiziral analizirati Ggvd-em vlogo vloga Sozet umetnika umetnik Somer v v Dm moderni moderen Ppnzem družbi družba Sozem . . .

V v Dm okviru okvir Somem učnih učen Ppnzmr ur ura Sozmr , , , namenjenih namenjen Pdnzmr instalacijam instalacija Sozmd , , , bomo biti Gp-ppm-n te ta Zk-zmt učencem učenec Sommd približali približati Ggdd-mm na na Dm primeru primer Somem dela delo Soser dveh dva Kbgmdr umetnikov umetnik Sommr . . . Omenili omeniti Ggdd-mm bomo biti Gp-ppm-n The The Nj Dinner Dinner Nj Party Party Nj Judy Judy Slzei Chicago Chicago Slmei in in Vp dela delati Ggnste Ilje Ilja Slmer Kabakova Kabakov Slmer . . . Podrobneje podrobno Rsr bomo biti Gp-ppm-n predstavili predstaviti Ggdd-mm njegovo njegov Zstzetem ljubljansko ljubljanski Ppnzet instalacijo instalacija Sozet iz iz Dr leta leto Soser 1997 1997 Kag Dvajset dvajset Kbg-mi načinov način Sommr , , , kako kako Rsn doseči doseči Ggdn jabolko jabolko Soset ob ob Dm poslušanju poslušanje Sosem Mozartove Mozartov Psnzer glasbe glasba Sozer , , , ki ki Vd nam jaz Zop-md bo biti Gp-pte-n služila služiti Ggnd-ez tudi tudi L kot kot Vd osnova osnova Sozei za za Dt praktično praktičen Ppnset delo delo Soset z z Do učenci učenec Sommo . . .

Diapozitivi diapozitiv Sommi prostorskih prostorski Ppnzmr postavitev postavitev Sozmr Richarda Richard Slmer Serre Serra Slmer in in Vp drugih drug Kbzmmr avtorjev avtor Sommr , , , s z Do katerimi kateri Zv-mmo lahko lahko Rsn predstavimo predstaviti Ggdspm bistvo bistvo Soset prostorsko prostorsko Rsn vpete vpet Pdnzer plastike plastika Sozer . . .

» » » Probleme problem Sommt imamo imeti Ggnspm-n tudi tudi L z z Do razpečevalci razpečevalec Sommo mamil mamilo Sosmr , , , katerih kateri Zv-mmr početja početje Soser zaradi zaradi Dr skrivanja skrivanje Soser za za Do zidom zid Someo ne ne L moremo moči Ggnspm nadzorovati nadzorovati Ggnn . . . « « «

Uporabili uporabiti Ggdd-mm boste biti Gp-pdm-n vsaj vsaj L en en Kbzmet časopis časopis Sometn , , , saj saj Vp vsak vsak Zc-mei časopis časopis Somei nekaj nekaj Rsn pomeni pomeniti Ggvste . . .

