kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja
§navedba odgovornosti
§odgovornost Zbral, prepisal in spremna besedila napisal
§ime
identifikator = BGO
Boris Golec, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
§navedba odgovornosti
§odgovornost Uredil
§ime
identifikator = MOG
Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
§navedba odgovornosti
§odgovornost Strokovni pregled
§ime Majda Merše
§ime Kozma Ahačič
§navedba odgovornosti
§odgovornost Računalniški zapis in redakcija TEI
§ime
identifikator = TER
Tomaž Erjavec, Odsek za tehnologije znanja IJS
§navedba odgovornosti
§odgovornost Fotografije dokumentov in grafična obdelava
§ime Marko Zaplatil
§navedba odgovornosti
§odgovornost Prevod povzetka
§ime Andrea Leskovec
§navedba izdaje
§izdaja izdaja 1.1
§obseg 1,5M XML + 80M JPEG (+ 2M HTML)
§navedba objave
§izdajatelj Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
§izdajatelj Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
§kraj objave Ljubljana
§datum 2011-05-31
§identifikacijska številka
tip = ISBN
ISBN 978-961-254-138-5
§dostopnost

Avtorske pravice za to izdajo določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija

§kraj objave http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/
§opis vira

Vir opisa in transkripcije dokumentov je naveden pri vsaki dokumentarni enoti posebej.

§opis označevanja
§opis projekta

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Delo za to izdajo sta financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru Ciljnega raziskovalne projekta Elektronsko besedilno središče (V2-0380).

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = TEI pojavitev = 1
dokument TEI
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 47
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 47
opis
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 141
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = docTitle pojavitev = 1
naslov dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 2
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = byline pojavitev = 1
podpisani
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 1
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 2
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = publisher pojavitev = 2
izdajatelj
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 2
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = label pojavitev = 4
napis
§uporaba oznake
ime elementa = supplied pojavitev = 1
vstavil urednik
§uporaba oznake
ime elementa = dateline pojavitev = 3
vrstica z datumom
§uporaba oznake
ime elementa = placeName pojavitev = 2
krajevno ime
§uporaba oznake
ime elementa = date pojavitev = 3
datum
§uporaba oznake
ime elementa = subst pojavitev = 11
nadomestni vpis
§uporaba oznake
ime elementa = del pojavitev = 62
prečrtano
§uporaba oznake
ime elementa = add pojavitev = 49
dodano
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 93
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = signed pojavitev = 14
podpis
§uporaba oznake
ime elementa = emph pojavitev = 88
poudarjeno
§uporaba oznake
ime elementa = back pojavitev = 1
priloge
§uporaba oznake
ime elementa = table pojavitev = 38
tabela
§uporaba oznake
ime elementa = row pojavitev = 614
vrstica
§uporaba oznake
ime elementa = cell pojavitev = 3592
celica
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 1124
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = note pojavitev = 696
opomba
§uporaba oznake
ime elementa = list pojavitev = 45
seznam
§uporaba oznake
ime elementa = item pojavitev = 126
postavka
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 302
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 358
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 1284
odstavek
§uporaba oznake
ime elementa = hi pojavitev = 3622
izpostavljeno
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = slv
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = ger
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = eng
§termin
angleščina
§opombe o rokah rokopisa
§opomba o roki
pisar = primarna_roka identifikator = primary
Primarna roka: pisanje neidentificiranega glavnega pisca dokumenta, se pravi, avtorja ali pisarja, ki je ohranjeni dokument dejansko zapisal, vključno s prvotnimi popravki in robnimi zapisi.
§opomba o roki
pisar = sekundarna_roka identifikator = secondary
Sekundarna roka: pisanje, s katerim so poznejši neidentificirani pisci posegali v že obstoječi dokument in ga popravljali ali dopolnjevali, bodisi s črtanjem, dodajanjem ali z robnimi opombami.
§opis sprememb
§sprememba 2011-05-31<datum>Tomaž Erjavec<ime>, Lilijana Žnidaršič Golec<ime>, Verzija 1.1: popravljenih nekaj vsebinskih napak.
§sprememba 2009-06-18<datum>Tomaž Erjavec<ime>, Matija Ogrin<ime>, Boris Golec<ime> Verzija 1.0.
§sprememba 2009-05-19<datum>Tomaž Erjavec<ime>, Matija Ogrin<ime>, Boris Golec<ime> Javno dostopna verzija 0.7.
§sprememba 2009-05-12<datum>Tomaž Erjavec<ime>, Urejanje strukture TEI in izpis HTML.
§sprememba 2009-05-08<datum>Matija Ogrin<ime>, Boris Golec<ime> Dodajanje strukturnih oznak v prepisih.
§sprememba 2009-04-12<datum>Matija Ogrin<ime> Pretvorba spremnih besedil k prepisom v zapis XML-TEI.
§sprememba 2009-04-05<datum>Boris Golec<ime> Uredil in izpopolnil strukturo transkripcij v zapisu TEI; dodajanje oznak za tekstnokritične elemente.
§sprememba 2008-12-23<datum>Matija Ogrin<ime>Alenka Maček<ime> Določitev modela in strukture dokumenta XML-TEI; dokončan vnos celotnega korpusa transkripcij v zapis TEI.
§sprememba 2008-12-11<datum>Boris Golec<ime> Dokončan diplomatični in kritični prepis prisežnih besedil.
§sprememba 2008-05-08<datum>Boris Golec<ime> Vnos prvih enot prepisa.