Prebolevanje prebolevanje Sosei na na Dt nek nek Zn-met način način Sometn sploh sploh L ne ne L obstaja obstajati Ggnste . . . Preboliš preboleti Ggdsde lahko lahko Rsn bolezen bolezen Sozet , , , ljubezni ljubezen Sozer ne ne L moreš moči Ggnsde . . . Najlažjega lahek Ppsmer in in Vp najmanj najmanj Rsn bolečega boleč Ppnmer načina način Somer ni biti Gp-ste-d in in Vp vse ves Zc-sei je biti Gp-ste-n odvisno odvisen Ppnsei od od Dr posameznika posameznik Somer in in Vp od od Dr tega ta Zk-ser , , , kakšna kakšen Zv-zei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez zveza zveza Sozei . . . Ponavadi ponavadi Rsn je biti Gp-ste-n najvažnejši važen Ppsmeid dejavnik dejavnik Somei čas čas Somei . . . Sliši slišati Ggvste se se Zp------k sicer sicer Rsn oguljeno oguljen Pdnsei , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n res res Rsn . . . Ko ko Vd prespiš prespati Ggdsde sto sto Kbg-mt noči noč Sozmr , , , se se Zp------k stvari stvar Sozmi naslednje naslednji Ppnset jutro jutro Soset ne ne L zdijo zdeti Ggnstm več več L take tak Zk-zmi , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz prvo prvi Kbvset jutro jutro Soset . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-mer pomaga pomagati Ggvste tudi tudi L družba družba Sozei , , , hobiji hobi Sommi , , , da da Vd nekam nekam Rsn greš iti Ggvsde in in Vp spoznaš spoznati Ggvsde nove nov Ppnmmt ljudi človek Sommt , , , se se Zp------k z z Do nečim nekaj Zn-seo zaposliš zaposliti Ggdsde . . . Nič nič Zl-sei ni biti Gp-ste-d večno večen Ppnsei in in Vp dandanes dandanes Rsn ne ne L velja veljati Ggnste več več L pravilo pravilo Sosei , , , da da Vd se se Zp------k moraš morati Ggnsde vezati vezati Ggnn zgolj zgolj L na na Dt eno en Kbzzet osebo oseba Sozet . . . Bolje dobro Rsr je biti Gp-ste-n biti biti Gp-n sam sam Ppnmein s z Do sabo se Zp---o v v Dm kvalitetnem kvaliteten Ppnmem odnosu odnos Somem , , , kot kot Vd pa pa Vp z z Do nekom nekdo Zn-meo drugim drug Kbzmeo v v Dm nekvalitetnem nekvaliteten Ppnmem . . .

5 5 Kag . . . O o Dm NJEM on Zotmem GOVORITE govoriti Ggnvdm , , , KOT kot Vd DA da Vd BI biti Gp-g BILA biti Gp-d-mm ŠE še L VEDNO vedno Rsn V v Dm ZVEZI zveza Sozem

Izbirate izbirati Ggnsdm lahko lahko Rsn med med Dt NIVEA Nivea Slmeo body body Somei mlekom mleko Soseo za za Dt suho suh Ppnzet kožo koža Sozet , , , lotionom lotion Someo za za Dt normalno normalen Ppnzet kožo koža Sozet in in Vp balzamom balzam Someo za za Dt občutljivo občutljiv Ppnzet kožo koža Sozet . . .

" " " Teorija teorija Sozei o o Dm dušah duša Sozmm dvojčicah dvojčica Sozmm sega segati Ggnste daleč daleč Rsn v v Dt zgodovino zgodovina Sozet , , , kajti kajti Vp ljudje človek Sommi so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k vedno vedno Rsn želeli želeti Ggnd-mm najti najti Ggdn svojo svoj Zp-zet zrcalno zrcalen Ppnzet podobo podoba Sozet , , , ki ki Vd bi biti Gp-g jih on Zotmmt--k dopolnjevala dopolnjevati Ggnd-ez v v Dm vseh ves Zc-mmm vidikih vidik Sommm njihove njihov Zstzerm biti bit Sozer . . . Človekov človekov Ppnmein občutek občutek Somei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vržen vržen Pdnmein v v Dt svet svet Sometn , , , odtujen odtujen Pdnmein od od Dr celote celota Sozer , , , od od Dr katere kateri Zv-zer se se Zp------k je biti Gp-ste-n nekoč nekoč Rsn ločil ločiti Ggvd-em v v Dt dve dva Kbgzdt identični identičen Ppnzdt polovici polovica Sozdt , , , ga on Zotmet--k sili siliti Ggnste v v Dt nenehno nenehen Ppnset iskanje iskanje Soset tega ta Zk-mer izgubljenega izgubljen Pdnmer koščka košček Somer . . . Sinteza sinteza Sozei dveh dva Kbgzdr sorodnih soroden Ppnzdr si se Zp---d--k duš duša Sozdr , , , dveh dva Kbgmdr plamenov plamen Somdr istega isti Zn-mer požara požar Somer , , , predstavlja predstavljati Ggnste najvišje visok Ppsset duhovno duhoven Ppnset izkustvo izkustvo Soset na na Dm Zemlji Zemlja Slzem , , , s z Do katerim kateri Zv-meo se se Zp------k duša duša Sozei lahko lahko Rsn vrne vrniti Ggdste k k Dd svojemu svoj Zp-med viru vir Somed ter ter Vp se se Zp------k najgloblje globoko Rss realizira realizirati Ggvste . . . " " "

Za za Dt podiplomski podiplomski Ppnmetd študij študij Sometn sem biti Gp-spe-n se se Zp------k odločila odločiti Ggdd-ez zaradi zaradi Dr samorealizacije samorealizacija Sozer , , , dolgčasa dolgčas Somer in in Vp Andraža Andraž Slmer , , , ne ne L nujno nujno Rsn v v Dm tem ta Zk-mem vrstnem vrsten Ppnmem redu red Somem . . . Seveda seveda L sem biti Gp-spe-n skrbno skrbno Rsn izbrala izbrati Ggdd-ez temo tema Sozet . . . Andraž Andraž Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em specialist specialist Somei za za Dt Prousta Proust Slmetd , , , jaz jaz Zop-ei pa pa Vp sem biti Gp-spe-n se se Zp------k seveda seveda L čisto čisto Rsn slučajno slučajno Rsn odločila odločiti Ggdd-ez za za Dt temo tema Sozet " " " Kako kako Rsn je biti Gp-ste-n magdalenica magdalenica Sozei spremenila spremeniti Ggdd-ez evropsko evropski Ppnzet literaturo literatura Sozet - - - primerjalni primerjalen Ppnmeid vidik vidik Somei " " " ( ( ( ideja ideja Sozei je biti Gp-ste-n padla pasti Ggvd-ez , , , ko ko Vd mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n med med Do Seksom seks Someo v v Dm mestu mesto Sosem zmanjkalo zmanjkati Ggdd-es keksov keks Sommr ) ) ) . . . Nekako nekako Rsn mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n uspelo uspeti Ggdd-es prepričati prepričati Ggdn mentorja mentor Sometd , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n ga on Zotmet--k klicali klicati Ggnd-mm Ata ata Somei , , , da da Vd področje področje Sosei resnično resnično Rsn potrebuje potrebovati Ggnste nekaj nekaj Rsn znanstvenega znanstven Ppnmer premisleka premislek Somer , , , da da Vd je biti Gp-ste-n tema tema Sozei ( ( ( ne ne L samo samo L ) ) ) neraziskana neraziskan Ppnzei , , , ampak ampak Vp pravi pravi Ppnmeid znanstveni znanstven Ppnmeid vakuum vakuum Somei , , , ki ki Vd kar kar Rsn kliče klicati Ggnste po po Dm kritični kritičen Ppnzem obdelavi obdelava Sozem . . . Ker ker Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm preteklih pretekel Ppnsmm stoletjih stoletje Sosmm velika velik Ppnzei živina živina Sozei , , , čigar čigar Zz----em bibliografija bibliografija Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez daljša dolg Pppzei kot kot Vd odvita odvit Pdnzei rola rola Sozei straniščnega straniščen Ppnmer papirja papir Somer in in Vp biografija biografija Sozei polna poln Ppnzei akcijskih akcijski Ppnmmr socialističnih socialističen Ppnmmr ekskluzivnih ekskluziven Ppnmmr znanstvenih znanstven Ppnmmr podvigov podvig Sommr , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n itak itak L večino večina Sozet časa čas Somer ukvarjal ukvarjati Ggnd-em s z Do tem ta Zk-seo , , , da da Vd je biti Gp-ste-n najboljši dober Ppsmeid , , , največji velik Ppsmeid , , , najpomembnejši pomemben Ppsmeid in in Vp najpametnejši pameten Ppsmeid . . . In in Vp v v Dt špranjo špranja Sozet med med Do vsem ves Zc-seo tem ta Zk-seo se se Zp------k je biti Gp-ste-n dalo dati Ggdd-es s z Do pravo prava Sozeo strategijo strategija Sozeo zlahka zlahka Rsn vriniti vriniti Ggdn karkoli karkoli Zz-set si biti Gp-sde-n hotel hoteti Ggnd-em doseči doseči Ggdn ( ( ( paziti paziti Ggnn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es treba treba Rsn predvsem predvsem L na na Dt zaimke zaimek Sommt pred pred Do samostalniki samostalnik Sommo : : : " " " vaša vaš Zsdzeim razprava razprava Sozei , , , vaš vaš Zsdmeim članek članek Somei , , , vaša vaš Zsdzeim knjiga knjiga Sozei , , , vaša vaš Zsdzeim raziskava raziskava Sozei " " " ter ter Vp zaimke zaimek Sommt pred pred Do glagoli glagol Sommo : : : " " " kot kot Vd ste biti Gp-sdm-n vi ti Zodmmi ugotovili ugotoviti Ggdd-mm , , , kot kot Vd ste biti Gp-sdm-n vi ti Zodmmi tako tako Rsn izvrstno izvrstno Rsn povzeli povzeti Ggdd-mm " " " ) ) ) . . . Magdalenica Magdalenica Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez torej torej Rsn potrjena potrjen Pdnzei . . . Jaz jaz Zop-ei pa pa Vp še še L ne ne L . . .

Utrip utrip Somei mesta mesto Soser mi jaz Zop-ed--k veliko veliko Rsn pomeni pomeniti Ggvste . . . Ko ko Vd hodim hoditi Ggnspe po po Dm ulici ulica Sozem , , , čutim čutiti Ggnspe življenje življenje Soset , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k ljubim ljubiti Ggnspe . . .

MAJICA majica Sozei S. S. O OLIVER Oliver Slmei ( ( ( 5090 5090 Kag SIT SIT O ) ) ) ; ; ; HLAČE hlače Sozmi ANNA Anna Slzei MORA Mora Slzei SPORT sport Somei ( ( ( 42.990 42.990 Kag SIT SIT O ) ) ) , , , DRESSCODE Dresscode Slmei ISABELLE Isabelle Slzei BOUTIQUE boutique Somei ; ; ; TORBA torba Sozei MORGAN Morgan Slmei ( ( ( 4890 4890 Kag SIT SIT O ) ) ) , , , * * * XYZ XYZ Slmei SPORTINA Sportina Slzei ; ; ; PRSTAN prstan Somei LUNCA lunca Sozei ( ( ( 2500 2500 Kag SIT SIT O ) ) ) . . .

Psihološke psihološki Ppnzmi raziskave raziskava Sozmi ugotavljajo ugotavljati Ggnstm , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d pomembna pomemben Ppnzei količina količina Sozei pameti pamet Sozer , , , ampak ampak Vp način način Somei , , , na na Dt katerega kateri Zv-met znate znati Ggnsdm najbolje dobro Rss razmišljati razmišljati Ggnn . . . Odkrijte odkriti Ggdvdm ga on Zotmet--k čim čim Rsn prej prej Rsn , , , saj saj Vp se se Zp------k boste biti Gp-pdm-n tako tako Rsn znali znati Ggnd-mm naučiti naučiti Ggdn z z Do manj manj Rsn truda trud Somer več veliko Rsr . . . Preberite prebrati Ggdvdm spodnje spodnji Ppnmmt sklope sklop Sommt trditev trditev Sozmr in in Vp označite označiti Ggdvdm tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd držijo držati Ggnstm za za Dt vas ti Zod-mt . . . Besedilo besedilo Sosei pod pod Do posameznimi posamezen Ppnmmo sklopi sklop Sommo trditev trditev Sozmr vam ti Zod-md pove povedati Ggdste , , , kateremu kateri Zv-med tipu tip Somed inteligence inteligenca Sozer pripadate pripadati Ggnsdm . . .

Film film Somei ne ne L vsebuje vsebovati Ggnste dramatičnih dramatičen Ppnmmr zapletov zaplet Sommr bolj bolj Rsn kot kot Vd z z Do zgodbo zgodba Sozeo se se Zp------k ukvarja ukvarjati Ggnste z z Do zanimivimi zanimiv Ppnmmo liki lik Sommo in in Vp pretanjenimi pretanjen Pdnzmo podobami podoba Sozmo sveta svet Somer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k glavni glaven Ppnmeid junak junak Somei ne ne L more moči Ggnste doumeti doumeti Ggdn v v Dm prav prav L vsej ves Zc-zem njegovi njegov Zstzemem pisani pisan Ppnzem lepoti lepota Sozem . . .

14 14 Kag . . . Nova nov Ppnzei maskara maskara Sozei CHANEL Chanel Slmei CILS CILS Slzei A A Slzei CILS CILS Slzei za za Dt volumen volumen Sometn in in Vp podaljšanje podaljšanje Soset trepalnic trepalnica Sozmr je biti Gp-ste-n namenjena namenjen Pdnzei enostavnemu enostaven Ppnsed in in Vp trendovskemu trendovski Ppnsed ličenju ličenje Sosed . . . Glede glede Rsn na na Dt želeni želen Pdnmetd videz videz Sometn lahko lahko Rsn izbirate izbirati Ggnsdm še še L med med Do maskarami maskarami Sozmo EXTRACILS EXTRACILS Slzei za za Dt podaljšanje podaljšanje Soset in in Vp ukrivljenost ukrivljenost Sozet , , , EXTREME EXTREME Slzei CILS CILS Slzei za za Dt izjemen izjemen Ppnmetn volumen volumen Sometn in in Vp polnost polnost Sozet , , , SCULPTE SCULPTE Slzei CILS CILS Slzei je biti Gp-ste-n namenjena namenjen Pdnzei podaljšanju podaljšanje Sosed in in Vp ukrivljenosti ukrivljenost Sozed kratkih kratek Ppnzmr trepalnic trepalnica Sozmr , , , EXTREME EXTREME Slmei CILS CILS Slmei WATERPROOF WATERPROOF Slmei pa pa Vp poskrbi poskrbeti Ggdste za za Dt izjemen izjemen Ppnmetn volumen volumen Sometn in in Vp dolgo dolg Ppnzet obstojnost obstojnost Sozet tuša tuš Somer . . . ( ( ( FOTO foto Somei : : : CHANEL Chanel Slzei ) ) ) . . .

• • • Vaš vaš Zsdmeim partner partner Somei ima imeti Ggnste-n usodno usoden Ppnzet hibo hiba Sozet oziroma oziroma Vp napako napaka Sozet , , , ki ki Vd je on Zotzer--k noče hoteti Ggnste-d odpraviti odpraviti Ggdn . . .

Med med Do 7. 7. Kav aprilom april Someo in in Vp 19. 19. Kav majem maj Someo bo biti Gp-pte-n v v Dm Mednarodnem mednaroden Ppnmem grafičnem grafičen Ppnmem likovnem likoven Ppnmem centru center Somem potekala potekati Ggnd-ez razstava razstava Sozei avantgardne avantgarden Ppnzer umetnice umetnica Sozer Sonie Sonia Slzer Delaunay Delaunay Slzer . . . Francozinja Francozinja Slzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez začetnica začetnica Sozei posebne poseben Ppnzer smeri smer Sozer v v Dm slikarstvu slikarstvo Sosem , , , ki ki Vd se se Zp------k imenuje imenovati Ggvste orfizem orfizem Somei . . . Ustvarjala ustvarjati Ggnd-ez je biti Gp-ste-n v v Dm najrazličnejših različen Ppszmm likovnih likoven Ppnzmm tehnikah tehnika Sozmm , , , poleg poleg Dr povsem povsem Rsn umetniških umetniški Ppnmmr izdelkov izdelek Sommr pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n lotevala lotevati Ggnd-ez tudi tudi L praktične praktičen Ppnzer umetnosti umetnost Sozer risanja risanje Soser platnic platnica Sozmr za za Dt knjige knjiga Sozmt , , , plakatov plakat Sommr in in Vp modnih moden Ppnmmr dodatkov dodatek Sommr . . . Še še L posebej posebej Rsn znano znan Ppnsei delo delo Sosei je biti Gp-ste-n La La Nj Prose Prose Nj du dati Nj Transsibérien Transsibérien Nj et et Nj de de Nj la la Nj petite petite Nj Jeanne Jeanne Slzei de de Nj France France Nj dva dva Kbgmdt metra meter Somdt dolga dolg Ppnzei knjiga knjiga Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n ustvarila ustvariti Ggdd-ez v v Dm sodelovanju sodelovanje Sosem s z Do pisateljem pisatelj Someo Blaisom Blaise Slmeo Cendrarsom Cendrars Slmeo . . .

Pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo sta biti Gp-std-n izdala izdati Ggdd-dm enega en Kbzmet kakovostnejših kakovosten Pppmmr slovenskih slovenski Ppnmmr glasbenih glasben Ppnmmr izdelkov izdelek Sommr z z Do naslovom naslov Someo Komercialne komercialen Ppnzmi pi pi Np ... ... ... , , , zato zato Vp me jaz Zop-et--k še še L zanima zanimati Ggnste , , , kdo kdo Zv-mei na na Dm slovenski slovenski Ppnzem glasbeni glasben Ppnzem sceni scena Sozem po po Dm vajinem vajin Zsdsemd mnenju mnenje Sosem dela delati Ggnste dobro dobro Rsn tisto tisti Zk-set , , , kar kar Zz-set dela delati Ggnste ? ? ?

Razen razen Dr Iskratela Iskratel Slmer do do Dr letošnje letošnji Ppnzer vojne vojna Sozer slovenska slovenski Ppnsmi podjetja podjetje Sosmi v v Dm Iraku Irak Slmem niso biti Gp-stm-d imela imeti Ggnd-ms večjih velik Pppmmr poslov posel Sommr . . . Omembe omemba Sozer vreden vreden Ppnmein je biti Gp-ste-n še še L Litostroj Litostroj Slmei E. E. O I. I. O , , , ki ki Vd pa pa Vp milijon milijon Sometn evrov evro Sommr vredne vreden Ppnzer pogodbe pogodba Sozer z z Do Irakom Irak Slmeo o o Dm obnovi obnova Sozem tamkajšnjih tamkajšnji Ppnzmr elektrarn elektrarna Sozmr zaradi zaradi Dr vojne vojna Sozer ni biti Gp-ste-d uspel uspeti Ggdd-em realizirati realizirati Ggvn do do Dr konca konec Somer , , , potem potem Rsn ko ko Vd je biti Gp-ste-n lani lani Rsn iz iz Dr tega ta Zk-mer paketa paket Somer že že L posodobil posodobiti Ggdd-em hidroelektrarno hidroelektrarna Sozet Haditha Haditha Slzei na na Dm reki reka Sozem Evfrat Evfrat Slmei . . . Ali ali Rsn bo biti Gp-pte-n Litostrojevemu Litostrojev Psnmed nasledniku naslednik Somed , , , podjetju podjetje Sosed Litostroj Litostroj Slmei E. E. O I. I. O , , , uspelo uspeti Ggdd-es obnoviti obnoviti Ggdn spomladi spomladi Rsn prekinjeno prekinjen Pdnzet pogodbo pogodba Sozet z z Do Irakom Irak Slmeo za za Dt obnovo obnova Sozet elektrarn elektrarna Sozmr , , , nismo biti Gp-spm-d uspeli uspeti Ggdd-mm izvedeti izvedeti Ggdn . . . Tudi tudi L v v Dm SCT SCT Slmem so biti Gp-stm-n previdni previden Ppnmmi . . . Klemen Klemen Slmei Grebenšek Grebenšek Slmei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n z z Do Irakom Irak Slmeo poslovali poslovati Ggnd-mm v v Dm 70. 70. Kav in in Vp 80. 80. Kav letih leto Sosmm , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n SCT SCT Slmei tam tam Rsn gradil graditi Ggnd-em infrastrukturne infrastrukturen Ppnmmt in in Vp vojaške vojaški Ppnmmt objekte objekt Sommt . . . Na na Dt vprašanje vprašanje Soset o o Dm pridobivanju pridobivanje Sosem poslov posel Sommr v v Dm Iraku Irak Slmem vam ti Zod-md ne ne L moremo moči Ggnspm odgovoriti odgovoriti Ggdn , , , ker ker Vd gre iti Ggvste za za Dt občutljive občutljiv Ppnzmt informacije informacija Sozmt , , , ki ki Vd veljajo veljati Ggnstm za za Dt poslovno posloven Ppnzet skrivnost skrivnost Sozet , , , je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em Grebenšek Grebenšek Slmei . . .

Mladi mlad Ppnmmi košarkarji košarkar Sommi San San Slmer Antonia Antonio Slmer se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n na na Dm lastni lasten Ppnzem koži koža Sozem prepričali prepričati Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n laže lahko Rsr osvojiti osvojiti Ggdn naslov naslov Sometn prvakov prvak Sommr kot kot Vd ga on Zotmet--k ubraniti ubraniti Ggdn . . . Lani lani Rsn sta biti Gp-std-n pred pred Do začetkom začetek Someo sezone sezona Sozer Argentinec Argentinec Slmei Emanuel Emanuel Slmei Ginobili Ginobili Slmei in in Vp Francoz Francoz Slmei Tony Tony Slmei Parker Parker Slmei delovala delovati Ggnd-dm preveč veliko Rsn golobrado golobrado Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn skupaj skupaj Rsn s z Do sijajnim sijajen Ppnmeo vodjo vodja Someo Timom Tim Slmeo Duncanom Duncan Slmeo in in Vp veteranom veteran Someo Davidom David Slmeo Robinsonom Robinson Slmeo osvojila osvojiti Ggdd-dm šampionski šampionski Ppnmetd prstan prstan Sometn . . . Toda toda Vp odlični odličen Ppnmeid trener trener Somei Gregg Gregg Slmei Popovich Popovich Slmei je biti Gp-ste-n moštvo moštvo Soset peljal peljati Ggnd-em do do Dr konca konec Somer . . . San San Slmed Antoniu Antonio Slmed so biti Gp-stm-n se se Zp------k v v Dm novi nov Ppnzem sezoni sezona Sozem priključili priključiti Ggdd-mm še še L izkušeni izkušen Ppnmeid Robert Robert Slmei Horry Horry Slmei ( ( ( prej prej Rsn Los Los Slmei Angeles Angeles Slmei Lakers Lakers Slmei ) ) ) ter ter Vp nevarna nevaren Ppnmdi strelca strelec Somdi Hidayet Hidayet Slmei Turkoglu Turkoglu Slmei ( ( ( prej prej Rsn Sacramento Sacramento Slmei ) ) ) in in Vp Ron Ron Slmei Mercer Mercer Slmei ( ( ( prej prej Rsn Indiana Indiana Slzei ) ) ) . . .

Zdaj zdaj Rsn ta ta Zk-zei poteza poteza Sozei ne ne L da dati Ggdste veliko veliko Rsn . . . Bolje dobro Rsr bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es s z Do 16. 16. Kav dxe5 dxe5 N dxe5 dxe5 N 17. 17. Kav c4 c4 N okrepiti okrepiti Ggdn nadzor nadzor Sometn nad nad Do poljem polje Soseo d5 d5 N . . .

LJUBLJANA Ljubljana Slzei - - - Ker ker Vd bodo biti Gp-ptm-n kvalifikacije kvalifikacija Sozmi za za Dt evropsko evropski Ppnset prvenstvo prvenstvo Soset v v Dm Beogradu Beograd Slmem šele šele L naslednjo naslednji Ppnzet jesen jesen Sozet , , , se se Zp------k košarkarji košarkar Sommi s z Dr seznama seznam Somer prejšnjega prejšnji Ppnmer selektorja selektor Somer Slobodana Slobodan Slmetd Subotića Subotić Slmetd med med Do tednom teden Someo niso biti Gp-stm-d posebej posebej Rsn ubadali ubadati Ggnd-mm z z Do zamenjavo zamenjava Sozeo na na Dm klopi klop Sozem . . .

DNEVNIKOVO Dnevnikov Psnsei BIOVREME biovreme Sosei Del del Some